Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.58 MB
2023-07-04 13:51:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
136
289
Rövid leírás | Teljes leírás (190.45 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
i. szám 1867» január 1-éa.
Ismeretterjesztő lap
I no j *
sy/épIroda lom, kereskedelem, ipar, gazdimat, tudomány és művészet kőrébőL
Mosadolöaa.:
>n«a«u M i /n, 107», ti ao-kiiu
<gí»» ÍVVH.
Kai>rkv><xl«ti Iroda és Wniló hhntal:
W.MIHI-H JÓ2*fcfr'' bUitjF vkcrr»ko«lt «
»»<11 IHW»WLU1H''I!JI1.J.U JUJ

■X -----„--------- _ - , - _——_ _— _
Elöflzetósi föltételek:
ltelilx-ii lii»U.m liortU««Al í» vMAtro po«<in Vilidre : Kí<!»» ívr«" : • 1 frl. — ''kr. »71 .Wr« • • 2 . Kvnrgyrdre • l .
•í

HlrdLetóftiels::
« hot haiihoa paliUut/.rt l~»iíir 7 kr. • ''.''•««••r <• Z-t mlndon toribbl bciktali«4rt 6 kr. IlJIjrgdij minden egye» belklatieért »0 kr. A .Nyílt tiren* rjer i>ctil (or brlktAlitl dija 10 kr.
Előfizetési péniek éa hirdöfcéttúk,
ugy Mlntia « Up »«ollotól turtattaál
liítülemótiyoL, ,
1 valamint vidíki t«r«l*k. Mr.oeotre « kJadíhlYAKJb.e kQldoudtk NAGY KANIZSÁRA.
38Í felhívás
w
o l
''■//I /f\
A
czimii
96
egyetemes ismeretterjesztő lapra«
Az előfizetési uj év küszöbén erkölcsi kiitelezettrtégünknök tartjuk, lapunk lefolyt üt évi korszakára visszapillantva, a t. cz. pár toM ktfzOnség iránti viszonyainkat számba venni.
Midiin lapunkat honpolgári áldozatkészséggel meginditók, azon ineggyOzOdés lelkesített, — hogy vállalatunk érzékeny hiányt fog, n helyi viszonyok és érdekek tüzetesb megvitatása által, p iftdék társadalmi s közművelődési terén pótolni, » ma azon meggyőzeidé» hevít, miszerint mindent megtettünk e nemes czél elérésére. " |
A, kezdet nehézségein rég tuleftvéu, mhlt^Síueíkeöztd-kijíiló intézkedtünk arról, hogy a haladási utón, a legjobb erőkkel SZÖ-VetkezVO, csllggedetlenUl törvén előre, mind fényesb én fényesb eredménynyel oldhassuk meg föladatunkat.
Tudjuk azt, hogy a legközelebbi súlyos csapások oly terheket róttak sok hányattatáson keresztülment nemzetünkre, roisvmrint számos családnakJo kell mondania arról, hogy az irodalom oltárára nevezetesb áldozatot hozhasson; de hogy az olvasni tudó magyar embev ily Válságos időben lap nélkül no maradjon, lapunkat, ámbár terjedelme az olöbbi marad, s ezentúl is havonként háromszor jeleuend Olcsób-
ban adjuk, ugyanis:
évaegyedre csak I frt, félévre 2 IH, egta évre 4 írt o. é.
Ily áldozatkészségünk mellett bizton reméljük, miszerint t. cz. munkatársaink s ügybarátaink közreműködése folytán a méltányos közönség vállalatunkat hathatós pártolásával jutalmazandja.
Kelt Nagy-Kanizsán, duu. 1-én 1800.
WAJDITS JÓZSEF,
felelős szerkesztő és kiadó.
Vég-válasz Fassl H. B. tarnak.
Nem mondhatom, hogy szives válasza váratlanul érkezott volna, do még kevésbbé azt, hogy kielégített. Oly fö-vid. h oly . . . nem tudom hogyan jellemezhető modorban van irva annak előrésze, hogy olvasva, hajlandó valék azt nem íh komoly válasznak, hanem egy-rterUn oly felelet gyanánt venni, mint minőt az ember szórakozottságban, — nem a tárgyért, hanem csak azért szo-kott adni, hogy következetlennek vagy udvariatlannak ne látszossék.
Hajlandó valók már fololotét azon tanáosbolihez hasonlítani: ki véleményadás végett álmából folriasztatván, röviden azt foleló : „Felét sülve, felét fűzve." — Bocsánatot kérők a hasonlatért, s legfeljebb tudomásul veszom, ha annak utőrészo még egy vég-válaszra narn kéaátet vala.
Ha kicsinyes dolgok felett vitatkozni magunkho* illőnek 6a e lap pzéljával megegyezőnek tartanám, ozikkeoi ozi-me...