Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.53 MB
2023-06-28 13:33:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
131
207
Rövid leírás | Teljes leírás (216.22 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 014-016. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
■■■■■
■ ^
14. szám 1866. juttíus l-é*L
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazjlászat,. tudomány cs művészei köréből.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Mel len:
Minden hí l-í. ■ éa ïO-kAu
Sxerkohitöl Iroda iSAJndó hivatalt
WAJU1T8 JÓZ8KY köuyrkere»kedé»ébeii.
Előfizetési föltételek :
Helyben hAiho» hor<lAt«*l é» vidékre poitAn kllMvo : Kgt!»x évro : - 6 írt. — kr. Fel évro - -8 , — „ Évnegyedre - l . 60 .
Hiraetéseü: :
hat liiuÁlio» pçtlUorért l-«iör 7 kr., îitor í é* minden tovAbbl beik tat Aiértfijkr. Hélyogdlj minden egye« beiktatásértWÏÏ!"
A PNyilt téren" ., ,
egy petit oor bílktatA»! dija 10 kr.
J.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
ugy »ilntén e lap a s a I ! e m 1 t n r t a l in A I illeti''
k ö x I e m é u y e k,
valami t vidéki levelek, bérmentve A kiadihivatalho» küldendők NA(»Y-KANIZHÁUA.
Népnöveldéink*) hiányai tantárgyak tekintetében.
Ha ama tantárgyakat, vagy jobban mondva: képozési, novolésí oszközöket, anyagokat, molyok által népnöveldé-jnkben a népnevelők a roájok bízott gyongo, fejlotlon, szóval tttkélotlon om-ber osomotókut tökélyejbitoni, művelni tartóinak, — némi figyolommol kísér-jUk: logott szemeink elé tUnnok ama borzasztó üregek, melyek azok között tátonganak.
Mindenki tudja, hogy a népnöveldei kis polgárban négyféle orri azondo^ reg, — négy fó lo örök yárják a népnevelő hata\ma*t do azért óvatosan ismétlendö Bzavait : „KoljotokI ébredjetek 1"
Az sem titok egy képozdei tanár vagy akármely neveléüburát előtt sem, épen ugy, mint e sorok irója előtt nom, hogy neveléstanok, képozdoi olőadások, irott és éld szó — szakadatlanul s monny-dörgŐ szavakkal ösz hangzó n óvóién t hirdetnek éu sürgetnok, azar.v olyan novolést, moly az imént omlitott négyféle erőt, t. i. a testi, olmobeli, érző
— és vágyoröket (tostot, olmét, szivet és akaratot) oly mértékben, » egymáshoz képest oly arányban fejleszsze a képezze, miszerint a gyermokből idővol, naját köréhez képest, lehető logtöké-lyenb ember váihassék, vagyis: testileg 8 lelkileg, mennyire sorsa engedi, müveit4*) s boldog embor lőhessen.
Már kérdem : ha népnövoléscinkbon nem adatnak elő mindazon tárgyak, melyek » fönnebb érintett négyféleerők mindogyikénok tökélyesbitéséro lényeges befolyással lonnénok, s melyek nélkül ama erőkot épen nem képezhotni,
— hogy lehet akkor úgynevezett elemi iskoláink kis bajnokainak ö s/.hangzó'' növeléséről, mini lott dologról, mint ténvrÖl -- beszélni?
És 7— fájdalom — mégis ugy van. Avagy, hogy jelenleg csak ogy két tárgyra szorítkozzam, — egészség- éB népizorü gyógy-tannak, illondőségtan-nak rövid jogtannak V''an-o osak hiro is n^puöveldéinkbon ?
Pedig, hogy ozon tantárgyak minden enibori képzettségnek, és igy a népnö-voldékből kikorUlondő többé legnagyobbrészt má« képző-helyekre, iskolákba, bo som tokintendő növendékek képzettségének is, szükséges kiegészítő részeit alkotják, -r- onnan kitotszik, mivel egészségtolon, népszorü gyógymódok ismeretei nélkül az illetők test-épsége, egészsége folyvást veszedolom-
•) Kddlg n«m íren vagy épen nom ha«*nAlt klfa-j«*Aa — »népUkolikV helyett, de * mol/ önnél (a , * „uépWkola" »»<511 AI) »okkal helyeaabb, inert. magyar M — ml tádolog — tfrgyAt egy»*ar»mlnd értelme*], ••) MtlroltfÍK nUtt nam ípon »ok tadomAnjrt írlünk, .81 es magában nom U müvelUégro, hanem C4»k t\idó»«igra vetethet : da értjük w emberi orSk Suha...