Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.77 MB
2010-02-04 20:04:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1254
3718
Zala-Somogyi Közlöny 1867. 032-036. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nttgy-Knnizsn. Hatodik évfolyam.
32, szám, november 2.1867.
ZíllilSo.lMMJ) í Ife
Kiterjedve
BÖPR0N- és VISfflÉGf ÉEE\'E.
a .szépirodalom, kereskedelem. Ipar, gazdaszai, tudomány és művészet köréből.
minden siotnlialon,
Szcrlii\'Mt&i írodn Uimló lm MM: WAJDIT8 JOZSKF knnyvkcroBkr-l.\'-^l.t-n,
Előfizetési föltótelek :
liTrcbm: hnnHoi
rittnn \\«liWn =
\\ ti.lt tinflj\'iliol petitnpn\'rt l-fliílr 7 lír. »7nr 11 ín mindnn lovnhKi hpiktatiini\'Tl t> W-\'y,<LilV) ininrli-ii vfvt líriUuitAnurt .\'id k A .Nyilt lrr..»-\'S> pi\'t\'l »ur brlkUüm ilijn Ui" tr.
Előfizetési pénzek ós hirdetések,
agy "latén e Up s b o 1 Te ra i t » r i a 1 m á t llletff k ft z ( v in é ii y e k,
valamint vidéki levetek, bérmentve & kUdólilTHtalDos kOlápníük NAGY-KANIZsAltA.
Előfizetési felhívás!
. Azon érdetcült-séf;, raelylyol n t. fcözönsují lapnnJc inint" luipunkint .najjjnuM) íruHvlH\'ii vi-sclt-rtik. bnztlit bonnünket tij eliiíizcii-s njútá-iirn t, i.
november—dec/emberi \' kél hóra
1 ffijávaL
Ezon intézkedésünk által nlknl-mnt kivúnuiik nyújtani, Tiögy lícli * Inpnnkat bővebben megiKinerhes.se u t, olvasó knz\'VnstV.
Tervek N.-Kanizsa jövőjéhez.
Midó\'n nem légváruk vngy áltamvus-atak épitéso forog szóban, a tervkészítésnél a kivitel nkmlálynit és eszközeit szem el51 téveszteni . nem szabad: igy na elörohocsát^tt v?irofr*n<iea.óí!Í eszmék ntán sem lehet hallgatásnál mellőzni azon legfontosabb kérdést: ki által ?8 nii mddüii legczéWerllbb a végrehajtás.
Sokakat érdeklő s nagy én neliózJlo-v"Zn n feladat, előrelátható, hogy egyea ember azt \'magára nem vállalhatja: másrészt az ö>mzcs városi közönsége v-agyiü! ennek képviselete n hatóság ily üzleti ügyiét, melyhez rénznlnp és vál-lalkpi^i/k\'edv. kiviírrfivtik; kellőerély-tyeV álig kezel bet. \'Ittléuttén egy jól aiésvezett .;nwigáM-tár*ulnt-.nernDsak az Idíg-eló\'aflott tervet könnyen valósíthatja ( 1 lmnchi egyszersmind\' számos \'égy\'éuU vállalatuk uffiií egésí városunk éa";yjdélíUhk „fel virágzását és joTléteTesz-
iU\'lgas,-t\'hogy nálnnk vullalkozo társa-lfttoknlftkuljí^n szokatlan dologi mun-fiább czívakodhnkés egymást rontjnk és az1 tán irigy szemmel nézzük idegen.
i-y^ljallíczfik szerencséjét, nhejyett hogy
\'érdekeink külcsonoa ö**z*JnggéBét belátván; :jegy mást elősegítenénk sv küz-
hasiírúi Vállalatokra óremkef cgyesite-
^éjik.^AxOnban válfofcván i>7, iddk, vál-tosván, reményiem.,, az .emberek: ts: a-
iaértktirun.kbanv-mnlÍjn-mawitLaziímtaJan tAnuláiol Mtank mkerreVtnükfidnij talán nAlnliK !Uengedi n fiílnni, htigyegy Mzép ?8 nyerenégeii vílllalatra egyeHÍlljlink. r:E>niHgin-táijqilat; alakítását megki-fl^rténinéieloin szerint a ivároHi lintósi\'.g
\'fel^dila^ mert\' HZilluégeHÍtt\'itok adnt ^^.fcTífmunkáríit, melyeket "magit-
i.nycrBjftmber/ nehezen Kzeiezhot meg, és
iW!Uíí*éttí\'ihngy- egy ¦tflk(ntólye.« liató^ *Ag támogatása és elIcndrkOdCHu a kei-
¦ ^etpt\'kttnnyitae k a táfHiilat orélját éa 1í^ny4t.b>inden gyuniitdl megúv)a. -A viíroíi Matówígteendöjo volna te-hiía ««ebálypíá«i tervot fiíbb vonnlai-»ban megdllapitmiriCv.ax. ily vállalatnál wflkulöAeilen kwnjrftiíáBi jogot kiesz-
.iWSJP.\'í :.*pvibljj[ a rértzvényrátrtulAt
¦•) KJtlM.íf\' MphftdBrájil\' lerret ijinijuk nemT cwk Hccr-IUntMK;;~da Z«Ia, Somoffj, Sopron «¦ Vpi -W*cr« ,0M«e4"h*t<5.i8iiijlk kUUjnO^fiKjelinAbe. flisrk.
Hlaj)sznl)úl\\ i*ít i\'lii egexen kidulgozní a az (iliiiriist nitf;n\\iiTM l-h megkezdeni.
A tárciiliiilj.iM rOszt vehetne mnga a város, mJndtMi v;uo-Í küzinté7et, az urn-dulom mirult/n városi lukon, kivált-ktíjien pt dn?nk. kiknek ~a nznbályo-zíiml^ iiwtltett\'M lelkeik vannak. E?. ál-tiiláiu\'s ri-sz\\vt állni a váílalatbúl szár-innzii lins/nn méltányotmn megotzlanék h .\\ ki iH\'üil.in a kisajátitásnál rOvidsú-get vt-1 xjn-iivedni, ezt részvénye?! nye-reménye fejében könnyebben eltűrhetné, másrészt jde^fn vállalkozók kizárntnsa által nagyobb visHzaéléflnek ét* Üzleti kizsákmányolásnak eleje vétetnék.
A társulat rénzrehajlatlan becsüsök által megállapittatnií a telkek jelen értékét 8 vngy készpénzzel vagy részvényekkel megváltaná azokat, vagv ]iádig ngvanannii becsérték U Sznbálvzott lelkét ig^rne i\'-rrö!;. Azntán következnék ? részletes >7.ubályozási terv kidolgozása, utozák és telkek kihasitása, kerítések, nsatornák. ktisezet, járda ké.szi-té&e én végro a telkek iámé ti: eladása, hérbe adása vngy beépftése.
TermészeteB dolog lévén, hogy csatornával és kbrezetiel ellátott ntezáhan a telkek értéke növeknzik, a társulat nzivesen viselné a csatorna; éa kövezet költségeinek egy részét 8 ezáltal nem
| csekély tehertől szabadítaná meg a városi pénztárt; továbbá a járdák és kerítések\' a társulat által olosóbban és egyenletesebben volnának kiállíthatok s végre a telkek eladása és beépítése roppant előnyöket-biztosítana. Mert a lársnlát á\' felkék közt sz^bMon\'Választhatván, kiszámítaná hol. mi ezéln én mily nagyságú épület a legelo\'nyönebb; kieszközölné, hogy az építés sorban haladjon s egyes távol esÖ apró házak helyett rendes éB szép ntoza alflkittasHék; továbbá a társulat folyvást és nagyban \'építvén igen olcsón és di^zesen építhetne, mert amHg sziikHégletét első kézből yenné, megrendeléséit tömegesen és
1 jó fiioio kiadna* munkásait sztlnet nél-Itul foglalkoztntvnu a legjobb 6a szebb munkára szoktatná.
(Nem volna lehetetlen,hogy a társulat saját munkáin kivu\\ idegen megrende-léseket-is - ellügsídjon- b- íjten- valószínű, hogy asztalos és lakatos munkát vagy bútorokat vagy cement - ontvéhyeket messze vidékre is szállítana; Mert természetes alapon nyugvó ijmr a jólét legbiztosabb talpköve » kivnlt hazánkban értelmes váDiilkozdknftk vtítriolen tér áll nyitva. Például említem csak, hogy tölgyfa padlót jelenleg Ui-csböl hozatnnk, .cedig.-a- lölgsrl\'át.ütk. líflUnk ;_vÍHZÍk4 é« liydraiih nie«zet. melv varosunk vize-jiyÜs talaja miatt igen nagy mértékhoii
szükséges r" Tiie^then yes/,llnkv.....holott
Keszthelyen épon ugy kaphatnánk. -"Alig kópzolhetíí .ellenvetés,.mely az indítványozott társulat roppant jótékony hatásával szemben megállhatitR ; JcgTeljebb^ ián házi "líráin I^éltreft/liögy" a régi házak haszoubérÖ á sók uj Öpilés folytán csökkenni fog, vagy iparosaink
gyanakodnak, hogy a társulat minden hasznot magának aknr íenutartani: ne leljenek, ha a város női és gazdagtizik, a házuk értéke nem nzállhnt s ha sok munka lesz, az iparos nem veszteségre dulfíozik. És ha netnlán néhány kényelmetlen régi lakás olcsóbb is lesz: ví-[szont a raktárak, boltok, műhelyek haszonbére a fokozódott kereskedelem és ipar folytán egyre fog emelkedni, a ha isakqgyan gyárakat állit a társulat éB olaao s jó munkát kivan: viszont előleget én folytonos munkát ád a szegény, tje szorgalnms mesternek esnem hozatja Bécsbill vngy Grulzböl, a mit itthon ké-Baithet,Jft)--
Mit eszközöl a túlhajtott képzelödés.
lV.-be.)
O\'y nagy Inrdcrpjü lovon n képzelem íg«n könnyen tn^jnk megmivgy^r nlmtní - mind azon bieri\'ni.\'ii\'s fulgyágyiiUsnkit, raelyckut ns nrvoa irany.iban UntiHittitt bimlora eredményezett.
-ffi^-npliAny év elütt "ö«yik ilunftnieUéki viriubnn, bizonyoB kóztlB^iel^ben álló egyéniség, ki a vidéken BEor^ncses gyógyításai által nagy hirnévraragirgíidötl ^ éa a niV aa-jarBiig\'tb, orvotOT&prvult b ofVíraBiga saját ké-Btilftlti kcnyér^^yöoskaktiöl dllott; mii éflí-reveven egyik UmerÖsr, Bokáig faggatta, míg régre, kiralli ttu flicrencíób g^iágyitásní titkát. fcjn-^-Ugymond Ö—a csoiI-ihíitu dnlgtikat |iusitin tíTcii lintártnlan biz\'i([nliimni|al ered\' inényezem, melylyel inliiyomhan a moBBao vidékről engem meglátogat A bctngwk tíbfI-tötiinlc. Minden l)<;tcL,a ki cank hozzám fo-lyainotlik, azrm siilard- mog^yözödésBel nyit be, hogy én kezeim komit hir.tuBnn fül^pül.
IL-gy a di)l>gbnn van v,tl;iinit azt (igidni nem lt.-li.-t.
Az nnynj\'pgy Vohil^a^n nz ^lóujcelili káp\'zn-" löd és Bz-Oluioenye BZairntt lenni, biznnyitják ezt a In^lekintélyeíabb Íróink; „Nüknét — mondja a föllebb ídéínlt Aazalay aa élénkebb kópzulií-erü tüzfolt\'ikat, t-pret, oBeresznyót vajíy egeret Íb variziiolt mAr szülötteik teatéro
Lássunk erre példát: rWernor hazánkíiánnk két gyermeke volt, Gyula éa Józbpi. Midőn dbJq az elaöl hordta szive alatt, — Oyörött, a hot lakott bnr&aszto tÜz ütött ki, muiy rómbir hdllatárn, neje hátrokulcunlt kesékkel futkosott fel éa alá. A megszületett gyermobtook feje hátsó részén az anya-jegy és aa ujjak nyomai észro-vobnlÖk valánafc.
Midőn Józseffel volt virandó, egy Ízben ra-gkivánta az epret. A férj teljesítette nuje kívánságát, de midőn u nprot átvette, egyik igon-osc}>-ciemct-fÖtötto-njagcoodáU, és ennek következtében a fia hátán eper-jegy-gyei jött a világra, "
Stnart Mária — a jobbaorara érdemes ak6t királyné — épen midiin Jrikó fiával volt teherben, azumUnuja volt ogy olasz kivégezteti sénél; éa a látvány oly mély nyoradt hagyott kedélyébon, hogy valahánystor kardot vagy gyilkos eszközt- látott, mindannyiszor r:-dng bnrzadáflsal látta iinntni előtt az évek elölt pallos áltnf kivógzutt p^nnaztuvöt; moly terinúaaotét Jákú fia íb ürükülte, kl valahány-, sznr lialáloB itélelot kellalt aláírnia, mind-annyiaíor n tollat kiejté\' kezéből.
Ernvid lürtonütkék elég világosan tanúsítják n túlfoazltntt képzelem káros hatását a tcatre ; t\'nsauk át röviden annak alélukrot károa hatáaát.
A tapamtuláa azt bizonyítja, hogy a dús képzcliiiii cin^ir a lox könny ebben flaokja meg juhazugsAgot.\'HalljUnk csak üt Ily em-hortffl: vukini történ«tkét, nzt saját.hnzzA-
") Fqgadja kOíiönBtUakel ím tirjflk totáhira li hftíonlá eiíkkflk köatíióra. fliark.
Adásaival annyira kíékesílí, h^gv a *ok»SO-rt elmondás után elvégro mag* ia elhiszi, miszerint aa általi előadott ebomkiiy csakugyan ugy történt amint azt 5 előadta. Aa ilyeuek a leghamarább lesznek rtijnngi\'ik ia, minlalt a léleknek azon állapnijn érlon.hi, midőn a kőpadom a kedélyt elf.-gulttá l-sti • ón as óbb acaarát egészen hattérbe flz»ritja. A rajongásra, éghajlatuknál fogva, termc-zotszerflieu -hajlandóbbak a keletiek; meri n liŐ>ég er&sen hat az ábrándra; igy Mohamed a török val-láa alapi lój-* dús képjel ma k«veikestób«n lett rajongó, azt gohdi\'lta magárul, hogy 5 an nr pi*ófótájap s hogy a s\'z,-tél-\'U Időnkint a földre száll az ö fölvil.igoaitArAri.
Egyébiránt ily rajongókat nem csak Kale-ton,-do-ni-lank. ia úton ú,féIon tuláluak.
Igy például nehúny év előtt hazánkban tol és alá bolyongott egy B^jilt^ágoa egyóniaég, ki fls. JánOB apoatnlnak tirtetta mAgát. A. vbIb személyesen érintkezők azt mnndiákt hogy mindenről lehetett vele okosan szólani, de araint valakl-oa apostolokat umliiptte előtte, azonnal rugossmés gondulatabnn félre kezdett beszélni.
Ugyan e categnrmlm tartoznak azok W, kik mi jót aem várnak a hármas számtól : például nem ülnek aa a 13 e*emélyre te-xitott aaztfllhos i vagy & hármas sjiáumkkal jelzett bérkocslkba-,.Úgy.sBÍnlén, a 3, .13», HU, B l, számokat Dseroncnéttérieknftk tartják, azért ily napon se útra nem kelnek, annál kovésbé kezdenek valamely munkába.
Bixnuyos rögeszmea azt kepzullo, hogy üveg lábat vanuak. Az orvos s»k loódnt ki-sértett meg a szerencsétlen kljócnnttaiára,. de minden kisórlete oredmonyteUn volt. Végre egy szerencsés ötlut segített a bajon. As orvos betegét egy városon kívül frkvö fakanyhóba vitette ki. Arögesamüs mit sem gyanítva aa orvos szándékáról, kész örömest ongedelmcskedett a parancsnak; eközben szigorúan meghagyatott "a szulg-áknak is, hogy senkÍBem siessen sególyér^tha & kány-hót égni látnndják vagy a bulag segélyért Marraásna. —\' Ugy \'Í8 törKnV."
A boteg első pillanatban simlmas jajve-szokUiael bivU segitséglll a körűt állókat, do midőn minden kérése aiknretlen vula p a t&ngak föléje tornyosultak, fölugrik és menekülni kezd 1 éB uaak o Bserenesés ölet Vnlt képoa öt arról meggyőzni, hogy terméeíiStea éa nem üragjábaí vannak. Ea Időtől kijózanult.
Egy valaki folytonosan arról panaszkodott, hogyhaBAhan kigyA van, ói érzi ia, mint hánykolódik, melyet fi akkor nyelt vnlt el/ midőn Baomjuiígábim egy ízben a aavarus- tó vizéből ivott. Ab orvos azonnal fölismerte) betege bajit, sajnálkosíit fejezvén ki- felelte és S ts erSsitatte, hogy csakugyan kígyó vau a haiában \\ de Ö majd kiveszi hasából. Bekötnan a beteg izeméit, erAsen biztatta őt
a BBírBncsés fefgyógyu!ái*8!f__Qis.k vÍHclje_
magát nyugodtan az orrnsi mQtétel alatf; a k&zben tfiAr egy ktgyót is hoztak, mely\'azon esetre tartatott készen, hogy azt a hatból ki* húzott kígyóként mutathassa a rögeszmém- \' nek. Aa orvos semmi komoly következményű vágAat tetl.h beteg hazán, és ainnnat elő rontatta a betegnek a kígyót mintha hasújból haztn volna kT, mely" mfltétel szerencsésen kigyógyította a rögeszmén beteget.
Ugyan Ily Bzorenaséllon-betegségben zzen-vedott «»t ki azon meggyőződésben élt, hogy Bzónáí"sBokór van fcjóbtjn.lcit szinte oÜk a főnnebb kimutatott hasonféla gyógyítási m&-~~~ dokkal tudott az értelmes orvos rögesaniijá-bül kijózanitanl. " ¦¦ f,. .-
\' De kifogja a túlhajtott képselem Aldnzatai\' elősorolhatni? :"
Tény %z, hogy a kópzelő erB aa életben fnntoi szerepet játszik, s hogy igen megéló-gednttéj de egy«nrzmlnd elégedetlennéV t hat bónnünT^t.liapzesztrérnBrn hallgat éí\'W gedi azt előtérbe szorului, ha ázása nem kor* Idtoiaá a-képzelem csapongass.it.
••- v^ÄifiiliÄn B^nVoWöty bóldofrVagy UV- fcr József ie.Dr. Ktmner ural, Teilt mindon —áiilaUn Äo in hör, miníínot .magát képzeli, erejükből nmn^volmk na iskolát korsaerülog •" \'.Jg-y öreg anyóka — írja íűVdbt»-A«iiljiy — m*j|o»Jtaiii. Du nein knvéabé dicaét-jtro mól
álníodvAn. niU»orint«tmgy. Inlloriában a»áz*« í tóÉtküwéj; i*lj-jkinnk bin%a.ma, mart oaak i* ^ÜA"íorIöröl-nyewndi iHgfáii|#piá\' ^«l^iae^\'m^C«« Ini ^ai8 ^
jat, k\'énadatabop oly bpld*gn«fcjpr|| jj&PWL jj% »«v- n»\'-iy^Itkiili^fa^épitcBe t ia, laoly Wy ilrl i» Örömében} pedig ra*g fmWlRtyF fUrtt,KlSt\\ VftWi.mog.j^pjiairt gyorBa*ág--
ríogyaVíoitt birM ¦ ......-.w......Í.MJ ; J&igké^fiU őt, mivel kiltt, bár orü megfeaai-
MiülGtt befejuznÖk rövid értektMlBftWkc^ —rrtnn-l«*-ér4ckiclen néhány ¦oronn megetn- | na lékcint nkokról Is, melyek a képzelem , 1,1 luTciTgá-iáaét oredniónyezik.
A képzelem áldozatai közonségeaijii o aem- | mil-tevll embertvk szoktak lenni; iiiít\'-rl ia „a ¦ tevékeny morgás é-o* köréből Bukkal Urv»- | «ebb ábrándos kcnll ki, raint-nx ülo tn\'IOBok szabók, .vargák, takácsok, ¦erctfébfll.\'\'.- ->. j
2 or. í^íiu1 lífelV íoiiauiÍEtíii *á \\feltkl*áRpr.**!
sok rendetlen, elmét terheli! olvasáslól, és >^rintde«en-eir-Tiitr«jt*~Tmndaznn bajoknak; mo-lypkaJí* tglfirflrilelt kjópaelami .esaköeül. Ab olyan ótnber \\ ki sokat nsfze-vianza olvas a legvnptngabb c\'BiitúdiiBbknnk van nli vetve, mert Bohn Bom látja az életet saját természetességében ; mindent rézsia. szinbea tát, min* a sx\'érélmeB pilr^ kik dnczáTíi annak, ^JHfgry-jm—i-irn-l Áénn l-írnak, kepetdm.ikbeii a jöTÖre nézve fellfg varakat építenek, s nzt hiszik, Imgy e*ak .-együtt lehűlnek boldogok, \' faagy a\'jég hátán is megfognak élhetni, s caak a ridog valóság ábrándítja ki rajongásaik-bél, r^ndeaen nkkor, inidön a nyomor a kfi-ozöbön rtll; és ri<*m segithetnok egymáson. —Végre mintb<igp-„a ké4)»ílem,.-orölöl füjíg -- megelégedésünk ö« .rlúgcdetlenBégÜnk ; és -miként Hnczok ingy kötelékekből viriig--¦ füzéreket, sivatagból virányos mezül alkot-- ni, szintúgy Cfrct, füldnt a halál ilrnvává a n BlítétBPp, sir éí nrr»l;Ut rémévé átaUkitnní kápfflneveljflk nxdrt g^yermekfinkft óbz-niarQ^n ; a bsív és éat lépüBfUrtannnk, pár-llBHfinnidan hnlftiljnnjk ppymita mellett\', nr engedjük, hofry ogyik vnpy másik tiíran ro-válúrn elíttérhe t-znml\'jan; Tinnem mínd a kottB kellülog- kímíIvEÍVé" ]"cy<?n, mert csak ily liton vArlirtifk |fí Imnfinkat ne Ifja -oemaed\'ékben. GSÁKA KAROLY.
Levelezések.
Inursö, nkt. ntoljün \\Hul. TiBztelt aj;crki\'»»tfj ur! - - --Hu beosoa hiptat agy idő ó(a ftl nem ka-jeifam,_e» nnn.ik tiki-tlmtö, .ln»gy uddigi ál-lomaBJxntit A ¦nJviTn.\'e^vj\'iblialCanrgón cs« rétiem fel cs nz u cberéből kulúlkczutt (^tki>U.i-bqb ylnmtartott agy iii&ro minden aniljomi tnankuiaagtól. D\' kfklaiibcn m mit irtmn vnt-a A.-LondviirúI ? lnsz ott az elet u\\y komor, oly biMj bogy n<--»i i" korülcedhettk ns embernek kudvu jeteríti tudomist adni. Igiz, ?LOgV ftkáfhol vau nz otnbor, a balyi nsw . nyukat kell tckintetbo vónnf ¦ bn ilvetén bo kell vsUhiii, liopj\' .izoil élol, inelyröl szóink, . Uu ftízellemi elet, csak ott gondolható, li"l erteltntaég van, annnl la inktibb foltflnö az j i^tUn léteífl izpllonn Alom^- mível/7-liabi»r a .^fidéi^régyHt kottuí kivevő, minden ér-:teImJBéget nélkülözi, a keresatyen atynfiak rMjLnj\\*g .»»ép szaramal birniik azaní; dn . .-mtibrfKiin,, ha v.tn. órtolratség; tiar-Ut^fobil . .Jelt nem ad?líobigye azonban a azerkoBztu .. ur,- hpgy lin. irigységbol-fogtípi a rágalma ..aAsÍiqb, kordntaora I.ntncf okom arra, biaz \'K egyiöl ,egyig jó viBaonyban álltak volcm ., Jjftpdy értalmm fliyéno) éi nem ia mulnszi j|. lp«|^aíía^uual JegíwnaUblt fld Viiihmmei ki
léfí\'jixnrlr-kivilcléb.oz; Mi puüijr \'vvs\'Mt ccybjl\'-t illc-li, epy dOI Jíliik\'jr il"..t Itú\'ti n dicsérd, ki oz uutmit mrjíP\'MnÜti\'ttP, du n kivitelnél ia niigy bua-l\'itineili\'tt ó» luuilBÍt még-muut ia ; U minile a en Jé bol a««n van, n bijybuli küzaé-pi\'t li\'ir-;liil(ri; a\'köf\'igényeíí «zrriiit iiloniitani. llisí.B/.tlk, li.\'cy ezen «zép ti.rnkvéaét iild.i» "kiiHsiiruzsHnlj.i, mori kii/ai\'gti-ik nrilnylng napj" órtnlmidégo át van hnTVa Biinak oeflk-
kényt —; Nngy-Kaniafla polgárai, kUlänjiBO»^ szegény, lakosat érdekébon. meRakadályoa-ni a az oIbü tür vény lui un, linjniUl vásárlást ¦mugnkadályaziii. E kiiralmónyroJmindaddig yionzntértink,;»ig ajartöljeien mfrg nem Bau-, na od, b remóljílk, lapunk es érdemben io ogtoondj kOzbaBXoálfltát.
— T a n 0 gy.^-TKKmtB(ry4TOB kÖzttnaégfiz: hz=r:
BÓííL\'R\'.ÚKg\'-tiil lia láuii»t;tttjn in üt a lebetüoű-I gig mindet) vaiinlntáliaii.
i SINGER SAMU.
Ti»
Heti szemle
k Knlman
-ki 1:
hdlli lu<U
l. Ifit"
. liitv. .
gy-
Alyi
N..p..l,..
r kt\'t u
g^izk. rfll-t f..g-Tj>i..ttjttilt W K.imáriM
l.)I"(í\'ltllBt !¦¦»/. Jtilllüll
l\'ulti Adelina egy pár: nüiil. — IJ- sti-u :i VHC2Í utcznban írni vniji Rutilili, v:iii. — Wilnában \\^ L> k..Ifinél lm,,, i i^lc .-1, kim-k temei bultuk lt\' 7. u-!i\' ivi» »-ii virus iiniiil.\'n piileiira elmei:! li-me • str", \'/.»\\áó volt, 30 évig k..l liuti, ([\'¦ na nIiimixBiinkiit mindig jótekuny fvélrn adu. Fofi\'gliilat\'flHii?t az volt, h"gy szegény tanulóknak kiiny vek\'-t vntl. — Fiun-, firaz;igiinn iiakiiri Ice t ven*in k tiél ángy ii.aáp ii ralkudik. — BuBz-rrményi Bajlép.-réln\'n u IOi\'íi bizMtmány ;i7t lintitn>ttn( h\'ipy pi-rbe-fngndhu\'o. — A ii.irvit urazílygyflI" «t.-cr. 1 (i-rn vun iiBíeeliLva- — Ginli.ilili lAilignnban a néphez beazelven, nzt iii-híiIA ; Hii\'mibn krll | a fupmtk menni ea p d!g VIL-titr E nni\'U>-l ki . ralylyal. — A Vnr. úyi\'p f-lmluléja ll">w 11-j Ice Amerikában inrpltnlt. — 1\' M éa (íéca 1 kuzult , lavi rati p\'-nskojiléat a/.ámleki.zVak | bzereini ü vzx-r f..riij( ninXÍ imi m tiin 1 ; rgyeji ¦ helyekre ia k ítci\'jeBZlt\'tik inié/.vniy lÜiH) I fri inuxinininiiinl. — KfinzsvAr viir->a ifjnbb | {voiAUtli L-\'tjunl «z*iv*tZ\'\'ittul*ltiiégg >1 errtzújj-. gyűlési képvJH.\'líivó válaBzt..tla. — Erdély-| ben pogAuysirukat fedeztek fel, — A „Ilon" i az ulani bznbmfBiigliarez BobenUl íj-*! sr-ámúra adfikozánt gyűjt. — A lrnticii;i knlnnák sietnek Rémálja, mit az angolok nem h"lycBel-nek. A pápai Tcnioii SÍT "vitézül védelmeeík magnkut. (}nrib-iMí, hír szerint, már Róma
a helyb\'ili fügym\'nasinm Ggyébéni egyozk< désokut az órdumcB kegyoBrondiokkol ma, nnv. 2-án tartott bizoltnuínyi Ülésében vég* log megkötötte. BÜvobbon|jüvÜ számunkban.
— Halottak a s t é j é t. kegyeletfiBon inegtítinepaitUk. Délután mintegy bárom éra-tájban már megkezdették a Birok feldiazitét iu ezutánaznkadatlitn láiicoliitban hullámtól!, j>ilt in unt ii n.épaég. Amily sötét, konmr gin--doli-tokkal eltelten indul az ember Imlotiak l-btején n tometube, ép oly vÍ3zftnn,n eaik a BiÁualuiu éa a uevetoégoflaég bizonyos neméhez ki\'/.elt\'dií botrány, melyet h küliinfele li;inj;u és rangú kolduQok okusva fopnilnuk b\'iiniíiiket a ozninorú holyliczi érkeztütiltkor. P-i/\'i-tein ií fi\'ldisziicot nem láttunk ez azt iiMit.\'tja, hogy ni\'in nnnrira n lüütt\'fes, mint a m-\'p.mlekezCB kcpvliienek nynjtanak al-duZ\'itiil. A li-ihbaú loinelúbcti alíjí birt ciii-bi-r tiicniii, fiilpg 7— tíóra tájbnn; »z idii k-.-d vzv,:u, ki-llemen BÓtát in nyujlntt. llun-m ily ntktil.hiiru it helyén ie(t vulna uz utvnnrtlt itt «iit megvi lág(iBÍLini, mert bizun beltsbele esilsitnnk nz árokba több helyült, pedig a C tr;ilr\'i k •iráutsem /intettünk annyit, mint netti\'-ly kultltiH, kiknek ép ez eate voit astl-ritjük. A % aoililáreaBág helybeli föügyv-ze-¦\'¦]", vagy i^azgalésá^A meglebelle Vulna, ln-jjy a vasúti liid<tii no lett volna cs eato birR-poco; kisebb gnndjnk íb nagyobb moet, mintsem a kozdiisug kényelmére tonni vala-inU cbzíikágaba is jOnne.
— E b k ü v 3. A nigykantssai dalárda tevékeny kiír mente re, a kitQiiü zen eór tünk l^yll-\'uiann Ferencé ura mull napikban tar
gi egyefiülűt atésé- ^~;» k3Bb«jÖU\'megy«ji bi Bottmänyl nagy gyOlén miatt,— Novomba*/-G-ikáról 14-ikéro ugyan Abjó-Lundván meg-tartanáóoak iia^lrozl^loti] motyré az egylet Ugiai tslJ*m tisatéleítel megbivatnak;. Kelt Zala-Egflrflzegen"l867. Ootobor Ifrén.
öALKOVICd KAROLY
_.flgy)eti titkár.
¦ KoBStGeTyrfil "követícHzíi érdeTie* "birokot vettünk:
6. Farkas Miska kiSzkedvességn sené-BEünk útjában város unkát is meglátogatta, s 20-án eate nagy BSámU küsönBégut gyönyörködtetett !6 magyar eonéjévef.
ó. Mint beszélik, három magyar ftnáncs Keszlbelyhez nem meas&e egy ltouait érvén el, nrra minden engedelem n *í { lt fi J nomcank foltolukodtnk, do a lovat bajié-gyermektől a gyeplőt is elvették, a a szegény állatot irgalmatlanul oBuzevurvc, majdnem 3 órai lávnl-oágra kergették. A megsértett tulajdonos, ez Illetlen gorombnBág miatt már jelentést tett az illotfí hatéságnál.
ó. A Zala menlnben coaknom kivétel nélkül annyi bor termett az idén, hogy sok gae-da az edények hiánya miatt, borát cuokély árért olvesztegetni kénytelen.
ÖV A mull eafizöflak alfenfmátat a Zala folyó annyirft kiáradt, hagy a tolta vagy s/t órányira fekvő helyaégek ker\'eít iö elborította, ? még m»Bt aem téri vissza egészen medrébe.
ó. Városunkról öriimmel jegyzem meg, tni-BEorinl egy ído óla nAgyon ia éosrovebetŐlog épül. Ujabban g. Festeticb Tdosiló ur — ki julenlog itthon tirtézkiidik — kastélya lo lilbb jelentékeny k\'iESáépitéaael coinoault.
k. U a b ó 1 ó. A mull napokban, egy raog-bokrosodott csikó, B.-Serényből, a Óalato-non kereortül, a kaailholvi portok alá uosott; a fél mértföldnyi hoaazia uazáabao eterőllú-nedvo rogyott üubzb, de mégis minden utó baj nélkül a lulajdunoBhos viRBza&eálliltatott. U, Farkas- vadászat. A szeut-györ
tu eskOvéjílt a bá[oa Práger Eugenia kiaaiis- I gyi urodalumhan, egy ordas ellen hajléva-
Nugy-ilanlaon okt. 23 au
ByilvánUniküloivoBan tffkintetRB IX. A. Ügy . .Téd és -lek, 11. J. urakliak, kiket cgyazurB-taind felkérem Dr.ltoior urnák,kinek nincsen .Ajjk^alma p,lapot vlvaihatni") UdvÖajeteraet ítJkinyil^tkoiinL_ es kiknek flzívukru, kotom, !(JB(iaz«rint| buzdííaníTk értolmes ""barátaiknt, ¦¦i tpg/, a tolenbon.ncm hiftnysó iok( aiép pól-Atti-irinyiúakuL lokÍntver-bí»(inydB -módon .riMp1J»flíIe»i.t«UiBégukr,Öl,YaUli<?gy életjelt -VnaL
4^!m^,Jifcnle*a^^ow^ kDlbixb-B l g«r^«íy«^eg-küálynzni erélyes réndari
.(„„yeí^Bét elemi lAnodájának^malybep. azontúl
.„¦.^ék|k,appnk, liú^y\'ép.e napokban «UkultJt-
*jvtwi.egy,í«i1.,iíi)indgi, ;kor" moly vallás kO-Ten h] Ugpk^t ÍB^mcIyimlc
\' ^í«lJ^?Ja"i,,",\'lJ<.4, M*PPÍ* iHramdili««
ii\'ii99ff<*" ,Vin> í*iilyUe:M eg/^aítBQ ?s.ilnUriU ch . . : "H «Hnib..l«Buk-ninlt »«dtnainatc egyikébun
•.y,;bfnttfcfelítT4i!tt~fítrl.tei?mlíU\\{ >lnku-~7jtipi44, HritM\'i íiiU«.aLU_ví.ln»_=- li» voi —,- Jyií.i* •W\'K !"<)! W" ¦mei. — \' IIa »irnfUn rT^iArtljn««JII!l*k«llpk1 MKkrif n_Mejikn»-
-„#ok Bfg. kikník aa^rt..U!|xSnptt I tiri» ;¦ .;y(«Mikí:lfy aa amlitdttam íakola ujja nanrvo-
lijB^mkW1 »»JW -*li4«mflfc"« Mor-jlok ma-:.:r!s:\'B*«OIPk^»OM»l*».«íJ\'i<Jl|«IllllMay«rlio-_r " ift í\'Aíi.) i t i "i
/ <.*c*ami»lal MnallV » Httol, b»D * L.nJJÍ-
falui alatt jár.
Rudolf Oyőrgy novli gazdaember Imit meg, kl oly Ilii embere volt n tréfáuuk, hogy meg hagyta, miszerint koporsójára — melyet inár t) évelött elkéflzittetclt — t«metém*knr boron pnliiczk Icgywn f-ctve. Éb agy 1*1», ami-kent ineghagytii vala! A koporBÚra festői?-\' írev e.tiipn egészen apró pul.iczknkból volt OBBzcrnkva, — PétorÉárntt a jóváhagyott szcrzCdéa, melyben (JrOBZ-Amerika, nz Egvo 1 stilt államoknak aranyban fizetendő 7.200,000 dollárért eladatik, köszótétBlott. — Pozsony-
¦vár-.* kópvisoleto AltiL^k,tfiín^ot^ ..k^a.Jyandót.
a ininiftterilllil JoTáUngyU.- — A görüg kinUy \' eakUvrJQ Ulgj orusz nngylierczegnövet oki, 23-án volt.
Zala-megyei hirek.
— Uram, uram, tekintő tea kapitány uram, szólok as úrhoz! Mult számunkban felsóhajtottunk : váljon ml ich«t annak oka, hogy íjilgy-Kanizsán oly retton-tü drágaság nralkudik, daczára annak, hogy 97, évben raíodon tekintetben bö termés volt. Egy kin után nézés kisütötte a dolog bibéjét, t. i. nnra más okozza a nagy¦kanízflaí piaezt drugftBágot, mint agy cióhnélkUlI moBturi -fo-
kai mával-korán reggel, ha kimegyünk a kis-kanizsai.vámBorompólinz, l^tní fogjuk, mint vea^ekednek a kisebb fiaéruka azegény falusi nep állal beBzállttott tníodonnemtt piaczi áru megvételéntík óriás [He érdé so felett. Tö> magesott ösoze váaárolják a a föpiaczru bö-Bzállítva drágán boC»átják áruotr. Már must\' nem-o kivan erélye* éf gyúki-rfla intézkedési, fi körtllmányJ Igaz, Talakinek nyerészkedési hajlamiijJiíhéz leruntani, ámde ily oBet-ben.ni » 80—100 nyeréazkedo miatt 10—12 eznr h,ko»a Nagy-Kfttiiaaának inkább igényli -A-figyelraat és-párlfiigáflt, aommlnt. pinczán nnislitraégűBOn cninált.méreg drága-tág urnl-kodjék. HJBión Peateu oinov nly kiáljVi drá g«flAg, rainj itt. Ily áldott vldókíi htdycn, az o,tóbbí hótívázárban egy tyúk tojás már ii kr. T <It. Nem-ciodálnókjhaCoohíncliinábél szálli-tottákvolnn. Lám a kápnaztát nem tartóilalják n hajnali vasár alkalmával le, mennyire jutanyásabban íahet Ib ast kapnt\'í\' Tlrtit*3j*ittoJ felkérjük tehát ügybuzgó, a nnmea talktl kapitányunkat, aalvBpkfldjék e hétfejű nár-
Bzonynyal Eiaennchbm. A oirig tnrtó rótoi-!:.ti«e^t moaam kötótiék meg, kívánjuk, hogy a cealédáa éa bob?köszöntő elégedetlenség Bzinlo menBí.o niurudjon tőlük.
— Dalárda. Nov 16.a nagy-kanieBaí da-Urdu enupáo as egyleli tagok réejéro ének-i\'btólyt ób Eáncz-koBZorút randes. Ami nóee-tünk Bzei-int tánuzkoszorút CBjk tincitanitó rendezhet, épen ugy, mint bungverHenyrroÜ-véaz, énekeetélyt énekes éa a többi. Már pr-dig a dalárda nem táneztanoda; inknbb ho-lyéa tenne azt jelenteni; az ónnkeatf-ly után a azóp hölgyek és fiatalság--kedvéért táaos-raulatflág loas 1 \\
— D ti n á ii t a ti tjíjfck ű d Íb z é k. Biztos forrásból értuBülifea^l|Sgy-a^AHiántuli esküdt-bzék,raely jelenlé^&Oazeghen van, nemaokára mintha KLoszthelyru tétetnék át. Felhívjuk városunk érdemes elöljáróságát uz érdemben mindunt elkövetni, hogy az esküdtszék Hagy-K-inizs-ára helyeztetnék, mint a vasúti vonalok \'iiflBzojoveflónek\' köspontjáro. Városunk ezáltal nem caak láraasélutében, de érdekeltségében íd kiválólag nyerne.
— FatLöb Miska crégtartá seneesté-lyót a nagy-kan tan ni „Zöldfa" vendéglő teremében, oaokély számú közönség olStt, Ugyanoz ídö alatt a dalárda közel belyiségé-
• o«o^róbairaját.tarti>tta, .„..
—*¦ V a r a ed o n a megyei toromben J a n-kovich Láa&ló, aomogymonyéi füiapán, mint kir. biztos elnöklete alatt e hó 20-án gyűlt öbbzo a Zala- és Varsodmegye, valamint Varagd városa e a űaiktornyai uroda-lom kópvl8*!Ífiih[Il alaknlt vegyr-a bioottmény, hogy mogállapítBa & határt a Dráva hosszában Zala- ób Varasömogyék, vagyis Magyar-oracág és Uorvátorsaág köaött. Minthogy azonban a moetant oaöa ídfijáráa mellett a határ m^gú [I api tilsa a hetyazinón, miután a Dráva trtiaraesfln megáradt & mellékágain caak bajosan lehetne áthatolni, lehetetlennek látszott, a bizottmány abban egy esett meg, hogy az orro venatkos\'ó további tárgyalást a jüvQ éví april közepéig hal&sztá.
— F n rf a n g oá Vocbíb. Csonkahegy háton a~iittffi-mfíHÍtmLliXPrF." kneaisa különféle ürügy alatt hazamenvén, as otthon básSrzo-nek hagyóu kialoányt ogykrajezár ára gyu-, fáért a boltba küldötte, ez idŐ-aUlt a szobában volt ládákat féltörte a különféle ruháne-mütraagáhaa szedve, a kapufólfától búcsút vott.
— Panasz. Hetivásár alkalmival nagyon vcszodfllmoa — fdlog a fÖutczán járni; ott, hol a házak totóját tatarozzák. Ig iz, begy a figyelmoztotíí-faggtí-Ta 1nt bannönket a kl-lórósro; azonban a járdán kiyül minduq tér Beorosan ollovén kocáikkal foglalva, a mél-táuyiiBBág ób elővigyázat emberi saabályai m.°R^.ÍTA.ii.Akyhngy ily betlváBár alkalmával logalábli délelőtt mást dolgoznának asTllé-
.tok, morl könnyen megeshetik, miBEQrinl a háztttfl tatarozása alkalmával tataroihatlan embarfüt Üihetnok be lopotyogó. ósorépkö-yoikknl I ....... , i ¦
— jLfa.é, HÍÍg. G-io -Zr|b\\ tígexizQgen Jar-tüU igazgató választmányi Űlóa végzése foly-tárTtfov. 0-án A^Xisndván tartandó gasdaaá-"
daazsl lartntutt. A nyájrabló többasör nyomát hagyta nnyiQbnni gazdálkodásának, ioinneni nz említett alkalommal agyonlovetelt.
k- Ö z e r e n c b é t I e n s ó g. Ugyun a nevezett iirudalouiban, pár napji, a béresek Kortélyea-majoriul a líatthyányihos gabonát hordtak, az egyik kőzülök, tne>-tittas volt, a szttkérobla Ira függesztett vasrillába esett. A vílla ága nyakát szúrta ál. Mint hallottuk a halálosan sebesült nlig L>g aebóböl kigyógyulni. Intő példa a mértélíollen borivóknak !
Somogy-megy-ei Jairek..
—¦ Kan y örado mán y ra való felhívás olvasható a hivat-ilns körözményekben j I. i. lapunkban ia emiitett somogymegy-i • Barcs ai, város éa Miháld kénségben f. évi szept. 22 én kiütött lü« alkalmával esett je-1 onlékeny káp b emi\'itt nkozott nyomor enyhítésére. Barcuon l.ií"! hkház. 120 melléképület és sok dobányuyal megrakott pajta, mintegy 120,000 forintot meghaladó értékig; Mi-haldon pedig 43 lakház, 94 melléképület, 9ii2 mérő busa, 1261 mérő rozs, G20 mero arpa, 429 roórö sab, 254 njérÖ kukoncsa, 9Ö8 eae-kér «zéoa, 116 öl tűzifa éa 118 db. épOloifa s több házibutor, mintegy 44,39G frt "órték-• beáTó\'tí a rorabíító^gtani maríslókivd ._éa ea\' által sok család sBerenosétlenné. Kegyes adományokat mi is elfogadunk s nyilvános számolás mellett illeti! helyre juttatjuk.
— Kaposvárról arról értesítettünk, hogy a vidéken még moatia lábon áll a knko-riosa; a ennek okát a napssániOBok hiányában keresik, mart mindenki, kinek caak valamije van, a botarme a miatt, saját terményeivel foglalatoskodván a jó napszámmal oom igen törődnek.
- — Ka I á 1 o a á b. Nemca-Vidon a napok* bon balt el köztisztelet- és beoadlatban állott Saáraa Nándor orvoo úr. Béke hamvaira 1
— Óvoda.. A napokban KapoBvártt egy kis leányka bolyongott sokáig as utcaákon, míg végre az eat beálltával eirnl kesdott és *gy -jéaslvü aSBioay magáhM vaaeHei A megrémült anyának átkerült ajonban még na n,np megtalálai slvanxetlaek hitt. k,ia le* Anykaját*.Ba esetet csak azért említjük fal* hogy etmopdhasBuk t ktidedórodai jöjjön el a te országod 1
— Nönöv\'elde P e a t e n... VetUk Németh Borbála jó hírnevű noaÖEeld«j-ánek programmját, mely a helyisági- váttoafeatái miatt nnv. 1-én nyíttatlk meg- tjtáoaié utos a 7-ik az. a. Peatsu. MI, kik a 17 év Óta feDn-álló nSQÓveldét ismerjak; jó lélekkel ejánl-hatjuk. Elfogadtatnak a kis leányok, teljen ellatáaTBi4e elég-jiitáAyoain.: ¦.. . „i. :
¦, |i. Kapoavárott a hó 2*án Soiaogy-mogyo bizottmánya rendes évnegyed. Ülést tart, — Az Ülés részleteire jövő. juSmunk-bat) vtuzaemlékeBÜnk.
h.-KapoB várta mnlt hó folytad-egéau raja lepte el a roUvéazeknak.. Yult flBingl-jpíeífU-btlyéaaet atb. caakbogy egyik nagyobb
kontár volt, mint a másik, hanem ami a plakátot illoti, az érdemea, hogy azornl ágéra
csitt Ijak.ni efcyikor, melyen ez allYnEzut7t hogy ri«ra extra ^rnitm^lll fo|
I nsztiUya !1I0 ttStcsitint. \'A lielyiBÓgek már ki-I színnel vék ruii±&?f. Legközelebb egy ktll-
hogy .*.......
"IBniagS*^BT hangv.ir**j minden hangszer JuUkM..nrf ¦^kiásatod késsel többéíH*VtMi b. A raogyóbon é«\'V-i - tüzeset VüH n multili» i 1
--I--LJ..\'. 1. I \\ I
n»*n l-.lilk.i-
^.\'It.\'.lV.d .Hídi l" Bíii.lHís
lgyLAb.ni.m,
flutti tó */lg
bit IVat-Mi, .il, mind iu t iti 11 k óricititi ti
r.t"ly imMd nnin\'git" Iiá-a/.\'VggyülúanóI lépése-\'¦ irif»nyny«L 1i»tt vifiBfcrr.
Vaö-megjoi hirek.
LgasdasJ^égtiit le,~ Mi1i-.ld4>ir4l i JJaruión lift) ezer fonni iwft "KoATülrffTTinífc" litó-iánjgok. fíapoavárotl október 1-eu -l hú?. "éa pár nap elütt Űrnél..egy ház .égett I--. A Helybeli esetek alkáliniihót nVrrti gyít/.íiilliÍii\'U -meg, initzeriiil . VÁrusjinkbaji, órjiiKiil hátra vagyunk a tűzoltást ÍlUloteg s Poi¦= tto i\'.li.\'i.j-tiintíó volna egy-lüznltó\'i\'jrylnt »l;ikit.lh*.
hi A k o Id a io k kai U. ke 11--ni: YiLimil lennie a hatóságiink, kik nly (ünniüf.\'k\'ii azá\'ii-mai Js^k mígVitlíitn fe.a<.nzoii kívül ;í közön-, léget a^l^mj|ertihoii.eí jijpi\'nloK\'nsoggol ve-xaljiik ai embert, h_ogy kiállli;it;ill;ui. Minden alkalommal tiéuiteh-ítiii p\'iiiiftí*, h illg!ias:i meg á liátóang ni ilyjitubimn; feluzi lilást !
II. La k a t! n 1 o m un úiálunk\' elég, — bgyannyirn, li»gy a ntnlt ii\'p\'k pgyikéii egyszerre négy vult. Úgyis p:m isa volt" Idáig hogy a\'fiatidaágjiataakiii-lnijiaaiídni ! duhugy
_____nem, t?«*lf jó f\'i\'fk kellenek, a k-dv megvan.
h. Mudt hó 30-án a menyen k^r.-Bztiii s nevezetesen Kapu*vár ur\'iiit»n-;v-l vHz.-t.-n-s^ dö vaautrögybon -kiküldött tiix-ittaág illést tartván, erre nézvesti jel •ntóti\'t, vai tmint a i Megyét: közlqkodési Ut ik ii> -ly íVm-i itili ir.in ti tervezetét olkeaz t--«-t. * ¦» m. I>-/...thn iny elő-lerjeazttímli. IlUzDv.ttk, h»gy * lii/.\'tim ,ny míndeit tevékenység-*! kitVíjl-jiidi íiit,!, hogy «a-terV«BBttJViiaiitJs^H\'iv.Trt ttrti.rt«a. - -1 h. Az idtsi hnr\'t\'iriuée ig-ii k<Mlv«zö-Ifig flflitt ki, leltet mondani, hogy a szőlús sasdák áLilán k^dvoami cailúiltnlt, mennyiben több honik IrUt, mit amint vártak.
h. A g a b n a s x á 1 I i t á s — megyénk minden ráaBjébttl ó riuni kili-ló. ICouai kocsit érr.a Vasúti Ím»1ó . a uljoiinisházak tomvék, a ; \'>aktiÍ5tt\' iiílnuViiíitt fflvók.. , Azt Iliimé nz j ember,-hogy ncm\'m-ir&d itthon B-\'mtni, Kfl-4ett ta atinyi-roes óv ufáh egy jobb-termés ! !
—P\'ii ti a e !i min—^/.üiiirjirrln-lyrii^ ez • Irto
int ktl\'t |)<L.kor;tni:L .vau • egyik. Ilin.gy;ii;.ó, ik iii\'in.jtö, melyik f^ig réHzvéllvtia^grnl N?kn<li,Í? ItÚn?Vi:th\'iiBL>got akarvn Írtuk
id--, itr-fi inüTidniifp vr. i« n"B/.épriinvéflZ(ítok kerotébn Hzaniitt nik. Hermanut Tuldi ne.t.-B •• U - ¦¦¦¦!
— Ulvnsókör. ViiirvároU idvnaókiir ala ku.lt. Ae érdi;in leginkább líidusey El >k uró, Iti tnind\'Mi siiíp (lg\\trt nemcsak Itdkeaedik,
^do trsz én lutt ÍB.
.— V n d á h z a t. Ki" t magyar ministor és hfil kiiv\'et, n-i do míg toLib lmz;ii te k in tói y Íb gróf l\'\\-Bt--"lii\'h (iy-i rgy ii nin\'ltgii vndnpkcrtjé-li mi vnifáaE ttot t.Li\'t-.tl. Mint n „V. L.u irja, «redmónyi\'n v,d*. K-t-\' ti ór&kur L-btd, utiiiia fL-tty^« tiiicevigiíil.-ni knVt\'lkfzt\'lt.
— n r. d n « ii g i ¦• g v I e t. A víismogyo ! gazd,m;igi fgyl\'t im,v. 4-<mi SBini,batlit\'lyfn knzgyiilúlt tari, tu I,\' il 1 k;i lo tu in ii t i\'lnuk és iil..-ln"U v!iln*Etalik ,\' miután tugk özclJbb niindkclto lükóHíimt^
— F. Ü. Ve<i)jri\'-m. A i,.!v.m !?.jretre 8tÁmiiIutlk. Fug/i\'lj.i (Idv.iilciniili-i
— B. .1. A Uav*,-* kill.],.m.ín\'-pkct Teltük. Fuc^úja k.lazftii -tünket.
-Hi- tsfa.nrv^i.l.ittk, Ime» L.\'.an rpn.les al-
HaJySny **)>¦ Fnitsplrrnl tll/il n IiülETark nrwAn,. — Uulnnrii tnre i\'ol-it t —
-üíiitos-.jk.k-ai-v.-, ¦-----—-----____ ¦_______
IjO|ivíi litkikii nutrii.lí/.n ... Cicilia Aneliti L-!kjij>d iB-air
Vi
• N inji.il Wipriira, pjjcl Ahi uiu ar^p Ituiij-udl Liíili\'i
^ÍrtV"l>\'/\' i?i:t!" várlak"!" " : \'
S*i- óm fij ittAimd.- -r
L.-lk ¦.....po\', * j.miJ.» írt-.l--
-itnj.- Iiog-jr Tft^yAt tnej in m i\'i Iwt-^1--------—.-!_
„ — IIa!Bv/iiiy-ii njltíulí.. Megnyúl t-e nnjjyuii az oruiÁ\'l\' . .. IHiti-g bi -
. . . K»i virít b-\'i ili» ,t liltfüt . . . H}, 1,- jú, [,f j„ .„ii.djir\'
Inmük kfirttl lelwgr^fnk-atj-R.- iiftmán-álltinfc.— a aiihantokiiál, a .a eziprua i fákra - bonmtyan _ku8/oriíkffríg"guluuk.. A>1»ioir=c»ndnk»t-to-^ Imt-; akaratjára a száraz ág stildelleni, ¦ a
j l\'inyffkjln_,lilinrn éa T*as^Tng,jVÍ?l»hii;í-s*| -i ?l^|^j\'?tj.:^Jt*Jíl\'»V*TJ..Aí\'^?V\':Í kin\'zi ucl&le>7aif\'" linfiig ca li. biiuvhgy jlaenionart,niflyek sv ttintVL-rt a te&jvérttít olválaaztják, s a bóke ésr -uKttiuit^i.»i<il1n/tn. ?rTiPtPt "lf"jtják_l_
I.- ]n,
i ¦ úl i
túr .
..1" L\'i Bili i-lélji- ti\'-nl .inire-lebai-ttl tani,
lltfv ixilyt I-- » Ubili. — ¦ - \' l-ir*8 kii.rt\'-m n k-jvHin^t: Foli.\'-r li-stn u t It-lki-d! .
,\'fji\'i királv . . . fiutili fl i«-t ,.(, Nr... «.,«!.. k tj.\'Ui..-ta.l .][.il!j.m li- lAr, Uk:ii.\' - -- -l\'«y- vi.r*, m\'.r / .. l-u i kni.u kirjl^ ci: iifi\'-itv *
p hit osai" T . .
n a kritlf\' . . . hn suh-ij. \'zép MArili m"g
.i-li» kntj!\'.|ii-, - -
L\'i^k ii,.Lr i-nii- . . Ajt n.i.ik - u ii; a.l injt -!?I ifiijiili aiiltuii ki rujt\'-
¦vén,
1 ft krrt uvjn, ultt-v,
l ?riivi\'k iVjAt vAr\'ja
knlm
iiniérr\\>^ai itti* tu ii\'lj\'lk.
— H. E. A bri»!
ha-
\'\'n-i;-ni kprnllnk .-.\'-L A moni ktlldfittekli
mu] fu^iliuik. A Input hMii.
i epvik lyg^íetib jellei
ii 1.. l\'i-si. Vi\'ttűU, fojiadi) n.lvmlotrink mellett nzivri k»sr\'liii>tQnkpt. .Ai Ort>? eníJ:i* brcuflltftéiiljpn rémesül iv fi-llnmaiUs iiaji!áijr. A .Mnnkiival- i-loti-n-r« Libili tuttil ; okiiii.-iu van ; ai orvüuá^ nem Hzukutt ídns Ii-rmi A flíiv- és ,!e,i, máj ¦xerinti mnjrrnrok örömmel vesiik ni: ily Ultinkat; uiielübb husiuk. --Tttliliit nmijnu hiVétliBU.
UÜa ll-JrUllil korjaru J . . .
Pubo-r n kfirj , ! Mrb-g-c n.ig Ide vA-.\'viA\' liAi «Ip7j ? , . ,
! Furr-. njk f tt i. *hs :
- A iAiiV Ule í.R/"a.^fa ntt
\' ^pMA.i.- cak eSJ c.
— F-:hü müeül ki ii.-i a hul.l, lov ¦iln!;.)| f\'-nyc . . .
S*.\'i> MAri, *:\'.Hud
C é-j-i-ii |,iijn támad
fícpluli-li u a .-i\'ji h iul\'kán -
Mt!„\' majd Bt bet ii é^i-t Lau t
TARCZA.
Gara Mária.
\'j niintlia har.iffudnáb.
Danitt ui íj, a3tít líütna sűl\'t í\'ji ii , M41y íxiihiii loaúki\'ii, Eub I^|iuj-&di J.Aíil\'p lArva — Vos b!linear! tfpi, r^asj.
— Alouiilxü börtdu fulett kiralji teremben A\'anvii» nyiifigyon, Patyolat párnikun, LuiilKiit Qma Mi io .
*: ^Sopron-megyei hirek.
^? Ta Dudái Súprmiban még a juleu tmiév folyáina"alatt kilátás van, bogy egy furetSI-tanoda nyittatik meg yogyca^nyulvtaiutással. = Ha z a\'r d j \'á t é k. Egy Biipnmi kávéház ..helyiségeiben egy idö óta uly nagyban ment a hazíirdjátók, -hogy h magas.mínizterium ia megttt^vá^káayaaer.itvj .ÍIÍU.IS ni;igát..i* v-Á-
______roai naió\'sá\'fco\'t figyel rouaaö tenni éa betiltatni.
Cz~uko rgy Irat. ~A "\'soprön megyei bükki és c&^preghi u|fln épült ozukorgyárak . a múlt héten megkezdették munkulkoüá-euknt.
sB P a 111 h Biigverseny. Október 2ű. ----.. .
tarUtott meg a falt i-ie le Ii»ng^r»iuiy, ntHjy- - lt"\'l"AVJ"k jwm íárja. \' mtiglvhetőaen ^látogatott volt^-. niindatnellett UHönnn\'\'impre8sftrins urut nem látssott ki-
;\' elégíteni, nj\'ély\'niég itikább nem történt volna, ha a kornyék inüériö küziiiHÓgu ia na* gyobb uiérvbim lett volna képvinelve, Sopron, Etába, csuk fel Vilros" ÉB\' fél falu,-követ-kezéekép_ft lúlcsigazott árak, m.tnt ez^ je-
.^lenTcaMtlivn^U volt— neiit tölthető mngcsn-
.....t\'oliUig a Bzinhiizat. A mi a Iiangvcraetryt
"~luagát í II e ií"j eil- liTrALü Taig nuig\'ó fn rirent e 1 HJf-baa. tubbrltelyet-khVttiMui^ejimiint nzt igénybe -Vínndkj csak aiuivtt jegyzünk meg, hngy Patti ijaroltát\' hallani valódi mtlvéazL kéj, mert a kiaaiiízoTiy canTdnT hangja elbö-
—volr->c-ballgatót-fts-B*egejiy a nyelv azt ol-mondaDÍ, gyengéi a t<dl azt leírni. A tóbbi tnQkOdü\'irkírtvtá érdemét.
—-ifcírály,i t A b l a. Sopronban mindont-elkövefniik, hogy a királyi Itelö tábla egy
: Lá-y ölelés kiiidéu^ Ki., . . . n3 xiv fírfi rllor
I — Qalunb k-aia iüyrViJ -
! Ha *rr rntu-kürni^Tfl . . .
I ,>iP|i Malia, ré„Tu TÚríak,
; (Jnuk >.«• k,l ff í, m bocAtluk.\'
8*ép \'Uarta, rab.mitkija, Alinodoiik ?bren Csókról, boldüjtóur"!, Piras iiikuiáui;zrál...
— Rab vdlégAnv kuitliSba Oda ül a halál képa,
S«áp Mária nyugtalanul hagyja oda kgj&t. .. Habió selyvin tcitdja UttEtaffjátrbei\'aílle, Aiunykapcs-is bársony mentő Bor ult^vAU^^filla tto.
— Pdrraetesre tanll ax esií. hideg «nal 13 csapkod-BrI/um Hiitad típl, Tej-areznd kivire, " Hrghaihat f-hár—(rytingy-krbleá — Hová T . .7 Sjép\'MArla, kórk-k.
Ssép Mirla csak kinyitja a terem ajtaját NL-a*t.;]ia!!l nyílj*. ...: _j . . l.ngi^ennok nyitja . . . Hiibruhája. fö no akadva. Vonja, umrasftalja vnain.
Hal. i
¦ aaiíony s
- Any karja, a -,i ,t u |V-, fi
... A tiAiii már linbud . — „K i r A 1 v \' . . iivm vaíy ^ Erfc--I u hí |>Í-i urcíáriiuu -
rEakHt sipgtél íuiTat B\'.ígtíl -S i-iry király l h.-tlo ! ..,
Jaj, méri hittem, l\'«gv*f^^a lxr-it . . , J^V TíTiigí bűn jra-íBr ín iitíí t lent;1
Kóserü volt a s-n, atrgr\'iny"siíp HirlAnnk rajt" M Ek-imiyU\'t mir-harcjí ... MaJá király arcia . -El ii pirul. \'1 i» »Apa-l — Fikele -terv ebben támad.
,fl ép li\'ányka, st.ivnin ta\'tom — pú ny ka ringva nc\'-loi
—.WwUtiidnmátkid-„
.. . Hanem a halálát —
L.p;y csókodért — én nem bAaom,
Halálát még ma megírd m.
Halottak napján
Azt mondják, tavaaz leszi virágizni éa illatozni fog imíiden,. mit Jhó óa-Fagy befüdött, mit a zordon tél örökre .eltemetni látszott, mint jóté\'iony harmat fog az esti lehullni, a mindent uj életre ébreszteni. —• A halottakat ia ? .. .
Igenis; mert nem szűntek meg élni 1 Ssel-
S ez remek gondolata a tiortdvisrlesnek, hngy halandók vagyTmk7aHn«irt?fangy-nj-élctrff--óbredbesBÜnk 1 IHilyjül ofl|k nekem fa ej nap-ui wluiélkedni a-malandóflAgfiiltítt. A VÍ* rágok elhervadnak, a velük a harmat s min? den, minden! A szereucs", mely rózsákat s csalánokat külur Bzi\'unmikr.i, a oly hirtelen, mint jült, ismét elválik tolunk 1 a szerelem, mely gyermek lictt-gnégébun, a vágyban bal meg; hí Üröm parányi csepp mik Üröm órából kisnjlol.vai B végro-« reuiúny azim luhülL-ty tuuly a par-úzsl fújja, s udilig várja, Tfogy ! lángra gyúljon, még a pará;a haicuva leszn elenyÓHzik .Szegény él-:t, szegény emberek í mennyi vei" boldogiibb nz, ki a lometö hideg kebelében aluazsza. örök ál unit, mig ember csak Önmagának terhe az "tlelbeZr!~És nekünk élnünk kell és nem nz:ib:id kérdezni miért ? éa viflulnüuk kell nz élet t rln-t, mint a bilincset, mely elvégre nz n;:g rabnak ia terhes lesz 1.. . .
Du halottak mipja van, mei.jfluk a tem"-tílbe! hiaz tudom nyájas idvnno, neked Is van vagy vannak ilrnj á \'iívlolt lÍJlühlcaak atu-motö azou hely, h-n . a tisttán érző Bzeut állítattál lép be, 8 inindun emhr mindig Ugy érezne, oly t itt tán, míitt miil"n elli uny Lak e néma, hidüg p\'rliQvcl M-inek Iti-nóba lép; mennyivel tíibb >r.er«N ikkutuék aokaknak iriry k ble«kbeh\'.. Igen rz a boly az, hol mind, de nind egyenlők vagyunk í,... Király és ki-i...i», Ur én az-.Iga, bamt éa ellenség, jólelkű is gyilkos, mind, mind egyenlők. L)t tc gyarló sárliQv-ly dnlyfis lics-alkotvány, le könyorti I.tn ember, ki a\'vntódi szegény umbbrtáraadat ueak-birbol Idiuzvit ianiered, jer ma"á tomettfbn I. ... "Kciu latud ott ama düledező szerény főnyi) ker< Bzlel, kulcsoló a rongyokba bnrknli m yat átövedz-ve ártatlan Pin\'uikiiEÓ gy^rme k- i vid férju roskadt sirjánól, mint hulliitja tiuiln keldo forró könyüit kenyérkereBÖjQlvprl, ki csak azért volt szegény, meri tiszta lelke v.ilL?!.. Nézd mellette a magasba nyúló tthid»klü gránit oszlnpot, épen Bziinifizcdia a nmlinii fi\'jfának. Mily elhagj-ntolt e fónvt-a sir a mily puaztn I E\'. tán csak a M\'.ü_ hideg kö-nyciben réazeaQl, még a szegény rlliagyatoit sírdombján zöld eleven fÜvot ill.itn7Ló ,víriigot éleszt, a fájdalmas iwyn, gyerm- k, rukor, fulobarát kenni-ü könyet A te vii;ig.iui iupb terkólt\' vírágiík, "s\' oaak n temntó or bérlet szorgalma ad neki életet. Oh nem <-ly illatai nz, mint a mít a részvét inali«azti<R kOnyei öntöznek. Vágy te itt e közős hazában is márvány palotába-alanyi) pedigkidd sLuz, a fn-r>-g átfúrja palotád old .lát, a ama vzutiiszéd airlull huszad czáBzik nijtad rágódni / Emberi te gyarló ember! Oh ne U\'gy kevély s Baeroad a tu ftdubaráLidat 11!...
De tnenjairk a^emetfibi*, hisz ma halottak napja vanl f^oasjarassak meg^ keAvejt-tnk airját; szenteljQk « napot-a halottak enilék«-iiek, ~gyertyázzu;Uv fel a airitltat, -b mondjak -fölüttök : „R -qúinscant in -paco . . \' Kialusznak\' a gyertyák — vírág..sak*-wjl»-szortiaak a airokl Mfgvk, én \'b tavasom atyám, vért.im "sírjától"í A\'\'Vz"élTőni1sE\'\'\'"te4i"A_ üt, haza, haza.\'... Uram \\ adj ftrnk nyagn-d rhnal nékik, és az elenyéazhet-tlen vili gosság fénycBkcdjék nékik.
8 A MAY ISTVÁS.
1Ö*-SS Xa ES- °3?3C _3SC X JFt 3??T O BÍ.
\'1 \'KAGylKAStZSA", nWMher 1. I8B7. A. gabona--\'llslatuk "4Iénk^ ménstot knlcsflrBBiiek, Béo,-Itíwt ffi<BMi lr^ldrT«V8Tin«ll^iíl«c«utiköni:[Era>ori ni*g}«lB-^liéSfl-MlrirortUftbb-itt-formaaserOW; letelepedvén, tatai a LífvásárUst,\'\' mind ni eliiállitn*t maciik mi-\' kornk.\'Ily kTtrOlmények kOiTT m Halét;-megnjalt ia
~ n«n: Bjrvkflnaysn eiik\'vissza.\' --¦:¦.....¦\'
¦\'¦"\'Ai ajborBálf\'ilsl! kéribSII bsbiIósii, mely nagy >B-—-Wtbeid nyefterrölaA jalenlákfluyen iok -roll,; alább-itállt é< H «a bprt akarvohnl. annak-a^ynflHjyed— aQkarmad léazlo; tHltelúkre kell haiználal. A jósága, -- -íts*a,"jbbb"á;5tavallnil, mhltfamoltott :raífi kivinni va-lét\'hsBY maga után—
*.Jelenért arak ataí-ansztrlat-merttk^nt a helylall \'¦¦\\tímoM\'i^^\'-t)i-M fiii A ixl flO kr,! Ö ft, ő ft Sffkr. ¦Uw*JéVtÍM:feW\'lli\';* (rt,\'T0^¦6\'|l^,:.Ko-•. k9Tl«4ÍÍ^8« Dit"8cfi¦.¦!!(»[ \\ij2.81í-lift Árpa\'iartysískii*\' W\'i^Ö-Tafóniaft\'Btt/arrtSrilir. Zab4ri-47 Tinit 1 frt. 80^i^_ij,r -¦ioo.,ajj\'\'ká{i«Hta--4— 6 írt — Wr.-Pn- -..\'~^?aqlxi4«)l^ii.4/A.\'.lU^—kr.--t>t-,Jkrka 4\' frt- kr. Oubi -r-TTHwtrrea4«raá^aj^lo^ff^rl--—-^11 VHpnllnítii---30-fokn 21 írt — kr ^rilival «u»ft . r»rk .IÍLftliiika SOfüku 18—18 **lÖs>í>-4ÍpByBttf írt
Burok., ffiósr i# v«rUs (scliillurj l»il*J- in I8ú5-kl :ViliányJ \'i» sfojrí! \'\'¦"llíiit;\'. \'uv\'r",vö«í»\'-UiUaKniiiiellíkl burok íj hW8»" tfimi-m- ftWf.frl Mkínikóat; Via*i. lufi --TJ^fj*. -t fft-— kr. m-ansé-cJS gyaplu ha-
tarurridékl ara SS frt. F.-hir ronjy ira 0—9 frt 53 kr. fekele ^—fi.firt. — kr
i\\.-knnlzHni pini zi arak nny. t-nw.
Borsu IU-*Jb h-tt. louea : iUaéjo 13 kr iiab itc**[e
7 kr. — llnrgaayn. iu~r3ju — ft —So kr___* M»r-
«abmrrfontja ! hi. kr. — Juhlins fnntja l\'ikr. SertAi-0 has-fhatja 54 krj Sialuniia mauaja 44 frt — kr. Zi ir Tontja 48 kr. jKrAlytis^t n ««. nla«dja 14 ft — kr., Linglintl, sj.ftA JiJ.i 1.1 frt 75 kr. Ungliast 2. i«.. jd/Ub. 13 frt 2i kr. Zscinly.tlixit 3. as masaAja 13 fri 75 kr. Zs.1raljelK1slfli.4j. inlisAja 1.2 frt 2i kr. Keuyar-Hiit fchiSr 5. «a. >a. li frt 56 ^r. Kinyérlliit e. au in. 10 frt 75-kr, Koayerltiiit 7. ii.aniMOIVl- kr. Keuyér-liaa 8. ii, m.UsAJa 8 frt Tb kr. Bi^l^ngU. ss. 9 fri &n kr. Ito;* lAnjf \\8-Ulk sxAm miisAj» ^ frt 75 kr. —\' Kuk\'itlciaTIs/trfMitja C kr. Arpailara font]a 18 kr. KoleskAs» itcstje 0 ki. Klwlt^ fdntja 20 kr. Faot^J funtja .65. krJ.K>pe*iin|nj fuulja 23 kr. (junmMji\'lid fnntji* T16kr. UjVr ite*ó\'jofl(»ir.- —Óbor iksoj.i 1S-kr. Petti iiir hoii]b 14 kr Ksnlisal s5r IRiéje 10 kr.
*E /«tir lBr,7^I,k| »_J M —
------------
dand. Dnia 81—85 fntos ft-ft 29—80:-kr.V — 85-01 futos 5 fi fii)— Gl) kr. ! 8*-«7 futos 5 ft 70 -80 kr. y-ni—S9 fntos 6 ft — Boai 78—90 futas 3 ft \'80, * ftí — Tengeri 7\'J— 80 fntos 3 ft J ft 10 kr. — Atf: 70—71 fntos JT\'It; 3 fi lOkr; íntoa 3 Ti ib—w
85 kr. 7.ahr44—4ü fntos I ft^tt 40. kr, ¦ ;./"\',,
Keszthely, oct. ai. uióta ai\\idC kldarvC Pu-
ciunk sokkol élúnkefab. A lugköiclBbbi hB^frAiir ka-laatisea uépcl ivolt. . J _ ? . _
°A ^shnit ily Arnn kelt: Busz morajé 4Jft RÓ—3 "li.-&uu 3 ft 511-4 ft Árpa 3\' fl 6(*/kr. Kukoricu esu-táa t ft, nieranii 2 ft 50 kr. ;2lV 1 .ft 50 kr. Bnrjró-. nya 60—7il kr. Kápoiitaimk\' saáiV *~5 "fl\' \'Á"~fa1 ne-hiny hét ;iiw uagyuu dr4ja f egy kai8b*egDS-ssekér* .ril-\'8 a : \' ! :.\\\'(; ! « ." ;.. vi -. ¦¦
Kisebb pixcEiink elír julányu.n ; do halat jó píniúrt Is c»«k nni;y ritkán kaphatunk. -
— tV,a i/lnt aratás nr«4miínyélről a „Pchles Landw.: Ztn11 l(rod ?.dokci Ousciltitáit^flini,\' nioiy-»ak síirasarait Itt átVe»«sttk^r«A4AUlnkhóÍ kiderül
Kr, t\'eiu sur it«4|o H kr Kantnál sitr IluiSje 10 kr...... itale snrasarait Itt rttven«silit?r „(MAUlnküiU kídenl
-Oabuim-pAliiik*^}ti^iju.?5 kr^TdrkiHy-pAliak^ti^Ji^l^^vJax^áLiimlit ttJap!^:^ SO - kr - fT«ilva>|»alinka ^l.-.sAJi. 40 kr. Ny.-M famfyí "*" *\' " \'" \' \' " \'\' \'"*"""\' "
mássAja Ki frt,¦ •— kr öntdttísif/d/n-ayertya (.mljs M kr. Piitroliiiinf fuiilia Hi kr. Híappaii t.iitt» -Jll kr. Ilii: funi ja 10 kr. KitinAnyta \'ile 7 trt 50 Ur. Puliul* ?le.tt irt — kr. Nyomfj dio 6 frt : 80 kr.: Yv* <.in mi rüje H6 kr. fiíin» mAanAJn -- frt 90 ki. 8*»|iaa m,
enkba tetemes meBayiíií^et Tug kállani -baTJrrai;-\' fía ... ai éiiaknémet •aKTetségbeiL is nagy hiány m4*Stk»-sik a fŐtápwerre, a ro sra nnrro; Epúislirn véve «s;r alaknlt ai aratói, hogy las^g: sehol suin for ssstat-kőim, roert »son;;or**igok hiAnya, melyek MTksa arattak, elégjr* M^stAtik axou omájrok feletlsgibíít. melyek siflk»é(rtetflkiiét tDbbet termeltük. A- wt^í h-teslog mesoislisit Illett, Anglia sink«i^.ste 9\\W>* fofr^Ném^toraiágra niStTti befulyást fcyakorolni(j^vet Vittai f>rs*ig ÁmötWJthM ffittfa maptt pllátiiT) |rl5«nr cxlaorssAg;\' Sj>anyolasaá|r, Pürtajcallla, Svájci éarV"l-,námeto>rnág ellcab^a, Auitriátál, Msfrworaiiiajtdl, a Dd\'nar fi-jedelrnH^Atai íí - OraskórUá|lSU psják ssdkjégieUiIkct negsserasai. Dn h» hiány iiem^Aty; U ranUtkoini, aJrrit^k~at4^foly^ajivk Icsin^k, adaAc a termeli!rt néxve niijyfiir jtitalmjUllknak J^kinthen&. A novoíttl tap a*tJii,ráloraéiiTtea iiil1"li igj ni Mfisasn -mir nom virhutd <ntiolkoáfi», »Öl fukósaUis ciaükinc* lonne indokoiraí-Jtlterctt; á r«W6t;\' VtetjK \'ja|ls1«fi árail TilhatőlL\'g isllirdan".fRTtar-fogj* Urtanl. ¦TS»"
\'60 kr. Kmiijiir font]» CO kr. Leu funtja 00 kr: - flO-PKON\' okt. il. Ió071 A (rabonaUilet Ismít éUnkságdt.uysr^anulkltl, hogy ai ár fslemslkaiinék, mely Ugy latszik.<gy ideig as egy formaságba a msrs-
Ui .volt i Mftjyarorsii|jl|«a; \'Auastria \'fö({\'*|innUirjiiBlU ], ipéf^r^éltllírr\'lyiim tll»V, ^atL . -
W^gto** V».-lP^J7^,BM*^k^f^;.T«r«ltai.«ár. ¦ ÖV-iiietalbiutfa^ üli 20 ; &•/. nomi. >.A?ou
-^^^«iíSS^Í^^ *ii«Mii;Mi»*--.i«rab.
-Mind«»«n ora sAju tje turáni üívliull késsleuef rimdnt--1—bankresayeiWrtk,-. tí.iO; hitelintézeti ;resa rteíuoW Jílluntlatt i^ia-jiUk anOls muUtkomU: I véi\\ynk 17(5 ítj; L litdon" 1-24 4í),- nzast^á,»!» \'Frauasla- is \' 8pahyrtlorsiá?,. .P0rtz^Ila^An|jUa. \\ \\2?.)?o, v**JTbÍtoÚÍ?G frt WVla kr. ^ —
Bvájoa i* Ilelglum területen., A roi-N? molo magol 1 _—U—¦- J----rr\'r^-,i" J? - •
llfelli « dali tarta iitiUy ók! sókkal hatrálíh álUnak, mint ! Kel ülő a MO.rküsztPt Wttjdlti* JtlI^CT., az ún»aknémet itHvetsán tartományai, ugy h.Qgj »ma-T)\',- l__"_Jl_ _uj____; . - --1 ¦• ¦
.r:,i<;iä-V;
¦TpToT^iiuiTä
Vasrütí naponkinti menetrend :~„
!.1hl K.-X»nl«ilrál Buda ftlAí tiein t An 1 »r»H p*Mikor.
, ¦ „ - n ii "t*"8 0 Arakori
liíc« ,. _rfjrffoI 7 rrato pereikor „ „ dein. 3 Ar» 80 ... - " T Triciit cttUi. " 1 Ara 60 „ ;-----
Országos vásárok:
|U m, Dellatinex aar. A-áau XWtatly nőrit Orot hot. lfl, Slfinee; b
omüff on. PitgrtrÄr bot. II, Háremeit jíbt- 6.,
t OOT.-ft,— ---¦------_____\\l. ¦. \'. ,
opros m. Tfány Hőpföimür. 6-éo, Bo^iTon-por;
NugT-LBvS\'noT* JÖ., Nagy-Mártoe bot. h., t nor. 4.
11« billigste Hill teste Wäsche der Welt.
Grosse Preisherabsetzung
der erslea and uralten |„ Wien bestehenden Leioea-WSaehe Fabrik des LOUIS MODERM in Wien, Tuchlauüen Nr. II.
Für Herren, Damen und Kinder zu Ausverkaufs-Spottpreisen-
Für Ectlheit, irato AtM» uml jmiscudt Fa$«n* t~aeliCB, imiLJi i drtn klrinitea Voraüiho ma S&rl
nl C"rllillir
» Jcili-n in Erntannen
«ach ilII™ Iii. hfinfrei.. nllen An-
„ Hemden, welche nloht bestens passen Fixe r"i v\\*e, wtIh^\'-far-Wit\'Jf * Fertige Herrenhemden, bcslo Handarbeit
•.pBrniLfltiwiitiÖBi.lcn anPtaU (l. 2/.1 nur (1. l."»0
\'Veina\'Sttrtn mit FaU-iibn«»! ; . . anstatt fl. 4nO nur II. 2 30 -FistnÄ\'frtKwbr Ksmhiireer llf m I-h-oi\'«-. fL b — ^nr fl. S.fi»
¦K-Ine H-Olüader Leinwand, ilfnvb-n . »antnU fl. h — nnr fl. 3. , Edii« «unb, tIa»ilsiÄ|itn«it!-Hfln»\'l»\'n anit»ll fl. 7.5» nur fl. 1 All^rt*. nuiiU- ili-iiti\'-B, itlfiriiatd HamUrti. am. fl. 10,— nnr fl. 4.bii Aiii fliM.fr h\'lj-.- liatlit-LoInVraitä\' . animtt il. 13.- nur fl. 6.50 • P|w-laUlllten In elegant s»«Hckten neur.tcn Hm.l-n 7, 8 Iii* fl. D. UicntVtuu lUimlc-n; <>¦ lernen aalte «tit-Travcfbnut n. 5 50, 0 bQt 7.
"Weisse und fUrbige Shirting-Hemdcn. \'
Itrr nkemden au* weitem Shtrtlns anaUIl fl. 3.— nnr fl. 110
Ana ."fcioaleiii f. in -Ji«ichau Bulrtlnj . nnjutl fl. 4.50 nur 11. S.RU
]t-tu-*liDuaKln4 t\'irbifpr H-miin . . i»wt»tt fl. 2.5(1 nnr fl l.fto
Kli-trante ftrl»i>» ShUUHL H rnd*» . . anaUtt 4. 4 ?0 nnr tl. L\'..>0
Echt fainTüei*-)*\' ri<U|T\' H-jtUt-Haiml«o auaUtt H. G.50 nur. Ii. a.5(i
Hautet« C- B Llo-mtleit mit gMler Unitt fl. Ü SO, Fultmbruat fi. 4 50
oder nicht convenlren, können sofort reloarnirt werden, rvcrlciliiivr lutiLünuflt-nt«\' miv^riiinlcrH -b-
Fittige Damenhemden, schönste Handarbeit.
P.imrnhimil.\'n.....unitoti fl. 3.-
Fomic Hciiif Ii rUrim.Inn mit Fult»>.li Site Fjy-ii reiiUi in II r< (p-«iii-lii Mn-l- Aut-inotl.-. B-« b lfT L IntriT rt.-u ti -liclir,- f. Hamihm ..Jog, Fi
j\'tntl fl
; V«il«!
dnui-8[wcia!liat!
II. 7.50 inul 8.50 nic-ulioaf-u am feinem cn^l. Bliirliu, «-n ans feiustum P, rkr.il, pcslnkt ine Leinen-Uawiuihusrri ino Loiiu-nli.-.fn, rauh Ci iii.n-B irchr-nthoa mrn N«.hl-Cura»\' In ¦ U.iü*t-Cor»-ni Ich K\'-«t. Un.ai\'Ui inp Dr,D1"ii-Bar. Ii
i». Ii Domen-Nach ih"! iiirn.Cnrs.-ttii-Kachtli iwn-Friair-Maiii\'-l, i
1 anstatt tfi uni lö no
mUtt fl. 2.50 nur fl. 2,-i-IMt ft>6.— nur fi. 2 8 laiatt fl V— nur fl. 2.50 | to< nn-uit fl G. — nur fl. 3,30 platt, aacb genickt a fl 2 bis 2.60
nniiu FAqnn . unitati fl. Ö 50 mir n. 2.bí>
!oínnt«to Form onututt It. I.— nur fi. SS» Vnlnncirn i»n»tail \'I 12.— nur fl- 5,30 b. fl. 7 1 i <| J HO bin :\\ 50
lanL\'p Arn»\'In aiixt. fl !• .50 n. fi. 3.60
nrr PtíilM\'Tri «n». fl, 7 50 nnr fl fi.Sii tcn Pchuitt.» ti. 6, fi bis fl. 8
;t-C(
^UMTlUtiui^lir-lieHUiidlieit-* Flnni\'ll-Ilimifen nus Aiißnrn-n\'ollo, die uchiiiiBicn ÄhtflUr-UeaHiiia als auch l-\'luurll-Jacken und Uliti<rh(i»eii. BesonflerBl p^egen üicht und Rhüurna, clp^antc Formen & fl. Ü, U\'/ii ^. ^Vi» Ö, üVi-fpinate Sorte. •
Preise Üe"r Lemwaiid-SacfeTiTcher, TTscBzeuge Und fertigen Bettwäsche. "1
Speotal-SeMlilft ta Hdratt-AussUttnooen, als auch e\'tuaiiteBter Art aad oaeft Angabe voh A Sie 2.
^XAöb "Wefeif.-•Inwanil 48 Ellen, 1]^ breit1\' auitnU fl. 30 nur fl, 20 w Onlo L-I.kii Ba.:kt irbir, ijt Unts.-n.l fl, 1, 1,60, 1,8a. i-Xta« frlBM* WcW 60 EHea,;k\\{ *f*lt , . fcnaUtt fl. 43 nnr fl, 25 FMue L-iu n-Uutlit-ÖiielttUch>r. \'| Ü.it-.eu.l Ü, 2, 2,50 2,80. 3,50 |- Wm Bmrnlhir. fl Pwonon, TIaehatiif , anstatt fl, 10 anr II- U \' Fi-iti^i\' Ii. ISw ,Vlaq jBarBlt;iri Ö P^r*op«n, Dünnt , ,
, »a«i»tl fl, 15 i
-utr-n gesohmitLkTollit- n Zclchnancrt. ri-in*
-IWWr«»t|fM»Wi!enPi*JlMi*B-ff^rM> Macliunhinr. Ilei Deaipllnnfr. n t.iu Hrrro-HetBdftB wird n.n/lM Mt*u di« nnlanmringe» erinchL ^-JlaArifa. bllt« Ich nicht an die Fili*>,¦ annil rn itircet un dm Coatrnl.KHTiiit-Vcrien.tnnjra U, prtt l\'ci
. •••••^ \'XaOUla\'lMCOCXeircip Tuclilaubcn Nr. 11 in ^Vleia« 7.u richten.
C\'TjbmI \' kéretik! --Fontos iij ^lálnány-! - -
\'Minden írónak ¦
| ajánlom nz egyedül vnlúdi sznbadulmnzotc Allíarin-iró- másoló tinta, dupla-másoló I Unta. Birmingham Ina: (pompiis vjulnkék irú- nnisolú tinta), Anllin tinta, intensiv fekete iroda tinta, tüviíbbá_veres <ín Jcék karmin tinta n lesckkkobb szin- tfs le^állan-_4<jbb ininfiségbenj.kiíszlDtemctADG. LEONHARDI ilrezilni: és bodpnbrrcTtÍTTiliíghirü TegyU fgyáriibúl, kQlUlibüzö meliliyiaúglTeirúa logjutínyusabb áron.
- )t?oöto»-azJskolák és hatóságokra. - Atrplith vagy t&itakő. j
szabad, a (es^kir;^ztrák államokra, AUG. LEONHAEDI nevezetes gyáráraiból Drezda és Botieiibaehban.
- ] íjnyalóbankitűnő és. felUlmulbntlan eyártmilny, mely nlntt nem n küzönsc\'gos
l iHühlnniiiilr Vrteíenflök/haneiH\' niuly, cfíy«zorü>»izzel korurÚMütlnl, ril^tiln totszís szerinti meny- 1 ^igMbbtB •aépvfckete-.ŰlK.ea -iMiUiörd*tiiitát:aaul8;i(ltat;\'.\' "
Egyedüli raktár Zala és Somogy megyékre: ¦ií;., ¦\' ¦ . WAJDITS JÓZSEF,
*i*A+HLÍnw — r -J— - * iro-.éa rnjzszerkereskerJéaébun N.-Knnizaiínr
A ,,Pcstlbi^ftt\'jiiíézei(S
melj gyors éa illedalmes kármegtérítéseí által ál talán oa olio-menésben rémpaűl, b:B(osit a l^gjatAnyouabb feltételek és Jl©^OlOS<>TÖ"fat CXÜJEI\'^S: mellett: ffsrjlr *ip a||pu epületeket éa azokban lerö ingúsúgukat, lU/lliUl vllCll szalmás gnbna- és takarmány-kéozlete-kpt, tctliiet alatt vagy stabadún.
jégkár ellen mMiíJcnnnernü íoídterményeket éa
eleinl károk ellen nSjilxt"14"10",,ál
K hazai intézet jelon idenybon a gazda urakat ltalönöfl^n
a szalma-gabona és takarmány tüz elleni biztosítására
bátorkodik figyelmeztetni.
- Az aláirt föQgvMökíéfp-fölképt ezennel n t. ea. g&sda urakat, hogy hiztoBiláflaík füladáBával vagy hozzá, vagy annak minden nagyobb helységben lótezíi flgynókeihez fordulni oziveskedienok. A fölöttébb jutiínyim (ültótelakröl logna-yobb készaégíjei adatik fíllvtlágoMtás.
Kelt SopronbHn, 1867. jnlius havában.
A pesti bistositó intézet soproni LÖ-SS.s3rsa.öJKe^»©H
iilerE
SEILER PÉTBE
órá ; ős erőművész
Ut\'tc\'rttcl jelenti a najfVrri-ml koiünaáfnek, miamrlnt a l^«t|abb sSal-\' llit.itt onaácoian ?1 tObb bely^n mr^vixig&U
fekkányos toronp^A^rórákat
«jwSr\\éi Uflüaan eiknaiü a aio ka t fc tlÜnl^la nagj-|iAr;okbon a Icsjntanjo-»Sbb \'\'Lt mellett elunja.
- ^MGb-rlaíjobb TÄroaban aarrartt blannjitrinyolibal blrrán. naon rt>-Siíni\'nj\'\'\'\' kcrMgtrtl mapjAt, liogy a rv-A Haaa.16 nurrunilBlikekrl a l^na-irjobb (rjbriaiascAl ía icljea mcgoVéirmlrare hajtamlja v.ljjr.
K--\'retnplc a tia-lelt m"penilr]uk, hogj a ¦Ba.jrrenuVMa al kai maral a Ifli-ndB a 1 imi apuk mpanrij^rSI, vai «mint u rliB ri inair>dü ha-•nffnaV «nlTiröl AttraltrnJ i-lTrilirdfpnek.
A b«n, boi mlndcnttle f2aj*-. eytladcr. ¦*-« kw^y-irai. ¦ hurJaU-Bjroab tron kapbatdk jitánit milieu luiu.lf nne.uÜ ót Ut U]ftvfttsra c>-roradtatnak, run a Uli re a „Surrs«" vcnd%!8 éa Refatdl-rela -ktTttbál k&-
rttt Bagy-SflftlTttftn.
Ci. kir. kta. axab.- elaű amerikai ia angol enrtdíljeaett.
" 4^-&TliL!iHIN ©SAJTVJTÄ.
PoPÍ J. 0. bicilfagBrroi által fetuűilt aaor * kBsflgyel meí fegíiien nutgíra TOBta.\'éi naprdl-n\'ápni Bágyiiiili BÍr^twA\'^Vreitoiilf. Dacaira annak, hogy *iámo* rezréía Thajrilat alá títi>, ?1 aenmiaemfl ¦kirtékony rétit M na*s Ulilt benn*, it atánOini keadlék dp caáljoknt kém érték >1, mircl a Popp-rile fopaáJTiabaa ne» la bjuotüitbaták; -to biriieblaanjiilt túajr: íogj égy «, maya reaieb«n*
.\' BjpV" a Föpu-félo «MjvU ngy iiÜTán á íogik élctfaatartá taere, ál«í-belegebb fogakat annyira fnes^yógyilja, kogy nagyobb baj ketetkaéie eiréBien lehetetlen; toráhbá ipen jőtékoBy a foykiiar« níira ti; *¦\'ibeff-menH mbdcnfíla -rára^a, dafranatol stb. — Tehát nem caodalkoihatanb -«Mti: hogy as aaatherin aiij.ii mlndeofití tálat logudSaebfa bmt elfogadatott
ABatherin fog-pép ára 1 frt 22 kr. Fog-álom 3 öt 10 kr. Fof-por »3 kr.
- Eogszenyjedüknek^^
Ha a uáj él fogak tlastán és LpM~ tartáia u embert tértnek jaTára aaolgál — mint tat as orroaok általában alünyBanek-mováJák
— es alkalommal nem mulaaa(hatom \' el it. Popp nr kltflaS Anatke-: rin »ájWaét •) mint leffldrílaebb aaert mintlen ibjr«i«nvedÄn«k méltáa ajáalul. l>r. Papp nr AB»ih«rin Stájriián Mvfll bitte« gyáövMr, — mely a fogkS, dagaaatj_roil»*dá« stb. ellen lefUenl tadua, es fajién-bep jnég-ai egeaMegweknek la — mint Tédaaer — ifea ajántbaki. ÉlioklU. friaalli, éa a lekrlrt tintaaáffa álUl ftkápen p-^cyltla a rW pkat, iGt még; alSbkl .astooket U Tlaasanjerik. ElliToU^ja a borkút\' meRmeaU a foRakat as flmodáaU!!, éa RjagjiU« a rinB totjLvui. — *táT*l nem lebtt eléévé ajánlani eaen áldáadna ejjgyaiert, II.
Mélyea tiaitelt Popp nr 1 , . Knteleiettatrk fntem mt|tm arra, hosT Bnnok .Anatfaerim flaáj->Iaát\'.*l minden fog**en*ftdSnek klUtnSen ajánljam; fogaim_folydtén- 1 . ún Ténettek, nébánya Oreiede«r eaáioi fájdalombiB neaTtkJ nfal-. cankla Kunok ,i*ijvi»es mentett neff mindeaen kellemet]•» áldtoa máktól, mlirt la fogadja legQialnÜbb koeidnetamet. \'r:\'
BELTBB LTBKRET, ............. bútorgTár-taUjdeaoe Báeebes.
Árverési hirdetés
A penti papnövelde kin-komrtrotni uradftlmákos tnrlqzó silmsonyi korosmn nem fog árveréa-iitján a hirdetett napon kindalni.Kolt K.-Komaromban, oot.16.1867 Ab urodmlml Uutvéff.
-Wnjdits Józaef k^ndji-, lop- nyomdátalajtlonoB Nagy- Kanizsán.
-Na#y«Kanizsa. Gfoiodik évfolyam.
33. szám, november 9.1867.
KitetjetlVe
SOPRON- és VASMEGYEIEK a szeplrotlaloiii, kcresfeeűclciii, Ipar, gigz\'d&szst," fuiiouiáii^ és in-fifiszet^reilt:
¦ r-> ".vüf ^ raloöeu oinínóaton,
grrr tiratoi Iroda i!h, kiadd hlvnlnl:
Előfizetési föltételek ; r.
Helyben liAjtliu^liurifimnl La vidükro po«tAri kQla»e i Epi\'«í *-tp i - B frt. — kr. [.
Kél í»r» - - 3 „ - - fc
A bnt |ia»ábo. petltaofért U.iRr í kr. 2-nior 5 Ka minden torabbi beiktatásért & kr. IltStyogdlj minden egyet belkUtá»Jrt SO kr. A ,,HjrtU:t*ten» ngy petit iu>r baUttatial dija lo kr
Előflzetóni pénaek é$ ... hirdetések,
ugy «luteo o IKp ssa II timi Itrliln j( Itlvtff hvilemenycb\', .¦
vnlainiat TitWH leniek, bArnamtre « UodOiratalfeM kflldeadS* SAOT-KjunuiSA: ...
••-Azon érdekeltség, melylyel n t. &q^on$c.\'{Jr ~ lapunk iránt \'"naponkint jiagry<il>lj rmírvbcMi viseltetik, buzdit tténüindíetilj\'előfizetés nyitására, t, i.
, noiciubei—deczeinbcr! kcí lióra
1 frtjá?ál8
Ezrai intézkedésünk által alkuinint; kívánunk nytijtam, hogy heii iapoiilint bíivebben megisuierhesso
A családi rendezketiésmankója.
Nem itole én e görnyédeaö\' oziai ahi valami bukást, kíruluízatií regényt, Bem kétaégbecsett novellát j, írták azt éa Írjáknémel.ypk..most_.ÍA npáink kbzü] ; a .rá v^cdig* HtötT-l ntnyonitatja. magara a-
ír\'AáaldÖra\'tín)iak iríigoedíííjdtrhtígfy\'nji\'lli \'létŐk n\'BTnmdrnegyeáMzígJen/aem bírják - jmagnkrol,leolvasni;én ezúttal c*ak egy sötét vonást, e belüknél sötétebbel nknr-\'nék és dhajtnnókr rajzolni* a\' o»a)ádn$k j^átta\', fogékony szive éa lelke\'lapjifra, ha ^faaterii ngy Indiiék, mint kUlHhbeií tnngá( -saa/eaetet Játon),
..ir.;..^ekUnk mngyiuv embereknek aiinden imádott éa nem iiiiiídutt-v»gy>-dieaér«-lii-"\'l)ilínl(\':tMdt6lt;h\'imíí többek közi1 a inl-; .\'e\'^y»^5t\'zíví|iég. nyíltság,ji|iÍBÍémÜBég] ,., faxdiUudá.,Ult, Mnfnii A^pt^ipnt^ nem aknrá.*,vnpy nem tudáSmeílettiVari| még egy éj cn olv kevéabbé megbucimt-hatdj3i\'tiui«]bbJiibiínk.iiie|y diraéj-ettmk J re íféVem Varik^förríilyff.^urakk.j *aitlle/iiflrík,-\'tiz \'j\'édig/liogy^idön mini \\ qaaIáA fii k, \'(ílyarí tufa"-kéJiUlllhk jnelyrfll ttíbbé vi:wza netn téVÜnk, stítazl .T\':d.nn.ifQdjakvhaivnljon a .masvjlágQit ta-l • \'MHroalak-e mieinkkel: még tea liagy-\'Jtlk^f\'dMladót rondbenv annak! tlgycit, .axaWdliaít t]8ítubali_— a nagynál is i nagyobb hiba
.jm..ftritt;.jaért .a,.nijlaviljigrofi.,.aeiri -kér \'•záfnot da itteni atyaíi»Ag,iaeni:birúflag;
IehÉt ^iyagodfan\'.n^ehetiinki \'ahüvá1 ju-xn\\}t!; lujnemjnllnkérl Ali útja Vaj a-föl-; .dííniai, tir;akBiiókkel„kik az öröksígben iii«i»alyt|. pilr^:liaiagaL gyűlölséget, éa holdunbotc* kapnak igerryigen tok tact-
-t<,v tfojilyen az cmberrhiakack terménzct. -.:$UtiUk.caak kissé nyngodluri L|i luggod-
-\'¦ltMl.i!,.;..,!.i .. ..... \'.. .. \\ i... !
." \' a»«hiberek 4li*liaNin.Miiiytr*||(ia|ia.. .......*^jíi\\»>Aiyira\'«nib«rbarilt»ki\'. hogy\'inílHi-
, i»<. m ,» \'nOtUncket -r.ftUáí-ftlji.Vttg^gnuknt, akárnnjftt azerrc-\'""P\'fayUfcgi.vtpwrpjják.U U\\ * f.kiír(yán, ° ¦tyy^t\'iigokDato\' & élvezeteltbem; mórt J.Ö*^1 f^\'»kí fldiap- -végső »1A|.jflikbfth JvfftlífilPkpn. kdpogtA\'sjklíii\'K\' \'álamizaná^rt. - ií */ afféle, nrmvk^tiltna ko]duBokut ^tarttnipk kelljen AülíiaiibQtjokóni »míjr-u roinö különéli a termetet. aiiily.jd-/ Miyüttiáiokrdígöndorkodú cmborcknt3l;
mert ezek küzt U talál kőzik nem efrV,\' de fájdaleni! áük, nki osa.k uuís azinbeiij kírrett -példiíjükat, -iiki tpen így veret\' CHiilddjtit a koliltiHbutni, Crtttkhug) eleiében azt nem éri el, miutiín ö mnpdt eiv nek mege.séae ellen bi/.ro8Írolta r.i. n be-j következés előtt Jml meg, ¦ - —
MeiE íí mintegy sajtit mernél)t5neJcr-rangjrfnnk éa tekintélyének, gyermekeí-j tiek kíbítiípn bizfositiiea védett n kol-j dusbotot rejffgeti, tnknr^ntja; hogy ai-\' tán ha ÍJt szépen, nhgyszeiilen eltukui\'i-, toUák.-_a_ Cáülddi Jutgyoiniinyuk közt aí -nagyr», s igy nem a gyarlú éleinek nö-j vet módok minden ingó b ingntlanoW között a tisztessége kultiüs-tnrUzriyrit talúlhasaák Iegnugyubbiuik.
Aztán mudiilkvxunk, Un c<4y\\\\t nagyobb, liíiHfcolapoKnn lulietíi-sebb &<alád a másik utiíit jcin egyik iingy znvarbfjl "a mitsikba. Dehitgy is lehetne az máskép?
Az a jó tálilabiiúi természetű nz(iletctt magyar kia király (kivillt ezelöt ), ko-í veti az ö születési és rangja igényeit^
"épén olyán."nügyrürnbvéli Jtis Ö~aa.rjaíi mint öt akarták jŰ saüIéi\' jóliiszemben; azután nz ó* apja meg a hogyaj-jn miign tartott országú^ vendéglog^dür, bandái, Bzinéxzeket, mulatuágukat éa kiránduliU Bdkat\'hétekirr, ^zakác^okar, vitdiieaukat és agarakat, bohríczot, töméntelen fogatot éa -r— végtelen addsságöt; — bogy azonban az egyen»u.lyt meg tartsa, min-:jiett DiigyuzBrli- hyilvánoa vy.U, csuk az iodrfsság maradta iegnagyolíb iiicogni^"\' túbari,; ez m^g\'líeni volt elég, hanem ha a finVat öVupa^\'kíú1conKtafín,*."^a "kat- pedig á]>:ilynBgyrittihifvttl|áró\' apák, fiaihoz adta feleségi)!: azután Ö-sszctette kczoit^int kinek legjobb rendben van \'já:axéinljavbti^íátran^llmtrk, ygy. balt -
meg. . ....... . .
í>ó Moati már ni.örökösölc,mit tegyenek? Epan így járnak\'; legfeljebb igen keveset engednek, .hanem- mindazáltal eem \'találják bb magákat új htílyiétÜHbe miír ^neveié-tik\'\\és élbiite^efeiknárfógVa; mert -mittntonduna-Á jjagj^viláí^ ]xaJík_jnár olyan HzUk körbe Kzotitiíná c nd^\'itruknt, cwaládt ktírllket^amunnyiro ezeleioko«-ijíg.kiváírhít\'?\' "" \'\' \'\'\'\'\' \'" " .""iíitfgondóinknak féltililkí lá öröklött jangjukhöz; r.ági Jiituieyllk^Öz. "méltókép nem-lépnének iol ?;: < ^ \' 1 Htiva lenne ft tekintélyes gvermokeik knáiápajliam\'é^aa^ iaz\'\'örök-
Vfttt fátanín»^-*54í..lo|^Wi2^ -Eel^etr rfta-pnkatjutanÍHz»al tájókozva,(,bár kis-Hzorlibb. de biztoBabb\'álláBtj alapot,, jd-létct adnának, tci\'cmtcnének maguknak én utádatknak1? ,
•KönnyU. i volna e bajonnegiteni, ha már\'nieg vart a.baj, vagy; azt Jeg»iubb enyhítem; ha .volim -Teálrtudoniáiiy^az-daHági éfl gazdálkodási kereskedelmi, ipar éa gyárfifni ínmeretf do az a magyar emberelüileietéveléa u.evoltütóiié.vcl nu\'g tiem igen fér tíMze!.. , \'
tovább mogy [ a jd ü\'tegek így vi*n».»k ; az öröklött iu«y«|t.\'éa bítjokiif,"\'rr\'.ig. »zpi) b\'evég*eztók azt Öhí mngynfísnggál. |
Azonban a gyermekek amint osztoznának, azo.t vessilc észre, egyik idegen kéz a másik után nyúl feléjök, jobban mondva, az ühí bírtuk után; fik pedig mit lehetnének egyebet, mint hogy szil-lú\'iU példáját követve, ha — éa a inig
-lehet__taiarozzák .egy_iiambig__a. osalád
öni liirnév, rang éí gazdaság épületéi, mig e^yízer az mindnv ajakat, iníndc-ne^tiil ngyon -nyomja. Szerencséjén.ek tanná akkor egyik vagy másik, ha bármi mé-don foghat egy pár szálat a véletlen szerenorfe hajából.
Minő* az az álszemérem! Mert hinaág-n/«k, blJazkefiégnok, rangkérnak mindig van tíítígondulata, mtly magának éa o.-*ulúdjának ezt aiár fizllleté»ileg akarja bitroMitni. Tehát a-m pán illuzeméreni!
Mert né/.zi\\k : tudjn, hogy holtáig valahogy csak ki nem húzzak az idegenek Öm fé.izkébol de ha meghalhatott, gondolj;i mng;íbitn, elég gyurld módon, liogy aki hátul marad, tegye be az ajtót.
Keletkeznek.a^Bta^ptirpatvarok, me--1\'yoU rín;m ritkátTöj* ia^kiieszik az örökösök kezébqMÍÉy.ií bitelezííktöl maradi — vagy^öaradt volna.
De ez neinoíak onnan és azért vam mert az apák és anj ák a rang és az öröklött o-aíádi tekintélyek b nagy uraságok üiogtarthatiísa végett halmozzák el üninagrikni terhekkel éa keserves oiafningokkal í hanem nzáz meg nzái eset van, liogy n különben legtisztább osztályokat, örökségeker," élzíílogosirá-sókat és ádkltiságok . kiegyenlítésit egy pár napi fáradsággal éa utánlátás^al
osnk ugy hagyják amint jön, mire c^ak níláil jiin be a nyitvahagyott-kís ajtón a légimgyobT) 2Urzav«T.
Ha \'fül. taántSk, bogy egyik mngyar «tézb\')l a másik jobb kézbe jön igy a birtok, a vagyon: azt muttdunók, hogy éz így még jól van ; mert mi.iek annak a vagyon és halalum, a kinek nem kell, a aki nem tud vule élni; de az a baj, -bogy- rendetien kovóa magyar emberé jBn^jgy jobb kézbe, bnnetb osnk hogy ttzeliden mondjam, idegen kézbe jut; mi pedig szomorú kiszámítás magára a netuzetie.a mngyar elemre; mivel.egye-aek vagyona ké|.\'ezt a n^mr-etér, a vagyonin birtok ad erdl és halaimat, mivel éhez szellemi erö is járul; mely a köz-j\'dlétet és\'"föl virágzást nemzeti értelemben, nemzeti szellemben biztosítja. ;J \'¦ • A nemzet nemzeti jullutét, buldogítá-gát,.függetlenségét, hatalmát osak ngy btztoKilja, liaszellemileg ngy.mintanyagilag h vagyon, a tüke, a notnzet zütiié: nél és töiütiénél vaq; valamint viszíint\' egyiknek biányn. bukása, a másikát -SzÜlíHÓgkép vonja\\nagB inán.—
De ngvnn nnnlí .élekkel élhet éa halhat meg azaz apa és nnyn, ki gyorme-keit,niigyíu:\'tiikká növelte és élőre láthat-\' JM,, hogy .milnilyt ,1$ nzehicit bohnnyta^ naoriiiiil^vép^rTr o«áládi bü^zlttmégnek éa miíidiiJiitek^ Hullunk uián , még o«ak ^HuhtBi sirbol/jiik. sem lL-oiid, do\'ríii\'L nekik som lesz abban nyngíok, -liogy ^1
czimerek, márvány táblák arany betd büszkén hirdethetnék századrdl ásásodra, hogy a dicsÖ magyar családba*! t&raa "még őseinek hamva fölött is fénylik éc hatalmaakodik a nagyok é$ dics9k között?! _
Jgy kell aztán egyik ágnak * máiák ntán megtörni, mivel meghajolni és demokratább családot képesni nem akar ...
(VőffO kíir.)
Mait bó 20-tk 6b 21*tk napján roont végbe a vasmegyei gatáawlpi efrves&let által rendezett Általános g.udaaágl kiállitia. Da-cídra a kedvezőtlen idöjáráanab visdrnap d. e. M órakor — midőn a kl&fltUr magnyilt — tömegeibn tódultak a részint tciviocsiak, réaiint atnkériöküöl álló látogatók. Ilinket is as ár etöaior as állatok ¦ gépek atztál^á* ba aodort.
A jahok kőit naztatldn elUtncrcit E^an drnak negrntti-koBai vívtak fcfj amliteíru méltók Márton éa Bodattmk, Talamlut ili^y JenÖ úr juhai; a finomabb fajok köai uícjí harospg Batthyányi Palop lntaluroflaintfgu-sai tQntek ki.
A kavea azámraal kiállított lovak kÖiQl Borsmriyí Miklóa ár lovai tdnlek asemQnk-be; valamint CBinget Horváth ár 2 évta BtQrke c»ikaját is megaralitandSnek véljflk.
A aiarvaaroarhák osztályában Takács La-foi úr kflt évea két darab iker borja; "Mé-axöly úr hollandi bikája.a vígra o«tfR-ass-axonyfal üörbor úr bikája keltettek kiváló flgyelraat,
A aertéiak éa apró marhák kiállítása ja<
-leBléktuUn idH. ......_1 ______;______
A gép isitályban a BKtirgalmas CSe&kt Dókor állított kt figyelemre méltó Garrst T*tó* -pípifci)^ angol bnrónát 6s répaVágákat; Pol _E nil knkoric»n-zazál, melynek ára ciekély aritiyban áll liáatnálb tlÓaigáhof. \'Qfbf &r-dődy Fercnm tíz. - Pút ur firól két darab ky^-. nydrfl kútciővct dltított ki. "Jár- indulóban vatünk, midiin egy hiányosan datsa taldoaMt fol.tuzptt eatkOa bilincselte la léptéinket. Tüzelést) vlngálat nyomán találhatták csak
kt, bbgy exen gépembryo a s»ánÜltl>StéS ---
bbronáláa\'SaatpiiiitDiItáiál akar{á Vsloeítstal^ természetesen a legtokéletleoebb módoD^ uia annyival Inkább sem ciudál kos hala nk^\' mintán a corDbinátiofultalilöjávilamrTó\'b Pa-raact plisstá-rádocii UkásjagyssSrlM\'daafi-vds ombar. Sok rióaü éa^ra aem retfs »\'sás-gényea, épnD nem sjárilö kBlijeji eickfet; míg iniaok ás eaaméaek hódt>lvaye1tákiat*t> tek as otromba kivi tel t3l, a3t ta-
gyank érreiülva —-> Ajfcay\' vZ*fgiáÍNi4-ár\' késznek is nyilatkozott a gépal ¦aakértS^ál* tal a meclianikntörvé\'njai sierínt alkéulltet* ni, me-ly ^nraotlcn maírl^t;^ legnagyobb «!• tamoréiro méltó, ha uem boaná is a kívánt eredményű •¦.]•.¦ \'A
,,\' F*ilórvB as cliS öraeletba, .bfiVIa ians^kl kíáliitáaj volt meglelietoaciioinal.oaiaaáUitya, eliíyör ia boroatyánköi Eg^ít arnakÖpll^lv kutlniátá tüul ixemdnkbe, mely a lagoaoké> ) vebb résalelokig hivenlflntaU elí ga^ássa-,ti ^órmolóect. ÜajiVáljuk, hogy, a?TÍfl Effödf \'.\' i.fVrcftóa k^rtiibonűly ;aaép . í njttyjaájífld — (örményeit oly;\'fl^ygy^l-bújjál\'. keNoRi^^l*-" r.QmVun,á\'sMekcroaiiUiik,bpr^ V
.Ffllnp acin küzpontoailá gábBllftfgfí^^^,\' ^ ;
Oazi bíiaábiiii kiuinűldndflk:.\'^fi^mda" , lom,^.-P.ót«rfa,\'Mnr\'»n!PáI» J*$T,WB*1J*í\' " \' tavitizihnn elííiaósot Eg»n u^nakí^doán^.. " Oaii rosaVaii: Martun^?1, Kí>f,iaan^)^Bro-dalo,u,.U.ffl Mihály. ; ;\' . \'
AípiVIiati Uniéi\'Egan nraVaUKllályiíB^iB4 litva-(Annat- ói ChevalÍorárj») ^nállette iléiaolVir tflnk ki, 7. .,.>!.:-x \' \'
" Zibüan Moiiöly Ür ás Kg. tiiltiiyinylF^
älB int e novo
, t iU I ked t e kf~ u ii bbi -isJigyuIinot keltett. Hajiltiiát éi ofciboLiirt
\'-.Klttlnö burgonyát gróf 8; Karton úr uiutalolt fel. Képesére nézvo gróf Erdőt • urodalmát állítjuk első helyréi Burgundi mag éa gyökükből r.8fltl gróf lünt kJ._
"~ A niéhOnzol kiirébol Mészöly Ül\' iiiéln\'-Trl mézsuí tolt Dziarzvu kaatt érdokoa látványt nyújtott.
Szeszes itrilok közt Itumy Miklós úr, ese-rosriyo é* bnraczk pálinkája kellett ügyel-
uralt rrHitottak kj. EBÍ^rgya7uÖh;Í kláimSsTgTffnyoTti voTt.do mi u iMPnz WSm^g^iPAm^M i - 11«1 o t üa -k>\'t ccuk a kí|hÍOTgrBJiíJ|ipitkátjuk.
dtfujtatil pébány, paprafurgá a- a leli görög dinnyék, melyeket Ueda<ür\\áÜÍtDtt ki.
tA>-i«rbnxjobb- résben ígénytelan faszekrény vlt felálirrrt, tcWe UOlŐnbÖzö liazlf-i-"-\'jokknl. Közelebb \' orvo "(apaTzTaTfuTc;"\'\'líogy íizaji*r György lUuií vizi moloár rjiutatji in ^uuipM\'Át.\'A gSbótli"\' a\' közoég etíitjáróinak ~íJjeíén\'té1tiben-"5r|etotí a n községi peosót alatt *-3DÍado gnhaa,raiiida bciöio készült liszlpróbák „ Ji^f\'irjattnk^ Kulönösop sikerültnek találtuk n kiiÍrprÍCH3t[»ztet. E MáHílás anyívnl is inkább úroekps volt, nifrt agabonák nora vÜlügalvn, hanem torméazeti vulúságukbau öntettek Tel -\'W^iirnlrBjliogy annál fcáambetílnGbb legyen éssaierii kcjmles; vivmányn. Üsazuhaann-i;!1Í|jU kedvéét? azűti Ijaztböl \'pfllt kenyér, ka*., láes, béiea athí v.-lt mellékelve. E kitfijiü: pzurgnloiu ós mélyen lift\'ó azakárlelemröl) I iiniHkiiiIó er.iok.\'s kíatliüls cn miniatűré, a közfigyelem méltó tárgy.i volt.
.^nyttfíi kiJ- éa fa fiiragvúijynkat állitutl ki. ¦ _\',: A tnü, fi iparkéazitra/biyuk közt első éjltak. a hiui\'zéaek. FeltÜul az atnoriki \'gortój a egy Ifiazör fésülő gép; — a többi . iparczikk ia kisebb nagyobb inertekben vun ¦ íta az érdcklottukct.
cfl8veS~tengorivel bejut az állatkínz~ó-ogylotek jótékony hatá-SE Bl^?~ *• lB0,,4?l\'lt nííf k(r?Köll jolíjfesí » mo-*%r- ííj^kftn, mimnm>n útvbnajaknt, moly a mo-Ml ^Jáiiafc^röáflee, & folyj Uó ll\'én bizplt-^l|l*>{ -Nmföyi\'^toB feei^vitaínH^l a tárgyal tarts-á \'S\'í Wi i sdfen-olaklró^ vidékek órtBliniságéinok Gíég-
Útjainkat három \'osztályba aorózöm 1. ál-ladnl ml, 2. m*\'gyi i, 3. közlukedésí — az St« Indul mi vonul ik n várasd! hidtól fogva Zala-
LuVÜu kpprjflxtÜI ITörmi\'iidpftk mnllVO, a Tllá
soálk" Lctényótüll^l\'iipolezáaak, ezek jókar-lia. Urtájá.njyn. kerül Hokba^mert a kavicsot közelebbről kaphatja.
Jícbány űaziij\'u észrevételünk van még
"li:i\'trn
A* ?Ut.il, hogy Kis Caell megyénk siélf*n r (ekazik, m;ir lanj^bnu eléggé lón veszélyez .-Tleyve akiátUtáa-aikero }- dj] jniig. jobban ár. \' \\ífi\\annak a politika, melyet >ni magyarok ".MSr.?*"*f\'i^4"i*°Öt*nkf0 n Iwgli\'ítorogoiiobb vá 1 jlnt.ikLan soni vagyunk képe&vk mellŐí-;5 iii I; Ne_m flkaijtik ejíiiyes iheinát oiomuztii, -jdejajzirflnk mülyéböl\'Bajuáljuk,hogy n párt-tüviszály, ily indijif«rcijs,iuezüii. ia tumát tart. jAzéri aéz^tütik-ftSttciiir kár_y.nlt e kiállitÁat í.^igin__R_g/pipck nevezni,,;mert mivé törpül na . _.WO*E« flj.eméb«ii^^zép éa gazdag megyénk, ,ya_pl»bíJ] ax. egé|zrlüi vonna követki\'zt<-tcat. ólí)i5,llSy.ílkJ:ji_pgy a\'iPluj^ü\' liiduluniln" !8 nagy részben bUnöa, de sajinm, oz már uly -^mc^okoW álbiput,. l(űgy egószun buzxá ia
förüdtBiik .\' — ^\'l A.UÍ^lúJf ,e|j.4ráulval jem valónk r__jogulé--ofí^Y6*-1?1^1^ uLy látazotl,, mintha kíaaű fe |,lfiIetíJaeü.\'áar.réBzrehajtúAn történt volna; ¦^f^rS.v»T.liBk^inivplf_nebuíi igüzíágtiftuak lenni .^Ü^ztLuyes .kupíLl_;iűnyek köjl, do !&oráiiti>em
-í^tews-Ts^ i",-;. • : : •-.
0b!U.^>ÍftKO(:fí4Í Bzcmp. ntliól 4s yéikezrtt n Ju jjrjrií\'*.Í*|néítjyB^X «?urtui,.»iidűi\\ nini halljuk, ^jái^^^\'tíck^ m^ftalfilí .tjjga,. rnugr.i, m-j-
.^ys\'WBi^ö.ipfftíiTV»<"r/11ri?i.«^».*A- »uU, l»»uy
¦iA**"?fr*9»tIJ?}fijc>.srspOhjr^TyA\',Jkj?«_pít pedig nzért,
n\'i^^íb^Rl\'^KrVí^lÜt..Hutjnjf^Mi.t jTulloft, jö-_-j^fr^^^.1:MÍirrL^lu^JMk,kiitflagyarán —
.^Ertaíilifajkeny^iiívillf. ! i.
-űir>jfti,4\'Í4WH*f2^9^ azt
"ifef ^""fÁ-öíAT,.í»ein,áE_iank reá; n kilÚfiitetéeek ; tJWilítí^\'^Bm^d.\'gBe.ni jeleni mi\'g(ux oka, hogy wjflWtltoKth J$B>ö».jW.leltál .liínylBlaóek
ríf oltuu^ szerűn^ nejcteinkot ogéaz Önállóan
W\'UM¦flt»M4tcrjeaxleni., -fAT.\'tí.j!! i., jwpjg r. )tívT..í!t,-,Ejy>.8zflmtanu.
-i» uiK\'i.Tf\'&ttiaA\' közügyek.
ii.»7ii í >\' *-"mtUtt\'t<\'.6kldbM\'9ll dn 1807. , Kil/l«keilé»i luiBiazlerjmminiclAl tilbb fol-\'•iml iíiáftílBÍÍ\'i- íabgyó1idz)(n«áK4lie», ¦»! ^»\'riWíJ(|\'Slrt|ijilV «\'i"djnbb lirvotwlolol \'\'¦^liiMMHifi\'i w}"Uailk:.MM\'iiii mii »m
\'P3M
kOsUneég ítsal .van
. , __________: dm\'eléad-
J6.Wnklim4tk1ll\'n nPiliiíolgftK(liif.i.il num — i,.flK«dttmjkelI íiiliiít a BiíjlA lürmi iiRy, . - mlnri1«4M4ítt*lil4li\'.\'jffcliiiilriliilc IcBycu In-
\'l,*ljl*,J$^\'\'UkwÍMe>hÍmi fOvírníAn I;o-¦. W^lfftttAiwnlíi\'^í^iiJiiüIí vauzéa Uliin Knui-
Yt!%|f>yi^<il vélellUnal mrS-
A máaik megyei ujutubk, mely Lcndvá-lól .n.-fJaiiat-5Uliály , . iCentu-lytl érinti, f\'gytk t\\ IcgBaQkBégoaebb vonalnak, mert (nn\'fli\'j fa kereskedésé re jótékonyan hat, vtinnak íz épifészot kÖzflj bnlt-lövéBnk, a f •ltüiiöbbekJkozÜ( ilyen a baki partnál levtt új kid. Tiaztelom hntámnuk renieégcit, kula-]i\'it emelek seínto az ujitiünck is ha^zélnzo-i ii, du ezon köliid előtt nom teazun, — az ui.ie, ki int-aBzirÖl látja azt liiszi, b"gy nlnttn I patakocska folydogál, hogy a VLznek zuliu-la{>r)a oaífiö\'Vftn, pi?dig alatta tt verebek a purhii eairipolii\'-k, hogy tájékozhaBouk magunkat, ezen mii abból a korból való, ni idein a magyarnak nem volt azubad maai teoni, mint ti net ni 5b h\'illgatni.
A 111 osztályba ősnek kozleki\'déBÍ utja-jüink, milyek nagyobb roaiint szél ko m i-a ari na kezeléae al.itt vnnnak. amink gyakori fujáaától emolkodik jóságuk — hídjaink oly mez karban vonnak, padlói-iínt qoio takarhatjuk be semmi ulk<i(mányua azioozettul,— az illető felügyuliik e tárgyban nem érdcin. tii\'k acromi dieaé retri, a kapornak! járásban, például hozom fel, a ha-ilóti emíior clviati b szenUnihályi indóháa-hoz fáját uladni, nagy Hgygyel veazólylyol uD-y mehet altul, lia ki húzza azekere deszkáját éa alkalmazza pudlónak n tuUó hidfjlé-liolyen / re, vitiseajövöben ia úgy kell tenni.
LSérelm\'Bnek tekintem én a kővetkező körülményt — a fjldbirtokoB, ll»gy tartusáoai-tól meiickülhea&on, mit a tubz idö éa moa.ti)-ha gazdasági viazwnyuk reá,\'ok mérlek, eladja fáját oIckó úrért; oz illu ö vevő bankár olcsó fuvarral szállítja ezor mfg ezer ölekben a i\'usiiti nllüiuáshoz, nz utat elrontatja, fi-l v.\'igfiljn, H \'Bigi se pénzzel, se fuguijávnl, melyen pirádérm, utat narn csinál, akaratlanul CBZemlm juj^sgy régi ndmiin : Utat ll/ni esiliai U v-Mt k31l tíigi/nkl t.rem a f.H-l, — pedig n szegény \'/( telk<\'8 pilgár ia mogfize-li adóját, és a vauóa marii.íjától - napot azul-
; s:M- ... .
Szerkeszti) nr azt f¦ \'yjn mondani magába, hngy Baját énlakemct szélűi tettein, de no feledj*, hogy ogyes vidékek érdek: szinte bunno van a közön erdőkben.
éa Biamarkol éljoieziék, amiatt az egyetem becaukásál v rják. —Garibaldi .yjo*zuvonult Kómától s 1 lore .ezen kereezl|l O^rcrába mpa_yeeij l\'i— fAsvaUitak\', t»As*ár/q«v. 4 én* ^a^t^lrEárlitt iás !• énLÁr k ez ikv-jlJoa be. -^i 18U8-raiÜllalán\'na népázáraláláattervqza;!»^ mány.\\-i- Ki-Btky-Bftáchlk Pesten bjlvászke-, dlk. — Itiköson papírgj-ár felálltfiúát ler-Vfinik. — A pécsi takarékpénztár a magyar vasúti kölesemre 200.000 frankot határozott aláirni.—A horvátországi hongytlléa január TTk egyöJTT— Uj üt lutt^yo-bízottmi^ kormány oljáráoát tígor \' " " Felhívja
¦43)
¦>asaá{
^.^i\'rMm \'sUkBdRrTinr-k a kö iÄÄgeinli Ifrfg^\'tólufl liaíiflsi ilwiu " k. eVes Ui-iM mfl n ken
Heti szemle.
Pest, dov. 8. 1807. (iróf Széohrnyi Odün göigópnt akar Hildán az iilugtitnal fvladitaui, melyeken uto-mélyukut es árukat szállítana fel a várba.— Egyik osomozéd megyébon véletloD eaere folytán orvoaság helyütt pntkánymórgot vett bn u no, ki rOvid idő inulvu iszonyú fájdalom éii ferjti ketaógbaeaéas konnt mi-gia hult. — A hírlapokra most minden po^lihi vi\\taluát elö lehet tizein! egyenkint lt) krnyi dijert, miáltal fiilúalegessó viíi.ít az olítfizetéa-ík kü-lon bokaldéoo a azonkívül II krrnl olcsóbb ja az eljáráa, — A „Szegődi Hiradój ellen az ollaní tajiács sajtópert inditult. — A Ito-ioioViiri börtönből, egy fegyencz ö ftua b mk-jegyjt Uészitett. — A magyar hilelbuik mii-ködy80 megkezdépével irodáit megnyitotta, Peít, Erzaebotfér 4 szám alatt — Tínnyén egy ravasz kartóasiié h.ilójába kerített egy pesti szolgálót. KI hitelű VirLa, t. i., hogy egy szép kianaazonynyá változtatja pár n-tp nlatl, a egy nagy ur f gjaelv nni, hu neki többféle csikkeket megazerez. A nL hiúsága ösztönó töl vezottelvó olhivó n ravasz beszédet, a mintegy 100 frt áru tárgynkal(ákBZorl, vásznat, ozukrot atb.) szerzett m->gtakarított póu-ZÖn a boszorkányunk. Du természotesen na Ígért, metoinorpliozía és a gazd ig vőlegény nem láta még napvilágot, s a hiúság áldozatává l\'utt níl \'a hntóságlioz folyamodott orvoslatért.\'— línk-trcstnek furosa kapót adja egy franczia utazó; a többi költ ezt írja : Il.-r-czeg palota nélklt), papság mórul nélkül, akadémia tagok nélkül, könyvtár nlvasók nélkül. Míndnnflít viz, s^tol kut; f.dyó liid ób part nélkül; törvényszék igazság nélkül( ármány BZürelemriólkai-v-vSlások mód nél klll; férjek nfik — é« n\'ik fórink nélkül1, ozúti\'itlolt caal-ídok j link (inyitval a |«:ány,ik apjukkal stb-, elég obhíil annyi. — Egy i(inr-lovag gr. Eszterházy 0«zkAr név nlntt sokáig lakott Pusturi. Nagy fényt fizott, mig bJiitelestJU elüLobllanr. — (J.inz budai bn-ttfaejébon a Bzázezrédik vnggóukurék ia ol-Ué&zUlt. Andrásqy gróf l\'áriaban a ma,-gyar Vft«ati kölos^nröriemöndott. — A vnr-aói egyetfliaijAnu^k Vilmos porosz királyi
ü án h
nya n«*m hely esi
b illetölog Ujvesinegyi irányában a többi ni\'igyckot is haaonló ncmhelyealés kíf-ijozéséro. — <>roBz»razág U.iliezia határ-, szélén egy ogy cluánczolt tábort állit fel 200,000 emberrel. — Az urndi vértanuk\' nzobrám eddig mintegy U ezer frt gyűlt- bu. Ax ad\'ikozasban Lfács íioJrogli megyo \'leginkább kitűnt, mert I22Hior4ut 80 krt gyűjtött eddig,
Zala-megyei hirek.
--- I. n p u n k olöbbi mamiban közlött a a nagy-kanizsai piaozi druguságol illető fol-Bzvlliiiátinrik tTi-dménytel-n nem lelt. Minek csak örvendeni tudunk a az eredmény egyik bizonyítéka annak, h<*gy ac erólyoBség nincs okkor megsértve, In a közönség érdeke forog szőnyegen. A nép baja kétfelokép orvosolható, hivatalosan és nyílt orgánumában, a lapban, amaz aleopatbikiiB hoaszadasíBrrfcv sággil, emez homoeopathikus tabd.id*aokkl~t gyorsan, de menjünk a dologra : A hajnali baromfi váai\'nlók közül többen egy pár krnyi nyereség viazkelogaégböl — Botélru kerültük, A gabona és más termcBstniónyokot szá litó fuvarosuk, azuUnak sokasig i miatt alig korlátoztntnnk a n.-kanizsai városi 5 rÓBzét keresztül metsző orseg itak- n, —a kikn<-k a heti vásárokra mogjelenni Biokotl fuvarua kucsik mopnyiaógériiI éa a városi azubad terekről tapasztalása nincsen — méltán ra»g-ülkí^nek, a városi fogyasztók és keri\'akedök podig at ilv ei.kasáénak cank örülni tudnak, mindazonáltal üilvos lenne, ha a piaczi térek kül.m l\'.\'rm\';oztinényi elnevczéftekkul rendez-tetuének.
— Czáf o latfélekép mettf-rolitjílk, hegy a jelesen szerkesztett a élénk egri pIlilfi\'igiinyu életUpbin azt nlr*ts4«k, niinl-lia Foldváry Károly ezredoa ur Bécoon ál jött volna hazánkba,, ttgadj ik, biituoan mondhatjuk, nem vul-rBécsbon. Olnszhonbót egyenesen város li^SfflvflnizBán keresztül jött h.iza. N\'.ilunk n S^ü^tiapig pihenvén, rokonihoz l\'uttendro Utisottl onnan m^nt Egerbe. Annyival is inkább megemlítjük e körülményt, mert a „Mugyar Újság" is hozta es esotet. Az élez, ba jó, nevetünk rajta, de ha ferde abippul bír — bosszantó.
— Jőtékouyczé\'lu lánctvigaionL Addig; Íb, mig a zalaegerszegi fényesen sikerült tánozvig-ih) uról bővebben ozólbat-nánk,olűl"g"0 tud.iroáoul szolgáljon a következő tudoaitás: Az országos honvéd-alap gyarapítására Z da-Egerszegan C é. nov. hó 4 én rendezett tancsvigilom jövedelme ezt-deig még a vidékre «UruBÍtia vég-Jtl kikül-dtjtt j-gyekröl t-lmaradt jelentések raUtt lö-kéletesen ki nem deritutlietett, azonban a terembon jelenvolt ? igy számú közönség, trgy az eddig bejelentett folulfiaeléaok a szent czól iránti pártilásl fényesen tanúsítják,ugy az 500 frt tiszta jövedelem, mint az eddigiek szerint az országon honvéd-alap javára begyült fiísveg. — Basflenyel György, hon-vtid-agyluti titkár.
— Tánosvigalom. N.-KanÍBsán f. nov. hó 20-án a „Zöldfa" vendéglő nagy teremében LnkatoB Sándor "helybeli IiirjcztáíiitÓ, Qrünhiium senctársulata a mások együttes akarattal egy bált rendoisnok, melynek tiasta jövodelmo a hon véd alap javára szactcltetik.
Komáljuk, Imgy c szép szándékot kívánt ai-ker koronázza és a neraoa czól tekintetéből a papák és ma iák örömmel éa kéazséggul vezetik tánczért epedő szop leányaikéit e kedélyes mulatságot igórö tánezvigalombl.
— Péua-kanizsai vasútvonal el3-munkálataira befizetett pénz — mint a „P. L." irja— nem veszettel, illetékes helyrSl vi»tt lurióaitás szerint elvan határozva, bogy s befizetett pénz csakufjfyaa rótxvóuyekbcn viaaza fog fiaottotni.
A Megyei gyülós. Zalamngye küz-gyülóao köztiaztolotil 8 kedvelt fiiispán gróf -tísapllry Géza 8 méltósága alttdklete alatt mflgUrtatott. Moly alkalommal a megyét tüze Icneh érdeklő-több tárgy került saönyegros vitallatnlt meg; többi küat a raunikösl p >paág qo a zágrábi, do migyar píiap/lksóglioa l«r-tuzzék egyháziing ia: a salavári apátság a Gmuvioilól vátasztáasék el; városokban a marhahús fnnljh, 18 krról !20 krajezárra omoltesaék. llj évtö] kíjzdve a szabad liúsvá-gls hnzatík be, korlátlan nnbátylyal. Zala-Ejorazogen kisgymnasium iétesitassók sat. Bővebben a hely azáke mlattjOviire hoíand-juk.
A Bálárfl a,\'A zalaegerazHgl derák fl. atalfi4fi egy dalárda Ozervezóaén fáradozik.
, Ott;\'!ibl afiatalüf m%denszóp, jó és nemas-
\\t)ft Mnf9$üú lllJÜBl^viaeltetik, a szinaék künnyeá;ki»ihe^.leend.
T~^ST^ÍrrlrHBrMif^a, daczára, bogy obon-vádbálban a azombatlmlyi zenészek játszottak, fényes BÍkeri.Walott és jó bevétele voh.
Á Farkas Ferenoz helybeli fodráaB ftlvárosba is illo pompás és kényelmes fod-rásztermet nyitott.
----y\\ \\V n j d j t a IJi^i** f könyvnyomdájából
legközulebb kerül ki ITuJzTa kÍalliiáBban q „Rajta fiuk, vigidjunk" cziroü közkedveafló gü dalkönyv, az „Egyházi énekkönyv" pQ dig a jüvö héten,\'mindkottü második o több ezer példányban; megjelenő kiadásban. Le normand hires vetilkártynja magyar aaöveg s aláírásaat, mint hirdetÓBi rovatunkban i,l-vaaható, szinte posta utján íb meglehet rendelni.
— Szeronoaétlenaég. November 8. éjfél után 1 órakor a nagy kanizani Ilii ,Lt vasúti aráznál a Sopronból\'X li.ojzH^ra jött azálitó vonat mozdonya a Vasútan az^Udt 3 hámos ló közül kettőt, a melyek bilincs ;k ben kötve voltak, összezúzott, a harmadikat pedig a töltésről ke vós öértése d 1 ;sodort, — a károsult B iránya melletti fuvaros, kinek nevét nem tudni, mert a városi hitóságnál jelentést nem tett, 220 ft értékű hámoo lovától fosztatott meg; ideje volna m-ír, begy a baranyai fuvarosok ia barmaikat éjszakánként a magán- éa különösen vidéki log lökre ne b-iesássák,
— Panoráma. Alig raoni el nz "gyík, itt van a másik l, 1. Liobicb ur pinoramája. Megtekintettük, a valóban annak l;ttogita.aiit a t. közönség tigydmebe ajáiilhitiitk
— A „H.uaJ biztnoiló bank f. é -n-t-iber havi ü»lut kimutatása: he^-újfaluti ; hó2 rlb bi\'vullnp, 943,170 frt tökoro a ÜJJO t-dler, függöbon maradt a mult hónapból 42Ü.420 ft töke, össz\'-BeD 1,3*4 000 ft lüke 0 6Ö0H tallér. kiullittatait : 35ű db liuláleaati-re: 482 ÍK>.1 ft töke s 55tX> tallé-, 134 darab életeB tere: 1*.» t.MtiO fl töke, i\'i db luléléoi c»op.>rt.,kb:i: 211.330 ft töke, 33 db cll--nbiz tositáaru: 29.33U ft luké, függiibon maradi 618,730 fl tök*1, eluta&ittatntt: 20 ÓQ0, Iraazr-sen 1,374.090 ft töke s ÖÓŰO tailér. Mükudt Bünk kezd.-télül azaz f. ó. Sept. 1 ¦ lö) benyuj tott bevallások Összege: 2,Ol8.37o ft 2w.t*» Ullór éa 2000 darab arany.
— Kinevezés. HiHomáj szerint Ö Felsége a keszthelyi gazdáazati crdoszeii tanln -tói-ji igazgatójául ísporson Pált, a budai kir. in Q egyetemnél agazdászati tudományok tanárát méltóztatott kinevezni.
— Értesítés hazai bortermelőinkből\' A mull évi nov. 13-án tar tott orsiagos borászati értekezlet megállapodása folytán, e as oraa. magyar gasd. egvezület f. é. . ct Í3-Ík| igazgjló válnaztmány i ülése m igbizásából van Bierenesém értesilcni hazánk t. cs. bor-termoatlöit, hogy az országna boráBzati értekezlet ez évben nov. hó II. éa IS-ík napján fog megtartatni Poston, az nrazá^i a m. gazd. egyesület köztelkén. Kiváuatoa l\'-tino, hngy ez értekezleten hazai borturmeszlölnk minél számosabban vennének réstl, — Pest, oct. 21. 1867. — Bbmfci mcgbizánból: Slorúci István, egyesületi titkár.
Somogy-megyei hirek.
— Névváltosáa. Haberhauer M. knpos -vári lakos, küz- éa váltóügy vád vezetékneve! fulaííbbi engedély mellett „Vá;_;i4-n* váltoa-tattá.
h. E sorok iriaakor a f. hó 2-in \'kesdclt biaofitmányi ülések még cgyr.-tuáara folynak. — különféle szakbizottságok, egyleti választmányuk, tt. m. a megyai gaoda-oágí egylet, iskolai ignzg. választmány ath. atb. külön ülésükben működnek, ép esért ezúttal még lehotlan as öasaJredmónyt Irend-¦zeresen adni. Anayit saonbao^lovíj ia^aficd-batunk, hogy jóllihpt n megyei, bizottmányi tagok nem valami túlságos Bzánmial jóleníűk is meg, jóllehat oz üJcflökbenkevesobbvtták hosszas czafrangoo dicttók és azernélyeake-dések ni>m fordultak is elii, — mégta minden Bzóban forgó ugy szállóban, .bosasában meglatolvu kcllÖ — majdnem túlságos — nyugalommal tárgyul tátott a Átnlán >vt üdvöt igórö új intézkedésnek, reformnak vettetett mngva a jovö tanúságánt \'és Mtbaiga-sitáBaul. Igy például a már többször enile-götaK vaaúl létcallóflO ir4a( A biz^tjfjtmAny fulaőbb helyen és ,a azoniBsédjia megyéknél mindent olkövblepdiínok batárestn ;\'a megyei tisztikar szniiiátmk — fá nápontn ÍÖbbro azaporodó figynkSinz képest) szaporítaná*\' elrendelte,-n üáetésnket Itt-ott, ntogjavitni ha -tározta; a köarandószet ói vagyonbtBt°.n.BaG szilárdítáaára hasznos Intózkodéaokut Upto\' telt életbe slb. stb. Szóval, nem \'mondunk bízelgÓBt, Ea álUtju^k,- raikíut dMWíoHrSaiiy t ülón ogylk —legnevezetesebbs a nsí|r(>nkén-ti BztikBÓget tekintve, laggjr&kortntlbb kass-nú ülése volt a mogyánok, . . t.
.......b. A mag^L^ajxilúrfJLáe — moly-
pek oBaporitiUfl ?8 mily lábra állításáról egy
.fsbeii rtiár\'e\'nílékezlünk,---mint értesülünk
rnmrtnyoe dupla pnsknkk-tl iphís ellátva. Ez igopjc*ólait?rtt Intézkedés — — mig-bgy réMrilLa-iomnlynbb y.-b.zi\'l.i ben védelem re áa támadáBraiegyaránt elóiyoti, más részről eredményesebb éa szr!iilei>b nd, liiil\'ogyitzitrü PBBUfiWo!,, ronjbon tartásról vnn ós lehet obó —mi kösült úgy ia,nagyim nohuzon tud külOnbsógCt tenni kegyetlen kod étihez bio-kott pmidú rengünk,
- h: OrQmmut ártggüirihrfe: arról is, irrgy-a ke ly b u I 1 il a I á r ,1 ¦» íu ko-nolvan mli-zke dclt ária, miszei in I de tiibl igeI i íúlsulvra emelkedett közöny — n^m nkarjuk monda ni: hanyagság — kiirtatván, az egylet — . bár kevesebb számú Cigokk.iT réiiiI»*Ikozvp, J,élotarüssBÍldgyfn. Azt óhajtjuk PsHntuake-; ¦^éot^hezpbogy eredmény koronázza a jó \\ 0^ aratót. ^
< \\V-J»- A k# l o 11 n k- n a p j a — mely annyi ; BSÖjloni omlókor költ, annyi keserű konyul
\'fofaftAZt —>a bzoUoII komoly Ünnepélycsség-^^t^olytJe. A jn\'mplojnban és temetőkben, kí&aeljak gyönyörűen voltak világítva b fuldi-í .paitye, ezernyi nép kísértő he egyházi sser-
égrláal —..gyászban, megilletodvij a konyak\'
< k°* ° szemben.
lu A megyéből ismétlőbb helyről lili-eiotekrül értesítőnek. Ugy látszik, lmgy rgy ivben som szabnd valami csitpásnak Ili-dnyoani^hn hem ad a terméaant, vagy latcji, teremt bajt az emberek gind^ll^nsága.
b. Ugyhaltjuk, h«gy & töméntelen koldusra ia kiterjedi a bizottmány ügyal-" jac; Vrttóban szükséges ia volna erélyes intézkedéssel tárt vágni a visszaélés iknek és impértineiictáknak, mclylyelo bad ostromol. Halottak estéjen is például oly sokan szokták városunkat meglepni, és oly éktelen alakok Dinek templom és temetők ajtai elé kiáltozva, visítva, jajveszékelve, bogy a jobb érzést, köuyört és kegyeletet elűzve — csak undort gerjeszt\'iiek. Pedig a város végén fel ván Írva: „Tilos a koldulás !d
h. A november 2-kí vásár — ugy hiszszftkVinínit, hogy szombaton tartatott meg, igen népíelen volt, /
i, —- /
_r Sopron-megyei hírek.
= Műkedvelői előadás tartatik ép ma, tiuv. 9-én a soproni színházban nz 184S-ki szabadság haruzbati elesett honvédek özvegyei éa árvái, ugy tt nyomorék bonvédek javára. A müsprözat voni.6, a többi kfizt gr. Széolien-yJ János ur ia közreműködik. Adjon Isten sok sikert.
^H&. November ií án reggelre meglepet-tettfink, amennyiben 1 — 2 hüvelyknyi vas* . iflgságú. bú esett. A mennyeset egyébiránt tisaVi* u*p világosan ed tűit 8 barátságosan hatott be a melegítőit azu\'.i i ablakán. Hár a hó wég-"nras.t hasonló mennyiségben borítaná ti af^l9t:t,ftgy napig bqiu tarthatja fenn magát.
= Szil re t. A soproni szüret o napokban teljesen bcfjjoziutctt, sommi tekintetben sem volna.már hiiHxjiQsr-k_n a fürtök még mindig
^voaaEÜj\'^vn lüggetié »uk, mert az- időjárás igen rotbaaztar.ii. Az idei szüret mennyiségre péflvejtk-legity, s lobot mondani vidókQa-kön átlagosan Bzámitva egy liarmadréezssé! löbb nyeretett, mii>t remélve volt. & minö-oég azniibnn a kozt\'pazorÜBégttn is alul van.
- A fi)ld művelésének uz eddigi időjárás ked-Vésett, mit az ország tübbi vidékér ül is bal-
. lünk.
= A hivatalos lap egy kimutatást * közTSf^niétyhéz Sopron, Hoson, Nyifra, Ma-, aony megyék éa Skalitz város a múlt évi "büwra alkalmával 24ÖG61 frt. 23\'/, kr. ^káfí s^zenvodyén, utalvány áztatott. Ugyan az i&TÍé]-kr|ijbzar:ritirn ssdcújtntott? — 6=: PeírtoV tava majilnim egészen ki-.cjapadt. Néhol még csekély minőségben áll « ugyan egy kja tavueskaj mint például n far-~ kasdi pat^k, Rákos, Vulka atb,, dg csak uo-.hánv hüvelyknyi mólyBÓgÜRk ezek íb. Az \' "fláfifi kjap^dttqrUlet tesz körülbelül 69 ezor — Kol^rléoo négytzeg ölével azimitva.
=aUrbérie?yezkodóa.Sopron megye-ben b\'gköaclebb bárom bolyaégben BÍkJorQU
as úrbéri egyazdtedéal végleg elintézni éa pedig LnjthftBzontmiklÓB, \' Hzent-Márton éa Dnnlafulvám Mindhárom holyuég boresog Euiterliázy jobbágysága volt,
= Di\\rbar t o t t. A bükki criiknrgyár-bn\'i lagköaidubb egy gópvezetií mogíttasod-viin, u táfollovfl gyárignzgaté ellen besaőít.* Másnap nz Ignzgntó magához hivatta a gépvezetőt éa nemesük liogy megszidta, do kegyetlenül ooszotoretlo, verőtto olyannyira, hogy f«lig halva vitetett ol a helyríH a mint mondják, egyik kurját ubbzo Íb torták. Az tcazggtijtink ^írtVikbivp-+otIo-oIUmj-a-yyiri bzű=_. niélyztítliöl li\'. no fgy Itrvulet irtait a ICikorí-ki DZfrkesztiíjcbez, hogy vad omborea barbár tott iilkovutiijut karrikaturáztsa ki. Ily emberre nézve csekélység ez "rvouuiig! Ttir-VBtiyes beavatkozás igétiyulletik itt io, pedig szigorú tórvéuy kíazolgáláo.
Vas-megyei hirek.
— V 0.8 U I • ü g y. A Rvür-grlitzi vnjry lm-da-veszprém-grálzi vaBULüg vében mind tjyiir, mind VoHzpréin varoaa urélyeoen milkódilc, A győrinél l)r. Kauta Iryulii oraz. kepvioolö, Gr. Waldstein JiUios és T..des«.. iovag nr pi\'dig a veazprtiini vonal melleit buzgólkodnak.
— E n a n Ede kittlnő juhtenyósztonk lörzanyajabi\'d elailn k->aok dfczenjber hó folytán vasmegyei Alsó - Hzeleoten Liainger Uyörgy ur bérjóozág.wi lL-azn--\'k olaiiaara kiállítva.
-- A nagy ezen ki selyeingyár haszon-bérbe adatik. Alvelitttü jovii év eluíí nnpjan. Bdvebbon tudakozódhatni na ottani t.űittar-tóí hivotulban.
— A vasmegyei honvédegylet javára rondozott hangverseny liov. 3 án nlkerülten megtartatott A kiiszeghi és sz"mbalhely: dalárda tQBtülotiltíg vett réazt. Rdiror Malvin, JagisiCB Gizella, Sehmalkovita Laura kis-ase>zony3k lelkesedve fl-lvDEöliattt-k. Előttünk is ismeretei Henne testvérpár liöseliameréa ben részesUlt. KozramÜkudt-k még Cuinder István, N^gy Jenü ób Nikod\'tn Jánoa urak. A tiszta jövedelem mintegy 400 ftot tuaz. A lelkesülni tudó vasmegyeiek r.emzeti érzDló nek ezép bizonysAga ez !
— A k i a c a o 1 1 i gazdasági kiiíllitáo szak értii leirásjira, mely lapunkban feljebb kö zblve van, felhívjuk t. olvaaóink tigyelujét.
Minden a tcTÚkonj agj kípudae, S Bbbfll oh milj fájil aE ébmiía L\'táaoa Biájoiüroii a aiouToJAs.
IV.
H i •> n b -t t b A b maleg a ai » b oji dgIbIo Mint ni iíl!tiln^k hnmis aulára.
Mint n miíBiick [.talupl neiUrdjn, t\'Baliíltou j\'fti) hitt at b ni berekre.
Ilj üfl.\'tfkbon fAj, La űaziate,
lle-rt t,,lct.-, ónltfke lójára.
Nrm tiii-rcttipk h/ill^ntni üsarira . .
iul. Láriuaiío tuluutu. ¦ .
Oiimii^.il f.\'l.iii.\'oit.l Unifia rt. I\'nlilál. mcnvji-t rondában tiordja cíali, Mili v^lu i^yuu íluon-umlauak
llnlc-ii\'tril a oÚír talAnjt kil\'Pi-Mrufi.jtcaébeti tiárnniit \'fáradiiali, KrcJiiit-nj-ro aomiuiUi-p ge jufuak.
JlagauaM. orílli-léaü fogain m, l>i< műi; r..l:> dl ta daluliiatum
\\\' a li\'ian^ m iin\'iuijonJiági nlilin
V,«.\'lot(*, *«.\'rín_v(iéiro píltláo ,
jiiiini k vIikxA a.-.ak a »arii «ni. bu m \'EtdiAfe
Qdniil t dU p miiiilon tnílyBen \\» rrsit nlis-
unm-peljen, most teljen
.. K. Nagyon laa^an gÖrb.-BÍgeU. HÜU, ns tu^n-t Igen jól NA»napo.lra f«S»dl j6 kivanatUDknt jsv3rt- sir nink vonni o hudvra nÍTnapi lukctctli-n.
. — Ö. Qy. Eae:CH tó fíiiuúltil rÉttiia»t. nmtl ui*t* íágeJ raln/ilt a lur* ráliiis-.9iA, a m-^fi-Jt\'st alkidurnáiul PctÖfi clOro i\'láal-illft: a n-crrlem e\'.tót rer.m\'
~ K. ?/. Aít Irjnk rnUil. Di»i8riaín;ini) hajjá nflkor n>-m nii-na olvaitil. Igai í
— X Y. 2 Kérj kapri hir k mlvr* bekll\'•li-9<Lr<>.
— K Gy Kaaitboly Vittük Miuldbb hoiiii ruirjtik.
— Vólgji. A corn ctura a aporAu knveli.n<li egj--
máat, n*Ígti)ni vlíBinkiililÍBDt kirj k.
PÜnoTÍta aa Istfiiírt • IiotÍ Irtl fin 1
— Aí „Esítrrffanii iKiiiMny* aierltea t3j"nflt K3-B\'.iiaettel vettük, dc ni^r oikéfldt Magán kralunk a
"napokEan ra-uenL Tjoga.ljii miniikát revtröl tiílrra üdrlWlolünkei,
n tn-mir fajdal-.
\' QH[;yon ntlia,
- üdvül 6.
¦tarcza.
So-nettek.
— EJalvína eolekti3ayv6bű. — Ut.
M o 1 o p úriéi m í r v i n j li Í J i\' { \'ti\' Mily ellentéte a fogalomnak ! Melyben aa emlierck áliiek-hatnak, Ismorvóa a ajivet csupán aziuben.
B a éretve élnek azon liisr\'-mben, Ho^y minÜQD kt»er1 filjdnliimiiak Tért a lét kUlbíliaU*i adnak . . Éa-\'ágy Utsllk, megnyugosíuak ebbeo.
Poilia a bidej; i»lv mplog ericse
Nnm ejryűlili boly pl tHaaili Taeíf ijent ;
Egy mii o dl kai lilába epvszt. —
A scarphoüti lisláas.
A „Nyvi-lli-n Floro" csimü regény tár után kiisli Elütikesy Márton. I.
Ae Ostendetól Sluyaig vezelü Útnak körül-bi-liil közepén egy hosszú kopár tei = gerpart nyúlik cl, in oly u viharoa északi tenger tel jes dühének vnn kitéve, a a reá kiea.ipó habzó hullauiokn\'ik semmi akadályt sem állit, hanem — mint egy nyugodt és egykedvű szellem, inuly csendes alázata által riasztja magától a szenvedély tüzét a a büezkeBeg dolvfet — a tajtékzó hullámokat csak sima sárga bemoknak egy védgátjával határolja be. bemmi o<*m looyéazik itt, raí as emberi létét elviselhetővé tenné, sennni, mt annak varátst vagv kolUmet UölcsÖnüxne. Tengeri kagylók s elszáradt dufyak, melyeket a vi h.tr a tenger fendyj&5$föl- és kisöpört, fedik I ia-ott a k>>pár pagfiíKat a csak ismét itt-ott \' Int a Bz^-m egy if^oraorók bokrocskát vagy | tígy eltévedt Barga virágot, mely a sürü ho-[ tnnkrét g-n át tudá dugni f-\'jeeskójót. Eze-, k n kivtll iui:ide>) kopár, puszta, sivatag. \' Könnyen elképzelhető, hogy ily hely csak j Ig\'-n ig-ii k"vea embernek szolgitlhat tnkhe-; ly ül. Két nyomorult fulu B nohány olsaórt } kunyhó Uep-izi egyedüli nyomait az ottaui emberi nép»sBégnek, melyek töob mértfold-j nytro egymástól találhattVk-i—ff azon időben, ! melyből e történet vétetett, még csekélyebb számúak voltak.
Ezen tdu igeji igm meoaze van o miénktől; egészen mas lársadalmi viszony uralkodóit akkor En répában, a a különböző* osztályok válasz r.tlak által voltak egymástól elkülönítve, melyeket az idő, minden létezőnek o nagy nirásópi, századoknak hamvai alá temetett. Mindazáltal, e homokos térségnek lakót szokásokban erkölcsökben, BÜt külső megjelenésükben sem különböatok annyira a mostaniaktól,mint as ember gondolná, d sajátságos jclV\'gok .mnjdnem ngyanas jnaraál, oly vonásolcAt eg3*csitvén magábah, melyek a parthoz hasonlítanak, melyen lakásaik állanak, h az elemhez, melynek közelében laknak — egyszerű durva, de jó ós azorény s egyszersmind vad, félelmet nem iamcrfl éa vészt hozó, mint maga a tenger.
Történő tünk hét századdal voi et vissza bennünket — hűBtuú Idő 1 de akkor ia, még akkor is ép oly meleg hajlamok, ép oly szolidon sugárzó családi Bseretet, ép oly bol-
dog remények éa szorgos, aggályok Iftktafc fi szivekben, raint rdanap -~ aJssfllöf9ldBflk~»S(s rokonaágnak minden köteUkei-épjily b«osG-leg éreztettckr ép oly twentakaett-tás4ailalt^ ép oly bátran védelaiesteUBkr,lDlnt \'napjalLk*j ban, b csak asngénje" kápsebjt^ owJt -b4dftg| aziv «mru érzi az emLeri bqbqnéree15aÍaekflt-t teiéoeit, mely embortároainkhoa ,(ftff , b*BJ nüukct, ba mindjárt azok rág elmnll. ídökóL ˇoltak is. ¦ " < j
Egy komor hideg és ssomOrú eotín, h.8u| vége felé, a aoarpbuuti tengerpartot lak6L«v» láazok ogyjke a kodüa tengeren végig Uklp-j tett, a mint as oaernoí előtt kltorötvo fakSdf; ? egy aürü tajtékzó hnllámlánczot a iránik után hömpölygetett. Az ég komor volt a efl* rü óioidbzíoü .felhőkkel takarva, melyek messzebb északnyugat felé mindig aötéteb-buk lottók. E fel bők o a fölkerekedő a sálnak álható fütyülése közelgő vihart hirdettek. A halász maga szikár magas volt, ozürkó*-fekete hajzattal, éleq kinyoraatú, de nem köl* lomellon vonásokkal, b boaseú barázdákkal azéles, magas homlokán- -- - ,
A hely- hol állott,- egy kis butsoÉhalom volt azotí kia főldssoroaun, melyet a fővány-partoknak egy a tengerbe kinyúló résae képezett, a malyaek legszélső végén a régi ücarphuut vára állott, mely már akkor fQ* mokban hevert s a tengerdagály idején & fölemelkedő hullámok által a otáraaföldtSl olvulasstatott, de néhány év alatt roajdoeEa tcljeadn elsöpretett róla, úgy, higy Csak ítá-•>tt egy félig összedőlt torony állott kia vi* zekböl.
A fiddszoros legbietoeabb részén, asetsas előtt, feküdt a halásznak kéte^onakja, a bX« ta mögött, a homokhalmok tövénél, melyek egóoc a régi várig húzódtak, feküdt kunjr-li-ija, melybon caaladjárnl együtt tíz év óta lakott.
Ott állott a parton fl n tengerro tekintett, azután egy gj érmekhez fordulván, ki ugyanoly durva ruhába volt öltözve mint Ő, mondil „Nem, Pétérkém, nemi Vihar van kelotkeGÖ-beri — ma éjjel nem megyek. Menj, mondd meg édes apádnak a a többi embereknek, hogy ma nem megyek. Miot kiazem, hUm ma, hasatérend Tournaiból, a én ily viharos éjben nem akarok távozni hazairól, miután & oly hosszú távollét után tér vissza."
A gyermek tova futott a port bosssaluu, még alacsonyabb kunyhók felé, melyek kő< rÜlbolQl egy negyed órányi távolságban mutatkoztak a Bíemnck, a halász maga pedig Balját lnkáaa felé fordult- E lakás n&gy az-dml) tarialmaaQtt, o az ajtó,mely & Fövenypvrt faló nyílt, a Puobák eiaejébe vezetett. E »tokában a legnagyobb csín és tisztaság uralkodott, a ré\'s edények a széles kályhavállnn, a cserép tálak és tányérok a falon — mia** den egy gondos és szorgos házi aasznnynak kezére mutatott, a midőn a scarphoatl haláoa szerény hajlékába lépett, hüaske éa msgnló* gedett moaolylyal tekintett maga körfll, midőn a legközelebbi pillanatban leányénak, egy tizennégy éves csinos, kis gyermeknek karjai által érsé magát átölelvp,ki a mellékszobában foglalkozó anyjának kikiittotf. „EdoDsnyám! édes anyám 1 örfllj, aty&k ma este köztünk marad <"
Az anya, ki egykor igen száp volt, s még most is annak tartnthaték, befőtt a mellék* szobából, a férjét egy boldog csókkal Üdvös* lé, mire ez leült, nehéz baláazcsizmáit labúU ról lereté, a széles kezeit a ví3átaan~Tol|o* bi\'pó lángon melengelé.
A szél mindig hangoaabban bömbölt, a t40» ger fölnyogölt, mintha a vihar daemona ál* tal kínoztatnék, a kevés de nehéa esÖcsepg hullott alá s csapódott a hálása kunyhó aö-lakaihos.
„-Ez horsasztó egy éj lesal" monda a ha. lant leányáhoa. „Emelína, nyújtsd Ide azon könyvet; el akarom mondani as azokért 8BÓ-ló imádságot, kik künn viharban vannak.8
A ruogazólitott a római egyház aiáp tartalmú imakönyveinek egyikét nyujtá atyja* nak, melyből oz egy imádságot olvasott őlfi, míg anya és leány mellette Ietórdelének. (FelT*; kBr.l
ÜZiLe TI s i Ö
Hf\'KAOr-KAHIZPA,, n»v. 3- 18"- plll»i»l*»««
\'•WfénVmií h-rwúáy\'alű lanyhaltt a vAltozatot***? nUtr Bienfaui nem ki-Il a r< tuíujrül lemoniinul, mnrt a taUlSLbl JoLlirul fordulat klmarajlhaUan. Oroaikon-Wl» kihiTatat loljcícii inf gakajlxin, tuIósíÍbÜ, )n>|rj*
¦ !a IffmHt, atiyagok a buleiUVafglct fedi: ísóro U kíly.levén, a KoBcu\'r\'-\'iitla. onnau nem Igen eltlnyŰiiJa íöntajkoslk.\'
EienklVatá p\'BÜ viiiA- klIüiiBseu a eyap|ut lllo-•>tdrég Bjiadl-n. olilnln\'l ro*-- Ii:-nyoniá»t mt jc, (la l\'g-klTÜt pj kBtvéuysiertl iljol vitclire hatrdayoB.
Jíleulíg( arak a!itó-a\'i.ilrlil múrük^rit a fa-lybulí l\'Iaewn: 5«*.« 8&—8H -Ur\'t 10 ltr,B^l, ŰOk\'tfl ft la kr. Rom lH-.-n.CohU» BÍrtM) ltr,\'3 írt\'00 kr 4 fr. Ku-. r**rfa*á*j.x-6lt fut-3 ft H>fuj* 75- öft Ar|.» HiTfíiif]w* rtiH; 1b—•JS\'twtÚ K, Ü til 20 br. Zab lö—47 font t írt^»)u-l-rr. BOkr Hfe-fcJ-MiMMte-fi—fi /rt — kr. 1**-oanly fnbir fi I). ÍO\'kr. urkar\'6- frl,\'2Ö ki". Oubi ej«0 ituda tnií/ija 10 —1G frt - BíllranAIItikii JU
feku 31 frl — kr hordóval rfyfltt. rrtrkivlypilliika 20 fuka 14— ; frl lionliWal cnyiitt. Mti 30— 22 frt. Horka 36 frl Hjcr^rak 65— 6l) iíj, Ökür- *« tabíű-büritk — frt. *B bniftbGrlik 81i — 05 Yr( ni*»«í»kint. Ujrok. f^bir it *dins íocUUUn IS04- 4a.lBtl& ki
— Vldekankbell -Irrmia 8—10 frt. Villányt *» »"\'&•-iiArdl fuk«to 18HÍ- 13 ft — UJ li*nl bur vür5a ia feliír lB«17-illkl Jl — c frt. — Halatoumellekl bomk 18öa-*í laas-lkt fcUér 0 frl ak^nkJnt. Vlaa< l\'^-l
— 12B fit, héa —.s*t —.Ír. KOzoniójrc* itynpju ba-tártlrTldiki ára fiS—OOfrt. Fubi. rongy fira 0-1» Trite kr. fi\'koiri 4-5 frt. - kr. ----- 1
/V.-kaiHzsnl pincsi árak m»v. í-i1"
Borsu itrfju 14 kr. Lanuiu iíüaija 13 llsr. tUblm^i" 7 kr. — Uurjíunya mirflje — fi ^8D"kr. — liabua fónlja 13 kr. — Jablina r.mtjiJ l\'J kr. 8u.t.-»-hns i\\i|itja 24 kr. B«alun,n» majSSJa it frt — kr. Zsír funtja í0 kr. Királ/llit 0 íí. raAzíAja H ft — kr„ Liii^llhKt 1, fl*.-tn&\'-\'ajii 13 írt 7fl kr. Lftngllail 3. »*. iliÍiís, \'a iViJil k\'íTTSMBiljtjUMt ff. sa.iuáaíAJa 12 l>l 7&
kr. 7.0 inly-\'iUii \'.¦ a>. tndiaaj» lt frt kr. Kctiyer- , liait f¦¦ liár 6. «í- ta- II frt 50 kr . KűnyérlU x &. sí. ..1. I 10 frt 7j kr. iíattyárllsat 7. sa. ta. 10 irt — kr."îtu.iyui-. Hait 8. <i. miiüija 8 frl 75 kr. n.mling t. sí 9 frt Q1 kr Itaa Ung i=dlk a»Am niiiaAja 7 frt is kr. — Kuh»rli:ia]Wi funtja 0 kr. Árpadara fnntja 1 fi kr KillrJakAKa itcuiju U kr. iîliltkiia fontja 20 kr. t\'u.daj fontja fiú kr. R«iic*eoU) \'fumja 31 kr. L.-iiniaj.>l«J fnntJB 36 kr Uj b«r Itcíjo lottr. — Óbor lt<-*4j.i Ifl kr. l\'.stj ai>r itcíitü 14 kr Katilasai aiír itüaeje II) kr. 0,botift-pAllnki ttciajo\'39 kr. TArk-Uj-pilinka ltoaAJe su kr PííUn-pllínkit itr-.r.»J>- 40 kr Ny r> fajRyrt minBÜa -h frt. — kr Öniiiltta^yií/it-jyei lya Lmtja Uu kr, I\'utrolüiim fontja U3 kr Stapjian f>titja kr Ö" fQntja 10 kr. ^ora^nyra .11 r 7 frl 611 kr. P,ib»fa ölt) a frt — kr Nyr-r*f* »1« ^ frt M kr Fa.* *u n>* rilje Uu kr. Siliu aiA«alija - Irt 00 kr. H»al.nu in. - frl GO kr. KondL-r fo<<t]a 00 kr. Len fontja 60 kr.
flOPltOH, nnv. 4. 1807. Mai (rabtmpUc(niik to-i2-lehcloa jjrt\'-dag voll a be&i>*atalt Ji-.otűl^if, minden no
tad irabutta aok volt, ktva-V «||J neáia huim, \'~cu\\y kar*a,tl la IL>tt fl arn a 8\'J funtoanak 6 fl Rrj brn Btiuitkridott A. btiia *¦ tata ara ídárd v->tt ralff a ti-ujcri, Arpaeo uli 4rj Unyhnlt. An Arak Uretfa,. c3k; Uuu ÖÍ-8S faU c ft, fco—To k, i ftj _fln. fJtw 6 ft 80-90 kr; 86-B8 TtiU 6-fl n 30 kr 1 ÖJ fa te C fi J.^ kr — 11,,* 78-BO f,iu 3fl 30—á fi ^Oaf í Bl-Bi fnl. 4 ft ?0 kr - TotL-rrl 18-1J fai. 0 éti f..a 3 ft tO-20 krí - Zab as-htim * fl i 47—fnu .3 ft la kr.
OécHl péitzírf\'ílyaaa taov, 8-áa..:__
6<,/„iiiotali([Uua ül.-LÜ \\ ö"/0 noina. (íoloaSa 00.-10; 1800-ki áll*dalmi külcadn 8».—:| bankréazvéiyok G.ÖO; hrtelmléssti "rf^a* I vónyok 179.00; London 123.90; —"rfrf&to ¦ I 122. — T arany darabja 5 frt 91 kr.,\' J$WL 1 Fülelőn szorkesKlPt Wajdlis Jóse3^.\' ¦¦
b*1 Jan Wölfl í|- ---" - —
!5;S^j\\
Ii|Ktdd A.«trlk uk.
í>n*V IO Btai-biiis ju K\'H-Jjt Arkixl 31 An4^fi{U|U AnatiiAs tMíJmk , l.rlffverabBf ta
Od.\'n
I 4 J...
HTAriirtn-----
1« Snb^ChaJB S.
! ái
1 fi*
i §
Inani N.-Kanis-clról Buda fajul díiiilin 1 era, S3. H>rc*M. ( ..IP B i\'rakor
" \' pica rrRRel 7 \'\'ralD poroikor
^ " "it,t ¦ d*)n. 3\'.v*Jiö ¦„........
" Trfísi ,\', dftln. 1 60 „
l \' ¦ „ " úr*26
Éikcilk N.-KaiilHÄre Uni» f«IQl : r-^gol d óra Opctcikor „ díliilAn 1 ,, EO , Dín úftbi-n I? „ Dl
Trinai .
Zalára. Calici oro jb twv. $8., 2sdM-i6.r9iog Sav. 80 , Nnjr_y-Kj.nl«aa dee, 8., Pilamab hot. SO-, Barn < 5 nor. IO., fcínra.Bierdabclj\' fioca. 6. "Böfliii jyin. .Babona ne*\'. B0., Cfiílfeüly Katalin {nov. 2(1) ut. 4 nap, Piri* nor li., B-lyo deea.:s.
gr. pronm M)FB)p, J,.Cíl. 8„ MihAlyl dooc , S*rnt-Mlk)rj-* ilr-cs. ft.
V»a m. C*Kict\\tty uor. 26., E&cr\'Sr nor 23., Tti-J pküt bit. 11 , K3Vx? Dnv. 30., Sfüri\'r áVi. T., Ki\'lsU.RurAn_f Joűí. 8^, Muro-Piomba! deca. 0 , Utóra, tuttlielv nov. 30-
H I R D E
iBíe.-billigste
ascii.c
Grosse Preisherabsetzung1
der «rstsa: and grasten In Wiea bestehenden Leinen-WS seh« Fabrik des LOUIS HOOEfW In Wien, Tuehlflubcii Nr
Für Herren,* Damen und Kinder zu Ausverkaufs-Spottpreisen
\'¦ iffqp -BcMtffcts. ffnte Arb»lt uni) p-v ? EíátSr^3"^ b. ijlcnvr-kli\'tiistoB Vvi
id* Fn-jona ¦»¦¦•! (f-nntirt. troli ihm ao li-ratinsoi Itu.I\'rt he eu N*.chb- st- l-njr n vrn-.iiIn-.i-Mi werden, ii- stollaugen \' \' fit ilfviijj\' Ii flHPproi b"n-l, «t-r» -uil-\'l.
Hemden welche nicht bestens passen oder nicht convenlren, können sofort retournlrt werden. 4 ist; I\'reihe, helü^l für Wieder* erlr.itufer und knuflnit*\' 1111 vim Snd«-rU Ii
\' \\Fferlnrc Hcfroriliciudm. beste Handarbeit.
Fertige Damenbemden, schönste Handarbeit
;aajTarj»-MInonlirm(!i;a . . . , , anstatt fl. 2.(10 nnr (l. 1.^0 Lnnen-D.im^nh.-mdi-o - , TV\'lns Portn tnll Falh-ubriitt . anttatt fl. -t 50 n-ir U. 2 aO .F.-iiie Hcliw ii rhi-m li<n mii F.ill-nb\'
\' Ptbíf-\'írraiiilör oder lLuml>nrirer Hfinjlca ani. ". 6 — twS. i.8ü -J N 11 e Fn^ui rsich bi tT-i
: fl. 3,
Fnlno H.llandcr Lclu-rnn l II m l. n nnatj Í9Jl\'-iÍ(w:Iluwií».>.tUsdii\'npinttaKllrin leu amtnlt ti 1 5" ~. .AIU>rT>! rpmbi.Hcad-a. ii.-Mi.it.- lli.ud.nb. wiv Ii. WH— n»r fl. *.nü
Abs H-ijulrr ticig. Baliat-L-iinTiin.l . anjlntt. fl 13. - nur fl. b.M -¦^piWailtat« Iii elejnnt ^itMittn nrnentcn Il\'m<.i\'n 7, 8 bin fl. 0 ^-©Jnhf.iiiu Htmdnn. allaraiuestrs mit Travtrbroal fl, S StCi,< Ú.&0, 7
Mari ¦ Ú0 \' HAi Ii f oliciii
n. 7. ül) 11 U.viiciilioBcn 1
Kol r
Weisse und filrbf-ic Shtrtiug-Hcmdcn.
¦ 1.U
Ii 1 »U "
j.JJetrfaih\'iiniJflo so« ircuiom SünUu^ ansUlt ti. 3.— Ans feí\'iítB\'u fr*u blicken Sliirting . «U"Ult ij. liu örtiiest-i Dessíns rirbfg.-f n ,n\\<n . . a.\'iMalt fl. 2.50
¦¦\'-Bhifeantf filHiig.. BhlrHnff H-ni.l-n . an-tn\'l iL * 60 nur fl. 250 Echt frufinjfltiihü. ßibifrf U.-itisi-Hcuiilcn mstatt li. S 60 m.« fL .HJ>\'>
|„J<qutBia LBytib\'-pwtfn mit gl^u,r Ui-ust fl. J 60, f^lt ubtost fl
ich ^
Ii lg L atiw&iH f Hemdeo, .log. Fot,*-m M ¦ k-Hei..,lrn mit Val» ! irät n iu reichster Am* 1 B.30
IS f Inom cjifil. ainrlinj li-m P rltnjl, gi\': . i.liNS^n
uto, ylJitt, aneb gnäii
i-I>»i
Kll« 1
Vh!
Fr\'in- liiigj^tji. II ¦!<•)) ut -Cornetta a l íin.\'n rjuinNi-Nttch li-\'in Un ni. loa/" Ar u D.nn<-iL-(Vs Ui-Naciith. m. f. tm-r t-tiek r. Urnii 11-Fri^ir.Miti.tfl, ni->d muten l-uh-ilt
|" Aini\'rTnTnnlH\'-Iie Ce* und Ii ei tu Fliiui-tl-iit\'mrieii aua AiiK«r»-W«ili\', iUo schünsten Mnstor-IV Jacken und Vnterb(ii»eu. besondera gegen Gicbt und Ilbouma, elegante Formen ä fl. 3, 3\'/j. *i, -1
1 Preise der Leinwand-Sacktijchar, Tischzeuge und fertigen Bettwäsche.
y —~ . Speofal-fiesoliän ia rlelrats-AaBBtattungen, als auch e egantester Art und naofi Arnjabe vqh A bis Z.
\' T«Tno Wübo-T,rlnwand IB\' E\'lm, breit nn.Ult d. .40 mir (1, ?0 \' Quin I. 1N. n 8«.:ki ¦ U r. !¦ . Uuti-nd ft, l. (,5n, 1,8». F^XIhb fHnsto- Wob« 60 Eilen. »¦,¦ breit , . aust.tt fh 41 nnr fl, 25 \' F. inc L in u-it.xtiHi-ftickiUcb <r, \', 1 ^/iHtoo-Uaroilor, 6-l^jrSunan; Tinrhsnng , anst.it t Q, 10 nur fl. & : Fui tls-r- 11. u«i»ch ¦¦ aus fvin r Li in«., .iJk-ln\'liGara^jr, ft PrIS«t.«i.H IWnst . ,. nnMatt fl. 1B uiu fl II • Mlnka ii.\'H"t n CD«ch na kv,i!M n 1
* Bestallnnejvn rrn« drn Prnri»»»n gsvn Kaclnmluji r* Auftraff* biUb lati nitbt au die Filili s, k.nd ri
Tl.-i He«tHlt»ni; 11 von Herrn HemdEii <r,nl nm . direct un ilat L\'utilm!-Hiiipl-V. 1 Briijiiujs 1) pi
IsOUlS MOrlÓríl, Tiu-Iilaubon Nr. 11 in Wien, ™ richten.
ft^kiétmE tércllt ! Fontos nj tiJiiiáiij
_ I fji ti E »--Z - Jt Ü
^Ji.ä F^H-ai= e<:—\'* ^O^í
21^2 :5Í ~ eisí> 52 ;-g S Ss- ?0±^a felis; I
1 S "-r
r—1 es tx .2
: ¦
; ij
ij fSikerr stedés megnyitása.
Vnn sT.\'Tur.csém 1 initi-Intt-d jelontooi, iniBzorint beleben a f\'-pii» ami Wi»r»l»i -ft-félo hit helyitcgébcn
eini\'Zl"m li-*, kívánat aierint dt\'f>zkn et« mindt-mieltlä
t»ülel-fitlikfil jutiiiivoísnn étt ji\'litotinn azidgábii buzgó tu
Alk;.lu.iUc l.«t..r ,-U<l.-t,-in is élénk llet.\'k tovübl
«py- It
.-Liu* in l ii r-ry a levén, Siatadj tivr-r.Ii-1 tei rpinénylpn"ir.
én, scindi.
8 ler
l-ef\'iitiJib .xniljY
linden, ironal
L!<l3^tlfOTi-«ü .PS3r.e<lul. Toldii síahlidalmníptt Allzarin-lró- ?3 másoló tinta, dupla-másoló ! tinta. Birmingham Ink (ponipúa violnkék iró- d* másoló tinta), Anilin tinta, intensiv < t/etóiít^^Jlriária tinta, foVribbii két 3? verés karmtn tinta n legvliíiikubb Hzin- i;s lcgúllon-
«*liWl>i.inuí(i8egbeu( keazletemet ÁDG- LEONHARDI drezdai i!s bodenbnebi viliigliirü vegyi
\'gydrilbiSly\'k(ilOiibosi)\' mönnyisL\'gbDU ds lcgjntiiiij-iisabb liron.
na, okulier U W,
Baehrach Gytüa.
WAJIUTS JÓZSl\'.K kuni vl,rirskrdé>clirn mtgjrient -u^rvaimtt po-tii utjiiil i^ ruegrelldellictr :
LENORMÄND. a bires cziganynő
ig izui\'d\'dó
VETŐKÁRTYÁJA,
32 fliitiozett karijával éfl mifvnr nláirABeal 6 nißgjaraa tlal
Ára 50 kr. Árvorési hirdetés
A pesti itnpnö^eldo kis-künu!ronti urndalmiihoz :nrto7.á wíni«(in\\i kürc-nin nem fi>(r íírveréa iitjiin a ltir-leteit nuion kÍjul;ilni.Kíll Iv.-Konníromban. oct.lG.18í>7 (5-4 Ax uroilnlini lisalHpg.
órá és erőművész
i a na»v>\'i"d mi kőiííníácTipk, mitcorint a l\'jrnjalib @@al-¦níitroitan én\' tía-b bdy n ui-ir líigilt
fekirányos torony- és várórákat
lípon éa UHiiaan r- U->*tii s aiok.-ii k .irmf\'-\'e na.-viAg.iItlimi a Ir-gjulfinvo-sotb Ar iiie\'lclt ela Ja 1
T.hb nnL\')"ol>b Tlm»li!>n «B»ri--tt bimuvít>AuyoULal bi"\'áa, 01 rt-minvny-1 he ii-^ ii mac^t, kogr a rni lii:.D .ú uii-crrnilcUtcürt Q lepia-pjubb LVn"",i--tl1 *B t. Ijrs mc^o ijí-ib-ure hajtan.Íja viigrp.
|g3^- K-\'ir-tiidk a tis telt m pr.-ti 1\'¦l-\'Hi. Iinfjy a meíronil-li-s allralba-\'isl a e ndd BiAmlnp\'k in nnjig\'\'pTÜ , Talauiiut as iIsÖ éa második ha-rang-nalc sntyar-\'l é.L flitrtif n Iti ahi\'d\'rrnek.
A bolt, ítnt miüd nfé> rafjj-fS-. oyUader- <~* Iwrgaay-órák.a layjet&-
nj-nnb ijm topMok áa J6tállás m. l.cll niiiirlruiie\'i.ü u ik kljavl^Sra *A-foimdL-itiiak vftn a Tdtéren „Szarvas" vrnd\'-glÖ •?» RelnriH-ílii kft»éM2 k5 ritt fJaqy-Kanliaáa.___6 6—A
k;lAi»f»7|ti
an vi /.\':>/!
^dUtós az lískolák és hatóságokra. Atrólith vagy tintákö.
l^es.. Mr. .osztrák áliantökra,. A ÜG. LEONHARDI m\'Jl^MMéwmtéa^ gyáráraiból Drezda\\és Bodenbácbban.
fii1.!3." \', J.\'%?Vi ^\'^^an kitUna.da füllllrrlulliHtlan gynrtmilny, moly nlatt nem a közHiiHuRea i-í\' , \'aPOTnk értetendiik, lmnonvmely-ciryözorii vizzel kevertis állal, rögtön tetsziía szerinti meny-íg}-]Jí\'Ír\'\'\'<S|áb*«\' táty fekete iró- ia rí»í»oIó-tiiitit Rzulgálint.
;Eg^cűtip\'-ralííárItSa.és Somogy nicgj^kre:
WAJBIf S ÍÖZSÉF,\' "
.. ,\' j - irá-tÍB rajiazer^ercskedcat\'b\'on N.*I?anizsirn. -
A „Pesti feteiíé issttaíV
ely gyura éa ill.\'(lo1meB tilrmegtírilésci Sitid általános elÍB\' <>re«ben rémesüL b\'rtosit a l-\'pjutiinyosabb feltételek S.\'Q^OlCSÖtÖ\'tí •tSJjO.lS: mcllott : |
ifl\'/ksk\' pl Imi écö(I«;,oktít fs íovö ingAiagokát,
IUÍiIIiHe1 VllLll 8-ialníiB gubua- és takarmánj-Veszlete-
kt\'t, li-tÖBct\'nlntt vagy ezabadód.
jégkár ellen mindennneniG földt?rmonyokét i&
elemi károk ellen z:1,";\';;!::\'"r"°°
E hazai intézt-t jvlun\'idénjben a gazda nrnknt kölnnösftn
a szalma-gabona és takarmány tűz elSenl biztosítására
bátorkodik figyplmoüt-?tní.
, Árr\'abtirt fiifipynoksep fiilkój-j -c^ontud a t. e-s^-gasda lírákat, h-gy bist.isitjtBaik föl.idá»ilvnl vngy Iin-erú, vag/ BO-uak mitidon nngy.ubb Imlv sódbon lejrxij Ogvtibkeilies fonlnlni -tlwr\'Bk-iljenrlc. ~A foRlléhb jutnnynf* foltiiirlukrül legna-yobb keszaóir-f-l ndntik f.Uvilntí mjtaa.
Kúlf Sopriinban, 13(»7/jri11 tic> bnvAbnn.
> A pesti biztosító intézet
soproni\' •g\'tft\'QgfyTTtrf^ig^^iá\'e.
WsjditB Jőumf kiadd-, lap- éa nyomdatulajdonos Nagy-Klraizwln. a
Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
Mi-Som
Kiterjedve
--r— —........-............SttPEON- és VASMEGTÉKRE.
Veíyoa tartalmú lietliaD
a-szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány esművészet köréből.
minden szombaton, c^,, irci,.
Hzcrhi\'szli\'n imdn vh kin dó hj\\ntnl:
\\V.UÍ)!T^ lt;.nyikorcj»k.!d.\'\'\'.\'-u.\'ii.
Előfizetési föltételek :
Eirtix
ó« vidékre ¦ fl frt -
A hat hasit) o 3-o»ar G ia mimi Ilé\'ji-t-dij mind
¦nrírt l-mflr 7 kr ihbi lieiUtatinÍM ti k n lii-íln.ttáaírt 30 kr
tnláii dija 15 kr
Előfizetési pénzek és
hirdetések,
ugr qxinún t Up iiclUmi tartalmat UletC k 0 1 I C III r li r c k, valamint »idíki lerílak, utrmcnlTO a kialdlilT&tBUÍ»s
,tltQld«„dnk NAOY-KAXIZSAIU.
írtjí
Előfizetési felhívás!
Azon érdektíltség, mely ly cl a t. közönség ifipunk iránt naponkint nagy+tbb- mértben viseltetik, buzdit ^bennünket uj eK\'rizeiea nyitMrn t, i.
november—(tacmucrl két hóra
fcjával
Ezen intézkedjünk által nllcal--rjiat kívánunk nyújtani, liti^y heti "lapunkat bővebben megismerhesse n t, olvasó közünség.
A nagy-kanizsa-barcs-pócsi
vasútvonal indópuntja s banyának megváltoztatás erdemében károsunk közönstigc részéről koronként tett lépések felöl unnak ideién volt szerencsénk olvasó közönségünket, értesiteiii.
,J3zen lépések a kívánt eredményre nem Tcztltvén^ sőt az országos vasúti hálózat iránt kiadott tervezet szerint AiTxa ferde jrány az építendő biida-fromei inaira nézve is elfogadva lévén, városnak közönsége most li már a, hongyÜléshez fordult, ?3 a f. évi ok-tobér 21-ki képvisülöi ülésből a következő kérvény felterjesztését hataruzu, cl: Mélyén trtztelt országgyűlési \', ";\'f MegrlBÍ5íi-ik évben a, bécsi kormány en-.\'.igedfily^foWtán ugy t4r^s4gfllakalt,aztigy-- nevezett dunántúli vasutak kiépítésére J?c-"¦\' ¦ i*enfcz-3őzseF Tielétí pálya"; czég7 alatt, mely kUlön&stm,feljogosittfltott<BndátMl]\'fV.ároánn-i< \'\'^\'Mít^tójértimiba i\'riést fél^\'Nfipy-Knni-\'7-$$$t\' jÓopron\'-felé, Nagy-Kűriirsától Pécs .-•,JflIé;BÍiríagy-Kanizsától;deli,irányban Hór-¦¦>¦ <vátpp8zágba vaspályákat vezetni. — Ezen \' !-terV-\'^ietQleg engedély, okmány szeri nt vá--\'r&irrrknak az öt irányban építendő vospá--fa|l5ftS knícalyái, kefirén,1"emeltetni.1 \'nevezett J,,)ryfaf/Bi% felszólítására városunk einelkcdfr-- ^ -\' néxak kecsegtető ¦ reményébeq .\'oe^ késtank a -*L»uagyBzt^; vállalat ^i^Uliai^T^áid^mtoí" hozni, s a jobb jövő hiszentóbeJirfgoaz cron-^\'fert\'Wgfesziteui, ajándékozván egy- nagy--)\\^éadrlt tt\'mínflezén pályák befogadásáhí elög-ehpéjSBpilyautÍYar s\' műhelyek elhelyezésére kiftoUió 60 holdat, \\
Hi^őOjDiL jezen .nagy vértéket^ képviselő tArtÜetet közvetlen a.-varos. mellDttrToszint a e J \'Uaég vagyonából, irészintpcilifr. egyesektől (6 hblAatikínt 4—600frtoTikisajátitvn, ingvar n.¦•¦íjkíVfffjfzfit íárpasignak átadtuk, ügy vakuk ^siM^$^Ye,,hA?gy,viszon.t ez..(lía toár.elő-, l5» nyftobíe:áldozatokat nem hnzrind is, dclcg-, dLlí,attbW\' felvállalt kBttlenégébek- mindenben l Wögfetelend, és pedig ízt annál inkább hit-i-Z-V^,^! :\'szobeíi;( Ígéretéinek tcljcaííééét
J " jJbáfl Woázolván, adéli cs. kii. állampályát rji(í»«f4z^t/mifc2Íií-ola3z társulattal egyet ;¦. t i^lt^^ití&^&^al\'i^^\'al^re\'-S\'únatkiáS;^ n jDf^terósit4B mind a mai napig tudtunkkal n( * -Mné aan tótetettr dfl^ogi njeggyózud^üiik -Bwrint, ha ez az előbbi részére kikötöltked- ., Teményeket igébybe, vette, kötoles lenne I
vÍHzniit az előbbinek visszkötWmeit is átvenni, mert nézetünk szerint ettől utet egyesek rovására s kártilnnitása nélkül még a k\'íjfi\'líübb korlátUn Jutalom se ízabadithalá ki
Tapasztaltuk ufryna már korábban, hogy a déli cs. kir va.snttársaság kötelezettségei teljesítése alól kibújni iparkodik, uevezete-sen bfiyy az általunk nagj- áldozattal neki útadoLt térség nagy részét rendeltetéséiül elvonva, mezui gazdálkodásra használja s birói megintésre nemcsak műhelyeit ide nem hozza, hanem még eme kötelmének fennállását is kétségbe vonja, mindamellett részben azért, mivei hatalmas befolyásos ellenfellel Ipvén dolgunk, az abaolut kormány uralnia alatt nem tartottuk tanácsosnak sénámünk orvoslását keresni, hallga ttunk mindwdig, mig nioütani felelős kormányunk az ország igazgatásának mindenszálát kezébe nem vevé.— Kpéri ezen íduben-értesülvén a hírlapok utján, hogy it déli va-uiiár^iság N.-Kapizsa-Péc- vasúti vonalának indnpimtjut YarosnnktóT""!1/," mértfüld" távolságra eső II,-Keresztúr falu alatt határozá meg, és ezt nem a természet által kijelölt egyenes irányban Somogy szivén, keresztül, hanem ennek legdélibb részén szándékozik vezetni, nem késtünk a/. ír: beadványnyal közlekedési minister ur ő cscellentiájánál panaszt emelni, honnét azonban a \'/¦ szerint azon elutasító választ nyertük, miután ezen vonal indópontja s\'iránya már a bécsi kormány által korábban engedélyezve lett, kérelmünk többé nem tqljesitlietö.
,E közben megjelent a hírlapok hasábjain ápril 10-kMteIeUaJ — tehát egy hóval később hogysem a magyar mipisterium a kormány\' gyeplőit átvéve — azon államszerzód-vény, mely a dtái vasúttársaságot feljogositá, Hagy-Kanizsa-Kottori közötti indúponttól Barcsig egy szárnyvonalat ópiteni. lürre tá-\'maszkodva sérelmünk eltávolítása végett */¦ á. a közlekedési minísteriumhoz ujolag esedeztünk, de\'arra határozatot nem nyertünk, banem utóbb arról értesitteténk, hogy a n.-¦kanizsa-zákányi vonal politikai bejárására IrlkíildÖttbizmtniáTiyrf. évi jmritis 26. városunk tanácsíercmében fog összegyűlni.\'
E napon 2öla_;és Somog}-\' megyék küldöttei szinte a működésben részt vévén, élű szóval ismételt sérelmeinket magokévá tevék, és a^kiköldött ministeri biztos nmak felszólításira velőnk közösén az \'/¦ óvási okiratot írtak alá s adták át, abban e vonal helytelen indópontja s(iránya ellen tiltakozván, és helyette egy minden tekintetben czélszerübb-tervezet elfogadását ajánlván.
A \'¦hátá\'ijöieát cicn!. ökira|hi\'soká késett; de & hírlapok\' W^bj^m, n&yezelesen aPesti Napló augU3tu^;;4-r.ÜB.IJ\'6-ki,l számaiban egy félhivatalos -czikk jelent; meg, melyből kérd-, rnünk éíéjtéíét elég világosan kiolvasánk.
:Habár, eme mcg;bÍzUató forrásb\'ol és illetékes belyríj| ^reűettnok jclltigzctt czikk nem átallott bennünket önzőknek és hívatlan\' vádióknak bélyegezni, mindamellett egy küldöttség fclmenesjitését határoztuk el, mely kérelmílnkét és sérelmeinket személyesen minister ur-ő Éicellcíitiájának iílű azóval is ,olötoncöz^ze, s -,
Küldötteink megbizatásukhan az évi aag.
Kí-án jártak el, és mint jelentésükből érte-sülénk. nagj-inéltóságu gróf Mikó Imre mi-uLíter urnái nemcsak a legleereszkedóbb kihallgatásban részesüllek, hanem magukkal h\'zak ama kecsegtető ígéretet is, hugy ö Excellentiája szpmélve? magas befolyását panaszunk eltávolítására felhasználandja.
Küldöttségünk jelentéséből megismervén amaz érveket, melyeit dontó körökben a vasúti társaság tervezete mellett léteznek, siettünk azokat */¦ a. eli>terjesztésünkkel eloszlatni megkísértenie sőt az építés tettleges megkezdését é*/re vévén, távirati nton rögtöni segélyért esedeztünk, melyre azonban a 7. a. tagadó választ nyertük.
E Bzeránt a xonal építése már bevégzett téuy lévén, és változást indőpontja fi irányára nézve alig szenvedhetvén, feleslegesnek látjuk annak helytelenségét és költséges voltát, habár országos érdekekből is njolag feszegetni, kegyes leend a mélyen tisztek országgyűlés, ugy is felhozott érveinket a mellékletekből megismerni; részünkről egészén felhagynék á reménytelen esedezést, ha a magas közlektalési ministerium által a hazánkban épitendö -üasutak tervezetében eme fonák tervet ntá^rtőffikíak alapjául felvéve nem látnék, de^gí:nemcsak mint szerződő felek, tehát némileg érdekeltek, hanem különösen mint hazánknak ezen vidékén létező legnagyobb kereskedelmi forgalommal kiró varosa kötelességünknek ismerjük a törvényhozás különös figyelmét 0 tárgyra felhivuí.
A magyarországi vasutakra vonatkozó, a törvény hatóságokhoz megküldött knrmányi tervezet első pontjáb-í) úgyis azt látjuk, hogy a buda-fiiimci vonal városunk megérintésével Mura-Keresztúr felé, éa innét Zákány alá czéioztatik visszavezettetni, 9 csat itt Kaproncza s Zágráb irányában kiágaz-tatni; a 12. pont alatti pécsi vasút irányául ugyanaz lévén kijelelve.
Mily érdekek vezethették még a déli cs. k. vasúti társaságot arra, hogy Pécs barcsi vonalát nem egyenesen városunkból ágoz-tatta kí, hanem 1 \'/i mértfüld kerülővel \\ín-ra-Kereszturnái, mi annál kevésbé óhajtjuk feszegetni, mert «gyís- már az idéztük félbi-vataloTczikkben hívatlan vádlóknak ezimez-tettünk, de nem hallgathatjuk el azon agio-dalrauokat, hogy ezen kerülőnek a föindoka nem lehetett más, mint a tervezett alföldi < s pécsi pályát, Fiume háttérbe szorításával a tricsti fő vonalával legrövidebb uton kapcsolatba hozni, különben mi czélja lenne a költséges és veszélyes (Légrád átellenében a Urává és iínra összeomlásánál létező meredek csuszói talaj) hegy alatti építkezésnek, mikor az fele-vagy talán-.\'/,-költséggel Zákány alól egyenes irányban, közvetlen városunk alá vezettethetott volna? Ezen állítsunk valódiságát csak egyetlen pijlanat a */. a. mellékelt térképre, mcgdönthetlcnül igazolja. Mily országos érdek kivánliatná azt, hogy á Fiúméba vezetendő pálya városunk legalább ] \'/, — 2 mértfüldet kerüljön Mara Keresztúr fülé, mikor, a legrövidebb egyenes és miuden termeszti alcadályoktólment irányban, és sokkol olcsóbban Zákány alá (mint a tcrvczEtt kiá-ga?.ási ponthoz) lenne {ép,íí.hctŐ?J.stit eltekintve c yáro3 és "a déli; minta Ferencz-József keloü vasúti jogutód-
ja között fennálló \'/. alatti szerzödvénytól nem-e sokkul elónyösebb ha (ez egyforma költséggel létesíthető) inkább egy nagyobb város omeJtesmik a vasúti híiiózat Jmlcsául, mint egy kis jelentéktelen falu, a mely még ezenfelül a tervezett kiágazási ponttól lega-ládíb \'/a ménfőid távolságra fekszik? Szilárd megg}-ózod esünk szerint mindezen kérdések csak a rut felfogásunk szerint feleUiötŐkmeg, és ha igen, akkor ha már tetszett is a déli vasúttársaságnak a helytelen és költséges irányt magáénak elfogadni, sehogy Ke lenne indokolható, ha a kölcsön veend) országos pénzből cpitendJ fiumei vonalra nézve ia ama helytelen irány fenntartatnék.
A tárgyalások folyama alatt, kölönÖ3en a m.-keresztur-zákányi vonal politikai bejárása alkalmával sz.ibelileg többször adéTT-vas-uttársjság eme tervezetének költséges voltára figyelmeztetvén, mindig a közbenjárt főtisztviselői azt vátaszolák: ehhez se a városi közönségnek, sjaz álUmntk tr>bbé semmi köze nincsen, mert az idéztük államszcr-zódvénynél fogva nekik többé mir nem kamatok vannak garantirozva, hanem minden mértföld után 100,000 forint tiszta jövedelem, az építkezés költséges volta tehát senkit mást, hanem egyedül a vasúttársaságot érdekli. Első pillanatra — megvalljuk — nagyon lefegyverzett ezen érv bennünket, de csakhamar a következmény mpgmntatta, hogy ez bizony csak illusió! Ugyanii a pécsbarcsi vasnt-vonal már annyira elkészült, hogy talán még ez évben a forgalomnak át-adathatik, e naptól kezdve pedig lép életbe a kamat vagy tiszta jövedelem garantíáji.
A barcs-m.-keresztúri vonal bllenbeö\'leg-kedvezÖtJÖ esetben a költséges és sok mun<-kát igénylő drávai építés miatt-a légrádi hegy alatt talán a jövő évi aogustus hóra készülhet cl, addig pedig, mig ez\'a forgalomnak át nem adatik, a péc=-barcü- ésak egy zsákpálya marad, mely a lehető legkedvesebb jövedelmet hozhatja, s így legaíibb 7« évig egyenesen a státrts snbveirtiójára lesz utalva; azonban igen oggódnhk,\',k(»gy az állam erszénye^még sokkal híjszabb ideig fog igénybe vétetni, mert a nliilt: hetekben egy árvíz hz eddigi munkálatok Bagy részét megsemmísitette, váljon hányszór^tör-tönhet ez még a veszélyes epHkezáá befejezéséig? kiszámithttlan, BÖt igen félhető : hogy jövő tavaszkor a 8zoká9os^nagy\'::viz-áradások még több kárt és idővéazUüéget fognak okozni, s a tervezett m.-kere3Ítiir-barcsi szárnypálya építésének^ ^fejssicsét akadályozni.! Ez pedig mind elmaradt1 volna, ha czf-h pályarész Zákány al&lsordi völgyön át eg)*eiie3en városunk\'alA bevfaet-tctík.^s igen valóuinüleg\'BfjmmlnemaSelyi s tenöéizcti akadályok nem üevéhÚ^- a barcs-kaniziai vonal ép oly gyorsan\'lett volna befejezhető, mint a pécí-barcsl,-;«IUtaI egy pár százezer forint inlígfíTcarittBlott volna, mely tőké szegény hkzankbjüiínem megvetendő tekintet! - \': \'
Miután végre a mi felfo^tüálr/teérint\' ft fiumei vonalnak\'legfőbb czélja:\'hogy bdaáak nyors anyagai legközelebb a tengert elérvén másokkal a conearrentidt Jtlaffiaarok, ily "áruknál pedig nagy ku^ömli84*t\'f«*íflfe a termelő közönség rovására esik, feá&át két
martfűiddel kell tovább a vasúton szallittat-niok, de-az is igen kívánatosnak látszik,-.
—hogy-^fittm«i-«nialauJű&^
~ társaság monopóliuma- lchcto^^kMrlátöSas^ sék,mindezeknél fogva azon rftjázatos és bt-rodálomteljcs Ttéréssel fordulank, a^ magas. ffrcrj^Byfll^f*?:, amennyiben már a nagy-kanizsa-harcsi vasútvonal induporitja s iránya többé, változást nem szenvedhetne, kegyeskedjék legalább a közlekedési s köz-munkaögyi ministerium tervezetének első pontját oda módosítani, hogy a buda-fiumei Tonal ne ^kánynál, hanem városunk alatt kŐzvetlenüíSgaztátván ki a teraiészet által e vSgrp kijelölt uton, t. i. a surdi völgyön "át vezettessék a Dráva partjának, Kapron-cza és\' Zágráb felé, mert1 uráltal-ft—tervezett vonal legalább két ménfőiddel rövidebb le-end, és városunknak is az */. a- szerzödés-
< ben biztositott jogai némileg érvényben ma-
_ra45ftk|.
¦.Kelt N.-Kanízsán, 1867. october 24-én tartott városi képviselői testület ülésében.
A családi rendezkedós mankója.
(V#ce.) ,
Bizony, ha akarná látni és tudni az ily családin*, minő i-uaztahUt hagy airja fö-. lé, hogy mire játnak majd azok a czi-merea, drága köves ékszerek, asztal-késiletek, fogatok az c*ni Told stb. stb., vagy több élet okosságra, önérzetre jutna, vngy eirjában forughatnn, mérgében egész itélet-napig — hogy nem Be-gitie.U ha éjetébejn nem akart segíteni, » függetlenséget biztosltni családjának, unokáinak.
A családi életben azt képzelem én lehető legnevetségesebbnek, Sült álBzemór-liiében megalázza a büszke családot az utódukban.
^"?yafl ívrggnek-asián—aacút a hüjz-ke utóduk olyan emberektől, kiket azelőtt még csak bemmibe Bem vettek, k&-ket az fai ház előszobáiban kényök ked-. yük sacrint lenézhettek . . , Annyi ün-•, -érziít, annyi bUazkes^g sincs a családfb*-b«n, hogy családját abbdl a palotából, melybfl o\\gőgöt nevelt — nem sokára j ue szórnák ki, hogy szintúgy- porzik
¦ . Szomorú a kép, ne folytassak tovább! j. Hanem ideje volna már egyszer, hogy
~i* családfők némely része gondoskodnék halála utánra is családjáról, ha ad valamit rá éleiében ; hogy ha anyagiing
¦ már nem tudja bixtcuíim, legalább re--i alia nevelést adna gyermekeinek; t. i
. . ka^realitást nem hagyhat, legalább szel--,-lemí tökét adna ne kiek! vagy pedig oki j< vagyonában a leheldségjg hagyná tit*z--i tíban őket, mint sáfár az íf Biáuiadá-[[.\'.\'.saifc.
fv?"M KUlöuben az ö* saját gyermeke, miniden kegyelet mellett sem emlékezhetik ^T-qnejf róla áldásosán; nem áldhatja az n kedve* fin .vagy ,a. leány, kinek szive boJdogsigiU, szereltnél egész életre kel--"iijil*tt föláldoznia, hogy CtfakJát"zólag í i .megmentse acsaláU vég képi hakáfát. - fjfluégyeuét: nevét, iál»zernérmét; n> ^\'7asfmban még. i* ciia|t csalddáa lett, men jr.T\'.^Dég.igy aem sikerül,* megváltani, amt< .r.itú.tpáft eladtak, elkezeltek, elgondoljalak, fdaieuiérmeskedtek.— ér rendben MWtak.
iMit4 vitaaaák.rinv hpgy ezoket Ind-.
^ éa Upústalva R^erétik a szülök saját i, [gyermekeikéi1, öumagnkat, waládjokutj n4t:jtbí jM^grjoVb jfilágban wpx hinném el 1 -ími\'-\'X^BJf- P*4*S fuvallatában pero ?11, nn-tui caak, örUfhet link, dehogy ok nól-^,^^i^ia:mondojn ej, és hogy nem ín vn-^Vflftmi *y-dolog, a* már, saoniom; mert ¦wha egy ember vesaett el a-aSá^BHílftloni-^ttt-laja* ia.AáJ-;, ngy nagyob^\'kár az, . faa cvjaemiíetre jiózwa.aa&k egy család is
t$"¦•:$<fS00Lim6t% végwn be e koldnsbolot v » mto cégen boldog alt Kiás János uu-
Hnaa eiileDuOB vagy, mig lem a«ip ( ilwmfnci, ¦ mig »»m._^r8siii ép; Kritj\'vrK. ¦ wtfg. a-m irrtttaü okol)
¦JBatifeffii » \'ka lb - ha ¦ sak c«uJni »"in timo*,
kIkösí láözló.
Levelezések.
K.-Koiu irum, nnv. hó 18Gf. Kía Komárom .öb vidclic koiónei\'gót a n"-verab\'Ti Iiobbsú a» lókon M iklo* y Uyutn ig«8gn\'ABa al-itti~BzlntJÍrsnlnt mulntltttjn oHl-ad>iB»ivul. Miklósy éa UiklvByiiéii k,-ü\\, kik Uii-\'gutik a inertoküí, van ;i tiiravtadgMitk
ogykét lühütBég\'-b (agjii klktill nt ip^rkudáa, üpyi>liezet érd t-m út elvitatni nem K-lict.
Piir év olull, midőn viünkünkun clBoiür láttuk n atin Iliit falukat, kn/jMian^ün U bet-jritrrnigan látagttta.niüuditiu\'.k.!>.\' 1 ..lu 1181 ia még, ámbár gyérül n liiti.g.ti\'k otitin>i, reoz-vqlleuaég öl, púrtfogidiifl liianytirtM pnnriOE-k\'idiii nem leb\'t.Út hal hétig iti fm ntfirtlmljn mngál a táranaág, n ily kitt WúrUii oni.yi ©lóft.
T. azerkeflBtö úri Jclcntcg nini-Hcncit ér-dckiísebb bíróink, molyok méltók v.-lnannU, liiüfl-.-a lnpjíllii(n íi.l^l foglali.i, du cDiíetlje mag, bogy felemlilaek egy kiii ülmtiiiy t, m»ly caekélynégnok látstik ugynn, de m^g is niéltó o tíüyolomre. Önnek iiisE»a könyvlte-rcskudéseben hotenkéöl, o"t naponként Q"k omber megfordul. N«m régib.rn bizony.in úr naptárt kórt Öntől, s Ön jóu.ik liilla a lobbi kőiül a „llopvéd Nnptár" cr.iuiül njáiilntii; az illető úr maga is lumvéd tovén , a homlokán oly vonzó csímet viselíi rmptitrt ottliun elóvnvón, liiposgatváa; mídíía kaihoííkusok I ünnopnapjahikat n^a^geti, a reateikfdée ér-
Igotóvel és némi mPgütkuBeflucI veszi eatre, hogy azok niticsaoek uly eorban, mint unnak elütlu szokás vult a Qnptárakbnn, először n kath. asutdn a prot-atánBuk ünnepei, nioot pedig tnogforditva. Mirnvaló ct ?
Én ujrj tudom, hogy aorami törvény nora szab4Íy»sza ogyaa a nap(úí> Bzorkcffttölc-ít, mulyik vallás nap Lírán ok adjuk as első ro vatot, da mégis ha a stokdara nem, It-gaMbb a többség igónyuire, kívánalmaira figyelem-raol kuMeilB lenni, mert sokkal nagyobb többségben levíi katbolikuaok több nnptárl szükségeinek, mint csokélyobb számú pro-laotánHok.
Ba ax vulaa a csim „PfJtcfftana Naptár" ezt értem.
Da mídÖn es a Oxím BHonvA<l Naptár." Nőid tudam,méri adatik eliiny a protastau-sok naptárán >k. Vagy,akár 43 b\'an, akár ran a honvédaégnek legnagyobb részét nem katboli-kuBok taazík-e? Mert tt naptár-sznrknsztü a czimrael a honvédeket akarja megtisztelni-
Ei visszás dolog, b mindeneaou-reakatholikuB Öntudatot ébressti.
— 1.
Zala-EfffrssrA, nov> 4. 1L67.
A november 4-ki bitottmányi kiizgyüló-fltfnk egyike volt b" legérdok^sabbnek, minden elfogultság nélkül meggyőzödbet<»tt min-dBTlki, hogyTnpgy*t>kb<Hi-»»iy-íHi egyén, ki a közQgyok irátit érdektnlen volna, nern létezik ; hngy a miniattenomnak Tiind\'-n üdvös rendiUto pirtkülöinbség nulkOl keblüukbon visszhangra talált. Méltóságos főispánunk lelkes szavakkal nyit A meg a gyűlést, öriim-raol tolmacsnlá a-sMccrült pénzügyi oporaliót, melyet pensögy-romisztorünk kedvező filcé-telek alatl a k-ülfolddcl kötött; m«gÁrtük boBixa szenvedet után, 65 millió fog hazai vállalatokba belefektdtui; moly bistoi számításon alapulva hnsznus jövőt ígér, — fol-nmlitó mlni*t«r-elnük párisi utjál n koronázott magyar király mellett as országot kép. viselve, ily etdnybe m^g nem rÁBiesültÜnk, nniB estk kélneglw a bazu JÖv5ji* iránt; ipur (adjunk megsseusni, a mivel még" titm bírunk 5 a mlt-kaptuiik, minden körülmény.ik között megtartsuk.
ArSispánl bissfld után eliő alispánunk tett« meg negyedéves jHl^nt4»ót, naámot adott rvrnegyfliwin.történtükről. Urümmil hallgattuk, hugf rablási esel, mely a kösbratomá-gof ia vagyont vesxélyostetbalto volna, nem fordult elö. — A termékeny év után nv-g-lehfttö* Bgáiiségnbfc orvQndhetflnk; balillun sás netfesflíss egy történt, mely agy ig™a magyar jellemet ragadod ol tillUnk a vég sef Ónrlolondi György kópviaclíÍLkbdn, ki-üuk hfutafint mult|áért o megye közöiiiépe Nagy KAroly flgyvéd ur indítványára jegy-KUkdnyVllflg-f^jfSte ki bánatát, réeivólnyi latkoaatát simegkuldotte ílzvcgyúnck.
Szomorúan \' tapniztitltnk , hngy árvadgy, logtíHib van elinlesnl való, tobb üKerrn m>-gy a rit/öMUtl»n danib*tk szmnn, t-ibb biizgnloin1 ülnök urak, kövesebb hnaarándqlia, az Ügyek\'1 gynrBabb lundülelet nyernek; :J . -TEkek-utinnlsB «.U«páiiiink AlU.elÖjoly ln-_ dilványnyal^WílynekjognsBága s iflrjénstl, jgassága rég ksblUukbe van vésve, azon Bsáasdoi sérelmünk köti tartotaik, melyért
a múltban annyinsor fejirtunk, Börgettübk, do\'BÍkertftleiiüf. — A zalnvdri s». Benedeki apátBitgot, Bon fi után, ícont JstvdnróL Sxár-mnztrtljuk, mint magyar «InpitvúnyiJ,ósBág-nak-jUyedclmo-mégis a gotwíoi apilságlioz csimrltatottj-^ kjiporh«kt OgyTn?k^ilágoi4tá^--nok. ravnt; » kipiirifiiki urad ilmu jövodelme b-juzouitáknak ad.irannyozt.itott, Végre Mura kös e^yhitAÜ-ig még ni<>st íb a zágrábi püa pfiksójítiea- tnrtOAik. U írvátorazág u«y látszik, a kornni* közÖBBé^dn kívül vcMnk müB i ÍBíonyb i Ijnni n-m akar, igun méltányos, liody <lit^ynr<-ratág klérusa intéskedjan Jlu riikuz p<pjiuvul. h három tárgyban választmány nlnknlt, ki m Qgyot kidolgozván, jo-l.\'ittcaólioi n fíít\'o gydlcsfO bendj/tk, éa a tubbi mogyék pártoló kérelmével együtt a orvoslást a minislcriumnál karoBni fogjuk.
Délben disar\'B fnispAni ebéd oigy»r bn-rultiuggil eo Ulk-:s f -IköiiLonléoekkel fUete-re/vi«, noto a hm véd ak»p j<ivára fónytís iln-I i d (V, \'í\'í\'z ic-.iitniPnvt n IwtáWh liirtéiitükxy] Ihju\'jLüi U- vulcin b. n h"Z un köztruloiná»nI BARANYAI ELhlK.
látni ők, Így q két-köveieláscompanBáljaegy-roást. — A báztulájdaoosok 6, a lakók 3 napi kaimuokát teljriiltendoüek ac orazágna kötmünka ujabb kidoígotina szerint. Kivétetnek a 2Q évim alali s 60 évon felüli ogyé-k. — A_DácBÍ tanitóugylat al ipszabáljrai TgerS a ítélték. —^SaíIualdT élfogatvin,yid alá helyeztetik. írják azt is, mintha Garibaldi fiaival Amurikába kívánkozik menni. — Törökország 00,000 hátultöltő fegyvert váflá-rritt. — Péoekán a katonaság és polgárság köLt véroB öaaoütköséa történt. — bvolosa-vjirt Krietóf Adolf nevü egykori pnlícei-fó-nokt>t, két bóra eli téltűk, mort részeg állapo-Ubm a mngyar királyt ós mlníazteríumun-k ii Bziil;i)iDazta ; fájt neki, bogy elmúlt a liacbrendesBr/— Qalicsiában., egy orossnÖ könyvből jósolgatta Ausztria elkerülhetien bukóit b peldásgatott az oroszuk mentő karjaira, a szerencsétlen sybiltának könrrét elégették és öt elcsuklik. — Oörgey a „Tigris" fogndóbani szállásánál nuv. 10 ód osto nagyszerű maCskoíFnÖt kixptrtt.
Lfis{;veíl«tÍ, nov, el.yón. Tifltlelt ozerk. ur ! Alig nüliány impju va-Ey.>k itt, a Fítjd.il¦un, maria stereocoetlen cégről k.\'ll out tuiluailutujm. Egyik ax»m-s&ed li-lyeé^b\'-n, Uai\'son e hó ö-án t;otí T 6r..kor töt ütvún ki, lü lukhut o több melléképület Ivtt a l.u.gok tn-rtnlékává. Mint iilliljuk, viiliuncly pnin\'Sz-telkü egy .\'ttani isriielita ln.jlek.it bosszúból gyujtutii fel, sc niiult Fél kuteójf Itíl-moB kari oteOVt*iett. A kíilüiiben is azugény lakus.\'k a kosel^Ö télre borsuesló nyomornak néznek eléje, mert ao-kaknak netneank lukbáxuk, de mindenük u veszély áldozntn Utt. A kik szőlővel és •¦ t htjlukkai bírnak, a telet többnyire kümilol-tend.k, többen pedig k.ddulva kénytelenek a vidéket bejárni bogy inagu tat a végaí) ínségtől megraínthaasók. Reméljük, hegy lesznek num<-aklkü részvevőt, kik konyörndn-mányaikkal vucy segélygyujteo utjun beívű-B«n enyhíteni f.igják a B&envudök kenervtít, kíknok szomorú könnyei nton útfelén felhívják a felebarátokat <tz irgi!mi»aAg uscle-küdeuire. HAJtiATÓ sANDÜK.
Heti szemle.
Peiít, nov. 15. 18G7. UubÍDBtein Aradon adott f. bó 14 én hang víraenyt. — Uav. Qoldbergerné aaját a törvényes utódai restére a „budai0 elÖoóv használása tU\'dlett ffr<4jgagyflr nemcBié^ nd-imá-nyuctatolt, -^^ffipneuth Ferenci nem fogadta el a baraiiyanWgyni nÓmotűrüghi képviaalü-fiógot. — As ortlólyt itgfölaöbb lürvónyszók január 1 én Paatru ló tutik át, — Zágrábban egy horvát-szlavón IriSEámitoIási hank engedélyeztetett. — Thierry f. bó 6-án ü3 évea éves korábao WTlrzburgban meghalt. —htn-giewita a porta által önkóntoa kozákok és rendőrök loborsásával bioatott meg. — III. Öselim zultán negyedik neje 100 éves korában ós a most uralkodó sultán legifjabhík fi4 Mebmet berezeg n napokban hunytak el. — Moldvából okt. 27-én két ur 300 fegyveresééi Erdélybe tört be s nagyobb mérvű rablások után visBzaimzóJtak. — As nnstrók bt-rodnlotu8tátUBadÓ8rtágajolanleg297 3.017,986 frt 53 kr., majd h>troino«r millió; évi kamatja 125.116.33 í írt 47 kr. Úrbéri kárpótlás fisutietik évenként ezeuklvat 20.997,5^7 frt 1(1 kr. Az állatnndéBBúg 69 millióval ni-gyobb mint lav.il volt. — Kftrapf esredes, a királyné lovagló mestere lováról lebukván, Bérülesu kóvetkoziében mughalt Béosbeu. — N"W-Y\'irkban mindennap egy millió tojás eménzt tiu fel. — A párisi kiállítás 9-töl 17 ig ingyen látognttathatik. Nura megyünk el. — fatti Adelin kijelenté, hogy nem Terjesül, ö a ntüvóaz\'jt jegyese mnrad. — New-Orhanehan 40,000 ember esett sárgalázba, nagyrósíO olbult. — Franozi oraságban 30 epylüi vnn, mely kenyé^BÜtéaBel foglalkoBlk. Ily Hüylíitok uálunk io elkelnének. — As ornvUntai sriJvoriumgyárbóI egyiptomi Ale-X\'tDilriába több eser pulaczk szílvoTtQ unt raiideltfk itifg. — Kitten Henrik közelebb Pécsett baiigveraoHysolt. — A pori>si or-Bzátrgyfllé8i mnlylt.m az ujnnnan bekebeleziitt 1 tnrtoi\'iányok íb képviaelve lösznek, nnv.
15 re hivattatott üasae__KnV. 5000
fruitczia km.ina üldözte 0*ribaldit7 hogy el f-\'gjn. — A lávirnti dijakat l^azAllitJák j 20 \'sióból álló BÜrgönvórt a birodalom bármely té*%«m 50 kr., hiraaerint a levéldljat la 5 krról 3 krra azálUtják la. — Pécsett Knautli Lijns vúlaatiHt ,h képvisidüvó DÖl SSATUat Ul 10ö«;llwrté(>-n. — Több bsüij joghallgaíá hazánkfia kérvén, t küldöttek Tíssa Káltnán-híjs. hogy A zsidó i-mantiipRtiot *9fg-iaSB az or-iággülöion.— JíöAőrmÓDyi Lászlót Czag lálviroB diasp dglrávi vát^stotta. Egy erdélyi türvdnyazAk bizonyos Unukihallg t-Iá>i ügyHSn egy oaxtrák tÜrvónysBékbaaini-gyoral írt, o« viaszaf-iUÜ nóro-tlil „ Üarl^ a tohiidortdíj beküldését, erdélyi Tálatáoltr nekík még a németet kellé -magyarra fordít*
Zala-megyei hírek-
— Háa- ób QzeniétyQSBaeiráQN.-ICunizsnn tettleg foganatba vétetett, melynek at a jó t-s előnyös oldala van, bogy as ido-g\'-n^k avagy itt tartózkodók lakhelye a ka-pitárynug reotéröl tüzetesben is tudva levén, mi tideu tekintetben dicséretes intestcedóaoeb ni "i dlm tó. Knnek bevégezte vei reudacsro-aebb városok példájára valamint a létesám, vpy ennrk nyilvántartása órdemáben fáradságot nv m kimélö statiatikal kimutatás készíttetik,
— Kmlékesletéa. Nemcsak a jog, iguzság, bon- és közpolgári érzületre, de & viilláaí kegyeletes szokások megtartására íb butui kivanvan, közöljük a nagy-kanissaí tekint-teo, nemes tanács reodelelét a mint következik; megjegyezzük azonban, missé-nnt annak szigora hatályositása várvsi kapitány urat illetvén, éber figyelme eiégía, iia nrtán kikerültetnék, lapunkban a rende-l"l Mlanére neiikrö bégeket megemlileai koteleaaégÜ\'iknek ismerendjükí As ünnep\' n^p.ik megtartása iráot kövotkeaö rendelet adatott ki Nagy-Kanizsán. A nagy kaníaani t városi tanácsunk f- évi deeembör 2126. az. határozata folytán kdsbirré tétetik : 1) Vasár és ünnepuapokon reggeli 9 órától d. u. 4 óráig a korcsmák ajtai, kivéve a ssál -ludakat, bezárva tart ássanak, megnern en-gudU-tvcn a mondott !d3 nlatl ói asokbsni mulatozás vagy épen tivornyázás. 2) A kávéházak ai\'Ui eeintén d. e. 9 órától lü-ig bc-sárva tartani batárostattak. 3) A kereskedő\' bottok vaaajtaiuak d. u 4 óráig bezárva kell icnniök, meg nem engedtatvéu as üvegajtók alatti nrulás sem. 4) A dohány egyeflárufiok boltjaiban 9 tŐI 12 ig as árulás ssiutéa naeg-tilcittk, d. e. 12 ór-ttól azonban d. u. 4 óráig félajtóuak uyitvatartása mellett a dohány-ée bélyeg árulása m^gongadtetvet). b) Ab évnek 6 uormaanpjain azonban egésa napon át a korcsmák, kereskedő boltok éa dohány-egyedárusok boltjai ajtainak besáratása ha-tárostntolt el. Esien rendelet ellen vétók 3 fttól 50 fng terjedd póoshiraággal fognak fenyíttetni.
— A déli vasúttársaság agy nov. 9-én kelt hirdetményében tudatja, hagy a pályaudvarokba máa útvonalra szóló fa var-le-votek fllömut-itásii által gabnaueniüok caern-pésztetnek be, erre nésve egyegy vám máa a a után naponkint 10 kr rak bér less fiaetendö, mind addig, míg vissza nem vitetik, avagy tovább neui azáliittatlk.
— A keszthelyi taaalóifiuttág a hóovód alap javára táooBestólyt rendezett, mélynek tiszta eredményét 224 fíbao Percnél Mór tábornok közbenjárása által as illető páostár-ba ba ii jutatták.
— Siamtsai f e i a d a t Ha Parisban tavai az utazaí sár három millió francot jö-vedelmo<ett, ra-nnylt jövedeloiasaa ftjiagy-kanizsai sár?,Alkalmasint többell\' -^Parisban az utczai sár trágyául haaználtalikfel.
— & nn agy-kant sa a Í magyu társalgókor részéről ez i*l aov. 20-an tartott vá-laastmáuyi Ülés h*tároiata folyta i a.raodea gyalekesetek ugyan e hó lö^áo-ífi.vj^a\'jkeBda-tokot, a téli idény alatt h iteuklnt\' égyssér és pedig minden hétfőn s n.osBtna: helynRg^bea lógnak tartatni, mely alÖadásokben^odégek is — egylatl tigokálUlbavnattat^a^-\'i\'ÓBst vebatnuk. Üdvösüljük a nem«S; ^f^BfsaBos törekvésű lelken ifjúságot, csakis- wUylegM mUködás által mMditba^ukVélSh\'aU^oyaa Qomzett azép nyelvünk iránt! sxeírattntnket, mért Ina már nara olég-HiondttnTl^magyflr Vagyok-, Imnfiin a\' magyar aysW,:;bibst\'aD bírása é» kifijtós Is kÖv^ulKivAo.- a»j-os»k együttes gyakorlat által árhetií el. A,fél olvasásokat figyalemmil klséreoditík^ óhaj tjük, hogy szép a\' tmmtssol, málstr»tÓ\'a\'.ia^uls*-goiBaTé* a jó islós a hsEafiiá^rsslamuiel karöltve lágyának a fstolváaaadó\' sattvakbeo képviselve. v:, r~ mw\\=>\'.?
-A Fii drágasig. Környékünkén érzá-
ia fa-hiányátjiaasankén^ ~n-aiarny vonal kiéntté»rtra a kttluágqt elüte- _ rök Sz.-K«renczro»dttok minden dij\' nélkül
„.étkezik.!1 jóslatazuijíi idö, hogy n»- al-Id^\'oW" ."TÍ\'ril Bt.ilViíitVll fogunk füto-, de"nem ta lobét ;máskéjihelybeli vala-
Ittti-ái-iVidéki uxaoráaök, mint sáskák neki- Jjorongy, régótn betegeskedő állapotban Been-
^t«k grOnvorü. ¦tjrddltikricky-és a pusstitáB-. ^ík-as tt-KOvefkeanYéuyu, hogy »- Bír \'
ioraa lakos nem bírja a fát megfizetni, pia-- csdpkpn\'egy Ulig*. fa alig. 8 darabból áll, kát ojatrák frt tért fizettetik,! ez ia nadvea óa Agisy gondolhatjuk a szükséget. — ¦ Marha ós aertéa heti vaa&rjaink élénkülnek, vevíik éa eladók szép nzámmal jelentkeznek, mindkettőnek ára, valamint _tnÍndenjnAflitak_fflIyJon cjnulkcdik.
A Posta ügy. Végre és Valahára köa megnyupiatásra csakugyan elértük azt, hogy ¦: b helybeli posta mind helyiségre mind pedig ^entélyzetrij nagyobbuí- ily élénk karoakn-: delmi helj hoz kívántató erő fog a rég! nlon-« df<ál)nak,\'valiimí[iC.a tömérdek panaszoknak I Váltat vetni.
^--j Lakatos B\'ánde r hi«ni™hr
,és felett tanácskozandó, mi módon lehetne
romtoni. Az eredményt ktizlendjUk.
== Halálozás. P. hó 11-én liunyt erSnp iban felsőbátkai BiUky József cb. k. alt"
az egész nagy gyülekezet könnyezett. A da-
i MnoamüVBsz Fiume városába iutt. meghiva
ftíiiagyar táncaérj. lelkj\'BUló\' tübbptlaui lakos \' éltalj hogy daliás szép magyar tá\'iezuiikat ~t8Í\'jflBg«ZB, tanilsiv.-Ija-k^t-jtt -ur -a reoghiv-áai
elfogadtass jo^ö évi-február- elején., már. a. ¦ magyar lengac parton járja és járatlalja a
nteltoságoB magyar tánezot.
-Tiliowi; Üzéntgróthon okt. 29 én
nagy lüz volt, melynek 73 lakház s több
melléképület Ion áldozata.
— A n. k an i a s a i .dalárda ma. 5Sy. 16-án: adja előadásait változatna tartalommal.
Somogy-megyei hirek.
— Yaatttttgy. F. évi sept. 23-ki rendkívüli bisottmányi nyülésbol egy választmány küliletett ki, véloiuony kidolgozás végett melyszeriöt lenn? ijnmogymngyón) legelőnyösebb, ha a vasútvonal keresztül ractazi. A-fllfugftdqtt vélemény szerint: a vaaut iránya lenne Székesfehérvár, Simontornya, Kapus-vár, Barcs,tízisz;ek, Károly vároa éB Fi urna. A
_\'._ vásUtiránybani vitelének pártolására inogkereBtetnr-batiroztatott az^öTsz\'aTg minden törvényhatósága; felírás küldetik a mi-. niateriumhoz s_ elnöki utón megkéretnek rae-gy^flk_képvÍBel5i, hogy ez ügyet az országgyűlésen minden kilelhető orovaT támogassák. , .
A Sertóa lopások. Sajnálattal kell feljegyeznünk, begy a sertés-lopások nap--—rói-napra jobh«n "záporodnak nem múlik ol ^^^étfilOgy HHBnosan tinmogybélri^egnénok-: %i*gybl)b"rBeRéa -tolvajlások jelentté,\' mely \' annál inkább ia feltűnő, miután azt híres*te-Hkrbögy-ö\' vagyon- é» köabiztooaág helyre ˇan állítva.
Lapunk besártálg kaposvári tudósítónk l levelét nem küldő" be,
vudult a 74 évtia volt.Nyugdijt 18(30 óta kapott. Fgány= ^átk^rrcli=iiz^gyaítlHaláb(ijjioltiz osztrákig _ laioban, ki hosszas szolgálati ideje alatt Bem viselt érdenijelot. Ritka példája a szerény-aégnekl mórt oly magas állású tisztnek va-lahogy- mégiscaa kaiké Eültvulnn nyerni érdem-jotot. F. Jió 13-án délután fél 4 Órakor volt A katonai pompával történt temetés.
= A mostani idojáráa as egészségre nézve ártalmas, amennyiben as tdilaebbuket a nát-fia" Ss hurut, a gyurraekekut pndig vörheny-láa lépi meg.
= MÜkudveloi oUadáa volt f. hó 9--én a. bonvúiiuliip javár» aa jttoni szinházban rendezvp, moly ig"-n .Atogalott volt. Az olíi-ádott darab\'-k nBgy kis sxiviinsé-ru éa „Egy oséazo tboau Üagzuvágólag a mindönkit tifjg-^npJt HT.tth-i|\\,t*B-i-T-7(it f.\'lyt la. VnlamBtioyÍ.:n ugyan, de legkivált Nnvuk kisassBOiiy én" OusmitH urak umclondűk ki a mü.k<;dvelíSk közül, kik oly kudúlyességct f,«jtctt«k ki Ügyüa jutókukkal, li\'>gy tíiolókeíotünkLiÖl nem egykuntiyon turlóduek ül.
Vas-megyei hirek.
ily volt rddig szóm Bzombiith\'-lyÍ>\'k
Sopron-megyéi hirek.
^\' as A rúiitL plébánost folakaaatottik a kapura, ¦\'"{. u infigura, non in cnrpore, mert as idei GebQhren - aequivalcnt 3. é* 4 dlk réosét-nov. elejénjnég.nom fizette.bf..
^trtf tejfló_oml>d van y a a soproni vádnak a napokban Bzétliordatott. \'Ezen drea téreoakeiiiiDt hírlik fákkal fog beultettetni.
»Mu 11 hé te n * soproni német taiuhiz-ba& „Teli Vilmos" oparája aÜatnlL K aubll-léri darab azép közönséget vonzott a azln-blBfa«íJ\'ét-nii-esak \'elismerést, szavazhatunk Haag igaagatónr buzgalmának, ki a magas olaopieai BftmmtlVtik • operák. «l4adáaá.vab oljíjkedveaen «i0 élíeaetet nyújt. Megnem roa^a^ak saért, bogy ai „Qedoubarger ha
^latt" hasábjain otosíF. B. öl&bb ^Inonr* iliávek alatt örjr rágáronuzerQ-fércitlmé--uyaíx-jalennsk-raeg, -melyi?! a miveltebb kö-soQ^éffLiisak megvetve a undorr&lT7ordultiat
Ar\'sdp\'rotti oraaigoa viaár legkflae-rAó "Sö-éo^artattk tüeg. ~ " Aapüvárott f. hó 14tÍíi tartatott. j^avs^\'gjftr-npront\'Vaautvonal .érdeké boni f^aiftoaB^mány.-Meghivatoll Gryör\'^a Öop--" ^oftTájj^i ás _m«gye ér^elmitége,-Mon -kér-
—f ¦ _—-—¦-
_ — II a d f og a dó h batlu-lytt, mint hallji
kérvényem átlétotiítl Kóroiondre. Csudálatos e korüluténv annyival inkább, inert a katonaság pinzt hagy ott, a hűl Bzaihts.nl, f mcst o tükiotetben Kürmatid udvarias bókul ndliat 1 a uoiulmthelyieknek a moaulygva mondhat- | ja: ii u^yan jó gi^dák vagytok I
— A budtt veazprém m>dnári vasútról a i nP. H.u irja, h«>gy Waldsleln János gr. szokott orélyn- éa ismert n gy befolyásával munkai a jó arodmonyon s biztosan tudjuk, fárad "ZiU a inak kUazünhetű, hogy aa orazog gyűlési pártok vuzénd tolj-Ben megvannak nyervu az oralitftt vaaut Qgyénuk.
— A vasmegyei gazdasági egylet kóz-gyÜTíaT- f. évtjiov."5 én tikrtatott meg risoin-b.itbelytt, nudy alkalommal cluük inelt.átull Józaof fóiapúui hulytaf-ió ur, ügyet in te Takács Lajos megyei első idiapén és Crnuszl, K^lomiMi abTluok urak li kuszünö [a-v-eluí ulvastaltuk T^i ; miután jövő mnjus lió ban az egylet rn\'\'gujukénak néz clébi>, f I-kfir ettek cz időig való meg maradásuk ra-
oly kéréB aikert^li-n nem is lett. Továbbá —wrirgylel nvlégt-n vóbnuJ&nyezXTa gyiír-sár-^ vár-molnári vaautviutid létealtéaét.Jovd mnjaa hé folytán ekeVTi-.Miy rtMidozteléatj helyeztetett kilátásba. A kiseaoUi kiAllitás jfgyzö-könyvónek kinyomattatáaa határoztul\'itt.
--Megyei közgyüléa alkalmával, mely
e hóelojén tartatott meg, n küvetkuzS váluaz-táaok történtek: Aljegyzőül Szluha Dühob, a kÖBxeglii kor. rohonczi járási eBkdduégre Náday József, kiacs-?Íli járási eakfldiQl Odm-böa Sándor, vasvári szolgabiróul Szabó Imre- nrak választattak meg. A telekkönyvi Bzemélyzet szaporítása véleményeztetvén, ez érdemban az ígazságQgyi minlstteríum megkeresendÖhek határozt&tóti. *
— Gy áa zmt se. Szombathelyit f. hé\' 4-én reggwli órakbr ülték meg.a az,\'Ferencről nüVezott^azertetéZak temptomában az aradi dícsA vértanuk gyászos emlékezetét. Mint a U.u irja, roppant néptömeg cyflluke-aett egybe az egész kiirnyékríií, jelénlevén az a gesz tisztikar in % fóíapan vezetése alatt. A tabornaeulmn clStt kél ol magas fekete ravatal állott keresztbe telt kardokkalr balál-fövel éa gúlákba rakott szuronyai fegyvereikkel díszítve. Közhpén 13-as szára ragyogott, a gyászos áldozatok száma,\' oziprua- éa rnpkény-koszorukkal kiirny^zve, ezek alatt
Íedig a~ főiirat: „eaátájok a védelmezett népig csatája volt; 1840. okt. G ka," éa tamét es alatt; BÖyássoi hulalotokrtegy ország né-(h-keaergi 1849. ukt tí ka," A ravatal körül álló diszörBéget magyar hazzárok képazék. A helybelLdalárda-a ssont mire alatt a búcsúztatót, raise végével pedig a azézalnt éne-kelte).- Aa Annepély ojy megható volt, hogy
bVzgólkiwltak az Önnepóly meFtartása IcTírflT"] és eliamorés azavaztutík Binálkovlts Linra úrhölgynek, ki n iiiegulÖzfl eetón n honvédek javára rondezntt hang verseny ben müvéazi BOngorájáértD-ycrl koszosukkal a szertartáskor haasnalt honvédszttro_nyaka,t -koazoruata
»eB- - \' ¦
— Fe-ls 6 - O rö 11 olvasó-egylet alakult.
— A v * b ra e gy i henvédegylot rendulks-aése alatt levő pénzét, a szombathelyi taka rék pénztárba helyezi el s annak évi karaa-\' taihól a megyei rokkant honvédok segélyes-tétnek.
posta.
- L Krirnlj Napyvltanlaía, k&BsBajBlc a külde-tuénrt lAtognltníBn meg jnvGr" is Oros ládafiánkat.
L. E. Pufit ön cink dicséretet érdemel, jOrC-rc is WrjnU Bjunr tudooitáiaiL
K. M. N Knuiísn. As ipírét snép «sú, ha cneffsd-
Sáv lce„ jj.
- ]i^ii\'lo»_li-ti Icroleir.tnk í ciki rétnek kuldemi-nypikro uTxtotipr Ititezkúdstr\'hszj- -u»6tOrtöii«n-b«-ti\'inkhe JLithaisniJik,
— H. J Tamási. A napokbaa küldünk. Borongiífl, nipinir borung Napj-Kaninátdl. A* igani küJünben bt\'kupugut lurelével, ha ax mondatik: oiobad !
— 11 K. KuNDientraiklós A kérJéma csikkel borain nt, tnétí nem nUaalialttik ol.
Beteg ágyadnál.
P/ell mm .Iröpp-n v[-BB tanf hnni.l,
H olt (1-ík ^jdjIuíI *4i>ri>«XÚ k^brlltl. —
El1-ba t r.J ii.m uiú.tlia I lAitc^olnak. É tfrőiii fnu-r, fi.-r b mölú pre ékkel.
Kb üii.I.bu ke . d,| mu űulatau néilok, S te reám oü nutajj kialro sseiu»d lel,
Li-hajol\'* l.oa-il. lao.an aó-»a kér il.\'k ;
Sicri Ui oh angjn\'um f — tis.tAu, bű gxitvdtlel.
Egr cíon \'rí liani; l\'bbro CJTpr njkaidi-ál — S l Ike.ubeu »i\' íiet liü >igya. fo *bn-d.
Ha vanrj,b1»iuloko \'.ra csukom ajkaiinr \'1 Le sattan e elbűvöl o mennyei terset. —
B>.l lotf Taglók, — ah du ¦ •u»i\'al»n>l lálum.
3 újra ér oiu kiDJ^t pyiit-elmének,
L d.-I ioitbAit hát oak andalító Mutn,
A .íiivedSk ailá.t, Butít úlDtínck.
t- cnv.\'n. Bíí^ s*er\'\'mero —ersfim BiODredíied,
É l la. k kí-os u.Ar mLi\'daa árija, Vitulú ..ív 4 rol min:.]) i tat le típ. tt:
A ungf k »i.t.l eJB*BliAja.
Olvasum a pereset, olwom ki ble lu. k
C> n >ei I.hcrfjsít — salr-d dübbanisit. EnyhCteaí vágyom is-n*\'"\'" lotkednck "
O/dtTotmét a ajkadnak- GjA hajtiait.
M*k eg* Bugái fénylik i loadaklü Magira., _ (f\'b mik ékesítik: A .* I] Isíg a t..riey Ull"»n TirApa. Ancyala ragy a füd miüi cyik líöyínek,
Piitiil a tiastaság ekcs kosaorúja, lm ad km ó ajkad a menny lat.nénfk AtigyaU katabaa icagö atK-laja.
Do bari l.tt kebled nyiíá ss^p virága,
Uely a bollog.Ajol itimmi tanít i t Bori lett ssaradaAk ¦ scajf* ktngja b baja,
MoIybSl lelkem a n any Meni? b*«ÍyU T S hol fan a reménynek sar)a<.tu afill aga T
Aa \'lelnek IijOrftn rth\'rrTadi; cl\'BÍra tt. Hol Tan a lifl«Ajn«k QMva s buldofsitja,
A moll BÖtet BtAr\'yln TSí-iíb^TeeiibüTHzitlott;
— a\'baldnjrsag mnt\'i foTdl képe Csak "a keVvír^rialT"STr[i\'jn*lrtaaif teoyési
D* -nr-i
M"ly>l a Irdlrek ojsott knie tip I
S a »i*Ar életen clsiarad, el.tnjíst. — Ott lesi csak b..ldo(il;, a il a ml«tk élet
Bíbor faajualava) airankXS- safAialk, A hori a bogaié kain eJu\'em érh t, .
S gtt effjeoalDak msíd, hol hike Ttrífriik.
BOB3 SAfiOLY.
A scarphouti h&l&az.
A „Novellen-Ftora11 czlmfi regénytár ntán kOzli Bflkite«y Mart tik
----{IWyiaUa**.)^.., ________
MidSn az éj beállott, a vihar még eresebb líin, az ordító azélruhauiuk gyakoriabbok a dühösebbek lettek, s a fölfc>>rbánBolt tenger nek haliamat, inulyek meny dörgés he* hasonló robajjal csapódtak a part felé, megrendítek as alacsony kunyhót, mintha azt a fűid-
ből kiszakítani akarták vo[n*> Allé*ahaláaavv nojo szorgalinasan áp"li n 10íó t, gtinBöVfá-TadBiiggaTkUUltű A-TüüBDrit-#THgétiek sr^bst-— zatérendO - fiának számára , míg Eotellna MiiiuitftliniBifjr fülelni kezdett, nem halba in folbotllllu szolrohainok kost kotelgO léptakait j Vugre uiidua a síéi dühöngése s a hattá* \' raok robaja_legniag*sb fokra hágott, aa ajtón ; hangos kopogás Vala bal Iható; a haláai -fül* j ugrott, hogy ajtót nyisson s fölkiáltott: „Ea; fiam 1" De «}lg, hogy ai ajtót iultárá^midÓBJ visssarezzenvo rúlkíátott: „Tti vagy .t*í"~\'*| egy halványaTCzaresu-által—átáaeB---s-=Hsw»t-\'--látazók, rémület és fáradság által kímerBU] férfiú tántorgott a szobában, ki karjuibatf egy ifjú, azép hü Igy nek élettelen testét tart.
A két Idegennek tiltozete valamikor bi» Konyára többe „került, tuínT a~njenrTylrn h»-lúsznak kanyhójn, mindavval a mit tártai* mázott, ért; de most e szép ragyogó rukák szétrongynlva és berni oskulva vultak sa fér* fiúién vernek és hareznak kétségbevorthat* lan nyomai mutatkoztak.
A fér Hú ra índan re a ini szent kéré a bjt-lánT.t nr. ajtót "zonnal elzárni, a mihelyt ea megtörtééi, szép terhét as alacsony székes; Dgyiké.-e\'nlltoté a számára a két iiSszémély-n-ik, kiket megpillantott, Bfgitségét kikérés RéréBtí azonnal leljefiilteti.1^. s Iiubdr az ide* gének váratlan betörésénél a kunyhóba A bamul.it, de sot a büozJitBég egy vonása l«b-bent ál a haliiat arczán, most mégis iníod-kettÖ iámét eltűnt, s aarépszGzot, kt eozmó* let nélkül f-kíidf elíittt\', . Iiat linaa karjaiba vévén, azt egy belső, szobába vivé a nejének ágyára fektéié. Alit-e és E-nelina a szfijt mell-tt marndtnk, a halasi ln-zárá az ajlól, vissantert viratl.tn vuattég-ittfli, o röviden kérdc níl: Ki cz ?"
Az id g-\'ii.o kórtlónt c^y más kérdéssel utasitá vissza. „To* vagj--o W ilram, & acar-pbouti hnláaz, b ukttrnz-c esküt tenni nekem, hogy elnittn árulsz ?"
pIjren én Wnirani vagyok." fuliilo alialias, ns eaküdZolu !u "
„Jól van tehiit," f dytutá az id»g*n, 9Q szűz, kit moBt kunyhód rejt. Knroiynuk a dutidriai gríjfuak 1 -únyu ! bajul életem koca-káztatáeáviil ragiiltam öt kt atyja gyilkü-sainuk kuaoibüL4
„Atyja gyilkosainak kflzeiböl!4 kíálta\' a halász au gróf telutt nem él többé ?°
„TVgDBp-a brüggai terrrpfnmban — a -temp* lombaD agyonütötték. Szerencsére ti i távol volt s leánya megvan mentve, legalább akkor, ha te azon segítséget megadud nekünk, melyet egy futai etnbar, kl épen inosl üldö-Btlink tevuira vezetésíwt "Vati (jlfuglalya, nekünk.ncvedbon igért."
„Fíaml" k\'iúltn a halás*z. „igéreto oly szent előttem, mintha sajátom vulna. De mondd, ki vagy te ?
„Én Baldtiin vagyuk, Wavrin ura/ felela az idegen- nDe most nincs időnk hosez^fa beszélgetésre, jó halász. A gyilkosiTVegy"i«-aze Flardriában diadulniaskodik. A gróf meggyilkoltatott, fia még ifjú, ki képtelen birtokát segilaég nélkül visazanyerui, vagy védeümexiii; leánya itt vaa atyjának gyilkí>* saí által üldöztetve; nem maradhat sokáig rejtve^ ma éjjel még m^éjjel módot kejlia-lálnom, ot a Tranozia partokra átszáll!tani a igy biztosságba helyezői, éa, mint tneggyil-k.ill üratít titTLnnítjáhak eixköiökhr.z nyalni, hogy ti/ituk örükeégót cllenségeiaek kezeiből kiragadjam, míg hatalmok nem válik ellenállhatlanná. Van-e tehát bátorságod, bennünket csónakodban a tengeren úlsaáHi-tani, a oly dijt kiérdemelni, a milyen halasinak ritkán kínálkozik ?*
nA vihar hangosan zugi1\' fel ele a hatása, „a szél hideg; mielőtt a francai a partokat elérnéd, • szép virág el hervadna,/hngy »uha többé föl na viruljon. Itt kell üt hagynod."
BHogy fölfedestossék s atyjánál: gyílto-aai által ixíntén fol áldozta es ék ?"-fcl9]e-Bal-duin. nIIogyanl Te férfi vagy, te.igeráao, B fólsa a viharral daczolni ?" .. _L
(Folyt, kír.) .";
O\'ZX-ES\'CrX HÍRNÖK."
• tttaY-sUlÍier<A::iiov.M6^a.; A . tabun* ftalst lffea siffcá és «*öittld miáflenJ réssíbftl kaMscU,; mert avVUatár mcOhTttruéVasiadlff afto .taBlatkoslk és aattv mosrreteodft nysramsnyfurrásul asobzál : A forffft- < loaFUgvofab volna, ba ijhi vasttU. haslek*dé> ,,kl-
¦ asaadaatlán ltátrirryal nem Lanne. A_-«ai»t*wikw
• 1n> j-yengs lábon áll, isüksígea volna annak awg- ¦ .....Ulnsrs^ta^a.-A,galiqna ftalsUel alUuk«a&l«( • bor-
Jfib^a ffma-Vs. -pl.a ,alUik;;as»bx)t7-rks»d.. Sski, ,ds í«|tv4j( as|ey. mérvbpp ¦a*|.orodnslt ét Ifi\'a b«rá3«Ue^tie.t« UÜUÜ\'k tan,*?** vtV; aarVsaArUz^fc^aak ^B^IHÍ*Í*\' ]^f;^\\\',>^U>apj
•JalsAUfl árakjalsá-atusírlál mérlfMntaflyball-. fEtaasWtfcato--*, röa\'arrtJO kr^ft.10 Mr 0 a HP «rL faoU* *frt-kr, 4 fr.zflkr. Ka-, tsani Í4\'_85 tat Í WO/uJ \'1 tilfi krirpa Mfftissb**--valA,_70Uaa\' (n| s R, «0 kr, a»A *5—« TaM \\-frt ¦OavTTfr; TOkr100 f»J kápositafi—6/rt.— kr. IV-.
sanl/ TaUr 6 ft. 10 kr. tarka * frt, — **• Oiih^. •IsBmadO ulsslja U —1& frt — Sillvapallnka 2ö foko 14-31 frt kr. kvráévat •gytltC • ntkaljrpallaka-flOfvka 18—10 frt boittr-val e^yntt. Ml. 1» frt. Uork3 3d—varrt NyenbofBk SS—fli, írt^rtBr- is leli Ín-barett — \'rt.( és^husábörnk 60—65 frt máaiiúkánt.
Borok, fnlior ia vdras (sohitjar) ,18DS-1B06-Ifi ^.Tldakankb^lt—term\'s ft-1!* fr*. VilLAurt«« • "g" ¦lirdi (»**t*: 18ns. 15 ft- — Lj honi bur *Híóm «*;f«ctcf iBír-diki í—5 frt. — BalatanrasllflH bárok \']BB«:-\'i*\'l86Hkl fehírlO frt ak»akéat. VlMi 110 [—1111 irt. k*»i.-fc- írt — kr. Ko.»as*?<s syapjn ba-.tárUrrideki ára W—531\'rt. Kuba. rongy ira 9—B frt 68 Itr, Y\'ksta 4—fi. Irt — kr. < .
W.-kdDliHMl plniBi árnk nov. aft-nn -
:\' H»tt» It^JÁ Ii kr; Laiu-M itcsíje^lí kr. bab ttosAir 7 kr. — ÜdrjíDny* iuér0J« — ft — BO kr. — Mar-bubuá f«ntj«i 20 kr,\'— Jabbna ToniKM kr- fl«.bls-i baa fontja 14 kr. Baa^nrta mázsája 44 f»t — kr, /,»\'r funt^ M kri Klril/lii<.t 0 at, aiásfAJa.U.n.^^kr...
LtüsUutt tnfc *Aja M kr. LiaK[U<t 1. sx.
vtiuM i3frtiSkr.Ziaralyrllmta.il ma«*Aalz frt 18 kr Zi>ralyetisBt 4. si. nluv* I i frt 25 kr. Ksnyér-HutTbír b, í». m. II\'frt bOkr. K^nyírlls :\\ B. ss. ni. 10 Irt 76 kr. Keuyérllsst 7. ss. m. 10 let— kr. Kenyér-lUit H. s mi snj\'t Bfrt7b kr. Rnsslaojr 1. s*. 0 frt A0 kr Ba ¦ IAhií S-dib s:ám aifz»>ja 7 frt 71 kr. — Kuk<iric*«lls\'t funt|a S kr. Ar|M<fara fontja f 8 kr, KMwki.a Itciíje 9 kr. RisskAu fottfja 30 kr.\'FaulaJ faulja 65 kt. Ri^cteoUJ \'fatiijá ?8. kr, Lnmnaj.(taj_ T<inij»: BSItr. tt) h»r lto*éJ.(l\'» hr. — Obor iic«éj-i 1» kr. PiU iilr ItoiAre U kr iCanlssat srtr Ittuéje 10 kr. O.b.n^piiluka llcaíj.i 35 kr. T.lrk.!|y.pali„ks> ItcsJJe iü k\'r. (*»I|v*-\'(.aliuk»...Uea\'ÍJ* *U kr H/ r* fatrgyé
Tmtasija 3* \'fílTPr** \' OaUMlUfft/é-ty>rt/a Inalja
• Bft br. pdtralanm foutla.ai kr Isappan fnitja iö kr. 8 fontja 1» kr. Kfm^nytV\'il- B^t\'rl 50 kr. Puhafa
.•!*7frt.- k^Jíy-r-f* öU4 f-t - kr Fas*ia mi ffljr Aj kr. P^iTTmatiaJa- frt80 kr. Htatiua m. — frt
l 6li kr. Ksndcr fontja 60 kr.Lsn funtja 80 kt.
LGIfCtYELTÓTfDAN a jrabas — mit- tstbzUbb Bófflárra sUUiUnakr-^víI\'- ima kai: Bnaz mfrsja-8— ftSOTtrS It Bos, 4 ft ir>» 1 it 50-60 kr. Kaka-rtoia S ft. Bársonya (lu p itydka) 1 ft JSeb t ft 10 kr ttákt mit frflag, ll-ÍQtorj tontmiUnak B ft. "Pa. a placson «sj kit ssakJrral 3 ft AO kr. Ala ai. cJdfia fl ft, At i.t«i borait uká|a 5— í\'lft 1 MIikí.\' " haaji 7—8 ft, Itciéjo 18 kr.
- -—~| -
.- ÍMeflI jpénaúrrulyarn nov^ii-iiSt^ 5"/«meUHqneí 67-—; &"/0~noina, UiümOn
.56.80\'; iBtiO\'W AlÍsMÍ*lqli\':\'külcaB«^ 8fcVrvj_.
binkrészvónyek tí.Ö7^ h"talintéseti (r?黫~
vénynk; 181.—^; Liihdűö UJ.dO;,.. aaui|:4^Í6
-121. —| arany darabja & frt H6.kc.
Keloids szerkeszti i Wajdltt Jdiaff.
Vasúti naponkint! menetrend :
1 N,-Kon! «lardi, Bada feli. délntan 1 bra\'a2 percikoi „ ,, e»t»e 0 íiralíor Becf ,, rcfttrol 7 í\'t»15 perctkoi „ „ Ma. a .,r* na Xrinslda a. 1 óra 6l> 0 Ar» Sit n
Orazagos vanartot
Zalám, balktornja no?. Ií., Z*]*«g4riteg nÖT flO., Hay/.kUnl •« doo*. 8., Paláinak no*. U 8a-jatg uo». 19., Üm*-a»erd«b«Iy d«em. «.
B«»»ty». Babocaa nar. 80., CaOUBly Katalin
{nov. 86) oL « nap, Biljo duci. B.
fl lt p rjÚiifrt^MJrifcB dtej. Mikii/l daca. fl
Paont-Míkloi deen, fi. -. ._~S
Vnlul. CíUtinjuor. 25., Egervár no*. SS,. Kjj. aa*j; boy. Sü., BArrdr áVa. 1-, FeltB-Surasy daet 8., Mnra-Siambat den», 0., Saomhalholy nov. 30.
HM\'© billigste il ií leste Fascile der We
Grosse Preis 1ierabse t znus;
der^BTen irefl o/niefTlirWlBn besleliendett Lelnen-Wäsoho Fabrik dßa-LOlJlS MODERN In Wien, Tuchlaubon Mr. II.
Für Herren, Damen und Kinder zu Ausverkaufs Spottpreisen.
trpf* fon
nu«..
r.
rb\'it ud.i paa»cndi Fayonn wi.\'l gTautii kli-initcn VorBU.hg »u Naclib.-«..- hne n
f..,do..iu(r n rui.]ir- neu . t, it i»i ..
Hemden, welche nicht bestens passen oder sieht oonvenlrsn, können sofort rotournirt luerdea.
Fixe Prclfee, si\'|b«tt ITJr WlfderverUfliif^r un«l Sianflcut iinvt-. tlt.<l<rli Ii.
.1 <k-n in r.n u [ticlitiiugeu.
Fertige Herrenhemden, beste Handarbeit
" \'Webcam-i-Ffnrnln-nHíii . . * Peinb~ P(?rt«¦ mit Fuif i.bniet f-Fntivt Irllbidcr oder KnmlmrR , H,.ll«nder Leimvnn.l II 3 I&inb. H»..<k- .|.inn.t-l Allori".
, , , anitaH fi. 2-50 i
. . . anstatt fl. 4.50 ii
Hom.l-n an«, fl. 5 - ti
iikr , anstatt fl 5—1)
na\\m amtntt fl. 7.50 i i Haudarb- ani.
r fl. 1.°n
¦ fl. 2 HO
¦ 11. 2.80
Fertige Dameiihenidi\'n. schönste Handarbeit.
,d n.....mn\'itli fl. 3.- b
: Lelnen-Dim-i
Mal A.itiuct 1 Ii rti ? «ticVT
3
f i-ABB f.-lDHt-r b-lp, ituiicLrinwand . anstatt lt. 13. — n>ir 11. 5 Fpi ia\'ilötcn in virslit (t- uti\'ifeten aeuotoii JT-ml n 7, 8 Li« fl. HiK-lil\'iino H\'-tndn, ttUorn.-.ie»te« mit TraierbriiM fl. 6 60, 0 50,
"Weisse und farbige Bhirting-Hemden.
nlirmrtrn mri nrlovm Rlilrlin; aOSUtt fl. 3.— mir I Abb frtnstam iran-."s.chi>ii Bliirting . aaiLUt fl. 4.5t) mir f
gjneflt- Lhanni f-rbig-r H-rnlua__. . jvitUtt ß. Ü.5U uu. fl 1 B>> . f Klrpsnt« TiH«i^ Slii¦ tliig TT-nta^n . . aoitliU D. 4 CT" nurTTi30""-1
vESlrt fr;.nxii»i» b.- (TtiljRr. JlaUii-Hemden niTjlati fl. G 5\'t nur fl. 3 5\'t < D...n
~~ lt ite CB Jili\'iuden mit ßl-LiUr Brust Ú. H bfh Fiilt n brüst fl 4 SO ! ]/am
do !» flp>T.[U Mit
fl. 7.Vi un I Vii
, Ki hi Oor
: Da F In ¦ nuMt-cnn Ii ich rt«. To sctii i ... l>nm 11-d.i ti i im "fii mm ^Kne Ii Ii
anstatt fl un.tuli A t.
ífílirM 0 il 2 ti» 3.W ! . nn«uit fl 1 Su nur D. \'.triii nimtu.il H 7. — mir D .tucatt I IS. - nur Ű 6.31 b. fi ¦• to l.U :i 60 r.-f Ar...-In mixt. II 1.50 ». fl
i-Friilr-MUi,l.
Stick rfi r i-\'thiittt.
) fl. fi,
Amerikniil^-lie (\'CMUiidlifilM I Iniicll-JIfiuileii aus Aimorn-\\V olle, die tjcbonntün Mnatt-r-Di\'shiiih nU u Jorneit und Untcrbitsen. besonders gegen Gicbt und Rbeuma, elegante Furmcn a fl. dp J\'/si •*» ^lt> T°< ^Vi
l_ Preise der Lemvrand-SacktUcher, Tischzeuge und fertigen Bettwäsche.
SpMlaJ-flfliehlfl In Hslrats-AasBtattungen- als auch s eoantsater Art ond trach Abgabe voaA bis Z. Pjlne Wf-b^Lrimranil 48 Ellen. s[| breit ¦ nnttlitt fl «0 nur fl, SO -i Gou L^lnfD Sackt itkr. 1|? Uuu-ud Q, I, i,5U, 1 Slna-fl-lnate Webs 00 Lilcn, *|, kralt , . uit.tl Q. 43 nur ft- F.-iuo L lo n-UnÜit-SacklBch *r. \' Difend fl. S,
Ei na Oarnitnr, 6 PcrBoucn, Tlickaenj ,. anitatt fl. 10 nur fl. Q "j Fvrtic* ni\'llt^chtf au» f.in .Uno Garnitur, i P.nouen, DainaBt . , npstat( fl. 15 nnr fl 9 i navli dun nmu-Bt-n (jcichnia^
n ZaictiiiQuirtü
" Boatti jungen ani) il*a Pror^n*cn jfrptn HaclmnUiii.\'. nei lies m Aurtrlyo bit\\v leb nicht an diu Filiale, aond.rn dimet ui
ellntiBin ton Herrn-Hemdefl «.rd nm da» Miaib 4lB Halsi du C«utral-H«npt-Virfundwnffa L). p.il .les
X-OIJlia 3MCoc?.©irELf Tnehlanben Nr. 11 in "Wiezi, ricliten.
Ffgyeléfflk vLimi kcrcükLFoíitos 11) taiálmány! , Minden írónak
ajiinlom az eiryedül Tnlódi raábadnlmazott Alizarin-iró- cs másoló tinta, dupla-masoló rtinta. Birmiiígnata\'liiik\'fpoilipiis yioi&kíké^iÁii\'m»^ mun), Aiülln tinta, íntensly ¦ lrAkete Irodaitinta.tuniibbii.kQlcvsyerea karmia tinfaa lowléDkobb i«uii-.\'íá\'ie(fillatt-líSöhb\'ialnfitiíübe^-jfcíMleieVieií AUG. LEONHARDJ.drcz.liu és budenbachi\' ilb(5I,-kÜjülib))^(f.jneTinjÍBiSgbeu és lefyaWnyoBabb aniri.
"T ru„vV..i;. : -- ¦¦> -•\' a.---" ¦¦¦¦.,!!; - . Vi«).i«*l,tmi!iíi»«»IVi 1 " .i. . .. ¦. „ . , , ,;
Fontos iskolák -és hatóságokra. AtrolM vajgy tinjtakő.
.^%abqtn ^^Miv osztrák államokro, ÁUü. LEÓKlIÜRDI ..MliGVwezetesi Záróráiból Drezda és Bodenbaeb ban.
Ekoii TdMban kitünö-*Í8 felülmulbaílan .(fyitrbiniiiiy, mely. nlntt nem a kiiz!Mlnéfíéa\',\'
i"C >¦•== ^"S. L « - E o -
Z - r= SS ^
ä -.5,-= =*T3 *
100,000 TliajX©^\' Silbergeld
Piar 2 Guidaa Oster. Bank-Hoten kostet eis OrtgJnal-Staata-AirtIMU-
LOQB mi <lcu Bclion nm 12. lind 13. DeOCBlber 1867. be^iunonden Ziehungta
der hohen Lande6-Ri!QIcroag Q8Behmigtefl satt praolirtea; \\<-un-»rii urtihnl\'ll Prüiiileu- V>i loosuug.
m i-a.ni\' (iruudi.ij-itJil nird Mmirn S tdaaate miheltt Gewlnntit linnpen iurfi.kl.r;nlilt.
Fm aerden blerbeJ nur Gewinne naionen. iiii.t is.ioo ti. wumei! betind-u «idi Hau|.tlrfffor ran TfeaJeT 100,000, ,ii 000 , 40.0OH, ät\'.Ol". 10,0uu, füou, GOoO, 50(0, 4300, aOOO, S500, :000, 1 \'¦\'10 iriömnl IKilf etc..
v,n, d»r Hohen Direct ona-Behflrde "unlt un» eta Eu&pt BeSit di.-rr OrlQlaal\'äiaBtS-Loase ti ti ti rape u. dil.rr crliult .ledeimana fon una du OriQiaai-SlaatS-LaDSS seltJSt la IWudeu .beine PraaieSSCfl). Far dia AnaiaL d<-r ti.-» um* Li\'isiul der r-tiit d.« b««lv GarantlB nini verscn.len » u <• plnktlichat nacli ,01 di tV^i-ndcn.
Wir fuhrtii filla lt.-»tcll.ni;ni drneo rirr Hetrae; in Oerter. Uanh-No nipcfil^t im fi\'jfi.rt mit drr prlUslen Aufmaikiamkeit am,, lecco din «r rliL\'lu\'ii PlJiii« bri und trlbaUen jeirliche AuakunfI fra ti e, — Kocb pln\'itrr Zirli un j erhält jedvr Thtüurb.ner vud un» unaufgefordert die amtliche Liste unti Gewinne «erd*n jJlukllicbit übcracliickL Man beliebe her baldig«! din-ot iv ncaOta an
S. Steindecker & Comp.
4 1 Baak- ttsd WechnelgcaeMfi
H AMBUHU.
HAASENSTEIN& VOGLEfii
¦ Annoncen-ExpediüDu, , wprden |rtW-pt wHüttiit^ <t W I EN (*sirter Bereehsssa o. 4. OriglaeJsr^ea
1 j ia dio
y Zeitungen oller Lilndec. 7 f ZrilurBi-verielekftliíe gratii u franc \'^BelegeoUtter flb^r jede tniertlon; i RabittvorUw»ta,(r«iii auch den
WoU_____ .
Hamburg, Berlin
gr_li>ll.iuii«tr.l4. GertfaudteE
Frankfurt al
(rro««D Ciallusstrnjsn.j)I.
Basel, Leipzig.
Fn:iaä[r<t,ic ?1. Griww.ch« SL U
Rabflttv»rlMI^|I.ai o..ch den boi dea
L>\'iluui.\'t\'ii Bellenden Uauicen. „
Ko<teÁ3SMh!84B\' iUhvt\'ittt Wauch|
Árverési hirdetés fvrYiirs.wiv.«"r i^r°TP\'T.ii\'«l\'ati!saTO-
A pc.-ííi jiftjmöicide Iiis- komilrriini vradídmiihoz in-tozú MÍniHOiuí kurc.\'mii nem fup rirverés uljáira Itir-ileleit napon khidiilni.ívelt IC-Koiinírombali, öcl.tff.\'liie?
29 0-5
ff,.
Spleiwcrfec,
:mtr~4\'bt* 48 etOükcn,. worunter Pínehtwerko mii Olockenaplel, Trommel und (jlockcniniel, mit Himmcliitlramcn,\'mlLUanflblinDn,T mit Eipi
+Ji n tiB^orokiVft^cndőkj.liftnoiáimuJyi\'cjí^
Iii^uiégbcíi BZii|J feMté\'rrói\'tfsni|iSolcii-ti ¦• ti
ö h7s»i. il
ilhs :ípi; i .piúifif\'. i
-bbU^-
rtt yizzcl kovcnaílíllnljiö^ton totsziÍBszerinti meny-
SZI>l<riiltllh.
;.^:";;;,N^1,»^AlT^íár"ÉA\'hs Somogy iiMfgj\'ekrc:
J \\WAJBITS JÓZSHL^V
^^^5 g^Wll!^ÍB^^
out 3 bi* 14 Ptaefccn, fertwirN^ ceiaalra^CigafTeastlndrr, Feh*«!-urhlnii^ben , .fhptograplile -jAl-biima,. .gebreiUsFuge. ClBarftn-etnta, Tabak», nufl TflnilbtiltdotBa, tanirndo Poppen,-ArbeititJtehchen -aUo« mlUlli«ik. [arqer&ahie, »pio^ Und. wenn «an »Ich darauf »cht, vmp9eblt J.H.Kelier in Beni.Franco Die« Werke, mit Ihren IIeblich eu Tünen.jBdca JJvmflÜLxrhoi^ ternd, iolltcn in keinem Salon und ah keinem Krankeihetie fehlen i tvHger v.fcrtl(-cn BtOcken. ltcnaratoran werfen boiorgt- —••¦ Polb.Ujiiolcnilo,: ilecfriwlio Kl»-
Frc» m.nno:: aa s^i-
As urodalnit ÍT»sfefs. ;
-mir
W^iJDlTS JÓZSEF könyvkereskedésében megjelent s ugyanott posta utján is megrendelhető í.:; LENORMAND, a híres cíigánynő;
-•¦¦-* i ; .i.¦ .i ..,jgi\\«nt«itdó-: ,..--(\'d
|32.sf;inoBoll kártyával ős\' uingvar nlnírussal a magjaYiS»fctUl
Ara 50 kr, "
Wnjditn Jórsef lap- kiadó-, ?8 nyomdatulajdonos fíngy-Knnizsán.
Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
35. szám, november 23.1867.
Zíilií-SomíMj) s lio/Jón
Kiterjedve- * \' Frl
s0p1ön-és-Y^smégYbire. . y
Vegyes to.\'rtaliia.ia. li©taia.s>
fl szépirodalom, kereskedelem. Ipar, gazdaszai. tudomány és mii vészei koréból
Qlndfls «.rabatoa,
sierlii\'Blli\'ii iroda bt ulndó mvslnl:
WAJDÍT8 JOZ8EF ken7.1tiirMkoóás4bfiii.
Előflzetósi föltételek : I
in liaalion borílAninl ia vidékre poatáii küldve * |j E(ré«s i\'rc : - G frt. - kr. íj
ÉTitrgyndre - \\ . ßft . |
\\ hat hmáliog petitsorért 1-asOr 7 kr. «¦<r Ti is miiulcii turábhi beiktatásért 6 kr. tlr\'irpilij luiinlua n^yv* beiktatásért 30 kr. A .Nyílt lérec-eLV pdit tor Unklatási dija 15 kr.
Előfizetési pénzek ős Hirdetőiek,
ur;y aiintén o Up a a < 11 « A 1 ta r tal ra dl UlatS
tOzIftnényeb,
Tttlamlűl vtrK-ki 1 erel«t, binnentra a UttdAblTatalbon frflldendSk HAOY-SAHlZajJtA,
Alkotmányos jogainkat a haza javara gyakoroljuk.
Midőn, hazánk alkotmányos fejlődését magoljuk, azon nehéz kérdés merül fel lelkünk elöct : vájjon mikor Bzünnek meg niár a nyomasztó" viszonyuk, molyok gondolataink éa érzel-, meiitk szárnyait a félreértés átka alatt kötve tartják, molyok a. gyanúsítás és aljúé rágalom fegyvereit mttkodui engedik, anélkjil, hogy a megtámadott hasonló fegyverekkel vihetne; mert a be-OfiUlet csak becsületes fegyvert enged használni.
Azonban nem szabad csüggedni! a teatvériesség magasztos érzületét ápolnunk .kell. A azabadelvÜBég ostruniai-bun vértezzük magunkat az Önzéstelen hazafiság a a valódi erény törhetlen paizsával. A polgárt művelődért éa elö-haladás legyen jelszavunk, a e jelned Blalt küzdjünk, erÖnk éa hivatásunk szerint.
E foly ti évben sok, igen aok történt bazAnkbajj. Ezen örszágpa eseiüenyek sokknl ismertebbek, hogysem azokról ez alkalommal iaméllölegBzólanankkellene. Tudja minden gondolkozó hazafi, hogy mit nyertünk, mi. hiányzik, mit varhatunk, mit óhajtunk. Adja nz ég, hogy az elágazd vélemények, elvhar-ezok és törekvések egy ktizczélban : a haza egyetemes boldogságában összpontosuljanak. *
Alkotmányunk, életbeléptetésének egyik jelentékenyebb-mozzanatát tevé a szabad tisztújítás. Lehet-e nagyobb én Miélióságnsabb polgári jog, mint a szabad tisztválaaztát-? Mily dicső, milyma-g&sztüB polgári intézvén)\' -az, midiin a józan gondolkozású. Bzabadon uizd es világosan látd polgár függetlenül választhatja tisztviselőit. A megyék 4tt~vá-roBok jövője, mind anyagi mind szel-; lemi tckinletben < nagyrészint azoktól ¦ fllgg: kikre Ügyeinek vezetését bízzak. Itt U\'Tiiít félre kellene lenmminden széni ólyeskedéHt, ai-értelmet éd haza-fíadgót kélloneniél\'legelni; nőm pedig a szenvedélyeknek -önérdek-, bosszú-, régi i^ralmdkij-^^ kárliozntos sngalmait köveim. ;A Hubud válasatáajijog csak ügy lehat: a hazára és,neinwüru nézve Udvda, \'há-*ttérleltiiea éa független akarattal bíró.egyének gyakorolják. ....A.lelki azegenyaégT értetlenség és dl Jatisdg n pártok gépeivé nljawitjdk a«zn-> hódságot élvezni nem tudd polgárokat. Es BokHzoroflan jaj azon megyének vngy
\' vdro«ritíkrliQl ezen emberi pépeket bor= gőz, pénzerő \' a ., »rdügi límitda hozza muzgáaba.- Külünben .Kzentül lnK7.*iilk, hogy/ezen ^épvc?,ut\')ket a felvildgoao-diU\'Aseilénie\'azét fouja íbmbólni,. és a
.\'" Uüzértelépi a.\'a megti/rtnlt küzvélemény fényénél a jellem alkréazci egéaz nngy-
; \'eíígbitn k-leljes mmÜnégbon ldtbutúk \' leásnék. - ^
\'De hogy "ümiv itldáaoa korszak bokd-yctaUJízékjegyeloníofl erőnkkel oda.kell-:uatnuiií[( hogy a nép kellőleg niiívélve
legyen, a a kor^/eni müvt-itst\'-jí áldiísiii-ban mindenki, osutttly- 0» vnll mk Ulón.b-»ég nélkül részt*>itie.iM\'k
Le kéli rontani nz okoibeli viilnrizfn-laknt, melyek a ptilgiírt a i ul^.írlúi, az emberi az embertől el\\ál;i«/.ij;tk. A\'-ér-dem legyen az rinbeniek lignjánlúbb uklevele. Ax erény legyen a }.olgiiiniik legdi^ze-ebb gn/,d)tgH)ifL,i. A s^iljlincök éa népdntítúk ne találjanak egy tal|i-alatlnyi tért fieui a művelt haza »zent földén.
Hogy állnnk rrro«t o tekintetben ? Ninca-e aok helyen a néjj eldmitva? Ninos-e flzéttép\\ű igen su!í helyen az egyetértés egekben kzo\'ic testvéri köteléke? Nincs-e megingatva a pulgiirlárai bizalom és szeretet, mely uz egye.-ek ugy mint »z egéi*z ltuza üdvére oly áldásosán müködliftnOk ?
Fajdalom f á legközelebb mulibfin hazánk több hűlvén az alkotrrnmvos élet gyakorlása, mesf?.e lialé pártuako-dások forrásává bín.E-i miért? mert a
knr nem? onnan van, liogy menn\\i idvig lutja ;it ji g.uWkony tárgyat, ha ro-z vezeiöte laJál, mint a száraz ia, »ztiltna.amily nehezen futja be, ugyany-nura megnielegiii, hogy lángba borul, * éj;; de ugwm e tárgyakat niás alka-iuimiii;i1 niim m;]*ü esőben átl\'uija és néni y \\ ixjI., mert igen jií vezetőre talált a viz-te ii\'. CMJljfti, igy ii gyúlékony Lárgyat a r-zidinál ;i ^z^i^a7. lát nz eső megnedvesítse már jó vl-Zülüre talált, Hebesen át-iutja és iiem g\\uj[, ezt nimidja a köznép v\'\\7.vn meiiiM kijtifk. abból talán niu-g_j ardzliuiú ez, liug_j a zápoic.-só\' meg-nedvebimiie a láigvai, mibe sújtott és ezért nevezte el a köznép vizes mennykőnek.
A természettan sznint a villant- mindig a inngaaabb tárgyakat keresi, éa .mindig a legjobb vezetőt választja; a jö vezető tárgyak u/.ok, melyek a villanyt gyorsan átveezik és leggyorsabban szú-litják ; ilyenek a létnek, vagyis éiczek: ezek közt legeUö a réz, tehát ami legol-
-érett néppel viscanéitek azok, kiknek" polgári hivatásuk volt vplna a Baját lábakon járni nem tudókat a legnemesb indulattal, legtisztább Kzáudékknl — egyedül ti közügyet tartva ssemeliJit — vezetni a választás dicső oUáníhoz.
Kesereg a ha/a íírszelleme a szonior-teljea eaemények fölölt. — Nemzetünk nemtÖje intve kér bennilnket, hogy a hosszú éa súlyos szenvedések, a legkeserűbb tapasztalatok után oknl va le-gyü.tk egymiU irányában kiengesztelve. Ápoljuk a liaza fejledezo éleiét, IVlejt-eük a azomélyeH bántalmakat. Terjesz-BzUk az értelem világosság >t. Neveljük, oktaasnk a népet a \\\\azn szeretetére, n polgári jogok valódi egyenes utón való használatára. RendezzTTk tanodáinkat, alakítsunk egyleteket és rngadjunk meg minden eszközt, miáltal a bazaalkotmá-nyos Bzabadsága, a nemzet általános müveltBége, anyagi és szellemi*felviru-láaa elérve és állandóan biztosítva lehel.
y.
szabad választásrtt «ok ImlyiUt meg nem.: 7pb4bu a van, a villany vetélésre legal-
kalttiaaabb.
j.Ia tehát a K&fpfy a magasb és jó ve-Etil Ő ulrgy^kaí5$eret.i, mi következetesebb, hogy u tornyok, a magasb épületek, a kémények, kivált ha vaakürttel vaunak ellátva, széna és szalmaknzalok, mitgaa fák, mit mondjak még löbbet?! az ember a mezon, tt- marlta a vízben állva, és a többi, nem mind a villauy-Utéuuek vanii.ik-e kitéve ? oh igen! tehát annyi \\-eszedehnet, károkat mikép ke-rUlhetjilk el? biztositsnk egy száll vat>-sal mint legjobb vezeiö\\el, ugy ezen átfut minden rosz küvetkezmény nélkül.
Elsíilfon is a tornyokat éa templomokat vegyük páftulásbn. Franklin példaadása után minden magasabb "épületet villámhárítóval kell ellátni, éa nyugodtari vannak azon épület lakdt, bár mikép csattogjon is nr ég; A villámhárító két póznából áll, egyik a villámszi-vd\'pózna, mely egyenesen áll az épületen, a másik villanyvezető, fekve van Össvekapcsolva amazzal, a az egész háztetőn több helyen vaslábukon nyngva n fal mellűit, hová szintén erősítve kell a földbe vezetni, a villanyt a földbe ár-
A villamháritóról
A nagy természetben amily fenséges látvány, ngy félelmes bői borzasztó tü- I tailauul szállítja.
neiuény az égihábom alkalmával a villámlás éa villany-Osopáa, az ugy iiű\\c-íett menykőütén, míg a tennészeiindóa gyönyörködik o nagyszerű t nemény-ben. de e\'Öbb biítosiiju magát h vagyonát, addig másukat a kétaégbe esésig I réinllléabe ejti
r Maga a természet tettben beszél, a az «mbe^ek-flenl értik szavát, midőn bélit az \'épületbe á villany, ntegkoresi a fal-btm ntájd iníuden t-lnjiett viism, ott szetté]jí a falzatot, iiiintr-^y tottel mn-tatja, adj néki vasat, mim j í utat és kár nélkül tá\\!özik n iöldbt, honnan jött.
Aköztiépikülönbséget tes/, a vjzoa éa tüzus inenttykŐ között, pedig téved, nieít ugyantíztiite^y villuny viyi/\'i tízes(u -nép-Tiyelvenmondvi^)s víies niiiosnnngy természetben; hogy.egykor gyújt, más-
Most azt ff*kórdéat teszem, —¦ váljon nzon tornyokra, melyek fémmel, ügy mint rézzel, báduggal vannnk fedve, Mükséges-e villanyszopó pdzna? — azt á/litom, hogy nout^, hanc.ni o^ak a lO\' ronytetŐ bármely-/ontja egy vaapdzná-vul kö:to.-<aék egvbe n földdel,\' áá ez a torony kármentesítve vnn; -mert a torony, mivel lémmel vnn fedve, már vilbtttyszívd póznát képez.
Mintán a kereszt a totíln, a csillár vagy bármily torony ékszer,- niint hegyes iái\'iiy, mint fém a legjobb.\' villany vezető, n villany vezető póznát^ teszi; tehát más pdzna, kivált aranyozott hegyű fe-Ivsitjges ; mütt mái- nem nz nrnny a leg* jubh vezetők közül az első, mint hajdan hittek, hanem a réz, túliul az ftrariyo-1 záa még fénytkésnek ia felesleges
azután ennek felállítása a kereszt vngy csillár mellé leszi a legnagyobb köbné-get, minél a biztos állán a míívéss részére sok idf\'ít és pénzt igényel, do ilyen mUvéaz minden faluban nem laláíbalö ; ellenben a tetőnek bármely pontját egy vas póznával összekötni a földet, bem nem oly koluégea és minden falu«i ko-váos erre vállal kozhatik ia.
Lássuk a költségei. Egy mázsa vao 8, 10, 12 forint uj pénzben, a vas különbsége szerint egy mászn vasban van 12 — 30 pózna, másfél öles, igy egy kia itjnyi vastag négy szegletes pózna, raí elegendő a villany vezetésre; egy mázaá-ba vau 4íl öl, apróbb hordókra vald abroncs í^O —90 öl, (tessék n vasáru-sokkal beszélni,) moat teszem, a torony fala legyen 20 öles, a mi ig»-n magas lesz, az elaó\'benemlített vasból mint pózna igényelne 24 ölet, az ösazeeresztést három vagy négy öles pdzrjdkb.t vasalni, talán a torony szélénél néhány lábra fellebb kötve éa alól a földbe egy ö!-f6 melyen leszjirva — venne isépybe, a többi póznákat a szegekre kell használni. Tessék moat a falusi kovácséval alkuba ereszkedni, mit kíván n prf*nák kovácsolásáért éa talán 8 darab szegért oly formánt hogy lyukas legyen a feje, mibe a pózna huzatík, é* ha a kovács-müvész nem merészkedik a szegekel a torony falába illeszteni, ran elég heverő cserepes, kőműves legény, téli időre örömest vállalkoznak, így áz a nagy k öl tség, dé~egyszersminía kár a toronytól elhárítva leszen kevés költséggel.
Ha a torony védve van, agy vélem, ß templom ia résznsdl e jótékonyságban, de ha u torony átellennében a templom szentelje feleit kis tornyoc*ku, magasabb kereszt létezik, tanácsos ezen keresztet vngy tornyocskát ia egy póznával a földhöz kapcsolni.
Azon tornyokat pedig, melyek, cseréppel vagy deszkával vannak fedve, a toronykereazt vagy ca!11 ártövéhez kell a vas póznát kapcsolni, éa másfél Ub magasra a deszkaietŐ felett vetetni a villany vezető póznát a földbe, mert Iti, 41 a kereszt, u-úllár, teszi a vilUnyüzívÖ póznát, b átadja a vezető póznának,
A házakat mily üdvös bistontaui villany vezetőkkel, senki Bem kételkedik, de itt is a költség és & mii vész riaszt vissza, de ne riaszsxon senkit, mert ezt a falusi kjváo-t potom áron elkészíti, azért tessék rendelni vasat, éa a kéményekre keresztvasat,* kÓménj tetőre négy feldl avasát visszahajtva, megerősítve: a középen a koresztvasból álljon kí 1 ölefl hegyes vas, ez lészen a ezivd-pózni, ezt akár a kérriítty mellett a földhöz kapcsolni, nkár holaszába végig vezetni, a ház kármentesítve ^njigiy a pajtá-kjtt, Bzéiia-knzalokat, istállókat, kevés kliUaéggel nagy károkat WriÜtáliti rj.
No vélje niagát a; épÚletet.butoii^va \'senki azátlol, hogy eddig a.villaiiy nem éríntó,mert nem «tjaba Volt, de ez etilie-tÜaégbo jöhet, » nmt\'nBm történt, mtg-^Üilénhclik, éspodig élet és vngyoii kí-
- .TOMI .ÍÍS-i-\'n\'^r mi.-í ,Vt * ¦L"..
nlvn-l.--1- látunk példitkat: rí mu^t jiil. : 28-itn Ariimfd«)n iszonyú í^elemben-g^ \' t.;-H« B.rf1nz várot-tva külvff offiaj|l| ü^i^ -•*•---- lymsnjtort"-l<»-ft-villan^.é*^iSÜ^gí^ igé*nytelon pajtát gyujtoff tn^rlö-hzb-t kiír nénhiett a najtávifl egput ilido-antja, a n-belvárosban kéfitsiU bl t*Uol-—-wig kaj.t.üt-rimgfl.8 toronyy túüb. ctne! értés hiíza_t_elkerl.lte a vért. észleltem líug-y a pájtn egyik wirkán három lábnyira volt egv körU\'belül 8 öles ukiic;-th. «l-ft:-íoldö*1nlöl\'\'"Ö lábra ezerii) i szálkákra baBO^raivnJefHJtott^, azon nitigitó-ttógbai«ltj)p1ajüi^nlnijeu4 fonóit est ül uieg-L-Lü!íií\' B z4i-2í\',"\'e^ 11"!\' ...^J?5e^^ több *i^P^^#WJ^ílN ^ Q1\' fc^löijös! mint-*>$ •Í0^5öar^ao1^al magasabb 8—10 jikáczi-fa ^iV\'enlü\'t kéjhez, innen az \'n inriu*ÚL,mely iu,é|-illet mellett van ma-,gjt& fa, ez mint ólőt\'a már villányszivó tárgy_ iiikilbb veszedelmet okoz, miután ^peaijí ft\'ÍUavÚBi jilkíiluiával lm az nos, igy --legalább két öles vaRpdznával teszem ártalmatlanná, mit oldalához erősítek, —„ hogy .a ttmplumok h tornyuk közeidben az épületek 50 — 60 lépésnyire nem. bLatosuk a villan) csapástól, sok j-tzeren esetlen eset tnnusitjo, ü.-. ,Mi(6vő legyen, az ember égiháború alkalmával, a háznál, az ntozán, a bzíi-bndban? figyelemre múlté mit a termé-^sze^tan. ajánl. A szobában a kályhától, Jiovií rt~kémény veseii a villanyt, vok-,u raijtélytó} mint ftímtül, nagy tükröktől, „ minek bátad oldala fémboriték, a ínlak-; tul a min, fntkozní t-rzokolt, távol kell . lenni. Teliát n nzobn közepe legbiztosabb helyzet, értem lia villanyháritiSval nincs ajház ellátvjt, ha iiedíg el van látvn, < ..nxendetiiitt biatos. Tehát torony és ké- l , naény. alatt ,ratndig veszedelme?, ha a Ikéfllény illától, nmei a füst jó vezető, ,még inkább veszedelmesebb, — ft szobában az ágy látszik legbiztosabbnak, mivel n toll, .o-tör a legrotizabb vezet Ök
ineg fHezfilJdnnkj mortjnmunk érdtskoi, mo-jfjtnt o tiivollinn kétszeres Baorefttttl étkn-írjjlunnk. kéllunc, OBitk hideg részvótliJtiHégqi .tf^Tin.^rümni.gl vottotn a hirt, hogy a »zfilŐB bőven túlpTal»dtf?FHg[t=
"¦Töt- itten nhldegobb égfirtiTatban, nom ;BSÍlJiJ,noiii tt mariink tahát szüretet b nzon csekély, niMy többnyim Itujna vidékéről pia-czuuki\'a hujIhi Jiozntik , apró ób izUlen, db -méjííí vnm lontju 4 — ü schilling lö-rü-ikr o. é. uetuilion.
r. llnloti .k nnpjn, ia r-liault b mig hazánkban \'eniip.il n lnL-ltuk ömlőkének szentelték, 6b elhunyt k\'-dveooik sírjait koszorúkkal diaxi-teni BH<tt-jk, itt máB C2iil, mÍB gurul fuglalta el a viims ró pót, kí cn\'n flnm-uet ttom ismer vo, kuflzorn bolytitt uod^yiUeait btirezol-tu egy lielynil n músíkru, lu u^cbz üftp csak bu turáni Ili tó szókor olt vonillult ft vdros m inda ti utctitjában.
A toopprhnj6k Bíáinn, mcly.\'U ez óvben 1. janailrtól 1. novemberig n InuilnirRi kikitlUbf Bcdlltnk 4420, n kost L\'7(J0 vitorla- cs ÍTJÚ gösliajó volt, 392Ö eurouVi iÍb út 10 tongertúli kikötőkből jotl. IJtíyitins időbon a hamburgi kikötőt 4.1*5 t\'fií«rt lt-ijó hngytn cl.
viti.rU-éi ITl\'á uŐEbtjó. o kozt 3Ü2G europ.u ós Hó teng\'írtuli kikőTiikbe ment-hó 10 ón -éjjül a poross fii p.ísli biv.italhan 1-orüazakkal betnrtbk éa 51 rutí. l*ívé!, m:ly as Dfp\'in Hamburg ós L\'lbick tajék.íról fölt, olmbolutott, a lolva(t wikerfllt már opy posta albivalalnokban elfogni, ki a rabldtt be io vallja. Miután « pánal, iniotngy őlj p. tallért a lovolokbíil kiválta, n többi pnpirok éa váltókat elóg\'rtio, a kár « vallók nngy üaezogo-végett igen ia tetemes a tübb 100,000 tallérra rag.
Jdntilcg vároBtmkban egy nuslrini lier-czeg*J tartüakodik, ki flbagyván Bécabon ,\\ diplomutiai pályat,ugy Irvmbargi nagykeroa-kodő házban aliiint f.iglult, mert ifjú ós beo-rutütt najo egy gíinésítiií, kit Biicsbeo elvott, jelenleg BEtnbiísuiikban alkulmaiást nyert. -> ZliLLINOER L.
jezj^eí. kerüli a villany,;
i(f^jz.yjeÍörlctiatornák egyszersmind a vil-. ^f.niiyVTeze^íí a mell ette járduak veszélyt t( ,oJ^pjfitíffct; tálját t&% ptcza kötepén járni
^ej\'Jbiz^oaabb^ A Hzaljadbftn lávozni kell j ^^v^g^if^?\'iSlj..kptá^aaoktól, széna-
..j .y^^ijt^i^a-^mzainlu^l, tapasztalt do-¦ n9üi9 Kif^eis. de)e)tí mnrluíkat beaqjtot-íi j^ftiA^H íMr^sb^\'4^11 menekülő gyüj-
J^Jt^ W jajAtojkit a gitbnn kereszt, alatt - ui\')ffJ[9P8nJfíííiu\'n villany, ámbárá puszta
.fia |;ippveieU;minket a fa alatt, midőn
-----rjá7Í|záry^\'hL_mfirHtlott1 m. pi»fl||r t,itfn1 n
\'íjítííl. bírjg íí*timk .az égiháború nlkal-mdyil, de-est a voletl^nséü-nek köszön-^ Jietik, ami nen^ mindig kedvez, mert \'j(i(B^^víjra1^terhea. ftlhö éa a föld közt \'teh\'eYkurerjb felhó, mibe aninbbél lo ro-
-) iiSfí"Y\'~ííi\'.f «I,liJiíe\' levén « fjiWhiiz, \'\'M\'tmienéicáébu^Ii\'pgy ejjeá kis felliö-kösftelilj tiírgylín aují a víl-,.e*\'éVliÍBÍrrt6k.pcaig\'8\'?hftni ki-"*lílb>i. \'tep-jon ntlí-\'tBrotiy,\' tóm-Úé^mí,WA\\^\\hiy pujfai, Kmt ol-" ; \'JKUkn %hi\'üen\'\' "l-\'ii - \' ..-!\'aiB)««8K|
Jent\' Hflít, itíel\' ií "le végit1 !,m felBttgtfí n\'WporésB, "^Wjic\'VliíVWgióbb t-illínyveietSk k»7.UL
-^WtSf .. , kftbetlfl\'.\'
-Iir-----
- . íbU.\'^tVKV/M\' tóf\'üSveit-\' ^rjl\'HfHJWyaík1 *em lüzíi-
\'•tjBrSttati\' mé^ídianátja { fiiíg-kira\'íl i;\' éjjel\'sűjtliotja MiHí -rniipiíináltkül iortíyii-íífŰHIjBoft\'ililllrtit,\' híihitikát, vWyo-
, .-„iiM\'Bí.Wtfre márnnm:":- ¦•¦>\';
(.tMtuav. T&jpr jJlAlUbürt, n»T. .14. J84.7. \'
*I((>1( .>irH W|g „r ! , „ , !
ívelvén./>|vmnqiuj Aiiiuúr vrtrD<
Heti szemle.
Pi-»l, nov. 22. 1S67.
Tortola-flzig it Amerikában elsfllyedt a velő 10 ezer orabor visbfl fult. — 79 bonvédűgy-_ let van bazáuUbau mogalakul.a. — A peel-^_ az litá^"rl~a\' ~BZQgaái caalürnjOT^edélyegtotott; 25 éa Lél mértfüldoy! hosssu lesz. — A jenai „magyar kőru reezóro könyv- avagy pénzbeli adakozásra bivja fel a mngyar köz&nfléget annak elnöksége (Jona, Nou-üasse beim Lotb). DukurDBlbon Károly fcjedolom rendkivQlí országgyűlésit f. hó G-án nyitotta meg. — Tóth Kálmán és Lonkuy Antal, Bolond Síiska IUS Idíik Tanujávit! oeolött 3 óvu fogadott 1000 cabuuosban, állítván Lonkay, bogy Rómát nom veszik be húrum ÁT.alatt, éa a fu gadást inogia nyerte. — A némotUr5gbi vá-laaztó korQlet Feldváry ICárolyt nkarja nr-sznggi\'Qlirsl kopriBolujoal vábisztflni. — N. VáradoD egy subancz fogaival egy neki va-duit toben^úleibe canupeszkud^tt B bármint bányta jobbr-i bitlrn, nuiu oroBJtó el, mig az allatolfliüg nom ktito^tek^ — Cfota szigetén a fttlkttUh. nag/ oriiyljvl rt.oidtáls m >g nov. 10-én a t.rroküket. — íih-gür Pesten lét\'.* nl-kaltuiivul a lionvudok oldtt -kijalmtotto: lii--vitshfck-bssise It\'tdt lorvónyazék^s itóljen tottoi foliitU— lídazoiiiioiiyi israort íajtóflgyöbon tu országgytllóii lubbaüga által a porbofoga-Usi ongüdoly oisgadasa kiraoíídatott. — Po-töfi-saobor QgyubuD kért errgjdély a miniatoVÍ riumtói (s^rkazett. Taoüsiüs AUtiály novó-:> ben egy iparloirag kéregqt. —Bartal tiyürgy képviselő kocsija bzagszárdoh. FeldÜlvón, Bsésá kíívetkeztóben n lobát ItitíJrtó. — Rómn lakoBBBAön LMö,[t73 emberből áll a váras és kalréafejöO plóbiiniártt van. felosztva, Vnn ba/nua^jO cardinalis, JG püspök, 1469 pap, fJ2S-sorflinariíta nztáa Ü832 barát és 2215 npácza. — A löhóiiapjn ntegszdiit^Osidiiut\' sohé-TPósl" szórkeBi.t€ljű Kuránda ¦ ur még máig bűiu clégitotto ki Tiüfiantö\'it. —- Miakul-caoji a-rairibsBsadolt adoiirt ojolag oxoquál _íuk íttt tévcHésbíll. — Bibarmegyében putro-ltumforrást talállak. — Vaszprémban Qut-hard korosfcodíl boltjaim egy pár font lig-¦roln mnggytdadj, rögtilti távirorlák Puatru a llQsolté egyleti)os mtttoviik logyonek, mivol ,a plmisübmi még píitroloum ia va.i. Vissz.t-feditek, hogy a phiczét bo koll f.ilazni. Ugy történt. Képzelhető" a Bzoinazédok rémalo-tef líügy mikor mltban \'fül n há.2. Aeon-\' ban liarmadnHprn olunyészölt: niitiden\'-vo-Bzély. — Angliába oot. 1 ig ISofroíüio forint-ír*6kH busa vtlatett bo, — Uj migyor pnu-jcok varií^folnclt, mugynr koranaÓBiTifllratiaiil a pedig arany és t-zuni, 4 éa l_kroa réz,\'—Miksa ohttittar Jiolttosto\'^^gcttTitiiriöilgírTVft\'gy-" nak ratfr kiitdfllíftt. . \'
ií égy kís msgyar egyTtit Ütne, \' \' ^ iots távolság.: fOképab ss\'llam.\' niflly <íü mi^i-iimrUn**ur.l(,< Ai&ki ritkán tk bsisvojtiv.oltjvá^jktór^ li\'bfli|tDsrn9p, nnra fáiéi
\' Itm ntm ctalódánk, Htinrlk lŰhTrcieg fl a kretn-¦{ r BBtínnaaiBU, IInfftnann-ilfi. Lflpituk Oct. fi-ilikl Bitv-ojAbau rnsr-emlUvttlilt, Pio^k.
Zala-megyBi l^r^k»
A Királyi. ndakoEái. ő. Caászdri s ApoBtoÜ királyi Fojsóge á f. évi bet. 29-én
WttÍlliU.l*\'á»-M*»í •megkarosatl SMíroJh
jolgAr-vároBi ln^*"1"*f fnrnej\'flt^Hérflpgj\'J^g.r^ ;I0ÍJO) frtnyi öBBiegot méltóztatott logke-gyülmoBubben adományozni.
— Nyilvános azámadáB. A f. évi nov. hó 4 én Zala-Egurszegon as országos bonvédBí"LiVlyxö\'B-lnp gyarttpiÜsAra alulírottak Altul rendozett táoczvigalom. alkalmébél a vúléfcre kiltüldatt jogyok ára fejében befolyt í,M ft, fulalfizetéBokbol 3Ö7 ft éa 2 db arany ; n tinczvignlom pénzáránál jegy akli tíl 124 ft, ugynnott fdtUfizctdiokbÖl 17 ft. T^tt az OeazcB jóvodolora tO\'J4 ftot o 2 db aranyt, Kiadütt zt-titBzekurek 90 ft, n tormok díazilé-aeórt Gí) ft 70 kr; — a törtnek bére fejében 30 fl, — uzoba fedések 20 fl; világitda y2 ft 70 kr; nyomtatványok 18 ft 50 kr ; füzór-tánc/. virágukért 23 fl, — fü&értánuz julvé-nyiikt\'-ii 10 ft ÖG k-r, — apróbb kiadásokra 14 ft 55 kr. OBuzeson: 309 ft l kr. A kiadá-Bokut i. büvétL\'lt\'kbiil levonva, — mutatkozik tiBzt\'i jovL-ilcloiu 725 Tt ás 2 db arany. Eaon tiszta jovtidcUuiböl ftí országos bunvéd-Sfr-1 gélyzÖ nl:vp részére rnlga gr. Szápiry Q-ézn megyei föiopáu urnák tít(0 ft éa 2 db arany ; ii í\'^iirn.irít\'Jiiti 125 ft pedig a zaUroegyet hon védegylet olnöke Bezorédy Lajos volt bonvéd nk-zrcdee urnák adatott át. — As ezután meg notJn befolyandó ÜBazegek ezintén a zalamegyei hon védegylet rendelkesésére fognak bocsáttatni. — FelOtÖzetésokot tettek: Gr. Szápáry (ióza megyei főispán 50 fint; í\\\'ststicfl Gyijrgy mintatér 40 fl; Hor-telendy Kálmánná 40 ft j ÜT. Deyra Ferenca cs. k. altábornagy 30 ft ; tnkoy Láazlónó 20 ft: Ink.7 Eugénia 20 ft; Szabó Samuolnó 20 fl ; ífj. gr. IiiUbjanyi Feroncz 2 db arany ; ílg Batthyány Fülöp 10 ft; gr. Poachevicb (iábnr lo fl; SvnBlica BenÖné 10 ft; R\\ma-zutter Vinczéné 10 ft; Recbnítzcr Lijoa 10 ft; Beatíjiédy Sándor 7 ft; GUvina Lujofl 7 ft; Hjrtelendy Kálmán 5 ft; SOmeglii Ferenc 5 ft; T.iinny Kiroly 5 f( ; Szabd Imre 5 ft; Királyi lJál 5 f\'t; özv. Csertán Sándorné 5 ft; li. Putbeani Udőnne 5 ft, özv. Nedeczky iÍBÍgánó 5 ft; Bezorédy Lajos, Magyar Jóaef, Fnrkna Imre, Deák Jóaufuá, Skublics Zaíga, Kerkápolyi Mérné , Viosz Lajos , Locolelü egyenkint 3 ftot, Fuck Qedő, Inkev LajoB és Uunáry Miklós egyenkint 2 forintot, Mnr-tiukovtta Károly és Gtieaz Jánna Rgyenktnt l ftot. — A BególyosÓBro szorult honvédok nevében, raídÖn a rétiztvettek bozofinfl pártolásáért köszönotetjn^íSndunk: figyelmeztst-jttk egyBBorBm^^^J.tAnosvigalomhan jelen volt hölgyeket, miszerint a tioos terem bon 1 arany karperec* taláttitutt, óe az n tulajdonosnő által Z ila Égerszögen n ssállásháznál bármikor étvohetö. — C s e r t á n László s. k. Skublics J^nö B. Jt. B o s s e n y e y György B. k. Gy ö m ö r e y Vinoze &. k.*)
— Adakozás. N.-Kinlzsn város az nrí.-di vértanuk aatlék-oBilopirn gyűjtött ndo-raányl 3G fl.tt már rondcltutéaa Jiolyéro küldölte. Eit nom mi, hanom az nradí "jaág, as „Alföld" mondatja valQnk, tuiotán azt abban olvastuk.
— Gyásshdr. Eg.y k-üzszaralct- és tiss-lululben réBzCBűlt jclűs nu, kitöttÜ s ornye-detloo g izdaiiBBzony halála azárnynli bo vá-fOBUiikiit; etainto kétkodónb, hiszen nem rég láTtuk a noraeBBzivü hölgyet, szép t«het-ségŰ kültdnk Conchti "Karoly napáját,* Azon ban a kövotkozB gyász-julootós rideg valóvá képezs a hirt: Berónyi József tiszttartó a rang a ób gy irmokúi: Elek, Ilona férjozBtt Concha Károlynö, József, Kálmán, Pál.Mik-lóa és Zsigmond; még is unokái: Conoha Mirrgit és Károly nevében elkeseredett szívvel jelenti felejtliathm szeretett nejének, il-letíilog anyjuk b nagyanyjuknak, Morsics Viotoríának, a haldokló szentségek fölvételt* utáni élűiének 53-ik, boldog házassági Ií7-ik évében rOvidbetegosk.\'dés uiun szél-hQdósbon f. IBG7. évi nov. 20-4n reggeli 8 órakor türtént gyjiazoB kimtiltát. — A botdo-gullnak halt túlérne! nov. 22-én délutáni 3 órakor fognak n helybeli sírkertbe űrök nyugalomra tétetni ¦ ne engosztolíl szent mí-
\'so-áldiizat pedig nov. 23-án délelőtti 10 órakor a azent ferqno&iek tomplomábtin megtartatni. — N.-Kanizsa, nov. 20. 1867. "Béke hamvaira t
— Ssahad hüavágás. An. kanízaa vároBÍ tanica f. évi nov. 18-kÍ ¦(tlésébin-véges tátott a szabad liuavágás erdőkében, hogy mitidtzok, kik jnn, l-én élqtbeléptotondii omo megyei intézkedéatii^tj-tnálbíkivinják, docz. lö-ig tnaguknt a városi kapitányság olŐtt jelöninek b>J, tartozván minden vügÓazók után 100 ft óvatpénst a város btréjilnuk kótóbű
-akár; péozbon. aká.\' Alluuil küivén-yoklmu lejönni, a húsért kifíiggeazlam, jó mértékai s legjobb rainüséga húst tartani, ugy a lová-
") rt\'olkírut_i"ok « llBBJFr-faqfal luptik nícrkonlíll, mífiicrlat oion ttjllvinoí •lantitiMit ImijotteiltO kintit tatait bccícfl Inpjalk lik*ftl|jftin ItíííBIol sitlvitikalja-noft- A rrtiilnilik.
gandó marhát rnegvtBBgálas yégett bejelen.-teTdAs^rTÍFrTiTSÍiyy^serü^whalsveléfc mindenkor- la vAgáa_cIo^t a városi kapitányBágnil bemUtathí.
_-— A lioQvédrbál , mely f. hé 20. tar-^tsJótQ^oiia^K^^zbBJött akadály u!s|( e[. duaradt. MintHajittot) furraabél 1 adjuk, eH udvariatlan akadályt a helybeli GrOnbaam-félo zenotáraulat gördlté télé. Mindamellett a szép és neniBB czél hajé tűrést nem szeuvedott mert a lelkeB fiatalság több nemeabuzgalma hölgygyol agyanBBon DEÓlrá"mUkodvelBI-e16-ndást rendez. Ami elveszett -a vámon, meg less nyerva a réven.
— JoIob borászunk a szeretve tiaztell mnnkatérsnnkj) TorsáoBsky József orvos urat annyim méglepték hazánk minden részéből szőlővessző megrendelésekkel, bogy egyetlen szálacskát sem ndhatna már. EbbÖl az a tanúság, hogy & jé mindig kapón, a róna — mars a tűzbe. —
— A d a k o zá a. MUga Scliwertfügt-r En-guíbert ur gottiriozt és zalavárt agyoaölt apátságoknak prL-látuaa és főapátja & nagykanizsai tö- most reál\'gyntnnaium tnnáfaitiak dijazáBn vegott bíilottUotl évi 1000 frt o. é. feldl, ujabban az intézet halyiaégéaek na-gyobbitáadhoa s a BBukaógeo épitkezéai kolt-üégak födözéséhes, ugyan a salavári apáuág részéről 600 o. é. forinttal ; — továbbá: t. Babochay János városbíró ur a tanárok fizetéséhez 100 ft töke alftpttványnyal; végre t. Pauer János bites mérnők ur, itteni lakon, ugyan ezen csólra 50 o. é. frtlnl kéazpóna le Bsetéfl mellett járulói szíveskedvén ; os ie-kolaügyi bizottmány részéről éa nevében a jótevő adakozó uraknak hálás köszönetét kijelenteni kötelességónok tartjn. — K.-Kanizsa, nov. bó 20 án 1867. — Tárnok Ala joB, elsü alulnok-
— Csáktornyáról n.r. 10-kéről a következő borzasztó eiietríil tudónitanan Nov. 9-dike a 10 ka közötti éjjel mintegy husz dohány-ca<Mnpe*z, kik rendszerint Sti-riából jönnek át, kóborolt egy csoportban Bankitól som háboriUnt v.i. A cueinpcitsek éj jeli lt óra tájban az úgynevezett \\ ik hegy* kerületi gyámot, ki ép akkor a hézn környékét fiiBgáltnttn, BzóiUnul m»gtámndlák ea fejét dorong alakit botjaikkal nyolcz bulyíln betörvén, vérbe fagyva hngytak olt, & a lármára kijövő s lármát csapó fia láttára el távoztak- — Egy másik oajbert\', a k i pálinkát főzve azóba ereszkedett velöfe,
: gondolván, liogy tölflk dohányt vehet, mint máskor szokta, bakkancB - Biogotkcl töltött pisetolyly ,1 mellbe lőtték a életének fennmaradását caak is jó vastag muraközi bundájának köszönlu-li; a kilőtt szegek a bundán át ia n ttuiiLiBontig hatoltak. Egy -harmadik háznál a folyosó ajlón kopogtat-~tak be, a midőn a házi nő kiszólott (férje nz ¦istállóban füküdt) .íz ajtót kinyitva mulli).-lőtték, de ugy láta/.ik pisztolyuk nem vult golyóval rmgloliy**, in -rt nr. n-nninynrik mi baja Bem lett. A lőve-mn e\'ö^Í.-tö férjt azot\'-ban megragadva, n k víkliL-ii karókkul
agyolivorték, — ILijinert\'s/.iö volt látni n meggyilkolt főjét, mulyen ép aemmí emberi alak *oem látszott ifibbé, nly kcg*fctrenul zúzták öBBze. A házigizdának ily vándal módon meggyilkoltatáB.i után még egy-szdr belüliek a--4wan"-i[~at)tskanj" tíÖVá"\'H oö gyormékííivel eJrujiűailtt, s az ogyonaEon szobában lakéuzsullért fajének haláatékján s bnlkarján aiencJtobo uinlilott bukktíncfl-Hzog alüku tölténynycl vüttzélyeson iD-"gBft-beztók, a aztán énekezóvnl és tármával tovább mentők. Éjszaki aenkLacm raecto őket feltartóztatni. A ha tón ág a osuktornyai szol-gabiróaig, csakis néhány nap múlva Tevén mindesekfől tudomást, ezen embertf->len tett elkövotött tüitónt illdöxÖbó vétette, de eddig eredmény nélknl. . M. O.
— Fővárost lapjaink t. njdondá-sznit tisztelettől-folhivjak , szíveskedjenek habár nom mindannyiszor ta, de legalább je-loutJkony hírűink, k illő nőién czikkeink átvételekor lápunkat, \' bónuan a hirt- kíírák vagy kiollózzák, megemlíteni. Nóra" irsékély fáradság- és ktjltségdakbe kerQl legtöbbnyire eradoti hifeink gyors megszerzésB legalább ismertessék el, hogy lapunk él a mnzog-;Fur-csán esik, aiid9n t némety pesti Up 8—10 hirt ta átollóz, és egyazor Bem említi mfíR * forrást, de mégis visszátatszik^niidőn\'-Bgy másik l&p n tőlünk átvett hír- közlésekor pásti lapra tesz hlvntkozáBU Azért egy kis inéi* tányláat uraim, enyób; Bqmmit.
— N ) n c > a n ezegéliy ember Sagy-KanizsAn, ha vnn is, nrigyon kévést E sorok irójajtnrok- s már közel tödőgyulsdást kapott, annyim járt ktdl favágó\'iííán,iJflnÍquo notu tntált. Bot-ig lelt, ekkor azon utssitist ndtn, Imgy fop;ianftk.kötéllel ;.ns Ilyen-bír* lapirói utaBÍlés peraso nem "foganatoRf már nzon gondolkozott, língy Túbalkaíh-féle faa-roknyi kÁlyh nféléjét hátára a oldalról papirossal ftítőgotvot:jamrit favágó kertflésfa Indul, azonban kimontllttttian- boldogságára ai-koralt egy dadofló favágót ^üdvötöllietni igény tel an lakában,ki ssátfUrészelte a méreg drágán vöttqoliány hasábfát; boátlit, Gbbb-
bodtb dijtl Fel van vágva? ÜTbicBv hiszen l) ,—uskijiinQft-baliajfl^ ..caak farégse^. nomí^-
j vág* I- Hát mi ? hogy n darázs csípje rang !
műltJarjakTkfiljflk ogy hétig, mig fahftBoga-¦ \'tát találok. Eb moat édo* atyámfia, num-u
mondhatom: hogy-ninas-Bzegény^mher K-
SáDÍsíanl-7 KaT7"h"ogjreB- a^gy^lB-iihr^öit,
márt. i- — én 1 :
— Lapunk előbbi Bsáuia több lényeges hibával jelen vón mog, bbívos elnézést kérünk. A Felelői szerkesztő távol, J— a sogódazor-TzetfSHTpedig Isaieg vojtr
ci-\'^fls^Kagy-^mznJ.n tegnap, nov. 22. \'délután ssMihdlv^utcziban ugy istálló óa pajta ágait ol. As- ezok megolt lovó a mintegy 30 ~ 7 nfasainyi B>alm_nkazalról támadt a tüz- Gyors
/íntéalt^Séanok küazönhőtij, hogy a nagy azól
serÖt nem vott a tös" tovább terjesztésére. - —¦ 0u rto a ? m. Egy caomagot láttunk ttopökbanoholyboli postára feladni a .ma-
"4t af /árosba,, kövotkofó\'nómot felirattal, psjrase oa Qsak hivatalosan történhetik: Kö-idgl. Gef&llen Hauptamt Gr. Kanisoha. An
J Alé löbl. k. u. Landoa H&uptcasso in Ofon.
. ; jw- •Y i« ár.: A;DJ»gykanizsai oraságoa vá-í.-sár^a óvbín as utolsó, deoa, 2-áa lesz.
* 1 Soüsogy-siiegyei hírek.
— A péca-barcai vasatvonal alapszabályai még & os. k. minlsterlumboz lerjess-téUétt^íol \'jűvSmigyás \'végeit b a társulat
\' székhelyéül\'Bécs volt választva. Midiin es alapoBabalyok a es. tt. mlnisterium részéről \' áson"kéréfiacl terjesztettek volt a tn. k. köz->-\'guBdsBágÍ "hí ínra térhez, : hogy netalán! észrevételeit\'nyilvánítsa,.— ö megragadta az al--—^ajt^ax ktnyUatkozUtni, hogy ozen vaaut ma----gyar^^rfllotun-íévón, alapBBabátyaínak jóváhagyása csakis a magyar kormányt illeti s Bzékhely«tóéá^!sLÍS|ltta-Pöitol jelölheti ki. A bécsi miniaturiam beismerte, a niindoa további befolyásától elállott.
Kaposvár, nov. 14. 1867. . Ast taoodók, hogy- ara. bisnttmányi Uléo részleteire még viansatórjndönk. \' \' PoraZo\'-— midőn mait számbeli tudositá-, ... sank kelt, s,midőn aa ülésezések még javá-ban folytak — óríáa rományink voltak, liogy ezer meg ezer érdekes vita, szónoklat fogja igényelni figyelmünket, azt hívük, hogy a felveendő jegyzőkönyv betekintése a tán - - mórhetlen-TéBzlateB-körölniérry ötlik vtiBgá-ló azemoinkbe — szóval annyi uj fejleményt fogunk lelni — hugy évekre terjedj lelre-
Zempténmegyék érdokoibon kívánatos vonalak iránti torvos.etot, áttér a javaslat o megyei Összekötő közlekedési utakra, molyok k.úxül kaUuösnn Kaposvártól Hnglárig ca Ugyuu Kaposvártól Harcai}; vez.\'ló vonalak irányát kijelelve — &8<tk mielőbbi 1 utjaitá-
sri^TióVrtr-intésk-MiikTí--..... .......„..,..
A második : a inogyei árva vagyon kezelése iránti javaalut 12 pontosaiba fog lalva — b az előbbivel együtt — ;a bizqtt^ wány által ul is fugndva:
a) a m, árvovagyonnak kumulatív kezelé-aót c\'gy Kaposvárott felállítandó ? n in. árvaszék közvetlen fuluöbbsége alatt Allú ár-va\'tárban,
b) órtolmeo tisztviselők (könyv-vivő, pénztárnok, Írnokok) által,
c) kiknek dijai a 6-ík percentből fizettetnének, rendeli el, e a többi pop tokban a kölcsönözendő tökökre, a kíinnlevök biztooitáaá-ra terjeszkedik ki.
A bizottság as árvaszék tervozoléuck azon róazét azo&bnn, hogy !1 tisztviselők fizu-tóién fölül (a 6-ik %-ból) marudnndú a majdan folaaaporitandó összcgbiil tviiposváijtt ogy lelenczbáz épiteHaék — mint u^yis a jó-vö azorgosabb szükségloto áltiil eldóntentlö kérdést — magáévá niiui lutte , de azért természeten, el nem ejté.
As e napok folytán tartatni szándékúit b (nem tudjak minden réazben meg ia tartu-tott-o\'l honvéd-gazdneiigi éa iakolai gyülée«k-rol adatokkal nem bírunk ; ami a két előbbit illeti, ahhoz csak Bzivbnli „amint" mondunk ez pedig, mint gyermekkorunkban tanultuk, aztjclunti: „add aram, hugy ugy logyon \'."
E* őzzel a bizottmányt leirtul- ; egyéb híreink pedig most nem igen vnatogon vannak.
Azt beszélik ugyan, hogy a „Somogy"* kiköltözik Somogy bél, b dlmegyen Kanizsára nyomatódni éa kiadódni. Nu, ba igaz, azo-rencaés atat kívánunk^ itt ngy sem boldngit éa boldogulhat, — tán asort, mert mit egykor n vozórkezek ogy pesti inpba — egy d-i-rék Férfiúról Írni elég illutók — ób déktclo-nek voltak, rajta fekszik bnazuló anatlieinn-kénl, hogy t. i. ,nonio próféta in patria sii.i\'!
Az íb újság, hogy a Bétatért moBt már ku-röskörül bekorittetik léezrácsúz;ttul, a e>k-azor emlegetett második kapuját is újra felnyitván, —\'továbbá, hogy a város föutczrtjiin vezető lyukacsos utat is kiegyengetik, h"gy sötét estéken nemvil.igittiak, meg hogy . . , hogy a városház épitéa*! megfeneklett valami bajban. Lshet, hogy |iénz ninca. — Tudnék- taég-nehftny apróbb lydünaágot, a táraa-teá^_^n^^tiÍa^l^^TOoaV=íátrjnk azonban,—dalmi életről ia Írhatnék &gyet-mást, — do
a paptroBnm — meg .... meg, hát nem kell raindant egyszerre megoméaz • leni ... aztán meg hát — biz nz igazat megvallva, lakodalomba vagyok híva — Ttllor-é.khcz — a táncz ideje itt van — etetek. .. . Eb lám evvel ia egy iíjságní mondtam, t. i. hogy ismét egy lakodalom
KANCáliKA.
hogy^ malIkoíPhírrdvatüán ^OzlOtf b néhány aorba foglalt^ tadofiítáo majdnem mindent elmondott — b mi legalább is olha-\' tfiáífe\'odoft ígéretflUayénk.-1. , ._ Ai&RMrtf.y^ÍBultiba Mayánkat. A í.\'Jiá^t 8f riás 5-iknapjainfolyvast tartott Uzottmiolyt .fllóa — tán mert nem restaurálás — vagy a megye önkormányzati jo-g^t^anélyeztetS, mfnhtteri rendelet megvi-Utaaa -nivsgy vaUrai, halyi erdőkkel bíró Bzemélyes Qgy voltak tárgyai: som nngy o^á\'fha^tri\'fi\'attinányi tagok jolenlétében, Som a mogozokot^ Bjyjsl.icali3zkodoaieIfolyJ.Je. . Est íin valaki ift^-gyÖkerea alkotmány tata aozafrangus és wkantyuB korból -- meg* •rovarrdónnk tálaljig mi azt hiozozíilc, Jobb ,,lgyji Lei
Ueg=>láUb aa eredmény azt igazolja, azt~bt-- aonyoja,1 hogy igazuuk van.
Az apróbb folyó Ügyökenf-tíszlt jülűntáso-íjllk^kivalpi^fytokjil&g\'l&vdjiuhb 200—250
intéztettek el ^-mndenesptro .fÖ-figyelőmre méltó s legfontosabb .két .tárgy, vnlt »/vai-uti-és *rvaVsjyf\'-bTzo\'ttááiók jolea-tés<^HélSUg^]a«ul&ta. 1 - j. 1 \' 1 vEa^mindkettő; fontosságához mért tarjudo-laa^ateJ bír r oly kiraerito, hogy aként ehelyt nem Í/b adjuk t kivonatilag azonban einlékcz-
úikkHUk;::/•
¦ JA:Ví j MiWdU tTi á.g.javjulatának rö-vid,Tnrtnlmakörülbfllül
kfr>gy a rniaíateri tervezetben foglalt bjnja-fiuWei vonal,t-—¦DrsfagnBjérdukeinlcet\' — \'s raglókleg-.roögyink^n Jekintvo — ugy folel mtjf leglnhább^ittiiian.\'ozélnak, ha, a dali vtApályátolt t-jqael^\'Oi«gán társulaté, moly tflMt éz okból a,eroiJfttgna Buha Baját érde-
É&.Mozirdjiknek ¦jsVrandelni, özékoS-sftérnrmTl J«izakiívflTKapoavárönftíáfcaon M-^ínnAt 3zlavöniád\'líareB«tÖr Károlyvároa-Shft vHptik."zv végpontra: Eiumóba. ,\\í i»niLi* ÍjBliérv4Í-6*L-ldrinQztvonttlt illott, f«^P^y a^_or_inány- túrszolé bon van,";— Ttom ^vaíralfisgtt^hiQónak A^Tennebbi czolri, hnnüm SgnBsd9|«BB^rocal^nyifc8 lévén nz,, hogy Fiume mjg afeiv^eli 4- dí álfa Ián a hazánkat -ir»: degÖ^keeej^eialorf—-(Työngyaztimo1- minél / WW>"VonáTgdt»l isatJhrii n küzolliozva legyoq -hírfánk ahín^ja éixaaz nlfóldi -vasútnak. . -^gysnc«ntoBn-ul*Jr-árigl»Di kJópitóBét, ja-vd^tt egyidejűleg n^jBÜazak • zágráh • atcin-hrülíi magántársulstt pályának \'kisnjátitá-nát.
Sopron-megyei hirek.
— Vasutügy. Lipunk előbbi számában flralítSk, Miszerint Knpuvárött a sopron-gylíri vasútvonal érdekében értokazlei tar-tatékq: elhatároztatott, hogy egy 3 tagból álló kÜldQttség.aa^ kérvényt az^ér-
dakeltség navebnn, sz^melyoaen nyújtsa nt gr. Míkó miníster Ü nmgálmz.
---A n i z-a-i d o r i tónak jelen ál la patáról a „Gy. R." igy ir : A legutóbbi tavasz és nyárnak nagy mérvbnni vízlover\'ídéBei azon
niagyBáaban!ikarflltok Bzöuyeg-H*, a--vélelemre jognsitának, hogy ezek követkéz-
,------— - röviden érintve as Szathmár*^ Ju.Uo ......,^.ui,i.,ut», vo 1ubmuui, ju.
Ném«ti, Dehreczen városok, Kő/vácvidék éa l^fiiíniiaógQket a nodvea-fltli*mosplillra\'éfl.gazdag
N ....íj
lében as 1856,. óv nyarán majd egészen kiszáradt nizsideri tó, ismét meglelt vizzel. Az etérdemben illetékes helyről megkercsott ssorgalmaB légtünotek vizagálója Sopronban a tekintetbon a küvntkczö jelentést adta: Tapasztatataím alapján jelentem, hogy a rou.lt 18ti6. évi télnek és a folyó évi tavasznak nagy-tnennyiaégbeni vizIovarödóBei daczára jenövezett tóbam vízállás a lehelő legeseké • Jyebb és majdnem serami j néhány jolcnték-telwrj 6 — 10 ajnyi raélyaógÜ tócsákon kívül nz-pgesz tó tökéleleson.Bzáruz ; milyen a mtilt évben volt. Do-n nizatderi tónak vizüeli mug-teléso nem is lehet kbzeli kilátásban, séma vialeverÖdések, melyek & tó torét érik, Bem a belő folyó két malompatak vizeT áltnl oz. nom eszközölhetik; az 0 gyöt Ion lohotőaég abban áll, hogy a 7—8 ujtiyira"loapadt fo-nókvizekr. lassankint emelkednének , mi azonban egyhamar nem fog mogtörténhetni. A Bzóbflut\'tónak legmélyebb liQlyeiii,-Tii log-olonyösb vizáilás mollett cank 9 —10-lábnyi yolt mélységi); caokélyobb helyek, melyük a tó közepe felé feküsznek, oly tükóloteaon ki-; Bzárndvák, hogy nagyobb légmozgoioift nngy.. szerÜ porfellegokot szénsavas nátronból felver, mely által a vidék mos ez j ehvvaaztntik ób a vegutatióru ololőlog hat, Hiijnos, brgy a nlzsidon tó kiszáradása, szölíími vobjsflul foglalkozó azon vldékbalí. lakosságra nézva nagy hálrányn, murt a hjroa Soproni éa ruaztí -borok, melyek a tó partján éa közelében oly jolos minÖBÓgbon teremnek, és részben j"ó
harmatnak köszönik, mi:/ részbon -küifilní fognak\', és a fiilduk szám \'fildekké kezdet nek átalákitatní.
= Kutynadó. A Bopruuí várna t un Acr n/.\'ii végzését, m.\'lysierjnt n kuryáktól adó íiz^ttesaék, a „m:\\g;ii niijii*»t.;rhim_helyben h.tgyt^-Ez szeriuj mind\'ín ttégyTionhpo\'t in g-Imlado kutyától 2 f»rint fizettetik kUlőnb>ég rélkül. Esőn adé jövő évi január elsőjén lép hatályba, addig a várnai kapitányságnál mind011 kutyán összeírás végett bejelentendő.
= Pótjövodelom. A auprunvár.jai bi-vötelelt flm tlóao érdekében .i v indégfng.idólc éo koroDrnák adóílhitékét kövolltnző Öbbzo-| gekkel tübblték: Csupán a b\'»rinórési jogot 40 frt —, a oerméróai jogot 3Ú frt —, a aer-eu bormérési jugot ötffrt —• éa-a pálinka ff máa szeazméróai jngot 10 frttal.
= Gyilkosa átg. Mait vasárnap egy hegykői szabómester Muzaayba ment, elké-flzilult ruhát vivén haza. Az ottani korcsmában egy kicsit clkóoiitt, ób még hétfőn aem tért coaliidjáhuz viasza, ennélfogva kérdezősködve utáunii msnlek óa a szerencaéllent kuzel a korcutn ilioz egy árukbm találták.fel nnighalva , több fejszeütóo nvuma látszott rnjta és kevés pénzétől megfosztva vull. A tett\'s nynmiiban vannak.
= Drágaság. A aopr< ni ptnczou minden élelmi tárgy drágasága szerf.ilölti. Aa lMü.i ki aszály-, nztán az 1 HtIG-Ui háboniidöt spin lehet a muítanivat párhuzamba h\'izní. E^y font marhahiia 2\'í kr., burjuhua f\'intjö 3ti kr., disznóhús fontja 40 kr., disznózsir fontja 52 kr., >\'gy tojás ií kr. és ez igy m-\'gy haaoulú terjedékl>en. Hár a közüli birodalmi székváros, ez Órjásgyomor, az ítlí drágaságot nagyban elöfli\'gi\'i, miod tniell-tt a városi kiijiitányság orelves utánnézéso és örkődé-e korlátolni birná as eladok lulesigásott árköveteléseit.
= A a o p r n n i művészeti h történelmi ünképiö egylet f. hó l" cn lariá közgyűlését, m.\'lyon az érdekelt t ^gok oly csekély Bznm-m:vl jelentek mg, hogy jugt: r vény 0« h-itáro-zíitot nem- volt alt ké pes ú: hozn i. Upy Utazik, ez egylet nem bír elég életképességgel magát fenntartani. Pedig kár !
= F o 1 y a m a z a b á l y (i z á b. Mint lialF" juk, ö.irvárott a jovö bóbm egy tanácskozni .uiy F-.g tartatni n földbirtokosok között, melyben tüzetesen lenne tárgyalandó, hogy mikép b mi ttton volna legazélazerübb a Há-baBzahályozáat megkezd .ni éa gyümülc üözo-leg elintézni.
= Czukorgyár épilÓBe van kilátásba helyeivé Kapuvári.lt u jtlvíi évbuu. Ei luimo tíopronmegyeban mára kilenczedik ezukor-
Byá-r\' f^&F*
— B s u k R ó^^EiHaassony — bír szerint — hangversenyt "tartaná Sopronban folyó hó 23 án a cnsino teremében.
=s Tornaegylet. A lérfi tornaegylet Sopronban csrvk nem akar virágozni, mirt a rÓBatvoviik száma még mindig os<\'kély ; a női okttás még szomorúbban néz ki. A soproni Bzüló\'iCtick szigorúbban megkeltene fontolni ok, hngy n turnáiáa gyermekük testi és lelki edzésére szolgál, ennek jótékonyságát nagyobb figyelőmbe kolteno venniök.
— A r a n y m i a e. Mólt. D:áky Zsigmond .CftMarojioUjröJs^sentült^pii p">ft\',_gyüri nagy-
prép iát alh. tudós és váltásos"bii\'zgaTmit égy-házférfin és leglelkesíj kizánkfi.^ egyiku f. nov. 24 én tartja Győrött áldozó pnpaágának 50-Ík évfordulóján nz arinynii»ét. Ez ulka-lommal szülőhelyén, aopronmegyei llimód helyBÓgben 300 flOB ulupitványt t*;tt. Ezenkívül még sok alapítvány nyal örvondezto meg Győr városát. Isten éltesse a telkes főpapot 1
orrán keresztül Beáját ía kétfelé vágta, — a gyorB urvooi segélynek összevarrás által si--kortrli a TÓrré»r-o4áHHani, do öröka«w-et>--lorr.itott nrnzn lesz szegény fiu, — délután a. vi<reug/.ö dübönozöt foglárok ulfogtit a kö-tn/,v.i iír!?01 alatt bokiaórték- ,
* Táh o t í"á rtflüa. Krancz Heirrit jnlca tálicziDitvÓBz Reg-inabtrg ^^ládtaaflíofi-kflh^ buni útjából vÍBBzatérvéa, nálunk, Szoaibit-helytt letelepedett e dcc. hó elején oyitaud- \' ja mog tánoz\'iskoláját.
9 Kinevezések. Vasraegye árya-szé-kéhez legújabban Donga László kiadónak, Uusa Lázár iktatónak a TrestyánBsky-Kxistöf irnokr.ak neveztetett ki.
* ÖzokÓB. Szombathilyt egy índnogy a Varnbardt 16. az. gyalog uzriidíjal, míg hási-Qss/.onya a piacz\'ra inont bovásúrotnl, felpakolta sáturfaját és olbucsucott a kapafától, mert csekély adósságát nom fizethette kí, a többi ezredbeli tiaztek a dolgot igen röatel-vón, halljuk, hngy kö/.tök gyűjtés utján leendő összeszedeget a hátrahagyott adóaaág-nak kifizetésére nézve elhatározták.
— A györ-grüezi vaBUtra nézve a giiitri, „TtíjjespoaL^ az ottani conaortiumnak fulyó hé U én Lináuakozmáoyában történt megállapodásokat közli, mily kő .lonéay szerint a consortinin ba az alkalommal több járáai érdekelLiég, b grii\'-zí-köflicoi vasitli-éa bányászati társulat 1000 frtot, ágy Lii-kam A. ürüköaei czég is beloptok. A cnn&nr tíum magát a bécsi tracirosó c->mitéval érintkezésbe tette, az ez^n comité és a ct*n* aortiura köiti jogviszonyokat, kölcsönös kötelmeket megállapította; nyompstatni határozta, mennyiben talált Magyíiror szagban visszhangra nz 18(35. évi ez érdambeni nrag-kereaés, consortium alakitáa\\ iránt, követeli a oonsortitim továbbá az egóaz — gratz-kör-mend-gyŐi i vasútvonal javaalatnak tervezetét, és költségvetését, az épttésí •-ng:dóly-órti kérvény lialaazthatlan benyújtását szükségesnek tartja, ós a traeirozó cvniitóval határozott szerződést kíván kötni. A cooflorti-um nz előmunkálatok költségeit tt graiz-azt goíhaidi vonnlra nézvést viaszalérités mellett elöl -gézi, és egvotértölcg a tr;u;irozó oo-mitóval a ket minisztériumhoz az ügy jolen állásáról jnl-;ntést adond, egyattal a m. kir rainiszteriuin az iránt ia megkere&tetett, váljon e Ctélból Magyarországion ift vao-e conaortium, és kijelentetett, hogy a conaor-tiurp a Mngynrországíval egygyéolvadni kész. A többi iiiFézkfriésik a cousorti\'nn pénzbeli kiadásait, a belt\'pök o tekintetbeni kötele\' zettiógoit irják korul, és az él51^:e befizj-téaek mikénti k>zeUsót sz^bályuz* tk.
Vas-megyei hirek.
— V ft a u t-llg y. Györváros ktizgyüléso | tiszti főügyész- és főmérnökét Grützbe kfll-dé, aa ott alakult cnnaortiaranál a gyür-gríl-tzi vasútvonal létesítése tárgyában mindenkép hatni; és azt a városnak ez ügyhoni lépéseivel egyotét\'töleg loeadö oljáráBra felkérjék.
* Bírói k o gy o 11 e n b ég. A napokban akáinojij. biró egy ugyauottani földműves leányával a répi umrázás alkalmakor ösazeveszett, s dühös mérgébui oalo megles ta a hazatérő leányt n Gyöngyös folyó hídján, 0 miután a vódtnlont jelentékenyen bántalmazta, a folyóba lökte, búr n leány meg-mooekült, de a rémület a a meghűlés \'^\'gyrn szögezte, b folytoitOBun beteg; reméljük, a hatóság ebbeli erélyes intézkedését.
"°"Yásotl fiu.E. hó 20-án ogy 15 évea fiu, kt SzöllÖBÖn ÍBltolálm jár, egész délelőtt kést köBzUrülvo, mondogatá : rtmég ma meg kell halut valakinek,u oZon kifoj\'izéso "gyík; ifl\'kolat/.rBiit illaltd, ki ingorkodatt vele, s csakugyan afiat: délbo a midiín haza menték, ingerültséghCl günyt Qzve, olfatoílnk ;"a dühös üa atátiok; ogy szegény hotoges fiút el ~Ía órt.kinok ajka fel volt kötve, ezt mogragad-tt b élaBro:font kéflívét homlokától kozdvo
Soproni szinhaz-
Vasármp nov. 17 ón volt alkalmunk a soproni színházat miglátogatní ; oí alkalommal Offenbach operettje „Orpheas" adaték. E hírneves erkölcsrontó operetté amennyire csak az ottani aémjt színtársulat ereje ^n-godé, meglehetős korroct óa Összeivágóan adatott elö. a színészek buzgalma ób iörok-véao Icliain-irhctií volt. A ház z8ofi>hwig-t*l*e.
Hétfőn "nov. 13-nn Redvítz Oszkártól bt sürnbergí ezéhmeater" hozatott Bzinrr>. Ezen kitünfinn Bikorűlt, n nemes jellemet oly ki-ven tükröző dnnib, mely a polgári s launtula ,-óTűLböl gyönyörű ail.Uokat ttazt.m J>dlifnez^ fájdulom 1 csat ötjs p-nlok előtt jritzzntntt el.
E két d ii rab párhuzamosítása ultnl, sajnosán kell éazreronnünk, hngy Soprnu város derék polgársága ia, a korszellem Bierint, a közműveltség ártalmára ezulgáló a erkfllca-rontó operetteknek hódol, holott a dráma, a költészet gyöngye, Shakespeare, vagy.aa-tijabbknri elismert classxns raSvek, mint a kebol magasabb érzését emelőket csak hidegen fogadtatnak. Ajánljuk tehát Sopron érdemes polgárainak, hegy a túléli ledérea operettek helyett csakis jót és széttörni hasznot hozó, azlvnemeslto* remek müvek előadásait látogassa, mert ezáltal n polgárok mi-voltsége is magasabbra emelkodik.
— Kta caiginj. ElhíiasaSk, hogf a oiigiaj most al van To^Ulva, hanam a kis-fársang HQmsuk4 larll
— K. E. ^kiüii. MAtjobban rúgjak. A v&ujl kSsaü-n&m, miaJi\'Ai s -Uc kuzuálom, mart fílek, ke gr adara-nnak n»sific*ipkiíilnik
— K_ Ü th-ljv CNilU? én angSr — ríffi dologi mejrliar.igii \\aíit "n r^nlc kaho Jiők. A borisiaH csikk
— Z. L Hí nVirp. Ü It3 lot, azlor-1 n\'j- untaké*, hojry aunnk uüut atóltötl katoBstAtta1!, fo\'yUtiait"kiírjuk. ¦ —....... 7 -
— F 0 V a tir^m. Vottlk, a tSbUro nujria lóriiban.
— X V. Z. Nam hi&ba kQJOs M3 van, A kolieun fe-citeiia F. ciajS Bíikii focse^ísaltííi í» megfus .t baaafiii-krta nitks, hurutflte. \' ...... N
— It L, r.-sL A lapot knaiSujUk, raAí 11. ftfijj^Iwe-.Ut lnkAbb) S»iv*o Qáfóslct I >..
_R F. *-p-on. babait k Érnünk a tS*ir imk
Sil\\mAra is valttiDit kUiilmi,
— a.nmhatK AfrA . itagAu laVolai iraak. , J: \'X"
— T fl a- Lapunk nyomásakor vettük a letörő Mri hngy a minden jóért latkftaajd fh-koy László ur n. réeset inftjorjsi miggytlad-ván, folyton ég. .
Ü*-9E Xa JEU XT X IS X.-E-L KT Ö JBL.
MAfyV-ltANIZ-SA nav.W\'.ldfli. Váápal/Aak ««?1-Illó »ríjo;ímbiir .«*««*«« »??»!11, ei na Lrt«k alább-Mailt, jtaliDiuriilulflakrB atinrnl baUncl line» I* « .^c-^?*m^lfejoföuUU -ira*
-rdül Sbnák/\'aCt lokAbb emelkedik, ten.m int kovai
: Huera;-!.- iur-nr íii tv« JB *¦ Üilia a* idén, ¦»Bk«ÍgÍe(lirkr.u«BJ rrS"4t.ffldMlietlk, melytCl rigdta TBB-ffo-litri Tsiiiiak. Db * k ereik cd élőmre- rnlnvo ob-\' Ml kerili-lntIlli«*UI,rBt,erliit 1 ad-auk vos»(tiik napról - *a^-warérrrr^ménrr^3L?^ e,o»ci>t?n Tnn-nak, klkncl • •<•¦-» uioboItob;. Sukau vannak aumban kik MSra , eladtak V jutinjos ârgn a muff meK-vrcríuÖt ?1 így mon jiíteiiiíIiODj kiinjt ki\'n« n-l.t.rk
¦\': BEenveiIui, ¦
Julénlrrí árak «\'«o-n-"ilrinl rntir.lk*ni •¦ li \'yb^li plawnn: Ühin «a-H9 fti« StVt 80 kr.ft fi,»0 Ut ö fl 5*1 br
Ko^-7d—3S foiit.... 4 fik.---kr, -I 6. 20 kr Ku-
kpríciaSi-Burut 3 ftSU, uj,2 ft . 0 kr Árun ¦¦•rf.i\'íenf VaR 70-^-73 funt Mft, 80 hí. Zab 45-47 r,.nt 1 At\'GOkr 1 Tr. 70kr ](10 r<-j\'kjtpoftita.8—10 frt— kr Pn-futüy f-fkiír 5 H, 10 kr. lutka 4 frt, — kr. O\'ibu •11*3 n*dD lui. 14 — 15 frl - R/ilYni.Alluk» I»
fokn 25-S0frt kt Imrdúval egj-ütt- H.rk.11 j paJiuktt 80 foka IS-20 frt liotd.Wal cpyütt. M-.l\'J frt. JJorkü A4-9GÍYI Nji\'r*l<iir«k .13—35 laOkfir- i\'» loliio-bÜrSk — ,_f|-L~^"nratjíír,1k ?0-05 frt mÁmaitlt-Sat.
Iíürok . {.-hír éa viirüa (echil© t lH.ii- <>» IStítS-ki — vjdíktliikb.-li — l nnr* H — 12 frt. Vil Auj-i •*» « \'¦g-¦tirdi fuKite |*;fl. lfl ft. - Uj honi i\'..r v,i,.l« Íb fóbrr lB37-ilikl~T^ !• frt — Ualatonmeliíkl liuruk 18(18-ea lBöfi-ikl frl-JrlO frl akmk.\'u.t. VUi 110
—na írt. itfa — m — kr. üa üutír-i•« r-jApju >>-i-
lárürTidékt Ara 60-öJt\'rt. F. k\'-r tougy Arn 9-1» frl 68 kr, f.kBto 4 —G frl - kr.
iV.-bnnizHJif j-farrJ rírak u»v. Sl-éu
D«»n«Hr4>Í4 kr. LniK-Bf ItBÍje ü kr a-.bitc.--i-- j
*-"f-fcr.---Harpnnyn m+rSj* — ft —HO lir, — iluj- \'
hak tu rontja SO\'.kr. — Jnhlioa. f.o.tja 14 far- Surt ¦» boa fonljo 34 kr. 8<*("Uiia miaiijn 11 frt — kr. Ziir fontja 48 ftr- KiraljUvl " B . utáni}* 14 ft 73 kr.. Langlfii\' l,(a, mi aija 11 frt 35 kr. Hiiglii t 1 o i. rdAu. tSfrtlfi kr. Z.Pmtj.-H-it 3. r-i müil/n 1"! tri Ü kr. Za^mlyeliiiat i. n. mAm\'.Jii 1*1 frt Tfl kr. Onit*t-luiirciatu.fU.Jn.Jitt - kr-KtinyárllB^i 0. 11. ta. | 11 frt 50 kr. K>nj6rllnl 7. ti. m. 10 Irt — kr. Ketijér- , Hait 8. rni-\'lAJa B frt 7b kr. R-itlAnp I . a. 1" fr. 16 I
kr. Ro-a 2-,iIfc »-*\'[n niA«a"iJa 7 ft.TJi.Jrr. —
Ki[k.\'(icli>tl« I fnnti» 0 kr Ar(">ilir« fiiiitju lfl ttr. Knl«k;-» it«íj« l> kt* BlBPkfl« f-»\'ija 3 1 kr. F.„,UJ fo,,IJ» «5 kr ««pc«e«UJ ru.tj., it kr. L-w.n.jxi^ f..n\'j* flBkr ül 1. .r i\'ctil I * — \'"\'.»r II 4éJ 16 "Ttr" P;"»ü BŰr"Itoi4lB 14 kr Kani"ai trlr i^-iájp tO kr. Ö ib.i.irt-i>\\\'Inki. Ilfciíll ¦ i-i k . l\'.trk-i|y-|>AU <U» Ít.;4.ljí kr Fiitva-jiilnrkn ilnB-j ¦ 1" kr N/ n r«-ffyi\'\' mJ*iái-i 21 f.t. — kr üuirlnlaiyí^-\'i-nyti.-tra t¦mlja :i8 kr. P.-li-ulf-mn roiifis 8í k. f.utî» JU kr.
H f«ulj« lu lt. K-in-nyl» 8 irt 50 Pulmia
fl « T tV» — k\' Nf r-f^ \'W. 8 M - kr F»i-.Au ...Í, rEJe 3*> kr. S.-.i\'i.a mUnaU - »r\' »¦» kr. iu. — (rt
50 kr KftiŰLT i\'.M.tio ÜU kr. Loi. f >.tj« du kr.
M-\\ Mit U Uli, n.>V. 14. IS!17. A gi.lnm flild e liéiben ëlt-i.k forgulom nifll.lt « tt«k ca-ltóly flrvnllirtiiai BU¦¦\'iivfd-tt. lM.t)Tv:tr busii (Li8t = 64\'K) v. fut) "Vu, f"\' 2\'V--J-\' P-at.<ini l"iz:i "7,„ 2->OfJ2~i |.. t., cbpIi buza «Vin P- *-. r-\'/a ,m1 B ""»ffV«p CL,8t
- itttio v. f„i) ¦"/,„ 170/IÎ5 |i. t., il.-ji. ("L. =liO0 v. r»o ,,fl/,oD f i UO p I , =\'»1» (L = 3ti0j f.-t), mecig.;-.b.i*-i;i 6TA\'" P- t- — I^lro-luum 10Ü fut li\'A —I^Vi U-"\'C\'\'- I
Hamburgi p e n z á r f o 1 y a m n o v. 13.
M. D
Hamb, óair.ki.óm-li It.mU k .l.-aöti 115\'/, kozua ( V.*.-«inaj ll-t.k ! lu1/,
M.iatB Prtt-ni-Tii A-l. pr 1 ^00 »/„ Stj _ Am.P.âck«-i.F-ibrt Act -(îeaell. h»r.5— Iîerln.i vaapalya ró,ivf..y 1J7-
Osztr.-írancia Állati, vnup.ilyii reazv. 244 — Arany peur..\' it.
"m. nrlúU, m. iichilL Aug. Bonvcreing 13 T 17 —
L\'I) frnite ID I 1 1 , 13 H11/,
Hamb. ír. a <Iirtra« G l,1 8 —
L»uiB.ror M \'1— 13 )»"/»
Arg. izual kor. 3 [>\'V» 4 S\'/j
öfr.tnc 2 J0- 3 l\'/i
Toropz iall-r 1 lf,\'/, - Ü —H
Osztrák forioí *1 -i\'/, . I I01/, r. I.
MOnACS, nov. J3. 18D7. Tegrnap nnitd-oi Tnair
léviu. Ül küilltiD d> rr.itln^iij-t. 1
volt. A Tovukün clé^ffl raiglátsiott, koffj J.> tarmrla ; volt as Cin, mert biitruLb-i, kSliattfi^,-BtlUt miikor. Kííimnuka r-iii-lnr n f IUI fo-f/ott, a tdbb oldalon e %jJ tlon\'*írül njrilatkuxUk,
KiiAütttu* i», b.igy *a aba a pAnsforüalgui, korpa-kn .?1 k »ftvl o.HLlk.djfk, b[í5 aakilj áiunü/*dt rafrjr . aak - c-ikorgplt a. j S,-rtír. ru)]p-,nl nub Volt a teran, de boríe IQn tá-¦ tr, ni-rl ig d .IrApa vo\'t.
J l klbf ott diáin u,k fontJUrt\'40 krt it Htt«k, mih- lu-unob órt /i (.>\'&? 30 krt.
Hj ft| Sigá „lt 4r uti-.l tl tormf-KGtPBfn koToo fo-•íjnaító n ku i.>tt mi./, a allff 30 - 30 dar*b nirnl 4t ken ultbo i kiris k k\'inn-r bbon alkottak mo[|. m rt j .({ái. fiitbikjt vuick,, dc mig Igjr U iii krig -oent I fuuij^. i
» *]i vilruit\'kban rolt rílé^, a Inon rrjtVyra, ! ho^y m e\'ps-if In&ii/ui, a itin oi rnnuka "be-ríjreiTB, a j ni.-b-ii t>il« igoa art iú. utótok os Udik. KL pAr op o^.\'niBÓguí 3 tWcí oikoírt olk^rtok 60 ftin fnlQ ; 4 — 5 Av a i-^yca I írt *bV, — ni jAért 400 fiút — P raio. | hogj rt. nkiiiak a.-.n volt kt-dvu 11/ dr&ga lóbnal y. n-ni, iiíb üít-a <-Aég nag* ?8 níp.B tAtob, mA^is I
I OlM bt> ütt. ,
i 8 ar.iu^.nrka k-ria roit eff^-két a»ajc 1 fajú ki-I vét l\'-vd, l-.bbioí.o ddigijutt rusa tebooeb, a mipiii I I d.á^Abbnu k it. k, mint mÜ-kur a lopjam, \'
i P»r iöi.»r*it Ifto—ÍOO filot kortok, egy
: tag u ulú vul i ti-tirt iS-fiOft.
| Juh hiAi.j\'.utt, Jc ».*n> aiint alig <00 db. Pir-i j. 10-12 ft.
| K.\'.j.uOita érkott a vioArra TBlami 80.000 t<\\, de 1 b- Otu ¦! haj ml ft nnp plBti n pariin a UuaAba bQ. i \'yodt. G kart ukj ti ama eriiai&koa Tlkax, maly e há , A-txl tg&a; 1 t-ig uarip11\' *u ""ií \' egjaráut d..bt)Dtrr<tt,
\'J-Ail a unbau a l.:r-uah\'.,ohb fokra ouiulk d«tt- EptJO ; leg-tabb Tolt a u*p a Uuna.rarluj, inld.ln a vihar as
mii italt kápos tiiri- haj okat ío aapla s ulv erűvel tl*.
La a kik.iv.\'selt por\'bi , hO|f/ a^oual Bi^tmAllott. | No toiI kupbodis sür^-4, furáid, mert * spo lAcidu-I mut niili pibliiuui téruetnot kapuit a príJlra, a I kiki ho tiAt.tt g reb r*v 1 b>tukkal, ovoiBkkel, ami
balk licríbn »ölt a hAp»Mta-ha|aflnalkt>a s Tltt*B baia a aaenncaatlaa talajanea «—n-j-ilMtrm « bo-aaniAj-tra.
Utóbbi kfllilnben lannlttajit Uria ^-iádig ar-ba-isn volt tna-fjar embar, mart ciak ta* 1 ittkött n^ ki-¦>4«-Tr.irulnl--m- hagy 1 nagy.;ttanitMyterbili fn karkodui, haoaia ti>q «16U tAfiTa vao prüujp\'timot; .monta amit BmrUketaii^wrf, ¦fflioäkailaBaigfiba beta njURodnl. A tttbW kapo«aia-kwe-&r-Jld\'& h»otJ6 aonbaa roBiatllluak, ka sab iMitt!^ Bgj mi-4üb rft-ftän kclblkwal-«f »lar*ri\'ar^rial et la\'kaja-kai Wfs.U-h — pay napra Vf-^U ÍUrt. tt.b «wkk«I ¦Wtak njejT ar, irgral Tákolt, tiajdkirt olykip«, boçy a »Ii bt a Wrolt hajlikai ccapkodta a Mrtlio., o.in p difi atomokat. [Uifaa, aa rjaiilTtacAff faSt biÍdIpd-k..r. 9. l.
SOPRON, nor. 18. .1,847. A kOlfl&il rlisd^ belyrk-rfll bef .tyt egybatiía *addaÍtá>ok, ?9 Jt M>di bided buli pabnabSritB n\'&caoay arai korelktiUbcu á raipla-eauiikun valoaiiTfll nnkityrt)b>ii ?1 " a/nia/ trra^i iB.h OTukaa ttetfk el a brkor-att rrabnancmii-kía p--¦ lIff 1 Bu a B4-B5 fnta 5 fi üt»—To kri 84- 80 fuu & ft kti 64—87 fnta ft BO ki, al-BB
fiiu 0 ft 40 &5 kr. — .Eon 78-80 fata 4—4 ft 10 kr ; 91 - 8i fnta 4 ft 50—SO kr. — KnkorlrBá TS—SO fnta 3 ftSOkr,- 3 fl j Bl—BIj fata 0 ft 10—SO kr — Árpa 70-71 fnta S-8 ft 1* Br,- 73—78 fate fl ft SO—B5 kr i — Slab 44—4« fnta. 2—3 ft 10 kr mdräuklcL
8Z01ID V^HELY, dot. SO. T86T A h\'érízJuau gabona ira; basa l-ü<5 űamtilro 6 ft 50—150. 9. o. G -0 ft ao, a o. 6 ft 80 kr. — Basa Ugg. «jaetiijTi 4 ft 40 2 o. 4 ft 80 kr. — Arga 1-aS untal/o i ft 8ü, 8. o. 9 ft GO kr. — Zab 1-3 ». S it, 9. o.
1 H 85 kr .— Kokoricia I\'bA rWB6&-& ft R, S. d.
2 fi 70-80 kr. •L-JTOO
lierai péns.írfolytaira taov, 6%raetaliquea 56 95 ; nsms, l«\'tlcaöo 60^0; 1860-ki tiHadalmt kalcado 83^0 ; baakréosrcnyok 6.8G ; b\'telintoaetî réan-vorty«k tBl.CU; Lindoo 12â25; es Üst a pi. I2U.2&) arany darabja E> frt til krf
freie Ifta szerkesztet Wajditu Jdg-teg.
© "tj *L Oi ^* ai» X".
Hoveniber 24-(51 30-ln.
1 R5.&ahftl-
Kallioüknr. naptj
nap tir
.apiAr
trlit*ik napt
H..d
Kntho , B\'. A jimslit is ínonjatrót. U addpinirÜL Miié 15 — 6*2. üttr.
l«VÍBa5ÍM]F."24V»dw aa.~"lF23"FWÍ
KntaJiu «kB« iKata
Í.l pk. IVacarero
ik-U híÍT.111,
S5|fléifü
ÎTSioida SA Ca-1 bírtuk !ü|Pántck SO|Piombat
jstlu-
ValthOt IKn.Irr
itl XXIV. 15 — 35. — l\'r-t. tv. -T. Jéi,1B nrilr.jjlit Tu ki. Li.ka«_V 3 Ii Á23 J.in. 2ü "
i 13 Ar. azJáa. *J7 , lu Fltlnp S28 15 Kar. el 6. ^29
jto tílté ao. I I Kialexa. Ros.
|17 tifrj-cly 2 l>"> tiP. k.
10 put.i 1 3 Sab, wajei.
Vasúti ziaponkinti menetrend ;
In.lui N.-lUnliíárJl Uuila felá . .léiután t úra 22 pereskor. „ „ ,, Mt\'f íl .Takar
„ . ÜécB _„ mrirel 1 ¦ ra 16 porciioí
dr.]Q
a 3u
Trii-at „ dA u. I ..ra 50 ,,
eetvp U óra 25 „
Krki-íik K.-Ka«is»arn lin lu f.lííl : rer-frel bóra 0 pw
„ . , : - liAl\'ilAn 1 .. 20
Bio ,, ,LiU.Cß 12 ,. 31
Tri.-»!
I1
in.
, fingj-K-iül aa drei. F«l&fluftk !
\'rdahrly ileen. 0. ? o m « ff y ra. Babocna ddt. 30^ CsakSIy Katalin ív. 26} ut. i nap, Selje \'Idei B.
Snpronm. lítrske d^ci 6., Miküjl deoa. 3. latnt-Miklifl G.
V a e ra. CaAkáuy uov. 28., KBaang nov. 30., S4i-ir rjer-s. )., fclcd-bio-áay d«=z. &,, Licro»8socabsl cca. 0., Sfioiii bat boly hot. 30.
x-ü x n
\'die -billigste-hnd beste wäsche
grosse preisherabsetzung
dar erstes und grBgten 1» Wien bMtehBtHäeä^efe^WfMhe Fabrik des LOUIS ÜQDZMl ia Wlga, Tnchlauben Nr. II.
Für Herren, DameaJinä.ßinder zu Ausverkaufs Spottpreisen.
Fflf Ecalbclt, ciiio Arbrlt und paBarud« Faijonj wird g^ranürt, tr..t« ilcn m hrrab^i-aet ten Pr. j Htun, und b. 1 d\' tu kliirutin Vcrauvka »n Nacbbi alf 1 tifj u vt».ait\'ai-*--n ivur.lrn. IJuto latigru v
fui-Ier4iii[r n 1 utfic ¦ hon , v, ra nd I.
Henden, »elcrr» nJtht beoteoB paesea «der alcfat can»enlren, kSaaen aofort ratoanürt werden. Fix« Prt-ihe, r»tlbh( für Wlrdcr*erkäufi-r und Katiflt-at\' iinvc; jltid\'-rli h.
>) b» jotri"" Jrdbu In Kmfauni oth al.cn Hicbtii\'igen, ailcti A
Eertigc Hurronhcmdcn, beste Handarbeit.
"WBiiapmÄrTnrlilif\'innea . ~ , atiatalî fl. Í.S9 nur fl. ifiO
.-•Fein« Parin\' mit Knlicubrnit - , , . anatsXt ß. 4.60 nur fl 2.30 • -.;F»lnii Wanucr.iider-fitiinhnrgcr Uamden ana. fl. 5— unr Ö. S.80 plaise HuliUtniler L*Itlwrand Hi.miU-u . anntall fl 5\'— nur fl S.--Frino B^imb. Huuil^-itpInttBi^HrniTcn anltatt fl. 7.60 nur fl, 360 \'An«TT; r\'Uüib.-H--ií-l^^lillhíta Hajidarb."an-i.lfl. >D.— nur fl. 4.50 : Att« felMtar\'bítí-. rlalUt-LcInwntiil . ánatült fl. 13-— nnr fl. &.50 ^-Bf>ülatlLltw U-pI^-mí ttfftitktcn itcunun It^md-n 7, 6 bta 6. ¦ Bockfclae lltv^d-p, alUrnaticitPt mtCTrave/bruat Ö, S 50, GH),\'
¦Weisse und farbige Öbirting-Hemden. /
Herrenbcmdtn ana welMfiit Sliirüii--\' aiiatatl fl. 3.— nor ft. I-80
Arri^t**U«..fj-*"^«i«lrtTt-SUlrt[Dff . anstatt fl-4.50 ni:rfl. 3.8o\'
..HWuJ**lWiihii\'\'r-:rbtB>-fr\'"lI.irn>lP» nualalt fl. B.5U unr H. I RH
KieçMtoifibljr« Shirtlug-llnjndriii ¦. ,1 m«|«ii ffeA-ÖO nnr fl. SJiO
l^^mMJfévMiV- k« llttUft Batlat llemdm auBtatl H. 4 (id n-i ft. S.ft\'i
" "•f.B4.b.JU.dBr.Lmil_BlsUor Bniat A. a 50, F-xllnbuj»! fl. 4 ?0
Fertige Damcnhemden, schönste Handarbeit.
nnr fl. 1.« mir fl S.SO lt d 5-50 n-ir fl. 3.50 tt fl. 6.— nur ft. S.-SÜ i tt II. 7 - nur fl. 4 80 ..uJ a.hr Tuin« Aulata lat t 16 nod IG nur
, 3.(0 nor fl.
n-Daia- nli.\'iiid.-p . ,
ßcb« Ii tlio.ii mit F klt"i Fau-.u reidi Ín II r . .\'inkt .
Ai.t In cit.-, n - b 1; L iinvari\'1 .
1: aiic-.r T Ho ..d^n la*. Faqon P , f* r II •¦¦tl«.i, \' 11 mit Valu b.in-Rpi-ria i\'Lt niur icbil r A\'tBit , 7.5U nn ! H.ftO
tibo« i âaa f in-m -ticl anttAtt
1 cm felült ui P,-rk;.!l g ali-kl . nu-tatl fl 5.— ui.r fl. 2 00 La\'uan-D*-n-iihW.-a ... aniaM fl 5 — r-nr fl. 2.50 h^ia »b mua, rei h u-nataa on-t.itt fl 6. - nur fl. 3,30
n-llb-ch i)tl|.av-a, g »tt, auch übiUcI\'I á fl a bis 3.W> 1 Ni kl Cora ta. 11 n.. F*y .B , nnr-tall fl. 5 50 nur fl. S.Bft n*tist-C<ir" lú í\'BiniiieBto Furm um int f. fl 7.— nnr fl. 3 SO »o<>-_ Co aoita m. Vnlunci n niia\'att \' 12 — nur fl 5,30 b. fl. 7 l>*4n n.iUr h 1.1-Curaetta d fl Z.**0 bil 3 50
1 U.iuic.i-K.ch U ui .-u <". laoro Ar.....lu anal, fl Ö.5G n. fl I.U
.-Cri its-Ttt^cliih. m. f ti, r Ptick n 1 nna. fl, 7 (»0 nor fl ^60 .^Fritir-^A..!..!, iu"d rii-n Feh,Iii * fl. 6, 0 bl. fl. 8
3LDOfOOO\'T3laal©J*-
Silbergeld
kPcbiter Oawinn I
Nnr 2 Ooldea Batnr. Bank-Watw kaatet eja_ tV^Bai^taata-AiiitegB-LOOO ed den ichon am 12. BBtl 13. DMetabef, lM7.i.a(rtnnandea ZIZfisDgen
der toa der hohco LaoäBS-Reglerttog -jer»eä^tra bog! garrkafMes \\par-tfa nr<.h*en PiAihIph- Verlitu*»uas.
Da« gansB Qntndcapilsl wird I.Ihrvd S E3aaf*T^- mitloki GeDinnBi»-bungen »nrflckbrialllL
E« ererdea BifaiK) bot Sewlaoe uezooen.
Uoter 18,100 QowtnneQ befinden «ich Haupttreffer von Tfcsilir 100,000, GO 000, 40.000, 2O.0OO. 10.000"," &0OU, (»00, HO QU, 4000, UOOO, 8500, ±000, 1500 105 mal f»0O «to.
Von dar Haara Wnet fl^^ekarraa warde a»i «la Hturjrt Mal die-»er Or}f]laal-StaatB-l.a9"(fl Oberirag«n, daher arbJUt Jedermann von an* dir* Orl-flnai-StaBts-Laaas aclbst )? Hlndon (bejee Pftosaaea). Fflr die Aniiab-lunr- der UetrinDo leiatet der StaM diu beSlfl daraBC"3 nad Taraandon wir aolohc pUtlktUabat nach allen Oog^oden. \' , .,
Wir fübroQ olle De»tellutipert deuen der Jlelf&a\'4a—0&L14L. B-Otik-No-ten bei (refügt igt sofort mit der j-röir>tBn Anfmarkaamkelt am, lepeu die erforderlichen PIüdq bol nnd •Tlbailen jegliche Arukniift gratla- — Kach at-tttyrehalitor Zjehrmg erhalt jeder Thoilnebraer ttrv «na unaofgefordert dl« afflUiobs Llsta nnd Gewinne n-erden pOoktliehst (tbcrBokiekL Mao belieb« lieh daher baldigst direct eu «Baden an___
8. Steindecker & Comp.
7 . ______ ÜAMBUHIL
AnictrtkNitln/lfr.fi.t\'haitdhi-iVs |-|niirll-ili-nid-Fir «us AngiirifW «II.-, diu nclifiiiHtt-n Muntt-r-Di-sBim! ah mich Unucll-fiJfVli^^-lif-WV^Hi.tt**«- bcü-anders gegen Gicbt.und Iiliemna, eleganto Formen A fl. 3, 3\'/if 4, 4\'/.^, feinBto-Sorte;
Preise der: Lelnw^tl^clctocher, TischzeugB und fertigen Bettwäsche.
.,.B^rHtl-6«Bobirt la IMrala-ANMtarttaa«}««!. als aoea t taante&ter Art and aaek Angabe voa A lila 2. .^F;l«:J»»lwri^\'-T/ll|4j8rJälla», äi<|m;il atiaUll ß. 80 tattr. fl,. 20 ,1 Quto.\'l 1 .¦ U¦ S^dti ^k r. i| \'Dui«--iid fl, 1, i.ftf *TW \'S» »«* .. - auiC^t H. 4-) ,»v*. *, 25 ^ F toc.LiJn ».U.tlii-i-.ck^ncl. .r, \'] D t end fl,
p^Ino.flarAtlurt,«.l\'»!rB\'>lK-ip. THckanffy , Ai.aUlt H,,10 nur fl- 0 jj F,.tlL-,- » |i„ .r-ck,-aita f. in r l„U., ao<rul gnal Fia "tfam.l ti*,_*J Pi rianenj Ddjtiull . ,-\' ,mt»iait fl, tb nnr fl 9 \\, an h d-11 \' J "
u ícluitiiuijríi-i
I.Bn, 2,80
, \'J.BO 3,80. 8,of> alt an b einfache : r. in H.111 aib it"
T*31 Í^^\'^W^ ^^«»H^ilte.li^ull.oiK.n vuu Herrtl-Hutid» **i u... da« M..«a.dua Hallt
Anftib-reM%\\W nltht an die FiKa o, ».md-rn dlrr-ct da» Ceiil.o\'-Haniii-Vv^ii |.o.y. Ü put ,.e,
¦ f _ ILOUlQ MOŰlerXa, ioclilaiibcii i\\r. 11 lu ."Wl©J3l. 7U richten.
leht.
¦oi.TrdîifTi\'Kt
árverési hirdetés b<SBC3*3"z\'i,*rtkr^Hrä*i,ä,oss.
A pexti ]m|>iiuvcldo ki».koniilroinl nradalttitihos rnrtozó Bttn\\«on)\'i kuro>ni<\\ tiemTog\'ürver&xttjAn a* In r-deteit nnpqn liadulni.Ktli K.-Komiiomban, oct.16.lb67 29 C-G An nroduhlll tfailnrg."
mil 4 bla 48 8tfleken, worunter Pracbtwerko mil G tack en api cl. Trammel und Glochc&aplel, mit Himraekia-litnmeB, mit Maud ollneú, Tait Expiration tt. a. »f.
mit 2 bia~irPlflekeiil"l,c «aiBlrtl.ClgniTeaitfldDer, Pchwel-sarhKnaeksjü Photographie - AU bnma. ßohrclhitau-ce^. Clpumfl-: oluli,T«lrak»-_nnd "ifindhoUdDipn,
aaaende Papp tt, Ä rli eltall ach chan |e* m|i Muaik,TernerStnble,aplB-lepd,\' wenn man tlch\'darauf aetat, tinipfiohli J.H.Neiler in Bani.KrBnea. , pioie..Warka, mit Ihren llchll-rjien Tonen joder, Qi-mütli erbal-.ternd, lollten In keinem Saldi) nnd nit keinem. Krankenbette fehlen | frroiaea Lsgorr. fertigen Blocken.. lUnaratitr«ii1 iTorden buor-rt — PeUiatiplelendfl, ¦¦]0ciri«cho JO*^ Vlero an Frt» 10,000. 88 8-2
WajditB 3&zm( lap- kiadd-, é« nyomdatuljijdonnii Nag;jL-KanÍB8án.
Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
36. szám, november Si
:.,a.,s„„ Kiterjedve -
SOYRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes ,:l;iBLtíBai!ca.ia Ja.otXI.aii
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
; Ejjaá^a fliao&flioay Lfcsa*El«saíál iroda éulilndó hivatal;
\' \'"^JtlMTS JÓZSEF hOaj»íiercskDilcról)DCu
Előfizetési föltótelek :
hordással ?8 vidékre postán Xüldvo • aE úvrt. : fi frt, — kr.
FÜ óvro ibrnegyodi
KEJLsrtíLei tés © Is,
A lint hasábos potiUorért l-nnOr 7 Iir. mitr fi ín miinkui tnvnbbi beiklntiinért fi Itl lélTi-Rdij inindun fip\'cn beikljitjisi\'Tt 3IJ kr.
A „Nyílt termi-fpr pplit Bur beikutAni ilijn kr
^iliffilom elleni merénylet 62 ©IteBetsfcfc haliaknak időelőtti n&fcorgates&val.
...... -Nagy-Kaniaen, nov. 26. 1867.
A, mnlt "hapokbmi történt Nagy-Kanizsán, Hogy egy anya alig néhány hét-flal elhalt, férjig éa pár ívvel "bz elíítt meglialt leányának sírboltját a sirásdk-líal\'jljlbbnuitto, Q kaporsókat foltáratta, a h\'ullákáf végig vizsgálta, ruháikat el-rentkzte, 6a mjndezek után egy njbúl fcéaaitett sírgödörbe által tétetnrelren-delte.
-E\' merénylet indított arra, hogy n megholtakra a n már fbld »Iá temetet-tqkxe vonatkozó azon rendületet, mely as említett men\'nylet ellen tiltakozik idészemi a m. kir. udvari cancellarín már 1825-ik évi májua hó 24. 124Ü4. szám alatt elrendelte, hogy az eltemetett hullát a sirgödörben 10 év elÖtt há* ;:^!^ttíí new\\r»aabad- í? (l—. ,. - -
• í O.^J30^i^_tj^Wt^jpjdcikbói: figyel-1
V\'itóíefjflEa ^óaágot ,• m^ jpedigr.elŐ? VVz^rJtfliegesiflágiésmiísodsaor kihágá-
,.,. m. szempontból.
^K&zegéa zségi szempontból senkinek sin6« hatalmában a fúld alatt már roilindásban lévd holtteateket folr H*ni, azokat átvizsgálni éa más helyre által tétetni, minthogy a hullák oly
^ gőzt párologtatunk el, mely általános
•\' egL*sflégr>háburilást liozhat létre.
Kihágást szempontbúi nincs joga az élőnek követeim, hogy az el-
....tepietetl hulla. 10 év előtt földön íö Ul--re.vUtessék, ntm xznbad ily TnorényleE-ben -segédkezet nyujtnni a sirásónak, nincs jogában engedélyezni ilyesmit a ..hatóságnak. Es mindezek a közegész-
p, oég,biztonságáért rendelteiének el. 1 ::Kérdéa most: ugyan, mit érdemel az öly egyén, ki ily merényletet véghez ¦viw?\'mit érdemel az n sirasd,, ki abban" segédkezet ny njt, -és mit an; kiaz ilyest engedélyezni bátorkodik? —--J -
- u tt< Uaa^Hereaett merényletet első eset-Hek-tebmihetn^k, agy jobban tarthattuk vb] ns^ri tokban," de mítttánmár másszor, ia jnegtörténT, tehát jobbnak láttuk nyil-
; ^vjinosságrahozni. mert biztos orvoslást csak igy remélhetünk. < Miután a balosakról tettUnkt említést belvéirlenhi gondoljuk megemlíteni azt
: \',|fj hogy a sírásók nagyon felületes sir-gödrdicet csinálnak, és épen semmi ren-.<<det!tteirl tartanak a siráaásban, holott a "ti.\',m."tnagy. kir- udvart, oancellaría- már 1784-ík; éyi augustua 28. és aeptember ^í-án J^elt rendelete értelmében minden ^rgödürrtek kivétel nélkül 6 láb mély-: tnk?es:4lláb szélesnek kell lenni; a sir-
\' halmok közti távolság 4 lábnál kevesebb nem leheti
Voltak idők, melyekben az efféle ki-hágásokért a sírásókat felelősségre von-/íftákié* megU büiUették.
~ k temető e szerint nincs rendbon, az ottani el jár áa merő mulaRztás, de ,az is
1 -\'^^IW ^°Sy ra^r annyira1 megtelt, ¦ jBÜax^rint hely én vplna arrdl isgondoa-
bodm a lakíjsságnak, hogy még rgy másik is jelöltelnéU kt Nagy a népesség, Bok az idegen, temérdek.a doktor+ már pedig ezeknek hely kell mind eien, mind pedig a máaik világon.
Másik ékeBsége, védazere, tehát fökel-léke aalemetőnek a szilárd kerítés, fallal, árokkal vngy eleven gyepűvel $a magas ?16 fákkali körülkerítése, zárltató kapuvali ellátása. Miután a ntitepietőCflc. mindezek hiányával, van, legyen szabad reményelnlink, hogy az njból szerVe-zenddre e résxben íhIco d íekiniet,niert a magyar^kir. udvari Cítncelhiria iniíid-ezeket már 1784-ilt évi auguslua23.-án sept. 13-án; 1787. aept. 6-án; 1832. május 18-án 19487. számok alatt kegyesen elrendelte. . ^
Tűzoltó egylet.
.Kaposvár, okt. 28. 18ÖJ. Városunk pár év alatt a haladáökol\'--sza-káfr magáévá—té^ve—eíismfíréqsfil ^el 1 :lann ünJc^tg^fcftrtárg^baiir\' aLmaEiyá-ben takarékpénztár, segély-egylet, gőzmalom és dalárda létrehozatalát ha nem is épen egy -akaratfal, de némi akadályokat leszámítva mégis valósitottu, s a mely egyletek, a közönség e részbeni Hzokatlan érintkezését teltintve, meglehetős sikert képesek felmutatni, hanem éjien azon legégetőbb és valóban a legszükségesebb intézkedéseket vagyunk kénytelenek nélkülözni, melyek evároi lakóinak egyiknek ugy mínt a má^ikj-na~k anyagf tekintetben szomorú küvet-kezmónyelíet^Qnnnkinaguk után,egyik ezek közül a tűzéseteknél előfordulrti szokott rendetlenség,
. Jgaz ugyan, hogy alefolyt 18 év alatt megtanultak inkább otthon maradni, mint a tűzveszélyeknél jelen lenni, s a csendőrök gorombaaágai és. Utlegeinek kitenni magunkat, mért számtalanszor megtörtént, mikép valaki már annyira elfáradt a vizJiordás; vngy a tevékeny-ség által, hogy kénytelen voltvagy hnza menni, <vagy félreállani, mig uj erőt nyerve, felebarádkÖteleBségét tovább folytathatja, azokban ha valamely mnaz-kufejU ezt meglátta, na hiszen annak aera volt szükség gőzfürdőre, mert izzadhatott annyit, ba tízévesrheumája volt,\' az is kigőzöíöghetett belőle; sőt még a beesukatást -is bizton\' remélhette, tehát nem, is épen csoda, ha most az előforduld tüzeseteknél a közönség szorgalma lanyha, és nem ia annyira a közbnaég hanyagaágát szándékom era^ ütem, mint inkább a városi elŐljárósitg ez Ügybeni semmit tevését.
n Mi ugy vagyunk ejs eaetben, mint a mely Jialálra-itéltnek a kegyelem kivé-geztotéa után ogy Őrával érkezik meg, mert ha tüz van, a féoskendők és vizes hordók rendesen alclcor érkeznok a tűzhöz, midőn a ház teteje.már lo\'égett, sőt bármily csekélynél uralg, már a má-aodík-is a tüz mariajéka, s még akkor is víz nélkül üresen Vonatík oá&, mint ok az okt. hó\' :23-^n kiütött tűznél ia, megtörténj midőn itt is a w-yobb ve-
szély megakadályozása, nem a rend, süni a Uiizónség odítadú szorgaltnáiifik tulüjduiiiiliató, lianem a természet tiilmánuk, mivel a legcsendesebb idü lévén, a veszély tovább terjedése meggá-tulva lü\'n.
E tűzesetnél oly jelenségeknek voltam szemtanuja, mely szent kötelességévé teszi minden jóérzésű polgárnak ez ügybeni fels7Óllalást, mert ez az egy esel, hol a tiszta lelkiismeret, a feleba-i ráti szeretet, a becsületes polgár szent I kötelességét semmi bosszú, semmi utó-goi.duliit nélKül telJL\'siteni hivatva van: ezen szempontból kiindulva hiszem. 1 hogy szerény nézetem minden jó érzéá-teli gebeiben viszhangra talál.
A rendes tűzoltó egyletet volnék bátor a városi hatóság ügyeimébe ajánlani, ha nem Ismerném a batdság és közönség iialudási szellemének lassú lépteit, tekintve a jelen pénzviszonyok némi befolyását, mégis ilyen é^etü kérdéét _á(dozattiil is megoldani kellene, épen ezért a kísérlet nem árt, sőt eikerillhet-len; én merera^ajánlani a közönség feihivasát er^^^lzA\'e, Á ha épen raegia" törnék a siltet a részvét miatt, ez esetben a hatóság ismeri hatáskörét, keze nincs megkötve, a működését megfontolva némi erőszak elkövetése mellett sikert idézve elő, nem törvényellenes eljárás.
Tehát ha a rendes tűzoltó egylet létre hozatnia semmi áron kivihető sem volna, intézkedjék a városi hatóság, hogy a fecskendők és vizes hordók jó karban és minden"nap a\' hideg tél Ueáll\'táig vízzel telve készen allj-mak, valamint a szent János(?}-nál lévő kut- kőkerítés, mely épen e czélra lett épitve, de mivel viztarthatlan, a talapzatát gipsz vagy más vízmentes anyaggal beöiitetni, hogy a czélnaTc megfeléljen, és azt naponta vízzel tele tartant, nemkülönben a sétatér és disznópiaoznál levő csatornákra nézve szinte intézkedni, hogy azok több "vizet tarthatókká alakíttassák át, éa könnyebb lejárásokkal láttassák el, és az előforduló tűzesetük alkalmával minden ilyen víztartó, helyre egy kisbíró, jelenlétét alkalmazni; megjegyzendő, hogy a gorombaságra semmi utasítást nem aÜnt, mert ez úgyis eléggé Baját-juk — utasítani Őket, és a közel lakó házi gazdákat, hogy a megkívántató lámpákkal a Betétes időkben (t.i. hatüz van) az ilyen vizmerŐ helyeket büntetéa terhe alatt lássák el; továbbá, ha jól tudom, a városnak bőrvedret ia vannak, a malyekot ugyan.eddig még. látni nem volt szerencsém, "de. ha épen nem volna, azok készíttetése a legszükségesebb, leg-alább csak annyi, mennyi a,fcoskendök oldalára felaggatható,; hogy igy azok mindig a fecskendőkkel készen állva, azonnal használhatók legyenek, mort épen a fentemlitett^tUz. alkalmávnl for-dult azoiL^etJ_eJ^_mjdön már a vizea. Jiordok; megérkeztek -r hiányzott, mivel azt kimerni éa hordani "lehetett yolna; egyszersmind szigora kötolességévé ten-
v Előfizetési pénzek és hirdetések,
ugj DEintén n lnp SEcllemi tartalmit il
kdzleuiéuyek,
r alom int TÍdífeí lercleh, birmantro s klaJúblTai ífüblenáBh NAGt-KANIZSAltA.
ni a város közönségének, miszerint esa-lódjeíket kézi vízhordó edÖHyeldcer-el=-látva, a helyazinére külder.i, ölne mri-laszszák, ugyszinte a csáklyákra nézve, ez oly eszköz a tűzoltásnál melylyel több Ízben a veszély tovább terjedését meggátolni lehet, különösen a szalmával fedett épületeknél, ez ugy. Is pár perez alatt a lángok martaléka, mig a tetőzet több időt vesz igénybe az Ösbzb-égésre, mi pedig, ha kellő mennyiségű csáklya van kéznél, könnyen lehozható, miáltal sok esetben megvan akadályozva a szobák boltozatának leégése vagy beomlása, igen természetes, hogy esek rendben tartására felügyelet kívántatik, ezt pedig a városnál lévő hivatalos egyének minden hátramaradás nélkül köny-nyen eszközölhetik.
A fogatok, melyekkel városunk meglehetős mennyiségben rendelkezik, kéz-néli tartására Bzerintem, minién 24 órára két kettős fogatot, melyek kösÜl egyik a fecskendőt, maxik egy vtzea hordót tele vízzel nz adandó tüzatkithnávwl minden további utasítás bevárása nélkül büntetés terhe alatt kötelességvnek ismerje a helyszínére szállitani éa pedig a vészt hirdető jelszó után azonnal, t|gen természetes,.hogy ezt sorrendre feloszt-, va, vagy van tüz vngy nincs, dea mely fogattal bírd egyénnek apmapja-j(m-speotio) van, annak azon nap ssjnte büntetés terhe alatt fogatját készen kell tartania, igy — felügyelet mellett -J— a ezél el lesz érve arra nSzve, hogy. a .véss első peiozeibcn i.z oltó szerekbe ni liiálíy néni akadályozza a közönség, működé-sót, de igenis a vési terjedésétf ¦—¦* ellenben mindazon fogatok tulajdonosainak, melyek a helyszínén mint elsők t jelennek meg tűzoltó szert-b^^á^nia^ I gokkal, mind pedig azon egyéne^,;kik magukat a ttrzoltásnár kitüntetikT— demdijjal láttassanak al; éz, a városi pénztár jelen Válságos helyzetét! tekintve, nem remélhető ugyan, fá, falán fölösleges ia volna g pénztárból fedezhi, mivel es közös érdek lévén és pedÉ^ minden programm nélkül ^"ittBrt^Hia egyik, holnap a másik van kitóve aftie-renesétlenság e riomének, ennél fogva tehát, mtvól Kaposvárott r ktirülbelöl majdnem 500 háá--és 5—6ÖOL^rla3toa van, köteleztessék a fentirt 0t üt oltási érdemdiju fázethetésáre "n^ih\'deTi:l hasi gazda 5% 4a minden egyes, l*kí í.,krt hu vönként az erre kUltfri keaelé*- mol-letti pénztárba Bzinto büntetés terlie alatt boneotni, ámbár megvagyok győíSdva arríl, hogy\'-mindorl Jö-lelkinmérettel bir<5 polgár e vnlúbnn osekély tissieg lefizetésére n sllrgolést bevilrni azegyen-nek tartané, ez oly biszeg, mélyet a legszegényebb egyén ia,\'minden, kitt vagy rövidség elüVdéiése.nélklÜpIelUet-hot.-moly összeg kénoTjb ati*»t*4>ifa"r nos kezelés mellett oly Bsivéggé nfihet, \' melyből a rendea tttzoltí •jfyletei ia\' élotbo lőhetne léptetni, de ha ezt épen nem ia, annyival inkább lehetDo •t.lBf. oltó uerek tttbti mennyiségben »??,«»1-"
bani tartását, valamint nz e ozélnalf. itegfclelb* kellékek beazorzépét fedezni.
¦ Levelezőnek.
¦ " Tolnábrfl .
e ősim alatt: lOlujdonság akár-m Í k ó p...
1. Ujáig as, hogy f. hó 3-in Tamásiban akkora köa volt, hogy midőn a foloségemnok egy garasiru ativedli fűaöért akartam marim a Alörioa iHjltjábfl, akkorit karambolórostara a Sonwara4sB^aí&zida\'ál, hogy nsóta sohaso hosia hassam BBt a trédtre saktólt Iádat 2 «ts<fté^-s»tt-&>L-frt-40.kérl onokotl megvenni.
2. *Tqluáh*-annyi a bor. hogy t\\ tamási
kprcsmarosok Annak itcsajét, melynek aka-jit 3 ftart v«sslk, elpancnolva 14 krórt merik német i tetejét.
, 8. Egy tamiai ember n puskáját furnlyá-\'nak. gondolván, A forüidi csősz szájába adta -fujniy maga podigJübillegotte.
4._Öreg misét szolgáltattak itt ogy helyoa -e^rVhogy Xapogvárött valakit egy fiatal .ftljngyaö. nyilvánosan kivíerunciiváncsigo-aqtt, Bppelhtta nélkül.
_ö. A koppiny vitában a halászó gyerme-lek rostival fogtak ki egy keserves kaluca-\' Hír, TQ«ljnék gesdaja bajiban egy hársfára fel .ksratotta magit.
7-j&V-a- dombóvári pók Tamásiba átázván, ,Döbr^kőBíIn egy uemlyet vert, s nem ismerte meg, hogy as Ö mqhalyóböl került %da, annyira fumigálta nagyságát, -r ?. llsngáoi Feri keresztül utasó sipládász \'lekóUsta a tamást lélekharang repedt hangját Y-mollra, mely annyira rómségaoen szil, hegy a vén János kanász mindig kijózanodik hallatára. A niü Önállóan is mogjelon. X^Ö.\' November 9. Tamiaiba akkora szél fojt, •\'Iwgy. Kiess torgályoa vakolatlan hasáról mind léfajtaa mi-azet.
:. jíL_Egy.keresztül utazó atyámfia mérgébe a^diaisi kaszinóba megölte a „Hon"! sroás-napfl*nIdökTanujüutThaBcaikaraaban a ssem-oaei csárdánál 7 itetíi rnarcsit megivott 14
.wJ/An zsemlye kitérőiében, molyok osak 5 dél-harangszót hallattak meg.
Í0. A tamási második harang lekérodzett
\'a helyéről asért, mert a dékíny égeti öl as oiajit. —3 6
ÍL ATflraáatötSfltcgyelraefuttatáatkáBsit
i kérdés- és feleletekben, melyet a porokaczi
.^nyomdában készül kiadni, még pedig a nflk-ről. HuUtvinyt is közöl belőle, még pedig:
"\' Kardié: Mi as asszony?
r ".Felsiet: lator. ko«ótol remekben késsitett
i Ara. ,!*;;:.:.
-;.r Karfa. Acélból van-e rngója?.. vj1,F,el.: )^otn, hanem, aranyból; mert a -rjaifl világban mindennek arany a — rngója. "**^"lkW»> ksreka la aranyból van? (ínf"r hler"*k« inem arany, mert akkor már \'(rt(rm«a állati válna. fl JT-c.flleríV
--.*.ÍVi Hsr^.\'B tapasztalás fc.nltja, hogy moa-tani,világítókban aa arany egyáltalában nom \'-tudjon!-—\'• t o r n; á a b a.
-!;-•-Jf.t As Afllatft:n4q| arany, nem is vas, mert rBeBsprfileEft, linca* rózsából vau fflxvo; v^pjbir.aopstin, mindegy, akár rózsa, akár araöTDÍI van. -csak\' mágia — lánca marad aa 1
;\'í^ VÁ Bfaátna ni nos nuki, mert a nOk soha -lééniaeavedhátik, ha előttBk éveik a a i m a--í^flvb^selTslaki... _,tí K^-Mutatija alnoa?.,
• rV^DejÖI Inkább igen is vagyon, még .\'jMUf^/tfánképen-vagyon mogyorófa pil-
caoBél kéaaltre, hogy férjem uramnak csak ^ egy, *>UÜ«n\' felrBpillBntdat.hell t fnnie, s
Mcuamal tadlmtjsY -hogy— b An.y * t fl t Ö11, _^^|M0t Uo*, Upaas^taotl en o *a8aa I) — -RV.. ^ Jlíoí tolajáonsAga van még ezen őri-
^^PilTIgen^ veisedelmee tnlajdonaigfl, t. i. M)logy ís/.Vevö soha som tudhatja meg etóre
i-wimk ^ „___
F\'^P illhatatoaaji megtartja mindenik J?ík^t&1bet7 - Miry pr^ó ba..
-ltljn *¦ lijin:! TTí: i (Ty\'jtittlnHfc )/¦ ¦ ¦
llr.h,S\'jl - * i r j T TÁMÍ8I CtíŐSZ.
In:.. 1 ¦ (Heti Tffzemle.
3-\' ¦ w r;.x «,»«•!, nov.39, 1807. ; -ÍT\'-\'. AaailtAn^g^odalmesan beteg. — .flontme -fBBgyaí kflnyvUr. Blflkult, "mélyet OftfCaJs* indítyinyoíQtt s raindjirt
¦*\'\'^"^|llfiíníék."°»\\".j0fl0h A ",10\' T^J/* Jelent>g BAcsben van, deuz.
"f\'™Jts]l| T\\ UlkK fig Jtsngvertie ny t aár. i. — A
^Wnt+intoáU§ ér ótflYflglalja el a maros-
.ta^rliiséksly.att üttUott a leg-
r ^ ^WDytprBsig|Tö|ési alelofik Dósa
feBgWS" M*y«tyj«. aljía,\' ö ei mo.t
^1Wr»ri »l»vtt scegedi ¦í*fm«aAstl
fWmpAmtMkébkr, vagyona
"-^Wlweatrtlk, — aróf\'Ziohy
Odőn Konatantinipolyha utaüott a koloti vaspálya építése iránti tSrgyaláöokban róaat yeendö. — A horvát oraaiggytllóa Osazejö-"vetele jan^átLlűii. -rr—a^jíáflst vílígtuil-litús íJ millió frankot jüvedolmozott. — A -holland kírilyság asimára osztrik részrül mcgeugadtfltolt, hogy 12 — tö azor lovat Vd-airulliasaon liitáukban. — A pesti asküdt-Bzúki torom (koropoui ut lií>, as.) igon caino-aan van üvriindeev^. — Hdcahcn ogy kö-nVoradáaz tinjo 70 evoa nnyjAt torputinnoi 6lte mi>g, t. i. fuldhíii Büjtá ós szájába iintó, mitől mugfuladt. — A budai 88. OyOrgy vagy Hontzi-tur setánynyi alnkittatík át. — Ac orscágház mogujitáaa teljaaon b*> van fejezve.
— Nagy-riurilnyhan as orthadox-rabbik l« nicskozmányl tartottak a olliatároiták 5 ful-BúgéhoE raoDítro-folirati)! intézni a enidú otnaDCtpntio olloa. — Tartóin sziget nom stl-lyodt ol( a tongör dugiilyn borította al, miu-den léoy olvoseotL — Poat utczái nj ul-ncvezoat nyertek üai, höai éo írók no vei vei.
— Jókai Mór az aj ksz aeb •aflltdk azátnAru gyűjtött 3 eBö\'r\'lranknt U-aribaldilios már t:l kütűotlo tnolog sorolt kiaérnlcben. — A roa-gyar királyi toatoraóg BZ^rvozéaóh\'jz raAr boEsáfugtaü. — Laj;*a Viktor attstriaí fühcr-ezeg, Iaabtílla spanyol királynő logidöab lua-nyat VBoná nfiül. — Aa oeztrák kormány, 1 hallomás szerint, a jövő évre 47 osor míg) »r | üjoDojsot kivin. — As Easlerbáiy család f Obszob Írod;ii Budára belyoztatnek ál. — Ab t ordelyt „Mngyar Polgiir" szorkaaztiijo ia niiui \' BüSiíírményi legközelebb aajtóperb-j idázt;- ! tett.— Az oroBB birodalomban kalonaaoro- j íiBrondelt.\'tott 1000 umbűr után 4. — Kiumo vároa közgyűlése nov. 23-án határos ta, hngy
a magyar miniatoriuni- s országgyüléeDél küldöttsógüt nji\'ncail bokűblczéne végett. — PutÖfi nzob\'irra eddig J2,774 ft 37 kr, gyűlt ba; most ujolag felliivdo köiózt<^tik a lupok- i ban, melyazoriut ? pénzküldemények Pealro j Lóvay llonrik urhns E^zaóbeltér sz. kül ¦ j dendük. — A „Gyón K.nlOny" limnordnB ! hétköznapija Ssuk Háza kiaasozonyunlt I mort liangv-raanyíro ott ráficdel!, nzt taad csolja, fordita* meg nevét, a forrj viliig oiütt j kodyeaobb volna. — UyÖrott a p.iaui kiilj«- | menyek nnpnnla 3—4 azaz orer fira nignnfi.
— Garibaldi bet^-g —A fériiak kivcg»ztctóae Londonban nagyazertl tÜtitetÓBra ndott nknt.
— A pip.ii JiaJaereg 24 ozor embirro omnl-
totik^--Fraiicziaor-szágban aok olfogatáe
történik a CBiazári trónboszód nyomtatványainak BZűtlópésu tsáatt. — Az orosz uml-kodó családban migKaaonlás van. — Prágában lopáson ogy suhnnesot csíptük mog, de nem bírnak baozélni volo, nem tudják miféle nyelven beszél. Cashrabnkhos caukUk, hogy tanuljon meg csehül s aztán hallgatják ki í ítélik ol- — Az orosz Altnraadóaaúg fülül van két milliárdon. — ür. Apponyi György az utczán ni\'^gcaúszván, lábát törto. — A roiobarath filfogadta a dolcgatiókat, — A bolügyminiator ezentúl hetekint egyezer cs pedig hétfőn déli órákban tart kihallgatást.
Zala-megyei hirek,
— O f olflégoít magyar király nov. 2G-án reggel 5\'/a órakor érkezeit lluda-Poatro. Min den Onnepólyea FugndtaiaB meTlöztptelt. Fővárosunkban moddigless?— bicnnytalan.
— A nagyri5«aei tűz épen lapunk mult számának nyomásakor <Slött ki, most _ -regiatnit-hat^uk a kir mennyiadgét. Elégett mintegy 750 szekér jd széna, 4í>0 keresztnyi ruzsosTtag, nagy kazal zabos bükköny, Öt kazal szalma es a pajta, cz min\'d az nraaág részéről; a csiplök szintű szenvedtek kárt, mintegy kétazáz keresztnyi részrozBuk ia elégett Az üflszus kár 20 eser forintot meghaladja. A tűz a caéplök Által kihordott szalmában keletkezett — vigyázatlanság következtében.
— Kis fa lady Sándor síremlékére eddig 3045 frt. 6<ykr. gyfilt be.
— Csemeték a zalamegyei gazdasági egyesület kertjeiben folyton nagy mennyiségben kaphatók} u. m. alma,-körte, cseréanyo, meggy, kajszi, szilva,\' Cszf^BTaczlc és laapo-uya. Ütdlasfa darabja 20 kr, Üirpo 15 kr. megrendelés csak a péaz beküldése mállott fogúd-tátik-ol. Caomagolis a megrondelű ¦ kalts\'égéra i történik.
— HendazeretO ndp lakja Tapolczát. Legkbselebbi szerdai hetivásárunk alkahníval j a nagykanizsai piarezon feltűnt nekünk, nTJgy \' kilencz vidéki kocái káposztáikkal oly hzuji, Iffttonás rendben áll, mjg ellenkezőleg a t/íbbi kocsik koreszttll-kacsu), a lognagyobb rendetlenségben foglaljak el a tért; a vovo küzílnség nligMr és tud mozogni kíizGttük." Megkórdez-tllk a derék ntyafiaknt, hova valdk a ílrfimmol halottak, hogy üipolczalak; szoretnök ha más vidékböliekrfll is olmondhalRnik: .rendazorQtö aépl
— Postai, ouripsum. Előttünk fekszik ^egyjap, melyaekBzala^jin.oz_áH^,2aíii-áorao-
Íyí lottwt saerk. KfizlBny." Persze -Üdcsbcn is irt, még oz élelmes iiémeíek azT eliö szóttnog-csipvén Z.-Egerszegra küldöttek, honnan aztán Td#7 Denlrjae meg is megsült bennünket. A másik egy loval, feladott N>Kanü»áaCsirákra
ooimezvt! nov, 25-én, 2ő-involt Sidfbkon, itt rá-U-tik „iainaretlon" 27-én visazajött Kanizsára, oz uz iamoretlon bzó ez esetben nom a luvűl czimzettre, hanom_m(ta yajakire ^tlkalmazhatd.
k. Gyilkosa g—Bgabarban, a Szála folyó áradásában, an Iszapba loBsoritVa cgy~ omber-hutla találtatott Állítólag sorién ka "reskedil volt. A gyilkosok, ruhája kivételével mindeneiül megfosztották.
k. L 6 ¦ lo p á s. tígy éJiidl suhanos egy fiár jó lóvui úll./tt tuva. A kesztbeji- tap\'i\'oeai uton 3 b.-füradi lakÓBnak follüno olcoó áron kiuálta j de, kik hamar fiiltera"rték a kalandort, hooazu alku közbon Kosztholylicz köial coalták, d kezét hátra kfitvo az ilU\'tü birósárr-hnt kiaértók. Vajha minden ló-lopáet hasonló aikor koronázná 1
k. Uozi füllázadt tanitójn ollen. — A la-kóaok néhánya ásókarokkal neki gyflrkíizvo óbBi\'i ia coüdalt háza olÜtt, hogy a faluból kihordják. Ugyancsak erodeti ooet 1
k. Hírlik nálunk, ltogy an ugynuvezett Gö-csfjben f:(ry caárdából a dohány¦ áruaok c^y firtancziit, ki azon szándékkal, hogy Ükei be-ItieiírjV, kocsijukra ült — nem (udatik: Itora vitték .. .?
k. B n r. A aényeiok borukat eladják, akn-ja . 4 — 5 fl; árá jobb mint a bor. Valaki föl-szó1. Ii tolt, azért síiveaen mórom ajánlani a keroak>;dö uraknak.
k. V a I 1 A b o a buzgóaág. Gyenoa (kaaat-hplyi pziilühefíy) lakoaoága ifjan caínoo éa jó org-mát kéazittotoít; mestere Farkas F. mól-tan dioaéretet érdemel, valamint aa állíttatok biurrésága íb, hogy az iatení tieetolet onjeiéaéheB ily aaép példával járultak, Ha még, nmi\'égetőbben asükségos — iskolát ál-litBanak, a miríil o lapokban azé ia volt, — Gyenea mintaképe lenne a haaon helysalU közaéfroknek.
k. Adakozáa. Keazthely v^lroa elölj>iró-Bága a oz-grótlii tückároaullnk javstra 1T.5 ft 48 krt azedott öoaee a lakésnktól, melv ÜBBZfR nz illető helyro el ia Bzáltittatoll.
— Mér^pxéB. Nagy fultü¦¦test okosott Milnclienben (^liorinsky gréftiíln\'-k mr\'g\'nér-gezéstí A gynnu ogy Ssomhnih.ilv kürnvék-beli 2fi évea E. J- novü bar ön űr« ^svén, Bécsben htartóztatott o vizsgálati fogságba holycztotctt. Bécot (udóoitónk e borzalmas tónyrül hívón ée k ürül mony oeen fog írni, inoVyro olavo figyelmoEtetjük olvasóinkat.
Somog^^egyei hirek.
— N y-i 1 t felsaóllalás. Kerea kódol ml fontosságánál fogva N.-Kanizsa lévén terményeink föpíacza mint mda év bon, ugy as idéu ia sok gabonát.adtunk el odavaló kurus-kadüknok- KülüüöBoti ez évi BzerzÜdésoink n^gy részbon ugy voltak kötve, hogy a kanizsai hetivásárról kiadott hitulos árjegyzék 1 agyún határozó a késznek bojoljatett gabonára n-ésvo. Elfogadtuk ezen futtátólt, mart raAa rendez ;U tanáesudal biró vároa okban azon sz\'íkáat tudtuk hevuttnok, hogy a vásári árjegyzék a tanács kebeléből kiküldött bíraí-mi-fériiak által léazen hitalesau a részrehajlás nélkül szorkesztve és nyilvánítva. Azonban u nagykanizaai árj\'-gyzék liito! elégében es évbon nemcsak kellemetlenül oaulédtunk, hanom részrehajlása következtében már ed dig ia tetemes veszteségit Bz>\'aredtünk. Ugyanis kétségtelen becaütetoaségü ssamé lyok tnnuBágából halljuk, b számea lap ke-rtíokcdcloií jelentéseiből olvassuk a kanizsai piaoz árait, a mire megjön a httolosnek vélt árjegyzék, abban a legjobb buzánnk 20—30 BÜt 40 krrul ia alacsonyabb irt tuUluuk. Így például .4 nct. 30 ki vásáron a Hon — Pesti Napló — PoBthor LUyd — Zila>Somogyi Közlöny*) Bzoriat 6 ft 20 kr volt a logmagaab búzaár, még nz ugyanazon vasárról kiadott árjegyzékben csak 5 ft 80 kr. Ali. Igy mogy uz minden hetivásár alkalmával mióta ezévt kereskedésünk megindult. — Nara akarjuk őzen -részrehajlás vagy ^hanyagság okozóit, kutatni, hanem tolja a hisalommal fordulunk K.-Kanizea érdemsB tanácsához, a kérjük: Bzivoskcd-irók éber figyelmét ozon víaszaelés-ra fordítani, maiy által azimoB birtokos jövedelmében, aa elöljáróság podig jo birnevébon tctemoB káft azcnvud. N,-Euni)tei vároa ta nácsábun oly próbált jallo.nü féríiit, ülnök, hogy jelen nytlt felssóllalis sikerét o Fii re is bizton reményijük. Kívánatos volna, lm a nngyraéltóságq kereskedj minÍBluríum ia o fonton Ügyre trányzaná figyelmét, éa Poaton gyakorlatba vott gabona iyrjegyzók azabá-, lynit torjoazÍLOÓ a vidéki viroBokra is. -• A keroakvdelinot pártoló lapok pedig a lormo-lük érdekében \'szivaskednének küzülni bo-cses lapjaikban őzen nagy horderejű.falazol* lalist. —- T\' Több Bontogyi bí.\'tokoa.
— Ab onvd « * Kaposvárott nov.
2j-kl válaaztraánlftjeiében elhatárolta,bogy aa óIB fcoirvédíke^-^vágy igazolt honvédek özvegye, és árváit,;üb az egylet pártfogasát igénybe vsisik,,anyaft, szellemi és erkölcal l«Bshetéaö|r^iaBia^o-31 — támogatja fej. tejhetárog ajánlja.1" ííjJt
«] LapanklMQ k3Ma (|«l»tl irak a halysiinéa Bjort tápot*tolat- 6* sseoiálvfis^ tacggyaiüiéf folytin tiatiulc, nnnílfoeva arra bizton sifimitlint mtmlookl, mart Jtam ganSalam\'tteriat rog-lstriftflttk.
Siorkosití.
Sopron-megyei hirek.
— U gy v ó d-o gy le t. Sopronban nov. 17. én az ügyvédi kar Wukinica Viktor alnüklete alatt gyűlést tartván, oz alkalommal a soproni ügy vddogylet megalakultnak nyilváníttatott.
= SaakKóza gordonkamüvéazuü vasárnap, nov. 24. tartotta njQ^ ^c&o|do teremében hangvoraonyót, moly oly gyéren látogatta-tott, hogy a kölUég.aemlüo.küzekölj.am fo-docve. E rÓBZvétlouaég okát ro^ a magsa árak, a rósz Idtljárás és á-aob -ítorölménybon találjuk, hogy a küszöbön-álló vásir alkalmával ugyiB Btokatlanut több kiadása van a CBnládoa^apdknak. A kisaoaaony-aEOQban mégis nagyobb figyelmet ós pártfogást érdemelt volna, mort hangaxerét_kUüfíöfin kezeli. Mint halljuk, több műkedvelő agyén kört alakítva, űlhatároaák n kisaaaz.oayt felkérni egy. második clSádáa rénde\'séséra, molynál s jegyek eláranítiaárél otavö gnn-diakodva leaa, fiivinunk a legjobb és Ug-ozobb eredményt
= Ta o 11 ó-e g y 1 o t. Szombaton, nov. 93, tartottak a soproni tanitók egy összejövetelt, melyben az ön tépi, 8 tanffó-egyöBület alapszabályai vitattattak meg, hogy mily módon terjesztessék az fel, felsöbbl sanctin-nális végett. ...
= Nevoléflügy. Szagazárdról, Tolna-mogyóböiludÓBÍttatank, hogy a báró Eötvös miuiator »r által inditvinyosotí népnevelő* egylet ott kiiünö pártolásban ré\'szeeQl\'t b a megalakult egyletnek már eddig 800 tagja van minden v illiskfllörabség nélkül. E&en örvendetes körülmény a lulhéosaég és as in-telligontia kéezséges hozzájárulásának kö-beodIi\'I\'\', moly bél hilható, hogy cgyaégee akarattil a-ikra lehot menni; c tekirrtetbon S"prunmiígyében nagy hiány uralkodik, dn-L-iára annak/hogy OsttTy l\'ál elsÖ ai ispán ur erélyesen kívánt oda hatni, mia&ertnt iiy jótékony egylet alakuljon megyénkbon ia, de fájdalom ! nem sikerült és míuden jóakarata hajótörést szenvedett.
B% Honvódügy. Örömmel jelenthetjük, hogy a foloazlot^Doproumegyjoíhoavédlgylet "ntgjni f. hi -S5-én öaaaogyQlvón a mintegy uj Phönix kikelvén hamvaiból, a legszebb eredmény mállott magát újra szerVezto, moly alkalommal t. OatíTy István elnöknek, ^Vaniaa Adolf padig ogylet\'i pénztárnoknak agyhan-gubg megválaaziattak, — Lehetetlen) hogy egy szivbül jött ctjuot no kíaltaunk A jótékony egylet újbóli mogalakuIáBára !
„% Tinczvigalom. Kis-Marton vift)b» ínég eddig nem élvezvtt Ürftmben részesült. Ugyanis f. hó 24-én (. Faronezy fÜbíró és Msysr Lij"b azolgubu-ó arak tánuavigtlmnt ro-ndozvéit, a a íproni. ia".v>gyar_iOuj[ágnak több tagja oa alkalommal megjoloot, b a tel-jeai-il német ajkú viroBbnn kivtliguá \'klvl-radltg bly TcideTyca "raagyaT mulatBag,|1FéjlÖ-dött ki, hogy a jelenvolt hölgyek, kikoek e vignlom egészen nj itiTiben^tQnt-fvir-a^pel-kákée Valüíor-ok h-ilyet lelkesült caárdáook foglalván cl, ez estvét igen sokáig kedves emlékeik közé Borozandják. " \' \'
= J á r d á k t í s"á 1111 a t á 6 a. Nnv.J2&-án egész nap uralgott enyhébb ld5 gyorsan fel-olvoBztottD az olötto való nap esett Jiavatf ^ \'alkalommal nem mnUas.Ünt^juk^.YK repdori \' hatóságunk figyelmét tiaztelottel ;-(felh)vni, hogy a histblajdonoBok éa fdlugyólGk sao-rtttaBaanak oda, raUzdrínf hasaik eiott ájir-dákról a havat asonnal ttsstttsák *\\, mert különben rocgfagyáakor veasélyes aaon Járni, éa ily enyhébb időjáráskor igán. pk^llo-metlert a sár, él iTJCspncshaa eviczkélntr. ¦
= Katalini bá Í^\'-Váairnap- folyt, "fe a Boprunvárost srinhizi helyiBégMh R kstálini ilarczos bál, mely meglehetős látogatásnak Örvendett. Volt alkalmunk: v»lóbtn,t4bb i»-léiDson:öltözködött.álarosoat lithatni,,e,jtánb-kodv azonban igen hiánysott. Öaozára a han-gosorohcatnrnok, már 3 arakor a ti\'nóslíelyi-sóg\'ü\'feB volt. * m -\' r\'i
aiaainh\'áB, Őszintén bek«ll>vallánank, hogy sainhiauuk jelenlegi\' igazgatója! sammi fáradaigot sem kiméi a kozíinoég tnüinlése ós várakozásának minél kielégítőbb mérv-bon megfelelni; vní imint ,a\'ss\'oireplíí\'ékyéni-eégék, ugy a színre hozott müdarabók ™pla-tatoB válaíttiaa által méltó eliamarésünket órdomll ki. Mindamellftt a küsöriBÓg{kevésbé pártolja a csekély asámhap )átógája as olöadásokat, minek követkestében -megtörténhetik, egyszor csak azt vubssbií^ ,ÉBsra, hogy B_HOprftní színház bezátatott^\'^pedíg hbBBzu esténkén bb volria atíeg*adtU*\'elve* zoteB_Bzíífakntú hely. ímiim* /
= A aqpron-poaaoni és.ijBKyaBanjbat-sellei vasúti ounaortiumok Foaaanban nov. 2-án egy Ül le a értok\'éálatet tartottak, rtfllybeű kimotidatott ha egyeBbléarb&gy\'1«jö,eaHalt
«rSt^l\'RtrmthesBék szándékukat, a nevoso» szárny-vaspálya -kiépilóaét. A kormányhoz - 1 ¦\'""* \' f o azrtrny-vooalat
potUIotEyujta.Bak">?i_l!0sy °_ 8ii is aa oramigoa vasúti hálózatba, i
.___¦iiigi.
= Vásár. Nov. 2&,"20- és 27 én tartatolt aoproni Kataltoi vásárunk mind az eladók, mind a vevőit rffasíi-öMiagy BsánininHáto"1 galott volt Noha jelonleg már a váaArok nom nagy jelentőséggel biruak, uiiot idüröl időre nagyobb mórvbeni összejö fotelt előidézőiag o távolabb vidékről i* íátogaltasaók; a jelenlegi vásár általánoa elégedettséget asor-sett. A fÖldmivoa iámét nohAny forintot zacskójába tehetett, de még njellotlo némi ssUk-BÓglotét ia fedezhette A kózmüvok róa-córöl a legnagyobb kelendőség matatkozott. A . jHurhaváaár kevésbbó volt látogatott. \' u==: Tfis. Nov. 25 töt 26-ra forduló éjjel a aoproni GyÖrkfllvárooban, az „utolsó garas"-boa cstrazett korcama-iaUllója ki gyulád t. A ttla erősen terjedt, ni indám ellőtt gyors se-\'-"g&Ty -la axakáeta Intézkedés folytan tovater-jidÓBŐbsn meggátoltatott, a as oredotilog cd aggjait istálló égett el. A vásár alkalmával sokan ssáliottak oda, éa ezek okoalák a aserancaétlcnaéget. A városi tüaoltó egylet ej out is dicsére tol ós elismerést aratott.
Vas-megyei hírek.
* Honvédügy, A belügy minist or egyenes rendelete folytán a megye területén, állami, megyei, városi vagy küBÍntóaainknól alkalmazásban levü honvédek névjegyzékét jelenleg? állásuk tnegno versesé vei hozzá fel-küldetni kívánja, minek következtében nov. 2&-ón a hoDvédegylet rendkívüli kisgyülóat tartolt, melyben Vaaraogyo területén lóvfl
honvéd ós 73 honvódtíazt közül alkalmazásban lévő 48 egyén össze íratott.
*Adakosás. Az aradi vértanuk asob rára már eddig bejült 1300 frthos a vasmegyei káptalan 30 frt u. ó. adott. A Kápolna-nál elesett laatvárck amíékét ürSkitcDdö szoborra ia nagyban folynak as adakozások.
9 Ba nkkjegyhaaiaitók. Ámult na pókban Falsö-Könok községben 5 frtos lia-mis bankjegyeket gyártott két kóaraüvoe, s egy saullért használlak fal kiadására, da rajta éretvén a bűntetten, mindhárman elfogattak a most várják a bíróság ítéletét.
* Vaamegyo telekkönyvi tisztviselői , fizetéseik megjavítására vonatkozó kérvényt nyújtottak be. a költségvetési bi-
jaottgüniyhog. a miniatoriumhoz ledndö f ¦ l-torjqs&táe végett, — Esati egyik legégetőbb szükségességnek raih iraarAbbi teljesiléaét annál i& inkább erősen reméljük; mórt szq-retve tiastali eU4 alispánunk Takács Lijoa ur mint a nevezett bizottmány elnöke ez ügyet fölkarolván, aikeresitóaót az illető bolyén támogatni fogja.
* Hangverseny. Folyó évi decamber hó 7-én Hennem* káptalani zenész vezetése mellet) hangverseny fog öbo rabat helyt a tno-j5yebá» P*gy - tersmában rend ez tatai, — a liazfa jövedelemnek fölét i honvéd-alap javára szenteli.
* V á n i r. Tegnap****-nov. 26:in *¦*> derült idő kedvezése mellett tartatott meg a
mat fojt ki, hinnünk engodi, hogy méltányoló tisztult közönségünk figyelnie és pártolása alá voondi, tuiro tísztolt olvasóinkat bizalommal felkérjük s a mellékelt ivet melogon ajánlj uk.
— A jűloaon fl kiváló szorgalommal aiar--keaztwtt-—„-Eb fl4-ftr^-oini-r-l!WB-4-tHv-y-\'b7flii
tnegjoloucndö pályaművek beküldési határ -idojo ogy hóval raeghosBzabttuttott.
— A „Népnevelők lapja" 18t>8-ik jan. 4 töt kezdve horenkint kétszer fog mog-joleiini nagy aagyodrét íven. ElŐhautéai ár ogész óvro 5 frt., félúvro 2 frt. &0 kr., no-gyedévro 1 frt. 25 kr., mely foslro kocako-métt ut\'czn &. az. küldendő. Ssorkooíti MArkí Józsof tr. Üdvözöljük na 1863 ban f^lfüg-gesstott jelae lap ujnii (nogjelaiiésétl Valóban nagy szükség van as ily novoléaauti, .ivitott kézből jüvö azallköalőnyrű. AjA\'ilj\'ikn luni-téí — nevelökar o tntóíetck figyolinébo.
— A „Mirozlns lbü czimil politikai havi lap fogságból kianabadult Öíini liAroly osor-koastése alatt ujólan megindult.
— A világtalan TAncaica Mihály olö fizetést hirdet több miire.
— Megjelent Ungvárótl ?0 az i\'laö stám beküldétett hoizánk „Denevér"1 ccimü élez lapból, tízer Ittast i Turner Foroncs. Az ily élczlupok batúaa éa liuusoa kétségbe von-hatlan, mórt a tára-idilml ferde Itinuvéaeket atabadabbftn o8toroth.\\tjft. isajanljuk, h.igy o lapról bövubbou m-in alélhatunk, tjbb saára nom érkezett, az L\'laÖm\'k p">dig, alig pillant h&ttunk ba\\ű — lába tataadt,
— Megjelent úo bekíildetutt „Haaon-aaenvi AllatorvoB" tiilnthcr ós Nárny utAn Írta Kömény Arthúr. Ara a 497 nagyréti! lapra turjedü miinek 2 írL 60 kr, ICiadja Grill KAroly udvari könyvárna Peateo. ti ja- , Ica éa nngyerorÜ mii, melyei gazdaLÖzbnaé- I günk figyel in óbu killonóBcn ajnnlunk, ben -nllnket közelebbről la érdekel, nmonnytben o lapok szerkesztő % kiadó tulajdonoBfl Wajdits Jósscf könyvnyomdájából került ki, mely maga magát eléggé ajánló körülmény tényleg czAfolja mog sokuk ál 1 itását, mintha vidéki nyomda semmi nagyobbaaerü mü kiállítására nem vAllalkuzhatnék.
HáJanyilatkozat
Mélyen meghatva urna nemes réacvét Altnl, mely istenben bold.-frult kedves jó nőm eltemetésének szomorú alknlmával irAntam s cso--indom irAnto4y4*»Utt4Úi inért ék bea nyiU\'ánnlL. a mely aulyoa hánalunkra oly onyhítöleg hatott — bálaB koi"lfla«égömnok ÍBraorem, a t. vAroB róeztvevö minden ranga b rendü t. cz. lakoaninak esonnol legmélyebb küazlinotemet kifejezni.— Nagy-KanííBán, nov. 24. 18G7.
BÉRÉNYI JÓZSEF, urod. tiszttartó.
Ürvendeít a kaleadUaégnok.. Néhány apróbb toWajlis-tbttént, de a letteanket rögtön a kiíoüallak maguk jól eldöngették a utónk orenztciták.
I r odalo m.
i- Lapunk BOgéd-azerkesatője Bátorfi clő-fizetéi\'i ível bocoátottkí „Da ráa s fássek" ezinrit píkana nind-trabok gyűjteményére, mely ayrd-fteetrkbqn-j elén end xaeg, 12 füzat elöfiae^ei ára *gj forintr minden négy*16fi-settlt gyfijlSnek tÍBBtelalpéldányt njánl. Aa^ elsB.fi^fltko tsagj^tenl* s maűodik január el-^&^rí«r^efl«nd--megj_fIMtán-mÍuden.hó olse^ jón. A munka tartalma mulattató éa novetta* tfl igyebeíed3 lenni, melyre a mai világban bliou ¦lOkoéKVftn.Tekintvenzon^karüliBéoyt, liogy Bátorfi lapunk körűi tevékeny azorgal-
_ A tolnni riBS\'.nck HŰ t^rmíí Tölt, t^lc ran a
ciílr-, a t^hbíríj dÍítí no ni kall cumrounUr. híko velünk I
-_ 6. 8. Cfl«ir;j^. 11 21 Barmokból m4r w-m
molgilliatunb, a tütj&i biaian van. Alkalmilag kiküldjük.
... —,A..liyB}\'níSj,iíi1,tíajjq|^"itli«icrk(!«al5jcnok. Bioin-hatholyon rondoi tudoaitúiit\'ran, \'liógy a\' tirrék"l\'<f-írása ÖHíiíUcitniilí, tQnnyen mn^inrlánlietü dulo^. EgyAbkŐut liil>b*iŰr kivatkoiáuk a forr inra, míg mi teljesen lsunnÍH*láak,
— 8a- A. Dariisigira míiid\'o\'iik\'ö\'r\' Ufleak^k vAU/unk. Fogadja Síivé!ybj Udvniletltnknt.
— U. Soproo. iloffiii levelet iFunk.
Megholtak névjegyzéke.
Nagy-Kanizsán, Oatuberhé. HorvAtli Lajai S ir, Smkrrca flf-íábet 1 ir Dallűk Anna 1 ?1 M ér. Fur.lin Tríisí 9 h>. KFröa Trdasi 50 ir, Kopnca Johanna 66-ér. Güntll lliri lűrváayt. 3 hel. Ttiiittlai Boiá-Ma 3-év. DaiRB Kardin türvínvt. 1 hol. Ger*ndAa Forontu 40 áv. Kaaxaj TatTttn 1 er. Putí Tlierosia 0 Vitet latvAn tilrrínjt. 3 liei. Land! Jaao« I í*en HartInee^KBtl-9 hit Korit* FAn-tor a nup, 81poa I*.o-bert 3 hit. Skregnla JAnni 7 kit. Kilritct JinoC 1 hut. Grati Ip-D&cs Bö or. WorboroU Jóííef 50 dr. KokLr Irina 6 éa Tél ir, Barloa Alajoa 4 hón.
tabc Zi
3.....nagyB&dhoz
- Emldka-trok. —
Tiniig nom tAraiora cl, Oli bopr tonnáin , hUn kUrOdboo
Mimici. |iorci ugy L-rdokrl ! Hoilád k.iirl l.\'-va, mireni
Uíndúj;. minilo); Unn«pcl.
Mtt clöttod téntnprl.
Uurtút m\'.ndt.ll, Ixtcn írli-.l \' Oh ezl mt\'rt m tnoi-m 7
Nom luilum, do Í{TJ, ugj oojtom, ,
Kíliimi f..c n ffylltrelpQj ! MltI ki r. uit-py nílkül otarét,
iliieflili mondóit. Intcn rcled \' Itnpvil ho(ty ni omlÁitcuot Ki.vl.;illt.ií„. uhliur uljUur —
\'.lL-v [ ,lt. ,„,,,„1.1 Ui :
ririi taUllniiiuiik --i hajat otoread !
A scarphouti haláí3z.
A „N u vcll - n Flóra" czim ü regény tár után ko^li UlílU.e^y ^.irton. (K\'ilvtaiáaii. i „Én aommitöi nom felelt," válaszula a ha-l.Uz. „De itt jOn tiam ! Albert, latén áldáaa legyun rnjtail, Ham," tevó hozzá, raidün ogy fiatul ember lépett a uzobábn, kinek éjeutvt hajfürt<;iröl na^y L-nüt-aepp-ík f.ílytak ala. „latén hozott; de te nytiglnlan órában lépaz ÍOiuót atyard hujlékáb.i. Told helyére as njló nagy rct -uei-I, b Bei:klt bi> liMtaiiBa be, míg én ez idrg"i; nt\'k ogv rnenh\'-Iyot mutolok, melyet még h.mu isriK-r.-
nSetikj,si\'Hi fog .d.; liejonni,\'\' mondn a fialni ember, miután atyjának oL-leBét vitzon-zá, a hultiez i\'gy niéiuet víjn asztalról, a átlépett azon BZi\'bán, melyben a szép, de fizereoCBÓllen flandriai Margit feküdt, kl épen most eszmeit fol antn Ájulásból, mcly-\\y-i esett volt, hogy b)rz»B6tó tOrtóotokre való cinlékczcpre ébredjen.
„Ili megkisérteoék az ajtót föltörni," eut-togu a halász nejének fülébe, „gyorsan hozd Öt ntAnnam, Alb rtneU és Emmelinánalt pe--dig mondd,, hogy tüstéul köveseiének bennünket." Ualduinnal a legközelebbi szobába lépve, átad a vendép^ncJfó^ mécset & azon falnak tnrtnit, inekjíSSpn réBZ?n oz épül.-tet bc-zárA. E\'O.i fal d^rk réauét képezé egy régi épületnuk, vntóazínülog szorzetes-zárdának, moly sokáig ezen helyen állott azon időbeo, midőn egy kis városka, moly most már nem állott fonn, feküdt nz elÖhegysóg derekán, mely tjlflhűgyaég;t" az erös scarphouti vár foglalá el.
Ezen egyetlen fal volt minden, a mi a ko-rAbbi épülütekböl fonn mariidt, b ehhez vo!l építve a halász lakása, jóllohot az idomUlan kövek, melyakb 1 a f.il öaszorakva volt, a osin.is lnkás lobbi rÓBzeivol, Íg*?n rosa hang ^áftbui^ ál hittak. A jhjdááfl|j vállát az óriás kövek cpj-iliínck íoszileT s az idegei.nok bá-malutara a kö egy belülről alkahqazott csíp körül megfordult, a az igj támadt nyíláa-m ít egy kialépcsőnek elejét leheíe lAtuL mily lefelé vezetett. A k.dúaz. néhány szóval érte-tó az idegent, hogy ezen lépcső egy a bo-mokhulmok keskeny háta alatt elhúzódó folyosó sagí\'ségével a rógi várba vezet a hogy ezen várban egy még lakható szoba von, melyről senkt sem tud semmit, a halász ki vételével.
„Ili," monda a IibIAbz, Rbsgyd a hölgyet. NQm és gyormokeim-vigyázni fognak ruA, táplálni és Ápolni fogják ; de te. éa ón, mi ketten tejigurro booaátkoaunk. Én biztosan Boulogno-ba viszlek, ha k\'ülönben nem megyünk mindketten a hullámok alá aludni, ött azután fi frnnczíft királytól megkaphitod a BsQkiégea segélyt, hogy Flandriának tantét megadd fflrvónyos kormányát."
„-flmrfngneba^"^t\'f^\'^«1-ri-^f4%Tn) wíi>inlg^__ gnoba? Kom,\'wi^tfjOnk.inkábbCáhiaba^vagy máshova, Boulognobin nem"fi^^r^ííát m9%\\ f ord it I n i. Egy alkalom maT,toyé hozzá, ni íj dön nénii liAiiiiiTatot vLTi áTzFéYeiietni\'T^iTaW -halász itrcíán. „egy alknrominal-Ba elöbbf -
boulognm- gpóf-.>t- vaTamtvol- \'megbánWUroJ--
— nom rostot lom megvallani — mé^bástot^ tan), & jóllehet ő tnár ivek elÜtt meghalt, né^ pe még Bem szeret, b én tanácsot kaptam^ azon vidéket kerülni.*
te .itt hiszed, hogy a közönséges népi nek gyalölele vagy azoreteteTvekig tart ?fkér-do n halász, „Nom, menjünk csak B tulognaba, inorl a franczin ki rdly mőut épen ott tactózko-| dili; B7,l egy utaaötál todora, ktan^pokba^Itt . parlrn szállott. A király, ki" mtnt mondják, azért jüti liotdogneba,-hogy ott helyben ha-! tározza cl, kt knpjá meg a már moat hossiái
!ídö óta urnélküli bnulogneí grófaágot, meg fog védeni ellenségeid ellen, a aegliaégökre Icend, soaverainednek\' tíát törvánjes Örök* ségébe helyezni." , . \' \'r
Wanriij^nra némi ideiggondnlkozott, veS»-ro beegyelbtl s gyorsan meglét..ttok az el5* készületek. A szép Jlandriai Margit a balias* ! canládnak Bzeret-tteijea gondoak..dáaa áltat fölbátorítva órzé magét e lepnngyubb öröm* mol fogadé el a ntjki ajánlott menhelyet Nem ijedt viasza a hosszú nedves bollfftlak-lól vngy a hatalmas UőajlóUil, rocly Öl a vi-Ingtúl elzár A, a midőn meggyőződött róln( h"gy most leljco bÍBtoaiágban van, nlig te-liiiitelt maga kurül oion Bzobában, melybe vezctletett, hanem egészen az édeB atyjának veres halálára, fivérének veszélyes sorsára, ? azon fáradalmakra való gondolatoknak en-gedé át mngát, melyek azon hü barátra várakoztak, ki atyai győngédaéggftl éa szere. lettel szabaditá ki öt a gyilkosok kezeiből.
Kz immár a nehéz sárküvet laesan helyire vioüzufordulni látA 9 miután még nieggyfi-zödnlt róla, ln>gy egy vasretesz a falon betol a grófholgynek lehetővé tevő, menhelyét leg ilább némileg bizloaitani, meg!ehul6a nyugodtsággal elhagyá öt a a halászi a part lele kuveté. Itt már készen találtak egy csónakot, csúcsával a hullámok felé fordítva, míg két bátor halAezlegény folkéazlllt, a UTB-rénytétben osztozni.
Wavrin ura föltekintett a sőfót csillagtn-lan ég felé ; érzé, mint turl a liidi\'gazel mellének, hallá a homokos pavliUnti megtörő hullámok vad robajét ^*-dc a gondní-et roeg-gyilkoh uráraj ez nrán&k etliBgj-árOTt Szegény árváira hotftrma8ab%-voh ttttudón máénál, a a silány járműbe ugorva tndulAal pa-rancflolt, jóílebft órzé,\'hogy\' e szivakkal ig-\'n könnyen saját vnBitére adhatott jolt.
A három ems férfi letolA a csónnkut t\\t engedő bora ok partról, a következő pfilsnntbAn vizén lebegett, a halászok beugranak, b mi-utAn néhány pillanatig n nekik törő hoJlá-makkal küzködébok, befelé evezőnek a magas tengernek b nemsokára cltdntek azok szemoibÜl, kik & partról utánuk tekintenek. 11
A regg kők fizome: Eönynkhan üssoll, de o könyök ogy m ikacsf-aj-ü hölgy kényeihez h-iBonlitának, ha vágyainalt teljesültél eiráa liltnl ktdiczolá, a erre ép oly eaodiUittoa no* ftulyitak eng\'d hoíyhí ajkait,. Lisaau W«an a tennéazot moaulygas.i jiralgórú lön ; a fel-hfik rae^rrrkxrrtírki-B- m,-l nip*ugár "r3*i-dubb me^aBakriástkoftk v.il i kilev • a jolle-het a légkör éa n t-ngír mwg mindig tnos-gáíbaii voltak a vih «r kövof keztéhen, as ég mégis minden piiliinatban ttaztábbii Í3n. \'J. Ez ok voltak vonáBní n 1 nnidő n.Lpnak, mi-Bzarencaótloii flindrí-ti 5l-.rgtt kínyitá szemeit, rniuijin rilvíj éji nyujrnlomlion fájdalmát néraí iddr.- elfeL-dó. Egv pillanatig kótBÓgbiit volt, v.ijjüi n törtóntoK uom Tol-tak-a pusít.i Alom, du a azoliának mcgpillan-tása, melyben volt, a m--ly igen különbözött attól, mdlyot atyjának palotájában lakott, nomsokára meggyőzé Öt a szoniom valúsAg-
dön i
rói.
(Füljrt. küT.)
0"^XflE5 TX ..SCX 3Ft TV Ö ^7
MAQT-KyAN Z8A, nov. ». 1887. aabanilslatank a pilUamlbaa pan- n^an, ds B«m kik lkod Qnk hagy mo-_6lBt_ttW8bb ílínkaiyre vnreSdlk, mert mdg; mlndly Több ¦ klTiaat^a a daaal f«JaáWsmaa>ekeí klrAVe ntn-d«aQtt blasr nralkodik, tun (rabaahlAnjt Mnjraror-rfVtens^^s^a-SirdpAbBii Biro fedotknU. U^sttifa.ygBJB^Bi l«nlmU bslykaai -tHbI-IIIIbU.
, , ttaprafBtaat f«lfdfgeaahstalt, as cseuUr-raeairt s gjlíiulem as ípltinet fdlütt db ithen m*g tóWmír Isuétallstni tag a karaaltedclom eaJIalat bAtrio tira.
Orlilo* visáraáltf-yengt) kllátiMa] kGnBní ho, a. ngj lAUiik es*st ason tAr^yak Allíttalnsk ki, tnolrok \'k"i3i*?^I< ngyoJnbk erdomElnok. \' jaím>et sratals&BróstrUl mírSként a hal/balt placioa; Bota 84-^8« ft,a i fri flO kr,& ft,»0 kr 8 fl Sö kr.
78—79 fontos 8 frt 80—80 kr, 4 Tr. 10 kr. Kukoricás 84-84 fot* —fi— nj 1 ftflű kr Arpa aer\'ra»4akfl» jS*íJl0~?i-,°\'? •*b-^Í^--*lLM-47 f«at 1 r\'--ír IW faj ká>oaaU 8—10 hi— kr, Pk-
M?l\'*Hr * ft* - * ^\'t - í"- OuW
alffl renda winija 18 f,l _ B«|lvBpAliak« HO Bku M-28„fri.kir. boráéval fgyütL TörköI/pálluka
20 foka 18-20 frt hordiral együtt. Uii 1D—20 frt, Dorkíi 28 frt NrerabdrUk .13—36 Irt, QkOr- ia fahaa-bűrSk — frt. éa buiabGrQk 60—05 frt miaaAutEÍnt. Borok, féh&t ét vSrBs (tchiilor) 18HÍ- 4« 1865-ki
— rldokílnkbnll —tnrroia 8 — 12 frt. Vlll&a/I é« Biofe-ííirdi fűltata 1898. 16 ft. — Tjj boai bor v3t8a ea lebír 1867-dlki 3—6 frt. — UaJatoamellaki búrok 1BŐ3-ÍB 1866-lkl fahér 8—IS írl akímhAnl. Vlaa; 110
— 116 frt. ltéi _ frt — kr. KOJJmíffp* ffrapjn ba-tárflrridíki Ara 63—6i frl. FokJr rongy Ara 0 — 0 frt ti8 kr, fekoto 4—6 ftt. ~ kr,„.
N.-knnliHnl plüni árnk nov. 30-áii-
Dorad IteAja Ifl kr. Lon«a" ít^íjo 11 kr. n<ib ttOiAja 1 kr. — lluryonya míröjo — ft —öO.kr. — Marhahús fontja 30 kr. — Julii.in fontja 13 kr. Sortía-bna fontja U kr. Rulonna mAiaAjtt 40 frt — kr. Zsír fontja 48 kr. KlrAlyltiU 0 ax. mA-iAJn 14 ft 76 kr., Ungllnt 1, ¦¦. roft-«4Jfi 14 frt 86 kr. LangUi it 3. a«. miií. tafrtlftkr. Z\'amírsIliBtarBBVwiaííJ* 18-ftt 36-kr, Zgoralyülli.t-i.iJ. mAialJa i3 frl 76 kr, Kan/Ar-llBít reltűrfi.fi. in. )3 TrlV- kr. Kenyírílíit fl. ai. m-, .11 frt GO kr. Konyárliaat 7. as. m. 10 frt 35 kr. Kanyór-|-Ua»ta. **, niAiaiJa 0 frt krT=r-llo»alAiig l. ar.10 frt.—
ki-: Bo:s liiip 2-dik aíini mAsaijit 8 frt — kr. — Kutiriciftti*\'! fontja ö -5 kr. Árpadvra fantj^ 20 kr. KllleakA>H iia/rjc 8 kr. RiiükAia foiitjalO-SO kr. Faolaj foutjo 48 kr ItojicjootnJ fontja aj kr. Lnmuiijnlaj fnntjuQOhr CDikor 3Q kr Uj bur He 10 kr. Ó bor il<-. 18 kr. PciU aQr itciéje 14 kr Kanlual-a^r itcaéju 10 kr, Oabaaa-pAlinku Itciijo 4) kr. Tdrkiliy-pAlInka itc»*Je 3* kr ti«IW,i-pAliuki HraAJi 40 kr My.-r. facRrf miiiijA \'iil fit. — kr Ürtti)ttlagyB;/ii-üri!rlyo l»nlja 40 kr. Pütroluiim fontja 31 kr.TwTppan f.intja i9 kr. B.\'i funtja 10 kr. Kam><urt> ülr 8 frt 60 kr. Puhafa ölo 7 frt 60 kr. Kyorafa 0lo8 frt — kr Fásain ni* röjc 35 h*. H>éim1pbi.4Jal íh 30 kr. Baalina m. — frt 63 kr. K»ndur fant ja 00 kr. Lon futilja 00 kr.
SOFKOIi, nar. 26. 1887. Vialni\'nk alkalmiról meg-i lohatÜi aAnunal hozatott ba gabona, miiidnuir l\'ott | keIlam7llon cgjfotm*. hangulat nr^lkodott rí Q .1 -i-, Anb.in- Ai űíírkfld Uk eg.\'a oa oaisclmaddták n vh-, ^itliilól, a fogyasitik ritiíröl li T/iekAly arAnybau : türtiiit vAtolj nanfilfoffia míg dílelőtt! 11 érak >r )¦ A fűn tok knesi Alit g ab a n Arai r ilacatArjn , ml ^kil-löúboo nem o»okott tortiunl, miauk terméiiotoi kö-I Telkojmítiyc .l(}n, lngy m Arak jolon takony un alibb
líWIolUk: B-J\'a84-8^fhta 5 fl «-71 kri B5-BÍ faU 6 ft 78— 83 kr; 88—ST fnts fi ft 80 kr 6 fii 87—88 fnta 6 fi 10 -80 kr.; 88-90 fata fi fri 30-iO. — Bau 78.-8trtnLi 8—90 tr; 4 ftTST^Sr TdimTTB kr. " K"korf.-*a 7í-8Jftila 3 fl 80 kr,-3 í.t- Arpa 70-71 fntH a-m kr Tf^Tg fllt,-í\'ffl-jo-*0
^*r—\' ífTOíkr. ri—tB-í-uCí I 8-W-Mkr WOMB\\THELvV-nií,. •>." fíiir ^ ^n^aslnat Eaboaa Ar» : i-,ü oitUljn 6 ft 80 kr. 7 frt, t. ».
6 fi ŰO, _ ![¦,»« ^.ilijyu i fi 40, S. o. fl ^
20 kr. — Arjta.2 jft 8J..3 fi. — Zab 1 ft B0--M kr. — Kukarlo i" 3 Tt 60 kr. — 8 früj.
, tlérM^ (i.éusárt\'tiyaia nov, Sift-áa.
57nmetAliguaz "67.40; &7. nemi. •t\'olus&u GG.3Ű;L ItiiKi ki álladalini kötcBön^Sd.SO ; bAiikrAszvétiyok Ö.*Í8; tt\'lfttintézeli réis- . vénynk 183,90; London 120.40; ez(1«t ??16 11 B.501 arany darabja 5 frt 72 kr.
FeTolös Bzerkcazti11 WnjitiU Júi-.i*f;~
rtSHT
il m p t & r.
W - 7-1».
Kakilta.\'a
; jProlntabil aarfroroai
^a.pUt~l—Janiit ¦
ItraolMk nnpi. P^j\'j
.Kai a«l,í Jar..A>tofc. lea.n.k u «pei,. Luk. XXI. aö-SU — I\'roL Ev: K&sdlod-,,-7ij..Tfa|;Jcpia4iiiak<t«) JtljAXXl. 1—S. — Par. or.I.itk. VIP, 40-
-66.
BirMheaav.\' ClUSHik MMtasaa \'
»7
Kedd""
Pintek
F l Uri4vot||9 A 24 AU.1l 4
tintili* j=0 Gregor B | ü
A«*lk SH BJtltU.av.1 R B. Jor. k. rl4g.j fiif
B-irbMa lai PhUtthioti ! 7 H-t. halü i fft
Abigail ]S3 Amphiolo 8 Boi i
Mihltt-J *l Katalin . ! 0 IferP"mn ű
Agata -B5 Kcltmipn l\'O Sab. Wajlsl. ft
Vasúti nftponklntíi menetrend ;
Inilul N.-Kanl»íári*I Duda fali; tlílulAa 1 *>r» 32 pereskor.
„ „ mtvo 0 órakor
„ Dics ,.\' rpp;n;el 7 ira 1G pereikor
„ ,, "délo. flőro.Ütl ,,
l Trioal „ JJItt. -I Ar» 50 „
. » ,. ,, rat vő l* óra ?6 ,,
?rkcnikti.-Knule.4rn Un U tUGl : reggel bon C [.creilo.
„ tlílulAn 1 „ 20 ,
!j ,\', IJím ,, .IMbrin 13 „ 31 ,
,, ;¦ Oítvo 1 „ \'19 „
\', „\' Trust ri\'Sgrl 5 ,. 81 ,
dílbon 12 ,. C3 .
3. tf.-XaalseAn, "Veaspritt, B^VtW,. YifsiflUi,
Zsráadi.tlYa* . 3. FertÖetentmlldis. Zlrca. .Han-BelVä/ \' 0. Kaliold, Mnnuiiombat, lOltaiti) Brischslj-. . ¦j. BsreV (Bora. m.l PaIcIá_{V"*Djpr, in.) ZigrÜl.
10. Nemes Wd (Som- m-l .
11. Újfalu (Sopr. m ) - " . y. lü. Kajiuiir. Kurmoui.
16 IIuiDDT. KöltIi. . i .
IT ltom id-jpr nní Nog7-VuíBon5, Niiwa(í«lfcOT^ l\'J. C«(i|ir«jrli. IkUdr.cs, AUM-cndra. -, -
20. Sajtosai. . . ;
Locsmat! I, tuylng. Sia\'oca ^ ai m.) Kj^Jkn.
»H. Znln.-T.«n<-a-\'e.g. . .
© El ^ :
Jelentés.
öpj Alulírott liizlelotlul jiil»nlpin aiingyerdc-nfl k\'iílllnífSg jggf y^jliogy H/niTili..lliolyen a pnczo., f.\'nnallo korcokcdénem mcfleai
Ile lilliffsíc iiiiif leste
t sáb m cgj tiolc
fiiszer-, anyag-
: festék-
grosse Preisherabsetzung
der mttt Dad gnUt» 1» Wlea baaleboaden Leiaen-Wäaabfi Fabrik des LOUIS MODERN In Wien. Tuch^uben Nr II
Für Herren, Damen und Kinder zu Ausverkaufs Spottpreisen.
Ktif Ei-atheit, jjnto Xrb 1t und passend- Faspns wird ßpraiitirt, tr^ts ¦ Si-i i\'ii, nnil-Hxí df-nt blrinstm Vor»«\' l.o na JÍAclibcoíi-1 l\'-ng1- b Ter dui 0*9
i h-ri,t.ff\'-»(\'t tri, IV rilrji. 11. gUillim^üij i
iulIi aüt\'U ili: Li lllJUI
a „Magyar Király"-hoa
yiluttnm, Iot Hlf-ilt-Hr-in c/.rkl;cÍt n l^gplaö rak11-
................pzYlMi Ij.-, íví.ik ininöíéjre a L\'gkitQntlbbek.— Egy-
\'.l5\']\'ilt\'il kij"l"nl\'-iiií liocy ánifi.ikk.\'iiiiijt stiro kL-rcactteégÜk I oly -
Hettidea, welche nicht besteoa pasaen oder nicht eonveniren, können sofort rotoamirt iaerden, fi-\'lie l»reit>e. ntlbsi fDr WifüirvtrUauftT und KnuOiutc uiivcifludirU h.
Fcriige Herrealicmdeu, bestc Haiidurbeit
-Weis<^rn>Leia()iliVnidell . . . , , ai.statt il. 2.^0 nur
y. IijB Parts o.lt Paltet.bmet . . . anstatt ti. 4,60 nnr
\'Y• \'{<!¦• Irllndcr oder Etuuiliiirjror Ilnu^n «¦«. o — r F^lii^ Il\'lliinder Lriuwaa.l II mUn . Ai.itatt ti 6— i. ¦Vlmr a tal». n»adg- «j<inint-Ht-nnV-n (HksthU ti. 1,4*1 t
Alkrl. rnn.b. llemdJn, é.WIubu lt»».l..rl. mi" (1. in.i
Ali* f\'-instrt twlff. Jlatist-Ji^IuwuiKl miiiuU il 1:1. i Hps Ea\'imten in degnai ffi-stii-kt. n
\'It-*>\'tlltitno Ht\'mdrn, allernciiusU-*
Fertigt\' Diimt\'nlitímdcii. -ch\'Hate Il.ui.lai\'bcit.
iti II- T
¦.¦rbnts
r ti 2 M
r fi. \'-\'.»l>
r fl. 3.
. ÍU a jO .
r fi.
r II. 5..V.I
bis (1. \'j.
3l.vi An
Weisse uud tarbige Sbiitiug-Heuidi\'n.
Htt*i.Ti«ndeo ans vei«st>Bi Blilrliug anstatt (I. 3.— mir (1. 1.80
Ar» tVtrilera t*nsiuÖ*icliaii 81.Irring . anstatt 11. 1.50 nur tl. \'2-80
Il-routt Pr8»lna fSfbiffor ü-tnlcu . . auaintt II. «5U im. il 1.B0
ht"l*anto -firbis« Sliirlinf H"mdrn . . austo\'t fl. 4 50-nur fl. B-ftO
Ec:.t fruniiis.s be ßrldgp Bati«iir.-.iiJcn anstatt fl. ö.S.l nur tl. a&U
. N.irt\'-sia f. DJthrtndan mit gKtier Urunt IL 3 60, F-iil ubmot H 1 M
ii. r.-ichílv. \\
ui vng\\. Sl.ini rluil, g-Slirkl
il^rwtJsie\'F«
lll-tlllt Ii &. —
li Malt tí -
.»\'UN il G
.i art i - \'.
.iHUlt 1\' f. 3.1
ili:
vi
i\'h»
ti,- b
nyoBiilib ;irn|( ndImlo, Sz..mbatli-:lv( tiovo.nl., lui .?07.
-13-1) \' tiszt-.lvit-1
Sübergeld ,
.,!.. . (ir* Uli. !
Nur 2 Gulden Öster, Baok-Niten kosist ehi Ori^nal-Staata-Afltiiäil-/.i \'i< n "-ii.,i) im 12. und 13- Oeoemlier I8S7. bciriuintitlcn Zíthntif^L. -"ti der hohen Landos-f.O[|lornng [)BnBliR.lrjteo and {jarantMen .Nru"\'-I\'\'ii — c\'»H^t\'ii l*rii:iiirn-Vprluntiniit;.
lln^ L.--1HÍ. i i —n ii.ÍT-n i-1 a il «:r.l lij-mch 5 ^OnütB Ölittobt l.<-\\.;i,n/.li
Ee vrerden hierbei nur Gewinne gejenen.
YuKT 11.IU ¦ li. H l.< fl.Hl.-H MCI, ll.-l
.1. -1.1,11.1.1. J.i Oiiri 10 OKI, fiOOO. lüi\'X
i.-i.-ll,.<¦!» nlli..*.*i\' .cu S4bl-t.\'orS II 1 ¦ bntiät-C(>r».-tl»
b Co, b.-tt» ni- VnUneii-11 iiusta\'l i-\' 1, 1 :! &, íj
ii\' l>.im-u-l!,iri h \'iit-C-.rsutH fl ti bis ;i \'\')
lliiraen-NackUipniiliia ..in.iiui/t Ar.imLu a:-^:. Il .V.40 n,-
mn-L\'orsiitU-NaciiUi. 111. ftiaer Mkk. r. Inns 1!. 7 "......u
1. n-l\'fi.iir-Miii.Ul, nitida rnulcn Pcln.itti\'* ri. ,r.. >¦ bi« fl. ft
.AlurrlluiniNrlie GntBuilheiL* Klaiu-H-IJciinlou an» \\imuin-W"iiUp, dk> pclifinswn Muster-])i?ssins nh nnr^i Hmirll-, Jablien and UpUfhuaeo. besundera gegen Gicht und Rheunin. elegante Formen d fl. 3, S1/,, 4; 4Vi, i>rJ3 l\'-in^tt\' Sorte.
Preise der Leinwand-Sacktücher, Tischzeuge und fertigen Bettwäsche. ~^^B
Sf«ciaJ-Gtschäft fa Heirats-Auastattangen, als auch e egantestcr Art und nach Angaoe von A bis Z. L.-*-ta« TC«b?-Loiowaa4.J8;Etlciv breit anitatt (1 Ho nur 11, Giitu L<-tnt*n Bockilii-h^r, Ii, Uuu.iid fl, l\', l/.n, 1,1«
KtUf tVtasti Wut» HO k^ltn, \\^ breit , . an.Utt Ii- 4-t nur tl- 2-1 »ine Lpiii"n-linUi\'t-rtaoktUchDr, . Dn-nifl II, 2 \'¦\' Kind Qa.mlt.ir, 8 Person tu, T.si-hicus , anstatt 11 10 nnr fl. G t\'LTtipi- HrUw-v»cb\'-nn» tcin.-r LpIuvt,, snwol ge*t„ al» Hw Qarnitnr, B iPrnanen, DamnBt , nnntntt 11- 13 mir tl *J ¦ n>\' h dun ni>iiFSti>n peschmttekvulliiti\'n Zuiubunoi;. u, r. ni
* BcilolInBtjtn ans den Prnvliuirn grpi-n Nacimabnir. Ilei Ilentcllinig-u von Herrn-Hemd BD wird nhi das Mnass tl. Auftrage bitte Icli alebl an dli Kiiia\'o, sund^rn dirvet an das Uuntral-Hjnpt-Vursendtings Depot Jca
Iluls um fiiQgos (Tiuclit-
Loilifi ACOCleirxí, Tuchlaubcn Nr. 11 in Wl©21, zu richten.
s5 7 1S
I9f^lffcSI HIRDETfMV.
,i M^r/i-Kitiii^sfc Tara« ttirfko nriijt
tJWhiyrbfB *t. h- r. ¦¦¦im\' a-I^It. t( íaTOKŰ ülra bresOlt Varas.l
finibili pmh k rt-Llira ¦ aagrntckgt : leih* Í1 41- sajgók kielrgitf jSnj «de. "nsjicB4<X B-m-l^nn«, ti^y»ii*ionftjk3njrr rrIn*t ^íi-Mmiií.ff.ldHí-fi Ni". ?ÍJUiÍ4-fin a kttjSíií.Jiv .«atrUailA irr«-
i.jilvinos nukínt e 4rvorilB ntj lu lo.-i dtt,.cU!!ataia.a«-3.i.tikiiai!k. kc.t\'lrp <¦ r> ndottfltctt. in cnnnk fofaiiatosIt.isSi 1897. ivi do-i. hó tO-ik. t\'s ha i\'kkar
. . _ judi1
ipjtn.ik d. d. 3 ..rftjn a rftn.sliiii l. pjslAsl terrtnbn kir Iroirtt Erre n vt ..i kivinúk auu llktnntpóuzEfl idUt-a Lifjlboaeiadjisaal hlratnak-iiwg, bosy as irrrrísl frltit>lek beesd u am kuti liLtBtalos otákban bnimtkrtr clero is üTrdsifftiAl bötekiatbcUk. (.13—il) «7. /.ri
rét,nun il datai fi.|rmk. Aiimr1! Ti.íh-Id.-Jein 1*17- ivi d«f». U 13-dik • ; ¦ nApjAHak:r1 &1 i>rJU;4f\' ba a l -cair ak-: i inriiMW l(*jhhi«* T8ö8. JtI Jsnatir .,:,tiVLl4tlk HapJ*>ATM Mtlave. Aa-Arrir . TtWi r ligetek <É!ero ia run Ur.\'SAguk "l5.trtWl-««k Vito, i rcaal ktwUk ^-Insilfl UMl^k a nésjalcaal ftlhl-
Ttji^iA^its^Fijtfa. «latjyAmbal siy .jqci.umLjn |»<"{t »uoimitu
\'VtéU kalapokon kMU téli
Árverési hirbetmLny.
• NftBj-kawii»* Tarn tvavtke h-lij-
llwtCitUJ,-amf tnfa]rtt>n«nl a N.-Kaui.
—ir»wi-**r ¦«. tjkiMfyheh-»airT^ b: r xa.
:i;^v/taTA:«ikVk
lv gr-ra éa illodclmoa karmegteritdeei altul áltnlánoi eli^CaÓrVJlTirO artul általvettem én ezut.-írt ¦pmeféisbeft- réaieelLlv biatoatt,n leaiutanyoBaljU ,feltét*ilek éaj Ji__„ -„ ^¦ ^ _r —*.
N.-Knlnin, IMI.
PETIUK JÓZSff
.4 \' .. k«.a?Tc!(mi1)B ajinlj. !—3
Ssombatnelyen
kalapgyárát.
s jrlcn id*ajre p«dip kttld»o»ia min.
sii-
tovabba nUalUnkf.
«sirdtcissizraat ég-fltczczlpdt,-
IhjUiL, koraiíríl in.
Ugyanott n/nlMrak la Wlalnt-k U egy
tanonc* kerestetik. { ars •
..Pesti feteifé iiiiéxciéi
i].ttr<~fl>r von Tbaler Kio.n.«>. 50«0, 4000, 31.00. ürVO,
^ 2000, l.".«0 HjSidjiI 1\':.«\' "t"
.Iii V.-ii il-r Hohen Dircct ons-ßehöroe n.irlr um Ho fleußt Debit «i.-
Vi^c.r Ürlglnal-SlaalS-LooSf in.enr.-tp.\'a. .iam-r rnril« Jcdci inami - roD nn» dtr y^r Orlglnal-Staats-Loose selbst in l!.:»<:!.\'u kelao Pro messen t. Für die An-^l.-ijb iiiifj (tnr (icnjuiiF I. im« l .l.*r Sfiii -Ii« bi\'ii. Garantie und rorecn.ltn wir Sil *vMi<- pjnkl
rxVie Hirtel Immun dui
n ilcr Betra* in Öüsteí. Tíink-ÍV ~ [i ii iicilti\'IiIííI i«l s.pf.Tt mit dPr cr.\'Mfipn atufinarbsaiiikqit, am^leguii Jic ii i\'ur.lrrlii-lic:i I\'Iji.i. I,, i uu.l . ritn-ili-n jeplkbe Auikuufl grntU. - Kupí. íinrmeiLJil\'trr /.n-lii.n.* .¦rhült j<p|i-r Tbcilncbnirr von tini nnnufprf.ir.lrrl d>* omDrche UsIe und Oi-irifiTie "iW\'Mlí-n ptliilrrtlehiwnbírw!blíicc Illan bclrobn h dniicr bnldifJ! diniét zu írenden an"
S. Sfeéméeefeer & Somm
— 2> Bank- and Wecbaeiaesehart ^ _HAMDÜIIU.
\'JELENTÉS] \'¦ ": ~
Alulírottnak van szerencséje a milyen tiszteli kü-\\ zönsi\'ggtl tudatni, miszerint Nitgy-TCnríjzs.ín ft fíítu^ltií-lígu berezeg BatthyiLnyi Fdlüjj-félfl:, viíi:*íp,U.|ct (ÍMilCí\'iit lielyisípí-ben tt -Korona" vendópfupatb\'t inelWtt lévi>
fűszer-, diszmű-, játék\'\' és rövidáru kereskedést ,
iUaaR*Ir ClICSS P^\'qto^ot azokban levíi iiigÓBdRi.kat,
awt alaH vn í?Ő^1flla^\'bhíí\' ÍB uk"rm4"í-k*"ta,«-Mijit ozígem nlatt Vezeteiidum, mire n&vs\' raabádion l\' \' l \' bb a " kérnem mindi több beepeab megbbcil^(..5n .mp(;i"enJele8.,
jegjíitf ílíCD «,h,a„n».mli f„W.,rmin«kül é. |rnelyct pontosnn é» híven ngyszinte jiitilnj o.an lalja«c
elemi károk ellen lüandó javakat. I N.-Kanizsán noveniberbeíi «lS67ía *j L
E hazai intézet Jölon idényb-n a\'gnídn hrakat knlűríflscn\' lt4fT?Q?9!>r It^^VT tbtitö--MWQ-fC R
a szalma-gabona és takannány tüz elleni;^-" l i
biztosítására
bátorkodik figyelmeztetni. j
Az aláirt ffiflgyTiííkaég ffllkfirí ezennel n t ez. gazdo; urakat, hogy\'bíztusiiáaaík füladáHával vngy hozzá, vagy annak minden nagyobb helységben lótezii ügyniikeihoz fordulni
Vegekfit h088ZB8ZSrÜ flÍCzbÖ|ílzl7,01BlíedÍe,,clt\' A\'raWIIélib julnnyos fOltótelokrÖl legna yobb káBzaeggel ndatlkFiilvilagoaitAa.
Kült Hopronban, 1867. juliua hnvAhan.
A pesti.bistoaitó intézet
illflllcr P.
A Al il I .1..,
AlKp. és HÍMEN.
A szerelem és házasság lefiitrolodotfi r-titkm, ¦ itílkö-lözbotlen ^pác^díj^szerelmesek, jegj\'eáek S tlj házaspárok azáiuára. 2\'. javított kmdüs. ,
Kapható Wajdíts József^önyvlíEreskEdé-sebeir-Nagy^Kanizsán. -.....-
.....\' ¦ \'" 4l\'Tíi- 3
«J^Wr^\'te nagyobb alaki li) ¦ éw\'ffivfölcíá9. tteiiliM\'Mésteljes- ég. jiitáttyos
"r , - liyomatására-ajánlja a t. ez. közönség. figy^4mébej«31 felszereli nyomdáját
...ii
"Wujrlitu Jóíneflgp- kinilcS-, íh nyom-dhtiiTnjilOTion Nnfj-\'Knnizsiíií.