Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.9 MB
2010-02-04 19:38:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1834
4902
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fii Hl
7. s/Ám 1867. mar4HW-l*öttr-"
Mii
i . ., , .... üt^y-X
t II f) T, fii
\'tűi fiíOlOS
-Minden W J^ÍB"lO-in,[^|20-kÍn ... egéas Irea.. (
Eazerkrr-.-gtői ír«iU én Ritádé hlvntal:
WAJDIT9 JÓZSEF bC^ijTktreíkedíaébcn.
ereskedclefn, ipar, g^dászat. tudomány és művészei ptMffl.
JSlöfiaetésn föltételek : :
Ilelyben háahois hartlíeeaJ ferdékre postán löldVo i [\' Epóti íttb s - 4 írt. — ír, ¦ h.. ¦
|- - F-ét ítn\' -. -.* . ... • í
t tiot tae^yoa DctltaorírtliKEnf 7 far: a-nor 6 ca ramt-tm toTÍbbí betkutá^rl 5 ír IiéfjegdiJ tsiaácD rRygi beiEtat^tnut 30 kx A »Nj.ll téren\' «S7 P\'tit Bar brikuuui dija 10 fcr
I ,I-tirdt»t-é*^k, „"""rí.
I li 0 « I> iir^ ti >Jf kJ. " ¦ ¦
| v&lAmiDt Tidtíd \'-""fl-lVMiTnmiTTra Wíri^Martribim
As oj\'íífilelöa magyar minís-terluni. • ¦
\'Midőn azon férfiaknak, kik a nagy munkára, hazánk alkotmányának teljes* ,éa. tettleges vi-**a*l,itátára vaanak h>-"vatva, lia adni sieiUnkv-kedvesidolgot vélónk tennr olvraórrfkTjak-kiiierti szövegül ez ország kolrniányáralépí férfi-i ak életének .bársaak legfőbb .vonásait rövid vázlatban, közölni., <r:,:. \'
- ¦ Aa 1567.ki feleloB\'-niajryBr ministe-rium elnöke: grtf AaHlty flyah, ki a. korjiányllun egyszersmíbdatontos honvédelmi .Mrozát is..elfogadta. Ha Deák Fereneznek knsibnhetjllk, hogy o jelen Bzererrcsts fordulathoz a vafódi alapot Temek1 fóhrataival-\' a a töVe \' -zzármozott llozosOgyí munkálattal megletette; el kell. ismernünk.azt i-h), hogy ez alapon a kivitel legf »bb érdeme -elsd.;rendben gr. Andrásay Gyulát illeti; a: 8 fáradhst-ismii\'gának,- -kitartó erélyének. állam\' férfiúi magas tehetségének, egész egyéniségének a teljes örfeláhiozásáiiak kall
. tuU|dot\\itanunk.-asiaddig.k)yivoU-aik«rt. \' IQrof\' AMbrie-ajr Gyubs \'Maa-iaaJ «1«
• letett.\'\'T!^§p-máhya-t MtyMWEai-a t*-\' paaztalás, elet éa nagy. világ iskoláit (Éti* riipa mirelt araságainak; benfa^iaával folytatta. 1847-beji mint Zemplénraegye köVleia tilt a* ntolíó pononyi >onai<%-gj-Ulféen; rérat tett\'a\' 48-\'tki törrények ol.íotüá^an; egyauriqiind « niegyfje-he)i \\ Tiuaiuiabályocd- \'társulat elnöke Ivolt.: 164é-ban Zemplántne@yei:fitispáni
• kitébe Ültette o magyar kormány, a ké-BÖbB\'ai 8» foiapánok tn{Sdjám\' ssertiélye-sen víiet|é""megyíji 8h)(enVt>\'\'aál»lo\'j(it
i qweeTi^i ütkoaetbe.. 18<a. !De,breaenbe követvéna kornuinyV öttúl kUlbn»» ktlld«i<aaei nMf bhv«Kmitamrnápolyb« nlaiott. i; forradalom Wgmfével, haii-^jáb\'ayaáka^m.té\'rhetvjrii.páriiiba ment . * onnan, évek, mnlví jobelett;wmé\'t ba^a. ¦ l&eO-bbrtüaiét Zamplé|imeg;e.fBia{ain-ságáva^klnélItttott még, de inkább akar> " vV^h rnlnt kípvUeW oolgálni hátija 11-. gyének, azt Vi<aiautaa|tott% a a^ oraiág-j, gyttléjeji.mint as DeákipórtegyiMegkl-
• i tUnSbb itagjai ízerapeit. i \'At\' il8B&-ki; or-\' SEátfgrnbSítrJ\'Kniét á»W kerOlet-képTi-
\'\'.Mfcple«\'}^rmcr;ii á\'ttöMtf\'ttyik
\'yeieria^rjáf fiHttBlyéjnJbenne^ jiéj)Ti»e-íahái :el«!! alelnöMvá. jVáluatatol.t. Al onaággyUléten: ngy-áa minfudnokvogy iíi-mirlt elrtttk- klt(ih8\'képe»tógínek«lá-rrlüí jelét adta a fol^váal emelkedett a
ktetWMtWwn. . .. . : ., v-\\ í
; XliaU&Oeak Ferenc? a mjnjaterejnök-íég»t el nem fogníiiin, melytauatben\'An-
"flráasyw bitlmriyd6áh\' a Fetóég\' oWala melleíl\' Aiiriiatferség\'biialütt volná, ne"ki
iketjé \',»>^^pí^iia^ereTnokj, íielyet TjetbUeni,
- mertr,,*rr«>«ind a fejedelem ;é« fnempet bbaliaa, mint mágaft k úpenaágm üt min-
1 detr \'maJöknál alkalmsabbá tésiilt.1A UéJiint aoVaV míndeii t\' vár tSle — ¦* •& • yf^tjosáat, liiaxutlki, ,nfín ,fo(j» megr
j:BMlali Jfulüiin\' rJ uíx-jIii iiiriiiH\'j:-!-!^.1! lí/í \'
fit. Festettel! Gyfirffí, az « Felsége a \' fknélyn akW» melleui mim>Jer » nagjt \'\'mtetieJt1 SyBi\'gy TinokájariLámW fial,
selllelett BéoalreB^.lStS-ben. Az i¦^ko^aí iaiinImányokaf; ofthon, Mmgániitiin végezvén, a jugi vizngát 1\'uzHOnyban telte le. Eintán néWny évet a kaiona>ágn|il tűltdtt,^.hol: lovagias jelleménél fogva kbzazeretet-es tiazieletben állott. Ham-tirvén, ai énszerlliiég által stintugy .roínt hajlamaitól indíttatva, egée&en fa gazdaságnak jszeotelis magát o térjem nradalmait < rendkivtili virágsáarn. em^~ le. MagáHéletbít enak aí 1860 ban nÉf-índnlt alkotmányos mozgalmuk folytul lépett1 ki, » mint Vasmegye főispánja, elóbb. megyéjében,, azután az lB6f..d|fti orozággylilémen. ia^ felsoliázban foglalta el a tölte be helyét. A dolguk iámét ro-azabbra furdalván. vraMz&lépetta mápan-éleibe, de a kbz&izalom h&nmr fölkereste a az orazágca m. gazdasági egyesületnek egyhangúlag elnökévé választatott. 1865-ben Majláib G-jí&rgy kanciellárzá-ga itlatt ismét a főispánok sorában ta-láljnk, ezntiat Zalafnegye élén. November 3-kán az njonnan. megnyílt .keszthelyi országoaigazdasági\' intézet \'ineg-nyrtisf . ntiepétyén ^rrályt l>tomMp
az utdbbi években épített jnagyazefH palotája, a nmzenm. imbgbiL, követendő* példánl áll még igen sok fdnrnak. Ügyszeretetét a koabazgaltuát méltányolta a tn; t. akadamM1 igaegatdtaháosa is, middnEt tavalyJtagjai díszes sorába
Yáltozliüi. ________
Most a miniszterínm egyik legfontosabb helyére van alítva, i u ország megvárja tble, hogy érdeken azon ]>on-ton erélyesen és szilárdat képviselje.
feMWesSdMfíB Béla, a lo
gyar erén veiről, .vuueretes aznbadelvU föur foglalja1 el\'a-balugyminissterí állást 1811-ben >zltl«Ht > iskoláit ki-tünb* zikerrel\' végezvéRj már IS éves korában ugyWdl di|iloniával hagyta el a foVárost, az*.I8aÍMií országgyűlésen aa ifjnság egyik kSzpontja vnft. 1851-ben- o megyei életbe lépett s mint Ué-késmegye aljegyzője kezdette pályáját majd táblabírává, otdbb alispánná vá-lsaztvar 1839rben pedig mint a\' megye drsaággyJtláai kttvete, 1848-ban ngyan^ \'annak fötzpánj*, átroentsa: megyei 4M és hivatalok1 minden lépcsőjén s igy jl magyar ipegyet életet és szerkezedet \'teljeseit\' iajáeíl/; I84á-ben ItUifald-i re kell? menekUlpir\\; e miSSn onnaij megkegyelmeitetvén, ismét, visszatér* hatatta a--poKrikai-élet minden sorom* Bolt zárva találván, Széchenyi eazmé-{t-karolta fsl s ki- aajragi- át társadal-mi tér\'; reform jóinak szentetto j^nnkás: ¦ágát.\' Gazdasági.i.egylet. . Wvcrseny, pesti kaszinó,\' oaákéi\'vadimegylet.stbj ítb. élén látják, mfndehatt kttzbizn-lomtól kbmjíezve. ^. I
1861-bert ismét\'"elfoglalhatta a béf-kési főispáni székét, istuelyiit .». felsői-házban; lLs-»^négy .evi\'-roaswronBláB után 1BB5-ben, ismét -e kettSs hivali-aa\' teljesitésébieií WlbiV. \'A jarWidi
íábláp,ra-^>! ^A^Ai&tÍM^ látjuk állánil mindkét;. orazággyUliwn, \'I .IlmWI M<«lif,\'iai-lj \'(z)«zaág«g7t
nűmazter, de a legkilUnölib magyar jogtudósok -egyike, a dentokrat elv diadalának egyik képviseloju a kabinet* ben, ki egypzerU Ügyvédből canpán érdeme a tehetségei által miniszterségig emelkedett. A jogász, nz állnnlfér* n és a szónok jelességei egyenitluek benne. Az eszmék és a .kitartó mnnka embere egyszerxmind. — 18211-ben született Yasmegyében, Szombathelyen^ polgári asármazásn sztlldktól, Sl évei volt, midin ügyvédi oklevelével «zUld városába visszatért a ott Lehetaégei és\' szorgalma azonnal városi hivuinlnokra vételett igénybe. A\' bizalmat cnakha: mar leljeö mértékben birta a 1848-ban erélyes és higgadt-föllépéne állal lün^
| tette ki magát. A peati nt-mzetgyulé-! sén. mint városa képvinelöje jelent nieg, a forradalom végevei, a Imditórvény-saéki eljárás alol kiszabadulván, 1850-ben Ügyvédkedni kezdet, s mint: a vidék legkitűnőbb ügyvéde Ion eltamer-ve. lSGO-lian. az országbírói értekei-letre, - mint legjelesebb jogindósaink egyike szinténmegbivatotl. Azóta mind-•ket:\'arssáffyliléatn, mint a.ssombat-helyi -kerttret képviselője, kiillnt szó* noklatai s fáradhatatlan munkássága által- Mint a fbldhilelintézet JogUgyi igazgatója teljesen betblti helyét s n magyar lutelugy érdekeben naponként inj éá nj érdemeket szerzett magának.
Férfikora legszebb szakában, a negyvenes\' évek tBljea munkabíró erejében, veszi át a magynr igazságszolgáltatás vezérletét, melyben hozzá a legnagyobb slegjogosabb remények vannak kötve.
S. EBMsMwf, az 1848-iki és 18S7-diki knliuB-mmiszter, s nnnt blyen, egyetlen képviselóje a minisztériumban a valódi „restitntio mtegrnm\'\'-nak.
I Areaképét és életrajzát olvasóink kbet
1 aüi\' lehet aki nem ismerné; mert ö* mlnt\'kBHB, mint tudós, mint politika-, \'miiit szónqk, mint államférfi — « mindenütt, aa első Borokban — már há-Tam évtized ota ismeretes és kbstisz-telelben áll a hazában. 1813-ban .született mint egészen fiatal ember lé-pelV fol a közélet mezejSre. 8 azóta alig vantór^ melyen eszméivel és nimv kaaságával ne találkoznánk, Osak azt emlitjnk róla, hogy még\' \'848 elótt, niikor a parlamenti kormányzat eszmél csaknem egészen ismeretlenek va-Iának. ¦& néhány társával egyUtt er; nyedetlsnUl kUzdbtt raob piellett a az 1848^1iki "nagy fordnlat—tmajdonkép az"8 \'eszméi diadala volt.1 Az elmélet tferírfil, melyen tannlmányoknak élvei a magyar politikai irodalom leglililj ndbb müvét: , A XtX század nralko-
\' dó •eizméi-\'-it adta a világnak, a levé-kén\'yafg terére a két. utóbbi országf gyl^léien, a mint a magyar akademif ának előbb másod-, utóbb első ,elnóf kSlépett ismét. Beszédei- mindkit hef lyéri ^talános figyelmet úi nagy Jiatásf kiSttB^ek• í-"\' eszmegaiídageignk, :emeli k,e4^t-#eltemttk *gSty éi^glnieik^ta« ,r.Ammipi\'wteti, azék\'ea, .ipély,™\', "íf njonnan al.tS mit gyakoxJptti,.y(()t)[)ú
K\' valÓMQÍiillleg egytkr- \'lelker\'-lesa a ha. binetnok:\'\' " . . .
ionyay G8S>f,íri; az eraziígos.pénz-llgy tiiiiii^lscerei mint^as< ejfémt: ország* bán -elismert péttT4tgyr-teIa«sséfr.-:a^6g-. Óríánahb feladattal:iúpr, ase<tibe>: uEgy Mivagjlag\' kimeralt\'a íot e^jaesak^Té^ei -ttlial" adózási erejében megfogyatkozott -országi majdnem\' .üres pénztúrát: -veszi át a mégis mennyit: kelt tennier teremtenie! Lónyay azonban te-rékeayaéfsé-oek eddig is-sok jelét adta. A Hugsar töldbjtelintéEet egyikül ffisegálúpíió^\' s ftíazerveztlje: az anyagin térciv;:-timjd minden: rtagyiibhj^Tá^Maáiiiá\'z-^l^k kbzt találjuk nevét :s :-\'némesak\'-nevét haneni ^ munkás é&\' -vezető -liesét^fL^iír^\' lönös érdemei- vannak a biztot<iiá*i lé-ren, az Elriö magyAr- és a Fanuouia viazouXbtztQsitó .-intézetek^ ^zeléitébeu a legújabban a^ l^udH^ kereskedelmi és ipiirhattk alapitáKáOHn— Az- - Oi stán magyar gazdasági egyesület közgazda-szati sznkonztitlyáiiak \'elnöke. A ttidj-mányos - téren {léuzügyi\'és áHanyra*-dászati dolgozataival tant fbl,-ii- a. *n. akadémiának tiszteletbeli--.léai israagató tagja, és másodelnöke. Sótmint\'egyházának buzgó fia, a tisz^nUiIi, hefv. hitv. egyházkerület Ügyeiben; ,i)|int egyik egyházmegye gondnoka, vesz részt. ,- ¦ .-1 .. -.i
Ennyiféle igénybe vett^foglsÜBiá-isai mellett, a poliiikában^ mind \'a jm-zaonyi, mind a pesti ors&ággy-Ut^sek^n kiválóiszerepet viselt; .lejsnjabhan pedig az alkotmány riasznallitaaára intézett tárgyalásokban neki ¦ \'jntMtj^J» egyik tevéken, szerep. ,
. 1822-ben szlllmvun féxfikora legszebb Jelén áll, » mankáMága -4eljátei»-. van még. - —
Grif Hki tart, a kOzmnnka\' &\' -k*s-lekedéi-Ugy minizztere, "Erdély kftnjiB fiOr ttíseílemi és anyagi,téren egyaránt ismeretes fáradhattál! manUsaigápál a kitartó kízbazgalmárdlr s árról, hogy magos állásában, melyet «ztt!etéVj-<rt>-.gyuna, s az általa időnként\' Beóiltlltt fShivalalok által elfoglalt, .beíolj\'ájit mindig a nemzet: Jegnajfyobb , éídeíef \'riek javára batmália fri.-B>4<^!>Hát*-ban lépett a hivnwli \' p*1y«+*J\'\'öe*b az etdélvi ndvari lfencullárijUa^niU-kBdótt. "l847-:bcn. Ecq^y\'^úi^iá«ka volt; 1848-jaan a WkoriHá«>*»vk,elnöke A fortadalom ntáni a m^eánélrt-he vonult vissza, de mm\' \'tettehaégbe. Mint a» enjedi iol»kola filJ.\',ofidnokB, azt wniet Jölépitlet|e, romja)bp^ jS,[,nj -virágzásra segítette. .iV8L6rbaniJ«t)-ie\'-délyi rnnseam alapifdja ISitj i nii<lSa\'»in-naV gytlnyBrU t^lkefés-Mlyíséjtet^ln-jdékgzutt. írodato\'mma].s\'kulWjsiArslw-téneií é» társadaUni ,;taujunu^\'uj"Jarl i\'nglalkozva, aok jeW^»u^„,ga»ftiei-tutta irodalmnnkat z-e-itéreatii^éitlaaiei:
gajd.................................
ian mint EritójfAde^^ieitfke^wWiy-aója, liittkbdbtt a két tesu-»>-ll*I* tbr-vénvé*\' egjrnMaátt;\' fatjójJiUBv-aülkor \'
_Lj_int KoIonVír káp»iwl6je fa
~ —iöiria,^firiJfRtiV ét
«ego J6n, jno«t : pydfc íT Ugjeu ki)«< tartoiiíf • -nűpoQiatlan lúaeeletebeloPíeaeeUlnek "Gtmn tetein, kire \'» rninisaterinm-
En k közgazdámat, ipar é» kereske-lém tírotája faiutott, 1818-ban Fea-• ¦¦\'Mit.-uMSiaC; IM»;llwr|KBi<Hi, whfU
J«.^aswk^,tv:i«i»«
ntgkat tannlmányoiTa, ki. ianak «ednie^?bÍHÍngot\' etimU
amrfgait
klfhy vében :,TL(|sítpt tíj kft ¦-•ijksiiisaiuvfiektfil^ ¦ irt röpirata a jelei hirlapi \'czitk\'eíret \'e/gvlltt neki a m. akadémia I. tagfágátwerezfemeg. 1S47-
.itens Eoijoth,lenmnjiili>«i,otin a, véd-eg.vlet elnökségével tisztehefett; >meg. -s_ni|184jM»i orzzagg yl\\nrefme-
-¦^jrei.ígyikketülelífit\'k TP)tké|iviíelBje -jfi!ailuieii>AJoin], leg.yüxeté«Rinlán :,ki:l-
tiban ;b«illatt> alkutmáfijroHi irányn. for-]:du—_iai4a Jert irioxai* ia»« ><861rdiki íiWMiggföWienr,, rnint-i-liatrleréaiitoi) -ikílBriselöjej; iéitflnt. ,B. .fohral ,mntellett --^anc*t*:Jeiea btet&léxeK < 1863-bea j»-. latja, -tori jretület, valente kápvineltfje-
* ül iüjabb\'.WSboi,/ mint d küsintóíKiiek Mtlkea: és: munkás előmozdítója sxare-}J|;(0i,LQrLpai{iiiűveltifégevfti8okolilhla i wnnlnUnyai ikepeBitiit (i\'t.i.liogy ^aiint
• nütueiler\'ie megállja Leiéi. (P. Ü.)í
Uafnap^bc J&é.n .8lérakor JlnnepSIyes_
ÉÉtsrtatoiL asj-bu-e —índankl lpar; •sjz^ ni.^BBvégeselrel u !>•
gyakurflokBág teatfllflt.íeg aá»Ití alatt JMft nfeg. —t Dóiban a eaaltto helyi itt gében aW ebéd UrUtott, rael^npk ^^lAtaii^Oíjln^ tagjai táviratilag AnSéáAi^ Gytti^v^É*Bákiáí^ torelnöknek, hódolat utal ?8 »b eremnek. vK natukat fejeiiák ki. _ r
t Ej Un a;».kara<vk^\'liho»T[fjal9iií vog-löniö.l. n^A^Ulih\'tiUWjl keöVhíl fog-\'LJ-,y», wej^ a,MVÍg«jomban Tiralgtiti, bizonyára i- egy luend\' esőn napjaink k\'öaflí, mélyeKn ii. -veieD «TOÍ4k^P§B^ Jíi§*_l%\'jrí S^inCzviga-lom t»Ia rainjugy beaáró fonnia azon ÖtÖ-müknek, melyeket bsaI-Ö hír szárnyaiévá nkfflK\'lt — Ez^ntátt mindegyikünk már csak cadndbon v»rj_- niíként kel ful hoaank mjgy Jjrfia^nk dhaí. rojnta pj\'^nlx j™"***.\'.^\'
Uégliugy-aTarsattgriHí Bzoljunlc, elrooti-t1" hatum. hogy aligha na in a gyekoro-ikaag e legtöbb VenöVaait Wlja loen\'il )¦ xi^éWa küítíledö fmraaiijt aArl«tn. Mart mint Halljak, »lMRÍÍk bűkövelkeivin aukkal kioaiolyabb térffyakkal:JoaiDckjelfiíffUlT^.hogjíMin balokat rendflahntnépok-. .. ..;........v,.;
Neveaetetiégkint\'n«g^r3oaili u emtiléat \'aa íar hogy noháriy Vf>Ilí>lkux(Í c^y kia\'abb-sierQ gSamallriatAtlIttal, malyTáraaaiikbiinj alkatiiiaaint\'tnkAíinyl\'foff pót lant, minlb^y ^iaOijk júUahet -igqn Ja,< aokv; vaor nül«(AiLkl
!pffWg!ta.f4.|.x.r ,,.„i.. ...../ ...,.,[ !
JdiJjaráaunk f . . S0j aa ~»*ép. Hanem
Zala^somogyi hit^t.
i Aa 1887-lk é»i martiua lffn
peresKflT
p«rozkur oite. c) Vonat iUoaba napunta 7 óra 80 pánikor reggel, (1) Nagy MtaJMMtf Jfr$g)fig0l\'lj naponta 1 óraSOpuraa-örVeggUi.^erHftg^póotft Kapoavirra rizor-<lán es azomuatoD 2 draSOporcskor dilatJn. f) LDY&gpóatu K"puavárra.Vaadrniip Hétfun, ^^ei)|^;b(ilr^k{n^a}^«tjt|ken/9>e(p\'^() perozkúr délanin. Loragpeita Zikányha
w|HHilaAAwhafc4fttataWt~—---------------------—
(Foladáai idö :) Kozonaegea levelek b-eel rr^«l3(í pwoöiít Jolttelf ii\'Jlii, é. ca-\\* 6.0raig,a luáaudík elk&ldéara föladandók. A rekoraajMiiroaatt éa értékes kaldemenyek pedig délelőtti 1 lr éa eati\'6 óráig adandók ful. e) g) f-ro levelek ét kOldeminyek 12
Wrnnoialn^.neiaragyiiaoaralofc^rjtttjii»»
eUe II, mindnyáj un r^sEvétdl n_y\'ilvdnilollti-~a) n keaztbelyi oraz. fel. hatlgalósnga állal a segályugylet javára t táiicarigrtloiD jftvedol.
___ ...... «o» klllliága 890 frl.
jagyok\' áj\'eriDli bevátel S91 frt. 60 kr. Aa ezea felat tilrtunt fíauteauk éa pedig bévazerint t. Ns. H fetizzt. Fimér Kudre gyro. igaagatntél 1 drb arany. T. Siiaom Já-uob urtol 4 frt. Veimann Juzeof úrtól &0 kr. Oaoi Mlklóa arlol 60 kr. T. Litkóczy Inván ^rkijjSO^QrVTJ. IJínqliarQly.urtol 6u kr. T. iHufum Affitaiil\'lól &Q kr- \'Ti fcrenezy Jánnci 60 kr. T. Ruicb Ld» bÖ kr. T. Veizter lm-K> artolBfrttK"TrCzerMB nrtol 60 \\r; 1. Tasy Miklóo^aM!50,kr..T.j.&s«erhuber La-jofl nrtol öö^rrirLenTiarJ^Antal nrtol 60 kr. T. Vadöna Jánas urtol 60 &rr \'kitesznek 10 ^r.t50 krlvs igy azqeasea be^élyl 406 fr. melybe*! Víadiaok leV\'onUval marnd Yiaita
* mii ... , a , ,
¦,, / HekZlhily, február 26.
.jj^lfejuléubLapróimat azon Ígérettel záram Vet ikosy jövflrn flilytatüiT"gnm. a Ksfstbe* \' ly>«-%,lintek"Jiliriáit>}Xll akarón teljed " *r*H;Wli»f jelenleg; oildéri\'ká * fariénglel-.\'lai*.r*ki^lrlll»llga«ék.^a^otb.>8U.Me. úJmkapajt taaguk aaaylaaely írdwasa iárgy^t
.ojMaapJi.i.iiiiiu^ i i\'4\'Jiiisnn (íj .In-;, Letflet a fátyol, mely tisennyokiz évi hnu-
%Tt©^n\'iá.i iaaiRt?v-é^fm;
f WnVokHlib.oIrtli trai-\'jíleTev \'VHag; \' ^e^a^hMryagail \'^vetlkltokole^gaa^ot -á^^ttokt^4>ediajiniadta«l>>1UI>ka.l, m«ly.
lelkaaeueara a i^^m^érsea^rowkije\'j^ya-
Aga^^aailUs^lLl .lis.4
(Kiadási idö t) ,a) éa b) alatti küldeménye) é( leveliik aéluiáni 4 órákor\', a e) én J] alat tiak\'legkflselébbt\'bápoa\'rejrgelt 8 órakor, e) f)-g) alMtiak\'psdig délelőtti II órakor adatnak! M. n \' \' \'i ,. (Ilegérkesés:) a) Vonat Frajrflrbnfbél. na -ponta O^úra 31 pereskor reggel, «b 17 Ara 52 péreskoVdétawn. V) Budáról napoli16 ira 6 pertikor regg^,\' ék 1\' \'«Va\' Hj pereskor dél-«Mán>a)iBéeabAli oaponta\'7i6ra 58r>paraakDr
ídSrSii beszélgetési a b\'OJII napnkra\'iraliojk- f |^ *)»W^ate La^yarftpanonW,? óra f.m, mlddnraá, targy\'kiányábsnaa e\'Mber .f^^í^^SWf^^rlff1
"^réWé?>Jftl^inW)^)Jnl»iis«WBS».fci aeTf^eae^Mly pnaVmely fae keresakot^nenc-
>a>Ut^k«lliHasjcMiia^a»fc
^^SlnSiFme^í, gyikbttm>ítaV IrtTéMila^ik^UtiatetsnaleaiéBefl,.! -• -*íai»l.trs«ídjaiMtáMnví»ro^t:
\'íitiyú a%\'UtkrnW>tllttii.___
MUlifaVi^bea áHett«eie|fflfd5 i " Waeto, e^fMWwly»»^*»
mmm.
í»o«t,«?ldVía^ li» ejtesM^faJaki^
/üÜfflfltttiifiiK J!Hi(| ;
jdt|bjiii ii/.1 íii-M.i\'iiiir .un-ItsjiMW nljlJ migiiy
logbqjlandobb se égbsjlattaaiis Időjárási vi ss\'inyok bouezolgatáséra*.il . u- .< -
,.:..... • .. - /. -¦¦ .-. V, fl, ;
8hffteféay» .fcbr. bóban,
Mid&a a tiviraljelantó a- U»gye)m(!8• klr-> leirat hírét, aaon Mte OAgjíAgia Poulmi ín -, kei alón^f kiiVL*l ur ft ezt "kotöodigflnknek; táviratain. saiTes volt* ífienap nagy\'örűrn-flnnep rolt várnmnkban; a kaitéty^ :a»- ara-! «A^i tieitnk AaMbbvaAiaiüpiilgAri b^tAk letl-1 Te Toltak aásfllnkkal; .t*al» «a abUk»kba&i legfanyeidub kiviUgitáa. eauUn ,7^a fi di kftit a kattély udvariban -asipBaarau\'kóxbn-í ^jg jelent fneg, éa 1tttektht«loftirark*.j: J&*t nna flgyréd ar\'meghAM\'baaUdWlar^iK^atf eWaJrij után «ribaro» éljat»Aa*kkalír«h«llHk,\' a királyt éa bajtl&k nagy^ fiát DeAk Far^ eaat , :,, ... jf .... , r. I,
Af áluliooa dröro fcöVpeítfl tati neu\'lflas irdekielen. a pecaiúk a fa)«tii !&rau»r,Vfaögy! Trmagy^f^W^^p}«*iviv4oi«ikín»iwettefc ¦iflfcahUtfctliiE\'hó fí-éor\'/i r4fka^ déíaUti
tit»rte»k»k<áqrjiL»&Af]á lnd\\u\\ at,prveDílt)tii8 M.enj&oyt. Ab, «íl»rö4örtípléife megtettek a"há\' Mtt\'íab.rp.kkal, a^atexik\'otjbpel, kiÜ\'h\'ÍU
Vtíip \\*A\\\\th lírait !
hsáa^ Deák Perem:*, üttafcyáPÍiiiiriaiteriiim,
rfftáh » .kfttÍP" ^eIyl^l4l,y:kp|)jLdu.t raég B -töb> min,!, 3Qp b^~iitt*;if*kjyáii»t! röenelír a fényeién kivifavajimitStío\'w&ktta] \'i tifo\'fbtiig, Twl a fifí^tr (Öek\'t^i^gjfífigílíomík-Iktí.I\'a\'^WfWá^tiwíteejit eW«ia3ilatfÍkf»H a bdriuk. atnánxrégigja ajUaUr4a,A|r a, ^
{•uni illelTnnülvl?eM>1t\'ls\'Sn \'DMkalVi széUtlelJ WiáVta 9 4ra4W%i|Mke«*Bnaztal>ait a. püspök «.irW,s^dUfe<*Jdia^*,,T^i«i»pla
ML tübb, iarst-UaaL
tfV.l:.Mf€*KedsiutíeYji|ef
. Js|ok.UIjWal«bWí\'Wtrtlíkiin\'t*í ennek ¦°i*fMJ .^éMsBWiariskékaaegybéa.^n, Itahlty siainrofigásIit.jiiUgt,))^ temntouthél ^BkfcelíritzííMMí^fnl-
Qnnrpelynek
. . .. _______.............
\'tnÖt/aiWrifíelyttB: d4^oUiídittiM>IflUf,>»/IS
^P»W ^"fcA^totíAff #a«W»Mraéiy.
., .. „. .... ,!iJSi.«p
\' ¦\'«» W**«ab kbiStív^ 4ga4toii kit.p9t.ti ^* wt^^Mi#iin]r^ .Mii\'
VasirnajB^a Cafitortpkün 9 óra Ö.p\'tvzkar, raggel.\'r) L«T«gpéJ»ta kapoevarro\'l ííetWn.í KediírJH/Öaerdán,5 Pénteken éa ÜS9rníiolfln-9 : 6ra & pertukor reggel! g):Lavag^AatQ Zikányv bólhapanta 7 dia fiO pereikor ríggait ... (Ji^yset.) Egy tjtlajJon elkülönaült hivatal sióba a nagy érdé ma k&sunaegnak reggeli Soritól éa dMníári í\'— 6-^g "áll nyitva.. EaeitidB alatt tiü ér kenet l levelüket -éa kűldecainyebetaA labtt venni, é a lar el bélyegeket é$ csak kai üllitolt.boíiié kokat Jkwp-ni.^Vá éaA. Zerknvtta uránál Kagy-Kuni-zsan egéea. nap kívánat éa kényelem eset-tat, valamint bélyegüket ögy íxekköl ellitott bo-ritékiikfltvemif; éa «gyBBrti-ll Iftvelftkst a ná-iftiietSgyi|ji5 aaqkrényeoakéba taBni^ bonnan {.UUft j(M.brttf a^páyiU b^yaialfttiiSMiBállítatiwk; ^vva^aUTal.Mak.afryaaara LavakaV kaid-! hetdk.
1 \' \'* - A oá. ktr. póita Igugat6sflg>.\'! \'Bopr-ODi fabr: 18.1867; .>:\\<.;.,i
¦ .íi.üt í fiííi (f-.-^í y SobérnJI;iBÍ.,p,. 1
¦ A. (Qyá«»hir.)\' Vaxmdr Jd»«f ¦ bon véd tfl-aér^ale^ci^dut ki, n^hiujj ójíei\' vdroaupkbat^ «4*f..•>>pron,li»p fiíbr. üó ií-án Jobb\'Ietre éaen-áeröíu ö njagkÖBsKt-UU i 10 évet, m&tfg nélkaluötl, éa ke v\'e« fia ütésé bfll HíegéiiV 90 éifltf WtiyáMarí^ttaj\'kt\'t\'fQOit naliány oiékea-,ftfhénrári-nfti áldnoaikéaaaéggal -rédi raAg^ a **P»fl(ny«W9rtÜ..
VERp3 SÁNDOR, bál, jegy »3. ^ OrömQnnepé.yek. Viroaonk még folyton -Af 9mben ttoaitc, & nagYUserŰ vií^itas, & iobagék eokaadga, *q ifjasdgineke ft. K&aaya A4»JQ«rigássaliS,4aBaboohay,János voroabt-n^.orak a»6poklata,ara oaarak dörgóaeraz h-raeJitúk iafani tlasteíeti u braelíU kén tor krany-bangja, aa iar.~ ifjniég tnagyaréDetre, a saluagógaban, Ofttaabuai ne ajkára-Által jitt -asaln a eu ka tt Bábécal őtdaló ;tneg níbdi^ k*d-
; vatáfnap 24 éa a hely-
fiilyton mega^i^attna^ ra&áfnap 24 áo a hely-be^polgarí-egylét nagy\' íkfaasebédél randa-j \'BljlV a j* borok fogj*BstáBát á tereinben; Grün -báti őr sebe kara, Möt pedig a iBoaa&T&\'c átiV-gésa kiádfta^ /&jaónoklntok hiáay uanja esca-vedtelí^n^gyat baaáob fllkotminyaa felelSa rainÍB^teriuma a a t, nem alkaimat adott drága élj énekre, ft p\'bár amalBk bö Öl V Al-bánich József.6a Wulbaeb wa\'k felfeoasön-téaat kltűntak, — szinte aáoB áap\' á ker-osűgi. Uastaég Humitk-KoniárenhtU) &noe-p^lía meg olkiitm itjyank ajra acületeoéi, ho-vá a tanuló iíjuság daíirt|ája ia hivatalos to|1, íily nagy m\'izaarakkal Lőttek dísztövó-aék téré; híigy hogy, vOlgy mértföldnyi mnafe -<iBM«»(fta)> rángat tv ^dmSiinrp«k4Afékuttk ban falytoa WndeatetDek, nagy«bbaa9<T86k iVtdtab ^sígiiíhr^Ptiuyj!. íCfitrgó;,,*^ Kqtíori, adja latan^ hoij-y aa Bröin• hasát,\' aoba ba fel na v*lt»a\'.1\' \' \' ^" *\' \' \' J\'"r \' ^= Vá^tmnkl^á\'Tagiijibbmti \'MágyaritáV-SilgAri ko» csMne nktt^ oíyl *$}\\&V: alnkultp ^aiyi bisian nyara mindéit jóé ^éáfl.mflveift^em-|lá^aek..teIJ9B .réaavét^t magórdemli,, inert an-Kftk ofifiUa neWaak baaiak oralvét éa sh-arttirt^afmÁVipo^nt éa\' kVtei^űaíépl.\'hanéin «í^iiorirmrndi\' aa érteíáiíségnek áltálfl&os ftatetteKra Tan lrányoot?a. A tátaaság Éaoly okkor, még. coak: -harD^iiiqa agyáqbfil! 4|lutl, (ojaibb tetdjiaitíaqn^\'aeajrint^eBBk ati^ij na-
ibhan-Hilliuun»iA*It.in.i.nU.L..I.Aa*.:> inLU . .,f . " ........
Ukliaueiitías^Bz-iMníflBte\'rekrarczkápeil IQbl} V«ÍBdto|ia»,ioles41.ár^t».,w .,..!. i \\ .< ( ...< [
-----_-l.il L.J.. ....... (j,,
Mm boi
„ . -tat
—_alasénf keveset siánHtv_a.jfarssegna.lát iStete nvl\'«ia#sa)i,\',balyeke,i .ho«»á.,vBiré
.•«",egy «tre faárara nevezeten vignino Volt, «bUnTi. l\'afc,^i.W„^trtg^n,\'-«er«.. \'kedilhlíeé/yteWl ét\'végre ll«kktM4Sándor zI%Z«ktfani uigylain-ben\'itKrtaasrl jblneasl-:^^f«Bj«tajf*Jr\' B^9»t-la*ig«|ÍDfk>«.rj
léi veesaSkasare^városnnjk érdeméi íVnüsa \'„lg\'rorl*ln"k Séraeth\'fSl, \'\'Hi. nígvívéiét \'kSenyéden (vessi ésiSgyelttéba neq -állatja aráfi koraoadisiJaddigflBiiilk « vssM^még »«Jj»j, iaJ^bhlM^Bdgankat •oksinr.Uirios-
vik^Soí\'éiniaiJ&ltijiníirtf.l leHenW a ^a^\'feksaérieia-nyeléCHlálhi\'^) éa-iiaánát ^4bb{«,l»tokoljoW*Hré..b.ni,té»T«nség,él,
or (b J Válial4lnak egyilo <. fdindltvanynaéjá) -¦ka-yajilváiyaa aaarakat .lataaatt. ivalsav a
urnnkálslok\'rírrét\'. SoUlebbrol \'náegKaUrb-nondját,. tokii asré ; ial .soéaóíybBl!Üli bi-:sott,náayiisk iiacUtuOcn Praelsíiilr. balyhsli
.ne\'eeként egVBZor ós pedls pinteken este 8--tj>f 10 g halink t))WiV^4WTk(alY.-siU*.iat \'b-iintJ niB>iMj_K\'<Maél beiriés\'ii\'aPieUai.t iaaépi b-iazlllc;|Bjhát( iingy w maj-dr \'Üroalei-.sifkflrTOtndejí felekezet k«|6mbsége nélJsal
JíWayraégben, valamial.ae Kaataaa to voli
Bevékelt\'eldakséjrkeanrdtilirl kéreril>)-iirts--fl\'l 1 f~l] -:ziadni ar-jislij saáe ssáli U :sSbb/.«,aligok[sMnUhes.iéa;iaí|44aMkbf.s •IMInisiT», uteghalározlalbatnl, de aenuni ezéfre 4 frto\'t egész évre nemfoff,lnlb_Íao!i}i.
,. =T E?J" aevettségez navMeteílníi.\'Atebi. \'Mv-\'WeWaat^kkrtaV\'ha^\'el Irdtk\'l \'
-.., w..... - welje-
noIEfl városban;ilg8n!drigs ároa ejyikncyit ÍW<V«zAlresipskéui..tele;W),|(, ssafoe.^In. Vfl >ÍM»r\'i|-, Vnty^f^hk je-
metszette, besseliek rzmit néhány naMf, a kkiya farltiról.\' N.gy-KanTszán\' íihi&ftt-\'4SIr\'Hkarjálí némelyek kksií8gye1n>W\'1tB»-\'gakfa voqnif t.rii óuloadot cziaa\\lnaéain*g-k-. WM.B falnak; níjpl, sí. ;ngynej;(»)»)(«iifW?!61
... . .....___nMíey______....
4«l»^i»_^asajB^kljílie.éf. Maire!-^be^.^yjiMjrobolo^faibfcadife^, hol
Itti 100-ra menS utozal \'gyermekek ti-egaW-
¦?T"f>\'\'\' \'" .YB*>°Vo tfalieíwl .19
Hssá Wmtntk tnp Bl —Btlii »liilill|l iiMllBli4fc\'
S> Mí^JhWlr^js^it.jisliünkliSl ^Ijeki^ijaa^tli.
ap kis\'ireléW, a, U»iiln»sg mulattatására, éi barátai,lajrtálafira régkeaje fii., ^\'Og,., Mget.Wjag elkeli iiinKrnlMik, kívánjuk !1:
bogy éljen\'oukA, talán nktiqubb less.
kuaepébo. aljába vagy flllébe huaatík, — a krumpli uké|etesen ssáraxan\' éajigészsége-: Ben .marad. Összehasonlító kisirletekbSl kl-itilnt, miBaeriat előirt madárban kezeli bnr-gonya ép>»p megmaradt; mjglen mii, ugyan*1 nson Fajta* as szlnVl.,\' mely naoliban nem jcovcrtatett edző méezszal, őrös rutíiadasba ment...A ntesz, .vékmiy reléje acalina, szecs*, ka váfl-y rease által, tartallk a krumplitól «1>: különítve, vagy pedig egy kőtárban avagy:
Fővárosi éu vidéki hirok.
— Aradén a tnnlt héten Yezeltn\'nl[ár1.oa a bajaa-a müveit szellemít Bittó-:AgiiaBfur.. lMgyel\' PaUInl Kikey BiUzhV \'Sri1\'Az eajtavbli;\' \'válnihint n hasaábgyok Mfó\'Bári. nidy\'AIbeHosanrldi fSIspáhl ji-.B: (Janhiay 1 Sa^aor sneiíi-\'gyonYdrködtetö mkgyar őíbz-rahibah landtiköllck. Aa eakttvSre ásaradi minoriták egyháza asafoUalg megtelt, a a
¦,»*t!m."1\'?,;,,fI. ,é:\' [\'l}$°,\'í\'prV\'i^:^- : amagy i. aKaatrágyál akar adni, Igen J4I .Ouaég lepte el C.tl.koaanl. h Suláns.ky „.iS.tA, ha ~ .zOk.ége. meszet tnir S» ar41WeaalkaloimnalWrteltro.ldaz.vre ascl b„,ml 4l 0lobb a burgonya megóvd bitó beUáa|éb*»^.fejezett h9 kivinMlieí sára, a,atir. földje, trágya,..,!™ használja hogy langed/o aségi MiaBBriot a boldogpár-- 1 « .., .. _ •*
bátt BBördiett hwsmii egy áldasd us tériekben
¦BákbanVteitiic a burgonya, T-iöié, és padig, raarpknyi nagyaftgu darabokban használtaiba tik. A\'burgor.yánuk felhasználása után áis: »gy .alkalmasott messet még a talaj trágyázására It-liot fordítani, éa aki földjeinek amúgy ib luéaztrágyát akar adni, igen jól
- - . , i^r* , ..-.........
tandöfc.51.*ifít\'éaJ,hcnleáriyt a-Hkilig Wrjfíri 1 — 0 cb. kV ap. Faliége f. hó lL-én Krayátj, \'^íp^orítr\'f\'ééípt-í\'ni\' kaiionok éiT apátot a kir, itvHry\'UUU fflpipjiví legkegyelmesebben tsinov-eiml méltóztatott ürömünk QnséBte.eh ftsob, íiogy a vesíprécrii kationokok" egyik legkitűnőbbjei erre ettín 1 szerencsé, kl nem csak nagy tirfoHanyáVnl, neme* szivénél fogra meh6\'« liíaxsa helyre, hanem aaért is, OBtift\'.lBtétS, Ulplg\'hatafi.1 ¦\' \'Jli\' \' • fFotVátitohercrog, MagyAi-orDzag ¦vtiH Bádora élte 50: -évében F.bó 10-én Wén-
E. U. L-
. — A aÓB^snokhaa %ttíoa v o 11 a a e r-téeekn el. AJ„Lnnd- ti. Fortswirlh0 bon. olvastuk, tniasorint bisnnyoo "Weybci" nevti gazda fösérletpí tön a sózással négy darab egyenjü kpr« éa jvant aertéanél. Eb pedig oly furraán, h»gy "gyík par papimként 2lat-nyi artadagnt kopott, a másik párnak tvemmi só nem adatntt A taknrraany mind n négy darabnál egyformán ImrgonyamoBlekbóI állott. Négv bópflp tnah\'R & ; DŐsott par 150 fontai nftvekedetl snlyahan, a másik pár pad.g-oaak 100 f.tnttal. A FelhiuiznAlt 7^/3, font »6 e BBPrint. ötvan fontnyi lestsnly
, :" 1 : . " ... . . J.ÍT -f°n* ** e Menni, ötvan\' fontnyi JestBaiy-
tonfibüil^glialr; A«ÖB««inflm«elfajdalmáa többWtat eredményetetl. - A beál.itisl Buly
gyáMa^boral « nagy halott kopnrjDJirft, a a • miridan irnál 2ÖQ font vata, E. Q. L. uenuett gyávzhak a „l\'eBt! Napló" s litívet- •
f gyUnnak a 9Feiti RaplÖ"
feeeS BOi*t>kfcjil vA kift^rtiSit; látván Wbercseg, nádof ravatnlárél 19 nehiic ér emlékezete axói a aiagyai-hoa. r*b\\ felénk aat lS4S-diki türréiy-Bk *UkuUaioak"éi s \'nádor \'abban 1 döntS rtaiWtének \'emlóbeBetrí• felnyólrtfa küsdelmek kepe, nrrtbeti\'a Hemaeti uJJáasQ-letéa vágya1 birkösott Tt \'haayatló niult göT-ceöavTtDogliiaarva.; TeJa/ní a oeVek ssongáaai, ¦salfretrépeo \'a jéi*n rdő-baluű ara-ujjai beg-fitl-, gettepek; fettflntk : a nemset aaell-ame1 mlnB
VísiprAax, HoTnnabcri péatfcaláemíojél \' aesk«fmk ait U.li irtuk.
H B. Cíin, m íbo alkalumtriaj nejy magiule-\' reinni ™
r-\' Hvaifl Péca, mlBrlén térfliaro magánlevílOckd , foleiűfik . .
poron goi, kölljaraóo/sbot vettflai, BialLko«acn rorg , jövőre ii laponk róL
„ , . , . I \\ \'B. K, R. 8t. M. BocíTiBai, IBbb okot, molyefest mi-
•vnlt^ipltf&na\'h\'ftiítt-í "nÜdÖrí pélyájSt ke^dé a - jjánWílünkbeii tarlatjuk kínjBseritPtt bénnttnket le-YŐgeaá — ?9 rainB inöst.\'raidÖn «i\'él5k iort- \' í,l»° teani- »«i»*e«ke4ják xBlflnk asonnal tnaatni,
bál kídatí b traBiakeblO,\' JegjobbBiivB magyar í W^ÍV;^.f "fT^íft, . IlL
. „ , .. , . _ . r. ., ai . ¦ ; . P7, KUÍalodj eirjnn, jflnnl fog, hírünk roáirt Ja.
tioaaiy, fa.il nivatau lényében ea hajaiOan.ne- I ¦piaorjritfl, egy kj-« rlletjelet
Tneíyékbera mindig\' as iíiátafig mérleg* B.ae- j Upban.
rint/ tAbbisSp kegye lat hiány nyal blfalttik > BeríoytBek, we^rkuautt,. jenní loE. KUsOoirt Érb-.
meg:\'Mindén pályának ran.aaját ^eflíe,\' ti a j - ¦ ¦ \' ¦\'— —1 ¦¦ -— _
nyilvános éleVkényrélensege ":gyakrnn ellen- | Vosik\'at magányoe-\'1 élet tlssta TiinsalmaÍTal. Aa elmék\'Aáoh^dÖBBákí Telhetőit ífigerfllt-* Bégef forytia tehetetlen volt, hogy á! nádor ia
gyea\'Mflg^\'ioHwal. irárn^kéaeritelte. ~m«rt az afigöpS^haajfiság ssent érselmeibfil orodt. Volt SuTyii, iiiit a mérleg ollen-taljába nemes onóraöttel jriithstatt, éa ea bflQftflleiesaégének
aaon böiike öojérleto, hbey értulme\'^atlat koabátott; de, pflttÚfeai hf^ índitó okaira oésvé fatemelt faVel és nyilt tekíntettél^ölraa^nésníjöga oreáigiaaérte, mlnta^eJ«eiU» föv^.to.itjúltffthb. ttkintettel aenkioek. Ha nwigyar, volt éi maradt -Tr-Le-"f^^^megiíl^oV \'kösdlthnk\' á|mágyiirj n\'ádar ennékeseTé/ilBr^en^ j^** késergS biíó-
Irákank! a kokáueeges \'réasTÓt Ve^ífjga,\' @b da-giikasm1 %iy^MtklAr\'\'ihctbn \'k\'lhWltti\'r ilíal olyannyira \'aséreieti\' l^flliorcsög és a háígák léikéi ktra1ynéjft,^tíárla, tejtvóralnck fájda-
lat, hogy boldodalt hjtyjukjaírjára egy nem-setnek oánatkönye hal,
— Egy^rsOTáglwn a Binlt napokban fel-küaaöntóo^ Ft őrién v^Qjas regsife yepd^Ki, a nők tl2ia^1UXi^<r^^M áldomáat. Ezon áldooiiiabol, melynek axÖregét rá\'í&nb ikö^HSS; ídéz&tlk k köíxitieEÜkeí:.
TitCZíl
SafinJBH meg mja^JiBtgj^álUiSk It5 «i
Ina auyik nlnSbo T
, .6 Brr ben Ttriluác • nem ruhában B akbör kOstBk t» kOsDttam
^«^a miijét ke|ÍYel 1
""ÄBvitÄläÄ^
hogy megfc-iaaey — KtehénkidnbaiT aW :^fi-1 etavoayt nanráyal balantákba imnr*ifi|, -«atá oly&aiiylM vesJélyeaen m^a^lUtölto^h-^yt f^vidp^^ukfl)rqég)nlelíltt as 9r.vooj.me5 árkűsiistaU, maghalt- . - , .
Hasznoss tadnivalóhL. ^
_ — Ó^UtfVi\'Vft\'rgÜi/y á"í<otnkd\'a4í.i\' ollep, A barfeoOjjaUs/oti^adáaa ellen bU^afi óvaaer gyanani ohatlftn mesa ajánltahk. -Aa „.ágflteUtnésg, tudomás\' asorint^ mohon ailjja la&gába a nedvoBaéget. Ua ilyen mésa a burgonyának pmosebo hofdaiiaakűr á rakás
Egy farsangi hős sssvaí.
Jól mnlallartf tjpálii-!- J -1\' Valta at<Sá kadTrp,|©»i(í3tt,.. Voll mi tn^BTonialffot u^ytott: Bor, calffaa7, ™ esíp, leíaj-.
A jó k»drnei\' Í« BrBraiiob Vípfl—htuíít nem vila; Éjct napol kijgjii&n, Vlffciimbarilknak kftrébe\'
. yUt a jf ítoiv Bngyola.
Ha epU* lÜetom jfBlDlt Igj moíolrrpua aa ég: Akkor i»ÍTr ion odaadaira, AW,\',.nii, ft liraa tol -nlp rira; H én caakittcD maradnák.
1 ^ÍÜff
Rí J
De «t kusna ka Hfli-U-aaággvl v\'aa
A mii Jsi^ää, sH& botjai^, ____
Minden. BarS nélkül megfoasthat,
Bt^Mtíi Miat4?«!~k<~~^
Lám öiäem ja - flsaj^ fejrwä gnah Nynjtá sjuindeD (^flBatty HCl " Éa hh>sS KMfék tnofftíftarni, ^
8 a bo^o^ágbot kinttni : ü> O. IU ?11 flíhélbOjt! h$t,n..,., 1; . r ,
rotol binntbs^í» *okll,
do fej ma|á\'i^aibb\'\' \' -l"
^Ati oa Ld5t miß *r"«4oyomi Egy kiíSijobb Ubon Iébscb: KDnnyeSbon koplalom iL
,íihl!,lo\'<"fs4J?.,?,4f^.,.\'i\'í*í\' ™H ht »» re n*k^»,nl«_«^kfr»hijaij(l
tóm .
il .d.Vit rrtrtcj-A-ä\'wiWria^lW
EI8 CZIOÍSV.
A sznlfannő a b favátió.
elbeszélés*Ae^iüpiábóL Táyló^iítin -közi! I Bflktesy Í4. ..
Al&lvillaJ\'i fűidre ktlldtot hole« férBnU e»4 Qia kicstny, ngy a bölcs asBconyek\' saii\'nía: "»*g klBobli. De e tekiauttai « kalifa\'kz.í-r.*yy.éa vj,lt. Sob-iba! Ba)kU:k:rilynfi aap-, jai utn, kit^ magénak balami.tr prfplivláiiak\' tÍBBt"ltil kelte, nem volt nsaanny, kl eréiiyí-e <¦ Mlesejaégn néaVi /.ubiVyda íiialtiiihd mellé alllmtmt vi.Ina.-A kfallfa\'.lőgMn\'iúaalib alli " *\' \' ¦*......^ . -
re n^kt a,ratt a^kirthi, Aitíayűa-i gmdjáTt W.tíor, íifaVáéoWlifáVtf1
«i;tI a a*,i|iml7My-k»lri«^
nia/mut/^tíi^m-mína^
«11 ... . ,» . . * - ^ia\\YV^Ú-^lk^r^Í^hJ^r^
álUmflgyeiben hasanála e nőnek tanácsát, s 1 s.üier\'ataaVr a\'finyi *rfTt, b.nt faíhfcpíiir\'M. annok aaaa «• okoésigk ámaiaVal ngy egyé Wk egylit ftfbb »(enLáÍ JA fk^^ßfiiti\\ ¦Ül nagy hiradalfrá korit, an yxiiriban,. mint nap aa erdÖbÁ\' mept! a\'mTnden tí5r.í,n
¦araj|j|pnnlc fáradalinaa ntaaáa nt*n *ele-_ f|. A^itjohöraedán. ?.ta.sók . mosdásai és lolr^ki b^e.je^aueka.-^\'rai ralp^y-^an Aoh-jifké^setBit, |Bon török\' regélők egyike köré gyaltikeatűr|s( kik még rannap iá á kele-ten ngyanaEokSmiatt aaön íbTSkben,\' raldSh\'a blvö hallgatókfatfltt aa es(>r éa^-egy éjabaka oaodaregéit hallaták. ¦rf "\'A\'HBtbtikok Igtek. Mindenki fölélt. 1 * „Ön hurtnyArá túdjá urani\',- "késeié Ach* ffie^i^hugy\'Bol; Bsáa óv előtt as ialara k^v-o.-tSi egy kalifa ölaUjiUatUk, .kÍn8t,f«vároaa Bagdad volt, a^nem^ja \'^éjelkedeHiT. hogy a^ l»4(ty Harun*aJ-BaachÍdrol hajlott rn^fr yalöbati nem áak aaját koránéie^rfegDiVv csabb fér fi a, h L m a feyj^Látialégiid I c a e b b, kit nagy pfnp^ft^n^a^ff^O^íf^í^t"--" mart a világ. Igen ritkán történik, fa ngy valamely\'b9l a 8 \'via\'nagT\'férff\'U\' \'raTgih\'ni\'oáííon- "
BokBtor nap ea hold igyidSbcn fécyíonck *gen. , ¦ ¦ ¦
Db ne goíiduljátok, hogy Hartm-al-RaBchld éa Zubeydafliultánnfl hiba nélkül riltak-henkiBem vtilt mindig tehesun igaa, i\'k\'oa éa bölcs, mint ns iflten probliétái: A kalifa féltékeny éa bizalmatlan volt, mi állal\' oikanör lények elkuvptéoéra ragadtat^ el, melyek "Ct keeőbb a megbánás keserű gyBmBtc«élÍGl való evésre keaxtetekj\'Zubeyda elténboh tníti-den bolcBeoégn melleit oly éles nyelvű VhU, hogy sokszor dolgnknl mofidotly melyek Al tel a hívék nralkodojának haragjai vűná magára.
Egy alknlitmmal mindkettő a liarem ecylk ( ablakánál ült, mtly Bagdad egyik utczajSra néictt. A kulifa rcaa kedv.ö "vtilt, niert egy azép georgioi rabkxdlganö, kit röríd i«\'ö elolt nagy veiére hozott noki, tűntél a háremből 0 U ebben Ztíbeyda müvei bitá, ki Brejjoégbenl vetélytárs.ifi re mindig féltékeny voll. Míg ip,y as ablakban Olve az iitciAra te klntetlek, egy saegény* favágó haladt el ablakuk alatt, kl egy rGoaeköteget vitt fejen A rávágó, raintUtasék, na^yssegényaégkövetkeztében sovány tea Hl volta egéaa öUöte-t« egy rongyon kötényből állott, melyet tettte körfll hordott. De legcaodálatoeabb rajta ax volt, hogy valószínűleg as erdőben, hol a rónáét osede, egy kigy^ö mará mng B.irkat\'i mintán as ónban lábai *a nnfry fáradalmak kö vetkeriében anrytrn megkér1 geeedicíc. hngy tevepa^khoz hasonlítanak, som a kígyó fo gflil nem érezé, sem netn tndA, bogy a kígyói, mely fogait sem tudá kiazahuditaní, még mindig in-iga ntán hnzs\'t ntjárt. A kalifa, est látván, igt\'n elcaodálbosott\' Zabeyda "ellenben frtlkíÁlltott:
„Nézd, oh ara a hivSknek, olt van as embernek felpBége!"
„ílogyan ?u kiállta haragra lobbanva Ha-run, „íz asszony tehát kijrTÓJA a (Vrjnek, mely iiLk>m megmarja Öt ? Jól van tehát ki gy&, miután meginaríál b eseh embernek be caOlatea Bzagényaégé fólóH engem c-flafolÓd-tál, eaen kígyónak Helyéi fogod elfuglalni!"
Zabeyda egy asótVni felett, mert jól tudta, hugy besaóde a kalifa haragját ca\'ak még jobban fnl|obb|in^tta-vplna. Harnn hárum-uzor kezébe csattant, a osonnál megjelent Mesrur, el«Ö asolgája.
„Itt Mnarur," fordult ehh^s, „vedd es bob-szonyt magaddal, menj vele amn favágó a tán, B ad nckí fd>~BégQi| a kalifa parancaol-to, hogy fogadja el.11
Mearur keresstba veié keaeit mellén a an-gedelmeseeg jfléül méty.-n mogh»jtá fejét, esti tán Zubpydának intett, ki fülkéit, egy seridachít vetett nugára, mint est a nsegé* nvek nejei hordják, s k»vmé öt Midőn a favágót nli\'lerék, Moarar kíjelftilé ennek a kalifa aki\\rnut 8 át ad 4 neki az elfátyuluzott Zubeydát.
-„Nincs iaten Jnínt Allah f" kiálts a aze* \' gíny TffVágói;Tiídfi fogy "volnék én képea még "feleséget ís-eitartani^riniMt kesnim munkájából önmagam is aljig élhetek ?" I /1 ^)&t^axka<iel|^^ Irfk úrinak *a enged el ra-Baégei megtagadni ?* ktállÜL^leftimrliiljTl ÍSá Kángon, hogy a szegény ember remegni ¦ keadatt;, de Zabeyda elö&sSr f&lazólalt a monda : („T"_
¦\' 0 l,Fogaá} élj o&-SEatar miután a kalifa így akarja J híven fognk ^znjgálni a, talin szegénységed terheli ia fnegköényilhetem." ¦ A favágó erre.engadsliqe^ké,rlett..B__n)jnda kattvn as at5bbi báaa felé tertottak\\ mely a véroa égvlk félreeaS^ésaéban, feküdt Csak két nyomonalt Wsobaja volP í «ly letöret*, mely kofa mtatt^roB-k^dnani kezdett. Miután . H favágó rösaftkütegét lotevó a basarra mea\\ i ótt egy kévés rísjt és söVvatt. a kairól pa-! dig egy korsó viaet ¦ hoaottJ Ex volt minden I a mit előadhatott, B-Zubéydjí ki,«kközbea tu> set rakott, mp-gfüsó q rissl íj a favágó elé tévé. Midőn asonban oa astkifáná, hogy emelje föl fátyolát, efk^réat. viaalautaaili, möo*d> vént" .:_-,"*\' \'^.7,t r^\',r
- ^Aat ig^rtflm, hogy* skégényBéged terjieít nonf akarnm na^ol^iant\'.1 ígérd te meg nekem róatedröj,\'^ hogy. 89bit|era fogan eaen arezba tekintem, aoháité\'in iíigaa eseti asubáv ba, jnelytít Ukiao^nl^ yálaasték. lApatAkar*. ni, Eb nem ya^^ em*
bor, a ha_! kivinii^ainasj t;« fek int o tbe fogod ^veppi, nem less okod aegbXhDÍ."
A XavIgíS,">"k\'f terménéTtlI Togref éaaben
yaiBoTThoSÍ ea.sI5íwOffl.a^iuUn.aat.g^ dolá, hogy neinrt«het^ lia neki
ange^rjlmeakédik/aMnhar\'mindent megtgé*
nap
pénat Zuboyda k-eauilie
.olviialÄrtaliwtViai«.-;
rült házát tiaátán V lak\'arakó\'sán\' tlirf^éT^ .
delétkésziié éL;A.la\\árékoBkó^ii\'í:áAnyira érté. hngy mlndűrt pnazterbSI, ;mélyéxk fa- -vágótól kapott, kétrét purássí/.tndi!tt^i>rM" tenhu Midiin ily niódon Iiubh plnasterí sett Uásse, ásókat 0 favágÓntSSí adá, tta-vakkat:* *" \'-" \'
„Menj mo0t n Tásárrq. 0 végy esénpenáetn egy QcamarríL Ily módon hárobissur önnyi f4t hozharaa minden :nnb hasa, mint eddig; a aziunór ason fSböl élher, melyet h\'b RrdObon talál a így semmibe nem fog\'kerBInl.*"\' 1
„AU&lira mondóm,* kiállta ful á favágó, „te eaodalatoa egy aessoiiy vajjy »\' én j&Tq-denbon engcdej-neak-ídbl fogok u \' 1 "
S CBnkngyan ngy tön, mint Zabeyda pa-ranuB\'iIá, minek követk-xtebet)\'"kt?pe| vult anhak immár minden este liárom vagy négy piafiztert adni. Znbpyda tiazteffebb &nSÍ.eir&l gundoBkodott traamárftj a rUataplalcka mullé egy kia vajat is adott, de emellett oiílgia oly takarekoiBágnt taricU azlim clCtf, k«gy a f -ragé Hlvld Tdíl ftiulvn égyBaántárhelyutt hárommal lurt, a neki egy táráembertküttrt f.. gudma, ki a TavágaBnál segttaégere legyen.
Egy este, mfdOn a szamarak faaáállllmi -nyukkal hazajöttek, ast Téve észre Zabeyda, hogy a boaolt fn bizonyos nuiícbn>- vagy ámbraszerÜ kellemea illatot ad magától; iu\'g-ntegali közelebbrill s lat. a íme azt*\'tnlubt. hogy-nz egy igen becaea fanem vnll, aa<>u füszerrákból ti. raelyek\'ason b.\'lyén~aiit«k, hol Ádám könyet a fűidre bullütliik, mTdon a paradicsomból való kiűzetéséi airaiaWM\'írt okkor a paradicsom gyöm-jitaeinitk nedvei riiég testében Voltik sTtönytíí ezek áltál fO-Bsereztettek — a ro\'i kelfftketó óka niindaá-.n Fűszereknek, "melyek Serendieb oraiigAhau éa Indiában nőnek. ~
2.nheyda kéhléa^frivAgi\'it_:_ J___
„Kinek\'adod el ezen fát?" — a feíéMétiíil azrérté, hogy zsidó kereskedők vuvék m>»p ast tőle, kik nem adtak neki érte tóbb-\'t, mini Azon köjt&OBégca fáért, raelylyol rt-hde-oen föztítL
0Átkosott saidók !u kiálta Zabflyua"; \'vraénj azonnal hnssájok, s fenyegesd őket, hegy a kadinál tdatént bevádolod, ha nem :.g4rik Tntrg, hogy e fáért esnntnl lisankéUserannyil
fos^ak.Jatlni, mint eddig." , . :/.....Ll, ¦/
, A favágó neaa késaU, a saíd* fkernkedp-ket fulkereapi, Uk mídfin caaláauka^ fnjfy-d fiz ve Utak, igen megijedtek, * a»impajké-saeknek nyitökíwUlikr^í^k^ setnt, a tnennyil csak kÍvánafAvigó,rE»ím* már minden nap bárom uáLlilaiányl..bov>tt szamaraival a becaea fából, B Z a boy dana k minden este ésás^ kétszia plaatiart &íd\\«U. Z\'ibeyda egy rfivid tdö mulválfépe* vólt.ejgy asebb éa jobbháaat vftonv4i"*UB^f-aBÍpó««k nemcsak mér jobb eledelt ín f-íía-íitt, haneni tani lót t* fogadóit, ki Ötórás tts nlvásJs\'ra tanítaná, A favágó eközben kQU\'-jéro néaVo annyira megjavnlt, s Znbeyda/üöIjb-tanácsa-it annyira hasznára fordttá, hogy rgésxon más emberré lett, a azok, kik 6t a&egénysé-gében iarnnrék, nan (rjdák benno *V régi\'fa-?Jte«H fiaiaJnernL , , v r- -
^wn okMl^-tólfa;-kf- Znfeyiai-ffleoi haragját nemsokára megbánna, a minden lehetőt megtón, hogy Umé.t\\tórt^fci^ aon, képtelen volt, annak caafe oyoraitíafnl-fedflKflt. Mesrnr éjjel nappal kireté 4t b^g-dad ntcsáin, de miután Zub*yda wh* asm hagyi él á favágó háaát, Mesrur njuiden\'fe-rnséaa aikartaleswh, a a-^kalifa-j megSrt.lt _
rEgry alkalommal. biT3Hn «7íaT
utköaben ytlt as crdS fwléj^;h^rt>j^-^^r«-rel talál között, kik saamarait egy ua^a«Jt^l> fogadni akarák. ¦ \' r.i-. -:í^-\\ .
„Dn," ronoda 5, „én kedyerennt ker"sein, OJBun Távslj melyet a eaaraarak^aa\'.erdoltil .hóinak,*; u :.. \\..- - ; .\\.i • ¦ - \\ , ¦ \'¦ /t*i
„Mrnnyt nyereséged van iqiutioi^-rjQap* esállitmányból?-* kardé as om boruk egy Üt*.
,Ügy hát<u natMidának 8*^^,0" Utsai* piitszt-n wlnRk minden .?mMtaaW»0^
"nap\'-al**"\'\'"Y1 ^ *\'^ ^-.^
Á fav-igö.\' lei ily rtndkítQti,Í^rrB^t7h«M ,TwrJj mnr bt-leL-gyeaés4t.u,nrá::u e*isélMjatoU^ugy_^eddig minden d«4ogbah Zubeyda tsnácsioak eugedolmvake^attí a
h"gyj|y lépéat ait^^^gyvaK-ytiAi^m" a^aUd.ünu^^ A\'rra kéri ieli,i< a* iBräfee»**» várnának mig 6 hazatér a nejonck bnacauil
, Helyesen cs Ukejitl nrasa,0 tansal Zubeyda, „dicsérem okoaaigodat
^Un/ &• tj»»latt bW l^UlkijiDBt.
VítÖr^ny/iéj^o^
^^^Í9l*99h~%^mlf^lii( vejsteséjt)Jwoa-; ^ í rprott a#bu ^ótómé^y ben YurL;h"ygy; * *rl°f*\'! ^ínnifíyi^\'ö^
a kalifának kmmenél. \',v|lj
-df3gpáranc_üli tehát \'a" favágónak, uunn*lihifj*efi tí.íg^ad jeghír^ we»tew^ÍrÍlU
átellenéWn\'^ ^ ^épitteúít,;
<naly\' Áoy r» -é» pompái aeave .wiadeMt n*»g volt- hálandó,mi sjUjwt eddig oaák li*p..» ia vU^\'A? építfc\'eséal, •oj\'VK"*\' be*serzé\'á«re: a. ,a. muú5j^
rab, aranyat ad.óYt Mekl., , , ~, ; „ 1
\' ; "^a áá\'era,.monda, „kinek imára épiú^ e^en palota^"- feluljuíek ne-\'
Ás építőmester Bagdad valiin ennyi mankarait tülfugadá, a a munka ulyf gyoráán. haladt előre, hogy Bfpalyta :k!éThúu#p\'alatt tal jeeeu folápOrt. íía|Ma hasonló^si^asém léte \'setl a fdluofl^ »(a kalifa palotája.ágy tátit él pomjpájia éa &ny hoM ar^xa
|Uuík..al.,\'ha.\'a;l nap emelkedettógbu.tra. A falak b^eh«r.ág^ ,voltak, a
kapuk gyöngyükkel karakót; -lefáutu^-ht-; b^l, kupjám^
napfényben réa tékmfjenlne^ varban egy nagy^sxíoesitt\'ii p4^kutbp^ró*sa«
. ...... „..... j I aainfl vtiaee ^gyVogáj^
. u_ , w K __, akiqra/eUnél^jx^y^MkelÍA^
toU&ét reasaas idénybe, neme-kára ao egé-"-1 Esen palotáról a költővel oí lehető mondani: .f__e( To«m akarni)\'felele a másik, ki nem ; „Yaloban a paradiusomhu^jbsaunltt; vagy fíkart ily alkura lépni. | j talárj\'es elveszeti háza {rcmnek, mely a schedr
* EK kor kivont kardokkal egymásra rohan* j dadt királynak kincaeibijí épiúetqtt? Vajha\'
Maaadag Ütegen ¦ keres líedok bwletöfóif B^^AJb^M ÍŐlrtll^nk. ^talMikj ^iato^MaV\'torTfllt c«*k axérl e«gr-li_»t-
^ba^oh^jA. rablók. (agitdwti.Bzaro^rai k kall ^í^a"bwla>"ío^-ra»nfflfc^"ra _ ~ latokat raholóynyaitkal —\'nagy suku^kal 7\\efav aranyoyáfi ezQaUel, rubiuukfcalj > Ly_i-;
"nál iti.egaUoltI-l,_qig a harmadik a- azaraArak-
^ajfa^ráb-j ment- Lkkor a kettt) egyik* JgyJ. ajíölt\' * waajkbo* : - »
x „Tudod induljuk meg íáriun,kat, így n*-[ gyohb réaa^a, taindegjjkankre a kinczbfilt8] jj A\' máaik azotuial beegyewtt, a alig \'értéki . .ela hatDBadik rabtót, tnid«5<t a kellő «gy>ke| iia^•fiíak\'egy hajlana vá^tUávalJeilté an*j jiAk^fejátfV így..hitt cyák {ketteni n»aradtnk^ „Heigijdéi^ oaeD,deaen haladtak\'vgyB»U raa-i ^ Mytj a^ntoa^iBBamarak után, végre., a har-jra^fták gyilkóim igy a«óh l-Uaáhoi: \' > sLirk^TncB Minél valoioivel1 többet ka<
pojL minttn\'^n\'oltoot meg Uraankaiu\' . - |« »vital ke»dedt hogy a kínra ^eí
tak, vflMnU&j-e.gy -darab-időig vuskodiak. ). barauág lakpék a palota uráuak ajkaÍn,.Titj
UíVdkeUQ annyi aebot kapót*, hogy halva ás \' attörn dőltök.,\' . , i
. .Mintán jk tzamarak Utak. hogy nineaen ktiél-ojflk. tzokáahól azon otra teriok. naetyt a^favitgó háaáhiia vezetett, hová a roppantj kineae-i-I hátukun. aserencaéBen meg i* ór-í Matek, fíagy ruh c*o-Ulkoaf.<a aruknak, ki Zubetyda_pj>r_>nuaára a nehé»zaakokat a házba vivé. Üidön asonban a zsákok egyíTéf . tqfgnyitá, a a drága kövek fénye ez callloj gáaaaa egéaz nohát eltolta Zubevda falkidl;
"Jto\'U:._______, ._ ^•
. j,AlUh nagy I Moa^ látom, hogy\' vlsalefenJ kedvea eltHte, a kese térremet gypraan caéU ,jáhi« vasatl."-. i . " \'
ha köpyörüleleB.ég menhelyet taltUna azivé-ben, hogy nelióoak talaltasiek ^ly fenynok, ily pompának elveseaéro i"1
Míg a palota épQU, Zabeydn « favágót leg-ktlüitöbb tanítók által miuiiaUbau oktaiUta, a mit a jelaolcgi áfltiea igényalt tSle. Rüvid idő EQulrs peldatiykapi képzettségre vezete, a favágó mindenről méh ósággal ée tckiutélv-íyel beszélt, a epón viaelatuuly férfié vuú, kl nein engedelmességre, hanem parancao-Usra azfileteu. \\
Mld-o így Zubeyda kívánalmainak a fa-r&VágtS uludenbep ntegTeleW. as 8t a dakjá-tékra kodé tankul/ _« fógUtkoiiában minden nap aéh.ny.óyát tOltótt TeVe, mtg végre
háaiarUahoa a*Qkaétta;^va^ötv góváritkolUs^H • pa^ nehö« a kalifa:W8gj^ tígyelmesieté^ kóré a faVágóf, \'amiékea^k tibbm BBOti Ígéretére, melyet »«ht lÖnV.\'Ö; ma^a,.B«&inira kflI0n UríneV** .^tM%. pjw s*ámn rabaai^gaDÖalkel aai>lgál«,társ) n favágónak p^i^gi:mio,án\'keleti hewzeg -hoa^ hBrommeljDirjon, busz\' ctrouaziáí\'u sel ajáadékuzoÜ, .kiknek mÍadtoyiko\\aséub vutt a hajnal cailtag^náí/\'
A ki}vrtkező nap reggal fnagáho? bivatá a favigó|t_B igy BBÓlf hostíá: , !Jt ^ ^
„VTaHBa lugas enilekeflttl,, mily roppant íh-! fiégben találtalak, midun a1 kalifa bbszfi-Lkal-! duttf azt ie látod, meiinyjra\'váltoButt még nifide,n «a által, hogy íanicaaíraiít mindén-l>en lilven követed, .uándékoni,- tég^d ioég magas ab bra emelni\',, a hügy törVeluimi\'gbi-tltnláat na asanvedjenek,; cs>k arra kérlek, ígérd meg, mlasertmeg inától fógvi. egy h\'ö» napíg mindenben engedclmeákodal ska»s.u Zabeyda azért lutéxá e k\'éréat"\'a\'fayago-hox, inert jól tu.dá,< mennyire képes aokizór egy szerenCfleráltosaa a« ember jellemét medváltoztatnl, a mily tíani^r taklnti ait Bukssor. jiigának, mit Allah csak mint kegyelmei adott neki. De a favágó lábai elé borultZtibeydána.k s, mondi- , f" \' \' aOh kiráfynS, parancsolj a én míndönben aont- | engedaltneskedni fogok I Te bólcseáeget ?8 liogy osat, te királyi guadaságót ssereátél núkem. s Allah örökre feledjen el engem,1 hh eh elfeledem, nekod hálával éa engedelmességgel adózni^ ^
BUgyWtíé^,*7o.yWö^%da; „alj esen lóra, B1 látogasd toeghnBK Itfras\'fahaVol-g» kiaeretébon, a nagy hasaron lóvÖ kávéházat! Végy magadhoz egy tarosát náríora-eaer darabar*nynyal; a útközben alkalmilag etíy-offy morékkal szórj a koldusok kösn. Foglalj hely át n kávéhásbsn,-holanagyve-séroek fiat fogod UláJoi, ki,igen flgyé» sakk-játszó. U fulbivandja a jelenlévő vendégeket vele játssaoi, ha setíklsom fogadja «1 a fölhívást, jatBzál vető ezer darab aranyért Te nyerni fogsz, de fiiesd meg neki as eaer"aranyat, mintha vesatsttel volna; adj kdtasáz l durab aranyat a hásurának, a azölfraaág közt
Qdvkiyánalai által kisértetvo. mely haniro
osz szót három, zsásat. sa maradékot asórd a koldusok közé."
A favágó ugy tön. mintZubeydaparancso- I Iá. EltogidtVjB oagys-etilr feának fölhívását, > megnyaré ajátóko^ de ttegfezetó neki as e»«r aranyat mintha Tesatett volna, a aantán v is szalu vagol t a palota felé, útközben a tömeg
has órának adott, hárotrizzúzat a ayofghstág-nak a hatszázat a koldusok között óvatott saéi^*sa&ffÜávabY iik elIWb^>Wa]&yD-sjflóaa fulii|U fáidalmában otthon mwadt o néhány nap malva lebetegedvén, m^gh.n]^ .
MidÖn as a nagyveaér fnteibo. Jatt,, pagy klv»iu\'»ifí aaálWta mog, latul ss jdageii:W,-oaegot, kinek gaadagfágál éa n*gy]e/ka»rW.t egész Bagdad magsesialá z miután jegjobb ookkjátökoaawk.tarlA magát,) « főídünr elhst-lárosá.a hnrenegot játékra B^óHtanl, S^glá\' togAtá Aubát a kavéniUQt, Q.c&ak rrövid ,pQig TMjlt még olt midŐtt a favágó\' mé^fBagy^hb fanynyel, mint e^ddig, raejyelent f^i^abo^-da parancaa fulytan történt, küpi^d^P^F^\' iöBÜji.flmi.olvadta, magát; AXagó AS9nqal eltogadá a, nogyvesér folhiváoitégy. j^ba-;t maraj a játak két aser darab axanyra tör-. tant- v .. . -f . ,,
|, Jlakaca harca.után a nagyvezér varoséit , szenvedett, da a favágó ennek ia megfijetija ¦ kétezer aranyat, mintha 6 vesztett volna; egy \' har.qaadik..eierBt^ mint koaőnaégesen asót-i,g»atqtt, a. viaasataripiLlotáfaba. i..„.A: nagyvezér veraségét annyira osivárt) veve, hogy a hoszueág, ojisqkőire a &a el-vesztese fulottt f&jdalvram 1 < nóhany nap muiva súba> Tive. Lsen kQrQlmény egéza . túrjrSQfltít maginak . Harisai-Baaohi&iak . faléiba 4atUta, ki .Hatént a < lagalónkebii kj-vanság ^Asallott meg, as idegen hvrcoa^gel s*i,k)»t játsBAni, nem kételkedvén, hogy mintán nagyvaséról mindig legyffsév as aj ej-lenaéggol is megraérkösite^k. Lnaek küvet-i kestóben egy lisstót küldött a favágó p«J0. tajAha,.Jwmttudosi^á|Bal,. hogy á hirok, ara as idagen király fisnak vendógsaeretetót akarja ; nyilvánítani. Zabeyda; taoáeaára a meghívás ei/ogadtatoti, o a tisol gyorsan viasaatárjafiflljfahoE, tip.ek.oiyleiráot adatt as aj palota.pompájáról^ mi«sarint a& íülk^-
álltolt : i , ,........
oAllohra mondom, ost látnom lielll Semmiféle oalondó kin«m bírja ujján bálámon györöjet, engem saját vővárusomban fölül ne muljofil"
Rövid idö múlva a favágó tne$érkoastt, oly fényben éa.pompában, hogy rae&jelenéao áttal anap< fényesebben látások\' zugáraaní. Jött pedig as alkalommal negyven feknta rabszolga ktBératébou, kjk Dibor piraa sp-lyerane vuJuk öjiösve, fehir piros áa aranyos turbáaokban s aranyiUard.okka|. jA rab* aselgákjaandvarióla itsóntaromlg, eoMvban (V*ga köyetkoíik.) •
VIOT-KAKIZSA^ fear. ?S-áa, Itaj^aem ndadte BsJ ¦ Yttl ttrün. 1*^ paazAsatt smltdnt.n árak\'lt\'zthitotbeB leuáii | afjJtt. \'
TiaAroAJ». ü.ltttfitfluka 8V fuká \' 10-|Ä ÍM So nie- \'
kásataW taffli JBlsattBank - Twlr Olawom^Ml Kol ll*k takjUfrisai\'toe^r aWief *J frtfeű taintmf fbe(> \'"ifuk,1 VitJat *An»k ~ht* 5 frtot;.\'ttík: a-^vaí- ára Hf^asz masttr^ií ixáa«« \'TevSreTjtsUli
ai\'Fi;iiiY-jiín,\\-- á ,i Jifp! «-v.,.<fí •.-.¦i.^m,,-*, „...^ f j,„^ai«Bi ink; a fé^MMtrUt urttiai « btljMl . J?laeMV t B«m SÄ—8S ha. S lit SO ki- « (Vi *Q. kr. \'•ért\'af .n^W\'fm^-A ftt^í, KaaodeuV U^-u .."Hm s\\U; lásp^MffiuaiBai!-raii, to-iö ^au« » ft
ir4Q!a«. T^.ZtSt&^T^idM, lfrfTa fcf^-.....
j»BM>taahsVnia4D, S, frt *o, krt. ^- Po^j ftUr 6 A tt,farU jifrt Sfl kr. <Hba *ü8i*pÜ8M%i kr.
l^^Tu">-1—"
ÜK. rsrkRI/bilinkaMfck 19-1.10 frt Urával M*.«-ia«/»\'fav B«M 15 frt. rrnaUrBki (laajaa 6*J»IJ Skfif, ím l»Wd- 41- éa ^«fftt\'trIrtrBxaWalisai,—f— t- "^j-
B«rok: t*kfr *• tMS UekAlan iú«- * UsaÍET — TlJékKaklioll — ti-rai** 8 frt \'-ld\'frL\'—< Villányi *• •leg» Ardl fa>A*a--l»aa.M9—l^tt Uj\'b«t hrrUrM rfadállorl « f«Wr n frt-Otrt^kr. ÜaUlonraelUki Wtni iaű3-,ev 186i-iki f(,Wr 1J-15 frt. akinkfinb
.....Tlati SO lit - kr.\'-Bés.M~-4S.irL KocAasiiccS
ryapjitari75 írt. - V-hirnagj im t Tri SS-7 frt
IM.-katthrMrt pfiaeKl urak fftbr
Bona itr^> 11 kr, LracS^ ll :ii}é "8 kr. Bab liaJJ* 6 kr. Kslai Itcx. 8 kr.flars«nr»«íroj* SOkr— l fl 10 kr M*rh«bi» fanlj4 15 kr. Jakfana fon^a 10 kr. 6ert*»-hm) jfentja 4ö kírR>*fonitar niwsjs ss frt — kr. Z*ir íiMri^ 4i kr. LlatHW^i "Vfll frl^-kr. Zwraí lytillist niná> 9 frt ,—, kr. K«ayirllkíi;f.intj« 8 ki>. Knkorleulim font^\' 4 kr. Arpad-tra fontja.8 kr-KSletkiuf fontja 8 kr- Rlnkzta fnnya IB kr. Panls) Tuatja W kr. Rnu«4aa)aj fontja Sl kr, Lenma?r>Iflg rontja 4okr-Ujbtir ltosJí>inkr/ — Óbor Itcaíju 10 kr. P. »Ü t$r ileaéJcU kr Kaalual tór Itciíje IJ) kit OJwna-pAünka tlí»4Jo 80 kr. TBrkSlr-pálinks Itr^je 40 kr PxJ]rft.>Ulok» llrtéjÁ ÍO Vr. ÍTjcr. Tmxxyl ntiuija IS frt, — kr OalSttfa?yitrA-i}rart/& fontja " \' UárMU f«)li# 34 kr. Bxappaa funtln 34 kr-
8» fnntjn 10 kr. KbdJojI1, fle B
¦ kr. P-ihafn
84» ft-fri — 4rv ftywri* ölaöfrt— kr Faa^áa ra*-rSJ« 46 kr. Ssétw n&saája Ö frt 80 kr. Sialma m. 60 kr. KnosW foatfa 50 kr. L«e fontja\'» kf. -
B«««l péqsarfutyoDl ftíbr.
6*A metatique» 61,50 j 5% nania, l^íilcaön tí.W.i .1460:ki ,állrtajmi kOléoön" 90; -bankrészvények t5&.— hüeTinteßetf róos-yónyeki lfiS.70; London 1 U.4Ö;. ósöst\' ä^io 126jí0( arany darabja, 5 frt 99kr. •
- FeUlőaeoerkoflBtöi Wajáibi Jós&íff.
¦51 tjita: <^-tevWm^a»*K aiattBrtarftBl-éBiassirt bbs^Ct*»»«. ; ,J:í
. r.- aasjoalrnárTbatt kanstattk.
-4s«M\'vtsal4t*t,al4< yára. fa-mn
VJiiJ*"~T -""1" "ír -T*n li-amsi él ^¦¦¦l jMtk
"á riff nuro^ti»my«Unfal» nát.c«fM\'itai\' Uta» fanir IniMti tetltaM.»* \'
rette«
mint« 8Eerint:tíill{fúk
Irfc dliniecS «• ul> níiLlku«aolt,.««ljek,egjlk«ISotítlífl
: aQuriieileni olcaó áréVfc^,_
MaAOto UM <m> ál a Ma f^|lifatí»\',í<*iK\'
™trjí6l*eTiX&vdini« nlaTf, t nur i«. fJfW«««* tM.», lT<, » «.. :
""^lil*»*,í.XsTio, if, >Á - .¦".¦.«¦" wsri
) -ív •
"; WAJDrrs JÓZSEF \'
könyvJceiBakediíséhen NflgjvKanU&án, (
j . a felelőé......
MAGYAR. M|SlSTBREK
kban it alcló árért iapbaiék.
C*. blr. kl«ihi(.iOMb. :-
.»;««vgrai á\'t,"^i\'ít^íí,:^"
mW-fa * KMéaWrrl *• -F. nrikiW.\'íi"" ."-"»\'!«>»?? <««p!iau" íelUlilója TÖBOK JÓZSEF\'©ígiwiréo Pesten, .]i,:.í.--"({;í- . titáptomtíÚikhsmiseaB. \' ^ W.Ml^rÄ*«M>4,l>< klacbb fia, bt;.,\'.
Ná^TÍ(?nl»58\';i:"Ilatodik évfolyam.
/!tla-SoiiHMj> i
Ismeréttbfjesztő lap-¦.s?Él.lro^a!\'dm^Ker^|!i:e^fim. fpár, gamuza!, íafoisásiy és mimml köréWt *,
Miad na bó 1-éo, é*
egéoa. ivea. i §m?\\i?®$t§llro4ft és kiadó hivafal: \'¦
WAJD1T3 JÓZSEF kOn^liareakedMbea,
Klőflzetési föltételek :
Helyben oáxjioi hordatnál ét TÍ<lékl-o pos ián kaid\' Lg?as- ?na: - J írt. — kr. Fél érre - - 2 . — „ ÉTn\'egyedre - l „ — „
Előfizetési pénzek és hirdetések.\'
ii ST B=inlcn eÍn|i-8 tt e] 1«m 1 Ta r t a l u ? , iUctú
UiImbÍ ÍTfli, \'i ¦alamint Tláéki loíclek,, bérei estre j ta kladahiYBt&llias kllldcurlSf! 2,AaT-KAHIZ8A&A.-
A tdsstTlselőknek űjból leendő me^&l&szt&s&ról egy pár szó.
AlkoTmónyszerü tisztújítás küszöbén álinrik visszanyert alkotmánynnk meg-védhetéseért a haza, nemzet és király jövő boráog«4ga megaJapitására.
Egy szivedéit nagy; nemzet bizal-\' inának1 trjboli létre hozatala és Örök időre terjedS megterthatóiö; egy újból létre. ;t»ó^ott. \'\',alkourápyos kormány jeDdssamek megi^.láfajtaja; egy megtörhet] en semzetdzerU egyetértésnek teremtése szükségeltetvén, méllo\'zhetlen-né vált, hogy aJ közügyek ezen túli vezénylete nboz értő, munkaszerető és fá-radliatlnn, hü hazafiakra bízassák.
Midőn ilyenkép fejezzük ki\'magunkat, kérdezzük t
rjeÚdáltdstal vagy titkos szavazással teljesitjiUi-\'e a tisztújítást J
Az értelmes osztály nagy részének kívánságáttolmácsoljak, midőn mi b, tTtk-os1 sssvímiÍb^in^ktt -emelünk-vé-dejmi"¦^átV\'J^H^Ö^1 jelt \'ajjírfi mert ii^^xhf^iá^g^f^ft\',]-ttjjy\' a szabad gondolat és .-szabad akarat kifejexheté-Bének c*akjgyidg eshetünk alkotmány-saerü¦\'tértvA helyes bizalmat, ellenkező esetben a pí r t óé lr\'dd tUí-a, mintroly utálatoa lfénywM; választásra adunk aj-bol.álÖlmlaT, w multá-
ban annyi éretlen kifolyásairól s oly Btilyos ritószenvedésbkröl valánk kénytelenek meggyőződni!
Ha RlkotmányszerÜ életet akarunk élni egy szabad hasában, tegyük gyűlölet tárgyává Önérdeket,, mint a szenvedélynek öBon utálatos kifolyását, tnely" lélek rázkódtat 6 mt-gjUőJB a szabad gondo!kokflsnakj az éra és korlátlan i líifeíjeahetéöéjie^,: ásóval: mipden » jdnak, de legkivált m, annyiraKSSÜkségeJt b i-zmlmAs-egyetértésnek. mi , ,
A tít^,08,zza-yazás eszméje mellett méltán naicept minden, rend, igazság és méltányosságot .szerető, hon polgár már csalánért is, mert ft pam. független* is TeökedeV beikül nyúlhat¦ m golyók
csakúgy tehet eleget lelke meggyőződésének Keikül, hpgy tartania lehes-flon-ft pártok azon utó cselekvéseitől, melyek nem ritkán életfogytiglan tartd Mbeket szoknak noxni.
Esilgy sokkal foniosabb, hogy sem Rzdpélkül hagyhattak,! volna, azért is ^jbdLúniáte.]jUk:i ¦ ...).¦.,< /. \' \'GyöüSÖn «a alkotmányoe asabodeág, \' illettílegí\'tt esabad; a UorlRtlnn, otitkoB tiaztnjitda é,s vt>akzen a pártoskoááa;
- T.
\' A megy^; viflszaállitésáról.
ííeg érjük tehát valahára azt azjdfít, bqtyjntgyünktirrMiqét. életben Iáthat*y ¦ juk. A cokiiig zárva volt néma termek,. 1 töfllye.kben <mnmÜBok;itlzték; biztrí játe-:,lcáilíat?\' Isínét ;nicgnépestllnek és visz-1
Miként lépjünk rendezetlen állásunkból a törvény ösvényére, niiníí legyén áz eli*Ö alakulás, eít, megvagynuk bel-Ugyérünk jó tHpintntáról g)\'cízödve,\' ö mit aga mindnyájunk megelégedettére intézendi el. líéazünúröl a lehetití ikjéti mód köaül az egyseeriibbet óhajtanok, tehát: ÖsgyUléa helyütt a 61-ki bízott^ mány egybfchii\'áaát; ha a tagok\' ktiiüí itt-ott hibázik is, nem baj, a tagok azfi-mtvnincs meghatározva, i
A lísztnjirás körül véleményt olva-snnk, mély, megvalljuk határozottan, nem csak hogy nem tetszik, hanem azt olvasnunk roazul is eseti. Ertjük azt: j mely Bzerínt a prov. lörvényszékek a megyék végleges rendeltetéséig, fenntartassanak. Ezt mi szépészeti erkölcsi, politikai képtelenségnek tartanok. Minő látványt ny aj tana nevezetesen aa alkotmányos keretben az a kirívó fult, mély áz .egész képet elértéktelenitené. MI itt, Békéémegyében, ariaihemát mondottunk azokra, kik proy. hivatalt vállalnak: mincí collegialiláfl volna a& az újonnan választott alk. tisztviselb\'k és provisoHambeliek között. A iörvényesek elnöke a másdá-aHspán, kinek a; jegyit&i rJutríitJI \\s sürö értr/tkezéiei van-, nak;. eaeretnfík, vagy jobban mondva nem szexein ük azi-a.. viaftouyt- látni u< prov. másod-alUpán és ato alkí jegyzői kar közö,tt. A törvényszéknek a tör vényeö bizonyság ez idő szerint kiegé-izitó réaze; tetszenék majd szolgabírót és esküdtet keresni, a kik prov. törvényszékkel eonsideáljannk. A törvényszéki tagok a bizottmánynak kiegészítői, tes*ék ó\'ket az alk. bizottmány, soraiban elképzelni. — A nép azt hallja, hogy most uj világ, kezdődik : ki ma-g-yaídaná meg nekir miért leszünk vagy \'maradunk mégis fele-mésoktil. \' -.
^zen feje-máa állapotot opporlani-\' lás szempoútjából se lehet védeni. A provisonsWk látják közel sorsukat, kinek .volna közülök ily helyzetben kedve még d\'cSl^Dzniifr^í^em^dblgoznánalt. Abircüiállás, -.kell ihogy köztisztelet s Bizalom tárgya legyen: volt-e eddig ~ bizalom a provisoristák iránt, vagy — volná-e ezentúl. ... A provÍBorístákat kivételes bírJságok, szigora rendszabályok védték, noha erre szükség, nem volt, mert be or«ágnak előrelátható\' lag, irányukban csak eLy fegyvere volt, melynek alkalmazását semmjféle intés-kedéaekltel .meggátolni nem "Tehetett. De hát.a kivételes állapot; ea okból is ¦fenállott, biztosabbak volnának7dk fl fele-más állopotban, az nikotinén, élet hullámzását közt?ezt már mi nem hisz-szUfc, az ember utóvégre húsból vérb6l ír áll, és a magyar vér vizzó nem vált. Zfehét pnednrokat állitsnnk fel zsan-dárifliíakkaí, collegíalfs bírerságaink vé? ^ejniére...!?
ir;.iE&iB^vamég számojan. idézhető .okból mi\'an pífOVÍBanumnftk \'részben - fen tnrtá--Sát tó^teleriiífgnek tarrjulc j-lneg vb-, /^i^aí^fi\'^yölWvJ, jh.tí^y\' ör>^ senki;
komolyan nem gondol, talán maga a j hogy azt résziinkröT ké r d é sn e L elfo-
^"élemón\\eiÖ sem többé.
Merllltek fel axonbiin niáX mél:iim -landíj észrevételek a riiegválasztandök intfcllt-ctualia qualifícatiójára n„ézve. A ki valnRztrí. az viUa^zthaiö is, est mondja .a 48. V. t.cz., melyet pt»r annlogiani ÍÍÍ\'íb álkalmazh..luuk. és általában t5r-vényeink e tekintetben határt nem fiaab-Bak, ajánlják, hogy a megválasztandó" (aliapán)1 egyen bene poseeaionatua, mely tekintet azonban mai nap tn>ár túlszárnyaltunk momlhütd. Szóval, válaszihu,-tunk tetszésünk szerint. Mindazuniiltal, söl épen azért, legyünk e tekintetben is tapintatosak, és a dolgok élére »e tudatlant, se sinecnnlt ne válaBzsíunk, ec niftgnnk és megbizdink iránti nem mel-lŐZjendö kötclettségUnk.
vífToi\'ább megyünk, A rtstitntio nem minden, az cnak az első — örvendetes —^léjjés. Minő meg próbálta fásoknak íéjB^4k ezentúl kitéve — ez a jövő tit-k^^Egy bizopyoa: .mennyivel többet bírunk, legyünk annak megőrzésében annál óvatosabbak, annál kitartóbbak, annál szilárdabbak. • A megyei fŐhjvatalok fel-és lefelé számtalan érintkezésben állanak, a megye főtiszt Viselőin e k
\' i_ . .\\ ,, -, . ., , meg KeniBzunBi a igj a iiazmaeio, ki
gol un.»? •"¦•t»iiil jdfonnánalÁfcibÍAü «ritva. vlgre
Nem kívánjuk qualificAtioal felálüt-latni, hogy valaki honvéd vagy Kuf-Btefnban volt legyen. De igenis oly egyéneket dUajtunk a megyék, élére, a kiknek politikai jel\',. lemsEiltirdságáról teszen tann-BÍgot E nélkül valaki lehet, oonce. doljuk, igen tiasaonvehető egyén, deal-1 ispán, például, vngy jegy*6, — nem.
S8t azt is bátran kimondjuk, hogy_ míg üí eskütsiéki eljárás életbeléptet\' ve éi a potifikaj vétségekre i> kíterjeatt-venena les», mí általiban függetlenség" tekintetében gyakorlóknak biaunyult egyéneket általában birth^saáken «m, lMoifk•mtgajttgviMuii • !\'¦(*;
A nii\'avttlaKtás.utjáB baJBllendii he_-l^eket illetik orre nézve remcljtlk, b v4--lautók ismerik embereiket.- videant \'. . . . A kinevesés által betöltendő tinit-ségek tekintetében, reméljük, a ttu -xaány az opportunitási sseuipon^okk-ö* Sbtt azt ii számba voendi, melyeiniiieiii-üet dhajtása, java, legszentebb -frdekei kijélblnek!
IA megyéhez visszatérve, mi-oly can-didatnsdknak sem Tagyank barátai,.*, kik teljes\'élőtökben mindig in petitorio |voltak; a kik nem azért foglalnak el valamely állást, hogy.ast betöltsék) ha: nem azt asupán szök&jiontuli tekintik — hasonld nép\' nem megbízható.1 Ifistej den ember elomentéV1 törekedjék, de la/Ö?on mértéket és\'ttgyeljén\'Bé- pik a ttsztsigre, hanem a tiazteíségre.is, i r -" A\'megyet bjriSr tííztségekhekikiaovB^ éaá általi eshetölege* betb^ltéséröl
bzimeneUn kertién a fizetések-kér-dcBe, és pedig poütiCKi, gaüdászntirrég-le méháliVuii«JÍg tekinlelélKÍl«gyard\'nt-
C««kt:ly .fizetés sem a 4HT.kltUrvénj ek *z(illenielicz,ir.em.a haladd iddk sokAKO-dd viszonyaihoz :neín illik. Most: nem nrnt kerenuok a hiv^talnr; hanem értelmes munkást; nem kérdés a_uis^^uo-modo pussenHionatus, hanem qüidvala-ant luimerí ; söt tanáo^os lesz lassankint 11 jugorttilt tisztviselő elneveWaiÖl buc-nt venni, én k közel ninltbtíl odi-o>ns „liivatalnük" sztjhoz lefalábVje»\' leütésére nézve iürjidnUnk. Csekély fi. zetésHi-l a liivtitnlokra csak fl két szélső-ííe; közt válntnühntúnk t. i. vagy nlyat, a ki a fizetésre rá nem szorul, vagy tily at^ ki mindennek neki fanyalodik, a közép ji5lurmánkízáratnék. Aztán a.fil-léreslsedés sqiwe ^.v^ltj^gasdálkofjá. ; & tisztviselőnek -hell. hogy / megélhessen, knlttnbCT :figyehirit--\'gyakranrTnáaj éelé
előtt a megyei Hivatal\'\'arartyíég \'kok sportulát^l járt; sporttáji, p.\' az\'.\'ejtéjqn-ens lMvntsiokkal.ezen, tnl. ia {ug ;jarni, de a bélyeg mellett >mely aligha nyakunkon nem marad — á taksáknak meg kell szfl\'n\'Bi\'» így, á tístffroelS, ki
a méltányosság - is .azt\' hozza magával, hogy az az ember, ki egész idejét inra* talos teendőire, fordítja! fáradozásaiért megfeleld, dijl .nyerjen. . -
Ezeknélfogra nem goridolnia,\' hogy az előbbi költséges- államkezelés elleni tüntetésből induljunk ki, mmi 1861-ben — BeméljUk, afi\'uwttmányoV szintúgy, mint felterjesztés alkalmával. maga » kormány, a megyei hivatalok.díjazása- • nál. a megváltozott vissoayohat¦ flzem
előtt lartandják. ......
Ezeket óhajtottuk most, hrfdőn é megyék reauiWiiatuijai klisédben, ?llnnk, elntondani azzal végezvén:,hogy mintán 1861-ki J5ispánnnkati.»*iti»?tel»tttnk tá\'rgyát, tölütit Magásirbb\'mT«tá«\'elragadta, h. Wjéhíkhéim Bél* bjslé^yérj \'-mlgát értjük\',, helyettii JcárjWüf&Bje»r ni csak egy férfiban . remélünk feca as egy. ... ^. \' <Alf8ld.)
Ti evei elegyít
^ttztaHváryinirnkt d<jéa. . Fclraiftsstegy pi«wstrS;:soy«i|tb«j««k^Vi. elü..m>I4«4(tall — "SöltWi.1\' -idtrtl\'ig/ fH^[ mint sem oly keaayen elmooátu>ta*»vlíi»*H\'!;-: kélérig TérRii jroíte kr>ia*m»«o»<k»»bt»-dórek, rákh»ttmbi^Orp>«««*s*teSal>U«i-JikdbukOúWb&rW\'Bádá^Wsr*-.»? -.-gyea\' iséral" el«t«reWett»btd«i-4 íistósT- .; tió1i»«kBgj "azastrh^DaaiMraBoo-Air*-aoorstioo™>fflUlvis^JiuwltualOo.ii>o»- , ^qi.Kja,!,^,, aJGk«ts»ks«.«aatUB v.ló feUllitásibanTiaágis,Js>ÍB»*»áfa» í elBbVb»l)(Wrtalk*«;BalBí»r «k«ig«éial. az ezparimsutaaMCJsk ornea Etnajabatasag. ,a,\'*tí^sí0f«teHb.k;Ossririv»d«r ;
- --=»l4rt»«»»Vhai«-imblikío».«jS Wall
.^kraimk kiUbonv;«^il«l»n • Un kgaJgH
..... uro <«»ll»k »!rjoltto^í\' **\' ~
n ;.jugrfl-unD&flnkelj|k go] -r ; jaiéakedesa felelt |.bo . ... iu>bb-«ifookat.ho*J<l ¦. aaaralef nek. u«&npii
ssölg\'ltai. "|«.
j Unn\'ixljanka--. .
J ~~ Áldosxaak egy sápot hazafini urörafiiik. -Mklltno«i»»5?té« Sninle lelkosadóaiiak magsiigyenilendi-ajakat, kikBgTfdarhivn. J_ talpasa ,essHsőll\'1"cr5m nril\'spilasok ren-
Ald. sa^tsrt a tik li »igWj
;\' Iu<»fi kebléfaa teiiYéwfl örömnek, iDalvlyet -- akkor éret ráidün V^edn^ma*TIr~ixiPEÍrti; s*1 mtóflíoH oWg^oWíél ! kwfiti < tilalommal saól. hoami. ¦jí\'.ipüJ\'üí\'i\'I * <4 11 Hafijrjak (olym *ra« konyáinkat, miket a goadvisejés ^r- annyi drága honfivér 4« ¦antTedeaéri kirpáUaanliiTQjtott. Lelke-sedésflák rrígyclakBBk epykon krokodil
"-aa^eTt"*«uTlaT~"a" meggy üzóléfl fajdalmá-
Mk Saalata k&nynyaiTe facaarja. i jUdtnsank elfenségetnltuokoBta, kímond-katlan nyomoraink kSsrpelteegy napol sson -r áabifaJdfcltbakBak enyhítésére, to\'**1 a&ok; •Á ktg^yúluukj kiknek politikájára nésye ea " VaaejpljF ugyia halotti lor leend.
Ünnepeljünk I. . . " \'-"Saigetvir kötömjége tegnap megülte oson -" tarról napot, melyért mát- annyi sóhaj asilt m ¦ma^J»axi.kiUtenéh«. .: ¦
.-i.. Már. khrájR.wggMl tudatta T. IgmAady B. F&biré. ur itaracakuk segélyével a magyar . minissleriam kinoveaéeo Ünnepének vi-m\'lHiW
¦ftj"~AbvUak bfs&rattak 6 ünnep\' 18a a&onnal vároakio.\'!
¦ !..-. Aa flnae{K!^ n^gtartaiira febr.;SO-ka lüa
kit&sV*1, s elülte való nap T. Nemeik Bódí nr-
¦ \' oly gyorsan ViváAog is érte alté a járís kfl-\' sonségtt, ml néha & ülvirdának is becsüle-
-tér* válnék.\'- - > >•.1 ¦•\' " . i r \' fcxigaf várt lejknköaonaéga mindent mog-. i. telt bogy« napul basafiai. énsclroehoa méltó , ¦ fányetae tebpa»chinAr a meuuyireily kis vá-_ rostéi ^[elcn kOrftlnainf pfchw képest várni-
\'lakatéit.^ ........ ¦¦ ¦
" üttttkaa-ar^caíkún átitkoIbaÜaB örtmdt, haUrájareTwbBtO HU ta a\\ kclörobség as, ; - amrlűíH naWTS^Tajölli^i^Bíigyar , Wktaedé* • ByTUá,nJl^i*hao. mjában. . még MhA Ja ...i. Kaojatul ytyághan eaak orr lehat ig&sár, ha: aa embernek BriimWt Ar*4«wó isire felett ». \'pr&a^\'taytJi^Tenaányi]vk neveseit-valami •1:: aalotíiv1 iWala*\\*rl^tU« • viaty- — ;¦ awglit ad i*»*k o^yavo-jnak rajttKtk, m#»nyire el«g«&dfi
,!\':-klniH««t«l.léu»it, • n^lttUMUtfiksr a ki»
.ThrtoB^juiWAWko IStí-ik .irbta, \'-wíliTíel^^töUiii\'.uUi.pk-.
^foluUiiltlliwk\'Fntraítf
ÍImiÍd, kft « f ViaH|mim»o\' kslsnoin » polgári *gjrl»i
Iflfcfal ife-lflT«nuMn ¦ Tárosban-«.,k&V ». <Usn«to kalsnoisn s j osIddi f Jiratstt : .Eljan s mnt!
ar minUate-
JátiWisdltUal hetr«na\\Al^Ía| rá^y4ák\'*Véaen foihUIllA&t éohi ^k^kS^Í»%a^kbrtámadja nak M aTleaelnk: iámét, midőn ebb\'bl újra fáklya leossl Arntfrárf égett dk • mialatt a rakáson égS fáklyák vi-\' ligában (rjOnyOrkOdénk — valaki ásna roeg-jegyaett tévé „atyafiak;ekinok (raük duha-i ny» van gyaflaonl\'i\' es éppsn annak "Vnló tfls a vidékiek és várnaiak egy rés ne a- Korona vendéglő.nagy téráméban gyUleksaett v\'aoBórára, fm«ly-alkalommaí Németh;B. nr-telkea isaTakkal advOale a Hasa jobbjait, ei u1iáfloiatÍlVftn~tiHifá&k ilketafnyáta\' romvbim bohoSf mely hogy míslőbb aaereoceéa vírág-aáif érjen, esatán ia as eddiglhea hasonló — a Un még nagyobb össseUrtáara, ée ün fel áíduaii haaa isinitetra leend aaakiéfCÖnk, — ugyssintén felköanontó a iiaziifiini Miatyánk aaersQjét Ifrmáodjf B. urat, a vacsora végea téTel es^utóbb!-Németh B- orra mint-M-or»-Bsáfí{ryQlé*> balntdallal tartó kösonaég esB-mélnek egyik képviielöjét köseönté M: ad-vOsölyén aaon kél pártot, moly kösött a-kO* jQmbaégct oaak a haaa&aeretetbeni verseny-sés basa létre.
Vacsora után gondolhatni, hngy mennyire félre, tet\'flk a«oti gondolatot, hngy; hit ha holnap adó eiecatioval beg«dQlnefe\'ba ndva-rnnkha : ne da hiasan ast oaak num tessik, batnár egyaaer minitkterlumnjik Tan. Ha bár. aa^égyaaeri tót deák ast mondja !• hogy ; Deaa est omnlpotena, Diabolna non flormi-PIJANOVICSP.
*Ü» l*8-BWlÄWlilÄWttattiT "«^«^UB-al»! a mii; c«»k y\\*9--U\\iU-li^
maataailiiem"-
"\'\'¦"aaiSstWn ktrstni* «s.»g»li.Mit.ka»5bs*J ik^itssrtkiWsí^tt^^lf.,, A4,.
.» W.tH>UÖstesi*»;r<- I , .J;|,>,™. (bhiUAkiarjnbik IsCn, kl >.n¦>\'ijs^jtö;
1 « -sted > Mgj mitidnisigai:\'
ja-í&oa
"V" IWMaililli^liÉlwiliiWiila
J«Ha^ Jlsja^aift^k^k, mMsaaapi MnyarBa-« ^l^.«*ítt&B faUbiViTtiipi pp e&6«d
7?» ¦g^W^^^lviWt^P* d lrt lai gj^
maag^r^eather ép yly ritka\'louetnóar mint ^"h-WT^iSaígtlí^Vfl\' \'eáodínak táj, WhWté^pk|,mrf, hogy\'BWfiAaB il Bach Tela VkDlmAny^^kr^\'MkU.hRtVB«^ oflüaách«^^c**UTivdíi mÜmvtiUégV?
tAlaá-Leedva, marcs. elujéá 1887.
Nem leoijd ián aaen lapok tBlűnk némi tá volaágban lakó tlsstelt oWaaóira nótve minden érdott nélkül egy vidékkfl raegismer-kedbeiní, mely, noha bouank egyik legraa-gyaruab megyéjének résaét testi, vagy tán akkor $*>rn léveúiüi.k, ha mondjuk álltalábán aa ORyneveaett magyar nimbaabul kiöltözködött és e helyett a vele határos Horvátor-aaág-oitiwyéba. h^iTkolódwtt.-^^JJflljninek eaea miatisoa aaószaporjtaa ? Beszéljünk magy^rio, ,
/ \'A mnnkSzi saiget, mint minden magyar oBibér rodja, honunk déli róaBéaí av Sara DráT* folyók áltál képealetík; így tehát Lme^ cíík éjiftikrot és keltről ffl#rff öaaae-MagyArorisággalt délről pedig Uorvátiir-asAggül, nyapttrót L}teierral .határos. Való bUonyltékat annak, bogy csak éjasakrol éa keletről Tan Yelűnk iltetfileg bonankkal &M»köU«4éalieii,; adja aa, miaaerínt.t) ma-gvaraafdáa. még csak moat ébred itt mély a^aski: aímabój és imitt amott IátUtja még raggsUal^tU-Mgya aaunhltn álT&WuÓ; bogy csupa időtf rüsófil fqgtaos a rigaímaiáalioi} ikocinlaom 1 Hias kinek jtttnA esaébe most, midőn minijnyájnnk hajnala hasadni, keid-, poet midöti a .esaVadaag er8s kfitelékei iámét afjyt;yb-a,karmk tőinket füjni, rágalom.;
borgalni, s^-aaf meghaaunlua éa .t^gyeaetlen* lkadét éKal; kfissfintimi 7 da hogy ,<faftk> aftjaa walé fenebbi i|lita<aDk ojulgulapdank némi tényn^eK r - L \'
ifnntWa.nftstyfl Oilktűrnya. 3 ki néni kfrvelkesWiaa e*eitaKg Inneni C«Ak Mátétól l\'i ériiseifti Borrii, rrhngjf. te tan t várért ősapát1 ----------* agyarok, lak^k. Pedig, itt *
letfl hdlaünnepély mutatja, hogy V^tomoB-dia navaivnl éljünk, mieaeriata bttfe\'g\'siaU-agyán érái baját
Nnnj liieiid tán folaslep|Bsf^an valóban
L^U«n44olÍnt V»kQr^r4ati« .érfcntatt T»Qn(tft.jr |cétvtknléÍ*%Ua^ii«^ t^í^itett\'* Mi^a^^l^ttji hasak, moj-
büü Ubi>gí)klíaI."KövetkoEünapra klvTTd|T-táa tön parancsolva, moly minden várokoaást talhalad a. tiainta örtfrn volt nésni mint vq-télykedlek mindnyáján egymással, kíki es flunepófy fÓDyeasó, gyönyörűvé tevése által felül akará múlni ssomsaédját éa honssnre-tetél rngyngólag klnyilatkoat^tni töreke^tti llajd nem minden ablakot elraéa ffeHráW át látssó bép — (tranaparent) — diaxitotte és és aa >g«BB várűB fénytengerré vált,1 mintha o sötétséget mindenkotrfl>r.a|ftsai akarták volna; as ürüm éa kéjkUÍtáaók1 vétznélkül harsogának minden ajkról. Eati 9 órakor aene kiaéraiben diasea fáhlanienet vonulta be aa utosákat és eser toruk éltette etüntelon a kegyes király, a dráf^a basát, a bölcs Deák -Perrciet-és a magyar mmiwterininofc-Ceö-törtök e városra néavn esent ünnep vala. A bel és kOlmanka félre telelett, a holtok; egéas nap sárra valának és mind apraja és nagyja, aaegény éa gazdag ünnepi öltöaotlien aíuttek noár knra rűggel a kijelölt gyűl helyre. Most a templomba vonali, a* égess nép tömeg é» ai itteni ssol^álátbt itten áhítattal hallgatván, mellyet egy predicatíe> követett, eoaek végealávelaa kr^templomba haaódoit a menet, fia nagy pampává) volt dlaaitve; aa itt tartott isteni asolgáút W végbevitetett s must t. Schwarca Jakab\' ráboi ur-lépátta. esÓssékre egy magyar be\'aaédet tartottj Hngy a közvéleményt\' kínyilaiki>stáasak \'naiidda-nunk kell, faagy eaen., ókea magyar beexód felülmúlta a jelenlevők várftkosásat. Az is-\' leni szolgálatot egy díszebéd követte, mely-hes kOlíinöa küldöttség által rabbi ur is hívatott ő meg)^!*>ntl ki írhatná íe oson öröm-aajt, melylyel fogadtatott. Aaono I ai figeea társaságtól megkéretett, hogy ssiveskednök jeles szónoklata késiratát a Festetics grófi tifiattartó ornak átadni, ki azt nyumtitni szándékokik; hogy engedutt-e rabbi nr eaen kérdflirtk vagy sem, eddig tudtomra nem juttatott. •
.Lsan ünnepélyt egy „alkotmány0 csiroQ táncsytgalom, melyhes klki fiseté,a nélkül raegjelenhetett, végezte he,
A tadoaításnmmal még néhány perczlg
atknlnnittBTikndotn. - .......--
Hogy oly holyen, mini nálunk, hot cnu|ii töras gyökeres magyarok laknak aa alkotmány vlasBanyeréae nem csekély aonsutiot idésett elő. De egy.ms mit különösen ki kell emelnem s ml városunknak kfllöniíe dicséretére válik, L L ii, bogy Bálunk\'a krviU gitáa nem mint másait parancaaBÓra,. hanem -fttfltöneBerülfg íHitént, mext.-eaen #rvei)di\'-{ tea hírre elúkcaaülve, aenki sem lévén, as n poafci megjövételekor asnnnal a poetnliaznál p\'tiskalövéa által hírré tételeit, moly löv^al rögtön számtalan követte, és egén jelre mint ^valami" varasa * állal as \' egész város rögtön: "krv1t5(fitv"it Tott Másnap t. Kolnár Alitj..*-hcljlhíU foesolgabíró uitol .nyilvunosan fel-, olvastatott a tisztelt követőnk/áltaf nekünk ktllön nyomtatványban küldött kírAlri .\'leírat,
\'Áa isteni «&olgálatok Logy a\' káliig mint;
\' p>dig m> tar. tetnplomban illÖ > taidug:.meg-. tartattak. — Adja . aa 4gt kpgyi i «Sfin örrtm végnélküli legyen a hagyás egeinkről? el
\'flaö.tt felbök ast aóh* ét né ledjék többé. 1
bin« maosaj^\'aJt^r^Biikép,^tiaMekZW jól ha*«al, még som asoki^eVaa1 egire aie»-\'U&V^Ä«ooe«jv a-val^t *hk«^daLeTaan«v
KINGER SAMU.
lffij«W»aii_Utkató\' ^»,^^d^n/,minl momdá\'w^ jmindnyájbák\' ^oVVlteaacínrk.-.d. n^rt-mlg eddig <í*ak Üiapa\'démeT f öltöaékel mTíintHarttíok-meg,^ «\'tll«Ue>*oyb^
Tttártrisr taJ»lBBfc ^--^|nt^^ ^ifi^-jt, itVr bill Wnaavigalüm mar bovelkídat ebben: nlad « mell.tr néhány píundrét és leíogó vlsalaf alfélé saebü kaUtit\' vetíflnk\'éiart.^ IfeaVluigy meffl((a u «*dnnaj a: bklysainftn \\
\'.W\'V bi* épiiését^iiiem .fapm/hánám fffcfl» t«Af«k ke^i.n!;\'így Ün\\,némeÉ f«fc«:\' AegttYr1uíÍA Vdliiá/ba aíl.WóUiiWti\' í- éí/ Uffsf afm-akfei k^h.dttó\'iakblftav meiJta--saW* lakolabu eeak agywVTkn magyar Uí 4ÜA -i-.xiai» * fAuetm$xkbwűVLhMúiw&,ái
V« i-e-míDyWl^ógy5u,ára. iÍtÍanál^M>|k^Um4öjr .TiasaaDj^éaét 11-
\' ¦¦\' A Magyar-, minlsateriamí Ma; mídAn U-
ipánk »a\'iqeleBik.keadi w^a ilagTi ftilelÖB , (
• aünlas4a>rinni_ni0k>>désé)t megé^tii lehái vég- | bogy\'a nn]pbM csWk )dgy vékony iveeaka lát-
1 in. • • (sott « alkonyalatarfr homály dlMt-b«« mely
~ AJgyaií a« nepdélatá^eVPtinibásBál a kór* bák1 oÍoka( ka^blrislMMkkar ^tátott aaon kérdés, hogy váljon w ínségesek munka aa-üfjélyaö fiItbl^nmuyert pénaon fölül, minthogy ^onrPtasfillk^késaIté&e csak 10.000 fo-^rii^bas^maOPB I t-i kén tartandó váltalkoaók
flísjféaéii, Ió^B)b kiadandó, éa Eislergáli ke-Abjf kövjkkol ra^késsitandfi,
^i^^^^^^M ÖSBrf*g miként és honnan "Tenno Téá^ohao^"mintán a héstulajdonnsok osak a járda olkéasiléaére nyilitkuatak hajlandóknak; világos, hogy aa eglas ssálna vagy 4000 ft. pólliiBa, mibes mit fog a képviselőség határosni, elvárandó még Talán cauk as 5100 ft ajándékot élnem fogja lakai magától ?.!e. * ,_\\
í \'^dártiáa f>áp g^lí^^e^ts György alkotmányos miniater ésE eddigi Zalameg,eí főiu-\'~pánnr kegreooé-géböi ?18 ÍfI^-70 krt. odaía-tott fel a -kanjaitai ÚBégea^káxi ssegénjrek-nek, mclyiiagyielkk adakélait mind a kani-sasi kÖBség éa resseijűlt hást aaegónyek legnagyobb hála érzettel tették.
\' , KÖSYVES JÓZSEF.
¦ —:A mint fi. FeloégB Pt-fitre fog-érkecni, asennort dürgűoyactotói—«nir^*n vnfntt állomáabos, és os iitutó jegyet 3 napra ff la árért lehet kstpníj as cd.ai é&yábwj6pej?Jl -\\ együtt, . I... \'
A (Farsang \'dto1jáí>\'a:f^Máiíg vMblaó napja! viean folytak Jo vár"8Qnk6ftíi, a vendéglőkből bangaott a azivy.tdáiniló aenct< s aa atcaákon jár^-népség vig kedélye elárulta, hegy ma utolsó ^farsang van; aaunh-tn\' még hamvázó sserdári\' la folytak a farsangi mu-tatságok, as as ngyiiov^e\'catt ^HeringBchmaufl\' \'¦= (KLaBisréá atjjásaflletése.) Városunktól Dem nieasso ElsBterjráJ, n^vü falunál a hfgyben egy, .küjveraetjtaliltak fdl\' nagyobb mennyuégVn. rRem^hef)ük^ \'tatán, hogy városi odrc8!!Ta«aiJiirftk\' Tóléákedéfle folytán, Kánísas rácséra" issjut <b kövekből, mintán a hely kösclléte mi-itl a szálliiMa nem karülte aukba, a így egyszer már lehetne hallani küVüB Knniiaa, oom aárns, A kő mi-nŐBég^ miut sziikérfÖ egyén állitá, Sukkal johb mint a poatíé.
— Alföld, Essék, Fiumei-\'VnBpalya. Hallomás íierint, magyar körökben aszni foglalatoskodnak, miként Ifbelne as Alföldi és Zimoo tulajdonképún Esiék-FIumeí vat-pá-lyal vállalat közült cgyeaQléiit létro htjani Aa utóbbival ujabb időben as nlkndosás ismét megkezdődött, e csak as Kasék-Fiumei .yoned.van ktkdéshív nalntho^y Zirapia egy vonal á)tal aa. Alfölddel vngy kíkíndai vonallal a Dana h^l partján Újvidék éa Pétur-váradón k TatstÜl össadkötcetlk; A Z\'mo-nl vonal as által még \'novesetVosebh leás, hogy Konatatitinnápolyig fug gs«buí ; » mur li-iiöí na érdekben aatíoli mernukakof .törők réaarfil elfo(rlal,v,i, lálry^ fis Összeköttetés Zala és Som\'t^ynak som fof kirár.\\ lenni 5 miután as összeköttetés nem fog távol lenni.
— (Tulvnjók fdlfódíiiéBe.) A napokban flíkorflll a^hitidaTt^tiair ngy óvub- óta-tartó tolvájláBnak nyoiaár. jimoi. Ugyanta egy pek aoged ea inna mAc báróra é,v óta vendág-lőkbdl es rntgán hásnkból\'több n*mQ ós értékű tárgyakat loptak e], a melyüket Pgy egv hi«flriyoa nfihön liordottak, fel t3IÖk ásókat olueó arnn megvásárolta q q i sserlut aa orgaBdni-osur^put 1* vitte. A tolvajokat or-ghzdujukkal cnyütt DlkarU.lt a liflIÓBágnak f«lyó hó 5. én clfocni^é* as ügyoi asonnal visagnUt Hla vették. Megjegysend*\'bogy a két tolvaj még fiatal,\' aa\' \\nw>
évea. Mirfl;naoj (vetemadhetlak v^iina^rnég, ha nem.sjkefül-i a .liaióaágaak.^jíls. tetteikes (uUödÖanju.^,y ai-;rf \\ j 1
=ai lFolvó hó <5AÍÍkan volt"n apf0gy at-k i>kLi Vnl^Uan\' érd^kttB^fámnyt nyújtott. ¦> \'^>nsjl1 kfatá1 NlbAs iég^kétllbb égessen ki-dertU^iibfl.Bap tUstántvott iátbotóa-áSálunk la^ogjatkftsáa! 10 óra effitt ndkány perp.csel ikeadyktutt -a II (óna, ntft\\ a napimyertmk, mintegy Vis-\'á rbsze volt oleőlá/ulve, ugy,
ra.netnseiaiiksLKon bi-ldoa napnkat, melyf .kvQ ismát saját fial &1U1 kurinátiynxva \'egy sssbb JAVnnsk nAsfiűt aléfw,\' klierifl\'nlilflsAB: ssker inVkttdisakcf;\' hogy németünk elérje, íls oaksV.oryflndlwshd mrmny: ssabsdsig.-insk, swly ttUis 19 s««ttv«dáljes. éTsn\'-Aronvdr-
(Ott S tpsArtt.
— Kerík Tárosairánk Itkinieita B\'sUo«hay !Jitias\' Vr nlaftkleta- alatt,\' kldek varosunk «sMlkadest asakugyaá\'SSlrln fskssik, t. U .Irin rtrgS. képVI«l5-0le»t, tulráa, .raoly-
Qtán. a nap\'ss sllaiikasd nldalpnlspiöt aönl kssdafts \'l2.0rM&,p«rpskot vsge^atl a nem mítidcnntiri tttaeai6nynt.\'k» . < | .
1 H a 1 a s ii á irí i -h. A f. hó G*an d; fl.lártlytnvaipf\'oígy at-\'ka a a 8 (lrhatnava^sioisber\'a paroabon ináa. röi ?):Tvár6saiJkVaa\\,r^s ^tJjoérUsk bámulót csal^aa .u|esAftra. ^Tu^omanyus loiraBál ós
»?k;f»^K«.T«l».:liagjrnrá4|i yasutUrsa- i follogatiiít \'litísn\' aívasta á KliOhíég dr. •tt>W.Mfl\'««artl Wos;<«:Eas4kriyeMg | Uoattdsgal Albori Foranea („lliuól; a m M-Taaat, TCiiltoriWl a Pf«>a "parjjín tegosél- ilOnbon sara (artai»*n bniaánk, csal: ast jo-:WBjrt,l»».hbVMkkyto^ kt-
Madaltassabb lagridl ¦ sajaíoa. a. atdvos" -,íl-íídntíllf s\'tnnllltalalli1^*iA k
homlok, folil\'u ÜlllOll B
ldttbe&lfldQ)]eilasÄ:msgaakagy a^jabani eia kflajísba ye,nitlf,\'<«aa„» iráot njfjirt Programm, agy aiigádityksr kllasott. KanTna Itfdóbalyót kjjiu/.ó Ulreksdsa mnggalláia, s ?e4el?eU8sMftgy\'0M!gye käiopsn Hiréaj), A. 11»4 stb, Til»ooh a rasoi .Tanai ; ás;aa íl-éal m\'.ná, a má« korminyliosi, mind a migrar S»»ígi kaslokodíii raiaUtírjnaiW érdoto» felirat ftllarje.ilíw kníróslalolt \' áíeg.
aiindueg-tnuyi obaervataríantak, s \' b(ilus megiQirysaiak; Ibelyek1 kilslll i tesSn\'emfilAst érdemeU.\'iVj ^noosj
nriaoB illáit dés.sk, s yógül & ll\'.^ovozo-»no-osaklinfry
hála.istaa\'ilaneai Lhoraiolt >«gymáaljól egy-egy d»rnbol,aía hold is,o,pap((1beaipg ebül jdrliink |T,ulns akjiorlf,; m ; ,, ,, i
b. A megy t( biaotimibyr aló a hon, melynek egyik-logf^atosabb Urgya a il»sl-
lajiláo. l,eoo» nagyban héa&ütnek vároa- éa ine-gyéo&erte. „Hóid\' \'Unta beszélünk melletted ecuim." „Ne f«\\if *n íaoli lv*zek." „X urat oltiurgutjüli.", „Mftf ía*uu.; m ,jd megnézzük moat, kit vonzunk bt.11 „í^-ia magyarjai-: lem kell nekflnk, nem QL »z ostoba jue." — . „Ab nemet hivatalnok ,v«>lt, Dnmkell" atb. hangáik taton útfélen. ajindenéaelre sajoe napnak leendBnk tanúi, melyről annak ideién, Wvebbón.\'
h. A farsangra io megemlékezik az ember így böjt folytán, a ezúttal méltó,okunk van ezt tenni, nem feledhetvén el a fébr. 27. dalárda-bált, mely fény, összhang a jókedv tekintetében ritkUá párját. A toílettek, czu-kedli, aaellö, czédrus éQ\'^h osm, tudom miféle, ooch nie dftgeweOen, baBootattal meg-dicaöitott termei, tánca atb. leíráséra hajlamunk z kedvünk sem lévén, mellőzzük, az eredményt aaobb^o, mely a, dalárda pénztárát gaxdagitandá, annak, idejében közöljük.
h. A bál k r 6 ? ikában nem hagyhatjuk.amíitéa nélkül végre a helybeli táncs-laester\' által e Hó 3-án rendeseit fényez táncxpróbát, — melyen kis és nagy lyányok áa Ifjak sőt mamácskák ia asámoean voltak jelen. ,
h. L napokban B- haszonbérlő: ás földbirtokos egy ca udaaz ttlö t teikflídött he, melyet a tart gaadasághos trrtosó juhanyák egyike ellett. — A zaörnyet, mely fejné Ikfl-lj elötestbűl B bét hátsó Ubból Lótl — Döb-röuoy Ferencz tehetséges éaasorgalmas ktia-kórhási orvosunk felboncsoUa, hogy atndo-rsáoynnk egy tán hasznai ható adatot nyújtson. A nevezett orvos ígéretet bírjak az eredménynek e lapokban! közléséreasért e tárgvrol jövőben többet.
h. Nagy&ajamban febroár 25-én Nagy-Aca t«renea ottani- telkes-polgár ms* gát, készei akarván kivégezni, gyomrán szúrást njtett, nrinthugy as ónban ess Dsótbavett ^ óletkiultáat nem eredményezte — nyílt se-báseLaJsutba rontott o ott csak hamar halálát is lelte. Aa esemény höselebbi okai mindaddig Umeretlonfik.
h, Lord Buckhaoán (jelez pj erö) Don rivalgd, a több knpaccitiook igéretét nyertük meg, erejüket s munkásságukat e lapoknak BSentelésére; — lord Buckhanan-aak m&r is egy versét küaöljük.
Jó i s 1 ó a.
De már ut c»ak na tnondjitoi: :
Hogy a TJtnsB nem gavnllir 1 —
B Eaká^joiSi nn benne Waiűn, mb t*Jé*» aranyai ír;
\\.^<r LiLf \'Isa na\'Í&gaá&áUll&& I Tit&unak tsléflfl tu 1
Mir tosséai a feloí^tf. .\'."
Na .maga nem AíroiUia, — De nép bixn ¦ fényű pénsn I . t 1 \' diáért Tltaiaíd la TitJa.i,\'\' 8 így bis. aa tagadhatatlan! Tfcúosnak izlé*« rtnt
l, bück bakait.
FŐváPOnS\'éi vidéki-hírek.
j .^r. S p&;SL$P ni. bó 22ikén megtartott ünnepélyt Bomasetter Yinose és neje Rom-panich Zsófia e&er ftnyl alapítványa emelte, melynek kamatai, a nemaeti örömünnep minden ávfordulati nap/án valláskölömbség nélkül a váron báM\'wtfeg^iryeT &öst\'teasáek ki-.- osatand^k.
J- "I lü |4J4hár«WU»».ií*4. ff 1ía^.iJbt^i. *_:a—1L. *.^uáLLVi^_ i _1ű — j .—._í^*mj.»?1» "
hogy esantul^ m^gyövel raagyanü Jeyelea-Benek, aa eddigi hivatalos német nyelv he-lyettif|o#e |ajattsV aa/Vd^i?atálol$ ntágiftl vjsssa bátiratoBtak nómetaf.\' Bistoéitnak asonhani hogy esi csak mdrett, I<Hg!taH így, midőn a magvar pénsfigyraralster v«e&dvéo
gyi hivatalt "áipS^SÍií é^íiv?íb áag^r leend, a vároBokDán!és niégyékhen p«díg te-kinUMalí Jbfiaaksaa&i ías ott,dlBztoiiónyel-, va4|ft a azontúl mindenki asop n nyelven.
\' v*heÜ át ás a^6fizetésr6l ssólé nyBgtájit^ a\'
meljen legasiveaebben látja. .......
.¦ Egy aaagedi seappanTfisS igen csaaya - éUlmasBég^-ielói^attta-a kfisalebbi
^e^ecsenf vsWárnk Xf|^aB{a aarf másik sasp* pa\'nós ssáppsnat bam^tfottp^ alHtván, a
v ftatoéág által, letoglaltattaj a. vegytani bon-eánlááböl asonbaa kíiünt, faagy a ssappan
\':\'4lB»ia;i oiiyagbol volt kéaBltre- A kontárnak neM volt egyéb oaélja, mint, — addigi míg ssá&üscsappaoát vissgálják — a vásár roba-
\' tírá\'alBW ti mkgk roez szappanán túladni. — Bi&oay \' nesa- hinné as ember, ha hatóeági
, viugáM.Mm UipnyitnA aa eántei. ~
káHaletelfmtnita.b^osí.lapok írják. Pesten do Bécsben\' egyaránt nagy tavékonység^l "íblynak; waÉrtűdrTrrttek volna namSe-, /1^ fiainü w^nyogek, melyekan vigig fog \'vo->t^lLd& koronázási menet, ngy azintán a ^k&ndsrinrnok öltoaataitarjrhan_jratt kél QQgy B&ökSkut, melyek agylka vőrfla, a má-aika faliér bort fog lörelni, » koronáaási ha-
f lom építése a budai vérmezőn,- nagy belyi-ségeic kibérlésé, hol Is dlazUkorask tarlatnának, és hogy szóban forogna ez alkalom mai a királynő mog koron ázása is stb.
— (Tflü vúbs.) B«r-^zL-Oyflrpy/lt, Po-zsonymfgyébnni\' roppant síerencaull-nBtig érte. Fubr..2& én ott tüz támadt, mely or-kánazero asél Által élesztve; félóra alatt 68 lakházat, 08 Istállót ás szint, s 4o osBrl pn«alított el. Azosaseskár, levonva a lO.OíXT-ftra menÖ bistosltóttüsszege^ 42,000 fr. rug.
— (Tüzvésa.) Hatfala dupnmmegyében egészen leégett. A kár mintegy 20,000 ftra megy. Legttthb ház & pesti biztositó-io-tésetnét volt biztosítva.
— Bothsóhildhását meglopták: a itt valóban teljesült azon közmondás : „At-lói lopnak a kinek ,VBn,n — A „WaterLío"-nevü gösözrÖl egy ezüattel töltött láda veszett el, mely ezüstöt a gőzös a Rothschild háznak lett volna asálHtáodó. A hajóparanco-nok kivételképeo nem a hajón, de Ukáaán tölte az éjt; és alkalmat bizonyos furfangos ficzkó felhafisnálta, a 0»jüt5t valami gonoralis kuloscsal felnyitotta, a ládái magában rejtS helyiség kulcsát szépszerével eltulajdonította, b egyszer csak dácsára annak, hogy a fedélzeten folytonos ört állok, — azt vették észre, hogy a láda eltűnt; s ugyanakkor egy hoMandi{is eltűnt a hnjórÓI, — még ca&k nyomot se hagyva maga után. As pedig bajos elhinni, hogy az ezüstös ládát a nyakára kötve a tengerbe ugrott volna.
— Apás tvárosi tanács Rottenbíl-ler polgármester ür veselése alatt a napokban tisztelgett Horváth Boldizsár igazságügyi miniszter urnát. A föbiró Thanhoffer ur tartott beasédet, melyre a miniszter meleg szavakkal - válaszolt: felemlité, miként alkatalányauk_ tényíege!_.éjveséiéhez jutottnak, hogy most már kezünkben van a-iját-jövönkhőa a kulcs,faronk, akaratunk, éi kitartásunktól lög-g nemzeti jobblétünk, ho^y alkotmányunk visBsanyerését ma mint cselt de nemezzkőst tekintsük ax előre való *ia-ladáara. Vigyáznunk ku)I a&onban & nemzet erejére, nehogy ez túlfeszíthetvén, ellankadjon. Végül a mohács! véaxre hivatkozatt, mely pártoskodás által annyi véBst hozott a nemzetre, s abbeli meleg óhaját fej ön te ki : vajha megértenSk egymást, a kÖsöfl erővel munkálkodnánk a haladás pályaierének, mely a nemzeti nagys ághoz veséi, kiépítésén.
— Fez len tegnap egy bankó-hamísitét fogott el a kapitányság, ki tíz krajezároz bankjegyek hamifiitáaa mellett valódi úrias életmódd! vitt. ; -
— ÜróFf Fesíítioh Qjörgy rainifl-tsr Uf mir clfüglaWa bíbol[\'ántiro4ait" E mi-niztérinm asobá] as eddigi magyar odv. k&n-cse II áriaí épületben állit tatnak fel, a hal a miníster ttrmár fogad.. As elfogadási id5 egyelőre naponkint 12 o 1 óra körött állapíttatott meg. ,
— Peat polgársága a felelfls magyar mimBterium tiszteletére na*gy fáklyás-zenét redesaud. A fáklyás-menet azon nap történik, melyén a minioteriuta a budai várpalo-Lábas as esküt leteendi.
— Hogy mily békés, engesstelékeny hangulat lengte 4* ason Ünnepélyeket, melyeknek Fiume am"gyar alkotmány helyre-állitása napján színhelye volt, megítélhetik olvasóink azon beszédből, melyet az Ünnepélyes kOrmenet alkalmával Maié, tekin-télyea fiaméi polgár, a kikÖI5 partján a nép-k«a intéseit í K bostád ssósaeriuti szövege ^gyhaogzikí « ; Vttyj}
K^Polaartársaim 1 Hoffszo és aolyos 19 éven át oirattá egy nemes nemzet, áatvela Fiamé, felf5gg«zatett alkotmányát, jogait, elvess* tatt vagyopái. Ima, végre teljesülő reménye* inknuk kflssöbén állónk. J íj!. ¦ \'j,FeU(íges; királynők vísssaállitolla as anyaország fclelos mlniesterínmitl ama ki-v tSasj kaaiftak neveid kik a magas, de- nehéz áílá.t olvállprUk, hezetkední-k aJról, hogy Tarosunk jogai éa jótéte f«lett Őrködni fog-, nak. Legyetek meggyőződve, hogy a gyöngy azontúl méL ragyogóbb fényben fog ékes* iiadnl asefitjlatván koronáján 1
nFiumo!ek 1 La«n örvendetes pillánsfbe-következésóyel Teszünk fátyolt a múltra; nyajtsnk herdtí ^ezőnket.asqraszédainköak, feledjünk eí; minden haragot, szenvedéseinket ; fogékony, magaszfne szivetek adjon helyet a retnényriek, hitnek, szeretetnek, mert szeretetet, hitet és reményt k^pvioeU nek kitnsöB ajúslóink csábító szép színei,
gÜdvÖzflH^tek,. háromssoros éljennel a nagy nap«t|
„Éljen alkirály 1 E!j«p a eseretett anya-hazánk Magyaroraság 1 ^Ijen Fiume l"
A fiumeiek tehát baráti jobbot nynjtnítak ásóknak, Idk Őket 18 éven át elnyomták, és fátyolt vetőitek a multakra, hogy "a hóssau asenvedéss^, fájdalmát az alá tömessék. Es Imé-a baráti kén^ily durván lön víbbbb-uUffitvv^s\'.a-mitUak aObei újra erőszakoson lönBk felszaggatva..
Matk\'oVjch/ as érdemekben megfissült. hetven f éyesag|^; tnég. mindig .börtönben flinyik, Fínméhon a helyzet, aa olrlselhcl-
Wfiaóg -tetőpontján Áll. A ^nmüiek a fcéloég^ boBoéa. 8r"vényófiel; murodek icjtdjáp állnnk sa raagyar kormány e dolgokat összetett kezekkfl nézíl r "
— Horváth Jlih.lly plltgy.irrTrsr.-ig töi tünetének fT. kötele, mely 11. Cipót trón-I raléptétol n béoBl congressu<*ig terjed, s lií-rora ávlg le^vplt fogUlva, végreimegjalun-hetetu Azok, kik as Ötödik kötetet Borgcr-J-Zsigmond könyvkereskedése ntján megsze-j restek, moat a hatodikat ia megrendelhetik, j —• B old ogu It 1 s t v á n fÖlierczeg.
nádor - egy helybeli német lip órtrnü-I lése szerint —számos Hnpyotpányei küxött a Pesten fakvfi, nevét vi*elf ezrod tioztjei-nek végrendoletileg 40,000 forintüt hagyományozott akkép, hi>gy egyenlő réatesre oaatva minden tisztnek 500 ft jusson. Ugyanezen ezred megsebesült\'legénységének 7000 frlot hagyott.
— Megjelent a HM agyar Polgár" esi ma független és szabadelvű pnlitlkni lap l^as ez, mely a Királyhágón tult répa^kben ez idö nxerínt megípduL Megjelen eh6 17 étöl kezdve hetenkint kélszer, vasárnap és szerdán, ülöfisctéai ára egy évre S ft, félévre 4 frt, nftgyedévr-s 2 ft. Ar elofizetéai dijak e bó 16 ig K. Papp Miklós szerkesztő és kiadótulajdonoshoz Koloavárra küldendők.
_a_congTftaCap njolng elfogadta a
oB&szár fobr. Hl-én megvérfe * Carvajal abiá.
ll demokMtikil. t!
Hasznos tadnlvaltftlL
— (Lóhermagot havsWéba^n eJ vatnL) " -
Meooyiro clünyös, a zaját torsaéaS\'éo saját használatra szánt lóhermsgork^Tp\'as.a t-lon (nem tisztított) á 11 apa tb aa-elvetni — arról e sorok írója két egymásra következő évben sikeresen meggyüáödötL
Hogy pedig ezen eljájátot-alkaliaaenlla-hcoBen, nnélkül, hrgy egyráoot mag pasáról-taa*.ek, vagy mao oldaliéi felettébb vékony vetés cozkozölteasék: rnlndene^elöft ezdk-ucp megtudni, hány. fontjissta magot aaul-gAlt&t egy bizonyriB mennytsfg (pl. egy ssák va^y mérÖ)koposatlárt tóhormag? Est padig minden évben kdlön kell meghatarasui, mivel nz arány a hüvelyeais tiaeta magtartaás közt nem minden eáztihd&h&l\'VgjK^a&.
Miután ez arány, megfelelő tísititás által, megtalálva lön, (nál-ua ez iJéo egy közön-ségca zsák 5 fóot tíazta magot adott} akkor már tudjuk, báry zsák tiz&titlan mag leend bizonyus darnh told bevetéséra ssSkséges. A vetés e ezprint pontosan ssabalyQztath&iik.
íiajál tapasztalásom után; mendhatou, hogy as ekkép elvetett lúhermag sokkal híz-ti\'Babban, rRzfuraiábban áa sürflbbenjkstt ki, sem mini a tiszta maggal történt vetés. A Bihar agyaránt jó volt, történt légyen a ve-lés akár a -már kikelt dssi gabottára, akár p-~-dÍg beboronálva a tavaszi alá.
Aa eljárás egyszerűsége "és alcBÓbbsága mellett az ajánlott vetóam6d mellett még a következő tt^rfUm^ny^k Hvólnnh. A ^ag^p>-gtiknak rUsziró képessége, megvédi biso-nyoa fákig az cgj-cs magszemet a sserfelet-ti wáraia.ig elleu; előmozdítja a cairxázt, ugy hogy minden magában vérű esirképea mitg kif-jlütlni képes; végre az ajástotr\'ve-téa m-Uett n mrtgoak u. n. elpattsnaBa ia akndályizva vnn.
Ajánljuk at itt leirt eljárást oa érdcklet-
tek fi-ri-ulinébe.
a l y á a a a d i
A takarmány bof nóhus minőségére.
Ej;y i\'ittlmétyeB angol sertés lényé" tű, Mr, Benvur, következőleg nyilatkoaik az-m hnúsról, melyet a kül&Dféle takarmányot-i*i módok a diaznóhus minÜBégére gyakorul-nak. Szerinte: a aertéshna kemény, r>\'«» izÜ és nehezen emészthető — midőn az állat
Bécsi éa külföldi hirek.
— Bóceböi mart. 3-ról kelt levél Bzerint hivatalog körökben egész határozottsággal beszélik, hogy néhány függőben lévő pénzügyi működéseket illetőleg a magynr wlnis-töriura interventinja által már nehézségek koU\'tk«atck, mtJyek caak as állnmjogi kérdések telj na megoldása után győsettetbetné-hek le. ^loŐ sorban áll itt a d^bányegyed-áruság ^bérlése, mely tudvnlarőteg bizonyos báca párísi társaságnak volna átadandó. Jólehet, egyes magyar minisierek, midőn az ebbeli első tárgyalások kezdelöket vették, eseo klberléai módozat kereaztülri-hetŐBégét elvileg raegtürtánhetönek nyilvánítják, azóta azonban as egész üzletműködés kösftlabbi megállapodási oulyoe aggodalmakat keltettek a magyar kormány vurtér-kőreibsn, s ma már bizonyosnak tekíothelŐ, hogy a dohány-egyedáruaág terveastt kibér-léso csakugyan meg kivitetni saándékoltat-nék, as caak akkor fog megtörténni, ha a pénzügyek a kormány hatóságuk és La|thán-inneni és tulí képgaoletek közt tökélat csen rendasve Ieend«nek\\ A magyar nünisteriurabnak ngy látszik nincs szándokában ily fontos rendszabályt saját felelősségére életbó-léptetnl, s a jelen orBsáegyfltéstÖi alig várható, hogy ép ily kevésbé népszerű Ufrybs, mint a dohány egy edáruság, meghosszabbításába beltiegyesnék. — De más, már majdnem egészen befejezett pénzügyi termésaeta ^vállalatok"utjáBáT"is az eddtgTBef etwnn intézett állam jogi kérdések gállótug állniuk, mint például as erdélyi vaspálya-váltalatnál történt, mely utóbbi napokban szintén a magyar miniateri tevékenység tárgyát képesé-
— Htkea császár, mint köztudomású, Ka-poleoo-eaássárnak értésére adata, hogy ő, magát Európa előtt vállalatéért igazulandó, ason helysetbe jöb*t, hogy bizonyos leveleköt, melyekben a francaia császár neki határozott ígéreteket tett, és még egyéb. írató-, bal U, melyeket jó biztosi tokoknak tartott, nyilvánnaágnakrátarrja. AxótaHapoleon ezen iratokat visszakérte, a midőn kérése nregta-gadtátott, minden buzgalommal furkésite-lett utánuk, hogy hirtokaha kerítse. Annak idején jelentetett, hogy Sarolta császárné Európába hnzta magával és jó helyen őrzi. Ujjabb Időben azon aggály foghatá el a csa-Bsárnét, hogy ea Iratok néja vagy az ^llala válsest\'itt helyen a frsnejtia ^fÜrkéBzés előtt ntnesanek eléggé elrejtve. 0 tehát epy titkos küldöttet, kire csen papírokat hízhatta, aaon ntasitaeaal kftldülto Londonba, hogy sajátkesaleg árija át Viktória királynőnek. A királynő a titkos levelezést nemrég atret te és\'azon biztosítást adta, hogy azokat caak Mikaa császárnak msginak vagy caak aa annak átvételével me&bisutl leljhdtalmásottjának fogja kiadni.
— tíör-fogyaBstás Európában. Orossorszagban a sörfogyasztás tessan fejenként évi átlagban 0.160 akót, Angliában 1.100 akót, Franesiaorsaágbao 1-120 akót, Pnroazhnnban 1.210 akót, Osztrák birodalomban 2.1T0 akót. éa Bajorországban 8.6&S — vagyis közel klUncs akót egy awmélyTe évenként. :\' *.-, .
London, mároa. &.. Derbi és Disraeli w ___,__,
kBylik a parUmenttel * már flmU.tBtt^oia^- ,B|Qt Cznpaoi*a-mlnUteri lemondást, perby reméli, hogy a Taijon 0mtartTrl
mlnÍBtorínm péntekig teljee less. p\'»n»» ¦ , oosata-roposéjéfel?* reformbilll márea. -18 áa szándékozik bo-ny ojtani. ^
Njj w "í o r k, _ márcz. S. A cnggroBBUS BQ millió dollárnyi 3: poroaotes oertifieai köl-caönt fogódott el. A« elnök\' vettjs danáira
jbctst.ad, ~ sokat
dÍBB-
lóbnbhal t irtatott; (bu rgnjjYáT.B^i lslái silány és laza ^ef f^aüea^aa* mely kereset nyena Si«>i6«éB- által | veszt: ebliöl Is magysráchstÓ as^rboiri di«i nóhusnak meg Badarnak ágasabb vatta i Angolhonban hlztattéhÓB képest j a különbség miuden fontnál %4-rn.»s*ia4riatík. A
1 óji érrel táplált sertések hnaa sárga, ál-___
kimány nélküli éo szinte. roe» jatt í a tVl g y " nTa kit z l iiiislélás mellett bdr fefméaj ha» képződik, a~s mégis nem elég nshéa és áem egészséges. 0 laj pogaosá ja 11, etetés után a hnB laza, zsiroa és kev*sael jobb aa elhullott marha husánáh mlff: vígf«> hfls- . hnlladéfcka IT Mzlilílöll itlíinébaB kellemetlenül édcsez, undorító kt nyer és hig nedvvel lelik meg.
Minden tápszer kőit legkitűnőbb se tézek hizUlásira-a tejj és p«dig nemcsak á termény izleteaségonak lakUUenia^iaíain^* húsnak állományát és súlyát illetőleg ia. Innen neon t*rtT, hogy a tejgzsdsságökbasa hiz-Ult Beriéauka legj\'deaebb sóflarokai swlgál-tatjiik; c metlíti hö van bíaonyitva, hogy . csanán lujjfil, minden más takarminy Jussá-adása nélkal.a s-rtésekn tökéletesew kthis-lalnl lehet, valamint «a több anfcol faggasda-ságban állandó gyakorlat. ,;,f!,.,,„..L
__A tejhaz lagkosglaUh áll, sntnt seriéshis-
t&h tápszer, a ¦¦em*»t«fcsi*taíaVny — különösen pedig jeles disznóhúst BXolgaltat a k\'ukoricza, borsó, sab és. érpatokarmAny-
— Egy uj ta».a»ftIfjT«p5aefaj. A. ü L. nak L 52. szátfiibnn olrastak, mlssa-rint Thály Zsigmoml t. haziokíának sike-Tült: két kitűnő olajni növ\'ény-.Ws«p*n>si-Ká*ib*l nj fajta repoaasa.o^AV-ál}\'**"* uU. Veteménye zzerinl,,aMn»jMfWMr*r** cze egósa forradalmat fog a rrposi**roHíW»r hon előidézni; mert minUnezsnnj ftj szemel nagysága által két annyi t«nű*it i-kvet-Uu fog adni, mirt a j^borkv.paet; fupj.» kö.elitent a kApossta-rfpcze twméaálr -
földdel;, a -WrtMak-tffy^vaa^i^rr, be — elfinyn á káposzta repcae
- as aajaáhalfwMí JjjJBII Pl: rtftW baa«t^_lej^l«k*: ppaaU-reVoséjé^el?* Exeon\'Ota^ han aHarkátolkedik, Bm\'ua|hfl] rnpbzéilek ös apja és anyjáról; TSovényekhes laAwlttaHk^;
lUtott slsj-
r«IIKlSj.ki «•»»»« »W« •"»,¦»« <»•
1 \'HWéM-fnMK\'W « \'autor »*allaaalk j
luiii\'tfaau iItiUMi I\' " M"- *"—t -
alaasV
Sili
TARCli
i Oyerniekem emlékeseié.
,Ltl!i ^"\'^lyajbaH\'-i&tfT: ftbr.\'13-Gri: — •"¦-•¦\'%gUei.\'Wlr"aiiiSa»tt1i«lriaJoa«i,\'l «ilin
. \\ Olj- Wap». T»tt. Vim<"T
^ rLaMnMv naiai. bsieaői«aek tarai
•"\'"•\'Slili\'JaníiAito," - i "\' \'\' .i\'.\'!)i:.E«:1Mt^n#^1\'MiMai a mblőa ...raait .,!.1 !. Ordkia \'loin*. l±Ji ¦->¦.:!
,1» j
AV-JJiy fn\'lrVBrfMHÍfi: A 6a! boláog^gtfai, « IfltáarabH Maibpa,\'h" \' \'
Tria BggssU;fau.<MLmfta alMlat, felon]-e*t.ett, LfXrillor^a porba. , . , ti m moHiTS tobbíj un-un aobaTnar rim ^ Df Piaiig crtmvkan.
" î. \'IMII VéieHam, hofy igr meçrertal engamet •il~«i*»leV \' "
Elbeezélria AolMópUbol. Taylon, nttit,*ttalt
. I \' I _ ii.l rf <™S«0 - \' T i
|\'WiK*llfir-llfí rf.WtápHtílr, melyen «.»/»-MÉ«TMa<llli1lSllitta4«*>ráb»»lg> aMllt/lklk.-;
*K\'al.fai.1«i*l»-Hi-«iW»okUU» aoüraa; i «nkkar>k>rnkoW\'fcTletalyaerl»grt .tSookvA^ Kalifa mtigürlUvö o kitiltyiajilüdoknak, fíl-kelt, álk\'árllilk aa -állitolago. korcaegel » ¦mngaWi\'lfén\'lteié.\'Atnn rt.ppaot gaadngair;. hiti. \'moj*i<» Miitaw.nj • modútAnnk
«a (Mkák\'iilUk\'féMkMIt kellem*\'ottaiMl cyknlta\'a Kalifa; hogy »er» mriaeal, miit a Uailmyl kfriilj. fidTitl Van Uolgoi . -
Du> VTixWgiig ÚU° • Kalifa «gj;j»0«n>», ankkol indjlviiiyimotl, elOadtan, n>\'"««1Bt\' a horöJogník a aakkjunSkbanl Ogye««g«rBl ígéri sokat hallott bcaaélní. \'
„Mintán jataianduttam yaled, ihuta abl-vökjuí," monda afavngó, „acmrailatni f°B» tqbhő.hallaní Qijyoesrgv-uirfil." . [
A Kálira igen megürül e\'aaerényaégnek í a aa al>b»n tartalmául" iuokoak, a uqnnal ,„
,, , l -->«"«•* borCTemekrygf$ÍM-} m~^, nap rauW» nagyveaérenek.teyí. A f\\ Tág*, m\'oltóaiggal »• cieieaeVaeéjr^ql gioiti j bp hivatalit a iieraaokára iigtWIJrrfídad igen, megkedveli. A hónap, melyen dl Zubeiddnak íngo^olmeaaégot ígírt, irorq/lr vigiboi ko-, mUdoft.:ükkor.Zupoyill ,igy aiolt boaii :
»lío Ukigaad roec >»bl,4 a.K-bKI ,. ¦>« ia iajjd ef kt( vagy li.irnm napig <,palol*t: fii • K.|Ua kerdo.S.ko<l.k áUnad, diand baki
finr>n tlasinr* vracpv . ..
igjr.beteg vagy., ; , „ ^ .. ( , _ ,\'(,Zuboy4«» olÖrq lati, bogy/ a] Knliffi .raelg-\'^
^KÍÍ^A^H"^\' "iíKy\'WÍ^^\'P ^i\'-ííjj^\'lft\'"\'\'\'^^\';
miszerint bateg.\'nijécn alffl^t^öt^^H mo\'ndj^ /vUeíje\'tnalgAt..",1; " ~i ¦\'{\'-. ,.; . j .
¦jAlJgVário.afill Harrin na^iwárénék "ífjeg- ^ ségfrpa.inídíí^ azéipélyeséri; a;" palombY,\'j.öit,í öt m^gU^aWndá.\'A
\'tatVá aií épületip^mpaja \'és\'terj>ddlmo^1lüft. ^^Vfblábán^\'
ÖBsaécsápva, 0aB, emtór;|negtaliíta Sajaiiiqn EJüV.ü/ót, ímely kénysáŐrjnti,\' á aicneinokct, bTrtóVosának miridénbébVés^min^ gi^p^ SftÉjá;\'életeimben palpW^e^;lál.^\' táoj.\'\' \'. ,\'j " ", .:*LV !
„ M.........- Nagyvezérét agyban találta, egy^zobanna,
játazai.Í:Jteadtek, üabár a,:fáTágé. a Kalifát 1, mely bek, falai drága gyö?^B^^W^ak könnyű aaerrel legyőzhette vnliia, tuégis\'aa. |flrann^éHtˇ.^,P«d^OMU-n«dig eWantcannt első jiltazmában-ezt engedé győzni, mi a Ka- ;.ből v>lt. Közepén egy, dletoi,vwe.r ingázó ¦ ¦ ¦ -—11 , Dgfdkpt állott amellett pedig;egy;jásminfa,
\' moly e^y,!kristály eáaoyböl.nat k\'í.. i
, 1".". KlTltiafe a ttuárest, ti a b-metabe, S\'UteuSk amba\', / H»ej MJfliieacm 5-toU, kiaáeá kerrjaiijíra Ab la ri vaa, Írva ;
S IciLnn van niost rgyedtll , .., de még tem . . . \' ,! \' " \'CfeOQI
x) miként 1« lenne r - Hlfia megmart ¦tiveBui«tE örOtno, vigsign
Ott cnjííiik Telo 1
f BALOGH OVULA.
lifüt legjobb banga Útba huza.
s jókedvű hacdulata eltűnt.
„.Te igcn.nai-ylüíka vagy szolgád irányában, óh Kalifa H mond* azért „minden l>i-jsonnyal.ennekVtulajdoiiithalftn., Imgy a.niá-sudtk játszmát Ja,cinem vesztém.8
Haran motwlyfcrfí T"smv»knal s egy bar-mudik játaamit. kctdtofc,^mfilyct a favágó Bsándékos.m. ismét elvíioztett. Ea Zuboyda tanácsa volt, ki ezt, monda, neki ; , 1 „Ha az első jötszroilUn -fit oogedednyer-ni, annyira\'meg\'fogörülni, hogy raoreszked-hetel öt n másodikban levomi. Ha aaittáa a harmadikat megnyerl», azon körülmény, hogy te egyszei* pyflzelmeB voltul, oafAt ögyeaségérolivélftményét emelni f*»gja; mert ha «nhasam szenvedünk voresóget, végre gj- öze Íme in kel is közönyös szemmel tekintjük. « ¦ — -...... ..... .......
Az eredmény csakugyan az volt, melyet Zubeyda előre múqdirtt^ A Kalifa annyira
-Mi es?a kerdé a Kalifa, es*gv egyik vé-gére ülve; Begy oly ember, kinek 8si>lgtUa-
tábanssellomok, állnak, az cgóssség titkait "ia, kell^-hogy hatalmaban_birU.B ] ..
,Tiero betegség, uram* felele.^R nngyvQ-sér, „hanem mid^n tbinap esti, írnám eTott aa ugróqutbap megmoadám,, igen kíí*el ertem a jázmin fáhes, s tbvlselnsk egyik Ejöl-karczolá karomat"
„Hogyan,?" rapndá czodálkosva a línlifii, egy jazmíu-tövis karczeláeáuak kövelkcz-té^onág^\'ba feküdtél ?u
kSTe csodálkozol ezen, oh ura a hí vii kn ok, mondd a nag^yesér, flm-\'rt egykor azt lá-ad, hogy-— egy kígyó fogii írántérzóket-len válók ?" . „Nincs iatoo mint AlUh," kiállta fui a krt-lifft, midőn e szavakról azoa szegény fnvá-gót izmerá föl, ki p.Imájának kulak» nlaft haladt el;B s íe valóbsn raegtaláIa"d\'Snl;nnob gytfrOíét; l hol van azon asszony, kft AÍaardV parane somija hozasd jvítt ?" , . , J; ! ¦ m *1 Uj_ i ; .... . . i..V,t I
nü kafjtilba,Jakái-d"leiár/i\'\'l,- de íilYÍelan Víbaz lopve ogy píll«natnyrBzDnfi^ut^h mönnfá: _EÍÜ te inóat féWaé\'íe Va\'fey, a férfinak1?" jtieml nagy kalifii. ez (.pW,1*\'1 kt^ía f/wagy -Veaeí. \'Ül ^ír.:totlíöljf \'Stgvllliof, .fW«Utíl,nem \'kelle-\'má\'f \'betegsé\'^isltfl^Wie.\'8\'\' \'¦"-\'
Aafim naptól fugvji, molyen Iíjzambn lopott, sühaBsm Mtiím,nr<iíi|t.f . . A-prafótbaezukRlliIra mnn,d(im,\'-ö ninr kc-"vésbbó tUstn, íVilnt .^M^g\'i\'.U kil\'1cl:h)ind-8zcá"t9t^ra\'mx .trag^iilil Engóítijlrne\'aitjetf neki volt azón milpi~Hiely\']6öriísefBnÓBHftlöök e-pÜlaté kárjüŐJÍ.,.Ct.*u: ". \'" * Zübeydo tÓrdVdeboTöh tt\'kallfk cWÜ, b monda::. ,. .
"„\\sra á hNÖknek/fogídj1 izmát ^»6*^0. gy.lmódnfek fénvWe * 1 " \'
\'tíéküszömi Mi.,Ry;,HbmJ;\'k^^huiSi r.Jg}ok m(retfet«sllgi-\'d\'; iiÜift\'aH^ár; mldöiíhit^g^d FeUr-Vo\'-árnJék.at^be. ifiítírijisttbletriftíiMiú ember egy \'pdlmiotig sem zzünt tn<!g; ónFem tlkztélAf; böCRÜliii.; rtönyyelmÜ^aiavi.Ün\'-tei-k^l\'elrfttfzrtálmiigíídtóV\'^ a
kigyónitk helyet foglaljam el. DírWei;mu-\'tátáin. möBt;"hn^y""a\' riö fKntJn ía Ipffettérjé -nek,. mélVrá\'ez táinaf-zlíodík, fürdajc.\'mc\'ly-tien rae^tláztú., a Hmnaiu,- m\'elV\'utjit m^g-WUgilja." 1 V ~ i 1
A lenllfa már fégóta kösefíldíi m^gbdná htrielehWeÜését\' és-kcgyQtlAnzé^ét: Ka ese-eniéh^bep immár Allah\'kekét litá(Itns!y azt, ¦imi Ö \'bühtétéBnok\' fiitáróz^tt; diniláHa vtü-tottuti. Azbdhnl viazxHfJgsdá\'Zhbfiydift^e-g^eíia1étié,"a\'faHpófiak ^ífg\'j\'Jiít ns^yve-séri álláBábOin ra^ghsffyoit,\' léányttt \'adá fele -\'sígttK/EgÍB* Báedf»dl,i,é8ztrVan--a vendégea-kedfiBekben/WelVn\'W\'tlaennó\'^y\'riflpig tartottak, i, ktilífjt pcdíi;; WifájíiVföeWrökítcndő, rgy hÖsxke mecsetof ípittettítr]1 mely mai haptg a visakiitflt.i!sJ pticiét-\'ié\'nQk neveíte-lik^-Amia^^vpzeP-Jiumatf iB^Jliííi-aiaJt.-i n}eg míndnzon fámdnziisokftl, ra-ilyakái Zítlíeyda SuLtannö HRTi.\'lt-\'teBef\'o\'forrfitíittl\'b- /, tílrve-nywk nIkfilnnitítBitb:»n"^ntiyí bölcBW-óget ob isossagsseretot\'-t tanU8Írurt, \'iK.gy\'a knitfa-nak zohajpem v.\'lt -oka v^lueTógaűetlehtiek Vontii. Így h\'cnnpyohb AinüíogBÓgban t-a egyetértésben-ottek (*pyinnBflal, míg epyik n másik utati mt\'gUtDRattatiitLns áltat, ki minden ordran A ríevgftif, tfiiiöcn földi ogyütt. létnek Bsótvalaaztója.1,, i- w
» fri —\'kiv\'N/crsfa\'iileó m-T kr Fn*ii 60 kr. Saána aánaiVJa 0 lYt SOTtr. Bsalraii m.
l\'UriaWiMMM — ídaa-i M*t aj aillaJilaiawSa ,t*P*l t^piaarfkorttm .hfatak t Bt!|4raK«.Mr«4;aLUaaTa né». flf.va,.da aabU nijr.Maaal.»i»n..\'bh vaa, hnfí ..em ¦
ÍÍ^ÍUaj^.|Ui,j»au^tA«ialak T^unirSl i. iu« battlfWaliaw UO:c4. aá*Ull\'ansaM>alUnkal
J«aa,«ate«k . I - ___»_
»alrtí.i*tr«a aUVIUa i .____
.»*•»«»=•) MN K.
• C,. ^\'ÍIW.MvlaW.taa«A1I^WV«wÍM-I ft,
«alÍI<a]l((ij»t^»M 1 ütM.an. - F»tr «air •a>i»i»J>.»afv» ttttiajln.iaaaa.aW t«a44ím»i ar.
ralüqi íillTápaHaka \' » • fttoi\' 10— » Marii, val tgriV. \' tiiUlnallafcafO.foll, t«-ÍO ftt haravral aulttt. alla la—ll\'/i Irt. BorH3 m frt. SjoHitk i Itanjba exlat),fissi.. *¦ \'takaa. . U írt, te bn... bSrökiB frt-(mi*»inkffnt. . 1 i ( i
..\'.\'B«i,k, «ir <¦ T3r5a (icMIlart IMI- 4. tUS.il — ví«l»««b.U1--- iratra » frt-W fft — Tltlaajl.. •>e).*arfi fetM* Ito. iu—ts 1L l)j a.pt\'b.r rtra. («alltel XaAláiR Ir ia-a/rl — kr. .B.hlnwn.ll.tl \'
. ---------1S^i_a^iJkl f.k*> 1»—18 frt. sapakMtJ
¦»!•*• Vt; «-,tS frt. WalaaAla ajapjaara7ftiIrt.— Fik*,!rongy 4,8 7 .frt S&—í Irt n1r,\'«MU(\'«f(rl.\' • - ¦¦> \'»¦¦>\' ,
M^Mtawi »la«l »r-t »or« 1» , \' -i Bara, barali, la k>. Laa^" tteaaai 8. kr-pabtt«a4|a afaTk-Ma^Ta ^Barp.n,.«\'r9|.aokr-rfí 1« 4, Hua.bu hdiU11S \' fa; Jakba. : T««)a 10 krl fertf.. ka. Mg. M kr 8>aliaaa aiaaja ao f.i.—:.kr.nZair <ba«ja.iliax^Uaillaat !at.aaja.il f(l - fr., l\'J~f-ttaliaal aalaal» 9 fri - k\'. l«"r!<.11\',.",t\'f,Av5 »r. Eak.>rloall»t f.al.a < kr- Arpadira Jakijai tr aTllattlra"WiiW--i^-*^»JkL*^u-\' \'» -a^M.j fawja JO\'kr »rei«o«J»"aiJa aíjlr. l*a*ltJ.j Toülj. «Oat.UJborJIB^i.l»ar< T Otor.Jraai.Sn
10 kr SaU-vpallaka1\'l!rt*J" IW\'kr.- wftfulsiri oi»íS)a IS. »«.¦ — -krr Un0lllaij!«.r«lrprljr» LialJ. U ,kr. Mattolt..,fon>la,3l.kr,.8»p.MÍ.r1i.lla il kr.,
sia a I
rSJe «0 kr. S^oa Brasr^Ja 0 JLond>r faalfs ftt} kr, Lon.fviUfl 00 k*.,,
Slérsipétisrírrilyatu ninrt, HU.
&"/. raoUlirjiica.&i,— .;.&^/á\' noma. ]«"lcaftn W*tVf^W60-ltl--»1raJllllui kOlcHir 71 40) bankraBBVÓnyek 88. so hitelintézett resa-vénvek IÜ1.40., London 12T tifi ; oattat igio l».jafj^r45lyÍJfa>jife§ f«V*f?lI«*ü\'í
:\'\' Pelelüa\'iffitkeartllt WajtHU Júnef.
• la^Xa^faUAÉAlZLTlKr í\'mtk A- fa-ayray ¦
«l.ajS7«»iSli:i/)j_r,i, ,Hj i \' "• "¦ "i
_ml ».ÎMll.1 Víj• lJ»,^.t.T.a ikal-frltaUtt aa r\'taaiéal-
;t^^^^^ZtOTbl^ \'
- \\y_ka>18nay4aaWTofto\'<aUH aala^ Ja. alannhl! kaadtabda aaáliökat
llMlF«Jtan>ill«a!««aaafta».. I .-i.-n.\'I.\'.if.-
rflrMatT.C«r«t*°.!l ja-ftAaaWiarlaVaa*., allgt
, I I
Arany- és ezl^l, íérfl- k Itölgj
_....... «ia*us«r»a«\'___
»jkíiÚ«Vb¦\'* legizfciMéMi! pírilíf liiSta aiçrmt\'lail
" hfliet»ítleb olcsó árért. .\'S^g.io.
bóttíe\'jln. é, HŐI ÓÍtALÍKI$, Üi,. «^Vinu\'dap»\'^»}.,^
tau araa^jal anitra 7,.e, 11, iaÇ 16 fttT BÖVTO "ORT- ía KÖI ÓlULaMt\'lSpi.. .\'.W,"((aanaigaa\' aralro\'iJi,. \\* ", **aT a»a« araaiayal ilfatii\'»,\'li\'«;•«, Mf,\'«p»«\'.-;\' ,»|T. »h«itlrO\'TMy FÜLBEVALÓ, I .lauri m.íáW.1," klCVIr 1irVni|rV\'\'nir3 • . UV aalaiMl -nfy Ima. araar/byal ltfatva\', 7, C",\' l»r SO II! ÉBBat, la>rj.<llat Va0 a^ arUjr«at\'aJ>\\atatl,yalak ai usiwvIL 1"7. i.aaUlW tu; I,.1J0,:>V ^ frt. \' ;-„,,,„ j ,:-,.;,(
Z1HECSSÉK, Itlpr; naat l^fj Jjaijnrr,, «abqiaal aali,. aliai i il .J.»T^a^BJ^,!.,«. í^ajfe „ „ „, , ,,„ , , ftPW%PP)lltOK.,lÍBC,:«Iui. jtmaan niv.\'Aaaa araararal âk.
1 " !
,, , ǻv kir. kin-irol.
FOGSZtVARR^K
.:,i.i-i> /fi ^hjtóU\'aM^rilrniletiWfctrrl\'tt»*» T^OÍ taf ;\'t;f ô*f\'\'â\'4;#«"
svKtiphal ioVîKMlifMn\'. lWri»,diwt.Biisjniçrfrtalban ia
MlaMMlaJi ra^M»f-a],ai«>Hk)||\\j>>lnlil| 1«.„.„,„ , .,;\',.„
_Vii ^.........>&3EZ2J*m&a<v*
, Jfagy-Kanisw*, Hatodik évfolyam.
_9. Bzáiji 1§67. martira 20-án. ~-
ala-Somou vi ko/iön
¦¦îsmeFettegéîzto\' lap széplr^^ kereskedelem. Ipar, gaxd^zat, fudDoiány és művészet Mrefefl
Mtndea há 1-tn,. 10-éa, 6a .ÍQ-1tAa \' •. .
SsegHtuustal Iroda éa h\\&éá hívaia|: - r. ¦ W«âJIH^ jJÓJSSIEir YnfiTHHf\'t*\'\'HffiM*Mn_ (
Előfizetési föltételek :
sn hiihoa hordisssl és vidékre postán küldve * Egvaa évre: - 4 frt. — kr, fél ívre, - - í . -ÉTnajfjedro <- l B -
I a faat hasábos petltaar4rt l-anbr 7 kr, jp-sxor 0 én minden torábhi belktatáaért 6 kr. ííbélyejjdr tatod un tgy^8 beibtatiflért eo fcr. i a .hjilt téren"
"vT*,.-. ejrj pau4 a«r beürtatási dij«, io kr.
Védjük a honvédeket, m<ezt Ők mentették meg a ÍLSs&fc.
A ki önmagába térve igaz lélekkel akar a múltba tekinteni mint a hazának oly kin szenvedését vissza tükröző* korszakba, mely a basának és nemzetiségnek irtózatos kínzó pokla, volt^ annak lehetetlenség a honvédek iráni méltó tiszteletre nem indulnia, mmt oly\' nagylelkű hazafiak iránt, kiknek baroziaa működéséből folyt ki a hasának és a nemietdh/gnek e jeles diadalteljes megvédése, ök valának azon nemzet-vitézek, ,kik megvédjék a hasát a nemzetnek, a nemzetiséget pedig a hasának.
Ha 184frbsn a honvédtik "gyáván vetetlek volna magukat az osztrák-orosz hadpereg lábnihoa,éles orva kardot, szuronyos fegyvert ég minden ágyuícész-letet, bizisJen mór rég mint hazátlan nép, zarándokokzalámbolnánk ide & tova, reményt az egekben vagy a sírban keresve, vagy\'mint olyanok nyögnénk keservesen valamely nem-vélt hatalom lérázKa^^ nehéz hatalma alatt; éa mond^Lroók e végnyomort: el e v en e n való temetkezésnek, holott most, éppen azok\' hősvitézsége által maradánk nagy nemzet egy alkotmányos hazában
Mind ezen előzmények után mondhatjuk-; hogy caak-iu a honvédek hil, kitartó szeretete és példátlan-harczias viselete okozd, hogy a magyar ki nem törultetett az éld nemzetek sorából.
Ily fényes érdemek után méltán ismételhetjük :
„Tédjük a honvédeket, mert ők mentették meg & hazát.B
Ab újjáalakulás korszakában kö-vetU(,seie*en kötelessége minden közreműködhető* igaz hazafinak a kiegyen-litési eszme alajján oda hatnia, hogy a hivatal képesek sorában megállható honvédek kiváló figyelemmel vétessenek jegysekbe éa minden további mérleg-lés nélkül alkalmaztassanak is, miként előtérbe nyomullak 184y-ban ágyukkal, -szurony ok kai szárak öst ott, hol\' arany éa ezusfy havi fizetés és nyugdíj helyett httjállal, fogsággal, száműzéssel lön a nagy munka jutalmazva.
Ha nehéz éa keserít volt akkor „a hasa éa nemset iség" megvédése jelvénye alatt a nagyszerű szenvedés; ha életkérdés volta haza szeretete, legyen most kon nyíl és édes, de egyúttal bmtoa is a létei ugyanazon harosoaok-nak.
í Lqhet j\\ jutalom bár mily csekély, még is kedveit ós édes fog az lenni, hal ast a "megmentett haza, a nemzet ha-ta1m&\'s,k>)sp én a magyarok istene meg-álcjva «lía^flr^;jel^U, adapdjaí;\'( " Annyit tamási egész: hogy honvéd és-nont honvúd^dir^gyenlŐen hivatah kópejek közt előnnyel\'- bírjon a honvédéiért kell hogy:
ük n Iróuvédek.et mert tfk mentették nieg\'.ft házát".
--- Y.
Megyei eletünk.
Megye] közéletünk sódírgó napja el-érkezetfjs martios 11-dlkén kezdetét vette, — ezen a napon a-megyei bizottmány számos tagja magán értekezletet tartottak, oséljukat tűzvén ki, egy estetni az eszméket, e békíteni a pártokat melye követ választás ok által megzavartától/, hogy arra az időre mir,» 31*1-tóságos fÖ ispánunk megyénkbe jn_eg érkezik, készületlenül he találjon-—-a tanáoskozmány elnökéül \'köztiszteletben álló Sibrik Bálint nr kéretett fel, ki is cloadá na értekezlet czéljáX\'hogy a ta-náoskozmányban rend is legyen, a szólani kívánókat ~feljegyezte^ -elöBzör^hi Nagy Károly Ügyvéd.ur szólalt fel beszédében ki merítette mit vár egyesektől a Haza, figyelmeztette mmdazokat-kik a bírói pályára készülnek, mennyi re szükséges nékik a törvényludomány, ban jártasnak, lenni, ^hangsúlyozta: hogy a becsületességhez^ kívántatik szorgalom és erély; hogy 6 két tulaj* donnái lehet leküzdeni- a nmrtha&y cg-aágot, és a jelen nehézségét, minthogy a megyék szellemét as 1-sÖ alispánok képviselik, ő ezen díszes állásra Haroza Sándor urat ajánlá. — Után na Bese-nyey Ernő* szólalt fel, ozáfolni akarván Nagy Károly urat, indokul hozván fel ninos itt még az ideje, hogy ezen tanáoskozmány a választásokra egyéneket tűzzön ki, Besenyei ur beszédjét a zaj és rekedfsége miatt nem igen érthbttUk, — Besenyei umak felelt
az eltitte szóidnak saját idézte szavait haBsnálta fel, beszédjét igen éljenezték, a tér szűke miatt is nem czélom minden egyes szónok urak beszédjeit idézni, fisak általánosságban említem meg, hogy Örömtelt kebellel hallgattam és szemléltem, gyönyörködtem a sok beszédekben, megfogyva bár de kihalva nínos e megye „értelmisége ? Zalamegyének jelen volt bísottmányá-nak tagjai egyhangúlag elhatározták, hogy Hazánk nagy fiához Deák Ferenez úrhoz távirat küldessék, melyben nyilvánítások abbeli Örömünk, hogy az Isten betegségéből felüdülni engedi — egyúttal felelős kormányunkhoz egy felirat készítessék, melyben mondja ki a bizottmány: miszerint á minisztériumot a nehéz pályán tánmga^ni e megye bizottmánya hazafias köterességének ietnerh
A sajtónak feladata\' tisztázni, az eszméket férfiasan küzdeni á nyílt téren hogy ez által a kívánt egyetértés is eszközöltessék,,
A ezéj magasztosságánál fogva, szabadságot vessek igénytelen véleményemet elmondhatni.
\' A mint mégyénlc\' ^rtelmipágéfr Osme* rem, kéj nézet, uralg: aa ^gyik\'az, sza-kitni kelt azon egyénekkel, kik -a:f6-íspáni Cotlferentiu\' után hivatalt vá-lottak, ezen véleményt theoretionanak tartom, álhtláuosságban a megyére ki-terjedzteni nem lehet, mert bátl^ii a pro-vidoriumba belépd titutyiselŐ bírja a nép
bizalmát, van járás például Maraköz hol| az értelmiséget nagyobb réaz papság: és gazdaüszti osztály képviseli, kik altijuknál fogva hivatalt nem válal-hathak Jtikkel töltik tehát be tisztvi sel|íket? máa járánbéliek oda nem alkalmazhatók, mert nem bírják a nép nyelvét, mi mulhatlimnl szükséges.
A második nézet az, hogy tartson minden bizottmányt tag egy rostát a kezébe: hullassa ki a kőnk olt, a buza közül, rostáljon jól éstisztán a mi élesd*, azon nincs mit sajnálkozni; de ami líiMiem esik a rostán az megtartandó, mert kevesen vagyunk.
-Ütíeglurtandónak vélem e következő okból én is, megyénk értelmiségét két osztályra osztom, az elsőbe tartoznak azon egyének, kik 47—4H-dik évben tanulták a jogot, de pályájukat a közbejött események miatt banem végezhették, nagyobbrészt elvonniuk falusi magányokban, tűrtek, nélkülöztek daozoltak & sorssal, de a 1H évi szliiig&^juán elfelejtették a oorpua j u r i at, mert nem hitték, hogy még valaha használhassák, vannak Hlyének sokan, kik a jelenben prooisnélkUl állnak, a másik osztályhoz tartósnak aaon egyének, kiknek agyán 48 előtt volt jú megyei életük, jártasak mindenben, de anors kérlelhetetlen volt, a 18 év ritán elöregedvén dölgöant és munkálkodni öregségök míaU képtelenek, oaak tanácsok által tehetnek szolgálatot a közügynek, szóval az idö*
Usztelerf^a^jslv^ -5P,kn^héz»éget .gördített elénk, azt
csak egy elértesse! válat a válhóz vetve, kuzdhetjtLk akadályainkat, egymást oktatva, támogatva tehetjük boldoggá a Hasát; mert egyesülésünkben rejlik nemzeti nagyságunk és erőnk.
BARANYAI ELEK.
Miniszteri rendelet.
A magyar királyi míniaztoriam, a magyar királyi helytartéUnács mflködoflét mai na-
ftou raogazQQtetvón. as ügyek veséiénél leny-OgátVtíttO.
Az egyen mi ni sátoriam ok bivataloJ helyi-aége iáoigleqeaon a következő helyeken Tan-nak.berenÜe»V« :
A bL\'laeyrriÍDÍartorÍttm Budán Szt.-György tár 5 ik aaám aUtt.
Aa igazaágogyi rainiaateriam Badáo a volt helytartfaág épületében, ari-atcsa 53. saám aUjtt, elnöki Irodája pedig Pe»ten, vizű ut-«sa^l3. ttám^tt^W^eraelöíhflo-
A vallásügyi, hoövédeluii éi kösltakadési mioUsteriumok Bodáii a volt helytartóság épületében, ari-utoxa 53. as,
Á pénzagyi minísateriuov-Badán, a volt magyar kúv udvari kamara épületeiben.
A kereakodeleni, fOtdmivalés és ipar col-nisatermma Peaton, aldunasor 2. eaim alatt. MirÖl as ország öaozes hatósága! s^ ín (agy,
taini egyssek oly ata<itá*aal értés itta Insk, hogy^iiadason benjpjlyányok, a maljeknak oliiUéUw^ádís; a magyar királyi s-dvarí kan-î,ri*î áVor$BÍyi| âd.varl kapci«UáH*f ft ar királyi helytartó tanács, Vagy a b> rsaágos pénaftgyi igaagatÓÉág köréhes tott, a mai nápíolkeadvo as illeiS aiak-
_______^éw^dlg^amagjw^U^ .
c&eliária^ áVordély^ uávarí kapci«llária, magyar dai Arsaágc
tartofiptt, a .
minifEtariutahoB küldendők he. . ..
Addig ti, imlgá ssérvesáita^es befejeztével, aa egyes mintaiUrjumok kösti szakfal-
Slőasetéui pénsalc és hlrdetenekl\'-
így anintín e \\np as « 11 e m 1 la r t al &>á t Ílki5 k Ö s B c ta é d y » a-,-
valamlai vidéki lei-clek, binaentro a kladáblratathaa kaidcDdük λ a a y- KAKlZMaA. T
oastás kílshírré tétethetnék, roindazon tárgyak, a melyekre nézve s es ikítlalSrég kér-déae kétaégeanek Utazik, a „Magyar kir. mi -niaEteriumhoz* „Badán" ítitétendŐk, — gnn-doakodva lévőn arról, li»gy az ily csira alatt beérke&Q tárunk as úl-lü aiakminissluriora-bos haladék nélkQl átlct.nsenek.
A hivatalos órák később fognak _köstado-máara hozatni.
Költ a migyar királyi mintazteriámnak 1667. évi márci. IO-én tartott QléaélKÍL
B. Wenokheim Béla, o. k.
Lónyay Slenyhért, a. k.
B; Eötvös Júaoef, o. k.
Horváth BoMkaár, b. k.
Gr. U ik ó Imre, e. k.
Goroye látván,,^
Miniszteri rendelet
Magyar- 6 b Erdélyország a a sa tőrvéaykatóaá^athos, as adok tárgyában. A Magyar- éa K«íéljorsadgban -f-wtállú adoreotlűier as orazággyflléfi mindkét >.ám által, a folyó 1867-ik év végéig clf.^adut ván, a magyar királyi péaiQgymtniaíteriu.ii oa oraaigub határozat állal njínd a folyó erre kivetett adók, mind púdig a.mait érőkről Saetetlen maradt adóhátralékok behajtására folhalabnnxiatráu, — ennek .folytán }&*gju ét Krdélyoratág oaazsa lorvéoybatóaogainak megltngyatik, adótartosásának önként - a pontosan eleget tepy^n, s- ezáltal á kormányt A teljes.alkotraányoaság , halyr.eáltiU-aának nehéi biankájában haaáfiai: kéáziég-gvl támogaoaa.- • - - -..T:—.—
..Egyébiránt Magyar- éa ^rdély^rsaág_ öaa-bscs törvényhatóságai a azok tíaatvíaelfii ssa-taelyaa fe)-.-15aség terhe alatt köteleztetnek: a kiiivötlon éa küaretntt adók bohajt-isa ás as álhmegyedáruBágok fenntartása körQl, a magyar királyi pénsügymjnbratoriiim rende-leteinek pontos vegre haj tátiban annak kö* aegail nem csak erkoleai befolyásokkal, k.i.-nem szQkség esetén hivatalos kösromBkö* gésakket ia támo^tní.
E.clt a magyar királyi mintsztarisua f8S7. évi martina 11-én tnrtutt SláaéhM.
a Wenckheim Béla a.
belagymintastsr. -—r Lúnyay Menyhárt e- k. : pénxQgyminiszter.
Zahtmegye baksai v»Uasstó kerületeié az ursziiggüléshez, á belefoglalva — a minisztérium és Deák Ferencihez, bizalmi nyilatkozatot intézett, melynek tartalma következő1 :
„Magaa orazággyttléal
n Midőn b jflcnlcg maködS ortzaggyaUs as IBd5 dik év ntolsó havában,"ör^alknd* fejedelmünk által baxiok-Oonyolnlt -viasaaral felüttí tanacskoxál végűit OaSS«hÍVB>o<t j .. polgári tartosnannk azerínt mt is-erkoldffl-tUk c rogy kQzdtérre harmad isbaa Hsaltnl nyllvniiitaflank által egyhangúlag megraV-. laaztutt kápviaelőnket, hogy as aiaaJg* -kflivelümény aulya. a i erén y TmlaSatéfca*»- r letQnk cgyasera asavaxatával Is kat»iwyot> v* Irgyeni A inegindnlrtariáeaktitjls»«>«** — menye : as uralkodó Felséghaa jatáaaU\'Jff-Iratok ta\'rUlm i, csakhamarigaa»l|aaB*rt V*-nalinaa várakozásunkat, hogy nooaaafl í\\m~ toi érdekeink s braaágua1 kBsÜgy«tik* W*lli intézkedés j"ga: oty^ia\'my^isÂ^keiebafta4 tetutt le, k\'k o nagy dbcbü kiocaelr^ aflCjö tó 6rg"»ddal keiáléndik: hogy kJ^W«V--: niëlyiui 1848-dik év vríthányaTbél"k»W : «aB™nnu\\kálBttf aem meR<^Wtva;-1W«fél\'- .. adv«rlegk]Vbbrt«bra>Btoi^Üt" - r
-MM«ár*»Ira«lanioskozás \'megaattnli ml
- dOa » rráaawálló hadiárán, frjoddnjunk lik ^^ajJJrodatoát^koniény Biijiig^J^ JJÜtV - ¦ hűink agy-réanén badijéatf ai^tUeJÍ
ní!nl hajniknrjniin^oB viharig mt1a:W|lit ~ 18 tekintettel vizsgáltukba (
: _____s------
; Indulandó l«f> ;a6rorote^0Bnio«Ujr»»lBTink-
--------"rtylö\'fitirmílc -Taognjog!»l6bb^m« jotott
0Mtalrrit.H1.kal, mert orssággyalésOok • BBÍvia kitartás, arnyedillen és hosssaa kai-y delmoink Jutalmául alkotmányunk teljea \' helyréíllilásál vivta ki, s esiélyes vazare-"" TnSTspiiiUlüii >a™áj(y»áBa íieUotlj.Demse.-ti k^Jialul irf*j«e» lnmi\'nHww\' * —~kintoll«B ttojsiiiáiaia után—btitoi ««árM-
tak koSJiDyaStMÍ\'i ISjp**«* ¦»•• nlaaterekben olj! állított, kir «g-
Mln> illánk, oraságuaan aliaasert arolljnk-ból saorzaU aseles jsweretnk, es Ispasstalá-aaik állal a k&abualoar résseaai. —
- .Minta tatái; e fényes .iker, a nngyaaerO íS3535yíi«sntetín hsaáu^blnnkBenTihp-gsaale* iranlem fakad). • tisalelel kif.jená acSI válasslikoralelllnk minden fcössego droójtaasket gyújt: méllí eliBimraBsal kell bqgy adóaMuk ¦ egyúttal háláa koasVnetet nj^ívánilannk a magas orBsággyflléan.k a»on osOggvdotleo fáradozásaiért, mtlyly.l rág nélkatasBtt alkolntányTüTtjogaink érvényét yleaaaállitá; éa teljes bisalmal aaavaasunk a feleifia minlallerimn minden tagjának asnn nasafiaa onfeláldosáséVt, melylyel bonyolult basánk ftgye kormánysutának roppant ne-hésséga tarbit vállaikra vették; l Gkelmln-u.u\'\'tairv*nycr tireni makudijakben, habár csekély erünkkel la támogatni, polgári kO- ¦ uleeaeffunknek ismerjak.
,T)» kirilá Haslsleltol kell megemlékes-nQnk ktí\'.nbacii Deák Ferenc* hasink nagy fiárélrtót-nogyrMaM»ab-mÍBl-iB«gyénk asu-lötlét; banam mint közel ágon — válasstó kerületünk egyik községéből, a basa Bdvóro leaaármatottat -kalönöscn ia magunkénak
- mondhatájajkí, neaaea bcjeakeaéganknek tart-juk. , ~ \' \' VTHrténelmi tanúság, hogy: „Hindeu kor-s\'aak megtermi embereit,0 mi basánk ntnlsó harminca érés -történetéből a szövevényes politikai téren\'\'kifejtett sszélyee eljárása után, a haainkfiábsn ismerjak fel e korssak emberit, a minden cselekvényét a haaa ad\' vével oiBsauSro tudjuk, s mindennapi Imánk cl, hogy a gondviselés árasason: áldást ha-
sankral áldást nagy hazánkfiáról------
" \'.TCelt Bakián, a választókaraiéi főhelyén, marti 4>éh, IB«7;
rjaimoB aláiré.-
r-nájánokínr«s^4táaát iHmr^ak-hosa. kitjaif-\' ba vonja, hanem elég t a\'k m a rí éa - Vari."*, k .a« JWIgis TuJaJET. N"^T nii»s ukook tVjIdiii,»*sjUíi«v«»b«,:kéjség-,. ^tt«anruíatUw V "l_í~
— ATejedeWatyai torekvéaél ml?sernT»M kipes Aieggálolni TÍgra.. hosr a bogyó|lá •nyoApolijlknes elaUatelaK, fonta gordlnjal csőmét aajál kardjáral kelti no vágja, s-gi^ . A m.g,s elbatároaáa elosslatá boMUeki agérSl a tornyoauli fellogokal, a magyarok Istene meg is áldja érlaI 7 , . ¦ - j >. .
A kiirtott Frangepánnk egykoriWrtaka, a bll teatrér Fiume, a magyar korona egytk. laglunityklalib gyBnsyc, Itneljr már o XV. anásadban léipp8»tlP»nnonlakcblár8L 1830. be* aaálléaak lylrrániUMt, 1778-ban aU-rla Tberéala araH" Ma|fJ«™»B*j*tnj fiaoaa caatoltatou., 1809 ben iaoát eUnakilUti^n, csak 1822.bonkobeleatetelt »lssii, m!g rjg-raaa lSáSikisaabadarglarca saaronctéllsn kimenetel. Fiumét ia alragadU lilánk. Ea a ha tengerparti város, mely annyi háuyid-tatáson a a kOlBnoi elfinylkkel kormányitag" altraastott Triesst miatt annyi - hátrány-ban s megaliistatásban réssesalt, békén tar-\' ta lánciáit. Vel«ok Örült, rolBok sírt. Egy-másnak kaldfilt aóbajaink légutjokban ta-, lálkosván, elpanasaolták egyruaaoak a ko-aSa fájdalmakat, ra koloaónia titkos ráss-véfkOnyité a ssenveUést, ás most, inidÖű aa imádott kedves anyaoraság pirkadó hBJn\'n-\' Iának ártatlan arOmét megosztani, ¦ alt nyilvánítani ia nserésali, -bebörtönöatetnek be-csületeasógúknek tnegílssaltpolgárai, a leg-. magasst08abb erényért, hogy aokat szenvedett bazajnkat szeretni bátorkodnak. Délíiss jó aa Isten 1
Ni ni! a nap ujryan csak tnegfo^yatkosntt ssinte ésero vessem, midőn e sorokat írum, oly homályos- riebnj ! m jd kisüt nem sokára teljes épségében. Sokszor elborult már, de mtndanttyissor kidoralt: pUorurn deralJ - \'
BALATON.
\'. Röppentyűk B. Ptiredrai. ;
7" TebilTvolt napfugynlrolalulnlHBintirMa __^tar>Wd:\'«i:9^t1>»7.|»rAlfil H-\'<raÍ49 ^r&alKno\'tteg rgypár másod pcr3flig~. Eleg wl a\'rnr, éppen bamvazé saerrián/ hogy aa «m,bnr\'6lníélkedjélta vilrig-mulandéságairol. \' Memcaak sa életben, a láraadalont torka nwtt-RSnytgVin WáeV ienáruak.t írni\' voll —frákkW Hl»»/ok,kiket ha jól mrgnástank, kénytebnek nfaank1 hil.-U adni--egybétte-lyek-áaon "álRtisáosk, hogy aa. emberiség Oli)i_ majmoarvoltakva jó Izat neKrttaokrhjt-— -nem nréV* nigyssora-torinísaMbetf la tmn-nak nomlMitnk; nSelylyea;feI«H ugyan wna *tJeTBk1Bnk,-*ianwn mosolygunk aaon agg fitk fel«lt,m»[ry«»aBnk magnsiuuljáh s.onJormé-aaaÜ tttenrtnyt, melynek okát a faluéi ia-knláa \\rv*nmk . Ii tndj», — a napfa-Cyaikoaá.t. _ ..." r
Hlaa akár hány példs van rá aa életben, anTOMfitafjaf muvoltséga mi reu4S;égi Int aVlwaa/Uyoallja a legfényesebb oapoi a táMaulsJom aalonlaiban: mely IBoétoényekét k»ky ajéW-vabMísBVé^ban.-aioraWheaaakv . faliam WUr^varr»,,nnKa»™lnW hol ¦I Uluis, fistari sst..\'uveg»kVti;\'dé\'nl*»; kavaabé Harathel UlyitíK\'UrVcaffvíwl;. HU aság a pvIfUkaiiorenl?, BáST-bohl}* ítiraisíVern^Tn^elíanlno,
taía^)L,;hoW.a.tóro>ialom " "*6Ugot ejhootályoait; „ bjnályosö~rhTk^ llliiHog «I.Baiah hkfi, Snhmorllg lo, •AatToi i i-t 111, Itínek "ugyan caak " \' to»«ai-,tj« vajjonnom kl-;
jűáli , ^likorirnSte,\'
VégyAlásx
QQntber urnák.
üjságbnni ritstkosásokonk azon Qdvűs Csélja van, hogy az ulvnsó kQzcns«g, melyet e tekintetben általában taicus okból állónak aaokták tekinteni, részint folvilágosittaaiák, rásalnt aa elterjedtebb nésatekkol iamerked* jék meg, és a\'fellu>aolt érvek minősége ezo-ríni eddigi nézL-teit vagy szilárditlisssa, vagy modnsitbiissn, vagy ogéss ujjakkal gya-rapilbsssa es o tekintetűim nem vitgyok barátja ás reszeso nyilvános tárgyulasoknnk, nem lévén Ei-yptoiulmr. vagy Cblnában, hogy bisonyaa ludomanynynl vng)- ogyahb flityes-, seggel ,4gyeuáruságut uzsUnk vagy utysti--\\tv% kaaztsr kvpexaflnk-r-^Tannlji\' hogy \'tn— nithasa I" De ép ugy mint a tengerijoglwn a semleges aásaló, a journalissttkában a Bier-~ sS neve minden megtámadtntáaaD fel&l legyen,—kív„|t tehát lovagiasabb kettőnk tozOl? Do élt ia Gaolher ur, kit aaárrég ia-. \'berni volr \'aácrehcaaWj-\'éa \'ísaraártt^rtKsk\';-.Qr. $teno álneve éa A caéga alatti kifaka-\' dásail ngy hallgatásaaL tBrtens, vagy álneve megbeesaléaivel Baildomoaaág korlátai* ban viaionoatam,\'raBoo -aaellal,.. hogy dlnév alatt rágj égésien .aluptalon, ugy alferdl-e ayttMnynlDet/lritoBBania taíeus kosonséggel)1 mlg.vágra, mfut a gyormeki raeaéban aa el-_ájkoaottjirályfi,\' aaok vadalmafa,agyaserra mint vk^r. ianSt-11 teramjen el3ltflnk, bflgy annál hoazabMéruellcn IáirjM!<-ti]iialetl o. tárgyra térnék áf, agy pár, ál alános kérdési sem volna: Itt-a helye, ideje, <|ontS4iiráii esen.aa illeiS asaklap.jkbau már rég ellnté-^ aatt tisztin saaki rodat mi kérdés. nak?.Delypak haxafiaa aliiitéséaéro pártnnkL vasatBi aaindis; IcgasivilyaBeb^ién Voltak ká-\' aaékj mindakot (alapjukbán nem lg-!o>Hl6) rendszer,, mely az eddig felmerült leg. ItuBnboafibb rendsaoreU kosai élfsBerten a; legjobb elfogadhatóbb alkat résielés vesény. aaamélbftl earyaredelf magyar aamlegav rend-saerf alaplUnl, kannám- áltatta eBooe áÜlni-\', ¦wa-iak ssjiísigos betvensTedS éa\' üakaos far-méaaetak. Hogyne csalódjék isoiér, tuaele-aen akarok felelni: ai elsí aaerapont, Q«-belsDergei rondtzare lanithatáal Jogosttlrtá-
:jr-\'\'-u .\'--t. -¦:--——.-\'\' vitttaaírnll\'kr:..^. h*tTö. njJatSiolU^i\' bedljt o logaradetíbb
ín\'x ÍAimtr áuí^jl *lB»»_íí.
\'7 V* »3Wi mtnnfutrfWnfrhizS&ifrtrilb éVnUH
re, maly .Itigalább kétuaer oly nahflaen táti a 1 hVt ó ra op. m fö, 300-m.jiléktíabi-lymival é* S-13Q tttraa-,"raff^^a; M»§i(liij\'el6. DyálYel/boairn4.rQa^ ujabba
:Í46^n"-eUog«tlqU^éa f^tiatm Ungslmfl lo-t g\\kBhif^j m^MgikQnj- ravldltoaak, kitfAlo irayaláa^ 6fukn t^Ulma^ bugyi
agy torban 3 a*a $<ím "*H agy mái msnatt, é méllatt aaon elOnyban Tagyank. hogy pald. a felhoaott példákat -agyotlún egy bíuaaka taaa ambalyoasi,, salg ti tol se peld. eaen mondatot: Hornn Voroalttag Ziuanmankanft 8toi>.ÍBohflr oteDografen, asm mi módon aem írhatja máskép, mint egéaaen a lénia fölött. Da miértfnam akarGŰnther ttr aajal smbmí* vei megg7*aa5dBt állitásons %aAaaga>ólt raeg-tloatsmn heddesóa pá&tokaa 3~4-ig, ksl-12—13 érea fiak most 12 hot* tanulják, éa már asép saapordtt frjak Gab. gyorsírissa-titt de a legdÖalAbb ellenbisonyiték aaon tény, bogy ewlitett Fraakl Eda( soproni VI. gymnaaíum-eaztálybeli tandLé, ki múlt évi aeptomber haráb-tn 19 tanéra alatt eajáti tolta el-a mugye^-é*náwet gyorsír-isalmala-~ tót, o hó elején áopronban tartott gyorsírás! veraonyiraabait rtniod- « kettőben gyüselmet vivutt kii mi egy általiba a Slulsenél tohe* totluo, meri a ki Stolsa oseriat betanulta ngy nyelvben a mindegyik tfirssnek megfe-lu 15 jelképét, mis nyelvben egy nyelv bén i jártasai gtii, majdnem sem ml befolyással sem tnlaiaudja. á miért nem fugadja el abbeli iodiIrányomat, hegy gyakorlati atoa bizonyítsam be egy pár gyinnasiumb^U tanonoz-csall? íme leitat egy ujabb t Ko késs vagyok minden dijazis nitkQl randsseramat autografiilt mellekletek alakjában a „Zala-: Somogyi Kfialony- mellé kiadni, legye ön is, és. ireljea a»tin a már többé nem avatatlan töiöna*égl — A mi atemélyem megaér-téséi Uteti, Diagaai becsülete aíátttnak talál ván, hasonló mudtirban felel a i (raintQaa* ther ur caak ugy oestogntván a „eaemtalen hnziiguág" s lűljbcfóle jollemaÖ kifujeséatj uiítaem veaatvén —olhallgatom, éa-esen soraimat FuhétUaQl Itigutolaó válaezommk nyilváoitutn.
GrQnbaam Mik&a.
Levelezések.
-Biomagyaséit levelek.
T. SserkeaatS ur I Tehát mint magán lovclomban it? Ju-loaitAtn, Tolnában vagyok, honnin viaasi a t. olvjaé ca.in ludpcnnával írt aarokat melyek öredetbftn ilt ssirmasá-nnk J<)vi(nain.as-órotv.ké kedélyes veodég-oaeretö pleliánoa baráti tanyájában s e sae-rént mtigia fog bovsijtaai a n. t^publlaum, lia a levelemben csupán tulmii ujaitokat ol-vashatand.
- Hl re-lna- taoat.aasiyobb uj»igr mint--aa, hogy a szakest váUas-t&karllletbeai a követ* "váiaaztáa magaflatoo-r érveivel- foglala ónunk.-Ast tudja már a t. pnblicam. hogyéo ia dombóvári születés levén, réast vehetek Itt mag-jelenhetnl. Volt tehát e hó 7-én oonferentla DtVrahovár*tl. bol a v&laoBtoW<folUM!.e---t&leg\'mlnden köaaégéWtl tu IntallgentU e • kgsaégek birái, jegyzői stb. megjelentek, ás a hol saivvel, lélekkelé megye nagy és szép-, hirCDSriek agyik fia: ttes.p.3ry Jóisef ur \' lott-n Tivát. Rilkán láttam \'eletemben vagy noha ánnyldobbanó síiv Iáik esd lését oly önzetlen Öröraet egyhangalag ftaaeepüntoíalva mint esi alkalommal.. Hily, megható jelenet volt n»j.mld5n-aa.flrtmÓMn.:«jiM.gó népségr Dflry Jézsef köveljelöltjél karjain hordus-vnr a "velu ksemk-wt \'karakán hozott édes agával; Tidnam«%ya hőrfia *• bflaikeaége-\' vei\'tfiinérteleci dobogok koadlVotasoölelkea-; ni fiat atyJ-U; snagCBÓkulai; látta. Valóban^ csakaa k\'*v,rhngy. itt ía van -ogy ellnnpárt alakulóban — valatníCaéví L-ijoa peati fl^ry-véa.kl a nép köaött aa-egyenetlünaég knn-kölát hinteni «Andék,«ilci; d"- hiszen az Istent ozélt\'nem érend,irbrtr;;mindant,*lk5vet gaadag arssinya a lelkek>áaérliaara;\'marr a karatét .fiai sokkal nomeifibb ér^aüak, hogy egy ismeretlen ellenében a megye bü fiit melldxiieki\' majd.a következő raogmn-tafta, hogy Ssakevkerfllste diosekssik-e az-> sál, hogy Dftry József! itt asdtetett, vágy OőVynekJess akasségyenUni, hogy, Tolnai megye4al,-.P t;: ¦,:.,¦¦.„:¦ , .. \'".T .... „ tiukan a vidéken\'azon vitáznak, hogy már ml jobb a mínisatartnm-e, vagy a régi nin-nlolpíum? Én 1» eajrakaiabBdami Bár oaak ittia ;ngy teb»tn«vkdsvatlteni, -mint a czi-l giny, kínok megengedték BeTtilafstáir, hogy "m^göáwt akjir-ie^ vagy-jélIakniXmire a rajkó azt- felelte: csak ogy kir kenyérét ataniék pirítani!; ,i A vidékiek flffyelma moat\'Pestre van irinyozvaí aa mindon ott mondott/szóidisássn kapánk::fal. -Xudom mondja erra a B< Mlfka,; Boldog-vidékiek, h* épati sgy .Tiagy;*han\'gr« «n iBfJkségtek. -agy :saón(ikot\'tuünink küldeni, — 1,* miis-nak nem. haszn<ilhatjAtúk ; drsg harangnak íi )6 lenr ¦ * - * ^ s
sok helyett magyar dohányaókat rajzoltatnak jkir D« arasKt\'jitajd a dohány asagárló megóYezsak ám^kpff# uSy titkon még a ibbltnatt Vamnkétfbtö saa. . Ja) 6*:iauBrkaaaw ur I retlenatea kínokat érnek, hogy kéli b«t óta nem láttam a fale-is^eseJeV^sslTdalipgte^ellen egyre oeaem a íűVáblftalkrntnpIHwiArot. Láasa, ha. odahaza vagyok, aokaaor távoaal saeretnók a kis oaltaamalom el5l, most meg lázaim vannak éa félre besaélek, már hajlandó voltam a böjtles eledeleknek tulajdonítani. Ma stok-fis lesa as ebéd, talán kigyógyulok töle. Itt & környéken egy pék legény fogadásból mog-evett SS ISsmkns, amint aaeealyalt láttam, fogódó^ QÓlktU is oaegeoaék 132 darabot Hiába nanrk aansM ar, j»i. ka atahaaibac. »fj^4i4a»aá ¦ kirándul *idékraf raíudjárt többet tapaastal-haL HiábaJ Tiilnaváriae^ébenmlg n levegő ia jobb, mint ott a Soracgyasélen. Akkora egy fala, mint mifelénk égy város s annyi aok saép leány benne, hogy caadáloray miként a felevógem tolnai létére elmert erco -ierai-kátkréire.Motí ogypiií fatjaipÖTei -sagyok \' ajkába, inkább\' parancsoi-e s&erkeaatfi nr, salvvaáQ kttídök. A, i^tka^majd meztagrius*/ tottak egy helyen, hol a klampák aorto pá\' roaan ursdkra lévénfj^kát .aensakararte m, denique eaak ilt ia korhely a gyerek. Volt aaarenasóm msglamernl aat asrarat, a ki bo-faaettjait féltvén na hogy azolgálójt megegye, egypár üveget; klktamásazal megtöltvén — kivQl ráírta: saityais, s tnldSa bó-sfibb megFeledkeavéa égy 0veget tnaga felbontott akkor vette észre, hogy ápen magamagát csalta mag iáidon abból egy kasállil raegevitJt. Olyan erik: hideg Volt a napokban, UogyF. .. . t. a torony órák is késtek. Bi-sony hát ha nagyon sietne nem ast gondolná valaki, hogy a dikány ázott bundáját a poa* dassrá akasztotta, higy száradjon magi. .
Voltam -a-tomási- batyahálban ia, éa ast mondhatóm, hojry ennél Ügj&aiartóbb vignt. mat nem láttam. Sült, fölt, torta, annyi volt, hogy lesaármaatatva ssegény osebsu Qtrrg spim örég.pjitulegéasénTiozzámig as egéaa nemaetiaégem egyszerre annyit nem látott, pedig többnyire nemmtiségom önös tök voltak; és a mi as ilyen batyabálokat jelemez-ni asokta, nom vAl itt kíaxóláa, hagy ab a komámasszony kappanya da vén, mily nagyon mftgvolt égotvii, vagy a hágom- asszonyéit fánkjának semmi ramfljja sem volt, vagv.ataíntaaasonyék kraflijifnak olyan Tsa-tag levelel voltak mint egy kaazárnyaí katona lepidő aal. ásóval minden tekintetben osép óe víg volt aa oately, dícoérctut érdemel mindnnek folott a rendesÖ házt anya T. Pap SndrSnd aaaaonyaig mártsak aaárt is. hogy nekem mind a két satlrüm ujját teli rakta tortával, mit szépen hasa is küldtem aa ádiodi sípos cziginytnl a feleségemnek. Nem tmínm elárt-a helyérő, majd ntégfuaiiüja a galahibanj kis SSákÖm ha basa megyek.
A Tedouinoknt erre míndonhol mogtir-tottik ¦— Ujíy hillom ogy hulyen egy lakóiéban Is. liajó tott volnf\\ etQbb kimeosél-; tatnij már ca.k ódért ie, hngv no emlékes-sflnk nson IdiTfo, mikor n falnak\'la ftlla-vbít. .Majd a saakcai kovitvulaaitiacol ío irok, mert elmegyek ndt liolorottii a fajemut. ugy ia kofl^ni m-ír ngy kis vérkeriugés, nagyon hizmn. JUeglatjuk, mily vitózűlrvi-acii uingÁt
a NAGYBERENYI CSÖtiZ.
Pe&t, 1667. mart 15.
Alkotmányunk viasziállitásAnakma 19 ik óv Qnnepo van, s fíívriniouak csakugyan mintha megörökíteni akarná a marttasi na-\' pok emlékét, f^dytnifos ttnnenélyek közlTélí o napokat Parnap óta köztünk raulatnrank K í riljrn nk ő fel a ég e, és nem környes-ve hídmi bürokratikus magyarellenes eotf teriatitl, hanem folytonos egyenia érintkp-séabea, a nemzet képviselüinek többaégibSÍ, inlnnyájunk dröméro választott magyar ini-nisztorfamraul. A nemzet ka fiai a aa oraaág legtisstultebb polgárai veszik körftl oninkaj vejük érlnlkozik, volök társalog, as S-tana-osaiknt hallgatja meg; t,<gnap Is 5 felségé\' ajkairól oly szavakat hallottunk, : milyeM ttagyararszág népei Mátyás király idejo ÓfiiE. nem hallattak : ¦ ;<¦
.Én bi a omh a m agy ar na la sala zaba hogy. védőn,i fogja t ró no.m at* a v í izo n t i go re ra hogy aa oraaájg n 1 ko tmáoy ána^k ós 1 n t egritá vsának leghívebb ara leeqdaki
& szavak a mily magasztosak ¦> agyfelöl, mivofelul kétíégbevonbatían) hogy? ílagköae-liibbrÖli a liorTitorasígi Idi^UnsegokroaVQ-nntkoan^k. 0 fulaége éa kormány» elvaivta^ tároavn, hogy a Iiorvátorszsgi • politika^ IninibiiRtrikíjdrlinfik cgysaer minaenkorrfl* vékQt\'Vüsaon. Még p idi\'g a lahettt lágsaabad jiWabb mndnrbnn a a^ horvát ¦ nemMf Jogoa és alapos kívánalmait kielégítve — ncro en-
gcdf, Uögy q dflPéU f«j HAbortoííkDdó bürök-* ráták a kalandor .agatok Játékszerévé váljak.
Tegnap volt az országgyűlési követség fa gadtalaaa, a miniszterek Ünnepélyes feles-, keténe.dálntán 3 órakor audanczián volt Deák Fererca nagy hazánk fia; eata több eser égőfáklyával, zászlókkal, lobogókkal a három katonai óa több cziginy zenekarral, hogy agy mondjam aa óriási menet Pestről Badara a várkastélyba. Aa előtti étteredig a testvér főváron kivilágítása, szóval minden\'módon igyekeztünk felséges fejedelmünk jelenlegi bongnia tát tartóssá tenni.
Jelenleg a bizalom felülről lo és alulról felfelé teljes, 0 mtg es igy leend addig biztosak lehetÜDk;basánk jövendője felöl. Minden felé coak-a leendő \' konnutaásrol beszélnek; természetesen a társas köröket értem, mórt hiszen a politikai körök űzik a kia és nagy politikát a mint azt önök jól láthatják napi lapjaink haltárasa tengerében — tehát mondom a koronásáéról beszelnek mint a kölcsönön bizalom és-jó akarat: e legfényesebb: bizonyítékáról $-elképzelheti ön bugy minő fény és pompa, minő lelkesültség éa Öröm lesz akkor s mind embertömeg és uram bocsa minő drágasága midőn már Ía t.tt vagyunk, hogy mindenik vendéglő dugva van, holna-pos szobái nem lehet kapni, & 0 foléégo ide jöttének hírére s még inkább megérkeztével minden, de minden élelmi csikk megdrágult megvallom asonbanr hogy é komoly körülményben, mely kivált a szegény napszámos népet mig Ö ia aa egyensúlyt drágább nap BtJimmnl helyre nem állítja, nagyon hello-n, ellenül suitja, van egy örveedutea jelenség t. i. Ecetnek gyors "emelkedései
Minthogy Pestet hoztam ssóba még egy más körülményt is felemlítek t. Í. hogy Pestnek egy nagy csélja van, ugyan is magyar világvárossá kell fennie jE\' magasabb világnézetű eszme lobeg" a Deák párt előtt is midiin az ország egyik első rangú kapácsitázát Szentkirályi 11 q r i c e n I igyekszik Pest polgármesteré-ve tenni. Eddigi polgármestereink közt volt rpy pnr derék hivatalnok a tU&lroségea jó gnz<li», de fliükkörÖ volt viliig nézetűik, nem tudlak aznn gondulátra emelkedni, h\'>gy P. elegy ország fővárosa; bugy Magyarország förárnaának magyarnak ki-ll leni.i s hi-py világ várossá léteiét elü kell kéazite-rí. Azt hitték, hogy bármely városkától csak nliban különbözik hogy a városháza emeletes b hajdúinak száma több éa ruházata aujtá-acoobb,
Máa időJpftÉ1 etünk, mát] emberekre van aiükié^topfmint eddig !
Azon Bon veszem észre, hogy levelem már ia hnaasura nyúlt a még eddig nem beszéltem egyről másról, holott aok dologról szándékoztam volna. Azonban a mi haitid nem marad, a jütG levelemben fogok írni min tárgyak-n-i is hsa szerkesztő nr kivan ja • olvasóinknak nem lesz ellene kifogások I
rendes levelező.
Tisztelt szerkesztő url — Azon események, melyeknek pár nap óta színhelye a főváros, indítanak engem, hogy hnnyagtta-goraat levetkezve, ia mattoltat fogjak a.gyar-ló léveleaöi minőségembe lépjek. — Alig zajlott lo a bohócsrstélyekbeu í különféle jótekonyczéh>kra rendeaelt bálokban^— mely utóbbiak véleményem Szerint axonbnn log-jótókonyabb.hatással a redouteliórlöro voltak — oly gazdiig farsang, nj és uj örömek Etá-V madtak fol IVaten, az egéoa országban, a hazafi ttőtt.
Már febr. 18-án, az alkotmányos élet újjá szolét éso napján fónyes: kivilágítás által fejeié ki örömét a polgárság. E nap estéjén as orasággyüléai jíiggyakornokitoatülot fáklyás menetet indított a miniszterelnök laka elé, hol aargyetemi dalárda, ns ifjúkor egész hevével énekelte ol pár dalát. — Szóval este oly öröm s megidégedéa tanyázott a kebleken, hngy b benyomás utóhatását móg Ma-coliáriu oláh kezdőid beszéde som volt képes eltörtem. — A következő napok várakozásban tűitek el. Egyik lap azt irta: Ő felség o, miként biztos forrásból tudjak, holnap után érkezénü\\. a. másik még biatuanbh forrásból akarta tudni, b"gy hnlnnp ntán nem j°» 8 íffy tőVább, mig végre cankugyan elérkezett a nap, moly un az ige testté válván, a király megérkezett\' -As indóháznál a miniszterek, városna-gyok, képviselők által Qdvözöltetvo, megkezdő útját Buda felé. A dlsdalkapuk, n«m-sotl lobogók ?S czimeVok öröme közt méltó-, sá^ps.iin/JiALiidtfllrj\'^rilyi. hintó, vivo as-QratágifísJíJtj^ldinek^baljrin: Andrászy gróf foglalt helyét. (\'IVmpern mtitnntur.)
Sokan, .mogatköztek, "hogy nem nn^y vnh a lolkosodes, — p\'rtdig\'ennok\'igen term\'ézzc-tösoka,\'hogy daczárnJíTTiTnl^ep^aikEh!7" vomtolt, mind>>zdu ?Uní a lópésok gyorsabbak voltak, mint egy bevonulásnál kellett
volna lénniök, a igy alig maradt egy-enáaod-perea, melyen a király nézésével elfoglal* tak nem éljenez he tón ék ugy, mint., aa JIosbv pély nagyszerűsége Igényciheté;
E náp 12-diko estélyen ismét nagyszerűen vil4g[»aték"ki Pe»t — A kivilágított épületek kost1 kitűntek: a nemzeti színház, gőzhajó társ ttlatl épület, takarékpénztár, városháza, Privorszkl kioszkja, ez izraelita imatetnplom,\' á múzeum s az egész VaVzi* utoza, melyen kercaztül esti 8 óra körfii, nép Bzámtulan éljonzéa közt a király kocsi-zutfc a kígyó utcsán ál a magyar színház .oló,= s körutat csinálván a fürdő utczán keresslüL vissza vonult Budára.
14 én letévén a mínisztcrtestfllot esküjét, a város ea esetben fáklyáomenetet in-ditott Budára. As égő vinszfáklyák majdnem hihctotlon sbknságj, na ejt nappala we-r&xalá, A pesti vároa ház tor erői kiindulva, a budai kirátypaloU torén állt meg a fáklyások végtelen, tömege-, mely. tömegben az egyetemi polgárság ia képvíaelve volt. Három katonai zenekar játszá a legszebb magyar indulókat, Hunyadit, Rákóczy t(I)— tompora ma tan tar — a szintén senokar kise-rotében énekló b pestbudai d&lárdoegyl&t a K&icscy-hyranusat a~nózatot, — ezeken ki-vQl zenokiséret nélkül a „Jaj ha fényes csillag ragyog as égen" éa „Befordultam a bonyhárau jkesdetü. népdnlokat. —A nógÖk zsúfolásig tölték be a váradvart, s csak akkor „ooalftnak el, midőn a menet, példás rendben viss^tavonult réezéntBuda; réssént Pestre.
Nem csekély kifolyással voltak es ünnepélyei Pezt élénkítésére, hány vidéki kívánta látni a királyt? Meglehet, hogy ezután következnél, a még nagyszerűbb események, da előre tudom, ht es öröm, mely a hasát jelenben elárasztja, tartós leend, a nemzetnek bálája fogja a királyt követni a az ország kifogja tQntJtni íníndonkor kírályhü-
Bégét.
AREOPÁO.
fÖskanságbó\'J, marcs. hó 1867.
Ama kegyelmes királyi leiratnak mely alkotmány un k tényleges visszaállítását biztosítja — a lapokbani megjelenésével, kitörő zajos örömben nyilvánultak minden becsületen magyar ember igaz hazafiúi lelke-söltaégtŐl áradó keblének felmagasztosult érzelmei. Igaz, találkoztak, kik némely ki* váló politikai oapaoitásokut feltűnői törekvők támadásait itt—ott ellesve. Tamásként rázták fejeiket mondván: „ha csak nem láthatok, ás nem tapinthatok, nem kiesek," jólvan, boldogítson mindenkit saját hite; tisstelni kell a véleményt ha ez tlsata meggyőződésén alapszik, annál inkább, mert egyik fSaarkpontja alkotmányunknak a aaa-badssAlásf és véleménynyilvánítás, de-minden alapűélkSl nagy hangon beszélni éa mindig csaK besaélni, a esse! e /kevósbbé szel ¦ lemen osztálynak fel lobogó öröme lehango-láalra törekedni : es tísateletQnk tárgyai közé nem tartozik. Hagyjuk örülni a sse--génf-"Bíp^Öflly^SfcytT1reWT%«Mp^*«S*Mef ok^kodás^hnV által ne akarjuk lelohassta ni söldelö reményének mármár fejledesS virágait — Nem kétkedünk — mert bizony látni Ukotíjlmely nrczokpn a keblek önkény-tBlen kellatleti erÖtetett UnEbevét, hngy so-¦¦kon kényelmes hivnUJi állásuk már már orayeo*óanekiindult loKogója iUu íltönfi j6-létök élvdus óráit ziratgátják, de ennek ngy keUlennf. — A természet caalhairan igás-áága as idők rendszeres váltakozisában nyilyánul, é.6 semmi •amítart.örü1kén} a így lön\'hogy végre megelégedvén Intén a ^szenvedők millióinak.oly nagyidö óta hullatott keserft könyeit, ugy kormányai a világ folyását, hogy raoBtmár aaoknak kell sírni kik eddig nevette^ NinOs tehát mit esuBálai azötrna vannak, kik a magyar minisztérium kinevezésén csnk színből örvendeznok.
A t\'ehraárSO-ikí kivilágitásDál, mely Kun* saentmiklós várost fényben asztatá, átalában a nép zajos örörariadásokban tőrt ki, egész ?jeD.it Uraezkok dörgése, ne\'mzoti lobogók lengése, vigoéevegés, s eften kiállt Ások tölték be a légkört, a ezek, és a dalegylet által kiváló a&abatoefiággal előadott több nemzeties irányú dalok lelkes elsengése, kétségtelen bizonyítékai annak, miszerint a nép a magas kir. leiratot méltó bálával fo-giidá. A nép örömé daczára az Ínséggel küa-dóanek — bizonyára asivből fakodó flr&ra volt thounyivel valódibb Öröm leheteti tehát as a. n. cABÍnóegyleté, mely na anyagiakról sem feledkezvén meg, vacsorát rendezett, a Ugy hiszssak lelkoa fülkö szántó sek sefti hiányoztak honatyáink tartós ós hoaszas egéaa-^ oégökért, a boldog jólétökórt; — aa étke-sóanok vége lévlén\'az egylet a fÖntozaí kivl-trtgltáz4 6zömlál4én^níe^W^feBrtoei»t~ töt ira\'^ÍBten áld meg a magyart" hymnna "íStííjn-geiía-klJzötrr-.............-................
A nóp aá nlcsáfcról hasa takarodván, boldog álomban szendorgó át 18 óvea ísonve-
dése*latt:ugyszólván emes egyetlen valódi öröm Ünnepének éjÓt. A pasmó egylet ís, — hclyiaógébo vianzavoniitván újra kezdé B .gyofaah pergíl órák öröm-tnek üdeoóktárát élvezni, a valóban, fsnnálláaa óta a műveltség ée finom társalgásban szemmel látható szellemi s erkölcsi élöhalndázáho-j" képest, remek0.1 megkoronázta öröm ftnnnpénak derült homlokát ., . . ,............. Más
körülmények a dfkalmák letérvén, megér demlcné a caaiuó pdipe üröinünnepélyenck con furioso accerdokbart uljátszott final !ja a Uővebb iamortetéatj hogy meg-azeruzné az illetőknek az örök halhatatlanság habár koszorúját, de ezúttal uom akarnok bővebb részletekbe boCaátkozn), nehogy a nyilvános dicsérettel a több év óta fennálló virágos egyletet tulczerényBégében megsértsük.
Még tisztelt aserkeostÖ ur cugedolmévt;! né\'iány siót tisztelt polgártársaim (n é pl önökhöz:
Alkotmányunk ví&szaálUtása 0 Felsége a király által kim»ndatr>ttt a ennek követko-réaü lesz, hogy önök 18 év óta nélkülözött azon jogukat hugj tisztvieelöiket szabadon választhatják, viasza ny^rondik, ez azonban Útid hngy még kiosé tovább fog késni : várjuk le hit ezt be » Ugcsendeaebb egyetértés és béketűréssel; egésa erétylyet igyekezvén minden oly caelek vény eket kerülni, melyek, a most leginkább azukeáges béke áa rendre hábtiritólag hatnának; ttostelj&k mindenkibon a nézetkülömbaéget, s a magunkét raá-aokra erőszakolni ne igyekezzünk; — de viszont ne engedjük hngy amazok saját meggyőződésűnkből bármi módon ki-forgagsanak. Ugy szokott lenni, hogy ilyenkor párttik alakulnak, minden becsületes magyar saját szive dobbanását, érzését és észsugallatát követi, ennélfogva ne Qtktts-BŰnk me^iD mások nem azt akarják amit mi, a nem ugy gondolkoznak amint mi; a józanabb rész bizonyára befogja látni jóakaratunkat, a a nép boldogitására ezélexó önzetlen törekvésünket; — a taatvéri szeretet egyetértés és barátság karöltve járjon közöttünk.
Igyekezzünk az én fogalmait egymássati baráloágoi öaaaojöf ételek, aielidhangu esz-mecsórék áltat tiazWba aosni; kesertt sietn-rshányáflokkal ne illesaÜk aaokat, kik iránt tán ellenszenvvel viseltetünk, — a még hátra IevŐ idő mi ason reményben Vagyunk — gyorsan letorog, d elérkezik az idő, hogy alkotmányunk boldogító malasztjait szabadon, s műveltségünk igényéhez képest teljes épiégbon élvezbetj Qk.
BOE3 KÁROLY.
Zala-somogyi birek.
(H A 1 s n y i l a t k o a a t.) Nagy-Kanizsa vároakozsége a munkaképtelen há\' ai szegények eevében e város tanácsa kedves kötelességének tartjH, bonsser-te oyil ványosaágra hoani, míszerjnt Fömél-tóságu Öróf Featetics Qyörgy 0 Fensége metltíttf-migyar kir. miniszter ur magos han-\'frat^paányéoek aj abb >--br&«ayít«^«íyi»- ¦adni uíotett as által, hogy e hónapban a helybeli munkaképtelen 42 szűkölködő szegények közti kjuBzláo végett, a kapornak járási in-ségt bizottmányunk 218 frt. 40 fcrl. ost. értéket zaját pénztárából adományozni kegyeskedett, a mely bizottmány ezen kedves meg-bizáaiissiyeaen yevép^eaeft öasaeget a neve-: telt Bgegények közi, aio&nal ki ia oBztotta^ rauiaiTl" aa\'ég áldása azáljon a. jőtétéroffnye^" aö Főméitoságu Gróf és mAgyar kir. raíflsz ter arra, valamint ^S^^salidjárat
: = A szigetvári alkotmány-ünnepély alkatmával aa ottani főbírói kővetkező miatyánkot imádkozta elő, melyet a nép utána mondott: Miatyánk isten, kí vagy a mennyben, rondeztell és vezeted a nagy minden* eéget. tízentulírBsók meg a te neved. Jöjjön el buldog Magyarországod. Add meg nekünk mindennapi kenyurünketa szánkból a falatot ne engedd töbSé. Bocsásd meg a mi vét-keinket; mi ts m ^gbacsátánk országunk el-t«Ű; vétkezteknok e földön — a túlvilágon pedig légy te Urunk IstenQok birájnk. Ea ne engedd töhbÓ hasinkat idegenek .kiaór-tetea karjai közé jutni. Szabadíts meg országunkon rágódó gonossoktól. Mind Örökkön örökké. Anion. i
^ posta kl rablása, Eolyó hó 9-én a helybeli hivatalba betörtek, honnan mintán a pénztárhoz nem férhettek, kőralbelöl ^Oft aprópénzt és 430 frt, értékfl levélbályeget vittek el. A hatóságnak eddig még nem sikerűit atWasokat kikutatni.
=s Hamis bankjegyek. Tájékozáa végett említjük, hogy város ft okban karnis bankjegyek vannak forgalomban. •
¦ ^ J a n k o v I o 1i László f ö 1 a p á n. Ha jóLórtOflültÜiik, a kőakudveaeégu somogyi főispán mltsgs. Jankivioh László, főispáni hiygtalában továbbra is mag fog maradni.
fővárosi és iTidéid bSrpjFf;: : :
— (Ő F^eoga bevonntáss Buffar^tre:)A""\' ¦ főváros lomét \'örömünnepet ült; -ö- Feliö|?r"r -megérkezett, h»gy a létrejött előleges; ki-"*" egyuzkndésl legmagasabb jelenlétével inint- -egy szentesítse. Szükség volt rá, hogy a mi-mszterium igy, aa nraikodó iltal -mataiaa ;;" b-j as országnak, éa ml, kik hlsdnka u.fnbav -teriuinbau, O Felségtől halljuk meg, hogy
ú la hasonló bisalommal viseltetik irtutunk.\'
Örömünnepet ültünk : ngy a mint a ssót o mostani világban érien! öooktuh. Tudni tHIí, oly napánk volt, melyben jobb idők hukt-vot- \' koahetesét remélj Qk. Attól- nagyon el vq-gyünk szokva, hogy a dplgok-kédverfl far-du.IalAr& mindjárt alegjobhát retrt^ljflk \\ egy két sugár a felhők közöl, még nem jelent du-rűféoyea napot Gyakori csalódásaink, szen-védéseink/ az" omzágnak - elBBeg^ónyedáse, annyi sok jeUa családaak elpuastahűa: arra figyelmeztet minket, raily.roppsi-t munka vár ránk, ha hazánk düledező épületét bbí^ lárd alapokon újra feiomului akarjuk,I J¦\'\'
Nem állítjuk, hogy eddigi\'te még kevés van viaazanyerve: mert mai kedvezőbb boly-" zetQnk távol hasonlatosságba sem hozható korábbi k&Uégbecst\'K nllupotunltkal. Dó ki raorné-tagadni, Imgy liikönkben a jövií iránt oly nehezen tud felébredni azon igazi bisa-lura, mely aa embert raiguyugtatni. kíelégí-te ni eaokűirSuk cealódüs éa szenvedés tett ~ mindnyájunkat óvatosBd ; rettenetei iokolán mentünk keresztül. Ez okból as igazi jót ia csak akkor nevesltetjük stjátaoknak, ami- . dön ast kezünkben tarthatjuk és módunkban van azt megvédeni azok ellenében, kik irigykednek ránk meg akkor ts, a midőn csak igazság Bífilgáltatik követeléseinkre.
Adja ss ég, hogy a mai nap Örvend*-tes következményei eloszlathassak asi vünknek utolsó kételyeit is. Hogy estin a mit bírunk, és amit ezután visszaszerezni fogunk, no kelljenazuk elvcaztése mlrttr" f«tyTnsl aggódnunk. Legyen elvégra valah4ra áTíandó-" eág a jóban, mert eddig a gonosz Idő vi.lt a rendea állapot, a jó nip a ritka kivétel. Megnyerni valamit gyakran sikerül, de a nyeremény megtartása a legnehezebb munka. Oly bírtok, melyet ma épen ngy adhatnak mint holnnp elvehetnek : nem elégítheti ki vagyainkat.
íme pedig a népnek hajlama van remény-leni. Százezer ember kiáltott ma éljent (> Felségének. A nép azive fogékonyságul hír elhinni ost, hogy a régóta várt bi-Mog idők immár kezdetüket vették. Azt mondják, a nép szava Isten axavn; a mit a közvélemény hisz éa vall, aa igaz is azokott lenni. Az „Uten szava,11 a mint azt ma a- nép ajkairól hallottuk - és megértettük, ezerén -naés időkel, boldog napokat, az alkotmányos szabadság békés éa nyugalmáé élvcs-
hetését jövendöli t hajoljunk meg, e próféta;.......
lás elolt; mart oly jól esik ssivBaknek hinnie jövendölésben 1
(P. O.)
— Mármaroa hölgyei Deák Ferencnek pompás albumot készítettek, melynek selycmborilékán a megye csiraere ezüstből less. Tjtina egy lapon boroBtján-kosanm, melynek gyümölcsein Deák Fereocs or> Bzággyöléson tett fáradozásainak határideje, a üO évi számok lát hitt ók, e csimlap irattal: „A hazanagy fiáeskjDeik FeMncxnék, h<rn-íeáryi emlékől és mély tisztelet jeléor Mar-marosmegya hölgyei, 1867-ik éri fsh;ns>r< 22. "nápjín11^ ^MuTau^róvetkeaoTa"p"Bimk
. meilazo bráztak. k oronásá l i Hflatetj-elő, hut-a— mellszobor állványán jól sikerülve látható Mán JázB^fné, n füiapáa neje; ki a szobrot +Trtjs, V-tradyGabrlölU k. a., Véradyit#p>." leánya, ki azt koronásza, mig anyja az Ünnepélyen elmerülve: Szilágyi Utvanné a b >roá-Cyánt fűzve állanak mellette a Mihályi Peter-né a nap eseményeit jrgyaí. Mindes után 12 igen szop roármarosl tájkép következik. Az albumot — mint a 9T. H.K-ban olvassjik — Mán Jóssefné vwetése alatt a FettM 1«t6 követ k nejei fogják átnypjtani. ;;
Heroseg B « 11 h y ány Í Fütop a budai -luvosoBZló intézetnek 50 frtut ajándékozott.
— A volt honvédek sorsa felül való gond<ukodá« végatt kérvény fog a képviao-lüház elé korülni. Es emlekirataseitt itér-vényt Deáknak íb benyújtják, ki a küldötte- ... ket igen szívesen fogadé.
— Ló nyal Menyhért pénzügy min !1 ter a jélenb-g még szolgálatban levő finamabiva-tatnnkokból Magyaf-^es Erdélyor»«ás;oeef még év fulytán 1400 hivatalnokot eneees-aivo hivatalától fölmenteni ssiodókoaHt- -- _ /
— Lonovics József kalocsai érstltv aookatazenvedeltTiazaB, ki honániwrésiíeea* ¦ vetihezl ragn»zk<rdásiérl haaajálóJ^ft.K — a egy kolost.írba va^ÓTrtzaratássil lakolt, ^ ki a kalocsai ör«nkiég*msgsB polozAramár mint uiísggör-yeiltdíeg-emeUetet^ klauMŰkst-\' démik,\'* püspoltv és a WrAt kar\'ihiaoí Telt nincs többé. A nnlál levette WilalroTlii «W Butyoa torttá^la fátadu fit a sírnak, molrjdr ¦ fölött knnyesve áH aa egéez nrm* t^li4^:| 13-én szenvedett ki. Béke hamwlr.i; I
iif^e^feiwWk0*""^ körébw .¦¦*¦»* Mrom-nirp óts7 a*»n caalírfatyal örömet, hogy ovélífil vrnMen\'eiktÜiinUvo.
— Aa igazságügy i; in i n i» tor mra-tói^ot^\'birtkoaolaa ?I848,,..E«aarir.í áa Í^aa^ajtag>^iní*ter:fcBa«lebb tjnque.et hlv fli»^ra7ÍyilBtfoJ*d»U leend a főbb igazság-\' szolgáltatási kertesekről véleinénytadut-Aa
- eiiqaatlaajainaa. navaorát aa IgasaágUgymU >iit«riHabaD. már nőit állapítják meg ¦ » _ p^hÍTaüdók aorabAD kalönöson "timoa kiválóbb vidékTü^Ved vau, A tsnáCBkosm ány " valószínűleg már kösolobb ülne összr;. min* Jilrfík, á% nraiiagyBlÓB oltispoltatsso alatt, " "nTTa jütÖ hobilFSrbatóí^ - -
Bécjd és külföldi hirete-
— A berose-r\'E sátorbany-féle palota a Maríahilfeo, mely a művessel barátai előtt mrnt Béna egyik legszebb képcsarnoka ismeretet,\' nagy kerti helyiségeivel együtt a\' sár-gendnokság részéről áruba bo-csátUtott.
-"Aa Bzzterhásy-ékozerek Londonban nagy feltűnést okosnak. A ki meg akarja-tekinteni, Mr. Böore boltjába küldi , névjegyét,.! meghívástksp, azon n p éa óra kijeioiésével, melyeken a kincseket megn.es-\' bet!- Érdekes a fogatok ason hossza zorát néznie melyek ntpnnkiut oa fizlotí hfllyíaég elŰtt Alinak és a kíváncsi aristokrácsiái e ktnoa-gyfijtemóny meg saemlélésé re viszik.\' A roppant fényűzés a londoniak egyértelmű* vnlloiaáaa szerint íolfllrnnlja mindizt, mit - pz orsságban vulaka gazdagot és fényeset láttak.
—< K. alföld ön 1 o v 5 magyarok ü n-ne piiy srl* A Boriinkon -lakó magyarok f, ho.9.. Üunepélyt rundcsvón, a magyar minis-icrtumot távirauli^-üdyüzjiLlék- — Jassyhao a/.iut8n disztakumiU roitdcztuk az ott tartózkodó mtgyafuk. E lakumin 0 Felségére, a in igy «r minisztériumra, Románia fej edd-uiéro, a Ausztria nemzetiségűnek egyetértésére-fotk^űlt fölkűszimtásuk történtek, a jaszy alpolgármester különösen kiemelte raJnt
aa Oreaig~és saját kívánságát, hogy a Ma-gyarorsziff éa Moldva közt eddig fennállott -jó egyetértés neesiik fennmaradjon, hanem mindinkább gyarapodjék.
— Ganbildi tisst<fJiiéroaa olaszuk Novella kövntk^zö verseit énekelgetik ."„Mnncnno; aneora tVa tiori nlla mia cliiomn: tiordiTran-to,-dÍ Trleste e R..ma!J (F«jókemen még hé-"rom virág hiányzik : Trient, IViustée Róma,)
— Aa oj 1 forintos bankjegyuk asinnyo-máaa éa a bankjegyon látható aao sokban ha* BonÜt asroroBz papír rubeleken látható aosok-
¦-hon. Ebből a gaiíczíai ruthonok ast következtetik, hogy miután az osztrák császár a eaártól auk jtónzt kölcsön vett,, és e pénzt most visssnfu"tui nom birjn, a oiár e tnrto-aáa fejéhe «1 fogja vonni GnHcsUt. Váljon ki verhette e dolgukat az esj\'ögy0 népjwjébe ?
— Murawieíf 1 e I k «. tíz. Tótervárró! írják egy bécsi lapnak, hogy a nép alsó oos-tálya közt általáDoaan el van terjedve a hit, hogy Murawieff lelke nom talál uyugtnt sírjában és éjjelenként foljár. Száz ós flsáz era; ber van, a ki meg mer esküdni, hogy látta megnyílni a gránit sirholt talapzatát, a onnan kilépni á „wilna! Btörnyet." Ez a hit már annyira el van tnrjodv\'1, hogy Murawieff rokonai fölszóliták a lelkészeket, hogy a halhit és babonaság továbbterjedését gátolják meg. Egy d.-il ia van róla, melyben a lélek egy szánkat kór, hngy Salbiriába mé-"*" hessen, s imádkozásra kérje azokat, kiket, száműzetésbe juttatott, de szánkat nom tud. kapni. .
Kaposvér.
(KapqsTÓri r. InJúsluSnk le»ele as alkalommal akkor irkeKtt mog, rolilSn la)>ank belső résso mir aajtá alál kikiríllt. ennélfuipra a lap ré$ire keltett.. jDnaie.\'r • ^
&h. Bakody Luj^a o r» n go r a.m ü v ész f. bó 16 rin a h- Ivb-Jí k"r .n» f..gfidó teremében hangversenyt rciulfsett, válogatott inü-aorosnltnl, a kitÜnö tolazéet\'en a megérdera ¦ lett lupáikban ríSí^aiiit. KözÖnaóg, mint; ilyen BzQkvilágbnu m-gszdktuk már, kevés,, de Igen clegal\'" v-H-b. G y m n a b t u in u" n k , ipclyuok annyi,
bár oknélkfill, ellensége, vftgalmasója van, ismét alnémiiliatja eaekel azoet-JHs^ny(tokkal, metyrt a mult óvbuli negyedikOsatályn tanulók jobbjai, kik más gyinntkaiumokba ¦ menvén át, mind a legelső helyeken álltak meg — nyújtottak. Eb ez így voU még ed> dig mindig, s mégis a roazakarat szüntelen marja o derék\' Intezetet. Portae, hogy.a tudományt az olyun kúnyustelett és hanyag ur-ficskáknak itt bgiu tudják ám tölcséren a fejükbe Önteni.
h. títer"n kereokedS, mire már körülbelül egy éve készült, o napokban csakugyan megbukott. A jól őrködött hitelezőknek sikerüli a dolgot mégis annyira vinni, hogy veasett fejszének nyele, lűO-ért 60 proeentjutand OBstalékul.
h. B Í s i Fe r h ó népscnel aodája e napokban újra alitkutt, a nly jelen erőkből áll, hogy ipar és akarat mellett aa orsság első bason-társulatai közt méltán bolyt foglalhat. Mint tudjuk, a helybeli ifjúság, e banda iránti s terc tatból aegélyséai társulatot óhajt ol\'ikitni, annuk elnökéül íiaabo K. Ügyvéd urat jelölve ki,- Araint as Ügyről kürölmó-uyesőbben értesülünk, róla bővebben ía megemlékezünk, z jelenleg csak síkerl óhajtunk e szép egyesületnek, mely & zene iránti szeretetről a egyúttal emberbaráti indulatról, éa mondh-tni, hogy egy kis nemzetiségről ia tanúságot tesz.
h. A anépfvadiasatról is igen érdekes •tatistíkai adatot lehetne kŐsölnt, ha a vadászok tömérdek számát, elpazarlott lőport, Btb. elssakgatíttt eaismáí, lövött bakot stb, mennyiségileg feljégye&nők, —- minthogy azonban ea mérhetlén Bsámitáat igényelne, ezúttal elhagyjak — a röviden ost említjük csak fel, hogy egy lángé as már csapdát ía talált ki á snepfekre, s reménye vnn, biigy orra patinát és a- világkiállításon amuy érmet nyer.
h,A helybeli Ü gy v é d e k f. hó 17-én K. Ü. ügyvédnél a leendő tisztújítást érdek-loleg eonferenciát tartottak. Mindenesotro ez Ügyvédi kar a legjobb irányadó lehet az alkalmazandó egyének képzettségét illetőleg, h. H o r v á t k u t o n f. hó ö én Snepf Jó-
zsef\'óa Tsfv\'án\'teatvÓrek ÖosBeaflrdüIvón es atóbhi a kesében volt baltával oly mély aór-tóst okozott testvérén, hngy a balta élével egész a szivbe.behatván aa azonnal meghalt. X>ii erre István kétságboesvén -r- elrohant, egy töltött fegyvert lekapott a szegről éa magát agyonlőne.
h. Vesén agy csigán? 8 éves fia m. hó 2S-án d szfllŐl gunyhóból eltávozván, a kosul! erdőben megfagyott — és tetamo a hollók által égessen ösazo tépet ott,
b, Ea év elején egy fűsat jolint roog nálunk ^virágok albuma" caim alatt, h^g-nagyobb réasben irta Roboz István a Somogy szerkesztője. Eddigelé a bel tártaim •* bonca-kés alá nem vehetvén, arról még nem szólhatunk; mí asonban a kiállítást illeti, ns arany, selyem, fehér- és rósaaa&in-papirban gosd&eV Jövőben a tartsiomnak is szentelünk néhány sort.
h. Hír szerint a helvét hitfelc-k 8ie 19 f3 egybázgondnok megválasztása iránt ea Aví június hó folytán Ssekeafehér-várott nagy gyűlés leend, malyre a kerületből a világiak kőaül t. Csénáo Antal I. aliapán, jelenleg a duaáfltuíi korülnt ogyh. gondnoka ós Szabó Kálmán fiatal és tehet-ségdaB Ügyvéd urak küldetnének körelakQl — ugy as egyháziakból ía kettő.
Jutái nmak. Nem csodáljak, ha egy ssám sem jutott keeíhei, aBntin lakheljít aem tndtak, ra«!yB jÖTSro kérOnk tisztin tadatnl velOat, a hunjai noksl ts tQldeoi íojrlok.
BaraarsI nnut KtJrsOaet a kflldwnenrirt, tinio. tÁgít teljeiitenl fogjak.
Klaom^i Sindorttftk. Hegkaptak köesBaot érte. KérOnk még több effélít
Parfs ttatafeomhsX Kárjak fotytatisát éa régit, hogy trJDToshassnk magnnhat.
H. D. Pesten. VaUhira kasdi ig^retút beráltanL
B&kkeey. MogérkeioK k&ss8n«t irto, többiről aiak jOrCboa.
Veu«prám. Csak több effélét Mrflnfc
ŰZLBTX HÍRNÖK.
MAGT-KANIZ8A, mart. «0. Gabim-Üstet lak a leg-tflteT-liTTÍ tv^dsttivuak Ata hbb] \'iBadfiletet iem nyert, melr fükip a jílunlex P«*te» 16*8 roiz flslefneionj-nak loUjíonlUiatA. A 11- ia 18 in eteti hí a repcséaek igen ártalma*.\'a tftbbl tinnénrnek miip ngjMolraB semntit irtott \\ a baaa\'ira, a laayaa lalst nct-lett mifis 10 kn*l Ttljíbb smilh. - - Jritutfst Irak alsj a\'jftTJnl miírSkínt-a b*lyb«Ii liiaeinai —S»«a>sa—M fW 5 tVÍHO Sr-^1TríWJ krT" H»-*:vj:1f~\'t9 tömb* 4M J4. Íak-Heta 84—84 fan 4^aV\'Ar-« wf^BSalwA val", 70-73 fonton 8 ti Bti kz..í— ,8rJb tó—47 r»atoa 1 fri70 kr. P..aaaa*\' físlt-n-B\'in.* írt 60 kr. - Pukalr frhir 6 (t 3d;Ufka 4 frt\'ifi kr. OnW chS rt-adB 8 frt 95 kr.
[a. tíillTapiUuka. 20 foka 10—2& fri ardirai r-íyutt. rSrkulj-pilinka-ao fuk Ja=" MV!*\'*-*"\' ejjüU. Mt, 13—13\'/* frt. Bnrkfl 34 frt. Ky*r«t-Irok i-(buraa flclct) Pk«r- é* t»h4u- 41 frt. ás , busa-, bőrök 4B Tri. mazsánkÍQL «
6<MtAi fefeír in -rBrfía (¦cblllari lfiQ2- 1885-ki — Tidíkflnkb^ii — t roK* & fri -IO fri — vuí07í t« •i«f» ardi fakrte iStíO. 10 —ii ft. lij h«nl b«r TÖrfia («cbi]l«r) *s fefcít 7 frt-3 rt — kr BaUtoainel^kt borok I8Ö5-Í-" 1855-íki f-hir 19-16 frt^abmkiat ~Tiafs.Mi.\'M — kr. H*i 4-1-45 frt. KS Onsíg^s Bj»#j* irata "ftt.—"FcMr ronsv irat frt 35—1 f(t. Tá kr, fekatéJ 4 frt.
AL-kanls*aI plaesl árak mart. ^í>.
:\' BMja lteaíja ISrkr. Loacsii.-Itia^Ht. 8 kr. Bab ttcxijd Bkr. KiUoaÜ=*. A «T».TÍarí«inri* ra!rü> aOkr— t ft IÖ kr. Jíaríi.*kHS foulja 16 kr. Jahhn- fontja tÖ kr. 8ertl»-hus fontja 30 kr. P-alunua miasaja 38 frt — kr. Zsír foolja 43 kr LiasUsat mi *4J* 11 frl — kr. Zsain-1/i-lliJrt maaaija B frt — kr., Renrarlis I funlja B kr. KukurLcttH-il fontja 1 kr: Árpad >ra fontja 6 kr. Kntsskiaa featja 8 kr. rtlaafeiia rn«Ua >S kr. Faolaj (butU 50 kr. BeneteolaJ\'f«nU» 88 kr, Lonmaffolaj rontja 40 kr. UJ hor HftaíJfllO-t. — Óbor Ucafjo-40 kr. PfSÜ tor Késije li kr lUai »»i tör Itcaéje 10 kr. Ó^wWpSTntka- t\'tcxéje 64 k^Tdrkftl/^allnka^lieWle «0 kr Hiilra-pUÚka Ít«*Jr» «0 kr Kjm faffgrA mázsája 15 frt. -» kr .ön*»Uf »</-;* iV-^yertya fon^a 83 kr.\' Mártott foátla 84 k». a**ppan fual]a 94 krt Só fontja 10 kr. Kus^ajfa Sic S frt — kr. Puhafa
51n 5 frl _ kr. Hyerafa Öle 5 frt— kr Faméa n.e-rfljo 40 kr. Saiaa oiaioja 0 írt 00 kr. 6 sai ma m. L0 kr Kaadtfr fontja 58 kr. Lea fontja §0 kr.
Bécsi péiiBnrfuIyam mart.
B% metalíqucs 59.20; 5% nemz- k»)carin 70. 25; 1860-ki ?11 ad al mi kölca&n 85 40; bankrésavények 7. 30; hitelintézeti részvények 183.90; London 129. — ; ezüst agio 126.25} arany darabja 6 frtűSV\'1Q kr.
Felatőa acerkcBstö : Wnjdfti Jdasef.
OkUzit ktS-ssab. *US anunrikal és «ap>l K^a^rezett.
_
f ^ v^.ttUlt.bntfe. fa Blinom^\'kadia it e^ibK m Pf&liU f&fiJTIibo* um 1. ln.iiiiTliliatJli 1 in
•i*M»jWK«(n.J to^iM lp.JiUt«, :» Mutuata a>«>
\'"JÍSÍft**1 I***. .\'H.......Ltfi. - T.U1 ám oritOuniua».
t^&m, "„•Jf*!** "f*iri« «l«*iB» "űrt tajKtMA ^^B^. •*t*iiM**,jf-fie In, \' « tllTjtfcl M 10 fa. FiffK «V.
¦r>. , J?uggzenvedókáek.
. .1 Í!^*J^\'I?•^,i,"* *«tfa.;fa <Rtn tiStai\'i. iadwi tada^k *J« —\'alla a. flfiUÜÚ .IS.jWnek »a
Arany- és ezüst, férfi- és höSgy-
- ¦ ¦ ¦ , énazereket
A-Iegnjabb\' ei legúletewbb pirUl minis nerint asallitok
¦V\' \' Mhetetlen olcsó árért.
___.___udjík,
3----nnmtnm:M.\'ér. Pvpp Itt-ktíBÁB Xaa&t-\'
fslorltai vale, .sima v.
BOB87.U U&Ir fa.H0I ÓBALijfCZ^.ISiir. e.nrt, ffuit&iii\'umijéx** IIOVIII ma. <. KOI ÓRAUlXCZ, l«pr. jmi^o «^orro,
— ..gf jV fljj._8r IQ^li t frt ¦ ,i < :; ¦\'
HI, «0^l.nw.lnM:v«B^al.it^lT.,:7, »l;lLt S0:IL IBE)I| ISpr. nllit t^j SeHtt arw^tjrai bbtottMaw fa iovifmiS^
KM W> kr, l,\'t%VI,*t eZITECSEÉK^ ISpr\' ~tmn* vnigj. fciuu^ wty
KL^IHO-QOMBOK, ISpr. MOM. imjom ne7 SmM^\'iriajiiyfl il .;,:^iil»at.)Hi»ll1:jiominra*.iitt"fa!W.éJ\'TD \\x, lil.W, B,; a frL (i-KÉSTODOE, QOKBOS, «pr. \' ni^.rLLjmima uaaranl 1
v.-. **Jr%-.«fa»i.é» iiaihMiiy|»Mnj» t, »;*,«frtj .ni
r3-Yr]ifnilr lSpr\'.MSAi, 8jiti^i.Mi.ii,.l itfaty.\', \'alni, U\'zOmia\'
.W S*.*.rf^ amiti kintk.1 ,t\\..yitn, *; »,.«, s m. .....
PECFIT(JTOia}K -UV. TOjaj J iute. I, ; f .«ft ; », 4, .\'jj. M. I
SAarEBECZeK, Mar; naM, ^^?00 im>ó.y^ .éb >»• aMÓ-f
:.-\'*>»\'¦ "*¦>¦¦ >«*.\'«;/tv«i.>.)m 11, u m. .•r.-~.i
Utt^.gHJu: ib^S^it\' ?Ll_^36i—"* °*\'r * kfa»lkM >U»rtlll»UmlU uOk.^1.
Wa»6»».l\'-ajlal«l.i<|am I M\'J4Wr:a>lllM.\'\'-\'. •
l.«4ij^4k^Mfaal4fa<li.;^j)n^\',:C-\'BIktIxai( elakEUft liin
l»\'-W
1-itoriJiMal^jJ.tá Biot^;-
Cu. Mr. hlunroS &snh.
lugajubb ¦ legjobbnak clisniei\'t «sar
• fogfájás ellen.
Kaphatd rV.-K«oIsano: Bclus József gyógyszertaniban és ^Vajdtta József könyv k íj rozk ed és ében,
egjedttU feltalálója.TÖRÖK JÓZSEF gSm^eré^ király ntcza 7-ifc sz, a.
Ara egy ka*alját»Q!ii fii kiséJiEi Slí .......
:: Kapható Magyarország ^ miruJím gyógyszertárában.
\' B ZOHYITVAKT. AIr>lír.*ak, mI<lBn Jó lé.cklamérettel btionjltjuk, kory pesti bjtóst-•Mf<« t. T-ir-lk j<zs f aráiul f-lW«t ro^asirarkikat sarkad- koreaj-tari lakó-, K9r>sj > irolj Uvimáavot or ajánlatira oly sikerrel baasnál-tufc, hngy hisamosabb l;5ita ttn^o fogfajdnlmaínklrtl rA^ton ainuv-kr-átiak — hasonló (á lélaUsuiaretlol ajiíílhaijnff és ojialjak fófffájdalmakban Birnredo mis Qmberlirsalnkn&k is.
Költ Sarkal-Konaattiron, 1844. jnnlns lg.
VABOA 3AHOS, TÓT UmiliT, • ¦¦ .¦¦ sartqyl-ksreaituri lakosok.
¦ -¦____-_!_
->¦ ¦ Tlsstelt TOrBk Jéasaf er t
Több ér dtA ssenvadtam fogfájásban, minden lamerotco szert tnefjiT\'ibiiiTa, rign kíbazaiáshos kellett folyamoilnl; de a kiknaáskar a fortrynkerek nagy resse bon maradt S fájdaJmlm moat iaá> gyakoriabbak ~Jt«.kUllhatatlaB»tbbak lőttek, mié TÍarfl,aa nraaigod áltat tVl|alált fegasi-varkíkaí prilidlum moff, ét-ahbfll e*ak ksUSnak khnirála al«gendS volt *"*> kafrt^m5TOwt7fo^J8*e.mtál^Bí4atasÍk.-t
-Ueasm caak-én, Lauflm rajtam MftH kla fetaklbi. Pttebj aantalos siije és Topf vrndéaífisní mlnJcgrájin káláral Tannak alulra \' í.¦\'" nráaáVed Iráat, mait Hecaas talaliniuys blnoi lajdalaaaktál megjetla Bqftff Sbat. Haradak aliaattn tiaateloja .. \' _
P st,,I8«4. deca- 4.^ Uőaa PO DOB ISTVÁN.
yfyá\\u36z»bt 1t1adi>,-lip. <5a nyonid\'ninlajdohos Nagy-Kan,«*án.