Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.15 MB
2010-02-04 19:55:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1127
5336
Rövid leírás | Teljes leírás (202.03 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa Hatodik\' évfolyam.
hol a körülményét i rinlaz.í " Ülancitban 1 "—
22. az^m augustus 1-cn.! ~1867i
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászal, tidiiuáiiy és mOvé.sxet köréből
Minden hó J-ón, 10-én, éa SO-kAn egésx iTea.
oecfffei-astei iroda ét* kin dó hivatal: WAJDITS JÓZSEF könjrrkoreakodÉaiben,
Előfizetési föltételek :
I Helyben h&shas hardiiaal ?8 riiükra p tutin tQtá*^ |
KpéíB éwtut - 4 írt. — L(. ;
Fél érte - - 2 „ — „ }[í
Évnegyedre - 1 * — * !¦\' - f
A tul hagiboa poüla őrért \\^ozür 1 hr Dsor G éi minden toYÍGbi" UiktatjUírt 6 kx Bélve-Bilij inindun offyty. W iktatásért Uf> kr.
r Jieikutijn dija ló tr
Előfizetési- pöiwlr -ös
ngy beíiili-n e Up nclltal tartalmát IH.
!i Ü 3 I i- ni f » y e I,
íJiiaBiiut rirleki levtOtk, bérmentve a kladéhlysls büMundÜk ft A GY-KA5IZSaLA.
H.-Kanizsa-barcsi vasut.8)
Becses lapjának 20. számában örömmel és figyelemmel olvastuk a fenti cím alatt megjelent cikkerés teljes meggyö-södéaünkkel csatlakozunk a két érdekelt megye, s N.-Kanizsa városa kiküldöttei részéről ezen pályának helytelen iránya s kiindulási pontja ellen beadott tütakozáphoz. Tökéletes meggyőződésünk ugyan, hogy az abban felsorolt fontos érveket az ügy érdemleges meg bírálásánál felelőd kormányunk tekintetbe veendi, a nem engedélyezend oly építkezést; mely az érdekeltek, sőt as egész haza kárára lenne csak létesíthető; mind a mellett szerény napszámosi kötelességünk közé számítjuk oly adatok felsorolását, melyek a rögtönözve elkészitni kellett óvási okirat asersöi elÖtt tán ismeretlenek valáriak, és fel nem hozathattak, de a melyek mégis a valódi tényállás felderítésére előny nyel lehqtnek, atS\\ aa ügy slhatárosásán^.ta "iT méHeg^^^íj-ommítnak.
A kéi^p^J pályára az előmunkálatok 1862—3 években kezdettek meg, és az akkori munkálkodó vasúti mérnök — ha jól emlékszünk , Mráz — többfelé tett kutatások után a aurdi völgyön át CaargÓ s Berzeacze felé vezetendő vonali jeleié ki mint legolcsóbbat, legkevesebb akadályokkal küzdőt, és minden érdekeket -kielégitöt. —
A ionban a sora ugy akarta, hogy a déli vaspálya a kanizsai mérnöki osztály vezetésével, a e vonaj traciro^á^áyol egy, más egyént bízott meg, ki — talán tehetségeinek fitogtutasából, vagy tudja legén mily mellék érdekből, —nemcsak a legnehezebb és a legköltségesebb irányt válasstá, de annyira el volt fogalva eme Ikedvencz rögeszméje iránt, hogy a korábbi tervezetet vizsgálatra sem méltónak, és készítőit kontároknak nevesé. Már az ily uri egyéntől, ha a sors vagy mások patrociníuma által oly állásra emeltetett, melyben a vasúti Ügyekben döntő befolyást gyakorol, senki se re-ménylheti, hogy .emberi gyarlóságából teljesén kivetkőzve, ma jdnak találja ©sl, anitnség tegnap rosznak bélyegzett; különösen akkor nem, midőn megbízóit rögeszméje áltat vagy 100 ezer ft költségbe keverte, b ebből egy maga — hír asérint — 20—30 ezer ft honoráriumot ssebre tett.
A mostani vasúti mérnök urak ugyan jól belátják a baklövést, privát ive nagy vésze bevallja, hogy józan észszel a korábbi, tervezeti, von alt kellene építeni, tnflirí a surdi völgyön át & vasút fele
*j E l*fg7 érdeke megérdemelné ugyan, hogy a nagy baud napilapok U tárgya lAa ala Tennék, éa es akbdt-ft caikküakkol Puatro alt aránk fordulni, da nú-vel ¦» oiafi fs ciiim(1 caÜJras On beajaa lapjában jelent cacg. nénetclnkot lalate Önnön kflldjDk, btaton rominjlvén, rnlsaerűit oat\'lapjában felrévén, ogystur-tremrtfll1 rulllag oléff leónd. arra , hogy & nagy tanpl-fcg...