Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.82 MB
2010-02-04 19:46:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1420
5540
Rövid leírás | Teljes leírás (187.4 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagj\'-ííánlm HatódUc évfolyam.
Zala-Som
___- ^\' •, ¦ _ i"^\'\'? —.
13: wám május K
3sr
\'-tí; Iisroerettfcijesztő lap
széplroilalont, kereskedésen!, Ipar, gizdmtt-, tudomány és inüvészet kőrélH
Mladen\'liá l^n, l(Mn, jó-kán ejeít lion.
SgerSraitöi Iroda e\'s kiadó hivatal:
: WAJnlTa JÓZSEF kBnyTkereakedéeebea.
Előfizetési föltételek : \'.
1 Helyben hixbac bonUual la Tidíkre bottáti Laláié Egéén ém: - 4 frt. — kr. \'
Fél érre - - S „ — . ä J
Évnegyedre - l B--^ 3
A hat nsenbos petilaorert l-u&r\'? fcr. S-eser 0 ée minden taribbl beíktstisfirt 5 br ßelregdij minden egres beikt«U*M S** kt _ . A .NrUl líren/ eCT petit nr belktotdal ínjn 10 kt.
Sala-ügersseg, a,prilto 241867.
JiidSn varáhyiságoni érzetében tol-lamhoz riynllam. azért tettem, hogy hirdetője legyek a közerőmnek, mely me-gyénketMyó hó 24-én érte, ezen napon tárta méltóságos gróf Szápárí Oéza, fS-ispáni beavatási ünnepélyét, a fogadtatja n ii. iváiii indóháznál kezdődött, a megye közönsége nevében t, . Sélyey László Üdvözölte, a beszéd szívhez bsóJ. Jó tartalonidus volt, — az él jeniéi örömrivalgásba kört ki. A bevonulást a disz fogatok hosszú bora követte, mely oa>ünnepélynek fényét nagyon -emelé, a főispáni lak előtt N. kis öni prépost nr Üdvözölte ö méltóságát, virágos nyelven tartá beszédét a hőn tolniáosolá Zalamegye lakosainak örömét.
Milyen volt az Üdvözlő beszéd, oly lelkes; volt a főispáni viszon válasz is, kijelenté, hogy nem retten vis sza a nbgy munkától, mely válaira nehezUl, ő min-derjt elfog Jtövetni a megye szellemi és anyx^i tatáoggágáfa, viszont. niegyár-\' ja, hogy Zum]" közönsége* nagy WlMiMlÍiii^gÍf)tt,ii lufJáV;: •
S6i-én.; a ven jsanote3 után 10 órakor kezdődött a bizottmányi Ülés a megnyitóbeszéd után az Isten szabad ege alatt; telte le gr. Szápári Géza ö méltósága főispáni esküjét őseink méltó vpéldájánij;-hogy a fenséges királyt bi-venj szolgálja, hazát, törvényeket tias-. teletbe tartja az igazságot szegénynek agy, mind boldognak kiszolgálja. Keblemet magasztos érzemény fogta el, mertnem volt alkalmam főispáni felavatási\' Ünnepélyen jelen lenni, a megye bizottmánya részéről t. Hertelendi Kii inán urÜdvözölte, szónoklata átgondolt^, remek történeti mii volt, az alapot saját történeti mnltonkbnl épilé, a többi köalíl A|^|t9ic^;.sJt^T.^\'^pa^ riakro, kik elrfrsertek és, meghaltak á hasáért, Szápári Pétert emlité, ki képes Volt liazája földén szántani, mintsem\'¦\'üt elárulni tadta" volna, remekül alkalmazta tóáilnk nagy fiának Deák Feréncznékéletét, hogy Zalamegyében . kez<íetle politikai pályáját, itt küzdött a , Dómaet szabadságáért o törvényes jogaiért. , \'.\'".....,
Sfii^tnjító\'májiís 6-<ín leend, n megyében két jelölt van, aa egyik rész BarezaBátiaorinrat, a másik Sümeghi Ferencz rirat óhajtja s mindenik fél Deák pártnak vallja magát, .én mint szerény munkatálsa elapnak bármenynyire vizsgálódtnm, ¦ jártam, keltem e ¦negyében, különböző olvU pártot nem tsMtjtam; itt nem elv, hanem széinély-kíríéa j^rog fen;
Az ember alkotásánál fogva két ér-zeményt rejt keblébon, az egyiket rokonszenvnek,\' a másikat ellenszenvnek nevéízUK, az, ki rokonszenvünket ; bírja, azt n bizalom szavával veszsz >k köríti, kivel ellenszenvexjlnk, az irányában jéghidegek maradunk.
a választásnál kövesse mindenki sa-jáí^eggyőzöcbSsét, a ozél egy\' p^4lsz-ti kart alakitni, ki a nép rokonszenvét-bírja becsületesség, jogérzet, jár-
tasság és szorgalom legyen jelszavunk: tiszteljük egymás meggyőződését\', n szenvedés terét kerüljü...