Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.32 MB
2010-02-04 19:52:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1801
5263
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

aj jiMaajííJSaHiasa- Hatodik évfolyam.
,?153,1., .1
»01 üt i-m i. J i: . ¦ i •
19, szám julhis 1-én. rlL67.
ff a *f - :
" "d..-... Ismére
szépirodalom, kercskcrteliMii. Spir, g
.-.¦^ ^.jatE\'OSSoljpia.:
í: ,iís • ~- ogriss irsc
©®gí%Ptísi<tlS Iroda w» Mradv hivatni:
-wajfbitb J02SEF könyTlrerBakeJfoibín.
j ElöBzotési föltótelek :
Heljht-u limliöí .liontáaial és liiK-Urr j.uBlán kti$í\' Epéi* ívre : - 4 frt. — Lr. i KLl óre - - 2 „ - „
É-rm-jn <-.Ire • l , — „
züaszaí,
Lu<Ioináiiy és művészet kOrébiH,
Hlrűetóseis::
A imt hjuáboa jH-tiisorért 1-ízflr 7 kr. •Í-Oflor !i cn minden továl.i.i beiUt.iti.-i\'.ri 5 kr íteij-jpllj i..iiirL-li (.JVC, bi-.kUUUt-rt 30 kr A ,N;MI l/r-.-n* . 1-rtíl Bor i-\'Lkt.iiAsi dijn lp kr
Előfizetési píJM^E?St i hirdetések, _
\' no* niinlÍB e lap enj«Il«ral t E r tatra á8 E2«63
|| ö s I e ra é o y © & ,« ¦ ¦ ¦ í
i valamint tíAikí loíelok, b&tacaha a\' fata&BMvCÍ\'lJhaa
Előfizetési felhívás,
/¦Jü-Söiáü KÖZLÖNY\'
6-ifc év 2-ib feliíre.
Lapunk, mely körülbelül már lie-tedifféve tídéküoknek híl közlönye í&ábbra íb megtartja az eddig kő-: ¦ seífiit Jbeuaatást, és azon remei)} licn \' haladj előre, hogy a u. i. közönség
3 .pártfogását ezentúl is kiérdemelve >.»i-@röfizetök számát minél na-
*\'; |^pbbr,a.\'eme)liésBe.
1 - Előfizetési feltételek : helyben házhoz hordva, va<ry vidékre postán szétküldre egész évre 4 frt., tel távre 2 fsL., negyedévre 1 frt.
WAJDITS JÓZSKF.
fele tűs teerkcBEtö és - kiadó lálujd
_-W \' gyzzzizftsiamunk ügyében.
©lakitnrmó fffg) mnoíinm ügyiben a femiáló bizQttmiíny közgyűlést tartván, • ^alkalmával a bizottmányt elnök T. A* kimutatta, miszerint ez ideig nyert aláírások" utján aa alapítványi tó\'ke faár oly wámra nüveWdett, melynek dvenkinti kamatjaiból legalább is két &ii^᧠btsjt -Jjzqi^tó (^des\'qi lehet; — Esen jelentése folytán a jelen volt bi-cbítmiínyi tflgok Bzon határozatban alá-pédták\'^meir, mikaerint a Nagy Uélcóti-%Utüagyar"kir, vallás- éá oktatás Mi-sikstörium eleibe égy folyamodás ter-
\' Je^íeöaék, melybén a helyben! gymnnei-
\' taüilífii B jövő lS^Vft iskolai é tanévre "Öik: osilalyhák megnyitbatáaára ^e^yéa engedelem keressék.
\' v \'17^yaW >«ön alkalommal elöadií az éliíŐklJ ujáéban \'gynjc&\'U aláírásoknak
•\'• .jéjJwaiéVfSa"\'frlcégyes adakozóknak kö-
\' *^t«6T néfsoTáí n- m.\' " JiÍÉ.alakitíah^ó nagy-kanizsai fttgym-
í:73^kn^.\' falBégulétfere ujabbi kegyes " *L*aj^1»tÍkkaí á^ör^nöíéltétett meg az.
•i:,1Í. Tettes Baí a megyei nemesség pónz-7r \'UmoT;« :gy^inBiÍBlii( hélyisé\'g nagyob-~\'^itáséf,!éptfcésliez 1000 frt. 2. Nagy inéi tósága Tolnai gr. Festetics György L,r iir.Ö\'p5»lJ«niSája ás alapítványhoz já-\'^l;WUt^4 Í0P0 fjfii ,3.\' Nagyságos Bótnicz
4 c:LkjffB Siómbatbeiy megyei nagyptépost
-^líáaB^énBDén 40 frt. 4. Nagyságos S^W Jo*esef a pesti központi papnő velős igaagotó tir készpénzben 25 frt. 5. Tar^g^r^dae^ t&polQzni járás szol-gabilrd Icáappénzben 2 frt. 50 Jer. 6. Föjiestelendő* Plander Ferenoz novai -eöpairaat HP fcóöapénaben 10Ö frt. 7. Nagy^ani^aai műkedvelő színit üatnkág m frt. 2 Uh. 8 N. tisztelendő Kéa-, márliy. káptalanfái plebánus ur 2 frt. . " ®. ^FőetsEtelendff teéít Gábor pákai esperest nr 10 frt 10. N- tiszt. Sólyei^ Antal aióskálti plébános nr 2 90 kr. 11
I Letenyei wnlgiiblrú T. Szigetlii I-.tjo« ur nltiil ml^oK j^iúl Atidráhsv, szúlütttt gróf Stnpiírv ü^szonyságiúl &() fit Lo-chiis Imre 5 frt. Snmnd Kuliin 5 frt. Sieffer l frt. Szigetül LnjüB 0 frt. üaz-azeaen GG fit, Nagykiuiizsni UkAUik kttzlU 12. Tt Vlaaits Antal készpúiilíiin 100 irt., továbbá aláinís ntjáu ajánlott fizetéa mellett, Ühm Pál ur 300~frl. Gozony Ferencz .r>0 frt. Wulbach Múr 50 frt. "Wagner ívároly tanáchu^ 100 frt. Kaán Vilmos ttgyvéd. 100 fri. Epbrjesy Sándor töi v. tzúli hmúcáos 100 frt. Dr. Horvátit Aurai ügyvéd 200 Irt. Koch Mihály ügyvéd 10Ó frt. bsszetíen 1000 frt. ulnpitványul u "tanárok fizetéatiiiez rendes kamat Jizett\'s mellett Wnlbuch Mór ?00 frt. Wci^s Samu 300 frt. Michel Ijjnácz 1O0 frt. lMos^er Iyniinz 100 frt. Tárnok Alajos 20U frt. L\'jvárv Illés 600 frt. Gr.inlmt IMi. 2uu frr. tótli L»j»a ii^vvcd 200 írt. Mártinkuvicá Ivárolv iÖ^zül^iibird 200 frt. Horváth János Úgyvéd 200 ír. Hátz Antul, urvon 200 fit. W:ijdiia József, ^aJaj-Somogy i Kbzlönj^^ej;kcsjtS_-je 200 irtott,"-Összesen 2700 frt. hozzájárni uié"g Czotl nr njiinUtn in, ki a fÖgymnnsiuiuot egy pamlaggnl ín cgv madraczal kívánja megajándékozni.
TÁRNOK ALAJOS, bizottmiínvi elnök.
Megyei ügyek.
jqqíub 17-«d OsaseliJTOtt bizottmnnvi gj-O-léaűDkot ilóItóaiignB főispán ur Buját t-litok-lota nlatl meglarta, & gyüleat azon orvunde-taa liirrel nyitá meg, mely nem ré^üten aa orasig níTároaúbaa végbe mant. A korona-aitfli üonopály nenjEelünk lörtóoelműb.-n, p^y nj korosattut fog képar-DÍ, fónyre nécvc po-dig fölül multa minden európai nemtut ön-nepílyét, mert fény lőni ji magyar kölynüaen azoret, ed nsDD egyének kőié tartozom, kiket pompa én fény sinetn ragad, mert a ceiHugó drága követ aokazor őröltetett fényt rngyng-nak.; maga a gyémánt is vakító fényt luvel, b mint kő jég bidt-g.
A mi engem elfugulttA tett nzon otteaiény, ínely a koronáaio útin történt. A feUégea fojodolmi pár a norosei ajitidékátvtsexn odá &zoa hüoök gyermokcinak, kiknek atyjoU a jog éa saabadaág cq ttáiban elvérzett. Oröromol emlitó M. főispánunk ZilauicgTo bandériuma, mely megnyerto Ö folaégeilt toiszé-aét, ralóbnn Cltüsetjük, fányro, díszre bár-mslyik bandöriummal veraenyczheteil; daliás alakjuk pedig sok Btóp szivet mozgitsba hoabatoft. Meg kell toldanunk cztitan n !)?-gyományilag ürükült táj szólást „zau bora, menyecskéje ás rákja, Zuln banduritima is az első- — A szép számmal össio jött bízntt-mányi tagok hoaiájfagtak n hiányzó törvényszéki tagok mogváiasatnnahiis, u ülnokök-nuk megváUaztattak: Stetlner ur í^aiiiifld-ról, Molnár Dóneo,HidegJózsofunik, mind-annyi^hitos ügyvédek. Ezukulán Barczn Sándor alispán ur ffzólnlt f>il raogszokott ottho-?ostággal, s az egy hó alatt turtóniokrbl folyékonyan letta megjelenöBÓl. Sujiicia iizon-ban, hogy jolontését oliiflziir is n piinnszüs Ügygyol koztlotto, moly o megyét a uli\'irliű-Iii katunut öűázálUfloliiflokból ullutt, a jó leket Ü ils illetii kadparaatíSnokHágnil iaí?gtc-vó u kalltl lópéaokot, a iparkodott a mngyo jogát mogvéienir a daozára a többaaöri m«g-kórésoek, egy lovaosági. ozásad mógÍH Ta-
i p\'dtsárB az ínséggel jatutl vidékrf, — Bzál-i \'^\'\'tatnltj ugynnuzórl tuitározlalolt miozo-, r.ui e megy* közönsége kérvénynyel járni-1 J»n a hoüvéJulmi miniszter O nag^-rnéltóflá-j b»li..z, hogy ezr«o baj rainél elúljb orvosolva1 I Tjrgyahatott a megvai Költségvetés,
j melyből ÍUÜU forjntpM a peasügyminisateri um nem hagyott helybe, ezen osazeg nélkül p^dtg aa ndmininlrrttiotialia köUscgek nem KerÜlnenolk_ki, azé rí ezen Újszeg iit,,lványo-Ziiaaért is kérvény intéztetrstt. JuUnto to-^ vahlji, hogy n kjzbátoraág tekíalelébül a fuglaruk Bziímát azaporiU, h egy pár hét aUtt szulgalatru készen állanak. — L-gérde k ;Behb jtíiuuLÚBe Yult a Lanizeai bíró válass-us. Sojnusun ért\'-BÜllUnk, hogy a kJtüldetóe kellő erftUtaényrc nem veeelelt, miutAn a kia-k;tuÍLBai^lg«raág nem al;ar renduzett városi tanaoaur, nem levén annyi érdeke, mint á nagykanizsai Likóüuknuk.
T. L. ügyvéd ur pinaBzIíépen rlöadi, tn\'gy az egyusok réazcrul az ügyvédi kar ellen aznbad polgárhoz nurn illő tettek követ tétnek el, mely egyének ellen nincs Ügyvédi regresBUs, miután vagyonuk niuci, lovagias elégtételre p;dig képtelenek, u igy a girom-batugut zseüro kell rakni.
Nem knt^trjni, mi okozta KÍB-Kanissa vá-rusanak e polgárainak az Ügyvédi kar elleni eUvaazenvet, mert ezen tárgyhoz hozzá szólUni, a helyi viazonyok alapos iarncríte flzakségcs, de mint megyei földbirtokos a polgárság megnyugtatására írhatom, h >^>y a torvéuyhozók a k;r. Ítélőtáblát azért állítottak fel, ba van olyaD ügyvéd, ki víbz-Aza elne esküjével, törvényltslfinségot követne el, ugy az illutű onnét kaphatja ezen szút Bilentinriua, mely sohasem téveszti ul hatá-aat; szükségtelen tehát tÜrclmetUnkcdni, mert hjggadaáf b kitartással érhetünk csak cielt. Kanizsa városa TÍlág kereskedelmi forgalmánál fogra törvényszék nólUÜMennt nem állh.it, sőt váltótörvényssék foll&llitáBa is Bcükséges lévén, a magas kormányi or-Bidg\'io segélyre méltán számot tarthat, téa ez által a vámé kiadásain íb íogilvo lenne, K.is Kmizai város polgárai, ha jobb szeretik a l\'í ftig itélü bírót, válassza saját köbeiéből, kit bizalmával "megtisztel, mert a rokon Bzenvet erőszakolni nem la bet.
Megye bizottmánya vógzósileg kimondd; Knnizsa városa válasza meg minél előbb tisztviselőit, s miot alkotmányos pjlgárok választási jogukkal élni iparkodjanak.
Végül a megye hizottminya a magyar mi* niesterínrahoz, azon közbonjárdaért, hogy Ö Kelsóge a király a száműzöttek javait és szabadságát vissza ndta, hódoló tiszteletét feliratban felkflldeni elhatározta. Az ily nemei fejedelmi tettet az egész orszig áldással viszhangos 1!
BAHANTAI ELEK-
Levelezések-
Tupsony, juniua 26. 1867. Folyó hó 24. ós 25-éu \'/í*-kor délután, iszonyú mennydörgés és villámlás között, sclól felhők boriták az eget, mintha elakarták volna nyelni a világot.
Szomorúan beszélgetve néztünk a fellé* gokro, a aggodalommal vártuk, mit rejtett a végzet szárnyaik ali. A villámok minden egyoa csUtanása s abár gyéren hallani kes-dÖ jég, egy—eBy reményünket ssmTOtaitó meg a küszöbön álló aratáshoz. l»*-la ^s égitekl aggasztó sejtelmünk nem tcrfbaBlL A lohogó aáp.ir, mint áradat hömjiölygUt vízbe—aárb.i füröztvo, az apróbb növényc--kot e kitágítva az előbb is öblös vizut »aaso-„kat — tivüzött anélkül, hogy termónyeink--4>qii órzókonyobb károkat tött volna.
özorény lakainkban is maradt ulújelo a viharnak. Töhtínylre Bárbólépült hizfaUmk nora akadályozhaták mag a tttbbjiolyon ösa-BBotololt vizet, majd ugy Jártunk mint az Qr.
Lc. Mintlia minden sseglébea forráa íoktsdö volna, fölbagyogott a vis uokákr koaj&áll a kararákbin, ea utóbbiakban cgyao gei) kért tehetett, mert — a ab rosa mondva — üresek biz azok,
23én falvunkon kívül éllé egyik taaloza w-llott, a villám egy ssajt^begljr&t^é^átt fid, jólehet közel állott a mnloEihas, qgjűk kár nem tőrtént; 25-ón agyaa aáa meflflse egy széna petreoczét. _
Mezeink gyönyörűek. Helyijei lüfeeYes-if kepéket ía láthatni. Némely gaadák Tollft-mása szerint, emlékezetüket haladó Íd8k óta nem volt olyan termes mini az Idén. A tavaszt ik nem oly szépek, mint az Sáziék.
Kenyerünk, bála 1»tennék láss elig. D* mert nem csak kenyérrel, haHöm \'—\' feurea kivétellel — borral ia él aa ember: Ieaa-o bortruk ? Erro egész örömmBl: qooQtmÉ 0&-iíb, felelhetik. Ami stBlőinkei ílled^ lökélfl-tesen kielégítő scüretet ígérnék. -
Alkotmányunk van, kenyerünk g topaük leae (?) Szegény népünk árosai vidámuhick; mire elmúlik az aratdi o naegérkesik a\'esQ-ret, talán telljes less öröme. Adja Setea, hogy legyen ügy, mint már régeo volt!
R. .. .. r Oj.. .
Zals-somögyi Mrek.
A (Kanizsa péosi Vasat,) pisUüká |>oji-rása tekintetéből a m^k> kőslekadéfllés. köa-munkaügyi minieter or S oxtHtaatiája, i^lbari Sándoc ministerl titkér arő Dft(jaágtM Icí-küldvén jao. 27. viroaonk taná«8-t«r«iséb«a a kiküldöttség Ősisejüttj hol a sUkltyetái ezé íjának & bizottmány •loök*.által tatt terjöBitése után annak tadotaftaára jntráa e város batósiga, hogy a tervezett faeqtvoaal Mura-keMoaXur olal kiindoJélag BmBKgfri^-sxélsSbb déli részén a Dráva aurWak L«ftr ián ciélosUtik Tosettatni, a tAtm réaaáröt t J > . .. j i. •___»i. t_^__
ján cséiosUUK resettaini, « w« nuww tervezett-vonal kUndaléai pontja éa Iria ellen több igen fontos é* jogjs ^rdek aUfli ünnepélyes liltakozáí emeUotfltt, nalyat-B
csak megyéo tf hanaa a a.aomn^Soaaarf< megye kütdstlség- la egéw kitanedéeéban magáénál fogadott, "Bsea a^val_atóBrÍBooteH tiliakozás irázbani érrényaaUi»*ra a bízott-niov elnöke attak városunk tU«tftl<V a kél. me-ye kiküldÖUjw^taaimUvia^W«fj*»* hó 28-án meg is felattek. ^mévj^ükhmn alkalmunk őzen közérdekű oaMáay^-jtfwi ozámankban egész terjedelmében kdatizwtai addig is azonban a« *™» hivatott batézágoK
magas figyelmébe ajánlok...... .
A (Urnapi körmenet.) Afl oraapl k»ra»-DOt a szokott unnepély-mésgaV"*1\' T«S» melyen a nagy ««imu akitaio* -U«k« W-vül a helybeli tenuW ^wdg,.w.\\^Mg.jj»-tikára, a ca. kir. katoaaaag a« caéaak
nasy számban rettek réwt, aaídí u ÜMO.
errv haraognas Kurrm.j-**- ttt.t1. Tw^i_ é. .<i« hitny.ikj 63V. ^"^"g"
u: i. 0. imii *HÍI- A. M -*^,J*»Í-
\'"a (A. E..t.rhfay) jWgik
g. krSl\'rrf .0»!, \'tag. "W^ Jfe"
30-dn Ujirl lSrajkafc»»n «.llí»r** ki-
fitetiaét. •;
iiprtWIp\'rt ajttT ln»»Mi».« raw/)""11 -»1, lSrYV«.Hii4<ho«for«tlllínli,«a«lio^to<v
r«ltar nr k\'lh*nv\'>> -y.r- .:,» t
tf*»lUt UDIBrTIy\'^í-0* \'l|.~ , »
\'!b7*(ítr ur U.\'tfiulr tud. rtjmulyuiiok ttíite-" »\'él« ÍÜnl lakunk lingiim\'i lg"!"*!,"\'1 aiolgiltiml- ll/>«lj*rái ni/ lmIiJi «oil«\' II a^|li|^MHIrnn>lr«i\'vlMn*iik<HliMiik «p«» Mól laLal, logfülolib ratgvelMMl pAru.ull .nj-
~~^w1e*a\\rkép-ií; A- mi R* „nn.ureol.iiuniy;
ictéíflTl^^ ank mt
_ e^yf^tJíífel.Wy gyÖn>ürd epiao
dokál muritel- katfnaAgqoknok, melyeknek !4<liWk««nMn> m ,lrtc*tireohnung»fáohig\'* ki-lojezóz it graajM Tolai..-Anu p J\'i\'ff a alar*.-c^feroitAr ur állal luvoUnklijn folfoddzeit lo
gikátVegyéb nevetséges kiftkadiuiail ilU-ti, „,..«^f^0aaria71jük~>a~okát m:\\onak aroaclán liflr-- .nál. m tlyiyel: - Markbwit erur Jobb esaLöz fD* MAnyiban magát eltakarni Igyekes-tl, oaak-* ^b^* fája.Uóm Igau \' ia ki . I*U» inak. alól
" az Mromira asaialr körmök, ••"\'Uf^Uliiibr iUrkbrelter ur S*
ram
\' *.f.inp aa.nl|nmdna ?1 atkáéit, ina \'Q-tlt »i.lma!3an 1 " "*
kövotk -sö
!í \'líftaftaV btíJaaak a idomm plébánostól: „\\a ^Wie^í-kih^ak
— ^S\'ff\'l^fwk napíaibán Zalamegye ja-<ö9?\'l»»a*ííun#Mr»apaía m\'\'sfl<rn.rtiaunkon kuroaz-i^talTonalTin, • tlt egy fjö\\ tüllvon, elniasa-" 7-vtf\'ajlaM\'-\'»«W»y*n alulírtuál megjelentek \'"aVVilyeraziailÓjükal aruk emlékül a hely - Í»jK rtm. kalh.. egyWuuk ajándéknak , ftVameW-pial papig isclobbeni Yiaelt alliipuiA* ín»müilledrea ereklye itt tirtaltk. Egyik álaján Z\'Umtgyft csimcre van Hy foliráe* c _ .(^mííatut Zaruiieitata,\'* — a másik o!-"^atén ara*ga~Uária. gyönyörű kepe es<m kör-"V iraiUl i aÍMDcta Marin, Putrons Hungáriáé11 ~— alább a magyar szunl kurnna alt két au-j gypUAl környezve. Ha bo latin tok. Zalame-\'^Stf? fcozoDiege e bccaira crukljrét, egy raaa uj ^B^LpV templomi laszlóval iieraesletkfllog kt-^,c,eiB(ué, njoat » magyar ugyak jobbritf.mlul-\' nTai, isioet birm e te rumé, — sgéss kaaz-¦iggel.Tiaaaaadoni. tjaiveakedjék a t. megyei EúvtfifitTg f. éti Jolim 10-igakar exon bocaia UputíUa>t, akár mnganlorelbon Tulem tudat at aaé^^kil,, miallMgy 4aan ido lefolytával
"nmnak fo^ ajahdék«imtn].tt -i .- ^\'{IirtwltU liitkö«ég) a 31. ia-, ösaa>álli-t&aa .tMArint aa egóti ilitgyarorarigban kd ¦>•> TfllrnlQI 500 van. E«?k n igyobb résso 60 — BitlfltJ eraaUJbérilf. A paaú httkötaég tagjainak ^\'¦rtíiM^Otai as öiaiet magyarorasági israu-
• (AtatAi), kért,áldáaaal:tfill_M.Jtfnfein
^\'¦"fWékflokrJo roir tlkeadutUk: beWdtJI örül a k,.1it»gy hotnn burti után yégre derQ ; « af aikuímanjöi it a földökre U ál-.
>ft(ttü«r V ¦¦¦¦•¦•„-/¦.....¦* - ?—— ¦
^tnlts-lftit gy»rta«k«k.) A mnll_Qapo\'t-\'totaVn t uko^aUk-a-^ánjB f3ttiftgajAn ..- k. *i--b ivei gyorniekek.; SiTndon l5--fWaBdila,Tn eikertléte Tég*u ngyalmeztotjük ^tfíratfttigot w érdemben Balg.-rn randelutct " - ^fboöaijlátíí, nem: eáak aa erkölcaöt ro a tó, *L*ilftt*ktaó_ji|gány_i-gy«rniekok,, többnyire vsánríékottan, apjcol ititj-rmkitrrH tmdor, tele U.rok\';al kial-e\'-WiÚUtt KühlMok klaa*téaér«,
^ayék AWa^\'W-MK" kr«H»t gyatariirrft,; ^??P»WT?R5*5*-^Í?¦!^h Poagr4o» -u%"F"Y^ledl^ l*m<telre viaataU -iia.flíV^W \'V oamaalénytVöallllaók, mély ^^ajaalfafoiolatbanlL abbét áll, hogy a -ft-AW*1* aauiakaf IjUaloa isabtollsiwroaak-
» .wprtVttf M fJÜrgórgyinni-UaUUk ja- ! .^tf^ft^ftoy^ ajrapeátroirrgto
[tJWUkM>gylotati^
TOJM^^:«Mj»6*SrV) Í00Ottnyr
ffi^^aVtólaíküri^ K8-
[.iVm^wi\'Ú\'BiiBioi\' \'Unynyol
^^\'^kUv^^\'é^éljuléi^ I
-— n.^^irólnafc S Vaiba^rtu; ré-iWHMJrt.aiBi MM^tpiiui^
ffiVjffkS Mjaata>iu(AXj) a miniatjrl-llflj«kjrBJalyi üiTyíti , |i<leuUg * ,jOgpm •, ttfOÍili Iflón-yi ott »*»jL AjAqljtik e tftl iiATvetMttí lllran^ndflgak •köíünfíg-e-
, ÖÜBÍiéajTtgy Utat k UnMÜtjttk af-^áta-:
i h. (A daUrda) iaaiJuo\'ql, mafiilii 6ta ionj mi el«tf«17>i»"nl kSiaWMei*".\'"3*m«a*«lwk7 fQrdiink, inulRJotflly9bikatiu>ii.ca, j6 volnaj hi n paiifA iilfaaaVelilot fdMlLuyMii*. an uvtoi Titiflin. kl» B>i«lyly«lr -ntiVMi-Byo. kOadnaegOnk) atjAn, legkflaei Iftbb o»«iUMrtt;\'lHt*akoil«a tdelo kaiamil jn*. riahlb*. a nu bttiiteM torvtinyBaok roaai>r.il ¦friut, bn^y"* «ok:di| nvlkfil b aaabaii* l.ipi* n fulfngndott ki»miBabojtdr<»k-,a»anta koviisbituasiik, vagy ogyt\'bkmt es itaaLlly remb\'ttnaaiik, bogy lupni no l.-gyon kenyto l>\'ii O.lviiiOljnk mun iudttvdiiyi, minfcin n-t.il Ui*t»ii vdrjuk\'nat. lmgy mil uvok lita t;i-pasctaltuiik, raiBBerintftlagliibb flcrlfja tolvnj-llB fien t:«\'.t\'jloU\'o i»t"l\'», a^ron^u nriiiil-It! jd-ftglio-yrfftiJy alttl kovjtt.\'tik cl.j.ivo-b.in U-hct8li-g mi-BOiUntotvf, a B«k karuuk olijti vovtj li.-end.
h. (Mnoa-iludun egyiU kiiabirt ukns Br ft lor-\'gyvc.-uvul Tdteil vegott ul.\'Coti-:k. Aa uiijtyilk<i»a.ig f\'ka, Kkiutvd az\'olltalt kit. Ul tnonyeit, muly^kbolai ind <k I kovotkoitutui kirin Lihot — nfliu tudntik.
li (S*il.igyi T-rka) Uo.>y?i Bzintaraiil:!-taiiTik ei-b-it rgyik j.;lcacbb no tagja, ki pur ev olott anksaur gyanyorkidiutftt bon• nuukot kt-Jvos jattskaval, k^.lvj* al.ikjavil, — it vl-II ftik\'ntua saortitt Ivnaaan survaiJua-ban clltah- laii\'-\'rol azivca emUkoctli:! vuiSD^k r^dst lialalan.
Fővárosi ós vidéki hírek.
— A-ktraly a királyné köivotldiitil p.lriat atjuk után ii.id.tra fognak é> k-^ni, iuiiet Lb>-düÜóre niiinendök, bnvá szent lsivún iliittfip«-útin a király gyanut;k--k Íb meg f-ignúnak ér-k\'jxrrTrngyan.\'ti keaii Sazíg idötui, király e kirulyno GoJjilurut kiíudttlv-t, körutat tcenj az uraxagoan.
— Egy nagy fontoaaágu tiittísol van í\'ea ¦ lou kulsikuzubjn a migy>r királyi át..lánoa blliilbüu, m-\'Iy3U millié f irintiökuroi-alapalj ¦uolybul egyolora.ló miltiul loesát ki, Lgy r* aavtinyittik ne vasdi inti é i lóku *2M frt. Aa nílei\'-\'l iuuk(iJ>l9t koro kiturju-d a bank-j;gy ea (_Fu dlnl:lluluz\'--tt) Eáloiílovalkiöucaa -taaon kívül — b-jl éa küíi»M.m —tnimU* xon üaldtukro, melyek a kulcaön-, lotóti éa U-laánilljlaal bank, iiotukiílönbon a Ilitcliutéiűt ÜiUik\'jróbü eanuk; koloauaöx alami éa fuld-tijbjrmJulaíiiesi kolvLiiyjkre. a magyar ko-ronj orszag-uban alakult taraulalük ea egy latok reaivenyi-\'ite, aaluglcv>.-leire ea k»l\\énya* irol, cl<>lngus arukra, nyoia torméuyalirc : bi-(elt nyit gitdaaigi iparra, cukur és b^css-gyamkr^ vngy biílalii-.! cnnaorliumukti^k, rtasfcuylárdulatük kölcaönuit, orasagos éa kjaaegi ktilc^unuk\'it, Vagy magannank jol=a-lag rest kulcaonoit (Pariul Anluibe) álv-aai ragy azuk oazkmloatinél kösb.*njár vasúti éa vizOpiteiíeti inüvckdt lótddil vagy Üy aUöbb> B«gi kutyéuyakro oajátkamatutó kötvénya-
-ksi._.bacdiii.lu.p.0Qsqküt_CMÍjLül »*a\'u]»ir.\\ át-vcaz aaükert ponatart utalványukul Akt vagy cbcquea ra ftaot. A bank érteké bon t\'. bő lö-an ea 17-en öontiyey Pál 6 oagynéltésá-gánil falytituUgoa érlaküalat tartatatt, a toidóu a* itbtpiiók torába léptak; gr. Karolyi | QyQrgy, b, Oeccy flijU^öeonyiiy Frfl, gr-if. Andriiaay AláTO^lÖftiVBCíaióT^lgyfl\'aj IVü fórt ilg<idt>>n, b\'uuh* Rudolf, lLirkany Fri^yeB Kőris;uics László, Ullraán Kar«.ly, (Jtengőn Antal, Wodiancr Albert, Atzel Pét«r, gr r/ootolioh Üelft. TuTibba hozzá fognak jarul-ntalapiUsához a „Pr." szarínt: aa oaztrák biiehntóiet raáafol millióval, Rttbscbild egyi milttóval, fatna egy millióval, b. tíubey egy millióval, a darmatadti bUn 1 bank egy millió-1 ral, a-tvarttdmbergi udvari bank egy millió-:
. ral, Worma Londonban fel milltuvnl, Tudoa-99, Königiwarter ét Epatain fal-fel millióval.
=s.(A btuiai virpalgtiban) a lélro már olö-kéazQletekot tcasnek.
=s ilar tubb hatükkel ezelőtt f dmortil n-ar.n eszme bogy egy honvódlotlerta által mely\' aa államot ne lerbulja, ca az önkunt-\'o oda-;, kosait ketldmosabb éa öaitötiiííbb f-irmabnu\' ˇogya igénybe, a48-iki bonvédaog árváinak — u«vegy<9Íaik -éf-esonka Titea«iiiük töab\' érőkre igy: tatemaa o«í»«g bixtositaaaék, ea az irányba lépóeök ia teUtlok kaifoldön ; do nebeien volt agy egybeAllitbaló; mivel a valódi lisztsbaaznot a hiinvedok röaacre kellet volna biztoBÍtatil ét a -vallalalknzo karba ma-^ rad, ha a Borijegyek egy réne ti num adat-. batpAk.
—Ö-FalaAgajiagyJulka adománya, éa a Iol-kresdéí. mely mindenQtt nyilvánult, uj im-palantt-aijrrit e«<ugyn«k; egy cuna-irtium aln--kuh, mely<jáléktfr-ró(á magyar korminy-\'oak btinyujlotta, annak biztosiluaárA 800^ 000 ft.eautÍD* deponál éa kötelezi magát inin--djnntetre a cancBaato ideje alatt évente 150, OOOfrtot befizetni a honvédatapra, akár haaz-.d^,-akár kára legyen as QzletWn.
Mitttán a kii lolteria mMlett még Bzáinl^-; .la" or#z*gban éa a raoataa benyujlutl terw ladoro^iuiikizeririt elSnyíiaebU raiodan ily nama letturiáttál, tahit j tekintve a nőnie* ozélt-, mely n*tíiMAa»n\'elamo«diHatik( csík dliajtanrlehot hngy a kormány fel haaználva
as alkalmai, aíatvo adja mag »\'íéabe.áalaokr, éa no nbtaitaon o-y oly jövadulmi forrdít, molyot jolun Wralmény.ilnknrll fogva as Ak latn m-tgtnrl.oléao nélkül ediamivel pótólnfe npm lobetnaw - . . : t.
KlMUtatás ,
a Petiq-«i«B«r QÓniaQyáBaa, , TávMléiam »Uit a „H.>n" aaerkoBa*őfléffá^
In-a több roiidtruli öBszog küldctvuu a Pdtütí-azobnr péttz iilapjálmz, átokul a poait olaö U-karékpünzlárbá\' kttlön Intiivo, az intuaoti könwuoBkát 5^5 frt L0 krról azóló Üapzoggel igjii" tiaxlclt bni-áttíui Jó k ai Mór nekem e u->p >klmn atiidá.
11 saá l-b U .ly/m a Biíutón J ó k a í1|ób Rki-k-ncí öoníi\'1 almi Coornáról küldött 9 ftati a a anjiruiti eV. fíititiiotta VII. oaztályának 1$ frlnyi gyajteményét; további a f. évi aprll 23_áu koggétett ut-íUó kimaiatáauiuban log. lalt H7Ü7 fl G krt; eiTillg iTaTtiíTain"Tákirék -pénitárihg kezűit toko tOBí üaareaen 9JIÍ1 fl bü krt kamataival űgyütl kösül 1^,000 (tizou-kél nzer) frt.it o. á.
K-:!t 1\'üBtJii, IÖü7. jun. 17-éa ^régi poata-lÜCAa 2. atám K
lú\'míny i E J o b. k. a Pütiili-siiiburagy biínttaáginak iöeigli\'UCH elAöke.
/\\ (GvúBBJ \'Irtiitúa.) Pt-űaek Antal maga éfl gvormdkei: llitg\'\', K\'trulin, forjtíaatl öárn* jK\'k J.\'izfltifnó. (jrynU éa Ida ; valamint vu-]ir Sitrtipúk Jözb f éa unukáí tíizella üb Irma luwélirn is BX<>nioru aeivvel julenti are-rtít.-lt ii.-jénuk, illetülug tíilea anyjuknak, n.i|iáuak é-t imgyaiiyjukimk pi\'Ca"k Antalnú szitljtoti lt-iiifldor \'ÍVrózinik folyó évi jun. ho lH-án a végízontségek f.-lvéii-\'ltí után élőiének ö.i-ik evcbuii, rövid betegség ulán történi gyáíi.\'i ki multát.
A l)..Í.I..g-iltnak hűlt telemé nmlt-hó 20. délutiii U órakor l\'-\'g Dudán a várban as uri\'iituzoi \'úb )k iiiiuiii báznál beaaantdltet* ni.L-i onnan V\'tíflzpcjJ.uiiO, i+ családi sírboltba örök nyiig\'tLinira átvitt-tni.
Aa ongcaztelö azont mis * áldnzntok a budavári lu.igyhiub\'ui f.tlyó hó \'?2-én déMötti 9 érikor, V-ía/.prémbjn p löig jaluia hó l-én dólcliitli 1U ö.-nkor n Hí>!nt t\\>rencEÍok pgyliásábAii f\'gmk a Miiidjnliatúntik berau-taitatni.
DiiJ ivar, ISiiT. évi jiniina 18 án. Al.l a poraira !
= (\\ raanadi pHspök) 100)0 frt.it ktlldatl az akadúuiiitnak a k"rnn..záBÍ (innep.ly emlékére. Valódi m igyar főpaphoz inalni tett.
= F i u m o k?dv--a alk ilnal vutt nrnitpján b.iaariit! érzolmoinok kitüntotéan Altul « nagy effyháai üiuiüpit emeli i. A foMiazi tett. bás »• kon intgy ir xáazlóit iob^tab, as ifjúság magyar öisirulialian karil.ilíH julűlit m"4 , 6 fi fuhé/bs öltözött lánykák magyar trictíUroaa-lagot liordiiztak.
= A vallás a küioktatáai miníator n fohár-Diegyebúli Vfl^ncze köiBÓgtwu lakó vult nép-Inniló Németh J.thö\'rtUT\'Svcs viUgtalnn-agg* -natyitinak, ta kinttítbo vévo a tanítói pályán azáui\'¦ B cv.:k sojAh azurzatt érdemeit, h-vjloll knr..t éa ragyontalonaágát, ftzanual bO forintot, bi mtul pedig 1807. óvijullua 1 tol kesd ve ávnogynd inkint 30 frtnt rondklvQli aa-gélykép^D ktvót-jlüooQ &< tanulmányt alapból, ongtfdélyczott.
= (Egy prnviajrinn hagyatéka.) Gyön-gvbs yároa provifl.iriua liatóa iga mind a „P. Hírlapnak" irják — Uószpénzbon 1 frt 38 krt bagyott as aj hatóaágru, uznatn annál több;* aztán b-íliaitliailan activ követőietek-ben^ éaadóitaá^bin A tanári karnak p. o. 5000 frtitil mtradt adóst. — Talán azt akarlt. jegyzi mag a BHonu, hogy valamennyi tanár megazökjék b nztán maguktól nevelkedj o-n;k n birodalom gyöngyösi gyermekei jó( caomloa alattvalókká?
= A mtgynr óa erdélyi kerPBkedilmt .kamarák Poalen üaBzegyalt.képvieoloi a fiúmat karoakodelmt kamarához Üdvözlő tár Iratot intéztek/mire a Bamoi kamara a legaziveab ,vÍBÍónz\'.ÍRaal fuLlt, áltatva a k&cös hasat éa saabidaágut. . 1
Bécsi éiLJcülföldi hírek.
— (Vogyea házat 9 Ag.) Triestból Írják, hogy utt a napúkban több regyea háaaaaág történt, Ab pedig aa olasz polgárt jogot elnyert trirteatt izraeiták és katholíknaok közt (fllibfl. korulnelt_A.gyfizolmak?; E tárgyban npomaz^Mil. Wöohonblatt11 igón érdekéa adatukat közöl, íjaerinte a kflniggratzi csata-a mi az abban\'réfiztvett caapitok számát illeti, az ujk.ií minden caatAját folalmulja, Mig Lipcsénél \'• 310,O;>0 szórotaégns Ab 140,000 fmnexla volt. tohát Osszoson 380,000 ombur, — Witgrámnál 200,000 franazla óa 140,000 osztrák, ÖsszoBcn 8-40,ijOO; — 3ol. ferinóriál Í40f,000 osztrák éa 150,000 eföret-aágia, Öaszeaun 290,00:) nmber. Dorodinonil tllf^OQO fratiQiia-éa-120,000 oroiz, Oaizeieb 250,000 embor. — Dillo Aljiaiicenál 40.000 \'.porosa, 60,000-izBvotBége\'a ós 75,000 francia egóazban 180,000 ember. — Königgratanél
tebAt: e csatában üíB*eaen4^,000 eiábW votS réast. — AaAgyuk asáma legnagyobb vu\\b Lipo»An«^B^>7t. 1. a BBBvetoégeeek rósaá-" 0,™paBJoziáknAl 700. — Ualfgrftu-\'0 WSk működött, a p^rgsaok róssá* trák réaaérOl 800. — tSelferl-kiftt 1800 ágya, 800 oaatrAk éa — LtgtObb eraber Teesefit el ^halottakban sobesQltdkben) Lipcsénél, 4, í 1Ü0.00U ember, mindenik rékaröl 500,000 tmber. Azután kővotkoaik a borodinóí, bo! elvuszetl öaszoBon 00,000 ember. Bnlla-Ali-anounál a* poroszok ülvutatattuk 7000, & aaA-rutielgespk 20,000, a fr.mosiAk 19,000 Oaasa-50,üOQ ör©béi"t-íA|k&rt;gáritai oaata vessisa-ségre uézvo legkbzoleub ált a sulfuriuéihoa : ez utúbbibanAz oaatrikok veesjejlok I30ÍX), a Bzövutaégűaek 15,000 erubort — Köoig-grátBuál\'á\' J&oVo^sblsvfO.ÚOŰ^ oa osstrákok 2t>, 0<JO orabori veastottttk aa flaaaea" reasloseóg\' ttihál ií0,000 ambur. — Végre rai q foglyok számát Uletí, Jogköselebb aaU^^^iiggr&tat csata a lipoBBÍkez: mtad-ínikbei? 20,0lX) @m-» ber esett f"gaágb-\\, itt a frauesiák, amott aa osztrákok k >sÖl. Á^yu raákmányóttaiőtt 1C»-
— (Lincben) «a idü sxennl 6 alláboraagy, 10 vezérőrnagy^ 24 Biredee, UJaJezrsdee, 41 őrnagy, 73Í gyalpg izpxadoa,* .ÍV iMrM esás*-doa, 13Tóh-idDagy éa T hadiííg\'fv*ízesen 19á-an élvc-zuek nyugdíjig egyóbklul 553-al még mindig kovuaubfi, mínt Urácabaii, hol 751 nyugalmazott katatia lakik. <v
— (Magyar hassáruk koranáadaí SsnepA-lyc.) Monftaterzyíka, L1, tliostában, biapnyára nem volt még olyan Unnépolyriek f&BUja. mint jan. 8-án, midőn oit a 13. a&. bassár-c&rnd vitézei a koronázás oapjáff BatLBpeUék. Az üíinepóTy d. u. \'Ű\'ifalcofkezilotTtfti, « Óda-való talnai aeoéasok, kik a Eoagyáriiéat mái meglebetüaen betanulták rifé«\'kasÁD^S&itói, a IWkóozy indulóról üyÍtplták.j^aBg4.A jéoa-kun viláiok nagy m«JgtHtottsággal kálíg iS • ták végig aü induló , s ozutáa uoxzrt kőitek ; 9 arakor 0 kin tánctér gazdagul! fel r >U gjertyáEva, 0 az egy ól magas magyar ko-rona, zöld koszorúval fuldUiitvo, !k2rt folöl kivilágított, két nnny co illáig tl e a na inna ti zászlóikat karülvér;. ÜJrögtQz Bom hiány-t \'tl, a mi igen umettd a korou.i fényét, mely elutt as egész logányeóg táncsolt; éltatték a Kirjlyt, a b*uaü tlcut, kérték az lotonfi, bogy a képvisnlök kérnék hasijába fairaJSl a sok ssi\'géuy üat, kiknek évek ól* keU^tnyA-rogut axokbATt a az-gény id^on óroQáguk-uan, Figyolniut érdemel, hogy -bj Wetoóry kapitány, ki a& cgéai kéasQÍQd^srlil poro tudott semmit, midőn este as űogedétVS tüle kérték sslreaon megadta azt, BÖl mó^ B hnr-dó aörcal is aegitatt ahá&iArok\'jéket^rét fn-knzníf kik Usonyárit 0 bordó-tokaji .arurt ia megérdultek volua. — A dáríd^- re^jli fél 8-Íg tartolt. "7*
Fo mUga Özvegy Q.jfta^tjgli^ Jigpttton horozegnö.Suz.ületeit Zía^ Áttna.^rtSfná. nemkÜTiirubö\'ii\'iirt,\' m.\'.p^ecalclii Aet-tíiti\'r heroíe^, mindeneit figyelmusSat-nelc, hogy miután esolgiilaijiikban voh titkitr, Bocliermair ADtftl, Nyitra megyében lávií Siüleaiíni urudáltoDkbjl mogizttkött, éanem Cíak |atpmpfl -ndád-s^ukal hagyott maga.utá\\n( wlirtttbb, a herczegi csaláMut illaUi irom^n^t h eltulujdünltott, ne vasat t BucUraáir An-tal, ha netiit valakit a. It^roiagí/tfa^Iád navére irt kötelezvóhialskel,* v^Uokfeal, vngy szeraStlésekkel magkííndlnk^Tagy* asokat eladiínra boc.tajtaif^\', tála ^ elfogadni, vagy [Utal venni, ^éat^.^á^qű-ge mellett úvakodji^ W^a\'jiertisQ^i OiftUd BaoUnvtir Antaltól eredet^,vagf erodlieto küieleíeuógekei Ifi\'tteöj;Jógád, éa mint ^rványe\'ieket el neoi\' uö^er.
N.-Kaniz«a, janiiűVÍCrin ISSt?. A f. ra. Uorozogio^aUd^mégljisáadbdl.
TÁRNOK AÍ^íJoS, , arofL
K. tapoony. Jdvffre Íb, hjrjak., rl, \'.\' .\'r? 1 Voljrji,:LoffolQnk elment, *-etikao^ea«^l^sa sokára megkosejftk, a S«h[ltor^iagyE^\'7^M^«el drágább, do jóval SBobb kladia^ - \' v"í7> .
fiáaerlu. SarjQk holWtot TelW.sateiC;\'\'-\'
C«5»s. Fájialjnk\'.sil la, aeay Jatfaato>t5li4 \'\'aváanat hibázza Wák ol a BAjláL , áa mJliM,, M,.*4*l«<Lai.-JaBosozás oyomójü zzeaiá(yr,aitaán fcaW-t^aiSSi.
Hadar, Lágyan Öfl 1*4^*,,*jfcrfts U Jó-aEsrook. ,.
¦ . ...... lü in )„!»[
Ündro ós Béla.
Ml had riT&lg alj TÍsihoiiía it (já>í*»*j*» aneallbtnr , Ml {sg ohajtna óh hoiíiu \' i ;t I Uralgni napodonr
,,-. " Bee* Henrik u, ki dúlva fut ] Utként TÍh»r rtid.
Cd g5ge megboicii »a 1**n \' Tauajft Boa cmuui.
\' A Kársai tds mit iDulobug ;
hob Béla ott larein. Oarvgobol Kund magyar bn»ár Jfia* iöq a óimén;u,
Sáig enjaül ((TJ a na$j * ion ily
JÉndráaek kis fia, Hamu ¦ - \'_~ :Kor3násott»q Ali.
9 ¦ * Efl aasssiny Bélára mily ;*J ¦ * 1: i M Flh^Wf *alt Uto,
Mlj Tejro Endre a Bíla köat A tafTrer dOuU\'u.
Így Lndr« Tárkonyban mldöa Derült kadv^el mulat;
Aa ad»ar kivel alütt Tor fQl üy üli d kai ;
DÍ1 BdtaroGeiok, hűs flik!
A hun Mskljel EStül lia liela koronát
mbtbo érinteni í
itinrcsoljátok bancakía eU,
jla irgalaaiUual ^ávaii&ufsáiok .röjtfln El - * \' Ks\' íloV árajibál-1\'
~M " ^ a király kírtírn mist
, \' Ralink mcffárkaiik,
1 ,. ElStta & Ütök rodÓ
Bincj »e»s, ral taj so kallik m, / Hal láűdns (uto vár;
Báliak előtt a dl sátoréra Aj onnsJ nyüva Ül.
SSrOlt* rajtve ixárataJUm
Berancaek gy likai, A Ugkkcbb n. arányi étért * Mind kioa T*rt i
BaUpvv Bila bátorán
Miiil íkea caedrasá^, T okin te tiro a királyt
Hagy féltlara faija Li.
JfreSÉésfe fölüt, mtrfiuva n
^tjbSbb exant arekljejt ^vaUflIBB — asolai me 5 a király — Taíaaku teUtií BaarinL*
- e Cambra Baia kardba\' nynl, Éa Esdra aápadoa. tíari Bit aalváben íorrala, Qo^QlsaMát borala Hon.
MaaÜ onlvif» buaira miil,
Booirajn TÍgtalen. állat Endrének olya al
TUaÁBflk mentiben.
& ttüíeaiBWoa Bálit Imi aj
pfirályljíi felkenik, 4 Sodrat TiOanj- falai knal
Syaastitjolaa fedik,
szehéhti la 108.
A ataligarü „lílaatirto Walta utáo kösli (Folytatia.)
¦ „Helyasaöts tmmár vioasa magánkat e halotti Eiaairiba," fotytatá Dupio. „Meg fog ön
\' Bffl-ffijB%esü!c utáa kellé kutatoqnk, meljekot q gyittoaía \'fiitáshós fölhaaanilbatott, B te-kfntóiUen tétiy,,*; Kegy • gyUko»fc os ifjabb bOlg^\'»obaj iban voitmk akkor, midőn a saora ¦lédok u Bjlól belfirék, d igj tt gyilkolok-Mk «ud Bsobából kellé fa*Mi»kflt intéaniök. Falak; tatok esairg&liiuiiaii racgvísB^ltattak, a igj bisunyoa, hagy nem Tfllamel/ titkos
íÚtAa tnenukOltek. Num líféií ¦ hajlandő,- a hátÓPdgok vliBgál^ilAaaibBu- megnyugodni, Wagani is lagiioiiluíitbli VÍEBgátuiar lc««rrt , de a tükoa-ajtót ?11 Bűin inlaUnio. A húló-"oha aJl»J" ílPfJOlrÜl ol v.,lt Z1i,-vs a kulcn it
UkaiUniaUlttlüll. a bmüio\'.k, li.tb.ir alul J t.i\',1 , korlilb-lal két Uh ¦zeiv\'auliücli, dti iuini u\\y kuak
-b\'y gye rmok Bom férhut át ntjuik. ^liuMu tubát üxea títulcoti, rí menultrÚB ibijc-b leh-j telleiisogo fukaiik MLtOntc , i»« itbl-tk^kra\' vat.yUi,k ulaBltva, Aa ulüreaa al.l.ikuin út BcuUi atim mciieküllitiltitt, uioit mli-l^t m ablakba Up, ttZ ulciún luvó uintidrt.nit.-g .iltul fulfcduzLülik, a gyilkltmolciiak lubát «aua-• L\'gkep küilu » haluM bzoim li.ttuloú ubla-k^ici ni, (iiuljb\'ín iik ii\'jubb b-íl^y liull-ij.i t-t
ÍAllllt.,11, HlCluíklillli. Kícii (Siui/.uuik k.-t liu-
tuluó ubliikil a rüudürliiviiLilnokuk últul aár-ˇ a lulilLitott, b kúiölujb MU-gviiag^laa aimuk tuclmniB^ra v«i,.-t(jit, lutgy u ket i*ui«k tniutí-egyilíénuk ftlaú kürctü\'iu. egy lyuk jujtlurvj^ moly_n At egy tíiús, .f;,:B2.-n f.jaig a Íyu!ib.«i tllii Bzüg nz uol.xket n p.irkAtiyz;itIjl üds/.eku-Lii. A IllllÚBÁ\'\', unulitti t.íi lati.i, t;]jL\'acD iu1\'^-gyöiü[lult, U^y u .iijii^1;.i1«í Liieu m.jii cli hJriéiihcteLt <i) g, B i^y [• 1 u» I u-os nck Lil .1 a Siugukut kili:i\'.iii s iii ablakut kinyitni.
BMiutun a% -nb m b.t.,tiyi,h vutum, !i ^y B gyilUusuk ctiak uí-ii abUkuk egyiken at mo-noklllkcttok, « li..gy m-n ablak,-Knuk, mivj a tény után ic.trvn találtattuk, kivülr-oi tár liutóknak ifl i;l;1i leu-auk, kozclrbbröl a p -n-tuanbbati tut;^vizi»g.ilá;a nzokai; cazrcT^He-nül ni egyiknek HZL-gdl kibazáia, de mint eloro tuditm, nz nblak cll-jtitállt nyoinds > n.ik- így teliat valamely titk\'ia rugónak k-jll Valabol alkulmitutliijk lunni. Ujjúimmal a kerutau vegi^ nien von , im*gt il.ilaia vt-gre rugót, B niiutan órióm, b\'igy az ablak in ¦»! musog, a foltünéa kíkctüSéaa miatt abban bitgyám az ablak k.nyilasát, a a azeget lainiil bolyéro dug;un, Hogy a gyitkua, tin miudjai t asuk ablakul kírűlrüí bcuiuUtialta, ia mugia képtelen vult, a szeget is kivutrul bciiü^iii, ea Tilágus vulí, szükuégkiip tubiit a rnáijdik. ablakon át kollo inoüűkülniö, s igy, bn a tit-kaa rugók mindkét ubUkon egyformák v«l-Sak, külómbségnek kell; létezni vagy a Beégek, vagy azuk elUulyezüaü kóat. b v.ilóbui a második ablukuo ugyauazun rugót taUlaru, mini as elaöo e rugó op ugy, mint az clso auláké, eng\'.\'dűtt nyuujaauinnak, a flz -g ífl lat azólag ép oly mélyen v^lt a fában oiint az első Ablakon, i kívülről azt mutatá, mintha, mint a másik, az ablakot elzárná. Azonban , midőn pontosabb vizsgálattal köaatn it a az-ig faja ula bclyiém, n fL-j a szeg egy kis darab-j&ral minden eílentálas nélkül kijött. A h»íi-ainbb fejnélkaü darab vtaazaoiuradt a fu;-I lyukban, mulyben Valamikor letörült a másik rúasröl; a törésnek réginek kullü lenni, miután a ssagvégaken erus rozsda vult. A aficg Fejét immár viaazadugám hölyóro, m-rg-érinléin a ragut, b az ablak kinyílt, anélkül, bogy a szeg csak megmozdult vulna. Ecre az -ablokot ismét bdoaukáis^ a- oaeggyüiíkll«ra, hogy csakugyan azt mutatja, mintha urdsun be vulna szögelve. Eddig t;liát a talány meg vult föjtve, a gyilkusuk ezen ablakán át m:-DflkŰllok. Áliutan rnjta kiléptük, a keret vagy sajtit aulya által ziródolt ba v így becaapatirtt a a titkuB rugó által tartatott lulyén nom po-dig a azeg által, mint ezt a hatóság g-md >lá. Most már csak azi Vult a kérdés, mini j ulot-tak a Idtteeek ily mag.isaágból a földre, ?8 a ezon pont fűlött már a baz hátulsó részinek megtekintése után adtam mngamnak f^-lelatot. Üa bizonyára éazrevetfe, bogy körülbelül öt lábnyira az illető ablaktót egy villámhárító butódik 1b a falon, a a mi hibetet-lenook lálszék ia, hogy valaki 0 TillAraliári-tóról Órbotta vulna el az ablakot, mégis talá lék easközöket, ennek lehetőségét kimagyarázni. A negyedik emelet ablaktáblái nz Amo-rito&ban baJBoáltak módjára kó&xitvélc, mindkét itt csak a legrégibb házakon, de Lynn-és Bordeauxb^n gyakr-n láthatni. Ajtó módjára nyittatnak föl, a alsó részök moxgntliat-lemazekbal áll, ugy, hogy ember egy\'k kezével kényelmeadn benyúlhat, s megtarthatja; magát rajtok. Hárum lábnyi széljsok, b nyitva álltak, midőn láttak, az az, durék-ezUgbea a fallal, a talán e körülmények 1i-
lajdoiiitandó, hogy a batíiig nara veri iaz-ra aztílr-BBcgökat, vngy l«gilább-hog>y futás-husi föltiffBzualbatas.ig^ícot uam^vinrő-figy.\'--ltirnbe. Elnttem\'áz-inb.tn vtlig ia _Vj)lt, bn^y " Makh.ir. 1 >ukósuj,ibb fekvő ;ibl*k~ y.ra k\'iztliinnu ni<i{{ u vili.milmritui, b\'t a falli ia hajlatnak, • itmn iiik-.l ,i iiu-n tilnugitn \'ilötr, niiai\'jrm* toh\'» nuiit Hí.kinii:, kw-anaugi* Ugyaasó^ millall. ai ., . ...E a tiblt BOgiUugiWul clurilb Hifiik,
¦Ialini \'igy.tti, li. iamlur tón fölku d ) a.\'.u laiBitlc
.g v.,11 ;
ikiláin \\U (e\\h°. D.t •gy a gyíl ;
D ¦ ez h.ttt.aa
l.-lldi.
luugU*:
k«r«í\'
s, mtu-I.LkiáMái bitit! n Ii;b<*iaiTg-\'a-m nini az nbí >k.>t ia •¦km-\'1." lt Uouiiyebli,* f-| ,U buri-iiiltiivum, bogy BioluUlau f.x aillkseg-a — ne feledj a it ijii, mart a; agyik rcsi-: nz >n r-n, dsztr-\'"M.\'y »Jl\'l e titkol !nwg|[«íj>tíiii —_esíi.l ij a d..l i„\' ig -n könnyen ki^rli -tiinek i.t-•¦\'o:t.;ai. A fülkiiaiónnk ciak az ablakit k.:ll ¦ tn \'grng.tdíiM, lab.i; i\'aí egy ly Itóst m a Iá l m.ik L-iiditést adai, sün -mcíik \'d.ikn, bin-irn be az nblaUb i is t\'m-t • ál, lia .jí „kk.ir nyitva v.dl. Ón -izir..gj-i •i.h. , lngy clili^z rendkívüli iigy^u-e v -li bzq taég, a én ext nomca -k m^g-¦l-\'m, li;iu;m azt_ álLt<j:ü, h^igy ez ü^y ¦b-mijun-m t e r ni ó a s e t fölölti v,,lt. üzea líjíüLneiiy az isinél, tnrily, rai^ a g n-iiézk\'-B liypotheaiacil h.iloiura don-ai enyém i.ek m^gjil api tanát sukkal iiiyíli. Üigcdjij in -g, bu^y itt a gyil-italian Ü|;y»s6égé:ick s a aEokatlan f» ;* aij.-ittiagta tálaik.-a-iaára figyelned a k .v:lkeztcö3 tó bdid-j, miként I juttat-.ti f.tnt.tlg.ilasiMn oly ered\'üéiiy\'éhea, I m.dyuck migálláaat UUn már ajovu urában mcgvÍEB^álni vagyunk LiVa!Va.
„ L\'orjQuk mo\'t még cgyazor vieaz^ a ez<>-bánn Imi a gyÜkosnag történt. A siokrény tiokj..Í, inin.t a ta lik mondjak, réazb-Mi roey-f-iaílvamartalmul:lól,lial)ar néhány érlekea tar^y b-jimok viaaiaiiagyatott. A i>>n xárku-Viilk.ijtuiáa, li\'igy a gyilkosok olt loptak, pua^ta fiíhevea, mely aemmi áltil oinca bebi-Zonyttvn, S in ár rgyedöl az álul ia eléggé ni?.; v in uzáfulva, im^y az egész pénzöüsz.\'g ni\'ilyiít a m>tggyilkult nd üaak ugyan-íz nap a bankárt.)! f-jlvett, egéazon érinieileiiül a pilbiT licviirt. De ha caurint nom azibad folt-Jiinőnk, liogy a gyilkos áldozatát megrabold aaon filtev-js amcs megeng-idv; n ikluk, bug>- tiBeltík\'idelénél rabláfl volt asándnka.
^Foglaljak im n tr egybs aiun pmtokat , mel yoltre úunek űgyulmét irányozni töre-k-idttí a, — a szuk itU\'i Inngot, anzokttlaa Űgy^Biégöt, s a szokatlan hiányt indokban ily fölötte bariaaztú oaalekudetra — s vegyük szeniQgyra ee Oiubonnészárláat rettenJtes riiszUuibon. E^\'y Ijány, mintán ugy gyilkaa üklöi állat megfojtatott,, flgy kémúnyba y>n fölazorítva, s Így talüutik me^, fjjj-il l-sfile -függva, Es nem atűkáaoa, dtüiánaágijd g/JL ko*aagi cs dekol-it — nem azon ku^öttié^es mód ez, m^lyin a gyilkua aldaiiiáafvk Iidt etemét p-lrojtuni azűkla. Valami oly rmdkl-vali fskazik nzesíraóbon, egy bullát kő-raénybi) szuritani, br>gy nom egyeztethetjük míg kö/.onBttg.is umburiik űselokö 1 iteivul, ba mindjárt a Iegist-jateljnabb kéz követi ís" a! a tényt, (j md ilja mig Ön azonki vül, mily rémítő erfj k dle abbia, egy taatet egy lya\'í-ba ngy f o 1 f e l ó BZiritttni, bngy tö >b embjr egyjait-jit eröiní;;fd32Ítóaér\'T volt szükaóg, annak onnan való kiszabadítására lefelé, d lássa ön, egy óríáai arnkifjj tésaak mily máa tan7J*ágií fíksraauk mó^ elültünk."
Bírálom neiiiinanst utiti folytitA : „SQrű, igen sűrű omb-?ri hajcsomigak tiHltittak a kályha mellett, a mid.\'ío mogTizsgáltuk azokat, azt talahuk, bugy tóVdstöl v-annak kiszakítva. Öa tudja, rntly erőbe kerül, caak boai vagy harmincz szál hajat egyszerre kitépni — mily barcaleai érdre voluz esterlnl szükség, azok ereitJl a fajbÜrt magfosztani. A gyilkos Qjm elégiditt mog azzal, az örégibb hölgynak gégéjét átmstizani, nem, 3 a fejt végkép ulválasztá a nyaktól, s mégis az eszköz, mo\'yet erre hiaznilt, oa tk egy borot-Tfl ToUl Mindezek illa ti dtlbo^k és vadaig-
nak .jalöl, m ilye.ker w líra \'.nálkfll Lagynt« * testén alt t4but^ia43<3«al r-ilt jzóliii. D;i;Dit Uaa.i naeltój eii.i-i ur a*t: üll (jak, h-i^y w\\ t >iijift qía-aií i\\t A, ei\\ nköxtaiiíil ur«kit:ik aimylbiM ígasUaTTakSplI^Í hejh eazköí q íru volt roái, m ku.nény kuvdzet<i, mityr* á ; a.tax myt ledob.inIuUu"ni\'\'B?nt ii nosaji mag* ia megaigailKatU Vofasijj nak, lu a b itarl abbvk o-iu h<Dft»a>:\\ Ujiciube. Ili tn ir mnat «etvdálaiiw^i segre, az emb irfölStti erflre: trs állati B*gra, mDlyek a injnden indok nélkülrÍ vclotl lényben k.fcjlell.jk, viifEApjUlUitt a ha mmdenukbez 04^g a gyílkonnftk-t^ iHiuirellen hangját, nyelvét WataljÖfE^t|ily \'uügtCy.UJ1íy.*A kell,. búgj rc^k_«r«Sast>aV "
magAt V"* \',1"; \'"
^Az illct^n^k valamely OrjöngS} I
; tTottnak kellő lannTeT" füfetéin Ir.
i B\'"irjöngöü»kF ki tebolydájából kitxaJ
I a düfióttuk legmagaab tukán kÖvotS el 1
\' zisttó lényt.J
„Az eBíine nem épen roBs," felelő hidegen U ipi> , „ile üd clfolejtí, hogy aa ürjrjflgsfek hangja míg Ingvad-ib\'í daüébcn is nem öljön, b -i;v nv Ivót nőni lehetne éricaí, metyetaiA-szél. Dff én sgy klsaé raég közelebb j-íé k onbot; nuisa ra ;g e hajcíomagott raelyp^an öregebb hölgy görcsösen összeszorított ujjai-ban találtam. Nézxj meg jól, s mosdja o|eg linkem, mit tart róla." " :r g
„uujík," mondám i\'b, mintán a b*jcBB©a-g"t jól azeuiügyre vcltum, ncz ucm amberask
"j\'-z. . -F
QkiLt én nem ia állitűltam," volt feTíl^e, „ le mleiikt e p -ntot illetői <g tovább mannélik kirné.n, o rajz\'itt, melyet itt papírra\' tétlen, kflBT ügy^l^irrlto vcrrim—Üft-atánaáBa, mit, ami ax orvos bizunyságtételében\'n az ifjabb hölgy bíirénnö bomilyce foltjai ujj körmök mely bevágásai van jelfizTe-" E Ezavakkal kdt^t*-e4^tiTr-a--raJBa6i-i-i ián, a mennyire em [ékezhetem, hü atán§á-ta volt a boraisztó eredetinuk. |
„Oii tiíztán lilhalja itt," folytatA-^pIn, pis«n vaaraaroknnk nyomait, inelylyel -osen ujjak !\\ BzorcncsétliMi hölgynek nyakát á^o-gak. Ugy látszik, mintha itt csavaráséra" eré f.jtetett volna ki, mely nem engedett elujlb, míg a halál ba TJlilü líltl. Rlaértsu tehátiíoig, s fdktCBae kezének minden ujját épsn\' oda, bol a rajz a gyilkoséit ábrásutja." . j
Megkísértem, do a*m sikerült. ;t fi „Talán nem a jó módon kiaórtjük meg"1 monda barátom ; „a rajz sík aizUilcm Fekadk, az emberi nyak padig gömbölyű. D-a ilt ?10 egy darab fa, melynek kerQl.*íeaa ifji.bötky-j nyakáénak körülbolul megfftlel. Cbbv#jb immár akkor Hl a rajzot, s kiaértafl meg még , egyezer. j t
I ilugtorén a mit kívánt sasi találám^hwy | kexom igy még kevflsbbé elégségéé o rajtot _be/űdn_l^ mint előbb. • \' ^J-^ |
„Üíz nem voTTa mb o"r n e k keae.TJapm,"-mondám végre, „moly o tényt elkövette. „Olvasaa el Ön ezen sikkaszt," woüdá 8, I cííy könyvet nyújtva kezembet, Beien hel
Cdvfer-töl. \' \' "
1 E?J álliJános és anatomicua letráaa Tolt a t nigy"ÖMng,-Oatangnak, m-ily a keleti ! Areh\'pclagns szigeieín találtatik. EjtensvBat-] nak úriáa termoté, csodálatos ereje ét\' Űgfes-| sJgi vnlft^ga és ntárnáií kópejBÓgo mtai ki elölt ísin.JTiiteo. Csak most tekinké^ át azoa tény a barzaaztóaigát, mely a bá< gok elütt még mindig a titok fátyoULk:Vta§4á*
DUégÍs még aok marad fönn, a mi e&aj rázitr.t szorulna, s Ganék föltevését dönthetné, mint példáal a két faang, méíyek a fölső omaletbm tisztin \'hallhatók s«li midőn az ajtó betöretett, a nelyak..*g; francsiáó volt."
HáaT-EAHlZQA, jttB. 30-án. Aa előttünk Alii bS BénáSá\': bfiveUtaatátien atot istodoahb M meg gaboÁ-val bité, alSUtéa tol adat, máaráaat a fo|ryaasté la, rrmh n lah/ito U^asQkjesaaabb riaat saoral. ba,,.6, nutdaainUstt;¦ Iwp- raklárjsJah; Broafldéabon jaUak, oa árok Baág ta csak kávésat aaahkanUtk.
ÉMokua B«gT <n évi alapja oalat, melyet mond-batii bogy átedán anáp aaiaDadirü, ártéko kfllDaBaen -a tfaf*f MtrtrtüyrxEmnfc.\'i<> frt,\'B/o- vtasoineot, okát a pássvifiaanrokbaa kima«odo, és aa ololaé Loodo-R^AabtiooakL joely Earopit AuttraUsi koadp ayap-][SvaL e^irUtesV fiatota gyapja asonban mindi; k«roa-\'-eatUL, aa o^aa«f^ batárSirldehl gyapjú 05 ín. víioiík.
Jatoalagt- Arak alaé-aaaatrlat márBaint. a helyboTi
%w&bmli r-Boi* fii—Hiba s rvt <ío
— Etán M—70
kr. A ft—10 fontad A (Vt _ Kuhorico 0«—8B
na S.ÍO. Árpa i«rfótítbo* valá, 70—73 foatoa 3 ft-a 60 kr. Zab la— KI fontOB 1 frt. 00 kr — |
PahAaka elaS-rendü S Irt — kr. — Puasnly febír 5 it —.tarka 4 frt 25 kr. OnbA elafl rTndüTrrT26 kr. jaáJaaJa, 8*Ilvap4Ünka 30 foka 22—56 frt hurdii-va) íg/iilt. r>lrkBl/pal.nka20 f.ik 12—17 frt bunb\'val együtt. 13—ía\'/i fr\'- Uurkü -2A frt. N/eráb3rök : tíanyba Ealol) ökitr- da toliin-\' 44 frt, 4a bma-bürök 4B frt. másaink óni.
Bomk. febér ía viírl.a (schillar) 1802- At 18115-kl — vldiíliUnkbcll - tinui* 8 fit -12 írL — Villányié*
BiOffa-árdl fo«.ta Ibúö. la--ft. tij lijul bvr va.\'is
(Bcbillor) ea fubír 7 frt-0 frl — kr. Ualatttu.iiall^ki borok lSOa-áa lHöi-lki fnb«r »2--ak-nkéat.
Vlaaa Il4frt — kr. hi» 44—45 frt. KöJinaiir* -ffjapJoArallO—1SÖ frt. fahir rongy ara 7 frt 25—7 f\'l T5 far, fekete < írt
A.-k«iiiií<al piarli árak július 1.
Borsn (tci^je :G kr. Lencaa itjníjo B-lfi kr B*b ItetA|= Tkr. Kfiles itc 7 kr- Uargonya-«iir3jo — kr—1 ft il kr-Marhahús fontja IC kr. Jnhhns fontja 10 kr. Sort-a-bna fomja -í4 Kr. S^űutitia m&aaAja 4Ü frt — kr. Zsír fontja 44 kr. LAnijtUit tniii,VJ* 14 frl -- kr. Zum-\\f,<nr,it-mk*skr* 13—frt kr. Ka nyeri la l fuuiji 3 fcr. Knkuricj.ilia-rt fontja 6.— kr. Árpad i*a fontja 30 kr. Külosk.\\»o fontja 10 kr. ItUak^u t\'oittja .\'20 kr. f^.Uj foutja *U kr. lt;i|ieiooUj fontja 30 ~Kr. Liómajilaj f.íUij^ iOki. Üj bor itcíiSJH 12 ur. — Ó bor it--*Jj-> 1Ű kr. IVitl i>ir ilciiije 14 kr Kani tiai B:ir ltc»ojf 10-kr. - Qtboiui-páUnka itujüj.i !(1 Mr, Törkalj-piiliak* ít=«lJe 40 kr r>íilvn«pilinfca itcaéjn sö kr. n/-tj fa^S/í juáaaija 30 frt. — kr üntayíiíFgyú-Ryeri/a (jnlja 32 kr. Mártott- fontja- -35. kr. Szappan fautja \'1 \\ kr. Só foQtja 10 kr. Kemínyfa Óla ti frt — kr. Fjbif*
5 b 5 l\'rt — kr. Sjvrafa Olo-t-frt\' rőjí 35 kr. Stiri» maaaija 1 frt — kr. Saaiau.
cbj.t foat|» A0 kr. Len fjntja 50 kr.
Aakalti-m*>. 6f kl
^1
5"/„ mot-il!qú(!» —60; 5"/. MmK-M 70.501 maja dMiilml. kíl^íft//" bmkróíívónyok 7.?3 ; hítelíj32i_eli-. vóuy»L:^85.—; IMti* l3>.»0,-;.^»i»»4 _ 12J-.1 ariny daralijiÍ! r« Jjlox
FoIoÍSj .•erke.»ísí"\'W*jÍll>líW^^lr
A\'lift. P-nanaaVr aiaannynak XT. .AÍ-*Vi.«íl« •»••Urio.lv E"» f « B.
SíM:W?iln/\'<» a™\'* 8,l"71l
W»»iK3JS&a«lMii-«ii, ¦i* «*••• M <•»•••»»»•«»•
* kaaWnr rrad-lk. ..ír- Bl..aV A*"V
E=S«lr*«»\'**,,\'ä**"1 •íj\'11" 1 tag?» ijed teteass megtakaritast eszközöltet
\'ffT*^FÍf" wrH— tatitart*«, **laan!.t r "
fla 61 ___^_______
rgptien nj monorb.a » er-keaat tt, »njol « abadalom-oul rll&lntt kHuQr^lS cé-p.k alt 1 (baainalhat.k bii metj »a!fo, mcbiB a:rr-.íj aa »\'•; »«¦.*•<>« ii)>«M»jr oto.lpert,. aMtotu«rttib\'tnl awgtompnlt nwta.O ¦ era-amokBl, ai-a.kat. k.naikal a. a,t m-lirp-.lig Igeo í!esn> Ea annyira ,
,SIS5W\'•u•^•v»K»^u"\'••aa¦e*¦!,,,l•\'\' «\'ia"i,b°». *
ily .:«aOra Ta» bS»o. bo?> raen naxy baaano tfpl birkinrk luxijába, B*a.KanL — ELí darab ira, ntuiiitatAaaal cgjfltt 1 frt.
A legnagyobbvászonvuha-raktárban
üm uicza „YPSILAlVTS^hoz
kaphatók a legolcsóbb árakon é% le-^iagyobb választékban \'mindennemű fehórnemüek férfiak, hölgyelí és gyermekek számára, úgymint:
30000 darabnál tobb fártT-ingek rumbűrrjt irány haltiuitl-váuaBbol, dnrabji *j frt 75 kr, a frt.. !1 Irl 5U kr., 4 1it„ 4 írt ÖO kr, 5 írt., 5 írt iO ki S frt, 6 írt 60 kr, 7 frt, 8 frt. 1u frt, l 2 írt. 10000 darabnál totib izlnK ferfl-infliA, kulnnbOaS i)i)iitób-.u rúijibb
A- l-WT.J-.bb 1lrforoln-t-ii iwr-Httta IimMmii Bordi**}» lor-rja-
a. art tóira fTürmijita, Hm* pATkl Taa ¦< abjr*kektt*Ta. Bf-tj nr-(istf -hCm wl» rjasa-ra-j-rt Tcm TO, «7 kof7 Kja****-0 ¦J"
UimmJ lc|»tt rilijfol kb*t nyílj-tuV Áts «**> S Bjors elloij -aíía T^eU Httt-.lt Iljr ulerira, t. I t
¦ Vdl^dt )TE«tl4Í OBJn»tS IWt,
|-Bfil.i«ut itttlutUa oöT.án-rokWH Jkaasltvvt m1h< a »^al rjrji-wrre
Ut ln«E«l ** uiaaitinaV S frt. ~ : T«iy**,Baj »117*. Leff»4.1UU«a-atttlcaefek n r Etla-lea Uist&rtia-ka, mrri Bt-frl.liüaJea a aA ba° etnatS javIlJUoVnr mindoahi" ma-gtk M.kita3h\'tl| "-ón anjr irtkig «li*rtk*l>S BliUgva bassB&lliaió. Biy tbzj áru in 85 kr-
"taaanjibb ro <silap*i<r. Bt toiitoti •fúr mluájoPI* tu-»Jaf"Hot clti-Ta\'ltfaa-i vaj anb,>l, lílTfintíiil >fg •Bria4\'» ¦u*4r<4« •»3»vti-kbai, ainl-ax/ rU *• M 4ii arakrill. üíy . CtMUf ara IS kr.
\' LarrJobB borolTa-keaS *. E in Bto&ci Utal B bor»«-\'0 Bll«»Bf il/oa fnat».itrtBrttÍB. Bf7 >l«tw> An U- lu-t«trfUk t«s«Ul«rral. Alttal-BMakatak Blaata Unka\' *i y*$lr-iuEj Iobj »f7 tb iqprsBB-on-
. lolÜt-\'a It^tMBMlrV «« tr(|»Btt»-
*»ttÍMka» Itba wt-aAlnl, >8 4afí«k tt kaM.
,¦ Hofr^ laWt awf-WjA n nt 4va»-tt^tt, «rr« ¦>«a4>ti\'(rfrB mluáon-ki-Mk BriptkljTJ ¦>¦ rijita f¦ n-
Ur«K b\'dUnllka UctiflrrMo Wh»í •la^aff UUl; buJ; a tUlw Ut pokira ¦ Alkatlaa-ai tei I <>•}/, k*)(iV a ni{»9, bArm*4 \\g tapoiu Itfji u b a -rim \'mjt~wi^ -Km ktKftkHal \' k«M ¦waTcaaigi\'t, 1 ferafCM tia *» kr. lt{ ,^-B^I^-QnTmAx, m*lja hSr-¦sw-áaU mdatt Üir^I** tíbb adja is|rn\'«bti Onjro hüm, 1 bu ta-kr; t -BMfjj-Svrif dra
75 kr. -J M. 5 fa f\'U kr, 3 frt, 3 fu
, MtiltifUe B«tot-trt»ymAjs- mtlj 4WlaM BUBaMritbtM. r4«i*B 1,02t -lifpV« kr. Mln\'Itínfít" Blarnlt emjWn t*nj»k iakbAt, k&alofbal -•torukét atk,.aw finrniiBal vip M^r« aail«taMTi kal-fRUUtkaUk. Mljt**ff«I *l*ff *ty aorkiitarra. r~it»»lírU th-4H?.p^r/Dal/l-fel •rcHt,1 ana/a», eart*-
-M«f»«f, L , -M»?lt ria
k Üa4ticajtl imfímittí-uAyAjt-\'gjj.Uhat Ím U kr. \'^WatíjUtaliM fm^tai,"(Híj. tN -^B)aag>--»t-«t^-;pow»ila^ <*™t, iMty fU Btk, a kf-fje*. ailtkiavi« UamUé* m*? Ufaet ra. EMtinV Af7 aogjr atTaUaitkaiUn ¦aarsv«V haaiii k»fj mtndtm agyi ahn ItgT««,- f&t «mexcl, fln-fjM Bia ¦IIa an al atfc. «0 hm-rsra« tkOnl. k-rt/itj tMtti Um, Cara ausata kawál B^ksBaskst-•WaO B«ttafW>B saarfc« efj dobca I kr. Utraa • racaa-i felja-kr,
llmott Ttalr-
17 kalM-- 1 írt.
j: aateatli tankt mimt aUa-ln kriarhctte tl-
óalM.b *\' - ¦
ViJany.. otí f-.-íker-itt Eiíkkol a fit-""»ka" \'mlu.leo f gtapfna vagf roTpOf \'\'"¦¦k \'I pAa hiileír riiaol, BTtfjrrtebt.- a rekáíen, - •íi»i\'»V-i.-ii éi\'p ajr nilVIU lehel Wrtaui ^7\' ¦ *frfl dDrjrM\'s A t»1. H»gr mlníl Bja^Tobb Irgjcn a ka\'eni.hA^, darabja ctnkis G0 brra U-tttt.
Le-iilpecst-tlS b«ly>p k, mely k kAn/el ornxy, nlw.\'iíAj ís bi to-tíi-gnk miatt U raiiiiL-B-tMityAiiiVI *a$y Tiftj sál eSnjwbrk, Ipgánomobb «4 birUitfíl\'\' sévTcl raf jr e ég^nl ri-ejlraírrtal vapj\' j-TT^jfl 6uu da ab I M M kr., 1000 darab S frt.
Val-\'-ai ang-l WlUv-tulu ayv- fT t-prirrg4-.--f. Stl, 4« kr. , a txwi--réml KU- 60 kr, i i-^fiiiamabb fij
3 p-nf-í*--! 00, 70, 90 kr , I í\\-i
4 p,*oeJTFl fiü kr, 1 fi 1 fl 20 Kr. \' BHt3s r r(t\'\'b1et. K-jy pPí;i alatt
lehtt mind nf\'I* lAry-n ktrilel n-Jlk\'íl p. fáb.l. böaül, WJ\'.pla\'.l atb lA/ifj nkra, a Iojíü l>b -.quirri-r.-Bt-5«at ilUn.l.\'-.!. iire . tui, «l\'.>\' annyira, h-igy a Irg"igT.-Pi-bb Vía ilUl k^í-it It f, et-\'f •jjaiJünr, forf f-lt\'niil Ka r>n5at-u «j1.11ih.1t < aj lparO*akuak, mijitfi->ej" a lAr^vakat ?80 r-.inunbllj 1 ii ajAn i>^4 I iti. Egy Ily k^p, melr virA ;ct.-k.r.k«t. |-jtimiílrtók. t. UlVpck\'t. Mlalf-J\'"
krrt, ttoporloiBlnkal raj/ karika-torikatVp a. kafboti ^, t, S,.8, 10 krirt, riry üveg klr*:<>tt*i lakk elitfraa^ei 500 kApre S0 krArt. I
Jja-ffU3bb bel yen ¦ abaiialma-¦oU mtírrtf. rR-jrck, patkAnyok, Ur | fik (» b«r. »3.-fik kÜrtAiAnk, Ai el-bjIA* fetoljíegm ttirUalk. F.gj nagy tcaliaeM Ara 1 frt.
A hajol ilíftk ÜUpotban Urta-ni,.a> -5a.t fa^y Biffkrl bnrnAra fffatrTai \\*f alkalmtvabli » .tlö-o kJ, mindt a rtzjl kii itun\'nyíi kAra-uk. Van iiinnEHD a t. ci. ko-TíalrfgnjS\' J t^ntktlaTi í"py~ nilaní ftU, tacR&ainir<ithat an kíU er tiai-lilott dii-olaj kTipkatd. KÍ» ÜTejf-ycl S5 kr. (.agjuja! 45 kr.
Ojükar- ¦ UT, melTlyp] K |ynk-• -met (•yilkiraen ki Ib-i irtani
-rtda t9Tabbi diraár«te félcl-T**, IBiBtko-ry pT*rautio mrllrtt *ml\'a-Ük. L27 dobó baI baíio.ilull utaal-tiaul epjEit 40 kr.
- Ca. kii* ¦labaáalm. Sjapoisin-xair UkcT, mclji/el . Hch/tny perri -alatt ratud n níron neTetundÖ _»EfBnjfoltokat mindenriln kelmék-ViTi l*gtl» tAbbau kiTin.v Eitm aj kAarftmíny mcghaUJ mindrat,. b-4< aa Ilyfíle ai*rt-kbn eddig Ulo-vU, B.Bthogry még a Ipfllnanalih •íi Uffkinjearbb atlnt fa >{rfetla> skl k*g7Ja, f-atndjfciliaaraí Aa ncta ¦Bacna. AjAnlbato -ofrjiarniaJad kfrUjB-tlaililAara. E[rj Uirg baiz-oaiatl nt»»il*Wal 40 kr.
Valódi AtlAhsA\'\' *r1ycr-rin-»xav-paa, a Irgnnomabb UŰtoklul. Ejfj-iaí/praiyíAff-i darab Am 15 L0 kr. aaffy darai S5 kr. Kiry lí-plj tb-, lAdl aiar-satrfKAnDif-tt), Imjkea\'\'CB 30 kr. Kfj darák mar-a*Ir tvij\'tit-padr-SSÚ kr.; Talamlnt nindca tni< illat- tm LiUctt-a-JírBkhal; H ki--fdl3Trk,"t Ieenaf{7nih.T)it««.ti J| 1-irJk.bb hajolajukr a baj>rj&ltit| ¦ibttfadn* L-#7 STigtc) S0, ~ 50 kr. J
minütju 1 frt »*ü kr, ú f.i. kt-iijabb n.unák . frt Ö\') kr, 3 frU Fehír panaat-runi.apolon-f^rfl-fnrjct., üu kr, 4 frt.
Férfl-gatyaít vászonból, ni.i^ynr ra!--y fúlmat\'vnr mintára l frt T6, S frt,
26 kr, í fin 50 kr, 3 frt, 3 i.l 5<> Ur. ItírMiHielif rijraburgl-vá9Jort. tUu&í ? ft 25 kr, 2 fl 50 kr 3 fi 5<> 1 ft. NfiJ-lBQeli rarabanjl és hollandi yásiotiból WmciYflt 4 ft, a fu ú ft. : íi iu"kr, B íí, a tt, tu fi, aohweitíí És franozla tnellraaatraval, 4 ft, al) kr, Q it, 6 fl M Ur, Ú fl. 7 !t. Fto-íagck. váfliooból, 4 ?*vt l ti Su kr, 3 fi 10 kr, ü ?rea 1 ft M Ur, , 4U kr, 8 ?ve» fl. "J ft 4i kr. tu ?«.-s J fl IH, 1 it C5 kr, l? I 4U kr, 2 ft ai) kr, 3 Ti f.Ü Ur I 1 ?*i>< ¦] fl «j kr, 3 fl 1S Ur, 4 íi I 10 ?ve» 3 fl, 3 fl i" kr 4 íi, J ú 6 j kr.
!Silaea flu-logok, 4 ívn i íi 10 tr, i fi kr ? ó»ej t f( ir, kr i ft
| a é*u-i 1 II 3.\'< Ur, 1 fl jj kr t,) I fl i\'... kr, 1 fl U.t. I.
1 ft 85 kr, i fl 1U kr II úv,:» I ft 75 kr, ! kr. 3 ft ?0 kr,
MindDuut-iuü téfl alió raelléoyck, nadrágai, harisnyáit
fcrilnk és itolprek ttáninra, ii.isy vaiasitaát.-iii. Főraktár a k\'!yut>b ajafrlkaJ ttrljiülInnak Ivhcr mgy bamuauji, dará
?0 krtiil kr-iilf? G fti!-. ThT\'U 0 tíi.\'.l « fti|-Slifle« alaü-aJO^aytk I«rgSiiumalib*.k. d.irnbJA (i ft. fl ft .\'.O kr, 7 ft. 7 É. »ok c^rOlfi LíO«í fcliúrnriuíi csikkek, lucir, k rí 1 ab árjeprt Hatra b?ru*t-iit«-»cn elküld "\'
ri-Iti-r.íauniiiiildKtlri-liracr, üvegje 40—LS) kr.
VürösvOtiIai kitünfl; ; ^fr-ljS
mint a bordeausi „ 70 —80 w " . „ „a rubint n 80 —90 „ ¦Uordövuil együtt akuja 22, 24, 30 frt. .... , iÁ
Kitűnő p e a s-gf*Ö k.
Gutupnlpnkirrbiirr r«ji»nl-borb«B Hivüg 1 frt fJO kr.
InBlnliliur l „ 1 o
, n Vl - " , 40 - "
Az utólil\'i üvegje 40 krjávní, Piiffo DÍv alatt a kereake. Jclombcu i(í«\'n kcilvtílt vs kurt-aett. ktilí.uüst\'n kereskedők, zukrA- j .„^k, viíndójilüsük i-rt í-.it\'im^i\'-árukík réo»5*ÚI. . fl n ! 4 tai\'ut nicprcuilaltíaoiíl, 4 frt 50 krjávalí árjegyiíék L»fe. 7 frirnriitrc küldetik. Me^rvodtlt-tH.\'k a péne bekftldéae, vagy utáDYf!i j * fc\'liut-llctt t-.-ljf«itti-tnrk. ,. (a—is,
i [li
mrrifcai éa anffol «ügodílyeaca.
ft It) kr. 16
lkái
ANATHESRIM SSS.AJVTCZ.
Dr. t\' o ¦< ]i .1. (1. b ¦\'¦ r « i f • p l) r v ü a állal fdialih axer a kf3sflEJtt | m-i rjfí.ann ni.ii.-ar3 vniii.a. i-« ns!\'ri>l-u«pra nojrjobb roérrbuo kanalatik, i JuciÁrH ."innak. Inigr ii.-iiu»» veif^Aaa vinjigiiat alá r?r»N ?* a*nnain«-aj | n til^lt l-riinn, utiuoroi Eeirlték de aa^Ijvia |
ropp-\'**\'-* fnL\'*"j\' iilirtí nem U huonlitkAiiik ; Uogy i-uy a mapa irm-Uien. . , sfijTij. nerj sj.?lrán a fuffak életfooUrtá na era, al irn ¦¦•«Tígrt.erilj*, kogj pisyobb baj kaletknésa inlil\'.-i íl\'rn jiítckony a fa*ffeau*s néiva La ! Aa n«a-¦•i, Uií-inat.il «ib. — Tcliat ii*m caodilkoakataBi in íiáj\'ii UJHiiirtiüU miot (*sfjtW5»*bk «*aT elfngart
To»Abbá ajánljuk iiagj rakt-ininkat ráoburgl, haJlanrll, Irlaadl, Orcas-bórvász-
aakbaa a Ir-^nlraúbh AiaUnn. VaMOttZBebkeBdÖk, luc.atj» •¦ f. * f\' kr. 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, u ft ?0 kr \'
B fl, 7 ft SO kr 8 ft, 9 ft, (10 ft. ej-ú-is SU fiijf TSrSikSlQk, tucjaatj\'a & fl 00 kr,!G f-, tl ft f,ü kr. 7 ft, 8- Hi ft ig, i
Srises Aoyl kaaavau, Tage a ft, io u, u ft, 12 ft, 13 - ir, fu!-. r
oat Itebieunvuit U-xi
-i.i a frt; >W a i\'->]\'í\'-f?i\'
!lti-ti*pfbb r«jrakat a ft 6(1 kr \'••¦it1«1\'"* ieb\'-i«\'tlcn : kiT4 ¦a,*Btí "i"*™\'^- Tl hűi0r u aunt
isk
crin fuff-píp iira t frt 2j kr Fop-?Um 3 frt 1Q fctr Faff-par S3 kr.
As „Aiiíitli\'-rin S\\*itJ ju kiiünü -hntásdról ismét árkea liimerü éa l,u!!.-nyUatkosalok, melyek egyíka kOvdlka
Valóságos vászon asztalnemű.
Foírszen vedókiiek.
Atltalkendük, tnccn\'ja 6 ft \'tO kr, AltrtHZflk (iilnilro natrj-»ágb.in 0 tU és ti nirrnvWr«. Lcyubb i. 1 ft fi) kr, Seayasszoayi kójifetek bevásárlánán
ue.nfl, rúian i-s aiitAluemarkbe mir OisieÄllitra r.innak, vágj ki
Miiidennemü megrendíti e 6 ek. mmlra «sprint f-vor*nu o legjubban flLíínt-\' tétnek. " * i
KaiTT Aála-ztis ányterltők, pfque ci tricot-paptaaiktiúi, kavÉskentJökből
ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 1 ft 50 fcr. 9 Biélyin 54-n:. Aajial! keszletek r,, jiCíugU krJtfi-aierBa caon..\',_,Li 1 fi ¦>•
iái aJLii.ljiik Júmn f. berci uihö- rakláruiikal. m.ly
.t Ita a tisáj ís
.i jaxára aioigál — mi - « alkala.mmM n
ina «ijk-Ui-t ») ri1(:r ajánlaui. Dr.
áron ™l\'?tl°*?\' \' Élénkíti frinii \' "i,^k.il, f«i "mo,
; liTfldTffaebb ur An.lll.erin .U.1I, iotli:idii
ltaktiniQkbir mepretl. aa ärjfgvpii
.kkekiié
• I il
kollarits JóZiSeí és lia i.
í épen t-irtisa u fl rabért ttstufl-"! ok álta\'atbaii tlffoj^Saoek rnos4ják n el dr. Popp" nr kllflnS Anei&-»-ert minden fojrazesTédáark eai)\\Aa tájrircn krrűl nincs grdgjTrxer, — b. dlen aefriteni tudna, sa etUa-»n — mim Tád«sEr — Igen ajáarfesité. tiaiiasá-ra álul főkept-n pd|i*TÍlja o fu-•t ic viMjanyerik. Llí()vo1itja a borkai, UVstSt. i-» eyádTitía\' a TérsS fafrbnsl. — mni eic" áldáadut gyósjaiJrl. H.
v;hii nn-a, Iioj^v Hnnck *. Anitlierin Baij ¦l, k\'fíTpöt-n ajiiiitjarn-i fntraira f\'-Mtír,-I.ií. i-i.tMH fí d .lomban tirnrrk. nful nt.\'ii mi./ Biin-liy.cn kcLL=u.l-Üeii ájJtaa ..í:nuU.b kCíí\'.aflemet. .\' \'
HEIiKHK LlIlERKT, bütorgyár-tulajiloboa Bétaböa.
>olho
¦ f. Wc 1 d , Oaflra*«!.!
IfliiÜiogy. » BnT*«t* nikkak mes; ia ka-S^T" láWlt^Uiiaki Utor Táf/nk Bff-wItaVat-ta! *¦ *tc)tre«ak Ib7"» «#Tfaett raktArlian ltaphat-k.
Ifotfadta(.nak ja pniOöiaa b IJ -alttetBak,
kspbsttffstkkvkrAt Insyru HirtlKáirataali.
^m^edotaA. HKEDHANH Bécsben,
- *» ÖfMrfa*^m\'4, uta Drih*t «ftaarnok sielUtt
-¦¦ ¦¦ . ¦17-)*) ¦
¦ - 1^ Legolcsóbb vászon a fiihlfui.
Xiigy iii\'-St\'Szállitás
M 0 DL R N LAJOS első és legnagyobb gyári vászon-raktárában, Bécs, TucMauhen II. az. u. t-Jkakf hölgyöt«» gyarmokek számára, hallatlan olcsó árért.
A iámnak Onoo- ét Jóiionkért kMtj.ig vallalbillk, i lesiillitD t árak blzoanyira ialail»nkiiek üjyBlmil masakra vojjal, ia a les&JseSk aegrsoatféMk a Ogunritiat föjjik e«:«.Kl. Nesreaídr.i*, a virakuiaaak tökéletesen aienrilBlSIej, teljealltotnct. Iqik, salyá a tf
hez aesi állaaak, vlaazavétcloek.
i a.
A vászoiinoinek. árjegyzéke, "ipj
Szabott arak, még ismóteladók- és kereakeddttiek
Kész ari-ingeli, lcgjolb krái-rmmka.
F^hér-fonaln Tnaron-inKck, S frt AO kr hrlrrlt 1 frt Ht) kr.
Finomabb ráncaoa nioUcl \'i frt ön kr h. \'J fii ,10 kr.
Finom irlandl va.\'jr ninibnrcL.Ingek (1 frt h. 2 frt 80 kr. ,Finnro linllnndi rnaaou-iQjTtik B,frt fiií kr ii U frt
FlBOra ramburiri káaírlfont, liijiftk 7 frt CO kr b". *3 frt 60 k, , Mnjanomahb rumhnrgi in^uk, IrjraaBbh kéal.mnnúa I frt i „Legfin, bclgtjü batiit.,áslupból 12 frt h. u frt ao kr. " B
Fehér és színes sfiírting-íngek.
ürUnntk, f.bér ahlrtinnbSl\' 3 fri h. 1 frt Bn kr Uj«ii»inab\', francali: >h1rtInsb\'Cl ÍLfrl. SO kr b. S fu ao kr. LAgnjabb (llvBln aalnea ínpjk * frt nO kr b e frt 8 i kr Finv^. niaft. al,lrtlne.fnsek 4 frt ín kr h. t frt 50 kr Flnani \'ranella .tínra batuVlnaik e frt Mfkrti. a 1160 k\'r L.Ejabb febfaUncriplmjinirA, lt?fi„„,on\'b r, f,t 60 kr b 3\'0
RÓp lóerőre olcsón eladó, Jtö- „_ MaT^ndpaítást X6wy Albert rimáig
nentHor^iriiál ^idhntó meg.
¦ , <t->)
Váaznalf, Tjetikeridík, aaztalteriték.
Lígínonubb Irl.nJl raj,.nt\'mbiinjl, 60 rW, to fn b. i f, tl»íJl -váiion-batiailaal,,,!, 60 rSf, 80 f,i b. 45 frt. ja,»4..on-u«bk«nd5k, fílincaatja 1 frt, J.so, 1.80, s fn. fc.J»n..Taaaon baiiataa.bl,í„dOk,\'fillnc.«cja ! fn, }JI0 *lnmt nri njakkandű, félácaatja 1.Q0 1.80, 2 írt.
Kéaz nA-ingck, Jeguebb kézi-munkn és kízi-k5im
Váfl,nn-n3ünsck 3 frt bcljett 1 frt 60 kr.
Finom aveicaí ingek, ráncaofl mellel 6 frt.b- Sfrl 80 kr. •) \' Finom váaaonbó], bnrkolra & frt b. 3 frt-8n kr -
.T)rntí.lngek^a^raáu váaáoabnl na. knte«a:l.&. frt fio kr h. 1M-Lrj diTatn aiivban kntntt u frt fio kr b- a5Q-Eneenla, nj dtvntn, kQUll 7 frt h 3 60.
Miria-AntonU fáao-inpek tt frt 60 kr h S-8C- 3 \' Jl !
Vletorin.inpek, ketv. 8nora ^alMieiennaürl 1. frt b : 1 frt. ^ K5l-aJ^aarásDk.:le5ttii.. lUlrtin^böl 4 frt h- 3 írt, Nűi-nadrágok, kni.e, Táaionb,U, 6 frt b 3 80 Nlii éjiinejlénykik, anffol aliirtinijböl 5 frt 50 kr n. 5-80. . Mitllénrkék legfin. baüat-perUálbóI, aiiffol 6 frt 60 fcr. h. 3.119. Uiaiea, eaadaBon kntfitt melk-nykék 12 frt h- 580-Francala nidlónykék. legfln. bntiatbdl lb frt h. 5.60-Ferffiuantabb roellénykek. rnlddl Tnlenelrnneaael 20 frt b. lö frt. Női haló-Ingek, boaaau njakkal 3 frt 60 j,ri 4.^0;. fi, GML,\' a \' Nöl fodraaa-in-eb. flnnm untiat-perkalbdr s Mi aJO, ÖJIO.,
-¦---., , \' _i_
Vászon-férfl-ptyák,
1 frt 60 kr, I frt í
rurab.<:vaaaunból 2—3 frt
SO.V
JMegrerideldiek uMnyi! rjAlt teljcittetneV. llegronaotóoknól a nyit bSségo kiratiV
CZIMTaI^ \'«entp.l^>-éifi.f. der ersfen .Leinwä.scI^Nit.flerla _. v.äii.iae.Modern, \\Vi«n, -SrHdt, Tuchlauben N*. n.
- i^04l|li
Watjditi Júiimf .kia\'drS\',
»P-.i* nyomdalulfjaBno, Na^-Kanizsín. \'
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, g&zdászat, tudomány és művészet k
Előfizetési" föltételek : Előfizetési péi&G^ét1^™"\'*
yindBi. hó 1-in, 10-ép, Íb ÍO-kAa HaeiP&eíMiiöi iroda és kiatié hivatal: < WAJpITS JÓZSEF ItíajTkorískodásíheii, Helyben hAihon hordiana] íj Tinikre juntán iflldre : Égési évrt* : ¦ 4 írt. - kr. Fél érre - - 2 . _ „ ÉTnerjjodro - 1 „ — B A hal hasáhoB petilíorért I-beQ- 7 br. 2-eai.r G í« minden további briktatibirt 6 kr. Dfclyepdij minden e^es beiktatásért 30 kr, s A „Nyilt téren-e{0\' petit sor beikuvláa, dija, JO fcr. hlTüetk&ek,.....-, üL? BSintén o UpHe 111 tai t a t i a 1 eai t üatS-könteményela, ^ v simulni TÍdéki levelek, bdmentí* a kUdikÍTalalk«8 kQld-ndSk K/ÍGY-K\'AHIZSÁEA- >~ \'
Előfizetési felhívás,
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
6-ik év 2-ik felére. Lapnnk, mely körülbelül már hetedik éve vidékünknek hü közlönye továbbra is megtartja az eddig követett beosztást, és azon reményben halad előre, hogy a n. é. közönség partfogúsátAezerital is kiérdemelve, az. előfizetők számát minél nagyobbra emelhesse. ¦\' Előfizetési feltételek : helyben iazhoz. hordva, vagy vidékre postán szétküldve egész évre 4 frt., fél évre 2 frt., negyedévre 1 frt.
WAJDITS JÓZSEF,
felelőn arerkeastB és kiadó tulajdonos.
-barcs:pócsi vasat.
E hC^rjén kiadott számunkban tett tgéretünkhez képest van szerencsénk olvasóinkkal azon tiltakozás és óviWx okirat szövegét, melyet Jak. Somogy és Zala megy.uk, agy városunk kiküldöttjei Rtbáry Sándor tí nagysága, a m, királyi köslekedtírti s közmunkaügyi miniate-riüm;líikUlf^óUjéiiek átadták, egész terjedelmében következőleg közölni:
Mi tekintetes Somogy- és Zala megyék bizottmányai által e végből kiküldöttek, ngy Bütbadalrossott Nagy-Kanizsa város kŐpvjrfétöT © maga a magyar kir. k bzl e-kedt^ijl7-tnthUf eriumhak f. h. 15-én kelt leiratával \'a nagy-kanizsa-barcsi ter vésett vasútvonal politikai megjárására Wgbiyatyán, a .kiküldött ministeri bia-tQ@,nBgosiRibáry Sándor előtt mindenek «10 tt ezen tervesett vonal iránya éa kiindulást pontja iránt tiltakozván, és a pálya építés ily modorba ni megkezdése \'élléii,\' \'dv&duiícat jelentvén ki, mintán o»k/óryé|iyésit?i}e végett egy külön okirat beadásra utasíttattunk: ennek hó-doliílag: eérelmünb indokait következőkben no toljuk elÖ:
1-szbr. Sérelmes ezen vasút terveset iránya Sumogy és Zala megyékre, Ugy N,-.KKQlírtii .városAra-néa, veimért az egyfdul mindkét megye legszélső csúcsait, éa csaknem teljesen lakatlan oly térságeket érint, melyek legkisebb for-galmt eldpyt nem igurnek. : 2-»or. :A Jorvezeit vasútvonal iránya igen-nggályounak találtatik Zala részé-rői*- Uülónbs^n Légrád városára nézve, mert ha , aí , itt egyeaült Dráva és Mura. ,pie,ura s n begyck alatt lévő aoá-ra beépíttetik+. ngy a vizot a lapályos jobb jiartra Psontandjn, s áradások idején nemeik itz egész külhntárt, de magái,a mezővárost isaz árviz dlboritandja, S ézor.Sérelmcfl a tervezett irány- és lí;!tndql4aiipont.Somogyniegyóre,kulűnÖ-oaniaaérl íoj mivel asaz eredetrengedóly okmánytől eltérőlegn kanizaa-jpoftsi vas-
utat Barcs felé vezetvén, ezáltal Somogy-megye minden jogos várakozás ellenére ! közepe helyett csupán a lehető legdélibb szélén érinti, nöt még a Somogy-megyóvel napi érintkezésben állá Kani- i zsa városaali közlekedés is megnehezfl-tetnék ; az által, ha a pálya kiindulása Kanizsától 1 — 1mértföldre Keresztúr alá helyeztetnék.
4. Kanizsa városára különösen azért is, niivel a közte és a vasut-tántasiig között fennálló kétoldalú terhes szerződés szerint minden pálya vonalainak az e végre, (nem pedig mint jelenleg mesei gazdáikozásra)ajándékozott pályaudvar ba kell összepontoőulni éa kiindulni.
5-ör. Mert ezen sákány-kereszturi pálya kiépítése a biztos alappal nem bi-ró meredek, csúszó talajúlégrádi hpgy és a drávai vizimüvek és töltések miatt legalább két-három annyi költséget igényel, mintha az az úgynevezett surdi völgyön építtetnék; pedig a hol a biztosított jövedelmet az adózóktól kell előteremteni, méltán, .k&velelik, hogy © vaspálya-társaság oflzméje miatt az o ssebjlik ne terheltessék.
6-or. A vasuli felügyelő ur ezen ferde tervezet mentségére egyedül a.zun érvet haza fel, hogy a teherszállítás fő,-, iránya a tenger felé menvén, Ők a közelebbi vonalt azért választák, hogy ez által a szállítási dijakat alább szálithas-sákü Megengedjük a légrádi hegyet megkerülve Kanizsa csakugyan kerülő lenne, de ha a pálya a snrdi völgyön át egyenesen Kanizsára vezettetik, e*, legalább is V« — 7< mértfölddel rövidebb lenne mint Keresztár alá N.-Kanizsától Keresztúrig pedig alig több */, — */f mértföldnél, az egész kUlömbség tehát legfeljebb 5/, mértföld lehet; azértazon-ban (még tisztán nyugati irányzati vonaloknál U) ily nagy vidék és megyék kívánalmait mellőzni nagy erőlködés.
Srategiai szempontból végre (ngy értettük a bizottmányhoz rendelt szakértő urat) szinte őhajtandó volna a légrádi hegyalatti épitésmellősése .selőnyösebb-nek mutatkoznék bármely másik a tervezett (surdi vagy bérényi) vonalokból.
Mintán pedig nem hihetjük, hogy a felelős magyar kormány ily fontos érvek mellett két nagy megye s egy nagy forgalommal és összek^JttetéralckBl bíró népes város jogos kivánatait figyelembe ne venné, s ezen déli vasúti társaságnak ferde tervezete kivitelét megengedvén, a közös haza és közvélemény előtt a felelőséget elvállalni dhajtaná, miután végre a mostani felelői mínis-terium fennállása után jóval 1867. évi np-ril 13-án a bécsi kormány és a déli vasút között keletkezett szerződés, bár Somogy szivén keresztül vezetendő vaspé-^ lyn remény étül bennünket tán Örökre megfosztott, de a kiindulási pont Nagy-Kanizsa- Kottori közé levén határozva, I még léhűtő ennek M.-Keresztúr helyett Sí.-MiWős alatt Surd felé vezettetni, az által némileg Somogyot a. annak egyik nagyobb városát Csurgót közvetlen érin-
teni, tiltakozunk egész ünnepélyességgel tt ii.-kaniz«a barcsi vonal \'kiindulátú pontja 8 mostani költséges iránya ellen éa kérjük n felelttd magyar kormányt , hogy ezen hirUnk tudtunk éa közremtl-kndtüünknélkul megallapitott tervezetet félre vetni,- s azon vonalnak kiépítését kegyeskedjék elrendelni, mely mindezen kérelmeket orvosolná, 8 az általunk ezúttal képviselt megyék éa városok érdekeinek is a fennálló s lobbé meg nem változtatható körülmények köüöU még legjobban megfelelne.
Iüzcn^idokolt tiltakozásunkat tehát oly nlázntuH kerelemtuei terjesztjük elö, hagy azt a jelen ügy végelhatározáaánál magán figyelembe venni méltóztassék.
Hódoló tiszteiéitől vagyunk a magaa magyar királyi köa-leb^déaí éa kozmúnkaQgyt mininlo-riuranak Legalázatosabb szolgái,
(következnek az aláírások-)
E&én tiítakoaáaból és óvási okiratból elég világosan kiderül, hogy a tervezett n.-kunizHa barcsi vasútvonal kiindulási pontját és irányát nem c*ak városunk, de a két érdekeli szomszéd megye is, még pedig nemcsak helyi, de országos érdekeknél fogva hátrányosnak és károsnak tartja, és azt minden törvényes és hatalmában álló eszközökkel gátolni, illetőleg annnk kedvezőbb kiindulási\' pontot é& czélszerübb irányt adni törekszik.
Habár pedig (előttünjf Jegaüixb^meg-foghatlan, mi módon\'lenetett 1867-ik év april 13-án a magyarországi vaspályák iránt a bécwi állami kormánynak szerződni, s ezen pálya kiindulási pontját meghatározni, akkor, a roidŐn felelős kormányunk nyilt rendeleteiben közzé tevé, hogy Ő az ország kormányát tényleg és annak minden ágazataiban már 1867. martina 10-én kezébe vevé; mindamellett a fennálld tettleges körülményeknek hódolva és a kibontakozás nehéz müvében miniateriumunknak nehézségeket aljába gördíteni nem óhajt-na, resignatióval megnyugszunk azon veszélyes szerződés ama határozmányá-ban, hogy a kiindulási poit N.-Kanizsn helyett egy más pont legyen, de viszont teljes bírálómmal -elvárjuk felelős kormányunk részéről, hogy városunk és 2 nagy magyar megye eme tiltakozása? méltó figyelmébe veendi, s a tervezeti n.-kanízsa barosi vasút kiindulási pontját és irányát a déli os. k. szabad, vasúti társaság tervezetétől eltérŐleg niódo-sjtandja, mert:
1-saör, ama hírünk és tudtunk-nélkül 1867. april 43-án kötött állami szerződ-vény csak a kiindulási és végpontot határozta meg; feltéve tehát, de meg nem engedve, ha mindjárt ezen. felelős kormányunk hála megett létesült kötés hazánkra ndzve joghatálylyal birnai*, ugy eVvagyunk ugyan ejtve azon reménytől, hogy ezen vaspálya Somogy Bzivét árintendt, do ninos még általa1 elzárva a
kiindulási pont és irány meghatározása mert:
2-or, ha mindjárt a pálya N.*KaoiEsa-Kottori között (még i» Si.-Miklt5a alatt, éa nem M.-Kereaiturnál) indul ki, Ugy legalább Somogyot inkább értntendi,\' a nemcsak nem hosszabb, üőt sokká) \'kevesebb költségbe kerül, a mennyiben & surdi völgyön át vezetve egyetlen vis-válaaztő átmetszésével ktjnt a Dráva völgybe, Csargdra, hulott a légrádi begy alatt — meJy nem csak meredek, dekö-vjcscsel kevert homokos talaja miattes»-lárd alapot caak alig nyújt éa egy helyen a társasági terv »ü.erint még. bs-éppen itt egyesült Dráva és Hnia medrét éa-Tfissodrát is beépíteni kell vén —nemcsak igen költséges é^itkezé*! kellaad tenni, de méltán tarta.á leliet. hogy a medréből kissorított Dráva aMura vizek Lég rád város határát, sőt magát a várost is áradások idején teljesen el bontan dják.
Egyébiránt a most közlött tiltakjo&ó okssányt^mfűlsoroLtak mtát\\é*éh&ya%iy bővebb kifejtésébe boc^jtkoúií néni lévén czéiunk, a kellőleg indokolt dv-^a figyelembe vételét annál biztoHabbajt reményijük., mert nem hÍBsaaük,. hogy felelős kormányunk a kösöii«t;g érdekének és jogos hivatásának huttéíba azoritásával -á vás)iatya .UaW^^miÍB indokolható ferde , tervezetének akkor helyt odand, midőn ezen táröa*ág -jövedelmére nézve aa állam álul gní\'aHiinj*-va lóvén, a fonák térrasat \'íháltitt-m ad ható hiány-B&m-¦& társasig^iiááfia az adózók vállaira neliesülena^-^ifl épen e szempontból ez Ügyet uemodok a magas magyar kormány, de minden érdekelt fér fiaink, különösen e két leginkább érdekélt megye képviselőinek figyelmébe ajánljuk.
A magy.ic. kőslekedóel minlöá:-teilmn és a c@- 1l déli ^65iöfc-tártasAg-*) ^/fT
Fulyó hó 27-én vitetett régbe , o. kottori-barcaí vonal hatósági bejárása. KiharíMmi* niaalert titkár ktkftldútt ar eloök ets alatt, a néhány aap molva Talóísinflleg- bekfi»a*-keasendö rainiasteüi Lalybealifi^yáB I nfa^y.A munkalatok bioobbI mcgkagdqtna\'k..\'... i. ^ - .<
Ewn>öo*I KaTnlssa H konon ktiat Ma-ra Kercssttirnál ágaaik ki a déli ftáLjáUl egyaaeBSBög alatt és esett irániban atáfalea Mara, éo ennek, a Drávábaoi ömlőién ától a» utóbbi partjia balod köaiellen vairy, ártacil ben, llurcaig. ^
Eíoa vonal ily Itánybaní kiépités* üani* sas v«iroa, miot osinltt-Zala- éo fwwngJ!B»*í Ryék köxünaéga r*fc*4rBL i« aárebaMaek :*t.. láltntván, mtbelyt nernsMi knrmibtijaiMahvalat, kuli, ICanizaa^várbeá m écdomlMin, Mvm*w* dáaát raártiua hóban beadta,. m«lylyBLaaa«r
») E1»B *4ro«i eaiiMakka* kaatíiv +riuyTi\' caftM as i,ren Bgrea tollai jswfcaa*^ PVrii\'BJdafdrft^W \'caélbil Teaaaaaii át, kogy "aTi^Halftk .Uaaá^.i^IIM nem ml kanUaaiak racrffnk *JJ"4aV W ~tL?L3-InMl elteklntTB - adÜi Tant-Urai|4f
-ter^t-ajWaflk1.--^ Vléaaal w*ial**^^Jr«*\' ¦aflnkrfil iga8,«é»tBBk, ha. ^atluaaw ií*w ücje.kaíOal. áa^ma^^al^^-aiia^ fWljBWÍf Uirél-lapaakal mlai a -tarr által J*tS^*}ű kell kBilSoyít tudóáitaai niféa ítiini- ™*m\'T\'
alttb^HeéeVeÜntéave lévén, a magyar k órm any^Wbbé nem Yiltoatalhat rajta, kfii^ todóátfetlara 4411 Ttial Jobb szerződése aar állam z*el april 13-kárdl levéfc kilve, «* Ka-nUaa. vánail aj folyamodia. ^rnjtáaAr* flezleBB*,ni* Ulvio ebből, htfgy eU*laiw»Í folTa-ödá.akb^aaar* eí ü*y. ugyan targjalia alatt lehetett, dB.végleg elintézve n*m%ölCLaan utóbbi kérelem köveikeaté-
• bon akiküldött titkár nr ¦> érdekelteket Kanba* városházához rendelvén f. hó 27-én ások ott magjolaatek, akiküldütt-nr mtoisz-tarl megbiaatáaát felolvastatván, abból kiderüli, bOffv a Kanizsa-Barcsi, vonal magiárá»
~a.~aa.ak o»& ~}~U~t«M* azóbW,\' hogy
-aaóbeÜ megPiaatasa egyszersmind a p:\\OBBB-.
Jók.jéifllnatt jo4«I&b^ korraii^nájjelaflláat ^h««aant; kéri lobit ¦sok fezeié* eiBadatázát — ¦ Tonal iran7A* ra néir« azonbab kénytelen oda nyilatkozni, kegy unir a cs. k. minisztérium részéről minden Irány réishiielben változatlanul
-hélybeuhagyatutt, éa ha még is alapos < kok BBryölJk ájtaaiasa NÍ-Atád Pécsi vonal kie-pílését^ melyek a panasztok elaö rendben ^fJGPIákpM.knJfla laend eszközlendő.
Kauisia Ta roa részéről következő sérelmek hozattak elS:
• i-eiüt. A kiindaUt eredeti engedély ér-telmebeaküsvetten Kanizsáról teendő, holott most tettleg Kot tori kő&tdéhen laend; eaakia na. alábbi értelmében ajándékooott a viro* a déliVMOt elődének, a keleti pályának 60 eafc hoMat-palya udvarul, mely azon ;banc*éljatAl egeszén el léről eg nagy részben mint szántóföld adatik haszonbérbe a vaant-láxt**áf-ájtai, kívánják, hogy, ka már a vo-Aai N.-Aíád f^lá taijeaaégget nem vihető, legalább Kanizsáról !tard felé vezet tessék a vároo érdekében.
S^esor. A tervesett vonal sérelmei, nem-ratgasdázaatj takiut»lből költséges volta mi*
¦ alt, ftJ^rAvn parsán, oöt annak medrében, .sodrába*lévén na némely részen vezetendő, \' reasbeu\'pedig a Drávába omlani szokott ló-." grandi kseyek lasa, vízerek által szakgatott\' \'-parlag talaja állal fenyegettél vén, még a sur-
di Tunal .sok kai kevesebb költséggel bísto-aabba-D któpitbetö, miként est telt tanulmányok bizonyítják, ennek megszemlélésére a kiküldött urat ftilblraa. \'\' 3-ezor. A tervezeit vonaton a távoláig Poca éa Kanizsa közt hosszabb levén 3 ra ériföl d-
• del, ezáltal örök időre ese» vadead a község ¦.érdeke;.. ,
!. Utóbbipontokat magokévá tévén Zala és S*mo«yntegye képviselősége Is, ea ntóbbl ré-¦iae>a^i»eg-. felbMatoit>^Jtugy._aa fllbJba&aU.
- Balaten melletti\'vonal hoz basonlótag es ta HoBBogyesegye egyik szélen vitetik ás igy
- *0>k% a -legterjajdelmeaebb producen e rae-, gyeknek •", kor aaikaége igenyelte eaakoa
Tltltólíajynlk\'aiAzá^ f:lé*íégr%\'• \'
¦ kiküldet* uf vűasaoU: miként a költségre ftésve\'agy ^rleeilletett, ő nem (évén saajitndAse tabjjsterjam részéről, bogySurd fel* nf «askOsJeadu földmunkák, éa * kövecs
7Wó^br^irszallltásá annyival többe kerül-¦¦\' netj mint\' a Drávában a kíépitke&ésre íg«-royeliftsaaet^agy hogy\'a k&ttaeg-kütömbaég Atefjanitttetik a kéz vonal köot.
rentar HIT kÜegyen
imnndaMti hogy
7. L.-ÍA 4area«^^épëieeldj« pedig, Pr««l VÜ . mos ^edÜ^eU^ eliedá, « hoo
hogy n távoiaágn
\'iwiViielji ínUlíA Urtinaiik lism 0I61I, Ma BsrftojftAt SoowgybeforEaltn» Killín» Mi, kuam « kitltol Triait Mi, élekkor Faa>,a>ro>, Kottort lniiírtfiWdel rttidobb,
-dmqpá&htatíííittmMbl tutuma-
t^»l<iú*|jp>k,*^|mlb>J>aTéliil lou lilito-MIT* fl^rfo^omfiD^Tk\'oiOubo* m panus-
Mkmluik afilT&ittatMâ; i m klkaUoU or, ¦uatfc\'M «CTAl/«ht; njkenl «maai,nk «ubaiU wm Mntit, :HtnOm •» *rd«í kJdfat^aif «ihi«li-W»h«é-««gy.h f«lhK dJIulrt^ BtlirM* Mind m bejiritihgr-Utktéfr «.UimiiolM. » keráiajmáUvUk "•Nui M|*tt,!^S>>haiiá » h«l»in»*r« • ¦t&a^^ninKéraamtarWl
.„ *íiíwF*«d(iUiki* •jrlto ÍÁT-t» »*»UW<«ttad»l,FE«ni»M Tárni
VU rvn"îi J" t1 * • -°
Miaja ad kttlittlt «r««Mi 0»:-
tlllPicaiiiek Jiltolé, alst»:ilril;
K, ám açjeb indo" \'tsliliil, nlniunt
2ÎSI
Kaok nr mlnisteri tanáosoe. • 0 ugyanhi a déli vaaut épitéss^tl igazgatósági által 18G7-betnneghiaatoU Kanlasa-Eazék közli nyom jelűiül lAnulmshyozáaAva^e ezt.végbe y_ivdn *nnak elsői fülére a Dráva partján építendő knttori-barDsi vonali tqrjasztó elő mint leg-rjsélaierübbet. -Múlt évben ezen vonal kíépi-lése neki át adatott, melynek részletes, tervszerinti kidolgosásában saámos mérnöki sse* ményzetlel mint vezénylő mérnök mindaddig működött, inig Hullán ur bizalma Jt jeleulü* gi állomására nem azóli.á. — Várhaló-e már, hogy ezen ur, mit liulyosni-k, kívoholőnek bobizonyitott íi\'guap, miért illendoleg hono-rállatott a^társaségiól, ugyan ennek ellené-"ioa\'má eiítíűkesöjót vallja bo,;\'habár belátta legyen Ja annak téves voltat, miről a felhozott, megvitatott ndatote ntán~(láBd ¦„¦Peetor-Lloyd" mart. 2-ki azúmát) alig lehet kél-kodní.\' Nem kell -u inkább hinnünk, hogy ő minden árun keresztül akarja vinni tervezetét, melyről ha bubizouyul, hogy az határos az őrültaéggel, miként az említett cikkb-sn addig meg nem cáfolt érvek nyomán állíttatott,- keli, hogy állását megingassa, — kórjuk félre%nem értA^, ha t. i. bebizonyul a te r v monetros uf volta. Ugy do hogy ez be-bizonyittathaszék páratatlan, rés&rehajlutlan bíróságra vau azükaég. Kérdjük már most magái a kiküldött ural, ki Inyalis védelmen álla az érdvklett tanaos»s urnák, a körieke-dési mtnisteriuainál, kinek lt-gyen döntő befolyása a vasulügyro nézve , ha nem Fack tanácsos éa lovag urnák. Nem lepett volna még tehát minket, hu a kurmány ugy érte-siti a kiküldött urat, hogy a surdi vonal két annyiba kerül, mint a drávai, ismételjük meggyőződésünket: a t\';rv elestével F. nr áltáaa tarthntlanná válván, hajóknál figva el&vonsottak, gyöngék tehát az okok, melyek a drávai vonali védik. Nem átallják a kő vecs \' tovább Bzálíítáaát egy pár mértfóldnyiro fel | említeni, de réazrehajlölag elhallgatják, hogy a Drávába több ezur kub-öl kövecsou kjvül 10—15 ezer köb-öl termés kő is szállítandó, és .pedig messziről, Stájer- Vngy Horvátországból éa az elhozott követ micsoda nehézségekkel, költségekkel fogják helyére öntetni kedvező viz állásánál isnDrávában; foldmnnkák tokba kerülnek a surdi vonalon, ígu, de korántsem vigzunyIlh itók a dráva-parti építé* igényulte költséghez j — avagy vizsgáltassék meg réserehajtallanul az Ügy előbb.
De Így állván a dolog,aminiszterÍumezen. ügyben fél ia bíró is — Fauk ur tervező éo taintsleri tanácsos levén egy személyben — lehetend-e tohát a minisztert batároaatban -megnyagodtli. EaoJL-folytán klyinatos, hogy a közlekedési miniszter, gróf Míkó ur az flgy rástraíiajlatlan megvizsgiUsára a mi-nlasterinm személyzetén kívül áll\'ó szaktudósokból küldjön ki bizottságot, mielőtt a kormány-ezen; eldttihrlr, éa n^rTasntr-iTjér-nök&k általauk ismorl kara által is telfrsen ellitbásottiiak bevallott tervnek kiépítésére határozz tát \'hozná.
További a. társasági képviselő aznn állításában, hogy a bruttó bevétel lévén biztosítva a pnnaSBlókvtiTrésw mindegy, bármennyibe kerüljön az építés mértfuidanklut, falUcta rejUk, .mórt ha a bistoaitntf százezer forint mértföldnnkínt be no\'m Vatotík, — az állam, vagyis mf tartösank aT htányl~fedezni; már pedig nagyobb forgalom- várható Atád irányában, mint a Dráva mentében,: miként tü-aeteoen ki vnlt fejtve, a többszőr említet csikkben. — Figyelemmel kell arra is Unni, ba utóbb\' a kormány a-lariffál, ní.íly tudjuk, ¦sily aejneaan magas, lejebb laálliloi ciél-aaerünek látná, a táraaaág u~ ellenében a k^ltaéges érintkezésre fog hivstkoabalnt. — Aaon egy raértfűtddfll több nr végrs Tríest felé éppen nem vehető tekintetbe, megfon* dolva, hogy Magyarnrazág tengert kikötője nem Triest, hanem Fiume, hova\'még eddig »wnal kllodniása » deli pllyár.ól niaos is Téglegeeen wíghatározva-\' -, J,«,p»niíi állhat az, hogy a Tonaí irányát többé ápeaséggel na lehessen váltós Ütni. A rzerzMés a kiindulási pontot Xaniaaa és KoUurt közt szabja" meg, nem épén tehát Kereszturnál, l«het annak-közelebb Kani-¦wA.bna ragy kazvatlan^e mellett kiágazni l^rdfcle, mely vnnsl álíftl 2 millió turínt gazdáik«üalik meg legalább, ha nem több. ¦ •-Megemntjük még,\' hogy az orasigna má-g^ar gNzdnaugi egyesület által az olcsó vas-¦takról nzerkeailett munkálatban la Kanizsa; .Alád, la Iván dl van kíjelölv*, a Drávái mini ¦^g\'««3 jközlekedéai utat tova hagyva, tanú. ;Wa>nyWgul, hugv eten vonal előnyéről SuU Ua;nrji megvolt akkor győződve. -*\'Ká aaeraban \'a takietetben a kormány ke* jwi\'a -aaersfidiT^iltal. már megkütvák, de nineaensk lebiliDoaeWflajrrA nézve, hogy lW-*a.;«gész(H\\nem, tehát részét .mantlmaaék meg ai Ügynek, a aardl..vonal\'kiépítésére •"atívdn \'engedélyéi a ko"zlekodéaí" magy. fc. mfnlsí^rium. •^"\'i" <.\'.;:¦; j=js
pun Halóknak/; reményük; maradt > még óhajok résabeal teljesedésdroas iluJ;
mlsaerínt a hadOgyminiaateri klküMOtt álig hadtani tekintetben a vonal megerőditóse kT-vántatott, miután az egész hosszában a Dráva túlsó oldaláról lövöldözhető, Om! pedig a keleti kérdés előbb ulóbb)TbúkOvétkezondŐ fegyver áltslí mogoldaaánSl nem möllöibotö szempont, á Dráva vonala természetes -véd-vonilat nyújtván. De aa erőditéaok Ismét egy pár millióval, öregbítik a ktadáaubut. Ha a bndilgyministerium ezen kövotuléaét fenntartja, kénytelen a társaság visszalopni.
miként képviselője kijelenté, hogy az pedig miként adja fel követelményét, megvalljuk, nem látjuk At.
Az ujabb Bzorződéa aaon pnnljára néavű bátorkodunk itt még észrevételünket közölni, miszerint a társaságnak mórtfüldenkint íian év kezdetétől I00,0ü0 ft nyura bevétel biatoeitat^Ut, Jt~iiiányi_ojB állam tartosváu fedezni, moly azonban a viaionyok jobara f»r-dultávul, vagyis ha a bevétel a 100,000 el meghaladja, -ll{9 kamatjával visszatérítendő a táraaaág állal nz államnak. Ezen biztoaí-ték oly enorniid -hazánkra nézve, melyhus hasonlót nem mutat fel Eurupa. A déli vaaut társaság kiépített magyarországi vonala tesz eddig 76 mérföldet, mely Öasseaon közel 40 millió fiba került (anpron-kauizaai \'-,\'-) mórföld mintegy H3t>0(K), s -rár előbb kéaz &4 mérföld vonal 31,598.687 ft, gróf Zichy Furencs ur mint a dóti vasuttáraaBág igazgató tanúcB ülnöke által az oloaó vasutakról tartott tanácskozás alkalmával tölt hiteles nyilatkozat szerint), vagyis mérfüldenkmt 526316 fi az építő tőke, moly után jár 100JO0 ft biztuaiték évankint, vxgyia 19%- Ennek harmada a pálya fenntartására lévén fordítandó, fjii\'iiu ir>d \\.2a/u liaztiT hiszon . Ezt mindenkorra kell fizetned, szegény magyarom I a délt rasailácsaflágnak, ha alloranaain nem, adó utján, — Nem lehetne-e a Bserzö-dóat revideálni ?1 Aa eladott, elAralt keleti pálya igazgató tanácsa lelépteknr & jogtalan tett ellen Ünnepélyes óváaát leró, és ezen honfi.ik egyika ma a fejedelem személye melletti miníster. s. f.
Miksa császár
A azomoru kntastrofa, melytől nz egész mivolt Európa tartott, melyet az összes nagyhalai mak kormányai mognkadul} ózni igyekezők, bekövetkezett — Miksa, mexikói császár, múlt hó 19-én föb.ilovetett.
Ugyanő hó 15-én került Qnaretaro srőaség, m**ly«t a császár hadseregének csekély töredékével vé-lel\'njselt, Juaristák knzobe(\'álIiió-lag L>pes Mihály, Miksa csass.tr bi&almaa barátjának árulást által).
---A fejdelmat azonnal haditörvényszék elnbe
alították a earoá mondta a halált s as ítéletet juntus 19-ón 9 órakor délelőtt végre is hajtut-ták.
M i k s a (Ferdinánd, József) született 1832. július 6 án ; bázakságra lepett BrÜssulben, a jelenleg oly szerencsétlen Sarolta herceg-nővel. Lipót,belga király loinyávnl; és 1864. április 11-ke óta mexikói császár.
A szép tehetségű, a-mÜvésselekben éa több tudumáiiybin jártas fejedelem, kílöl a világ sokál várt, áldozataiéit \'francia uralko\'dó fa-vaasságiinak; áldozata egyszersmind egy nagy politika! tévedésnek és saját d Ica vágyának. *
„Gondolj merészet éa nagyot", volt jelszava de a körülmények kényszerítő hatalma legyőzi a legerősebb akaratot is. ^Nagyot akart, hősiesen Itfliddtt élte ntolsÓ pillanatait; ; szerencsétlenül esett et, de nem d.cstelen(ll.
VégkaUatréfája fontos tanulságot foglal magában. H),
Xievelezósek.
D.-Sii LíaiJd, jttl. 1-én. 1867.
Tektatetea aserkeJatő arl Folyó éri juntas 27-én délalán 4—& óra közben Bakony-tízent Lászlón alkalmasint gyermeki értetlenség, gyufivall játszás követkeatében tüa támadván, éppen nagy szélben, mely miatt hirttílonsóggol majdnem föl magyar falu el hamvasatatott. Az evangélikusok temploma külső ós :lwlaü faszerkezetével, tornya két "haran^aiíal s még aa Ts"koláház ápülote ís a tüzfángok tntrtalékivá lett! Caak a magyar faluban, 36 Csatád jutott lazonyuinség re, a német faluban pedig ugyan ez alkalommal huszonhárom há», minden gazdasi-gi ópüleiekkul együtt leégett. _A veszély oly gyorsan nem torjedt vol-d*í bn. a tűzoltásnál kitünöV bátor éa elszánt fórfiakfa-BziilükHgyiikbdn-^ji mazSköo nem munkálkodtak volna; do mire ezek foglalkozásuk hnlyóröl haza a a vidékiek segítségre megérkeztek; akkor nir a sok-faló elhernpódsott; lüzlángok -több helyeken egyszerre puazti tottak^\'
X^nult hiröm íanyarn. év arangy is naev Mülfölkíldést szült, most pedig e borzasztó ¦*eren(}Bétíenaégp .sokakat egészen tönkre juttat, i 1 . ^
13mlf|dc -ndlkdl ttefti nsa#halttl us» a ne-
meeielkQ folobaráté^seretetet, melyet t&-ousitoU a glosi^ oa. intést! nr, ki másnap és harmadnap, kocsi számra küldé n szegény esilkőlkadő öépnok a kenyereket. Mely könyöradomány annyival forróbb bálát a köszönetet fakasztott a csüggedő keblekbe, mert &; következett kettős ünnep miatt, sokan éhséggel kénytelenlteltek vol. na kUadoní.
Aa isten lelke támaszsaon sok könyörülő sziveket as elpusztult épületek romjain ko-BjrgÖkuek; gyámolítsuk a vígasztaluk, „latin áldása lészen — mondja as írás — a Jószívű adakosóuak fején." ( tiy. K.) ^ST szemtanú-
Zala-somogyi hirok.
A Tisztelt elöfisetöinkhes! Minthogy múlt azámankkal féléves elöfisetfíink előfizetési határideje lejárt, felkérjük telidé tiastelettel lapank további párta-libiíra és terjesiléeére. Iparkoilni fogunk, hogy ezentúl ugy, mint eddig előfizetőink igényeit minden tekintetben kielégiiheaaük.
A Deák Ferencs, as országgyűlés ssü-neU\'léaél felhasználandó, f, h, 8 dikán utazott városunkon keresztül Puszta-Szent-Láss-lora , hol a nyarat rendesen tölteni szokta.
— A helybeli r. k. algymn. s a kis- éa nagykanizsai kath. elemi fölanodában a II. félévi nyilvános vizsgálatok napi rendje:
Július hó 14 ón a Szentlélek segítségül bivúaa Bzent miacáldozat alatt. Jnl. 15-én dálulütt a gymnastumi nflvendékeég; délcíán & IV. III- a 11. etami Üusstály s hittanból. Jul. 16 án délelőttös elökássitő o I. H. a III. leányosz\'ály ; délután a kiu-kanisaai Saasea tanuló irjuság szintén a hittanból; jul. 19. délelőtt a gymnaaiumi IV. s délután a III. osztálya nyolvó.zetiekböl; jul. 20-án délelőtt a gymuasiumi II- a délután as I. ogs» taly azintén a nyoJvéazetickböl; jul. 22-én délelőtt az elemi [ V. a délután a III. fiooatály egyéb tnnulmánjokból; jul. 23-án délelőtt a gyinnasiumi IV. a délután a III. uo&tály baÍiiIóu egyéb tanulmányokból ; jul. 24-én déluíött az elemi II, s délután as előkésuitd n l. ti>\'sztály &z egyetemea tanulmányokból; jul. 2íj-an délelőtt a gymnaalnml 11. s" délután az I. naztály saintén a többi tanfliLakok-bÓl; jul. 27 én délelőtt a 111. délután a II. eUuii loányuaataly az egyetemes tanulmány i*kból i jul. 29-én délelőtt nz I. leányosz-taly, a délután a kis-kaaizaal leánytanulók ugyancsak as ogy^tf-moa tanszakokból; jul. 30-án délelőtt a kiakanfzsai II. s délután az 1. üosztály színién ns összes tanulmányokból; jul. 17 ón a beirott magán tanulók ; jul. 21-ou délelőtt a vasárnapi iskola íparüa-tá-no.czal; jul. 28-án a rendkirüli tanulmányokból ás összes n&vendékség adand nyíl vánus vizsgálatot, jul. 31-Ón délelőtt hálandó isteni tisztelőt és oororafoyil vénitás,
MírÖl is & t. cz. közönség houafiaa-Qdvö2-lottel órt\'jsittetik,
K\'dl Nagy-Kanizsán, julina hó 2-án 1867.
KÖNNYE ALAJOS. - ígasgátó.
A (A keszthelyi gazdasági Intézetnek) gr. Festetich miniszter 13 bútordarabot ?3 1033 tárgyból álló állattani és állatgyógyászati gyűjteményt ajándékozott. Lónyay mi-nis&ter pedig a debraesenl intéseinek adott 1363 darabból álló: hasonló tárgya gyűjteményt.
A A sala-Bsent gróti kerület Hertelendy OyŐrgy helyére Vukpvics Sebő 1848-beil igazBágflgymüiiastert óhajtja orssággyÜlÓai képviselőjének megválasztani, ós pedig, mint a. „P, N." megjagysi, annyival inkább mert tudva levő, hogy Vúkovícsosal a Dják párt gyarapodnék.
A Pdrisb\\ tartózkodó hnzánkfiai felkérik azokat, kik vélik levelezésben állanak, hogy leveletkhea a legfinomabb papírt vátaszsaák mert a kíssé durva papírból álló levél már túlsúlyú lóvén.érte büntetett kell fiactni ErT kéznek levelek 5 krns bélyegekTlel is, pedig az^ pgys»»rfl levóldij ráriaíg^25 kr. " "
? Kliauhntgg Ede, ái Earópablrü pan-tomimíkus, ki már néhány évvel - «s«l^ts több ólvczetPB estét aaerzettkflaönaégünk-nck, leányával Eldorával iámét városunkba érkezett, hol má lépnek fel először a hilybeu müköJS az in társulattal, Nestroy „Majom éa völ-igény* czimüLbobósatábdn!,To: még e hót folytán néhány •eiaaddaban: Ajánljak küzőniégaok meiag részvétébe, _ A Szerencaétlensdg. \\V«df neytt, helybeli kSraüvon a múlt napokban tocee kör-nyókén ktitásáasil levőn elfoglalva,\' kitt\' 0 mélyébeuígyazerre.bfla terjed el> mlr^ 6 ma-, " gát felhozatja egy, csöbörben ; ^ mi4őn mdr majd kiért akotbó), inai ttesbédoi kéadanek s az egyonsulyt elvasatyóp a,kutba B\\ubantA hol halálát léha.\'
Q Csurgói dalárda.- &s életreyalóságának már löhbször jelét alé csurgói dalárda, a csurgói ref. templom /.ivóra f. hó 25-diUón a gDarnhos" csírázott vendéglőben, tánozviga* fommal egybekapcsolt zeno-ének, áa osava-lat-estélyt rendes. Ajánljuk közönségünk figyolmébe.
/\\ (Jazdáink fulyvásl arainak óa-padig valahára dua eredrnáuynyel, azonban a fulyto-?00 esőzés nagy-t) akadályoztatja a munkát.
L± Hagye. Kádas Rudolf gyön tankerületi fölgasgató ur, tanodái körútja alkalmával -rvroBunkba érkecott, a helybeli tanodúk meglátogatására.
Lóváöárláa. A frannsiák számára vidékünkön még folyvuat vásárolnak lovakat a padíg, mint halljuk, asép áron.
/\\ Zuue. GrUtibaum z-enetársulata már néhány, két óta elhagyta városunkat, Daiikó ncpseuetárnasága ia kéazíll Zágrábba körutat tanni, onnelfogva Nouaicdler Pál vendeg-lÖa ur, hogy vendégei ?0 városunk közönsége a sana ól vaxQÉálől mog ne foaataassnak, gondolkozott egy 16 tagból álló fuvó hangszerekkel ©Halott RűnolárBuKtról, ma\\y majd m indán nap működik a Zöldfa kertben, a noha Coak fiatal tagúkból áll, mógiB kielégíti a közönség igényeit.
L1 Való dolog, ügy drávöntuli mezővárosban bizonyos egyéniség lakomát aduit, melyen n en voiuk jelen; raídÖn már vígan folyt & mulatság, egyik serleg a másik után Qrittetett ki, újra megtölté az illető lakomaadó e p uh arakat a lelszólilá, vendégeit, hogy kiki uritaa ki poharát annak egészségére, kit 0 meg fog nevesni. E feljzólitáa után vette poharát a e szavakkal: „Éljen a munka czár" kiürité. 14-en követték példáját, coak 3 tette la poharát. — Igy áll a világ Dráván tul. (Bekuldetetl.J
Kaposv&r.
_b. (A aomogymegyei honvédegylet) — Ig-Eaásdy tíándur volt honvédesredea elnöklete alatt számos tag jelenlétében m. hó 30-ikán tartá D&gygyülóftót. Tárgyai voltak :
1-ör, hogy minden m- bisottmányi Uléo utáni nap as egylet róazéröl ifl gyülee fog tartatni.
2-or, bogy as egylet a buda-peatj orozágoo bonvédegyUlban magát következő\' tagok által fogja képviseltetni,, u. m.: Igmándy Sándor, tCöbényessy Ssanusló, Mároy Üyula, (Jaál Alajos, LaVaay János, b. Majlhényi lat-van.liriflztinku^yya Antal, Pbilippovita Lábaló, rornseok^amaor, Svastiea Imre, Üvaatícz Láaaló ésHzraa (insstáv,— azon kikötóasul mindasonált.l, hogy a kfUdotlBég saját költ-oégéo-íog-olataant.......------ -
3-or, hogy e megyei honvédegyleti alapítványnak liuvá fordítása iránt as uras. hun-védegyleti gy aláássa többi megyék példája léazon követendő. ~
4-er, aa ujabban felveendő egyleti tagokra nézve igazoló bíaottmány állítatott fel.
b. E hó 3-án a m. é. szerencsétlen künig-gratsi fltkösetben elesetlekért a helybeli plébánia templomban mini évlardulatí napon ongeastolő isteni tiastelet tartatott. A templom a h\'dtybeirfti^tftf^ saittetett fel a a gyassmisén a katonaságon kívül osáEjooan volüüh jelen*
h. A helybeli helyőrség tisztikara, eznkott lÜhelyón a Cserbea minden szombaton tiszti-CSéllövéssetet tart. A ma már teljesen rokonszenvező katonaeáf amUfétt tíastikara, Eaámoa polgári osatálybolit is meghívott e Eialatságoo gyakofflaira, 0 egyeoüls erűvel tOvetik a tábla. Régen kellett volna e közeledés, s akkor tán nincs Solferino meg Kö-aiggr&ts 1
h. Ab1 ügyédi statistikához közöljük városunk e tekintetben! áldott helysetét. Az egéss megyében von működő Qgyvéd 54, s e SSátnnak városunkra épen fele; 27 esik. Ka-
Íosvár lakossága 5-^öya eaer a igy mindor^. 0O—23O emberre egy prókátor esik. Igas a&onban as, hogy a helybeli Ögyvédek"\'*\'vidék közönségé vei" is nagy mértékbon foglal-Uosvák.
b. A fürdői idényt, ki csak teneti lakoaa-
ink kosai, különféle fürdőn tölti, van kaposvári vendég: Rohicson, Topliosán, Harkányban, Flírodnn, Bogláron, Keszthelyen otb. e legtöbben Siófokon a balatoni fürdőt használják.
h. Nagy-Bajomban rabláBÍ esel történt. M. hó 29 éu éji il órakor két kendőkkel a bemásolt arczczal maszkírozott ügyén az ottani, ugynovnnett Rózaa korcsraabeli csaplá-roBt Öróf Farkast rabolta ki. Ezüstben és bankjegyekben összezon 531 ftot vittek el. Kilétük még nem ludntik, a nyomozás erélyesen foly.
b. Hir szerint a helybuli kaszinó a pnp\'jt-czáhan kiuastottuj házh<fly(^k egyikén részvények melUlt liátat épiltet magának. t.íröm-mel (idvuznljük e hírt a éhajljTik a kivitel mielőbbi leljirsUlóaet.
h. Az „Oedonburg-Kanizaivr B\'>tou Bxámábau juntao Btí ról kclottsvi?, az pOtfe-t.or Üprecheaal" rovat alatt Hirnchel Hermán kanizsai méazárna, e lapuk Bicrk<!SZlöjót, — általunk legszelídebben j«-lleiuei ve, — \'g\'511 nyárson támadja m"g a nZiln-íj-imugy i k-iz \\onyu f. é. jiiiiiiiB ÜO-ról Irt nz. a. k^lt ia rü- j ssul június 18-rol \'?0 az. n. ides-tij ázatna j ban közlött nznn h 1 r miutt, hogy a hu** árn két krnjcsnrrnl rrti-bb ittent a nz bizony \\ lltég \\* r»HZ- H-m akarjuk szellőztetni azt, j h\'igy ily álalánoaan knnoiidull dulgiil a 111« - ( szarosok vagy a hutÓBág tigy elment-k íulkul 1 lésére szoktunk e koholni, u-nn feaai-geijÜK azt a közmondást sem, hogy „n kinek a haz.a ég, az kiabál legjobban,*1 azt sem bánjuk végre, bogy vaUki az „Utf\'.-nur ^precliBaal" • ban oti|át pénzén irodalmi viazkttegtnek elégni tegyen s megengedjük, Imgy a rne auiar ultra cri\'pidnm" elve daczára akar verseket közöljön : de megkivánjuk azt, h"gy ha alappal nem bir ia az efféla közlemény," legnlábti ártatlan, de becetlli-tsértö ée a, n?iprecita aal u cximm^l bi>ml"k"gveneBt rllenkezve nagyon ía durva éa ealoniűllan ne legyen. Az idézett közlemény monnyiben eaik ez utóbbi oaatály-bo, nem Urt\'istk b"zzánk, de b"gy itlappal n-^m bir, aztbatren kiniundjuk, mert a juniuis íO-ki ,Z. S.-közl..nyt" eaak figyelmeaebUn \', kellett volua olvnoüiri a közlőnek, b Q?-finnal | láthatta volna, hjgy azon „fretbe Lügi;" az i a n^98 í\'Icíseb aebr achlecfat aei" rtK«poa-! vár" rovat alatt, B Ugyancsak Kaposvárt illf-| tölog közöltetett, a ha még ekkor ia kiídve ; lett vr-lna aaját éa knllegai bfthfllet? vlii-n | irányzott mert*!)vletüllkH megbuazulni, am j szívesen láttuk vulna Kapoavárutt, hogy meg-| gyozödést szerezzen magának arról, vájjon a 1 bir „freche LflgBu-é, és vájjon a bus nem i igen roaz-é? Tartottunk-e különben igénytelen ügyben f-ílsióll alni, hírei Dk bitcleoBégo éa as alaptalanul megsértett userkeeBtÖ be-cafltete érdekében. *)
nak, hogy valahára «lj5tt az aa idÖ, a-mtd«^---(--pw-\'aal4emit-b-^tgitÍ.-:\'^fk:^b^ jogaink Isten éa a világ M&tt ellsmérvék. *" \' r
Réazerorül aoha sem hittem volna.( hogy aze-retett hazámat viszontlátni szabad legyen... Fájdalom! a azátnkivetésben utóiért a Ö4-ik év, hol as ember ék-te végén áll; —a nekem Íb alig egy pár év marad hátra,, hazára fejlődését éa virágzását láthatni; mihelyt körülményeim engedni fogják , haza fogok BÍetnt Magyarországba, m-lyet 1 8Ü0- jun. *i én tehát 17 év elöli, mint aí.ámllzoll voll^m kény-
l-lt-n elhagyni, liilazke vi.ltnm éo? mindig
büazku lenzek, hogy „honvéil" voltam éa ma-
r irtok, kprrin azért r» í r -.-d ¦ n urat, IwRy en-
P\'-\'íti a b\'invéJek hl j «t ro mába felvenni, éa az
illető Rinliályokut * r.n niumt\'a mielőbb ezivi;-
Ben megküldeni. UövokIüI minden h\'tnvéd-
tanamiiak \'¦ Marad,,k tazt íle11>:\\ V 1 t I 0 r
Aulai altaW.irnKgy."
ny-llz posta.
! I \\\\ C
7 k
Gróf Somssich Pongrács, halálára.
¦ejjre 1
r r ribsrbs=, u ellent. UlüCl , itiil tűr bólrua, mi QtjáLa\' ntii, ?nuiíeii gaiüC áUiat.
\'öi-li terül — jaj lik liimsr,
B(l CElTÓdlLB, ta.Tajl
jielméuct ürül.
Földre hajliL a uvlgt — Fel — te\\ akar ttettii ; B bö„> invúi a Mii\' t l\'arnnoolatjára rP>pfin i i lOrifc ei ii -
idceráiiü
AmiU a nliartiad egtfaüll erorel -Ujonia, taint a »illim — té^bi » *ía lú t-\'ialthamar a fűidre liuavo, teperre ÜL
Fővérosi és vidéki Mrek.
= A honvédéimi miniazterium közliirré teszi, miszerint 0 Felsége megengedte, bogy a nyolca évi rendes b»dszolgáUti kötelezettség mollott a hadseregbe sorozott katonák, e r-"ndes hadazolgálatí időnek hit évre lett Aegz^UÁ44a^^pd:v^r^Q^é^|^ ^zintéfi. r^saa^. . siVessonek, éskogy mindaddig, míg ez iránt alkotmányos utun irányadó más határozatuk nem hozatnának, a tartaléki kötelezettség 4 éven felül meg no huBszabbittaaaék. K^n legfelsőbb határozat alapján tehát az idén a tartalékban lovö szabályszerű áttétel nem-esak azon katonákra, kik 1859-ben, hanem azokra is kiterjesstendök, kik 1860. és 61-ik években beaoruzLáttak.
= Vetter Antal honvédaltábnrnagy f. évi jun. 21-rfit Svájcból a buda peBtí honvédegy let elnőkaégéhes a következő levelet hites tn: Tisztelt ezredoa, kedves fegyvertársak 1 Azon események fuUtt, melyek hazánkban legközelebb történtek, örömömet leírni képes nnra vagyok. Hálát adok n Mindenhatónak, hogy ez időt még nekem elérni ongedó. Szerencsét kívánok minden honfi fogy var tára-
a) a bböesélyünket orintű aértónt ületGlep, a t3oi&-ghl T. eakOdtsíílti itálottel fogunk annak ideiétieo tsIoiibaIdI, Saark.
Ult Uacji Aa ifjú dtiu B viliAf pirf
ÍiiA.,1
• ad
a látra, hfipr nem irtfafit, t.tl n robajjal eltuüad ; — iák nóba letinlte, — ¦laénj-btól Int" : púiihetolltin baJ.
fiatal lOljjot — — — r uir tik anApeo ; pliniayt* BÍrhalmat, ígildjAa i
,nok, bírálok, a Vzrt-i.:- krbclltl eA Virággal diiiiiie ai t* milkird imiral ba n SeaiSaleti Poa^aoi I njug-odj bikouighei
II A I> l\' B.
„Egy borzasztó ütök"
A stuttgarti rIll«8tirte Welt" után közli ilükkt-íty SSáríOB.
(Foljtatii.)
„Igen helyesen von," felele Dupin, sb ön legalább egy felkiáltására emlékezni fog, mely hungot illetőleg a tanuk nem ellenkeznek egymuaaal. — A „mon díeu" fölklftltáat értein, a epen e ket szóra alapítom a talány teljes megfiíjtéatt illető reményemet- Lebet-sógea, de aöt valóazinQ, hogy egy fraDCZÍa tudi-tt valamit e gyilkoatág körül, de ép oly erősen meg vagyok gyösödvu, bogy semmi módou aboan részna nem Vult. LehetBÓges, hogy ez Orang-Oulang megszökött neki, még na is lehetsegea, hogy ura a gyilkosság bolyéig flldözé őt, de én azon véleményen vagyok, hogy ez — ura — miután as állat dühe legroagnab fokára hágott, nem volt ké-
aa álbatt míg most W-\'asHbadurr tatiiQÍ^úé -hagyjuk előlege.iia c gyaa,Iláa okát ftyugo^\'t r ni, bármennyire beszéljen íja valésaiiiliséyi Blup-iBBágnk mellett. Lzen alapnoságuk ktt- -* lömben rövid ídö"rahTVa be fog bizuaynloi, mert ba os Orong-Outang még arjbatrlmi van _ a ba nra a kettős gyilkoaeágban aem réasee, ugy oson jelentés, melyet tegnap este faaaar tértünkkor a „Le mondea hivataJua résreben olvnatam, rövid idő mn\'lva brizráttk Fogja Bt : — urát — vezetni. In a lap, m^Iy a j elun lést tartalmazza:
püefogatott a li\'iulngnctrrdöeaké\'en —\'nek . reggelén, egy ígett n gy Orang-Otílatlg a Burnftti BíigiténlioníiB f tjbóL A íulujdouea, ki állítólag egy mallai bajának iptigsrésse, ™ -illő h.leleoitéB s a föinüvekedett kölliégeb meglériit»e otán »z Altatói vianzaknpbalja. T.jvalibí kérdéiösTtüdéfl "nlcsü-—""Faubourg " !31. Gürmain, azám—a harmadik emeletben.8 Az állítólag"^ befogatáa napja a j elán téteti upvnriBS voltt melyen a gyilkosság vég¦
„í)-j nngy !eh«tsége«,u kérdem; uhngy ön il ui i iiuunoeE mint lengeréazl, a meg hozzá iii.i.\'. itj;v multai hajói.ak tengerészét tsmeré
„Ln npta inmerém ot fal mint ilyent," f«-l».-le Unptn, !„a o, dolog előttem a^mmt eeetre sem Jieljeisen bisonyuD, "|De Itt Van egy osa-1 igilarab ugynnajcon nemitől, a mifyoueket a -i \'leli tengerészek haosnáinak kuntyjaib kÖ-rü Itckeréaérp, q ennek piszboo külseje elfi-| azbr hozott engem azon gondolatra, bogy|as«n | czétm használtatott. Kézzé ön esan vsomói rajta; caak igen kevés tongeréas képes est kötni, süt a máltaiakon kívül maeh >l majdnem teljesen ismeretiéi., E esalagd trabut a villátnbárité lábánál taláiíara. A Tpeggyiíknit " hölgyek valamelyikéé nem lehetett, a "azért iwt kell hinnem, hogy ftz Orang-Uulang tulajdonosáé volt, ki nz állatot addig üldözte; mert ki veszthette volna máa el, tuiutan évek óta senki nem lépett a házba, annál kevésbe az udvarba? Ha azonban azon zárkö«JÜ* _ kezteleoben mégía tévedek, hogy a Oanczia, kinek hangját ballották, egy máltai hajónak tengerésze volt, azért még aem biazem, begy esallai kutatásaimnak valószinü eredményéi veflíélyeztetém. Ha fullevéecm nem ígaz\', ugy azt fogja gondolni, hogy körülmények által vezettettem tévqtra, melyekkel neki tovább aemmi dolga.*
E pillanat ban lépltket hallánk a lépcsőn. „Tartsa Ön magát kéazon p\'us-lolyaival,* monda Dapín, Bde ne használja elubh, mint-Bem jelt adok."
Dnpin~a külső ajtót Bzándóboann nyitva hagya, s a jövevény, anélkfll, hngy a naötiga- . tyüt meghúzta volna, a pitvarba lep^ll. A . lépcsőn több lépést fölfelé kaiiauk m tenni, azután megállt a a jövfi pillauoibaB lamél K-felé ment. Dupin már utána akart indulni, -midőn r&rsát TiBOBafordntoi baTlók »L tU alkalommal több elbatárosottaágrit mutatott, gyorsan fölment a lépcsőkön s ajtónkon kopogott.
Dupin barátaágoa hangon belépésre asóll-lá őt. v
; Egy tcngerésávólt, ki most bboHub; ajta-^ janiik küszöbén szemeinknek mutálkozott, egy karcán termetű, erőteljes 6cskó, kfnek bátor, kihívó vonásai épen nem kclbiinatlen -benyumáat gyakorlának reám, Napkaruilotla arcaának fülét hatalmas szakáll födi. Egy erős, vastag-l&lgyffifurk& volt as egycdÜU fegyver melyei magánál vjeelL Egy szögletes meghajtás ntán jó-napot kívánt nekünk, oly szóejtésen mely .páriáit árult benne, — „Üljön le, barátom," mondd Duptn, .feglat-jon helyet — ön bisonnyára as Uraiig Outang ügyében jön. Valóban mondom, majdnam irigylem őnlfil ez allatot — ritkán láttam ék-lemben szebb és értékesebb példányt Ugyan mily Időa lehet?-1 A teugereas mély lélekzetet von, ratntba nyomasztó tehertM érezte volna magái raagosabadltva, s bíaál-mas hangon válasaoU: BN»ra tod«m pnato-bso uram, de agy hiBaem. körfilbelfll négy vagy 5 éves. Itt van aa illat ?" V. (Vége következik:)
HAQT-ÍÍANI13A, jnl. 10. Mint mlndeo, agy ajatoa áysta ia jjsng minden Oslet. Eb \\áia annál U Inkább, GSlvel a, mait í»okbCU termía caaknem eg^aacn el tud (űSyaB»fvarKuT8oTionla mária elkoadoU t)S aratáa U-mii áldást ia jilátot fog nasáokba torjcfiitoni; meri knméiheili olosd árraellaU a kivitel már blatnanak tekintítetu. — Jelaoluff is Tannak már kalíbldrSU BS«graadeUaelc; ia romUhető, bogy ások uagy kitar-Jediat fognak vonni. — Ma\' aa éj bírnának ára i frt; Sivánatoa volmf,, ha a bovítolhoa Jó asára* id6t kap-hatniak, aíjgy a miaSBé^-á-várakDzáannk mcffínloljcn
Jolonlegl Arak a1sé>a_nasfrlal mérlíkiat a hu!ybuli
placaöa t~ — Duaa flii—89 fni írt — kr. A--
^tta^Jia-iia f«ato*-—ftV^.-Kukorica 04-&5
Bfl--. Arpo totüMbaa vali, T0—78 fontoa fl.
a\';— AT, Zab aS -47 faatoa frt. _kx —
Pohánka elflö-wnáu frt — kr, — PmqoIj Cvh&r
ft _, tarka frl — kr. Quhű elsÖ rtndü frt — kr.
máiaája. fiHllvapállnka 20 foka---frt hordi-
VBlrgyútL, rurkiilypilinkiiSO fuk----frt boM\'Wal
e^yíitt. oid» —--frl. Barkd - frt. NyeraMrök;
(lanyha flalet) ak«r- ?0 taWn- — frt, *a b.ua«. boriik _ frt. máiuuüjkíot,
• H«rnk . frbír éa rB.da íuhlllarl 18C2- IHöa-bt — vldíkönkl^ll — term^a 8 frt -12 írt. — Villanyi Aa
n<CBB<Anli fbK-ta lBiiti. 10--ft- Lj houi b^r v.l.ris
(acblllor) Íb fobír 4 frt—* <*\\ ™ Halatanaielléki
borok 18(13- ?4 1803-Ifct fth*1\' l---¦ f^- ak-nkínt.
Via*« — frt — kr. Hí»---frt. KajSnaéjreí
Kyapju hfltirtlrvidíki ara Gü frt. Kohdr rahgyára—frt —frt — kr, fckűt« 4 írt
M.-bnnlssai piacai árak juliat itl.
Borsó itríje\'.0 kr. Lenrae it^iíja -— kr Dabtlcíá(p S kr. KöIbd !10. a kr. Uorponya in*r^/a — kr— fi — kr. Mnrbnaita fontja 1T kr. Jahhm fontja\'10 kr. Sart1*-. bua fontja 24 kr. S^alunna miiíija -4li-frt^- kr. Zatf fnntja 43 hr LAngHaet mi aAji 7 -8 frt kr. Zaira-lyatinaí mAaU-a 9 frt — kr. Konyárlinít fontja 7 kt. Kaku,io«li»jl ftwiha a.- kr. Arpa.l.ra foiilj* ÍO kr. KJloakiio r.ntj» 10 ar. Ria-knta fontja 20 kr. PaoUJ roiitjn BJ kr. lt.^c*aolaj fontja 3s kr. Lonroaj.ilaj fnmj« 40 kr. t*j b..r iiciúj.1 I\'« Ur. — .Olwr U=*éj* H kr. P.atl eor iio»Aie 14 kr Kauiísal jíSr it\'.t»aje 1.0 kr. GAona-pAIIilka Itcaojö 40-fcr. TMrbily-pUIolta Ü«*Jc 30 kr i*al!«¦ a-pálinka (tr.aája 6l) kr. Nyon fasKT*
, miaaAJa Stt frt. -= kr „Öot3ytaíjayó-iiy«r«ia toatja 80 kr. Wártott fbntia — kr. fl»appao fantja 3* kr.
1 Sá fontja 10 kr. Kfm*nyf« «le 7 frt - **¦ Pabaf*
irt — kr. Nyenfa «• —frt— kr fasaW.\'mi* EÍje 35 kr. Sídna miaaija —írt — fc». Saaltita n. — ke-
Kod^r fontia «0 kr. Lto fiatja 80 kr.
UérsJ pénjaí rf-»IyDGí jel tea lií. " &7„ meUliqtifre 59.65 j néma. KfilcsGtl G9.8l>; t8fif>ki ólladaJmí koleadn W. 40| bankoiaavényok ..7JÍ; :k1trJii>tóaeU:..réa*r rinynk 189.40; London. wq; f»$*i,tf9 13J.45|\' arany ilanb^\'Mr«\'ft>VtBT?Ir-f131 - \'
- .\' . 1 ¦ \' —\' ,\'-:.- ¦!¦\'.>-»\' ¦ w-.L-
KelalAa sa\'orkeixto i. WuJdlU .!*••«*•:.. Js
rfítt-^Mtkaa-, Ki-twiif^ljtj** í martnak a* Hja UnaiMt, « vldo\' ^fa»*\'f«t\'ffr,»"l*rV\'Ia-afiagai. "í*1* 0 ktaft finyvíflv naeftarWH*. Kaett rceep\' -tAaaltt •gy1.»»gM:-.*rl«M>*4i>1\',tok«lift|___
L^Lt»* un «ddirUtakbAB UrMU iwpleti megaieraanl t- i-, W/,
2®SÍ5^i^^i\'^M»í» fifa»..!»*!» «™*;p««^,
ÍSíSJÍri-t «>Sí rcndelke Állanak. Ab eryrtlm Her «,
Igan tetemes fHegtaksritaat eszközölhet
aiadtfl laaateresabor és gai
.. da u -a.
\'j^ltan,\'nj modorban ¦ cr-" ugol a abrrdaJom-
ma! ellátott WamBrilKt pí-p-k álul (baaagUbatAk bá. mely ;T*f4, ."leUaO * .aratara, njrj- »« u>a; metaiéaní! !a) «Haj. másodpere, .l.ii k.-nuyn a-r-rrcl nrsk^allraih.tnlain^nmpnltmrJi.0 ¦ cnttapkai, n. n,.: alloVal, kA*ak»t ka\'faákat j. » l. a»?tr p^dij ipso Maar« Ea annyira a 11-2-|i*«Bn«á4b aleykeToabW n61karoak\'\'tll tArpy mjnnon bAaUrtAaban. i« A-a ,1» olea&n vaa biro, kft^y eneo uaeyhaaaan trdp-i bArkinnk raAdjAban Tan aiftgaaaroanl- — Ejy ?""^ Ara, ntm.itatAwnl eSyütt 1 frt.
YManyoaatt f.^kefik E.ekkei a fugakal minden iY-gtapafta *agy fWruir ní Ik ill rs-.pia hi ile L rimi, a Tfjjajcbbt-n fehuren, <\'g-tmaigesi\'ii\' iff nilgai Vhet Urta\'iil frr-
, A lrpnjidifa Hjroraln-t lai «cr-Uta LfieUbnn bcinlnaió) a lerCTV korlatiabb o uamb a, now Jobiwr-J. i5Íf*to»áíira;ÍiaJftiUtM, WaR»*- 1 partta «ieri«Ara ormijára, lampar»! Tan cpjbek^T«-, awdy.na-
ajánlja Nagy-Kanizsán dúsan felszerelt ke-toskeilcsét, melyben alegjutányosabb áron fkovetkező mindenféle ánicikkokkapliatók,
j-- ujrymiiit:
rf htífywmM ezukor, kává, orosz Ihea, rhum, porczallán- és \\(e>i tíardlmnth-féta edények, finom tájiból készült dohányzó szerek is serte-ánA.
Kaplmtó mág továbbá:
Aixi asztali olnj, küliinfélo chocoláde\', valódi nápolyi mticcunmi, rizs, ilrpnkiiea, pesti hen^ermalmi darn s liszt. — I,e<rjobb groji-, umenthali és parmni sajtolt.
Különféle külföldi pezsgők; szegszardi, bn-ai, somlai badacsoni asztali,tokaji,soproni és ménesi assznborok.
Valódi PAGLIA.NO-SVKUP (hashajtó szer). Dr. l\'mrce Küw. szabadalmazott pyomor-Rzesze. Daubiiz-I\'éle növény li<iuem\\ gyomorfájások ellen
Ai esztergomi m. íi gazdatfeksége réazértil Itözzé W. tetik, miszerint a tapsonyi urodalomlioi tartozó, tappo-n)i és szobi vemiegfogadó, valamint feh6rcgyU»zi • konsau haszoBvételo folyó évi augastus hó clsejóa 3 évi idfl tartam-ra liaszonbérkc fog árverés atján,bocs4jtatoi.
A fentebbi haszonvételekhez csatolt szántóföld, rét és legeli kiterjedéséről az árverezni kívánkozó vállalkozók a tapsonyi tiszttartóság irodájában (u. p. Nemes-Vid Somogy megyében) tütomást szerezhetnek. Tapsony, julios 4-én 18G7.
az nrodalmi tisztség.
aKab. bIjö iuaerikai 4s augni ; Beg^diljresett.
b*ay óramVal^.gynanjagtit.TJS*, M| ngY-ka/y ^jwXr^a mioio al-kalommal (f goti rllA|rol lebot gjn]-tawi. Ara etnk a RjOri rltarjmtf» XA -vii t/totL-tl Uy olcwra, k 1 i ,lK «0 kx-Vai\'Vdl p-rxtiai hajfrttB ajrr, liffiiica artalmatlaii nQrenjakbdi Maaxnvwlud* fcaJar-TfyTfwm igeo *»»p feketeri fr»f. E|tT dnbo» kit UtcrkcI ata«itiaaal 3 frt.
FuIrJkony cayr. Lnffn^IkuISa-hcll -nebb aai-r minlrn bAatartW kaii; mrrl «»"1 min ri «a a nA bau oklj&vS^jitiitAitDkat roindanki ma-» g4 e* JliisD b-lL-, =ien tny» «foUf a!Ur bató it hltlc-grn baaanAlhali. E jr *»»3!T fi\'ex Ara SS kr. ^ Lnvu>tbb nxailaaur- III tMltott ««» Wi«d«|iffle rn.*.tofuU»!t "llA-ip\'itAai\'-a Taa onb-\'i), aiilyi*mbfll éa miad n mURU %*^-t. kb51, ¦slnt-«|r \' tu *• acceb arekrSI. Ejry «¦aasag- Ara SS kr. -
kuntTa-krnS.\'*. Ero* k«nSc> AlUl a WrolTa k«*«>".i\'U«*»<! atcllS tetartik. Hjj «lobo4 Ara 25. ki.
- \' trAtollJt TfffulAtnrraV Xlkal-\'1 -^uhaUkivaailiia ki^bav i» paolr-.koa, ng7 koB7 tiJ <a ngyana^ja-.
trillai a l\'ffunomabb di Ipjrraita-nbb- ran&Mkat Ivh^-t ci lai) ni, 18 -dArvk Wkr*rL
- uH»«t lAbaita««f>rja v«c<r«M
\'tStWi arte Irsyni mlndot»-
kin\'k tntstkazj aa ^ffff 1^** •JtHta,\' K» rlTrilJk a Uet*f«rKt> Iftn] olniaT Aitai, rnalya iftbft* lltipaUr* a A^fUm^ tea ri mg?,\' J^ttj-a ValpA, bArmrJUf »pe«ta Irpea it * jiim a«rjl, nag.¦«¦>¦ Fr-iV*lnI &rnaa nejTcaa^get, 1 *fr*gt<aft\'lr» SO Ir.
Anso bBf-finymAt, nvely a b*f-, s^n«aekl «aJiHi UfyaAff*» Jies^a-wlja ^1-tra^kk fvnyre koi*«,,t ki* ilTc|eaa. S5-kr: 1 f*ty-BT*^vftz(1
^Mirimrfik bntwr-Baywa*. taat)p ; A>\'An4>a rJi»«aor*a»>«o r*#a« l,qer n-\'i SO far. AlialealcIeelaralV T a tiriyaV rikWI, \'UdogEil aVyafUr nV^ 4«»\'««J»t*al VI-," a^aja iBkélalcam Vlrr^AnHlwUfc. . K|i<t«nil ,t»t , Mr* kwtórrai :
tairMStnaemlT ireaél, ananyal,\' ci ir^fmoit; pakrbufi ti* keaAt ia* mrt »iarta«-|tfiata»**#^Byt**^
. foar.-rfa-alÉaattatlaa.
rít»rib tiPt^>w*cy^*iy^|a^*J^c^
Btrrfi dürfrPl1* Állal. Hogy nagyobb legyen a kclenilőt^u, darabja rsakU CQ krra l^t.\'Ult.
Ltvíl^eaétia belyrp\'k, mely 1 káajreltnri»í(r, oles.\'-aA^ MtttmaA-gtik mfan ia mludrn^B.BAoil vagy. Tiii nll e\'9oyu(*i)ek, lc^nnoma!<b /« binnifíiö uívtoI rngr e éjjjel í
F;nTO0 darab 3 fth ValArlt antrnl toükííí-k. t^y- ,
2 pincérei i0, 311, 40 kr. , S wi (rAvI 50^40 kr. ) lesfinomabb.faj
3 pi>npáTf1 8n, 10, 90 kr , ! f\\..
4 pcntrárel 80 kr, 1 ft 1 ft 20 kr. - Dutöí í at-taiíi. Y^y perci alatt
Ukct rotad\'-nMo tA.-yra hivíul nílk 1 p. fáb>l, kűli.it, Iuid..BtMlt Flb t»IA tárgyakra, a Ie^u<-LIi «qnarrll-CWait Wlanb-íui Atveít-Uii, «^y annyira, kogy » lcffü(rT>,fr>bh kéi Alul kitejjt-tt fttra gyanAnt fo* fL-llinni. KQlütiöscn ajAnIhat<> aí Iparosoknak, n.intlmiry a tarajakat \'ifBO >-BÍni»bÍtji Aa ajAnlorA teni. Ejry ily kJp, mely rjrArnokrakat.
Íj-Ua^lrtűkot, tAlkepeket, Mlatffj-et, eaoporioaatokat Tajj karika-tnrlkat Wp*1*, kapható 3, 4, 6, 8, 10 krdrt, rffy ürr^ AtTö(etíaí lakk rWt^^ea 40O k^pre SO VrArt. \' Lea^bObk halyen nabadalma-*ol| merr|r. rpsrek, patkAnyok, Ur-E*k ei hBretóirakkil.UaArt. Aa rl-\' a4Aa feW13»eirre tönenik. Egr nagy BXaUseta int I frf:
A, tufa Alink Atlapntban tartó-. ni, a* Bait T»ey tiSkít ham Ara , fiatrnl teg«lkalim»alili a dió- a aj, \'tafarleB Tgjrjfl k*a.HmJnjTk JtAro.-: aaL.\'Van iierenoarm a l. ca. k9-Mnt^gn^k J.lcotbítai, hojry ni lant - fria,-nir^hainfritkatlan Keliicr tiit-\\\\U>Vt m?\\*} kapbató. Kit ü-rrg-¦4p\\ 1» krí aaffj-gyal 45 kr. íi OyBkarrű •jt, molytye! a tyok-¦wa«t i:j5k*T*«o kr Ult-*t irtani J&^^\'ti\'íMrO, .fíJWilttfc AJkk-flia.,, deba\' toTBib! dícairrte fÍleiil.T «, tnlntfcapry elránt la tnrllptt Arnlta\' tft..Egj- dobq-sal baaanAlafiti&ai\'-
Popp 3. G. becsi fogorvos utal feltaiilt asar a kotflg^el,-ouet rp^nni oia^áxn tódul, ?3 napról-napra nagyobb min ben kerestetik. Dac sara annak, ho^r Rcamoa Tcgjésa vtaajrálat nlá tÍtc, Aa aerominemü kártékony réaxt fid uero talilt beono, éa utinoimi k esdtek da esi Íj okai , h<m értek et, j.tvcl a rapp-féle fogfaAJricbrri nem ia b&saalithalak; t<j-
NEUVERTH-féle budai keserű víz, Sz. István, rarnyady, \'„At b*bi«1>nyuii tény: i,ofcT e& »* reníbon.
Rákóczy, Deák-féle budai keseril vizek, _ IJSL^^L^L\'^ZÍJÍTÍ^\'w w^ÜS
ígiUaea leiieieücu ; továbtiá ia*n jótiiknny a fogboart* ní**» 1b; éa meg-dpliÜ mindenfele vúrsca. dajrsnatnl atb. — Tahit cflaáAikorhabiBk
non: hogy ai annúirrín stij.ii mindenütt mint lefídŰeebb szar elfogad-atati.
Analherin f»ff-f^p árn 1 frt W kr Fog-ólota 3 frt 10"br. Fog-per 63 kr.
Az „Anatberin .Svia" ju-ÍLÍlQn& bntáaárél isméi érkes-tok olUnierS és UnU ivyilalkoxatok, m-sljnlt egyike köTatke-isöleg ozól: \'
Fogszen védőknek.
ahipi, ivándi, gloichenbergi, marienbadi, pilnai, partidi, selti és saidsehitzi ásvány-vizek. Friss és jó rohiesi savanyu viz.
Muruwosi s isztriai vörös martia-só.
POPP anatherin szájvize
be fő z ö 11
yüraölcHiiek, hólyag helyett. HrNsmT-fi-ltí l,:s>\'VPí>ztíi papír, Zacticrirélc bnlhnvcftntö por. J.iizúr-relf pf>loa\'.nve>siö kst.
PORTLAND CEMENT
(WILLY-, APOLLO: S FAGGTU GYERTYÁK.
KORNEUBTRGf MARHATAPLÁLÓ POR.
Ha a\'-aaij éa foyak tlíttin és 4pen lartüa "ía émVéírí teatnek jurára aanlgál, — mint ext aa arroaok AltalAkoB ^ISnySaaek mondják ea alkalutnaial nem mnlajithatom el dr. Popp nr kicSnő Anatberin aaájvitet a) mint IcpTödvBsebti aaert raiaátip -fcgnaTjnvedÜník multán ajAnUni, Dr. Popp ur Atialberin Siijrtien királ ninca ("nSgyaier, — mely a fngkŐ, daganat, rothndü atb. elles at^iíeai tndna, es/ cilenben mlg as t^vsasúgeaBkaek u — mint TÍd»ser — ÍLea ajáaih^á. Élénkíti frÍAjiiii, és a lehelet tiaiiuipa aJtal főképen gyógyítja ^fl ,fo-gakat, »Et még el\'bbi ninnkpt ia víiiianyerik. Eltirolitja a borkEt, nippmunú & futakat ni (ireandeatől, üa grójritja a Tertü fu^hnst. — dióval nem lehet cicáira ajánlani eaeQ áldiadna pyágjaiart. H.
Mélyen tUitcll í\'o)!ri nt 1 Kötcleietinr-k énem mapnm arrfl, bőgj Unnak .Anatherin Sa-áj-íiief B) minden fofTFienvedÖnck kilflo^eo nj in Íjam : fogaim folydtáo-# rt^w v* *t * ¦ \'lflLO rAriettek, néhínyn Qrosedfttt, wíioa fajdalomban aíenrek, nfdl-
(limentum equi. Iiestituii y finid). BELGI Al PARAFFIN KOCSI KENŐCS.
HELFER LIBEREI", bútorgyár-tulajdon oá Üecaben-
irpir.-r\'i BO hr. Mialrafílo ei*mlJ, táaaal ejryflt.1.40 kr. n!MT\'fc\'\'OrlimTtiki**!, %44«^n1 " "Ca. kír .tabadalnV flrapnain*
. . .. .a._a_. ,----x--*"\'" ^* -1 «Ir Un^r, aclyiyr.) ncftAny perra
BJatt ^ntindn \' nárrn ni-veicnilS »•MOfirtllnkat alndonßfB kdmí*-h^t » l^ilaíJlbUn. kÍTíit. Eiua "nj1 Keiiltménr paríala rí \'mJndi-tjL &• iíif Öyféle jíer,\'k6-n!ed(U!r- feto- ; WUíUÍvlhofjitUg-m. leg<aaiiiaL*>
^jrjkjar**^ -mat la. >Art«ti«.
¦p-B k*i^já, mndjAHJaAral éa ocm ¦.-miit Braset, pArecttiUart.\' ¦ na(<>a.-A}*nILal.\\ -opyajirriratn.I «liaötoV\'WSöira 1Ujff&? kr^yaiU«<tIlS»rs,iEfT üre» kW,-" »4. iM*u?a*n~m*1 hkítn-\' \'BÜafl staaitawal |0 kr.
V*1»4A ktiltsifi (I/vfia-tiap-jwt,; a,^«rfaomabb Utalókkal..Ejqr Í? JpnajyiAjpi 4arab tri I? SO ke.\' IJa«/ aarak-U lrr.j Brfy kefMy ra1-iU«^au^a^{KampirJM), aaJk»M«i ^fo!^r. Efj: iarab p^>aalr ^naa^ pvdriT&O kr^ ymÍa»Jnt mlad«p fail
_____ Jaij^^iriti-\'éi junan-iiwBkbet. *i kiU
dikW, B^OiateitlSilT:^ \' lff fWaWa- kléiawyobb\'TlUi-tAban.
AaaarJfcJ üiriTiiwaaU*««iwJ"A-IrjfjAb k-joíajuk, a kajfl-lbV EAraA, mini a^W lartoVVtia H- arfalléaére. Efy fire?ffrl 20, su,
t«,!- aj..,.ltit.. th^^^y t»I^ H M fc*. ......
raal 90 kr., kit Jtulocsal J frt. Jj
nSÍÍ-/t4-áAfl iU»^»i^ä~*tfyBat* \'rikk ik naif Ir "It*: . ywW" Ttfmgff»7Hgar.Y»rr»>k »gy>lw>äMal Ai r*Sk\\ muvrißt Mk\'eak (»\';» UTa«a>a-TfAlAriiam kaphatMlcV "V, ¦ r . . ^^^?jjjaaj |ctjniUi«tA«k.;--\'.
unii;
Nagy ár-leszállSliís
MODERN LAJOS elafi és legnagyobti gyári vászon-raktárában, Bécs, TaeMaaben II. az. a.
Urak, liölgyekés gyermekek számára^ hallatlan olcsó árért.
A váazaak ^aao- ésjótóguiiért konssés váJtalUtilt, a loaiánltp t áraa bliönsyira sladeaanek Anyaimét raap^ra u^á&, ás^ Be^ctae&ja-3§í -^^reBdfl\'assSi a tesaagyobaat roajati előidézni. Hefireadeléseft, a Tárokazáaaa& tSkéletaaoo\'is^rcIsIdlBS, teljaaljtate^. ^^t, mt^i a ta I-
hez oeia áitaaoa, vlaizavitetBaá. ^
riaai, Blávrlpl Mh cwk la 4 urtsafc r»T«UriiMii;k^ihat;ll&: ^*BlnJ^rr.\'tl^^i?j^a ¦lnnwll,líék ^i.yriiílni.rf kUraUiaU
rJtjKiéfcek ¦ fc»Eh»i8 eiiakrtWn Ingrni »n>l«áll»i
E akiiaB&zL bizamanyl tWet Jt. ntiEDfaABtí.BáM
tz\'~iyraii&zLbizaB7Ínyi_____
nal.ialiaaaalllt «Vl\'ni fftTiftil» U\'\'**,<
A vászonnemek árjegyzéke.
Szabott arak, még ismételadók- és kereskedőknek iu.
_.. -r.-.JijP Wen»i^plc8Ón\';elad^-ki> Keltfohi .4Ú3miiase ,!ljqwyii i Albert ^iirriél Éjr^waSzenlnKeii, valamint N.-Kaniz\'san "Ml tndliafó meg. .
Kész uriHng«k, lcgjobl) \'kízi-n.anka- y-\'
1 Fehír\'fonaJn tAMiMj-lnirpk, í fri CO kr ketyrtt I frt 80 kr Flsomaltb, rao«oi mellel 4 frt 50 kr h. 2 frt ,\'10 kt. Finow iriantÜ »«iri rnmbnrjl ingek C frt h. S frt »0 kr.
, Finom hollniiili rjüiou-ingek a, frt.60 kr Ii- 3 frt. FTnom rnmbnrjrl kénelfant inaek T\'l*rt L>0kr K 3 frt GO kr fci-LagfiaomnM» rutnl>nrgl ingek, legawjl)b kűii-mpnka 1 frt h- 4 50.
- Lagfin. belgUi baliit-TaasoabAl 13 frt lt. 6 frt GO kr.
Feliór és ezinca sWrtlng-Iílflek.
tiri-ingek, feber alilrtinRb.ll 3 frt L. 1 frt 8i) kr. L*ennomabb fraacsia •btrtiniil.Ül- 4 Irt ífi-kr b. 2 frt BO kr? Lejrnjftkb ^rVatR-arineir. ingeit 4 \'fftT-íO krji: H fri 8Í) kj. . _ L. \'i^^aiu^ila^^rüúj^gck\'ÁrIÁ.&niÍtr-^.:2 frt ßO kr. ";_.FJijom franezia Jiinaa bat]at-taft*k-< frt M kr h: il-f f ao kr ^,li^jaib;feliériiiw!a»l(taln1(Iii[ínk,,legi,nnmabb Q. frt fio kf"h 3 20.
: Vásznak, zee^widőt, asztalteriték.
,il^gtliiqnia»i> ir land! ; vagy rdmlnrfri, (Kl tut, fio- fri U. 4 frt.
TFmoro.-TAaxjjn.batUiUaflTst, f>0 röf, 80 frt U. 46 frt.
I ,JA- TIaano-awbk*udGk, filhiewlja 1 frt* 1,50, l.fio, S frt.
Lagfltt. raaxan..Itatlit-Mabkandűk, fjllncxatja 2 frt. SJIO.
Finnin^nrinyakk*ndC, íáltocuija 1.6Ö, lJiO, 2 írt. .
Nal fndrasaUngek. Rtu
Kész inSMnfjek, legszebb Mzi-munka-és líczi-hGtéa.
VíSfl4on-nCUnffDk ! frt hrlycU ] frt 50 kr. Finom CTelcai ingek, rAncaoi mellel fi frt b. S. frt f") kr Finom Tássonból, hurkolva li fit fi t frt 80 kr -. niTat-ingnk, lagnn. yáttonb^l c\'a kn^M J-(L rrTfiO "kr b-.Uj dÍT«ta ázlrb^n fcaWlt ft frt 69 kr ti "ÍM,: "1 Eogénia, aj di»atn, koiatt I frt h S M-Miria-Antdnia filao-ingck 6 frt 50 kr li. 4-50. Victoria-lnnok, kíítvé\' it finom vnlencíenneiael 10 frt b 7 frt Jiul-alaónadrignk. letrfin. ahirtingbul 4 frt b- 8 frt
Nűi-uadrájrok, klttrd, ráflEoiibd), 6 frt b 2 80 -1 \'----------
NŐI éjimellínykík, nn^ol ahirtinRbCl fi frt 60 kr li- 3-80 MeHcnykók lejnn. batint-pnrkÁlból, aiiRnl 6 frt 60 kr- h- » 50-DUzea, iraidn(;űn kntntt mnllénykék IS frt b- 5-60-Franesla meUánykAk. deBfJn. UatiatUt li frt h- 5-fiO Fn^Bnomabb melUnykúk, vaUdi yalEnelenucaacV 20 frt b. 10 Irt-Nííi bAIó-lnífek, boaaan. ujakkal 8 frt AO kr 4-60, fi, 0 fiO.
nílnaek.\'flnom batlat.pcrkilWl ö iYt,T 6:60, G60.
1 frt GO kr, Pírt
Váazon-férfl-fiatyák. i
10 kr, leBfln. rntnb. Yaaaonbdl S—2 frt\'SO kr"
^a&gremleléwk nt?nv?tjaellott t«ijeaittetnok. MegrenaelAudla njafc bűaágo kdretík.
\'Kiül\'* Mi dflfí Centi-iiI-rJepot tier" er«ten-;ßt5Tr^
Mpdern, Wien, Sműt, Tuchtaúbeií N. 11. * Im.\'i ti 11 "lV\' " I
WfijdiU Jóitet_ltUd*3-« lap-és nyomdatulajdonos Nagy^Kanizsán.
"NsgyTvKanizsa Hatodik évfolyam.
21. szám július 20-tin. I8(»7.
szépirodalom, k
Ismeretterjesztő lap
a . \'^\'i\'v. ¦¦¦¦¦
ercjjkcdelem. Ipar, gazdászat, tudomány és művészet körcWl. \'
- i( iti dea hó 1 -?11, io-in, én üO-kin egdai ivén-
frsrrtit\'witni ireriu kindó liivnául:
W.UDLTtí JÓZSEF hPny-r kereskedésében.
Előfizetési föltételek :
Najre-Kanizga város ós vidékének "érdeke a megyek: ren-" dezóse alkalmával.*)
Mióta ez évi Június 8-án urunk királyunk fejére sz. Is tv in koronája feltétetett, és ezáltal minden akadályuk, melyek ki-mozdithatlan, önsúlyú sziklaként a törvény-hozhatás útjában álltak, szerencsésen elgör-dittettek, be kell minden elfogulatlan embernek ismerni, és lehetetlen elismerést nem szavazni tana tevékenységért, mely áljai a közel két évtizeden át megszakasztva volt törvényhozás előidézte hiányokat kitölteni iparkodnak is, hogy a kormány és az országgyűlés, megfeszített szorgalmat fejtének ki részinta\'fenn-illó törvények módosítása, részint pedig ujak. alkutása körűi. — Örömmel.láttuk ez óhajtva várt idő beálltát, mert eddig-minden bajainkban azon sovány re-méöynyel kellett táplálkoznunk. Iia majd egyszer a tün-ény-hozás lehetővé váland. Ögyönköa- szinte .segítve lesz, addig pedig csak- tűrjünk, ha mindjárt elpusztulunk is mellette! Azon boldog hiedelemben is elünk toviitibá, \'hogy azan liongyttlési bizottmányok, meJyeli^Ű^remlékíizíiiik, méga mult évi marti US\' haroban) nagy hazánkfia Deák Ferencz indítványarnT minden irányú törvényjavaslatok kidMgnzására kiküldettek, megbjz&^uknak meg is feleltek, és ha az ars^ggyü^és isme Légybe gyül, kész törvényjavaslatokat teendőek megvitatás és olfoga-dás.végett ház.asztalára; más részről kor-mányurinr is felhasználandja azon időt, mig a honatyák C3áládí köreikben nagy részben miigán dolgaikkal foglalatoskodnak, részéről is előkészítse mindazon javaslatokat, melyeket Önmaga szükségesnek beismer, vagy a melyek ilyesekül már az alsóház által kijelelve vannak. —
íí. tárgyak egyikét mindenesetre a megyék szervezess képezendi.
Nem czélnnk nekünk e helyen a megyék legczéTszerSbí) berendezéséről vagy talán azok közjogi állásáról és szervezetéről ve-z|r^^ez^ii;\';Uisz. e tárgy a hazai két nagy párt közlönyei által eléggé megvitatva lett, és nerai\'egjrVipártvezér nézetei ismeretesek niárl hlürem szándékunk •\'\'az illetők figyelmét egy-.¦^^\'^aíii\'igeni/oiitos\' irányra, t. i. a megy^LH^^^*ü1bb. felosztásának kérdésére felhívni!— , ^
Jól-tudjuk\'azt,\'\'hogy igen nyomós okok lehettek azok, a melyekből őseink kiindulva, a varmegyéket kiterjedés és népességre nézve ily aránytalanul oszták fel; sót apáink mindem!ratrMedesDí^&lrM\' elüWlátó,\' mély gondoskodását tapasztalva-teljcsenelhiszszük, hogy az akkori viszonyok között a felosztás ép&x a-legazclszeriibb volt: mindamellett (léáalábti\'csekély nézetünk szerint) ma már megszülitek/az indokok, melvek kivánntossá ténnfitf az-eddigi állapot fenntartását\', sőt ohajtandová ;lettek e részben is a kor igényeltei reformok; ; Ugyanis :
I á)\' "nemzetgazdászati szempontból alig találjuk ínilolíolhátónalí. hogy egy 10 — 20 mórífíilfl terflletü 3Q—40.000 népességet
;E^)íAijl»aÍ nntry na)iÍ! Inpok n mnnnyilmfi e er.\\ík nriojU^[én pfflotnikkivl nma.olloMli.aiik, finn ok áti\'iltu-\\itt^ TfBgy falvonritli.aiil\'dcUxlü*iro fel0cötnek, \' Hícrk.
alig számláló kis vármegyének ad minis tra-tiója ép oly költséges legyen, mint a másik talán 150 200 .1] ménfold területtel és ilUO —4UU,OOU lakossággal bíróé; az pedig jelenleg ugy van; mert a járási tisztviselőket, kivéve minden megye csaknem egveulő tisztikarral van ellátva, van ugyanis mindegyiknek külön fű .sp ínja, alispánjai, megyti törvényszéke slb., minek természetes következménye, hogy egy kis megye adniinistra-tióju majdnem annyiba kerül, mint a 4 •-10-szernagyobhé (hisz a járási tisztviselők fizetése alig rug annyira, mint a megyei központi főbb hivatalnokokéi);
b} rendszerint minden megyének meg van két alispánja, főjegyzője, főorvosa, fómérnöke, legalább fi tagból álló tvszéke stb., a nagyobbaknak ép ugy, mint a legkisebbeknek, ennek ismét természete;} következménye, hogy a uairyobb megyék tisztikara teendőkkel tul van halmozva, mig a kisebbek teendőit igen könnyű szerrel végezheti; mert a tapasztalás ugy mutatja, mennyivel nagyobb, különösen népesebb egy megye, annál több ügy kerül hatósági elintézés alá;
c) a hatósági Önkormányzat vissza lévén állitva. ennek gyakorlata is á mostani felosztás mellett igen meg van nehezítve, ha csak ezen önkormányzat jogát fictitiussú tenni nem akarjuk; ugyanis n \'megyei dolgok megvitatása végett a régi gyakorlat szerint négy közgyűlés lévén tartandó, a biztittmá-nyi tagoknak a megye székhelyén megjelenni, s legalább 3—4 napig a tanácskozásokban részt venni kellene, — a bizottmányi tagok legnagyobb része földinivelö gazdákból, lelkészekből, okleveles egyénekből stb., tehát oly egyénekből áll, kik egyébb hiva-tisuk vagy a mindennapi kenyér beszerzése után látnak, és a kiktől alig lehet méltányosan követelni, ha a közügy iránt még oly lelkesedéssel viseltetnek is, hogy önmagok és családjaik fenntartására szolgáló foglalkozásaik elhanyagolásáról egy évben 4 hetet legalább házi-körükön kívül töltsenek, és nemcsak ez idő alatt önköltségükön tartsák el magokat, hanem még nyolezszor drága fuvart is fizessenek; ennek ismét az a következménye, hogy a távolabb lakó bizot-mányi tagok a megyei gyűléseken csak akkor jelennek meg, ha valami igen fontos ügy kerül szőnyegre, vagy pedig egyes mn-mentnms ügy eldöntésére gyakorlandó befolyás miatt az érdekeltiek által erre buzdi\'-tatnak, rendszerint pedig az ügy intézését hagyják azokra, kik a megye székhelyén könnyen megjelenhetnek, vagy a kiket hivatásuk a megjelenésre kötelez;
d) káros kifolyást gyakorol a megyék mostani felosztása az admiuistratio és igazságszolgáltatás első fo\'cánál; mert a járási tisztviselők kezében van ezek első hatósági elintézése összpmtositva; ez a jelenlegi szervezet mellett oly erófeszitő hivatás, h >gy annak csak a legnagyobb szorgalom és buzgalommal lehet eleget tenni; ha már a tisztviselő uruk hosszabb időre távozni kénytelenek, ugy nemcsak a rendes ügy-folyam akad meg" de adja elő magát a járásban bár mi sürgős és foutos, az bizon elintézést nem nyerhet mindaddig, mig a szolgabíró vissza nem tér;
Hlrűetésak :
Int hanáboa »eli.U9r.lirt l-jilür í kr ¦ r G .\'.o minden loribbi briktAULicrt á vegJij minden t.^pj, lii-iktatáairt SU k
A „Nyili tinsn" trgy l\'^tit btír btiiklaLÁíi dij.v ]o Lr.
Előfizetési pénzek és MrdeJíégeJ:,
i t ÜletS
ngj aaiiitéti e Inp i
U a I f Hl r H y í Ei , í
elimini ridéki levelek, h^rtncnWe a kiadöbJyíttaUjt-a küldendők SAGY-KAHIZSÁttJL
e) hátrányos a mostani felosztás magánjogi tekintetből is, mert hiába, bármily óvatosan igyekezzünk dolgainkat elintézni, alig kerülhetjük el, hogy koronkint a megvei törvényszék v. telekkönyv előtt dolguukne leg3\'eu ; lia mar a megye székhelye ennek épen szélén van, mint például Somogy és Zalában, mily költséges és fáradságos*egy csekély ügj- miatt a másik megye szélről oda vándor; Inunk.
Jj mit szóljunk végre azok kellemetlenségeiről, kiket a sors épen arra kárhoztatott, hogy mint károsultak v. tannk szembesítés s egyéb hasonjó ügyben a legroszabb ut és i lében a meg& székhelyén személyesen leendő megjelenésre egy bizonyos napra "berendeltetnek! kik ezen kényszerilett két-három napi utazásért saját egészségük koez-káztatását és testi fáradalmaikat ide sem számítva valóságos kiadásaikért csak azon esetben reménylhetnek kárpótlást valaha, ha történetesen — mi legritkább esel — például a gonosztevőnek van is valami vagyona, s elég bizonyíték szereztethetett jog-erejü elmarasztalására.
Taunánk ugyan még több fontos érveket is felhozniamiak igazolására, mily hátrányos minden tekintetben a megyék mostani korszerűtlen, és a iránytalan felosztása, azonban hiszszük, a megyék rendezésekor e kérdés is alapo3 megvitatás tárgyát képezendi, s szeretjük hinni, hogy ez korszerű reformun fog átmenni. —
Iiy hiedelemben élve, bátrak vagyunk egy eszmét tárgyalii alá venni, mely ugyan nem egészen uj, hanem (tudtunkkal lesalább) még eddig nyilvános megvitatás alá nem került, és a melynek kifejtésére és bővebb, megérlelésére lapunkat, mint kiválólag városunk, vidéke, s ezen egész táj érdekeinek sajtó otjáni képviselőjét feljogosítottnak tartjuk.
Somogy megye területe 114, Zaláé pedig 100, összesen 214 ? mértföld; e két megye tehát önmagában bir annyi kiterjedéssel, minta kisebbekből (összevéve 6 — 10-et) sem képes kimutatni. Az elsőnek székvárosa Kaposvár, a megye délkeleti csúcsán Baranya s Tolna megyék szomszédságában, a másodiké Z^Egerszeg, e mt^yve j északi szélén Vasmegye tőszomszédságában fekszik, mindegyik megyének vannak tehát oly vidékei, melyek a székvárostól 8 —12 mért-föld távolságra feküsznek.
El két megye határán terül el K.-Kanizsa városa, mely régi okmányok szerint a szabad királyi városok közé tartozott és jetenleg is minden tekintetben — akár a benne bakó népesség, értelmiség számát, akár kereskedelmi piaczát, akár összeköttetését tekintve — ^ két nagy magyar megyének legjelentékenyebb helye, még pedig nem csak azúr... mivel 3—4 felé ágazó vasúti összeköttetésnek itt a központja, hanem azért is, mivel magyar hazánknak dél-nyugoti irányban ez a végvárnsa, s oly nagy számú magyar népességgel bir, minőt, a Dunán tuli varosok közül alig 1 -5-2-kepes-felmitatni". A legrégibb iiloktóT fogva itt öiszepnntosiilt — hogy többet ne mondjunk — -ekét megró kereskedelme, ez volt azon piacz, hőimet ha* zánk termesztraényei a termeszeitől mosto-
hán ellátott déli osztrák örökös tartományokba, sőt az adriai tenger felé a kütfoldre szállíttattak, mindamellett városunk a régi időkben még oly szerenesés se volt, hogy azt egy megye székhelyévé választotta volna, s talán ép ezen mostoha körülménynek, ugy a közel két évtizedig váltakozott pro-visoriuranak mostoha, e az anyagi jóllétet végveszélyével fenyegető intézkedéseinek lehet csak egyedül tulajdonítani, hogy e vároa polgárainak egy része — melyet még első Lipót király sajátkezű leiratában . Ci vitás mik czimez — magasabb hivatását sz ;m elöl tévesztve, nem rég még fenálló kiváltságairól ís lemondani, s a faluk sorába jutni kívánt, holott a fennebb elősorolt helyzete, népességi száma, s egyéb körül menyeinél fogva legalább ekét megyében a vezérség szerepére lenne illetékes.
A megyék rendezése alkalmával tehát itt lenne ideje mindezen bajokat orvosolni, & N.-Kanizsát egy új megye székvárosává téni ni, mely Somogymegyéből a Marczali járáV, Zalától Muraközt, Leniv,i^Keszthely; ésISJ Kanizsa vidékeit nyerné kiegészítő részckul| Ezen,eszme, mint fennebbmoutóhi^.nga, egészein uj, hisz már ujabb időben is a m&* gyár kir. kincstárt talajdoni jiggtl iiletfi agynevezett sóházkert eladása cíéfoztatvarf e város közönsége nevében a m kir. .pénzügy mi nisteriiimhoz oly tartalmú kérvény intéztetett, hogy ezeu telket a jövő bon alakítandó Kanizamegye székhelyéül fenn irtani, esetleg a városnak e ezé Ira becsárban átadni kegyeskedjék, azonban e kedyjnez terv létrehozása érdemében még több lépések nem történtek, és azért annak czélszerüségét és hasznos voltát megkísért jak kissé indokolni."
Ha Somogy és Zalamcgye az emiitett\' contingenssel egy uj megye alaki tá iához jáí. rolninak, nemcsak a két régi, de az aj megye is 7U ? mértfold területen feltti és oly számú népességgel is bírnának, mely mindegyiknek a nagy középmegyék.sor&bah méK tó helyet biztosítana, az idézett területek,, kereskedelmi forgalma a összeköttetése agy : is ide központosul, ez lenne meglehetősen QZ\' uj megye középpontja, hová minden érdekelt fél legkönnyebben juthatna, s «z által- — mindazon hátrányok egyszerre orvosoltaíaá-nak, melyek az a—/ pontok miatt feíöoröi-vák. — Nem arrogáljuk ugyan maguuknakV kogy ml e tárgyban & közvéleményt képvi-selnők, de nyugodtan biznók ügyüntet;áiú-vr láno3 szavazatra, s szilárd meggyözMésüHk^ ha a kérdés felett foly a szavazás : „hová akartok tartozni, egy uj Kanizsa megyéhez, vagy pedig régi illctóségtefchez ?\' a felsorölt vidékek összes lakosságnak legalább */t« ifr sze az elsőre fogja voksát adrii.
Ezen kedvencz eszménk valósítását pedig csak ugy remenvthetjuk\\ ha ez érdemben jd* g j; kivánatamkat egy okadatolt peiitío abjk--jában a törvényhozás elé terjsztjük^,melyének beadásara a legkedvezőbb\' időt akkottai hUzszük elérkezettnek, na a megyek-Tööde-J züse kerül .szönvegre. Mintán aduban rahr-den dolog kiMteléhnz nunden^kei5tt>egy;vfrr, zenylő szükáégeltetik, és e .szerepre a. jeleni esetbőn mt a-leginkább Térde^eltTrEflffiffia^-virpsát látnánk hisatva, szereiir-nfae*Oi>kJ oda mngv ki. ha s a mennnben a közkivá- -
\'^^jelelésel mellett Tiivja Sto» * ncve-IjatfrtájakcläbMralä; a aktabizodalmatvirft - áttéteit,-kallgana meg Már>aoA!r*i\', 8 \'. nMtin, ha a t«zkÍYÍB»l müjfíéjeay késiit-tm&-tgj ily iránya JgM4 a tjSrrénybo-¦ "x^n,kuldc^ ai el Hir*i|~ régeUniind-, «?0 kfliségekbcjmdyekiól Mfohetú, hogyne Mrelémhet-járóh^ aiutili trajesita-"stftUétSségého« így kuldMtség utján, mely \' egyúttal nemcsak a magas kormány, de az éríekdt ridateli képviseld timogatisának felkérteire ii nOJitandó lehne,\'
limitáljak még egyaaer
ria mundi!".. ._.........
„eie trannit glo-POrcdi K.J.
Höppentyak B.-Füredről.
Hogy váltóénak aa időt 1 a raáafei kroa
¦ botsai bbíw nml ii csak oly finom illfttoa, hogy niéhat lehetne vele ölni, én egy idő óta láegriTaaWeBebben taivja aa ember— kivált ha átölel ^- .miéit? mert-magyar királyi tra-
\'fltfeál\'Yai&\'IgAS, hogy tjs b léét eao nagyon - .\'fttíeeiti kokatiroa egymáaaal t Toljon álnto- | •dott*. Árpad apáak aa idüben ofyaarairdl, -hotT még ftlkolmányoa t,rufikja ia I laaa egykqr a magyarnak 1? Eft ima, meir i \\aá7a-aa«g*annak ia-óraiunk, hogy legalább \'
¦ n.T« Táltoaott. BSio tranait glória mnn- 1 . dl." I
¦. Sovány elméjkedés, de mióta felcsaptam tarnak , néha\' néha én is vessek — akarám j .maxid >ni — kapok egy-egy stinkaforest, jbarl pipainí nem illik ott, hol jelenleg is ugynjdz, a sétányon^ mivel egész serege aé-"lal a krinoUnoa é» knaolinUlan „emberi nemnek* és a bogyóba í kapatos „n.em-• m V.*r I ne kB, és épvn ugyanazért kell va-
butrit füstölni, hugy.....Do aaeretném meg-
tuondoní 1 r.. Bajd adando~alkaloramaI taeg-
Y«« •sfaessetűnk, pláne nagy operánk 1 s fÜaarflt égy kis dráma is, ha ugyan jat cb-b0l,. petllg kikerülne. Follinufl, a kulouva-rf neinzetí uiukáa volt igazgatója hozta ide *» múlt" téli idényen mar Aradon működött •Utána Aa nagy síintiraalatat. Amily tapintatos\'** előrelátó embernek tudjak Follinus ¦hI, alkaláioasint mig ide seia jött, marta gondoskotlott orrol, hogy majd el ia vibease UWtnaUt Fflredr.1t, mert épen nem veri rn»--\'{^VffUdtoa, mikor majdnam eagéaae^Qres padok előtt adatja a .Sevillai borbély tl* a piano. • maga> mint jeles¦¦¦Figtvn,- oly elevenséggel s oly jé kedvvel működött, raiatha Füred arany-bánya volna, pedig még papir-bá-n"yn"ía ¦ m I Es most már nemcsak operetté oaoetsj opera ia van !..., éa mégis..... Haj baj! Fa«d hajdani kősfliisige t [Öjjön el a te —joraságod 1I —. \'A drámaiJésansk.jiég idáig \' nem Toll alkalma életjelt adui. Június 29-éo »o?í blso előadásul a^Szép Galetbe»> A űArnsserepút Medgyiísixay lika kisnsaeony sseglopB\' sikerrel adta,1 Már mini izobár\' raeg-+. JafcTjMiMttf rült-lUrmégretkor Venoj életre •^Wtá^éa Mit, tnosgott,:t>e*aólt\' és
káltl-— PiguhMl ty swbriiitr ki örjön-eliaoa sajatke
IiBvelezósek
::l \\.. .¦\' Kmthely,július.
Vidóban, haannptirpirna bottli kösöttnem olvasni as őrober anyirjelenlétét ugy logke-vesobb oka ttolna ast elbitiní. Jelenleg, de múlt belekbeb is idöjirááunk oly kellemtlan hűvös volt, a nyári kabát fölé vngy alias ember mindig óhajtott egy kösogot, valamely köpeny alakjában o act föl is vette volua, ha a nyár wnömW«e*jat tökéletesen megsom-roisltnl nem akarja. — KÜIönöaen kedvesOt-lan ea fltrdömkéríTurdS vondégoinkro nésve, kik ily idfik mellett btaonyára nem kénysse-rQlnek liÖTtö i n la íabn kban. Héviei gyógyfürdőnkön mindazáltal eddig alig tapasztalt cnjofl élet van s annyi fürdővendég érkezett öBsse, hogy as aj abban érkezők nem ritkán | egy-két napi azorongatáara kénvb&erülnek, mig számukra rondes lakás nyílik — E punt lessen-as, mi Keszthelyt időből nagyban emelni fogja, mert balatoni fürdője, habár aa idén minden kísérletek megtettetek is használhatósága emeléaéro, mindazonáltal e balatoni fürdő a vi» csekélysége és fOleg nagyon süppedős iasapoaaága miatt előbb utóbb, do bizton hassnilhatlttn leend-
Hévia kelleme< kirándulási helylyé is kesd alakulni, kölönöaen a gyakornoki kar kösül asámosan vonzatva érzik magukat ído, Ünnepnapi délutánjaikat a nagyon ssép ssam-mai képviselt ifja hölgykossora körében lölt-hoaaék; v"agy illetőleg a fürdő! vondégségnok némí mulatságot szerezzenek. így már két vasárnapon n igyon kedélyes tAnczestólyünk voltt hol a kedvet aa oUboniaasig éraete és a feazélytelenaóg igen -tágas fokra emelte, a bizonyára egy értékesebb cmlékvilágot fog képesni azok azámárn, kik ismét eltávozva, emlékéTl égy koszorúba gyűjteni szándékosnak. —
Erős reményBnk van, hogy többi vasárnapjaink délutánjai és eetalyei is hasonló kedv ós öröm közt fognak lefolyni, mig csak a gyakornoki kar Keaatbelytői bucaut nem veand, a mi pedig bárom vasárnap multával jóformán meg fog történni, de addig még a vasárnapok élményeiről megfogunk emléke&ni.
Mutt betekben a gazdasági intéseinek magas vendégel voltak; ugyanis Festetics Oy. ministnr S exnja, valamint a g-isdaságj mi n-steriumtól kiküldött testQL-t, élükön IIi,-deghéty Antal tanácsos nrrsí as intéseiét több isben magasémlelték, hogy annak anyagi s talán szellemi bővítésére is kellően intézkedhessenek. A nevesetl testület előtt eat-ve as intését dalárdája tisztolgett, melynek vissonsistval Hídegbóty Antal tanácsos a köldöUség nevében na intézeti Segélyegylet pénztárába 25 fartőt ssnlgiltatott át, a dalárdának podig ,asámos értékes hangjegyet igért küldeni.
L dalárdát UletSleg, mi ia dicséröleg, s.ól katurjkmidJIn asssbb estéken aa u, n. Ábránd-dombon össsegyfilnek s osasavágó dalaikkal mind magokat mind pedig as oda gyülekvö
»«J*«M*l*g kíaailelto ssob-^ , haílgatósigol mulaiutják. —
rtba\'(hgaUbhkelr.rtt volna)-Dalnoki sdla. Fojssizst t^pitykén, hogy a sserxő biz.* i^Ä*|ogäfe^es&w seBogy sem
tiÄW*,*»*retirf (M4áhc^^kálr^l»U «na. . r^«»»» ^vnjrSdl^^a^Msv :«,MblÍtiam •^fií^tttt^Uli ÜUrmltjé volt. 80 ia
i ¦¦Nty*\' bus^rek» flnppé opereUejé. Essz-
lj7alittii íjén * ,Se-
•IJaU hó ^ke^iFarfca Mbik^he^áje «y^sj^ö^artias^ °
"¦•Whíí sttíad«D nagy- fÜrfianak^1 ngy\'Fafkaa NMásistk is Taanak ellenségei R.Fflreden,
•WWftl ¦-AmUÍT^át nani, tarMolak sMÉsosi, jtt mit U Urtanti, moctügm, mikor a mirriti, * nobel publikum, agaadágpub-hlÍBittt*3/tSaiaB, van. Bajnáfom, hogféaeh va«;l}ciimerlÍBg nem trralkodlk, (ttrlm, ná-«sM-AW-V»\'«\'!) h*kr ^ftkls«dfiÄ*th»r> sáfaiskkpr ktnöhelná ínagáiFark-sklLikaU ¦>*\\L\\ . "? r f 1 u V 4 • » J*>»lflikát.. iffkl amktujnttbéVSiVltk ü \'a m «-dsgpsihaieani u «5 Y%Héú \'van, Mtská tebil n«ri|a|*ifJÍl«. déltfil«ai4llgjiiBS,k, (msi \'---ge^WdiJa Ia)««k laép aj Weisert
MW«!*, % kjrjr-% Diveaeles oj
tq&ÚM? trádl-rídl tram,
J.Js* ta^lssmtl egáss «üg,
ifi. iafonkelt ér. **n#anttl siás él\'
már hinni kesdtnb, mlBscrint iam«it negyod-¦ sser is dugába dől a dnlestély. Dü as ég kunyorált rajtunk mégis, éa fél óra jpulva íb-méttisstuidő Ifit ós megtartatott.lyalaliira adalostély, éa pedig nngy- ésazépsaáinu kü-sőiiségjeléi>létobon. As előadott qitaVtetlok általiban sikerűltnk voltak; osak nnkenyte. lenül oson kérdés jat cssQnken ; Mi oka annak, hogy a k an I bsa i dalárda alig áll nóhálny tagból ? Eluwuidhatjuk ; Hogy bizony még nagyon hátra .vagyunk t
A tiflin essek ti vonás a. Miklósy színtársulata e napokban hagyta el városunkat és Csáktornya felé indította Thospis szekerét. Ha Miklósy megválogatta volna társulata tagjait, sajnálatunkat fejasnŐk ki eltávozásuk miatt, de minthogy as utolsó időben a társulat csekély kivétellel oly egyének böl állott, kiknek fogalmuk sem volt a ast-néss hivatásáról, tohit legjobbhajujlgatnnk.
A Kliachnigg. Nógysaer volt alkal. munk láthatni n helyben működött színtársulattal Rliachnigget éa leányát Eloorát, Fölléptek : Majom éa vőlegény, Néma éa majma, Lapoyrouscés Bóka próféta darabokban. Kliscbuigg, kí hajlott kora dácsára, még most is bámulandó ügyességet fejt ki a majom utánzásában, föllépései vei jól mulattatta a — fájdalom 1 — csekély axátiimsl egybegyűlt közönséget, mit részint a ked-vöaötlon időjárásnak, részint azon oknak tulajdoníthatunk, hogy közönségünk előtt már a fimnemlitutt darabok ismerősek voltak. Leányáról, Eldoráról, ki basái nyelvünk beozclésének nem levén birtokában, szerepét német nyelven ndá elő, annyit trank csak, hogy egykor disso leend a német ssínpadoknnk.
A Cs a 1 á 8. A legközelebbi atádi vásár alkalmával egy csaló arany gyanánt kiadott játszópénaekkel vásárolta meg egy pórember luhenét, 5 frtba adván ki egy Ily hamis pénzecskét. A gas tettes még \' eddig nem került a törvény büntető kesére.
A Wr.jdits Jásauf könyv-, mü éa hangjegy kereskedésében kapható: Kossuth Lajod arczkt\'pe életnagyságban. Ára 2 frL o. é. Ajánljuk a közönség figyelmébe.
A Első magyar kaio-nai J.jLp^ Be-._ küldetott aeerkeaziöségünkhös a liethlún Olivér honvéd alozrbdes által szerkesztendő BHonvÓdu elölizűtóai felhívása. Aa első 1 szám anguatua első hetében jelenik meg. ElŐfiaetési ára 5 hóra 5 frt. 00 kr. Tartalma többi között tu IrHH-ik 49-diki hadjáratok leírása less, paenkivQl leginkább a bonvéd egyletek érdekeit fogja képviselni. Előfizetési kiadó hivatalunk is elfogad 1
Ssinésxeink is megórkcstek a Lncekó Oer-gely" társnlato, kire Sanper a sserződést átruházta, f- hó 7-án kesdé előadásait a -Dajka1* operatts-el. Hészloteaebben a ssini üev-röi a jSvőben ssolanduk.
A grófi naalod. ttfhb grófi vendéirecl •gytttt már hnsamuaabb idő Óta KcsitbelYen tartózkodik. y ^
^ Zala-somogyi birek.
«U i7B,ia.ííratt*J\'\' ^int 6Pm ,,l08t érte-surank, « W IB-in ismét városunkon utazott kamatai ngoa Ribáry Sándor m. kir. közié-kedés ügyi miniszteri titkár ur a kanizsi-H°BU7^ttt.7"**1 :«*k*»r*«r«i siakaazá-n»k politikát bejárásira. A moina. 27-én bo-•dott liltakoai. még (tudtunkkal legalább) eddig eliotérre Tiara lévén," riení hihetjük hogy • vonal Iránya már minden jogo« kivi! nat aHenére véglege.aa és pedig a boidott tiltakozás figyelmén khrfll h^gyásávul meg-lenne államtva, igyr^teljesednék a torv ké-•»ltöjói»k;*iroaiii.Kbóíi Uvnsásakor kiejujtt W állliolagm m-mdaia : legyen e terv hár-mi\\T rosa e. kMtooffé.; mind.mellet mLit éppen megfogjamataiiii, bog? /¦«» keresztül fojtíiT,n»ll \'(Beküldetett.)
A Dalestilv.Helybeti dőrék dalárdánk a már hiromsaor hirdetett, a kedvekiltlrn idő miatt mindíg elmwadt dalastélyét ujabban f hei^ikara-hirdette- Egésí nnp derüli szép .id6 voh- aoonbaofa.«it közeledtével fe|le-- " «¦ "gy szél támadt,
mely egész por tengerrel irattá el o atamán-
oréUgia Kegy-KknUará? ITI) ngy, hogy
Kaposvár.
h. Kádas Rudolf, győri tankerületi iskolai főigazgató e napokban látogatta meg gymnasiumtrokat, melynek mindnégy osztályában külön órákban megjelenvén s italán kitűnő készültséget és jeles feleleteket nyervén — a tanári karral tartott cunferonüában tök ó I a.t c s jn.e g-elógedését nyilváni-l**,9Öt Wgy>i,pzl jogyzőkönyvíleg felvétetni s megörökitnl rcndeTé. — Örömmel kösüljüs; e bírt nsoiigyrnnasiQmról, melynek annyi b\\-lensége van, mint a fűszál s mely oson ellenséges seregtől annyiszor ináltntlaDul rágal-mos tátott, ahelyett, hogy mint jehmleg ia— érdemlett dicséretben részcltututt volna, A sokürea fejQ urficskába bisouy másutt som öntbotnek ám töU-aoron tudományt és bőlcao-séget.
h. A f u tás is m ü vés so I, legalább est oktroyálta ránk u napákban egypár píros, sárga és fehér kakambákum falragnss, melyen egy női kengyelfutó hirdeti a nagyérdemű közönségnek, hogy „futási müveaselét fogja produkálni.11 Elismerjük, hogy művészi futás van a songorán, hegedűn, meg nem tudom én miféle más hangazerekorv, de, hogy utcsabossznt futni művészül legyen, sxt most halljuk először és . . . bámulunk, ".h. Panaszt hallottunk orra, hogy -st sétatér két bejárása közöl asagyik-elsára-tott a most a karesztOl járás lehetetlen, vagy pedig csak axárkon kérésziül egy sajtó mor-tale segélyóvol kivihető. Nem tudjuk azin-lézkcdes indokait, de nármi legyen az indok, aa intézkedés-elleniek mindenesetre többek s fnnto&abbak lesznek, 0 a kaprrujbóli kinyitása igen kényelmes á közű oégnek. HÍ8z-szűk is, hogy 05—legközelebb meg fog történni.
A jövő hó ejején, mint értesültünk — megyei nagy b i z o 11 ra á n yí~TJlós la az. Ezt előleg jeluntjük csak a még vísszntérünk a dologn?, ha közelebbi adataink lösznek.
li.. Megyünk ínBÓgsu.jtntta népe enyhitósóro-f\'lfmidult u¦ i s ogyéb munkák a betBgyminiszterium egy legkiizolebbi rendelet áltil e hó 10-ke óta bcszQntellok. Muát már hiszen lakét (s egyék munkát éa hasznos ^keretetet leint.\'\'
h. A* idei termés —moly e nnpok-ban má> nagyrészt csűrökbo kerűlend, —
oly pompás, hogy kívánni alig lehat jobbat A múlt sanyarú évek után kellett Ío e vl-gasstyttlás.
b. B é n y e is a i B t i r s n 1 a I a, ballonná a szerint, w Osztó Ismét városunkba jövend. Jelenleg: Keszthelyén oporotlés, de mint értesültünk, iiora a legtörnöttebb köitÜnségnek örvend.
h. A h e ly bel I k a g l i\'k o m p an Iá r ó 1 sum lehet megfeledkesoQnk most, midőn aa idény virágzásban van, de még aa okból mom, meri alig hissszük, hogy a birodalomban egy hasonló társaság akadna. Délután bal Órakor — a vasút nem közlekedik puntosabban —¦ híven megjelen minden tag, játékos és néző egyaránt s mulat esti óráig, —
ugy, hogy nem ritkán as „első" fejére gyertyát kotl tenni, hogy lássa as ember eldob-ták-o, vagy nem? Astin van itt bank az elsőre, pap-blröra, jobb éa bal köaéplyukra, perese „onaagolva\'* — egy babára,"kel babára, wondlira és meztelenre — fogadás, köa -bo köabe sene, élos -stb. Mint halljuk, a kompánia leghöselebb müvéasi utasáfit teend.
Fővárosi ós vidéki fairek.
í= A asarvaa marhának Horvát-és Tó toroságból Magyarországba való szállítása egyed Ql csak a Baabályszerű okmányok elŐmutatása meJUtt lévén megengedve, — viszoot Horvát- és Tó torosig hatóságai is odautssitattak, hogy a Magyaroraságbólod&\' asillitaudó tfzarva&marbákat la csak ngy bocsássák be, ha nsok & fennidézet okmányokkal vannak ellátva. A ml pedig as allaii nyers termékkul való forgalmat Illeti, azoknak behozatalát csak a fennálló állatjárvány i szabilyrendelet 43. g-baa foglalt fettételek mellet* engedték meg.
— Öngyilkos gyermek. Mull csütörtökön délben a vasúti indóháznál egy 14 éves fiu as épen meginduló tehervonat 9 ik éa G-ik kocsija kősó vélvén magát/ a kerekek fejét metssottób. A fiatal Ön gyilkos ha a ösendrei Mihály esztergályos . inasra ismertek, kí G- L. postergályoonil volt ianuláaoa. Yagy három napig ólálkodott a vasútnál, mig a ssörnyü halálra elszánta magái. AJJitóíág szigorú bánásmód vitte volna reá. — Egy másik vasúti szerencsétlenség Is történt f-hó 7-én Mokrinnál, hol a vasúti caSaa fia & sínek közéletien elszenderedvén, a vo al ro-bogására fólagrutt s kereesíülakart szaladni a síneken, azonban elbukott a a kerekek mindkét lábát elmetszették.
= Horvát Mihálynak kassai püa-
Kkké klnevestetését as „1848" igen eiölyöp ngon aűrgnti. A „Pesti Nnpló"-nak pedig írják Kassáról, hogy nevezett vároa polgárai számos aláírással ellátott kérvóuynyrj fogják küldöttségileg fölkérni király 0 Felségét és as illető mintsniter arat, hogy Horváth Mihály kassai püspökké nevezteasák ki.
= A iiarvagst-srlts—botogsóg a zágrábi ca. kir. katonai főparancsnokság ór-tesitésa szerint, mely Boonyákoreaágban kő. zel a birodalom határához kiütött, a helyszínén tőrtént állatorvosi vlzsgál&t után lépfenének^ nem pedig keluti raarhavésfinek bizonyulván, a bröody-i vessteglöintézetnól & \'Szarvasmarhának átviteléra elrendelt.10 napi vesateglés raegBzQntettetett.
— Egy „tévedt" go ly ó Temesváron jul. 3-án agyonlőtt egy gyermeket, midőn ea a katonaság hadgyakorlatait nSsL@*-v
= (Mint volt hotUród.) saiveson figyelmezteti e sorok írója as ország^ bármely részében és a világ bármely tájon/lakó honvéd ekot, bog/ magokat a hazájbk legközelebb eső hon véd egyletnél beíratni siessenek. Hogy valaki honvéd volt, Qát)akárlrás, akár pedig elő bajtársak által bizonyíthatja. — A kik pedíg a harcamesőn oly sejhet kaptak, mely őket munkára képtelenakkó lette, a as öleseitek, eltűntek Özcgyei és árvái, forduljanak segedelemért, nyogtlijért asnkboa a blsuttmányokhbz, melyek zs^Uyenek össsa-Ifására megyékben, kerületekben, városokban együtt ülnek.
Bécs éfi külföldi birek.
— Miksa császár egyik tábornokának Mon -deznök ktvégeztetéséről n következőket írják : A tábornokot-a Qaerotaro fcavátelátisa-vetŐ nap reggalén Bartoli nevfl polgár hi-^záfíak gerenda födele nlatt találták meg. Mihelyt elfogták, sorsa tisztában Állott elötlű [ tudta, hogy krgyclera nélkül elítélik. KI végeztetése előtti éjjelen irt a&aládjának; vaaár* nap délelőtt D és 10 óra között az Alámsdára vezették éa kivégezték. Szomorú,sorsát teljesedésbe hagyta mnnni anélkül, hogyágyön-goségnok, felelőmnek legkisebb jelét ttaüttÁtte yulHa. Aa nrstág szokása szerint 8 is, mint azok mindnyájan, kik „árutok^-hak kíáltfit-tsk ki, hátulról lövetett fflbe. Ezen ténynek . ellőné mondmi azon mégJagTSÓs^l, bngy 6 \' képes a halállal szembenéení^A tiszt feleié-
térő, hogy engedelmeskedjék parancsolatjának,\' így asólott Mond"* : -No hát, ceak raj-tflu j\' a letérdelt, hátát :i lv.: -hajtanra! meg-blüott esrod falé ford\'tvn V-gy mi,W lopott eiÖ a sorból éa tüzel adnU l><: «/. cliiók nem volt haUlosnn találva , f.>l\'inelkudult * jelt adott a katonáknak. h"gy F.-jóbo lőjenek: egy káplár Fülo mollo ilci-ztulla a fogyver aráját 9 azólzuata koponyáját. így balt meg Kanton Mondes, egyike a legelőkelőbb mexikóiaknak, Juarezhoz hnsnnlólug indus, ki — mint a „Courir" mondja — rboii Ogyiln, melyet magara villáit, haazonU-aés nélkül csüggött, b ki néptörzaónek kegyetlenségével uajit ált tót ia csak oly kevésre bocaülé, mint a másokat. Mendee vi.lt az, ki Artcga éa Öa-kaar juarista tábornokokat elfogatta éa fiiba tütilttl*.
— Páriában a harcpárt njogint felülkerekedett aa ndvnrnál b Houher állása erősen fe-nyp^etctt. Nlel marsall egyre biatonitja Napóleoni, hogy a franczia hadsereg ossig tökeié teaeg folanefelvi\', reorgsniailva Ies» a-ason n eseten vanj hngy Ffaneziaoraságoak kell egy győzelmet aratnia, ncliogy minden el-vesiBsen. Ugy látszik, egy téli hadjáratról guadolkoaík.
— 18(57 első fölében történt Bécsben 57 Öngyilkosság éa til öngyilkossági krfióriet. Ének közt volt 72 Térfi, 43 no éa 4 gyermek, 11-tSl 14 évig. Legtöbb eiok közül vízbe ugrott, asárnsserÍDt 32, felakasztotta magát 24, méreg által meghalt 19, ny.ikiU 12 inclazó cl 7 a háalelÖröl ugrott le, 6 raeglötle magát. Többnyire as inaég állal kénynaerítva. E tekintetben Bécstől semmi irigyleni valónk nincs.
— Egy haramia hnndn 20 lagból\'álló aze-mélysottvl —N&Bzod vidéken nem kin ijeait-getoje Tolt a lak\'<eoknnk. As flldözéaökre kLildött coendürókki\'l és vadászukkal lorma-Uter megütköztek. Egy 1 dó vetett, 11 elfogatott közülük ; a lobbi clretirilt, dfl erélyesen üldöztetik-
— A párisi „Fignro" cgyikót követte most al a legasemtcleneüb irodalmi csalásoknak, midőn Miksa föhjrczeg kivégeztetésének ál-lÍtólagoa;tn hiteles 1,-Íniail\'közli. Mé* egy lap eern érkezett Amerikából, mely még a halálhírt bnnná, ami különben természetes, ha megfontoljak, hogy a p iata M-xikóból as Egyesült Államokba, onnan ide anyagiUg több időt kivan, mint a mennyi a távsürgöny vslele óta lefolyt. A „Figaro*1 olyan arczát-Uo, hogy bitnlaó lapján ezt önmaga bevallja. Ennyire aOTyedt a császáráig által kegyeli írancsia vegy^jtsMJrÓbb lapok erkölcse.
— (Ifla^^^^BEor^éncsétlenaég) történt jal, l-jén Lagtt^aan, SbjÜz országban. Egy bánya beomlott, Aa odatemetett valami 100—!20 bányarnnnkáat,\' kiknek ki»íabaditáoát lehe-Éstlenné tette az, hogy a beomlott tömeg va-lami 200 ölnyir.; ansolkedelt fölöttük. Asso-rencséilonek caak egynapi élelemmel voltak ellátva.
— Anatraliaból 3 miliő p\'roesat hrtstak Európába; basánknak nehez-n volt reá ssükaógi:, Bach, Scbmorling alatt annyira alterjedt aa nálunk, hogy még mi Szolgálhatnánk vele Anatraliának.
K. M. fleresenese. Kíítrota rondelkeséeéro áll. H. B. Keaalhely. A jövB etáraban, kérünk uáat in. Völgyi. A küldanténytt paatára adtak, N tíegfcs-
tank.
B. E. Habot. Bolt asarene«ét a cíépléahea, aekünk csak Büellerail kQldjOn.
8a. Kocíkemét, Uir jAfomián felbajjanáltnk, kérünk dánt 1«, Vrj kifl tcmrcaikk féltit.
S. Qj. Kooathcly. Erre a oiámra mir í&iÖ.
Megoldom....
MfgaUom, lányka, lialriny b omlok oil, Megáldom . . ¦ ab. mog nem ittoubatora, Hifla ka csak kiejtem hStlca naved : Aldi una válik a Uiiog ajkún on —
•^AQT-KASlZSA, jnliu» 20. A (?11 knlastnii/i caak-ogyoa-bckOauBntatt, a ré (ri hosa folnwcastotctt ; m-resscnialirt as Aldott ji mennjiséffti bC tcrniéau gab-aaok pine «a link on mkt RiQbcikdEik, &Mh&r as oj (JSb-Kfl umjplnyoo Gridare ra&% oom jJkalmaEbató, Biigia n
Etaagnnkop aagjon kodvelt, it mlutAn roég hovea eulettel randelkasQnk, Ara monlebotSBOo fiiettotik, d|in|JDk takAt a goiida kfla«naÓKHok min^l oIBbb na-gyobb ,kd»alfttct elClcrnmteoi, mert Arn na^yon u ccSkt^ephot, [jabnink jUtaUn caak kovee klvAtoUcl Htia kltttnHDflk inoodhot^. Hyilt Diletoink a nagj Enjakalfl? kavetkeitfibcn bs^yon pang. Sortii fa oaarvassiarkA ke-ria JOb kareakoudi ala, pj-Qmlllts i« BtUds%\' placsnk ilinV, aleso ItAti viaArulhnl.i-I^Seléalcgi arak alaó-anastriai inórilkónt a h.\'ljbcli atscion : Busa futi 4 fri 80 kr.. fi li — kr.
fe"?ib J8—.70 fftnlna J fri 80 kr., 3 frt 36 Ur. Kii-
Pedig o liomlok Tolt; mely engemet Orflltté tett ét wilán rae^otett — Ilibifl vilt.im, kibáa ; beiameretü, Ilin n riijougaaiff ígerettolek.
Mngúliloitt, lányka, momilygA si«^)^<)t
Muly nini sunarultnt "retotl íulim.
A mulyljuu láttam, hngy aiámonira Is
Mamik itiúg Udr, buldngíig éa rera»iiy |
Mpgáltliiin, lánrka, tuonulj-g/i nemed,
HiHiltm hangúra megáldja biismur oat,
Bár att ülvuiam lo lugiriiúl,
Hogy to jáUiol telem, hogy bem aaerctoz.
Mugáidum siúfi pirni kii ajkadat Mely liaugjáial úeí elkábitult, Hugy ab ul (ryáai ¦ bal Ál borong*, ín Virigoí rúnaaá^ut láttam ott j Nem flejiffttptn, hogy ajkadon s hang Lelkeiimek gúny, reERÜ litetkatiiiig — Hogy hallatára Oíscedűl a Lúa Világ fi-lt-tttm, ailka rám utatád . .
Mugáidum pleiiny húfehér koaad, Hely fányea. kunmrút ífitött nekem, S e koaiurűva] rltakartn mind A fájdalmai, a spbet «tl*emcn — Ah, pedig e íebir kei volt, a oicly A kudeitrút aztán néuisaggati, Eo a seb fájni keedett újra én Kijt, najtí\'itt milyen, végnélkül, eoka !
ttlTb..
Megäidi.m blkedet. i Kgy rénú tpriger, »irt as énnlfun, Sirt, itn — aiűln cofltlogra, idgra, majd öiikrákat vetve Myi ál lelkemen; Meg-áli\'gm lelkedet, pedig tudom, Hugy c ílri* — kntaaj vall, oca egyib, A mely, mig árva lelkemig linUjtt, Aal aiAiizor a ni áj darabra teple a sei,
Mecáldum, nzép lányka, anivedcl. Mely olyan litko-.in benn-lt relcln, Mint a mim" liikuo l,eniélűí caak Tudiiai an Örvény éo a ntereien, — Neveoa. kaciagj, giínyolj — én majd íiruk, Taaaita el — ra akkor is áldalak . . . Tiporj el... leborulok im elíd. Leborulut, hogy - im/idbaa»alak 1
<r\'e
KÜPKITZ 8.
„Egy borzaastó titok"
A Btutlgarli pIMuBlirle Wolt" után kő&Ü BüUUeí.j\' Márturj.
iVégE.;.
„Uh nem, itt nehezen volna, boly megörsé-aére ; egy ÍBta!ló6*n van a R.ie DuboUrgban, kötél idi.-, b on holnap reggel eljöhet érte. TerinéazeteBen képes magát mint tulajdonost hitelesíteni?" — „Mindenesetre, aram." — „Nem aiiveaem valók meg es állattól," monda Dupio- — „Termcazetuaen, nem akarom, hogy ünnek minden fáradsága inában lett Ügyen," felelő a langcréas, nellenkezőleg, késs vagyok illő jutalmat fizetni Orang Dutangom befngittásáért, mondja caak nrara, mi legyen az." — „Nu\'i," feleié Dupín, „ea balyeaen van, badd láasam, mi legyen as. Ab! megvan; az á] tat befogátáoáórt jotatmat azt kíván ura Öntőt, hngy mindazt közölj e ve-lem, a mit n Htla Murgue-i kettős gyilkosaág körül tud.0 . , j
Dupin e szavakat a legnagyobb nyugalommal, de egyasersmind nagy uatározottsággal monda. Alig hogy elvégzé, midőn ép oly nyugodtan as aj ló felé ment, azt alsárá u a kulcsot Eocbébo dugá. Aztttan egy písetolyt vön e16 kebléből, a nzt fölvont kakassal mn-gn elé ns aBctolra fekteté, mialatt előbbi Helyét iemét elfuglalá.
A forró vér a teng-tréasnek arczáb.i asö-köttj mintha megakarná fojtani. Fölugrott B megragadá furkö* botját, de már a Ingkö-salcbbi pillanatban, halványan mint n halál, minién tagján remegve, visasarogyott. Kyel\'esTnegtagadá nflkt aaolgititát a a 6EC-gény oly nyomorult külaÖt mutatott, hogy szívem mélyéből a aj nálam.
„Ne nyugtalanítsa magát, barátom," monda Dnpin, „mi jót akarunk Önnek — ófl be-caületa&avamat adom, hogy aemmi roax azán-dókunk BÍnca Ön ellen. Én biálöíőn tudom, hogy ön a Ruo Morgne-Í gyjilkosBagi tényekben nem réaaea, de ép oly bUtoaan lu-dom, bogv e tónyek egyes réssletetV körülményesen tudja. Láthatja tehát barátom, hogy tagadás előttem semmit sem hasánál na. A dolog igy áll: ön semmit aem tett, a mit el-
kerülhetett volnaL semmit, a miért büntetésre méltó volna. On még nem is lopott, 6 hol pedig azl veszély nólkür megtehette v<i1uo. Irj tehát semmi oka aincs eltitkoláara, épen mivel ily ellilkoláa semmit nem nassnnlliAt Önnek. hHs réoaről ellanb^n becsületbeli dolog Önre nézve, teljes, tissta igasaágot raon-dani, mintán egy ártatlan Bzenved most ft boriftnben, aaon gyilkosaág gyanúja mlstt, melynek okosóját ön képes nekünk megnő* vetni. uu
A tengerééi, mialatt Dupin beuaélt, iámét visaianyeré lélekjelenlétét, dé oznn bátor va-laoii, melyet boléplekor mutatott, eltűnt.
pMiudent el akarok mondani, a mit o történet fülül tudük," monda rövid ssünet után, „Uten engem ugy oegéljen, om\'uil igaaal mnndok, de attól tartok, aa ur*k nem fognak nekem hinni — valóban, nem hihetnek, de ba meghalnom keit ia, én röindenE elmon^ dok.u
Ülbeazóléoéntk füponljai a következőkből állának: U rüvid idő elölt egy utasául titt a keletindiai Arclnpelagun esigutaire, a több tárnával együtt B.írneo aaígelén kikötött, bnl a kapitánytól engedélyt nyertek, a azlget belsejét megtekinlhetni. Egy másik társával egyesülve sikerült neki, az illető Orang Ou-tangot megfogni; a bajúni bosák s nem sokam ezután a másik tingeréeznek LuláU következtében 8 jutott az álUt egyedüli birtokába. VégnólkÜli fáradosÁasal végre aikerült neki as állut vadaágát annyir.t meg&at:li ditini, hogy (inraiga veszély nélkül küzeled-Itotetl hozzá; azután Páriába hoiá magával azon azindékkftl, hogy itt aUdja, mihelyt a \' hajón Hserzett iábaobiiböl kigyógyuland. ]
Vig társnsdgbnn töltött éj után, a végzel- | leljca nap kora r^gg>:l«n a ionmérést lakása- 1 ra térvén vissza, az Orang-Oatnní»ot oitját hál ón zo bájában taiálá, melynek fij táját egy ! mellette fukvő kia aruháuBkából &i állat ál- 1 t\'-re, hol n teng«réBZ alt;it rendeann lartat-itt | En\'_y bortitw^-at kezébjn b asappan habbal teli pufávat %a állat egy tükör elölt állott a borMlv^lkosui ssándálioítítt; oly műtét, ni\' -Ivet a kio ozobacsk i aj\'ajának kulualyukán ál uralól tnnultutiitt el. E^y pillanatrn a len-gerÓBs mnjdnern_kÖvé vá|t ijedtebín, Íly_bor¦. ,.. aasstó fegyvert látván az óriási erővel biró DEornyeteg markában, de rövid gondolkozás után az aalarl ragadá meg, mclylyel ük álU- 1 tot mar viidaágának legmagaab fokain is en-gedelmeaaé tevó. Azonban a nyilt ajtó most futáara nyitott utat be Orang-Oulangnak, e ez, a borotvával kezében a lépcsőkön le as mez ára robarjt.
A fraocsia kéteégbecséaael határos hangulattal si utalt utána. No m sok ára a mnjtn\'l csendesen megellni és várakosui látá, mini-bt megadni akarná migiil ÜldözSjéxek, de alig hogy cz két lábnyira megközclitá öt, m\'dőn vjflámaebesaéggel ismét tovább futott. A vadáazat sokáig tartott. As ulexák üresek voltak, a senki sem találkozott a ssbkevény nyel és öldöiovi-l. Mtdön n Riie-Morgue mii-gött elhúzódó keskeny utczába értek, as Orang Oulang egyazerra világosaágot lát l\' Eapanage asszony bázának negyedik emeletében. Egy ugráflEal a k^rtfntan átaiökvcn, mcgpilUnlá a villámhárítót, hihetetlen gyorsasággal fölkaflKort, megragádá as abluktáb-* lát, B a hölgyek ablakára vetó magát. A a ablak nyitva leven b a legközelebbi pillanatban a majom a szobában volt. A tábla, melyen fölveié magát, iiraét kinyílt, mintán n veszélyes Ugrás megtörtént.
A tengerész, ki eddig létlen tanúja volt majma ea ügyességi remekének, megörült, de egyszersmind txragta ijedt e kaland kimenetele fölött. Ason Tflmónynjk engedé át magát, hogy most képe* leand a fülíngorelt állatot ismét befogni, mert a valószínűség ast monda, hogy az állat a kelepcééből kiszabadult, melybe került, ugyanazon _ utat válaas-tandja, a milyen balé jatoti. Más resarö! aa ónban a tengerésznek bizonyoo aggodalomnak is át kellé magát nngednie, az állatnak magavisblete fölött a hasban, s ezen ok volt as, mely arra indítá ot, az Qldöséat még a villámhárítón való fölkoBzás veszedelmes ntjdn is folytatni. Egy tengeróazro nézve es nem volt köpnyü, d& nem ia kivjhillen föl-
adat. As ablakig érti inigMaatlglg. ju^lf, xti>\'itf\' abUUtáUáro n^ranl qem nem ifrfo,\'¦ tata-1 volt elig ügyes. Azon ponlrél azonban, moly-ra jniott, ngy* oldolpilUnl.iot Vfllhrt szobábn, a u fiit att -Utalt, elég Tult 01 rí- ¦ mültében majdnara eosmélelélbi nH^fflM\'Anit\' Eten pillinatban volt, midőn aliHigfi* ú-gélykiáltág haugsotL, mely a »ow«sé4ok»l álmukból fölrLoostd. L\'Espanaga aawoa/ é» \\ lnánya,eaQQ éjt TalÓBBinBleg régi Qnládi ok- \' mányok átvlEBgálöaának BienteUk, iswrtefy vas atekróny, mely azokat UrtoJnmii, Tolt -e szoba közepére basva ¦ a padié okjvinjok-\' ¦ kn! beazórva. Mindkét hölgy valóssinQlegoq ablaknak b&tat fordítva Qlt, a ason űsQqc3 ?ián, ilólvfi, mely a majomnak aDGobábav©S^ ugrása a a segély kiáltás között lofolrtj aa ?1- \' tatot mindjárt nata UtltatlAk. Aa abláktilt^ \' becsapódását io valamely azélrobaiaa »k te- \' lejdnnitbatták;—
MidÖn a tengerész a szobába tekintett, aa -óriáo Dsörcyeteg as öregebb hölgyet b >jáQál ¦ fogva megragadd, d másik kesével, melybea a borotvj villigot, a borbély, nak kézmozdulatait utáneá, — A\' leány elalélva, mufidulallanul a pndlón Foksdt. Aa öregebb hölgynek hangos kiáltásai a erSIkö-déu\'ii, hogy a majom keséiből ra*git kissé-boditaa, ennek talán Ígjn is békés ezAndéb-latait végre a leg Vadabb dühóÍTé váltíistnták. As éles kéének egy vágási, oly herkulesi erővel hiró kéz állal tétetvén, hogya 0 Sro-i\' esetlen hölgynek fejét elvitaostá nyak4tó/. D) a vó n-k megpillant iso még jobban fötts-gatá az állat dübét, ahelyoll, hogy lefegype-reitű volna. OaaseCBattogtatutt fogakkal b Qsikrákftt BEÓró s&emekkel a leány tstr&dalat-l&n testére ugrott, a ujJ4Íuak éiea barmait b aaagóiiynek gégéjába aai, mig aa ntolsé éloB* Bs:kra is kihalt. E pillanatban" & majomnak gyors, lácaa azeme az ablaltr.i esett, melyoQ át urának rémülettől ranrev vonásait ptHan-lá rn^g. Ekkor az állat dühe, mely v-ilós&l-nül"g aa ostorr* gondolt, fölélem<aó változott. As állat öntudatában a büntetéanea, melyol megérdemol, eltakarni iparkodék most nyoma t azon tónymk, müíylyej Vmln. tetéfll kíérdemlé. Innen a rend«tleuaég, raely-heji. n- asoba találtatott, "össBeTtaesa bányása a" ágyruháknak és bútoroknak, minden következménye as állat rendkívüli idegfolls-gultságának. Innen végre szinte a leány tfifl-lének elrejtése ft kéménybe a as Öregebb hölgy testének föltalál iaa ea udvartérben, hová a majom álul as ablakról ledobatott.
Midőn as Orang-Oulang aa utóbbi táborral as ablak boa közeledett, a tangeréva viessa-vonult, & a villámhárítón gyors in leusaasva basa futott, remegve oson ténynek következményeitől, mely nok Un uja volt. A Szavak, melyeket aa ÖDBieosödüIŐ ásom szedek hallottak, csakugyan a tengeréozéi voltak, mrlyek által borsaasté rémültébea keblén könnyobi teni a ns. állat dühét lecníllapitani íparso-doU; a másik tiszta, átható, világos bang EB állaté volt, mely lávolrölcesk valaraeTy idegenszerű nyelv hangjaihoz hajouljtbatűtt.
Cenk kevés mondanivalóm van még. Áa Orang-Outangnak iámét aa ablakon kellő kibújnia éa ast becsuknia, ras-id idővel előbb, mintaom a ssoraasédok és a rendőrbistoa a szobába hatoltak. Később a tengerész által ismét befogatott, sa Jardin de PUntes Igfta^* gatóinak adatott el, m&gaa áron. A börtönben le tartón tátott Li Bon, miután Dupín a dolog tolajdonképt öscssefüggéséi a hatóságokkal kosié, ss tbaddá letetett, aa utóbbi-ok Bsonban Dupin általimegZEágyenJttetéQök fölötti nemtetsréoöket nem hidtak-eléggé el* rejteni, b Dupinnal elég világosául ésnrevé-teték, hogy jobban fog nekik tetsseai, ha jövőben saját ajtaja elölt söpör, ahelyett, hogy más boszi nem tartozó ügyekkel foglalko-uík. Ds Dupín kinevető Őket, a velem^gyütft örült az általa véghez vitt jó cti!ak«d«taak.
koricsa 84 -86 fonton 3 (ti — kr. Arpa Berf3=A»hoa val/v. 70—13 fontos 5 ft. 30 kr. Zab 46—43 fontw 1 fri- ao kr Polianka els&-r«nda — /rt — kr. P»-aanly fehír — ft — kr., tarka — frt — kr. Gubó also rendű macája - fri"— kr. ffzTlvapaUnka 20 roku - frt - kr hordiral egySIt- rürkölrpÄlinka so f„ku — frt - hordhat eBrtltt. UJi — frt — kr. Borkő SC-21 frt. Nycr»h8rBk — Irt, aklir- e«"lebin-bflrük — irt. ia bn>ai>&rok — fri aUaaáukiiii.
Burok. f<ihír éa vorbí (Schiller} IHß2- ia lBSa-ki — vidékLiakb«li. — torme» a frt. — Villányi es i.eg-
¦ airdi fakt-to lSfiŐ.--- «. Lj kaoi Dur v3rda
(Bekillar} As f.ibfr 4 fri ?6 kr. BalatoamaHíkl bft ok 1BC3-8s 18Q5-iki fíjker — Trt aknskvnt. Vlaa* — frt — kr. lieo — frt — kr. Kotonato» ey*pJu na* lirürrid-íki ura —- frt. Fuhé( rong-y Ara 8 frt 0« kr. fekete & — G fri.
A\'.-knoísitQll piacéi árak juüas % J.
Borsa íte^jo li kr. Ijeawn itiífo It kr. B^b ttoséfe 4 kr. KBles itt 8 kr. Baríony™ m"r3Je — kr— ft _ \\T. Marhab na fontja 17 kr. Jabh-is fontja 10 kr. SortiS-hufl fontja 34 kr. Stalun&a miabája Si frt — kr. Zsír fontja 40 kr. LáaglUst mi aáj» 13 frt — kr. Z««m-lyellast másság H frt — kr. Kanyerlia ( fontja 0 kr. KnknrleMÜmt fontja kr. Arpádira funija 20 fcr.
KulcSkana fjntja 10 kr. Itlsikáaa fnntja ü\'> kr. PjalaJ foutja 00 kr. K"pcini>Iuj fjntj* 3i kr. Li"nmaj.ilnj r.mtja 40 kr. Uj bor ito**jn lo kr. — Ó bar I leadj a 14 kr. lYlti a<tr Íteie|e II kr Kani «iai sir lúiáje-lO kr. Q.botift-pUinka iiciij.i 40 kr. T<WfcJly.piUnki Uc^jc 30 kr P8Ílvn->41inka itrsAjo Gi kr HyerJ fAggyd mfisíija 20 frt. — kr Űalülfí*fjr*yi\'t-ir«""*/» fonija 30 kr. Mártott fonti* —-kr, Szappan fjntja 31 k(. BJ fontja 10 kr. Kciahíjfa Üle 7 frt — kr. Puhafa
51 e frt — kr. Hyemfa !31e - frt— kr PassLl &>é* rSje 55 kr. Ssána taasaája —fn 99 kr. Baalisa pa. 5^ ]gf. Sander fontja 40 kr. Len foaljs) «0 kr. r
&°/0 meUUqnea 5G.50; &4/a mi......UJif lílfn i^af \'
59.— ; 1860-ki áüadal.ni fcölosflti rffT. B0| bnnkróaEVÓnyflk 81.25; ;bí*elülfe&«tt~r<t*- ~ vények 184.50; Londoo .123-^. oafidt: iffiof I2ö.75( arany dara.bja 6/xtJ2 \\^c<::>:¦~.fr-: 7
Felolb ixorkosatSi WsjdlH MfWf- - ^
firi-\'dell PniniiliiloiB\'-Pnf.l
l^M .iltlTiwinJn*t-\'«\'(f/--"**TV-«mlr •witHlUn.ttJ* Ml* J»v Ti*1 "
.Ciliit) wlntm^wiulM*\'^* birtokát. tafeíjl»Ht»llS?*rc51»l|>llM\'>»I h.» »»mnl«,«rcj«\' mlaííiwk.<UarUllIIUii>hM.I«!i»l
ílSm>dri^In7i» iirikmAil f.llllm\'il, mlr*l iiimoa b\' onjluS")--* ni\'í
^ilfcmVll\'\'ir\'Tllf \' T"—*"•-\'*- •*. »\'!»¦ "llAVolilan.
^S55r.if»»iu^w «üj»m t *r.. fia/*! tan -tetemes ^takarítást eszközöltet
FESSELIIWM
tatadea billfarjáa^ vaiatala! da ni
k"»it> tt. angui » abaiUloin-oíal tiUhilt fciiHSrllíI et-ill, I-(bitíKnaihat.\'k Bal mely v^6, mrtaeS\' a-ior--
ily«>e*lra v
Ej/ darab 4r«, uliantatAjüal
^l\'l*jriijabb"lifforoln-t"»i ««--«t^p« ^seb&ua hnrtitutii] a lo---fya-~keiUiÍabbce{tianü) n, aera 4uh»uy-«qL BsiaArs ii »i4iiUtoi, kövin-4-(twI tl3 iiiri<ar^.ííirm*jar», Hm-
W«y. *r*ia *aíú prnanyaffol Vvtsa fii. rW C7*krvn adüüó al-
. kalonTBul l-^ot\\ril»Col lehet Lyirj-ranl1. Ara\'riaí i\'iyori rUer>i!Íaö-ri^ug etetett. Ily oU.Óra, t. 1 :
Valódi pöraa.Ui UajfealS a ;c.r, Waj; alea artalinalUn növényükbe k*Vatre: toloi-V hajat cr;y.ai.-r re l|Oilvea*pTr*OÍT\' tVfV. Bí-y^nböi-tuíi Qvtggfl, aa Bluaifatvaal. - fii.
\'. FutyJkony cuj*- Lr.anilkWi-h\'*itíu&b \'ti t luía^-n hi»tarÜ«-baa\'-wi\'rt év**l min lea a liA bnti oJ^ötö jariliaakní min-lonki ma-EH.eB-kL*3 V\'l 1 o-oQ <BYv Jvukig « \\ar aató ía bidi-L\'.-tt has aa Albata. R\'fejt\' \'\'""gy\' a»eg Ara 35 kr..
"^Eettajnbb m - a-TapAr. 111 to«itoU na1*--Biludrtifíl" rn-»i\'afnítt>h fltA-íctítá-jira ?áo oitb il, iái j\'tnU)l roLn^R niAtfél-a »iiivufe-kb3\', ssinl-0;.r"T»i í« ac.eli -crcVro!. Efj ciéifi»?. Ara S3 kr:
rilMgjobb .\'turn(»»i-Ii"p5 í Ben kenOqa-.AJUl. a b»r?t va .k ^úlrllrV-: meliti .Utbylik. E-y iiubo* Ara.2a. k.
, TrfíólUli re\'fnlAl\'nrra\'.\' Alkaj-Dtái\'&lfik\'-dtBrlen\'k^ibK- íi pnpLf-h*af ía^jr aagy egy eV upraaa-*()• tBt)aJL,aJt(i4uonwli6~ dt- Irgraatat. ET&b,vonatokat UU,t c*it*41»it~ 13 darab1 ía krert»
a nrdíea-
¦d^t»Y are» *fattÉ;Br++*jfytii míndoo-k%|(tkíiaiatkffjfj,u rgnV-gvt fsa-, tajfti^, E«; rtóratik. a . Met prriilv , bor-toj ólminy Uta\'r tmrij, a Inbbc-ltlÍraÍi>ti aitnaMauiií feri I
i|^í->a^aJ|gUa^Bta-Ir^rtAA^tr-a tJm* bmaI, tnéf win ir»h~inl!. brane taadreMeavt^ ) llW|ei-are Bt) kr. \\ m
An?apJr-f3nyniax, mAj a Wi
VIIla.nyn.ftIt r.pkerfk Eiekki\'l a focrabaf afn.\'en f ct^paai Ta^y fog-por D^Lk.l <a piu hiJoc tíieiI, a I\'gi4cbln-a frhírnn, •¦gimKfWii ÍB »;ng nJIVal l.-h-t Urtaui i-y-a^tíi .Irtrj-SFfl t tal Hoffy miiiíi nagyobb ii-([_vrn n kolrn\'lií*1?, darauja r fai is 6Q krra láb-ii^lt.
LffTÍljiecaétifl hp|y,\'jr>-k, mely-k kínyi-linci-\'p, i>lc#..«-V >\'i l»i-.tonsi-pnk^mUtt i« mtndín.iutjrAnA! mgr víbs tt&l elGnyuabrk. Ic^nnatnabb Ls bAruiifíle oévrrl »ajy c *fjjir»-l MÍuirrrel Ta/y j-tTíycl oüü da ab 1 T-t. 50 Ír , lílOü Jarob 3 frt. - - Vrirtili anpi-,1 ti>IlWiflt,"eí.\'v- py 3 ptmri\'-Dl aO. 31!. 4<^ kr. , .l\'.wn-pérrl SO_SÜ kr I K-eftnemibb fai 3 p.ngJrrÍ fii), 70, U0 k. , I rt; f í pfiie^r,-! 8ll kr. 1 ft l ft 10 kr Bürr« f i. Kpy jH-r.-í -.\'ntt
lehet ntJD.l rf In IAiJt-b kivett iK\'lk 1 p. fák-l, kjth.l, luiüncbó! stb r-ol\'V (Arnyakra, a Ic^s*. bli aqiumll-
r.i«a«t 4r»i-i.-ai, Ai>-«,..im.
annyira, bigy a b-p "cT "ob\'j ke. jltal kéíjit tt f. ft\'-* gjüijint fut,\' fjit .nui. Ki, ünö*en BJAulh.it.> ai ijiaro-ukaak, núutbojry a tAr]ív»k»t lce.il riioo«l(Itj.t ?1 ajii,\'ó.a Víii. Eey Hy k.(p, melv- rir4.cü..k-<.V«(. trytimali-aők-t. Éiikíp-ket. Mlatf j -kai, cappoitoaatakAt racv karika-tnrakat hípra, kapbaU> L, 4, J6, B, lp kra,t, rpy liTrp 4l-w r^>i lakk .-lípíi.\'ia 800 klipre 5u kr^rt.
Le„\'f 1-Jab híljm i^nbwUlcna--¦o(fe oiírr(r. opnk, patkiiyuk, ür-pík ía h.lr<^fik kiütAiára. Ab el-adL- fL-1(-lS«r|Ta .r.rtéttlk. Egy nagy «í*liatso _4r* 1 frt.
fli báj^t éUSok Állapotban tarta-iii, aa - ttl^r^ftey^^\'éi^íaTnAra
nenCnéU aniktl li-^yaigit viai~a-«dja éa Irp.rljb ffnyre ho<»a, 1 ki*
M2!t*rfel« bntor-fínytnix. aelj; AlWanaa »rf(«ak«rÍibc-B rfaiei- it*ff avrajzvYad k». Idin-lcaTtla elsvalt
agyagból atb. *vta. féoypi&TialiTI-, BUaf\'foktieteMit >ct"rrr4JUtlialák_ E|i^1t><ic«1 -iUa^ty •orlrktorra:\'\'
-aWyryél
mia tájai j ff » irga>fc~araoyt>, i nil*
naat^tara lii.UUaí i, ^nyMi-teAalrYat ^^bVvará 26 kr^i <Íé?tíaL akaiioU¦¦\' rairáa/í »íTyi. _ l^fWRTvah\'. ^*B*«i pwnt.tilbwt,
ajaulja N\'agy-Kanizsáii dúsan felszerelt ke-i-csltotlósét, melyben a legjutanyosubb áron következő mindenféle árüeikkekkaphatók,
lipymint:
h tcgfinmmibb^iukor, kávé, aroiz Ihea, rhum, porczcllán- ét bícsi Hardtmuth-féU edény<k, finom tajtből készült dohányzó szerek és lertc-iínth. K n p h o 1 ó ni ÓK további:
Uxi hsilali olaj, küliinléle t-hoculúdL<, valódi nápolyi muceí^tnrirrizs, árpakása, pesti henpermalmi dám » liszt. — lyefrjubb fírciji-, L-meuthali és pnrínai sajtok. Különféle külföldi pezsgők; azegszardi, bu-ij, doi. somlai badacsoni asztali, tokaji, soproni és ménesi aaszuborok Valódi PAGLIANO-SYRUI\' (liashirjtó szer). Dr. pL-arei- Edw. szabadalmazútt pvomnr-szcsze. DiHibilz-lVlu növény liqueiir, yyiiinurl\'ájásuk ellen MEUVERTH-féle budai keserű víz, Sz. István, Hunyady, Rákóczy, Deák-fele budai keserű vizek,
alapi, mindi, gloichenbcrfri, niarienbadi,|(öZhttT ellent^t^"°^^^^ pilnni, parádi, selti és saidsehitzi ásvány-jk-t, leissti »i»n vnB- s.nbndon. vizek. Friss és jó robicsi savanyu viz. \\ e||en
HIRDETMÉNY.
Az esztergomi m. fii gazdatisztséga rósí írfll kögzé tétetik, miszerint íi tapsonyi nrodaiouihoz tartozó opa-jz-nyi szobi Vcudégfügutlú, valamint fchét-egyházi Itorcsma haszonvétele folyó évi -augustus hó eÍBejé» 3 éri idő tartamra haszonbérbe fog árverés utján bocsájtatni.
A fentebbi haszonvételekhez csatolt szántóföld, rvt és legelő kiterjedéséről az árverezni kívánkozó vállalkozók a tapsonyi tiszttartóság irodájában (u. p. Neme?-Vitt, mogy megyében) tuJu:uiit szerezhetnek. «
Tapsony, július 4-éu 1HG7.
&z urodaliui tisztség.
A „Pesti biztosító Maá%
\'moly (ÍV^ra éa illedelmes ká^mcgtéritéaet dita} 41 La Ián a a ulíe-jineréslH-n restpafll. bztnait a l-gjutányoaabb Taltatelek és tóKOlCSÓTÖto CXJJaíS mellett :
rdennnernu foldlfrn
---VXttL^"- JWpv;^\'t5«*ntVWk«^.
rj .iiálkjQnsfiai. . ibVr.Xpj darab Bi>r-nlr\'hajriBB* J.B^y\'Ajboi \' p>f?rfl»0 Vr.j ^alimlT* nunrien:iaá«
tal-10 kr.\'Ujyia « ragaai foly»-(lam,.flregb«:fitdTB_8Q „kr.-\'/\'ü I pktfatSroiult voiir-int miaVp bnUirhrtea rj-.a.\'jy Enlei-
featt t)i. legalkaltaavabb a dió-nlaj "pladaii ragyi kí» Itín-\'nyL-k kSro--»akJTaa-aaaTOBo«J» ».-1,. -ca,-fca_ . Brut^nah j:4ra(Ktii;, bogy nálaaá /rla, DM^aaBiáallhatlBU kfiai. titotl di-\'^olaj knphat\'.. Kt« Otcs-Icl »S kr. najjjj*! 45\' kr. - . ajUktrtt-nr^, mellyel a tyok-met ryük.r »en ki l bnt irtani
njíntb\'íjy gprantí* orllnt a>altátik. Epy \'labo aa] aaitsAlnti ntaiK\' tioíkl-eVyaH 4() kr-\' ;-;Cbí krr - a^abadalm, S.oponín- I • itir Wbfr, mcly^r-l nchSny pw* I .alatt? miada. B«r<n ^vwrexeaiTS | aicnnyfuttokaf raíodcní-Ie M!-ir \' If^tis tfibbati ;kin«i,-Lsea g ^Jr*8H|l,B**\'*\' ***I> aíasd miadpn L, f W-aSjIjfik! aaftrkb-n eddlffléto- |
íSTrgkj=njamcbb aJnt ia ¦ tÍrtét]e-nBl fagyja, Diindja.taaára.1 ei nrtn Bafffli.1 < Ajatlkat > >ojq ¦irrnaind kmtjű-Lia tiliarmi Epy üveg bus-ruUaaí:nta>ll4J*ar 40 kV."\' 1 TalödI Ul.ti,,. riycriti-fMp-paa, a Tefritfidinahb fUatakkai. EjrJ-. k«-«B4iaa;yalcn ÍArab.áral* S4 kr. «arr^da«aA a&_kr- fccy lijaly v*.
lényekéi éa éa oiiraaon as
Marmarosi s isztriai vörös niarlia-só.JVÍ\'
- POPP anathevin szájvize, jelenít károk ellen Z^^*
KTÖV^ÉSNX-^AFIR E hazai intézet jelen idényben a gazda urakat kölönoaen
ölesnek, holyn-; he 1\\p11 ft SZalnia-gabona és takarmány tüz elleiii
biztosítására
i főzött fiyüm
rirUhiiíT-fcle lt;arvedilo papir, Znclierlfi\'lchnlhavr^ttopor. ljúsur-r>:lc polos ,nve*n(ó *jrf.
PORTLAND CEMENT, j
M1LLÍ-, APOLLO- S FAGGYÚ GYERTY4K. Siltlósl mosó szappan. KORNEUBTRGI MARHATÁPLÁLÓ POR.
Qitteareitep L.»féle csóz elleai ip|
(limentum equi. Restitutio fluid) \\
BELGIAI PARAFFIN KOCSI KENŐCS. ;
bálorkndik tigyelnicstetni.
Az aláirt fnagynókeég f.ilkéri urakat, V-gv liiitusitásaik f^lailicáv
nak ...
vngy h-iaa.
1 L ce. gasda
vagj-
don iiapj\'obb tielyacf;ln*n létexö űgyíuilteihez foruulni tiv-sk-\'djen. k. A fölűtlétib jutányos fohútelekröl legna-vuLib keBZfléggel ndalik fui vi lagoni Ida.
"Kelt Sopronban, 1867. Julius havában.
A pesti bistositó intését
.duller P. \'
L-cgoleséii vászon a Mill. "^CJ
\\agj «ir-leszállltás
MODERN LAJOS ekö és tegnagyató gyári vászsn-taktiráta, Bees, ImMaiéea II. a. a.
A vaufl-ak flaoB- éa láság-jkért aaza^sefl váJIafUUk, a leszállító t árak bJioaayira BlBdaskavk flayelmét isagakra vadjak, ój a ic^teaöfe aegrtatJelesek a leguayoobat fefflJak^tSldezfll. Megre.ideié Bek, a vároJtaiapnak, takéletesaa s^feleJőie^-feí^tílígtB^t. le^&t rs^y^á ta t-
her nem állojiak, vlaniuyatstaek.
:,A vászoiin,einek\' árjogyzék^*..^p|
Szabott arale, még ismételaűók- ésfc-exeakedoknek íe
illat- éaulletf-aiftnkbal. i% k.U, friglck, a lepiwíjolb vaiai tíknoq. ¦jnf|fj,ibb k»jolBJok,"a haJnyokíf arBillíacrr. Eyy iTtfgri JÍO; flfl,
nf(>lmP7tAffía MiatliOKjf « n-vairtt r?ikVak nrg> ia rna-5j^M*«lt3M»i ml-Htatnaíi bfttof vafr-k ígyrlmeablnl a, — 1 \' L*^*^)!!**ft,J| ,awr»*lC- r5SKrba»: kaphat *4. »7» ,ft^\'^^**4t*Jí^^rMnilliA** tcIjriiuoJoek.
............____________________jan»ta\'Bfcai»iv
kjlcfiUaaar-ia. a*. 4a, Oparnnaa^ a. Ji .> Dr^hcr uraaaTfrok-\' aiallitt A* ar«U»L ^MiiiM\'fí-m »¦!« if- is) -
. Kész tBT-ingek, legjobb kézi-munka.
\' Ti-licr-fonatu Tawron-inp-k. 2 frt 60 kr belrett 1 frt 80 kr\' Finoeiabb rancaua mellel 4 frt 60 kr h. 2 frt S0 kr.
. Finom írlanill y«ifj nimlmr-I Intele e fri iu í frt 80 kr
. Pinoci .boltomli *«i*fitfi«tí«k 0 fri W kr h 3 frt. \'
: Finom. ramhiirgi.kiMrlf.Htl lufick 7 frt&O.kr h, 3 frt GO kr legfinomabb, rumborgt inpek, rcifstebb kíii-maa\'ka.\' 1 frt\'a. i BO. \'Iíegfirt-Tielgiai^bayaUvaaíonbnl 13 frt h.\' 6 frt 50 kr, ; ^ "}
-Fehér és szmes silírting-inge&.........
\'iUri-ineefc, faMri\'aairtlnirblil - 3 frt h.-l frt.SO kr.\'í i. «
-LegBimmab\'i-fraBeata\' iblrtingli»l-4 frt kr h. 2 frt 80-kr
... IíCgnjabb ditatq nloci ineet 4 frt-AO kr Ii. 2 frt Sí kr Ónom Bsl^^iblrrta|z-tn^fc 4 frt^l kr V S ffl IJO.ftr ! ™
FIiTo1riTraft«fa-Tiniei"bátú frt 7.ÍJ kr b "ff-r\'t"oTTTtr"~
CLepJAlHS í"ait4aocíT)g«Jmi ingek. UfrfiaDinabb a frt-60 kr b 3 20.
\'; Vásznak, zsebkendők, asztalterlték.
1 "Lr.KUaa.maib triaadi vagy rumbargi, 6U p\'f^ftO frt a. 4 frt. i:«*Í0<HMs"v^4i*n-baU«»«aíi>VR(, 60.-]fif, $0 frt.bvTprVrt. ; J.i v«*Mn*«aebfcendŰk,;fcltitCiatja 1 frt, 1.50^J-8Űt i-írtj :.í-eí^n.,.váaagir1(ATr5Cí«enkentl!IU:. felírcaitla Zp*?ÍM. C^la^ nrl njakkentlBifultacwtjfl 3.50. 1,83, ta% —
Kész nőf-lngek, legszebb kézi-munka és kézi-köt^R.
VJ*iou-n5ung«k 3 frt halrelt 1 frt íí> kr-Finom ítcicíI Ingok, rdncioa mellel /rrfrt fi, 2 írt Itr Finom viatonbol, horUnlva fi fit li 2 frt $<\\ Ur. -:; Dlvat-lriffek, Inrfln- viii<nib/.l éa feHtirf\'l G frf 40 Vr h\' 3-60
íüj divata.aaivbea .kfltütt & frt 60 kr h 3 60-Eaa^ofa^. u]-.^lF«tu, UOtlitt 7 frt h 3 60.
, Marla-Antiínia: ft^Ö-inaok fl frt 50 kr tf.r\'áJiCJ ; j \' \' VIctoria-lnEet, k«tvo ca finom, valónqlfinnessel 10 frt h 7 frl N3i-«1siínadrágot^, legfin. sblrtlngböl 4 frt h- 2 frt „ \'•"rt"
KülaiiadraBpk.íklUvti, Y<tBxonb61, 6 frt li 2 8ü N01 éjImeUunykek, anpil ghirtingbfll B frt 50 kr b. 2 Btl Mclléayknk Icefin. batiat-perkilhóL, aiieol 0 frt 50 kr h a RO Díjikcs, [ra»aa(rnii kltmtt mellónvkík 13 frt |,_ SS0-Francxfa mellinykők. legfin. bntistból 16 frt h. 5 60 FoSfinomabb msllánykik, valjrli valpticlenncMol 20 ti% b.\'IO frt. Női bílí-lngok, hDtnu ujakkal 3 frt 60 kr 4.60, 6, 6 fiO-ÍIÜ1 rodriBa-lngak. finom batlst-pcrkálhál 5 frt, 5-50, 0 60-
1 fri SO kr, 1 frt
Vá82Bn-férH-p4yák-
10 kr, Iflgfln.- rumli. vAaaonbál \'.
-4 frt Ztf. &r.
MegrendoltóutámétmellDUteljMittctiiük. Mogrendeldaekndl a ny^i böáögo kó>etik
An. a**.. GéntrqlrDcípot (K-r oi\'ötcn •• Lei/iwaachtí^-NiüderlíiJró deav\'líÚttlM^ Modarny VVien^Síodt, Tuchlftuhen N. ] 1. >*mjm*
\\:±u.. Wajdita Jóisaf kiatíá-,. lap. é% nyomOntnlnjdonos Nagy-Kanizm(n.
A mai számiiTiltfagz mc-yókjef yan csatolva.
Melléklet a „gala-Somogyl Kflzlflny" 2Hk számához.
Kanizsa s Julitis 18.
A Zala-Somogyi Közlöny 10. számá-ban n Városi levél" ozim alatti czíkkben megígértem, hogy az pOedenbarg-Ka-nizaaer Boté" a n.-kanizaai városi tanács éa képviselő-testületnek eljárása ellen felhozott koholmányra felvilágosi-tőlag felelni fogok. ígéretemnek ezennel megfelelni óhajtván, mire amnival ia inkább képes vagyok, minthogy alkalmam volt, mint több évi városi számadások felügyelő bizottmány e\'nÖ-ke bÖvehb ismereteket szerezni; mindenek előtt mint legnevezetesbet jegyzem fel azt, hugy városunk a nyomasztó adósságoktól tiszta, melylyel. ngy hiszem, hazánk városai közül kevés dicse kaztk , sőt mi több, városunk még roppant kiadásai mellett is aciive áll, mit f. é. májú* 30-án bezárt én a városq tanácsnak átadott bizottmány i munkánk i* bizonyít, továbbá, hogy ha a (több évről be nem hajtott) városi és ktttuna-tiszti szállás-féle pótlék éa a legeinhér- j bol alakosoknál künn levő 12 221 frt I 58 \'kr. o. é. összeg rend&sen berizBiiélnék, ezen összeget a város czélszeru ja vitásokra, de leginkább az elemi iskolák nagyobbitására fordíthatná.
De midőn a nép sem a hátralevő tartozását, Ham pedig a folyó járandóságot törleszteni nem iparkodik, a városnak költségei azonban napról napra szaporodnak, csodálni nem kell, hogy pénztára annyira üjagjedik, hogy még a cselédeket sen#^f)es havonkint kielégíteni, annál kevésbé máj kiadásokat fötfözr.i, pedig nem csekély feladat az, csak ? városi hivatalnokok és szolgáknak járó évi fizetésüket előteremteni, p. o.:
a) A városi bírótól kezdve az fj-t- kr. utolsó Írnokig járó 8835 75
b) Ab erdészeti személyzetnek 1000 —
c) 2 őrmester s 11 hajdúnak 3568 —
d) Lámpa-felügyelő* s4gyuj-tógáidnak 501 —
tt©).v=H éjjeli őrnok^ ^r...... A^sí^.-j
f) Helybeli plébánia admini-strntiojára 30 raórŐ busán,
és 30 mérő rozson kivül 94 —
g) A h.ttunárórt 350 —
h) A kegyes rendű háznak 315 —
i) Az iskolák igazgatójának, világi tanároknak, s raja mesternek 4595 —
k) A vasárnapi iskolai tanároknak 292 -
1) Szekrestyés a toronyóra felhasónak, városház helyiségeinek fütésa és tisatáu tartásáért 314 —
m) Lámpa szerekért s kiska-nizsai Őrmester lakásérti bór 86 —
n) Gyepmestörnek ¦ 56 75
összesen 19447 50 Hoszá véve 13 szolga és 5
erdésznek ruházatját 1030 - -
Mindössze 20477 50 mely Ösasegnek fedezésére a város jövedelme nem elég, annál kevésbé, hogy fedeshesse aa adót, mely 4150 fira rug, a német-ntezai KUnker úthoz fizetendő 900 ftot, a városi szegények segedel-mőre 1300 ftot, katonatiszti szállásokra és es tröa^onalia katonaság b tisztek szál-
lási felülfizetés, városi épületek, templomok fenntartása, a város kivilágítása én több eféla más kiadások, melyek a szokott évi költség felvétenek szerint 37,423 ft. 9J0 krra számíttatnak holott a városnak magán jövedelme csak 22,472 frt. 59 krra terjed, kénytelen az elöljáróság a felso\'b hatódig helyben lia-gyáBa mellett a kellő" költségek fedezé- ¦ sere a direkt adóhoz aránylag 14951 f. 31 kr. pótlékot kivetni, és pedig oly kímélettel, hogy az adózó nép túl ne terheltessék, ób mégis a városnak jd hire fenntartasaék . a kellő fizetések, megtagadtatnak annyira, hugy a felvett kiadásokként fedeztethetnek, annál kevésbé mariid valami a város szépítésére. De lerde felfogásokat híresztelni én a népet tévútra vezetni nem hiányoznak oly egyének, kik tán rangok ngy cselekednének, mint másokról Ítélnek, példa a helybeli német lap, melyben az ál-litiatott. miszerint a rendezett tanáo-mak 3 évi fenntartása 30 eaer forinlbn került volna, melyről tett igérntemnél fogva követ ktzÖ fel világosítást adhatok. Feltéve, hugy » városi tisztviselők fizetése 8ö35 ti. 75 krt tésxeii. meUben a törvényszéki személyzetnek fizetése in, hol az el«Ö helyet a \\ ároabiró, mint törvényszéki elnök foglalja el, kinek — igaz 1UOÜ frt. fizeré.se vmi, de ezen fizetés nein számítható mint törvényszéki éinöknek. miután mint váro^birót ia illő fizetés illet meg. melyre nézve 600 frtnál kevesebb nem vehető fel, minél fogva fel kell tennünk, hogy frt. kr. a törvényszéki elnöki fizetés 400 — két törvényszéki tanácsosnak 1200 — Helyettes főjegyzőnek 400 —
Két Írnoknak 673 75
Egy szolgának 1 b6 —
Ennek rutnUatja 60 —
Két szoba bére, fűtése, tisztán tnrtáaa, kivilágosítana, író szerek, postabér,mindannyit össse vé\\e 540 — »k a törv_*sz.ék öhs&t : $4.5-3.. 15. ebböl tehát Ítélje meg as Oedenburg-Eanizsaer-Bote és számítsa ki jobban, mikép kerülhetett a helybeli törv-szé-ki személyzetnek három évi fizetése 30 ezer forintba? Ezen kiszámítás folytán, melyért mindenkor kezeskedem, a t. ca. olvasó közönség gyŐKŐdjék meg, minő hitelt lehet a nevezett „Boté" nevü lapnak adni? mely minden ferde kohol mányt felvesz, és ezáltal az ugy is tévútra vezetett népet még jobban felin-gerli a város elöljárósága ellen. — Hogyha a „Boté" sserkeaatöje as^ állította volna, miszerint N.-Kanissa Tarosának évenkénti kiadása 30 ezer forintot felülhalad! s ezt a város jövedelme fódözni nem képes, ennél fogva mint már előbb említem, 14951 ft. 31 krt mint pótlékot a város lakosságára kivetni kénytelen — semmi megrovandó! sem találtam volna kitételében; — mindazonáltal mégia némely felvilágosítást nem a Bote lapnak, hanem a közönségnek adni nem restelek, miszerint az elöhb felszámlált városi bevételek, és kiadásokon kivül, Nagy- frt. kr.
Kanizsa városa maga 61066 27 adót, éa vár. pótlékot 12903 33
énben Ki- 1-
.HMiZSii fídól
tlék ut
frt kr"
8560 «9
2244 yr»
ö-ivz-e^í-n lüoló Sí4 követke/.ve fizeti Ki\'«-K«ni"í«a !1 kó/.ós adózásból csak a hetedik részét. — és mégis kit; panaszul kodnak mindegyre, liogy Buk a ri/,et.és, «ok akoltnég, ru^zul vezetik a városi gazdálkodót, mint a kiskaniznjii lakosuk; nein tekui i iU , hogy „a váró*" határának jobb részét 6k használják. Vegyük fel csak a legelőt. 111 -1 vet potom árun bírnak, liul ott Snu v -fCanií^ának csak erdei éa a várostól távul fekvő legelője van, a miért ih a/.un inkó>uknak, kik marháikból hanz-noi hu/.ni akarnak, az uraság to"l drágít :u;<íí<.-ii legelőt kell bérelni é.-, még la alig aratja le a nagy-kanizsai földbirtokom ^abnaterraését, azonnal iti terem nek a kis-kanizsai marha c<a iátok, le | legeltetik mezeinket, nem tekintvén U-1 here, tengeri ea más egyébb Őszi vele-| ménvekben *ieendÖ károkat; még i», 1 hugvha e csekély l«gelobér fizetését a : városi kamarás követeli, kinek van több \'¦ h rágalmuzobb kifogása, mint., számos i K.ix ¦ km 1 izf*ai polgártársai 11 k nak , kik je-\'¦ lenieg i). in^g az 1864. 1065-iké^ 18uoik , évekre hát ralévö legelóbérrel 1-7 ÖU lrtun : felii! adutok, ezt is ugy, mint a vártrer 1 pótlekot ti/.etni vonakodnak. ! Tekintsünk csak a kia-kanizsai szoi-\' gáláiban lévő személyzeti fizetésekre, \' niel, e1 et bziulén a városi pénztarból j nyerik, p. o. j a) kél tanácrios fizetése 1 b) egy őrmester
c) ennek lakásbére
d) három hajdú
e) ezeknek ruhásaljra
f) Egy erdész, ruházattal • g) Két tanító
i h) Fütö j i) Harangozó
frt. kr. 500 — 236 — 60 — 558 — 240 — 170 — 1035 — 10 50 38 -
Összesen 2Ö47 60 Ezeknek fedezésére fizet Kis-.j..._;.r--&aiiizsa. \\ája«i;..púLÍékot....^....-.2.i.4A„.35......
melyeknek levunata után ki-I tetszik, miszerint a nagykanizsai pótlékból hozzá I kell adni 602 55
[ ezeken kivül terheli a nagy-kanizsai 1; -j koságot még a katonai tiszti szállás fe-! lülfizetés, a kis-kanizsai középületek fenntartása, városbírói, jegyzői, adószedői, kamarást, szalásmesteri éa el éle Bsámos fizetések, anélkül, hogy a kis-kanissai lakosság is hoasá járulna — nem tekintve, hogy a köztehernek csak @ hetedik részét viseli — még is vannak oly balfelfogásn egyének, kik a város gazdálkodása ellen kígyót, békát kiabálnak, magukat hasonló s szolgálat után hajhászó egyének, de még egy német hírlapíró által is tévútra vezetni engedik és arról ábrándoznak, miként Ők -fogják meggondolatlan eljárással a várost rendezni és kormányozni! tanácsosabb lenne ao értelmiséggel kezel fogni, egyetértőleg városnnknak korezellemt felvirágzását felkarolni, máa városok nak példáját követni, gyámolítani , és ezáltal utódainknak jobb létet hálás emlékül visszahagyni. $
TÁKKOK ALAJOS.
fizet Összesen 63969 60 I
Wajdito Jóaseí 8 ny rny óradíj fi No^jr-KaatBiaa.