Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.79 MB
2023-06-28 14:18:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
127
205
Rövid leírás | Teljes leírás (188.19 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 032-034. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
5. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Ötödik évfolyam.
32. szám 18(»6. docember 1h$vi.
•• m ••
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréMl.
Meg-J elen:
Minden hd lín, 10-én, ii XOkitn cfitt lv«n.
Sierkfhitói Iroda t!s kiadó hivatal
WAJDITS JÓ/.SKF könyvkereikcdéiiben.
rrwr>
Előfizetési föltétolek :
Helyben háihoi hor.Uml in vliUkro po»(An kQlilvo: Y.fitt ívro : - 6 írl. — kr. Fél évro - - 3 , — , Kviicgycilro - ( „ 60 „
HlrdetóaeH::
A hit UiAboi peÜUoréri I-mrtr 7 kK 2-i«úr 0 él minden tovAbM beikUtA>ér< 5 kr. Iléljre|[<l|j minden c^yo» belkuUiért 30 kr. k-A .Nyílt téren" egy i>clU tor beikUtA''tl dija 10 kr.
_4Í..
Előlizotósi pénzek éa hirdetések,
Úgy Minién e lop i m I I « m I I a r I * I ui A t IIUt6
közli* llt « It y t) k,
|v»l*mlut vidéki levelek, b/rmentve a kUdéhlvaUlko* knlJondGk NAOV KANI28ÁKA.
■r
Előfizetési felhívás
• •»
ezimu
egyetemes Ismeretterjesztő lapra.
Az előfizetési uj év küszöbén erkölcsi kötelczettségUnknok tartjuk, lapunk lefolyt Üt évi korszakára visszapillantva, a t. cz. pár^ toló közönség iránti viszonyainkat számba venni.
Midőn lapunkat honpolgári áldozatkészséggel megindítók, azon moggyőződés leikositett, — hogy vállalatunk érzékeny hiányt fog, a helyi viszonyok éa érdekek tüze.tesb megvitatása által, c vidék társadalmi s közművelődési teréu pótolni, s ma azon meggyőződés hevit, miszerint mindent megtettünk c nemes czél elérésére. ^
, i A kezdet nehézségein rég túlesvén, mint szerkesztő-kiadó intézkedtünk arról, hogy a haladási utón, a legjobb erőkkel 8ZÖ-
vetkezve, csüggedetlenül.törvén előre, mind fényesb és fényesb eredménynyel oldhassuk meg füladatunkat.
Tudjuk azt, hogy a legközelebbi súlyos csapások oly terheket róttak sok hányattatáson keresztülment nemzetünkre, miszerint számos családnak le koll mondania arról, hogy az irodalom oltárára nevezetesb áldozatot hozhasson; de hogy az olvasni tudó magyar ember ily V&lB&gOS időben láp nélkül ne maradjon, lapunkat, ámbár terjedelmo az előbbi marad, s ezentúl is havonként háromszor jelenend meg, olcsóbban adjuk, ugyanis:
évnegyedre csak 1 frí, félévre 2 frt, egész évre 4 írt o. é.
• v *
Ily áldozatkészségünk mellett bizton reméljük, miszerint t. oz. munkatársaink s ügybarátaink közreműködése folytán a méltányos közönség vállalatunkat hathatós pártolásával jutalmazaudja.
Kelt Nagy-Kanizsdn, dec. 1-én Í8CC. ,
WAJDITS JÓZSEF,
felelős szerkesztő és kiadó.
Piánovics P. urnák I
Rámulva olvastam Önnok u „Z. S. Közlöny" 80-dik Bzámábun megjelont ozikkjét; bámultam három hé előtt irt „Szerény észrevételeimnek" véletlen föltámadásáu , miket a feledékenység mély örvényében enyészni véltem, és miket ön újra fölélcaztvo, éa tanulságos megjegyzésükkel bŐvitvo, értokezésé-nok tárgyára méltatni bziveskedett. — Szándékom volt ugyan o tárgyban többé Bzóvitába nem bocsátkozni, ön ozikkjét * azonban válasz nélkül nem hagyhatom; részint hogy bebizonyítsam, mennyire mélránylom önnok jónknró intelmeit n higgadt éa ingerültség nélkllli válaszo-láat illetőleg; főlog pedig azért, mivel Un szavaimat félreértette, miért ia kötelességemnek tekintom e félreértéaek földerítésére a következüket olmondani, egyúttal nyilatkoztatván, hogy ezontul föntebb kimondett szándékom mellett azilárdan maradok — akárki pendítse is o tárgyat.
Ön ozikkjénok o ozimetadja: „Hogyan leat jobb, izraelita-magyar, vagy — zsidó Szorintem a Bzabadelvll államnak törvényhozása oly...