Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.82 MB
2010-02-04 19:46:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1677
5954
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagj\'-ííánlm HatódUc évfolyam.
Zala-Som
___- ^\' •, ¦ _ i"^\'\'? —.
13: wám május K
3sr
\'-tí; Iisroerettfcijesztő lap
széplroilalont, kereskedésen!, Ipar, gizdmtt-, tudomány és inüvészet kőrélH
Mladen\'liá l^n, l(Mn, jó-kán ejeít lion.
SgerSraitöi Iroda e\'s kiadó hivatal:
: WAJnlTa JÓZSEF kBnyTkereakedéeebea.
Előfizetési föltételek : \'.
1 Helyben hixbac bonUual la Tidíkre bottáti Laláié Egéén ém: - 4 frt. — kr. \'
Fél érre - - S „ — . ä J
Évnegyedre - l B--^ 3
A hat nsenbos petilaorert l-u&r\'? fcr. S-eser 0 ée minden taribbl beíktstisfirt 5 br ßelregdij minden egres beikt«U*M S** kt _ . A .NrUl líren/ eCT petit nr belktotdal ínjn 10 kt.
Sala-ügersseg, a,prilto 241867.
JiidSn varáhyiságoni érzetében tol-lamhoz riynllam. azért tettem, hogy hirdetője legyek a közerőmnek, mely me-gyénketMyó hó 24-én érte, ezen napon tárta méltóságos gróf Szápárí Oéza, fS-ispáni beavatási ünnepélyét, a fogadtatja n ii. iváiii indóháznál kezdődött, a megye közönsége nevében t, . Sélyey László Üdvözölte, a beszéd szívhez bsóJ. Jó tartalonidus volt, — az él jeniéi örömrivalgásba kört ki. A bevonulást a disz fogatok hosszú bora követte, mely oa>ünnepélynek fényét nagyon -emelé, a főispáni lak előtt N. kis öni prépost nr Üdvözölte ö méltóságát, virágos nyelven tartá beszédét a hőn tolniáosolá Zalamegye lakosainak örömét.
Milyen volt az Üdvözlő beszéd, oly lelkes; volt a főispáni viszon válasz is, kijelenté, hogy nem retten vis sza a nbgy munkától, mely válaira nehezUl, ő min-derjt elfog Jtövetni a megye szellemi és anyx^i tatáoggágáfa, viszont. niegyár-\' ja, hogy Zum]" közönsége* nagy WlMiMlÍiii^gÍf)tt,ii lufJáV;: •
S6i-én.; a ven jsanote3 után 10 órakor kezdődött a bizottmányi Ülés a megnyitóbeszéd után az Isten szabad ege alatt; telte le gr. Szápári Géza ö méltósága főispáni esküjét őseink méltó vpéldájánij;-hogy a fenséges királyt bi-venj szolgálja, hazát, törvényeket tias-. teletbe tartja az igazságot szegénynek agy, mind boldognak kiszolgálja. Keblemet magasztos érzemény fogta el, mertnem volt alkalmam főispáni felavatási\' Ünnepélyen jelen lenni, a megye bizottmánya részéről t. Hertelendi Kii inán urÜdvözölte, szónoklata átgondolt^, remek történeti mii volt, az alapot saját történeti mnltonkbnl épilé, a többi köalíl A|^|t9ic^;.sJt^T.^\'^pa^ riakro, kik elrfrsertek és, meghaltak á hasáért, Szápári Pétert emlité, ki képes Volt liazája földén szántani, mintsem\'¦\'üt elárulni tadta" volna, remekül alkalmazta tóáilnk nagy fiának Deák Feréncznékéletét, hogy Zalamegyében . kez<íetle politikai pályáját, itt küzdött a , Dómaet szabadságáért o törvényes jogaiért. , \'.\'".....,
Sfii^tnjító\'májiís 6-<ín leend, n megyében két jelölt van, aa egyik rész BarezaBátiaorinrat, a másik Sümeghi Ferencz rirat óhajtja s mindenik fél Deák pártnak vallja magát, .én mint szerény munkatálsa elapnak bármenynyire vizsgálódtnm, ¦ jártam, keltem e ¦negyében, különböző olvU pártot nem tsMtjtam; itt nem elv, hanem széinély-kíríéa j^rog fen;
Az ember alkotásánál fogva két ér-zeményt rejt keblébon, az egyiket rokonszenvnek,\' a másikat ellenszenvnek nevéízUK, az, ki rokonszenvünket ; bírja, azt n bizalom szavával veszsz >k köríti, kivel ellenszenvexjlnk, az irányában jéghidegek maradunk.
a választásnál kövesse mindenki sa-jáí^eggyőzöcbSsét, a ozél egy\' p^4lsz-ti kart alakitni, ki a nép rokonszenvét-bírja becsületesség, jogérzet, jár-
tasság és szorgalom legyen jelszavunk: tiszteljük egymás meggyőződését\', n szenvedés terét kerüljük, óhajtandó lett volna, ha békés egyetértéssel léptlink volna be megyei eleiünkbe, mert a hossza szenvedési idő ngy Is\' elszigetelté tette életünket, hogy mrgozá-foltnk volna azon régi vádat, melyet a történelem isigázol, hogy fönibája- a magyarnak, hogy 8 soha egygyé ritm tart B. É
Nagy-Ka nissa, aprfl 23.1889.
Városunk ma örömünnepet ültimlgs Szápáry Géza grdf. megyénk főispánja, a mai déli vonattal Pestről hozzánk: érkezett. Nemzeti lobogó élén sietétt\'Vá-rosunk minden rendit és rangn polgára az indóházhoz, láthatni—és üdvöseim megyénk fő arát, ki zeneszó és szánni nem akaró éljenek közt a kitűzött órára szerencsésen megérkezvén, fit vároa-biránk, Eaboohay János ur, következő kialadvÖBlé: \'--" "— w "
MéUiiágot GróJ, ít aUaksnámjOs nlaim-gyti ítüpén ml
Kanom, városunknak etakit a vasúttal való szorosabb ösaekdttetése áttol jutott azon szerencséje, hogy mttga magas áltála főispáni azamüyéhez közelebbi er»it&ezáff&ű juthatott, miért is.tngedje ntg, hogy határtalan arommgl felkaroljuk szsit első alkalmai tiszUlkeddünk ét dainte Udola-tunk méltó nyUvánUdsára.
Foaadja-tehdi mÚóságae. csekély meg-titztelgésiinket atak jaÚhlarm: hogy e páros h.tósága, polgárai ét lakosai mindenkor az alkotmányhon; Aűn ragaszkodó lé* tünkre, a felelőt magyar minisztériumnak (t annak első közegeinek támogatásukra nemcsak szóval, hanem téttel is kitűnő cselekedeteinkkel tántorithatían szolgái maradni kivártunk, és azért odaterjed forró óhajunk és kérelmünk\'mlg3főispáni kegyességéért, méltóztassék Ti^katót.hef^yá-taivai bennünket is pártolni sVeiaisjttoRS minden méltányos és igazságos kérelmünkben.
.: JÜérf is inaguiikai és városunkat megyei legjobb kormányzói kegyeibe ajánljuk.
Ezen általunk szóról saóra közlött beszédre ő mltsga néhány szóval válaszolt, megköszönvén ezen várakozását felülmúld Ünnepélyes fogadtatását. — Erre ő* mltsga, valamint a meghívott vendégek az étterembe vonultad, hol Királyi Pál és Sllmeghy Ferenoz köz-kedvességU képviselő urak:közt foglalt helyet. A 60 személyre rendezett ebéden a főispán és kiséretén kivlil képvisel ve voltak: Városnnk tanáosa, a k. i- teatUletr a azt. Ferenoz-réndü. plébánia, a görög nemegyesQlt admintstra-tor, ai izraelita hitkazség, áz Ügyvédi és orvosi kar, a takarék-pénztár, kereskedelmi grémium, a po^iri egylet, a n.-easino, a kereskedelmi egylet, segélyegylet, dalárda, tornaegylet, és több ezéh.
A lakomán lelkes felkössöntések természetesen nem hiányzottak. Könnye
Alajos gymn. igazgató emelt legebőb-ben poharat Ő Felségeért, Hegedűs József u főispánért, Albanich József a fe-lelös kormányért, Inkey Kázotér Barcza Sándorért, Uareza Sándor n főispánért, Királyi Pál képviselő az egyetértésért (sztlnni nem akaró „éljenek? közt.) Furkas es|«res Királyi Pálért, és végre Walhaeh Mórts Halvax József urak rövid szavnkknl tolmácsolák érzelmeiket. Az idő lefolyta után főispánunk szívélyes bucsn és lelkes éljenek kíséretében Z*ln-Egerazl%re, a megye Bsékhelyére tiívuzutt.
A Bzenvedések közt leviharzott szo-muru múlt után jól esik mindnyájunk, nak a hozzánk mosolygón beköszöntött uj korszak, mely sokat szenvedett keblünkbe a remény virulást ígérő olajágát Ülteié. Adja Isten, hogy városnnk ez uj korszak \'nagyszerű ~vivmányaival szemben, régi alásUly edt helyzetéből kiemelkedjék, s méltó helyet foglalhasson el jól kezelt városaink körében, mert addig-— aaomorn. valósig — városnnk szellemi és anyagi felvirágzására évti* zedek óta nem mondom kevés, de épen semmi sem történt. Városunk egy uj szUlötthöa hasonlítható, melynek újra kell járni tanálni, melyet nevelni sápoK ni kell, hogy a köz-kivánatnak tökéle. te&en megfelelhessen^ és éhez több kell, mint tán azok gondolják, kik a városi kormányt ismét átvenni óhajtják, mert újra kell teremte\'it-itt mindent, és nj gazdaságot vwej;n^t^..jnsr^qrzadí4i veszsaük észre, hogy a mi volt — elromlott, z mi kellene — ninos. Oskoláink, fájdalom, megjárnák egy nagyobb helységben; de városunk-igényeinek nem felelnek meg; van ugyan egy algytnnasiumunk, hogy egyéb berj jókat ae is emlitsllnk meg, még elegendő lielyiségesines,n8gy-gytnnasiuniunlc nincsen, elemi tanodáinknak nagyon is sokra volna szüksége. Leány-tanodánk egész nj szervezést igényel, óvodánk nincs, ipar- és kereskedelmi tanoda hiányát régen érezzük, otuzáink tisztátla-1 nok, nyomrdl-nyomm ronda füvei be-; , nőtt árkokra bukkanunk, kiVvezetflnk I nincsen, világitásnnk rosz és .sokba ke-: I ril), csak valamivel jobb a Semminél, \' városházánk dűlőfélben van, szinhás csak egy teremre azoritkozik, sétaté-. rünk ninosen, s számtalan több e félej de van helyette nyomorult por, sár, és oly utak, — melyek csak szánalomra méltók.
Tehát mindenki láthatja, hogy tmly figyelmet, gazdálkodást és tántorithatían szorgalmat kíván as emiitett hiányok pótlása, — hogy \'így szellemi és anyagi igényeket tekintetbe véve, városunk hasonló lehessen hazánk több szép és jóban előrehaladó városaihoz; de vsn tUreliiiUnk, mert uj életet reméllUnk, s egy üj életet várunké elegendő biztosítékot vélUnk birni megyénk lovagias főispánjában, kivárosunk érdekelt ásóval és tettel, mint szivei igéretét" birjuk, erélyesen támogatni fogja; és ezt varosunk meg is érdemli, mert polgárainkban any-
SlőEsafeéai |iaHP} ¦¦¦tortotétMk?-\'-rr,--:\\ -
H27 02iot«n b lap ssotlomt tar tatéiL4 t^l<3
^S-bl e Ka é \'; "\'
ny\'i életeríí éa baxgó Us$km&&&» ímÍŰjí,^. tó a esép éa jő ÍPítní, ht^y makävuLt>tl kormánjsiía mellett városanb fö!vin%-itAftáníl nem kétvlkedhetünk. "
Nem ItirtsasUk hogy rem&yilnklísn chblatkoeinliikt mídSu o méluj-ágoa gírjf kortn&xiyzém alatt megyéaiknskT^ városunknak aj életet* esebb jövfli jósolunk.-------- : —-\'
JÓZSEF.
Level *.t_é ¦.fl.kix_________
As ünnep másad napján aa okädetttla ttflgy termában sikerült hangveracn^t rwndeatck os tról segélyegylet javára, sikerült volt ugyanis annyiban, hogy au emíiLott egyletuek k&sel tOOii fürtDbit jövt^oteagsett, és, bogT m eso* iája dacgara oagy aaiimtatU--fa^ágyÍH»> kOBfioság jól muLUutt, Lobetetlen Baoäbaii megDora jegy ásni, bon &&lr6k Bagy rtka« hídeg Uö^aynyel viAute m&gtU co 01 ka lőcs-maljkrít U^Mhatatlatt, bog; ¦ -**$&y*i$j~ ;Uwk 6 t>gy es in ai<gburnánBMhh iatéáa»«.t; äsVegyuk, árrák, eUgDtl&k T*gy t«het«ÜA-nak ?0 bategsk élresik gyÁmoUl4 Mgélyél a ilyenek bíi db írói rangon U?& e^oberek közt {e furdalkatoak eU; s még U, ^atUa Uten rai -ért oly ipdokolhatlaa ejpitmttMaltUtUtetflok u öjy iriat, mi&tkft niunl tdtMuég«i, Ut> D&akbeonfl. Biidá-PaitM van fcfeel 4ŰÚ era-ber, ki ft magyar irW oérra igényi Url 0 a icßtSlyMit wyénsk iiimi ISbto« aaagy. aiat asonlroko.ltik jinfiret rtUtottak. A m*g*rál kfinnytiiiiQen ine|(nMkea«|(a«dag wlwii gudag írúlól i> tpavlchalBp, Tjiroi. DOQf • pirtolau t/hogy jly olkajo^csai BQGgéay &am*?AÍLé\\\' b a»uk ftttTegyptfélt, áa ¦ ttortirAL ittegemlékassék. Hitsen bx b bftttuitauwt mÖfelUegot, cxWíUaatiol, t m smIUb Ban4> s«bli tnlajdininil annyira Daftatjokaak. kin tő b^mil/jnaajaaUlybrili opaborcfe, k«j-reakedfik, ipartiaok. iíyeo baQgwne&jpalusi, naniók*t rendcsnok. aa a ki Tétel » ki a*m jelen Tftfj n«mj«leahet{k meg, <u —aibi» & ksris ä klvélal. a kJ JHX"1 T*k°t. í Tá^m raményfiok van, hogy BLavajiüt f iwhaagty fügnak falitm f.roia irakbm ú«m laoadAnk kénjtelinltve e kell«a»tlan magjátgyméMkraa
á\\sl biiaem, h így addig «Irastik ÍWk • Ubarmagyei gyaUt T*g*aménj»H» nalr bhí-minetreidm iepb«tt« mag asokat,. kik ipdV tak, hogy Btharmegyib«nnegtio#jr<*b befa-lyaaa vaa asiui pártnak, mt>r^r tßEt\\^Q& tag a lev«g8b«n — nert nami*. ¦iiiUialaij-nem ii ellenit ti, air.oa U aMpaté^edTe aa ujabb eMiaenytikkfiTiiie« U*W«^|fog-ramqial elS állani, melynek tttt^Bt&mk vagy filfogbaaauk, 1 me.y aaeU{B«4g«lb«s dgy alapon álla regi PreMeretta «Sebmr-IlngiaaiinnMkl, as aa a laga&e ^bU, Jii mégvatljnk. jártaok ilyea. lepéaVfiUutfapr g^ét&Ti Ti*** Kilmln rxm U tad wtskApu beéaelni, mint tényeket, jogokat • iMÍ-tókat ei ábrándokat Saase kererra apárto-Uual egyes itat t allen»iá bigíe-veTel felBrMit^i/Ven^hbiaattVhwMf akadjon három olyan megye, moly^oikan végaemAnjeket magáéra t*gy*-:. <j= _:
Aatlobotae,bliii»lrb«itt aOfiro^» caák\'ngy nyAáaog* teliTirdekea hir.Jrtgy csak öaise kell kaparni + kén »\' **#p fMr r,.fli IftTÓl, pedig tuganjri+.MtimtW*\' só néha náilttnk ti olyMt^Mp alig .llgtttük WT\'*B±Pí&*^*&-\' a látbalárm gyuraan ^UreOüt Á„ MgT boráhirek mTnkot ia-W&ga^afc egí. de egyfelől nem íi hlafcüfi. bogT. mg,^ hamar Baa» tOsaeoek, "»^^WrSt Véreink cUk\'«.««llfé«bB.*T4^|1^^5^ wal rettenetéé oaatába a tST™^^™** fajUljak eseket, bogy Mm-4deg«A:N«W
;,bt>|> aaa.kc*ií«a afiattaiiokal ogytfffl l»ra r..jtW».I.II») i
sawljakl
Virít, akkor forgofodlk é, f\'"V\'íí\'ftS kUltoaa*. „J.j j-j" khl phlpWlT Ki .phlpUffi de ekkor mir kibn|t » c.iamából ttogipí
iba, hon i i«gyk.1§§;. «¦kit: A> nrffmnk jak-1
drikadaa »prí7*ia!.rt*H.\'
A»ife«rffilk7lögT ~ «r«4ggy\'
vate. bjStB
Valami farm* komedüa mutogatja raeB teraegét a puli lílohiibM.. B«ot_éJiti H
6U aatrOa líTíltl fol » kíliUly tinta knl-- - nMTtrlKTOIZr Bro^YÜbjjjjfanyt-baoaat^.\'e&tar * vii ciep-p«k 6tnaa1s&l^$ai4>\\^kqak Utaaanak, u-tin « Mbj \'Kft, .arga, pTro., tíoU, ibolya ea\'tlng VMjf-fimli Jifla aanitt..|lY«g«kan boatta»!*} moago vu mfotdan; nainaket fol-
..k wÍK/A mwaraolber «..«! Slghlir »^l\'ií!^<",.Y,P?l*,. "í*"\'?
böjtje. A magyar--- (. _
M1a~SBrtéBeit-, a i^p^ovoroWioiejéD^ÍQ ti dislg Jakiét ssirraJ, mltöl égéee^n\'elrteJroV\' ifil; mert télen nem dolgozik olyan erős
munkát, mint nyáron/ -Kenőn volna as ^ot-TgÜtk aftrftlf ,\'Jt\'Mf*4 vn t i bb^t^am.ln^é* de «kkór*4 tó t B." Tsní bor ^cgyftmáVrv bűjtnl; Xavejmbb*^ a oyénjuliUaijiaiikr^-a-vAr -«Lr«-•Jayaneboen "dolgozik. Vigasztalja nmgit na or^aniwimfanmegalf-be^en, völgyön lakMtfom, két pofára Ttflik mloden ember, — íjJoefyik alig tud\'asnszogni. As orvos már tartja fcéized as drvágót, köpdljt; akkor betoppan a\' 40 napua luíjt, olyan hninnr
kedhosBÓk fölfelé — a hála edottileróni. Magyarország bnsgó nép* sokssoWe firöm-mef rebegi el most a hála aaent imáját, magasan Bangi a szivek mélyébőijA ..alleljját 1 cs A mir hpunk "egyik íninsabau iHosere»
^i^rm^^i^mnJb^ bírákat koa-
WW^I^M\'IÉ11^1^" 1Q& és e» tqgyW ill^t^Utfya^ i^BoV jóváhagyás végett a \' tak.
almával as el-
vess! t,:»-kéfmalatat gyönyörködtető asin megloltyao akífetzOJi bflr, hogy. a nyavalya, ¦jomimsajii láliili, tll -TTTfin^ff^r"mn(Tfflir ^•
csébftl aatán a, hágtok élyvsebfa aUku Isá-nfdáf ¦károa-\' mondani nynipuAk emelkedik lüy agyi Iwgy am fireg Hom*n» ábránd-^T.»gtafia»ÍtT* látjnkssemeíok elölt. VeWfll na ng^ó viasogarak alj gyönyörű nam-.mttBsiafl tüneményt jaalaUiaak, hogy a tri-1 Hwttrf JSj UIkelet«a\'aaápaáK>»n nba ua lát*
\'-¦i:¦ firrti easvabe .jak bogy egy nerkaimlS
barátom « appokbaa bnkt kapott, nalyben
egy_Tt44itI tv ajánlatot tflaa^bogy Bkienucfia^
1itTaiÍkép« QuajviaaBadiapftat koaátt a ke
roiia^i^a^W.«W^ráig triwUr utofi le-
gyvs Utkw-a-I*TeM-el«aataa Boaolyngtaa
ea álitóUgot Ulálmányon éa lobatetlen*
sek- tfrtareiiDj «V.arló*a-j»oaekj a Hámot
kemedfle1ia& a aieaunégát láttam, kesdem
binoit hogy ninat \'beaii« -lehflMlewág. íío
da mára ewg jatton a hely mianak it. A . vitwai Wtáalg, r. I.
Bejuegyaiill leyrtefe. T^aaerkeMtflnrl lm tobit, moat Tatai \' műid J4»t mind-a» árüemof pnblikam aa alól-
*^ogj»a*lI lefvlet t«lem. Asonbas ne „, • ...... ,.-r . -
Wrttámaffg^doloírbocytán tobbí^ném ritrapíUtfegklolTaaaS^Iftla^olyjui-minden
felala*^k,%t^1ge*i«p«1gj, mini ad difeeaaibbgy nhitaa ScmogjUn Maond. \'tik\'a-\'aatavaailoMteíaffttnni lakai ToToaba •aaBiMlkiia-akltíWoaa, ahol a ji W, aatp \' triay-a«l*-«Mé>r»*<.\' Vegjík udrt Ulan :bD«4\'»aa«WátU Bob%Wl,WálTl*«I áa< tó-T-**<«?1 »otH«*«Vt hlfapn«k boagí otvá> ¦*j»tt»>^iErtLja/Ttypr^^lfiigiij-
» - JataaaxkSaíaiíjWadnaok IfH, mlaüa ; aa aa^aW^^gUladi-tfatii általában aalil-ía»f»»»tart»fc!»mín*k\'raaUda.r6l: aőkaa
g*,**hill^nrÍÉ&áúr pftbálta\'nUr eiT aa
f ,*V^1?*í*^^,\'*%^il?fl*-U*1> *> >»bd egyik "dífelaa egjínlaígJíineW
. .... /Utili; ~Mágáa tormáaitat mu-í ^«S,»**Sr\'«ll<aJ*»íí\' hkal halííni, a M%|M-tíntH a Wiauibd «ríg, ,7-ititi/iti
Ü!!ÍIa* >™LrV>«» Vja^k"-^-
=fWttW»*c»íj*I i^onnot\' a«U.«f!:alkatr>.i; ****•><*-«L bb MUt \'ianuDÍ, Ua\'» ia-!
tn/otalola,
BUony megtilátssik án rajtam ú, agy né-aek ki, aintha.a galambom UbBkém Ginlri-be túlett Tolna\'caflrábe rntmet ostít tanulni. Olyan teakatlan" isaga Tolt Ilmáét nupján annak eaentelt flrgén . . - akrom mondai., aonkának, hogyha hamarjában ésaréveltem Tolna hogy etak lapicska, blsi oy ráfogtam volna, hogy eaakugyan diaanú láu. Hoasá ta tiltalTam ainolyan Galigalai bidegrórral a aybaiiUi álreaetnek, Utánne ugy nfitDlt^m egyetimlnt a ki máhaket irt. Délntán atnn-ben Biynn kadTTol- rohantam át Somüa ko-mámboa, mini egy tiinpadi CrCll, a, ki mrgy Asatíkabar víbs)m pemjB többéi —
A Wsöre.kcsö JisstujlUsnnk ulynn híre rait a kBinyáksn^ mint Franklin expodíitojii-nnk Bjegoo tengeren. Annyi a Comp^lena már, it7 hogy ttlán nem marailu* ember a kinek paranOBolnáztak ( azonban mi ígali jará-"t\'íak megmaradnnk a magánk adja melluft.
Hott pedig Itten toIű édes SicrkenztS ur, oly arcaoaal bncsasem Óntól, a minSvel Orea-t«a bneenaott Pyladestöl. épon egy bátyám tereiére kell ráIateoÍQomr kinek olyan aa Iráaja, mint aa egyptomi hieroglypf.
Ha eaen lávái egy arcbaeolog kexábe jalr aa ebaMaoi ninakat, Tagy KendináT erypto-
kan bjaanjnara latiak.! ,r«tnlú tfjiaí cx\\-f. Konok U jjapj4n»Ji iOllaaaaára volt, mint $4 >üiil a jMUití » «T» maira á>sl-1
¦Uaitua. 1 faeriol\'lnlbl a taplí ! ka-\' anarva ílvutl mortT-bOM a D..k> f=IÍ ,.
tfkaailc hug/ogínii.
• .ÍJhWi, h tiri»-,™»»».-
•avjlj-\'i.- ¦.<
korU»okal tnleaapongo féktelanaéggat < vnn nak annok betilt elbányTa *atTe, f«Tkiirmúl-Ta Taatag -orra mérgea tollnl meiy aaarta aaát fraeakette a tenUt. k&lömbféla ioha peni U* tett jelekkel garnirMTa. Kéhol égéaa aor eavpa nyolu» lába „m11 ekbil is 16 lába „u* wkbSl áU. Kepiclbett Ön megie i«on - oblU igia aierányéget, aalylyel .nAluTáiaaaolQfc nonavflereotjp aHTeaaággel ; még is u öreg frani oly sielideo kell Tisolneu magAmat, noha — e pereiben «gy> .énem migamnt. mintha ratakl egy marok «leTen hangyát nyomna a jaarkamba, : hagy: awakat vigyem ihtM a aaabambe^ ¦ de. taApAia_ bAnjak vnlab mir esakv mrgteasem 1aegeny.6r4gen.pelc. kitba majd-ha a etyr fulyón átbalUníirotil^ a lelke, talán nekem i« hagy egy eaitVa fát, &segtey-bályám valamikor JÓ gaads volt; do BaoaLavaaat rabAn knreaatal a-ouriáján. ^
tebat SoAkkel, eiaol etvegeste a ,So< ,*aogyaraUtt lerci ok cl*) . ¦ ^ i\'J\'\\i- \'K * n*(jíW*ny\'«•oil. :
5Sal.vsomogyi hírek, -
a^i-Ái\' i^^um * ai:ilL»n 9 pB^lmelf úmtih-blrde^f, végrp, nkkénl TÜrmií, «iak,. Iwgr nem oiapáo a nagy Hét áUál Jelkk-pciett QW o^steWá, meggy¦JairaUtáakerVékt^f-iilW, Mjdáliiaaüi ér^lft, UaWm a^lümaJát m oaSmejenekTfraaetiaJo énetdf lablrjuk keb-t laakJian, aeWk;< eUd,, angá^k t<«kaig twrntt areaalnkon^erenga As.ft^.íiaütő ;fatdi anrianoa ¦amBalseai\'kaaonlobhi* mint; aa elnyomott népek\'áoraa1..ifi\' U- aaepT«íiak át ételen uirnokUgaiaösé»éilT.»ohakr.rré TOtabokataköiou tövia koaatirut, kiittak « klatorieég helybe^ w.W»l. % .ml a nadyhHi a^eftTadá^l^jncfflro^ otakWgy* napokat :\\ KáromaMrMÍrekb •nk»Uaa»mltnniui\\t\'tl«an. MdíiernkkW^ddigcaaak lok-ijtv^pí.adol-tank a feltimwla«mt e» sauroifga fiIttc),. uged6 UUkk^k^rirténk Utent e #gymáat\' ÍbM-* mégniakflnk^i^kw.Ufa fi>Mámadái?
Utjok cilllámUní. — Keblünk lelkedet 1"«! 4obo(Cf lelkank «¦irny^ot JfthalloM.k « a>gg>>dalom.nakia.rémei, hogyseabadoneuiel-
lami»
-muj»al
ttdkok -áe «-*álálitaiányt tagok Tkluatáea
rtRrli^nt követketff íiredménynyel: elnök lett tícekita orrua-tndoc, slelnök Walbach Udr, titkár Franki Henrik tanár, pénalárnok Lö-vry Lajoe. váfaastmányi Ug4k; Sodreyer or-td* -fudor, Markbreiter Jakab, Ebenspanger Lipót,...WoIkaimr-iadas,...^gtaander Lsjoe.-Ontmann S. ÍL s tfibbon. A válaastmány kS-rébSI ifodaleat osstály aiatttitl Sebreyer orvot-tudor elnöklete alatt, melynek feladata na egylet csélját a napi snjtó és ss irodalom torén előmozdítani.
A felölviiiánok botenkint egysser eddig a kereskedelmi egylet helyisatfáheo tartottak, s pedig Franki tanár nr rendesen tartott előadatok at a magyar tfirtáneleubSl; érdekesek v ittak méfs Ebentpanger I.tp«5t nrnak előadása aa egylet caílJárolr Sfhreyar orvos-tudor értekealetai as idegek életéről ás as egyéni ranbadtágrol. Walbach Mér Crímíeuc, a pá* riti altianse iarieiita nn 1 verseIlB>gyttl4s<ben tartolt jelet besvédét oly retnekftT éa ékesen Forditá, hogy a vál.watjnija^ j^4nakjartá azt bSvebb timertetét végett saját költségén kinyomatni áa terjesstenj. \'
Esenkivfll Franki Henrik tanár or egyelődre 100 fL évenkón1 tl Saetaasel tanitdat jelöltetett ki, a megnyitandó magyar nyelv oktatási ingyen-tanfolyam saámára, melyben mindenki a ki a magyar nyelvet tan a In i akarja, réasesQlhet. Mátnl kesdve a rendes floefiejöretelek imíbdan-ibílf3ivr»etva a nagy katsinó olvasó helyiségében fognak tartatni.
Ilyen előzmények folytán remélhetjük, hogy esőn egylet eselját t. i. honi nyelvünk és általános műveltség városunkban! terjesztését idővel in elfogja érni.9)
A (Titat QJilásJNéhájiT politikai naptlsD jelentéte folytán k3sÜlJult^Eogy Hagy-Sanissán a városi tísstajitásra, m&j. J5-ke volna kitlis ve. bogy mely alaponr vagy mely határosat folytán Jelentik est — elöt-Ifink égessen tsmsrellan.
a (cb e~n d 8 r ö kO A helyben áUomásosó eeeodorttk bnt\'iralkat eladogatják és tovább költőnek.
a.(Deák (ollak.) Haaánk ÍSvárosá-ban már annyira elterjedt Deák tollakból, egy saállitmátiy hossánk ta érkesett, és Rmja 1 frtbO kr, taosotja 16 kr. Wajdite Jóxaef író én papir kereskédesében kaphatók.
a.(Mülat© kart-) Aprít hó 27-én nyittatott meg az njonnnn és diiseaen előállított töldfa kert, a mnlarni vágyó kSxOnségnek, jó étetek, Italok, valamint pontos sanlgálat-rólaa itlelO vsndéglOagoiidoakodand., .
a (a k esa thely ( oraaágo>s gáa-daedart- f e ts fl fa Ír: U n i nt á- a 01 j—sgép-ajándékban réssesült; Fis teljes György gr. mínlsster nr migvátárolrán rgy líaaer Antal által készített állat-tenrész- és gyógyá-wti.gyOjtanenyt, ennnk felélaTsnlnévdaeit intóaetnek ajándékosá. llásik fél a Baner-fé-h ÍJÖjtomónynek Lónyay Menyhért raintos-ter ur által ssar estet vén mej*, a megnyltan-dó debrecienl gudaadgi tanlntésetnek ado-BsAoyoatatoli. A keszthelyi iotéBet1e*BnfBlal dr. Caitchert Eob-nráltVl saját gdtori torza-nyájából fisasaállitott aaep gTapjn-gyfljte-mónynyel ajiodé kom tátott meg. 1 a (B a 1 a .1 • nF« r ad r 01) aat irfák, hogy na idény előreláthat Mag él vöetet és fénye 8 letnd. Talán a Királynéit a Balaton partjain WlK-a nyár egy Hatét, Több nj épitfeo-aéa történt. Gréf Sséohenyi Béla köaelebb iámét aj hajót hon a Balatonra, Écty .László nrdffli>igató,kUrin| a hUajdoooa esemet kösMebb egy adományban fejeata ki eUsme-
írtséf, aaidán Is alánken Iparkodik a fördö
r omelóee kftrUL
a (A, koLo ri-bflr 0¦ i , vas 111 v 0 n a J) \'íÍ*v»W>Upitóa*t aa ansslnal Iparoaok a becsi kftréskedelmt minisaterinmnil erélye-
Íf?!,:,?\',S*tík\' B«n*y beadTányuk
Ikwmfili,7hogy aj aqsstTtai Urtsmáhynk vas-i:™íw«ypÍnoksmagaa termelési költségei a ter^ ,meléat majdnem.Uhetetiftoné tetalk; a bar-
»»7*«* klépitáse folytán anécai kÖlsfin
^*r,nthIá^i;MfaJéróreáag^M—07" kron szál--Hl tat halnék^icrláltal ínyért vniárn; l\'frl, 60
krra OiÖkkenhetne, holott a mostani termel á a 1 >t>ltsáKek 2 frt. 20-2 frt. 60 kmjozárra
rugBak. . ............
\' a. (A dfá\'vavídóki népaegélysS rgy-
lél aa e napokban Baroson\' tartott köaRjUló-
aon mngalaknll. Aa nlaknltV gyölásen U «lá-JrátUiv mutaltatott b*. \'Molyan flOO aláíró
volt. Aa agylet elnökéül gr. S z é 0 b e n y i
Po^fl ectelnöbfij ^:tpjm a irháról y, péhBtárnokol I g a a Dániel plébános, h&nyvveaetOfit Dorner Sámuel válasa-ttattak. Aa^^Bltl saerveaete hasonló a 80-
fcinogyban e^p&y\'éngyöBön fenálló népsngély aOtgytet BBÁarkeÉetéhea.
V: (Ce0Vrlldv. tanáososar,) apríl kó^28 éti ArkmMst Pestről hossánk, éa 23-án n tját toT^bkiJaejBjd e 1 te tét e helyére Fjumoba votlo.
a lÖy a Baj e 1 en té B|) Branner Ferencs saomoroaoit aaWvel jelenti, saját, agy kiskora leánya Mária, toTábbá a boldogult édes anyja Wostratakj Katalin, nagybátyja Seindl Habért Iwároly uovökben bŐo ssorotolt neje, testvérök, illetSleg édeo anyja Branner Mária, estll; WoBtratskj élto 20-ik óvéboo, t. april bó 23-dikán, a halotti aaentoógek ájtatos felvétele ntán, aa orbas történt gyáoaos kimaltát.
Hall tetemei cafltörlőkön sprll hó 25-én, d. a. 4 órakor a városi oirkertbe üröknyaga-lomra tétettek-, — ao engeastetö ..aa, mise-álddsatok oprll 86-án d. e, 10 órakor a ts. Fnrenctiek asent-egyhásában tartattak meg.
Nagy-ganfesáa; sorit 33. 18G7.
Béke hamvaira I .
—- .üapank jeÍ0b esáiaákós aa /184^dik évi tjéeoi forradalom története" caimfl elöfi-aetési felhívása van mellékelve.
A (Tol vaj lát.) A helybeli mdóbásban egy BsolgáUtból kiesett vaanli felfigyeld egy még ásol gáláiban tévővel több; ámosikkot elsikkasatotty miDilkeftten befogattak, de aa orgaada még netn akarja bfinét be^allaaL
A A óáarabegarak ia idén oly rand-klvfiUnagy asámmal Ivánnak, minőre már évek óta nem emlékes fiak.
AíTolvojléa.) A helybeli postán íq-mát tolvajláa történt, egy SWfrttal terhelt pénaes levél lopatott el, ssorenesére eUmita magát a tettes, kiben q poatakocaist Ismerték fel.
A (íoraelita tanoda,) A helybeli israellta tanodában cséloaerü válteaáa történt , mivel a két magyar nyelvet nőm értő tanár nyugdíjaztatott, és helyettük oly kát szakavatott magyar tanár lőtt alkalmasva, kik nera fogják os Ízraelita-Unqlókat a aselletni előmenetelben gátolni-"~ss" í B a t ees t) • A-kapronesai vároai elől -járóság a régi dűlőfélben lévő váromladékot elromboltatni rend elé, a mn&káhoa ügye Honol fogtak, minek követkoatében egy résso bedfilt, és egy 19 éves vldovecsi lakost agyonnyomott,- kettSt -pedig latamo&Qn mégse rtetL ¦ ¦
A (K o n i 0 sa Í 10 r v é-ts jo a ék.) Miként as ország maa kézségeiben, ngy íi. Kani -saán is türtént e nnpókban előleges érteke* bóí, Aa értokeali toen rétal veitek számos képrieplíik , kiknek odajárult vélem ény-j-*-vniLtak, hogy a N.-KanÍ*oán léteaó tür v~ényssék-oebilao noa-városi lakos- . eág klaárólagoa költségére, hanem aa oroz. pénstár terhére a városi hatóságtól elkülönítve hagyaesék meg. A városi hivatal testületnek ajbót leendB siemélyetro nem av&t-koaván, ngy nyilatkonott as ÖBBaaaan érte -kend képvisolos«g,-hogy .a ffiljBÜ.határciizon annak idegében na 186t-lk óvi képviaeí&Bég.
,BekflldeUU.)
A (Deák Fe re-nos- a r oa k ópe.) A már több év előtt a megye-terem Bzámár-i raogB&ensetl nagy olajfestmény, mely Dsák Ferenea arcsképét ábrásolja, ss. hó 24-éb n boldogult Koppányi lakásáról rendkívül fó\'
nyea pompával a -^egya termába helyeztetett.
a B a k fi 1 d e t e 11 : ElőEcetóoi vagy alá-rasi felhívás Ily oslmB munkára: BA sőböo
iskolák hérdóse, kfilénöo. lehintettél a ma* iryzr nép erkölcsi éa Baellemineveléöárr.\'\' Ara 40 kr, csak nagyobb megrendelések ( 10 példánytól fölf-iU) teljesíttetnek postai atun bérmtmtvi*. UISfizetési levelek így osimsen-dSk 1 Watfögl Károly kath. káplánnak, Sa.-Eraaóbeun, n. p,,Péesváratl* —A t: aaersüi közelebbről ismerve, előre mondhatjuk, bngy a\' fen ine vetett mii biaonnyára «ly ki-tflnO tapintattal Icas írva, mieserlnt tanoU;-gni olr«smánynl saolgálhal\' néptanítók- q mindazoknak, kik oktatáasal,\' neveléssel foglalkoznak, vagy kiket aa oktatás Sa ne-Tulé&Qgy a julen válságos mossanatatbaq érdekel.
. •) la ugjUt Jtleaaab moisiaaUirdl Idánként ttira-aea aa^nb kllilemenyeket. B»rk
h. (Bis ott mányi ülés.) hl. hó 33-án érkezett városttnkba mg^os Jankovjcb László e m»gya ujonnn Is kinevesett főispánja. A bevonulás minden\'Ichotő fénynyel s Qnnepó\' lyességgel történt. Meámos lovao nyargalt a a kocsi előtt és Iiosbbu sorua fugátoknak kl-sérta azt, a váron végén fölállított diadal iv nliltt pitdlg a holyboli kanonok-esperes ur fogadta a szívesen várt mnpftn vendégetfldvÖL,-lü.beaiséddul a vnUmint itt, ngy a inngyeliá-zi\\nál is aa o^ész kriatint.jp , g yidokrBl is bf-gyűlt nagy tiiracg mondott szjvea: hosannát 24-án bizottmány! nagy gyttlás volt, mtlyen aa ujonan megnyílt megyei.iiikormftnysatl A\\A
•h ű4üitó&p*tv lá*Se*tt iiasnljluii -\' körűit fStíü elvek loUok.-fvajfi«oq;roagvl|fttva. 26-ón a &q* kak-ol reménytelién am.<s*f kl\'il njmegvo várt restaurpttokpa (ogptt sv. b.uitiinány. A tisztikarban daozára e> „k 3 koron non fog maradó i\'V Jelmondatot kitllzie néppárt éa több oxtravagens hncafink fenyegetéseinek — igen kevés váltósán,tortént. Alispánok, jegyzői, hivatal, fősnolgixbiráh. ¦ levéltárnok mind, törvényszéki ülnökök, kettőnek, al-ssolgabirák egynek kivételével megmaradta It, ugy a ssámvevŐség éa eskddt. áll ománokbon in kevós .áJtosás toriént.\' A telekkönyvi hivatal aa Irodai kemdéui ?0 orvosi suouiólyzot egészen érintetlenül. meghnr»yn-tutL 2Cán a tisztikar esklllotételek ugy folytatólag 27-án q tiszteletbeli kinevesettoké, éo egyébb kuzúrdcUU dolgok olintézéee volt. megamlí.tjak még azt te, hogy a bizottmány nagy hazánkfia Pedk Faraiics: mint a jelen Ücvendetes állapot majd nem egyedüli előidézője iránti elismerését határozatílag kimondotta, ás noki csen hatirofiatát raegküldötte.
h, (KB v ot vál ass tá a.J E napokban bücaátatutt ki iy megyei köcópponti bisott-máhy elnöke által a marc&alt járás követvá-laastóibős intézett felhívás, melyben as ott DomanicskyLBoldissár országgyűlési képvi-aulö luinondása folytán uj. kovetválasBtaara felhivatnak, s határnapul f. b. 16-ika reggeli 10 órára mnrcaaliba kitttsetik.
h. (Vagyonesáletbiatoaság) iránt igen sürgős intézkedés foganatosításalatsaik szükségesnek megyénkben. Ugyanis a csendőrség — mintrgy L60 embe*_ már állomásairól bevonatván, a mindig. ..található tolvaj a rabló nép. mintegy saba Iáját veszítve ére&i a flsoí keadi mesterségét. Edd igei Í is már két rablásÍ esett jele&tstett bc.
K (Mihlósy ii in tár saláta csakugyan megérkoaett 8 m. hó JüJ-a éta meghasd etta ra üködé sót— DViola" caimQ S2Ín-rollyeL 24 én.m.fSiapln arlioslélelére és 25. as ájonsTí\'^Bbtsstptt.tiftEÜkar üssteletére — „Nő uralom\'*\' esnu\'ü vígjátékot, ítntán BMagyar nagy-emberek TOgy & független minisa* teriara" tüxfényes tableanxt és illetőleg „A Ielencsut:t Adták. E három darab után nem-. aok jót mondhatunk é társulatról, ig*n gyar ló provincsialis, erők, melyek ,tán igyekezet mellett sem kQsdbeük fel magokat tiibbé csak a kO^^B^(ls% pslnyqni*Ura. is. Egyhangú — a \'bizonyos korban mosgó ssavalat nehé&kes előadás és mosdal&tok étaUo. Tamási as egyedaH, kí as egész elÖarLUnak lelket ad esak ügyes megjelenésével is s annál-nál iiikább*^^P5 Játéklvál." \'Híg ~megem.it-hotö & cséfKri^öaítf káváié j4tybí és JSiklű* sy, tivtiow kőzni pedig legnagyobb gyakorlati, ügyességet s otthonosságot láttánk. Völgyi Erzsinél, Miklósyoé tana\', törekszik.
Fővárosi éi -Ridalli iiliföTs,
= (A ko ro nátséui Q n n op\'é 1 y ; 4ár^ g y-á baot) anaok—rondjérg-negra fcdvotkwső
megállapodás, törtónt. ^menet, alatt vagy/_ gyalog, vágy lóháton saahad .menni ; a kocsin való járás nem fog megengedtetni. Aaon-í noi a koronázási tény bsvégeele után Király*\' né O Feiaégo átöltilzködvén, p tlotaliölgyai kiaéretében gyatogjndul a palotaktirimi át n Dunapart folé/ltt ö felséget uon,\'-pély(íeen -dtSBÍtett goabajé Tárandja, raelyenO felsége\' és kísérete Pestro átjővén,i Lloyd-épOleter-kélyrfll nési a koronásául monetot. A Lloyd. épülettől oldalvást, a Dana-part mellet less fulállitva a.diplomaták és a kalföldi köveuk disaos állrápya, A parton lefelé fÖlálliUodé többi állványukat és kársatokat a város f»g^ já megrendülni, as árakat és helyek ssámát ugy szabván meg, hogy a túlterhelés kikerüt-tossék. A Lloyd épQlot mindkét felen pompás diadalívek fognak emeltetni. A királydomb a Feroncs Jóssof-tersn kösépon, szemben a lánohlddal,ugyanazon helyen, hol most & lámpa-DSslop áll, fog emeltetni bárom föl-
{\'arattál : egyik a Dorottya-utasa, második a ánezhid, harmadik as akadémia felöl. A város kidisaité&ére, ugyaainte a kivilágításra nagy terjedelmű elökésaületek fognak történni. A dlssités fö- nbiektumaiul egyelőre a avárosbása és a régi német színháa vannak kitOsve. A kivilágítás alkalmával nagysserü tQstjáték fog tartani. A koronázási dinsmonet mintán 0 Felsége először a Mátyás király templomában s as ngynevezqtt helyőrségi templomban t% sarkantyús lovagok fölavatását bevégezte, Pest felé fog indultai. Ason esetre, h« a tervezett koronázási uj ut addig el fog ké&sQini, a bécsi kapun át, ha nem sa Albrecht-utón, innen a láncshídra vonul a menet. A pesi porton jobbra fordulván a Du-napart mellett, halad el a menet a pesti fö-templomkos, melynek piacsán a szentháromság előtt fog végbemenni as eskütétel. Innen a városháztéren át, keresstOl a vie ai- éa Do-rottya-utezán a Ferenes Jóssef-téron fülálli-tolt királydomb felé megy a menet, hiti a kardvágás történik. 0 Felségeik már két héttel a koronázásnak még meghatározandó\' napja előtt fognak Bud»psatre érkezni és a kuronáaáa ntán szintén két hétig a fővárosban mulatni. 0 Felségeik megérkoséoök alkalmával a pályaudvaron mindkét főváros küldöttsége által fogadtatván, más uton, mint as .eddigi történni szokott, fogják bevonulásukat tartani. Ez úttal t. Í. a vacai uton. .végig, a Deák-téren, a Deák utozán, a asinháa-téren és & Dorottya-atczán át fog a be von Q-Usi menet áláncshid-felé haladni. 0 Felségeik raegérkeate és a" koronásás közötti napok egyikén fogadandja aKirály aaor&ságoa kaldÖHség kes4bőto,ko?oná&dsi ökievélét. — A szent korona valamint a koronázási jelvények három napig lesznek köss&emlére kitéve. A koronásáéi napot mogalöső estén a két testvérváros minden harangja egy éra hosszat fog szelni. A, koronázás napján a bodol. ^bnr|aLa8n, ojfs&ni J^it^ée;80. nagy bépünne^JíeDŐeBtetik fSlíi akérhort ötnek csapra s.több Ökröt nyársra hoznak. Hogy a
llégltéa benyomása nagyobbszerQ.lsgyen( uak egyeaer, még pedig a korODáeáel Mt-
K»lh
08« OSI
Vén rendoztetik. A koronás^ara következő \'.nnpnn- n pesti vigsiló té"reméb>jn900\'azemély-\' ro nxámUntt nagy udv,: eliéd fog turluul, Tervbea van, hogy otvn ebéddol egyídojül-\'g a vuros raindon részében polgáriTlakomák tartassanak. Ugyan o nnpon menehd végbe a i.vároBÜgöti népQnnap a váron költségén. Ab flnnepélysli sorát a napon uagyoaerfifáklyás-inenet zárja bo.
= A koronázásra a gr. Huller bu-szárnzred Pestre rundéit :tlk. A magyar gárda fuiállitiisa tervévül, mint a sPcet. Corr." jclonii n t-itemes koltsogok miatt fulhagytak. Magyar katonatisztük fogjuk a gárda-flzolga-laloknt tenni.
= (A koronázási ut késs! lés e) OhreinBtein temesvári vállalkosónak adatott "ki. A költség G4,00O frlra^rug a aa"\'innák hat hét alatt kenten kell lenni, különben a \'határidőn lul fővállalkozó tartozik minden napért 500 frt»t fizetni.
= (A királyné koronája.) Tud?a van, hogy a koronásáékor aa. látván korona-f Jávai a királynénak válla árintolik meg, mig f-jén a házi koronát viaeli. E komnn a bócst caáas. kincatárból átalakitáara rgy bécsi ék-oxereaenek adatolt át, s ő Felsége a császárné rendelkezései szerint már e napokban . teljesen késsen less. Az ezüstből kész&lt koronán négy egymást keresstezö iv van, ras-i lyeken gyémáotkoszoru nsngszik. A korona, I mely oly gazdagon van gyémántok s gyön-I gyökkol ékítve, hogy as c&üst a drága kövek I ragyogásától majdnem egészen eltűnik, I préinbároonynyal Volt bélélve, mely most \' fukkte bársonynyal t seréi letett fel. A koronát diazitö Buk ezer gyémánt kőzött tiyulca randkivQL nagy, a gyöngyök száma 4000.
=: (ü. Eötvös JÓBGof) cnltasminlss-tor fngndáj^iltra hetenként bét napa!, caQ törtiikiit éfl^vaaárnapot, deli 11—2-íg" töis-vén ki, a közünaég síját idejónnk kímélése o a iiíviitalr toondök akadálytalan menete erdekében, Jióretik magát ezen ii téz-kedésltez alkalmazni, nehogy akár a fővárosi, nkór a vidéki közönség oly napon jelenjék meg, melyen tekintettel a minisztérium halasztást nem BsenvedŐ Ügymenetére legjobb akarat mellett .sem -fng^dtalhalnék.
= (A pé n & Qgy mi n is a t er a mult évi hadjárat alkalmával károsait poesonymo-gyei községek és lakosok kártalanítására 86,000 frt előleget bocsátott a honvédelmi miniszter rendetke&ése alá; aa érintett ösa-ocűg a -possonyi jövedéki fő- és adépéns-tárnál utálványoztatott.
= (QylkoBsági ssánd ék.) ÓKani-ssán virágvasárnapján egy menyecske rétest Bfltött férjének, kivaí még csak egy év éta ét hasasságban. Figyal mez tette aaon-ban ü Doolgálót, hogy a rétest nehogy meg-kUyo, ^ert as egyedül -férjének van aaán-va. Á Qsolgáló gyanúsnak találván a dolgot] elmondta ángyának, kl nem késett a
hallottakat a férjasW db^UléLJBsja k>. ;lyott,hogy evatTeipa aríte»bM. inélAisa|á^
láa végett étadta as orvéinak, ké.ast meg-tnérgezrttn».k InHlU. Erre a féri maga vetio T\'iHatits ulá . ii\'jél, ,kl awa^élli\'pItti^TrhBfty ~ férjét nnyja uiiáesira akarta mffotfrgttvi a két cmlwrt neventt- meg, kGk^^lHfUaa szerint a mérget •áé/ettéjk, Ad9s^«^ any. jávai s a másik két b4nréaes«U-«gTfltt mult sserdán foglak be.
= (Egy béoei lap irja esi a pes-ti adumat; Deák Ferencoet *: nnpókhén raeglátogatá egy iíjnkorl barátja, höjry párt-fugáoát kérje ki a nagy férfinnak valami jő-vedelmca ki ralnybivabű\' megnyeresében. A jé eiabor egyika voh tsoa ÍcÍQbí nroknak, a kiknek jé kcdélyttk van, do Gcelktni erőjük nem üli meg ti ül 15 mértéket Mar előre tndatva v»It Dokkal, mi czélbél fogjoot ba-ratja m^gldTogatni fi igy megeldabette as é kesöt bespádével. Mintán tehát a oaivélyeb QdvöalÓB befejezve volt, kérdő Deák: Ugyan édoa barátom, él még Andris kocsisod, és hogy van ?u — ^Egéssaéges és jól érsi ma-gáti — volt a váUíjB — ,drthogyjBas e különös kérdésre ?\' — raondá csadálkosva a kérelmező. — „Kom ok nélküliiarátom" — füleié D-=ák — 08BakocBravanrfsaksógBm és reá gondoltam." A táblabíró sligiartbatá magát vianzn a nevetéstől. — ,6Ji jal eszed bo\'
— fn)eló — hisz az nemért a fösóshes \'1
— „Eppon ngy, mint te a kormányhoz.B — Természetes dulogI hogy a jó Öreg elves síé kedvét o remény csalódottan hagyta el Latját,
Hasznos tudnivaló.
Htearingy e Mya-f oltok ti ízt oga-
t á s o. Sokssor jövünk oly helyaetbfl, b^gy felöitdnkr« stearin-uUad^BTes<\'pptnF a mbi-aoiaanket egészen elékteleníti. Ezt eltávidij_ láni egyike a Í"eg^Sh^íHb^«tÍffirkteeTo~\' seknek, mut^ a steariccsepp felulras&tiísábtn nyilvánul, b eluívaastásál pedig kőnnyebtion eazltözölhetjQk rgy darab ixaóval, melyet a f.ilt fólé tartunk.. A minUfelolvadt a cs.-pp, azuuual el iu tönt a raha felszínéről.
Megholtak névjegyzéke.
ApriÜa háiáí-Fiat Jótícf i hón. Horrilb Orsiibet tsrr. 1 írc. Varga Juli 50 er Ujriri Miri a bt. Piu«r >\'ct.ihti B2 ér. Majrar Júucf 66 ér. HorráUi Örxoibsi li e*. Uirkarití TrAtii 3 éa fél it Pichler Ede SS ír t-t,-lA$oi János 67 ÍT Imrei LaJo« IT ir. Oáepir 111-hily 1Í éT. bali Gábor 1 htL flranner Uixi Sí evtu. Hágj Laio» 1S ér. KlaTEsitü J&zgat 87. Poaconii Ji-bos 1 DApoa
Bakkesay Me[ftaptak éa btoSosUel TcUüli igjo-
B EocsVemét, térüoíl míj inait ia. .Kralékfll.1 kDltaméar- Uoji bírálat alá vausOk. Hnbin-Annin Pwt.. ftassgaet -^fadgrirt; vsa rtár~ reaáoa p*nli le^oleiuPk. KU cUfrinf faaid rá.
. át& a terménvosililtelt cagy k:ritelnek Srrpndettek. A temérdek kénlcflS^k0dÍ8«ll; «aící)y h^detünk mellett — as áráírat blsóanrira emelni fogják. Ebv--rou^a clisíU basa 7- ;frtra, kakaricia 3-50—80 kon, ás " ífy t"1aírfb«B\' ímelkédeti raajdaem Talamennji teröíay -ráfkí}""lla¦ ^^ryáa\'valamivol lanyhább bb Os-let, de ugy hiaassük, hogj aratiaig a TÁltosások
" gyakoriak lessask.
\' Jelenlegi árak olsé^aaaswai. ÉaérBkáíii a; helybeli placsoa; — Bnaa 85—89 fim €\' M 60 hx-« frt 80 kr, Rmo aj 73—79,faniofl 4 fri^ 50,: Kokoricrtj JM—8S fos 3.80. Arpa:BaHíisáaIm*VBl\'V, ?0—T3" fontoa 3 ft 30 kr. — Zab 42—47 (jutna 1 frt 80 kr. 3 fL Pohiaha elaa-readü 8 írt — kr, — Paasnly fehér .6 fttarka 4 frt 25 kr. Gubó ab8 rendű 8 frt 25 kr.
eiAsb Aj a- SsllTapáUaka \' SO foka SS—SO frt bordi- < MtVtg^t^fífflfpil[fato20 tuit 17-SO frt barrl.WiJ együtt. IlW 13—13>/j tri. Borkő 29 frt. HyerabSrah \' | (űűiyhíi Dnlat) 6kBr- és- lábán- 41 frt. éa busa-bírok 48 fri. maminként.
Borok, frhír h -rir&> (sehiUor) 1865- ^ t8öS-ki — vldékfinitwH — termes 3 frt -IS frt. — Villányi *«
scegstárdi faovto tS&3. Ifi--ft Ijj basi bor vurns
(Schiller) és fakír 7 frt-9 frt — kr. DalátomnallíW bortk lflŐS-ÍS IMb-lki fehér. 13--frt. aki-ekint.
Vloss 114 frt — kr. Bás 44—45 frt. KSzSnacgcs cyopjn Ara 100—120frt.Fohsr roajry Lra 7 frt 26— 7.M ?8ir. fekets 4 CVt.
. ÍJ,"ÜaBÍsaaí piacai árak toójes i.
BoraA itc^jo /kr. Lencai ltcslíala.15 kr. Bab Itesih 13 br. Kől«s It- 8 br. Borfonra mír3jo7t kr—1 fi 10 kr. Marhába* fontja 16 kr. Jnbhns footja 10 kr. Sorfcb-hna fvstja 34 kr. Sialoaaa miiflftja 40 frt — kr. Zoir foalia 44 kr. LAntfliss\' raiaAja lé frt — kr. Zíera-lyeUast raizaija 10 frt 30 kr. KsBydtUa.4 fuatj* 10 kr. KahorlcrallBit font^. h.bO kr. Árpad vra font^ 1°t\'-g8l«skLB& foatjfl 7 kr- Risakáia fontja 18 kr. PaalaJ fsatjo ÍO kr. Repeiaoloj fon^a OT.k\'- LínMH,J Fontja 40 kr. UJ bor Itcseje 13 Kr. — O bor itcs4Jo 18 kr. Pr&Ü aflr ltes4]« 14 kr E&alssal oür itezéjv 10 kr: - Oabaaa-pAliaka itesíjs 40 fcr. TsAsV-pAllnka ilcaéje 40 kr PailTa-pAlinba itMijfl tó kr. Ny.r* faffayi Biissája 82 frt, — kr Öntattfaíyayd-ay«rtjra font]* 84 kr. Mártott fontja 35 kr. Stappaa foatia 84 kr. Bo foatja 10 kr. Keményfa Sle 7 frl - kr. Puhafa
ö\'e 8 frt — kr Sy-rtfa f3« fi frt \'- hr r"a= rője 85 kr. R«*no mf^«4j» 1 frt —. kr. P.iliaa m. Krtwlcr fontja *4 kr. Len fiatja 00 kr.
Uérki pérts.írf\'*5yraM m itjas í.
5"/a taetaltquea 57 30 ; 5°/0 ncmo. k^lesfin 63. — ; lŐtiO ki álladalmi kölcsön 81. PO^ binkrészvényok 7.07; hitelintézeti ré>s-ványnk 162.—; London 13120; ezüst agio. L30— -| arany darabja 6 frt 20 kr.
Felelős szorkesztöi Wfijdits Jóa«ef.
Bécsi csizniB-féiiymáz.
A matjn i
miben egrettstí, ia ss alibbnoTeaett caig barmlncabit ari IonAUiaz .éta atölárbatlon tokélyfl
QJl^2* Bácoi C8lzm& -fónymaz
vitriol nélkül,
Feraolendt Ferencztől Bécsben,
többi kBit ason jotou taínjilónokkal BTf. hagj 2-3 evip; folyráat oly Ugy és ado marad, mint flelute volt;; hogy a bBrro oly alQnyns ba-tána ykíi, mlflserlnt an Is fílJErJit Mgy mnrad áltála, hogy n lfgkisebb mofforOHot,ria nélkül oly nsip varAaifényt Ulía olÖ, rainfTt máa fdnymáa által nom>yorhoí«l bUj., mely Jelea mlnSségcért na 1866 héosl gazda-Sági kiállítás t. Maoitaig* a ItiaiitGt nagy éröainíel tüntette ki. L fányniáa lehat a t, kBttónae^iisk ?1 a. horosltoda uraknak tolat oly ára ajinltaUk 0gjfll<smbe. meTy mlnilon ntániáiob daocára a mnga. neiné-bpn letTJ"11". ol"oa»m miatt átalánoa ajánlatra mö\'tá Uofronilelho -aa_aaaaog bokáiddá* »aay ntA.ivótol mellett font, valamint-mima-OEámra, mázsáslüai 0. 0. 22 Írtjával, ^obosokban, melyokbíll 10, 9, 4, 2.. i;ta?íTyÚB*eK7 fontra. laraéf cUíiík, kik legalábh egy másait risi-roltiAk. mojrfolelJ árolongnilonboti riaaasQlnok.
* Gyár BÉCSBE!., LaaJ&traaso, Haaetstrasse Ura 74.
[ 12—1
Gazdasági gépgy^a és. ontéazete Pécsett
Vitíi-nloia 14. raim.
Ajánlja sindesi, a szakba vifé gyártnányái
Kigyolemracl lévén a nagyérdemtt gasdakösönflég kenyai méri-, o csélbél folytonosan kéntletol larl Oraadgul 6. nim alatti rakláráb.n, noTBBetoeon:
mngtakaró, kapáló, töltögető- ás szántóekék;
— ló-orüro siorkEBitott csiéplö- aiecalia- répavngí Bepekelj
— raom ktllőnbon konaJMt, ol.Jkp*.tr«k, astleli e» tlw-tiíó rnatnk. vetögépt\'k nagy válaBstókhan knphatók. Ugyaain to ö —14 lúerpjO auqiépfk ii. Tovil)ba öntméuyek: n. in. ioLiirélitOlUil)loimuet, műtő réiaek (Bratrebre) kálybaaj-túcbkák, kerti padok ét ráe.aialak, kut- íi vlsvcielö csi-Vl\'U a lcgnagyobbjMllaMték, legjobb rainuség é» legjntányoíabb
árak mellett, mindig késson kaphatók. ^ -
Elfogadok minden a Biakba vigi megrandoliiiaket, syara« oleatf oh ponúos kiBBolgAltatáa mcllott. 3 — 1,
Daravári fürdő\' • MepjUUUk B«jis l-éo>
Baon T*Ba« S0-3Í" B. hévvi«ek régiamert adyJa g)í»;y. ; hatáaaal bírnak : iltalánoB gyongcBégiiél, aáp — it S6rTf\'.L knrnil; aa ivarBierok ityeogBBégoi és botía^ifoinál, meddö-ségnél, Btb. a máj, léf, ét mirigyek daganatainál, idoli WSr-bajoknál UlSnaau halnak aa iBiapfdrdült aanaaoa éa kSB.Wr nyos bántalmakbin. — JA Bikerrulbaafnáltatbabinfc.: .15 ^ ífl ntógjégyraodul a kSaallorS Lippikt iblanyna ;fttrd»nél r-Mlndannamfl iavnnyos rtiek ké»sfn tartatnak,"....... ....;
TorcaoTácz it VerBoain k.rrBilSl a Dráráig, jól épil-ll ; nr«signt konnyili a kaalokcdést. LegkOialabbl TMntilloma. .;
&\'0tí & gyönyörű fOrdí-riirk kSieHoan-aBá eaalaxarSen fel-siorelt épnlílokbnn kéhyolmeB lnkhílyíl tapdatik. »aj25-kinti aono, UiieaTlgnlmak, kirindnlá«otTtTrgénye. kSrnyék-ba kellamoti-B .BiSr.koaitt nyújtanak.
Aa orvosi folngyölotít Dr Siagnl kai.ll
Az urodglml fürdő Igaagatosag;,
a—i ¦
\'^^Js^^m^^Amp^9iu^*f^ < aim,
?¦¦.?gtiiígU&Üktméimtl;\' • awljljad ?l k w| üT)n kiaMeit, n m. vid» >.a..lr»>;, |ia|p^s**.i#ir\'Mfíi Mmraet^artotta, BU*S;ir*;W|
föMÍ^MÜf**- •iKMÉÜfU*-tayl» a ..bWil. tirara - -Sajtiét «iríöateiÍtol^.\'l»ríolt^rw napsára«.! ;-r W
— fflSaitTB^HS^jl .aafclkrérir, áltattak Aa,e^"7C"^.\'y """ S7UflqlJ ?ra nf l-**1^ ^yyBt- TI TH- 30 kr.
¦¦~Bfftl |^ tetemes ra^ta^
_ , aj ntadarban ¦ «-kraairti, angol¦ ahail&laia-W\'rUttoK kiítiorllS ffe-jrrk iltU (lUMinJUlut\'-b Mr pfely T*go, iwcUfS B**r-iati*4*nü l<) neEXny mlwdperc i n\'a\'t kflnnyS txvrrel ^fkliaaSrlQfcetai » MCftompnil awltiS t:en-imákat, a. n.r o 11 ő k ¦ t, kTtakt t, Vmi> al ¦. ¦ L mJ"L p\'diif igán Jktni Ea annjiro a^Ie^-Wtboaabb » Ie»k«Ti?tbb* uélkiUlih «5 ÜrKj numian hixUfti-ban, ?1 Ara o!y»^rir^*a (**«- \'m a*;rr ka-aaa pipi birkitw* mdilJUtu tU \' fCfgvMfesai. — Egy iarab ira, utiaiitatusaj együtt 1 frt.
Tülsnjru ott fogkaftk. Etákkal a fogakat minién fírgtapata TagT. fftffpor o*lkil c»\' pia" hlóVg a IvgijabbiB Ohcrfru, it*&M.*frt0CU
1 db. 40 fa. " " " " tíb* "41 e-Bayíabek, Ur&aonaaba *i
-•-¦Via |«wrt<\'r^««y,T»«f» " . . ..
j-ii A lr«4feH\'IHcmu-41iIjvr-B>w (rtabbta tMtdaat?) a laciT*-kflrtitltfrV a-aaBBin, aan ttsainT-¦«L Iliin ira bajaalatasi MaSa**-, M«-4i(il *i«ri«AÓi f«rm*j**a, ?aral-va*v««yb-*aT«,^a*Iy acata/ árira val* IT^W1 vm fal, «t7 k»?r S7***™ ,"^?d? kalomaul Ufott *UC|al látó ffjBJ-....i Arm oak a (rtra ellerJdJíM
«44 awiarat *• 8 frt.
, T<Ajik9Qj,tpír- Le*«*.küRt--artlcTrtfcb\'w-r, atlaga ki*Urt?«-t*a( suit tiTeVmiiiiléa\' aMihail líjéwa >TÍli#ok*l ; miaJaaM
MW^áafib\'Ui ofen cbjt. írekig dUrlhiLi i* hldesra oaUaillicta.. Bír nfc-0 fivej ira 25 kr.
¦ u-r nli^aRt nwaJafoitok e|li-
itf Tafr- A» m jnWl. Ef7 Maj-i a U kr. - - -liTJnhb\'1 -Hiftrff a-kaaaca. lm brJa iliml » twf»í»m.W««»r^J
,; irttalUk rtialitorrai. «SaT-nadwMk ¦ atladM ¦¦ »*aa«» «• pa»*>-
lolUl • l.fflnanubb ál lv|-rs«ta* nbh Toaawkal kfcr.1 wlaUal, H Luk ta kürt, .. . _
Hogy tfaalt ai|»Jl * ¦««>«*¦ • aiatoS arr* («««Ja Ujy-rt. miwta-to^, «Udha^t^a^r^-
WW^*Í«7 atttf, iaalyatfblMH^ ln ftTdOvi a áaa<tttrjwa -«anl\'Vtr, kragr ¦¦¦ MÍp», binaedllí t*r—** lrgran la a ríjfel avat, ¦»*»••¦, «r-aartaf -knm\'MiTMipt, 1 IvrgcM bm •=! kr.
¦waihwIryraatU láj^aiyit Ttotua-^a-#rV ta-cW ^rtfra^aar* M* Brfp" \'l»"T(r: 1 aafj.BTtT ára tl.r.
_ MS Irrfad fcalnr flay-Ja- -»alri alUViant rlUraerfilwn rfem.l,«BT 4tv>> r> -W,le. MlaihaitBaria^aU\' r-a/ilra lií^fitó^ bi4«Wl
ratjafWl ^hv «^-|Ma^ jt? ««ni^KkiUtaaca >lrt»4tiaitf*i k.
\'¦ilaiifcníiml é«t»* a^í»ai»*,::ta«»-2t, b#w»^ >aJk»lcí c 4W«i tt
?tei1; awartak: J-^t^awröallaat,: bW, tajfclkat, tlt ctfc, a"
Ula-Berral "Vagya tgfií i*-taJmarrel Tagj j^TTI7*l &00 éaraV 1 f.t. 50 kr., 1000 darai) S.frt,
-TatAflí-aiigot loTWKkT^T-^r\'
1 p«og*T«l W, SO, 40 kr., S oan-fárel kr.} leyílnuinabb faj
3 pt>Bg«Tel 00, TU, 90 kr.; 1 ít; i p«i(rM\'-*t 80 kr, 1 a t íl SO kr.
BütÖi f tt,\'»«t Eg7 pirci atatt leket jaicdnf la UrSJra kiriteJ nílk I-p. fib41, keb31,UdöeWtiib v»!o társakra, a lepaebb aqoarall-fuatiail illftnitcan AtTowtai, ttffj •onyira, hjffj a lepű^jctebb kaa *>tal **>iit tr t>ttíi--iTaTrtarft>s
as nilbm lékel tartaaj tgj-• urü dí>f{3l * i tali Hogy miatt aaffjirbb \'\'ffT^fl a kdmlftatf, darafaja ctekli 60 krra l^totctL Lev^lpacaétid ItéjMCcfe, nsel/rk
ga lit nlr if/ hagy olTt/atiUwtUa aurai, haaaaa kagv ml oajnlirB ratjca; -flt Irranar,
fdltlDA!- Kü ttnOeea Bj4siaat6 at IparoMknak, mlntboity atai^rakat\' ifaa rainaihllja i* ajit.li.T4 Matt. TjfT 11/ Wp( °>a\'7 tirajwikrtvkat.
ÉramHcriket, tiltóp«krt, AlUtiVja-_ct, ex? portó mátokat vafj karika-tnriVtt lirpea, kapaato 9, «, «, S,\' 10 krart, TfT ttvaa; álr«**U«{ lakk >l»K*ifsa &00 kapra 10 krirt.
La/f. taSbb htljn anbarlalmt* aart marrf, afarrk, palktnyok, tlr-^ikta keraSg^k kürtiain, Aa aUt á^laaérra ti~rtcaIk.E|j aafr! tialnaaa ira I frt.
X kaja OfaLkHUpitB^Urtfc-alTairaHr -ráfi - to«ÍT ^ktfairS ftateal ragalkalttamahb a Üt-flaJ,; mtarfta T«Qrt klaUta^arali kir*-; tak, Taa1 ti«rt»ca*B. a t, st. kS-xfimtitfiiak JHínttwinl, aagr ailaar -Trté, mttatatliítkatlaa kéta<ar tia*-liiatl\'iU\'r^laJ k^kal4. KU firíf-rI s& kr. Bafftyal 44 kr. ^ —QjFítof«-««r, n«TjFtjr«t a *Lakn ~«trB«t~ryfiknvaKii kl \'traat" Irtiuü Caaa ajabbaá follaUh a «rk tain-dda tevibbi dlci4rrta fllitl.W nlataorT r«r»alla torUfö iralta« lik.\' S^T\'dabft\'aaf haa.nalatt alaal^ tátiat *rjfltt *Ü kr. ( (Ca. kix. aiabadalm.; Sapsalé-\' \'¦afr mal/ijet araaay :perei\' ¦lati\' jd1b<1 a d4ti b aeMaa&dd m!n.WMa kataata-HI a l*»tlt-tiW»a* kiraati Eantt aT ktMltorfar . taairhaUtl ada*fea4,^ Wa* Kynla\' ak«rHtB>-a aAttj-Mit-i ¦rtt, nlataofT méf ajWfawajabk)* ft\'lrgkeajearbb .lajol Ik^aarMla-W bá^a.Biia4irtUbal4« jafii. jjinlkat^ " k7sl.fi-4taaitiara. E#T I "aakti "aliaitiraal ioTií." _ ValMl auátaaú ^ye-ria íj paa, a Ittf nQ»iba fHatekkal. Egj. \\\\ ÍV fp**Ü***« aarab\'aralft 10 krr ¦ \' U kr. ivtjA-i,
II-pa/tSSO kr.; TtUmlat atfafea aaáa
II E.-^r. .-------Ul- #f k \'
Dkslca,
¦sí 10 kr. Urju • <t^cwf>tet^\'Hs^^fadHt^rBkb4
•Vlüjaa, Hrarba ^V3^> W k?. ~ ftldTtt m l^rí^DbkTptí.
-\'4SJ*StHM!aMjUW. a3(uL*TUi«r -túr i «/j»ln«i),ti>l » -*<5iMj «baintia1r«ka o • m*•i^aí¦WMa^»«\'»A»*eV\'"\'?¦^;:••
JmijtKnUlltlt mkmtktU Ftttkik«^;láitrrá «iH|i*lláfir»lu
ATaWlaiitlBlatotf^S^^
-t*
¦^•H \'.tMUM\'ttjaHgiiil- trVa\'\'át rntut\'^tíJáti ¦gMt
¦kitt Ml llf U Itt ISA*! éSlpUUi^tmn* !Atento
. ,_FAEHOLD Űp6t; .
könyve ma-, hanaj^y-, 1^ é« rai^^MWtJI;1! se, kblcaVnkinyvttra, a pesti éa bécsi nC^QflBtsk i
doUríryOTé^weJ, a ^ALA^OBOGV) KÖZLÖNY\' kladóUvatabi
tárnü ellátott ir^ éi rajisrerli»r^edéBben jómlnösi^.
gfflövíipjjíirokfijifííííSoleséái-örttepíiaWk, a. m.r
100 tinoiu nyultzadrttü levílpapir 100 borítékkal és pgr franczia szirjes-üromatu tokkal, mely a papírokat,1 és borítékot befödi, ára csak 60,, 70, 80, 90 kr; to-. ¦váblni 100 fiiKJiu ü^iijtfl k^papir^<M>grimirozrrtt-^ - § rittkkal és pgy tÜszes aranynyoinatn angol tokkal el- ™ látva, Ü0 krtól cséttz 2 frtig; vágre aanea loyélpapi-í1 rok, valanil&t valódi angol dupla-neUéz levcl-papirok,1 nagy válaszU-kbau, olcsó árért. — 100 levélpapírra bártuiféle név vag.v jogy nrrjmáaieTt csak 30 kr számíttatik. ( „_
A fentebb említett olcsd levdl-páplrokaa kavŰl\'jpég: kövmkeziJ bel- ea kttlföldi Irö- ó§ rajxaarrck kapkaióTc, i tziotón olcaij árért, u. in.: mindennemű iró- és rajzpapirok, selyemmásoló tía kártya^papírok, ugyaaorü fwtott popirok, simán és pnfselre, valamint arany- én festdknyomatnak, márvány, arany, czOat, r&papirok, minden szinti virágpa-júrok, minden megkívántául nagyaágn belföldi ea hollandi, ralainint valódi franczbi szineaoU lak papírok, bécsi* ós angol másoló vászon áa pavpir, brisxtol, Uk-1% kréta-papirok, t^nyitoit Uo^tojegypapir, rajzoló osakSíök nagy TaJaasté-ka," mindennemű iní, rajsoló e* festeti ironyok, angol tűrtó ,i ¦ .gumi bej. éa ktÜfOkli ini- ?8 mások} ténták, vegyészi tánta. 1 beirásokra alkalmazható, pecsétviasz minden imnoségtl, J valamint pecaétoatyak bel- et kOHokü, JktMrikai arvfltnUaV, j nagy raktára, fa- és csonttoQnyelek, hamburgi ludtoflak, snvarpapírok, rajídesakák, körietek, azeglet-raértókek, vo-nalazük, továbbá bihctetlen olcsó árért rajzeszközök, rajz- , szegük, tűrlúk, fehér eV fekete rajzkré\'ták, featók-törülök, hajtogató csontok, fa és bádog áisxes nti téntatarttSk, ecset, és festékek, angol vászon objfeatvenyekre, festéknyomatu " diszlevél ca böazöntil papírok, borítékok, látogató, festák-éa aranyn-yomatu kitazíkjtOkártyák, lovélragasxtók a meg- , kivintatú öóvre lüflO db 2.Ő0 —3 frt, enyvezett áruezikk- , E jegyek, fraucziai bideg-enyv, Táaxoaboritékok pénzkaldtraé-nyekre, és több-féle e ssakmába vágó itt fel nem veti tár-. gyak is kaphatók. — fénykép! albumok nagy \'válasz- ! tékbon 2ür 50,1U0, 200 képre; ára 70, 80, DO kr, 1 írttól I " s 2ö frtig. 61
0&r* Pattai nssradstéttk «v«r» áo paaisaai ^—
,.,,ir-.Etfln\'186-Mk Ívb^"8-\'larfl1lö\'i^rf^:^rííVíra.>Iilf>-okéval alakított, ¦ magát ffyftfs é*-prtaWp kátrettAesé-Éef \'áltnl kliflotatatt átalános DMlrfai1 b(xtOt>líd-Iii«éEet ¦r-* alább fölsorolt WBtoiHáiiágaaataíram\'éprulhior. Eeuh táraolat bistosit a többi kOst: a) lMa.r«krell*B,
-U ápfll*t«krb ¦ bonrittk;1al4ltató kéaaletekro, epekre, saelvAnyftkrs\'áaWaskBsOkra hékva;
2, árukót\'aletekre és bntorokra néavo, aaikro a bulyitág mlnéniBségánek niegfelelS olúoóbb dij saámlttatlk, mint magára aa épületre; : i 3; takarmány es saalmás-eleűégré — akár aaabad ág alatt áll ion ma asaHgokban , kasa lókban boglyákban, akár pedig fódéf alatt.
: 0^*- KB; Haabadban levQ ssalmáo eleeégnél, külü-noaea nagyobb földbirtokosoknál, ha*eu aostagok kedve-söleg felrakattak, a lehető legnagyobb kedvesményak nyújtanak, és a klcséplecdtt stemes gabonára is kiler-jóságak a btalrjfiitáal^..ftíltfl.VBr hogy A ma-gilri he. lyiság időjében foljlentetett A sa^badban maradt saaImára néavo egéos a kötvény lejártáig érvényes a bistosttás.
4. lAindeanem\'l állatokra:
b) (iyárak és mindennemű íparüsletek gn&kaaánjai-nak s«é(s>ee>tmBáA*i falyt«Q támaéhaió károfs elles.
o) miad«in»w6 föMterasékok érbe tó jéjgkáír ellen, a magái lapított kár t elj as « e>^t^.r;i té aé vé 1.
; Hogy a jégkár etlent btsioattáa igénybevétele
at tenu élőkre nésre minél inkább\' raegkönnyittessék : váltával essfcőalendOdtjfieetéo mellett is költetik biitoaitáa.
d) As enaber életére, és pedig mindennemű tükn-kibáasattási és évjáradéki butosillaokat illetőleg.
Aa- aláirt fSOgynOkség (biatoaltásl Irodája §op> raaban bátglaé k&pn SüH ss. 2 emelet) bátorkodik esen-¦el bisti\'sltátt keresO t. es. kOmOnsegot bistositás&i feladására tisstelettel felkérni. Bistoortást dijainak a lehető legolesébbak, melyek iránt as alolirt főftgynOktég-nél valamint minden nagyobb halyenlévS ügynökeinél !3 kétaaéggel-adatik fölvilágitás.
aopron, IS67. évben, ,
A PES-H BÍZTOS1TÓ-I2ÍT1SZET.
MEKOLÁS SAMU
m m
- - - Na^ ár-leszállítás
ilrak, hölgyek és gyermekek éizámársv. haUatlan olcsó átért
A vámsak Qbbo-\' éa Jeaáfskért kozeseis vállaltatüc, a leszáslto\'t árak tUze&ayára Bttsá$aSta^t "^yefaiöt magtára vw$&&, éo a \\s$lw$i \\if ¦ tassfeaée^Bek a le^saye&SAt f^áá cfflééml, Begreo4«Msek, a várea^tá&aak tSkstatessa tscgMsRa^k blltsMsmGk. (s$&, eedvoka tsa^ W4
hax ásta áflaaflk. vtaerovéSstesk. ¦ . pt
A vászonnemek árjegyzéke, "qpg <
Szabott árfcfe, még ismét eladóik- és atereskeödkÜd^ A% \\]
Kén i«H-a^eI(i legjobb kézi-manka.
Kak«r.fuaala »iiaon-Insrk, » írt 60 kr balyatt 1 frt 80 kx. ^riu<vaoa»b nmeaua *Mt\\ ^ftr&O |ffEÍ. "HtW t^T-T
ITuwm ulaaiir ra^y\'ruwlmrtH lue^tk a\'M k.t fii 00 kr. , yinom kulinnili ráaaon-lligak t fitU kr b.1 frt.
FlBoBimnttaQt. kexarlfont iagtk 7 fitpSO ktvhf.8 frt ftO kr.
Wlrap«iibbA rtUttlwrfi la^-iajaaabjk l^naska 1 fft fa. 4. CO.
Waaak, faker •J.trtrajrlifil r írt! S-l *t M\'kV. r«e|rllnoinat>li rrKRcxU ¦faLrtiagbn 4 frt <S kr k, í frt 80 kr. l*golM>ifám satapte* C01LB93c€a,\'«i»B0 Jer;. Finnpi aalaea rtlrtlnirTlnirak 4 frt M kr k. 3 frt AO kr. IvKlttoia TrBBCrU atJiM^batlatIt^_« frt AO kr1 al 3f I 00 kr. -Y\'At*VyabU febcVr Uq^it^Unliaé^^las^Huitaabb S frt SO kr h 3 fiO.
Váanak..
. asztatteritóíí.
„ ,l^^oowab|i.Utia)ití»By rna»b^fi^MJrft»ÍO\'írt h. fii frt. ZWiaom Vátaett-UfltBtaaSval, fiat rjíí, MM E. 4» frt,
i^LegSa. vátMB bailrt-Hebk«iw)&t( ,-lttltaesatja fi frt, 2:50. -FImih M\\Jty9k\\t*a&,*1ltoot»a^?WlJ^2 frt
KkfelíáHs^I, legszebb kéziHoaídfA és kézi-kötés.
Váttaa-aSilORVk S frt b*iyott I frt 50 kr. Finom arefeal logak, rincioa aialltl & frt b. S frt 80 kr. Fisom TátaoabJI, barkóira S frt b. t frt 80 kr. DlTai-Ingek, legaa, TáambiU éa bUitt.l 0 frt 50 kr b. Uj dlTBta aaivbta bStflU fl^frt «0 kr b. S.fiO. Eosvata, a)\'4rrStsi tflWtt T>*H\\l fM.\' tí-\'.*r W Uirta-AaUalá rasS-lagak S frt 60 kr b. *M. , Vietoria-ingek, kBtra ea finom vaianeltnnBaael 16 frt b. 1 frt. NSI-alaóuulracok, ltján. ahlrttacbSI 4 frt h, 1 frt. Nűi-nadréfok, kBtt^Taaaanbál, 6 frt b. 8.80 ¦¦¦¦ NOt\'éJlmalKnjkek, angol ablrtingbfil fi frt SO kr a. 2.60. Mollíirykáai lai^ lvaíi^p*^b<l, a.W fi frt SO aií H. Ö^Ű-Dín.a,^**a«oh Vowtt maHánrkék.-\'ll tüh. IM. \' Franeala maUínjkík. lesfin. batistbol IS frt h. Ö.ŐO. Ferfaomabb maUlajkob, valMl ya]ooctaan«s*ol 20 frt h. 10 frt, NS1 aald-lBgak, hoMse njakkal 3 frt W) kr. 4^0, a, 0.50. Nűl fod/iaa-lnffob. Snora baiirt-p«kilWI 5 frt,\'MO, Ö.öO. ,
Vász&ivféf^tyák.
1 frt 60 kr, 1 frt 80 kr, lagHa. rumli, tísbouMI 2—2 frt $0 kr.
; Jfegi^déaek ntánv^tmrilétt tatjesíttetneki Megrendeléseknél a nyak l>oaége kérő ük/
(9-19) .
[« Ah ;4aff Central-Depot der era ten Leinwiiache-Nlederlage des TMnia. y^-Jíii^^Mkn^^ttAti Tuchlauben N. 11. -
JSW&tW**évfolyam^ ^
¦ ín&x< i .\'i i
\' 14. szám május 10-én. 1867* .
— tv)H-
I&meretteijjesztő lap
.szepIr^\'ftJon;\'-kereskedelem, ipar, ga»áMatrlifl®iiáiy és mmhmtMiíáMlo
Uiadcn. bá l-én, \' Ifccr^ér SO-bán ...... - egéra irco. ¦ i í: ¦
Saíff&eosa&ií flroda éa kiadó hivatni-WAJSJtTS jozbef kOlij*kereakoiIc\\iébtti,
Előfizetési föltételek :
üeljtten h&iltaJL hordiaaal t-a rldiJkni1 puitin kaidra1: Efríra érre r v i f/t. — fcf. ~ FtL esra - ..l; 2: ,, — „ kvaegyedre -.ti; -w — „ _\'M;
A iul iuuabat poi.Ufjrrrt l-jit/ir 7 kr.
tnn.ilfr, (ftynliTií Lgíkt-itánL-rt 5 kr. Bclyegtlij nunilun ogyea bc[ktatLtLrt 35 Er. A „Nyílt tártn" petit sor boibtalajL dijft 10 hr.
agy iníntén\'"e Tnp ii elte nCltá vTfftsri rBSatí" -
II valamint ˇidtbi tereik, birro«iiTo ¦ a Uaj^T/o^J^Wi 11 W&taiZk iUOX^ASiZ&UUr. —
^Btesit^^ii^ft^IrfiiOita\' magyar
.Magyar királyi felelős minisztérium ! Jfegyénk. közönségének bizottmánya a mai napot*--k&VLy;{iliás)lcg Összejővén, s
»tes5L^ko3UÍBainak sorában tárgyalván a pSpöo tnífiioffiterinmnak o folyő évi ap-TO-én és 13-ik uajján kelt, a
^^törvényhatóságok megalakítását el-
•ffmárúü kibocsátványait, lékeden Tolt éld kifejezést nem adnia az Öröm éa bi-salém «mon övzinté meleg -őrseiméinek,
^SáBiet neÉnaerifelelBa kormányunk ,é r-^íp|tQflioraá férfiéinak nevei egy r-ész-
rtöl, állaniférfiai bölciesáég ítéletével és á honszeretet lángaaavaival irt, hoz-%ánk\' intézett kibocsátványa másrészről bennünk kellettek.
s. Helyhatósági életünk a magasztos peresében, niidŐn a türelem, fárasztó bizonytalanság s a jogok makacs tagadása^ a törvények kivívott diadala előtt meghajlítva érdemlett -semmiségükbe vo\'nuJnak, js midőn alkotmányunk őst
- di^kttréjrc^ái^. uj. idők nehéz tusaiban
tevékenységterén at elad lépést tesaá, mely történelmünk megtört gyűrűjét isnieXösazeforrasztva, ettél. a Jelent as annyi. Uptuloággal felénk intő jnulthoz úiQÁoli&j hogy Jegy ©ne kettő nem csak íécínéWtsp, \'de törvényes, ?5 gondos nemsője ason jdvendönek, mely a nemzet komoly gondolkodását oly méltán ; foglalkoKtatJA. a. melynek sailárdeága .iardali j4 reménység bennünk a csapások Ödönében sem halvány alhatott el, mondjak, helyhatósági életünk o ma^asaiqs pillanatában- nemcsak szive-űon ^rolpkeslriik vUs^iv de kötelességet • vélüak tel^siteni, midőn ezt teazsallk, 1 » a\'ttemr^g lefolyt rigasstolan, napok meddd blélelf swiyargattS harcsaira; b mídön^as elnyomott nemzet rablánczok* i. kfct toaáaii jaareaooalnak sorában mint , «ls0 éar legssánlabb bajnokokat épen • \'afioir jtleseket látják, kiknek: tetterds keséik kösé országunk kormányát ma i letfve tudjuk, nenr ál Illatjuk meg, -!>í»Qgy; mintegy b>3tÖ linzer Illeg .ne küae-JiíMlnk 9. féjfiakv fql^.s «a őroiatö ra-gosskodáii ét mély tisztelet hangján, el-\' \'«8 öávöaléaUl « ítivbol fákadd eoavakat .t naintékxttktioxiájuk; .KemBesUnk kor-¦ sn^nyáitak fe|eju\'s í\'éröní, mi bízunk bon-¦¦ neftek! HtEunk, mert kitartók, rendit-
- hellének voltatok « diadalt alig igérö sÜtéi mult IteserQ Irinájában, a mert a
,..... ímsafuu acsíl-jellenv, a honuzoretotnok e magasan lobogd flaiivétneke, keíesség nekünk arra, hogy vezetéstek alatt hasán k éa érdeket nem leendnek, az idd mostoha^ s^U^ötíjej, ^hog^alkotmányps szabadságunk elsti oltalmasdját most már1 á közponibáh bírjn, s hogy a mait \\ ,c^ípá«ái. sJa^\'.^frJ sebeink behegeszté-
-..M gyögyitaBira-gondosan ípoW.rie-S@k-vállalkoztak,^,
\'1!i;Tt\'Adjon "Isteiv seerencsét .felelős koc-
"^n^ányunk ^rállalattrn;\'"fl\'--\'. hiszszük is, vírógy aa "•ltláÉÜ,, mi4rt-*Ly nngy
6h liíis nemzet esrei imádkoznak, ered-^leBÖ tetteket, csak ro-a példát tanulhpt-menyesekké teendi azon törekvéRckot, miket nz egész orazág íJazinte bizalma az egész semzet minden egyesének: hangynmunkils»ágfl oly készséggel tá-. mogaí.°)
Kelt Zuln-Egurszepen, 1867. nprilli^ 24-én tartott közgyűlésünkben.
Elmefuttatás boldo^talansfe--gunk oka fölött. i
Gr. DeaseifyEmU ntolsó nkademiáí elnöki szúzattíbnn nst monda: értelmi éa tudományos haladások Bzülik nz anyagi virágzáat. csakugyan lm szét \'tekintünk lapirodalmunk terén, ha párhuzamot vonunk csak egy Bzázad előtti multunk és jelen állapotunk közt, bekell vallanunk, hogy az értelem a &n-dományoBség terén haladva, as ntéb-bi évtizedek nlntt, Rzipnrs kereskedelem piaczán is óriási lépteket tetUlnk előre.
Már pedig ha igaz, amint, hogy jgaz is, hogy az értelmi és tudományos^s-ladáa szlllik az anyagi vhrágzást^Jas anyagi virágzás"^tbldí^lWSf^g^ honnét mégia, hogy korunkban, a föl-világosalt, az ipar s kereskedelem terén oly nagyot halladott korunkban, annyira általános n boldogtalanság felöli panasz? Sokan sokfélében keresték már ennek okát. Legtöbben az iskolák rendezetlenségében vélték rejleni a csirát, mely végső* elemzésében boldogtalanságunk szülője. Pedig sokkal közelebb as ok, hogysem hinnb\'k, és mit még sem látjuk,\' inert nem akarjuk, természeti gyöngesége levén nz nemünknek, hogy---nnem ^Átjtt
Akt, mi TnajlhiEin kibflJd ft saétait j Maga magát töguája el, de a Tagadás la olleao biavnylt.*
Igen Urain! közelebb boldoglalanwi-gunk oka, hogy sem hihnó\'k, Sajn os, hogy igy von, de ha már igy van ki kell mondanom, hogy én ezt erkölcsi éle-tünk lazaltságában, as anyagiak után libegve iöríí kapzsiságban találom.
Mert az iskolák, ha legszámosabbak s legjobbak is, nem képesek az embert ollyanná képezni, mUlyonnek lennie kell. Az iskolában az ész kimüvelésé-ro fordittatik a Í6 gond, a sziv nemesítése pedig parlagon hagy a tik. Igtn, hogy hit és erkölcs indományru is ok-tattatnak növendékeink, de mit használ ez, ha az erkölcstanból merített vagy meríthető szép elvek as életben alkalmazásba nom hozatnak, ha mint vuluban igaz és jó, .élánken legalább tettleg él nem ismertetnek. Mit hnsz-Tiál mondom a szegény tanár magános intése, ha tölUnk ngyan ast cselekedeteink által helyeselve nem látja, tőlünk mint as élet iskola nagymestereitől, ha a szulőkiés öregebbektől, nz iskolában hallott elvekkel csak elleh-
•) E»on Királyi l*ál képTÍ«J0 ía jelen publi-:cÍBta-.U>ll!tbijV-«rji<lett fláTBíIS-lrSI á faBelkoanli kn-BBnaáR miUátoUaíaivol taUlkosTAn, raelyárt oliBOicrí-hüI A fSiapánl boifftalABCÖl saorkcaatett jegyí5k»ny»l\'nn kdaoltnct BiavaiUtott, , Sacrk.
nak.
Váljon azon erkölcsi elvek vál-nak-o nála később uralkodővá, melyeket ngyia eléggé gyültilt tanitdjátol, mint kormányzájn é« a tarvények ssi-^orú követelőjétől hallott, vagy pedig melyek a folytonos látás a megszokás által mintegy második természetükké váltak ? Minden jőzan gondolkozású könnyen beláthatja. En tehát azt mondom, nem elég csak az elmét képezni, hanem a sziv nemesilésére is "kell hat* nunk. Ntm csak azt, mivel Isten, mind-magunk-^ embertársainknak tartósunk kell tudnnnk: hanem erkölcsileg is jóknak kell lennünk, hogy magunk megelégedettek, boldogok, másokra boldogítók, jó polgárok és becsületes hazafiak lehessünk. Ki szép éazszel s terjedt tudományossággal bir, de megvesztegethető erkölcsi! romlott szándéka, az rettentő másokrn, veszedelmes mngára nézve. De ha jó a sziv, mint Széchenyi mondja, nem romlott a tiszta erkölcs — bármilyen az ész, boldo-gitandja mind tulajdonosát, mind pedig körét; csakhogy mennél nagyobb a jó szivU emberben as ész, ann ál bol-dogitóbb asokra kikkel él.
As értelmi és tudományos haladások tehát, habár mint Desseffy mondja anyagi virágzást szülnek ia, a boldogság terjesztésére — mint a tapasztalás mutatja — mégis alkalmatlanok, ha pedig ezek alkalmatlanok: ugy az iskolák as értelmi és tudományos haladások fejlesztői, vnlamínt boldogiá-
gon^Tiulői sem lehetnek.--
Lehet, hogy lesznek kik a sorokat olvasván mosolyra vonják ajkaikat, de mert meggyőződésem kimondom, hogy, én boldogtalanságtnrkf okát abban vélem rejleni, hogy mindent a puszta anyagi haszonnak rendelünk alá, hogy magát as nnyngi virágzást sem ősért óhajtjuk, hogy vele fönségesebb czél as erkölcsi és szellemi előhaladás — elŐmozditá>át eszközöljük; hanem, hogy os.anyagi virágzás szülte halványainkat imádhassuk. — Többet mondok. Magát a szellemi érdekek elő haladását iá csak annyiban pár!óljuk, a tudományok és, művészetek fölvirágsasát is csak ugy óhajtjuk, ha anyagi vagyon, ha földi kinoi szerzésre vezet. Sőt nem átallom kiaiondani, hogy még os erkölcs tisztn liliomát U készek vagyunk anyagi érdekeknek föláldozni, piszkos, gyalázatos áron jött csekély haszonért letépni, áruba bocsátani. Itt valóban helyén van Lenau jelen körülményekre igen . alkalmas Bzavaivalfölkiál tanunk ;
Oh adjatok saabaj mount. Hol nyugton meghalnom lehat I Ne hagyjatok megrolnl a Kai mái világban ecgTnnoll - Füaíee. kereskedAatlnk van,
A -rilágot adják vessik, \' \'
Do a fii fi ser dácsára ia lelkünk bOxa mpffártlk. Oh látnJk inkább vétkeket Bflnt, váríKt, áriáit, nagyot, —
Csak do o ssámíLJ -morált. No aa erényt mely jál IakotL"
Igen látnák bármit „csak ne o mitó\' inoralt"\', ro$tt é® fHKf^—-yjfcift-eredottnek lenni, boldogtalans^uq& forrását, hogy t. í. BJiaHefíai - ém ünya-gi müködéavinkee sem valhCsófl Quellém, sem firkölcai nemesebb é|^é|n nem lengi áL Igas; Dgynn,iKogj^ás anyag kevés vagy sentmi osellem^el La
bámulatra gerjeszthet benn fen kei.-dy n»--
niesebb indulatot nem teremthet elő, boldoggá annál kevésbé" tahfeí, halom kő előtt érzéketlen mar^d lUnk, még a természet vagy >mav&@í kellemein, melyeken vallása ériel<sa leng át, a szép éj_dic$d által varad*oS-tan a legédesebb öromé*rBefet ir^tSttki Ezen valláVerkUlcsi áraeir^aíf^^ uraim magunkdeji nrslkoddkk^TT^fefr-nünk, es kormányosaa mint onyegi, mint. szellemi működéseinket, ha ast akarjak, hogy anyagi jelétünk, ficelle-mi virágzásank, szsüetni elohaladásnírk, anyagi gyaTaporJaannkf uiiudkettűutiü pedig elöhaladáss földi boldogságán k előmozdítójává váljék. Igen uraim, erre von szükségünk most midfSn os ész, tudomány, művészet, ipar,, kexeskede-lem stb. habul, a boldogság pedig hanyatlik; mert különben egyik aranytollú írónk aserínt, hiába rohanunk vaspályáinkon napkeletről napnyagot-m\\ hasítjuk folyóink derekát gŐsŐso-inkkel s röpülünk végig & tenger hullám halmain vitoriámkTgsáwyási, hogy fölleljük a nagy világban" ntoajcHlét alapjait ¦ fölleliük meatu földOit a nyugodalmat ¦ boldogságot, moly kebleinkből os ártatlansággal ea hittel ba-caut vőd. Valóban hiába, m&rt U^bn bár valamely nemzet világhírű kémkedést ; bámulják tudománya fényét milliók, rettegjék vértől csillogd kardja élét országok, de ha aa eréoy csirája kiszáradt szivében, boldogságra^ vezető eredményt fölmutatni n>in le^zT képes, mert mint b. Eötvös Jdsfief mondja: Ba szerencse mezőt istJ^\'íft»a gyÖselmet rajta csak r,. erény..... _ vívhatja ki." Bírhat asstáa világra «*dló kereskedése mellett «ran)r ¦¦rinsiis% gal az mindegy, mért Sseob^yí^ s*e-rint: akármilyen bold^gfekvéeÜ. léjWn ia aa orsság, bármely mbadaággaf teájának is lakói, lassan- soatsatf~> még» rabigába görbed, ha romlott a\'$asta erkölcs s polgári erény hem\'ftwik
többé (Hitei i6i láp,);^;;11:^^^
Akarunk tehát urahn Um^t \'Wío-- \' gok lenni: ugy mint .saámÜaStt C@yík jelen hazánkfia, csak kevéssel ts elBti monda: ne majmoljuk amit Páriában is a gondolkozók jobb része immár fenrissőval karlfOztatni mer; hanem mi^ ként a , Mester6 a vallástemplon alkalmazókat, ugy mi a ma plomábót^ Ls a\'világe\'gyakorMtPft lájábóruxzük ki áá er^tíc^^aí^hpp-ket, mert jaj íLnemíeWa^\'s^at^SáV-mi anyagi javakért^ írubai bofcs^tja függetlenséget és ss^badt^fi^ ?Y»1»-tniht jaj neki, iia akár iniihliiB^^Matl akár utánaAst vágy^_ CTtölo^vlrxe-lem eltompitását ideaif e^a, i^tí^tHaiet---
.T38f ¦¦nfoOI¦¦¦kinttut :mLxt>. ..l\'j
*.tááf éíkskui ÍJie(éilim megSrí>-1«, fai drtlati W>ulaá«)it, njrj vi»W« nyfnndl «*r d«l».«gj^i " " *~ töetat wtiBrto le, (k>
- -.va\'tiarta\'.ritain. nahr k^JuS^^ai -bdma-fe4*l a nblgaba
___:____i. SZALÓKI.
—Prmi, 18C7.nsaj.7Tea»- -
- Mcí&B^fctárW t»v
_ láJkaaunk a bahalyak^ jteafta arczaival, o mitkw tudjak, bogy^ bekövetkező ttloaszak \' ¦Uii milj Coatof t«od^;t^rníkí « or»ság-gytttétre, midőn elgondoljuk, hogy Magyar-crsaagnakIsmétkoronás királya-leeaen, a aa aJaU nom z e d ék~^étv~einTr<$gJa Sa ~al-kutatáuj és, törvényesség aaon magasstoa uráajít, moly a koroiiésolf magyar Urály fogalminak ¦ tedetábaa rejlik > — á^\'aiig •tSQJttk- niag^katáloogedoi a gyö-byvrpekl latnam, bitaen oly sokat szenved-tana. Uclkftnkef aanyiramét meg áthatotta a kélfégj ^\'bUtokct^\'femánvflinkot annyira fi^ujh.túa rideg való, hogy bíaon nem lehet hat banshtnf, ha.rtéjni^jar;
¦tolg&lat i«. Tűrni kell él várni, én pedig? J0ni tndok^nem uW.~lJ||pl aa áijhidi Bfiga/ oakány^kl tiekeafin Jr*rt».í— éhet levén —: ^TÍopij^ege^hele nyultféríe aSa-ro^caéVak\' U*g fettHöite aa ábrázoltját, mjts ol/na^aMl) inajaafolt, yen rajta, mint, 4gy áír^dl Ujbbsnoa\'dM»b. En tohát várnkr mégVlíú^oeHk, ^vágy \' njlra kínom züld.Ül. Axt mondjilk : a lOrclein rózaát tnreni, Hftm tudom nom terom-n nekom ,-burkol. Mtvul nj-lakásomat elfoglaltam; (kérem irt. lessék átM ngy értoni, hogy a meajvataanára Várinegya kosztjait) iílfl, h\'ogyexen szépét kuljomeivjid;-gazdag, vidéket kisaó loirjam. 11 Vagyok/ugyan ja Tamásiban a megye vo-aújében a regényoakanyarniata KoppAn vizn partján d vadassá ta íréi.-orsBágoo birü iáik" fóavár j vadatkert V>saomB»édBágnbi.n.
l>u képzelje a flEÍvet olvnarí, midőn éti a hő •i-r.rridn hordosotkodtam -kia Hőtlu\'mmfL
i^k»dMa*ár*aak,bjatóttaf*kt«lenön)m kéj-fa«ttíé**^1boeaálkotl.ataiiitl . , ~A favaroi. asonban, minden pillanatban élénkebb, a kapvíteldk viaaaaté\'réjb ia nyn-dig\'tttlfttnTk,\' ma már ^aaonban rettents suk ~ áifVMegen.- -TT vendég 1 fl k talve"" o \' tiit i átoií tíftUgyokb _ léttiöt. leíogbilta. KölünÖaen éJ&átVri& moígiiam, sa ékaaerkétaitSknél, oftasAAY^.ésvjsaflbt míveseknél, a szíjgyártók, ayerjbggjárt^kjkocaigyáiiok, esábék éo cii: flMÍfafknél — mindbn mn,ákjás teVan foglalva éífmiirrkáYal\'eínitva. Legérdekesebb és\' leg-malaiaAgoabb azonban, hogy tanítják a k>\' .^utitjs Orsgahb ne^p6kQk,<s (Sarak alá — \' \'bocira aaáp.loyak.atrétsint a lotardában, f4sÍSg°Ljg»\'* 1* 1°° Miklós fclagvcle-Jilt, ^JUaTiSfeyrftVg^ ia^il^smmbndjákj hor^nagyeuért a lovnk* k^\'t^Táléahas, jdanittásbos, hajtatra ét io-Xltfátnki^oyilimokteorBii, maga is a l.^gjubb J(^«;a iiSpjobbsn éa legsaebben lovagul a Urodaiomkan. kfntt astáo ii Bgyeh fol a lo-Vak\' WmlUUt,ISdOMaek^Urníaanak a lovak ItBrt^-tlrtlókat lbbogtattníV elötUk a egéta >w«g ntBa^^gyerkoca éljimea a magas mk, ^ollpt^íi.pa/ípák JttUlbf, b"tgy ann^k. Jdn* já, ia^a,ÍMU»y^k a métiéadgoa foltpáa é« nfla^k urakat. " ¦
JA;.%alk-b*aiknal dlsssuádsséftra- kássnl-^kf-^^rmalkat-^gytogetik a j» h&ukat •t*l-Util3l»j stéval«gé*at\'1»*s|> maaor,->t»mt \'f^rfqk^lai^UhangysKb >j.
hivatás* és\'iW^tklrfly Wle-párl bét _ aUtbsaiaSlAD. nagy tsbwéggid rsadblkaaik. ná^ík&ik, k^3oro*á ögórÖl it ¦ tf«-i
t^Öfí^v^í? f^I^n? ^ ^ondfitelis, hogy fnlr>j^neílMBréiveavé "kitté WeálUpoiü ihssArirS^^s^
\'Witif4bmtí*}>k*r«Unr*nk*t, ^s,4wgy ig< ~*1&*#*toáá?k.}titíaMf la^gságal alftUfa^ fcnBW\': TJ^^Wi: «»gM«8*<l»«t,, aaarjoahrasttuk
i erta\'kTön\'oíí oorong k\' horvát
......, „^^tírnrA %suralkodó1 M
¦yisjaéMtMt • samgyar >tta4^saénir Mcftak\'er. t^í^-Mnk^aagib^.^.ww B,n liaattMifoE aJdatoL f
Í4*ly«álftt-é»VOlmJtáan: mio-*amak.t &U&4&*náL-is
HÜwassaopaaokka(4s.fcoié -MVal a^rttnkben -leend.\'Jft^há
"Bís*ovaj^míftaoblitÉ^ét vl-Jfbbáínm -*íílf í.ü!iT-Tjb*/rm-?-
A
^4úír fT-vrr * (
.........jhíit
•t%tÍfaW\'Har«dt1sk "thHaok
r^asívat nttf-n.
rormesbrí\'-igj dftl«ittusaat • oonyeniié, .olyam a
a konlér, melyen hoxtok as eírichtugot név taarfnt: ket gyslogtzék, egy fürötztüa tok nQ, egy moringba hosott s már BBÍnétTcas tett lids, ti ló, 8 epy bilrs léaaát, mit Útnak taemeini ? Jön elibém vngy ^0 íovnt bandérium, bomyutBftju tip ing, lubogó gyolcs g»\' tya, s vörös csnbrákos tflalül pattunt legénység. Saent Isteni a Böakóm elájult— noha nem ssokasn (Jaj csak egy kis otkoíoin lett íoloa nálam) ailgondulta agnlambo-r, hngy biaonyosan a IVkínt\'.tiB ííemea vármegye küldi elábénk. tieegény befog.rtt canc»itn is agy hegyette a füleit, mintha valamikor édes anyja aa oxorai méheten "nyerített volna. Uil kéaÖbb tudtuk meg, hogy a Tckii.tetet njounan egytsirvcl lélekkel, kötflknrsttal njotSg elvélastlott űomborárl jnn\\a főbírája Uöry J^ztcf urnnk bcvoaulnti Qnncpélyérdl nyargalásanakbuA eaon dal&a axukuli^ire-gíu, oxorai nemes legények. . Kedvet Büakém t\'sutúii magáim* jött B 5rÖ-mibeM dnrnb kÖtpogácaitt elit gflitmílt. Art áaonban\'nam ftílcjtuin el, hogy egy aaokoli gyerek kicsúfolt, ast kiáltván lo rám: !,110 bátya / elmúlt már virágvasárnapi" hasaimban megfeddetlon vulaasulvdn : luj öeaém nem tudod ftít, hngy scakíaem Ali, Vftgy 0l oly m.ignsnn, hngy lenem eabetnék1*! eliamunt olym hosszú urrul, mint egy gitboaáa bnjéé.
IMsony édea sacrkeBítii ur 1-Gyönyörű ia itili előtt na a beviinulása annak a dőrék fii bíró urnnk, kit a küsbixulom és cz a roppant nagy dumhovári jiírát fiatal Hjuaign dnttáfA édet apjának választott. AnclkQl, bogy tudta volna, ötssescreglik as ogóti járás — pedig van akkora — mint efjy-itémet herczeg-seg — (t mintegy GO nyalka gyerek gyönyörű1 lovakon 8 a ti m talán kocsikon áléba taon-"B4dt t mouarak ropogása mellett kísérik be ss tfju leventéit do es még aemmi, egy bájos óa Vöjieraokben gasdag angyal koszorút la hajitottaa flnnephöaének. A tamási fl cb-:peres ur iguán vel5a és gyönyörű beaseddcl 1 agad la a koaxóruVTUbiréf; molyro ö tiokott B s*epUlkér51 s képsuttségéföl tanúskodó beszédben\'kOtsónto meg a váratlan, tnogtisztelteiéit, kijelentvén, bogy O tgaaán a ncm-aetécs a népé akar lenn L E^j édes Jőxqtuml de asep is ea aa alkotmányos ektl Van e en-<nél mar gyöuyorftbb ji-lunot n ^rildgon 1 hiszen ar. ia a brgmngnsnbb kitflntetót, a mít a tzivuk sdnak-itt-pedlg b szivek mogadtdk e mai napon mindent, anu\'t csak as érdemiek megadni leltet. Hitsen-mikor én még iosúsz ínat voliam, tudom, b"gy a soprouyi :helytartó ebieknek sem adtak tííbb parádét, mínt amit az összes raegyoházi fehér pnntttl-16 ét frakk tehetett köcsög; .retilMnt púdig akkorafttt.3 nappal mostok .mii k tíhIi friUtkot, — lrpldlib 4n mustam huloat^uart as enyáia Hjadgi^ak 7 áve. vult » .itin mir keiden kojini, loli. u. rilndmn, fíhér paolilUt egjr aaamlar aduit ¦ kolc.lln, mily awraban tAyma bS nilt. fcdffy aMlaláa 1»falhiatam,eleget 1. c.afoll bonná araMla--nlpiriiliiitiriM; Hiába Mrg anlt U jobban, ^balrabbin dobog, a moat.li; h így e - tarokat iroaardly iiínitU vagyok, rnintba a mylhn-li iatmiak iula eaerelle volna tt koil«lyi>mat (itarksaatoar^na gondoljon ám Itt valami jóKte UWáal iuit.) , ni Daraini* neanylr. elmoren^tein « kapnel, -én a tamiai cilkaaagoka.t.akartam t»irnl, ír 4iov4gulottan»f no dj anbaj, majd a jüvn L-yílbíb, lclrjnkrli,i(fy milyonitta dintt elut •¦ »\'•¦ Ugyan mit frondul liérkbaalo uram, lü.aii Wonditt aa njonoaaaaa^li*: Álljak br valaki.holyalt katoninak.31, Van iiop Junü -•»»••>.«».:?J*r*i; laerílomm.l vi.ullat.ia a ipríf.dt irant,"ojyan nt\'w-onltri.la«iim..j|-.JW« • pilyari,\' hddyiínég .iércl. o«k elmenni Qirgacaiiba Sldi a-Joríkoknl. A ki. te.kimngyU eljonna utánnam niar-í katanyo.n9neki\' — ¦ ¦¦¦¦¦<\'_:¦>>—. —
-; ¦*»Sfti», ¦ tmUmOmOt—m, btkUlir ¦JJ *ÍT ¦••¦»•»#! .Roiinaringnl vegymak"r; Egy .aogíny otigilnyíkTStWío a tornasara pF riiuni u 4bm.«ysn>rát t*\\kíall; ,Jukb bi-tony kWrtíttdmln,- iba-UJaHom-mióta; BvényM|,.ljjíft,m a Begye.TcOdt igyon 15!.: ta a m.,laar voröi Vaodar, micakijA, mo.tt rall.n.tn.par f„|y. n(jt«t.;",A jegtao agyra 1-pMg.tja t Stlgf rid4«rt, akarom mondani
Vaa Gíröt*W^oaIogtí^niáoiaaír§ítr di. mao.ka abban Aincaf blaonyoian^tjppellalja: mart a jegyao a molnár illet&fög s\\ mao.ka piáljon van.r* toB™"!*1* aaombnn ataa)-mgn>i magát, bogy 0 a ma«kil agy rettenő^ lei róka kipaben poffailotln\' agyon. Ut an-ü«m hlvnlnak birinak,; an: aa< vogoioom.: Iiiigy * m»cikabSrét liuaai.ák ¦!•> ké.iltaa .e ki na eloijárd.ág aau.kónnk, vogyo íol< tli>bá^iyoyal, ó. adja a. jegyaönok : mert an nak agya inra aoba dúbtinya, punktum. Ergd a vlasonitaláikoaasíg bive
a tamaai ctSaz.
•"tl\'J
Zale-aomogy i hireü.
A la megy é be n íe megtörtént a l is a t njitáo) f. I.Ó6- éa 7-én. LX.ogtöbb Qig.ilqm türtóut a két alispáni hivatal be-
töltóse körül. A válasató képviselőségnek-egy rétsöjónak látta Sömegby Ferencs országot képviselü urat meg hagyni képviaa-lüi lűiuíjflégóbcn,. 13ar csa tiándor urat.pedig mpgtÍBztolní na elaö alispánt azékkel, raert a bizalom egj*enlBen lévén megosztva, .Itét egyénnek egy hivatalt betölteni lehetetlen vult. As elaö alispán megválasztva lévőn, uiásodikuak Csntor t8n egyhangúlag kijelulvo (meghagyva eddigi minőségében.)
A többi hivatalokra, bogy kik lettek al kalmasva, ezúttal fel na ni említhetjük, mert miül érlesDlttlnk, a megválasztást másnap ieköBzÖntésok- íe-^követtekr- melyek magok után vnnták a pótválasstásokat, toljotitand-jük padig jövő saámankban.
A helyszínén semmi rendellenesség eem merült fel, de jiem ia látszott, bogy lőttek volna oly egyének, kik keresve keresték vata a tűs ea restaaratio maradványul t. 11 ind A mellett Bokán oda v élemé nyestek, h"gy jűvörci a riilataí.íb kfnevesétt alján történjék qunlificatio nyomán.
A T-kód tartott kösgyölés alkalmával an első alispán nr kijelenté, miszerint ö a nem-set éa hasa boldogságát as újból megválasztott tibslvisclök becsületesség- és tevékenységűben keresi, ennélfogva ajánlja a becufl-letestég és tevékeoységgelí hivataloskodáat, nehogy ulleakezö eBtitbon kénytelen legyen hivataléval egyesított aaigorát éreztetni.
További véleményes javaslata, moly egyhangúlag Ifln elfogadva, odajárult! hogy mindaddig, míg a községek iilki>tmányoB lábra nem állíttatnak, a hivataloskodáat megkezdeni nem lőhet, azért is elhntároltatott a~- köseégi elöljáróságnak aa alkotmányos eaka gyors letételére.
Jegyzék be vétetett továbbá, bogy a kös-eégi jtigytök, titatoletbelí eskQdteknok\'ezcn-tuí meg nem választathatnak, mert as cs* kffdlség megyetitstt hivatal lévén, nem le. het ngyanüsonos a közt égi jegysös éggel, A
többit hozni fogjak. - ------
A Somogymogya axékhelyén aprtl 23-án Ja\'nkovioh \'Láaaló l*Bitpán & mftga lelkesen s Qunepélylyel fogadtatott. HivaU-los azékfoglalata * megyei biaotttágban 24-Ikéntiirlént, t ugyanekkor kelt két fldvöa 13-felirat, egyik a magyar királyi tniuÍBSto-riumlioz, miVtik Deák Fercnczhes.
A megy-i tiastválaastás 25-kón és 2G dn folyt le a kOvetkcxS ertrdménynyol: I. alispán 1 CtépiVn Antal \\ 11. aliaplii: Somaicb Lőrinc*; fő jggytfi: hárkösy Titua: títaK f5jegyi3: R>tbos István; atjegyaOk: Ssalsy öyör-y, Gáspár Pal, Strinoviob Leó, Némstb ignács, Kooti Adolf, gr. Su.nsa.ch Imre, gr. tsomiBich Andor. Uaál János, ifj. Cflurba Ede, gr. Zichy Ödön, gr. FettútloaTdl, gn Soms* sieh\'FoDgráa>z; turv. ülnökök t1 BernátU Jó. asef, Botka Antal, Üerxaanri Pungráes, Vörös Vincié, [gmándy Károly, Krtsztr János, Perger Karoly,; Bárány Gusztáv, Gaál Pál. Hiab Joztcf; tiszt, árvaszéki Olnök: Kómesa György tip. és\'as. kanonok; fdBgyész: L*ip-oxig. Jénáa • alagyésa: Hagy Sándor; telekk. vésőtök : Jármay Józaef, Kntatty EruÖ; tfl-lekk.,-segédek.: Kooztanko Antal, Puppel AnUl, ÖVampf Endre; tUzt.\'tegéd; Bosnyák László i fÖpé na tárnok; Svattits Itart; T8-siiuivövö; Igmándy Sándor; alszámvevBk: Vúrüt György, Kaoskovíca Jánot; srv. saám-vev3tSUnkov.es-Jóasef; levéltárnok: Nagy Lijoa és Gyulai Kálmán ; Hiorvns Vity Pál; titít. főorvos; K-)»ra« Jézsof; tiizL orvos: Saabé János; baromorrot: Schtuer Sándor;\' , várnagy.: Somogyi János ; igt. igasgató : Schiller Ineae; küzig. kiadó: i.nrmann Jlá-tyásj\'torvsa.igtató::Gáspár alanyhért: kiadó :,iKógl.Sándor; megyei mérnökök; Tö-jrBk Mikléa. Buday„István! fOssolgahlr^k-: iLtdányi György, Baán Gáapár. Övaatics\'Jó. asef, Véssoy Sándor, báró Majtbé\'nyrrstván és Tgajándy-Benedek;"BBöIgabÍrák: BénkÖ fgnáe*, Gosstonyl Lajos, Uertelendyaiíklés Bogyay Gyula, Laotkoviot Buldiüedr, Lek-ner Sándor, Péry "Sándor, Hermán Manó, Wéroy Lőrinci, ílaái-\'Gyula, és Fodor Géza*\' esküdtek: Vajda Gyufa, Bogyay Kálmáp Bückhel János (tb.). Sohvoy Ferencs (tb.)
látván,1
VósaeyWlkály
(lh.)i^k«to^ajo0(^ (tt^srr°dDir Jjjgg^Wrfc^\'k Forenaa. Mi-Jl Károly (tb.) Saaai. » Kiss Boldúsár (tb.), \'ha Kassa, Viola JÓsaef, Lehner Vilmos (tb.), Plichta Fereocn (tb-), idorka Gyula, Molnár József, Huohrelter-LásslÓ, Uadaráaa Andor (tb.), Nagy Lajos (tb.), Vasdinyey Gyula (tb.), Hamutyák Ferencs, Vinkovics Antal, Kemény Alajos, Oláh Lfirtnca (tb.), Gulyás Jonö (tb.). Koagonyi Béla (tb.): orvosok: Némalb Károly, Parrag Jánot, ilitller Ig-hác«(tb.)/B^elFskl!(^iilavlförinca Pál (tb) laarngeT Xavér (tb.), Pfeffor Mihály. Száraa_Nándor^ (tbO, BarU Szabó Sándor (ib.*), Papp JásaefV^oramcn Ignáca (tü-ípB^iánérrÉdtí^tW^ Boagonyl Gábor és K«>hn Israel.
"A (F^ö t h i vá g)7- A;^„"nagy-kanlssai--saa* gyar társalgó kör" rószórölj nyitjad^ njalv-ottatáai ingyen tanfolyam L.. hó- 14 én kezdődvén meg, aa elSadáaok, melyekben nem tagok ta rétit vcbetneaf —¦az Isr. lSnoiIa~n~ó-lyíségeiben minden kedden esto 8 — 10, z^jl:-Uüwk. Mirfii^as iílatakaaon * &^íg</m&Éíl • érteaittettMk^bo^ a.rés.El?sé?^rób0-%|^^ tagok aialir,uttuil jelentksvp4 ssiyeakedleaes. Nágy-Cánizsá, majuiS-an 4867.\' íiT%
FKANKL UKSEIK. A (0,Felaége körútja,,) Kébápjr peatl politikai napilap szerint Ü Felségeik a koronásán utan a hasában körutat teati-nöY; aöe>>iteirigdóaitáa ssertnt^s.-Fgbág° várt, Palotát, B.-Fűredet és KeosUiclyi ário-tik, és magas jolenlétökkul N.-Kaniaaatis szerencséltetik. Alindeaeaetro városunkra nézve rondkivQl! öröm\'less, mert nem a tűié kexílnk, bogy koronán fejeík-IoTtj mikor l«tt volna itt.
A (Hideg idd.) Hálunk a virágok hónapja keméuy-hideg aseiea idüv«l köaaöntött be, valóban megromolt a gajd-*, visssaeialé-kozvea tavait fagyáéra; de bála aa\'iSgoák, eddig még semmi bajaiocsi as egéas kikeleS szép, éa bő termést ígér. ¦ ,
— (Torna-egylet.) Eaen éber éa életrevaló fiatal erőkből alakult torna cgyjefl L hó H-dikén a DZöldfa-kortben\'1"\'nyilvinoa gyakorlatút tart, melyre nen-tagxknak la — a szabott bemeneti dij mellett — megengedtetik a betoaueí.
A (Dalárda.) F. hó 5-án tartá hely.bali dalárdánk alakulási ünnepélyét, fla isteni tisztelőt, melyet a dalárda tagjai énekkel kísértek, a város templomában tartatott taeg. est követto a válaottmányi gyflléaj kavet-kesS ar rdménynyel t I. alnÖkTBlata üásder.. 1L aloa-fibeaspangejrliipot, t<>kárBi9hroeb Oyula, pénatá\'nokL\'i^ry D,^>.levéltárnok Weiser Jóassí/I. karmeater Pyllematro\'Fo-renaa, IL karmester Eózsavölgyi AbUI- S valasstmányi- és 4 póttagokJ FmlaeVtáaaQ Károly, Balpbea kiér, JuIttölefl<íoaaftf,-Eohn Henrik, Ltdufsaky.Ariain.i.LSwy AaoUtfUil-h»f«r Ödön, Mossa Hs.ritt, Öeidl Lipót, Üil-herberg ,Kárwly. Pollik Manó. Wetisah Adolf. ; \'¦-
A 8 gyar b bí néo aot:) Véwrűísbet Mikléty-Gyaia dráma, oépesísnaS é$ ase^atto ssintársnlata fogja ; raegfátogatríl, felhívjak pártolására városunk, köaüiioégét, oldsaOr: mart róg.nélkOlöa,egy flgjeo síiintáróblatot, másodszor: mirt aa IlIelS, Igaagtn^ ha^\'iU\' dosattal bár, de akSsfinsé^ kényelMTö-tájit költségén egy nyári tnvnk&rl (árosa) ópia-tott a BZo4dfn.kr*ribcn,8, ÜlSUgus jebnti»aéQ mar aaétkuldé, 6 előad dara bérlete^ nyit; éa , aldadáaait máj. l8*áa all tlvkénay Poreaca fogsága!1 cslmQ drámával kéadi megy—\'Bo-méljttk, hagy közOntéguak a eaíátárualafl elSadaaaít^a oly lelkesaltaa^ro^a^^ártolni, mint a jelenleg itt Idp*# népésakesok ^Upm-aarto és*kétértelmű kifejeaésq.t. i ¦
A (SaOkés és rablás.) ,A helybeli katonai-FtJrártáról a napokban egy\'Hi* kéS foglyot fegyverrel és lfiporfal ellátott, mindhárman tovább álltak, a még izotvéjjeL-&..-alíkléaoa ntttaltabf mAanapaa tttáztqk k,Ql-d#H katonasága Mura pariján Mtalálta eket mire a fegyveres saökök által torasekkel fogadtatlak, mely humor vlstuttasvá\'lett, és rövid csatásás alatt a-rablók "k&sjBl^gy agyonlovat-iliv keltfi , pedig; jafe%y:varmva a börtönbe tsáUiltat\'it,t. ffájiiqlom.\'a rablások megyénk bon szaporodnak, det anlat, értesülünk, a kös- éa vagyunblatostégra. Z.-\'tSgor-szegen gyors Intéxkedéa \'álultjagy\'tijnrelem fordittatik. ^ d. -
Kaposvár.
>;h. (A hejybűlji dnlárda ea,.éví jna-jáiisa — Jha csak a ryss idfrmeg nem aka\'sat-ja — f.hö 23 án fog\' Urlatnf ayngyrievaaatt „ceer" erd5 egy regényes pontján. Otmtniéa óhajtják, hogy minél jobhan. skaOn vkl\'ajer-vb*a<í lavaiai .muralsig a as idfi megvne hiB-
Pat.i\'fU t;;j íP"^J\'L\'a*\\ i 1Í7T" w*F\' öfömoit; ngy talnttavai,Ho vioa-
ítt^í1 Bárány öio. ..agondoíunk « mait ifban lati kéaaaj.tak-dor. iuatjay-Adolf ^b..), Pűisgay Gyula jlí-o és á rí \' * * J*
rend űzök tágas figyelmére-i fAradov
fc,fea.s*i}let)l!
áfására/ a kosatoskodas
sására, minden jóttfrflméül&k j urtj«UMMIi«itM>
a vendégek fogad tatái bőrülésén #i|4(jtil«^!tÍ>f§;,f«ll}ÍTlak^ ,>«\'i-
h. MiJAli/rói ssólv? ~-"ViBfnyVilan" cszüokbe OtUk, a néhány nap óta tartd&o *• keserű emlékeket ébret?10 ¦ ó r d 1 d ö j i r A j. Hideg, szeles és borongós(ivipjnmk vannak már egy hét óta, banda és\'bokoaben járnnk a dldergünk a átalánoVW félelem, bogy \'egy reggelen ismét arra ébredünk, hogy reményeink letépve^raláaunk.idííetQtt hgvéges-ve, a legnaityobu nyorriorpeolígr k^szöbünköb ?11. „Isten éld meg actatiáálói * lép mftgyap basánkat." *\' *:i
b. (alikló nv aaintáraulata,) hirdetés szerint, kedden május 7-én adandotta utósó elSadásdt, UjabbaB Sípos, Síposnó és Vtncse a táreniatboa szegődvén, több jó erőt nyert a igy élvesetesb estélyro lehető kilá-íaoanki Bisooylat #FP*-a4jgköielebb elűtida.-tott „Tücsök" és „Dobó feUiícsa," melyek már klelégitalog folytak le.
b. (Be k 0 vet k ez t o kJ a dicső nkug-
1 i p&M$$1L3jL4g^^^
jer-jó idő, rosa !38, Bsél, vagy csendes nap,\' b*f*e" r*Ú átsiet as tniudegy^ a lös-gyöko-reé kugSötái<Mt Alkatig várja, hftgy .égyfl a $gys uasunnáját^mert a»;_Íd8„drága^B kéglis estig. nTis«éreB\'bánV"aV^!él86^\'15Í Í5a q bíróra," „Aki mer nyer" „irtóztató fliskatará^.-«rkeaeUa. .Ilyen sötét malérja nincs a raÖön senkinek* stb. stb. öröm\', pasasa, hahota, a jó kedvben fuly a mulatság. Van ott doktor, fiskális, tisztviselő, alkotmányos éa nem alkotmányos, kárpitos, nyerges, caisraadia, együtt mulat rangkülönbség érzete nélkül, s tökéletes egyetértésben főleg arra, „bogy sst as elsőt te ksllcno dubai, as bizonyos."
ih, (Már töbssörüsen hallottunk pfcn as z t,) városunk némely réBzein ne* h^ay ^sabadalmas mesteremberek — és Beások által ápolt áa as egésa köaÖDBég bátranyoa terjesztett büa ellen, s minden pjlna&& d&cxárs a a büsök még most is bgaassantják orrainkat. Ilyen egyik pont avsétatér ntcza sarkán levő irhás udvara, melyben nem tudjuk miféle ingedíencisiák-bél álló tömeg nfi napról napra hegygyé, s tarjeaatl ast, fülcg melegebb napokban é^rcsbetö — irtóztató aaagoU Legújabban egy kérvényt olvastunk annak eltávolítása ellen a városi tanácshoz intéztetve, — réoly elég ig-izán s érdekesen ia ho&aáazól &i dologhas; — esi táljuk belöla & kót pontét, melylycl a^peddigi .olnéséa látszik in-
1-asör mert az illelÖ hatóság azt gondolhatta — agy mond a kérelmező —¦ ha as irhás kibírja, kibírja más is, ergo feleslegbe annak orvoslása annyival is inkább, mert egy tebintelyos orvosi capacilás állítása osonni a p*t$Qizaiaa aaagolc. on ildomossá a cbuleránuk -ésuj-áb ban,. sl% ...q EunXe--t innak. 2-ik oka, hogy nem intézkedett \'a hatóság eddig, &a lohetati, mart aaem elölt tartotta, (hanem as orral bedugta) ncontraria jnxta se postta mágia eluceecunt," ssss: a prwmooádrA sútáló^publiuum a kiállóit éa besíjvtUv ^fibJ^^-^^o^^l4rbjld5ít ngyan, do jó sságMnlán lícltöa elveset-ital szivja, moot már cholerá ellen Í8 blstd-mtuU-\\é&^ EB?geds<jttö- tadajébe . a. .promenád Qd5f 1 egétJ; lÜaeayi még íg <awk jó ieas ozi aa apditotamot kilubluzni onnét I - b. (Lord Bnokhenau) szivességébGl kOsAljÜk Isméi a WS^^tr versetr . -t
Elv #s "gyakorlat.
Polí azt tnóndja, hegy bis 8
Sarisálni ritkán tud, S fel se tátja ssáját, ha a
N3 Bem angyal, vagy ba Ind. Pali dühOsen kurizál,.,
—"Pedig a kta lyány nora osép, Ami meg essét illett...
Fejéi nem repess ti ssét. „Pál as Istenért, hol as elv? tfl
MSsép éa ukoa Leontin !u Felél l\'ál - Hát nem okosság
nS szépség hosseser forint ?!u L- B.
rrTW^Arpii ós vidéki Jürek. ,
5 (Ö1r f ö í b é g e) r-r mmr s;B WienOT Ztg"-kÖsli — követkosö legf. paranesíráiot bo-\' üflitoltki: „Ellintároslam, hogy* a magyar kJ)cáWijQQmea,;tc«L5raég\' intéaményéfj mely a*, advöxalt MdrU Thefózin császárné és ki-
:rályné-altal»lap^ltátás\'á óta magyar kíiri-nlm líli DÓpoiuek emlókeivol össaofurt.iaraéi vias-Bzaállitom. As o visssaállitásBal \'összekötött stándékllitban, hogy az a korona tnrtományai-bólyaló nemes tiszteknek, kik nz ellcnaúg alötl, vagy a bókébun kilünü szolgálatokat -tettafc, .easn,. személyem s Császári Háaam tagjainak Öfzéaóre, vnlnmlut ndvnrom fényének emelésére hivatott testőr Bégben vuló t\'ül-vétcl álLal, lUcaleljcB s biíloa állái nyuj lássák, as orssig ÍB~bailflür»;g a aíenselt érJo-mok kitUntutii fllÍHm\'3réaének ujnbb tanújelét fogják látni. Bócb, april 21. 1H07. Fe r e n.c a, J ó a s e f a. k. — A „Wtonor Zeitung" továbbá jelenti, liogy Iiallurkeöí gr. ITalTér Fu-roncs a lovasság nem nlkaliuu&utt tábornoka a magyar kir. rreroes teatőraég kapitányának búré Wornhart István nctn alkalma&ott altábornagya teatörflég főhadnagyának, aggteleki BujunnvjtB Agoal vczérÖrnAgy had-
I aagyaak*; Tóth Sándur nyugdgazutt ezredes és BSiindrBi gróf Tőrük Miklós ryugdijnantt czimsetcs ezreclea ez utóbbi valódi esradeasó teendő kinevestetéo mollelt, a testőrség őrmestereinek neveltettük ki.
= (A Ceáaaár) egy, as aradi vérnapok alatt kivégzett inigyar nlesrcdea Öave-gyének saját ersisényéljöl 250 frtnyí évi kegy-dijt adományosott, az ei«3 részletet az illata megkapta
= (A doha ny-m onopolíum eltör-, lése) Ü^yéban a tanácskosások már folynak s reméllik; bngy bb erre vonatkozó törvényjavaslatot mindjárt á koroiiáBaeTután tehet elöterjesztanl az országgyűlésnek. A minisztériumban ez ügyet különösen BÜrgetik, a tgy reroólhotjQk, hogy a nyarderokán már mogszabodutuuk a terhea nyügtói a vule megszabadulunk a Bnanczuktol ie. Magától értetik, hogy as egész finanus-íirségi intézmény, nuly az államuiik oly t-\'temes kiadást s as adótoknak oly so\\ nlkalmatlanaágol okozott — eltöröltetik.
= (A póata kocsikat) a magyar kormány zöldre feiteti fehér és piros szegély-setttl. Az ajtókon padig i\\t eddigi sasok helyett a magyar czimer Uend. Attilában a posta szekrények éa czímerok mind a nemzett czimorre! lesznek ellátva. A levélhordók Íb magyar egyenruhát kapnak. Mindezeknél asonbin többet érne, ba a postáknál nngyobb :frnd\'gyorsasig váltaná fel as eddigi rendetlenséget. Ámbár ca is jobb, mint semmi.
=s (Halálosét által megzavart menyegsSI vigalom.) május hó 2-án a köztiszteletben álló Kindi József pécs városi polgár épen a leánya menyeg-sAjéré: / egybe sereglett 60 ragból álló ven-negerrJéTcnTíteben sVébéd alatt, bslt-mrg. TflvSksrryí jctlBratoljespolgártársankot vess-tútt^b; bonne. Nyugodjék békével-( ;=i;(A\'sf Vftn osia kormány) számára Magyarországon lovakat vásárolnak. A N. F. P. szerint már 3 magasabb fő liszt órkezQtt "Té«W-"^k%«nrrtr,éTtntkeíCBbo telték ma-gakat tDbb ismert ló kereskeddvel.
= (AsBÍdókválaaBtásÍBiépcBBé-gtt.) Nagyváradról írják nekQnk,hogy mind Biharuiegye, mind íjagyvárad városa rdoxó-röl aa izraelita valláau hnnoratioroknak a cselekvő választási képesség megadatott. A megyei bizottmányba továbbá Vjvlaiáint. 1861 • ben, agy most is több izraelita megluvatntt. ¦j = (Ae is r an l i t a o r o a á g o a sainat megtartását a vallás- éa közoktatásügyi mi-nisBter megengedte, söl raogigérte, hogy azt roagn fogja megnyitni. BeBsélik, hogy e ssi-nat~még e nyár folyamában magtár tátik.
BOkkeay. Egy caoma^ot kdUBak. ......
<Ja5oi.- Ufrjannil.------:-------.........._L.. .
„™,St„E..n«bát..Bl«in7 Tártak, de nonrjntt r\' \': "Kapoírafraj\'Aa eddls ajaTtran dUfurdoló kflirewd-IcMÍgók kikerOtótB véB„u kéíjflk : bogy beetet tuiá-^iUfkít It.-gaUltb-k.it uaunal ft_lau tnegjcI«nÉ|(; elolt
A tavasz.
Végri; fL-llil[ l\'liuebua raffyv.^ú aicietal atekcirre, Mdj-bul Utuit\'pi ÍL-uyt kiúúa r«ink atolidcii.
Kiiylili! ai ijn&i mél, furallaU megitael>dülicu JibittJutií ncjiliirek lAagynjClo^JLa vegyül
Harui*i|.:Tnn;,jU\' derene a. Tirágok tábori kenje, Völgy d UiiLj ia ULaluBÚ tarka palástba borni.
.laely aöld partján kék violák LQ t-fcilfliketi sottili a a*^ -»-jg4íáU
WNylxt posta.
Pipára aastal bokflldűjinak. Kírjflk fulytatáaát, csert Upnnk nCl oWaJiót tSralmotleofll várják.
VOlftyL ElloaassOk, két egyforma caikkot nem k»-sOlhatunk.
Sseroayl. Tamit kAasSnaUel vottflk ; kQiOloi foguk.
H. p Ve«pr«ím. Uram 1 b* tudni" lamórfek t*en-d&nkat, ioogboe*AiAná na ipíret mag nem tartáint. Kaldemínyít ««lv«aon fogftdtak, áa kárttok több ily YBzércalkk-félét; aaemflyeaen _ ka ott nom ifi - itt min Jent. elj gaeitupk.
Éa r.nu síig Uaftoíún, n cieTügűa ascp páiailot ír el,
L\'iiBck larka mesét Outösi babjatToÍ, Ö»i baio törd télnek hidegétől mcgniGnckQlvo
A niíataj erdü in ki»írágEattl keid. Uá/ oiumurú fdifák fakniuETtt hajúinak a bttDlra,
á rajta a usip kikek-t kék n jfclejuo *irii. IU a ImnbLotiorui Ügelekl.en B füiemlle báj.il ;
Uu a sicudc galamb o gerlicie bura Cakad.
Uéj a baj noi aliff baaadoa páastur furulyával Zuiiíjc unirli & ujajl, boi enah Ocűm fakaJut.
Majd a i-ajitori sip befutja a kellemes erdűt U&ii^j^iiai ; vual>au-j kán neki Tlflflaa LsUl.
A [irctJ Lioiiiijkik uickrgüu oialadosnak a rítea,
MiuUii UialUííiiak : LUvbsolUak. ktkolut.
KÁTUUU.J.ÜI Jl.NŐ.
Röppentyűk B. Füredről.
Balaton Füred, kies Zalamsgyóok a bajos kis édtinu; ídet — muudbatni — iiQgyaüorü Bttiffuüjaaakv^iiaiiLJbéu áll. Télen át uly egy-liuDgu, uly tutaabiiloll o klaaaikua táj, mintha i:nak uagysaurQ jóröjéröl álmodnék fagyos luple alüU a melyen alvó természettel.
Epuu nctn csem tuixáaba, midőn e földet klAflaiikuanak nevezem.
(Jaak egy idény aUit is hány nag-y/Térnu, iró, köllö lálugatja a h«lyetí s egészséges levegője, vize, türdöjébun uj életet nyer a fáradt lest, bájos elragadó vidéke saoinléle-téuck bUroa bunyomusa alatt újra éled a munkák aluli kii áradt lélek.
B,-Fílred kLiflaikna föld; morf minden sug egy-egy nagy fér Búnak emlékezetét viseli, mely annak, kiválólag kedvenus mutató helyét képeste a múltban, a képezi a jelenben.
Csuk két példát emiitok. As elhunyt myr-tua koronás költőkirály, Vörösmarty, leg-többnyire a park lombos árnyát kereste fel, még halála előtti fürdő idényen is B füredi park magányát élvezte egésa nyáron át a kolldi nagy Ulok. Ha ott, azon a helyen bL-iuladok, hul Ö legkedvesebben mulatott, áhítattal megállok, a a fitk lombjainak méla sn-dágasában as ü sielleroét vélem jelen lenni, s a főjem fölött dalló fülemüle, a ligetek a ne kis mén ajkú keltéje, a»t vélem -ab ö „ióti dalai*1 énekli, oa ő aELÓz&tu-ját harsogja.
Továbbá, a balatonparti sétányon áll ogy óriást szomorú füsfa, b „Kiafaludy" gösös kikötője küselébon, még pár évvel ezelőtt egészen a Balaton partján, a most már néhány ölnyivel kijebb a vétkeB lecsapolás kő-retkeatében, — a szárazon. L szon-oni füa tövóbsn, lehajló ágai alatt idÖsött legsxive-sebhoQ, — távitl a felsO sétány ssjától, s a bókolni nem ssQuök tömegétől — ns hasa bölcse"*, Zalamegye bOsskesége, a nemset imádott férfin : Deák Fersnca.
Ügy isben, egy szomszidbelységbeli, kö-veadi szegény pór, saját vallomása szerint, azért jött át csupán Füredre \\ mert megtud ta^hogy Deák Ferenci itt van,fl feltette ma> gában^ hngy bárhol leli is fel, de megkössön\' tl. Ep^a as emiitett nagy esoraorú füa tő-vóbeníüll a nagy férfin, mldön as együgyű, de mindenesetre jó lclkÜ pór egyenesen oda tart, levett RJvcggel megáll előtte, 8 elmond-jsT\'dikeziójdt, min Isten tudja, meddig tör-• hette fejét.
I Néhányan, kik tudtuk eme jámbor atyánk ¦ fia ezándokát, távolról figyeltünk az egéssre.
Deák feUUl: w _____
tott a g%ty^srpórbo«,\'s7b«tiédk téséiü6^mes^yg^^|t^t«ss\'
Inessm.lsjjji^ & na|y;iiljí«fi^ «ukqt vbMaWqt»«Íló^sBeréDyBég[ eme ritka p^dáiiySTjotkiü lükibtj\'WegTepta az ,éBslt tott Önzetlen pornak Ssslotesége,. rnliitiB^ zajos fáklyás mene. ..-":! ~ ¦-*¦¦¦
A azegánv péraak, — mit- köbwjr _ csak oliiruft, pedig ÜnnepIkOnlos^bizf — midőn elbocsátnUa, egy és^ntg\':lúí udott, mit os vonakodás után kénytelenVölí " elfogadni. .„ , s , \' "V."-~ ¦\'
Mikor azUn tisBMJöttj ismerői tréfáltak, ,*. hogy már csak nem illett pénzt elfogódni, s. t. igy szólt: „Hiszen nem akartain e-vetty-nyi, de mikor szivessen eáta.B -
B.-Füred, daB3tcttűöizak efiylk" oKaiálsf ~ emlékoszlopa a megye által K.iaTaÍüáy SífiH-.
öför fúditványara aIaptntt-é>éplr*tiF- moigbia___
io dissesen fonállal ssínhás, ^UazafiBOg\'aT" nemsetiaégnek" bouilukinaUuL Akkee^ssUO*— tett esen inléitnóny, mikor még a ; Bagébfia vajmi kevés-helyen gyojtottak ^MvéJoekat a m agyar Thai iának. —" Itt. díflaekg Kisíaludy Sándornak ércsssubra, as általa megénekelt raegyóukbeli várromok felé fordulva, ezt BEíatéu a megyo kegyelete emelta a „regék" költőjének, u, t.
Á dal basája eai A kikelet nj népdalokat terem, a rát virágaival, s a langy fuvalom, mely emesekr.ől Illatot oros, a másoknak kedves zengésű dallamokat kcssíl, s a pór legény, ki azon virágokat kalapjába tűzi, szavakat ad a terméssel LyönTO>ö-k6U r téssetének,-» kedvese^svpórUányr ktbabája. _ kalapján haidnkló virág ilktávai lerbult eeiQ \' szellőkkel enyeleg, eltanulja & szellőiül & dallamoi, s a saerelmospárboldvilágus eatéa ) együtt elé.-ekli a*L
igy terom U -Förodon-a oápdal. Oly szfi- i &iea poDgyolaaágban, mely már dbib egy \\ nagy kőiről, s hirneves írót meglepett. A "h csíkornyia trillÁkat. sseaziflgB jítműküjl5fc eljöhetnének ide, e eraastcas földre, nópdal-Lara költészetet érezni, a eredetiséget tanai-ni, — azóvai — tanulmányon ni.
Akár melyik saneértöt is miglepte már : nem egyszer a füredi nép quarlele-sserÜ a&- \' jut Bsurseraáoyü dallauia, s eloszlása, melytől ; viszhangzik a magas ssölöbcgyek hoflasa j! láncsolata, mikor azok este, BsSlőmonka i dián lakaikba térnek csopurtnsan mindkét -nemből^ dallamos énakOk be&sngi u egoss ~\' halárL -
A füredi földmQvosoastály Dielleioi mü< X veltsé^e oly asép fokos áll, bogy bíztuü el- / meeem mondntiíl"as ország «gy vidéke aeca :, múlná felől őket a tekintetben. A nyelvel (: ti&stán beszélik, menten minden díateutiistól ": a as ik es igákat el aem tévhitének tsoks. [ Nem ritkaság látni itt földművest, birlsp- ; pal vagy könyvvel kesében «* ekoft8*rva mellett, de azért mesei mankájáUem bany*-^ gólja ám el; van olvasó egyletünk, 2 far.b** Tépöf^s 1 frt étt-tflgdÍjjalrBaalyigea SBépan , gyarapodik. As idén Ib küsel 60 kelts fcaayvci asenett Báth Mór kiadásából. Krös hitem, \' bogy ezen olvasóegylet rendes oasluésá fog- \' ja magát kinőni. A ssinhás látogatása •gyík í életkellókö a füredi földmSverosatálynak, ? de nagy bnj os, hogy, fg^gy jiépaflEama- .1 vet, vagy egy bánni történelmű drámát rit* kán lehet as nperetta-k e bicarr karesakáhoa/ látni. Valjoo meddig tart ca igy ? I - \\
Ai említett esinliáxun. klvttla park kösw-f
Cén oly szép, oly tágas nyári sxinhása vas -\'ürrdnflk, nitíly élő oa&lapot emel k^s&aaáW gnndeskodásórt és tevékenységért tekintatoa;\' Eo¦ y László untak, a fÜrdSiiOéSdl lal«-\\. menyes és fáradbatlon d i re k to r á-bak. I As idoi fürdőidény a gyanúsak népes lees,^ már igen kevés lskssobs vast el&re lo&sia-foglalva. !:
A királyné fi felsége védofikségo alaUL füredi csolnakásó együt — gróf Batthyányi, és több tagja mér itt vannak, s\' agyanosaJbr Bssldelík a Balaton hullámait vitorlás hajóik* kai. í
FUREDJ S. J. -
HAG7-KAK1ZSA roijos 10. A Dmbnausletbon egya-IS re — a bíikíakilitiaolr ^a a votímk jé Alli» 4(V-v«tkesUbaB — koToflobb kérd«BikOdéaok tOrtónQok , l* as Arak ia lqjebb eálHialí. Hegy netán aratáskor vagy inig elSbb b kéaalotoink;\' végkdpen idrójrynsk-e? a* bérdís ; aS«)jUÍ) fiiunk ugyan, de Mtűnyoian nem tudbatjuk. Egyodfil kukoricifl tartúiík a! kivitel alá, mivel ebhfil még sagyRitDayiaáslI k^*iteiUnk trnn. A t.or Ara i« 1—8 kraal .folj«W> «ailU ( a tűbbl ton«6ny-eslkkekbcn nem tBrtíqt| váltó*is, s a tnlajdonaaok, valamint a vovffkla_tartd»k()dd llláat foglalnak,
-Jskalqrl árak alaa^anasÍrJiO__mérnkant * heljbcll\' rWíoai — BiiiB 85—88 Tua e flrf áökr-fl fri 70 kr, — Koio 78—79 fontoa A frt 50, Kokorlcaa 81—86 í«a S.S0. Arpa wrCMaboi "Told, 70—73 fontoa 3 ft nj. OQ kr, ZaL áS—47 fontos 1 frt »0 kr. — O,
PohAnbu claö-ran.lü 8 írt — kr. — Pmasnly f«bér , & A —.tarka 4 frt\'35\'kf. Gnb* ctaS rendtl 8 frtSfl kr. i -mAkaAJa. S»llvapAIÍDba 30 fokn 22—?8 frt bárdival fíj-ütt rarkUIyraálinba 30 fnt^ I7-M JTVt hordával ouytltt. Ml* 13—lflí/a frt. ilarkö 28 frt. Nyerab8r5k: (lányba Oslei.\' Cktlr- ia tehin- 44 frt. ás hasa-bürük 48 frt. máivinkJnt,
Bjrok. frhjr ?1 vSrBa (ndilllor) lSGS- (a lB05-ki — rldíkünkboll — tormíí 8 frl -12 in. — Villányi (a
SSügfliltdr fflkots 18Ö0. tft--¦ ft, bj ttaot bvr vírfla ,
(achiUer) ,ia fubér 7 frt—9 frt — fcr. Halatonmellóki hurok iaű8-.ia 1805-ikl fobér. 13—-. frt. akónkánt.
Y1iib«_ 114 frt — kr. H** 4t—45 frt: KöiKbbícbi ttyapjn ira 110—120 fit. F«hár rondára 7 rrfXET— 7 fVl 75 kr. Rb\'eta 4 frt. —
A.-kanlstial piacai árak naájna íi), _
Borsa ite#jo \'A kr. Lam-ai lt:síÍ« B-10 kr. Bab iteiáfo Bkr. KJile*itc 7 kr. BurgonyamárSJe— Sr — L[) SO kr. Marbahna fontja 16 kr. Jnbboa űintja 10 kr. Sertts-hna fontja 34 kr. Seal un na maasija 41 frt — kr. Zalr fontja 44 kr. LanSU*it má alja 14 frt — kr. Zsom-lyoUait maaaAjalS— frt kr. KnnjAriis it fnutja U kr. Kakorlcaalint fontja «.— kr. ArpaeUra fontja SQ kr. Kúlcakaaa fantja 10 kr. Rlsakáu rontja 30 kr. Faolaj fontja Si kr. Rep<neolaj fontja 80 kr. Lontnayolaj fontja 40 kr.Uj bor itoiojo 13 bt. — Óborltcjíjs 18, kr- pvatl Bőr itciije li kr RaDÍsinl eBr itcaáJB 10 kr. Gabona-pálinka Itcisjo 50 kr. Tórkfily-pAliaka ilflaAJe 40-kr fixfirarpilliika it«a> ~&0 kr. S/ara fafg/í maasája 30" frt. — kr Ont5ttlairyS/á-gyártja fontja 33 kr; Mártott fontja Sfi kr.\'Saappaa ííntja 94 kr. Bo fontja 10 kr. Keményfa Ole 7 frt — kr. Puhafa
Bl0 5 frt — kr. Hyenfa Ül e 4 frt— kr\' FmiAb aatjl H>je 35 kr. Saána raasiAja 1 trt — kr. 9enlia»m.»tó Kondtr fontja 4.D kr. Lca^uotja 60 kr. < ;:
Uérsi péusárr^lynra BsáJ&fllŐ, \'...^ 5°/, motalirjuca 58.60; 6°/, nemz. Miniig 69.4U; I8ü0-ki illaáiOmi-. köWa ,8I,^Oi
TinyaU 7.18r t\'Um(ÍMtL réiijnW ieO.GO; Llttaoitl31.to; útit iffia 120.75, m, dinJ^.bttl\'krwrrr- "
Felolül tíOrksoiiS i "VVnJÍM* Ütttt.
«SS
fe&ijhiii\'j \'l\'I V - \'u ?1 "\'"r"."
i Si» «iati uktatan. iHlrtnM
1 ¦ pijit,*! ¦:;"*,,,,ta5j,{y5jf;"|
\'bHobV *rfr airj*f TiTh5i»,W birtokába ^BEga.a»..rar
U^fcT-lijltutt.Mi».*»\'» roillawlnallan :arr.a-po.aionak iliIEi-iinbiinI*"\'""!. mliil «imo» B.»»>llrf»J»« nirj,
^áiáw, i-pl*, »ajfoH.l «°. .*•\'¦*» "I" «IU"IU«»I-,uill»-*l\'éfjllll,n*\'«0.k-...i 1^-^-.
¦ - - ---"iriput
prk:a]fe.l {kaainilkatök bár nd^ rigj, nveUao mar. .lám acrlTaraJ MnWI r.) aaatay aib«l>ara< alatt kSimjü ..errrl rBTitMi8ra!WHt.l » mretumpnlt BloU.O I mraiamokat, B. m.: ollókat, rTEfcVt kajánakat a.*t. Brffprdig iffanélnaro.En annyira » l*g-
??„«=1*. U,k.Vc.i.w.iíika».».i» Untr ^ khwuu, b ...
ITZv-ja tu>W. kogrtW" "WT kanna S*l"< MrHnek mMjdbiii i»o IW2 \'íStnil. - BIT ¦»»• •woUM fy«» 1 \'"A liiilftWi llrtH*--*"** \'[ TOtarntn f.\'fk«fík. E.tklcl jL\\WvSi Bonttató) • IttT- | » f»«»k.. «!».1«. r.«Up>u »afy tXűlUb.i.MBW^a.a dokkny- I fojpo. trflkitl r,.;pAn hidat .Inrl, La Iof*Mbb".;Ie*5n!n,Pr»-%^.»\'n
WrlallaUr
_ é. .\'^jt.lklll l.krt tártául rjry-
ÍIÍÍ^ÍiS*te»KSirTMr"\'»-rif ¦ »\'»uoríSt\'r 1 tal. Hojr niiwíl
^tJJlaíi\' (Sifck«-»4»* "M rakj. cukit CO km tfa-ML ^ÍS^lriltprtWirt\'JJj- II Ur«r«iUil, Mllipk, m.ly.k SJi^r3k^W.i<,el«..j.o<~ | U.J.I»™í»,.toAll*«. »l\'l»>rt-vL«U tflrt^U Hy olcSra, 1. 1 1 I guk minit [¦ mtodJa .atyánAI ..sy
1b. » kt. ; .¦...«
___-Cl-kJr.-kl»
Dr. »opp J. a b 1.0.1 fOfOryo. iiu r.ljlUit * """P\'\'-feat mí«.» Buli* Vonta, «. Myrol-Bfw .ajwbk- »•?»\'•\'¦
Krto.onj ™.i MinhlillW *¦ »"ta»i-Ul>^k,d.ic»Wok.l
kim Miii .1, BlTrt >.\'*kfH"> V»»%,*\'*\'*W|III*\'I>> •
iiit boblaonyult tAtyt kopj egy » mna* roiníben. _ ;
ífaft?* A 1\'opp-rJI. biA>U «ny .»íU*li ¦ f«S»k «IenViit*rtóM«.,»I^-Íi&b()bs»k.l1:»ioj.r» oiíssyilfTllji. kojy B»sy.kli B.J k.l.tkii.ÍM o^n.\'n lokitiDon i" toiiblul Ijob joUkooy.B fofkil»» b4«i. li t fa. meg-m.Bll mlBdcBfólo ilnlé, Jn^unlol itb. — T.hilt ».m i».dilko.b«o«k juon^Jipsy iu tuuttkoria Mijrb mlndenatt mint UgBildMbb uw ttívgnA-
\'5\'»«tt.riB fo«-n<n Ír. 1 frt » kr. F..f-oloia 5 írt 10 kr. Tor-por M kr.
Kapható N.-tL inl ití B : Fwelliofor Josscf, AVelllsob,; Uoianfold A.,\' ia ltuitonbertr J. ca F. uraknál.
As „Aiialhorin .Síiíjvíb\'\' klIQnO hnlásiról iomál írkei [ék olUmnrö éo btllB-nyilBlkoiiitok, molyok ogyiko kayetke-suleg szól:
Csúzos fogfájclalmak.
NOn é« *n.la több érea Ál caáiai fogtíj«Womtdl gyötörted tflnlr- namaroBelm tSaai Wbbeü ajinloiak anuek .AnalnBrio Saftj"\' *Ét \' t> kut nőmmel együtt bamnálnl ketddai, oly advt» eredményt tapautaltam, mlrtorint njilvinoa kOasöBetemBt kijelnntuní el npin tniiliisiÜiatom. . _
FAS1IOLD LIPÓT, í^alarjjTj-ir-lulojdonoa Diwben.
ajánlja \\
Vehér tiaiuboldeklrrbutír^ üvegje 40^ &0 kr.
„ 50-04 a
Vürös vflulal kitÜDÓ, ,;•»......&0—60 „
mint a bordeauxi „ - .70—00 „ ,. .
„ „ „ a rubini 80—90 „
Hordóval egyatt skaja 22,24, 30 frt.
K it ft nő p e.x tf g dk.
<3nmp«Tvp!ikir«lMf>r ri»iifat-l>arb(il 1 üreg 1 frt fiOkr.
Atistnlibur 1 n 1 F
J 1« Vl ff 70 „ ;
.. n 7».-.n . n;. ,.w _
As utóbbi V; Uvegjo 40 krjáva]. Puffo név Etlatt n keroaho-dulembfm igen kedvelt éa kereaett, különösen kenskudúk, suknir Bsuk, vendéglősek és <^mcge-áralék rétmérűL 1 ; - .
4 tucat megrendelésnél, 4 frt 50 krjával, érje^yzék bér-incntvo küldetik. Megraaddt\'sck a pina bokílldéae, va^y utáovi\'t mollctt teljeuittetnek. ^ ¦ (2—10),.
aj nál cünyüsb. k, ipgfinótBaW> "4 ] banairXa ném-l vagy * \'Sí*1 *•* 1 ainiMrel raaj i«oyyt?l WW darnb 1 f.t. ftO kr, 1000 darab 3 frt. Valódi angol teJHtések, cfy^-fry
t pri^rpl SöaJO,7 <trllr. |"S MB-
trdnl SO- 8U kr. ; Itra^Butnabb laj
3 pcnc-Jvf. 60, 70, 90 kr 1 ÍX\\
4 prnjtdrrl HO kr, 1 IV I (l\\S0 kr. DElvŰa f itíf *rL Effy percT alatt I
lehet mlnd^ni\'.\'lo tArj-yra klválel ntí\\V.\\ p- fábnl, küWI, hid.^bdl atb
k&iitrni p.Ibd^-a kaját epjr»«crrg i-n.rafp^kílérJ frt*. Ejrydoboí lS-ílvS« *• ntasiüaaaí í frt. "FJySltwyniy*-\' l*(Tl«alli"lRa-b<sk*»*l>»*r mla-l™ l»4at«rti.w bao, mert o»vrl minaen » bá .¦».» riauiS űvltSMkal miadenkl ma-KWil&tVk fit é.en enyv éveblff ríL>tl^-rtTü<hif«i toiaiUkato.. | . ,
jS\'WW avaaf 4m M kr(l. I való tárgyakra, a Itjjmaebb aqnarall-
„ULI. ro*l»por- 1W toaitott ; fcabnzt 41Iand.*« atToulul, ugj aar# mlndmlTln ro»*d«íölU.k rtlA- ! annyira, hnjya IrplgTracbb kit Í^ÍKtS\'oi.I.\'J; ^lyr-mbai *r Uur késilt-lt f.afa gyanínt fuí liílu^n ^•r>,R-~»a"\'refe-kb31, »bíb<- (At itni. Ka.atiöfen ajanlhatí aa töL"v*a-^aa ae^ta-nrekrü1- KgJ It iparosoknak, mlnthuny a tAriryaknl ca^auLf S-a 55 kr. !1 !8«» ralnonbltja, it ajinló»A t »ai.
i X^S^b borotTa-kraiV.B- E ea jj Epy Hy Wp, mely Tira^otíkmkat.
fcit itnti.tr «l>dm.lBVk«\' ^ fP1\'
m Z "t-T IL i..\' X* mtmbi/oe
«V kflOT «IT *• »«TMb»b.
)S „aií.l..t kILt ainUnl. " . dkABotr ltf*^rt.r.......i ¦
*»^jiw»s«ii»>., a..»**yr".
M^Bolta^JLsii---............
¦ H VtÍÍíS tiaraf,\'- »*« \' «" J \' arsito\' Bfrfwfaifc^li"-1 „__ «Ol«tr.I a- " i.Aa^l>i^triiyaU>T «?1 a bSr-
(•jamElraSkrl, tippeket, Mlatft j< VrÁ, csoporiazafrukaC va^y karlka-tiirakal WpOS, konbaU 3, 4, S, B, lO\'ktvrt, ptry llTqr atrturtéal lakk. rlíf/ííjt** &00 képra 20 krérl.
L«*r. taflU tífllyen * abadalnia-iottmercy. fqrenk, pntltAuyok, flr-fik] Ín. kSrnS^k kllrtas&ra. Aa rl-aüia feluloVtn türléaik. r-gj nagy; aialracae kx* I- frt. j A baját étevkailapotban tartn-j\'-ní,1 aa". öüt ¦ »apy íJtWl barnára Ü tVatral ]a^\\l»lmÍf-aMi m dlá-dla;,, ¦ 1 Kladaa Ttajyt Jrts.Üw3nyíirk*n>-¦ak. Van aaareticat<ni a 1. ca. kB-kHn«4(nBlt J-IfStb-HnJ, b«gy nSlani\' ¦fria, f»*f^ttlriik*t)aii fcéta *r tía*-^ Ubhia^Uibr^\'K1* pl 94 kr. na^ytryal 16 kr. ,
** ¦" ajijer, wejít^ol a tynk-
liMNtsIismiililír- -*~r ^ft rV^rtrr«k«**H, WafWl
mijtil i^»*erf «B-i«.Wal .1-^a^ttlbUák.
_ poi*," úSyljeT tBtL|Ss%ítvÍtf*tóaiilí artojaSi\'*»^ gyHrfj^f.} fddOhetK K Wb éa ifltaatt IhK^áa, tlfs^SMlrV^ «•!*. la^ bkrt._E(rv dohoa 4r* » kr.
„____._iáíla^dUfc«itV.4«f>t)
•a>V\' aBr* Irtrj>&.-lat i*rwwl| H»*v \'^^f^iovIltWal\'\' sek: ¦ «,r/ ¦ BfNM-1\'
ttüBl Bifikrft.* BinbSl mwf doboa: >U M kK-Cfyu \' \'
Kiilüiiüs lokiniettel vcndugl» lulajdonoaoki gyógy-inttzetek én nBvoltlékre, ajáiiljn
BÜRI&N. Fr.
mindennemű ágyak
gy ári ra k t il r át DéePi ^íudt, llllerreugaao e Airo 4. GAZDAGON FELSZERELT
. legjobbnak ch.mcrt c. k. aiab. ra^anyos asyb.títclekkcl
legnjabb moilorn, a Ics^ByM.rllbbtSl a Ifgnnom&bb tarulgo-igyakig. I a lesolcjőbb gyári írakon-
Arany- és ezlstV tet- és MS®"?
Klráiiatra a blrpjaloin mlpdan ríaaőbo irjogynékok éa piintált mogkaldeinok. ...... 8.—6»
a Icgnjabb és legiatetesebb párisi mi n ta eserint széJHtok
IP^- Mheteílea olcsó toért
B088ZU UIU- éa KŐI ÓRALÁKCZ, lapr. tntuBt, gtud&gtiB etmnyoaTrí
TBjrr Sruaa arauToral átfutva I, 9, ]], 13, 14 fii. BÖYTD URI* éa NŐI ISpr. esSat, (^dagsin-aranyostiv.
vafTV Smas sraavnyal átfnt-ra 4, ő, 6. H» 10, 18 frt UELLTl"; vagy K0I>BEVALÓ, almán, taotanmj ,¦ ¦¦ k5 ragy EyBogy o«l kii!, ca fiatbűi vagy Ssua amnynyal á^fatra, 7, 9, 13, la, SEO ft. LSEU, 13pr. raflat vagy Smas araaynyal átfutott, aíma is aománcao*
soU 00 kr, 1, 1.Ö0, 3, 3 frt. BéOVECSEÉK, ISpr. maflát vagy Stnaa arany, felnyitni rali, eftsa r.
aoutáueaoaoU 1.50. 3, 3, 4, 4 Frt. ..... ¦
ELŐING-GOilBOS, ISpr. ezüst, aranyosra Tajry Smas sncsyiayal
futva, alma. satiiáacaoaoU áa kŰTcl SO kr, 1, LM, 3, 3 frí. i KÉZFŐ DOS GOMDOK. ISpr. ex Hat. ararjyasTa i agy Havat araavHyal
átfutva, alma ái somáacsoisqtt, kSvel I.őrt, 3, S, 4. 0 frt. ......
I {TtttÜ viib" 13Pr< eraat i Sbisj aranynyal átftjtra\', slraa ás sotnáa-VSJ Ul Uitv esoaott, kBrékkel !, 1.60, 8. 3, 4, 5 frt Jl\'EC??TGYCl.UK 13pr. wüst, sranjnyal átfatra. 5, 2.50, 3, i, h\' tr\\ IKAEFERKCZEK, 13pr, estist, gatdagoa sranyosra, vagy Smaa arnnr-
nyal átfutra 3.50, 4, 5, fl, g, 10, 12, 15 frt. IfEUCÜLTÖ ÓrXváTj — mely & Usafchgn elkeralheüenfll asílIue^M - 7 frt.
|INQAÚILVK minden neme, 2 úri jálálláa mollott.
Ismét eladók saásalékat kapnak. — Raktárak alakilTa leca-[nek. — JícgT-cndoléiek a lebontóoabbon tctjcslltotnek, utáiiTÉLLcL
gyári rubinra Hotifntnnrkt 11. ca. a. IJéca. , ¦,
\' i......................, _ (g-19.. V
\'KuáTajakhaB Tuttatáll a »T>-k mln-ddn to«ibbl .dieaflvela filciI.\'trcM mlalk^y guraatlaj melktt inilta-ttiu E^y dijbo\'aml kasanálali ulasí-Uaaat a^yttU 4Ukr. , ¦ ¦ ±
i C». kirv Bcabadalm. Zrupntiln-salrSlWr, ascty-ynl »\'Way pw> alatt aaia>l -a\\ üáv>. a ; neveseadS •sentHIulUkaf salattanPl* kalmél-bSt ir l«cÍlásslUtán ktVi-ií. Eacnl -v] ká*>Jte>4tir< u>nrba!aí mlwL\'nt, ¦ jb! kaljPjfti" nertkbm eddig Wto-.rtt, .aUntlwyT áiéj n letrnuoiralib. fa ir«kSBtea«bb talál ia aértelle- ] a al. iZa^^WndJirt kaira r «a úsi txs^trtú\'\' AjIniaaU " ífiMtruiiiU Iva^fV^alitasra, Bty- Over iiaasr mibM ^aasitáasal 40 kr.:;-; /:
? YaláfU\' átfataai, glyenrín-iiap-^;:a\'>f#a^iW«lib flUtoSlcal/ tejry kB^ppafyaAfn daiab Ars 14-20 kr.\' aatrarab »5 Iu.>lfajr.léff4y ita-; tádl Bai^r[a^aw/;tt)íb?Uk«B*rt 80 kr. ügy darab niaf;UÍr baj naf {un\'iOsO kr.; TatUtalpt míod\'rmaa «Ut-#a twIIrtt^iejBk fiat-\'** k U
ifselcséfcl) vászon &
Nagy ár-le$zállttás 4
K 0 D E R N LAJOS első és legnagydifrgyári vászsiH^tárábai., iécs, Tu&M&za BE. 02. a. Hl Urak, hölgyek és gyermekek számára, hallatlan olcsó árért. p
A vásznait t!aasi-~éa jásifakirt kaitasea vslbtKattk, a leszáUHs t arak blzstuiyára miasií^adi E^etoél imtss&ta vrSüjáö, ós q {^ajg^a • : oegreidoléacli a Jegaagyoflöiat isojak sf^ídázsl. Hcygfldeláatft, a várakaxáaaak tdkél&tesea mti^^eSi^, tEÍJoaittaÍBok.\'\' tagcit, esd;e^ a tosS*\'
... -taBEto áUaoa^-vkwzavétsteí^ .t^
ILW A vászonnemek árjegyzéke; "JPG ¦ 1
.....Saabott árak, még ismSteladOk- és kereakéddicnék Is. . M
fdldlrk, . l^Bafynbb Tal.a lakban. A Irijobb n.Jo!aJnt.;a,,liaJ:yvkrr •iSaltMn-. : KíT H\'rK\'l io, to, U kr.
. . \'kr..
Aaaarlk 1 natmtlmoH ..air* \' arraUPla-lra .fi.koikrtóa r|.
rfybnka- s tr*-kr, k<l kalCKaal.l fri, ||
: HTatuöirT a w-r«Kr-it rrlkkdc m.|r la na r.BU4itatBa,ibBU. >BJ**1rB7rtawu.tiii.B. . ^_ [jEr^k lá a,B«Toa«la .áak(arlian kaua«"*.\'fíHí\'fJ I |J% W.<«^yol tlr»4yt»t»i\'Lh!^w,•\'0," HU ,Ut«tnek...
¦arjuk • fcayfcattí rjjkk.kroljiterrt "«"IxilUhia*
. tewtóDyl Bjtet.A, fflltatíAfW Bécste»;
V^fMllbmmiieBVS ^!>»^|-|MaBatÍ>»C.-|B»alÍW
ar miníszternira
___5QP0RTC
JÓZtíEK künyv keres ke^sél^b.
\' KÉSZ lirÍ-Ínge!í, legjobb kc\'zi-nitmka. "
Keb^fonaUirvaJaon-inRek, a frt 20 kr helyett 1 frt 80 "kr.
Ktaamaltb ránexofl mellrl 4 fri 60 kr b. a\'trian.kr.-. ,..... -c
r-\'ina.m Irlaadl vnny rambrirgi In^ek 6 frt L 1 frt HO\'ttr.\' " ¦ VInam küllnndl vánan-fitfek fl frt 60 kr b 3 frt
* r\'iaom mmborgi ké«a«lf«nt Injrek 7 fi*-M kr k, 3 frt SO kr.
i liiftttwmAbb niuhvt^ ilipnk, («ttMebb kesl\'mtmka ¦ 1 frt h. -AM. ^: Lefttii. belipai baliat-vászunbul IS frt h. A frt 60 kr.
. Fehér és színes 8hHbig4lige(t.
;Uri-tnjrek, fcfcír aklrtlnftbül fl frt h. I frt 80 kr. . ; Irfsflnniuólib frflnear« ahirtlngbut 4 frt IO kr h. 2 frt 80 kr, -tfigBJaltb-.divata a ai oca lucuto .4;. frt AOkr h. 3 frt 81 kr. "Fíaatn" aihf».afcliTlnff-injr«k\'ífrt fiO-kr lu-X IH 60r k>. -finom, francala ««Ine* baiiit-lngek 6 frt 60 kr fa. S f t 60 kr. ; (La|pnJslib;fi^^f>^rafit{Rlinl injrek, leynnüniabL 6 frt 60 kf b 8.20,
Vásznak, zs^a^b, aar^öHtóEí. .
i: Ii«^nomabb.Wjian|.Ta(ry riunbnrfri, 40 rüf, &o:fnt b. 34>frL l .-i\'iuom .váaaaiv-batlaKtaanre^O rBf, 80 frt h. 45- frt. -; Jú^vásaon-aMbkeiidSk, ttltocaaija l.frt, 1,60, l.ftfl, S frt. " [ ^eeRfi. vaawíá babitMebkeMÍIk... ííUiiawija 2 fri, SUO.
• yiaom uri RyskkéndS, féltaeaalja 1.60-i.bO, S frt
Kész nMl^ek, legszebb kfizi-monka és kézi-kötés.
Tiíaion-nöiinrfok 8 frt helyett 1 frt ?0 kr. : Finom arelcal Inffek, ráocaoa mollcl 4 frt h, 3 frt 80 kr, . Tinóm váaaoabál, hurkolva ft M\'fa.\' i frt 80 kr. Dlrat-toffek, lejrfln. vássoaViál és kStéaaJ 6 frt 50 kr H.l3.S0, V] atvaítt aslvben kBWtt ftfrt W kr Ti. A60. En^enU, nj divata, kBtAtt I frt h. 8 5X>\'f MérU-AnUnia fflaS-lamk 6 biU kr k. 1^0. Vletorla-tn^ek, kOtre w Bnom Tdeadeiinbasel Iá frt-h, T frt. NCl-aladnadrigok, legnni mWrtínirbai 4 frt k. 9 frt. MSi-uadráfrek, AcStvs, vásaoRVH, 6 frt h. 1.80 NBi éjiinellénykék, tutgól abirtíbjfbíjl 6 frt 50 kr h. 9.80. Mollénykék l«if6n. hail»t>perkalb«íl, jneal ti frt 60 kr. h. 9.60, Diiaea, tjaadaffon kiltStt mellény kék Itt frt b. 5.M. Kranesla mellény kék. Ingán, batlatbdl 14 frt h. 5J0. " Fe,t finn mabb mellény kék, valódi valentlenneoael SO frt ti. 10 frt. Nőt háló-lngck, hoaaan ujakkal A frt 50 kr. 4.40, &, 6.fi", fodráss-Ingek, Bnom baUst-perkálbdl B frfT^8^0-^
1 frt 40 kr, I frt 80 kr, legflri. rttmb. vásBonbdl 9—2 frt irO kr.
" If^jgrendeléwk utánvét mollott teljesíttetnek. Mcgróndnléacknél a nyak boségo kéretik.
(4^tfl)
-Í^KKiW;,\'í^n\'"-^ Cíontral-Depot dei\', ¦eraton LeinwUscliCrATiüderlage de«.^li0ttüi | VfCIllTin Modern,- Wien, Stadt, Tuchlauben N, 11.
Wajditu Jóaoaf .kiadó-,-la>7tenyomdotuUjdonor^^
, JS§gj;Knni^_a. Hatodik évfolyam.
Íj. szám május 2Q-án. 1687^
ír_____¦ iíwi > ü „
Ismerettéijesztö lap
s;iéplftfilom^^^ totonány és művészet Mölflí
XilAJUlTft- JÓZSEF kDB^rrl^esknlMtiea..,
HSpétfsi föltételek:
:a Kislioo kordáinál ea Tldábra postán LQ1<1t«: ¦ 4 írt. — kt.
Fél *tt» . -ÉvSc gye fira
- i >
A Lat btuubas p.tibrorírt l-*iOr 7 kr. 2-ezor ti ca minden tavibb! b.lkttLLUért G kt. Béljegdij minden eg;e> bcikfettáséit SO kr A .Efyilt Ixng* egy petit sor beiktatási dija 10 kr
AtrdatéMaV\'\'" \' -
BE7 setol^n . lajt aa«ll«a*l tfc.lalaWt Art*\'
El ö s 8 e sa« D fejti,- ¦ - \'
veiojamt Ttdekl Isvnleb, íííraKOtn- a\'M&dJhiratalIjQa
** magyar* re atwatia • i vitsoa«
tagságai.
,; A küzdelmes. hosszú* J 9 évi szenve-dós nfiín oszolnak ja\'\'terhes fellegek, a t-gy jobb, egy \'dicsőbb\' jövő hajnnla kezd dert-ngeni 6 megzaklatott haza egén. — Jlúr közel állunk a imgy nap-huz, i.tvly korszakot alapig, joga mtln lett, miutlenkotv fényes* pontként fog runihikteriiiorténetunfc"h»sábjitin. IV Ián nem ia szükség emliteneaí\'a t.\'bl-vasunnk. hogy a nagypap a koronázás napja leend, melyntk csak paszta említett* ifjfi legkedy^sejjb :BszJiaDgsa4ba h >zza n mngynrember idegeit, b dAgadó ttrSni\' ttltf be a ktbleket. Napjainkban igen >oknt! beszélnek az.- István kilen-czeüfeUzáitadoa "ereklyéiről, de különösen ti ez. kprpná\'ról,./niely Jogaiban a királyt a íreBizatlel mindenkor szoro-cabba\'i bsgzefüzé,,-s.a nemzstefc valahányszor a haza egén a véss fellegei toruyobuTütkj^úüijja\' köfé löraönté. —-Dj a vi.szqntag»ágpk, mélyeken nyóloz-asázjid, lepcjjjéoo alatt a nemiét e legdrágább JMCl^4ja> átesett^ .vajasa ksve-. sekiiékjíiftaKSrie!\'\'^ ""gy
ózok; rövid -\'laftíífsi\'fégy -Tnlighira 0n-: nepély elSejíljín, nielyeii e \'h. ereklye ianiót. :a^repeÍni.íog,;.nem 3etts ,ér^ dekteluri ^ei lapok t.:oh*aaói alfítt. A jelenlegi mügyar W, borona két
Kúknek feíaiitómétj"áj..k\'4^01,|"»i\'.\' lat-vau ul«i m-igyal királyunknak. IL 8yl-vettster ptlpn\' adoburnyosta; sfi &1hó re^v. pétiig, a karírrm, -görög eredetUj
U« Mil.ály.liyzfinti oádsziir küldötte I. Gói>i királynak. Hogy. a két korona rnokor . ntgaszíntolt: egygy4, arról bistttit tnduiiiáannk ninoiien; csak nst lüdjuk, liogy midttn azt Albert király üzvvgye Fridril oaibxirnak cllA-luguMtotta, már a kettó öaaze volt ra-
gO<3t\\n. .\' ¦ i .í ¦ ¦ ¦ -
\' A"\'viharon hyoleznázad lefolyása hlntt tultiii Kuropa t^sszéa kororiái nem vuliiik aiuiji reazély és llányatásnak iilnOí^mjnt,éjian a,magyar, «.,koro: iiuí >a—>\'. Mindjárii -aa. Árpádok, oralkoi danirnak -nráxodik -.{erében- tetemes vi-rzUiiríigiutgoti meni \'a> keresztül.
Imre."király (2ft5-ben tprtént haUla elolt, "kUkaru \'ía Hl. Látató gyámja-til Ootesét Endrét\' nevezte ¦ ki. Ez azon-Jjan\'liálállanul visszaélvén liiltyjd bi-sriUalniával, az ifjn koronia.királyt le-azontrjnea\' tránrál,r a foLatalmat ma-giütoB :ragadta.> A megrettent - Özvegy fcfiMtjivé-Konatantiaj fájlalván"iiaját :é» fia -rte^ffíteleiét, hogy Endre jogtalan ¦é\'péainek\' gáto\'t vethesson, fia és a kor jVBivattiefyiUt Anf»triáb»: lipdt osá-ffliárlioa fotptt^ ,a ennek segélyét kér--Vej\'\' mindkettőt" ötalmába ajánlotta. ittoillaM:a>iav"-\'lMrA^ mfg ugyunazoifévben\' |!)itént halála uUu i*. loragiH-renwtain,, Lipdt áltató endgyaroknak uYJawaanatdtti-\' ¦
Ennél sokkal nagyobb Veszély fenyegette a az. koronát az 1241-ik évi
örökké gyáitzos emléVüT azerencaétlen ftujdi vési után, midőn király éa nemzet egyaránt f8ld3nfnti}vá Itin. IV; Béla a siralmas nap után Fridiik osztrák lterpzegjiez futott, hová nejét — a be. koronát kivéve — minden kincsével egyUtt már-előre elkublé. De Fridrik a helyett, hogy a hontnlnn bnjdosd-nak menlielyet és segélyt adott volna, rablój inddra minden kincnétül megfosztva börtönre vetette- Hova rejtetett es alkalommal a korona, elegendő adatok hiánya miatt biztosan\' meghatározni bajos j s csak azt mdjuk, hogy Béla király visszatértével fogsága utáni hoBszas bnjdosáaábű\'l, a korona is előhozatott rejtekéből.
E Bzcunoru" napok ütáh alig mnlt el néhány éviized, már ismét veszélyben látják a nemzet légbeosesh ereklyéjét; — A dioíü emlékű Árpádház, ntolsé sarjadéka, II!. Endre airba szálltával megszakadt a trönbrökléa Tona- i la is; s Így a királyválasztási jog viss- \' ssaagett Ji XAenuetr.e. Ez két egymással, élethalálrai kllzdö pértitt ssakadt, As e^yik\' anemwti eWmatis«káa>tj-képa»i. sétS párt, a batalmíui tranoaényi Oaák lláté nidönspán vezérlete alatt Véneiéi cseh\' királyt GÖdjtngi várában föl-; keresvén, megkínálta a magyarkorortár, val. De Vearnel ezt elfogadni vonakod* ni, 12 éves hasonnevű5 fiát ajánlotta o-magyar trónra. A bsákféle párt- ebbé| belanyeOgodváa.as. ifjú Venozelt átvette\' s nevét a zaagyBroab Láaaldra változtatván Székesfehérvárott a kalocsai érsek által megkoronáztatta. | A kisebb és sokkal gyengébb .párt | élen: VIII. Eomfáoz pápa állott, ki ezen okoskodásánál fogva; „Magyarország azrIstvántól minden\' jogaival w róto-i egyháznak levén felajánlva, csak ennek van. joga arrél-intézkedni/ a nemzetet királyválasztás! jogától meg akarván fosztani^ kegyencze\'Árpádházzal noi ágról rokon Róbert Károlyban akart a magyaroknak királyt adni. Azért, midőn értésére esett az ifjú. Venctel meg-"| koronáslatása, mind a koronázó érseket mind a cseh királyt bírói ittló széke elé Rómába feleletre idézte. A hosszas pUrekisdésnek osak 1303. mxj. 31-én szakadt vé^e, midiin a pápa kimondá, hogy :¦ <a magyar királyság öröklés és nem -válasstás alá tartuik; átokra pedig, kik Károlyt királyul elismerni vonakodnának, egy liás*.átkot szt\'n,
Ily körülmények: kSzt a cseh király beláttA, hogy nem boldogul a pápával, látogatási ttrilgy alatt serege élén Badara indult jjiová midífii megérkezendő* volt, az ifja Vepczel toljes királyi disv ben; koronával Tején* az. István palástjával vállain, «»\'nemzet egyéb drága kinosoivol fOlcziczomázva ment atyjafo-gadására. A ravasz Venczol azonban % át soregáyel kbrUlvétetvén az OrBzág minden ékszereivel együtt 1304., évi ju-mosban Caeborsságba vitt*.
Da s»íj kwpánk nem.sokáig, mulatott a csehek társaságában;i.meri: ^
csehMkirály 1305-ben meghalván, a | magyarok válatztáxa pedig Ottó bajor, berezegve eavén, az ifja Venczel ennek javára lemondott a magyar ko-mnárdl, a azt neki át is adta. — Otld azonban félvén Rodolf osztrák lierczeg-töl, a fátokba zárt sx. koronát rnálhái kfizé rejté, maga |iedig kereskedői roint Öltve indult meg Magyarország felé. O kikertllle ngyau Rudolf cseleit, de a si. korona ez alkalommal nagy veszélyben forgott; mert Ftssamendnél elvesztetvén, Oltó kísérlete által mértföldnyi tágolban egy mocsárban találtatott. *
Alig szabadalt meg a korona e veszélytől már ismét njabb viszontagságok érték, midőn Ottó 1307-Den, hogy magának eröa gyámot szerezhessen, a hatalmas Apor László erdélyi vajda leánya kesét kérette meg. S midőn a király még ugyanezen év . tavaszán mátkájáért Erdélybe utazott, Apor ál-tal .a féltékenység niiatt magával hor-dejtoit koronától megfosztatván bór-t&rjs vettetett. A gyáPa Ottó csoios ítj^Ságtiból- egy év olteltír sstáo kisaa bádalt ugyan, de a as. korona Apor méltatlan körmei közliI csak 1310 ben került ismét vissza a nemzet birtokába.
Esatáa a sz. korona 130 éven át állandóan az orsságban, majd lindsn majd Visegrádon őriztetett; s" Ertsé-bet. Albert király Bsvegye volt as, ki férje halála után 1440-Den eloaaör sa-, várta fal e hosszas- nyugalmából. As érdekes állapotban maradt [királyné, a magyarok áltál ki\'rálylyá, neki pedig\' férjlírválasztatott lengyel Ulászlót szülés előtt elismerni és elfogadni vonakodott, s köselgő lebeiegedéss érzőiében Pozsonyba indolt.-Utkösben ason-banhogy figyermek ssOletése esetére ennek a koronát, magának pedig-az arnlniat histositsa, emben méltóságot lealázó aljas eszközhöz] nyúlt. . ÍConiá-ronsba^n a^yanis Csilléi Ülrikkai-elha-tárosla a ss. korona elajkkaaztását, s e vakmerő merénylet végrehajtását Kot-tsner Hona nevö ud\\-afhBlgyére bista, kra nemzetnék, legdrágább, kincsével, febr 21-ike estéjén már Komáromba érkezett. A rákóvetkesö nap a történelemben szintén nevezetes, mert annak reggelén Erzaébet fiutssUlr, kt a keresztségben László nevet nyert. —
-Mihelyt felud.ilt Erzsébet beteg ágyából; azonnal Székesfehérvárra utazott, aVIiis oseesemSt maj. 85-én nst> káíy, gyülekezet jelenlétében Szécsi ér-ssk által megkoronástatvány njubb a a némset életén hbsssas\' ideig -féregként rágódó belvillongásoknak vetette meg alapját. — A koronázás után Erzaébet a koronát bttloaőbe csomagoltálváD, titkon GyflrfeW vette útját- Etéh .utazásában egy alkalonisala\'ladbni esalád-Uoi tartozó Mihályfl kaatélybon szállott meg; de lelknamerele furdalásai ás a msgy arok boazujStoli \' félelajzi miatt n»m merészelte a koronát (nigáaálUr-ttaaii Jumem ast egy o kastély kapája
előtt álló vén oévaai fjfa^fQjJijjflförf-té el, s egy bárbe faa«é^áa«ia.\'it;ái ¦
tal őríztsté. Innen Oyö<W^Aa)své\'a-- a -
kis Lászlót, Fridrik ctttáazár-ollalnsábsi ajánlá s nagyobb lástosság végett Sop-ronybu küldötte; maga pedig js sz, ku-. rónával a rabló cseh GUkra. födötete miatt Pozsonyba útaxott.
Időközben Ulássló is megérkezvén Pestre jan. 2$-ra Kudárn or.aángy. Irat hirdetett. Midőn itt as orsságos üjrrek elintézése után a kiráJy ftJavaUaaia került a sor, a Yisegráxlrúl Badara szállított koroua-esekrény, felnyitratott; a as a jelenlevők legnagyobb lrátnuls|á> ra Ores volt. Erre oly ^igerall5iégjj& vaddüh saáilta meg as árasig reitdtii, hogy kardot rántva Garat. László koronaőrt rögtön öaawvagdalják, ha a király saját testével nem fedezi 6t. K jelenet is egy fénjea hizonyitéka annak, mily féltékenyek voltak ö -ink nemzetünk a kincsére, mely igen gyakran méltatlan kesékbe kertllt.
Később Erzsébet még ngyanezeu évi aug. S-án, miután már mindén éksíorat elpasarolSa,- a aa. kofuíaát 3 vette elő, i azt fiával ejfyUttSOOl) ina, gyar forintért Fridriknak. dialógon* totta. így kertllt a nemzet lvgbeesevtp-ereklyéje azon kor ^gyiklegravassabb! fejedelmének birtokába.
LFolyt. köv) ,
L e t aJe a d,e<s b. \' i
¦Pai, 1807. maj. 17-éa.
On&k ott a vidéken talán aera la tudják bogy mily .agy gerjeaafoaat osmatt-s ,P. Napié10 asoo Inreosé vélt eaikke, BsttljlMa O y Q1 a í Pál tnlíasaa t&akr. tfioíi ^ Ti tat,,-Qicsy-félfl Bihar-koraároali .\'aaBarosatokat.. Már volt alkalmanlt irai a bíbsrí hatai-oaat-ról a nost csak ast tttaíttíta, hogj ainitia Qynlal finom anallstsatae asaUBkáal aréfsti! legoak s biras határosatokat, mini jó keá]rs, fiatí Eseloefc ereastík a .leaaj bflaégi11 nova virág ssarayas botiját-— .íost taár[ egiss tábor aaall síkra — (Hcaj, TtsCa. OySrfE, Ivánka, Jókai ,a 4 "zsir íáajrizy á»-haaztalan a saélaak eraastsa\'fiaoar. ssalstáfi abbé se torai balalom\'oaas* >«*> sé^sfiratf.1 tsj smosrek, bogy mennyire DoMituok. b«s«s|obi eSrilapjiiak laabadolvíí\'tsVcwlráj* leglaráVb\'blsobyltjKkJ Ctsslit \'és\'tiSrilait vgy sorozatba akarja tsani,n lliábs-ityen, a aboa" félő áomokmtiav.,-~ , -," ¦ -J
Esy öreg ttr ast aMadoNá;koff ba^Gr/alal roialil Ubbal ttagobb volna, akkor aasa . hsragd.Dniaak oly eroaoB .natalnas dújJvesl* kajára, ml padigastTelolttk erre, aogy-ssst^ mi ha kiesi ts 4Lrqlaiite ókt^bbaa s .eksa;:-aebban ir mist a kik kél UpaíJUbhar_ saaj gasabb óriások mint q.^ " r f . .. ^
A 16varsenysk idoj. Is lejirtg\'dV a kösaa^ oég.részéről csak szirt volt iránls némi erás-keltaég, bogy a fattaiasokOB ö fataAgeák la^. jclon voltak, ¦ anépNautaaBaoevBukatBaiB-. dip gyfiny6rleljaa-.lf.gaslantBaBll káaaü*.
Haaem a magyar. Sporlaaianekot bagyoa la lovert.sk, *» a5«a»otafl^rJ»jua*k, Eo§J ason urak, l^rgJ^bfrseiol.lt\'i^alaalBU miotlováaako<faaa^T4hosria»W4otiH«rWá}a4 miáSa ^gyetlaa maalsraegoktir.a.{ j». r4ts4-mogverik. as Ideapdek-TsAau .IibcjIsqI j tsiiáagrir, airrtoifflft —^SlcfirtsÉ
f*»lnlorWtt>a.bM^ ..jrral^áW>í» s|aKia^ia«oá{1atiiaál 3i#sjd Uatseaok\'mf&tjf-™ -\' \'-fal ssizsaassa.
¦ ií*tel, bugy, h«j4lB«K mert !•»•«
.udaak; tvfurrójallas. lOrvény csikkek.
H» d* no Múljunk Idö olt bev4ln«k a bsi-vátyk Myel W i^te biflid uva W i umetjrel vlrnak és\'a míM nlftw^d* peíase Ikul imon Utné$M*uk4 SíUtkiiaóiljauk 4i Jaayugtiib.. •SbUTí — ni voobtlo il/tutait nniu iessf.uk, ; nétMük AthámoUak * borritoti or.Aai.kaa-dalmeit u sUtráDdokkaL -,
-I. m ti ge is a» ssssoayl. nem les-aagyobb mtlMllla\' > orluuTCi «1 oliHyTFj»r«
alianlí*? a^l«*ltfe]r^î-"W^orcl>c. X/, g aljasak W>*»«Mtrfr«»f,"kl\'rU r4l\'a\' uiiM.a, esipeVtisfvstpo kinek vanj ssév.1 a noi aliöaik ejjaseíüobjés piailaxuraub miül «dilig, e«\'WMk-iuk ss a ruaaolual» van, b gy aa ereV njbem es «!lias alul még ha I .UáSsuhi l^aaTnrra^gmy-rOTIfaCT?~p gnV <i mag v«aaodvlm<webbé latt. • \'A taronaaiai aUkiaatlolak nagyban folyást,* F4s>é(aMaela\'rMeaa. telt kirándu-Jaat D. BoksOT rsap malva- gyarusskoivel fog ?tjatvuiéTOk , , ,
A királyai 9 Malfa addig ia koatask aa-rait Eaah\'aiáA Maradok ki ujadig voltara. AvislóiirJstáBÍg- "\' \'\' \'r. I.
GautiJj-BuhaT György, Gorgées Pai, Ramata SáodorYTJoloa UyOrgy. Arvaeaikl Hl-
.......Hi -------" "\'
Bo,
Ltikaos Kárufy. AlisárnyavO : ICiükultarlP isef. (i/anií «aiinrerií: L*Aknvay JáitösV Donássy Ferenc*. Metf og$«rná|3 &#Lf mély Albert.Ffiorvoai Dr. TAící JinosL és Griess. János, levéltárnok : Páar Káriiljta .AlUvéltirnokí-TkaloBha Berlin k
. Bartulan: Rftaigaag stasi !gtató: Dokk Jósa;
«a oriőaftf »i ttuiiv tirgkra1 ^K9»t,?«yiwn^^
vei^BÓaU^a^I-Y^B^ Aj^Uí,!.. Törve uyaaé-kt kiairóf^F.^ríf KîKuari. t&kkönyvi ig ásgalo : Palili riy Zárig mond. Viirlolkésa ; Boros Furono», Viroagy: FubJán Ju*«eF. ;
(Ta po] exit i jaráa.) Fds.Hilgab.ro OyQrffy D-miul, slkuoltfb.\'\' M«n6csa Kálmán, Coigó
hordatott egy halomra, malyet aa Maleen-gMlelmtve. mindenki tetneee-Merinft-toviblv bordlvit.VaIt.bBn sajnálatra tn|Ko>Íiogy vá
Jalták ».t«lis»r> Wbassaal»..
•Pafr-g\\irbBr Jonaeff. -°Brteft\'dr.r~B»uiii",ai mar -tek: ürvjtt váiusmik-ntotao- cmrdOrfa-.
.7\'! - ..... • - XSteaava, msjae IS-éo.
a Jta- nj fo7spraok\',kjnsVeslei}aiben ugy tiiolvaw Harsaiyamefcyt» Volt -a "legatosi; A vUC\'fAb*paafi Casraos!.\'Andar,ijoval slgre bagytAttli korsi^njssekéi, meg utoda arra kiaaveaT«JoiuLa,idiiB^abaa- tttrjaaBSflLLBaa Tali <k% aufaa, bigaa miadear^U, tobbnjire caakre tterdcat aaelluaEaftik i valj\'ia kt lesa aviiJflilapan-Y\'A TBaaViisl ^lapok, nalyek canal a- a*rkaai*\':l|y«k*t lU-itul*a;,.kii«vat-bjn .a!taa.\'a^|l9M.BabuiLelik magakat, hall-g^iuk, caak;a kóasa hir, ragatlL (al osy-rgj Duvet, a kitarjeaatell aaaruyaivai VAgig borda a uugya taraiertftA\'igra aawabaa megbta-raa blrtnaloa kfiarBfty.a virt klnavext>rt4tt, nan ca -kily ateglepetaséro aiindasoknak, kik l-nJ«Wat» b^vksaaliakuagyBaaial ol-^Tft_Jd$akatY_R«^ia..gan4olvaa: arra. ttDgy . •!/ agyaa\'Tasad klaavaara, 1iTrt)l sa "agata M\'lits30s«\'sssg etkk\' asn \'li\'-alaslafiitrs.skl .1 "Uj \'rtlsjria baTrt fjubay Baia ars ml.ga Mail OJa rariatu^Snavpilf oV\'\'b»T«oiiUaiIt a magra tarsiatar«.-i Uttwsnak isisaas :|ako»-- JSs««Jlj«HJ^l4,l>tsja>trJTO nirvsjj tSK& II&PWMPWKf ksaip-Qaaai «Sa-. r^«-t4raa^W.WIal,vo^J»,,,d»,,"Tia.-. talaiara kivoltas?-\'Wriilys " "a \'KeJybali: ¦parsa uikasT\'VirjBrtstagatkftal,-aslytk a h.jó kUlUatil agéaa v Tiapalya indoaaaig aorfalal kapasUk. UnarB ilraa «Iroaradaara Péoarsl -stn*»otoMfaat,Vs iiiai a ma-
*«LTV1*\'MW^rísfi*ss! rend riaasrSI fu Tivll kaaoaok s a)ég aaliajay elSkolí or. -^WjJijl „L-\'lf _iiiL--iii-- \'\'.+ :> r
«Mil !«onUsti Jldvos-
a * naa^ribocaalsaar SU
„_ y;.Taiat(
" Vn«vjnatr; MWfc
Ubs vo-
\'-" 4ít>
ai A,;. x[.| u jaj t l\'i,\' \'uhu it i xv (1, r* , -\' iaalaiHpJ üiiarii Isutnrriii
la-t.-aiuta1-! f|S ir#, al r i.
Y* r!
Júts«rt ÍSiári Károly, Ádám Jóaaof, P»6k Alajoa. Orvua. Dr. D«oedioo Cde \'Hiirny
Istraa. ;» f
.,t,tí»4otií ianiű.] FtUioIgb. OUl Eotir*. nJaiolgb.; Töreki Kamly, JJuacrady binO^ PaíIstVan; KjkfldL: Nagy Oyrfrífy. Septajr János, Bárdi4 Förenc^, lVlgir - Autói, üi*-t*í ;,8nrjjji}lb Jdnne. 1 - "r
. (Kipurnokt jurás.) -Pasaolgab.: Marttnko-vitf* KaruSy. Ala»»tgbj Uorvarica lo.re. I sUriBt. Tamái. Caonloa PáL Eakltlt.: Psiia Farkas, Jósau Ittván, T-tmAsíts tUntlor, Arvay Sándor. Unrns!\' Terainiaky Jósief.\'
Sípos {taré. ¦ ••.....\'• "
it^fjjraaagi jári.1.) b\'sinnlgb: Nna7 Far-\' kaa, Al\'ioaijb.^ luk^y :KÁlman, JóaBví
Hui-tAUi Bálint. LtkOdu Hurráth JofaeC. Zflkily Gyula, GombufJ István, tílrnOflu Sándor. Orros; Vr. Mangla KirőlStaord Kabia. "
(LvvHi járás.) FösíoJgb. VaosJÍDjrel Lsjoa AUaotgb, L^ndvay oUtyás. Mueairy Jaaao, Tiiaaay Miklós. EikÜilu Udvardy IraN, %y ki Dani, Kocaet Matyáa. Yuy Uyttto. Orvon Király Mir,- PichoTfiky Jattét.
(Murnkaai járás.J Fti**olg. (iabtthca Imre, Satuig. Kónyárl Mib. Ttirbiea (iytirfry. Oiter-haber Ltasl. Enk. Kolárich Mih. Z^kály Ü. Dugovits. Baranyai Kár.
Q A KUraUdj gSaÖrj r. hó tÖ-Sn kfa^jaYiBsrtrr
A\' Z a 1 ara aWq köTetktsS tiaUronto-k»t bAottktefryfllfls^bon: LA k5»»éa4s1ir-jirák\'. b ^yaadre.Tálctwis&lá aom iilwtik.1 jafly^tóisjk, ^fjfurm* Mariul njra^aktitr lesavoek. fui> S. Njtgy*kani»aa,alk. t^aUlakJ-taaa"flpy*ben*iotéxkedjók *t el»6 ahtp. 3. A sMiDrirn állapotban Uiv& árvaOgyek-rsdtdasé-a4rp:UpDtt*ÍL-kaU<>|tí.t ki -4. Asiáqtoljártla .2>ős»Asínflk;-l&Gl-Ut képfimWi» nwUal tiutajltájabdl tdrTénytelonill kiaáralván, ea, flgy kiüer.tt\'ae vágett Tisigálst rnudolltitalt. 6. A\' ktnffyWésJ\'JagyítokArtyTUdg- kimondi t hogy aa 18tií.ki.ydagyftlét^kf,.iytátA-ánl te-kitui.piagit. Bitpagyg)rtUtisekoáanltUmtn-d_on irnpgy^*elafi betfojén tn«k öieta, kis gyBIóseliít p«dlg \'u^.a3^l«jidn(bÍTmtk«r- -őuiáhívfaVta\' J ¦¦\'\'.-¦¦>¦" : \\. ¦ r ¦
1?f*(aTiís.l ZJáÁj\'iijyiT gVaduágT sgylw rtsBér^f.\'^.;Járt. 8^^^ köx^füUnG^tártituí, ^nna*y«a L;t5ii egy,\' l«»tl*gok b^Jfiit,Í Uia^dt^.mr^hiv^lnaW.,
. r;; iteimiLEt^i\',iai:iiA:í; \'
—; ¦»-*¦ ^agjlpti\'alQÖk. \' " 1 ( "A m^galmák,) TArt.ankbari
o ^lisaUitl ^astngWtarák1 fTrJyüt* %oíWtyibtt
.ta#Í::;|««S kofu<igrf«l , a>t febyii, Imi \'lá^^Tárys^l^aJtösgy a lUdbcsUba
A (UjjonoaosAs.) Helyhtli aJjoDtsoaas f. b*S ISrin ktsidiJdöii, f»n nálank élet. \' ?Al1>k»rtk;:p>«IAr) f. b6 18-án gyDUsI tartott á mníjbon aa álamtelket Illetőleg a mostani Zuldfav mulató kertet uegráaárolni .fltbatárD&tati,t(^rafiIy,ba atkerdloi fng r«mál-\'detös-v hvg^\'ROoieosWu vdfoatuaksápialtátal íb-! tDDt Bsapurodtit fognak.
~ ^S*t7ts"tnfilsó Cíandör,) w itt lallointlaovíV
osendjirikk kust Tolt-Agy •T«salo\'l ki *3gy polgári kOruak kedránosa voIC Alttűtmányuk ujá osUlotáve folytán bajtársat taaAa haa&h& kültíJstek, ö itt maradt é* f. ko 18án >bb álutru kultüzdti, a jó ostvfl polgári kör 18-án seiie«*ai disieaen bruk nyagalomra belyes-
A A Domogyi bandérium GltOsete Icán a kornnáaásun prémes aöld mentő, tsSld dolmány Aranyra; , aStót?5rds nadrág, BÖld eaíama piruo sarokkal é9 kalpag^ mind aranyra. .
A M«gráf nsfHéai-t, Mikl^sy csinUrsa-Talrt szombaton satSp kdsönoég etBtt megken• di\'tle elforiátait, Uraulata vidéki astntdrsu-lntuk jrtb\'j ir kosd e&ámitbatt3.<o5c nehany kitűnő anircl is rüttdulkssik,, &. mint a- ,11 ik Kikoi-ay,Feronca" eo „Parlagi Jancsi* old* ad Mim búi kitűnt.
tízdini at >n, raA|Qg 25 én VsJdaS (WaJ-diUy fulléptáal adatik „Bíbor é«gyáaad. Viiiarn ip 2 rk fuiluptuAl. «Angyal BÁndi% \'•=- YaJdRfl (tVujillU) minta ráma amftiott fia, elgAaur. luafatj*. be magát, a fulléptejre tíaalcleütíl hívja meg a nagy érdemű közön-ságy*.
¦™}l^>WrtíWBl 1» léaatüírtónnak aüjnoa WPístfiWwtWa^aJijakuk ntegvárasstásá-roTWWiélííiit^\'kíknT.k v»«Unío6ll límris btV si ntd\'léV\' •UI8.nrvelest.el mi^diiii.ak í mrtm* l«t>aUbb-^nitgoir. saá^áriv ^9P^ ^*p^íí*1r*T\'f-n^kitak egy>,bű.
S*!*1»!**^ M«h t«U*iek.: Annyit aannoan tanacstilunk, bogy lecven\'ax bir "kT a\'Vrtk^tantieVibHh\' jü, riUm^y M%WH«i B-fígWiii.ireaMnJliltoa-tílMm^J^^yogje tekintrtbe a ^^\\!^«A-r.totttlj4 meg erejét kApw
-tiam-Z-éa^ a^HjányelBik\' megüthetni -*D*rt állt^á^ynvj *^aiiiEs4lt>a«éttáli vaWwl
«w;°sT4>B>bJa«sa sl(ra«s ^atttoastili laooj ^»»W!M!p>sgí»ta, gondólás^blaaL/,. \' jjAJf^ssSí^a^ArsIaiílaíl, Jalwt-
ía^aÍ?feÉirT\'J1^\'^^**Víífr
Kaposvár.
b. (A magyi biao ttraáay) C bó Sion nagy gytlleal tartand. Miai a aaoghiviasok-bnl ertaaQliank a gyüléstargyai : a kdssdbda ált. koronasaai ttnni-pályr. vooalkoao n«-gyul inléskedsssk — s amagyvt<nkoraiaay-s-UliJoggyakoclatoak, a falelőa mmioxleri-uuiuiai ossbangaáaba laoadS hosatala ir?nti targyaUaok laauduek.
- lii^C-V,*LrjuL.B.B k_ _-.s» i a í •> t * s s a a,) asar awgk*ad.tt?-aisjd 1er roas, lera epilke-ASsak s ajítssok által nagy oaartékboa o ai a l-ksdik assopiti. így a ppwaoa levo ro-gi, rosaaat jegysfii lak laruutatv&a, kelysbo a varoabaasal egybekapcsolt aaop snelelss vArOahu As jsgyadi lak epiteta marmrgkea-dsaottj « a papulosa alo róassaJovü papkert aöiyeo .kssak. .piteas a a magas p?r{ pianiro-saa^ksat tattlagaa !atéskoduuk tétetlak, — agfiegyeb hulyekaa Is .gyaask : sitai oüasojr spalate*. amcítdtDsk. "
k.\' (l)r5inmolk*a«ljak) tsbb "lolkas fiatal iltel.mugpoaditsttasaa-.ssBBétria,\' ssolj aao-riot:a várnai;.ioulosaj4ask:siap.i>nkdntj aa losase torvestutik.-Hlot ariBsaltflak o. «Aspokbsa agy betif tarlo proba Üütosds fog lotatai, melynek ku.lts5ge aa\'1tlAIAk\'\'-áb-^-Sat-Maauiik-S agy.ldr» rissa** ais I sa tasas Mtlvlfolan- saol^Alú gapak-via is «rCsssay-nyuóge, ¦ aslkur tarlossBgara aéaVO saolgs-v laatf írauysttóul. A proba «redasény. USn S varoai tánico elé resalólos tárV terjeaatot Vésess agy víg«l!rtos<a« avvalegyeUrUleg f^jostella ba. Miden asan ilgan- «assaos és •j#ks«gea ügy kSrSI, farad»»* Wkaaoknak slis^aoréasal a dióséra9.1 kossssstat msadnak s*, ksaossig rs>avétél /alklrjak «gyallsl stksrl abajtank a vállalataik: \' á.\' (Bros Lajos daTtirsBIata s bi U-4o a. l*-én a l>jpnikf«lo kivé- éo sor-esaraokban ssgy kiaSsség«HM UrU aloadi s*s,tJilisrasrjttk, h.«jy a dal larsalat tagjai s ígssgaloja a legjalüaebb ertk , s takuUsgak, elta.nerjak, bogV elaadsSSIkblala HlKlbjtU S allladé. oly lokslelas oisbaagbanallnak, bogy s tajMvtbanikk\'al srdéalsgassajuulmsatal-tsk, .tUateljOk. asoa alvei! la, ; Bogy; „oaalia «¦¦Wis oasi»!1 éa, bogy a morali aa iatiaoral--ból !1 lanalhatas;; da mégis midőn a soirio-bi» .l»i«»tallak ast, hbgy\'a\' mlroSsat asta .sojivs uMgjoldBt kssonsaf «gyriaao Igea so-kstpinilL.aéba Ssbosil • bifogU, amallan BWggoadoljak ,ssi, Wy a, , ily ,enskdar»--I»*.i*!Mt mindig slig.vUtosáios\' i. aíraselas ra«nuln»"ds «sf, labsiloii\' rosisUi inakat kf-asm.-fiijssnlak\'as iranL bogy aa ily UrtaUtok! eltsdaaalra :. kissé i nagyobb «?»d \' »»)m, fordilatik, .hogy a program mot «sffflW.sis, pUjbdBB magnem dísmdlja.
\'¦üt ,-í ..í"-«r soa: ir 4r| mn.r,st\'o
« o fi !i r el s .«i aitai » koaSÍui\'ég ofvóíelír» W \'gondoií\' fordít; \'sjánlják1 koatskégnok «sbdlgsitdlassséil sírsléasH baroádeíolt W lyrséget. A SBtrgabsMl-fssitigysimsj: vállkl-»<f."JP»\'\'Wai.kél|I ogyls. (roo ritkásig egj ¦mlk«n^^sklntotbisij \'klU^avstsajl\'lr^esK \'mi ¦ \'
<ros1i1aUraüi<i
U. fHatraa kasségbes ri.üö 80 át aeiiJÚ érakor Faai Diaisl kassbaa agy |s-ma«t<loa agj é^ s«as|slsavssi. as sdvarun lo-,vS:«yok-^Í0ifltila|ki>doll as ott Oídllioolú .saaraysSiéJlatokst m»gda«in«l»iid6. A «><-,selt gasda-a aajraielébradvo a& udvarra ki. SJOM, B alig íipatlki a SBobébél, as lania-mbm tolvaj kaaébOlöTea dorjllll- ol, moly amasl mailén táléira 1 "Mariié, s meg is oltó. A bonosolati jegyaakOny v saariul a gnlyó — kapós és talpán börtll bamatosett — kalonn-gofyé vult; — bogy aaonban a rOgtuo oltani gyilkos ki volt, eddig assigora nyuinuxáauk daoaéra sara tndhaté. A lébbek kitxt es esul la serkentés, s tsrvosetr koabistoi-ajtgj a. e--mélyoatt Ssaporlsiaars éa mioloblii i\\ lulktá-sara.
- k. (9s*vasaaV) kességbra t. hi 12-éad-o. fél 1U érakor uta lton -ki, s dubóugö >a,l-véea ssarnyán ossrteragadl s ]»>iiyvakéul tovatépetiISngnyelvokkül nobány porca akitt végig soport falu — nekáoy eaorep.\'a baa kivételével rövid éra alatt agéssad elbán, -vadt. tíseralannk sseriarmsulésrül g-ii>di>l-komit, a Iftsbds-kdselilar\'oear lebulrtr, — futott mindenki amerre tadotl, bogy a gyoraaa IsrjedA ttjában no égjen. 4t lörlíol aa, hogy három bolcsobfia fikvö gyoruck, as islailukbao lerS állalok, mluduu bulur ca élelmi, ugy gaadaasgl sserek a bósalsban égtek— s a asaraacsailsa : Iskoesig egy Jfa-Lai kenyér nélkfll, a&on: rubobau, a buuau-napra falvetl Bunepi öltöaétben maradt a mobel koldulni. A járaai aabiré-roglou in-táskádat a sssrenssatleaok nyomora enyhítésére, 4 megye kSaoaaég. is meglátta mar tt hsllö lépesekéi s roeseljlik-egy ntuberb-*-rai.aem fvg késni o ayomi.ra tak aapjaiuk eayhitesérv I
Fővárosi én virJAkl hirek.
,k A.fnispaaak\'hSvalos.abüjo, .Ea — — osskassüm.aa egy: élil ioteuro, boldogság, saus Máriára és latenntk raiuden eseateire, sorükős földi fejedelmamn -k, lug-kegyelmeaebb uramoak, Llso ^erenca Jóas. saolriai esaosar, Magyar* és Cavhórsság, nemkülönben Dalmát-, Uorvélb- éa Tétor-tsag Apostoli kü-ályánsk kltsmre fugadom , és Ígérem, bogy 0 oa. éa Apust. hir. Felsé-géboa Örökké bü, .ngedslmrs és kódoló lessek ; ü felségének, örököseinek és utédai--aa^-dieasaégéft- sssliiságAt, bssalatál mlo-a énkor fanatartaní ia afamnaditani igyok-asem, Uárat pedig erüro asttrint elhAritura. EskOssou, bogy Magyarurasag lörvéiiyeit megtartom, bogy mlndénriema hivatalos bö-rsmbes lartsséisgklaskb ssémélynak, lehat ssegény és goadag válogatiaa Befkal, — ké-ralaaat, jatalmst. kaal>-rsasa, fslalojvl, gyu-klisé gst, sssreastst és.ksl\'sskadést fal rátéve —r. mint istsajéé.i aa. II:sa.*ot ie;ossága sserint meggyOsödvo lesask uiinden dulng iránt, tekstsagenl\' és a urvénybus képest jogot, JgAssdgol s TSgraksjlaslsaiilg.il ,iok.
n o.f olaége raháiata a koronaskur s kövstkes* less\': Araaykisuativéröa d,l-máuy, ugyanoly ssinlljBlagyar noflráA vila-gos sárga Bsatlyin osisma, a kuk rövid gal lérn koroaásási köpeny: esslitl H\'dólmasly íalítt as aranygyapjas reod esalefjs, nyaka korák padig muiols reudjolo, fujon a korona és oldslia csipije kttrOl sasai Jaltát! kardja, C^ehér.: lovának sserssáraa g adagon Uaa memrinyosva, sablála^rnsgyék csimerrl-val liss dlssitvs. A:li\' sörénye arsnysaiao-rokkal less osssefóava.- i»m .i.t.J-.. v.I =s Tsaesies Uikály a ,11. UjsiisV. bsa ktvatkaa sortkat tasa kisat. stoasal t-ijos .1 ICt frtot küldött ínségem enylijléajr-, — As smUrí réaavss • megható nyilvánulod saaál foldobogolt kehiem as érselsatvit; mely pillanatokra Meduti amltalua sssavaéWa fajdalnál, a utalyot miadne éraókv\'. ka honfi-Uraaim uemea julskunyságál lapasatalam: i-Es érselensiol híHllre, snfiek bálás, kuasö.-Betemet nyilváotlanV Hsln\'d\'asük\'iraayájnn, kik- balsorsom\' visalssM-r^stlrélHksI\'avag-ksanyitsBi Ssiv^kstKilu Orksa\\jáUtk gaaíli viselés jilétuk foliru, MLödjék;kalöuösoe:* hasáosk.s hsain kiyfil oly b^oses, oly drága élete folöUK Felkérem*, t. sserkjsstuségit e nyllstkusstom kdslésér..
\'\' Tsiesioé Mihály. -= (Sssalkl rá I y i1 M o r,) füst Tirbsa fípolgarmastoroi .a. Djikrkór o|iiSJiaéBé/-al liuioudvio,helyottasP ák-kareln*ké«U\'Ey,-baugu felkíállással\'üamasío\'lí Páll ValasaV lotukjno»;.!_. \'¦ " \' J 1
xa B aj-i sá\'s o drá\'vin. A Makmrg Éa Easék kflsotll rcsssBíínoss raj proiieisAJdoáAl ISIIekegy cpoltoly, merSleta bnjérhli m°ií ss9pbsa;usm.siak*rltl koraánysáaslsA e\'gé-sssn «lroirilutt\',"A\'gllsÍB iehi\'l ujri kHavíf-t»iotr, de a milslk prMnbájéiis\'ísm sikerüli, meri a-halo* *kko»>a*e* vall kellőleg faloiio-reWs. Most ;Ubát^bM»»moríféui Mrélhil jikjsrnak e járatra ssia^ksjikaf épltnl. -r
[ Bécs és külföldi hírek.
A it&ií W.ihitLíl öí lííegjféíjl ír cl Bécsben a napokban ujnlib kísérleteket \\ tettek. AJttWíla cMp«tttk:k^|cafMjrj*0 \\ c«er egyébb rendseerek ssvrint AtaUkltotV | éa 5 ezer Wrendl-faíéoaaUiiitt kí. üíÓÜDfóaV \\ föolSnyel a sserkéfiet CgyaiCrfl«égéb«n ée i isilárdságában Atlajniakl As egéaa fegyver nógy részből Ali: as^ agyból, mely majdnem a cso szájáig érj a csöKJl, mely MtaA részével együtt egy darab öntött ácséiból áll; a Bsersaéen Wly éaa kaVftabót. Lgj peres ;< alatt 24 (?) lőrést lehet t-nnl, és a golvé, mint állítják SGOÖlí\'liesre míg égV \'%wt**fy*\' erős csel táblán keresztül\' mkMét) Tartóa-t>ága a í^jviirnckrendkívüli. Wlfer.dl ajánlkozott 2O0 \'eser llyeh fegyvertkéasltení eey év alatt, éa-mnst a\'kortnáoynyalDO cser oly ft,gyv0r iráht nlTfiirlflglk, mnlylyel a vadáBi-aaszléaljak lesonek; ^ellátandók.ll<y
nyilvános kössönat.
T Figraood Ferenej v. kapitány
______________nrtsa fa.-............_______.......—
? éa káatrsotgim iúal téjheav Itt lopna flgjd-
IpiMiM aaiatf Hláfis fcs^*Blfaik?5b
i&.\'Wlrel e*en bonyolódott éa oaKéaaéfftk-
REei aaon ernyedetlen tevékanyaégéért, me\\j\\jr\\ nraai-
nj»dv ...
)i»B rt^L(
Í!ffiiltanybkl3a,---------. _ _
lapl járt Bgyaalí BKerQBCSiéa. ^iMcgttftifafcA^ajaaifeBf yjs tJolotaio* blaatma. gerjeáaí!r etfarátóoak, ogy XnülaifiB Pgyeöé^n*k;ttoBnh«teitt.,íHálás ere&ls-t#őe* fokgjlajtfa, osoq körülmény, la. bőgj nr óságod 3Tsgy SsSpiaaií* faáairaats aaflaAráHíssi;; ia í ia% vocAraasfin It nabadatN1"1* mnnkaJkodott. f Misiül, dis toeriaezjD ek a aorubÜAH klfajaaáol adok, rrdOl ftst Ahajlum, hogy uraságodat Jóig a tiast-la,, ntáa la mini Tároeaak derék, kapitányát Qdr5-b»wm ; bár «a ud-rtkaléa — tekintra a MtsíaUv*,) d n*k.í*a*g*kel, aorannkal Uletné legjavább,?), , . | kéaa íiaateleUal, .
2 H08EKFELD B«íDOB
A ÍOla Cincálva, la gazdagvágiTsl, Bálok vár, ám Ugjcn fiti^kV — jOd*tfdDU cn i* Íme mfnd«a«ia|*: -• Caak knnrbdmat hagyjá^sj. m^g^aksm
. .Itt a diadal éa olt a bab ír.
Nyúljatok -fel u könnyen, elélitek -—
A dUdaJt.liajn^Ja\'májEa
Világ, it nj babért ad — esi* helyett.
— IJIndal tB"blr nem kellenek nekem / Caak kta tuoykóm mindig meleg legyen^
Amott néaaétak, bogy kaeaérkodlk A dicáSaég, bSrOa aaemaivat. ElÖtte Tinnak ndTnrldi Btlnd Ki haiiong, bdkoi ki mag - térflepel. . tlaép a dleaüseg , . . netuath angadam — .jVaai, kunybómai bagyj*t°k meg nekem.
ZalbDDgjálok caak kOrOl ébesca Aa Önérdekek aljaa pi&eaát, Ahol caupén ogy cici no : a basaun, R ennrb díjéba oa vtua áa ea ád . . Én a piacai belyet megTetttm -Baentebb tUi ég a knnybd tüiholyon.
Mit ér a kinjfa, a diadal, babér, ilit a dicsSifíf o o ailány baason í Hóra leaa minden 1 Eltemaű uiajd Őket ft temeU! a airbaiam . . . 8 mi kéjt adott aa egésa életem . . . *
— Caak egy kia nádas kunyhó kell ncvr
Yflt.
Keaxtbely, E aaámban felnmnl már le hetei! ci
VD%yi. Megtaf tnk, kérjük folyttdáaál U. I PÍ.I.*, Ba a aor reá jOa. ,
-. íkUll
JL o h ék n s bit o. k.
Rohanjalak csak aápadt kin után. Rohanjatok ti ön*S emberek.
S») Miután aj atoUd IdSbeo aaetíieaatSaégttnkafl "la _4 téat nébáay lopii^-AHcaltnutÜJ vffll. ?:^hli(bitány nr klyefi makddé^^^?Í&bíl&&aaáaia t&eggySc&dCr&nlt, axl-fenn behflld&B mim kat ason
mgy nagyabb mflkSdú erS icgitfégérel T. Pigmoi ervBca nr terább L» vároanak kapitányának. a<
Nádaa kunybAban aaép kii bnma lány Ss^üiébe laug, ajkán tüi, aiéh, uioeul; — . f flbfdoiiots arcain (aciyt, AilvSt-éa Baerelmet >aljah fel augiríból . . . Caak egy; kla " °^"» kanyká kclL „Bekom Tüiea lány, cdea caók — Qdf. ssertlem \'¦
g^^T^U^Sg yÍílDOa-
Szobai Ényiiiilí,
a ki k e gy e 11 c n ül í i ef Üsd 11,
Egy rneglebelíís komor farsangi nap volt, olyau, mikor na \\ erabarnok nem igen sok kedve van a ssabadban kóborulni; inondum egy ilyen napan ssóbámbas aldjgelva nése-gettem a káltiábaó naUogé~^á^^Ígondol-kodván, hogyjlyen tü életláf egyatflr füstölög caak, mat^siiri pgdlg iitiggal ég. No de minsk fessen^ le komoly gondolataimat, Inas ngy sem tartOftoak axuk ssoroBan a dolug* hos; asatán meg maguiu is csak ritkán sz»k-tam flyesekrtt adni a f-jembt.
A mint ily gondolatukba mélyedve merengtem, egyszerre - csak előttem terem anyám, mondbatoro miakor ís mindég ke-gyaaarczán niég bolmi kedveskedő vonások is ültek, miodhaí nekem valami váratlan Ör5möt akarna mondani.
Éo azonnal folngorva szólék: csókolara keséit kedves atiyám parancsol valamit 1 un, no kedves ftsin táján caak-Bota-?agyok-ai-kalmatlan, h%y gyorsan végsendÖ kérdéo-
sel fordulás Uncsáui, még mikor öröm ujaá-^gol^MoIfíTJo édéV"atiiyéiff"leTíefae"e önnél
kedvesebb vendégem ?
- Üo csak halld, micsoda tzjsAgot bostam :
megvagyunk biva L . . . ékbea. boln&poiaa*\' \'.^ °st kitrhésl ettétjre, ami hiasotn bogy fénvAs. fogknnlt.avioegmoodrttt.ik, bogy\'tér g-d is clvigyelekf. Less stép lársaflág, ¦tofut iD<jii<lak A többek kdzt ott Icai K nzépLL .\' . llia ii, és többen, kiket külünben raojd^eg fos&z látni. Ha pedig valamirs ssflkségad volna, eeólj idején, a húgod most csínéi egy nyakkendőt, no de ha, mint mondom valn-mire vnn szükséged szólj; idején ezekkel pedig fiiért leptelek meg édes üam ; mert te Is kedvca Onimmel leptél meg engem, as idén; ne mond hogy anyád hálátlan 1
Do ídos anyám ! Igaz! de elraégyss ma a nevelőintézeti eatélyre? Ha megengedi ked* vca anyám ? Jól van bias már mondottam, hnfsy ojiiiden rangodbos illo helyre mebelss; aaak nyilán iparkodjál te la nekom "mindig örömöt sierejini, s moBt Isten veled !
ti ezzel elkisértora.
Azt rarnidá-ntryáta-,-hogy--BtV lues R., Üa. ia. Er bnljtlmae, vele mulathatok egy egéaa eetelycn keresztül; c vele kinek még neve ía iirlifUlnii büvarörcl bír rám; Q vele kí-ovk egyetlen tekintete képea mennyorsságot vni-ázaolní ; 3 velu, kibon^ niivcro legforróbb ozerclml ÖBa&epODlosul. Üdvüzbllek elüro ia gondolnia in mai, GdrUzüllük lelkem minden énteteivel; keblem minden s-jliajtáaával angyali Ida !
Ily érzelmekkel (értem víobes ssobámba, mitlon ismtt eaierobe jntott mai terem t. í. hogy a nevel5-íntézeti bál kopenyga alatt állarcwa bálba foguk menni. L)k kénytelen viilék ily köpönyeg alá vonulni, mert anyám as alarcaoo balba Vadon Imgy semmi ürügy r.lütl sora eroazleúc el, de bút jó- köpönyeg a nevelőintézeti bál, hngy áHarcrosbn mebes-"sek, itten.pedig B\'ögy\'7jül fogok mulatni az bizi\'nyis. . \'_
t alogjötraa est ia éo én as állarcsoB bálban vagyk, áűEBiBÓbsr öltözve. Jól mulatok a suk bi>hóval7-kík. valóban megfelelnek bsq-repjoiUnek. dá a roint_ mosolygok felettük, egyBserre""raÍ^enki egy" pont felé irányul, s én is arra tart ék, gondolván bogy valami bubóoz vonta magára ~i\\ küs figyelmet; do nem gyöatem eléggé bámulni, midőn egy gjönjörü czlgány nőnek öltözött mnskot láttam elöltem, kt oly kedves alak vals, hogy egéaa letatéseínet egy pillanat alalt megnyer te.
-Oltösote iilóaea rövid szoknya volt, sxép karcsú derék, födetlen váll és nyak, fején pedig pongyolán föltüzütt barna selyem kendővel, s végre egy kis fekete bársony lárfa.
Hozzá menék, megszójlitám, a midőn kezet fogtam vele erösösen nésett. ujjamon felejtett g3"Qrümre; ezen pillanattól kezdve minrlénkit mcUosfUt, csak engem iparkodott mulattatni. Földsl-ges volna itt mind elinon-dini, bogy mily édesen társalogtunk \\ csak
~~*—V*i— niff. Vrg ssiglnli U 6»etteqi éltarcsos jigmBBk, s ^aéáarénwW: vége^ötT|aYftTk^riL tWsi tílkílélAt; merl^éh ísroséti V,.«UUJ| hogy, aa-elJkoId körftk.T»4smslyÍk Jtsfiya lehet, i| nsso Is , hgsdta\' \'üj\'\' káréAVraoV cstk bogy.Mt mandé: elfibb én fodílsjsSs, . Töl májamat, noha mint raondá: BmiJ^\'H nrrt dermég is as 0 kívánsága as •lafcifttifc\'"-\' \\ édes Ömlengés után^ melyakben mindoH U-komat fllfogndni lálssolt, félig fSUyJUm^fi*1 le dUrosonal, a min ( sst ougta: twm -,- \\ lódtam.
Mgot rajtam volt a sor követelni, a kéréos |
is, bogy ismertesse meg magét- miw:aaV.fő-^ í lelte; amínt alkalmba pillanat Jeead,\'bueihi--, ~ g nal teljesltendi kiTÍnk|oiMt^M\'\'»falmlK^ <f lenül Tártam a perese t^ mejyhoa ja^rcl^^-v| kedvesemet mégis mer hesssin, kit saéa;\\ry*-s*5| nitni nem birtam. í"\' |
- Ekkor-figyrlmftvtntt bngy vigyáMa^aAé^l-í. égve a kíváncsiságtól, dobogó kebelleKte- s k intek a pillanat elé, melyben a\'litúk- fottá- | ral. alár oldja iárfáját a én mégstlélalietet: | i&elffjjtva szem fül lenem. Megoldotia a ? lárfa kötőjét, a lassan keadt leemului. Itt a ^ a pillanat, melyben a titok föl tárni. — és;^ f — és — — és végem von I \' ¦\' \' \' -
Mindenkit fai ttom csak esl.nem, mire boa* I &ám sugjn: no megvan velem elégedve? í Torkig, válaszolók kudarezom fidoiii-bosa* 1 B&aval; mert hogy a tisztult olvasót ne kl-nossam, megmondom, hogy e nő ssolaioá- •} nyunk volt, kivel mindntfele Tárosp diák f (mert ha még eddig nem tajjáfc megmandum i hogy én deák vagyok) nem a l*-ghárátaaga__l sabb viszonyban álltam j jkfilönösen mióta ^ L egy Bsabé legénynyeli viíinnját ca levelező- * a ét floyám előtt fölfődöztom, anyám p*-dig - í kelmét esórt meglehetősen megkrfélts>;« ? esen jéS ólakérlelbetlea ellenségem megvált, r
Ho gondolám magwmbarr,; éirbisaeA- meg- f adtam os árát az álarcaos bálnak, mert hi-gy I anyámnak, elfogja mondani a kalandot, még í pedig bSvitve, aa bisonyoa; én pedig^ak \\ egy ezattta ssálban sem k&paizkodbatuto. t, Külömbfélfi gondolatok kdst, oU bagytam-a S vigalraamati mert n^kera nem sok kedVem^ íl volt tovább ís ott maradni. Ö hogy bogy ki- s nos volt as éjjel, a a kfivetkezÖ napra 1 gon-\' li dolat, könnyen elképzelhetni. Ko de most - f már mindegy levagyok fegyvéreáre ti r-öm kell- ~ ~ i
Eljött a reggel is, és én elszántam, nin^a-, 1 mat minden történhetőra - de csodák Csouá- ¦\'-ja, anyám szokott Bserstetfcl fnpdntt. I
Most nem tndtam "magamat tájétosoi, as I is meglehet hogy még nem volt alkalma nr-ki, a szép hírrel kedvoskednlj vagy aa ia jj meglehet, hogy nagy IdküaéggűÍAkarlsfesBi j?
fVég* köF*tkeaJk.) ^
HAGS-KAKI13A . ISre -~ a bikéa ktlátáaok éa a Totéaek jé állása kB-vé^eatében — kervaebtt kérdés3iködéaek történnek, Mpa árak la lejebb aaáiltak. lUgy aatán aratáakar Vs^y még elSbb ia kéealataEnk Térképen klfocmök-e r aa hita<^mÍsM.^^i>i h^batjnk. KgyedaJ kaVSSi Kdvel ebbEt mig nagjpsxffnaylaégfl káj»ÍPiflok ,^4»- , ut ára ia l-l krral\'faQébkVra&fi d többi termény--étkekben asm tOrtént változás, a a tulajdonoaok . vohuaiók b; wtySk^la tartiSnkadd áBáM fógSUoaa. \' \'
. -,J la\'alefff* cmk Blflo-ansatrtal marSkáat a" lü<1yiel( r4acana i — Bnsa 84 —SS faa C frt 10 kr-a frt 80 kr. _;~Ku<o Tfl— T9 fontoa 4,frt aO^JCnkorícaa |8d—86 tim 8.30 Árpa Barfdié«h6a-^%-.2^—73 -^f^J^s; 3- ÍV tyA 00 kr. Zab dó—47 fimtas "1-frt 80 kr, —\' ft.
fehanka^elaa-rVsdn\'S\'l
laa-rVsdSV/rt — Ír: — -Paaiuly ftbér ..„a^frfrt 8V*r.-ft»bi «to« rvral*8 ír* fí kr. f _a»»4Ja. Bíilrapaliaka 80 fakn IS—2B frt ^.rdu- 1 valVgi^,JP5rBai4aiÍBka20fok IJ ^20 frt bunl-ral •SfiKfi&altóJVÍ 4rli B<wkaS8Xrt. Nyer.b3r5k : (lányba Oalet^ Sk«r- éa labda- «4 írt. éa bnaa- I ;JkSAjW@^t^!MsaWi^S-:u\'.; - ¦ \' -: \' |
BorST- %ílrfi\'r&s iacnnfc-T~lBSS- «¦ 1855-kJ ¦ u Tj^t^nkheli —r tefpégjS ía\' -H frt — Viliiayl** |
aiega árdi foarte IB&ft- 15--ft. LJ boni bur »>irfia I
(achiUarJ á» fobír.-T ^fri-^-S írt kr. SaJatOHmelUkl I boruk 1863-és W05-iki fehér L2--fit- ai-nkent |
VLssa 1 JA írt — hr.Qéa. 44^-46 frt. KS^Da\'gei aynpju Ara 110—ISO Irt. Fehér rongy ára 7 frt -5 — T f, t 76 kr fckBta 4 frt......., .
N.**aai&s^ai piacai arak májas ti.
fioriá itcéje IS kr. Un<-4i 9-1S kr. Bab lu4|e
6 kr- Kölea He. 7 kr. Ünrgonya mérSja_hr-l «?0 kr. Marb-.h<ta fontja 16 kr. Jnfabna funtja 10 kr. Sert liba a fontja S4 kr. gialvnna roanijo m frt — kr. Zalr foofja t4 k|. rLáagUtot mk-xt^i 14 frt — kr. Saam-lyBÜaat mássá -a 13— frt kr, KanyarUatl funtja 11 kr. Unkurlcsalla*! foníp kr. Arpádira fenlja ÍO it. \'
Koleakáea fontja 10 kr RIs\'kAu fon (Ja 20 kr. Fsolaj fontja 80 kr- R^peieolaj fontja 89 kr. Lenmagolaj fontja 40kr-UjW Itciéjtrli sr. — Obor lt?séje 18 kr- I\\stis5c Uciéjs lé kr Ssnlissi o5r Itcaéje 10 kr, Gibona-pAlinka íteaíje 50 kr. Tárküy.pAÜnba itnája l 40 kr FaiUa-pAllnka Itméjs BO kr; Nycn fajgy* raássija BO frt, — kr ÖotüHf*íygyá-jyertra ÍtoJjo SS kí, Hártoü font [a 35 kr. Saappsn fnatja 31 kr. B.í foatjs" 10 kr. Eretéoyfa öle & frt— kr. Puhafa
S\'a & frt — kr. HyíritY 6)74 in— a/ Yea.*n e>Y rs)r 30 kr. Széna miamija r frt — k» Bulma m. $ü Bv« ktosd.er fontja 40 kr. Lca fosaja BO kr.
Béeei pénsiirf»ly«m »éj«s iO;
- $p/n raetattíjaes &S €0} 57s Dema. su>las$a • 69.40; 1860-ki ál UH almi külcsoa 63-t0( hink részvények 7.19; b\'telíaléaell réas-vénynk 166.60} Londoo 131.50; rnhat igiv 129.75) arany darabja 6 ffY2á kr.
Felet&s saerkeazt5i Wajdlta Jéswff. v
X- 2R. D ES T Lj B B
o « « M fí > 1
*f «33 a - «
• 5 ar
SS33 eá f S-S
I is «3 a ° = »-• í.SaSai\'Js 8 x
I ffi I-M fa
W Tj 5 —*---,r—-
-—s-í-Hs—*—B-e-
-Sí
«; a" h..._ -a h c .51.—) *-
.s m-s Isaij^i §¦ z 3 ff i*ls \'-
3 S_ ÍS^^Jt-
4*\'--

-43
n a k .•tma-ae^lj.rjri«;: a
„, «™.wrWi<iu^ií».«e^\'wty
.EL» «».sU*«»"\'«»»\'-1 IU,UUU> _ !ÍlBi5!K^l»Tll»«»^\'\'"^\'\' rmpallaMBfSSStaial \'•
"SSíSrík-iyiwaT* "tűim i>«3 «w™ wtw ..,.
mmm.
litlfilfiienyok.
KríiíVVonipídoHr-I\'llMii
ktm»UUUUH M«»(]í»e\\ XV. im:«u<ar*a T.H i«tx »"*;: ."^í " eliti (Írtak..,-«r.JI,- l»líW!*
.„ka. il>kia4.*»»>,,n. ,*i.»H"ti
(vgT^nt aiodorban «..e tu-aat tt. angol ¦ atMda)oi Íil -Hitutt \'kBaaSr.l.S trf-_ p*b itt I (hBMsMlutnti ói, mwéf pMUiű WF. W .««Sr •
cuJwJlia) uraAar »4*«4p«et alatt kSsÉtrfl i**rre.|| \' \' - oliök*t,|
QaidasAgi gépgyára és onteszeto Pécsett
Vitea-ntcsa 14. síim.
Ajánlja nttadwi, e SMkta vigo «jártmánját
Kie-yelamracl lerétl a nagyerdsraa gaidaktkSniig kinyal míríi a ciélWl fiilylunosaa ké.alol.l tar*Ora..g«t*. aaam *lat. ti raktárakat!, nevesemen;
magtakaró, kapáló, töltögető- éajaaintóektSk;
J. 16-oröre eiírkeastctl tatfolö- »sr»ka- ráfovnso gépHkrti — máin kflliinbon borsajtdfc, olajli\'nseKIÍ, «l*1H4^MMis»-llő roalrik. velígrprk nagv Tila.etíkban knpbatók. Ugyealn ff-ig liierrla «ú«<B. h ia. Tcvábliá onlméuyek: ~ ~
ríÍTÍ. i. í i> •* b JtM t,=!e p\'álf .vjaa Itasee. Ba aa.rire a lac ti^Übí . l«ka»-bk. kalkUk^iítiar^ai..i^t^b... •» V»
r!iSr*li**, két* »*»* aasr Buia» «V klrHa.k aaajibaa »en
? a^imial. — E» átrak*". egySU 1 frt.
* : Inr-ltke «tarala-nat .err-naa.i ..ebe. kórekaeS) a-tecaya-l.r\'ulMiS a. aaeik, a, aaa
raWia foroejer». Ha-
kiaj irera tal» tjaaajajali»
k»lJ»» Urajilljtjaral !«k.\'0"í uaí. a™ riaV a fjera ™"l ríffllt |i|«l.rt Ily atcaara, .a Ii dk. u kr " -T*dl p-ratW.kajfe»« Jerry ItrfÍM Irraleatlea netiarelk». p. iw:-mt,.J-a tilal étj."\'" 1, a^ait.fettH-feMiEr/ íaWa ÜhSrntfatat ataatAaaat X fri. :
k»ir.íilbTÓ7r-«laa«a k»al.rti.-kaa," Wft oVrfl aua«ra kV ta> rin4a.8i}AYhi—kat mhrf«ki ja^a.k.l»5h itt a 90 rar» «Tvkur rluríkata.é^ki^Bra .aaata*lli*tp-. Ejtt í\'.jry l|. ej tra Si kr.
!>• njikb Ve a.Iapor. Bl loailoll ,.T«il,.díBr+» roMŰafallvk Hli-»Vjila.i-»- » ä« »ftik.^,7«e*r-»«al minare mA.fcl ¦ .»iWrl. kbSi, »ilnl-Brr v*t. t. ac^kerckrai. ^i;y
„;.,,a\'a »»•:\' -
•L^ü>eb iL^atra-keaS ¦ *, en keaHei UMtVtnlTt ktai»f, Ks : mi\\w tmrtik. Kfj aBaailsat» k.
Irf»ll+ .naW«ra1. Wkal; aa~kaaaa?a(aaea khkai (• par><r k.>i ajf karrao1 •".arraaa ^
danb Ü «rlri. ,. . .
H«fv Uhait «iHll««*"^ •*t-tSt, atra |«b4> Uajra »Ii-iin-khk-k, aJarliW»« •!*# l_UCiv Ka cHraUtt a Mtt/g-rPlo
Tn . a* — 1 a» ¦¦.¦pi ¦ jh_awja, »- a> • - - — " --* . . e
takiak^k,aBhiljlt-iHci,et, hAl» rea-irk (Urniruliro) kalyDai-J\' 4őr-k»b. kriil pnM é* r.;e ©ntoU, kul-én vlsvnrlt»
vek a iegnagyubu vilntstdk. 1. r-jo >b minöaég éa legjutányoaaUb drak melleit, mindig káaien kaub túk. Elfpgudok minden e arakba vigó megröndtíléaekot» «TJ1^! olcbó es poeto» kisaolgáltalán melleit, *
t-i ixTi
f&#J^:a»»-»lt - Vr*fMt poraiailant,
ft aa tut VrBBa aafra***!**, 1
I naf^i^aiavJJ -ke._
>ratr^t^.flaTInaa, utrlj
liaj.il H hati^i-agr: t\\*c«.%a U,er- i\'í ^..;,,,!rS.:,ii\' * Hl V^ttea \' Mtof.fcrwala,- bm>: Ll^lMfl aitfiariWja .4^^a#j fl«k« i-\'«*7 |telaWll« fi.rt 1 tt .?^,40^^^ (hMÍvtl4-->Walh. atra t^jTBti\'aal \\i-
JUtaiaswi ÜMMUÍpor, a»alylj*-í aahi^s«a«oUI tetet, araajat,. ea\'<«-
TJ.larr/nnitl \'iVifrkaftk. Eieklrel a fifrakat ralnden ft(rtapa»ii *«ffT fijjrpor ni\'lkil co pia hldoe tIbscJ, a I. (fflxehb\'-B ff borea, .lga«"n t ag nélklU kfcct Urta... e,y-»•48 <Wf*6.\'t itat. Kory nutitl a» frobe lHgr*B a k<HniU«aV, ia-r«J.j» raabU 60 krra tett\'t-tt.
Lerólpecs^Uti WJjtffck, melji k kanjrlmcnég, nns^alf* ei U tvaai-frtk mia» ia mi^Bo-tjaH*. »afy HTlaa «al «\'.SarStl^k, .egfeoaalil. tVa UraiWaiiéTTai. Tag-y a agirai «*•": «iakerrel T**j-jeejij*l MO iiara»h 1 f I. 80 Irr , 1000 éarah 2 fri. ?
Va1»HI an\'pil toU^aek, e?J^67 t oragii-el tt), jn, 40 kr. i 9 wn«\' firul SU—tM) kr. | legiauaiBab f*>
3 p^ogiwl 60.\' 70, 00 -kr i . 0-j
4 pfnffovel ao kr, 1 ft I ft »0 sr.
Dava. T .L\'ilei. Esperei"aliti.\' Ieh«\' ralnd nfla lintyra H^td
urik-.j p.rab<i.kabai.-hid^bbinb
Tgla tnt^jnkra, a lej»irblt aqoarcl)-r.-«ir>at a>l>B<loaa itrexrtni. mrjr anny.ra, hugy a Ir-jtlgyr-.cbb Vii -&ttat:fcttaatt>it f*g&a g-yaitaii. f*g f It\'nni Ka,3a8acn ajaultuai si para*dkBak, nUnthojty atii^okat | Ir^a rslnoabllja ea ajaa^Ti t*ni. Ef7 lij Wp, mely TiraLcaoki-okal. B^ttB*e|r>sSl,>-t, \'Uikrprkvt, fillatf-ji>-het, Rfltiprrrtoaatukat »aj«r kariUa- J UrUat kip<-K kaptwW «,*,«. ». Iff krfrt, if? Bv«« *tT0»i*i{ lakk tlilfa.^tr» 600 Upra »\' krl(l! ; : Lagf i-ffiil, ba.yen\'a ^afl^aiar-¦rjtt aijrcia;. efrervk, patUayak, ar>, gik lvtr>-a3a4k kilrUain. A»tl-; atLU folnI5ir>;ra iT.fWnik, r«y **ty ¦ «slencu ira 1 frt.
A kajat" itfnk\'illapotEan Urta-al, az -Ba.t Tapj ¦¦ffktSt hamira ftatt-Bl lir^alkalaiaaalAi a~Uo-"oTavJ7 Btla\'lefi rairjrkia^linlnyck-Uro-^ aak. Vin.liWawn a t. t». ka-\' ¦&«*4fMk J i*tv>lwtBk, baga .sMv* fit»; mr^r)aml>(lbat ava Utr at titu-<)*u*i:d|.\'a.a^^BatO. avii frl 36 kr. aaffyffyarUuRtv -
r^,fl^A?.?5iri,«\'rfte.fe\'
¦ tfaaai fy3k(T-aea i\\ XtiMA
Kawi^frAw fltaWtttj .„« k arla-dt>a.-b>«-il>U idlcaahita UbAf**, (..mJaJhogy g^raatiB meltrU iralta; \' tik. Lgy (latra aal kassailall ulaani-\' Usasi "Vyfitt\'S\'rliT.—7ttt~"i\' .n A. bLr, #4a>aUdalm.. 8<>axMlif<
Külünoa tokintettel vendégltf uiUjdonoaok, fLyagy intt\'zetolt ea nbveMékre, ajánlja
BUBIAN. Fr.
mindennemű ágyak .
g-y ári rak l á r át Bíes, @(adí. !1 epren s « » s »? Kro 4. GAZDAGON FELSZERELT
a legjobbnak eltamert M. Jl oaath mgaayoi igjbeUtelekkel
leyajahb modoi
. a IpgfgywiirflbhtCl a IrjrflnomiAb tar»mlffií-ígTak.fj. j a lApaloabb ajan amkoBa
Kívánatra a biro dala b jplpdaa tit*Ab* arJenyBÓkah ia raja-mlntik neKkOltlefaMk. S.-ft.
¦TikPtEII^a;^ •
ajánlja érettet! aajáí batBSStBSásíJ\'boralí.\'
ftAtt GaBiB«WBklr»BBw; uVégjo W^Sfkr.
"»\' " „ " ,\'> ",
Vardo vonlai kitlíníS, [i , .,. \'60^:00: „ raintaliord.eaaxl n 1 70—,^ „. , . arábiai „ \' 80—!K) „ \'
Horxldval ogyUttakaja 22,24, Út) fii J . ;
Kitis( peaagők
fflttr»l>o(>BUIrrbiKr roJDal-bortdl 1 1 fri ü) kr,\' Aastaiik^r 1. n 1 r
e eV... W -
a i ..a. V.-, 4«"»
Aa ulöbbi Vt tivasjo 4U.krjiival,.PaSo:aúr alatt a kereakfT delembea igen kedvült éa kercaatt, ktúfiaösen kervakedúk, zukr.L-Bzok, rendégl^aűk éa cseraegr>árulók rdcaerűl. ¦ . _
------- I tueat m«gn.\'iMlele«nél, 4 frt ÖO krjavaí, arjegysdk UeV-
meatra koldotik. Mcgrenddésokapioa\'b^aldi^, t&gy ntiiunt mellott teljesittetnek. s ;.......... - .&:!«>
Antny- és nűtiC, ffirth é§ Ma-
a legújabb év legisleteaebb párioi roanta szüriDt Hjrállitul
hűaetötlea olcsó árért
BOSSZÚ UtI- íj HŐI ÓLULÍHCZ, (Spr.
•agr Smu aranynyaJ itfelfa 7, SÍ, 11, ia, 1& frt EÖV1D úri- éa nő! ÖUALAnCZ, 13pr. crcSH, ^Sarla^u aranyosra
rajjjr Smaa araayityal átfntTa 4, fi, ö. 9, 10, IS frt. UELLTŰ rajcr FÜLBEVALÓ, sttitáa taetasre, fc3 ragr et"dct n«l
kfll, esteiből ngy Snaa araaynjal Atfatra, 7, ?, IS, 15, ?0 (. ASEM, I3pr. aaftst vagy Sduj aranynyal itfatatt, aieia ia lumaoc
¦ott SW kr, 1, 1.40, 8, S frt. 8Z1YECSKÉIT; 13pr asaat raff Soiflí. «ratfy, falajitiH TUJr?; ilni
BomiaesoBoR IJO. g, S, 4, 6 írt, ElíOfKQ-GOMBOK, 13pr. ósdit, araaygsva vagy Staas aranjnyaJ
fot»a, nina. aotnáscxoaati éa kSTel Br, 1, l.W, S, & M. LÉaPOtX)E GOUBOg; 13pr. asUst, aranyosra Tagy Stn&s arráyiiTa
•it&tra, nina nossáucgoatjtt, fcőa-al 1^69,-3,"!,- 4,
tíí-tnlíipiílr 18Pr* wtIít. 9maB pnojnyzl atforríi", a^a rt it ¦J^urUK coaott, kOTekkel ü\'( t.to, «.;aLf «áfn.| FECfÉTQVCBCE 13pr. oafljt, tknrayoyal átfut*ti, 9, a S>, 3, 1 KABPEULECZEX, 13pr. estUt, gaidagon araayaara, rágj Smu araar-
nyal átfntra S.W, 4, 6, 5. 8, 10, 18,. 15 frt. f-ELKÖCTÖ ÓRÁVAL — mely-lAiaaJlbaá dkerilb^t^^ SBÖkícjjoí
— T frt,
neme, t ii\\ j^talUa Biallctt. lamtit elatfák «aiaalékot Uapnak. — Raktárak alakítva I.-sj-msSr_ — MeQre&dalesak, a legpoatoMöbaa toljcaiJtotaak, ntíaTÚtíoL
... $&tm LFSi^,.
gyirl r&hiisa BaZaMEasritt il> aa. a. Bacs.
jííl_a»a*T, Brtl/iJ^I swkisjr JKW "^mlait "mini a" aaT.*:. n*»#aaat|ö, Ta«RjtiHakit ntitdaar-tf kalntah-, b41 a l-^fli.tabbaui^rcia. Jißiai nj kiiiiim/ay m«f balari nindmt, -mtVK liyfHe iWiTkbT. «digito artt, Bti.Bt kea-y vUf s IrfSneKaVl. H Hrk^m»-b« Bilal ja a*rtatU-
aaa((ra.. Ajaalaatt e». »wruaiaü
|Titjfl-tW-liiisÍ^K^7fit^
Nagyáf-leszáílííás
,.f .0..B.RJM.,.Jksi4445,S_8W-ás tapagyMigjfW-«á8s»raUaritai, léci,T^Kt^nlI:ss.a. ¦ Urak, hölgyek és gyermekek számára, hallatlan olcsó árért,
A vásraak acaia- iajaaeasaart kezfiasea naCsitatüc, a tosza&ltB\'t arsk abssiayara r.*?^"*1"^ Cgy^it t3L^ra -vczjiX 6a a Iztfdotífy | «3?ecse!ieek ^ kis^lrtfctat tídiS «tastai BafraBdalaark, a «MraUSaiik taaMotaBaa ECjftüaaaj, tf^KiMitlsii. tc-;ci, aslyú a toat-
aar essa afiaaejt, irtsaBnatSBISk, 3\'
......-¦-^0jF^.A vászonnemek árjegyzéke*\' "iPÉf ;-\\
8iabott árak> mé; iimateladók- és kereskedő ante k ia.
ÜTaléat aOtaui-Btrc ria», aaa.-a iMftseaiaBa UlaSekaats >Vj
ti-f ~— ------
. ta|»l*at, lat Kik. a tfgsr0\'-BkWÍB j, StUaaJaa aj., trkt gaiawisy arr kt*7 ähaiaM]
á^K& leB^K raTem aH\'akraaelÜal naiatarM. ¦ tMaalri.
Maat a9iaaaaBaaMMt asm aataf-a aarrS ra> BJaV. Cluw a reeaai reBiaT. M&t. ,
«»itkata^lf. »rtr. ». -Hra^^eH*jaaiáW4l4 <aah TiOlf»4 * \' >J"
kdHarsrlfel fak-Ml
HVp«eaSeikr»-daVBb Ira.Ua« "ír r^rabrJWli lfcy;lta-fr t..-. I m*a*6pX*ir*tU)} Wfca.ra. kr. kViaaVaa» W KJ^: i,\'r9sn*r3.^U»Míuijlw aal; í.>,OetCa»i;itwl.. A k lL \', iHerwJ**»l4 iíkbMi »ba kajp^ajekr ä aäjirsk^t: ^kyr\'^aai^t- CB,
\' i magy% miniß

\'\'"ftt\'itv ^^?bT* ttS/éUnDÍClni a^ uraaaeáeBiJraVfl^.Iwaal\'^Ó\' " lrssVta|aalQaa^*yaajSa -trgyattlaaefc. ?1
•?l.krkrW§a»iLWl^|jiJBatt
u^L^RlEas%llFt._ „
ta» a: aa;3 IVraaa^aalSars^ Kalifat
Kési itíHngel!, k^jobk kézi-munka. \'t
FeSZr^onala Ttaae-lauft, S fft SO kr heb/eu , frt 80 kr. ¦ ¦ v
Kliruaalik ráimoa aeHel t.frtSO^kr b. S fri SO kr.
Ktaiqr iilnnill ral^ ranbanti baah 6 frll. s frt (M> kr.
riaaaukollniidl iaaaea.jus«k S\'ÍM SO kr b 3 frt\'
riatria raMhargtulane)f>at taseiet7 frTW> kr k, S\' frt to kr" 1 i;
LaaSwaabb raakarii: la(>a.. aaneblr kíjtmoak.-1 fri ü a.5«:
1-HSar falciai b*u»-Vl»M>i,bLl. 11 frt k. S frt M kr:
¦ .TH-lnark, ^kér afatitiaatiin 1 frt h,"t frt:ao-kr.\' - .....
X*fftne«e*bb fraaeala.abfrSaikfi á fr) ISkr k. í M80 kr. J J-qpjel* s>aw aaaaj.laa* j.« Kár k;i frt a> kx. t Tlaoa aaiaaa .•areaks-tajakaTArMkr b. t fri So »r.
Tbtow faneafa aalBar.fcafict.ia^ek S fit so kr k S"f-t so\'kr. -I.iHarajal^-ftkfctaaearitabai ia(ek< llgjaiasst 4 frt SO-kr k »:*»;:
) X»««a«äiaH, frla^tae^minaartV» ,sf M frt b. ÍJ Irt. , ju»a »aas*a^tlsJtaä4ril,-«a,V^ :¦
\' ."-\'«ffW\'*r*l*°4il»-\'WaeaatU i fra l.so, i;m, f frt.
taaia.TTliaea 1aiiataaal>hla4>l , aWaaaatjsv.l^L t».
ytae« arl*iaakanlH7 mttatfUTMiIMi tl frt -
, Résa riii-b^^ jegj^b kézttBOjiktiéa kiizi-kBfe.
Vasae^aSilareb Ira^fcalreXn IA%> kr. . Tlaetn „elei lagek, riaeaea.aellel.S frf-k, fi-fri SD kr. ITjaoaT\'Taneab jl, kaxkelra S írt h, 2 fr» SB kr. . aivalOasek, IcaBal vaBaoat>at:.at kaateä\' r\'a frt\'» krl^J-BO. V} attifta aairkái tMott S-tH10 L"r\\ ».«tt -efageaia; ai alTSaar kaiSH-7 fctk.\'aao.» \' J • L Haria-AsUala rliS-injek f fa ». kr Vraje." az» 3
.YletarlS-taffek, kßtro g, finoa Talwcienae^liir l& fri b.„7 frt., Ifll-alfsliadriBe«, ^aa. dlIrtJofbO i frt ai « frl.í VJS „\' SSl-iuájrálak, kSlra, raamaal*,:! irteii.V».\'M-- ~ i" BS ft-Xsl iBadUajklk, aaset alln1a<bta S M SO lrA.-J.8Ct í\'* MalMvkik Ur«a. baa^pirUlSH," aStat « fri li> kr. JKä.lg, Jtaaysaalaiia kkeM aäDar/kft il Irl «.a-aSL^\' CS H Jlranrtt» aetteajkík. le-rfin. beti.tb^l íj. fr^ [L ä,^ h
fffefBeBtaabb aattearlrdk, tfab^ Taleaeta«aajwwr«^ku^a>frt, Sit kUo-U^iVbauia ajakkal S St so krl\'.\'«Üt «A* f). SB frWraae-lapkjSiwn liall^f«4ilbjr S\'fr^ 6U«-«>J«, ~ •Tl. Q-= -. ¦- ;. — j v —i.J>v . . <—r S
.1 frt SO far, 1 fit Bt>-kr, \'legali: rsab.-\'taaenli6l S_^Xrt 20 l
—¦^U tÄaWtfaJDl.ri JU/jKr- kOD7.koreakeJA,ib<>n
\'ihy^&lietk ttliawitrjnelhtt taljaslttstewk. Mjsgnadelfaikaiil a nyak fatégi kawBkl
IIa Ad;.:§aa .Central- Depot der\'ersten a^inw&obe-NiedeHaiBB ^dea Loatsl Modern, Wien, Stadt, Tuchlauben N, 11. . J
«ajditoJíaattfkia4»-, lap- Í. rfjtomdatnlajdono. Nagy-Kaniasin.