Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.36 MB
2023-06-28 13:40:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
131
208
Rövid leírás | Teljes leírás (198.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 023-025. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
5. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
23. szám 1866. soptembor 1-éHc
Ismeretterjesztő lap
'' H
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
Mind«» hó l-ía, 10-ín, ts «Okán cgivt Íven.
Nzrrkt-Hxtöi Iroda c« kiadd hivatal:
WAJUITti JÓZHKK kenjrvkírotkeJMboo.
Előfizetési föltételek :
Helyben háiho* horiIá*iftl 6i vidékro poilán ktlldvo • K(j«(í* árre i • ft írt. — kr. Fel ¿vro • • 3 . — . Évnogjreilr« - l , 60 .
Hlraetéaek:
A hul huAbo« petlUorifrt 1-nOr 7 kr. X-axor ö ¿1 minden további beikUtáWrt 6 kr. Wilyegdlj minden vgjrct belkUtfíírt 30 kr. A .Nyili lóren* «KX P*»lt tor beikUUUi díj* 10 kr.
Előflzetósi pénzek ós ^ hirdetések,
C(ty »»iutúii o Up »a a (lótni tartalmit illett"
k ö x I o ui ó u y e k,
vftUmlnt vlitókl távoluk, birmciitve * MndáhirAUlbp kQldc''ndOk NAOVKANÍZ8Á1U.
T . -
rendű Iftkoaftágn a nagy halolt honfiú oronyoi iránt viseltetik.
Honn az egyházban a toljon egyházi szertartással tartott gyászmiso, a számos gyertya- ós fáklya-fénynyel környezett magas ravatal, u jelenlevő polgártág szomorú tn-kiutoto, nr. elhunyt özvegye ¿a árvái, nz or-«xággyülési képvisolet, melynek ¿»ont-iványl Károly, a háa olntfke, b. Eötvön József kiváló tekintélyt ndának a gyászruhában megjelent hölgyök szomorúsága, aa ogyliát holsojét elborító gyászhomály, a xono ós dal átható mélabús hangjai ugy ia ológgó kesergő szivünk húrjait a logSf\jgóbb bánat órxclmoivoi folytonosan bua rezgésben tárták.
A gyászmiso vógóvel aa egyház előtti tó-ron gyűlt össze a véglisztolotot tovti nép, s Dáni Vorenox Klauzál kövottársa ax omol* vónyro lépett ós fájdalomtól áthatott szavak''-ban adá elő a boldogult ólotónok legjgbh mozzanatait. Ilivcn uosotolé a nag/ honfi oronyoit, molyokkel a haza alkotmányos jogai — szellomi ós anyagi órdekoi a az embe-risóg logseontebb olveiórt kUxdött egósz a sirig. A beszéd végóvol a polgári dalárda sxivokot mográzólug ónokló a „Szózatu-ból : hogy n Megfogyva bár, do torvo nom, ól nora-zot o hazán."
Országgyűlésünk itt lévő képviselői is moglátogaták n tomotöt, hol a nagy halott szonderrg, s « valóban ritka szépségű óa szivet, lolkot egyaránt felüdítő népkortün-kot a Tisza bánáti partján. £ nópkertot kót folyó, t. i. a Tisza ós Maros közti fokvóso oly kellomossé, s légkörét annyira jótékony* nyá teszi, hogy ily fokvósti a oly ifjú kol-lombon zóldelö «ótány a hazában nom igon található. Az omlitott kodvos Yondógok más novczotcsségekct ia többi közt a városházát, a vashidat ia megszemlélvén, aa nap vissza-tórtok Postro. Adja az óg, hogy minól olöbb mogkozdhessók félbeszakasztott müködóső-kotl Es logyon áldás a nagy muukán, moly A osorotntt haza köxboldogságát tárgy«**»!
A Szegedi Cflíin.i-cgycsOtot f. hó 12-dikén tartott választmányi tllósóben olhatároztn, hogy az ológgó mog nom siratható nagy ha-aafiuak sxorotvo tisztelt özvegyéhez részvét-iratot fog intózni. Mort a casino-egyosUlot dioső novü Klauzálunkban nemcsak az ér-domdui honfit, nemcsak Szegőd legjolesebb polgárát • ritka bölcaosiógtt követót, hanem mint az egylet legkitűnőbb, legtiszteltebb tagját is móíyon gyászolja.
Több oasinoi tag — köxtük igónytolensé-gem is — f. hó 15 ón .délelőtti 11 óra tájban jelont meg a hön tisztolt özvegy előtt a rósz-vótiratot ünnopélyosen átadandó. — Vadász Manó 1801-ben városunk alkotmányos főbírója, a oasino olnöko, megható boszédot in-tózett a kesnrgő özvegyhez • tapintatos bo-sxódo vógón kóró a bánatos özvogyet, hogy mint honloány ós anya mórsókoljo ozivfáj-dalmát, melybon az egóss magyar haza osztozik, óa lolki orejénok ogó...