Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.93 MB
2010-02-04 20:01:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1887
5331
Rövid leírás | Teljes leírás (283.45 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 028-031. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

jjaggjKmiigga. Hatodik évfolyam
MUTATVAÉTELAP,
28. szám. octobcr 5-én 11
Kiterjedrc
©zlony
^ Vegyes tarfp&llqbL-u. lietaia.]? , !
a szépirodalom, kereslicdelciiK-ipar. sifz^szat. tudomány, és művészet korékft
~ . ralnden uombalo»,-----
1 " \' \' egflu Ivón: ¦¦\'
Nzrrkr*zti)i irodn cu kindu hivatal:
WAJDIT8 JOZ3EF kBny^korcBltciltSüliBti,
Előfizetési föltótelek :
lieti lt t-n liííílioí hardJjial éi vtddkre postán küldvo Egán Srro: ¦ & fri. _ kr. Kél iWrc - :i . - . Bmegyulrií - ) „ Mi .
HlrdetéHeK
A h.it luisAlinn íirlíi-ir^rt t-Ailir 7 ki
T. olvasóinkhoz.
"Lajinnk etötibi mTuTtttmn közöltük _^ jjrogrammnnkat, mely irau^t ad továb-. bi .mttkódésttiikbüii.líijulüutettiik ny\'ü-^...itaii-é* o\'sssintéii.; hogy a közérdeket --függetlenül\' kiYiíitiuik-k«|íviiiQlíHv-ennóI-" ¦íogíH - Qj«)ag bátruk vagyunk- egész tiMfreJett eJTel kérni Zala-. Somogy -. Soj>-roft.éa Vftnniegj-áV tfi-iiiliniségát, aKiven-"1 kedjenek ttirokvérfdnkben aegitetii,min-¦\\ deit n -kbzérdüket unatb .intézkedések avn^y^ter^etek^^iri^iUj lajlfigeléaét mrhilnittzd czikkek bVkliJátfdLTe1, mi annak namonak. hogy tért nyitunk a azonnal közolj:ik:,.iso\'t ^lennyira nyila-. tott-eszme, vagy dgy1 a közélet, közjóiét eml)tL-.-4iSre lseíolyiliwnl van, boté-koiiynn előmozdítani s befolyásos helyekre iiíincl nagyobb kör- és szélesebb mérvben exzkozóinrls fogjuk.
Arról is megvagyunk győződve, hogy n négy mogyo legnngyobbrészt közgazdászat! s oaak; azután kereskedelmi szempontból kívtínja lupánkat birni, ennél fog vu inUskedtUnk, hogy —-gnadíiijzatí„..tUíloaititsnTnt kellÖ hitelességgel birjnnnk s h7.oiW "igazsággal, tlizctert és b biitlan rtíTnVui^jben jelenjenek tnt\'g. Cn;;k hiába, anyagi világban élünk, n mennyiben a szellemi mivelt-pég » kbzerkölcsiHéjj emelésére hatni, bármily kis múrvbeni Icnlaoaonyitiísára dviitorisiíggtil lenni h lírkndni leg.t7.en-: tts&i kotelcsííígVmk lesv, \'nem tagadhat-¦ jnk el, hugv n/ anvtijii küzjólétet is ne tn>¦ isiik szemUuk t-lütt « habár paníny-bau in — hatni kívánunk; azért orszá"-go*- és heii vásári árjegyzékeink lelki-isjííeretes^Fzigorurtág- éa pontossággal kezeltetnek, reájok. bizton támaszkodnánk gftzdaközünm\'g,—
Lapunk jelen száma már a kellő kerékvágásban van, anrink változatos tartalma, reméljük, mindazon igényeknek megfelel, melylyel egy vidéki vegyes ¦ tartalmú lap iránt elfogulatlanig viseltetni lehet.
Elüfizetóí\'tketm^tí mindig elfogadunk »• kérjilk azok • ímelnibbi beküldését, liogy^bip pontos szétküldésében hiány ne történhessék! \'
A feltételek\'lapunk homlokán olvashatók.
Nopy-KaniRsa, okt. 4. 1867.
Wajdits József,
úzc\'rli. tiiniló-liilnjdonoB.
A n -kanizaa-barcsi vasatvonal
\'\'iiidópuntja KirAiiyának megváltoztatása -jérdouíúbeii.VárusuiiU-kúpvírtelJ taatillóle • Fiuiile város közöutiégéhoz "Vnu-••t^H:.küvetkcző iltimtot iqtézte: Tukinteies városi küíihiség! Kedvei rokonmkjSs atyánktini! A oj, kir. azabud. dúlt vnsnttárnaság engedélyt nyerti--niég a» osztrák korca-kedolmí miritHteriunudr-vilrosnnk u Kot-taánrüzíUi^ Indóponttdl- Darcsig egy n^^^nyvonala^épiteni^Ete^vönalnak J:-tjindípontját: »Jrányát nomiosak^ kUlönÜ-" -Mn városunkra, hano\'m »7. ;ögész hazánkra i^kdcoHnakTiiasBzllk, és oz ok-
ból mindjárt felelős kormányunk kinevezése ntán ellenélien knrehnezrlrnk, ajánlván helyette elyazör eg) sokkal oz-élszerííbbet és olcsóbbat, mely libz-vetlen az itteni pálynudv-irból lett vo.l-na Somogy szi...