Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.19 MB
2010-02-04 19:58:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1578
5479
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

nagy-kanizsa hatodik évfolyam.
25. szám, september héa 1867.
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, ga^áswt, Mtiiáiy és művészet kűrélft
\' »«©«3 «0.022.:
Mintlcn lii 1-én, 10-én, {a 20-kna egétt Iven.
Sseiríif\'EílEliii Iroda én bUcSú hivatal: WAJDITB JOZ8ÉF konTYktre«lndé.él>«n.
M.-Kanissa-barcai vasal;.
E hd 16-iln tisztelgett városunk küldöttsége gru\'f Mikii Irara közlekedem s k\'óímunkaligvi niinintör nr 6 E*cefíen-tiiíjáiiál, íl3 82úvnl is tilmogntnnild azon felterjesztéseket é» tiltnliozisokiit, melyek ezen vasút eddig tervezett helytelen írrinya h inddpontja ellen e vürofl részéről bendnttnk. Mint a küldöttek jelentéséből írreslllénk , 8 Eioellentiilja nemeink n legnyiijiisabb leereszkedő fo-gndiísban részeftité u küldöttséget, hanem a sérelmek őrvORlásáTH-nm|pfte-ese-mélyés kínbenjiínUrit megftjtínlii. — így ttllií^ir.egU csuk lehet reményünk, hogy a hatalmas el\'enség és némelyek konok niegáialkudott^ágn daoziíra méltányos és igazsitfío* Ugyiiuk diitdulra jutnnd l
Mivel mégi* a küldöttség jelentésé-bűi ugy vi-te^llenk, hogy azon ministeri hivatalnok ur. kit ö Eieellentiája kegyes volt folviliígo-iiláa aíMara berendelni, java-dutmtk ellenében két indokot iUlitott fel, nem késünk ezen nehéz-gégsket eloszlatni annyira, a mennyire asIrlUiS^KlK^pd-vpskiitBUea üzuieöi
;k\'ednek, tc$m&fon\'n t\\]\\.
Az ItozaítV ugyanis fel: 1-ör, hogy a N--.rCamzSA-barc-ii vasntvonal inddpont-jn »-iránya miír a béc-ú 03. k. kereskedelmi ministeriuni altnl véglegesen engedélyeztetvén, síit legfelsőbb Bzantesi-téssel is ellátntviin\', és mint ilyen adatván át a magyar kormánynak, ennek többe nem áll módjában (tton változtatni. Mint a folyd é. .loniuu 27-én 8o-mogy a Zala megyék, ugy városunk knldotljei által * beadott iíImVöiS okiratban kifejtetett, mi azen körülményben megnyugszunk, és-nem ké-rllnk olyat, melyet csekély nésafUnk pserint megadni többé nem lehet, és éppen azért nem is ezörgálmiítak tBbbé e vonulnak Somogy ni vén. .keresztül Ih.-Berény felé leendő vezetését, hanem kérelmezzük egyodttl a»t, a mit szerény felfogásunk szerint megadni a magas kor •
.mánynnk jogában áll és a. mi a fennforgó körülmények között még minden-érdeket legjobban kielégítené, mert tudtunkkal iiz 18G7- ik évi ap, 10-ki állam akcrztídvényhél máj«\' okmány e vasrit
.iránt nem létez, ebben pedig a déli va»-nttársnságnak engedély adatTE N.-Ka-nizM s Kottoi i közötti kiindulási ponttal UincMg egy Bzárn\'y-vonalat építeni,, nincs ttliát ezáltal még; elzárva nzon le-heíőség, hofíy c vohál ngyán N)-Knni-asasKuttori közötti, ile Sz.rHikliS8nál és nem Miu-a-Keresztnrnálágaztnssék ki,
" a p Bitrill völgyön végig vezettetvén
.\'épyjjjl\'tírt\' d.Aekély vizválászto domb át-\' tuel«zé«üvel épitlcssék tovább n Dráva vöígfliojipl már a íéli yásuMársülat által tervezett voiiallai" egyesülne, a»t pedig antiál; bizonyosabbon hiszauuk el-
_ér]iolőnek, ínért sokkal könnyebb aa <!pitke«éa, kövesebb költségbe kerül, és néni veszélye»r holott a déli vasnt-tár-Dulat által terveiéit légrádi hegy alatti kerUlö mind ezen előnyökben piukölkB-
Előflwtóai föltételek :
Helyben báahoa hordásul és rlelekre postán íü\\Hri E|rr»« lÍTTí : - 4 frt, — kr. rn 6m . . 3 „ - „ Évnegyedre - 1 „" — B
2-or. A déli vajmf-ljírnnlat ferde tervezetét azon egyetlen plau«ibili»nek Iát-hzu indokkal támugatja, -mintha ez aa Utalunk javaalottnál rövidebb lenne; azonban ez sem jUI, meri a két lerve-ict BerzenMétől egészen Zákány nU meglelietősen egy iriínybftn IiHiutlnn, b csiik itt fordulna ar. altalank tüt-vcujtt vonal egyenesen északi irányban Nagy-rCanjxsa felS, holutt n m>Wtk nyngoti irányban & légrádi meredek lteg\\et megkerülve tárne be Alura-fCereaziur alá.
Meglehet ugyan, hogy a vaspálya Mura-Keresztárig tiéMny nsáz bUel rövidebb lemie^ mint Sz.-Miklósig, (noha a kestink között lévő egyeilen adat: a katonni uiérnöki kttr állal készített térkép Fít\'^int aEt ia kétségbe vonjuk, mintán ezen térkép ntmututilxa szerint á Dráva völgyében Zákány b Gyékénye* közöUi azau ponttól asámitvaf hol a két tervezőt elágazilí, a két távul súg nagyon egyenlő, sőt épen laiouaeuzUnk ugy éaaleli, mintha a sz.-miklditi vonal lenne a rövidebb) de ba mindjárt
w»bW(lfrbn.n nitiiny ültol UoDntmbb leli—
-no s2.-Jlíikloa felé, mint Mnra-Koitsz-turig, ugy legalább a/» irrernoÍililnl-4itt«i--azabb a kerülS innét \\issza Sz. Miklósra, hol mindkét tervezet minden esut ben \'urnét találkozik.
A déli voantí tárisas-ig ngyan. mint értjUfe, ugy okoskodik, liugy a teber-flzállitáá lévén a főc/jkk én jövedelem forrás, es pedig főkép e tengerfelé gravitálván, előtte Cíak az lehet irányj,dú, hogy a tengerhez Slnrfl-KeröBztnr közelebb fekszik, mint Sz.-Milddd.
Ha már figyelembe nem vennó\'k is halhalállan fiíüíéku tegnagyübb liazáuk-fia gr. Széchenyi István azon tervét, mely Bserint az összes vasúti háldzat kulcsának as ország Ktivében fekvő 10-városnak kell lenni, a déli vasut-társa-lág fenitebbi okoskodiUát osak ugy fo-gadlmtnók el helyeaiíl, ha ahiirnok szinte azon hazánk kárára v^zetó* törekvéar, melyet eddig ft déli vaBUi-társaság kövelett. Mely, t. i. Fiume háttérbe szőri-tájával egé«t kereskfidelmUnket Triest-ben Ofiélozá Öaszpontositani.
Ugy^n is elfogadva a magyar királyi közlekedóai ministeriumnak e hő elején nyilvánoaíágra bocsátott féllúvatalos czikkeiben felálliiott aEon nézetef, hogy a fiumei vasnri Ssaaeköttetés indápontjá Zákány alatt légyen, kénytelenek vagyunk tagadnt, hogy as Adrin drága gyöngye* Fiume. a. vasútnak Mara-Ke reHítar alá vecetáaével akár Buda-Pesthez, akár fts"alföldhez közelebb lenne, mint az általunk javaBolt irányban; mert parallel vonal építésére hazánk képtelen íétféna.tengerreH Öaszekötte-. tea, fl3sk;N^^n»8JÍn ál létesithető^ lt& innét n fiumei vonal aa idéztünk félhivatalos ozífck Bzorínt ZAkinyLjirKapron-ázán át>esetendÖ Zágrábba, ugy maga a. déli vasut-társaaáfí aQ f°U}% júzannl állithatm, hogy (az egyenes vonal lévén a 4egrÖvidebb) a surdi völgyön át Zákány legalább 1 mért föl ddol az általank
Hlraetéaeis\'""
A kai lűidiWii pctilaorírt l-Biür 7 kr B\'-rrtr a év taiadm tar Alibi beik tutiért ű tr.
¦A an\'fils tórrjö*
javasolt Iránybnn városnnkhoz közelebb tie lenne, mint Mara-Kere^stnr felé a légrádi Vgyet megkerülve? a niennvi-Tel |>edig ez nton hozzánk közelebb enik, igen természetesen Pexthez ia.
Az úgynevezett alföldi pálya iránya a pécvbaicai é* barcs-ziíkánu részletek ¦által elég érthetően kijelölve lévén, az Gumikét tervezet szerint o-ak nem Zá-^Icányig egy ronalbün liahtd, tervezetünkre tebát a távulabböágot csak azon egyetlen esetben lehet reá erőszakolni, -íía a végezel nem Fiume, lianpni TrieBi! ^Biert a mi javaslatnnk szerint ia a Kup-roncza felé Z.ígr;ibba vezetendíí páii*a Gyékényea^s Zákány körött talán ^értfolddel még rövidebben lenne kiá-jjnzniidó, ennek tehát a költséges éa veszélyes légrádí hegy alatti kerülővel semmi dulga s ezen milliókat elnyelő ipitkezéanek csak azon egy esetben van ii telme, ha arról van dió, mint lehessen legrövidebb nton az alföldet Triesttel & "nem Fiúméval összekötni, pedig ezt a déíi VhBut-tán*aságo% kivill igen keve-
nája alatl, egyesült hunj\'ulgárok közöl -uhaitaHK —
Ilrt bár tchst T>fenrrtiitkeÉ &7-Ee^t^. Lloyd 183 ik számában megjelent félhivatalos e-sikk hívatlan vádldknak éji önz\'Őknak nevez is, mind a mellett ez uUptnlan gyanúéitást vissza utnuitva, nyugodt lélekkel biztosítjuk az érdemes czikkirő nrut, hogy bennünket öaérdek
I nem vezet, hanem mint hazánk e vég vidékén lakó polgárai honfiúi köteles-ítégilnket hitfEszük &<tak íeljesrteni, a midőn egyetlen tengeri kikötőnk báltér*
1 bo szorUááára irányzott eme ferde ter vézel éltön küzdlhik ; acít arról ia bizto-kíihatjuk, hogy városunkhak speciális érdeke legfeljebb csak annyiban kertll tekintet alá, a mennyiben a tervezet helybenhagyásával a déli vasat lársaság közvetve fel lenne mentve azon szetzö\'-déssxertl kötelezettségétol, mely~^zerint minden városunkat érintő vonalai indu-pontjánl a városi közönség által e &Ö-ra egyeaektől kiaajáátott, éa a társa-, gágnak ajándékozott pályaudvarnak kell lenni, pedig ha a magas kormány remé-njünk ellenére a társaAágot e kötele-setuégétől felmentené, ugy a kártéritá-si igények jogalapja U elenyésznék.
Hi«rtUk tehát most már, hoby mi-nister ur Ö Exoellentiája níagas közben-járáminak sikerülend a költséges éa ferde tervezet félrevetéaét kereiatül vinni, helyette az általunk javasolt olcsóbb éa könnyebb — de nem hosszabb — vonal építését kieszközölni, s hir szerint a már legközelebb megkezdendő munkálatokat egyetlen paránca szávai beállít tat ni, ea által Somogy éa Zala megyék, ugy N.-Kjinrzaa város indokolt tiltakoxásának érvényt saerexni, a a méltányos s jogos kivánatot a ^ehetőség határain-bélől kielégítvén, a kedélyeket megnyugtatni.
ufY «iir.irn o Up as\'liatnftBrtralcads CLdS
» a 8 a I r m 6 ts^f e fe»
percsel Mor W.-Kmfflmási9).
E hő 10-én voJt Bs»reBc»énk megyéat xala egemaegi YáUaiti kerflletéonb egy-liangulag rurgyálttastott UéyvÍBet3jét( Perctel Mur linnvéd lálxirmrkot, kit -fitfére Pfif-cieiPál volt LonvéilíiáBodoajtJcBlegTulDa®. fő bírája a a be*Eiliel^iuk kísértek — kBrank-Ue tioatelni. Bár UivitUtossn B«mmlfáJeOna«-pely rendesvi nurrj mégis öw? czásTra
lódüiV a iiép mÍnáen^__polg4ri Mlis, Vallás in nentkülümbfég nélkül a pdlyaod?ar-ba, agy nnnyíra, lmgy eanek elégj -Ug udvara a tömegei befogadni nein-yala képen. Legelouur a kocsiból kiszálló hatifit s város nevében fúrnak birija B.ibockay Jino« ar. tv-gadáj nébány meleg azavakkai a kedvsa vea-ÜégeÍ"B váröo íiat-irán űtfröíúiv-Gn, Ulánsa a sáailók alatt cocárdakka] diBsttdt bonvé^* »*reg neTében lökey Kázmér hünvéii trn&gj
éq Sisfalady..... Lonréd sxáiadaa ttaóno-
ktill, meghaló Bsavakkat tolmácaolTáci ttOD Örüragt, mely a boDvédiéget & 18 évi öailD-kiveteabSi batajórl ieg-kedtajebfa tábornokai egj-fkéoek Utisa következteben aIfoLa. Végre a vila«(ó kerCíet kOidötUeg-i ne»** ben Háry Jósaef ÍÖQgyéaa ur eaioli- axavTt, ki magasztos elragadotuigábaa a n^p hfiset a aiemek a órába ay&lÁ. — A Eieg8w.ali tca-
Bzeavedéa leikéi ne|^«ffl Sregité, sOt meg-iijualti, mert miael btqo t^fedelraetwbb bx6-nokUtokst; ?1 üdTötleteket azonnal rögtfi-
rc\\5t beoaédef bü-in kűsClui nem íll módunkban, tTe a mennyire emlébirfnk a tt\\-tcb fogadás roegköBiíjnéiB ntán abban eal* ttttnált, hagy ip4rkadud..a-T kanTédaégcms; -azon helyet éi álláot megaxaresni, mely íteí méltán megilleti, a bíitoaiUol a* orf**gnak egy fOggotlen önálló kftetaerrfet, ra«rt, vgy-mond, a mely nemi, <ta«k -mai i*tal»*o ni ne a «aállló te keríts lyf* badaerege, at figf atlea-ségei alig Repes fencUrUnL UegkúaaAaU továbbá a iegoogyolíbiiaxafi diasuavolr Ug7 a azentek kösé avaUat, wrr«l űgymand veW-to van uoa aemiet, mely coak egy«3 ooa» tnéljekre támasskndhat, a basának igea aok kitanS oiu tbu aaflkoAgB^jbogy egy seabp fcidüléwsvel u e^évft épület roabi ae dftl-jSa; 6 Bgyébbiráni 18 évi UpawtftWtatt íja Umilmáayail n kösös-feaw jarára fel faga hassnalm, b basánk sok Lít&o& fiairal egre-\' »aiteo iparkodaad a 19ivt »motkí4b »UÍ\'^ d&Ua baj dkai orvoatáat; Bti-l-al^ ha e«ra >s a aaentek, na legsiibb mmk feSaíTfalui, kik-r6l a tOrtóoelem mint )6 haWfi.ikról magem-lékésik. — ttOTeUMeti aaotia * tattta ebéd, mely alatt a felkSisÖntéwk eatát israét Babockay Hom vá»M»k faáraj»= nyltá meg, a tabbí kSzt fetemlitrea aasa\' idűket ia, melyeket *s oaorai lefegywa** után Percxel Hot mint paranciotó tábornok; a rinwbaa töltött, 4a régftl egy eri^Ü rf»-deUényt mnUtván elB, melyet awm id»ca liosaája mint oemtut&ri «aiaad««bai iu^saH fia « melyet 3 minden bflii^mH"-* fenyegetés éa terrariaatoi dacaira » >Ml sápja; ereklyék int bÍTtm BMfbraatt*.A Ifiboi fetkoixAQtések küaiMi a. L-»l*nye vidéktosT nevében Nóvák túi-aaerdabelyi plébános »r által mondottat eraJüjak W, fcl elaumda, bögy ason időben a leteowi kaatily k*t«l-ieokrsd parancanokló 4aWraokiwk sa«lffált fSbadi saálbianl, as *gyftnek vandép***^ tatbői, a másiknak kéaj^sMBtidi^bii, V.i-Tiedvea vendégflok, éa tttinna bár* WU-chieb bürvátb Uuaak; aa al&fcblrelj —1_ annyit jegyazTéa-iucg:- Bd«-BM)rtias 1 bene." j&^\'*HL\'r ~T
Peresei Mur Utsiólagos testi fí^f-tíiiy1^ sas ut fáradahoai o&relle klntrŰt-*4lM&"~
») E <*ibh tttotri lettem baririw hm, út t^t»bá afcbaa kOaOtei ¦laa*ami 1^,$gTt-
uara «âMo Valaaaoll 4« klanula, 4a »alaba u ornig fagg*|laaaac«t, aaabadaijal, nem-g ql -,^xaatl»eg*l .»m«y.iertll««i*i -/ -Uln» faayaialui>.M o»bJt_ -niia .latail m«g|«l«»\'»*l \'l
kardjára!,!* kit. «»*lí*fefc ff «° ;MMl,JuTOaaiBk»*f »»ff?^^
-IdkMOlMa fugn»n»k.».ii»»l4.«nr aarrglaai, alat TaUh«, kinn boidili •urak*, pál-dijuk u ifja BMaaailék.ti* foUarkentaai. As egáu <jmj «lilt » termel -nagy oíptö-" Ileg-rriita-.!-,»,|iinh.ljri>UilLugl«l! Ubornuk ¦ ui.ll« pjJIg kj»h rfi»i<>\')»JiTM;«e
iutlu Iépe íf, éfcfc>& -tataamfe vött figfl
Asuk clött, ttméT
legnagyobb
„„..^ncja^. ;y*üái^jiffít a
Ij«n kiál _ filé ollávosoU. taláaVpereael múltját nem ^ffüíöftörtftk-fogják találni, uiért
azvobb EötrSn U tL 4U árral, maim nwcx.m u
rt^lfll gj)ca- 8 a tQbbi baantértak kóxótt ^TiTaTómegtííxtaltatétetbeD, tx« kiesnek látják Mawlilow, bo^yJ^\'tf^retteBíh\'Dtlen \\Lufímk^u^ÚM^\\iixdUÍét\' mint \\»t ^borosaa müTií*fl nyomorml Kivan osztó WÚííí\'ií azerVtvtit vitt* kí magának, — a jiWpolgirtig előtt pedjf ftxérl nyeri oly aok ^¦fll^t >f.^^y-.rt^wl Mér v»h as, ki IBlS-ig ,rsly vaiT a aaabAd*bVeai>Lák"raeÍloTl
-l\'f^?1.1\'""W?tfie.l *"TÍ0llÍM>?tflK\'^tegf<-
m.UÜ^asVn\' lajtait dőaigii kai, rai-\'tyelCBt ."ffHff* néb"\'tí «. akkori kormányférfiak elkövettük, .¦5» ;ynt»íiipjB»Dr á hadak Ulene neki nem
MíB^kjJ^rkodott uj Beráget gyijfoni, ¦ ^V^MÍnJík, BÍdgalst^aVieníJÍ." r\'
UiViöti" ittÜTA.raa az ozorai di^d-imm, k^j I^ercaLl 7—.8000 ewWrt éa 13 ágyút «1 fpgott,! iamerelea "a bicaka bánití táborozás, »5y„^ulfiUt\'iJaU wa >g*»\' vidéket a* vellauMgröI Viti*xtitá, * aa átsült 12 ágyú hr-„ijeü 5a otájidútV \'nem fog álmélkodni a LlWuxel.BxoiiK?lyfCÍr1^^^ ffr-
Ivtl, tök-g^ba meg meggond»dj:i, h"gy °" \'\'ff/ jkj\'iLTjúUt canUdnnk — 12 élu gyermekű van -?^.{!1"» in el ?01 külföldön ia Ulüen-eliarLiiii a n~ev?l»H kapvaVaíajT ?1 ia7ndexon"iiyTMii;iaxtó JtjörQluiéuyek között azi-plStlen boiiaxeretet íViven nifgörxé; méltó fckál arrflj fiagjr a
ii^!}lijiávürtaL*LtIut>ilto»ft«k.
JfAuniitg. b-»k-«oi Jtüiött málli liel/flt ünicl .¦yfu^ljtliuitlJK. tSff.mi eanktzernncail kjvirt fl^efixe^LÉxoinavcJülukiiük, kik ilv .jeh:» kcpriieU alul fn^nak M.uriiággj\'ILle*-.¦j,Undu:*kuxuányukt>*a rénl,vsuui.
II »,
Soraidra, melyeket ok keioinliai annSl ia iakibb hopy nemefak tgtaoi tfttaiudul !¦ iiolgátjo:
kosnlmn. ___
Klr>tíxi»l8ink, illutöloff aláirúiijk raeffleai*
2|tJ| Wék^^iilíiví^nSl ívnft/ égyik-tVí^ ttrífí Tí f L 4Î) krral, ináaik\' marcx.llrfr
dteUre, tátlHlko- I tálgyfa io, «ÎuWnitUiAltuikilJfaff UjTilnot metr . _¦ egyéb, ha otak aat rnogaaui hogy
tűn iTÍhígyökről lo, a amit ut-n<gÍTnl Boilorda. A hAxik ab-llkaji^atolt J*a a?l?ÍÍí|\' hullám, a 7 nmbir
aaáraa mitlum ; fúl öl uégyas^gQ f-tuakok, a 10—ló raáaBányl köböket, ugy hömpölyge-
k tegnap kaptam® t liatuk vúl«Biolaii--| j
ti. nyüt Táltos
is jíí » kt)NSTÍri D«vtolsn tudóiitóiiAk.
¦ l^>nki,0 ir, tgy nértíUo: i«T«lna. — -JliMkiuony egy.bktnl a fjlvetl oroíjUn
mm M.\'.rlivMMav^. J« JiU4eDMr ¦autjras ténA rx^nulM. kliűtiU, Jmelyuk -WHiOlim iHriiit ! ,»Ulirt nillt rlatoritijo \'UUimidlMliülaaietésLi^aaalurk, mint vult
««er-
rai, mely,L8B3cgot$^U)y<* lŰrii; kod járó 8 Ttiii okreSönííl elkUndBudik, a többiekét púdig aprilhó 13-ig »siutjkUlúgite-ní becsületbeli kőtelraségéinnek tartandinn.
ax egóss, miről nem yuh órdomea va-lóbm oly TonyegetéBsiortt hangon axólaoud
m-\'C-Wíp^túai\'mrtt:*-^. \'
BecsíileteacbbeQ aonki a cm járhat et.
A"jaig.\'Uítoi axoo restére, bogv n belylio-U nyomdába botOrra, \' onnét R-b\'»s állal Hsrksaatott - naptárboli \'kariktU\'ir-iknt nfll-íint-\'liL\'iii11 imlgÁljoii tanuaágul a uutMt a ered«tb^n naLim levő nyiUtkaioi:
nííyihtkTrzat. AUUrt. eaoiinel kijelentőm," b"»y Néinolh Ignáüa Somogytn\'gye aljegy-xöje nt én Jiyomdámbs> mely iCnpoaTár-lt cgyt!tl<\'n b melyben Búbos Idtrún ar állal íiarkesilL-lt nnptárak íb nyinnatu ik, sulia U\'vfltnn tört » onnét aoramifölo nytimt:iiváiiyt ul nem ainuli, ul nem orxuti. Ett a* ígixi.ig érjokáb.-n k-lkJIirajr,\'t-aon bíeonyiliti k:»l<j ííaaé-^éinniík tarlinn, Kip-iavár, flrigtat. ?7. 1867. Jlilwrnwnn Kde ra. k- ki.poav»ri"K3nyv-nyomda lultjdonna. Előttünk: áclinídur ísán-dor m. k. Morauch\'k Lijna m. k.u
A fiann\'tdik ráíxcl illetol<\'g .1 nig!.Iomn^k, hogy t. í. Robus után Iwttüil le-k liidt\'ítn Tolna, — hivntknsom a knp-»avári köRónaégre, moly élftcralm,. mi>:t nyiiricnnyvbo lukintlw-tL-tt mindig, bivn;U»s<>in n h-iloaagr:t oa Un box úrra ungtni, ki igun jol tuljrt, iitiiiiti nem l«ak<*Iödluitt bnnein, mmlan nx cl-li*ncm elkilretett íóriís után knvjtL-lt ölettetett II ilmi 11 r megnom adtn, — öt uyilrán»a li-lyeii tübbok jtl\'Milettfbi\'n e* »aomttll aaom-Xmí,—^—ilflj35j_!io_ca t:irliitik idu.
Ex valaoa.ira RTTEoxSÍTBBTflwftr-il^Iifl -ÜÜ^S?— a ráaaltuaso vum étf .mpntUiu*i"\\ig»*fttl 1-
Tohlni Ivvcle\'i. VI.
T. onerkesatö nrl Örömmel Írom 0 aoro-knt: murt a maunyai gmidvi»alca arnHnk, latnunk eng-dte m-gyénk nsi>u Hat bUaxku-aeget, a nemreű ax«ia sznkndai.g diuaü bajnokul,— látni l»met axínrBI axrnr^ as .n nemes nrexot, ki b*t»xn 18 énik?n kurcaxiQl ¦>iimSi*o basájától, arra miijduu peruxban aaeraiettal g<inú%itf ri*>BXA. L "t.\'in I1-rezei Uérica honvéd trb irnnkttnk:.l,~ ki f. h>V 0 kösüröiqQnkro T imáéin koronáiul ut^sv in, a^_ajl kedv>!B fdMranknal tUltven, la.ianap rpg-gel bandenttta -UMretwfwu \\nva ntasott Zalft-tóKaraícgre. FJ.-.te f>jlitl|rtk, bogy ra\'\'gérke.éBe<Táraitaii>ti:vóiiuikik u^y meglő-pgt\'tlon érktauiL Tun ext a-\'u tudtuk »iTna,
Uíi/;......
btaony bob? caodálkotjaodik aaaa^ \' * 1 \' if hol. nagyobbrâoau kareakedSk Uknak,, UBiaaraassal fogadok A nagy müvéaa e^oflletéc, TQpyr tÁa látta, egyábbaí nom blptbogj & Taadég-lÖben néhány iateííigána árral találkosTiin, többek köal monda: 0Hogyan is bivánboijá^ a saidok, hagy eraaanipátjAk öboS, oikor még a magyar mQ^éesitel — va ia mQv$" et? — Bum támogatják.B Vóleraényünk
Bum tái
IjU a.buliéra. Bon-iaslo lulvAÖ .yolt\'a űlaL i n*rinl Miklóay ily t*rmlu gondolja rragá-"fc»l öaértAriía vMcair ragudott áa\'ér, Va/t « ] Jaak aa era4a<jipfltiot: „Ti saWók oaak akkor móa. fuloWadvaropogaiL A nem rég felil- birhaltob egyould jogokat bonuok Wbbl bU-\'irtör\'lUríS.\'Mohfó\'ij — -\'mily OiorAnak"díflao falükeaatoivel, ha nBkora-hordjáíaVbár r.»lt — |alapjiriU. egyQtl migáyal aodorta. \' rea verejtékkel eaafaatí gvfWftakat, ^ hog A vu olj\'inagiaáa állt, hogy ás amúgy is ] axekkel urtbaaaam tdr«aQagomal, em.tlkedaii U4y*n állá templom föb-jjárrlaa | tagjai egéaa éjjelen át fáradoanife
hogy ynok
elüttr lép\'isSk kftsttl caj,k két fulaö láissott ki a visbol. A kÜJnög ;t határt a jég sominivé tatto. Aí uag> n m irtincz il pusztán Bisics \'* báriiöt urnák t>gy ií&OO kerecalol sxánUlo buit-asxla^ál a villám nujtván, elégelt, Bl-sony, Bxoiimrn újság.
Szóljunk valamit Ötófokrol ía, hol ép-jn kŰL-aí-\'JOO fürdJ vondég élvoxí a aaíson alatt nikgyar t\')i>girünk űJiio huiiámaí kajveasé-gót; évenkúul élénkebb a fürdőhely; de fia n la ciuda miir annyira eni!\\noÍp.*lóüik már is,bngy Bárány uram axt afliu tudja, niinfl étlapot acorhoszHxeti vendög-ii axámára, annyit mondott, hogy drigább konyha éa pincso FUredun einea. Építik valahára a eiáf-.kí muBt\'-ri laU»t, fla ia a ritkaságok kosé izá-mítandó. Tóbb ujaJ^ Fokon liítica. A gabona ára fönnáll .Siófokon, tiast.i bma roóro-j.i 4 frt. 89 kr. 5frt., roxaé-. 3 fi. b0—(30 kr.t árpáé;! frt. ÍHJ—7tí kr.. Z-ibé : kr.
Kiadásra elagot viaxnok, és t:\\ ia kél.
Megtekint tUra aa ádándi vásári is, hol Doinéay Pulr k.\'dvuo baráloidu-ik aegitolt^m a exédula hasban csaj; annyit, hogy 31 általa irt marháa leveleket boporostam. Beállít két cxljjány kiipi-ca, hogy a jrjjyiÖ irjon a pnaamra, a passus nsombao gyiim lován — uk oldtiBittatLik. Dj a oztg tny caaU netn akar olm-Hini b egyru fJóm t^kintgrt, mign<:m én Íb küldtem liítot odább. As egyik mo^a ugyan hitt i is a p >|tii»t mondv n: gynra mi no a piiiEtaang érje el a f.\'jét annak a pápista for pli notár-.usnak, ugy mim mj iqs, da a meg-a,6olitnlMájmxnj „jcuitaktKl-vánj -oda^—arrgJT it máiknak olyan form.in: h igy.én Ía >n -ghill-J^..., » tB uiUMt\'1 m .)j ?-1
& tekíat\'fl.\'a ttr ott (.1, n J)0 látod taityurü ital a ni^g is imkkora hir^Ul ván rá biavá"! . . A caiginy axonbin uhui várta, hop\'y án ad jak neki paaaiiBl. \'-.
Volt mi luÍjí egy pirbcar.ódník la tinaja: két b d ¦ \'i mn\'ijr bcexéjg iivóu, ja egyik el-koadi: PEi nem-tudom komáin aram, ennuk aa éil lovamnak ax UgraUa aaerint már rá g»n l-j kelt tt viilna Vtíinliiixrii, alomban a 9 holnapra bidcb caikiji. E-ro a máaik koma MSS Wlcjeij^raafl -fo-iíljtll-iiljcoináni uram nem imtj™, Imgy moaí Mátyáa agráa* Tan"\'!-Al arataal hála Ial-jr böv^ffosvé
kdutalk IWK..U aaplM«.aia)lt:r rim vunal- yh* a-u.ti.i4 liolyűégán kill<SU m>ny lub.jji —-^*-**^^^*^^\'rak.t -m ayoBidabfl, ui^jü a: n<îia figyutnK\'stüt traauQiiktit: lati-iiirni\'l mily
«*H«\'a4*Bnt«aí,trtI1,Itilli a botokkal ......._*»I»>^kM"fi-arôraaf« gfma. Ujttég
f aMjtaa>onrfrtagal«ai-kah»Unl>,"
¦fchaA^übteíefc aal}«ka»ta1aaaa aaadiit.k«-: íg»f«lltá|i ktt.lmliâaanbeal a k&tléa- éa al-•VwtaiiiadiaWiríjMifc^i igmnl; taegráli-rfWaaaí s ad» I »,1mmT, ; a! atagjagyaeat ut, fJjKgf Vrpjri,br^allMrin,k, — ne|yal lii-«•«^n^ijpaaagaifuttellfft.kiumui ni •l&nltit; «.tfaUa^faa»» a P.i M. ét.Hí. O. :ii^g*J«»*a*l!M|rfa«M fctoav .aj"\'"" ki-: - \'JMa^\'Mi fiaiia:«4naa«aaia-:eank«aal3iai{ekT
\'^•»*i»«\'ai-aniaina^ri«í , If^.k Wni. - •
^t^^^f*^ <"»*<*
• *«^6b»l*aía«j(l«^iiaaikí^kboa jxWig. \'
^^4Mt^B«iata««:1^<lUkJ< ¦ lubHpindS
^jWk)V*aiAaMiiaitikj n**--
•«tt^^;il0»l»i,tma,^«ttfata»»4-aat- f^lar,, "SJ\'JgfSg» anaafep^Ma^^^ieiasaaigjriiiiliini i a —?2í&*S*íícf5jai*j1ahjlaaTí— kst A-m mu-rjai -
"ymnii\'trtapJiltLJí ii T T?"r\' " i írt-. V,- ^~*«íM^p*«tte»i« fcíiwnr^ét" \'W*l>t«l Qyensket as alulam éa Cr. T. »1 -
Itt\'tlAflIatr
flhrlvén l
ittí«rtaalffBj;: Erről U-ir Ifi-én Í\'\'ítUvjÍLa«-.
g^vílT! "g,AUioîitiBa-»i>Bl^ asla^.\'jliuaü_iiaruLÍ ia_
m-lyrdl\' -a \' haa.iizeretnt : éa hs nnnytssor^ -haa^svt i^Ups aaim"! lUkroiOU v aa«al hi-, aa«o ka , tckintetSuk rgy tt«zU:a f< on, ait jfj^ein¦ni.;gallI_TaJj-iin nein jutu uazankl^, ho^y a Teber sxilak exer ^hiegllirl runtény éa nebéx kQad^iamnek n*gy uron ˇ« Billot t ««Bat atahii ÎJ/aljon ti*xt«IjPk-8 méltôUg u ily aSgolui, tuai» foLjjttk «j bn^y «lut Bina.oaaflU iMJnokaî gyakran uelr**eUb Imr- ; "caukat\' Vivtak¦.\' a aaainUcci^a nuhés keaerQ. » n.nJHÎhan, «olirt\'a Hulô ciatakhan ?
\'MidSnir-nStriiliiui abirl xirattra ntrounlt a aa éleaft^k^m kifaimboU tn; git-qaxirWi .b a fclMigiaitt B»enTvdy]y, jnmt luL-atnid<t-J ¦^fllt fôîjrama.\'n kialloit ii..rLi«kn ,k, nom-aradoaîk tubM;_*- i«Tuil.\'n fijô éa ImMo^I-14 enst «>jm ftr . nyag-*ik n ktjUÎ\'.rtti,-v»t-jun- nota- kFil-a.aaL^tiaatfldttqJ.randitiiitMk? Y4ljtin ;h«m\'< kall-u ânlfnirjrfulauliL» inugba-j.oJÉiiuikamilieu ai embrr-^k^pi)* mdr oni^a-. géj| f.\'Ul Ijmt\'jkediu, a p^yn^eliiiit vuvq aa
&IduxQ.jara folctt, lék^Vjt-uéz v\'umu élut mut t viliai^li^lU\'lbrtlloit^îitjl .nyâTT ; \'g:Kli?*p var|a,\'rtrlg-atrja axé le n auintul«4liair-iut<^maJy^még!«iaUlHllfi|*iB n»agf.>aztja?yL 1Ujuljank.nnxa.J»alrB;kjirt o f l(ér /Urttk «tôt!.!.Djo*éretéca\' vAlik a Uip4il ujol ¦
, nyota
tntg Imk— aananynraUlg.l "tinek Van, ax xal a kölombBégiifll, hn^ én nymntatutok, dj n»m ám a uan»a réast, mórt aa -dén mé \' pe^i íinpinm, ha a mádét, lóvén t. i. Ikotin-V hy»a-*»ü ü>iB*»or a ha oson l.^elain^n meg látnak, lapulnia oaépléa, uaak ia annak U-lsjd"nitaa axTTkeaiin ur,
Ak\'rtam írni a ,ni tamáai oormórí t"»rki raiikról K d - i-j^ *n>ild_5n ott t ibni óí»a[tám. afeknr* igoti finom ju aert uaapolt, tubát most pardon.*)
A vieaotitUüalg, tíaztclöjn
a tamáai caoss.
melyo
_ korca-
maban ott muveltaégst tarjeastendOk." De háS minek suton rómllS lárma, milyent Ötven pa-raast, ha réoseg is, nom szokott csapni ugy, kogy a korcBmi kQrnyókén lakók egéoa éjjel nyugalmat no-ra nyerhetnek, kipihenni ö nap Fáradalűaait? Ok k^dvtía.m&réa&ém I nagyon tevodas, ha a seiduk oraauci pali éjit ily fvltételekhea kötve gondolod, mert bár oh&jt-j i ia .i xaidé rs (.\'gyonju^oasá^ot, mógaoa vuj-na oly gonosx, axt m.is kárán rnegváaárului, mert mi ugy hísasíOlí, hogy minél több pén-oe vuIq \\ táraas igodnak, annál többől dinom-dánnmoxna ós a nnk m?g azukott ártani, ml ped\'g\'acakioek ártnnt rem akarván, inkább kerüljük előadásaidat; hias ily művésseteu véleményünk asuritit ugy sem okul as Q:n-bor a anna) kavé&bé alkalmia ax a nép kÜs3 művehaéget terjeBxteni. VégQl hálál adunk aa Égnek, hagy & terméos^tot oly bölcsen alkoiá; mert ha na egérnek aaarva voln^; aebea futtában rólJkUnd aü emboreköt. — Sapienti aatis. —
Ax aratás éa egyébb termés nálunk, hiíls latanovk, aiépen dioxlutt s romaijuk, hogy a borterméa is bolyra pé tol and ja ast^ miÜ más* néhány év óta megtagadott.
Z&la-somo^yi îairek.
Aisô-hruâva , a a g. hóban. ... A K\'gkAa-léÜÍ* műit\' napokbin. Viill alkal-\'miink a-iPeatcr LIoyda:banoIvaaMi^ fcogy^\' paati riimaeti iiiubiáa v-Umaty U^ja vidé Vtfndagaxorf palyén, ; távoBts elölt a ja-Iqnlovöktulinicaat vr-endS bxo< email a aoi-dúk ru iioipttioja állon D«akUoaé»L isiivel exak kOafll kwntn ueracjlt lo^WbakMoJn\' •arÖ-rtít. a na^y VjnJégat miaól du.abb Öaa-•a^gtil «ll.n.ii m atr*. Mi azon bírnak Maki nn^yimMhoson *kardn&:4«&tt:iMlui a pedig1 Mdin,tikból, iRívcjl ulynagy, mOvauban aok-kal ia tyob érçrtiniiejpt vétia.ik^WintVom uly aiiKi «aig4Lí;y4áiá_aa4^itkar lébf.fíi-j !í*.•:lno»tó8,,li\'á Uái mlWókakkor hllall adni nSiá akaránk,\' eankháiDar Iámat IWoit, h* aam ia «géaiieai ^aéönlo aaódon.
járóaágnak, hogy •Uran\'fkl.ivéirtk kaimf-kí.; hA 6*4p. irkexo^.UnBaíia^MiktÓBy
iord el ui/fciMfc «lai^rilm*ilkrt*nl\'«i«d.ni L e*"!í,1?rat?» Ví*^.^ "tMuali\'Tai-;
liaata kaWö\'magyarnikkdileaaéiín 1 Bőidig ZaUmegyeiglyjvak og"yet icigylfUik ifllctak. a*t,-hugy Peresei a ti, köv«utok. vagy In-1 Vibb Örfllűnkl D* térjünk át inoat mia
*)_Aa afteM «agalaCat a .Pi^l-Lapok\' f> aatéa, aij»lfr« t ntrfcaMtgitt w Igaiolia kdalirfra.
jwk-aiul már lUaX*mÍmÁLmt*\'mui; ni-ittilk. A ki a moataoi »dö nyotnaeaté «erholi
*Ma aalMa a aoraliat\',. v5b>6b. ,: roboir \'u,. alfcotaaaajat fBblré .HnIp«y.j» i, , kaJuc**] tkB.(,ttl\'
A Aa nogusstas hó lJ4-én a nagykanisaai Öj*J-»iflág náliáiiyai által rendezett sártkoríl táncikoaíori, a kelleraotlou ídö dacsára ia a legjobban Ütött ki, a fess nélküli táncs-m^iítinfla^prB^g^r^-órátg—Éikftiiti, o-Q-4rttma réaLlvevök ológedatten t-ivnxtak el, hulyln-leu lelitit a „Kaiilxaa Oedcoburgnr-IioU.0 órlenidna ujdoiidáazdnnkTiEon álHtaaa, ht»ev a lánczktiaxoru nőin valami különösen QtÖtö ki, nuiu akarván aa ÍlK-t3vel polémiába bu-CBátkozni, nsért oaak annyit a yaünk m-fr9 mi kép Írhat valaki oly «n\'dm ínyről, moly-ook tan uja nem la holott, a&\'lán tud tát a adjak még as illetőnek, hogy a táncsko-va ru nem aú-ón, mini a „botéiban állfi, hanem 2-4-én volt.
A Siulrnaorabaton aatvo oly rém US égi bábom vonali el vároounb fdldtt, a milyent már rég nem láttánk, egy yilláin a máa-ikaS érte éafériysaen világgá a sötét fdkete éjet. %ys2erra erüa dördüléa t-a durranás halat-as -tt, ía s\'jditéaQuk, h«>gy vároaunkhan fo-lahol bcBtött n villám, rat-gvalósuh. Ugyanis IQ^I ifma kcLtknsott, hu^yraa nrodalmt báa a f3 itczáb-iii, m ily bon ilogadQa ügyvéd ur l.Jtik, a riJJátn gynjtáaa kdvetWtTbűn ég, a villáin u^j-an b vaipott annak kéményébe, <Hinn.ii á buunlevőtc nagy azei eiwéif\'TJ á fö-t d.Jüii. m-jlynuk tógl iii ragrongálá, as ereoo ea a tornán alral al\'oldbe veaáttotait. Egy go-rendA a pidláaon agynn ??11! kezdőt 1, do a tüs\' hamar eloltatott,
A Ugyan azon napon B^L-Mihály táján oly puaxtitó fülhfíaxttkadJB \'\'éa jágeflőnek lön azlnholy.\', m-ílyek a tnosBkön éacsdlőlie-(•yokon nagy kárt nkmtakra vaspálya p^iig több helyen al |«|f áradva óa minthogy a ka-vioa a Binekalél tőbhkimóaitoú, a köal hi-dda egy nnpig félbe tón alakítva, Ax oatelt vonat &C UihálylioskOacL-dvén, aa Sráltal m\'gin-tetve 1 mtgiilt, úérirhcaejéra-Rs aUáuknak, biort ha még kél fiiig balul a rongált pályán Mfordult vulna. Aa uUaok az íjjal a ko-osikbin háltak,-raig mAB napon kis iraánli knetikou eUaálliti.ttak a Kmuaárol J3v3 Vonathoz.
A A plarlatá\'lomplim nxiHutr\' lévé-Hárkak egéaaeii ltunonbarg: éa Weliajtih: UáBáisüfog -aik téglákká} I19Ttklei1.lv pü, mikor Jsarttl a *or a fíifchl. rutbadé pnaványoo fplyadákkal ftoltií árkokrn, m. ly\'ekl^j^i^antíaTii bfla t*TJ^*„h(»gy\' talóhá\'n caodálatuo, hogy a belrgok száma mind a mellült néni Cfejteltíeo vár«a:tnkliin. ¦ . „,
A Néuiet aáméaaak- H-llömáa. ssariafl Bobm ném :i flzinigaigatóltobJMról váro-aiiivkbi\'érkoaÍk.,fa»l upt; 7-én keadi flláádA-aaít^LsiulilVCAviüIdrir^raÚ h"gy niíy no j&rjon.- mhxtaanlb^f^ér\'-Aml. \' iA DaUrdaw^ A helybeli daraktíéUtrá va-li d&lánU aaombalön, aagiiaglUB b&; 81-cn datáreBtélyt 1art a .aOrbáiM k«rtjében,.aioty alkalommal, mint halljuk, Grunbaum JSáaef, Topllczából vbiBaatéro senekata ¦rfködend.
KapóuvÉr.
A\'Vároalida épíftí* "s niignagyóbb ftáaa a Elölt hotokbon ténylug ttiogkezdetetl a erélyes en folytalfatik, ugyanannyira, hogy a ffllftk míg db évben Ódul nlii kurülnuli, - óhajtandó ia, hogy a közjó a pgjób mcl-lókérdckek nagybani \'\'|;mn..i>.dIlásjíi t.cio ia említve, egy díszes épülői álljon a filteren.
h. Auguatns 18-án a 20-ár, mint ö Fulaégo születésnapján és aa. István király Ünnepén, fényen -egybáal s katonai diazaxel mondott misét tartatlak, melyuLen a vároB közönsége a lcgasjlmoBQbbnn veit réaet. EUö nnpon a helybeli katonatisztük nngy bnnnuuttct ren-doftteV, a\'mozsárazáa küzt talpraesett to&ss-tokát mondtak.
h, M, hó 25 én Koboz látván nfpUnnrpct rendezett, székvárosi jótékony czélrn. Volt moiauruiút, ló-, sznmar-, kutya- és chinai-gyerek-fu(tatás, fj másiás, tQzjáték, verkli, duda ée czigiinyzene, otb. a mindez kél ha-tufltpi,\'Jla oiyjol mulatott a közönség, mmt a n nfjjgrj»l ukátok! igorleky@iakkora-?"oli a jövedelem, minta*pinkát, r—1 akkor)eaals~brül-hetnl a nepttnnepok minél- gyakrabban! rendőreiének pnminf azonban értesülünk — be ünnep nem vi.U i\'gyik tekintetben Bem égessen kmlégitö. CauJalj uk. " Ti.-B«* ^Vrké ia hazajött Keszthelyről. Bandája igen erűn, játékával megelégszünk, csak kissé ír.<Tgnlni:iBfibb vnlnan Igyekeznék aa ujftbb^o jobb dn tabiikftÉ _-bplanulnÍ.: Hiában, a jó( iu inugúnja az ember, tia fufy-Vaat-halljal L \' i
;! h; VÍragkánonok Péeabtiy különben vá~fo-sankbiílí Bzülclésü, a múlt hó kősepen elhalt. ^éghitezk\'-d&séWn, mely számtalan jó* Éékony~czób\'krúl emlékezett meg, városnnk-ról sem M.dkezetl meg, a <* helybeli koródának 1000, a teinp\'oiuLak 200 flot hagyp-ínányosott,
tii BarcS"n< pnsín állomás állíttatott fal, a m- bó 21 (ül n közlekedés megnyittatott, — tülnt baMjnk. I gkdzeLbb Csurgón iu életbe lép egy ily állomáp.
b. Kist-ilady iSiir.d.ir síremlékére a sümegi \' kasíno kürlr;(t.irn .i várnai hatóságnál 8 f«yi sdnk"tAíi fulyt be. Aa adakozók esek: ft. KomcflZ Uyörgv c;p^re«, Kovács Imre, ü.m-pAr B\'itdizBJÍr, Honig József, Kovács Janiin, Nüthig Kár-Jv, lImniH.lt Imre, Hehidlhuffer Antal, H.Tekítef P- i necí, Scbw-irts Mátyás, Zuamnn Józauf, Babock y tiyorgy, Ileidwk-
b Lötvenaohn ilór ] e\'yboli kereskedő pedig, az aggAp/Jdii rés/órc, ugyabcBak a váron haló&áj&S? 1U ftut tcH la. Követésre njtl ó pé\\U@a^~
li. lalvindiból éa Tnbról tazasetekröl v l-IQuk érteaitést, mely\'-, azerint lalvándibnn rpy pi»jla,T\'ibon pedig pgy\'báa égett fo.r< Ea utiilibt\'bizlnaitvn vult, de felcíia-\'«iigaaaá és csuk kevés idővel i-löbb, mint a lila klStütt, mért ia n tntajd"tiiiB gyanús a ennek folyián viiFpálnt alá kerti 11.
Ii. Bcacnyíin bárnm rablóim, hó 20«in P«p Uyurgy oii»nf Ukns^háxara\' lárvo, o a tulaj-: donna fujóru a*Qrl .d\'.ibva, marháit éröve] elhajtatták.
h. B^sívlik, hogy n knnizna-pácsi vaoat-varait illelölrg oröuen aaoa dnlgoinnk, hogy aa Kapt\'flvárun kereBstül, vagy legalább te*\' liotÖ Uöatíl bIio"b vezfltCBpék, Nem lehet eléggé kjfejesnÜuk asmi ürömöt,,mely o bír va-lóauIánál üdvözölné a azon raoűdbalían előnyüket lríritimk, melyük azáltal vdrosttnkra bár:im1unáiuik.
. _hj_tSnaiugyniegyo ndúhátroléka a legközelebbi öassenaMiniiás Bzerfnt nem kevesebb, mint "03,5^2 ft. a néhány krajcsárt teás ki eaiáSficS."-" (. .-7 » ,
h. A liuiybclt. 111. ny.imdflflgy még ncní" (lGlt t1, a ujulib értoF-ütéí szerint pályázat f\'ig nyitl:»,tni. Oh:>jt»mló lenne, hngy egy SB^kérlu vállalknnó vnné ái, vagy állttnnn fel ugy jól herundnrvit nyomdát, a nem bi-satnék-asnkérieliMii 1 i\'lküli vaísraarö vállal-kueór^ 0 funtna Intézet.
h. Tisztulüttcl K^yolcmbe njánltattk e sorok írójn állat a „Pun ti Nuplóubaii s egyéjib ba7,at lipokbnn Rulo/, István által közlött rágalmakra aduttf nytll válnBz.
Fővárosi ós vidéki hírek.
= Q(\'Ajtai í,k (V íjnrb kBzlijkedéai mintát- r ö .-Kaja \'f.\'bo\',20ün, Sw)B;Sae)ií^féÍl«rB Deák\' tVrönos bii.gjitáaára ntfleott.\'\'\\tf,a ,jól; vagyuUk^Idfurítiálvii,\'\' ügy cseh kirándaíóa-í caétja aílrgÜB írtiikezéfl az crdi-lyi kérdés* ben. \'( .... . r- •"" \'
KArkázak tiúVurléJck Bfiámíra. A-kítr-mány miiid/h nngy^TAi"várofhnn férfi- éa nÜ-CBolÓdok1 azá\'miírn, nitútn „Wr." flkfl-
llinsütt ,kyrhn*jiki)t Biápdékniik fublTlít >qi. A kórháziak küllaégui n>saitJd\'flk által bérük-Löí füdöztottién^k, b pedig oly kulus Bzorint, bogy^\'mínden \'cseléd liávoiíként egy krnjeárt fia el hó A kösea bórliifzhn.; .mely Összeget negyedévenként íi g/i7.da tflii\'tiéle-.
=5* Klnpka a budai BzínkUrbe\'b. SiEDm-
baton a „Zrínyi" elöadáafcori nagy tüntetés* -n°k volt a\'ainheíye a budai arína. A aa.-eo-drei Szerbek bejöttek volt a nagy Iclkeaedéa-ael aaivióatilk a rcl»égoa tazisel eljárt kólót, a Bserb a magynr indulókat, a magyar a azorb tcstyfriBé^re valamint a királyra voiialk\'KÓ helyeket atb. Bgytrerrc a-Tnáaudíb fúlvunáa titán a zenekar ráhúzz-; a Klapka indulót a valaki elkiáltja magát: Eljön Klapka Oyörgyl erre as egét,* ktfzönaég egy pontra néa ¦ conkhamar páholyukból, sártazékekböl mind ide tódul. Az ölüdltc sártirékBorban ölt aa eal höae, bosasu megSazQlt azakálla, mély tQzü asemei mindjárt fóliamörteitéki mellei-te bájos ifjú neje foglalt helyet. Képae\'bnilea Wlkeaiidéa ragndtn cl a közönséget, as éljin-téanek, zsiviózáannk vég ¦-Uosaza nem vul\'l b \\ mind a táburD4,k. oiiud ueja mcgilleiüdÚBBel köflaönék b megttastelcot. A dnmb végen újból elkeadödöti a deraonHtruti" a & k-)már»-mi höi anját indulójának hn.rBi>gá8A a a nagy Bzamu kozüiiaég óljenséae közt hagyta el a Űainkört, rueljDek bnjártűnál —"az elterjedt hirra — nagy néptömeg rárt.i s f^lytoij\'élje-ncstc, (nE. L.u)
= Dadkrí\'erencs a ozegf-di ifinsági kör-nek, mely öl olvaioköre védatyjának kérte fel, u koverk zÖ sorukkal válaszúit, melyeket n „Szegcdi Hiradóu-!>ól közlönlc „h Hjfgrdt ifjúsági kernele ozÍvps advüztctft! t^szintc kÖBzunetlel fogadom cl öuuk bi2nlm.1l a n nektíin ajárlott m^giisrleltctéat. Azon Urániát, mely a mflvelt táraalgág örömeivel kom-k-lyabb cselt íe kgt ösbzp, a folytonoa cnQvoló-lóst, israireteínek táraalgág általi asap\'iritá-8át, az él.-tbTn anuyira agükaágna embería-méretnek raegszcríését b mindezt a legtisi-tább honszeretet érzelmeivel 6vedzi körül : kösliaaznu taraulat, mert eliikéaziti a&okat, kik jövüben hivatva lesznek a haza javát minden irányban elűmnzditani, elökéeaití b képeaekkű tesii, hogy egyk«r szent nemes bivaínnuknak annál inkább mrgf Itl-h"BBenck Fogadják tehát köszönetem isméd kijelentését, a egy szivea óhijtásl: hogy I ten áldja öhnkai n vezérelje utaikban & némáét bpcpülelónek, a a Haza javának emelésére. Öflziute tÍBEtelcttel
Deák Ferenc a.u
K&uazum-véar története.
F clolraataloU a kani ím i magjnr tíraalgá tBrben Ur. azmtűta tíanúor Álul. FoljUtáa.
lüOl-ben már Kanizsa viínzavételé""ntegv kÍBértetelL
FerdiiiATid, ölnjer herezege, utóbb mint magyar király, niaaudik Ferdinand ugyan !9 felsőbb mvgUaáa küvetkuxlében Kuiitzaa alá v-tttiite seregét, metly 22 ezer gyalug, ea hétezer Idvaabol áll<lt. Ezek knzt v..lt egy tta eier olaszból álló Begédhnd Aldubrandiut íerJiicz. nyolcBftdik Kelemen papa unoka Oescse veserLtc alatt, de ki .már az oalrum nj^kttzdéao előtt Varaidon meghall. Az utjuz vezérTetb?n r*lamli7ő tptllncr tett -atódni ita uIsbc haddal jöttek : » Uiantuui licreitg O-m* cinga ViticEe, én a fl-.rencn luTczrg Medici J^ihíb, mindezek már augnatue hóbün K:ini zaa megvételére ide érkeztek- A nereg a vár körül táborba nzállL Ferdiuand fuberez^g lu-vasai többnyire a bemanetele.k küiclébcn hl-íyeatattek el, 3 pedig egy csapa! rangyar gyalogsággal a közel fekvő begyük alá ím-sódolt.
Ae uhtrora oeptembor bá 10-áa iuegkesde-teit, éií pedig Htirberateia gr6f vet^tiyLte al-tii. A várvivfi kéhsflletek Orpbeo Lr.tll.me főmérnök által nagy müvéáaetiel eV aasirga* lom mai teleltek ; <U midÖn ép^n á aánexük-ban fogliilkozva Vult, a várból történt szerencsétlen lövéa éleiének veget vetett. Ür-phou Gallonénak hnlal4 nagy kárára Vult az ostromlóknak, minthogy utóda a páp^i sira^
Confitaalinapolyba aa egyik kapna ái,¦ Ifv. aonltin anyja-pedig raég nagyobb kiaArvlfat és Téfiy-ai4Bieregy^aaik-ka^aa^A--dwa>«BMK^ netban huss pkuriat^posztóval ikertltatCdbia* ) hiiuákbsn »znltánn8k öltek fedett areaoútl,\' míg a-mülmanya/edetUa arc\'»ca*l ¦¦\'¦jfti\' »1 agát a népnuk, előtte volt egy péaaatl <««kT ~yr€*pA\\ ¦WAri-melyU«l-& a -nip JiaaLJBic \' iiiaritkkaldubtílta fl^pénzt, hogy axamk ftrtlb*",J rivalgá*sil ffinporitSR.1). , -*7-t-A~*»-
lüOl! b«fi\'Kfilo«ira uBÍsaárl 4ábor»»bflff«( által akarta Kinizsit boTennif. Egy frta»csl& származiaa bntuna muil eaökev&ny üMlt B" várba ég annak épületeit fulgyujtiítta, A Váf épQUloi » várossal rumba dűílsk ugyao, do a vár még asm kerüli a mleiúk kea«ibe( sa|-vel aaooíri»mló sereg egylísenbal aser Tttrj-YcTcabö! álló fultaeuléai had 8rJtea??Ma"liK
nitt- leit.
iGOt-ben megint egy kisérletlotalétt 0 vár bevételére, de ismét siker n\'élkQl,
lG4G-ban Zrínyi Mikíóa & k$ll3tyBrtÜ&j^ \'• Ádám segélyével Alít a kanueat bo&át ®eg^ r vertii, és ez érdemiért horvát báattá enssl-\' letett. - %
Ai 1058-ban ; véletlutí krifülf- tflzvéaa & konizoai várat nagyon megrongálta, a fal-gyulám löporrir p-díg fníait- <nvgy--réosb<m romba donié. A IQx i>ty nftgy kiteTJedésfl Vnlt, -bugy nemcsak a házak, a fegyvertár, é\'eleia\' éa luazer, hanem meg a hidak éa kapuk !0 lettek a Unguk mnrt.il ék a. A oko»t»a4\'-^ aég uty nagy volt, írja a Chronika, hogy még ft& ágyakat is olvasztotta, éa 500 tűrök a3G0 keresztény éleiébe kerüli.
hes Urtosó Cesare Porta , aflta elődének tu- |___Zrínyi Miklóa baoznÜni akarván & lürSkök
Megholtak névjegyzéke.
Jullon h bnn Prenn Kafaliü 7 a^tc*. 8 An tó J.li j in mi 5i ?1. ». PUkovIrs Borbíila 73 ír n. Ui. ty*U Juxsef lOI-Bj. Hűryr.ri"ffieáSírVirTb\'\'t..-ll-"ÜJ\' Gr-irpT SS i , Wnlf Jinop 49 í , fliokrr. » Rt»ilU 6 t., Titli Krtiwbrt Ur»! 3 BeJcnct Istria I ?9 TI ivén, Bunc-t-k Dioici iBm. 8 b\'.„ O «lin-r AntJ B hó . T*-rök Erwíb*t tnlufií Are», C ApAri Ö/Bryr 3 L ¦ , Kur\'. n-cfcer ! ajoo 9 í.. Malnir Mart 6 Farlift- Uyiila iti. másfél C-iima.1l» Ferece* 70 i , Háti tj r.-j 4 .. Papp Anta) t i., Ürd-nfk Rnsá/U G nó.. N-"i ih ti., «-li» uin l , 8 Bcbrciurr Loria» 42 p, P.c«ie«J^-
ti.CS hó.
AngDBtaa aában: Bal ko Mil.ü- !5 #"i SöUt jiaüb a b\'-., TörBh Anua &fi í.. Por- r KAr.iir 6G i , Üsibnlka If-IIiU 3 h*l., HikurioTi al lü rí , 3 h , Here*i-(r Ho-Alia 1 bi-U, Ho.iiih Píier 1 S<rJ-*sef 26 A., Strnb*! Jin , 25 í.. T..p«l.cs Zsifiiu.i,.! ift h\'S Weber Antal torri. 1 e , Ilin tr-csi>iri Jlimt 1 n , KSuürea Karuüiia tfirrt. 10 h.> , Imr i Ödúii b í Ltn^ eírXIpaV 97 í , VTff51- c* \'Ó»».f40*-, MolnAr Mori 15 d., Lii ló Lajoi tőrvL 9 bet IT«rTÍlk P-.allna 1 h t. Alter JatrAn hrt. Horrálh J*nw 7 é., J.\\o>b-rr JAaui törvL 1 >.
di>máiiyával, Bem pedig e&orgalmával nem btrti és cz-nf lal az ostroTumunkátnt\'ik csak addig t-rjedbettek, tB d lig a föld homokua v><li, és ezen tnhuenni csak a legs&ámzubb nyárban ^betett.
A vúrb% ptrnncanok Volt akkor kis IL-aian b.ioa egy 2Ő0Ü foböl álló őr90reg fűlött.
Az első kél hétben há.l*>rg»iIonul marad tak az ostromlók, de exután az Öraereg lÖbbozöP kirontott a várból, éa e kironlábok alkalmával miftdég sok vér fulyt, mert mindkét fel Dügyon makacsai barcs-ti.
Kgvaser Ferdinánd és Mikoa fSherczegek a rnanüi ú herc&e^gel b több tisztekkel á fé-nyesen kiviingít"tt foherezegí oatorban ma btiukféa egymás cgéazaégérD ittak j a vbj poliaTOaíiTaitOnban felbcrLSZali. jtá egy a
roaból jövő ágya.julyó, mely a sátorba at«íif TSrtéM, Kogy a várda •"cBaknem felépfllL iai-........ tOi-nkala megtudták, bagr; aat#n *haV
Ima nx.
Isten, ralDilcoaúg í.lena, KI A*n n uilla^aft feiottJ TnfSípTaíT bulivá esdekst Hiepény, parányi gjérmeké. Hallpnsd n.cg oUI mit ajkaim &B»Dt líámoljoJlitiB hintőnek, Jl hő imái. tni( sábajim Feléd baigúa rOpiicaea.
As eliŐ, IcpMCBtobb fohászt KopaJJ kütdü Egyaásudért, Mit wcg ncm\'tOrt a rút pokol — Bár annri faarcs vlbarjd ért. EngHd. bogj rendíthetieoDl, í>rötrc Álljon a SioR, McljbSl bosaid e let útin Üdvünk biitos reménye von
K« m6*t — kinek magas kegyed
FMlUDnk fnuyea triat emelt,
Kihoa liűiíg és Uaitelet ¦ Caaiol miudaa magyar kebelt:
ÍUte*d a fcl*l$*m kiriljtl ~ Adj »«kl bölcs éast, jé ssirrt,
Uagj mint ml Cl — sserciso hűo
A Urvéayt »s a nedisctct.
^ aopasetol, kinek basát,
A fóldBn egyetlent ndát:- ti: f ) ¦,
Mit oasvgvá tolt, do jobb korál
FeldaltA a sok pártviaxály. [
Doesásd meg neki e htinit,
Mely mjtá aanjt ?«0 át,
S Crinl toeg, védjed, Jtoldo^iiad
A Hrágán saenwtt asep bánit.
Nsgj dg hatalmas issat nra,. Ki Hu a miodeiníg feícBLl . lm ííiin Uullva Beng imát \' Bucflinf. paráayl-^raiefcad.; Hallgiiíd meg otó mit bsdekel * "5 \' ERvhia, királyt s bonárt esírept ílilljiík ne*«bea káréra ast, " \' \' Mondj áment édes Istenem 1 í 1
. HAJGATÓ 8ANDOB.
ép a körülállók közt esett le, annelkal, frfeg/ tuI .ki n golyó állal sértetett vulna.
Uttb-r hó 28 án három helyen rohantak meg a mieink a várni, de vi»Bsavereriek, m&lb\'tgy az oatruuilúk ri>BS álláat vSnek, éa asbatr>\'m ia ügyetlenül ioléstetett.
As élelem hiányát ís kezdték már napról napra érezni, mivel a számnkrs érkezett azál-Uimány, mindég a törökök által elf\'igatult B felemés&tetett-! N \'Vembur hó 15 én\'a vár njra minden ol • dalról teljes erővel lüvuie-tt, de eikor nélküL BvlfllrSl alig visBzODozfcifc egy két lú-ˇeaael, • ne>>-etni lA^ctuk hiábavaló erökö-desök fulött, Ferdinánd pedig majd raegpuk-kadtjuArgéb-n, h«igy annyi fanwlaág atán aera\'1 uírGií caX^y\'eTTe\'í\\ tgf^^mH^^-\' kÖBcliteni czélját, a nem kta mértekben tetézte még felindulását a hirtelen bekövetk«-5e!L idjöVallozüfl. ffárom napig szünelUn eaett a hó, a nfgyed\'iken pedig inegazffirvén j eröa hidfg éa szél vált»tU fel. Üátralk, OíB-kereik^alig látBsotUk kl a bófuvatuk kuaQt, fájuk meg annyTfa^tazoTT7"hugy ÓTaacainrat kiulódáa után aa bírtak belőle egy kis tfizet éleseién1, « igy egyixuUra borulva melegítették magokat. Eien aordon időnek és fagynak három aság 16 éa ^tlienhárom axáanál tobb katuna ca itt áldozatni. E csapások közt meg ast a hírt is vették, hogy Uasxán nagyvezér Fehérvártól egyenesen a szorongatott Kani "saa alá BÍct; Ferdinánd fSherozeg tehát, miután a Bátrakat, lÖporkéstletet, _a_ podgyaaz nagyobb részével fv-lgyojiatta éa az ágyukat bspaeg ^otte.\'mivvl igás marba biányubai) eieketugy 4o Vihíttc magával; Rnatwnrmot, ki a fehérvári táborból nebtiny csernyi haddal segedelmére jöll, be Be várva, sebca jiic-netbvn a vár alól a Dráva vidékére vtsunVonult. EaVn vlsszavunuUaaal oly annyira siettek, hogy még a bctegulCec tjcbeaSllek küaul ikat, kik a sereg után vaaalnL.képtelenek valának, afl ellenség dahénékvágy konyörö-letee&égénr-k kitáró J»i»B*abagyták,CBakh»gj-\' menékVíaU^ben ak\'«í3áíyinva na legyenek, fi
Vasirnnp november lió 18-án naajkadtkor vógeate be Furdínánd, \'a magyarok jövő királya! atiilsó magyar hadjáratát tutajnál Csáktornya fule. , _— -
í"erdinnod eten axerencBéllnn kioérleta mintegy 1Í500 ember-ál étébe kérfllL
A keresztéhyjfogyvert Kanizsa oetroml-fflánál\'érl.aseMncaitífii Borsi Konáfantiná-polybanínftgy\'^dr^m8Í okozott, éa aBuaU-há-rom nappal topább OrOmanaepélyek és \',&si j játékok .tartattak.^Aoaaltin egéts kíséreté- | vul nagy po®parel _ tartotta, bemeneteléi
savarát, e várat, melyből a török -kzSaát nélkül háb-Tg4tá s fuaztiigaiá a Dráva vidékét, nyomban megazálUiita ; de- annak uat- \'~: romlásálól a bfeai haditanács parancsára a ~ funnalloti — bár a türük\'ik álul egyre megtört — frigy takrnt\'tébbl elliltatott, s tgy aa erős vár, mely akkoriban a török Uralnia leg-TÖsebb vedbásiyáinak egyike vult, b melyet bevenni később smiyi rtfinil-gfeTsTleasel^ a«m\' aikcTU.lt, ekkor a bísonyoe bcvételtST megmí-neküh.
Midőn^rinyí a bécsi haditanács e paraa-csát.kapta, kardját boszujában földhöz vágta s kárpátiam! és a Mara vonarvédelmérc !L»¦-nizsávaLjzembe a Muránál hatahni\'S várkastélyt kezdett építeni. Jumus ÜŐ eTejtm 1661- ~ ba a. A vá r kaaj éjjj é pite se oly liikwL í \\j^k \\fit r_
*«gr: aau
gfiznak-E várkastélyt Zrínyi elődeinek 4 lékére Uj-Lrki ?a^y Zerin xánt*k_.»y^t«,
KóprUj Ahmed nagyvezér ennek hallatára mérgében caaknem megörült » azonnal taeg- -parancsolá, h\'igy a kanizsai basa, eaital \'a vár építését elnézte, megfojlASoék, s belyá-be a raegfojlottnak elÜdét Alít hívta vi«aaa Ázsiából, bogy Zrinyit, és várát megaeouaV* aitae.
líűha^nTánla egész ^Stájerhonl oltal- „ maiti, ós^e várbél a török határt is leh««*a~^ ptisxtitani, snnek felépítését flécafa-a taifj," \' sem láttak sziveaen, vagy azért, mivel Zrt* : nyinek Bécsb-T B"k ruszakarója, sül elbíB-arige, kik közt a Icgbatalmnaabb Uttatsm-^
¦ 01*1 i «Wo«k^lir.-v^.,pt;dig*. msAJSsi^m
várdi a béke feltételei rllen épitletult f«L
ICöi ben ranrhus ho elején, miatáti aa ak -r km-tá/ban aralkodott rendkiv&li Vssiajgaésj DiegBannt, 0 as rlobb jirhatlan. ti^ji is mhm ha5iEnstlbaÍ4khó,váltakrZrioyiííiklw#^a kjU-ío, horvát bán knuut varai akarta astrvta alá voaui.-L-miaii axfikaegeBaeTt lartetta, a " vári előbb kikénÜL-ttiij és annak allapoUríí éa vlaaonyalfeM aajaii sggtaeftH aaeajj llsaf-1 L ni; mit két szó egy nap MWfi^axi iúasan** ^ lében vérhas la nti. .... .-*.„-..».,[.
De e kém szemének \\trr«J n«« taandtita titok a törökök elült,kik ii&00 ombert ksU*b-\\ ^ t^k hi, hogy azok vabunelyí rapWll Isalflrat\'\' Zrínyi jövetelét 1-asék, és bajunttf| Wtgr*-; hanják és rliogják, a törükfikv e««kng>im s\\ j közeledő Zrínyire rejtek bolyokból nagy Ur> Bzával rokautik, es ZnnyT caak iabca /atá-eit horvát b/vának küszJah^llB »egm^a4a»l ---egy k&ael levő eídíHw, df ai ellenbaást aaja oly nagy volt, h>g)- azt 300 Zrínyi MU lo-vaa targJialvrtn, nruk aagiUegára flsitlak I ..ly vitézül kirczollak, hngy a törökök fa-_ tasnak eredvén, nagy réaat vagy a eaatat<V> rcn maradt, ragy. fuglyal es<jtt, a koltak kW! , egy teiqi^l ialplg piinoAeloioU tSrSkláfaLU*..: latiitt, k.itn>k öve körUlagy suasuainft-MSij^ .kötél ffirfy^enitf^X^ljo*; faltoaJsWto c--Hiíl, eaitet ¦ fc>^.m ^ffi^ cv-fUg* 1^iiat«lé^ea<<uaR>IO~X?^049 - "¦ -Zr^yr lattal ni^r mm nyugh^^J BsttattNcutórreaett, taikép sdhataá ^
~*(Fairt: ktrJj*
U0 *«"M0 lap.
"«a\\lird«l>b 2*C~*~\'*™r eV tóín*\'««* tad-katai,
álosduta^ltvhttt »4:
n^VaMMWCT**»" .curaspambsr- v:
¦•«A^Via,\'» k«*kpfl.l»« padig fe»mk: t hílagavveMbb «ím»rt\'u«rilk»^ «tIObliMmvVM l*?r«a
- Sa bau fa bJr
lelaftac.XirutjHf<•tárgyak, Aj «|aoa*k resa toratáM, al^|ib{aak\'p«d^aaaaaiTÓsó Torjai ma okai annak,"bogy inM-"otf aaafmfe 1 \'\'" : ¦ 1 \'
MenM+i ^ aJe^mrrrrial MerSkiai a b»!jb*!l
84-^59jwü ? rrt.«a;v. axi u..kr,
Rnr^-Ifr-rt foatoaB fi^&kf.r^ffrSOTr—Kil= SoriftV ftalo», z\'dVÍO\'kt. ifpa "»tf3i?aa«ni
Gabá
-ral\'»; featas W ft-M . knrJs* 44—W fi»»»»-!
-fti. 10 kr Pobftnaa elaS^wlü ;1 A* t k*.
•aníy febér A Ü..S0 kr., Urka S fri — B kr. IMnBlt mtr»ajB 10 ÍHW-kivasil rapili
fctnr — M — -tí V.tiiril *gjtlltk. rrtrkBtraWink.
80 fokii — ftt — bárdéval «.yüt*. Ml*— ftl — kr.
-Sarki) ÍO--frt. NyeroMrBfc — Irt, UkfiT- ás lobAü-
. berak — fii. 4s busaborOa 6i atáasankéal.
Borok. (Air 4a vVrS* {sobillar) .Mí-4s 1BB4-H — T(«kflakb«U — Irrwis 8—9 fri. Vlllaaylds ¦«gv aUriB fsm-t» 18H6. Hl—18 ft. llj -b*ni bur vOr&o r«hiU«>ea frhír 4— fii kr. Balaton mull* ki borok 18S3-CI lBSMki hhér li fri aktákéul. Via»* ITS
frt---kri^l"---frt — :kE_KBi8Dsfecfl ejapJ" na"
TsVSrriof kr a« — frt. VAÍt rangy Ara 8—» frt kr.
- tf.-&anf88fM plaeafi- árafe aeigtísítaa
Bán*TlrAjv i*-kr. -I^cMlúaíIá 14 kr. Bab\'nótája dkr^JCBIoalie. 8 kr: Burgonya m<5r3Ja — kr Itt iQ kr. jttárfcAuV fontja 17 \'kr; Jubhns fontja 10 kr. flortis-"hiíioalja Sr arT«^anna-tB>»»»aj»3Af*t—kr. Zoir TobIJS ÍO" kr. L8on;lis**-m* ** Crt A— kr. ILiam-
lyelbat wAsiija I I frt — kr. Konyértls t fontjj 0 kr. Ketortexaltssl fontra ö.-\' kr. Arpadua fontja *0 kr. Köleskása fontja 10 kr. Rizskása fontja 80 kr. t\'aulaj fontja 8\'J ai. Unpeaaoroj fontja 83 kr. LoamajoUj foatja 40kr. Üj bor Jlasójo lo ar. Óbor l^aéja H kr- Prati sTír itaiije l< kr Kaoíisal a6> lteBéJe 10 kr. Oabaita-pAUnk* Itci^jj *" b\'. Trtrl.aiy-pAl.ska ItWje 3i) kr PíiUa-pilinta Itnsijo ÖJ kr. N/ír* fajs-yú raiMAJa Wl frt. — kr Óatiitttaíyí /.i-íjr<irtxa i-ialja 80 kr. SUrtott fofltía — kr. 8i»pp*a fontja ?1 Ur. Si foutja 10 kr. Kom^n/fn ?1= I frt — kr. Pjbafa
010 0 frt — kr. H/erafa Uto Afrt— kr F&0n«n mó r5J# SS kr. Ua&aa táaaaája —frt flö br. Bsolma (ö. $0 hí Kandcr.fanl!a_40 kr.Lon fontja 00 kr.
ÖVatnötnliqiiTS &7.40; 5^/„ noma. kJiloallsg ; 18Ö0 ki altadalmi koloaOnB4.~; k.nlrMiiioAnoalF G.85 ; hítflinlóaoti ráaa-
, ____...
b*nkr,Ó9svónyik , ______ _____
ványnk 180.30; Liadon 134.0f; eaQat ágit 122.— j arany darabja 5 frt 94 kr.
I. 3R X>E"E1 T E 8
Fígjclcrobe venni kéretik! Fontos uj liiIáSiiáii
tronai
\'íjifirfom nz eíryedül valúdi szdbadalmozott Alizarin-iró- c.i mósoló tinta, dupls-máaoló S^tln^. Birmingham luk (pompás Tiolakck írd- én músultS tinfn), Anllin tinta, Intensiv tfakictft iroda tínta. turábbá vetés és kök karmin tinta » lu^élLMikebb hzím- >m le^iillmi-•döbb min«sí>írben, fcw-Ietemet ATJQ. LEONHAKDI drezilni e\'s UodonbíiL-h! vil.ígbirii vegyi h.^*iírűbúl, kiliöDbüzo intíiniyisü^ben t:s leíyutduyusabb urun.
s az iskoiak os íiatosagokra. | Atrolith vagy tintakö. |
észabad. a éavkii\'. osztrák államokra, AUG. LEONIIARDI f. nevezetes gyáraraiból Drezda és Bodenbachban.
Ezen rnlóbaii kitűnő éa relQImulhnllnii Eyiirtir.any, mi-ly iiroti?rtcU,ridnI:7"limi;m-Triíly-e{;y8B«rü.yÍ7?,L\'I kevurus ulinl, ru: égbeu sziíp fekete író- és masuló-tiniát szciyiílraf.
nj^tt nem n k.\'izüiisíígen !ton ti\'tszt\'rt s/.erinti níL\'iiy-
EgyedAli raktár Zala é.s Somogy megyékre:
WAJDETSjJÓZSEF, /
J__B,.--; " Kagy-Kanlxiui vános ttnaett raaklrCT knabirrú t?irtik, biímcrini á T\'lii \'i\'r\' " Íir^^i^Lkrzrjlii=^iir-^^\'ÍL i\'. TÍrOTtt»k jtlt-til<\'L-F*s**llK)ffcr JümH or alisi Léiben bírt bulü üélruéirs WlTOiV «W^fP1^». •l*S?^*ílfl"?i •h* !»\'W^J»v6.JalfáaMl? bozzi tartosó „ktUakkal ás Piuc?«et IMa-E f^afftj^ Valoait a Ii>c|faiaa70«at>b faltételak e»!?*i-*pri) j4-«tSl kaxdv4 bárom rjrmjíst bn*ciS ?nkr?, — mégis " ~ " >^SíJJÖŰK mVflett : ! | ..... vawaaak » pUnl\'h«i}p^;aie4M j. *
ifékci aa ajokb
magyar életbiztosító - h
alakult 1867-ik évben
Ajánlja raigát ittlndenBemfl éiri- éa JáradrÉi-blaflohllápok áú-vrlrlcrr, továbbá közvetíti aa általa alaklti.lt „JmSélésI en^~ popfli»a,"-ba lecrdü br>lópé«t, esRnkivöl alkalmat nyújt, a biro, "italomban kizárólag általa kesc-lt
.I.i ki In ói által a Icgsacgcnyobb eoraa.ík ia, a legolcsóbb LeEso-lések nliipián dlialiiatrk PBi.\'tórf, ép ugy ternelUezéni kiiltBégok, vuljiiniot ezunfi-lül liátrabagyott családjuk claö szílkaégoi fiido-aáuénck bíztooitására. niit\'KÍiiai fillélulok a minden b tárgyra vonntkozó felvi-\'ág.iait.lauk Pi-nteit, n hanbaál (Di-ák Fcroucz-ulcza 5. uzáni), k\':»gy vilinkön a fö- éa alugynökaégoknél a legnagyobb kéastó^-r»l adattiAK.
A lí\'ttvónynk kliillitáaa aepiember liób.in kesdödik.
A „Haza" következő korm&ny alatt áll: Elnökség: 6r„ Forgách Antai, Pt^sky fgrtmz, fr. töfe^^ Upétt cl.Mik. aU-tnük. tissi. e.luük.
.Választmányi tagok: Csapd Vilmos, Kern Led Nyiry ita,
ErtI Károly, bide! János, Bfr&ky E. EL \'{Hontatlftr\' \'Ftnilp,myffiMm-^&t, Táfeáeiy" Üklü\'\' Gr. Keglevicb Béla, rládossy 6y&fy.
Igazgatók:
Koppéi L H., Roeszner F. M.
Vezérijjazgatú : EGsa Zsiplftld.
Az^oddÍL\' szervezett vezér- és ftí-Qgyiiöksések :
, Ofl%öoi?aban : Sxathmáry tcstvérok, Eas^ea: LaipcaíR J,
Peesatt; Weidhiffrr J, li,
SL-SaaUsára: Koobcntcr Slóiyna, Kslazs árott: BopUn Tstvi,,,
Urilicl. r\'cnrnr*. Loaíisowa : Kdler ll. F.
títí4lÍl*-rifir^ *• azokban levÖ iwgóalgs-bat.j
cUáuMI ^ mIIaI izaloáa gabaa^ éá.\'Ukaravany-kéazlBte-\'sarl>!r» issa, ?vi Jiáaat t-tsi aaámitva Ur..m egymást követn év-b™, fo-
l^«M:aaait vagy ». abaddB.
mbid^BnoflnO-fSUltrrinásyeket éa minden: riaán.ááJaáraio n
............. _ litando j*vak*li;: ; A........
JQ^Ws^lélkWlAítty^
takarraány tűz elleni biztosítására
Hat ornágos marhavásár tartási jo^a.
Valamint biívíÍío hcU-n Mertlio m^rtirtatnl sx-ík^tt helí martFiVá-. pa 18S8. évi Jaaoat t-twl lúmltvn bnrum eplniiiat kOrctH é (lyá-evl Octaber 2+rlk napjáa, rejflprll t» urakor Kau«»a ván.ai Uancs lo> ¦ remabca, btiItzoos arveféteti «-7fpm,trct ig«r3l(iiok ti.\'rba kiadatni fog „ ty1™ a bí-rlenl feivánuk a b«rSaixi:i; utáni lis inaiatóll báaai-.J.ítl«rr eliitra, crc«nrl w*fflii»aln&k. ai árrerísi íaltÉlotek a várva tanács .teremében, refgeil úr«kUan; mltuícükl által mejTteklntbetíílL . ; * A Taroai Lmiis álul Ko\'l íi...Kamuin, anj>. bú U-ín IBG7. . ¦ ¦. -. ¦ - . \'\' ;__Bahachay, *ámabtr<(.
J °J5tíw^,fc^,^^"1 T^y^^*4- vagy an-» fla^t^&^eíyarfSrri\'Mnarl trgynakeüiez loriinln; uE,\' Avfútóí«t*3niáiiy(lB f^ifételckrvl leg-.,,
frariW; 18&,. JtillBa^ravébah. ^ i ,
ben rcgjell árakban miudonkor mcglckluthetilk.
tí^ ¦ ¦-- ¦¦ - , A »á. Kait Na-j. Emisi io, aa*. bí U^a 1857.
Otastslasíttr ktf aáboa Jartaa*;
r kanliMl R?l
_ _ ^ _. . »«-nafT-ka
4* MU, WT7, 1407. a r. aaitaok, alani f«k at-trailaOD frtot.o. 4. tAaa*a, /.\'á»f .«Um-m UkÜltáal Jr tx oes IWrtataikJl Mrf • tM \' \' • étifúi, aaaa alai ts*
IlitJ-c;tni é ii y.
Ks^tKaoIi.. TÚr.» u»Ác itj^rül kn.\'tii^ t?t?t|k, niauHn. i ,ipi.ii.U ö»ui e,daibnn r« lildn Inuctt p;iibiic. fulyé Ét! p.pt b? ^HwfajJí -ayilTii.rtlftrrflrf.jm .^IristBlib^ Ipérgn.k «l.datul ha/
_ »t«!y írrorew. a .rélUl.knwili fllcgcociC UnaünfniseT .ITátrA, aa-Ia*1 bl.alaak mojcVKr «u arveraai fallfulob a .arda taaAca [e,.n?.
Bahac&ay, .aroabi,?.
...... A-W>(!!^i»|.;lifavja!,i,lj(>> láttat\' «incjoonyi vendég-
IWí f..l)o.évin(.vilinber lió 2M? Kii KomAromb» InrlnndA iriferimn liírum évre ha«inn1.drbo f»K ndnlni, rrielyra ti venn! «r.Aniiékntík eienncl.maglitVa\'liwlí. A banonür- k«sdi-tét »ccndi IPfiít. «il «pril.U 24 én.— Ktll Kii Kumiramb.n zug. M 26 . , 1-0
Az aradalai tiaztséB-
K0tcs0npii^res21cUcflzelésr^
tee^mtosAck melléit
¦^^•fy^^l\'^^^pi KIfMnr1 hWo-blvalaUW
ivaairtielytt : Xovak Bogdán, B«alt-BAajaa : Kul.rm éa líancr,
fliwHawiwia ; Welia János, ÜZMSd^i: ünrger Zai^mund,
S.-A.-U}ia[yeQ: ViUtcfy Tál. Esékeaffe&érvárt: Peta Dániel, YG2SaeV?Jrgtt: Steinbacb J. W. ZtSi^tsr: Heíndelbofar &., L3ées es Prá@á&aa. Epstain L., Trísatsea: Wei.ouWd J. Letaserj^ea; Qablens ayala araknál.
1-3
L\'». kir. kin osah elsS~ami>iikal-éa an^ol ensedélyísdl.
ANATHBHIN 8S.áJVIB. ¦
Dr. 1» o p p J. 0. b é ea 1 fo g o rvo a illtl felta\'ált saer a kOaBgyal-met crcíiou magára vonta, ea aariráI-napra angrobb mérvbea koresteUb. Dácsára annál., Iiorj saáinos ngjén viuErálat alá rev«, éa semminemű kártOknny rvsit fvl nem Ml ált benne, is ntáioínl keídláb áo cííl]okat bem érték rl, mivel a Ponp-fÁle fogiaáJrUb^a nem Is basoulltbatók *, -tű aát bolijaonynlt tény: hogy egy a mas/a remében.
eW1* A t\'iípp-fiílo Binjria agy axLlván a üo^ak plctfuntartiTaiere, a leg-bctíjrbb fogakat annyira meffgrAfrv.tja, hogy oajryobb baj kelcíkcoó" ogéasm lehotctlan ; lovalj hi igCB jítákony. a foa^iusro nésvo la; ia,\'megmenti taindenfúle vún-és, dajranatol stb. — Teliát nom eaa dalkosltataak \'¦ togy aa annlbcrín azajvia minden Ott mini legQAÖtehb ai*r, elfognA-iloll,
Vnatherln fojj-pép Ara 1 frt 23 kr Fog-oIom 8 trl 10 kr. Fogkor 83 kr.
Fogszenvedőknek..
Ha a tiáj ía fogak Usitáa ás épen tartása as omberí testnek javára sínig*! — mint ert ű\'-^urvasak iltaTábaa elSnjfianck pjondj2Í — ea alkalommal nem mnlaaithatom el dr. Popp nr kltflnÜ Analhe-rin asájvlBot *) mint legtUvasabb aaorl minden fofBaoavedSnek míllin ajánlani. Dr. Pnpp nr Anniierin, 8aáJTt»én.kivül alpes\'gydgyner, — . mely a fogkÖ. daganat, rotbadis; otb. ellaii segitsnl tádaa, na ollcss-ben aaáft- aa egáasaágéaeknejt (r — mint widssB** — igen ajánlltatá. Élénkíti. frUsIU, éa a leb«l«t. tUslaaaga által f?kápi*n gvágyitja a fogakat, «31 még elSbbl sainQket la-\'flasaaiiverik. Eltávolítja a borkút, megmenti a fogakat aa OreiediíalCl, ?1 gyógyítja a rénS fugbnsl. — Rsával nem Irtiet rU^t. aiinlanl aien ájdáadus KTtl^ysurU II. Milj-nn tisilelt Popp nrt- ; Kltelflicttiirh én«m magam arra, hagy annak „Anaütcrin Ssáj-lafit" *) mindnn fogaienrndiínnk kltttuGen ajánljam; fogaim folydtóo- \\" an vúrzrtüik. núliánra, UrDSfldetty\'caíVcos lajdablmbaii aaenvek. nfal-csakia Ounefe .aiAjtiau" montett üi«g mlndoion kclioraellen ájdtoa liklöt, miért Is fogadja legSiraintíbb bBsaStietemet, .
-HEhFEIt LIBEKET,-tiutorgyar-talajdoaos Ilácabon. IC a p h a l á N.-K a ? [ d 0 á a : F\'esselhofar -JSsnef, Wellach, Hooenfald A., ia Roianbcrg nraknsX
Wnjifit» Jtvmf kiató-, lap. éa nyomdalulajdono» N»gy-Kanii»án.
Nflgy-Ktiiii^a^IIatodik évfolyam..
Ismeretterjesztő lap
26. szám, jcptombcr 10-t\'n 1867.
00 : :
széplrodalom, kereskedelem, ipar, gazijászat, twloiuány -és-művészei JtÖreMu-
llindeii hé !-én, 10-én, én ao kán egáíB l»efl.
Szi-rL<<.zfoi Iroda t*n kindd lilvntnl :
WAJUlTs\' J0Z8EF kOnjTltereskcadsében.
ElőAaetési fültótelek :
Hcljben liáiboi kordája al éa vidékre postán küldve,1 Kjri-sx óvr* : - 4 írt. —\' kr. Fél évre - - S , - „ évnegyedre - l . — n ______
\\ hat baaáiioi petiúorírt l-tcOr 7 fer. í^fftor G éa caiudrjif tOTÍÍjbi be Iktatásért b kr. DéSTcjdij mindyn egres beiktatásért 30 kr.
A .Nyílt terso.*;----......~
prtit Bor\'beílrtiaaai dija IO"Tsr.
Előfizetési pénzek őo hirdetések, .. .
agy minién e lap scelhal t áriáimat illető .
küsl - ni e 11 y fb,
\'tlataiat rídéÜ levetek, .Mfflientv» a IciadábiraUlu*
Miért nem áll iparunk, jobb lábon P
Ugy hiszem, nem kejl bizonyítgatnom, hogy- iparunk alantabb í\'ukon áll máa országokénál; éa hogy hazánkban csekély B.sámu az iparos osztály, arról kin körültekinti-a után rég meggyőződhetett mindenki. Pedig, ha meggondoljuk, hány ország van oly bőven megáldva minden képzelhetővel, mint Magyaror-aság ; hány orBsiígban találjuk fel együtt aa ipar fokaHékeii: á nyers anyagot s inazgató erőt (vis. .kőszén)! Nálunk ez mind nipg van bőségesen: as iparoa könnyen liozzá juthat a nyers anyaghoz éa ólodon lehet tszert mozgató erőre. Honnét tehát mégis e pangás?
Megfelelt már e kéidósre egyik legnagyobb "iparosunk : Eötvös\' József báró az rpareg)"Tergy1iTéséb"eri. Okai r. i. ¦ ~~""\' Közlekedési eszközeink: vasutak, csatornák, híónyn.
yja,-.A"»sakj;k.tatá@ hiánya. -----
3: A j^rf^tonBág s egyesülési szabadság T^tnya.
4. iVz aránytalan add.
....._ HeLye#r-vHJiM-e«dsseLL.n»m"4^tB."\'
•6í Kereskedelmi s váltó törvényeink hiányod volta.
galílÍHtja liogy ezen "mostani közlekedési attak mellett az ipar még ugyan c-tnk nem log virágozni, az in bizonyos; mert a m.h* lendületeidül neki a;_ritka vamit tftjábati, ügynhannyit a távolabb
^A.iPiáva elég-jzópiiagy hajózható* fo-lvanii *a dehogy szabályozni kellene biz azt ki**é, aztán1 aktira dunai gozónok ts könnyeit elhaladhatnának rajta. A Balatonon ih tobb elkelne egynél.
Ne "csodáljuk tollát, hogy ily lábon áll as ipar nálunk. 3 meg lehetünk győ. sÖdve, hogy míg aa egéss ország vatratí haldtatial be-nem les?: gzdve, vizeink a ^3tfH!ftk«dLue előnyösödbe, hajókkal naegxaTíodtnkká nem lesznek téve, addig afc:ipftros os».r.íUy-«n) iffen haladni, sem Btaporodni nem fugntuert ez-as oIhiÍ lé-péa^melyet átugrani nem lehet.
Mia szakoktatást illeli, az még csaknem egé«en ismeretlen nálnnk. Vagy talán azt goudolja .vajuki, a vasárnapi írtkolájt eléggé.iMitOilják.^Potoljak igen. de hiápyiosan, \'nüjrt"\' utt is minden inkább még van, csak a RAtvkóktntás hiányzik. Különben m nem az a ozéljuk a vasár-n4\'piii4:uláknakx azok osal* ismétlő, drák; da-megMrem.ÍH lehet, kívánni egy elemi tanh6t^,riogy<íuninden mesterségből mfiklstotírst-lkdjon; idert bn nagyon ; Aove>jt ^ndflhk irfég arról-4mondani >. /gnit - cnftk;4taj^p: uibertínk, ;roU. nem ih .i\'dlcerölhealoriUl.^ftil.Jtogy isuierjUnk. . ¦ ll Töbfesaítt megfordultam már magam i^a^aaáníapi\'IslMWkbaif. Irat, számol* l(^R^s<jÍv|ataí/kU8e fnagYaráíffat is a ta-•üís\\\\\\á f^y«*:tme8.t(Jrii0gflWííl i ..^S.nri ez a .\'"/ttflódí amakdktetáfllios .kápest^mik csak rendva ifiaviakiedák adhdtnáoak/B^pen
mivel ipartanoda helyben nincs, néni képes az ijniun gyermeket kiliépeztet-ni, szerény jovedel ne nem tmná ki an-iiak rana városba «dasat. Imiét van aztán, hogy a fíu nem tnd tóbbre menni az apánál, a fintai iharos jiz idősebbnél, azjtz : nincs Imbtdá-, tehiít hz ipar f<3l nem viráguzluiik ! Dicium factum! /, így mehetnénk *urm, tnugyarázgsá-ván íf ^iiobi előszáinlitlt okokut is, níi>-lyi-k az ipar fejlnd-ését ak«dályozzák, TE mHgyanízatot azunWji átugrom, n Jövőre roég máa akadályt muratok be. .
COCLES.i
mtílyet előmutathat, másokat is acon irány kövrléaére kénvsacril,
Hí van f.ilalat. m ilynek raegoldáaára .as nll.-im miodeo hatalma olégteleu — eji anóp-ncVttltjB.
Uly folauat ez, milyet caak a nép maga oldhat meg.
Aa egyea embar, de még inkáhb figy neta-zil nem eluttelati au/ajj, melyet a legkataW maanbb müvess ia tetsréae aaerintfaragbHtna kcpiel^tobiD, elölte lebegő idoáljanak megfelelővé- Aa eoib-.Tl ai^llara ugy egyéni léteben, mini Liraailuliut k^ZÖsaégábüD.uly ÖB-hIIó tiatal-io), tn-rlv egyedül önmaokáflflftgíl-| val fojtii^ti ki erőit es kép^aaégeit.
A népnek raiigátiak leboi önmagát
mOvolnie ii^yedül ott r^jlndholik ki életre-valé, Öiiúlft^ luariwlandú éa as fimberi polgá-naod-ium val.ioiu: gyiiiaőlusözö mQvclteég, ~[ hot a raitviitodcs szQlcségének árzate & oem-cat lelkülutéUnn fölébredvén, a.-pol^árok-minden oaztalyaínak vállvetsU közremtlkö-déaa által magabél az Össsea nép élű tóból képEÖdik ki. Ei ép anny;ra az állami közha-tulóm caak Si-gélytani éa gyámolítani képéa-ai egyesaknek éa teattlleteknek idevi nat-\'koao lör^kvéselT, mintviBennt a koruiáuy-*-nak minden legüdvósebb íntéjkjaréfei u úbajtott Hiteer nélkül _iaartdnoL7 bft a tiraa-dalum kjjirűmitfcsűéao által nem támogatta-
Báró Eötvös József fölhívja
ítépn-jVeléai ügyletek aljkitúsara:8^
Nigyobb ^fontoaBitgu külügyeink között nincaen tán egy sem, melyre neeve a refer-" inuk Biííkségc oly ah.vUnooan elismertetitek, tniiit a kozóktaliií. " ~\'
E* ha megguiidoljuk, hogy századnnkljan. midőn a nyera erő nagy részben gtpekiáltal pétoltatik, a az emberi muiikának beuao Inin-den téren a munkás érteimüSBégétSl b^í^ea--r-tj"kTr^\'r
bégétől függ, az Ípaínjik_k.iÉs^8jíeBE is ax\'| Anny[vn1 jplt^h !411 _r_
iparoa osrtatyjjk^^\'nTíége által ffiltételes- a népnov+sléa jelenleg csaknem kízárélag ^e,Uk^ iiíTmúg_gondüljnk, bi\'gy a jogegyenlö- bitfuleketelak kesében van a onnét a kövér-
ség elvi-, mvlyot Utolsó törvényeink kim dotLak; iniiidaddig puszta szó, aőt bizonyos körülraúnyiik köiött caak egy n«gy vestély maradj mujy aa államot fenytrgctí, a míg a iierazét^Von"\'rtazTaiyTíí,\'*Tn^ly»ktapQl^ jo
sülét sértése nélkül ki eera vétethetik; éa a hol joíon financzinlla heiyzatfiokben sem ml k\'ilétéatink iám lehet arra, nogy a tö^vcny-hozáa a kormányt a népoevtléa által Biükftó, gelt péoartBBE"fi kkol oly bőven láth*»sa el
gnkkal rukáztattuk föl, azoknak gynk^fl3W»-ríT.mjnÍít es Qgyuak. Uaztán állami keaeléae igény eTBÍf\'^-^^ _
Et itt kifejtnH-okok által indíttatva, asQk-aéceenek tarlnnám a „ifó]m$yelési egyletek" sn Ügyre fordított törekvéseinknek | alakitúeát. *s^,._
nyél láthatjuk: igen terméasPteBnek NíLlmik á népitfkolák mijdneíö--ktyétel
kqgebebánnak.Es egyleiek padig ama testületek körén ugvBZÓlvao kívül álló magánjellv mü táraalttloklaendnek.Váljon ez egyleteknek ob iskolai Qgyoeavatkozáía nem fog e legalább létsrani }ogOBÍtatUritwk ? Azonban B népnevelés ^ écre is az egész nemzet köios
ra megkiyantató müveltaéggol nem bírnak; ba tekintetbe reazszük jel*n úllnpotnínkat azt, hogy mily hos*zu M8 stüksé] míg eze draó.
...r__________^&**^ümte&vm&L...
lyel a népnevelési Jlgy minden alkalommal Bzébajiin. " ..,
* Senki a buagóaágot, mely lyel egyes lifpbk s-egyeaek ezen Ügyei fölkarolták, senki a követelést, hogy a kormány" mindenekfölött erre Fordítsa figyjltrrGÍ, nem fogja rosaal-
lanj. ..... .
„Mmdflzen aűrg-itéBekhon caak egy teve-deBt latok, a es azon igen elterjedt meggyő* z8dée: hogy a kormány még azon-eaetben ts, ha egéaz hatalmát a befolyását kizárólag erre fordítaná, a közoktatás űgyáhato mindent vagy^akar csak legtöbbet tehetne.
>íem szándékom kxon kérdés bővebb tár-I gyaláaípA ereszkedni, mennyiben czélazertl éa helyes as, hogy alkotmányos országban as egész, népoktatás kizárólag a kormány befolyásának engedtessék által. Annyit azonban kikeli mondanom, bogynézétemszennt a nevelésnek szabadsága alkotmányos országban ép oly léhyeges, mmt a Bajtószabnd-sugj ugyanazon okból a Ugyan izan föltételek alutt.^E Bz^hadaág nélkfll a pnlgárok azellemi kiíújISdése erBsiíkoran egy hlzo-nyne írányha\'szonttatnék.
Éa ha a kormánynak fSfelagyaláai JPgát senkt Bero iVonhaTja is kétzégbo; ^ hk annak legfőbb kiiléleaaégol közé számítható 6rk»d-ni a fylölt/hogy^az oktaláa jóféj^méinjtaihBn as orazág. minden polgárai réazesBfjenefe, de o jngoa kotcícaaég nem terjedhek annyira, hogy az egyes^knak s test diótoknak szabad-óságát e, tórr-í tiof lá\'.olja. Az állam nom mond-
¦ \' \' " \' ¦* A " \'-----\'-----Jo e he-
gya-
népneve ir^oke^
hat le-befolyásáról a kÜrOktatásra, de < folyást nara.ronJelfltok, hanem azUluh koxoljalegalkerésobhen, ha fts tiktatist egy bizonyos irányban vozotvo> a ^iker* által,
..¦») SalB4IkW,.n9gy,i aa^ horferejB ?elb.TÍ«-kBB- ^o^nflkíaínoróáaTiTOHffWlW
kuzoa ügye, mely iránt minden egyes polgár jogositvH, sőt kötelezve van érdek* födni Továbbá a tervrajzból látható, miként ez egyleteknek nem állh\\t isándokaban sem az iskoláknak, felekezeti jefiatnérraerten:, aem azok tanrendszerébe erőszakosan arat\' kosni. öö( ell-nketSIeg oly tamogafíat nyújtanak; a mely a nevelés mtnden különböző irányának csak szolgálatot Teend. Ezért hlf ton, reményiem, hogy fe\'ekezetek és kíizaé-gak azivoaen megnyitandjSk Iskolaikat bb egylet látngataaai előtt; hogy stolgiUUit örömmel elfogadják^ mint viszont Bk ia részükről kézséggel segédkeznek assgylet tö-rukvóadi iránt.
Megg.Bzödeasm azqnnt a népnevelés -me-zején gyora és biti01 linladáannk cfak^igy esBközülhetö. s tatán nem caalórtorai midőn azon reménye.mer Tejezem ki, lio-v miután e hazában gondolkozó emb«r nem leliet, ki a hépnev«lós ügyónek fontoásáfeat Rt nem .látná; 4 nemzet jobbjai pdrTkltlunbsóg nélkfrl ezen ügy tíöm zdítfiflaTa-vehTra-kozetfog-
ftp^ - - .. ¦ -
A. keszthelyi szőlőhegyekben.
\'Alig, vagy i!ieD=kevá» táj rvan .bwtáBk.ban, \'tOflyol a termóezQlJíly kttünő asép^SS0\' *u . hazolt f,il, mint aBalatnn niellűlti.lAj*kftt
A -legmnglopbbhiváíto»BtM»»gban,. gy.b-nvitrff\'erdd és Bzhlo-v<d-ko»wfuzalt ¦ hagyek
J .. \' . . . . _____¦_ l______\'.U.^á.
föld meg-mepaaggatva boriermő hu lmok (dl " midtegy-kereket képez a tükör -korul, mely bárom megye, Zala, öomagyj Veszprém portjait tükrözi vissza,
A partokon fSllünS csoportosan, kültoi rendetlengegbon csinoa mezővarosak, falvak 1. fehér-házfalai, mini a kéréfbe rakott csillár* ~ ko7.sk Jfinoek elÖt tízőval, szépségére „-nésva Magyarország pnradicsoiaának-igL-n jelleae .i EŐleg nevezhető. -
Milyen hatásaal vin ez s a természet hason szépsége a ki-dclyre, azükségt^-len rao .-dánom, ds nn.nyit nió^ia a^aLadJon, hogj- azép tájakon kölföibb, t\':rmészétéaíégébén a ma-
gaaztosalib ; 8 nwndhnti/i, ábrándos, luindon nem?a íráoi fogékonyabb n nép. Ea a termé-özet adománya; de piiifosopliiai íg.izság ia.
Sajnos! hol a természet ily ecép\';n njíin-dékoz,-gyakran annál kevesbbé ba^ztiálbatjá kedvoxő helyzetet n nep önkejaea, ce^Jjxcia értem egéac üjlutod.^kdrwyéketj. *- raérr? Mert nincs, különben tenni ii-pun szel nek eszköze. ^^^r-\'"
Elvezetem a t; olvasói-«^é«ihely körüli ^.snea^Diaj^-Vtrfíyarcz, Vasbe^y, Cserszeg,.
mert aem -Igfrásra\'gz^ritkozni^c^^p^lgziBa-nyek után, a nevezeti helyekoni íakoaoS^ia^--^^ kola hiányáról szóljunk\'paf ttot. ~~
Az emiitett \'zStSaé^yi hBlysegoknepeaaéga \' pár ezerre tehető, elibez vannak aránylag
igoükevesen rés-esíilbetnek. iSűh i velödilt ugyan egy-egy egyén, ki mini Unito, bérelt szobában eltanitgat vagy kontárkodik; axonr ban a mennyire ezek-tnpiálják szeilumíekbea ax emburineoL Esengéjct, Vajmi szerény-nyomai vanrták. S így vallási-, mint p-dig reál-oktalásbkbani\' a többnyire szepr 4erotbsz«tes éitazel raeeáldoti gyermekek — raondliatlaa^! kárukra —Ttellölog ncra_ré(xa«altícttr3k.
Alakosok nagyobb rt»to utiojtv* amíili, vajha isk\'lát állitan.tnak ! a Jiíazumt>gT:sa készséggel áldoznák tillürdik c^y részét « cxélra, csak v?xé\'rQk akadna, kit kt-iüelbflrrí
nea^h
Kétlry«a^e|yaég,"aÍkalmaa\'b\'tlyitn (ez neio hiányzik) Bznp^KiJjJlHZoreit i*kulai altituatsaf err3l alább fogok ai5Tta«i^^ .- - -1-:
A tanító díjazása -nem eanak^ nahozifkref mert népességük, aonyi^bogy- cveTriF«aX;jie-lentektcldii üsaaug eai<ek\'egy-egy Ukoara^l mégts biztosiíhatuanafe-üiuyi juvodalmet,. bogy\'aok faimi taiiilA :fiz*uéaev«l neiDca«k versenyeane, (3t tdbhekutfűlOl is ^ulna.agy: tanrtójnk nem benylttUnirielnek—- urmltkfc dig — építkezéseknél, mint L*ptz*moa dul-; goznt, h«gy magit fönutartháBaa !
As itt Ukok, igen kavéa kifutellul, azold-tnrajdonoaok^bor pedig" JöTítercm.; .AfanUoáV nak ök pár Itosét unnójoknak^ » merjOk hj&nv^ST"*--ˇáiW-az*labjrtoko«k «^aai-> vesén áldoznak a köáöa asent ozelra * a*ö-löhogyiekként raegajáfllaado eollacta-bortí ea ismét nem meg vet and S oaazaget ihiatnsi-tana- A-lAnito-fizetéat iehát — tan máa módokkal ja — évről évr-ey minden ttraakif nyébb nélkölözéa nélkül kiáltithatnAk. \'
Most szóljunk as faktilaLrol. Az iskoUfülépittctéiibizszüks^gi-wanyaig
megszerzési ep<m rrora járna nakésaépgal,-— közel levén j* kShany^ki Kalönbaa lanultgi» ^r- F-m» te 11 ch ^L\'hbeiIÓ iir\'pajl.-orraaa oTö\'íalöml^ÍTv5ns\\TdáJtiís ^
satkezaog! roraénylonl engmíT, h>igy mote^ részvétével tiilälkozindunk - ez ¦ üíy*>8n c*fü_ "Es ig-ín titízazüfc; lw*y b nem*ebTAKl-groT7 hatlritóTkegyéval befogja gyog-itaf;* nyílt ehet, mélvét annyi id8\'éti% kelte H söbajtv» saralilnttuk\'f _ ^ * L"- i c
EgysadramlKi ké/j1riE^I*tfln/.^fi
^tanlc Jísvelés, ide í* jöjjön el a tv orasá-
"TOálkWaadnakrmliU tatálhóstak; kik ^iakSta ralaltitriát^kUioetionu.k fflfr-ffliW MarAlntUa fölöslegesnek h isiik., t4tft
u UkuUhtitv ^J™»nnyirs^^yLfél ^ klvénttlnék néawly gys*«eirnek/mig %-faÉ ^^^^áT4to4^Igasl-Dv\'»\', I<tkintf9a Te«" -v- «*ük; Iwgy »m* edaiU kis polgárok kemény - léltMdW forfallen fóVd, mezítláb órnsi«ra •ljétasanas, ntfm fo;rjuk gétal tekinteni a távoláig >t a kivitel elleneban... Js\'yáron ténalíg hat éves gyapmekak egész napon it, »nj Ir.ijak-atyj^^ejjfct^.a*>iájiböl-.. vsak ai erJAn, kerekre gombát vagy madár-y«aaSahtL~B»^a^»^
nénak f ó^iygjj b^Q^r órájára* oyirs i»kólába? r\\ r
Merülnek tor-á$§^kv-j*tó leküzdhető akadüíyok Íbi a^onbrtn ntiUt tunoebb ia omli-tímk..h» oly egyén\' iH aa1 Bgy élirer kit ss plójVj^rdráö"ákadá)y.rBT^Lássa nem retten* InMk, aa fffétialffin llftir-*a,°l^1T1k k\'Tihftt. lent.
Véleményem szerint lábát niaea más .hát-
-__ry«»nk határoznit akarat éa Ogybosgóság,
melyekk«V», lelkrs honpolgárok, Icösött bogy -találkozunk, merjük roméuyleni.
Végül boaasltoksjíélok, kiknek érdekében felasxHaUa^i-Legyiitak btugók.a fannebbisk kt vitaiéban, Vu»* tartoztok, vei* nemcsak ^agtOofcnakv Jtaném\'iölönÖaen Iatannek » ó°S7 utó. Iáitok hasznos polgárai lehessenek: as imádott Hasának! -r KEifZLEBQÍULA-
akadályverseny, 4) Pony veraeny, ű) eladó >j b»ló,a mennyivM addig ssölÖkégyalnk verseojf* OJ vlgaasvarsenj, 7J JigBiőverseny. j tatnak bennünket)
^-^ini*t«reltit>k urhns,
rendéysthaa fa_í*uud. ,
Aldáa as irnudutt hazára 111 I,. -
r*aáio<«
aa«cen#-ó«i^ ,
vi^ittói! áswphana- versenyek kezdatdkatj
i>«fjh.el,4 lóégy^Bafl Mreméoflnlenyes iíuob™- ^ . .. b- í-1\' 4
-vikaliMi ts>ff«darttK - , ,. A¦ Vaft^bkertmcae\'nk- t\\" li&zünsu\'-
ion- I .1
toralja-Újhelyi levetélt.
( La as első csikk, melyben 4.Z.S. K. L olrosÓLközöpségj inngn_J4-.bali -valamit as
-aisiorűuló eseményekről^ t-agy hiszem nem
„ a-l^rérdektelctiebbnsk fogja tarUni, annál is inkább, m>\\*bogy a merő politika után-kspkodók a-gyér vendéget mindigkedvénebbnek tartják, mint a gyakorit. E lapnak már rég nem fáradótt tollam; de ezután megragadok minden alkalmat, a agykét v» reccs ke mailéit prózai dolgosatok, illtttőleg levelek-
-----kai i» Slígon* lát»ga4oLbasá.bjait1......._
¦Városunkban aa o: a. saólyomkai, és^Dj-anna fftrdő, képez! a vlgalntak nyílt helyit, mely utóbbi aug. hé derekán szenteltetett lólr\\a_télaD,a\\lt\\ti-mrd9a áfákjavahan_nluis* nakvatoltaléajLi^va^k^tében a jövő évre rgj a lagasabb muUló helylye .lógja magár ki-nőei. A vendéglőt iserapat t«k. tízűca ML hily ae vállaisvosagára^• agy latszik nem a legkodTexoiiaoebb.sikernek né» elé, miután mar naoat kezdőt Dfit is osikoem . miudannip . ogy hordónak finekjst_árik a vendégek. A társulat, nraly a fürdő ilétt\'sitéaén oly edsö-laffaradoaott, méltán, érdemei dicséretet, sMhAJoav.«cra nam. aanyira, mindinkább a kö* --sOnlég i pártfogására jrágynafc. E tán utat a már. vég Cenniirott tarqaboc, még ngy másikat h *pils*í*it, s a;bon»a«l nemcsak aa Uj-1 O-hidatcséti ia lehatsegeasé fog
Megemlítem egyszersmind, hogy « ¦ .. .., - .... . , .
vódigH.oiásihaiaíidüiaeptomberi-sönnpjáig\'güoknek előlegesen 18 jelenteni, hnsaaitötta m-g a~\'t«in^divf*iejr& ^«1^ hogy ^•Püd^ Hí\'í^ erővel, dúsabb egvlet jlnöke ösöjényi ^ f toHiíIiíriasÍUr fu^ rritír első október-
rcdes. Az egylot köidlebui gyuloseoen inütt- ; ányoziatott, hogy Purcsei Mórnak üdvözlő tói ke^we es pediL hetenkeut inejí-
! jeleiiniT^tóskedtüuk, hogy izlete-\' sebb kiállítás végett a lxip szdmára [egészen trj HetükBirtoTLííLa judsűhk. | Ennyit előleges tudomásai; jövő j számunkban bővebben szólnnriunk.
í ^Tanügy. A „gyuinnsiumügyt bizotl-roánV*1 f. hó ö*án ttetuláo h viiroaház tormo-
irw^it Cukiénak:; jir winak.sserkesatatéaévol "Ita^e^bTtjcgyséje^aJáss Josaef bíaatütt meg."
r. 1-
levelezések
__&e>slhely, aug. hóban. A helybeli őrsi. gaad. taiiintései máand-éves hullgatói f. hó 14 ón a honvéd alap ja-vára, Lacakó-saintáraulata közromükudéré- I vei jótékony czélu előadást rundoztek, niuly- [ n«*k tiszta jövedelmei nagylelkű felültíti-te- 1 _sxkjkef2||4 l\'t 50 kr. illotíj helyérő cl is kül- j detett. — - r
A „Nűaralom" csimű vígjáték elöidatása ; választatott, a műkedvelő uruk közül kŰlü- j rjíjsan kitűni Andráakay József ur szibatos, j Ügyesés csinos játéka, kin<-k mint rendo- i aönek firadDzaoáiért, írbonyédM-KvI\'-t nővé- \\ h\'ixt szires köszönetünket tnlmáoooJjuk, vn- { lamint tízirányi S., Sóoky L. umknnk, a a ; sxintáreuJat dij nélkül közreműködett tagjai-nakr-—
Nem hallgathatjuk el ex alkalomra*], bogy az itteni színtársulat pénztárát * liu Ití áo a király születés napján, midőn fényes kivi-lágilassal diss-elöadás volt hirdetve, váratlanul as előadás közvetlen kezdete előtt, ns Igazgató Bzemétyes adóssága cll\'in hozott bírói végzés következtében, a jog éa törvényes Ség tökéletes melIÖsésével ti. ál. tiaztel^\'buli e-küdt ur fxeqaálni megkiaófte, azonban nz előadás eihalasztáaát a társulat jónak IrtlLi, mintán a napi köUaégft is t. b. esküdt ar zsebre rakta, erru a közlinaé^ n pénztárra tódult, hol a belépti Jegyek ára vi^azekövo-teléaét, aa i-xequáláahos mért modorban tudata. —
Már itt t. b. esküdt nr capitulált, a pénzt rsebéből ki vévé, s vissza adá, mire nz eloa
buti üléat tartván, abban Tárnok AlajuB ur elnöklete alntt 14-cn voltok részt. A nevelésügyért oly édes UlküsŰliítégiH buzgólkodó bizottitaoy végzt\'»il-\'i; k\'ji;lrtnté, intase-rint a jöv4i iÖU\'ia. ki Uiiévr.o_„y_gyi\'lflra Bz -V. gymnnsinlis osztály oclnbi-r l-én valóban fln* lit*pflycaon megoyitundó l-\'BZ. A hutyi^ég éa ItiHár-i Ukalka.linnfl.es di«zt;B. folazoroléaÁre gond\'fordittalik. Tobb ináa érdtíkna tárgy !6 azünyegrc ki*rülvénl \'-zekröl késöbbun sző-l.iudunk. Guttmftnn H. ij. TT^Iybeli nagyke-ritsk\'ído «r aa»n tíinl)i"rbnr,iii;t» nemoa tutiét azonban iiru bnllg/ilhaljuk cl, moly szerint a jrym nasiumi alaptőkéhez sUt.ispup\' roahnn 400 frtt.il járult, imm külonlten a tniián fii teleshez kész péi.zbfn loO frtnt njóolt f.\'l. llíasazük, bogy nz érdeki-lt ifjuaág minél nagyobb számban ve«udt igénybe a megnyitandó V ik gymn. osz\'nLyt.
ja. Nönöveldu. Piritigcr Rózn lielyb\'Ji ] nííaóvcldéjüben n im>f<ilyatn nu-gkoí det^ ón j lisztelcML\'l ügyi\'l •ni,ziptii"k az érdekeltek, I kik t) jidc*«n a tipitiOiliia üsybiizg^abiminal : vezotutt tiöoöveliloIj<i kiv.m|;ik l\'-ánynikat I adui ; b"gy azt uiToWibh i"tzko*ölii i i«ziv<skod I jenek! moria jel-niék\'myvh\'i i-lkó«és, nem I csekély hátrányául »z-ilg.il nz crudiuduy mi-i.nél aikerosb t.-inuailh t.U.irn. ; & T <> r n á s z 4 t. F .lj ó Jió 7 Ón volt a helybeli tornu-tnnodálMii a leánvok prób.itóte, 8 án pedig a iigyrtiiok\'-kó. Miiiitkéti\'ZJr n dáa-keade\'ét vette. Eaan mIBdon-ildum-aa Ia-, [ helyiség nomanti zászlókkal vnlf f.>ldisxitve
\' \' A U"j \'kö bitaéilalf aa ^.agt-i \'ér
aeki ly0011 mí könyvnyomda Igiagnlósáx^ áltat Hiegall Jánoa^cw^ráradl knnon\'któi ^Egyhitei aeorlariáSfldV^agyrtráaata" cxitnO ?egvj9d5kjkin4lalj.1t n^A mnlynuk ám rilave 2ölLr. AJogqngynbb^ajánláBtil szolgál a ne-^DtJlk^tnd^ybu^tVoiftgjstlonéBe.
/^\'Uj\' bi:a líOajfe^o^íM^i r a u l a t. Mikánl ¦ - ¦ * ~" ¦ „kbaíi feolvnBh.itó a
-^^roLigaz\\díciéwpdŐ_dplog] ——utasából-a* átjarat valóban léteaitietik, es ákala tároa déli rissén lakóknak igen kö-— 1tyHv«--4«ajid -as-odaoannt. éa- ^isazajoret hoaaaueága, mi eaeiiek- aa U/-Htdutcxa« igettia lüaasalaU Vvlna, __lgyrt^sa* rgmsaép a», bogy TJjhalynak a.
r a^lyosaJtaréwTs.» -i>|iaujcs*; v^é*rUaő, ajsjkloinfftUn iivOLmég.így ,igon i»Ietea#p raaJ#s*U Diana fdrd^4i» lett lelŐbbMalo-\' 4»ksst) —-maly zttóbbUélao altalU kad-vAsamvaJtosasf hsdya, fog nyujbota fiToa tlatAsAnaégéoalt. „ "Á keletről.jraHssankba vtsatö nagy hid MiiTMssbadait, «mlges újonnan #gy molUik hidon történik hahaik 1 f«(, m iipttkV as. . ."gtgatis. 4^djtswfc,an iaéialabbi títasltéaén, kJsátetfiü^is.z^áW. . -\'KltoWrW napokba07:m*g - agyaser annyí kaaottél virnnk, tnlnta<na«oqyi-jelenleg f0V-amiaV^ároaiuikbaa, a. sai -t** da még idkÁbfa m*, tiqst imtnmwu Msrft haUraaolaa.aeft swrsjji Wtesi kés^^ak.5(
pintat nélküli eljárás hÜ enaelaléeével most mérnem foglaTk\'özuMk, mert attól tartunk, | bogy-nyilvánosságra nem jut, mar p->dig t ilyesmi megérdemli mindég, bugy közhírré bozavaék.
Llismeréasel megem\'itjűk meg - helyboli Színtársulatunk működű tagjai közül Dókán T. k. a., Síposné Linn, ü. Heberling L. ass-aznnyokal, valamint Siipon, BalU, Tamásy éa tízép ttrak, kik saargalmuk ügyes éa nzabn-tos jaiekukkal mindinkább törekedtek, a kü-sunseg tnlnel nagyobb mérvű eliamureset kiérdemelni.
Ik G.
. ^ _ i,joü/ ^..hínv jníuamínl \'II;.
ik. hfcBv, ,
«r, d»«ttl»1^l.««J(1 hogy I\'uhIuh W
Ai.n.H«>»rbl|Sii, • «IVI, pi»
ta.knmtaj»i, , irfírtm .18». már ;j .fvntUiflljhfiuui bunsll,
m ««t. n.1 soL "¦• J^
*- ^ _ StaLnt-*!, aug. 20.
Kívánatos éa üdvös votnn niitmik éa más
.\'községekben is, hogy az intulliguntiak nem aajnilva nélltflloabeiŐ filléreikét, egy kla üt-voaérgylelet aUkitauinak. Ne bi^yjuk, bogy a nép. általában megvonná áldotatat néhány .baxatJap.megs»erzé|étBl.\'K^ezd-itbeii «z elől--járóaág; később pedigJ>eUtTn annak hasznát/ többen ia ajiuHMisnAnak és egyesülnének «á üomüvetödéa eaia, asükaéges easköstinek fdnnUrtáaára. Esf lehitncegyik legbiatosabb mód,.mely által népünkkel aa olvasást megkedveltetni alkerüb)\'). Es jikerüJne is, csak keadant kalll mart alig hiszem, hogy van~ nemset, mely a ssép éa jé iránt fogékonyabb volna.a magyarnál. *
. vOaakhegy aa.igazat megmondva, b°l °bez akarat yoloa\'rhiátiykÍk aa anyagi le\'hetség, a BöWsJtao^tftt fttnea akaraL - —• Imiéi van aztáo, bogy*WrWikajaég ntracsak aa Iriidal ¦ mat; dé proviaótaRs-~kLzjönyelt aam iamorl, é* sokan unalmas aa«banr^a^A«\\etrfineg té-
.l«LáL«^iseD tétlanj^ültik^ftgylrrava«4.; tettek, kfgoniíöíása^ s yé^Hözvifelér ostiai i niljak,/al,; min nincsami \'Bkel ilyenektől alroaja a nemeBeq foglalkostatná. Jjokati ismerik, de fájdaloral.kovesen asanleaítik nagy Kölcsey intd sxdsstát: ..ÍUss, alkoss, gyarapitsl a a hasa fényre
-.derdl.\'1....... ¦ — - .......-i
.. É« most^ir sorban áttérek gazdasági érdekeinkre, as aratás vidékünket, mondhatni,! iltaláju^Uebigitel^.üabuaink,. a byza kl-
jréWével :^-T»«T»nek\' kerekitja egy mérőt ¦anl •d\'kt—i^egtahatocan Ásatnék :. ¦ ,rois:
-«gy mérőt, árpa másfelet, a aab kettőt sőt barmajl/VUlfa. Kjipésjöjéoyeink-iBOn azé-pak, bfltmB.éal Ígérnek. Vannak kertek, hol a kukorltnw aa idén aaiafél, öl magas: feje •l#g tim, ds) «t smoi aligha-ritkaa nem loand ¦ - lísurf >sd^ lábát Tojfla, oaak a bort is tartsaxnsg^áa idjop hassá annyit-a saiodan-
éB n közönség restéről számisno ih rieJu^AjpJr». tannncz\'ik ^yaki.rlntzátjlh.ti,\' -fcfímőrtl«fcsa j valóban meglepd Ügyesség-t, bk>»liíTyi>«áiTfrot j éa a, fist edzésérc BZ"li;nIó h- lyos bu>itiztáiitl 1 modgzerboni ^yakiiroliatásuk tt tanúsítván, I az egymást érd tnpsolus >k és általaim* m -g-! elégedettség híven mutatja egy üy lornA-f Halnak o városbnnT nttandó moglvmo^i iAbÍ I BBÜkaeg-íBaeget. b v^lobin Őszíiila s.ijiiiil.i-ltunkat fejezzük ki, hogy hVituhaiuek és Vog-I ler urak azt fetlmgyni kénylulfiu :k, As *|ia-1 moroa kuax«ruja tiiindkuttnjöketméltán megli licit, im;rt farad dati tn űgybuzg-iloin éi ta-j pintntns beosztása 1 müg.miitt.ik, h>>gy nr.iny-I l.ig cankaiy időjibttt is, mily sznpertMliiiúnyt I Tiihttm\\vu^tntíi;\'h«nk^im-hiB-«\'öaoE^lomiB^0 I pároaul--a itiÜkCdes.
I A Gyakornok. E Inpok ¦z<,rkcsztojii W.-y-dila József újonnan hcrendcio\'.t kőoyvkeres-ki-dóaébe, ngy jó liázból nármnzulí gyakornok vetülik M előnyös F. llet-jttfk m<;líelt. E tárgyban «gésa n«p"n át bármikor órtekoz* liclfii a könyvkereskedésben.
& Hangversenyt. Hír szerint dalárdánk b .annak tevékeny k«rm«al\';ro; Pylle-maun nr ismaretea zeneszerző nklpbüf hó utolja f«!é hnngvtirsnnyt ftdnaki-Kölnn a ria* larda ea köbin Pyllemann ur némi iduközzel rendezeiidik. Mindkét «sotben élv>-*z".\'taa estének nézüitk-cJbbo, mely városunk ezelle-rai élvbiáiiyéban kedves\' szÖr.;ik"zaat idéz «10. tizinlo mistvesasük a kedves bírt, mtesa-rint Henne Frigyes és Jóko«r téstTérpár, Kösang éa íazombathelyről \'a\' riapokbáii iÜe érkeznuk hangversenyt rondézundo. Üdvo-aöljfik.
A KorroJiáxá«i Album. Vettük a Ueutscli testrarek által Pt\'sten kTálfiMt ^koronázási emlékkdny^-«zimD diaznitt bé-kflJöitrpoDinylt. A munka már üzlménél fogva fs fígyHlmntg«rjeazt mindazoknál\', kik a.törtéúeltui nevesQtasaégi>kliÍrtokábAn Jenni óhajtanak. Van benne ±í alkalmi :kép éa s knAiaásáai Ünnepély biteloa és ItO\'lélfása. Eddig a vállalkozó áselleraa kUd^tástvé\'rek. «. befolyt erófisetéoökböl 1OO0 fiHor ás \' ir^ói segély cgyUt Javára befizettek. így>m azép neiBessel öaaattkatva lévén, készséggot ajitnl-jttk t. kűsonaégttnk pártfogasába: A beköl-dott dlsspéldany nálunk megttiklntbaiS éa kortyvkereskedesQnkbfln megrendülhető három Ma kiadásban 8, &éa 3 frtéri.
sj1) Bocsánat, tu kttlHabsa írd^kís nsTssslirt oitüul bogy-kiaatraí kénjtsleask vagyunk, <)¦ magara bis* iok kUaláJnl as okot, «ofilUfrén t saTadsnt klrea sf^ui leirt, cyik ax\\ nsn, a sai a bauabaa fSdolor,
hirdetési rovitunkoán (aolvfiBh.itó a nHnz4J cxiinU magyar ól\'*tb lEtnailó bank Pe«tin meekeadoit>) működését. Ko uj társulat két millió nlnpiőknv.íl rendolkezlkí m«ly nz om bitr éloféru kötött biztosítási tnüvoletckort kívül n nt-iu\'tknzóoi cgyletuk" seprviés<lt föesülul (EUvón ki, aziv-ia örömmel űdvöeol jdk éa^suVuhűdds\' működési kivátiva, njAn) juk nz érdekeltek figyelméS\'i. A műveletek áltokintéH" ís egyób\'f\'ílvlIágnBitá\'tt helybeli nagy kanizsai fóilgynúkaóg, iíauberger Mátyás urnái pt\'gíjzorl\'zbető.
/N, A j á n I k o s á a. E^y jó hííból asár mHZotl, da n sors cimpáa.ii által sokat asen-vedött nera-ís Bzfll«téhű müvult magyar hötgy ajánlkozik klaebb gyermekek roollű nova löndűl, vngy liazi ga» duság v5zátS3o>ű, mely-bun gyaborltti jártassággal bír. Ajánljak a szerény, erényes ifjü iifit-\'iiff !Illetők SsJvea Bgyeluiébu a bővebb feltíUágositiissal e lap szerkesztőségében készséggel szolgálunk.
A K o z e r d 0 k ¦\') u r m ÍL Tisztelt muo-k-náíiunk Eákiisi L-iazló nAe uj nemzedék os társttdolnii r.firmjnu cíiraü részben ko-Bíoruzott és orndeti iráityczíkkeket tiirtal-itiuzó müvét adti s\\jtó alá t tart*Ima : I. réas. I. Az öreg fifttalok. (Minő volt, minő m»st a minő legyen n fiain Inig — l.-irw.id ilml szóra ¦ pániból. (íi czikk.) 2. Intésati\'vagy l>éai nevelés, ca uvinüljgycn nz-íL,(A innstnni nftvu-léai rondasér és oredménye; az. enjlmrnok testileg éa lelkileg eröasé vnló no veié su ; n tornászat nívcléoi azfiiponlböt, stb ) 3. Ki loijyen az első? éa n pizar takaréknsang. (A ftiiiyQzéo és n féuvürOk vaJódí értákefre io-azállitv^, (2 czikk). II. réas. 1. Mi módon biot.iattbnlfak J&/llunÖ8o)i kisebb földbirtnko-Baiiik aiiyngilag gyermekeik jövőjét? (Pa-l.vidijjil kilíiiitetbtl órlek«séd, IV. czikk.) (,Erdokes lelviUg.nntó jegyz«t"kkol ós ala-ti»tíkní nd-ltokkal kísérvn n társadalmi ólot-böl.) \'J. A boldogulás egyik titkai <* pályu-válaastéti és oredmenyei. M>*LrendulóaÍ ár 1 ft diszk\'.tésbcn 2 ít. As ívek aacrzölies f. óvi s\'-plombur végjig Pest, íillÖi itta. 12. az., kütdeodök ; a n vek olvasható jrása kéretik, inert uzok n mübuz kiiiyomattatnak emlékéül antmk, kíkwl ^rd«lte!ni*UI JoToüleg aa \'Ily n -pliömerielíegti.inankált\' t.k. \\ tehr-tséges szerző 0 azép törekvése pártfoirásitrji, m lyet tnűvu áltat elérni kivan lin/.teletel ftílhi vjuk_olvaBÓtnk .1. Mögri-n-dulúetíltat ml is készaéggel olfogadühk.
A Vasút. íj-p la ml ni r hó 2-tól kesdva N--Ii.aniy.Ba ós Sopron között a vno\'iti köslo-kodós napont.» kótat\'jr törlépvén, ürömmel j üdvözöljük ez int\'izkudéntj moly által a ke-\' reskod lmí forgalom tmtékonyan ulőmosdit-1 tnlik b e szi)tnszédm>-gyókré kiváló boezont I "J^.i*-
t —Tüzesetek. Mint linlljuk, muraközi O ricaátt helységben f- lló S-átt délutáni órák -
1 leképuleteivulegyütt 1« tűz martajókárá. — 9 ón délután p\'-dig h"lybonT hz ügynevezett j bé:ai att-sib.iu Mínoh »1 novű de.\'ólt és oaor-\' gfihntB nsatalos mnaluruál. tátfladt tÜa, de j gyors segély kövelkaztóbijn tovább terjedóaa I iiiíJgáloltalulU
A É.-iübíiób\'. Ak\'íjstli dyI f->Idinivoíiskolában a jövő isk-dai tiinévn-, titely octnhcr 1-sŐ n-ipján-Vcszi Uuzdutét, tíz \' hily Üresedésbe jöVBit, ös-sk b^tl>1téae vSágétt-jotentkeanl le-b<it Tráabm vagy Bzenjélyasen, f.-óvi eopte^tsr-ber 25 ikéig\'aa\'igiK^ntóaá^nát. ,E fol^mirea iskiili, mig.a-kirilyl raigis föUlmlvoléBT rnl-uiaterium annak./sznrvozésa\' ira\'nt" máak^p nTii\\ intézkedik,yas eddfg\'sség^llapitott: aaa-bályolc Bí-rínt vasalta ti fey ra ;ly ik alapján a fölvételi feltételei követkeadk; I. lle^ki-vuntatlk, bogy ka.ilUlrt as,;olemÍ, lak«Ukát el végei te, T«gy legalájtb as olvAsás, iría éa ezáiuolúBban j-ytaa, jó erkölcsi miffUTisélátÜ
— s "miritbogy a tannncsofc áz íni4*et ^öád4-síigánnk álbindó munkásai, egéataégBai taat-nlkntu és Ingalább L? évoa. l?gyao.r Tani -ián és teljes <lUtás fejében ftiet agj:rgy- tri nöncz évnnkint e|3ra éa egy ás a r re ötvéh\'fp-ríntutj mely Őats^gaa fiilflllaríoiilt bid^-\'áz intését pénstárábi h\'st föritrtofbeíéaní ídöly-]oneaeri1;~Bs> \'általat^ netsiltin íoltwbtli\'^ikirűk ;msglértté«éztosvJaissbaitássk^ Aj oaftk^é-gea ^ubá^atréij-.fahé+r^éji^ywm . " ^"^""ftftlikí-g/"*^?* s^nak\'.\'^égiegy estetik még, hogy MjH^tdiiUijiií ?iak\'olanéI
négy álUdalmt\'öflEtohdij réti Ven3ös>röoi4t3__
Ktyan-fitvrm forintjával, ízegáayóbbr corüu, de asorgálmna tanunk aBHm^rsu.K^s^hely, augoatus 28-iiq.,As Igfesga^ág.\'. ? jn.7\'\'f. ^
- A (Á csurgói ev. r>ff (tswitUéseTbatf ap ISÖVik iskolái év {. évi októbeí 4 én fog magnyittatni. As étkssés 401 és\'ltóla<-A^ifr»n-oslauyélv n*\\\\«hm\'a^Ute\'<fo& aojblt^stní
farkat IsWáirldkd«s[\'j^.4^.^.r^ zlv-
Kaposvár
h. Az l8t.&,— 7-ki nrBiAggyfllési ti"n-\\ény-czikkttk egy ert-di>ti wlntmsokknl ellátott díszpéldánya e impokbflu küldetett 1« n ^tu. kír. miiiialeriiini által-|ii»gyéiikhaz. Azt\'is megértük liát végp*, ln\'Ky h Buk Lsnduaro gicrangB blatt mti. in*lyfit n>a már a "ninnzét i.lta! bozott n azuqtoaitett törvényeket kap hatunk.
h. Toldi JánfB ^pardonnez voua mar Toldi, h".gy..nem y-niil irtuk novél) a magyar Her culen é» Sáiiifoo panorámával köszöntött bo hozzánk, melyben n kö\'-elmult uaaták, tájuk b liolmi hhjni<;rcozt(Í b\'írznaz\'.ói-ng.ikoii ktrül még két t. rmr*z*>ti csudát : egy háromlábú borjút és háromlábú kakast is lobét látni. Igen órdrkrs dolgok biz ezek, hanem még ezeknél crrii-kes^bb a_plnkát. inrlyen minden dülgnit költői onthusiiiamuBBal mutatja\'be a pnnorúmn tulnjdonoB, nem feledve még azt ia kitenni, hfpy n „pinurnma nyitva van" meg hogy „művészi pályáján míodcnÜU kiváló f-gadtntáBban részesüli" a Végül, hogy TOÍi)dcc_liÍlielLtlen, do igazj" Azt biazazük, l\'°í;y ÜftS^i I&ipVavárotrtanult plakátot csinálni I - t ~ ~
h. E hó 5 én a helybeli dalárda, tánezczal egybekötött daleatélyt rendeseit. Lehetetlen lerí ne szebb közönségei összehozni, mint pz eatályien. vult, b leheleden, jubb hangulatot tsiíiíiiii;nj^nl milyet a közönségnél tapasztaltunk. A dalárda öl darabot énekelt, melyek — ogy kardalt kivéve — megleketöaen sikerültek. A tánez reggeli 5 óráig szakadatlan kedv mellett f»Iyt b azt tapasztaltuk, hogy rém bantui volna egy aein, ha a nóta szerint: „Bárcsak ez az éjszaka tizenhárom éjjel tartana!" Biti nem győzte a sok „bogy volt hogyu-ot, de míg gyöstü, kitűnően husta. Általán kimondhatják, ho»y aB egylet es eslélye-kitűnően sikerülto azt tredmónyealo, hogy funnálláaát a virágzását a közönség asíveaen óhajtja, és elősegit>\'ndí.
fi. jtfei 5: \'bciybeU növéndékpap mait na-ptikljah nmt.tlá be első miséjét Hársngyon. Mintegy kétszáz Umerüa, rukun és barát vult jelen a zsenge áldozat bemutatásánál s oazlá a cséltérö ifja aldozár firüraét.
b. Egy helybeli irraellta nejével Pécsről hltzautuztaban sserejtcaétlonfll járt e napokban ; ugyanis útközben a kocsi feldűlt s n bennülök oly szerencsétlenül eatek ki, hogy » nii neonnal rnvglialt, a férfi pedig buIj oa sérülést BBonyedeti, Alig foghatják mog. hogy a-jopótBÍ uton mint lehet feldűlni? . b. A littiöltlkróhlkálioS taB^örrilíljfrk. kovíta Józa8$^4vt..üríighi kerületi oraságyül. képvíaell^Spí* «ug\'."2:í 4n áz f.- péri-&ir-L-L>án-íjarpé Bfituck.*átíret Hórity Ida qaaaonyaág nak flUg. 2üán történt hnláUt. Egyikben jelca honpolgár, maiikban Binretö ÍÍJU családanya veszett el. Bókn poraikra !
li. A papa tus a —- rnely városunk egyik WgsAr.iBibb tiüjs^ja— .z év folytán "ki fog kövostaaidj ltégi óhaj teljesül exon intéske-dce által, s maliin) latunkat űb\'al.araeréaQn* ket fujc&ztlk ki as Illelfl Unlóságnak\' cs ajabbí gondoskodása iránt.
— Nagy Bnjombiui aug. 30-tól kesdvo korlátolt napi. aaolgálaUal távírda! mellek
. álJornM,,Ynn^i:*;?R&v;^.;_________........................
b. Lord Buckbflirnii ^--„Pikáns törtóno-tak" cziinü művön dolgozik, melynek az nz érdeme ia leaz, hogy Inpjain canpa igaz dolgok adatnak elő. — A mü alapjani egy azenvedetl „irodalmi mártyr" hátrahu-gyutt naplója azolgál, cíólja azon eszme vb-lóaitása: iö nz áUrozczal. Hogy a mü minél érdekesebb b -rn|trm.tosb InliesBen, kóreterek mindaaok, kik as elhunytnak barátai a isme\' riiaei voltak, a éUtéböl egy fi a eptzod»kat rndh\'ak, aziveskedjonek- közleményeiket c anrok irójnbuz. mint szerző barátjához mielőbb beküldeni. Bórmentétlen tudósitások is elfogadtatnak a a köilomenyek egy tlsztelet-példápynyal jutalmaztatnak.
Fővárosi és vidókl hirek.
= A magyar általános hitelbank megalakult Bécsben. Elnökül b. Sennyrt Pál, alul-DÖktll b, Rotbackild Ansalm éa Wodlanor Albert, igazgató lanápanknl Koohmeiater és Fuúba választattak meg.
= A\' Czenkről Győrig buaandó vasútvonal kiépitéaa érdemébon tek. Ostffy PAl Soprun-rnegyeeiső alispána a lUbaköaiéa Ikvanenti éJ^ekajtjbirtokosokat múlt hó 3l:6n:Kapia-: íirfft/egy ^tafStaDácakoarninyra fisa Behívta, annak ki tudása tekinlelóböl, yaljün vUBltát-n»k*a ásokeá ügy Iránt a kai lő réss véltei éa hajlandók-e asQka.ég cselében anyagi\'ál* .dósatokkal bóasajárulni ? A meghirott érde-—i^rVtak^BVQ gy" fon tftaaá g.l tf^i araer »er \'nagy iföániban jnlentek meg^B egyliangulng oda 9jríÍ*ik_oztak,li[pgy eafin feesoie foga na tbaVé tele á^ytlá\'nl vidékre életkérdésnek tekinthető, minél fogva a tervezett vanut kiepilését «r-ltMas)lag ?0 anyngilng támogatni akarják. A UriAbskoaraány eraJménya egy, gróf Batthyányi GéaA 5 máltásága alnÖkleU sdMÜ bi-
zoltiiiAny mrfFválasttása lílii, mely rsÖ feladatául itizta ki magának OyOryártaegyáve. vnlarniiit L-yürvároBávaÍ i\'s az eszme terjesz-toB.» «a pártuJása. te^lntottof^ ,é!niitkczésb\'i Ifpiti. Aa elíö bteottmán\'yi iílóa Kgyfidon f. h\'. 5 én mi\'g t« tftrtaiollf-ebbtii.\' azonban Györvároa.i az íirlííiléi alkeBése miatt részt netn Vi-linL-lt. HiBzasQk au>nbanf hogy r városunk éo vidékét oly-kBS\'íl érdeklő naem ü^ylol, a megyebeli é,rdekell birtokosság és íiyőrvdroaa azeüéml\' óp anyagi pártolását megvonni nem fogja; a györ pápn-ov.lnári-éa ozenki vasutak Iótr«?jövet>>le eaolén Gjör-vároaa a délnyugati külkereakedés közpr.nt java varázaoltathatnák. (Oy. K.J
Jxr-y&LZ pósta.
11 atfjaruraiig u aaerkeactűaú^ének, illelűlcg H, .!. nrnnt a ¦*BraMitösé_EnenJf Olv\'astuí a Jajunkra telt mpigeirricnt, b nii»(rralljiilt i kíváncsiak TBtrnnkT-raljOB melj-iU Riihk lebet ict * melj miatt igényirlcn-oéeflnlc i* sajtnprrb« ke>prtrtni — jóaoltatik
II. K. Kedrpa tnankatarvnnt kiskaniági levelii, bocsánat, hocy n*m anEftlhíljDk. A lefolyt tövet.rá-la»ttás sajonsÁga mind -neaetre oaamorivo.
H. P. nrnab gsakácei. A köllcménr-filEelpt cl.\'lc-gea áttekintésre — kéiaaéggel elíogadjnk, a ttlbliirfl csal: aaratári thU«S(1|hatunk
K. Gr. lami.. umaU Tapnonj. KeaitKelyre kiaii-Bádgel «IkQIdntUili.
K- A. Keiime\'y. Bw-ses liiErenmtttdését és un-reg tudositiiát mukur io biítcdcti TesoiQk. >Z\\ kérjük .
Tőkőlyinó.
.Hallod hallod, édea firjítn,
Mfl.t onnan j5, hogy air a aailí
VnpT oIt hunnak
f.n hallom csak
Aat, mit ü= a meí)3 bensíl T"
Hallói
.Hallod ait í tepr \\ agT Liuj az, mit
. lloi
miny.ígbfli
..Nem siráj os. uaíp Ilonkám. Ljincicaflrjjis ili, fi űil haliajm, Éo a súgaji : Atobrúfáji,
Alokxngáa — mencjdBrgía as 1°
.Éa f> Bűhajr — baUad, hallod -liilyen frjátt5^jnilyaa-Besist\'r":. stlntba Tolna FTiral hangja
A kínnak, mit felsír a véflaf"
„Nem sóhaj ex, aiíp Ilonkára . Takard fátyolba lelkedet -Ott aa a hang . II sül kara . . . Haldoklik a magyar netnsaL*1 (Fehírrárj
Kanizsa-vtat történet®
F dobattál ott a kanizsai mairyar társaljii kSrben
...... .....T5r.-giaalta-\'iaamr\'alUL- \' 1 ¦
Folytatás.
Még es évben küldte M Bécsbe D" Vas-Bembó főmérnököt a hadi tanácshoz egy U-wllrl, moly ben a tét alitt -történteket híven qlöanrulváti, felterje&zlé a hadilanácanak, I hogy miután az egész kerületet a Dráva éa
ae oatrom april 8 An megkced\'i(lieaa.-k. Umt. ^"Jtyjyjíg »j|AÍar\' rajnui Btreg, gróf Ho bonlolia\'tá^ornókatíHitvtílle\'nTmn i\\ í^nt-tívú-z"lt napig Zrínyivel nem nifvcsfllhaltek, aa uatr.trn kezdete april bó végé.gclháU-stat\'iti.
Zrínyi^ miután Stroazi P^ur és-^róf- lío-benloho táb>rnuk;#kMiadaikat b« ü migynr h«»rvát seregével egyesitették, tiinmiíirorn ezer gyalng" éi hét eí )r loviuísnl 16W-ben april hó 28 án, Maruü utáni hélföti\'Kaoisoát nerpgBi vebk&röUálmroitn.
Kanizsa eseB-MÍŐbán jnlca eröaaég vji)t. A b\'iounn-va aUcaany p.irtü patxk Itt azé k-s és feti-b-tlco mocaart képezett, melynek kQse-pen az erős, köfalkl es karóaot|al bekerített vnr b lieWáros emelkedett ki h°gyes Uúpo tni-i karcán tornyaival. E fenakeilen mocsár biiroin mértrólduyi hosszúságban PölöakéViH egé*z a Muráig terjedőit a két p írtjai küst a köilokedés csak Bnjcoán al"l egy-aa idÖ a\'i-BEontagságai rtlíal megjiaell korhadt bid állni tartatott fenn, H-henluhü is ezen vezette ál serogót, melyet a sárfengurb-tlpartján ECa-nicsn várával szemben állított tat. Zrínyi Alik óa Péter öcscsével és Ütrozsi keletről J a mocsáron innen^ szemben n várral kapcso-| Iáiban levő belvárossal vőnek állást. Hohoo-\\ lohe és Zrínyi tábora kiizt teltát a közlekedés cank az enibtelt hid-in Al t\'-rterihcteltj ml | macában véve ia rendkivlil nebesile hadi mü-I kodeseiket.
j A nngyvecór Kaniaso, ostromának hircra í meghökkent, a aggódni kezdett a várbeitek j n rniii; kQtilött is üzigetvar fele nyolcsvan meker eleség"! erÖu kísérettel, de as uleeég cluetetMt a a kíséret «a utol>ó emberig le-koi.czullntott.
Mr<iL2Í nprtl hó 28 áu eai\\ négy órakor a k ül várna rrt-sgiáin idü»avsJ kezd e meg az os trurüoi, o külváros a niocsár\'m innen lévén, a varrni egy a m<>CBárvO át vodqÍó, aán ci"kkiil és kHrÓEilokknl védet^ ssQk töltés nltul k"zh\'kedrtt. Kz\'-n k&fvároa, a jelenlegi N tgy Ivittun helyen allull, ide nem értve a Turiiflji ulczat n piiictcial, ra^ly tér még a initcairhiz tartusv.in, nád és fákkal benőtt ieraég?i képegplL Hogy meddig ffient légyan-H a nmeattr, as maal ís még szembetűnő a becsi t magyarj utcsn bal sorbeli hazainál, melyek | udvarai miod kisebb vagy nagyobb dombot képesnek.
A törökök nagyon makacsul védték e külvárosig és caak miután ez leégett, és a töltési maguk ulán elpusztiták, vonultak viasza a várba, liogy jobban védhessek magnkal a gránátok ellepj hásnik fedelét ia Ifisaedtnk. a (úldiilutii Ofegiíkb"R.-tartáb iskáesrV&ij ^ iimrdtélt\'crö*á^k"irollanáaűjkkai íg«i meggyen1 giték as ostromlók erejÁt.
Az rutTnm1Ő\'EJ~"5\'reg\' töBtsérrrt iem "leVeii eléggé ellátva, több napi ostromlás után sem láttak eredményt, mert a vár, mely a hír ellenere eleségbe hiányt rgyállalaban nem szenvedett, dacsolt a vívók minden erőlködésével. Aí öreg lösior utóbb roegórkeiBtt ugyan, de ekkor meg a vezérek kost kitört egyenetlenség gátolta & sikert. A »*<reg mar Is bét ezer embernél többet vesztet*, minthogy a küMrárus ell->n intézel! első rohamnál négyasuz magyar éa kétszáz nemet maradott, a többi pedig-Vngy a kírnhanáauk ai-kaáranvnl vagy belegaá^ által v«*z*t«lt el. <lly kOrilmények kilal a-ser*goek a*m v«ilttftbbé I kedve harcznlní, és caak mojjorvan eng^del 1 meskedett tisztjeinek, kik nbelyei, hogy magok\'la részt Tennének a véres munkában, folytonos dűssűlésBel töl:ötlék idejökft; a ; i\'oszut ruhátnn katunaság pedig éhen, asora
ZuríaEir kBzt pusztítván az-élelemből kiüri- ^-j-ut-caak--diderg.lt, -ctekéry -z«oWj«t"it
iüknek alkalmak iiinci ma.ru- ret.datfcnttl kapván, ugy bogy\'Zrínyi
tette, a várbűlíoknek alkalmuk nlnci ratgu kai boss&abb idBre ellátni, aá eszéki bid elrontás n következtében pedig a l&rükök ál* ti\\) egyhamar el nem is láttathatnak élelemmel ; ezenkívül még biztoa kulfftbSl tudván, hogy Kanizsa csak egy bavt élelemmel vnn ellátva, aegélyeaésa ezenfelül 1 eb eteti an ia lévénpjuinth.>gy Kis-Komáromban EsBterhá-By-Pkt^^ÖÍjék csapa íjával, öeg»sd, Ba bocs a Aa Berzoncze pedig szinte Magyar Sraég gel vannak ellátva, melyek ekkép a. kani-aaai várba asorult török őrségnek minden közlekedésit elzártab. Ezen okoknáj fugra tehát tanncBornak tartja 8 a nagy fon tosi.Aga végvárat oitront^ala fogni. .
A grófnak csen fclter/cntéae a^iiadt tanácsban igeit nagy riaizhángéa méltánylásra talált, és Vjísíein o mindjárt el Is kÖldet\'\'tt as akkor Regansburgbanldösöft császárlioz, & jóválitgyátt kleasközlendö, asnn megjegy séaaal, bogy aa ostromnak még april hó kei-^deté előtt kellene lörténníe, h\'*gy_-Kajtizsál bevejjyég; méfi felölt * tőr^kfik iáborTTa azállbalnának. A eráajtir jóváhagyta fcl-terjeaztéat a egyoBeromlnt, a tsttkoége« reo deleteket ia kibocBÍtJtta,VZrinyipti^^ agy lef kggrelmesftbbkéairáiróikflld&tt. mi-ly* ben öt viiézaí|a~ía kittlönösen ü csíiékf hid «lpuaztÍtá8A ftlkalm^Tal kif.-jteU űlfyCSflégo miatt raegdicaérte^—\' \'.....¦\'
többször sanldjakat saját erszényéből kény lelenittM-tt fiietnL
Köprili Ahmed nagyvezér jöttének kire végrenv vexéraker májüa 30-án ˇiasaavonn-láBra kényaznrítetter ra«ly T-sssavonnlást, miután BersencsébSI s.Bibocsából as örséget kivonván, n liely.ket felgjnjtoiták, bár a nagyvezér által fisSbe Tétetve, mégis nagy rendben Z erény vár felé kivitlék.
ltiL6 ban a kanizsai törökök a Marán tal lévő ssölöbágyékba mentek, as ott lakó aaá-jBaa kérea»léiiyafeet kifosztottak, f.igságba ejtették és migtfWkul burczulták; de visszajövet a hnrváioktól oly nagy vereséget szenvedtek, bogy sstkmányakal éa foglyaikat veaMvén,* kozülok, mintb»gy a horvau.k a murai hidat már előbb olpa síiták, csak ke-vason jöhittek víbbsb Kanizsára.
1688-ki april hóban Biach»ffsbivnsen\' álra-\' redöfl a kanizsai vár8r«ég*t kicsalván, vt\'lo,\' atk<fz8tbd ereszkedsz, MeLy ftlköa^tben-&0 tfirtk eteBeft, IsrnaBr-flB1*,,* b"a t«\'"er*v*l élfugitt\'itt, ós éxonfdlQl még ssáinoS szép/16 -b *Tjyéb aflákmány lett ev gyŐacdelum gyfi-inölooa. ¦
Kaniaoa bevátela 1690 npr.il lió 13-
Ktnizsu, valamint Temesvár it Nagyvá-dla, tn4rlG88 óta Ba,TTOfau körflíf-gva A császárt ptftanci küTetkéltében ri\'hadi 1-Urialvánt aa aleBÓgasáUiUs « várba lclia^« tanica mariiul hó lO-én^ItlkeiV^nrielnial, - la^ W-fc ikndHy»iUtntt .minthitfrjt Wtsjll hogy a császári éa birodalmi Bfc*Tédba(rat--}-é\'törÖVÜ™Ag agy, minta vár egyéb 1-tkói, Zrínyi aaragei»al egyasttljanek, ugy, hogy I nagy ionóffflt MOftvídtak, * lörokfik aaoa to|
tak, hogy lüMnz^rf nnn kir.rh«nJs«\\ álaat av-varirji el"ségrl azálIit!>a>Buii>ik, de lübbnylr* ¦ lui"(\'\'|iJieT\\\'nÍÍ aiitk vtón-acg-n ny0TWkr;-cn*Ji Ití^O-k! J\'»-/iwr /lóban t*tt kir^banáauk eny-^ " .i.yii.ui^tkrf. uUj hogy 70 baromnál tdbbéa 4»^jtb^íwkaL-:Jxki. _. _ ,...\'.J:I:";. - *
,V.«í\'i* ilntLyjiny i Adnm és Zichy Iatvlfi tnbtirnokuk e^y bnrvan eavom u»4ndasjregga] l(jl.H)-(>"n s várat Iidronr hónqptg mé^ msran:- ; •»bbau körfiff.1gvá tnrtfltíák. Eocél .-téréair*" a\' Kaaizaá köVűl_Xek.vií kiÍJtM^ÚáksÍ\'.^í.^^^Z_ ¦iiclyttkríL na jüL\'flaéfrtöJ .J^l veji a k,. aa: ajfetjasi^ bejárást oly jól örUrek, ho^y Mm hoBByta-jatbntntt valami észrcvétleriül avárbi; mert a vezérnk okulván elődeik kar.in, tarlóakad* tak órabéreiket addig faUiibizai, oűj jirsiav./ n>pének kiéheztetésére kiUt.iaak UbetdtsV-
Üinthogy nz ily b\'<aszq idfiri A* t>raLrilfr Kanizsa vára, az igen nagy távoláig retAtt n.einTEBn^\'jin Juthaloll ai*ge]yries~~a üiTval a helyőrség a silány él-lm-n*a minit napFól napra fugyott, Mnatef i basa a varpirancanak mindem nton-módon arn törekedett, bogy köretaég&k atján érlasitae & portát, külőnö-. een a nagyvezért á a buzzniai bas«t" a"vár..\'. asorult állapotáról, hngy így gynrs segélyhea juthasBon. De áz ezen Ügyben kiSSlJön hlr- l Bökök éa levelek mind a mietnk~kezei köré : jnlottnkj kik aztln e módop i^en jól értesültek a várban u^gó Ínségről. ~" ~
Hogy tebat a törökök előbb ettiatirozxáb magnkal a vár feladására a a f-. Ina haditan --rv-raényével magukat n« kecaegt\'-aaék, Bat- "\' lbyányi gróf labvrnok egy toruk- pyelven -szerkesztett folbivást küldött a varba, mely\' i-igyazólt:")
nTisztéit Mustafa basa a K&niz*áb >n lévS többi Agák éa katonák! A raindrgyikel raag-illetö Qdvődíet a miud-njö ktváunti mellett ezénnül tudtutokra adom, bogy mi Lpen_Miá l": kételkedünk a sikeren, a ti is jól tudjátok, " bogy a le^liaulmisabb gyozbrtr.len római c&áezár, Magyarország stb. királya, & mí legbngyclmeae ib urunk in-gp tra>xso|ta -nekünk a numjl és magyu *o -e^-íík K-niJaoa ^ vára elltsni vezetését; magatok is tapasztaljátok fegyvereink súly ját. midűn m-Lr*ásélt\'e-ben veattek »*l atiagy éhség nai-ttt olyannyi- -ra, hogy kénytelenek ragyt-\'k bítsnra.iBaitok s bajtársaitok közöl sokak ni s-tjá kárukra a . .veszedelmökre a városból kikülduui, a kik- . röl moh ban, tudjátok rrug, h -Ly nagy részt vagy fegyvereink ala\'t véríJttuk -I, vagy elfogattak és a teng;rro szállnUilsk. _
, Bcifttbatjátok, b-igy makagssátít.ikkal. rae-ly«).az!iEéa ugymttH ta^al is.áazuii« m^g* inhÁ&Snhtti-pawgPHi^tijj\'olf, cBak ázt nverté-"tabr, hogyTiem csík kst\'ttiáit\\kíi szővetaé-geííiik közöl veait-\'tl k Jgeji^ikjtt^.hanam.^ még a piclának sas oltaiatn bírod dnmnak " ts jelentékeny Wlrt okozUtuk, .Segélyt r»* raélteiftk ugyan eddig, de a nagy lávniságbél^ s abból, hogy föhad-Trütükrül mi U alig V4-: ^ betönk hírt, köonyrn kövatkealethÜak, mily ne hé I T agy épen leheleden almz jjitnatnk; nera is emlirvB a aok folyót s erősségei,\'^ -me|yek ®ndeji srrgélytöl elzárnak hennet«-;::" ketí iatsWaíhik\'s.nDtgyTTr határuktól ígan messze e»nok, miután a császárt híd egyf^ része a Dunán tul Oláh és E^dclyitrazágba,^, a\'főhadtest p^dig t^ptrui és Albániába KI* • .1 aa vArrislúl kezdve Sii>-pián éa I\'reílínián-^ ktreftatal egész a leng tríg tivAinut-. • — \' ^
b így mar annyir.i ran a d¦¦bm, hogy ay. p\'irta mind*m erejét esik arra fordítja, hogy ^ fd— ée ssekvarns-út védje m"g az tílléna«f(-^ firgyverai -íllenj kövelkcz8l*\'g n«mv «v|p«ft a\' távoleaő helyeknek srg^lk.-Z\'-.t nyújtani,\'\' ¦armÍTB ti Tiiég kívésbbe~saámIíbaUok, ba ss«gt3!»nd«(Í4|nkx Jto«y;j«a a iwUbjsa
már hal éren át nagy hadakat inálantt etté-nOnk b néhány cssUbá ereszkedei\', de mégis mind tg 5 hasía a r-TÍdebb-!t i nagy1 1 : teaégg^f\\«gy«-oéTa m-«á,M*H? svteifiy matt nyáron Jagodina, Widdin, Scopia a Pressnnana 1 történL EzeufulaÍTu ^l^M&ab birodaltmi sb AnaloKib^ Us^^Ali
nyokbán ftilmerfila belmaagaJmak r Uxada« aok által annyira megrendült, hngy mindén esetre oly szírre van a dolognak^ mintba bo|., Mnátasetébon önmagától aa^^na^et^^
fnntdljátok tehát jól meg eat a d.\'íguf b goLd»ljatok megr vajjan a^ porta ily r»*as bJlysetrmellett j«thsttak"fl:*i^Wh^aiUvB*^-¦Uifrrk által 40 vagy WVapklirtr-ÁVrWéi^ tosűlllnk ogyan a szökevények -álul, hngy Weoa ramenyiokot a b*kűbö bs4yaü.iktida fifinuytre «silatk»zi>k velamanyinkbvs^* . Ottmnan hiri:zos»k! mert imbár1 Bitttba jöitek a török kfiTulok *a a mi gyfiaheilen naassárunk Ubiiiffial-bak««rtsfejaétakj-wnaV-as által a puru resíornl semmi nly ajirtjaiol ncin tettek, a mely leghatalmasabb eiiaai-runk a n többiotagtsa*ÖTelaegas«knek.,s)Mcriii tétatt nytíjflialná, a« mlval a portv n ~B*m rég elkaldntt fu«r iltal bővabb íelTilag-wi-tásl nem ub»tt,~legkegxelm»iebb casYaairvsdt\'; jónak ulalta kiiveleilakst >ík°r pri^ftl^viaa-szakQldöoi éa BécabOl kiaia-lUBL . ~A;-^. \'
•jHsasr Oliassi ^Wort» 14;/
Űr H5 HIT? I\' HIRSJÖK.
___K-lfAHIlffAi —f», 10. UlnaanUkt \'g•bondn.tk ara
[-"\'-¦ ^é>_wlnAli: ^b^fl m fair tBbb*Ur» cl8ro bata.
rih!V^^T^»lXl ftM WBy«l A kMlell
;. -~«il^Btt^iiW^...(J4ni-s ub, : melyek.. Mjnriil " lÉA\'a^v knWtUK^Iwbiiiba aUrrndeit
^a»rtw«k**á kira>al<i5akv\'ftapoatM íMflnk, bnfrr *¦
l«r*ÍBttB4lW«l; «ert P rmkoflí- Wljt^stk .«(L¦»«•.
X^10^BW«%b«XB^JrmaIk«3««4 ért, dtJLTe-WJbwotW* JaTeateafeleriT \'
JerOTleft ifl* «r*«*Ww«trt*C m*rft4at « -fc-fybfltl H»vraBteÍ-.flw* 1*t-*8.ftiK 4: frl — kr,,..&.f* M kr. Euitj|fi|i,I9 faol»«.3liirt,-I-kr.iL»-frt « kr ¦ kádasai—84 Jaaiu. a Irt — kr. Arp* »ci^J»a<«
TnlA tO—TS fontfW 1 ft. *» kr. ftA-aa—4T- íiítata"-! ÍH. 30—MTtr Pül\'ÍHk. riiSTon-l\'l-«\' — krj*Pa--. „nlr\'*Wr\' í» » kr., Urka 4. frl — ka, ., Qtfb*. cIhB w*B«a 10 írt 30 kr.. 8iÜT«pilfnk. ,30,
• AfcW «• IH. -»• W.:w«Vnl ífríltt. ttirMI/nalmk**, •o\'fithaT\'K í>é — boroV-ral etfiltt. Jl< *5 Or - kr. BwW\'Ití\'rt.^- KjwMrük — frl, ÍWf Í.Jeben-börök — írt, éi biuabőrrifc — irt7 «i5S««Ti5Jt ¦ -, -
.f B^k \' fr-bér.éi TÖr«* <.<fnHlerl l8«i-<a^«4a-tt
— TlOékankWU — t<Tw*« 5-B frt. V)l4uyi *i »<eg-tzardi\'fakVti IBOA. 9—ti & Uj: b«r *ortl»
f*lül.«y*B\'tWr:\'6--fT!— kr( 4Ut»Luuuflllt<kÍ borok 1*63-é* 4*SA-lkí f.hJc 12 frt «k»akrqt. Vl»*t 103 írt 10 kr. Hé» — frtkr. K3-.ün.«^* ka*
Orurrlddki *r»__frt. i\'übir roosy ir* 4—9 frt kr.
fékeié 4-41/.. Trt\' - . *
N -kmilxnal piaci! árak september tt>.
-JloMÜOlcíja 16 kr. Lon.^o lt:»J!B 16 kr. B-ibUn.Alo Skr- KWmIic. 10 kr. líureonya inirSJu 1 ft |0—"20kr. ^(»rli \'hti» fontja 17 kr. Jaahn* fontja 1B kr. Surf inti* fontja ¦H"-kf-\' 8«*lonnn mAai&Ja ¦4i!frt — kr. Z»ir \'fault*\'** kr. Ltot;H»it mA^AJ* U frlflO kr. 7.*.i«i-IjelWl. otisfAja 10 frt-r kr. KaayarlW :t tWJ* 8 ,kr. -¦Énk«rlei*\\iMl-fiiiiH* ¦* • Ar palira fbtitja lOV.
KRÍe*k*pá Cmíja1 10 kr. R.i<ka«. foMlJa 19 kr. Pa-iUJ fontjr\'50- ky. Rhi>o«oUJ rontj* ai kr. Lnnmar\'lnJ fontja 40kr. Üj:W Itosáju I\'J kr. — t) bör It-iíJ.i tö ftr- Pi-ati aile Üeióie ti kr Kanlsial «3r lti-««jí 10 kr. G-bon*-pAUnka itcséje Hü kr. Tilrkülj\'-|>UlnU ttoa*]e 50 kr i^Ml^piliokA ilr.iéj-. Gl frr tiyr- fujirjí minii* 34 0-t. — kr Öntdtlt»;yT:/ii-;yo^,n |<hlt« 32 kr. MArlott—fwatj* Itr.-SíJtpíaa.O^ia 21 kr, SXfoutj* 10 Bj^CBwaíía OlB rfrt-6ö kr.--Puhafa
SU 6 i\'rl —, kr. Nyonr* Ölo 5(Vt— kr V» r.ljí- 30 kr. RiJnnin^AlB 1 trt 60 kr. flanlno. aQ kr. K«ik.k-r fuut|n 40,kr. Loo fiatja 00 kr.
|ivji*.írr\'*lydm noptruibrr SO.
f)\',/„nietlli\'jii;fl 07.80; &% nomí. \\>-^* OÜÜO ; líítjJ k! a Hadai mi kölcafio H5 . -Ij niltresAvaiwik . 6.8J ; lutolintáanli rót Tóovk iaS.30; Línloo 12:19.); exÖHt a^ | arany durnbiit q frl 9) kr.
tolotöa sKei\'kosatiM Wajdltn Jásaef.
i r 33. ES T 363 -9 3E3 K.\'
>eTenni terelik!.....fontos uj talátoáiiy
_ . \' i!liii_cieö.iroiiak-
i ajánlom u Bfiyedül valódi azabaclalmazott Allzarili-iró- ás másoló tinta, dupla-mösoló 1 jHnta. Birmingham Tnte (ponjpís-violnkck iró- és máMoló tinta), Anllin tinta, intehsiV | "-fekete Iroda tinta, tuTúbbá vef?9 <?n-k6k karmin tinta a leji\'lpiikiíbb kzíii-«s íejjállau-
tSóbb miuásígbeu, fcc\'gíletetnet AXTQ LEONHAKDI drvzrlni es bddi-ubaehi vilntríihü icgyi gyárából, kfilünbözö meiinviségben és legjatanyosabb aroii.
iaagy»-él@ftiztosité ¦ bank
Fontos az iskolák és hatóságokra. Atrolith vagy tintakő.
i szabad, a es. kir. osztrák államok-ffe
fi^B^Í ©reizda^s" BodeHbaclban.
Exeti: valdbaq kitűnő és felülmulbatlah gyárttr.ánj, mely alatt nem a közönséges (./tíntlpotokérteteDdök, hanem mely egyar-orii vízzel keverés állal,rögtön tetszés szerinti menv-,nyfsegb«n.ííép fekete irt5-és másoló-tintát szolgáltat.
"l^MiíTaktárZttla és Somogy megyékre:
- WAJDITS MWW;
. , \' ~— író- és rajzuKer kereslrédnRebtín-SiíKaíiíÍ5B»nr—
í alakult 1867-ik évben
?^000,000 forlni ¦. alaptőkével
ajánlp ujTgjit nihidrunt\'iuü élt\'í- ií» jiír^di^-bUtoWlnnoU mi-vi\'trfírr, tnfiibbá krtTTotiri-ni itliftU-»Ukít.4t-Mmk!li?*l c^o-. poríok"-ba luerdÖ Uclcpéat, t-BmikivQl ntkolunil uyujl, a biro. (Inlntnban kíznróUg általit kea\'-lt
„temetkezési egyletek46
^tííi ilitkítdí.t AltnI n li;giit*,r;«nycb1) sorsa.»k is, a lapíilcaölib be fisa-^Síteaek nlnpjÁn <?llinlii6uk pui-tórn, kji u^y tcntctkűaéiií köliaégi\'k. ^jvalamiut etonftlüI hutralia^y"tl CBnlúdjuk elflíl BeUksébrei fedo-
léBének biitíijitására-í.m,| Biatnsit>Í8Í fi\'lletelek a niindon o tArgyrn vonntkosó folvi-^"jtág.iattáaok Penirti," nbanknál (Di\'ák Fereiu-i-iitcur &. tudm), vagy v ide kon n fó- és alQj;yn&kaej;cknél a legnagyobb kéflEfldg-
gel odalnftk.__---
^—Tl\'ETUvTnyeU kiüllitiiaa BeplemTíir^tóljan kcsdÖdlk.
A „Haza" következő koí-méjiy\'alatt áll:
<Gr. Forgách Antal,
elniik.
Pulazlcy Ferencz, Gr. Nádasdy Llpét,
alel-nOk. tiaii. eloök.
Választmányi tagok:
Csapó Vilmos, Kern Leó Hyiry Jósa,
Erü Károly, Baandel János, SJráky L u. Hotltscher Fülöp, Mayqraber Ádost, Takácsy ^ikléa Gr. Keglevich Bola, Nádossy G^jrgy.
Igazgatók:
1 Gra&oVszky György; Kohen iak&b, Koppéi L 19., ¦ Roeszner F. Gi
Vczéngaz^a^ Vííissísigmíimi.
ni U ajara illsjdpln
,r, , r,íacix^»e*»<Mtiy.
¦ M.. .T. ^iw toiUc^-Vü.ir.Tt TtBÉhlfr^ <*t»iny mÍKerinl a-
T*T?~k.í*,í"íef\'í*"""^ *™Sf" i\'ÜiCliíibiníbin beid hdrbé., ^»Símijl\'í\'rId(i»t\'ilUf 41uuü«g «ti. W ^nMUlSI lutór, ^J^,, kjijij ivikri, _ \' "
.-ítaarailaaidSak^vilMf,,, ,. ¦ jáumiSS&Sm\'uSFsKtti.ÜJmu«^1«,
1 W**ct\' "ttóti.\'.Jitólí Vi».t\'
,tmoa La"aaáraso\'n\' n\'ári
W*a léniDikm, ntttll «l»i»Sk*rf*k4!«»a. o.(rt.kinlk;«Jk.
.tUMku^juSi^.^ u-ifeii___,___i~_ i. \'.I!"
JíVenti. bistositó integet
II í rj e t in m\\ v.
r , . .7;««J-»MU~,rfTo.-,Uiaa..rin<iA"k\'íikÍriÍ litíílfc
érT-iept-ad
Az ctldig szonezett vezér\' és, fő-Ügynökségek
AradíH: ^Árton rarencs. nrnil
*«eZnaea: Bxalhmarv tcalréxek, EazffM: Lajpoxig J.. PMaatt;..WBÍ.IÍnpir J. ft.. rt.-ttaa.nin; NeuVerper UAtró*, Kolajta aratt: Ropdnn ht*áa.
-Bíilkb Teranci. ttonarlCeuervD. F.. Uaaaavaaartaljtt: tioHk Bog-din, BauL-Báayia: Katién ?4 KasEt^
Pozaoflykaa;,onatiier.SL Til.mo«, Sutktaáraa: "Wbím J&no*, Szea«dHÍ:tonrsflr-Zai^mond, . fl.-*_-Uffcelyea: -Viüaf/ Pik 8ia*wft*rtreárt:.P<tB pinial,
TagatVaTOtt: Stelabach J. w. Zboow; Halndelho/Br E-
BaoiM Práftábaa-Epitcln u,
TriMttmi^Walimfald J , i
Oableai QynU urakail.
3—3
,r*f. kir, kis uaI. eU\',
........... icrfkat *• aasal-aiimdilywrtlt..
¦m^-x\'ivf, lB0.h «o.l fo g o r vo ¦ 4[ul felUlitt Mer a kDiflgyol-mt>f«u«n matc&ra vuuta, it wr^l-iiapraj.najryoblj mírtbBn kerestetik. 17Acaár*rknaak, \\m& aainiaY^v^faa J^aa^UBao^\'JavaP w üátitíkm*
kirtekotiy ré«»t ftl nem tnlüt benne, él ntaooxnl kesdték rle caíljokat htm .érték il, udrvl n l\'tjpp-fale fbptsajrfBhOi, nsat U haaauItUiatAk i it» Wil^b^payjiU\'Iűny! Iiogy egyia mnpi remében. .. ¦¦ tW* A Pojíp-fela íiAjTii iigy sinlrin a foffak/Ietfeatartí üérs/\'k 1«^\' Iiefagabb frtgkkal ainylrn meBfr.I|Wilj»r, • húgj\' n*Syi»M, tjaj ;4ÍBktteuW-íffértralehttetlen •, itnviliM ^rfferrtiífckanyi« foghiia™.! néára iii>fa nwt-mcntljnladanfílf) vénui, daganatnl illi. — Tebit nem r«oda^koibatnnlt M9B\',bagy «f .anatlierbi izij yls. minileitau mini legflJ^Mhb BiBrolíogad-
atOtt.., - .......T^,l , ^. /, ...
Aaa*»ertn;kfcp*p ara i frt 2i kr.\'Vöffr\'oíora-a\'frt -10\'íkriTiií-por 6S kr.
, \' | ( . ^. .1 : \' ) r^-r—
j, +- A*VA!,aIl»BrH»,SíiJ-r|iB Wlflho liif.táról istnot érkea-&"]\'a^*^|prSíp MU-Dyilalkóí\'áWk;\'melyek egyike kovetké-
»-;fí a-Ttkmtetea^ppp fogonoaiirpak. ¦; .w*. , ,
i_\' :•->)-¦(-. !1 ;^en, tiBiielt.nil..;f. / •¦:.!,.< . < ,
r.Tuob éT^U, l.ííiMkW\'fótfúJaatíwilKraiieiiTíJókl, >J|i»-rleakl«abK _C léirTonklfut UrlddKidaan l«flfeW| .^,|f"ff*k . líi.iíUíinll, k,fi( í9bb ¦ — luaaaállif)tan u anaaUapra, tam<BBacreaaa..a ioRak . ledaa«K/a)ib. M
W/f^V^nr^- B«.« .^"jlem\', Kialy még;\'nihany íS\'Jógaímtíl
liíüMífttíft, míjljretl\'jjtiirnadltr — flaitnlíj, m0ndri
•4
tlaiíiiiínrífttift, míjljretl\'jjtiirnadltr — flaitnl^mondra i»
^«*iitaJWk»d4.; Up. í, By<«nd.tul.jdono. Nugj-Kani„in.
Nogy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
At. k:w?ii. september 20sán-JfifiTi__.
nla-S«iii(»(|) i hd/
Kiterjedve1
, SOPRON- és VASfflEGY\'ÉKRE.
a szépirodalom, kcr,eskedcleiii,1par. %nií%mUMimmwj ésiitttésMt ItöréWl/!
Möffidl ©lenn fis:
Eiindra szombatén/ iserUesaíoi Lr«dn kiadó hivatal:
.ÍVAJDITS JÓZSEF künyvkereakeilésébenl
Előfizetési föltételek :
¦ti hnahoB Lonlisatil és Tidékre portán ktllrin Kcrnz íttp : - fi frt. - kr. Kél évre - - 3 , — . K»tipgycdro • l . 50 «
\\ hat kaílboa petálnnrért i-____ .
S-nor G ?í tainden toiábbí beiktatásért & fcr. tléryejrdij raindoa o^yefl beíliiaüówjrt 30"k A .Syilt téren\' e^r p\'tít aor b^íkUitási díja 1& 1
Előfizetési pénzek \'
hirdetések,
°ÍU" Kdeién b tnp-e h ell e mi t a rtalro át Ifletff
—. UzlMii\'rnrrlt, ;/
ralamlal vxMki ler*lek, Unseatr*.. ». kÜiadal»atiilt«r\'-! = kaidtadSk MAOY-EASIZSÍaA, ,/
A t, "ol^ftsd-sözöBségliez!
»E- pártodiiidó részrehajlástól, egyenesen a közérdeket fogjuk képviselni, s ezért ami hazai, ami ju s vidékünkre üdvös és előnyös, kiváló gonddal ápoltatík; fejekeze-7 zemélycskedés komolyan kizirvák, egyenlőség, testvériség a liazafiságban ¦ mintegy nyilvantarrt könyve, hü tükre leszünk Uponkkál e vidéknek. Manjsatársáink eddigelé-\'ráhyban működni, most még inkább, mert számosabban csatlakoztak hozzánk. ^ .......
l önként következik, miszerint tért nyitunk minden közérdekű nézetek fSggetlen fejtegetésének, szeméirt nem sértá, de oknyomozó megválásoknak is, ha a tüzér-,\' neje igényli.->Mint mondtuk, pártorganum uem lesz e lap, de az egyoldalú s fügiró közlönyük, mint például, minő köztudomásúlag a „Somogy" is _ múködéséTéf
Visszapillantva lapunk hat- éves folyamára, valóban önérzetes sejtelem szállja míg keblünkéi, hogy ha azt mart küzdelmes politikai változások alatt fenn tudtak ér bírt*1 tartani; most, midun egy jobb és szebb kor Trajnalát látjuk derengeni, nehéz ieladntunkbanj mit lapunk vezetése és kiadásával magunkra vállalájik.j méltányolni tndó t, tójnsee \' bnzditóing pártfogolni fogja igyekezetünket és biztositani lapmik fennmaradását. Ez férfiaájloeggvózódésonk: -__.......— -...... \' / . 8
Igaz, hogy eddig áldozattal járt e lap kiadása, de kitártuk, csttggedetlen törekvfk valónk, élve azon édes reményben, miszerint jövend iái, a mikor megdégedCUeUtotaP Idnthetllnk t. előfizetőink diszes koszorújára. Hatékonyan buzdított bennünket az ügy.ia czél magasztossága, hngy hazánk éfe asyai nyelves legyen képviselve e-kedvé* vidék," mélyhez annyi nemes vonzalom csatol. r :: :, ¦¦-r^rn
Lapunk által nem annyira egyéni, mint boopoljrári kötelességünket kivántnk leróhatni, alkalmat nyújtani c vidék mind anyagi, mind szellemi vimlisa, kölcsönös eszme-\' csere általi rukonulása a szép, jó és nemes irányábani általános ismeretgyüjtésnck a nép minden ojztályaban való üdvös elterjesztésére ; hogy murin értünk eddig czélt, nem *mi fW-\' adatunk megbírálni, de férfias komolysággal kijelentjak, miszerint a haladás zászlaját .fgész eréhiyei, nyíltan hordozni legbuzgóbb törekvésünk lesz; mentien minden44m|éneiési:-
hizelgés avagy parni.skudó részrehajlástól. eírvene.seii a kn70.rtíp>kfíi fnnhíU tránwieplni s p*6rt nmi tesség és szemelj
is iparkodtak ily irányban működni, most még inkább, mert számosabban csatlakoztak hozzánk.
Ezekből í. ~ .. dek magasztos eszméj
szemben az ellenzék közjóra törekedő férfiaival kezet fogunk,
Buzgó törekvésünkben segitni a t. közönség bizalma, részvéte és szives közreműködése foj;.
Szívesen veszünk gazdászati tudositásokat éa \\ idékunkon történő érdekesb mozzanatok k-inLsát, czélt többek közreműködésével érbetOnk csupán el, -melyre" minden honfi-barátot tisztelettel felkérünk, "
Lapunkat kiterjesztettflk Sopron és Vas- szomszéd megy ékre is; igy mondhatjuk, hogy Magyarország nyugati határszélét minteg}\' Télköszoruban a megyék tenneszeti fekré-t sénél fogva képviseli, mig a másik felköszöni az érdekelt közönség anyagi s szellemi támogatása folytán nyerendü csoportosulásból állván, Zata, Somogy, Sopron és Vas megyék testvéries szellemi gyülhelyeül óhajtjuk lapunkat tekintetni s oda törekedni, hogy a közrárak-ozásnak minél sikeresben megfelelhessünk. ..: - - . , ¦ ¦ ..
: ; ; Sörao^ külön lappal birt s bir — sóba le nem tett^ lapunk s a mostoha partolá? daczára is igyekezett megLjlekii a czimnek, igj-ekczett.kifejtaii,
á\'a^Éeklé^^M^lt^ggo^iipoan megnem^ je]enheftekv_-vaax_gak nVírbálva. — Elérkezettnek hiszszűk az időt, melyben lapunk elismerésnek; virágzásnak edz eléje; a mpstsha riszu-—liyjíiLgJguJD^es Somogj\'megye érdemes közönsége felkarolja azon lapot, mely hat éves pályája alatt megmutatva, önzés és egyesek legyengctéjétul mentten, a közérdeket ké^risSé. -
feStŐUelI^sT^ss^ö^ttetéseink által a közgazdászat óriási mérvben fokozódván, s mivel lapunk buvebb tarkómmal és gvakrabban jelenend meg, jónak J^ttak Soprrinés Vas; megyéket is képviselni, mire n&\'ve\'sijal^áljon a következő nyilatkozat bóvebb ismeretül : _ —™—
E^yilatkO^al Alulirt tiszteletté l"\'éíiL§iti^a n. é. közönséget, miszerint e lap szerkesztő és ki adó tulajdonosa Wajdits József úrral töxtánt kölcsönös egyezés folytán t okt. 1-töl kezdve a BZaliisomogyi KözlötR-" szerkesztosugiHagja lesz, s munkásságát legfűkép a neuizetgazdászati részre ajáulia. — Sopron, septi.lő. 186ÍL SchJruöer Ffif^flcz.
Schindíp\' ur a soproni „kereskedelmi és ipartámrít-\'^titkára levén, közleményeinket a felsó megvekbol nemcsak hngv gyorsan hozzuk, de a mi fú- hiteles jellegei blmak,
Lapunlt heteukánt égj"szer — szombaton — jelenik megT\'i-íj-erÓ.é^ czélszeröbb benszt\'is az. mivel egvelore szolgai ín. 111 fogunk. Intézkedve van, hogv mlelö^ nj \'^inftief nyomattatva, a szem és ízlésnek is megadhassuk a magáét. *--------------\'*------*
lílöfizetési ár egész éVre 8 ft, félévTe 3 ft, évnegyedre 1 ft 50 kr.
Kérjük az elólizetési illetékek mielőbbi szives beküldését. — Nagy-Kanizsa, sept. \'2a lhb". -------------------^V^&t<3HLtiM&
fL\'leirs tjztrkesztő *a tnado-wUjdona\'-.
Még égy akadály as ipar fejlődésénél, ni.
Legutóbbi czikkemben hat akadályt $o-oltam föl, melyek mirid nyomasztó teher-k&it hatnak iparunk fé^h^gzáwa, de még egy betétüket sem hallgathatok el. melyét bátran amazok közé számithatott volna az iparegylet.
Ezen akadály pedig az iparos -osztálynak sa^t hibája, mely a magyar iparossal már Tíkszöíetett, t, i. a fölümtvclésscl foglalkozás. Vagy talán nem ugy van, hogy a mi kis összeget even at fizorgalom-raal, talán nélkülözéssel is mogtakargatott, azt\'azonnal loldbc vagy szőlőbe öli ? Pedig ez kétszeres hiba. Mert: ^vl-fir.tólc időt, képességet rabol;
\'2-6r a tőkegyüjiást akadályozza, ,
Vagy ki nem latja be, hogy időt rabol az áltál, midón őt mílhelyéböl n legnagyobb, dolog-idő kiszólítja, a munkát, abba kell hagynia; a, műhely fő nélkül marad,\'ott tesznek amit éVahogyan akarnak? Különben ia folytonosan íoldeVe vngy Rzölojére van gondja, egyte arról töprenkedik; ha
nem hát az nincs hátrányára4parunknak, hog}- a szegény iparosnak magának meg kell fogni a kapa, kasza nyelét; néha segédjével -együtt munkálja földjét-; dolgozik egész nap, mint aki földmiveléshez szokott, s utánna egy hétig maródi? Vagy a kinek derekát, karjait megfájditja, kezét feltöri, eldurvítja a kapa, kasza, az is ugy képes a műhelyben helytállni; tiszta,\'finom, tetszetős munkákat végezni, oly iparczikke-ket-Jiésziténi, mint a ki. télenrnyáron iparasztala mellett foglalkozik? én azt hiszem, nem. Példát hozzak fel reá? — minek? — tekintsünk szét s tapasztalni fogjuk, hngy ugy van, kivált a vidéken. Bár no volná ngy \'¦ Aki szorgalmas iparos - akar lenni, az nem lfehet szorgalmas fűldmives; aki, pedig | szorgalmas földmivesakarlenni, az nem lehet szorgalmas iparos. Az ipar az egész évet tavasztól tavaszig, kpfá reggeltől késő estig igénybe veszi, mi.marad ^tebit a fpld-mivelésre? A íoldmivclea kora tavasztól késő" őszig, sőt télen is elfoglal, mi marad aripar-üzésre? A ki pedig mindegyikből, yalamit teljesít, az az egészből kevS~ha§snoír\'Tinz, Vagy egj-ik, vagymásiki eJj;le^>hanyagol-va; s ha egyformán üzi mindkettőt; cgyik-
i felhőt, lit — aggódik, h^ soká ncnTlSfc>——ben -sem lesz ;tökéletes, mindenboh csak
-akkor u aggodtk; és IgyApvább, "fidná1 előszámlálni 1 „ADÓ ha csak ennyiből állna1 az eg
de ki
kezdetleges s tg)\' csak-tengődni fog. -Csak |igaz az,,hogy.\'két urnak^Jí-em^ lehet szolgálni.stb. .....
Talán nem ez az oka vidéki iparosaink elszegényedésének? igen ranet van, hogy löl sem teszszuk egv vidéki iparnsro], miszerint az igenveket. ízlésünket teljesen ki. tudná elégíteni. — De hogy ia tudna az ugy előállítani az íparczikkeket, mint a kinek nincs másra gondja, csupán ipara tőké-ietesitésere, üzlete emelésére? Innét van, hogy inkább Tárosban keresünk íparczikkeket, ,mcrt meg vagynnk győződve, ízléses, tiszta munka lesz. így lesznek aztán skárt-ba téve a kisebb iparosok!
Mit mondjak a tőkegyűjtésről?! Az csak bizonyos igaz, hogy .ka nagyobb pénzerővel rendelkezik, az szebbet es többet bir .\'kiállítani,"mint az, kr minoen pénzét ingatlanná teszL.Igaz ugyan, hogy az ingatlan nem vesz el, a toké agy biztosítva van (pedig dehogy TanImert az is dobra kerülhet); de az i3.igaz, hogy az ipar sok-\' szorosan többet jövedelmez, mert míg a föld.évenkmt csak.cgyszer-kamatoz, akkor sem valami busásan, kivált ha elemi csapás jő közbe, — addig az-iparban tízszer, húszszor is-megfordulhaf atóke. Ktnefe nagyobb a tőkéje, nagyobb_kamaLot hnz,. mert többet,. EcbbeLes olcsóbbat állithat..elő. Leher tétlen\'tohát be..nem< látni;- hogy az iparos saját legnagyohb karara-forditja-másfelé a tőkét, mint iparára. \'
Áz iparnál a tőke műiden. Kinek tőké-
) - -
je van. az nem félhet olv körulmenrek közt ¦ sem, midón-pansas-iiil--beí~mert ő -azért^ mégis dolgozhat es dolgoztathat, hisz "nem
fel,.bog)\' fölemészti, amijR van. ^IUa1r*yiC
leg all ez a földesettel foglalkozó iparosok-.: nal, mert oly körülmenyek közt Ők laéayte-lenek egészen felhagyni az iparűzése] Ls> csnpLn4as földjőkre támaszkodni, a mi ed? dig csak kis veit segítség volt a megélhetésre, s épen azért, mmTegyedah forrás, most, nem eleg a fon tartásra; ily körfihusiyW közt tehát a ÍSMmivelésdel foglalkozó ipa^ ros akpJtTsra szegre az állat vagy vegyen vándorbotot kezébe. . t \'
Azért, ha iparos gyermekedet szereBfe, esesse akarod tenm, legy szorgalmib, U>keWi tesitsd iparodat, szerezz, s ne földet^Jmuiu tőkét hagyj pLki! ¦ ^ -6..!
Meg sokat, igen sokat lehelne ermt íe-; ni, de nem akarom nynjtani e-cakt^Bt>— jobb, ha rövidés egeszén elotvassafe* JőrŐre az ipar felvirágozasárft ható eszko^ jőkrőt " \' "C^CUK;^
Heti szerjjle. v
^KinUngos ernber mg.ok, u6rt lim«rtdMp-r *l5rft, bttgy ín nitndsokirel kttrunfngi* f**r-rrtflk tnopni, leg}\'on Hk nő» ![érfi}. i^k-TOtr. . -*gB; 9**}w*pf —tiii* ttA iMgtíié bfJtoüy^e^ --TCfrni.uoLetaki:Tehat.«l6rsI-^ .-rin:i ivm jin Mig septsnber úoUop,:4i-pvdiff .
T T - 1 JO-J.J
^mél fiBsaeHl"¦¦ nrwigpyüM*. julÍaa3-ha.<Stai ¦iBoeisIéiA ülán; amily saj lesi moty uieudvsség urálg-a gyflei, . b»n> mely sitt; 4-«n nyimtik -egóss-flnospélynssé^geU Itt tanai ljoik¦¦: Fersncs, SorasBich... ln
-^-mísi-Lp.eA.tLA díjiniésvti igazba tó-r a lasstiusny dékosAari hívja fel azokat, & kiknek Wsn adakosni valójak a ssfahisi nyögniij alupr*, bar »* alap* 100,000 frton fe\'lül van ugyan; • de mégis 3000 frt hiányaik, hogy a 12000 frtnyi nyugdíj megad áthassák. Egyúttal racg-qaillttfre, a jjemzell BSinháa pénztárában
lim -ftMJ^ÍÍoKjaí^bínfí^gyi aiB.i>g.ÜSgn» ^* in baaafiaa gygfiySréraeteni-
- retek\\jnjj|í>cs«vfcLtí^^ rói. így például ^-^^"wéiítwmk. emlék-
1 «áh>Sjfa eddig.2o39fl. Oükr.gyült, be, Hejhl itt mégis valami,szomaruju^ejz^mbe.: Spa-nyaÍDraaágban Ii20-t4l lB66-ig nohijkai vétség miait 14600 egyén mnlt ki nflB tormé-BaBWaÜaUrlflt... 6b faatankbaa?,»-*-sgámH--
~~ sák kJ BBpauyulohi iwa-alég st/p nüjtö.lapjcj. ba axt azánijtg*tjuk, mint leheti\\e az állam jövedelmeit saápdrhani- Teszem azt ogy aaayrya/adi ember Italkat^tlanitani akarván
.... íaere.ípLmagarájánlalla a\' ffljmsteríumnak, téiea\'Be\'ri\'a1 fényképekre la\'5 krös bélyeget-.-^ elntaatllatolt. És. e* jó jel, ds nemcsak ez, kaseai-akón stfrülmény i»,.hegy ,a k&rmöcai
- éa^aímecaijuany- éa.azOatbápyák bényakn.^
f^ítánysága Budára tette át azókEelyet.\'Tii-. in eztán több aranyat játunk 1 aligha ! de císSet — TgenV;mrveTFr^gaban"ígylat ala-\' k-aTk; melynek\' cáé Íj a segélyesei- és- cláraoa-dítssi a Jiagy4ronjs*gba vándorlók, és. léce-legsdöi(C4ehekfll., Tudjuk, bogy nemcsak sok ttokat^ de kutyát is hoznak magukkal,
mápy sjfiala Poston oonsnlaá^/elállitw^.. dykafttgn ne lo^aft esztnéliyf, mintWgy laédsi lap íttV* Mifitt hegedős hneánknáf ^jf^s4Tul^éJatbinyÍcaigdny(>nak ntfvestoj ^Éai\'eai^l\' a, gy^szusBra\'élég/utoljára hagyván\' V ^yMtiff \\aUÍTstapíojit f. hó li -ónTialt, T3 éVosLkordbap lipaánk Ingjulnsb hom--OTVOBn Almáti-Balogh-PáL Béke poraira!
Zala-megyei hirek.
— YárosaDknokraTiapokb.-ia. kedves vendéget\' wltak, Földvárys-Kátoly ho&védexre-dea és az ÜUaahouhan léUseit magyar hfgío J parancsnok* és gró~f Bethlen tábornok s Wb-\'lífn U hú Ifi é»<d^tutdnjwiieali vpoalW, ide ^eVkestck, Fulávai^y Vsrédea ur\'Őzfics János ^.cmlit^U. bigiík0.\'-\'-?LP"p" efeVk<irÍ
segéd tiszijéhes szállott. Aa\'Tde-érkéséB in-eognitóban törtónt, Rjlödamotlett as itteni honvédek megtudván, ájjol Inkey Kázmér h»nvéd Örnagygyal Bzallásárn mentők, a kedvelt éa szeretett erredesl üdvözölni. Természetesen magukkal vivék a hely béli zenészc-kel is, kik as örök szépségű magyar darabokat ugyancsak ssivhex szJUúlftg hnzták. -Jfaactz J4a*«f i*k~_Unir, b^on ved tüzér hadnagy az alkul-Jmlwa méltó beszéddel Üdvözölte eseredcB urat, ki viszont ft nemvárt meglepetés éa viszuntalálkozáa ürömélvoaetc közt flzükott szivélyeaség a hortssereleniben tünJüklu Hiuvakkal fülelt. 15-én a déli- rn. nattol Piiitendre utazott. Hordozza SEerüii-cséstn a gondviselés minden ntjahnn. Bátor fia következő alkalmi költuménynyel tol-miüflolá előtte mindnyájunk hasahaa üdvöi-Wtél;
Qojuo Urulltft ntán megxTlBiól \\
A-i elhagyott sá basába ... |
Jíl leije te, íjogy oly na;Ori>n vélkrn"
S (i5k lün neked <• hun határa f Víiftsial. mart ssti-Ad oacro
lenét,\' ép eierTrandélTé el Pozanny rároa ér-demcs képviaelüséga a kutya-adói, és hozzá a-vii-adót is, mert kávés bőrt fogyaactanaki J&»t-már nem mondható Loss«aybao, ha nincs pii, igyál viz I— DalatonFörcdon is kezd Bzűnni a vizivás, ehelyett a SEolögyógy-mód oly szépen virágzik, hogy eddig 300-nái:-(Jobl!n ran\'ink, akik a minden reggel friflsen hosott csopaki jó szőlőt ólvazik. Ezek nem fáinak a kolerától, noha a Péüsi Lapok irjákj misaarint H.-ÜzulJűstín.Ö egyén halt meg a napokbin kolerában. Halálról jut essembe aa unghvári véres kövctválasztáa, --¦¦¦w!±IkaíóaiL:M^ ennék kíWatWéaté-
b«ö 9 polfl^rfakfldriDáBoap a TáValslonr és BsáazAssnmegseliei&liek. Átok fogta meg a tBAgyv,t,,.ni8^t.^,aoba ?gy.Átt ,nem • tart l bonvédek ak.irtak összoUrl\'aní, azonban a a bolagyminiatüf az Összes minisztertanács bátl>os\'«ta folyíin betiltotta as; Aradon ol;t G-éaJfsMssml sasiáldslkolt országos- boayédr g/Bléstj Isisjfa-bjtUlljBtta; Kossnth Vjosxiak; ^öUj«tMlÖ Ws^mtaMvajtatoknak bivai^ftilj\' nriisit Egy\'távírat\'kWi:"bógy\'ntusíiíUi "az oross követtől Turinban 00000 frankot Tett TOlttí\'fal*") éí, hogy Szilagyi Virgil szinte a porosa kirma^rnyal^liiriiHkéElK^ Vjióbaö ^.nagyobb.jelentvségöek.naek, ka> igásak, mint
.....ikac\'stem\'áír\'ílBitUjWnlfcalmával a aza-
Yaséládában ulált IS db fél,több vázat,í db lOkfos bankjegy 3dbzsíneg/egyik f eke te sárga volt. L4m as uj Icveibélye-JtiÉil&tj&tmSB\'ig,$Q JkAsakuKm:\'íérga*,
\'4H|apaBaiMi^il\'va^#irIa<i><! in ¦rfw/úi)> «gy aUiiHrijiimkiii pén»t, ia to-
... ----------.....-c—, -—,%»*"
íí^MsilM^^BJ^aalHiViteílík\'iittHíi
f. i^\'bJróittni^i köl-~
X"!(tílFjW S««H.I« Anbl úmiM mimbm fl.«j<acEi!j«uJ,ol íit Ú§§\\.-Cr-nodojíod ;, útin kiuáriTrSrCVkar-
___OittlSSB" itali \' .
a^etifoU tirlniU tn-^Öfifioianih zryüatkoztaija,
tllC!
Sjujrotaí (übad»ágot .
1 jsil - a
Mclug a dli-rt (iv
Ali. J* íatétsíffi-t tr
S akkor a mnilir
. Isten t
>»j6
L k.1,
: laton
Sairt;d cjjkur s ixabadsá^ napja ti ecúrt livütnod krtlett-tt :
De Icthnl mt-í nem Ulrött, iac[ o llsncw ixnrelcU, lubadon tett.
?1 mítjJpnillt ili\'r.iÚjiA^ol aratott .
Mint s nap, vUsaajOvól ... Isten
t kard
Bih\'udben malindíig, koiedhei H*m criliagon táttentü soha, Jj«nnod oiÉüLdiciöiUík a magyart
S ie »JoajtuttÜ i haxn . . ! hasa . . ? SJhaJod !i3 imia«ífrjrá olvauott.. . Ml ím mc^UilioUnk asl. . . litcn lioiott!
„Háládnak rend lile (lenül* T.ilt imád.
A aÜs Imájs fojranntua. Mert a mit akar, crette xiri is ád
Ét így TJjys iisbjid ia jotfos. ÜetcljesDU: s uckUnk mi kújt okoiott, IloS7 küiink mcgírkeíéll . . Isten Uaiott!
lat-n buioti, & magjai nép lelkes0U
IlvoÜ kéjjd, íorröa ÜJtójoI ! A „Uűliáx napok* alatt is ártestilt
A tiűiak Iiűira,kint mpeterfll Mezeiéit a magkor névnek, és tudott tíütí balúri aieniuii. .. Isten Ituiott:
lalcn IíoíqU! SUradj mífnk éxaíht \' \'
N«otuak.tiÍTTcI. Ho kar i kurddal i«; Oh iuk, sok ictt; ran még a drága haiáo, Mit lÜTáffiii kell, habár fáj is. ^Haddr rai-;r4d; ki oddig is hordunottJ . líégr-Sdríla,. hŰsak busa.\' Itlen hotqtt*}
—\' Városunk képviselő (i 1 é e ó-beii, f. hé 13án a következő Qgyek tárgyal-¦\'Ultik éeítntéaíötetTílr —i 1 v;s) :Hor,vátb flibály llgy véd urnák sulyoa bstogaégd, kőVetkestében kösgyáml hivatal vejiatíaer ea^ézeíéflére Kock Mihály ügyvéd urk\'éreteil^et\'\'^ \' .. •-- "; ¦¦
:b;j a hé\'rybeli izraeliták azon kérvénynk, maly ozerrot.sátoroa ünnopüutuiek, mely ok-lóher közepén kaadiJUlk, liiitlk aiorinti meg-tar|hatása tekintetéből ssWikadjiók a városi képviselőaég; ,ugj--Ifatéauunlt \'bogy aa qkt, 16-ra eaö nagykáhissaj torszégós vásár előbbre ésJpedig október 7-rá télstnék a bí-valatpsan köröltetnék; .-mélöwyoltatván
elriodeU«tfJi|,!c,.,...........,.: _ r _
-^jjJ^d^igloDfls ssámyeyőoek Zadubanszky t?J"l jir^ájásstátotr\'m lnteskedést
várpB1ank(öU»*s\';laTtoB«\'Lg\'a QdVílztl^éB do>-mértTgy bizloft remélhető, misaarlnt d városi szinaidlaok évenkjnt rovideáltatni. fcjgn*k^Bem_ nftwt^al^gy, mint eddig fl-10,
-tf *!fí|l"ö«*Jt«gy«3BS«rjtö.rl|S>rtt hivatalos megf vizsgáié^" róíittin a várósnuk ¦Bámvavője\' ¦néíri letfén^a^UnyoBkeieléa és kttnyVvítal. lTJB.ds;*crtBlen;:íi líifnSsége.-á nyilvántartás ii.ajibMk«e1ia^tsV>d0 •. laho\'tfttlenDé -ia teyé J3:(*»ere\'r|ÖB4«;\' i n tésjcad éa ,;^*l-t.niagiaU(iik\' ^d_en,kétk9dtéfc,a.pu.tgáro^ min-
dsnkj kéázsegöaobböpji\'r^^ toiásáináfe ponibs^bVJ telj\'éBitéaébeá, ha as évi zára rám adás okból-\'Utfra berélel és ki-
^sdasl>inŐ^ésj.-sa*nnyíaigét^^ —
j%5S; iik-J»V.ktUt*o»*»y Ikslsií /léayovatiaa ¦és;.«s ««4M;jf \'Itt-lmáistlsa \'aJití1 n*fa«U**iti, ís-téBBlBV -•t*^-k8BJrvlwr«kádÍMlBtjáa Magls-\'mda^
A.) Nohi na ittnOt marhabalogsóg nam ¦volt ragadós, mintlaruollott. olilvigy^taiból bqtilíatotr a keli" é«M>rsaagPs márhatásé\'\'\'*\'*
tiartjisajífni\'® ™»"»*íl IHipV^^f01.^. Siniw\'hálw^Ugi^^^ hatk!ói(nak }"ír nisgye megVerasé>í3S,í?kí b^a^ rozútotii" miazJBrlntá batiltást jue\'gsaantMvo marbavásáruk akadálytalan rmtglartását Vsskösőfjo.
b.) ülyaalatott aa országos honvéd nlnp-szaporítására felhívó magns honvódolmi mi-nisferir megkeresés ; a képviselő Ölés- BüO frtot szavazott meg éa elröndolte továbbá, hogy -egyeseknél, is gy0jl.es eszköíöltossék.
— A közlök dé\'si roinisior, h Üa-htontó ügyét bébntó vizsgálat tárgyává.tette. Tudvalevőleg a siófoki csatorna megnyitásával aunak időjén azon kettőaOíélt akarták elériií, li»gy n Balaton vízmagassága szabi-lyoztnasek éa rögsiteasék, a hogy a tiió vire hajózhatóvá télestfók. Kiderült azon ha a , hogy o kettős ciólból egyel sem értök **l. Ugy számítottak, hngy a Balnton tavának peruzenkint 317 kobUbnyi vizfoloslogu van;
0 száoiitás azonban nlaptalunnak bizonyult be. A Sió zsilipjeinek czélszerfltien kezelése folytán, a tó vijtállása íjeaztöl-\'í npadt, a nélkal, hogy s Siú czálíal hajózhatóvá vált vnlnn. A köilckodéfli ministor már most, miután a szakértők nyilatkozatait kihallgatá, hatnnsott s i-zen határozatáról ne érdtfklett felekdi (ikndalolt köriratban tudóaitván, azo-kar udft utusitá, miszerint a Sió-zsilipek kezelésének olyannak kell lenni, hogy •> ló vize mindig egyforma állást mutasson.
— Kiállítás. A zalamegyei gazd. egyesület f. évi oct. b-ra szőlő- űa gyUmölcs ki-nllitást rendez több rendbeli julnlom kilQré-
. sévül és podig szőlőért: egy 1-sfi rendU dij 3 db. arany, egy 2-nd rendtl dij 2 db. arany, három 3-ad randa dij 1 — 1 db. arany, négy dij 1 — 1 db. esőst ket forintoBsul, tizenkél , dij 1—1 db. eLfcai egy forintosán]. Gyft-^möluaéri: egy l-sü rendű dij 3db. arnnynyal, 02 átdlában legfzobb gyümölcsöt kiállítónak. Két db. arany a legssfbb nlma csoportra, 2 db. irány a lüpszebb körte oftoportra. 2od rnndfl dijnk : három dij 1 — 1 db. ctüet két forintossal, és hal dij 1 — 1 db. ezfiat cgY forintossal; fatonyéBctésért: egy jutalom & db OEŰal ket f.iríntosBnl, azon népiskola tanítónak, ki faj át sr-org-alma után a lugszebb gyü-möluafa iskolával bír, vngy olyant koael ; — egy jutalom 2 db. esüat ket forintossal a kő-vetkoső legórdemeab néptanítónak. Magán fateiiyéBBtflknek: bárnm I-bB rendtl ti\\j\'3—3 db. (tzflBt egy forintossal, én három íí-nd rendtl dij 1 — 1 db. etOst egy forintossal. Kgyób kitüntctóaek dicsérő oklevelük által történnek. A kiállítást egy központi bizottmány, a ennek felügyelete, nlatt a vidéki albizottmi-nyok rendezik ós caxköslik. A kiállítás helye Z-E^erasegen a „Zöldfához" czímzQtt vendéglő nagy terme, hot a kiállításra szánt gyümölcsök pontos jegyzék a a kollö bizonyítványok mrltelt f. ó. oct. hó 3-, 4- fl 5 én, a szőlők caak 5-ón eati 7 óráig a rendező bizoCtindnyaak átadandók. A kiálliláo megnyittatik Oct. 6-án déli-lötti tl órnknr, a lart, mig a szakértő választmány n birúlulot, a jutnta^hk « kitantetdsek odaitéicaé.1, .b. azok ünnepélyca kios&tását bef^joite. Az ogvcBÜ-letnuk minden egyes tagjn a minden Ügybarát Bsiyea részyóte h\'-ntiui tiszt..lettül ké-rétik,\' kOlönBaon & megyebeli Nl. iélkésa urak felkéretnek, bogy ua Ügy bon buzditó-lag hatni asiveakedjenek.
— Halálosásak. Folyó lió 14-én reggeli 8 órakor balt meg Horváth Mihály hites\'Ügyvéd ur tQdőVéBzb"h} 54 éves voll. Gyásaiilja neje éa ti gyermeke, kiknek gyá-azát\'a\'lípdélyeaéB.tBttaovár örogur barátai éa számos ismerői o^aínte részvéttel oszljtk,. Ugyanosak o; hé 16-án reggüli 0 órakor hunytéi széplaki Ssép Károly ur élaténelí 69-ik évóbóh. BékB poraikra!
— Daák Farencs fi h_o lG-án városunkon k eresz tfL utazotttv város bírót hivatta mar gáhos, deépsn Zala-Esorazegan volt hivat a-loa miködóaben.
1 .--.lakol a éa.oaárda. Egyik .tisztelt mankatársunk Zllából Somogyba utazvin a BZ.rgyörgyi vaaut állomás közolóben — mlnf irja—-egy „Batthyányi csárdát" talált. E kegye latos-oaviL. csárda somoiikép som Tííolbuti magán a megológedés képét, síit a botrány or?ostást kivin. Ugyanis o novozott csárdában at erésií alatt a szomszéd faluból íd\'ÜBSzejöVögyermekek nyáron át iakolallág^ — privát\'-fl\'vagyírandea? nem tudjuk ™ ta-BÍUitnak, mig bapn trágár beazádok közt a pqharak flril|ataeb. A haiaonbérlöt és \' tanl-t&t^.áeya^esÓplc Izrablilának mondja. Jojonlé-tébürm\'égt&rténti bogy a csaplárosné a ta-nííótpiiwzébs kÖldé botért « igy" a tatiitáe egyldőréTélbeasakadt. L..klrölmóny sxa. moritó a legszebb kőtolessógét Jeli\'isiti la-punkf rald.ífn-B-környékbeII iliaCti érJukoííok figyelmét tlaatolóitól falGI-vja.
Hagya\'rnyotv tanító. T^pisztal-juk, hogy hazai vÍBsonyaijik jelon átalakulási korieakában társadalmilag ia mily nél-ktllUzhetUn a magyafnyolvnek alapos és hi- 1
hátion bírása ; ennélfogva azok rÓDzéro, kik a Bzép ma^yarnyolv^rröTricl idő alatt Jbimi, irudalmtlag. oaj^i^okk^teirli kívánják, ajánl-koBÍk,msg^arqyo)v tanltöánk ogy kellő ki-k\'ópzettségf- éar gyakorlati járlnsaággul biró ^egyonjTh^áp«tr;^ázl&feis «negy, mintán , n^pontn ^eg^~ét^lrn^^fl%\'n fordítható ídoja ) van fenireífcözéa0alnTlföÖvtibb tudomáa o lap | BzcrkeBztösúgéb\'in szuruzhűtö. í — Adakozás. A csurgói gymnaaium ré-| szóra főt. Beluváry Foroncz visslói ; lolkéaz ur Baranya mogyébon 10,000 frnlot ] adományozott. K nagylelkű nemes tolt ma-\\ gábnn (mrdja ugyan az ulism^rés koszorúját j mindamellett lulit-tlun, hogy fcanon nu dobogjon asivilnk, lupas&talván, hogy a nove lés s tudomány elŐnnizditáBáról ily raoglopően gondolkodnnk o^yosak szorult anyagi viszonyaink közepotTe.
— Nagy verokadéa. Aznapokban Hzabar helységben bucsn lóvén, annyira eltévedtek es ősi, vallásos szokás kegyeletes megtartásától, hogy nem irtúzUk azt n vófengzéa
| poklává változtatni. Az otlmií kDrcomábsö I ugyania összevesztek s a pnndurok, midÖa öftot caillnpitftni akarták volna, ezeknek rohantak és cnmle leövetkozrében két egyén | meghalt, 7 nehéz, l\'j könyen megsebeBÜlt.Nem j Bzoretjüte az ily eri>tlsnsúgQt regiatrální, do ami raeg v^n, meg van már j szolgáljon intő például más községeknek.
— Gyakornok. E lapok uzerkeastőjo "Waj-dits József újonnan bcmnd^Eatt könyvkorea-kedésébo, egy jó házból azármnsott gyakornok vétetik fel előnyös feltételek mellett. E tárgybjn ogésa napon át bármikor értékes-hotoi a kúnyvkoresk^déeben.
— Gymnaaium. Előbbi lapunk után újólag megemlítjük, miszerint as uj tanév kezdetén helybeli gymnasiomunkban aa V-dik osztály megnyittatik.
— Szüret. Több oldalról vesszük a birt, hogy a szőlős gnzdak, fölcg a exegényobb résK, már asílrotálni akar. Eltekintve oson körÜlményoktöl, mi lf?het tulsjdonkép oka, bogy a szegényebb rése u a*ölönek fél órett korában — szüretelni akar ? egyenesen fel-bírhatjuk az illetők figyelme\', minden áron akadályozni a korai stüretnt, mert ez által vidékünk borhitele oraelkedik, migolienben nagy mérvben alább saáll.
~ íjümegról jelentik, bogy Kisfaludy üándor síremlékére sept. 1-Íg öaazeaen 1705 ft. 26 kr. gyűlt be.
— Névinngyarítán. Bernritter Frigyes so-raogymegyol tapaonyi, éa Bernritter József aalamegyei n.-kanizsai lakoaok és es utóbbinak gyormokei, nóvszorint: Elsk, Ilona, József, Kálmán, l\'úl, Miklós éa Zsigmond vezetéknevüknek r,B9réiiyiure kért átváltozta-talása f. évi sept. 13-nn ]8716 az. a. kelt belügyministori rendelettel megangedtetett.
— Hangverseny. Dalárdái karracs-tor PyUamann ur hangreroonyo okt. 1G Aa tartatik meg.
Somogy-megyei hirek.
h. F. bó 23-ára reggeli 9 órára ra. főíapán or által blzottmányi nagy gyűlés, ós ugyanaz nap d. <i. 3 órára a hoovédegyleti bizottmány \'áTí\'a^1i?^JSv"S3ig^a^\'éá¦\' hirdatíatik^-Éibaö-:-. nek tárgya: a Dráva-asabálynzáa éa a megye küzopponlján kercsatül vezetendő vaa-pályaj — másodiké podig az aradi onjE% boo-véajiyülésen leondö képviseletre válaaBlbnáö* küldöttaó^ kijaletóso lonne. E>ryÍk fontnnabb tárgy a másiknál a óhnjtjok, hogy a tanacs-kozmányok Bikert hozzanak, óhajtjuk ezt legfökép az érintett vasútvonalra, pá^ye, moly, ha ásattál is elvettetnék, alig marad több remény, hogy Kaposvár a megyénk középpontja átalán valaha vasúttal b&sitasBék\' keresztül s tökétotes f«lvirágzásának alapja ˇéttossék.
h. Eíy óriási tököt, mint. ritkaságot asál-litotuk o napikban a központi főbiróaághoz fC-alorőből. Valóban érdskea látvány, e csuda nagy gyümölcs, roilynek hoaszit-TiérBjB közel 3, szal-átméröje 1 láb éa súlya tán Ö0-G0fnt.
h. A sétatér beeirt kapujának fulnytUoa iránt.már omoltunk azót, szavunk a&nnban olhangsott, mint a pusztában kiáKéé. Kom keroasük. kí zárait* ol azon emlékesét után nyitva lovö s ugyancsak nem ífl fele elégés máaudik kijárást, nem UórdossQk minő jog gal, vagy logalább míaŐ indokokból a iucl lóktckiotetükbül történt as elcáratáo: dc nnnyit jmou^hatunk, bogy aa a. köiönaó^nok ópoo rjom tetszik, adt altiIraatUn éa nem ritkaság ollenó psnaázt halbtnl... a ép es okból osrtlTjuk tneg\'-bz ügyöt mi ia ujolag, bogy hallja inog a tényező tiatóaág ia éa in-téakodjékr Közholyeknél első a köaönoóg ébajn éa tetszése, a minden ogyé\'lb mellek tokiqtiit másodrendül V \' \',;
h, Kora szHroí. —-,mint mindig, ugrási idén aom vurja-iakoBaágunk;,\'hogy" asöléi\' jól megérjék a jó bora legyen, baoem neí* nyakra-főro, míg lödöani,lőhetne aok,ayi« BzJmmol leazidik as ístenéldást. Errfl djSto la lehotno valamit tonni a hatóaágnab 1/
/
I). Nouzer Fetoncz, n városunkból! egyetlen jíLJ?w*P.^e*cJ\\_njviri mulatókort tulaj-dnnóBa.f. hó 22-ón n honvéd-alap jnvnrn\'zö-" no-cílÓlyt rqri/l\'ar;^ MiiílrirtEBülünk, leszíjó; zene, qoartettek, féiiyoa világítás éa nagy eateli tekóiós, tUzjAiék Btb. Bornenti dij 30
czólU-é8-U)lcaúmulalnÍK0(,
t). A kir. távirdat liívntnl a megyeházából kíkfl«tíMi«í*«i>*i\';M*Alyinaptól Fogiu..-as oótrUir UtciábíB Köiiigfále hAzBun lesz. Ez a litVxipedig az.utcza végén épen as utolsó elöttt.,F*ra&a \'B ígen kényelmoa a közönségnek.;!
h. Balak JiinnB hulybelí acgédlűlkésznek — alaptalan dolgok miatt, czélba veit — el-tétels l* ^Ly számos aláírással kiéért folyamodvány íntéztetattaz illető m. püspökhöz. Óhajtjuk, hogy eredménye legyen s kÖcBE^rftfltü Ulkészuak. megmaradhasson.
h. A folyton tarló hűség e napokban érte el aa idén a legmagasabb pontot, ugymínt, f. hó l\'i- éa 14-én a bdvtnótÖ-E. az. napon 38 — 40 éó^pir^éltbttii atabadró 28— 30\'fokot
lt. Juthon^e napokban egy oS a Sió vizébe ugorván, aliban halálát tolta. Oka a szeren-eadtlen eseménynek nem tudatlk.
b. Tan»óc*áu a múlt héten tQg ötöít-ki, b egy pajta éSgtöbb lakhoz.és gazdasági épület a lángok mnrí*lóii*ft-.8tt.
h. ElSfiEetaRifoítítVáannkat BiAnljak a t. megyefa vácoflí .köjtönsóg figyelmében meleg pártóliűdTtaV X lap"~muItJA .és a felhívás nem Qrea ígéretei légyenek biztosíték arra, miként rs ft megye képvisclésére hivatott egyotlen proviuczlalia lap.
Sopron-megyei hirek.
— RAhftasaliiilj\'ngiáa. Szabó Kálmán györ-, megyeielBB aHapán ur állal f. hó 17. lartntt értekezleten határozatba ment, alulról felfelé véiitik foganatba a Rabaazabályozáa éa nem Marczaltonél kezdetnék a munka, hanem a Ifunábani Ömlóae pontjánál.
*=LógBteBavilágÍtáfl. F.hó 13. este Gorakor tartatott a kísérlet n bevégzett légszesa világítási munkálatoknál. Sopron hazánkban a 6. bely.bol gázvilágítás létezik; a pedig: Pest, Buda, Fnzsuny, Szeged, Debreczen és moat Sopron. Igen jól, mond hatni mesterileg st-kerflltj az egész kivitel logfőképPUndorffer IgnácsSirriak kSBZÖnhetö, ki egy részvény* társulatot alakított, éa egyhangúlag igazgatójául váiaaatatptt. A soproni légazeszvilá-, gttásf ttuaipHrtbk kivi toló Fahnrich anaz-txiai^á^^^uiatieozgfttó érderaa.
= # ftvolÓBÍ agy 1 b t, Snpt. 9-én tartatott megyei alispán elűjJklete alatt a közoktatási miniater^ü, L^\\öB><[taLindÍtyinyozott növelési, egj^efélc fótcsitóBir féleltl tanAcs-luiinisjr, Eoljranta.beyoa volt s tnint a nF. ILM-Dúk irjájt — ^BzálytoIjeJ, V mennyiben iv kérdéaaa ejlzrao u felekezetek közé OazkÖt dobott As, eddigi eredmény; „vegyes egy* let^alakilAsa körül mutatkozik.
=avCa»,ÍjBQ.r!Ar.wirnap. f. hó 15-én dél-elfttl\'tl óYafcdF ídristlíU-a" helybeli cmíro-egy|^^/^aes;kiizgvqlé«Vmely aTtEalom-maVMlarözirtrlH maotti- fcatokTélo-harafcndk\'
megváUazlaOak a ti azt viselők éa pedig; Igugatók : ,Üil cbraiid Vincze, Taobörl Fe-r«nca, Dr. L>cliw*ra MikLosurak, két könyv-tárnDk i Knasow urtanrul váUsxtatott. Titkár lett Gallüa Sindür ur cs pénztárnok Brandol Antal ac.
rekvéso raéllfi pArlolAibiin-raízeBuUnd. fíö-kaldési határidő okt. ö. El3BÍe<éit "rVüjditB Józstíf kffiiyvkerB«kodAeo is elfogad.
Meghaltak névjegyzéke Sop-jpnban augantriH tirt fnlyíaiL—
1. Ora-t Ertsöbet 49 Í.t«». —. &idehal«r~\'^renes\' 1«J Étea. — S. Furnér Tor-min 3Ü éwv*. _ \'Kastiiier
Károly 1 érca. _ Schihoro»fc Terúí 76 i.»ei. _ 4.
FlwjkjCá-oljr & biru — 6. ÜrtboJerXajo* 1} é»e^ — 1. KlUBor Ttiki* 11 iic*. - 7. ÍJulmaric* Pií «i ívet. — ,B. Huborl qjr>rgs 3t ív0«, — Hammel Ja-Ua 12 éves, — 10. Táüi RaiiUU 12 nap. — SunUg Darbíla 77 .ótcb. ll. Ptra-aner Buiaima 30 íiea, Ele-ko Antal 42 á»D9. — IS. Uableter Anna 41 ive-, Tflrü Ilorbala s íí(!S. _ n. e\\u\\s^ Francil-kn 03 Át — 16. üaBU Tcríiia 07 ért*. - «0 Uinilw MAria B hóo. — 11. Titnki-Zaúfia 10 h6a \\7M Mária G D»p, Scbügl Jiooi 2G évi*. — 18. Iluehholíer Ila 4 íves.— 19, Hanar Lajai Bamu 09 íves, Korner Dániel 8\' napot. _ 30. Bteíner Alojtin fi hío. — 21. Kager Ferenci TI ifveí. IVunder Rnth. S4 trea. — 22. ZÜffaií rafaíDaád 71 írei. - ?x Scbmoi Krwi-bet 33 irjt, aiajrhofer Alojiin i évei ~ Nibtl-harr Gvola 40 i-rv*. — Sfi. Kcbrcr Trrésia 2 errfl, lioderar Kata-ina 0Ű ivei. — 23_ KÜUaer Vilin ft .4 hiú. 31, Zothaer ^anannA 7 bin Zsbetbner B6-:B» 48 4>cfl, Siodar Sikm 6 érés.
ÖrwágOT veBar rldélcuflkSa BepL 20-tii a si veplg: E3-4n Kis-Mártün \'EUemLadt) Boproo raegje, Jvönacnl Va» m.t Üftfemik Tolna m., aaeaMlona Zala m- 34-ía Baan, Zala m . Bulonak (í**hlalningf Ta» «a. ii-in _Naç7^n*rki Somogy m- 27-ía Baj-KMkál Fopron m. S(|-afl StlpeÜiTir Pomo^tn^ Lan-Méf-<t*nd-eei Sopronra.. Cippreffh Sopronm;; Zirc* Veiaprim m., Uoaonj iWîeaelburç) Vasrir Va» m..
— Ttaatallmiilnkalf-rialnKfa\'oi! Fojrad-jik b*ítc» kOisanetapket oddíffi isivcs mnnkálfttAib-in, melj-l^el Upunkai m-ftiiítelálc EírjQk torábh-ra íj egyenkint e* 0aaie-an aa asatini becjriktlva-mfikffdiim. Ej^rtűre- lapnak IIIntelflt póldiojii Jaij. Varikülíenajnk. Ellaiiben tflbben Tannak, kik rígólo finn kerestek Tol botnünkoi tndosítáiatkleat. ssi«W-kedjenek nyiUtkoini, n»ofmaridciali-« toTAhhi ia tted-»a ataokablraalnk k^iOtt f ellenkeiQ eutbea na ne-beiteljeoak, ha lapnak Tinta marad.
Ajánljak lapunkat jsiirei hasa&M -flgTclniDkbe éfl Umerüteik karíbeni terjenióare. :,
Lap ónkat éráotlö: tudúrítáxaikái rfiriden Arra s LyoraaQ kOtOlre saabadjon k^rnOn^. Vittonttalálbo-táalgl
— K. Oy. 1_ .Batthyányi- c tárd a* lei-i-át ngy. mikinLbekűidé, nem áthattok ki. Aaonuao ily fcö-iQltnényt elaem ballgatbatUDk \'Így kitaoAtila^ kü-¦ Oltak. A TÚ»onUatiÍkmiiig Iiien ftnaal, A i.tnű neríi nem mondUatjak meg.
— Ü. JL Itenencje. Xt írdfkei irodai tndoaitaa lqgkDaelebb jSreod. A kirint példánynyal minden-eaetro taolgilank.
— 8* A, Titín. A gyötnflle* nimeuk me[énU, de mir analtatik ím, ameanylbea b« van sülire.
— 3. K, Kanaxpní-Snkldf: ElköiaBuak.
— Ootenberg \'iierSeiitSüpSneíT Ai allalnsk be-kQldCtt keiiraital mi tílrtént T Kérünk ttire* felrilá. joiillit.
— V. J. Eger. QdrOaSIjak raunkatlnaink kOsi. Kaldemaiiyft fetbatsnaiandjuk, habar egy kliaé hanttá U. Tdbbtrr neim kéiEbb,
—¦ nSoin(>2y" «ierke*itüJB. Koboa Iai«án urnák. Auciutoi it Feptamber hí folytin lapjiuak nőj...¦•al. mit lem kaptok, ml\\ aaaaban folrutálag kdldottűt A laragiajaás aubalyat iiérint mo^kivánjnk, ho|ry ha Bn me^skarja tsaatptni eaerepíldinyAt, küldjo rUaxa nlelnket. Ha
^Ht VaWl o b. kuBzegr esküdtizeki kexQletben\'tfitiviitagiîô bíróul Kránics Jó-j köivAdlóukpodíg-binbo LAazlé siom-hatnélyi flgyó4 ur neveztettek ki m Cg f. évi j^B4na> éA-2rán aa ligaaságogyi ministe-rltift ijtittj mo*ttlJÔlft(raDî4ébfiaetbo hnaaték.
— \'Hepy egtíí., KoszoniB: kClfönk Vfl-rflltaanj^ Mtbaly leánya, a bajos Itotittafc ke-%é\\ ^zélj^ltnin vaamcgyel<bir(ukosés aaol-gflljirá ur nyerte el. iiept. l&-ón volt Pusten ai e««fiv^>Ja!fen fui ÖUkFerenéa, rninl\' a atsaya§8Maaj;gytmntyjs, s a rfllegíny aíyja, kljslenleg Vasrtegyének (fuiapini lielytar-iojit.\'Atdáa ós szerencie kísérjo ixont fri-.¦SJöM.l,.., ij. .í;,.,..
\' V " Ir,odalom. I t ,
-\'jiT1 i-^ ví*-iít\'Rini\'*\'"íro;i«." calmü BzabaaclvQ,-
•Tín\'k tokti\'ftrl októbertől
"•«gfog J«l«QHi. Arn érce(f<dn lífrir801ír
¦¦•rjncfiiBlliDl) j<p|,^D| indít mçg vllooka-, -iMlt.t.eí*W<)li«fi*i,J[«»í»qf Sínrkonli Jlé-"«Wtidii.4««jíi»4vré\',Sif(,( félín-o 1 (t.-
,i,tiji AtSor Ipirn «•XJ\'rniciilyJJ, ;Ka,iűtb ^^buui"™ nyilrtnk rlOümíéit 2Jrtjíviil;
aTl/Vlilii 5 frt, L TálUUt ni«glim»gilt ^jdnl-\'
J*J kl^MiiiOk, liogy > Mcrkekitdk ebbeni tü-f
..ÍI,B„C1J.„
A koronát...
A kora oá t ! koronát tehát a főre.
Hogy tegyen Gai alkstraánynnk Grál Hogy legyén, ki — ha r&it ladnl ast. fejéi
Bátran kiiltaa: .Magyarok előret*
r -Ői-alkat-aanynnk majd uiÜrdaa Alira, Iatíí ¦aarára bátran kelhet lábra... Eig elbnTlt mtcyarok djcaö -jtaakii I Aa elblsott ellent tÓnkra alázni, —
8 ha a bBai viharban, a dftntff < ~, "CSap^eanl kenteit — wéxx -fel. oltva Tritram; Tekinti a kiráhra ! a iaj koronára I „Fal Jaagyanik I újra a dönti? csatira !*
Egy*»ttlt honflak egyetült ereje, 1 Míndout kiTlrhall klieni bírhat.Tata 1 . Nészfal. biira, bátran a királyi lurc: " Ő a hasa Lrs! „aíapjarok elflra !*
11.....Z. ...
Kaüiisa-var törtenete.
Feloltaitatctt al kanliiai magyar tirialgii kürbon - Dr.: SukJti Niader álul. l-f-, v\'.-. ,\' | FolyUtáa. - -
A mit a folepges laton egyszer elbatározntt p» kétaég kivül meg fog tü"rténnl( és meg-igyÖxiidOT^TBgyjunk arrél, hogy boaznt fog állani a"bikelQrii oltomán portán.
.öarvia, valamint Ei-dófy, Oláh, éa Moldva-orajidg, Albánia, Kagusia "kíiatájr#aaiffa éa \'táéj BaAs-eiakbez tartozó yidókek -már osá--.¦aárí olfalniu alá holyeaéU ttigtxkaVBoBania ,*fc-\'6J\'Wbbi határol európai tartományok ugyanazt hajlandók, lenni. L~ kivQj legka-gyoluieselíb csiazárunk a római isnrb-námet \' bfroditöinban egy; általános birodalmi gy&< -lést Uriüll/ melyuuna birodalmi r and ok egy-Irángulag elhaiáruzták n háboruf addig foly-látni, mig mind a két-tenger; a fekoto ?1 a ehór bb orkiág határait nem képezik.
.Ez okbólugyan szón birodalmi rendek 5 felségét, n korohafirök^flíJldliAróm óv előtt mint lUgyarország, királya ^_Qgkoni_názta-tott, római királynak ia. vúlaBztották és ko-. ronárták, uógy:ijry tnegaazttia -at^\'jáDak^ha-l*la után wxónnal nemcsak Öraküs. ItirályBi-^D^jarjgjnAnyaihan. Imiiem a német biróda-\'liiisbah ii az uralkodást aaeronaBéaen üieg* kezdbeiae. Ámbár ugyan/ Francriaorízág a még több évig tartandófegyversianetei meg-türra Ném^tboDt haddal Iflpta el, nektek ia tudnmáaol juthatott Kaniwáhan", hogy-azon batalora eddig caak kárt váHuti eme Siáboru* ban. Reméljük, hogy Isten aegitaégével ezen béketarü elleiiaég irányában mindcaatt ugy f»gnak mdködbetui, hogy lőttet még inkább \' megfogja bánni. i
Így átlVán\' a dolguk, nektek", ölloman bar-ezosoknak, kik félölem éj remény kfizt éltek, éa sem segély, sem békeköténr\'e \\nAtaatok Tiíncseií, orőaaé^iíkben peijí^, raalj-caupán fö-.bíl épOlt, <ipnn nem bisbáltnk, miután már sokkul erüsebb ea nagyabb várakai "bevet* tünk, izaboílnn hagyom a laTcnsóVoak a tely-Imoí marad hatást, vagy a kivindorliaL Még anilékátekbea leat, hogy Egjr, .Scékeafehér-vár és tízigat megadták magukat nekünk, éa bngy srt firaéggel kötött egyezmény híven megtartatott • másfelől pétiig tudva len nlöttetpk, Logyan jár\'-ak mis vároíok^, mint Erackaj vár, Buda, Károly - Ftihérvár, í»iasa. Vidd in éa egyubek, melyek nyakasán ellontalllak.
Okuljatok ezek aorsán éa mintb"gy a már puaitiló éliBég, boaazu éa eroa ellentál-lásra képtelenekké kéazQl benne ekellenni^ tnr VTÍrjatnk-^-vépiöre, banem kárjetek, míg nem küaij, Ugbatalraaa.ibb cBá8íárnnknál-k(i-gyeltniit, n^iiogy tuagarokal és nejeiteket nw-kar.BBÓtflok áltat a kínom maradható veazély-ba dontaéiekj mert eakClBZÜtik 0B_élő Istenre, hogy további ellrttitillJH utáa minden kegyelem meg leazaugadva tőletek, ea mi vesztetekre addig fttfciraiUuk itten, inig egyetlan egy emberünk éUlb^n raorrtd. E tárgy feWtt liUBEonnéj-y óra mnlvti feleletet várunk tőletek, legyen az bár milyen is; rgyébbíránt szerencse s boldogság maradjon as igaz hí-.vöknél."
Ezen /eliiirásro a határozott időben egy hírnök jött.ki a vározbol, ki nagy lármával azon feleletet boata, hogy készek a várost aa ntolsó csepp vérig védelmezni, eBnék is a tüz rajok fapor gyanánt. A törökök agyán ii ajrjL kexd(ek nagy ágyúikból hevesen lövöldözni, mit a császáriak hasonlóképen viszonoztak, és hogy a várbeliek láaaak, mily kevésre beeajUtgjlk cltönláHáapk, minden fegyveresen elfogott lürökőt bántaTóra néTkűl keidének viasza a várba isegadáarai f-lhivá-sokkal, mely fslblváaok a kapuk előtt is nagy mennyiségben szó ríttak ki az őrség és a lakosok részére. De a törökök ezen felhívásukat figyelembe se vették, bánom kemény kirohanásokat lettek, * iptekodtak titkos nton leveleket a parUhna küldeni gyors segélyezés végett, mi azonban nem elkerült- Több ilyen levelvivö kBz3l egy bizonyos Czampo Huisain fogatott cl a magyarok által, ki három levelet, vitt. egyiket a nagyvezérhez, másikai tidvitrincateréhcx, a har-
| basa *r:godelmével oly e\'riía kirolianAit tartl,/ ;^ a milyerr\'éifibb nem történt vala, noha a mear< szállók kevéa kárára.
Jtintbogy e»^n"fölttl a IOrOkBlrmggtndttkf " hogy_aL«áasárIa_k ^a_Murán - áikelték,--i\'Í^jr j ~ roínden/eményttkel n v&r Teliiab^rtaaá^A civossve látták, kér tok a lábVfrnokbt, hogy engedja meg jíetílcr" kórriörokűtv Bn««ftiát*a - — küldeni, hogy a dolguk \'valódi"; állapotáról v;\' meggyöz6jjhrsíen*k, ¦ mieldU ilyen fúbtoéH-X. várat, mely a török birodalom -kulcsának t»- " kintbetS, ál«lnADak^r- ——"\'"T—
Esen kívánságuk egyenesen megtagadtatott, és a vár megadása f\'llott rövid határozat köve teltetett. A basa félvén, hogy bb Br* •ég az ö Akarnia nélkül is a vári átadja, két ag í t küldött a Jnegazáirók táborán*;- hogy- as egrij BBékeafeberván éa aeíífeti azerx nyekhaa Lásonlóf "HazkÖűiljannk kr. Bat * thyányl tábornok elegesdo" tf-lj huta lommal nem lévénúellátvs, faUrt JlQMÜii a cjiazari udvarhoz bővebb uta-itás végett. Es al^ít ~a" feladási, féllélelek f -lett alkudoztak, és a töFöfeCknek-Rzrjkat irÁsbftn--k-plií>tt -foglijn^ _ o\'k, hogy h császúriak ebből Utbisaák, Tni- ~ lyen azersödményt kivannak tulajdnnékpco.
Azonban a feltett írás, mely tiz potitnt tartalmazott és melyet a bana-aga és még két török ttset marcz\'os bó 2&-an a táborba
"hozott, tubb pontbab különbözött az égrré«--
és a többi azerzödmánylől ; níire„_ mindkét réazről több nnnig vitatkoztak, és az alkudozások tovább folytak, míg BÁcsből nzoknak véghezvitelére man-xiua hó_2i-ja.ft ^rálj**i^.T ri tonácaoi Poszo elérkozott. \' i_ :*r--:7
A törökök IT&dschi Ahm&t Sípalü házát \\ 1 jekillék kí a császári bjztpsoknnk Ukátal,\'i!:t melybea a basa-apa éfcniis tL"$k tiaztek azo- " kat udVorínannT\'^idták^S^éSlTpedúj n basa lakáaám vcz&tiek, hol a hasa "egész" udvari népe, minden agákkal éa- tisztekkel.törúk giókáa eteflrtt mogtnvé tülfeítai illfiniíö^iai-teletct, és mtntáp a busa üke\' U.raiai~gosan fogadta, a következü beszédet intézett hozzájuk ; -_ . _ . .___ .. ___
„Nagyon fáj lelkemnek, hogy mtgam és katonáim bátorlágit a-vitézségét ily-\'u iifrei és nevezcltiB várban kellően nem lontathiít-tam meg. Tudjátok ti ia, hogy ezen vár a ke-resitéoység majdnem minden f^judeima által erélyesen éá keményen oifrümnttaThtt, t még-Bem vétethetett b«.-A*na id3b«n a m\\n-dcnható.és magasztos Isten a t.émet birodalom embereinek nem adott annyi kegyel nv-t, mint most Batthyányi éa Eichy gróhiknak. Én már 19 eaztendnig lakom ezen vidékben és remélten; Is, hogy\'alegnagy»»bb dicsőség, gel, nem pndig ilyea. azomorq á)l-.p>tb«n tüfrrt RTHüFtairi, térondek viitsa liaBámha.
De fájdalom] az istenivégxéB maaknp ha-tátozta, ki áUhat elleiie? Nem*\'tiínk, h.igy a török porta annyi győzelem éa diadal a Un a dicsSség legnagyobb fákat elérte, ugy, hogy majdnem a világ minden népe ra<tgliajlot előtte, »Öt a római császárok Í* kövslr-jk ál tal békét blztositottaV mngu-iíuk nal.1: h-tv csak fordultunk. a..gy8zelgm kapui nyílta *¦ meg előttünk; lUmhuii-kjPödoUzky és 7JtíV rin várit if-\'Q rövid idő alatt mcgbódiWlUik-___fToIyt. kBr-}__
módikat pedig a boszniai b.ináhnz, mely le- Wyilttér *)
í i. i-_ *i . i „ i- inPíi,( Boldncalt rokonunk széplaki bzcp Károly
húsvét előtt secrelvt nem knDaat. lovauo ts. r. . - . t . .
húsvét előtt segélyt nem kapnak, tovább nem tarthatják. Ki is kérdezték aztán azon Czampo Hutsnint, ki mindent a mi a levelekben állott raegerösitelt", éa a vár rosz állapota f.\'lől még hAvebb felvilágosítást adott, ámbár kezdetben igm visszatartó volt, s nem igen akart beszélni. Atiutin többet nem tudjak belőle kihozni, Cfiikyistván Ciyor al-tábornoka lefejeztette Czamrót, hogy a többi -törököket hasonló litkoT levelek- vtvésé-Ifll elijetzszc, fejét pedig p«nia a külaö pálinka; kapuja elé. tétetL<v-.kQ.vetkez3 t&rSk nyelven irt felírással; láaBak^meg szemeitek, ti kanizsai ngák, hogy kiküldött levélvivo-. tök Czampo a magas portánál legélyt a*á motukra nem kapott, a ezSrt az Őrokkóvaló-Bág portáin keresztül amis vtttgba költ&t&tt meglátandó, váljon nem nozhalnft-e néktek segélyt a holdból? a törökök következ8 nap eat megpillant van, nagyon elkeseredtek, s midőn már kéliégen kívűHathatlák, hogy szomorú .állapotukról hiteorsoBaiknak mig hirt sem adhatnak, nagy íarnia s majdnem feíkeTeaTamadt a várnában, miért ia a kapuk egész nap zárva tartatlak, és egyvtl *n egy ember aam jött ki gyökerüké*! ¦ füvek-st szedni, a mint előbb szoktat. E«en nyogta-lansig a várban a Basnt azori határozatra birtft, - mindéin , karosztény fo-ly..t szabadon boosálnni,\' hogy ea iltal as elrltfmsze-rekket, melyek ugy is drágák Jenni és nap ról napra erüson fogyni kezdtek, boBLzabb ideig es jobban beéroessók^ így a keresztény foglyok a táborba jöttek, kik bítonyosnfck állitoiták, Imgyji vár még egy azori falazóh-táara^b«onyoBa_n^^c^adjin4JiLI?,,8ítí ^Ey**** ezt némely azökevónv ia bifooyitá. A obí-BzArUAbornok tehát "újra felszóliiá a várt levél áim a-megadásra. Pa mleltflt aa alkudozások megkesdőtiek roLQav^JLTixLrség a
Boldogult i
nak végtisitetség adáaq vllcalórávnl a\' minden oldalról t-inuiított részvét feletti érajtunkét el nein titkolhatván, édes kulelessé-günknek ismarjflk nyílt i TiRiinte küarooe-tünkéi kifejemi\'"Hgya-- é«;-F.iL Ettl István apát nr és a fStisstatendó pip-"g, —a tektn-tütea városi nemes tanács tagJAÍ, a-Jielyben szállázoló L katonai tiiltíkar, a dalárda, BB ixr. hitközség b mindenrendü és ra\'ngti polgárai e nemez varoanak, kik személyes jelenlétük\' által részvétüké tanuBi-vOtták. éa boldogult rokonunk iránti gyAszszertarUst emlékettesfé. emelni kegyeskedtek, fogadják egyenkint és bsuesen Umételt köszöne-tthik ótiinte kifejeaéBet. ^_
Telje* tisztelettel a boldogalt bzéplTároly öatzes rokonai.
• BizonyorR., belybalínagykaniziBi kiírtl-kedS\'boltjában megjelenvén, egy^ktizSnseges bet\'it akartam . venni -ét így. mígprobahmsn többet, egy azonban,\'alig érek hozzá, elhaladt. Közelebbről megnéaeguttem s bizonyos jelet-találtam az előbbi ragasztásnak, 4-um-.,, ban érőt te 3 frtot követelt, mi ktllunben egy-frtos bot veit. bőt kapitányt b*%v\\Utn»Aat kért. LnyaliB sz ellem A kajüt any ur két szakértő ur Által n*egviaigj*l*att* ,é_t. eng**inet. e méltatlan, jog- es amTiurlolen "kSvuteléatol felmentett-. * " ~—~
Önmagamnak tartozom e]é/létel|el, midőn/ e rosz Imjlamot megront,.. nyilváDOBsAgra . hozünir N.-Kanizsa. sepl-\'U lfl67. - / ^
- .-FOOBÖÜZIEOK.--^-.
* As iU kBiöiUíkinr caak a aa}tí)B*ii«áff/raaWbaa villái íalalSiégrt. \',— - • • • - -í<, /\'•:e««-
tir ss Xfl ÖT x-, Hirn öä.
gipt-aff.A 1agntfltitn.hoit)ttfl»-l«tl tpdáattáa. ?4*. » • s;«L> .>nsir.i_ minden aldalriil c|ry thl4, aMtV^lU^-mlre .» kOtleltcJAit fcn.M.k«J»a stolsAU fjuktlaül A küirálűlokiink a. magyarhoni ícr-"w^a^iitih\'^lblPfletafaiio-jtlfenlesi vasubVinlraiiid-«yelnlí\'éri.Ha-ánap^liUl «Md. Sívcwl.1 AUowftJo-bon Mtaaaak a r»UAr»*WáiiyMn«ki,aö mánj ai ngy-ner«i»» i?to^-p>Bjr»li.Íi^i>87í hogy .a d&tga gsb-?«erm^^ eSr<r alnit kiUmr-Tíiti ni
. IdiL TJxaanla-flisainak, ml c h«5t«0 ii mejttl.rtánt. Vi-rn!;oriaaS:a» iaSii; rnt\',» a\'tormAny reti licitoti ao bö-Ivúro jBhet éa araiidTc-aanJrokUnloíültinuEiTarlttni-Wriak;: n-Uit.M-.élina löpjainkuan ran ; Igy ktlnnyro metffcifliniá. iögy A termény napynW tÜJikro meRJ, i, » T^t-THea nTwíök* kprfV nrafaitfc-odk.
JeÍonl^l\' arak alin-an-atrinl rniirűkíut a bflybeli Íiiauíiitt! Bb«* SS—f>\'ta * írt 40 hr.. G ft GO-kr. !L..«¦ f7tí—7U fonbi» Ü frt ai) kr„ 3 frt 30 kr Ku-korifa» «4 — 85 fonton 3 frl 20 kr. Arpa lerfüriatii.*
-»wl*r -Í0~Í!1 fonte» B n. fiO ir, Jtab *ű—AT r.inlnti_ frt. 50-80 kr Polií-.W ílíO-rrn-Hi 2 /rt - kr. Pk-\'únly Tohír 3 rt ß0 kr., Urka 4 frt — kr. Oubfi TífilsVmltr mavnja T0 frt 3ö-krr^SxÍÍTaiiAHi)Ua_2CU fokn HI\'fri — ftr hordárai rgyiltt, rurkt.ly pálinka , aofuku 82"frt — liür.l"Tol együtt. Siti 18 frt — kr. BorkJ 18 frt. — Nyert-bÖrÜk — Irt, BMlr- ?i retián-bffrilk — frt. A« bnaabÖrBk — frt míW*AitkijTit.
Rumk. frhAr í« TürBa («ahlllan lBi;-J-.4«.lBG5:-ki. — -*ldíbiinkb.-li — t»r».ii 4-0 frl. Villányi »"ig-nárdt fende IBAS. B —14 ft. LJ.honi bur »Sri* (¦cbiller) Ab Mut !1 frl - kr Balaton moll Aki bVirr.li. 1803-A» ianr.-lki M.ír lí frt ak^nkAiiI. Vlniit 19\'J frt 10 kr. ICA i — frt — kr, KU iitiiaíifna nyapjn ha-t»r3rvldüki Arn — irt. At.ír »ongy Ara 8 Tri 70 kr. franto 4 fri 7» kr.
ft.-LnnlzMni pincsi jírnk *h\'ptember L().
Hors» iteAjo :ö kr. Loncln ili.niio 10 kr. Bab Iteídjo 8 kr. KGlc* ile 10 kr. Burgonya nu-rüje 1 ft 10—íQ kr.
JUadxtB*- frmlj* 17 kr. Jnhh..« f.mtja 1 ! kr. Sort\'-* ha- n.nljrt 24 hr. tUal\'irmrk tní-iij* 13 frt - kr. Z.ír fontj* 41 kr. LWl"!^-^ \'I í>l aO. kr.. Z«m-ljíJlíitJttAa-Ajaaü-írt — kr.. Kí>nyerU»U fontj.i 8 kr. Kuk-riiií^li-it fontja 0 kr. 1 Árpadara fontja 10 kr; KülelkA-a. f.intjn 10 kr. ISiaidsáM fontja 1B kr. Pania) foiitjn no kr. K<>uc*aoUj fontja 3S kr. Lonmajr.la) fnutja 40kr. Ujbor HoiúJ.t\'l*\'Rf. — Obur it.-síja IH
.kr. l\'iati Biir ltc*o|e !¦! kr Kani «ni sur Iteaéje 10 kr. OabDua-pAlinka itwSJ» t» kr. tdrkítly-p.UInka lt«ÍJ" 30 kr fttllva-p/thnka itítaíj^ 00 kr. Nyrtr* fare/í\' m\'.aáAjo 24 frt. - Ur ŐatMtncrzf<\'-iy*rtr* l-..it]a Kr. Mártolt fontia — kr. Btppítw f.ntla \'Jl kr. ft. Cmlja 10 kr. ic-^uiAnjro tilr 7 frt 6\'l kr. P..hnfa ule 6 nt — kr. Nyr-rtfu Üln Mrt— kr P"aiíilii m« r3>r JH )(r. Piína maxiAja 1 (rt 50 kr. Paalma n>. I frt ?11 lír iL,-niler fontja ifi\\r. i-en T.nlja OU kr.
Ktli\'UUNI üsli-ttud««ltAa «ept. 10. JHfiT Mai lifti Tanár igun fiúnk vi.lt ós raindon lmlinaott Bal,na lia*-
¦ io*Ainrottalott. At ár mtnlo|y 1&—20 krral embl-l(ü iPtt mcrtnlrórctv v» -podig i bu*V raiíejn S — 6 frt. (80 krl ro« 3 fr. 411—3 -p kr - árpa • fr M—80 kr, eab 1 fr 90~íBt kr, knknrícaa 8 ír 40—73 kr. sídoa mixi.-ija 1 fr ói 1 fr, 30 kr. a taima 76 ki.
Bécsi pénsiírfolyBip «eptrmber SD.
5,7,mehitqiioi"-56."50 ; 6y„ noma. " kftteaBH — 65.; I8fi0-ki élUfÍalin; kölcsön 82. 40 ! bank ró«r. tói vik (5.83 ; h Hol intézeti réas-vénynlc lfíi),SU; London 123 &0 ; ozOat ágic
1-21.50
r darabj« & frt 80 kr.
FuloSöű azorkesztt-i Wnjdät« Júeac?.
X h. 13 ES T Iß S ES
A „Pesti biztosit intézet",
mely pyera éi íllndolmea kilrmegtéritésoi liitnl általánne uIíb frr^ré«4>«t-4^M(»ö4V-l-^^*ít- a^r^tiiriyosnlb feltételek éo leSTOlOSÖtKtK tílJJO>lS mollctt : tnrjhftY pltfifl ^P"1*"15110* "fkunn lcvü ii>f-óaá[-..kat, &ULlnOI V>1|tJbE Bzalmits Rubna- ós takarmány-készlete-kol, t. főzet alatt vagy szabódon.
mindonnncma ffildterménvoket éo E hazai intdzet jelen idénybitn a gazda nrakat kiiliinÖBon
a szalma-gabona és takarmány tűz elleni biztosítására
bátorkodik Sgyclmeztetni.
As nlítift filOgynökség fiáikéri ezennel a t ez. gazda nrakat, h> gy biatiiBiláanik fulndiinával vngybozzd, vngv annak minden nagyobb hel)sógbnn létező Qgynökeibes for\'iulni aziyeakndjenek. A ffőíötléUb juti\'uiyo» föltótolokríil legnn-gyobb kéBzaéggel atlaiik fiilvitagnsitits. -.¦Költ Sopronban, 18C>7. jnlius hríTnbnn,
A pesti biztosító intézet
Érczkoporsók,
X.-KanizsAn, fötitcza, Grönhut-fólc biz bau.
Ai Arcílinpora. k 9 ilArduLbak iiun elünjnji\'l bírnak, hi.gy icimiiiv smlékck níludr-iiucraii f. hi? " i:» Turi.» 11 lr*k, njinija a IPfjj\'itánTníalib arni "elirat.-k. r.ud.-líi. éi rujinti k.\'i ípitinínyt-li, ab\'akok, ujt\' k, l"pciűk, 1 níiveli a Icgjiitánjonaliü Arun.
1 ablak a fakopari <knAl c : d.ii«ábbak — A sirkü». k><"!». ivi»,, e„\\uii á* iMMHukiüLlH
Aj..[.Hifiik iBÍucí.ti ?B aranyo«..\' ifir\'rr K-i(hiit" " kiviil mi u den fé" ..Uruk JuatmiT.y.krr- ral» k.i
Weissberger Zsigmond.
Al.dirotl UaíttlnlU.-! julei
gépeket kijavitúsra/
icmraak ccj" mcír<-n o\'é»^kníl, d,- nj 4pl!!Htcknül íj pjotoían, jnl rhrtü jiliiiyuaan. miro nójTo stiraci megreiid\'Aire JtrW a t. n. Uö«öo
\'\'"s-1 Savel János,
g>\'-pt*i*i\'í lakat»a N.-Kouiasin, & „Z.ililfa
í^nJ Ub Bl3- ii
P.
órás és erőművész
nn^jírdmiü kruUnji <gnok. missi\'riiit _____ »acoian ía több h>lyen mr-.T-iíspí t
í\'ekirányos torony- es vnrórákat
sc-poB +» tart\'Ban clkiisiit a uokat kulJnfJlo na-j-nAffokban a icgjnt&nyo-!«idib ir mt-lldt elndjo.
T-ibb ungyobb TÄroaban ízet l\'iti bitonyitTÄiiyokkal birván, moa re-Imínynyrl kocsegti\'ti magAt. hüfgj a tra biiaxtáo inejreitdtláaiki t a Ugtub.
a „Yictoria"blztositó taraasteigazgatróságaí^^ a !Í«AA?:Jt?; a\'^^ié. aiw-; -Kolozsvárott. • *-"r"m."íinia\'""t -?<»>^^ --,~!- —"I-",:T
Bellis József
gyógjrtárában N.-Ksnissán kapható:
Fogsiivarkák fi»(rílji» ellen, feltalálta Tónik Jóiaef gy^yoacrÍDE, >ro ejjv unffr di>b nnk 1 fit, klarbb 60 kr,
Cafl Créme BBrplü 0 mAJfottok ellen, t-Balhalatlan erieyaíCF\' ^S? ax\'cfí fira 1 ft.
EnrfMh-\'ffr (i. J, gyóry rejfl harnBt nBvényokbSl kefli0.lt IzSQ ?3 issentlája. Epr "re; ára 1 frl. Aaatherla száj-gyogyviz Pupp Q> gyakorlati fofjorroBliSl DAcbIwb. — Kfj. (irep ara 1 fl 4« tt.
Stájer B5vény RadV iKrloter Saftl moll éa tlld31> elegek
Biztosítási fellil w
¦ T. ítíry li nnl órletiihetai, mikAp N.-Raiii ¦« tlnrvoxiük atb\'. — Tn\\t »n?."2li. I8B7.
nraak -H.-JíanúaárrC. Knlicori» üruroSnira oso 1 gil r
^kornyíkJroont horíil.-tl ligynokUnkkAn
ingnak iulyir \'
citelli
Fcsselliofcr József
tJJ.uek. — A Jftaj^tt"l \' i-lfUOSS-, cy(lBti*f- ít hargeayéfák a l«K5iiiAn...ab Aron "kaphfctdk e» Jótállás inindannrttill urAk BlLavIbtAra e foca Uattiak. Tan a fiitaj TiBMflai" tioítélettel ..W.njTBi\' TonibVpltf "b BgUittl-faB Itaváház kfaBtt Haay-Kflnlzaaa.
A aVUtori»*1 bl\'tosilil lAriaing TwrArHeyallkiiip: Piilen
, BaJgéazy m. k. Polák Bela m. k .A (nlil.\'Jn, ligyniiki klncvo tct^iűmrt a t. c». kiltiinsArrTKik tn-lomA«4iL kotnfni,iJka,m4l_T--»íck raaRamnak e\'tiion\'lanl, aih\'erintV tartaalgnal Uia-|firfjelon,bo ajlnljn, N\'Kanlra&n a tánihu ^pOlr-tAben fakrij kcr^ítíd^-t U..iih»t5il taikár ^^"n. mhnriiR^ lakbiíSk, 0*rt«^ épületek, kastélyok, m^lybou Duuliiuf^B imezikkek na.»y tAIbs trfkl«m, Jutao/oa 4r mnlloi teaptofiiB^ tttfayebv ajakban a baraBBskv iyárak, BjiWyek, azak fetszersl-: tnlMbat.\'k f,.l, „Jtb.o. int :
vényfciiik^ajla^ flyirtwaayok itt, tatárak, áruczDűt raktárak, fanlBságia legfinomabb estkor, hívé, the-i, rum, aíxi olaj, choeolndé, riz», \\%fiSíS^L$; Et* """"^ BJéBB, «la-an-^^ maeeúro^ mij/; Parnffín, «W ^
A biztosítási cignk a loculcsr.bbra ozabvik ; ogyaaerrei" *znVPan\' Vnttl hengermalmi íúrí é, dar,,, bel és klllfiíldi borok, asbhé-rokÖ|ÖltbiíÍPMÍ*AtiN*|ikí.^0«.a krdve^pBAk aiIRÍ1dtítnekítw-í<W; Uvé\' é" theíU í>orc\',"an «U»V*k. tajftktíl késsxUtt
J< ^yifitarfa^ ejfyikf Mvín aT-jilata\'ahh hiatoaltg Intóaiteknrk, i^yn- rföftriojííí \'SrtjrMfc ér $erlo<inik. ,..t U ;j
krani\'-RÍR Jo bim^Tiir H k&rténl("nfc alfcn\'máTal la mílWnroBaAg, igaiaág1 U[:yiiTmtr,riq,lin1ÓlnnVilbbii : Kuritrtiblln$i tnnrhnlnplnlú ía (ryma airlM ilui mrgalapltaul, -_ F,ladmár.yi „tik Ingy.n adatnak/por va flilílil tiedv. P\'npp mmlherilt hznjvla. Ó« níllldtMUK-
minden nemeit rnybitö fög-tÍSS ¦ torija Nagyobb öreg 1 ft. khvbb 70 kr.
Oriiiia-ilt tt Comp, párisi gy gjBEcrcncktQI a kfirrthcxS sr^sy-
Ihlaayos toraa-UÖrp. (Pyri\'pns armoneiaB joilatne) Ara 2 ft M kr. Va.tjrU\'mu ohlaaníj • Bl3rp (Syrupru ekiuae cjo fem,) a S fr.
t^pll Sddlltz pnra cet doW* ára 1 frt E5 kr.
Bllllni czakorkafc gyoraorígío elkn — ára ogy nagy dóbornak S4, kisnbb 4í t..
liilaityna Binppan Ara 70 kr, Oraphit »appan Ara 50 kr. Bmsoa njtpnn &0kr, Compli«r * appan 50 kr. Kátrány iThterJ-irappnn 40 kr. üsappao 40 fc\'. OlycrTln «aappan 80 kr.
adatnak !
|Bg. it.bb kas ¦^"!mOpjpwei.zei-pk. Ü,11UÁ Upét-Me c-núi rll.-»f ír (iiatr» a "i L í lóin é(|ui) lnvtskniili.
"\'asDTteSlteS; Guttmann. Rls^fiUri^tkány, wrr büdttsféreg-és caótány.
irtó ner. Lázár-fele büdöske vesztS por és fogtinkturija.
\' íffya*ertmiBt\'\'rBn iirfeni\'iám ajánl sai Jdt fy. tsstfä. tw\'totartU )al?k ^-paBiroi kereskeaaB«aott nagy
___^—, ivadừ-korúik\'tek, il»h4nyt»-B«rvk, (tuom tajt-pip4k.
..u- ^ jai*-e»*k3«ik,í mitidrnfálo kefúk í* kefokiltS Wíxltmdityak, minden-nemit Artáajílaék.TeléWípy-^Tlrá\'inafTBk. K^fenHeoa eaokor, kari, rknm, thra», TaKlt\'ayrraiai 4\'sailvorlura, liqnour, t«1. amer. porrolanm 4a legfiao-BiaBb-Bii^ll t^a^-raktrtra.^Aruc.ikkdk,Talrdi>%^rt iú josApiert kmen-~ kr-\'v^íiinta* im ,brWíljrtrt:)C)poljí*]Bt mellett s-lt^ttlányosabb árak a a-batuak- —j A* nu k\'^lnaú;, niimsl gyainribb ma^rumlL-Iesdl kürro
/.i-ff*1-* f*t?1n,w" Csóry Imre, ,
ugy U raínt.n „Vlclttrla" bfat. Urn. fl\'ynCk-. - - ¦ N.-Kanti»á». k Knrpnm *rtna*gltfjnatlBtt.
ZERKOVITZ \\V. és A.
... - ,i, Ílagy-Kanlzaan. .vs.«..»<: Gyarmat-, fisték- és borkereskedés. JYalódí amerikai petróleumnak nagy . raktára.
g^r>\\1i\'6lvAlt.l|ink-bfxnminyi>knt h«t- \'ié kllfujil. miiKjen iri-
r Ji..\'^.„ SjZacherl-féle balhapor, TSrSlr-féle fog-szivarkák és fehér -" 1 mell syrup, valódi Pagiiano syrup, Dr. Pearze Eíw. és Daubier-féle gyomtr szesz, angol hártya papir befSzütt gyOmOlcá üvegek bekötözésére.
Gazdászati a kerti vetemény magok;
nemIcIllttnBeii bacU. Neuwőfíh, Deák, Széchenyi, Hítnjja-dij-Júkks\'erüi>iz,alápi, W&fö, gUktomba>gi,marimbatH, pifnai, párádig ro7«q«,[ tzclli és tajdtehítü divím/viick, valódi amerikai petróleum, ín nn^y viUngztéltbnn í-üiin-fib lámpák.
kereskedésemet
¦^w&tji^fptt WpJdítB\'We kiíitfvtí.\'rtikB^B-li\'tyiaígrbrn. m» „Arany ICo-
^ Nairy-KaalaiAn.
. Tiasüilatial íojaaleoi .act.-ca..,Iiä*da*Jß M!»err TeoffT^tAbci-. egy.
\'^B^rBSBii^iBtetiia^ h rr-pl rJpüloWkkr. mipdoiii
cwtroraaá-l flvrfbBI bflturUaek, aranyrámákat H-knikr*. * képHr>e.-kéníitek ^jp^f^fltllpg_plead\'n, itiÍtdI pjárl i)i»í>k"tt4t?i*Im Ciehonaaeban Igaa
l-Ti-IJ.-s.lisjtrl\'ilDL
Ifffjnbb ^f|lefft»l \'<él* fryár»kli«l Wrtánm
ffla \'
Itattlnaky Sándor, üveges.
ugyanott van az „élsd magyar Általános (tQz-,. jég- éa élet-) bizt\'oüitó társulat" Ugynflkségo; szabadalmaióttlöpbr, \'én; —
salétrolnánjláa. M-.k. mnnnaroai marha só fő raktára, latnai marha aoVéa bolgui Paraffin keiióca-raktara, továbbá kaphatók Sirachmo(:.PttnncHan, Kmcpthali, Groji éa Liptai\'aajtok. fria hollandi huríngok i\'a nardinak, angol, frnnezia éa Kremai moaulrok.\'"
MaUosch József,
Srflniha «jnl>!í Nbíj\'-Katiisaán alaniTi prstl,«\'pártái tiilníAk ia\'riilhi kltDnif talnilböí küíítllt:\'a nagy Tálaitatéktiai
fóríi öltönyeit
a logjn\'íányo ¦ab\'b\'árákfin.\'\' 37" Medren dtlíiokat pontoian tr>l->.ll J)ollJ«Yaa iFUnt.Wlaalob ¦ fila at«téur*it".aí ;!»,¦.
Bogiiáiv Mihály
•víd- ia máanommkalyliokíajltd, ajánlja datali, frlaaernlt
kályha-raktárát,
IrgtAvpIalib vldáliolfra ii olfojV tinyofl metfríudelftifikot da pootoi
íeljrsttl ¦ maga helyei .it; _.....^ ..______ ......
Itígllib ttályhik\'-k\'tjartHatnak t»>ty|b«n,\'a iprjulAnyűBabb 4>«Itati" klr^erdlKttiak IchrWI li-golcrfbb Arárt."- \'
liaktira vaat Hjn.tffjurjTTárl atiu 8aST>: aajft í.4«iEaB.
Rosenberg János k Welisch i
^ííazer-, anya ri-, fostakans útf maßkeraakedeßs,
icyban A» kltulnybru, .iclJItt TArnok-fílo, m-wt tulajdon hárulban, fS-ll-itt 4GS «a. Nagy-KanUlán, aj Au IJ ib Qtletflkrt flairr« megi-rndplfackre, yoknfb t Ij »iliiAbin t»í<W| lógAgpal JntAnyoa áron s^lgilnac.
Marschall Jdzsef,
asztalosmester Nagy-Kanizsán, a JiÖkrfa" vemlágiő köselábsst.
Ajánlja jól vnl\'ípvtnit aaitaloBma raktárát mindra.nemben ngy, mint pprvMBi>Btií|,">ubbI ihcauiabb b a torai L 8 Unta clrülal ipitkecésetaél ininil--nf"lrt a«italoa mnnkákal a 1 rcolfof-wlballib íran,_
. b7 1
Árverési i^j^rdottó©.
A kis-kiKiiáromi nradatnmboa ínrtoté aimsonyi Tendég-ng;i.ló folyó évi november hó 25-én Kts-Komdromba tartandó árverésen három évre haszonbérbe fog adatni, melyre a venni szándékozók ezennel meghívóinak.A haaLOnbér kezdetit veendí t$6*. évi aprtl bó 24 én. — Kelt EÍB-Komárombnn ang. hó 25. 1867. 4—6
Az tradaiml bsztelg.
Keller Ignáez,
czipész mester.
F. lapok Bi<?rbe*itS*?gAbek tB->fDinm«diiJgiVban, OrÜnhat-tSla bás-¦aa.h\'ufr.-Knnl iíji. Aj4nlja ili* rá. .•*(i3Uu.Krfi kii, cBÍíinAlL^ra, n5 4t yynrmfk iaípükr>t i mind n ti nembe rnnubáil j>>1 Ab jaUnyuaon kés ili, mire núare Baámat de\'A.t hír
WESSZ10EB 1.
Kagj\'-Ednizsán.
Td\'ayii-r.ilRg b--rfnd«ett raktárit bánija a t. u- kH Bniájrnek As pedig nludenncmü fjrfi tm iiEl inh>««$t»^ trit. Uaipymrntp. k.ippny, paltot-k jnnneb, upy» tote kür kendők és Bhawlok raktAráL
Nagy menaylsíga taI>m11 ^uabargl, ballandl éa alAiIai TáBiaBaacaalt, aai-tal- As ásyiarltJkeit, ii(ry«ifníí min-danfUo fahAmi-mQit — T..rabbá nagy rnrnnyiiofrfl, gabona-aaAbjsit éi pony-ra-riBinall a legjutányoaahb Arakon
leerem aedi te a „Korona\' Tondéglü átrllrnAb^n »an.
Elstager Henrik,
b* .arany csUlarhoi" rsimaett legnagyobb di\'ai\'ára N.-Kaoliuiiii. TÍaateirtt^l ajánlja a ÍrgnUbV"f«" lojBnömabh hflljry. í* nri ftllínyfcwl-mAIt Tatuiti rara bar gi, tollán di, ercas, siláxlal ráston í» nündoa ftbéraemii. aktárát. A (•¦guagyobb rálaa*tAkbán ctü kész B& ŐltSayelt n. m. 4natn bednlnnk, köpenyek, pai*tok, jütjoeÍ! b ra\'ádi prámea hillgi-rnaniák B tnlnd-it a leffiiolidcbb é« jut&nyofi áron.
í*ehéf György,
rslpena mester.
Ajánlj* RUgáLa -L. ca. knalktAegáéli rnlndeiniBtn1. eataák, ftr9-, B^- Ae ByeraekBZlpók jntáayftS «IbkftMafe. KUI&bHscb J- till uokaak alkaJBas iop k t ay el m m ( ugy ad a o a a egcsl n átaBaért.
Lakik ; r\'áui<:ra Ifi a». jrT.Zwmbflr-fíti bt baá HagyKaaUsáH.-
ÜBai áa teli i iéuyre gynisan, calnonan éa oln>dn kíatit mindMif.\'le
l\'erti öltönyöket,
bBlAotben mngfat aubian tt r,\\aiivt pffcaj.rluiklmll.
BalazBovtta János,
tirf ruki k,\'.«l\\a, N.sj.K.nl».»» fa\'itt\'TA\'m,! iBinpluta th.II.i., <
MllhoAr Sándor,
aranyműves Hagy-KanuaaiL
. Aj fulja lífiaan fu le «rail, raktárai arany-\'Ai niOiipfArfl im taSl ák»íut?&-»n,»\'IcgjnlAnyásabb átakon, J4tE-ás\'tnrllrtl.BAgl arany áa atlu^t, agy-LBJM^drAgnk\'i.i-aft *« gyöngyiiji a ]rg^ na^aib drulklg 11lfaga.It4tt.ak,
Norlubcrgi és rdvidárn btredrtáás nagyban it klealoybr-a
Sommer Józsenxél
N.-Kanizsin.
Ajánlja lagjubh miao\'ségfi firnakal barrada-e^t raktárit a Irjjrj^Anj osabb
A ailirrt alkalmával aalnU ajialja práaaaákjait, káalap (Eiuschlag) áa
JlknlmllRtf Usatalattel mrgam mls.eViirt\' r*5dä\'ai .-\'Ankrr- riel- ta
pvadák-blstoBlld tánaUlnak ÍBIlgy-aBk» lÍTÍn, «ion kíll-aiea kely*etb«n Tan, bory a 1 égj ntánjo**ib díjeíá-bAssal •«¦-algataal, .-^i.
Inorczer Re
t-tio^ßta» ajánlja ;ZRi)tT\'BLZ4 cbüb-1 sott TBwdlgifljs\'t Kak*«y&B- \' ^ Ixlotot ítélek áfl Italok gjWs,\' UftiU ét juUnyoB- klBBolgáláaa Altai !iVraell I. ca. kíaünjignnk »Wl üígyobb Ambapl látogatásit, \'^
Wttjdita JóMof kiadó-, lap^ ,?#tnyomilii.tiilnj(l(>n<>a .Nagy-KatiixiiStu Mai számunk meUókletei: ífElöflzetófli-fGlhiváB** és ^Árjogyzók"