Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.35 MB
2023-06-28 13:39:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
182
289
Rövid leírás | Teljes leírás (189.88 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 020-022. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
5. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, ötödik évfolyam. 20. 8zAm )866# augustur''Wn
Zala-Somoqyi Közlöny.
tff ®J f]
Ismeretterjesztő lap
• A
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
M^gjeJen:
Mimlcn hó l-«5n, 10-ín, &» 20-kAn
C|{<!•«* íven.
hxcrki''HXtöi irodn én kiadó hivatal:
WAJDIT8 JÓZ8KF könyvkermkedMben.
A Keszthely „Hévizéről.
^Kóml körfllteklutó« |cyágyil«xati tiempontbil.)
I.
Minden győgy-fürdő intézetnek meg van at állandó igazgató hivatalos tea-tüloto h betegek Üdvére, áll pedig ez egy ÍUrdő-iga*gatóból, egy vagy kőt orvoni egyéniségből* óh kellő számú alárendeltükből. A. moly fürdő-intézet én-nek hiányával van, azt nem mondhatni szabatosan rondezett gyógyintézetnek.
A Keszthely „Ilóviz", mint bebizo-nyúlt gyógyfürdő még eddig ezek hiányával van, azért in nem mondhatni: szabatosan rendezett gyógyflirddnok; már pedig ha tokintetbo vosxszUk a szenvedek létszámát, a vondúgek válogatott egyéniségét, ugy mfytdonesctro megérdemli, hogy o hiányok minél olőbb pótoltassanak.
A szenvedőknek, mondhatni orősza-kos tolakodása: non» ok nélkUl törté« nik, az ösztönt mindonesetre a gyógy-erő hozza létre. Következik tehát, hogy u nugy mindenhatóságnak o drága kínosét inogbejslllvo, ngy védjük, miként megérdemli.
Tények góljának az Ugy mellet n betegek javáia, azért is mondanom kell, hogy o héviznek olőkolő létrészét a vaH.jod és kén teszik. Tekintvén o novezotes és ritka vegyületet, nem fogok hibázni, ha mondom: hogy ez valósággal „M agyar Károlyivá ny fürdő" (nngarisches Karls liaad,) — melynek gyógyhatása ezokro terjedhet ki, u. m. i
1. Azomósztő Hzorvok bá tatalmaira. Megkísérthetik o szerint a vizot a gyomor, bél, máj és lóp-betegok a gyomor-bél elnyálkásodás, elsavanyo-dásban, a gyomor-égésben, gyomor ób ból-göro»bon; gyomor, máj, lép-dn-gnlás és keménységben; Bárgaságban ; az ezektől függő székszorulás és kösz-vényben; a megrögzött hány-ingor, va-ldságos hányásban, haspufYadásban.
2. Az idegrend szór szonvodő ál la pótjára, minők a migrén, a fülzúgás és ideges siketség, szédelgés, a méh- és mell-görcs, a tagoknak görcsös összohuződása, a kezok és lábak szélhü déso.
3. A nodv-vogyüloti bajokra, minők a schrophula, sápkór, aranyér, bujakór.
4. A hugy-szorvokro, ilyenok a vese- és hdlyag-kövok, hólyag aranyér, takár, görosös vizelés.
6. A nomi rószokro, hová a fehér-folyás, méh és méii-tojás keménysége, a rondetlen és fájdalmas hószám, a méh-rondszer rondotlen niüködéséből származott magtalanság, magasult érzékenység tartoznak.
6. A osontrondszorroi ilyek lohotnok a csontfájdalmak, a csontdaganatok, főlog osonttörésok következtében, a görvélyes yérvegyüUtböl származott egyébb c«ont-olfájulások, csont-feno.
7. Abőrrondszorro, hová tartoznak a láz-mén tea kütogok, névazoriiit a
Előflzotósi föltótelek:
lldylicii hAihuz liuriliUtal it vidékre |>o»lAti kflldvc ! Kgi''jx í-vro : • f> frt. — kr. Fel úvro • • a . — » Evncjyttlro -V . 60 „
I sömör, rüh, más kelovények, fakadé-I kok, fekélyek, szenny-foltok.
8. Az izomrcnds7.orro ,a névsze-rint: az ezekben bujdosó görcsökre, zsugorodásokra, szélhűdés és tétlenség-ro, fájdalmakra.
Egyos köröseteket tudnék elősorolni, melyekben a topliczai héviz és a gőzfürdő mUqein segite.ttuk.pllenbon az em-litott hévíz tökéletesen gyógyított.
Novezetes o gyógyvízbon az, hogy nom forró, Jiancm langyos, kristálytiszta és mérsékelt savanykás. Azon ki-vül, hogy benne fürdeni le^pt, közön-ségos és gyógyitalnak is hatalmas. A botegok melegen, a szomjasak hidegen iszszák. Melegen kénszngu, hidegen szag-nélküli, s ha naponként használtatik, fájdalom nélkül számos széklotet okoz.
Ujjal mutatja ezok szorint a tormé-ezet, liogy az említett botogoknok ezzel, mint gyógyvízzel italkép is koll élni Az, mit a bőr a fürdés által felvesz, nem épon sok, szükséges a fürdő gyógy-hatását bolhasználatával is elősegíteni. ''/,—''/, óránként lehotno iddogálni félfél pohárszám, 1 — 4 ily ndng délclőtl-ként elegendő. Melegen használva többet ér, hidegen jobban laxál. A Károly fürdőben — Ivarisbaad — forrón is»-szák a vizet, és meglepő az''eredmény.
Korpa is van bonno sok, még pedig tiszta és éles, tehát olyan, a minőnek lonnio kell a szenvedő bőr pórusainak folnyitogathatására. Mondhatni gyógy-balzMtiiinak.
A fürdő-hely ennek ifjú korához képest eléggé roudozott, és kényelmes. — Az annyiféle szolgálat ollon panaszt nom ömölhetni, h miként hírlik, a legközelebb reánk jövő évbon a novozotes javítás folytattatni fog.
Különös ügyelem fog fordittatni arra, hogy helyben székelő igazgatósága legyen. Lenni fog egy árte«i kut, hogy forrás-vizot ihassanak a vendégok, 80— 100 uj vondég-BZoba, egy női társalgási torem (Damon-Salon), a nő botegok számára iu egy kiváló társas fürdő, hideg zuhany, nagyszerű társas sétatér, kézi patika,, nyilvános véleményező és panasz-könyv, aztán ráadásul a „Zala-Somogyi^zlöny."
Ha mindezek egyotemlogoson létro fognak hozatni, akkor o fürdő-intézotct a betegek üdvéro nézvo csakugyan „Magyar Károly-fürdőno k ,u a tulajdonosra pedig „Aranybányának" mondhatni.
TEltöÁNSZKY.
Korszerű fölhívás
a mugyarormági t. bortormolőkhoB, uradalmakhozs illotőlogagazda közönBÓghoz.
Mióta a világ figyolmo Magyarország borai iránt fölóbrodt * mióta a magyar közön-oég is igyekszik o nemes tormókót a külföld-dol minélinkább mogínmortotni, tudjuk azt, hogy igoo sok torraolönk ós illotölog boraink nyortok már kitünotóst egyik ós másik kiállításon, ugy itt bont « basában, mint a külföldön.
—BflBBM—BBBBgBBBHMH 1 ■■ "■«"«»■Wffjff—»gff—
mraetóaeK:
A hal hasábos |ietllxorlrt I-n/Or 7 kr., 2 «xor 0 minden további bclktatáairt 0 kr. IlilycRdij minden ejtve« beiktatásit 30 kr. A „Nylll tín-n-i''K/ |>etit »or b«iktAt^i dijn 10 kr.
Más országban« jutnlinatós kitdntotóst nyeri ltorok nngy monnyisógbon lópnok a világpi-ao»ra, — mintugy kövotro magúnak a pua blicuintól az olismoróst, s a tormolöuaU a nyoromónyt, szóval, átalános koroskodolmi czikkó válik, — mig nálunk a jó bisromü torinolővagy borosgazda Örül ugyan a kitttn• totÓBnok, az arany ós ozüst óroinnok, inog is mutatja jó barátainak i cazel az ügyuek vágó, — som ü maga, ''soiu bora annak lusanát nom veszik, — utoljára n dolog f^lodókony-nógbo inogy — ós sotiki som gondol többó reá. Ezzel lem a termelő, som a bor nom nyor semmit, móg csak a gazdái vagy liAr.ali-őn-órzotnok sines ológtóvo; nomlmgy o cikkünk koroskodolmi ós nomzotgazdászati igónyoi volnának kiológitve.
Podignem volna közönyösdologránk nózvo, ba tuindig iiitolnnon ki tuduánk mulatni, liogy boraink kitünotóst nyortok, főleg, bogy miníl boraink, liol ós milyfoku kitüntetést? mogvan-o inóg ezen bor a hazában? Iialadt-o vagy nom? s jött-o koroskodolmi forgalomba vngy nom? ós továbbá mily borok lóptok ful egymás után a kUlör.fólo kiállításokon ?
Ilogy o czólnak minól jobban megfololhoB-»Uuk, ón hogy ozon ügynök nyoma borászati irodalmunkban is megmaradjon, olhatá-rozt|ik, hogy ezon kitüntotóst nyort borok» ós azoknak tormolöit lajstromba szodjük, liogy igy mindon nomciobb ós már jutalmat nyort boraink összcgyüjtvo ogy pillantosra átlekintbotök logyonok.
Fölszólítjuk tisztulottol mindazon t. h izánk-fiait, (ideórtvo Erdólyt s Horvát-. Tótors»á-gokat is) bortormolöit ós karroskedMit, valamint az illottf t. uradalmakat is, — kik, valahol bont vagy a külföldön valamely kiállításon boraikórt jutalmat, órmet, diosórö oklevelei nyertek, annak másolatát nekünk síivcsck lonnónok boküldoni, hogy mindezo-kot összogyüjtvón, aa egÓBzot rondbo szedhessük.
Az oklövó másolatán kívül kórjük móg irásr hnn o kövotkezökro is folvilágositásuukra nózvo tekintettel lonni.
¡.Hányadik óvt tormósü volta bor — ós mikor ós hol állíttatott ki.
2. Hogy kozoltotott a bor a kiállításig ós hányszor fojtotott lo ?
8. A toriuflhogy ób dülö raogovoszóso annak világtáj fokvósónok pontos loírása.
4. Minő Biö löfajokból kósxittotott a bor különösön?
5. Iso, szino, orojo, zamatai b ogyób tulajdonságai amonnyiro lobot körülményesen loirandók.
C. Mogvan-o móg a jutalmazott bor, — tormnsztotik-o móg ós mily monnyisógbon ?
7. Egyéb ószrovótolok, melyeket u termelő mogjogyzoni ohujt.
Ugy hiszszük, hogy ogy ily sorozatos «sszo-állítás ál''ul mind borászati ügyünknek, mind ogy későbbi borászati irodalomnak hasznos szolgálatokat tohotnőnk, — aineny-nyíbon együtt ós ogymás mollott kitüntetett boraink összohasonlithatók lonnónok, ha thooríco is, — a talán már obböl is hasznos kövotkoztotÓBt Ubotno vonni, tormolósi ál-lopotaikra óa a publleum izlósíro nózvo, s a külföld irányára nózvo ia.
Boküldósi határidő, 18GG. Biopt. 1. Akár n „Sztillöszot és borászat" Bzorkosztősógóhoz, akár o kiadtf tulajdonos Parragh OAbor úrhoz (országút 15. bs. a.). Mi pedig gondoskodni fogunk arról, bogy «z óraokos aorozat, annak idejében közzótótossók,
Harzó Józsof,
a „Szöllöszot ós borászat" szorkosalőjo.
Levelezóaek.
Hnniogyazcli levelek. V.
T. szerkesztő ur I Hála laton meg volt az aratás, a csüsc kóvókot boizodtem, koptam
------1—1 . M L -lli.l MBBW——IMI ■■!! ■ —
Előfizetési pénzek és hirdetések,
CRX tslDlúij o Inp nolloml t a r t n 1 in A I 111» t!''
k ö x I o ni é ti y e k,
valnmlnt vidéki tevetok, bérmentve « kiadóhivatalba küldendők NAOY KAN1Z8ÁUA.
belőlük összsaon 3 fucsi búzát. Ez jól megy, mogólhotünk, a kukoriozából kapok aeiumit, káposztából ugyan sommlt, ktumpliból sommit, kondorből aommit, szóval k aommíböl aok semmit; do azért lássa t. sxorkesztő ur ón dió • gis boldog vagyok, mivel sommim sincs 1..
A boldogságnál lóvén, ur Iitonl nem ugy kollone-o tohát boldog embert fogni, mint az ogyszorl királyi. .
Es is mindon áron boldog akart lonni, azonban, hogv ezt olnyorhesso, egy jóshoa folyamodott, hogy mondaná inog: miként lohotno a boldog? — A próféta utasitá öt, ntondván : „Monj ol n világbt, a néa sxójjol, s ha ogy boldog omhorro akadsz, kérd ol tőlo as ingét 1
A király igy tön, látott aok helyen örömöt, vigságot, iszonyú fényt, szóval míndont, csak boldog oml>ort nom. — Egyasor midőn már haza foló jönne, az ut mellett megüti fülét ogy Hzogény kunyhóból kihalló dana. ltonéa a király s látja, hogy ott ogy rongyoa ogyén magába mulat. Kérdi a király : Ejnyo bo jó kedved van atyati I te tán boldog vagy?. A kérdőit igonnoí válaszolt. A király tollát, hogy vógro ogy buldog oinborro talált, olkérto tőlo az ingót. Ígérvén,hogy bármi árért kárpótolja, mily nagy lön azonban n király oeudálkozám», midőn a boldog oinbcr azt fololó neki : „szíváson barátom ; do ingom nincs" I.. A mai buldog omboroknok azonban (ba vannak) ingeik csak vannak.
Valóban a mai korban sok koll, éa iszonyú bolobékülóso a sorsnak, ha valaki boldognak érzi magát. Ilyon boldog ombor például magam is vagyok : tuorl ón, mi tagadás (>ly b>* kolüro88ololnózom,midönyiófokon a Báránynál más oiuborlia két három óráig ol krigliz-got, fogyasztván n milanói szulámiimk oly vékonyra szolt szolé tóit, a mely okhoz kópost egy diósgyőri pupiros malomból kikorült bankó panir ozizma-talp. Ja barátom a boldogsághoz jó bókotUrós óa üroa gyomor sókizor mog-kiváutatik.
Pa minthogy Siófokon vagyunk, nézzdnk egyet körül a korossünk fürdő vondógokot. Bizony azt ozok olött sonki so morto volna hinni, hogy Siófok az idón ily lehangolt lo-gyen. Ott a csinos ós kényolmos n mintegy ÜO kabinettől bíró szép fürdőház, do oaak kamatját som fizoti ki a ropnant kiadásnak. A vendéglő pang, a napi kiadást nem fodoxi n bovótol, bizony szegény Bárány nom volna csuda lm farkassá változnék ily szomorú válságos időbon. Nem csuda, mert az ober-kolnur is posztó cai|>őbon jár. Azonban menjünk boljobba városba, ismét találunk ogy boldog ouibort, oz pedig a siófoki mostor ur. Lám <> boldog : mórt mindamallott, hogy oly épülotbon lakik ós tanítja a hnza kia polgárait, tuolybon míg Noo apánk szögeket faragott a bárkához, « moly csaknom összoios-kadáshoz közel áll, mégis boldog, azon öntudatban, bogy hiába lamentál mind hasztalan. l)o hogyan ia bírna a gazdag siófoki város egy tanitói lakot omolni, midőn a holység korcsmáját osaknom palotává omclvón, mindon pénzét kia< tn, no azután meg ogy gyönyörű pálinka házat is ópitett, porszo óvon-kinti tiszta jüvodolmo alig megy a kit országos s boti vásárok javadalmaival óvon-kint 800—1000 frtrri, különhon minők is a meslori lakot felópitoni, azt logalábbn legolcsóbb koritóasol bokoriteuí, vagy ogyetlon szobájából azokat n 4000 éves téglákat kiszedni ? majd ha az iskola megint loszakad logalább nom koll a fiuknak iskolába járni. '' Bizony édea siófoki moggazdagodott oatho-licus barátaim I elnóabotitok ozt, midőn várostok omanoipálódott, vásárt nyort, jogaitok vannak, a ogész községiek egy ma már gyönyörű fürdő a koroskvdö vasúti vároa ? De oifordulok ozon képtől u romónylom, bogy az egyesek ugy a kogyuraságok aiotni fognak o bajon orvosolni.
A napokban ogy & éves kis fiúnak ritka lélokjolonotóről hallottam. Ezon kia fin a aaomazód közaógí cath. mesternek kis fin,
vasárnap litánia után édos anyját kereste. A fiu anyját hon nem lolvón, bemont a közel o«ö toihploiuba, hol akkor még ájtatoskodó énokesek voltak. A fiu anyját köztök nom |á|ván, beült egy padba • ott olajudt. A népség, moly a ki« fiút tán észro sem votto, ha-satnout, «'' a tomplomot bezárták. A kis gyor-rook fölébredvén, magát egyedül találta 6 iparkodott a* ajtókon kijutni, molyok azon-luin bezárva voltak. Mit tesz o kis fiu midőn már hiába kiáltozott, oda megy a hold. szűz tép« eló ■ kérdi : Ugyo édesanyánk Mária! nom láttad a mamámat? 1. Ezokután inlntha varázs ragadta volna raog o kodvos gyormo-kot, fölfut a kórusba, hogy tán atyát az or-gonánál találja; do mind hiába, lólokjelono-tutol megragadja az egyik harang kötőiét a kongatni kezd. Erroadékán s tőbbon a tomp-l.xnhoa rohanván a fiút kiszabadítják, kit ozon csot Mim mit som íjesztott meg, a mindent el* b"*xólr szülőinek. Fájdalom 1 hogy ózon kis okos fiu szülőinek méltó fájdalmára, torokgyíkban elhunyt.
A napokban tartotta örog llotényl József veterán színész Ralulaton Füreden 50 évos •sinészi Jubileumát, és pedig Szigeti „Falu-'' siak" cziiuü vígjátékában, a nagybácsi szo-''repét igen jól adván, számos taps és kihívásokban részesült. Szogény öreg, apostola nem-«oti nyolvünknek, bizony onnyt küzdés után ngyobet órilonioltél volna it koldus-botnál. 60 óvos színész ki hót gyormokoidot bocsü-lotes novotésbon rószosilvéu, mind a nemzeti •zinészojro hivatottnak képezted. Végnapjaidban tán kegyolom-konyér jut falatnak fl)o nyugodj meg, hogy ez Magyarországon igy megy.
Adándon ogy hecsülotos polgár ombort lo* ▼ai elragodván, ngyontörték.
Esőnk nöm is volt, nom is lesz, a szerint tehát sominink so loond, kertjoink kisültök porrá vog) a podlutykáuak, ugorka s min donnok.
Én is most már csak a számút láttam o eldúdolhatnám.
No volnék cíak Ily ixcgúny, C«3»* fokoaoin lotcniióm . .. ll«*xcKÜdiu<in nin tiolnap-llolUt^jlia bnktcrnnk !......
N.-HERÉNYI CSŐSZ.
Zala-somogyi hirek.
A (Doák Foronoz.) Megyénk szülöttjo és hazánk ünnopolt bölcső Üo^k Foroucz, városunkhoz közöl fokvü Szt-Lászlóri időz.
A (Ifiuság szót bocsát ás a.) Fölsőbb rond.-lűt fulytán a háborús idők miatt minden nyilvános tanintézet bezáratott, mi* nok folytán a helybeli gymnasiumbaii a már folyóban lovö vizsgák rögtön befejeztettek, ti» július 17-éli tartatott meg a város templomában a szokáson „Hálaadó istoni tisstolot," moly után ax ifjúság lobogója élén a tanépü-l<-t elölt összoosoportosult, hol ftdö Könnyo Alajos igHzgutó ur a tanulókhoz intézett lelkű« bv»iodo * a jutalmak kiosztása után ax ifjúság dalárdoju néhány vlg világi dnlt énekelt, mely után n lolkos ifjak harsogó élj«-nőkkel üdvözölve szép magyar hazánkat, ft. igazgató úrral s uz ogóss tanári tostülottel együtt, eltávoztak.
A (1* o » t i s z in ó sz o k.) Mi is rószoslt-totiünk a szorenvsóbon, hogy apus ti noinzoti színtársulat néhány kiválóbb tagját Szigligeti Edo igazgatása alatt színpadunkon üdvözölhettük. Láttunk előadásokat, minőket a vidéken nagyon gyéron lohot látni, élvoz-tük és éreztük keblünkbou a színpad hatalmát, a nyomorult idők daczára is, közönségünk raegtotto a mugáót. Bucsu-olŐadás után több művészet tisztelő a távozók tlsztoletóre ogy disxes- tánuz-koszorucskát rondozott, moly vig kedólylyei éjfél utáni két óráig tartott...
A (On k ón te a c k.) Alig hogy a város dobjának murniogó hangja tudtul adá, hogy a varosházánál önkóiitosok fogadtatnak fol, a harczvúgyó nép oly számmal csődült oda, hogy noliány nap lefolyása után városunktól kövotolt ujjonezok helyetti önkéntosok toljon számmal valának, kik miután katonai ogyonruhát és fegyvort kaptuk, tova szállít» tuttak.
A (Sebesültök ós botogok.) Némi aggodalomnak nézüivk olébo, miután városunk nagyobb számú sobosültok ós botogok gyógyhulyévó szomoltotott ki, már. 18''kato-nai-orvo» érkozetthozzánk, tnindon hasinál« ható nyilvános ópülot kórodának lott átalakítva, es ¿000 betegnek lott holy készítve.
A (Izraelita imaház mtnt tanoda.) Miután a cslnoian ónült izraelita tanoda botogokkol lett megtöltvo, as előadásokat az izraeliták templomjukban tartják, molvnok ajtai a tanulók szántára már meg is nyíltuk. t
A (Tttzvósa.) Mult hó 22-én délután a kis k»ui»»ai nsgy vendéglő udvarában nagy mennyiségben levő szalma és széna lott a lángok martaUka. Hírlik, hogy az épületben «gyanakkor a katonaság számára több má-
| zsn lőpor volt clholyoavc, ha oz való, ugy a szoronesótlcnsógtŐI gyakorta látogatott Kís-Kanízsa valóban örülhot, hogy a tüz az épü-lotot mog nom rngadá. Ugyanoson időtájban Palllubau a kortész szalmája égett el.
A (Jég vo rés.) Szomorúan kólljelon* tonünk, hogy a fagy által ~még mogkfraélt .borternő vídékünkot a kogyotlon iégzápor tökéletesen tönkre totto, moly oly nagy inonnyíiégbon boritá ol n tájat, különösön l''aesa, RkiIa, Pogányvár, Bőhötiyo ■ Somogy nagy részét, hogy eséso''után még másnap is lőhetett lapátolni. Csnpás csapásra! Szo-gény Magyarhon mit hoz még a jövondöV!
A (Tü z vós ».) Vésői Sándor israurt fáradhatatlan gazda 8 lolkos és tovékony honpolgár doncsi intyorját fölgyújtották. A« épülűtoket a roppant kazalokkal ogyütt lángok omésztotték fol.
A (Marhavész.) A* utolsó lotonyel vásárra nom ongodtotett mog a szarvasmarha bohajtása, miután olőttovaló napon néhány szarvasmarha, hihotőlog rósz lagolto-tés kövotheztébon elesett, ■ a nép asonnal marhavészt kioltott ki, do azóta aoromi imás osot som mutatkozott, ugy tehát o félolomós lárma olhamarkodott volt.
A (Vasúti élénkség.) Az Olaszhon* bóli katonai élelmi és harcsi szorok szállítása vasutankat rondkivül élénkké toszlk, nom mullk ol ogy nogyodóra, hogy vagy ogylk vagy másik részről a mozdonyok erős fütyöléso no lonno hallható. Rámulni lohot a vonatok hosszúságát, mind Uéos mind Pest felé s hozzánk is tömérdek élolmi szorok szállíttatnak. A holybeli su. Foronoz-rondü zárdának hátulsó részo liszt, a városi kórház kápolnája pedig zabr''aktárnak használtatott fol. Városunk igon komoly szint öltött magára, a nyomor napról napra koményob-bon órozhotő, a lohangoltság irtóztató, a ko* reskodést és ipart üzö lakosság munkahiány végett unatkozik, összoosoportosul, politizál, egy Hzóval a drágaság, pénzhiány, nyomorúság mindig Jobban és jobban tünnok fol. — Segély, vignsz és tartós jobb idő, az Ieton tudja hol késnok.
Á (Szökő vény ok.) Több holvről ér-, tosültünk, hogy az ordökbon nagyobb számú katonai szökovényok tartózkodnak, többen fegyverről vannak ellátva. No csakoz hiányzik mégt
A (Olasz foglyok.) Varasdra 42 olasz fogoly tiszt hozatott, kik jobb házakba vannak boszálUsolva, és minden folügyolotinól-kül a városban szabadon sétálgatnak.
A (Tűzvész.) Jullus 27-ikén délután órákban a harangok ismét tüzot jolontottok a vész h miháldi utczában volt, hol két lakó és egy molléképülot, széna, szalmával, ogy hízott sortéssol együtt hamuvá lőnek. A tüz alkalmasint vigyázatlanság kövotkeztóbon jött ki. A vész helyén volt nlkslmunk ogy kőmivost látni kézi focskondövol működni, ki daczára a kevés viznok, minden várást felül mullott. Miután többen öt megdicsérték, bámulva kellő tölo hallanunk, hogy a városi tanács 12 Hy kési fecskendőt osztott ki, hogy Ily vészórákban folhaszuáltasrfUnÜk, do minthogy csak ogyot volt szeroncsónk látni, nyíltan kérdjük, mint lottok ozok kiosztva? és kiqok figyolmóro bízattak? Roméljük. hogy városi tanácsunk nom fog Ismét alkalmat nyi^tanl o kérdés nyilvános mcgujitásárA. — Mogomlltondő még, hogy a holybeli tornázók is részt vottek vezotőik kel ogyütt az oltásnál. Váljon lohot-o romé-nyünk ozon dőrék fiatalokból ogy tü«oltó egy-lotot láthatnunk?
A (Födirootor.; Nagyságos ft. kir. tanácson, tau-korüloti főigazgató Kádas Rudolf ur, hivatalos.m Szombathelyről Pécsro inenondö, holyboll tanintézotünkót moglá-togatá.
(Fi gy el m o at o té s.) A mostani még hosszabbított iskolai szünidők különösön alkalmatosak a kollomes, hasznos és az élet minden holyzotében alkalmazható mttvés&ct, a gyorHirámat alapos olsajátlti-sára, mi magyar és némot nyolvro alkalmazva, hotonkónti 4 tanórával, ogy nyolvbon 6, 2 nyolvbon pedig 8 hót alatt érhető ol. — A tandíj segédkönyvvel együtt egy nyelvért 0 ft, mindkottőért sogódkönyvvol 10 ft. o. é. Vidékiek lovolckbon tanulhatják. — Tudakozódhatni Wajdits Józsof könyvkoreskodósébon N.-Kanizsán.
Lapunk zártával vettük ft hii-t, hogy ftugustu8 2-ától kezdve további rendeletig, valamennyi gyors-, szomdly-dw teher-szállitíS vasúti vonatok meg8zUntettetnek, cs egyedül a híidsereg szállitii-HÚra használtatuak tel.
zadság: 3/» akót toss.
KapoHvnr.
Ij. Városunk o g y i k I o''gszobb loányát a 18 ó vos k. Gizellát tömettük oí m. lió 23-án d. u. a égy órakor. A fohér koporsót G loko-tébo öltözött ifjú vállán, ugyanannyi fáklya-vivőtől, s számos rósztvovŐ közönségtől ki-sérvo. Kovés szóm maradt szárazon s "ogy kohol som fojtliato.lt ol ogy «óhajt, midőn u korán lotépott virágot füldbo tettük, kiró ¡ga¿án illett Petőfi vorso :
Mi st4p. ml n¿|> volt • lialoltl ágyon! Mint linjiMilbnn, Int fúnyoa hattyú nxAll, Mint tluxU hó a t¿ll riixiMiillou : I.ongett íalötto a fel.ír halál, h. M o gy ó n k f ő i s p á ii j a pár napig ismét körünkben időzött s ogyób sürgős intéz-kodésok közt a megyei inségesok, sebesültök stb. sogélyczéso iránt tőn üdvös rondol-kozésokot
h. Az önkénytoaok naponta jönok a hadfogadó paranosnoksághos, do bizony igon kevés reményt lohot open söproilókhoz kötni, moly ugy látszik, csak az ígért 80 frt meg-ivásába tud vitézkedni s nagy hösieson mog-vorotl magát a bortól, do az utolsó csopíg nom rotirál.
Ii. A d a l á r d a o hó folytán második no-gyedóvi hangvorsonyét készül adni s mint értosültünk, a jövodolem sobosült harozosok részérő !osz fölajánlva.
h. Aoi. apások köz ó tartozik városunk azon szorctQusótlonségo is, lidgy ritka hotot élünk kerosztül anélkül, hogy Vilami kintornás, hárfás csapat, valami kóbor czigáuy banda, valami ujsoolandi fojodolom, kóoz-rágó némot-büvéss modvotáuszoltató talián, lovarda stb. stb. ránk no rontana és ki no zsobolno bonnUnkot. Most Is készül ogy panorama bódé a korcsma előtt, melybon a fú-Jüukot rátoszszük, bizonyosan legalább is a könlgrtttzl csata ó l o t h U képo Iosz a csalétek.
h. M o gy é n k v al a m o n n y i köeiógé-r ő 1 dlcsórottol koll mogomlitonünk azon om-borbaráti és hazafias tottot, moly szorlnt azok a megyo s lllotőlog saját községboli so-bosültcknek ápolására a vasúti állomásokról saját fogataikon loondő olszállltására kész-séggol vállalkoztak.
h. Höhönyón, Tapsonyban, Jádon, Binnyán, Mornyén stb. iu. hó 20-án totomes károkat okozott a jég.
h. A IJ ó l a v á r kö z s ó g b o n m. lió vó-gén tüz ütvén ki, harminezhárom ház s raol-lóképülotok lönok a lángok martalékává. A kár a beérkozott hivatalos jolontós szorlnt mintogy 84 ozor forintra rug. A károsultak podíg, o különben is inségos idők súlyától is nyomva, a legnagyobb inségnoknéznó k olébo.
h. Tűzkárok Jolontottok be m. hó végéről: k. mező Belóg, Rlnyaszontkirály, N. Dobsza, Toponár községből, hol szlnto 10 ház omésztetott fol.
h. A uiult 11 a v i orvosi tanasztalatok szerint, igon számos oholoricus baj mutatkozik, ősidőig azonban orvoslásuk kivétel nélkül biztosan oszközöltotott. A halálozás mégis átalán túlnyomó.
h. Nom losa érdektelen «ay aUtU-tikusunk legújabb tapasztalatát foljogyozni, moly a kaposvári vadászutot illoti s moly-nok értőimében, lohotö pontos számítás szerint, kaposvárott (a határtértvo) ogy holdnyi torülotro esik: 3 vadász (kottőduplapuskával egy szimplával) négy Vizsla, Ys rész kopó Yl00 taxii, kót vadásztarisznya, 1 lö-
Íiortartó, 100 gyutacs. Naponta vadász ía fűr-ozós kozdotén) 157 omber 219 vizsla, 14 lopó ós 3 taxii ogy délután történik 1317 lövés, oslk : 13 fürj, 7 fogoly, 3 kutya, mogse-bosltotik*. 0 vadáBZ. 36 mosot munkás éa 49 kutya. Tongorí, zab, hajdina és tökből lolÖ-döznok V» «"¿«»t és lotipornak résit Esténként olmondatlk 590 vadászkaland, mely-nok M/10(, részo nom igaz. Egy délutáni iá-
don 0» más magyar vámsokban kiragasztva. A mozgalom ogyro növokszík j ogyos ho-lyokon már fogyvoros fölkolök muta,tkoz-tak."
— A poatl cipészek és csizmadiáknak már régen nem volt annyi dolguk, mint most, miutáu több szállitó a hadsorog számára nyakra föro készíttet bakancsot, ozipőt, csizmát roppant tömegc-kbun. A többi közölt Fiotszk bécsi börgyárus is Postro órkozott 160 munkással, kik a Károly-kaszárnyában vannak olholyozvo és naponkint érkoznok uj mun-kaorők. llolyboli mosterok is totomosb bzAI-litások vállalták ol.
— Mult hétfőn kót porosz kémot kísértők Budára u katonai fogházba. Egyikot a rá-kosi vaspálya-állomásnál, a másikat Posten osipték ol.
. — (A hadügyinJnistorium irodái) a budai gr. Sándor palotában már be vannak rendozvo, 8 nz oson mlnistoriumho* boadott tisztok számáru is itt szeroltottek fol q lakások. A többi ministorium számára is több száz bőrönd és láda órkozott Postro.
— Már a női szópsógot is lőhet biato-attanl. KözoloBb, mlntirják, San Franols* ooban alakult ogy társulat « végből, hogy a nők szépségét biztosítsa. A Prograiuiu igy szól: „Míndon hölgy bitosithatja szépségét totszós szorintl értékben, ha az annak mog-fololö ös»«^got lofízutí, A társulat 16 és 30 év közti hölgyekot biztosit, s kötolozl magát azon osotro, ha a biztosított, vélotlon osot vagy botogség által szépségét olvosziti, sőt, „ha maga magái rútnak találj» ía binnyos taoghatározott össsíeg klflzűtÓ8Óre.a Ez utóbbi pont a logtöbb hasznot b^jta^j* » —• társulatnak. :h
Fővárosi ós vidéki hirek.
— Ő Folaógo mogongodto, hogy az ordólyi logfőbb törvényszék Bécsből Kolozsvárra átholyeztossók.
— Az austrlai noinzoti bank sajtói f. hó 21-én több vadászosztály kíséretében Bécsből Budára szállíttatik, hol o czélra a Bzűk-eógos holyíségok már kibéreltettok.
— (Vasúti ssorenosétlonség.) A néhány nop olött Győrből Bécsbo indult szomélyvo-nat osti 8>/, órakor a Lajtha mollottl Bruck-állomásnál összeütközött az ott állomásozott tohorvnattal, mlnok folytán két vasutkocsi szétzuzatott s több utastetomosben megsérült. Az összoütközést rigyázatanság idézto olö, s a hivatalos nyomozások folyamatban vannak. Egy posti nagykoroskodő o szoroncsét* lenség alkalmával lábát törto, ogyób nagyobb sérülésok is törtóntok.
— Berlinben hallatlan hazugságok gyártatnak — Írja a bóosl „Prosso". — Így például l''áríson át oda táviratozták : Bóosi tudósítások jul. 13-án jelentik : Egy procln-matio Kossuth és Klapkától vau Szegő-
Bécsi ós külföldi hirek.
— F. Ij. (Véros kép aköniggrtttei ü t k ő z o t b ő 1.) A porosz első gárda ezred-hók ogy osztrák ülegágyut kellett elfoglalni. Csatárlánczban nyomultak ay ütogfelé, moly ogyro szórta tüzét és golyóit, do a poroszok ugy rondeziók cl magukat, hogy csak kove-són hullhattak ol. Ok a gyutüs fegyvekkol tüzoltok gyorsan és vigyázva, ugy hogy öt poroz alatt az üteg embereit lolövöldözték. Csupán egy állott még az ágyuk között, a oz oly bátor volt, hogy ágyiyát ogy maga ko-zolto, s még cgy lövést tott. mely egy porosa tiszt véllát sodorta ol. A másik pillanatban már ő is ott feküdt átlődözvo társai közt. Hil-lor von GUrtringon porosz tábornok akkor a gyözolmos századhoz lovagolt, mogdiosérto vitézsógoért, s az ágyuütogot birtokának jo-lontotto ki. E pillanatban egy süvöltés hallatszott, a a tábornok ogy osztrák gránáttól találvn halva rogyott összo. Halálát a király a a horczegok mogkö^nyoztók.
— A porosz k ó rae k-ügy őssége és bzo-mcsáégo ép oly ártalmas az osztrák csapatokra mint a gyutüs fogyvorok. Tr^uUnaun ogy álmolnár szélmalmának lapátjai által árulta el ak osztrák hadsoreg állását a poro-roszoknak. Ep ily vakmorö körmönfont kém-kodés történt közolobb a flotíudorfi sánezok-nál. A sánezokban ogy osztrák ogyenruhás tiszt járkált, karján ogy hölgygyol. Mlndont pontosHW megnéztek s a tiszt épon ugy, mint a hölgy, föltűnő órdokcltségot árulUk ol. Ká-sőbb átszálitatták magukut a Dunán s megvizsgálták a hidászi munkálatokat. A közeiben lovö ozrodos beszédbe orodt volök. Iloss-szabb ideig hoszélgottok, rrlg végro az ozrodos intett ogy kapitánynak, ki orro néhány utászssal elfogta a tisztot óa hölgyöt. Mindkettő kóm volt, kik álráhában a sánezokat azorolólgottók. Most mindkettő fogva van.
— (Zollor tábornok.) Az olosettZol-lor tábprnokról, kibon Bajorország logjolo-sobb tábornokát vosztotto ol, azt boszélik, hogy a hadvieoléa módja fölötti kodi{otlon-aégből koreste a halált a osatában. Ab elosett-nok családjához Intózott utolsó lovolol tanu-sitják, hogy a tábornagynál
gotto, miszorint a hannovoraiáy ^^ü-. ^ben katonai divorsio tétossék, a Wg^'' boíczog álul, Irtjvos kifakadásaórt, 8 napi szoba-bör-tönnol fonyittotett.
— (O 1 a o a aorog vosztossége.) A floronozi hivatalos lap kövotkoző kimutatását adja az olasz i»orog vonztosógónek a június 24-íki Mában: A fisrtok küzül 24-en mogölottok, Mi inogsobosültok, 03 an ol-fogattak, s 20-"«j hiányzanak. A katonák közül 1. hadtostbor 869-un mogölottok 729-on mogsobosültok, olfogadtak ^«gy hiányzanak. A 2-lk hadJostbon 2 on mogsobosültok, 8 9-on olfogattak, A 8-lk hadtostbon 281-on mogölottok, I186-3n mogsob-,sültök, s 1302-on olfogattak vagv hiányzanak. A tartolók lovas hadosztályból I mogötate-''t, 13-an mogsobosültok, a 38-an olfogadtac. Összoson: 061 holt, 2909 aobj»aült, s 4262 fogöly vagy hiányzó. /
— Roichonborgb''ől irUkogyoi ifi-roskodöknok, hogy a poros» k''.rály k* otu^t gyárnokoknak ogy millió UÍler olölegei, »
«■egönyoknok''podlpj 300,000 tnllór bo-
godelmot osztutott ki, 6» gyárakat ollmlrao» ttt mogrondolÓBcivol.
— BorOBjslóban rondolotadntott ki, hogy «» osztrák foglyok nemaotWégök ssorint külön válasstassanak 8 más-más várakba vitossonok. Minden magyar foglyot kí>-tsol a határszélhos, Noisséba és Kpsolba visi-nok. A már raás várakba szállított magyarokat is oda vitáik. így 11-ón délután n vasú ton 702 magyar fogolyt szállítottak Kllsz-trinböl Borosaiéba, hogy Noiséba vigyék.
t— A holtostok olégotéso. Qioppi
Cadual tanAr azt az njAnlatott totto, hogy a arczmczfin olosottok hullái roAglyákra ra-katvAn, ulogattosbonok. A* oltomotott hullák — úgymond ö — utóvégre is mogmótolyo-zik a lovogöt, mint ozt n krimi hadjárat alatt is tapasztalták; mig az olhamvadt. tost hátramaradt porai a rokonok vagy barátok által kodves omlók gyanánt firizhottlk. • —(Bia mar k.) N&raoly lapok ogy fran-ozia lup nyomán Blamarkot roudkivül kod-voa, nyájas, lovagias ombornok mondjak, ki folöl azt a hajtlmtlan, orü» lolki akaratot nom ia acjtonó az ombor. — Észjárása nz aczél rugganyoaaAgAhoz hasonló, óa a bAloraAg második tormóazotó. Eddig mAr tizounyoloz párviadalt vívott, Külaojo bár igen ókoa nom mutat korosottségro, ós tAraalgáaa a log-fosstolouobb. Kgy orosz hg. azt mondA fölüle, hogy Biamnrk nagyon órzókony, do nom hord sönt kesztyűt boni nyakkendőt.
— (A I kotmány.) A „N. Fr. Pr.u-»ok irják Parisból: Bár mily Inbototlennok tos-sék i», már nem foroghat fon n fölött aommi kólaóg, hogy Bismark bz 1848-ki magyar alkotmány visszaállítását követeli, óa o klivo-tulésénok mognyorto a franozia caászárt ia.
AföherczegErnő gyalog-ezred vesztesége a castozzoi ütközetben junius 24-én.
I-sli század: Fóki Foroncz vozotö t, Mcroy Józaof káplár ot, Bagi János froitor, Kis* Imro ot, Fiali János, Kroinor István, Tombó Hándor, Fotek Imro küzvitózek h, Akt János, Antpliks János, Drovonka Pál, Forathubor Józaof, Fuiao Mátyás, Kuhn Fo-rouoz, Károly Imro, Moakó Foroncz, >8ram-mol Foronoz, Szukonyi Antal, Dorinann Fn-mricí, tízulozor Józaof, Czoloukó Jánoa kOz-vitézek et.
IMk század: Grumhort Józaof ktfzvl-tóz m, Düh Foroncz, Mogyeai Józaof, Kosa-ras József, Kramuaks Mátyás, Károlyi József vozotö, /trvay József káplár, Baiu János, Bogdany István, Berky Ádám, Düh Pótor, Follor Ernő, Oaal Mihály, üorgoly Gábor, Czorhák Józsof, llandlay Lipót, Kuoián Pú^ Lamport János, Mekica Mihály, Molnár Mony-hárd, Kóaa Vondol, Niklay Márton, Ragl Foroncz, Porkoláb Smdor, Hárdi Antal, Szo-rouosés János, Szabó Simon, Takács Sándor, Tamáo János, Vócsoi Józsof, Vas János, Varga László, Horvát László ct.
3 ik s z á sí a d : Molnár József közvitóz ct.
4-ilc század.- Horváth János közvitóz f, Slamor Jánoa froitor m, Fürat Jánoa, Kováca Foroncz m, ós Fakli Józsof közvitózok ot,
5-lk század: Iloszia Józsof, Kalmann Antal, Oszvald Jánoa, Csrimm Józaof köz-vité/.ek ct.
6- ik század: Bilocz Józsof káplár h.
1-ik század: Viodomunn Gusztáv kad.-
Ormostor, Fv !or dobos, Simon Mihály, Fii-lingor Józsof Horváth Foroncz, Pap Gábor f, Buza Jánoa, Kolopár hh, Bögroncsics János, Czakóta Mihály, Klio Károly ács, köz-vitóz Egyed György, Lázár látván, Lepnaa Foroncz, Köhlor Jánoa, Handl Antal, Koh Gábor vezotö, Froi vioo káp., Eoaly látván 8, Bagi Kálmán, Sáfrán György, Laky Józaof, Dobokay Antal. Boda látván ct.
8-ik század: Közv. Kiss György, Horváth István hornlsta, közv. Töcsko Ignácz, SUmnfol György, Csornák József f, Dilllh JAnoa, Horváth Jánoa, Boozor Mihály, Varga Imre, Sipöa Józaof doboa, közv. Domonkos Józaof, Horváth György 8, Pahocaa György, Kováca Józaof, Máté Jánoa, Dávid látván, Láazló Gábor vwotö, Simon Józaof közv. ct.
tí-ik század: közv''. Füllöp Miklós, Pala-oslcs György f, Ragl Józsof vozotö, Klöknor Boldizsár káplár, Mraf Miki., Pinko György froitor, közv. Borbély, Eri Wondol, Kuz-mlos Antal, Lakat István, Popovlos András, Dancs Józsof, Fodor Valontin, Hörosökt Foroncz, Koca Adám ü, frolt. Hegedűs Józsof, Kocsis Pál, közv. Csorba Józsof, Hormau Pál, Jankovios Pótor, Adamovics Urbán ct.
U-dik század: Goronyi József vozotö, Világos Gábor kAplár, Sándor Imrvo froi».'', közv. lticingor Samu, Wall János ti Farka» Józsof vozotö, troit. Némoth Józsof, Takács Károly, kozv. Balázs Jánoa, Bodor Pál, Du-govica látván, Kucama István, Lipics Józsof, Mund Józsof. Pontsa János, Szalay István, Tomiin Mihály, Tóth Pétor, Varga Voudel, Gzolonka Já&os ».
12 ik a z Ab ad : közv. Mngócsi Mihály, Mikola MAtyás, GulAs JAnoa froit. f, Gorqaan MAtyAs, közv. Gáspár JAnos, Kottnor ÍCon-rád, Munk Károly, Varga János, Lnra látván. Horváth György, Kollo István, Horváth Imro, Szántó Ignáoz, Posák Foronoz frolt. 8, Franco Simon örmostor, Szokanics Iván vezotö, közv. Sroinor Lukáos, Snoikor Imro ct.
"13-ik százád: Douts Mihály örmostor, Dávid Foroncz vozotö, Krlmanics Lajos, Mo-gyosi Alajos káplár, Tompa Pál frolt., közv. Sztlta János, Tullior Pál, Kardos István, Maior Józsof, Magyar Mihály, Babios János, Oskó Mihály, Hardi György, Kovács Foroncz, Mlinnor Ignácz, Takács Foroncz 8, Ludasy Józsof f, Bak Józsof, Horváth János m, Bástyán Jánoa froi., közv. Balassa János, Márkus János, Púpos István, Márkus Foroncz, Királyi Alajos suszter et.
14. Száz ad köz v. Strini Foronoz, Tóth Forou.cz f, Kánya Pál vezotö, köz v.iBaksa Mihály, Tornai Antal, Ottó JAnos, Modl András, Horváth József, Svarcz Dávid, Baly látván, Czigány János, karba János, KoVács István Horváth János, Csobi Yondel, Horváth János, Boht János 8Üzakó Mihály, Horváth Foroncz Lázár Foroncz, Grim János,Tóth Imro, Douts. u. i. Draus János, Duvccz Józsof Szúnyog Pál, Vobor János, Blummonsoin Pál, Nóvák János ct.
16. Század köz v. Saul Józsof és Varga /Idám ct.
10. Század Rózsa Zzigmond, vozotö. köz v. Bogitár János, Fnics Mihály, Kálmán Antal, K*»rdi Foroncz, Koh Pótor, Holnár Lápz-ló, .Németh Mihály, Némut Foronoz, áoa. Sár-közy Mihály ct.
17. Század, köz v. Bakán látván, Magyar József, f Farkas Józsof, Uakucsán Pótor, froitor, ;köz v. Baj Mihály, Bulin Károly, 8, Goroncs''ér. P^tor káplár, köz v. Tallér Jó-zof, Apaty József, Csüro János, Kizmua Bálint, , Horváth János Szmodica Jánoa, Sadl Foroncz, Blisics Pál, Smid Pótor, Varga János, Tuboly János, Sznlay Jáuoa ct.
18. Század: köz v. Kováca Mátyás Máthai Jánoa, t Kovács József flntor, köz v. Obmt Voluant, Vörös István, Kardos Winozo, Kohn Jákob, Mihacsy Antal n.Horváth János, Forczak János, Bonosics Józsof, Kortolies Károly, Ernyős Foroncz, Horváth János, ct.
10. Század: köz v. Ilirs Móricz, Baly Józsof dobos, t Jíroior Ábrahám vozotö, Pfaf Henrik káplár, Jubács István froitor^köz v. Rak Mátyáa, Bukán Miklós, Boszján Mátyás, Poth Konrád, Horváth József, h, Dömötör Sándor vozotö, Matics Józsof, köz v. Egresi Józsof, Szinkccz Ádám, Toborcz László, Kar-kns Lajos, Raposa Foroncz, Kovács Pótor, Bludor György, Salamon János et.
(A jolcn tuilositAibsu lovű kurtiUtok vrtom&nyo-(¿■a: f m«xh*lt, *• »ulyonnn aubuiltlt, ks kOluiyon
•el>«n(llt, t (obosOlt, ot oltaut.)
f
Megholtak névjegyzéke.
J ii 11 ii a hóban.
BiItoh Katalin 20 t. l''etok Annii 60 é. P«t5 KnsA-bet 27 i. Hiancg Juli 10 i. Kurta Bildínia a hó. Hto-pin«k Já.icf 7 hó. I.akl Józsof 4 ó. Ábrahám Hstdi 1 n. I''ocalcs Anna 28 ó. Dltmiyjor Márton 3 h. 8che-l»«40k Ann» 3 hot. HtopAnok . István 1 hó. 8t«mahl KilmAn 4 hó. Voltok MArl 1 ó. IilvAnfy 8sidonla 6 >>ó. Ilcrtolnor AnUl 1 6, Farkas AnUl D hó. F.mertch . MArl 16 hó. Pocsumlk HormAn 80 ó. Ulglor Márl lt hó. Halvwf.ijyo''j 3 hó. Kóinolli Koroncs 00 6. Harsai I Lajo» 6 p. >uerbach Lajos 1 f.ó. Bchrötter MAH 60 ó. I FrouonyAk Joli 14 6. HalAss Anna 62 6. IUrsohor MArl i VcllAk l''Al 4 hot Trafnlcsek BorbAU HO ó. Topó! ,s IstvAn 7 hó. Korontiy Grnta S hó. Túrok Hód«* 6 hó Doiiffyok Jóssof 10 6. Hakos Peronos 4 hó. Hajdú Verona 7 hó.
Pipere-asztal.
5-ik lap.
A „harmat" uralkodik az illatozó virágok folott, teljhatalommal teszi magáévá a legfüszoroab illatrészt, molyok egymásba olvadva hozzák létro a logbtlvősb hatású azé-pltö azért.
„Heoateu az éjnok leánya, midőn Junó-tól a Nymphák novoléaéro bizatott, as iston-királynö „k o n öo a • a z o I on czé jé tu el-orozá, b Európának, Phönlx leányának adá. Midőn Juno ozórt mogakará büntotni, ogy szülő asszonynál korcso monedékot, ezután pedig egy tomotés kisóröi közt. Jupiter ezon hibájáért az achirusi mocsárban a kabirok által tisztitá meg; okkor lön frldalatti istenné. Parancsol most a torméazot mindon va-ráza-orojóvol, olömozditja az lfjuaág dlazlé-sót Sb sordUlóaét. Mindonokfolott a varázslók ós boszorkányok osodeznok sogodolmo-ért. Alakja borzasztó, kigyó-lábakkal bir, kigyók süvöltonok nyaka ós vállai körül. Jolonlog ö az, a ki éjen át kigyói scgcdol-mévol készíti „fohér liliom-virágról szodott harmatból" a logosodá-sabb szépitö szórt a föld-alattiak és a tündé-rok, do legkivált: Modoa használatára.
A harmat-lopto fohér liliom levoloit a ko-nöos-szolonczébo zárja, és ezzol nodvosittoti a tost fedotlon részoit — napkeltévol s Napnyugtával, hogy 9} bör az illattól áthatolt harmatot magába sitlvja.
Harmattól áthatolt nodvos kondövol mosatja a tost ogyób részoit roggolonként. S igy o kétszoroa osolokvénynyol azon kívül, hogv n szépség védotik, a kor vonásai is do-rltök maradandnok, ogyotomlogoson odzöd-nok test és lélok, igy magasabb fokra omol-kodik: értolom, itólot és okossAg, molyok mint logfőbb vonásai az anyagi ób orkölcsi szépségnek, soha ol nom fognak unyészni. Mecloa.
ORVOSNŐ.
Nyílt posta.
8. II. N.-KanlssAii. 11a ön valamit klvAn a városi tlntAíAR fllen a lapban feltótstni, no Írjon hoszAnk uívtclcn levelet, hanoin tnuUusa bo magát ssonió-Ijreion.
M. K. dr. Fost. Kgy kis gondot kórflnk sseríny U|iiinkra is fordítani.
PlánovlU. Megérkezett, köszönot órto. Óhajtjuk önt szemólyesni Is Ismcrholni.
11. öy. Szomballiely. Klhang/ott a Dalnok ?
F. ti. Herény. Nom lobét hlrtolonkednl, meg koll varul, inig a gyümölcs megórik.
F. 8z.-FchórvAr. Kngodjo mog a küldeményt siyjAt nevo alatt kflzMhotnl.
1). N. lleróny. 8ajAt lovelOnk meg.
Völgyi. Jó loss''a tlgyolmot OnAlló csikkekre fordítani, a küldötteket annak idejón mind fölhasználjuk.
IMkkesy MArton ¿s Kuprlcz. TudassAk volttnk, hot Utálhatjuk fol.
I.cndvárx. Kórjük as Igórt csikkek bektlldísít.
Kaposvárra. A szivarok Ara felment, do azórt kór-jnk az Igórt Czlkksorosat bckOldósót, magán-lovelüiik megy.
Nyílt tér.*)
Szigetvarott Antal-napján.
— (A sSrhAzban véghez ment lovagjátók omlókóro ) —
Ad notam: Temeivárórt harcsul Unlázs.
Vachot Sándortól.
TCnok nagy zöngést, meg slvalkodAnak
És a koron Ab ól monuok »sörháznak.
Tinódi.
llurókától hóval János, , Minden Idők hü ombero Vóluód kirúgja a falat, Oly rugalmas mindon ero.
A Koronában rémesen Zeng a zeno zug a vita, Vadát mulat három Antal 8 János vlléz szomjas hada.
János vitéz ha tirslval
KISnyomul,
8 a sörházban 0 kégli Malomra hul, Több táis elfut
KI merro tud........
Csak ogy legény marad helyén, Pzomébcn kárhozat ragyog ¿s botemclvo Igy kiált: Halt I éu Mihály vagyok ,
8sól és suhint Do lm egy hSs Fejét yóU a bot oló 8 lelkesült János vitósnek Uí-t nyit a kUzdtér felé.
8 hogy a sörhás udvarán jól ^ihontergék magok Hősünk fölkel, és szól l Én meg JAnos lovag vagyok.
PJNVC8.
TÁRCZA.
Aradiak dala.
Magyar haiAnk, Édos snyAnk To drága I To vagy valOok, Képzeletünk VilAga. Édes hasAnk, Tied imánk rU dalunk, Nekünk to vagy Dicső és nagy j Érted ha kell, Meghalunk.
ItArha bus a mait omlók* Aradnak ax fényo éke, 8sUIŐ földünk, — slrhantidnál Nemzetünknek gyásza tfrt áll I
Harcira kelünk a hazáért, Alkotmányért, szabadságért, H ha végzetünk, hogy vessndnk kell, Dicsilségüuk takarjon el I
LUKÍC8I MIKLÓS.
•) K rovat alatt közlöttokért nom vÁllal fclelÖMÓ-get a szerkesztőség.
és
MABAKTIHLLO.
Történeti életkép a XVU. ssAxad első feléből.
DUOUK után közli
UOIikflHy Márton.
(Folytali«,)
Miótu Salvfttort ismerni tanalá, s nn-nnk bardtstígiiban rÓHZoalllt, tttbb*fcör mogkisértú »zegény batátjdnnk suiHtlt enyhíteni; ö elóggó volt raUvósz, mely-néífogvft barátjának mUvoiböl kiváló goniet kiintnorni 8 boosUlni tudá, a sokkal becHilletusb keblll volt, hogysem ily tehetseget nyomortól elnyomatni engedhetett volna; azért elhatározd, Sal-vator akaratának daczára Kibeirát a „llagar" o festőjére figyelmesaé tenni. Iíibeira, ugy gondold, oly magas pöl-ezon áll, hogy egyetlen szava Salva o. t szerenoséssé teheti, s ö o szót nem fogja attól megtagadni,ha elragadtatva szem-lélendi annak festményét,
A kereskedÓk beszédéből eléggé tudjuk, hogy Iiiboirához való folyamodása nem volt eredmény nélkUÜ. — Ribeira még ugyanazon nap reggelén a mllke-rc»kedóí<i bolt felé ment, ltogy a fest* ményt szemllgyro vegye. Délután egy az nl-királynál tartott lakomára indult, 1— hol Fáloono már vágyton viigyva várd őt.
„Láttam a képot" úgymond Ribeira pr festőnek van tehetsége." Ezzel a do-lognak véget akart vetni, midőn FaU eonu szerenoxétlen barátjának sorsát rajzolván, kóré. hogy ily egyént mentsen mog a veszélytől.
„Jól van" válaazola Ribeira „kllldd őt hozzám, beszéljen önmagáért!"
Falcono e szavaknál nem kis zavarba jött. 0 sokkal jobban isineríe Salvaior büszkeségét, hogysem föltehotte volna, miszorint az ily indítványt elfogadatni, annyival is inkább, miután Salvator h i> sonló gynlölottel visoltoték az idegen uralom iránt, mint a nápolyiak. A«ort még ogy kinérlotre Minta el magát, előadva mestorénok barátja sajátosad-gát, kinek ogy kőpad elégséges éji nyugalomra, ki nyomorultabban él egy la-zaróninál, s mégis mogelégedottobbon Diogéneunél.
„Fogadni mernék" folytatá, hogy ismét a kőpadon találnók őt hortyogva, ha ki«»é a axabad levegőre indulnánk, ily crCTÍotiaógot nem minden nap lát az ember."
Ribeira ráboszélteté magát, ő szoroté Faloonét, a miután a lakoma-termekben amúgy is nagy forróság uralkodott, ez egy okkal többet szolgáltatott, hogy Falcono kérőimét meg ne tagadja. Kalapja 8 kardja után nyúlva, tanítványai és követőinok kíséretében Falcono ve-zetéso alatt, az öblöny fölé indult, hol Salvntort szendorpgve elhagyánk.
„Mit!" ki ált a Spadaro Ribeira tanit-ványainr.k egyike, rama hortyogó koldus az ott, ki a „Hagart föstó?" — „Arany és ezllst nem teszik az embert" válaszola Faloono, „de — szóljatok — láttatok-o már nomosobb főt, büszkébb vonásokat ?''''
„Rajongó!" mormogá fogai közt Ribeira. „Tehát költsétek föl, had beszéljek vele!"
Nápoly alkirálya nem boosájthatott volna valakit leeioszkedöbb pathosszal maga elé kihallgattátáH végett, mint Ribeira o szavakat mondá.
Fa''cono sietve fölkelté barátyát. „wo-renosét, kegyet és diosőséget hozok" suttogá noki „Ríberia beszélni akar o-■lod, — siess barátom." —
Salvator lassan fölomelkedék, s Riboriit felé közeledve, meghajtá magát.
ön föstó a „Hagart"? kórdé Ribeira.
„Igen uram," válaszola röviden Salvator, a nélkül, hogy Ribóira egyik tanítványának szavaira ügyelve, kifigyel-mossó tevó, hogy a mestert „tekmtetou urnák" ozímezze.
„Önnek van népii tehetsége" folytatá bUszkén Kiboira.
„Magam is ugy hiMtem," moBolyga kétértolmllon Salvator.
''„Do ön nom látszik igen azorénynok lenni!"
„Talán Un az?" kérdő Salvator, a b''szko férfi arosába tekintve.
„Tudja ön, ki vagyok?'' kérdé fólin-dulva Ribeira.
„Igen, nagv mUvéw" válaszola szá-•í raKon Salvator.
„Bironi liskteletét?"
„Mint fostész — igen!" „8 kulönben?"
„Ki lönben neraM válaszolá Salvator, nem Ügyelve Faloonenak feléje intézett szompillantására. A miért ha tetszik, fölvilágosítást ia adhatok" tevé hozzii, észrevévén a benyomást, molyot bátor szavai Kiboira követöiro gyakorlának, különösen pechig Falconera, ki suttogva mondá mesterénok, he llgyclno az egyszerű ember szavaira.
„No btintád, Faloone!" válaszold onnok Iliboiru „én szeretőm a nyiltságot."'''' „Akar-e ön" folytatá azután Salvator-hoz fordulva „akar-o ön mütormembo fölvétetni?"
„Óh örömmol — ha nem nehezok a föltétolek."
„Ponzröl nem boszélok" — indulaismét föl Kiboira.
„Hasztalan is volna, mert nokom ugy sincs!" mosolyga Salvator.
„Ön tudja" folytatá Ribeira hogy mindonhatii vagyok; tokintélvem, gazdagságom nagy; a spanyol udvar megtisztelt kegyével, az alkirálynak nincs titka előttem, rangom herozegi —dovetélytársat nom tlirök; nincs árnyék, moly napom elé merészkednék, — szóval: Kn Ribeira Józsof vagyok! — hallja tehát: Kn védelmem- utmutatásom- tanácsaim s jótéteimért osak egyet kívánok tanítványaimtól, « ez, hogy testestől lelkestül az enyémek legyenek."
„Akkor nem alkuszunk!" Bzakasztá öt félbe Salvator.
„Miért?"
„tón sonkié sem lohetok, csak művészetemé!"
„ön tehát nom követi iskolám olvoit ?"
„Nokem saját iskolám van!"
„Ha ha" mosolyga gúnyosan Kiboira „ön tehát önálló iskolát akar alakitni?"
„Legalább mogkisértom" válaszola Salvator büszkén, nem ligyolvo Kiboira követőinek hahotájára s gúnyos észre-vételoiro. — «Már Michol Angolo, ki mindnyájunk fölött áll, mondá: Ki folytonosan mást küvot, szoroncsés biz soh'' sem lehet!"
„Saját nyomora az, moly ily bUszko-séget s kesorllségot vegyit szavaiba!" suttogá Kiboirának Faloone, hogy őt mcgongosztoljo—de oz hallgatást parancsolt noki.
„Ön rósz uton jár!" fordula ezután Sal-vatorhoz.
„Gondolja?" válaszola oz, ki szinto föl kezdő hevülni.
„ Jől van, én szerotem szeszélyemot kö-véíjii, s gyűlölöm acsuszást-mászást.— bárpiíly szolgaságutáltat, bármily hála, tobor rám nézvo — moglánezolt lábakkal nem tudok járni! Rarátaim hajthat-lannak novoznek — jól van — ily szol-gaiaa, zsarnoki időkben o czim nem szemrehányás, hanem dioséret."
„Ön éhen fog meghálni !w mondá váll-vonitva Kiboira. j •
„Jól van, a szegénység leánya a tudománynak!"
„Önnek szegénysége a büszkeség, a kevélység leánya!"
„Azt nem liiszom" válaszola Salvator nyugodt meggyőződés s bUszko önérzü-let hangján.
„Uram" kezdé njra Ribeira „Faloone iránti szereteteiből nyugodt, s elnéző akarok maradni. Ön képének.ismétlen, igen jó tulajdonai vannak, do — mégsem hnsonlithatja Összo onyiméim bár-lyikévol!
„Nom, "fololo Salvator, „ily vakmerő nem vagyok, do nem is vagyok müveinek imádója; önnek is megvannak saját hibái."
Például? kérdé megvetőig Ribeira.
„önben" válaszola nyugodtan Salva-
tor „a spanyol túlnyomja a művészt ; ön fostéöi modorában valami vadság fekszik, moly kollemotlenül hat. ön igen szereti a rémjolonetokot, ön vérről fest; mindenütt nyitott sobok, eltorzított arozvoná-sok, kinpadi fájdalmak, s az inqnisitio rémképei — megvallom, ön afönségest gyakran a borzasztóban találja eljönnek „Ixionja a keréken" mestormü.
„Látni" sznkitá őt félbon Ribeira „ön nom igon spanyol érzelmű."
„tón nápolyi vagyok!" fololébüszkén Salvator.
„Rtfvídon — akar-o tanítványom lenni vagy nom?" kérdé Ribeira türolmotle-nül, a beszédnek végét akadva vetni, mert Salvator gúnyja fájó oldalát érinté.
„tón opon ugy gyűlölöm az iskolákat mint az ogyotemokot" válafczolá Salvator. Ezek üldözik Tassét, s megtagadják Ariostot: azok javítják Raphaelt, s megtámadják Michol Angolót! Inkább levágatom mindkét közömet, mintsem hogy megköttessem, inkább oltürök minden nyomort, mintsem, hogy müvészotoinot ily módon bocsássam áruba. Szabadon szülöttem, szabadon akarok élni! Külön-bon uram, tövé hozzá hoveson, midőn Ribeira környezető gúnyos hahotában tört ki — intse meg szolgáit, hogy nyugodtan legyonck, inert különben — "
„Szemtelen bolond!" dühöftgoCarao-cioli, Ribeira egyik tanítványa, mialatt a többiek fenyegetésekkel nyilvánítók nomtetszésűket.
„Pszt* csititá ökotRiboira. „Ön csakugyan, úgy látszik nom tudja, kivol beszél!" — fordula azután Salvatorhoz.
„Tudom" fololé ez ntciészoii föltekintve „tudom" mondá, «Kiboira fenyegető pillanatával találkozva „hogy ön, Corenzio és Caraccíoli egy triumvíratot képeznek, mely kegyelem nélkül minden fölött uralkodik, mindent elpusztít, mindent kizsákmányol! ön mindenkit megfoszt reményétől, aláás minden törekvést, b ha lohotno, megfosztana a lo-(vegőtöl, molyet beszívunk — szóval ön ugy bánik a művészettel, mint fejedelmeink á politikával — zsarnok-, ön kény b kény világ! Önnek tanítványai zsoldos
bérenezoi, orgyilkosai, sommi nemes tö-roksés nom létezik többé „osupán nyomorult cselszövényoskodés, lealázó osu-szás-mászás! — ön sonkinok fölomolke-dést, senkinök önállóságot nem enged! önnok vetélytársai ellonségei,kiket árulás, rágalmazás, s gyilkolással üldöz! Ilamidal, Caracoió s Lanfranonak futnia kollott, Francanzanót az örjöngésíg ül-/ dözto, s Domíniquét megmérgezto. Igén mogmérgezto" folytatá mindig hevesebben „s ön azt kérdezi, tudom-o kivol boszélok? kérdezi, ismorem-o iskoláját? K vérszomjas, ezomtolon bravoosoportot ön iskolának novezi? —"
Ribeira s tanitványai cleinto mogvetíí gunynyal s vállvonítással fogadák az ifjú művész dühkitörését, de most midőn elébök tartá a tükröt, molyben gonoszságaikra figyolmoztoté, dühök fogosikorga-tással típrák a földet.
„Uonuünkotért obeszédében?" kérdé Leone, egy nemes születésű ifjú festész, hevesen Salvator elé lépvo.
„Senkit mást!" válaszola ez szárazon.
„Ugy hát rajta!" kiáltónak Spadaro és Leono kardjaikat kirántva.
„Mit? kettő egy ellen! nem bánom! gunyolódék Salvator a szinto kardot rántott.
Falcone, daczára annak, hogy Ribei-''ra mütórmébőli kizáratással fonyogeté, Salvator részére akart állani, doez visszautasító őt- „Harátom" úgymond „szük-ségtelon — to elvesztonéd dőrék mosto-redet, én podig ugysom szorulok segítségedre." -
K szavakkal a síkra lépott, s néhány döfés után ügyes vivócsel által Spadaro kardját kezéből kic*apá, Leone kardját podig tnorész csapás által kottétöié.
„Látod barátom" ujonga diadalérzo-tébon „magam is olég vagyok elbánni ily emberiikkol." Ribeira pedig, mihelyt övéinek vereségét észrovové, önmaga állott Salvator elé.
Ez félro dobá kardját.
„ Mit jelentsen ez ?" kiálta osudálkoiva a moster.
(KolyUtAja kOvetkoxlk.)
ÜZLETI H I H
ö 33:.
aey-KnnlsMa, jul .11. Minden pang, mlnde-nlllt lanyhaaág, még n Imro-uiraífn ia ! Caak n 8. Köxltnv* nem Ali nyugodtan éa örömeat axerrtné ko-rcakedúliul'' tudóaitAaait élénkebben ("uh ulnl, do még intődig hIik*. «ion liolyxetbeii, hogy kedvelő Uxletl Ilitekkel tndóalthntnA n t. olvaaói. mlndáxAIIÁl A míg-kötött béko utAu kedvexőbb Uxlet-meuet remélhető. Malg niÍR tgy tlxlctti exikk aoin bomlott bőven pla-rxunkra, aőt még a gabona la igon gyéren Jcloulk rnog. Araink követkexök i •'' -
Jelenlegi Áruk alaó-aiiaxtrial mérőként a helyboll plMxnn i Bni» 8(1—SS fna 4 frt 40 kr—* frt 00 kr, — K<»» 80 fonton » frt 40—50 kr. Kutcorlct* í frt. 00—3 frt. Arpa »«rf<»»4ah«« ral.>, hlAn/xIk. — 0 ftt-0 frt — kr. Zftb 18-47 fonto» 1 frt 80-00 kr.
Poliiiikn «laiJ-rendil 2 frt 50-00 kr. P»»«uly frhír 0 frt — kr Urkn 6 frt 50 kr. Gubó ela3 rcndU 12 frt miitija. — SxllvnpAIItika 20 fokú 20 frt hordó-Tat Wrkol/pAllnka 20 fokú 15-10 frt hor.U-
oiofíltt MU la-Hfrl/üork« 24 frt..Nyerab3röki (lanyha tl.let) 8k8r- 30-iV, tohin- 40-42, tt bma-biirtik .45—50 .frt, m***AAkínt.
Roroki fehér Í» Töröa («ohlllorl 1802- 1803-kl
TldíkUnkbeU - t''rraéa 7 frt -8 frt. — Villányi 4» i/eRa Ardl fokét« 1805. 10—12 frt. llj honi bor rit6» (achlllor) 4« fehér 7 frt-8 rrt — kr. Halatonmellékl borok 1802-4« 1803-lkl f(.h4r 10-12 frt. akkuként.
Via»< 00 frt — kr. JW» 44-45 frt Kölnié«.-« cyapju Ara 80 frt. — FehAr rongy Ara 7 frt 257 frt 76 kr, feketéé 4 frt.
N.-kanlxHni piacai árak JuIIuh 31.
Iiorió itezéjn 20 kr. J.onc«n l)néjo 18 kr. nAbltc<é)o 8kr. K»lo.i Iteiíjo 0 kr. llartfonji. mérííjo 0 frt — kr. Miurlv.hu« fontja 16. Hr. JahJiu* JonU^l» 8ort4»-hu* fonlja 18 kr. H''alouua inAi<AjA. 30 frt — kr. Z.llr fontja 40 kr. I,Au?llazt má.aAJ.i 10 frt 50 kr. Z<oiu-lyollait nAuKy H frl 50 kr. Ken/érllait fontja 0 kr. KukoriexalU''t fontja 0 kr. Arpadra fontja 8 kr. Kölc«kAia fontj.» 10 kr. HliakAta fontja 20 kr. Faolaj fontja 50 kr. Uopctoolnj fontja 30 kr. Loninagolívj fontja 40 kr. Uj bor Itoxéjo 14 kr. — Óbor Itcxéjo 20 kr. IVitl aitr ltotéic 14 kr. Kanhaal i3r Itcxéjo 10 kr. Oaboim-pAliuka Itciéjo 40 kr. Tdrk<lly-pAllnka itexéje 40 kr „Hiilva-pAlinka »««AJo 50 kr. Nyer* famó mAnAJ.i 10 frt. — kr Öntött fagygyiUnyortya fontja 85 kr. MArtott fontja 32 kr. Sxappaa fontja 24 kr.
fontj* 11 kr. Keményfa ölo • frt — kr. Pahafti «la 5 frl - kr. Nyerafa «lo 6 frt kr FmUq mérője 84 kr. Széna roAiaAJa 0 frt 80 kr. 8«alma m. 50 kr.
Kondér fontja 50 kr. Len fontja 60 kr.
Hérái péiixárfolyaw Jullu» 31.
6% motaliquoft 60.00; &9/e uoras. külo»ön 04.75; 1860-ki álladalmi kölcaön 74.80; UnkrÓBzvónyok 720.— hitolintózoti ró»-vónyok 142.60; London 180.50; esüst áglo 130.75, nr»ny darabja 0 frt 28 kr.
PololÖs szorkosztöt Wnjdlts JÓMef.
I R D E,T É
Mór vaskereskedésében Nagy-Knnizsán, ugy s/.ínte DeájlC JÓZBef vas-kereskedésében Csáktornyán
J,
egy tanoncz,
ki iskolai tanulásokban részeslllt, azonnal felvétetik.
KOCK orroa t.nnAr Mpcaébon, HKLLEU orroa-UnAr, KI,KZINfZKY orvoa-tanAr H.Vaben, f* azAinoa orvoaok mint a Icgi-ISkelGbb életrendi raitartalmn gyégyaxcrt ajAnljAk minden.
Iinlavány, fehér-kdr, ve''r»*egény, bágyadt, Novány, vnlnmint ixotit- ós ldcK-jtyeiiK<-MÓfiheii »«onvodöknok
FREYÖANG RÓBERT
vastartalmú gyógyszereit
Vai-ílkRr, legjobb n«-llk«r, kla UveRjo 70 kr, nagy nrngje 1 ft 20 kr VM-keiertl IlkSr, kovéabA éd«j>, kla Qv. 00 kr, . .1 a. Vw-Ufülmn aiOrp, HmonAdé axflrp pAllAaAul k. U. 80 kr, n. (I. 1 rt 40 kr. Vaa-Urtalmn chokolAdé fontonként caomagolv« I. «x. 1 a 20, II. ax. 00 kr. Yaatartalmu cxukorkAk t/a fontonként eaomagolra 24 kr. .
V.xtn tArgyak kaphaték J. llamaon fő-raktArAban (I.ugeek 3. •*.) lléraben, melyek a fentaevexatt Arak beküldéao, Tagy poatal-utAnvét mellett, bArmily kivAnt mrnnylié)(ben mlndon korona-ornAgokba el-Utd^iqnk. nagyobb rnonnyiaíjtl mcgrendoléxok bérntentvn. (6*)
(S»)
r"
Az ujonnn alakított amerikai
gOrdülő aWaklűggöiiy gyárát
AUOSZTIN F. Vuelnben (Slavonla) aJAnlja • legaxohb mlntAjn, legjobb axerkexetd, é» legoleaAbb Aru függönyeit, uj m. ablakfüggöny ét ru*-Ulterltdlt a t. cx. kOxönaégnek.
A gördÜliT függönyök ttOlöuöa előnyei fSképen abban rejlenek, hogy /i rovarok uyomaaxtó betódulAMlt A axobAkba elhArltjAk, a frlaa lovr.gő bejöréaét nem akadAlyoxxAk ; ennélfogva rövid IdS alatt oxen gyArtmAny a t. köxönavguél a leguagyobb haxinAlat él ollainoréabon reixoxdl.
AjAnlfttokat elfogad, valamint mlntAk elSkéaxletbon vannak Kanlxaa éi környéko axAmAra Schwarx Adolf urnAI, a korona vondégIS mellett — Kaxúkoii''Kallvoda Ylltnot, é« Fottung éa Hein (Ivegkeakcdö uraknál.
Hasznos sérvésben szenvedőknek.
KI m o g g y ö x ö d é • t klvAn aitroxnl Krflsi-Althcrr 8rolc<-ban Apponexoltnegyo O a I iban lakó aérv.orvo* urnák bAmulato* gyor-MiAggal iblró haaxuot »érv gyégyaieréröl, forduljon o lapok kladé. hlvatalAhox, hol egy IratkAt több mint Hláx blionyltvúityttyul mcgtröaitvo Atvchot. 6—19
Ház- és szőllő-cladás.
N.-KanlnAa a bée«l utcxAban 751. *xAm alatti hA« kényelmea url lak é* két eaalAdnak kUlün lakbolylyel, Jé feltételek mellett irabad kéxb5l eladandó. A 8it.-Oy«rgyvArl hegyen egy 40C0 négyaxög 8lro terjedd. TovAbbá gaxdatAgl (t inAi caxkoxök la xxabad ké/böl kla-dandék. Vonni éhajtdk «xlveakodjenek a fenntérlntott hAxa/Am alatti tulajdonoaaal értokeaiil. (''■'' — '')
Popp
Cf. klr. oaxtrAk, elaS amerikai éa angol axabadltékkal oklovelexott
A1XTATHT1H IN''SZAJ VlZ
J. ö. gyakorló fogorvoatól Uécabon. Dognergaüo Nro 2. — Egy üveg ára 1 frt 40 kr. beoiomagolá* 20 kr. Cj. klr. axab. FO(<-PEP ára 1 frt 22 kr. KOO ÓLOM lyuka, fogakra önhaaxnálatul Ara 2 frt. 10 kr,
Növény fog-por, ogy doboa ára 65 kr.
R Jelea kéaxilmény 16 évi fönAHAaa óta hlrro kapott é« elterjedt Korópa hatAraln tul'' la. KaaxnAIaU kOlöuöaon jótékonynak bixonyult b* mindenneratl fogfAJAa ellen, » »»AJ rétiének minden bajai ollen, könnyen vérxö Iny, akorbult «tb. ellen. Fölolvaaxtja a nyAlkAt, mIAItal megakndAlyoxxa a fogk8 képxödéiét, friaaltSIeg éa Ixléajavltólag hat a axAjra, tchAt toljeaen megaxUntctl a rolx »xagot, mely meatoraé-g«a vagy Orra fogak, étel vasr dohAnyxAa által axArmaxik. Miután • axAjvIx aemmikép aem hat hArtékonyan a fogakra éa a axAjréaxekro} tchAt kitűnő axolgAlatokat teax, mint ax^jtlaxtitó-ixor la, éa kéa# öreg korig teljoa egéaxaégbnn és friaeaégben tartja a fogakat. Magaa or-voai tekintélyok blxonyitvAnyai eliamerték ArtatlaoaAgát a j^JAnlhatétAgAt-¿1 sok Jelea orvoa Alul iJAnltatik.
Kapható Nn^y-KanixHán: Foasolhofor Jóasof, Wollisch, Kosonfold A. éa Itosonborg J. ¿8 F. uraknál.
i
Alulírott Örömmel éa ax IgaxxAg értőimében Allitja, bogy dr.
Popp J. 0. fogorvoa urnák
AiN''ATIIEniN SZÁJVIZÉT
mAr huxamoab Idő óta haaxuAlja ét axt nomcaak jótiga-, hanem lxé>
nrk kcllomcaaégo végett i* mint legjobbpn nJAulliató. ,
ii é c s. iig. kstoiurazv teiiezu.
trr
¡i-Jf-J)!^
Wa^''dits Jdzsof kiad^-, lap- éa nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kftnizsa. Ötödik évfolyam.
21. szám 1866. augustus 10-én.

Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet kAréML
Megjelen:
Mimleu hó I-ín, 10-éu, ¿« SO-kiu ok«''»* ivon.
Sxcrkehxtöl iroda é* kiadó hivatni:
WAJDIT8 JÓZSEF könyvkercxkcdííiben.
Előfizetési föltótelek :
it háihox .hordáinál i* yldíkro poslAn kllldro i Ktt»''.» ¿yro i - 6 írt, — kf. Kél ¿rro • - 3 „ — „ Érneiryedro * l » 60 .
HlrdetéseB::
A hat haalboi politiorM l-»»nr 7 kr., »
2-»*or 0 in minden tovAbbl lioikUlAurt 6 kr. UAlyogdlj minden egye* l>flklntA«<!rl 30 kr. K »Njrilt t<rau" . egy petit sor beikUUUl díj» 10 kr.

A tűzoltásról.
Elszomorodik az ember, midőn a hírlapokban tüzesetokről olvas. Mit a szegény gazda egész eddigi életén át fáradsággal szorzott, most egy rövid óra alatt elhamvad! Es mivel ritkán van oly tüzoset, melynél több ház elégne, meg lehetünk győződve, hogy nálunk még a tllzoltás meatorségo igen hátra van. Azért, ha Bzerkosztö ur megengedi,*) megkisértom kiásó körvonalozui az ily szeroncsétlon tüzosotek körüli tcondökot, talán használhatják is. Az idén ugyan megőrzött bennünket még oddig a jó Isten a gyakori tüz esetektől, da nem árt az elővigyázat.
Páriában már ezolőtt száz évvel volt rendes tűzoltó-egylet, honnét a gőzgépek, gyufák elterjedésével ogy arányban ez is mindenfelé elterjedett. o század előtt a tüz még csak kevésre használtatott, egyedlll ott, hol közvot-len hatott a tárgyra, és mégis középkori hagyományok szorint virágzó városokat omésztettok fol a lángok, tett puszta lakatlanná a tüz. Most a tüznok igen sokszerü használatát ismerjük, a találékony embori ész szolgájává totto h ombori orőt meghaladó dolgokra használja fel; »ogélyévol országról országra osaknom madár-sebosséggol haladhat, most a köznép, sőt a oseoscmö kezében iu oly veszedelmes anyag forog, mely íi legkUo bb vélotlen dömölésro is lángot ad » a legnagyobb szerencsétlenségek okozója lehet, értem — a gyufát; most minden nyomon 1 ¿gazosa, minden házban p e t r o 1 e u m-lámpára akadunk, melyoknél a legcsekélyebb vigyázatlanság explosidt, tüzet idézhut elő. (E szerint a kovésbé müveit államokban, városokban ritkábbak a tüzesotok, péld. Konstantinápolyban legfölebb40 tüzeset fordul elő, mig Londonban 1200 is.J Ha tohát a tüz használata terjed-tobb, mint ezelőtt, ugys több intézkedést is kell tennünk a szorenoaétlensé-gok meggátlására.
Városainkban tüzoltó-egylotekot koll létrehozni, mort ezek haszna meg-bzámlálhatlan. Vegyük osak, ha Londonban 1200 tüzeset támad, és mindegyik egy házat hamvasztana ol, menynyi milliókra menő kárt szenvedmo a város; do a londoni tüzoltó-egylotügyos-aége, « jd szerkexotil feoskondezők any-nyira olejét veszik és meggátolják a tovább terjedést, hogy a tüz egyetlen raktárnál ritkán törjed tovább. — Ellon-kezőlcg nálunk ritka tüzoBCt, midőn ogy háznál több ol norn ég, és a moly országokban annyira sem intézkedtok, mint mi, ott még sokkal nagyobb borzasztóságok történnek. Alakítsunk te-bát városainkban a külföldiek mintájára tüzoltó-egyoBülotokot!
Falvainkon, mozŐvárosain-kon kevesebbel is mogolégodhetünk. A nagyobbak rendszoros tllzoltő egyletet hozhatnak maguk közt létre, mint a városiak. A kisobb mezővárosok, vagy
•) SSt inkább kérjak U.
Sxtrk.
holységoknél azonban elég, haegy vagy két fecskendozőt, csálííyákat tudnak beszorozni. Do nem olég az oltó-készlotok-ért pénzt kidobni, hanem rendes koze-lőkro bizzák azokat.
Gyűléseikben válaszszanak 4—G ügyosobb fiatal legényt, kiket ogy e.»;ro fölkért értolmoa férfiú előleg jól betanítana a feoskondő vezényletére, s vasát'' naponként egy-egy félórai gyakorlatot tarthatnának. Es pedig azért ajánlom o 4—ö fiatalnak bogyakoroltatását, mivel tudok esetet, midőn tűzvész alkalmával az intelligens osztályból senki som lévén hon, a fecskendőknek semmi hasznát nem vohotték ; eg)ik a másikat hajszolta ol vozényletétöl; végro marko-sabb legény kozébo került és szerencsésen elrontotta. I)o ha o 4—G fiatal su-hanozot betanítják vezényletére, és szoros kötelességükké teszik azt tüzetesen is hasonlóképon vezényelni, bizonnyára czélt érnok ; mort olŐazör lesz ügyos vo-zotflje, másodszor a 4—6 közöl legalább egy kellő mindig comparoálna.
A föoskondőt tartsák közholyon, hogy tüz osetéu mindönki hozzá férliAs-son. Ki legelőször a tüzholyro érkozik a focskondozővol, azt jutalmazzák mog néhány forinttal. A osáklyákat osz-szák ki a faluban, minden 2—4 házra ogyot számítva, oly moghagyással, hogy a 2—4 ház lakóinak hon-nemlétében a másik BicBsen volo a tüz színhelyére, a ha az még nom harapódzott nagyon el, illetőleg még nincs az egész ház lángban, ugy a non» égő részeit kezdjék szaggatni, bontogatni; s azon legyonek, hogy minden éghqtö anyagot a monnyi-ro lehetséges, a tüz közeléből csáklyák sogélyévol eltávolítsanak; vagy ha már az egész házat lángok nyaldossák, ugy a legközelebbi totőt rontsák lo. Inkább legyon egy-két háztotő mogrongálva, mint az egész porrá égvo.
Nom rost a magyar nép, s olég jó szi-vo van, tüzbo is kész menni embertársáért. Azért kell utasitaní, hogy mit to-gyon ilyoukor, mihoz fogjon olőször? Ha közol-szomszéd a tűzhöz, maga házát őrizzo; ha távolabb lakik, edényt ragadva fusson; ha lovai vannak, föos-kondöért siosson, vagy ha már azt olvít-ték: tegyon lajtot, horddt kocsijára, s mig befogja lovait,-addig fürgo liázi-népo azt telo tölti, aztáu hajtson a holy-szinéro.
A birák minden falut több részro oszthatnak, vagy mindon 10 ház fölé oijy tüzelési fölügyelőt holyozhotnének, kínok esténként 9 órakor kötolosségo lonno tizedében mindon házat, mindon egyes ház tüzholyét megvizsgálni, rond-bonvan-o? lo van-o jól födvo a zsarát-nak, parázs? Sőt szolos időbon nappal is obéd után néhány poroz alatt bojárhatnák a tiz házat, vagy még roggolon-ként, éa könnyön gyúló házakban nagy szél időjén tüzolni meg is tilthatnák. Kötelességök lenne a kutakra is fölügyelni, s azokat hanyag, rosz állapotban találván, a gazdákat azok tisztitá-| sára intoni, vagy a bírónak is följolon-

Előfizetési pénzek és hirdetések,
egy »»¡utón o Uj> imiUnml t A r t A I in A t ilUti"
k tí x I o ni é ti y o k,
vaUmlut vld.''kl levelek, bArmentvo a kindöhlraUlho Vhllendök NAUYK ANI7.8ÁUA.

toni; végro a kádakat naponként megvizsgálni. Nyáron át az éji örök mog-kottoztessenok.
Kolhozom, mint kövotésro méltó példát, a d.-pataji olőljáróság czélszerü elővigyázati intézkedését a tűzvész mog-gátlására, mint azt annak idején lapokban olvastam. Éji örökül 40 embor*ttk littatik ki éjfél olőtt s ugyanannyi éjfél után. Nagy szolok idején nappal is állíttatnak ki őrök, s a város mindon tizedét (a város 20 tizodro van osztva), folytonosan 2—2 utozabiró járja bo; — mígvizsgálja, hogy az udvarokon a hordókban, kádakban van-o viz? éa a tűzveszélyesebben épült házakban tüzet rakni nom enged. — Ezen utozabírók (számra 40-en) lolkiismorotoson járnak ol tisztökbon. Mindon kútnál, mi több-nyíro majd mindon ház udvarán van, dézsákban, ládákban állandóul viz tar-tatik, A városnak 3 jó vizfeoskendőjo van; több kocsin állandóan vízzel tolt hordók vannak, az utozákon levő nagyobb kutaknál kádakban áll a viz. Az olőljáróság arról is intézkodott, hogy a kutaktól távolabb oaő utozákon is kádakban álljon a viz.
Sokat tohotnénok o tokintotbon a jegyző urak is, kik az ogészot torvbon kidolgozhatnák 8 a birólbfeanatOBÍtaná. Ugy szintén a jegyző urak taníthatnának bo leginkább 4—6 fiatal suhanozot a föoskondő kezoléséro. Adja Isten, hogy olojét vohossük a szomorú tüzesotoknok! Ki még ily intézkedésok mollott is fél, az biztosítsa vagyonát, legalább nyugodtabban hajthatja lo főjét éji álomra. S. B.
A Keszthely „Héviz" gyógyhatásúról.
(K6*oUbbl kliérlotek croJuninyo k»pc«Ab»i> /
II.
Múltkori értokozlotemben ogy kískö-rültokíntést tottoiu az omlitott „ás v án y-fürdőről" a szenvedőknek némi tájé-kozhatás végott, most tényoket hozok fel, a bizonytalanságok doritéséro.
Míg o fürdő egyedül a szolok szár-»yain röpködött a hírneves áavány-(ürdökkol vorsonyzŐ, caak kisérletokot loheténk bővobb tapasztalásokat szor-tondök, és most, már tényoket tudunk felhozni a sötét sojtolmok doritéséro.
I.EIbő botegom, kit o fürdő meggyógyított, 18 évea férfiú volt, kiosapon-gó kéjélotot élvén, lábait szélhűdés érto, !Í évig feküdt az ágyban a nélkül, hogy járni, érozni,mozdulni és meggyógyulni képoa lett volna. A lábakra osoppentott égő spanyol viaszt sem vovó észro, ruig végro sikorűlt javára néhány forintot Összogyüjthotni, hogy a „Koaztholy hévízre" mohotott. 21 napot töltött el itt, talioskán azállitották az áldott vizbe, 21 nap múlva előmbo jött két mankó segedelmével, tudott lépni, állni és érozni. E nevozotos javulás kövotkoz-tébon ismét visszakűldém, mivol podig B forintnál több költségo nem volt, 14 nap múlva visszatért, do nom két mankó,
hanem oaak ogy bot segedelmével. — Ezek után néhány hét alatt tökélotesen ép egészséges, orötoljos és munkaképes omborré gyógyult. Most toljon megelégedésbon éli napjait családja körébenáldást mondva a keszthely „hős gyógy, hévíz* diosŐitésore.
2. Egy 33 éves férfiúnak jobb lábát szaggató fájdalom tövé tétlonné. Siker nélkül maradt mindon patika-Bzer, a horvátországi „topl icza-hé viz," a budai gőzfürdő niitsom használván, — a kosztholyi „hó viz" tökélotes gyógyulást hozott, s a mi novozetoa, e bo-tog máj-dugulásban szonvodvén, ogyut-tal öttől is megszabadult.
8. Egy, a maga logszobb virágzrfsá-ban levő hölgyet küldöttöm a Keszthely Ualaton lürdöbo, mert hószám rondot-lonségo folytán sajátszortl szenvedései valának a hasban, o fllrdŐ javított, a „hévíz" gyógyított.
4. Volt ogy 30 évoa nő betegem, ki 8 évig sántított, mort a cr.omb-izülésben mogrögzütt gynladást viselt. Többek javaslatára a hévízre ment; A mint a 18-ik fllrdőt bofojozto, boteglába tomporán egy tonyérnagy sömört kapott, a ozzol a betogség örökro megszűnt. Most jutott eszébe a botegnek, hogy megbe-togűléso olőtt lábaszárán egy hasonló sömör volt, molyot holmi szárító kenőcsével aikorült elgyógyitana, a miként az orodményből látható, e sömör okozá a betegnok 8 évig tartó, mondhatni kineó »aenvedéaét, és most semmi baja ainos.
A tér szűke miatt mostanra legyen olegondő, mig a többivel alkalmilag jönni fogok.
TERSÁNSZKY,
Jirii-orrof.
Levelezések.
Lptenyc, aug. 1-én 1860.
T. seorkoBitö ur I Logutóbbllovolombon Jr-tnm„ hogy Balogh Alnjos •sintáraulatával itt van, s ab unnltuaa eatókot válogatott isindn-rabjai által iparkodik folvidámitani, mi annál inkább aikorült nokl, talvol Lotonyo vi-dókónok értolmlaágo aommi áldoaatot nom a íjnálva, tfílo kitolhottflog pirífogolt* a fon-tobb novozott asintáraulntot.
A asínhás minden oito zsúfolva mogtolott ugy annyira, hogjy igon gy,kran gonltunk «rra, lúórt nom birjnk azöM mosob«H holy-aógboliok tudományát, molylyol a aainkör faluit — ha nom bora>», - -,c»ak odább tolhatnánk. A tziabá^''. után követ-kozott még oaak r»t viailá», mort Lato-nyo vidókónok a»óp b kollomdua hölgyol n aziiu olöadás után a tánc« iUotölcg a vendéglő torcmóbo folmonvo, ott a tánoxra kóaa Hh-(aUággal a jo kia-kanixani xonóro ugyancsak oljárták nom csak ax annyira kedvelt eaár-dáat, — hanoin egyóbb táncaokat la — kivi-
^''■gos^ kivirrad tik.
Po mint mindonnok ogyaxor vógo loax, ugy a m? mulatságunknak 1» ogyaxor vógo lett, mor;s » iBináaxok oltí^jxáaával mogaaUnt mindon víg hangulat, a iamát viiaaa oatiluk nx «löbbi egyhangú ¿lotbo. — Hogy moat mivol mulatnak oxun vidókUliok, un ktVlttnöaen a lotonyoink,— nit ugyia "lgondolhatja t, axcrkoaxtő ur, mint a ki cmi oaak a nagy, do a kisvárosi életet íb igen jól iaaori, — hogy politizálnak, ¿a a^k ki), jé! ráláttuk, BÓhajtoxnak ax elmúlt után, r iók^dig kik > !. "A
!hajlít- Vnagnk Hibija miatt romul mulattak, nynlvíUiro veszik amazokat, s szósaoros értei métfPi megszapulják, csak hogy nora fohér-ro, hanem ha lohetno, háfrfok«téro.
így vagyunk most, do reméljük « jövőtíil, hogy netwsokárá meghozza azáinunkra is n boldogabb időt, mely után annyian sóhajtunk.
SZEGFŰ.
Zala-somogyi hirek.
A (Látogatás Deák Foroncz 1141 ) Gróf Andrássy Gyula és gr. Károlyi György koronaőr, mintegy ogy héttel ozolött Szeni-Lászlór.i rándullak nugy huzánklja '' aeglá-togitásu vógótt.
A MiuU sajtó alól kikorUlt éi-iomsoro-y.alokbójl kiderül, a holyboli gymnaiiumi ta-nulík itiin* a/, év yegén 171. Tanári kar: nt. Iveinnyo Alajos igazgató/ t. Borzay Elek, t. Dolmányos György IV. osztály fönöko, t. Illésházi János III. osztály fonöko, t. Mony-hárt Ágoston II. osztály fonüko, t. Lotlinger Károly I. osztőly fonüko. — A nagy- ós kis-kanizsal olonti osztályban levő összes tanulóság létszáma 309. Tanári teslfllot: Nuseoz József IV. fi osztály tanító, Páro« Endro III. H-oszt. taniló, ítécsoy György II. íi-oszt. ta-nltó, Horváth Pál I. fi-oszt. tanító. Wagner Miklós előkészítő fi-oszt. tanitó, Rosenthal Ilona III. leány-oszt. tanitó, Rosenthnl Ant. II. Icáuy-ostt. tanitó, Pap Ignáuz I. leány* oszt. tanitó. KisKanlzján Faio» György II. li-oszt. taniló, Tóth István I. fi-oszt. tanitó. Táncziis István leány-oszt. tanító.
A csurgói közóptanodában az összes ifjúság létszáma 108. Tanári kar: Hata Ant.
I. "s»t. ftfottko, Uosznai István igazgató a
II. osifi. főnöke, Cibor Mór V. oszt. fönöko, Héjas Pál VI. oszt. fönöko, Szabó Lajos IM. os/.t. fönöko, Zöld Foroncz IV. "sztály főnöke, Párztor Boldizsár segéd-tanár.
A (Mükodvqlöi olőadá«.) Dorók tanuló-ifjuságuuK, kik közül nohányan n
szQnidökot helybon töltik, a „Zöldfa ven d''óglo nagy termében aug. 9kén a fhg Ernő nzrcdboli sebesültek javára ének- és szava-lati ¿stélyt rondeztok, követkozö miisorozattal í 1. „Pajkos diákok induló." Sonppó hason-oximü nporottóbol. Játszá a fhg Ernő ozred-beli zenekar. II. nA magán vígjáték.u Egy felvonásban. Irta M. 6. Saphir. Fordította Lukácsy Miklós. Előadá S. K. III. „Bovezc-lés normából." Bollinltöl. Játszá a f. om. r.e-ookat. IV. „A vén ozigány." Vörösmartytól-SzuvhIA S. K., V, „Lassú és csárdát.14 Játszá a í1. om. zonokar. VI. „Vörösmarty emlékezető." (emlékszobránál Sz.-Fohórvárott 18<1fl. május 6-án.) Irta tldvardy Géza. Sza-találl. 3. Végül: „A kórista nyomoruságai." Énekes paródia. Irta Levaisor. Fordította jjaorduhelyi Kálmán. Elöadá több mükodvolö zonoki*ór«to mellott U.— Qy»f
A műkedvelői előadást táncé követé, rao-ÚM''ti, ngy s*into a» előadás alatt, a helyben állomásozó fhg Ernő ezredoli aonbkar működött.,. ,. ,
A CV A»At.) Jfolyó hó 13-áu Nagy-Kanizsán országon vásár loond.
A (Sü rgöny öz.ób.) A holyboli sürgönyhivatalban roindon helyrci sürgőnyüxéa isfflót olfogndtHÜk, kítéVo azon holyokut, molyok az ellenség által ol vannak foglalva.
/^(Örülés.) Egy helybeli kisebb korcsmáros örülésl rohamában a napokbuv városi j>énztárnok redőit s ablakait kövekkol hoveré. Szinte a napokban a holyboli adó folügyolö ablakait is beverek.
A (Kinzás.) Sörnlásón ogy bizonyos férti ogy másikat hosauból tosto legérzékenyebb részétől fosztotta meg. Ea már valódi barbaritmus.
A (Lovélboritók.) Közleni folkéret-tünk, h"fíy aug. 1-től fogra pósta-bélyeggal ellátott és yélotlonül olromlott bélyeges borítékok 1 igkrjával bováltatnak.
A (Sa »,n é a a o k.) Szuper Káróly szorgalmas színigazgató, jól rondozott népszínmű ó* drfiiua-társulat« válogatott darabokkal miilatutja a kqsztbolyi lakosságot. Jól rondozott opprott-társulata podig » k^rnyékon isinerioti mag őt. Körutja Z. Egorsteg, Sat-Orótli, ¿Üm«;g)i ós Taj>olcza. Sajnos, hogy cz£u társulat is igen érzi a mostoha napok nehézségeit- , ,<i .
A (V a s u L) F. bó lf»-étől kozdvo a roudos közlekedési rondsaor bo fog állani.
A (B 0 * o g 0 k * • s o b o a ü lt o ki) A so-béíllltok és botogok, kik oddig itt voluk as izr«(j)iták tanodájában olholy/BjiVO,, tova szál-li^attok, s h tanoda ogy részo vinsaadatott azok r«ndclkozé»óro. ..
A (É r o 11 szőlő.) Londva tájékán már • Arott eiö)$t ulálbatni, — pii»oaunkon som
HÍ"1«- . •''■"''•
Cuáni, július 29. 1866. •)
Nagyon tloztolt Ispán nrl Már régtől fogva ímvozetfts ünnop vult ''«a bokttr<itkezö szülo-Lót napja, aiért örömmel fogom kézon o jó
alkalmat, mollyotszüloléso napja nyújt az 69» iki óv forgóban megtcloU,pályafutása ok időig ö nagy mltsgu horcaogségének nrodalmában mint gazdatiszt működvén, most pedig n >zo-ronuso f a n a 11 c u a mogbomlásában; mintha történendő nómoly ogyénnok s : i: vagy pro-viaorbóli: mintha ogy kiosint, 110 már s fogy"—a igon is az, podig inóg som mondhatni másik részéről. — „En ozorszer kiváiion» éljen azért lm mindjárt ö horczcgségónok jószág! birtokkal mintegy tünkro csöleg íb ha tán." - •
Eljön azért nagyon tisztolt ispán ur egy bokövotkoző jobb s/.oroncso alakbani olötün-totésébon, vagyha mindjárt mint a bus tonger-nok felzúdult habjai ö herezogségénok tán ha tönkro osett jószágain ordítnak tán, ós halmokra dölöngnok fiai haragnak s bosznságnak gorjesztvón lángjai. (Vagy tán nómoly oxuc-torbóli ogyénnok a lovortt a lezngott kebol egy rojtoki bolyén búsong,.— igon is búsongnak kik vagyonukat kóczkára tovék, — ám do ihol! kő oszlop nyitja jövondöbéli hcjjyesko-dő orczáját. — (Némelyek trőnczölnok huj.
I kálnak szoroncsénok utján — azért óljen tisztolt ispán ur! a szoroncso cl nom boruló fó-nyóbcu, óljon hol nom árthat) ha mindjárt ö hurczegségónek (tul földökön tilt határin)ncm árthat a balsors üldöző vad kónyo — óljon lelko vágyásának nem tóvcdŐ ösztönóbOn. — Éljén ha mindjárt őhorczcgségénckdua olytn-
tiumában derekasan égnok s fátyolban f»-üsznek, a iroo ongoui novotnok, mórt onnek egyszor vógóro, nom «okára tán finom ólotro derülhet, ez ily redöző fanaticus ész zakla:ó göröngyös kibuggyanó észtörodéki kifcjezóit ol kell tehát vetni, mint forgó visimnyokjármait tokjntvo i cgynok dicsőséget másnik gyászt okoznak.
Hanem mindonok után «agyon tisztelt ispán ur 1 éljen a szép élőt dorÜlt szülutéa ntpi csöndes nyugalmába csorgodozö forrásában, s élni fog ontlókombon még kibolt, alkonyra nom sotétodik jiállyója, éíjen még 59-ik év olérésében tul mint a gyongo virág, mely még ol nom —horvadoz — kívánom azért tlizta szivemből s csöndes nyugalommal az <gro tokintvo; hogy folójo jövondübon ogy jobb úlet szebb hajnala intvo roá következve fölvirradjon ugy logyon.
>*tUwri«»«tM ii|«ui4i ktfxBljBk c IfvíM.
Ut»»- . u '' i
a.írk.
K a p o h v » r,
b. Múlt napokban fénye» nappal na utceán egy nőt tiportatr,Vt lo-ogy kocsis. A vólotlen ugy hozta, liogy nagyobb sércl-moi nem okoztattak, mégis, tökéletoson meg-órdomli sorsát a vigyázatlan kocsis, hogy azonnal Iiüvöbto vitotott.
h. A dalárda o bó végén hangvorsonyt rondnz a sobesClj barezosok javára. A szent czél maga már, d a szépen haladó egylot in megérdemli, begy minél fényesobb erodmó-nyo legyon embojJmrátl müködésénnk.
h. Az i d o i g a b n a t o r m ó a oly példátlan silányul iizot, hogy hasonlóra nom igen emlékeznek. Most látszik a fagy és jég pusztítása ogó»z nagyságában. Van oly eset i»( hogy egy keresztből pár itezo magjőkí, s iámét, hogy nom talál a gazda-ombort^arra, hogy kicsópoljo a szalmát.
h. A kánikula is szokatlan módon kü • szöntöit bo, ÓB foly nálunk. A hét-mérő 15— 16 fokot alig halad mog, esto h éjenként podig H—10 fokon áll, folytonos borult s csös idő. Már felfordult a világ hiában. Attól félnek, hogy a hajdinát és tongorit aligha cl nom viszi a kora őszi fagy.
h. Egy loánynyal ismét kove-sobb 5 ezúttal azonban nom gyászhírt jolon-tüuk, liánom menyegzőt, amonnyiben a szép St. ftlua kt. úrhölgyöt, kit arosrózsái, szon-deségo és háziassága ogy mértékbon azolsők sorába omol ¿inuk, f. hó 7-én oltárhoz vozetto-tott G. ur által. Ha a férj szollom « orény-bon ugy, mint ftévbon g a z d a g caak örömmel Udvözölhotjük o frigyet.
h. Mult számban közlött tüzosetokbon hibásan nyomatott, hogy Toponárban 19 ház égett lo, miután csliarnnyamcgyo ogyik községében törtónt. *
b. Zdálán négy cholero osot fordult elő s a botogok meg is haltak. Hallomás szerint efélo baj egyobütt iu folütötto már Meduzn-fojét.
b. Kadar kútról ogy leány- a Drávához korülvén bolo esett s íuogfuladt,
h. A „Z al a-s o m o g y i hölgyök naptárára" szóló előfizetési ivok tóvoB ób ké-sodolmOB kiosztása miatt, do más akadályok közbojöttével is, a Bzorkésztők özönnel tisztelettel tudósítják a n. é. közönségot, hogy a raegjelonési határidő ogy hóval későbbro, hát oktober elsojóro tétotott, a kórotik egyúttal az ivtartókati hogy az alálrt^voket sun-toraber 1-lg okvotlon beküldeni salvoBked-jonok.
Fővárosi ós vidéki hirek.
— A „K. K." pozsonyi lovolezőjo irja: Érdekes tudni, hogy a fogy vorszünot utáni napon egy porosz tábornok négy mérnökkari tiszttel ongodélyt kért Pozsonyb.v mehetni, — az engedélyt Thun nem tagadta inog, A tábornok ti város legnngyobb nioglepotéséro bo is mont tiíjztoivol, ü Bzoiuélycson felko-rcBto Tliunt 8 másfél óráig beszélgetett velő. Ea csupán udvnrias látogatás volt, melyet n fogy vorszünot mindig megenged. A mig azonban a porosz''tábornok olfoglalta Tliunt (?) a beszédol, az alatt a mórnöktisztek rajzokat hevonyésztok n város útezáin, szélességök ób fekvésökről, — összevásárolták a térképeket, s miro a tbk hitto, hogy emberei elvó-geztók dolgukat, ö i,a bucsut vett b szépen eltávoztak. Ez tény, molyórt jó» állhatok. -
— Kót ügy vódot fogtak ol — a „ Prés -so" szerint —jul. 27-ón b a komáromi várlia vitték bo. Aa egyik a poroszok lázitó kiáltványait torjosztotto Magyarországon E kiáltványok a magyaroknak porosz ós olasz részről, „megszabadításukat" ígérik és intik a magyar csapatokat, hogy a csatában lőjjo-nok a lovcgöbo és fussanak meg. A másik olfogott Nyitraumgyébon toborzóauztalokat állított h poroszok részére.
— A Volonczébon feloszlatott rciidör-ség legénysége szolgálattétcl végott a pesti rondbrBéghox osztutik bo.
(KoButb és Klapka.) A „N. Fr. Hl." hiteles oldalról kövotkczü közloményt kapott: Ivo b s u t h és Klapka jul. 20-án Heichon-bergbo érkeztek,s n „Frank" szállodába szálltak. A nap folyamában Kossuth mintegy har-niinoz sürgönyt kapott Horliuböl. Mindkettő 27-én l''rágábn, b onnan haladéktalanul Ni-kolsburgba utaztak.
— Hogy k o 11 a k a t o n á k 1 o v o1ó t ctiiuozni. Az alsóausztríai pósta-igazg.itó-aág figyelmezti n közönséget, — hogy nz északi és déli hadsegegboli cs. k. katonasághoz iniézott lovebik ós egyéb küldemónyok clküldóso azáltal késleltetik ós nohezittotík, mivul a czimoken n hadtestület stli. gyakran megcmlitvo nincs A közönség kérwik tehát, miszerint ezentúl az említett kijelölést, valamint ax ezred testület nevét, és ha lehetséges, a zászlóalját is tegyo ki.
— Erdólybomcnjünkolcsó g abo-uájórt. A tiszta buza vékája 1 ft -10 kr. ílogyesó 1 ft, kiikoriczáó 1 ft 30 kr. Liede-mann posti szállító késznek nyilatkozott mérőjét, — zsák és egyéb költségekkel együtt Maros-VAárholytŐl Pestig 1 ft 80 krért szállítani. — Miután pedig ogy mérő = 2 ós erdélyi veka, eszerint a M.-Vásárhelyen bo-vásárlott elegybuza, I''ostro szállítva méröu-kint 3 ft 80 krba körül. A Maroson sós hajókkal Arádra vagy Szogcdro szállítva pedig,, még kovosobbo. — Használjuk fel — mondja a tudósító — Erdély gabona bőségét a magyarországi ínségesek számára, s juttassanak Erdélynek egy kis pénzt 1
— A hivatalos ób fél hivatalos la pok utasítást kaptuk, hogy a poroszok ellen minden gyUlölctol kifakadásoktól tartózkodjanak.
(Egrosay Qáb°r utolsó porezoi.) A színházi szünnapok elteltével Egerből lmza érkezvén Egressy, mindonokolöttt „Uranko-

: vics" clőadatását kívánta. Hiában igyekeztok '' barátai öt o fárasztó szoropröl lebeszél ni, molyröl maga is bevallotta, hogy mindig na-'' gyon kimeríti orojét. Do ez kedvenc* szerepo I volt, mert csaknomegószon ö alkotta meg .Obornyik korán elhunyt dramairónk ogy bo-,vógzetlen töredékéből. E szeropbon akart most is a szünidő után olőször a közönség oló lépni. Különben Ib Egorből hazatórto óta látszólag igen jól órozto magát, s kik az utolsó napokban látták, fölötto vidámnak találták-b ö maga, Ib nagyon dtcsérto egészségi Állapotát. Jul. 30-án már a próba alkalmával Is, hol különben csak jólesni szokott, teljes hangot használt 8 szokatlan tűzzel játszott. Esto jókor megórkezott öltöző szobájába, pontosan mogtott inindon olökészülotot s az oltö kót felvonást nagy hatással, több izbon megtapsolva játszotta végig. Különösen nagy hatást idézott elő a harmadik folvonás azonjolono-to, a hol az agg Brankovics vajdának megvakított idősb fiát^it Egressy saját fia, Árpád Bzomólyositott,) eléjo vozotík. Távolrój som gyanltá sonki a közelgő gyászos katasztrófát. Megható volt a távozó fin azon panaszos folkiástása :„ Apám, nom látom többófo-jodolmi arezodat 1" — a mi nom sokára szomorú valóvá lön. Midőn erro a kisebbik, szintén megvakított fiút (Londvoynó) vozottók bo, okkor ÉgrcsBy hangján egyszorro nagy fátyolozottság volt észrovobotő. Néhányszor, bqozólott a színfalak közé, hogy hozzanak abból a „fokoto ozukorbólj" molyből mindig volt készloto öltözőszobájában. EgroBsynok a Bzerop szerint, világtalan fin foló költeti volna közelednie, nzonban állva maradt, ugy hogy Londvaynó lépott közelebb iiozzá. Most azt kellett volna mondani; „Itt vagyok''gyor-mokoinl" doakolyotthalkan ezt mondta;Na-
gyon roszul vagyok, gyermokeaí lft « ezek voltak utolsó szaval; ráhanyatlott Londvay-nérA'' b térdei rOskidozni kezdtok. Az olső nillabatban n néző közönség s a színpadon levők is a játék részleteinek tartották mind-ozt, do midőn Londvaynó az elhnló kezek hideg érintését ¿r/.ó 8 mogmerülvo arezvoná-saít mogplllnhtá; ijedvo felsikoltott —afüg-göny t loore»r.tcttók b a közönség mélyon mog-hatvn oszlott szét. A színpadra siotott orvosok a botegot azonnal lakására vitették, min-dont,megkísér lőttek, do nom aogithottok többé. Éjfél előtt fél órával Egrossy Gábor utolsót lólekzott.
— (El pattan tg rá ri á t.) Pozsonyból Írták, hogy a/fegyverszünet napjaiban a nép kijárt a csata szinlinlyóro, az elszórt vetgo-lyókat összokzodűgotní. A többek közt egy kovács, Klempach Lukács 15 darab ilyen vetgolyót fölnyitott, do midőn jul. 25-én a 10-lkat ralukarta törni, a mint a kalapáoscsal ráütött, á golyó szétpntt''ánt és Lukács
kovács
szivkamrájába két golyót s nyakán egysurló lövést kapott. Doskowitz Ignhozés Ituzsovíts mellotto állók, az egyik fojón kapott nugy sebet,
az utóbbinak ballábát szakította ol. E kót utóbb fÖlgyógyulásáhoB azonban még van romény. ''s '' ■ •
— Ki házasitó egylot tudtunkra c»ak egy van még Posten, do az az egy oly szépon áll, hogy közolobb inár házat akar magának vásárolni. — Az efnjta hasznos cgyletok nóp-BzorUek Magyarországon. Dobroczenbon magában 9 áll fenn. Az nradi, közelebbi ülésén 106 taggal szaporodott.
— Uj gőzhajózási válalat a Dráván. Tonello János, trieszti hajó-tulajdonoa- ób hajógyárosnak megadatott az ongedmény a Dráva folyón való gőzhajózáíra MarUur^ tói a Dunáig személy- ób áruszállítás oszköz-lésére.
Bócsi ós külföldi hirek.
— liócs a nyomorban. Bécsből Írják, hogy ott most sokkal nyomottab hangulat uralkodik, mint 1809-ben, A kodólyeket últuláos lehangoltság és mély rottegÓB fogta cl. Emellett nz élelmi szerek naponkinti drágulása ijesztő mérvbon növokedik olanynyira, hogy a *18-iki e&oméiiyckhoz hasonló jelono-tok előfordultatól tartani móltáu lohol, A nóp^ nek nincs mit ennie.
Bécs jelouleg egy táborhoz hasonlít, hol a katonai életen kivül minden mák viszonylat megszűnt. Koreskodésről szólani som lohot; akitohdti, hátat fordít a siralom e Dyomortol-jes völgyéuuk. . ,
— Ulasa foglyok Béos bon. Mult szrdán röggel a nyugoti vasút ogy óriás vonatán a tyro|i Önkéntes vadász-csapat kísérete alatt 1100 olasz önkéntes n 54 tiszt ér-koaott Bécsbe, Linzből jöyot. A vonat 40 kocsiból állt} a foglyok mind általában 2ű —30 óvesek, a nz indóház udvarában állitutr tak fol. A (isztoknok megengoiltotett, hogy a vendéglőben rcggelizzenok. A foglyok több-nyiro piemontiak, kik már 1859-bon is küz-duttek Ausztria clloii s kiknok mollft »aámo* érdeinjul diszíti. A tisztek másodosztálya vas-utkocsikban voltak elhelyozvo. Az indóházban két óráig időztek, a tyroli Önkóntosokot aztán csász. vadászok és csendőrök váltották fol b o foglyok tovaszállitattak Magyarországba.
— A volonezoi törvényszéki hatóságok már Victor Emánuel király no-vóben hoznak itélotoket.
— kŐniggrUtz vidókéröl Prágába érkezett utasok beszélik, hogy a» olosettok közül 20—80 ombort ugy rakásra halmo&va, földdel borítottak bo. Ily halmok KöuiggrltU közelében százával láthatók.
— Két ügyvéd vorokodÓBe. Pá-risban azon hallatlan botrány történt jul. 23-án, hogy kót ügyvéd, Norbert Billiart, ki egy havonként mogjolonő Jogalapot: «diki, ós Henri Didior urak, a.városi tanáo^torom-bon egy por fölött összeozivódtak, » cgyl^ * másikat — fölpofoztall E« oi''omóny a'' legnagyobb indignatiot óköttA.
— A garibald isták, «nint a „Tiroler Boto" irja — a sok vereség daczára mindjobban olőnyomultak s ha fogy vorszünet nom jött volna közbo, Triontbon (hol moBt a főhadiszállás ván) rövid idő alatt vörösingOBO-kot lohotott volna látni. Vakmerő és osfiggo-dotlon «öreg oz. Az Utóbbi ütközetnél mir Coinégoig mentek b bár itt visszanyomattak, még futásszorü visszavonulások aíkalinával is elég morÓBzok voltak C''oincgoba Őrjárotot küldeni, s kétdöro vonni a község elöljáróját nzért, hogy colnegol parasztok a csatatéren olésott garibaldistákat kirabolták « öi-< tözntüktől. is megfosMák. Mijd minden hely ségboa akadt ogyrkót ombor, kik kémokül ongodók magukat fölhasználtatni. 8 oljáruL ták nékik az osztrák csapatok állását, orojét stb. Ez omborok többnyiro olasa alattvalók,) kik a vashámorokban, üvoghutákban, mint rondes munkások ''óvok óta foglalkoznak b jól ismerik a környóknok mindeu to-
ge-KUgAt. I)e találkoznak a bcnnszülöttok koy.t in, többnyiro na elökolöbb osztályokból, kik ilyen ImrAtságOB »/.olgAlntot tcssnok n gnrlIiftídiatAknuk. Etek ójjoi különféle szinü tolvnjlémpások fényévül órtoaitik nr. ollcn-gégot ogyről másról. A* osztrák csapatok által olhngyott holyekon alakult községi tanácsok ós nomzotőrök nreal kozdik meg mtt* . küdésdkot, hogy ajezsuitákat kiűzik. E szerzetnek kiisolobb megparancsolták az olasz hatóságok, hogy három nap alatt hagyják cl fi volcnozeí torüfotet, ha nem akarnak a kény-szorrondszabályok súlyában részesülni.
— Torjod n gyorapuska Az angol felsőházban jullus 13-án a hadügyi alAllam -titkár, Longford gróf, do üroy gróf folszó-UliUa kttvotkoztében tudatta a házzal, hogy n volt korinAny nkkép intózkedott, miszerint •10,000 katonai fegyver jövő mArtius 31-ig hátulról töltliotttvé legyen Átalakítva s hogy n mostani kormány o számot 160,000-ro omclto.
— A p o s t v á r o s i toborzás költ-• égőit Azon 203 önkéntesért, kiket n második hadjutalók fejében Pest vArosa összc-toborzott, a toborzást költségek 120G ftra rúgtak, iiiíKck hozzáadva a kiosztott 78GO ftnyi fi lpénzt, a hndjutalék kiAllitAsa összesen 900U ftnyi össeogbo kcrUlt. A vArosnak meg van engedvo, hogy illetőségét ezután is önkéntesekből állithassa ki, csakhogy eziik-nok mAr pesti illotöaégü egyéuokböl kell
Hasznos tudnivalók.
— Hogyan koll a búzát nz üszög-t Ő1 in o g ö r 1 * n 1 ? A» Uizüg-gomba, mely u buzAn nő, azt egészon bovonjn, » mint tudjuk, nagy kArokat okoz a búza földökén. — Ezen növény magva szommol uom látható. Mind a szalmában, mind pedig a magvakban létezik. Minthogy mindcncaotro azon koll lennünk, hogy oson veszedelmes növényzot magvát valahogy buzAval bovotendö szántóföldünkre no hozzuk, logczélszcrübb ha bu-zAt frisou akarunk trágyázni, jól elrothadt trágyát válaszssunk a vigyázzunk, hogy bu-zaszalma no keroredjék közé. I)o a votöma-gon is vannak ily finom üszöggombu-magvak. Ezekot ugy tokotjUk ártalmatlanná, ha ol-veszszük csírázó erőjét; mi boAztatAs Által történik. — A boAztatAs logiobb hatású réz-gAliczozal molcg vizbon fölolvasztva. E''inok ív votós előtt 24 órával koll történnie. Áztatnak még méssazol is, mi saintén nom megvetendő. —• Az előbbi mód azonban mindon-csutro olőnyösobb.
— Fokot® roposo holyott sárgát vessünk. Ext tanácsolja ogy gazdasAgi tudósítás, molybon arról értesitonok, hogy több rendbolt kísérletek után aikorült báró UaldAcay Antal Gyöngyöa mellett lövő aAri uradalmában, az oddlg tavaszi olajos Hilt (németül Loindottor, magyarul gomborka vagy aárga ropexo) növényt téli vetemónyro átvAltoztatni, ml Által ozon olajos votomény súlyosabb szemű, és igy olajosabb tartalmú, a férgek elleni viszontagságot jobban kiállja, mint a foketo ropozo, votósro kevosobb magot kivAn (7—10 itozét holdanként, holdját 1200 □ ölévol számítva.) két forinttal olcsóbb köblo, mint a fekoto ropezénok, tor-mésro nézve azonban hasonló kodvoző idöjá-rAssal csokélyobb ugyan, mint a foketo rep-ezo, do a magtermés olholyezéao nagy halmokban is veszcdolom nélkül mogtörténliot-vón, kisobb holyiségot igényel, a gubóit abrakként oaxí mindon marha, éa igy olőnyö-uobb á fokoto ropozónól takarmány tekintetében, jolenteg podig a csekély őszi tormés-nól fogva ogy magyar holdnak bovotéso 1 ft CO krba kerülvén, — ajánlható volna. Akik votőmagot óhajtanak, bérmontosen lovólbon folyamodjanak Budán » várban, aaját hálában lakó Jory Porencjs hltoa ügyvédhoz. Egy osztrák mérőnek ára 8 frt. Votéso sopt. végévol történik, boronAlAs (után, a magot fclülVotvo; a föld minémüségénok ropcso vagy kondor jósAgu földnok koll lenni, silány föld sjJAny aratást ad.
— KuWrioza-t''írmesztöknsk jó lösz mog-próbAlnl azon érlelési módot, molyot örog Homossy Mihály hajdu-böszörményí lakos aajAt tapasztftlAea nyomán ajAnl, a mely bzo-rint a csövodcéa éa azemzés után 8—10 nap alatt ugy megérik a kukoricza, hogy caövót éa kóróját azonnal el lehet tenni téli holyé-ro. Az egész oljAráa abból áll, hogy mikor a kukoricza csövo kíazemoaodott, mindjárt lo koll vágni földszint, sott hagyni a fóldión 8 vagy 10 nap, moly idő alatt, hajó molog jár, tökélotcson megérik, szomo megtelik még a ioggyengébb tojnedvóbon lövő főzni valónak is a nélkül, hogy homorú vagy rán-ezos lenne. A osőboritókokat nem koll fol-bontogatni a szAradAs idojébon. IIa kérdi valaki, mondja az öreg 8., hol vottom o tudományt? most egyolőro caak azt felölöm, hogy az 1864-ík év«»pt. 29-ki fagy kártéto-loin való gondolkosáBom után tettem a fon-irt kísérlotemet; legyen elég moat vagyazAz
»»álon a próbát megtonni, ób ha ugy nom sikerül, mint mondám: szomomro votni. A próba som időbo, som költségbo, aom kArba nom kerül. Az olőnyök podig meglesznek, u. m.: 1. Nem veszi ol az őszi hideg. 2. A termés ezukrosabb lesz, tchAt luzlalAsra és kenyérnek jobb. 3! l''iaczra jókor kiállítható.
A zöld korban megszáradt kórók a marha téli takarmányául jó időben botakarithatók. b. Ha majd nagyobi* mérvben kozeltotik, a tarlója őszi buzavotÓB alá mcgugarolható. 0. A kukoricza május, jun. julíus havában a szomzéelg, még a KArpAthegyok közt ia 100 nap alatt kifejlődvén, ezen módon még Ősz olött megérlelhető, s konyérpótlókul hasz-nAlható lesz, n zab- és Arpa-konyér mellett. Az orszAgos magyar gazdasAgi egyesületnek még n múlt hónapban bejelenté 8 . . . ur o fölfedezést, h a mult évi kísérleti termeléséből felküldött ogy példányt kóróstól, csövestől, kérvén a próbát szakértŐleg megvizsgáltatni, mi ha megtörténik, credményo közzé fog tétotni. Addig pedig találmánya közzététele Által a fürkésző gazdaközönaégnok is alkalmat kíván nyújtani a próbatételre most, midőn a azemzés ídejo boáll.
UNTyllt posta.
K. Horváth N.-k''mi''uián. ltirálat ntán tudatjuk önnel.
<"«. Jénef l.eteiiyín. Kérjllk a* egé»x tájt latiunkban képviselni, é» inimlen e»emén)t feljegyo»ui »»i-».«keiljék.
)>r, 1). N.-KatiUtáii. KflxSlnl fogjuk, k/riluk niá»t ia.
11. K,-K*nU*áit. Ttiila»»a 1n ncvé t. Aliié veu D<- in kHxlIInk semmit, liaetak ir.''jn nem tmlatja Valódi uctél.
Plánnvlt*. Miníi feliratot adjunk a 1io»<íii eiikkuek ? Herényi Aulai <J*onibalheIy. I>le»írjllk Hu teliét-nógM a />»iv(Mye*en (klijniiiijlt!« n íárid»Ajf»t, do e/ik-kei lapunk K«lik ■t/valAli''>j''. naivon in Iiomju, i>n j<> toheUíjjéiMl mint 1« vArlinlunk, Inpilnkst kiildjllk to váblira 1«, ml czúlr« kllldí, a 30 krt Vfllpyinok. l.evellluk nntr utón v.in. Kdredlnek, A »IrAit <•« ni>ve|.''»t annak Idejín fel-liaxnáljuk, (jondoljou (In innAknr U reánk.
.MeefekliAtiuak. 8*akil»a meg * ri''jfí encuilct. II. (Icrgoly Kiogodon. A* olvaiti klW.ön>i''t» tdrel-mellen ?
Ilnranyay. llaliot. l''.lniutl nr. aratás. ¡Kérlluk cr.il-lemi kalászokat.
■ j. : ■........ .. " .-''.
TÁRCZA.
*■ * /
A magyar nemzet őrangyala.
P/áiadok tllntek el, n*i(x*dok vesztek el, Mióta <"r>xeineni n liou fölött lepel : I>o nxivern keserve, • loinnyeim zápora H«ha oly mély nem volt, oly )>ilv<<» nom omla.
Láttam HliSt, a hol letarolt a tatár, H niroil fölött ült tort, halottit a madár. I.ittam a ¡;yá«z.t, láttam vesztedet Moháéinál, A tőrük ujjongott, to a »Irha »¿áltál.
I.áttain meghasonlás hányszor tiport porha Századokig nyAgni hö> magzataidat: l.áttnDi tget veri; ízép tornyald felett ltagyognl félholdat a szent kereszt helyett.
I,állani kllltetemek, miként szaggatták szét Válláx.s í»»e id, legszentebbjét, hlt<$t i K rut vnlláivillongás »zent nyugalmad • békéd Orítk romlásáfa liilnt fenő fegyverét,
I.áttain, <)h> liogy bár no láttam volna «oha I Nemtelent jélléto szállolt velo »Irha ! I>n ha »obxett bum, ha »irtani is fölötted Szétvert« reményein a »ötét folleget.
Oh do most l>u kínoz, szivem hánift tépi. 8 eltűntek fölöttem, reményéül sugári I Mert inlóta szemem o hon fölött viraszt, Annyl/ísapás, l»»ég nem Itporta még azt.
fi óh rcuiény I hol kósol ax éji homályban? . .. Mért hagyod keblemet oly árván, olhagyottan ? 110» apái hitét hagyta cl o nemzet, K nrkölcsát laposraöiuirásója lett,
Kletro való nép nfflt voszhot cl »oha, KI »»ivében III* íg, holtnak azt ki mon(ja ? Kit orkölc» » égi tUs, örökké melenget, A hol o tlls lángol, ki nem hal a nemzet.
llitlemég, vad erkölo» nemzet enyé»xotc. Óh
bár o síri szörny, fölötted no legnol KI e gyászos képtől, megöl a gondolat. Isten veled honom ! őrangyalod sirat.
" - uXvii).
SAtfAwa m$A
és
MAS AN IjEl L LO.
Történeti <lctkép »XVII. »zázad al»S föléből.
DUOUK ulán közli
UűkkoHy Márton.
(Folytatás,)
„Uram," válnszolft nyugodtan Salva-tor „ha önt mogölnáiu, a világon egy mllvészszol kovesobb lonno. A művészet előtt meghajlok; —az embert megítélni Isten dolga".
„így még sonki sem bőszéit velőm I" monnogá magában Riboira,
„Me rt csak liizelgOkkol a gyávákkal volt dolga!" fololé Salvntor.
,,Barátom vag) ellenségem Bknr-e lenni?" kérdé rövidszllnet után Riboira.
,,Lánozoknt nem akarok viselni!" vá-laszola bUszkén Salvator.
Kibeirn hátát forditá a mllvéBznek, s tanítványai követék Í5t.
„Nem méltóztatik valamit parancsolni?" kérdé Leone Ribnirától oly hangon, moly eléggé kífejezé, hogy a megszólító kész bármily undok tottot elkövetni a gyalázat mogboszulására.
„Semmit! " feleié rövidon Ribeíra.
„Ez annyit tesz, hogy mindent megenged!" suttogá Oaracoioli társainak.
Faloono Balvatornál akart maradni, do mestoro magáhos hivatá.
„Menj," monda Salvator, „s nodllhö-sítsd föl öt még jobban. 13ár föl som keltettél volna!"
S Salvator ismét kőpadra veté magát hogy a rég óhajtott nyugalmat föltalálja.
De szegénynok álma ismét megzavartatok.
Azon pillanatban, melyben Ríbeira tanítványaival az yblöny felé közelite, az utcza másik végén egy férfi 8 ogy ol-fátyoloiott hölgy vala észrovchetŐ, kik gyors léptekkel Motének az utoza hosszában de ngv látszók Ribeíra fényen kö-rözetének megpillantása akadályoztatá őket utjok folytatásában. Legyen, hogy nem akarának komolyabb természeti! vitába vegyülni, mort a lárma osakngyan oda inuíatott, hogy itt a dolog nem véget érendhet, vagy legyen, hogy kívánós okozi, röviden, mindkotten egy falból kiálló kőoszlop mögé állának, mely he-lyökct, midőn Salvator másodszor veté magát a-kőpadra, clhagyák.
Mindketten szemtanúi valának a párvagy inkább hármas bajnak s a szorgos figyelő, különösen a hölgy részéről élénk részvészvétét vehotendett észro az iránt, „ö nt" suttogá a hölgy, mihelyt Salva-tort a vivók közt folismoré„''Taddco,no-kedőt segitned koll!"
„Kész vagyok," suttogá az, ffdo ugy látsiik szükségtelen! tevé hozzá,miután Sahntor oly gyorsan vivá ki diudalát.
Sfindkét személy most közelebb lé-pettj s ha közolobbről akarnók megvizsgálj, a férijban külsejo után itélvo, köniiyon a hölgy szolgájára ismernénk.
„Azonnal niess a mUárusltoz Taddeo, itt f»gok rád Várakozni" monda a hölgy, s anpak távoztával osondoaun uozondor-gő filé lépett. ''''
„Igen ő az!" ismétlé magában a szép ifjúm tekintvo, „néhány pillanat, s őol-alszik, lelkiismerete oly nyugodt mint ogy kisdedé, s épp oly kövessé fél o találkozás rémítő kövotkozményoitól, mint a jövő nap bokövotkező nyomorától!"
Taddeo okközben a mllárus boltjába lépett.
Mit kiván a „Hagar"ért? — kérdi a zsidót.
lkmbocoia az által volt meglopotve, hogj ily későn érkezett hozzá vásárló, do még inkább azzá lett, midőn ez oly képet kívánt vásárlani, melytől ő nom ha$znt>t, hanem kárt igért magénak.
Ne>t tudá mit követeljen. Lehetséges volt, logy a képnek volt becse, do az is lohotijégos volt, hogy magas ára vásárlót viasza rcttontetto volna. r
Vépro elhatárzá magát. „Huszarany-, tallér! mondá gyorsan.
„A.képot mogvoszom" válaszola Taddeo „ím itt két tároza, mindegyik száz arannyal. Ez itt öné„
„Abrakán, Jákob és Mózos!" mormo-gá a ksidő „mórt nem kértem többot!"
„A, másik tároza pedig" folytatáTaddeo J kép festőjé."
„öi mind!" csodálkozék s zsidó, ki obből is szerotett volna még ogy résst.
„AJtarja-o noki adni vagy nem? Ha nom,ugy a kép itt marad!"
„Oh kórom Exollontiád! — a kitől, ha szibad kérnom ?" —
„(''¡wk adja oda noki!" Taddeo vévé a képet, IUmboccia po* dig Hiotett fftlkoltoni Salvatort, kit a kőpadon egyedül talált,miután az elfátyolozott hölgy az öblöny árnyékába voná magát vissza.
„Signor Salvator! Signor Salvator!" kíálta boltjából kirohanva.
„Ugyan vigyen az ördög!" mormtgá emez boszankodva már másodszori föl-keltÓHén, //
„Signor Salvator, no vegye rös''z néven" folytatá a zsidó „én félroismertem kegyedot — kogyed igon nagy művész, igen hires kires embor ; eladtam szép „Hagar"ját; im, itt van kegyednek része."
„Álomba vagyok?!" kiálta ez bámu-lón föltekintve b szemoit dörzölve.
P Nem, nem uram!" viszonzá háta mögött egy női hang.
Az elfátyolozott hölgy, kit mindkettő szemei olől eltakart az öblöny, most elő-lépott. ^
„Egy hölgy!" Salvator bámulata mindig magasb fokra hágott. pUra
m," folytatá a hölgy „nyi^tna-o kegyednek élvezetet Roma látása ?"
„ Romát! az örök várost, a csodák városát! óh ezt no kívánnám látni?" 8 Salvator szemei fölvillogának a gondolatnál, Romát, minden fostőnek eszményképét láthatni.
„Jó" monda a hölgy, „doNápolytkét nap alatt el kell hagynia ILogkisobb kése dclmeskedés — s kegyed vestvo van.
Nom tartóztatja-ovalami vissza Nápolyban? " „Semmi."
„Ugy hát utazzék. Tudom,a halál da-moklesi kardként lebeg kogyed íojo fölött, s a jolen^t, melynek szemtanúja valtak, megerősíti ebbeli hitemet. Im itt egy ajánló-levél Lanfranohoz tv bolognai iskola főnökéhez, ő jolenlog Rómában van, s kogyedot tanáos és tettel so-gitni fogja!"—
„Nagyságtól van o levél, 8ignora?u kérdé Salvator. „Igon"
— pMegtudhatnám, ki •—" „Később — talán. Igérjo meg, hogy holnap mulhatlanl elutazik!" „Megígérem!"
„Ugy hát Isten kegyeddel Signor Salvator Rosa!"
E szavakkal n hölgy oltávozott, hogy minden további fölvilágosítást kikerüljön. Taddeo a képpel kövoté.
„Nos tohát" kiálta Salvator „ha ogy-szór asszonyok kerülnek a játékba rgy mégis csak mennie koll! — de ez valóban különös egy ójl" —
E szavakkal körültekintett, ha valljon ébronvan-o,8 az ogész nom volt-e puaz-'' ta álom. Do n lovél kezében volt — „Róma, Róma" ujongott az ifja köblében s örömittas pillanatot vetott az ég felé.
• De örömo nem sokáig tartott. Hisz Ma-dono jutott eszébo — Madone! s köny-telt szemeit fájdalmasan süté a földre.
Hl.
Egy a tengerparton állo szegény halászkunyhó ablakánál egy férfi állott, mellén korosztbo font karokkal, lecsüggesztett fővel — gondolatokba merülve.
A tőle néhány lépésnyiro ülő leány, kí nagy halászhálót javítgatott — Mado-no volt. 6 ismét látta Salvatort, s megtudta utazási szándékát. Mi határozhatta el azt Nápoly ily gyors elhagyására, nom tudakolá — Salvator homályosan bőszéit őt fenyegető veszélyokről ha Nápolyban maradna s oz elég volt, Madono most már maga is kívánta elutazását; ő imádkozott, azlstén kiséméőt utján,hogy az Öt környező voszélytől megmeneküljön, ha mindjárt soha sem látandja is őt többé! A szerelom belopódzott az ifjú nő szivébe, « szerelme tiszta h tüzes volt. Salvator ma indult meg útjára, mely
h ktfxol hegyei) vozqte át, itt tehát még utoljára liltlmtá tít!
„Bátyám!" monda fólro tóvo munkáját „a háló készen van." Nom nyert feleletet.
'' .„Tamás: most kis gidáimat fogom a Icgolíire kisírni.u
A bátya rövid „igen"t intő fojóvol. „S to igyengodsz eltávozni? Mi bajod,
hogy oly szomorúan tokintosz toám?" kérué fi(jdalmai»an a szllz
Mnsaniollo — igy novozé a nép Ani-ollo T&máat — szó nélklll megölelő ntf-vórét.
Madono tudta, hogy bátyjának vannak pillanatai, melyokben egyedül szorot lenni, azért olhngyá tft.
Mnsnniello egy pillantást votott az ab-
lakon át. Ott álltak oltftto a st. olnidi or(id idtíbarnituHa tornyai. „Oh!" mJhuj-ta IS omo vár! — Itt fllgg a sziklatottin, fonyogetvo mint zivntar-folhtí fojeink fölött. Az Iston szétrombolhatná, do nom teszi — ö roánk biza ozt, azért fogjunk a munkához! —A rabigaeltürhotlon — és« Italia jusson koldusbotra? Alig van néhány rongyunk, melyol testllnkot
födnénk, a ha spanyolok folytatják adót udó után behajtani, nem «okára nem los/.llnk egyobek vándorló csontvázaknál! -
r Oh!" foly tatá kis szllnot után . ha Nápoly általam lonno szabaddá! Általam az egyllgvü, tudatlan, szegény Masani-ello által!
(KolytatiWa köv . ulV.)
ü z r, es *r i hírnök,
i''ntf)''"Knulxs«, aug. 10. A báko bckSwik»«-tórel at Ipar 6« kcrrxkcdetem la viruljon I — A vl-ujryan míg n»m gyilmSIex, i''x t''iliott bAtorxAg it volna n<t már jolenleg kivinni, mivel ,n pjrU m«i!c»iiok még kihajtani kell 1* — NíhAny kerexke-ilelml cxjkk mir éxxrovehrtóleg mutatta vlrAgnáxAt, cioii Korban dutsadnak mir a bUrián, il Ixinát nk-»''ifol nyertek. A teruiiiuy-cxlkkek köilll klomolhot-j-tk u gyaojut, moly Igen ólínk kerexntben rl-li • .1. TovAbbA a buxa ArAnak cmolkedóiól — da-c»Ara a kijxóp-terinó« ii mimo» ci&kkoDÓxeknek, melyben • termények r^xxexUluek — a beMrctkoxU bókóuck tulajdoníthatjuk i minélfogva a külföld ■ «ilkx''glotét nekünk innét Átadni fogja. — l>o » hoxxAuk kőxelodett AmerikAuiik befolyAxit nemcxxk tirtA''lalail il alkotioAuyo» életllnkro néxto óhajtjuk IldviUnok, hanem — éi fóképeu — korexkodolm.lnk-ns me''y exAltal nagyobb kifojlődíiéuuk olébo néx.
Jelenlegi Arak alió-aiuitrial mérílMnt a helybeli piacaon: Uuxa 80—88 fnx 4 Irt 00 kr—6 frt — kr.
— lton 78 fontoe 4 frt — kr, Kukorlexa 3 Irt.
— 8 frt tO. Árpa xerfóxéxhox való, hiányaik. — 2 ÍYt 60-70 kr. Zab 45—46 fonto« 1 frt 50-00 kr. I''ohinku eltö-rendII 6 frt 60-00 kr. lV.xxuly fohír 0 frt — kr. tarka 7 frt — kr. Gubó olxll n udU 10 fit uiAnAJa. SxllvapAIInk* 20 fokú 21-22 frt hordi-val együtt. rOrkölypAliuka 20 fuku 16-10 frt hordó-vaI egyUtt. >Hx 13-1*4 frl. liorko 22 frt. NycrtbilriSk: (lanyha (Ixlet) ökür- 40, tohén- 40-42, é» biua-bürök 42 frt. mAxxAnként.
Horok: fehér éx vilr»» (achtllor) 1802- ">*,l803-kl
— vldékünkbcH — t-W» 7 frt -8 frt. — VUMnyi él »teg»/irdl foketo 1806. il—12 frt. bj honi Ur viJíiVi (tchlller) ¿1 fohír 7 frt-8 frt — kr. Hal»tonin»IMkl borok 1802- ii 1803-lki fohér 10—16 frt. akinkint.
Viaai 00 frt - kr. IMj 44-46 frt. Ktf i
cyapju ArA 80 frt. — fehér rongy Ara 7 frt 267 frt 76 kr, fekotW 4 frt.
AÍ.-kniWxHni piacii árak ntig. 10.
Ilortó itc^Jo 20 kr. Loncto ituijjo 20 kr. Uabitc^jo 8 kr. Klllo» lt> <íju 6 kr. Ilurgouya m<r(iJo 0 frt — kr. Marhühn« fontja 16 kr. Juhhua fontja S kr. .Seriét-hu* fontja 20 kr. H<alonna inAaiAJa 30 frt — kr. Z»ir fontja tO kr. LAuglUxt mAiiAJ* 11 frt — kr. Zsom-lyeliiit iiiAzsAja 10 frl — kr. Konyorlint fontja <J kr. Kiikoricinlliixt fontja 6 kr. Arpad.ira fontja 6 kr. KolcikAta fontja 8 kr. RlukAsa fontja 20 kr. Faolaj fontja 60 kr. Kopoioolaj fontja 30 kr. Lonmagolaj fontjii 40kr. UJ bor ltc»íjolOkr. — óbor ttciijo 20 kr. l''> <ti §or itexájc 14 kr. Kanl/iai t«r itcxójo 10 kr. U.boiiA-pAlluka itcxAjo 40 kr. Tdrktfly-pilinka itcx^Jo 40 kr Sxilva pAlinka itr.xéjo 60 kr. Nycrx faggyú
mAxiAja 10 frt, — kr ÖíWtt fagygyA-grorty» fontja 31 kr. MArtott font|k 32 kr. Hxappau fontja 24 kr. 8> fontja II kr. Komínyfa rtls 0 frt — kr. Puhaf« ölo 6 frt 60 kr. Nyorxf.1 «1« 6 frt 60 kr F**x4u iuA fője 81 kr. 8«Sna uiix»AJ* 0 frt 80 kr. Hxalma m. 40 kt. Kondor fontja 00 kr. Len fontja 00 kr.
Iléosl (lónxúrfuiyaiu nu^. 10.
6% motftliquoB G0.60; &% noraz. kíilof.fln 65.40; 1860-kt AlUdftlrai kölcaön 7B.Ö5; bankrószvónvok 731.— hitolintóíotl ró»s-vónyok 144.90} London 121).—j ozUst áglo 128. — j arany darabja 6 frt 16 kr.
Fololtf« (sorkoiBtdt WnjditH Jóinef.
IRDETÉSH K.
KÖNIG GYULA
szivar-beviteli üzlete
Pesten 3 korona-uteza 12, sz. a.

A világhírű „La Ferme" szivarka-gyár Sz.-Pótervár ós Moskauban a
volo kötött 8zerz6''d(ís folytán nokora
Magyar-, Erdély-, Horvát- és Tót-országok részérc
kizárólagos raktárát átadta; ennolfogva a jogszerűen cs áltoldnosan kedvelt, legfinomabb török- dohány nyal töltött
La Ferme-féle szivarkák
40 különbösső fojban (Ambassadores, Non plus ultra, Cigarettes d'' Espagne, Maure, Dubec, Phóresli, Bertttsky, ntb. stb.) csupán csak nálam kuphatók. Továbbá ajánlom a
schweiczl Ve.vcy-szlvarokat,
ugyszinte igen nugy választékban levő
külföldi és valódi havaimali-nivarokat
I 100 darab 4''/i frttól G8 írtig, vámmal együtt, becsületos 6b pontos szolgálat biztosítása mellott. — Részletes árjegyzékek ingyen szolgáltatnak ki. Szivea látogatásért esedezik
KÖNIG GYULA,
3 k. .>rona-utoza la. sz.
Cl. klr, osxtrAk, cliQ amerikai ti angol izabadlUkkat okloveloxctt
anathhrin-s25ajviz
i . ,..
POPP J. G. gyakorló fogorvoxtól Jlícxlmn. DognorgMxo Nro 2. — Kgy avog ira 1 frt 40 kr. bocxomagoUa 20 kr. C«. klr. *xab. FOtt-PEP <ra I frt 22 kr. rOü ÓLOM lyukat fogakra OnhaxxnAlatui Ara 2 frt. 10 kr.
NOr^njr fog-por, egy doboa Ara OS kr.
K jelre .MÍtrntny 16 ¿vl ftiullMxA ÚU hliro kapott <x olUrjodt Kurópa hatirnlu tnt Is. HnixnAlata kfll6nUscn jótékonynak biaonyult bo mindennemű fogfiljAt ellen, a »xAj lágy rlxxlnek minden lmja ollen, knunyen vórn''i Iny, ikorbult (tb. sllon. KOlolviuxtja a nyilkAt mlAltal megakadAlyoxxa a fogkő kípxodfxít, friuitöleg ó* lxl>''sjavitól»g hat a xxAjra, trliát teljesen megixUutcti a rotx ixagot, inety mexterxA-gei vagy (lrex fogak, ¿tel vagy dohAnyxA« Által ixArmaxIk. lilutAn o • xAjvlx icmmikt''p »em bat l:Artíkonyan a fogakra it a (xAjrítxekro teliAt kltdiiS axolgAlatokat te«x, mint «xAjtUxtitó-xxer la, íi U.Uo Oi«g kvrig teljei cgrtxxégbcn ¿i frUoaígbon tartja a fogakat. Magax orvod tekintélyek bizonyítványai ollimortók ArUtlaniAgát « ajAnlhatósAgAt ¿d »ok jele* orvox által ajAnltatik.
Kitpluitó »«) -k«iiI*»ái»: Foasolliofor Jóaoof, Wolliooli,
Hosonfuld A. óa Hoaonborg J. ór F. uraknál.
Dr. T o p p fogorvoa urnák.
¿ii Önnek
Anatlierln Szájvizét
megvIxxgAltam 6* njáulandónak találtam. U 6 e «.
Oppolzer tanár
Rector magnlf., a bócxl ex. k. köroda tanára, xxAjx. klr. udv. tanácío*.
Svagel Mór vaskcreBkedóaóben Nagy-KanizHán, ugy S''.into DeétlH JÓZSefviis-
korc8kcd<$Hében Ci»iktornyán
PT egy tanoncz,
ki ¡»kölni tnnnlKHokbnn r<$8z i8Ült, azonnal folvd-tetik.
Hasznos sérvésbew
KI moggyilxödó»^ klvAn »xeroanl KyOshAltherr SvoIcí-ban Apponcxulmegys O a 1 iban laki »¿rv-orvo» urnák bAmulato* gyor-saiAggal bíró hasxnoi »¿tv gyógytaerárOl, fordaljon o lapok kiadó-hlvatalAhoi, hot egy IratkAt több mint Hlál bl«OUyltványi»y«l
mcgcrtfiltvo Átvehet. 0—12

IJOCK orvox tanár Lipejóben, UKLLKU orrox-tanár, KLKZIK8ZKY utvos tMinr Bicaben, m axAntof orvotok mint m legelőkelőbb Aletrendi vaxtartalmu gyógyxxert ajánlják minden]
hulAVMuy, fehér-kór, vérMient''ny, bn^ndt, sovány, vftUuilnt Ixoni- éa ideK>syeu|srhégben Btonvodöknok
FREYGANG
vastartalmú gyógyszereit.
Vaa-likCr, Ugjobb nC-llkőr, klx Uvegjo 70 kr, na«y Uvegjo 1 ft 20 kr Vat kexerU likőr, fievóxbó édex, klx (tv. 00 kr, . . 1 ft. Va»-tartalmú xxörp, llmonádó xxön'' pótlAxAnl V. ti. 80 kr, n. U. 1 ft 40 kr. VMrUrtAtmu «hokolAdá íontonkónt exomagolva i. xx. 1 ft 20, II. ra. 00 kr. Vaatart^lurj ■os>,;,-orkAk >/» fontonként exomagolra 24 kr.
1 Kxon tárgyaV^RJjhatók J. Hatutnn ív-iakUrában (Lugock 3.xx.) HAoebon, molyok a -''«ntuovexett árak bektildóxc, vagy poiUl-utánvít mellolt, bármily íutr;>l mminyliógben mludon korona-orxxágokba el-küldetnek nagyabb me »oylxógU mogrendelóxek '' érmentve. (0»)
3618_
Taeo.
Hirdetmény.
Na^y-Kanlxia v.-törrínyxxeko ráxaáríl kOxklrr* tótetlk, hogy Neufeld Albortno hagyatíkAhox tartoxó a kaproaox« utcxAban 600. M »• belyfxet» 2020 trtra bccxlllt hix, IxtAlló if vetemányo* kert
nyilvAuoa ArrorAaou f. i. xepltmbor 7-lk- Ax October hó Ml* napjalo roggoll 0 órakor, i* pedig »* «''«ö ér/trinn a Uc. -i? » miaodlk Arv*rAxen » beca-áron alul i< ?í«(í»tnl fog. -
UAnat-pónaUl 200 frt UlMud«. )a iV»l«<t«l4t U .%-i
nil uiogtcklnlhetók, ,
(3»)
Ax ujoimn Alakított amcrlknl
gördülő ablakfüggöny gyárát
AU08ZTIN F. Vuelnben (ílavonla) ajánlja a legxxebb mlntAJo, legjobb xxcrkexettt, ii logolctóbb áru (tlggOnyelt, u. m. ablakfüggöny il ux-talteritóit a t. ex. kflxOnxópiok.
A gSrilillS fllggilnytfc kdlönöx előnyei fííkópen abban rejlenek, hogy a rovarok nyoinaxxti brtóduláxait n xxobákba elhárítják, a frlxx lovegő bojövóxót nom akalályoxxák; ennélfogva rOvId idő alatt exen gyártmány a t. köxönxógnd a legnagyobb haxxuálat ii elUmoróxbon rexxexUl. , ■
Ajánlatokat elfogad, vflamlnt minták clőkóixletben vannak Kanlxxa il környóko xxámára «ehvarx Adolf urnái, a korona veudóglö mellett. — Kitóken Kallvoda Vilnui, íx Fextuug óx lleln ttvegkcikedö uraknál.
Árverési hirdetmény.
Kxeonel kOxhlrró Uetik, hogy f. i. auguxtui 13-án reggeli 8 órakor N.-Kanlxxán a váro;háxán követkexö lovak fognak elárverex-tetnl: Világoxbarna kanexa cxlllaggal 16 marok 1 ujj 2 vohal. 8óvea, jól nyargalt ¿a * badtextnd járta*, árveróxl ára 800 ftt { — órcxnluU heróltló csillaggal, 16 marik l ujj 3 vonal, 0 irei, a gróf Larlxvh-fólo mAncxből, ánreróxl ára 160 frt; — továbbá kót ó ldomu katona, tlxxtl nyoreg-xxerxxám xxintin «UrvereaUtnl fognak.
A magyar földhitelintézet S''A-os záloglevelei,
molyok Bzelvónyci nd<j lovoná» nélkül váltatnak be.''
folyama »serlnt kapkatbk
Löwy Jáxitefttél,
(0—•>_ Wagy-Kanlx»iit.
Árverési hirdetmény.
A* alolirott uradalmi Jga«gatf«Ag róixóröl kóxhlrró tóleUk, ml-«xerónt folyó 1800-lk óvl Auguxtu» hó 21-án a Nempthy- ói Augu»-tna hó 22 23-An ax Alxd-I^ridval g,uda»Agl irodákban a reggeli órákban uyilvAnox Arveró», vagy ^JAnlatlevM utjAn t«bb nagyobb ren-dógfogMlók, korcxmAk, cxárdik, borArulAil-x halAxiatl-jogok, vlxl-örlS-malmok, egéxx puxxtAk il klllOnfálo halárokban nagyobb a klaaebb /■'' terUletU fóld, rót »legelök mint nom klllóbneu as öixxex Alxó-Lmdva s Nompthy urodalml erdőkben a
makkoltatási s gubacsszcdési Jog
baxxonbórbo adatnak.
A gubacxxxrdáxl jog kívánatra klxebb erdSremletekben, in oly feltAUl melUtt I* kladattatlk, hogy * hMXonWr kélxpóni helyett, gubaexokban U leróható I4«en. ''
Ax Arvcnfxl fc|Ut«lek AUó-Londván a gaidaxigl IrodAban megtekinthetők.
Alxó-LendvAn, 1805. óvl aug. hó 7-ón.
AZ ALSÓ LENDVA S NEMPTHIMRODALMAK
Wajdita Józ*af kínd^-, lap- és nyomdntulnjdonoa Nagy-Kauizsán.
Nagy-K.r. zsa. Ötödik évfolyam.
22. szám 186(5. aügustus 20-án.
Zala-Somogyi Közlöny.
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
Megjelen:
Minden hó lén, 10-én, éa 20kAn etféax ivon.
WzfrkiHztöi iroda én kiadó lilvntal:
WAJDITS JÓZrtKK könyvkere«kcdéióben.
Előflzetósi föltótelek:
Helyben házhoz hordAanal én vidékre pottAn Xilldvn :
Kgéix évre: • 6 frt__kr.
Fél úvro - • 3 „ — „ Évnegyedre • 1 , W ,
HlrdetéBels::
A hat h*«Aboa petiUorért l.xxSr 7 kr.
S-uor 6 és minden tovAbbl belklatAaért 6 kr. Hélyegdij minden egye* beiktalAaért 30 kr. A .Nyílt téren" Cjry petit aor belktalA»! dija 10 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
egy szintén o U]> s sellő ml tartalmát illet."
kOxIcmények,.
valamint vidéki levelek, bérmentve a kindélilvatallio küldendők NAOY-KANIZSAltA.
őszinte szó hitsorsosaimhoz Magyarhonban. *)
Olvadjunk a magyar nomzottel! ei a mostani jel&zó. Az Ugy fontossága szemünk előtt tárva van, h annak kivihotő-Hégében nom is kétkedünk. Az egyenlő jogosításunk időjének köszöbén állunk. Feltevő, hogy ez már forró kivánatunk szerint megtörtént, kérdés támad, váljon ez mind a magyar nomzotro, mind podig a zsidóságra nézvo áldásos eredménnyel koszorúzva lenne-e, lm egyuttul a magyar nemzettel való tökéletes összeolvadásunk is elő nem mozditatnók. Meggyőződésem szerint a józan ész erre tagadólag válaszolna. Szükségtelennek tartom erro tám-okokat fölhozni, do itzcnt kötelességemnek ismerem módját ajánlani h előadni az összooIvh-dá« valósítására. Csekély véloményem szerint ez két teendőn alapszik, t. i. az általános magyarosodáson, és a bevezetendő polgári vegyes házasságon. A magyar nyelv használata nem csak magány körben és iskoláinkban, hanem imnhdzninkban íh az isteni tiuztoletnél bevezettessék, s a német héber imaköny-vok holyott, magyar- héber imakönyvek nyomtattassanak s országszerto használatára alkalmaztassanak, s az imaházak hBÓszékeirŐl egyedül s kizárólag a magyar nyelv szorepeljen. Azon lelkészek, kik ezt tolyesitoni még képtelenek, minden kitelhető orővel és szorgalommal törekedjenek a hazai nyolvet sajátjukká tenni. Nagyobb hit községekben, ha az anyagi kürülmények mognngedik, addig is oly paporiOiivattassanak, kik a magyar nyetvet tökéleteson birván magyarul szónokolhassanak. Továbbá nem kielégítő, ha csak a zsenge ifjúság maga körében magyarul társalog, hanom a szülők is tegyék ebbeli kötelességüket. Vessük félre véglegeson az eddig Bzokás-ban volt romlott német nyelv használatát, s osoréljük föl drága hazánk édes nyelvével, a mely" oly kedvesen, amaz pedig oly fülsértőleg hangzik. Tapasztalásom szorint legtöbb községeinkben szinto mindennapi látvány, hogy utczá-kon serogosen gyűlnek össze, hitsorso-saink romlott német nyelven kiábálva társalognak, nem gondolva arról, hogy tiszta magyar városban laknak. Ezen rut szokásból ki kell vetkőznünk, mert ez e magyar ember fülében kedvotlenül hangzik; különben no csodálkozzunk, ha minket idegen népfajnak tekintenek b a haza érdekében és jogaiban részesittetni nem jó azemekkol néznek. A zsidó belBŐ éa külső magaviselete a szó szoros értelmében igazi magyar legyen. A zsidót csak az isteni tisz-telotre szánt imaházakban mint zsidót is-morjék, nem pedig a társadalmi élotmód-ról és nyolvről.
•) Tért nyitunk lapunkban I)r. I)ilrIch«toin ur tAr-Mdalipi ujjAaitllotéit Jel.6 .órainak, hogy a tizek padjAn kívül e.imoc.ero utján mAaok U hoxzA axól-hawauak ; mort hiszen o»en Ügynek kivAlt vallá.i komoly oldalAt Illetőleg, lira.llu réairCI ínég Ik«« «<* Árnyalata van, melyek a keresitény tAmdalmi clvok-k.l kevésbé «Kycahetök mef, flxerk
.Vizsgáljuk meg továbbá, mikép történhetett az, hogy a zsidók, minekután-, na tiszta magyar népfaj közt laktak, h mégis annyi századok folytán a némot nyelvot a volök született erényességük és haza iránti szeretetüknél fogva oly makacsul megtudták tartani, holott a zsidók Franczía, Angol és Olaszországban csupán az ott szokásos honi nyelvvol élnek kizárólag. Erre igen könnyű a válasz. Tudjuk, hogy midőn a zsidók a némot tartományokból, nevozoteson: Osztrák,- Stájor, Cseh és Morvaországból a hetedik és nyolozadik század folytán irgalom nélkül kiparancsoltattak, onnan számosan Magyarhonba bevándorlottak, de az elöbbkclő magyar városokból ki-záratvá^, országunk nagylolkü nagyaik u. m. herozeg Eszterházy hg Uathyány, hg Pál fi által s. m. t. tárt karokkal fogadtattak bo torjedolmes birtokaikba, hol német és magyar népfaj vegyesen lakván, a magyarokkal pedig az irántuk mutatott ellenszenv kövotkoztében csc-kély érintkézésbo jöhetén, jobbadán magukra szorítkozva, kjllön községet képozve a magokkal behozott német nyelvet a társas élotben megtartani mintegy kénytelenok voltak, hozzá tévén még azt, hogy a német tartományokkal, melyekből kiÜzottek,keroskcdolmi viszonynál fogva egyedül a német nyelvvel él-hettok, holott a fonntérintett külországokban osupán egyes vagy tán kovés családok vétottok bo, 8 a lakósokkal szorosabb viszonyba jöhetvén, azoknak német nyelvről togalmuk som lévén, az ott diszbon lévő angol, franczia s olasz nyelvet magokra ráruházni nem csak kény-szoritvo lettok, do tán még kész akarattal is tették. Nem lehot ugyan tagadni, hogy honunkba lakó zsidók keveset ki-vévo a magyar nyolvet ügyosen beszélik éB irják, de annál nagyobb hiba, hogy azt csak szükség esetében, vagy érdekből használják.
A zsidók tökéletos magyarosodásához kivántatik továbbá, hogy honunk mindon községéi magokat magyar irányra szorvezzék, üléseikbon egyedül a magyar nyelvet használják, mindon hivatalos irományokat 8 a jegyzőkönyvekot magyarul vezossék, éa minthogy tapasztalatom szerint erre igen kevéa hitközségek látszanak hajlani, a lelké-azok feladata lonno ezoket a szószékről molog szavakkal ajánlani.
Ez alkalommal nem nyomhatom el fájdalmamat az iránt, miszerint egész Magyarhonban az izraelita imaházakban (kivévo Arad és Szegedet) mai napig ia németül Bzónokolnak; do még fájdalmasabban kell tapasztalnunk, hogy Poston, az ország szivében, hol jolonleg az ország nagyjai éa képviselői és az értelmiség nagyobb részo ogybogyült a ritka szépségű zsidó tomplomban, még mindig (kivévo a királyi imát) németül tartatik az isteni szolgálat. — Szoktassuk tehát el magunkat a némot nyelvtől, s használjuk helyotto a magyart. *
A zsidók általános magyarosodását
sokat hátráltatá eddig a nemet családi név, mert a névről megismerni a német zsidót. — No legyünk többé Deutsoh, Wcírs, Schvarz, hanem legyünk: Németh, Fehér, Foketo, magyarosítsuk nevünket minél előbb.
Ide tartoznék még a magyar öltöny. Erro nézvo ugyan nincs panaszom, — mort ebben a zsidók megtették kötelességüket. Én ugyan tiszta szívből óhajtanám, hogy a zsidónak belseje és kül-sejo tiszta magyar logyen, doazebbcli túlzást szeretném mellőztetni, mert a fényűzés az öltönyben irigységet 8 idegenkedést gerjeszt. — A zsidónak belső és külső magaviseleto a szó azoroa érlel-mébon magyar legyon.
A polgári vegyes házasság annyiból mozdítaná elő a zsidók a magyar nom-zotteli összoolvadást, hogy (ysáltal egymással szorosabb érintkézésbo, barátságba , sőt rokonságba jöhetvén, az egymáshoz való közeledés cl nem maradhatván, a zsidók iránt megrögzött elöitéletok önként megdőlnének. Egyébiránt tudjuk, hogy már Ős-idökbon, Árpád, IV dik Iléla király uralkodási idc-jökbon törvényes zsidó vegyca házasságok előfordultak összeolvadási czélból. Iparkodjunk tehát mindon kitelhető erőnkből a magyar nemzotbeli összeolvadásunkat elősogitoni, hogy végro valahára a köztünk fönnálló vas fal örök-ro dőljön le, mort nz egyenlőség b testvériségnek jó sikerét osak akkor várhatjuk.
Dr. DITRICHSTEIN.
Egészségi rovat.
A fekete retek. — Raphantis sativus. — Elos-izgató, felolvasztó ós vizollotő orővol bir, onnélfogva mint táplálók ós gyógyszor a kövotkoző osotokbon figyelőmre méltó nö-vóny: u. m. a gyomor-, bél-, tUdök- ás hugy-szorvék gyongcségébon, ugy nemkülönben ezoknok olnyálkásodása csotébon, a hugyfö-vóny ós homokkópzósbon, valamint a gör-vólykórban — schrophulu — is.
Sóval koll onni szolotokbon, vagy rosrol-ton. Ajánlható nomcsak n moglottoknok, liánom gyormokoknok is, főkép a szökéknok, ós annál inkább minól halványabbak, minél hajlandóbbak holmi hőrkütogokro , golisz-tákra, orr-kisobbzósokro, inórog-daganatokra, csontfájdalmakrn s. i. t. Altalán neor inogvotondö mindazok által, kik kiskorukban ótvarasak voltak.
Jól tudjuk, hogy nz ótvnr mindig csalhat-lan olőjolo a görvélykórra való kószsógnok, a görvélykór pedig azon nomo a botogsé-goknok, moly sokfélo szonvodósnok kútforrása, minők : az angolkór (osontolfajulás), a tUdögumó (száraz tüdövósz,) a szár mogszár-fólo börnyavalya, sápkór, voszólyós szóm-gyuladás, hártyás torok-gyik (angina mom-branacoa,) fültakór, kósöbb''fohórfolyái«, miu-donnomU kollvónyok stb.
Ezokböl kövotkozik. hogy a fokot o rótok mint táp- ós óvó-gyógyszor ólvoztossók n munkás, polgár, ós az ur-rond osztály által is. Kivótol nólkül férfi ós nö ogyiránt ólvcz-zók, ha a fontobbi körtllmónyok használatba vótolót szüksógossó toszik. T.
Levelezések.
Alföldi levelek. III.
Szeged, angus^tus 7. 1866.
T. szorkolzt« ur 1 Igon szomorú az osomóny, molyriil a „Zala-SomogyJ^özlöny" t. ez. olvasóit koll tudósilanom. Míg^poat is hullámzik a móly fájdalom kosorti órzolmo, moly 8so-god polgárainak szivét olárasstá. midőn f. hó 6-ón délután mogszólalt a városház nagy harangja, moly csak jolontékony osomónyok bo-kövotkoztóvál zugia át mély orőa hangjával a város légkörét. Mindnyájan kérdeztük; mit jolont o szomorú hang? b a válasz erro az volt, hogy Klauzál Gábor hőn szeretott kttvo-tünk hozzánk érkezett. Do hogy»n ? lólokto-lonüll E szivrázó hír villámgyorsan torjedt ol az egész városban s a nép fájdalomtél sajgó kobollol siotott a Rozália-kápolnához, hová a nagy férfiú hulláját holyozók.
Hat óratájban a város mind a négy részébon mngnzólaltak n harangok, 8 méla bus hangjaikkal felrázák az Összes lakósságot. A logogyszerübb polgár ^jkain is keserves panasz hangzott, hogy miért vové el öt tőlünk az ég, kibon biztunk kit szoroténk, s kl hazánk ősi alkotmányának egyik védoszlopa voltl — Do hasztalan ott minden panasz, hnl n halál úrrá lott. — Másnap n kövotko.ö gyászjolontéstkaptuk: Klauzál Gáborné, xzU-lotott Holmiidt Emma, maga és gyormokoi: Emma, Gábor és Mária norébon fájdalomtolt szivvol jolonti forrón szorotott s felejthet-len fórjénok, illotölog édes atyjuknak, Klnu-z á 1 Gábornak Kaloasán 1860-ik évi augusztus 3-ikán éji''ll órakor, ismételton kifejlődött tüdölob s erre a halotti szontségfelvétolo után, éloto 63-ik óvóbon történt szomoritóol-hunytát. A boldogultnak hűlt teteroo holnap, folyó hó 6-án délutáni 6 órakor fog szont Rozália Uápolnábol n bolrárosi sirkortbo kísértetni, s ott a családi sirboltba örök nyugalomra letétetni. —Ab ongesztAlő saont miso-áldoznt a belvárosi ogyházban o hó 14-én fog megtartatni. Héko hamvaira 1
E gyászhir osomóny szorint már hat óra előtt roppant néptömog gyülokezett a nsvo-zott kápolna tágas toréro. Részemről nem em-lékozom, még gyormok éveimből som, hogy valaha valamely tomotósro annyi nép gyűlt volna egybe. Az összes értelmiség, • polgárság tömogo,'' b az alsó rondü becstilotes néposztály és mindkét nőmből oly nagy számban volt jolon, hogy méltán elmondhatjuk; Klauzál Gábor tomotéséro ogész Szeged mogjont. Es o nagyszerű tüneményből is magyarázható, hogy a boldogult hazafi érdomoit monnyiro becsüli, tisztoli n magyar nép. Szöged o napon képvisolto ax ogéss nemeotet, moly épen ugy méltányolja Klauzál honfiul orényoit, mint Szöged lelkes népo. Avval a kivételtől, hogy a boldogult városunk, szeretett kövoto, oz volt már több országgyüléson.
A ozéhok zászlóikkal jolontek meg. Ab egyházi szertartás után Szegőd köstiszteletü fia, 1861-ben városunk polgárnagyja Osztro-vszky József ur tartott az olhunyt érdomoi-hoz s honfiúi orónyoihoz méltó boszédot. Hét órA foló megindult a menet s a nép hosszú sora utczákat töltött mog. Az egyházi énok a a zono gyászhangjai szivünk belsőjében a bánat tonyorét fol-folzuditván mondhatni ogész Szöged kcsorvtöl hullámzott. — A bolváros-b(5l ki a mosszo fokvő tomotöig a gyászkisé-rot számtalan kocsin vonult ama sirhoz, molyben most már hazánk ogyik legjelesb fia, több országgyűlésünk kitűnő tagja, a parlamentáris tohotségok egyik csillaga, az emberbaráti és honfiúi orényok mintaképo, a gyengéd érxolmü, a foddhetlen jollemü polgár, forrón sierotett osaládatya; aluszssa hosszas cscndos álmait. Sir ja felott, hiszssük, aaem-lékkoszoruk soha som fognak elhervadni, de hervadjanak bár ol a koszorúk, éa dőljön bir lo a sirkö, mely drága hamvait jeleli: dicső
hírneve nom csuk Szöged, de as egésa hála
emlékében ét örök áldásban fog ólul ralg ól egyetlen egy mngyor, ki a hon tini és etabari erények értékét becsülni é* hirdetnf képei.
Temetéskor aa ég olborult a caondoa osÖ-ben hulla tá könnyeit na elhunyt jámbor éa nagy hazati fűlött — és midöu aa egyháai szertár a derék szóuok n nagy halottról bőszéit : a sötét felhők tuogöl kiragyogott a nap, mintegy végbucsut vuendö attól, ki naptisztA fényű erényükkel tündökölt egesz életén át polgártársai előtt. Örök béke longjon slrjo fölött ! A minélolöbb lássa mennyei lakából szeretett hazájának folvirnlását I
BÓJA OKKOELY.
Zala-somogyi hirek.
A (.Miikodvelöi olüíidáM ssám-Iája.) A fölig Eruő esrodboli sebosültok javára iiugustus 0-én 1806. mükedvolök. által adott éuuk- és aaavalati olőadáa eredményű: 1) o V é t o 1: Jegyekből . " . . . . 5-1 frt 20 kr.
Folülfisotéaböl . . ._0_jj_47 »
ö«s«o»en 08 „ 07 „ Kiadás: Több rondboli számlák-
rn kifizettetett . . . n 88 frt 27 kr.
A|tró kiadások . . . . ){«vétől . . 08 frt 67 kr. Kiadás . . 42 „ 07 „
40
nos saereett, köaolebb nagy költséggel csináltatott; díszére válik aa uj hideg fürdő holyiaég is.
— Lapunk aártávai vottük a hírt, hogy 0 Felsége SoniMÍoh Pált nevezte ki a Dunántúlra as inségtlgybon kir. biatoiul.
— (Igazit a''''».) Lapunk múlt ssámAban a* UJu-»Ar ttssxes létuzAeiAiiak feljegyzésében toll-hlba volt, mort iicin 301), haiem 1186. Múlt évboa volt 1038, tcbAt ozen évben a létssAui-uOvokvdés 148« <
... Owsog „ TiszU jövedelem 21 frt
A (Kögtöni halál.) Mult VAsárnap számos helybeli lakós sétált ki a holyboli indóházhoz, a temérdok katonai szállításokat nézni, meglepő jolonetot mutatott a közönségnek, midőn egy roppant vonat megérko-aett, és amint egyik kocáiból egy alig 22 éves leány kilépvéu, — aaonnal folfordult ós szörnyöt halt; orvosi magyaráaat után kiderült, hogy saivbajbau saonvodott.
A (A po s t a és vasúti) rendoa közlekedés f. hó 14-én a közönség Örümóro ismét helyro állott.
A (Mükedvolök.) Értesültünk, hogy a szünidőket helyben élvező taunló-ifjusá-gunk n nagy-gymnnaiura javára egy műkedvelői előadást rondoznok. Óhajtandó, hogy ca Üdvös caél iránt fáradosó lelkes ifjú aágunk törekvését részvétünkkel «méltányoljuk.
A(Olosó • a ar v a m ar h a.) A szar-VABMuarlm ára napról-napra olcsóbb lesz, — mészárosaink daczára ennek, a hus-ár leszállításáról mit sutit akarnak tudni. A fogyasztó közönség érdekébon felhívjuk as illotőkot a bajon segíteni.
A (T á n o a m o a t o r.) Lakatot Sándor Ismert táiioziuestcrüuk jolonleg Pécsett működik, honnét Szigetvárra, átéli tános-idényt
Íicdig nálunk szándékozik tölteni; üdvözöl-ak őzen reánk néava holyos szándékát; — igy legalább nyomorunkat kltánazoljuk.
A ^Uj mise.) Mikó György péas-megyet áldozár f. hó 16-ikén mutatta be aa Umak olsö áldozatát, toljos egyháai sogód-lot mellet. — K dőrék fiatal lelkésa ólto pályáját koszorúzza az ég áldásaival.
A (PlncBO folt ö ró s.) Tájékunkon a bor-rablátok igen lábra kaptak; u napokban város-bírónk kevés bort tartalmhzó pinczé-
Íéből néhány akó ellopatott, alkalmasint vattai jó uiudár a sz.-miklósl bucsu vig megtartására jó elöro gondoskodott ezen bor megszorzéséről.
A (A mórikál búza.) Figyolmoztotjük a t. gabona-toriuesztö közönséget nz amerikai buznra, szőrnek éa kalászok szorkesztöi irodánkban luogssomlélliotök. Bővebb tudósitás mai hirdetési rovatunkban fellelhető.
A (V á a á r.) A napokban tartott vásárunk még »»orény várakozásunknak som fololt nio-í; igen sok oladó, do kővé» vevő, ós ezek is többnyire pénxnélkflliok vájtak. — Még mindig karöltve járunk r. nyomorral I
— F e s t o t io s T a s z ilógr. altábornagyról ogy grátzi lap a kövotkezö adomát jogy-ai fol. Tudva van, hogy az altábornagyot Kö-niggrittznél ágyúgolyó érto^minek folytán lábát amputálták. A műtétet rendkívüli hidegvérről visolto el; inasához, ki a szoba ogyik sarkában zokogott, igy szólt: „Minők sírsz, to képmutató, tudom úgyis örülss, hogy osu-tán osak ogy osiatnát koll tiiztitnod."
— A füredi kiea fürdő vondógoi már kezdőnek széledotnl, mit a minden tekintetben mostoha időjárás miatt netp csodálhatunk. No hidjük azonban, hogy m idénynek az Anna-bállal már régo van, sőt inkább a nyugalmat, pihenést keresők számára * zajos mulatságok elmultával nyilik mog az.
— A füredi Annabál, miut halliuk, nem igon jól sikerült. Pedig szépség, kellem ifjúság egy felöl, aone, pezsgő a az igéző táj beuyoniása másfelől, lehetetlen, hogy a daltdót aikorültté no tegyék — ha akarat és kedv van hozzá.
wAi* lUatpníürod nagyot szépült aaou töltés által « vls partján, mel/ot a tulajdo-
Fővárosi ós vidóki hirek.
— (Z r i n y i o m 1 é k ó t a z i d ó n o b a k a horvátok ünnopolik mog.) Az üuuop-rendező magyar bizottmány f. hó 4-én Szigetváron tartott Ulésébon azt határozta ol, hogy a jelen izorongatott viszonyok folytán. f. ó. eopt. 7-éro kitflsött Zrinyiünnopólvt jobb időkro halasztja a az Idén csuk a szokásos gyászistonl tisztelőt tel'' összokötött ( évenkintí ünnepélyosaéggel üli mog. Az tlri^ nopélyro péuztgyüjtő urak folkérotnok.. hogy a gyűjtést csak folytassák s a bizottmányhoz Szigottvárra boküldjók. A begyült öszszegok
a kaposvári takarékpénztárban tétotnok gyü-mölcsözővó. A bizottmány egyszorsmind kö-szönotét jelenti ki az oddigl adományokért.
— A gyufák tüzvoBzólyónuk ol-h á r i t á a a. Bizonyos Qaillárd a villós gyufák ogy uj nemét torjesztóa párisi akadémia elé, mely szerint a hazánkban is gyakori gyufa általi tllzveszélyok és mogmórgezósok el lonnénok hárítva. Előterjesztésében az eddig szokásos gyártás ollonkozö módját ajánlja, t. 1. a fuszálkák előbb mártutuánsk villóba a Azután kónbo. — Minthogy a kén vízben old-hntlan ós csak 110 foknyi höségbon lese folyékonyé, a villó nom vofn» oldható folyékony tápanyagokban, ha aMja vólotlonül vogy mérgezésüknél szándékosan tétetnék belé. —Másrészt azon körülmény, hogy orösobb dörzsölést igényolno a kén, hogy a villó meggyulladjon, tüzveszólyok ollon biztosítékot nyíltana.
— A g r á t a i „Tolograph" Bécsből a kő-votkozö politikai birokot veszi*. Amint aiua-gyar országgyűlés mogtotto szavazatát a közös birodalmi ügyek felott, egyesített országgyűlés fog Bécsbon összeülni és színién szavazatot ad a kormány előtorjosztéso folctt Magyarországnak a birodalomhoz való viszonyát illetőleg. Hogy oz „egyesített" országgyűlés mily választási rendszabály alapján alakul mog, o pillanatban még nincs elhatározva; valószínű, hogy a választás a tartomány-gyűlésből történik a tartományi rendszabályokban folálitott csoportrondszor alapján; bizonyos a/onban, hogv a tart. gyülósok számára uj választások rondeltotnok ol, o tart. gyülósok pedig az ogyosül országgyülésro való kövotküldés végett hivattatnak összo. Mindez azonban attól van föltétolozVO", hogy a magyar országgyűlés munkálata olyan lösz, hogy a kormány azt elfogadhassa, a az egyesített országgyűlés oló hozhatja kortnány-ja-vaslatképon.
— Brassóból f. h. 0-ról írják: A szóm-atéd TartlaV helységbotl egy oláh {«araszt-asszony ötöst még piádig 8 fi ós 2 loánycie* csomőt szült. Két gyormnk halva jött a vi-lrgra, do azért mégis tökélotoson valának kifojlödvA, ép ug}'', mint a 8 ólvo szülött. Ezek Is néhány óra raulva meghaltak és aa öt tostvór ogyszorre lott eltemetve. Az anya
körülményoknok megfelolőlcg érzi magát.
— Vasúti azoronoaótlonsóK történt aug. 8-án a nyugoti vaspályán. Ácsnál ugyanis a tehervonat mozdonya a sinből ki-zökkonvén, többen mogsobesültok, ugy szintén a Budáról akkor órkozö vonatot is csak a mozdonyvozetö éborsógo montotto mog a további «Beronciótloniégtöl.
Bécsi és külföldi hirek: *
— A poroitok tábori távirdája 12 nagy, a^játiBortt kocsin van, ntolyokben a sodrony, a rudak, a gépok és a személy'' zot ogy részo összeson 60 ló által vitotik. — Ezon kocsik közül háront ugy van boron-dozvo, mint a vasut-vonatokon lévő postairodák, ós a hivatalnokok szél és osö ollon védvo müködhotnok bennük. 0 koosin a sod-rony-készlet van, kottőn a teher, ogy lajtor-jás kocsin podig minden egyéb eszköz. Ab ehhoz való szomélyECt következő: 8 főtiszt, 79 utász, 43 BEokorésB, 12 távirdai hivatal, nok és ogy orvot. Ha ily távirdát mogér-kezni látnak, nem ia sejtik, hogy mit tartalmaznak o különös kinézésű kocvik. Oly títoktoljoaon olzárvák, hogy mozgó börtönöknek tarthatnák mindaddig, inig a fölírást olvasva, meggyözödnok arról, hogy itt sürgönyök és újdonságok tétotnok mozgókká, lla ilyon tábori távirda használatba vótotik, akkor az állomásos kocsi mog áll, az utászok a készlet - kocsiból a rudakat kiveszik és azon irányban erősítik meg a földben, hová sürgönyözni akarnak: orro a foltokért sodrony a fölállított rudakon mogorősittotik. Egy másik állomásos koosi pedig aa elindított aűrgönyökkel mogy, ós csak ott áll meg,
a honnan a hirok vitetnek, vagy a hová kűl- t dőlnek.
— Hadi léghajó. Azon kísérlet, hogv a léghajókat használják, végre sikerültnek látszik Azen órjási léggömbből, melynek megtöltésével pár napja — parszo a háborít" bovégestévei — bajlódtak. — E hosszúkás
ÍUmb szélességi áttuérőjo 0, mag.iiságA po-ig 0 öl. Köxépről négy őrös kötél nyúlik lo, a ozokro van kötve a vesszőkből fonott hajó.<A hajó tökéletes távirdai készülékkel vad ellátva, melynek sodronya a földöt éri. Egy őrös -kondor-kötél is lenyúlik bolölo, s oz akadályozza mog, hogy a szél rosz helyre vigyo. Anyagára 1600 röf solyomsBÖvot ment fol, a e* külről mázzal vau bovonva, hogy a gáz kl no tudjon szivárogni. Megtöltésén) eleinte 26,000Q láb gázt saámítottak, do később kisült, hogy oz távol som olég.
— UJ-Yorkban ogy állítólag gyor-moktolon özvegy ombor ogy állítólag gyor-mektolon özvogy nőt vott ol. Aa oskotés után a férj hét, a nő öt csemetéjét mutatta bo; ezután kölcsönösön mogbocsátották egymásunk a csalást, a aa egész sorog-gyormok kíséretében indultak nász-utjokra, moly igon mulatságos lehetőit.
— A londoni ádmt-rálságl törvóny-szék o unpokbnn érdokos,''do szomorú órdoictt ügybon hozott itélotot. Ugyanis 1858-ban Whitlock angol tábornok 700,000 font sterl. zsákmáryt csinált Kolotlndiában. Ez össsog-bon azohban lord Clydo föparauosnok ,u többi vozénylő tábornokkal ogyütt részesülni akart, b a a votiAkodó t;Ujornokot beporoltók. A törvényszék I. Clydonak részt itélt a zsákmány-ból, do a többit olutusitotta kerosotévol, mort az Angol tongorl zsákmány törvényok ssorlnt „out ab sight, is out ns mint," oly hajót, moly kívül volt a láthatáron, bármily része logyon is köavotvo a hodtnüködósbon, nom illót zsákmányrész. — A per egy óv ótAÍoly, ós most vaiószinülog folohbzik
— A poroszok nemcsak tórkópok tokin-totóbon látták ol jól magokAt, hanem alkalmasint a közsógok stAtístikájA 1b rendolke-zésükro állt. Folsö-Hollabrunnban ogy tiszt kórdozvón a polgármostort: hány tohonovan a holysógnok ? — oz azt fololto: 92; — nom igAA, válaszolt a tiszt} majd poutosabban megmondom ón önöknek 295rtokonük, onnyl meg onnyi sertésük, juhaik, keoskéjük van; b mondja mog N. N. urnák (itt ogy polgárt novozott mog,) hogy bnfalaxott piuuzeablakalt nyissa föl újra, mort külöubou majd mi nyitjuk föl. ^
— Multpóntokona berlini pénzvordo olött 60 ládA rakatott lo, molyekbon ogyon-kónt 0000 tullér ozüstpóitz foglaltatott min-donfélo nénznomokbon. E totomos összeg ki'' rokosztölog hadisarkokból korült be. Ab ozüst boolvasztatlk ós porosz pónzó alakittatlk át.
— Qllnzordor fnál a porosa király Bor-linbe utazása olött nagy katonai saomlót tartót hadai felott. Mint a „Pr. Ztg." o Bzomló-röl értesül : a király ab öbbbob osapatoknak köbzönetót akará klfojozni a klvivott orod-mónyokórt.Az ittogybovonthadsorog 120,000 emberből állt.a k irályát hárome»oro«flhnrahu-val fogadta. A „Rhoinlaolte Ztg. beszóli, hogy A künlggriítzi cauta délelőttjén a király komolyan gondolkozott a visszavonulásról, b 60 dArAbot hozatván a tartalék ágyukból, fölstó-litván Moltkét, hogy ozzol a rögtön foganatba voondö visszavonulást fodozzo. Ez azonban bizton számítva a koronahorezog hadso-regénck megérkezéséro, így szólt: „Felség ma még nagy győzolmünk less lu
— (A távirati ÖSBzokÖttotÓB Ame-r i k a éa EurópA k ö z t. 1 ó t r o j ö 11.) A nagy mű, molynok létrohozásáp annyira fá-radoztak; n molynok aikorttléaében milliók kételkedtek, végro van hajtva. A mi 6 világrészünk, Európa, össze van kötro tongoralott i hur.ftl által az uj vllágrésBézol, Amerikával. Jul. 17-ón osti 8 óra 43 porozkor fejoztetott bo ab ogybokötés utolsó munkája. S mindjárt elkezdték a villámsohes kölcBÖnös szoroncso-kiváltatokat Noufoundlaudból Valontiába (Ir-land) és visszaszállongni. A jolok soboson ós értelmesen órkozlok. Jul. 28 rog. 2 ó. 30 p.-kor a kövotkoző sürgöny küldotott az uj távirda-huzalon Amorikából Londonba, Qoob mérnöktől 01 usz gyároshoz: „Tongorparti végünk ópon imént tótotolt lo, s ogy fölöttébb tökólotos alattság létro hozta immár, Isten Bogítsógévol a távirAti össBoköttetést Európa ós Amorika között. Nom tudok kollö szavakat találni azon fáradhatlan tovókonység és örömmol toljesitott komoly munkAvégzÓBoórtl olismorósom kifojozóséro, melyet a hajó fo-dólzotén lövő szoinélyok mindogylko a log-folsöbbtöi a logutolsóig tanusitott a reá bl-tottak^plkiísmorotos és pontos mogtovésében.
„Fáradhatlan munkáBságukat s éber gondosságukat, mclvot az utóbbi két hét alatt éj-jol nanpal Igénybe kell vonul a nagy munka végrehajtása végott, csak az órthetto és mól-tányolhatá toljos mértékbon, a ki, miut ón, szemtanúja volt. Miudnyájan hivon tc^ositék kötolossógökot, b örülnek a sikornok, • ab onyimnkhez osatolják azon Angolországban lovö barátainknak szóló eserenoaeklvánatai*
knt, kik a uagy munka vógrohajtáaát külön-félo módon elösogéllék.1*
A táviratokkal tódulnak most mindonfelSl. Aa árszabályok még nincsonok mogálUpitva ; azonban Ugy hallani hogy ogy 20 szóból álló sürgönyért 20 fontot (2ü0 ft.) kollond fizetni j oson fölül minden sió 1 font (10 ft.) A 20 siónál kovoiebböl álló lürgönyök ára is 200f». leoud. Váljon nom drága-o ozon ár, • onnól fognak-e maradni, azt majd alövömutajA meg. Most osak a sikerült műnek kell mindekelött örülni.
— A porosz király f. hó 4-én a nóp rendkívüli lelkesedése közt vonult boa fö-vároaba Frigyoa Károly hg. ás Bismark gr. kíséretében. Utóbbival, ki Európa előtt egy-siorro rendkívüli emberré • ab otoményok hősévé lott a porosz nép megbarátkoiini kezd vélo.
Hasznos tudnivalók.
— Q azdaasszony o k s z á ra á r a.
Könnyön alkalmazható essköB, v^jat frisien tarthatul, ogy franosiA iparlap laerlnt kövít-kozö: A friss vajat gyapju-kelmével bélelt vászonba koll takarni, a orösen sajtolni, hogy belőle mindtm iró éa savó oltávolittasók, mire aztán tojái-folférrol lovont papírba gzöngyö-londő. Ezon papirkóatitóiéro vogyünk tojás-fehéret vorjük azt habbá, ■ cindon tojáshoz adjunk 1 gramm tongeri sót, • ''/, gramm aa-létrom-aavAt. Miután oiok jól elkovorlettok, kenjük bo a vogyülóttol nohány ivpaplrt molyok előbb jól mogszárittAttak, szorítsuk ki aztán ozoket jól ismét, moly alkalommal vasalót vogyünk igénybe. Ab óként jól kisaá-ritott tojás-fohór-papirba gyön^yölt vaí bó^ napokon, BŐt évekon át eláll, feltéve, hogy száraz, szellős bolyon tartAtik.
— Övszor a BBunyogok ellon. A szúnyogok ab ordön és moBŐn foglalkozó gazdát ia megszokták kínozni, neveaeteson nodvos talajú ordőkben, do mlndonek fölött a folyók partjain a ligetekben, ahol valóságos laton ostorává válimk. moly elöl nincs monokvós, hsosak (nappal) nom akarjuk magunkat a nap égotö sugarrjnak kitenni vagy nagyobb vÍEtérségnok fölé tolopodui^ (azért szoktak halászaink csónakban bzu-dogálnl) vagy állandó füstfollogbo burko-lódzni, (molyot olnyomogatott szométtŰB által gorjosstenek). Mliuíoa orvosságnak azonban mi osAk kovós hasznát vohotjük ós rendoson nem marad ogyébb hátra, mint o vériaopók közopotte mozogni. Do tudunk igen olosó és könnyen mogszorozhetö fogy-vort ajánlani ollonök. Ez podig nem ogyéb, mint as egérfark oziozkóró(Aohilloa millc-follum) vírágjA, hoty ab avvaI bekent test-részokhos nom nyúlnak. As egérfark obíos-kóró nálunk torom mindenütt utfólóken, erdöbon, ób virágzik egéss nyáron késő őszig. Kimonotkor tehát abból toisék BBob-joikot vagy tásk^jokat telirakni, vele időnkint orosáikat ói koselket bedöraiölni ói a szúnyogok nem igon fogják önökot bántani. Ab ily bodörssölós közöl három negyod óráig biztosítja az embort az apró, de mérges ellenségek megtámdása ollon. (E. F.)
— A gyapjúnak oladása mnaat-Iah állapotban. Esen tárgy ujabb Időben élénken foglalkoztatja * francai», angol és némot gazdák figyelmét (logujabban náluuk is szóba korült) és számos értoko-résro meg kisérlotro ssolgálta«ott alkalmat. Egyot ob utóbbiak közül legyen szabad itt megomliteni.
A hohenhelmi gasdasági akadomia mult évben as otUni bastArd-ny^jtól nyeri gyapjút mosatlan állapotban a blotigheimi posstó gyárnak adu ol. Előbb kisérlotképon pár bundát mogmostak, mi mollett.« gyapjú súlya 66—60 ssástóli apadást mutatott; Ab ár;, ra nésvo sbban egyeBtek meg, hogy as onm-tett sulyosökkonéi és azon ár logyonok mértékadók, melyet egéssen hasonló & logközolobbl gyApjuvásáron olött kopni lohotott. -- Kidortilt, az akadomiai gazdaság ezen eljárás mellet* nemcsak soramit nom vosztott, hanom a mosatási költségot is mogtakaritotta.
Több franczia ós angol gyár ujabban isla-tón mosatlan gyapjút vásárolt, minthogy azon tapaoz''taLl-y^tték, hogy caélirányos berendezés melloú <a gyárilag kezelt tisztátlan gyapjúból nyort«''.'' ateárin-gyártásra, a többi mollókosep nyeit anyag pedig h»m"«sir készltósro fordithatC
Külföldön ozon kérdéit különösen » gazdasági ogylotok fogták fol .ós kivált Poross-roazágban múltévben igen baható nyon?OBá-. sok és vitatkosáaok tétettok őetn tárgyban — j moly hazai tormelőinket is bízonnyára ig<»« közolröl órdokli, kivált azokat, kik alkAl-mas viznok hiányában a gyapjút /Vagy olég-tolonüt. vagy csak aránytalan költséggé'' moshatják meg.
Haliomáa azerint Pesten is vclisa egy sitendő nagyobb gyapjuraosó-iűtézot ter?«* setben. '' K.Ö. U.
RTylIt poBta.
llflkkonynek. Minden ftn klvAnaU aaerlnt leend. „¿lelkének- hoaaAnk nem érkextek ; „A Dlaatolyhoa éa aaereateae krajcaár- van ra.ik birtokunkban. Haj-náljnk ml 1«, mert «ntfl raak Jót vAnmk.
11. (I. Ha. Mcgérkeirtt ; kf.aartuet irt«.
Halira Mdrleanak. Tilda«»* voKluk hollétét; foly ta«»a nn a «aolleml téren mOkftdéíét, ön roA hivatva vau. KérAnk mAat la.
HU plóbAiioa urnák. ? 1
H. Oy. .A aa«nv«dökhOa," JarllAaaa) köaOlnl fogjuk.
Somogyiaéli lovelok. ?
KU Hornhtixá» nug. II.
Bécs: 15. 71- 18. 17. 00.
Grilca: 38. 07. 2(J>. Z. 0.
TÁRCZA.
KLAUZÁL GÁBOR
haldiára.
Bieged, auguatui 0. 1800.
Halál I to taarnok s''zlvtolon király I Mit vóto ollonod szegény hazánk ? lvikot eléggé 6vaj> a aor*?Uzály, Miért borítasz annyi.gyászt roánk.
Xm ogyro ritkul a dicsük sora. A hon maholnap árvaságra jut. S ba elfogy a nomzot sok hü fia; Losz-e ki azétoazlassa a borút?
fiaeged föld mély airi gyász borult. Mindon harang szivrázó hangon szól. A honfi lolko éjro komorult, ltong a kobol a bu hullámitól.
Mindönki érzi a súlyos csapást. A veszteség megrázza a hazát. Ki tartja vissza a könnyhulatáat, 11« lá^ja Klauzál ravatalát ? I
Hiába kértük a magyar oget, Hogy tartsa mog öt még soká nokünk. Mitől szivünk oly félvo rettogott; lm airbadőlt dioaö nagy omlókünk
Miként a zúgó tongorár között Csend-éa viharban a kőszirt megáll: "''Ugy Alit, a a vószszol akként küzdött A hon javáért élő Klauzál.
Mint a virágmozön folyó patak Fáradt utasnak ád uj ólotot: Ha ajkat boszódro nyiltanak, Hervadt romónyünk akként ólodett.
Mint tiasta égőn azondo csillagfény Bizton vezérli a föld váudorát: Akkép világolt bon no az oróny, Moly Örsi, védi a hon szont jogát.
éa épen mostan kclle halnia Midt In a uomzut küzd jövőjéért, Midőn koaorvtől vérzik Hunnia, Éa a nehéz váltság fokához ért,
A nagy világon nincson annyi bu, Mint monuyi tépi a magyar hazát. Létünk agy oly bus, oly szomorú, 8 most veséjük el ügyüuk apostolát!
ő volt remómónyünk egyik horgonya. Mindon magyar méltán kosorgi őt. A jognak volt ő edzott bajnoka. O tölo vártunk most vódorőt.
A bongyüléaok ogyik csillaga Hunyt bonno ol, mély számos óvon át, A szollom-harczban bizton ragyoga, A hon ogén azéthintvo sugarát.
A lognagyobb gyász érto Szogodot. — Habár ogósz honó a veszteség — Mert benno vosztolt honfiit 8 kövotot Kihoz hasonlót ritkán ád az óg.
Egész Szogod mély gyászban kosorog, Könnvüivel sírját mogszontoli A férfi, a nő, gyormok ós őrog Polgárt honfit be nn o tisztoli.
Moga az ég le gyászba öltözött, Felhőiből könnyüket hullatott. De imo a vógtisztelet között. Felhők alól a nap kiragyogott.
S buosusugári a nép könnyoin v Megtörvo bájszinbon osillogtanak. Ls a kosorgö népnek ozroin Az ég a u g a l m i átvonultanak.
A sírt, hol a nagy honfi szondorog,
Egy szobb jövő romónyo longi át
Éa mig n hír föjötto dolt robog: Addig az üdv duiUo a hazát.
Mort ki hazáját oly hőn szoroté, Annak a sir nyugalmat csak ugy ád, l|a b o 1 d o g a hon, melynok szontolé Eltét, s melyért egekben zeng imát.
Hol hamva nyugszik, szont Ioszon a sir, Az apa ido vezeti fiát, Eh megtanítja: hol torom a hir: Hogy koli ozorotni a magyar hazátl BüJA GERGELY.
ós
MASANIBLLO.
TOrténetl életkép a XVII. axAisad elaö folébGI.
DUQUK utAn koill 1) ü k k e h y Márton.
(KülytatA».)
— Én 1 egy összeesküvés főnöko! Én, egy szegény halász! — Madono azt kérdi tőlem, mi bajom! Oh én igen lo vagyok vervo! Ninos bátorságom, mort tndont, főjem nem birja. fölfognio sok gondolatot;—gyakran érzem mintha szédelgés zavarná meg fojomot — valami lázas őrjöngés Uz. — De mog vannak büwkeségem órái is! — E fényes hidalgdk, kik ongom, a koldust, félrota-szitnak utjokból, nem gyanitják, hogy holnap lábamat nyakukra holyozhetem! Ez dnioli a keblet !" — 8 az egyszerű halász karosu alakja büszkén omolkedék föl. Egészen más férfi volt mo:''„ oz, mint az, ki épp most osókolá mog Madonet,ki épp oz olőtt javitgatá ki halászhálóit.
„Az éjjel álmom volt" mormogá tovább „ugy látátn, mintha királyiszéken ültöm volna, Masaniello volt Nápoly királya! — Oh — én igen sol^at vihetnék véghez ha Isten ugy akarta volna — do — én nem erro szülöttöm — én legföljebb agyonüttethotnóm magam — az egyllgyll bika olőro tartott fővol rohan a vcszélybo — én majd hasonlókép teendők, mint a bikal"
„Do hogy állnak sorogoink?" mormogá hangosan továbbfolytatva magánbeszédét „Nápoly 10,000 Procida 2000 Pausillippo G00 — a halotti szövetség 1200 embort állit, s Piotramala bandája o" —
''„Legalább 1500-at!" ogéeaité ki egy durva basshang az ifjú nápolyinak szá-mitását.
A bolépö egyszerű halászöltönyt vi-solt; do ogy pillantás az alattomos ha-ramiaarezra eléggé meggyőzhetto, hogy öltözoto csak áloza volt.
„Pietramala, to Nápolyban! világos nappal!" kiálta Masaniollo, nem hivén Bzemoinok.
„Az alkirály ö Yolségénok palotájá-böl jövök!"
„Mily vakmerőség!" kiálta Masaniollo, még mindig bámulva az idogonro.
„Egy kis dolgom volt ott; természetesen szabadsági levelem is volt" mo-solyga diosokedvo amaz.
„Dolgod?"
„Igen," válaszola a rabló, a közöl álló szókok egyikét magához vonva. „Cárao-oioli fostőnél Riboira társánál magán audientiam volt — mondhatom, fölséges bort ittunk, s lábainkat az asztalra vetve mint két régi barát kissé osacsog-tunk egymással. Tulajdonkóp kis alkura léptem vole, do hisz először voszi hasznomat!"
„S mi ügyben lóptok alkura ?"
„Ő korok összeget ígér, són azért oly egyéntől szabadítom mog őt, kit nom szeret látni."
„Gyilkosság? kiálta föl Masaniollo.
„Eltaláltad," válaszola a rabló
„Nyomorult!"
„Hm? Mit gondolsz? mosolyga Piotramala, mintha nom jól kallott volna.
„Elfeledtod-o mogogyozésünkot?" kér-dé komolyan o Masaniollo.
„Dohogy folodtom ol. To ogy állam-osinbani , részosülésomot kívántad, én mogigértom, a szavamnak omboro loszok. 1 To moatorBÓgünkot összeférhotlonnek
tartod ily szont osolokodettol, beoslllotos omberokkó, szontokké akarsz benünkot
tenni — nos — én boloegyoztom."
„Tehát?"
„Várj csak kissé!" szakitá Öt félbo a rabló. „Mi ugy egyeztünk mog, hogy a ntai napnyugattól fogva tiod loszok. A rám biz''-öii napnyugta olőtt hal mog. Ha a nap aűtünt, ugy egészen máskép áll a d1 !og; akkor összohivom emboroi-mot, b mi lelkesülünk Nápolyért, szabadságért, a miért osak akarod. — JLIa to-hát az omlitot egyén napnyugta előtt megy át ama hogyen, ugy veszve van, ha után, annál jobb ő neki, ugy visszaadom Caracoiolinak pénzét."
„To mog akarod ölni?"
„Mog vagyok érto fizetvo."
„I)o hisz oz gyalázat!" irtózódék Masaniello.
„Köszönöm szépon —no vitázzunk fogalmak fölött."
„Do mért éppen megölni? Mi őzéiből?"
„ Mort mogigértom- Nokünk is mog van sajátbecsületünk!"
„Sommi som mentheti őt mog?"
„Óh igon."
„Nos?"
„Barátom" hizolgo a rabló „azértjöttöm ide, hejy megmutassam, miszorint1 Ma..aniolót többre becsülöm mint az egész világ Caracoioliját. Az omlitott egyént megfogom nevozni, tégy osküt, hogy isntored őt, s ő mog van montvo."
„Hogy hívják?" — kérdé gyorsan Tutnás. —
„Salvator Rosa," válaszola a rabló, Masaniollónak merészon szomébo to-kintvo.
„E novot nom ismerem."
„Ugy meghal!"
Nem tudom" monda Masaniollo — „do engem o gyilkosság nyugtalanít!"
„Köszönöm szépen" válaszola a rabló, kit Masaniolló réazvétea érzelgőségo untatott, „ő Romába mogy,senkisem tudja miért; azt monoják hogy kém."
„Do ozt olőbb mog kellene vizsgálni."
„Történjék meg az is!" mosolyga a rabló, midőn hirtelen fölrozzont.
Az ablak alatt lódobogás va.t< hallható.
„Mi az ördög — oz csak nom engem illet!" volt olső godolata. —
„Ido jőnok!" monda masaniollo az ablakhoz lépve.
„Caracoioli mindon undok tottro képes" mormogá Piotramala, s az átellfrjnos ablakon kimászva nékány pil-lanat alf tt eltűnt.
„Masaniello kinézott — félolmo alaptalan v^lt. Egy szolgájától kisért hölgy lovagolta halászgunyhó felé, mely előtt loszálva loyát szolgájának nyujtá.
Néhány másodporcz múlva a hölgy a szobába lépett, s hátra voté fátyolát. —
„Hermosa!" kiálta föl megijedve Masaniollo — ki a hölgyben nővérére ismert — nővéréro kiről Madono azt mon-dá Salvatornak, hogy osaládjára nézvo meghalt. 8 most ott állt a halász olőtt, nem szegényen, nom segítséget keresve, liánom selyem- és bársony diszbon ragyogva ! Masaniollo hidogen éa büszkén mint idogont köszönté őt.
„Kegyelem, testvér, kegyelem!" kiálta a hölgy Masaniollo lábaihoz borulva ''
„To élsz még — a szégyen, a lelkiismeret villámai nem öltek még mog?" dörgé amaz „Itt omo szobában halt mog anyánk!"
„Hah! kíméli meg!" Könyörgő a hölgy testvére kezét akarva megfogni.
„Téged kímélni!" kiálta az vissza-lépvo. — „To mogboostolenitéd nevünket — mit akarsz itt!"
„Bocsánatodat akarom tostvér!"
„ To vagy az, ki anyánkat a sirba ví-véai" válaszola Masaniollo sötéton. Elutazásod óta gyöngoségo napról napra nagyobbodott, miután ogészsége a nehéz munka által amúgy is alá volt ásva. Egy szép roggolen — itt oz ablaknál
álltam volo — midőn egyszerre kőny-nyokbo borultak szomoi, u ogy mély fo-hászszal karjaimba dőlt — szomoi bezáródtak, iiouioüszívó megszűnt dobogni!"
„8 ttom átkozott ongom ?" kérdó roszkotvo Hermosa.
„Nom, a szorotot vakká tovó."
„Megemlokozott rólam ?" sóhajta Hermosa, sebes lélekzetet vévo.
„Igen. Ha gyormokom valaha ismét visszatér" monda ő.
„8 még ninos ogészon elvoszvo, ugy pótolja állásomat Madonenál, legyen annak második anyja!"
„Oh én esküszöm .
„Megállj!" szakitá öt félbo Masaniollo, „to nem vagy erre méltó!"
„Hallgass mog előbb, azután itélj."
„8 hogy menthetnéd ki magad ?"
„Hallgas beszédemre Tamás! Midőn még gyermok valék — tudod, aranyhegyükről, tündérvilágról álmodozám
— o kuayhó szűk volt nekem — házi örömök nom elégíték ki szivomet — fölmonék a közel hogyro, sóvár pillantást voték a mérhotlon tengerre, s ha madárt láték felém röpülni, annak szárnyain kívántam a magasba emelkedni. Gondolataim ekkor nem valának vétkesek — totteim azok levének. A gonosz szollom megkísértett! Egy fiatal, agy látszék magas állásit férfiú —■ szerelőmről beszélt hozzám; ígéretei, ajándékai h hazugságai által elbóditá tapasztalatlan szivomot! Fölkélt kövoté-séro h én Franoziaországba utazám vele. Ott véltem álmaim eszmény-képét föllelhetni, do fájdalmasan osalódám, nem sokára bolátám, hogy szive hideg, önző
— köznapi! Alig érzém lánozaim nyomását, midőn széttörém azokat — az ég segélye részemre állott, a a rátoki emlékezés meghozá áldását. Nom sülye-dék mélyobbro, mert hideg, szigorú azommel vizsgálóm a szinoskedŐ, képmutató világot — első hibám mngmen-tatt későbbiektől 1 — Egyedül, idegen földön, védelem nélkül kell a sorssal küzdonom — s a győzelem részorare hajolt. Munka-szeretet, bátorság a büsz-ko önérzot által minden akadálylyal mogküzdék.
Jó hangom volt, a véletlen kedvezett — én a sziapndra léptem. Első szerepemmel totszést arattam — a király* maga, Franoziaország királya kívánt látni — szoronoaém alapköve meg volt vetvo."
„Mit, Hermosa — to Bzinésznő!" ki/lta Masaniello, karját koresztbe vetve.
„Igon" folytatá a hölgy „novom Tha-liu oltárán Luoretia. „Színésznő" mily megvetőlog mondod ki o szót! — To igaztalan vagy irányomban, — én büszko vagyok e czimro, mely gazdagságot, hírt, szabadságot s dicsőséget terem számomra — nem ismerek életne-mot, moly diosőbb, szebb volna! A zono megszólal — a tömeg fülel — ezor gyortya torjosztí szét osillogását — koszorú koszorút év a szinpadra — s zajos „éljonu-ok közt ezer diadal kínálkozik, melyek a női sziv előtt többet érnek, mint unalmas udvarlások vagy hideg tiszteletadások. Ott, öosém ott valóban királynő vagyok, imádott min-donható királynő! — Ez vala az, mi ábrándos ifjúsági álmaimban előttem lobogott — most megtaláltam. Te, szegény, egyszerű haláaz, ki a jövő napi. kenyér megszerzésére hálóidat javítgatod, ki hírszomj, vágy s kívánság nélkül tongeted éltedot — te sohasem fogsz megérteni.
„Tovább, tovább !u< kiálta gyorsan Mrsaniello — a nővér anélkül, hogy gyanítaná, fájó hurt ponditott mog teat-véro köblében.
„Franoziaomágban rövid ideig maradék11 folytatá Hermosa „első kínálkozó alkalommal visszatérék Olaszhonba. Egy év óta Róma lakhelyem, s Lu-orotia név alatt himevom naponként növokszik. Rómába tudám meg anyám
hftUÚt, egyik hit azolgám mindenről ér-t©BÍte mi itt azóta történt. Fivér — a nyomor itt véget ért — igon" tövé hozzá, midőn Mnsaniello tagadólag rázta fejét
— „a to jogod itt megszűnt; — mindont megtagadhatsz tőlom, do Madone, ifjú-Hiígoin a Hzondo képe, a szeretett nővér az enyém — egy anya biztaötrám.—"
„Ha nem vagy ránk nézvo olvoszvo, monda a haldoklóvoté közbo Masani-ello.
„Oh én nem vagyok az! Miután hozzátok merészkedtem, s iámét szemeitok közé tekinthetek, nem lehetek elveszve! Óh én nem vagyok méltatlan hoztátok, én uijászUlettem! "
nS ki vivé végbe a csodát?"
„A szerelem, testvér!"
„Már ismét a szerelem!" mosolyga gunvosan Masaniello.
szerelem éa szerelőm közt van klllörabség — il) szerelem tisztán hagyja'' f keblünket!" suttogá a höl^y elpirulva.
„Do mégis ugyanazon ozélu?" gunw* lódék amaz.
„Halgnss te Tamás! Egyik esto, midőn a színházból jövék, itt Nápolyban vélot-lonltl egy ifjúval találkozám ki egy oszlopra támaszkodva oly bllazke, oly megvető pillantásokkal szemlélgoté a színházból hazatérő embertömeget, hogy bámulatra ragadtatám! — Az ifjú so/ia sem látta még arozomat, ő nom ismer nem szeret — de én-én éltemet adom egy mosolyért! ő az én hősöm, eszményképem — Salvator!"
„Mit mondasz!" kiálta föl Masaniello
— „hogy hívják ?"
„Salvator liosa."
„liomába utazik?"
„Igen, ma-"
Masaniello homloka olsötétlllt — ő a rabló szavaira gondolt.
„Visszatartóztathatod öt ma estig?" kórdó gyorsasággal, moly növéro előtt föltűnő volt.
„Tudomásom szerint már.utra kelt. — Do mi bajod — to megijesztesz!"
„Nézd ama hegyet, ha oda jut — meghal!" monda szomorúan Tamás a távol hegységre mutatva.
„Istenom!" halaványodék el a hölgy.
„Hravó van fogadva, ki őt moggyil-kolja" folytatá Masaniello.
„Honnan tudod ezt? Tamás — igaz?
— Nem — nom to osak ijesztgetni, próbára akarsz állítani" remegő a hölgy.
„Magától a rablótól tudom," vála-Bzola az, részvéttol tokintvo nővérére.
„Te öt ismered?" I „lK*n."
„Oh ugy megmonthoted öt! Tamás! az Istonto! —"
„Későn van!" sólmjta az növéro halálos félelmének kifojezése által szivében megindulva. „Későn van!"
„Tamás! Miérté hogy lehotno későn
— minden szód talány előttem!"
-„No kérdezd!" válaszolá az komoran.,
„Masaniello," - sa hölgy fivére lábaihoz voté magát — „anyánk nevére kérlek, mentsd meg öt!"
„ő kémo az arooBÍ horezognók!"
„Ő! a apanyolok azok, kik meggyilkoltatják, b ő mégis kém lonno?" kiálta kétségboosvo a hölgy.
„igaz! spanyolok!" mormogá Masaniello. „Hol is volt ismét eszom! — Jó, mond mit tegyek?" N
„írj
„Nom tudok írni — ónak valamoly biztos hirnököm volna. —"
„Én magam fogok odalovagolni.
„Jól van kiálta Masaniello, egy keresztet vévo lo nyakáról „mutasd ozt u rablóknak, a mondd: Masaniello akarja, hogy éljen!"
llermosa vovén a korosztot, kirohant.
„Oh o azenyodély!" sohajta Masaniello, gondolkodón nőifere után tekintve — én soha sem fogom öt iamerni tanulni. Szorolom|? Én osak hazámat szeretem!"
IV.
Salvator, hU barátjától Falconétól ki-sértotvo útra kolt. Ő elbeszélt ennek mindent, mi az utolsó napokban volo történt. — Madone megjelenését szerény, s az ama éjeni kalandszerll találkozást, melynek „Hngar"ja oladatását, s utazásához szllkséges költségeit köszöné.
Falcono megigéré neki,hogy mihelyt nyílt összeütközés nélkül szerét teheti, Kibeirát elhagyandja, s hasonlókép Rómába jövond, do mindomollett el nom mulasztá Salvatort figyelmoztoiniv hogy o rémitő embor boszujától őrizze mu-gát. Salvator mosolygott — a a két barát bucsut vőn egymástól.
Salvator tohát egyedül folytatá útját a Nápoly közolében egy vadregényes sziklavölgyben megpihent. A torinészot itt oly vad, oly valóban nagyszorüon
vad volt, hogy-batuj^f letévén egy szik. ladarabra ült, a a természet szépségének bámulásában utazását egészen elfeledni látszók.
De még más valami ís figyelmoztoté őt a pilvonésro. ,
„Kis gidáimat a lcgolőre kisérém!" Madono o szavai folytonosan fjllébe hangzottak — a legelőnek itt közelben kellő lennie — ki tudja, nom fog-o Madono eljönni, hogy .még egyszor, tán utoljára kecses arozába tokínthosson!
Gondolotokba mélyedve ült a szikladarabon , fölváltva majd szerelemről, majd n természet vad szépségéről, moly oly igen«illott hangulatához, ábrándozva. Egy vad erdei folyam hömpölygőié habzó .hullámait a szikladarabokon át, a a zöldellő ligeten korostul zajongva, a sziklák legkülönfélébb alakokban tűntek fel benne.
A folyam két partján emelkedő fák diazeB lombozatára Italia forró napja voté színoa sugarait.
„Ah" gondolá magában ,,hiaz nem ég mögöttem Sodorna! Várni fogok itt Madonera, a ez alatt egy tájképot rajzolok.
Ily gondolatok közt leoldá kardját, fölnyitá batuját, a abból a szükaégea anyogokat elővQvéix, vajfcQjai kezdett.
„A tájkép jó lesz" mormogá magában, a rajz alaptorvét levonalozva, ,.do itt élőt hiánytik —ott a sziklán va-lakinok állnia kellene — egy vadásznak, nyájőrnek, haramiának vagy ilyesfélének. —"
(Folytatnia kilvetkoxik.)
ÜZLETI HÍRNÖK.
iVagy-KniiixHa, aug. 20. A* «iStuink Alid bé-
kekütéa üdvöt befolyáj.i kcreakedelmOukro, még ina lom vehrtS énro, A gabna A''* feljebb meni. do hu nem raatódunk: a béko hlrpk nem ldétlék elíf csen emelkedő*!, hunéin a txámotan érkexS kodvexőtlou aratáti tudóiitáiok — Kurópa legtöbb tartományaiból.
A míg hátra lov8 terménycxlkkek majdnem irányadók lennek ét hu valami axerenraétlouaég nom ér bennUiiket: mai árjogyxékünk körülbelül legmaga-ifibb fokát érte el. Mindon többi kereakedelmi cxlk-koiukro néave lanyhaaág uralkodik) és egyedül axon remény nyel vigaixtaljuk magunkat, hogy a logkö-telebbi peati váaár, legalAbb némely cxlkkekben kod-rexő vAltoxAat fog ulSidétnl.
Arjegyaékelnk kflvetkoxGk t
Jelenlegi Arak altó-auiitrlal mérőként n helybel'' piacions l)uxa nj 85-88 fut 4 írt 70 kr—5 frt 0 kr.
— Kuu uj 78 font»« 4 frt kr, Kukorlűia 3 frt. 16
— 3 frt 30. Árpa terfdxéihox vaU, hiAnyxik. — 2 frt 00-70 kr. Zab 45-40 fontot I frt <50 -06 kr. PohAnka ela8-rendll 5 frt 26-60 kr, Patxuly fehér 0 frt 60 kr. tarka 0 frt — kr. Uubó oltö rvudU 10 frt mátafja, ttxlivapAlinka 20 fokú 21-22 frt hordó-yaI vgyillt. IMrkólypAlinka 20 fokú 10-17 firt bordó-val oxyütl. MJx 18-14 frt. DorkJ 20 frt. Nyertbaröki (lanylia Uxlet) Ökür- 40, tohén- 40-42, ét buta-biírók 42 frt. mAxtAnkénl.
Ilorok: fehér ét vörBt (tchlllor) 18C2- ét 1803.kl
— vidékiinkbvll — frmft 7 frt -8 frl. — Villányi ét tít''gt .árill fokelo 1805. K-12 frl. UJ hopl bvr vóröt (tehilltr) ás fehér 7 frt H frt — kr. Ualatoamellékl borok 1802- ét 1803-lki fehér 10—16 frt. «kénként.
Vlatjs 00 frt — kr. Réx 44-46 frt. Köíóntéget
gyapjú Ara 80 frt. — Fehér rougy ára 7 frt 25—7 frt
75 kr, feketéé 4 frt.
- v
IV.-kanlzsal piacíi árak aug. 20.
Dortó Itcxéjo 10 kr. Loncto itoséjo 10 kr. IUb itcxéjo 8 kr. Kölet itcxéjo 6 kr. llurgonya inériSJo 1 frt 00 kr. M«rh»hui fontja 15 kr. Juhhut fontja 10 kr. 8orl*t-hut fontja 20 kr. Hralonna uiAxaAJa 30 frt — kr. Ztir fontja 40 kr I.ánglitxt má/t^Ja 11 frt — kr. Ztom-lyolltxt máxtája 0 frt — kr. Kenyérlittt fontja 8 kr. Kukoriftalitit fontja 6 kr. Árpadara fontja 0 kr. KUletkáta fontja 8 kit lllitkáta fontja 20 kr. Faolaj fontja 60 kr. Uopo/uolaj foutja 32 kr. LenmagolaJ fontja 40 kr. I ÍJ bor l/oiéjotőkr. — Óbor Itcxéjo 20 kr. i»citl tűr iloxéje 14 kr. Kanl«tai t ir itcxéjo 10 kr, U4boua-]>álinka itcxélo 50 kr. Tdrköly-pállnka itcxéjo 40 kr 8allra-pálluU Itctéjo ,60 kr. Nyert faggyú
■iiAxtAJa 16 frt. — kr Öntail fagygyft-gyertya fontja 35 kr. MArlott fontja 32 kr. Sxappau fontja 24 kr . 8 i foutja 10 kr. Keményfa Öle 6 frt — kr. Puhafa ö!o 6 frt — kr. Nycrtfa öle 6 frt^— kr Katién mé rSJe 40 kr. 8<éna máxtája 0 frl 80 kr. Sxalma m. 60 kr. Kender fontja 66 kr. Len fontja 00 kr.
Béeal péiizárfttlyam nng.
6% raotnliquos 60.00; 5% nomz. kölonön 03.76; 18G0 ki Alladalmi kölcaöa 73.00; bitukróizvónyok 710.-— liltelintézotl rész-vónyok 142.30; London 126.26; esttat ¿gio 125.76 j Arany darabja 0 frt 8 kr.
Feloltfa asorkoasttf t Wajdltn József.
Főldészek és gazdáknak
figyelmökbo njánltatik ogy ígon gazdagon fizotö, ugynovozett ogyptomi maroia-buzafaj, melynok magjAt t. Pataki Pál ur 3 év elölt igon caokóly, alig ogy lat mounyiaógbon a nPaluai Gazda" t. sxorkosxtöaégótöl különö» kodvozmónykóp kapta, óa a haxai busa-fajokat torraékonység tokintotó-ben négyazoroaon felül haladván, az idoi aratAa-kor mint harmadik évi terméaael hár a májusi fagytól nagyon megronthatott, mógia ^lóiirolt* nak tübb mórö tiasta agemot tuotott, molyot alól-irott azon nézetből indulva ki, hogy őzen duean tormH busafaj minél jobban oltorjedjon, éa minél több tqrmoaftttik kezéro juaaon, —oa;»k itezénként azándél^ozik árulni, itezéjét 40 krjával. A vonni aiándékozóknak kivánalmaik akár azomélyoa rjS uiogkeroaéa, akár póatán levél utján kéazaéggol W toljoaittotnek. ^
Srivoa mogrondoléaok pénzzel ellátott bér-mentea lovél által nlólirotthos tétessenek: Sand, ut. p. Nagy Kanizsa.
Özv. Fataky P^Inö,
asszony. í )
m
(»*> Az i^jttnnn alakitott amerikai
gtirdiifő ablabfilggOiiy gyárát
AVOPZTIN V. Vueinben («lavonla) ajánlja a logtzobb minlAJu, legjobb at«rkpxrin, ét legolcsóbb ám ftlggttuyelt, U. m. abiakftlggöny ét atx-talteritöit a t. Cx. kOxAntégnek. .
A gOrdalS fOggnnyök ktlMnnt elSnyei fSképen abban rejlenek, hogy a rovarok nynmatxld betóduláaait a aaobákba eliiAritJAk, a fritt levcg5 bejöróáét nem akadAlyoxnAk ; ennéifogra rOvid idíí alatt exen gyártmány a t, köxflntégnél a legnagyobb hatxnálat él olltmorétbcn rítxotal.
Ajánlatokat elfogad, Talamint minták olfikéttlelbcn Tannak Ka»it*a éx kflrnyéke »ámAra Hchwar« Adolf urnái, » korona vendéglő mellett. — Ktték on 1Ca1ívo<!a Viltnoi», Fottong éi Kein flvegkefkedő urAknál.
•ír----—---
hirdetés
ib £1
Ct. klr. o»lrAk, r|><" an>«r!lk«i <''.« ang<vl «tabadllékkal oklevelexett
!Popp J. G. gyakorid fogonrottél llécsben.
Dognorgatto Nro 2. — Kgy üveg ára 1 frt 40 kr. hoctomagolát 20 kr.
Ct. klr. txab. FOÍt-PEP ára 1 frt 22 kr. FOG-ÓLOM lyukat fogakra Oiihatxnálatul ára 2 frt. 10 kr.
Növény fog-por, egy dobox ára 03 kr.
£ jelet kétxilmény 16 évi fnuAIIAta éu hlrro kapott ét olterjodt Kurépa határain tul la. Ilaxxnálata kOlnnOien jótékonynak blxonyult ho ^>Tíudnnnomll fogfáj át ellen, a txáj lágy. rétiének minden baja ollen, könnyen vérxU iny, tkorbult tlb. ellen. Kölolvatxtfa a nyálkát .miáltal megakadAlyoxxa a fogkS képiSdétél, frittitSIeg ét Itlérjavitólag hat a txájra, léhát teljexen luegixllntetl a rotx txagot, mely motterié-ge« vagy (Iret fogak, étel vagy dohányxát által txármaxlk. MiutAu o txájvix temmikép tem hat hArtékonyan a fogakra ét a txAjrétxokrú tehát kitilnS txolgálalokat teax, mint izájlitxlitó-ixor la, ét kéaS öreg korig teljet egésxaégben ét friaeaégbon tartja a fogakat. Mxgaa or-voai tekintélyek hlzonyitványal elinmorték ArtatlanaAgAt a ajánlhatótágát ét tok jelet orrot által aJAultallk.
j Kapható Nagy-KaulsHiín: Foasolhofer József, ^Yollisch, ltoaonfold A. éa ltoaenborg J. és F. uraknál.
- Dr. II u fel and Vlltnot Krittof IrU o nevoxete« müvet: „Met-toriég n(n emberi élet uicglioiiiitáiAra'' ét ki no itmorné hottxu életkorét f O a fogak ineglartátát at élet hottxitát niiMlJánnk tartotta. Gyakran arra utalunk ét még fogjuk. lt ext tenni Joggal, hogy Ur. Popp ax Anatherin iiájrlxo Uértb.>n ugyan axon ctxköxök k<ixé tar-toxlk, ét egy embor rétxéröl, VI egétxtégo felöl jéxanul goudolkoxik, to intradjon haixnálat nélkül. A.t Anathnrin txájvix elevenitS éa felfrittiUüt''g hat, megtiiititja a fogakat gyijkerettai minden rá taj>adt tU/tátlanaAgtél, enyhíti ét incgakadályoxtatja a fogfAJAst, megt/aba-clitj.» ax elUro bociátott háttnálalnál fogva > borkövit, ét meggyógyítja a vérxtf fogbutt. Igon még több, ax Anatherin a/ájvi» mrg-akadályoxlatji a rendet h*txi>ál*l melleit a fogak inegakadAiAl ét odvaatAgAt. Minden rotx, mely nx egétxlégot gyomor fenntaitA.Ara befol/Attal blr, ugyano/t gyakorolja,a legn.gyobb mértékben a liomu életre. A t/Amoa mód kÖxül, inolyek a fogak fenntarlitAra, nvilvAno-cau roagatxtallalni fognak, kétaég kivÜI ax oltö helyet foglalja el ax Anatheiin-ax^Jvix, még nom volt rA etot, melyben Üdvöt hatAaAt té-Vfutetlo volna. Dr. Popp <n«lhorin tiájvlte megfordult ax egétx KuropAbin elterjedt éa txámlalan bizonyítványa a< orvoti ét tudo-mányoa tel intély. knek uiin<löt«xo eliimerBleg tiél felölő,
Kioii alapból aa rtxköx bliiotan fog ajánltatnl aaoknak, kik axt még nem Itmorik.
JIOCK orvot-Unár Lipctébon , HKI-I-K.U orvoa tanár Kl.KZINB/.K Y urvita iacár Uérjibev. éa txáraot orvotok piint a legelőkelőbb élclren dl vO*T*rt*4mn gyójp-txert ajánlják nihidon
halavány, febér-kór, vérHiegény, bágyadt, »ovány, valamint Izom- éa ldeK>gyenge»cgben szenvedőknek
FREYÖANG RÓBERT
vastartalmú gyógyszereit
Va*-llk1r, lecjobh n3-llk8r, kit Uvegjo 70 kr, nagy üvegje 1 ft «0 kr Vat-keterü IlkCr, kevétbé édet, kit (tv. 00 kr, „ .1 ft. Vaa-tartalmu txörp, llmouádé-txörp pótlátául k. fl. 80 kr, n. ü. 1 ft 40 kr. Vat-Urtalmu chokoládé fontonként csomagolva I. tx. 1 ft 20, II. ás. 00 kr. Yattartalinu oxukorkák l/l fontonként ctomagolva 94 kr.
Kxen tárgyak kaphatók J. Ilamann fő-raktárában (Lugeok 8. ta.) lléctbeti, melyek a fcntnevoxctt árak beküldéte, vagy pottal-utánvét mellett, bármily kívánt mennyiaé^beit mindon korona-oraxágokba el-küldetnok nagyobb meunyixéga inegrendelétok bérmentve. (6*)
Svagel Mór vnnkcrcskedésében Nagy-Knnizsán, ugy szinto DeáJg JÓ2Ja©f va«-
kcre8kcdé8ébcn Csiíktornyiln
WT egy tanoncz,
ki ¡«kolai tanulásokban részoslllt, tetik.
azonnal felvé-
Hasznos sérvésben'' szenvedőknek.
Ki moffgyttx^détt kiván txerexnl Krüsl-AMhcrrSrelcx-ban Appcnexol megye Q a 1 a bon lakó térv.orvót urnák bámulatos gyor-tatággai bíró hatanot térv gyógytxerérill, forduljon e-lapok kiadóhivatalához, hol egy iratkAi tübb mint Niáx bUonyltvóiiynyal
megeröaltvo átvehet. s '' __ _ 6—12
Ház- i''S szőllö eladife.
N.-Kaui.tAu a béeti ulexában 761. txám alatti háx kényelmot uri lak ét két ctaládnak k .lón lakhelylyel, Jó feltételek mellett trabad kéxböi eladandó. A Síl.-OyörgyTárl hegyen egy 4000 négyttBg »Iro terjedő Továbbá gaxdatágl ét mái ettköxök lt txabad kéxböl kia-dandók. Venni ¿hajtók txlvttkodjouck a fenitérint«tt Uattás» alatti tulajdonotsal értekexnl. '' ^ '')
Wajdits JÓ''moÍ kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.