Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.32 MB
2010-02-04 19:31:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1895
5320
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

.:ii,;,r-T~-,—J1?28»- Hatodik évfolyam.
1 " 1 wJRw " \'ani i\'Jv\'!\'i
\' ! IJ \' ......¦\' I" ,—IL„.,,------ il\'1, \' Ti\'.\' ii\'aa»i>
Mimim 1*4 l./n,**!-^ ^ ao-kiq
r-
HirHmMöi Iroda éxJJW* blvnt«l :
i.Mfln\' W^inaTiisI»,____,....._____,
1 , . >«4^ ínit", J et. .!!?«*-"- \'¦ "• I l\'i S-«»» 6 *¦ »!¦»!«¦
sta
¦Hjfl* timi-,
«CT petit sor hisilrfcilAiH fitfo IO Li.
• J» •kiMntr Urtato.» Oa»
„ , .. & «Vate la éo* • b:
t 7# (li.
SMS»
CzilKH
Li.
"\' - \' \' AEclo^zc*e\'R\' nJ ÍT l*"*^" erkölcsi köteUzeitütígUnfai^t tartjuk, lapunk lefolyt öt évi korszakára visszapillantva, a t on. Oer
toló JtSsdnaeg iránti viszonyainkat arámba, vermi. \\ " \' T * - «
iidfin lapunkat honpolgárt ftlfiOBatteéSIfiéggel inegbditok, azon meggyőződés lelkeaitett, — hogy vállalataik fflOft fog,, a helyi, vigMmyok A érdekek turate* mi^tatajia orlai,; é vidék társadalmi s közművelődési terén pótolni, a ma uodu
t, míKKarfait mfnxlflpt i
VÓth^pré, csuggedetlenal tör*én előre, mind fényesb őb fifnyesb eredmény4iyeLoldhassak meg föladatunkat " "- ~ "•\' ** .. 1;tWl-
Tudjnk aet, hogy a legközelebbi snlyos csapások oly terheket róttak sok hányattatáson kereszttűmentnemze^kw, ^ ¦\'¦¦M™^.:o*ahidiiak le kellmpDdiflia arröf, hogy az irodalom oltáráraneveietesb áldozatot hozhasson; de hogy ar olvasiü V* magyar"i. V&lsagos időben lap nélkül nemaradjon, lapunkat, ímbár terjedelme az előbbi marad, a esentili is havonként bárooisKu-jéleiend meW, iHHt adjak, ngyaqis : \' " \'-Wj ""~\'-\'5a~
......#fegycifé csii1\'EtfWtm trft^igtsr ématt^ir-----^
Ily áldozatkészségünk melleit bizton reméljUk, miazeririt t. munlüitársaink a ögybarátaink kösreimlkö^ése forytán köaöntóg viliaktunkat hathatós pártolásával jutalmazandjs, t:. -
Kelt\'NagyTKaniisiín, dee. 1-én I88C. ^
Vc^vtttan Faasi H. B. imáik.
%sn,Biaii4liatoni, Jiogy^wjyes vija-n»JWMilaBnlifé>]iet«tt> vilna,í4»sm(8 kérMiM att, hogy kisegített CHy J»-
meahm modorbin-v»n"irT* ániaL"ei(F-réwetimgy alvMvn, hajlandó vál|k kst - nenvía Votgoly vátuanak, haiuai egy-r rtUfhnioly MeletjfraiUIm- venni;- mint , jnineí^ejnbor\' oorqkospttáigbtn\', — >néwa.ajcnect\'t, hanejn/áak a»^rV«M-kottadntv~bocy kVvatkesétlennak; .vagy advariadannak ne látwascfk j< i
<¦> <L|jlan\'dd \'nljk! már\' feleletei, axeir >.iaaitttbeli^es luutmfitani:,UiVe1emeiiyf adás végett almiból feiriasatatvin, röviden ut feleli: ,FeMt (Orra, ftBt fife-ia,* — Hbesánalot lírek a hasgnlatiVt, B tesfejjellb todomátal venam, ha an-na> ajUMtce még egy vég-váluxr* nem ketsittvala.
HhflHtaiúyes dolgok felejt vltatkond na^nnaffoB ,niSnak ?1« lap eaeljfvil mtgegyeabjpek tartanám,, ejikfcaai esi-measeere vaotWeiatt rjehány cnijt* *B-
\' .mMaj*. értelmet toreiiri.Örrt &¦ ¦ * JUr *mua,títb ast nSonnjnV magyar
* i«l»lall, >TBrflna|ryar^iiá^.,»gy\'<g\'° -1 e^-ai^samulg magyar polgárt írt-
ven: alatta) mágia asonhal VmegXltoaík aa 4Xe1em, tia «t ; biMnyoa ntógondo-Mttaligy ejtjük «; nW ......*)
a eraij- annra éti a «dtneséuel e»élo«-taaí.,— Ba ásón nteliteegüt: melyben
pjak, faJUgtt"! M Kb UOnl^B eUBTlfK •nrA\'^Val\'.ka^. 140flílL kOfTiiÉI\'
k.Ubtrrt, »b>l: ¦ar*\'.
¦Mix. Jaflrt.^ta^,
, Amr Jf W*. tojt »
Lb. - =,
.HÍ ab Mi.\'
efa«iSPl vllnmf ¦váW Bt «IfllMlatBa
»a (Mita «EbB, .. _ ¦aHd olruii .Titti HUcil
Is f, kl UMOlf -UUIi JBH 4uata
iftraiftllll tao _ _
¦VteBbM dun • Wk* — U UMB( WMld, olst «\'t»»M-<ítm<ai--^>»j!f»>\\
astbosaa feli bogyD. ar értékeseiét *m sMhila&bau uShUU ithidmttgiuk, hanem hfyitlimt&ifik, iaW tfm aiáfc agyban jtataarateW, — nem akarnám ví^ kas nétk 1 hagyni, ait felelnám reá, hogy n.tn nm aMv^Űtötte a bagcfyí kv* hanem «J^oi-a tJtós, élni ter-\' máaseteaen igen^gy. klllBnbség. -
Vif úon- JUitására, niely -/ssertht a-adddsag.; Frano»»- a AngoIomágtttA sakkal .nagyobb «lima, mint ahogy én \' erro) ártariuve\'vagyok\' — Vilarni lénye-geat\'\'táláh><k rink násve; «it felejhet-ném^: vagy a» »n, vagy ai én rtstu-tioám haioijtt^ ennélfogva helyén len-\' .na^togy rmnde^yikunk Otte a maga — itatúükáját.
-ff^ tat asmitifa» térrekívetniakar-nam;nielim> erintett ataoT.bogy : Bind-addigrnng *Müi,. ukolákWi ast tanít jáklsa^efyÉa^bM éneklik : Áld-M mm^ajabniitn fiutati* tt fltebAoT^. TteVnetbeteem a tabK; koWrfeiioSfflBthaiil költik r^ny^
,to^li%\'Wi«ia\', hogy4 re^k^n)-aJs»lláMa^-:lafa1g« o.<T dottéinlr*
¦sáraaisaanitlffé^. aj notai** I _ rtéme^^\'eljrrntalrniflf,^ Mntary^Béja^Wrneei-kosn}2aaoni< hegvantöp ;M\'e%\'tvru<éaj?4\'agatf) :ea\' na^^Jaaag iaaoavai J , terbttetaaltt a baaaáa » , [ nika^«*eMrrSiaia<aa i mottaiQ\'fegilnsr t»lrÖyto^^«1 - exárt Jauo^aMdMaJi .\'aagjt\'.i rBk.^oiylciomaalikafi mert 8iamki(efct vagjr, télagí- "
Jix&nWálánk
tény\'né^earí
reaatén/ eaber est
MtAl vette volne nínn»»k»ít. Et/ „ dig minden bizonyitf
tag l*S»iéa lehetne.\'. Arai wb körűiméi
1«. Udldk
— Vryanini tnulajjíkj?^ .. _______
- Ait kíídoahatném^JMtwkéményzep.
rflvcl, oaigidynyal, koldussal, ctrdtoa-
idttal nem ijesztgetik a gyermekeket,.
e-valioo kinek jnln« Miébe elért ha-
: ragadni f* "fl á\'Á «is i 1t v-li !1 - \' Hiny«#!y*tóHftSk,5hoíy Vála!
-azon, bjkot laiíha, a. gyermekhez mon>
megeazi VVelaar-» inegtBítént, hogy seftr"aiigjkfiLk\'(;,.wlem s rosmlkodó >^WwaES5«Ui»i_»Dgy-e. _P. Moej, elviszi magával, ha rozs \'eM .— • mondhattam; rá, minthogy bizony el--viszem — eeekhogy ne lirjon. Gon-. "doljav hogy Itt étf a gyermekre nézve nent momnkkJnt szerepeltem, habár megvallom, ily bók nem valami hiael-gfen hangzott ftleúnnek.: Már hogy fS^-Mgraó\'* iái vagy\'jjinioj, aft nnm,
^magöbb ^^uNui^üi^nk- Jltonen*! hiában szegény ~ember" nem sserexliet \' meg minden játékot a kényelmet gyermekének, a ha elégedetlen — bizony ijeeatik mindenféle ntmcttiaégetkd — "akarom mondani eiáwuzí;
Szinte kiaértetbe jövök csodálkozni
-..... a-felett, hogy a keresztény elet ily
apró mozzanatait oly részletes figyelemmel kisérS, szigora zsidó1 férfin ?mint1ÜiC\' Búként tón ,képes annyi önmegtagadásra, hogy: , Alimladdi), mig II. tini"li(iTiii| _fgyhóiakban azt émklik, í tom\'S \'ária* jono« csapalja keretztre \']/mÉ^ífWVáiatHöi,u továbbá,iní} a kmuUm ttSltk a zriaVit ijtatö mumus . -^gjh»ekrf&ntt)^^ -
Azon nem kétlem, löbb rendbeli ér-" jít^el^sdiaTnnréaBtil adományózott ke-^meW.vígre ia Tsé\'reszf;" a a. "HsT -"Udvjeli 3 \'éHo^ejfií,0 i\'aaig^ra\'valíawi\'meggyB*? -aBdéaável meg nem férhetönek.
*" to mWl már . némazak P, or^ eaikkiDöl, hanem ai enyét»bgjú»|a#f niveekedett\'kiolvasni,\' miaeerUt tan
Wh, | a e»ís«áf\'aa irodalmi téren ia k\'é|.e>
in*, a zBrretJptil
«L-,- ..¦».\'¦¦"¦•7 ^"VégFe aiori- kiennyee _gyínu«(íi»t| illetőleg, melybei leereszkedni ön/nem tartrf magáhM-aiéUatlajinafcíJlogyzJ-j: én talán attól tartok, hogy az eman-oipatio következtében n zsidók minden ;nivstalt,{vagy6nti földbirtokot \'magokhoz ragadnak s. t. b., szinte nem tar-tóm™ero,éméinek~ felelni, "Miivel" esik--kem aa--M)lidain.ia3ohajtatt_emanoipa-tio esélyére, jóakarata, őszinte ¦ fél-remegyarásáBt neui turö egyeneaségU/ nézeteket és tamíosot foglal magában*]
,_Azon erffvel hoisá tehette volna
már azt~ii>, hugy"en uiár\'áltiM is fé-\' lek, hpgy végre megexequálják és el-rjnttáljáli Magyarországot,. ennek aa ÜTán\'^njegvé\'szík . enropni Tdiokorasá-F got, melynek ngy U gazdát "tereinek, neki mennek Kii-Áistának, meghódoltatják Arábiát, elfoglalják Egyptomot, Mttvetaéget kötnek Feraie, Tnrkeetán, >^eh^a^itin, Afganiitánnal atb.^aib.
_^Mmd"^hiitft tehette volna egy Vilat alán, anélkül hogy- többet mondott volna vele.
Kár ii volc engem a felöl megnyugtatni akarni, mert hisz én ön szerint mindezen-igen töprenkedtem. Legiobb. lett i volná i aggüdálnituni^ \'^do^atánV hagyni, tán\'\'majd meg is brttllem volna bele.
Lám mennyire hagyta ön magát ragadtatni az által, hogy félreértéseihez oly következetesen ragaazkodott.
Ami engem illet, midőn rámutatok azon hátramaradásra -vagy közönyös-ségie, nielylyel a zsidóság egy nagy" része viseltetik nemzetiségünk iránt, nem vonom meg elismerésemet és bi-zodalmamat azon leginkább \' njaeb-nemzedéktül, mely a midBn helyre-Ütni törekszik, ön hibáján kivitt történt idegenszerű neveltetéaét.fie^eazer-: nnind a kor, hazánk viszonyainak ez íját álásának helyes felfogásával, — végr«-rJiahár JaaaanLia^_fel^áJandja_
t^ ÜtftM$.f«r^ettoeak vnlHeak
«Itali tótéttmd a\' többi tnflgyartél meg-4(Blönb8»retni.- — Ugy legyen. *)
PUÁNOVICS.
-megí^eáalty melyekNtl ezt \' idézni. 1 végelf,\'
i jfaltételes emeneipatú \'\'aííon néni\'ütkozísn
kiérthetni véítev^ íianv
<3C pékem Vz gj%n%b»g*mr
Igjdttajam. _„ ¦
{Ja egyik azarffian azt moWQaT \'"jf*Íf<ánSíim-» kMti padon azért \' %HtÍP"Ts>Mn,-. iiert .amo wgoJ-itidn\' -^-Játtlallaiw Ji^Jnaa^;eaeBÍárná HW ^iSSÜ\\tJWiál. itaciat.» arra, hogy vaJkv: -<!4wf "Ntyt^lMlL- kfiraUé vájaaa^thaa-*^*W?agjjaaiiiUa fiijbít mii. al^ra *gy **mm?itík aa. MhnM lenuie, akknr **%Mmmi luhayt faigy..jB»pw-. n<-*Mfmb1htÍ\\ sUntfhn bffayáV, Tnwye-t?^V^Tna»ii, aaeth^ wi-, olíb.
eaiaz., Bnnáay^,, «aékrty-, rntv " , .Saigazzyrtájimat-, albán-, ibniut, fajbeli. (Bezzesen HnV legyaa-f^hogy mar iitm JaJDcS^gválaatálhaaiéki Jiololl áriakt riat a. Tálaaziök caak it-^miav akár \'sópfi. ísjn, liank.lzgb6s a inipiszlerpa-* J^-W* .-f *¦ >¦¦ •JH-niltSf Rat,cw|idmf \'\'-Stninárftláthetnt
en» jL-síft rr $r„?r HtM-jgytib. r^nlSfjtjáiiij!...-*,
f wfrjHw\'.!»» íyjj», líber
magát érvényesíteni, »fn«»tóh;
9mM>
JSjlt^éji ktSzele-ét.JjaladáMusk
olyii-iorrtfn dhaj-
OrssAggyolösi tudóslt&s.
: A fölírat az ortsíggvolís mindkét hasa-nzk\'kttldOttségei álul O Ftlssgéeak már átadatott, ki legkegyelmesebb királyi vilassá-baa fogja tudatni akaratit as ország agybegyalt képviselőivel. \'.Az orssággjalés elna-polásáréf bsssélnek^ ami véloméDjflnk szerint kevésbbé VBlészínll. Tény as, hogy a Lajthénluli. tartomány-gyaUaekkel ¦ fog a 67-es bUntlm&ny mankálata kosültetni, a en-nak hstárosata folytán a további intcskedé-sek raegtétetni. Mi Beust bárónak Pesten létela alkalmából a legjobb reményeket tápláljuk. .
heveletesek.
Senrogyurll levelek. 1.
Uj óv napján. T^azerkesatS nrl Iino. Isten jóvoltából
megértaksaereneséssn aaTnj év elsflnapját; _____f_________^
ma agy értei öregebbek, a heaalabb-a.sir.- _ii,iih\'„t ig»mmágnMfíl "f^X
gzo^zBJjcfot,Tovslylyel aa^jB^z^vad-^ Utáar vagy legalább," te^ejavaa"kVele>-> dé> akadályait közte és a ker. népek\' \'Usti elháríthatja, mind-aa, emancipa-.tio\' elíltt; miad pedig utána. Hogy miként már mondók, az egyenjogositás S/aamoaágra nézve neosak írott mala az, hanem gyakorlati -eredményű ia lehessen.
~Hin^ d,--ig«r.ortUten^iuJiiat.ha nem-^mék kénytelen öszinto,jdaka-»tmik/féJreírtáae^niUtt\' üy. kálemét-Jen .njóvitab» boöiálfeírni, ?\'"-fisiintén. sajnálpm, hogy nem Ieheténk szeren* jiewilc.\'\'jüan, s rgyekézetünkbenV mely-IjresI a niddiágot addfig isr rrag az égvénjógorzitás tnegtörténend, a nem-aetha»r-«zoroaabb aimrilásra inteni ttt> rekedttok.- önnel Itezat fogva* eaen-j^gj kiflom 8n áltária1 óhajtott, osak ta nem .Vallott — ^zelrá közös\' erővel tatn}. A önnek" ániUát \'tekintve?,* >?dí»ag\'ra . kéteégklvift osak jótékony.
iw^ **"*• *•*"•¦*".....**-
,Oaak\' ha\'jfn (\' velUnk/ekként válvet-» fojytopos, eazmeospre mellett -segélne a laldi-gyUlölet okainak olháritáta, tizztáaaaa ea koltudnös közeledés le> >elörí tételébon. Cakk akkor lihetnék azon Mtmimfn lielyielben, hogy n .eddig legnagyobb sajnálatomra egyt m *"WméJet1enUl MaofcAt érdemje-Jelt eaempontjából TffrbgeTt hazazze.
t ,Ut^Tgajh, ouadb klnyflttkos. Mi** -JuáLr (»ein oliajtja\'* Tjlit foly-bögíT i%) >,Jete««m \'tdifimnt azon ^jtáaa*l,,vaila a íoVStwb ktiveaelib
\\, «jha. a jüvUhen kevesebb \' több (gyetértézaal ]Cgien
hoz t —\' Asonban a lánsentatió nem ilyen ssQrös embarhez U1B, mint én; majd leend más, a ki azt jobban érti; kfllfloben a tisztelt olvasó közönség ngy la csak komort vár a nflgybarényl caSsstöl (?) — Aa bisóny édes tkosÓnBégl Bségér^k" bála>, za égaek, unj "ér«^ ismét egyatV maradnak tékát saakad-hatlanal mint basgó olvasói a BZala-tíomo-gyi KöslOnya-nek, nincs ia egyéb kívánni valóm tehát neked t. jó kösönaég: minthogy as Isten áldása és sserallaa legyen rajtunk essn uj év minden szaksban, leljesfll-janak forró vágyaink mindenekben ; ne lásson ssflkséget a ssegóny ; nyerjen támaszt a Jyenge s hfl pártolót az ngyufogyottt raen-
Í\'en férjhez, a ki óhajt, n6stüjön a kluek leiét; mindig löbb legyen ersséoy&nkben lá-ssiáa, mint a osnsza bankó; minden ndótar-tazótól 8 mértföldnyire legyen-as- eseontió.; soótoI ! öröraBakba, keldugsájnnkba Sthes-sflk össse a bokánkat; a kinek padig mégis ezekből nem jutna kl, nyugudjéK meg béka* ; Vei soraibatt, s azzal vigasztalja Dlzgát,\'bogy minden rasz a tán jó következik. — tíser-ksáatfi uramnak pedig adja meg se Isten ezen uj évben mindazon jókat, miket saját -öomagának-.klrán j..solű. je.l«gyeo Jogyal ¦ Jtozásaa veres\'krétában I,.
.1)«: ogy yeazamA; észre,\' hogy ezea bekS-szöntémnan épen semiai\'talpraesett humor¦ ninos. Ja bisz nem esnds, nevem nspjs van mai ilyenkor pedig Bisokgatnlatiól kell fogadnom. —/Haábad I Ka mi .baj kublr,ó ? |,. - „Tiszteli a jegyltf nr, est a kis Intöoiídn-lát küldte, lessék akézbesitésl ivet aláirui. Isten áldja megl... Servat öcsém 1 Es as-Un ssap köszöntő, 4 ft 68 kr. b\'ohuidigkeit I Kérik a básbért}- kérik a fuvart j nincs ko-rayér; aemmianeztl;. Caak az ae egy vi-gaaztal, hogy a -hol semmi ainoa, ott a c»»-aaár elveaaleltáa Jogát I, Ha katonái kapok; érte, kap szállást,^ fölöatökömredodilok egyet neki; idélre felolvasok előtte ogy divatlap lárezaeaikkét, erre\'ludom elalssik, ar ba este jartölödik, elénekelem néki a 162-ik. dioséretet: ,lfe saáll) pBrbe énvelem 1"
Bizony fatállá: Időket éránk, nem bir az ember a betleheméé gyerekeknek egy krt adeij Irénytelanak zMgéayek" ssslonnáért énekelni. ~ -
Itt vas a hlrévilaastásl idő. tudom sok helyen- elhangzik aj .nem kell" szó, pedig vajmi. fonákaTeaelokesanak sok helyett, hol ntta a diatz asefwytzodés, de aa önérdek s részrehajlás vezérli a népet. A biróválosz-.\' láir,élSeSa»mli^Jfls«a(^ .m«g nem állhatom, bogy ezen beesölatea s igaa\'ságs\'serető embert\' meg ne dicsérjem a nyilvánosság előtt. Van itt hálunk egy áK doll forrás, mely ha Pesten volna; aranyokkal fizetnék mag eaepjJelVS- Ez ezek előtt gazdátlanul elhagyatva levén, - a jelenlegi arányú bíránk \'Bzentpéteri János, gyonys rtea fákkal clalhaei oiatoroálít kitiesll. tárván Igeajó karba állította; de milttpTCi UUiknd«ia> «5t mltMlíii t-tléi
hoo UvataUbtt fa*e. pokélfféijáa^.. \' • • IteinantiiMugjtotUw proiattui «t7aft tfcith. »iUUir« ö*Iaak,-\'M mAtleér ér *t>tl 9 ik «M|. Oh Ut*ú*m f A CIntabndí
Januárt adott m áttérteflltú, hogv tű pápiaf a nőm Toltiik, atonnal wi lettem Tolna. \'
......ÍJ ^, z - .
UflSfl&ilitflBi nég o kŰm^kQiiísao Ifirtéut apeftek k(Hatiemz|AtinaeUra méltó • tiiceiro-Ükl oiameisiWpaMkit a iiúfokl m«Bterko< H^i-\'«V^Pofc^^ Ill-nd éren jogass
boHtoinptk. flínn utak ugyan ia buadttat-rM é baladftktr lotft ¦savatúl. öíófokon polgata. olvatuú anletet alakituitak, a inár \\% Vígy^egjrpar ¦a&i\'a meoö Imssoob b népies kOojvatk a kOaaégí Isköiaagtiál keaájik^taeg-t orom ni a haoüDoa gyümölcsöt, a rövid-sb-bekké teo&ik as unalmas téií aatéket. Vajhn bnapoló kÖEségak ts tttánosnifc «j jó példdl; mert aa így plántált foglalatosság aoha oom terem bánompirágot.
Idöjárá atiuk folytoo kemÓDy; deasánuturik toégniucű, jó Ffldáíséidö, a ki kedvét leli bonná.
Leesnek a furaangon. atép bátuk Si«>f«kun a Bárány nrniir, tinc*oIkat a klnrk k- á va és pénse less. — Bál, bál csnk Iqend, de lg-ona-e igazság esen aj esatendfilicn ? Ai,iLnE-aágréi esaemM jat egy történet, mifiúfi egy kis fin as igasság osobra *lÖítitérilp afyjat taondván : aKll ábrás ol a bekötrut Bicrua jfi Ítt(kesében méri3aerp«nyCt és paltüst lurtvfi?"
„Aa igaaaág iaieaaaiiiun v*(, Sarai kii h pogányok hitregea mÜTéozele ily stiikbaii festett. /
„SülSofis [rendolat^ mond a a fiu." En p<-dig ast hisaenij bogy annak, kí as igássá: o fel akarja fédesní, két aa;m is ali^ oléga -gt3s, bogy mfod«at megiáseun. Mire való tubát még etaemeit ta bekötni ?"
.Easel a régiek ast. akartál. Jelenteni fiaa«sU válaOeol &8 atya, „hogy egy»-dal aa ayát ka értékok hagyja, íagy^a
által asegTeiategettii nem nem tekint a személyre.\'1
„Csak hogy így atut;tn «tt sein JátJA, a miről itél," mond a fia.
r,Jaj fiam 1 a régiek azt liitték cgyflgy"-eégQkbcn, fngy még a vnk is kOnnyebo^a itélbet általa sóba Dctű látott dolgokról, mim as igaslágról ast a ki réssrobajló. Mivel amas történetből mégío csak eltalálja néha a vaJót: de aa aíóbbi Btíbaaciu." Biaony igas!,..
A NAGYSEKÉNYI CSÜöZ.
•) AUIa4alla
aasllal aU U btr«je>
, . 7.r, J*koL i
Tihany, deo. ÍJ. 1866. Tekintetes or! A Ualitoi) partjain járok. Süvölt a téli aséj, as nnyoasol leplo borit., beftvidáket. A fák\'tslhullatUk lorelt {k< t, bideg köd borortg a begyek ormain. Busán ssúlnak a tihanyi harangok is, nem ok nól-küi. esek is egy élűt ellmnyiát jelentik. Kgy jótékony saellain sxtlnt inog élni.
Kl fvFfireduD egysaer ningfordnlt, & ottan Béla^k^ihen saemébo tűnt as Urnák,.m-aa, meTynek bomlqkuRUn ulr.isható; 0J r-tek, imádjuk aa Istent", és a saont ft*lhivns -nak angadell, ~öií \'lálHafuU egyiUsten i>g-goaiyánt, kl aa élü kútfőnél bt-ssölB Jexna ölfttt* eaokta bemntntni naponként a Térnél-kaH áldozatot: a tisztes öss pap tisstct\'i<dö Scbroth BaSbert bs. Bene rendű aldnsár nincs töbfrói élete 67-ik étében Tlsaórban o bz--retet « tisateletreméllí opál kedves Ajkairól ayeel vég vigasstalö Baavsk o a Bznniség fel-Téteta után csendesen ulnyugodnit.
Urunk, mig földön jártában a bünoaDkot tirité, a betegek ágyainál is mepjelunt, as»-kat gyógyítandó. . .
Ea Tolt a boldogult áldmÓnak ío kedvanca fogiaJkeaá*4;; 0 elhjrliedt) Apoepatba vi.lt.
E téren már vagy 15 évvel esel&tt, még oaaófvl piabános k.iriban feltűnt, bolaikercs gyógyiaiisai annyira hírhedt; tevék. hogy elétg tágaa,, ndTara fOleg TaaArnmpokon alig >aU kép«« a gyógyító paphoa folyamodó betegeket iMfttgadnl: és t5 gyógyított, elég lévén neki jutalmul aion nemes Öntudat, hogy; a, aaenvedfi emberMgan or-gií-kötött *
¦3éfl bivaUÍüskodáta után aaaéftK. állo-Epápáról. hogy a testbeu elnehcaflU társon n sa. sieraet könnjitien, satát>4belébe liivta Umét vlssaí/ Ott sem tott heteaebbet, folyvást \' áldoaott aa Urunk, áldooott a beteg saenvedQknek. ~~
Még utolsó.napjaiban is, midőn már lábai meg tagadé k 1 a jó - sx*11urnrttl; a a^tlgAlatot. kt^yltlatá gjftgyaaertárát; engyadvti ért a betegnek ;aat^kiroár^magaÍD; ekkor mán gjógyaaeret igépjló. , rV- •
-NagJ volt.a Uvertaég. tne^yet halála kör*, iiyeve^bénj \'ktÜQn el6-
tdé«e^t-(síraltay vlsBaoliártotta\' mtnoenki, ki eaak\'Umertea\' ravatalát mini égy valódi jó -r atyáét állá a nép körül. Tafaatépe f. bó 10-én iUhtént^hjoaaA ¦ IUBr dUaaael, a aat. megelííiil ;eHnia\'t^lSllÍdaiM^ \'
XeméiéatA\'saé^-\'Bsibtt%iip~jelent m^g-Aasófft eléggé; Tfatoü iueglshet^aen vol t k é p ¦ vlaaUöV ;do» f^daUm li n#W^ egéw vid^k, p«4fe. vajmi, tnvéa osalá)d ,leV»,» Halat..ti Wtgn.:mB|y,kUdoa saékrénvé lamjmit —, mely egykoV\'íavuJáat iU^lt^ ^finerné. —ValéWn Rnbtrrwél\'Wf*^ 1ít»$e& volt iaméreiec — l^ftélnt.fWin.1at«lfa Bgy-Jisitftdfl aaép^ v_olt élet<i) 4irindmityh4p 6ealn-
te, bl Halmos, könyörületes j baléla ia miat asép nyári naná,nyugnrH(** "aendee.. -
Isten veled te eltávoz.. u jó azetlm: t te már i(( alant ii fénye iien,\' jUraaldnak I emléked élni fog asök aalvéhcn, kiket tanítottál, kiket Tlgasstal, kiket gyógyítottál.
CSONKA KÁROLY.
Zala-somogyi liirek.
A Z.Egoraaegi renden levelezőnk által következő sorok közlésére kérettünk fel: A rosa teames és as egyébiránt is mos* ti\'ha idő víflsontagságai következtében beállott ínség, faa valaha, jelenleg veszi as om-borbarél tevékenységét Igénybe, éa a tehe-tüob embarnek alkalmat nyújt fölöalegeasé-geíböl szűkölködő felebarátjának asztalára vagy kemcucsÓjébe a legesüké égésbe! juttatni. Úgyis tartósunk hálaáldozattal Istennek, hogy távol tartó vidékünktől ama pusztító nyavalyát,, melynek áldozatai basánkban iá uly malmosak voltak.— Lpgbenaőbb kü&zünet városunk szegényei no vb bon Mat-tursdorftsr Sándor urnák, ki 10 mázai linztet városunk szegényei között valláskülönbség ki0az.te.tt e napokban. Úcméljük lesznek a asép számú tehetős osztályból követői ia, *) és így la te d bű vetett rcménynyel éa nagy költünk ihletés imájával lépünk as újév felé;
„Isten Üdja tatg tf migJTVt, rTarUoa d«tq mijj a föld tart, Paradicsom — baxijdbsa Épca, mint hal a Doniban.*
A (A jövü a j,o n cs oz A a.) Az 186"-ik évrn bztHó—ttjfMr?BTTftáai rep\'\'alr-l ÁrtaWn*j.r.f_Ti_ vírusunkban egyelőre csak as 184->.t 40-éa 44. években BaüUtetl knrnaztálybeliekbül esnek ujonezusáa alá; a 43. és 42. ávekbt-n születettek pi-díg csak szükség esetén jŐnek sorba.
A (A hercsogEszterházy-félo ü6i*) igasgatóaágának tárgyalásai, melyek móg-a báboru kitörése előtt egyik külföldi hitelintézettel pénzügyi tárgyalások szabi-lyosáaa végutt megkezdettek, kedvezőbbfor-aulatutJátszanak venni, ámbár még nagy azerü nehézségek állanak a biztos siker útjában.
A (Aa EBsterháay-féle ügyben) tartott hivatalos kutatás eredménye gyanáftt egy tápomat írja, hogy egy pesti bankár könyveiben ea Ügyet illető vakarások és fcürlosekre, tehát üzleti vkünyvhamiaitáara bnkkant^g As illető bankár elten bűnvádi\' kerea^jiupodiiottak* "*
A^irosánk a karácsom ünnepeket égess csendben ütú meg. Terruéazetes, hogy nem volt hiány a karáosonfákbau a gyermekek es óhajtva?várt ünnepén- Képzelhető, míly orflm volt a kis honpolgárok kötött. Különben vígan töltöttük ast el, lelkesítve aa év aikonyin a jöt^timJnyei áltaL_____________
— A kanizsai kisegítő egylef docaetnber 26-án lartötta kősgyüléeét; melyet nagyra-becaüÍÉ városi kapitányunk szép ssáma kö-sünség jelenlétében egy disses beszéddel nyitott meg. A BsámadáBok tüzetes megvizsgálása ntán Választmányi tagok ul Weiaa M,, Blaa L-, Gattman S., Belns X, Unger L., VelletmonnJ}(ibers Albert. Lackenbaob J. Fwcbar József válaíxtattak meg; pottagokai : Fiflclier* Jóeeéf éo Lackenbaoh J. As egylet éietrevatóiJgát etóegá tanaBÍtjs, hogy busy kőraltíélat 300;Ö0p cser tőkével bir, s 1 ebből a saim\'ádás átriasgifáaa után a pénztárban csak 892 frt 41 kr. találtatott Kü-lönöo elismerést szavasunk közönségünk nevében aa>egylet hivatalnokainak, kik min-den díj nóiküí_ai!ÍvflBkedtek köaremüködüi, hogy a aTegylet" cseljánafc megfeleljen: A büzgjüléa Iratárosats - folytán &0 frt utalvá-oyoLnTtíLrak*tbri-50frt a* krc-elamítano-. dánok hasi -Saegényeknekj a ismét 50 frt a &aths 50 frt p«d»g ai ispaelita tervben Iav3 realtauodárái ; .
• — A-halybeÜ kerMkedelmi egylet január I-én tartja ráJaaslmányf gyűlését, mit sai-vea Utdamáavétel végett ezonnel közlünk. : AjHelybeU kaaaioÓDk f.hó 26-kán tartá íariá^ilaMtmányi gyuláiét. Elnökül Blau Láaár, másodelnökül Boaenberg Ferenc* választattak mtg. Titkár dr. Ssukíca. Pénz-Hmnk Veles Manó, Válaaatmányi tagok: LOvinger Ignácsc Engblnder Lajos, 01 op öamtt, ÍJattmanp Ha ti, Ebenapanner Lip*í, EbePBpannet.M4nó> dr. öohrelex, Albanioa ^Floriaat. dr.TEngel, UaiehenfeU Markas, \'Betie^heimí^iuni, Blau]Háidor, Velaa R. J., ÍSuukioíf ZatgmV BosenWg János. Voiafl ítJajau. HaWwatatütí, hb\'gy «Jötö fyben «gy; magyar, ftugoljéí iírarjeala, iUtutaráJt lap íog .a Ugok haaansjlstára;,megrendeltetnL lOÖ i/rt mág^rcr\'ii nkmét könyvek megvásárlá-r odra fog foidiáatni. ÍTagjainakTígáma71SO. I A A polgirí fttjEflet aktptén e napon Urtá } 7áfciati*á|yi gfrűliaík EtnökUl Halwax Jó-I fiaof; ti^irul^Htíer Ignáo*, pénotáraokul J Botfi Károly vÓaiftattak meg.- A WbW Vá-
•} Lsnnk uarkaasUfsáff la atfagsá adoaaánro-kai átaaeQialtatás rtgttt, U a l adakaook- neveti, ¦rUváao* D/nftáal, UBaakbaa kHiOlpJ foajjuk.
laoatmányl tag kevés kivétellel a jégí« radt* Vajba városunk a legrégibb egylete valósíthatná rég óhajtottt vágyát helyiségének kUpitéae álul.
A (fian g\'ver«e-ny.) Nagy&aniasán, 18G7.avi január 6-án a „Zöldfa" term4ben a daltainétanőneb kiképesendfi Kémet : Berta k. a. Laufér bácsi énektanár ^ianityá* nya hangversenyt rendes, követkeso müad-roaattalt 1. „Nyitány." "WebertSl 4 késre aongorán, előadja Maaehansker Ida asesony-•ág éa Pylleroan Fcrenoa ur. 2. „B ugorta!4 Dal Donizettitol, előadja a hangveraenysönÖ. 8, Recílativ és dal HandeltÖl, előadja Knrtsch-maroff or. 4- Kettős dal Dunisctti BBelísáru daimüvébül, előadja Karteuhm&ruff ar éa a hang verse nyzSnÖ. 4. „Ábránd" „BiguUMc/" dalműből, zongnrára aaerzé Lieat Ferencs előadja Pyllemann Ferenca ar, 6. B<ottativ Iés dal „FreiecbflU" dalműből, előadja a bangversenyaőnÖ. Ezt tánczkoasoru kOvati. Belépti díj a hangverseny és bnaaerara: Zártazék 1 frt 50 kr. Földasint 1 frt. Kársat 40 kr. Jegyek Roaenfeld Sándor ar kereskedésebea előre, este pedig a pénztárnál válthatok. Kesdete 7 órakor. , — Hockenasttr. könyvkiadó biiató-„ Iában megjelent éa beküldetett: 1) Kegly Tárcsa Naplárn, ára 1 frL 2) Orssúgoa Naptár 2 frt. 3) Anr-ra NnpUr, ára 1 frt 20kr. 4) SlnpyrrorDiPg képekben a a divatvilági ajánljuk olvalóiuknaU e minden tekintetben ki<-légttő müveket, melyek aaerxőjök a kiadójuknak egyaránt becsületére válnak.
— A atékeafeliérvári önképző kör alőfi-setért hirdet, irodalmi Jaemelvényeire.
Fővárosi és vidóki hirak.
A Deák FercncEet puat-belvárc:ai vá-Insiiót a kCaelgö uj év napján üdvözlő-irattal készülnek meglepni *, as aláiráook nagy buzgalommal fulynak. Az üdVőzlŐ-irat át-addea kDldüttség utján fog történni.
A D e ák Fereccs -tiszteletére iámét egéaa csendben szövődnek a fönn lak s a neki szánt uj mü már egéezen kész. Midőn tegnap a jóhirnevü kárpitos Wiener műhelyeit meg-látodaltnk, egy művészi birazésekbül álló dlszmüvet találunk nála, melyet 12 úrhölgy készített b mely Dráknak karácsonyi ajándékul szőnyegje ÖeBSeillitva volt rendeltetve. Ezen szőnyeg kimzéBei sok tekintetben emlékeztetnek as első Gobelinek művészet- a életteljes munkálataira, mert ugy a rajaok corréotségé, mint a ealnek- harmóniái ja eszményi mfllisstasággal van a legfino* rnsbb gynpotbórbimezve éa ank aztnéreék-Ve\'l Bcíj\'emben árnyalva. A világos tarka vlrággk áruba jelleggel omamtantalia styl-ben\'vannak tartva, mi mellett az elevon színek szám\'b változatú árnyalatokká olvadnak Öaaze A llastelt hiojrÜnök egyenkint egy cágyaaflgot álUtötlak ki a eaen 12 mető egy egáaiaté van Baazeillesztve i^kieskeny aat:-gélyct.ltel barna" Btinben keres ztöl vág ve. ¦-- A huaszudad pégyazűgÜ szőnyeg 7 láb eséles a 91ib hr-ssxu a egyes táblázatai egyenkint könnyed fltylfl arabeszkeket oonventionalífl tombuaattal képeznek, melyek reüefaserüen emelkednek ki a fekete alapbél. A hfmsések mind öaazhangsók, a valódi tuüvés&l értékű müvek. Lgy széles befoglaló s&egély zárja be ai egészot. _A föntamlitett méBter ur_di-csér.et.modoíf egy nevet sem etnlítétV s mi ezért csak müvéast oldaláról ismertetjük e kétségtelenül becses ajándékot.
& (V « s * (i d e 1 ra e a m 6 k e d v a 1 5.) JTolnainegyet Lengyel nevű faluban , mint a P. Ll.-aak irják, egy asstalosmastar kétnsfi-vfl hátultöltő ágyul talált fel, mely ágya egy vaiiánca által egybekötött 8 golyóval 4fll-_ ter.dő. Ab eleBtéslies külön feltaíáll késaű-léket Iiegy éa ngyann&on faluban lakó la-, katosmeater szerkeaztette, na fegyvereinken látható kakashoz hasonlít A feltaláló már Bécsbe utazott,. hogy müvét az Illető helyen vizsgálat alá vétesse.
A (N«m a legkedvesebb útitárs.) A a apókban egy H.-U-Váa ár helyről AlgyA fefcé igyekező magyar ember kocsiját égy níl •Msnéfr állította meg, ki egy kis batyut ntt hóna alatt. Arrakérte az embert, bogy némti búrrvatóért vegye fel kocajjára, Aa ember,: bár feltűntek eT&ttita nő férfias Tonásai, en-C gedett a kérelemnek s csak midőn a* a belag ülésre beféiakelle magát, vetle iasre, bogy. a csomngot takaró kendő alól kL3 piastnly agya kandikál ki. Emberünk roasal keadte éfsanl magát a ssem tűrte feját, mi módon BOftbaduljon meg a kelletlen útitárstól. Vég-: rájutott usébn valami: megtágította aa wr toraoilaV ugy hogy aa ellő subiutáarft 4e-máradt nyeléről. Már jó moaszlre haladtak, miiön felkérte s nö», bogY ssallfan te as ÖstorzsUárt, miután a bamis Ibvakftl aattoby kasérv nem bízhatja. Előbb vonakodott ugyan, d« Tágra ntágía lesaállntt aj\'nő, de mág-inem \'ért az oatorss^bofi, midőn emba.-rűnk kflaibe vágott o löraknak s meg sem áHt Asgyűigrkol * gyjrjus, oaomagot an 0*: tMÍ eloljárÓBágnak átasolgáltatta.-—-
A Am fc\'ffx^^^\'ok** íWsrirt*".* P*^ rloi kUllítiaon Jalios dőrék pesti borkőm*
J^M*T°aü" eW magyar csárdában a világnak bemátainX 8 így remélHető, mtszerini a külföld oly irányban lesz iiiegiamertutvtí bTirainkktil, hogy es Í«m*reteég nemcsak becaűleláre, de javára ia fog válni a hasai bortermelésnek.
Bécsi éta ktslföldiliteek.
C — Bécsből áp;\'Frdbt« kűTétkasiTrendkívüli eaetről árteait: Hteinleln Frigyes áru-
kiazMlitó 24 áves neje f. hó 18- éa l9ke közti éjjel, miután csak néhány óráig őrsé betegen az ágyat, rflgtfln meghalt. Midőn másnap férje a hasból eltávosott, hogy a te-meléare nésvo Intéakedéasket tegyen, a hás lakóit egy hangos segélvkiáltáa feszté föl, mely a holtnak lakásából látssott eredni. Minthogy a aegélykiáltáa többszőr ismétlődött s e yerezben lakatot nem volt késnél, ennélfugvá erővel törék föl na ajtót, A lakásba bejutva, aa áruasállitó nejét, ki, merev görcsök által lévén meglepve, ismét öntudatra jutott a kórszobájából férje Bsobá* jáha vánsaorcolt átf ájnltan a földon elterÜl-vo találiík. (j-yursnn hívott orvosi aegély a halottaiból foltam«dottM ismét eszméletre "büzá a moBt teljefl ru-mény van a beteg fül-épüléséhez.
— 7 forintos állampéns.) A béceicB.lir. udv. nyomdából a mult bélen küldték át az első I frtoe állampénz-szállítmányt a cb- kir. állaniadósségi igaagatÓBág fizető bizottmányához. A szállítmány 100,000 frt értékű vtilt- Nem sokára nagyobb s&ál • litmányukat Is küldenek át, mintán a paplr-"péí.a,ny0niaíÚ8a igen gyorsén- halad. As L Trtoa^kal npyáirhi Tit\'m miut as 5 fr-toaok-félivenkéut tí dbbal, hanem egész ivenként 22 darabbal nyomulják. Num píros, hanem zOld aUpnyuniatnnk s olyan alaknak, mint aa 1 fnfea bankjegyek. A folyó évi február előtt —^ 56 frtaa állampénssel együtt^, aligha fognak kibocsáttatni, a meddig külön vdltópénztárt ía állítnak fel.
— Zágrábból jelentik, hogy a Magyarországgal! szövetséget pártoló uniópárt kijelentette, hogy aem a további vitákban,
-sem a sznvnzABban nem akar résztveni, miután a ház nézeteivel ellentétes elveknek hódol, A ft-limt m. hó TS én az országgyűlés által elfogadtatván, a& unto-párt ülve maradt. A felirat atnyujtására egy 12 tagu küldöttség választatott; veseleje Öuhaj ország gyűlési elrak leend.
— Egy németországi faluban egyik földin ívelő így magyarázta meg a másiknak a tavsodrony nainémüaégét: „Kép-
. selj magadnak — mandá —" egy óriási nagy , macskáig mely oly nagy éa h\'-sasu, hogy a l fejd a te faludban, a farka pedig as én fa-1 lnmban van. Már most ba én e macakának a I farkát megcsípem, ugyan fison pillanatban a \' feje a már a te faludban bizonyosan nyávogni fog. 5ó már most tudhatod;--taí ^-tele— grapbl" _
— Parasstlásadás Horvátországban. Zágrábból írják a „P. L.fl-nek, kogy Scblípperbmch volt jobbágyai fallásad-tak. A 120 katona ellen mint egy 1090 paraszt gyűl\' üBsze, kik as ős&sea templomok és kápolnák tornyait megssáJlváa, a harangokat felreverték. A katonaság megrohaní-Bakor, amí nemzeti lobogó elöl vitele mellett történt, egy paraszt a vezénylő asáaados fejét ásójával kettá akarta, hasítani,, de ugyanaaon pillanatban egy a asásadss mellett álló Őrmealea által less aratott A lásadók puskákkal, kaeaákkal, áaókksl és vasvíllák-kat voltak f^gyverkeave. A lobogónvá kisadó mellén as elhunyt Jellacsica bánnak 1848-WI kelt sajátkezű iratát horduaU,melyben a fellátadt község lakosai minden 1848 ig létezett terhektől, mint r\'ho(. dézsmsstb. öröa időre fölmentettek. De az elvakított és flcaábitott nép nem tudja, hngy as elhunyt bán akkori Ígérgetései most már egy ütet taplót som érnek, aőt \'már 1850-0« aem értik. A risagábit alá vont parasztok eddig még aem a sássiót, aem a bán írását nem akarják kiadni.
tfsfam a mk "taVr Manta
L*t»4 a^tfá^k tarlatt tatsüt _
N«Mfc<iB7lia:asah. Itt,\' +
Ah, atjaa pnata. oljr Icisuaa aa,: \'
BfepfcosTalI - ím i ronmlL"" r^+ii
ttsny támad suM-a bnastMss áaSaSii-*\'^- "¦ v
- Jobb sapakat *scaU14k««, j«4bévak«sl
0 B70BMr mS ««, Mlu\\|daa Ov, asaaair « vt Da-sajtk foajaal vfaaáaáSáJaBazaVA^LJlLb
— Jobb BapoksB sagsa Mfcvas, Jobb ávatortl.
Buhná lesa « aap, tolni bajdsátz vatt, HtdSa a mAdir b DBaba2ttág«i dalait - , *::: ImidkazEvnk Sx ttjér Jű$pUnt Jor, tAníeJjöuk [« os eltár BS&aöSjSmBiy Eagj as.tsteo, lanH veUafc Icshb 8 snelok Jelfeo riuk tyocjjaa vicasacaifl — . 0 W dSEii meg, ba lítea ta^V\'basas, 1 A agBcadnienak lat^áteSait tasaeÍ«Ls&T
ügy öorsesstöi karácaonjéj.\'
(Egy BBgal Orr« l«vBleifaa.) -
Rüsii i Kartete.
Est boaá föl afognlynő vádelasér«F a.nal egy beköveikesQ kűrtfaény nélkül a aaet caakogyon elhittük vulne. De éppes, midőn oson intéssel, miazerintlátoga^ÁasBak iamétléaétől taxtoskodjék, azabadoa akaránk bocaájtasi, a kapunál csen^táat^allank^
V.rro f*«Bni1aB9a«nIÍM bist luk]LVJltäiX|^ "
Ügy caeadűgysselga kért bebeesiUt^íaV És kijelentáf-misaarínt a uás\\ahtrrX ei|
tó ben i
n gyors ablakbsesspáet v&n észre,ü«-lyet valamely tárgy ccéeokOvet&ttax ntesaV
IWu lók* p—kát
alkat-
Nyílt
0. J. Fehfarte. Caak raábolmtt bis u; oiniieaclí-.ÍM tintálib ariivH pOTtMlbb b^rrdlift • OrM ¦unk lMlyett tabb unll Uriatl^. Kteirta* »*f
B. U. EMit^U alní.baaUll s kttOrdBl r«tU | it a m*a HWMlnr tnt&* Itjüi» Uliliiitlftn Mrt^tX m*j*,«*
H. F. M.-BrijÄ LmliM ntUk
A. MI rtrid^j. tj
As ajévreggelén.
Bü|pd Ui-U>b)ttMM»^ü- -Vtmbjtt.iiim^tiUk.tm.ilßti-, -
Bövid ktraaét nUo 9gy üQr ?2*. .p«. ny"I keat taliitr jj ca Totl, \' "
nljlakXól kidobott. lirgy.~ gyanút viseleta egyéaiaigtt í. vett éúro &_ utcsán, kik a hÍ9-&.Qfecléuea ólátttodtok^ s.ff bennök atya es Lnnt; inmert-^— nő. türlráa álló eioberokre, -de kik igen jól éltek, ftttél- ¦ kai hágj Válí&l taűu Tol&a; honmin—?8 miből.
Midöo Utogst^aSaiKd a eanek vSdfltmérfil tudósítók Qt, kivá&BagÁt fejesé kvi-naeBe-méljt látbetni^s abban-bs elóbb«mUtetl^két -férfi kö&t es iddaebbuek ltÁuyare ¦ b fieu*. [abba&k nővérére Ismert.
Abeljott tmaiár, bngr a n5t BTaVtadne; be-OBéjtortak Tolaa, raiot előesör eksránk, \\M-DiictoBiiftk tartók inoet, ^1 befogni. Scnkr ki vallatajúcal jelen volt, nem.katked«(t tibbé, hogy a no Mlitreaa Wlngite kinébani . rövid tartóikudáaom ideje alatt aa értéke, anvairol, tnelvet mankaimhos hasMaiUan, éasrovetta, a hojrr valésjlLo* terv kéaaiM\'" tett, jangem megraDvIttiY eÁt t&les ueffjil-kolni. - --------
A mésik nőcseléd is eskflnl er&ailé r eai-seerint elBbbi barétnéjanak magit elrejtése Bsobamban;teljesen foloéleges. volt, mlBXan, ba akarta volna, eléf Ideje leendelt a básai iUkoaan..j»lbsjvn_L KtilonVen is t égess lítogatía »»4^— Bjis; • eaíiW"asoljjaT5n3í cseléd —^ áksrsU ellen történt,\' mnrtsn ko> réntaem ébajt oly etemélyljsl lemiretsée^ ben lenni, ki joggal s beootelenség gvajitt-JábnáD.
Uindennek dacs&rs semmiVegj\'elHil n fo-go\\yni elölt be napi buoByttbnttukj mink bugy gynnns médon rejté el nagft, B Jaia-Un islvére kolfltrlík, é^skodjék jtvtben il/ betétben elfogatni; lubsdon böeaijtdn- ot.
Bosssn idta ále történet volt nJmlMjf»l« e kssbéeség tárgra s én sek hölgy éitsl, kikkel ismeretségben illotlatn, muuta qaa kevéssé kinosuttua, jóllétet as ecéca doloe; .lerenesétlenfii Is TójiMbstett voinn renm nésve. ~
Uér nébánv béitapís; aa illetS Tifoenejl maradtam, s midőn elliagrémnsjf. báliam, raianerint aa Uletft aenek atvja.all fivére ke-menv fenyegetésekben ¦ keltek, ki ellenem, ki érutlan embereket nerék-Branelbaboanl. ; Valéssinlleg Ba«stor.é^kb«nkiro.ita«»okel, mert atortéoteJstttln kéé^gtaUntl Igen kávés ember lett Jolns bajlnidó, éjljUto|aa>. ndmel basabaa foglalkodtatnJ. ! ¦
Hirom év mait el e k*bnd «tan_ a te aa agésiet ssár majdnem elMerljaj, • idia aol-gaim ismét aa- Uleta 3rtenlk 1 laUtiaak. Eleintén csatniébé^.amtg aEaré L l _ ni, de mlotán; asttaLUam, bog; beM*sen> foglalatoeaagrvannJBilbatOk-, 5» I fottare^ sém idObU vváidé^HenotnnVrtM * —» jetién éjt Urévi— Igenjjal pm binibuM;.l(i4tln -aaosiL«n lyekben elo^b " "
olfoglalim BISbU itt;]
atst kedves ieiwretse^ kíeB
mist J- rltil-liiTlI forlea*.
osulis sala
kMáfce t, m
alatt.
ifért Ul lydfantvilt,—
nUtnos as^tUratbu rWeenM aali oUaae. ie«iie^éltaasmé-okra,nt l.eVrc,s>.e-
lvnkaaikn. S*Vaīn J,-J"---^
¦Bt nem vel|k, valór- --
tímdtMtél^&tteivyl . tárMUigl Jálékok
mowffiW&^\'iinta&véhiny «rég bor alj^j,iB^I5l^l^*^tan.v, J^tán^njai
^ fejúséov-kt, íaasav^bnlntBarájjűöt rávenni - : Iiíaritffi^ «n
kőtele as^gemnek tartam, asját )a-
------^aáaninia^ir^
É fél eJínw.f rair-t midSir-naegóeS társa süjrtúJ mí vé iy** Mttsnrltások- kflst elbu< csuzlam, \\\\rz tfcjVl; flegbistosabb lépésekkel ¦¦ ¦ ^&»»JeldiiaiJiMj|aim r
" llnu drkcstem^iiehánT parsa, a as ágyban v Ai ím. JUia iroS Wjpgate nom agyas ar ne-
|y^^éj}e1^ iiintattanj.
lUauiilókép ast Is kosié védem, miszerint nnnn k^jförS, kik akkor a has körül ólál kodtak , később egy betörési kiaérlet alkal-
___mityaJ elf.nra.Uas\'. * tissnkét havi börtönre;
\'lléttattifkfde miit Umét sssba3ök. A je ass< "osonj* nagy nyagtaM&eágot árait el, « as Istenre kert, ne adjak alkalmat esen emba< r ckn^h^ 1^ sry_ oH astera» fenyegetőzései keJ kirí gyek.
~ TlUsre vehető félelnso és nyugtalansága osak
vidámságomért kellék \'fali mindaaáltal ii-gyáztam nagamtral-\'á as sjtót rendeaen lakat «¦reíesa^ÜtaJ bístositám. ¦— —
l Midfi^as «ml(te4t_ karácsony éjjel basa -jö.te mj.\'ifffwt, már-mondá^fölb^flU álla. pfitbanralék • midőn le/eküdtom; kűloqbeai ¦sokasom ell«nérs nem todék elaludni.
¦-¦ As á,mnifLtr>tl_«st élvei! kesdém lelkem elé állítgatni, megitélgoiém a ssáp árusokat, m^yekhea oiy kosai voltam, magamnak In
"h\'sonlá oasládí boldogságot kivánék, fontolgatni kesdám, mily eredetányre való ki-, látásom mlun, ha aa emiitett szép Uja hűl-
¦gyek•gyíkéc fölkérném, nevét az enyémmel fükaeréBnl,- r Örömmel gondolák reá,\' hog^hulnap ismét Tondég leendők;aa,illető.
Két órát Üt Ott s gondolataim még mindig oaavarogtakfdeogysserre égessen más irányt -nyerőnek. Csjueaogó titkos sajt kezdek bal -leni s néhány pillanat mnlva azon meggyŐ-rSdéare jolottam, bogy valaki n konyhalép-ilodik.
mogjpjyflsödnl; s helyzetem borsnas lóságát og tís-terjedelmében érzám. A korábbi "ki* Isndral vlasaaemlékesés; t> két gonoastevd- >
kososukban tuegösalattak, s egoszenTédte*
he|
esőkön föhfeW közel
\' ^ IBaáate kissé megijedik s ast hivém, Hogy
rabfok vannak: s háaban, de később essemba \'¦ J«*HV bogf ctttstreas Wfogate valóssloflleg
rlasauWos*^r#Önn karáoaonyi audácaeinak
otkéssitásére. .
SserfÖlÖU Sulfloös s előttem még mAst is ^.á»\'gyará*kjnüan:*QlV
«rt|-*s**mb«cB»rábU kjsLuidoxn, jóllehet as
¦ ¦- ttgtmss^hdyenVá«i^uia&át......_ __
» \'^Itynsat ftlolni késtUk.. A. lépések hallba;
Jobbak-Htak,* .a asnrosan ajtóm előtt meg-
len Kolyaetem\'gondolau — mindos majdnem jőrftltré t3n. . l .1
;Ea^dőréjSa:eBBtaleiv— borai ámoros állapotomban Önmagam aonlSm rnKgámat^ve-\'
A barátságos meghívást, hogy aa éjt ba-i^timná^-töltsem, vísBSAUlaeitáui, mely pedig _mindenVeasély_«i,91 bjztobított volna, sőt — talán legelőiz5T — elfeledem ojtdmat belfll-rBlflsárn?. t :X
Komor világosiágnt rovék éazru, a min* tán: • zömeimet kíasé nirgnyitottam, a két banditát látám szobámban,, kik egy lámpa meggyújtásával vesződlek. Nem szégyenlem bevsTlan!, borzasztó -ijcdulmem mogfoaatott essem tői. nem tudám, mit tegyek. Pb mit ii tehettem vnlna ?
Xátám, mint vrvék ki a gyertyát a lám-páoür,\' bogy* tintahír lómat gyertyatartóvá váltostaasák.- As egyik légszesslámpámat akari meggyújtani, ele a másik lebessélé S| erről, azon észrevétellel^ bógy ha zavartató nának, nem volna talán elég idejök, ast is^ mát elolfanl.
Erra hámolatoB gyorsasággal él Bgyes* aég_ge1 álflrkéizék íróasztalomat » egoasSéf k«t^nutorsalomat, melynek megnyitás áho» áTkaTciúkal haazUTtlurtr~Mlutáü esmegWr-tént, s a s&ákmány egy kendőbe volt kötve, as ifjabbik halk ka rum kod ás kö&t azon indítványt tevé az oroguek, engem — a mía iU^ra kfildeni.
^gyamhoa közeledett, asótvoná a fflggB-yőket, i n\'dis nem nierém ssemaimet föl-yitni, mégis érzem, hogy árusomba riésett. JLamdt nMnlvást fi.rdult, a zsebében kezdett Jnrkálm^raTiiíthiieresnö valániít:
Eddijí azt rományiéra, miszerint, ba Bírást színlulék, lo\'g lább életemet fogom megmenteni, mert mt*g valék győződve, toibelytcaa-tára kerűi a dolog, végem van. A két rabló mugaa erős omberuk voltak, a én teljésen fegyvertelen.
fiiig as említett rabié zsebében keresgélt, nem tartóstathatám vísisa. magamat, kesémmel titkon nyakamhoz nyulhl i egysBen-mlnd,meggondolni, mily kevéa remény van főon^ hogy valamikor Ismét egy vidám ka-* ráosony] lakoma fogja ast megörvendestatni. Képsefje el valaki magánad ha képes, rémületemet, midőn as öregebb gonesatévő türelmetlen hangon főlszólitá fiát*, hogy Mgyorson yégassen, ha mármígaksrja tenni,
\\ A\\fiaía) ember néhány" a fOldotrooToTŐ\' tárgyba botlott, s midőn még mindig hlában
keresgélt bIhUU magában, a e -a^vakkaLcalntóa elhagyá
ÜZLETI
kérdá"étyJáV> mit ,0\'1 * kása a). Eleinte na utóbbi nem - látszók tudni, mit felnijén, de asután épp oly ékesen megválogatott.kifejje-séaékben \'felelt, bogy a kóat lunn as élés-kamrábm felejtá.
A másik rabló káromkodni kosdett as öregre, -nagy gyomra falónak líarveaáiöt, ki r-nem tud várakosní, mig.a munka, bevógső-dik, a fülazáittá bt nstttáo, menjen a kéaérj. : nNa csak hadd est, Bill,u folele as öreg, „mikor sas a sunka oly jó volt; bizony ma-•gad sem hagytad volna érintetlenül.: Do hallod, nem használhatnád est itt?" tevá hoszá kérdőlag, piestolyaim egyikét nyújtva fiának. \' .No: ugyan, hát: még m^t nem 1 Legjobb less. ha lármát téve önmagunk hívjuk a rendőrséget nyakunkra I Hbr^ja magát Q késéri s ne gagyogjon itt tovább, mert utóbb is fölábreastjök .a íegányi, a helyett, hogy karáoaonyi ünnepeit teljes csendben ss> ég bon engednők ünnepelnie.
As öreg elnyomott röhögésre fakadt fiának es élese fölött, Tevé a gyertyát q eltáro-BOtt.hogy a késtelhoasa, .
A két-bandilának-mosdnlatal oly sajtala? jiok Toltak, beisédők oly csodálatos világns noha csendes hanga, bogy bámulnom kellé azon ÜgyességeMa tökélyt, melyet gyaiáaa-tos mcsterségökbeh maguknak szcr&eaek.
As atyának távolléte alatt a fia sem volt tétlen. Föl bon tá angom gallérját s eaendesen ott állt mellettem, a másik viotsatértére várva.
Csak annak, ki már hasonló helysetben Tolt, ran fogalma arról, mily gonduUtsereg vonult át néhány rövid peres alatt agyamon. Valóban ast hiasea?, hogy minden karáestmy-Ünnep, minden vfg lakmárosásáva], melyek-beny mióta csamél"t tudok, résztveltem, vonult el lolki azomelm előtt.
A&ntán a holnapi napra gondolák, azon a se re te íreméi tó lényekre, kiket elhagytam, s arra, mit még egy óra előtt reményiek, hogy mielőtt egy uj karácsonyt élendek meg, ason Bseretetretaéltó asivek egyikét enyémnek nevesendhetem.
Emellett még elég időt találék, forrón Istenemhes imádkozni, a minden tehetsége* módra gondolni, melyen borsaastó hely setémből kissabadnlbntnék s as ily rettenetes hilált kikoralhetném. Eszembe jutott, hogy most, midőn csopán egy omborrcl volna dolgom, talán tehetnék valamit; de éppen e pillanatban a nyakamon fekvő oyklopakég ast is eszembe hosá, hogy osak egyede mesdulatom veaztemot idésendetie elő. Egy" átalán később sokszor osodálkostani ason, hogy a rabló türelmetlenségében meg nem fojtott. Mily keserűen megoánám^hogy nem filék asonnal tármát, midőn a téposöseten először haliam a lépéseket.: _ Végn n "rabló fogait ke&dé oaí korpát ni dühében. - ^As Ördiig vinné el a vén géxen)-bért.— bizonyosan Dorhoa jutott|B morgá
szobát, hogy méltd atyját főlkereoae; _ gyilkos eszközt elhossa.
Itt volta* idő ssámomra, » gondolhatja tok, hogy el n»m mulasztán,< Azon pillanat banf melyben, as ifjabb bandUa a szobát pl hegyá, libáimon Toltam; zajtalanul its ajtó hoa sietek, beess pám, a kulcsot ráforditám, a reteast elŐtolám, meggyujtám a lámpát kösel hnssLffrűn> éJr-.hálaérsaUől.~lérdotnirn borulni, hü bistpb pio-tolyaimmnl kezomben váram be a rablók visssatérlét.
Attól nem Toll tartani valóm, hogy nem fognak visszatérni, mert álkulcasik a akun-dőbe kötött rabolt tárgyak szobámban a padon feküdtek; a visesatérésnek tebái szán-dók tikban kellé téri ni e.
Klnyitám egyik ablBkomotBmiiidenori.ru bői aegitség után kiáltók. Mí-tresa Win^att; és ssolgáléja, kik o kőshea fölébredtek, k\'-vették példámat, e rövid idő mulra egy bú-tor sereg ssomssád és taáfaány remtőrasn.g.. élén as egéss hássfi henost&f kasiil átfürkv -sBénk. A gaocmberek egyike mégis megszökött, sem birát sem hamvát sehol seoj talalánk. Aa öregebbiket ellenben b.itcrr Bseg állapotban a pinesében lelök fői. H ly -setének vessélye nem volt még elég fenyő getfl, hogy TÍsaBBtartóstathatta volna a azon-Tedélyének való asolgálsttól, melyre a ki sértet oly nagy Tolt 1
Fflrkéanetfink eredményet.1 még ast t«l .-lók, hogy aa éléskamara ablakán átjutott k a házba, • asqtán álknlcsaik segélyével nyi-ták meg as n(jókba eaS ajtókat.
Bili, as ifjabb rabló, sitkkal tsmirtobb volt, hogysem aa ügyéb«n el rend-h nyniii«-zást kikerülhette volna. Némi ír 5 múlva fogatott b atyjával egyflit egy suaziráliai egyenesgyarmatra ssálliltntott.
Az egéss dolog sserfélftti föliflnésí okozott a én e karácsonyi ittuk nlntt bcasédlái • gya voltam mindrn társas.lgnrk. Ason reni:-kivfiK TéssTét, melyet epy4>4ttooyQS saere-tetreméltó ssemély e történet elmondásánál irántam tsnaaitott, még másnemű, ig^n kielégítő nyllatköMÍokra io vez/ttott, a legkfi- : celebbi karácsonyi ünnepeimet mAr saját újonnan aTspitott tflahelyotaon töltéei.
Sokszor bálát mondók nz égnek, hogy a jó Mietreas Wingate nem vt,lt tagja aa egéeí-ségmérsékleti egyletnek, mert ason gazdag tartalom nélkül, melyet pinoaéje néhány nappal karácsony előtt nyert, mintán-oxánsos aokonait és ismerősoit ia meg akoiá vendégelni, gégém nem lett volna képqs, szolgálatát megtenni, midőn ennek Ideje Tolt. .í
El mond ám így azon némi jelentőségű egyetlen kalandot, melyben vnUha BSorepel-tem, s jóllehet gazdagok éa szegénvok egyaránt mint Öröm és hátaidől üdvösük a kft. rács Dny t, mégis kétkedem, hogy ember e világon Inkább vóinn áthatva es érseImiiktől, mint es ama végsctteljeB éj ó(a án v-i-g*1 _
i-K*flI-S*MisUU» dM. IlM\'Bsa^task Bssaa jtk 1 Mktasj* rlstt-rsada. B /rt W fa. r- P»*wtj. táUr állWkiu i iHílhlkiánű, ast Htjuk, tiojy mlodkíS Y ft-\'M^larfta 4 fi* S& kr^ O^tw «W rtnJöS frt lí kr. ^sapy^.yáltaaáWa » -sslssája ^BatlvapAllalia 80 folrti: 10—SS frt aordi-
>* av~áae»4a3«B< sa-Btla\'astndkashikr hi^w altW vaJfüatL IsfUljpilIakaZO fok 19-90ff* WaV-Var
t^BjUjfis 15-^13 Vi frt. Barka sB frL H^criMrek i
^¦irw,^,^ .ed » ttrané. aTSöJ" niaoifii * MsvassaV: aBa; asens-
~_i\'eaatasas- OHmím. pUla;
^aiaíaneai ttta^ThíöaV ^tkWlMsslal tfetrtíUir/
»&¦-« fkaMb-ff trs^r kV. . - -- — 1H Télorlan «4—Sí•
tT^f^ Wff\'S*1" W TO-Trfimssa.áltVi tf sassjMUtfl faatoa lfttTo kz. "
^-btr.-H.. bnaa*
ll^^lflCSi* és ttbdu-WWSESjitVív^ imaaaáakéat.
utak. f«W» ás vSi«s:{sab»Í«rl 1U8- m 1SM-U -TÍAiktiokbBli — asméa -« frt -10 frt —.VBlSaji (a.. asass<árdi faketa iMé. 10—lift Uj baolbör vBffta >eLüJ*rr fa mh 7- M-ífrt~*r. B4&nj**ÜJLkÍ karák 1B«- *• l««B-lki f«Wr. U_ 16 fr*. mtimkint. ¦r-,\'.-Tisfa- «6 \'-ít* r — lf ._Bd« M-t-ts /fitlE AtséasB tTsstastSfe. M. —: Fcb.lt nwcr *>a! 1 frt s*— 7 frl «Ítí isketU * bt.
N.-knni»a| pla>ai árak áte. Sil.
Borad tbséja ts kr. Lw« ik-aája 8 kr. Bak ttoadfo Akr^KStaaltEs. 8 kr. Bpnjpuya:.ai4röJ« BŰkr—i f\\ \\Q k,T Karbabas fan^fs 16 kr. Jafcbns Aat/a 10 kr. flert<s-hos fontja SO kr. Ssalanaa asesaaja 88 frt — br.ZiIr fo&tjr-t? kr Ldeflhrt nioija li frt ~- kr. lvallszt bahsaJb 9 frt. — kr, Kanjértiatt Orntis. 8 kr. Kokoriesallut fontja A. kr. . Arpadira fontja 8 kr\' .Kalaakasa fontja 8 kr- aTliskáas f«alja-i8 kr. fooUj festja do kr. RsuasaataJ featla\'Sf se. LenmAfroUr Toa^s aökr.Ujbar itasij* 10ar. — Ósor itodje {q kr. Pesti sír Iteaéja 14 k* KaeJcsat aSrlMaáJa 10 kr Öabona-aAilaks itcaájs » kt, Tlrks1j«-piUaaa Iteaéje 40 kr fftUra-piliaka lUsdjs oö-krT-Hr*w f/aggra aUsaáJa\'15 frt. — kr öntBtHasjfjá-jiyertra fontja 81 kr. Wartott f<«IÍ» 84 kr. Bsapun avatja 14 kr. tVi fontja 10 kr. Keményfa Mg t fH — kr. Pubafa
Bla & frt — kr. Hrarsfa 51a & m— kr Fastdo mi-raje 40 kr. fiiáaa máaaája 0 frt 8o kr. Ssatau uii 60 hr. Samáar fontja 58 kr. tea fmtja 60 br.
Bétől péAréffoIyAst 30. 5% metaiiqueí 57.60; 6ft/B nemn. kítlnaiin 61.20; 1860-kl álIadBlmi kölcsön 81. 70; bankréBBTényak 716.— hitejintéaeti rész-Tényuk U9J0;, London 130.60; enöat ágio 129.60} arany darabja 6 frt 19 kr.
Feíetöa tnerkesstőt vVajdltn Jdiraeft*.
Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
2. t^áin 1867. ja
Zala-Soni(K|:\': :.,r/Jony.
in-;
Jn.V! I.v
¦ Ismeretterjesztő lap
1
i -
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, guzdiszal. tudomány és m fi vészel köre»
Minden far) 1-én, 10-ín,és SO-kAo ¦ egéas iren» ,
gset-ke&zíai iroda és kiadó hívnia!;
WAJDITS JÓZSEF ijQnjrkcreikídkiébea.
Előfizetési föltételek ;
Helyben Lástios hortliatal és vidíkn: juntán
>*n t • 4 írt.
A hnt liasábi
BélTegdíj mindéi
ptlitsorért t-KÉör 7 kr. i luráribi beiktatásért t kr. i ecTf1-\' be iktatási rt 30 kr.
b« iktaläu i dijn 1U kr
Előfizetési pé^Jpi^
_ ..... -óM"-lilrdeftjbe^. i .\\
ÜCJ Biintin e Up a i. r 11 e tat tirialpiAt iUetS & ö z I r ni fi if\'yír ^
ralioiliu vi.Líki Irvelct, b4riefln*«!¦ SUdobi« kaUtmriak NAGV-lULSlifSABA.
Az önzés korszaka.
A hitetlenség százfejü hidrájának első szülötte az Önzés, a féktelen önszeretet, mely minden erőt, minden lényt saját malma kerekének forgatóivá szerelne tenni Ez azon szörny, mely aláássa & család boldogságát s porba tiporja ¦ a nemzetek jóllétét; ez a legkegyetlenebb zsa rnpk az emberi szí v--büftj-.^ely- mináen-iiemeib és niagasz-tosb érzelmet elöl; ex min de h rósz forrása, melyből o merre foly, csak-nyomor és enyészet ömlik. Az önzésről mondhatni el, mit egy jelea keresztény büloá-u fösvénységről mondott: „hogy megtölti az erdőket rablókkal, a házakat tolvajokkal, a családot elégedetlenekkel, a vásárokat csalókkal, a törvénykezési csarnokot hamis esküvel, az ártatlanság küsz ötét szükség- és nyomorral, az árvák szemeit könyökkel, az Özvegyek szivét sdhajjal, a börtönöket gonosztevőkkel, a poklot lakokkal.0 — Mert miként a vasat mi t>em marja bűznie és eméBzti^niint a .rozsda , melyet Örunaga\'sztlH^\'aplál, épen ugy a szivet misem Vontja meg a törpiti el any-nyira, mint az önsés rozsdája, melyet Önmaga asftl, táplál és föniart", szól egy régi tudós.
Azonban az önzés káros hatalma fellőj wm^gyja-aí enyészetnek5 mélyebb nyomdokait, mint á Társadalom virányait; itt az pusztító zivatar, szikkasztó Samum szél , beláthatlan termeszraj, mely a társadalom szellemét, a közbizalom átfonddó repkónyét, a minden dicsőt éa nagyot bzUIÖ áldozatkészséget gyökerében emészti meg.
. § a daemon napjainkban ugy látszik vaHin&rkában szedte össze társadalmunk kormány gyepldit és uralkodik azon. Az önzés korszaka elérkezett.
Mit íbllengezd gondolatokban elvontan kifejezetik, lássuk aa élet sstnterén kUiiöpí ruhájában.
Nézzük először a családot. Vonjuk el a függönyt, b lássunk egész szemtelenséggel a meztelen atukokra, kik a házi tűzhely körül siit éreznek. A csa-lád a& egyes: tagok ¦ bnzéee, élvezethaj-há&sása által megoszlott.
A házi ur mesterember, legényeket tart. — Dolgoznak reggeltől estig \\ az osasony a gazdaságot látja el, a gyermekek , neltogy terheikre legyenek a szoba lakosainak, künn keresnek szó-rakozást. Feierubend vari. — A férj a cassinoba vagy vendéglőbe megy, hisz esukj sem, veheti rósz néven, hahogy kibae%& napi fáradalmat egy kis politi-sáláa*al,B valami kis hegyaljaival kiveri gond teljes fejőből.— Hát a háziasszony merre van? A fééj nincs honn: as.uk neiu görnyedezhetik a nő magányosan mindig-7 otthon; elment a nagyobbik lerin)nyal a 1 piaezra sétálni; a mamák többen összejönnek, a beszélgetés tárgya nom fogy ti; leányok nddig kissé eltíbbre mennok, közlik .tetszésük tárgyait egymással, néha egyik-másik ioWék fiatal ember canllnkozik hozzájuk:
a mamák liátul vamjait fők bedéig ef-nek. — A szülök távol levén !1 házi tűzhelytől, mit miveluek nz érettebb férfigyermekek, init a legények, mii a kicsinyek ? Nézzenek magák utána, hiszen csak nem lehet őket mindig Őrizni! ^
De néznek is ám. Az idősb gyermekek fölkeresik az esti mulatóhelyeket, a tivornyákat, dőzsölnek, míg a, papa tdvüT Diaiad n háztól. Nincsenek fölügyelet alatt, élvezik n szabadságot\'\', mely korán visszatükrözik urczulon. Az atya véli, hugy fiuirak nem lehet sem zsarnoka, sem hajdúja- hisz már elég eszök lehet; azután c.-*ak nekik is szabad kedvük szerint mutatni. — Innen van a fintalnág romlottsága.
A kisebbek mindennemű étezni gyermekekkel összekeverö\'dnek, ettől ezt a sujtásos szót, amattól azt a tisztességes epithetumot sajátítja el; vagy legjobb esetben a szolgáló folUgyelete alá bízatva, a "legdurvább tettek szemtanúivá , ocsmány szavak utánzóivá 1 tétetnek. A„azolgálók kórunkban, a. ¦ gyermekek legnagyobb ruéttdye. A \' szülök önző élvezetszomjukat a köte- 1 les, a nemes, de áldozatkészséget föl- I tételező gondos gyermeknevelés elébe j téve, igen gyakran magzataikat a ko- j runkban nagyon is romlott szolgálók ! gondjai alá helyezik. .
Itt a félelmes mesék által a gyer- | mekekbe a félelem érzető csepegtetik s a bal néphiedelmekben erősíttetnek | meg. Itt rngad reájok elöfször nz ocs- 1 mány szójárás\'éa káromlás. Itt tannl- j ják ama szép dalokat, melyek az ár- 1 tatlnn ajkakflt beszennyezik. Iít Iái- j nak, halinak olyan dolgokat, melye- j ket bár ök még nem értenek, do ki-törölhetlen benyomást gyakorolnak | reájok; főkép ha magukra hagyatva i a cselédek többen összejönnek vagy ! pedig Ök fbikeresik azivök tárgyát.
A családfő tehát nagyobbrészt gondoktól elfoglalva, szabad idejét kedve* szerint tölti — a családon ki vili; a nő magára .hagyatva élvezetet keres — a családon kivlil; a gyérmetek fölügyeletet nem érezve, szabadságukat élvezik a könnyelműség elvei nyomán; a szigorúbb nevelésre szorultak, a szolgálók rontó iskolájába járnak.
Kérdem: hol van a család? hol a nevelés? A család az önzéstől elragadva megoszlott. Mi a következménye? romlás; mi az oka: az önzés, — így van-e ez általában? igen, mert az ön-zőfl Jtorszakát éljük.
Lássuk még a családban az önzés káros befolyását nz iparra uézve. II.
Az ünzés^ fkttyu gyermeke az élvezetvadászat. Az önző ember élvezni akor, kerüljön nz bármibe, áldozza fül érte" gyermekei jóllétét, osaíádja boldogságát.
Egy czélt lát maga előtt, s ez az
míSrti\'kbi\'f g"yo7,odik .
keresi, minél Jobban msg hugy csuk kevés ideig él-\\ezhen. Ede, bibe, c-jrnede, post mor-te|n nulla voluptas! ezt hulljuk min-denlelol Imngzani napjainkban. Edité, bibi te colleginles , pont multa Bnecula jitícuía nulla! ezt éneklik majd prd-zábanT majd ver&hen, a feUőbb körök-bek épen ugy, mint az alsókban. -?13 ezen elv szomorú visszahatást szül, fBíeg a TcözéposztáTyban , mély "főleg az| ipar előmozdítója. Nézzük , miért dó|goEÍk hetenként a me t rember? hugy vasárnap és héilön jól élhessen, Is&ertem csa%dokat, hol hétköznap ntíg volt kenyerük, de vasárnap a ha m?g maradott vulami ;i keresmén) bol bérién egé»z hikodiiliuat" csaptak a kereket aierint, nielvnek e iiajokbau nyakúra kellett liáyni.
%z élvezetkor, mely egybe van köt-veja hason léptekkel lialudó fényűzéssel, uiig egyrészről kizárja a közjóiéi magasabb eszméjét, pusztán csak Ön-migának zsákmányolva ki munkássá-g^sk ! nyereményét, másrészről kia-posztja a baszoiiereílrriényezneí \'iegély^ forrást, nieljböl saját mesterségére, iparágára vagy kereskedésére nagyobb mennyiséget fordíthatna. S igy mindig az ipnios "osztály a kezdeményezés korlátai között mozog s nem emel-kedbotik föl oly állu|>olra, melybenmind az állnmnak nagyobb haszhól, mind magának éa övéinek biatos ál-liíat Rserezlietne, Kgy kis syerencsét-lenség, betegség vagy kárvnllás, vagy" csök öregség: s az iparos csalódástól a társadalom inkább tengődő és segélyre tzoculó, hogysem tetemeB hosz-notliajtó tagjává válik.
Számítsuk még ide épen az élvezetkór és fényüzésszUlte ndósságcsinálást; midőn ugyanis az iparoskészletbenlevő tényleges erejét, készpénzét, melyet osak nagy nehezen tud megmenteni az élvezetkor körmei közöl, mások számára rendelt ipnrczikkre vagy mesterségére költi, ásóktól pedig, a kiknek dolgozik , pénzt nem kap , hanem csak a kereskedői jegyzőkönyv hasábjait tölti-meg az adósok neveivel; ugy nem csodálkozhat un k a iparos osztály, nz állam legnagyobb része sze-gSnységén s vele együtt az igen szenvedőleges állapoton.
Az önzés, az élvvadászat az oka, hogy a szülő gyermeke hasznát saját élvezetének elébe nem akarván tefrai, házasnlandó gyermekének, akár férfi* akár nő legyen az, de leginkább, ha leány az, éltében nem adja át birtoka egy részét, melylyel n gyermek jövendője boldog sorsát nlapíthatná meg, mely tagadiiatlau az iparra, az előhaladásra nagy befolyással bír.
Elvitáahatlan, hogy ez önző-korszak a szülőknek nem ad garantiát, liizto-sitrékot, hogy gyernjeko megvető háládatlanok számát netii nö-
fejthet ki az ij n annyi erőt nem 1 niáxoknak annyit, esetben teltetné.
Az önzés korszakát iéljük\\
éa ko enVedéaben KzinÜhai magánok , mint azt idlenkesO
__ VÖßGYI
Level e/zTé s^eíkA.
Üiakaaaág^ janoár alejéii. ÍSCL t\'üítlíh Las éj blpesBlá, \\ \'
iinrlen_ midőn . psravKt
As aKcldűok cttÜQ
lakik jól tolb. f 1\'SrköIt huj a liu^riailian Jú tárúe Liüuaíoival, \' Esiik néha egiei rxag, Itclk reá múit a r"lV\\ — —
It Lajilan itt a BÓtd", mídön r kun ember kiválujógoB jngókkiit t);rt \\ a teU\'uilet&a- nem.\'B vármegyék i ní-po t-B^k aiért ízül.-tett, hogy a\'kegyelm__ földes nriiság-nk igivonó jflbbág-ya axnpitrod-jék. Hej i dtí mi.Bl r>tt ía, iti ,t ináakep-IrO*-ták; minta az „epyi\'ntőség" igéjt [estté vall, níóla a fui ast illet^gyanlóon kontrái a kunetubor a vármc^yeJ parabíttal, v*gy ha ugy tetssik : az iga alól ktazab.\'iditxtt ira-ruBStnemrjB azt a nótát fnjjai egyjmat"5rlB jdrjn, a mit a kunemb.T f bin most már úx 4 uót.;
: »Öa jáj,;mLr\'mtn2feflá\\ ÉpUfrgtalsoóWflS* ¦ f- \' ¦\' " Aí ejtán hx ihxcg rémeiea topoffut — Kincí fordított ki»a »j bir csak krumpli Ifuino, A utgénj nép curl majd ctak kitelelne. —
PDrkftlt bntaak véj«, torát emika alncMB _
A últoti kapouu rítkin kuü) lueo. Kenjér iIdci r bixban Brea a tiakajuf -EiMutiÓKll ojikorog aa ajtí. Dobálják a biiafc .drada drada droia ítaiaf
\'"""Külyául tBBgTíUen titít)íJfalk7^QBdÓ"mt---------~
"TfŐl i. iok ádóuaj ogjmiarű rAfcálrl *
, A »okféln kontó nem tit a rorá*Ta TeklnUleí arak bol a .rpiemjnló T . " Hol a aégf íogaloi - hol tan a «ok tio.f T Porüriba in.cntck ! édea atjÁmÉA — PompAa egj Állapot QtBC roeff a — _ o^ila, Péns pinn! te imádott bílrdnya nirünknek Hord letl a képe, 1 úáptéfre — ísjoedaek 1 Mem matatoa ma*«d alig ismeranli tii, Elfordítod tötnnk dra-aUus oretárL — Felfonluít rilÁg « ! felfordaltsnk bíaoe, Igj fetfordalra hit az amber alt tanaaj — >\'alfordnl»a-|aj, áa — leginkább caak bitfa: TndTin hogj a földit, cinc««ii raaraiüat ¦\'•— Ok jaj már minekünk boldogtalanoknak Aí ajtón aí éiuig rémes«n kopogtat."
Ee raiít Qram 1 a m! nótánk, melyet mia* den entbor a legniófysbb fájdalomaial éna* kclgel üzon eazteodobea ; bjh«fS, lingy asa : nóta a tavaszra még szomorúbba válik, adja . aí ép, bogy ne agy legyen. .„ .
Annyi niilank b Bsegény ember, kogy Isten a ru^gmnnrlliatdja, tníkep tehl kl, • Cao* dilatoa ditlnp, hugy aa azulctt bapírendan levő lopások, boa ¦ katara-áaiaok^sáaknem teljesen nn^Btflntek, a caendbiitraakttak a kerülűü Lalnogyoknak «bg v«n dobjak(1, . mégi* — valamely kerületi (isatrfo^l&< *k cfliíbe jututt a rögtöni te 13 biroií? ffllállitiWit hoaoi indítványba a J4aakank*riÜeUwnY mi alapon, holott a beérkezett jelentések ~ saerint egyetlen egy rabUtt eant a un jfofJalt , elfi itt; legyünk óvatoauk a Urgy k&rűl, ne flaíflnk lármái akkor, midin erre legki* lebb oknnk oincs. ~,
Az adoexccutió— hála Utennék tSlthik eltávoBtitt — naro tndván bebajtani aemmU >¦¦ ott, a bol semmi sinos; ^4t*eIoVe is tBdtaitpN^ b nincs rajta csodálói val*. —t —•v"\'"T\' ;-; ^ :
A h?lybob, ataa a koitssentaiklóii ertt;-"\' no hirsceriut batyabíU reodai,¦¦—jöJeaa \' btaany, « nagyon-, jó leaa mtndeyT4k bátyi raellátégy-egy ébea tTyaramka^fi^l^rjteu a me^marAdt balladák kárbamr Tiwaawiaj - - "" A fénykípéiaetl levatetek^pjy áltaíinoa" szülőket t ffiayaxeai divattá váltak, bogy asfetaaaon -kerdéitk\'-U tennünk, valfisájrfalirBáf-TiH-*""^
elf; de nz ifjtf-is., afjja -éltiSlied ke- 1 "ak qunkU • f«Z7 ,
ceí kötve levén, legszebb éveiben elő-
élvezet; és pedig ezt annál nagyobb ^haludása tényezőit nélkülözvén, nem 1 *j iL*p teiT« ¦ u«ta« eteMju
•mÜktfdoeavváiHMunJilMiD, * ^ir ne" marta* hangáé «u, !?0 aaójt rrml>*9 ondani - oly^a^AitWfl^l alájár sJ^SaWi hogy koreSttJRptall piijukmt,
jainoiDüál ^ino.abl?^ lafay kun raj-" ^ívecika, *-TBbb*«fir mo^keftbinwlnttiikTSjr -Stoaáiai; "melynek isléateljeatéf* a nem Uirrfénya asr itteni |»\'lB*iTiülgyekot <dy : \'bajoaa4Í aaéppé teszi. ..táján néha. túlzott kiseia^éayÜzéa, a jó lonn.a -ZTHvill\'a mai
Ín~aag4* \'¦¦\'\'Wölíen — valami kartqnaxövat ib a; *«béaaclyemrigaqd helyett, azthUsem ab; baoi. fel Umernók kilóianket; —. f»*de nem irt a magyar hölgyben koloti fajinál\' a vér-J^ksJánál..fogva\'egy ki» nemes rhHteág*--: ~~ csak aáotan amas utálatos gttgbY-ne esapjjgn \'¦"¦""ál. mely korunkban.oly sok- farjkaa ménen* d« ".bígy a párla-aliit. — De ol is törtünk agyunktól,nem ctélunk professori cs«pTpfal iecSkiatetui "a aaép nojjryvilsgol, tcaaek est eaelefcedni a papáknak» k;.k-.ek szintén cjasjlkiitioJ^nábjLkipádrült bajusssaal, .a ai-" ~ mára fésul^üaxJisjjal éa i*aakillal áldozni a hiúság istenének L>k?fénykíp átélvén ismws a takarói temetőiket aa utódok méltó bámu-"Nlaürá.
jNpalegyletOnk is van, melynek stfűrgnlmaa "tagjai- kíVélÚAn "igy^keanök megfelelni a mílssem elé tűztek; Esten jóvoltából másfél év éta áll férVa több^nyilvánoi előadást tartott, szerencsés volt o^eatbudai orsa. senej Ünnepélyen ki}srj;mukpdfy_ — a hideg réaz-veUenae^B^appanikÖaŰiiyÖBtiír dacaira is, mulyerklllonSvimT rfájdalom épen »» értelmié égben tapaszt ni, önerőjéből a ikerült mind ea ideig aíép egyetértésben i dalárdát véri ¦seretetber magát fentartaní, b habár oom ritkán kellé kuzdi-nle némely nyegle sfilot-len élcseakcdőkkél\' a egyes mükö33 tagúk - nsij^iitörtValiVftr, (kTköék óhajtjuk^ hogy a szentlélek átallja meg aaivöket), azért még ma is. 18 működő tagot számlál. Aa el ^ aaakadtak—sarába—azá alíthatjuk ZágnnyL György alkar igaigatót ia, a hires „Szatmári, emlék* esersőjóF,, ki o ¦ a erze menybe* méltó érdemeket szerzett magának agy i« -mint kacigasgató, — Ugyan c cáfolj a meg Z- ur a -tisztult-d alám k közt azon átalánoson elterjedt hitet, hogy Ön képtelen egynóg^-Bióla--müéneket vagy dall beUnitani, csapjon fel ajra kósónk,_niert_ mint kunssentmiklósí _ kántornak et valóban nemcsak hivatalával öasscUUk, de Itt a tanítás mellett nagyon aokat luhet tannint is ; hn már a „Zenészett ¦ lapokébiatoaltási réesvényéhea egy kraj-: eaárral aem járult, legalább igyekeasék a tévedést mint működő tag a knrbarr a második felhang (tenoré seonod) szólamban bely-
. ¦¦ refltni. ....... ..... ¦
Beszélik, do iga* Ii, hogy Ssllvoester es* _-_téJjréUaJUenl art kompániából egy töredék
nftgyhaw a tljjnaf*! filtw
megjvfolyt a 18"és 20 kros roia bármint a "Itlla^iM,—Tepnltsfe^a^hladzkok si»Tte«íér u üres légben, ivott a fold is széles jó kedvében. ^yaléW-oaifra a« élet, éa sok nyomorait komédiát lőhet látni benne.* — egyik:
kelténk aárba dobálja a helyett, hogy:a sse-^ébeattkDek-ádni; — ~ itt dlnom-dinöm,
—8*«7 .......
¦, amott ¦traVéi fogeaikorgatáaj de jönni kell, ,-¦ ; éa Joonrfog egy Időj "mikor megfordítva ál-\' Iand:^dQMgi ,mert valósan * keserűség pofa ancaordaUig van.
Forduljunk e| ea utálatm képtol, a öltös-tessük vidámabb isinba gondolatinkat:
fii vámok sserkesstŐ amik boldog aj jvat ¦ imbelSfiaetfit, ¦ eseknric asintán axámos éi boldog ojévet, megelégedést i keretetény! tth-aisaM • reiqk nehesOlt napok elviselésében.
BORS KÁBOLY,
Zala-somogyi hírek
A kadaeragkiegéuités agv jn. 4, deo, S&rjftr isU& ciáaaán rendelet álul «a addigi . asB^áalft) ^léröteg léayogeMn m6tk>*UU-töU I^e^egaasbb ponjQaJ a. bfiretkesCk. a ¦Mlgálfki > Méla 8 évről 0 ra ¦aaJlittatik le | apWankxaalapitotlsorauIaa (an 186& tr*. •<*rf nalyeU mind a hátW koros Ktáiyb« II haákntalcaok, ka a axqjgálatra kepeiek, fol-tétl^U beaoroaandók:; tnlgAS eddig unk4-Wsarn &>ra emnltotoit A hadai)-kiterjed aa orazig minden la-—.niivtatuk aa ajzyea hlir«lekaaotck Ú tavlfalnos i&téaltekaél mffkAdo U-ateHiég alél valót meg-cctaanik, de ajiadaerag-, l Ulmeotéa filltélrle* né- : 7anin>Lbea a felafilib (jak., bftjnkániaaoo: ¦áfagba. rcsak egf «vlg Ur-* "Inl * letelt lliftilviufr*. .íiatek mftartáMlisHt*V: ;(aaonl& kTAWeHiéiiT-akli réiaemlttek. E» TDllit tagadni vta
luhet, káfi hogyasok nlkolmánykirüli utón öoli-öy által Wptetnak életbe ——?T~~-r~ i v-A ftíyLveoUT--aj«t«je.) Uult ~év utolsó napjioak TÓg\'óráftan valamely su-hantába helybeli rabbi ftfihoa ogy égő ka-itdoaol 4#«gy negyed font Ifipart dugult. Saerencaéreeaj.belybtjll\'i polgár-aáégö.ka-póoaot ésaréveve, á mielőtt aa Ördögi «aer. rorggynlnot volna;elblU\'a nélkül, hogyro\' asabb kovetkesménye le ti volna. -
~"AlS yl ve at e r -e a t i dalSr"d"a"0 H«Iy-daLirdá"k _Í&init .eg^lólvpaatdua.estét sserzett pártoló tagjainak, kik szop B*ám-mnl jelontok mog. A dTiliTrdn kővolkesö mű* sorozattal mulatttiU aa o^ybegyültokot; 1|, Nyitány Snppó (ITannon^)aaser,, op-jrájaiiél, eliiadá a ionok ir. a. ^Jegenyufa tetejébe." jiépiralAyillilertiJl, éneklé a dalárda. 3. „Ca-vatimi-u Üjllini aSomonnibulau operájából, tdriidá a senckar. 4,. BEia Kónig ist dor Wcin." Kúrától, éneklő a dalárda, 5. Ario, mis „KolMild." Frochtól, elóodá a nonűkar. C. Máskor." Krciitzertöl, éneklé a dalárda. 7. BFntponrri Offűnbacll BScbÖno Heléna" opérettiéből, oI5ai!4 a zenekar. 8, j^lloűe-nen." tíngi-*lsbergortöI, éneklé a dalárda. *-„Gaiis and Itíol tor." Tréfás operetté. — Ext táncakoBsoru köbeié.
Dalárdánk fárnóbatlanul működik, és mcgérdomli a dicaérelot ; hanem dalai nem akarják a ssabutosságot elérni r hogy hol van ennek oka, a tagokndl-o, vagy n kar-mosterné^\'ast nuhés kitalálni; aa erőltetett kénysxerSnindeacsatre nngynn is észrevehető. Nem miil\'.sitbatunk el ezúttal egy tagot megemlíteni, ki mindenkor és míndunbén kitánüHtiíán, ha máskép, nem, hát öltönyével. A működő tagúk fel lőttek kérve, a mennyire lehet fekete tnngynr öltönyben megjelenni, de ezen különSe természetű jó fiu tán a sEcmokot akarván sérteni, fokote kabátban és bő sárga plundrában jelent meg a asir.padon; ki is tűnt, aaigos, épen ugy, .mint „szarvas4 vondéglőaQnk agyüstü nagy-
irftü Hü- közöh *~----\'-------------\'
^"(Nómet Berta hangversenye.) F. hó 6 i\'n tartatott meg a „Zöldfa" nagytermében Német Berta hangverseny, oly számos és díszes kOsünség előtt, minőt Kan tus a vámsa hangveraony -alkalmával még egyÖM, nőm látotL Aa^est hősnője most másodszor mutatá bo magát a jóakaró kö-aőnségnak ; U általán bámulatot idézett elő, bogy alig két ?7 alatt magát Bécsben — több pártoló segítségével, kik kötött első helyet foglal a sukssor dicsért emberbaráti szeretetről ismert Oatlman csalid — a dal-aainbás Bzámára.kimQvelta. Hangja erfis ée kitárté, és biaton remélhető: hogy lia tanulmányait oly szorgalommal folytatja, mint megkezdte: néhány év alatt ela& helyet foglaland el a dalhőanők köiött, A bangveraeny kiegészítése Ül szívességből köaremftkadtek :-"Fy11emann tt.""Ja a bájos Mascbanszker (Gattmann) Ida asBsony. és "BjrBrsnyJtangu Kartschmaroff helybeli tzr. \'lant cbóríatq-, ea utóbbit nem vágyónk képesek elég dicsérettel halmosai, hangja tömött, gyönyörű, szép, iskolája bámulatos, ~felBaaáB&megnyerő;alakja kedvissynt a"tor-\' másset és művészet központosult A hangversenyen körfllbidal 8(X)-an jelentek meg, Nem malaszthatjak el asnttal Uaét eliime* résünket nyilvánítani .Gnttmes atsaoitybak, ki nem os ik a bangvérimnyxönflt eaimos jó-lé te menyé vet halmosa, hanem a terem fel-ékitésére oly gondot fordított, hogy a\' ditait-mény nem egy hangversenyre, hanem egy fényea tincsvigalomra ii, beillett volna. — Vajha ea*!*, jósaivá nő még aoki jóságét gyakorolbaasa l :
(Tános.Tigalom.) „Csáktornyáéi vidéke fiatalaága11 aa ottani saegénj«kaégé* lyeaéiére f. hó 36*án a BHattynbos" ozlra-aett vendéglő termében „aartkörü unexvi-galmatf.nndea. Eaaadate Siórakor: Ssamély* jogy-l-fm kr.^aládjegy 8 ft. ¦\':¦¦; ; "AíFányíi tAnoavígalom.) A f. hó ;10-én.tartandó jótékonvcaélq fényei tinca-,vígalomr_a oly nagy előkésaflletek történnek, bogy1 bátran elmondhatni, miaserint á Du-\'•aántul talán pnrattan len, !aWeth kivilágí-taaikea 400 gyertya kívántatik. Oritnbanm -flgyea aenekira mellé a jóhirben álló naom* baifaelyiek ia jönnek. Zala-, Somogy-, Vaséi Soptonínegyéböl már S00 vendég van elő-jegy>*ve* Ha a* at kcdveaB lesa, a „Zöldfa" lertne fényben tog tandökfilnl
sett Woin Samu egyhangúlag elnöknek, Stern Mér-alatnőkaek, Spilaer titkárjai Polák""W\'i U. penatárnoknak, választattak meg. A viíaaalmány megvAlftiztáaánál oly betráoyoa viaMaálóiak j^flrténwk,\' hogy jé-; nak látták, aa ujvalasatroányi tagok meg-VálttaaUiát jan. hó 0^a elnalaBatsni, mely hapon\'teljes rendben meg ii tartAtptt. — K derek\'teatQletsok.dloaeretat érdemel, mart alig néhány év elöjt aa életerő eaak pillogott, ma-pedig.ülyiJtellomét09 helyzetben van, hogy megktteefiti a 300 tagot, néhány -OTer^ötethöl-iiló könyvtárral én tbbbeoer frt értékű nornjcgygyol rendelkezik ; jóval felülmúlja a többi egyloteket, óa oaon elő-robaladái eiakii a tagok öeonetartásának éo as elnökség ügyei vesetéaénak-köasönhetö.
— Gróf Poatetios György, Zalame-r*yo fotopánja, kinek közügyeink, kűainté-soteink i a nsenvedö eraberlaág már oly sokai köaEÖnoek, a megyebeli Inségeaek fbl-eegélésére a régebben felajánlott 1000 frton kivűl, ujabban S00O frtot ajándékozott.
A (Saerencaétlenoág.) A helybeli Indóháaban egy felflgyelO vigyázatlanságból a kerekek alá került, a eaerencaétlennek feje öasaesuzatotl, és azon pillanatban kladá lelkét.
A (Nagy rabiáii) Sopronmegye Belet helységében IS álarcsos rabló rontott aa ottani iaraelíta kereikadShöa, kik az üzletből nemcsak jelentékeny mennyiségű értékes holmit raboltak el, hanem meg vaa kasa-Bzáját ia, melyben néhány ezer frt kjazpénn éa váltók voltak elholyesve.
— (H ibaIgás 1 tis.) Lapnnk ranlt évi S4-ik axáníában a „Nyílt tár"" rovatban a ^fentebbiek" saó kihagyása miatt csakis a katonaság emeltetvén ki, pedig aa elöljáró-aág a néppel egy Ott nagyon is megérdemlik as arodalom ressórŐl a köszönetet.
tflsngverieftT.) F.Jbó 12-4n Pylli* mann Farenoa:virosttnk jóhírnev(l zongora, atttfél*!¦,»;¦\'. aagj-oaainóban \' hangveraenyt rendet\'Nem;tagoknak_Ia isabad a bemenet A HAkedy Lajoa jóhlrban álló ma-gyarzofigpra-mttvéia^f. bÓTfntoyán: hang Vér-•enyt óhajt vároauiikbon reödeaDÍ. Mér élőre
aöi
Stomi
A tKeVeskedolmi ,ogylet) Jan. 1-éatarti keres kérelmi egyletOok véUsit-mányi gySŰésót, melyben U érdemeket sier-
- Fövérpsi- és vidékihírek.
— A hadsereg-kiegéssi tési pa* tjnst a „Hon" kővetkező szavakkal kíséri: E pátens tormészetesen annak idejében a magyar orasággyfilés elé, rafht kir. propoai-tiőlesz terjesatendő, miután Magyarorozág pátensek állal tőrvényesen nem kormányos-tatba tik. Nem\'is kétkedünk benne, hogy aa éltalános honvédelmi kötelezettség elve i aa ebből támadó rendiser azon magyar országgyűlésen, mely felalSi magyar Kormány jelenléte által törvényhozási képességgel bi-rand, nem íi fog ellan&éire találni. Iliimen ml ia azt óhajtják, hegy a nemzet minden osztályának minden ép kéz-lábbal bíró fia legyen kéia védelmezője a hasának, halálra késa ba|noka aa alkotmányos isabadsagnak, éa fiatalságunk kapjon férfias, edzett neveiéit Annál inkább kell már moat.asou.rtv ményflnkhöa- ragaaskodnank.-hogy hniánk alkotmányos felelői kormányzata mulhatla-mil helyre fog állíttatni, miután e minden egyei honpolgár közvetlen érdekébe vágó rendssabdly, amily Ungiebealéggel keresz-tül.iihetőnek látásik, ha. egy magyar felelői, kormányintézkedése mellett Magyarország él a magyar korona magoltál mosására híva-tik fel hasánk flatalaága; - kétisereien oly nebesnek tűnik fel azon aaetben, ha e rend* szabály egy nem hasai, nem felelői kormány: kesébeq, nem Hagyarorssig, nem a magyar király érdekelnek, nem as alkotmányos ssa-badságnak, hanem netalán épen roindeaen isent fogalmakkal ellentétei poUtikának lenne aegédeukősévé.
— Uint Aradról írják, ottan karácson éj-jelént a.yéros kellőItaaepéo, a fStéren UvS Andrényi-féle vaakarBskedéo irodájában le-\' v8 Wertheim-fóle rendkívül erós iserkeaetfi péns- éi iromány-isekrény, említett éjjel orfiasakosan feltöretett f Továbbá az eaen rabliat; migelOaőtt: ójjoV Irits mftlakateanál túrtak, be, aonnao » W«tbeim*a»akrény feltOriséhes laflkaégelt isarsaámokat,1 valamint kulcsokat loptak el, ,a*a asenzámok aa Andrényi boltbani másnap tneg Ii találtattak. -Sserencaéreiesakogy bókot volt ídefflk fel* •sakitni,.. melyben néhány irományon kivöl, alig volt 20—a4 frt péns, « e miatti boaza a Agukban egy öaedaUt hagytak hátra, e né--meífllírt atavakkal: „Dteae verfiuehte Ver-thoimoassa." AaonkivQl a bolt pánzSókjabóI néhány forint aprópénzt ¦ egy nTfetöltönyt vittek oh______
— A ^Uangaria" bistoaitóbank igaagató-¦iga körlevél által tudatja, bogy as intését helysete iránti vissgálatűt befej ea te. — A függő, még ki nem fizetett károk álJitólag csekélyebbeknek blaonynltak, mint hitték, utóbbi időben a károk gyorsan lettek fiset-yo, i atártosáiok a jelen igasgalóiág alatt több mint egy harmad rést szel csökkentek* A kiirt $0 notnyi befizetés által, a körlevél saerlnt,:; aíagközelebb Jőrti ssQkségletel fe-deive: vannak. Végre ígéri as igazgatóság, < hogy legköaelebh egy. Btámokra.;alapított expoiéval foga kősőoség elé lépni, él egy-,
I ssersmind ej. réasvényaliirásra fogja ast felsaólitanL . . _
\'"T"i UJ ó v n.iy«j á** fl képvlaelflháansk a fővárosban jelénievS tngjai pártaaineset nél-kttl tiiagy iiaámmal Jcieuiek meg as elnök SstmtiTaiiyf Kárelynál, kit társai nevében Eotvos Jóssef baió iaép beBséddel kősaOn-tOtií Innen as elntttevezotése alatt a tisztelgő testület Ddák Ferenc hes az nAngol ki-rálynflböa" csltuseH asállodába ment tízent-íványi Károly tartott Qdvőslő beszédet nagy hosánkfiához, mire Deák Ferenc a a követ--keaA~aaavakkal kösaónto.meg a viazonxá a. boa&á intézett kivonatokat: „rjRivne kiván-lágtokat köasönüm, ,ssállj<in le reátok éa o&aládaitokra-is o& íaten áldása, adjon nektek boldogságot, s midőn est nektok kívánom,-kívánom egyúttal e sacgény basának is, mert ti nem lőhettek boldogabbak, ba a hasa n«m an. A mait év elején mindnyájan tudtuk,bogy terhes köteleacttaég nyomja villáinkat, de hogy e köteleaettség egy év alatt annyira súlyosbodjék, én legalább resnemről nem hittem. Annyi minden félő csapás, anyagi és pulitfkai.nyomói ért BaaLkeiaa.árhen, hogy asokbol, agy a mint óhajtjuk, kibon-takosnunk nagyon nobés ; nem mondom, hogy minden remény elmúlt volna, c»&k aat, kogv a kibuntnkosáa neketsebb, mint egy évvel eselőtt. Mi megteasunk mindent, a mit tenni lehet, -mi elmegyünk addig, a meddig mennünk ssabad, a a min tul mennünk a kötelesség tiltja. Egyre kérlek titeket, bár mi legyen is fáradozásaink eredménye, legyen as siker, vogy aikertelooeég, aa elsőben együtt osztozunk, a másod^baa együtt ssenvédünk, tehát bárminő legyen is a Jövendő, mit az Isten minden hatósága reánk méft, ne vonjátok meg tőlem bisnlmátokat, őssinte barátségtokat, miután e bisv-lora éa barátaág életemnek legfőbb bGaake aégo.\'f —Alig némaltak el a képviselők bar* aány éljenei, b már a főrendek táblájának tagjai b. Majtbényi László bárai fŐiopán ve-setése alatt, szintén szép Beámmal iélantek meg--Boék-Ftirenea— ü^vea4é«ére»----l>éli--l3 órakor a peaii váhuatók küldöttsége tiéstal-
gett a synjtott át egy diesalbuniba foglalt bisaimi iratot, melyet igen ookan Írtak alá. A bizottság elnöke bs szónoka Hajós Jősoe? volt, kinek beszédére hosszas éljenséo ntáa Deák Ferenca következőleg válaasolá: BTioa* telt barátim I A legbeosesb ajándék, mivel polgártársak polgártársukat megajándékotü-hatják : a bizalom; és én ennek teljes ártá-két~sBÍvemböl méltányolom. A fáradoaáook súlya, ¦ a nehós kötelééi égek teljeeltéséeaQ osak es egyedült támasaon, mely olykor ciflggedéshea köoel járó erőmet fenntartani kénes, és azon hit, hogy polgártársaim nem a sikerhez, hanem a jó éa becsületes tiszta akarathoa ttötik bisalmukat As Blsinte akarat nálam nem fog hiányozol,, aslker Isten kesében Tan. Adjon Isten OnŐknok ea nj eas teodőben-életboMogBágot, - Bseeen^sót, jöbb";viiaonyökat\' adja Istel^ hogy e Bse-gény nemset a sok csapást egy időig kipihenhesse, hogy müvét folytathassa. Törtenete meg - önök esentnl ii további tf»BV«fe-tükben; biealmnfitat esentnl iawt&sfberbon, hanem-& tíBatajó akaxatbsa-kelyeaíióki11
— KloS magyar, goisksnderáa-tató íntáset- A magyaripíremelócéro ismét egy nagy lépeo^tQrtént. Tudva v&b ugyanis, bogy kenderkivitelflahet s kÜTet-k>esssaaga kendertimeléi terjedését is sa> : gyon akadályosta eddig- a magyar hmáotf liUny minősége; silány volt aHS^jras paneléi, megmunkálás miatt, mert a nyers termény magában kttüuő minBaégÜ. E hajoa eaentul, legalább a báeikai kendertenaólóst illetőleg, legitve lesz. Mint M 0Alfltfd-H*iBQ& írják, Apátiában Fela6 magyar gfis-kander-áztató intéaet" őség alatt egy társulat alo-kult, mely feladatául tüste ki, a kenderaet: í gfta általi alkélsitését. As e téren Ifirténfi ujabb feltaláUiok Mhassnilasii éo 120 ló-erftuyl goaerfi alkilmsriia által képaoitvo leaa a. társulat naponkint 800 máasa kÓSQ-termeivényt .bocaáUní a \' kereskedelembe, .mely termelvényről már eleve ia\'fel lehet tenni, hogy is a legjobbféle külföldi terjnel-vénvnyel iikl fogja állani a venenyV Bo-mélbetö, hogy ea által as apatibi ben^eyísá** melée, mely már eddig 1b 8QJQOO máasát tet& évepklot, még nagyobb lendületet fognvarni. Nagyon : kívánatos lentié, hogy e pékla ba-sánk egyéb vidékein Is ubtinsdarö tcjálna; nemaeti VBgyonoaodásunk- s bevételeíokben
némi egyfermaaijp- lngínlrlUili a an*fma1ég Hofe-
oUUluiitálától fiTtételestetik; ea pedig oaab ugy létesíthető, ha. a termeWény ktvitol-képes.
—• A bg Eszterházy-félő vagyon BÓrgond*-noka, FalköTÍcs Károly tudatja, míonerin. a , herosegi kősponti pénstár egyelőre oq18BÖ. *vi sorsjegy kölcsönnek: 1666. évi járatna 16-Véig (T»gyis ns 66. lorsolástg) besárólag le- ; járt nyereményeit, valamint aa 1844- évi réiavényktttvény köIcsOnbclí 1866, jan. hó 80-kálg lejárt ssel vény ekei és kötvényeket, 1867-dlk í évi január 2-dlk oepjótól fa^idve \' kifiaetnrfogja..-
— Egy halálraítélt megkegy\'ol-m ezé a e. Kalocsáról emlUotlQk ös.Vj - T-.-né-kirablását. Azóta több orgazdát elfogtak, a Hegyéét Mihály nevöbűnrészest dac. 17-án rOgtanbirósAg elé állították. Annyi elfogadható ok forgott fön, fittgy halálraítéltotéee valószínt} lett.; Enuéífogva vódtt ügyvádja Hang Furcnox azt tanácsolta a vádlottnak: hogy ft.rdiUjnn .kfipyűloijiúrt O Felségéhez, a n kővolkuző tavimtól intézte Bácabe: „Több nap óta állok rílgtönbíróflág uliltt. Mindent bevallók, do mivel bUntáranírn nincsenek elfiígvá; "án\'egyedtJt \'Baem" áldozatuk A kivégzés holnap lesz. Ea nem vngyok gyilkos;- jioai és gyormekem vnn} térden ilIIvr esedezem a legkegyelmesebb rendelet-ári, hogy a törvény renden utján itélteeaom el. Eletem mcgmcntéeeért b lávaűrgönyí rlliatarozásért esdek, H. M." t> n megkegyelmező válasz Károlyi alkunczcllár aláírásával 21-én délcIStt ar. Ítélet kimoiidáaa elött r-gy órávnl megérkezett. Midőn e sürgönyt rriiüli-aaak, a vádlott térdre omlott, CBÓkulta védője kezét, a áldást kért az Uralkodóra.
— Reményi a Székely földön nagy tetszés mellett ád hangversenyeket. Zágonban oly liatiss.il játszott,, hogy egy elragadtatott tÍBateiője egy aa székely örökaéggul ajándékozta mCg , \' ;
Bécai ós külföldi hírek.
— Az aj katonai r e d s z e r mindenfelé nagy ijed elmet okozott. A bécsiek, a mint olvasták a hivatalos lftpbnn megjelent erről szúló rendeletet, OBlroiu alá fogták a városi tanács irodáját, hogy mielőbb b-fizethessék a váltságdíjat. A hniÓBtig el is fogadta; mert nz ílleiö törvuny a biroditlmi I rvóny-lapban még nom jelent rang. Ax első napon 700*an váltották ki gyermekeiket. — A-postvároii hatóság aa lOtKHrl váltságdíj-•éri a fülmentési okmányt szintén kiállítja, mindaddig,, niijg o réssjjen ellenkező utast táflt nara kap. Énnél f^gva ugyancsak aict néka pestiek Is a Ufizetásaul, nehogy a kapu becsukódjék előttük. (jBÜtörlükün éa. pénteken, irja a „S." oly BÜrgéB forgás volt a városházán, mint a közgyűlések napján. Szülők, gyámrfyák, ügyvédek a fölhatalmn-suttak JiggódÓ arciüzal BÍettek a városi hatóságnak bBnynjtRni\'folyamodványukat, mely-bún oa 1859-dikí óví ujonezozdai patenB szerint as 1000 írtra szabott katonai váltságdíj \'lefisjgsHetéflére engedélyt kérnek. — Póhtek^^^ligíTnür l7padta be folyamodé-búb. ATolyaniodók közt van Deák Ferencs ie mínt a* bot(TóguH iiagyköltönk Vörösmarty Mihály fiának gyám atyja. Deák aajátkezü-log IrtaHme^fnáyamodványt, a aat kereszt-fia\' Holtan ErnÖ által küldto át a városi tanáesmk. Báró Eötvös József, Qorove azín-tán folyamodtak^ valamint Schossberger ía. Es utóbbi 3 éves kisfiáért kész lefizetni a váltságdÍjt„Aíolyamodók legnagyobb része izraelitákból áll.
— Pe.tölfí müveinek terjedése kfll-(Oldön. -A-mióta Bowring-Petöfi egy kötetnyi verseiHaemutatta as angol közönségnek, nt^rölínapfa, több éstöbb lap kőzd Petőfiről tüsaíöson bo/sálnt. Ezen caikkezéo mármost aaan jó eredménynyol járt, hogy az angol kiadás elkelt éa egy második kiadásra ké-esül Bowring.
— Aabóth Sándor hasáukfia, ki az utolsó\'amerikai polgárháború alatt na nnioj hadseregben Mrttéav és" ügyes magaviselete következtében tábornokságra jutott, nem régiben az Egyesült Államok követávé neves-tetoit-ki-oo Arganiin. /LaPlata moliéki) szövetaógos államok kormányábos Buenos Ayrosben. Asbóth még octoburben érkezett oda s ugyánasob\'hó 20-kán nagy kítttnte-tássol fogadtatott a kös társas ág alelnöke által, moly Ünnepélyes alkalommai átnyújtotta raegjásó levelét, —-
— BóéV irányadó köreiben alaposan vélik Böjdifjietni fl^N^r* PrJ" szerint, hogy a poross;linv«sio tarttraa alatt Koaauth Lajos Prágában tartózkodott.;
-Magas anfllatéBÜ. gyermek. Boatonból írják, hogy: ott nem régiben egy léghajós Kálit föl a légi útjában ncjo ts kö-•vette. A légi utasáB alatt az [történt, hogy a léghajóé családja megszaporodott a Igya léghajónak a megállapított terv ellenem nlá kellett szállani, hogy a keresztelő végbeme-\' r amerikai lap irjr
b_______ . »1 El-
adó verY-gép, legjobb kar-bnp, virgácacaal, pálczávalHés szíjakkal- Akként ván azer-keistvű, hogy_60 tanulóból álló Iskola 20 porca alatt rn^ghllnteítotliötik.11 ~\\
-bi-8.\'ArLandía. FoIrtaUwll vái-jaK. * F. K, I.-Ssnundkft. Válom óiiyuukcl csak a kér.Írnt alvasásA ntáu mondlinljuk mng,:
Vlrftnyos tereken.
TiiAnjua tereken sanér dalán __ . .
: Merengni int Ldea a rogg bsJDaUb, Feledni * liás sroraoni magányt
^t~X bot a iseÜnm úlret nem talüL _
| Itt, hal ah álmák dúi ábránctjslt
Ml *om umrjn a «iJt nrasftlmstt. Dicsu —¦ dnli ecu^uí a remúny íöllJtt Ea ad ílrct ceak seent koucntlnk köaötL
MidGn a méla caeudbcD megseudSí Imára íntvo — bijosnD caendDl A uqtoí linjníl reigG lioraugja B a asrUcm rOptút kiiiri Lángja : Elragad a nagy Idűk Lunába Megrendül * eni* mély bánatába, Felftirja a hüsQk be tat ánijaít Elaci.fi koblo bús j.sijafliaít. —
6 ba ily metiTei k.\'-jnelgía köEfltt Birllcra eiárura Liláti megfltfcÖEÖtt : beívo mcplobban és gondolattá ¦ Megtűrik ¦ keblei bonalum fúlja ; .füt^r ( — írj bxM — láa aa alyiL rélktl líuíid fel o flEenTcdűknek ntkul Vn67 a giinQfrs íicÜt-tn tünteti kepét Oúuyoi hacriijjal ijtíit." vasul."
aNccc Istr nem ! - vf^-c az sem Iclirt Hogy eltiporjak ina aépodcL Hogy a frdd, hol annyi »6r piroolia : Elnyomott néjiuek adj()» csak hi-ljet. Hogy a Bienvedéí. — kpaerfl Uiínyei tiijábh hulljanak drága gyöngyei, Hofry mindre cnepp mi lehullt a térre Áldást ne huExon TÉrrü sebére."
.R a lét — mit lionának békén áldota Hsent megnyng\\ ássnl, ¦ CrOramcl bosa, a nyomor. «cenvedés mit eltűr — végro : Aldoutként ne szálljon fel ai égre. — ... A vémyomokban rirnl majd ax élet ae alvó nemaet njra felébred Meglátja honiban lánjrolni még: A a:rcl siabadság eloltott tÜstL
bür3 kafioly
A három haszonbérlő.
Sötét éj volt, a tenger zajongott, .A bre. toní halászok már rég öaszevonák viturláju-kat-e pitrthoa erősítek csolnnkukat. A hullámok tajtékja villámfónyt lövclt hasonlót a sz. János bogárhoz. — A távolban ljdércz-tüzek látszottak s tűntek el ismét, majd bolyongva a tengerparton, mint valami világító torony fénye, majd iámét czikázva, mint víllanyBsikrák a fák galyai közölt.
Félelmetes éj volt.. . mint bűvös fénytől kivilágított éj a tündérvilágban.
A bretoní párasatok oszlopként egyenesen állva a szikla sikamlós talapzatán hoaazti gureblyéjflkkel teljea erővel húzták föl a tengeri moszat iszonyú terhét. Veszélyes egy pillanat, melyet a dühében tajtékzó tenger nyújt az embernek s föllázadt elemek vad csatája közt, melyet gyakran életével kell megfisetnie.
Szemközt a nagy tölgyfákkal, melyek a Kergraadí kastélyt környezek, tengeri mo-azattná félig megrakott targunexák álltak. A bretoní vár nagy kiterjedésben a felhők közt bujkáló holdtól gyengén megvilágítva a parttól kis távolban terült cl; as őrtorony CEacsán,lámpa csillogott.
Két drog férfi, ruhájuk nedves-a tenger vizétől, élénken beszélgcténok egymással dórra vas villa jakra támaBskodva; tekintetük a kastély felé volt irányozva, melyre hóbe-korba ujjukkal is- mutogattak. Néhány lépésnyire innen egy ifjú kék köpenybe horkolva, mely ezin a bretociuknál gyászt jeleni, gond nélkül heverészett a porban a cselt nyelven halk éneket dndolt.
„LányodkoB be méltó egy ficskó lu szólt as öreg haszonbérlők egyike, as ifjú mélabús éneko meghallgatására közelebb jöve.
„Szüntelen est ismétled előliem, Pcd\'g AKsom még sem lesz aa övé."
.Nagyon is jól tudom éh azt, Bernád após,. válaszolt a dalnok, dolga után látva, hogy a moazotot lerakja; „tndum, hogy oly büsske leányára, mintha bizony Penmarok házában látta volna a napvilágot."
Éles sikoltás hillattfsott as erdő közepéből. „Es női hang," szól as ifjú bérlő a tölgyfasor felé sietve, mely a vén kastélyba vese tett.
Alig ment ázás Iépéanyire, midőn a hold kibontakozva a felhőkbőt, kedves a ugarait egy* leányka bájoa alakjára vetette) hoaasu fekete haja, gyors futásban szétbomolva, gazdag fürtökbon hnllámsa vállain: mentéje az éj! szélben játasadosva, szeszélyesen íorgöK nyakirkörat. --------
„Alislto itt?" kiáltott caodálkosólag aa ifjtt brrtoni.
„Arthurl atyám ? hol ván atyám ?u
-Mielőtt hozzá vezetnélek," mond az ífju, „Alis, tudni szeretném, miért sikoltottál?"
„Páni rettegés fogott el, egyébként okia-lan BBBzanyí íólolom as egéss, Arthnr; aaa-ladtámban gniagonyneserjében megakadva azt hittem, hogy JonniT*-) as^-ki fehér köntöse alálakart. Háhv Istennek t..
*) Bretoni babona siorint J « a 8 S védB Srusllsm, ki ai ntaaobit böpenyo sU rejti. ^
„Oh soon se félj, Alixl-én mindig azól-gálatodnt-állokí\'1— ^ B _
Nem Bnkárn a két Üreg előtt termettek:
„AIis.1 kedvea Alixnml" kiáltott élénken Bernád. „De gyormek 1" totte aztán hozzá az Öröm elei) kitoréso után, „nem ment el as eszed, hogy ily időben ily veazélynek tedd ki magad ?u
„Atyám, kényletve érertera magamat," mond élénken Aliz; „ítgy azöktom c?a kastélyból, mikor jó kereBEtanyáin álomba volt merülve , ki uBak egy-piltanalig aom vosait él ÉizíFheT elöl, rílyoníiyTra \'kedved8--------------
„Tudom, mernyi jósággal van irányodban a gróf éí n grófné."
„Oh be kari hogy oly aserencBétlenek; megbuktak, atyám I tökéletesen tönkre io-tatlakl" J
„Oh nagy ég lH kiáltn a két Öreg éo az tfju.
„Tönkre jutottak lu iamélté zokogva aa , ifjú lány; ez titok, melyet akaratlanul hal-| luttatn meg. Ila a ^róf holnopig 50,000 tal-; tért nem kap, egy francain által kifizetik I Apái várából."
j „Egy franczin. állni !u mond a bárom bre-. tnni, gijrcaöa butjuknt ragadva meg — es | jif\'.Klállnti !u
j „h iH-ktck idegen leaz az uratok," fuly-j talá keserűen AUs, „egy idegen, ki flemmí ! aem hozzátok, kí veletek mint vadakkal bánik ; pgy idegen, ki még caak nyelveteket sem bcazéli, ki ián mi\'-g nemes ae lesz, se breton i, ne keresztény I Ki benneteket cl fog kergetni, mint moat elflsi Uraságunkat."
„Oh de te káromkodol, Alíxl ea lehetlen gyermekem ! én e földbe vagyok gyökerezve, mint a vén tölgyfa, mely aat beárnyékozaa; atyáim itt vannak eltemetve szásadok-hoaasu során keresztül a Kergruodí uraságok mellett ; ml a druidák idejétől Baármnatatjak le magánkat; sokkal előbb költöztünk ide mint a GaMuonk ; minket elűzni, az uraságot éa
engem ^E)e — -_---
„S ez Taló igas atyám !u „Oh ! te kétkedővé teüzesa aa Istan jósága éa a ízcnti-k pártfogasa iránt 1 Göndötd ét," Alíx, fgj Bcuumanoir utódja, egy nemea, ki csak Istenéről és kardjáról tud besrélní 1 | e uemea holnnp ősí várából ki fogüzet-
¦ ni 50,IM> Lillér adóíságn miatt.
„50,OOtl tallér.u szólt meghökkenve a bre-toni bérlő... Nagy Isten I egész birtokom I nem több, mini as ösaseg haraadrésse; ea aa egáas, mit Őseim századokon keresztül gazdaságukból megtakariinttak . .. egész jószágod szegény gyermek la
„Nh atyám?" szakttá félbe élénken a nemes fintnl hajadon, „add oda es összeget, add oda 1..
„De húgom 1" mond a máoik bárlö szomorúan csüggesztve le fejéi; „ez nem fog ám elég lenni ?u
„Te is drága nagybátyám, te gazdag vagy b ninc* gyermeked.1* _ "
„Hogy-hogy," Bsólt homlokát megcsókol-[ va s t* raegtagndnál engem, Alix ?"
nOh hát ugy !u kiált az ifjú brntoni leány térdre borulva, eha birtokod nekem Tan szánva, áldozd azt nemeab Czélra; mentád meg rég! arad Ősí birtokát: az ég meg fog áldani, nagybátyára, még fogod látni 1"
A hold bálvány rezgő fénye látni engedé a aürü könycseppeket, melyek a fiatal leány halvány orczáira göádOlénekf ág felé emelt azép szemeiben eílenállbatlan kifejezés tán* gólt.
A két bérlő futó pillantást s kézaaorítást válta.
BEs ceak 100,000 frankot teás," ozólt kevés ssünut múlva Bernád.
„Engedjetek hozzátok csatlakoznom!" azólt Artbur, „én a hátralevő 60,000 frankot pótolhatom la
BOhIB kiáltott föl a bérlfl, darván megrázva as ifjú kezét, „oh es kitűnő ifjú I es tgen helyes 1. . . hiss te nem vagy Armori-kából, te éifőseid aoh*Be voltatok hűbérurak jobbágyait?
S te ezt minden utógondutat nélkül te-azed ?" toldá meg Alix nagybátyja mosolygó arczkifejezésBel.
„Minden ntógondolat nélkül," válaszolt .BSöinoruan ax ífju bérlő.
sArtburlu szólt kezet nyújtva Bernád, „nem >karnál-e azer ncfiéltetní, hogy atyádnak nvewom magamat?"
„Atyámnak?" ismótló csodálkozással as
\'^"fgenl nem vesztéd-e el Őt nem rég? Mi a tatár, még moatsem órtees-? Midőn egy öreg, komoly .férfin neked ast mondja i Akarod e, hogy atyád legyek---és midőn, es
ősb férfiúnak (kídvea és jámbor leánya van, es annyit tflBz\\ . J Im-| kérd tolom gyoraan Alixot, vagy~ha-n-«m, én adom-őtnekadl"
As ifjn tbéplő kezét mellére ssoritá^ mintegy megaksdályosTa, nehogy szótrepedjen as. „Kössőnőm ^eienam 1" ezóJt^eJfojtott
haDHoínapra a kastélyban,?\' szólt elválva a bárom bérÍB. Nemsokára Alisratyja Íb eltűnt s fasorban.
Hás nap a gráf éa neje a tátengA kmsatalfft
Tnelrotti-koV^ir- _ ^
efbeszté föl s tűs, a raggoti «h3tt üíteírntít-\' ae evén. A grófaé sokogoU, Bz*pks«Í>a rajtve homlokát} a gráf sanmWa tsÜnta^aW\' frisalaJárJoU gondelkoaólágafasorboi»,; aztx fai kőaőU.
„Ok kebelét néJkni fogják esekotkr-\' vágni," sxóft bangOMn fejezve ki goodplW\'
záent, ,,<ía Bsegény Ősi Icnstályniu tÖlgytAi\' rónáitól fog racgfoaztatni, mint as Arala inkánál . . Ob ea ép annyi,.mlnt_fias gérfi*lt__ ősz fÜrtoitbl mcgriiezlkníl .\'. . UlöM Itt IV-— iám alá gyengeségből eme szaván csatién k«\' seaséget^ a mely mu-at.elragadja minden VA--gynnomatl?8 OaÜggedten hanyalluU vi támlájába, mely a tigno tjrmot három -} zedékén keresztül diBsiié.
„Be szabad menni?" kérdá nyájasan Aliit félig nyitva fői a régi szőnyegekkel elfedett ajtót. .
A gróf ígenlöleg irrtelt fejével. Aa ojlfir egészen feltárult s a három bérlő ünnepi Q)<i tönybm tiastelge, klki kősülök bretagnai bősök képével ellátott aranypénaael tömött zacskót hozott; némely darab régi remai érem volt; mert a bretoni pór el szokta esni megtakarított keresményét. *) Lstcvék as aaztalra a három zacskót.
„Méltóságos^ W:.f szólt Alix atyja, bso-kottnál mélyebben hajtva meg magát, BW zacakók, mdyeket bátrak vágyónk önnek\' fölaiálnl, 50,00 tallért tártairnaznak-"
„Mit mondasz, Bernád?8 kiáltott élénken, a gróf, „én fassssatak ki benneteket végképen minden vagyon tokból I Hiss ez egész vagyonotok, barátom, arról biztos vsgyok lHi
„Igent méltóságba ar !* _ \'____<^
„Köszönöm, de el nem fogadhatóm,n
pOhla kiált fölhevülve Aliz fireg atyja,; „roazal caelekazik méltóságod I nem, es nem* Lenne egyéb, mint a ssegény nép megveté\'l
ni» fini «-BUtni lAftHj mfrly ^ frafjaí
ban hordozta .. .\'a kik önt cserélik!11 köny gördült le as agg üzemeiből; fölfogta kés-
nTiteket megvetni ?l" szólt a gróf nemesi kitöréaael, Mroentaen Isten ós a böldogaágos szűz !" Megragadá Bernád kesét. .(Jreg barátom ! nem bírom . . , nem fogadhatom el ajánlatodat, lásd ez gyalázat lei n? rám) a te s testvéred vagyona leányodé.
„De Alix kéri önt," sEskitá félbe a nemes gyermek, „akarja Ön, bogy BBtvÜnk megrepedjen, midőn látni kénytetnünk, ml-\' ként ssántja \'idegen eke, idegen asámAra öaeínk földjét 1-üb méltÓBágna nrl a vérre, melyet családunk ontaháxaja\'es lobogója a\'ail, : maradjon hü alattvalói között Önnek Bzük- \' aége Tan* Bretagne levegőjére, ki Bretagne -gyormeke 1 Önnek szüksége van a tölgyer* ; dőre, a háborgóOoeán súgó morajára, a vad \\ szőlek éles fütyülésére, -mely tornyaiban > álomba ringajBa; flonak bxOkságe vsa afran- > osóa és angol azövetekkel ékeai-eü falusi kis templomra, hol derék őaei örök álmukat { alnasazák. .Ob ha el akar bennünket hagyni, v>gye legalább el emlékeinkéi is és ősei csontjait 1" f
„Moradok 1" kiált fönhangon a gróf, „maradok drága jó barátim, de megkivBtin;ri<^ bogy minden évben~j"tYeiolmem -felét-^if r tortBátok meg .. . EnélkÜj roegmsrsd»k. ,a
A három bérlő határozatlan tekintetet -válts, - ..........-+--=--------\' —: " "j;. t
„Enélkül* Ism4tlé hévvel a gróf, „visaan- \\ utasitom breloni nemes bitemre ncmas nján- r latotokat mint gyalázatát 1" -
„Legyen meg méltóságod akarata lBsmólt . lecBÜggcsztetLf^vel a három bérlő.
„Mi es?" szólt s grófné, ki kflnyeit elrejtendő a rácsozott ablaknál fllt. kié e bat lo- ; vaa hintó, záety aa udrarha robog?8
„Es csekély adományunk, melyet bátor- i kodnnk méltósAgodaaknagyawwynnkfft- s sjánlsot, hoxy rangjáhos méltóan jelenhes- ] aék meg a plébAniai-trapUmbjfr.* válasaoít : as öreg -Bernád, kökéuyfa b«járB támasz- ; kodva._ ^
„A boldogságos osont szűzre l8 kiált föia ; Kergruadi grófné, .egyethrn nnokAssj.vani _ de ha nem akarná elv«nni Albw*, htírt- .
kitemlu . ¦ < tt í
„El vagyok már jegyesve, nera-ís bBIgy, j
vissonsá eípIrulUn as ifjú leány, „és egy r
scerfi béflö>é-maradok.* .\' f
„lgen,S szóltArürnr, kinek azemeiörílra- r
tHl lángolnak, b Sleend a hassonberlet-ki- ;
rA!fAsJ8Ísten iWjon meg leányom l.\'*asoltn j grófnáí"gyengéaen~azÍTéhw Elélte öl; ,J«~ \' kendéd királyoágodat."^ - - -, ^ -
OBSIKI »bbé után
- - TÖLOIL^j - ^
. •) X» Mskl U e.»ááIk»nA t t»*^,i___ ,
• Bílym «0,0» •
¦¦¦•¦•\'fcttöt*á»tt8A:kr^río; Bakira bttet tartok
•\'¦¦ilait art ¦\'t\'iiiV-1\'-\'-!"--T-1-1 r • *¦ talajdoanaalok
liHM"\'\'\'\'^^^ ~Pt»nbpB n«gü rtJBiáHuiltt, kMT a B-Maarqlnl akar*fc-«wga$i4k a raoatani Art, l^tal\'nlAWmkOa ^ a TU«Uie* Upcsi — legolcadh. »M^pfa 1)*ii«troni1. li A bot lányka anletUo rt-
JoNoTegt ii
ni: hnn-rttUlfT\'—
.-alegt Ariak--*J#í=»n«triaf m*-3k*nt * holjWl tOMaw-j -Bnaa oJSi-88 fna.a.frl 60 ar— 7 frt — .V. Baú aj T8—7? fontos 6frt K«k«rJei» 84— 8H fm* frt.XfTM"*Wstrt- vaK, ™-73 fontos 4 0 S5 kt.:-^- \'XaSi4a—41 fuatefl 1 frt70 kr.
Pohánka:. riaft\'nadií * frt 60 kri —¦ ¦ Wsauljr fahrtr 6 IV 85, tarka 1 frt 35 kr.-,GubA «!•« reníll 8 fi* 26 kr. aáaáAK 8i!lvapi!Inká 80 fokn 10-80 frt. korűii-Tal együtt., Wrk8Irr.ilInka «? fok 10 -Stí frt b«r<|i.»al ottTÖtt Mi* IS-Trl8\'/tTrC .HorkiLaft:frt. MyortMrSk i (lanyha\'\' talatl-Sklir- í* tobéa- 4l írt. éa buaa-bSrOkiS ftfe-náatánkaul. .,
Ddtok. fehér 6a fürta {•chlllarl 4a 1885-ki
^-\'YldíkBakhaH —\'li-naíi 8 frl -10 frt — Villányii! iurgí 4nW fakera I8lí6. 10—I-i-fl tvj Wl b«<r viMla (íehUler). 4a főtér 7 frl—9 <H — kr. DüUtonmellékt borok 1853-3« 1 afla.jkj^faltéx,15—16 frt.. aknaként. ^"Viüi so f,t — S77 Uea 44—46 Irt. KH-iÖültf?™ gyapja ara 76 frt-— F^hir-rongy Ara. 7 frt 26-7 M 75 kr, fekebU 4 frl.
JV.-kaolEHal piacai áráfc jan. Itt.\'
BorsÁ Itcsfjo 12 kr. Lonciia itaéla. 8 kr. Bab itoaéje 6kr. KUlea Un. 8 kr. Bnrgtmya rnSríjnBOkr^-l ft 10 kr. Marhahús fontja 16 kr. Jqhbua fontja ™ ÍT- 6ort3t-hm fontja.20 kr. Sitáluuna maaisja 38 frt — kr. ztjr fontja 43 kr. LánglUat mi Haja lt frt — kr. Zsam-lyrll.it miaaijaJ frt. ~ kr. Kinyer Hifi Cutii}* 8 kr. Kukiirlcaaliail fontja 4 kr. Arpadira fontja G kr. KÜlaakifa fontja 8 kr.. RIaikAu fontja 18 kr. Faolaj fontja 60 kr. R»pai«olaj funtfa 52 kr. lnnmaffi.laj fontja 40fcr, Im&r itosíja 10 Sr. — O.bor iluiíj* 30 Itr- IVutl silr 7*® <\\t 14 kr KáaUsai alír Itcséje 10 Ur. ¦Q*bona-pilfnfeaLjÍte.Aja""BI) ar.TörkSly^pAlinka iteaíjo 40 kr eailra-pallnka 1i««Íjb 00 kr Nyi\'M faggy* tnií«Aja 15 frt. — kr ÖntaMtajjrgjVi-sjertya lonlja 32 kr. Uirtolt fontía 34 kr. Szappan fjntja 34 kr. 8 . fgntfft 10 kr. Kcm.<nyfa Öle 9 frt — kr. Puhafa
ölo 8 frl — kr.-MjvnAt- ÖloSfrt— kr. ratiéa wAI rüje 40 kr. 9*oom miaiaja 0 frt 80 kr. Sialata at. 00 kr. Kondor fontja fifl\'kr. Len funljar00 kr.
Bécal prinanrrolyaiujaii. I(t».
- &°/o rooulíqiiab 68.70; b°/o o°[db. k^lcaön 68.40i\' ISGO-Ui álladalmi kotcaöo 81.10; utnkréiaványok 732.— ftttelintáaeti xéais-ványek 1&8.70; London 137.30; osflat églp 130.— | arany darabja ü frt 2a kr.
Kelolöa Baorkasatöt Wajdlts jósaef.
3^ I R D E T É S B
Hrak-, Siőlgjek- és gjcnnekekack
ns clod-éa legaagyobb
vászon-raktárnak köspoisjri raktára
¦ gAT* lUea, Stadt, Tneblanben 11. uim alatt
a ltfolcróbb éa lagjobb kéea TÍ»ionnemflokot minden nagyság é« ratalM^gben, ralantint TÍ««oa-[ralTÍkat, fehár éa pompái tsinea 1 irtffaktt raiatd«n nagyaáirb«b a leenjabb dJTat aaerint, ét oly tneglepö oleaó -árakéit, ho^rjr a legkisebb megTtjadelía toxabbra la a le^rna-gjaba vagT«udtiIaHk«*> iiisi alŐ, Aa aiaut kBreikeaŰ árak állilijom braTnyaagtlal aiolgalnafc, ci a n. é. koiOnacg figyeI»íbo^ajialom.
Kész uri-ingek, legjobb kézimunka.
b;uainLek^fjina 3 frt — kr hcljre\'t wk 1 ft 50 kr.
r\'iaam aaraffl jáacaoa máltai 4 ft CO kr baly. eaak a ft 3U kr._
Finom trtaal r. rambnrgi ingek 0 ft bely. eaak 3 ft 80 hr.__
Ylnr,m h^llmdi Tiwoplng^k 0 ft &0_^rjtcjjr1_c;ak 3 0,
Fin, rnmh. héiaclfunl ingek 7 ft 6U kr hely, eaak 3 ft 60 kr._
Lcgfin. rnrnbargi Incék, lepTPiobb keiimnnka 10 ft hrlj ciak 1 ft 60. Legfin. ~balgiai batirt ra«»oub.ll 15 ft bely. eaak i ft Mi kr.
Fehér és színes shirting-ingek.
Uri Ingek fehér ablrtinabSl 3 Irt helyett caák 1 frt 6» kr._
Legannmabb franeaia SalrtJagbCt * Lrt ífl kr hely. eaak i frt 8U kr. Legwjabb aotalM aalnea ingek 3 ft 60 kr bely. eaak 1 ft Bu kr. faaipAi aaÍMa akirtlng-iagak 4 ft 60 kr hely, eaak j ft 60 kr. ~" ValJfi fraae»ia->alua» ~batut-iagek S ft CO ki kelj. eaak 3 frt. Lagwjabb faMr bái-tafrek. Igen finom 0 ft 60 kr kely. eaak 3 ft 60.
Keaz nöi ingek, :
legaaabb kcifmnnka és kéiibOtta.
-eiwa TátWfc-Buiitgwk knaiaaal 4 Jrt hdyeti csak 1 ft 00 kr. Flnoi ankir^teai iaftk n&ü* tntUtl 6 ft 60 kr k. eaak 3 ft 60 kr.
—tg-4hata~aattyr;áa,iaiaarBMLkgJ^«^^J^ J„ft.60_fcr.
Enganla, :nj-rKwta, kOtatt T. ft btiy. eaak 3 ft 60 kr._
afária-AatAnia ftUOny-irtgck 6 ft 60 kr hely eaak 3 ft Viefatrta, TJalMi Valancieue-ral fcntOtt tsTTbely, eaak 7 ft. r
F>Bom TJaaoab^l, knrknlva 6 ft bely. eaak 2 ft 80 kr. ¦ I>ÍTaI-lng*k, IcgbatiBiabb bclfaat ráaannbót knrkolTa 8.6u k. eaak 3.80. jJM^Maá^aa^rafek Ugfin. ablrtáaabSl-4 ft a. eaak~3~a.: ¦ ¦: . HÍl aatfrág»fc. katre.lagáa. Táargaból * ft haly. oak 1 ft 81) kr. 1 ¦ K5t^i»attfayket.ant«t BbirtiagbSl 6 ft 60 kr, baly. eaak B ft wTkrT Ptaak*, aa^paa kStaft aatkkayka »\'.ft .tolj/aaak 6.ft 60 kr. t^gta.-»aU4«irka, »ata4t Y»Wiaaa«-T»i-tO-ft Atly. gaak 1Q ft- _ MSI ég |ng«k kawaa ajakkal a—a.60-4 fftu krig: " \'~~......... -
Legfinomabb vas?on féra-gatyák.
f ft* IXT -kr^T: frt\' »0 tr,\' ~ UgfaMaabb TObnrgl t frt 90 kr.
J* Vaaao^ay*kenagk, W tneaatjk 1/1 ft BO\'aV, V 80 kr—8 ft. Ufia. aartkanáoK twflat^nwiMl.\'m^actatla 9^8 H 60 kr.
¦ rm. UOlltM. M^^fc *mé»ttti» 3W WíálMlc
L A Maik II II if.i « n&MntcMrt ktuúi, uUllt- Innk,
An das Ccnlral-Bepót der ersteuXrinwH-PpBt: »die-Kiedbr!.geae»lJo6i«;Ííbaern, Wien, Stwlt, TooUntiben Kr. 11.
- Haszonbérbe kerestetik
^*?f^?;í",ld "^"ígn, unUkliiiul .t..da«lKi ípBbUoVaíítGH birtok. ^ A tndJnta^kaldendS: A-B-IWfcjpMf* *M««iUi Siílf. ] Jiéríiíoo.. -- - -
Wajilte József
könyvnyomdájának nagyobbitása
Niigj-Kanizsán.
Tisztelettel bátorkodom a u. é. közönségnek szíves tudomásul adni, hogy — már 5 év óta jó hírben fenálló — koliyi^yomdáTnalríragyariéBTiémet bet&kkel újólag dúsan -felszereltein^.eiméJfogyA^oii_^ helyzetben.- vagyok, hogy a legnagyobb müveiset,- magyar\' vagylíéBief nyelven a legdíszesebben kiállíthatom; valamint kellőleg berendeztem könyvnyomdámat a legújabb keretű dísz-betűkkel és a hozzá tartozó elütésekkel, — és minden e szakmába vágó kisebb-nagyobb munkákat is, u. m.:
hatósági és kereskedelmi nyomtatványokat,
továbbá falragaszok, körlevelek, étlapok, meghivó-jegyek) tánezren-dek, lbalottl Jelentések, nyiigíák stb.
elkészítését a lehető legjutányosabb árért elfogadom.
fjsy Vidéki megrendeléseket, hibátlanul cs gyorsan teljesítek, "ifej
: rEzen. vállalatomat a nl é. közönség kegyes --pártfógá-sába_ajánlom;
Kész tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF,
nyomdatulajdonos.
.3 :
" ¦ « í ¦
3 3 te
"-"-•\'Isi\' S« f>S">- i o*0
aj.l"a\'l 1
¦! I - ~ ~—na »~
. s b g j | h s \'
*W«2l5\'--.I-jfí\'.iiL-ríí;.iTa.ii|jaí9~Sí a
i U "JlJRPT"**\'"*-\'\' S I a I^bT*---"
ír
-! Wajdití JóW kisdó-, Up."í« nyomdmuUjdono» Nagy-Kniíizsín.
Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
Zatla-Somoijvi
Isissretteijjésztti
3. b/ám 1867. január 2^*0.
_ ..........,
• I... Ti .1 l-íi t
.-Iei»ette^éiátel:laik„-:.....1: i.:.rv i
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazlászal, tudomány- ésisimet tirépíi\'t".
Mmtien*li<i 1-cn,. ÍO-én, éa 20-kán egéaa ítbb.
Sseríi<**n!töi iroda-&* kfadó hivatni:
WAJDITS JÓZSEF künyrkercnliBdcaébcn.
Előfizetési föltételek:
•n kázJios bordánnal ca yidíkre. postán kütÍTei F.eéai iv\'rr.: . "4 frt. — ki. Fái ÍTTfl - 2 . - . Évnegyedre - l „ — .
* hat haalhoa peütaorirt I-hjAt-T ;krv 2-Bsar.fl éa Baindsa-tqTábka bsihtalánárt & kr. Eályegűlj Minden agyas beiktatásért ~S9 kr. A .Nyílt téren" rffy petit sor beiktatási dija 10 kr.
ngy Btunten 0 tap<aselJ a-ni tortaltaét ál*t3 \'•\'
\'ftlaaniot e>d4ki lorelei, btrCataitn\' A\' UaááfiJsatblasg kaUí^fc BAQT-a^ASIZflÁajL ; j "i
Nyelv és írás. IV.
Gabelaberger rendaceie3)azonban nem elégité ki teljesen az igényeket, melyeket & nyelv az irás eszméjéhez kötött; gyakorlati tekintetben ia inkább az egyén subjectiv képzettsége, mint a rendszer objeotiv biztossága szolgált e gyorsiráa alapjául; a Így nem lehereit elég szoros a kapocs, melyei nyelv és iráa között létrehozott, még kévénkbe volt képes az eszmét létesíteni, mely az iráat mint a ny^y^rsékitett"képét ~tnn-teü,elÖ.
Érezhető e rendszeren még a régi gyorsirási iskolák hagyományos fl*elletne, mely biztos nyelvtani alap helyett a legnagyobb önkényt hozta létre az egyes rendszerekben.
Pedig nyelvtani alap nélkül oly gyorsírást alkotni, mely az iráa eszméjének megfeleljen, már a dolog természeténél fogva lehetetlen.
^yjfMgfff*, qcim Jpl* ké}n* fel-\'
...... a :\'j^mm^ni alapot¦, melyen a
gyorOTríúps^Jiy^lvtan követelményei-ve] Öoszbangsásba hozhatta volna; b hpgy 9 hiányt önmaga is érezte, saját rendéi ere bizonyítja, melyre a rendszerrel semminemű összeköttetésben aam léyí^ elmékUt*rőssakoJt.
Érezték ezt tanítványai is, kik Gabelsberger halála után rendszerét újításoknak vetették alá; csakhogy ez újítások asöh alapon történtek, melyen öabfllaberger haladt, s minthogy ezen alap a nyelvvel OsszakÖtletesben nem volt, csélhos nem is vezethetett.
Á gabelaberger-féle iskola egyik íü-jeSffirn vonása a nyelvtani .alappal nem bírd gyakodati fogások Önkényes al-kaJBiaaiaa; 8 ea jellemesni fogja fl Oa-helsbergeT rendaaerét minden njitáa vagy javitás dácsára; mert aton alap, melyen éplllt, nem egységes eszme szüleménye, 0 így egységes rendaaex — mig as alap ugyanaz marad — az ész Örök törvó-njjaiaél fogva azon nem épUlhet. ¦ Gabelsberger közelebb hozta ngyan drfyoraiíáflt a ezólhoí, melyet el kell vala érnie, b\' gyóraíráaa kétségkívül korsxakot aTkot a, gyorairáaiat törté-nelsnében ( de i a ¦. dicsőség 8tolze Vil-most illeti, M gyorsírásával megszlltl-teté végre na ürt, mely nyelvet és írást évearedek éta egynjástiíl elválasztott,
Gabelsberger csupán ¦ porliamentnria e^éiokra alkotta gyorsírását, i\' Síolaöa gyorsírás;általános használ-hatlidáffára számított A gyorsírás álta-Udoi\' nasználliattíaága, pedig a nyelv követelniénye, tnelylyel o% iráa bensöleg ugybefUggt mert . parlíamentaris csalóknak VAak ngy felelhet meg tökéleteset a gyorsírás, ha annak alánja a nyelv, ruolynok következetea teateaitése oemosajt a kelltí .gyorsaságot, hanem aa- iráa biztosságát vagyis általánoa bassnálhatoságát eredményezi: \' 4|A biztos kíindurásrpont\'tehát csakis ai általános használ hatáság lehet, mely BsUkiégfcépriyelvtani alapon feji tfdvén,
, hogy r uiegliivüntatíí rövidnég-.^ nek megfeleljen; míg a csupán j;rncti-i; cü8 czélokra alkotott gyor^irán n biz-| tosságot nem tételezvén fel, már ala)ijá-i" ban nélkülözi a kellékeket, melyek álta-| lános használatra jogosíthatnák. f
Siolze, midőn az iráa általános hasz-^ náJliftUiságát lurtá szem előtt, a nyelvet1 vála»ztű kiitidolá« pontul, mely kim-dulá»i pont kellő rövidséget s meglepő? hiztosBágot eredményezett. Szabályai a n) elv szellemének testesítettél eazközlikjl\'. nem rakja egyes betűkből össze —minL á^kTSz^fSgestrás — liBztít," linnem t^! és rug szerint írja ozokatt ngyp hogy á.\' szú szerves egész gyanánt ?11 czenieink előtt! mély a3 eszíne.egységét\'tllnleir elő, melyet a közönséges írás betűi &: kiirt szobán megítemmisitének. a-¦}
S e gyorsirán. midőn az általános5 h&sználhalbság feltételeinek megfelel, a parliamerUsria gyakorlatban ia kivá-í lika többi rends&erek köió\'l. jeléül m-< nak, hogy as alap, melyen / pult ceL1\': hoz vezet; hiig a gabetsberger-féle tvflfc^ szer," melyépeni, ott kezdte, hol Stolze nyelvtani alapon indulva végzé ; már nyelvészeti szempontból teljesen elhibá zott kísérlet.
Fedíg a gyorsírás ha. mint irás egyáltalában szerepelni akar, nyelvtani alap nélklil nem ólllmt meg.
Ezt kétaégbe\\-onni annyit tenne, mint tagadni az iráa fejlődésének azon folyamát, mely a művelődés gyermekkorátér az njabb körig nyilatkozott.
E két rendszer nyelvünkre is át van téve. Gabelsbergcré Markovit*, Stolzeé Fenyvessy által.
Sehol sem tűnik ki oly igen, mennyi- I re . nélkülöz ^aogsbelsbefger-féla rend- r szer minden 41.Vel veszeti aln) ot, mint | annak átviteleiben különböaő nyel- I vekre. (
Ha a gabelnberger-féle rendszer nyelv-" tani alapon épül » nem önkénytes gyakorlati fogások halmaza (mert csak a kettő között lehet válftsztanunk).-akkor maga er rendszer jelleme megkívánja, hogy figyelembe vitessenek az illető nyelv sajátságéi, s hogy változtass ék bz elv alkalmazása annyiban, a mennyiben azt az illető nyelv szelleme követeli.
Ámde Gab. rendszerének magyar ót-vítelében például még n német rendszer nyelvtani indokolásai is megtartattak, melyek hogy a magyar nyelvvel nem egyeztethetők össze, szükségtelen mondanunk is. Ha nyelvtani alapon nyn-godnék Gab. gyorsírása, ez természetesen nem egyhamar történhetett volna meg; így. azonban egységes a nyelv i szelleméből.elvont alap hiányában nem . csoda, ha az iltvitelek nem veraik-figye-lembe a nyelvnek szollemét. Ennek termé^etes következménye azután az, "liogy as irás pélküiözi a kellő biztos-eágot, nélkUl,pedig, általános elterjedésre vagy épen- iskolai tanításra jogo-aUva\'ninQs: ........
Penyvessy átvitele; mely Stolze rendszerének álapján < ^észlllt, a .magyar, nyejv azallemén.eJapazflí. ,í.
Stolze rendszerének átvitele, ha az elvhez hűtlen lenni nem akar, c*akis a nyelv szellemén alapulhat.
Az elv ugyanas, mely Stolze rendszerén átvonul, de annak nlknlmaeása a magyar tiyelv természetéhez idomul. Eleven képe éz nyelvünknek, a niei?-teri átvitele ^Stolze rendszerének. ;
A gyorsírás napjainkban a tökély az előtt alig sejtett fokát érte el Stolze rendszerében.
Kz. as Jrás fejlüdéaének legújabb
JLQtMaka^------------------------ " —
Nem tudjuk, váljon közelebb fog-e még \\itetnr%is eszméhez, mely után törekedett^- de azt bi&ton állit hatjuk, hogy s Rv^bbiiáisdSí o*ak azon utón" lehetséges, melyet Stolze saját gyors-írásával z emberi észnek kiiüsött.
Gr. STEKO.
~ A szülői nevelés ki&nyai.
L
A eaalddt oobbSl kiható Jdrsadalrat bája" ínkoak egyik legnagyobb oka, a asSÍSl he* velés hiinyosflága éa fordenég"!.
Htigy a esülÖi nevetés düntő befolyással bír as egész, élatéro, ki onm1 tagadhatja. A neveiéi veti a jó rogy ártalmas magvakat a fogékony gyermek lelkületébe.
A jó is nsraeB magvak a termékeny földben gondos ápolás mellett jó és nemsa gyümölcsöket tererafeek; de hanyag,-vagy küBtíá nem artft ápolás mell ott elfajult, hibás éa éretlen gyOraBlcBöt adnak.
A gyermeki bbÍv b UgterrDékenyehb fold, melynek f^gékortyaágra nósve nincs mása.
Ast riwitidják, a gyermeki beít olyan mint a lágy \'\'viass,\' mely a rányomott alakot ason-nal fölülti, — még több, a gyermeki\'ssiv oly áfsékeny ós fogékony, mint a fenyképiró Qveglettíeae, melyre a tegfionnrabb vtlágsu-gdr pillanat alatt mintegy leheli as alakot árny és-fénypontjaival együtt.
így a gyermeki asív ia éttrevétlcnöl nyeli él a kivfilről jövő halisi.kat, melyek rajta mindig élesebb vonalakban tükr6i5dnek viatsa.
A gyermeki eaiv as npparilt flveglemes a toot eamera abBcurájáhan ; a iisBlSf nevelés araiak, mely a gondosság világa által oson kápeödík. Vilngoii, hogy a szép delf, sxere-tattnlje* arca ugyanolyan le» aa Qvogen is; a rút, koros és durva acintén aaját magát énákttl as öregen. Nrgythh vsgy gyengébb világoiaáf; mellett a kep (• eröaebb vagy halványabb le^nd.
: A tte»eláaben a gondnsiág S világosság; mTnét gondnaabb a nevelés, annál meglepöb-Vn t hívebben tükrösi vissza magit a ja és ncmfliiJ»^yern,Bk «iVBhan. ; Mivel a gyermeki ssiv oly érzékeny, oly fogékony, bopy minden kQlbehatáot mphéo nyal el, mivel e Iintáaoktél függ ss ember J5v5 életének egása folyama, Uthntjnk, mily roppant fontos dnlog ¦ sifllőí nevelés itemcBak as egyes emberre, hanem magára a társadalomra 1». .
Mivel tehát as emberi Bég java\' éa Üdve helyes nevelést kivan a stultik és neveinktől: neaiflk mibóp és mily mértékben felelhetnek meg ennek főleg a tafllökj est vizsgálva meglatáljuk a dnlog bibéjét -
TeklotaÖbk egy hésasulandó ifjnt -éi így férjheswéAiBsdd leányt, Otísekeíöetj\'íiieö\' raegftldfa fiköt gyermekekkel/ s nértlnlAk1 kell:— Már most kérdem; ugyan melyik iskolában tanultak eaak valamit* gyermek-, novaiéi hílyee raódJ<rórfTabÍH««fll«1kmr hat eset" hol tanulták? • ígrt toTÍbh1... Tddják-&/ ho^r mibéot i ^nvkéíl\'á Indysi és\'ttdVSSMVelésí\'ketdeui^iWp wieteféa
befejt-sní, hogy a gyermeki ssív alapjábaa 4 jó túlsúlylyal bírjon\'a ross hnjl&orók, |n-dulauik éa majdan a szenvedélyek; roUtttés elloiiebcn? hogy atagasttos. éa asont ktvatá-ofit Isten éa erakerek előtt heeBulettal betölt-hasae, begy a társadalomnak aassDOS ^agta, lelki Bdvenek pedig hu karosaja ia ijaegSr-BÖje lAbeosen. \' ¦-
Holle aa ifja vagy leány safitettBI a neveiéi módfáról valamit, nyemek-e a tekíatet. tan aatueiktol némi nlbatsjaaili oktatási?—-Ea bátran merem áilitaoí,. bogy ásás k&aal ntkan gondol erre eaak egy ia. Da ÍSltévCj hogy a asül&k erről aem feledkezaéÓBk-BBtftf. "ngy iuinói azt~ktidketJak:-|upaseh-o ok helyes oktatást adni f«laardBhgy«fE3ekeik> nek a nevelést illet&leg? da koansa .ta-noltak a s&tÜSk ia a gyri rmeknavei&ákaa ssakséges" Ifi mereteket*), ki iamertetta ssag veldk a. jiavelea. h*ly«« mA^Ary MJlaa^ra, ._ irányát, mely csak aaépet; jit ia aemeae.t «r«/inan.yas éa a lélek üdJÍl_eloaejpti?_t4¦ Ián Ismét Dadleiktdt? — ogyf de ások tán még aníiylt aam. tudtak erről, mint fik I.. , Vagy talán asun kis gyakorlatból^ ssalyet aaját gyermekeik neveléeébul merítettek, tudnának káaasolaooó gy«rm«a>lka«k helyes oktatáa adai ? Ha aj ritkaság éa majdnem lehetetlenség. t, __ ¦ ; ÍÍÓtEÖk á gyakorlati elétet.
slajdneui minden axQlO máskép nevelt gyermekeit 1 mán tílvek saeriut, mas Irányban, mindé\'i clfrlegtía mrghataroz«>tt terv, kitűaött osél -nólkQl, ngyiaólváa aaját oas* t&ne, lermÓBietfi éasjáráei utAo"— vagy a mint jön. így történik, hogy as eredmény oly megaaániláihatláh áokféle.
Egyik aat veaaí éaare, bngy saeltd, ía-ienFélS, cBéndeéf<Bgadalaiw, aiargalaiaa-áa jólelkfi gyermekét Dereit ^ea aannbaú a legnagyobb ritkaság, mert ea a arvelía helyaa módjának \'majdnem tökéletes ismeretét tételesni fol); a másik, bogy engedetlen, durva, daoxoB gyermeket; n harmadik: hogy kevély dologtalan gyaroieketj a flegyedik; hogy Indalatna", azelea; gondatlan gyflrsw-kot; az íitodlk; hogy fT>Bretiy, pénavágyó, aljas jellemű gyermeket: a hatodik: hügy pulya, gyáva, ravasaUIkll gyermeket nevelj éa így a végtelenig lőhetne kulöobOatetni.
Most, tekintve a nevelés art-daíanyalaak essn roppant kQlonféleiegitrki cpodJJb*tja^ bogy as emberiaég nagyobb résaa folytonos elIsötétben, k&xdelemtKn, Tessskadyétsan van egysaáisst?**) ;.
tsen folytonos snrlódás és egyeaefienke< désnek tsng*a alapjában a ss&lSi neveles által hintetik el ;-aa~6mberUég a vészes oxál éa rendel te téielleaes állapota tekit mar -a gyermek ssivébe.oltaük, boanan mivel ott mély gyökereket vert,, már ki Beat irtható; hot as emberieég éa a maga karára gyaaSl. ciöioie kell. , t , • .
[le tekintjük az emberiség eséljat éa rendeltetéséi, állítanunk kell, hopy aat a neve- , lés ily roppant kQlflnféluBégsMB^ h^ujaimel-lett etnear érhMi\'a imfijros*-i*zí"**^ J
As emberiség ezélia; tökélyeatttéa, asa-badság, jólét, és bdáajpig e földBS^ és ax Üdv élriyerése a ja»B életbea, -t; ,
E \'kettS lelklismeratea kirilela Bajudatv ember rendeltetése-\' . .._ i ... ¦
Egy a ötéi, a nndaltetéa,; Baladejfikv nagy éa szent, mely eaak Da^s^és.ajm*; ^ eázk&i&k egységében 4>4et^ ekr Ite-iBB*nV l?nna á legeWS ée legfqntMabbj, a ^Mr, határesett, szitornn.: kArttUrl ,\'<W^«B«lEr: zlkálmasbU haJyea aa ttdepf aa^lftaswa. mad. De mtraJC* aaflhjines^léaas^ífále. a haay-a aatílS, -*i CwUÜ«4 W>Mr köJöofeleííi meTlitt ^ anC^.flsMWia
•y* riiiat Ardaaiáff a«afe hog/7aa7flj! aiflk^ Tássbjtrk\'s -aaaTalt\'aalsti;
apgr aaas«í-BSBj4Bí,s«sei .wp-a*.. ifemadasajc^ a e jA a ¦eralá < Ur-
¦ lílríik «i ««l»r«k tertlílwtíboD, balUmabati, vigyaihaii,\' vélni*iiTib,D *( íMhlaVu agy,« l«g»»\'\'~ " —\'—
«tm<•* \\ar stH&<
.SndiV olleolíl oaliafriUWIIIi 4llal fogauitk auiTbaakasBajll Vább «..Tbrya«a»l»»., hJ|Ul«IU»
2.1 «S»3jik, ttJí\'USWt. magába
^=Tagy-re.a-tafine.aaleV*éaekAst; in* \' ^-Ibbanondb.tjukj hogy * MflUl neveiéi M--a»- «ÍT*ber-—vagy-aa-nemj a»-almtal.lt lel é» ipolUtatt torabb. ¦ -.A" gjermakaaMr alapjában rgy tiasUkH*-
¦ft.ida»»aU.»ltéWel. . ________:.........
Tit.M4l<H*IKU-t:a4p-i>jt kajta.ok
(fognak abbboli fakadgan-;! la. [tódig hibás mtf--i«j[«^ hiirt\'b«*V hibárrein hajtások n8n.k ki,\'«i ptrcWtiek tovább;; Ea a jó \' " r "riavejit." T. p*í "tülE.tj. nTírdsnVl,
aWj {gcn kiveiet- -— ea ii. tobbnjrir. hiarrjoa —"ilílttak a jo nevelésben: de minden ol--dsJr^essÚk ¦>\'o>ast \' ti\'yWutörre aiA Hgssaigrs, ho^y as em-_ •WMe^_taHa3ah>n -és c Bálád bajainak na-" ^ni^ réeae\'nförriait a .hiányos, hanyag, rttasiarábytL, ¦bolyteloa, asfllői nevelétben ta-dáljá,\'\' melynek >vészes k&vAani menyeit a ^későbbi .ugyne-v esett jakoiat neveié* megfe-azítéta\'erőVel sem;képOs kiirtani/ legfölebb á^^yikben a^éngTtenl) takintve *at, bogy aa emoeV\'termeaietét egész életén át — igen -csekély Bevétellel— a szülői. neVelés kifő-Sy\'iaíanak köszönheti: kikj "belátja..\' mily rop-•pánirfontosságú dologba szülőt nevelés,-éa :ásárt1klki nagyon eiodalkozhatlk,, hogy ép -é^ai^fe^leaaa^ dblogn fordítanak legki-aeob gondot, Kqgy a bajt mar megnőtt kurá--baú. éhném\' c«i rajában iparkodnak elfojtani.
aklgiiwareWiro- nvaioAp-a-legk i* lá^\'gbnd fordlttatlkv a a»alBi_TiMflléa. •or^kko/aáukaégéa kérdésével a legkevesebb tf&<\'vaLY flgybarit Tnglalk\'wik; a tudóa nera|«ciaaKedhelik la a bolcaLhd>.-j mindig a A«v>|éfct — aa Íak»laif kiabálják; előbb kell izt kezdeni, ott a bölcsőnél, nem aa likolé-hini\'-ótl caak a szülői gondos nevelés által JeVikatf1 lallárd. alapon a neveiéit helyes {mfnid. feljf taín], eroálteh^vidani kell, és advösen bevégező ir minta jgy, ás életben kass-oálhatóvá tenni. \'
"Mennyivel könnyebb ^eredményiláiahb - WbhóUV nevelés, ha ott a megvetett
jo""1 aW&m kánonai\'\' tovább lehetne 4pite)nt; liá^emAyténe elobb\'to.ka\'forévekig ábety-tolíi^iievBlea roas kinövéseit nyesegetni, Irstjf.rnigas^tAsiL Arroilltbt luIjrtJeni hibás nnyoléa roppadt mfidon\'liaU\'r^tstJ* u Iskn. ¦-fiit nemes kfrérs és u^w^hnhtrHsa^rp^dig" .•fi yjytöÜtook kellene történni; es mlg HeTrEien.beVeln) nem banák a aaAlttk. addie*
tejn«{k~ heppsveléa aoráf-agWkívDtr-itótl or-iim JS. nrBk\'^í?k.lt . &ÍI orro-
mrara*«i*e«\'írSjöSlaí5kel íTüSKlut *mwwfwmutíL/mmí^ i _\' -\'SS* """*"•\' ib4gí»li-Mj-«-------"•• \'"\'
oíiHtilW «VgJÍ il *-.n i!jwn .rainl ito, BÍR (4W-W\'Ua^|-\'ltjrltia)ili!téil> uir-08 n..«-
naVdubfArTásseiftlt atb.
Votmánj^nklríl állnnk, jogoáitva sem-tn?
Jfk. as óhajtott JűegwnjttfitéB e^ I»>a(||ku41iiil teirSf: joggal qAp&fon reAénJíottQk, rhffj fj*-1 elÉaW ^ltAn^Ue,;kéreloiÍs -i ^ ¦Hgf^^1\'fi \'S\' "
1
tehb érdekeink felett, mind a tÖrvényfa<^u& \'mind- a—végrehajltta kÖrtben^Tolyváat noel aj abban még a jövőre\'] s kihara-rendsT -letekkel, abaolnl batalom-intóaké^ik. ^\' | MsgyarorsBAgnak ason kétségtelen joga, hogy védrendaaerének megállapítása éa bár-nsily átolakiláaB eoak as orssággyQlés bele-r egyeséaevei jöhessen (étre, egyidős aa ór-sság alkotmányával t törvényeink, ajki.rályi. bitlevelek, a pragmatica aancito a alkotmányos él e$Önk~folytonoíF"gyaker9a{a"" egyaránt blztoaitották «t.
Midőn 1715-ben aa állandó katonaság mint a védrendsserneknjabb és ozélsserQbb módja behozatott: Magyarországra nézve aa ország törvényhoaáaa rendelte el azt. Minden, bármi esnkély változtatás, mely a véd rendszert illetőleg osóta nálunk közbejött, as -orazággyöléa által batárostatott el. E jog alkotmányunknak ée! általában minden alkot\' mányoBságnak életfeltétele, melyről as ország Bobot bs nena mondhat
As ország ecat^kátaégtelen jogának ujabb tettleges tagadása ason legfelsőbb, rendelet, mély a védréndasért illetőlég köselebb kiadatott S mi, kik legszentebb kötelesség fióknak tartnttnk, ismételveefirfeetni; hogy mindenekelőtt a folfapgeaztett alkotmány állit-Üssek teljesen viassa, yátkexnénk basánk ellen, mely reánk bista jogainak védelmét, a vétkeznénk a Felséged iaánü hódoló tiss-tateTetlen, mely n^QnkíaEiníéBéget parancsol, ha as abaolut rendszernek esén njabb intAskedésát hallgstásaal mell ön nők. ,Epen akkor adatott ki.aa említett abaolut rendelet, midőn alkotmányunk vlaasaálUtá-aát foggal kertflt^éo méltán Tártuk ; ~- -ápon akkor adatott ki^fnidön Felséged lég mogas&bb Igárefe folytán hittük, hogy alkotmányunk mielőbb valósággal visssaállit* tátik, a as alkotmányosság Felséged többi országaiban ía tettleg életbe fog lépni. Nem ugy adatott as ki, mint felelőd kormánynak oly javaslata, melynek köteUmd areje ás !1-Ut3 országos: \'törvényazerQ elfogadásához van kötve, hanem ngy, mint azonnal végre* hajtandó, minden.réoseiben kötelező, e következményeiben jövőre is kihaló tőrvény., Tárgya e rendeletnek, ason legnemesebb és legsúlyosabb adózás, melylyel a polgárok aa államnak tartoannk: a honfiak vére éá élete j ssabályai mélyen behatnak a csal-tdt élet lagssenleb, viszonyaiba a as. ország \\eg; fontoaabb Bsellemi é« anyagi erdekeit érintik. Nemcsak ason első éa legflbb tekintet,\' -n^et^ffiéjtoahi Jöffgal ~aöÍworieheÍ7 al-kotmányunk sUptÖrványeinek világol ren-delete, hanem ezenfölül: a méltányosság éa ttálssertség i*megkívánják, hogyilynomfl rendel kesáaek megáll a pitioáhoc asorsság akarata Ja. bASkBájáreljon, s e nélkül éa ennek törvénytssrfl. nyilvániUsa. előrtj^k tettleg végnne~hajtnssseák, r
Nem egy ed Öl « hadsereg osá ma. és vltés-•*ff« m,» mi^sálUraat leírsalyosabb veszélyek kösött is tartósan bintoaitja. Bármely védrendsser roeUett, ia_7 leginkább am^U a sereg erejét s kÍttrtó:eUsántságát, ha a nép lelkesöltrnkarmta áll, mögötte. Elelkesült •kaxaira pedig csak (akkor lehet bizton; azá-mítsni, ha ason rendsaer, mely mellett a honpolgárok as, államot vMni kötelmek, a n^m-^t^lmával^láíkosikt mit eflak qgyY *T^)tní«l b*.» jogoihaa s legtsen^ebb érd.a-keíbra meg nem sértett nép, meggyőződve a rendsw ,osilasertleágárŐÍ > r>eUtva a hof ¦»Íí;-4dpw^k-frtaVM^ wiÁúit::fítnnj-s^rJOe^.njilTijajlo^ fa^Ms^í^Uaévai elfo-ar^ff»*^i»i* .1 - v . ,m- ih*,.-\\,^?;.-¦ De hamég akkor is. midőn ssf alkotmány-.;
•ífft^Wltatel aUetkeMp^nMete
WW** iTíUw*r,ssáraplhltni. a kon minden
teamek kmss^béif ía,^aj|o«.iia«ffi5to^gu^ tárgvában, meiyras alkotmájiyos.áp mindért fogalmai •»e,r?tit!a.töryéoyhoaá* rendea ut-iin tariwiav,lJt^n»^JmÍ9fc UlommtJ ^ínak kiífefí«I*o>l-,retnd^^ éa e írndejflfpk^ » qdlkflV Tio« a» oraaá* ásóknak okBÍt, BsAkségéft, ^.seraségé,^ hard^reJéL L^-mégjfeL\\tá&+ úkí^i-ns^B.iitdn csokra, pés^^swtál kijelenl-
¦SjfííW :«» frg, Bőt még a Béu izmrnf affráa-a sem. ^»s«p.. f „ntok uttri as BZSESE^gS "hwl- \' «Iyen.randrlk.sauk té^cmart^
tift-MU-bistu., ,D«IÍ " Tji *fijní ninliai 01-*á, ^CBmijírU cl-
IU jjfcar rniAel-\'
..!!)!/ kífí-I fonto. ok arra, hogy Feliéged fellOggeenMlt ^alkDtiBBDjTinkáV a-nsiohal hályraajUUA. ::A ¦ürgetS ..akaig kOaepott MAgy^ror|^á-f, .1-.k*Un.aTftP UfUi fkiiv-ítóbuii, jf-jíríunn. Ijakga-tjteanu\'haa-L A. o-i«iggyíllé« «•: ^dl^i^fáb-üih gyakori-lb.tjs
^eJ^BB orsságrs, melynek jogai fel vannak Vfuggeaatve.- Stg a pragmatica aanctiónak aatui .ulapfoltátelB,,. ibely basánk Önállását, jogait^e-alkoltnányátibistuattja, tottleg hatályon kivül van-; addig jogilag lehetetlen, hogy aa országgyűlés ezen megoson kilőtt slapssersődés .< ^értelmében \'¦ iníénltedhoasé^ má&aUpra pádig nem-léphet. ¦ - ¦
Tudjuk mi ast, hogy a hajdan fennállott védrendszer Európa minden népeinél időnkint lenyogra atalakiíjlásokan oaenl;"kereBB-lül. As orsságok politikai szerveseiéuek időnkint! váltóstitiifl;ii, a hadtudomány fokonkinti fejlődése minden államot kényese-rítettek, hogy védrendaserét az általános helyzet igényei szerint módosítsa, kölönbnn saját biztosságát * koczkázttttta volna. Magyarország aem maradt fi részben soha hátra s. önként, szabadak kralból állapította meg mindenkor a kor igényeinek"megfelelő változtatásokat : as ily vdltoatatások asonban mindig orasággjUléaileg történtek. Késs leend as ország ezentúl is ngy alakítani véd-; rendszerét, a mint a s tök a ég, czéUseröség, as ország helysete, alkotmányÓB átlááá, nem-setgaadasági és közjogi viszonyai megkívánják : de: oly intézkedésekét, melyek e fésűben as iorazággyaléa egyenes éa világos he-leegyeiéas nélkül,., bármikor tétetnének, jo*, gosaknak nem tekinthet
Mély tisztelettel kérjük tehát Felségedet, vegye kegyelraeaen tekintetbei bogy ajs ör-1 sság jogait, melyeket a pragmatica aanetio ís üunepélyesen blstositottv a ártatlanul, mag* óvni kötelességünk, s e kötelfBséget elmu-lásstanunk\' \'nem ssabad ; ne engedje, hogy -alkotmánynak - alapelvatnek sseo,- a éhhas hasonló megtámadásai által lehafetleané té-fassék a kiegyenlitéa müve ; BzÜntease meg n, most kiadott rendeletet, as öntessen meg általában minden egyéb oly intézkedést, m< ly,alkotmányunk mellőzésével,pöt egyenes sérelmével, as abaolut hatalom által adatott kir s tettleg ás teljesén állltáá vSsssb minél előbb alkotmányunkat, hogy annak alapján képesek, legyünk jogszerBjegr- határosrjiíéa intéskedni mi odázok felett, a,, miket os ar-stág biztossága, ssellemí és anyagi érdekel sürgefőleg ki vaunak. — Meg yagyunk győződve, hogy a pragmatica aanctióban kitü-iOtt ezél osak ngyiless elérhető, ha-annlkot^ mányosság mind Magyaróra sás. ban , mind Felséged többi orsságaihan, feljeaen áa tiss* tánt,valősággal életbe lépi"
Eseu kívül Madaráas is nyújtott be egy indítványt, maly •aznnDfinidöiiHrÜtlíjni.ége miatt elvettorteti. nKülönÖB teteséabea résse-sült iTtasa, Kálmánnak a feli rali javaslat, tár-? gysIáBaiolkalmából mondott beszéde , mely: ben különösen hangsúlyossá azt. ¦ hogy bb orssággyülés, ha felülről pooltív eredjnenyt aOTű képes kiesskőzölnt/os egyeskedóo^fo-nalát, mint a mely ezélhos nem vesét\', megszakadtnak nyilvánítsa.
Ii e.v e 1 e s é\'fl e k.
..... • \'Pefcz.jánMeV -
( A kisdedévé\'Intéseteket MagyBrorBsagon terjesstő egyesület minti-óvodájábin\'f/hé 5-én délután, .egy, mAgasatoa á hasasa .időre felejthetlenné vált őrdmünuepélybeujréase-\' sült az apró gyermek-csoport. ¦ " Ruprecbt stül.\'DBraídnff bercsegnőfBmél-tna*xa magas azernéJyének - m§gjelfniéBé~\'& fentiét lintésetben; ókosá ¦ ritkumlétajiu-j °Q&«*t «elj: áJUl megörökifr*, * kUdodáBáí szert- ügyének .melegTfelkarpláaáyal aagr-hírfl nevét. — MásfMllab*nvvslánk(«uttal íaer^ncséaek • rtraélMságátíaW.niel^ leér esz-\'
k*dését;t»pasz.alní( a.máandizben1 ritfrgB^i sŐdoit, s^fjnv hoCT öTkTádedek ifásdeeiés\' a o^rnsifL.inegfelftíő. naveltatését a hasa bolt Offa^W*j>! ^k^ulet^wira OBmeMB^Tfl horoBBg-i
«.,fBtlW.»«.WÍr\'\\M»»-^M"»:*..neppeaB
AST oly .anuyfrA szívén hordozza, hogy avsá. Agy Irént nemeaaV meleg \'részvétet tannal.! toMtitQsJc feeVjmtésére gnt nerotkimél, amint esi bebisonyitá as ál^
ntHAJMM>l>l«g\'kio,ua-iI.: ; <:i; ¦¦r.u¦¦¦.uiinsa-..iJjBWi a raagM, Je.ríukadaMÍr> t.ptmrí t owattS^ada-oilnváírl ,ai.mty.gjmuí*
^rtfW-fiiilHiik\' fcrrí\'1 k0««6nertilk»t\'hjrtfw\'-.
\' niqdrt.«---niil4-ián\'.faoU.ilb.lj-ik al kernl a wM-nto^Urát,, MpU|Ja, toribbraiU a ivfajtagnü anyalnivaban a kitJedov^, t-lntafir
mSVvúétfi ssSlgflatbt, teHesstm 1Jí giüstí Kft bpgjtXnsDoet tatt n ntele^aiekla
,tyLk- és anyákban élenK^ieBhaűgTO ;tslár*
^vessék annak példa -\'geért jelenleg legalá -t nyilvánítani ezerén-Inek hosasií életéért nevelés buzgó barátai
erÜBÓgéf emelé Goro-ve Antalnő- és Szitányi látván nő ő nagyságaiknak aztnte váratián -megjelenése, kik nagy réasvéttel nésdelték hoassassn a munkaasztal körül ült gyermekeket, a kik épi-tée (épitőfácékák által), papirfonáa, Yeas-azőcakék kirakása, a az asztalra leirt be-^kne^ b^aae^flkk^b|k|r^k^sávol foglal-
__As Ügy felkarolásának nyilvános Jelét
ndák Bk az által is, bogy as egylet rendes tapini közé léptek.-
t)dv pártfogásukért a hou ily busgó leányainak ! °)
.... KQBÁNS MIH41.Y.
Zsla-somogyi hírek.
& (A m ó sVá ro\'s-p I n cs-éf egyesület) f. hó elején tartá .választmány! ülését, melyen as egyesület elnökévé a helybeli ká-véhás-tnlajdonoa Eeíndl ur válasstatott még. Es alkalommal. Grünbaum seoetársulata al-tal esti senével tiastalték öt meg.os egyesület tagjai. Az emberbaráti szeretetéről éa Jótékonya-agáról eléggé ismert tisztelt férfiúnak e kitüntetésén, melylyel polgártársai bizalma ruhása Őt fol, Bsjvböl&rülünlt>\'>
A kunt rendkívüliséget:¦\' \'megamlitjükr hogy Otassor&ságbóljtöbb. eser máaaa fog-hagyma asállíttatikbasánkba,; minők) kövöt-kestében városunk utosáin léptenrnvomon találkosünk ily megrakott\'szekerekkel.
AÁ napokban fávösott vároaünkbőf a kegyesrendi hás egyik nagyórdemö ta^Jö, Meny bért Agooton ur,- ki ifjúságunk nevelá-\'sét\'amull években fárodhattán <buagalom* mai s önfeláldozással vezette; távosásánsk oka oson körülmény, bogy a nt rend kormánya által a tatai ház főnökévé novesletett ki. \'¦\'"!: 1\'
A (Farsangi k ró n i k aí) Városunknak ugy látásik víg farsangra1 Tan kilátása\'. F. hó 19-án Ur tátott a „Zöldfa" termébon o@y jótékonyoselu táncavigalom; e hó Yégéo tartja Lakatos Sándor táncamüvása nyilvános fáncsgyakorlatát növondéketvgl j \' februárban a polgári egylet, dalárda\', éa & vaddal társulat rendes lánoavlgalmbt regyelőre\'csBk esőkről van bíatoQ tudomáaank \' qq > eűeA-legesen felmerülő egy oh táncavigal makró! annak Idejében ssintén tudósitan^|ukeU olvasóinkat.
A (Hangverseny.) F, dó 15-en!tarti -Py llemano F«ren e.ra-n agy-kos sí nóbaö üsá-mos kasonség jelenlétéheif Ivsngversenyét. Rég nem volt aíkaimunkolyjnüvéssi a minden tekintetben kielégítő előadást haHanuDii. Pyllemantt Ferencs, kiről már a múU alkalommal clismerésBel szólottunk, teljeafényo* ¦i ben ragyogtalá oa eatve müvéesetSf, moiy-beirraT, elgadáa^iBépetVgo- acer^ie^^B Ceo\'bűV kai képset:aéggal oly ^yŐnyörfloniffigyefl&lL A hangvjaraeny fényéi nagybflu (ímaló Nó-me\\ Berta kisasszony éneke, ki ,es "catve, bátran el mondhatjuk, ¦ Önmagái\' múlía \'félül. Kalönöa.tetsaéaben rÓBsáBüitPylieiadnri ta1 niWánya Bueenstok 3sidbk. a.gyöny33B 3 kórjához mérve,,volábao ffi&glepd^ játéka.\' A ^angyersenyt általában a.BÍltjBiilltA^k&Ö&é kell ssániitánnnkj s aköaönség epaaaéHn&r joBiapaokkal Jutalmazá a kungvérsányaBt és köoreműködőit, kik néki óly ^1 véseteáea-tétnysjtnttnk.v"..\' m: ¦¦¦¦¦¦ Sjmü:u ;;nn.-. ¦ ->;
— (A- iá a giy.-k artvl ¦\'«:miii-\'*saVll\' T\'^\'R<é ^vnlk^inia.k i -ttaxe-aiti«r«4>é« e I gyárt á.a.á r óJP^rasat .esssonynk >rns>k . hésfM .hasra BitTanyavi&ee ^vq. „ikkeVtólVspinnkif\'Vnlni/\'ÚÜu^y séáiBl ltrdoarásomrs-erett,;-kógy \'ezefc\'áw dfta^Bl,b:4heTda^kmin^féte p^inkkv^^ ^Rj^vyis^lgyeogitva alvazíkre^y bioia; D^S:M^^>P«J Utpaináljanak ]m*-aaj>\\i vapálinkát,, as, lITetŐ boltos el&vasa BiBonvoe folyodákot éa mindágyik1 fireghe;tessTégy adagot; Ettől bb eredall páririlra^obiroaaáan B8ilvapálinka<is!j asagotátoBitaíikitp/IiaUly gjro^san \'hpvit, .pyugtalanW ;kéhl^.lfissal egész nap-.és éjeire UUtorjedönyuMoJ^^ Bágol okos. A namlaító aser\' *M Jf7«\'pÍT H 0-kb j* b\'-b\'b n í i ar,^>öly\' oailvamügv^ hélTgyfertsUlfc s oly «5^ hogy1 u&r\'csaYnV hány csépiétől iianasBulileBK az embei"/ ^ m^^yMm.^lj^JkBlr^B^ t»:*tfá9<9átí és_ld^e«endiier^TfB ba; BBTjemheTf*B;yIitnt|4. es4rájv«loi méginaa,\' — ián a guta azonnal áifyoh ri\'eWapnéi-Ezt nem annyirá^asVégt mlní.iviBBBBdlékt - esejripontbol Hoéöim,rfelí ¦TOtiliBgy ¦T.Wwm . mir^denUnktk «eMhéM
I
etika o.,líallanpyival1i,:,laMbb|1felyiLlL»;
hx\'l . »l>tt.nr!í?")«MkF.»k-
_ítci .iJiljl .\'jiEtlímtSgrf mnelxtlí\'
jegyünk tehát\' ezentúl óvatosak a ozilvgpá-. Unka megvásárlásában, ba valódira. niink tti«rt i^hnl.1 1 \'i\'^\'M.,\'," .;Tky^..\'\'
*Á A lí\'élyTiél^Yirpa\'i. kapíiaoyBágléliB^éV rést érdemlő kezdrjraónyezcao folytan a városi tanaos elhatározta, Imgy vásár- és ttn-nepnapo&Gfn aikprcemák. ,k«reokedő:;boi[nk reggeli 9 órától egéns dcluUni 4 éráig zárva tartassapákj mig a kivóüj^akai V asabály ríaak deli\'"la éráigkDteleai^ ngyssintón a dohány éo bélyeg ogycdábu\'ok\'cák félajtó-" nak zárva tartása mellett If-töl egéas, ,4 óráig aa éraláa megengedtetik ; nórmanapo-koo asoDban, milyenok: húsvét, pünkösd, kardcsoíX,\' Űrnapé N;áBoldogasssony ás\'szent István napján aa említett helyiségek egész nap zárva, tartatnak. A föntérintett szabályok a eaállodákat természetesen nem höte-lesik. — E^rendelet megsértői 3—50 frtnyi bírsággal büntettetnek, melynek foganatosításával a nagy-kanizoai köxkóroda javára a városi kapitányság bízatott meg. Hinni szorítjuk, hogy ez erélyes intégkedésnek óhajtott sikere leend.
A\'M&jghiváa) a caurgói dalárda által többek^köaremüküdésévt;! 1807. évi jan. hó 23-án\\a CBurgó-üvá?b?i „parn" vendéglő termóberr\' tartandó \' jótékony caélu ének-, sene- s tipcaefltélyro.- Eíadete 7 órakor. — Belépti dy l frt. . A rendesöaóg.
— As ej»ö na*\'pfo(gyatk!osáe ea évben mártitts G-éra eaik a $riási less. E napaőté-tüléa egéss Kösóp-Eeirupára ! nézve Igen érdekese nagyságái illetőleg csak aa 1870. a as 188T-k) less hoz^\\hasonI!lható.
— . M o=lg hívás íiTíkeflafbelyi oraaégus felsőbb g&zdásxati tasintézet hallgatói által 1867-dikü^évi jaouárThé 30-kán a helybeli nAmasoD$&su erimzett szálloda megnagyobbított tersfében aa intézet bal Igatói keblében alakítana^ aegélyegyle t ja vára tartandó\' táncsvlgaíomra. A refndesCősóg
-A magyar oraságöyQléfli törvén ykönyv," a Corpus Jnrin fordítását éa a kéaőbiií lorványekúl tartalmasba, -most már teljesen megjelent. Fordította és szer-késztette Gegaas Dániel, szegedi városi tanácsnok. SzerzS, miót el Eb tavában mondja, leginkább !Sz&lay László által buzdítva, fogott e nagy munkához^ s ast több év alatt be is fejeste. A kiadásban^ fordítót 350 előhV setÖ támogatta. As egdafl- könyv: bqUíláea 24 frt, moly árért Wajdita Jósfeef könyv kereskedésében ia kapható.
aadt lengyelek fölött Saibériábatj, IrkuiAi/uu dov. b-éo*-láttak lOrvén\'yff liétotpköztut a 48 éves Cielínezki -Hsi-oíflBnBl, f&bntoréore ítélték. Ji>4 megtámadta >a knlnafiaá^nt, ;\'a a Bután a kugyek klifó mohokült. -Ezeket a\' tnjnt elfogjak, moptizedelik, az élc-tbi n ma-riidók 100 kanosukat kunnak, a a bányákban örökös mankúra k&iyaacritteuiek. A harmadik osztályba eeö í»2 ktlltinbőzb apróbb bOn tejeseket kap; a 132-böf álló negyedik osztály Felügyelet alatt marad, 200 folm öntetett.
— 90,000 dollárba fogadtak a „Henrietté11 „Vesía" és nFleetwlngB . yachtók tulajdonosai, kdgy melyik hajó tesaímcg legrövidebb id&nlattan ntat Amerikából Európába, A nyertes a „Henriette volt, mely dec. 25-kóo délutáni 4 órakor érkezett meg Coweebe a az utat Uj-Yorkból Pde 13 *ap s 22 óra alatt tette meg. Ily gyoraav még egy hajó sem ment. A másik két yacht dec. 26-kán reggel érkezett meg. A „Henrietté" megérkezésekor a legénységet íúlulittatá az árbóezokra a a csillagos lobogót épen ngy meghajtá, mint ez a hadigőzöaöknél szokás, Aa angrj-lok lakomákat rendeznek aa amerikaiak tisstetetére. Ea az első eset, hogy egy yaclit Amerikából Európába vitorlázott. A 90,uOÜ dollárt a „Henrietté" talajdonnaa nyerte meg, Be nett nr, a „Newyork Herald" kiadója.
— Hamburgban m. bó 21-én egy nem cgó oson kéaa négy emeletea ház összeomlott. — Egy bádogos inas élű tét veszté, négy más saeraély sérüléseket kapott,
— Tizennégy gyermek megége-tése képesi amaz iszonya vádat, melyet jelenleg a wari esküdtszék tárgyat. Az oect követkBoB: A levanti szigeten, mely a legnagyobb a byerí nzige .csoportosaiban a egy milliónál több értéket képvisel, a tulajdonos, gróf Pourtsles Heorikr-kÖ vetve családja emberbaráti hagyományait, f&ldmivelö javító intésetet állított föl gyermek-fegyenczek izámára s es intézet a legjabirbínsekörren-
| dett. A gyermek-fegyenczek mondhatni atyai kormányzás alatt állottak B oly jól viselték magukat, hogy l)ár az alTaranák naponkint osak 2*2 centimejébe kerültek, miudegyik-gek, mire elhagyta, a_ szigetet, legalábj) is 2-í-300 frank megtakar^tptt\'ösBEege volt,\'A oaiget ralédí javitóhely veit; egy fdbz intés-kedéa azonban megzavarta as egéss dolgot A mult évi BQptember Tégéné^AJaceio mol-lalti Samt-Aütoine fagyencz telepből egy csapat elitéltet ide tettek ^t, a esek, meg-
betett; boldogulj ^tyjitdl, hogy egy Uzlet-vivonél^sr lioidognlt gyási-jelentétteit is lefizetni képes; addig is még többször leszek kéiiytek\'n ez érdekben nyíltan felHzélnlni, ezen felázó* litást mint elsflt lógom nevezni-
"Wajdi-ts Jdzsef, ; nvomdntnlajdonos.-
— A Jaon** bécsi leveles3^é^rja": A jelen helyset odáig érett, hogy irányadó körökben nem titkolják, miszerint 14 nap bekövetkezik as Ídö, — melyben vagy a magyar minisztérium ki less nevrzve, vagy a magyar országgyűlés föloszlatva és újra Forgách gróf kánczellár.
— Aa Eastorházy-beresegség aártartósága részéről, a fizetéaek legalább
rtobjső ojbíl i^lYátfítek,! Éír pedigta^mardostAk-álÚtóJasqs kémeket., \'A Baomas«-< " f \' SfóléVoVa^vetélésélnék -1B6Ö-\'1 Sob ligetben\'aorták Bfeet kivégesnl; niajd\'
JTógaütL; romíbtt bflnösök, Lo?tíhamar tévútra; csábiták aTevantt fegyenesek\' legnagyobb részét, ,Jobb eltnrtást, kevesebb munkát a (8tjb whenóat kezdtak:k67etelni, sőt összebeszéltek lisadáa\'ra^\'mélynek cséljául a fosztogatást a a kösöttük lévő állítólagos kémek meggyilkolását tűzték ki. Septerab. 28-káo szállt kl a eVigetre a 65 coraion fegfencz, s ocL2 dikán már kitört a lázadás. Oassetúr-tok mindent, a mi késükbe jött a összefog
gyaűrssigf h
dik. éV|r|?eígj kamatai fh illetA^o^r j/máB;borza"8sl6j
tari tiaBttarlóőágoKnál \' folyóvá tetettek, a1 a \' raktár a/tejaf/hVil^ pe tro leam hordók, rsa
aLL: C---LltJ— ti ft---U \' .-----! _-l-í J_I — i. Alí-»*^^ ? be-
ctottak be,
^ötletre vetedtek., Batáriék a,
f/\'hVil^a pet^ole^nlhor^¦1,----¦ ;
bé^khi Mamoto^. méHány ^é.. alatt fognak: kar a tnáa-onnl v^ló dolgok-állpttak MJoTsVfnélnl^— Á\'ttopl(/rook, pléDanlákV\' tört Vesén\'it élőbb a-dagyobbak het áj«a tea- Jó tó ko ny^ inAM. eus k. a 1 a pa t y á dy ai a. , v midSa megrakoptak, a kisebbekét,,aaáJU M\'lwwrfrUt mefeSiem haladó m&gan&kW \'tólagos\'kém«IkétVséUtáWf^lphogy Qk iá Ve-kasBfltflfeftk/gftpdaaerjeg fiaetésa pedig már gyák ;ki részQket- A reiot*aek, esáisa^rínt. bVsi élreddelíe-tett 11 \\ .V-.\' *~e 11; J4 gyermek, * k - HktaVbsrlwBJratek; elálltak .m^K^séftpJkTUlf\'jA i,Kalaaa\'t.;icqijukat s rájak gyűjtik atpairólddmot. Ez a Weistojlnél ffígyk fekete ssioif Vravislef * Tasonyu jelenét voft^ SsoínyQ jajveszékelés fm tfttfájfsaely l^iod^B percáhoD (aega&éni; \\ fosott égett éieg.mtnd.a ligyatniek, akin-félnéföV fceivehetff/ára 55 tid o\'.i. \'Ji x aóík\' hahotaaVa nézték.\' \' Az egyik gyermek, l\'rff^BAjriiífrlk . Somogyban,a kath. pap,. Garibaldi nevO, előtört ft-lafagítkbil, meg-UgVgylV Dtis\'ftié^\'lelkes tagfa 10Ö 8h: esüst szúrták a fámét vlsssávetsUékí Mentaétféhal hussast adott a megyei iseganyekt taimára ^ elégett mind *:14.; JSanláa ajíia^^k Uc«V-i Svastlcs József fS&solgabirénak. Ai \'a&akő- Upnltak,"V másnap "kÖzWök töHben^okéót sót nem szabid megnevezni. visszamentek a fegyínté*étbe. Most 16-an a
— E»T4UpLejL»8ked ehjej esikk. 1 tötvéöyssétí elStt állanak; a foosiakpstOoa-< Amerik|ÍSlHd%&v*9aÖ^!^ hl
derakaly s bútorok tmésére kezdik nagyban p _,
haOBnálni. E^aélrajfoleg a juhar ás .nyárfát ; t-a >
gyaluforgiosa nemcsakiinhabD és nrganyo- \' . •__. M ...
• : Mintán niinden eddigi fiifadosásóin 1 .éjrídmínyteUrf^oUj.Myib^oj-.yagyqk 1 iÖnt\'nyillán féItórnW"MÍ™»\'<e3jSfc"víg.
^- (Mnlrisi TiUrtárUl palolí- | so Írásával nálam édesatyja haUlakor i talilkoutl, .Bogy moitmár ÍUO.OOO «m-
egyssKmind a férgek som asfirutnek benne tanyásai. A ffyataláöjgépflk.állal történik, -a oly áaoa>ra-Lta< á!lUii)rl< > I l * > ]\'.\'""\'"
A kis czigány.
Mindenkinek vaa a m^j TÍlágoa
MindeakiDck jatotl egy t|a hely r *
Hová édes estékek fisaiolják, Hol "megnjTighiiÜk a dalt keboL
A lúaitbOtt boaiírt flakajius, A hol oly líoliloj rolt cgylturun,
5 Ttgimájábtta ii anért osd, bogy Ott boruljod ri a lirbalutn-
A fóraaó rindárnak ntemíben
A 06Íll5fÖltl köojeket takmsl. 8 erőt nyújt a csObwoiÍG kebelnek,
Hugy e^ykarooUtal fojja ast.
i tnnAfir lg TÍf7mTft*t1 Ali AJI agra,
S fíllkerui a asfilúkíJret,
6 ott a kedyea ki*, basur bübelnu Zengi el a le^xabb íoekct.
Csak ÍD vagyok árra a TÜigon :
-Csak én nekeia\'Biaccun menheijem, A. hol lUra4t lelke^a megpihcaiic, A hari lekajtZuUaita fejeat.
Atüiitií maa aara átáradt aa apimrúl.
Coat egy kapott fabá kr>p6nyt!g. Uely aU majd cigaroa idűben
KlrejtkcsMim kis hfjcdllEiEÍ.
Ka au ami enyim a rilágua :
Ilege^^a egy kopott töpöayeg ;
A\'fagy eRen kflpöuyefem vég meg, BaBiaak tutg 1 hegedülök egyet.
BBalölaelycnr f t&dja liton hol Tan, .. .
Mejrlebet, hoci csorda j&r aaoa, 8 hol fo^ok elhányni? megtehet hogy
Valamelyik elhagy00 nlon-
FogTük-e majd temeűjbo Tinni ?
8 csonijaioiDak loi-e eirjele T Nem biasem ! mert a ezlpánynak megba
Hnasa ia kirQl ran a balya.
Ab ped% mily aoknak elbBaara én Ast, rolt lelke, mit Haive tdráa;
S miadeaArt eaak egy-kit BUirt adnak, B riadaaali ,J61 vao kis enijiayl\'
1- KIB czigíxv.
bért lehet kielégíteni naponként. A mint már említve volt,, tfemeaak aa európai konyhák, h&aom aa egypttuir tatár és sinai calinarls mavéeaetek is képviselve lesznek.. A osd-
több ideien earedheli Eepek*r megy parisba «s felváltva íatsaWnuJ^\'p\'a^oVéban.JjA park B*ssyéi(e termet állUannk, :fe)olva*ásokés \'Soknikai kísérletek számára.
— (Elitélí lengyelek.) A bakali nt kéBsIto>4rflYhajtott s, munkskösben felU-
17 frt 60 kr. 1863-tdl interes fejében 4 n 40 40 a postán szállított fizt^y^. [0 tési intö-levélért \' K \'
Összegen 27 frt. beküldeni; nem szólalnék fel e csekély összegért nyíltan, ba tudnám, hogy ezen Összeg \'lefiJtetősjSrö\'-;Ön^Vfptélpn, ¦de meg Vágyok giöi\'ídwi\' \'.io^yi-a\'\'iti^ gyes fogat tulajdonosa annyit örököl-,
A\' megbüntetett lüvéjics,
A Tranczia algíer-hadsereg egyik tiazljének levolei után kÖsli Bükk^iy Márton.
Egy eata aa „arany kurana* vendéglő egyik termében Ültem BoalojnejLban, mjdon Üeorges Wastos firnagy, régi s legbeBsSbk baráutimnak egyike, lépett a asűbáha.
Régi idő óta nem láttuk egymást, s átért Js raiaiéfi a kölcsönös Üdvöslelek a legssi-vélye&ébb módaD megtörténte^, egymás mellett helyetloglaltuttk, hpgy Bizalmas bpasél* getéábeb\' és 1 faíinW \'idokröt emlékezzünk.
Mídon.\' Btolsó ¦ alkalommal Boulogoe-nan vaték: kórdé\'as őrnagy, egy szivarra gynjt* ve, neaQtl háabaa <gy kiválólag sajálaágos szeméiytség társaságában voltam."
.Qejúrie^msBeoiini, viigy feminini ?a volt léi^éaa\'eleií kéraáaeia.\'r
nFiaminióil^feUhj aa.őrnagy. „Ha nincs valami\' foctós \'dolga b meg akarja haDani a történetét, késs .vagyak azt elmondani." \'\\ BiitóBÍtoha 6t/ "hogy*igen hagy Örömömre aaolgálaa a törtéaai elh^xéléae, a amennyi* re emléksBeoi/—- Waston k^vetkeső módon t.kead»\\^ \\ J i: ¦-1 r- ¦ ? • \\ \' „Helyet fogadtam k\'Páriabél induló lovas gyorskocaiban, s midőn beléptem t ast- a ; többi utasektél miár megazilfva tatáidat.^ TáraBíágankijan egy hölgyei is vettem éss-ru- Miután egy~eg& havannát tartottam ke-zetuben, q a hik|gy jelenléte éltal figyelmes-tetéta, hagy ^ suvarssoat annak jelenlétében elvezni udvariatlanság volna, nem Dniodea SAJnAlat nélkül elvetem havannámat s he<-lyeraet olfugluUam, mely epun a hölgynek átellenében.volt.. yj,
.Akofcst\'mégíti\'dulÉ./\'í \' ¦
Igen ttirméaaotes dolog, hopy aa ember ha\'gyarskoesibaitT\'lársasághafn UtaÚk^JegL. elöszér a tánjasig fölött; jJhysiogaomicuB szemlét tart, én is esen érdekes ssemléfiflk_ enge^ént^at tehát magamat,\' melyet as ónban legnagyohb/sajnálkozáBomrala hbTgyre\'nem tírjestUhetófc{ki,;Brifatin-voná»ait8Ür* fátyol boritát .. ! [
• A többi-\'Uias mind frenezia volt, sigya Tn^lküPhégyí!bókot akarnók ^íekik mondani; udvarias férfiak. Néhány pÍjlan>t;o>ulv» pl-végzem esemtémel, s magétél értetődik, — hogy ssomr.imet iámét aselfályolosott hölgyre fordítatni De lehetetlent .^irr5s4s_*JruL fogalmat azaraani magamtnk^-ápigy nsm ai-került t^talkatéj; ,;«iomögyre:; yentrere, mi-\' ntán először ülöbelyaelben volt, másodsaor\' n -lábujaktól nyakig bő prémes kOpeaybe
Veit takarva.~Termeime.es dolog, mioal lük* T vcaebbet Uthatlam, annál nagyt>bb 4éa kt^ -yátia^iságnte, a épen azt határostam al.aia-garabnti,„Gi.>viJ?jnj.módún racg**^!!^*)!*^—^^-h»gy -h\'g:«1fnj,r;ha\'ngjJSt *h"aTnt.\'Vs"í»^i>WOjS^:
1 Ii-innga szólalt í"»l,,,..... t^n*- ^ LV
„Aacvt-yéRi előbb\'éwre-," - ngyiB^di*bóa- -Edrn fordulva, ^hogy un azívariátcaUobaV-^ , / P^dr- a sstvanaáBhofl Qzokv-aiilntaeib: löaüi^í; -mint kólségklvüí ezért1 ttraBfin-: Ne^Mn«^eBTsy>^~ tehát magát előttem, mert a szivarfBat aesa
-atkslmattan aekeiii,- B6V~5bődíaTsa;^a^r\'
kedves rlöltem." \' " :;,!;:-ft
Es engedély sokkal hatirosotlabb voftVil hogysem vkazaataaitiiattaai .volno. Kürb ¦ ¦\'• taeiieaztém tehát azivartárczisias-fl aéhési ¦\'¦¦*\'"-pillanat molva kékes föstfelldpecskék OB2d kedtek ki a nyílt btoc&Í ablakon.
nKem volna szerénytelenség tülara AfiSao- . \' nyom," mondám, Bkenleni, hol kedveié meg a dobáíjyillatot?0 ; \' \' > ¦ t • j I
„Hol ? aram ... az afrikai tábortfisnknél.
„Hogyan, nz afrikai tábortÜzeknótíB — \'"\' kiáltók mindnyájan caudálkosva. 1
„A liísdoorF^hez: tivrtíainn,0 feleié a kőlgyj--„férjem kapitány a 47 dik aorccrednél, Con-Btantino bevételénél eaefit gI." - . -------
aö,Ön CoosLH1 tioeben Volt?0
nlgen, araim, aa egész hadjárat foTyamaT! alatt kísérem a aoreget.3 \\
meglepő" küllemén- mindnyájunk- | iiál élénk\' erdeiét keltet, n köztünk "ennek * követkestében ígeníérdekea bes&élgetéa.faj- í lédött\' Ui, \'Vnelyíiek alkalazivaU SSiaflegaa höley & legkitűnőbb éssiehet&eg s a legfino- \\, mabbejöá-E tanajelelt adá.
így két vagy három állomáson haladánk i 6l[ midan a igyon kocái épen délbiO. ösegál- , lott, s én aaoD reménjne\'c engedem át raa- \' garast, hogy immár a közös a&fi&iel fátyol nélkül fogom láthatni ¦végre a hölgy aresétv
De reményem most la megcaalti miután a hölgy külön s&obában teritutt magátiak^s^ raidön ebéd után ismét kocsira Sitink, — hb\'gy utunkat folytassak^ St már a koeaibaa ~" helyén találtuk, de iamétT mint el6bb, elfá-tyalozva.
ILéteégbffijtÖ fa tora 1 -.; . r
így míndiakább beesteledett. Ai utaanő a társalgásban nem látsz ék már résztventai akarni. Mindenki tehát, a mint épen tehet-aéges-Vult, alvázra készíti el magát, s rövid idő mnlva mindnyájan Morpbaaa karjalhan feküvénkk
A j5vő reggelen UtaetársnBak lemét- oly . szeretetreméltónak, iámét nly ¦zéUamdtrB- ; . nak,. jamél -nly beszédesnek mutat* be ma* \\ gét, SsittVS\'mult fa^p^n; ^n\'ÍBtgét é«ak elfá- ) lyojoaya, s er5a saándékkal incognitóját -megtartani..., , .,\' ,
Végre itt raegérkexénk, a kocái ezen vett- ; déglft előtt állott .raeg,. a többi núsj ki érré [ kt arra, Bsét^érídiai, czaV én s aaTtdegéa | hölgy térénk be itt. \\
nÜn itt marad ?* kérdem ojongvai í
b%en. Ön is?" (
~Belaap reggelig^ ősikor ia egy bajéval Londonba szándékosom.-
\' nC&irmárir találkozás. Én is L~nd<mba raefjyek, b ha .Ön .aisgengedi, védőim- alá helyesem.magamat.11 t
Annál boldogahfafiak érzendem\'aagam&t \\ aBo&ODyom, raiatán így dsob reményt tápLál- \' hatom, bogy ön végre mégis engrféadjké-1 relraeoanek -s vísas~.veteiidi fátyolát,, esertr csakugyan nagy kegyetlenség volna, na meg ^ itt sem akarná ón letenni incogniiéjat r*vl.\'
„aündenesiitre aram, csak engadje saag, | hogy ssi>bámba r&ehessek tnilertBMin»t-rea- r dezendft, mintán -nagy .".rötaamre aaels^Uaad, t ÖQB^I kévéssé eaacsogBÍ.tt t
EÉgek- tarelmetleaségtőlj Ont kösaWr* rtl megisoieriii." ^ * í:\'A -
„Tehát víbkodtlátásig, s pedig sZkanj
^S^ÍbiÍy^cibn^^ mely
reám néivo egy örökkévsJoaJg}_hpJaa^»agé-vai bírt, miden végre.agy^splga,ASI?$!^fc^ hossamt azon tudósítással, h°gy SS |^ejeea-hölgy* 19. atám jUö^^kflxTk-rBSrtBa^*^-siettem a lépcaftkSa, oly. sjorsasju^gaj^ ssiy> csak a legmaga«b_f»>ki- ena^i|, ktv&eai^ aag"adhat-kopogtass, kalépiem. *a\'hM|Het|-vágra Tálasára fátyol nélkül laliUm-r-~ | ,ri most, kérdem fin tol," nwi4a^ aa Ö>-.| nagy, „mit ajonáet, mi- oklmh^isjlesjsté ás
hölgy nly Banfgalmaasa eroetU"?*-„Félszeművolt?* "L--nNem."^ - s _ , -
„HimlShelyea-wIt-?"----------
Nem "
„Vönss haja volt?" , .
$Ek»^«i?«,\'\'\':"r^\' }
Ei»d«llMIlMleí4l\'k*i<!Ht)b w»wl*tlj tak.a TiUL—o,\' ewdáUtnaélié;¦•«•—1
jrwmalmiijü*. Ijiáüáuituli ¦juiWn
•jkil i elelíiit M«nl f.henejS níp "Ugy bit bo—> uliljaoi .1?
¦ — - (rdjFt. Iwj :...
" • ¦ I-aUw_avt-L.
j-nin TP irti-f j—3— _ i
" - vfr^k^ 1
yTFitSKiBlV\'i a(w liMp »« arak- \' Va a, adral «-«tana a» r^kir^a-akadik, *• LutfLM!»**»» W-mrlaa«»*«fcrfa.í»> ToTUaS\' \'iöi\'^aaW-iartlWííw\', e.-rt«r*sa« J^:aa^!l*BBÍa»Mi«á«1aatak i a»sT " \'a»«iaai
ím; tűt g^já\'rb.\'a\' "
aVrmWil1 Milk- FuUl/Tibl
-¦\'- iataálaii ** Jal ainiBjl.1 iaar«k4nt...k! balrtall «laaaaT«aaa ntaa^Sfai 6 fníOJu—7 fri — »; JS?« {á^n\'baax 6yH -, Vnhrrt™ 81-83 JTtil WasHOálana. M-ti *.ato» « * -»alaM^r^ak«—«*¦natia.. Ittiln kr. ¦
tiHWminiH frt 8» W. — T>ak»iT\'f.b47 E ft M.tarka 4« SS »r. Qua* «WwaW.MWialan miaiala."\'MhaalHaaa ,90" faka f 10-Wl» kart*:; TaUarlte TarBljaAllakaM lak I» -90 A«B«ld,*al . a,rt<E alti 18—1»\'/, fri. ; Barkii 85 fclj MrirtMrnk R flaarha Salar) Sksr. «• Maia-, 44 «Hi, a)a,.k«|a; : b8rak48 frt aiiaalaklal.. -
• Barak\'."Mira Mi* (aablll.r) 18«». 8. 1888-U; — TldekuaklKli —.itera).. 8 fri -IO frt. -,*Ylllaajl»V 8«aas4ra[ •fflltatD Wftfl. IO—1E ft. UJ baal, byr aorBa-(KeTH«rj" 4e rbaft 7 " fri — 0Tri — "kf. -BslaUaBMalHH borok 18BS-*. IMMU f.b4c ll-ila.tr«. ak„aa4al. \' Via» 90 frt ~ tir. fi*. 44—48 frt. Ha«8a.éiroa .Tanja ira 75 frf" «JaMr-roairy ira\'T\'Ir!: 38-7 frt li kr, relitta 4 fri.
M.*»ulwl pllWa+átaii.Jau. SU.
Balaaitarfja 11 kr. I-aaa. lb.il. « kr- Bdb Itejla «kr. Saia.Ito. 8 b-Bal>miaWi.mkr-,l fi lOkr. !brk.aá. faatfa 18 kr. , Jalla, fialja »0 kr. Jaft-taf.alJ.J0 kV. Sralaa- aiauija »8 fri - kr. Kalr IbaMa\'tS kr.- Ua.lUrt 1! fri .- kr. Zj.».
br.u1.Bt ralaatjailfrl ^ kr. *>».arll..l halja * kr. Kakarlcaall..! f.nljBi 4 ki.. . AnaaUa. . Ibalja t.kr. KBlukau, fonij. 8.kr. RlaaMaa, faltja 18 kr. Faalaj if.alla »0 kr. IbiaaealaJ \'f»a|l« 8* \'\'""\'"««"\'"J rabilo «kr üjWlla.4j.li«r.— Oka* luatja ta kr Piati atr lla>4l» 14 kr Kaali.al .»r .Uaaajf 10. ar,. Gibrma-pillnV» \'tt*aja:0Cl ki. T»rk!Hr-pUIota .IHmaJ" 40 kr gall\'a-pallaba Manija M.*t*jtfl—»*aJf attuila 15 frt — kr \'.Üal«!faltrtlllTÍ74rlra foaljk 88 V.\' Hlrlali: ftBllaM\'kriBa.iwaB «>al(a s« kr. tkV fbatja I» kKiKaaalajIB Sta 8 fa ir-:*».; Palata
Ule 5.JFrl|—. kr. N/anfa -Siaairi— : kr, r?a3.4a.\'Caa. rSja 40 kr. Saaaa náataja 0 fri 90 b\'r. .Beataam. 80 kr. Kartaar fbal|a 89 itr. LM fualja 80 kr.
Ué»i péojórftilynE» Jan. 8®. ; 67. cneUliquei 58.70; D*/a noma. MdaSn 09.40; 1860 l\\\'. átlattalmi kolcsBo 81. 10; ^ankréssrerirek 73Ü.— Mte1!nt?noti ráca. Vényok\'l68.TQ! London 137.30; ezUal ?gio ISO.— i arany darabja 0 fri 23 kr.
¦ Fal.loa laarkjaaatO i WajaMl* Séz&eS*
ÍÖaszönbérbe kerestetik
W/\'íCÍ-BQ hold^Bgyaígn, ori lakhtoalI » S^»f} ípttlettaí elUtatt: birtok..— A tndöaitáa! küldendő : A-B-•aiefc4ji«iB «staniti 8«ék*8 Fehérváron. (»-s)
f^- Ftla árért uállll "03
jíM-o bölgyek- és gyernekesiü*
• . " ¦ . ,, , . i
. «TteoiiTra&tamak köaponíi g&kt&re,
1 Bisa, Buat, Tacalaabaa 11. ..ifil^alau ^3
laekat mladea naaj-i ^\'fallar le pompa, rola»
-laa.klt Ma4aa .^ala>aa a l.mjabb dlrtí ««rial, 4. oly ra.Blcp5 •M.átalaial, kan. a lajkUabl. a.nr.»4.ll. twabbra bilau-^kSLTliaSiSk.. A M. A» a»at kB,.tk«5 Irak imiaM» ^.^aafM-^calaak, ía a a. 4. kJaOarig BgJ.larfb. ajirJoa..
-Kém oii-ingek, legjobb IrtitimunJLB.
fi^faaala .iawialaaak. aim. _» ai - kr kaira", taak 1 fi 60 kr.
f laát. aaaJ raaaao» aiaUal.ti\'fl 4» kr babj. aaak 18» kr. I.Kiaa«a.lrkaal.... raailatrai iatak » flbdr. aaak. » II 80 kr. . yjnara haHwiH -tM*.\'"ri\'t «,H.80.kr .kalT...caak,ain.
rilra.b. iq^atTaallatak 7 ft 80 kr Ball, aaak ,8 ft 80 kr.
alaaalaauab: 4. Inasabb kín riiitssra -uWI. akaaa*ax*aaL Valamlat TamDb-galriial,-!
.11. rwaa, Hwum ¦ -. --....._-
Ijrf^ rmbarai laaak. l«a.»b> k4alamAa.lQ fl b.fr. nak I» 60. ^j?a^|kal«»aVbalaa riVaabal Hit b.lT. a-k 8 « bO kr.......
jéliér "és sűnes ajÜr^liig-liieeEí.
\' tk \'iifái\' ikkat aluWaiaaa tri kaliatt aaak 1 ftt 80-kr.
llTIf---ti. «mana rtOrliaaMI 4 trt lffkr kat>? aaak « I
L?Mb-,WByTrlWlVk>^
Ifiii aXlMiBBkitaalailr\' ¦
\'r^Jaa^Tatlrtu^l^ 4 n 80 kr kaiy
frt aa kr. UU9Ju\\ •
..auaaa fimra—aiaa:. r*war iwj. 9 ft.ft0L.kr.. tr»-\'**» aaláaa liatia?lB8*k-«,lt BO-tr aer/? eaak:8frl.i;
YaMal traaena aalaaa aananagaa ..it. wm .^j. ww...^-. .....
LMeJabb aabar bü-lagak. ij^a gaera 8 fl ?O kr bah/, rajt 8 fl,«0..
i " u, Kész nöi inge&,
, : : B !If^alohVkéjliritr^ ^fajci ^tJ4a^»Tai>* IrtaW rjklfl 80 kr.
Baaniaek^alaal iaaak r^8..a>allar\'8:f>\'B0.fcT. lu^eaak a ft 80 kr. 4»^i«ah^4Vwaa*aiTaatatl *ft a» kr a. eaak 8 fl 80 kr.
><a«MI«r«^r>,aaljL aaak JiHvWJr.
ji^rrTTIlraiahi IPaajraaafahjJI .0 ar aaly, aaak a ft. ;.!.:¦
r-n^\'iaj .arili if4ttaii.Bii. ..I bmnii in n kárj. aaak TE. m*a TiaaaaMl. barkáira a ft Mr. r^k 1 ft BO kr. Pl.at l8|9k. IllJlBIBinkfcbaajBa. aiaanaWI harkabl. «JO b. ajak ÍM.
Wt\'ai|4>aja«iia^^ tt a. taak l\'ttT \' \' \' \'
ft80 ki.
ij-f- i ÍVJaki latra. Unía, aaiaaaaat a » aabj. aqklfl 1H jjj^ilarjka^aaayl aajrüafbll.a BWLt kar/, c^k Pt-?aaapa. Mia» aaaUaajto 11 » WrTaau. * » 80 kr . Inajaa ai lamiaa. rWAaa ^JanriaBaa-TaTrO H ball, auk 10 «-
ajakkal
l&Q krfar.
ri..,, .viiaaonX^-tlfityíik.
itfrt1»! kr, — taajaarant. ra»traril I fri 10 krj .
.alijll I----- i|8iaatWi*a1la»7iia»
If^Wj
a\\ti du Ctrnlnil-Depatr dirr eralru TjeinviV ¦.-gtimi^iur-trieáuiíge, i^J^oaHi iOatn, WJfo,
.Tisztelettel bátorkodom a n. é. közöiwégnek szíves üidomÍ8iü ad^\'\'ho^r-^ár 5 év óta jó hiiiberi fenátió — köuy^yomdám^ német betűkkel ;moÍág dúsan
ielsz/sreliem, enn^ífop^ya azon kedyezó; helyzetben vagyok, hogy a legva^ypbb müveket, jfnagyar vagy német nyelyen "a JegoÜszesebbett kiálUthatoni; valamint kellőleg .berendeztem könyvnyomdámat a legújabb keretű disz-betökkel .és^a hö^á tartfl^zó éMtéjs^kkel, --\'és,min$en e szakmába vágó kisebb-jiagyobb; ntm^iikxrt is, u. m.;
\'\' hátőságp és kei^edeliiú njíiáMtwMjAsá, továbbá faíriiaszok, kto* éílapok, i.egMv^|«®\'ek? tisam*
ejLkéárdtését á lehető legjutányosabb árért\' elfogadom. -
, / ^ffjf7 yidéldmegrenüt3lÓ8e^et, hibatilapul \'és gyqi^aft tfiÖ«i^íekf,J\'a^g|
..,..«-,M^tó,m vállalatomat a jo.,\'é.i li^zönség kegyes pártfb^ \'\'•sáoá\'a^nlom.-\'ni !ii *J \'~ \'¦¦ ¦ \'
Kész tisztelettel\'7
! i
WAÍMTS JÓZSEF,.
nyomdfltulajdóritís.
l 1^ líl Kí,i !1 t