Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.56 MB
2010-02-04 19:42:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1464
5912
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam..
Zala-Somogyi kö/lön
lOTs/iirri 18(i7. aprilte-líj^ir
Ismeretterjesztő lap MCfiLrodaloni, keresHeMeoit ipar, gaglászat, tudomány és művészet köréből.
Minden liö 1-ón, 10-ía, is SO-kAn egiaa irón.
SacrUeeaiöi Jrod« ét* kladá hivatal:
WAJDITS JÓZSEF UOaj-rkerwkcdcaében.
Előfizetési föltételek:
Huljben hanton hordassál ?1 tidékin postán kQ1dre: Egénz Írre : - 4 írt. — kr.
Fél érn -
. 9
.V hat bonábaa prüuarcrt t-ssOr 7 kr. 2-flBor S és mtudea toráMii beiktatásért L tr. Béljegdij miqtk-n égje* l.eiklat.-bírt 30 kr. A „Njill téren" ejrj peüt sor bníktatáai dija 10 kr.
Előfizetési pénzel: és
hirdetések,
(t-n t Up nelltdl tartalmát I&etS
t 0 11 c üt e Q y e t, rideki lereJet, bArntcnrre a bÍAdüliirat&Jbos
kOI.lci.dCk xagt-kaxizsíka.
Előfizetési felhívás
a.
Zala-Siiigjl KözlOny
hatodik évfolyamának
második negyedére.
Bizalommal fordaluuk ez évnegyed kezdetén közönségünk áldozatkész pártfogásához, mely jó éa rosz időben egyaránt hathatos támaszt nyújtott csekély törekvésünknek.
Most, midőn a sajtó fölszabadult lenyügzött helyzetéből, midiin az eszme szabadságát nem gátolja többé tényleges hatalmi önkény, tetterönk uj erőre ébred, hogy vidékünk érdekeit annál tüzetesebben fejtegethessük, annál hathatósabban képviselhessük.
_TömLgej3_ j>&rtoiá3t- reménylünk tehát a má^^pelején tetemesen le-Bzállitott éumzetési ár mellett, hogy igy lapnak kitűzött czéljának minél tökéletesebben megfelelhessen.
Megkettőztetett igyekezettel fogunk a.munkához, bízva polgártársaik lelkes gyámölitásában, s ngy hiszezük, hogy áz nj korszak, mely hazánk egére felderült, lapunk szellemének iö uj életet kölcsönöz.
A Zala-Somogyi Közlöny előfizetési ára ez évnegyedre csak 1 ft., félévre 2 ft., egész évre 4 ft. ily valóban csekély anyagi áldozattól, meg vagyunk győződve, nem fog visszarettenhetni senki is, ki vidé-¦ künk erdekeit lapunk által erélyesen óhajtja képviselve látni.
WAJDITS JÓZSKF,
felelőn aserkeaatS b kiadó tulajdonos.
N&gy-K&züssa városa öpiíó-ssetí. rendszabályai,4)
melyek Kagy- és Kís-Kanizsa városára nézve élét beléptet tétnek, -részint azért: hogy a helyi viszonyoknak megfelelő építészeti rendszabályok által a gyakori tűzveszélyek okai elharittassa-nak, é»T^.óvintézkedések, melyek az érintett szerencsétlenségek le hete! meg-gátlánára szükségeseknek mutatkoznak létre jöhessenek, részint hogy élet és vagyon bátor! ét ngy egészségi szempont ból a vát-pui lakosoknak, java 6» nyugalma különösen, pedig a városnak ktil-cuinosodáíia, a ekkép a házaknak értéke előmozdít tat hassák*
Etcn épitéazeti-renSazabályok kiterjednek a városi tanácsnak éa kópvise-
*K-SJtlyeaen\' nyitunk kQretkuS SdvflB dpltáunli rendíáalillyokHak lapunkban tirt,\' remajflk- hoU-ro*rt*tíio álul a körülfekvő megyét ás .virooak ta-nicsolftftk UaolpUtttott toonddnk. , Paerlí.
lőségnek, ngy az építészeti bizottmánynak éa eeyes városi lakosoknak az alább következő szakaszokban elősorolt jogaira é<i kötelességeire. 1. §. A városi tanács mindenek eltítt egy. Bt tagból, éa ngy un annyi pótfér fiákból álló építészeti bizottmányt, melyb^ különösen orvosok és technikai ismer&ü tekkel biró egyének is bevonandók,kí-; rendel, és ezen bizottmány köréhez tar^ tozand, as épületekben elő forduld mindennemű átidomitásokat, uj épitkezé&e-í ket BzemUgyre venni, és átaljában fél* ügyelni, hogy az építkezések élet éíS vagyonbátorlét, ugy egészségi és kÖsf osinosodási szempontból a fen ál ló t8r4 vények és rendeleteknek mindenekbsa megfeleljenek. " í
2. §. A városi tanács közhírré teendő hogy a fen ál ló épületeken czélba vo&l akármiféle változtatások, agy aj épít* kezesek, az építtető által a városi tanács? ?ál mindenkor bejelentessenek, ezen lul köteles az építtető aj épültek s 81$ gyobbazerü javítások esetében a -landd építőmester által aláirt épületijével bematatni, szegényebb sdrsn lakó sok által s kisebb építkezéseknél, elegendő1 leead az épület vázlatának bemutatása.
3. §. A városi tanács a hozzá beérkezett jelentést mellékleteivel együtt vé le mony adás végett as építészeti bizottmánynak kiadja,ésennek meghallgatása után határozni fog afelett, váljon az építkezés, és minő módosítások alapján eazközöltesék.
4. §. Különös g^a^és^ü^tTa\'íf6r^;J ditandó, hogy mind a városi tanács, mind. pedig az építészeti bizottmány bizonyos terv és szabály szerint működjék, e végre szükséges leend a eatastralis mérnökök munkálataiból a nagy- és kis kanizsai városi hely rajzot (Situationa plán) megszerezni, éa mindenek előtt a városi képviselőség álul megbízandó küldött-ség éa szakértő bizalmi férfiak által az ntezák éfl~házak jövendő szabályozását illetőleg tervet kéázittetni, és a mennyire lehet elégendő széles ntezákat, járdákat és egyenes házsorokat megál 1 api t-tatni, és létre hosni.
5. §. Ügyelni kell, hogy az ópitkésések mennyire lehet szilárd anyagból és tűzmentesen késaitteseenek, a tüzelő helyek, füstvesetŐ kéményekkel elláttassanak, és as épületeknek minden könnyen gyúlékony alkatréraMi a kéményektől kellíi távolaágba tétessenek.
6. §. A házak tetőit zsúppal, náddal, vagy deszkával fedni nem. szabad, kivétel alá osak oly építkezés esik, mely a házak során kívül magánálld helyre állíttatik, itt csap- alkalmazása megengedtetik.
7. §. A házak és egyébb melléképületek közötti üregek, különösen Nagy-r^nizsánv;ré«BÍnt miver\'á ^s^sökWl nehezen szivárog ki és azoknál fogva a falak átnedvesedvén, as egészségnek ártalmasakká lehetnek, részint mivel a telkek értékesek és kár volna ha a beépítetlen állórészek hűszon vehet lenné
válnának, ^.gyátaljában el nem türedó\'k, éa a városi tanács leladntaleend, az Ösz-Bzeópitést akadályozd minden kérdéfte-ket, a mennyire barátíiágoe uton kinem egyeztethetők matt uton aem elinttani. ICis-Kaniztán azonban a )lázaknak örs-szeépittetése ssUk»rgeBnem lévén as épületek jövőre in kellű és könnyen ment-betd lávolságba tartandók.
8. §. Ab épitéazeii bizottmány az építkezési tervek átvizagáláünkur meghalI-gatandja a szomszéd háztnlsjdono»okat ia, ntliogy ezek jugaigba bármi aérel* niBi azenvedi|jiek ,-Bzülgalmak azonban mennyire lehet kerülendők, a nélkül-lózhetlentk azonban csak a szomszédok között megkísértendő barátságos egye*-ség alapján engedhetők meg. ez nem sikerűivel^ a kérdés somoiáa uton elintézendő lesz.
9. §. A házak közelébe ezóna s szalma caürök, pajták s kazalok építtetni vagy állíttatni nem engedtetnek meg, ezen épületek tetői is mennyire lehet cserép-zsindellyei fedéséének,dekülönösen gond fordíttassak arra is, hogy ezen s egyébb gazdasági épületek egymáshoz közel ne építtessenek, és az épületek a mennyire lehet, tűzfalakkal elláttassanak.
10 A büztáraknt»k és trágyabelyisé-geknek sülylyeszttf gödrei, a szomszéd-házi telek csurgásátol vagy megyéjétől legalább 6 lábnyi távelttágha álljanak.
11. §. Minden házi telek tulajdonosa köteles a városi tanácsnak felhívására, és ezáltal kitűzendő határidő alatt háza telke előtt, a körülményhez képest bt-éntfijíanyfiag^
és Biélességü járdát faragott kőből vagy téglából kénzitettni éa azt folytonouan jó-karban fentartani, mivel a téglák a város által terniBsztményi áron adatnak.
12. §. Az építészeti bizottmány gondjai közé tartozand, minden oly esetben & mikor a házaknak és járdáknak egyenes vonalba vezetése megkívánja, hogy az elöltök lévő köz-telek igénybe vétetik, annak árát ? ölenként raegállapit-tatní, éa azt az illető avégből, hogy egy Utcsa-szabályozási pénzalap léte&iteasék a városi pénztárba befizettetni, ellenben ha> magányosoknak birtokából as egyenes vonatozás által valami- a közterülethez elesnék, a bizottmány által a kárpótlási összeg a házbirtokos előnyeinek mérlegbe vételével lészen megállapítandó.
13. §. A hol a helyiérdek ngy kívánná, hogy valamely város réazén vagy telken uj ntezák, házsorok és járdák nyitandók, vagy utak, vízfolyások, árkok és hídak építendők, ott m vároaita-náes, a képviselőség és a kijelelt város részeni birtokolok meghallgatásával, az tilosának és járdának szélességét az építkezési és munkálati alapelveket megállapítja a ne talán i kárpótlási Ü«z-vegeket meghatározza, és fŐgondját kí-terjeszténdi arra, hogy a netalán ferdén fekvő lelkek egyenes vonalra vitessenek, nehogy az építendő házak felszegünk legyenek, és az^pületek elosufi^ lássanak j amennyire pedig ezen vagy
máa intézkedéseknek egyesek Itásai, rel-kei s egyébb birtokai u\'jában állnánal\', ezek ellen a kisajátítani jug alkalmazásba vétethetik, a meg ncui elfedő léinek a birtokon kívüli perut fenma-radván.
14. §. Uj épületekbe csak azon ecetre engedtetik meg a lakliatást, ha azok az épiiéuseti bizottmány eg^nisé^ügy tagjainak hozzá járuliával meg\\ito-gáltatván; az egészségre nézve árud-masaknak nem találtatnak.
15. §. A házak telkeiből kivezetni szokott vízcsatornák, cink azon cokira lesznek elntrendÖk, \\*agy jövőre engedélyezhetők, ha azok fedetlek én a hjU— sak előtti föárokba vezethetők, azon viaszaélés pedig, hogy ha a víz cwt-^miákból a rondawíg járdákra, vngy ssekérntra kifoljon, egy átaljában megszüntetendő.
IC. §. A házak vagy bultuk előtt lépcsőket alkalmazni nem engedtetik meg, a meglévők ia külttnöseu szűkebb járdával \' ellátott ntokákban a mennyire lehet megszűntensud »U.
17. §. A luízaknak c>uigáMii, kü-Iöuümcii jártabb ulozákban, lizcresziŐ csatornákkal okvetlen ellátaiid^k. -
18. §. ElŐreboesájtott bízott mányi szemle, és erre következendő lanáesi engedély nélküli építkezettek a városnak egóíti területén s&orusan tíltaitat-nak és mind as épilkezi!, mind ledig a> iparos mennyire ezen Fzabilyo\\ban meghatározott kötele^égeknck tlha-nyagolái<úbnn tapakztaltititának^ az ut-oiRszabályozásí |>énzala)i jivá-a 2—••f)0 turintig ierj dő bírságba niaraMsialan-d«>k el, azun felül as eugrdély nélkül szabályelleneKsn felállított épület vagy ezekeni változtatás utdlagu»aa ezen szabályok szerint átidomi ¦ tat ni rendeltetik, különös elleti szeg ülés esetében feljogoHittatik a városi tanács* minden mulasztásokat as engedetlen éft makacs építtető költségére ki rendel en-dő építtetők által lielyreáll ^attii, éa a felmerülendő költségekel rajta végre-hajtás ntján megvehetni.
Zalamegye közönségétől.\' _ _ Kanizsa, rnező-városáhaii abikult^ápU -tészeti bizottmány JÜtal kidolgoMtt-ezen építkezési szabályok megyeluiió-ságilag helyben hagyatnak, és alkalmazás végett a nevezett várostanácihoz kiküldetnek.
Zala-Egerszeg, 1867. február 17. .
CSÜTOR IMRE, :-2-od alispán.
Levelezés e t ,3 .
IP>e»t, 18G6. Máit \' Ofaz^ggyQláaQnköa a köwUflyri .jt»T|jr«-lások folynak, ¦ «indeunap,jgfj—«gf •s^er-sulcs bpssédell tallunk. ^giMip Őz ü n tli i rá IyTÜ6F\\i* "i^H*, tipr T^ih Uo I tl i e 8 d c itf**sigÖ^>.í- :rria^H»4ierj; miod k«t lM*aéd\'a h»a Ul^_ifl«ji\'«WNp:«s ^ elismeréBeben ré»»*»alt, llolnsp Ua*^aj fog: Daák Ferenoi ¦ «m*tb^fl I»g/_OOM-bslon as AlUlánM viUk be tognmk lijíatttol., -| Untnk királyunk kostflok nwUi.s ^t\'UT
-CEE^Lbe,?. uUn bKit wk vi«» * nfl^gymáshoj kötök p-k* «dI**** * Ö?^5íaí várába. *-------^fialtattak, mely*** iüdóVheíyéi foglalák e-
Avari.* élei fö kellemei^"^^^!^ ^ Mftpinitnd, a vágdro mehatelM^líop WWg* - vrrseoyek. Akad egy iftbb i« f^tul^^l^RPt: -ttbboyíre rettentő unalmjfDk>k.v\' l-vJ-
• \' A: táváas tűk- matoga^^Ttraait-v^egy-óráig, de tartósabban még ne.a^Mtefeló t séba egész nap még mindig hid*g síelői Idánk
Ástmbán tavaszra nem figyelve költ aj : -^éTétre, * megyéi elet "Pestnek" liire* megyéjében. Vasárnap, tartt első" copferencziajat a -peatmagTci köJ6ng%ib^atm; ugy>lata*ik a régi IdoVlejáriik* i\'eaí egykor varmegye toJl. nvti*"M «*«»fwMao«íaj»\' caak...jmuyibfla_
mint Nyári Vái sohase kelfutt volna ezclsö pártikkal «sü vetkezni, mert imo azok most fejéredül le k^ i ¦ \' •\' 1
Kern tekintve-\'a-választási: törvén} ok szabadságát és « részbea is alkalma" 1848-ikJ törxányukct, azt kívánták némelyek,.hogy a képviselő na választathassák süt uc is van-didáiuthaszákmegyei b iratai a oknak s viszont a megyei hivatal ook se képviselőnek 1 _.Hbrinan volna a \'megyének\'ilyesmi elhatá-rocSiára jóga, kfilönösen «s 1848-iki törvó-jiysi\'iitinifinmegnsinfághatoiu. Hogy ilyet ~ bármely, ím«gya ti Drtsiflban határozattá, pen kimondjon, azt képteíenaégnek tartóin..
^eméllem nem. j» kerül \'.elő "iáét helyt ez ábra kádáWá-\'Mondják hngy ugyan nz»n firt emberti közttl egyik * képességről bc-si^Hvéh, keretté a nenretej birtokos féU-;alí\';=TÍ»isaaHita»át: ElfoJejté Bzegéi<y -embarJbogy. .1^8 éta nagy. Magyarország minden polgára n e m bi j és bogy- mindnyáján birtokosok vagyunk;; mart a-to szentfölde édes mind nyáj nőké ! .. .
Möde nem beszélek többot e famusns gyűlés röl^jieJMlajnég aok kai famoausabb ídök tanajAA lég rost abb. indubiwl- elferdített! Menjünk mái tárgyra. "*
As elaö magyar gSsÖa már megjárta Htját Mohácsig, pompás egy építmény, csupa gyö-nyöraség-nézni, mindig sok ember bámulja, aljában mindenfelé riadó ürömmel fogagták.
Minisztereink rettentően elvannak foglal-rn orgaDJaatioval, csak aa Utón tudja hányr«ili Vonják, tépik szegényeket Egyik pénzt kér, aniistk hivatalt, egyik tnuácsot ád, w másik kárhnlja valamiéri, kinek ami tsivébaiéfl tollába fujtatott haiaiv óta, azt most mind a minisztériumnak kell kihallgatni vagy elolvasni 1 A szexvoíkodés ngésa éven át tartant fog.
Aprilban kinevetik m nj fÜigpánokiit, elnapolják as orBsáfgyB.lás\'f & botra. Sservesik & megyéket. Éa4u*jua végén less a korona-sial... .... ,
Addig pedig .még uUMuuank, hi as itten
• ugy Utislk *ÖldÖ Mfllorfn vakota végtfl^ düíoiyagciák\'brtáa képMÍiéti. ,Z -
S^AnioiréBÍÍliíftregjtaniflli által elkülÖoU-vVoem Tölt, a« «gy bmtöm^ áUal
íwMtvV taÜttatólt, ni5ndkwrtflnek idoma kfti-
rcndci leíeTeiB.
^iu- Kap<iBTilr> nurL 21. 1867
\' "-7" :- BÍjfruj>NeMMitflIt;\';\' "-......—
-T.-Bs*nviW Ovaatív tórl birtokoa ar joliií iükltlföt rrhí^éQ-egy-anyTrinrkailtnl ellett kí»TifrJrtlai^ mint:ritka»tgot kflldvén bey aml^tsl^marytk;\\ ayHvinoa. inl^aa Lünknek ¦ u4jBta»,níntkogj;.uonbaakörülmények annak ^Handó- mfgia\'klriiAcát nem engedek, ajollróíltöií\'aion felbíváual karolt, hngv botk6ÍűIoá^r«Ii Istoerteace aeg alakját ét-bel-BiBWetttót.a h* lebcta^gea kilűiaé* által
Jpam(éiorctj(monstiEDiD) egéaxen eltérSjeg n-nigfUbn átilflk alkóti«4tuir\' roiot egy emberi uifciaf egyenba Mnyu ti-ittal i 4Toit-nyfgtfylyal bírt, egy tobddbi* boaorlo faj-bol, nwu, orrp faVAiBnáJnilkftlvolt, iUmt »«^MO«tíknnj«aflHkiIttetdalKn nyak-nél-kttL —\'A LSr» tdfiUbak nélkal a» emberi MtfarVfrcMfcBhe* ^ttiiontolÉg; --**h*» VlH«pnD_li4Ufcitt ^ k&Jdöknipórr mnly *l*tt hlm-maniát CfUarnanii lebet-b;: kit -^,mic kft^méjívekk.liötl bitié láb .i, rendea tdo- *
. ,___baianfftlt Tálának
1*WtÜ relet^ouJőr ¦ Urányéhna boion. fd gyapja f*dit mely sifiruMd gBnddraig^-b&l TMbtvéa agy«neuf«fa mindig durvább
uiirtMU^nígftfagAUo.barcpiLd* da a U Wk féLhflralf knvL hoaaga fehér isfirrnl fed-fta^i|rfH|^i iifrUoM liaaonld karmok, m^yekVkoDbaaiúeUk !s kífej lef ek Vaiar J^ttírítbpoU.Jr ,
ftna-pBha gtinbaf, mely ked-tyokvkaaflU.-fejlíti^rulna; legkíiebb c-imUffnmAny hit Jdr\'1grűBaW\'pnek
.. . . ..Ilohaea, mure*. 22^in.
Iiijirtak u ftrAm^Bniiyel^áég^nidmo--m* napjnj; beairódlnk abflröa vi láp a tÁntiZ\' termek,~liii1 lio»Kn\'9- átxiaralkodiiüia
Wlattbadi^t ai»nr^ély^;«í ;élv a ^Snyö-i^ikaM :U«laiteL,B^ií|0^j7f»rin\'t. .iJáV toii/j ajyítkirir» mogia,réaiegedheteit, ¦:. riíén ti ai m\'ja \'kettiy kívaltkép ¦ lia neiit h^orííja\'faítyaf\'goiíílafl mfiBolyo gn ák io ¦ aé pan ae *p;rftl ;-tia Bzt f-1 : bökném bori^akv.lUTajn»ik«VpMjo ére«nek di\'ruUke^vet-TOo»^»^ Fix,
„ > I wInLfl botló/Wltnk.e\'at /« elmalt far-
btbk*l0(e. ^g»kyom»ikBTttÍWk¦¦ih\\fnin\\mtip~tainii-miv. Imatilm^ \'évek\'előtt \' " \'
__aéikoV yar.at~r
íarfrirgtrff.A mell-DVMl egy élB^ny teíilWiténtfdjifj
r^tfaogy iUtObb
De «eiqieaoda:; jvá)to*i>|t ai ¦ id4r"^a nmborek la valtoaiak IAuXo*\\ tutalmác álla m.ok DéoBvUaony» i^(Lilt( ingadoio, Hogy né »"lu« at «^««mbVeké, kik. tUiBeV\'é\'tü m\' illamó™^ík:\'Wln^teiftíé\'*kinMrOnBeg\' nck jeíeUth*tAí klouftit\'k fftkUax, kitne-
b0 (okintotre mnglelietba. rolt, auélkD] «aom^
b»n bogy csak ogy parányi-OBen üregoket k^paö cBontrcazecsko < UláliitoU volna,-kí-vúvöd ü korosat cBontnak-megffllelolcg egy hüvelyk qandrat id«BlaLuL.-oaonti>oskát. — A lábak B*itiird alapú lábszár caontokkal a H rendesen ulkoto^t IzOlutakbel voltak ellát; Tapas ósék afapját lovií roeűenoas csontok aaoobaB tükileteaen.biaiiyaaiiak. --. -¦¦->,-—A-basöragben-minden máa hiányzott, CBak_ a kia epohólyag banriékével «gyfl», » két mintngy 4 büvulyknyi hoBBüu egyik tiszta viola, másik egéiion kék ssincaeta bnrnás ¦bqlsirral toll giliastaeaüríl vékonybélbcs ha-stinló bülsk tiiUltnttak, molyok végoi ugy ai ep-iveaetóké iá a .mar többször említett viüöwytia buslöningbo nyom nélkül ollünné-in-k. — A kaldökzsinur és köUüleg látató birn ifíirsasorvek n biis lillományb.i ennruvét-l.;u elvesztek, végbél nyilas séra fedeztetett
Ezen valóban érdekes korcsssuloraényt köalö ntinden áron fentiirtani akarván, bÖ-rét kitömni óiiajtotta j — aaouban a Ubeiá-rnkun kirül a biir oty BX\'iros össiefQggósben állott viz.\'iiyfisL\'n beszarödiitt bubtümugével, miként nbb^lt ssándéUbmmnl felhagyni knl-lojjitultt neln vtdiak pólyák, mi-\'lyok a bőrének nz^itomzsttali Inxább üsszífüggósere alkot vak b annak könnyebb elválasr.ll>utáadt _LJu:tSvé teaalk. \' Most következnék azon élettani falyamat leirás.i, ranlynck batinya Által az anyatermészet rendes működésében igy megzavar-tntik, b liitst6lAg megtagadva önmnpát, oly lényeket állit elő, molyek éiotképt\':luuek, s még ifl as nnyávaH közvetlen összeköttetés idiyi! alatt a természrt- rondetln mindazon kedvezményekben kell hogy részesOljunek roiut ama. másik rendes alkotású ezöbitt mely fajának tökéletes nlakját, természetét és életképességét magával hgz.*a,
A búvárkodó nagy tudománya tanárok, kik éltök fölél a szorgalmas kutatásoknak Bienlelík, s kik a természet titkos könyvében gyakran sikerrel lapozgatnak az embert és-állati iét: mikjönU jejlödését tanulmány 03 ván a korosszűlöttek fejlődési viszitnyai--rél oly keveset tudnak miként megvallani kénytelenek,*\'hogy-a nagy mindenség eme tlu>ksser& munkíjln^k magyarázói nem lehetnek, — kénytnlen tehát igénytelanBégmo is oxon közleményt, — minek bŰvhéae ugy-is szaklapba tartoznék, —¦ boaarai ott, htd a legérdekesebb felvilágosító közleményekkel ketlyne tudósítását MyUUii. -
VégQl, még is nem malaaztbatnuT el átok\' Btámára-, kik-aa ily—ter-méaict-játókait tsz-loléssel gondolkodva aaentik kisérni, ama figyelmei te* 5 megjegyzésemet tenni, mi a boqcsofás.Xnlyama alatt kiderült, miként esen\'korcsnak szive 1 mimlen \'raáa\'nemes\' -saerve egésxan blinyantt, éa még is táplál-kosTirelérts-vros—rendet"nagyságot mint egy. báríny, melynek kellett volna tulajdon-, kép 6 neki la lenni?,—már .pedig azt tud-jnky hagy a magánt a méhlepény és köldök-asiaor által van OsszebÖltetésthi as anyávit, mi bcliturvelb* folytatódván — hol a aziv füazerepet játiaiK —- fdésj • etfl aa anya és magaat kBati vérkerín\'géi^ s igy a fujlSdési tánl4láat, — hogy történt tehát a tényezők nélkül a koroate/nétzctei nagyságúvá f-j-lodéí^j mintán liminí más szerv a jelenvolt koldokssmoron kivflj/raely az\'olat idomtalan baátftmegébeneavi\'evétlenatetveaitelt nctö" Vo)t látható* i * .ennek; tvegra agy árazására köalö képtelen lován,,kidarftéséVel, kénytelen adÓ4 maradni., ,. — \' DÖBBÜSST FERBKGZ.
rlilt a kéamflves a ngysn ea sorsa a* magasabb artatokratlának. ... - \\.
Ösoraom dolog az, miilön a tejbenf-7*ajban fnrödÖ jaig^aTÖrsBág lakosainak több ya-da^ köDTÖpidainAnyra sapmUéhaéggel kUsd; e;| [ k&rttl a>4n« k\'ortaako t k"ép«s atortéoele«b>^| , 3okl^lé;a1ak^lBak^gyán j4tékony{» köa| basltnnTég^yletékim-eryek a IsenVado ombo^1 Tleeg hiányait kipótolni igyekaienek: de mind hiába, a tongarbón visosüppok nem tessnek : Taltosást.
Barnnyamegye ee maradt hátra aa Ínségesek fészerei adakosásban, s több helyen tartott táncavigalmak eaép összeget eredmé-nyestak\'. Mohduaon o ;hö 2^an ? rend^atetett ily\'jóUköny" caélu tincEvigalora, é kOsel-200.fi. j&U.ba. üsoU . haaiQD.. Tckintvn már mustj hogy itt helyben ia mily sokra megy ama elszegényedett" tíkuaök ssáma,- ;kik hatén kint tán cgyasor ehetnek kevés sóban,, vízben főtt ételt, ha as ineégügyi bizottmány csak a K\'gBBegényebbnek j altat 6—ti ft, os még mind kevés, a caak pillanatnyi segély a nyQtnor enyhítésére, de azért jobb a. sem\' minél.
A szegénység- ema idézett halvány, képé-föl csak az szerezhet kerekded fogalmat, ki a\'köznéppel naponkint érintkezik, ismeri fájdalmát, nélkülözéseit, melyek az elégé* detlenséget szülik; bála a gondviselésnek, hogy a-téjen át eddig még nem történtek vétkes kihágások, s ebből láthatni, hogy, as erkölcsösség hatalma nagyobb a törvényes hatóságénál, mert jóformán amaz tartja féken a köznépet, s inkább a koldbsbothps oynl, mintsem szélsőségre vetemedjék. -
De sokáig fog-e tartani még e ktnos helyéét? Az élelmi szerek naponkint drágulnak, as ipar, koreakedés, & foglalkozás hiánya miatt mogvannak szorítva, hitel épen semmi aincsl — Remélünk, mégpedig 6okát, mert nagyon sokra vnn szÜkBégönk: mogiiUpo-dás a törvónykoséa, közigaxg.\'itás terén a termőföldnek fölszabadítása a túlságos adó-terhektől, a pénzügy végleges rendezése, a esenkivül mSg szátoos közügyök gyors elintézése, melyeket nom íb lehet mindegyenként elősorolni. Adja az Isten, hogy reményünk mielübb teljesüljön.1*) L,
Sspgfd, márzeiua 15. 1867,
Több hónapi hallgatás ntán legyen szabad laveleaoi tollamat ¦ njra - felvenni. De minthogy 0 lefolyt hónapokban EjBegeden és vidékén aa események nem voltak oly nagy fontosságúak, hogyanokról részletesen megemlékezni szükségesnek látnám, osak a legközelebbi hetekben történtokröl teszek említést. „ .
Aa elmúlt faraangi Idllazakban Ssegeden éB-vidókónibbbféto cgyletok tartottak táncs-vigáimat. De 0 vigalmuk nem annyira mu-taloaáil \'és f ényflsési hiti\' vágyból,- mini-jé-téknnyiágí _nerttLii._éraül\'5lből származtak. Mert nmnlt évi rooii termés annyi nyomort éa ínséget hozott vároouukra és vidékére, mennyivel 18C3 sem eujtott bcni.Unket. Sslcged lakossága jelenleg- meghaladja a SO.ObO-eL Ennyi lakos Uiizt, hogyezrekre inségesjk száma könnyen felfog-
evkönyvekben bolhatlan omlóktl Egreeoy Gábqrroményditavfla^jíkos, Alakja, játéka, alakttft tohotségvi-\'B -jegazebb reményekro |flgoaiUn*kbenii^tiket( shiassak, hogy foly-;tonoi oíüvelbMéaátkába hazai Bzinóo&et egén
tkiÜ roqyetf bailUgként fog neve tandö-n|, Molnir ikJaWJőD, mint hallom hol-nap,^ néhány tafetjfrtfen, mint vendég fog fellépni. A nevezett hazánk legérdeueab, legjelüsb s legtehetségesebb ssinéeaelnk egyike. A szegedi közönség, játékából sok élvesatut szokott meríteni.
De ezen igénytelun események aUn térjünk át aaan nagyszerű dráma elad felvoná -aából mBritétí örömekre, \'mélyek Szeged polgárainak iá ssivét annyi keserfiség ntán, oly édűflun, oly boldogitÓlsg árassták. eL..,
Ezen nagyszerű \'drániának ej&zetes jelenetei 1849 óta\'fMyhiki|jaijg végre aa alkot mány gyászfátyollal bevont falait nemseti sáazlókkal lehetvén feldisaitení: a függöny falhuaatött, b egysserre njra láthattuk ason politikai ssinpadot, melyen s (magyar némáét ezor ó.v óta küid jogainak fenturiáiiórt. LitLa\'tuk öbí törvényeink palládiumát, melyben a honfiai szellem 6ri&ya tartá nemseti kincsünket L i. a&ÖDállóság soha lenem győzhető magasztos elveit.
Alig-érk,esett kostánk a t4virati4adót|tást hogy . gr. Andrássy ( ü^yula ;sínw^tór>Iaak-ké\'kinavextetv\'én á mitíiflztüriin megaUkfta-aával megbízatott; osonnál.előtűntek a nem-sel életét hirdető nemzeti zászlók & mondhatni, hogy matt hó 17-ika Őseged évkönyvében örök botükkel van bejegyezve.
A polgárság borongó homlokáról a válság okozta aggodalmak eltűntek. Öröm sugárzott minden arezon^ a habár a sokat bs&nvedctfi kebel még folyvást érzi a Banyám mult koséi áltat okozott sérvek fájd.tlmát; de a remény bájfányfl c&lllagn, mely egy régen epedvo várt jövőt sagáfoz fülénk ; aj életre hevíti a lankadt erőt. — Bízzunk a bölcs hazafias kormányban, bizsunk as ország népeinek józanságában, mely el távoli tan dja tőlünk az átkos belvísaályt, d haaáok jobb-léte as\'egyetértéa, a közmunkasaág, és egy czélhoa v«ló törekvés által fel fog virulni.
A tisztújítás küszöbén állónk. A választó polgárság józao belátása a réssrehajlatlan-meggyÖzödéso kifogja jelcini az utat, melyen aa alkotmányos tisztviselők választásánál járnia kell.
Szomoritólag hatott reánk a hasanju ssel-lomü Lonovica érsek halála. Béke* éa áldás lengjén.airja felett — Reniéljők, hogy Horváth Mihály a kitűnő történetíró, kinek ha-sajővetete általános örömét gorjesztott, Sse-gedel meg fogja látogntni, hol rokonai ío élnek. Nálunk hideg téli id& jár. Adjoq laton a földnek és a magyar nemzőinek ürömtol-jes tavasat napokat I
BÓJA GERGELY.
Örűubaum Miksa végv&lmz&
- - - - - ügyében.
Miután Grüubaum ur saját tehetetlenuógo érzetében a küzdtárt elhagyi, a felszólalását feltétlenül utolsónak nyilváuitá, szakség-totennek tartjuk állításainak tírtb-ttlansá\'-gát itt bővobben kimutatni; annál is inkább,
aeBy
Ható. Főleg, ha azon szomorú körülményt ia - ¦ _ „ , ¦ , • , , ... \'
ide Upielhetjak, miként közmunka-hiányán .mc.rl Grü, . ,°, "\'"gMlaiMban *>Iy felro-- t^|j lamerliellen jelöl add IísiJőd tudatlanságának
ban a késmankáa néposztály kösütt százon maradtak karuBet nélkül.
Esek-M segélyesé re tnrtnttak tehát Un cz-vigalmak, gyűjtettek pénzadományok, a állit-tatojt fel loveeoiztó konyha tóbb helyen.
A fl,*k káUégbflcjtÖ nyomor dacsára városunk alsóbb-rendö. néposztályának erkÖlcBi-sé^él dícaéreteflon jellemzi azon örvendetes tóoyí mikép a~hos«ú téli nttpokbatí nagyobb* ¦aerfllépások,\' rablások egyéb efQaaaltM
meatáaadáaok eddigelé nem fordultak.elfi. És;oÍBVÍ»t .«Imondhayuic, hogy azT alföldi ittbái, ssQrds ember inkább éhezik,
».s .nélkülöz jmlndén falát! örömet, hegyjanilópjón, csaljon, váltókat baqiisJt-fon; lelkiíanteretét, — egysaera de józan ~9k«kodá«Dti átlapolt meggyöz^désat bármely zsirop.fatálért áruba buciájtja. - ÖntudafTBáiT áUtthatjukvat is, hogy Iuzb6as ¦aulloínfl és\' aa ország javáru törekvő nemzett kormány áUil a magyar nép" a fúld legéletrevalóbb a tegbeeaflletesb népeinek egyikévé képaztut-hetikr
1 Van Szegeden 6«inb\'U ia, melyben Thalja papjai- a hazafiság és nemzetiség oltárán ál-.púzhntaqk. Tgaz, hogy nálunk még a sztné-azet iránt nom rautntkocík oly részvét, ml* nQt:es«n á boni nyelv és nemzetiség (ápilá-lára oly nagy tényi\'xó oríjvol bíró művészül méilán^raegkivánliat — Ennuk ebyik oka ^tVidékJ^al ntáraulatíjkxan deli enBéger"ej[iyiE ta-^Ök\'k\'efxÜlötlouBé^o va^y nz Ügy tokinté-lyéí leromboló \'mftgtiTÍsolnta: MáBtk oka \' kíízm^VelÖdésank hiányosság 1, a pénztolon-nég a a.szinnndi bullózntoknak aa erkölusi 4iipés já. itléat.lerontó\'lialiVa*. . ÍHom;. rég vendégszerepelt itt a szinészatt
a gyorsiráaaat terén, moly minden további czáfulatot feleslcgcaaé töos.
Végválaszában többek kűaöft eat állitja „Stolza rondszerében e mondat: Morg n Vor-miitag ZusaioMeokunfl, dt»lz<MSűber Ütano-grapben, teljesen a lénia f ölött irallk."
É« ily ember, kí egy gyors 1 rali Ing kiírt mondat h &Ty é) t, aeiA tadj^ oiogbaUrozni, mort b fölli ízoli m mdaibaa e zy 0 11 e n * g;y az 0 aomlratlkn vonal fÖlGtt — idég kíméletet, tlduinoaságoi merésso a követelni tőlünk, hogy exánandó kjn i kodá-*át eltükarhíiian.
; Ily ViknwrS tttilalUnsíggftl azemktízt érvekkel harczoluí szükségtelen, mert a korlátoltság alapos~ bírálatra nem érdemes ; 0 ha GrQnbaam ar ily kcizüluég mellett nyillao fol mer szólalni a gyorsírást randosorok , ügyében, ily nyogloség ellen ninoa más fegy-vordnk, mint a hallgatag megvetés.
UONTHGR ANTAX,< \\ k. r. tanár, aa ungof Phonslío tiociety of . > Grnat*I3ritain and Ireland tagja.
^iÍfaSájiJtmk : UváiuUa ez,,,
Zala-somogyi hirek.
= JSaivesen nyitunk: lapunkban követ-koiö íniiglúv.ifliink tért, ni ercdmőny\'fSl.ór? toBÍtéat toondünk: — ÁlkotmáiiyulTk 19 éví" szüneletóso nl;»U a mugyoi; ifjuaágtáT min-don alkalom elvunnlvon:* nyilváno* téren érinlkozhutni, és mi a nemzet Blolle.ml erejét fejloazthetiít — nz általános ismeretek gyakorlatánál aztiUsógm ewneoscrót&T viou-Bzntartatott. .......-.- -..^-ni:........... r-. - .......
Most aatirfbnn alkotmányunk helyreálltával, mi alulírottak kudvi\'/.it alkalrunl 1 illünk, hogy Zalamegyo Íi<tJi>lHnga a nyilvános életben} önképzés ArdekobŐl egyletet alakítson, n ctélbóí mii! nnjuiQ Nemes-Api* thtben tartott előleges tuiiacskozmányank alkalmával- abban, áj}apmUu,uk meg: hogy a megyei fiatalaágot. ax egyesület czéljának eWierje sxtáse, a alapszabályi tervétet megvitatása vegeit,-folyó évi april ti ik napján, délelőtti 10 órára Keszthelyre Öbb-Bzebivjuk;
Kelt Nemes Af áthiban 18G7-ik inártiue
hó 24-én.
Fábián. -JfUiya , f»., k., Síbrik; Adorján. m. k., Bogyai János ra. k., Chernél Ulivér ro. k., DervariL-b Imre m. k.;-Oáá1\'Odön m. k., FábiánicB Gyula m. U.f Pál fi Klek ra. k., Ncdeczky Jynö m. k., tíkublícs JenÖ m. k., Csertán László ni. k., Cserlán Károly tn. k., Thassy Miklós m. k., Szily Dezaö m. k., Ssaiacay Farkas in. k., Nagy Lajos ra. k., Nagy JúzBet\\ ni. k. *
a fl 1 e f\'ii^iT\'lí^nVftnÚ ÓlÖaétiénelnBkáal " Hert.-lendy Kálmán urat, alelnökéül Sóly-lyey László éa tíkublícs István, jegyzStll pedig Is agy iwra; urat választotta meg.
^^T.üavi\'Bs, M. hó 21*,, déltájban Kia-KanLzoán vigyázatlanság. követke&tében tüx lámadt, mim értesültünk, egy aSztaloa Ddjo nagyobb mennyiségű iizijácsut tömött .kálhá-jábau, melynek lángja a te tűt meggy ujtá, három ház éa négy mellék épület hamuvá lett.
= Válaaztáai mozgalmak. Megyénkben a válaaztási mozgalmak mindig erŐsubbszint veszn^-kfal, mari. U8-án Pacaán iSelyei ur elnöklőié alatt órlakaiéb tartatott, a megye minden részeiből a választmányi tagok szép számmal jelentek tneg, ismét két párt alakult, többen elegedetlenfll hagyák el a termel, met »ly dolg-di ke.Ülijk elő, molyok nem kedvez emléket vonhatnak rtía gu k után.
A Dalárda. D.lárdánk alakulási ünnepén \'k fényes megtartására már nagyban készül; ez ünnepélyen nemcsak kar, hanem magány éa jól választott maganynégyee dalok is lesznek előadva, ez ünnepélyen a helybeli torna egylet tagját is réazt vesznek éa gyakorlatait a közönségnek bemutatják.
L± L\'Tgro\'iné lámpik. Etoo uj modora világító lámpák varosunkban nngy kelendőségnek Örvendenek, mindenesetre egyszerűségénél fogva megérdemlik a dicséretet, mely addig minden találmányt e nemben fe\\&:&ljíS$8&J ily kíaeebb- lámpa alig néhány ha\'tó\'íinlCi—7 órai világítása 2 nj kraj-czarba Jt.ertü.
A Betörés. Ugy Utazik, hogy a helybeli ügye a tolvajok nem szűnnek meg működni, az emiitett helybeli postai rablást must egy második, követte, o napokban Zérkovits éa ^Veiamaycr irodájukba törtek,vallatták is a Wartbeiiaot]. do ez nem engedelmeake-doít; így kavea kárral tovább álltak.
= Az idei ujon c-s osa a - mint értaaű-lünk, uligha kezdetik meg máj na közepe előtt. A k\'gujibban érkezett miuiaziori rendelet értuliuében a reclamatíók april 26 án küldendők be. Az nj eljárás áz u]oncz»záa körül aie4.djgi.toj\'; csak abban különbözik, hogy aíofvonyek órielraában kotonamonte-suk Ügye nem a helybeli bizottmány, hanem a minisztérium ettitt dQnfetife el, Katonaáüi tástajjsak na,.eU5_..hárym^korpaztály_(l_8iG. 1845. 1844. J fog. felhívatni. A váltságdij lefizetése cank a folszólamlásr kár vények tár-gyatáaáígengedtetik meg.
sáLí?A orés ág ob \'nagyai ipar* e g jbepsü1«t pár t&ló ihó s.\'MÍafiin áa or-azáfécm njé^yaf iparogyesület végleges meg\'-alaFafásáT kQsxübénr vau, bátrak Vngyunk hazánk iparos.iit és innrpártulóit aj-ilag fölhív ni : Bzivitsksdjepck aláírásaikkal annyival Inkább BÍetát,* miatkn^már a jövő hóten\'azdt-kQMjak a: föílnváat ralamennyi képviseld-inkliöz, val.tmint ffivárogi és Tiilékk-ivtartó-inkhüa, hogy as elvállaU^Uirásl ivokflt azon eredinóiiynyo\'I, raBlyef^digelérúí Szerencs óauU voltak, azonnal beküldőül szivos-kcdjoiu-k. Költ Peston 1867. ntaroz; 21-érr.— Az orsz. mngy. ipnregyesület nevében : b. Eötvös József, ídüigl. elnök. Feszt Im-ro, idoígl. igazgató. Keleti Kárulyr ideiglenes titkár.
Kap DBV&r.
h. A h\'olybelí d n I á r d a választmánya m. hó 24-án tartott ülóae alkalmával, szomorún gyiiaBdlünk meg arról, miként aa egylet, a vuliisstmáiiv\'lúittdcn sarknlÓBa, fárailo-eásia TjlacieAra-^iH^-hftftyfitlásnak indáit.— X mennyiben e hnnyatlásrokait róasbon a működő ,tagok lanyhult érdekének, réfzbon a. kármuB térbeni orélytélonBognok, részben egyéb nlnomkerüliiotö.apróbb súrlódásoknak kiosiiiyeskodóflnok rójuk"ful; egésis jóakaratunkkal IptJUk az fisszea tagokat, noojtaók el Qiaáp ügyet oly könnyen, iparkodjnnak
egyetértéfl, némi áMozáf a~a kTösTnyeBEeSes" lűvetltíi7ét«c mellett annak felvirágzására, ápolják a dalt, emulfflk as egylet nevét, Kaposvár hírét, — felelj nőnk. meg. nz ,cg( J »t éí közönaég iránti kölolozflttiógjknok. kíLirtú szorgalom éa ipirral, ne Öntaoriek \'Inaalinnt-lar.aágot, &z cgyosüléfl jövőben tán máakánt is jelentkezhető nyilatkozatai, törekvései iránt.
h. ftlgOB föiipánonk m. hó ntósó napjaiban városunkban időzött. Rövid ittléte ismét csnk a közszeretet a tiszteletről nyujta tauuaágirt.
h. Hir szerint Miklósi Gyula vidéki Bzini igazgató o hó 5 én viroauukbn jö táraubatávaL A _nninr.yirfi .vároflunk\'-ak jól fogna ugyan cani, ha a böjt utó só Bzukábnu egy kia élveietoa azórako^ásban résEcaülno, mégis figyelnieztetjü.k az- igazgatót, h"gy mind a működő erők, mind nz elöudnndó darabokra nézve, jól készülten jöjön, — mert csak így várhat a nyújtandó szórakoztatásért pártolást s elismerést. ; h. Több tüaeaeteftröl vettünk e hét folytán tiidoaitáat, igy Kzomftjom községben két búz — 5UU finyi kár mollett, Buzsáknn Frank S. korcsmája IG00 ftnyi kár mellett lett a lángok martaléka.
h. Mult hó egyik napján K a u p a F c-renex nuvü ácslegény a 1/olhól erdő bzó-len halva találtatott. Mint n visagulalbói ki derült a azegény cseh atyafi Igen tultáp lálta magát valami impertinens borfulévcl: h. L napokban Köccaérűl két — töbi> rablás miAtl elfogott rabló szökött m<-g a börtünfal kiásásával. Egyikük az eeieki várfugsagból csak moal.-inúban elbt.cead.tl jó hirü Fodor Jóska vnlt. MindeiiBHolr« jn praciut azerzoll a kátéim való Eszéken;.
h.. A szili határban egy sicaai izraelita kereskedő , a szőlőhegyük aljában két rabló altul m»gd ám adtatván, kiraboltatott. Hihetőleg a Kúucsérol kirepült jó roadnrak voltak, tizép kilátásuk tárulnak cléuk !
h. Az idei ujancrosásnáli fcUzó-lamláaok tárgyalása a körp>\'nti kerületben már megkezdetett, b az egész megyében folytattalni fog s míg e bó folytán bcfiijez-tuttk.
h. A helybeli aggipolda fiildei — melyek oldalán váruBunk tprjtídéae már több uj épüleUkkel ra^ckezdvü — röinény dúsan halad, — e nnpokban biiztclkckül elfog árvereztetni. Figyelmoztűtjük a venni szándékozókat.
Fővárosi és vidéki hirek.
— A koronázási érmek már ké szülnek. Több mintát mutattak be ö Felad-gének. Egyik ezek kózül a megkoronázott király tünteti fel, a koronázási ornatnsban, bátBÓ lapján pedig a magyar cz:mer látltató magyar feliratokkal. Egy máaíkon a MürI.i kép látható o-fetrráaaal : „Patronná H:mgT riae" a tulaó oldalon pedig sz. látván kurúnája van bemetszve.
— EgerbBn a minap egy vizlsznnybnn elhalt nőt temettek el, a ki vjuasott eb mamán következtében kapta nyavaIáját. A vt -szcltBég gyógyszere eddig israeretliín ugyan, de kitörését gyors intézkedésekkel el lolu-t báritani. Ezen okból az nEger° folbívja ár. franc Alajos urat, ismertetné meg a meg-marás psetében követendő eljántst.
— Borsa abtói1koaság történt Andornak mellett Eger köxelóboo. Egy pék-ináa, ki Egerből a szomszéd helységbe secm-lyét szökött hordani, as uton egy ptiraast szekérré fölkéredsett. A szekeres föl is vet tc, de csak hamar egy mellék-otra térvén, a párszáz zsemlyéért as inas nyakát feJBzévet eliQetsaotte. A tett helyétől nem nteas&a dolgozó, do a paraszt által észre nem vett munkások rögtön odarohantak, a gyilkost Öbszo* -kötözték s a mégyéháztioz vitték.
B. Elek. Vartnlí it >nrj>ÜcL relnnk ilj időben niEg-do fplnjtknuilt, hüicn aaj-a^ van cir^T-
Kip-tííirra. Egy nebúi loTelot nunW iaJiLuttimlt, a_ kíriukro feleletet Timiik.
D- G. flíogeil. KöoiBoot a küljtmíiiyért, Tájiig több-astír ltlietaa izcrepuésk.
Njírfl, taűusa Telünk bulUtél.
Megholtak névjegyzéke.
. fcbrttáf és inarliiiB lnili.t
- Johnmm 19 ti.\'.n. Juki.» Mári fi !inn. Jlátí AuUi 3 é.vf IVmím üv(,rb.v 1« ír. KiiliruJa Jlári .1 \\,t\',n. I\'lof.xcr FAI ti <\'¦*. Üslurü.ii L,n « |,^t
H\'jrrátli Jánns i\'t rv Gath JAtios cn év. ll-i<l Jntia ti. l\'artas Mári a UuL Plákovice Uzliüíeár 2 h-t L\'-|>n»a Intváu 3 hel, Hiyijy Jiízm-f 2 hrl. Mtinháoi P.-U ! lu\'ia ünlcssL-li Uyorgv 1 nap I\'oicsck Imr.- & Huniüi Tbereiia fiO év. Knváca Tln-nLa :i év. íiali>g Avux 2 iiűu. ijrest Lajua 1 rv. Hj.crl gimoti fi fapi. Evrl Vilmái 8 Lön. Tóth Ádám 4 Li\'m. Uft^i.ltfvicfi Kni\'.lnuv fi \\ix-t. HiQca lutrin \'J h-l. -fcsics Uv0r[T>-2:i é>. aicdmrieii Ituiália füll ér. Naí; Kcrrm-e "l ki. L\'iéri-r J.\'.E*ef 4 ]i»B. Hjiob Uumlio l\'r. ér Ciimt.aUU A»i-".ui» 3 l,i-t. gziiidi Uvula 3 ér BiieVr Túd<ir 3 h-\'íH ^in i Bidilnuar b*\'t. .A«rrl.n<;li Eir<,lv 3 lit. ilo^r-mf-fl I.ajos a hnn Árrar Th-n-ría »4 é- Luki uinrçi 1 Ít. Liüiiáh FtT?ncx 1 l,,>n PubU* KIcu-n..r.t I4 év. bi.if-Tl Ji:,,,. 89 év, HurvÁib V^futia II l..t. K...ric.i J4 liet PobiulJ Alim \'il év. JlvnAth K.-.t;.lú, .1 },-:„. í.ai.s \\t.\\r, :, rr.-t M«,.t(1cf;r Franciílci 17 tv Horváth Isirán 6; ér. Uauiika Mári 3 L.\'.n. l\'iilifii lL..t;ü..i :)4 ér. üi-etrio Uvte r, |„\'rn. Baba l)éb ü liet. I.\'üii..i.tr>r TrC-ssi ;) lnin. K^iiig Anna fi hcl. Orl.nn JÍtk." *i> ér. I,T,-tir Vrr-nn !10 íven. I>í.míil..r J„„., ¦> !,-1 KK.I..-V,;-. F--P.Í.-, ;i Sítrn-
VfnriT F de 14 li.\'.n. Kovám Tl^r-via :iî Il-t-^rlt-lc
Prier » ét. Frciiit Knlaliu Fifi ?1. Yikouvi Namlar 4S év. iItirv.-itli tiynla 2 év. .íjiiiií Karuhua 2 nap. Sihcí J.".*«t:f 4i é.-. V„íí,«v;cp -•Í>,.i..r íli év Coa-rálv Tl.TPiin 4G é«. .\\:>-:!b^.h J.\\ÍKcí 4 éi
Bécsi és kúlfOldi hirek.
— Esatorliázy Terézia horczegnö Iu* kásán a napokban meróse lopás követletett el. A tolvnjok\'az étterembe lopóztak & nagy booaü ezüstkanaiakat a egyéb asoreket vit tek el.
— Egy lópóa a női omanoipatio utján előre. A asáaa pónzügyminiaator közelebb rendeletet bocsátott kif mely kÍBérlet-kép megengedi, hngy naon nöszemélyek, kik éllok 18 évét meghaladták^ postai szolgálatra -alkalmaztathatnak.
— -Uj vizöaönt jóaol egy spanyol csillagász, ki N\'te óta bíhutÖleg aludt. Hcürin-tu\'Madrid 90 milliméternyi, Pária és London p^dig 130 — 140 milliméternyi magasságú via alatt fog ;iszni. — Csoda, hogy hozzá nem tette: „És mogjelenendnok az égiek, hogy vároaokftt hftlÍ8Ízftnak«
 magyar felelős minisztérium megalakulásának emlékére
M.-lv fájdaloi lia. ánlt epéi
Kg~v TrTrtrb jTTT-rrni
KftnvflikjJ ijiult ixra f.-liá? Na^\'v íisi-inUurk atrjiuiál i-rl
Mr^nrt keUelUl kértük bj. is mit, H"ír vígl.uki.tGl menün a nomii-Uil tlelr annyi R^ózad íU »iet,ipj Üít-iiul örbköll liiUikiTi.
Dicső apáink mell¦•mr intt<i|:á : Vtrca CBotákliau h\'ia rala a ina^iar. A BifnrFJéjbpn m IriTTrn h.\'is\'•. KUsdtni. ifirni bA
Imáolira a mcittty vníitfen m vSli. Htjpr rtsszptartas ép nüir7\'"\'\'!! i-rény Tailják fftn a buiiif és Uugr a jup Angjala voll b lnn u égi űriiiiU
V. Sífn! no golfnak kJlat kiacr? ebeket KOíikficJre éltünk A liaia jut.bjajt A két utiiUri é>-tis(tdriffa
UutrouiA me^titeJfli-e cujti-
Dr ?1 a EtemflH (Íja\'. 6 habára wn Zanmok tesefeti1! lépte it a^-ail ; lm most a* alkotmájir BUfára
Uj viralóal ad aa árra töreinck.
A íionredéílü] cUanrarult hniát IWg várt jOrÜDek hajnala kell: fül. A Bscnt Btatiadang bannotáló] Újra ririt örömünk virága.
Rúnán, bep\'űruipn nemarti bájsiiiiü Zitílík lobodnak a hirdetik a háta t\'&ilámadáaál. Swrte hanoiik
Dica-dala a kosSrüoi- ?1 romé űrnek.
ÉJelhajónk már a kikBtübe ért, BAr iértre itt—ott irbonn, oldala ; Do hü keickb.-n ira a tonnán* 8 Tirol erÜs less u a viharral.
Tannak a bcicí hrf. n fi in i n i ¦ e l e r i- k ! JliudnjAjnn edectl bajnokok ők, kiket A drá^ra h.intvak bíi iiorrtnio
ViU s Tesetaud a reiéri pályán.
Be hogy fiikerrel kttadjenpk a dlwök. Síakség, hngy a hon minií-Tii iffai Sa, Alíut kÖH\'iti*. I(U í*i"ol, éiiíicl Köídoni késsiogfen « haxáórL.
Sillknűg, ho^ a hon gyennakeit rokon Tr»tfíri énéi frigye karolja át.
Hit , nytlTkűlömsÉp a ma^stna Hon»«rTet«t kötelét no típjo !
Pirtoskodifl költ rlveas a kfiiluuíi. Leomlik a jo^ ródfala a n Toniok Fölött a partos -felnek i t tt u a
B 1 o I g n i 1 i t tcsieu a jüLilni.v
Stcrceiiak e hant, mel; k1ans fldret ad. O brnuo élünk, bonon IcomT ejruuJc. A khtasaliadaág Hrcut uorcbea _ líljru tirök sacrctnl tOsUünuk. ^
\' BÓJA ŰEROEXV.
Virágok albama...
„Virágok albuma t8íi7 re, iLs«r- -keso tt Bobox l b t vin.:Ki adj Ak: Bih boa I. étt Uágtlman K. IStltf." E sorokat olv»BBuk le az eISllBakAffkr8# 64 tizenhatod rétQ l.pból álló, kék \'¦*lp«mT<^ be kötött, araDynyoAMit-könyvouaktVAl; umhi-lyet bírálatunk bonczkése alá vévé, rénnle-toaen íemertotni fognak. ¦ "n-
Mint nz orvooi vteogáínloknak\' ssrokáe, birálnlunk is két röBíböl, kfll- és belvlcogi • \', l.itból álland_i — azért iflestükíijneb a leír* .\'-kónyvi-cokö anyagi s alaki torjeficlinét, kft- \'Y. lésének" sztnéT,\'anyagát\', nyomatút; ané * gyepük ful továbbá még nzt, ml szinfa""" rt\'fz.licz tartozik, hogy a papír jó raioöségg fényesített ftíhér p^pír, ezen az aranyozott nyi.inat, — tisztátlansága, résihe-n fénye ta \' színjátéka miatt neliezen olvashrttó,_B végfll, li-igj e nyomtatott lapnk egymástól — ugy h\'iBEBzQk se nranyo&ott brtök kopáiának^ egymáe általi lodörzaöltetéoenck olbaritá»a ; végett, — róssiisznra papírral valasstvik, s -btigy lepvégü! a köuvvecske ára ily kiolLi\' : tásbau 2 ft.
Ee fi kölvÍEBgalat eredményének f\'-ljegy-2tüo: & U-tet, & hi most ra-ir eln*s J"py-ult;il\'a vcltiuényt ja hdttá adjuk, e réots*-! icljcaen készek leszünk s! égéaa"\'ezáhadsn^-gal BsentflUetjOk magunkat a béltartalom blrálntánQk, vagy is a fődnlognnk. \'
Véleményünk Whát ereszről kwetkeiö: A kulcsúira — a jó papirt, kiitcr anyagát, aranyat atb. atb. tekintvi-, n^y lát*/ik bdih-mi áldozitt nem kiinéltütuU uk adok\'fuka-rok nem voltak ; hogy a könyv e«k¦* ig<-\'n buDonlit nlyan nóhöz, ki bálba kopr-Glve a<-ly-ra-it, ébEgiirt, parfümöt stb. Full-\'d.i»ig tu»gA— ra szed, de dácsára gnsilag öllítzéUéiiok igen rriBBsul néz ki, — ho^y a könyviít-ske még ia a kivánl ciélnak; a nöí n>ztn)»k dísíf-t kép«sni, oeliogy sem "felel m*(í, h\'^j^Sjlsp 1 czlmébes nem alkalmsean állilt .tott ki, azt belátjuk — nem a szerkesztők » kiaiiukim -mult, az egyedül axart kevésbbé nvnUitl ke-I tvk Ogyctkusegének, tán a BiOltséglendett t CBiküiuk hiányának róható ftl, ui<-ly<\'k a dúsan beszerzett aryag-t kisvároai iiloote* U\'Diégg\';! hutnálták fel, — nem mondjnk:
pn**n>lUk «1. " . - -------
Éi most áttérhetünk n dolog valódi érdnmére, — nyissuk fel a köny>\'i\'c kút, oIv>*b-suk el Inpról lapra és mondjuk ki rés&latu-aen amit !11—ott szépnek, jónak, kÖxép»xB-rünek, vagy kevésbbé sikflraltock uUUn-duiik, ea.vonjuk le ezekből rs án l-:gcégfii bb Ösazeredményi: bírálntitnkat aa i\'geesróL Legelső h.iíyV\'áll BA nők teremiém" exF-mű próaa. Mint látásik, — e&anflk, — kiknek as pgéas könyv szenta>-vo Van, diesSité-BÓre, mint a túrom lós remükéire Íratott, a mlhfc\'gy üont-pólyes nyitányul \'sit»Igál a-Kö ny vtöbbi rész ni ben "veraüktiBn etmindrirt ~~ saépségek, Ivótok és bajion»á*"l.tntk-, H"* nem eaalódnrtk a darab, — Itígatátib-FZTrg-^ gatottsága és túlzott röpte arra indítja vél.i-Biéryünket, — rhapsiidta ^h íjt Irmrri^^ttrBl- * hogy aa ionban a pLontaiia^ niagJw; reptet, a -tanaloin tulfeazitoU s m\'«ndam«Uo.t-<rai epén í er. deti f.tttiaái Tnéhany Wtafüfii"-o1hBTTadt s e darabban emellett néhol nem ís oda : il-lö^eg kaszuátt asóvirág oamjelíaiABi^-mia--" tán továb iá a goudol*t valódi nágysaffTT"*. mQben fjl nem találtuk, sem a tömérdek felkiáltás- éa gondoUtj«l és kipont-isott t*,-rok e hiányt nem képesek pololni-* m \'g.ksll^ vallanunk, hogy a mfl ótíajtoU citeljit^rf" nem érve, megmaradt kiaérleUisk, a képvi* ; oel egy Bzerény iskolai gyakoi Utót, variálva aaon t be mit, hogy: asszony nélkül blzoay nem uokal eme ez a világ. — Miad <a**otr* nagyrlak~r*merjük tigyan el azt a faniaaii^, moly a teng ír hullámait agy átrakóim, Tt • harmatot meghalni, a ccillagokaLr«AÜXfl egyenként lehullni, majd maggyaladni és et^iludni látja világifajáiliattkban,—-HurvA bá a napot megbetegedni, a levagőt íohjjjá. változni, a porszeineket érző lényeknek, a villámokat imádkozni képzelj? di*f visaoBl hieiatük a as eddigi k^iíiziti^ wAatyuk szerint kimondani bátorkodunk azt ÍB^jml-. ként a leirt s olyatén frázisuk "amgqkUiiD, — f.-lornsstve bar egy kis nem ia épjnoor-^ rrtet uiillagássatlal, egy kis monológgal imjilsággal. — valódi költői nagyzagTképesf^;" h iiározott és eredütt gond-»l *tirauy és., szebb irály hiányáhani^tTJiapBodUkéDt nvas^ sse-jtp -Ihetnek, kimondjuk ftit,- Hogy ar-darab**-termntéa remüket dicaoiteséza igen ka****ér van hivatva, egeasel nem képuí, — iMtljla. dácsára a sok virág.Ilat, m tdi. dal, TtJ^»» -tenger, cBillagéz i^eiiwagaraVa^ki |r örök s*«rel«m megizíjkul Vagy/ki-.^.t --—
menyének fordiUaA,- Hton -ür^Kj^ reloirt világa" C*epili Öáiidwruri^M-.V^ a ö n g e I m « k r i* i U o & * v i rV d ű kVoaB
¦ _ _(FuljLkflí.} r- r---
TíAGY-KASlíTA,. mart. SI. A ^»(hlen-ty • ..bál. IttferyaM^-ilatt mtgb<it>r««ötf— n*m I™1." mlWl; -\'iu»~Mta?»á*Máírtwi:!mtBl át, *• ßkep a i katfalal a-Ui»FH< volt; frányádé nil*«* "* m»4jif,re-
....¦¦Ih.tJilV:,. hagy nAhAnr k4fdg«álk»déa Utas.«*. ÍP*k, i^E1^^^^, mlrtí a kLul«t\'I«ta-wki^f *IBbl)l tWaiCajnlkUk.\' paafcátbaB «InylM- -n*fe, 6a<MBid kfllOaHaet rólok nen Írhatunk.-
\' \' Jfltosteet i«k *1eó-»Mih-tat merSViit * fci-IyMl plMsaa: — Bai« 85—SS fn» 5 ÍMRO ir—* fri 60 kr, Rata, aj t»— Tf -faatos 4 irt IS, Koknricxn. 8-t—83
~ /ui\'Ufc" Arpa hrtfidsa** TsJA, 70-73 _fon_to> 3 ít «q kV.- — \' \'Zab «5-^4T ioatoa 1 frt70Tir. IVosak* dsB-nm-ül 8 fri 60 kr. — F«san!y fi-Mr
--j YV sA.iaraa ; « tri HS kfTGiibó +WI t^aTrtrrS**r.-T:
Í MS^iis. •8«ii™p*HDk»--aO-:f««« 10—» IH kardi-! i vslrrriliu r3rkalypsllt*sx0íök 19 TSOÍHhor.l.V»al
aijMi. MlflS-iisi/i\'flrt. Borkő « rtt..Kr«f»Wtflki . (lányka tUlet).IUi»\' ít Uhén- 4* ftt, m ,>aaa-
blrMtW ft-t. máasáaksnt. j tfcrok. - lkait *¦ .rfrfs (ssMUarl. 1MS> 4a-1B49-U
—>l4íkHBktH.lÍ - 8 ftl -10 írt, — Villányi 4a
iWH inti ftk-ts 18M. lü-lí G,,UJ h*nlb*r vSrSs.
fteUlter) ít feb*r 7 frí-9 frt — kr- BalatoantttMkl
bdrok 1803-e* 1865-1 ki hhér 13-16 frt. akúnkúat VIm« 90 frt — kr. Hia 44—45 frt. Küjömíirca
iryapj\'i *f» 7« \'frt. — FeliAr rongy drs 7 frt 35—7 M
7» kr, fcketM 4 frt
N.-ltaaUNal piacul arak mars, SU.
Bonn Itcnfjo.l? kr. Laomm lluséf* 8. kr. Rab ftcaéje 6 kr- KWes Itca. 8 kr. Harsánya m*rsja 80 kr—1. ft 10 kr. Martiakai fonUa 15 kr. Jabkni foalja 10 kr. Sartés-hns font)* 90 \\r- flulvaaa masnija 38 frt — kr. Zilr fontja 41 kr. Uas;tfut ns^fJa 11 IVt — kr. Z»m-lyellmtmássája » ÍH —kr, KMy*rlis4 fontja 8 kr. Knkurisaalisit. ftatja 4 kr. Árpadara fontja a kr. Köleskása fbatjá 8 kr. RiaakAta fan^a IS kr. Faolaj fontja 50 kr- RepeaoolaJ foatja SS kr. LonmajrolaJ fontja 40kr-Újkor ItostjelOar. — óbor ilengje 30 kr. P<-sti »Br Itoíja 14 kr Knnluai sor ilesöje 10 kr. G»bon*.pAllnkn- ItcíAje 60 kr. TflrfcÍH>-pálinka ftcsáje 40_ fef..,giilt>p4üttkft ItesíjV 60 kp. Nyers foggyo miisAja ifi frt- — kr Öntóttfsffjffjí-syertTa fontja 33 kr. Mártott fontja 34 kr. Stappan fontja 34 kr. B& tiítiifir^V~tof^r1LRBtiiyfB~6ÍK~^~\'fr\\ — kr. Pnkafs
81«-ft frt — br. Nyeraf* ölo 6 frt— kr. Fonato mi-rCjo .40 kr. Raéna mas>AJa 0 frt 80 kr. fisalma va. fiD kr. Seswr fontja 50 kr. X^ui fün(Ja 80 kp.
BícbÍ péamárT-lyam taart. 89.
Ö7a metaliqaefl 68.70; 5a/ö Doma. kJÜcsats 70.10| I8fif>ki álladalmi kolesds 76 50t
bankráasvényok 7. 30 ; hííúííntáagtl réaa-véayck 185.40; London 12G.60; esOst áglo 12G.50| arany darabja 6 frt 08 kr.
Felelős sserkessto : Wajáita Jdsseff.
2=L 2d--3b- "X".....SS—M—333—
gasf^ legélesebb vászon
Nagy ár-leszállitaS
i 0 0 e r n LAJOS eifía és Ispagycfeö gyári vászwaktáráto, Bécs, Tucttotoi II. sí a ^ Urak, hölgyek és gyermekek számára, hallatlan olcsó árért.
árasnak ttm- fc jóságakértkexeaséa vaBaRánk, a leszaklts\'t árak fetzassyÉra ah^gk"^ fify^at m^kra vsaják, éa a ts^lseíiö ^ ¦ ¦tjiiaslsliisli a tepágyessat fö^ák B^dáz^L Kc^sfldeJésfik, a várakRásaak t3kÜ8t«a&a Bagfeteíétsg, tegeslttetfiea. Ie^eí, EafyEái a test- ^1
- - -fe«b- dcei ánaaak, vfsszatétetack. — \\&
A vászdunemek árjegyzéke.
Szabott árak, még ismótel&dók- és kereskedőknek is.
Kész Ifli-togek, legjobb kézimunka.
\' Fokcr-fonaln Tisitm-Inppk, 2 irt 00 kr heljett 1 frt 80 br.
Finoo»abb rincjns mi"IIel l frt 50 kr li. í frt 30 kr.
Finom IiUadl rn-j mmbiir^i ingek Ű frt b. 3 frt BO kr.
Finom hollnndi rinoD.-Ingek 0 frt 60 kr k 3 frt. Tinóm rnmbnr^i kín.\'lfünl lo^k 7 (A CO kr b. 3 frt ?0 kr -tjfgBnomnhb-riimliurs\' ingek.- ttgaiebtr kérf-mnnka lfrt b. t.ÜO
Lcgfin. belgiaí balial-rauoabűl 13 frt a. fi frt 50 kr.
¦ Fehér és szincs shirtfojj-tflgatt.
Cri l»ff««, fekér ahlrUnitba 3 frt b. 1 frt 80 kr. Lcsfluomabh francai* thlrtiajbCl 4 frt 2fi kr b. 2 frt BO Vr, Lefafatib dlraln nlnea In^vk 4 frt ÜO kr h. 2 frt 80 kr.
i Tlbra nlnm •klrtlns-ui^k 4 frt W kr k. t frt 50 kr.
f íPlnsn:francai* nincs batUt-log«k 6 frt 50 kr b. S f t QO kr. (L«irnj»bb ítfcér lánetvifftlml lnf«k, legAWaiabb- 6 fet 50 kr h 3.2
. vásznak, zsebtop attteneriték.
Lvgánomabb iHanál tmjj rambar|rl^ 50 rflf, 50 frt h. 34 frt. -^Tüw-táii— hittwtwlltrti hl} rüh 80 frVk;-44-ftti-•J4rá*bw4s«bk«i»lSkt felranilja 1 frt, l.M, 1.80, 2 frt.
. Ta^^~B^XMTd«b^K2$k~f>IlDaá\\>a 3 M, 130. . Unom on nrakkaadw, f61tac»atja 1.50, 1^0, 2 frt \'
Kész nŐMflgek, legszebb kéri-mtmka és kézi-kötés.
Vnaion-nüUngek a frt holroti 1 frt SO kr.
Finom aveioi, ingek, ráncsot mellel fi frt h. 2 frt 80 kr.
Finom váüoDbfl, barkóira 5. frt b. 2 frt BO kr.
Divat-lng«k, le^fia. Tanonbél éa kutíu.l Q frt 50 kr b. 3.80.
Uj divatú nirben kötött 6 &t 50 kr h. 3.50.
Eugénia, nj diTatn, kOtötl 7 frt b. 3.&0.
JJÁria-Antónia faxű-injrk 6 -frt 50 kr h-
Victoria-ingek, ktltre és finom ralencienneuel 16 frt h. 7 frt. KSl-alaénadrájíok, lefffia. ehirtingből 4 frt h. 3 frt. NCi-nadráguk, k&tTO, rálaoabAl, 8 frt h. 2 BO fíöt jjiaenínykik, angol tklrtingbGl fi frt W kr h. 3.80. Uellénjkik IbjSb- faaU^-perkálbál, tatgal 9 frt 5Q kr. b- 8.50. Dluu, gmadxjon ktHOU mellenrkéb 19 frt b- 5.50. Frsncxla meUiavkék. \\eg&iu baUstbol 15 frt h. 5.50. Fe^finomabb mellénykét, TSlddl Tolenelennmuel 20 írt h. tO frt, H51 kalá-bicnk, kosasa ajakkal 3 frt 50 kr. 4-BO, 6, 8.50. Nül fodrán-ingek, finom batijt-nvrkitbol 5 frt, 5.50, 8.5a
VáSilrlhfél^^tyit
—1 Irt 50 ar^ 1 A4 00 kr, ledila.—í ambh Táasoiib^l "frt "20 kr.
Megrendelések utánvét mellett teljesíttetnek. Megrendeléseknél a nyak boWga kéretik.
f An\' dar \'Central- Depot der ersten Leinwäschc-Niedcrlage des Lotus \' Modern, Wien, Stadt, TacfalaubenN.il.
Pesti biztosító-intézet.
Exen 1864-ik érben S millle eastp. éri, SH. alap- -tűkével alakított, s toagat grors és $®ntoú kárreaáese-sel által kiifintatett étalános eaagyar felitaoftó-Iatéset — alább fölsorolt biatosítáoi ágaaataira főkép fölklni. Ssen társulat biztosit a tObb! kSst:
a) ffltkirok eileeij
1. ép&Iatekres b*nnQk találtató kÍQilűtskre, gépekre, oselvényekre és ess kosa krr néxre;
2. árukéul étekre éa bátorokra náavo, mikre a belyí&ég roinémSeégének megfelelő oloDÓbbdlj számíttatik, mint magira as épiHetre;
8. takarmány és uaItnáa-alsaégra — akár szabad éj alatt álljon as aaitagokban , komlókban, boglyákban,akárpedtg-födéhsbitt. ----------
f \'ff^T. NBj Ssabadban levS qgalmáé eleaégnéL különösen nagyobb földbirtokosoknál, ha as aaatag.ik kedvg-sCleg felrakattak, a lebető legnagyobb kttdremmánjak nyújtanak, éa a kioaéplend?t szemes gabonára ífl kitar-j ess tjük a biatoaitást, föltéve, bogy a magtárt helyiség idejében f ö l j 1 a n t e t o 11. A ssabadban maradt szalmára nésva egész a kötvény lejártáig érvény 8 a biztosítás. .
4. mindennemQ illatokra:
b) Uyárak és mlndemiömG jparűsletak gftzkasáojal* nak ssétrobbanása fitfytán tásandhat*) bárok ellen.
c) mindannama földtermékek érbetfi Jégltár elles, a mogél lapított kár te Íj e o m e g t é r i t é a é v e 1.
gft^T\' Hogy a jégkár elleni biatoattáa igénybevétalo a t. termelőkre néave miadl inkább megkönnyiitcsoék.: váltóval easkOalandd dijfisétéa ma I l«tl ia köttetik bistoBÍtáB. ¦
d) As eeibe? r\'Ieaére, éa pedig mlndenneraS tSke-, kibáaasitási és évjáradéki biztosításokat illetőleg.
Az aliirt fai^ynokség (bfatoaitaai Irodája @Qp-roabaR bátnlaó kapit 204 bz. 9 emelet) bátorkodik eaen-nd btztoattáat kfri-sS t. cz. közönséget bistoaitááai\' feladd-^ára tisttelettel felkérni. Btztoaitáai dijainak s-U b o t ö -iegolcsébbak, melygk^irái»t-a»-alulirt föagynökaég-nél valamint minden nagyobb helyen lévő ügynökeinél 18 készséggel adatik folviligitás.
Sopron, 1867. évben. ^ A PÉriTI BIZTOSÍTÓ INTÉZET,
hűller p.
-.« Ca, klr,:aia. aaah. eUS aawrikai is aagoi eaetdär/esett.
-évwatbtaridt sssajvie.
^Jftpp J-Jl->ÉeiÍ fnzcTTo, átial (éhaláU n«r a koidcrel S*Wff..?BT*\'* T»ata, iajoprál-Bayra nagyobb mérrben kerejt«tik.
kártáa^. rt«s*:fU aem talih b«aita. bnUkoigl kndUk d« eaellokat mm^rtáfcH aPopf-fiU feSaaajrimkas,aaB \'
Y^fmpmft**»7Vtwsr.faTa inaita rnálb^L.
\\ •ITA «IH»!"» a fogak elctreatartáiMn, »lag.
^ff1.*.?»™Jairrlra m*H7*f^>i*, ;l»e «atfyobb haj k«letkwam -l*UgM--|w*,*>\'1\'1\'\'. ta\'üiká ltM jJUbay a fo|iissiS amrrs is; és mmw-
\'íMfi!!181\',!\'!\'^-::j|afwtm rita^r-t Tsaát.awn «odilkotaatmik -SSr° ¦**-***Üu>rift «tfrt» .ayWeBütt áriát ts^ttaSacbb «ter elfogad.
A^^^\'tpnip ára l\'frt H kf. Wg>iloaHrt 10 kr-Fog-por 03 kr.
\'I : Csúzos fógf ydalmak.
VSa 4* H Is- wbb om ai eiásoi bfifáirfalnmUl frynt«rtet-Ülnk, BmMOmua kSsfll tibUrn .]aa|0uák ann.-k .Anatharin Si*j*l-- «3»nist *VW. huanAnl kvaiUm, »ly Bdrfl. ere.1-
BséagM faiaurUltm, misurini unlráaiM kteZw^imiit kljslcnlcnl el. ata^watatrihituBK .. • V
e, >¦ ÍABHOLD^flPUT,
naWzrár tulnjaosm Bécabra.
A\'ajiag^r miníazterium
Arany- és ezüst, férfi- és bölgy-
a legnjabH ét legízletesebb páriái minta\'Bzcrint BzdDitoki
~ hihetetlen olcsó árért:
41
* ¦ Lopható
ófajdlts józ8bf
bír. blsőrrfl- *i«k.
80MZU DRI- <a HÖI OUUhCZ, llpr. HU, n><H°\' uut.it. ¦ t^x Imi m<u^«T^^«ratT. T, D, u, Iflflfi frii
13pr. eiBat, guda^rjagarán}Torra
rajrr amsa arsaynral stfatra 4, 6, 6, 8, 10, 14 frt. UELLTÜ Tagy. FÜLBEVALÓ, almaa mstUTs, k5 rasr gyOngy "niSl-
kai, nflstbSl vagy 3ma* aranynyal átfatrs, 7, 9, It, 36, 20 ft. SBEM, 13pr, wajt vagy Smai araoraTal átfutott, alma ét sominexo-
. soH M kr| 1, 1.50, 2, 3 írt. 8ZIVECSKÉK, I8pr fsDnt va^j 3mu arany, feinyltnf tatj -eima v.
aamáoesssott 1.50. 2, 8, 4, 5 frt, \'
ÉLŐINQ-GOMBOK, ISpr. ertat, uanyosra yagy Omaa aranjnyal it-
_ fotra, alma. xománeMsott ét kSrsl ÍO kr, 1, 1.60, B, 3 frt. KÍZFODOB GOMBOK, lípr. »a.t, aranyaira ragy ímat araiiynynl
átfulra, sfma ?1 sománcxuiott, kSrel-1.60,. 2, 3, 4, fi frt,\' -ftviíinilí\'eatt*t» \'mRI aranyayal átfutra\', fllma ?8 aomin-V/UP,eaasott, kttvckkel I, 1.60, 2, 3, *í 5 frt. \' PECSÉTOTÜBÜK Wpr. nsflit, aranynyal ál/arra, 2, 2 50, 3, 4 6 frt
KABPERECZEK, Jflpr. eittit>.pudagon araayoatb, taar Smaa araiit-v ; nyal AtíntrijJO, ^ fi, «, a( t0t lí; Io frL ^ -í
"^^Tfl^llivXL _ mel^ n Uiaakbaa ellcorRlbeÜentll nWutgc*
IKGAÓEÍK; BtlatUu d«tt«, 2 üvi jútlltla mollatt. ~ ~
Ismét sladék laáMlckot kapnak. ~ Bak tárak alakítva Icse-¦afc- r- U«trma«1áMkva Iftfpontoiabban tsljeültataak, nUiiTiöíT"—
-^¦;;.vir-.>. ,,.v.\'.^:... rvutti fflldp, ¦ ¦
: Brári rskíára Il^henmarkt lt,.-l«.
legnjabb s legjobbnak elismert ezer
fogfijis elten, \'
Kaphalti (V-tiaaJunBU-Beluz József gyógyuertdrában éa WfljdltB József, könyvkerenkedéséban.
egyedali feltadálőjja:. tahfite\'- józsef\' eWúgrsztsrte Pesten, király utcza 7-ik sz. a. Ara egy katulyáaok 1 fi, kisebb L0 kr.
B\'XOHYITYJny
A!óIIr*ak, midQn Jó MíeklsmereiU\'! blanyltjnk, kogy péstl gyá^j-Dzorési U Teriik J <x&\'-f ar Attal feltalált rn^sii var kakát -earkad- karene-tnrí lokow, KtlrSii KAruIy bUományoj ar ajAulatara oly ílkfm-1 kaauiAl-tnk, bo;y hnuaiosáub 113 ota kln<ó fog fajd almaink tél rögtfla me^raena-k. dt nk — lusotfló. !0 léloklunerettol ajknlbaUiiff ?8 ajáiüjak fagfajdal-uiakbaa ¦trnTc«I8 inat embect&rialiiUiiab [f,
\' Kilt SarhaJ-Kcrusiturou, 18U8. jaulua 18.
varöa jahob, \' tót Mihály,
Barka 1-korcDktnrÍ lakosok.
Tlaitolt Tflrllk J jcanf ur 1 . Tnbb^ÍT óta nenvedtúm . fogfÁiiiban, mln>lan ifim ere Út Q <i(rt
TOgETlr?b?lva, rdgró kibnrataakoa knllott fillyamodnli "do a knwsftftköf a TöpifyökErck ui^TcflatS\'bcn—raarjutt g-filjJulmiin- mn*t- T^á^ jujnlj^t^alilmlt ét kUJlbatMboa&ba^ an^uraaái^d^^
arra, liopy mimmel ffigfijiaoinlól njry láltiik rtriefetao me^aasbadlUon. l)u nom e*ak ?11, liairtmpajtám ki*tll kii fiacjkattt. Facbasatalaa aejo da Topf vonilíglDínfl mtnflnyAJaa hálával vabank «lLelvo I. nraai^od iránt,-, nmt liccasa találmánya: kínos fájdalmak túl m ontotta m«f okai. -Maradok aláaaloa tiaaUlSjs
P..I, Jftflfl. daca. 4. Id&ss FODOÄ I8TVÍF. "
Wajdt«_Jfc«ef kiadó-. lap- éa nyomdatalajdonoa Nagy-Kanizsán.
Nagy-X&nlzsa. Hatodik évfolyam.
alii-Som
11. wám április 10-én.I8OT. ¦ —
Ismeretterjesztő lap ^széLlf.ftdalom, kereskedelem, Ipar, gazjíászal. tudomány és művészet MnUk
M1b3«B hd 1-én, 10-áa, és 20-kán §se?keEis4^5 Sffoáia éti kiadd hivatal:
WAJDITS JÓZSEF kBarvkereakedésábea.
Előftseteoi föltételek:
Helrben hisaos hordással is vidákre postán kaidra : EfféflE evro: - 4 írt — kr. Fél Ítt- - -2 „ — „
A hat kaslboa peüborírt l-astfr 7 kr. S-nor 6 ?0 minden toTihfai bcifet&iáaLrt fi kr. Bélyegdíj minden egy eb beiktatásért 30 kr, A „Hjilt téren" egy petit sor beiktatási dija 10 kr.
EXöMsetéoi ptaek éű
.....MxŰ&&ém&r——i--rr,
UCT omitió a la? asellatai.t&stalmAt Ubrtll
k fl a B « m ó Ei ye fe,.
alamint vidéki levefok, fainaentra « kladóhÍTotalb?3 bQldtadSk KAGY-OHggJaA.
Előfizetni felhív ás
évfolyamának második negyedére. Bizalommal fordulunk ez évnegyed kezdetén közönségünk áldozatkész pártfogásához, mely jó éB ruas időben egyaránt hathatós támaszt nyújtott csekély törekvésünknek.
, Most, midőn a sajtó fbiszabadult leriyügzött; helyaetébol, midőn az eszme szabadságát nem gátolja többé tényleges hatalmi önkény, tetterőnk nj erőre ébred,, hogy, vidékünk érdekeit annál tüzetesebben fejtegethessük, annál hathatósabban képviselhessük.
Tömeges pártolást reményiünk tehát a\'-máE\'é* elején tetemesen !e-Bzállitgpflőfizetési ár mellett, hogy igy lapunk kitűzött czéljának minél tökéletesebben megfelelhessen.
Megkettőztetett igyekezettel fogunk a munkához, bizva pdlgártár-Baink lelkes gyámolitásában, a ugy hiszszék, hogy az uj korszak, mely hazánk egére felderült,, lapunk szellemének is uj életet kölcsönöz.
A Zala-Somogyi, Közlöny előfizetési ára ez ötnegyedre csak 1 ft., fél évre 2 ft., egész évre 4 ft. ily valóban csekély anyagi áldozattól, meg vágyunk győződve, nem fog visszarettenhetni senki is, ki vidékünk érdekeit\'lapunk által erélyesen óhajtja képviselve látni.
WAJDITS JÓZSEF,
feLel&sBserk&a&tö a kiadó tulajdonos.
Téfc. Mm^tlúAul
Felséges Királyunk által a magas fe-lelifa magyar nrinissteriam felterjesztése kttvetkettében salamegyei ÍSíf-pánni nevettetvén, f. éri april 24-kén Zala-Egernugen iBUpáni székem elfoglalása, és o megyei tisstikar alakítása idejének nieghatárosáM végett megyei bisottmányi, Ulé<t tartandok.
EUnihogy^ országgyűlési határosat aserint a megyei bűottmányokat az 1861-jli ári biiottmányi tagok képezik, atermel aa 18S|.ik éri búsottmány még életben lévő tagjai, — ide értvén az 1861-ki megyei tiutikar egyes tagjait is — f. évi april.24-én Zala-EgcrsiBgen reggeli 10, őrekor » megyeház termé-berrtamndduregyeTbizoIlmányi Ülésre általam meghívatnak.
Kélt Pesten, april 5-én UBB7.
Gr. Ssápáry ®ésa, m. k.
Mozgalmak Zalamegyében
ft megyei tiszti karnak njból leendíJ rendezése körül.
Ki legyen az 1-8Ö és ki a 2-ik alispán?
Kik legyenek a fö- éa alasolgabirák ? Kik jeleUeeseuek ki segédtisstvisB-löknek ?
ez moat a kérdéBek halmaza minden társas körben. A nézetek, a véleményes javaslatok egymiistól eltérők lévén, midőn az egyik felekezetnek A, akkor a másiknak B, a harmadiknak pe--dig C kelL Ez tette szükségessé as előre vald értekezéseket, mert a helyes megválasztás cttak is közös egyetértéssel reményelhetö, mire ha valaha volt, agy most van a legégetőbb szükség.
E folyó évi martina hó 28-án valánk szemtanai egy ily előleges értekezésinek Pacaán, hol számos képviselők jelenvén meg, jelszavuk az alábbi volt, melyet azért hozunk emlékezetbe, mert csakugyan jelképéi viseli a legtisztább éraelmeknek éa nézeteknek.
. - ffoffl^ftnltttsdfo Álén Ái\\A krlatingtalffiiga
4b bizalomra méltó Selley László ur hazánkfia a következőkben öazpontositá véleményes javaslatát, ugy mond:
„Tiszta szándék, önzéstelenség, Bem-minémU erőszakoskodás egyesi tett mind nyajankat; s merem hinni miszerint standé kun bet a közvélemény támogatja (éljen!), ~" ] ~
Egyesülésünk czélja: szakértő hivatal képes ttebát alkalmas és munkás hazafiakból tisztikart alakítani (éljen!}, mindenkor a morális erőt, politikai érettséget előmatatni, as indalatOBkodáBt, a személyeskedést, kizárólagos Önzést komolyan viassaniasitani (éljen!)
Fajunk kis létszáma nem támass-kodhatik nemzetiségi tnlsnlyra, azért is az alkotmányos élet tiszta, szeplőtlen kifejtébe maradjon fÖtámaszunk, fel-odatnnk és jelszavunk (éljen!)
Ily önséBtelén lendület szólta meg, ason jelen volt választó bizottmányi tagok leikét, kik élénk éljenzések közt Bar ok át óhajtják araegye 1-sö alispánjának megnyerni; mint oly köztiszteletben\' állá hazafit, ki 1844-ben már első, 1848-ban megyei főügyész, 1861-ben sümegi törvényszéki elnök volt, a ennél fogva a megyei .éleíbeni jártassága,... megtörhetlen jelleme és mankás&ága kétségberonhatlan.
Kém hagyhatjuk felemlités nélkül továbbá azt is, hogy ezen értekezletben oly bisottmányi tagok is része-sUlénok, kik a jelenleg működésben álló Csillag László, első alispán ur nevét hangoztatták jeléül, miszerint vannak\' liasafiak, kik ö benne is kellő* hivatalképességet, megt&rhet-len jellemet és munkásságot tudnak becsülni.
TlagárTltirek után mondhatjuk, hogy Gailli^íAnló eddigi alispánunk- meghívást, nyert az igazságügyi minisztérium körüli hivataloskodáara.
Ha ófi érielmiség éa tevékenység, ilyénkóp oazlik meg, ős\'ak lielyeBelhe-
t6, mrrt a valódi nyereség igyiKnnafry közönség előnyére nmrad. mire minden jó hazafinak szent kötelesaége törekedni.
Midőn az ajbdl szervezendő tisztikarnak kijeleléite éfl behelyzéua körül ily érzelmek fejeztetnek ki az egéws hazában, akkor csnkngynn méltán szá-niiilmtnnk ez nnuyirn dímjtott jobb jövőre és minden esetre; mert igy ErcÍH éa biztua leend a kormány lmtalmn; S^ent a hnza ügye; és lluldug u Uiazenvedutt nentxet.
i Kör rendelet*)
EsUolnk Séfében.
KétBűgbc nom hoz-bátó ason dili tán, mnly-eterint a népnevelés éB iskolásán p legbtsto-oabb ut és mód arra,hogy a nép kösött a Bsel-lerai elohal&dás mellett & jénac gasdásaat is eldmoEdittassek.
Be kell vallani azt iar hogy mindaddig, mig a nép a Uözoktalna alJAa ucm seselletik be a faiskolák maokálnUba, mig axorotottel nem viseltetik a fá>.oi( melyben a filldmive-lő nép ipar-ágánák áldás-fáját íeltaUiliatja: addig kétszeres a küzdés és a fáradság. ..;.<. Asonban TaiQtÁn megyénkben as iskoláztatás, kávés kivétellel, a legnagyobb pangásban áll, és, a főbb oldalról mut&lkotó részvét mállott íb, még óvok kívántatnak arra, hogy községeinkben az iskolai naveltelás ée tanítás utján eoakötöltesBék ajöun gazdálko-dáanak oiinél^séleaebb kQrb«o( kifejlesstése;
annálfogva mnlhntlan eiOkségeB és elán-gfldhfltetlen kötelességa a megye közönségé- I pek folytoaoaan küsraaBkŐdni és oda liaini, hogy a nép között létre hosafisanak ason mó- , dok, melyek állni megyénkben a gasdáaxai- \' nak jövndelmet hozó ágai fejlesEteosenek, éa ez által &a itt évenként megjelenő és növekedő ínség ooy bit tessék s a lehotfiségig meg elÖstessék.
E tekintetből ás ily néselbfil a megye kö-sönséjB réosérfil eddig a ga&dásMtnak két ága van klválolag ajánlva, melyeknek élni-beiéptetéBÓre a tisztviselők atssitvák: egyik a gyömölcstenyésttésriBÍaík as Őszi vetés gyakorlatba hósa tála. Kétségtelen, hogy ha a gazdálkodásnak esőn két neme teljes virágaiénak Örvendhet: akkor népünk, ha nem egészen is, de nagy mérvben meglesz mentve aa oly gyakran beköszdnthetS ínségtől
Esen intéxkedéannV a-beérkezett hivatalos jelentések és ki matatás ok szerint több k&s-ségben kedvező eredménye matatknzik, mert ,a megye nngyobb réssében mf^sserectettek a faiskoláknak szükséges belyek, éa több Jiolyflken.mériLauU^gbeiv:aa; flltstéa szép sikerrel raegkezdet-itt) aa össi vetés oly köi-eégekben is, hol nz eddig nem divatozott az, eddigit sokszorosan felülhaladó mértékben történt.
, Vajha Isten áldása koronásná as igyeké* setét és szorgalmat I D>> mintán a munka az emberé, és Istené as áldás: csüggedni nem BSabad, ha szinte nom koronássá is n kiránt ¦iker a megkezdett munkát osonnál. j
Mintán a gyümölcs-tenyészt és általános atíerjedésótöl cb mentfii nagyobb mérvbenij gyakorlatától nagyon messze áüjink, sőt an- I nak csak kezdetén vagyunk, halott e megye I főleg gyümő os-tonyÓsstésre van hivatva: | e megye-kÖBÖnsége, a m. k. Helytarté-Ta- j nácsnak a mólt 18ü6-ik évi ,77,261. sxim | alatt kibocsájtott kür-rondelpa b!B65 ib évi m<trcLÍus 5-én 248. as 18CC. évi mnrozins 10. j 1?79. szám alatt a gyQmalos-tenyésBtés
ügyében o ra-igya által.kiadojt határozatok folytán, évnanisrfelhívja ssolgibir* •*-" k«t arrn,
•) As fls7 ?MekrJUisinít fOL*a irresssxBk eses hív. kBmnd\'eletel " .Marraiiro«,í oaltní rMtiUpból, ra*lyi»«k könlijo által hiixsaQk : hágj megyánkben as Mskel\'
toWnck kodves siialgAlatot ttarjrlflrjk, - Bserk. "
b..gy vegyék ssivakra.anytrsMrTrfrf a taa-ga jóílclí-nek olŐroozdiláaiban ís faanyag, részint tudatlan nép sorzá^ nyomasztó anyagi helyréiét, s mindén hataimokbao lévfl utat éa módút használjanak fel orra, hogyha ta-vaai mcgnyiltÁval akdEségekben általán ná-ve mindiin Ukao oltsoó éo ÜlteaseB gyft-mülcafáknt, 7"
itx\'th kivül miiidea kdaségbea faisltulák ia lét.Bitt.\'Bsetiek.
A njL-ly kQsaógben még erro nézve helyi-Bég nem vohta: esek a fant Idésatt rondolet-bon kijelölt módon szarestecsniek mt-g, és még cz«n tavaszon flltoUcsaanek bc
Nínca oly liozeég, mely képga nem lenne faiskolán ak való Uelyiséget szerezni; éa*-&ért nem azahad azt bísoBytolan arbári reitdesé-eck idejére halasztsni, még azért &eiá,:tarrfi\' a gyümíilcstenyésztianél egy kedvi-EÖ óv fulhnsznátása kiscámUhatlao előnyt éíh-kasis-?ot, a muinsztás pedigi kipétolu&tlan bátramaradást es kárt hós maga atán.
Azon módot éa eszközt, a mely szerint a gyüraölcstonyéBfitáo a kfisségskben a l»gbis* loaabban é« legaíkeresobben elterjest^etbe-ük, minden- szolgabiró, mint járásának -aty • Ja, ki a lakosok terisészetét, hajlamai ismu-ri, legkönnyebben feltalálhatja.
De as általános, elvül, kimondható, mikép erre nézve egyik fő és legbiztosabb sikerre vczeiő.taód, ha a lelkészek, a kfisaágben La ké miveltobb osztály éa, elöljárók mennek elő jó példával { éa pedig kolos&noa értekezlet, tiKyehnesteles és erkölcsi rvábtOás tttán kétség tol enfll megtörténik.
Másik mód as, faa a szolgabíró egy bizonyai napot tta kl minden községben kCtoti, — és ekkor ott raagai.s msgjslen, késfibben pedig, átültetés és oltás Jrtvégzése *tknfh-^&í*-haíf**iué*~-vm&i~*9Íimb*n az t>red-ményt. -\'->•\'¦:.;
A munka kesdetéa t&Bs«ésdáe, tiktatás, Ö&zlónsés, — sőt a hol azBltségtts, böntvitéo -sfli fenyegetés állal is kötelezi s lakosokat aa Dlteté&re, oltásra, héeflbb « szárab&véisikor megdicséri a afiorgnliaaata- ^g^dol^ent és megbünteti a hanyagot, BagetlelTont
A községi faiskolák k&ralksriltetéaéi, be-ültetéféi és bcoltatáSsH a k&zaégi birónsk, lakolni gondnoknak, és tamtéftak clenged-hetlen s mulasztás esetében mag* után böntetéit hosó-kötelesaégévé teozi; ^
Miutbngy a népnek nagyobb réssé eswn reá nézva oly jótékony intézkedés feganatr-sitásától idegen, hideg, réasvétlen es kÖ-BÖnbös;
másrészről pedig, mintán a megye kftsfin-sége most már barmadik évben tett HdrOs intézkedéseinek teljes sikert óksjt mmm: ezennel fulhatalmsna a ssolgahiró urakat a fentubb idézett körrendeletek órtslmébcB,
hogy a gyflnrölesf^DTé«t*éab«i—kiadott-hntámutokat nem tcljesittSket megbOnlease,
_& pénzbeli büntetés, nindea kOaségben. a
a kűzséjri faiskolák gyerapitásárs, n szükséges eszközök in-gssermésére, s« oltásban és üttotéib-in msgokat kitQatettlk jutalmasáaá-r« Ii»vén fordítandó. " ,
FelhaLtl.naxza, kftgy ktrddtttjairék .\'iUV as l&tilik évi február bó 21-ík napján tarlóit megyei bisottniinyl ül esnek S21. »s*ro alitti nzon határozata, mely szerint a házajaUttdAk kőt.-lrztindHk arrarhngy assaaaUs vlQtt lag-alább tii gyámolokatIrttossenek. , ;\'
Miután csen jelenlegi IdŐjirásHan szúr jönnek; dil uly,kodvasí nsp.^. mnlfi« as Ültetést már sikbnroUebet^fc^a^tf»lUn^_ mintán as oltó-g*ly*kst:.szép..éa *eWf«
időben mlr.4«h«l\'iBejpia^J.s.\'«r«l.T»W?r1"\' a közzé|;ríkl>en minéfbiuaafábi iVlhíríel^o-do, s *» il....- ._.__7T-..... ,. v>v ¦\' ¦¦¦\'é\'iu-Á idfl-l«bi^oti«ór*-*»-Jtg»"ttB.\'\' M*P
rendők; . , • -i-
a „Ndp kertésze ma lapot a\'ktrsaégek részire a nm. ^m."**?? HelyUrtóTanáes ,rondelota ssoriot.iijsav-g-; réndder/dők a\' kfliségl pocaalapból. .•
J
SMÍ érfittr VgyBibbtdffcWirtií V^o*t
bmJlTt«l4tJ«l*A *!L
es érben él nem marad.; x ^
¦¦ ezenkívül intézkedés. fM\'H|0Í^SS\'í95; ve ls, bogy * TÍdAkoken,^öp?0«»|lSii^m
\\i^é^, artézik f^at^-m^i^ ;
ftlefesérlTinkaéges\' * h űmji mert btsooyoi, ham mtyMfiii^UBlMt? Vannak jd faja gyttmoKM). fair1, peng a fS dolog, hogy mtnden vidék tyg* otthonos éa gasdagon tarmB s Jófaju gyQmdloáfákat sza-poritaa • esekrűl vegyen oltó gnlyaknt.
- ~~~-JJl7 megy*" lakossága legnagyobb részben wHemlleg kiakora?- s-maga-linsanának -elö-
BiwdiUaiban -iaVjaat éj hanyag: átért ha vadakéi, ltt#T>T^Si#^«*MIfí^í«k_ ^oktatólag, buiditilag/^ i írtról ezen-mód ,*»e»a^ií,.ké*y*aMtfiUgia hatni »népe» a
- - felette atyaj. ,és gy^fej»^^aj^Altocaloi\'
As ily aljirisnok kédyexí$eredményeraiy tatkosortmir^óMg-K^B oaii votésnól, a gVflmoIééfstényéaztétnél a faiskola helyiségének megsieWéáében1, sít tobVkÖzségboo\' a íirázya ktbardaiíináJ ia.
Bi^nn\'y"goml^*^r"^lt*"i, f""^bn^riivbig-ja fel e raegye-kÖsönségeaMoIgabtró urakat,
¦ ^rafTa^a^f^iattko^ kitartok, fá-- radbailanok Teendőn ek> a leLkök egéaa ere-igéty*sivok-jóságát arra- furditandják, hogy
- j *ik»rt aúitflaianakv fel. jLegyensk moRgyő--asBdvo, hogy-*.; nép anyagi jobblétének ily ¦ioédoni>lto«a^i(á*a által anépnek a tiast--Tiaslek ilinti bisalaot éa mindenkori tiss-teleiét fogják megörökíteni.
t\\ .AB.tóMtéeén-oltaa bevégestével kimuta-tatia,
¦ ?4« még-aatatkasó hátrány é szénnek or--vo«hbhmédja Mett, a gyümölcatenyésztés->b«a magokat hitintető egyének né vjegyné-
: kének bem a tatása mellett kimerítő vélemé-. nyes jelentést teendő e folyó év! május hó
TlltoijAlgÍ--r.rrrr-r~i*-^--r-r-------~-
¦¦\' kLzan oatáraapigel fog jönni a rég epedve i várt idő, imely;u*án buzgó imádság epedsz vtzásesrek ajakán"; és akkor-a megyei bi--r^ümaVny a.nép anyagi jabblétének oiőtatn-\' Vitására ft. megye felvirágzására tett ezen intézkedések fonalát felfngva, ujoll erővel .¦éaiB Ugcs^yobb bilkeaedeaecl fogja .a-meg--Jsaadatt uaroV munkát -folytatni es tok ele • -UaaégraTtnai7;
fiadéi, 1867: évi február hé 11-én. * - - — —HÉDER JÁNOS, s. k.
Harmaros..... másod alispán.
» la.e v élezés © k." •
.! ; P«f, april 7-én I8G7.
ilii Némi kellemetlaa érséat szült, hogy Urunk
Királynak aa előre kissitett tervek dacaira .véhrtl^aűl.ejqlnzeu • még inkább hogy ép a _ki^al»ex\'«i)gl>eUgaégfliniaUi jobb itiol-,p^suA4lafBuaéxe> gymiuokekatitl iMáa .n«ve^tnVh^a.»ult évben a legjobb egéss---aégneknryandsttek^ aappoanremáljak^hagy,
aemeekára hunéi .visu a tér ason nép .kosé, fJB^yHtfiTÍ4fUtíwt4akodáaáról ie,számtalan
hogy t- 1. kinek számilusiek\\ I a mint as urak együtt beszélgettek előáll gróf And-"nk«y isimgyar jágiira- -trigy\' aaólí^Felaégas frim rietem~\'F*létoiL kosében vagyon de eat íi\'salonílíátésOén grófom löllo. Tobir\'a pve r ffflv án: áWn tv e,. válaszolt fi ft4§#ge nareltN. - f-
¦ pQkwmim&&\\étonk\'méf4n*k a horyát Ogy ¦
reVonnfkoBalnir Tag egykét gyűlést tartania s antára elnapolja mngái 5 vagy hat hétre, Esun ialŐ it megyék rendeaósóro vau atánva Olvasfiihk eddig már órteaültsk a főispáni kinevejcictébukriil s .mondhatjuk hogy Zalája
-megye-e ttüdniotbün szerencsésnek érezheti tnBgiU a mennyiben nj föispánya gr. Saapá-
;éy Géan egyike a hasa legmireltabb fiainak;
"nemes kedélyii, bailárd moggyÖzödésü, jó -ea baioarsbau polgártársai val bivea osstozó s taiám Azlaem. loss feIfis!pgo_s_ megraonda-nnnk, hngy neje egyiké a főváron legkellemesebb s legszeretetro méltóbb úrhölgyeinek, kii ~bizonyára letkeaítö\' hatással íeond Zalamogye nemes ifjúságára.
FBv.irnsi újdonságul írhatom, hogy Inpja-tnk.aa^iiDa növekedik mint a gomba, sehogy váljon, a kÖsérsUlet szelleme nevekedik-o általuk, váljon maradandó hassnot fognak-e elöidémni köz jóllétünk tárházában est csak ajövŐ-fugja mutatni. As uj lapok kost minden ésstre legmeréssebb n „llagjnr Uj. ság" ép ugy képzelegjmjnt midőn a nép tásírnapi isteni tiast=letröl oszolván ogy rész\'sg embert lát oEcmbo jönni, kí a kocamiábal jün s szidalmazza a híveket, mindenki megbámulja, de mindenki kitér elBlu; s saiyjSkben talán sokan szánj-ik a szegény
\'ordögűt I
Teg-nap eeto feleraoit árakkal, nagy kö-nöoséR előtt éo nn^y sikerrel adták elö Erkel „.Dós a György" eritaü cperáját, Paulina SSurkovica lika, Kocsis Irma s a fiatal Csillag Iiéz\\ remek ül énekeltek. A férfiak nem nagyon fQntek k).
rendes love!o*ö\\
SoruoRyeiéli levelek.
V.
i&Üffg BmkeU tuffali, igazTe vagy
-^kjaJkaip^uaaT, jeÜajnai azért reméllem ol-
L JgÜojnai azért rem*, ____
tíFTWVPjr n^Ttas^üröas öéven, "ha e^klil3n-
-P|íew™steinis^
¦**.^lLlí<^. r - —
^Asth**a|flfc bogy egy. este ft-kiraly indit-r^J^a h^^J^vetieai papoA.(iddal]3-41 ögyik,fS ur a-aegé
lift uraxf a. ör.g^oék f^lTtaaiti
áJMzMW, ______
»1? Wl MI8^o.tg7L^;Ast .kí^ifM, «a OgjLbaa alflazflr a n(a>-.Km^ntiiak raD;4io_«tá asolai o^. r . I1mI& miniszter Gotdtó. nr maga elébe1
lWSm9^ «ira nh&ttmmffi
l\'KÍftf\'"^ Mthttía vjégre, Airg, áz Aí^^oaWj^q. Erre- a\'mipítsí ér
CJrtii: A Jí né*íáÍt Xrtk^t\'öít éa
*|,r,ry híved ttdloti elö:
i7jjrV tQtHnt? Urdi wfeP.
iwbi v»«attto. ~ ti rijti L
n ¦•«Unitek rM-n
.JUHI, a gBd4rIJo1 vádi-keilelynfcéwaBaéts vr))f B " Mfe ér fíf Arf -Usy r*taiS0StíV tDdoithárji, IwiltubA.BfíIsn
T. íSaerkesztÖ nr! Tehát mint mondám, megir:fjni a martina 23-án végbement követ-válasstást Szakoson. Megtörtént, mint minden, en is és oh fájdalom) vesztettflnk : mert Caary Lajos DBry JÓssef ellenében 2G szavazattal megválasztatott követnek. Én ezt előre ereztem: mert nom hiába eserestek meg aa hátamat Kónyiban. Barátom 1 mindenhol ioikább korteskedném a világon raig előbb Madagaakarban vagy Damasknaban, mint ttsbbó Totoában. Oh itt rettenetes rao-~ kény gyerekek vannak, - itt nem nesik ám, heg-y-Ul ütik-az-*™beEjfiái, csak ütik. No-de seK>mj, már kihovertQk a bajt, csak az kár hogy meg ia deelináltnk és nem gyQztflnk. Cseryinek vásárlóit Inlkei 646-an még iJíiry Józsefnek bizalomtól lalkeoflU igaz fiai 620-an-viulónakj es igy lön :"hogy Cséry 2G szó.
inagal 8 azt mondtál hogyha kiárnyék-világ-1 bolitottak volna, két álló hétig moggyássolt volna s szak akkor ment voj^^férjlíoa a bojtáromhozv s 1
i v Do toit ÍIssbö nem firkálok innen^TolnábAl ahol móét í« tagy eeekad ab eaV, esik a \\\\éf bogy ajÓkulyátsem kéne kiverni, neea\'hogy azt kívánja még-valaki, ;bogy ilyen iddb^ has* rdenjofc; kfllönben van Is olyan tanyémi ítt as én tirOkké vidor, elmés, vandégssere-tö Sissovits plébános-barátomnál,\'hogy akár a mnnuyűkbo saru kívánok Jobbat — Ka tud-nílttík^sáraot tarthatnék rá.— Itt rao anyám helyett az anyákpéldányképe a\'megteeteaült jósággal párosult szeretőt. Itt a bájos keleméiről angyalj jó szivéről, hon dobogó magyar honleányi lelkéről ismerelea a a vidék mivolt hölgyek legkadveaebbike n plébános barátom édes testvére^a Mari, kisaessony, a kire valahányszor reá1 pillantok, mindig azt gondolom: Istenem) miért nem as én testvérem. Sióval édes szerkesztem pompás az életem. Oh 1 csak böjt ne volna! vagy ha már az ran is, csak a barátom,uram enné meg a sonkát; de haszontalan. O nála a böjtben cairral főzni nom szabad, éa mégis hisik Qgyco. , .íjji:, \' ¦¦ <
Lássa tebát édes szerkesztő ur, hogy semmi bajom sincs, a hátam már gyógyul, a fejemről pedig egyre vakarom már a száras sebhártyát. Oh de mily édes ia az embernek egy kis alkotmányos vérkeringés, esntán minden második évben egyszer galvanisál-tatom magamat Kónyiba, oh itt rettenetesen értik.
Ha as Isten Bogit a jövő* héten haza megyek, ngyis aat izenték a herényiek, bogy megfüstölnek fenydmagg.il.
A kis Böakóm galambom eljött hozzám Jo-vAncsára, ast mondja: Iszonya álmai voltak, felőlem, mindig virágok köréitt járkáltam. Egyre Qztck a hitelezőim, pedig noha nekem sem adós senki, de én sem tartozom egyébnek mint a házi gazdámnak a sstgyörgynapi fertállal, meg a Gábor zsidónak két réf ga-tyamudsag áruval.
Bocsásson meg szerkesztő ur, most akis Bbském hí, bogy vegyek magamra tiszta inget, tehát, megyek. A viszonttalálkosáaig bivo
a nagyba rényi osősz.
Somogy osegye. In ke, april elején.
Nem egyedfll azért nynlok\'tollamhoz, hogy -mint mulatság! tjnrioaaniot ! torjesszem aa olvasó kűsonség elé azon érdekes vadá-Dsalot, moly nem rég Ibáros-Berényben tartatott Hagyó. Inkey József okszerűen rendezett birtokán; hanem a mellett különösen kieraclendönek vélem azon félreiamerhetlen ssakértdi képesség, fáradhatlan ipart, mely .QtLft.c*élirápyoa beosztás és erdksielésoek sikeres ktlvetkezménye 1 Utndes az ottani fő erdész Bioder urnák érdeme, a kiről minden Önérdek vagy;hize7gés~nélkUl mondtaat-juk, hogy öomegymegyének egyik első rendű gyakurbti erdésze! Minderről
... „. Drf ----- ____erről sseren-
lőbba aggel elvátasztatott; azonban ezen 2G i caánk volt meggyőződhetői már több. íaban, többatégma^d kiviláglik fgas a ion ssávszotí-e; de főleg is fcölönösen aton fzép vadálskt kl-
mart ¦ hamiasíg tilhb i&ben kitQnt, hogy elyamnk is szavaztak e részről, kiknek jo-gskmem volt. bzép volt látni est a rettene-"Erklat nigy láborr d~ srakcii-Bikan, körOl véve raias csendőr pandnrok által. A rend feiboimtatt s magam is fatottam volna, ha esan fegyveres AchyUesek ott nincsenek. Kgy wgés» álló onp alltunk és egy falatot nem ttttaak. Szereni\'sétttre én egy fQms-ezi-gény kezéből kaptató ki egy darab alkotmá-nyoa isslonnái a ra«iTv~ egy fcavéesé m^xai-roata a torkomat, mely nvár is olyan hangot; adottn mint a fahtirang. Ivásról ezó sem volt,: esak ayeltUk a száraz kortyot, egy: ssegény /korte» barátom annyira iszomja*\' volt,; hogy measairOl meghitván egy osuiorit, annak tu-lUjdwiosávalélethilálra tnaakodott, mtg á kalaaoaat kesén keríthetvén- 4ceaerB kinok kosoai győződvén meg Annak Ores tartalma-: réUFijdalmáhaa ugy Tégla a földhöz, hogy a kaiaos azonnal elnyugodott as ,arbmu, aka- ¦ rom wiondnnla sárban. De fejeszftk be ezen,! reénk-nézve saomorti-napot, majd talán noo ngy Seond averifioatiónAl.
\'Blssomjr édotr szerkesztő nram fnros* víld-! got in ér a somogyi embörl\'éloéba.n. Elj6t-tea:fidd^ TuUáh*.tapasztalni, ^iMBDnylrá tn-pasa tel tamj hogy majd osak agyön-nem f*s«ttalIattelo>lUm,-\'.iih»!«gyoiiitalállak vol-Jtaüshii, caskasen aggoiifam;-váljon mi l«z a:l«Vftem\'Boskémholr megélhat-é a hagyaték-Mh iagösig timból; ?mett hlinwfotariafenjig. 3^"T«!M*í\'»*Í P^*f:nem megvétendŐk,!
kölfi*éaflrr-ft falmeííettt rsérpeiaskédnek i
vásott bflrszókök
füleg is kölönösen.aton szép kai mával, mely mnlt november 25-én tartatott, melyben több jeleB magyar fő ur vett részt, névsxerint gr. Zíoby János, gr. Széchenyi FaranezTgr.r özéohenyi Te odor, gr. Battbyanyi Istvin, gr. Forgács Antal, gr.: Festetics Andor, b. Fiáth, b. Zör stb.
Hus szellő játszott forgójával as nap, a legyezhette as érdekelt vadász arcait.
Köröskörül csendes volt a táj • osák néha táboi erdő sngdsa hallatszott. Örömmel láttak es alkalommai atisat* ésrendaseroe késelés mellett aa erdS vonalak, liniák csélirá-nyos beosztásit; -—, tenyésztéshez okvetle-nfll szQkaé^ea mindennemtt intézkedés prau-tiens alkalmaaáaát; — mely tagodhatlannl nem ciekély költséget veaz ngyan évenként igénybe, de o*ak>ja Jly befektetett áldozatnak lehet következménye oly élvezetes ¦ va-\' dissati. eredmény, mely Somogymegyében nem mindennapi; esvén kflrfll—belül 19 Ös-\' bika, 270 nyul, 11 róka, 6 vadmacska, több ^ragadozó SEárnyas, éa egy farkao, mely Rla-der fő erdész által épen lakomájáról riaozta-totM. A hajtásokra valóban tehetne láaglal-kiL költőnk Kisfaludy Károly amo szavait a1-< kalmaznii ¦.-¦> ¦¦¦¦>¦,c
flgjf, ¦ölgyqtt.ibokronj árkon r ! Zajlik a hajtó serege vi.Ninci olyrejtak-, nincs oly sílrfl, A mellyet ne *zállna_mog. De hídban vad nem! tttn ki I Eautánazoo átalános9rflmflnkn,ek Iparkodom T^ejeséiéi j adni, jnallyet - mindnyáján.;
Hiek gaadag^ tamatjaitűbflk\'eBnUn\'fbg^iik as egye* birtokosok igazán élvezhetni, — a mí* dMi ország^M»a közlekedési közeg ek a tmsutakra ti^a^e^gósa kiterjedésben fog vnléaulni!\' \\ ^
Avagy kinem^oJna, a ki osak osekély\'to-p-fgraphJei»s j^mwtatével bír is hazánknak, arról tneggy$*fl(íve, hogy az orsság eddig nagyobb részt "elhanyagolt erdőségei értéke silhotésének aj korosaké csak ecentul fog még következni?! — midőn oly hatalmán tényezők emelkednek a dolog éléről mint a többi közt az oly provinciális lapok mint a Zala Soraogyi-Kflziöny »a, mely ekkorig no-ha élnem ^mnlasztptta/ arou. kötelosséga zerö bivatitsát taljefliteni, mélyazörint ö egyes vidékek életbevágó érdekei fotelje a készség éa toljes-mérvbenképviaelíj BSÓrt^dvösöljűkőt pályafutásának göráogyainJ ^larprovin ciália erdekeink érdemében "óhajtjuk annak folytonos virágzását.
NEüSZIDLER NOS, ink\'eí\'erdész.
^^lL^yÍlW\\^M Í61 1 "^.égüokfedesre^ésiíivan elyguvtií.pr.1 . H*"fr:*:J«4«« fálnrik «eint», qi«rl W- szagos erdéssoti egyesületben 1 —édes -ina-\'\' 7l^tltZW^^nLXtn^ bt**** nagy^rjedolmH erdo-^t é.
1 ^ érdekéin aáw\'i. ettfll virhátjuk l
T^äiSht&SS^9^?^1^ **** b*UlmM H^aletetí-mely niind.ri-IfaHllt B WW- ^T^^T^a^U^^1- *"at" »*« kö»fi«y«»«t érdealott volna mZmTÍSSvÍl akí\'tla^íl^^^ ,mert oly tőke és érték,van; azokban a termé-o f^t \' • én* ml* / , \'M^^Mlrt« JntíJ sz«t áít.l a nemiétMémarevdeponálva, mely.
Sslgeivár, 18Ö7. marL 28. Thekhinthetbes Herr v. Redachtar / Nemen.Sie nicht fer Ibii egy khflünöl eüeth ráegbtbSrthénóflórÜl khahiő^.-feESQ:plk>ilii3-
Nttohdem,, aber- ,Herr; Reds,ohjhe? megh khevés, vagyh shommi thapasstholás alá nom vethe a naldnkh thSdoe khflrülménye-khe\'t; tbalálara azűkséghes válthat die Sa-bbe von A birZ urasa^Sdhak miUller Üin-aíünde megbírni.
Tbebát thetbszlk thüdni, bogy diese Üaga-risebe gojem, thöhátrflm játssu azhínész Örakh, mikhőr dötsehű várasflnkhat raegiá-tQgathni, éa khelemethöa . khflzünoégaíh megbmalaththatni akhárják; akhur meg sampholyognakh elflre, éa mondhanak: min lieber Herr ParfSrndrackerj Lieber Herr Le-dorbeiBer, maghathnknak nagylolkh&ségbuk már Herr v. Nikolaus Zrlnyhy Wajökhbot tnegQsmerethflJ.\' Maghflknak nagyh álapha-tbjukról, eghflos országában, dkserothjttkh van.
Mlkhör nokhQnk haaäfi pnlgár\'áknsk\' igyh bea&éloekb. Akhur.méntbSdjttkb wieviel,ea gesohlogen bat. Ezek semmitse, hoznakh.
Van hazafi pholgártblrsalnkhnak khösQI--the egyikh, khikhnekh Rokha. aevit aiegh-hivjákb. Fhedhig lalkhom ateaa akkármily-lyen Rokha, megnae oltyauhamÍB vanlelkne mieth asön Bgoju setnjáthszÓ ThensÜrnkh-nakh. •:¦<.:¦/{:.:,
Rokha Ür raegadthadeqskbéth annftkk a théhétrflm pádláaríak\'h\',\'mit der Bedingung, hogy a VursteJIangndl kbicaíoy ceaUda&ak meghlegyen khépeviselve. Nom. egyből vagy más bői, hanem esekh azérlh hogyh legyhen mindégb- éghess1 csaladh \'Mthja annákh hogyh Thata leben desakhajin^ monaybira okhoe-eaeefekh-khijétasakh-a aus gyűr nota-Bethflségef.
ThQrtébth raőltkhor hogyh asth a gonoss-theTfl „Violátli0 prodnkhéithák h khttsüo-eégnekhj," Isihentbelen.m egy ghanoaatevíl akhara mint Fhatko, ulyan hogy mégh & nbabionnl magyar VArmegyhe io úlkhnteiá-nyas Zsandár flrakh megh fhinaaesokksl khergette.
Hanem khergettlrftk megh Int he ntbaí énebbek h vultbak. Mikhőr sem\' megeleghedthek hogy Viola, Fhatkomeistert meg&hergetkék h-vnóm mégh uthánna is mentbek, hogyh megfogj akh. — Akhnrugy megszórt tfaatiák Bzeghinyt egy phaphiröstettejfl; deasUh^ bo-dhéba. hogy mér onnan se khi, se bhe.
Akhor^éismeadíékG fisincT^r és phandQr flrakh thanáoskaani, de nem annyim thqnáca-khflstak, a mennyire meg fojtották ajhethüí Vicának" fheje fhÖIIbT
, Ukh;, k^nnyfln..hMaéUhiekl%-gondoltfeék maohtnlí^j nebi ^e^B^iiUÁ^hé^\'alb, hanem: Rokha űré. \'— Rokha nr padigh ja gazdha van. \'• ¦ *i
Azonban Rokha:or neiq bolondb, mert rol-.khTr phaodAr nraságokh khal|ba..theth4nek thQzeth osluéltak, akkar ő is meglátta hogyh eeek a ssIoViaeltl Qrnkh Üthot meg tráfiTód-ní akarják. Magában gnndhélfiV „Sóhnéldt\'a dia Ihattsendt <grleh, meine40 Fretter-thó-aten 20 Zóf khesei> éi: megk>apthamagäth, agy megh agrottheJiarnm.pha^anáiJh^mtnt-ha Königsgruznel^hannlta volna. Springen,
boia ügrolh a BíTnpftdiaVr*k fatdönih\'ötíe an-hogo arnákh\'itVáTth\'élyjithi \'ákhür asatáhn 2 fn 40kre«:nyulkelyem><khitlabjával fethftt-the, rnegverthe,: inftgkhupkhQdlhe i mindig, míg megaludt. . ... >¦
Akkhur az a „Gn^nekhf-mondhU: ..khé-rém vlgyhasaon..nlagh4r4 Herr v^.-RoIcVa merth odávhenn rahlakh vannak hí** [ -Rokhoflr do nem rolhiréll taegis\' mlkh&r mér; nem f bélthu hogy bolond hnak mege the-szik, ssokh n sokh sslnft «rakh; ekhorijahe-delmeisetiyisssn át ügroth , A rphadak;ftt éa TbansosszhünyokaL éf \'nVegOlthe helyibe 8p«rflmiHrorí3i\',*«ííJ " f
Khflaflnaógh magéllyenealhű. magliittha HorrKokhul Herr itokhn forn ! móghis Herr Robha okbofl ember romidthn. Dob ia alles leicht au Bögen hanem \'n óVnzkbák 00 darab SO ft. uj p. a 40 kr. pr. SlQk.
Moat & khflsŐnségh mögest! f ólja Rokha urat, hogy minőkb háburgatlia a zsandár Urakat és s,Bt; a thUbbbi. rabló Ürakhat kik-nokb odaben VhátlÖth lenni.\' Azt mondjákh hogy as nem; iglíaií tltUe az caokh ghörögh
thüE volth. Hfl ja 1 Roklia ür artgt nhr.r, ti iáiba raikhör jajtót fojthotthák. Már phedig Zoliach loben jojtó is o Reubhöhel ünd das ist a waren P\'Buer. — Adjó.
FEDEESPITZEIt, aaiOnstr. nomseti Bank ozüsth alaphjánnk szedője
Zala-somogyi hirek.
A (I d 3j arás.) F. hó oly idövnl koiuön-tött bo hozzánk, mintha a végső napot hirdetné, tömérdek élőfát gyökerestől kitört, hasakat megrontott,, kéményeket döntött, a kár jelentékeny.
L, (Kutb.y_Em.il) helybeli szorgalmas városi hivatalnok, sokat szenvedett bonvéd, egy aranyat küldött a magyar minis tóriumhoz.
A (Vásár.) F, hó 15 ón tartalik meg ez évi húsvéti vásár.
A (Gy ör i műkedvelők.) Az ismert és életrevaló gy3rl ifjaaág ismét két nagyobb műkedvelői elakadást rendezett jótékony cselre; ajánljuk a helybeli, valamint a többi városok ifjúságának ügyeimébe, ezen szép éa jóban előrehaladó ifjúság példáját követni, és különösen ajánljnk a helybeli nagy gym ? ssrani építésére kellő összeg gyarapítását.
A (Verekedés.) Néhány kártyát kod-velő iparos egy kisebb vendéglőben annyira Osszeczlvakodott, hogy jónak láttak egytt Jtösülők az ajtón, kidobni, ki fulbŐBsüIve, nem sokára egy nagy késsel felfegyverkezve tatjáét jisassfiért, éa egy fiatal csísmadián károm veszélyes asurást ejtett, a goDosz bo-?ruAiló moBt a hűvösön kifújhatja felbőszült ingerültségét.
A (A flsápítésaeti bizottmány) már raegkesdte mükidéaét, — éa kői-óhaj, hogy mielőbb íotéskedjena Domanitzky féle hás^tŐtVlávff meredek nyaktörő lépcsők el--tá-vrjHtásárol; erhiszüzSk ugyan, hogynebéz-ségekke| jár_. de mégis -elfibb megtörténhető, mia^\'áWt^^&poli vár bevétele.
A ^^^m^ f^*t L-\'Q M*11 ok.) A bossgan tartó sfffBapt. csendet végre két Ólom-lábú ballet.táncaosnfi sookitá félbe, a kösönaég, mely már rég nélkülözött egy ügyes színtársulatot, ssép számmal jelent meg, de elégedetlenül bagyá el & termet, és több oldalról bangaott; hogy egyhamar nem Igen köny-nyen eaalja be semmiféle magyar kötörŐ, vagy ifjú. tánoapBoB^erömüvéaz a több efóls.
A (Pakk íi akáca/ helybeli v^sutí fÖ\'-
ynArprtb gfóf Mik A \\mrtk tr.pgyai- tfRt|«WdAs\\
miniszter mellé mint miniszteri tanácaoa ne-vestetett ki.
— (Gr. Fostetioh György a zala-
ajanaeko&ott; a patsáT ínségeseket pedig K 6 gl György 60 m. busával, 60 mérő árpával a ugyanannyi -kukoricaárai segélyezte.
A Az idény Balaton-Füreden igen élve-setes. és fényes —¦ leand, — amint as elös-ményekből következtetni lehet. — Talán valósai Qboo régi óhaj, melynek teljesülése tavai csak a hősbe nj Öt t politikai eaeményak folytán hiuaolt meg,\'hogy t. i. felséges ki-rálynéuk a^fflidSi^idéoynok egyrészét Fflre-<|<iá alténál j s ha es valóéul, amire egyób-M.tMlátÍj|t| lá^^a^Ja faléi fflrdSi idény^ Jf^ejuik Ar&nyBÍtpjai Ussnek^ Magányosok részéről már moat; történnek tömeges előjegyzések lakjúokra nézve. Az uj épitkesések kösfl^ fci^élejidf a SsttU; Lajosnál &ss-osonyság "által építtetni megkezdett igon csir nos családi Villa; mely Júliusban már háés-nállatal fog; —a mellette lavS házhelyeket Je már kérik; — Tan^ ngyanis 30 házhely, ahonnan a főkiláUso3alatongyönyörű tükrére nyílik a a házhelyek ngy, vannak fülmérve, hogy kis kertekkel körül vélethea-oonok. Ilyen eladandó báahelyek iránt órte-sitéstnynjt a tihanyi ns apátság vagy pedig a füredi fűrdö-felügyelöség. — Megemliton-dönflk tftrtjak roég, miszerint e hó vége felé gréf.tíaéchoayl Béla ismét egy uj hajót hos a Balatonra, mely h&jó ugyan gróf Erdödy; Gyöfgy,4julnjdoaev gróf oséohonyl ereaati asonhfltt\'jiiai Lesathalyan vízre s onnan fog vele Fíirédro Vitorlaanj hogy állandó kikötőjét elfoglalja.\' \\
h. A húsvét előtti héten nagy pénteken tartatni azekott passiát óbb délutáni, laruentatíókat o helybeli dalárda fogja előadni." Figyelmóbo njűnljuk o körülményt a közönségnek.
\\ Hir Bzorint "városunkban egy vállalkozó nyomdát akar felállítani, kik azaz az idő azorínt fen álló nyomdát néha igénybe venni kényszerültek b a tisztátlan és íalestől co nyomatokat drágán fizették, a ezáaa éics kopott betük utáni paczolésokat kibí-erogtifirozzáeában izzadtak, — csak örömmel voendík e birt és óhajtva várják annak mielőbbi teljeaüléflót.
h. A k.Özknrliáz rémére tetomoa mennyiségű éa legújabb mintázatú aebéazí eszközük megszerzése rendeltetett ol, a vá« laaztmány által. — Mi ismerve ezen választmány minden oldalra kiterjedő figyelmét b gondoskodáflit, midőn ez ujabb Intézkedését megemlítjük, nem mulaszthatjuk el eliameréBÜnket éfl dicüéretünkel kifejezni iránta, az intézet s szenvedő emberinég nuvében köBzönve buzgó eljárását a fáradozó munkásságát.
b. Minden táblán f.\'l von irva n város vég4n, hogy: nA kuldulús tiltatik- a még ia nem caak házainkat ostromolja tt uok — gyakran erÖtcljea és mnnkaképea, majd máakor tolvaj — koldus, hanem ma már annyira baladtunk, hogy az ntezákon gyermekek és lyánykák vesznek üzöbo bennünket s alkalmatlankodnak siralmas kéréseik kel. Táp jó volna, hogybd annak mi Írva van, foganatot azerezni is iparkodnék a városi tanács 1
h. E napokban a vároai bika egy agg aaozonyt taszított fel az otezan, minek következtében az e peresben élet ób halál közt van. S ez eaelul már többezör láttuk estenkint, midőn a csorda utköeepén, járdán a legnagyobb rendetUnaégbon haaa-tér. Erre is, kellene tán egy Uíb gondot forditani 1
h. A járdák kövezése is irtóztató siralmas állapotban van. Nagyobb lóca dk vannak a járdán aokhelyt, mint az ntkö-zepén. Pedig mennyit panaszkodtunk már ez ellen. Eddig ia megvoltunk, majd aztán ia caak megleszünk, aztán vegyen bagaria-csizmát mindenki, ha flár van !
b- Miklóay azintáraulata alkalmáéin t megijedt a kedveződön előjelektől s hir szerint tán később, vagy épen nem jő. Bizony a keringő hirek szerint, melyek társulatának épen nom hízelgők, jobb ia ha elmaradv
K ft po \'¦ vér.
h. E hó elején tartá a helybeli dalárda köagylllésát, mely alkalommal ogyloti elnök Kos ma Sándor Ügyvéd űr, — a rai-niosteriumnál Janáceessá Deveztetvén kt, búcsúját a aaael lemondását érzékenyen tolmácsold b jölsnvo Itaknak. — A jeles elnök neheaen lesi pótolható.
Fővárosi ós vidéki hirek.
— Főispáni kinevezések, megerősítések éa fölmentéaek. A hiv. „Budapesti közlöny" tegnapi számában küzli & belügyminiszteri foTtcrjosstésre meghagyott éa ujonan kinevezett, "valamint a fölmentett főispánok névsorát Caserint megerősíttettek hg Essterhá-ayllíklóa minf Öopronraegyo, Simár Jánoa hgprímás mint Eaztergorámegyo, Bartako-Béla egri érsek mint Heveamegye, hg Baty-thyányi Főleg mint Va a megye, hg Pálffy •^HÍaV^Sira í=i*^irsyeSigy«-éir - gr/ ^BtbSnhoni" Ervin mint Bereg&megye örÖköB főispánja, aa illető megyék tényfeges kormányzatának kötelezettségétől való fölmentésBel. ür. Ná-daody Lipót Eomárommegye és- b. Bévay Simon Turócsmegye ürökős főiapánja pedig e méltóságukban megerSaitve, as illető megyék kormányzatában meghagyattak. — A aoepesmegyei örökös főispáni méltóság gr. Csáky Albinnak adományostatott b ugyanő a megye kormányzatával is .megbisatott. — Xováíhá megerősíttetek továbbra is: Sző-gyénjrl Lássló Fehérmegye, ifj. b, Majthónyi LássTé Hontmegye, b. Wesselényi Ferenci Közép-Szolnok megye, b. BánfTy Béla Kraas-^namegye, Szent-Iványi: Márton Liptómégye, Mán József Máramaroamegye, Jankoviob tassíó\'Brimngy\'mogyc, gr. Kárelyí György Szfttmirmegye, Murányi Ignátz Temesme-gye, SsUnkovánssky Imre Tolnamegye, karácsonyi László Torontál megye, Lónyai Albert Ugocsamegyé és Rsdvánszky Antal Zólyom megye főispánjai, valamint gr. Forgáob Ágoston Eaztergo rom egye főispáni helytartója és Sillyo Gábor hajdúkerületi főkapitány. Kineveztettek: Sanirecsányi ^Dárius országgyűlési képviselő .Xrvaraogyo, Rajner Pál országgy^jsépviseltt Barsraegye, Tpm-csányi Józaef, eddigi osongrádmegyei fflia pán Békéamegye, Tisza Lajos országgy. képviselő Boraódmegyo, Návay Tamás volt főispán Csanádmegye, Karion Benjámin or-Bzággy. képviselő Csongrádraegye, gr. An-dráasy Manó Gőmörmegye, Faur János országgy. képvisoHi Eraaaóm«gye, gr^ Forgách Józaef Nógrádraegye, gr. Erdödy István fid-roomegyo) b. Véoaoy József országgy. képv, Saabolcsmégye, Szathmáry Király Pál Bor-Bodm. alispánja Tornamegye,- .Knhieza Pál
gye és gr. Andráoty Aladár Zemplénmegye ffiiapánjávó, továbbá gr.. Károlyi István Pi nt-megyo fő Bpáni hcl_j turtójává, Lónyai Jánua BTogmcgye, gr. rjzffpá.ry Gyula" urBsaggy. képvibolti Heveainiigye, gróf Pálffy Jözaef Poza.fnyraegye, gr. tízéclienyí Gyula iwip\'ron-raegye éa Kztl Júzsuf országgy. kópvifielo YöBinegyo fÖiapáni helytartójává, — végtóro gr. Ráday Geduon országgy. képviselő a jáaz-kuti knrülot főkapitányává, éa Ujfaluaey Miklós országgy. képviaolö Kővúrvidé\'ke főkapitányává, — EHenben fölmentettek: gróf Pongrácz Ferencs Arvanicgyc, id.b. Majtlié-nyi László ISaromegye, b. Bánhiriy Albert C-Banádmcgyc, Kubinyi Rudolf Üotniirmfgy^, b. Iiarkórzy Ktrnm-i Turtianiígyp, b. M<;U-nyanazky L)éuc« Trcucoénmcgye, Nt!lirob"t:z-ky Sándtjr L\'iigmegye, Pipoo .fános Zuránd-megve, gr. .iztíirny Viktjr Z*:inpléiinii\'gv«<. volt röiepiinjai, valamint a következő föiepáti i helytartók, ugyniint: Buday íaárdor He-rvgmcgyc, Kitldvury János IK\'Vesm -gyí*, Atu-bruB látván Kmasómegye, Berzcvicxy Manó •SároBmer^yt? , í>iiDon Jánoa Sfipronrofgye , ftíauks Norbert ftzeposmegyc on Chur^el Elsk Vaarargye ftiiapáni helytartója, — végre lia-lajthy Vendel, a jáoz-kun kerület főknpítá nya, éa Sorbán Jjmoa Kövárvidéktj f(Jkapitá-rya. B. Vay Miklóanak a boraodniL-gyei, gr. Forgách Antalnak a nógrádmcgyei főispáni raéltóaágoktóli rölraentéűót a hiv. lap külön küzli,
— A koronázdai bandérium Hz*ír-Tezéaére aUkult bisottiiiáiiy a keropcai-utun n Iíoírich félő 1,\'J dtk szitina házban Taronn Ferdinánd elnónbtte alatt a Jütü vasárnap 10 órakor tanácskozáBt fog tartani, melyre mindaí^U m-gliivntnak, kik n bauderiumba
| kívánnak áll.mi. Eddig .-lő uugyi-en Ug je-\\ iuntkezett, de b tan dóit van a tagok bzJuiát l\'Xí—lőn-re ezip..ritui.i. A bandérium a királyné aiiiiuii td^ii viitiltii; egyébiránt erre vonatkozólag i vasárnapi gyüléa fríg réaili-Eoaen határozni.
— Gürgci, kí Viíágnanál a magyar nemzet által reá bízott fegyvert a m\'iszká nak szolgáltatta ál, s *Lért «z osztrák által Klagenfurtba küld-tett jutalmul, mint hir Hzcríut Bzabadaiigot kapott, c régi börtin városát elhagyni, ée elárult haz.íjába viaaza-térní, de üörgeí nem látta még jónok, élni e a&abadaággal. Máa hir aeerint p**dig roág el aem szabad neki távozni Klagenfurtból, aol most, mint nagy khemikuB, az osztrák tábornokok nadrágát festi vörösre, de persze máa kép, mint ld48-49-hen.
— As osztrák katonaság oj -egyenruhája. Az eddig! fehér kabát helyet a katonaság hátul összehúzható, kék zubbonyt kap; széles kék bugyogó, csizma, éa kakaatnlUa vadász-föveg: ez fogja na egyenruhát kiegészíteni. Az eddigi válláziját derékszíj fogja pótolni, melyen két tölténytáska, egyik elöl, másik bálul fog függni. A „cravattB" szintén elesik és hclyéhj könnyű nngyar nyakkocdfí jon. A gombolt az ezred szarnál fogják "viselni, «hes jön a bálul töltő fegyver éa vágó asurony és az uj osztrák k»ttoni Bczakom-paku kéaz.
iiraBággyŰlési képviselő TréncBÓninegye; gr. TörfikflspolűQn Upgmogyo, gr. Ssapáry Gesa országgy ülést képviselő Zalamegye, Jo-noskó Döme orssággy. képviselő Zarándmc-
B. E. Lfwlírí rilaiiotunk. 1 Kis esiffany. KeXtukheo ran, köíiaocl írt*, esdltt flnn._fc! aéhinj tahelJft as Hjfüa kill dem ónjrro.
B. Károly, ön kemearen UíL
Y-nab. Ciak xnegTci íletünkot tarUa nera elűa.
B. SirmeUfk. Kiríink Virt a t&rténtekrűl.
TÁRCZ1
Kisfaludy Sándor sírján.
Es a kBltS airja egy alacsonj Jialom, — Felotta ecnsorU, fdBroogih -faj&. A roáakaiitott, elhervadt kanom t, Aa albonji uellü bágyadtaa tngS|)A.
S a halom Tirifrl aa esti nelltíret Édos titkok, Ádcí sserelemtSl uMtuk, Mintha lejtenék, hogj- Gk a-nornlBinnck FíííkíhEÚ a kSllá ulrLbBl fakadtak.
, Haj I mert as B asivo ipasl iitíkt volt, Tgaxl fíisto a lefhSbb eserelMonek. Ab E kohlobea a kio a hold aguknak
. Egj egén r^gtfllea óceánja fért tno;,
E asivbűl eredtok a bnbijos h*mrok, Iliim ek hallatára a bsív hovül, reasket, Mik tündér viliffot tárnak fal elSüünk, Égi boldopság1\'8 ri^adva a lolkek
S eianir, inelj ejrkor ftfl ejpias tilAgot SacrDtnl Uniti, ttl njUMBikfWhniTii. ., LecsondssnU bBnn.Ss éritJeaek Hhara, tíMnendMtti mit rég as~0rttk faákQ.
Itt, as Srílk bóko\'-flloTieB\\\'i jtrlinn, Housn, hoanu álmát nemjjsATarja semmi/ Est ax elhagyott1 Birt, cuak -a aírá iiellu .8 egy kis dalos madár ssokta felkarttani-
Ab a sírd sselJC s a kis dalos audir, Mint kél UoltTájr/sf-a BBeffénr kBllSnelr, Kik tnio tAnnlplk ni a bánatot lalt, - ^ Kirbatmilra néha in okolni JBunek.
*JLototandík neki a-hila adájit, ............
rAju bánalaa dall *«af«Mk fvlette, L« a knltS síivé megírtl est a dalt, Ltba! as ojjásarn a sir fonákén, . . - -
t.taU lAto^nljai csakcla&gjott eirját— r.ir\\i ¦• Uai a háta ¦ tagjáét hot kástk T ilií-rt hoci emel egy onlosvt e én, A uii-lyrOI litJtol lat^tnaník hol tr/ugsalk T -
Hála és kegyelati mlrflt is bosilekT
í tt&gyrí\'incb\'CI, a mik non litexaek. — Hu mpjjrtprd beítc, ha lelkét kUtrtl, FvtedL-» jutalma a Bífgíny bölt3nuk.
Meri a tnmej olyan, mint a lepka s méh-raj, Mfly meglátogatja a virald cdssát, ö ki* ti írja iltntos keljhíl/űLa jaéset i L>e in egyazer fuanyat más virágra száll át-fiEXDEltí.
Virágok &ibnxria...
Folyt.
„A gyermek" fordiíása, mintforditóaNyu-gnt küllői bői" csimO. legújabban kiadón bunyvében találhntó egyéb daraboknál is ta-pusrlüíiuk, bár a nagy küzdelem eLő t^kto-taLre kiltitazik, nem bir-wcon folyékunyaág* gs! a konnyü értelemmel, melyet egy eredeti kúliemunybcn látni esoktunk. Mérete jambus, mdy azinte — a forditás terhes volta miatt — tobbhiílyt sánlit, jobban; nem Üsala. Meg , icaerjüú asónban a megvalaastáaba-ni ízlem, a nyelv tisztaságát éa elismeréssal emitfjük meg fordítónak, — aa Idegen költői gyöngyök kiraerttöJlo s behozat»U iraht, jcion költu^iény ti Ital ia tanuaitott szorgalmit*
„A BiuroUm világa" eredeti költemény, euiit-\'k daczára azo n.ban alig emelkedik ki a uiindennaptaágból; — gundolal kcvés B e hiányt avia mcrut, aum orö, sem a íjaaLi és odcngö rímeléssel nem pót"ha d&er^ö. Nagyobb gondolatnál ölnésüuk kőnnyobben ilyesmit, ue hn a g-iuduUt is mindennapi, iiuiu tnged-lietjük meg lerázni\'a költészet\' — nubés\' éa fárivaztó , dc zDmánciolI és fényes bilincseit,
„Midüu-a vigadók11 legtöbb küntiyJUeggel rnn utlev/>, a ha nem a kritika bidug netutfi-vl\'1 ulvaasuk a sánteTnáriítO a aa uió»ó négy v^r^azakttTO-akban: „Sugáraó ssem mb." meg nem fug--d!ietíí rövidítéssel adott rrtolmöi, B a riruek tökéletességét nem kívánjuk, azt mondhatni, hogy e darab igen kudvea kis kúliomény.
Küvetkesik raoat 58 virág — mint ugyanannyi nönév jelképe lefotogrjnrozva, ily ősim alatt: „virágokpbolograpltiaja/ E rövidke és gundulat a eszmét illtítolng cgyroáaiól sokban alig \'különböíö varukét idő és hely pasarlás nélkül — lehutleit egyenként bírálat alá venni. Eltnuadjuk t -bál átnlán, miként es apró s osörnyu osnpo-ra tenyésxetüoknok látssé virágok esin, illat, fóuy és fajra nézve, EüT5nBGs5\' nuvük da-ccára, alig térnek el egymáa^ál.Bagyobb mértékbon; különl
•ultraraarin — . . _ , .gyeA\'ik, de mind csak kék, — a pirossknál: czinóbor, karmazsin, nainium °° \'""•",!n
r»> »llgWHB» «icgyma«>pi,poByu«»""»-bon;— például a, kék. ssúiüuktwn asm öitbség, hogy egyik asúr, ioditfo a mi«tk, ramarln V h-»rm«»iik( eV kökánykék a «-
e*s kariniOj
majd bíbor- és\'réasaplroF_jy\'Til8l~\'lK\'\'"miod cB\'ik piros; — nsas elmondhatják azt, «!• \\iént e versecakék kUSufé1e,áLtkhán kífeje-
\'a\'att\'tokóX\'»^i«*KÍYt?^ ^
vek tuL.jdunosainafc 3ákaf<} a virág nsvak vonatkoznak, s kikre iévessthetlen rii*faárunk, majd a selyem róka,\' majd a tánca; raftjd a kerakareá," mi}& Ws láh ¦ ásr ikisi nyera juUaaLaltal;..^. kimondjak _t*íváhüi átalánrájuk azanathemat, mikénté versecs-kók költéssel, islés, vers és nyelrtsniUg miudeu belbccBetis nélkalóavóti! —s -naél-talan húelgéBeEnél egyébot oim\' UrUlmw-ván, — emellett pedig ftuállűaa éa ;ánwa.k-i kért megjelenve — kiséxlöt és iú; tfn»kí vés szempontjából nem ukiathcfiiek s^m intethetnek — BiMUndu clsnisha\'"^T^^d^k, vagy hogy cr.
e fuiografiikkailir-mlUul/tiLl_k«rlllt<kJk],
| Mindnydjilban e » a 11 p4 r » • « m e TMl kifejem: lo >tép .«sy, le ugy.l J" ¦\'¦ jól üoMolm, Boks^.fx+ífjAjWtó*^ vmi, to ixeílerodu.1 rm, Unt.\\mwt*i •tl>. «»b. — Nem Ugi4jok,-liogy M^Ujl-íégel nem ntlnn nehée kfll0n1ios.eii lnnii^ 38 n5npk kDlönbösu bókot mondenl anelkVl, hngy irigjBég no keljen a »irig kiilyhoWI," In.gy f»cliúl>a ne jtumnk mKvolttk • U»,ík cg^niitiisl, nem tegAdjak, hogy míg »«k»V. lebli ezt tenni ekkor, htvut M Ekeink egyr , ultul, hosy még kSlterainjekot i> irjnnk; ia iiu^kivánjak ul< hogy, htmik vjaki-rf nJt» mngit ni ily hnrcttleii »eJl»l»tt«i^»*f gesso heroaleeilog *• ¦ le.t«»Jg»« »«Ky/i\'«»!í: kedö oiu.lii-máiiítoak no adj* f-l • koUne .tetőt. Ha a 38 nS küiQl kérde«ti»k «VwH-
I iiól o YcrickrBl, tij 38 ittT«»»tot nyrr.iink e;»irá|!ótba\'di^H*%rtirU;mer8h;S,..do.?.^ tnkrrifcttS^nf\'joTlM» kohliiet, M ..(*r»»4. köiömeg kBv.>t Iraínyí melleit, —:hi»elg*.,
bók nem p>loll«(J«ki-irgnilütol»«\'e» .i--—
weginyeegct. " . . - L^
(Yige Ut.Í":
TD"35 31»3HS "~\'3EC2Cit. iá" Ö3EL.
_ sdiaaja... BBÍI»apall«ka SO f.kn 10-80 filbo«dA.,
paraa 48 frt nAaaankent
-S. .iakitakb.il - t™í. 8 r.i -19 -,T""^?í*
Uebíller) í" f«bér 7 frl-Dírl — kr. BalatoaoiellSll birok 1883-is 18»»-lki fakír 13-16 frt. ak.inkont Vla»B 90 frt - kr. KJ. 44-46 Bt Ks-JtaBÍireo aJalrJiraVa 7» IVt - Fobír ronjy * frt 85-\' f\'\'
- 36-fa, fctetAä 4 üt .
Inkiab^BUl.ro.-\'M.n"\'*; "a?"* .T ,,\'„-, T
JSÍ»kÍtS-"A«* rá"—. ""S*?\' ,*H™k \'•>MU:B»r»bb liUMMt »II« r«ai4lb.«,. f*
d4kMB«TÍ Jahna, rwrtink »ir ra.jdn«n-«tan Uirilli>"»\'lll|Hi>"\'r ". b.k..T«or ki-
barn.LardaBaSalátánkban Irányadó Icaa. Jelenlee; rein-IUI [liillaaliBbialll «• Tarja a kaBnljBrí re.« ragyj.t - . ¦ _
Jdnreffl Arak. alaA-araan-lal mérőként a helybeli
--4 fW I», K.kortosa 84-*»
¦¦: (ne 8.a*-:írlBjBeria»isbaa Tali, 70-78 fontoa s ft AO -to.\'"—\' Zab 48—47 foataa 1 frt 70 kr. VolafeiaKnHBB-reBrlirt írt 60 kr. — Pnannly fehir < a M,tarka l frt OTr. OáM élal reada 8 frl 20 kr.
Al.-kantisal piacai irat; mart. 30.
Borai ItarAJo 13 kr. Lencse Hősei* 8 kr. Dab (teiefa Ofa. KBI.B Jtoa. 8 kr. BttrgaararairSja BOkr—l fl 10 kr. Marhabna fanlja 1& kr.\' Jahhus fontja ,10 kr. rJarlJB-huB fontja 30 kr. Saalonna mafliaja 88 frl — kr. Zsír rontja 43 kr. LAnglIaal mattija .11 frl — kr Zaoln. lyeUlat maaaAja » IYI - kr. WajaHUrt fontja 8 kr. Kakaricaallaál faalja 4 1». I Árpadara fanlja « kr. Koleakiaa fontja B fa. RiaakaBa fontja 18 kr. Faolaj fontja 60. fa. Repeaeolej foalja 81 kr. LenmajolaJ fontja 40fa.tJjbor-llnsíJe I0«J. — Óbor llcaijo 30 kr. Pratl Bőr iteaeje 14 fa Ksaleaar sor Itoaéje 10 kr. Gabona-pAllDka Itcaéja 60 fa. Torkoly-pAlinka llcséje 40 kr Saflra-pallnka Hasija 60 fa. Nyara faggyd moBBaJa 16 frt — fa. öntottlaffysya-gyortya fontja SS kr. Minőn fontla 84 kr. Siaapaa foalja II kr. BÓ fontja 10 fa. KeaKnrfa Bla 0 frt — fa. Fobafa
8\'o>6 frt — brj Nyerefa Ula 6 frl— fa. Foaein merője 40 kr. Haina räaaBaJa 0 frl 80 fa. Bsalroa m. 80 fa. Kender.fonl|aöO fa. Len fontja 60 fa., ,. r:
fjéről ptíttsárf\'lywra utüirt.^SC.
(\'/. raetaliqaas 66.10 j D"/o neme. [«älcodn 60.DO; 1860-ki álladatinl kulcson 80 80; bankrénavanyQk 7. 03; h\'lutíntéaeíi n-ósn-vónynk 165.80j London 132.80; osQst &gio 12g.50| arany darabja,6 frt2Q.hr.
FeUIS. iurk«iit81 Wajaiia Jóiarf.
iL X EH 33 E T L! S 2ES
Legcfaélt viszon a WilMo .. j
Nagy áNesMiStcte
¦ ODEIH LAJOS eMés lugtiiiiyiarti gyári vMzwi-nuttalrfbaUt, Bécs, TuchíMÉiín II. tz. a. Urak, hölgyek és gyermekek számára, hallatlan olcsó árért.
[ faaa- í» JteafaUrt kamaia víílaitetti, a totóJUloll arak tteoayára oiKUaloüS <gyeMt nzjt&ra mjak, éa a tenUaiaa - \' - \' ~ yejdaJaaeB, a vára&azAssal tBmáfataaea raeafaislalaa, tFa|esttMa«a. la^t Eseiyda a tast*
[taz am áüiBaa. vflsazavéretsc&.
A vászönnemek árjegyzéke.
Bs&bott &r&k, mtVg iamételadók- és kereskedőknek Js.
KtlR «rHflgtik. legjobb kézi-munka.
I Vsi^fariala -riftMa-loffol., S frt 60 kr helyett 1 frt 80 kr, tnoa BWllel 4 frt 50 kr h. 3 frt 30 kr. i ülaadl tizf rambargi iugeo fl frt b. 2 frt BO kr. Fi no m hoUnacti »i»»on-ingek 0 frt M) kr h 3 frt. _JCÍBQin_nimDaryl ^énebbat tas«k 7 frt 00 kr h, S frt 60 kr. , Laaíiaamabh rnrahnrgi ingvk, lsgnebb kés]-mntika 1 írt h. 4.50. i IwrOn. Wlfliai tiatíBt-TiswabtJl 13 írt b. & tH 60 kr.
Fehér fajaáfiís aiW^Iiilft^.
Vrir4a«*k. laUr aairtiatMl 3 frt b.\\JH t» kr. \' .Ufflaaaaúbb. Owsoia tlirtiiigUn 4 M-«S fa K S frt SO bt.
LBfiiUbfa aiVata aataai lnf«k~4 frt50arh.filrt&dBT.
Tb« attaa* *Urittt^>&t«k * frt «0 to b. 1 frt H fa. [ K.wa. fraa^taia.a.íb-a tetiat-.&*eh fl ftt A4 fa h. 9 ft BO kr.
Ll&i* í&t^iif&rcAlnttk, U&zatatibb & frt 60 fa h 3.20.
BaVtaÜtflfittk.
rl^flÉáttOh\' tí*ÉŰ Tag nuntaitt, 60 rff; 60 frt fi. St frt.
T1^<iim*k^Utotno***f&t*l,6Qtith.tl frt. -----r-
,1 JA>yájM« MiakaWiiTljtV «twaatja 1 1H, l.tMl, 1^0, 8 frt. piM|^fi^«ÉiB*4tt •tutvauBbudSif;:fSttBeun> 2 fR, "íteo:----
. íbitiarl vjmUtauSBt\'^itkma^t 1.59, 2 frt ^
Kési nőhlngek, legszebh kézi-munka éa kézi-kötés.
VáujoD-nöiliiBek 3 frt helyett 1 frt 60 kr.
Finom eveiesi ingek, rincios mellel 6 írt b. S frt 80 kr.
Finom TaUaoaból, hurkolvn & frt h. 2 frt 60 kr.
DiTat-ingek, Iegfin. TÍaiónból ím kOtCEiol 0 frt 50 kr h. 3.3a
Cj divata névben kötött 6 frt 60 kr h. 3.60.
Entreaia, nj diTata, kOtolt 7 frt h -3,60.
Maria-AatiÍQÍa fili&~ingek 8 Ért 60 kr h. 4.60.
ViiUnria-ingek, kOtre í> fisom ralsBcieDDenael 1G frt h- 7 frt.
N&l-abdnadrága, leíjfin. ahlrtiaffbSl i frt h. S frt.
KSI-nsdragok, kBtrfe, vatsonbdl, 6 frt h. 2.60
HM^ «gi»6lHaykik. asgal abirtiBgbin 5 frt W fa h. tim
MfHJtTykfk Iegfin. faaUat-perkálbal," aaijtil 8 frt 60 fa. h. 8.60,
IHasea, guiacan kBUSU meilénykék 18 frt h. 6.60.
Franüia melláaykák. legfia. batistbol IS frt h. 6.80.
Fe^nmablKaienénybík, valói! TaIenciamicoo«t\' SO frt b. 10 frt,
HSi aild-bagvk, koma Ujakkal S frt 60 fa. 4.50, ö, B.BO.
Hol íodn^ingek, Bsora baUat-perkalbdl 6 frt, fi.60, S.&a
VásiOJvférfl-ptyáL
1 frt ßO fa,-1-frtÄO-fa, Ug&i*- mrob, irÍOTonbt.1 2—2.frt SO kr.
Kégtviijielések utánvét mellett teljesittotnck. JIelrendel&ekndl a nyak bősége kéretik.
,- - , - .J-W^-,„...............„ ...... .
g An <laU ^Central- Depot der ersten Leinwüsche-Niederlogo des LOTÜa «Modern, Wien, Stadt, Tuehlauben N. 11.
Iliié\' i eilégll^;
30 hold első-rsngu-jföládel.
Nagfy-KanissáhSl nem messze egy élénk kia ví-rosban egy vendégfogadd mindennemű; rjf^rae\'i^ mel-lék-épületekkel, kerttel és halao-tavatünl s hásiól egy negyed-drányi tárolságm esB 30 hold birtoklsel; .ItO-lünöaen serfösönek Qjánlandö^&xafaad ké^iSl\'elédd. — Minden köielebbíWajdits Jdzsefkönyvkereiikedésében Nagy-Kanizsán tndható meg.
MIKOLÍB0H SAMU
léiykéBész,
OLAJ-, 8Z0BA-FE$TÖ és MÁZOLÓ
Nagy-Kanizsán,
elvállal minden q Bzakmakba Tágri munkákat, a legdíszesebb kiáüitásért, valamint jutányos éa pontoa amügá-latról kezeskedik* :i
TAPPEDÍER M. Bécsbén
ajánlja trC&tí tapt tefaeatlfeg ktrclt
Feíis-r Glaitapoldfliajrefaaer, Hvearie 40—űü kr.
RA_Ri
n rj h w ™ »
Varba vSalal kituno „ W—80 „
n n mint a bordeanxi. 70«-80 „ „ „ a\'rebini .„ 80-80 „ Hordóval együtt ttkoja 22,24, SO frt.
Ki tan A pt)i>s$k.
aSaavaMia^irrkaMr-raJaai^MMI 1 fivog 1 irt 60 kr.
AasUltawr 1 „ 1 „
a V. n 70 „
a \'/> „ 40 „
Aa utóbbi Yj üvegje 40 krjával, PiüTo név alatt a koreake-delembcn ígealiedvelt és keresett,-különösen kereskedők, aukrá-azok, vcndáglusök éa caemege-oralök réesárűl, 11
4 tucat rnegrejidrrlesBál, 4 frt 50 krjával, árjegyzék bér-mentré küldetik. Iríegratoelesek a péna beküldése, vagy ntánvét mállott tcljesittotnek.\' i if —...... \' (i_io)
IjO&r Egy iflu franezia-nyelv tanitdnő, r.flyfttelt reaáte&ezSt, aiánlja magit a a
: WajtJrte Jrásef IdiryvkereskedtV
-! . , <St Ifc Ua. aiA. dal atTÜMirt.^li^tmja^..
¦Ur Ttfr 3- O. b4.al r.törV..lItaI feUaUli « . raaSgrd STA l.?T"-*^*\' ** ^^™\'MaT«bb-r^r^-luir«tíllk.
i\'tfftjflt««»« *áa"„"^l»«ti *> rrtfaoaal kaadiik 8a ¦ .aljakat
imt-eSKO, .ralnla FappaTI. rajririJ»riao. n.n U: baaaallihatók arayaa tAn. «. . raaioi >aaaabaau; .
Ms a^Uaajaanll laaM, ftf]
.- aväV""".A Fa,, füa aaij— ^ .«htm, . u.(u. urueaiano latjUllll.rilnkal aJrjka-aiaaiTitJiya, Van aajrabb bal
^"tÄf*\'** «flt»ol.l -lb - Í.ll4a
latajt •> I stall I aairrli aatnt am aaM l^kit^u ,
^aa(Í»llll l.|J Jfj <ia > «t IS kr For«.>iSjM,l0 fa. Faf-por 8Sffa\'
»JI«a«ja^* kala-nyilatkoMtok, raelyok ,gy,k. köveik.-
>|T sa<|t*g a Batabiilatfulartaaaara, al« "" " r^aajabb baj kahtkaaia.
aáraía; ea iaeg. raodaTaoabaniak :taar ebofad:
w fogfájdalmak.
•\'Ízi.?*\'*\'?* M *"» *«¦*»•• \'arUJa^oiatal
**¦ ¦ .*\'¦¦\'* a»»««al anu luuwilnl faadtn,, .1, B.l.«. lici. rarJSttaajji,,ai)aaaj. aalaarrlnt ayJrinoB ko^OnrtroM kljel.nm, d
FASIIOLn IJI\'ÓT .iíííí. aBataaSTar-ttaajaanoB lUcabn.
Arany- és ezAsi. íérfl- és Migy?
a legújabb éa legiileleaebb páriái minta szerint Btallitokl
hihetetlen olcsó árért
H08BZÜ DBI. A, HŐI ÓRAF^SCZ, JJpr. aaOit, a^adajp.. orairc,,,
\'¦¦ v*BT Saua ararr/njaL atfntra. 7, fl, 11, IB, ,16 Irt \' ^ ¦ \' - -BOVTD UB1- aa SÓI ÓBALASCZ, lBpr. aaSál, aoadAaon aráaranit
vaiu Braaa arasrnjral atfatra\'4,- \\ 6J 8, 10, 12 frt MELLTO aatr FÜLBETALÓ, slraäa -malaBT., kS «an *T«aiT níl-¦ - kai, «aOalbin ran Bau. araajaral iUatra, J, 8, 12, 16, SO ft ÍBE1I, laprr\'jrtat TSniaiaa araajajal itfitlatt, alraa éa anaináa.
S8U WSJ, l,J^0,|,«nl.! ¦¦¦¦—¦ ----------
BZ1VEUSKÉK, ISpr. ia\'íat .T«|rj anaaaraoy, felnyitni >alo «üa» v
aomaaeaoBoU 1.60. 2, n, 4, A frt "FXŐIKa:aoUUOir,l8pr. «.«.!. ár,„y\'o.T. «an Brau ^anynyal it-
OO"*™1. »5\'- »«¦«. """J"" "87 8rn„ ^y„,d arliitva, atraa 4. aoraincBOBotl. kurel 1.60, í, 8,\'4, 8 frt;
GVÜrÜk íSefejrtg. S»»B araaynyal .lfnt,.•, .laia éá íomaa. "WA, törökkel |, 1J0, a, j, 4i 6 \'f^, , .
FECfÍTGYOBDK 13pr. .Blal, Braiynyal itfnlra, S, S.60, 8, 4 6 frl -~-»T^.íaf««»a 8.80,4; 6, fl, «, 10, 1», 16 frt •"• 7
™WTOfó«iiTAi, - „,iy , uMkb„ dkrtn^., „ju.,^
TNOAÓIlAlf. aindM nana,. 3 url jdtiJlaa aieUeH.
"\'S" ,,í{t-í*í»« k\'P"»«- - EabUrak-raÜUT. lé,^ -•¦¦Fl.allllla*.* l«ÍP»«loaabban taljMlllatnek, uliÜTellel.
\' . -From Fai6p,- \'
> i .1 SlrW raljtlia Hobanmarkt II. bb. a. Bíej. - 1
P—lt
Cs. blr. kisárdL ezab.
WajfBt, JíJzsef kiadd-, Jap-> nyomantalaidonoi H™
logujabbs legjobbnak eliímerf nr,er~
fogfájás ellen,
Kaphalá fi-Kaaliain: Beim J6«aer gyógyaaertirában íg 1WaJdiUJíaaéf kíaJvki^kWWéJ^.- \'
egjedttli feltalálója iflRÖK JOZÍSEF ÜÍBS**i*ú Pesten, király ntjaa 7-ik sr. a. Ara egy katnlyáaakl «, kisebb 3» kr.
i BIZOHYttvANk*. Alillrlak, midOn jó UleklBaierallel Ll.onylljoli, hoiry peill irydirY.
lurl lakoB, KtrBai károly Usarainjst nr ajanlatára oly glkernl baaanAl-Ink; h^y hliaiiiHalb 14» Ma kinti foofajdalroalnklir rn^Bnni.incn\'.-fadl lak - naual. JA UlaUw>.reUal aJAnlbatJair it aUadjmk tJglM-
.makban.ia/anvedS maa ambertAraainkáab |a. 1 \' \' ¦ . - ¦ ^ ¦ Kell Sarkad-karcBstaron, 188B..Jnniiia 18. ¦ ¦ \'
¦ VAjJOA JAJJ08,
. \' TÓT MIHÁLY, \' , \' \' ,<Barkail-katesitari lakások
h Tiaitelt-TOrDk Jdaeef nr 1--------
raejpriUalra, tÍ|to klbnaatiaiioi Mell- foVÍriooil; \'dlPa klbnaiakor a ílffiT,rí,",° rtorKll ., fajdalról* raoBl i mAr.tfakaTtobbak <B kUllbalallanabbak lalkk. ml( T<ere a. nruijrod által faUaUl| faaBBl-TarkAkat prihiltani ia.,(,:AB!ahbíl euk kettl!nat^kltaí»aáa álaands\\ólt .arra, hogy engeiael.feaíaJaBorault tigy látaalk il^tMMn wÁsvubadiraun. , D« nem "akénj bánon rajtára alfaj klB nAaakln. I\'nehamttloo Baj. cb 4-A.°l!l vendésl3Bni mindnyAjia bálafal <vaanak. allalTEl.B.-nraaiff.d iránt,
ront beeBaalalalraánja; klnoa fljd^nutlil m.nla|ta fasz Hket , .1 Maradok aliaatoa llaalelSja- . ..Jin: 1 °-
~.:P«at, ÍB08. daca. 4. .U8áá:FODOI1 IBTTAN1
-TTnnÍB\'aA\'n •-......... u
Húr-Kanizsa Hatodik évfolyam.
Zala-So
13. szám április 20-án. 1867.
Ismerett^esztő lap
S^AJiodáloin» kereskedelem, Ipar, ga|űászat, .adomány és művészet lüreMi-
\' \' \'; Á|C)étfiSs^B«zii :
MlndűQ. M I -?d, . 10-én, ?3 20-kán
SsES^&ess&lti- liwa^ft @a IkladUs Iki vattai !
W-ajdit3 JOSHEF - !tesryrkBfftSBkíidiSaibam,
Előfizetési felhívás
~°llii$iiy
totodlk évítolysBáÉmak .. i • második negyedére. Bizstöminal fBrdrfnnk ez- évnegyed kezdetén- közönségünk áldozatkész pártfogásához mely jó és roaz időben egyaránt hathatós tamását nynjtott csekély törekvésünknek.\'
•• Most, midőn a sajtó fölszabadult lenjügzütt helyzetéből, midőn az eszme szabadságát nem gátolja többé tényleges hatalmi önkény, tetterőnk uférőreébred, hogy vidékünk érdekeit annál tüzetesebben fejtegethessük, annál hathatósabban képviselhessük., .i
Tömeges pártolást reményiünk tehátelején, tetem.esen le-eM^imwSöSÉeiéiiíf mailéit, hogy igy lapunk\' kitűzött cüéljának minél tökéleteeebben megfelelhessen.
Megkettőztetett igyekeáettel fogunk, ^Jnuakához, bízva polgártár-, asunbieUteagyántoUtásában, s ugy hi8EszBSy4>o^«a-nj-korszak, mely hazánk egére felderült, lapunk szellemének is új eTctet kölcsönöz.
A Zala-Somogyi Közlöny előfi-cetósi ára ez évnegyedre csak 1 ft., fél ávre 2 ft, egész "-évre 4 ft. ily vadóban csekély anyagi áldozattól, mag- vogyunfe győződve, nem fog TOasarettenbetni senki is, ki vidékünk erdekeit kpunk által erélye-kon óhajtja képviselve látni.
felelős aserkítsto orziedó tulajdonos.
Előfizetési föltételeit : . ]
I Helyben házból hordással\' ía rldckrc puilán kÜldreJ^ Egéss évre
A SBjyy-kanisis&i öesses\' k&th. tsaÉBíiéseMkú9t ¦ \'¦ aévöalő-főitek $ vallás- és-közoktatási öasgyStf" sjfr.\' mlnlssterhes.
Nagyméltóságú\' bárd; mélyen tisz talt olaitstar ur, kegyelmen urunk! , Aa. LÍ;Hm ás IslkeáVláaiuiatasatoa. érzelmei átallották meg\' .kedves .hasink ssebb jövőjéért, a_ közelmúltban levi-harsott borula^ .^vészteljes- r korszaka" alatt is, etidvs —\' covárgo "kebleinket, mídÖB saegérlak ad eredményt,mely-lytl >Q3 > lötea -mindenható i kegyelméből * fejeSskea \'„legyen" szavaa nemzet térvényéé "küzdelmét suntaiilé. :\\
Örülünk éa .örvendünk, hogy a magyar . kir. független: éa felelős kormány: dieső .kouorajábtur Nagy méltóságodat edd rz Eg w nemwt kttoohajtása sto-Ifént hazánk: vsllLe-~áa kBioktatáéi ér- I denie|jib3a--tltndBsie veséreUl. !__|
F41 érre
Énwgy.are
¦ i IA. - kr.
il
A kai kuéVöa pclllíorírf V-rsör t kr. . 2-esor G ** taluden további buktatásért fi kr. bélyege ulwleo e*jes bcikUtáeért 30 kr. a „Nyílt túrén4\' " petit Bor b«iktJtt?B! dija 10 kr.
Ámde: mi; kik a hon bzirétdl Buda-Péu!o1 — távoleső vidéken ad ur kertjében a nemzet reményaarjal körül kitartó buzgalom — a töri hellén hűséggel viazaztlk a nemesíted munkásság fáradalmait, nem lehetvén oly szerencsések: hogy Brbmtelt ÜS-vözletUnkí — a mély bódulatunkat Nsgyinéltóságod kegyes oüine elfe\'Si élStidval fejetlietnffk ki; aiért igsí-gaténk élnBkleíe alatt f. hé 17.\'iji tartott rendkívüli , tAnácskosmányusEr kon ssivtlnk legbensőbb éa egyesö ger. jedelme szerint elhatirotók: misteréit f. h: 19-kének, mint a tél dormces® fagya ntán á kikelet ujjéteremtö napjának alkalmából, mely egyszersmind Negyméltdságod védstentének névünnepe, helybeli összes kath. taninté^s-teinkben, hogy a serdüld ifjnnemse-dák as alkotmányos nj korszak hajnalának, mely oly soká sanyargatott édes hazánk fölött derengni kezd, ^t-szellemítő sugarait kegyeletes érzUlst-tel felfogni eleve megtanalja, hálaaiá isteni tintelettel Bnnepeleodllnk, aJ^-vöaUf fcáátlataattit Hagyiaéllnaáfuá kegyes-^sine elé ÍÖliraülag betarjesz-tendjuk.
ÜdvBsBljnk tehát Nagj-méltéságodat, mint a magyar kir. felelSs és fUggel^ len kormány egyik kitűnő tagját, a hasai UaUgyUnk fölavatott legfőbb vesérét, kinek nemes keblét a hazafiság és ügyszeretet szent tUze hevítvén, éber éazleléa s komoly tanulmányozás folytán nyert mély tndománya — a alapos ismereteinél fogva honunk szebb jövőjének s nemzetünk jóllétének legnagyobb biztosítékit a jél és korszerüleg vezetett nevelés- és közoktatásban keresendi.
Üdvözöljük Nagyméltdságodat a határtalan tisztelettel párosult hddolat kegyeletes érzületével, kérve a min-denbatát, hogy Kagyméltdsigodat a hazai tan- és nevelésügy félvirágzása iránt oraágaserte táplált szép remények vtdMthatáaára sokáig éltesse.
Nagyméltéságod magas kegyeibe ajánlottan BriSilUnk .
Hagymiltáságu bárd, mélyen tiss-telt miniszter urnák, kegyelmes urnnk-nafa
\' Nagy Kanizsán, mares. 17: 1867.
hédolé szolgái: KÖNNYE ALAJOS a. k.
a aa bmsot UuEri 6j tanildt kar.
tíiett, fulyé évi marczinB hé 17=éirfBl-kuldóll bzives Udvöalü iratát BrBmmel <és köszönettel vettem.
A kezeinkbe ismét ví^saadott közügyeink kBzt alig van fontosabb, alig gondosabb figyelmet igénylő, mint a sok irányban elmaradt szellemi érdekek fejlesztése, a népnevelés ápolása, as általános erkölcsi emelkedés előmozdítania.
En A fejedelem bizalma" folytán reám ruházott tárcsát, az elvállalt kötelességek élénk öntudatában, azon szándokkal vettem át, hogy hasai intézményeink s a mivelt külföld szellemi vívmányainak figyelembe, vételé és okszerll elvek alkalmazása,által.tőlem kitelhelőleg megtegyek. mindent, mi hasink elmaradt mivelődési ügyét állandé virágzásnak indíthatja.
Az összes hazai tanitéi karnak e nagy mnnkában kwálé szerep jntott, s a midőn annak hazafias szellemű firadhatlan közreműködését minden körülmények kBzt bizton reménylem éa várom-, ngy lehetnek meggyőződve, hogy minden hasai e igy a feanísaai tanintézetek s testületek érdekeit is folytonos figyelmem kisérendi, mit szíves üdvözletem s kösaönetem mellett ú üdvözlők tudomására juttatni kérek. — Budán, 1867; évi marczios 27-án.0)
b. EÖTVÖS JÓZSEF, s. k.
A vallás- én kötoktatAsi magyar kir- mtatssternek kegyes leirata Könnye Alajos ; nagy-k&ni2B$i gyranaaiami és elemi tanodái igftBgatohoa. ,
ö császári s apostoli királyi Felsége engem \'kegyesen a- vallás- és kös-oktátáai Ügyek vezetésével bízván meg: a kanizsai gymnasiumi és elemi tani-. >Vái \'kainak es alkalommal hassam iu-
BSinden igaz és ha magyar embernek legszentebb feladata ezentúl a magyar alkotmányt anyagi és szellemi erővel megőrizni.
Annyit tess ci; hogy
„mintán a magyar felelős minisztérium által elhárítva lSn as egyetértés és kiegyenlítés legfőbb akadálya; as alkotmányosság alapköve lé van téve; a jogvesztés elmélete el van ejtve; a jog folytonosság helyre van állítva; az ösz-ssas birodalom biztonsága hazánk önállóságával össhangsásbsr\'vanhosva, » ennélfcgva ezentúl ajögíí igásságiko.r-mánysata leehd a közös; eredmény, kö-vetkesík, miszerint a magyar.felelős mi-nissteriomot bizalmas egyetértéssel, és közös szeretettel támogaSBut, ha mind-azoknákállandéségotakarunkszerézn;.\'*
Bizalmas egyetértés éa kölcsönös szeretet nélkül hiányol a társadalmi élet össhangzása, hasonló es állapot azon s&lyos szenvedéshez, mely as élet szabatos menetét fénekestől feldúlja. KB-
«I MldSa eme helft jrdekeiabrft TOMlkos4 kdttSe öklrstor n ^TáBaast L&pokVbjl BKOetBBf*fliikb e árreuiBk, egjaUal mi tafab oHshci njflliuult kSe-drdeltiiltKeBvt ?kAjt)nlt:3*leuü, tnelj un tuidpolsirl d&Htbeq SHpoAtowil: VajTrJtiatgyaillwtnnkiietr fSfJBI-- «pulpiti». íorou tewllkkel !tf
l&lkiu? helrkeü L a. btottmiaTnnk 1 nlak?i s üko-eeifbtt ftUlriil Írek bekfllAeWl hitirlAeJé rafea üejiif,-BT&leéUec aSbí Jelét muUlksaU\':eredHeB7eU^
L. iflrM «¦ «r<" rta»k.»»re» «,-»»áT
«reTl ktaninlSUil Isr Mkrotllelirfre atare .kel-líliV W&akalrlnv « kSeektaitti aioli Ur. ml-, attvtélhaaal fabtleertaljeHír vkmdBtolt kiretmmte*-. eot mlelttb J4mlku«iil As UI «(UH
Mőíteetfei péttiek és - -blrtjeíéselí,: -1
Bg7 bshrtáa a Ltp caoll«cil tar ta Iáit litetS
k ö s í e si é.B y e li, , ,.
rnlnmint ridekl lereldt, b?rmfiasvs a lolAt!?aiveÍ!Ul»e koldendűk haoy-uhizsaba.
vetkezik ebből,\' hogyam. magyar mipíé-terium eddigi és ezentuli alkotmányaze-rá működésének oeak ugy adhatniál-landd szilárdságot, ha: a Itasa.keblében rz annyira megtört hísalnias egyetértést és kölcsBnös szeretétet magunk kost djbél viBazaékmatjük , egyevitciuljült a azt tesszUk alapjául .aa alkotmánynak. Ebből fog-kifejlődni a nemzet és kormány kost asSkaégalt moa bizalmas egyetértés és kölcsönős szeretet; mely éltetője leend as annyi viszontagság .közt visszanyert alkotmány megszilárdításának. *
Fő szükségjet a többet közt e sse-rmt az ts,högy mind ás, fl ki e hazában becsülettel élni vagy halni akar, legyen, bizalmas először önmaga, aztán honfi társa és végre kormáay hatósága iránt. Állandd és hü szeretettel viseltessék hazája s alkotmánya iránt, tántorithat-lan bízzon az isten hatalmas kegyében; ki asigaaságuuk oly-isayas gytí-zelmet szerze, eásson a basának ösz-sses képviselő testületében, de legkivált azon nagy bölcsben, ki virnlé ifjn korátél a jog éa igaaaág>!rt kBzdre, most dicsőségének tetőpontján ül; azon ál-lamférfiúban, kinek bnloteaslge, jé-santágaés értelmeuége előtt más nemzetekkel még fejedelmek ti tisztelettel hajolnak meg; a magyar nemzetnek diádalduB atyjában: Deák Ferenes-l«n, Zalamegye szülöttjében.
A ki ezt tenni vonakodik, az nem mélté arra, hogy a\'Amist kebelében, egy alkotmányos hasában, -mint honpolgár eltüresaék, asámusás legysn annak 7utalma? ¦ -
Mindezek ntán oda járul legforrdbb óhajtásunk, hogy mináoá, de legkivált Zalamegye közönségének émdegeU egyáltalán Deák Perones .«sélleme, hassa át, s es legyen ason sarkalatos elv, melynek alapján .bizalmas egyetértéssel és kölcsönös szeretettel támogathassuk a tn. felelős magyar miniszterin mot, hogy esental a társadalmi élet öszhangzásban kottnányostathas-sék a haza, nemzet és fejedelem jövő boldogságára." .....
LeveleséseJc.;. . ,
\' Peal, 1867. apr. 18-*,
Kel ksmlmíny által aeveastssek s-lelta pilUnstbsn a favinjri élet taoaxisatsi, Sxylk i koronását, astatk a szabad sáJUw-T. olvsiiiuk kszlt azok; Wk tSvsrwB.IsV pokst is olvasnak, U^iák-\'asfat tóf*-silladést, a véghfltetlea-- |napa <MMiVfa>t\' mani akarást, mery-ltt BirtdtmWl^íisiTal rsinid. A batáke-aanlitsrtíl=s«#4V«rTai átobi varró lánykáig rfatlen,_\'kl. *?**>r?-\' Basáira ké«tt_Aj^esirekbsfcer«í:aitH eVfíojt lag Hf«JI»^sa}l*iltó\'\'I»*«i^ át\'loT«ij«^olt»é>éb«a,«zt&r«*>eirrtJ ri kSnt&iét es bipoi^iJieUáiSrfffn&i:
ei • yitgy ¦iMl\'Csy(p«»M»\'tWiitt stUftaMjwD togjbir\'Bll\'UvOl «Viirt\'WfíjfHt Umaghet «á*»4Vk«»«*i^I^«Msg iaeU\' péttiá embtrek íwm táuJssfssliMMlas\'
adlak tudtára > vlilgtuk, hogy «k ¦¦ risk a korooésáB napján? Ea valoealna, bőgj a-ÍBJfair%Bnyabb impjsámos 1» ekkor egjgijj
e^f»Mrj\'l>yeal) naptsémOB il akkor NSPVsassá
a>réeg<ie7>k »« ««r^^jffS^;eZfTri MkfS^iTl_dUGi>U|kor . dubs fog bela-
eroagógok ra-nanoi-----.. „.
¦a *rok~ttto»«i hasafies^aVoruiiBiWiw-
Aa Ipamsn* réaaár*Miettenl5>ttrgeB,\\fcf;. gél, kéaaalMia molSlio»il, kooaia^rikf iiyeret»aljKyárték, «»•.boklfiaac.uk, ris-, arany- és l uat-mSveaok éjjnbnappai dolgos; H.k, éa c.»k egy esaoie, ogy «6.1 lelkeaiil fiket — a koronásáéi Caodálates rjép ea a magyar nerasetl \'—Mey-nenria btaa^yee-aa rdíi! maja., jenias, jnlies-vag* >Aaratnj\'.b^jiapba\'o kes»Tlt!loter , I u iiLBgnTale"dipfoéá~—"ugyan kl innnrr-
^3t^i-WfS-*|S*t-\'>í>-"k4r-lí<,\'I\'*I> w.Bi«.»wiji UUjIk^bory a nép forró vagy-
-w«lj\'c<^e-»*,%^,8»lí,,,**iríly\' °"m*\'
gy»riik kiríTyi:lariaiaWr fog megeakodiir ,a 6*jk\'releo nsvér* —-aa öeaiea népelSIt, hogy aa ersaagallntaéiiyál, jogait és ISrvé-»ysA aérladaStM IbaleUthsa tartja éa tarthatja. . _" _ . _____ ..........
~ A aíasik körülmény,\'" mely napjainkban annyira f.itana a aaabadaajtó. Hasa év obV\'neaiirtató rianására rasgyar kSaánaég i-s\' kehe\'eem akkora mértékben mint most. KBlanOaun a basa er éta minden vá 1 tusa-sokat\'ayagr*Ltan;és Bevártaiénál ét éti a a megyáken mejcbaaaeodott, aa a - fővárosban •Ifwvc^adauU.TiaJralrokraták, ka kissé letkifamere\'tok esipkadéae ia huisá járul, raltente félclinskat állanak ki; és Batly as ortraaláirak\'ketTécfcébeD, vagy aa ártatlan •liléitek .hétfqaaériáoyoTlorkáUn éa a Lássa. Wajbftagkaaéteia nera asenvedtek any-nyi,.k.int és ^gjfitralmeti mint ások\' a aaerericertleB emberek,\'kik, rabat a a&abad ílvn Tápok, nsmcjek" atfndéi raikkéttjl, lis-nem míndea betűjétől,: konya ríkat, álláaokal, nyagdijoYaV 80l\'Teién~Íe^ re.^lk*ak- srita^ élálka*,|s féltik. . .Es us.terméssetea a tja,eb ?4. ticbmerling kor kripta cieiid>»üga (is rólbadaat Ulataat) politikai életéből-aa Andrasay féla zajongó, eleSaes\'eleven ifja \'tótba-dobolni nem kis Irata, a. kényeimet annyira megs&okott apró sssróoatekaaki.iaoUwg aarkl akkori ssol-
fálalal J meÚetCia-.aagBji^eUaraél, .bacsu* •tét és lélkiumergti\' titalaságál megtudta
&risnil. .....
Lehat, Vngy a Mrlelon eaabadiág miatt eaj-egy\'ii^\'jaeaaaa^ea^.a^ vtast,
de. aluliban a régi reodasar emberei iránt a aajiáv rtagyoa is kiraélalcs. — leljeasegajel J néni gy»kvnr\\7*:e beássa politikáját — a agy látasrk,-érái a\'aaj^r-tirrfv Bírálása\' sokkal magasabb oaétokat (fis V lehel ¦ -¦ L két kaVraraa^yen^ kirfll raiadea ssoesu-aa&\'oaakaeca .esfflmk, a aeav ia^gea vaa mit
nt}a;
_-r<btar«|aakxdai*a«lal aasaa
sutra, ha terméaJJksU&vd «\'béa Is tár-e*»ia™hr^»is1qeltii.lik. \' \' beaítalaesliás-akkén* terté-
una
iü& iia&aai&tâ.iiijx&fJf**-\' ^ í
nA»el«3 Biaer>sií4U(i1^^ —Iáten sextaégével— abistasUé kWaaag
l^öi3]ko^S«a^oÍy aserancaésiuV. •iWllsm^W >J,lBO,0ÜÜ frtoyi alspteka-jssssirUsatj^av ta^lnjraOsi^^égéa/ a ma éa
ve^ arra^aaényt, atsly » retat irááyiban a , iWaf\'ih ¦asiM^agTs, «.aaasM.ajvTe-\'
_ , diju*. logf iMia-;
l&Ám-Tfa?WDjeT*m&iiyt n^elybe ufé\\ ró* íjstMitatneb, «* «»etbaD a fdl aam kÖTalelhe-ti: hogy a fölösleg neki kladaaoéb, kanom es a társai.ág javara marad. Ka által — nyers* uitiny enetében — a fai z rondea díjnál kisebb dyt fisetand már a követkesü övben, éa ávrol ivra, ha a bistuaitáat fvl/tatja éa ha -fiyerftmóay Usa. v i. :•
Egyelöro :a falakét illelB nyawníény-rérjz a tiitlft nyeremény 20?ye-ja Uaz; a tÍBsto nyeremény pedig ekként .llopittatík meg: a jégdi]hiudtelbi^laTonatn«k; I) a kirOaaae-getc, 3) « kárfOlTételi kfiltatWak, 3).a keae-leni kfiltaégeks minők a jutalékok, biTatal-nokok fis«téi6i, 4) a" esen jövedelmi ágra esö *dó, 5) a kötvényben kitstt illetékek. Ab esek lesKámítaaa után fenniaradandá tlsata bÖBsonbok 20V0Jn vogy la Qtöd-
rétfie » kértérileat nem nyert biztb.itotl fe-_ leket illeti, i aa általak befisetelt dijak arányában fug köttök felosztatni, vagy Is mííit mondtak, mindig @ kftvetkrii évi Jdg-dtj Lla^Mbe E»etQ4atai.
Hogy pedig ai illető biatoaitó Felek istud-haiták mennyi eilk ,rájak a iiy wemdnyböl, evenkiot rt.wIaWBtimata^ fognak a jég-üslöt eredményéről a fcüsdnaég elé terjeoB-t«ni, melyekben pontosan meg leaa faatáros-T>_inijuia bialoiitoil felaket együU ilUiB nyeremény, mind azon rése, mely n befiae-tett dijak 1U0 vagy 1U ftjára esik. És bogy e nyoreményrétxre minden biztosítóit fél SaVimiithatr "anuál fugTf mmcHiftfl, mert — mint mondottak — a legtidtŐke már kiegé-^asitett, Bfnnél fogra aa ennek alakítására BsabáljBzerflleg elrendeli *levonások meg-ssOnnok. E ayeriniénj-re kilátás lehet nnuÁ) fbgva ín, meri es ujabb kedves-ttoény bisoarosati noxyobb elIrrjrtlésC asfratend ajég elleni bliloaliáaaak.
Haiekát anagyobbodél>*vétulek a aseren-csdb Öxlet fulytin a nyeremény is nagyob-budui fog^o biiIo<ilú fél aaíntén mind kere-aebb dijt tizeteud a jövfl évekbdn. é« pedig nem caakaaért. mivel a felek a nyoremény-ben ¦ réaaevttlnek, hanem mert a kDailaaég réaavélének novekvéM autében a. társaság njakban indíttatva fogja magái éretni, hogy bistoaitott teleli több kedvesménybeo is ré* aaealtse. \'
Ekként btslMllott feleink, mint ajégifsl«t nyereményéBek-outályoaa. mint aaeroaabk viisooyba léptt«,k láruwágankkid. L via&ony mf^erfisltéae pedig terméiaeteoen maga után fogja Tonitl, a t&sosstály Qslétének U nagyobb kitetjédeaéVa mi majd, — fSkép ha a iairetrtfafl vliaírnyÍ6lt gátolni fognak —t.ly-lielysetbe juttathatja társaságunkat, hogy> á liw ¦llesrl .^ftsiUioknÉl Is Ubb-több ked-^ veiményben réssesllse kOsOoségét
TiBst«le(tel maradnnk •t^ffUd »ig(r*r. ityaliaos blitoaiU lÁr-
ha^no istvXn, lévai henrik,
falak laaiMfiikatU *gl§to~t&iúlateSkek
bntositiaok meg-bog, a jég elleni
I, arsnmlssl-i aaiffiuasa
maswaváir,\' 1867 apr-IWu. \' - Épen Kapesvárett Tavin, r«lbaseriálom as aJkalmat,»nnak mult évi dewrolMc\' 14-én irt l.felére st>lve válaaaelni., , . ,
Öa Wlébea 1} r» 1 eggr. jél iakoláaoUgra-kornok, Hro S egy jé magyar ,k«ayOTeselí),\' K^eay/aegédssérkM
OralaaUiljmmiiarleets^ egy.
rt.»ai»a. kori,. die^híCklkaok ton folsl aat .u
---tca^aetlkb7)a(^><,bbeh, araleek nevei-
Soksaof dgondalkosorn miként lebetstt, ,wa*j..es.mÍDdaB. námaa rjajajdonokbaá, kitti-
nH Morxel, jsely ka aagktég kívánta éaekély kukkal ralUmair) autlavs\' Vali\'Mpei,
•íir^>^t^aS-
ssatsfi i
last, ante,
tokában amir
irat, irrJr, fWvasy<n|
itídntég kisebb namselet is eai
képei,
ssoyali mlndeiiek: tir;
n«a aaUtérdeailt, tile, (Leg. "A^iarieajált, bogy TsrVeaaetl
korca unokák liptak Mytkbe.
ln|ts»resJttí tók
flajtkaaéba /sTpiJlaaé,f7.: . ! ":\' uisvaagy mirmaeyik aagTobbeiaH
Váljon ki a bÜnOl ama dlosS 0s9k. ragy koras unokáik?
QyQkér okolhatjs-a a fát, vtigyflifa a gyO-bereV *ag/TBÍadkatt8 a lég«f é^KBldet. -VaíjoB-w nnokákjrf okoll^1jijk-e, hogy nem tíidnak fisalkbaf hastnló^ nagyok lenöí, vágjr a« oeöket, kik csak ily korce ¦ ulédokai voltak képesek aamaanl? \'
:Vagy nem voltak aa 5e*k nagyobbak, vagy mi nem vagyunk bünöoebbok. MegaDgedjea, majd eltértem a tárgytol. Ön egy jél iokvldoott gyakornokot óhajt, s kívánja bogy én ajánljak valakit. — Parsáé a betfl nyomásbos. stb-
Ha Ön csak: egyazar: is volt volná Somogy megyében, álig ha kívánná tnoat tStem, s illetőleg Somogy megye IQl ilyet. „ ... ...
Hát nem tndja Ön, bogy Somogy megyének épen a 976-dik évben \'.áptlH Iskolája ? Mert mondom, hn eat tudta volna. alit?hi
i BSém«Iu, holott) esobiban a gyeWySk Belle tt 1 jól litok. — Mr^nsk tudna ön raUmi jó or-voasagotajánlm^L^agye meg. kórom aaépen9} . - \' *• . POANOVICS P.
merte volna óhajtása teljesQlését épen öo-mogyból várni.
Mert miként ia lehetne Tárni tölQnk, kik 976 évig iskola nélkQl voltunk, s annyi s*i" aád "alatt mindenek mellett, épen es egyre nem Tolt pénsdnk, most mi, asoonal Önnek nom is iskolásott, hanem jól IskolásDtt gya-komokot adjunk.
Várjon Ön míg a 6ük atyja elQbb megia-aSeri, bogy a mostanság már nem csak kol-básasal él as ember fia, hanem iga- is ssük\' ségeltetik a gyermek neveléaéhea. Továbbá míg a gyermekben amas ige testté la Tál hátik. - Addig pedig nyo m t ásson ha Van mit, ssédje a betűket, eorrigáljon aat., majd ha aa apák minden nyomlatal ralót elvégéinek, s as unoka odabaaa semmi nyomta! ni valót nem talál, mojd akkor iut Önnek még a betű nyomtatáBbos is elég.— Gsak addig nevcszltao el türelmét.
A mi a jó magyar könyr Vese töt illeti, olyakat tudnék ajáblani, kik tőlem a jó künyveket aab titulu| olvasás végett elveaet-lék, a vi&asa nem vésették. Ua olyat, kit a könyjól vésetett volna, hlsony biaooy igen keveset vésethetnék.
Mai világban még mindig ba ném lelkéssí pályára, akkor bísunyosan prókátor, dootor a más féla nt o rttBak nevelik as apák gyer-raeköketj a midőn as apa nagy áldosattál át vitte gyermekét a tanulhatás tengerén a
Eénietíenoég aslgetéro : Oaak akkor látja be, ogy ama tanger mindent elnyelt, a mi •tntt ssigetan basanálbató Lstt volna| s hogy
Sérmekét vrró nevelte, datiea pénaea ent-rré, máa ssavakkal olyan emberre, a ki a pónat igen tudja ol h as o ná~t d i de nem
Vsssnáinr. ¦¦¦
Kéafl bánat — — «--aat mondja a
msgyar
: De mikép is juthatott önnek őssé be So-nj ogy bél kivinni gyakornokot és könyv re-séU«. ¦ •
— Kérjen ön esolga-bJrÓQak való embereket
küldünk egy pár snekérrel, kérjön megyei eak&dtoandidBiaaokat, !0 rendelkesaak egy, hajó terhével, ha aaekböl Ötven darabot eírisEj kap kedvesményflt 20 darab jegysOL Há pedig 100 darabot volna kedve megrendelni ««n csikkből, akkor 20 darabjegyzőn félül még SO di\\rabutbiirteflt iökatdank, mint rendkiVQli ludvosmény.. a aaflkaógaa-Utk*-parókkal együtt. . . ......
Csornsglásért aemoüt se kíyjJBpájik.
Végtlí h\'—é egóasen feles ereit Sleneraal--tnnk volna aasfiktiégssBsemélystttteleggyfltt ,Na AMvarhanf.*.;:vvv.y-. :.ímí
•Figyel mttteaae ön aköaunaégéf eaanntóbb amUsett, VörQlmén«krt aniiál; Inkább. mir vei , aligha, leaa alknlmok hamarlábail ily olcsó áron esenCsikkeket beeaeretDÍ, a mí sem adnék, ha neoaL Ttdna asindokunk kn-lylrt í tt q k ék tal^uegtakbui képest a legújabb díva! klránsJ mai aaacivnt hjból: fel-
*W^JU* ^ í)Q-,>; t-\'l\'" \' ^ ^ \'
\' A\'mi Oooak 3-lt pasasáét (nallbisÖny er-rOlaa Iob.( segilonOni, mtutáA eg? VbUki lalp^ aielteb> a\'.aegédajierkesstdaég\' \'éligbajo-
vrlrlelirwsJW BrmyH ay a menrjyf\'neaiganyrai ssSkaégea. — Pedig aat essk tudhatja, bógy .ések::is. rlat?n tesenttményeij, JA r haaafiasa esokrSlIa gondoskodnia kéli. 8 bogy mi e réssben igen kítlail kaaafak vagyunk : bi-sonyaígank Oibor gyerek,- Blai Perkó, Fá-blán.s tabbln kivű), kidOlt bedűlt kerilé-stlnk,\'!assnnéma ese kély lerbek: mely. lyok ml.|l birtokaink, fiai.rondáikat ballonul elhagyva, lassankint Ábrahám keljeiébe jutnak. f ^epW-astmera^B\'Vell ;grit sriegtnaént;
as uuiir,lép.ktug»,dboriftljo»idta;k aae-meim, bogy lépésnyire se láthattam, no est *í" "í,™ uP"Il»"»n> reigamro,, aat mag •laem bihetem; begy s - twj^rís*ro*á)baa1
^eá^rsomosyí hírest.
/\\ (Érteaités.) Zalamegyei gazdasági egylet résaér&I f. é. april 23*dn délelőtti órákban a költségvetés olkéssitése a egyóbb tárgyak elintésése végett Zala-Eger eaégen ígaagató válasstmányi fllés — annak bevé-geatével pedig asonnal kösgyüléa fog tartat--ni, miről 4. ca. egyleti^ togal!? órtasitotnek s a lanacakoSásra\'tiastélettíll \' meghívatnak.
Kelt L. Tomajon spril^inlÖÜ,?^_________________
HEETELENDyjíULMÁN \' \' ^^eMriök.
/\\ (Ujon o a osás.) Hírlik, bo^ nálunk
májúi bó köaapén kesdödlk as ujnnososás.
A (V tts á i1) b\\ bó títaa. értett -brsfe^goo vásárunk, némely tárgyra aéave) eavgséhetős -Tiii^.kíUimteati^ f faxzsk&fíL&kdfák A&suhar nem-árulók jó keresletnek örvendettek. —\' A váaár kűaepett randMvfi^nagy itavart oko-sott egy bivaí kisaabaduláas. mely a mnga módja szerint: tőrt/ atnott, a járókelőket megaa^lanatöBiB.i aa á^tti^Uikttot, a, |
rohant, d ajTot. \'BáelföslelTí végett T0I1 levő traiort. ^eUurgat8)y jca^kto^ait^ leheléit láncára keritéoL
= (A msgyei*bíVnittlra kÓsaQ 1 ök-nek) ajánlja Wajdita Jóssef könyrkeroo-kedö. dúsan fe Is sereit raktárát, melyben minden nj&bn ós régibb tjrrénykfinyr — szabott árért — faitalájhntó y vidéki megrendelések is\'pontosán és gyorsan taljeaitiel-oek. \' ¦
= (Mexicoiak.) A aaenesótko p&akőa-di csáii&árság néhány bajnoka. Kamatúra ór-kesett, ssegény fejek nem irigyiondÖ állapotban jöttek vio3s% ós Uesieóhan lóttökröl hajmersanti} dolgokat beasáinek.
A (A tavasa) kedves hirdetői — a fecskék — tájékunkba ia megérkestakj- tartós stop idö remélhető. .
A (L• S. IC hiánysó ssámaí.) A kiadóhivatal felkéri e lápok I. olvasóit, ha a mult 186C évi 6-és í-dik t^ána birtokakb^Q van, aalveskedjenek aat a kiadó hlva,talhos beküldeni, hol a featnévsóeH\' saámotc példányonként 25 krjával kössöoettelboTdltatnak.
A (Zala m egy a i főispán.) Erl^ea ültünk, hogy mólt. !frtf Sáópáry tíóna f5ia-pánunk f. hó It-áh irkadk Pe&tKfl \' Epni-aaira. ea aJIuWastBal váivei.\'¦¦i«*"ntiV élón a Ukcrsaág öt aa indóhannái örőpmot foLJa ŰdvBaölní^ — a megye réjóaérol &> fogadtatás agyanas) nap 8fttw4váanaide«ftd:- ^\' i J u
A<&agy ei mqsgalianh.} F. h.[t8-án Söjlörön,Ismét értekealei tartatott, ós ast -batairoaták,; hogy a töl^eV16^«^ Sándort els9> «s > Ktáke^paaéjgjy Mfegliy 1 Ééroana képviselS qra( mófiodaJit^pe^Qk, váL^s^o*
A (Város|iley.)Váf^taiík lám.oeánflk értésére eeett, t^ejy^ kftUfátiynok aa dllam-telket (a moafanl Zöklftakertj átadni, kiván-ja#.,a helybeU UkaróUpóoooirral\' 1ógyeaplvo. a- megváaarolbatafi érdekéban ^ounal érto* kasUtetrtartavtv: a>sul>amiUi»U)::hpgy?-tm e mii tett telek egy jobb jövőre valamely &>-aat épületnek, ttegyabasnak tjtb. Tea\'ta\'r.tható, éa ea-érdemben a város j4aDÓ>91 -Bahoohay János Tsirosblró|. é* Heged8q. Jóaaef f b -áa& a,-rókpénstár róaiórol padig ttsóp^ htároly és Qnttmann arak1 ktfdlttiM^la^
• **m&9Qtyffl8WO&m*. hogy a Vis^im>ji|js%
pest-fiumei vasai— nialy "Ksnissip ü íbq"
levélben" .b. Z 0 r,helyettbvXffa r olyasaadó, éa ngyanasba baaábin a kMlemeriy. -etetflj-vS utolsó monrUtb^^\'-,n é>«1A\'ai\'áitíridlJ, tehát igy elveabalil^í (hLftaaatiiá< viliin a»n.leheiBa[sli{," <pta JíiiaUuss v.h<:.\'<
,, k-s\'#^ yf\'&Y\' ¦
Ha!g7**r\'YtfssMV«istI lak*\'*---------- " "
rats
pánjánaV f.fcltl-rtt bibseaátott felül-isit, m«lyb»iiia:iJfle<Mik; M Üaí
. ._sUÍVéllflJS|(W
klrli;nae.f,élyea\'/gyiafc<i.iil«té.«Si.iSl-tii «ATjkJ.ti»,!!»,»./.!» ajkJiT,a,iHjPsbff-;s Bier;
¦vii) War^OIVaa tSjikaAKl^raif Km tuja
pókban b©«§átoUák flüót. Itt leás tehát nemsokára aa érdekes, nap, mely elé annyian nésQnk reményteljesen.
b. F; hó 8 io a helybeli ügyvédek távozó kartársuk Kostna Sándor miniszteri tanácsos tiszteletére bno ¦ u 011 é 1 y t rendest eb n oAsinú h*lji»*g»=ÍboD. A szivélycs estén a helybeli okleveles jugtudók ¦ vidékről is néhányán vatták ret.zt.lNem mondhatják, hogy vígan, mert ez ollónkéinak a bucarjzáa fogalmával,\' do kedclytelton folyt lo az est. A távozó\'0 kilEBzeretot 6a tiszteletben részesült tanácsos ur, Szabó Kálmán, Szebényi Lajos & többen igen szép toasztürl tolmácsolták a njf-gbatottoág érzclmoit. As esteli előtt pedig & helybeli dalárda tisztelgett bucBÚ-serenad-dal volt elnökénél, ugyau Kozma Sándor urnái.
h. F. Ló 13 án reggali 3 ós 4 óra közt a hoBBSu-atcaibati 1Üi ütrflli ki a egy lián etégeli.~Ea" alkalommal tapasztalni k~ Jg. inét azt, mily gond fordittatik náluuk a köz-rendészeti ügyekre. A fecskendők és hajtok a líia psiÍBbrfyérá ; voncso itattak ; ugyan nagy későn, midőn már menteni való nem-volt, banem akkor is fociikendSéa lajt üresek voltak, 3 báméoatömeg tétlun gyönyörködött, hogy a- a aj tára iára bordo ti via minduntalan -kifqgyolfra. csöbíl a caak ködfelfaOt prüszkölt atoéa sziporkázó omladékokra. Majd most tele leásnék két hétig a kádak ás laj-tok, míg egész nyáron aatán isméi: üresen állnak a érkeznek a.netán történendő tűshöz. Caak magunk kárán szeretünk mi tanulói noi
h>Apriliehez m él tó időjárásunk van. Midőn e sorokat irjak szép napfény dereng, egy negyeddel előbb pegig dörgött, villámlott, eae« a jég, tombolt a Btvafar. Kora dörgés éa -víllámhUniik örülni szokott a gazda. . . majd meg lássuk.
h. A „Somogy" szerkesztője, ki a serte aa tője egyszersmind a „Virágok al-barnának" io, ás szerzője a Bdflguerreotypu éa „porladd szív levelei" esima könyveknek és több cadencjiáknak, ugy ía, mint a helybeli nyomda nagy mestere, ás as irodalom e vídékbeli kizárólag azabadalmázott bajDO-ka, mindent kicsinylő, éa fenhéjasó charla-tanként nekirontott Tedeschi „virágok albuma" íeletti bírálatinak, idézett lapja aprii 9-UÍ fixáraásak „Újdonságok" alsltt rovatában. Persze, hogy sorai sem a bírálatot magát m e-g nem csáfolják, annál ko ve ebbé a „virágok albuma" silányságai el nem ismerik, hanem mint előre Útink; ii^tjm ili Iiilính Ten*«a e hi m á íyá^^%alraDSsáki Tedeschi megbírálta a virágok albata át és nem bántótta Bt>boa- nr su emel y ét, — a mennyiben azonban hajlandónak látásik ost\'is-Attenni R. or, szavát bírjak Tftdeocbl-nak, hogy a személyes kárdénk-megoldására ia ké&& éak* tcsrlérstl aefc* fay de eié^s>lkalm-seT fegyvarokkd falrand aa ügy diatézisére; : — Mindenese tra pedig B&jnáSotát fejaii ki^ hogy ía bírálat alá vett mü átolvasása a megbLrálása áltat idejét veaalegette.
h, K. Szentkirályon mérgezési aaot adta. elő magát,,, bizonyos . Gál Éva uimtijttaii*-:IUr-V Véssté tUs\'in? eíss5k5tt, esek vsJlMUB^ké^^ hogy
a bQIrtény, aatxat-elbijláMra Volt czéloáVa, mi neta oikarfljt & maglk-aa el6bb nevezett Q. E, ratnf any* eeett áldozatul a cnrának. Arra <^se4t^<ffikaS«-íiarBBoló banyára-jó-Tolna egy kia gondot fordítani.
h. Mait hetekboR--afl rgaíl járásban ia DOgyrJó^, esett Hallomás szerint lana-tkiüi k&et*4$a jagat. $abébb meat taínt-tó-
>:h A $> ár inni -kU|UIJlivntz^sB«tV
lésén vároaaakból ,U: .tobbesY \\ kéMfllMk a Featrfil inda Uraló kéj vonattal ¦ elntuni. Aján4JBk Mro^gtiufcnek eátzj^leaé\'ái1 ei-idosaerial lehetAlsg legéxdakeaebb klrán-dalost * : - \' \'
) ntán 6 Felségeik a király és királyné inizási kocáiba ülnek, a a menet ugyan-.
fejeste a koronázási
ason rendbén Viaaaaléf Bodároj aíáocabTd lói kezdVe egész föl Budára a Várig, sorfalat fognak képezni a koronázáson részt vevők. — Pesten 50 fiatal emberből álló bandérium van alakulóban. Esek a királyné izinóben lesznek öltözve. Tudniillik ezüst zslnonsata világos kék haszárkákat visetnek s lódlszit-raények szintén ily nzinüok loaznek. Bande-riBtákul addig 80-an jelentkeztek, de e azá-mot ltXHÖO-ro akarják emolui. — Királynő ö fga bizalmasan thdatta a magyarhoni hol gyekkel, miszerint tekintve az oruzág anyagi hclystitót, óhajtaná, hogy a koronásán nl-kalraávnl minél nagyobb egyszerftaóg által lílndokuljonck.
— (liyászhir.) Purgstaller Kál. József, a kegyes tnoiiúrend t^rtQru?^yfö^ökf¦, a m. tud. akadémia ror.dee tagja, több bok^óeseti nagybccsüimiíika\'í2flrzöjö;-r: hó. 11-én cstf, hosszas es kinos szenvedés után agylágyulás következtében elhunyt, a nagy tudomány a cb magaa roüvelteégü férfiú halála érxekeujen sújtja nem csak a rondet, melynek asereteit és tisztelt főnöke, hanem n t:idományt ie, melynek hivatott és farad liaüao munkát a volt. — Hull tetemet szombaton délután 4 órakor tétel tok a budni Krisztinavárosban létező öchwarzer íntRzelóhöI a köieirkertbu örök nyugalomra. Aldáa emlékére 1
i helybe-
Nyilt levél
§inger Samu ufIiu e.
Önnek f. éviapríl hó 6-in hozzám intézett levele tudósított arról, hogy azon nyomdai correctío, mely Önnek saját nevem írásával küldetett, lirüubanni. Miki li isr. tanítótól származón.
Ily minden képadóiét Mülnmló arc2átUn-ság ellenében szükségtelennek tartom az Ön által ajánlott elégtételt GrQobaum Miksától követelni.
A gyáva tehetetlenségei, mely a legaljasabb eszközöket képes Felhasználni, hogy saját képzelt dicsőségének lor.imbolój át meg-boszulhassa, csak sajnálui tudom; de sokkal büszkébbnek érzem magamat, semhogy ily jellemtelenséget megbőszülni érdemesnek tartsak.
Ön ugy hiszem, egyetért vulem o tekintetben s szükségtelennek fogja tartani GrUn-banna Miksa saját nevem alatt cszközlütt correctiot, melyek miatt aa emiitett egyén oaját tanítványai előtt pirulhatna, bBvebb figyelemre méltatni. Lly egyén iránt csak egy érzet bírhat talsalylyal kedélyünkben s es & megvetés, mely minden további érint-késést kizár.
Fa aa, mit Önnek legutóbbi magán levelére felelni szükségesnek tartottam.
Fogadja áftives üdvözletemet, a küazö-ne temet barátsá&os todoaitoaiári.
Gr. STENQ.n
fővárosi és yiföSd Itír©^.
(A ko^qn^iz^^UimépólypröarfWQmr iáról ez idO szerint következő magállapodást közlik. A koronásáa mzen a os azaal 8sbsq-lilitittt felkenés u plébán&iWinpTómban, a lovává ia sarkoxiHas vlléssa Taté avatás a ^afaizonstamplonibAn fogna lflrtánni. Az ol-fi3 űaortarti* ntán o korobdaiol menet a bé> cflika|nt-atasén Tkgy es országkáz-atozán át a gvrniswtem&lfHnaoB fog járulni. Es alka-lomraal.Qr.hitu^r dz királyné gyalog Kpdel-nek a menetelj A i tnáftodtk szertartás ntán a király spanyol o&ürke ménre ül, a királyné pedig a nyolezuanrke fogata: koron a&ázi koca ibaft foglal b^tynl a f6 ad varmee törné ssem-kM fllvfin Telfr-.A\'jBUtqoimoat Bs.nrl-nlozán a főntóza nwlUtL^az Albreoht-nton és a
Nyilt tér.
Kedves dolgot vélünk teljeBiteni, midőn egy koraserü haza* vállalat sikerültéről bi-Bonyságot tehetünk.
MI ugyanis a rarJvinyT gőzmalmot haszonbérbe vévén fel, hol csupán franczia malomköveket találtaak, mely kövek minthogy sima őrlésre nem voltak^eléggé alkalmatosak a malom elhagyatott állapotba jutott; mely "bájóö rni aegtteodOfe Ctczay Szabó Károly nr sárosp&kakt gyárából egynehány par kova malomkövet Ba«r6slQnk; melyek nékünk Eflnyirajólaikerflltek, mtkónt amellett, hogy i-asok a legtökéleteaebb lisztet kenni tik, egy pár 48K h.8 24 6» alatt 1G0 poisonyi mérőt e>öl Iö: mnlyszarént bátran lehet Allitáni miként sima Srletre a sároepataki sejtes kovamalorakovekkaleemminésafi Bem bel, sem kolfaldl malomkövek nao_ versenyeshetnek.
Kell 3. a. Uj helyben, marcs. 30. 1867.
..... JMOLNAB ADOLF, e. k.
DENK, JÓZSEF, s. k.
lánosktdoxr At as •i-d nei rakpart ít belváml plébáfliá^mploínhoz jut Itt az alkéoollett áílványoo Vkirály le^éndi az es-köt, honnét aztán aa egéla menet a város kantárén e> váoel.- és Dorottya-ntcsán át visszatér ft láneahíd témj\'a;ikol 6 koronanézi dombon akardvAjgéaib^ttrteiiDl. \' " "
Eapasrirra. A. tsrftfitt levelet .ntnák Indítottak. K. Sándor A kDltóinénroket bsÍvbscu fogadtnk ét fol ta kaflsnáljak. - *
VcW. A vsséreafkksk elküldésit kérjQk a A. Ssomhalkslr Adjon Urt>bo1UtirSl. V 8. Keâithslr- sokáiff Broff«\'It On íolla-T J Tapote**- Hal Danának sí Iffirt balatonL levelek.
M6T © ¦H-g Ô S.
tfarenfTS állok dalt UtSd felett . fiüjBOff-virrowl bni omladék. Elmám a sawssst moltbaii száll,
Hídon álltát ragyogva F
-Silaüsösüia ess,- a-ídlemk^ kösfii HÍ«W1 cl . ridék feletV flomla, Caobánea, Rozi éa Tátikán Mjagodl koréi? tekinUtod.
Haj í mig »kkor rom UUmo nBID Olt
A raoBbui elpaflztalt letSa \'
ViB kedT Baja tombolt íklld kösfltt,
Vij kedT Baja téren, m«Gu.. .
fliftbad m&gjBj, haUlmia i, nemea,
Siágolda a«ii TÍlUm lotin,
Kard ríllogoti kcEÍben yébb ba jött,
B dicaö neret Bifnclt eiatÁn.
Bi.-p rult a mult, mh.l ifjú álma eiín, Melyet inicnnég kQlűc iK 8íép roll « mail. , . d«, mi,,"! ?(,.«1 inn3 ; KltOnf . . , ki mondja miT l„,u T Hir És dicsÜBÍ-u merre tUim-u-L \' . . A»n"j tatán elLnnytaluV. 7 Igr-n, Örökre cl. . c rojifaJak lluiarjnk na^r íirlinliiiyiot \'
BIpci!alti\'-l oh RECgíor, díf.!;,\'.„, bau UQliriJtieii is oly nagy valil : \' imieTi\'-ai-rríTBirTia ro«4ll; tf-n, íJátran & rpsistcl azeuib\'.\' -
KtbalIUnafc a baju^Lok. Liaatu\' toaliíjob ori.ini vult . Mol.áca, M\'>l,ácfl, !p tri**»» honfi-s
Uesúdüu báoy LCa vÉie fi.Iyt !
Olj ni"]), práflíábnn is olv tsr\'-p a •>l »„1 HÍ.S.ÍS (.,„,j, i,.
I.-npik ItlirQl e íaéji baiai . \'; ?11 (flinerfop-e Icpdel-t V. uíiaa.iiaur romok f^Uu. l\'el-feldobo^ arii-em e izt-ul híJrer Hol annyi bőg i-lTcreictt \' .
EIbalÍ(rntoít as ioLz bani-monij.
Cfl-iid BtÁlh n bajuukukm 1c ..
H lm luk Űk . . airjaltrA di ég babért
Bem tüibetett a hon kr-ic;
S bui p-rkor, mint l.nior «nu lattunak,
Mu« Otl ba^ül IlDÜOffTIÍ (il.
eatct,*n já.
vai kr,rlil
Hol bajnokok LarcialLat cjrrLúrau ¦
HUBu|tl va,Jon bnrjin t.ren.,
í-ájdaMasnn. minta, rcr-.ö keliel.
Fcljajdii l n fölil léplrnieo :
Haj ! tán hol állok eg? nirmea iitrs
Alnaa&a ül Ok álmait,
8 a ssellS mely liutin íúIiujItb lejt.
Hordóssá Eiiv-keserveiL
Aludjatok, aludjatok ti UOi Ti roepdiciiűnU íiellemek. Ka elhagyott nirjrcnj baiára 1d Coillvg-airaimel tukitiUrtcL ; Ob nem feled <-l tieaneU-Ul Oh Occa feled et Lttl bon ílUs áll e rom, mint nagy eml^k aio V órái tátott nirotukon.
BOItONGÚB.
-ftWMl Grtlnbaitoi urat iooimifilB njomdal eorreoto-rával-Bem eUtak n«f, ¦ IgT-arflnbanm w t^árlsá^ melyet \'as nibx ^azfts Qt. Mm- oovév»! jogsértáiBeb Uklnysk, melyet msKboswInl eiak Mért nem okanuk, «lntkogj as emlltaU ejjéa ^toWJsét ^•nksrôRTiaVkaineB^^Tir BaerK.
Virágok albuma...
Vige.
Verseléaflnket illetőleg a mé-ret egyáíalán valamennyiben hiányaik; — egybaa látoeik akarat erre, a „Jázmin" eslzi alattiban; mely két disztichonból szándékoltatott öPOzealkottatni, aaoaban esaol is megbukott a kísérlet; mert elsó sorban :
Uogyha Bza I hadba ki | mégy tavasz j
1 - ¦,- . 3 3 ,.
ősz, vagy a | nyárban0 4 6
mely hat lába alkat volna, a hatodik láb égessen tollban maradt; a harmadik sorban álló tatoa iumót, — BAst hiaaí a Jámbor kebeled éti vállai d o n a"— a negyedikés hatodikláb eloS\'-OBétagáhan led és doo hosssoakutk
\'Tététvén Két lábára eáutit. Négy sorban, Dielyben mig eszme s nyelvssépség aincs, elég esarvaahiba ennyi. Arimét átalán rjinden válosztékosság nélküliek: Torma-•tdd, aznlltved, lil ionját -havát, tízét, ivét, járáson, társalgásod, olvasottságod, barátié\' god, bérsonyát — hangját, lelkednek — em-
¦rékezetBdneki ember —egyszer, csak aa o|: sfbbl\'>pÁloa*\'Tan kivéve, s ilyen a többi nund..
JMogemlitjük még o többet kBzül a—-nem-is tndjak mily osztályú kzörnyüséghe soro-zsndó — sajátságos tífejoaést n^aenftna: virágból" roolybon es áll: í
-UoDzsan ubsó selyemrubád r
A sziveket igéaí á t? Es borjLassfó poaziB, — ás s, BRhododendronbóta a szffp-ság folfpgását, moly igy szól:
fl Vett an iaten összetört habot Egéről két fényes csillagot, HnJDalfolhöbol egy dntrabot. 8 mindeaekbBrléged alkototít.„...,
Található\'ezeken kivül óriást Bemmisíff, a Eeaada, He!Í«trop—mely egy sátz erdöa, mezönrés ligeten keresztül a porban végeMve,— Portolae, OUU-avirág, Kamelifl. Lfttnsban ztb^atb------ ,
A oveIvíao 1 .tbik.^-iMAm%, erffcnM tűnjél itzM*, ftenDt á" ki-, mégy stb. stb. nem U emliljttk; , , ,r
KöTé«"6 ^^"^.V-K^níi\'í,1" Ea a rózsáról, mint a királynőjéről Ír*ia-mertótéB,-ann(tk kedreiMirí wépség* iránt
örök időktől éld elismerést aa ókoibell hiv Cr?nmilnjnl;liM irlnt nirr.rlatnkkal JairfTa^El-nézve azt, miként 8Mn6 Bsóra>loaBtaJ]nrOj-tfltl adAtait csakis az ókorból tej^Va\'ivaaa Jelenleg is lokiuiéTyea állisU nwT«Uf Jf9.-r " vebbeoj azt nem a menyaszzonyokkoazorn*; jábfl, oem a szerelmes leánykák kajába ked-. ves ékeaségtil nem fÜzf?— a mfl. ífon\' zflép*: dühalyán. ¦ . T»
Az osatén következő költemények, a k&-véabbé oikorült kivitelű: 8A bnjdoa&s. vége fölé" czimü kivételével, mint: 08-so gény sBtdó leány," „llarmntos a rét virág a" és különösen : „0 h n c stc-roaacnge muossmo és kívit4 tvkllítetctöl ia, Egon csinosak. . . >
A könyvecske cár kövét képest szerkeoztő állal prózában irt: „Az első halál0 esi-mü irodalmi aloc Nom tudjak mihez soros ni _ e mflvwi, Bg^rt m-m rjevBahettfik ByAanak. a asért avulunk rüriden tartalmáról^ mely_áll a „miatyánkból" kibővítve eBÍlíagratáJi, ^ sötét éj, vihar, villám, mennydörgés, fdjdingán, nyüiSgíi férgek, napfogratkoxás, ági-mok és poros«mek bonsiasisjó csatáival, — o moly tekintve, hogy as Itta egyes szi>k-ií a közben kosban szereplő- ama rémes dulgoV ntán, nem mindenütt mintegy logikai folyo-J mánykép ogyan, de valahogy csak mégis oda* fárczcltctflckj att gyatxjItatja Telfink. 1 ogytü. ínü-a nevezett iráa feletti ábrátid( It5Í kép,\' vagy variatio óhajtott Jenai- ^en> U>reav4/ azt, hogy ethőoraneia feji bogy felette>-s3é# eser vsrialióban alvastxuxk a iial^oUnnk^Bi&i rész elmBBBÖleményeket: —nem \'keresv® azt, mennyire legyen Sszbaá azon égyzsér0i> oégében magasztos imát alakjából kifurga^ ni, irtóztató pcaiíisaíii, a még irtóztatóbb iir," gíkátlaosággal a kontár mázoláasal kign> nyelni: egyszerűn kimondjuk azt, mi m1 Ítészét koréba tartozik^\' mikén t-e rend, alak,\' fulfugáo b Ízlés nélkül, láthatólag gyoroiB ÖQszctákoll tmovoriatto, mint irodalrai cgéffo megaem áll s ítészeten alóli habsrék^_-üb.a-jmnkat belőle csitálfak vd9.^ szzbaditz; mogagonoaztóí."
És most — igen könnyen és rÖvMen egybefoglalható e részletek után itélotünk ás egész könyvről.
Találtaak ebben a64-ik lapon négy-51 jobb költeményt, melyek terjedeIme6-8lapra rug, a többi, tehát a könyvecske két nyoIJiad ré-aae urna éa váUeatóktalan kadenczia, eddig ismeretlen költői rémképek, nwlyekbon hK aalgés, kifordult ewiE^k^gtrataganfl fel fir gás, Bsokatlan frasisok, éHh*tUn ézépaégela,
éa hlBvojrJ[Íf-ké\'pakjérjéV:^i\'\\^?sok#> ^ b melyekben a már fenébb is Dk«e^eleUeyi:Iv> tani BilCghtTiiT\'égT1™ ^i""* iTSiiUtflriii.ilkV még; alkotattak, kimegy, klrály Jfljmegbttnny^ssknnTav nálánál^ 8 r 0 km ag é kan - fék fof«aeéf«sr. \'4? Ekéntlehát —a mö végtelen Csekély johlt réasét a teiemeaeá <ok katároiottan tMáBJ*-el nyel vén, az egészet mint ie.odalmiirs*, a-s at elitólnnafc-keiL,.--- —
- Minden esetre szívesebben vezeltfik 8 sjéV rándotruk birélatnnkzt m sViesére* a olÍBmiaj» rés nyilatkozatával, tudvo azt? •hagy a bitá--lál, mérV^tím. dinfYi%|Wl«^íe^\' ritkábban tzldföszus: Oam*X Vfl»*njW b az óhajtott javítás atfo^adazával, — rinkétf higgadt aelfogBlanVnéliifi nMnuwí^wnSk részéről, — sőt 8rlegtöbb esetben ^l*11" sszBSwlziVreseW^lemezjilf SÓges kifakadások ¦ ft e»i«míly\'«Ueni nyara nrak«aéfok saoktsésfttatejszzoii mind*
nak a hideg igszaágot, z*á*réait azon remény is UplálvTobennSake^&ogy jeleit spraiuk álul elitéit mi szerzQj^ibejLj*Jroda-. lom hivatott bajnokát, volt .tssTtsofésk ta^ lálnl, ki — bár kevesebb tÖkAlylydl kijarel-(Bk hibáit is ¦ mitoak mint jóakaró a ránézve eléggé h««B«ltnaí6 armotatást foga-dendja/s zmit bírálatnak, f zf AVn mon-^
endi.•) teljes nynf^dtsággml aárJoJnoralnkat azon hitben, hogy hnbá^^iafioJlá^W^ "&*g kezerérííaetett borjai lettan eliiéHstett is,ína« iaerzjnekra-4aur^tnnzv^s>> "Haton fiméj»*»st, mist" IvámbTsU-^ág-albna" - ----elégi tol eg EeT^leftoWa^ aaJ&nok hogy az, — «gy vlPágezotrot tartalmai rág^dényhei hasonlítv*^—- matyóén nes^Ur jobb nevű kerrétmnk MA^*rt*±*M laldus virágokbóL^éle^^^^.V finom izliBsél fBzolvépj « iÍ*»Í.KÍf ?4 legbirisebb ncr^elötT f^iMMEM oly elegáns leeod, nníymha^n*gtiH»am\' veB,mejrlev«jla«fll>z»pplgál z mérlegelésévé
___lüáétel
Ulá4k^aC-a*af«nnoY\'^i« .^^íí msré^^béri-T^^Wtir^ bUtis>«ot
¦nynj tendi.
•) El-m áirtiaaíok s UfeJ)ts«% oL Uratkoian^jB^BJtl^Jem T»e^ss^^s^>I^\'««*bb*
Li :
aie.; kanalai krrrrtkaall»BB a tararía/ák 1«
" Aíii\'íflAaok\'iiUiii-ftiul «li «* .álnak — . u-
™«ÍU.Sf A!teUW«o»l?a*«r. kMaMbaa, •ai»,. Jabh JOTl.al.kacaailMa ptiltttlH Tin««»!-,
. tartanak, boa? tartonkadttakat, afT ralnl Tettruir k>-lA«iirdrig?»-aM*Mlfe^4i4aylM-«-kak*riM&.ID?f lacerraobb, ^. ba.aiabaa-kamfetek! ro*e ^>kllj .rar.. Ltakk, UrJaa^aiafaatk, \'fiVof \'Ii knS5rTc*a"!», jar-b jövőnek baaott.".-------¦------- •------_ 1
MnM Irak aM-saatrlal m-tSkíuC , n\'I/b.»
Haaraj 78— 7» foibai ÍH »: Knknrir/a Mi—HS fas 3.40. jt rpa »orfWaaaB Yal-i, 7D—73 fontos 3 fi
10 kr. — Xe»«a-t47 MaH I (Mao kr. -Tokiak. daVioUl frt 7» kr, — raawrjr ; ftkir Í ft —.rark. 4 IH M kr. Oabi alti »aal »Irl» kr. mtraaja. BaH»apall»k«r 10 foka «—«• <H Bardo-Tal .«.«ri. KrkrSjpill^ 17-W rrtbararWal aFrarl. HI* »-fl></t M. Bork» ffl fri. Krarnblrlki (lanraa lalat) »aar-\' * lakaa- « frt. *• kan-Wräk*8 frt» »laaillkaat,
Bank. foMr h \'"roa (•«»"\'•r> IMi- *• lSU-kl — rlaakaokkaK - fcraja« 1 fri -1» frt. - Villanrlaa iírr.Orti fokala laMt IS- — fi. UJ halli kor «Irta (.rkülar) al-ftbor 7 frt—» Tri — kr. UalatonmaMki borok 184SÍÍ» 1M5-Ikl foMr 13--fri- akänkent.
VIbbb 174 frt — kr, Mb 44—«fi frt. KDiSnBejroB tnaplniralOO—líOfrlíFobar ronff/iraí fri 35—7 fri 7 t Er, felci» 4 frt
N^uutml |M«««I *r«k opril 81».
Bata* Ibalta 7 kr; Lanaa. Itaatkx 10-11, kr. akk.ltoaa)a 11 kr.Sala. Itv S kr. Jlarriaja »4rJla II kr-r.1 fi 10 kr. MarkakM fontia la kr. Jabkoa lantja 10 kr. Sartas-baa fbolU U ki. BaaltfBaB a&aBaJa 40frl — kr. Zsír Ibntja 44 kr. Unitiul Br4<aaja 14 IH — ir.ZMra-IraUaat aaaaaaj.10 frtM kr. iKoarérlIail foBtJa 10 kr. Kalmlaaaliaat faalj. ».«0 kr. Amala™ fcog.10 kr KD>«k&*a fontja 7 kr. Rlirkaia fontja 18 kr. Faolaj fokija T0 kr. R.praoolaj fontja 30 kr. ?anmaprlaj romja lOkr.UJbM in»*Ja II ír. — Obar IK.il« 19 tr. Fcatt aDr Hasija 14 kr Kaalasal «3r itcaajt 1» kr. OaboRA-pAftnka ítcaéja 40 kr. Torkdir-Bilinka ilaalja 40 kr eaUTa-paliaka llr*«Jo - 40r,. Mjcra faffgro missaja 33 frt. — kr ÖntoltlofTejá-irTertra fontja 34 kr, kfarlntl fontja 35 kr. Ssappaa fontja 34 kr. SA fontja 10 kr. Kaményfa Olo 7 Lrt — kr. Pnbaia
81a 0-fri--.kr. Nrarafa. QU l.ftt— [M-ffaaaU miraje 33 fcr. Eiéaa naaaaja 1 frt — kr. 0aal0t* m. Bo kr Sándor f6ol)B 84 kr. Lott fontja 60 ür.
Bi!»l (rtfnítfbljriuia oprtl. $D. 5*/a nietBHrinoit.b?.^,; 6h/. nomo* Ishl^aön 68.10; 18G0-M itlaulajiaí ksloaSa S9 401 bnqkrá.aTéiiy.k 7..QÖ; biltuinii&Qti ,\'riaa-vrinyok 105.00) London 133.20; esOjt Agio 130—. 1 Braoy darabja 6 frt 23 kr.
földia. .urkeaztOf WaJaUte Mncf.
HttOERI LAJ08 tici é$ lipnj** |yiri íluM^liiilaM, Bécs, TmMuben II. tz. a. Urák, hölgyek és gyermekek számára, hallatlan blcsó árért.
A_T*uak C=x»-\'4» ligául Irt taraat^
riH&tia^ oJnatBta!! arak bbaaiysra anWflsksik GaTtitaM Hágaira varjak, 4. a lesklaeko
argaStpJ. fa^fMaajalala, 1 v^kaaiaaak_l^ia^k|aea Bagfilaiiael, tstgasrttfifQOk. le^ek, arefyek a tast-tan ram rbaBatak, Trcuavatateek.
A vászonnemek árjegyzéke.
Szabott árait, még lamé tel a dók- és kereskedőknek ii
^©§2 Hfi4BJ6kT legjobb kézi-mnnka.
Fnkilr-rosalD TÍíson-ÍD(rek, tft« 50 kr beljett 1 frt 60 kr. >\'lnoMt»b ránKM* RkeUsb 4Jrt &0 kr h. í frt 30 kr. KÜMt» IrUndi yagj nmhnm ^g** ö frt b. 2 frt äO kr. FToom ka 11 sitili - r?484>B-i Bftik S frt LS0 kr k 3 frt. tlBOB raorfcurgl kánel/oal fofnrk T frt ÄO kr L. 3 frt bfí kr. |. lUfQfiaoiaabb nudiMtrirl l&gtvk, legraebb kéii-tnnn!.» 1 frt k. 4.SO. U^ia. b*lfiia kit^ift-TáooD^ol lt Irt h- fi ti W kr.
:-^_Fahár és B3KS si^tbig-^sL
rri?lüg*k, t&ir iBMB«Ur S W k. IfrtSOkr.
I>i^et»akh-.t«K«^ ^Mrti*tfbg4 * tt* «i\\ kr i, I frt BO kr. % i**** * f* *0 *i *¦ S (rt 8-) kr.
üruLm nlM MfUag-ímfA, 4 friW ir k t frt M) kr. ^ I^aifiiUk^iaU ( W M kf k í il » h.
I l^iijk.jaM 6 írt &0 kr h S.80.
¦ «.»«¦ ^ ¦.- j.»i. ^ * ijw, : ?a, i liiif a ijiHfi
K I^iffa. \'*jmpm Wfljtwii MiWtfB\',- Mowilf. » frt, 1W. .....— ¦ ¦- 1.60, 1M,IM
KOSZ Dt^lfBj^, legszebb kézi-inunka és kézi-kötás.
TiBion-nBUngok 3 frt helyett 1 frt 60 kr.
Kínom nreiczl ínrrek, raneaos mollcl 5 frt h, 2 frt 80 kr.
Finom tímoqI>?í, hurkolr* 5 frt h. B írt SO kr.
Dlrat-Int^k, Ir-trun. TfSjaonból éa kOtáaai:! G frt 50 kr h. 3.80.
ITJ drrain aiirbcn kntort 0 frt 50 kr k 3jg,.
Eufrenia, nj diratn, kfltDtt 7 frt.h. 3.M.
Wárla-AutiiBla fQiŰ-higík 6 frt 60 kr k. ÍM.
TictorU-iitirek, kSHra ?a finom TaIewiwneaiM. IÖ frt h. T frt.
Hfii-aWBadrá?ok, Ugth. shirtingblílT 4 frt a. 3 frt.
N3i-Mdri(rok, kfltré, ránaatWl, 0 fii b. 2.80
NOl ajlaeltenykék, angol tjöirUngbiíl\'5 frt 60 kr h. 5.80.
MslUnykek letrfllu b»Uit-perkila,?l, Unfu\\ « frt U kr. k 4.60.-
Dktiu, gaidagun kOUtt melláajklH. 11 írt a. a.00.
FrniixiiA mpJIinykík, legfin. batUtbiU IS írt h. Ö.60.
pBfttnomabb mtUinjíék, raládl Taltmcioanc6!«. 20 frt h. 10 frt, ; M|| t^iVii^ek, htpua ujakkal 3 frt 50 kr. 1.60, fi, G.fiO. \' Mi» fodnUa.!ig«E. fiaom batlat-porbilból fi frt, t.fiO, 0.5O.
Vílnaír-féfü^atyák.
1 frt 50 kr, 1 frt 80 kr, Usua, nuab, ránoabdl a—3 frt SO kr.
iw^^o^^J^^g^UeioUett tcljeaittetneiL Megrendelesekncl & o vak bos?ge kéretik.
«"\'¦ vAn 3?g Gentral-Depot. der waten Leinwasché-ííiederlage dea LOQiíB ...?!-JkWteriX, Wien, Stadt, Tnchlauben N. 11.
Pesti blztosífó-mfézel
LBen 1864>ik évben a. EMiliie ©BSlr. épi, frt. alap. ISkerel alakított, a isagat ftfors oa posta® bárretaejesé. oei által kitfinlaCett átalámis;.\' w®@jw: IÜáat3ElfM«lBicV@t — alább fSl.orólt biittuitaii <»mliln TMtf filltlili. Eini tixasjat Ualoait a tSbbi kost ... J-;í Anawl iH
aj ttaakárrjra ellea. : . .; -.t:-.-A-:
. 1. e pfilatokre. a bonnak találtató^ésalstekro, gépekre, DsQltrtinyekro éa eaak5&akro césTof . . 1 2. árnkéaerletekre éa.buto\'ro-kr&iB^SYc
\' mikre.a herriaég minémaaégáBek raegíelalfj o 1 o s ó b b d t j aadmlltatik, viat magára aB.éjrSIetroj \'
3. takarmány, e.. saa 1 tnáa^sl6ségv<i — akár asabad ópTalatt álljon aa aratagokbaa, kü Dalodban Iroülyákban, akár pedig fodélalatt . i-;
LS5* NB; Saabadban lor3 iaalmii eieiégnéf kttlö-ntiaen nagyobb ioldbirtokosokn^r ha ás _BaBtagbk keVlvo-aOleg felrakattak, a lebetS la\'gnagjo^b kodreamé\'nyek nyújtanak, éa a kicaeptendet attomeo\' gabonára iá kiter-jeaatjak a bistosltáat, loltéTe, hogy a magtár! ho-lyiaég időjében f ö 1 j le n tot e tt. A osabadban aa* radt saalmára nésre ogéoi a kötvény lojártáíg érvén jeBabistoaitáa.
i. mindennemű állatokra: b)* Qyárak éa mlndennemfl Iparflajelek glfzkasanjai-nak saétrabbanásá fnlrtáa támádlinM karbk ellen.
o) mindennoag J^ldlermékak érh«l5 jégSiir eljeq, a mogállapilolt kár.t elj ii mogtí rfii\'séva\'l.
ü t. tínoelSkro ..hoito, miosl inWbb owgkarujyittoDaék: ¦váltóval oazk.Bzlondit diil\'iiUiaaillitt is
kBltéllk bitloaitás. .,~. t
-,, \' S) As | etabrr életén, és jadigmiadohriorde lokn-, v klháaiallial éa évjándáki rrjaloallajakiil UlotaUjT. r .„
\'As aláirt fBogynokBég.(biotrrair4a1 Irodájo @ei> rontás hítolad kapa 2(M aa. S erorüot) hátírkodik atxm-nal biatoaitáal kenaS t, ra. kbaanaégot bUloaildami feladásira italféléitől feJkét-nl. Blaloattáai dijaJook o lobo«8 legoloaóbbak,: melyik iránt aa alollrlifSOgynakaiig-nál valamint mioden nagyobb.bolyon lév5 S(jyn0kolo41 ia kéaaaéggel adatik loWiUgiláa.
Sopron, 1867. évben.