Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.14 MB
2010-02-04 19:34:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1831
6035
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gatfdámMuüománj és müvtat köiMl
WinJen lii 1-én, 10-án, ?9 20-kan . > égéaa ívL-n.
^zprkrftslAí txod» e» Útadó hlvaial :
WAJDITS JÓXSEF k/injTktreíiedíjébea.
Előfizetési föltételek :
Hcljben hi*h.n* hardisaal éa Tldékre poata» iniir* f . Egias űrre : . - * frt. — kr. Ffl ÍTrt - ¦ - í _ \'
4 liaí baníboa petiUnrért l-«iör 7 ir S-tEnr C m mlnoen\'további briltlatásÉrt 5 kr Bélyegdíj\' mlfliien e570» beiktatásén 30 tr ,A-„AfiU tarcu* . . egj petit lor bethiaUUi dijn 10 Ur
í Előfizetési pénzek
l hirdetések, \' — J
1 k fi 1 I »¦ ni é o ve t, 1 í ^ i ¦
vibunmt n>líki IrrTteh. birra enire \'a : kiaiKUvataDiaa-! Uaid*nd3k KAGSMLAKI28ÍÜA, .
,<.As eniberi B©m őanyelve. * I
Thera & Dirin!ty, that ahapei our enda, M Fhslupeare.
Soknt, igen sokat vitatkoztak már fudoVok és nem tudo\'aok ama kezdetleges állapotról, melyben az> emberi nem, minden művelődéstől távol gyermekkorát é\\le.
De ki tudná földeríteni aadkortitkoH homályát? Világot gyujtaoi.ott, hol az emberi ész álláthatlan homályban lia-í ad ni, fürkészni nem képes!
Ninűö semmi, mi biztos támpont ni szolgálhatna a knratö*értelemnek; nincs S0y\' %y~enSe világsugár mely kalauzai szolgálna ks embertaég. történelmének es ismeretlen tájain tudvágyunkmik.
Rideg elvont okoskodás, szépen hang-zd ábránd,az n)indös3zeT mit a téren felmutathatunk, menterilég egyberakva ; da melyet féltenünk: kell minden, pillanatban, hogy Uaszeonihk, b .meghiusítja oromiinket, csodálatunkat a csillogó épület felett, melyet az emberi ész re-
Uetó^pyvédésj.nány szánalmas \'mosolyt t\'fíjfrfííd (udiikos onhüt mese drul-totolt e terén már a tudomány álarcza alatt! .
Aa átláthatlan< homályban jól esett aa emberi nem lunságának a biztos tudomány kárpdtlásánl aa Önzés be avat követni.
Minden .nép Raját; eldodjeit látá a paradicsomban, tndm akará a nyelvet melyen ősapáink egymással gondolataikat közlék f fl ezt bár nii\'y nevetségesnek tünt legyen m fel, egén kqmolysággal, nyakai elsaánttmggaivjtittták. -
így Kampe András 1569-ben kiadott wrövében-i1\'^iinden járon * bebizonyítani törekszik; hogy. az Isten \'Ádám atyánkkal svéd nyelven beszéltÁdám a dánok nyelvén felelt s akigyd, Evávalrfrajiozia nyelven társalgott, - . > > , ¦ , \' J. B. Erro „Mnndo primitívo* czimtt I814^ben Madridban megjelent könyvében azt akarja vclfliiV elhitetni, hogy Ádám ^Spanyolország, , egyik népfa-jának \\a baszkoknak\' nyelvét beszélte. >
ChürtlinaperzBÍkhiróröl Őrtesit, mely aserint Ádám és "Éta perzsa tayeíven be-jaéjtók.,:arab.nyelven a kigyöj a törb-klil;Gíábori nrkangyal., i ,.i/.a «
Érdeken tdTgyalásfolyte tekintetben a pampeltínai\'érseki káptalanban fcöíül bplül kút»v:áz ávvol ezelo\'tr, mely, ezen káptalan levéltárában olvasható fV. h. -HaHDeqam Eü^aysarilanalogia, deslan-\'gntia Botdoaui 1838 p, 60:} Az érdemeta kápulah1 ngyanirf elhatátfosia hogy abassk nyelv volt az egyedllü a para-difisomban busznált jnyelv, ahogy ez állítás ellen ttjlbbé kétely nem atatflLethe-tík.
•Pedig étele kdmúly\'\',férfia:k valának, kiknet esaDTtbfi.ae, jutott, hogy nffVetfié-gest álhtanalc,.olyannyira megvoltak ^yífaíidve állitaaiibjgflzajlgárúl. -si\'Smiokozta\'.eafriíník f\' Nem akarunk lia,emberi1 hiúságnak
fontos pzerepet adni e badursúg-ok lát^ ho/.ásiibahrffiffnJcább itt ¦nytWfúezct ívjr leilen állapotára ntulnnk. uielv ily visz saá^ágökatvolt képes előidézni.
Nem volt, mi e férfiakat íölvihígoM-totta volna tévedt\'sökrífl: mi nevelné-gessé tette volna őket öamaguk eldtt fogaltnak oem volt a turtúnJmi nyolv nyomozásokról.^
A nyelvészet egyoldalú irányt kövo-tet% ez szUkné^eBaé tette az átalakulást, mely az, egész nyelvénzeti rendszert ki-mozdiiotta Barkáibólf uj életet öntött az elavult alakokba , & tipitább íugalmakat hozott létre a nyelvnyomozás körUl.
Gr, Steno.
A mfÜŐÍ nevelés hiányai-
Dö lehet-e kivánoi, liogy mindea aaü)5, taagn mQvelje ki a Devcléamduináajl, raaga yitígiija a jó vagyroas vovelfliirány követ-kezmenyeit, .jó vagy eBu.nontó nkeréoek alapjait éa uk^it? Eit.^Gjp lebel kiváqm ; a asülok Dagvobb része nom Lr, rd huzamosabb áazteliaekel tenni, ^bl^félo- mó^ok plkaiba tiáit&t megkls^rtétit: mert ao elaSl^V eluííB* jak öt kutül ess ágbeli teendői; a mtVsodik esetben pedig a orrnak TtínSnű a nevelés* líöl, éa & sok mód köiul egyik sieriDt som lenne navelvs. A «*Ulő ily «llapótban novcl amint tud, ri ér és jónak Uijn ; a Icckilaa lebbl magától kinálkosó módot használja fül jól. rossul, amint finom érzéke, vagy Ügyetlensége engedi. & szenet less iu eredmény is; ée nem ritkán kell azért sirnin és gyü-lörteíDip a esülönek rosc gyermeke-; folittt, aminek nem le 3 taUjdonkép az ok-i; kies 8 & legjobban akart nevelni, 6 jó azelid enge-delmcs éi illedelmes ^yermenet akart nevelni, mert csak ilyenekben t&lalhstia őn>* métj de ratt leket 0 róU, ba elég sswnnrun kell tapaSji^űnia^ h°gy gyermekei mmtfun jó akarata mellett ia d&QUBsk, eaofogadatla-nok, Bsemteleuck?
Vaa-e (lltaláa^asfllS oly gtiaosz, ki roszal akuraa nevelni, gyermekeit ? vnn-e ki. nem iparkodnék ssivébfil Jól nevelni és titkon nem örülne vagy remBgnp nevelése öröm teljes yagyssomorú eredményén?
Híod,flD szűlötöt — mint mar említők = nem lehet kifenni, hogy mnga kcreíse. ta-nnlmányqew minden segedeier nelkűl, csak ugy tcrméssstbbl a helyes nevelés uiodot} de ha mindeniktől nem loli^t kívánni, mégis sok&a vannak,a kíktS\' igenis bthet
ugyanis hiöyan.vannak, kiknek egyéb ,3oN guE sidoS, mint pénaeiket tilvaigatnf, .a»ok jüvedelmébfil kéoyelmfBen élni és lin szép gyermskakbBngyÖnyörkOdni: még .u t\\éh* ráérnének; melyiknek jnt eszéne n pyerm»k-tiéVeléit tanulmányozni, vagy csuk gonddal is kisérni? •irrdrAk\'íldvíiflííűlyeB és szent célra vhzfltö BsaltAlyukat a- tap^lztwíat utdn ílBszetstíadat;\'o nevolésÖgVes keielési raód-jAt OssSfllrni, a jó"BS ross novalost Ól8 póí-dákkat felttintétni a hlbákaf, tévtrdéeeket s riöVBlésrendsserben kinynmn*nl, \\ilagoBsi tenni, mfgjftvilás\'modjiit olondní, es esaUal ai emberileg í|y óriá* hiányait nemileg pótolni ? Kiflek Jutná ily dnlog eiíébe ? esak UTnc&ekat, gtdng ürakjjógűt kspsrhsianafc üss^a gyermekeiknek, B»zt gondolják — mialatt a valódi\'elnom rabolliató kínosét, a jó nevelést el hanyagoljak —- bog? mér mindent elkövétthk gy«finflkűik bnldogaégárfl1.
Kinok jutna eszébe, a Jogstaküégesebb lL"g41dAiósiibb munkára fársdsAgot. fordítani, Mofllqk ói BBBA.IéínílÖk száméra egy. űdvüi«P hstöitapaíBfalati;\' norelé»ko.nv«t iffiegirni? mely jÉ\'családi- assniély lflgbew-oebb kincse lenne, melyet olvasgatva, meg-
..bmorhetnék a kelvfjs ee czelpzerü ntvoléa-, á-módiit, azt gyakorlatba átnlietnék, és biii-ídogitó eredményeit saját inagaauikoa íát-;hatnak.. ,
Eg>- i\\y vezérkünyv mellett nvm volnának fi>lvti>r>08 ingailusaj ea vi:tniekony«ag-ra kárbnittutva a nttValce nebet, -funtua munkujaban.
i Mi^el .podig a jó nevelés n gjormekek-nek líinjdan sajdt gynrtnekeik nercleaéhi-i: iönen Tátható, mily allartiotUn jó eredmé-nyekrt Beülhet cflak Sgy ceáládban ie Bzá-Zadokon át as t\'gyozer sikerült jó neVélés mód. \'
Ugyanía a BEÜI5k gyermekeik nprelÁBé-né! viBBEaemlékeznck azon !d5re mikor ük neveltettek, visszaemlékeznek stOleik ne: velésreódjara, ós agyaassf albalmazxák ők is, folyíeVjaviiván azon a kdrOimények ki-vánalmni Tterinl; és cs igy me^y invább oemzedékrBl nemeedékre uiódaitiknál is.
De mivel mainap mint ritkaságot Unit keresni asou családot, melyben helyeseli űevelrtl tudnánakr er -raalatjai hogy a szhlOi nevelés tadumilnya igen elvan hiny-igolva; művelői, észlelői nincsenek, h.á\'nyiik\' minden gyakorlati segédkönyv,, mely haaznnsan tanítana, es a hibák elkerülése útbaigazítaná a szQldket-
Fonehb mondattuk \' tqdnáoftk-o B BEÍVlSk . k&zaSalandó gyermekeiknek helyes okta nt4<it adni a gyerut^kneveléarul?
ElÖBJör Htjuké hegy^nwa; igen todank,
meTt maguk Ib esnk b[»nymittti urtonek bon-eá- cisMxlBZijr lm tudtiansk Is, akkor isiriot risi a akadály álhm elleni, mirel nem s&o* kari, vagy taLin iinmis illa Ifjak előtt Ilyesmikről beaselDt? « mirtdenAsetro kénjyes dolog; de volna e eben egyáltalán idej&k is
— Ily esetben ismét klsagilA nskos lenne smnrcsaUdt könyv, metv a helyes es Qdvös QzQlÓi neveléstant fnglnfuá magábani :
¦ Est taár kesfaba lehetne adni minden a háai&alatbns kSseljáró komolyabb ifjúnak éa\'leanysónnk, ebWil, mtg egyréaztas ember Mu-\'giSB rendeltetését e földun ?8 an éjrben melvebben fel fogná ia tissta erkölcsi nézelrn enmlktMlhetoék; addig roáiréazí éazrevétlianül avattatnék a gysraekneveléa tilkaiba. ¦ " i ; í . ¦ -
! Ungy a »sQloi neveléstan-minél takélete-aebb alakban létrejrtbawSea, igen BtflkségeBr és háSBOoo Volna, ba egyes gaodoeahtr eo a ¦íevoleshea jobbaD érto #sülök ruviden leírnák ^gytírmekeik körüli neveiáamódiokat, éa :-est nyilvanaa Inpnkban k&uet»DBébf megvitatnák,\'éa igy egyrészről ok-tatoának máaréaarfil íjjen-becses anyagot ssalgáltat-nástak ogy ixülÖi neveléstan caegirásábaz.
- Mily-elhanyagoltlés semmibe vett dolog a esÜlSiiBBvelésmod, kttünik meg abból is, hn[ty száz táretuágban, \'hol: a ssülök fia»e> jönnek uláaegyanm hossa aaínyogre a gyermekeevelás agyét; rttkéa <; beméinek esrymáa nevelesmódjáról aainak^dvös vagy Iflomonto-eredaiényeiral, —• ez oem akar a táraaoigok mnUtságni köaé \'< Urtesnt^ .mert talán tmaliDtJ\'dulog? pndtg eoVaa ursim.iés asMOnystroljiE Bsenft kötelességük volna ;ée igen elSnuiEditaná a neveloa ügyé*, sok jó gjrQm&toaAkei teremne.\'; , •_. * "Blöjd ugyan, hogy es meg es a gyermek llyén\'Jói\'tilyan rnea stb. dicsérik, gyalás-tak egymás gyermekeit anélkül, hogy a neVeléamódót is förkésaOék, vapyelcnon-diteák a jóság\' vagy rMsaság valódi-ota-iti ellenike»ÖlegF a rosa -gyermeket még as-sai oltalmaczák; hogy ipán mo » -nevelés miatt ross, hanem-a terméssel, vagy-tadja ég) mi miatt? ,; !\'.¦¦¦.¦>.\'!;
Ha kom tikban a ferde irányn, el huny a-golt éa hibás "nevelés-Woraoritó.ós valóban-eserenciéilen követkesmenyeit akarnók fen-iéni>\'ngy még igen soká kellene ti olvató-f InÜat\'férasitani; csak tekmt-flnk k^tíl; vlaigáljűk álf Ifjúság. magaviseletétrelfaHilii ötíokiísaít, BikttralÓB jellemét, kftiyelmíiégétf
a azQl.1t tekintély, aláaülyedéoél: SzOnHal orias: Imiukro, luUAkra éa scomuritú tup»BS-LiUtokm — es meg szomorabb reményekre
akadunk.
Ez mind a hiányos nevelés eredményi.-; es in ind a azülui nevelés i adomány elha-nyognlftíanak kifolyása.
Kgyt-.lüre legyen eleg eayL Mig kikl o miigtnerliellen bajokrul, és a> azQluí aeVeléfl hiany«ssat,\'arot elmélkedik, elne fele3)Bk kenu ajo Ialent, hogy ébreoBz* f«l a gy«r* mekneveles korüli javításokat tenni biva-tottiknl. Addigié, rolg erőnk éa idöqk M-gedí, h"gy a neveles módjairól "tüzetesen BsólliaBauuk: Isten velünk.
Az órzókí éosEWótela&ről.
Hogy a t»rméaz"t ai en\'-^r\'t "0J éffiékel\' mindegyike ssámárii külfin külórt n^gy-JaV" vészetlul isiirkfesiitett sserrel \' látta ef, fetea-- Ug«S-ÍS mimiíanntik, bis» hldia\' kíkf^ \'fl» azokkal hogyan rriGködOtik mi és nok rege*, delinéi-rl az egész világ egyetemet a mer- -betian egei, de a növttiy és aitati élet legfie-Bobb Bojtlikját Is hogyan vesszük fel tná-gnnkhnn, a fuiott csak kevesen gondolkodna^. Ax erzékszerek maguk~nem ozolRáltatnak nakünk rolndarróT, ini küruttSnk léts-rtk, nétleiut és1 képzaletet: Ok\' ujry\'BSóWán caaK" a termékét rakják ehbénk,- ;melyek meg csnk azután ügyes gépestt&l feldulgna\' tatnak. Ezen gépész podig teakV más/mfnf ax einUnrmaga. Csak mfegfontolás kell arTa; magtudhatni, hogyan tArtétaik ás irsékl\'bs-nyomás. Vegyük csak a tálérzéket; ml fórié-ník, ha szemünk példtla! egy hátat megts*^ kint ? A laeiu hátsó restén, M agy nerriaetl rocses hártyán; mely nem oá*-mint.ss agy-1 hos vezelfl látídeg ~nítérj*sfctése;"tt hAzrtak\' megfordított kié kéba tüait fel. Der mt ti«ttf ttetí megfordított kis képet láinsk^sseműnkben, hanem » feoáHö liaza^eredeliSUkjdbatr latjuk továbbá, hogy ti\' magadVklvS) e» bisotiyos távolságra tőtünk léteink. \'Ili te&al v«lntíi|frgt;»ien mist látunk, mint a attristir atom tulajdooképftil nekünk matst^Hugyan turiónik ez\'i* A szem közvetlen-érzéseit mi azonnal külvilági^nizlslektii váluriiaJjnkáÉ ^ mtnlhogy-pedig foiytMoa-gyas^i^rtUal,abbén nagy ügyeBsé^aivisa^fcvasmi ll vess-szük mar t-Bzre érzéki isserainkre gyakorvlt közvetlen be^oroáaaitA külvilágnak, buo felcseréljük azonnal asaal, ml-fveUiaánTflak taerint as érsé* oka. JCÍ tékát » társakat valódi állapotuk, lejtmin&VJgSkj.nagyságok L táVülságokban azért Útiak, .miverss^eal a tapasztalás, és aa éri^keV o^jrniBa^iy^lt. UBAsebaftonlitisból megtMO^k. Lp Így.VaH ex a túbbi ersekeknél is*:\'y A .rJ\'vI fl
As én mondatokból kÍTiligUk^misaarint az érsek éarrevéteVke^séséAsJ^^sVaA,,»^ egyedül) bnonyoa, essi fasti t Uav, k ápaelet ,jéy néakl pedig » lekelfaig és»Wiiayd|sgm7, dolkezó figyei.és,igy p|aJ^áina^1fapnak) alávetve- lis •rs»kijm4*va^lw\'*(iwn^§Bftk^ móda LrWb gjakortíllafakívBapnaal,*iay ,s»%, mé hamis képzeletek ketatkas^k^Mípdaoi uyoinaa iökéa,é» ütés, mely a. sa^mrt.ério^ ingerli a reexéshártyat es magOaJ( ktvüLegj világot vélünk, habar ;*iU&m.KfargJ UfWfti, íb elültünk. Tdclépbetik;Teáig: «a:\'**i . baajr képietlfl tank ben. a valódi «rsiat .«aaaaal. (éirL oso rétjük. I^j^^^ kö*wnsóffe^.l>ogy », osai s m tasi e«» e rös*t|Stíuiós eaacgm^Ifircu. ia. nagyon is c^dftlknzandn»k,tf^ry"-go*-\'y8-\'L tudni, hogy u talntt se^mi "MfipJ ptr^ Mit tni atagoUnk aa (wak!-*»^«^ántM-:JA^-BsaluHHaero- gőí e a ^k/^l^jlíb^jjl^^é^ as esaltai kelBtkWSi^b^irjteWn^n^ szagnak tetszik. Mi^wuk WU^jAjQMg
-HAgyobb eceuxsaf áraákaaari
- i Tálbtink áltenegoreltetnok
............... aiadiim
Urgj.1l Mlo, nagyság, mudnláa és távolságaik f
na fekssjk, ÍMmwJBl
mogtekluUUikés .neveset! táfcgtrtgtlln ol-léletlk onnan, outmef-ia:Jníg;Sa»n bolyon látjuk éa peálg»Old eninben. K fekete •!»-v "p4nlb»rfoWr l»pn*sy»»l)g sokkal nattyobb-\' üukUnliknekRhk,mint » fekete alapon. JC*jp\'ne. Ismerné tféjfre mod csalódást, ha
-Vaspályái\' TltBllAMÍlTHgJi^t*\'\'kí noküTiki
_ hogyJmJ_egy^tjén itasson fll"nk i\'_\'M VgéM vidék eMUonk elsistt, éd ugy_m!nt a aB^fffl&SrTwgoiWíJÍkV.mif. ellen-bsrrini-SíupífisiSl-fargn\'fcí ¦•\'*•\'" v~
Kun ssámos .ersés ¦««l|>d«5sokon kívül, maljtekiélnii mintegy neenvedS állapotban vagyunk éa a. haraiii goodnlkcmé Sgyek vi-lágesdntudst nálkul általunk véghss vitetnek mésr nagy ssámu" énéki csalódás létesik, nafj aa emoTroön~eV"aIfaKben aa életben nagy iserepctjátsslk a melynél minmagunk o^n kifejlődj} benső idegrooagelom Altat inger^lVe, mint tevékenyek éa caelekvók lé* p&nVM\' Tde tarloiík mindenek elolt na álom jelenete, mely nu alapúik, hogy egyes élénk benyomások egy Íd6rs u idegak tu-lajdünirá Tatnak 4a — baaaokbár a kason-ségei-elelbnn bánnunk Hányadosnak — is niéi felébrednek, ha mint ss alvásnál a kül sq benyomások bennünk asunyadosoak. Ek-
elölünk; leginkább éressük est ilyen unsl-,élt-««iékben \\ iui>d^sM néhdnj ember
gríWllVi.iSlotben mint télen Aln .bolyén I.Cni, kitilt • hol »tU.t6lond8 uram \'ki^fll aUpatoa.enbert: sem lit aa ember,vaa igas^hogy • kijHvek után sóvárog, ott a van nt ropütbet-*ajla.vároaról városra| de oda pina kell, ami pedig esettén/ e>5aa<égemnek:: annyi eincs.hoíj ogy feljbut tréfli .marim husi hoshatnék levesnek; —
Épen előttem fakisik Bárány Qusltáv ven\' -JéglBs urnak-báli nvigkifré-jegyo -Siófokról,; mely \'Fényes urí bálfhó2S\'-én leend megtartva. Annyit előre mondhstok, hogy kblesinra nésve a vendéglSs minden! megtett még pedig pas«rfényfty«l,_n»gj avondégeU kényelmeinek magfelelhesBBn.\'Lesz tehát jó seue, nobel terem, isletaa konyha s jó pincae, csak a küs ínség ne vonja meg r/ssv*tol. Majd én is elballagok ugy gyalogosan s a sarokból kisérem a bál mossanatait, talán valakinek ssemébe akadokr
A balatoni haláasst e hó&—űán nagyban fulyt, minthogy eröa fngy állt dej de csak hamar gyengére fordult, • csuk hamar 2 faa-Ubs lulte sirját a Balatonban kik a jég a la lessakadtak. Tihanynál egy abegén; dobányos ember vagy 26 font dohányával a jég alá merUlxén, Örökre eltűnt. Egy fináncának aom volt kedve elfogni. A Balaton évenként csak.megkívánja áldozatait.
Környékünkön, mér megtörténtek a bíró
tadja-e mit Urt a kÖamondás_: „A ki áóiaf.*-Hegosztán megvallom fluiótén. eer klisé bánt engemet aa Írói hiúiig .•.flrflinllg oiak
*Of*\'gí "kéjiekegyhiáatttin iámét előlépnek éa I válasataaok a így Serényben is. Clasaicaa miijttfivgy ér^jak" ¦** Oaaae nem faggfl benyo
mjUokfcl élénk ábrándová* aegedelmével aióni^at rendéi- UaaaefUggéabe hósni, álom k\'életkwk fcetsre. Eá ok WI ciak a múltról álmodfiak éaaohrieea » jdvöröl.
t>9 éber állapotban [a léteinek hasonló jelenetek, kiváltképen, ha aiok egyoldalú gondul kosáét irány éa a aaellem kaiönoo üva^-ilUlíátQtáetaMs^ Btflr.lllapatban tftrféqily aw>áo?Tbggy,--rguH»e%éUtlen éraéki iamceTéteteket ábráodomataok Alt*l Ukélete-altiak é*aportol elfeduU jnbnyajat b.tal-bub . had »e regnek vélni\'én irányban nagy
C\'iyel^ólogUL vali^aigot tartalmú. A félénk, i ^tétben aaerdöniagAaban minden faiörss-abUtTél, a ba éa TájdaUnlol is^atott,
ki/drága elhaltjait teétei alakban látta, oly példák; melyek a kfeftbaégea életben^ asam-\\pr találnak besonmáarLAs ideg mos*
Ltii^^1i2_I: a_3_i« -1- ^__\' -1__
g«lq-onak a kfllv.lággeJi tudatot és .csendéi k4«>kedé4ét5Leaak e«f JejeVyan mé^^aon megihlet álla^tisj meT/bea mx Ábránd a kfll* TjUgot taíasése\'eaeript. tuja, alkotja és ké-toe^llj/eUlawtlw. gviiHoU magái aj elSb< b^^sáitadek, boaajbrk^ov-, >"Mt. Gellért-be^fS.Myeavojia, ás^Ocdoggfll., UnosolaL rélrépj.Ai.«ys\\)eari «mberektiait\' megfejtani uem tflilyáö, ele^Uéks,*} t^rú^ljent; mi ^I^^\'imer^tiir^vnl\' ta^piénjr.}"k,i8«iae-
,uanÚ:W^^Mi\\hiií a rendese ^ ái^Wtilu\'deKeVkosü
It> 1867-jtMioir lsjr.\\eleau. fStaaitó* _
Vt4a ^axépot M^ttbér\' sUotár^J elfoglaljs.
\'tollár k**iW^
í Hlllllil twmkjte-lrtofltt tarfőáUlé? .-----.. f^ii^^fg,^,^.
Í»5*ac4^hi*álini^éié-
flMtt^MMllniM ¦ saélyrol •¦^-ifÉl^tM ladjs as em-mg, t\\r4y>«ak- volt -ralsv-éjWe^iraírbags aseplőkkel ¦\' i plpamal s atépen ¦-¦alémlkos nr\'
í*Jd\'ilH« 1,1 >k!» \'innk! [aétjiolr
_*aq>!a%
«trnlf bili tóítjiafiat
„\\ . I|M| Utui
4. •\'• ¦
___lUbaV
j.-^sűS;
vult hallani ralkur a-vult Giró pálosájál módjának által adta, a ssavakat monda hozsá : ^lu-van bátyám nram e bot, én 3 évig viseltem békével, viselje maga is, aaombsn ha netán Iíusssu lenne, majd vágjon el belőle"! Mily elmés logioa van efen néhány ssóbanx Vidékünkön as !(18 valósugus mnskarát játssik : tegnap fagy, ma tssqtiyu esöt hol* nap égbekiáltó sar, majd ismét hó. Ugylát-ssik-as idö sincs tisstaban magával, nem ve-oat tekintetbe hogy tobb embernek nincs. jó csismája, mint a kúiek van. Ssan ntról cőóg fogalmánk, sincs. KgyedQl vetéseink bisnak buján, a a tengernyi egereknek nem kellé: metes id5 járás, mert kiflii 5ket. Talán es évünk áldasdus teend, kárpótlásául aa elmúltnak. A régi öregek sst tartják ha nedves a lel, jó nyár less s bütermee, adja Isteni Lakodafmakral nem is hallani a vidéken. Ssegeny leányoknak addiL várni kell még jó sailret less., . , ^ , . ;
Beaaeg rsgyok rettsn^sbun, hogy 45 évig elviéinek katonának, maráson töprenkedünk a feleségemmel hogy miféle borsereg legyek a fató regemeoibe legjobb leaaak,ngy tesauk mint as:Adán4i.gyerek,.Ka is aat .irta Kor: BÍggsaeahol,]uaa.Mnapjának, hogyha.,még egykser.anny.it .fataának, mint fCosiggraca-nel hat haasvérna Adándra. Adándrol eaaem ba jut a saagénjr lfög«, tanti a- prímás ki a mait Dy.éjrovjal^ek.beígadMi-bitelbe, s, most a foki bálra :migis as.epyjngi baogásaokat fogadta nta(ajvia4églosr;eapedig.nam lga»< ság és.semmi, i^él^Laylat: mert Bógemin-, dígjobb,banda,,mint.taa\' onylogL. íiaegény lanUmBj.arra fakadt..hecr csak Irgésni U-hetne.legalább nem nui «1: magát. Örökre olyan asoaot-vág uegény-muit a kinek ku-. karicia föld nem jatj a elkeseredésében ugy a*s>kl,.keCy ka kidugna a fej ót a kémánven fél«-v«riui(t a harangokaL ¦ A ÜIÓ4 elfog ják, a mint hallottam aailipjo-it egésasn a toikaktnáf fogják kés aitniiTa-¦Itotiw íJafiMmliiy-^la; * BaUtoo? 3ii sooymeg^J^kmég, hqry kóoyelnkkel kell p^Un^aín»«gap»iilB^oiiL Istenemi Jiol vaniaa\'aaid&<aidLa és; míg:a Jioresma.íabn lakba dira Wrg4atam..a .tüóbait?, Iáidon, a mostraaunterefl soglalasóa kodé ai Jrtkké ma-gy^fcadvflkedves Oantaf.,báiyáanátiá:Sió-baaj\'kaUaáatlkAdnttoly-Jledvea IdSkettoH WHtnn»»l-A.óts sok uiegsáho^ .osak.sa éh urambityásstkajre dosí, ü mnst ia noba 14 «r atáá ea^rs oaáarampediarja a nlá« mhuHni rémsa/el* t) IlmrsksMl gépies: ngyfor: ntaságba-fankssovannyi-Jdajá aines hogy, aa ^^t*"t^Vi»jm7Jr4fr ssiil.IHó iWns Mri . mtcséppelibol egy kia ¦utnvngsrásl aaeraa-ínstné magának »imrhrudóaág; l faleUt! neri dé meg: is gasdsgodott áaribkta ai laKnnek- Adja ia asiites, hogy méguámoa évekig éljen saép ssereJstm nttlté caaladja ttsgmira. Haj Ts^m,,hoí!r.«.sa-iU. foki .bálba, wak d»-Járj*-* keaou keUoal kjp«dr6>t.bajnss«ajTv -.A^abonKása UiUeltat fau»Sk»>t,.-« saép JiaaUbn»«,«4éi»)>r!P ugj, (oaa,\'írpaj.kalwrif; csa egyenlíakaoisaaJ ,|lanl, áJakkaL ül. snn7..lég baj » JUsskvwBl *el(. \' Tudom mondjs siarkeu 1» nr^ihógy i islío-gyottalbö^atimii %ritk>« i>ok;Lbb«Qi u*é-" tsta I«aasita»t7rls tnll -«et«JL. én -errllj.\' a
•ötbenj-
^___ , \'a A-nia^
uekíí^bajiam iw fW»M VMiíW, njtn ^JenOpIkoatvn, Vfy ^keál^tt Tel^ hlkffynom, mert réltem hogy agy járok vele lmint Sapho, ki oly mélyen éraett.hogy ntol-jimnjegörŰl, ¦ a Icnkadiai liikláról a ten-mrtaLta^oJltr^;:«gy«4«r n-árannyira elgon-dolkostata. hogy kevés híja volt, Hogy a kertünk alatt blissküdO kendeRáostató gödörba
hogr 1» e\'csflgedjük egy- ahinai monda osa-rint"") ns első ember egy tnjisbiii ugrottki, o e tojés bajából lett ax ég, a tojás TehirébCl a viIá^flaBág.-.a.a tojaa sárgájáhoj afdld, t^y tehát móg\'énbÖlSleni í« teas. majd valnroi a lankadatlan osorgalom, vas akarat elSbb illóbb diadalrnnskodikt de én még is ast tartom, hogy ha eddig ia tacuissem,philoBfiphua
manBiaaetn"
MAOTBERéKTT CSŐ Sí.
Zslevsomogyi hirek.
Tan Ugy i étteaitét. Felaöbb tnnha-tÓBági intéavény folytán a jelen 186%*ti tanév folytan I-aö félévről a nyilvános ííob-gálatuk helyb-kath. Unintéaetoínkoél L e. febriiárhó 11-két dl 17-kéÍg Urtatnak; tan in-(eseteink bejegysett magán tanHlói pedig mart. 1 -ón vétetnek álUmérrényaa bísony-lat clnyerhetése végett visagálat alá. \' Kelt Nagy-Kaniseián jan. 18án 1867. \'
Kdnnye Alnjoa, igasgató.
Hálanyil vani táa. Tekintete* Tárnok Alajos urnák, ki as Ifja nemsedék több-oldata ktképsése érdekében helybeli gymno-tjiiitaiinb tjuioaertárit 13 duah ó éa köaóp-karo0okbeli:esfl«t éremmel meg^Jttíudékosnl asiveakt^dfltt, esentiel nyilt hálát mondani lírjtafi kötelmének tartja.
Könnye Alajos igatgató.
TOsvéae. Fujyó hó 19 én délután </k4 hor a pcítí oíoaibati -tds tl!dli kii\'a Üíiny^e In-teskedések Folytán,a* mire aa oltó ei&közök oda vitettük, egy pajta mar csaknem égessen alángok martaié Uja Utt. Egyéb épület dbo-ráncsére nem égett le. Dicséretet érdemel J ok Ede, ki mint egyébbkor, ngy moat is Qsletét oda hagyva, elsfi valt: Ki a fecskendővel a véas helyén megjelent.
^ A vároftí kapitányság aa atah elkeresa-tfaléaét megrendelte, ml miig is történt; most halljak asonban hogy a kivitelre megblsntl ogjének a\'czélra a tenjctS keresztiéit h&az-táíták fel.\'
A Általánosa pauats hogy pele óraink napolünt kisebbre ssabják s>- itttemíéíiyekót j egy általnbkjdl Ismert egvébJfég megakar* ván trWálni egyik vendéglflsQnket bel állította, hogy egy veréb saját Jsüme láttára or-¦ott el 3 darab kiflit) eamsg mind aetótnl felelj vendéglÖBÜnk — a minap PéBl* meaterflnknek egy egésxuemleeáett itehié-bo\'mit.rcai napig keresnek orvoaaink mindenféle rt\'tkttjeflplaronia! a nélkttl.bogy ri-akitdrit képeseit lennének. \' .. ZSrAsrelniftradhariau aár jelen vásáralkal-mával Ismét ellepi vásoaunk utcuílt á1 járó kelfik\'nem csekély bosssauságris. Élénkség kit-löjbfltr nem igen mn*alkosott, a\' láüá \' péms-forgalom, megtette hatását ke re-k ed el műnkre, mely\'élénken ársi azt; de valódi ösodál^ttal kell felemlitenflnk a marha vásáV ss^ílUttán forgaímit ^Ilyent egy hamar néni vottalttal-mnnk tap^sstitlní, -; "1\'". ¦ ,
— A yaíntrot városnnkbx vese tó ul tt s»j-nijttfra méltó gondariaDság kiváló1 Air^dmé-nyét tflutfltl éfénk. A kkvícíoV néni ás xükü-népén*; hri\'n\'e.u aa b\'caa hoéssiban fató\'árlok-b»n\'vannak; i as ember él«t veaaélytost kény lelá^aianaketteit sirbaa karesstfll A\'víros\'1-W\'BkgykeserVeaii.^:luli»lnl. Oha)kandol,tof-na, bógy erre m illeülk álul több rooiI far-dlttíitnéW. ¦
Afiapokbwi kerflit kvJs^nkUÜ\'f^Di JWft Mikis jmljános ta^itA. tlgyelmeato-té« aa általa.jatiaAr hibán\' nyttaudA gyors W*í**tf-í*ÍQl>Uii\'fülyamra, Ortlnhanm n« ö»r (^í\'ffíer rendjaoro nyomán tanít s^östsie* »ffli.?*;««*r» alatt igéri m egéss taníolya-m°,t bevégezni. MI agy vagyunk raeggyöxÖd-ye,.bogy ,nson.rendia«r, mely. saeriftt Öríln1 ^r";»r>>ti*i egyjA gyori(ri-r\'kivinalmat-WírÍP™ «w M*\\ meg- A tanfolyam Urta.-^a oéave^pedig.aat jegjei^k meg. hogy Oab^Uberger rendsaerát9it sUrilqlejfei kali>h-y^malyakre Q ^raaUtígy^orlaltiUg é\\V végeior,as;avilUnokoalt MAR^kQl aiolgál-}**Wy™> .de.oí aaak ftrnaelqtt, legalább is (ftT«y\'qef,a*ebb;.uót ne h*t«náljank) lépté-ífpí*egw)k ittlnlk- hl. , felírna Utét
.•r.WMSj-hs fcjual, Ttsseivainluil W^Clk.: minket U elUfj a bamon » ml pedig » ritks írást flletí U-sSnjííűoV Bpm tarifa OaM aaf Tiop Itt W fokati H." 1 ^8trsMhrilmT^Nrtlrtri»)l.:B*Bá\'B, w. /; ,
^Ortnbaam ürnak a g^íiriris&^tanárilról, eléggé kitűnik oaon kOrttlményből, hogy ily |1fnártu 0, Wi3fjkt (horribiladlotu) éra
-al.f*har^e&-l --------- -
1 -C&^tatttHWolHj^Uogy a gyostrásaatnak nántelyak által rditt?iiem érteti eszméje ily r*MÍr\\ ma^kál^a%fl^ykaiitdtS hirdettSsok ál -4§1 te,*t^lápc|^lp|értékéböl mit ao yo-szita en.
— Pénaosaláa. L folyó hó 80-án egy magas termetű barna, azakálltalan, kis fekete bajoBiu, körölhelfll 30 éves- férfiú, &0-tétasinű kurta dolmányban, hasonló ssinil magyarnadragban járt városunkban pénccaa-lásbanm\'kerilit.t? P^aJ^yf^^jtot elsajátítani; iaert [smerdsékttíl írásbeli tnegotsáeokat kézbesített; ismervén a családi viszonyokat, "csák^amarlikerfllt caotfogáaa. ti gye lm estetünk mindönkitdovokoráo nein csak as ovatossifjra, hanem lohetB eaetben a gnstet-teBnek leendő elfogatására és a hatóságnak kézre szolgáltatására ; mert as ily csavargó más mégráskódtatóbb cselekf é nyék re ia" elhatározhatja magát. A hely bűi! rendőrségnek tudomására juttatott. ~~- ~~~ "~-
A (W ienor Medíelnische Wo-c h e-D B o b rjf t)J decaamhef IS-Xkl áWbná-ban olvassuk: A mi t»íálákony és nóvsio-rínt a gyógyászat terén oly tevákeny korszakunk annyi sokat igórö dolgot hos nupfóoy-rej-.h-.gy as ember szükségkép bisalmatlas és kv&nnyü. hajlandó valamennyit müld csak Üzérkedésnek tartani. Török József pesti -gyógyflEeréáz fogszlvarkáiban űera ily neraü kéesHinény ván élStrflnk, hanem egy elmés találmány ésissép előlépés a, foggyógyáas&S meséjén. Egy módszerrel lettünk gazdagabbak,, mely a iíatbatÓBaágfleg|bÍBt08abb föltóte-leiTal bír, mely ókssertlsége és könnyű ai-kalmaxásá áttU málhatlajiiil gyorsan\' cl fog terjedni.
E hathatós \'gyógyszer gOa-föst alakban ssi-vatik a QaájQctígbq és -ott oe idegekkel való küayetiert. érintkezés által kell jótékony «ha-táafll kífojteni. A fQstnek a\'szájban\' fiusa-moBbidalg való tartása, kfllSnöoen aa orra-tyaUakon lagtrkllHwsdfdfla által B-fairtAff fo-kwsltat*}; b meUett -nincsennBk semmi alk&l* matloA és árt Imos raf 11 ék hatása, a mi asjed-digí"ft>ggyógyBserekkol együtt Járj o,;poba-réssék nem ingereltotnek és gyaladáat nem kaphatnak. Röviden ssólva, essél egy Igen elmés módja ki van találva, egyik nem csekély ellenség— a fogfájás— helyhes kötöttéi? a iegallkalmosabb orvoslásának.
Ahftrkápyi meleg ásváriy forrás 24 óra tartolmáaíatt 44000 akónyi vismennyíségát szolgáltat. Hö&i^ foknyi R1.
szerint, át* oly hatályos, hogy n belőle Éra-dágAs meggynjtbatójéa!addig,tég ealgoröázak-^ftT eloam oüatik. hüfoíyá vüt. után n,agy m^auyiségű l^éo üllspedik le. A víz gyógy-ereje\' most télen ts bathatós levén, Q fttrd8-nek mindég vannak vendégei.
Li> Helyi eootek* Nyári Eraoábet, ado-. oyi születési csavargó .caigánynd, kt a keir-tyafelésael ósjOvendömondáasal tiltott ÜB|letet gyakorol és a tudatlan és hiszékeny om-berektől pénat\'éB más éníkea tirgyakafi esel itlif.hóáOíán a HpÖtníczai 35. \'stima hác^ ban Br=ofe Ignáoa nrnáL snnlgáUtban SevB ör—-nn Jnllanna cseléd által jövendbtpno-dáara, feJooólittatván, ea alkalommal = e,lö«-ra tadakosódván as illett) körülményeiről — igás dolgokat 1« mondott. A- oseléd,tudatlan-sá^Abad bámulattal hallgatU a* eslgányníi -teafáift \'mit eii\'ósareT«iv.ia>, .-megígérte, bogy Ü büv&s éa titkos működéseivel ki fogja!Uulr nii<bogy BUfiiit hqt«l«niAzereti5)e hol rtar-tózkodlkf aauubantannek kUndásaboa mip-denféU dologra van szüksége,\'.me.ye\'keV o amiak\'ldíejében majd vissosr fóg1 áaní* Ily ntöva *\' ,Jósn6w három egymMo tanult orvul s«v-z8 j>ap bbtéjéa nem csak *:ta«T«ft«tt tsolgátór -nnk .16ítraIbeDffij\\t aajátJialmijÁ^ ibaaBm a ^aadájánák talaj donit képeaB1^ fl é\'rlóktl tárgyakat la Víc*»lt. Br—ck .eaen estiek "cfcak tegnapelBtt jővén nyinn»>bAi» baplUny-aágnál rögtön jelentés* tett. EWlyes ínyobaai-stásji arján a, CaigtáiiTviü ás annak bQntárf^je, iHorválb KaUHo, a kicsalt tárgyakkal^gyütt a Flórján utczábón elfogatván, csalás mífltti további illetékes Aljaráé végett ^Velyieli fo-ny itatói-vény szék bea átkfsériéltok| a klesalt ^s már raegkerülttárgyakiipe4lffi znUjdnno-saiknak kiadattak, ;fszfkátj AnA\'á4 bofoa -mj^raKkaJi MMl&.fe4pW(l^.M^ai 8 Ara" kőr lakására^ nádor-atealiba, menni szándékozván, atüziráraWel/ küzeUblin; Udt i(J- , , méretibtréjryén\' áltál :t^«igtámaóTtatott; kik földre\'tipor Iák s bántalizvazali\'köBbar. 88 ^forint készpénzét elrabolták. A tettesek átfon raarétíylflt alk«>efés«!(i(áa a t&xlfarskkelyrQ menekültek. A ki rablott seglnég niá»;kiáll,-•ˇáüs. k&seirelcvB mn^lZr^iáb^Mi\'^-r&ÉsIÓ ilatirh SsbelyMüéM, klfc> íéífsjrftkk*-lyet étvissgál*án, «:ott ¦ felállífa>tt / íohÁdÁJ?. egyikében Jeasó HárultnapjUtáin^téotr^
kikef ftjkaxoBuH a rojt* olkíivalent rablás-(eltei^oÍDek azonnal folIBriiort,.j.Ifind a két rabiig fcatUt határozottan Ingfdjavpéoztagya-tr nsm találtak- náluk, mert azt, ttidtfsÖbn vóioU vén* valÓBziiiülog eldobták maguktol. Jazsó a fenyítő törvényszékhez, Pauzdarjantzky pedig a cb, k- hadfogad ór paratici aokeágkoz Lia orto tett át. •
Bécsi ea külföldi hírek.
{— Eirkutóa tévedésből.)Uogyml-feént lehet1 -valakit té védésből öasseeBbetni erről egy ó-anadai lap közöl példát. Egy há-aaaulándó pár a BxokáaoB kisórettélment a\' templomba; az ÖBsseeoketést vógbevivö pap a vőfélyt éa a koszorú lányt szintén házasulandóknak tekintvén, megkérte az urakat, hogy aa illető hüIgyeknek nyojtsák kez&ket Ls vonakodás nélkül megtörtént, éa a legrövidebb Idő alatt mielőbb még valaki feltalálta volna magát nemcsak as ara és vőlegény, hanem a vöióly és koaeuru leány ia üssze^skedtettek. Midiin az utóbblak előtt világnév lett, hogy tni tortént velük tulajdonképp, elhatái-sák magukat, az el moll őz tétlent méttóasággal elviselni, éa abban megnyugod-ai, min tuár anélkül se változtathatnának -, a templomból távatva visszatértük lakásukra, éa aiissteienüu ni tévedésével ugy látszott caak hamar megbarátkoztak.
— (földalatti argonutak.J Néhány évelőit .egy Schwarz nevezetű, Lémet ajkú arra a gondolatra joti New-Yorkban, hogy a vároa csatornáiban az elveszett kincseket keresse. Eseszmlejet VBTósítváoi\'taTtleg 6O,0ÖÖ ftnyi" értékű aranyai, uzüslöt s egyóbb tárgyakat bQEott napfényre. A vállalat egyébiránt nem vaia oly könnyen eszközölhető, a csatornákban eltévedt tgyBzer, a a napvilágot! csak akkor pillántá meg, mintán aok ideig a földalatti folyosókon botorkált. L , tévútnak be-nyomán* oly uagy volt reá nóave, hogy apal fly ulra nem hátáruzhatU. el magát Ifibbé, bárha ez igen kecsegtetőnek mutatkozott ia. *12gy ottani Walker Mária oevü, 18 éves leányka e vállalatot moat megújította, még fényeaebb eredménynyt)l, ámbár neki is any-nyl viszontagsággal kellé küzdenie mind elődfenek.iPir hót elölt egy régi hírlapban, melyben egyik általa vásárolt tárgy volt takarva, a Schwarz vállalatáról a»óló mesét olvaaá. Ez eszmével szakadatlanul foglalkozott, éB ezt IG éyos fivérének valamint egy körülbelül 60 éves, Krudy Mihály neyü férfinak elbeszélte, kiket arra birt, hogy válla-Utánál.elki|érjók._Miqda hárman tehát meg-tevék í^z^pSígeB előkészületekét, A"csator-náfc le^^^ái megszerezve ások etlgaattá-#n.f la^5\'ost4k«í ék in idom miaden -elflké-asitve volt egy csatorna rosiélysatán kereaa.-tül elhatározolUn útnak indultak,( m}ntjenki átvette a maga részét és natókiiatÖflBBfej^tels a kijelelt*Tter*szr utaknál, nébánj^nap malva mlndep zsák, melyet magákkal -vittek: szám aaeriot l6 megvált töltve. Walke. Mária feladata volt a aaákokat kasa vinni mig & másik kettn & kutatásokat fojytstUL Még áovábbi 6 zsák ia megtelt,-dc Krady elveszett éa azóta elÜ nem került. As [ ifja /Walker 6a nővére elhatározik1 hogy-n\' válik látotttováb ncm/olytotják bisr onir ugy ia elég gazdagokká levének. Azon vagyunt, mélyet a New-Yorki.csatornában gyűjtöttek 3 millió forintnál labbro becBütík.
Egy ofllö keroenciét ástak ki Pompejiben legközelebb, ineíytwn a legszebb rendben elhelyezett Öl kenyér volt. A láva anyag magába a keraenozébe nem hatolt be,-miért ia a kenyeret/egészen sértetlenül lehetett ki-
szedpi.
Grác e ban kőzelehb egy család thát ké-kéazitetett a szolgáló által ós o házi asszony egy vendégnek szulgált-ful as eb>5 CBÓszé-veLTheAnk\\ pompás nuindo ? A vendég két-eágb« esett arezutt vágnlt ugyan, de udvariasságból nera akart ellen mondani a basi aaz-esonyoak^ asunbac midőn a tübb\\ a&staltárs aa itali igea kaÍOnÖBUck találta és a. háai asasony is e tbea forr ázat sajátságos isét épen nem; Bíilónképesnok ismuro föl, a kÖHó-Íeabi: vizsgál álból kiderült, hogy a szolgáló a ihea lielvett tőrük doliátiyt-forrázott .le.
Párbaj. i Hamburgban nagy feltűnést ok oso ti egy szomorú, kimenetelű párbaj, melyet\'testvérek vivtnk egymás között, Mind-WttSiregy liűtgyot szőret Vélry kPai~ifjSUbnak Jánosnak aduit elsusogot. A testvérek o rai-at aiár régen roaa viszonyban Toltak, k«röl* tSS^e^yiaibu A lavasBzal na idtísb megkérte a Itíány-koaót de kosarat knpott. Eb elkese-í-ltetJ^ii-talnthogy néhány nap mtilva (iccso Tnegkápía b, |tfány kezét, kihívta párbajra, akkor kardra\' mentek, aan idősb fivér vállán aulyos sebet kapott. Sebéből azonban kiépült dé\'fioflse irántí((yfllÖlBto nevekedett; Kgy-flaer\'tBBglátogatfa^klfeseríi BzemrehányáBokat lett.aeki, Nagyon, keményen ÜBszoeörddUek, . nsyhogyiHonig Jáaoabátyját inaeávnl ki* dobatta, bátyja inifa napkihiTtáfl pisztolylyal \' i)^»aJfS(A^\'\'Jinoe S^y Vaazálye« aebat ia-polt mellén, hogy k"ét anp múlva, inogkaU.l
as tldÖBb Honig azonnal elhagyta Hamburgot. —
A A lomioul rrgenr-paritUab tffP" tépt BzeroncBéllvniégről tSbbféle\' tüdÓsTTas\' van elüt (link. A park jégtükrét különösen a kiválóbb kort&Ul\'saokUk fölkeresni v C5ek alatt szakadt le as A kétségbeesés \'kiáltana, melyet a parton állók hallattak, tnldOn cbs-UdbcHieik, ismerőseik alatt Jég (Okról leszakadni látták, borzasztó volt. Egy hölgy a partrúl Utta férjét a jégtoriászuk kötött elmerülni, ndg nŐverut asörnyü jajkiáH&eok-kal hívták fel segélyre a tetleuül körülállókat, A park felügyelői és számú a néző is a sserenCBátleoBKnek aáonnal segélyt gyújtottak, ugy hogy néhány pércz alatt mintegy 100 ember mentetett még. Szerencsére egy rendörcaapat ia épen akkor vetődött erre, a ez is azonnal a mentéshez látott\' Így egymásután még többeket sikérült a jég kozfil élvo kiszabadítani. Mintegy 40-en egeazen eszméletlen állapotban voltak, ugy hogy orvosi segély által csak nagy neüazan ocsúdtuk ful. De minden mentési kísérlet ducrára még ia mint egy negyvenen Vesztek el a jég kösott b több holt telemet már cate. felé fölvetett a víz. Az egyik köpülök egy 50 év«a férfiú, a többiek lÖ—21 évesek. Az ugynnazunosaág eddig usak háromnál van megállapítva. A OBereneaétleneégnól a halál mcgveiéae ea nagy bátoraág jelenetei is előfordultak. Egy férüu merészen, élte koczkáztatásával többször a visbe ugrott, hogy több gyermeket kimentsen. L hó 18 dtka estéig már 31 holt-tetemetlialásztak ki. A holttetcmek állapota as orvosoknak érdekes viasgálódáaokra nyújt alkalmat. A legtöbb feltartja karját, némelyiknél a könyök görcsösen simul az oldalhoz, má»okn il előtte ki van terjesztve, mint a koroolyá^aa közben. E lielysetet agy magyarázzák mug, bogy a ajiurenceótlenek karjaikkal igyekeztek magtiknt a viz -aainén fenntartani, b midőn kimerültem lehanyatlottak, karjuk ily állapotban fogyott meg.
A Sürgönyük Bécsből. Kolozsvárott a mull napúkban az ifjúság bált adott. Midőn b bálon a füsértánezra sorakoztak, egyszerre mindenki meglepetésre elhallgat a hegedű b helyette a trombita haraog fel. Mi történik ? — kérdezték mindenfelől. Gyors futár érkezett Bécsből^— hangzott a felelel, fontos sürgönyükkel. A vörös frak-kuB piiBtilliun a terembe lépett s meghúzta a . . . uiitilliun-reodekct asép kia levélkékben melye Ke t a hölgyek között kíoBstottak. A rendé/őség e/. Ötletén jóízűt nevettek a a bál víg kedvvel folyt kl világos viradtig.
HaiAl tiemioek bijou ¦ agira
liTtxn-Fi-j)yliMi gnuln ImitipTu
_ H f Pl.?!*"!" ? t_ m*zhíssAija .-önkin.
A megbüntetett kivencs.
(folytatás) "
beit rcsSjpfitoBztálunk eg^rlMnek Is r Xteja említettem méjf afam^ytei
jl\'sMeL-
ja, »»U.c»\'férîi»»oTt,T\'ali
Fírjam .» laborban «kart TIM««fi»gjiil>\'\'
b4t»r, be«OTo«»»(!rettf, dó rrádkft
Nyilt levél,
Tekintetes Kia gyágyazeréns árnak.
<- alarczaliban.
A beküldött ,10 ft. köszönettel fugad-íaih é% tartozásából leta írtam, szíveskedjék egyúttal a bátra!ev(( 17 ft. is beküldeni, hogy főkönyvem valahára ezen nem kedves tehertől magsznhndnl-kasson. WAJDITS JÓZSEF.
úrkesett
B i i v e m fij. Nekttak mii; a fojöuk fáj ha Ha Tcnioii olrasiuk.
F. J. A tpi-í nem kusSlhetS; wirfájdalom, Ofri Omleogú meg nara kflltÁiset As i^írt ,aípdjűokil aaivcjea TaaaisDk ba ba Tálnak.
Kis e 11 g í n y. SaiTcoen m*gtall{fatjat ka máskor üí rünsia de asm rocJoÖ míg et as a begedQt Kaka D^ka repadl hanjot halténk, tia lehetőé asoa la aojítení?
H, P i 1 nmak. Ai emlitatt Banseg
if o t o 1 i i i Int ji, EgTolŰfs oláj; *o!t b tArgrróL
T. K. F. Kecskemit. A lapot kHldjÜk; nem e«t-molaatnink néha DÍaa kfirreraflkfltíturdpf?
üoldviligo* vta. Bocsánat! do mi ai
orihoEraphiai hibákat még akkor^em aübatjnk kL
,K e d t e a a a h e s. Legyen roeggySafidTo. hogy agyba fiJbí Qtnti rimeíra atíff ml íbbxít e8mssk«t kaptunk. _
Kahn ssabomeaternek Ifafcxallban- OnhOa Intézett levelemre kérefc minél előbb kieléjrliff rilas»t, ílUakasB\'caotbwi adott twnunsi ttaviltom.
TARCZl-
Mi sa, mi Keblem.
"Ml\'asV\'mi kebléén aajpö bnllámln Csapkodva tör fel s lelltom eluorali Ml tomp* reigíí ¦*ÍTem hnrjain ? Taldmon kin, 4s fájdalorn túduÍ.
jjj gyújt, ml lángol atenredű t\'Item 8 hulló ririgim hervadd juakao 1 Taláb miben már egy kint leíltoin! fiaorelml énét. a csalódás Után.
ITlssen nem lehet nekeV.sseretpom,, . öaerotni nekem tjlet naiv ssabadt Oki o« Iskftl-S sxt elfeledni Kínok siorelms boldogság«t ad.
\' BNem találja el, megmondom én . . . öbz-SEceusott orra vult! b 1»lenumru nagy kár volt ez! Ezen flaerencBÓllen orrunk a buj megtörténte előtt a lcgflEebb orrnak kellő Uu-a világon!
Midőn beléptem, raeghajtám mngamat, folyutá az őrnagy, a liótgy pedvg bimvts.»g»-snn kezel nyujtutt b monda :
„ííétja uram, miért nera hajtám fal ata-záaank alatt fátyolomat?14
„Nom eíqs. nyom"
„Un igcu udvarias, uram, mórt tudom, bugy nenj vak. Be fugja moHt látni, hogy azereticaétleraégemet a többi ytaa olőtt uem akarám osemlére állítani. ün uram, te-kiiiltítbe fogja venni egy hölgynek ily sze-rencaetlensegót, inneu bizalmain ünhös, mely bátoreágot ad, önt egy asivcBBégre felkérni."
„A bizelgő bizalomra, asosonyom méltónak fogúm magamat mutatni, a aeerencnés-nek órzHndem mngamat, ha valami rel bsoI* gálátjára lehetek."
„A mit kérek lehetséges, arsm . . . Eb Lfondonbuu íameretlen vagyok, a caak any-nyit tudok^ hogy ott egy bisonyos Bíbiod lakik, Ül mint balláigen Ügyes orvos, a külunüsen eebéas.0
nEs csakugyan igaz, aaesonyom a ha Ön orral egészen Afrikában hagyta vulua & helyett, bogy csak megaerté nem kételkedem hogy Blstón egy m\'iíaikal tudott val* na előállítani Ön ftzámára."
nCsak^st tudja kijavítani, mely megmaradt c<*É%a, lobbet nem kívánok, s ha ön uram, Londonban segítségemre akar lenni ezen Biaion fölker&aéeében, kire minden, reményemet építem, vegtuleDÜl le fog kötelezni • . • • Db fuglaljun helyet, uram, lesz uly azives ugyebár, ma velem ebédelni?"
Nebány pru fúrnia ellenvetés után elfo-gnduni & tueghíváat, s türelmetlenül váram annak elmondását, miként jutott e Beeren-cséllen hulgy különben minden réBzeiben uly azép arcának ezen elékleienitésélu«!.
„Latom," monda a hölgy, „hogy\'^gy kérdést ezerotne bossam íntósuí."
„Nem tagadhatom, ig«Q, mort csakugyan nagy róssvétat érsek Ön iránt, b ha tivm eauók neliszére ne kom o lu^iaAÍiiitUjli rész-véiuin tdkíututébŐl föleiül kurein mundja el miként jutott é bajluiz.u
„iSsivuaen teljeBitüin kívánságát ,iaiatáp es egyetlen bizonyítéka azon hálának \' é« koaaönélnek, molylyel önnek tartozom t|mg> lyet adhatok azon^ó oaiveaBegeért, higy vé-Jelma áli fugádnt ka^yoskadett. Engedje tehát meg, hogy, ba nem fárasztom vele, egész történetemet elejéről kezdhessem.
Én leánya vagyok a napóleoni gárda egyik őrnagyának; táborban születtem, táborban bevehettem táborban jegyeztettem el, a úioel, "mfnt latja,--úgyszólván, majd tii-ia katona vagyok. Mint gyeraeket gob-"pörgés kéltéit főt, ^& ISbórl kmiónek hang-jui vultak bölcsödalaim. Mint fiatat leány kítt»nflk kiist nevelkedtem fel, mint ük, lőni, vivni tanultara, őszszakállu komörno-kuralóí, a derék Laurent öntiCBtertol. s mnol :jnínt asaauny szintén oly méltónak éraum magamat a tábornsgyí bot vifleléae-Bcro mint legalább felt* azoknak, kik azt viselik. Tísenlintévcs koromban keltem ösz-seu egy gyalogsági badnagygyal, egy*-jA cífllúilaól Bsárwnzú, jó módú fiatal emberiéi. Menyegzőnk napjától fogva, férjemet Btakadatlanol kisérétu egész halálig. | j JFérjam eareje, „folytat* a hölgy", csak. a Couataatine ellen fnlesett első hadjárat után indittatott Afrikába, atkeltünk a tea* ger«o, Bopánál partra szállottuuk, s nemsokára reá férjem csapatösztálya — férjem ekbibei kapitányi rangig vitts, — parancsolt kapott, egy élelmi szállitmányt Mzes A marba a aeregbea- kje érni. Szaroncsésmi elértünk Dra-el- Helbmeja- és Aroand-Bor-dáig^.. de látom uram e kicsiségekkel fárasztom ...
„Ellenkezőleg asszonyom, nagyon ia fokossá kiváncBÍBágomat.\'*
"Ugy hát sngedje :n»eg, ttogy azt is elmondjam miként utazik as ember azon or* a tágban. A Tóid brétaa a ennek küvotkea-tóben a» üt, ha ÍBáraz—idö van, oly pora»r hogy az utazó megvakul, mig ha rsba idS jár, as agyagos aor majdnem—térdig, ér. Láthatja ebbfil aifirt tnlly.roppant fáradalmakkal kell megküzdenie as K. vi_deken utasóaak, s mit kelta kíállnunk mig a Mzea-Amar melletti táborba megérkezenk
de én egyezer szilárdul «lb>Uro^mJ W*giL1 inat aetinlaem maradói vissza; "Eg* ,ké7twí*> rekQ taligára léptem, á mint ex^k Afrik*.
ban a aeregnet a BebfláQltek b^vaazáRíHaá-\'\'
ra hassnaltattiok. NincB\'îgomjSzaTm^taislai—\'~ mód mint ez, do lilába sokkal-inkább\'os\' vultam fáradva bogy sem férjeiD^gyabg1 kövűtheitom volna, s igy liât lelkemet^ H* Hg kirazatám testemből, míg végre a Raz-
el Akba begynek csneaára értünk. A 1 O.-y--
roi 1c a túlsó oldali völgyben,4 eLÓ*a 50CS) lovas arabsul láttunk, kik_ lejöttünkfe rakoztnk. Z&rt hsdoBzlopot, képezve:,a kegyről leszállunk. As ai&bsok most 46 iegé*» 59 embernyi tömegekben asQnlelen hadssAr> liynlnkra eBtek, reánk sölék fegyvereikei, s kje lovaik legnagyobb gyorsaságévaF is*1 mét eliramodtak. At egész nem\' voI(\'\' mi* gyermekjátéknál, mert ezen támadások;kö-;-vetkéztében alig volt néhány sebWiltântsV* Ezek fölvételére előhivattak az ambolaBO* ok. Szerencsétlenségre esőn kocainak kocsisa, inolycn én ültem, igen közel járt egy áruk parijához, a kocsi feldűlt e én mély -oégbu buktam! . • . —;
„S ekkor znsá össze orrát ? \'
„Legkfvésbbé uram; néhány aárüléssel eznbadulLaiii meg, melyek következtében né1 mi ideig aániitotlam, a még érzékenyebb let-tera a taliga zökkenéací iránt. _ —
VisBznlérénk a mcea-araarí táborba .de e ktcstaégtkbeii visaznélek türelmével?" , .
„Lfgkeveabbé Bem asszonyom sőt kérem, egyikét sa hagyja el afrikai kalandjainak*1* nOn ig\'"ft barátaágog uram, de ba mi koto-nák a s ere tűnk ia hadi kalandjainkról beszélni, még ía, a mennyire lehot, rövid leszek.
A táborban maradink a iiemonraTítereeg megérkeztéig . . . csínos ember vult, ki igen szeretett reám muBolyogni . , . . OktsBer I. ConatanLine ellen índuUnk azaz tulajdonkép csak\' férjem esredo, ö.én ConBtantlne elöltünk feküdt. Az arabsok megtámadtak bennünket s én közel voltam hozza fogságba es* ni."
„Valóban?"
„lg->n uram! En egy ágyún Ültöm. As arabsok egy hirtelen támedáaanál a mellettem ütő két katonn.levagfttott, Önmagamat egy arabs fötiaat megragadott, hogy \'magival vigyen, midőn egy golyó által találtatva, 1"várói bakul\'. Vele tormészetesen én io lebuktam,! de gy.jrsttn-jsmót fölugrottam b zsákmányul ej-taui: liivát;**"~ - \'
aLohetaégeB ?°
\'„^eramisem igasablr, nramr mlat-a\'mit mondok. — Mint mondám, tehát, Conatatili-ne előtt voltunk. Hogy azon álláaig jothas-sUitk, iDdlyöl Térj eut ösip^ztaly/í^trogtaiáli-dó volt, lő távolban az ellenség ágyul isiSlt keMe elhaladnunk. Egy golyó aaáluUm el-fuglall — melyen t. i. ültem — ágyat éré, Ö~BBzeszakÍtá ui egész szerszámsalot, Önmagam a lovak alá sudurtattam, melyek; dShő-sën rugdátták njag\'ík\'kŐ\'rin. ttenüktvult cao-™ da volt hogy óli»l^raWel m86»&aba4\'^_í*5-B 0igy tehát ítt zúzatott be orra?** nNem aram, csak lórugáat kaptam karomra, melyet azért nenany- oaplg felköt** kel!« hordanom. ScenvedéseuiB: teleréséfs rósz ídöjoria állott be, A sátorok a» hô««& és Bsétoek nem tadtak ellaaUUai, sánftsaU-ázott puszta földön feküdtem,,néhány siUny pukrociba tatárra. Sem salekssam, boajy egész életemben valaha ennyit állottam volna ki; Bői ngy i:látsMW,^lioBjj^al bajaim megkoronázására a szélvihar még TBldtBtqi-nék velők született udrariassagAt IB elvivé, mert távotattól, hogy sajnálatra m*l*ó boly-aetembenjesak leA^jikBÍljreWi.,|s]7f|mArJár>__ gía letteaí volna, minden psilaiiailtaui-\'iBaan— klfejesést haliam : \'.Ml Ördögöt keres Itt aftr asBzoDyl* . . . Saép viselet volt ea egy esiaas BBBSony irányában?
Caak Október 10-dike felé nyithattok mag a lÜieTéiI. Ágyúink kíttTnően működtek, da már a* ostrom második sapkán «WorzlÇk tábornokunkat. HaUla külőnbea nem kéalel-telá hadi müködóeeiuket, s néçy nap m"0ÎT4 annyira vultunk, hogy a táhornok, kl ,Dana re m ont után a hadaereg fülDtt ,smrts|* rancsnoknskodutt, az ostroiolnttaXEmTÍ _ Iítáat intüBett, «kot megaááara lflr*»dó. ^.
A Teleiül ezek ^sae>al>lsatv v^^«|i-; kéaalstben szenvedtek hianyt»:— "ÎJff jíf"^* aott as — ézt készek vagyunk «djw Aaefw*" mi szerekben, ezt is küldüuk, de jU.JBBva»\' Bettik meg, mig a virnsban-e^JDAW^ai^éí V
airva marad-e! attetesw^ x ---
falalel csodálattal ;ÍSlU aj serB-gaiQkt\'i azelleniég Iránt, smW*ikflTÔnekr kvjrjag rohamnál senkinek-aaTÍ^tbgiiak kt0elsBn--airmV- ^
irányában mely Ipaemlében a\'féjrjem esréd-
Sepiomber havában Dsmremont tábornok ™1—-nagyobb karsWmlét^rntCbett Consta^a> ^ K^áappttWhWallc^^
résat elég aseleanek laláUl nhaainl parsta-
föifnphUtoiftfM kA\'rtev,\',,,^
Sant\'i **i$i*tl>>\'! I . .\' #1 j^en^qiiwef,kil*et4m;.$>, « meddig .««V \'ljkjnt k^paa.-vnltaa... Nemsokára Tí?m.; toldAm, 1Bfjr^AgkaI0Db#Aletal:aV^ na0n"b.5d«Bnlrj\'.
n>oJjT»éLlenni-tadam,..nem,..tJÍTei*lem! a^iapOn ~elflt- jigylaerra j»! o|l«n»ég egy affn?1.Vellefs« ¦\'» Jeg>e. .MMta^* WH .Y•»* \'aa&Oftsjelt\' egy: egaae, aeveg.aebi\'BultBt Utak,
I;"\'. .^.hf^fS^Si\'íMaiiffk: i
BnkásomreFtnntrtes yoj^ mert jódarab ideig \'tsamélet ni lkai vidítim. Midőn magamlivs ftértemf egy onnstanthfbTihásbAit orvosi ápo-\'ttUHalntt uUte-u&-.m(^ioRt«j>jJI0«tk ftdöatuns-f.,!. .* ¦>Hogy;orriWs"M-.Mi*?,. • *• V.. vi 8Nem; vram<: Lábam ficamodott, ki, «> k»-t
romát »u.sám űtase, d*» r>rromnnk legkisebb baj* Mm- történ^O-**. b agyi ...kU t ilfttád- •• mot, uram; nemattka.ra.roájöirtfk*. , -.,,.[ jSIiaUtt uttapotnm -kövfltkdsitébanj betegen*
Tjaaiati^itt-fé\'i ng pom-valt. kflg-.dk. _____¦ (: ftkTAmtiWttáAmihagfrmtáitjiTiirjtmttfiW
":" : "Ca^nTjffvVai^ g»«^^ rii.Ter- |: \'fan Hl ja ffliáUltiüotVfi utorotett bajtársinak
jfln^Uiyifiolkonia\'ar, IdftMva ,máaaka.K>"hullaiT»l ugvdtt «gy közös.,airibafieinettotatt. —-tftBjATEalrtiiekao. raalyot/hulUkkía r.o)t*k ~ feji,ve, dá.ksroadaam jd, dntab ideig sikerte-lia^^]t,..Yejgr« «wr f.ufit.y«|^aMro:a:tol-tipOt, mely a lestül lítazakitvfl a lüpor által báfelyOitTe berz.iszto tekintetei, volt. Bátor ~ ésjfeladtiatli.n terolynmnak/»*je volti Fylra-godám fertili áao fOldrifl oaukjaimuiaL - letépve; k^imyeiinmel áx tatára,. E legnagyobb fi^daimJtmnakpUlAnataban, jflt felem tiszti kzMTAlja.nismQarsi- berezeg, If?n, megtcdul-ra lenni l.ii.iolt, s kerdé ki vagyok ?< ..Égy nS.B f.ilcléiu tukoR-ea, „ki ferjénnk bnlUjSt Wattul?,.., .-Erre.j.nak*ró|ag vigasztaló .sza.-VAkrtt m*ndptt s.ft>lazAlÍt4itt, liagyrt.ck fui ily * kio**.* mlán kttlftnben js. skyr\'ft.¦»¦). k-iru-
K.«aQríL krfiiVriketrajrtam,: fdluUu, dl vegru ! utol só fölvdiffuaiUsal jutának .eszemb^ s |, öíiiosaedOm magamat, hogy asukal tuljoaít-r sem. í.:j.-i >¦ -a ... -a. ! .
Október 2(í-án, .egy borzasztó zivatar alkalmával »gy se/trg..sebesülttel : elhagy itm.. (Jonfllantinei s hAr<.mnApj1.fi.radalmas utazás, után a msfs-amari táborba érkeztem.* J3íf»g-. (aUm.előbb bírt. sátoromat, a miután dats^a jiaaág\'nnst, msly^telindnlásunkkorCooitau-nne.ftile a táborban rissa ah agyiam, itt is inat. fuluhllám, elhasznált fossladesé ruházatomat miis, gyáss.omUos jobban üli ijltünnyel daerelhetem, fiíj. ., , [
; >izép voltam, a faketeiruKft jól álltrajtamt
l^t^Ávbk \'s^án/nvgf\'tasernánjrrflj lú^a.volV saerennt\'ifÜeDságembok. ! A»o^l^Q>,\'melyben laktam, egy. T—rfrláb. íjnagM.desakaulaiái.ájul, mo\\j azonban nem. f•á\'qA ej t«ljesen\'a íétiíl, két r^sare; volC ósaW*. i én az egyík restben tkkUní, míg a m&siknás? egytv^taf tiszt vájt taliíjdonosa. *
Egy este, midSa sétám r»I hasa térek \'anélkül Ttogy szomszédom Tfizzaltrtemet1 ^|SrB. vettfj volna,\' elénk beszélgetést hallék *aob& jában. \'Tj<>hetelleB volt, minden szót meg nem ;tirtrinj , mibÖl azk&vetkeselt, bbgy megtudám : miszonnt^én vagyok tárgya a beszélgetésnek • * hngy\'míntfeo\' lUcsekvéa nélkül inog1 vallóra igen hízelgő módon nyilatkostnk rólam.
„Baosíiletowral* kiálts a liaztek egyike, no \\gon\'asép ¦ mint derék kaiondnó viBelte mAgat. &fegicé~rem 5t Eexéért, a táboniagy-nüvé iesseiu, m\'i;iá& a tábornagyi bnfot még tuiíjjnyörni rarnsllum. Un beogyez, gyássido-je után mcnyef(z5nket Urt|tik.u
L\'thatetlen volt ait hangjáról megismernem, ki ily jó véleményben volt fűtöttem. Riránesiságom l^gmo^asb fokra hágott, s ennek kieléjjitésétSl nnnál kevesbbé tudám magamat vlssa .tartani, a mennyiben esen célra csak egy szSkre kellé lépnem, hogy a sátornak tSlem elzárt részébe tekinthessek.
Sa»rcncsétlenBésem>e, mint látja, nem va-gynk igen nagy, fi-llétwk t>»hát a mAVtám-\'
MkrK ^Miaíi--*! akáfök .\'htiAV\'Ü! iliátmit\'-^ubsséaságombad, mldüa \' élTeJsj&fr\'\' atí «gve^uI^iib«kQmT^ékl^ *{-r
fölé egyUlMiony nekrénybek éW!-íniWU\' estjm 1—a^Bkkpr uram; tusára ÜMÍir\' brróí -máU..b > iTn , i „
.....»l|lIy\'ilifir(noié\'tIani<fl"\'-k(á}Uk.:7,\'«,\'\'\'\'\'l-
„Igen aram, valóban nagy •eőrenorfe\'Ütín-1 ség. As egéss hadjáratban minden jelentékenyebb baleset nélkfil ^vevék részt 0 ily hiábav^irá m«ddá vfliztém^l\'of re«i**.íX íiBk kr*t legqagynbb hibája rendesen klvádaiiság é& hinaég»iÓQ IsjuiodkeMöben oaenwedák, d« meA fogja, engedni uram hegy. keményei* Ukiírtam értök.8
filéktflJenitait hdlg-yemet Maoa biatatásaol vigaaatalám, hogy Bizton a bajt iemát jóvá teendi. & elhtgyám öt. ...... ¦[.¦ -
fÍB.^i lötrteneL U"gf«gJQ engöánt, >egy, igazam volt, middn elébb aatnwAdám, bogy esen boában egy érdekes uaamélyiaéggal
VoJj,!.m..valamikor egyflttv .......
,: „Mindnn, esetre,u felelem, pd« ön aég oincs a végén, tSrnagy; On o|kisérá jflvS n«p * hölgyet Bisttuibos Londonba, s mosttniind* ja megnekera, elog Q^yea volt-e ez, as 04a-OBosuBott orrotl kijavítani?"- -
, n)9*.dii IffiBdonba jön, toGaáÉ mb- tJcaagyj „lpsji^ly Bsivea nálam flbédöloi; ekker megfogja látni bogy lady Waoton kivan gyógyít-va kiváneoiságából, 0 Ifigoaebb orra tod a föWön.f ....... -r «
ÜZLETI HIKNÖK.
• *HiÖTiKÄRI.5SA,: jánttitr 31. Ugy LiUzit tnsy ¦** lttt-da3rrisa*tvk-3ti*iin*a±lribea*m aure pai »u.-.. rna- pjl ritirit knTi\'t^.., r^iTt-1 ijjaa loa/aa voll i külfln-lltm jelt\\alft{ Mia 14 tlffí"^ a ttfll/Qldí^l, mert a csc-ki]y kfialatv raeljVríl Tiirnnlr, nítn iiorul «rra, bnprjr
ti KtoioDUaat maadh^aak. ¦.
•TÁrJiVfiji6Ílbz kBTTíuWa: J»)enlef^ Irak Jtó-ani striai rop rutint a nolybeil ..piaexan-r Ba«*:aJ.S5^8í fn« fi ÍH60.kt^e.Utt=>iiML. Rri.»i íj} 78—79 fratti* S frt ~. Gakmiim 81—$6 fa» *.íkt- ÁFpiWifú^nbna «al-, 70—7a .fontot 1 ft 2i kr, — Z*b4i—47 faulo» 1 frt 70 kr.
) FoaUka «liS-nada 2 fri 60 Ir. — Pauoljr Tchlt t^_n 25 urka 4 fri 83 kr. ÓliES <U?i3>rnda\'8\'frt*5ftir. 1 miavfija. SiIrvipUtak» M;<-fct«.-\'iO—» ftl hoWi-TBlaf/iitt. rdjfcaiypaltnkaSa/iik V9 SOfiihorriunii eaj JL lft( 13—13 Vi fri- iJoitaSi.frt\'S/MbSriJk: fltnyhn HiUt) 8fear- éa ta)»4o- 41 frt. ^ basa-b3r6k4B frt. mi»«iaki!ni;\'\' \' 1 r
- aTtfroa-. fcMr *« t6^l* («*MUa:j:!sj)«- il«\'lAs5.ki — »-i4flkaakb"lI — .toiW»ir8:frt -10 fri. w VHiiajH* M«g»Ardk faitfta ISiia. ,10—li l\\.llj,.h4a<.tk.r tSi-Gv («cailler) *• f^n^r 7 frt-9 frt — kr BaUtonmolliki barok 1393-4* l885-(kl f«Ur 13—15 frt, tinnként.
VU1.1 90 frt — Hi-.\' tU>-44—46 frt Ki^nitTip-t\' jrjamaaraW Irt. -e- FiJrir .rong7 ir* 7 frt 8i-i~7 fri 75 kr. fokotU 4 frt.
aV.-kauia^al ptarzl árai. jani. Sli
Bórt-i ItClijflISkr. Lezesn lb«t>f*- 8 kr. Bab (teai{te 0 kr. tWIst Itejfc 6i kw Barjrönya mit$Í* 80 kr—l ft a 8. fer: iUraukitaifsRtJavJ&. fcr. íJákknt tbqtja 10 kx, gertia-ha* fontja 20 kr. S?aluatu mAataJa 38 frt— kr.^Zttr foat> 43 kr. Xiáavlíast Bá-BAJa 11 frt — kr. Ztmm-lyfIlnat cnilj»aja-*frl\' —ftr. KBOyíHlítt fu«ija 8 kf. Kaknrl««Jr-*>*J"?*»í-v: ^ kr. ¦ árpadara .fonlJ*„fi JtrJ KBlsskiM fqatja .8 kr. Riaakau fontja 19 kr. Faolaj rontja &Q k». llapciero\'tj fontja 33 kr. LínmajDlaJ runtjá *40\'kr. Ujntar lleiíj« »0 kr. — Óbor IIcbIJb\' 20 kr. Pfti oür itea<t* 14 kr Kaal*»al «ur itetojo 10 kr. G»lKina.pUIakm. itcaéw 60 kr. Törk6V*pillak* McaAjv 49~4ir PaltTa-piÜrtka, be**l* 60 kr flj-t* niJUtija 16 frt. — kr Oatair/arjir^i\'i.jijeriva fnntja 33 kr, llSrtoK fonttá S4 kr. Stappan fi«t]a í4 kr Bú fontja 10 kr. Kjes^n/fa «lo G frt — kr. Pakafa
*Ií ^ ~ "J^nf*-, eio 5 frt- kr \' Fu.ia mei K ríjí 4& kr. fltfa, ataaiaja 0 frt «0 kr. Ssalata «: »0 Ír: F
Kijiiiiirr fonifa sq kr, Lea foátja \'80 kr. 1 L
U^v&i pénaárfolynea Jan. SÍ* \\
&%netaliqueB 60.10; &% asme. ViZhgsz t-
68.70; 1860 kí álladat mi kölcaön 65.70- !
bankrésovénvok 734.— hitelintézeti risig F
ˇények I67.5g; Loniton 129.S0; ezűit agio F
lü8 7&f orany darabja G frt 13 kr. ^
-Felelila szerkesztőt WtajdltsiJóasef.
-i--C X .O HES T
Fe4e órvrt Maliit
arak-, hölgjek- és gjennckekoek
•ej rii-ií;;.,:!.\'?,. ..... i.,\',m-í (..„,-,-.......¦ ..\'
ai tl.3 ?9 legnaaj obb . .......
, vaBaon-caktarnak k&spontt raktára
iralíira.\'J..ií,!r,! .t:.T.L;.:in ,„\\U ~ \',. ¦tfji:\' ay,-g<*%„glad^ TatMaahea. 11.
.»:lea.le4bh L• Lajolfb kin yi• aaen 8 eke I mitafiftn aagr-éiff *t Ww8Wt*«n.\'-.TJIIi«lat yánea-v.lraaalilf.lilr\'>!i pompi» «usci
"iaWiaVaiMdni"aacnalMB.aletmj.naairat neriat, L¦ olr n.Elepo
tldaiolvinikaTl,. hopr a; !jegkj*.*a .....greodBlis,te^ihfcra ÍJ a legna.
-aTfttk. u^n^ete^aVet ieitl US. "Ax auwt koTetkesS irak áUlüjem /^l^a^aja^ "".IplMkt h aa.... kVtflWifQilnll. ajanleu. :
4 E6B»Mtning©k^ lefxjotó kóiimuiika:
-ráka^aada iraw<ipin,«ei. aláa^ ,s:frt ^ kr.eel/ett etakll ft 50 kr. WaWÁaa rá»m« m\'ori .<i.J>,i»iikr kjl\'r. r^l 1 »tl kt. ¦
-¦yta^t4<a»t;TjTaáakeiit^*Bg*kif jcrkgrVTeMk.J; g ao kr.\'
WaJTMB.Uá»ll»tUc»a)t.fl Wkr>l>i wk^ ft « kr.
1»mm\'WI*»á^,la»at|l
IH,fr k^lj. ewk\' 4,. tk BŐT
,0Ba»*».\'l>»|Mit»t}«aae»niMr»»»AaeUJ-eaBk^ja-W kr.
rd ,-Fehte •3s| sainäs shlrtlDg-ingék. "
JWjj^ir^\'ealáa^kaV^i k.ljaa ~k V fii\' M kr."\' \' - ! -\' lakaC^le^.Bktrnaalrgl « Irttekrtalj .pák » <rt w kr."
l.UBkjJ (IM kr .tely.,.rjtt t r>,8ltkr-.S
Jllanita^alae, tktola«-lag>,",< tt.á) kr >i|j, v^k t Q-arTrT
T^Ta^>BWPakieafa<>,lwBa.ii^a-a,w>!k^^ \'
al<W<aajWl^iWl.lt^ikMtaae- « O y Jaa.fceja-l daa^»\'ft\'WH-:
->•- \' iegaaebb kcaiaannaia. éa heiieUtéj
r\'^a^\'jy\'a.lreBjaak 1 A tllri:-
-^ik,
Lcgáaomabb, Irhont vagy rnmbargt, CQ rCf 60 ft aeiy.1 ctakr 14 fl. Jó Taaioa-Mfbkeiijga, fii tocaä^j* l.jl ft 60 kT.^Ji^tt-ky-ra ¦fl.
lUgfla. aácbkendSk^ batltt-vaMonÍiál, fii tncaalja 3—8 ft 60 kr. JllYatóV ari Bjak\'kcBarfk, ttí tneastja t ft Su. 1 ft BO, 3 ft. Já fabér, éa Vinea ari haninya, ttj tucaatja 2 — i ft 60, j ft &> Jtr._
A Ifgjaltb frattoaU fleoíD-lcgck «BiiiiIpniéle i»inavk, tltíid éa rtdfia-1 rt, ittlöttötenTtSáCTénV et\'megliütís ellen ávnerfllnolffalaak, sftW\' 4 ft-« fi 60 kf... .\'-..I. ¦ i ... ...:«(,
"!X ihlmjk\' ÜiVtáaiga A* i^DdW(|ás>t 1uiau>!f áatatlk. Ta^k,
^rfíT^TaTraBM^BWintana, Tii^rftttoki; : r, :- . ¦ 7
» MejrenJclÍMk a legtiTolnbbí vlditttikre; ;otíiívét mellett iaslje-titltUrk — Mefffeofletatijknil kal0öO»«fl kémük a nvak-bSafi^ h$-kal<liH. -• ¦; \' ¦¦¦¦¦¦¦ \' .i ~- " • • (9—IS)
. i A ix daa. CentrHl-D^pot _der ersten LeinWl.--CSImiiiK^-iijederiaga db» Louía Modern,\' Wien, .iíl:i^ .ifitftdta-TnoIiUtibeÄ Nr. 11.
Hirdetméity!
aJ4aearfele irert jenlIU. ei.Ilett, nljdl. kauíkll-\' •hultm <e juefeia rUniMkkd kinikisS rimm-raoStV bouiu utuk K-J-JIJ,.,^.,i.ai,n.„,bkei<,I3k;\'tKr«1k»il!k,íak mi.
«hml ta«BDCynryrakUrbnn. KUdl, Tuchlnub» < , ; il. »». alatt. - . {
l.|an{ttMm\'<lUkar>.^a«*»n\'BHakend5 2—2 ft 60—j fiao kr a, m\'^-f>-kiaía*«aahlfc;/t;i:íi(..ii. ^i^. ! . , ¦ ). \'"\'"^Ä.^TT V*4* a-s ft «okr—i Aio b a
;{ tó»?ÍS^k«:.\'-Íin*kt»J»í W-M^eh a\'Jeí»aea»l.b. *HBIIH«l|>aaiaalllHVI|Jlil 11 II a lntaeaüA ^ 1"?**;\'?**°\' lf»»<WWla«k4Ti ej-7,; « ft a letOneaaUi. ,
1 dargli kaaieitriil ral/anlauniiek JJo_a_i, lui.i
1\'.«l>•.intnQfn TaleiatUJJUmiil-jnullpmk H-m ft , 1...
iiiTü«i»oaeii^.^^^"ivTF;jT",iY~T 7 \':......------.—... .
?te^-k^fV,C>,*í<!,U\'\'W ¦.»-S;kr a l^amaakb.
»¦».aWwriHbilltrfilllwwlpl.ti-11 «: rj f
j_dbmanin^T-j.rfi«.T,»bWTi,I0nia—ikü-V ti\' r
I dt6n^«B1»^IJ.l«ií„,i;,rtl4,llM_t(_Wft I db BOrfflK, Haiiirpeitt or,Tél ««-»0, u ft»Inemohakh T-,. I dktittibiirti Ballal M ft kily..nk «,!i(l^KrWF\'\'¦a 1 taeá^\'^raBB.aaafUI-kMiae cáaafr4li.Ba^.5 ft.
» — — - ——¦ J- \'»,: ..vu—a ii. 1 »e*. taaat UBaaO MBUUneda^aVk 6-7 ft. i
Ti-----J t--1. - ._.
T»u»a art Jvak, 1.10, mo. I^q. «.Bí>. rtiran íjjni ari laevk t, n Sft, a40 a 1eefl<
Inomabbi^r
Vinta nlliarak UÍm,IM.^»ÍM . l.gfl.\'oáibb. \'
r -"l" Mimii IJJUU.
ÁM.k-a\'iolb\'.l ana! • i\' ¦ al.rMdiUMk MA mSakaU
^ialfkaln».- la^^a^aklin
^\'amaMhak, i^rraareWáek. \' " \' \' (--- ^. raSHVkH ni«dm/.l< teganaatiuk, .
-flriiti\',,.!*^. "^íí".\' ^•\'¦"l-Dei-íiiiu\'WwB;
Ca. kir. khiraU. asnb.
s , , , ^egojabb | Ieglobbnnk elismeri »r.er
fogfijás eiieB,
K«»ho,W,rV..KahlBaáD*ftatel!ioirofJfa aenfeld Ai, ea Kete\'nberfr i/ia F. kráknát. "
cgjtdafi feitaiüy* TŰRŐK JÓZSEF
grógyszorésí Pestai, \' : kirSIy titeta 7-ik sz. a. Ara egy kataljráiiak 1 Cl, Uatkk\'ftO tir; Kapliató Magj/anraíg míndm gy/gytteiidrSbtin: "
.Tekrotabu TBrBk Jduef unuk \'
. ¦ \'í\',\'*ll¦WJ^¦l^*l\'•, Y«" alkalaiaia niaakraai.eS ™\'*W,"M»aaal a. Ö« illái rältalrUc ; fojttlnrkikal.^ülitirr uok. \\."*,^Wí*a*í^»1»WtaHUmi-kaltaOHat *-f^"VWlrf-njnfelt lauln ernbaiarél kaktulanaaia jiuklkaloia. A IbnalnTkäl? «TldBiL . f^dklmai rsiriei, Wltoi^ik,, .51. „ig au a .fajdalmát u eir/kSv :i "W, «.\'¦°Sr»f™, tr»i»dir«|iil lireadi. A !forAfia a l«e«IWrUdi.bb balok beri torto™.»,, ror Uy talilmti, - .„l.riSirr. ...rlSrliMndiei.äir ee- nesirdeoill, beer ero" ím ilulino. rjlerjeddabea rtaaeelOJb^\'kíaS-rabraUiaBr,rktariUlkeilalau\' aaalbiti daitdaRól auradtam> 7*-\' í\'i
.....,..,:„..:: :tlr. LANOLaViic4lU(r , .
.\' ¦ erre. ia aaMaa <a a\'Maat ei. tktaki. j ¦ \' " 1 \' \' \' bis «UB ontalju aulibAenoka^^ \' \' -í \'
, TBrak-Jjaaef ajdfjtoBriu oráak Pertéa \' Aa ö« illatallalilt iFoinlnrkikaf hanailtam, tt irdnl a*. ,,kM,>mtadia5raaok!...alaa«BBek,Ur alkwura,. ndaaitta a fba^Udanaat, aioa.inrBTitell.l, koay a aasBailaU nualiiat poBloaaa krdltrijaiiläaL L bVV \'°m°* aik.re\'mlalt tMnaék\' latra ¦igajfatlliimaseria^aja^l.
Bihonj Ugoeaanegre, dactemb. 16 1860. .....L" \'! " ¦
.......------- . ; «:<:.> . -JaglaljtlMtl, *l -
bábopyi ,ref.-.leuiifle.
Co. klr.-^li., auE, ek>e..tnerikal it aa^fáaa^^eaeíi.^ ",
....I>!\'\' <Jepi> I. S. kÍBai,.faj)e:ll\'«a,!altal,;feltaliU awa keataVd-«"«nere,,.»<^,.Í5iWr|«!l^p.ra,r»Wobk,ái«>rk«. InWaMIk. , SfflHí~»». lew:.raira;..;Tr^f«,Tl».^l«l ali:\',f»a, t. aaraaaaeiM kirldkou reni M <M»\'.iUbV bende. M aaaaaaai tiadlik de\'lesWéaat ...m irUk.rl, mlrel\'a.perrp^role;rft|rnajTbbBa,D«in1 U,lh\'aaonl^t?rJoVr)tó-
-bil^a^Uollralt \\en,íihpgr.íeaT,a,maffa,Feiniben.::... \' » \'PE 14.P"?*\',r^ Wrfr1\'!»*T «<il»*a a, fásak, éUltmuiti . \'keletebb-fogakat !aa,oy)ra - ...... .....\' " ¦\'
beutekb fo|akat uojlra neagitoWa^lHaT aaejallk hdykelftkeaiae
BMaat\'aamlaaial. 4rirámV1ÍB|MaM!lMi: — \'Vetet\' .Mai r«eaIW«a8iA aaoe; hogy u aiiatberia asajrja.iaitidanfllt. tálat lea^ldtekfc\'ta^í«uai(ad-
A~ühjrio fog^\'iíí^\'W »ä & ,Tog ütőreH\'ftt \'Ajn\'\'t^i^.\'
¦a.»eB.|lékMbargll.!íalF^maailil.li.,- - : imi .«i»jPrK-.trT?551 l»a> TT-.j
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazftszat. tudomány és művészet köréből.
lÜsdea oÓ.I-Ib,\' lD-án, ia SO-kin
SscrbessiSI iroda és bla Síi hivatal :
"WAJDIT8 JÓÍSEF kSBTTksr&akadftaibBii,
emberi nem öinyelvé.
H.
A 17. én 18. század nyelvészet azon általo^ megdöntheti-nnek hitt alapra\' fektették dkoslrödá^keg\'ésatönikelegétr melyre szerint csAk is a héber n\\elv lelhetett aa: első" emberpár áyel ve melyből as e15ttQnk ismert számtalan nyelvet származ{afiu\\ a e származás fokozatos menetét kimutatni törekedték.
- TWán.njne*. a/tudományos tuüvelD-dés tőrténetében-példa, melyet ez óriás s mindamellett sikertelen munkához hasonlíthatnánk; minden egyébre számi tottak asú-éakHzépkornyelvészek, csak arra nem,.hogy maga* as alap, melyből fcrjriiialaaak a valjsággal ellenkezhet-
, hék," ép ngy mint a régi csillagászok, kik a legfárasztóbb számiiásök s osztályozásokkal ipárkpdának a naprendszert meghatározni, midőn a föld mozdulatlanságát megdönthetlen igazságnak tekintették, melylyéj a naprendszer egységét összeegyeztetni setnmtkép sem leheteti. ..... <
Ab njabbkori nyelvészet az ó- és kb-Bépkurtaltp,]P&&lH8ektöl örökölte a htter, mely a béb^aVnyalv-et\'as össsos emberi nyelvek katforáaának képzelé. i * •
. nélkül, hogy: bővebb vizsgálat alá vf-tle volna évtizedeken át folytatott munkál-feodừi alapjáoj vevéiOlyerb* oly mindennapi vá vált a.vélemény, mely a -hé.
\' bét nyelvet tartá az emberiség 8s nyelnének, bogy as ujabb kor nyelvészei nsbn kételkedni alig mertek. tAz egyházatyák, mint Jeromos (ep.
¦ ófl, D«mas.\')é»Órigen«(Jlüies IV.) oly \' Ijatárutotlsilggol-beszélnek- e tárgyrdlt
anely minden kételyt kizár, > \'Guiotard esriThumassm kik a nyolve-"; k*e< tioaHHrkaadákioaitályosiii, nem ast ¦¦-knláttíV, Váljürl\'melyikivoít vagy lehetett >z emberinem oVnyelveí hanem egyszerűen ason feladat megfejtésével fog-ialkostaki mikép vihetők vissza az em-b^rlnera összes tájszólásai a héber nyelv-ra mint\' elismert kezdetleges alapra, .¦ \'"\'mily fejlődési folyattia,t AHal válhatott , Htiiy k.UlSnbtfaStegymáVtd) nyelv által
¦ élesenlkörvonalosott nemieteksajátjává, í - "Mily roppant fáraoUág mily valódi tn-ófetnáityoa\'vkeertltség- -veszett «1 ily
. nyelvészek sikertelen törekvéseiben! 8 i nűlyké^őnmerttU lel a kérdés, váljon I\' .miért ikell, aögy épen ahéber ,nyelv le-\' \'gyenas alapi melyből:* .világ üssafia nyélvei szárnyaltak?¦ "Leíbnitz, N\'etrton \'lánganttkor • ve-Litélytársa, volt az.eisfi>, ki e kérdést fel-\' \'<tet»,J ezáltal nj irányt/adott a nyelvé-aíeti munkálkodásoknak. Őivolt az. ki S *%i riyéWéazetat kiforditá sarkúiból a hathatos szavára összeomlott a korhadt épUleti\'tnely.n«k_al»[H)\' a legmerészebb i ké| zelétlssolgáliatott. \'¦: Korszakot.alkotó.irataiban .megdön-, tá a régi nyélveizek\'és "egyház atyák. ,1 véleményét (1,760. VI. köt. 2»2 -lap, 1» níegiepÜ eredetiséggel ftllntetá fel ez i siKtátíonákiágtó.,üli ,;,„. """ Az emberi nemösssea nyelveinek o«z-1 asfybtasába Leibnitá néni bocsátkozott,
Előfizetési föltételek :
I Holvbcn hiakox honii*»aJ és r iáéi re poi Lia kaJtiri — Egáaa év™ ; ¦ - 4 írt. — fcr. — -— Fii c»w - - 2 „ _ .
\\ bal hAJtaboi puliUorírj i-nftr 7 kr. S^xoc JLjj-fliliractW^AMr^ttiktátaiFi 1 ^ irr. Eélj-epdij mindco ngye» teikiatibírt 80 kr. A .Nyílt tírea" tpj petit tor ijftiktatisi dija 10 kr;
EIőBsatóal pénzek és \',í _ hirdetések,
j ág? Erimén a Up osrlletnl Iirtnlmit^itivi»
] k ft a I c tnrn v e U.
fralaroiiit Tidfki levelek, beraieatta B\'klwiiIliiTBialltui kDldeatlBk NaOT-KASIZSÍBA.
sas áitala ismert tájrtzillitHük ÖsszeáUi-táítában Bem voltsierencHc;H. H tteaa emberi nyelve1? közöt eredetét a az embt;-ri nem vándorlását mely vélemúnve sie-rint keletről nyngotm torténlietatt: da nern sikerült kimutatnia a luu,onl&iág azon fokát, mely az egyes nyelvek között aiok nyelvtani alakjaiban létezik.
A későbbi nyelvészek mint Kervaa éa Adclung tovább baladtak azon aton, melyet Leibnitz lángelméjével nyitott a tudományos munkálkodásnak. Némely nyelvek rokonságának kimuiatiUa volt eredménye e nyelvészek ernyedetlen bn-várlatáinak.
De a nyelvészet e csekély eredményen kivul mást nem mutathatott fel, fiker--wlen volt, a legönfelálviuzJbb fáraduziU, b már már kétessé kezde válni a siker reménye, midó\'n a Bzanszkrit nyelv fölfedezése nem várt világot élesztett ott, hol a nyelvészek fürkéiai sieme az át-lathatlan homályban szokva volt semmit sem látni. Gr. STENO.
Nöhfeny mó az érzéki észrevételekről.
- fiinger 8. nr a „Zitla-5.iru.ogyi Klslöny" logatótibi BsamitbaD as érseki easrevéirluk-röl értekeavón, többek kost a lutiet, mint a kOlvilif által eiamOakre gyakorvh a cgyé-alségfl&k általrássrevetl hatást ij-arkodik ol-varóinknak > megmagyarázóí. Üaab*djoa ea alkalomnál oekünk íe a tárgy érdekében cébiny esót koozkástatnaak.
Siogur ara Utast as íd^gbártya órzé-keny(jégének b a kültárgyak beb-ttásásak toUjdi\'ttitjü, — Etdig loljesuD egye tér tönk vele. Nesetünk aseriot a latsa usukogvac nem egji\'éb, mint asemönk idegbártyujára bato Urgy a agyÓDiségOnk által ftíftrgutt hatásnak eredménye. — De miként van aa, bogy o»ha a kep ax Idtfghártyin megfordítva matatko&ik, mi ast mé^ím egyenoaen látják? tíiDger nr erre így fold: „A ssemnek k&avetteo érséseit mi asnanal külvilági népietekre váltóst a tjak át. . . Mi teliit ajárgya-kat valódi állapi>takban ... azért látják, mivel mi ast a tapasstalás ás as érsá-kek benyomásai vall ösaao hasonlításból meg-tanutrak.* < Tehát csakis átért nem látják a tárgyakat megf-irditva, minthogy mi aa«>k-nak kepeit a tapustaUfl sseriat kügatitani me^tanaitok, á folytonoa gyakorlat által ebben nagy ügycsségot BzurestQak, mlat Öin-ger vrátblja.
LSsepl síép 1 csakhogy ba es igy vttn, akkor a:uéeesemS, >\'ki még-nem is gyakorolhatta magát a „tapaaztaUs és énókok be-\'nyomásaivali oasaehttsoolitiVB1\' altul, a tárgyakat esfikségképen Torditott h-itysetbop latja ; minthogy ötnger nr sseriot esak ta-p*sataláa éa gyakorlat képesíti as embert a tárgyakat vaiádi állapotukban láthatni; a ha a eseesamŐ keadnttdl fogva csakngyan msgfordítva lát mindent — a ml ily tbeo-rin mailetl aenthtitlQiiUl hekfivetkesaék -p mlként vagy mikor gyakorolhatja magát flöeaaohftaoiiTitiliiö óllal as egyénen látásban, midÖn eltfue mioden.csakis mogforditvajeléül kenik?
...íA dólogtehát igy áll: vagy fordítva Htjuk aaTidaghártyán kópatldütt tárgyai, vagy nem; ia esakogyan fordítva,.látjuk, ugy hasztalan minden gyakorlat. OsssehasoiiU-tás által eat nem igazíthatjuk: ki, mert a gyakorist szintén fordított képeket matat; ha padig egyenesen látjuk a tárgyat, ugy |1« gyakorlat ?8 ÖsssehasoalitAfl AsBkség-telett. i . ^ !
" Látni vuló tebát, hngy a látott kép kiig*? aiUsára a gyakoriul éa öPflz^baBfinlítianak bkr-lyÁBA nincs, — de éeiBEHrűlf g nera ia íe-%\'ía igytíingor ur állítása önmagától megdől. :4 D-J talán a& qbe igazitja ki e fitrditnft ké-
fket, a vele őrületeit catocák aaertnt ? — .velünk eiflUtelt enzraék,—..m-dyhöí l\'lntnn ffltlélokvándorIáHt kövelkeste\'tto, — ha caak-%yan létéének as njabbkorí bÖluséssck 4|cbangn\') ítélete szerint a dolg\'ik t^rmé-S^etas rendét, vágnia t&rvényaZCTQpégét tQn-létik eld, o e rend éa törvényBanrQ$é« síé-riaat igitilhitná ki aa étz a lát-.tt képeit, j-) csakia aaért,minthogy esen képek fordítottak S.lgy easraóival ellenkpanek. Hát ha már must valaki tóláifa^t áll? Aa id sgliártyán égyenoB-in matatknsík n kép tj Taintíutgy az é^s rendűt 8 "winéaEetazurilségéí "\'"kii vet el o eiaméi ezzel elUniétben nim, állanak, aat -aéra-iaig-zithaiják meg^ A fejéa-álló embert tehát uintén egyenesen kellene látnunk.
-Iljr bólcséfiztíti nézetek azonban "regín elavultak; Smger ur valóban j<ibbnn cselnksztk ha azokat f^l nem melegíti. Aj ujabbk»ri bölcsé»cck egyaz-TÜen tgyadják élö á látás ^rjrényAl i-Xéoy aa^^liogy aB-id«gháFtyAo— a kflltágy furditutt képe mutatkoxik; deauem ¦ a-tárgyról a aaűmbe butó sugi»rnki»t oly Irányban yeseü V18S2A, mint asnk n turmeiset\' törvényei szerint a ssembe hatolt tk, miáltal a tárgy szemeink előtt ismét természetes ál-láttában jeleoik meg. . . .
A látásnál os éa egyedmint eskrevevS\' tehetség uiQkodtk, osas nem a kép. kÓBSÍté-| sere, »\' ssorosan veit látásra, hanem aa er^taény vagyis a Utas által létrehozóit kép elftigadasara Van btvatva.
A látás bQaégere néav^~p7}dig nem a gya korlat é« tapautalás határosnak, mlat sz.t ; íslnger nr állítja, hanum egyedül szem Un k \' szerkesetr, kooly minden tanasaialáa és Öss-szekaaoRlitas mellőzesével biztosit ,b>mnQn^ ket a látutt tárgy hűsége és vilóoigos belysetéröL Gr. 8T.
Levelezések.
Keasthely, febr. 4. Ha bármely hírlapba belepitlaotank; okvetlen telve laUljuk a knJuebösö farsangi hírek és tánezvignlmak leirásával.\'S es Je-. Ion napjainkban úgy is természetes, midSn! a farsang baköazOntvén, mint mindenkitől ss* vesén látott vendég mosgasba hűs min* deukit, a ki vsgy saját, vagy mások érdekének örvendem ind a as „niere preaenli" elvéről lenam mondott. íj valóban asen IdB-kösas, melyben aa ember legszívesebben megfeledkezik a mulandóság r-nméjeröl s átadja^agát azon kinálkosó élveknek me* lyek öt kecsegtetik e tán a hutai elfstyolo-sott kedélyt az örömnek — bár néhány per* cstg taríá Bogarával < átvilbiayaaBL\'Ígérik.. Ke űmejjötik fol vadat azért, hogy az embe* risj&g főleg e vspokban kapdos as örömökért Örvendjen kiki amikor és ahngy tud ¦ nekünk magyarvkoak ogy is oly jol esik néha néha kibontakozni szórnom napjaink nyomasztó ligköréhol és a jobb jövőnak édss reményében megoreozteci a -kedvnek kissé s&ilajabb áradatát, . .
A gaadászati tanintézet hallgatói városunk* ban ís rendeztek jan 30-án egy fényes tánes-v igáimat, melynek tiszta jövedelme — igeo kosel lOQ frt— a keblükben alakítandó segélyegylet alaptőkéjét képssendt. A bálreu-de&ese tapintalteljua egyének .kesében volt valamint as újonnan átalakított ¦ s némileg nagyobodott terem diszitése és berendezése te u,jó iatés intésmenyetriíl taunskodntlv Ffl-lúsleges lenne körvonalaznom, a kedélyesség és kedv fokozatát, mely a, bát/Urtama Alatt uralkodott; úgyis tudjak mindnyáján, hogy báljain^lwií\'a fiául kor elves? és örvend, as atyák ás anyák p«dig Siatalalkon örvendenek ós gyönyörködnek, tehát "aa orom és a: jobb kedély hangulat kfii&a és-AUlénos. A
Uáll közönség Bzámát meghatároznom nebéa U-une; a termek annyira tt-lve vultak, Uopy caak n tanceok alkalmával nyílt kis tér a rj-gadűkuaki-különhon n talán jobb !8 v.,It ijry; legalább unnál küselélm. éresliolS kcblélwa kíkrazt, aku kebléreasorittit (jhfijiull. A zenére nezv/i ^ fölváltva mflködíí BtzT~Ferkó kapoai bundája a a.bclybeli lovas ezred zeiv-kam minden Igényt kiulégitettuk- — A bál megtarta liangulaiat virad íg a a fölkebi nap oaaUtni kexdé sugaraival a díszen vfurii-R kosanrul; azonban hiszem, h\'-gy ti vek aura
sem fogja elusxUtoi es ój ealeki\'t »__\'"—•
dam ftigit iitius dului&siinae nt.niií iinr>g<> felsóhajtimk: hej -ckk»r is jól mulntlunk K-\'Bilh\'ilvon! —
E^-eh fursAagl híreinket iUatrd g mfg moiidliatnm, bugy meg íigyaaa gitzil. t.-uiiu-tézat h.ilIgHtósága fogna rettdesnt egy I4iiea vigulmat; ami azonban még csak terv, vultr--mint az „Araaznn" vendéglőse áltat ridando bál ia. De az .v\'alo, hogy a belybi\'\'fi~"izranriu\' köxiinstíg f. hó 18 án fénye.i \'tánczvígtíltDnt rend^zend.
Mindezekről éa még másfélékről \\t Jíivü-re -bővebben: . \\, <m
Pécs, január 24. 18CT.
Egy hét óta minden nyilvános \'hülyén BZembetUnŐleg éazrevehetíl ss izg-.tt>ttaág mely mindenkin uralkodik. Est n«m csak 4 janttáfiBBt^pátooBr dans Tárosl etaljárós-\'g egy itélule is «kosá. A~pátens kiliirdetésu után többen s ettük m Aga kai inegváltahi a Iftndwchrsegtöl] raig a fenébb emlitott ítélet nyilvánossá tettoki>rr mindenki izgatottan fejesé ki veteményit. .
L hó 15-ía tirutt«ji meg .ugyann «s «lsC EStuhazt álarczosbál, melynek mullávnl az átteremböl tavosó Tamási (as itt időzS Bé-nyef és I^acikó ssintársalatnak egyik ing-jobb tsgjnj megyei tiBstvisefSb- altul orosvn megtámadtsicií éB véresre vésetett. E tett okul sem a közönség, aaaát.kevésbbé & báp-tatmasott nem ismeri. — Uásnsp ISkiriigax-gatólt\'Tamosyt,, (hstÓBÍgP QUSitás folytán) elbocsátották,^ abatóaág-már ?U Ikor ht--vatá as elbociajlo lévaiét 10"-Atjakor kapó Tamásit, hogy a városból kíajtssítsa, Don gyönyörű satisfastto —. háU\'néhiny^ekth-telyes ügyied és putgárask.r nem nsiUtha-
„Tamasy. sootra megyei lisstviselők4 per a törvénynek atadatui.,, melrnet kim-nnlelét fezzdh 6 gye lem mer várta a közönség mmtán a tettesek egyike 6it>(Wttö pedig-*óg«rA na lő alispánnak^ — e^pedíemegyei eskliilt. Végre kiegyezés lőn sw.e\'nidméDy.
Miadenetetre érdeke\' történetke etI mintán szereplői oly egyének, kist _e pravisorí-_alis időkben, mínl e]ismert, alkntmányns ár-aelmft egyéuak, os aknasort-vállal tik hivatalt, hogy ők is némHeg: esaközftl\'saolgiljí-nak alkotmányunk ht>tyraálHtázaban. = Ily elfáras mellet 1 nem DSpda hogy a háaki-rabolásnlí, totvajláiok a város k5zcpLn - ¦ legnépesebb kávéház tosaomsaédságában na* pirenasn vannak. — Dfl bagyjukj nat ngyis elég rsn, «t aa alkotmány heTyreállitáBát annyira igényli. — 1; *
Tekintélyes körökben szkk-klnbh-fetálti-táaán fárad óznak- sőt a peatl-ealtk-VeV «i*r -meg is keres teteit alapssahályaiaak -eilttsV detesére, mintán a-aaerveskedes eaak
rint volna.cselben......¦•é-^-p -.f-¦<¦
As iparosok agyieta pedig\' áaajaj amp-szabályzinak megaroa itás4r»jyár^^lLi -agylet tagjai Szilveiste/ eatej^^alnoitOkfll — as egylet ~ss^r«wáM^zAi^ nek eliameréi-fll ^ egy \'eSö^;btrÜk»maaI, / kfiny vvasetDjtt pedlgf^ tísítelék meg. K*letkesőfiírti ^t*n.; tqégsgta-/ metkeső rtrylafisí Vs^t*li^\'aa;alö»«ii, ugy na ntébSfnrÜL\'ot^lJa^^íoVo^^í^ "\' IdbjArááuitk e hókía^6S*Wl*c»^tea*
""\'¦CWrmji M|fa«felr*iiharti»»M» eVsl-is*.iE^HSLMb^^ M\'*
taistr-tt alatt. ÜKT UMlk a állandóan m»»^^|»^oh tí6*ikíi«Ppi8<tí"oO tUKj- 4r-300
(stri) »> 6rr ktisl » , Talfeane áprilisi Uijlru 4i*au laMMtt, wll, * . •itWtsnssI ía> esslyd-\'
«Jan td«|4ttaB>tRrr . _ ... tesaastJ ajoDul* Ha at illatUfljDkeo oera fssJsskadaak orroiUirol, maJMnap a legnagyobb Intignali nettale alata. — Adja os .: \'¦... ó&aigyw agylegyoal »• L.
Ha(febrTtár \'iliCrrtt^iiHn\'jLl napján); - TRÚdöti e sarakat lniókftiss1a verőfényes aKp
~"~^_T^inytBí\'ttÍIHIp"f
~\\^n*^A-tifelE&ttofcArtgtk est tar-toHMft, A* atmostaniutódok ls ugy TóiekBeY
mikép jobb. ^¦lyasfegfplő napján le-lakainké* ffefcasok,^
nélknl a n»p melegénél bátran elálmélkod \'aatu\'nsV h\'llvánjs soriunk felett; elgondolhatjuk* viríthat a nap, iegyengetfaetí melegével 1\'keblek fagyva aortonaagat,- leboetátbatja arány sugarait ¦ kéta*gb<r esett halvány ar-^okm, ttt agyán\' vidámságot nem kfilt fel; a Waltévi májusi l"agy ssomoni képét élnem \'mossa. Az a t<4bbea>rl^ágaa,mBlyeketaa ill >tB váro*ok ébífeieanek, valóban oly kép InelV á résavéttel szemlélő* keblét alapjában irsiidité mér, ¦ fájdalom! alig van ktlátái Tgyjobb jtivSre. léten keiében van életünk \'igaa. ¦ íehri\'csadát, péidaBVi-mint a kánaL menyegzőban a vizerlwrrá váltostaUa, ugr nslank itt kuns»entraí kioson is kegyes jóvoltából raegtuke.\'nóazegóny szenvedő népe kedvéért, bogy aa a viz» bocsánat — akarám mondani borosvis, mely nemzetes, vagy rni-XLtp amsi időben mondani esokáa tekintetes •WbtrÓ ur kese alól 18—30 krajexárért lesenként kikerül — borrá-valtosnékj — do ha szabad a lertnéssarjátékát bouezolgatnl, , s_«_wtttalkozó physikai erőket fejtegetni — \\-% aligha (őrré ulk^»;~ ugy izlniéo ha m-tud megfigyelni as időjárásnak már as év ulr-jérí öly visszásán forgó kerekét, épen nem tT.anylhpt.jn> hogy anyagi helyzetünk jobb-ra forduljon. M-intseu as ég! — da ha meg" egy aa 18íjG?ikíhea > hai>)nló csapást bocsát reánk, ugJ i*saT^yaak~W»xnek app»k következményei. Jo fenne Istenhez is fohászkodni néha aa \\Iy n«h» napok eltávolításáért^ ideje lenne egyizar vsdabára, ba annyi vissnn-; \'ti*gságns saenvi^éa\'után a. nitpirsndea levő \'erkóhistelen láltfei olffátvefc. kirúgások tém-„ k elegéből kihoolaktta\'va, adraltségflakkOs illóbb Pierepei játszaniuk.—\' A:-\'."Uíatlig esak t»jj\' miodig^oaak panasz, — Vrtluu*n óhajtanok Jiógy. tgysaer valamely ~ . tfrvenjates tudasTiÍaa»^TBpoe"&^\'mgg"^ t" ai,y*sót;ioje némTfeh^LsljjBaftsiágosakdrasztikus ••emany^Eellflia.oiikV/\' L^kBaer«bbve\'s^ikrl^ . ^iarsanjV^I\'w JiaoT bísoüvoS nemtelen ----- . • ._*Li i^-^li JT-llii\'--. i _i: . í\' i _i "j i jv . l.-. :
ma.já^|wngW\'\' aPyörgy.?Jy-.i»i; |r\'ilmos|uyv«Wúr. , p. , -nw-*^ 1001 frinukííívenVén-tl kamatját, Eperjeiy. Sándor ur lOO\'frt: Plo-t ¦aer.Ignaea mérnök 100 frtnak óvonk^H-kamktfáL Tárnok Alajos ¦ tanárok fii«>*E.; aéhes ávenkint 200 fi-tnát .kamatját; XíjHi ri Illés 600 frtnak évanfcinti kftmat fis-lését, Dr. Horváth Antal ügyvéd ur 200 fr. négy év aUtt^Laeteud4 ré»B\'otbooj íeuzátol dUs kamuijával., Koch Mihály agy véd . uf 100 frtot
A tanügyei a-)ivflk8n"vÍBeIö-lolke»poIrr gártársainknak disBéra válik aaáldnzatkéssv ság, mélylyel a tddományok templomát megalakítani iparkodnak; mi össiatón onajunk^ hogy¦«taóp-terv,.mflly..ily nem"*, pártolókra talál, minél elfibb ténynye válj fik,
—, rdfljáráaank) nem aok örömre lgá-¦ tanff óköt! KfllflnöBsn n-sár- a»i raely«i--valóban megunhattunk. Különben oly meleg időjárásunk van, hogy méltán féi!i«tflnk * kétlbb bekBvetfcesó fagytólt mely termékeinket tehetné tönkre.
A As elismerésre méltó becsületesség egy kiváló példányaként említjük meg, f.ilitaart Jjalybeb\'lakost, ki a mult táncsrigalom alkalmával egyik kösell tsmeroatíitk bllul elveszett értékesebb tárgyakat mngtnlálvin, uonnal aa illetőnek kesbeslté. Csak dicsé-réttel emllthetjttk fel as eaetnf. an rtál is io-kább, mert nagyon is ritkán van alkalmunk íly-béesflletességet tKpasxtalhntnl.
—ifaek Frigyes" helybeli p\'dgAr cslnne fényképésaeti matermet altitntt fut vHrnaunk
lekeltetaie. V
Af öttdáffldr; ^rrtíMboíy ^m\'ntOD^ % gltaviÍág^^ :d«K Pvtssitéseu isVitottak,1 Oxy
njűc lOOfr., nőknek GO fr.\\ ugy hétre G fr. \'Á\' bé^sMjegjakhes a bérlő íéuyJu!páj)|Lr^ell tnel-le^eltetaje. • BT- 4 •
li^sst^t^^-lelen táij
4^»á|á
vnUdtlsiisáV hogy n\\ir. ikertVij^ágyai és;ai Szép aöldgye\'p a KBáraaaág okozta díssteJen ha-\' íiLlhak nem lesz kitdvo.
— Még a magyar ¦.minisatcríum ki sincs ne-:veavBféaakOlönttHehiraUlokátadása idustova bevégsett tény Ieas.\'Főleg a páozUgj\'i hivnta-loknáTtíjjol-iiappal dofgoinak, hogy mire a iití-niasterium ez ugy eket átveszi, jio leiben somjai hátraJék. HrivIilt udy. tanácsúé, azproa.í ptlnzögyi ignzgatúság direotora ugyanily mi-n<Sségben Qráczba fog átíidyeztűtni, LJUtinlio-fer udv. tanácsos pedig Bécabo.
— Budán egy várost • porosztó éjjelegy tolvajt űzőbe vevriu, a tolvaj a három, öl mély-wgü „ördög árkába" ugrott", de.a poruazldt ez egy cseppet sem hozta zavarba, hanem szintónr n tolvaj uíjIh ugrott, eazt nyakon ragadta. Kü-lBn3s,r hogy sern a -tolvajnnk. -Boia- s> pttroszki-nak semmi baja ucm történt Á városi hatóság ezen poroszlót, élotveszélylyel ¦ járd bnzgalmá-tirt tíz fonnttal jntaknazta meg. . .
— A Száva kiáradt. A Krajoa es SU-ría.hegysógeiben történt nagy hóolvadás folytán a Száva annyira kiáradt, hogy a partjain lévő falvak mind víz alatt állanak. A Zágráb melletti Trajo faluban a lakosok jon. 17-án éj-jeá moxsárlö\\tUekkcl tudatták a veszélyt. A veszély mindig .nagy, s a kár előrelát batóíag igen tetemes lesz, Zágráb magaslatairól a viz-áradást egész nsgyszerűségében láthatni..
— A bácsmegyoi Kucsurs bélyaég-ben e napokban hajmeresztü eset történt Egy
tósAga mngyarorsság.hereaeg-primásáTá ne-veatatett ki. ^
AsB5-lls bÍzo^^bfM,tináe~28 dn megkendé ^nitnk^lk^djiaiit^As |t prsgmstioa aaaotto ^kididj^ustásával *ll$BBZUlt albittottadgt tabb-»évgt *ÍJb-í)S bízottiá%b«i) ib cltmUrnsó toT-Sályb^n maradt, afVmuiikáliit majd minden ^jioátja válttt«fS)xaa^tt4lkal elfogadtatott. As ülésük fénypontját képesé Deák Ferenos nsgyllatásn beszéde, melyet a delegsliÓ eas-raéjének megvilágítására tartott. Jannár 39. n mnzeum érdekében tartott ülés. Néhány kópvistílünek ugyan íb órtéséro esett hogy a múzeum igazgatója Kubinyi Ágoston nr a párisi:viiég-tárlatra: saánd^ékosík küldeni a nemzet kincsét annak tudta- tV beleegyez és a pelköl; mire Daák indítványa folytán elha-tároztiitfitt, hogy as ország na - liigadja meg u^ynn a kivitelt, da .arról; Oroffiílggyöléa így reiidulkezsek; s hogy » nemzet frdtával ma-gj-arorstiig czégo alatt állitassanak ki. A február 4 en tartott bizottsági ülésben Deák Ferenos javaelnta egészben , elfogagtatótt a miután Tisza Kálmán a kisebbség na vében fentartotta valna^á JogííT7~fT7.gy-5a fféíeFDtí kif^jthesau éa^bo-idhiiBía a munkálat a feb-ruár62á^-tartott\'bÍsotÍáSg4^áIÍ^a\'~%iíaieait-tet\'ett. Lí
báni M»«ak hogy a kiállítás cainoazágában: j fi«,t70 ^*™S a^P^u* f fl
ritkiUni fogja párját. - Janak\' «87:clca ktvsoX *>Wd alkalmával fe-
T>eá«sjb^ H ár, m zsótt. orgyllkossAg aJdoaáU laU,,e«hiíváoyLl\'^T» BobanW álUl,^
- -ne^JM^loII a V lágbins<g: felragad via; oly ramasL návetést adták toarnie^kaVoek, moly
-a^s^ft}^^l|tA^
\' Una liaUlua fluahélagyvn i^ai?ti^Argyil kus Hu\'rjáB Ignács, nevéS-s ^nélta trovelis, atfoMtoUa^mUcl féft Uralvil^-Ü1 kíkiiek lffff9" » aíaösjÜzi Hgralrsjtast ÍBesta sassi-.^Mta hafMIfo\'B^au ben varia, t&th bbfaftléU1 ^
^rsaSlc ^tttfeaUM áUal kázi^k\'am-\'z^Uat^-yAflj&l hWl, Ü Jóblr- • neVn\'tftaelkílllQys Üec. — ^é\'adjatok ál*, kal)BÍ^irT»7ÜgfJ*tóíe^
— As alakítandó n.-kanizsai fo-€lyuinasi am ssámára-késs pénsi adnkozáasat járulni, szíveskedtek i
HsgyaágöB\'Saabó\'lstván nplt, Eíttergimi székes egyházi kanonok, éa p»sti papnővel-; de kormányzó ur 25 frt. Nigyságos Bíznits Lalns szombathelyi megvo nagy prépost nr 40 írt- TettHS Fcrbftr József szoltfiibifó ur 2frL50 kr.Kahizsil mOkodvellB Ifjúság előadása után maradott tisztn itívédelemtől 117 frt. 31 kr. Fő tiszteletidő Legát Oálior czlms. kanonok s páp\'ií plrbánns ur 10 frt. N- tlsztelflnd&KAnroárky Flórián káptalan^ fai plébános ur 2 frU Fő tisztelendő Plilnder Fer^nct esperes éi novai plébános nr 100 frt, N, tiaataleridő *óHey AnM \'dlosk\'álll plébános nr 2 ttl. 90 kr."Totfei Vlaslts An1 tal kanisBal lakos ar 100 frt.
^ LakaVn, Sándor táneztanitó hazánkfia a jövő hó máreslas 2-án Szombaton Istija -JLUUó^Jb^BuJánoskoszornját n Zöldfa ve ni-déglB teremében tőbféle magány táncsfikkal összekötvc/ajánljuk aa nrl rendűk figyel-
laiidAMsiafl líhifak c^^ffeSaVedé"
mtír
ínéba.
.. — .Janoir ST-in TaH.lk\\Tmqn1t-iDef tekinteni Lakatol Sándor táncspr6b»jAt, lanlyet faajtTáajraÍTalTand^Att: Talóluín eaodálko-.aonk a k«lt.tt eredményen, melyet » nlks-Jonoul Lekat\'warfelnatjitott, mert 6uintAo •*4lTa.a.le2Te>jDeeebb reméayekej ts meg* hftlidtáí Oly (tuMvago Jíyanyl[rat.táTiozokAt rig TOlfalkilmunk Ütni ¦ cA1c-~dioie>et« ¦ el»meré«t.,Harask.taak e t«kintelben La-^k^tot.ornaW, ki » omjjin a4«o küiöniignák 1U^oly.kalUmes.4)Teaet.tt ixerzPtt. .i.A PaUtDi lakey.LiiiK jeUnti néhai aá-dWíe.aio>.f»lTÍ"Bi(lo Fer.öc. ar é. no \' j*»ek .mfi^ttZfúniY UirkÓTÍt>^Hiri. nr. A>ktf/(MDrUasuk ieinyiT.l nijnidr"ei\' ¦;«*W!VWiBÍIt4visaM/íieuiiÓBynyal leén-dj egykekoliiiét..A« nketii t. i. reirnir,Í8 4a_)Arad<>B SiOfsorA* uenete.ik\' e^yhiii-bv^fpg^megt»rtiitni.Aldi.lkÍT4iiDiike«^p
^m\'m&VitJto&fa\'tt. aJjDn as tg rti ^MjbwjniajiMiflleffauek Vrb-1 n-118 el-
i**!. " \' " . sons\'zAzoMf.
|(|t^iabaa«rS Aa taru ."•(• _-aJmi&tiJÜ** flW«ndot«t WsmUIKBYal^ hovy
J aJlWiftriUMftT lift in il fii «nQkkej rxaef " -^jjjfd+s,J4bL a tmU « taaodAM\'
sMHH *> Jkavatkeső
MAX
E Föván^.óB Vidéki itfreL
^^**kíSíettIÍ1e^l>^^
¦fjjbm- -ll&f bépd lapok jelénta^-^vsmuV; jLdba^Des%az^M kik ^tegeil Jlávozőleék. l>edk <a Fraa^ftS1 Váma^«s3Áittii Veo\'d%IŐbe szállt, a azoimal ¦•jlát* idvari ka^icz«nár S\'iiüfii3M!iaÍHÍL\'lLti h iwuhri ér^ezlet folyt\' 11 \'< 1 1 \' - I* ákJ rúfs^ áJ Wgtíápi vonattal Pestre\'
jét vágta le, a ugyanő késsel a l(>gnagyubb.h]-dcgvdruBéggel tovább folytatta az.ebódet A gyilkos jelenleg a börtönben várja szfirnyu tette büntetését.
— (Nagy cBálás,) Adler váltóuzletében mnlt pénteken egy férfi jelent meg, és egy Ehz-terházy aorBJegyot kínált eladás végett, mely már lt*a#bcn kihúzatott SlaJUlxt ayeremény-;nycl. A.rorejt\'gyet megvizsgálták, da miután semmi gyanú nem mutatkozott, Adler az isme-rctlennftk. a 800Ü fxtot kifizette. Adler azonnal távirt Bécsbe n nyeremény felvétele iránt —-Mily nagy volt azonban bámulása, midűa,on-~nan azt távtrták neki visoza, hogy a nyeremény már rég ki van fizetve. Az ismeretlen csaló magyar ruhát-viselt, kerek vörös wT«káln volt^ éa-mintepv 4D éves ftiríluiiak\'Ulszote\' A válüjQzleü irodában Ss a bd Pálnak adta ki magát.
- -—A „Leitba" írja: A magyar minisztérium kinevüztctéae téuynyé vált KSvetkező egyénekből fog állani: Andráaay Gyula grúf nuntazterelnök, Somaiob Pál belügye\' Eötvös báró közoktatás-, Horváth Boldizsár igazság-¦OgyS Lónyay Menyhért pönzugy-, Mlk^Imne gróf közlekedés és gazdaság-, Wenokheím B. báró honvédelmi-, öorove látván kereskedelmi miniszter. A „N. Fr. Pres&e" erro vonatkozó^ lag esak ennyit ir: Andrassy Gyula miniaztcr-etnök, Ldnyay pénzügyminiszter. <! ~ Ját\' értesült körökben állítják; alapos kilátás van arra, bogy ö Felségeik a császár és -tToaBsárnólegfeljebb f.: hó t ífO-ig - l^magaaabb Utogatásukkal Bzcrcncseaitik hazánk fővárosát (Hon.) : -< — Apesti reduu te tertneiben e bó 9-án megy végbe az egyetemi dalegylet állal,, saját, javára rendezendő — fényes tWiwigalom, — - nttJyTe háziaaaiOQyal a bizottmány Odescalchy Qyoláöá herczegaBszonyt .yolt szeaíneses meg-ayetbetm. L táacxvigálom aa idény legfényesebb eatélyeinek egyike leend^ a vendig tözó máig is a főváros legkiválóbb kftrei aorakoz-tak, a mi-azou vnu^kó^tllrnétty által is indo-í kaíva latsaik, hogy s^idnczvigalmat egy jcövid/ da/ válogatott\' mu&oroxatn: hangrérseny fogja-megelÓBUii^ Ebben a. rövid idő, alatt már is jó hírnek örvendő egyetemi dalegylet ehJazör fogja , magát a Jt^snns^nAbe^T^\'M.- f !.:<¦•¦-\'¦ 7T7^Bealferoaíröl aaeiryik^eidayi lapot a köveiké borrowtó ea^lradiiaitjiV: SÍ. e, apr. 9-án egy ÖzVogy öreg háztulajdonoa azáax nőt Teggelialva lelték bivalyai.falzött Aatmond-bogy ¦ fejésközben a bivalyok agyontapoa-táki^A,nő testén, do kivált fején nehéz s*irvc-_ ket találtak, de alapos gyann itt alig lehetett, \'¦ \'"^g^gyilkoaaági WrtBnti
Bócai és külföldi kirelL
— A tengeralatti h a aa 1-h aaaaa-A lapok közelebbről említést tettek -egy öcbwara nevQ alkuszról* ki a nagyváradi kereskedők éa magánosuk bentíe* naíyáétt bizalmával visszaélve, 160,000 írtra mériő csali* elkövetése ntán i^ootalaiHil eltllnt. A károsultak GyőVffy (iy. nagyváxá^iiigy-védet bizták meg az elillant iparlov«g m«g-keritésére ezttkságúa lépések, megtételével. A buzgó Sgyvirő lőcsben as illető süníste-ríuuiok részéről s legnagyobb támogatásban részesülvén, rösid időn megtudta .i kőahib-Ion a ági kUsegek előzékeny köabanjárása, bs-gitBégével, óügyíjchwara urambg. öchwar-aenberg náy. alatt a brómJLuklkötÖlwD, Hew-Yorkba menendő—bajóra ült 100 b-lÜböl Ailó, 16>J frtba kerüld tengerai-stirhuiai-áfr-gűny küldetett áner^ynrttwmiörBéghes^.M a sürgönyt akkor vevé, mídöa a póatiigBaöot mulyen behvara volt. meg aa atiauUcam hullámat ringattak, buhwsra már előre Orvén-dott, hogy Amerika ssabad partjára mint utolerhetien ssabad tplvaj fog lépni j a1 bolyait szunban az öt késsen váró rendÖraóg által a nem ssabad hávbara kioértetett — G/: agy véd o : nspukbaa ; indái ei BtJcabői New-Yorkba, hogy a kérdéses Agyét ott lebonyolítsa ás a megmenthető pénzt haaa hos-sa.
— A marseillel lapok érdalsea Ossseállitásokat köaöloak : Isathiaá aurtál a Sbkssalésekrób\'Bs ÖaBBeáUitáa Bser^nti o ank szUlések ssAmoaabban előfordulnak ÜétQet-
lorsaág, Anglia a esután OroBBoraaágban; kevésbé Európa dóién. De Itt Is történt több eset. rgy egy nő Véróhog; kötségben, a Paa-de-CaUie dbpartemefitban!febr. lL*én hat elő-gyermeket iszalt, 3. hut a ajloányt, a ea esetet oly ífeadkivttiinak, tartották, pogy a diyartemeot főnöke: bejelenié a bel ügy mi-ntsttriumnak. Az 1836; Sv augOBruB1 havában Lyonban egy sfttő aeje bét gyermeliet szQlt, egy halott Vtilt, iVmásik bot rövid Ide-igétti lu ott valóban, rendkívüli esetek; ia furdaluk elő, így a történet feutartolta egy Maldemerre ur nejének emlékezetét, Iti bá> zassága elsÖ évében két, a másodikban0 bárom, a karm&dikbaaaágy; a necryedlklKTti őt a az ötödikben hat gyermeket aaah. A todo-mány nagy f ájdalBsára a hölgy; oUkor,-*^eg-halty s jgy^Amn4bisAnjiLiadhaL0U be, nugy .vajjon.es. arány tovább ia ,0*vrflt-\'évro \'igy fgíyt v obi a-e. Pouillyban tt amTákeaaak -egy nőre, ki 1802: marti lÜén ;mnckak_öal>en oégy gyermeket isftl^ a Bri^oUnabáö ia fen tartják a<aaegáay aapBaámass>ö emléke setét, ki kát alkalomkor, öl, egyszer pedig há-rg«, grermekft uflll.,.:,\' , . - — Ví^ágtáxljAi SeW-.Ybrkbsld\'Hár-sulat alakult, mely 4 millió1 dollár lökoflel a chinai birodalom\' ftíkíkütőle a Coltii^iWial-lal-s a Behriag-uWo\' át- ^tadíFrapnak^va], New-Yorkkal s sa orosa karmáaüXonaloj) át Petarvj
AinatH- dtemették.
, \'i.UarUísi* t-.ir-a.. ",. i „ 7 l^fk\'B.k^zmliir Suttogta, bogy ajtót,d<>iogko-
^mrat%.,váaa^ó~^^ ,-a- nagyobb
Iflo"\' -Wtf teks>áia!a gyilkbaságotrrelArd eaza^kro / talált> melyek ott élri^hre holtak; Azüj lakö atónnal jelentést .\'tett.a hatúflágnál, í^totífi^t^ tólre mult hó !27^njböTtőiabett
nyiltalLk m&titi*: 8l4n r_______
U^&frjSWQá el«ttetó\'íb^ji^btíy-^ArWffi\'T&fa" sapjáá-ft)\'^ as.elso BujánTl-tó \'anfí!\'«4datóF Wvea-aót •alsO osxtátv- taind^lkébo 1 \'fr!!\'^(l#siLBzlft-
forkkal ¦ aaoroaakoraiaxXÖBS^
\'acraljXoodonDal, E&rÍsaoTr á igy aa üsbsüb európai fováro«okkai t^rtrdávWl aadn-dékoiik OnidtatHi: JBnt\'«JHIjakl\'«».k)860 uértíüld nWóyii|« Peking a iNsv-^oik; .«aa-.»ek5ttele.éholün i-.viil. iíi.-!,,;..,,
Al, o~f j^T^ob-tb an ^.(l(^tjae m«"a áruló tótnak. Pagyi kÖEeteben egy koroemá-ból, mig ébidilt illopUliTó\'Viít. A \'Wáís.as elöljáróiig köiaejÖt(ó»o1 \'monhii mO(o=ie-lio» Idioti 8 lovail\'Wi.Jóaeüfnel DagylnJ cn-iUk .(.kudbaiibw.a. aMeó-aiékh\'**! kotró taialla rt.g. W.Jóaacf.atoit a (Srveoyuék olúuall. - \' . \' ,J" \' \' /— Amerikából.\' LouíeVilloboT W. hó 2-ról reriülolei \'indonltií .trkrentt.\'A %F»-•hio.i" gSioe Bniun-Büllgoiol. raictígy. hót JnJfifoldltyl» olégel),»jBioid(.tt|«een ulasa -\' t Teaaial a^álbiaw^i^keVnMf ^^9*
««sa«U. A tűzvészt a gőzös kéményéből előtörő sziporkák\' oknzták\',\' é na oly roppant aypfsas ággal terjedt-plrh^y-miMd*n-«ítA»i" kísértét ¦Tkérföieu volt/ A tryóri ZÍOO tr.il gyapot Tolt, uioty a lüz ("rjisdéftét Migyluin q[ö\'m"zditá. A gyapot niEjr . nkknr is egcll, midőn a Iiaíó homok xúlcilyra nkudl, de csak hpnnr timtft lovacBUBxtjtf Va\'vis tflkrvíg-elégett. A hajón mintegy 1U0 jobb méda utas voit, kiknek nevei, nem tudatnak, mintán a hajé lajstrom s a p<i pírok szintén eléglek. A födélzetén többnyire négerek voltak, kik — a mint a tüE kitört — a vizbe ngrottak a va-lésainüleg mindnyáján elvesztek. A szerencsétlen utasok a lánguk elöl^á bajé egyik részéből a pasikba futottak, míg a tus egy sarakban égessen körülölel o őket, ekkora vizbe ugrottak b ott vesztek el. A hajó személyzetéből csak nóhátiyannjeneköltek ipsg, kik ráraülvo beszélik; e nagy szerencsétlenség résileteiL " >¦<\'\'¦\'¦¦
— (A tél Tir-Qlban) as idén felette esigoru. Emberemlékezet éta nem látták oly nagy haVat,"mTnö á mostani.\'Komoly aggodalmakkal tekintenek; a -tavasa elé. A nagy hótSnaegok a begyek teleirőlleszakadnak a tdsárják a közlekedést. A. szép Fiustoruiüns ntra a napákban 30 lavina es akadt le, né melyik 5 ölnyi la. .
— (lij tíaela nd ban) a uÖi cselédeket nagypn keresik, a mivel kevés van, a fizetésük^ Igen nagy. Ván olyan szolgáló, kinek évenkint 400 vagy 600 frt. fizeténe van. Mivel a férficseléd több és olcsóbb, esek nagy része i.Öi munkákkal is fuglal-kasik. Misz Eye A ngnlor óságból nőket szokott szállítani a nőtelen .tartományba, b a lányok és Rsasooyok ott" rögtön férjbez g^nejE. vagy jg^n jóshelyet ^apaak.-Kn-ééáto^m Miáz fye-náiUnziyJ pia a|ánIkoáó, gogy|iiém győzi szállítani fiket s
- S_\'-flgy bfimragTiami aéfléltflll-gyároa —-mint értesülünk — tollakat"ÜüIdöJt Deákhoz mutatványul azon kéréssel, engedné meg, h»gp éítujlak égyíbr fajtáját Diák j n.e vérÖl nevoane el. Egy szer ura ind engedélyét kérte arra hggy a. túliak dobására Deák arcskópét^ raelasbesae, a pesti árvaház jarárae uzélbol rl6 font sterlinget mellékelvén. ET tollakat a párisi kiállításon kiállítót azándékaaik.
A béesi t.á v i rdo L 1 e v e lez é a i iroda Pesten, mint a „P. T^uban olvassuk, fiókbivntiilt állit, mely már f. hó 11-dikén kezdené meg működését. E fiókhivatal a kereskedelmi -tudósításokat naponkint ugyan azon időben fogja közölni előfizetőivel, mint . ant a becol foirodo toaal. A borsára befo-Ijioa^^m -politikai híreket is tudatni fogjl^Jr*egy«sóvah a-helybeli \'kureakedol-mi piaca e hók felállltáBát sok tekintetből nyereménynek tektotheli. As előfizetési árak még nincsenek kosaétéve.
Ibzkctlcnnó véllt, eleinte épen nem használták, csak kitaőhh, midőn papjaik azt t,iaegcagedték, kosdék hu*ználm<s most- raár-mmt^-mondják, van <igy imájuk, mt)lyl>r*n antiak foItalálúja.tírt imádkoznak, -s ¦ .— ¦
Kfíy nngíri tudós kürülbrllil kiuzámitoUa, [ hogy Európában mintegy aílOniilhii font
káv.i fogyusztatik\'el a okként aránylag a told területin mintegy 50001 millió fontra löketni.
UEBBALD BÉNI, bakaai tanító.
B. KjTÍnsápít uljcailjak.
IL L. Hun oly Uigy as, melyet megénekelni la-hétfő.
Elletnek ?0. Dehogy? Bnüpen künösjUk, orta nekllrik rai6. BiBgÍBy m&gyar nyelrl toÍL »segiujrebb
ÍVna if-ibi
B. H. Beválik.
U. K. MaBin lctTolet traak.
H P. 11. Bílgot. Minapi lííetQnkio oáíb maradtál a rálamtsl.
(A kávé.) Nem múlik el egy század sem a nélkül, hogy ujabb s ujabb\' találmányok ne takarítanák az élet folyását, b igy a kávé is a 16. század, eleménjemek egyike^ a már körüi-¦ belül ?00 óve, hogy Europlian. is ismeretei.
Linné a oarjék köS sorolja fekérna leyelek-"keJ b ceer^nyenagyaágn a idomú gyümölcscsel, mely mindegyike két kávé babot foglal ma1gdban,-j j,( ^: ;"
-•A\'teooda ncerint feltalálója egy juháaa volt, kinek jabai kávé-leveleket s gyümölcsöt evén, "asofaatnurul—ayugtaiaBok- láttak, o .nyomun. vísagáládvB, egyes réaxeit különbönJ módon pnibálák Jieszsáliii. mig vegTe rátalálván a va-.S^dratköskedvességben röszíflllJt.- ^
A kavéiiiik\'fir 9 legna^obi)" becsli alkairó-;Eí3^ henn^_talált _ÜL5 olaj, tartalmas azonban •gyanto-B nyák-kivonntot is. \' fíaRCT^lái«An"tr elaö foka a pörkölés, mely ol-a-alopima] bizonyos sAVany azeffödik bozza. ¦ A fölfigyelem tehát a pörkolésre fordítandó, ^fioeftél kell érni ama pontot, midón az illó olaj teljed aiie]16VBk.^
^keresse pörkölt aJIapotban pedig nem fejlódhe-
tik ki, s igy mindkét esetben természeti saját-
sága cannkitvtt van. :
..... Ezen okáiál fogra aséksm-üek a airt-pörkö-
.. Jók, melyek "tíeg^alméveLa távozni akaró Ulo" : oby TÍsaMtártatík, eííVfiént a kollemea z&mat
megmarad.
Tdperejo nagy rétmt oly szegény, hogy a vele használt tej a czukornélkni inkább a fűszerek, mint sem a táfi&zcrek osztályába .sorozható. \'^^^TnteBdhatláa azonban, íhogyn verro a, az «mSug» möáxcrekre nagy hatással bir, ugyanja úgaí^k sv vért : b gyoni^a .annnk keringéaét, —
, -gfliroai^k^ki wn\'frwhVlét n ahpl\'.^toriiarilrititHHt "\'«losegitav»— os agyruto erejét éksbiU—, azo-: cses italok hatását mdrsóksi — s bobizonyolt .e^enazec\'^i^bnyVH\' büruk-méVgezé&nél.
TirinA^aban^iagy^mérvbea használva ás álniat elusi, támromegást, vérlúduíást b azirdobogáBt
•AVkba. ¦•
Alcgehifl havéháfl 1C70 körül nyittatott meg ~ Marseille városában. — ,
A töröknél, kikről tudva van, bogy ndlktl-
Yévl&sz e lapok tisztelt ujdon-
E^yik ösmeröaömlÖl hallottam , hogy a febr. 1-éröl axóló számban ellenem a Üjlcm követett rendszer és tanmodor ellen kifakad áo légyen j miután tudora, hogy es csak egy as ellentáborból hangzó cgyuldulu és készakarva bal ram agy arázó Ítélet, én azonban ilyféle ujeági vitáknak ém igazságtalan támadásoknak halálos -.ellensége vagyok,\' csak röviden azt vátaszolnm, hngy többek közi t, Tóth Nándor uf helyből alig 20 tanóra alatt t mnltarncg a magyar, Franki Ede soppnni VI- gymn. osztálybeli tanuló a mait szQmd&k;alatt 19, értsd tízonkilencz tanóra alatt tanulta meg a magyar és Démetgyors-irászalat, éa most már tanítja ia. Egyébiránt tessék egyszor kedden vagy pénteken 3—4-ig\'OBztátyiinibam megtisztelni, s látni fogja, \'hogyan irnak di«talont szerint 12 —13 éves .fiuk, kík alig tanulnak 9 bétig, tehát 18 óra, n nélkül inigy kénytelen lettem volna, mint „valahol" történt, a fiakat aszal fenyegetni, hopy „a kik, nem győzvén azon minden leczkében f<:lad»tt egéaz lap okadatlan jelé-nyeket többi feladásaik mellett bemagolni, a gyorsírászati olvadásokból kimaradnak, — a többi tantárgyakban ross osztályzatot kapnak Iu (itt htlye a naicll-nek I) Egyébiránt más ajánlatot jteszek önnek: Tessék a gymnaBÍumbeli tanulók közül a jelenik őzöknek megengedni, hogy „nem-katbolikufl11-nál tanulhassanak, és ti-ssék ép annyi fiúval ötolsu szerint tanfolyamot nyitni, két hónap múlva kölfwldre utazváD, addig be-: tenkénti 3 tanáránál, tehát haszon négy tanóra alatt és:„minden kivQltanulás nélkül" magyar vágy német gyorsirássatra la-nttom, éa caak (avá b b i hat óra alatt (vagy jobb felftigáanakat még előbb ia) mtndakét nyelv gyorsíráséra, mT Stolaervél álUlábanr lebeteüen; mert ott mindegyik betű, és ennek minden lehető összetéttde é» változó átláss rnáa-máaf\'jelényt képviselvén, mindegyik nyelvben kUIfin kell irsri- tanulni. Egyébiránt maradok ti>at«löje ós barátja GBÜNBAUM MIKáA.
TARCZÉ.
Szerelmi tavass.
Egy ii<!rO|t nap p— &¦ tolremrűl \' tísjy mlnáaa Jiterfode, — -Eg7 dorüll aap.! — .sim&ttsfl ssál] A» «QrkadvSsig koda. \'
Melegedni írxrm lt^tlom, Eltöttclgett a tavasa ; Bú » E7ÜlaI*ég rollcgéí.51 McgajirlÜB bou ha-ras!
Far. ragyog raár szivem naj
l^lketu földje la" kÍBaendtÜ, Bár álmodol lem merem,
Gyoraan Illan, pecoeg térem, Mint a völgyi coürgeteg, — Tia a parti bokrok irnyLn Ibolyái la lelhetek?! —
NÉ111 reám oscp ssemdddel. Ka kíméld agy sugarát, _ 8 neked ndotn pieci lányka. A ItgebC Ibolyái 1 . . .
vidnlTa;".— kony4rtt1otet-vs%j%:d emberek Iráot. Oh, hav-tniodm * "~~ njfir^le^vjilnálÜa^érl^eil TbgniTolTel I8lu3v \\4ff yffidififfi
0gartíll_ .„____r —mj r —!¦—«-«• ¦ r ¦¦¦_______ -
„Nem t?.envtÍdUl már bes\'zSllLnTa>\'íík kti veikrttebflQ ? — \' Bizonyár*^ volfai7!^^
dur^ümbemk, kJk^fnDsUk\'Í^BmfteiL..
MKem, ez nera-Ti .vagytok si \'eisVlcattf--nák e falnban,* ! ^ \'
„A előbbi köbyörbUelBssége^I:b^Laktlr>
tál mondani?". • \' \' V-*:*ihT\\
„Azt, hogy/fia *;katuUk<i9Jj$fa\'dffll
miud kónyortltotesek ypinának, a \'—""""
Nyíltlevél,
í. Kis gy-ógyaserésa araak Hnreiallbna.
Uiutiin mindén eddigi fáradozásom f eredmé\'ny telén volt, ugy bátor vagyok j Önt nyíltan felkérni; rBsiveskedjék végr I re éa valahára az lH63-ik óvbtsn üz-{ letemtfíl kapott könyvek, ?8 wiját keze írásával mUam táes atyja halálakor 1 megrendelt gyászjelentésekért járó
\' . 17 frt 60 kn ¦ 1863-tdl interes fejében 4 „ 40 a 40 a postán szállított fizetést in tó-le veiért . ő n — n
Összesen 27 Irt. az els5 nyílt felazólitáaoni
után beküldött 10 irtot
felvettem a hátralevő 17 frt bekllldó-aét kérem Nem szölalnék fel e ose-kély összegért nyíltan ha tudnám, hogy ezen bsuzog\' lefizetésére Ön képtelen, de ir.eg vagyok gyoziídvo, hogy a nó-gyea íogat tulajdonosa annyit öroklil-hotett boldogult éden atyjától, hogy egy Uftlct-vivönél a boldogult pyáisz-jelentóaeit is lefizetni képet*, addig ia még tiibuitzor leazek kénytelen ez értlekben nyíltan ffllnai51alm, ezen felszé-litást mint miíöodikal fogom nevezni.
WAJDITS JÓZSEF, nyomdatulajdonos.
Xiangensalsa előtt.
Egy poroBB h o a v ó j után kOsli
Efikkt-sy M.
Egy hnBsonhét emberből álló kis csapat- ! osstálylval legnagyobb gyareasággal la-po- ¦ rosá haderő után kellé sietnem, mely a ha-\' noreri királyt s ennek seregét űldüsá. Több mértföldet kellé még megieunünk, „mig-a a vaspályához értünk, mely bennünket to-\' vább asMlitandó vultEsen ut szorosan a hannoveri bttár mellett vesetett el bannflnket 1 s kéaÖ eoto elfáradva egy faluba értünk, mely ttiiatárnak egy "klhajláBánárásnrosan o po-rosrt érinti. A faln megkerüléBével több Órai időt veaateltflnk vulna, azt határoztuk el te-bít, hogy aa Ójet a faluban fogjuk tölteni. Veazélylvel e dolog nem járt, mert, habár elszigetelva voltunk, mégis, Jól lóvén fölfegyverkezve, a lakosságnak eTTenaápeB tá-madáaa ellen védelmesbettük vol.a magunkat. SzétoBBtára tehajejnberaimet a meglehe--t5sen Bzegénykés házakba [ Önmagam a fala közepét fogtálam el, egy csinos kis hasat, melynek egy öreg asasonyka volt tulajdpnó oa. Aa.asssony férje valamely nagyobb Ügy-bon távol vult az orstápból, tíidfla a házba léptem, as asszonyka sajátságos módon rásá fejét, a szomorúan mosolygott felém, de nemsokára összessedé magát, dolgára ment s férjének agyár na tata nekem; melyet számomra megvetett, * a melyben, mintmrmdá igen jel fognék eladni. Kekem errB nésve,-múndá, semmi mást nem k II tennem, mint \'Jó leik;lamerettel bírni a ason szándékkal,\' hogy ezen borzasztó habomban, ezen test-vérhabornban emberségesen és könyörülete-scn.fugum viselni-magamat. A mint ect monda, ^mélyen föl sóhajtott kebléből, Erre a konyhába ment/hogy jó vncaorát készítsen •i^motara,^Bövid idö múlva tojás, sonka, "fBí.föJtböBrtíly mennyiségben állott asztalomon, bogy embereim felét jól tarthflitoaivol-na. Egy üveg sör sem hiányzott. Mig én immár jól hoszáláték az evéshez iváshoz, az anyóka a kályha mellett egy zsámolyon ült a megszakítás nélkül oly bnBkomor farké* ezÍBzemekkel nézett reám, mintha Csak valamennyi titkomat, valómat és jellememet akarta volna arcapmroí leolvasni. Majdnem rosaul.; kezdem magamat érezni. Beszédet akarók vele kezdeni, de minden felelete szó-rskosottságra mnUtott, Bokasor meg sem értett. Engedem 8t tehát búskomor elméiké-.dését folytatni. Egyszerre pillanaH _fegyve— temen «*dt meg. Fölkelt, késébe Vévé^a fegyvert s kérdétölera : Ez ia ama rettéhe-. tes gyfltűpuskáfeból TalÓ?u •r^Nam,\'\' felelém aa igazság szerint,\'ea még\' a régi mód szerint való. -
; „Hála Istennek-I" dadngá maga elé s * fegyvert ismét a szögletbe állitá,\' mi-, után, majdnem gyermekes módon sokáig, B bizonyos félelemmel tekintett a cs5 eötét "Üfóbe.
\\Jdi_dön elvégzem vacsorámat s sslvarra gyujték, igy Bzóték linssá: „Nos jó öreg.mia-tán holnap korán reggel kelnem kell, hogy utamat folytassam, s te akkor mág—oindnL találnál, hozzunk.mindent mog ma rendbe*
: Mivel tartozom tehát?" -
nMlvel tartozol?" kérdé- meglepetve, „—¦
\'bát-lBemmlvet. Csak nem fogok egy szegény katnnatol pénzt elfugadnil" " „Tilív nem vagyok szegény katona; hanem vagyonu> birtokos, e-nem akarok szegény emberek által tápláltatni, kik fl- háboruuak nem okai."
1 „Eb Iganszép tÖled-^feleléTgyiserre föl-
nem Wriének^és.\' igén ^\'\'in\\ú^-ími^náut?:\'~\' a háborúnak vége volná.\' , = T _;ü^til .
„Jó aassony,*mondám,\' irt^Vlr^Y^ra.......
a dolgot, a bisónnyára néked.ib van^^^SM a hannoveri serégben??.1.*í^.v";rí. \'.1
ffVatt bizony. Van — a fetflfl imnmnrqaiij g
keservesen sírni kezdett ------
BShol van moet?y,"." "^"\'^^t^\'íf" „Ki tudja astl Hisa sem kapónk tnaoat^-sokat gyermekei nkrflh A j&ég^tndjaJ kitlhiü- -rárgolnak, üldöztetye,, bekerítve;¦ ^Vütböá
— óh iut«aeníl iá U, ti most bjüdu\'«>\'zitáaok mentek, bogy Őket mégjobbM^bfja^taótok-megfogjátok, 3 lemásBáraljáJokl^ — Ü ;haa-goflan airva kimen! a szobábolr Ssé^eseo-deo est volta ig-y a nyílt ablakon át behallíra zokogását. Megvallom én is \'majd nemi sirnl kezdek. Kis fiamra gondoltam,ha ez fálnö-vekasik, 2 talán azinta katonává IWs, ^ekkor távol tőlem valamely szűk egérfogóba szoritfák, mint most « hansoveiraiskÁ mit lógnék érr akkor ^reaui j^\'felei^gaaamel Tizenegy, tizenkét |v mntva megtörténhetik, oly kőzeL oly remiiö köoel. S én elgea-dolám, meunyire fogutn; akkar, a ttákságtfit megtanítva, e szegény asszonynak egé&s, legmágaeb bdkeésiet^t átérteni/ hjs^atka. tóuáknak"egymás iránt oly könyöílŰeteflB^-gel keltene ÍEnniÖk, miszerint es által a háborúk lehetetlenekké^ válnának. 8iivaromat szíva, mélyen\'meghatva járék foVáráV-BBo-1 ában. ¦
Némi idő mniva aa Örag ismét bejfitt; a pedig külsőleg teljesen megnyugtatyá^Jieg\'-Örülvén ennek, melléje ültemtihogy^vele,\\i szivemet megnyeré, be&sálges«ekt s alkalmat adjak Qes^BÍvét4«&BteBÍr-Sre4élf^d5«a-ban beszélni kesdák; 3 ss^Jalttsii.<¦¦.V
„Altiszt uram," úgymond, nnemde megte* _Mfld azon ssivesiéget^^ögy"""lb^m nxetefl ki e sál Láb ódat és vacsorádat?"
„A mint akarod, jó asszony;,megelégszem ^relf^ jóazlveeségédért. küiRÜnalemet, ez.iv-béli kössöaetemet oyílránilani."
„Igy vonjál," moudá mosolyogva, ameat "megfogtalak. Te vendégem vagy, t igy nem iohltssmajdnanira.*1- ¦:
Uegihdalva és csodálkosva tekfnléh a Bsegény asszonyra. Oh jámbor, megíndité esete azanyaszivnekl Nem Voltam kenea beszélni, s ha beszéltem volna, azt niaaezn, hangom remegett volna. De as Öreget nem elégitek! halUjatáoom,.— aVem4.eK jajíit-Iöleg sürgeté, femo4t n,em lőhetsz fiamra?*
Mit felelhettem volna? Zavarba jöttem ¦ ellhallgattam. De as öreg nem engedett, kesét vállamra téve s kérftleg esemeíinbh tekintve, mindig ¦ ürge többen i a mellé: „Nemde, nem fogsz fiamra l&ni? Ugya nem fogss? Megígéred? Szavadat!—« "! \\ ¦ ¦
BDe jó asszony, jé anyám" feletem\'végre
— „ta egéBzen másként képzeled magadnak n dolgot mint. a-hogy van. Llad-GUtgysjLnam fogok löm, de igen, ha ugy hos&a magával a dolog, -a hannoveri seregm.* . ^
„De hiaten a hannoveri seregben vmn Bom* kiáltA halálos féletembes, — ^ttsUn^jéBsan fiamra találnál löni. Se fiamra, aa:afcannqtéri seregre ne lőj." • . .> , r-^De aa istenért, azt keü.-tei»nHak>hiszen azért küldettünk oda — \'es kotetess\'égank. Astán 6k is fognak mireánk lőni.- H mit nyomna ott a latban as éa lörásos eJmafa-dáaa, a hol tízezer más Ifi?" • \'.\'f
„Még ta egy golyóval keveMbb-voTs^fígT halállal kevetebbt11 kiállta, késelt mintegy ájtatoi imára ffstsekbJosolva, ,Ulán\'éprasnn golyóval, mely fiamat taLUná." -
Hit felelhettem volna asen^anyal logisiá-ra, esen anyai reményre, mely eayc szalma-¦sálnál kevesebbe kspMakodVtat~As^Areg fotytatá beszédét, pedig, oly lelkasOlcsSg-gel, mintha csak fiának élete 15lem)r egyedül \' tőlem függött volna. „Késsé esaE;o n^fgJJáslt, hnssonkét éveSjSgyetlengyermekemé erfl-taljcb( sj.épf.örőm rá násni, Mégis esak^sso-mnru dolog volna, ha most keftew^me^hal-oly mM.t»W«ai, aranlUSfft.il suta-téren, hol Bookliam l*rL^j||^UÍinlll|uefc fft-jét. E, mily !4 ubrai tÍbI <SAnk>(>.kBdj«k C.k . f.lub.n. Huid.nki llantB,, afél\'&ln lirt, oVSii liro.oii k«llottt,il\'™.f\':r_; \' j.l ¦
— Tovibli nem l^»rtl)>»l»»._HaA\'-íÍr«íailol flökb, cjat krbU ííSl«lk«Í8»trWígMlft fo- .. gyqll el. Fölig njilttík^l^tóflMlímkí--nySr** MemekkeI.t«iÍttíwJ«JifcC3ÍWffH\'
kii kSnj\'mpiiótUHKjii
ri
.TÍtr-m
infimi
.tnekéiii I»
^sjaV fatkosoll; mig Tigre
"UH » kalrha\' UlOSeSTltt
¦=í^r^jláis^l*^ lesiet
Eltt^^V^ri^^ toip$araestiri*rgyerke mibde a\'\'? Yt-astivon* ,I»vöVl.!tr^v..lW itegy^Wviift Kévéseit UlájrU egy
bi-n Y«JeTy"«1 ÚynTvw/ gy»r» ¦Tépések- j
e^ndnanu airtrDn * sírás nem vult^fcfHeT .me*,. mTnXáft^«í^ jP^j^iTi^^lC kítóí kannyiré meg. L alrásTiíiouyos fútig boldog sirás volt, ..«..\'-1 ^tievaK ágynm\'f nem ra-
^"lélr>kéM"e\'!i.lndni; *a anyókával! j-Ionéi Igen felizgatott l>e»vójtt» roa^ .ieiayöaf.lt a fáradság, a én mély Alomba roerüllmn. anél-ktil nsnnban, hogy*- mint eat-.b*kQ»titkeaefi-\' dfinek hivém, az öreggel álmodtam volna; IWtdÓn korán regg"l Tölóbredtern, már egy tfili kávéscaéese. állott aestiilumon. A jé örog fölöltözni is B»g\'ttett, a nynRodtnn nyujtá át nnmf»([a a f*LVvi*rr, m-Ivt li-gnapulv h.nran-
: dással^aavaUélntetttBgyá talán vldám^oyu-gátam1fa* Odl^ »d á*a - valójaJJiaaJL ntftgis, Jett valamit ösert, legalább egy-tUíAbftk ga« lyoja rllan Wstnp.ti ttt.; V - v Mldftn a ház- küssebén átléptem avaa Breg-B«*k~I>ncaura keaemhl nyttjtám, még f gyaaer istoátlát jjEmbere Mer asavnrinak.t*......
VAa\'litéodek 1" rrl-léma áldáskivánatok-kaljejrjr bold<>g moaoly kiiért. mig cink aa anyóka,(áthatott.
Kevés nap mnlva a langelaalaal Ütközet-b-n állánk <* én — * savamat megtartani. Hannoveri lovBOijngtabbaaör jottlűtávolunk-ba, sőt tjpy caapntoBztály meg- iutumftdott bennttnkat — golyóm cnflvében mnrAdt. Va-Inhán Vnttor cwtk fgv bttnnnverl|nvn)»| láték.
KA ÖT-KA H1Z&A, fcbf." 14. ""A pénzérték «KklttS \'j.\'ak, u« Hlnlk, n*at atA^^efraSa^nélMI, " ¦^A^ÉT^ff-a^^lkiakn.- hé vsiasj-natti. ~t*4kbdt feWat*-* .tMfales*. hítáralt «laairrnL
.....ijirad\'JilBtii ttii w (iaeun annak,
- avL*rial fcilKipn" \' a* ~ aaiat jkafbaM van, ea n»*> tftta^\'iaaVaiva.1WptaSaV\'ln mtwlkrial \' . ¦ .áUi-üq¦•safráftaft tm«Bsé^inTrsaatTs, áaaatf.. M» t^»n•*M4^.JorrUtwm^W »*g,a igásak TÁMBtéaTOnk < nori&t ciak »
DBNuaM Mm^SSÖi ^i^\'iiaV^Uáia,:adási bta-
VÍiti« ^B^i\' «r*V-^afl\'ftr • IWaffir-T frt - kr.
_m<»<k in««<<^ ^ faftta» * n
M lakás— «¦ bálás11 ftl-W kr.
3*
.-saSMa
Pshftah* «tBS-«.B.m 1 IH &P ^ 4 A >4 brka 4 frt SS kr. Onbú alaS mudi! 8 fri ifi kr. wájaaja. Pr»Y»p*Jliiks 30 Toka 10— 80 frt hunU-Toleg/uH. T§fc«j pSünö 20 fett 19 -80 frt borimi fS/itLlK IS^U\'/i írt. B*rk5Safrt. N;rer*UIr8kt (laavaa lUtet) Hküp. éatohéa-, 41 frt. et btM«> «>1rSk4S ÍH miMéiníéot. \'
Bvrok. frhír «• rBrfio (iclillttr) tUS?- 4a t8C5-kl — TitUkBskbvII — trariífrt ^10 frt — Vii Ínyt Aa » og* Ardi r<«f>t« 183Ö. 10—12 ft bj h-»ol b^T rinH (•ctütler) *» follar 7 fri-9 rrt — kr BaJ^tonmellíJtl burok 1863.^9 1969-lki Mér 13—10 frt. atkaként.
Violit DO írt — kr. BJi* frt. Kö «D»^»
erapjn ir» 76 frt, — Fi-ls-it rongy ara 7 fri 36—7 frt 76 kr, fíkattó 4 frt
mindannyisior a jó anya a egyátalán a "jff WX*-V.Jn*3tl?Jt «saetnbe.",-; ^ r tAbnnnoreniiak mpttttlatlója\'iífaai mTÜelyt a roi seregünk a aséaeakl Kémn\'tnrsBég\'kBa-ti koalekedéa ismét helyreállolt/ egy egyev temkori barátomnak frék.\'ki anm bannovet1! fsln kíisülében, mini orvos éli, h»gy bálit áá öreg »Bxonyka fiának sorsáról tudakozód\' jam. 0 anyjáqát élt vele ugyanazon akóbá-ban, hol gólyámat feaíkudluk róla. Aa orVoá aat Írja nekem mllserfn\'t aa anya, kft ffnmá-ga meglátogatott, bbtoaitá ÍÍ4, hogy a aSe-ronosót, fiat egéazség\'bQn magánál láthathf1 egy porobz honvédnak bÖaBÍSní, ki nem loti rea.AfiumnaolygoU.es áílltáahes, dé az anya r^ndQl»tle»aI megmarad hiténél.
Af.-katifs-at piacai árak febr, tO.
Borto ttc»*je l* kr. L*ow UVfo 9 hr. B*b Iteaéff 6kr- Kalaa 8 kr. Barannra ia1H3j« 8i>ttr— t (i-tOkr. >Urh-bn« Toutja 15 kr. Jahhrrg foűtja 10 kr. Sert4*-faai fontj* 30 kr. Raluaaa ra4»iAJa"3S frt — tff." Zaii fnntji 43 kr Lintrliut ml ehj\\ 11 frt — kr. ZUsm-|j«II*at miaaAjB 9 frt — ki. Kattyarlla t funtja 9 fcr. Koki\'rieMlia .t fsnt|«, 4 kri; : Arasd Ja fontja. Sítr KMeaUUa -fiatja 8 kj-- Rla*U«a foaij* 18 Kr,\' KoíiJ foatja ő° kr. KoftaaenlaJ fnatja\'Sz kr. Leamax^ilaj fontja 40kr. Ujbnr ItCBiin 10 6r. — óbor ik^íja 80 kr. P ití irfr iteajfe |4 kr Saai^ai «Sr ibudjr 10 kr Qtboaa^pAUnka Un*}\' fill kr. Torkaij-piUaks tlccíje 40 kr Pallva-pUiBkB ItRS^v.SUkr Mj m faffarfl miiaajs 15 frt, — kr Öol&tii*ffef,UXferlri ft>etja 83 kr. Jfirtott fontls S4 ttr. Suppan fmtis 84 kr 8" fbatjs 10 kr. Ksra^n/fa öle 4 frt — kr. Puhafa
5\'» ft M — -k\'.\'-Hytnlk Bivi írt— kr Fűs.én ni," rSJtMO fer. SJna HiAjwAJa Q tHSOkr. Bsajfflana. 60 kr Kender fontja-SS kr. Lea funtja SO kr. i
Béral pénsárfulyam ffc&f, 10. 5% metaliq&eB 62.10; 6% aaras. Vn&mffa 71.30; 1860-ki áiiadalmi kölcsön 85. 70; bankréssvéneftk 747.— hifelintés<»ti ré.ia-vények l80iSOt L-indon Ui9.80\\ ezfiat í^te 127. —i arany darabja li frt-7 kr.i .
Felelős ssorkesstSt Wojdlta Jdsoef.
.-0li;;ili»lj(
i: S n. *0 3ES V fi . is
1^-, hOlg)^ és gyeroiek^iiek
•. in*Im14wI«cur\'sIi6
!:^á«i?n-raJfetárpaKJcOzpontl raktára
Uff^ Bin.&ua^ TlUM..b« II. lián .!.u ^3 ¦ iMwlwIlih U liiiiilib ri....».mfl«tai nludc. aaLj-4fMj.l^rfjW «i^W>«ji^i*i5ri»il. W><i <• p.°>|>\' ifikH\'alMai á^örffWlUf^beiiTM mrul, í. «Ir Jrfw*.-IraMiV\'..^tr*:* I^Bwhb .B«tT«id.lí.: lo^bbra U . legM-" - , .bal kOTBlko»3 irak álljláx
ai....lt aji^g».
aia^I^li^UtW "Tali»wl>)tw»ma?riaal» fea^ ia pompi, nises
\'- I aHatrl, kdp:. h»B»kb _ .
Ai jimiii.imI,Hhii<iIi filimi ,IB Aa alMI korotanS irak illilat.in . .^ufShiluiltUMt <«.»¦;«¦ >".».\'it H|7»lmiH. ^jinlg.
Kóss uti-lngek, legjobb kézimunka.
l*«Íl*7*i.aniL riaMdsjnA; l frt ~ kr htlreu cak I ft M kr.
\'ri.Df a.ft)lrIMia7Bi.lbl « fí M) kr h.lj. eaak S ft 8«: kr.
Flaam trka.l r. raMbarfi hif^k fl ftbolr. wk:8 ft HO kr.
iftott-toBaatl .TittCT\'ir» » -« M. kr keli, c^k 3 ft. TBJ-ilulk. MuihllhirtJa\'M ir a.lj ^.k UHI».
l^tsa. r«.hitl\'l^); ln>«mm»a*, lo ft b.lr: aak , « ao.
\'gjW^BIgal.WBat\'.iii.irtn rULW» q»k » ft >o kr
« U«H^eliMir>lUtfj<tMi » Irt, faljMI. ~k l üt sn kr:
nMtl|4 ftt Bbbilf. cak 9 ftt 80 kr-.:
^JU^MH Wi.«aM«.I^.V0 W.ki b.lj. c.^ I ««. kr.
MTgt*LtÍŐ<Ml**-i** b|HMl,i»t.k 1 ft W kr b.lf. ~k »M-
t^»ktai».»irrlgli^^lt^"a^.«AM kr_b.l7. «wk» tTiÖT
Aj-x»tis<afii\'iog«ka~ .....
\\%^^L^SSi^am\'i*tll^>i e»» i ft »>r. ~- ¦ yJr^Wli^! » M fa >; ciak » rl/tata..
-ite
4a^^ú^^Mti\'e-frMkri>;ft,ak.< it.witn...
" .Wjr°r^J»ViT-W. »o k,-:-;
~.tóiSíVft-SS kr-hrtr-
Arany- és ezösí, ftrfl- és hölgy
«legújabb es legízletesebb párisi minta szerint azdllitok
hihetetlen olcsó érért "ím
RT- éa- NŐI Ó&ALAnCZ, 13pr. ezDst, gaa ilagou araszom Tojtt 3mnj aranynysl átfarrs 7, 9, 11, 13, IS frt. RÖVID UEI- ii SÖ\' 13pr. ezBrt, (pudafron
. v«fír 3™»* anmynyal átftit»a 4, ö, S. 8, 10, 12 frt. MELLTÜ\'^gí FtÍLBETAEÓ.-vlraan roeteYw, kS T»gT (rjSogy nél-kOi, •jiüjtbői Tag; Smaa araarnysl átfiitrs, 7, 9, 13, JA, 30 ft ISpr. trsQst n^j Smaa tranyujal átfatoti, lint éa sotnáncsCM. _ _ sott__SO kr, 1, l.fiO, a, 3 írt.
aZIVECSEÉK, 13pr Mflat *aaj 3mu arany, felnvitai t&IÍ, sima v. .aoioAociotoU I.SO S, 3, 4, fi frt.
ISpr. uitat. aranrtwTa rtgf Smoa aniarnjal At-
......ratva, dm. ¦ománcso.Dlt ia kSrd 79 kr, 1, 1-60, f,-8 frt.
KÉtFODOB OOHBOK, ISpr. eiflit, araajoar. rágj stRU aranrojal
¦ ilfAtva, áu i, asuaecmntl kSral 1.B0, 3, B, 4, 0 frt. ÍT-vííriilr lsPr- »««, aranrnjal itfntra, iima is Bomiri«
y*J ul ca.ílt, klnlbl I, ÍM, >. « I, I H PEC\'ÉTOTDUÜE lflpr. aafta, aranyajal atfatta, 2, S 60, 2, ?,5 frC CABPERECZEKi ISpr mflal, gaaiagoB krkaf n.a, rágj tmaa araar-
. ^ai ilftana 8.60, A, 6, fl, to, 12, lft frt. YKliKÜLTÖ ÓBiViL - a kaaattu dkaKIllull.all ,^Uu«ru —7.frl.. . " ¦\'
raOiÓKÁK mtadm aunc, > irf JiUIlia ndlitt. .Tt—JlTkUaíf, asiaaUIMr; karnak.-—Bakiink. .aUkUta.laaa,§ >•». —. MvndHiHI . UfiMBleaabbaft telJDiineUiek, atiariilaL 1
; . ejirt nkiiia rt«b.Bmarkt 11. n. b. Bic.
¦¦M^^a^aala^beai^nMS\'íty kybetr^Baall\'S ift.vr^j. : :.....jp^ ................. ...........i..................... \' "
»liaaaWtaa. kiWi Jet»* ¦emaiMa ¦ * ^..crtk-l ft » ».. "Wa*&+*Wjk*.»*iMmt»tU**t>*l 11» kr. b.lr,W 1 akik
. . . »^l««t «MUterk.llAb.il. paatrt fi W.kr., . °ritMré.ani^»j»ajJmlMlJa|lw|.>»..J-W ftli^ caak 10«. .
nr&náfeT
alakulj—ajo ..ftM krUv
vaason férfi gtt^ak:\' _
1^atB.anibb:ra9rfrp|{S_ftvS0. kr.. \'eaik 1T K-<
..—..to !Btiil.Í4:^«rflMfr4dÍ^.f sKaikM-aeVetlk • rq|ak^lf4\'>»
Sifll..\'.)\'.":-: (11—1*)
ijb^eairal-Deiiiit dír!er«t«ii Ueínwa-" \'iediVlliJjB de* LrmTí Modem, Wien,
illa aS,
Bztzk^lirfeiineBB kfalasiniUbsB Ur* ¦zT feliDániibu tttáa oaai «df
.......Usidaaai -f«lv 4rirt Jétíllá^\'mallett, TaJtSdi. liaiMarl,
hsJlaa éapoattw rSf-nettakkel k«v«tfeéa8 vasatts-aemllah boc*iu .«sMk Ti>r-*Iaas*bs, a. lu.; váasea-ssebkasdSk, terBtkSaSk ssassV\' t\'faaVtMritákak ¦•
k bacai vá»tón8^ár^rtrfa<árftan, Htodl, Tnehlaobeá ü. «41 «|a<t.
t taea. fiaon fsh«V Tiason-iMbkanitS : S-.9 ft SO—J ft áQ kr al letrtbieiBaubb.
1 tsea. Iinja: ftaom ntmbargi kendSk S— S ft 60 kr—4 ft fiókra "-\' lecfiosoubb. i
: l Mea. bvara riaaoa baUat-kujlk 1—4.60—e fi a lerfnom.bb.
1 lae». Ttnon-iMIkMk, iio_6^7 ft , ktHaáajibj, . 1 >M. riaiBn daanut-ISrillkSaik 6—7, S ft a lerfln.mabb. . 1.darab 6\'nmilrr. ral* aattd^erttik 6—6*t, 6.ftjLral. \'I dkraK « ».tB*ir« ral> ,anmi damact.aaatalt.flUk 7,60. e ft, . .:.l:Aarai»:lt,:taaBiürr..r«]6 antaluriiik 8.60—9—11 Ajinl.
1 •> 1« anarflrrt raU irt,, rl.mait, siitaltmtír 18 -io ft a 7«. ffB.Bta.6. i .--^^-..i ¦ |L- ^ ¦
Vímm-ovrelkHiík, rirfBokiat 16, ao, 16—to kr a Ugdaoiaább. *
1 ih to rifa. fa»ir»»d«L kirfraro,^ «-« ft 60 kri^ ° \' , .!:l:dbza)^fo. iikirftinil^atua 10— ll^M fU. -±t:7tb-;-SO-r6^J^,|7f^.ttilai rantnni .Tiaa«e IS—16 ft.
1 db ?8 rA-flta nta^r«d aaÖex^s^rranM\' tS^tOfk\' 1 \' 1 *bb 60r6fS.-Bfaiatr\'.d.«ii1w JMB.aieTtcIl St-K—IS ft.
I\' db W rara, kí„,hS)«tí» „IWM t§-ÍO,86 ft a Iwuaoautbb.
1 db rnmbBrai hatiat^aSrat M ftkéfr: CMk 60 ft,: i :
,jl..t«es,. riaa«B.\'aaBUI-U*a.\'Bwlfíii::4,60=.6 fl. .
I tacfóan damrdt-ruitatkátfeaak «—t ft.
Tiasaa Bri (aímk IJO, Ua, 1.60, t.W -
Jto.» Tanm-Brllank s,8.6)l,.(U60laJl,gíw>Bul.b, ..,
Jiaa Tim^íatrlki UtO, I 50, 1^0 t ft. \' ir;"*...» aSl;(es,k: i^Ubb dlVat.XSO ÜJÖ; fl/.S 60.
Tlrt\'.flu.aTl.lopk-r^rioo*.* . I^altkdíbb aL>d.é aalackin Sj\'SJO, 60. t\'
\' -gí^. ~*l»j> • ICWknjmB Ifl^k, AiutMi.1 -•?1-iH-HSSi^fi^t"*» rlSMliaa.1.,nbuhafdi. UJuiltátaek.
ftaniti TturliUnUnNr. 11.
Cft. bir. bíssnil. ssalf.
OG SZIVAR
, lugujabb b legjobbnak bliauaert oa<ir .
fog fáj ás ellei,
Kapható SL-KQEÍBoáa: Feaaethofer Jóaacf, Wollioch, Eo-aenfeld A., és Roeenberc J. éa F. uraknál.
egyedali feltalálója JÖRÖI JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király úteza 7-ik az. a. Ara egy datolyának I rtvltiaebb 50 kr.
Kapható Magyarvrszág miwkn gyógyszertárában.
TakJBtstM Terük Jésaaf nraak. TBhb tniat kai b tUefoWáaa alatt volt alkslsia^ aaásakra raenS eutokb^a sUaisuaad aa öa.iltal fahaiAlt7lógtrtnuitikaL, UúiÁa ssott bj^ kjtttaB Itetáaii^I aefBjStSiltsm, ltá>Bn<íwá BSToadak* hogy t&paazta-laiuai enMÍméoyí» kLtaWii«m*WrTr jntte»a«tOia, A (agnintbíh. oa tdegea fogfijdaJmat rtj«n leesj]:splf)ák, tSt mig asf fBTt^dabnat i* a«lütik. mely a feststra sTttladáaibdl tiaadt- A fogC^iaá leftjlwrjedtBbb bajok kuni tartosrln, egr Hjr taWiaáii^ as nlbtrtséirre sésvs való^ jótófatoonj 4* jnog^rtjéaail, bogy 470« éa általáBes «berJ«cUab«fl réMealiijÖD- Ütiey-rab«csal«aflía kbiyilatkostatáBa mállott ttaatelsttri maradtam .Dr.XANQEB AKÜIN, í arvafJ* sabíw.ia a béeat ta>XkDaké-
. TBrök JrJzícf gy^gTTiaorina -araab: Ptalaa. As öe iltal feltalált .FotasTriirkakat\' kassnáttaai; es \'roJtid\' no-kem,-ni)irf BCaoek ia oásolniak la sikarsna Baffiatotte\' a* l^aűjitaltnftt, aaon éasrarétellel, hoof a teutnuQftti at&«itÍ4$ pontosba koU taijusitenl B jele* forrásért jé dkars miatt Ubklaílr iajvs to*tisj9*&Ue*aaaejini nUal-hatom. -,r• - ( -
BáhdBy Ufjaesaategyo, doeaemb. 2fl. í&da .....
_ JASZAIJÖSSl^, \' •
.\'Csv Vr. kis.\'Saab; ,eb2 amoikair 4t ig»t^:f)t>;j^4^y>rm^,|
Dr.PaTp J. ,0. M t bi í fo,j otto b Űtlt.\'í»lt»Uh sSw\'a\'kesflgysl. I ! «S*as>>> magi™ Tonia, és Baprél-naprá eapobly \' taátvWa\' ikvota tik. Oaesára annak, faagy «samoa »«47*-» vUSgélst sáá: vevsvi <^-«C3K^«)<imQ ktrUkony riait frt tutn Uűált benne.,, ét taánoent^kandték d« esalto tat naat értik nlval a-Pape-MU tbgaaéjtiskOa asn la l^sóaljiliatákj t»-
iBW: Aíívpp\'fÜ" aaijtii agy Biéhráaiafegak tOrft^BtarUa»n, ale^ betagabb fogahaS asupfra mefirtW^v tKkgy. Mgjreab i baj i kalaiKfaés* egeaam latntetlsai továbbá igea jétékoay a fogham aásve la; én jnoff-«eat|,-«M«iifUe vAffás,: «agaoatol atb. -i Takát san mdilltokkuaitk aaon: begy aa asatharia asájris aüddsd(tt\'^at1égta\'>\'r\'-,-L1 ¦1
látott. \' " \'
T*ffldB»abb nwr\' \'stféigaá-
Analkatia tog-pÁu irs 1 Art SS kr- Feg-élosia ftt IA kr Fof-Mr;tU kr. Kapható N.-K an 1 a a á n: TeaMOurfer óésssL Wellizea. Lon«afeid A.,\'és Boienberg J. ia J. uraknál, 1 ¦ \'\'
Aá^Aaatherin ^visa kían(5 hatáairÓlismétérkefl-
tok elismerd éa háln-uyl latkosa tok, melyek egyike kaVötke-aÖleg sáól: v . : i -.
_ TeUatotes Pepp fagorros-nniak* \' (
\' .O;,-; •.íi)/i;lf«n-JtoWtBr.l^_-\'..,.......q\\ j
; \'TBbb\' ér éta bonaaatd fogCyáaloiiAaaisssnrs<ft t.f ás-a Isgklssbb lsgVSBSWljtartáskDdBom kdltttt a Jtgak tisa^téainái aslét soka non kaaiBÍlhatt»nn mniUogra .larwtssetSsma fogak Wtcsotrrnbb ollsaso> gé* - a herkft. - ol nem\'.tUfar-ttom, neíy 01% íJhány ép ftgalaaiél fa ¦4dBem:m*gfiMBfaiti. OttuerÖaelm kBafll Mbbva-atti^i;An4tbtni^a^ M»í» aJíftlotUk. melyat éti eddig ^Sitdnták wnAn,—- magas ápt-mbstt aiég sem baaaoáltaB. i.,;:..y v i<
. Jlestaifálg 9 flvof „Aoataerla j 8aáJ»tsat baasaŰtaa fid1, ne-n t^üm. díjíé. tsély ikftaiSuatf met klzajssnf r kanatf 1ttÍbá^:A(iWébV«d»> nek, iSiat. Blbernlbstltm páraifiu gjetTSScrt aTtOTtfsgsWM\'Wfalhatem.
\' 80aoSBBXBL> ZSÓFIA.
BU^ft^B&OpP.
^WajdiU Jóasair kiado^, lap- éa nyomdaiulajdonoa Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam.
I . I. r, , * „,
6. gxáirt-tSffiHcbruár,.
szépirodalom, kem^^ mfivészef törésről
íren.
fíiii\'S\'iüii*utúi iroda e*» ktai^ nlvatal :i<
WAJDITtJ JOZSEf künyvkereí^edésíben. ^
, „ BlőfizatéBi .^Itóftelek:
H>|y)>t*d Hí a bor hurdÁECT.l ÍB riiltkra pDriab küldYí - • Kpfia írre } - ¦ 4 :Lrt." kr. > i, .n;,.
A ! , t : tv-negyedre . L n — ,
i A bat haJáboi pttítaorert~üsrfir7 kr-2-osor G e* mladon torabbl beiktatás Ort fl «. B4ly»gilij minden egytSB\'belktaUSért 30 Ti
l .....A. „Nyilt téren"
. egy poüt aor btUktatásl djj& 10 kr.
IElőfizetési pénzek 6a ¦¦¦¦¦Mr/detésefc,\' -¦¦— ¦ i, arjy Bzintdn e lap BEOlJomi tartalmát iflélS 1
| . itosíokteii vt>l,
p ralamlat IptoIöIe, UAnBcntve a biadűbirMaJlitra \'
|. . kSHBBáik hagv-kakizsaaa. -
lelyzetfink.
Hiixánt eg-ü derülni kezd,\' oly sok ]iiin^unatá« . ea szenvedeti után végre tiin <LeEuUelíKíuvyolí következnek.
bpryjltUsBtkvégy buldugnbU tdo kd-zelg-Velénk, midffn a nemzet as oly rég\' uhajtdlf alkotmányosság tettleges biriü-kubj. l^p[.........., # ¦ < _L t
ság§44«4te&i>tölijifc. egy hosssa gyáasoa. kuiöSHk i*emtiayei, a u boni mán, mely hazánk egétoly hoaszpyidíig fedte,- ra-lán_i«i5ebb nyjiok. tjlnnek "fel láthatárunkon. -,,...<..
AMelelüA magyar miaiuBtefiam kine— vezéTjéveí haeink alkotmányos Ön állása ten^eg^eliraier.Teiqtt. \'
AnfejedölöD> rendithetlen elhatározásán megtörteit at fondorkodik átkos ár* mányai h\' legmagasabb szava uj ltoraso-\' kot nyitott meg nemiwtUnk eldtt.-
Nem.lehat,, hogy .paagMsabban. fel ne dubd>Li}uLi jexkji\'Uixk,,raiddn.végre ele^lUk} uiaWidíípontot,-flígsyben liasánk^ asttbuv
lyelíét^fl\'jágWKtlnl\'oly sokáig-meg" mgitdtfik ; n^rp\'lahet, hogy közönyösek le^yUok . ivly, .oaetpénynyol pzemben, niely3dii>mtv>i\'9iinikor8sakql.alkabal há-: zditV-^tfritfittHCtiy^a törtenetében: \' É^.^yrTSaU"ot^*l«íötd""e^!n^ nin^ajaXh Jtirilyrleiratban W^l M^Ji\' zéxij jtjely.tít a tárgy fontosságánál; fog:-, va c-^C egéssterjcdelm^bon Itbsltlnk..
Ititen ke-i
gyéfrti^bi)l\'btö«rÍBÍ\' GsiaBiSriBíagvnr-, Cselt- r Hiilics^ \'\'éa \' Lodöinérorsaágok A |>uatfflU,: ugf. ífiyna, Királya, Avntríi Füherozege atb. " .j
TTft ^tagyfirprBzii\'^iinlc,\' s áhho\'s caaJijR^mvk , >4nláuin>k,. cgjbáii « világa .főrendéinek iái: képviaelőinekf ki^AViíttaitlnlc 1865-tk évi kKnloson htf 10-^\' rjíHár!» Petit sí. iir. viros-
besjí\'UlvÁlc,.üdv4<i^»kflgyelmünl\'etI......|
KeVirelt\'hiveinki\'Aa aruiigoaun tgy-beg. Ult furendolt ¦ éa MpTieeWk f. -évi \' bold/^á^oii>\'lfiÍ,"ll7:én kelt legalázatosabb íeliratukban foglalt azon kérését, liogy a védrBndszer tbrvényhosrfl befolya>ulíkil álkkpitlm>iéh megbánnál bzh Lebben. ^jew^Uk^fumtifWKy a> e részbeni jHvaalatot mar mnlt évi kará-os.u.B J>d, uadUgyministerUnkbttz
btt«>4te4t kéíiralunklial alkotmány mer. íU frírfeyillásraivnialtiik, ,é» n felmerUlti: nggfálj^iitloMhiiiiiáaV-eumwl\'; is nyil-\'
gy^libát ^^"Tr^yerejil végelbatáfozá-nrtt.as. orraigp»,i.ítí^andek,,í» Wpv,i»e!(i)s k»zremUkMéaátall.liiránjak ezzkSsBU
! i1\' "\'"\' \' 1 1
Pgi^ a\' T)!r»4»lpin| biüornágn olcret-ltaiftli sínyli ,« .^tébbihadjáráf. lal. detét-iadiHireKllnk. saraiban: i tá-iiliíáf\'tiezag^botaltéiiértii\'agy1)1\'mint\'
tiinát. Az\'enropnt liatnlmaaftágok eéusint mér eszközlésbe mfc, réozint\'ikBftol álló hwunnemU. intézkedéseik mellSshetlen-né ie»z.ik pnját védrtnd\'zerÜnk oly mó-^anitdwit.i, mnly az állam penserejének Uell4 kímélete melleit a véderő fokozott ttiérvtani kifejtését lehetövá tegye ^ ¦ löénzea népchik biztunsága\'ir-árjtatyQi gondoskodás vezérelt tehjStjJ midSn m-|^t karácson hó 28-án Itőzzq tett ren-^ döleUtntibeau a íl.tídiiegésaiióst -oly md~ -jdijn Czélüstülc foguYiatba vétetni, \'mely aa eddig fenálÍQtt ren.dazer.i61 az átme-b»tet ióanyitení, a a megáll a pítániiu uj rendszer ¦ életbeléptetését eldkészitem képen legven.
• Middn az orsziígos főrendek és kép-víaelok e rendnél1 felfiVggéSsfísét kérnék^ ntbrtéhel«m példairai utalva ;fel<-emlitik, .míRzennt Magyarország tnin-. Jig kéiia vala e téren a kor igényeinek megfeleld váltuaáaokat eatkhsJeni, éa királyt • trdntmkat minden -fenyegetd
véar, ellen megoltalnfnsni:.......••• "
] \\ Uátány^\'Eegyeléttól ismerjüH eTMi >ie ama utualiaí: ^ kessst^g^i^ . jpqlylyel. ,irísaik\'a.:vt3a2Óly pereseiben mindig lán-torithctlart h»«ágg«i twfltwk « fenyegetett trón éa biroch>Ion| védelmére. An> ^ná!inkább ké&zt^k vagyunk í«Iiát fellra-jttkbanf;íbglalt, [ ké/ilipttlEiiti teljpBiteni, rri»t>rt a multak e lelkesítő\' emlékeibdl Uhetétlen azon reményt ftetn meritev1 nlink, hogy az Bsók tftánzásraniélt<í
ban méltánylandd Uéssséggel tűzték , feli^dntuknl e kételyek eloselatását.
Ismételve kijelentek, hogy a birodn-lojdi Instonaágit veszélyestetni, — fennállását koczkáztatni nccn akarják, t>dt lehetetlen akittuiok, hogy azon támasz, melyet a kozoti biztonság érdekében kölcsönösen nyújtanak éa várnak, erős lenai meg&sfinjéű.
\' laniételvabistositottak arrdl, hogy a kikiJa Ugyekre s azok mikénti keseltaé-re taeave oly javaslatot fogunk Elénk terjeszteni, meU\'a birodalom élotfelté-lelefnek megfedjen, —. hogy az 1848. évi f örvények némely szabványainak ál-lalÉnk kívánt a felelaa magyar niiniHte-i r miamik utján\' elöterjenstendd módosi-tánát1 haladéktalanul tnuácskosda alá veendők,— hogy a tagországuk jogosult, igényei, iránt moltányoa figyelemmel leesnek, i hogy aa átmeneti nehézségek elhárítására szükséges intézkedésekről gondoskodni fognak. . i tejöagyar SrszággyIllésnek ekomoly r^^M^ünnepélyéé .kijelsntdeeivel ssenfkSft kelf, hrjgy a^godaImáink meg-\' Baünjenek; miriélfogva Örömmel ragHd-jqk meg as alkalmat, hogy Uagyaror-1 BBág\'.aLkotmányál JieíyreallitKQk, a e czélbdl a oiagyar. felelűfl miniaten kor*
mányt megalakíttrak. ¦"*.....•"
1 E szilárd eUb^élfaüh^\'ealogaullredp | veit hívünket; nagyságos és tekintetes -dtikazentkirályi éé krassnahorkiu gráf
erénye, a jelen nemzedékre « átzzállo - I A„drís örnlát^gyntuil minuter-^"Í^Vr1\' \' gyS f^WTM ••elnökül kinevezzük,-meKbizván «,, fJ*ÍW ,^,-\'ÍLiT*í™Jt,1 1 ""ér » kormány-Biakitoirdnri java,-n,ek aaját érdbkeiket la\'ltriilölHg-érihtB 1 A\'*r*"*"V- ^l.s . Jr Uomolyaágát, atyai Bzándékainkat eg^az
dmnteoéggel támogatni, a a mit a trén és birodalom bistonaága .i^ényel^jSh-; ként teljeaiieni fogják. ; Az országos fdrendek\'és Hpvi»ol51s fenéxintett legalázatosabb feliratokban ."mttgnjitják az otmány. tettleges liely-beállítása iránt isméielv-e előterjesztett klér^ItnUket, a azt eintfal a ^sürgetS szQkaég «lntaBiÜiatlan\' kOretelminyei-\'
vei i« indokolják.v......„ \', i: /
! Tadjak és érezzük Mi U,.hpgy aa ( Általunk megkezdett kiegyenlítési éa békítési\' ráfi1 befejezésre \'Cárjrérezzuk, bogy a kBlusöiibs jégalapoh,\'ntélyeji az q részbeni tárgyalások inegínilnHak, elméletileg megállapodnnnk nero.sza. : badj hanem bogyiazonia.\'g.yakorlati\'al-kalopazlísban\' Ifl egyetértűleg.i\'tovább Maladnnnk. szffkségíB: :\'¦ y;
i E. ktiTcs6nbsjoga)ap kifo]ySsaJ;^it pedig egyrészt a birpdalmn fennpiarada-sáriafcibiztoaitnsátt és aaierzsivonatkozd, ^lazonyok\' rendezésétf \'máBrásut-á" ma* gyÜr ajkotniány" helytreálHtt\'i\'át tékint-
j"k. i 1- i\'
: XrónbesoédUHkben,&z(n<ngy,niintkéf, sdbbi .leiratain kbáni teljes i Sssinteséggel. frftBVfnk\'atyai keblBnk<it;-nyiíun kije-löli\'UE\'ázon kételyetef éí\'Tlehé*aég*lcet, melyed a külonBnös^kwgyeiéiit^ eddig, késleltetek.
; i Aí oxaLiigoaaniegybeg}!U.Ui főrendek ks képViíelSklegitlanBtosább feliratoik-
A midőn ezáltal élmtritjnk min akadályt, mely az orízágoí fflrepdek és képviselők iBrvényhoááBi mUkBdésének eddigi ntjiban állott, másrészt. politikai böloíe»égllkbe fektetett Seainla bizalmunknál fogva elvárjak, hogy készséggel éa 161116»;wlJBtitendik- mindazt, a mit felirataikban \'a kiegyenlítésnek olyképeni. eszközlésére, felajánlotok, miaeermt! aa a prágmatiea:! sanotiP: Dzél-jainak \' biztoaitása a kblcsínőe érdekek kíegyezteténe-\'alrat\'rartöVés m*ra-
danddmli Iegyenr .....
. Elvárjuk eit unnál inkább, mert felirataikban ismételve kijelentették, hogy nem fognák polirlkai leheletlenaéget kivinni, a a magyar feleli"* kormányunknak a közigazgatás mindazon agniban, amJyelc tettleges átvétele és rendezú«e ttlbb\'iddt és nagy dvtttoaságot igényelj inegadandják azon.kivételesfelliatalma-ilUL és segéílesz\'kozok.et, mélyek.nélkttl a! kibontakozás, számoz, éa komsly ne-bézaégeinek elháritásaalelietetlenségek kjttsé tartoznék.\' •\' I ElvárjnVjfígTOj^hogy valamint Mi skilárdul el ^vagynnk ;lia.tározva az;, »r». Kzág alkotmányát >minden megtámadás ellen oltalmaznl é«1 aériellennl fen t»rta. ni, rigyMHgyatdrkzajf\'hU hépei ezentúl iá erSs -támaszai lesznek ikirályi «zé-kllnknek.iT- és.véai^íiíejín.eUziiiiü.v^-diütnind • fa^gyariawnt korana.atuát
gin, mmd ptdig a birodalom terltleti ópi*típenek. ,
Kiklie/, egyébiránt csuxziirí királyi kegyelmünk- es kegyelmeiiaégUnkkel ál-Innddan liiijlnndúk maradnnk-
Kelt birodalmi füvároxnnkban Béon-ben, AoKztriában, ezer nyotcsAzáz hat-viuihetedik évi bdjteld hó tizenlieteflik 11 nn}jáii. ........
Ferescz lózsaf, a. k.
Kár o 1 y i Láaalo, a. k.
Unrtlios János,?; k- ¦ A, lelketiedéii, mely n leiratban foglalt nngyfoniuRflagn lény hallatára \'az-egésa; oriizngbiiti villámként terjede; eljntott -hozzánk ia aennek hatnlmanlnttállmfkr\' midőn e aqrokat írjnk,varosunk,kozbn-. a^-ge az egész ország, oromében ^lénk részt ve«a ,*.órómet r megelégedést olva-, sunk le minden arezrul, hiznlmat tapasztalunk a hnza nagy férfim iránt, kik a kiegyczkedén nagy müvét már már ozeljához vezetek, s o*ak egy óhaj ad kifejezést a kozérzuletnck : Adja Isten, hogy a megkezdett nagy munkát sikSMssliT\' htl \\i wégwaheskék/i \\ - wWSidi> r
Asó egyedárasagB. *\'
Mig ml AuB&lrtibaaaaemzsIgafláasaat te-, rinifulyuuftsaa,uralkodó mariiaási ^eadssarij, , tniBSI paasBahwUiBk, aa.alaü_»acarssácpkr,.,/ ^ \'Un e lÁreo » Wo«nyW)íki il»alt uvék»ojrr ,: Beg41fejiki.irorDBZQrsaaglna pl. éppea laoBt^ \'tervBsika B6-fcgyedáraaág .BMgBZBal«téBét a,, belyébvaérfidét BzáBáékosaak behoiBl. . A BD-iwmopoliam* pamsQ!guaAs»t_i\'ej-, líiluoévo lily ki»B. s,\' Utráluti Wfulyinal vbd, hogy eaaek ellenében ttioden hab. & t* rnRk háltcrbaltelleDft asoruloia ; sérti es^a ., népjúlí4.1flgfonlöBftbl»érü«keil,Biig a»,állasa .,, álmla oly gvölolelet voa magAr., raelyért aj, : belüle. nyert .tiszta haBZub tiynmorall kai.,, , péllAfl.,,, ¦ \'
alindanekelott tany as, a ni miodea orr..,.,, sBágb&u; különösen.padig FrancaiaorBKágrj ;[1 b»n belasliliyalt, hogy. az agyedlrasig mtAr, latli lermeles arágább, a tBrmalreny pedig.- , kevesebb és rosaabb, mint-a magAa-ipare, ,{ Dlely niár caak.a verseny miatt isltbelolagM jObbéB,l«gol«BéW> caikkat nyajtja. Aaj^L,„ Iámnak azonkívül a gyártás éa a magáinBO- j, banyák flalele fölgUigen terhes BaMllaígaa a . fölagyelelol kell vinni, melybes jimJnAk, -j \'rieg-ns eladás.ée r«k»lr«k.kiTl»Bg«i,aaagy--stánut hiTBtahwkek.éa T»m6rök.L ,„.^,3 Slindeank aaonbun,mag,teljM Joggal «se-n . kélyaégnBk raonahalokajon wkkalnagjpbb: rbiazal saemköat, BM.ly aaaaj logsaSkBege.,., atbb éa aílkalöabetlea alílni csikknek, aa ¦ítvmiimaag általi mérádraI i.tá^* ita-o, . rejlik,megíragitáaaUn egy, oly caifckaek,. malynek, a sélktlöaHetlenál.MiniceaiMJs:::,,; Ükben siabalyaaera fogyaBBtiaa nelkaUaa. emberi egtaaaíg.ftin nem állhat B aa, élet lepi lyania foaaludpa* - . . . •,., Ason kflrOloényb*a,,hBs|j^a,sio»k .......a efrsauhs Béli
nyoaimanoyiséHl>eav.al4 áTreaiaa nélitÜOjB. -hfetl»nflJ,»aükseg«a,Ji.b0Ey «Llegjra»4aSsbb_, iném fngyaBatb«tb»lSlí,mbbBt, piai •«,.J«f»,&.-: , asegényább, tafibbá aaon Itevben, *i>By_ a, „ sti^nayebh a aaokséges sjS-ha táat psaM* által nyerheti meg, mig a naaagabhaUU uazamUlan méaeajkkatl ^.tanmhatak -iaa.mjdW isxelöidéauijk. -Tm^Bzettsa ! n>ós wvabb aíg uly aaigst: rBjllV!daMHW<, oukaeai a»gíe4eeaaga*av lebBt, Ulevajini, merl«jdUl« állaes valódi {ejaáát BkM, . di oly fejattit,- melyi a J»)aBjBuj*«blt»W8«ST pen annyit követel, rnliit ail«na4Bg»l«?|4U ,j ; a ihaly!t^«*lB^{iEaJetaVtB|alM^^^ I ^nüeéil,.a^««ly»a:ii»iiT««aV.a. itsasiaÉl
miatt ene és
¦KjljfljSrittttWsiTS nésve még alamlssna
_nBklBs$IgBWi,dha.a. _ - . De aáBieklnisthenla nyomi ájUná* A BasMBjgasdásssi föl\'
- -ir^^ iTtLtiJLoiiiwyAf^ : .petjjtB* a marhi
bebteonyutj-hogjjmü lÖlvfPf "t*«*imftn WtpJt»- » eó-egyedej nemtalsdhat ngy¦. «iBrn, » mint
¦ Iflbflfarev tnig nem kevésbé *slé, hogy Angiié-bsjp7» •ósdénsk 1825-beo történt meg«sO> tetíae éppen -irányban Igen játé konyán hü ion;-- : „
Hág sokkal .radúU»JM\'«eWat tejeiké*! menyei" ss- ipantr wtrsW, <welyi »áamietaa-ágában:óppsn s mialLmarad ."hátra-akő!f31d) lül, áV*CTWf\'A\' H-\'egfc\'StfhiSgtitVU "log*
-aIsfak-as_Íiártti(M
-fordítanak-roip nera^iy ^M.drf^kban as ipar-forgakiOaV folytan, még sokkal olcsóbb kft* «6 hassnalatfr* trepi,¦sarainak^ ^ ..
A roigyánink hátrány uíeágit a külföldi-ekúha* képet#,swkfivetkeftL egysaertt példa bsoirytrJiT-~-------------—•
Angijában egy massa sé otSéllitésa néhány \' ttY«.]esárua kerül, a franca is diensei mirgán^iőbanya egy kilogrammot 1 frano ea 60 ce*U.»e^.l, vagya méstájáJ X2V> krért agallila; aa elauai gyirakba, rag tívuleaneu U gyárak msgiban a .óbsnyaban l f ríja vai (a franc ^4*/. arjstime) fiselik másaáját.
hy^6m,:Wigtotndig akadna*; elegen pénsOgyt iDflT^ssek^kik¦«¦ sé*Mye4áraaagot ka njin>ji«<!igasalaii de legslabb menteni: akarják. Ok ebben s csikk ¦ alkalUastl. a-ségérn, a b«T:tstie fej^i^ egvei Uads^ok c8<:kélységére, Valamíof -asét.TtöPttrményfa gondolnák/- hogy-,*w adót a< tahetoeebbeh éppen n«mJs.«rsÍki< * fOkép «at Urtjak as-ra e.Stt*hpgy esi egyéb adoemelesakkal potul-ni n^tígy hBosTMn liihrjt. De sBi még sson Talödr«ai|(Ort1.ra«ty aaada Séasag BssmélV kaltofecg nélkttli sgytalfiaégélMa rejlik, belyea Iiiiéskadésagk karessUloi is hallhat-jnk. t . "T. ,¦\';
Db ba Valaha, gyökere* reformra van sitik-Bég.^ág^ itrv*n annak helye, mart paistia a monopólium Arak lessé Ili fciaa még nem aa-kat.JBntjLtp da iga pia aa egji^dáraíagDak^ tfljes.inegssnatetéaa és_a •o-ijMrnak ssa* Udd^i tét«vlfl,( tnflly ( ha beküvetkexik, jótékony hatása meglepői eg gyorisn fog matat-kosnC ......
Htja, mely awra alakot\'Ttttjajhl. átint a JlöílSvel*. és«f^doiilg^grareá^rnl> röt tfTWtoM ugy; mlntjt ftos-t,
{rtájúfoj nagy bafulyást-lalsj-jjWfrfó satv Íomesáre>ra}-
1
aWsga ^Inat^feyétt^ssr^caétlanségé-y nek I? Hát mire vslú s tapintatos népneve-.: löíí A takarékos ftgyoa- Tényképese neov mossa a le akárhányszor anoru aikerfüiyroas torsképet agy ugyanazon^ ttvégról, a. addig ériákenyiti. ujra inog újra,-mig megleli, eltalálja a kIvánt tökélyoaer. I még akkor is «*ak,BegatIr képet nyar, a.poaitiv képbear i\'ntég\'BuV fáradflHg é« IQrelero jártat)**...l.
A gyermek esertnlera item a pbotograpbá-^osToadertVáioh^r.tsl, nJijtekorty"riiiJtaihDB batonlitf mely peldául^\'adunltarv t^ebélyes anyja gyakérSl, viigy" maftyirél h^rfc"], ha olt hagy«tik, vad marad, ba gundoBan dtfll-, láttatik műrelt (oidho, b agye» kertéss állal \'aa idö vihiirai ellen, mclléjn illesBtett ki.ró-hos kötve, gydngedflii ápolva boolintik, nc-Ides jtytna3les0l torom nz, Tiom -ia hrtsonlit asuldjehea, melytől alotút nyeré.
Tessék el bum i, hogy n népnevelő tspiata-tától fitgft, minden, csaklmgy kollo mertek-b*n psiebologua legyen asl - HavaneltBres, toalyon a népnevelő nem. segíthet, sónak notn mindig, aSt nem a esű-ifi as oka, bs tekiotetbo vrassstlk, bogy ahány gyermek, annyi vérmérséklet (lempe* raaentnm.) . ; ¦.. n
.¦ Minden Bseovcdelynek mag vau a fassk* *s agyban, • ba kiixOlilk egyik vagy BMsík. korérrpTagy oly tuliiiguaan íojlödik,; h-jgy ^itoknt tör, annak aem a Bsatt5,éea<B\'nép-i nevelő nem aa oka. ¦ ¦ i
Hústalan törekvés loouo a, .gycrpiokne-valéats&oroaan asabályokhos kjSlnl, • billn-ooelni. Itt még as nom eté\'g, Uugy „nullii ría-gidajslne exueptione*1 mert Itt minden egyed •6J—egy1 kívátel-
KiBdeaovoda még a pusstsi-tanyákén lol nem.pedig, pnpirru irt bideg, naabáLyok,. 8 gondi>B, tapiijtaiuB nevetés a néplskoláklun, e» \'oiflgmrtni mindig aldasua gyUraülcniit I illa ttgycrrouk Baiv II. ar ssennt hanonlé a Ugy vinaibun, mely a reá nyumott alakot aaonnaI7eloltir — ¦ J.aa~ianl5fc által tétre\'
feVaaWBí
jdfliMlt — Mami fltetre aem nieolbeldlfig reá nyomott alak, farde éa .terea, (nitt B.;ár •liamar. hogy a gyormekét magaTlBÓletebol \'esonaal1 (allehet timérnir) agy a-lágy :-T>áfal. njra gyárai ¦ kell, :mery. iaUapotabaa\', al*ahi\' alakhit »lf oailran, atetoaétiserint Jo-óe.hje{-lya,< alakot nyomhaljuk iam\'ít rea.,
|Eaert ssépjéa nagyaaerfihaoaaaaat a nép-\' neveleat flgy aápaloja kOrflll; \'áeregléa,4(allt\' B, nr eaaknem egéeáen Megdöntött;) a .annak! letküimeretee \' hareaoaat-é, > ¦%> vi* p a e « e-.1 ajkA aa el,o babér, mely«t;,aL/,ed.Q 1 ui^ea^ar\'rataloBlaaa\'éai Jntftlmal a jo atra. téritett. a uon.ha*. . _ --~ .^lidi-Ui\'honp^igíroklÜlaoiaBUoolfoáhom^ .UkaamnkereastenyeefHlaoaf alaflakv ah,.\' aa éo BsataetiBée; aamtAje 1 ¦ —.
- i , , , >FfiLEDI?!K^D,jpZáLF,j .:. ./ . ¦ asioess. " .\' \'. "
N«hany ssd sa íaüldi neveles \' hiányai* egyében-
A „Zal^SejB^KaajtoyB.^. ^ ^ tt 4 Ik aaimtoán Barenyl Antal át aieleg >aa. Talrl^\'Ww^k-ll^eireallml n*a»t.lt .. BBdttMMa^UAijmlfaUVa aajaaéletbeu
farOai^V^tyMgll álapiVut Blntet! r,t
OWIU\'lai^ltapaailá^laliM lem* MB^-éNB%ea4la«\'adaa|B;, a Jóakarat te> \'gaa m^i^bWáajéVineaélyg*, maid enarro, laaWaaJWfónMrf^qte. wlyaek tairíbea ^«lyjlif a^gTa^aiáaTJítj^ :«fiiirnlha<B.f de (onik*»1 Iflana kereanik a\'gyangytltet,. peo^ft:»ri»l»BjMrt*t;«aatJa meg a hnbU. - Q^avaalaJ Mkyl\'iiiimt gjiBnpjii"n..a-lrw—jj^^. kBlfanraMíttVaJde aaaki áa^artaUviaajV totr\'anedea; ihaliaeniaglian, mm fognak gjongjot teremni Boba. Hiirt? Mert uernk*-\' l»aMlE * \'fctrt k«pa..*tfi«|ii*éiJ,!e.|it\' ¦ i »4*1« Ira • ». »b4ty?
¦ aaUli weit. itt-aniBtt hUaroa, •aaSWiglM ^ahatlaat WJi&wlwéw"e hWtulk.«»Mm. ,lt«« ikgakftd« «aabaly« kraauaaltmae\' (t>l(&Wr «tBjCt\'aegrta teasuhb dltakúi aUa^tintr- 4,<t«,..ileuap..,,,
icMN Mm ii. Imgjaa a4>
. - .t* 1«SkBB*5r»ek," ilPri.™\'*,
"Wäe%W**MIWE 4epUt a.*» ftakani-
rMU, B*gy*rtnel» rifa) al, a íjtleatk aw. tV-Oéiea
l-nmiw-A am ra-bihaa|«e>;er«tt> ^Aitac-emetavk,
- -ItiUiimal-
*a»>>NaJi
aalakok
mal
Utayal
iiä tomisti,-.
Yalass as érzéki ésarevételete rr., .<„ rtii tUlenyet^are. ,
l: rEry bttlea.rr-aoB gVmittardaank.nev{ré| i^.aléa.aa, anjY 9 monda: Kínos okoaabVe\' h^ptápigníl.\':\'lgaai Tolt-íertn belessék Wy-nen),1 eatHtt 1 Vitatni \' fateilegasi Vnlaa; Velemenysnussrlnt, ea- agy bisaetn, hogy a. irányban aok aaama^io4B|ki>s4saa^ra la-. laUn^a^akranv4a.l*a.jaag7Ó^r«Bal aa letnW.oknBBig» eaak is hallgatagain állal .UaőWynlt\'be, aiíiltkép^n^^alániery ny?U ifjta^^\'U.a^eA^Máaná akiíja Jt <S|itaaWsltBiaaa.»B^AaaraikMaak ften] ítMoJtt)sagaaaat;i;de mag aV.Tllagtol.jaanasf •tMtf^Li»1»» Bjandekooj, .Wioral »Dooli ;l(ngy«mlluti \'oalos ssaralra nem hillgat-•Vio eaeaael megssoUlek. Dá \'meg móat\'jut-\'aaseWW,>b0^nlá«aBaláaUomatmegináskép ia »«KraraahatnikVB™IldolTan^,miBÍoriatev imi tadonígnrsataj^m.kltünlelnj.\'Tárul ttleia aa ny gonjplati" fiiaa\'minik (adósnak leoni, &a aa ember psak íanltA I \' ; De Be\'li*eljejj«akiav« »»a, nőnem fog-J.nk a dbleghoa. ¦\'-> -i , - ;,.!,;>: , iBnandeesealabak alolaó esiaubaa salai, akjaafceaj csikkaLjnaly e|l(w\'»etef,|Ü nőisei, taUtinnee VmVtvmXXftmtiW\'mip jelimtr.V.rsíkí \'esirevelsrekrer "cahne etatélj defaosatum egyik pántjára, Tagad-balarttalan^/ bogy Qe. Htenobe, aantajiks!. :M|a — éasrarétolei álul figyelmesuifrm, .aalajiariptjn<iBt irányban nem. karsaerflbig lajealem fcf"niagBmal; d*e irifndetnclf.tf denS kosrtűensaíkrtgea, hoj^Qrí\'atpTO\'gr el. leanrsUaeK helyeseljem, ml«el<aaakisuim.álr laoakMisyebbeil, minta* njab>i laKola unta-
I ste>laaVllKálTrUnV\'bM»«)LÍfaiLW, a.10.bb1 tniTlel í r.tó, - eidöaiheteoeí )\' aW»yMgiAlf^att\'antlaa>iW|fan íaUoafc aaaakUaJéa. Annyi asoabaa Igaa, hogy s
haladokkal haladnánk no nr aasrával áljek, u
róttsoL .
.-g*m-.I*! megakarok nyugodni. Uindesáltat érintetlantll nem h«gyhatnm. hogy Gr. "Sleno ur oBon kÓrdéae ^toliigyÍBrmek eleinte csak ngyon ss\' ídegliirtyáján * lovö megfordított képül Útja, miként és mikor gyakorolhatná magái ajafíÖBfaeti«oijti|áflbél, keletkesfi
.jefeyanea^táslwiii?^ oeaa IgpM i^afíwag itiia vülaBstva.
Határaikor hinni a gyerioeb-gondolkaani kuvotkestetni atb :>.. ,..
H»»gr* rgy\'etfMak^fetl^ \'treni"
lát jól, ftrríl tan ártegjúbbsn gonduiktisé ta-nító adhat bisonyiiékot i hogyan agynere-Eett Bsallemi 1 á t ás esaktigysn gyakorlaton alapssik, ki sem fogja mégviutni. Igy tehát a régi bölcaekmég sem tévedt \'k any-nyír a, ba azt áttiták, hegy isi as idaghár-tyánkra esS megforditott képet eaért- nem litjuk taegforditvat mivel tapsasulás, as eltenkesöre Unit minket
Aíonban Grf 3tanoar még^jí jogiban van, ha nésetemé\'t megdönti^ mivel v$ ajábbkóri boleséssek állitátfl est ngy akarja; de agy faÍ88emt\'begy hibának meg Bem rovaodja ást, ha a régi tantélnlekrdl\'agykfinnyet. magf*-, lejtkesn,)i nom ;tndok(; hia^ B| {Utslkpri bet-nyomáiok íegUiMŐMbbaV\'ino^a \'
liigia, és ig^ nolenoVólansesB kannak\'nálam. ~\': - V\'J :!:-:::-;
Végfll vegye Gr. Steno nr lagbeaoSbb iá-, Umat, hegy csekély dolgoftatptaat ategtekln \', tésre méltatta éa, iegyeo m-ggy6s9dye, hagy hroaes utbaigasitásait mindenkor ssivesen endem.
SINGEK SAMU.
rövid Íd8 alatt olvá-ssembe.
Dr. AlbreíSi,^ gbMsborgeri iskola egyik klvüé bajnok^"
[inak\'tbbb bilelt meráaske-
kall, ha, hogy Qr. Bla- i említett rendaierl ily rSvi
ia elarultaJrt-aaag- gesnl. m v**r*t
raUpn Loess araiak, Tenytafel Mayt ajfikaSk
UtW^i»{«aiaS ár- \'.Dr. ABn/KOf. glHalo
yaoieiiaaar* , , v , r 1 ~ : ¦/. al-íll bajnakviin.kthbb.............
I» íeJnlEt OJondim balaíjnakabaladoax. äflnkaddl, mint Cb-Oibatlin urnák valameny-
er iSrtóhel 8», 8tea» ore. í-Uet liáéiyá - íwi ttoHTáajalrálVMlt, e gyorairá. t»ni-
ssih) felhosoit njabtú* Untelaleben Vaa- tisira b e re\'af é líVottiirt elkerfllbotlonal
Éssreyetelek
QrQnbanm Miksa ur\' v&lassárs.
A Zala-Somogyi KöslSny 4-Ik paámánsk TirdnnTágTfWíUlálll A alatt inegjelent kse-lemény-kát asompantból inaal ki | esek elr seje oserint Gísbeleberger readasera egy jó iryorairáa siTSnalmainak. aem fsfsl meg, s igy eiaerriuV nana raJkalawbató;! a másik\' •ásemponl Gabelaberger \'ren\'^aaéroaék; idenós kotott taailásáre e»iHfc»llhV""\'-i\'\'=
^Urlinbsnmnrn lapok legatóbbl aaamában es agyat: illet&leg: ^Tálaaaaval. aaerenoaéllat. bennBnket*) " ,
.\'Joggal Tárhattuk Tolna, hogy e rilassbsn órdemlages máltstiaáratslálttDkekét ssem-\' : pontnak, melyeket rörld koalemenyank tartalmason. , .;--i;í.\'\'M -I *.--;í!;:,\'ii i:
Fájdalom ! eaaledtirak. ^ .....; .
As; elsö. aaempaol, , mely , Oa&elaberger rends\'seránek tsnilnatáal joge Botta ágát von-\' ja kótajgbe, S mely\' ennélfogva koilemó-.aydnk lagfonteBebb reanét bópeai, Orfiabaau! ur valutában nreg-sen «riatetiki- Earh*al>r aaonbao! ennek.káraótlAaáal oly dolgokat vontul ni elfi,: m-lj ;ís as áltálnak rolveteU tárgygyal aamminemB öBssekiíttetiBbeB j1n-^ eaeuek, a oly \'Idei\'ülTal \'lepni a nyllri. noaság-elé, meiyet tiníta.jeitemü egyen\' 9H-jit dllá»pootiáa»k Tédalin^e aoeBBamihiwa-nált volna s mely nem egyéb, mint akAsoa-j \'sóg. ftlrevesetaBére oselaá-aáe Bt t e len ha-
\'\'»«?"*8- \' ¦ ¦ \'¦ • ¦ ¦ v\' ..
Ily, eljir\'iat \\Mtft-MUfatOj-"Off
liiassaak, felealegea, ¦ aaért ¦! \' a gyannaltáa -hitflnk > sserint\'\'már öttm\'egáa hordja a - tehe-
teiutaaég. béljrejíótn^iaaailjaket -.vonásától, \'a vju, torára, |hal0eVnrekj)aU^h^J\'|etnéoek \', layegte nrannsítassal lolupni\'.otT/aol 0>ea1l-
letes BsskSsekKél nem mérkOtnetank; Valóiban nem Irlgylendó\' .aerepl a ml-toktatén - aajoiljak aiflotyj eanW^ki >áaiá(, esalraslaV
vei. HjTi aaerepet ,meg; egyeatetnl Wpes.:. I MJt /eleit ,te^»Qr9nbanm, na sa alsó ^pontra ?-tt^\'—^—~?~^JS~1JJ—,A>....-,-L.„L^
. MegvétenaS1 gyaottsltáíaln klvBl egyebét.!íl-iI; \'•¦*ul><*:rir,í.\\r.^)n\\.
; Ili oaílból irta tehát .válásait;? Hlaaaá hai aUIláaaakat, ™|jtOabel»berg»r, Jendaserít amint a gyoraírás eaam*|éaek meg nem lete-.161 titolati íol.. váluaában nem aaárelTa\' nta akkor ugyan teljesén\'kosonyoa reánk\' náí-\' Te,/hWsje%TáaJanlW\'tBetiíyt ld».ia»t;U-oolU meg e. alapjában elblbá>oUgiyorslráat|
Eídig.GrSnWnajoXiVálaBaa oaak, l4^e_pont ."^L^^ÍiW.taa/latsflk-jne.\' kOBelebiriL ( <:Kosraménylnic máabdik^reBaé\'íribelB\'bér-\' gerendasorét Í4 ór. alatt. elvégesM lebe-
aattkBágeanek.
Nehogy asooban paastán toklntólyro lát-BSBBBUnk támaoBBadni, álljon itt a gabela-bergerféle rendaserbon hassnált kiválóbb rOviditések Oss&egf, a mint ások Ratsach mindeddig páratlan tankdnyvóben olfiaorol-tatoak.-¦:!.\'¦ f ¦
50 §. Jelények •.....107.
"—=------Böviditések- . —30r----
51 §. NóvelS - ...... 2.
52 8; Fokosáíi alakok V ... 9.
53 §. Mávmáaok ...... 33.
54 §. Alaksaarak..... 88,
55 |. Segédlgék . ... . . 102.
37 §. Elóragok.....
Utóragok . . .—. . G[ §. Ba^osattan beasádráaaek 63 g. Ealőnféle\'rOvlditéfek! . \'
59 éa 60 %. Idegen saávak
123. 778. 52. 2«.
as QBBBB8 rövidítések ezárna 162á.
Tehát oa&k a rendellenesen hassnált a&a-vak ösakege mág a peresek asámát ia me§-haladja|melyék aktt Orflnbanm nras egáas rendesért efvégesni ígéri. Hol vonnak, esen kival a readi.-eea kiirt asavak, h«)t vannak a hans^k JelolAaeaek saabályai, melyeknek aaáma pl. csak as e béngsónál meghaladja a iiaec, 7- hol vannak a betfl öBasetetelek; e hol van:mnvdenek AlStt a ranejsaer koreaója a\'lángelma-\'lHtagyoralrás ? Padlf eeak.:m :atibbl li6ríIbelfll Ttótaser annyi időt vess igénybe, mintás egéss rendsser megtnnqlá* an. A grákorltUot, mely a legalsó fukon is a tanToTyant assres tartamát IgéDyli ;— nem io emlitjak meg.
S a roppant\' kalsaast akarja Grüohaaia -a? 24 tanéra alatt elvégeant. Ily állltáiv iBelUtt csakugyan kétségbe kell Tonnánk G*rün-bsum ur képaettségét, ki alig köt magasabb Igényekét saját áÜásáhoB, ka *pí bat óra alatt dérbetdnak tartja. Ily mérvfl késsQlt-aeg EoelUtt aoatén «Ihiosasflk, bogy nem 24 óra, de 24 peres ia elegeadd ösosob tudománynak kimateUsára.
Gr^nbana nr Gabelaberger rendssere bs©> rbkttanit. L rendsser,;\'nfttl est egyik korábbi osrtkkflnksMB.-i klfejtBtttlk, sasi egyéb,, mint,alegmeréssafbbgyakorlati fogiMknnl-masa. minden nyal?tanialapnélkfll. 8 minthogy nem rendBsareB egéis roppant féred-¦ágbakerfll áat egéss térjadelraében elaaja-titani.-B mit nyer a tanuld, ha a nohéaQÓga-knt legyeöte ? ast, hegy a mit leirt még bis-tosan elolvaaniiiiem képes. Igy példáaíba a némát rendsaer sserjat reiat, referlron: ,ií a ít es I, ,»lb íritik. aa Így ia olvaíhűtó , reiteo f, é rtrteren. wähltest; emoB-dnt: -ich wHt das URdehen beirathen. igy is olvashatói > l> ka. will das mitdehsn boirpskea; épen igy a magyar rendes er ben Íb: eb boa és eh, betol ée-bö, fogok és fok, következő és MraitSíikeiváo As ho® Btb. teljesen egyformán iratnak.
L&jnj tb16 mily1 roppantXelanya lehet ily rendsBamak aa oal. baaBnáló egyénre) nésvo \'a caskngjan .megérdemli, bogy Grün bánra »nr oly^eUsantsággál ksljan annak védelmére ; csakhogy e dicsőséget ntm IrigyelJBk
[ Mi tehát^Grtobaamnr vilaasátas elíkdotű okoknál fégvs „ egyeldaloB — bogy as B saa-ˇaival\'éljflnk éa.bésaakarya balramogya-ráaéa\' a&t n jellemtolenségg«l határoa te;-mósBqtfliwkf lartjak, melyet,,saját érde* b« ssefiot méliánrolni annál is iukább kd-téleBságflnW. minthogy Gr^nhanm nr oly o&a-kosokét naisnéls oly eljárást k&vet aojáfr állás pontjának Védelmé! illetőleg, melyek--i nak letletBjtéaare a Uyalitis Bnótárábaa tik almai kifbjesótft nem találank.
, V r !.i ; GÜNTHER ANTAL í k. r. tanár.
f ia e 1 ©\'s é*mm k.
\' \' &«a.ogy«Bti|l Beveted. IU.
T.SserkesstgwI\'Ta\'Mt mint mait le-vetem ben\'említem, tB^eft\'balŐlera ; fa\' \'lest? \' \' valami ^ast\'todnUlllk ah higyje serrki, hog^< i bda^A1n>agy^piUÍSBteriar^ OU^kór^irt .aera, a^^^hptgy tán valami tiűaste latbet L ea kód tséget nyertem, vagy taUn .an árkinkiirirjl h egy nies tarséget rekeotrtettéll : reáitav Oh\' nem, lianfim kepsald ^leedyestt blva- ¦ megVáUsitottak ; a (náltiak > beíetkesett -
ger,renass«retHúrt alatt elvé gestri ietre-tetlcfonek ^allitjal-Ml «k^lltaa nteli^\'OSofí
r» »-GrflQlr*iuB^br ált^ , (__r_____r___m „„„.^ „
: meg^sra4»ij : Mtorkodonk;,Ja„ H!í^""TIt-o Uláld kl minek? igon Is a nálank litro-. .m.veI,o.É elvjjehetetíetisígnek ^tartjuk as jüvend« -tynkfllteto" egylet\'tlssteletbeli al-
*TJéftíUam M-v*laS«a * ifai ^dpa\'rUEi^iakr\'\' veftH elflaoUtoltat »iindekosnnk adni ste^éb\' >\'
A; programmai! annakl i^iéjébr \' raUmise^ esi: /
«niKna, • mésjalnil fcBalealeaj aa
latiViUstM» lrfJiu>t!Bá«aadB;iU t\'thgv aelfil Or^ataskaeV MiO^Mhf*^pr,Wam..í ,,.
nem la tud bele: semmit, hadd hallja meg án-. gyom RBBaony, Som. vagy, Ádám, Apropna e hó 6-én tartá esküvőjét llögyéítről Klion orvos or berényi Deutauh Jiilía kitnsBznny-nyal Ádándun, a Ukodnl"in\'7. országra stóla éa annyira, fényes volt, tiogy, cauk,a jelen volt ékícorok érán elélhetne Zala Somogy valamennyi ssegénye aratásig. A mulatság kivilágoa ki virradtig tartott. Jól aiett néx-ufm másnap reggel a BÍéfoki vaöuti hivatalnokokat— kik Kilitin végig,ugy aludták & vigalom édes gmlákt\'it a kocsiban basa falé ulaclokban, mint valami alföldi Jubáss-bun-da. Ecoo fényes lakodalmat a híres ádándi Hoge nniEeikálta kí, kinek aligha jó kereseti- nem volt es egyszer.. A BögérBl eszembe jut, b..gy midőn a vigalom előtti vacsorát feltálalták a oEJgányoknak, Kárcsont Istók cnimbalnioa illő módon keresltet vetett, ez.t meglátván a prímás, oldalba löki e ssavak<
kai: „A puHstdaág érje el, a bibaBZt fejedet, ut bányádíÚ kerestet, issen nem tréfli ám nera Vóaeru 1
Fenilletoníata nem vagyuk, hogy mindent teirjak mit eltek éa ittak, elég as nboz, hogy n lakodalom n agyas erü yolt, A» ujpár aaépen epj-roáslHiB Ülö v»lt, éljenek sokáig. Kár hogy a herényi uj k orcára ima ott nem volt, legulabb kü\'ötnbaéget tehetett volna a suk finum ital felett, ez úgyis annyira eorapetens magával, bogy képes egy hordóból — alá Bobcd 5 féle bort ereszteni egy csapon 8 ha akarja az olsö 12 kroB, utána 14 kros és igy ha káván»d erésst bozoti, somlait, küaa-lienyi, villámit — de csak egy csapon.
Épen midőn a sorokat irom, invitálnak Kilitire, Ádándra, Hidvégre bálba, mindenhol a korcsmáros feUegélésóre adatnak, mindenbe! van valami mulatság,"csak ebbe aBe-renyhe tesped as ember, itt a mulatságot ngy ia merjük: hegy ásjtáa.; melletti . áaaUi édes semmitsvaa, -ia „execulio11 — éa mások megkárosítása, Alig/bogy jólelkS ás Bse-reiatt tiflitelemiö prébá\'no® urnnbat e\'bó L-éra virradóra megrabolták s hosxá\' bélŐrni nem sikwrftlt, a ináa napra megrabolták a Bsegány dékányt, padlását feltörvén keservesen őst-raelt1 kuki\'tieaáját, lopták/«1, utána lopják as udvarokból b fát, én tóHem elviszik éjjel 1-pedÖba a tölteni való kukoricza csatát, egyiket az erdőssé len lovaitól akarják megfosztani éa igy tovább. Bizony azép ha igy megy. A darányi félelmes erdőben nem ritka ilyen mákvirágókat Ütni.
D^beaséljfink vígabb, históriákról is, pél-dáiU^rÓ^É^-a~ «1^ sse-
gény en^^^aí vád fákat ésokoll csempésa-\' ni, borona luek\'e"(,\'hogy énekért éhező oaalád-jának! kenyeret cseréljen, a mait héten any-nyiraöSBsevortó^ hihetőleg a iólelktl rebe-czi kerülök, hugy ma temetik. Derék emberekéi . . *f =Tsí|(ts ft .
Idajárásnak \'annyira ft .farsangolta magát, míaoerént moet egyre bAatböl, hogy sietve siet ssárngalnl kaaervaa könyeit s ast a rettenetes aart, malyet. mig Kanizsán sem Int\' ea emb^r. Ao-elujuU januanaa,hnn 19 nap esett s nem fóbb min? & Ifi, 3 csacsi lonVa-a hni-iMBRto aár áldasftt^KemJartosott_a rit-. kaoégeír &ösé látni, Bíínt-otat a tyakáss aa utkösopen, s a betegbea siető orvos mint hagyja el küceljáls gyalog jftrja meg A© uta^, no de annál"derl*Í(ehD*aV Idői jnrist roác, maholnap, kezdjflk a\'tavasai vetagetést, ha igy megy- - ¦ ¦ ¦.¦¦¦¦<¦\'
A ratiH héten Ültök meg egy komám hasánál leánya „melléüUaét" s ittunk — as ás a komám ivütt agy, mint egy nilast ló- Jókedvemben én is felköszöntöttem as öröm-apát, Ide irom a kőasöntést csak asért, bogy több,tárgyam már nincs ebbe a levélbe — mely igy kezdődik Kedves kurnám aram 1 loteö"JÓvoltából kívánom én kegyelmednek, bogy mindenekutánns annakutána meg*; ÍAlale«Bés^U4>a^qkáá<t tndnHUik^ugy-minidm{vtöap evany oy a l foldmrttt/bárqony-nyait^ku^t^--esttat; patkósa éggel kivert napra? ápkéalábbat> fhlangytái: kigyelmedet virradni a mennyei: felség^ tegye ast, hogy ne snkat Bsámlálgsasa\'a .kegyelméd ÁajssA-lait, liancuiiadnyt sQdissél Ontva ^egye)me>-dat nyukon, a mennyi ssáLmár tehuUoU főjéről (szegény knmátn már kopasz,} n bányán coak vannak a mennyei éfieiédségbiJl, egyébb: dolguk ne legyen^ ratlt\'A kegyelmed útjából söpörgessék a földi, gondokat, bbgy boldogságának, arany sarkantyús cslsmajia ludok poűfletrfja^h1 beoera ÉáVoBbdván, \' jötted vének kdlacss mlöd:g tale legyen piros egri borral.*s valahányssor egyet isaik belblo, tnindannyiiBor proBEÍtnt kiáltson vt>-lampidiyi ao|yem , booskorban járó angyali nemsetség, Br.hagy^a.netalántán osub) vagy hideglelés/ köasványrBrnia, rogénos ésmás: nett szeretem Wtegkég1; vendégképpen ke* rftlgetnó ssnmélya táját,1 két két parrtdlcBom-bell kiszolgált ciSss álljon ott kétffllUl V6á-fokoBB«l> s ketgeBéoTiahknt a hnnnét eljöttek, magát píddig ugy mártniraBsa minden boldog-aágkan, mint aa Adóndi Tiita osigány kuko-rloaaa kenyerét józBefnapi vásárkor a pin-csebeli pecsenyés(1CÖ avas ssirjábsn^ vagy
pedig mint Fário népét a vÜröQ tengerben, a aa pedig végtére éljOn\'aa a kegyetlen "ka-azáa, a ki minden embert asónánnk néz s lekaszálja kegyelmedet ia, ne hagyják a mennyel szekeresek - Bokáig\' íorspi>nt ,után járni koiiiám urantnsk czlfra tarkabarka lul-két, hanem jöjjenek hamar érte hat inásri- J lági fekete szürkével, s ugy vigyék be nagy trombitassóvol ama tágm mennyei pokol — akarom mondani plLyarba, ahol Ábrahám" Izsák és a többi zsidó pátriárkák háromeíef-liároosaáB vór&suadragoa czígány égbaro-pQlt hegedÜBEÓja mellett járják - bársony bugyogóban a kállai kettŐBt. Vívat 1 . . .
. Ma van as enyingi fényes nri bál — erről majd a jövő levélben kíthöR a
NAOYBEEÉNI CáQSZ.
Zala-somogyi tdrek.
A Jeles basánk fia Bakody Lajos zongora-muvéBs í.\'hé lS-\'kán esti T órakor a sőldfa vendéglő nagy termében hangvers«nyt ren-düzell. Müsorosata a következő : l) So n a te p a t h ó t i q u o, ozerzé Beutboven, elfladá a hangverBettyső 2.)jHunyadi Láasló Nyitány. Játaná Grflnbánra zenekara. 3.) 6bó* ist, átírta Bakody Lajos, elSadá a hang-versenysil. 4,J jj o l o a .sarny kürtre 5.) a.) Au fent balt dal SobuberttŐl, átírta Liast b\\ b.) M o 1 b á r d a l és c.) Marcbe de bra Voure siarzé éa ólBadá a hnng verseny bő; 6í) Egyveleg. „Tr o v a t o r e-ub»|, játszá Grán-bantn aenekara. 7.)aNépdalak b.). E á-koosy in^dnló, elöadá a hangversenyső. G hangversenyrőlíjövft lapankban bővebben ssólandunk,
A A jslmea táucETigalom mely a söldfa teremében\'tartatott még, egyike volt a leg-fényénebbeknek, melyeket valaha láttánk., Kaf$iio>á&;kitüntette; magát,, mhi\'t raih dig, a: sooekar, oaely élénkség éa asahályoB Össse-. vágó játék tekiálotében semmi kívánni valót nem hngyotÍ.hátra.
= A napokban volt alkalmunk látni egy; sene szó mellett tartott remekeléat, mely nem kevés nésŐt csali maga köré a jelenet különössége miatt. Két ökör volt a remekláa tárgya, melyek, egyikét a remekelő egy vágással teríte főidre mig a másik mfilylyel iámét egy raaszáros legény mérkőzött meg, caak a második vágásra ádá ki páráját. Aa egeszet terméattet<\'8ea tánca vigalom követte, mely majdnem LDQm$ruoagTa váltosott, aa alkalmasint vigyasatlanság következtében naeggyjüadtaa^ilDiakaflil által.
A (Oyá<a jetentéa.) Pákb Lajos maga és testvérei: VilmaSahvartBGns&távné, Johanna öflv. Kellnar Kárélyné, Károly.Pál, Mik-lóa, Mária Brees Öindorné, Gizella éo Berta nevében mélyen megasomorodott esivvel jelenti Baoretatt teatvirOk Pákb Albertnek a „Vasárnapi UJtéff\' 4s .Politíkal Djdonsá-gokw sserkoassajének, a Magyar tud. Akadémia és KIsfalttdy-Tánaság tagjának, fn-
{ lyó hó 10-kén délelőtl 11 órakor, életének 44-ik, évében, mellhártyalob kővetkeatóben tőrtént gyásBoa olbnaytát
A tamotaa a& ágestai hitv. egyháa osertar-tása asariiitf Fobrnár\'ls-éa délotán 4 órakor feg történni.
I Ppati február U-kéo, 1867. Béke ham-
| vairall
I A (Jelentesd Zalamegye gazdasági egy-I létének f. 1867 martina 12-én Zala-Bger&se-,
Í;en délelőtti 10 órakor tartandó k(5sgytl-éaéf«f melyen asalapasabályok értelme bsb-\' rlnt as egylet ajbolí Bservesésa, ilUatŐleg as | elnökség- igazgató választmány, a titkár és ! péoatárnok válaastása fog esakftsléeba vétetni : aa egylet t cs. tegjdl hásafini .Üaate-. lettel meghívatnak.
A közgyűlést megelŐső napon f. é, martina 11-ótt^aU-Egerssegen délután 4 órakor igasga tó-válásit mányi 6lés fog- tartatni, melyre aJ- c^. választmányt tagok minél Bsáansábban n^egjetenni falkénitbek. KsAt Zala-Egersseg, 1867 február 4-én, ::¦¦¦» J Qlavina Lajos
egyleti alelnök. AAb „Orvosi Hetilap" 18Ö7 jonu-árpl-éo oBt irjat Tőrök Jószef, helybeli gyógysaeréoB fegsaivarkál. Kátséget nem L óBanted, hogy helybeli bántalmak ellen leg-\' ésssaarfibben- éa leg&ikereabbén . hathatunk ; nly-sserek s>ltaIF melyek a ba.) eredési pontján alkalmáé tat, — Ujabb időben ennélfogva ! a helybeli gyógymód mind nagyobh tért yi-l\'vött\'kí magának. Esen elven alapszik Török [\' József gyógyaaerésa Ulálmánya, 1.1- na ideges s qbubsob fogfájásnál alknlmasható fog-i sslvarkák, melyek gyógyanyagja füat alak-\' jában beszivatvári, a bántalmazott idagvó-- gekkel kÖ^vjBtten~frintkezésbe jön, a ekkóp | osillapitófag hat. ilngy a hatás tökéletes la-J gyen, o löltnlaló nr njánlats sserinl, a faatöt néliány peresig a ssájában kall tarUni, s I asntánas orrort át kioro«Bteni. Aa (essma mindeneeittre|)életrev«ló, miért\' aat blavást ajánlhatjuk Ügyfeleink figyelmébe, kfllönö-son miután Török ur eljárása mellett még as e&rvBsartisáz és kőnnytt alkalmatáa; ByenBB«ólDÍC.,,lv \' \' \' \' f"
— O «s,.kir.. Apostoli Féliége.C 4. fahr, í;.ról kert TégféraoTífölh^
kereaBtar] valóságos apálflágiin^ vefisprémi. egyházmegyében, \'ErtTs^ád:aB\\siI.^4tewlr; b ^leatjereBÍiek legkagyelmaseblén\' adtitói- -,py»sni méltÓststott. \\:\\^\'\'\'!\'\';\'\\&ktí,)\'-\'\'f\'
A Van áaeireheaénk ol^iia^iakkal, leütni," \'{fogy WajditB J. kanyv«keréakádée4t(cÍ9ttl\' helyiségéből annak;\\t8ssómBs^aá^ ?1, moly yalödi kényelemmel) nJint\'afrÓl\' ál-\' kalmpnkvolt meggyőződni, a páratlén d Ioe-nsel vapfélazerelve. A több év tized Óta jó hirben álló Üzlet i helyiség változta áítal minden tokintothen emelkedni fog, a alkalmassá tétetik á közönség reoduleteinek bármi tekintetben megfelelni.
= A patikárias urakat io megbüntetik, P>oten 5 patikárius fujonkónt 1QQ n. ftr\'n\'lett megbüntetve azért, mert drágábban árulták aoBereket, mint az árszabályban van. Kínoséiért folyamodtak a n, m. helytartósdghos, itt azonban kérelmQkuek hely nem adatván, fisotní voltak kénytelenek. Ugy hisszük, hogy egy kis utánkővetésael suk szásaot lehetne yifErca rendelni a szenvedők javára. Ez lehet oka annak, hogy nsm minden patikában egyenlő a azerek ára.
P L.
— Lakatos Sándor táncsmSvéaa hasánk-fia a BZöldfa" termében tartatni hirdetett tánca kos somját nem tnartiua 2-án, mint előbbi azámunkhan közölve volt, hanem február 23-án szombaton fogja tartani, még pedig örömüuncp-eotélylyeL Beményl-Jflk.1 bogy 03 nrirendusztály es alkalommal asámoa megjelenésével fogja asere&caóltetni -derék táncamövéosünket.^
, Njllt levél,
t Kla gy^yaaeg*éaa arnák MapfajaSIbaa.
Élirjtán minden eddigi fáradozásom éredményTétéri volt, ugy bátor vagyok Önt nyíltan felkérni, szíveskedjék végre és valahára as lH63-ik évben Üzletemtől kapott könyvek, ás saját kese írásával nálam édes atyja halálakor megrendelt gyászjelentésekért járd
17 frt 60 kr, 1863-tdl interes fejében 4 a 40 „ 40 a postán Bsállttott fiae-
tési intö-levélért . . 5 „ — B összesen 27 irt. as első nyílt felnzólitáaom
után beküldött 10 frtot A
felvettem a hátralevő 17 frt beküldését kérem Nem ssólalnák fel e csekély Gaasegért nyíltan ha tudnám, hogy esen Ö«aseg Iefisetáaáre Ön képtelen, de meg vagyok gy ölöd ve, hogy A négyes fogat tulajdonosa annyit (örökölhetett boldogult édes atyjátólj hogy i&gY Ualet-vivfínél a boldogult gyáaz-I jelentéseit is lefi&etni képeafTaldig- Íf még többször lessek kénytelen es érdekben nyíltan ials&ólalni, esen felssó-Ittast mint harmadikat fogom nevexni.
- --WAJDIT3 JÓZSEF, \' nyomdatulajdonoa.
"S&^UXti posta.
8. fl.,A jelen ssamra raepkísoü. J0r5ra adásijuk.
81 Ered ok éa. Stm mAtestS.- <_
F. 8L Á válásit jelea aiámimk bocsa.
nuu.
Tévedés.
As egyiifr térvdtsai. Hibámat feHralIom! Ifemde mBBliowátafir" Kis baroa galambom 1
TjUd, ín ast gondoltam, — Vitkem eaak gaadolal -Hogy beblsd. nsiat enyém Soha\' bem vattással;\'
Titkol uakrear igaa, Bolí neháa libái, Do ríltem, bőgj leset A aaarakaak UanL \'
Hsndid, bojy boa 8ot%-... BHJkre-. Es éti rabba hittem, Illót ixirem éres«.
IIIHem,... ¦ Igy taredteai. Hibámat bevallam, NemdTTm^b«eiÍtB» Kii barna g(Jámbora ? I
---- DADATON.
\' ¦\' Gpan/öt «r«d«tibai {«4
\'^¦A\'^ra^ip^
földszintje vártu^vs^irolt, teliWjaXvphC-.Szilaj jókedvben a legsaebb, legeúnesabb,
legvonséb&.áUres^^^aífe^a^
sott fal...aU *iám**m&j?^0W^--l
szójáték szójáték, iwor\'fMjflX ium^iij^ -
mÍBoali ingarkedé^^ a-miden^
kedv éa.vidámaágot növ^ve^ tiplélvá^ :; V
J2gy szóval, as égési egy madridi" kame-.valeat volt. - -.\'.
Ti, kik mindig as\' olasz karnevál fölött firkáltok, kik elrage^jtai^ nyolt még nem láttatok, sjnwyúíben még " ráDzrpem vettinskTj^jjele^gyssar hn^ vegyetek részt nálénk <gy^^arnevalban n-^
sántán Ítéljetek. _____-
Nézzétek e hall&msást, erajgáot, q harang-coengéflü nevelést, e maootygáet,éeattögási; — halljátok osép nyelvünket két\' grahatáj- li kon átboagsani, kellemesén, minta Xenll-nek ezöat ballámai Granadának granat-~és narancsligetein átcaOrgvdesnek; suttogva mint as égi zephir az illatos narancsvirágokon áilcngedex! jajjetek fe neszetek szép aBBEooyainkftt és leányainkat! - \'
Ott a kclloindü/andalaeiai, Itt^egy leány ^ Eatramadnrából, amott Valaneiánák egy bQuke hölgyé, s itt, itt égessen kóaelbdo egy manola •) egy kedves kia". msnola I h-meritftk a mmolat, tudjátok mi 0?. A mán\'»-la eszményképe, ssemelyesitője a esadridi női keltemnek, úrnője, ssarookl nrheje májúinknak, királynője fiául embereinknek, éke, virága, reménye ásóknak 1 Ő talvilági lény e fuldüo aiöilíak esamonykép4b« Öltöztetve. Késsetek csak ést íttmeilettánk a bírni fogjátok képét egy manoláBak 1 Késsetek, mily hanyagul b mégta oly klmondhatlan szépen fekasik vállain maolillje; aera rejt eletől&nk irigyen egy vakító hattyuay/okat; nézzétek es angyali termetet, o ezen egy to-pánykábn rejtett legealn«>ob lábacskát. Fáj* dalom, arcxaol van rejtve, egy csínos álarca alá Qgyan, de-álarca mágia caak áhirsa marad. Pedig b szép nyak, s lángoló szemek, a mozgó fejecske, a legdúsabb haj fodruk mily nagy remények™ jugoBltsnak I Bizonyára Icgsaebb fogáig le glnboreab ajkai, l«g- \' rósaáB&bb arcsa, s legasínofiabb orr ócskája van I
Igy gondolkozott kőről balul egy osép, b a legelőkelőbb családok egyikéből származó fiatal-ember, egy ily maauussemlélelébe merülve. Egyezerre as ide ode mo&gé fejeeske megfordul, a manóin, sseaiejírarflsta} emberé^ ivei találkoznak, as előbbi fölemeli ss egyik lábacskáját, s aa utóbbi felé kösetedijL — mily nemes tartás, mily ékes b mégis királynői járás, —
De mily csoda!kosi* I A manola\'paks, bársonypaha kesét a fiatal emberébe Tcktati.
„Jó estél, don Angel I"
nJó estét, aogelita mlala volt a fiatal ember feleletei ;- \' . •. i , .
Evvel a társalgás Tégett ért volna, de a manola nem eng^ekL^Aa^^rtMosnS\'a Ur-saaág Jobb osztályaiból valÓ-voh, ísmeré as egéas világot b essesogntf aa égéea világ fölött.
„Tegnap este,B úgymond a fiatalembir-hes, „nem voltál a porosa követség tánca-estélyen ?" "
„Valóban sajnálom, de igán fáradt voltam."
„Olyannyira táncsottál tegnapelőtt Vclle grófnőnél V".
flTe io ott voltál?"
„Ott voltam-e! Veled-lAncsohao.0
„Te? — velem ?° \'
„Igen 1 — ón veled 1" ¦ , ...
„sportyolc-vmgy-frtneaüt?- _,. .
BMindketlütu - , ,
BTe tehát — ?¦¦.. t
„Egyike vagyok acoknak kik reléd Ián-. . caoltak."
Mély gondolkosas&fiafal ember réssérŐl,T egéss tegoapaloiti táseakartyájáa. átfnteil elméjében, de hiába.
"„Kérlek, matasd ke»^«dfl%r-
nNem, nem, kesén igen. fekete és ősanya,¦ ,
„Bocsáss meg, de ea mm Igaalatert est ¦., ki nem mondanád."
„Pedig mégis ngy Tanl^
„Semmit sem teaa» én látni akarom I" . ¦ .
„De éa meg neHviksrom losgmnUníl — Apropót, Angel barátom, -fej tegnapelőti d*^ -na AraaldeávaltávBflrgŐnyóstéfia, már ngy , a ds^mak aodronyalal4 r.,;j
„Én ?1 —De-keriek motaaA kaaedetiT , „Te^apílStt eser alkumé lett vo^sraxfc; látni, de akkor rrtm.irkj^ra*a én nenss-ksrokl — Elniéss^óliiB^franasaBJIvét-^ Bég táneseBtélyérof,í *,¦¦ ~ :--,t\'\\^-
, „Háuttt^álls^iigsmW., . . ,.i •
„-Miért há:attT^lálastT^TUokim^ vulemT?. a.h* Ú^bloxdt^^m
»>"Madridl- eriaetta _
^ gondom ImiI- . .6 Vmwb^ iijtlal aksr/sk K"1
yvjJ*^}lf«{7»".l>* ms.Knfo^akswW
WmixMtaatj.
~\' itm-ití..? .-.i.i1
mri»óVtrjS^-k«ij|a MiWiiV-iltalAiJtirMnjt
"?sfiMBftk«L iTrSttHtMÍ * HéfJBlnnií-;¦"• **>
lob di. 11 -^M/ürai;* _.>J^i.;.\' ¦ : :t;;if: ife\':_J! ~;
iáii«r»o,ba mstkontonmakarool"
gln»JiHé^UQdar0ÍTt egy .JkjUtfai
nat raQv8Tt.lt. Ax. tubit kínok egea* eatójrí^ \'\'egéazépjtil át utlvaf.lt, ktro a leggyöngédebb,; \' aaafelmi vallómiank\'sT píiaaViolt, «gy^«í«r»ij--kgy^andok. néger no* vjiíit ^oha8,ajn me-gVolf:fpfcb^.álarüs<ia mulatságba, volt ero»
éa rraVcatk \'\'klrVelarg Wr(tiM\\Lljé\\vyv*gf ~n«ni.VógVotg«bn haUiiial\'nágát. A nígV ttooaiorémbari" a barde nejénél állott,- bogy1 a; bamunflifet mind Uthnbaa. lEfoysserra a bejfP lehtS aaiilga \'egy^iUvik: afflitteti, mofyrratt! >bang»ftáa «gv1 \'tsJlWa élréftett hitrt orJntstt \' ^Jblórjnn,\' &LrrtAioá» tí^lW, klóektsét,-
tö ?8 gkááiGilgA ál tal .4 noran ismeretes volt,1 AteigoV níaaolylyal fgy asólt hossá :\'
-^Nu feladja,- al,\' don Angel^a^ elsÖfran-oa\'iit,\' BMlyafcita^maanak ;igót|flnk
Aa odofl hangfolj-arn larnarotoa volt dori Angol elbtt, aa ismeretlen-nfié volt, a dal Friniscine ssinhásban. ,í;ík;i <¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦..! ¦
¦ n>Mi egymásnak franesfáf ipértönk — as - ^tsőjxancxiát? Mi?" volt-a csodálkozó kér-
i„Mlty íosk\'ail.ltik\'eBeta Tan begyednek C « monda a aaép^mArtjnÍBnÖ. - -\' • „Mikor ós hol ? ha szabad kfirdeBnoml" 1 „Mlkbr? —\'\'Végnapr — Hói? — A del Frmciprt saíriháabkn 1"
nDe nekem nem volt szerencsém, nagyaá-godat.lalhfitni I" <N ¦ •- . . • „Nem látott Tl Híbb egytitt vacsoráltunk \\ Ha nem- hi«i, liftgy\' íga&at mondok: któ o tarosa\' ?« \' 1
E sajtunkkal egy¦ tárcsát vön olt), mely tlon Angt-1 Inlnjdona volt, » melyei tegnapi rémülóaóben elfutásakor visszahagyott. . . „Hojjyan ?—\'Lehetséges volna ? —Nagysád volt ategn/ipt. nod. .. négnrnő ?a
„Igen, barátom, en voltam 1 Ma ia el fog fulnr elOlem ?« ; • n
Micitní értetődik, 6ogy den, AngeLnem is : ét\'é ffitlsát. .......
¦Ö* SS Jj> LS "3?<X 0L3IHN OK."
art «aljat^Bja^l^fsd s^. vdt.ri1e.ss .dybW.. avy &«jkk*Bj jS,—, KJ"*-* a^aaflaie^an* — . .IfaiykaBáic \'irH\'Vff^flft *\'sySifaldr p.agaokon ti^Mjhábh
relaakyYWBjfS^^ijI» » eaí^^r.aé"*?*; B>!*^i?"t nté; bA: H4ü Lia^*á«ftj .takioiaBl} > ÍaajW-tl*ltl
fol7^1l^,^i3^i|^!?^l^i\'r--..u-i-," ¦¦ Jttaftfi Arak i daú. sua ali iati aaajként- a. ; faylybalj piMcoBicH-^aa MttMi<«« Afrtfl0 Mr-«, f"*<»:
f.» a.Ííi-*VpsiatW^i^ \' tosto* s: IV
fiu sr^\'J-«4^«ff:*^i,t\'^t%ilrf:i;l" 1 Pobidtbf ajna»ireirf«^\'**»Q\'»A\'\':— Faamlr^AUs f
i~a W1& \'urka é\'ftt\'Sa\'a-W Qobó alaUVcndii 8 fri4S>Sr;-T i si aiK\',;,,\'\'IlnpAI4Bki ^tf fci*n Ss^rtikanW-i
\' t»Jétrotu\' rrakoljpilii^im&\'k »3 20frUi^-,iiof»i
-:s^.«,Sf*-.ia--(»\'/A fri- Ilprk3 25 fri. Mver-MrSVj: \'(uuijh* Q*lal| akilr- ?1 telida- litri, ci bili»-ib4rtk<»^t^tiiziitlfcJnt. -! 11 -r \' -
^;ui3*Wok .frWr h "fUrBa («cbHlerl \'ttfatHU
wVtttiktlalb^U— t-nn*» 8 fri -IO fri — Tlliinrl *« 44tU.fc3niotiJiiiij.J4—.I3jf.( Uj;1<ii»pl.l>fa;r?\\t5*1 ..(aeUUtfl ;A«.r«^r; 7..,fljt-r» irt rr kc, il^aafeiwki \'twréktS^S- éa laU-lki frhér IS-15 fr*. «L>!0lIBt-\'\'^VlafH 40 frt — kr- Ei^.U— 4S1 frtrKIJUnaif&f tyivijo 4ra 75 frL "— T>h4r rboaj 4r*-f ftt "«w-T"rrr >fisv.\'MnMll\'4f*s, \' " ¦ \' " A * i\'»"\'^ \'i-
.\\>kaais-al pincaf, árakfebr. SO.
\' Bora» itcsfjo 13 kr. Loa>4>> Ifm^Ea < 8 A\'- Btvb, lloiá|i-8*r. kttleaitcs, 8 kr. ÖarBonja ui-íöjo 90kr— l ft 10 kr. Mkrh..h»a fontja li kr. Jahkna Tony* tO kr. Sert-a-hen foáija SO kr. maat«*>: SS fjf — kri Zifr
fiwtja 42,\'kr\' \'Uaiiliuti at& saj« rlí ifrr.— ^kr- Zbohi-Iji-liiri.raAlsA^a. 9 fr. — kr. Kaejrarlístt f<iiuti« fi ir. Kok>»iWJLft foni;* 4 kr. Arpailtra íbntjs S kr. : K^lckiUA fnotj* 8 kr-, Rla»kfcut fostfs 18 W. Faoiaj foulja 60 kr. RűV«>«if«/ fontja\'« \'kr. Lriam.jTjJ.j footjn\'SOkr. Ujbor ltttrfj* l&fcrj —wObor Uuajai 90 \'kr- P bU air itoíéiflllkr K»nf<fsi s«rr |»caajt |fl kr. Otboas-pAítaka ildij.-.6? y. Tartólj-piÜni* iics*jt 49 kr_ asUva-pallaka .Itsséjs 80 ti?rH*m fnffSJO ..aiABBája :í4 írt. kr1 ÖnUUla^rs^JUit^rlfa (ontja Si kr: ttirttHt-^foirtla Str. kn^saasaa ilmtia. 94 kr.
B- fantlft ,10-kr. ja>aa&ff* jfr,8,
¦i.sav Pnhof*
Sto í frt ~; kr.iiV^ejraf* SJo 6 fri— kr P**t.en tai-rSje 40 kr. Riéaa mAsiAjs 0 frt 6ö kr- fiulsiB s> 50 kr Kender font|a &S kr. Lm fontja CO kr.
< QpcöI pénEárrolyacia íebr.
5% mL-Ulique^ 61.80; ö*fm namz. kfiloaon 71.90; ,1860-k. álladalmi kölcsön 9i). 2u j btvnkrésavanyok 764T— hitelintézeti réss-vBnyek UÖtf L*andon 127.30; estist agio 120.—i arany darabja tí frt—kr.
FelelSa szerkeszt51 Wajdiia Jóastóf,
jjjüJc-IuJ\'
\'zUaaw^ ariaa-\'tI4a^ ilLanAar.
bos ffPoifa.y&* l^oa-taUs iB»Uiaorr «Jiifa>tS*aiavsuu*).; kOn»*ff áToibStáasmi-AdAnisáti\'íg^lpiAlrt,^Iwana^tábsia* iraa^l|ttnaii«b.
\' B dr$»di Páter,
7 \' " 1 \' n Sia telasi aMlaar,i ,
tarért ictnllitr^^ 1
urak-; liö!g)ek- és pernekeluiek
jl-a.,[|:-.„ ¦:ii|\'lV*f;e»^tí«ll»HVc>íi6r- - —------^
vásiBOJi^as^an^.JUzpoiijtt rÁUSra \'
. l.s.l^.Ui- ím ltfjiAb kc.i tíii.ii
innlri. «1«.. n|3»*c»M * wnplili an«* , . ,
olttd -ftriuieri1 \'na|TMa,\'l^lfMbs DWrtHdriA.1 Uwibtir.! b TTBfaF--ejobtf «»KT.UiMÍrtí.T\'Ufai rttt-tnAa; ahurt- kay^liwo jAraa átutalom -tl..a)i»at|«n..^ltll..l> «¦ áM- *, W4l->rrt<°i>"i fjialua.
ffi^\'oif^lwek, leéjobb^inaiiniutka. >>
r.a<Aáa^.^!^i5.\'.^mii.1 »-1h-- vj «ay»» Unt | nnn-»^irilr»4»Wid>w»%\'¦ »wc..\'yTtaaitirTi\'wirar.i,\'! ,
Il. k .t(JlalBfleB aagj-fákar éa,p«no>ai alinea [ik4qI,\' Á. ok/ .^llpl
O aaljrl i-aWi^faiJaj ^ZZ.
Xofjfls. rswbwaji;
4jr^t»j»tW kialjittat.^O\'li lai?-\' ürik ytt ittat.TAaasskW II lk k.lj! eJaa\'o ft SO krj -\'V\'i\'.\'t\'
.LitjbJmtAiilSI^ SO te
^i^iiy-1 \' é§ rz&s|^ rérti^ és (tölgy-
a Urgnjahb cavjt^tzletes^bb par|si! niinta azeríat szállítós:|
iLÜietetleii olcsó &rért.
H058ZÜ UBI- rfOiORltjb.CZ, i^pr. aattat, (n^Aagoa aranyosra
TART 8«<J« a«m*l|ys* a^fi*W|-T;>0, ;it, 13, 15 írt . IIUYJD UKI> «i Aüí.PÍULÁMTEs.lSpr. «Qat, iftstlayoa aiasyosrSs1 vág ?tnoi aranytijfil jilfut» 4, -6, 6. B. IP; 13 frt I . • i iLRLL/iíÜ^^\'VtTí^RETALuí\'"«nőtHi"Á.«laiYe , kB • txi^j ajOu^\'ufl* |l ,~ \' kfli, oiBftbuI vsp> 3mu jano^nvsl átftitvi, Í, S.\'-ttf.-\'fS, V)1^-LBLH, ISfr, csflst TSB7 lau asann>/ai it/ntott, aimaéí Bomáaca«^
1 ioti BÖ-kr, lit.M/.\'sí\' ffTW.\' 1 ¦¦ ¦ 8ZirtCslKttK,\' <rSsv^>HH<s«» «oaaM-a ^ -«omiucawtt jL^Jk fri.
RJ^NO-fiOMBOK, tSprr ciOM." aian3TOT«TTJBT Snaa \' - \'M**VaM.i somiac\'aoiott áa kitrol JB kr, 1 \' ~\' KtZFUDORiOQIlSiQKiliiyr.
vaU^^akSiAfrt
arakwanvltii.|)i. J, *, 3 fri,.
Or-
Dati tlOHBQ Ki 11 »rr. ; bariate aravroar a Wy alfawa, ais)a{ ^uaijuici.a.11, bini 1:40, >.\' a, S mj\'--"-/l^riiMIlrti*pr- nflat,-3niai wurejal inoilra, link et aoaaia» VTJ\'.llIUaVu.aoi, tS«IUI\'4tllia«i <, *••*\'•••"»\' FEC.aVtUVDBCIjilSsV. ««•», ataajval Uatva,\'S,< <!U>,\'S; i; SIH.< Ml aranyfaara, Saiatf anaj-"-"WisllÉk \'
ÍBtKÖÍÍffl OSVJH. i\'MAJ ^litaal
Ptwpt. a>IWM dBVttay^n|tt\'T^^kit B.iy.\'-gak rfty<OiBWj.Ta_il zi-Tald^ lasaqla aa^battB-l».»»- « n 60 kr tri;, ebit Irt. iini;V| ¦l^»}^a^al^jftsy|ljite^ » «i *fM^|V
•lo\'.
Keaa nöi1ngek,:37i >
I Tiaaqs^ttasak kuianl 1 M luljrtriair 1.4 Miri
UJ dj.a*a:áatf.;*. rartttite. fcMAB.. Il M:kfJ>:\'ewfcJ.|Bft; ao,^a. Eatola. aj ol>«». >mu,1 f> b^TJ/TJaiya-ft toka.. i aU^AalWWtyt^WWk^drlUklilV "]~ ktiT k\'«M« Ja\'IHitlj. <aak 7 k
a:ttaCTk»iaar«.toa^M H^akSJO.
VlYat4Mk, llMliiiiiMaWSkWkSI kl.lllMkSI
gii Jla»»».riaiik I^S. iMntofMI «-Q.HJa»oS,\'<JtC_
WI «Maga, Bt*.- -rtaBnJtl »-«M» «dakrua. »o kT-7
wt ffaW^^awtiHisroisas» tefSiU V » só~i7
Ijamata Üisn wlMaj*.lrft^»!r^ertfc**ií»íkJ;. -
IiBgBiiDBaasb va
l,.»SriMmk Iriusl mg n\'uniti; JV***Wbt*iHtimu ftT~
/ttaakba» ikWahrflaaíJaakJu^.
^ .....;n ..,1) |--iit :(;¦¦.¦...-.., ^......
,ip^ÓEIK «late )^ao,,2 ifi jifálji. mtuat. , ,, ,
il.,• i\'^í^^t <JH>i)WSil,tassisi ir.Jtstuatak, JiUkil,»l)aw. a*fc\'— IaegY«Ddal&kiiS k\'lq^ii|B#lfSa^ teljMUlalafik, utanréual, „j_
" - \' Frma-fiaiCsw.
SS^»S|alSIS!lllll sssssfll|l 11, : ts,.... Sica. \'..\'"\'„\',\'
Birdetmeiiy!
-~MxJS-BTm f.I. ir.rt j.lipi« ai.II.tl, valedi: A.mtall.^l -ta>l^\'S^SMj^Jis4nttk.l Untata*\' t-an.U-a.MS.k\' bitiit-s:\' ~)ffil>Mollailtli7a.l«C> Tinaa-aatUnlUVIinilioalllc.«am*h\\
rar-rAkincbaa, Modi,: Tti«hIaiiIoa ..rll..n.-aiUlt. \'
«-i-íJrt"»i«l «"Miivf.\'il te**\'«fcta^,JI\'SJ!1|j aj
4.B0— 6—7 « a I^SdőbWSU:1\'-1/\' Hht l tnca^aaaoa daaiaai.tSttUkasiJk 6—tL 8 flvw-a^saomakS. T-t-M 1 darab e aumalyT. vai...aalal-taritU fi—ft^k.fi^ávlí\'j, |i.>fl 814vK~ar.aniln> «1 «laioa laiBaU-a.iUllttIW|l 1M, 0 R, 1 .aragli ™mffjn\\*IA "anuJtaritit ÍJKI-i—il\'l^i\'rJ.- \'
I^fiBBBtabb. tao. Ia«. Sbobi ittiabBrtl krndtik
JrlS. uu.r-kipaa
nii-littyklaSr,Jjw-
-db;.J|S aaamaljrrfl-jra^ atlaa-damatl-aj
wftUUb ,1U» «VssaaSI aaBÜjilaak, BT^sUiaUri \'tnaafeí \'Ü7iÍ~ÍbVíT
. ^___»mmhPS.:
ll-lt
~ ¦* " ía*r:#steii.L(irn»íll.
erti, Wien,
VJja,Martlk»I5k,"rJfiokéots», so, iomW ktB.UgSii.BUbl>.\',, ! «JMWttitwrlwfcs -Mtlfls».s 4-1 (twin,
: i éb so riW. 6»«.iIi:.a«i.B io—li—r« f}. ,\'\' \' \'.......:""!
.Ví1k„sil.^l«»v1HB.S7S4 s*Hat urtwJl .«|ssok\'\'jtJLtt>K-<.....sfV
J3-.ll.!Ab^8ijSft|,4lto«syrtfa«lM iaOTBlvfaa.B\'lS-411\'ftlt\' :,\'•! j: *^lMil*».^írai «a.» at»»*aSS»^J»r^|S,«i(|I
jJ»is«I.«-V4|siU!s,\'ika>»"l«l«-
^aatalkmidS BtaJbS—T.fei^-i ¦ li,win:iuli>iu LtM, »M,-.tJil>n"\'ii tirilrilatiiV, "[¦"\'¦¦" raVa, B.fifl.-WOIa.l.rfBaBialib, ;
.. . So. i.m.no tK ,-iri""\'"\'<.v"/. , ^An». iti iMjJ.kl. di,.i íJa.^ib>X"»»o,.\'•, "...... <
Ya.«»BjjiH tojiOpB SJ0. i_4 W.slh^SloBabbv, . - . , -I\'1!AtS-l\'-jBSff ^ÉINaM<Bk . llsjlftftsW. tasMss iaslsjktasy,\'
^r^!l.l lab. ¦ tae».|J)iwiB,Lfun.
las.k, .iBBlf..;
»..........UmIim nroi ailaak* ._,----,___
• |«l»«t^s»aiss»wait)l^
\'Vf\' ii
Wyojtstsk keiűnkist a saerancse felé.
few5VW flBWQ -
ieiial már tuaralTJs\'fl.és! risemi, ss iUi ¦ íiiíüas-«uraJ^vekibBaattf álbVlThámV, \'koTetkesi>\' éa még\' mia <oN^itinkli«l : ZUt, SST6, 3S58, SMft, 1W4.637. \' SS74, SÍS,1 S4S4, a «. ntogr<»itl«lols i«:pénsb«niscnt«K btkaldiio ntan kovclketBlog kap-
halbakiigariré nyéket r .....
\'1 drb igóriscy 2\'/, ftt.
- • uHu- \'
. _ Kívánatra a hivatalos, sorsjegyhnsási jegyaá-\' „ \\*y. tnegkflldetnek^ áa a nyeremények a&oonal kéa-Si, Itasittetnek. .¦.<... i
1 < Ha a kiváni sorozatból nem Tolna már elSlét, \' lkakkor aa egy mia által póloltallk. . !
\' péwrálti Siaibon. 1
...... TCamtbnertlniBQo Kr. 8,
\'i li \' l\' \'" \' I i-lir n f - ;— ¦
Inrírojtaak kosunkét s ssseroncae felé.
¦ " ¦¦\' -^eí^zo\'s \'fogfájdálmak.
*\'\'nT(8Ía stfén la tabb Jév««í\'U esiboá 1op«ydAlamtdl gyOtűrtaii larlt; assHttTssUi kflatU t«bb«a ajialották flooek .Anatieriu Saájri-)I s4tífía).áf\'léa azt, o5niiqel kassaálnl kezdem.-oly fldTBa ?njd-,
zaáayb tanavnultaai. miazerint nyilrttaoa kanSaetoatet kljeleatenf \\st nsm.tttOManstoar. , . .. " -?
FA8H0LD LIPÓT». \' >asajosjsjár*tatajdoa0a Oécabao.
\' , ím Hoaenborg J« *¦ P» ^raknál, .....¦ -
Cj»»Iriljr^ k|aá,ról. asab*.
JtUi
•jTnphlanbaii .^.tííii.;
FOCSZfUMRK
legujahh ilmsliboak «UsBaettissar
tuffiteli W ¦!
ii Saaujistó AI..KanUaúi| Fessalhofer. József Welliűcli, Ilo-«snfsU:A.^i(»\'tBS«<sllrsrs;4r.K$l>i*wk*4..... ,~
t^toatf1 f^UaltUójo.- V^ Pestone .
;t. t<:. j,, t ¦- jk^rsly^aí^z^y^ris; sr,\' a. \'¦\' "\' ;\';,iAra Day kataly4ilía%,f\'ft.:J&lsc^b,fiU :br. \' \'
\'ívli.vlií „!¦.!. ü uAu-stii.atkozat. i •-,
:L i, ...VI alilllrtblc. itUsiV\'ia. KVíiíi.ijíb.\'IttSUeSaU\'PalrtíUhaij"1 .lS|)(rd(\'ffi1hl.ktYB érerank majcnAityiaklaltiiBi \'T3Hlk^JAaaaf--KTAa7\'11 •¦wt*aa hr \'kIM \'W.,ll,tl insya«.ekVtk:.IV.s«alwaak.n^v .-»iM-,i«.0Ji*v..[ fcaalaílanirt.* furája. Jleayftj«H»HIWq.ttalMI klf.i>ml t. <a qjPt, , tal ^bifiak ...cyiink aj\\nlaoi,mfB4a^ikB.k, kik q«tan . nuyW:a(l uan. tiar.b»l4»>l m^nem í.n^mík., J , " " ••" \'.•J.": :.\\ \'^TP:"
\'"\'ll ¦\'¦ ¦¦<\'\'•¦?• ^•-•¦¦\'.-l \'K-i! il ll.\'Hl
\' FtÖW líTPíÍH, k«^!ll«4,l
.>!|\':\'íI:^Mt;;\'\'F"77\'Í\'i ,ii;i lad.\'
___»B laBWRttlt., -\'
, H\'-ll P«t.liliir*^a;IHI."lSM: 1HÜHÓCZY UABOll, ÜtiM l»tM. •