Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.26 MB
2010-02-04 19:50:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1308
4585
Rövid leírás | Teljes leírás (184.08 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa HalJdik évfolyam.
16. szám jmiius 1>oii. 1807; *
nln-SomiHJ > i hft/lonv.
Ismeretterjesztő lap
:¦¦ .- .1:. "IS""
szép-Irodalom, kereskedelem, ipar, ggzdászat, tudomány és művészet köréből.
HÜndon\' há 1-ín, lO-in, és 20-kin
&BeriLeostöl tredn é» kiadó hivatal ; WAJDITS JÓZSEF kfiiiTvltweasedésébeo.
Előfizetési föltételek : \\
Helyben hiUhos Lordiual éa ridékrc pogtin küldve ; EgCu im r- 4\'"fit. — kT. Fél 4m - - 1 . — , Érncgjedíe - 1 B — B
. B3jrti.©tós©ls.:
A hat haoiboo petiUurérl 1-etOr T ter. 5-í«rf—6 mimica twáWfi beikuttiU^ri kf. llíljegdi] minden ej^r** beiktatásért 80 íi. A .Hyilt tírcn" eKJ petit aor beiktatáoi dija 10 kr
ElMzetésí pénzéK és hirdetések,
agititela- e lap i p e 11 a m-i-t a * t &lait tHatB- ¦—
k Ö llf tiléu) cb, tnl tídeti leTelek, tínntutío a kiaaáaÍTatal&na knldeűdük NAUY-KAKIZSá&á.
\'A~\'tááj&&t\' ni^Wor\'Óűá viszontagságát
Az ország rendéi az elzálogosítás után Hunyadi Mátyás trónra léptéig több izben tettek kísérletet annak kiváltására; -de a császár konokságán őseink minden fáradozása hajó törést szenvedett. E feladat megoldása, ngy latsaik halhatatlan emlék 11 Mátyás királyunknak volt fenntartva. O mindjárt tnínralépte után 1459-ben a Demosz-thén nyelvű Vitéz Jánoa váradi püspök állal újólag fölfogta az alkudozás fonalát. De Vitéznek, kit a nagy fontos* aága küldetésében a pápai követ is gyámolított, csak 1462-ben. BÍkerült Fridriket 60 ezer arany váltságdíj lefizetése mellett a sz. korona visszaadására bírnia. Ennek szélvészként terjedő híre, viharos Örömre gynlasztá az ország lakosainak kedélyét; s valamint mindenkor, ngy az ezen évi országgyűlésen is (én\\ ea bizonyságát ad iák őseink nemes áldozat készségüknek. Mert midgjg?^ korona váltságdíjának el3állitá^fprarü1t a szőnyegre, a jelenlevő rendek köztit egy sem találkozott, ki évi jövedelmének felét a hasa oltárára föláldozni el mulass totta volna.
A magyarok azonban csak 1463 iki júliusban jutottak a korona teljes birtokába. Frtdrtk es alkalommal is sr.a-poritá azon sötét vonások azámát, melyek az igazságos jellemfeatíf ecseteáltat rajzoltatnak mellszobrára. A kincs asoraJHBÓ odá^zár, daczára annak, hogy a magyar noma&t mindenkor, a Ieglo-vagiasb bánásmódban részesítette, a koronáért ífculdütt fányLs és számos követség előtt, nehogy ezek azt a váltság dij lefizetése nélkül kezei közül ^ragadhassák, Bécs kapuit bezáratta, & a követség tagjai közöl csak néhányat bocsájtatott be. KésSbb a koronát kivitette a város" egyik"" ka pújához a,.flU..A 60 ezer arany leolvasása után &.magyaroknak kézbesítette. Innen a bs. .eatklye Budára szállittatott. Krónikáink szerint a koronának ezen szállítása valóságos diadalmenethez hasonlított. A tornyokban & harangok súgtak, előtte a népség az utakat ellepte, síit még n vnkok, bénák, sánták és nyavalyásuk is kivitettek^eléjo azon keményben, hogy a sa., ereklyének ha csak árnyéka érinti ís őket, épekké leendnek, — Bndán&k nemcsak főbb rangú l.tkói, linnem a polgárság minden osztálya az egyházi díszruhákba Öltözött papsifggal, zászlókkal loboghatva kezeikben versenyezve sietlek a ü^^pronft fogadására. Áz ifjak tombolták a* üregeknek pedig ÖrSmkönyek gördültek Üst pilláik alól a sz. korona megpillantására. -Csalt a nagy király, Mátyás nem osztozhatott a nemzet ezen mámoros Örömébon, Bosnyíábani távolléte miatt.
.-"Ifátyás sokknl gondosabb fejedelem vóit, BOmhogy alatta a nemzőt legbecsesebb ereklyéjét valami viszontagság ér-...