Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.3 MB
2023-06-28 13:17:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
130
208
Rövid leírás | Teljes leírás (210.02 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 011-013. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
, í . íl. «1 . >
11. a/ám 186G. május 1-én,
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet kOréből.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Megjelen:
Mimlcu hí! I íd, 10 ín, 10 WAn Weu.
Hzerkfhzlól irttTTa én kiadó hivatni:
WAJMT8 JÓ/iJEK könyvkoroikcilíiíben.
Előfizetős! föltételek :
lletvbeu '' liíibox bor.lAn»! in vMiikro poitán kOlJvo '' iigó«« 6vfo i - t> frt. — kr,'' évre - • S 1 —
TIU
Cruugyárira - 1
60
Hirdetéseit:
A hat hiuAhoi i''ctluorcrt 1-fgflr 7 kf„ tntr rt it imnrivii további bolkUtWrt ft kr. ltílycKdi} ailudon cgyM holkUUUiri 30 kr.
A .Nyílt tíron* egy petit IOX büIklalAül riljn 10 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
tij.y «»Int«!)! <■ Up « * « 111 m I tartalmit IIUU''
k ü x I v itt é »> ye k,
.niiilut vldúkl li-vclok, bérmcntv« A VlaJ.lhtv»UU*a
knldí-ndők KAOY KANIZBAiM.
Az elszegényedés szülő anyja.
< :j. Ö«ro In fundo (uu-»ía»onl*.
Mindig elszomorodik leikom, lin lá-; tom, l»ogy hazámban nyakrafőre egymást kivetik a bukások, elzálogosítások mindon rendűek óh rangúak között. Elszomorodik lelkem,midőn azt kell látnom, hogy a legnagyobb urodaírnak idegen kezekre kerülnek; és Ifin birtokosaink a helyett, hogy gazdaságukat növelnék,évről évre,napról napra* alább szállnak. szegén)ednek; a legjobb hirnovü koroskedők vesztik hitelüket, n két mUvesek fennakadnak iparűzésükben, családjukat eltartani nem tudják, clki-Hercdnok , mi több öngyilkossá válnak. Nálunk is Vesxprémbon ném rég egy ceiíinazin, pár héttel utána ''egy asztalos akasztotta fe| magát, legújabban a gyöpmester lett öngyilkossá. S lia az ember a c.-akncin mindennapos öngyilkossági híreket «orra vizsgálja, ások okát kutatja : arról kell mogg^ő-íődnie^ lu gy legfőbb cselben rnvart pénzügyek okozták.
De mi oka ez általános elszogényodés-nek ? A fényűzés! — Igen a fényűzés, mert minden csecsebecsére, mindenre ami szükségtelen, ami fölösleget-, mindenre ami híuságunknak kedvez, a mi nélkül oly könnyen ellehetnénk, hogy hiánya miatt hajunk szálasom görbülne meg, arra van pénz elég, akár honnét kt''iiijllk az már mindegy csakhogy var. Do nem elég ónak , hogy van , hanem kell lenni, mort a kor igényei a,*t igy kívánják. Jövllnk megyünk, munkát-lankodúnk. henyélünk, eszünk iszunk, pipázgatunk, veszünk ozt is, amazt i»; de hogy nélkülözhotő-o vagy nem, az nem határoz, kérdésbe sem jő. Pedig: A'' mire ninos sbü k «éged a&t fi 11 érőn i » drágán veszed. <— Egyszor osak arra eszmélünk, hogy ktí-zUnk megakad a zsi''bben, lapos a tár-ozánk; hogy nincs kínos. Fogunkhoz verhetjük már akkor a krajozáro-üokat, azokból biz nem lösz többé forint. Sero in fundo páráimonia. Késő «takarékosság, ha már llres a 1 áda fia.
Itt azonban még nom állapodhatunk meg. A megszokott kényelein, fényűzés folyton ösztönöz, hogy más eszközökhöz folyamodjunk. Ksmi,ez ösztönnek ollen nom állhatv», pénzt kölcaönzllnk roppant kamatokra.Lv óv után múlik el,a kuníut kamatok kamatjával meghaladja a tőkét, a hitelező türelmetlenkedik, s hogy hamar segitsUnk magunkon, máfttél ve-szünk lei" annyit, vagy jóval többet, mint a mennyivel tartozunk. Ennek azonban rendesen fizotni a kamatot, kil-lönbon felmond. Most mit tegyünk? Hi-tolezzllnk mástól az előbbi kamat éven-klnti törlesztésére.így megy tovább, nö folyton az adósság, mi pedig az utolsó pérozig mindig nrat játszunk.De eljőaz idÖ, midőn a hitelezők azt mondják; megállj, moht mi lestünk urak. ^íá...