Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.56 MB
2010-02-04 19:42:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1205
5475
Rövid leírás | Teljes leírás (181.7 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam..
Zala-Somogyi kö/lön
lOTs/iirri 18(i7. aprilte-líj^ir
Ismeretterjesztő lap MCfiLrodaloni, keresHeMeoit ipar, gaglászat, tudomány és művészet köréből.
Minden liö 1-ón, 10-ía, is SO-kAn egiaa irón.
SacrUeeaiöi Jrod« ét* kladá hivatal:
WAJDITS JÓZSEF UOaj-rkerwkcdcaében.
Előfizetési föltételek:
Huljben hanton hordassál ?1 tidékin postán kQ1dre: Egénz Írre : - 4 írt. — kr.
Fél érn -
. 9
.V hat bonábaa prüuarcrt t-ssOr 7 kr. 2-flBor S és mtudea toráMii beiktatásért L tr. Béljegdij miqtk-n égje* l.eiklat.-bírt 30 kr. A „Njill téren" ejrj peüt sor bníktatáai dija 10 kr.
Előfizetési pénzel: és
hirdetések,
(t-n t Up nelltdl tartalmát I&etS
t 0 11 c üt e Q y e t, rideki lereJet, bArntcnrre a bÍAdüliirat&Jbos
kOI.lci.dCk xagt-kaxizsíka.
Előfizetési felhívás
a.
Zala-Siiigjl KözlOny
hatodik évfolyamának
második negyedére.
Bizalommal fordaluuk ez évnegyed kezdetén közönségünk áldozatkész pártfogásához, mely jó éa rosz időben egyaránt hathatos támaszt nyújtott csekély törekvésünknek.
Most, midőn a sajtó fölszabadult lenyügzött helyzetéből, midiin az eszme szabadságát nem gátolja többé tényleges hatalmi önkény, tetterönk uj erőre ébred, hogy vidékünk érdekeit annál tüzetesebben fejtegethessük, annál hathatósabban képviselhessük.
_TömLgej3_ j>&rtoiá3t- reménylünk tehát a má^^pelején tetemesen le-Bzállitott éumzetési ár mellett, hogy igy lapnak kitűzött czéljának minél tökéletesebben megfelelhessen.
Megkettőztetett igyekezettel fogunk a.munkához, bízva polgártársaik lelkes gyámölitásában, s ngy hiszezük, hogy áz nj korszak, mely hazánk egére felderült, lapunk szellemének iö uj életet kölcsönöz.
A Zala-Somogyi Közlöny előfizetési ára ez évnegyedre csak 1 ft., félévre 2 ft., egész évre 4 ft. ily valóban csekély anyagi áldozattól, meg vagyunk győződve, nem fog visszarettenhetni senki is, ki vidé-¦ künk erdekeit lapunk által erélyesen óhajtja képviselve látni.
WAJDITS JÓZSKF,
felelőn aserkeaatS b kiadó tulajdonos.
N&gy-K&züssa városa öpiíó-ssetí. rendszabályai,4)
melyek Kagy- és Kís-Kanizsa városára nézve élét beléptet tétnek, -részint azért: hogy a helyi viszonyoknak megfelelő építészeti rendszabályok által a gyakori tűzveszélyek okai elharittassa-nak, é»T^.óvintézkedések, melyek az érintett szerencsétlenségek le hete! meg-gátlánára szükségeseknek mutatkoznak létre jöhessenek, részint hogy élet és vagyon bátor! ét ngy egészségi szempont ból a vát-pui lakosoknak, java 6» nyugalma különösen, pedig a városnak ktil-cuinosodáíia, a ekkép a házaknak értéke előmozdít tat hassák*
Etcn épitéazeti-renSazabályok kiterjednek a városi tanácsnak éa kópvise-
*K-SJtlyeaen\' nyitunk kQretkuS SdvflB dpltáunli rendíáalillyokHak lapunkban tirt,\' remajflk- hoU-ro*rt*tíio álul a körülfekvő megyét ás .virooak ta-nicsolftftk UaolpUtttott toonddnk. , Paerlí.
lőségnek, ngy az építészeti bizottmánynak éa eeyes városi lakosoknak az alább következő szakaszokban elősorolt jogaira é<i kötelességeire. 1. §. A városi tanács mindenek eltítt egy. Bt tagból, éa ngy un annyi pótfér fiákból álló építészeti bizottmányt, melyb^ különösen orvosok és technikai ismer&ü tekkel biró egyének is bevonandók,kí-; rendel, és ezen bizottmány köréhez tar^ tozand, as épületekben elő forduld mindennemű átidomitásokat, uj épitkezé&e-í ket BzemUgyre venni, és átaljában fél* ügyelni, hogy az építkezések élet éíS vagyonbátorlét, ugy egészségi és kÖsf osinosodási szempont...