Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.35 MB
2023-06-28 13:39:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
125
196
Rövid leírás | Teljes leírás (189.88 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 020-022. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
5. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, ötödik évfolyam. 20. 8zAm )866# augustur''Wn
Zala-Somoqyi Közlöny.
tff ®J f]
Ismeretterjesztő lap
• A
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
M^gjeJen:
Mimlcn hó l-«5n, 10-ín, &» 20-kAn
C|{<!•«* íven.
hxcrki''HXtöi irodn én kiadó hivatal:
WAJDIT8 JÓZ8KF könyvkermkedMben.
A Keszthely „Hévizéről.
^Kóml körfllteklutó« |cyágyil«xati tiempontbil.)
I.
Minden győgy-fürdő intézetnek meg van at állandó igazgató hivatalos tea-tüloto h betegek Üdvére, áll pedig ez egy ÍUrdő-iga*gatóból, egy vagy kőt orvoni egyéniségből* óh kellő számú alárendeltükből. A. moly fürdő-intézet én-nek hiányával van, azt nem mondhatni szabatosan rondezett gyógyintézetnek.
A Keszthely „Ilóviz", mint bebizo-nyúlt gyógyfürdő még eddig ezek hiányával van, azért in nem mondhatni: szabatosan rendezett gyógyflirddnok; már pedig ha tokintetbo vosxszUk a szenvedek létszámát, a vondúgek válogatott egyéniségét, ugy mfytdonesctro megérdemli, hogy o hiányok minél olőbb pótoltassanak.
A szenvedőknek, mondhatni orősza-kos tolakodása: non» ok nélkUl törté« nik, az ösztönt mindonesetre a gyógy-erő hozza létre. Következik tehát, hogy u nugy mindenhatóságnak o drága kínosét inogbejslllvo, ngy védjük, miként megérdemli.
Tények góljának az Ugy mellet n betegek javáia, azért is mondanom kell, hogy o héviznek olőkolő létrészét a vaH.jod és kén teszik. Tekintvén o novezotes és ritka vegyületet, nem fogok hibázni, ha mondom: hogy ez valósággal „M agyar Károlyivá ny fürdő" (nngarisches Karls liaad,) — melynek gyógyhatása ezokro terjedhet ki, u. m. i
1. Azomósztő Hzorvok bá tatalmaira. Megkísérthetik o szerint a vizot a gyomor, bél, máj és lóp-betegok a gyomor-bél elnyálkásodás, elsavanyo-dásban, a gyomor-égésben, gyomor ób ból-göro»bon; gyomor, máj, lép-dn-gnlás és keménységben; Bárgaságban ; az ezektől függő székszorulás és kösz-vényben; a megrögzött hány-ingor, va-ldságos hányásban, haspufYadásban.
2. Az idegrend szór szonvodő ál la pótjára, minők a migrén, a fülzúgás és ideges siketség, szédelgés, a méh- és mell-görcs, a tagoknak görcsös összohuződása, a kezok és lábak szélhü déso.
3. A nodv-vogyüloti bajokra, minők a schrophula, sápkór, aranyér, bujakór.
4. A hugy-szorvokro, ilyenok a vese- és hdlyag-kövok, hólyag aranyér, takár, görosös vizelés.
6. A nomi rószokro, hová a fehér-folyás, méh és méii-tojás keménysége, a rondetlen és fájdalmas hószám, a méh-rondszer rondotlen niüködéséből származott magtalanság, magasult érzékenység tartoznak.
6. A osontrondszorroi ilyek lohotnok a csontfájdalmak, a csontdaganatok, főlog osonttörésok következtében, a görvélyes yérvegyüUtböl származott egyébb c«ont-olfájulások, csont-feno.
7. Abőrrondszorro, hová tartoznak a láz-mén tea kütogok, névazoriiit a
Előflzotósi föltótelek:
lldylicii hAihuz liuriliUtal it vidékre |>o»lAti kflldvc ! Kgi''jx í-vro : • f> frt. — kr. Fel úvro • • a . — » Evncjyttlro -V . 60 „
I sömör, rüh, más kelovények, fakadé-I kok, fekélyek, szenny-foltok.
8. Az izomrcnds7.orro ,a névsze-rint: az ezekben bujdosó görcsökre, zsugorodásokra, szélhűdés és tétlenség-ro, fájdalmakra.
Egyos köröseteket tudnék elősorolni, melyekben a topliczai héviz és a gőzfürdő mUqein segite.ttuk.pllenbon az em-litott hévíz tökéletesen gyógyított.
Novezetes o gyógyvízbon az, hogy nom forró, Jiancm langyos, kristálytiszta és mérsékelt savanykás. Azon ki-vül, hogy benne fürdeni le^pt, közön-ségos és gyógyitalnak is hatalmas. A botegok melegen, a szom...