Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.32 MB
2010-02-04 19:52:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1534
4685
Rövid leírás | Teljes leírás (209.35 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

aj jiMaajííJSaHiasa- Hatodik évfolyam.
,?153,1., .1
»01 üt i-m i. J i: . ¦ i •
19, szám julhis 1-én. rlL67.
ff a *f - :
" "d..-... Ismére
szépirodalom, kercskcrteliMii. Spir, g
.-.¦^ ^.jatE\'OSSoljpia.:
í: ,iís • ~- ogriss irsc
©®gí%Ptísi<tlS Iroda w» Mradv hivatni:
-wajfbitb J02SEF könyTlrerBakeJfoibín.
j ElöBzotési föltótelek :
Heljht-u limliöí .liontáaial és liiK-Urr j.uBlán kti$í\' Epéi* ívre : - 4 frt. — Lr. i KLl óre - - 2 „ - „
É-rm-jn <-.Ire • l , — „
züaszaí,
Lu<Ioináiiy és művészet kOrébiH,
Hlrűetóseis::
A imt hjuáboa jH-tiisorért 1-ízflr 7 kr. •Í-Oflor !i cn minden továl.i.i beiUt.iti.-i\'.ri 5 kr íteij-jpllj i..iiirL-li (.JVC, bi-.kUUUt-rt 30 kr A ,N;MI l/r-.-n* . 1-rtíl Bor i-\'Lkt.iiAsi dijn lp kr
Előfizetési píJM^E?St i hirdetések, _
\' no* niinlÍB e lap enj«Il«ral t E r tatra á8 E2«63
|| ö s I e ra é o y © & ,« ¦ ¦ ¦ í
i valamint tíAikí loíelok, b&tacaha a\' fata&BMvCÍ\'lJhaa
Előfizetési felhívás,
/¦Jü-Söiáü KÖZLÖNY\'
6-ifc év 2-ib feliíre.
Lapunk, mely körülbelül már lie-tedifféve tídéküoknek híl közlönye í&ábbra íb megtartja az eddig kő-: ¦ seífiit Jbeuaatást, és azon remei)} licn \' haladj előre, hogy a u. i. közönség
3 .pártfogását ezentúl is kiérdemelve >.»i-@röfizetök számát minél na-
*\'; |^pbbr,a.\'eme)liésBe.
1 - Előfizetési feltételek : helyben házhoz hordva, va<ry vidékre postán szétküldre egész évre 4 frt., tel távre 2 fsL., negyedévre 1 frt.
WAJDITS JÓZSKF.
fele tűs teerkcBEtö és - kiadó lálujd
_-W \' gyzzzizftsiamunk ügyében.
©lakitnrmó fffg) mnoíinm ügyiben a femiáló bizQttmiíny közgyűlést tartván, • ^alkalmával a bizottmányt elnök T. A* kimutatta, miszerint ez ideig nyert aláírások" utján aa alapítványi tó\'ke faár oly wámra nüveWdett, melynek dvenkinti kamatjaiból legalább is két &ii^᧠btsjt -Jjzqi^tó (^des\'qi lehet; — Esen jelentése folytán a jelen volt bi-cbítmiínyi tflgok Bzon határozatban alá-pédták\'^meir, mikaerint a Nagy Uélcóti-%Utüagyar"kir, vallás- éá oktatás Mi-sikstörium eleibe égy folyamodás ter-
\' Je^íeöaék, melybén a helyben! gymnnei-
\' taüilífii B jövő lS^Vft iskolai é tanévre "Öik: osilalyhák megnyitbatáaára ^e^yéa engedelem keressék.
\' v \'17^yaW >«ön alkalommal elöadií az éliíŐklJ ujáéban \'gynjc&\'U aláírásoknak
•\'• .jéjJwaiéVfSa"\'frlcégyes adakozóknak kö-
\' *^t«6T néfsoTáí n- m.\' " JiÍÉ.alakitíah^ó nagy-kanizsai fttgym-
í:73^kn^.\' falBégulétfere ujabbi kegyes " *L*aj^1»tÍkkaí á^ör^nöíéltétett meg az.
•i:,1Í. Tettes Baí a megyei nemesség pónz-7r \'UmoT;« :gy^inBiÍBlii( hélyisé\'g nagyob-~\'^itáséf,!éptfcésliez 1000 frt. 2. Nagy inéi tósága Tolnai gr. Festetics György L,r iir.Ö\'p5»lJ«niSája ás alapítványhoz já-\'^l;WUt^4 Í0P0 fjfii ,3.\' Nagyságos Bótnicz
4 c:LkjffB Siómbatbeiy megyei nagyptépost
-^líáaB^énBDén 40 frt. 4. Nagyságos S^W Jo*esef a pesti központi papnő velős igaagotó tir készpénzben 25 frt. 5. Tar^g^r^dae^ t&polQzni járás szol-gabilrd Icáappénzben 2 frt. 50 Jer. 6. Föjiestelendő* Plander Ferenoz novai -eöpairaat HP fcóöapénaben 10Ö frt. 7. Nagy^ani^aai műkedvelő színit üatnkág m frt. 2 Uh. 8 N. tisztelendő Kéa-, márliy. káptalanfái plebánus ur 2 frt. . " ®. ^FőetsEtelendff teéít Gábor pákai esperest nr 10 frt 10. N- tiszt. Sólyei^ Antal aióskálti plébános nr 2 90 kr. 11
I Letenyei wnlgiiblrú T. Sz...