Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.19 MB
2023-06-28 13:42:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
132
221
Rövid leírás | Teljes leírás (188.57 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 026-028. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
5. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ftagy-Kanlzsa. Ötödik évfolyam.
26. szám 1866. october 1-én.
• - -t- - t- r * .. t : S. ,: . .i »). 2 lu i ¿J.

Ismeretterjesztő lap
A
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
* Megj elen:
Hindin hó l-4n, 10-ín, 4« 80-kÁn eg<»i íren.
8zerke»x(6i Iroda ch kiadó hivatal i
WAJDIT8 JÓZ8EF könyTkero.kedí.iben,
Előfizetési föltótelek:
Helyben hiihoi liordAji.il ¿a rldikre poitán kUldro ! V.fitt ívre : - 5 írt. — kr. >"¿1 évro • • 3 . — , Évnegyed™ • l , 60 „
HlrdletéBel£:
\ hat baiAbo« pctit«orl>t l-sxttr 7 kr. 2-tzor 0 ii minden további belkUUUírt 6 kr. Bólyegdij minden egye* beikUUUvrt 30 kr. A „Nyílt tíren* egy petit tor belkuti*! dlj;v 10 kr.
J
Előfizetési pénzek és hirdetések,
ugy «»inU''n « |«p «xollemi t n r t » l in i t lll.lfl Közlemények,
v«Umint vldíkl lerelek, bírmentve » kUdóhl**UlU» UtlIdendSk NAGY-KANIZSÁK A.
Előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
october—decemberi
óv n egye (loa folyamára,
tílöfuctísi ¿r helyben InUhoz hordvs, vagy vldékro póstán »Aniilva 1 ft 60 kr.
Ozim nélküli értekezés a falusi iskoláról.
Megyénk egy tősgyökeres magyar falujának birája ezen év elején, egy reggelen, azon nem-várt meglepetésben részesült. íiogy három lova valakit elvitt országul . . .
Ez, tudjuk, hogy nem azon kellemes reggelek közé számítható, melyeken az ember valami jé izli fölöstökömöléshez Vedvet érezne, hanem azért végre is osak reggelizni kell az embernek; hauztnem akarja , hogy — éh gyomorra ebédeljen.
Bírónk is igy tön, és miután készen vala, elszánd magát, hogy ... do már most utána fog látni, ki volt az, ki három lovát ezon müutazáx tételére serkenteni elég vakmerő vala? — Addig iárt s addig ment, mig végro rájött, hogy: két k—i embernek nagyon tevékeny része lehetett, 3 lovának abbeli elhatározásában, hogy világ látni induljanak.
Ezeket tehát menten fel is adta a kaposvári törvényszéknél ; hol ki is hallgatták és meg is eskették arra, á mit tud. Ez körülbelől Mátyás nap táján történt.
A mi bírón) azon jó reményben, hogy lovai már az alatt meg is hízhatnak, mire őket vissv* kapja; vár csak vár, az Ítéletre, desoitélet, se posztó, mint mondani sr.okták.
Mikor azután niegsokallotta a várakozást, irat keresztfiával egy folyamo-dásirást N. N. alispánhoz. S minthogy maga épen a kukoriotuvetéssel elfoglalva volt, két falnjabeli ember által, kiknek épen Kaposvárott dolguk volt, fel-küldötte. Erisen megmondván az alispán urnák, hogy do bizony most már vége a barátságnak.
A folyamodvány szóról szóra így hangzik :
Könyörgöm alázatosan
m—-i Jakós. „N. N. (az ő saját neve), hogy miosoda dolog ez már,"hogy Mátyás nap nta meg nem küldik Az Itéletöt mikor Már épen Gyilváno«, hogy egyéb nom töto, Mint N. István és N. József Mikor Már rájik is van Esküdve, hogy az én három Lovajímat egyéb sönki Nem hagy-totta, Mint ezek. halom az itéletöt kül-gyék meg A N. Józsoftül és N. Sámueltől, hogy pedig meg nem küldik A kor Mayd még lesz föl söb törvényre is fel-adva, hogy ha Az Kaposvári törvégy-székbe Megnem Lesz ítélve. Kel M—n 1866 N. N. Biró most nemjmehet utána.
Ls pedig Gyomtatás írást is küdgyenok szanaszélt hogy A levél is had kereső rátzországba i*. Az egyik ló Fekete szörü lusta 9 éves homlokán osílag van, A Másik fakószőrü herélt az egyik fülo meg van, hasétva a harmadik ló piros szőrű, herélt a homlokán vegyik az óráig csillngos ezek „(olvoshatlan) „N. N.-nek" (alispán urat érti) Kaposvárott tisztelettel".