Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.15 MB
2010-02-04 19:55:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1367
5787
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa Hatodik\' évfolyam.
hol a körülményét i rinlaz.í " Ülancitban 1 "—
22. az^m augustus 1-cn.! ~1867i
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászal, tidiiuáiiy és mOvé.sxet köréből
Minden hó J-ón, 10-én, éa SO-kAn egésx iTea.
oecfffei-astei iroda ét* kin dó hivatal: WAJDITS JÓZSEF könjrrkoreakodÉaiben,
Előfizetési föltételek :
I Helyben h&shas hardiiaal ?8 riiükra p tutin tQtá*^ |
KpéíB éwtut - 4 írt. — L(. ;
Fél érte - - 2 „ — „ }[í
Évnegyedre - 1 * — * !¦\' - f
A tul hagiboa poüla őrért \\^ozür 1 hr Dsor G éi minden toYÍGbi" UiktatjUírt 6 kx Bélve-Bilij inindun offyty. W iktatásért Uf> kr.
r Jieikutijn dija ló tr
Előfizetési- pöiwlr -ös
ngy beíiili-n e Up nclltal tartalmát IH.
!i Ü 3 I i- ni f » y e I,
íJiiaBiiut rirleki levtOtk, bérmentve a kladéhlysls büMundÜk ft A GY-KA5IZSaLA.
H.-Kanizsa-barcsi vasut.8)
Becses lapjának 20. számában örömmel és figyelemmel olvastuk a fenti cím alatt megjelent cikkerés teljes meggyö-södéaünkkel csatlakozunk a két érdekelt megye, s N.-Kanizsa városa kiküldöttei részéről ezen pályának helytelen iránya s kiindulási pontja ellen beadott tütakozáphoz. Tökéletes meggyőződésünk ugyan, hogy az abban felsorolt fontos érveket az ügy érdemleges meg bírálásánál felelőd kormányunk tekintetbe veendi, a nem engedélyezend oly építkezést; mely az érdekeltek, sőt as egész haza kárára lenne csak létesíthető; mind a mellett szerény napszámosi kötelességünk közé számítjuk oly adatok felsorolását, melyek a rögtönözve elkészitni kellett óvási okirat asersöi elÖtt tán ismeretlenek valáriak, és fel nem hozathattak, de a melyek mégis a valódi tényállás felderítésére előny nyel lehqtnek, atS\\ aa ügy slhatárosásán^.ta "iT méHeg^^^íj-ommítnak.
A kéi^p^J pályára az előmunkálatok 1862—3 években kezdettek meg, és az akkori munkálkodó vasúti mérnök — ha jól emlékszünk , Mráz — többfelé tett kutatások után a aurdi völgyön át CaargÓ s Berzeacze felé vezetendő vonali jeleié ki mint legolcsóbbat, legkevesebb akadályokkal küzdőt, és minden érdekeket -kielégitöt. —
A ionban a sora ugy akarta, hogy a déli vaspálya a kanizsai mérnöki osztály vezetésével, a e vonaj traciro^á^áyol egy, más egyént bízott meg, ki — talán tehetségeinek fitogtutasából, vagy tudja legén mily mellék érdekből, —nemcsak a legnehezebb és a legköltségesebb irányt válasstá, de annyira el volt fogalva eme Ikedvencz rögeszméje iránt, hogy a korábbi tervezetet vizsgálatra sem méltónak, és készítőit kontároknak nevesé. Már az ily uri egyéntől, ha a sors vagy mások patrociníuma által oly állásra emeltetett, melyben a vasúti Ügyekben döntő befolyást gyakorol, senki se re-ménylheti, hogy .emberi gyarlóságából teljesén kivetkőzve, ma jdnak találja ©sl, anitnség tegnap rosznak bélyegzett; különösen akkor nem, midőn megbízóit rögeszméje áltat vagy 100 ezer ft költségbe keverte, b ebből egy maga — hír asérint — 20—30 ezer ft honoráriumot ssebre tett.
A mostani vasúti mérnök urak ugyan jól belátják a baklövést, privát ive nagy vésze bevallja, hogy józan észszel a korábbi, tervezeti, von alt kellene építeni, tnflirí a surdi völgyön át & vasút fele
*j E l*fg7 érdeke megérdemelné ugyan, hogy a nagy baud napilapok U tárgya lAa ala Tennék, éa es akbdt-ft caikküakkol Puatro alt aránk fordulni, da nú-vel ¦» oiafi fs ciiim(1 caÜJras On beajaa lapjában jelent cacg. nénetclnkot lalate Önnön kflldjDk, btaton rominjlvén, rnlsaerűit oat\'lapjában felrévén, ogystur-tremrtfll1 rulllag oléff leónd. arra , hogy & nagy tanpl-fcgalflbjök,- és^aet-J^yáa Lt iüatékoa helyek oaea figy fqüioaaágipo, Rgyi\\aeta& táteaaauak, ?4 ia mi% -<nu kéafl, (eleíÖd kortnénjronk Íb ludomiair* ju&soo ftaón elíotusenTnek, moly a déli vunt-tinuig ferde tervwírt* etl«h iltaljéban njalkodik, és uérl e kér^ déa TéffelbAtaroBása olCtt még bépsatt, ¦ éfl alfügulatlon Onokérlfek vdleményót la megballgaUadJa.
munkába a költaégbe nem kerlll, mifít a légrádi hegy alatt, mindnzon által hivatalosan kérdezve; a legLöhb küzülíxlt vállat vonít éa hallgat; h\'wz tudja, hopy e montttroBUB von alt a déli vasnt- társaság már elfogadta, és ha ellene szól, még kenyerét ia vesitbeti, mert eaen érdentea társaságnak az ignzság kimondása sehogy sem tetszik, még is a mai-lett az oly egyént, ki ballépéseit fellebbentem meréssli, tömött erszényének büszke öntudatában méltóságteljesen lenézi vágy éppen kigúnyolja, a heUett, hogy tervezetének helyességét megvédeni a nagy közönséget, (melytől elvégre e társulat él,) megnyugtatni iparkodnék. ;
Lenne erre talán több példa is, azonban : nexempla snnt odiosa," a jelenleg mi csak azon szakavatott czikkre utalunk, mely a Pester Lloyd ban e terveset helytelenségét a 2X3 mathematílkai igazság alapján kimutatta, a sem a^^r-
által cáfolatra se érdemaaittetett, hanem nagy bölcsen agyon hallgattatott.
Mi indíthatta e számító cosmopolita társulatot ezen .monstrum elfogadására, és miért ragaszkodik oly makacsul annak kiviteléhez, mi el nem képzelhetjük; de részben ^ e terv
most magas állású szerzője iránt, mások ellenben intriguát sejtenek, mely a Dráva-szabályozást és hajózást lehetettenné akarja tenni, sőt közvetve a neki sehogy sem tetsző kottori-numeí (vele részben parallel)" vonal létesítésének is útját vágná. —
Ugyanis kancsal szemmel nézi e társulat, hogy a drávai hajózás emelkedik, ott most már nem csak a dunai első szab. gőzhajózásnak járnak kisebb jármüvei, de bizonyos Kanita nagy kereskedőnek is van propellerjo, sőt Marburg-ban is alakult egy uj társaság a drávahajózásra, (legalább engedélyt nyert,) ezen olcsó visuti concur rent iának tehát minden áron útjába kell állni, s a vasutat közvetlen a víz mellé építeni, bármily költségbe kerüljön az; vagy ha még ez sem használ, oly alacsonyra It-het rövid időre a szállítási dijjakat fíxi-roanij -fa°gy a kisebb ¦ oonaürrensnek pusztulni\' kell, jfc gazdag v&sut-társnság pedig ~hozhat áldozatot, hogy idővel a monopóliumot megragadhassa.
A másik indok, ugy halljuk, egy uj Fi nmei-társulat létrehozásának megakadályozása, mert oly forma okoskodást hallunk, ha Ők most Zákány alatt építenek, innét legkönyobb lesz nekik Kap-ronoaa felé Zágrábba eljutni; a zág-ráb-károlyvári vorjal ugy ia övék, tehát velők egy uj társaságooncurrénüábaPest Budától Károly várig nem léphet, ők po-dig sokkal olcsóbban eljutnakSzi-Péter-tÖl Fiúméba; mint \'inasok KÍSralyváros-tól; nem cainálnak tohát magoknak költséget a végbífl, hogy a rövidebb uton 3 regie mellett szállítsanak a tengerre, mikor az ö hosszabb utjokat elmellőzni nem lehet, és minden keleti áru, külö-
nösen gabonánk jelenleg é* tervük szerint a jövőben is a karb-i pályát haKZ-nulni kénytelen, tehát kex*esebb köjtség mellett több jövedelmet boz ezen társaságnak; — éa nem hiszik, hogy akadna oly egylet, mely a pályát Károly vártól Fiúméig tovább vezetni oliajtaná, mikor itt n sok és niígy "természeti akadályok miatt minden mértfóld 1 millión felUl kerülne, a épen ez okból ia azt ezen társaság kiépíteni óvakodik. Mi azonban szeretjük hinni, liogy a magyar kormánya két leginkább érdekelt megye, s a nagy kereskedelmi Kanizsa város okádniuk tiltakozását magas figyelmére méltutva, nem engedendi meg ezen a közvélemény és hazánk érdekeibe Ütköző köliségea terv létesítését akkor, midőn helyette egy más olcsóbb eVjobfc irány létez, és a melyre nézve még sem\'t miféle azerzödvény által kezei kötve nincsenek.
A magyar nevelésről.
Valamint minden ember élettörténetében bizonyos eszme fejlődik ki, mely minden akaratának s törekvésének alapját képezi; ugy egy egész nemzet történelmében is kitűnik bizonyos lényeges Ősi sajátság, mely egész életét jellemzi. Más szavakkal: egy nemzet jellemének és életelveinek tükre — történelme.
Vessünk egy elfogulatlan pillantást a magyar nemzet történelmére és lehetetlen annak alapelvében, e_ szerint a magyar nemzet ősi sajátságában az 6§yá-Ú ©SHiJsüSíSág elvét föl nem ismernünk, mely önállóság s független tevékenység utáni törekvésben fényesen nyilvánnL
Es alapelv a magyar ember bensőjéből, kedélyéből indul ki. Magyar minden, mi e benső életével Összefüggésben áll; ellentéte — magyartalan. A nevelők és tanítóknak lelkiismeretes föladata tehát, ily ellentétes jelenségeket, melyek nálunk, fájdalom, majdnem a nemzetiség eltorzitásáig fészkelték be magukat, kiirtani. L szempontból kiindulva, tősgyökeresen magyar: az cftbgcsfüés; magyartalan: a EdÜSÖSéflekbefftí éföt, az «lvont értelem uralma, a mások itéleté-kes, belátásához s tanácáhos való foltétlen ragaszkodás és a saját ítélet, érzelem s meggyőződés mellőzése. Magyar as egyenesség, nyíltság s őszinteség; magyartalan a kétszinüség a hazugság. Magyar a szerénység és szemérem; ma-gyartalatosa -szemtelensége s hedá/ség. Magyar a rnemes, méltdáágteljes s természetes magaviselet; magyartalan a hatyásskodás, kaczérság s üres^formaságok. Magyar a hazaszeretet, a benső vaj|á$osság; magyartalan a hazaárulás s ajbigotság. Magyar még sok más és igei. szép tulajdon, miknek elösoroláaá-val íveket tölthetnék be.
Ezzel azonban nem azt akarom mondani, kogy mi a magyar^ most, és mi nem5; hanem csak azt, bógy mi egy esik
meg, ús mi ellenkezik természetével. Utóbbi tekintetben, fájdalom, már nagyon id sok rngadt reá a francsia regényes lényegTíöl. A fraoczia s más idegének majmúlása mély sebeket ^ág&hBm-zeti kifejlődésén; megmételyezvén s részben el ia Ölvén ősi anjátságait E métely eleinte a főosztályt éré, és innét a legközelebbi rétegbe szivárgott át. A valódi éa ti*zta magyar nemzetiség, fájdalom, még csak a középs alsó osztályokban lelhető fel; a jobb kifejlődés ösztöne csak innét indulhat kivés kiindulhat csak ugy, ha a bennök levő magyar elemeket erősítjük. —L—
A magyar nevelők s tani tők szent feladata ez. A czélokat imént sorul ám elŐ.-Ha tudjuk mi magyar, és mi ellen- k kezik a magyar géniuszával, akkor azt is tudjuk, mire kell törekednünk é* mit kell kiirtanunk. De ne hiányozzék a magyar nevelésben az általános népmi-veltség jelleme sem; mert a magyarban meg van az általános, mivelÖdés tehet-
Segítsük elő az egyéni kifejlődést a Önálló tevékenységet. — Uaiunnk be< lülrÖl kifelé, nem pedig kívülről befelé és fordítsuk minden erőnket s tehetségünket a kedély kifejlesztésére, — ias - igaz,, jó. s szép 4ráoti 4lé»k--érdek -ób-—-resztéséru, — egy szóval, a jellem képzésére. Kárhozatva, ha a sok mindenféle tudománynyali lul tömés mirdezek rovására történik.
, Legyen nevelésünk csel ja: -.-As- egyszerűség, nyíltság, igazságszeretet, mértékletesség, \\-itézpég, főképen főképen pedig ü luizAiizerelet és vallásosság.
As egyéni szubaíUág elve az iskolában, de még inkább a tauitó-képezdék-ben nagy fontosságú- Az {skolábun a tanító nr éa pedig nemcsak uralkodó, Iw-nem kormányzó is. Ha a tanítótól hatalmas szellem indul ki, ugy as .nemesak buzdító; hanem egyszersmind legyőző, a többé kevésbé döntő hfttást_Jjakorland a növendékre. Tartsa szem előtt minden tanító^ miszerint iskolája mindig saját egyéniségének bélyegét viselen& magán; és a hol az ily egy émJyjMffi étere nem vehető, ott a kormányad; gzelj^m.,,... T>isonyosan nem
odii érövei. Ke wt kondolja uoabia a tanító, liog^n&vendekeiíbl&itiljrfor-mán korláriun kényuralmát fejthot ki. Ez nem agy van. Legyen ugyan\' »i iskola az6t tanító 8 neveli Mellem kifej e- . sésére, de e azellein legyen aláaatOft.étf ne tekintsek: iskplat eajátjinak, innem gondolja meg, liogy 8 sajátja s jtolgdja az inkola és annak magamtos ^iéljajnak. FSképeh pedig ní "tSrekedjék «;T«i4(S növendékére saját stelkmalkatánati.pS-lyegét főiütni. Az egyíit: iránti legnagyobb |tisitelél, egjes ntttandétek-kil-ISnféle kifeji Udése és teneUégoi)ly «dk, inukét nem lehet elég komolyan a-tanító síi vére kbtni. Ha e szabályok j^B-. "-. iBnBégea.iskoUkra ttlkalmasltatókv menyivel nagyobb mérvb*B\'footP*»a\\:**ok::: a tánitö^épeidékM nfare.=Jaj á\'üé*«v,;
1W
V^let nom4Ín-teli: ;5te*-termésiotelIenes eMnymr iúá veti ^éiwyíl lányit, goi* . dolkojulí módját, fogalmája pÜa*órií .rttjortnkraálja. Ne swritif háttérbe » . Mpezde elöljárója as Jgyői*ftjá*"w«ín^!! lyuege elöl, hanem rendelje alá mind migitt, mind növendékeit «v szent czél* nak, mely után törekednie Kell. ^ K» az egyént szabadság elvértek va-^15öTatVatDía^iatásaT -
SINGEK SAMU,
[ >¦ \'í i) ^ r\', t^lani*í»lt&! I
íjjsrat elönynyol is dicsekedhetik, hogy nom ciak újjászületve, hanem ugy befelé, mint ki foli erötoljoBBi. szervezve íb van, folytán flokkd^áilfitktVpowWl," mint,.Un ¦énük keiÜL\'tsjif Meténék IluUnof bi
A JCeast&elyv^ július hóban
Tokintetes aaeik. ur! — A mily-Bromrael " BÍatttfnrbaiuVy elvezni- a fardft-ii.Ai.y- kellu-
- tneit, ép «ly «aJooB»a tap*»sUlom, hogy vi-\'75wiX^*rT$8tniim~XL\\l\'Bm*l azon éténfc-aéa:, mely a mutfévekböl Bnkaknak kedvűn
• vaHette Wráttaqd; A hideg fürdőt, mely .....-aak\'par évvel OBalStt * Kisfaludy gőzös is
- .-á*ai*aWéoÍlusta pompü vfladSg*lt, a. belv-V^lk^éa^kiriil\'aligrae^ayaii litogntjik. S ,«tr4*flnt * kodTBfSUen idéjiriU^riiaBint a
még aoVakát viBBSatáHó^pénstolonBég okos-__-Y»: \'L\'gtöbbeí lévői pedig e tarád érdekéből ~ •!í\'íÍ*al.rtBH^.Mnt^^ tavaly
- a •fi.sapálv m\'mit majdnam fiataoilbatUnoi -itatta, if rjdaloia t LMÍrt.tó»a alig lát-.jaíkifl bajon segíteni, mtatifi a vu, magaa-
- MgbjiücjjkUciBk^ÍTjri ^n&v\'ékadjt^ — A
- ifiky^tíP**** forrást IflTiGn "Utogátfák. •\'ATürddk Máma itt\'By\'otesvBTÍ és sb4b kösött J.vaixuxik, kiknek Udyalaiérői ujabban már .adággé i^ajaskodva van; csakiaz élelmeséi
mlüok (lkodé-Ulti
kdstf i«g(odJuís>K nívóit.:
SH, kik »» általunk képmelt hasai válU-ial árdÖVúit Bírnak logsaonforubb napjaiban í. roiodigfl-itqdat\'íi.aq-vódtük, jóloao iinjg-nyugvást lalatunk aokazor elmondott Allitá-¦aíiik megvalóaultában; de tudjuk azt U,; bogy a mi buzgalmunk és tóakar.it^nk o tias* Iád magyar basái irftíaít ;erfltB\\jwJ fetvjírsp gostataBiimU caak igeix jelcntékt.\'Ien tunya-tö, ha "a nagy közönség kOídoyóa marad, -óa fiazafiságáyitl n<\\ra ia)toogítja a vállaltp^, \'(noíywk fá{c*3k&ijiÍBl! vagyí banyallaoa , nom csekély befolyással vaa a magyar vál-rttlatok-kireuűk^kedveaö-ragy-fcBdvotöticn alakulására; ez okhóLnein. esa.k -ügybarAli\' tlo narafiai\'kütffJaeaégQt is vólflftk leljcsitüin, midöa a t. az, blztü$itö kíJíánBégit na "jjA-axalctott orütoljea „íl\'ing p/irlulisárft
teljes biziiKunmuI esöniiol felkérj Ük, maradván ímBiíŐaf ttszlalirttel
A „Hungária." biatnaitúbank komiironii vi zéi Ogj\'tHikHügr : HEWKll én UKFI.F.n.
logbs a-kriapinodet, a KoaonBpitz (M, ff 3, fíot, ígérj neki egy mérÜ llazla Imiát Kinnit-\' tol, tudejd, bogy saópek a vnteB.-k, kivAlt n maggyesi pusstán; ezóval ju lulkodto blxom aofioinat drága asumom fónyo iSdus-ylUgitó Torlayobz^«f r1í«Hr aoiDiwit, már ia oly
háxa korömUdai\' emtdko^ riuiaaetl \'poaztot beto-Tihotok, raurt azt olknpta ulolom u Kn-uyai jtigyiti tinrrttoiBrtg\'ií, b.igy «b n tenyór-
S^Tj^fT*f ffjaVh^"tAlj" y tnnrt míg ViaB-
koíut^rajt?Í kilüplák u caekkcrjJliH^a fórét; da ka ioiumit b^m» nom vlii^úk is, \\\\nz>\\
PÍE??1?1 ^
nici?ii u In vékonyra
Tulnaj |e\\ él.
¦ V."
T. Bsorkesztö ur ! Minthogy n korona-táardl becsea Upjiban részlctca lolrás nincs, feltettem magamban, hogy „tárcán czikkaek" megironi én; a«onbaB mivel az éti rlmányc- | im épen tdrcza nélkül történtek , telnvi csak 1 •íokott Itivél aliikb-ia vdaolom u vi-luin történteket. , ,
fíéUvBBDSBBmborhwéD, inba »e C(ral- pvin álelt 8u«ara^ annyi, tsm meg a kia Böakóraul annyif.i, mint épan I "»a»vei hogy akkor nap et alkalomaial, t. 1. azt basudt.vn a palnm-bűoiaak, bogy felmegyek Kililiro a Iintroro
viszem ^ . ? i. t c y -
öpi\'Jt fl\'ríiaii gy^tnrinonialí \'fog^tltitn /km!fea buaaaroeaam, liogy orután j<5 1 •bii\'c, f"Ih»-zom -helyetted a-Tdraflökoé-mély- kutjábola vüdrüt, kiaeprok, a90r.nl mindi\'nC nifigtOHcúl;, inkább Dooiyiírök^á CáaairiólinkiiglÍBiu, adok .6nik.it a aaanacrytt nyulvliül, ÉuIhIvíibOih Hu.iibolil „Cosrana^út, aaitv.ilti!í Hatizból, eaak küld a 7!Ula:ig dijt, — Még l.ibbet ia irlam volnn, ka a velotl<Mi od.i iiuni ugy
iBinoröaömet, "eal tnogUtván iírúmkünyuk gÖrdQltuk \\c arcconmn, levén cz-mi Iipcbtili*(fb etubtír egy somogyi bÖrk-írepkiídíí aaidó, ki a njulibrtn rdes anyaintül B/\'u!it:i volt\\asár»] ¦ ni a mariin bőröket. Az ü irgnttna níinh"av kinom vJltutt, d» rocgis vend.\'g H. — Síabad (aven"tttli\'dt legelső gondmn Volj 6inb\\ilntui őzen snjoa riroaból, (idonbnn relour kúrtyAra nem volt — basa sena jiihelteiiif pénzem pedig ugy nem volt, minthogy tunal sincs egy fityingem Bem, ca oli csudák caudája I amint így ögyelgcra a népű a utcziikon, megpillantják 8Stíráei«l a jiivariczni meaturt ¦— ki né-kon
drigrisag% allea hallhatni áltaJanoa panosat ! \' Utugatiaara, azonban Siófuki/n ia<<glu\'ll.imt
.......- - . - bogy as ember Bát 1 TrL B krert a IV ik
olsaaban elviari ae ördög bivn íituiir.-) • <>lha-
t%y,beta érkesett bossáak Licskó Gor-\'géíy dréraa\',\'operette és népnninniQ társulata. EUd elöadiauk: a „DaJkaA (ÜffenbtLch &ed-. v<dt vigoperetUja) meglebetoa száma közön . b Sas ég elstt kielógitöeo «ikeralt e te tas ós-\'.bea réuésSlt^ másodszor, júl- 10-én adatott: !?Chonfleari\'ür otthon lets". Est megelasto
RRasaSBÍg tava" vígjáték egy folvonáaban. f «al is megélek. Retíenctca rakmeröaég 3 fl
Uroatom magamat,--miszerint Min«gyt\'k, e agyís lutt. KikitlüaönOstem n fuki pék komámtol 3 — moud bárom vürös- f,>riut»l, ut cau neki! elmentem Pestroason reményben! bngy én ott csupa virslivé] a sült oktJrbaa-
MegérdaniU & aiiaUranlat, hogy a lelkes bö-íisSaság pártolása, a vidékiek .uiányában ia
¦ ,;ftp»tart***;...... .¦ -
AmlkfllsS V5r3eklsiafjtínati\'l\'lUIa\' az Cg-r n«kl aa idéii ttem panBarkodbntank. Azar»« \' Ui vldékfink9(r ulndaaBtt jónak mondható. -\' figreb\' teraaényeint- is -gyáoyörftek., Kevés JtlvétflUBl gyQtDölAB.alég van. A RaölB mind-.\'.fádigJaépwaitttslkozik, t ba caapAs nana riérí1_M asufetre- aáimlthntaak. Piaczunk ^Unk^-dj.» gsboo* zisg kevéa. Áruk követ-\' lIÜe«»\': Bob* 4^7RTointT^Mi^^—»-frü -\'iflOibrv Artta S fH Skr; Kakorleia 3 frt 20 -4arZ«b 1 frt.W k.r.í Aad-borakoja 8—1U ft; j«a\\«jffaoré&-6/l.[. ...(
As Időjárás nagyon váltósa. Uajdoem na-. .pobképt esik, mi a falyfooij« isélM vegyöh . -Wt annyiraitbatéia t*T«g3lf \'hogy fUIeg a -i*«a^«|ki aa* aa,ö«s«f«k U; beattUetérs. valha< ];iott vólaa, Jaltaaban még natavult valódi, darált nyári napnak. . - "** " \' \' "HAJQATÓ SÁNDOR.
a .t-. \\. ..homajrona, Iá67.jnlias hóban-. ^A^e*;bÍBtoaíté koaönaeglias.1 — " A\' Ítl* rií*«1(í tél-. és\'kfllftWi naklapok, agy »s 0«iW\'Ii\'íiil ¦ sajtő. terjedelmes\' köflléael t_ ^r^tt^aUa^iiaréMniBlifla is féltahatfr le-ü 3DBBr-násk4*^ai^sxoa., >jalosi(ó kOs^iejg - - l-;W^«»3*BJkifléK; ocm Jqtott tiidnraaaarfl
HVT^tósffi^;
" «DsgTÖfé*éti, i-TéarvényeBbk\' áldoaktkd\'ss -í bitárB*tá-<»tjiáa teyiaan -taa^asibirdalt, — u«tatnVa QrtaaeHhit?fJk^r]TÍs^loÍ,-agyr«r4-i, fti hafrEgj k alajeaségOpko ok ísroarj flk ;- tq-.^^öksé^UrflT^tOok i. esi bistosU?k3-\'-aUnááEtaalt UideniAsii\'B4 hoi\'n!"*» \'adatokat, aiAélftkmk taegUnwHsa \' íeljrseb magnón; -iMltilabtt blUlwadanaágot, melylyel a« áIt»V .iJoftklMe^Klt baaajflii|fTpt,)»r4U)l aaorani " \'léül, d^-leginlUbb rágalmaztatása
1 ^.jJcketiáégeiQAk mli)áaak<lrl póotok felje-t fcaall«^aie»a>m I»- tg«djí*a4r«ft4»Ulkoantt ^ ^.^hM^fBrfyotal S^a:faUlli:k«tiAgeu l^ik^m^ÚmiMltA, a tL^^aSnaóg, Ust AfjWMfA * n»Bl ssJWban p^teJje.fln\'ei;-
l|-;ig^tk^l<it^t-T^yéByea ¦ fcL i^ffrol\'llfi^ »\'K\'**?;Tt,I\'-TI"fflTt\'|f
\' " feb^ifiiiesoV- -íí; ¦ \'
arwíett frtéktfk. ^ 1-7-- keaűetóenf
___^WíH\'"?\'
iaUt HantH rendelknik
tal Pestre menní; de a ki mer nz nyorl
Láttam tetiát töbnyiro mindent, s mint praktikai volt pesti pfoloLir bakaláh\'dbttani afl egész várost remélvén: bogy. valahol fo-g"k egy barakas, kíaek ps atán* nójle vella nyakára akasttom magamat; találtam ie, da es egyassr magam , kerültem a csaptába
ni szeretett ípatn urjni, kinek etp^nasxnl\' roagesgtt rajtam larai 15 furiotol eegitettem neki ellíült:.\'ni, megmatng^ivin amit uaak iuhetett, mig-nmn as 3 jó tutku hasa segített hnaván magammal a kia Böakómnak egy darab kDronázaási érmet — melyre ráfogtaoii hogy tlaata ezüat^ pedig 10 krért j vettem. Lássa tehát szi-rkeatiö ur, így láttam éa a kftritnicúat, azért még aom adnám valamennyi párl nénjét bngyngöj"áőrt a mit mit láttam nevezetesen gyflnyöruvoll a Bin-derium. Itt szálán ellchuteit nétní, hogy miijén a magyar, b cllobot mondani: extra Hungáriám. Hiába.a magyar nemzet csak a klrálaaitott népo áz Istennek. Hígy[e barátom arani 1 sírtam firömera^en. atyán li&sára. a nomZelem délozag pySnyÖrö népét képviselve, a önkényt «-a&avakrafakadtam: „Magyar boni, Eegoajttíi bolcsOje gyermeksé-goranek 1 kod,ves mulató helyoiljuságomnak
mennyire ailogba estem t. i. a fogott balek \\ atlvöB *er0ö emlékezoiinkMokl bco.nl-fdld, contójárá csinálván a fehér lóba (vandéglül k^ratyéink air|a van I Alkotó told boltOBat-8 frt eontőt.- A vélt tneoenib^ megssOkvén. f e)aö éraBlmeinknek ! Magyar fa-ml Csoda nri csSssaégám lett latarté&tatva egy dObös Eyar^°kv aa orszá^pknak I kepaskönyyo a obwlfatliaarvfl hal ¦ Knrcamuba. még-,BJlngba j í°/omtö .termóazetua; í, Uatfl.me elvirágzott aolii sem Ievéo,.elkópsolhflti Bserko(iBt5 ur;T"8* éVB^z^trknnkl-FejedTíhni-«írb<íUjaá^. miDÖ atorongatutthélyzeiboc valék. Könyör- ca^ mu»aknak l Klnerfl jattzott Öohakespo-
géaeio^ rimánhodáasím nem. indították meg a jegasifd dahöz kellnort, hiába ígértem be* \' csület oiavamal, hogy mogkQldOm neki n 3 ftnt^ baaztahsai, végr#.aat. hfljMidtani neki, l bogy eraaszsa ni, ittjVao ogy rukonoro, altéi : kölosünösni fogom a 3 ftot, hasztalan, levul1 ! tam tarlóslaiva a ast. Vendet tínttflelaro.
ara tragoeditya a világtörténotnnk. Oh luti gynrhqn I Qyarmak hiodelmÖ Negatori Küllői mint; Hornért p^naszAo mint Jeremiás; aorsdua raiqt OdisseuB ; dultjljes mint Sciamo ; egysxerÜ ée igoz, tnlal a k5nyVefc kÖny; ¦íc^ voudégBTeretőmtnt a természet: termékeny mint a tavas/, kebele; monda teljes
Oh\'mliy kínon helyzeti 2-i^órilg éhen korca- !-??ÍQÍ S_h.ara«ade j lutor minta Debora éaeke.
4"~ J "1 " 1 " eímincl 1,
Átní, vifít ör.Íi
mai Tataik l«aiW, tulin\'etik 11 jcaii^fcftfcil .\'Hí » Wy»»»H«k ín Onlrakilnr »!• • vi» nB Iattura foloujielabbeisve; o i ! m4V»I » síim aaui bírt <ilug.il liil
«ok Laam .pocieiiyfl ttsff augnetikm lutisi . sai volt kétnégbe oiQtt gvomrnmra, o Tola-bánjisor.as^i dafni» Icendor dkfsltottii mn-gít : i«ibmábl spÍ6Blirstcn>"mit:saliitu[ vaLi-msniyri WrdSfísl gyinink viul,3ngCoil izs-
Íia/ tsÍTQitfra; tafa.voltain ,ozorfóle giodo-. itokkai|,ií\\koxtaoi a sarBotr.;ininak.jottam és Pestre, az Estvin :Qjja: v:iit.mjtatn> lingy a Böskimel megcsaltam,\'m6L:\'uakil biba\'mtt, *«gy«««Meigol tisifltisiaitaaFvelini, vagy a:k«s«nba:a<ijaiiak;egy darab tormit s egy "¦^*?.;k»W(> :V»iidejek: viralijíro tormát :\'»M*!Í«k bttntotésal. Hlrlalao eaioinl» «». l5!t;,1nigv-irolcTa -folwigomnek : mnurídt-Tiltson kIiiieo-he1yiulcmb(i!\' O.mdiilnfomal lett kSvatte: mart irtun a gitamHomiak ilyea torma levala!, mit szóról suora itt kils-lük. 1 i
. ; Driga angjfalam Btlistvt-Hegne Ijedj ra-gj"1*0™ I f"l!«Jgbóljrom e lorokat, inlajba VKgvok a fehér tóba! Lalid\' ragyogó \'égö límpáaom,-megvan aa Islonl elcsaltak Fest-re, Ja a lóistállóból, traversili IV elassU.1 ft ¦ b Jttfof, vWyortii^í .Vvlottonsogtól hiniga: lem af.eMr.líba.itt egy regi likak latsain, W.W\'.Mmwhe,,.Ingf..cléV\'-piSiiu van, csak paraacatiljakj s midin Jóllakott »í Islehtolon —:megník3ll 3 fri conlót h»s;yv« kioorot-vall nyakamra .tJdvilsséirem I jmmijn fé^
minden ároson, littam.I5bbe)yén á -KinílyL KiiltostAm [o, ia p\'idig nnnyt eu uly nagy él-j jelnr-hogy a Blpssioliaa előtt ~kol álltam, 1 nótáin, raegott, niegreputt bele a tribQnn a polyodott róla a maltor. Egy sógor ugy meg nósott,\'—bvének na ü sicmoin Téli ablakok, hogy oson saavakra fakadt: Mxppnrlntl < dor i*f siolier «^cliiilmaistnc von UrUsinM-é* isionliin valaaiollnm noki: "Vaa?, kü sule-rrurl-oaiísa.azt a ruindensóget visen síi áap-pormentl! Ugy migijoiit tiilom, hogy aaoa-aal a 3-ik abrba slissolt át.
K<r nélkal még eo jöttem \'hatat-morl a pipinillL.Dllopta.\' i valami, nialyi: fűlö7\'eihb<ir\' r«n iraegJaUIUm kelyette egy caigaró Rpiooot, ,de papij-oBbél-volt..Végre 4 napi kcaorves mu(attia ntinJamét a Nxo ,1V, Clasalia SiiS-fokig fclsógcs<:n mulattam rna)(amnt. Voltunk obbo mint N.io birkiljiíban mindon illalW egypár. A?. I,ton a|0j, mtg a íiilti tf,\\irt
J* tartolt krpjer aajttal a aoroksilri Itenyér-"!,,i|jy.bajns,i24p bnjryollóli ulilAranri Wig oa. ealitl ... AUsaloi . siolgija a\'aijr-kesatS nr, aiepoka volólok, tlUtügiijak á ku-:koriusAt adieu - \'
- ^r. a tBmtlai csöss<
----- moat.itl űlOk-eálugba a isro i^iú kö-
.nyarOlt rajUni, küldj utájmani n telojrafoi 3 ftot. Ha, mn.« a koz.ed kiizílt, kérj kölcsön mihelyt baft írek; naonnal vrasza- fiieíeinT kérj^sa Öreg mestar urial, annak T,ir. hiaa ^sindon-aap B^gihaliittér.énakel; v*gr\'VhM iCflja h0Mr*rÍnm«,t(a rat vbídmj íoart most ÍjIV «M«»be alfir* kiyartoea), Tt^y tald
¦ i Zaltvaornogyi Mgek.
, r A a r ü nnon ó. | y.:hó . 23-Aa tartn-t0" Pi.op a bölybeli kalh. tanodák záraiino
jiélye a^öldfa", VűndÓglíí nagy teremében nngyBzáma-íiallgrttí5aíg ölött. Aa flnnopélyt fíÍt.:K.Hiiiyo.Alaj(ja .enznntó ur. hathatós bu-o«éddelnyÍtá meg. Küvötto ott szavalat ób
i*n«kka leány tanodák részéről, moly giea-k|«rlaUk nagy tetatéitarattak; a azava-
^ lila terén kUtilnüsan Róasavölgyi Saidi éa
tanodák niutaták bo baladiaultot mind n szaval a, t„ mm d ne ^nakben, molyok, mint koa-dókfi^ BLiu.4iu kieiéa^ttik voltak. — Utánuk $t\\gymnaatnin[ zonotársulat adott olü néhány zenedarabot, molyok t»jo« tupaukat idéztek e\\üt „ Uu.ljdra a gyiuti liumi ifjúság aza-valahai éaénokfl:. köwotk ózott szép sikerrel. A naí különítsen ns éneket illeti, az valóban n»ra kisaé l<<ptilt mag bűnünket, minthogy ily öaszevagu os onzliAiigzó quartottokat még alig vtilt alkalmunk liallani a gymnaaiumi ifjilíigtól* e.HióIfogVn dicsérut illeti nemes ik a Buir^filinm tanuló ifjuiiág"t, d<) Kurt-, Diiuker, Bó^ajivólgyi éa Itécaey ének- tanár furakaí iö,? kik^áradbatian buz^uloiumal ruG-kodt-jíi ns ijjnság\' énekbeoi kiképzésében. Végűi Umét fútisst. Kiianye Abjaa .igasga-tó ur emeli Siói, * iqegki>asöQÍ<i;az igasgalóság réaztiröln t^ni^r uraknak buzgóságát, melyot az i/jusúg kiképzésében kifejtettek; utána Teraúiirizkv Jóasjf orvoa ur mondott aa igazgtó és ne oeurvs (nniirl karnak- ktílasüne-let meleg Hznvakknl a BEÜlök nevében. Az ünnepély a gymuasiitiui ifjuaiig áital óaekell „Instirg Misek riidójú" v il bt.-fejeztetctt.
A Táaozki>azorucskáya!;.ÖMSLköt^ műkedvelői e-ÍlíuIis. Derék » fáradhntUn mO-kedvel.ii ifjúságunk, iiiiutértesQUClok, ismét BjegitUkitijtl i s.í idén is láraulatit, rainek aunyivttl is inkább örvendünk, minthogy vá-ri>atink jel mleg ugyis mogvai, fosstva minden BE\'-II\'-rai elvezettől. Feladóéul rflaé ki mükeJvcIdi eloldj* >k <t aüni jótékony oaé--lokro. Az eUÖ előadás, halljuk, ongusSaa 1 l-én laeud ft fögyronasiara javára, mely _al-kaluinmul Szikiig\'ti ismert jeloa^ónekea népszínműve : „Két pisztoly* adatik. Aa eíőa-dnst t á n c z k o b e o r n o a k a \' követesd!. Ajánljak a a. é. közönség meleg pártfogásába e nemoa czél eléréséért ktladű mSkod-vetoi ifjúságunk elöidáaátí
A. Az életrevaló csurgói dalárda julina hó 25-én n rcf. templom javára Caurgén taég-tarti dalcstélyét, és pidlg mind sséllemí, mind nnyagi sikerrel, ra intim gy as oss Elhangzó nóg-yeBok a.ijus tapsokat arattak*,; a kiízönaég pedig oly nngy Bzámmal jélönt meg, bogy 104 f, \\Bu a tisatf) jövedelem, egyéb adakozásból bejött 10 ft, így tehát Öaazesen 114. ft.\' — Üdrösflljök a derék dalárdát éa a pártoló közönséget is. ~
A Haszdr o b Ln- Rigádé a, Stlrii flsé-^Ao, agy hQBxAr^pUr.barozra.; vágyó lelke megunta a bókosséget, várt, hogy nwjd caaís eljön a porosa vngy vagy a barkós, dó türelme fonala v«ígre elszakadt, minden ok é» elöamény nélkül felkapott a paripájára, feu oaut vet Bzázadától, csel nóikttli dipduií el Jensegi^t keresni mngának, legplönzör ia ti CVáktornyáröI jövő poatát találta, melyet agy fegyveres pnhdnr feiaért/ezt uegVáina^ra,\'de kardja viadal kőiben\'kezóbfil kiesett éa^ a "paodurnuk PBott- bnrezT\' rankmiftyiiij ^-kudarca a husaart nnnyira follioszitette, bogy raegsarkuntynzta lovát és vágtatott Coákror-nyára, közel a vároahoa találko&ott Jsmét egy pandúrral, kit hihetőleg elubbínéklvélt mert pogtámndta, bogy adja, vÍBBaa *ö-ie elvett kardját,\' a^ pandúr sall^iSiikí^ hogy ti a, kardjáról aoinrait se. tud, arra a kíildíibeo is f-jbdoiült huasár kiránta tylü3!l pissiulyál és agy.m Ut(e a pandúrt. Csáktornyán berontutt lűvaa\'tőrpgy sűtö* bolyába, onnan égy borbély mÖholybc, mindenkit, kit oeak ért, űtOl!, astdnlmazott, — végre roí*g-ookaltáka Gaáktornyaiak-a baasér vitésko\' déaait, megtámadták, de tSkardjVbövfliyévet korosztaí vágta inag.it ,\\ támadókon,, egy vasúti ört ugy paegaobeaiti\'tt, Tiogy a héjy asínéii "öBatűrngyott, 5 pedig elvágtatott. Caak Sterdáhélyon; midőn már a bor^ eriít vettrjijia,toltak képeaók\'¦ % klkOldött.pan-,dúrok a nép segilaógéver.megfogai éa ssáaia-dáboz visszavinni, raöatbörtönében nyugpd-tad várja á (örtárendöket; mintán a husaár-Vitózségít ismét bebizonyitotta."
^ « - . . " :; Bekttldatatt.
A Póáta ^Ivaiarot ko«ir~TáUaan Hrtklftonter „Európai rabszolgaélet" csimü korrajaát megírta, a rabszolgák egy fneroé-rül elfeledett említést tenni. Ez üjbetüo a rabszolgáknak n helybeli pÓ8tz>hivatalriakék. Kora reggoUi},, késő eatig folyton Bü oloót raegfasziiö ós a figyBimatiiagy arojét legio-mértékbijn igénylő raunkáynl—• yai: a tcat kább moggyangiti -p. \'e.ltfö^tj\'trá ,liayén,.,r.eá-juk hózvo ninca ünnep, niacsnap\'aaov mikor elmondhatnák:\' „Ma nÉábad vagyok**, móvrI folyton lovannafc kötve hivataUfcban. A janijuk o tukintoibcn a póet ímeater nr figyelmébe máa nagyobb városok példáját, hol a pÓBUhivatalnokokhak minden hétbon fol-váltva, opy napi azabadidniük van. Így biso-nyoaan jobb kedvvel Ingnnkoljar\'iirfevaTa^ Ulkban éojobb egószBógnek örvendhetnek-- A Vásár. Augustus hó 12-dikén lesz városunkban iáméi országos vásár.
A Z-a 1 a m o gy a atolsé Inán rg e n-s Gyulai Gjal Józaof. folyóba 25-én Sümegem éleiének 80-lk évében meghalt; békr baixtvaíra T ,
/\\ (ioro v a mi d,Lb a)io„.r úr |í ^oxaellon-¦iája juliua 21-ellátogatta .mag \'a; jkeflítliD-lyi oroz. gazdasági tiiníritt\'ketot. Ugyan o nap ©atéjón aa íntéset leik,-" ifjúsága fáklyás zenével tisztelte meg,
A K i s f alu tl y-g«l z» a juliun 21-én délutáni & ós G óra klizt úrkuzoti ez idén először Füredről Koflttimlyfu. Eflti 9 órakor volt visszaindulandó, d 1 n viz caokélyBÓgo miajt incgfonekelvén, minden orfíködéa daczára csak másnap reggel indulhatott meg. lemét ogy ok, hogy szomorúan felkiáltsunk: mivé les8 hazánk egyetlen tava a kodvcs BaUton V 11
/\\ P i a c z. Csakugyan öröm végig menni piaciunkon, iioti vásárok alkalmával, de máa napokon ia ; vttn itt gyümölcs elég, és a&ldoég, A- legnagyobb bőségben, moly & mellett, hogy a Icgazobb, még \'ilceó in.
/N,-Muli JxAmunkban „Zala tíomogyi hírek" köré véleUenül -*gy hiba csuszul! be, ugyan & „Honvéd" előfizetés; ára & hóra nflm 5 frt. &0 úr, uano-ii 2 50 kr. Kérjük kiiga-aitaní !
Tűs vész. Rigáczon, jul. 30. estefelé egy nagy repexe kazal gyújtatni t fel.
íí é v m á a í t á a: Vámsunkban ismeri ThamLoilner István és (gallért jelenleg veszprémi lakosok, felsőbb engedély melleit Ssog-hö-r« íáltostalíák vezetek nevüket
Kaposvár.
h. A helybeli gyranasiumi igazgatóság azon hirdetményét, mely os iskolai óy befo-jeséséi, magán próbatételek határidejét kö> sölva, egyaltal arm! is érteait, miként a jÖvB tanév október eNején fog kezdetni a a faágán próbatételek peptember végnapjaiban 1 eaa-aok, todoniáa végett ide igtaljuk.
b- .HIgoP Főispán mint elnök által összehívott gasdaaágt-egytut alakulási >*(jryüUae: tartatott. Bővebb közleménynyel aa illető adóink birioa után szolgálunk. , fcíJA Helybeli cnsinó egylet közgyűlése pedig, melynek tárgya aa egylet áltaj réaz-vények után építendő hás —¦ mikénti lótesi-tóoe körül forog — f. bó 2 án lartatik meg aa egylet .helyiségeiben. Erről is jövőre bővebben.
b. E hó elsfl vaaárnapján, hír szerint, iámét n^pünnep rend ez tutik a „Somogy" szer-ke se tője- álla), melynek részleteiről csak annyit tudunk tnég6 iiogy azamárfattatáa ía less a prograramban.
b- E BErpokban Vettet esredes a 44. Al-..bsci^eyüi^ffl^dn^ látogatta míg. w.iu
gyunk, a^ovezcít>*pflties:a hfloonnevfl magyar tÁbornuk fivére,\'
hu Tomich csakriaz.Mon élelmes én prak-líHJu\'\\:^biídolatra jött, hogy egy vaanti vaggonhou hasonlón ösaseállitott négy kerekű járművön, mulyet.. egy ember boa oipolva mint a mozdony, —\' fagylaJtot a afír ""léraényenet -bord^B köíŰl.... a^vArttsban. - Aa emoerek -nevetnek — de megve-asík a -fagylaltot, mivel helyükbe vitetik, s Tomich jó jgéVchoftekct csinál.
h. A canicnla irtóztató raolflg napokkal
bon, 2»-á1V, fS mulal TáKttfSTT-^ óra között. , í , ¦ -
h. Büröl asnn hirt vettük, hogy egy bsí tagból álló, kaldnben idavaló béres caa* Iád kertőasnél étkeavón hihdtBleg valami -tnórgeB növényt evett, vagy márgea edényből vette raagábos aa elcdolti mert a caa-lid & tagjn rövid idÖ alotf mogbolty;a a ; családapa is, rnidöo ö sorokat feljegyeasük, voazélyeaen beteg. — A; <M?S:^alósigir^l :js okáról a hivatalne vizagálat fog kBzolel>-: ¦ bi adatokat nyojtani.
b. Bogláron ro. hó 30-án a honvédalap 1 javára bált rondeatek. Vároaunkból ia tob-. "oen mentek abban réazt venni.
h. Eiicaegreaen m. bo 28-áu a villára "egy "aaónával tömött pajtába ütött fl aa elégett.
h. LAbodi uradalomban a gösgéppeli caó-pűléfl alkalmával, valahogy tus ütvén ki, Taá Ynnyíra\'bnhátUrinVtön, Hogy msjdnoro , as e^aa gabnakéaalet elégett. A kár igeo nagy.
h. Az idei jő terrpéa daczára 4 gabna drak ujabban aziUrdan magasan állnak. A busa 8—*J — 10 ft. Okát^kalorsx&gbuli fagyból, politikai Tiazonyokból raagyarAzzák.
1). B.tr-nluin n ctizmnlomb.-inTtlE Gtvén kír fis annyirn cllintalmaaodolt, hogy majdnem föle falu elégelt.
Fővárosi és vidéki hírek.
=¦=• Purü..l Mórt K\'im;ir\'nnl»,\\n n megyo azi-no, java a bandériumok tUl vOzöltek- Az uj ¦ azclnyi AH\'imáBnAl B7,:iUt ki, h»l Cnnpó 1»«] tartott muleg b-aaedcf Csapó 184H-I..in elaii v->li( ki 11 liHiRiéri voaúr záBrlófn alá fölcfinpDtt, ö volt a logeUíi pnrancanok florcgólH-ii, a n teg\'ilolaó, miiltln a ímza tiiijtja leezállt. I*örc!:l lábnrnok m^-lntvi válnazolt Q többi közt igy szólt: „Hhüi érkeztmu t-a Örutniu \'I órk^zt-im lirvzi, m«r( meg vagyok gyözodv-i\', li"gy moat [n&r~Riindon íiazannak elég tér nyílik ido hnzn la\\iikunyaégre. Ige . ank lenni valóm von, tan t<.bb mini vAtalüi." Délután G órak.,r honvédgyüléa volt a megy* nagy termében. PtTCcl haraány éljenek közi lépuit az elnöki azékre. V. B. az ogvl\' t jegy-zöjo üdvözülte fit e fölkérM az egylet i^jhi nevében at olnnki szék elfuglalJBiira. Érzé-k"ny szavakkal kÜBzönlu meg as Ünnepelt fertíu as iránta kifojezett tiszteletet; eleintén liomályoa hangja mind világosabb lön, majd kitörő tűzzel monda a többek közt: „Azt irjuk a Inpnfe, hogy a hazatérő roene-külloktöl revcraaliat kérnek\'(Bécsben), én ofröl nem tndok, merLtölnm banki sem kért; de nem ia adiam votnn, — nem érzem magamat megtére bűnösnek, nV-Tl az neih ia v a -gyokjB nem kérek bocsánatot senkitől, mert arra okot nem ndtam, süt bocsánatot nem ía •fogadok el senkitől." Továbbá monda : »Nera. id" nemzet, legalább nem pntitikai nctnsrt, melynek saját önálló hadserege ninCB." stb.
= Egy honvédnűt említ a ^M. U.u Kz Szilágyi Ida aaisocy, ki az-erdélyi honvédek közt szolgált, négy csatában TüttrÉBxt, aká-rolyfebérvári natromnál fején sebet kapott & később SzáBzaeb-fl éa Szerdahelyi közt osztrák fogaagba esotL Ua4J_lür.?éjiys_eék elé él* líták, de aztán elbocaátÁk. O Kiraly-Darócon (Szatmárban) Született a az odavaló lelkéas leánya. Erős természete és teltvágya vitték n csatákba. Ezúttal 10 jgnzoltatá honvédsé-gét.
8. J. KrcokempL Iloeíánnt, a tÜui elmArmlnaát caak is bokrot tpcuih\'iiiknek tulaj doni Iható, a tAníJ" me**ráLuztá«át illttClejr, lapunk bomlokÁj-a ntaJniili.
Y. K, J. A jBrŰ sEámbsn.
V. S Knxthrlv. A BEílmokat, hu IdCnit (•npi-ili.
ÍDRiuk kcit?biii. A kOltcmeart tewék ^ mielőbb bckfll-
dtuiL A toTel jfl?C sift-nbüo-jBmd fog.
DOkkcar. Hová kuliljflk mágia lavetatikett Vnlgyl A binUat "égett knldött ktinvrck T M. «
leg3**bb *%Jr*B*ÍLnvk ftr**t*t*d.
MegéOlok.
MepiUok eirhaotjaídnál, Cíokoani Viiéa Mihály\' P mí(* elmorpn\'gek a siron, Có ¦ Ördmnek kBnrtít flironr. A bá konyát: hogyaa élet Olv montobán bánt t« víled,
at öröme! : bugj BuRekQak ?9 nccn ro danák, Miía boiiuak AjídIL Isten !
BALOGH GTl\'LA.
Néhány szó a műkedvelő előadásokról.
rionny §ojt qnl mai j pense Minden no.mzet fiaink éa leányainak, szóval gyermekeinek, kiket aaent Keüelón TiüK dos, fötörokvéflöknok kell lenni, a n e m a e-
tlaígot fenntartani; hol a körülmények^ kezdetleges . {p.rjmifi v) állapotbari^ tartják f kif«ijtenir ji .i ttki 1 y -..f ó n ynont-. j á r a emelni. Mi eszközli ezt leginkább?" mi bír erre Icgfdbb, loghatályoa-íbb hefo-lyáBsal?A nemzeti nyelv, aiun nyelv., melyet Őseinktől öröklóhk.TJxáinoBJntézrat-nyei vaunak édea hazánknak, melyeknek cíéljai erre irAnyozrák. Ezek .egyike;;—6 ba a uzél oozö érdekeknek ful nem áldozta-\' tik — tagadhatatlanul elaöje, a azinésset. Nem azándákom a azinéazet véduji-ül fel* Jépni. Azl lógják tehát t. önök kérdezni, miért, mi czélból omlitém meg.? Szükaógum van ri-á.
A m ü 1< il v e I ő k r Ö I cd azok mi-küdiaéneli Qdvöa h a l H "a r 6 I mind asz-allomi mind Jta anyagi.„életre akart,!; irtii.
Az Cfikor I -g niÍTelfbb ii\'-rnz"tt;\'i«-l, n h»i-lem-knól, nem labilm-k peltliirn, Imgy va|a|,i\\ vár«a vagy állun iía.-itiil űr.ikolt^ nyelvét, iMíinzeti jellemét id-g\'Mii.ol-fuleauréltF. volna. Üi itegyel-í a uomz-únég iránt t-rrnintá i^g-ragy-pbb <-i\'il>..:^\'ii. (iurygliun e nnpy fifti iiieii\'I-\'i eri\'JLililiiil, 11 neméé és mugiuztoB ér-zet\'-\'k I ¦gfcni.vg.íhlijti-jt, a h f é p éa nemoi in.nt f-g^knnya \'gtól áthatva, megbocoBitút a luüvészeli\'k 111 aj-t mind ti .\\ m ti v é-
aseluke pártolása emelte a li >¦ l-Leniikct aoon fokra, b " n w a n - bár az e !1 y é a z (• t zord a z e 1 1 a ro e p ! I Ö r ] e ök el a föld a z i 11 ú r íj 1 — m 1 é k Ö k a li a 1 h a t a 11 a ti a á g nymboíálóL. ku-rQlrn^yogvn, míg eitibnr ?1, tündökölni fog. PtnlemeuB S.jt..T Ligi, I*tőle tnens FhikulitIplmn, Pinleiu-iut Evtrrg?teB, Aegypiua legműveltebb kírályninak párto-Ubh alittt nem indul l-e uj Virágzáanak a drámairodalom, ni-j\'y Eiripide88<-1 hanyat-laui k\'-zdett. Y.tljon ki fogja hinni, hogy kártékony htttÚB PBe!éb-n piirtolva li-tt volna az oly királyitkló), kikről a tiirtíoel fftjv.gy. eé , lingy^nimli.-i.t elkövottek alattvalóik t azullemi mtnífclődéítétipk elöruozditásnra.
Valóban vív im.-Iln\'lli-n btiyegel ülne az bármelyikünk ro is a XLX. azázadban , ha Csak gmid-.latban ia grülul>-iet értenénk ft Bzii.észtt 6 ennek bármely üdvösen ható aga iránU-.
Ki nem látja be, hogy a U-gÜd vüaebben hatóságok egyike, a műkedvelők luülTti,-d é b e ? Czélja a műkedvelő előadásoknak nem csupán egyoldalú, pl. a nemzetiség előmozdítása (noha ez cnraagn ja elég arra, hogy felkaroltassék) 5 de máa oldalai is vannak.
A műkedvelők egymás közt is terjesztik a mflvelödéa hatásos <*BzméÍt. Ea tagadhatlak. Nem azámoaan-e, kik előbb ví aaznronul-tak íiy-élettől, csupán azért, mert nem ismerték megízlelvén a legszelídebb örömeket, melyeket egy társulatban, melynek mitgaazlos czéljai vannak fellelhetni, belátva a világ iránti téves mcgvctéaök ngéaz ncvet-ségcsaégét, egészen megváltozva, a műveltség és művelődés vágyától áthalva, uj erővel léptek az élet szinpidára,
Mmt kérdezem minden felvilágnBull atyától és anyától, nem azt kclI-Q azum előtt tartania , hogy gyermeke inkább élvr, mint halva fuasa le^ályájál^ Már .pedig ki na-ílle-iiütog nem él, azaz rut rnngábavonulteága által a világut, Azl aem tudva miért megveti, egi kedvű minden, még a legmagasztosabb largyak iraiit iaf — szerintem nem él-
Az ész az, mi emberré teszi az emh:rt. Mi az ember ész nélkül ? Terhe a földnek 1 , Boszaknrat teli át mindenkitől, sőt a leg-rntabb hatiyngaág az óbb!, midőn alkalma elégvnn, kí nem mövelaí, hanem inkibb bnl.r teEpedésbr-n hagyni. A műkedvelő előadásuknak czélja pí-dig erre la (é» legföké ¦ pan erre) kiterjed. A tanulás által, raelyiyel az összekötve van, az elme élesed itt, nz emlékezőtehetség, szóval az elme működéie fokozódik, jótékonyan nagyobbodik. Továbbá a remek azépaégü kifejezések által, melyek az egyes darabokban előfordulnak, a bzív, a kebel nemeaedik. Tagadni nem lehet, hogy ! e tanuhágnB és oktatva gyönyörködtető ki fejezeselí" JtT0t1nray~^efolyriagar-T<Hitwk-~fla-egyének ssivvílágára ia. Tapasztalásom aa?-
_rint az einhnr BzivvtUga lunyrgcs licfolyAift ~
van az ember és/vílágilrar^Üly fcaipöcJÍWP8^\' zik ekej,tff ktíXutt, kitint gyökeres nörétty í -
közt. A gyoter tuiijeB-tTinrkTT%y«n~ldfl-gtí*~r---
»es»n |.*v,ig..r|. t\'-rzai! rréíltfllis; ¦xíVTiltljlfi ...
ész i.tlkul 1 — .bíJaílnk-ri,mir t. Dnök\'-jDfí-^f" í vényt-gviikiyi-JujJJdlJ-i.-U^y éizJZiwiUy n^lv^f " ^ kül Beniiiih Hü itir-euiticrük- fej nílkűl wntyz-Jl- ~^ ríének, in esz n azlvh0 bulyrcoé BzékhpJytfö\'ííi Türtkcdntnik kell ebben i* a^k*|y^^líppf -sére. Erre n namuí kffzűí/ mint btifni «séf-> «1 hós "czetöt a Fenneblnokben ftift«dötUk»l-^|¦¦¦ . ¦¦ ¦ njáDlliAlfrm, ea firútg lelkittmffrelgagDL;\',\' -\'J
Az ember ujjy van alkott-n, Logy maga áf• ~ érzi képL\'aaégct n tokélycsbOllieteare. Jlíák""" az utat Ue.i fflitrlnio. azután bámulatos gyor-- í Maágg-vl -ImladltAl—Bírni n mttkjjLvtjIg--^
tárBtilitrl\'>k ezelja ez utat inegmirtfltnl, aa uj
tnngnSr.l\'iB targvak- $0 OB«lTciiti ctvék litöST ~
sóvárgó Idket o tekintetben kitle^jl.rrí; - s
zt-toi, gvui»oltt-.r-i, n fiifmorulíl akadályokat ~
Icküzd.-ni. Ijírmészi\'t-iaoii ntt, holnléluknek r; c viiüj-a megvan j tllüukezO caetbon mínHen
•tkoBbitd«« uiogsrMmk: W« Nichts Itt, dorl \'
hat der k-m-r dna Iteclit verloren. S;
Az akadályokról siolván, figyclindstatnem ¦
kell nzokut 1 w,.,|0Bi.k*-e , hik azt ÍHBitk, ¦*
hogy n. 111 ke ti v I„k inQ ködés\'\', a műkedvelő h
eliiadáíuk eetipm iduiül-Ö miilataúgo&. Uh, í
kérem! n műket!velük pályája b.iBonié pgy J
rócBab\'iki.rboz, esik Imgy a rózsáb lebnllot .\'; lak róla, b a mj ro"gmaradlj az csupa tövis.
De c tüvioek mvg fogják azt vódeSmcsn! ¦-
minden gáocanski.dAstól, mely valaha ma- J
giazt/teaá^H cíI.-mi -ttttTizteük. Vanuok azon-, Ü
ban a műkedvelő tiraulntoknak .örüiaei ia, \'j
de melyek nem, anv-iguk, hanem szellemiek, ij
Ezek únruflgábau feli ful, ezek: a szépnek, f
jónak és iie-m^snek érzet-1. Nem anyagi ?1-" $
veknek élű egyéneknek valók; ezeknek. jl. unalmasak, kinzók. Do annál élvdnsabbak
azoknak, kik a művelődés zászlója n! a állva, "íj rnínd mAgíjb, mind mások röJ}*/fl5d\'»üBelE~J
előmozditdaat (űzték ki czelul. Éb te Likaót \'
czélja a műkedvlö társulatoknak és müked- !5 veliü előadásoknak. Miért tulint a vifetavo-
náa , az idegenkedés a műkedvelők iránt. \'4
Hiezpn már e czélok elegentlok arra^"T7ogj % t. önök pártolását a legnagyobb mértékben
megnyerjék. ha ezek nem, ugy a máaíb T czél, mely pziirtéji löbbckre Uárainlik, roéfc1-^-tányoaan éa j^^naan Uö-vctDTÍioti a pártolást
mindenkilSl. Értem ez alatt be anyagi éa jó- -i
tékony czéJl, mely n mflltedvelői előadások- -kai egybekötve szokott lenni.
Végül Herder rűmékHzavaival veazek t. Önöktől búcsút : 1-
— — — — Dm Lf^beaj edelite Prncbt n;i0 . \'-
Dureb Erfftlirang , dia Dir Sinn udU G^daakeu
fitohe diia stehende Wmjcr, un<\\ achaa\' dio rinnoodo >}
Jcaeq raodert, und Uiu ilröraot dqn Uellftíten y.
Traak. Ȓ
KJfl^e der Pfril Bitlit aU, nimmar errcirLt\' tt dos -ZicL Uh l
)
Megérdemlik, hr-gy elmélkedjünk fel-ttök. t
OTylit tér.
Kedves azülölinlycmót, Kanizsát, ügyeim r jóra fordnltáv.il elliagyván, el nom mtilasii-^ hatom, hogy jó barátim a lamerőimlfll **gy^ „isten hozáád^-dnl bticsul ne vegyek, asoö kérelmem mellett, tartsanak meg jót ein|é--kükben. Jővn tnntózkodási helyül Pápát^vi-í libztám, hol f. é. aug, elején epy könyv-,;; mü- a hangjegy k\'-reBkedést nyitondak üí^g-j TiaatuleUel \' i
WAJDITS NÁNDOR. F
maot-kajíizaa, julino 30. TJgyaaólvin minden gabaa már bohurJftlatoll, van ugyan\' a Boza k8at -sok káros anain, de a nagyobb rési usíp éa egkassér gw. Aa flalaU UkiotetbCl mig ob Arakat nem leani isígorna B>ogH"aíi*«HnI íta drak "JelBnleg\'fujryan ron-1 gesak, do nata bistosak. Igas agyau, hogy.a külföld . nálnnk Tasiról ía ren.4eaLek honáok - í^ijjtojA/érkca-
* asb, heg; mig roonnylro van a kOlföldnek siükiigo \' ffaboánk, müly. asl vo«e foL. ba a kuiíotd rondoli-
aalt mogísUntell, va^/ vldóíií cdncurrenaek állal
• cgnnk cnatiáaf aa^nTg*}^—tm—rajtély^a kotdáa—raj MfnácB wetre a gyakorlati paüpft -íuivasíbboa ragadja meg. a bfstns garast a taisonstalaa furiutnAl.
JoIe«ÍBg"irBk at»í»ft*iStttrlo( V-arffk^at a - helybeli pfacaOBt Bum 86— BB foU 4 (rl\\20 kr.. 4 ft oU kr. ¦t Ho>s 78—71) fontoa 3 frt _ kr.,\'.S frt lOrkr. Kil-
koricsa 6-t —8.1 fontos 3 frt C0 kr. arjj* aerróséBhfi »a)<i, 70 — 73 footDi 3 fL 40 kr. Zab 45—47 Twnto* 1 frt. — kr Pohánka \'. elofl-rentlü 3 Irt — kr, Pu-ssuly fehír 4 ft 30 kr., tarka — frt — kr. Gubó elsO rendit roirsAjn 10 frt 50 kr. a>ilv&pÁUnka fokú — frt — kr hordóval rgyifti. Rrktitypálinka 20 futa - frt — lior.ir.val euyiltt. M4« — frt — kr. Ünrkü Sfi— frl. KyerBburök — Irt, BkBr- 69 tobAo-
bJírítk _ frt. btwabörílk — írt mABsiukíiit.
Borok, fnhír ?9 vürlis (BohiUorí 1862- 4« I8flft-kl — Tidoküakbcll — terméa B—0 frl. Villányi éa a*eg-¦¦Ardi fottBtfl lS&a. lü—12 ft Uj honi bur vo.i\'S (schillcr) ?0 fehér 4—0 frt kr. líaUtanniellAki borok 18U»: é»"l866-fki fohár 12 fr.t akímkowt. Vlaftí 113 frl — kr.\'Iti* — frt — "kV: KStHniéircs Cyapju ha-tárGrvld&ki *ra — frL Fohtir roaffjr ára 8-2jB-frtkr. fekete 4-41/- rri-
iv.-\'kauisanl pfarzl árak augustus 1.
Bonni itc\'Jp 11 tr. Lonran ItünéjoM 1 kr B-^b itc-íjf 4 kr. Külw He. 8 kr. Bar,frtnrx* m*rOjo — kr— ft — kr Miir&afinB Töntja 17 kr: Jnhh"*. rontja 1(1 kr. Sart\'f* has fontja -!4 kr. S;alunu4 ibiUsAja. 3i Trt — kr. Zsir fontj* "40 kr LAntr»»=\' »*> la frt — kr: Ztora-ly-UnBt mia»A>» t 2 frl — kr. rUnyirlUíf fontjn 0 kr. Kuk..ficiali«it fontja 5.-- kr. .JLrji&á\'.ra fontjaSokr. KitlBAkAwi finlj* 10 kr. Ri»«kA«A róntjB 20 kr. P»->I»J fuutja ÖU kr. Ru|joioi>lnj fou(J* 32 .b-- Lnnru¦ j-\'W -ftiutja 40kr.Ujbi>r ilc*tij« l ) ur. — Óbor it iij ¦ H
- - -¦-- «-»¦*<»n. n-.i-.i-- in kr.
Q>faoiia^pátínkii laexéj\'á fer. Wrk.»t/\'pAli«li» 30 kr Pulvn-pálinka itraéjs «0 kr Ky*t* f«TJyí mia.Aja &0 frt. — kr Üalüttt*wy4yii--5y-»\'\'?ya tonlj«_ 30 tr, ^Mirln« fontja — kr. Ssap\'pari funlja 2 4 kr. 8ó fontja 10 kr. Korainyfa öle 7 frt - kr. Pulijif*
, 6U G ,>t — kr. Ky^ntx olo 6frt----tr Fasaán ¦4-
| rúje &A kr. Ssina mAuája —frt 80 kV. -Ssaliaa a. ftp.kr« *
| Kcrtdcr fontja 40 kr. Len fontja 80;k(Jf * í\' V \'^ií \'fi
liérsl péitiárfulynm a^sp-ttu* i,.,r
67. -motalffiíeB ;9.6l*jv--lV»^»B»i.cWeP*í
G7.4Ö* lőG3-kÍ ilíadalmi köloaün 89-80^^ binkréizvtitu\'flk 7.U0; hítelíntóxoti réirny-vényfiki^\'Z-t-a Lou^an.U74iIl;. aKtUM^ó 124.50) arany darabba G frt 0*/iaj V— -v r^V
JJakorlail találmányt
,AUih jPoWfiAror «Maoaynak XT. ;L*|aa nrhnuAa T«U,.*gjrL,uW!%. w«\'.fr*--Üta_«lírt Utókban mirrflí ttelylrnl 8
^sepaegat f.". Mr HinAÍ*TT«*l-« ¦airf owtifrtf.ff majtortoUa, Baaa r-g-pti kirJWt «47 w|u «rlakiil birtokába lutelL m*i<*k «otuij»**. » Ii.» M»«\'»l lir«7i «iVm* ; «; ÜS»d™í rfJir II«.".. Ur.011 «wpUllüi.g.«t.i«Tl. I., kot
Ein,.lAfriii .lrifaito Blulnttl. ¦.!¦« ¦»W»-»\'\'°°;_"T*\'\'J°\' ""T Uiii_nsztiilL ulai —JSzVluaAlulMti »«*«t,-»ájfol»« «k-. w..*ui Uri tltliolllul. i pol y ; macai TU 111,
LrUtHr«uiii»~i .ir*a i fu- w•*•__ ¦\' \\ „
njtínljtt Nagy-Kanizsán dúsan felszerelt ke-j^ J \'reskeuesét. melyben n legjutányosabb áronj\'1;\'1
fflWIETIÉIf.
eia u
rgJiies aj wodorbao ¦ er-
kt-ut U, angol t nbsulali oul rlUsott kdu4r Ufi r±-pek ilcd lb»tíB»Jb**.\'tk kii mely vago, tsetbS e*er-1.1m™. «TT *» «ToTi^iO*41 >») tt*fc*»J ntAiodperc* a\'att kflnnjS »«rrr*-l uLfcwWu\'» atraíoipall »-or.Ua.akal, a. m.i o I U k a t,
kitteket, kanak** a. a t míg p"Hff igen / urn Eb annyira n letr-\'„V, , legkevíebW Balk«18«a*ta ti--gy nlBdam hAiUrtlibao. í. a.» ilr\'áltaör* van tím. kogy «**T kiíjaii jr<tp*, Urk<n*k m.idjiWa \'M 7 ; n-gnatW- - »47 d*rab ira, ntmi.taU«al együtt 1 fri.
VilUnyoJoU fogkefík. Esokkol
Jt-fcsaka\'^laiJen. f^gup»»» vagy fogpor n-is U c» pán hide** 1
éá legelő kiterjedéséről uj. árvere-ziii kivánkuzú vállalkozók ii taiisouyi tiszttjtrt.iság irodájában (u. p. Ncmes-Yiü
niogy raagyébjii) tnlomi-it szjrwhetnek. Tapsom\', julhts 4-éii lfít>7.
az uro dal mi tisztség iRTHir ci © taxi ény.
N/Outi B^noíik J.ln
. „ Ugnjabb.ligornlii-tHl tato (Wbbao li**aha4i)- a..lfiESja-. twUtiabb o neatb a, b«b» dohányaik oJunVa UajinUtoa, köa&an*-m Ili • tri-ini f-irmijar*, Un> p*r*! t» •syockUri, - «rly »«-UarAfla tbÍó jjaanyaffot *^»« fli^BCT -»Cr itrakraa *aódó al-ialonimXíefóti tIIÍjoI l*5>o{ py-r uit Ar« <-•*¦ a |-yora oltorjaJ^M r*fwtt t\'ttfatt My «ieaa«,-1—1^
\'Val-ai B^r**--^ aajfcita tasr, Mliai jTrUloialIka \' o5TÍnyokb3l klaíitT-\' : tt h*jtU pgyi««rra
lg*, «a1? ftkrtfrj. f««U Kffy drta« k^ Emwat éa arntltAwal 2 frl,
Fulyttkouy Bay». LeffaÜkiilta-hotlencbb üt wU\'lea blat*rti»-k«a, D.\'rt crrt-i mimica * bA>Vu bOUtB jarUlaakal miaáankl na-— •fh.i|.,„n ti-tyr éTtMji
•Uafiaaló bidrgca Ejy o**y Itrer ira Si kr.
L*lujabb roJ.lapor. Bi.toaitoM t\'fl*"mtBdsfcíSla roiíilafoltok rlti-
TV.\'lliM\'S »** Oub->l, HlyrAAfil ••
mhtn r oiitfílo ¦i3n-tt-kbol, iclnt-érfy TaJ fri aerila erekrSl. XgJ etonaf 4j« SA kr. -~ Legjobb Wntrarksuflca. Sua keiiftci UW a borolTrkS»í5íntífcj mcllfi rtalhciik. Bey aobom ira IV kr.
IriuJT*i r«r»Ulorra]. Alkml-¦ualu^k mlod«a kéaltavaa (*»lr-hoL, agy koiy c^y fa ujaMwa-talUl a Irfaaaaubb «a lfi»a»t*-pLb Tóslsokat lakét eainalnl, »9 dwMb «4 krArt.
1 Hof7 lábalt Bief>Wjti a B*4nt--«•fiSL, bit* pttd}aleajTtB mladca-klack miotkocr M «f«U^*f«f fVa-tarlla. Ea eUratik a MctiarrfH* kor-aajtOlDaay Utat, awly a InBte-Itt pniiH » atkatianak teáit «gy, bosjr a raipS, b4iw4\'Ua: tapoata l«fy« a la a vim aarat, mif mm BcaaMnil. brasa) p«dT«s*%«L 1 fci*KcM Ini M kr.
iiamluwkí .
aaia-oliataacttaüajro Waai« 1 ka avegcM U kr: 1 nagy KT«f ¦ in « kr-
itfaléBM tJIiná^abMjArBM l;«gx -•«vgm\'ü 40-kr. klisAenfSi« «Usali Vayat» pVfy-k Okbél, ka-Ufbol -á0a|Mtiatk>, nata OayviW »i--Meat; aaküstaM MyraiOJt^ldk, fay flTcaXfl al«V tgy BecbsUm.
«reset, aim^yai, a*Ö>-
r^/fcraaoírt, pakfinUr, C waltaa. ¦BjaAtU4«a«a **--t<*-[*t tattarMl. \'ftatffcfca-L EtT.dobo* ira » krt :
"^JEaiW iltaiio.\'« ragui, ueljd : lyjj fm—ak Qr«g«t, pow«a|la«ij bavvt, tajtUtat, fU atb, a leggyor-
\' takfcan, c> AUm4pm raw kart ra-tiÜÜ*t-, ágy kogy .fTŰM.taxtla* asarait, küui kugy . mlaiUa\' aarjHttia-laanrra, fii «mos«!, tr*-gai foie—lliawil tth. vfj »«-|--
¦npMkOataofr *gy twtti Itta. CaMVausJam UsaU aaUEUWW. Iwan,aiflkJgaa axarbSI egy .doboa
•akbaa, Qngba ModraliT íj^*7*" AaavLk.1 Mfaatlreaatt T«xlr-alnk, aalst «da-Wti b*tör!.*ia *i-laal MjtoalUa. p-rabia egj
á lrgneb«\'-ii frbénin, >-g4*>< et( acag aolkSI lefari tartani í-.-y-S«HI (OrgSPa & t»L Hogy min^l aagr«bb-irgyna a kettnd&téfr, darabja csakta &0 krra títftctt.
Lí^tpecuájlJ Wlji\'-r^k: mrfyfk kflVyclBieaoég, olc»\'>«ag i* Mitosaa-gnk miatt la ataoVii ootyin*] *»gy~ riaM ail aHiygabi-a, bgAsonabb bimlftll* airrel »«gy e ^gg«l nlmerrvt -ragy Je(ryiryel 500 da»b 1 frt. S0 kr , 1B00 darab 2 frt.
Val.Wl ango] toIlk>s<k, egy- gj S p-Hg4*al tO, sn, 40 kr., a «>?-iO-ÖO kr. i legáaumabb faj
3 pcngitrel 80, 70, 90 k-; I ffcy
4 poo«i*cl 80 kr, 4 ft 1 fl 50 kr.
BSrBá f. aUa^t. Egy p«rci aUtt lehrt mlnd.af4n tariryr^ kivétel
Az esztergomi ni. fő guzilrttisztségu részéről koszé _ _ - . . . . . . miszerint u tapsonyi UMulalomhuz tartuzó op.^?.
i-esliedésót. melyben a legiutonyosaDD aroiij { fc
szubi vendégfogadó, valíimint Fehéregyházi Itort-JíitiE
következő mindenféle árucikkekkaphatói
\'\'iluiszonvótdo folyó évi augustus hú flSojéa 3 «vi idő tartam npjmiul: , m liaszonbí\'rbe fog árverés utján lioesitjlutui.
MaJtgfb^.^MíL^ \'^\'ifeV^SK" \'1 A fentebbi haszonvételekhez csatolt szántóföld, rí, Wcri Hardtmnth-jéls mléiyfk, Jinom tájiból készült iíoAun;;:u| szerek és serte~4ru\':.
plinlóniégíuvábbtl: j
kilbiutüle. chocolúdé, valiídi ná-, izs, lírpnkiivn, pesti Iiensermnlmi;
I.L\'i\'j\'iljb fjroji-, i-ineuthuli éx pnniKii sajtok. KíönTele külfötdl pezsgők; azegszardi, ,ba! daí, somlai badasoni asztali,tokaji, soproni ós ménesi asszuborok Valóüi r.\\(;i.ia.\\0;syi:l\'l> (Jiashnjtó szerj. Dr. Fearce Kihv. Dzabadnlmnzoft {fvomur-ozosiso-D.\'ml)i:z-t\'üle i.iivüny Mijneiir, fiyuiinirfújúsuk illen NEUVERTH-féle budai kessrö viz, Sz. István, Hunyady, Rákóczy, Deák-féle budai keserű vizelt, alapi, ivánd\', gloichenbergi, marienbadi, „,,.ir pilnai, parádi, solti és saidsehitzi ásvány vizek. Friss cs jó rohiesi savanyu viz.
)tarnitiro8i s Isztriai vörös uiarhii-só.
I POPP aiiatherin szájvize.
befőzött pj-ümölcrtiiek.\'hdlyng helyett Kd«i.tirr-fvlr li:i,yvr»*slü papír.
(i-f hacrfttii-knlnüi -.\'041. tW. [A.í átíl 1 i\'ib fn
nafT-lmntssai o^j iiámok alntti frt
„.\'c-lvekiiL-lt LiU i in, Ila. l.o.lis a ItikUIUíi l li.i i-án. minilpfllí.ir rc^uJi \'J n.ia árvenís mj.u eU\'Jntui fo^i
Unni mcr.tunhat.1. fí.lKT-rCnnii.nn. inliu. UT-ín Ih
1 Gazony Foratici, kiküldött
ipt,,.,
i.el..t.l,t
fotjrl .-^ „U TL-Si fíll^lelpli
!7.
féjrehajEn.
„Pesti biztosító liláéig
- rry< ra éa illedelniea káritiegtériléBeiultal általános elja-!.n^réaben részcaal, brrloait a l.\'ciutaiiyoaabb foltételok és
legrolcsuisb «sjj^k rm-iiutt-
th\'lkílV MM éPfil*\'tö\'íel éa ««fcl»" í«»ö iiigáaági.kni, |UL<I\\Ü1 VllCU asalmás K»bi>a- éa takarmány kéBalatc-k^t, telüzet alatt vagy szabadón.
Jégkár ellen, elemi károk ellen ;
iiiliAl p. rib-.|, kObSl, kádtól alb Tal" t&rgyakm, a legsiebb a^oarell-fWieMl UlBadi\'iaa atTawtul, n^ry aonyira, kogy- a lrgttgTatvbb két •Ital kvatlVtt frttet fjnaiui frlt ani. KaiünJscn ajtolhaí>, ai Iparosoknak, minthogy a tárgyakat tg«a olimbitja ás Jtjialári trasi. Egy Ily Up, mely virágcsokrokéig üamMrtSkbt, tijaipflket, allaíffje-ket, CMportaanokat rogy karika-torikaJ képes, kapatta 1, t, 6, B, 10 krírt, egy ttng 4t»,«*tí«( I.kk flUgaigas 500 kapra U Mrt..
i<egfili9bb bolyon iiabaidUlata* ¦ott ttéi^g. ege re k, patkiajok, fir-g4k ét hSrv»3g«k kürtaiirv Aa elad** ftUlftaegn l\'lrtéolk. ügy nagy a^alracae ira l frt.
Á kaja) tíéuk állapotban Urto-ali aa VBC7 aaSkét baroau fttatarpl tagalkalaiBHbb a .lló-o\'aj, nlfldaa Togyl kis llmíuyuk kiro-aak. Tan aaar«BO»n n U cs. kfl-xoa.<«gMa J-kblkotai, bpgy a Alám fría, n««aa«l«ith«tlaj) kéta<ar tlií-tltott dl.UoUJ kapható. Kis övrg-
Zaclirrl f é I « b n I b a v c t* i ( A por. Ij\'»»ár-ri:le polo»\'.aveí>Blö sxrr<
PORTLAND CEMENT. mult-, apoao: s FAfieru byerhík.
SilLlöai moBö B^appaix KORNEUBTRGI iarhatapuló POR.
íív a x. • í _ ti mm ___j,^ i^tgyubb kÓBssáecel adatik folviliEDRÍtáB.
öttearetter L.-fél© csfc eíleat ir k.u sopreu», iM7.jaii«b.Tiu
A pesti biztosi tó intézet
/¦ Müller P.
uiii:dennneniü róldtcrményekot ós
iindcn vixen és ajárasQD azi\\-landn j;iv:ikat.
E liasai Thléset j«?l«n idényben a gazda urakat különösen
a szalma-gabona és takarmány tüz ellem biztosítására
báturkndík figyelrnealetni.
Aa aláirt fífflgynOkaég fülkén ezennel a t cs. gasda urakat, h*>gy biztnailásaik ful.idásával vapy boszá, fagy annak uiindeu nagyobb belysé^ben létező flgyniikeibes fordulni eakedjenek. A fföíGítébb juíáiiyoa füllétolwkröl legna
(limentum equi, liestitutij fluid). BELGI AI PARAFFIN KOCSI KENŐCS.
i« gyokrrvaen kl lókat irtani Eoafi aJaU«n f.dulilt a mk min-ddo további dir*«roto ffleil.-grs, -telothttgy garoatU nallou- aralia--Uk. Sf7 itolwaal kasoiülall utaal-tasaal affyttU 40 kr;
Ca. ktr- .jjabadalin. Sxaponln-t)dr MÜMT, nelyiyrl nckiny p«rrx olalt.; «lad- B . air** HsTttaendfl\' ¦pnnyfJiolraT^ntiiaonfot* kelmok-Hl a l^tlsatabbaa kl**sB. Stoa 4 >áaalliáá>. amUrtf-ailadraV arf aA tlpfaht azaralbín\'kádlg Ut*. sett, mimiagj mif m Irgaaonaab éa tagkaayeaafcb astat la. aariaüo-¦81 hagyja*\'maájirl sairad *a nczn aaogoa. -Ajialaató cgyaacrMalitil ¦ krttyfi-Üíítttiara. Kgy Bytf baak-aibÜ aUaltsaaal 40 kr. -
Validi itlitiii glyerWa-aiap. pafl, a loginoaiaak llUtakkoL¦¦ Eg/ M4é>Mfrjiagtt darab ira 15 ^0 kr. —rr riarab ta kg.- ügy teawTr y*-lidl auar-ailr pCaná* tl), a*Jk«aV« 80 kr.Üfj darakaufHlr aajnaa* podfi W kr-L TatoatfaL aaladaa aoia ||U(..it-taU«U.atfr>k frtL.ís.k FStdlek,\' a iaraagyobfa válaattikhaa. A IrgJ^bb hajolajok, a kajgyokfr •taaltéaére, Egy flreggol 10, », W kr.
Nag} ár-leszálliíás
"j=?KS;!™c:."\'-Ki\'-»ifc--»ai!iss| Urak, hölgyek és gyermekek számára, hallatlan olcsó árért.
A vtazaaa Sasa. éa Jóságokért kszessés vúniílatík, a lesxénlbi t arak bbaiuiy&ra migidas&Beb tigyelEsét magukra vseják, és a •earraJelíni a tesngjiosat ti#ii elSIttzd. HtjreatteliMi, a vánkatisaa* tSkéleteaia mttrtmmts, leijeslllolnö. (ajti, ualyca a ?1
aaz afisi alntaaa, vlssiavéuiteea.
A vászoiinemek árjegyzéke. <^pg
Szabott arak, még ismételadök- és kereskedőknek iL
— litet, aaUatjlB^a^- aaatp la a aowtt. .raktárbap fcapkaMk, í fmf Sllad-iifíla ktioa>4ii7afc «tfofadtataak *• jwatoaaa wV^tt^ncjt.. ;
MMMraaJBiraVk W: emvOf+ingaM—,fií *m i aDrfMf; >a€Teaa™Dk ¦ auáWl
ka*
tM- II) !
Ké8Z UrMltfjek, legjobb kézi-mnnka.
rabir-fonaln vf>aoo-Eiíg«k^9 frt 60 kr-kel/dtj.frt\'80 kr. > Flaaaaabti ráaoiua mellel * frt 60 kr b. % frt 50 kr. ;r(Bom lriandl Ta?y rumban;! ingek 0 frt b. 3 frt 80 itt.
Finom toll nudi Tiixon-liiijek 4 frt U) kr h a frt
.Finom .raaibargi kan elfont In gnk T fri 60 kr k± S frt 50 kr.
LagHaomaop ramhargi lagéE.Tcgqi^bh kaai-tara.Ua iTrt ^?5^ ,-Legfln. bolgiál baüst-raaiookdl 18 frt b- 6 frt 60 kr.
g^p^ifi-gjsp^iabrfire olcsón eladó, kö-. r^M^ tadoBiiráiit löwy- albert urnái teseuo\'vaiaiiiiiit n-kauizsán ipdható meg.
Fehér és színes sfórting-irigek.
\', XTri-iaga)(, fekér_aklrUugbC1 J frt h. U/rt 8Q k>;
! Legfinomabb francii* abirtlogbCl 4 frt ífi^kr h. J frt 80 kr.
t Legújabb divata aslnea in sok 4 frt M) kr b. 9 frt B\'t Lr^
í Finom islnea ailrtliíjf-in^ek 4 frt M.kr h. t frt 60 kr.
^!iaoni../raneala. liloti batlal-ing«k 8 frt.60 kr bT 3 Tt Cf> kr.
„ Legnjabb feb ár tin a vigalmi ingek, .legfinomabb 0 frt 60rkr li B.S0,
Vásznak, zsebkendők; aartajteritóít
tí«^DOinabb Wandl Vntty rombnTgií-60 rSf, W)-Irt • Ji, ""ITfU" •yinom viixtn-bailiíUtövol, SU:röt\'.80 frt Ji. 4a frt. -To^iaaon-aííílílíeriftök, WIíkomIJi 1 frt,-1,60, J.HO, g frt. -|jftlB,-Yáagnii tiaflaf aanhketiiUlV , ffllnmlja \'f frt. 8.BU.__._
Finom nri ayakkondÖ, féltacaatja 1.60, 1.80, 2 irt.
kész női-tfígsk, legszebb kézi-niunka és kézi-kötég
Tiaaon-nöiingek & frt helyott 1 frt 60 kr.
Finom Bveicxl Ingok, rinezos mellel 6 frt.h- 2 frt 80 kr
Fiuunj rásioaból, barkóivá 6 frt h. 3 frt 80 kr-
Divat-lngek, lógfio. Táasonbol ?8 kOt;<ss.l 0 frt 60 hr h 1^0
1Tj"dig^ti naiv\'"-" fc«»"ít 4 fr* BO hr h 3.50 --
Eugénia, nj divata, kOUítt 7 frt b. S 60-
UAria-Aptánia fUav-lngek 6 frt 60 kr b. 4 &C
Vlctoria-ÍDgek, kötve is finom valendennessel 16 frt h 7 frt
N3.-«liénadrágok, legfin. ¦blttiagJjfiLjt frt b- 3 frt
Nűl-nadrágok, kötve, YiBB06b.il, o"-frt b 2 80
Ntíl éjimelléoykik, angoValilrtlngböl 6 frt fiO kr h- a 80
Mellonykék, legfln. batlat-perkálbál, ougol 0 frt 60 kr b S 50
Disies, gaxdagon kHUltt mellonykék 13 frt h, 8 60
Francxia mellánykik. legfln. balistbál 16 frt h. B 60
Fogfinomabb melWnykük, valódi vnlcncjenqeasal 80 frt b-, 10 frt,
Nöl bilo-Iügob, houau ujakkal 8 frt 60 Ur- 4.60,\' 6, 6:60:
NCt fodrisi-iagak, finom batist-porkilbol ft frt, 6-60, 650-
—1—frt-SU-by,- legfim -rttfrrbr -ragsonbtil
¦ Megrcodelések tttanyöt mellett toljcarttotimk. Íícgroodclédokpál ft nyak böadgo kéretik
f/ZÍIÜ!" An ^ Centrai-Depot der erstea -Leiuwaaohe^Niederlaco des LoEI0; rymilM%[--modera. Wien, Srndt, Tuchlauben N. 11. ,
Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam.
-23. szám augustiis 10-én. 1867.
Zaln-Soinoqyl ftoifiiiy.
Ismeretterjesztőlap -
n
szépirodalom, kereskedelem. Ipar. sazdá^ai. tiulojiiáuy és mavé&zfil köruiiü.
Minden bó 1-eti, 10-*n, ís 20-kín e gi» a íren.
Saerkr«(5í iroda é» kiadó hivatal:
WAJD1TB JÓZSEF könrrkereskedíííben.
Előfizetési föltételek :
j Üelyhen bicboi hordással ia tidókrc poitán küldn Epéd ei
frt. - Ur.
A hot biuábos petlUorért t-seBr 7 kr. 2-ísor 6 <U taioden további beiktsUutrt 5 kr. DélrPTjdij minden egyea beik Latinért 3(J kr A .Njilt téren-eg7 petit dar b-rikUtájil dijft 10 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
agy adaton e Up n rlT emi tártaim á-t-&ttfl
bOilcoién yrli, rnlaminl ride ki Írre lek, bementre 4 ki&dóhl*autliDi kUldendCU HAQT-KAKIZBÁBJL
N. kanizsa-barcs-pécsi vasút.
Válaaa a „Peater Lloyd" 183-dik számában megjelent erikkre").
A „Pester Lloyd" 183-dtk B&ámábnn ezen Ozim alatt : rA vasúti kerdénhez" (Zur Eiaenbuhnfrage) jeleni meg egy ozikk, mely, ngy lálBzik, felelet ukart lenni azon czikkekro, melyek e lap 20. éa 22. azámaiban ezen kérdésben megjelentek, sőt közvetve azon tiltnkozá*ra ín, mely Somogy én Zala megyék é«N-Kanizaa város részéről az idézett vasat kiindulást pontja s iránya ellen a magas ki r. közlekedési niinisterjnni kiküldöttjének titadatott és e lapok haBáb-jain égess terjedelmében közöltetett, legalább nzt kell vélelmeznünk^ csillag alatti Bzerke^ztoi jegyzetekből--, mely "ezen űzikket „TlleteTtBs helyről* bekül-döttnek jellegzi,
ElÖre bucsátva azt, miszerint nem hihetjük, bogy ezen czíkk a feleiíJa tnagy. kir. közlekedést ministeriumtól eredne, mert szilárdrrneggyözödóaünk, hogy hivatásánál éf^^ltöHágánál fogva a kütdö pártok felj|rallnt kell.íS ezen legtöbb hatóság két nagy magyar megye s egy nagy magyar végváros mint leginkább érdekelt vidékek képviselői által be adott Ünnepélyes tiltakozást egy.személyes érdekből és bivatlan vádlóktól eredet*—fneg4ámAdásn«k-r-uem—oximezketi,.. _ részünkről e ozikket másnak nem tekintjük, mint a mi valójában, t. i. egy egyszerű liiflapi ozikknek, kinek szerzője lehet tálán oly magas állástTegyén,
dé névtelenül jelenvén meg a ozikk, mi nzt cink a szerkesztő nézetei tolmácsának tekintjük, ti ily feltevésből kiindulva, nem hiszszilk feljogosítottnak ily-nemtl sofia se igazolható vadukkal nemcsak bennünket, de a tiltakozó két megyét ks egy várost is közvetve a nagy közömtég előtt megbélyegezni akarni.
Az Ugy fontossága s az olvasó* közönség iránti tisztelet nem engedi re-Cfiminatiókba ereszkednünk, csupán annyit jegyzünk meg nz érdemleges nzáTolat előtt, mielőtt a t. szerkesztőség szerinte némely itteni körökből ercdett éa e-lapok hasábjain megjeleiit^pium-szokrá a hagy közönség elöttslnvatlarT vádldk és önérdek kajliáazást reá sütni engedi, már csupa eollegialitás szempontjából illő lelt; volna — habiír kivo*. natilag — felsorolni azon nóreluieket, <¦ "melyek\' szerinte a bizonyoa kanizsni körökből eredlek, mort ezen mostani czfk-kének más ozélja nem lehet, tninl a nagy közönséget, a sérelmek helytelenségéről meggy-üzni, ez pedig csak ugy hozhat;alapos elfogulatlan ítéletet, ka a vádpontokat is ismeri; elvárjak lehat a-mennyiben a fennebbi-oxikk éln filkó ft
E ferde vasút-tervezet megvédésere azon egyetlen érv hozaiik ítl, hogy minden kételyt kizáró kútfők szerint ezen vonal U azok sorábíi tartozik, melyek már legfelsőbb szentetutéssel ellátva adattak át a felelős magyar, .kormánynak. Habár tudtunkkal ezen vonal irányát megállapító álíltmi «zerzOd-vény osak f. évi aprii h-íban — ha jol emlékssUnk 10-ki vagy 13-ki kelettel ellátva, tebáf jóval martius 10 e után, midőn a mostani tmnUieriuTn ai ország kormányzatának minden ágazatát kezébe vevó — látott napvilágot, és mi ennek létezését épen a „Pester Lloyd„-bui tudtuk meg, nimdamellett épen e lapból tudva azt is, hogy több fontos ügyek iránt a magyar min sleriutnnak le kellett magát kötelezni, hdduhank a kényszerűségnek épen ugy. uiint a tiltakcx-zó kiküldöttek, b megnyngodtunk .azon vál tozhatlnn kényszerűségen, hogy e vonal Soruogymegye szive helyett csupán annak déli b délkeleti széleit érintse. De kUzdbttünk folyvást azért, a mit a felhívott állami azerzÖdvény szoros megtartása mellett legalább nézetünk szerint még kivinni lehet, és a mely minden érdeket még a leüetőség határain belől leginkább kielégítene.
Indokaink mind oda vaiatiak irányozva, miután e vonal kiindulási pontja az ÍJáztíflT ál 1 ti nv szérz od é a\' * ze ri n t~N~; nizsa-Kottori közé van megállapítva, b így még a lehetőség nyitva áll, e vonalat Keresztúr helyett mindjárt Sz.-Mik-
égrádi üegy a^n^^smem^^ mogyban a sardi völgyön át Csurgó s BerzBncze felé, itt már a társasági ter-vezoftel ngy is találkozik; kímntattuk, hogy e vonal sokknl olcsóbb, könnyebben kivihető, 8 a tengert tekintve, legfeljebb V» ménfőiddel lenne talán hosz-szubb minE a déli vasulÍ társaság ked-venoa eszméje, s igy nem osak a vidék, de a vasúti társaság érdekeit íz jobban megóvná; mindezekre czáfulatotés fel-világOMtáat az idézett Lloyd czikkböl nem nyerünk, de-nem is reménylhetUnk azon előzmény utátt, níidŐn épen e lap volt a», roely ez év tava-z.;ín egy igen gaakavatolt tollal irt czikkben jzen_t.eri.
Fflemltti e ezikk azon érveket ia. I melyek a bécsi kormány előtt e vonal irányának engedélyezéseiéi (i»mét hitelei kútfők HzerimJ irányt addkvnhínak, én pedig 1-ör liogy ez a drávai kikötők -érin.tásúvel a drámai.hwjosáíttwk- -előnyére lenne. 2-or. Hogy ez lenneta tenger-reli öibzeköttetéa legrövidebb^v%naln, s ez inon a srajerhoni vangyárak éa-Fiu-oie kaphat legulosdbb kőszenet.
3 or hogy az építendő pálya emelkedése itt legkedvezőbb, ugy állván, mint 1: 300. holott lia mindjárt Kanizsa alatt vezettetnek ki, n% arány ngy lenne, mint 1: ísip-hez. A Ciikkiró nr szerint hi\'ele-i kunok után ezek lévén egyedül a bécsi kormány előtt e ruuurfrosua terv engedélyezésének indokai, már megengedjen , Ujj__nyj|tan_ kimo.idjak, hugy ezen érvek egyike sem állja kí a próbát, annál kevésbbé bizako-
dást, hugy ennek ellenzőit személyesen érdekeltieknek álitnni lehetsen; nem pedig az első, mert kétnógbe merjük.vonni, hogy a víz mellé közvetlen épiieten-dŐ vasút a drávai hajózást emelni fogná, sőt talán ellenkezőleg épen elnyomja, mert oda látszik irányozva lenni, hogy Baro\'oa felül egészen magáhoi ra-gadjn a szállítást, más indokát legalábh nem képzelhetjük, miért lehetett épen a kii Barca falunak oly nagy varázs ere--Í- táraa*ágraJ-lHaa-az-olcsóbb vizuton mindenféle szállítmány Ivako-nyáig fele\\ezheielt volna, innét pedig Amúgy is a már kész vaspályára kellett volna átrakodni!-a mit tehát eddig a
délyesnü^aak-azlválaiizoljuk: díffictla eat sa irem non soríbere, s talán a tisztelt ozikkiríS tolla megbotlolt, irván Fiumét Tiieat helyett.
5-ör Az emelkedési kedvező körül ményekre-nézve ismét saJnálnuiűC^lltt— hogy e két késs tervezet a vasúti láraa-. ság által betekintésre át nem engedte-ibtt, akkur pontos adatokkal szolgálhatnánk, de Így osak. Arra vagyunk kénytelenek szorítkozni, miszerint az általunk ajánlott tervezeten a pálya lejt-méréai viszonyai szakértők állilása aze-rínt kedvezőbbek lennének minta Uudi Kanizsáin (hiszan osak egyetlen csekély víz választó dombon kellene át ^ ezetni, v. átmeuzfüi) már pedig hogy ez^üXuuV bi iHlág pályán az emelkedési arány kedvezőtlen lenne, azt a eíikkir-ó-urnük
lapunk mintha\'kérdéses aérelmak hü Ailraácaa ellen, van irányozva, hogy legalább válaszunknakhelyet ndand.
•) XirBtaak ¦gjnB*l a tBbbi lapok, inaljok a »P«Ur LI«7<1 « mmlkkit itv«ll^lct MlriA-Ai"1* eme t-tlátat |a «trenal.
\\-ezet helytelenségét első felderítd; s e várost is szokott apathiájáből folébresz-té. Azóta e terjedt lap hasábjain ez irányú értekezés nem jelont meg, és hogy a Lloyd nézetei még is armyira változtak, hogy őzen neki ellentmo idd ozikket minden megjegyzés nélkül közli, mi oaékély eszünkkel más körülmóny-neknem tulajdoni th&tjtfk, minthogy az, érdemes lap AT„tgus príx n kormány né^ zoteit akarja gyámolítani, — ezt kell legalább következtetnünk n csillag alatti ^BgyzetbSrr^oiQlyÍj\'0^ mint mondja, n tényálliüt feíderití;Tsak kár volt, mint már fennebb emliténk, indokaink ozá-folatába nem boosajtkozni, 8 hélyeUe inkább a\'mysteríosua paizaot ea a félbi-vatol\'öaJföpönyeget elő venni, mert ezen fegyverek ereje má> rég lejárt.
szinüleg Ilíircslól kezdée egyelőre megosztják a viisuttnl, ez p.dig nehezen le-end a drávai hajózásnak előnyére, sot igen valószínűleg azt épen ugy meg-BZÜntetendí Baroson felől, mínt a budakanizsai vunal n Füred-Keszthely közötti gőzhnjózást.
Tudtnnkknl az sem áll, mintha e vonal a drávai kikötőket érintené, meri az caupán Barcsnál lesz az eset, mi a társaságnak akkoi ís megmaradna, lm az általunk ajánlott irány fogadtatnék el. I 4 er. E czíkk szerint n Kzemély-szálli-tó vonalok a kanizsai pálya-udvart tág\' jáke>intenii ezáltal tehát legalább kut
mér(t\'fdIdet kerülnek,-azok t. i;, nielyelT d^lnyugoti irányban haladnak tovább. De kétségbe merjük vonni, hugy azon StaJRrhonba és Fiúméba szánt kóitzén-vonatokr melyek. Kanizsát nem ofrnfe-nék, közelebb érnék a Mnrn hídját (mint azon pontod líol mindkét tervezet osz-szevág) a lígrádi- hegyet Uiegkernlve M.-Keresztül felé,-, mintha;.jíz. álliiliuik. ajánlott\' terv szerint ezuk, StajMiklust alatt Kanizitát nieliőive tóniune\'c el. S tj-náljuk, lmgy a két-Jcész* teo^sot mn-0-ie.ti ke\'p\'nk kdzott, é^"^gy \'ánitas:unk
csak7 az fogja elbinni, ki életében csupán Szeged vagy Debreczen felé utazott a vaspályán.
Ezea ozikkben még a miskolcz-ho*-nyót és buda-finmei - vasúti tervezetek -tárgyában is több közlés foglaltatik; de ezeket mi tüzetesebben nem i^m^rvén, é* e lii^yról mSg nem\'irván. uiégrra-tását és a választ illetékesebb kö.ökre bizzak.
Etekből pedig a t czíkkiró.ar beláfT hatja, hugy mi bár hívatlan panaszol-kodók vagyunk, — ezeket ugy hiazszUk 8olia.Mni szokták líjvui — da hirlapirót tisztünket telje_sitjÜk,.midŐn érdekeiuk iá jobblétünk, sőt tnlán r-gész hazínk előnyei ne kroagóVáBára egy ferde tfir_YB?L__-zet ellen szót emelünk, és azúrt, mert •
lervézétévél ellenkeznekv"ra?iTfeiyea ér- -dekekből kiindnltaknak bennünket ola áHítani, kissé merúiz tett vuli. me)y b* nünket axonUan neinc^ikr^ijwzarrft\'wtaiii kötelességünk teljesítésétől és meggySv aődésiink. nyUtfaniiásátúl nem fog, de legyen meggyőződve, hogy mindaddig, n»ig bennünket ide yág^ó s a próbát kiálló argumentumokkal lenem gyoi» mmd-addig meggyőződésünket követve nem BZllnendunk meg, minden törvényes fegyvert bármely merész demmliatio v. gyanúsítás daczára o monurosus vonal kiépítésének inegakttdályozáaSrA,-\' felhnszniilni akkor, inidón mi egy ul-4bbat fa mtwf*»w. ^rr?pL«k«t Jtitibin
valóságát öl számra kimutatni nem tud-jnk.de ebben velünk e tájakat ismerő-tíitndon egyén egyeL_fog érteni. Azon áHTtásra\' vonlítkozdiag pedig," hogy a bécsi kormány Fiúméba akart volna ölesd szén-ázálliiása végett vasutat enge-
kielégitŐt ajánlani ké]>esek voltunk.
Utóirat. A 9 Pester Ll >yd"-ban folytatott czikkacroznt már nyílt m bciameri, mit ut hir alán 22. Hámunkban állíti.itamxv bngy t. i. az eádigi orssigol larvaietektöt cltcrÖleg a buda fidin"í v>u:d már nem K^t* torinuI toiv-x at k kÍTaa«ttoteifrbzDem 2Á\\ kany nlatt-, S"t a krsibiii JUloydból m \\\\ttt". kürjjíkcatemfluk mAr clkatároa tl\' ¦
Qgt\'uk anriibiv*tart*(ii^. - . —-rvui^s-n-;..:
ilieloti Johát a tiitfat keienkbSl Utadnéak\'^, ~;-.-j n% iltetük.ii raag_ caak arra kjy^njnk.fig^J-j:-.;v-.T; -froOítciui, bngy - Zákány MiumírcL._s™eas^;-_ mjazixclib K4i/i*aÍl6!,\'rairtrU:-KT!íCS*W«*r. : ; H i t.iliAt fin** ponffa * lordí vdlevffa át\'-. \'
1. . . ,11... .-h.tt .f_— _w^jv- —- -
olotóbban, biztiiaabbao er minden tin»easeti: ¦akadály iiölkal epithelnt-vaautat, ^6b*a._: nem Utjak áf/raiért ^itatják. vagy ; kellese a légradi hegy al.itt kűlt»eg*s^e*bUÍosír-. ueliés épít késéssel édán Kania^f^kerjUu^;, illetöb-g (Budától adornai klt«tl*|i*»^f
lói ZÁkinj t.U tatjaién szenei vonalban ?s könnyebben futhatni.
7
Brtesitvéoy
l Ihltfl nniiiTiTi-pi-JJ—»» .hltSbb tuniiitéiatík
* Ax intését csélja. A-keszthelyi orsz, . |rs^áa*ati fcl»8bb tanintézet ozelja ; a ^gazdasági pályára készlllu ifjakat, mint leendőibirtöktulm^önDaokat, bcrnoku* ket vngy gazdatiszteket jovo hivatásuk-; ra idffszerinti tudományos sznkképzés-—Sel^a ^zdaWl mim"
dáknflkJOflgft alkalmazósa végett Ma-
san előkészíteni. — Azon ritka termé-aseti .előnyöknél- fogva-, pedig-, melyekkel bit azjntézet közel ?8 távolabb ví-- dáké n pzölömívelés Üzletére,-szintén egyik kiváló" feladatának ismeri: n hasai borászat előmozdítására teljes suly-.Jyal ltatni\'ugy ai elméleti nmit a gya-- korlúti oktatás utján. — lofelügyviet ós. -iga&ftttífi A keszthelyi orBS^-gagdáwMtti elsőbb tanintézet a vele kapcsolatban lavö földmivés iskolával együtt a fold-njiveltJKii ipar és kor. m. kír. hiinisleri-tim fÖTélÜgyelete alatt árl/Az^nléL.ejL$. kBxvetlenül-igaagatja és-yezoti az igazgató, Kinek elnöklete alatt hntároz és . itél a tnnári testület a tanulók felvétele i a bizonyítványok kiállítása iránt; továbbá a tanügyet illett) minden dulog-_.:.Jb*T,i_ía.a feltűnőbb fegyelmi esetekben. \'^antdrgi/ak---és. a tanítás segédeszközei. Tantárgyak: az alap- és segéd-, a a gaz-dászati szaktudományok; a tanítás segédeszközei: a mennyiség- és természettani készülékek ; a vegytani éa gazdasági* uiGtaui műhelyek ; állat-, növény-, ásvány- és gazdasági eszköz s gépgyűj-
—teraények; könyvtá\'.-------Gyakorlati ok.
mutatásra szolgálnak: az intézet saját gazdasága,füvésr-, konyha-, gyümölcsfa-kertje ; különösen pedig gróf Feste-ticlt Tasziló urnák engedélyéből, a gytl-niölos- én míinden egyéb fanemekben gazdag grófi kert; az uradalmi jeles gazdaságok ktLÜníSen vezetett szarvasmarha- é* juhtenyésztéssel; s a terjedelmes erdők. — Arlanfvlyam tartalma hit évre terjed; a tanév kezdetét veszi október l-jén. — A felvétel\'felteidéi. Az intézetbe felvétetni kívánkozó kimutatni tartozik: a) jiS erkölcsi magaviseletét;
h) hngj^]atb;nr..nnV 17-jk évét hnKEl.
.WttóV0) bogy a főgyinnasiumí vagy* felreáliskolai talmi lányokat sikerrel gezte; \'^\'ftogy-B^gnx&szarhiéren legalább- Ucgy^vi gyakorlati eliíkészülol-gel iliüi raiii\'i
kik
"felvétetni ..maglikat, kik az említett egyik vagy máÜk tanodának. nem. minden on\'Alyát végietek"el: ezek az intézeti ignigatoMÍgtól elŐ\'egescn kieszköz-ldtt engedély mellett kötelesek az ínté-teC tanári teatQletc előtt .eliívi;:.stá1itt „ alá vetni magukat a természettan/állattan «5a meiui} isLgtani tantárgyakba 1, melynek eredményétől függ felvételi képessegük el hat árosáaa. — A leirata* és as dBokipUatok határideje. Á felvételi be íratások qktoberl-*Srnapján veszik kezdetüket; félév közben felvételek nem tötténheinek. — Független Önálló férfiat/aűk; » intézet elÖWásait liatl-gaUŰ Uláuják—aa éldViaugálnt alól
besittotnok, melyek szigorú megtartá-sála u felvétel jÚtiil kötelezve van.. — • FíL*/(íX\'4s hUcmyifványök* Minden íélóy .végén vfesgálatuk tartatnak, nT5Íyök"8Í-köróníl *ar-jirtézet növendéke félóven-kmt bizüin\'itviim t mer. Keszthely, jul. 8-ún 1867.
Az intézet igazgatósága. Levelezések
kcszthrlv. |uhuB vest-n^^
-1 o-velem*i-fuljOatatiH- esa\\-aima.l_is. tnkabiiste-tek megtenni, mort varosunkban azóta érdekes események fordullak <-lu.
Mimiének üoll ra:R kell cmlitdiiom, hogy f. hó *il-on Ourovu grtzdasnsi mintatér ü cxcja varosunkba jult, hogy a g lülasasi tanltite-set-^t III gvir*i;aljft 9 annak mi m-l toki-loto* sebb fulszjrvlüserül níliíik-\'.lli\'Böi\'k. A mu;i-Jott napon c?lvf a gnzd. tatiintó/.«?l u pi.lgár-Bágíal-egyt\'sülv.\', faklyásaü-ne* A v..nnltak a gfófi k-v.s^J-y *ló, Imi ii ilx.-;a szAtlv^ volt a itt az intéz, ti J..Uri.Li iifli.iiiy uSR/.bangzó tlarahbal tiizt li\'-v.-n. Amlr.isk iy Jiiz^f tézeti ballgitü a miniatűrt a liaMgritóság i;a polgáraiig nevéu.-it ti 1 > 0,nimirf mioiater ö-exeja-mf I -g ac.iv ikbun v,,Lki,íúti. Miiatiap -fi-cxcjirnJ! tnfvzeti-t—t-i^T^nlt-i s ¦ t?lt:t vomlt. As intézetet i11.-tíil¦ -ix értesültünk, li"L,v Ig^*-gatú-válsiig f.i» b\'iill.ini- a Erk.ivy "Ad-.ir fyglalja el az igazai!" széket. E körülmény igpn arvcniloteB, kítlötitiBcn oly i*[íyén után, mint a. j^U\'nlcgi ij;.i«g:ii»i7 Jiiuok álulán .s-m\'erí kúzory.\' va fljiir.itíai az intczt-tr-; nagyon nyoiii\'is/.túlng li.itiilt.ik. Aí\'inlian \\\\ ng nor Karul y crdiÍBít:ti tanár elliivitziiaii:úl baitottunk, mi flz iut(Wetru ismét nagy vi-bz-fB^g lunne, mert i; Unszékr.- oly egyéni, mini Wiigncr, ki :>z i\'i\'iüiisz.-ií ir-<ilali>m t.t-ren tokintcly, hí intfiet bizonyara nem fug nyerhetni.
tízinlén 21-én Fün-diöl a ICiífaludy g\'"i/.i)í-aeljkia kéjnninisl rt-ndi-ztek, a a lUJ-:m IV--Iülí vundegsi\'g i\'stvc fi le iin.\'gía1- erk-\'zo 1!. Két órai idiist\'í után az"iil"iu ismét visnaa-furdilituk, d.- -i Inji\'i .1 n.igy.m n.-kély viiben niogfeneklett 9 csík niásuap reggel míizilul-batolt ki kói»y»zer lielyzitéliül.
Ltczkú Bziiitárinl.iLt mcgltibctüa aikorrul működik; azonban a koziinaé,; pártolása daczára, előadásokat nagyon ritkán tart.
A liívízi fürdő még mindig igen számos vendégnek ürA-etid s a pyakornokság, kírán dnl-Uai alkalmival ig^ii kedélye? estéket rög-tüoüz.
Balatoni fürdíiukiin a helybelieken kívül egy-kót idegau vidéki filrdÖvcrndéget is latunk.
Szükségünk ia v.in a hideg vizrí, mert a hÖaég, mely linpj:iiukb:tn uralkodik, majd
a 20(»-at; ftzoban nem ugy koll venni, a ddl-^giii; mintha áslitöbbt JZánrinBr-roljeB wlnn, meri mogjogyaendö, hogy alig vett rúaat a uavnaRtmil «b ér lej mjs égnek % róaze; inert mitídonik caak ugy vélekedik; hugy-bhs nz-tal a vall, miveUtlen néppel tnag nem v* Vclkedik, bugy utóbb a-Olibbsu a düh állal fokozott sionvodúIycBBÓg raűg teltlugas kihá-güpnkka is fajuljon.
Az inlelligunB oastilly nagyon ia ildomosán cselekedett e réaabHii, hogy Bsavazásra nem ment, hanem ogyscorüon iráebat) tillu-knzott i funnforgó oljáráa ellen; és hí még ia gyözna az etlonpárt, ama vad néjiHÖprudék mely aa emberiség legszentebb inteziDenyfiit .jé- b-ép^a—fiilforgTlni, mint-eat mar ül-bon tényleg bubiionyitá, midün neki rontott va-kin n nevelosögynek a a tanítókat számosan vlakíirta tuni, ugy csak utálat s k-iscrü gyü löl\'tlel tnlulkozaudik az ollunfél rószóriil , mely ot addig tudatlanságában gyámolitá a ca:tk |é útra vezeté, de azt soha m *gnem ér-ilumelte. r. 1.
elvÍBclhellen.
V. S.
— Z&n eV StttSteHjak. Ai orsz gnzdá tfntTleTBíJSb\'lttlntéset hallgat új u a be-itarti^^íiJRljriáva] egy évre lOJVuit\'fi-mmt...*jj-,^**r g..^^, jj/nxalApbdl éwát&fit jt%L Sbtdndij van ké\'t-kéc IwigeáéTyean, továbbá ma-tnyok tatján awntén tŰbb nt^faHl^mlLtBőtoX egy uáaeitunhát
nloliúcs. július hó 30 án. Kía tanátía, v;igy nagy t>itiÁc« legyon-p, oz _ ^•v^t^pfe^^y, E\'kérdas tldöii-téiB küröl már aűk toll\'fáradit kf, ügyannny-nyi tarok rekedi cl, n lakosuk egymáskíizt ellenségeakejtek, ugy, ln^ymost mároz ügy a düh it-ea>muiy azcjtvjíjliiji-legtzélanbb\' ha-Uriíg-lBrjcdt u),
Azjttunl l.i kosuk K-\'izt, 9 aj nos, túlnyomd részi képez -i tuüvíiletliíii nép, * mint ilyen, ugyan meg is-mut*ltn már aiéhAnyaior, hogy hasonló smn i.kt<tlan állmokhoz, mulyeket a danaaiigelben uovtíl. /
__... Alig kcpzoHtirtní 0 fanntízalt néphez lia-\'¦onlól, mely gyivasági mellűit még oly ravasz, alattaniua a.gniiDaz lelkű\' volna *K B tly.en nóp, moly nt oktnlmi állattól caak any rtylban-kalOnbfiaik, ho^ylieazé;!, obiját, akn---ralit ambertarB;ival in-xórtctni tpdja elÖ ezó-v*í, ez akar ál.ii n fznbadság i»untségóvul, n akar a köifl^yokbi) befolyni a irányt Adni
-Y«fr.n «<| H h 4ft.ík; .tftrvrfnyC,Íkk«kot
| Kgervár, július 2ü. IQül:
| Tekintetes azerk. ur ! — Mielőtt e li.-Iy i krilsii erdekeiről szólanék, nem Icbx t hí tu-1 losle^es, azt pár sorban inegisraiTt-Mncm. Egervár, — állítólag a turökük pu*/.litása miatt — alig 4Ú házból alló, kisded nieiöv.i-r>>8 V\'aain"gyéo"n; k\'íllemfjs vülgyu-Mi f.-k-Bzilt, ot\'dók e gyíinvürü Bzfilohegyekt.il ko-íiurjívn. Nevét, hihető azon varaljiku, ódon k:ti»tölytól vuttü, mely tőle tiz pereznyi tá-v.daágT\'n a B\'p^on khnizani vasút szouiscéd-aág.U^in all, s gr6f tizéchenyi Jáűoa itteni urod.ilmához t.trtozik. Jelenleg a g.-izdiviiaz-tt-k Inkául szolgál. K vár — mint közönaó g-?een nevezik — törté 110ti nevezet-\'sseggel nem bir, de^, a maga idejében m^gle-lmlüa men- és védhulyül h;tssnáIhatták, mikor n hoziáférhirtést vilTinyöa, berkes kornyéke i« 0légiié akadályozz, Ségy turnyán., melyek azógléteit ké|)--zikr ugyan annyi fori>gli:iló nn^y S. P. Q. R. betű látható, rarly tsiUnyos jt-lentilségét, ngy k-írolea váazondarabra festett For..k ijxy értelmezik : „S.ilv.ilxr! ?..]>iili CJ110 lioílcmjjtor, S.ici-ll.j P.-ai\'4i;ntf Lju wtruiitíbas Rclicto, biiinmu V ¦rti\'f.iitiuuibu* Qundanunodo Bostaarilu ői« Prn[MtiiM ljuaiisurous Rolnpsis Siillrn^íri) l\'.icuin LJuirtomqnc Roipablicao S.ihs P.)jmlitin yaom Keilumistú* linr, ho^y a v-ir eredetorol eddig aomai hi-tules nditott kipahatolni nem sikorült.
A vároa lakosai magyarok a foldinüvelós-B"l fogl ilkoznnk. Egynzerü épületei küíül etnltlóat érdemnl régi, de mindamellett csinos temploma, melynek egyik oldalán, a ajaj hagyományok szerint valaha kolos Lur állott, mint nemi található nlapmaralványok még máig ia bisonyitáonk.
A fÓ kereset- éa jüvcdelom- forrás itt Ía mint h:iz:\'t\'ikbtn csaknem mindenütt a gab-na- éa bortcrinelón. Hegyei kevés kivétellel \'__ jó b°rt terepinek. kOlünöaen pedig az nirv-ni-vcxctt güüfai, molynck nem sok (évcnkiiit 11)00 akót, d>> könnyű itala, zamatos born a badacsonyival vetekadik.
Ai idei aratáa a vidéken Igen jó. Kukoricán, burgonya, bub Btb., ha tovább ia kodvez as ittü, biivon losz. Öyümülcfi, fölag kiírta ós alma elég van,3fl eddig a azölö is kietégilö isűreti-t ig01"-
Ami nx időjárást illeti, a veteményeknek kodvozö. E hó ol\'ijén tühhazdr caatt és nagy mértékben, kéaSbb ritkábban, mig végre-igéazen kiderült.
A hnméraók 18, 20, 24R.fok közt változó laton önnel
A Hallomás \'szerint a hblybeli postát az áHani-nieg\'Szandékoaik - Tenni 70,000 frton , hihetőleg ajüvíí óv olojón, ha ez vnlo lehetne, kül(inds..Mi a kereskedelem rég óhajtott vagyávar-taiplkoznB,, v
A NépzonötárBjBág. Daráza Mihály, azó-kjBfohérvári ulsü népzeuotársiiBágn, már ogy hót óta idilz várnsunkbati. Vni-áinap, f. hó ll-on n níjtiIdf-1 kortlixn" ínrl zonouBtólyl. Fulhi vjuk e vilóbiu jó népzenetáraaságra "a kuzunsóg ligyuiiiiét.
?S. (Képviselő választás.) A az. grothí kerületben betegséga köa-Jtkestében lemondott Hortelendl (Jyörgy helyére. Hertelondi Kálmán választatott meg kép viselőnek.
/\\ l\'orezul Mór kiivetkezti láv»urgonyt Íd-tezeit ijálleyhaz, n ealnegerazugi U :i\\ilc; vá-lanziusi elnökéhez: „A honfíazeretet, baráti hü a cg éa kózpolgári bizalom üsztunazerü ós szinte varáaBilag nyilatkozó Linuaági\\( mely-lyjl az imádott haza visszatérő ón kebelére boruló hü tidt Ós azolgijat fogadá : tetőfokát éré a zilaagurazegi vjl.iaitókerület azon cso-1-k menye ben, in;lyly^l ongemet képviselőjén :k válasz ta. L:i challan őromerzol dagasztja magasztos éotudatL.tl keblemet, n legőszintébb hála térdelésre parancsolj a teo-leuiot. Az ország egyik legnagyobb éa leg-j\'-lc»b iu-gyóje a D.\'nk Antalok — Kisfaludynk — Cajinyi L iazluk — Ki^rkapoly iák — IL-rielondyek azütüt\'oldóbon , a nemzet e^yik legn.i^yoblj fitatk D :.ik Ferjncznek, a p.iratl.in lis?t:i j^lliiaü ós őnzéatelan hon-potgiirnuk kisebb lins.yáunn : ily határtalan btzalofnin.il tne^ajándékoatatni, a köspolgári jutalom eiD3 IdgbüCfl-\'sbjét elnyerni: bárkit ia büszkévé tehetne. Nemsokára megjelenek Ztla Egerszegen, előszóval köszönetet mon-d\'iudó a ritka kitüntetésért. ElŐrj raeglron-dom napjai. Mély tiszteiéi óa köszönet elnök urr.ak éa a választó kerületnek.
A Királyné Ö Felsége, azon érdekeltségből, nielytyel nemzeti irodalmunk iránt leg-k"gyelmea ,\'hben visellotik, n Kisfaludy Sándornak jelenleg puszta sírját dinzitendő cm -lekszo^or fofalJit.walioE 40Ü foriiittal méllóa-taloit I •R(k"gy<-l(n-iBobb\'3n j:\\rulni, m^ly öaa-azeg az O Felsége ktirüli miníater ur utján Zilamegy; főispánjához kal-J<:tett, hogy Sq ¦ i me g-m a mtvee-ílt Oío4ra alakult választmány póiiziárunkának kózbesitse.
ftlmëntethetnok » Unáríjestület által.\' ^•"^kesitette, q^y crtétlu-e ajo^esyenlüíé-
1 egy «z#r-AS»0ttSm-tBnDlonak oas-&Jébon —BtáUdt _ . inieietî- -növ^mlókok «%*4Iefizi^ ^Dátásrőt maguk Vl^ttfh^y városában. E távfttialrik tBcufkerezdaJre,
remua-
gftt, nogy"fl-lcgbt|tiVbb por is liAnonló jo^ ¦alUággil aljon a* közügyek randoséaeboii, mint aa ertefmcj r "tap laztnlat-íTífí polgár 1 V Ha igoii, ugy kar viik-az-ídőt ís puzarnlni a torrónyeaikk leiraaám, márt axt Iiáloda-tvsb.Qgyro ia furdílhatta volna.
; Mt*agy a m. miniazteriuratór\'TiI<i ren-deHckQldőttség intervoniul a kü*i4gl iigyek-bev, aely megakar gyJixOilni árról, váljon a nép, t*gy inkább a-tOblwógaiTlárd Akar (lae, bagy a rendozett^tanáca helyébe kii tanici áJht&aaék vagy; hogy uj tíaztv.isRlOi vilaáz-
tárenkőxolteiaék. ^. r............vi_
Hi\'gy am, mtnlateríTtra ily kérdést intéí ¦sittflOÍk^zünaegíiBZ, az valóban bimnlntoa; merta 48 [ki_törvónyok értalmóbon a hely-b^tóaagoknak kivóicl n9Uül eaonkiUtlannl keli-exmeg\'Diaradnfok^ mig . asfortaágg/aUz ^közíéffi törtté ayiyo ró htrde.tr- r .
ftm-ttotlitatitotervflotlónak -ereaménja bjL bojfy»kU Unaoaoí kltmri&rwLiKL-bzd> a 7 ssáazVőilg «\\többi«ké alig flti mag
Zala-somogyi hirek.
A Purczol Mór. A viharos 1848-diki óv egyik dicaö bajnoka és jeles tábornoka, a 2a-l-.ogirazegi járás ogyhanguUg megválnsztult képviaolöje, f. hó 10.-én fog városunkon kc-reazlÜl utazni. A városi oltijáróság a hnn-¦véd-egylat már. kÚBztllBteknt.losz, hogy nz indóháznál méltó Qnnopélylyel -fogudhiaaa-. A helybeli dalárda ia. mint hallíak, nahány ¦n^qarllltel. fogja az tlnaepályes fugudUtiaT «mtilni.- Peresei Mór délutánt \'/,\'Jkor a Pest! vonattal érkezik Kanizsára ; 4 ómW tovább iriHnl" a vonattal JSidi-E^oraz^grj, brd a z.il.tmegyei- bandoriam_;_fogadaudi:í. Áldás kisérje e johs hazafi lépteit. Minden büvob-be| jövő izámttnk hozandja. ; \' " 1"
A il* távozott el körűnkből "Ntd.J Dilmá-nyiit.DómeMiílskÓnok; kebelbéli bardtunki " nép kedvelt szónoka a. lelki-atyja,hégy évig hirdette Kanizsán Dunt szalfifiiídín nz Isten >g*jét. most PécsretótoteU át. , A Mait azimjnkbanY.-hó ll-ikéro hfrdo--tett.ralikodvciai-olííidili a fiírfyinnaBiuin javára, kőxbejtJtt, "s oliira nem Eltlmtó nkndó^ "tyok miatt bizonytalan idŐree\\hnlniiztnli)tt
A Tanügy. Mlathogy kiiraibelfll m/ta fél hő múlva as uj lanév \'raagnyllík, el nem malaazthatjuk azon kérdést ínléani, mi oka, aogymág semmi mtézkedéa nem létetik, (legalább) tú 5 ik osatály megnyitására. Eiéo,\' roir oly hosszú ído" ótarp\'angfltett Icrv-cwkagyan valósulhatna ogysaer. I\'
Kaposvár.
bell dalárda < én megkísértett, de a tagok kevés ssámmatí megjclenóae miatt ulhnlasztott közgyülésót 0 hó 5-én tnrtú racg. A gyűlÓB tárgyai : nz ezelőtt négyöt hóval lokrÖazíint elnök holyett uj elnök választása, a választmány reolaurfltió-Ia b a hanyatló és napról n ^pra enyóazetéhos kö^ulgo cgylot uj lábra álliláaa voltak. Míly eredménye lea*. a gyűlésnek — ajövfl Fej -lendi meg, — azon szerencsét választást -aa^rvbanj—hügy aa egy4^t--elnŐkAvó- mogyáak kőzazorototü alispánja — Somssiűh Liírinss válaazliitott meg, azívből Üdvözöljük, 9 azt hinzazük, hogy ea m*gn mindent migmont-het. Óhajtjuk is, hogy n mogvábaztott uj el-niik — az egylotnok tényleg megnyerve, el-nökévó legyen.
h. E hó négy elaő napja gyQlé-Bozéeelí napjai vol hk. Auguaztiia 1., 2-án éa 3-án bizoltmányi ülés. 2-án délután, lu>n-véd- -n \\j l oasínú- tgyloti gyülóa. t án\'dól-ntán gazdasági alakuló gyűlés tartatott.
h. A caslnó á I t l ... r ó n ti v é n y e k u tján épittotni azándébolt has léteaitéaero, jnirít értesültünk, egyelőm megbukott ; — mórt, mórt nem V igaz okát még nom tudjuk. -Annyit hallotlunk caak, hogy a projoetált kőllsógvotós niui lott volna fűdízvj elégsé-g«a aláírásuk állal.
h. F. hó 2*$n gróf S o m a a 1 ch P on* gráazért a helybeli plobáni 1 templomban. r\'-q\'t;om tartatott. A gyászoló rokonokon kívül a m\'gyet tisztikar és számos városi kO-zOnaójE voltjelen azengoszfclÖ áldozatnál, h. La^jno a i g_A_n t n I helybeli kerosko- . -d*rS5Ttnyi "köityaraddniin-yt küldött bu a városi hatósághoz a aeegányek számára. E Bzóp t tt önmagát dicséri.
h. nK é t elővon albititia teatyé-r e k"—igy mondják a plakátok, —- mint rit-knság-jelontjijc meg vámsunkban a ín kaszai^ j.ák a közmaV-g |ntpaa"it. Eton candaomberek egyike piano asnn tflrméasetnilütli erövöl ia h]r,- hogy bokötött Bzamuiol megmondja í — az etéju tartott órán, hány óra, kitalálja a felirt azáinnkat,- éveidet s nyomtatott jiala-tokat tea/. Ily ritkaságot látni egy hatosért, yalnban külSn >a fanroiicio ránk uézve 1 ^~^r-
h. Magánúton vott hír szonut^PozBonytól kuvés távoíbart lovfi Kiessel novtt helya\'ég-bon a múlt hetekbon ttlzTÜtütt ki, .mely ajs eros szél. által tnva-ragadtátva, — egypár ház kivételével az-ftgéjB falut elhamv*a»tot-ta, A tÜzoly gyorsan terjedtél, hogy as emberek Vállatok mqnokqiéao majdnem--Ifthet-lon volt, ¦\' akozban hat ember, jőmérdek ál-lit elvtssetl és sok msgaabeiülL
Fővárosi és vidéki hírek.
" = Porcx^\'W. YogadUtáBftTPoBtotTa TóT." Va-lahány hajó állomása.vau .1 Dunának Pestről la egész Kalocsáig, annyiszor ismétlődött a -pesti fogadtatná ktáeub\'iÍBgy\'dbb mérvbon, do egyenlő melegséggel éBTiffzivélyea Béggel. Nemcsak kikötliholyek voltak a nép lelkcBedóaó--nek színhelyei, hanem parthusazaiii, a fnl-vak küziltt, a Dana közepén Ktinbálázó csónakokban,-mindenütt ujjongott, éljenzott, lo- \' völdözütt az örvendező lakosság, tíöt Adnny- j ban még a német atya ti ik ia kirukkolttik éa \' agyán csak liamngtatták a Kossuth indulót ?8 BÜtÖgotték a mozsarakat. Főmozzanatai az utnnk a következük Vultak: a duna-vücn<M kikiitönál dindarfviHlntfc \'szavakkal; „Ét-jen Purczcl Mór, dicső tábornok!" Roppant nóplomeg jelenlétében Csikai Imre ref: lelkész éa ifjti Foldvary Mihály foazbiró üdvözölték Perczeit. Dunuföljvártt még crösebb vatt az öröm kitörőié. Itt ozerek meg ezerck .*oltnk a parton, a halmokon, a bidon, n caó-
inkokon, sőt a vizban is üsszögyülve b majd bogy ostrommal be nem vették a „Fiumu" hajót. Iluovéduk szuronyos fögyverekkcl őrséget képeztok a bidon r.s 20—\'iO nö diszol-tüuyben vurta n hajót, bomentek a fódelzetro 3 gyümölcsöt, virágút, sütemenyeket vittek ajándékul. Szabó Zsigmond ezredes fogadta a tábornokot,. ki YáUs.zá_baii többi közt azt is monda, hogy nem hájorut hoz ugyan, hanem bókét, de azért, ha azükaög Iíbz nrra, a kurdot aem vonakodik ismét kcébe fogni. B 1-azédot mnndutt még Sürpot ügyvéd, nvlye* a tábornok máso.di k válasza kov»>t3tt. A pak-oialí külduttségileg kérték fül , látogatná meg Őket ia Pakson, inog tribünök is állottak a parton, még p^dig uunyirn telvék vol-
uk, q minők Pesten nem tudnak mindig lenni. — Üdvözlő b\'jszóddt itt Potrich százados éa fuchs főjegyző mondtak, Kaloosán pedig DobcB ügyvéd. A domború állomáson szállt ki két órakor Poreze! és 60 kocáiban jótt di-asea táraaaágtól fogadtatott, kikkel elindult Tolna felé. itt ismét diadalív, bsazédek, dgyudörgéa, zene ea mindentéle ünnepélyességekkel e^ész SiogBzárdig, hol mint mond jdk még a legjava várakozult a fugadtalá-ooknak.
= Kofisutb Lijuat Váci vámsa választói egylianguliig, választották meg országgyűlési képvisolönek f. hó l én. A várod utczái már reggel négy órakor megnep isodtek, a lelke-Bcdóa elüzó az álmát, b a lakosság ébren várta azon azon bajnalt, moly a dicsőség napját tÖiecdi SvVároa fölé.
— Ma^M^^aágb-tn olvassuk, bogy a Pvs-ti poaW-íPJrgatóaágulroodelto, hogy a király-utozni levél-szekrényekből a még 7 óra után
- feladott levelek is ösBBzegyüjtcaaenek, a még agon nap tova BzállithaaBnnak. faljon nem labetno o azt.nálunk ia elrendelni, ezáltal a levelező közönség gyakran nyer na-
= Aradon 0 h/t 11 ón tartandó országos
.....dalttrnnnrtlyTB^ToppaTTt^hlk^Brulir^
nek. Sajnáljak, hugy városunk dalárdája n<-m lesz képviselve, a nnra igyekszik egy kis hírnévre vergődni.
— „A Honvéd" cziraü hetilap jnegjolent. -jjojijtgycaon van szerkesztve. Tartalma ime i következöTjfc Az idvasóboz Bethlen 011-•er. 2. A farAik aa auÁtrial hadseregben,
"""¦"a a magylir~e^réddk".~(ir.) 3.\' AkTTtömbÜzÖ fegyvernemek a franczia, pomaz ób ausztriai hadieregbaa. Cbangarnior. Truchu ás mások irataiból. 4. Tárcza. Komárom várának oa trora alóli felszabadítása 1849-ben. Hauser Károly, Imnvéd ali-zredeB. A gyáeznnpok. Töredék egy honvéd naplójábóh 5. Tlonvéd-ügy. Honvédegyletek alakulása 1867-bL-n. 6. A bonvéd bajtársakhoz. Bethlen Olivér. 8. Ertcaitéa Sííkár Zsigmond központi válaazt-inÁnyi f^jogyzo". -0. Érdekear-közlcmenyek.
\'"10-Honvéd puata* < \' "
= Aa aradi oraaágoa dftlárflnhepóly pro-gramrajá. Aa orazjigoa daUrünncpély rende-séséval megbízott választmány tegnap esto tartott Qléaébnn következőleg áttapitotta meg aa Pnnepály prngramroját: auguatUB 5-
délutáni 0 óráig megér kőzvén, eatl 9 órakor a ofebér-lttíreazt^cirniÜ- Bíállod«-rmgy tero--móban Ünnepélyei olfógadáa. Szombütno déí-eb\'ltt öaazpróba a lovardában, éa azűkség esetében-iamélléa délutánik-órakor. V"árnsp-reggel katonai riadó j 8 órakor íissaejövetel a dalárda holyiaógéban; 9 urakor nagy mise a szentháromság- ¦zobj\'a ,előtt,, raejy ajjfa* lommal az aradi daíogytet zdazlójának füta-Víitáaa ía vógbo megy. — Délben ünnepélyes kivonulás a vároaligntbo, n bank üt t lielyére-; 2 órakor: liankL-tt. — Ö órakor bevunuláa a dalárda*h\'dytségjábn, és .itt a daláruk verae-nyo. Hétfőn reggeli í) órakor dalárok közgyűlés\') e fehér kereszt teremébfin \\ — Uél után 4 órakor zonyd\'i hangvoraeTiy. — iíste-8 órakor bál a ligetben.
= (Szabjlca megyéből) m"i;botránkozva Írnak a „1L Israeliláu-ntk "gy „csodatévn rabbi" bóbitrtoíaigairól. E? IIillol novű azik* azói rabbi, ki n nápiikban N:igy Kalló- éa Bilkányban prédikált. „Mint igazi lázitó, chasflidteiií térítő lépett f\'\'!,J — u^rmond a „M. Izr." levelezője, — nyilvánoann kárhoztata nz emincipilío bar.vl.ut, a n:;u izraeliták e nz ujitó izraelitákkal való társalgást véteknek nyilvAnitá a a?.t liirdeié, hn^v valódi izraelitának magyarul vagy nem\'tál helyesen írni b tj-Tssélni nim bziNi-I, b az izraelita, ki magyarul vagy ném\'tiil tisztán be-Bxé-1 — m«ínlbctl*;tl«TT,ít pakolna jut. Csodalatos, bogy ily eszmék ia kóv :tökre (nLilLik ; ¦i—500 „ájtatos" iira-iiita rárandnk kráérte a hób-irtOB férfint Bitk-inybi; h>.l tobb mint 4üt.tfrtb.i kerülő etkck»l Iténíitettek azitn-b itra a Bzent vendég tiattel-lére. Ugy látszik, hogy Hilleliiek kozdz.\'r.\'ncaére ez bu esti utja, miután n gilicziai Koluméjba szán-dék-t»zík áttelepedni.
Bécsi ós külföldi hirek.
— ItlAjdnem bz.Íz tiíiJn Httlvedt cl jnnius 17-én egy jé^lorlaa alkalmával, a feliértengeren. Egy megmaradt CTiristina ntvü hajó kapitánya, írjn a „Fűim ístifu" n«k. Jimnio 17 én mintegy 2J0 hajó mí?fíI-\'pŐ hirtelnnaég-g>l roppant jégtorlasz.ik által vétet-\'tt köriví. A \\ég az egy mértföldnyi terülelon horgo-uyjzó hajók egy réozé\'. e^ymáalioz sz<irítülta. s pgy félóra múlva pgyík hajó n m iftik után sülyedt. A legény-ég tnenekflli\'sl keresve egyik bajóról n másikra kapaszknd\'tt s voltuk, kik n pirtra menL-kfilve a terméketlen, lakatlan vidéken, ki tudja mily sorsnak tették ki magokat. Hajónk szerencsésen meg-menekidl, de caak juníua 28-án bírtunk a jé^toriaszok kőiül tükék\'ti-aen kiszabadulni. M«\'g eddig nem számlálhattunk meg többet 1Q0 bajóiiál, a 160-ndk hitit helye, nem lud-ni hova lett,
— Egy amerikai lap azt állitja, bogy ott egy gyermek Btülelütt, mely szdhtéso után ogy kávés findzsAban ogészr-n elfért — bét hotcs korában csupán l ób fúl fontot nyomott,
------A.nlj .»>..,t w „]y á-íjMitni TniltnyTn
Mel/eltro nemietem dlcic*5*Tnt aggvlott J Mi árt no lengenélt aiekrCl Arad 6a ?
-=y-*67l» Li--f«atínjt«i-.l*A..:* •¦«nt-hawtKui-
Ouilultuk ki flíflmhSI lifllűim ilirébí-Uiért ne tintinnii dalba slűdimnek rigi
DleaÜsegul kclilcm &n%téhe I7 ,......
átkötött ta lenne aj. ki uimt eludit \'
Dlc»5jtni no tudná, mulijnk fínys végett,
Ha ily foUtrdgx\'7 hant Ipftiiii mBiiAris-------r -
ÉiienJtr «iicUcvel u!j ndnman illet
Hi*í miii\'len riragiul, liisi minden KarmatcíOpp líégi nnaí elűdink xírcbűl nOrlitt fui.
Melreket kebelein tisitn furalumja
feí6i kcgjelijttjvel minai- appi t nCTel.
üi ha tán feleilés haigi álraa ringat,
Kebtftnbon riVliüiiúlj í> »iép ímlíkexrL
Knlu ft\'l ily AliaatiibúI, ¦ minden íneUniinmel IIdrobi non: clüdiiii oarnofeiiba veseas.
SÁTOKHALM! JENŐ.
TrrhrttT
^Hrrtrbr
án (pénteken) a bejeiontett dalárégyletek
ily ember Szülöttjének aztán kisebb darab kell "a kenyérblil, hnbár Amerikában van kenyér elég. Aa ily BzQleléBÍ rendszert oly államokba kellene behozni, mely államokban oly nagy as adó, bogy rendes gyomor mellett megfizetásö"\'ieTÍeteíTéo7 rauil ^pétíául — de ez\'t már ne mondjuk ki.
Fb. Aurúl Vi-iiJii. Ha megárik n prDnjlSlc*, felkeressük, addig * "b&knldíltt kfiltemrnyt kntenttjafa.
T. cíőíb. Sok dolga lebet a koUoricta kfírűl. S.-Lcudva. Aa igArst; nemsokára felkercMÜk
Bnkkesy. A lapot kQldeni fogjak.
Kanizsa-vár története.
I cl<jlv%.natuU i kauliasi oia^rnr tÁríaJgú körbrn l\'t SíukJts Hándnr álul.
E: cd\'j tét Kjtr«ii6R viír.és város a bazánk tor-én-eteb-T hiri-B Kun inoy (latinul Cn-niíia) usabidttíl veezi, mely mára 13. azánnd ehrjén \\h Airdraa király idejében jnienlékeny ¦ fti\'rcpct mU ?8 Imrom saázadon át virágzóit.
A K. a n í z q a pat:-k már l24Ó-ben etvlítle-tik ; ugyanis a\'ikur Zilamegye oraziige) ülnsi k.jvi-te egy biznnyus Arnold de By k e fl\'ivium Canias volt.
K.anizBa I55ü ig maradott a Hanizaay-caa-lád birtokában.
Nem b\'B/, talAn reánk jiézve érdektelen 0 családról néhány szót említenünk.
Nagy L.j-s kormánya nUtt.1342 —I370-Íg már uK»nizsnya-k,a GiLetek, Szécliyek, Aporok, K.jiitbuk cb Drngelhekkel az ország legelső ^1\'ghitnlmaaabb nagyjai vultak. A Kaniisnysk kisérték 1349-bón b királyt ziutlóaljaikkal Olnszkonbn. Egy Kanizflny JánoB akkor föudvarnok v^tt.
!38G-ban Mária alatt~-emlittetik KinízBay IatviLn, ki a IL-rvátliyakat^ a kurvát lázadaa főbbjeit éa Mária kj rály^é t-llunBégeit megfékezte, miért is utóbb Zsigmond kiraryJól me^jutaImaa.tatott. Ezen -+cam3tsay J.atván 1397 ben királyi fÖajtónálló vultJ
I38ó-ban egymtiaik Kauiesay^M i k 1 új , János fiS, fölárnukmeater volt, ez 1389-ben fukfncstárirék lett, éa 139Ű ben azerenciéien járt küldöttségben Zsigmond kírály*4iak- a-franezía, burgundi és más küludvarokhnz.
1387-beti Zoígmond király az egri pflspö-köl, Kanizsny Jánost, eíiturgomi érsekké éB királyi fökanozellárrá tette.
A Zsigmond iránt hü éracknek aikerüU 1395-ban a felvidéken a lázangáanaV Mária halála után el-jút vonni; mit Zsigmond n Kanisanyaknak 1307-ben kiadóit ndnmány-4eielébuu ia bitony^t, imnirlfá\'i, b
Ünnyndy JAr.oi\' IiO baralja a • nándorfabar\'^^ Taft\'gyOzediilpTirbotirrészt vett, aa MS^Tieii. ^
ni a rítus hó 14 én, Ilunyady JjlazTó kivígoz- *r
letép-1.....j1 tán. Hunynáy vey^bli- bftrwtalywl- \'
¦r^ytltt-fTT^B:igba kf rOlt, hi»niin» Hr<mban p<-ti)
sokára mcgNUikvéTi, -a^ItaíiyadíípárTIbTelIutl ~% serexi;! gvüjfojt. . . .;í,\'áí
llilS-hitt ^ miraay fjsiln ó<mtfl/i« Fr|. --
dnk eíastiir pHrtjAn..v«ltakí VaíóazinÖi-MA-" r. tyaa Hi^raly okét elleneivé lottn aiJjaráljnk-. ra, bz 1 fa^y 1 ra_inond011 itélűte_mi«tf^_du.lAblJ"\'\'Z ben a kör-opnáí gyflzelent Után bÜubáov* lér- ~ tek leniét vissza Mátyáslioz.
U90 ben említtetik Kanizanr György, ki ¦ Corvin JánoB pártolója volt, IvÓJ Ifin nandor-Xdiéj:Kárí. lf>IO ben ppdíe; horvát bánna Ui.-
T-A-RL-tZ-A.
\' ;-Haz&m emlékezete.
Elmnltek síiiadok replllü sxArnyskon.
Rájnk pillanatot Yetnom ki tiltja meg? TTu-Jr^i ftnjiA »g^r> tnwtflk el rnlndcspk.
EmlékeiatAra aiSin DrQmtSl filtroracff.
1490-ki aeptgmber hó 28-án.jijiánm K.111Í-teny-tcstvert, Láazlót, J;iiiiist és lülvan), Brnck\' aa mini ilikf-király ]iÍroiLaJLirályjial i_ talíiljuk.
1493-ban Raiiizsay László II. Ulászló által horvát bánná neveztetett ki, rzeii i*aizló, 1 b18 ban -második L"j->atdl -zálogban bírta Öempte éa Caókakö várát. .
1532-ben balt ki e ca Iád fiá(fában FL al-zsay Ferenci, Láazló 0ában. A kanizsai vá»-, a Lsalád rgyéb roppant kiterjedésű jószágaival Zapjlya Jána»na.k- ÍŐ33-bon^Bji\'Iár4tktnt-
királyi leirata által Kanizaay László l"á"nyá-ra, Ur»>dyára és Ucndö férjére szállt. Férje
i;\'tí\'Ti:űbb""íí4daady T\'imiB nádnr;-^* ^~"
Ezen,, a febérrÁrí -káptalanboz küldűtt éa, fiuíitást elrendelő királyi leirat magyar fur-dit<isban igy hangzik:
„Mi J.irinp, latén kagyelméböl H-igyaror-szág, Dalmatia »lb királya\', némely ti veinknek\'Felségünkhöz tntézettkérelmiík folytán nemes éa nagyságos Kanízaay Orsolyát, néhai nagyságos ^anízsay László nr lányát a leendő férjét, ba az feltétlen hívünk t -end, a végből, bogy mintán a nevezett család férfi tagjai az úrban elhunytak^nebogy exek kü-löutele tartományokban fekvőjészigoi ellen-aéyünk Ferdiuf.nd király kezébe jussanak, miből reánk ezen zavaróé időben Igen oigy " kár bámmnlna, Orsolya leányt a férjé*, 1 em tekint^ éti bárminemű dicső emlekerctü elő-. _ deink, \'Magyarország királyai ídejéb\'*n bárkik közt történt s" később FéTicgÜnk által Ía megerösitett azurzödéaekpt, nétiay Xániisay László, ugy közelebb elhunyt tVrecicx fia ~a ös»zea jószágai^ ngymint : várat F kastélyai t ¦ várcisui, falui, paszta], szóval : minden jngá-h&u valódi fingom ÖrökösöküTeEenneLkTneve-zük, b az írt javadalmakat mindkét ágon való örököseire mint örökbirtokot átirjok: mely--ra názva kírályj—lovrlftirkknl paryuc*"lván, — meghagyják a rendeljük bíUégt-knek, miszerint Enycrey István mngisj^r j"len letelten OraolyáL.a nnnnk idejében férjét igtiísái"k be lürvényes embereitekkel a javak bíi t-ki-1ib. Ha találkozuáaak oxen\'beTgtatis "ellen tiltakozók, nekünk amint illtk, büségeaca mecirjétok.
Kdt Budán, azent Birnabái .apostol flnno-TáTTYlriáiegkllZBlBbbl lltfpnn, us Urnák
1532 ík ¦ orstágláiunk hatodik rrxtcndrjé-ben. JÁNOS.11
Iüj6-ban ezen Kanizaay , Oriolya, akkor _ már Nádasdy T-tmna nádor özvegye Kanizsát a koroaannk a neki soaknl *.5b"b jSv.e-. (PtníeTTgérÖ ltors mrmrr«|7írí apatiagért c»e- T fébe adta. Miksa király Ka 11 izmit- j"bban -r--megor6aÍtietto_f!» T-bi-Far-e.ncz«tvarparattua*~r-r.-nokka nevezte ki.
gyrvz" ev
sok el \'jéba meni U\'áailőnak a iir|iit etall van, utóbb ügyes köt,Wnjárás \\ által akadályozta meg a zavarok\'nt a bubnrtit.
Zsigmorűd király, kinek mint nemei császárnak huíaninali időig Némethnnban kel-la\'ffiitTSzícfidTiiH, 1414 ben\'Kanizsáy Jánost, Garay Miklóa nádorral Borbála neje mellé királyi helyiartókul rendelte, dn mivel Gt-ray nádor jobbára a király oldala mellett Németi razagbnn volt, többnyire Kaniisny t -A kanizsai v.traDráva, Mura éa Kanizsa János Borbála királynéval kormányozta nz fulyok tfizcltbrn a jelenlegi Nagy- ea\'Kii országot az 1418-ki májua 30-án bekövetke j Katiizaa közt fekadt^-figy .Wazukia négy^r zett haláláig. [ szöget képezvén, *gy tixeirkét Ub mély és
Ugyan ezen Kanizaay Jánoa érsek volt az, 1 barnjinc* lab izélus vár>irokkal. Maga a a ki 1415 ben a az. Ferenczí szerzeteseknek \\ vár nem vult ugyAO igen nagy, je az. azt Kanizsán zárdát alapitntt és építtetett. | környező mely mrvc*irA.k raajdnem-bfttjuifcr-
1388-ha0 a Kanizsayak a horvát Korpád j_ betlecnétették. ,E miatt, Szigrt várnak ai.m-jánost. a királyné ellenaégát elfogták, és e 1 évben t»rl«nt sajnoa-elefila «ri», e tfljna.k « te|t&k miatt Korpádnak jószágát KöPpádot legerősebb helye éa a. dunántúli rTaaekn^jc jutalmul kapták. - \' egyetlea véd fa U Ion, mely a törökök kalan-
>- 1440-ben Kanizaay László Sopron megye doziaaii aikeresun gátolta., "föiapánjit ó» öcacae Imre, kik HUazIé-párt- 1 »53 ban Kanizsán és környékén ajőg-!ján voltuk, május 15 én Szék et fehérvár olt a véaz (pestisj umlk»dott. - ~~ gyermek V. LAazló koróniaAsán jelen voltak, v
14ö6-han a fenn említett KanUuy László, \'
t!r^ Xn 23-X* X KE IRKTÖK.
HA0Y-EANIZ8A, *ttg. 10. A jahonairak, daczára \'aa ilaak forgaloasoak, aan vAJtoitak; termuitüink asar«a«4ér61 saólbatBalí, > BlÍá6n \'termAnj Aa Ar 0)7 el-lank«s^,~d« noffS kadvesS Tissonrfaan Állanak vgy-máaBiaa, A esAplSgip fdser«Í« e> alkalommal megtessl haliját, m«ft endBiéojnral mflkBdik. A vasal addig tt*U Timi, mlg meleg j rasrt\' a\' tAU hónapokra mAs irak UlUAiba lássnek. / l
.A. többi tenoAnjekrSl a jelra vAsár ntán bővebben . •BÓltndaak. A «13tAs4t..mm ig«n mntatkoxik kielégi-\' \'3n*k. "¦ ¦-.¦ . "
"\'!\' JaltaUfft Arak. alai-ansvtrial raerSkáru a helybeli •Uci0B 1 Bbs« So—a« tht+ 4 frt 50 kr.. 5 ft IO. kr. Um 78— 7B tontoa f IH — kr., *3 frt 10 kr - Kn-
-korlcsa 84^-85 fontos « M 50 kr. Árpa serfiliA.kr*
A.-kailli«aÍ piaczi árat aiiRnsIas 10.
BorsáTtcíje-11 kr. ianewífcsí je 14 kr.í Bab IíeUíp A kr. KBlei ilc. ílr. Borgonra raÉr5jo — kr I ft ÍO kr. MarlUVas foritja XL- kr. . Jabbns -fnntf« 10 kr. Sarl^t-hu fontj* ** tf. Sialoan* uAiaAJa S3 frt^_kr\'.*ítir font>iJlO kt. LIhüIím* misljv ti &lkr. ^Ziíin-ljBUsat ml**Íj« 11 frt — kr. Keayárll«;t fohl> 9 kr, ejCnkoiiczÁHsit fontja "B.\'- kr. Arpadirs fontj» 3t> kr, . , , KBlsikA**-fontja 10 kr. Ris*kaw fontba 10 *r. P4.1UJ
„.^MHVh.H -TisAsia 8^B frf. Villinviís siet- Mj* 40 kr. Üj bor tte^}e lo «• — .Óbor -Inalja
kr. PakÜ se,r Itníáje 14 kr <K*n1tsai a5r 0eréje 10 kir QstHiná-pAlInkH. itcaéio 40 kr; TJJrkBlf-pAtíaka Itii\'-jc 30 kr Ssilv\'a-pAliaka itaiije ^.kr. S/m f»íí/ú-massAja 60 frt. -W-jkr 0nt«rtaz7Jf-/n-jiTertr» f-iutj^ S0"kr, MArtolt íoati*-r- kv, Szapkaa .funtj*. Zt-kr". 8A foa^a 10 tT7TCS"m^a/r» öle„.7 -frt_^__bFv. P.ib--U"»
Tftló, 70—73 fontos 2 ft. 10 kr. Zab 4fi-r47 fontos I frt 10 kr PobAuka elaS-renda- S;:frt-— "kr."Pa-ímuly fobir. 4 ft 80 kr., Urka — írt — kr. OubÓ elsa rendű mArsija 10 frt 50 kr. BtilvapAUnkaSO fokn —. frt -Tkr kordAvAl együtt rorkBlypAllnka 30 fokn — frt — honiéval-e^yiltr, UAi — frt — kn-
BorkO S6---frt. RyerabHrök — V, 8h«r- As UbAa.
bSrak — frt. és bu lab 5 rat*—- frt niAasAukánt.
— vldékttnkbnli — termes 8—B frf. VitlAnyi As «en;-¦tArdi fnket* ISöfl. 10—12 ft Lj honi bor *orö» (schlllar) ÍS-f«her 4—6 frt kr. Balatonmsllaki borok 1BQS-és íaBB-lkí f*kAr^ÍrTrl akAnkíot, Vlass lift frt — kf. K4» — frt — kr. Kaiöuseircs (Cjrapjn ba-lArŐrvldékl Ara — ftt. Koh4r rongy ax»\'8^=ft frt kr.
Bla 6 irt — kr.JíyarsiV Bis ITil—~ ^k? KaaaAs férője 35 kr. SzAna mUiAJa — írTKTkr. Bsalma m^&a. kf KentfiT fontja il kr. Lea foatja U kx.j : : ~
Uérai péaxárfatyalti «sapuias 10.
5V.moliliqTi.^ISvT.105 M/. Bezpau k^Sa&i. • , ií7.80j lrtGlki illadaJmi k*lca&o —-Wfírv baukreszvé>iv.ik 7.01; h/tcljntézati ráast- ;
vó ny uk
12Ü25, ar.nya«lú>j»6frt02 kr.
Jjfrkorfaü UUlmányob.
¦ ¦ ¦ \' " Knderl Po»|wdour.P»«t»:----------
* uítt..ni ««r "y* •
u «)lak •> UH khi.MM. » «. «"-• &Lbj«kM« YlrJWJ.lf,ili|mnl,ii.liS: .,*»„• M.m.jliv«i.j..i »»t
fTJC*\'? "t««itii*ttl erratt 1 rrL_ÖO kr. ___ ~_
igan títamwmagtakarltist eszközölhet ~SjBfj
EaJBdH háztartás, valaratit táladat, BUitflrosBDT és gu
rpí«en iij undorban ¦ rr-krimt tt. Wignl ¦ ftbndo.\'ómmal ellilntt k"i*3r >lö ci~ p.-k Ah I (hinnAlLit\'-k b.-i, moly -r.\\sö, bk-Uíö *a!t-•Uiéaiwl <i) nehAny miaodpuri; ¦. a\'n\'t k^nuyü gtoinpnlt ui.\'ta.a i ír* Amoknt. n_ ni.:" o I ] títííír -TaTiirt-írrTCTrT-nr*=^rfig ipra f F«p- Ej itnn.ilr. liíin<.<ftb*t * le,\'kei-í.bbJ néJküia;b ti.gy m.uJ,.,, l.ruiban. il«-«\'e*Jr« «un lW... biSr t«o aa^y b.muu c«-p-\'i blrkm-k m-ldjal.
ipJEromi — E»y dirab ira, a tar.la li .-aJ együtt 1 fre.
j.bb-Ufforuhi-t iii iVr. ij Vilanr„.ott f..Ckef>k E »U-.,i bofiliiíüu) a loZEJ*- í " f"ffak»l niiuden f. gbtpa*« toíUlEtub ütiSflib n, ncm~-InfeW- ísiW0* J bidcc
rot (i | , ers A^t\'irniijiri, Itel- ¦( e^B\'.ag nilkül li.h.\'i Unp ptaLMl •ű*ck»t.t\' m*1y n- a«rt .Mrgíl.-a 1W. Hogy kUy. nri-a^**t<> eyaaiiyaffol T*i .[ nngyobb !.-gy. n * ti.-Ipu.lu*. fii, njy h->--y rty*kr.n nl"d-> at- rabja c**íU f.O fcrra u\'-Ut t kalomin 1 iránti v!:»mt lebet p;ynL. Levil,!ees,--t r> bélj.-gvk.
aflh Ara fiuk a jrjo-* ílteij.idiio !i klnycliiiísu.v\', ít bi toa\'i-
ÍjjU t;lel It Ily wlcióra, l i : i miatt t. mind d ^lydnS* ^-i?r
db. Bü kr ji V1AJ ti/d e űnjűíb, k, líjjlnoqioíb .\'i
VáT-dl p r»«mi bftjrcato >-.fr, íj bAnniftlc oen=t tijt e vff.-rl lof^aisd nrt.ilinatlaa uorfnynkbíil ! almi-rn-l ragy jesysrel 6Ú0 da ab Utiiirrr etiled o linjat rFj.icrre )) 1 f t 50 kr , 1000 darab 2 JVi. Ijem t»Jp f k. f-r. f*i. Egy dobói ;| Val...U angol tojik.*irk. e-y- cr kát BTep:c\'. í. utaiiLlwal 2 Xtt,V-li 51 P\'HR*rel ;0, 30, iü kr. , 3 dpu-
FolT^konj cr.v. LegaJlklIniP fi*** SO - 60 kr: ; teR fin s,tauli b ketlenBbS »i r oiaVa bixtartií- i 3 p^-i^ÍTcl 60. 70, 00 k: . 1 tt..
vrnnlh\'ten a bA b«n T 4 pE-njre»d 80 kr, Ift 1 ft 20 kr. o!4J8v5 jrvUA\'okat mindenki is». !l BOvÜí L*tJa,u-t. Ejry per :i aLi« gm c* kr.t,-j h tlj e cii enyv ÍTcklg !! k-het mlnd-nflf Urpyn kivétu-frltu\'hatj bi.lrcm HailuiibAto. l^lk I p. Táb ¦\', köböl, had. eból -rb Ejy\'nj»57 i-n 25 kr. va\'.i [Áriakra, » leg«í.bU oqnnrpil-
Lr;UJ.1ib rtt.a.lapor. Ui to»itott , r^8U\'»»l Al"au-l\'nii Álve^ini. Cirr Bi|ttil-nr>L« rn.n;afoltok flU- ^ sunyira, bogy a Irpügjrstbb 10: ro>itiaá\'a ri\'ui onb»otymt)31 íi ,t ilUl Jté*ul tt f^ít^s graitint fo^< mliidjn niásfrl^1 kb3I, »*iat-_u L.ll inni- Kü i\'iiöiea ajinui.it- ai
í^y~T»i i*« ai ErukrSl; - Egy tj iparo-ofe(i»k, Diialbiigy » tArjjakat ctcbi; ára 35 kr. I tLvn ninaahitJA én njin ótí t.iii.
1.%-jobb b-.rntPR.ki\'iíS\'a Eion \\l Ejry Ily k#p, aiely Tirá.-cs >kn>kat. _k<n«c» Alul a bicutra köaiCr.lUtJ | gyUmQl.-iökrt, Uikípt-ket, illatf-j.-^fltellS t^lkUk. E„\'j dobol Ara 9b. kt.\'j ket, caopgrtosatakat fa-j- knrika-Iriiillak reg^iUlorra,1. Alkat- !1 tnrÜrat hípea, kapliaté 3, 4, Ö, 9, ¦DaiJiatAk minden ké*JiB; íi.papír- | 10 krtírt, cjry ti-reg iiTuictííi laUk
tollal a 1 .gfiuoinaUb éi ]rrts»t>- lí Lejjf l»öbb helyen ¦\'ab.vUlma-g>btf ToaAMkiit leb t cjinAínt, t3 I loti mift^, rprn-k, natkAnjot., ttr-darab SÍ krJH. 1 g4k él bör »ff„\'5k kilrtA\'.im. Ai «1-
Hogy lábalt racg.rja a nedru- ! adA* felL-ieitgre t >riiuiU. Egy nagy
¦AgiS\', erre gondja Irgyrn mlndm- l íioIcbcm Ara 1 frt.__
kinek mlatbozy as <-g^a «Hpt f>-n- [ A h»J>t íiínk illupotban tárta-
-A-legnagy^b-vAszonniba-raktáEban -
várai ntaa,JPSlMSTWi^
Pesten,
kaphatóit a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennamil fehérnemüek férfiak, hölgyek éa gyermekek szamára, úgymint:
c.- klr. ku. s»b. ehS amerikftl é. nagal enradélyeadtl.
Dr.T o p p J. O. b i oí I fo g o r *o i Által fettattlt «ier a baBflgyol-...ct osíiaon tnngAra runta. é* naprál-napra nagyobb mírrbon bereatetlk. Dac. Ara annak, hogy kAihh* vegyAsa TiiagAlat alA Tévő, ?8 Botnminetaa kArtékony ri*Kt ful uora talált Tionno. éa utAnoanl kosdték d« oadljokat htini\'ArtAk rl.mlTrl h^PPt^Io íogssAjvIabBi nem U basDnltthatDk { i»-unt boblionyull tány: lopy ogr n maga remiiben.
A Popp-fílo aaAjvii u(rr a\'öI»An a fogak élotfentaHií ssere, a ]0g. bcit-ge^b fognkftt annyfra maggjéprltja, hogy nagyobb baj kolclbeííno lehetetlen ( tovább A Igon IiStábony a fun-hnarf< neivo is ; ia mog-imlcofélo rOraés, daganatul stb. — TeliAt nem csodálkotbatunk o»ou: liogv as auaüiorin siAJ.ix lainlanült mlut legüdűsebb otor elfugad-
20DOO darahhAl iftbb farfi-lngek runbarfll "3y kanandl-VAMonból, durabj-
í frt Tff-kT .1 frt R frl A» kr, 4 frl, 4 frt 60 kr, S frt, fl fri 50 krtJkl G frt, ü frl fi\' kr, 7 frt, t> frt. 1i) frl, 15 frt. 10000 i1arabi.il l..bb azlnes firfl-inaek, 1»™ ktUBnböaC mintában rcgibb rnintnj\'i 1 frt (*>.» kr, "J frr, Irgitjabb rolnlAk éa legdivatosabban
T^^pamaroMaMan-fCrfl-lnort, l r,. 78 kr. 9 frt, s frt-/* kr, a frt,.3 írt CSltZOS fogfííjdalüiak.
iiotAra 1 fr 7ö, 2 írt, 2 fri. Nom 0» ín is tt-lb Ovcn dl cíúiob fogfájdalomiúl gyütlirte!
ank; fíumcrristíim kllEiil többen ajirdották önnek „Anntbarin Biájv, *] (.-njQti liaamilnl kezdím , oly üdvüa
Anatlierin fog-píp Arn 1 fri Sä kr Fo« ólom 3 frt 10 kr Fog-por BS kr.
Az „Ariutlierin Svia" j\'u kitűnő hatásáról inaiét drltas-tcU ellsmerii éa háU nyilatkozatok, tnülyek egyiko kövotkrj-lEÖleg ezól :
flu kr. 4 fi Férfl-oa^ak vásionbél,
\' Si l-r 2 írt b<> kr. .1 fit 3 frt 5\') k
f\'Ohlcrjek, rumbnfBl-vászan. »im:ik 2 ft
¦spr fOlmagyar (
2 ft 50 kr, 3 ft 50 4 ft. 8 fi.
KÖ7-Ireek\' ruroburfli ss fcollartdl vasionbol blBe2ve, 4 ft. 6 fi, 6 ft. 7 fi 1 <n i,o kr B ft. !> it, io fi, Bchweltzi és franarla raelíraaatrával, 4 ft, i fni
~ -r.» kr ö Ii. Ä fi 5;» kr. i> ft, 7 ft. <_
FJu-lanck vásionböl. 4 ^r< i ft bo kr. s ft m kr. 0 黫 i ft fő kr. ? fm
JU |ir ¦¦>•¦* i f. - \'t ^ kr. I.» -• ft 10, 2 ft ti.", kr. 1 eu« i fl
ji. l.P ft \'..0 kr. a-it Ur u \'i ft űö kr, 3 ft 15 kr. 4 fi SO kr;
mn la» Ihat ui
kint
lEOnrtntnct kijelentem FASHOLD LII\'ÓT, mlninrvAr-inlAidonofl Bícob
l fi,
Síines fiu-lrtgek,
kr 5 éves I fl í 1 ft Oü Ur, 1 ft S kr. 2 ft 10 kr 1
. kr
SI3jrc2L©1:i3ciö3o.3r-
qviifúk Jóm-f liacvatóbáhoa tartoíü, a nacy-kani=aai fiül t.".kanvr 204.1. ?1 l\'JOT. 1807. h r. aiimok alatti fok
It\'i-Ui\'k kikuiltáii "rn 1 l!)5 irtot u. í. tOfli^n, f «ri aeptetn-, "ba pedig a kikiAltjíst ár b(\' igérti-tniSk, folyó ó»i oli
ín miiidriiknr rcir^i-li \'J "rtknr tton alul is a tívlyaziaAa (rr,., uijjiti i-liihfji foLi<nW aJi.->Lolt\'bbi ;ÍrvrrOui fiit!
lek
\\línd. ]
téli cisti mollenyík, nadráflok. harisnyák Os
udbat
IWC7
1 1; ¦
ímerikal krinolitlnak ffbír yhrt bnmnsiir
1 r -t u-t c, tti-. >.....» 6 fn.il C fui
Színes aliQ-flioknyak 1 .1 !. ii.a..»l-j« 0 ft. n ft SO kr.
_JtHŰJ_l,jü.O\'u,i k
,¦1-1
rov;lr»l.A njAnlink na,;, r
nakban a lvC„i,-„\'.i,t, Vasionzsebkendck, tni-m
G ú, 7 11 Lu kr S ¦ Törűiküzök, ti.t-r.atin j ft Színes agyi ksnavasz, v/
i-iikkek. mrly.-kről ai nrjfjrvivU kiva-.
ramburrji, hollandi, Irlandl, creaa-bőrvász
ft 50 kr. 4 ft, 1 ft 50 kr. ú ft. ft, rjr.\'>i -.»0 ftiK ft, 0 ft kr, 7 ft, ti— lf> flig.
1 ft. 11 ft. i ift. i:t - ic ftip
99"
\'esii
¦« ill.-dolii
Gózony FErencz. kiktihl.iu TÚgrobaito.
IxIüsilóTilézct",
. k.u-mgh
Asztalkendők, Abroszok i"í>i
Valóságos vászon asztalnemű,
atja II 30 k
(1 ft 20 kr. fl ft GO kr, T ft 5f> ki
it.-m.-ívMi 24-r2. Aszlall késztetek niri.\'istipn kötö-azerna fsunnija 1 ft
Menyasszonyi készletek
1 megrendelések (m.:-i r.n aQyterilúk, piqui
.?íjuk dúsan fi-;y rak tárunkat, un-ry \' Sprint linairállítiir
és trlcűt-paplanokbál.
It k^s fehír
IffiSf* S:áltll:i«ok
nnrfl.lk fcn-lrr.
Iosa iá n.lujk lalüHCÍ btküld.
_iytj»- E»-- Min t.k a MetigerfU-lo bfr-aaj olmAny UtaTr mely a lAbbc-Irt pubif-A ¦ AtkatlnihiA trs-1 rgy,
lt«gy a rilp5, bArtnnl\'Jg tapoata Jegyen ia 1 nm n/irit, inAg anra A^sahelat benne iiedi-eit^get, 1 bvfgeaj Ara «0 kr.
Jkasa Hr-IlnVntA*» mfly a hit-~ il-lLzfi&ífkl via» ^.
t««^-l»J«-4-~aagy..aTeg_ Ara AS kr. •
- - ^BMerTiTä^Htn\'r^rinyTnixr maiy-^KtB.\'liKMraUanterfaaea tétiet-i^^j Inf^: «0 kr. Uinl.nf.tla elavnlt Aav*>1 n Ur^yak Hikbol, bAdg|bóI tajjf bAl stb. atra f^nyioA aal Yf»f a«oqt tSkAUtswB knlyrvAllitbatdk. Efj-:ftrrntel rlAj rgy sor bútorra; ; ÁHaUcHil Iis lit^-por, meiylysl alBdnuumB Artjetr aranyat, e*li-fl, bro«ea4t, paWung, U %niU A* RBit tUttAra Utrfltanf éa fduynl-CaallBb«*.- Egy dabo 1 in M kr. .
P*W Atetin\'t* tagaa^\'-mdy-l*d xwntaak Gnget, pomellatit, aft«l, tajtfkoV TAI stb, a bfggjor-— fWltMtf» még\'UWt-n-pd^dgy hogy plTilMiikatlAit aai>r«i<t)... bättaa k>fy aünitaa a0fttt*i bwa, XUifrwal, ftrar :«tmaan*ii«au~ttb. ttiy oatM-fcugj ogy l«iHA\'1*t
lui Biodea UanAT itAlkSlAgfcat* lull »tikjAif«» saabSarr äotw-taJ 10 kr. Ugyan • ragaai folyw dikban. S\'rrba iwdva 30 kr
il bt ari k f palrntTröwlt vaxlr^
Bsit Tagy sjPkít f«atüniJcjalkalnwablt a <ió-"nj mtndea- vegyi kit ítmíayuk károsak. Van iiortu^m a 1. cí. k\'!-»BniAgnak J -b-ntbetni, hngy nAUui frii, mi\'gham^itbat\'an kotier tU--UtoIl-dl^r4l»j kapbatA. Kii Qveg-pl ti kr. nagrgyal 45 kr. Gyokati» Mder, mel/íycfTi 1)
Eaen nj.Uiban MulAlt ddn ÍuvibW--dit-»Arrlo fAlcsbigia, minthogy ceranti* m^lli-tt Arulla-üolíO.talJiaiinilíiJi i.taa]-tAaial cgyBtt 40 kr.
Cs. ktr ¦.sbjdatm, S/apnnlu-i»lr Itlier, melylyel néhány pír- ¦ Blatt mind 11 ndv.n nevcicm!-" Btrnnyfuliokat mindenfT-Ie kelmét-b51 a l-\'jrt!a(lábban kírm,_E*rti nj kéicltmány meghalaa jniiid.nt, aii^a^i Hyfílo tifftkbm uldig lAto-artl, raiatkogy m*í * Irgfinoirabb -éa-legk\'nyaaebk axlnt Íi tértello-bBI hagyja, it^ndJArt aiArtl *i arm «aagíia._AjlaIkat> e^iiirimind knit/3-UjitIli«ra. -E^y üvrg ba»-jtAUÜ ntultAaaal 40 br.
Valodt AtUifli» g)yerr>n-*xap pan. a legfinomabb Illatokkal. Eyy kS apu agya Agn darab Ara 15 -20 kr. aagy íarah la kr. Efrjtígrly .ra-
SO kr; Kgy darai m«r-i«ir liaj
KdrSSÚ kr.; ˇaíajnintadnilen^inAa at- í*i..tl«tt.«^rak bel- it k I-foldlrJt, a legnagyobb tAIu likban, irrgj.ibb-hajn-ajok-,-a. bajgySkír eiÖ.iaiér.\\-EQ.y üveggel 20, 30, SOkri - 7
tfalkt RB|nt miab JésI UaloalvAb. Darabja f gy k\\&T tfdVtkt^kil kalocsai 1 frt.
Cll^mUIWUiUtti. BiatWnak, bAtir r.gynk nTyelmoal«tnI u ^acAnt, nlaarrwil aisk caak. ti \'* a^toielt raktArbaa kaphal-\'k. ¦ llind^nJŐIa bl o min fok rliogadtaiaak éa pontotfaa UljfSiUatneb. .
Wlékéh * fcípftArttí rtiktrhról Inavfn nBnIatáltataAl:.
M atitzt bbomáB^ tUat A. FfflEDMAWí Bécsben,
6. ai: a Drekar serenrnok mellett
lései álul áltnlánoa oüo-tanjoaabb feltételek óa
\' tűzkár ellen :r,°\' mae nnbii \\- éa takarmány-kéaalalc -
•k-t, iplöc-t iilutt vagy b\'nbadt\'u.
Iéftkár ellen tnii doniinemü ruIdtiTinétiyekst és
•seleml károk ellen z^*:;;^ BEi""°
í" kr K tia/.ai ii.táz.-t jr] -n iiión vl».-n a pazdfi urakat kflliinoc-on
a szn lm a-gabona ós takarmány tüz elleni biztosítására
..l.bati . ikOmit- hátorkorlik flcyluiczt-tni.
kavéskendokbö ^2 "\'\'i\'1\'\' foilpyP"k»é[í főikért ezennel a 1. ce. gaada
urukat. Ii\'fry biz t" ni iá sn i k futuiáaával v»ff\\ - ti -zzit, vngy QO-bojy mindf\'n.iiak Riiiidcii napyubb hfh séglion lólezíi Ügynoki\'ihPE fordnlri ¦ ,1S- -ziv.>Bk-(]jen"k.\' A fóBSItébb jutányos fultétclekröl legna-ellL.u gytjbb készséerrel adatik fnlrilugoaitáa. uuniu, Kílt Sopronban, IRfiT. ihÜhb havában.
A pesti biztosító intézet 1 soproni :íTöík^F"23LölLs^ig\'<B\'-
_____Willer P.
loyelcmbc venni kérdik! Fontos nj íaláliiíii
linden írónak |
njiliil un na «fjyedul vnlúdi szabadalmazott Allzorin-lró- és méaoló tlnt^ -dnpla-másoló\'^ tinta. Birmingham Inh?(pompás violakék ira- és másoló tinta), Anilin tinta, intensiv 85
Koliai\'iís József és la
|f fekqte iroda tinta, továbbá veres és kék karmin tinta n legélénkebb B:\'m- és leytfllan-l| dóbl) minőségbeli, készletemet ATJG. LE0NHARDI drezdai és bodenbnehi vilAiíhirü vegyi g ^ynritból, különböző mennyiségben és legjntányosabb áron.
Pontos az. iskolák és hatóságokra.
_ " AtrolitSi-vagy tiníakő.
..a. magyar minisztérium
ÍRCHiÉP-€S0P0RT0X\\T!
VUSftie kiadásokban
tapini» klnm^S/jit !¦ liönj.kcroíkadíiíbiiii.
szabad, a es. kir. osztrák államokra, ATJG. LEONIIAR] nevezetes gyáráraiból Drezda és Bodenbachban.
Kzen vnlrtbnn kitűnő es felüTmulhatlan gyártmány, mely alatt nem n közUnse\'gfls \' linfjipórok értetciidök, hanem ritBly egyszeriV vízzel kqvurés állni, rögtön tetszés szerinti meny-E-.nyiiiú^ben Bzép fekete iró- és máaoló-tintát sssulgriltnt.
Egyéilüll raktár Zala és Somogy .megyékre:
r:^y:- wajbits József;
. - \' iró- éa raj^zer kéreak«diM>en N.-RairizsKn,
Wsjditi Jouef kiadó-, lap- tt nyomdatnlnjdQnos Nagy-JCanizfián.
Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam.
24. szám augustus 20-án. 1867.
Ismeretterjesztő kp
a
szépirodalom, kcreskedeieiii, ipar, |?az(lászíií? íyioii
láiy és miy„ésieLilieMi_
3m:o^j ©ion. s
Mimlt-n In\', 1-ín. líl-íti. íi 20 Un ^L?«1 íven.
&zrrkrí»ziöi Irtirin t:i klnriu hi% nini :
jj Előfizetési föltótelek :
nvívlj.oi luUliíii W-U««nl íd vidi\'Ure po<táu lülán ! F.t-.\'»i ívn- . 4 fn. - kr.
A bnt haiibüu p«Uüorírt 1-wnr 1 kr 2 ttot 6 él juíudep loriblú beilttalasÉxt 6 kf. litijrgdíj inindun e^7c* beit tati» tri 3D tr. Á „Nyílt terca\' ep- peilt eor bpUtUtiti dija 10 tr.
Előfizetési pénzek ó»_ hirdetések,
r nttntén a lap esdllbai tárlatait ÜIbIÖ
ti Is I e os é a y e b,. .,
ralamint vidéki leniek, birra mire a- klaaihivMalao fctilíleaaük. NAGÍ KANUÖIbA.
Hátramaradásunk egyik oka I.
Haladunk — kaladnnk , ez tagad-h&tathtn; do hogy tv m nagy léptekkel, az ía bizonyom. Eddig g) orann haladtunk, de uio.it egv idd óia, mintha kit\'ú-radtiuik voluti m.ír. laaaulnnk lépteink a ha míg lovább Í.s iyy tart: megakadunk, l\'edig ki nem lutlnd, az elm^ntd.
Ig;r/. ngtun, a condviítléd már Ovck óta mjt. 0!»toiu& bennünket ús |.edig i>r-pziígszcrte; 02 ins.\'-g, a nyomor naj 011-kint tbbb éa több helyen Üti fel int fejék; nz t-Uzeg^n) edés csaknem átníános,
\\ oly telit
logy
ak kissé any api
embernek lelkére ím nyomasztólag hat
á la) otból kibontakozni nem tudván, n szellemet is fogvn tartja. E-» mógia. ineggytízodésem szerint csekély befolyással vult ez a mi nemze;, Imladásunk-vngy neinhaladásunkva.
Az nnyngi jólét csak fonntartáfunkat eszközli, de haladásunkat nem. A fokié-pzet, n jó termes Rztlksíges, hogy fönn-maradJwss.iink, éJhassUnk, — vngy ha sokat; mondok, hogy nyomott^ nnyngi helyzetUftk^rí is nímileg könnyiive legyen. sSrjiogy n haza fölvirrfgozzék, a nemzet haladjon, arra a földmivelés nagyon Csekély eszköz lenne.
A tudományon, irodalmi téren orásí léptekkel halad nemzet Un k s juár-már ár. átaltinos műveltség színvonalára emelkedett eziíl\'fll if. Azonban ha kUsé a komolyabb megfontolás szemüvegén át vispgáljttk, ínég mindig bukkanunk ezen fényes emelkedettségünk, eey-egy árnyoldalára; mi azt gyaniitalja velünk.
Ez az, miben én hátramaradásán!; ppvik okát látom, ez volna egsikeazon lug\'iknak, meUek a magyart a fj)virágzott ga/.-l.ig, Imialmos, müveit éa J nzítbud nemzetek Ivgkórébe fölemelni I ké|ie«; s niig iparunk virágzóbb nern J le*z. mindaddig erre számot so tartsunk. { Azért megvágjuk gwí/,--íd\\e, hogy ij a-1 iunk fordultával nz sjlami c-;i-
1 i\'ásuli iu I ui litjtobbc válnak, nem lesz 1 eg\\-pgy kel t-zútlen év olv onnyira i-re/lieio, mint jelenleg, midtfn C-nknem kizárolng a l\'öídé^zet gundoskodik fönn-tartááitiikrci1. Mt-rt ipar és foldéazet egy^-ma«! mindig kii-egirc-nék !
Hogy miért nem áll ipnrnnl; jobl) lábon V erről jövő alkaloinmal szólok a bzci ke^ztöaég engedtíhíiéVe!.
CCCLES.
Röppentyűk B -Füredről.
Hclfún, c liu 2j ét\\ nngyaicrü detnonetra-u volt H, t\'drddon, ^no ijudjon meg kepyeB; oWoeö, nem a magyar kormány elluti,) melyr óriAftí tnp^vihar, koszorú a buquotte-^Apur éa „dreimalil lint\'li kiáltásuk után atfp ceeD-deacn véget ért.
Auer Lipót, héber BzQletuaü -hazíttkfia, a liarahnr^i znueLdrauhit mestere adott han^-vcraonjl a Bzintureul.it kozretnÜködéBévcl, moly igen stépen sikerült.
Auer ur, num ludo:n, cBikugyan mostere-f^ éa rnifeta zctittiuaul.it inesturo Hamburgban, — v .ljoQ nem agy Vngyunk-e ezxol ih, mint a ciiruiipagncroa palau^kokkal ("cin as Ürofiokkcl, liánom a lulijkkd), melyiknek, ha föliratú francAÍa, dragiibban ia jnagJiiet-jiik, jtibhan is ízlik, (no még a fajunk !1 jobuíiii mug ájdul LŐlu) minta magyar paz«gil.
\\i J • *\\T , . tl vószűiuk, ha holmi külfuldi litalabkat ama hats.
Nem c*üd*.--Ntdwttk magyaroknál e ^ ^eJűnkctt mcrt Uű|ünWjl ün Qgvt|,;m- Alon
század eddig nz irodalom százada volt csaknem- kizárdl.ig erre fordította mindenki figyelmét. Mert hisz legdrágább kincsünk — a nyelv forgott veszélyben s hogy közös erűvel kiragadjuk a sir széléről,, mindenki feléje nyújtotta1 jobb karját s így -nemzetünk általános felvirágzásának többi rugóinak
\' megragadására már c»iak a balkéz jutott.
Ez nz oka,- kogy ott állunk, a hol állunk — és nem előrébb. Ez nz oka, hogy némelyek\' pirnlvá tudósítanak bennünket a párisi kiállításról, mi-
. vei. ga magyar osuűc_ alig vau képvi-selvr."
Nem í niinl^ia {-Jégnemesebb termé-nyeinkbífl Je ^ferjlzeti muzeumunk legdrágább kir.cs^ilJÖrTtem állíttattak volna UiiXLnjgtyányokj hanem mivel épen azt nem feni a világtárlaton Hazánkból, a mi által a müveit nemzetek legínktíbb vannak képviselve.
Igaz ugyan, hogy kiállított terményeink, alit más sajátunk is elismerést, dicsérolet,,tuég jutalmat ía érdemeltek; de sajnálkozva látják az idegen nemzetek is, hogy e fejjel és mézzel folyó szép Katisán^.melynek tán. párja sincs a föld kerekségén,nem tudja eléggé ér* tékesiteni roppant kincseit^ nem tudja jól folhassiiáini nyers -termányeit —-aui: a: magyarnák: riiríOö iparát
re 80 méllatiiök uket, ^lég na hozxá, luora caiepis, Aiinr ur mosijro a liig-\'dunek, fogA-aaí bizloaak, a nytrettyüvel ugyancsak tud búnní, piariói, ercscondói meglepők, sióval, a heg"dümQvéHZ nevezet a szó azoroa értelmében mcgilloti, a tán ha,magyaros kiirBia-kál a bnjass helye t borotvált ai ina arci ut visel, á la Reményi, fi modora, follépéacnem oly szerény, raiot a milyen, hanem kihívó alb, aokkal hírnevesebb művész volna.
Hangversenye még kedvesebb emléket bagyandoft maga után, hahitsoraaioak téves fülfogasaiból keletkezett erőtlensége nem kyrctt csomót a kákán. Ugyanis véletlenül az ttUirús utján rég tervezett t pár nappal a hangversenj előtt batározatba ment K.eizt_ "TiöTyrei kirándulás a Riataludy gőiólö\'b ~ft\' hangverarny napján meglürtéut. Hopp 1 me^ volt u oastis bellii a fÜrdö igen nagy síimu héber közönsége vigtolopdl aortvfl éroxlo magát, hogy mer a keresztény publikumnak egy része Kca&thelyre sétálni akkor, midőn Auer fellépt? Ők est ellenssaav sztllte aoli-onnak rótták fel,B a reaotiotöntoagokban találván-fel, oly tdinpgesen látogatlak 11 bang-vereanyl, hogy a nagy oiinkörasufolva volt. Vüáakor ugyanezen pabükuni — nagyon kevés kivételiül — csak színkör körüli séta közben hallgatja éa élvezi az oparák\'és operottók aríaít : n"ra Tehetne ma^kor ia iRy caak nagyedrénaű ia, mtntahangvorBenykor!? — ijiép as Öfluzütartáa, uraim, nagyoit sxép^. as nekünk magyaroknak is jé leaako, de, ha igy nyilvánul, tóvoa reaatioböl akkor, midőq^ inkább aimtllni, m(lvóaz,Blet, — szóval, raiu-dan hazai ügyei összetett vállal, egy.ttltosoo
fior tol ni kellono, oaoneoetben yétkas és.érot-enaégea. mutat, ¦ -
Nem akarok visazalépni a BZabadsijtú jótékony voltával, de ez már mégiü megnr*»a-dó, nj,ir csak asert ía, ho^y az-tiyén sarló-danok a két felük szeta f Qrdöküzönaég közt, azon kellemetlen kövatkexmönyt vonhatlak maguk után, mi koiúnben mir lskézí-1 fogható Inpasztáláa Hiülto igazság, hogy a ma-gyár ktizönsig etbügyja^ a évrni évrajobban eUzOkiK. t-\'üredwl, s láiiropinak eg>-ik elsS r .ngU fiirdujer. rövid idö múlva nvm egvjol I flz---rvea.-n azintársul il, do egy kengycífutó í fl"ra f-ig megélni tudni. Mir« a pompás, n»gy- \' taut u riyan aüinhac tclj-a di»iel>eu alUnd, nUk.jrra oda qualtficalódtk a Turdői publicum, ho^y üciü kelt Bzinház. Szepsn Uszank. 11a majd egy angol kérdi toldok, miféle épG-l?t ei u pirk kúsepéji ? majd att fogjuk ne-ki m.mdijii, hogy magazin, melyüCD a fűrd3 pa\'i>lik~uiä^tiflk haiaau&ágán rágudoak aa egerek.
Egy idö óla a „Somogy" ia látható a ká-vehfts aaztilan, — mióta SBerke-oslöje sárga najtkin panUllúb in savó kúrán van körünk-b\'-n, hanem rettenetes figyelmetlenség azoktól a barbár pincxérektül, még csak rótúng fugan-lyura sem méltatják (kérem, nem a azerkesaíö urat, hitnera.a hirlapját értam). Uindtín esetro nagy tndignatio.
Tehát a gőzös, mini. már etolitém, 22-én séta utat., lelt részvényesek aláírása folytán Keszthelyre/b még a* oap, éjjelt 12 Órára a pn.gramm órlelmében Visazatérccdü volt, de óh calamitáa 1 óh fátum 1 cs«k ötssür fe-neklutt meg, csak (Hasör akadt tilenyra, s mindannyiszor kitellett ladikon hordani róla a közönséget a purtrA, a ismét ugyan any-nyiaiür BtalKutú. íieg ia érkezett 12 órí-rn a gőzös Füredre, de másnap. Ugyan kérem, csapoljunk le abból a Balatonból, minek oekilak & kis magy&rtenger, mikor ho-moktengorünk is leheti? ....
Már jó ideje, hogy nálunk két bankóba-míiítót esiptefe cl, s a hivatalos kutatásnál 2 db. foíografiröaottlű-frtűBt, a egy- db. exflat ¦-25 kroit találtak náluk, egy krjuk sem volt több som égen, sem fúldü
ffvSfÍ6ltí"k\' tot Akneai később atm bf>Wt*gaHnk-*»lftínire Azonban cieli érlek némileg, mert egyidőre kosztot, lakást éa ellátást csakugyan-ingjon kapnak a hüaOnrmi épen ilyen pá&szzdk ca-nioulában nem mrgvetondő dologi
L hó 19-én szomszéd falabatv iioraaon éjjeli 10 órívkor IÜiVisz ŰtGtt ki, a as odavaló köségi hiró Varjas Pál emberbaráti szeretetének alkalmasint, áldozatául eaik, agyon is, a házak nádtetősek lóvéin, erős alél következtében a.tÜs^gyorffán terjodt, egy szegény családnak lakháza, a többek költ már egésiea láng »khan volt, midőn az erélyes biró, hogy valamit- a szegény csaláífnak megmentsen, beszaladt a házba, s az ágybélit hordta ki, azonban, aa égő tető lecsúszván, elzárta a kijárást, o. a láogok be csap-tuk-A ttnháha JLnyUntt AJtón^ A zzabaduláit
megkisártette as ablakoo, do ai ablakvasak igen erősek voltak,; tehát kénytelen volt-a tüiön keresztül rést törni maginak, egy g rindában megboUott, el e&ett a tus között, ígaz, hogy kijött, de már ekkor kasai ez arexa megégett, ruhája raeggyuladt s így á derék era&orbarát Ötkis gyermek atyja any-nyira Ösaieégatt, hogy kevés remény vad életben maradasahos.
FÜREDI K-J.
Levelezések.
Salae^erszeg, nug.^10 éa. Pärczel Mór válasstott képvisoíőnk alig énntá mogyénk határat, utja valóságos Caudal-menet volt; a nép szerenként stetatt tíszteletéro azon fáraanak. kihoz-oly sojk harozj .diaa_AségQnk..vao^csalóivá. A kaaizsai-lalkei fogadtatás után a gelaéí, b>. mihályi i B56Bt-Ívani iáá^házaknál llactolgSt soka-
sága által váratott; ez utóbbi .állomásnál Hagy Károly ügyvéd remek szónoklattal ad-vöiölte, — as iodó-hástt\'l fogva a fogatok hoBozu oora követte; elSttcPalB Elek ur vésette a kerület bandériumát, a kocsik körfÜ höt.?éá-Tárfak", "urt " lovsgök \' lovagoltak. — A t&r&czkok folytonos durrogésá kő- ¦ sütt megérkezeU\', 1 órakor & lelkvt polgáráig várta, & a helyettes ^dros bírája karján lépett Tel a díazeft állványra, "hol Saattlea Mihály ur talpraesett bestéddel fiá»üeÖlt^t a vároa viruló kisded honleányai virágokat hintettek iitjiba, a virág csokorral órás a rák el, melyre 5 igen elérzékenyülve válaszait; a ssab&d ég alatt kBrcRble taeg a kerttít VÍ-lajictóinak benne helyezett bisalffiát, s w cloa-sicRB békédből a azSttnl neta akaró ^Ijen-sés miatt keveset érthettünk, «mtíté & többi közt, hogy & nem forf jdalmár-, ö" bé&éo aton kívánja a ta»gkesdeit oemzeti laSvet befejezni, estve fáklyás aene, mely Bagyazerü látvány volt, raely alkeiotanaaf HarenTmi Elek következő lelkes ocónoklatottartott ; Tisztelt hazafii
A nagy Deákok, Kisfaludtak és Csínyiak mfigyéje- raa ünnepet tart, és annak «*ekvá-roas UrtJBrdtaáal estéjét; — Osíioktrek rím..-dégazarotö osaváTsl udvö^oliek- isten-koiütt körünkbe, Isten hozott! jelealebedsot n -gy BzökségOnk vau, régee érsztökrai. bvi. y..-dat, annál-nreglepíbV-ráiik nérm aa-üröiu, hogy megérhettük asoa időt, hogy egy u-paastalt-fóriaval megszaporodtak houaty.jtiik sorai, kí mind szorgalmas méh, míudég munkálkodva gyQjtá a tapasztalásokat én azzal megrakodva tárt visaaa hazájába, nekünk egy sZebb-j&vSt alkotsL
Nem etalitem éa a multat, nem tépeöi fel annak BebeiI —a; mull nem a raieuk többe azt átvette tőld.kf a türtéaelam,. mely igás bírója a baUlmásoknak, ugy nint a népeknek ; —¦ taekfink jelenlegihivatáonnkgyógy i-tani a hazáti ejtett-sebeket is a jelesből egy biaiqa jüvat kéoaileai s aanactt fiaira 4« azt megtartani tudni, Üy ssellem, elv 1 tehet-
tartozol, -f»p»-kirook mi-tMeá. pr&gra«imot. Programm volt egeazélcted oytll, őszinte ét becsületes. Ott fogsz ta mindig állani, hol a haza java kívánni fogja. — Tisztéi téged & mQvelt külföld is, — nekdnk pedig reményünk, bizalmunk ék izeretetönk tirgyt? vagy. — Igen, mi bízunk benned rendületlenül, nem reméljük, hogy a mindenható Hazánknak -Mea átalakulási korszakában poll-ticaí pályídat \'bosszúra nyujVja. Hogy szare-letanknek tárgya vagy, azt viazhangoxaa egész ország, nevednek emlitisa felverte álmából a nemzetet, az öragok m«gtfadnak a fiatalok férfiakká láttok, a haa-IeasTok «rora-köayekkel fogadnak; — ha a bizalom polgári jutalom szokott lenni fogadd azt tölOo-k szívesen, én{a választók éraeminyittolnáesolúm akkoron. miáSo kiviaom. hogy Perezel Mér
aggio ran, lbiqvü htmu«, u^kt képviselőnket a magyarok Utca* aokajg el-
10-kén Poasta-BzontlázzlórasieUtt kssáak aagy fiához Deák Faranc-bea tiszteletéi •tenni, azon férfiúnál, kinek, & r^i ba/Atja, -megható lehetett a viizaBtlitáa. Ártana b bosszú idö után a régi-jóbajitofculaikpaáaa.-
Dalban nagyszerű díszebéd a TindégtAbea, hol a sok lelkes felkÖBsonteseket jttrai gyors írói toll kívántatott volna, 8, órakor indult CsertánL-iailóaiHvendé-awaÜwaká-nára Nemes Apátiba, hogy a fala cfleoaébea a veadegszeretot tanyáján pibeohaaaa kis hoassu ut fáradalmait — rtt p&d\'g azJTllnk mélyéből kívánjak, hogy a go\'nd*ta\'eWa .8r-ködjék felette,
¦ T ¦ - ^—\'-x±
EilskoasóöbáJ^jaagnataa ké&B.
" Tán kalBnŐBbelt tftnik ftl *tT~*í?1**J,P*f
Easzemee politikus előtt (mart-MazyB..93Sags)-omo^yl K5zlany"-ttftk e!vM« ™f ^
......,t ;-."íi:."i —. JűíJasa"\' - - •
-^tí«y--fti-Oé--1-fi-)^íi:"-\'i- ¦i^-\'.--
(•Ulkoiliit\'t) hap moii, áldfo u átelaku-¦-¦^lir«w«J«»li-"««\'»-«Íí«\'««M*l«l-»,7 ««. Uhi**" *II.MIl>» h.lyMt.lr, i «W»»!»
A Tanflgy. Minthogy K.-C4nmaft várÖBá-uk« NaLjtndltd«^giiJr.lU«- 4|.JcOBokUlá8-lígyl Mmte^Briumlios Inteseti1 fiilyaraodvd-
-éa bagnar mflhnlyékh^flajjVai
vibratisi kérdések sze.M*icaW t- .
"TorOf-Wönyogfla (ki^rénVBlt, b*l.^*Bv,kéi _d>iok M»rtnciéllíoal oldaHuli meg) akkor csatárral inuk, h*>g/ kedvest* ídöjiriaunk a : lefolyt-*zomora Insiges idők kovetkízmé-nyeit ellensúlyozva, a mar nemmel Ut ható 0 késsél fogható dui termés valósutaziral a gazdáik ©dó. nép reményét a teljesedés legna-
1 i4kTmígteW^,bi4nq eligendi, sjjfl.
¦áwl lutti hé".- -
A«üi______............tr
"htlye Tati, a«ata tokák rakodtok\' lÉakoricaa. hramplj — h%M Id^ÜÁréa ily kedvesően ai«gy ki —~bö-
Bizony .nagy Jxükségünk is van egy kia élUtd srore ai irt ós Utó adóterhek miatt, melyeket- á völs\'absolat kormány nyakunkra L HalmbtoU..\'. •
A no,»P,€*P.k rerntkal Oaik mesterségeiket, \' "\'"liTvagdsWán a dohiny-ütie,vényt ahol csak . -.. egy aaiial találnak; jól teánk — gondolják, .>..-- \'htaa eat uioít már a magyarnak saját érdeke ¦ „ki* jij^Igen ám 1 —
..... JrvJjfO hó: 1D én lesz nálunk bzáiz Károly
-árasat; gyűlési képvieelöiikník mini átéri -tat-\'"*• unfif riis fritt ViiiTiTrirts" folytan sz uj kép-t1*«I& válaaztasn; a nép minden áron baJol--. MJUlUakar, mart aahqgy stnes ioeg tógedva a ,j*bUu]ilaJi honatyák által kivívott alkoUoány-. -ay-sd, a trafik, stempli, nagyon ssurja a saa-
mát a-as^getiy elnyomorított-népnek, da nem f r—--Mt-Qtoda-k^jy-weanjitg irt&zife a Imiik dohány \' f -i táUttttítj 1 a*on bevett aSokas, hogybotnenvéo »tr»nk Miba, kér_ 6—10 garas ára fekete „ eajskrvt, kérdeaik míoek Hat biz ez kérem f^iápeaarra vaJu leax, hogy majd a paréj le-: woi "A Szépen megsoirilom, aa urrgibol ossza (S|)rsa>rlumr azután esr-a-cxukrol vízbe meg> . áztsttom s- agy eaukrva viaael a paréjt levelét r1 ra-*gUi«aulomv [sióét megsiántyro, aaatáa - -omsmii felpip:uom, a elhiheti, hogy töblM ér j ^..«oncl a.rosa kiféstilt trahk doanuynil.
alít lelsaik ebes ssólní azon beles atyánkfiainak, kik mmdeo áron a dobinymnnnpQ. i:, lia a fauatartáaa mellett kardosrujuak ? I l - , Jó- i,tf«a e dolgot fontolóra venji 1.
ÁlkotWín^Vtlsatvlselömk- pi^pisan^T^ . isik liivatalaikat, ciak agy örfll as ember L Jiáaa^ajatjyrrégra valahárapókháló éa i»-m*t lanatarból 6—6 év éta. busoti vont onm-i- " wái-part (évtsd aamma^^ftilMli per 1) — melyet tgyik vagy. másik íélélekismeretű i takiutato* arnsvk wtaaeU Teodea járáaából a : Jt«n^*lt«sríUSleg kilurgatní, vagy épen kéa -41 i>»t I;Etia<jtdiUai-^el5keril.; )íuiSy,-;VM~*»fry A—6 taáa bátralék mind megannyi dicsérő okmányai a Baeh ^sehoiarling \'•A ^la^ha-a^pea^lélites\'JK a annak bátra furgé »\'ihvl*r«k«li ktpéfl5 takintata* á» qemMlra.tiszt-tT.aetókwk, Bwry\'okböl egy MévedéaUI, ille-¦*! |-t*l-)e; Ai^hnatáai elnök míndeubató akara-[^ko4mánjroa lisatvtaeiük aurába e
rtet«tt: tebAtT. é_ nog, hó 13 án tartott váro-kapvitiniriltéBéfrVunertJk taegnyerfietéei végért tékíqtettis Biboohay János vnrosblré, Eptfrieaay, Wl.iealos Antal, Hxép Kái>uly éa ftdtt Dsrlfy-Elek urak küldöttek a kugyesrun-di kormáiiytanácahos, mely a küldötteknek körülbelül ily tartalmú választ adott:- Minthogy a Nagyméltósága raIIdVLéi közoktatásügyi magyar Míniateríumnál azon altalános ne_soJ honolj hogy az 6 laftfoadszer váltós tár.J hat gymtiasialtB és három Iyc«alls bb-az böleséssctt osztály loend : tehát N.-Kani-&sa, rirosában eiatta] hat oaxiilyu gytanaü. um illand fül, melynek vezetésire mintegy kilenoz tanár asükségeltdtik, igy a n.-kanizsai háahoB még három tanárt és egy házi lölkiatyát kell alkalmazni, kiknek óvdnkóo-ti eltartására « L7 r. karmánytatiács fejen ként ÉOO o. é. forintot kórt. Azonban oi l86ls-ki tanévben csak aa 5 ik usztály nyíl hatván meg; tehát a tanórák folosatása mellett a tqbbi, n.-k-anizsai háthoz tartozó hat egyén is éghes ez évro caak egy Unár ssük-ségeltetík a tanerők fedezésére. M.ind>\'z?n, ngy as építkezési föltételek azonban bövub-ben In ftignak érkdxni viroai tanácsunkhoz, éa ezek el- vagy el nem fugád a na a v.iruai kápvíaeJőktöl függ, kiknek 0 nagy jelentőségű éa kdsérdekü Ügyet komoly figyulmQk-be ajáijljuk.
gyókébd ba a lyányt a aOtökencaébö.keuyér-sQtés titáo, semmi bij sbIjsz." Aa anya szót fogad, a lyányt kemencaába^ tossl, ennek stájit: berakja,\' do bazaeg trtózvá\'UttA a, ku-r» éTredmaliyét^\'infdán a kii lyánt fél_érá óiutvtt.Mf)gfujadva vJatto kí\'a keiijonozétidl\'.;" Orvoa non* koíl onnók a.mí k.lziiépaukTiBk; Vhanóiü-\'a javós ta^g ktuuualő! ugy veszitek bassnátl
b. Egy 1T évoa kaniazbojtár — Hosaan Feranoa-a habucsai járásban, h^gy* ma lopáson kapatván, futásnak oredt. a uií-ut in a fi)glyár háromsjiori „állj" azavára aem híjtva tovább azaladt, ezáltal háton l.ivctett s a belybeít- kéfbáabaD, minden áp»ráa daczára meghűlt.
Fővárosi ós vidéki hírek.
í« attovan bekmiieiett, a íUfaaa olyan ilMy-^wlnramirtl volt- No ás addig jár a kor-
—JL\'gtdbb baj a btiny toh a telekkönyvi \'"-«ntilynalf jo tenne, ha as si ölj árasig iTJJöO
silhilénitlsa Ogyrg-Béivo__yal*niely ere \' iy^Iuté«.aVMlé«Wz ayalna, nati mivigre is •\'¦nsa> tlu»fs\\bbi :banyagaigamk a. - faiak kárát
csalhatják!
BOBá KlBQLY.
>^<^IÍaá«»^ynt«^«B Jiienl Mkolay rajsaea-*«fMk4VA/bém «a. W káps^-aAviasaii áfca^^iá»ak taobrasanak htképzeii^fl nfl cv Stdika, a kormány réaNrAl ivenkiol 420 ff «BfUcmdijtknsH Többel nem jnooáBuk d\'.-aj4tfett4l, swVf bax^roaBnjB«>giráeoulta. ._
\'-ttVaaátal Igen taiig»totiak. iiuutványai " \'efl^staelt 4« -^eka^kj-katiB&Mn.i^iival
luknak vééhez viloiero- a TiUny^aaitfot. "-;a^lWa*«.^fea^tHWo trvlküanok Ueiss-"
**!ai^**^"<l|M»-««<«sJ*í imbá^-eíöndéaibói ***~ÍBFSu^\'*azoknak aajgya^ftaatármaga
" -rUzWcíbÖ, tórtren a>iutt fgnza;Lld1t a: il-\' 1 .l^ner-Wya InegnyiUB.b^v-nUztek, BaMVKantítaig 4_&rA »láH,(.Ín-I* lVjÓraj alnt^\'tfona^\'ptidíg 6» alatt,\' ojsaflaní \'Hntfírtfol-tvluUdlak: "
\'íapöfl\'íiWlzJiTetség In^lt jadáin^tfWA mondják, «
»HaaArol.,___________J
BtSBV DsgyobbitUa flgyébeo.
KgjrBinAlci
4sT, DkzjOB ltfrűtok föí Uiezaanam-csokkentok. "
Kaposvár.
h. A dalárda f. hó 13-án Somsatch I.íí rincs- másod aliapán araik, mint ujon mi-gv.í-Issstotl elnökének eatt ful 4 s Ó> ak»r aterunad-dal tisztelgett, melyet is — a karban az-:rat?-lyesen megjeloot elnök — rövid, de szívélyes szavukban köszönte 01 &g. — Mint halljuk még o hó folytán tinczcxul egybekólútt dnK-atély is rendeztetik. RuUt János as egylet volt karmCBtere, ez állásáról lemondott. Míudeien tapS«z(.>lt dolgokra — kí nem v -v\'S\'ttfl utolsói seuf, eaak örömünket fej^rzük ki, azokban aa egylet ételjelűit, tevAkeuyae-
géf.-agyél j obb r a Fu rd ÍCáa"ál"1 a f ¦¦
h. U i tt e rm a n 0 Ede helybuli nyomdász, üzletével felhagyván, mint biztos forrásból ér les ültünk. Roboa Io t vári sferkesztS \\ oek is tagja
és Bűgoiman Károly könyvárus fognak cg nyomdát ál li tani. Ili Annyi eldnynyc-l bírand b viltnzáa, a jövő fogja megmutatni.
h. Tdbb tieatviseld — könflk FÖ- (g alispán arak által készséggel itíngedett helyiségekben, — lisstí étkezdét alakitott ; mely jo>ő hó elsején veejidi kezdetét. E^en ciillegialla egyesülé* tobb rend boti szellemi éi anyagi <¦ lényei mellett — keserű, de megérdemlett lucske less & k orcám ár osoknak.
h. E hó l&-én azaz Boldog asszony napján a b-lybah plébániatemplomban- kot diaz<a oUűrviinkóaTZéntkíitetutt s-péWira-bi-vé »an-vak kiaéretaben mntnltatotl be a jtlenvidt if ^ é4i ly^ei-Hflnlg.«Jéaa cii iá -saftz^ay^
í ág .késztteti b ajándókűio:t a templomnak.
b. Anitán utffilrn házainkbans közhelyeinkben saklaió töméntelen k-ohlűa,— vagy iukaüb maii ka kerüld naplopára mar többszörösen felhívtok a hatéság figyelmét; ugy látszik azonban, bngy feliaélaliaunk eredménytelen volt, most ís> caak annyi a koldns, vagy több, mint azet3tt.J4a:gyoii óhajtandó volna, ha ily felszólalásuk nem tétetnének ad nctat h. Mali napokban egy közviléz á gyakorlatból basa. térve, saját fegyverével agyonlőtt* magát, A-golyVépen-ssivén ment karosstflL-Hibetfiieg a katonai étel tette dos-peratnni.
h. A helybeli kántortanító e hó 15-én d. u.S óra tájban ás aUiknál tühütt fegyverét tisztogatván, n« eközben elsült s agy nz a tesz talsó Telén meni izraelita fiu TTfaá aqhnHe meg. Csak-haa«ontalau ai-a aok intd példa, hogy a fegyverrel még sem bianak óvatosabban. n~ - -kV--A—h e lyb«tj köz k ér biz ban a nipoklmn Ul.\'jjatial tovin, izivesen győzöd-tflnk tt"g as intésalbin tap-isctnlt fend, ho-lyes-orTisí kostlée a-liaztaaág folytán anaak-étetrev^Iéaairtré]. EznltarVottÜk derék szaktudósunk D. F. közkor házi máio 11 rvos abbeli azJvos ígéretét isi. kngy városunkról — külí> neseu arv-ia reoddri tekintetben terjedulmo--sobb értekezést fog e lapok hasábjain közlonl",
hríjrö-nrmal bal Íjak, htfgy azon hír, misznriiM.Vtistea a.cholBraJárváiiy konltniü pusztittni, nem való, mert coDBtatiroztalott as. illutu^zaluiobjrek állal, hogy a tapasz taft" hal..).izdsok ^- typhna betegaégbelíak, m^ly otl uz ídásiarínt, ae megyénkben Is — igan Ubra kipott. Nálunk katSnOsen ifja embé
1,1
= A horcieg Eszlerházy-kóptárt egy frm-ctia iáiaaság vette meg l.8ü0,000 forintért. E lény luiudiisiin hazai körökben, melyek a müvéaa-\'t a köímÜv^íödua iránt érdekeltség gel viseltetnek, kétségkívül a fájdalmi a coa-latkozáo érzület f-gja fölkelteni.
= Horváth >libiUy a Rónai Jácint nlazá-fláró! irjü a BHuDu. HirtJ ment, hogy II rráíh Mihály és Uóniii Jáotnt újra, kiváiidor>\'ltak. E hír alaptalan. H»rváth Miliály a mUncli-iiii kűnyvlárukbn okmányukat kututní ment, Itó-? al Jáoint pedig a természettudósuk gyÜlé-Bebi) a iuiudkorten nemsokára viaazateinuk. 1 = Özonibothelyn egy gymnasiumi növi-n-dék írónnal néhány 10 kreo pónxjpgyet készített s azokon társával együtt i\'gy pekinas-i lót tübb ízben BÜtuményt vásároltak. A pék-j meatur foliamorvón a pansjdgypk hamiu vul-j- lát, as ottani fügymnasium ígnzgatójánnk fol-, jelontó; kí kapva oz alkalmcn az inkább p-._-! kassag\'iól lott fiatal bÜnÖsdkut a hi.túaági<ak [ az ilgulialta át ahelyett, hogy ü maga rgy J kis erkölcsi louzko mellett tuegfunyitclte a | tnegakitdályozta volna a nyilvános fenyitü eljárást, mely uioat fjlettÜk folyamatban V;in. I is oi ily emb :r ram törődik egy ifjú ííctjű-j vondojeve! ; th\'g, ha neki alkalma vull aa
állaju iránti szolgai büság jelét adni ! ! =Perezei ilór tábornok Unnyhudon a Imn-\\ védegylíil alelnökének fi-lelve, a ^P. N. izu f.-f-Hitr-SÓazÜneJtel .fngadá a megtisztelt\'tént, ! UK-lúgén emlékezett vissza nzníi"U0zde1i.ick" \' ro, melyeket egykor — mint Baríinymip-^yc-békéa reform terén, u zuld
h. Zr.-KisfaUdon egy leányka b^r hiteget vagy rahesíégrrkapVin, .\'anyja egy mis asBwnytól orrott taaáofot kért Persze rögtön kéasan volt-a Uniós, bogyj^osak tt-
asital mellett vivőit; — háláB kuBioncll.il emelé ki n hazai sajtónak ininyábnn, asíilm-. üzi-tésébÖl hazatérő igénytelen horfn* iránt tanúsított lelkesedését, de kellemetlenül lopott meg—úgymond az/—hogy a lapok egyikébe a külföldre is átinénf, szon közvélemény vétetett fel, inínlha/án as általam mondott S\'ik, b a kűrülményL-tfrnil f-igva hevenyészett be-saédíím, nem tjudom melyikében, azt mnu> dotttrm vnlnía, tfogy én nz 1819. évi esemó-^ nyék fulytatiÍBü végett léptem volna hnju.ni azept filldóro/ezt-nem mondtam, és ezt m>m-dani iiUeniiihx aojia aem volt, ignnis mondottam azt, B"gy én ezontul is minden bnS,\'
nyoi eTlnl m^gBijlíiíá2tlitr iílkmhififryór»elcí\'¦ lÜuk kifejtusére fogom fordítani, a ezt minden becsületes h"np<>lgárnsk nemcsak rann dani^ hiuam ionul eUü kőt -1:9BÓga^ végre biztosította a küldöttséget, hogy n vészuak pereiében, mi lön a nemzőt képviselőházának rendelőié, éa kurűnás királyunk parancsa a honvédokat ismét a hasa védelmére fellii-vandja, örOmmof illand az Öt követni kész telkeB csoptrt élére stb.
= Megrázó szoroncsótlen&égr&l értesít a „Magyar Polgár11: Egy helybeli hivatalnok fiái kimentük a Szamos partjára játszani, a nyilván —\'m ¦darákat lőni. A nagyobbik megtölti pisztolyát, a a leverB vesszőt benne feledi. E közbjo ¦ pisatoly vóleflenaógböl elafll, s n rajll tte álló álló öcsese nyakát kc-resitül lyvi a bjntf\\dod«tt vetscüveL Midüu Ujja, hagy fctwio fbldrqeaetl, azt hiríj tré-fibél aknrja ijeszteni, e» szonbnn nem mozdít. ,,Sándorne bolondozzál, kelj fali szól, b luh:ijél öűseséhez, kinek, raidBn vén5 nyakát nlígláttaj rémQlton veté el pisztolyát, s egyenesen a Számosnak tartott, hogy beleve-Szitaa magát: Szer nősére a kozuUbon járkálok ésárovétték, s mielőtt öngyilkossá luhi-tett volna, feltartó itatták, megmentve oz ál tal na apát a mdtf)djk cs-ipáatól. Aalfju most vigasztalhntUn Öososo soriért, kit szeretofr, Bzqlölnek pedig elég rettentő példa jövőre, hogy fogy i-art gyér uekkézbe ne adjanak soha, és acmraifela\'köHllinónyek között. ^= Uj\'Solyembogarak. Az „Alföldi-ben ol-TaBauk : Pejaahisvicb Adolf, gróf kísérletét tón nj japáni snlyroérfájt, moly tölgyfombok: knl él, nkarvia mighonosifaal. A kis ér latot igen kodvezíl eredmény követte7volhn. A
* -KS^^nyo^mfdVÜntk^g-^i^ -bernyök hfftvánVtóldek, bokötésüfc időéig Irnaa «HaMégtól. ^, ; rttajdnam 4"-ra nőneknem kell Őket oly
oly
kiváló, gonddal ápolni, mint a közönséged aelytnéreketu A gabák még egyezer oly nagyok, mintáz eddig ismertek, Ionét jövedelme is kétizare*. -r Miután a kísérlet oly
.\';r„,>,;ir ¦:, ,
kodvezöou Ütött kl — u mi tölgyekkel megáldott BLl*vujierc[a]nkben terjedelmes selyem ^anyénűtést laMOft életbe léptotni; a ea any-nyivaliiakilbb^élbaltandó volna, mert egállal ~aaai ti ja bb é ve afrban julunlékenyen niivokodett aslyemlenyéa\'Ütl^éünk ismét felvirágoznék a 9 tBr*otaál\'ybiiB QJ póntforrán nyilnúk.
Amdrél, áng. 12 rCl lávirják : Adalár-üuuep azépen sikorült ; a ver»enyb«ii n szentesi egylet mnrndl gyöztos, azután a ^jwaii dalkör", „budai dalárda." Dicséretet nyertek a mező-vásárhelyi, lugogi, gyulai egyb-tek.
Bécsi ós külföldi hírek.
— VnkiuorŰ vállalnt. Az atlanti tergpr feneke nlntt hirozeriitt alagutat akarnak óp -t\'UÍ, mely as nj világot száraz utón ln>zL.i üflfl2ukölíeléabo az ó világgal. Amerikn t-a Aug\'loraz.ig legjtilosdbb építészei taniicok.iE t.ik már e vállalat érdukébou a azt kiviheti: nek nyilvánították. Ntm is kerQluo űokbj, caak valami üOOO millió forinlbi>. Hanem \'*« a kérdés; sz "Inok ennyi pénzt Öaazi 1 b-ben a szűk viláj^b n ?
— A vnraói nng\'d cnnaol táviratilag ti -dntt:i köíul ríil kfilQ^yministeróvel, hogy a lengyel g.tid.ik sa-dritit a m rhadög bcaeni köv-íkjiik v <gy nem v.tlík v^íizeU -lm -aa* o\'.t, hol a lririuokk.il vastartalmú vizel Untnak. A h"l nincsenek termászotúa vasa9 kn luk és forruBoic, konnyü vantarlídmu vuoa kéazilni ugy, hogy ócska vasdarabokat vei az ember a vulyukb.i. Nagy jótétemény voln* a gazdálkodó kuzönBÓgru nézv ¦ , h.i olI ni iazimyn csapást ily konnyQ módon cllehötno báritni.
— III. NajoI on cniizár f. hó I2-óa Usi ííai/.burghan,
— Ira Aldridgi hirea szerecsen be in és 2 ra hó 7-én L\'»dzb.tn, L^ngyelurazágban meghalt
— A bécsi t macánál e oap^kban egy je-gyea pár engedélyért folyamodott aa össse kclhetéore. .Miután azonban a szükséges okmányok kiállítáaárn. két &Ü kroa bélyeg k<-\'-tett, egy hivatalnok a monnyaaszonyboz m : 1 a ezt megjelenté. Eí azonban sokallta a f" rintot, 3 inkább felhagyott házassági aiáw dekával.
— A szultán czlmc Sloat mkló\'n a napyiir ii fdlaégű körti.\'jrt állal az általános figyelem
-l4J^:a.h:L^ijnjiaLáxlr_ ba.le\'jja c/.imet in \\ ini-gjegyeszük magunknak. Legfőbb czimo padioih, a mi annyit jelent, mint fejedelmek atyja vagy a királyok királya. További cai-mei.\' loteti helytartója, a próféta utódja, a iiiozlimek főpipja, vagy a hivők parancr-noka, a világ mi-ncdéki\', az Utenség árnyé -ka és unkíár, avagy emberölő éa %i&rivó. E/i utóbbi czím a Bzultúiwik amns egykori jogára vitfinikozik, mely szerint asabadaágak-b^ii (illőit naponkint ikencgy ombtrt minden indokolás és ig »B8ágBzfilgáltatáAÍ T\'/r-ma nelkai megöletni. 1839-ik tvbsa a szuluu o jogiról ia egy hnitÍBch\' rlf, vagy tn.igns loirnt által lemondott. A bécsiek azonban upy\'iiszik oczímeket nem igen al«-piBiih tonulmáity<^Jákf ^uort «snn 3 ámtnlan kérvényen^ melyekkel a nagy .fat Bécsben ttlf^r-^ÓAkMíVaa aUU Oíiu^^foliii^^truom.i»llák, furcsiinál furcsább cziiuzéaeket Teliotoií"taí-ni. Némelyik BT örök ország u igyhercaegé -nek," no véste, máank meg a Biör«k .faj föfC-bisájának," azután előfordult még 8a hitpt-len muzulmánok knrm \'.nyaója11 és leggyakrabban rut.imonnyj között — „Törökország r jfonnát\'jra.^
Faréira Bócsínat. hf>iir eztkkót mejrlriiJitetiak io nem azáadokunk mia vailó±-MckexQllt tirulrú sora túrtfiaL
S. A- Le.iilra A jSrS siámboai
T. ea3s«. Ugyanazt.
Bteherényi. Múrt notn tndatU xeltpU hall étű I ? VOlgV. Magkaptnh. kOn»m-t í.ta, \\ daltlelraijti W. N. Pipa. Txli 11 MunnétjaaeB.
T IRC Zi.
\' A menekültek pftns»sz&
TI Brrendealfk, is mtoíattnk Örrenéanl ntrn adatoti, Ug7"álllak Itt A meusa fotdOíi, MlkÉat uupin ílátwJott, Vicjank hiálja Cita naártiyal, Caoljiboű a* nem irlietolt .... A. aiabadnak eiab mdndotl boába Tarati minikdas nato toh al.
Nem llyennok kitfáatak & boát.. . Nem éz sí, mért tol bareaoJlab 1 Siíbid bonban oiabaáoa tini, p-) - Eb Tolt, íjiiírt viiTlialtaauib. A nap dalit kUáritak litnl, ; \' Éa namciak: anizak bAj&alál, rr.. A ra(t U.xaort fcÚrlaftB véltek, neknnU;«s:;iiyás)raly«t \'ééii\'M\'
A nep\'Javáért küidva hordtuk (Jttít\'a osabadság iisalitjflt, Ü & Bsarnok-fegyVer ,sll*jné\'li«n Vádiak ml annak ssent jogát. Kom uralom volt tnlra Tázyimth Nem trónust vágytunk kelteni . Oh mások voltak UJrektisink, Mások flttivQnk vagyai.
Miként egy Isten finn ni í^duii Egy ur legyen itt, s es a tiep, íi«ly O no ónak javáért küidro Oá\'Bilja Biitiak mindené L Övi )»gy*t> a pálya dija, Ötí lea^iea * (ryüselom , . . ftuk^-uy lmtalmfi ne legj-en run\' t r (titibi itt o ?ecvzetca.
Kí »ult a tündclera Kst tdIi a barcsi.un H ti utthon a: üríim
Mihóut a ferake. ji\' Fblki.ro»; a dül bevi H niig tt tavaaa nem
bit ű!t-ík,
Alon.ba oh őr andalítón
A oaaba^Bágnak lát»unta,
Hogr dlrr-alak li/iil ol na Timissé
& raelr f&ontart — a nóp joga.
As lüdi.sAtok sora szólít :
íír Uagyjitofe a nípat el,
Meljr n honért Uüsdíitl a fáradt
, -gr,
Kanizsa v&r története
Dr. Szakíts flánoQr által.
Nagy akadályukra fúlt a törököknek ozan vár, uséxl tehát ajinak ytfogíalaaat több tufa in m-\'gio kisérték ; így* ultiasör 1557 ben : a bersenczm törökök Tuliy várknpiiuiiy távul-1 etében a varat bevenni akarván, a váröi 60 gel RéCBoig kicaaluk, éa uiég ott & kercaa-lény csapatukat foglalkoztattuk, as alatt egy másik török csapat a gyöngén fellesett vár Qrft>glal4aáxa ai-alttltTTíLl..a íOJtgyarok ökjt r&-
vonni, és a falakbos ajkalmaaolt létrákon már néhányan be ia jutottak a beUö várba. «E«k naotiban. körül kerítve n várbeliektől Jekoncrollaltak ; a Tárbeliek oly vitézül vétitek a várat, hogy a tőröknek nagy vcanteaég-gul innen tavoania kellett.
A í\'unfíiiITft\'II HácivárnR snÚkal nagyobb én jelentékenyt bb volt a .VKaiii-skű lit\'lyéii volt bOlvnroMKtl. Kzpn Hhcs-vnroH, n ma*(nu{ Kl»-K.tiitlzHn., utóbb vá-t»B kOtviíroknnU (h nénu-lül Irt neUt-bnn Vorslndl Wiiron) nv\\ elletett, éta ICÖS-bíitt KjiiílzH/nn] i-gt cnilrit.
Iö77-b<rn a mennyk3 a lőportárba ütvén, he felgyuladt, & Tárnitk no«y kart ukor.utt, nz akkori várparancsnokot qe örstg 3uO emberével rumjai alatt temetvén ol;
157y ki december hóban fényen győzelmet vívott ki BatiltyiVn)i Boldizsár Ali szigetvári Bég fölött. Batthyányi ugyan it & török bo-canpáanit gállandó a Mura ee Kaniiaa ö«be".-folyáailnál egy B-ijta 1 n<j?ü várUat épiiett, Itt a szigeti Bég állal, ki annak építései akadályon latiit akart 1, háruin nur lu vasaal meglepetett. De Batthyányi, Zrínyi üy^rgy, Kádaody Ferenci, Erdody T-\'ináa ta a kam-cPni várkapitány ICilman Andráa embereitől taiD\'ígalva u túrukut tily iaiinyaan megverte, lii.gy caak kefeueu Ali BrgRel , ée esek íe többnyire B\'.\'be»üU-n raenekülhett«k mag. A baitsi varda e/m.u) ratnden további meg támadtatáa nélkül & túruk vértől pirotautl foldüti épült fol.
1587-ki angitfituii hó 13-án egy vasárnap dóltájbtn a Ünígett ^esitivar , másuk an-riut tiásvar batia, a tiuilmuai ea péuai bégekkel egyeaAlre Fel mer f .Idnyire Kanizsától a p.ilrni ranCBáron k^reasp3l nynU-a ezer era-btírrel az aluó leodvai inon ilüraasombat felé mont, éa a Lkodra éa Kcrka folyamuk közt dűli éa rab-l*-.
Fénjcű nnppit ment ü azért hogy 3l ki mindég a magyarok elúil m •^ftitainlatl, Zri nyi l&aoa éa reltepjcn. A kanizaai Vftrnagy Zrinyí György felkérésére Balüiyftnyi B.>1-dizaár, Nadufidy Ferenci, Huszár Péter, Tö ruk Gáapár, Derasfy FdTOhce, a kapmnezai várkapitány GUubitsor Járnia, Trautmana¦ dorf F rtgycs tuVas kapi; án vnj ol líacierlak és Si.-Baláfl belyaégek ninciurnt vidéken, E.anÍBsá%él nem. m^floie eatak felé bnd ík-kal óaazeaan háro-o eireo gyűltek tiaaie, ott várván be a saákmányával es a rflbUncwtkra
rtd, «Uai(i( birm má-i vigaia re Hit" A" tüíQtt. két Lakóival rioszaterii rabjók.l.
várbulíok nagy veostaaégot eienvédtek, kö-BÜUk miii^sy b»ivin oloaoct, 150 pedig
15üöHrart\'ia kisérték míg a lürökök K-^ni-EQa bsTátelál.. dd Taby Furencz őket nagy Tgaztúflsóggaí viaasavúrto.
1571 bon Thury\'Oyörgy kapitány alatt io-roól Bikerűit a töruknek a kanUa.it belySr-eégot aikra otsaltti. As ell maóg túlnyomó srŐveJ K.ia Kfttnárfotn táján lám ad (a m -g as ^roéguL A bnrnsbfn Tbury kapitány elesJtt, faja piianára oaufatolt, bngy annak látása megrémltSQ Tbary katonáit. A baláBoan a törökök nfltq.jB utálatkustak, m?rt eaoek láttára as Öraég annyira megrémült, hogy had-^Dggyaik .vBaónyísavári narn \\z hvllgit-Ta, Ín1cTlr^^éT]^vTüTJ9u^ véaót,mit azoiíbitn caiikkev-í\'Oon talállak mifil-. -bogy többnyim fu\'táa köiberj vagy lovagba; S-ik, Y&zy n, fiinokctlisu iaaapba fuludtak, mA-boIs podig fogsSgbjA karQlve, róazínt iasonyü kao*áaok köxt kivóíoatettek, réaaint padig megűflonkilutt orr &a fit 1 lel bucoítultik hasa.
Tlmry György fejd EnnaUntintlpalybft kfll-defiott.
Míg Alapy Qáűpir Kanuofi várkapitánya arsógo nagyabb róaaóvel a felláaadt póVaos-tok e)l<3n liudrtkomitt, AH a szigetvári baaa Iű73-ki február hó 3-áo haroVasó saerdán éjjel (LauEi5árí*_fltüU, éa mielőtt a várból ae-gitelgéfí^QÓ^«Íaityolnfl, a Rja>a várna t kirabolta éa fológotte, aa Broégot padig, mely még a húshagyó keddi tivornyázás mámorában vult, lakoDOiuIto éa eaornéí több foglyot vitt ol belőle Üsigotvárra. A várat U akarták meg-
Itt oly aaercncaévul harciotlak, lí\'igy as" allenaégnok mintegy kél eier karcsoBA, köz-tök íiainán, a mohácsi Bég a csatamezőn maradt, vagy a mocsárokba veazett, lioenöl ásásnál lobbot\' pedig apácai Bég Mohamed, a kuppányi Bég tlaszait ég suk tnáa előkelő lörök fugaágba estek; aseuklvül még tisenkilenCs aáazló, két ezernél lübb lé, éa as e^éas m\'*í** talék a kereeatény foglyokkal együtt lett a gyÖselem gyttraülcac Dfl ^essuvár basa maga m\'Tzitláb menekült el >bb Boraenczére, onnau ölöd napra tíegiiBtlru nagy bajjal a mocsárokon korvsztül, de ulóbb versaégo követkes-raényuitÖl tartván, méreggel ölté meg raagét-tiiJsan Bég la.-gBiőkott, a esértK\'ineiAatiná. pöíyban a saultán parancaira megf\'.jiatott,
15Ö0 boa j földrengés »bü1(o i^var alkal-raával a varban volt foglyok fclgyujíoitak az alig felépült várost, m -fy egynehány báz kÍ7\'*\'o!ével egészen leégett.
1591-ki Btigjetm hó Iá-én éjji-1 Ííia-Ko-márotQ a-asígetrárl flég álul taeglep-ivón, bevétotűtt , a törökök a várkap tányt K\'ta-ke Foronciet aa öraepgul együtt leül\'ek, a gyermekekéi éa nőket rablándera fíliv-, valamint as ágyukat éa hadi kóaslelekut is elvitték fft várat pedig felgyújtották.
1Ó91 és lb92-orjn Hasin b»aa nr\\gy vaazto-aéggel vorntftt viasasa Kanizsa natromáiél.
1599. évben a török foglyok Kaníssa kul-várooát f«igyujták, mely kiirfllmény ísmól aagy kárt uknzoti.
Kanissa vár bevétele a törökök áttal 1Ű00. év október 20-á o.
1600. aept^mbar 6-án Ibrahim nagyveser, miután Maliommed Kiájjaagyongo éa rossul
raegerlísitatt Babocaál megretíí, Kaniaaa falé nyomult hadaival,
Paradeieer György a-tradei volt akkor \' Kanizsa vérkapitánya, kit német sTBoMoBai fukaraága és zsoldjuk rendellen fizaléaQk miatt (rytlLoltek; magyar katutiál pcdig^_rai-v«l külföldi vull. ttehuíteld ezommel-nézlűk reá; de akatonák\'rang ia vetették öt, mivel L\'lÍBia vár átadásánál Ö volt az alkudozó, éa raidön mint ónjína üubornalora Cliaaát f-;l-• tabaditani 4 kelleti voloa, & törököktől nria c»ok m"gv.;retfttt( hanem ül ia fogatott, se r>?ge pitiig Bzélylyel vorytett. Paraílfiiaif a v;it vl-J.-I ,»ére ugyan mindent nag-yun ere-
ra n clrendozetl, du nz előbb omlttetl ok>k iinalt a a:k\' r clükÓBííil-t"inek tn\'eg nem f-í-I-.-Sl; ezen f.lTlt a viirÖTatVgböl, m-4y.i*4, lizuc négy séáz magyarból, lizenJiároto azaz «tíiuul-• né^yszas lovua és száz kartibiuus luvag-bol ktrllull vubta allata, íokan ia hibáztak, kik a r.\'o; és rwnd^tleo fizetés mlstl a várból elszülitek.
E^iJü utini ssirdárt, september hé 6 án MiliaiDoti K.;ajja Palin mellett ft p..nvanyna Kant;Ba palakon átment, és hadával Kani-saa varinak deli részén a kevéssel előbb pnnzlitott B.tjlai várdn ra-Holt tulep-sdett le.
Másnap Ibrahim nagyvezér az éjosakl részén p^y dombra szállt táborba a fő haddal, de utóub tanáuskuzáftt tartván, Nasuf és Ab-flun síigetí parancsnokokkal, kik jnbb hely-tBinórt;tiel bírtak, innen tiburával ellávusott \'\'¦a P..lin alatt Mehem^ttid egyesülvén, tábor-b-i scallt. Innen négyezer Ijvasl kQidolt ki, bogy jz ellenaégre Qgyfiljenek, éfl akadá-íyojzák a nwtalatfl vársegitae-g jörctelét. J5 közt a tatárok az egf-»s kürnyéket bebaran-g 1 luk és p^isí ti iák, dj. Zriny í gróf ö ke t keroé-nven megvervén, a táborba vissza ütte. A Lurükuk a var kurü! a f.ikat éa nádast levá-gntuk, evvel a lyukakat b-jtolleni, és a f\'í!dfl egyengetni törekedvén. A déli ráozre kétezer -ojaber parancsoltatott, bogy uít az ágyut-\'l-pek f.-UillítáBa után a TárfaUk ágyaztauaát rafgkezdjék.
Parn\'leÍDer, kinek paraneüAra as ostrom kezdilén a mezőváros leégetett, az elaö rohamnál nagyon vitézül tartotta magát- as agyukat igen előnyösen elhelyeztetvén as elleniéiben nagy kárt okozott, mig a török agyú telepek as első tíz nap alatt a várnak Bemmi kart se teltek, ugy, bngy aztán eltökéllek magukat löazer m«gkitoéléB végett -az «sirtnalá*a-kl_ tawftbba_n báruu._ __
Aa ostromlutttk Zrinyihéa "foTyamodtat segélyért, ki is eket levelében bizlnsitrstta, bogy at ismert vitézaégQ mercoearí berezeg lábu.uukkal egj\'esülrc, a várt felsx&badi* tandjn.
Zrínyi felkérésére és Rudolf császár páran-oaára Kun in a vár felsaabaditáaára jöttek; ÍZ-berezeg Ferdinánd, as utóbbi második Ferdinánd magyar király, mint főparanctno k; aeregébon mint eiredes volt, as utóbb oly b t-rea falt Tilty, más nevén gróf Taerklao János, batízás nrhéz vaaaa lov-ggal.
A mcryoenri béresig, Lothricgiai Fülöp Manó aeptomber*hó 16-án oyulci ezer válogatott népljöl aJlló sereggel jött a francaia Chaligny gróf kíséc^tébenv Ve!a egyesQl^ek Hád*ady Ferencs, Tbúraó György, Batthyány Boldítaár, Z^ictyá-. _ ™ _\' v\'tca Jam>B, Kilootea éJí Hirberstein Zsigmond gróf allá\'iorDokok, ugy, hogy a her-?zeg october hó hatodikat^ ejry hasaonöt eaer emberből álló hadsereggel bírt.
Eien aereg a roaa utak, és mocairok, vagy más iamoretlan okok rotatt nem ment egyc-oeseo rendeltetése heTyére, hanem jó ideig a Balaton partján Sseraenjekörül Unyásott, ugy, hogy as alsóbb renddtisstek, és kösem-berek már is tagolódtak^ bosasaa veazteglós miatt, mert elfogyott aa ételem, éa lovaik takarmány hiányában dögleni kezdtek, ellenben a halvanesar főnyi törők tábor L> legnagyobb kányáiéra köst dörgölte ágy nit a vár alatt.
A horcseg végre egy* kém által tudta meg a vár azorongatott helysetét, és, hogy ns oal-rommüvuletek már aj aknáiáaíg mentők. Aa
aknitatinál\':caak "-^l1?. * "^Tüj^
par libnyl! á«4ar«\' vU s)t r.._____f
ebbeli/aradcigukat RVtTgsamialtette; a lu-rinJg
elv isztéaét vonhatná maga után, kialUT«S~ duleteit, b aeptembsr bó 31-én a Bqfeg EmI-asa foló ütóak indult. tíidSn aaptember «4 23 áü a altira baipi\\rtján*balaxlváo^~aAr«BAaÍ völgybe vonultak, a kÖrölUvÖ dombokat «)• lenBégea lovassággal elfoglalva láitát. Ut vplt tehát ax első1 ÖSaseQtfcóséi, mrlyban Cbav-lignt francaiü visssavonulni kényteUniUt-lr,k. Gróf Tilly ezrodea Cbvligvi aegiUégóra-sietett, dé rTtrrttkök-ió^b«gyakr»r«lt Invaa*l által aaorganti körOJfngafolt, éa csi-tára kény-azerittcteiu Etalatt a>aloldalnil f,. kvö rülsy torkából ___töméntelenjBok jaiiícair lódul eíí, éa egyenesen HnrberileTn^had-üiiitályát akay— ta a aereg zömét3I tUsakaastíni, dsor caé-íziriak dühös niegriíbanáeBitiat nainl egy érezf*l álltak ellcnr a arendfit megtartva ha-Ulmaom viaaxavi>riék a janteairoiat. A fűi tó jantcsá a többi tőröket U-maga ut\'a hazza, agy, hogyasegéaB török aert-g ree-detten futásnak eredi, éa ágyúi elvesztésével b-gynek, völgynek táborába visBiakergeUe-\' tett. A kergtiiak k&st volt legelöl Tilly ea-reden, ki a harca tüzében éazre aom vetts, hogy megvolt lövB. Tilly a nyilvesazöt, mely-lyel megv..ll lőve bosEUsaa tcstébül kiráfti- * ván,favval a vele esemköztjövS Agát megvendégelte, as ag^a ugyan na *ghalt, d-s ö {s eflztaélellena! rogyott le lováró/, Tilly a suk vérveBstés miatt súlyosan megb^tögüdvóni a \' Kanifiűa kürül fulyt csatákban többé réaet nem vehetett.
Másnap megint támadták meg a türökük táborunkat, éa pedig oly hevesen, hngy a csata három óráig tarWtt, és 2000 5p«bi éa 1000 Janicsár, a keresztény hodUil pedig 400 ember maradt a csatamej-ön, a "törükok ezenkitSl mpg tizennégy ágyat is vesxtette&L Asonban az ellenség a miénknél ^csaknem háromirtorta erösebb (évén a vár ft-J«sabadl-táftira, vsgy eriabitéséreaikeréa nemtörtéa-"bött-\'tt. A tábor eaenfel&J éielms fterekbea ía kezdett hiányt asenvedni, mintbo^t-a-oagy bajjal véghea vitt azállitáaok tatárwkTa tó-rökük által vagy elvágatlak, vagy elfogattak.
üetober hé—13-án a hadvezérek, Fütdp herczeg éa Kolonics kivételével, mind .a risesavannláara batárottak el t> agukat, melyet a berezeg, noha tatárok és >ór-k >k által fiEflntclenül üldü»tetett(tmégta remekül
- -TJJ-g______\'—-=^_ f\'
Lúcaa\' u lím pia te k~éu öblaWr^bo\' S í\'áa, negyvennégy napi bajos éa aggodaiui^a ostrom után, minthogy moat már a segttsi-f >sk minden reménye is eltfint, FaraíeJBur -.is u-»óg ezabádon bnealttatáiának kikfitósa ohü^tt meghóíolt, ás Kanisea várát a töíóknek álad U. As őrség minden ing ói ágával ?1 fejry-verével osabadon boceátUtott és a Mura folyóig kitért eteti. Ibrahim na^ry vezér kis Ha-szánt Kanizsa vár parancsnokává tette, és a várat őrséggel ellátván, inuea haza indult.
Nagy KanisSBr megvétele^ súlyos csapis volt aa sraxágrA, e vár lévén aa oraxág^Sét-nyugait maradványainak ÍŐ véd helye,
Paradeiser várkapitány, két más ttazt[ó-«1 éa oxfirmeaterral honáruláBi kereaetToi-att börtönbe kitelelt, és néha ParsdeíscT v&á-ostrom történését le-irta, ia ái" i vra\'lérjedet} f^gTs V bírr^""\'rtií5fc|" következtében mindnyájan kivégeitetteb. Raradüíser Bécsben a Buf nevű téren 1601-ki novemberhó 20-án jobb kese Uvágatiaa utm lefejeztetett, Núsa {Fongrács kaDÍaaai őrmester pedig, mivel a törőkkel ciimborájt, nyelrélSl foaxtatolt meg, és csak aautáH akasztott fel. - C
A vár 00 évig maradóit tőrök késben. --IGOfvben már Kanizas. visssavétele míg-kiBérlatett.
tTotyl. kev.) . ;
KAGT-lCANtZSA, ang. SO. Ha Qtleü tnddiltisnn-njjy kaid jak 1 gabaa lányka ?9 otcaá! a mit csn-dAlai nőm lebot. \'Azt állítottak mull számunkban, bogy ali szállnia kel] | de nem tudtok, hogj as élet ára viratlanal caOkkonni fog. És meg non sem.hl-keqok, ttógy vsí^baa aLbiillott A sürjea ntáakírdé-wk alBh* naicrf rfefcen kleUgiloni, as Qrea magtára* kai mrgtfiHflal kell, a mire csak iopt«mtxer vagy odobit ben looa «Ht. llajlamlék. vagyank itlnni, kogy ason pontot ínég nem érttik ol, ml«erint c percshen
M.ta,ihhi \'fiMiamenotcltGI félnUnk kellene.
J<-\'en(*gi alei-arrsjlWal merőként a fc-lybell
pla^npjí/Buj^^Pa—aÖ\'.ft,^ i fr( ao kr., 6ft (Okr,
^Í^rrl»?il|o»Míf ftfcjl. kr.. a frt jo kr. Ka-.;
k^ricia Bs-flfl faniM j-fr( 60* kr. Árpa arrfilséaBe\'/
Tal.\'t, 70—73 fontos ff ÍL 10 kr. Zab 43—47 r.iutű- I frt. 10 kr PohAuU riaa-rna.lil 8 /rt — kr. Pn-sauly fther t tl 30 kr., tarka — frl — kr. Gubó el«Q rendű niA.saja tü frt 50 kr. 8iÍlvBpiliDka íO fokn — frl — kr hordó*"*! rgyütt- f-Tkól^piliiika 20 fokn — frt — hordóval együtt. MJ< — fn — kr.
flórba 36--frt. NyersMrök -- irt, BkSr. é* tobin-
bdriik — frt. ía busabÜrok — frt máasAükánt, Q
Borok • TrOiér és vltrüs (BehlHer| lSíiS- 4s lSftS-kl — vfáákUnkbell — tírutís 8 —D frt. Villányi í« a^g-BiArdi fakrto 18G6. ttl — lS ft Lij honi bur vü.os (•üttlller) éa fehír 4—B frt kr. Dalatonmellíki borok;. 18ö8-.éa 18B5~lki fohér 18 frí^ibóóként. Vlais Ito írt — kr. Mi — frt — kr. KBadnalgoB gyapja n»-UrSrTtdeki-ftra — frt. fehér rongy íra fl — 9 frt kr, fr-fcet* 4-4»/» frt.
tf.-knnis»ai piarxl árak aus;uatu« Í9.
Bors.S itcitje 11 kr. Leoui ilssí:" 11 kr. B«b iUiiju 4 kr. Köles itc- 6 kr- florgonra m^rSja — kr 1 ft iO kr. iUrh-.hrn fo.itja 17 kr. Jabh.i* r.nitja 10 kr. Sortb-hm fontja 24 kr. 8«*luB.na mlasija, 3i frt — kr. 2»ir f.mtja 40 kr. CAocllast mA.íijl.ta frt — kr. Z«-ra-lyall**t m.\'«»Ara I 1 frt — kV. Kenyerlis .1 Tonija 0 kr. Kuk.iricza!U\'-t rontrnS.- kr. A\'pa.1 <n fonija 30 tr. K.\\loskAiia f.mtja 10 kr. RizskA»a fontja 40 kr. TjiUj fourja GO kr lldpe*eoUj funlj* 3Í kr. Leainajjlaj fontja 40kr. L-jb\'.r lUMÓjolOtj. .— Ó Uor ü-\'xéjj -H-f-kr. Ptsti tát itciéje 14 kr Kaoíisíí s3r itrieje lű kr. Gabona-pAlinku llcaJJe 40 kr. Tdrk-ilyi-pUioka Hezíje i 30 kr esílra-piliuka Itcaéja CO kr.-Nyeri faggyá^
misaájft 60 frl,--kr Üntattfa,\'y0-/ji-Aycrlja foutjj ;
80 kr. Mártott, fontja — kr. fliippsn fjntja %í kc , Bi fontja 10 kt. Ke^uyfa 31« 7 frt — kr. Puaafa
5!« G tr! _ kr. Nyersfa 5le At\'rt— kr Paajtla ji-rSjí SS kr. SUna Daiziija —írt flö kr. m. M kr
fiendtr fontja 40 kr. Len fontba 60 kr.
Béc-at pénjírf^fyam au^mloa %J* ;
6%meUliqarfii-*fi.70; 5\'/. neraa.vMétVC
66.70j löÖO-ki ;&Uadalmi kölcsöü 85 . 80j binkréssvényik 6.93; hifiin lése ti H«t-vónynk 132,40; L^odoo 126.40;^ eiüst igic 12^.75 ( arany darabja ö frt 99 kí7-
FelclfJa orarkeaztf11 Wájttilsf JaisMt
TO...,*—,_____•_____________ - . - TC-U -•!!>• I
ä iWl\'i\'tö n»«»>a>»ik Sx> fill.lmulbat an itrw.pa**lá.mk I
• Tiuaujujin t*t *-J1- "\'"\'-r1: -|\'*»\' aiAmc* bi. onjitr-Vj-nk n.rg-j iíW»tt\'ir»,^lllta»l»V*«^l\'!* faire, AlU*ak. A«s
tffrltpsif Írt^«tÍtAw»í «crfitt 1 frt- 60 kr.
^tétamtó megtakaritast eszközölhet
I; attrarA« riíÜ t»fy"iK»v, me\'jf. a -«»tt ti Mi Un maradt, a»My Ijifll 4 MJAWftV ax:U}n Jkiui.Mt, n «V-vIdii
t tj^ivtib *i/ M>fal tiriaia\'A.l birtokába
^¦foftU^arek^p^te«- m-Vab-Wat tAryya__
Iftrftki^aiA\'sM\'rt"0**" Urion iwplttirníijwrii
¦-«p\'nt, mftflVlnf atb. trro\'Mfl kepe!
Blades nMtaraaBer as-jar1--.......da az
-W«ütT.-j mlc-d/a hajat nyaaurro g| 1 í I- W b , IOOO darab .lat^.mrf f-ir. Egydobos : > antr»l loIlWiea, cry-
kr* figari A ntaaimoal S frt. :! 2 porrei iO, au, 40 kr., 5 two-\'"rj\'jflkuay \'urT. -Lí^irflknlfl.. !; cirri 50- Gú kr. : Ictffliwinjfliit) faj ¦ etl.a-*h n t ninfea hAitartW» jí. S poagiWrl S\'>. 70, tJO kr , I ft" ,i m -tt «rn-l jnln-\'ea « kA ku ü- A-p-ngávrl fls) kr, t ft 1 ft 50 kr. ¦t^fdJd^jaritnitBlal- naadeuki tu«- if BEIvua f bL-Ií. t, Ljrr pfr.-t alatt y» p* f-sITn, ti; e •» <uf írekig " lehet cilod nf U tAigyt kivitel ^tUrb^ti* íe Mitftpta "ttMinilIfato: \\V wMk" 1 p. fáb J, lötwl, hád..|{b.M stb \'E|y it*;^\'*Vc-\'*W SS-kf.- : - ti TjilA tár-yakra, a le^irbb aqmrr!! -i. l^jíjAh] r* aiapur.jjíi ton lőtt | f~ítf»ai AJ-aoil
A legnagyobb vászonrulia-raktárban
kaphatók a legolcsóbb árakon ós legnagyobb választékban mindennemű fehórnemliek férfiak, hölgyeit és gyermekek számára.úgymint:
2000D ilw»bnil toiib fdrfMn&íli rnmoorQl vngy hollandl-Yásianból, tiürabjn í írt-Tű-kr.* id^átL_kr. 4 frl, 4 fit 50 kr, 5 frl. 6 frl 30 fcvtSki
---- NairrKi
árosonk Ossi« T*aa tartan dil
Mot. sal Iilvni[iil( 1 rogjell oi
Kult Nvr
nrv
Hirdet in..é,n y.
„ídía viro» Unacoa JiSuflißLk^IrriiíiollL tulaaorioi a * untoltien ei fJóit (emelt gabac« folyó ivi 0«pt lij ni-il fi» os d no rí .1 «n k lojjtobbot igiSrCnek. eladatni fog
a rállntkaaifk elég on JC blnat-iii? lutici etlÁtTa, n
ro|iíl fnltílcloh "megtekinthet Gli.
ffj«MnXÍ mailorban a cr-kecat-ui a»g*al * abültlom-t»s] elLiloU kuíiSr^IŰ^cí. p.k iiuttbmiialbalok bii ujcly va^ó, su«t*i3 i^r-Hre*"nicHte«>»*l o^b^ij mJUodpcre
t»La mrgttffnpoU »<U.Í » erttamok->t. a. m,j ollókat BÍ-*4te-t,"tt*»»Ak»l- t mm p diff i?cn /¦ taro, Ei annyira a Icg-~ rofli>^»bf^4««»ka*^U^ilk^l^I>:tQ Utf/mjiuli.-p biiUrtíi.b«n, it L »V fl\'ca jr» TajMare. "ftflj/ fKn na-ylaíínn gcp*i birkiofk mAJJ-Urán tb m 5»ji!fesn.- — EjTJ iarab Ara, ntmiiUti-*nJ egjütt 1 frl, A l^Ubb.líyoroiti-t".*! ivr- Vi Un/u.-mt. P.^kefik Eíekkat
l^in (ibla-n k"T\')IIWl\'\'l % Ie-j3»- a Fi)gitk*r mioden_ f. gtapJUn T»íy kbr^USa- olismi*"-n; btio. -r>*biírr- J *" \'r ^ > • -
sük «tf^-arUajaulatoa^klKDD*^ ra_*\'^L\'* aw.-*aví\'"\'a»4j4í\'»i l-1"\' ;
pArJ. T*u epj-btiütTo^ Bílj ni*. ; lAjy .itAra t3j yj-tioBf^íol t u irr tu4\'J- pjakraa .ai"^ »f- |l iui-1 Irp\'tl rili*ot lehet rT"J- Í( ira r*«k a gja.-» ptlflrjuW«a >f koajfül
JT- uU^ira, J. 1 ; j fik miatt la tnind-n n»tTÍu5l fagy ¦---t—rtai-itAI^SByftftr Ír; lt gtlnnmabh
le»í* i*tjd,i»a!I»& ^nifioj^Wi -1 aiocrrttl rajt jtejp/f] 5UU Ja ab
\'ub, 00 kr. "Val "di\' p-Tuhi hajfrtiS
ali-siiebkim febiren, rgiiít/ffcapn
¦ TŰ dörgőre Atal. Hdpr raiiirl nagrolb tpjjrn a kelen dósa-, da-mlija c*akí» GO krra titctslt.
Leielpi^^t!iT^l»oiKB: tutit* k
iSi-p, nlt?«.Tííg- ei\'bl m«aA-
.S»^r »fr(Aj<ilÍa^mi»tiafu.uk|r.^4f^ ¦ 1rg iq.-w:bb ió* ,
^»IFäXVt^*;Olui^í; »éTj-nitj3J ¦>» Túl liki7l ti f. Iii.\'« gyaannl\'Yijg" j^» wíúa-\'n *aiftíVk»Sy.tkhaT, »,I,it- f It ani Kfi r„.G«eu »JAlIIjaI\' ai ] „u,
Aj/ m •\'+¦> ac ^tt.er*kí3l. _ B rnu^a im ttka.:.) , .I^JaBa:.bvrotya-krti3 a E en keaSca Aloft a tforoiT«"kt5rtftr1IiIiJ meli» ty-tli tik^Egy úobai.Ara SA. kr
mvkatAtraUviWttkAvatu\'i pap ir- i ^\'..n«Ji,eSTit+^itfjvzn-on- • tolliL a ].g5nona«J»^ ia ir-frnt^-¦abb \'TOK^lUr MUt \'•eataalaJ, 12 ! 3a«b"53 krm. ¦ ¦ • •• I
-Bot7~UAalt iB^pürj* a nrdro*- I
{Itti», ¦t/fJBjpnd>l*n\'rn:n4«diu- ; io^kv »nloti«zjr aa~r|4« tWf f,-n- , " taHjal* US \'iiéielflt\'a"^Rf*rr«U \' UKaaj VbUy Alt*],- ^-efy a i Abbéin anHAt-A ¦ AllutlnuA t<rf ^ tjvrir * <raip6,t.bArmrd.ig fapoala j^WS-1\' * rtT^*, SalJt.ipif.ism !#r.-ik\'li»l\'-" IraM taellTat.VV * t«vt«* aka-«l %r.~ " \'
-aa^iAni|mfj«A«ratvlf-a-ba>>-^
_
___ktftl« btttor-l^BTnax.: mely.
iJs^a^rUiiut^b«»/i**W.J, bb7l i
W^F» tííyyalLÍSAbát, U^pbíl 1 »ü*fWr «*a. «(-A..i?tijmA ui t!-\' 1 b\'dMf- UkMruai^t-*-ljr.AllirIútUk. i*éTJ*r *fflrt.\'iW\'fW. Wttorra.
mMatranamB <?re»rt, aruujiai, f » FtpirÄräÄT, falkraaY!*<L »r»flt il
j na«S<-lla Ura: tl><Ulant- th fíuyiiíri fcütvm.alWx Ai} * IricaiMaabK:
^Tlib*HW,«ii,Ai»,» kr. ^lvUájc«M,a«tel:li. léftotU-
^4wt-rlt»:Aw-atra7»«-)im«Ij\'- a&l-kajyja, niipd|Atti»*>«.las arra
\'Ty.ul-aaajMaV fir«ffrt, pflie^Uaul, a».-»a;oa. lAjaalbatj . e*if*rtrimttí<l-
UjtAkut, fit atb, a IrjgTTir-l knlyVotiniídur*. Ijgy Otcj
Ipn.e-ulrfitLk. nucthp (rr a t\' I^«a raino^Liljj ai njia\'óva ti ni, Egy liy Wp, mei/ tuA_ookroUi. ^dmBli »T,ki-1, a;k^prket. AlUtf j-ket, rtap orto iato kit Taj^ karika-
10 krttrt, <T7- f\'»^e; alr^riéai laUk el^ati^ei 300 blpre Su kr^rt.
Lejf I-iIbli bfltjcn « aWalma-iott mÉrcjr, rCBr.-k, patkAuyob, flr-ifik ie han-Bd/uk kli-fiiim. A» d-adAi fclrI3«-grQ t-iMmiV. hj»T5n«Lj ncmcu Ara\' I frt.
A baj»t *kn\\x iJlflpnttoo Urtaci, nx 8act *apy iiPtvl b.trnara frttcul Iesa!kalmn--nM. « .\'tó.o-nj, ntiB^.m. Tcxyl kti-liiurnyck kam--a*k^ Vaa a*erno«*»tn a.3. ci. k3-. jiuti^njk j lrntkctai, bnjy- tiabitn, "f.b, a(^AautI*itb)tt!»n W|i\'er Ut.-tHnl*dt"»-o!aj feapbat-i. KU ST*f-
• - OyoR^rrs ^ifr, moh Ijnl a tynk-"i\'•>««\'Yy!Iki»t:f«ri;kifii bet ¦ irfcuii-:i:zmi lTj>ibbaB r-IUMU ¦ >» k min-rlaa\'tvvAttbl drc^n-t» fé.e»l.y», misih^sy granila mMIt-tr.-Srolta-t l;ktXifx^:«\'\'<\' sai buia.Viatlutuit» t\'u-al "prutt 4!fkf7
\' C«. ktr" ¦:«u7d*Iiri: Rraponln--«•Ir Biber;\'mdyJ/M-anbnay- pi*r« tttatt ¦ > suud n nir-n ucreseadu tv BUvf<jUakat nim4tinnio. tuslmah-, bdt.a 1-jrtU;Libba,ii "kinrz. Ktvn nj kiiaittmdiy mrjbj\'at mlntlcnt, sii ai liyfilo «a«K-kb li ertdlfi lélo-
¦ ¦Ui.a H »lla*.a«aa;^ihey Irhrt n- I nAláÜ nUtitii*»l 4« kr. C»*»t-ti4, i^y bogy al*Alw«.laa<laa "Valódi A ti Ala* 4 elycrrti
jaa\'a-t, baacao_ k"ET- mlndta JKJ wi%n ietjtn~ (it freta;tit Qre. -fei purecellAaiuü itb. n/jr. Km4«. nt*aailkttai . bna^-egy tNilé hti >V,wa atiM\'trB, hAauAl Bi.kfiloabal-ytvwU a-irtlai^jf fTEib-31 ,cty ilobo* kr. Ujran,a rj/an: folra-;tfg>B»HI»*a*a a<rd wo 10 kr - avtrik I p=lrBlIroiütt vrUr-¦Araa^Mlut mia-eri b>tr>rbcL;a r]. - WiUttluMt. Uwab> Vaj t-ilci-"
tir"
-lup.
pan, a legCimroább Ilűtpkkal.. Eyi US epnasriAtrn oarab Ara I5"T0"T(r." naif/ darab 25 kr. i-^y toguly valódi mar-iflr Ctmtm^t Cl}; a i^keU\'U\'H 30 kr. l^íy darab roar-aitr b.ij;iu-pM\'rSJlO kr^ ralamlrt wUitru tai* Illat, ri Li».tf.*:riíik v.**\'** X-H-f«.dirk, a le nwyobB »Al^t ti kbit a. A 1 JJ..IÜ k.j«i:»I\'!k. a- UJfyiUt.\'r e Oel^acr-, Ejjr av.-rjtl -8 ad-AO k".
a. l^jt^lsntaua^lrUB. ^!^(,^,^1 utar Tajy^k 8*yetfaa«tctnf ai orb^iut a:nkre*»k^j4 n-^^aeit_raVl*rlJnn teyibat.k. ri I f Ir bi MuAnyok t-iroffnHuUiAk it pintoiaA.trtjr><tletii<ik,U
M^Bp^tekB fcvptkmiTQ ^HAekruI in%T*nsiolffaitntuo^.
>U.iliftau3zL bizoaáoyi Htbt A. FBIEDIANM Bécsben^
HlftlWlmiUl^ sa. »» ¦ ppWo\'m« a, »i, a Dfiher . aereurruik mellrit —- • iT (la—12) - :
& frl, fl frl 5Ü kr, 7 frl, « f,t I 0 frt, (0000 darabnál Mtrii SZi/IM fírfl-lfijei, 1
mliltíj.l Trl 80- kr, 3 fft, Ic-..j.iIjL. u.:nük i f.t 50 kr. 5 frf Feber pjuBflt-Madanjtea-fsrfl-tagBV LLri-t6 Kr. J fit, 60 kr. 4 frt.
fíCfl-flatyik vászonból, majjrar T3C7 fclmapv.ir uiim.
2á hr, 3 fri 50"Er. 3 frt rí frt 60 kr fidHngefc, nirabnrsl-váaion. rimAk i ft í.< kr. s ft ^ KSHnoek rainbursl es tollasai válictibút l;!n;üri*e, <i 50 kr, 3 ft, » ft, 0 ft, «cíiweitil cs fracciia 50 kr. 5 n, o ft 50 kr. G ft, 7 it. no-lnaok vátlonSÓI, l ívea \\ ft 8» kr. i ft 10 itr. r> .
kr. Ö etn 3 ft, S ft 46 kr, 10 i\'-vrs 2 ft in. » kr, 2 ft 90 kr, S ft 50 kr I I í»« •.\' ft fi.", kr, ívt» 3 ft, 3 ft 50 kr i Cl. 4 ft 5 \' Ur
Silnes H\'j-lngek, i íves 1 ft in kr, i ft kr 5 e.,. 6 cvc. I ft 3J kr, 1 ft 5J kr 10 th,-, 1 ft ti» kr l ft 6o kr, S ft 10 kr, 11 Cve* l fi 75 kr, i fl 1 kr, 3 ft i3U kr.
lunnr-ma léü alsó menécyck, ^aira^ok. harÍBayák ít-rfink t> baljjrek «ír..; ra, naíj r.iljwtuban. F3r.ikt.-ir a fosjutjb amerikai krlnoilonaK li\'ln-r íagj- ba
50 lulúl kuzdye ft\'l,\'. íörliÉ 5 íH-\'l H fliK\' SliaaS alaö-SZDiUiyák t.-jrríiiuiual.li.ik, íl.-.r.i\'-j: lo^ e^T^)>b kifli feliürnemu c=iíi!ie!í
Ci. kir. kii uráli cls5 nuiDrikaf ?1 I
ANAT3E3CKRI3M
tanaid ) i tattici Altai
Baboohay, vAmni
:ol eilgO\'Icljcanlt,
-1 l)r. Vor p J. 0. h í *!\'fn»t.«
i fDprtol Alti) fellalAJt atf.T
¦-a iiajirül-nnpra [|-i(rrobli Diérrbíi .9 t,^,,,: -ri «pilnl^ila Tevf, ia
50 kr, 3 frl. 3 frlf.
n tr. a ft :.o -l ft. 5 ft.
ft. í, is. Ü ti 7 fi 7 frl
idlniuairayal, i fi, 1 m.^
a ft 15 Ur. 4 ftSU kri \'sz n\':
.t-.k L-libO^i I ^ ít i.j_Vr l ft 40 !jj|eg bziíI :
. in tilo.lt boai i Popp-Klc íugíiijri : >">K7 Ti » "\'ne» i
íí.-ÍJTií 1IRT Bloh áll
iyti-a m^KTÓjTTiijr., .nil.i.íi ifTCIl jJtókiili; -i.\'i. dannato! i
i luU.i-nvilatkoint\'i
foynb ulclfpnlariú aacri*. n l^g >(!.* uaiíybb haj kuli-UíCErsn
¦»T--bál Qíui «oiUik\'ut balli ni mint legüdCaebb airi olfuga.t
• iii ,1 írt 10 kr l-;.-C-por 83 li. iö liilusáról ismét érk-ij-uiclyi-k egyike kóveiLi--
natm bíi Tornbbá ajánljuk n;
nakoan » \\egoh VÚKoniiebkeodok, i
0 ft, T ft 60 ki rSrQIkBiok, tuciarja ö Színes agyi kaaavász,
cthflMrUk
raktárunkéi raaűiurgl, TAkon
e ft, i) ft f-0 kr. 7 ft, 7 ft 5H moly. kr.ll it iijcijjiuk kr
r .liiffvonattiil lan-\' ¦r|liaiiaálba^rii ;
!..?1 — a Lork.-t •\'.....ijJo^m m^tfi...
Uii" njAnlott-ik,
hcllandi, Irlaodl, crea s-bärvanii
Jbh
«alja 3 fi, 3 ft .\'.\'> kr, 1 n, 4 fi 10 kr. 3 ft, ű ft 5() k;^" fl ft, 0 ft, Ü il. pSrui Su fi ír ft 60 kr. 0 it. G ft ?0 k vcfú 3 ft, 10 it, 1
ilüii
liérLn,
1-fr, 13-16 füg.
rin»ii\'\\ f.-ifajdiUombaii asoaieJók , í\' a lc_-k.n jiii kiíUt-u ; a fo^.-vk tiíitiiisinai kefét suba u ii;;* a turairFi«ti-b D a fo-jak lejriasonjiibl) ellet nfu: (líbrttem, Diely míj íiíliAny ip f,>painjió Ui[tior-".flL.ini kOiUl lObbí-u unnak ^Analheric Bi : cu vthlig — űaxitiliín roondra — magas ara m
¦» .\\n.iiherin tíiáj-iiot bastnáltam (• I . >\'•? n 5i5iu;temet kifejriiij , banoro min il tu fo^icnra. il páratlan gyógy*»*rt a Itgrnclcgcbbca ajáolbatí
SCMüSEBEBO ZSÓFI.V. nxill. RELNSDOBK
Valóságos vászoTi a32talnemü.
UutaJkeaarJt,
Abl-OSZOk n.it
G ft I
\',il kr. 7 ft ;,n kr. Asztali készletek köíg-azérna cau^.ij.i i ft
0 fnif
tue-xatja 5 ft 30 kr, i". k-n n.Vy^bitn li iir raetrtcJ\'lT. Lt-gjÓbb iirr
1 fl GI kr.
Menyaliicnyl késxletek bpvn«ar!ri»a.i.i| nauljnk Uliliali f-1»
uruiS. vi»s,m a«ztatnem(leklicui .ingy rakLInnili.it. mr-ly mindca nion, rnnr .liiipAllttva vatinak, v&gy kivii.n.i|j ixi-rint Ihjij.cnlIiiiin1-. I
3!tui|catiemU raegreadelések muil.-n nzurint ^vor^.in » livj..l)lian i-lké^if-\' ¦tnck. \'
N»t7 a Alai i ti. «i agyt^rltfit, plquQ éa tricot-paptanakból, kavesktodókboi ilmlen e ur-a.bp viijó csikhfk\'.j\'L
ItitktAmnkban voU cxikkuknÉI ii.iry el.lnylil i/o\'k-1 ni, ho^ e^Ttrt.--4x^,1 tLTCT« 1 ellitutl cxikk U nap fli-Ht m m \'¦ak kieii-tul iii;T»xer\'rnInil ti Tiffin; tWjjUd^i _r«i,:bi-n -li .ir vi»«z.i i> uditili, Scallitamk niinden \' iranyl\'-in nx ir vMiiupe* tieklllik-\' ipT uclnTétellct erorsan ?1 Infyobbau *i«nOjMlltttiek,^iy7\'r»ialcjiiii edrendeUiek musini izuriut legb.imarat-lj ulkiixiitletiu-k.
Ni\'-!ia1 li- iiciik Jäsaof hneyatékáhos lari unii, a HA(ry> knn ix «ai fii I teleUjejryiflkUnvT A* äOlä, 1!ÍU7," 1807. b r. »Amok alalti fok
,^ifk, niehvLui-k kikiáltani ára I 1D5 frtoi o. i. tíairn. T évi spianili, li 1 ,er bu iin, b.i pedi? a kikláJtjíi»Í ár bo nem íp/rti-tiiék. foly^ áti ok ?" ki!:.,bcr li\'í i-ái>. miiT.lti.knr ri-tr^>lt \'J ^mkur axuii alul ii a belyaiicr^o.
! iytlnin.il Antr.-» mjin eladatni ornak, a kOxelrbbi Arrerűíl feltételek fi\'Jiér-\'alulírottnál mryi.ull.alú. Xagy-^auiaíiin. jiilinn 27-tsn 18G7.
Sázoaj FerCBCZ. bikflIJott réjrrebajtd.
kái UÉmiie mk&É
KoHaiits József és M>
EEla:<a.etinn eny.
„Wr.TI klslúrri- teletik. ml.irTi.t •t nr dlul l.ú,b,.n Lirt holli JiHvi.^c
n,.lit lílivelii OVL\'kr-. — m,--ía
1.1 JȒi
l.a^.Kanlí»a rAnoi tinic«n ..n.ik jrlonlpp FeiwIhofiVr J<Sx«i \\*tlB Ufi UUÍmíI hocu ta-tui aprii si-ut\'il kaiilTO baroni \'fr
A vAruanUc a pincsi latpéti;
Hal nrnigai marb.iviunr Inn
Talamtnl-ínlndon bít-"n «ai-r.bin tufRtartatul »eolt -it heti raarlinvii-«iri jopa 1BGS. evi Jaanor l*tol Mini uva h ár tua n-iyniiuít ktl.et.t urilure. fo-& ixi Octaber ÜA-ik- naiiján. rcgiri-h 9 urakor Kanitaa r irosi l.-rnAca to-imübaiv nvllTanjjf Arvcruaen a. lr!*,:obbrt JjirCktir-k IhtLo Hadaiul fop Mire a. .bérteni. dtiWtnnk a bérBs«ec oi*jl t°7,-tW Viif-
\'gtt;*.ittink. u árrcrííi fi\'ltuti-L-k a Táron Örälntnl\'taluilrhki n. tali inciíti,»iiiUipJÍ>k. .... A idrodi LuiAl-í á)ul
KauliiAa, anj
HtJnMc^ ertilrri, -caOnnel mi tanici tCTBiníbon; \'teftgeli\'-l
Babochay.
"bini.
Mirflly gyura ?4 illi-dclrnqa kdrlnegtíritéaci tUtai áJtaldnno t?]ia-tniTu\'eJuifrealifn rési\'-BílI, b\'-atrait n )t\'g)utáoyoaah1j foltéíi-iDk ca i-tö. \'\'a-jXtSg-olOSÖlO^ C3J^BL^S m«llctt : nullcitiff/l/ \'k|i aIIah épöl^tekct éa nsokban levő iiigÓBag..kat, i\'unvrob^lU/ialallll MSvtl azalmáa guhna- cs tnkarindny-kéazlotc-fki<Tf" ti-.t.nwt^ilnit vagyji abndóo.
i^gkár cii| miiidenonemtl földtermériyeltel és
|eieqii káMeltp\'irSiíxt*
I Ü. \\\\$zn\\ intézet jclön idényben a gnidn urakat kilnnöoeu
iu szálra a-gabona és takarmány tüz elleni i biztosítására
Ibátorkodik fi^yulmcstrtnu . .
1 Aa aliürt fiiftgytiükség Fülkéri oionne! a i ca. gauds nrnkat, h<>gy bizti)BÍIiVaflik foladáaural vagy Jioza.-l, vagy aa inak minden nngyubh Imlypir\'Wn IStczÜ Qgyn&keihes forJnlni \'xivi\'Bkcdjoni\'k. A fóldttétiL jutányos föltételükről legnu-Igyobb kÍBtfféggel adnlik\'fd-vilikgaaitás. 1 Kelt Sopronban, \'18G7, jnliua bávában.
\' A pesti biztosító intézet
Millies- P."
Soeben, ist erschienen
unti in der
Bucliaandliiiig\' des Josef WajiMts M Gr.-Kaiizs»;
zu haben :
VON
ÜBIK9"
„KAISER lialMILii
-der,letzte -Hitter des XIX. Jahrhitndex\'ti;
- iiaeli verlüssllclisten _ (Quellen und Orlgiiial-liUlieHDnger
VlrlM.
lirjmíniáztc-riuni .
_ 3S0P0RT(pTA
voa\'Br. ST.
lit viele» llliistrdiioucii. Preis
, r-: Wajdits Jdgsaf kiadta. lap- <í:|tyomdatnln.jUonoB Nagy-KunisBán,