Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.19 MB
2010-02-04 19:58:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1257
4973
Rövid leírás | Teljes leírás (198.4 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

nagy-kanizsa hatodik évfolyam.
25. szám, september héa 1867.
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, ga^áswt, Mtiiáiy és művészet kűrélft
\' »«©«3 «0.022.:
Mintlcn lii 1-én, 10-én, {a 20-kna egétt Iven.
Sseiríif\'EílEliii Iroda én bUcSú hivatal: WAJDITB JOZ8ÉF konTYktre«lndé.él>«n.
M.-Kanissa-barcai vasal;.
E hd 16-iln tisztelgett városunk küldöttsége gru\'f Mikii Irara közlekedem s k\'óímunkaligvi niinintör nr 6 E*cefíen-tiiíjáiiál, íl3 82úvnl is tilmogntnnild azon felterjesztéseket é» tiltnliozisokiit, melyek ezen vasút eddig tervezett helytelen írrinya h inddpontja ellen e vürofl részéről bendnttnk. Mint a küldöttek jelentéséből írreslllénk , 8 Eioellentiilja nemeink n legnyiijiisabb leereszkedő fo-gndiísban részeftité u küldöttséget, hanem a sérelmek őrvORlásáTH-nm|pfte-ese-mélyés kínbenjiínUrit megftjtínlii. — így ttllií^ir.egU csuk lehet reményünk, hogy a hatalmas el\'enség és némelyek konok niegáialkudott^ágn daoziíra méltányos és igazsitfío* Ugyiiuk diitdulra jutnnd l
Mivel mégi* a küldöttség jelentésé-bűi ugy vi-te^llenk, hogy azon ministeri hivatalnok ur. kit ö Eieellentiája kegyes volt folviliígo-iiláa aíMara berendelni, java-dutmtk ellenében két indokot iUlitott fel, nem késünk ezen nehéz-gégsket eloszlatni annyira, a mennyire asIrlUiS^KlK^pd-vpskiitBUea üzuieöi
;k\'ednek, tc$m&fon\'n t\\]\\.
Az ItozaítV ugyanis fel: 1-ör, hogy a N--.rCamzSA-barc-ii vasntvonal inddpont-jn »-iránya miír a béc-ú 03. k. kereskedelmi ministeriuni altnl véglegesen engedélyeztetvén, síit legfelsőbb Bzantesi-téssel is ellátntviin\', és mint ilyen adatván át a magyar kormánynak, ennek többe nem áll módjában (tton változtatni. Mint a folyd é. .loniuu 27-én 8o-mogy a Zala megyék, ugy városunk knldotljei által * beadott iíImVöiS okiratban kifejtetett, mi azen körülményben megnyugszunk, és-nem ké-rllnk olyat, melyet csekély nésafUnk pserint megadni többé nem lehet, és éppen azért nem is ezörgálmiítak tBbbé e vonulnak Somogy ni vén. .keresztül Ih.-Berény felé leendő vezetését, hanem kérelmezzük egyodttl a»t, a mit szerény felfogásunk szerint megadni a magas kor •
.mánynnk jogában áll és a. mi a fennforgó körülmények között még minden-érdeket legjobban kielégítené, mert tudtunkkal iiz 18G7- ik évi ap, 10-ki állam akcrztídvényhél máj«\' okmány e vasrit
.iránt nem létez, ebben pedig a déli va»-nttársnságnak engedély adatTE N.-Ka-nizM s Kottoi i közötti kiindulási ponttal UincMg egy Bzárn\'y-vonalat építeni,, nincs ttliát ezáltal még; elzárva nzon le-heíőség, hofíy c vohál ngyán N)-Knni-asasKuttori közötti, ile Sz.rHikliS8nál és nem Miu-a-Keresztnrnálágaztnssék ki,
" a p Bitrill völgyön végig vezettetvén
.\'épyjjjl\'tírt\' d.Aekély vizválászto domb át-\' tuel«zé«üvel épitlcssék tovább n Dráva vöígfliojipl már a íéli yásuMársülat által tervezett voiiallai" egyesülne, a»t pedig antiál; bizonyosabbon hiszauuk el-
_ér]iolőnek, ínért sokkal könnyebb aa <!pitke«éa, kövesebb költségbe kerül, és néni veszélye»r holott a déli vasnt-tár-Dulat által terveiéit légrádi hegy alatti kerUlö mind ezen előnyökben piukölkB-
Előflwtóai föltételek :
Helyben báahoa hordásul és rlelekre postán íü\\Hri E|rr»« lÍTTí : - 4 frt, — kr. rn 6m . . 3 „ - „ Évnegyedre - 1 „" — B
2-or. A déli vajmf-ljírnnlat ferde tervezetét azon egyetlen plau«ibili»nek Iát-hzu indokkal támugatja, -mintha ez aa Utalunk javaalottnál rövidebb lenne; azonban ez sem jUI, meri a két lerve-ict BerzenMétől egészen Zákány nU meglelietősen egy iriínybftn IiHiutlnn, b csiik itt fordulna ar. altalank tüt-vcujtt vonal eg...