Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.22 MB
2023-06-28 13:34:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
135
201
Rövid leírás | Teljes leírás (191.43 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866 017-019. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kaniztöik évfolyam.
t''V.
17. szám 18. jlius -n.
Ismeretterjesztő lap
4 IV
szépirodalom, keres, delem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
A somogymegyei gazdasági egyesölet hivatalos lapja.
Megdelen:
Minden liJ I-.¿u, tO-ón, ét SOkAn eg«''»* Íven.
Hsorkeoxt&l Irodn óh kiadó hivatni t
WAJ1HTB JÓZSRF kflnyvkor««)<edéíóbo>i.
Előfizetési föltótelek :
Hclyhon liAxliox lioriUmnl «''» vldíkro poxtAil kllldvr :
Kk<*" Jvro! - í> frt. kr. rii ¿V« - - S „ - . Kvnepyedro - 1 . 60 .

HlrdetéBeK:
A IiaI lm»Ali(i» |irtll«(ir\''tt l-mflr 7 kf., 2-»*«>r 0 itt minden tovAhbl lielkUtAaért (V kr. llílyc#iH,J mimlcm. ofO''<\» lirlklntAiért 80 kr. A .Nyílt UWn-egy petit nor liolkUtn.i illjn 10 kr.
ElÖfl^etósi pénzek és hirdetések,
ugy MluUn o U|i ocllemi t a r I a I in A t illvli
kttilr m.é n y c k,
vnUmlnt vidéki levetek, l>/rnieiitvo A kUMhiviiUlhi.« kdldendők NAUVKANIZSAkA. A
Elöllzetési felhívás!
A
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
5-dik évfolyama 2-dik felére.
Azon bizfcos öntudattal lépünk t, pártolóink elé, miszerint elhalmozó fényes Ígéretek helyett lapunknak már a köaelmultban folytonosan emelkedő tartalmát a körülményekhez képest még tetemesen fokozni, és a testvérmogye növekedő tudvá-gyát lehetőleg kielégíteni leend fő-törekvésünk.
A „Zala-Somogyi Közlöny" továbbra is megtartja az eddig követett boosztást ¿8 azon reménybon halad előre, hogy a n. ti. közénség pártfogását ezentúl is kiérdemelve az előfizetők számát mindi nagyobbra emelhesse.
Előfizetési feltételek: helybon házhoz hordva, vagy vidékro póstán szétkUldve, egész évre 5 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.
WAJDITS JÓZSEF,
felelős szerkesztő éö kiadótulajdonos.
A gyermek-nevelésről az első években.
A jé apa és anya gyermekeiben találja legdrágább élot-kinosét. Az ingé öb ingatlan vagyon az életet kényelmessé teheti, do a sziv boldogságát a gyermeki «seretet önzéstelen ömledc-eéso, gyengéd . ragaszkodása, állandó hűsége képezi. A szonvedő anya köny-nycit a szerotő gyermek ártatlan mosolya bűvös szivárványnyá változtatja, melynek színeiben ogy boldogító jövő reményei ragyognak a fbldl gondok fellegcin keresztül.
Midőn az apa küzdő lóikét a sors viszályai, a családi bajok, a társadalom nyomorai, a haza szenvedései tépik, szakgatják : a családi körbe vonul és szerető gyermokeinck dalBtcrU csevegése, bizalom-toljes kérdezgotéso felvidítja az elkomorult lelket, az arozvoná-sok kiderülnek s a kitartás lognemesb erényo üditő, erősítő tápot bzí a szorc-tet édes érzelmeiből.
A tudományos búvárkodásba sUlyedt lélek a gondolkozás és elmélkedés töm-kolegébon elfáradva, a családi kör szentélyébe monokűl; itt keresve és találva az olvont OBzmék, a leigázott erkölcsiség sajtoló nyomása ellen biztos mon-helyet, itt nyeri vissza a küzködő szol-lem ruganyosságát, hogy a közjóért fáradozása kitűzött életpályáján, bármily ,rögös legyen az, tovább haladhasson.
Hogy a jól nevelt gyormekek mily nagy kincsei legyonok a szülőknok, főleg a nőknok,erro a számos példák közöl csnk ogy-kottőt hozok fel a rómaiak idejéből. Midőn a-tnagasztps kcblil római nőt, a történotilog híres Corneliát, a G r a o o h u » o k anyját egy ékszorek-kol megrakott s akkori fényűzéssel öltözött vidéki úrhölgy Rómában moglá-g^gütná s tUndöklő ékszereivel l.ennon diosokednék; Cornelia addig szőtte a beszélgotés fonalát, mig gyermokei az iskolából haza jöttök, s okk...