Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.5 MB
2023-07-04 13:52:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
187
305
Rövid leírás | Teljes leírás (213.24 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

. . agy-Kí^izs i, T Intodik évfolyam. ,
..) i:.
»¡i.i i ■A, t.
4 s/ám 1S(>T. február 1-én.
'' :;»•. ygoit r í ; ¡ V.
- .1
H u ''il
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, gaztaat, tudomány és mlvészet köréitől.
7>M ri.f" s • . . i vm- ■ ■ i.i.■ i...- .u J.I.1.JJ-1 u .-''-. t lj. J .... J. ji.ujj.-L''i-t
Megjelen:
Mindre lió l-íu, lO fii, Í» 20-Un '' iven.
MicrkvHxiAt Iroda ós kiadó hivatal :
WAJÜirá JÓ/.8KK kttayvkercikcilííilicn.

Előfizetési föltétolek :


Holjrbon liAtho* liortláMal t» vitlíkro \>o*lki kllldvo | Kgé«s évre :, • i Irt. ~ kr. Fél Sm - - s . '' ''" "
'' fc+tiefr««!™ ''-M . - , - i

.1 ,.
j.UJ i-- lAui-m-jju-i—i. it-jíniui-«- ■
Hlraetéselc:
V Imi IimAI''OI j)Mlúor¿rt 1-úOr 7 kr. 2-mor 0 ht minden t&vAbhi heikt.HiMrt /I kr. H4lyfg<tij mfrtdcn «jryes briktaUsjrt 80 kr. „ A .Njilt tircu* ffj petit lor beiktatási dljn 10 kr.
Előfizetési péntek ¿s hirdetések. •
«jry •ilutan a Irji a > c 11 c m I tur t altará t Illető
k 0 t I <• ni é n y r U, '' > - > ■
vMnmllit vidéki levelek. Mrmtnlvo â kUdAblvAUltios kUldtndSk N AUY-KANUBÁUA.
Az emberi nem ősnyelve.
"'' I.
Thcr''j n Divinlty, thnt iliapci our end>, K4ugt>-h«w tbem k»w-Wo wlll.
Ph*k(pe«re,
óokat, igen sokat vitatkoztak már tudósok é» nem tudósok ama kezdetleges állapotról, melyben az.embori non», minden művelődéstől távpl gyormekko-lát élte.
De ki tudtul földeríteni az ókor titkon homályát? Világot gyújtani ott, hol «¡4 emberi ész átláthntlan homályban baladni, íUrkón/111 nem kópea!
Niños »emmi, mi biztos támpontul »¿olgáihatna a kutatd értelemnek; nino* egy gyenge világaugár mely kalauzul szolgálna az emberiség történőimének uz ismeretlen tájain tudvágyunknnk.
Rideg elvont okoskodás, szépen hang-zd ábránd az mindössze, mit o téreri felmutathatunk, mesterüeg egyberakva ¡ de melyet féltenünk. koU minden pillanatban, hogy üsszcomlik, 8 meghiusítja ürömünket, csodálatunkat a csillogó épület felett, melyet az embori ész re-
moVtnÜYfyu''jvk • jv. vtj''¡vo''''í
Mennyi te védés, hány szánalmas ino-
)tolyt előidéző tudákos (inl)i^ ntoso álrul-
t»tott e téren már a tudomány álarcza
olatt !i . i,
• Az átláthatlon-. homályban jól esett
ur emberi nem hiúságának a biztos tn-
itl''qmány kárpdtlásánl az Önzés szavát
követni.
Mindenkép saját eldödjeit látá a paradicsomban, tudni nkaráa nyelvet melyen ősapáink egymással gondolataikat közlék ; s ezt bár mi''y novetségesnek tünt legyen is fel, egész komolysággal, nyakas elszántsággal vitatták. •< így Kampó András l&U9-ben kiadott müvében;'' minden áron bebizonyítani törekszik, hogy az Isten ''Ádáni tityánk-kal svéd nyelven beszélt Ácjám a dánok nyelvén felelt s a kigyd, Évával.IfoiiQziu nyelven társalgott, i : . , .
" '' J. B. Erro „Mundo primitivo" czimü Î814-ben Madridban megjelent könyvébon azt akarja velünk elhitetni, hogy Ádám Spanyolország egyik népfajának « baszkoknak nyelvét beszélte. '' Chardin a perzsák hitéről ériesít; mely Bzerínt Ádám és lí''va perzsa nyelvetí''b»j-BStélf^k. arab nyelven a kigyó, s törőkül Crábor arkangyal. , . ¡-¡i . » tórdükes tárgyalás folyt e tekintetben a pnmpelnmti érneki ká|»t:\lanban körül belül kétszáz évvel ezelőtt, mely ezen káptalan levélórában olyasható (V. Ö. Hfunequin Ksiaysur l''analogie den.langues Bordeaux 1838 p. 60:) Az érdo-mefc káptalan ugyanis elhatározta hogy a basrk nyolv volt nz egyedüli a paradicsomban használt nyelv, s hogy ez ál-litá8 ellon többé kétely nem emeltethetik. • •>
Pedig ezok komoly férfink valának, kiknek eszökbe se jutott, hogy n''tiVolsé-gest állítanak, olyannyira megvoltak gydződvo állításuk igazságáról. •m''8 mi okozttt oat''V n ,
Nem akarunk *hz emberi hiúságnak
fontos szeropet adni e badarságok lét^ hozásábah}''«B''{nkább a nyelUOthtot fojr loilen állu])otáia utalunk, mely ily visz »zásságokat volt képe» előidézni.
Nem volt, mi e férfiakat fölvilágosi-tóttá volrta tévedésökről, ini neiotsé-gessó totto volna tíkut öamaguk ol^tt fogalmuk sem volt a történ Juli nyolv nyomozásokról.''n" < .1 :>■
A nyelvészet egyoldalii irányt kövo-tett, ez szükségessé tette az átalakulást, moly az, egés% nyelvészeti rendszert ki-mozditotta wrkaiból, uj életet öntött az elavult alakokba , h tisztább fogalmakat hozott létre a nyelvnyomozás körlll.
Gr, Steno.
A szülői nevelés hiányai.
(Vife.)
Do lobot-o kívánni, bogy minden Hr.ülö, t».(. j« müvoljo ki a novolóatutlouiAiijI, wngu fi<''.»gAlj.i n jé roa» vovo)n»irilny küvet-kc/.mónyoit, jó vngy ezo.noritó »¡kerónok ¡ilnpjiiit ón nknil ? Kii i|>iui lobul kivtliitú ; i\ Dnüliik na^yphb rcn/.u noui ór rA liu^ikii)»»al>b ¿•/.lolÓHokvt tenni. tö()l)fólo módok nlkuhija ui''tniU tnogklsérlisni: uiort ax cl«8ti>l cl vonják öt kotnIoAsógboli toemlöi; n miUndik fliiotbon podig n gvormok kintino n novoléa-bül, ól n sok mód kösttl ogyik szerint iom lonuo novelvo. A »síUlü ily álbipotbsn novol amint tud, rá ór ós jónak látja; n logknso lobbi mogától kínálkozó módot baRsnáljn föl jól. roísul, nmlnt (inom órsóko, vugy ügyet-lonsógo oegodi. E ezoriut les* f12 oredmóny is ; ós nom ritkán kell nnórt airnin Ób gyí): tOrtotnio n »xülönok ro»í gycrmoko: fóíiitt, nminnk nom i» Ö t,ulajdonk«jp nz oki; lii«» ö a legjobban «kart nevelni, ft jó »zelid oogo-doltncs ós illodebao» gyermokot aknrt nevelni, mórt csuk ilycnekbon találhatja őrit» mót, do mit ieíiet ij róla, ba elég »«oiiinj-iin kuli tapaintnlnin, hogy gyormoKoi minden Jó akarata mollott io daoo»uk, svófogadatla-uok, •Bomtolóiiek ?
Van-o általán szíllö oly gonosz, ki roszul aki»rná norebii gyerrnokeit ? van-o kl nőin iparkodnók szivóböl jól novolni ós titkpn nem ürülno vagy rcmogno naveló»a ÖrÜm toljos vagy szomorú orodniónyón ?
MinJon n/.ylotül— rniut már omlilÖk = nóm, lobot kívánni, hogy mnga ki-rosso ta-nultuányoifza mindon siígóilszor nélkül, csak ugy torntószotböl a helyos novolóa módo^j d^ Iik miiuloniktÖl nom lőhet kívánni, mógU uokiin vannak, a kiktíi''ig-niia kívánni; lőhet ugyanis hátlyan vannak, kiknok op;yót) dolguk aino», mint j>ánzoikot olvasgatni, a*ok jüvodolmóböl kónyolm -arii ólni óa ha szóp gyoi''ruökokbnft gyönyörködni: móg ih nóha ráéi''nónok; íVjolyiknok jut oízóihj a gyerni<»k-néVolést tanulmányozni, vagy e»ak gonddal is kisérni? afróí A8 Üdvös bolyoa éa szont célra vbzotö szabályokat a tapasztalai után (iisz^íBodni, a novelós ügyes koüolési módját Összoirni, a jó óa'' rósz novolóst ólö pé ldákkal foltüntötni a hibákat, tóvodóaokot a libvbléaróhdaEorbon kinyomozni,'' világossá tounl, mogjavitás módját olUadni, ¿8 ezáltal az oml>oriaóg ily óriás hiányait nóinilog pótolni ? Kíiiok jutna ily dolog oazébo? osak kincsoket, gzdag Örílksógőt kaparhasanak ilaazo györmtikoiknok, s azt gondolják mialatt a valódi olnom rabolható kincéot, a jó novolóst elhanyagoljak — bogv már mindent olkövéttok gyormekoik boblogságára.
Kinok jutna nszébo, a legazükiógosobb legáldátóiabb munkára fáradságot fordítani, a szülök ós azzá léondök számára ogy üdvö»en ható tapasztalati novelóskönvvet megírni? mely m családi wentély logbooso-sobo kinc»o lenne, molyet olvmgátva, tneg-
íamerhotnók a Uelyos ós czólczorü nevolóa-niódot, azi gyakorlatba átviliotnók, ós h-d-dogitó eredményeit eaját magzataikon lát-hatuák.. .
Egy ily vozórklnyv mellett nem volnának Mytonos ingadozás ós változékonyságra kárhoztatva a neveié» nohóz, fonton lujtinkájában. ,
Mivel pedig a jó növelés a gyormokok-nek ihajtínii saját gyermekeik ndyolósóhrz Innen látható, mily átláthatlan jó oredmó-nyekft szülhet csak Ugy családban is azá-zadokoa át az cgyazor aikerUlt jó novolés mód. ''
Ugyanja a azülök gyermokoik hevelóié-nól viBazaomlókozneh azon ídÜi''o mikor ftk novoltottek, visBzaomlókeznek azüloik no-völóaruódjára, óa ugyanazt alkalmazzák ¡lk is, folyton javítván azon a kdrUlményok ki<'' vánalmai ''szerint; és ók így i]i«gy tovább uomzödókrbl nomzedókre utódainknál ia.
Do tiilvol mainap mint rltkuságot koU keresni 6»oU családot, niölybun hú-lyosen novolni tudnának: ez a*t mntat|ft, hogy a sztilöl nevelés tudomúnya Igon ol-tán hnnyagólva;''mllvoliii, ószlolÖÍ nincsenek, h.ányzik mindon gyakorlati segédkönyv,, moly has>.ni>aan tanítana, és a hl-hák elknrtllóso útbaigazítaná a a/.üUikot.
Etínebb mondottuk ! tudnának-o a nzlUÜk házasulandó gyormokoiknek bolyea okta táai adni a gyerinyknovolóaröl?
Elöb/iör látjuk, hogy''nom Igen tudnnk, mort maguk ia csak hiányom,ti értőnek hozzá; tnásodazor ha ludinuiak la, akkor Niuét rtz< a akadály állna ollent, mivel 110111 szokás, vagy''talán noniia illü ifjak elölt ilyesmikről boaeMni? ez raindoneaotro kéityos dolog; d« volna 0 ehevt egyáltalán idojök is — ily osotbon ismét klsagitö oszköz lonno ama osaládí könyv, moly a helye» éa üdvös szülői neveléstant foglalná magában, ''
Eat már kesébe lohotno adni mindon a ház isuliUhoz köeoljáró komolyabb ifjúnak éa leányzónak, öblilll; mlg egyrészt az otn-ber felíégoa rend.dlolóuót 0 földön és az égben mélyobhon felfogná é* tUzta orköl* cai nézetre emelkedhetnék, addig máiréait óaxrovétlonül availatnók a gyormeknovoléa
titk«(l>A.i ;'' 1 '' ■ '' -
Hogy a azüliJi neveléstan rainól Wkóleto-aebb alakban létrejöhüMaen, igon szflkaégo« és hasznos volna, ha egyoa gondosabb és a iievolóahea jobban értő «zülök röviden leírnák Vgyormokoik körüli novolóamódjokat, éa <>''ozt nyilvános lapokban közsótonuók, megvitatnák, és igy ogyrészrÖl oktatnának másrészről igen bqcaea anyagot azolgáltat-nának ogy nzUlöi novoléatan raegiráaához.
Mily eibanyagoltiós sommibo vett dolog a szülői <novolóaniód, kilünik még abból is, hogy száz társaságban, hol a szülök összejönnek talán cgyaomi hozza Hxtfnyogro a gyorinoknovelóa ügyét; ritkán beszélnek egymás novolóamódjáról annak Udvöa vagy ssomorltó erodmónyoiröl, —• oz nom akar a társaságok mulatságai közé tartozni, mert taláp unaltnaa dolog? pedig édes uraim óa aaanonyaiml nz szont kötoleasógök volna óa igen olömozditaná a noveléa ügyét, sok jó gyUmbloaöket toromne.
ElöjÜ ugyan, hogy oa mog oz a gyermek Ilyén Jó, ulyan rosa atb. dícaórik, gyalázzák egymás gyertnokoi» anélkül, hogy a neveléamódöt ia fürkósanék, vagy elmondanák a jóság vagy roazaság valódi okait; ellotikezüleg, a rósz gyermeket még az-za! oltalmazzák, hogy épon nein a nevelés iniatt roaz, hanoin a természet, vagy tudja ég mi miatt? <•,.
fia korunkbnn A fordo irányú, elhanyA-golt és hihás növelés »zomoritó és valól>an azoroncaétlort kövotkeaniényeit akarnók fea-ténl, ugy még igon soká kellene t. olvaaó-t inkát fAratstani; oikk tekintsünk körtll; vizsgáljuk .1» ifjúság raa^aviaolotót, elfajul» saokáiait, sikamlósjollomét, könyelmüsógót;
a szülői tekintély alásUlyodósét: azonnal óriási bajokra, hibákra óa axoinnrító tapasz-falatokra — éa móg szomorúbb roményokr* akadunk.
Ez mind a hiányos növelés orodmiuyv; ex mind a szülői nevelés tudomány elhanyagolásának kifolyása.
Egyelőre logyon ológ onyi. Míg klkl 0 meginórholl«n bajokról, és a szülői neveié» hiányosságáról elmélkedik, olno feledjük kómi a jó Islont, hogy óbrosízo f>d a gy-T-meknevelés körüli javításokat tonnt biva-totUkut. Addigié, inig orÖnk ór iiiönk on-gadii hogy a noveléa módjairól tÜzot-.Bon szólhasaunk: Isten velünk.
ÜKnÉNVI ANTAt«.
Az érzéki észrevételekről.
Hogy a termóaZ''-t na embert Öt érzéknt mindegyike Bzáraár^ külön külön nagy mll-véazütlol Azurkusztótt szerről látta cl, felca-loges is mondanunk, hikz tudja kiki ; do azokkal hogyan mftködllnk ml éa áaok aego-dolmóvol az ogóaz világ cgyetpmot a mér-hetlen ogot, do a növény ós állati élet legki»-aebb sojillkját Is hogyan veaszük fel magunkban, a fölött csak kcVcaon gondolkod-nalj. Az órzókszorek maguk nom szolgáltatnak ttokürtk mindarról, ml köröttünk lóto-rlk, nézletot és Uép/.öletot: ök ugy szólván oéHk a '' tormóket rakják elibónk; molyok még csak nz után tlgyús gépésztől feldolgoz-tatnak. EzW gépékz pedig senki más,'' mint az untbor maga. (Jsák mogfontotás kell arra, megtitdhatiil, hogyan történik az érzéki benyomás. Vegyük Caak a látérzéket; mi történik, ha szemünk péhhiul ogy hátat megtekint? A ázom hátsó részén, as ugy novozett roezé» bártyáh, tnely nötn má» mint az agy-1 hoz vezelö Vátidűg hiterjesztéso, ''» háznak megfordított kis képa tűnik fel. D> hti n»nt ftoii mogforditott kl« képet látjuk »»•müiik-bon, hanoin a fonálló házatjercdotialnkjábaiV látjuk továbbá, hogy et maguttk kivül étf bizonyos távolságra tőlünk KUezik. Mi tebát valami Ogék/ón mást látunk, mint a miliőt A szóin tulajdonképen uokünk mutat. Hogyan történik oz''( A »*em közvetlen érzéseit mi a/.oiinn I külvilág) nóal.ilekr^ yál^italjuk ál; minthogy''pédíg folytonos gyaKorlat^által ebben nagy Ugy<-áaégt-o. vitticUk, nom ia veaa-szük inari''szro érzéki (»zeroinkro gyakorolt közvut|on benyomásait a külvilágnak, hanem folcaoróljük azonnal azaal, tni véturaényÜnk szerint az érzés okit. Ml tohát a tárgyakat valódi állapotuk, toAtmínŐsógök, nagyságok L. távolságokban azért látjuk, mivel mj ezt a tapasztalás ós az érzékek bonyoináaaiviili összehasonlit.tsból megtanultuk. Ep igy Vali oz a többi órzékokuél ia,
Az ón mondatokból kiviláglik, mUzorinJt az éraók óazrovéto) kópzúaónul na érzés a& ogyedüli bizonyos, oaalhat»tian, képzelet é» nézlet podig a lehutőaóg óa alokoskudáa gondolkozó iigyoi óa Így csalódásnak .vannak, alávetve, lla érzéki aaerveinkro nnnvsatikott módú hatás gyakoroltatik, azonnal nv«y **á-mó hamis képzolotok kolotkeznok. Minden nyoinú» lökó» é« ütó», moly a szoinot érinti, ingorli a reezóshártyát ós magunk kivül ogy világot vélünk, habár világító tárgy ntpc» i* előttünk. Történhetik pedig az is, hogy képzeletünkben a valódi érzést másanl felcseréljük. Igy tartjuk közunsógoBou, hogy a asalamíaszos* erős hathatós azuggal birwa és nagyon ia oodálkoznndnak tán v*<<uiiol megtudni, hogy az talán ao nmi szaggal aem bir, Mit tni szagolunk a« osak érzelmi érxea. A] szalámis erős gőze a takony hártyára hat én AZ ezáltal keletkezett C^ípö» érjeléiu uokünk szagnak tetszik. Mi érezzük tohát a szalamÍA; gözöt, do nem »zagoljuk-
Nagyobb jolentösógüokké válnak immÜJ ezen oaalódások, ka az idygok, molyok aa érrékazerck éiKÓkhatásalt titkos módoa m
agyhoz ve*etlk, botogséggol összekapcsolt •»örves változások által íngoroltctnok. Igy szül például n lAtídog meggyuladAau : »xilv» rásiist stb. Nom kevésbé íJiiaony t«l»nok * tárgyak szín, nagyság, vi\\tfftsnág, «iám, mozdulás ós tAvol«Agaik folöhl iteliíteink. íIn ogy világos piros tárgyal) moly f>hAr papíron fekszik, hosszabb idol^ merő »zömmel mogtokíntünk «5» a nevezett tárgy rögion ol-vétetik onnan, azt még is ínég uon helyen látjuk és podlg süld azinben. A fokoto «lapon lovö fohór lapnógyszög «okkal nagyobb-nnk látszik nokUnk, mint a fokoto Alapon. El ki no Ismornó vógro azon csalódást, ha vaspályái ulntttUdál ugy títszik nokünk, hogy ml ogy helyen nzugton Illünk ós na vgész vidók olöttltnk olsiett, ód ugy mint a nao a föld köjrül forogni látszik, míg ollon-bon mi a nap''Wörtil furglink.
Ez m bzáuiob órzós oaalodiUokon kívül, molyokuél mi mintegy szenvedő Állapotban vagyunk ós a hamis gondolkozó Ügyök vi-lágosöntudat nélkül általunk véghez vitotnok még nagy számú érzéki csalódás létezik, moly az omborbon és általában az ólotbon nagy azoropet játszik s melynél minmagunk buján kifejlődő bensÖ idegmozgalom által íngoralvo, mint tovókonyok ós cselekvők lépünk fel- Ide tartozik mindenük előtt az álom jqlonoto, moly azon alapszik, Hogy egyes ólijmk bonyomások egy időre az idegeik tulajdonivá válnak ós — ha axok bár a köaön-ségc* életben bennünk szuayadoznak — ismét fölébrednek, ha mint az alvásnál a kül-»5 benyomások bennünk szunyadozaak. Ek-n rógi képek egymásután laniét előlépnek ós I minthogy éltjük az össze nom függő bonyo-másokat ¿lónk ábrándozás sogodolmévol atninal rondos összefüggésbe hozni, álom knlotkrzik belőle. Ez okból csuk a múltról álmodunk ós snhiaom h jövőről.
Úo óbor állapotban ír léteznek hasonló jo-lonctok, kiváltkópon, ha azok egyoldalú gondnlkozási irány ós a szollom külöuös *«vi\ljú áltál üiaidúxUtnok. líaor állapotban történik azután, hogy mi tökéletlen érzéki óasruvótolekot Abrándozatunk által tükóloto-ni tünk ós a portol elfedett juhnyájat h italai«« hadseregnek vólní oz irányban nagy
Csychologiai valóságot tartalmaz. A félénk, i »ötétbou ui. erdőmAgáaban míndon fatörzsben rablót vél, a bu ós fájdalomtol izgatott, ki drága elhaltjait testes »lakban látta, oly páldák, molyok a közönséges ólotbon számtalanszor talál n.ak hasonmásra. Az ¡dog mozgalomnak a külvilággali tudatos ós csöndes kilökődésétől csak egy lépés van még azon megihlet állapotig, molybon a» ábránd a kül'' világot totnxóso szerint ujjá alkotja ós ké-pozf. Ily állapotban gondolá magát az elöb-boui századok boszorkánya a nat. üollórt-liogyrv liolyozvo ó« az ördöggql tánczolni vélvén, Az akkori omborck, azt megfejteni nom tudván, elégették a szerencsétlent; mi »(ionban ismerjük ozon tünemények összo-függését ós mindhogy tudiuk, hogy a ro»z és»rovohatésébozi ábráiul mindnyájunkban »»unyadonjk,annál jobban örülünk a rendező é«*ni:k, moly, az ábránd ósérrókidogok közti öszhaugió viszonhatás fölött őrizvén, a va-lót ós Bzépot az embor ezáiuára elfoglalja, j Alsó I.eudván, (Zala tnogyö) 1807. január Íjéban. SIN OKU SAMU,
izr. elemi fŐtanUó.
Levelezések.
''.»«hii«>k>''hxvU levelek, H.
nxorkosztŐ url Donlquo osák Igaz azon könniondás; hogy » kit u| év napján tnogaza-putnak az Azután fohér losz ogésa cíztondő-ben, ug^Ani« nz én kis ''ólotom társa, csak azért hogy egy Uj papiroiuat^ korosóm — rnolyou a a. b. közlönynek írandó vftlék, — úgy köszőrülte rám a kis torkocski^ját, mint u sátoron ünnepekhez kéhsütő orgonasíp: pedig kisült, hogy ő kolmo saabta fel mán-kondlj mustrának, a miért honorárium fejé-bon kapott ogy szakiuztó kukoricza llsktot pfOasának fl„komáin ''á«»«onytól. Termósze tttb, hogy én »» ily oportlók után lojfinbon ftyomom hépa hűlni íüvogomct — mt-lyröl kötjbo logyon mondva — nem tudja az om-b«r, hogy blrka-o még, vagy «Ak volt vala-hk? Fogaim közé szorítom bagó szeplökkel átepékelt szortyogó vászon pipamal s szópon kiülök a házi gazdámnak még valamikor úrbéri robotban készült róngyo« karszékébo, « átkozom még azt a «sorkVíatöt is, a ki Ilyen ««org kiutas lovéleadjének n«m küld ogy kía papirost.*) Azonban minthogy ez már nálunk nem újság hagyjuk Abba a inkább beszéljünk valami njsAgot «!I vldiSkröl; vl«i mit ? Alig le-J hot egyébről beszólni, mint a #ommirölj lm» »-¿éljünk tehát h anmmírttl, as as arról, a ml nlnós ; Aszal, a mi v«o, úgyis hamar köszön tettünk.
Először is nincsen nokflnk Igazi társas
K* é|»k ni s b*J s»»*l ejcy*« »«Irown moIrA
életünk; leginkább órozzük ozt ilyon unal-maj táli estékben ; njipd.ő®,í8.e néhápv ember i (A»•• t itt egy ki» éliltel, ftkek is ffltllt vált-dór madarak humar luiváji magukat toVi} mennek innen.
Nincs gyötrőbb az életben mint télen falu helyen lakni, kivált a hol a tisztelendő uram kívül kaputos embert aom lát az ember, az ig««, hogy a ki ólvok után aovárog, ott a vas ut repülhet rajta vároaról városrAj do od« pénz koll, ami pedig szegény csőszségomnok annyi alncs, hogy ogy fél font tréfli marha húst hozhatnék loveanok. —
Epon előttem fekszik Bárány Gusztáv von-'' déglős úrnak báli m-''ghlvó jegyo Siófokról, mely fényos uri bál fhó 22 én leond megtartva. Annyit olöro mondhatok, hogy külosinr» nézve n vendéglős mindent megtett még po-dig pazarfénynyól, hogy Avoudégok kényelmeinek mogl''elolhosBon. Losz tollát jó zouo, nobol torom, ízlotos konyha « jó pínczo, csak a köz >nség no vonjA meg részvétét. Majd én is átballagok ugy gyalogosan s a sarokbol kisérem a bál mozzanatait, talán valakinek axemébo Akadok.
A balatoni halászat o hó b— 0 An nagyban folyt, minthogy orős fagy állt tle; do csak hamar gyengéro fordult, « csak liAinar 2 halász lolto sírját a Hülatouban kik a jég aU'' loszakadtak. Tihanynál egy szegény dohányos embor vagy 2o font dohányával a jég alá merülvén, örökro oltünt. Egy finanuvnak sem volt kedve olfogni. A Halálon évenként c«uk megkívánja áldozatait.
Környékünkön már megtörténtok n bíró választások b így Horónyben is. Classicus volt hallani mikor a volt bíró pálozáját utódjának által adta, o szavakat mondá hozzá : „Itt van bátyám uraui o bot, én 1) évig viaol-tetű békével, vítoljo uiagA is, »somban Iia netán hosszú lenne, maja vágjon el belöloul Mity elmés logioa van ozon néhány szóban,
Vidókü ükön az Idő valóságos maskarái játszik : tegnap fagy, ma iszonyú eső, holnap églttkiáltó sár, majd ismét hó. Ugylát szik an idö sincs tisstabAu magával, nem vo-*8Í tekintetbe hogy több embernek nincs jó csizmája, mint a leinek vau. Száu útról még fogalmunk sincs. Egyedül vetéseink Iiíziiak buján, s a tengernyi ogeroknok nom kelle-motoz idö járás, mert kiöli őket. Talán ez évünk áldásdus teend, kárpótlásául oa elmúltnak. A régi öregek azt tartják Iia ncd-vcb a tél, jó nyár lesz s bütormés, adju Isteni
Lakodalmakról nom is hallani a vidéken. Szegény leányoknak addig várni koll még jó szürot less.
!í , ll I ''
Hoxxog vagyok rettogésbon, hogy 45 évig olvísznok katonának, mar azon töprenkedünk a feleségemmel hogy miféle bőrsorog legyek a futó ri''gomqntbo legjobb lessok, ugy tapsok mint as Adándi gyerek, Es is a»t irta Kö-uiggriiosböl haza az apjának, hogyha még egyszer Annyit futnának, mint Königgrttcx-nél hát haza.érno Adándrn. Adándrol essem bejut a szegény Högo, tanti a prímás ki a mult nyáron ol<?get hogodü|t hítulbo, a most « foki bálra mégis az enyingi hangászokat fogadta inog tvvondéglös, cz pedig nem Iga»" ság és ««inuii inéltányUt : mort Högo mindig jobb bauda, mint az enyingi. Szegény tfculimár arr* fakadt, hogy csak (irgózni lőhetne logslább nom nnaá ol magát. Orökro olyan arozot vág szegény mint a kinek ku-koriexii föld nem jut, s elkosendAsóbou ugy néz ki, hogy ha kidugna a fűjét a kéményen félre vernék a harangokat
A Siót elfogják, * mint hallottam asílípjo-it egószon a torkolatnál fogják késxitni. Ta-láu nem elég kioslny még a Balaton ? Bizony mogérjak még, hogy könyolnkkol koll pótolnunk a mognp íjt líalatont. Istenem! hol van az az idö midőn én még a korcsma aU< lakba ülvo horgáztam a Sióban? Midőn a most szüntelen foglaUtós kodó s örökké ma-gyAf kedvű kedves Ozopf bátyámnál a Sióban! halászatok fuiotV oly kedvos időket töl-töltüiik ?! Azóta tok megváltozott, csak nz én urambátyám kedvo neui, ki most is noha 16 év után egyre másra «-xpodíalja a világ minden része foló a levelükül gépies egyformaságot; sokszor Atinyi ideje sincs hogy az ondrédi ruztásl mennyéi andalító édos bar-matcseppokböl egy kis megnyugWAst szere*-• hetnu magának a mulandóság folett; no de meg is gazdagodott ám hála az Istennők. Adja is aa isten, hogy még számos évekig éljen szép szerotetr« méltó családja őrömére. Hej tudom, hogy a 22 Iki foki bálba csak megjárja a keaossí kellőst kipödrött b^jusszalt .
A gsboub ára Siófokou folssökött : a s^ép tisztába»» mérej« — ugy i;oss, árpa, kukori-cz a egyoolö a kanizsai piacai árakkal. Bi.
Kaj a klnak vunni kall.
Tudom mondj a szorkosztő ur, ''hogy elfogyott a i.omoroiu, s ritkán irok Ebben tökéletes igaza van; do mit tehetők én erről, a mi a humort illeti, azzmI ugy van az ember, mint kz aranyérről némely hogy, l. i. itt ott találkozik bettk<o egy kis nemes érős, ha azt kiássák belölo aem marad mnuii; moglohet én U igy vagyok. A ml a ritka irási illeti,
,!J! 1
tudja-o mit tart a közmondás : HA ki sokat.''* Megosztán megvallom őszintén, egy kissé bánt engemet az írói hlusAg is,h(linl|ig csak .*iüóki íoyolokfll irjakV ,,shí«4 ea juuotbon a^nnyi énieniom som losz, hogy valaha a magyar írók élotraje gyt|jtöményébe f.iyogyo-nokj próbáltam mar verBot is Írni; do any-nyira «Igondolkoztam, hogy felkollott vel»„ hagynom, mort féltőm hogy ugy járok velo mint Sapho, ki oly mélyen érzott, hogy utoljára iuogörúlt s a loukadiai szikláról a ton-
Íorbo ugrott, — ogyszer már Annyira olgon-olkoztam, hogy kovós hija volt, hogy a kertünk aIaU bUszködő kondorásztató gödörbe nem ugvoltam; barAtjaiui ugyan i\zt mondják, hogy n o csügedjok ogy chinai monda szo-rint") ns olsö ombor egy tojás hol ugrott ki, s « tojés hajálwl lott az ég, a tojás foliiréből a világosság, s a tojás Bárgájábol a föld, igy tehát még énbölölom is lesz majd VAlami a lankadatlan szorgalom, vas akorat olöbb u-tóbb diadalmaskodik, do én még is azt tartom, hogy ha oddig íb tacuissom,philosophu»
msnsisBom

NAOYIlKKÉNYI CHÓM.
Zala-somogyi hirek.
Tanügyi éttesítós. Felsőbb trtnha-tósAgi intézvény folytán a jolon 18tí''/,-ki tanév folytán I-sö félévről a nyilvános vízb-
?álatok helyb. kath. tanintézotoinkaél f. ó. obruárhó ll-kétöl 17-kóig tartatnak; tanintézeteink bejegyzett magán tanulói pedig mart. l ón vétetnek államérvényes bizonylat elnyerhotéso végett vizsgálnt alá.
Kelt Nagy-Kanizsán jan. 18 án 1807.
Könnye Alajos, igazgató,
II á 1 a-n y l 1 v a n í t ás. Tekintetes Tárnok AIaJos urnák, ki az ifjú nemaedék Wbb-oldala kiképzése érd«kébon helyboli gymna-siumunk tanszortárát l<t d^rab ó és közép-korosokboli ezüst éremmel megajándékozni szíveskedett, ezennel nyílt hálát mondani ha<:aü kötelménok tartja.
Könnye Alajos igazgató.
Tűzvész. Folyó hó 19 ón délután 3/t4 kor a pesti UtuzábAu tüz ütött kiifA Hiány«.« intézkedések folytán,oa mire a» oltó eszközök oda vitettek, ogy pajtA már csaknom egészen a lángok martalékja lett. Egyéb épülőt szerencsére nom égőit lo. Dicsórotot érdomol J ok Ede, ki mint egyébbkor, ngy most is Üalotét oda hagyvA, első v:>lt. Ki a focskon-dövol a vész helyén mogjolent.
A A városi kapitányság az utAk olkerosz-telését mogrendolto. ml mög Is történt; most halljuk azonban hogy a kivltolro mogblzott egyénük a czélra a tomotö keresztjoit hasz-táíták fel. - "
A Általános a pannon hogy pék uraink napokint kisobbro szabják á slttomónyokot; egy általunk jól lamort egyéhisóg megakarván tréfálni egyik vondéglősünkot azt állította, hogy ogy voréb saját szémo láttára or-zottol 3 darab kiflit; oz még mind semmi fo-loló vondéglÖsünk — a minap egyik pók-mostorUnknek ogy egész zsemlo esett szoiné-bo mit -na| napig koresnok orvosaink luln-donfélo mlkroseonlummAl a nélkül hogy rá-akadni képesek lepnénok.
¿S Az ulmaradI|Atlau sár jelen vá»ár alkalmával Ismét olloné vásosunk utozált A járó kölök nem csekély bosszúságra. Élénkség különben nem igen mu''stkozolt, a lazá pénzforgalom mJgtotto hatását koreskodelmUlik-ro, moly élénken érzi azt) do valódi osodáláttal kell fefomlítenünk a marha vásár szokatlan forgalmát milyent egy hamu nom volt alkalmunk tapasztalni,
— A vasútról városunkba vozotő ut a sajnálatra iiié|tó gondatlanság kiváló eredményét ((latod élénk. A kavicsok nem az utk<Y zepén, hanem, az u''cza hosszában futó árkok-bn> vannak; s az ember élet veszólyközt kény telén a feneketlen sárban keresztül a Város-Iwi nagy kosorvoson hatolni. Ohsjtandó volna, hogy orro az illetők által több gond fordíttatnék.
A A napokban korült kezoiuk közé Qrön-baum Miksa nyilvános tauitó. Figyolmozto-tése az általn január hóban nyitandó gyors irászatí (síol) tanfolyamra. Qrilnbaum ur Ga-belsi ergor rondszoro nyomán tauit s összo-son 24 tanóra alatt ígéri az egész t»»folya-mot bovégoznl. Mi ugy vagyunK moggyőzöd-vo, hogy azon rendszer, moly szerint örün-baum ur tanit, egy jó gyorsírás kívánalmainak épen nem felöl meg. A tanfolyam tarta-| mára nézvo pedig azt jegyozzük meg, hogy ! üabelsbergor rendszerét 24, átviteleié külön-j bilzö nyelvekro 6 óra alatt gyakorlatilag íl-vógozai az avntlanoknak csalétkül szolgAl-
agynn, do n mnk férfiú olött, lognlál>b is
(jiogy orősobb szót ne használjunk) képto-íqnseguok tűnik fel. Mity fogalma lehet
Orünbaum urnák a gyorsírás „tanáráról, oléggó kitűnik azon körülményből, hogy ily j,tanárt" ti, npond hívt (horribílo dictu) órA alatt akar kópoÁnl. |
Óhajtandó volba,, hogy a gyosírászatnAk némolyek által meg nom értett eszméjo ily vasári luurikákru omlókoztotö hirdetésük ál • tal áa Avatlanok előtt értékéből mit so vo-Bzitson.
— Pénzosalás. E folyó hó 30 án ogy lUAgaa termetű bariiA, Bzakálltaian, kis fekete bajuBzu, körülbolül 30 éves fórfiu, sö-tótazinü kurta dolmányban, hasonló szinti magyarnadrAgban járt városunkban pénzcBo-lánbao sikorült Is uohány fv>rintőt olaiyatitanl; mort Ismerősöktől irásbolí mogbizásokat kéz-boflitotl: ismervén a családi viszonyokst, o«Ak kamar sikorült csolfogása. Figyolmez-totünk mindenkit olovokorán nom csak az ovatoi>ágrn, hanoin lehető osctbon a gaztet-tesnok leendő elfogatására ób a hatóságnak kézre avolgálUtására; mori az ily csavargó más mográzkódtatóbb cíolokvónyckré is elhatározhatja magát. A bolyboH rondőr»égnok tudomására juttatott.
A (W i o n o r M o d i z l n i s c h o W o-chonsobrift) doczeifabcf 12-ikl SiAmA-ban olvassuk: A mi találékony ób névsze-rínt a gyógyászAt torén oly tovékeny korszakunk annyi sokat igérő dolgot hoz napfóny-ro, h >gy az omhor szükségkép bízAlm»t)An ós kttnnyü hajlandó vulamonnyit mind osak üzérkodósnok tartani. Török József poBti gyógyszorósz fogszlvarkáiban nom íly noníU készítmény VAn előttünk, hunom ogy olmé» találmány és szép előlé)>é» a foggyógyászat mezején. Egy módszerről lőttünk gazdagabbak, moly a hathatósság legbiztosabb föltételeivel blr, moly okszorüségo és könnyű alkalmazása által mulhatlAnul gyorsan ol fog terjedni. 1 1
E liAthatós gyógyszar gőz-füst nlakbau Szl* vntik a szájürogbi) ób ott At idegekkel vaIó közvetlen érintkezés által koll jótékony .jutását kifejteni. A füstnek a szájbAn huza-mosb idolg való tartás a, kdlünösoh ab orra-lyukakon Iasau klbocsáfása által n hatás fokozható; e mellett ninos eonok sommí alkal> matlau és árt .Ima« mf llékhatáfla, a mi a»;od-dígi foggyógyszerokkol ogyütt járj n puha-rÓBzek nom ingeroltotnok és gyuladást nom kaphatnak. Röviden ssólva, ezzel ogy igon elméB módja ki van találva, egyik nem csekély ollensóg — a fogfájás —• holyhoz kötött a logallkalmatabb orvoslásának.
HI«0HJ- ha hsasl vi««onv»li\kiit Uktu^Hk. mliiVt.l Is elhijjr » humor, » ml nődig a ritka triat illeti krt-ibiué^tlnk nem Urtjs OatBI itl hó|[y Itl kl «okot. Ka. '' *•) Blmhlholm VnltKMiJilchl« 1. ll»o<t «.
OWlió k5»öt«iij(ilnk noréltfn QnaD}>lljrr«ra lil-tokoMotk « áUIUs oU«u. M,erk,
Főv&tobí és vidéki Wrek.
i > vii», I - . . ■ !
A harkányi raolog ásvány forré» 24 óra tartalma alatt 44000 Akónyi vlz monnyiségét szolgáltat. Hőmorséko állandón 40 foknyi R. szerint, étf oly I atályou, lio^y a belőle ára* dógöz meggyújtható,?» addig,ég mlg erőszak-UaI olnom olt a tik. Lefolyó vize után nagy inouuyiségü kén üllepedik lo. A vi« g^ógy-oroje most télon is hatliAtos levén, a füruö-nek mindég vannak vendégei.
A'' Hol y I o • ote k. Nyári Erzsébet, ado-nyi születésű csavargó czígánynő, ki a kárr tyayetéssol és jövondömondássAl tiltott U^lo^ tet gyakorol és a tudatlan ós hiszékony oin-bőröktől pénzt és más értékes tárgyakat csal kl, f. hó 20-án a ll|>ótutoztti 86. ''ízámu hátiban Br=ck Ignác» urnái szolgálatban lovö Ör—nn Julianna cseléd által jüvotidömon-dásra íolszóliltatván, ez alkalommal — olö'' ro tudakozódván az illető körülinényoiröl — igaz dolgokat íj mondott. A cseléd tudatlanságában bámulattal hallgatta a czigánynö Bzftvaif, mit ez észroyovén, tnogigérto, hogy ő bűvös és titkos működéseivel ki fogja tudni, hogy az ültüut hütolon szcretöjp hol tai -tózkodlk; azonban oanek kitudAsáboz luiu-denféln dologra vau szükségo, inolyokot o annak Időjében inajd viasza fog adni. Ily nton a ^jósnő" három egymásután kövotke-zö nap estéjén nom os»k a nevezett szolgálónak 16 ftra bousült saját holmiját, hanom a gazdájánák tulajdonát képező 33 ft értékű tárgyakat is kicsalt. Br— ok ozoh ciotnek csak tognapolőtt jővén nyomába, a kapitányságnál rögtön jolontést tett. Erélyes nyomozás utján a czigánynö és annak büntársnöje, Horváth Katalin, a kicsalt tárgyakkal együtt a Flórián utozában elfogatván, csalAs miatti további illetékes oljArAa végett a helybeli f<J-nyitötörvényszékhoz Atklsórtettok; a klusalt és már raogkorült tárgyak pedig tulajdonosaiknak kiadattak. — llarkás András húros madarakkali házaló tegnapelőtt obIo 8 órakor lakására, nádor-utozába, menni Bzándé-kozván, a tQzifa rakhely közolébéiv két íl-merotlon o^yón állAl megtámadtatott/ kik fyldlV tiporták » l)Autalmn*A» Icilsbon H8. fn-rint készpénzét elrabolták. A tettoaok o«on merénylet olkövetéso ut^n » llUif«raWb«}yro menekültek. A klrablotl segítség utáa kiáltván a közolfokvö poroszlói Őrházból két po roszló sletótt a hofyszinére, kik a farukho-lyet átvizsgálván, ar, ott fölállított fabódék egyikében Joasó Márton napszámost 0» i''au»-dorjanszky Pál szabadságom katonát találtak
kiKot n károsult n rajta olkövotctt rablás tetteseinek azonnal fölismert. Mlnjl n két rabló tóttól határozottan tag uljn; pénzt ugyan noui talállak niUuk, tuort nVt, üldŐaÖbo vétot-vén valósninülog eldobták injuktól. Jozsó • fonyitő törvényszékhez, Pauzdorjanszky
£cdig a CB. k. liadfogadó-paranciBoksághoz isértotott át.
Bécsi ós külföldi hirek.
(- E*kotés t ó v o d é B b ö I.) Hogy rtii-ként lobot valakit tévedésből össseosketni «rrtíl ogy uunadaí lap közöl példát. Egy bd-aasulándó pára szokásos kísérettől inont W templomba; nz összoeskolést végbevivö pap « vüfólyt éa a koszom. lányt szintén házasulandóknak tekintvén, megkérte az urakat, hogy os illútö hölgyeknek nyújtsák késükét Es vonakodás nélkül megtörtént, és á leg-rövidebb Idő alatt mielőbb még valaki föltalálta volna magát nemcsak iib ara és vőle-gény, hanem * vöiély és koszorú loány ia öaszooakodtetlok. Midőn az utóbbiak olött világoa loit, hogy mi történt volük tulajdonképp) elhatáizák magukat, a* olmellöztoilont méltóssággal olvlsi-lní, éa abban megnyugodni, min már anélkül so változtathatnának ; a templomból távozva visszatártok lakásukra és a tisstolondő ur tévedésével ugy látatott oaak hamar megbarátkoztak.
— (Földalatti argonutak.) Néhány óv előtt egy Hchwnrz nevezetű, r.émot ajkú arra a gondolatra jött New-Yorkban, hogy a város csatornáiban az elveszett kincaokot keresse. Es eszméjét valósítván, tottleg CO,OÖÖ ftnyl értókU aranyat, ezüstöt a ogyóbb tárgyakat hozott nupfényro. A vállalat ogyóbiránt nom vala oly könuyon eszközölhető,-a csatornákban oltévedt egyszor, a a napvílágott osak akkor pillkntá mog, mintán sok időig a földalatti fólyoaókon botorkált. E tévútnak benyomása oly pagy volt rvá nósvo, bogy most ily úk''ra no.m határozhatta <i| magát többé, bárha os Igen kecsegtetőnek mutatkozott ISgy ottani Walk or Mária i>ovü( 18 óvos lo-ányka o vállalatot most raognjitotts, még fényesobb ércdniénynyol, ámbár neki isany-nyl viszontagsággal kullo kUzdonio mind elődének.''Pár hót cltítt ogy régi hírlapban, molybon egyik általa vásárolt tárgy volt takarva, a Öchwarz vállalatáról szóló mesét olvaaá. Ez eszmével szakadatlanul fnjflalko-/ott, éa ozt 10 éves üvérónok valamint egy körlllbollil 60 éves, Krúdy Mihály noyü férfinak elbeazélto, kiket arra birt, Imgy vállalatánál olkiaórjék. Mind a hárman tehát mog-tovók á szükséges eliikószülotoket. A csator-uák tervrajzát megszerezve azok oligazitá-Utmlinájiyózták, ós midőn minden olőké-uzitvo volt egy csatorna ros''.élyzaláti koresz-(Ul olhatározoltan útnak indultak, injndenki átvotto a maga részét ób napokint össiojö^tek a kijelelt korosat utaknál. Néliány nhp mul-va minden »sák, melyet magukkal vlttok •¿ám szerint lí) megvolt töltvo, Walko Mária feladata volt a zsákokat basa vinni mig * másít- kettő n katAtá4ok^ folyUtU''- Még
további 0 zsák ia megtelt, do Krady olvoszott éa azóta old nom korült. Az ifjú Walkor és növéro olhuWozák hogy á,'' rállkUtott Wáb nom folytatjuk hisz már ugy i* elég gaada gokká lovénok. Azon vagyont, melyot a Now Yorki csatornában gyűjtöttük 3 millió fo rintnál többro bocsülik.
Egy sütő ktwurnosét ástak ki Pompejiben legközelebb, DieljV''.o o legszebb remiben elhelyezett 81 kenyér volt. A láva s>nyag magába a keinr/zfut.^ ?vám hatolt bo, miért is » kenyeret y$vértotlonűl lohotett kl-
BKcdlÚ. • i.''
Gráczban közelebb ogy család thát kó-kóazitotott a szclgáló által éa o Lázi asszony egy vondégnok szolgált ful az első osésnó-veí. Tlieánk pompán iiuiudo? A vendog két-ségbo esott arezutt vágott ugyun, do udvariasságból nem akart ellen mondani a házi asz-<. ezonynak, azonban midőn a többi asxtaltára tt? Italt igen különösnek találta éa a házi aaazony is e tír;> forrását sajátságos izét ápen nom salont^iposnok israoró föl, a közelebbi vizsgalatból kiderült, hogy a szolgáló a thoa heljrott török dohányt forrázott lo.
Párbaj. '' llaiuburgbán na^y föltűnést okozott égy szomorú kimenetelű párbaj, mo-lyot tostvórek vivtak < ;ymás között, .Mindkettőn ogy hölgyet szorultok, ki as ifjabbnak Jánosnak adott elsősé; "t, / r/ostvérok o mi-at már Irógpn rosz vif .. nyK Véllek, koröl-tik ♦gymást.''A tav.K.i v;; vlösb megkérte a loány Sí^/J do kosarat kapott. Es olkese-rltwHw, a minthogy fléhá''- Vi^p múlva öocso megkapta « Joár^ kex«5> '' ÍTví''la párbajra, »kkor kardra ír;''". «¿¿j-.öösbfivér vállán •ulyos sebet kaj... .. Sobé''-''''^ azonban kiénült de öoeso iránti yyüittl..*j;''/iövokodett. Egy-•»er rooglátogntü, kcsoitl stomrebányásokat tett noki, Nagyon ksiuényon összozördültok, ngY hogy Ilonig Jáno« bátyját inasával kidobatta, bátyja mis iJspkthivtai pisztolylyal ^fbaJOBtak. Jáno., lv ifosxólyes sobot kapott melMí. , bog) '',''jt nap mulr» moghalt.l
az (Idősb Honig azonnal olhagyta Hamburgot. ~
A A londoni r o g e ii t-n a r k b an történt szoroncsétlunségről többfélé tudósítás van előttünk. A park jégtükrét különösen a kiválóbb körökből szokták fölkeresni s ezok alatt szakadt lo az A kétségbeesés kiáltása, melyet a parton állók hallattak, midőn csa-ládbeliioik, isinerősoik slatt jég tükrét leszakadni látták, borzasztó volt. Egy hölgy a partrúl látta férjét a jűgtorlászok között elmerülni, mlg n.ővérei szörnyű jajkiáltások-kai hivták fel segélyre a tétlenUl körülállókat. A park felügyelői éa számos néző is n ssorencsátloneknek azonnal sogélyt nyújtottak, ugy hogy néhány perez alatt mintegy 100 ember inontotott meg. tízoroncséro egy rondőrcsapat is épon akkor vetődött erre, s es is azonnal u mentéshez látott'' Így egymásután még többeket sikerült a jég közül élvo kiszabadítani. Mintegy 40-on egészen eszme-lutlon állapotban voltak, ugy hogy orvosi segély által csak ragy notiezon ocsúdtak fel. lJo minden mentesí kiserlot duó/ára még ia mint egy negyvenen vésztők ol a jég között s több holt totomet már esto felé folvotott a viz. Az ogyik köpülök egy 30 éves férüu, a többiok ltí"2l évesek. Az ugyanazoiiosság eddig csak háromnál vau megállapítva. A szerencsétlenségnél a halál megvotéso és nagy bátorság julonetol is előfordultak. Ej;y fórhu merészen, élte koczkáztatásávul többször a vi»bo ugrott, hogy több gyermeket kimentson. E hó 18 dika estéig már 37 holt-tetomot halásztak ki. A holttetemek állapota az orvosoknak érdekes vissgAlódáaokra nyújt alkalmat. A legtöbb feltartja karját, némelyiknél a könyök görcsösön simul az oldalhoz, másokn >1 elötto ki van torjesztvo, mint a korc»olyá*ás közben. E hclyiotot ugy magyarázzák meg, hogy a szerencsétlenek karjaikkal igyekeztek magukat a víz ssinén fönntartani, s midőn kimerültöm lehanyatlottak, karjuk ily állapotban fogyott meg.
A Sürgönyök Bécsből. Kolozsvárott n mult napokban az iQuság bált adott. Midőn o bálon a füzórtánezra sorakoztak, egyszerro mindenki moglepotésre elhallgat a hegedű s helyette a trombita harsog fel. Mi történik? — kérdoztók mindonfolöl. Oyors futár órkosott Héosből, — hangzott a felelet, fontos sUrgöuyükkol. A vörös frak kos postillion a toroinbo lépett s tnoghozta a . . . eotillioii rondeket szép kis lovéíkékbon melyekot u hölgyek között kiosztottak. A rendezőség ez Ötletén Jóízűt novottok s a bál víg kedvvel folyt ki világos vlradtig.
■i i i. »!■;»''.
TARCZA.
Mi az, mi keblem.
Mi M, mt kel>l«m sajgó hullimlu (''•»|iVoitv* tar lel s lelkem cUxorul; Ml ''«"np» rcig^i «»Ivrsp J-.urJaln t
V»l<itmuii kin, MJiUlum Tamil.
Mi Kyujt, mt tAngol *x«nvo<!8 íltem H Imiié riráglin hervaJá saakáp I Tallu miben rair egy kint Uilttin : '' Híortlm! érset a r«*Mdit utiu. —
Hiissn asm lehot r.ekcij norc''jiem, Hssretal nekem 6Ut nam »»*l>*d i Obi ds lohst-a ast eKeUdal Kinek siarvlms boldugsáfr^t ad.
Nyilt levél,
Tekintete» Kíh gyógyitxercHs urunk. , i JUitrcxalibnn.
A beküldött 10 ft. köazönette) fogud-tnm éa tairiozibiából lei» irtain, »zive«-kedjík opynttnl n liátrnJovö 17 ft. íh bokllldeni, hogy főkönyvem valnluírn ez. i nem kedve» tehortiil uingazulmdul. liaaaon. WAJDITS JÓZSKK.
Nyílt posta..
8 r. 1 v e m fáj. N''okllnk mog A fojttnk fáj ha Ou rqrttjl .it»»«»i|k.
P. J. A vers nem ktlxOllietS i nivfAJ''Islom, flr*« ömlengés míg nJin kOllásxet. As igúrí (uj|><Uloknl ssiresou ve«*i*ük lis beviln»k.
Kis c 11 g k >i y. Hiiveien meghallgatjuk ha máskor Is ráhuixa de nem romlott még el as a hegedd? Néha néha repedt hangot hallunk, tán lehetno ason ls segíteni?
i(, Pál urnák. As említett nssseg nem érkesett meg. ''1 '' ''» *
Kevelésl Intés. Egyel3ro elég volt o tArgyrél.
T. K. K. KecskeméL A lapot küldjük; nom ssi-molhatnAnk néha uéha kfl»r«makndé»edre?
lIoldvllAgos éjolvan. ItocsAnat ! de ml n* orthographiai hibAkat még akkor Bem Állhatjuk kl.
Kodveaotnhos. Legyen meggySsSdve. hogy agyba főbe ntfltt rlmelro még ml Is silv gOrcsOket kaptunk.
K ii h a sxabémo<ternek Maresallban. öuhOs Intéseit leveleinra kérek minél előbb k!elégit3 vAlssxt, elleiiketS eictben adott sxavamat berAltom.
Kntét nemének ItAjo* tugAra Htelleui éltetim • derengi agam, liten a.meayheu, •••lő luiAuira Sicrelmeinut megbocjAtja nőket«,
ltoiw KÁKOIiY.
_ . I .f
A megbüntetett kiváucs.
x (folytatás)
„Nom találja ol, mngmnndom én . < . ösz-szozuzott orra Volt! 8 Istenemre nagy kár volt ozl Ezen szerencsétlen orrunk a huj megtörténte előtt a legszebb orrnak kellő lon-a világonl
Midőn beléptem, inoghajtám magamat, folyUtá az őrnagy, u hölgy podig barátságosan kezet nyújtott s mondá :
„Látja uram, miért nem hajtám föl uta-'' zásunk alatt fátyolomat?" „Netu as«í. nyom"
„Un igen udvarias, uram, mórt tudom, hogy nem vak. 13o fogja most látni, hogy szerencsétlenségemet a többi utas olött nom akarám szemlére állítani. l>o ön uram, te-kintolbo fogja vonni ogy hölgynek ily sze-roncsotleusogét, innen bizalmam önhöz, mely bátorságot ad> önt egy »zlvtsségro fölkérni."
„A hízelgő bizalomra, asszonyom tr''ltó-nak fogom magamat mntutni, s steroncsés-nek érzendom magamat, ha valamivel szolgálatjár» lehetek.u ,
„A mit kérek lehetséges, uram . i. En LondonbaU iamorotlen vagyok, a csak any-nyit tudok, hogy ott egy bizonyos Uiston lakik, kl mint hsllám, ígon ügyes orvos, s különösen sobész."
„Ez csakugyan igán, asszonyom s ha ön orrát egészen Afrikában hagyta volna a holyott, hogy osak mogsértó neui kételkedőin hogy IHaton egy másikat tudott vol-un olöállitani ön számára."
„Csak azt tudj» kijavítani, mely megmaradt nekem, többet nem kívánok, s ha ön uram, Londonban segítségemre akar lenni ozou Uiston fölkorosésóbon, kíro minden remónyomot építem, végtelenül lo fog kötelezni ^ ... De foglaljon holyet, uram, lesz oly szíves ugyebár, ma volom ebédelni?"
Néhány pro forma ellenvetés után olfo-gadám a uioghivást, s türelmetlenül várátn annak eliuondaaát, miként jutott a szoron-csétlon hölgy különbon minden részeibon oly szép arcauak ezen olékteleuitóséluns.
„Látom," mondá a hölgy, „hogy''egy kérdést szerutno hozzám intézni."
„Nom tívgadhatom, igon, mert csakugyan nagy részvétot érzők Ön iránt, s ha nem esnék nehezére nokoin o logöszinlább részvétem tvikintetéliől felelni korom mondja el miként jutott o bajhoz."
„Ssivoseu toljositeiu kívánságát miu^n ez ogyetlon bizonyítéka azon hálának jt köszönotnok, molylyol önnok tartozom s ^melyet adhatok azon jó saivességcért, hogy vé -Uelmo alá fogadni kogyoskudott. Euge-lje tehát inog, hogy, ha nom fárasztom Veio, egész törtónotemot élőjéről kosdhessom.
Eu leánya vagyok a napolooni gárda egyik őrnagyának; táborban szülöttöm, táborban neveltettem táborban jegyeztettoin el, s most, mint lát}a, úgyszólván majd n«m katona vagyok. Mint gyernekot gob-pórgéa keltűit föl, s tábori kuuének hangjai voltak bölosödalaim. Mint iiatnl loány katonák kiiat uovolkedtoiu fel, mint ők, lő'' ui, yivui tanultain, öszszakállu kouiörno-komtól, * a derék Luurent tfrmostertol. a most jnint asszony szintén oly méltónak érioui magamat a tábornugyl bot víselésé-aéro mint logalább felo azoknak, kik azt viaelik. Tizonliatévos koromban keltem ösz-szo ogy gyalogsági htidnagygyal, og/ jA c«aládl>ól azármiizó, jó módú tíatul ombor-i ol. Monyogzönk napjától fo^va férjomot szakadatlanul kiséróni ogész halálig.
Férjem ezredo. „folytatá a hölgy", csak a Cnnstantiuo ellen Intésott első hadjárat után indíttatott Afrikába, yltkt-ltünk a ton-goron, Bonánál partra szállottunk, u nemsokára reá férjem csapatosstálya — férjem okÖsboi kapitányi rangig vitte, — parancsolt kapott, ogy élelmi szállítmányt Mzes Atuarba a sereghez kisérni. Szoroncséson olórtünk Dra ol- Nethmoja- és Ainand-J)er-dáig .. . de látom uram o kicsiségekkel fárasztom .. « .,
„Ellenkezőleg asszonyom, nagyon is fokozza kíváncsiságomat."
Ugy hit ongedjo meg, hogy azt is elmondjam miként utazik as ember azon országban. A föld krétát a ennek következtében as Ut> ha Sttáraa idő van, oly poros, hogy az uUsó megvakul, mig ha esős idő jár, «« Agyagos sár majdnem térdig ér. Láthatja ebből aram tnlíy roppant fáradalmakkal ke)t megküzdenie az a vídékon utasóuak, a mit kollo kiállnunk míg • M«es-Amar mellottl táborba mngérkozénk.
heptembor havában Damromont tábornok nagyobb körssomlét rendízott ConstantinV irányában moly szomlébon o rérjom csrod-
be t, cjinpatosstályok egyikének is réagt kel Ír. vennie. ''
Nem említettem még uram, hogy férjem bátor, bocstlletszorotő, do rendkívül Önfejű, makaoa 1''érHu volt. Tölcm egyátnlán nom akart tanácsot elfogadni.
Férjem a tálKirlian akart vissznliagyíl, do én egyszer szilárdul elhatározóm rnagamat seholaem maradni vissza. Egy kétko-rokü taligára léptem, a mint ezok Afrikában a seregnél a sebesültök tovaszálliUsá-ra használtatnak. Nincs {gonoszabb utazási mód mint ez, do lilába sokkul- inkább el voltam fáradva hogy som férjoim-t gyalog követhettem volna, a igy hát lelkemet félig kirázatám testemből, mig végro a Ras-ol-Akba hogynok csúcsára értünk. A I röl lo a túlsó oldali völgyben 4 ogész &000 lovas arabsot láttunk, kik lojöttdnkrb ''várakoztak. Zárt hadoszlopot, képezvo a hegyről leszállunk. As rwabsok most 40 egéss f)9 embernyi tömogokbon azüntolen hadazár-nyálukra estek, reánk stitók fogyvoroiket, s kis lovaik lognugyobb gyorsaságával ismét eliramodtak. Az ogósz nem volt raáa gyermekjátéknál, mort őzen támadások következtében alig volt néhány aebosUltdnk.'' Ezok fölvétoléro előhivattak as ambulano-o''... Sserencsétlonségro azon kocsinak kocsisa, melyen én Qltom, tgon közel lárt egy árok partjához, a kocsi földűlt a éft'' mélységbe buktaml . . .
„S ekkor znsá Össze orrát ?
„Legkevésbbé uram; néhány sérüléssel szabadultam meg, melyek kövotKoztéhen némi ideig sántítottam, s még ¿rsékQnyqbb lottóm a taliga zökkonésoi iránt.
Vísszntérónk a mzos-arasri tál>orba . . .d« o kicsiségekben visszaélők türelmével?" .-«
„Logkovosbbé sem asszonyom sőt kórom, ogyíkét so hagyja ol afrikai kalandjainak."
„Ou igen barátságos uram, do ha tnl katonák szorolünk is hadi kalandjainkról bosxél-ui, ínég is, a mennyire lobot, rövid lessek.
A táborban maradánk a nomotirst heroeg mogérkozléig . . . csinos orabor volt, kl igen szore''.ott reám mosolyogni . , . . Október I. Constantino ollen indulunk azaz tulajdonkép csak férjem ezrodo. U.én Constantino olőt-lünk foküdt. Az arabsok megtámadtak bon-
ntlnket a én kösd vo''tam hozzá fogségba cs*
u
ni.
.Valóban?"
„Ig<n uram! En egy ágyún Ültöm. As arabsok ogy hirtolen támadásánál a mollettem ülő kót katona lovágatott, önmagamat ogy arabs főtiszt megragadott, hogy ''magával vígyen, midőn egy golyó által találtatva, lováról bukót''. Vele tormészetcson én is lebuktam, do gyorsan ismét fölugrottam s zsákmányul ej-tani lóVát."
„Lehetséges ?"
„.''íommi som igazabb, uram, mint mit mondok. — Mint mondám, tohát, Constantino ilett voltunk. Hogy azon állásig juthassunk, melyet fórjom Ctaposztálya olfoglalan-dó volt, lŐ távolban az ollensóg ágyul előtt kellé elhaladnunk. Egy golyó az ál ital ■ in elfoglalt — melyen t. i. ültöm — ágyút éré, összosgakltá az egész szorszámzntot. önmagam a lovak alá sodortattam, molyok dühösen rugdaltak magok körül. HandkivtlU csoda volt hogy ólMommcl maftsuihadultain."
„Igy tohát itt zúzatott bo orra?"
„Nom uram, caak egy lórugást kaptam karomra, melyot azért notiány napig felköt«« kolle hordanom. .SsonvedésoinK totéaósére rosz időjárás állott be. A aátorok az oaőuek és ssélnok nom tudtak ollontállni, s én an átázott puszta földön foküdtom, néhány sil4t\y pokróüzbu takarva. Nom emlékszem, hogy egész élotombon valaha ennyit állottam vot-mt ki; sőt ugy látssoM,; h«gyjíf^jAt bajaim megkoronázására a szélvihar még földiolm-nok velők szülotott udvariasságát is elvivé, múrt távol nttól, hogy sajnálatr* méltó holy-sotemben csak logcsokólyobb fijjyolmök tárgya lettem volna, minden pillanatban ,esen kifojesést hnllám : „Ml Ördögöt koros itt ogy asszonyi" . . . Szép visolet voltos egy csinos asszony irányában ?
Csak Október 10-diko felé nyithhttuk meg a tüzelést. Agyúink kitűnően működtek, do már az ostrom második napján olvosztők tábornokunkat. Halála különben nem késlol-totó hadi mUködésoinkot, s négy nap múlva annyira voltunk, hogy a tábornok, ki Dani-romont után a hadserog fölött onchof pA-rancsnokoskodott, az ostromlottakhos fölszólítást intézőit, ökot megadásra bírandó.
A''folclet ozok részéről jeles volt. Ha lő késslotben szonvedtek hiányt, — igy liKitg-sott as — !>xt készek vn^yunk mini l><> Alwl-uti szorokbou, ozt is küldünk, do jól jegyes-sótok inog, mig a városban ogy nianii|luuk él zárva marad elültötök.
E felelőt csodálattal tölté el soregoinko1 az ellenség iránt, s megoskUvénok, hogy a rohamnál senkinek sem fognak kogyolmot adni. . ,
Két Jtappal kéaŐbb^Vallc« Uborntok • fal-részt elég szélesnek találá s rohwqot
i

I . i,! '' ■ ¡1,
ctolt, Őxegény férjoth'' n második haUosalop-
l|<on í<> vplt vorvp mintha gyani-tulU voljja halálit. C-rHlio, „(«y asólt kőalja, ogy lop.-caétult lorelot nyújtva koaem-boJ h» meghalok, hn(»y no lóiry kénytelon, ■ ¡'',(lk»óír<M »jenvoduil Még jióhány folvilágo-sjtást pdoM, molyok teljesítését tuoglgéréiu. Átkarolt a n trombita stsnvát követé.
„Stqn},u kiáltók utána, rkcdv«a Károly oin, s totésd mngud diosoaótfgvl lu ,^>xpmei|nmel kOvuténi tit, a módiiig cank ljtyní képes vqltani. Nemsokára nom tudám mir,u»ogkUlünbo*tetui öt, dú inon hadustlo-pÖA molynál lonni tudám, nem (¿jVcattóm B*oin,«M»i olül. lígysaurro az ollonaég ogy ukn^t vottoti''tt a Ugbo. Midőn a fílit kissé aaótoailoU egy egésa aerog sebeaültot láték via?«Uérni o lé j-m nom volt köitük. .C*,ik » jövii n:vp goudidji »ttim reá, férjem hulláját fölkeresni. Id«t t >va tnásxkál-tum iv fulrúsi-kou, molyok hullákkal roltuk fetívo, do kerosóaont jó dur^l> ideig aikerto-lóu volt, Vógro C(ty fejet vottom ésaro a földül), moly n toatt>ií oUznkitva a lönor áltni l>ófsíki''tit*o V.T7.™/.tó tokintolU volt, Hátor é»jfi''J«i(||otl> n Kórnlyomnftk fejovoltl Folra-gadáiii <i vórtül Azó füldriíl a caókjairamal totéxvo könnyeim oiol iWtatám, E legnagyobb fjjdulmnmnhk pillanatában, jüt felém tiaatl karival a njuuourei ltoroao«. Igon megindulva fonni íátasott, a kérdé kl vagyok? „tígy n«,M föleiéin zokogva, „ki férjének hulláját k(*r«ailu . lirro jéakaróliig vlgAsr.ulé sasa-vakat mondott a foUr.Alit.it«, lingyrtók fol ily kinő» * t^játi kUl''tnbon in h k«rtol •»> k-ro-
séssel ; do én olv.-tlék határolva, hddlg koros-ni, inig utak oröim mogangodlk. A vármüvek romjain.köVöl köro, halomról hálómra léptem, t''gyBífiífrt ogy fal, in"lyon Állottam, n moly a tüzérség által Ohbzo v Usx.a rongilta-t<>tt, ludöll a ungonj romjai alá toii\otett) . . . Kukásom rettene''toa volt, m,,rl jó darai) időig oBxmólot nélkül voltam. Midiin magamhoz tórtom, egy oonstantlriöf hásbon orvosi ápolás Ala(t találtant magamat . C''ank uioat fódöztmn fol . . . ; ,
^Hogy orrát sviéUuJita? . . . „Nom, uram. Lábam iioamodott ki, a karomat /.uzám ¡¡88/.H, da orromnak logkiaobb bkja aom törtónt. 0<»''>k móg ,o>cy: ki» tilrel-iuot, uram, nomaokárn roá jövök.
^íialatt állapoton) kövotkeztóbon botogon fokvóin, mngtudám hogy a*i)góny fórjumnok hull íja föltáUltatott, a anorotptt b«\jlár»ainak hulláival ogy (Itt ogy közös air,b:»,tomott)tot t. KoaorU könyököt, »írtam fölötto, do végro utoUó fölvilágositáaai jutának oazoiob-, u öRBzoBzcdóm magnmat, hogy azokat toljo»it-sóin. n . i vi
üktobor 2t» án, egy borzasztó zivatar ftl-kai mával ogy Bon-g aubosültlnl olhagyáin Ooustantinót a háromnnpj, fáradalmaa utazás után a mz"''» amari táborba órko/.tom, JS''f"g-laUin olöbb birt hi''itoromat, a miután öb»z< b jószágomat, molvot elindulásunkkor Con»táu* tinó foló a táborban visazahagyJam, itt isiuót füllalálám, olhasznált foszladozó ruházatomat má», gyászomho» jobban illő Öltönnyel daorélhotóm fól.
.Szép voltam, a f^keto ruha jól áll rajtam,
■. i • j
miért (a a táborboli fiatal (isztok igen aaero-tulroméltóu) yisolók magukat irányomban. .SzámtaUnttsor »étáltak ol sátorom olÖtt, hogy n „a*épA öavogytöl", mint novozónok, egy kooae» pijlantáat nyerjenek.
Mo«t jövök azon nagy eaemónyro, moly oka volt Bzoroncaótlunsógomnok.
Azon, aátor, inelybon laktam, egy 7—8 láb maga» doBzk.ifnlazat által, moly azonban nom óró ol toljosen a totőt, kót ré»zro volt osztva, én az ogyik részben laktam, inig a uiáaiknitk ogy fiatal tiazt volt tulajdonos«.
Kgy este, midőn aótámr''<l hazatérók anélkül hogy szomszédom vUszatértomet észrevette volna, élénk beszélgotéat hallók azobá jában. Lehetetlen volt, tnindon szót inog nom érteni , miből az kövotkezett, hogy inegtudám miszerint én vagyok (árgya a boBzélgotésuok r hogy minden dicsekvés nóllcdl megvallom igen hunlgö módon nyilatkoztak rólam.
nl^!o»illotomro!'', kiálta a tisztek ogyiko, nö igon azép » mint derék katonáné visolto magát. Megkérem öt közéért, » tábornagy-növó teázom, Wután a tábornagyi botot még megnyorni roinollom. Ha boogyoz, gyáazide-jo után menyogzönküt tartjuk."
L''hototlon volt Hit hangjáról mcgUmor-nem, ki ily jó véleményben volt fitlötlom. Kiváncsiságom legma^Aab fokra hágott, a önnek kiolégilóaétöt annál kevosblió tudám magamat vissz »tartani, a mennyiben ozon célra caak egy székre kellő lépnem, hogy k sátornak tőlem elzárt részébe toklntheasok.
Kz^rencíétlenaégemro, mint látja, nem vagyok íroh naev. Fiíllópek tehát a szék tám-''
lájárn, a éppon át akarok némi a tidfctoki1«
»»omizédságomban, midőn olveastom az "gyonsulyt, lebukom a »zékkal, a fojjel lefelé egy aUooony »zekrénynók éles (izélér« csőm! . . . Kkkor urnoi, /.uzám összó orromat I .. u
„Mily azoronCsétlouBég!11 kiáltók. '' I-„Igon uram, valóban nagy szoroncíétUn-»ég. Az egész hadjáratban minden jolonté-konyobb baloeet nélkül ^vovók részt a ily biábavftló módon vesztém ol ofromáV. Á nők két legnagyobb hibája rendesen kíváncsiság éa hiúság, ón i» mindkoltöben »zonvodék, da mog fogja engedni ui Anj hogy köményen lakoltam értök."
Kléktolcnilett hölgyemet azon bialntás»») vig.tsztaláiu, hogy Buton a bajt ismét jóvá toondi, « elhngyám öt. '' . t
Lz a tötrténi''t. Megfogja ongedni, bog/ igazam volt, midőn olóbb azt mondám, hogy ezen házban ogy érdekea azomélyiséggal voltam valamikor együtt-
„Minden osetro," felelém, „do Ön u»ig niiiCB a végén, őrnagy, On elkiséré j(ivö nap a hölgyet Uistonlioz Londonba, s most mondja mog nokem, ológ ügyos volt-o er, az ösa-ssnxuzott orrott kijavftani?-
„Ka ön Londonba jön, monda az őrusgy, „leaz oly bzívcs náUm ebédelni; ekkor megfogja látni hogy lady Waston kivan gyógyítva kíváncsiságából, b legszebb orra Yan a földöu."

K\(1V-KANIZSA, január 31. l^y IAu<lk ho)t>'' «« litci r)»t .A*it\lrtU a (fíliimuilclben n« «urO|>«i v.-SíA-rok ¡.¿lil^jAl knvutl?, mivel ík<iu lanylia volt | klllílii-hou Jcluol?« nom 1» múllak s kOlfoMt''!!. mírt n c»c-kflv Víulit, mfly'')''1 l''iritnk, nini »«oral »rra, hojor <t t.lroAnlom hstiVit tlhs/.rj» ; e* sí, mit » gabn»ril
ol alkalommal mondhatunk. /
• ;, i i A '' ■ • i •. i • . . • . < . • ; .I,
ÁrJcK/ííktlnk ktirclke»« i • ''
Jclenicfl irak «(»¿-amilrUl mír.lkínt » helybeli |''Ue/on : B<i*a ujHS-8Hfi«a 0 lVtMikr-7 frt — kr, IM a nj 7B—7« fon Ina 6 frt —. Knki.rtma Bt—W <n. 4 ftl. Árpa Milü^»h<M *»>''•, 70-73 f«u»oa -t ft Üi kr. -- Zab C>— <7 f,»iito« I fit 70 kr.
— viiUkUnkbelt ~ t rmía 8 frt >10 frt. — Viliin;! U • <*«♦ árdl fot''to (Bdtt. 10-K ft. UJ h«nl »H-r (■chiller) ''a f.-hér 7 fr»-9Yrt — kr ItalatonmelUkl bor<>k (Bfl.l- U 1885-lkl jfbMr 1S-16 frt. akónkínt.
V|*.,''90 fit — kr. ÍM* 44-46 frt. Kí;.Jjn»íi{. «; cyniijii Ara 76 frt. — PoMr rongy Ara 7 frt »5 — 7 frí 75 kr, fokotW 4 frt.
K.-kutiU><ni plnrzl úrnk jnn. 31.
ÜZLETI 3E3C I R RT Ö K.
Pghíuka *U»-rendU á frt 60 Ír,""— Piaiul/ fijiTr 6 ft 2.) tarka 4 fit 26 kr. OuW n!-t ..-iuIII H fr« 95''kr. mit*.AJ*. PxiWapAllnka «0 fnKtt^lO—«» frt hoVdi« v«| eí[/iitt. WikiH>p*link»ao fi.k IV) ÍO frt bordával >tt. Ml» Jtt— |3»/a írt. iiorko va frt. Njr«i»Wrdk t (lanyha itílot) rtkür. /a tehdn- 41 frt. 4» h.i»». bürök 4U (VI. mínAuMnt:'' '' Uorok. frhér éi rSi^t» (aehllle-) iMní- *» t««A.kl
Bor« > ltc**je 1U kr. Lenrss It ;»í|o 8 kr. Hab UcíAJo Okr. KítlMlt«». « kr; Unrronva m''KlJo 80kr-t ft 10 kr. Marhiihu* fontj» 16 kr. Juhloia fnntj» 10 kr. 8tr4l». hna foutja W kr. K-alonn* niA*»AJa 38 frt — kr. Zllr foutja 4i kr. I.AnuKai« inA «Ala II frt — kr. Zaoin-lylUat inAsiAja 9 frt1''— kr. Kcnyérllnt fontja 8 kr. KuknilesalUit'' fon»)« 4 kr. Arput^ra fontja fl kr.'' K«le»kA»a fontja 8 kr. KI»»kAt* fontja 18 kr. K.ylaJ f-intja 60 kr. HepotoolaJ fontja 3Ü kr. I.enmajoUJ fontja 40kr. UJ W lt«i<i"10kr. — f> bor lt<-*éJo UO kr. P (tl »Űr ltc«A|« 14 kr Kaol/aal »Sr lt- <4Jc to kr. a.bona-|>AHnka Itcafji 60 kr. Tórköl/-|>Alink* lle«/J« 40 kr Sailva pilinka |tc«*j- CO kr Ny r.» fagf/A inAiaAja 16 frt. — kr OnlSttfaiypyi''i-Ryertva fontja 34 kr. XArtott fontla 34 kr. 8«*pt>an fontja it kr.
frt —
8» fontja 10 kr. Keményfa «lo í
kr. Hohafa
1.1 111
<Jlo"6 frt - kr. Nytr.f* ttlo 6 frt- kr Fa»«4n raf röjc 40 kr. H/4na mAitAJa 0 frt 80 kr. fltalma w. 60 kri Kaudor fontja 60 kr. I.vn fontj» 00 kr.
UvrMi péusnrfulyaiu jatt. 31.
Ö70 motalifjue» 00.10; 6*/, nemz. MlcsBn «8.70; 1860 ki álladalmi kölcsön R5. 70; katikrészvénvok 734.— hitolintézotl résrg vények lGiíJiO; London 120.80; ezüst ágio llí8 76, arany ditrubja 0 frt 13 kr.
Kololőa azorkosztőt Wnjdlt« Józncf.
x-x I 3Ft
D B T fi S B K.
gjígr Ffle nr»;rt hziílllt
v t
urak-, liölgjck- és gycrmckcKiicJk
•>*••.. .''.. . i.. .. '' J ! ■ i. ■ ,
nx tUö cs legnagyobb
; vjiöxon raktárnak központi raktára
lliif«, Ötailt, Tuchlaiibcn 11. •*»">
alatt
a hicole»ébh i% li-iyol.l. k.''-»* v A i * o n ne m n e k i-1 minden nacy-,kK í, ínlnB^zben valamint vAa.on-gatyAkat, fehér í. powpA* »»luei luLTi-ket minden n«K,a lapiJaW» <»rat «»rini, oly pieglepC ,-olo.i Arakért, hojy a IcgkUebb mogreudelé. továbbra i. a l«|p»a-«yoUb mrKr«..del,''»vk«t idézi el3. A. alant követkc.5 Arak Ali tAaom lijionyaAgAul »««.IgAlpak, /•• a n. é. kö««n«éK ««yeli-éb- ajíulom.
Kóöü nri^inffok, legjobb kézimunka.
i • . • Kehér-fonaln vá»*onint<^. »ima 3 f.t — kr bclyett r«ak I ft 60 kr. Kinom nruiU rAnc*oa luollfJ 4 ft 60 kr hely, "uik » ft kr.
tinóin {rhoiil^r. rumburgl ioK'' k fi fT beiy» eaak 8 ft ()O kr. - Kínom hoII.-.inH vAuoiótiKek (V ft W kr 8 ftT
Pln. raml~ké^elföint*Tli[,Bkt"Ü W■ WJl>Aft Wk^ ^ ^f''
íwrtln u^ ingok, jigerebb! kélltuunka 10 ft b''ly- ««k « ft 6fl''
batíat via»onliil. li ft hely, caak t, ft fctf. kr. (
Fehór és szines shirting-ingek.
••»•• - . ..''1.1 ■■■''•ÁU< III
tlrl ingek fehér »hi.tiugbíl 3 trt_helyettJgakjjl,1 80 , _
i.BgÜiioolabh fraiuíia ahUtlÓgCflI 4 Ut »6 kr huljr. c«ak "i tti »''» kr. J Lt*Mj*Ui dM.to. aainea iagek _2 ft^6Ó i.? —
!Í»»ypA»,saiB»« »hlrting-iiigflk^ (ft.''5<? >r-'' ''
»Valiéit l7aaeaia'';»Mno« halUMn^k ijjV60, kr hcl^. /«ak aJH-______
Logujabb feKAr,ijte^tinoin O ftj^krjtíjy. r«ak 3 n f,o.
Kész női in^ek,
legszebb kéiiiliuiikn és UéaiUült;H.
1 | • '' ■ '' / | '' • í ■■J A.1
Klroa vA»«qd nőinek hptA»«*! « frt .''„.^ 00
Kiupm ^<ihw«i|c*1 lnn<.k"*ri..lo»* iiw-''llcl (Pl^^''ltTK. c«a^ J ft
60 kr.
j^Tdivaltt mi»- ¿*~r»veuilji-ii kliU>lt 0 7t 60 kr 3j»0_kr
gpütnlá, uj dlT.r,;icr,tMt 7 fVÍT.-!^ n^k ^JTjoTr , J___
Min*.Antónia fjuony-Í"y*kT ftffir kH''"ly _____________
VÍotorla^ valédi Val«ii«l«one-val c»«k 7 ft."
t''iiiom vAaioubél, hurkolva ö ft liely. caak 3 ft i)o kr, i . .
piraMnfBt, ItftrtUmaM) b''eYfaat VAa<oattél0.6» L.ea*k3>to. SS\Vai:nTJ7igok-í''egft£jhlrllngl.-| 4 ft h. ííak''S ft. ^ " '' .wKi''t^gok,^Ot^flögAli. Üniely^Kk í ft »0 kr. _
^Tfflragáy^j aaVól t^lii^y^, ft cask 8 ft 8«> kr.
ÜEm«, *t4|>en"katíitt mellcnvko H fi hi-ly. raik 6 ft 60 ''kr. _ '' k^ ^ía''frvat^hi''nnb-vat^o''irhily. ^ak- lq.ft:
->4<et -^''tnUb ii''ótHd lljkkfaíl «--M.60 "ft fto:i»fl* *7* " "
Ijegfinoinalil) (rhont vagy mmbargi, 60 rf.f 00 ft hely: oak S4 ft^ vA''a«ón''».«rlikcinlök'', V^l luc»»0a t.jl fl 60 kr,\l 80 kr at ft.
í/ígflu. cbkeTidGkj bati»t-viiVonl>A1, Vél tuc*atja 2 — 8 ft 60 kr.
Rívato''a" lirr nyakkoml$k,~féí 1 né«aTja I ft 60 I ft HO, 8 ft.
jé fehér''éa axiiu» uri harimya, Tfí Inctatja 8- 8 ft 60, 3 ft 60 ^r.
A ''légjoib francíla''flanVli''.íngeí mTn.ícnfélo ajlna. k, "«^« l* redáa-ve, kttlnnaaeii kniavény éa mcghOté» clUtt ÖrM^Ul »*olgAlnak,
- - 3 ft 60. 4 ft*—4 fl 60 kr... ^ ^ '' j ". . '' .....
A kelmék tltitaaAga é* valddUAgAért kriraiég adatik. Ingek, melyek a t^athoa nem Állanak, viaaaavdietnck.
llegremlolfaok a lrgtávolabbl vjdékvkro utAnvét ai«UuU toljo-alttrtnek — Megrendelőieknél kUittnttBcji kéretik a njrak-lni«^ li»-knldéae. (9 — H;
l
n,
An (In« Cuntrul-Depot ilor oraton Lelitwii-Czim: fohc-Niétlotliigo tk-h Louíh Mudortt, Wion, i atndt.TuohlHnhchyr.il. .
. Hirdetmény!
Majdnem fele Árért jdtAIUa mellett, valéill. hamisít-hatlan éa pontoa r5f-niértúkkel kavrtke<6 vAiion-notnflek hoeaAt-tatnak Vég-eladAtba, M. m,: vA*(on-mebkeiid5k, tttrUlkttaiik it a»*-tal terítékek
f * '' n b»:t«l vnhZOi»xynr-i nktórbatt, KtiuK, Tttohlauhrii
11. MI. h\»U.
1 tuec. finom fehér vjUson-aiobkendő 8—8 ft 60 — 8 ft 80 kr a tegfinonsbb.
1 tnoa. I^en finom rumburgi kemWík 3- 8 ft 00 kr -4 ft 60 kr a legflnobfalib.
1 tne*. finom vAaxon batUt-kendők 4 4.60 —Ú ft a legfinomabb, t tup*. vAi«on-thrnlka«Ck, -4.60—6—7 ft a logfinomabb 1 tncí. vA»íon daiuait.-tör Ilik 8x«k 6—7,, (t ft a legfinomabb. I darab 0 »loiuélyro valé a*ital-teriték 6 -6.60, 0 fljAval. i darab 0 ««eraélyre val> yAjxoii damaat-naatallrrlték 7.60, 0 ft. 1 darab 12 tiemélvrn való aiiUltcrlték 8.60—9—12 fljAval. 1 db l''J «»einélyre való Bilat-damaat-aailalteriték 16 — 20 ft a leg-i,, i . llnomnbb.
YAlion-teialkllaők, rRf»nként 26, 30, 36 -40 kr a legfinomabb. 1 <(b 80 röffta fi-héritetlen hA.ivAarop H -1> ft 60 kr. I db JÍÖ'' rSfli fi-hérfonAl-vAaton 10—18 It ft. t db 80 rőfoa ntnpgyed »»élía rnmbiirgi vAtion 12 - ;|6. ft. 1 db 48 r6fn< piiiegycil »nélr» »«OvítvAaxon 18— -_''0 ft. 1 dl> 60 ríifö* «tuegyrd a»él«t finom aiftvénfl 28—24—28 ft. 1 dli 60 rőf»« kéiaelfonott »íhvpt 28 — 30, 86 ft a Jefifmomabb, 1 db ruftiburgl hátim »»íívpt Ho ft hely. c«ak 40 ft. I tuo>. vAaxon a*Ktiil-kondá riak 4, 4.60—6 fl. 1 tuca. flnont dAni»»l- a>r.t*lk«nd5 c«*k 0 — 7 ft. V4«ou url lúgok 1.60, 2.30, 2.60, Í.RO Klii^m viUxnn nrl Ingok 3, 3.60, 4.60 a legfinomabb h''.''ai vAk»..n g*tyAk 1.10, I 60. 1.80 2 ft. VAmon níil Ingek Irgnjabh divat l.HO 2.60," 3, 3.60. VA«»on női ingok kntfttt 8.60. 4-14.60 a legfinomabb, l.''rl ilaui ll''ingvk vag)- uadrAgok a legelőkelőbb minden sxlnekben ÍJ, 3.60,,4- 4.60.
liigek, m/tlyek n teathe« nein Alinak, vliiiavételnek. M«grend<)lé*«k k«véa rAfiiotéaarl mindenfelé teljoalttetnek.
n . Lonis Müdorn''H Centi itl-IJo}«ot in Wien, Uzlm : Öladt, Tuolilnuhon Nr. 11.
—^--rr
t. t

Legfinomabb vászor^ férfl gatyák
t fH »0 kr— t frt 60 kr.
<
legfinomabb rnmblirgi 2 frt 20 kr,
gjobbnak elismort sr.or
fogfájás ellen,
Kn|>ható X.-Knliliatín: Pesselhofor Jézsof, Welliaob, Ko-aenfold A., éa Kosenborg jf. és F. uraknál.
egyedöli feltalálója JÖRÖK JÓZSEF gyógyszorésx Pesten, király utcza 7-ik sz. a. Ara vny kniulyáimk i ft, klnrbb 5U kr.
Kapható Aiagyarortzáy minden gyújt/szertárában.
MMMttm
lil.oni ««aret, 48 r^f 31 fl h<-lyett csak 17 ft.
., ..,, < i» ........ ..
Toklntetea TörOk Jdaaef nrnak.
Tobb inlut hat hó lofobrAsa alatt volt alkalmam siAaakra aisnS eaetekVen alkalma*nl as On Altai feltalAlt fogolvarkAkal. MlntAii *«ok, nak kltlln« hitAaArdl nieggy8*í!dtom, ktlIOnnien Brrendék, hogy Upaaxta-lalalm eredményét kfiitudomAara jutUtliatoui. A fogaxivarkák as Idogca íogfAjdalmat rrtgton lecalllspItjAk, »őt még ast a fAJdsJmst U enyklUk-mcly a fogcalra gyuladAaAbél tAmadt- A fogfAJAa a íegelterjedUbb b»Jok kfité tartoivAu,. egy Ily talAlmAny as omb«il»égro nétv« vaM« Jétét«mény éa megérdemli, hogy gjora ca AlUlAnoa elterjedéaben réííMtUJön- Kagy-r*bee»(lU»em klnyllstk«»tatA»a mellett ti»xt«!«ttel maradtam
l)r. I.ANC''KK iKMIN, orvos é« u-béi* éa a bécsi cs. k.kUiké-hA* el»(! i.Ktalyu mAsodorvoaa.
Török Jéssef gydgyssi-ré«* iirnak t''eaten As Öu Altat feltalAlt wKogsslvsrkAkat" haaxrrAltem, éa mind t>+-kem. mind nSmnek''As mAaoknak is sikeresen asllntetto a fogfAjdslmat, axon éaxrevétellel, hogy a bassnAlatl ntaaltAst pontosai) kell telj»sit«>ol. K Jelca fogsxert Jé slkero''mlatt bArklnok lg** ini-ggyS*8dé»sm «xeriot sjAnl-hatom.
IlAhony Ugocssmegy«, deesemb. 26. 1806. " ''
JÁHZAI JÖZ8KK, bAbonyl ref. leikéi*.
. .1 .
-—--— ;:■..■
'' ; ,, ,!..;.,, i.
C». kir. ki* sxAb. clio Atncrikni ¿a ai^oI «Dgcd^l)
l>r. I''opp J. 0. bécsi fogorvoa Által /elUlAlt ss«r a köx(l^y»J-met t-géixcn inngAra vonta. 4* nspról-napra nagyobb túérvbeu k<-roat«llk. DaexAra annak, hogy asAmoa vegyétx vixxgAlat alA vére, é> aeiumlnemU kArték
otw róa11 fo! woirt tnl.ilt bMinc, i utAnoznl kfiidl^k do cxéfj^kAt nem érték el, mivi-l a I''opp féle fogoxAjviihö* nom li haionlithaték j te liAt bobixonyult tényt hogy egy a maga i-emébiín.
BV'' A l''opp-fél« «*Ajvi» ngy ariSIvAn a fogak, életfentaité xaure, * lej(-betegebb fogakat annyira meggyógyítja, hogy nagyobb bsj kel^tkexéio eg黫en lehetetlen ; tovAbbA Igen jótékony a foglnuru néave 1» ! é» m«|j-mentl mindenféle vArsé», daganatot stb. — ToliAt nem osodAlkos.hatonk axon- hogy ax anstheriu »*AJrl* mlndsuntt miat l«güd<!*«bb »«er «Ifogad-
í U I
latolt.
Analliorln fog pép'' Ara t frt 22 kr Kog ólom 8 frt 10 kr Kog por «3 kr. Kapható N.-K (l''ttl lián: Kestelhofer óóssef, NVelllach, Koisafsld A., és Hoaooberg J. és K. oiaknAI.
Wnjdits József kíadiS-, lap- éa nyomdatulajdonos Nngy-Knnizsiín.
Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam.
5. s/ám 18f>7. fob ruiír 10-én.
i.i i
Közlöny.
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudouiAny cs művészet köréből.

Megj ©lom.:
Mimiin hé t-in, 10-én, <S. JO-kAn «gí»i Ivon.
6icrkri»tt5l Irodn és kiadó hivatalt
WAJDIT8 JÓZ8KF könyikrrokoilíiáben.
Ab emberi nem ősnyelve.
II.
A 17. óh 18. század nyolvészoi azon általuk .megdöntheti miinek liilt alapra fokteftték okoHkodtUrtíkogÓHa tömkelegét, melyre szorint o*ak i* h Kóbor iuolv lőhetett na első emberpár ayolvo melyből uü előttllnk ismert számtalan nyelvot származtatni h e származás fokozatú» menetét k ¡mutatni törekedtok.
Talán nincs a tudományos mll veid-dós történetében példa, melyet oz óriás b mindamellett sikortoleti munkához hasonlíthatnánk; minden egyébre számi tottak wa ó- és középkor nyel vészek, csak arra nem, hogy maga, az alap, melyből kii ml ultinak a valósággal ellenkezhetnék," ép ngy mint a régi o.-nllagászok. kik a legfárasztóbb számítások « osztályozásokkal iparkodának a naprendszert meghatározni, middn a föld mozdulatlanságát megdönthetlon igazságnak tekintették, mclylyel a naprendszer egy-aégét Összeegyeztetni semtnikép sem lo-hetett.
Az ujabbkori nyolvészet az ó- és kÖ-»épkorbelVnyelvészoktöl örökölte a hitet, mMy a héber nyelvet an összos einbori nyelvük kutfórásának képzőié, b >it a nélkUl, ho^y bővebb vizsgálat alá v<*tto Volna évtizedeken át folytatott munkálkodásai alapjául vevé. Oly erŐB oly mindennapivá vált a vélemény, mely a héber nyelvet tartá az emberiség ös nyelvének, iiogy az ujabb kor nyelvészei a«bn kételkedni alig mortek.
''.Az egyházat)ák, mint Jeromos (op. ad. Damas.)ésÓrigene8(Wüzea IV.) oly határosonsággal boszélnok o tárgyról, moly minden kételyt kizár.
Guiohard éa Tltouiftssin Kk a nyelveket e.Őazör kezdek osztályozni, nem azt kutatták, váljon melyig/volt vagy loho-tett t>z embonnomÖHi-yelve, hanem ogy-•zerUen azon feladat megfejtésével foglalkoztak, mikép vihetők viasza bz emberinem összes tájszólásai a héber nyelv-ro mint elismert kezdetlegos alapra, 8 mily fejlődési folyamat által válhatott
oly különbözős egymástői n)olv által élesen körvonaluzott nemzetek sajátjává.
Mily roppant fái ad«ág mily valódi tudományos készültség veszett el ily nyelvészok aikortelen tör9kvésoiben! 8 mily későn morUlt lel nőkérdés, váljon miért kell, hogy épen a héber nyelv legyen az alap, melyből a világ összas n) el vei származtak?
Leibnitz, Newton lángeazUkor b vetélytársa, volt az elsŐ, ki 0 kérdést föltette,« ez által nj irányt adott a nyelvészeti munkálkodásoknak. 0 volt az. ki a régi nyolvészetot kit''orditá sarkúiból a hathatós szavára összeomlott a korhadt épillét, melynek ulapot a logmorészebb ké| zelet szolgáltatott.
Korszakot alkotó irataiban megdön-té a régi nyelvészek és ogyház atyák véleményét (1760. VI. köt. 282 lap, 8 meglepő eredetiséggel tünteté fel oz állitás íonákvágát,
1 Az emberi nom összes nyelveinok osz-'' Mlyozásába I/eibnitz nem bocsátkozott,
Előfizetési föltótelek
Helyben hi«hox lioriliiial U Tidékr* puttAn XilMve : Krím Arro t - i írt. — kr. f?l ctío - - s „ _ . hvnegjrcdro - l „ — .
t
ii.—tj. iiiuu>iu-j.jLmjM-mi nimmi ijp.un.ma»
Hlrdetóaelte:
\ h»t hnnAbo* potlUorM l-«xör 7 kr. !-»iur n ¿a mluilcu további beiktatási» 6 kr. Jli1)«g(llj mindon r-gyt* bolkUUtiirt 80 kr. A .Nyílt tAron* egy petit sor bMktaUUl dljn 10 kr^
ff—rí
"n: " 1 1 ..■»■■
ElÖflzetósi pónzek és hirdetések,
ugy ixlnt^n A Up ételleml titrtnlniAt illatű
k 0 x I o tn é n v k,
VAUmlnt Tldíkl lnrelrV, bArm«ntrA n klvtJlilvAUlhvx knlJondSk NAUY.KANU9ÁIU.
8 az általa iomert tájszólások összeállításában acm voltazerenosés. II ttenz emberi nyelvek közös «-redetét s az emberi nem vándorlását moly véleménye szerint keletről nyngotru történhetett: do nem sikerlllt kimutatnia a hasonlóság azon fokát, mely az egyes nyelvok között azok nyelvtani alakjaiban létezik.
A későbbi nyelvészok mint Hervas és Adt lung tovább haladtak azon nton, rna-lyet Leibnitz lángelméjével nyitott a tudományos munkálkodásnak. Némely nyelvek rokcnmígánnk kimutatása volt orethnénye o nyelvészok ernyedetlen bu-várlatainak.
Do a nyelvészet o osokély oredményon kívül mást nom mutathatott fel, sikertelen volt, a legönfeláMozóhh fáradoz va, h már már kétessé kezdő válni a siker reményo, midőn a szanszkrit nyelv föl-fedozése nom várt vilégot élesztett ott, hol a nyolvészek fllrkészi sremo az át-lathatlnn homályban szokva volt semmit 8om látni. Gr. STENO.
NéhAny szó az órzéki észrevételekről.
ötngor tí. ur a „Z.óiv-S.uuogyi Közlöny" legutóbbi tvátuAban ua óraokl o»»rovótflükről drlokoivón, tóbliuk k()»t a látást, luiut n külvilág áltul •■otudnkro gyuknrult b ogyó-niiiigünk álul óíarovott hatáat iparkodik ol-TAtóinknuk mi''guKtgyftráxnl. ijaub uljou ob alkalaininitl noküuk it n tárgy erdokdbeu néhány saót kooxkáBtatounk.
tíingor ur a látást az id»gliárty.i énó-konytógétiok s n kUltárgynk boli.itáaáuak tul.ijd>»iiitjA. — E idig tuljuson ogyotórtOuk Vülu. Noaotünk aaorlnt n látás caukugynii nem ogyéb, mint sietnünk idcgliártyajára ható Urgy • vgyótilaögUnk áltul f.Ifugutt hatásunk vr«''draony<i. — Do inikánt van aa, hogy n<>ha a kup na Idoghártyá''i m^gfordit-va inutatkuaik, ml aat mó0''iu ogyotinaon látjuk? riing«r ur erru igy fnlul: „A saomnek köavotlon óraósoit mi Asonnal külvilági nóc-lutokro váltoatutjuk át. . . Mi tollát a tárgyakat valódi állapotukban . . . axórt Útjuk, mivol ml aat a tapaBmtalás ós aa óraó-kok bonyoiuásaivall ttssaohasonlitásból mog-tanultuk.14 Tolult csakis atórt nom lápjuk a tárgyakat mogforditVit, minthogy mi »soknak kopoit a tapisatalás ssoriat kiigaaitanl mo^tanultuk, • folytonos gynkorlat által ob-bon nagy UgycMÓgot saoroatüuk, miut Sin* gor ur állítja.
tízt''pl saópl csakhogy ha oa igy vnn, akkor a oseusoiuö, ki még nom is gvt»korol-hutta magát a „tapisatalás ós óraóknk ho-nyomásnivali tfssaiih)«sonlitAsu áltul, a tárgyakat saUksógkópon fordított holyaotbop latja ; minthogy íiingor ur saoriut csak tz-pssataláa és gyakorlat kópasitl aa ombert a tárgyakat valódi állapotukban láthatni; B ha a csuosemS ksadnttöl fogva csakugyan megfordítva lát mind''tnt —- a ml ily theo-ria mellett monthotlenUl bokövatkoauók -r-túikónt vagy mikor gyakorolhatja magát „össaohason litás" álUl aa egyenes látásban, midiin oltítto mindon csakis mogforditva j#-lontkoaik ?
A dolog tehát igy áll:» vagy fordítva látjuk aa ideg hártyán kópz&tótt tárgyat, vagy nom; ha csakugyan fordítva ,látjuk, ugy h.tsatalan mindon gyakorlat. Ussa«husouli-lás által ost nom igaailh«tjuk ki, mórt a gyakorlat szintén fordított képokot mutat; ha pedig egyonoBuu látjuk a tárgyat, ugy Ily gyakorlat éa összehasonlítás sattk^ég-telea. • .
Látni való tohát, hogy a látott kép kiigazítására a gyakorlat é* ttsninliisonlitásuak bef-dyási nincs, — do észsaorUb''g noto is lohol; s igySingor ur állításaünmagától inogdöl. I D) talán aa ésa igazítja ki o fordított ké-pokot, a volo sadlotott osaniók saorint? — tí volüuk sillUtolt coainék,— m-lyböl IMaton Ilj lélekvándorlást követkoetolto, — ha csakugyan lótoanok a a ujabbkori iHilcsósaok ö^ahiiigaó itéloto saorint a dolgok turmó-saotos romlót, vugyi» türvónysZ''ii''iUógót tlln-totík olü, o o rond és törvényszorU«óg száriul ig «zith*tnA ki aa ész a látott kép''it, do csakis asórt,minthogy oson képok fordítottak s igy eszméivel ollonkoanok. Hát ha már most valaki tótágast áll? Aa ld ighártyán ógyonos''in mutatkozik a kép s ''minthogy aa é*a rundot s torinéseotszorilsógét kHvoteló osaméi u/./.ol ellentétben it''tm állatiak, aat naia is íg »¡«hatják mog, A l''ojén állo ombort tollát szintén ogyonoson k<-llono látnunk.
Ily l>«>losészotl nézotok azonban régm cl avultak; Síngor ur valóban jobban cselekszik ha azokat f.il nom mologiti. Az ujabbkori bölcsé»zok ogysz -rllon ígyadják élii a látás tOrvényét : Tény .az, hogy az id-.''ghárlyán a kültágy fordított képo mutatkoaik; do a szom a tárgyról a saombo ható sugarakat oly Irányban voacil vissza, mint azok a természet türvényoi saorint a saeiubo hatolt ik, miáltal a tárgy nzomoink olött ismét torinésantos állapotában jolonik meg.
A látásnál aa ó«a ogyodül mint osZrovoVd tohotség mükUdik, naaa nem a kép kóositó* séro, a'' szorosan vett látásra, hanem ax ort''dmóny vágyis a látás által lótrohozoit kép elfogadására van hivatva. .
A látás hűségére nézv.j pedig nom. a gya korlat és tapasztalás határoznak, mint azt Ulngor ur álfilja, liánom egyedül szomdnk saorkoaoto, moly minden tapasstaláa és flsz-saohasonlítás mellőzésével biztosit liennUn-< kot a látott tárgy hüségo és vilóságos holyaotéröl. Or. »T.
báli kiiziinaég számát meghatároznom nuhéa louno; a termők annyira telve voltak, hogy csak a tánezok alkttlmávnl nyilt kis tér a vi-
f adóknak: külOnlion <>z talán jobb is volt igy; •>galább annál kozclébb érezhető kublúhea kiki ait, akit kobléro Bzorltiii nliajtott. A ao-néro tiéavu a fölváltva mükUdö Hiii Kerkó kaposi bandája s a holyboli lovas »-zred zoti''''-kara minden.Igényt kinlégltottuk- — A Ul inegtartá hangulatát virad lg a a fölkoU nap oszlatni kezdé sugaraival n díszes vendig koszorút; nzonh.m hiszem, hegy óvok sora som fogja eloszlatni ez ój omlc.két s — -» dum fugít is ti us dtiloisslinao noctis ítiingo fol sóhajtunk, hoj okkor is jól mulattunk Keszthelyen! —
Egyéb farsangi lilroinknt illetői g mog-mondhatom, hogy még l|gyan a gazd. tanln-té/ot h illg-itóságn fogna rondoxni "gy tánca víg.ilmat; ami azonban még csuk torv, valamint az „Amazon" vendéglőse Által adandó bal is. De aa való, hogy a helybeli ¡/.runlila közönség f. hó 18 án fénye* tAnczvignlmat rondeaond.
Mindezekről ós móg másfélékről is jövő-ro bővebben. S.
l''écs, január 24. I8G7.
Egy hót óta mindon nyilvános helyűn szembetűnölog ésarovéhotő n* isgatoitnág, mely mindönkin uralkodik. Ezt nem csuk « janitArlusi pátens: do a városi elüljáróseg egy itéloto is nkoaá. A pátons kiliirdotésu után tóbben s ettek magukat iiiogválian! a Iaiidwchrségtöl; Utig a fonobb omlitott Ítélet nyilvánossá tottók<irr mindönki iagatottan fej ezé ki véloményót.
E hó 15-én tartatott mog ugyanis az olső «ziiiházi Alarozoslxtl, molynok multával aa
étteremből távozó Tamási (uz itt időző Bé-nyoi és Lacakó színtársulatnak egyik legjobb tagja) megyei tísatvisolflk által ormva lucgtámadtaictt és vérosro vésetett. E tott okat som a kőaönség, annál kovésbbé a báp-talmaaott neui ismeri. — Másnap a színigaz-galók Tamásyt? (hatósági i|t*«itá« folytán) ollx.csátották. Es a hatóság már VJlWör hl-vatA aa olboosájtó levelet 10 órakor kapó Tamásit, hogy a városból kiutasítsa. Do >< gyönyör« sat|sfa3tjó — hál* néltáUy'' tekintélyes Ügyvéd és polgárnak, nom hajtatba-tott végre, miután a kiutasításnak szolét vo-vő Tamáíy gondoskodott, hogy no leyyon „korcsot nélküli individuum.1'' Ex után •» „Tamásy eontra megyei tisztviselőkJ per a törvénynek átadatott, meljrnek kím»notoléí feszült figyelőmmel várta a közönség miután a tettesek egyike fia, kettő pedig sóg.»ra ns lő alispánnak; — cgy podigjiucgyoi eskU.lt. Végro kiegyezés lön aa eredmény,''—.
Mindenesetre érdokis történeiko e*, miután szoroplöl oly egyének, kik o prrtvlsori-alís időkben, mint elismert alkotmányos érzelmű ogyénok, cssk azért vállalták lilva-talt, hogy ök is némileg etskösQl szolgáljanak alkotmányunk helyreállításában. => Ily oljárás mellett nem 0«(>da hogy a háskí-rabolások, tolv^lások a város Mlzopéu n leguépesobb kávéház tŐif omsaédságában na-pironuen vannak. — Do hagyjuk est úgyis elég van, mi as alkotmány helyreállítását »nnvlra igényli, —
Tokintelyes körűkben sakk-klubh felállításán fáradoznak, sőt a pesti sakk-kör már meg is kerestetett alapsasbálvninak elkttt-detesére, miután a saorvozkcués oaek ím-rint volna óiéiban.
Aa Iparosok tgylete jwdig csak alap-saabályninak megerősítésérn vár. Ea egylet tagjai Hzil vesstqr estéjén elnöküket — aa egylet »xervoaéso krtrQll érdemei nek elismeréscftl — egy ezüst billíkommsl, kftnywezetöjét pedig: nagy pecsét gyürOvel tls/telék meg. KelrtkesölMn van még nto metkezA egylet" Is. j Valamint aa elöbbsni, ugy aa utóbbhaak ctéljáról -—iövöre.
ldttjárásunk e hó küaepo óta Ölté csak ma~
LevolozöBök,
Keszthely, fobr. 4.
Ha bármely hírlapba belepillantunk, okvetlen telvo találjuk a különböző farsangi bírok és tánozvigalmak leírásával. S oz Je-. Ion napjainkban úgy is természetes, midőn a farsang beköszönt vén, mint mindenkitől sz:vc«un látott vendég mozgásba hoz mindönkit, a ki vagy saját, vagy mások ér-dokének örvendeni tud s az „útoro prosentí" elvéről lo nom mondott. 8 valóban őzen idő-köa a a, molybon aa ombor'' legszívesebben megfeledkezik a mulandóság eszméjéről s átadja magát azon kínálkozó élvoknok molyok Öt kecsegtetik s tán a butol elfátyolozott kedélyt az OrOinuek — bár nohány por* őzig tartó sugarával átvíllanyóaril ígérik. No otnoljUnk fol vádat azért, hogy az emberiség löleg o napokban kapdos az örömökért örvondjen kiki amikor és almgy tud b nekünk magyaruknak ugy is oly jól esik néha néha kibontakozni szoiuortl napjaink nyomasztó légköréből és a jobb jövönok édos rotuényébon megereszteni a kedvnek klisé szilajabb áradatát,
A gazdászatí tanintéaot hallgatói városunkban is rondoatek jan 30-án egy fényes tánot-vigalmat, melynek tisstajövedelmű — Igen közel 100 frt — a kohlakbon alakítandó sn-gélyegylot alaptökéjét képezendi. A bál ron-deaéso Upintattolje« ogyénok kosében volt valamint aa újonnan átalakított a némileg nagyobodott torom disaitéso és borendeaéso ts u jó ialés intézményeiről tanúskodott. Kő-loslegos lenno körvonaloanom a kedélyesség és kodv fokozatát, moly a bál^tarlama alatt uralkodott; úgyis tudjuk mindnyáján, hogy báljaink!*»" ,v tíatal kor élvoz" és Örvend, aa atyák és anyák podig Biatalaikon örvendenek és gyönyörkodnok, tohát aa öröm és a jobb kodély hangulat kösös és átalános. k
1« <!>»■»
gára * téli »»int. A hóvmérő 23 án 9-et mutatott 0 alatt. Ugy látásik oz állandóan meg-^ marad; nom ugy mint o hó alyjóp» -midőn^ valóságos áprilisi időjáráslink ''v.jll. Í5g/tk órában havazott, osett, n upásikiian a log üdébb tavasai nap csataki > szabadba. A mult nyári időjárásnak erro is megyantiak borzasaié nyomai. Ha az ¡llotli helyokon nom gondoskodnak orvoslásról, ma holnap a log-nagyobb ínségnek nézünk ölébe, — Adja na ég, hogy no ugy logyen 1 r. 1.
KUkuitHág.
Ma (fobruár 2. OyortyAazonolŐ napján) midőn o sorokat irnék,tiszta vorőfónyos nap van; azt hinnők mikóp a tavasa nyiltán ál-lünk, do telni lőhet hogy megsiratjuk o meleg napot. A régi tapasztalt örogok azt tartották, do a mostani utódok Is ugy véloked nok, mikóp jobb; gyertyaszentelő napján logyen a legaordonabb idő, a ordítsanak bo ablakainkon a farkasok, minthogy a nap süssön be; és most épen ugy van : fűtött szoba nélkül a nap melegénél bátran oláliuélkod hatunk hitvány aorsunk felett; elgondolhatjuk« viríthat a nap, logyongethetl melegével, a''kebiek fagyos zordomágát, loboosátliatja aránysugarait a kétségbo osott halvány ar-oxokra, ilt ugyan vidámságot nom költ fel ; a múltévi májusi fagy szomorú képét olnem mossa. Aza többoaor Ínséges, melyeket aa ¡11 tő városok éleímoznek, valóban oly kép mely a részvéttel szomlélŐ keblét alapjában Vonuité mog; s fájdalom I alig van kilátás egy Jobb jövgro. Iston kezében van életünk ''igna, s tohot"C4odát, például t minta kánai monyegzöben a víaot borrá váltnatatta, ugv nálunk itt kuusmntmlklóson is kegyes Jó-voltából megtolte:né szegény szenvedő népe k< dvéórt, hogy aa a via, bocsánat— akarám mondául borosvíz, mely nemzetes vagy mi-kép a mai időben mondani szokás tekintetes borbiró tir kexo alól 18-—''20 kmjezárért lőrénként kikerül — borrá változnék; — do ha szabad a természet Játékát bonc.zolgatni, a a mutatkozó physikaí őröket fejtegetni — <« aligha történik meg; úgyszintén ha szabid mogligyolni az időjárásnak már az év elején oly visszásán forgó kerekét, épon nom roménylhetjük hogy anyagi holyzotünk jobb-ri, forduljon. M intsen az égi — do ha még egy az IHtiÜ-ikihoa hasonló osapást bocsát reánk, ugy ísaonyuak losznok annak következményei. Jó leuno Istenhoz is fohászkodni néha az ily nehéz napok oltávnlitásáért, ido-jo lenne egyszer valahára, ha annyi viszontagságos szenvedés után a napirouden levő ''erkölcstelen lelket ölő ól vok, kirúgások tömkelegéből kibontakozva, műveltségűnkhöz illóbb i>xoropot Játszanánk.—
Mindig csak baj, mindig csak panasz, — vtloonu óhajtanék hogy bgyszer valamely örvendetes tudósítással lephotnök mog a t. olviaót; do nom lőhet. mai napság csakdras-tikos oioinényéket Írhatunk-
Legközelebb ogyik logbecsülotűsobb polgártársunk Nagy ?ósof bizonyos nemtelen bosszúból származott orgyilkosoág áldozata lett; egy hitvány 21 éves suhanoz által, ki nok szülőit a v lághlus-Vg olragadván, oly romok nevelést adtak gyermeküknek, mely o^y alföldi csikóinak is szégyonéro válnék, három halálos Ütéssel ágyöli sújtatott. A gyil kos Burján Iguáöa, novéhoz méltó növelés, elfogatott s must két társával — kiknek egyike a kegyetlen végrehajtást nózto másika p ''díg sogédtArsképen szeropelt — börtönben várja méltó büntetését.
Szülök, szülök! gondoljátok mog, hogy a gyermek olkényoztotése által kést adtok an-uuk koxébo, inolylyel magát, s a tl jóhir- s nevetőket gyilkolja meg. — No adjatok alkalmit arra, hogy a i''nindonro ogyíránt hajlandó gyormok töldtok csak pöffo«zkedés, aljas gőg, s dttmoní kovélyzég rnigvát örökölje, mert hidjétok ol, hogy éz a győrinek szivében csirát ver, s aa emberiség én társadalom botrányára, s az életbiztonság vészé, lyére, ólóbb utóbb rut gyommá uövi ki mtgát.
A roin. kath. vallást követök számú kun-szentintklóson egygyol szaporodott; mai napon eskottvtvén fel önnek hltágazataira Tu-rányi Jótsefné, Horváth Juliánná a ref. vallásban született nő, kinek férje s gyermekei kath. vallásúak lévén meggyőződésből ö szintén ezen vallásra tért át. Adjon az ég reá m-vlafxlot ujjáa»üloió«ónek terhei méltó elviselésére.
BORS KÁftOI.Y.
Zala-somogyi hifek. v -
. —, A polgári egylet február 2 án tartá 30 ¿voa f.iuállrt-zának ünnepet. Mint örvendetes jrtloiisé/et említjük meg ez alkalommal, hogy a. váró« polgári «oh» csekély érdekkai visel-tétnek a tudományos művelődé*, iránt, a tgeuaylbflu ennek , föe«zMzsít a tanodákat kellőleg. m4M4(tyolpl s becsülni tudják; cs alapítandó fögymnasium javára ugyanis es •IkfcJaoUUMI ol*irás nyittatván kövotkeaő ónként«« ajánlatok tétettek:
Blau Pál ur 300 frt. Gózony Fer. ur BO frt. \fá)baoh Mór (kás*|tin«b<fti M és 300 ftnak ...évpnkénti kamatját, Wclsz Samu :i00 frtoak évenkénti kamatját,* AV«gnöi
1 Károly ur 100 ftot. Czotl György ogy dívám és ogy roadrsozot, Káaii Vilmos ügyvéd ur 100 frt, Míohl Ignáoz 100 frtnak évenkénti kamatját, Eperjosy Sándor ur 100 frt. Plo-szór Ignaoz mérnök 100 frtnak évenkintí kamatját. Tárnok Alajos a tanárok (izeié-sóhoz évonkint 200 frtnak kamatját. Újvári Illés 600 frtnak évonkínti kamat fizetését. Dr. Horváth Antal ügyvéd ur 2<X) fr. négy év alatt fizotoiulö részletben százától Ötös kamatjával. Koch Mihály ügyvéd ur 100 frtot.
A tanügyet szivükön visolö lelkes polgártársainknak díszére válik oz áldozatkészség, mölylyol a tudományok templomát megalakítani iparkodnak; mi őszintén óhajtjuk, hogy a szép torv, mely ily nom''N pártolók ra talál, minél olöbb ténynyé váljék.
— i Időjárásunk) nom sok örömre s<t Igá-land okot: Külünőson n sár az, melyet valóban megunhattunk. Különben oly meleg Időjárásunk van, hogy méltán félhetünk . később bokövotkoaö fngytól, moly toi''inéko-inkot tehetné tönkre.
A Az olismorésro méltó becsületesség egy kiváló példányakéntomlitjük meg, Politzort helybeli lakost, kl a mult tánozvígolom *.''■ kalmával egyik kösoli ismerősünk által elveszett értékesebb tárgyakat megtalálván, azonnal aa illotőnok kozboslté. Csak dicsé-rottol omlithetjük fel az osotet. annál is inkább, mert nagyon is ritkán vau alkalmunk ily becsületességet tapasztalhatni.
__Jaok Frigye« holyboli polgár csinos
fényképészeti műtermet állított fol városunk ban; bisszök hogy a kiállítás csinosságában ritkítani fogja párját.
— Az alakítandó n.-kanizsai fő-Gymriasi-um számára kész pénzi adakozással járulni szivoskedtek t
Nagyságos Szabó István nplt, Esztergomi székes egyházi kanonok, ós pesti papnővel-do kormányzó ur 25 frt. Nagyságos Bíznitz Lajos szombathelyi mogy''o nagy prépost ur 40 |rt. Tettei Ferb»r József szolgabíró ur.
2 frt. BO kr. Kanizstl mükedvoll« Ifjúság előadása után maradott tiszta jövedelemből 117 frt. 21 kr. Fő tlsatolemlö Legát Gáboi» ozimz. kanonok s páp il plrhántis ur 10 frt. N- tisztelendő Késmrtrky Klórián kantolan« fai plébános ur 2 frt. Fő tisztelendő Plándor Forencz esperes ós naval plébános ur 100 frt, N, tisztelendő Sélloy Antal dmskálll plébános ur 2 frt. 90 kr. Tettes Vlaslté An-i tal kanizsai lakós ur 100 frt.
Lakatos Sándor tánextanító hazánkfia a jövő hó márczius 2-án Szombaton tartjá utolsó bucsu tánozkoszoruját a Zöldfa vendéglő teremében töbfélo magány tánczokkal összekötvo, ajánljuk az url i-ondok figycl-mébo.
— Január 30 án volt alktlmunk megtekinteni Lakatos Sándor tánoxpróbáját, melyot tanítványaival rendezett. Valóban csodálkozunk a keltett orodményon, melyot oz alkalommal Lakatos ur felmutatott, mert őszintén szólva ». logvórmosobb roményeket is meghal idta. Oly össaevágó gyönyörű tánoxokat rég volt alkalmunk látni s csak dicsérotet s elismerést ssavaahatunk o tekjutelhen Lv kttUi« urnák, ki a csupán i)ézö közönoégnok is oly keliemos élvoxetett szerzett,
A Pallini Inkoy LAszló jolenti néhai ná-dasdi és sárosfnlví Bittó Foroncz ur és no j^nok szülotett 55»enoí Mnrkovíts Mária úrhölgy 8 nagyságának leányával nádasdi és sároofalvi Bittó Agnes kisassxonynyal loan-dö ogybokolését. Az osketés f. é. fobruár 18 án Aradon a minorita szorzotesék ogyházá-bnn, fog mogtartatni. Áldást kívánunk o sxép frigyre.
Fővárosi ós vidóki hirek.
— Doák Foroncz a tegnapelőtti esti vonattal érkezőit Beczbc, Ivovách l^lszló háznagy kíséretében. Mint bécsi lajwk jelentik, a vasút indóházában I)óák számos tisztelője volt együtt, kik malegcn üdvözölték. Deák a Frankfurt városához czimzott vend''Sglóbo szállt, h azonnal Majláth udvari kanezellár ö oxcjához ment, hol hosszabb értekezlet folyt.
— Deák Ferenc? a tegnapi vonattal l''estro érkezett.
— A párisi világkiállítás Hpril 1-én nyittntik meg, és oet. 31-én záratik b<>. A vá-lasztmány rövid Idő előtt totto közzé a szjibály-zatot. A belépti dij a megnyitás napján 20 fr., az első héton r> fr., ajiril 8-kától kezdvo a két első osztály mindegyikébe 1 fr., a harmadik osztályba fél frank. , A kiiillitás ugyaois három osztályt tartalmaz, i^elVek következők : a j>a-lota és kertlxm lévő helyiségek éa a Inezőgax-daaágí kiállítás, ,mély'' Páriától vuy órányim BiManeour sxWtéu rendeztetik. MÍndeja osztályért külön kell fizetni, váltani a póbztárakuál nem lehet. A bérletjegyek át m-m ruházhatók, ezeknek ára a kiállítás egész tartamára férfiúk-
nak 100 fr., nőknek 00 fr., egy liétro (5 fr. A bérlotjegyekhez r bér!"« fényképéjvvk-''ykoll mol-lékoltctmc.
— A budai" V.ir. várj«il<it4b:úi a jelen tói folytiut nomcMk a gázvilágítást vezették l»e. do a vizvexctóaen is javítottak. Igy hát remélnünk lehot, hogy a kir. kert virágágyai éa a szép zöld gyep a szárazság okozta dísztelen halálnak nom lesz kitéve.
— Még a magyar minisztérium ki sincs no-vezvo, éa a különféle hivatalok átadása idestova bevégzett tény leaz. Főleg a pénzügyi hivataloknál éjjel-nappal dolgoznak, hogy tniro a minisztérium az Ügyeket átveszi, no logyen semmi hátráléjc. Mareher udy. tanácsoo, az éraz. ¡►én/.ügyi ígazgatiiság dírectora ugyanily minőségben Gráexba fog átholyeztctui, Litzenho-fer udv. tanácsos |H)dig Bóosbo.
— Budán egy városi porosztó éjjol cgy tolvajt üzőbo vevén, a tolvaj a három öl mély-ségü „ördög árkába" ugrott, de a poroszlót oz ogy cseppet sem hozta zavarba, hanem szintén a tolvaj után ugrott, sazt nyakon ragadta. Különös, hogy sem a tolvajnak, sem a ]>oruszinnak soinmí baja nem történt. A városi hatóság ezen poroszlót, élotveszélylyol járó buzgalmáért tiz forinttal jutalmazta meg.
— A Szé va kiáradt. A Krajua é-i Sti-ria hegységeiben történt nagy hóolvadáa folytán a Száva annyira kiáradt, hogy a partjain lévő falvak mind víz alatt állanak. A Zágráb melletti Trnje faluban a lakosok jan. 17-én éjjol mozoilrlö vések kel tudatták a veszélyt. A veszély mindig nagy, a a kár előreláthatólag igen tetemes lesz. Zágráb magaslatairól a víz-áradást cgé«z nagyszerűségében láthatni.
— A b á e s m o g y o i K u c z u r a hclység-l>cn o napokban hajmeresztő esőt történt. Egy fogadott Hu 70 éven fölüli öreg apjánnk és nny-jánnk Ogy éles késsel épen ebéd alkalmával főjét vágtu le, s ugyanő kéasol a legnagyobb lú-dcgvérüséggcl tovább folytatta az cpódot. A gyilkoA jelenleg a börtönbon várja szörnyű tetto büntetését.
— (Nagy csalás.) Adlor váltóüzlotébon mult pénteken egy férfi jelont meg, és egy Ebz-torháxy sorsjegyet kínált eladás végott, mely már 1834-ben kihúzatott 8<HX> frt uycreuiény-nyel. A romjegyet megvizsgálták, és miután semmi gyanú nem mutatkozott, Adlcr a?,ismo-rotlonnek a H(KX) frtot kifizette. Adlor a/x>-. ml távirt Bécsbo a nyeroinény felvétclo ¡rá ot — Mily nagy volt azonban bámulása, midőn onnan azt távirták neki vissza, hogy a nyeroinény már rég ki van fizetve. Az ismeretlen csaló magyar ruhát viselt, kerek vörös szakála volt, és mintegy 40 éves férfiúnak látszott. A váltóüzleti irodában Sz tv bó Pá Inuk adta ki magát.
— A „TiOttha" irja: A magyar minlszto-rlum kinoviztetérto téuynyé vált. Következő cgyénokbőM ig Állani: Andrásay Gyula gróf minisztcrolniik, Somsich Pál belügy-, líötvöa líáró közöktatila-, Hc rvátli Boldizsár igazságügy-, I/myay Menyhért pónzUgy-, Mikó Imro gróf közlekedés és gazdaság-, Wonokhchn B. báró honvédelmi-, Gorovo István kereskedelmi miniszter. A „N. Fr. Presse" orro vonatkozólag csak ennyit ir: Andrássy Gyula miniszterelnök, Lönyay pénzügyminiszter.
— Jól értesült körökben állítják: alapos kilátás van arra, hogy ő Felségeik a császár és császárné legföljebb f. hó 20-ig legmagasabb látogatáHiikkal uierenesésitik hazánk fóváro-oát. (Hon.)
— A]>ostt rodouto termeiben o hó 9-ón megy végbo az egyetemi dalegylot által, saját javára rendezendő — fényes tánezvigalom, — molyre háziasszonyul a bizottmány Odcflcalchy Gyulánó hercz/''gaaszonyt volt szejftaleséa meg-nyerhotni. E tánezvigalom az idény legfóuyc-sebb catélyoinok egyiko leend, a vendégei közé máig is a főváros legkiválóbb köroi sorakoztak, n mi azon vonzó körülmény által is imiokolva látszik , hogy a tánczvigalinat ogy rövid, do válogatott müsorözatu liangversouy fogja megelőzni. Ebben a rövid idő alatt már is jó liirnek örvendő egyetemi dalogylot először fogja magát a közönségnek bemutatni, i ! :
— Besaterczéről az egyik erdélyi lopot a következő borzasztó esetről tudósítják: M. ó. apr. 0-én ogy öxv''ogy öreg háztulajdonos szász nőt reggol halva lelték bivalyai között. Azt mondták, hogy fojesközlicn a bivalyok agyontaposták. A nő testén, do kivált fojéu nehéz aórvo-kot találtak, de alapos gyanú itt alig lehetett, hogy gyilkosság történte A nőt oltomotték. (Vak n KÖMzahir suttogta, hogy a nőt dologke-rülő nagyobb tía gyilkolta meg. A nő vagyonán két tía megosztozkodott, sa tőiket eladták. A mint a vásárló behurczolkodott, A nagyobb fitt volt lakásán a gyilkosságot eláruló véres eszközökre talált, melyek ott olrojtvo voltak. Az uj lakó azonnal jelentést tett a liabíaáguál, a tiut elfogták, mire mult hó 27-éu börtöuél>on fiilnknsztá magát. Holttetemét az erdőben takarították el.
— A horvát lapirodalom ajolen év kelletén 13 közlönyltól állt. V* pedig fr politikai, 4 szépirodalmi, 1 tudományod, 1 tauügyi, 1 egyházi, s I gazdászati lapból.
— Simon János győri püspök Ő mái- I
tósága magyarorsxág horczog-príirásává no-vo/.tctett ki.
A CB-ös bizottság jfinuáo 28 án megkeadé munkálkodását. Az U.i pragmatic« sanctio kid«»lj»u*ásával elkészült albiaottsági többség, a''IB-ös bizottságban is elliatúrozó túlsúlyban maradt, s a munkálni majd mindon pontja változtatás nélkül elfogadtatott. Aa . ülések fénypontját kénozó Doák Foronoa nagyhatású boszédo, melyot a dologalió osa-méjéiick mogvílágitására tartott. Január 29. a mitzeum érdekébon tartott ülés. Néhány képviselőnek ugyan Ih értésére esott hogy a inuzcum igazgatója Kubinyi Ágoston ur a párisi világtárlatra szándékoxik küldőin a nemzet kincsét árinak tudta S boloogyexéso nélkül; mire Doák indítványa folytán elha-tároztatott, hogy ax ország no tagadja meg ugyan a ItIvitait, de arról országgyűlés igy rendelkezzék; s hogy a uomznt trdtával ma-gyarország czégo alatt úllitassanuk ki. A február 4 én tartott bizottsági ülésben Deák Feronoz javaslata egészben elfogagtatott a miután Tisza Kálmán a kisebbség nevében fentartotta v<,lni, a jogot, hógy ftz nézeteit kifejthesse és boidbassa a munkálat a fob -ruár(5-án tartott bizottsági ülésen hítűlcsít-totett.
Bócai és külföldi hirek.
— A tongoralatti huzal haszna.
A lapok közelebbről említést tettek vgy Schwnrz nevű alkuszról, ki a nagyváradi kereskedők és magánosok bentio helyaott bizalmával visszaélvo^ 160,000 frtra nionö csalás elkövetéso után nyomtalanul oltünt. A károsulták Győrffy Gy. nagyváradi ügy-védőt bízták mog az elillant iparlovag meg-keritéséro »zükségoa lépések inogtélolovul. A buzgó Ügyvivő Bécsben aa illető ministo-riumok részéről u legnagyobb támogatásban részesülvén, rövid időn megtudta t közbiztonsági közegek elösókouy kösbenjárasa so-gitségévol, hogy Schwara uram hg., öpliwar-aenborg név alatt a brémai kikötőben, New-Yorkba menendő — hajóra ült. 100 betűből álló, 1(W frtba kerülő teugeraktti huzal-sürgöny küldetett a new-yorki reudőrséghec; ca a sürgönyt akkor vevé, midőn a póstugözöst melyen Schwarz volt, még az atlauticuui hullámai riugattak. Schwara már előre örvon-dett, hogy Amerika szabad partjára mint utölérhetlen szabad tplvaj fog lépni; a bolyéit azonban aa öt késaon váró rondŐrség által a nom saabad hűvösre kiaórtotett. — Qy. ügyvéd o napokban ,indul ol Bécaböl New-Yorkba, hogy a kérdéses ügyöt ott lo-bollyolitsa és a mogmouthotő pénat haza hóa-zu. '' . ''"
— A marsolllbl lapuk érdeke» összeállításokat köaölnok Mathieá úrtól a sokseüló»ekröl. Ez össxoállitis saovint a sok szülések számosabban előfordulnak Néraot-oiszág, Anglia s uaután Oroszországban ; ko-vésbé Európa délén. Do itt is történt tŐbb esőt. rgy ogy nö Verohog küaségbon, a Pa»-do-Calais departementbau 1798 febr. lkón hat élő gyermeket axült, 3 fiut » 3.leányt, a oz osotet oly roudkivUlinak tartották, )iQgy a diyurtemeiit f6nöko bejoleutó a belügy''ini-nlsteríumnak. Aa 183U. év augustus havában Lyonban cgy sütő nejo hot gyermekot szült, egy halott Volt, h''.másik hat rövid Időig élt. Itt ott valóban rendkivŰli osotok ia fordultak elő. Igy a történőt, fontartotta egy Maldomorro ur nejének omlókeaotét, ki házasság« olsŐ évében két, a másodikban '' három, a kartnadikban négy, a negyedikben öt s az ötödikben hat gyermekot szült. A tudomány nagy fájdalmára a hölgy okkor meghalt, s igy nem bizonyosodhatott bo, hogy vájjon o* arány tovább is évrŐl-évro igy fglyt volna-o. Pouillyban Is emlákoanek egy nőre, ki 1802. mart. 11-én mnnkaköabon négy gyortucket szült, a Brignollosben ia fentartják a szegény napaaámosnö omlékoao-tét, ki két alkalomkor öt, egyszer pedig bárom gyermeket szült.
— Világ táylrclá. Now Yorkbánl''iár-sulat alakult, mely 4 millió dollár tökével a chiuai birodalom fökikütölt a Oullín-vonal-lal h a Behring-uton át Stan-Franoiskóyal, Now Yorkkal s aa orosz kormány vonalon át Pétervárral, Londonnal, PárlsssI, s így az összes európai fővárosokkal távlrdával ssán-dékozik Összekötni. Mint állítják, c»ák''8BO mértfőld hiányzik Peking s New-York Osz-szeköttotéséből. ,
A L 0 v h k s ao b á b a n K. Mátyás inésn áruló tótnak Bugyi köxségbon egy korcsmából, mig obédelt ellopták lovait. A kárós a* olöljáróság köxüejöttével azonnal motozáshoz látott a lovait W. Józsefnél liugyinj eu-nok lak szobájában a szovö székbe* kotvo találta mug. W. József most a törvényszék elölt áll.
— Amerikából. Louisvilleböl m. hó 2-ról réműlotes tudósítás érkeautt. A '',Fa-shiou*4 gőzös Bulon-ltougetöl mintegy hét mértföldnyire olegetl » mnjd miudon utasa réasint a.hullámok», rá»*i|M a láugokbap •!•
veszett. A tűzvészt a gőzös kéményéből előtörő sziporkák okozták,'' i na oly roppant uyori»nsA>;gAl terjedt ol, hogy minden -lti\ai kisérlot sikortoleu volt. A h »Jón 2700 Imi gyapot volt, moly a tüfc terjedését nagyban qlöumzditá. A gyapot in.''? nkkor Is *g«Mt, tuulÖn a hajó liomok zálr.líyra akadt, do osnk hamar ismét jtovaCsuszuif » u viz tükréig el- I égett. A Imi ón mintegy 100 jobb módú utas voit, kiknek novei nem tudatnak, miután a hajó lajstrom s a pipirok msintón elégtek. A födélzetén többnyire négerek voltak, kik — n mint a tüz kitört — a vixbo ugrottak n vn-lóíriqfllog mindnyáján elvosztok. A szeren-psétlon utasok a lángok elöl A hajó egyik részéből a másikba futottak, mlg a tüz egy Karokban egészen körülölel 0 ökot, ekkor a vizbo ugrottak s ott vesztek el. A hajó szo-mélyzotéből csak néhányan meuekültek meg, kik rAmülvo beszélik e nagy szerencsétlenség részlotoii.
— (A tói Tirolban) az idén felotto szigorú. Emberemlékezet óta nem látták oly nagy haVat, tninÖ a moktaíiK Komoly aggodalmakkal tokintonck a tava»» elé. A nagy hótömegok a begyok tetőiről leszakadnak b eltárják a közlokedést. A. szép Finstoruiünz útra o napokban 30 lavina »¿akadt lo, nó-melyik ö ölnyi "is.
— (U j Soela ndban) a nöi csolédoket nagypn keresik, a mivel kevés van, a fi-«otésük Igen nagy. Van olyan szolgáló, kinek óvenkint 400 vagy BOO frt. fiz.''téso van. Mivel a férficsoléd több ós olcsóbb, erek nagy része i.öi munkákkal íb foglalkozik. Misz Ilye Angolországból nökot szo-kott szállítani e nőtelen tartományba, u a lányok és asszonyok ott rögtön férjhez mínnok, vagy igon jó helyet knpnak. Ennélfogva Misz Bye-nái annyi az ajáulkoaó, hogy nem győzi szállítani Ökot.
— Egy birminghami ao«ólt«II-gyáros — mint értesülünk — tollakat küldött Deákhoz mutatványul azon kóréssol, engedné mog, bug''y tíi tojlak egyik frtjJáJdt Duák i)0 y érői n ovozzo ol. Egyszorsmind éngfrdilyét kérto arra hggy a tollak dobo-aára Deák arczképót metszhesse, a pesti árvaház javára o czélbol 16 foot atorlingnt hioílékeívón. E tollakat a párisi kiállításon kiáilltni szándékszik. *ít
A bécsi távirdnllovelozÓBt iroda PoBton, mint a „P. T.-"ban olvassuk, iiókliivatult Aliit, mely mAr f. hó ll-dikén kezdoné mog működését. E tíókliivatal a kereskedelmi tudósításokat naponkint ugyan Uoo időben fogja közölni olőtizotőivcl, mint . ut a bécol főiroda tüni''-i. A börséro lefolyást nl bíró politikai birokot ia tudatni fogja, a egyszóvaft a helybeli kereskedői-mi piac» o fiók fölállítását sok tekintetből nyoreménynok tokiotheti. Az előfizetési Arak még ninoBonck közzétóvo.
lözhetlcnnó vállt, olointo épen nem használták, cMik kdsóbh, midőn papjaik azt megengedték, kozdék hu**nální a must inAr mint faondják, van ogy imájuk, inolylwn annak foltnlálójáért imádkoznak. ; ;
Egy angol tudós körülbelül kiszámította, [ hogy EurOpában mintegy 226.—230 millió font kávé fogynsztatik''el s okként aránylag a fold területén mintegy 5000 millió fontra loholni.
LIEBBALD BÉNI,
baksai tunitó.
Hasznos tudnivalók.
(A k A v é.) Nőin múlik ol egy század som a nélkül, hogy ujabb u ujabb találmányok no ta-karitauAk az élet folyását, s igy a kávé is a 10. század éleményeinok egyike, a már körülbelül 200 évo, hogy Európában is ismerete».
Linné a cserjék közé sorolja fehéros lovolok-kel s oaeresnyonagyságu h idomú gyümölcscsel, moly mindegyike kél kávé babol foglal m n^ában, ■ u ... ,
A monda szorint föltalálója egy juhász volt, kinek juhai kávé-lovolokot h gyümölcsöt övén, Biokatíanui nyugtalanok lőttük, a. o nyomon vizsgálódva, egyes részeit különbőzó inó<lon prébálák használni, inig végro rátalálván a valóidra, kftzkgdvosségbcu részosüit.
A kávénak fő s legnagyobb beesü alkatré-tnf\ u Ihjuhii talált illó olaj, tartalmaz azonban gyanta- s nyAk-kivonntot is. ^
HaaznAlásAnnk első foka a ]>örkőlés, niely alkalommal bizonyos savany azegódik hozzá.
A fófigyelein tehát a j^irkölésro forditandó, mert el koll érni ama íxtntot, midőn az illó olaj teljesen kifejlődik. TulpörkölAi «etében olviW, kevéssé i>örkölt állapotban potlig nem fejlő<lho-tik ki, s igy mindkot osctben tormés/eti sajátsága csonkítva vau.
Ezen oknál fogva ozélszorüok a zárt-pőrkö-lűk, melyek »ogedelméveL » távozni akaró illő oliy vísszatartatik, sekként a kellemes zamat meg ni úriad.
''lá|>cr<go nagy részt oly szegény, hogy a vele használt tej s ezukor nélkül inkább a fAszu-rok, mint sem a Uljwzerek osztályába sorozhato.
Titgadbatlan azonban, hogy a vérre s az eméuzlő műszerekre na^y hatással bir, ugyunis izgatja a vért s gyorsírja annvk keringését, — >u»iros étkek emé*ztéadt s a bélcsatorna ürítését elóiKgiti, -— ax agyvelő erőjét élcshiti — sz«v sz<''» Ualok liHtá.nái inénM^ksi — s bebizonyult ellenszer a mákony- » büríik-mérgtitésnél. . Azonban nagy mérvben huszuálva ne álmai elűzi, táinremegésl, vérto<lulást s szívdobogást oVoz.
A legelső kávéhás 1070 körül nyittatott meg Marseillp várusálian.
A törőknél, kikről tudva van, hogy uélkü-
Nyllt posta.
H. Kirdnt^t toljiMiOUk.
K. Íj. N>.m oly Urgjr M, melyei meginckelnl lo-lictoo. (
K ti c t n i k A i). Dehogy? 8*épcn kO*xSnjak, pem nektluk v«lá. Siegíny magyar nyelv! míg negényebb lile* igék!
8. 8. Beválik.
II. K. Magán levelet Iruuk.
II. F. M. »ilgct. Minapi Uvelltukre adó« maradtál * váliUKiial.
Válasz e lapok tisztelt ujdon-dópsz^nak.
Egyik ösmerösőintöl hallottam, hogy a febr. 1-éröl bzóIó számban elleuom a lölom követett rendszer és tanmodor ellen kifa-j kadás légyen j miután tudom, hogy cb csak ogy az ellontáborból hangzó egyoldalú és készakarva balramagy^rázó ltólot, én azonban ily féle ujsági vitáknak és igazságtalan támadásoknak halálos ellensége vagyok, csak röviden azt válaszolom, hogy többek közt t. Tóth Nándor ur helyből alig 20 tanóra alatt tmulta meg a magyar, Franki Edo soproni VL gymn. osztálybeli tanuló a mult szünidők alatt 10, értsd tiannkiloncs tanóra alntt tanulta meg a magyar ós német gyor»-irászatot, és most már tanítja íb. Egyébiránt to«sék egyszer kedden vagy pénteken 8—4-ig''oszlAlyomban megtisztelni, s látni fogja, ''hogyan irnak tlictaluui szerint 12 —13 évos ,fiuk, kik alig tanulnak 9 hétig, tehát 18 óra, n nélkül hogy kénytelen lettem volna, mint „valahol" történt, a fiukat azzal fenyegetni, hogy „a kik, nem győzvén azon minden leczkében feladott ogósz lap okadatlan jelé-uyeket tóbbl feladásaik mellett bemagolni, a gyorsírászati előadásokból kimaradnak, — a többi tantárgyakban rósz osztályzatot kapnak 1" (itt helyo a nBÍou-nok I) Egyébiránt más ajánlatot tcszok önnok : Tossók a gymnasiumboU tanulók közül a jolontkozők-iiok megengedni, hogy „nom-kothollkus"-nál tanulh «»Baoak, és t''-ssók ép annyi fiúval 8tolzo szerint tanfolyamot nyitni, kót hónap múlva külföldre utazván, addig botonként! 3 tanóránál, tohát h u a » o n n ó g y tanóra alatt és „minden kivültanulás nélkül" magyar vagy némot gyorsirászatra la-nltom, és csak további hat óra alatt (vagy jobb felfogásúakat még elötib is) mindakét nyelv gyorsírására, mi Stolzcnél általában lehetetlen; nmrl ott mindogyik betű, és önnek minden lehető ÖSBzetétolo ób változó állása más-más jeléuyt képviselvén, mind-egyik nyelvben k (II ö n kell irni tanulni. Egyébiránt maradok tísztnlőjo és barásja
GUÜNBAUM MIKbA.
Nyilt levél,
(. KI»» gydgyHzcr«»« urnák Murnnllbnn.
Mititiln minden eddigi fílradoziísom eredménytelen volt, ugy biítor vngyok Önt nyiltnn felkárni, Btiveukedjók végre én valuhára az lK(i3-ik óvbon Uz-lotemttíl kapott kttnyvek, 4» aaját keze irá8iíval ntllam édet* atyja Imlillakor megrendelt gyá»r.jelenté8okért jilró
17 frt 60 kr.
| 1803-tdl interes főjében 4 n 40 „ 40 a postán »ziUlitott fizetési inttí-lovélért . .6 n — , tb<«ze»tn 27 Irt. uz olstt nyilt felazólitásoni
után bokllldött 10 frtot
fölvettem a liatralevŐ 17 frt bokllldé-«ét kérem Nem nzólalnék fel o one-kély ÜHnzcgért nyíltan ha tudmím» hogy ezen tfíszog lefizetéséro ön képtelen, du rr.og vagyok gyöztídvo, hogy a négyes fogat tulajdonosa annyit örökölhetett boldogult édeM atyjiWol, hogy ogy Uzlet-vivtínól h boldogult gyászjelentéseit is lefizetni képes, addig is még többször leszek kénytelen oz érdekben nyíltan fölszólalni, ozon felszé-litást mint másodikul fogom nevezni.
WAJDITS JÓZSEF,
nyomdát ulajdonos.
TÄRCZÄ.
Szerelmi tavasz.
Kgy dorült nap I — t« ativemrOl Mely minden Jól elföde, — Egy derllll nap.l — s mcuzo »sállá As «gykedvOiég kode.
Melegedni értem kcblom, KlkOielgetl a tavaüi; DA » gyaloltég fellegéből Még aprilii iem havat I
Kön ragyog már nivem napja A aterelmi vágy «gén, Lelkem foldja (a kitiendal, Bár álmodni sem ineréin,
Oyonan Illan, petteg vérem, Mint a vOlgyl ca^rgoteg, — Tán a parii bokrok árnyán Ibolyát U lelhetek?! —
Nétt reám >tép tieioelddel, No kíméld ogy sugarát, — H neked adom pletl lányka, A legelaS ibolyát!. . .
ZÓDOB.
Langensalza előtt.
Kgy porost honvéd után kfltll
Uükke»y W.
Egy huszonhét emborböl álló kis csapat-osatálylyal legnagyobb gyorsasággal a poros« haaorö után kolln s|n|n«m, tnely a ha-noverl királyt s önnek serogét üldözé. Több mértfőldot kollo még megtennünk, mig a a vaspályához értünk, moly bennünket tovább szállítandó volt Ezon ut szorosan a hannoveri határ mellott vezetett ol bennÜnkot, b kóiő esto elfáradva egy faluba értünk, mely a határnak egy kihajlásánál szorosan a po-rosrt érinti. A falu megkerülésével több órai időt vesztettünk volna, azt határoxtuk el tollát, hogy uz éjot a faluban fogjuk töltőnI. VoBzélylvol o dolog ném járt, mert, habár elszígetelvo voltunk, mégis, jól levén föl-fegyverkozvo, a lakosságnak ollonséges támadása «Ilon védő! mozhottük vol ia magunkat. tízótosztám tohát omberoimota moglohe» töson szogénykés házakba; Önmagam a falu közepét foglalám ol, egy csinos kis házat, molynek egy örog asszonyka volt tulajdono sa. Aa asssony férje valamoly nagyobb Agy bon távol Volt az országból. Midőn a házba lóptora, az asszonyka sajátságos módon rázá fejét, s szomorúan mosolygóit felém, de nemsokára összoszodé magát/dolgára mout s férjénok ágyál mutatá nokemj melyot számomra megvetett, a a molyben, mlntmondá igon jol fognék aludni. Nekem erre né»vo, mondá, sommi mást nom k II tennem, mint jó lelkiismerettel birni s azon szándékkal, , hogy e*on borzasztó háborúban, ozon to«t-vérhaboruban emborségvasn és kőnyörülute* sun fogom visolni magamat. A mint est mondá, mélyen fölsohiytott köbléből, Erro a konyhába mont, hogy Jó vacsorát készltson számomra, ltővid idő múlva tojás, sonka, füstölt hus oly mennyiségben állott asxtalo-mon, hogy embereim felét jól tarthattam volna. Egy üvog sör sóm hiányzott, ilig én immár jól hoazáláték as ovéshos iváahos, as anyóka a kályha mollott egy zsámolyon ült s mogszakitás nélkül oly búskomor fürké-sz.S,szemekkel nézett reám, mintha osak valamennyi titkomat, valómat és jellomomet akarta volna arozomrol leolvasni. Majdnem roszul kezeiéin magamat érezni. Beszédet akarók vole kozdeni, de minden feleloto szórakozottságra mutatott, sokszor ineg som ér-tott. Engodém öt tohát búskomor elmélko-.dósét folytatul. Egyssorro pillanat« fegyvo-re ni ón akadt meg. Fölkelt, koséba vavó a fegyvert skérdé tőlem: Ez is ama rettone-Us gydtüpuskákból való?"
„Nem," feleiéin az igazság szoriot, ex még a régi mód szerint való.
„Hála Istennek l" dajogá maga oló s a fegyvert ismét a szöglotbo állitá, miután, majdtiom gyormokns módon sokáig, b bizonyos félelommol tokintott a cső sötét űrébe.
Midőn elvégzém vacsorámat s szivarra gyujték, Igy szólék lioszá: „Nos jó öreg,miután holnap korán reggel kelnem koll, hogy Utamat folytassam, s te akkor még aludui találnál, hoszunk mindent még ma rendbo. Mivel tartozom tehát?"
„Mi vei tartosol?" kérdé meglepetve, „— hát semmivel. Cssk nőin fogok egy szegény katiuiátol pénzl elfogadnil-''
„Én nem vagyok »«egény katona( hanem ▼agyopn» birtok«.s, s nein akarok szegén/ emberek »Ital tápláltatui, kik a háborúnak nem okai."
„Ea Igon szép tölod," föleié rgysserre föl,
vidulva," — kőnyörülotes vagy a szegény ciuhorok iránt. Oh, ha, minden katona kő nyőrüleles volnál De azért pénst még Sem fogadok cl tŐletl, légy vendégem 1*
„Nom szenvedtél már bcszállásnlások kö-votkeztében ? — liizonyára voltak itt már durva emberek, kik kínoztak benneteket?"
„Nom, ez nom- Ti vagytok az olsö katonák o faluban,"
„tf előbbi könyörületességeddel mit akartál mondani?".
„Azt, hogy, ha a katonák egymás Iránt miud könyőrülotcsok volnának, a egymásra uom lönéuek, oz igon jó volna, mert okkor a háborúnak vége volna."
„Jó asszony," mondám, érteni kezdvén a a dolgot, n blzonnyára neked is van egy fiad a hannoveri soregbon?"
„Van biaony, van — " feleié szomorúan, a kosorveson sírni kozdott. „8 hol van most?"
„Ki tudj» azt! Hiss r.om kapunk tudósításokat gyermokoinkröl. A jó ég tut|ja, hol barangolnak, üldöztotvo, bokeritvo, a távolban — óh Isteueníl S ti, ti most szinte Ö utánok mentek, hogy őket még jobban bokoritsétek, megfogjátok, s lemÓBzároljátokl" — IS hangosan sírva kiment a szobából. Mzép c«ondós ost volt s így a nyilt ablakon át bohallám aokogását. Megvallom én is majd nom sirnl kezdék. Kis iumra gondoltam, na ez fölnö-vekszlk, s talán ssinto katonává loss, ha ekkor távol tölom valamely szűk egérfogóba szorítják, mint most a hannoveraiakat — mit lógnék én akkor árezni Jó foloségemmel Tlzonogy, tizenkét ¿v múlva megtörténhetik, oly közel, oly rémítő köaol. 8 én elgon-dolárn, mennyiro fogom akkor, a ssükségtŐl megtanítva, o szegény asszonynak ogésa, legmagatb bülosészotót átérteni/ hiigy c;katonáknak egymás iránt oly könyörületességgel kollone lenniök, missorínt ez által a háborúk loholetlonekké válnának. 8zivaromat szíva, rnélyon inoghatva járék fől''áliá''iao-liban.
Némi idő taulva a« öreg Iámét bejött; * pedig külsőlog toljoson megnyugtatva. Megörülvén onnok, molléjo ültem, hogy vole, ki szivemot mognyeré, beszélgessek, s alkalmat adjak nuki szívét kiöntoni. Mielőtt azonban boszélnl kozdék, ö szólalt föl:
„Altiszt uram," úgymond, „nemde megto-ssed azon szivességot, hogy nom fizeted ki szállásodat és vucsorádat?" ,
„A mint akarod, jó aBSXony''; mcgelégszom volo, jószlvesség-idért kőszlino temet, salv-beli köszönetoniet nyilvánítani."
„Igy van jól," mondá mosolyogva, „most megfogtalak. To ver.dégom vugy, s igy nem löholsa majd fiamra."
Megindulva és csodálkozva tekinték a szegény asszonyra. Oh jámbor, megindító cseio aaanyaszivnekl Nem voltam képes beszélni, b ha beszéltom volna, azt hisaem, hangom remegett volna. Do as öregot nem ''elégité ki hallgatásom. — „Nemde?" Ismét-löleg sürgeté, „most nem lőhetsz fiamra?"
Mit felelhetiom volna? Zavarba Jöttem a ollballgaltain. Do aa örog nem engodott, kosét vállamra téve s kérölog szemoimbV te-klntvo, mindig sürgetőbben ismédé : „Nemde, nem fogsz fiamra lőni? Ugyo nem fogss? Megígéred ? Haavadatl —"
„Do jó asszony, jó anyám" feleiéin végre — „to egéssen másként képselud magadnak a dolgot mint a hogy van. Fiadra ugyan nem fogok löni, do igen, ha ugy honná msgáviű a dolog, a hannoveri seregre."
„Do hiszen a hannoveri serogbon van fiam'' kiálta halálos félelemben, — „talán épen fiamra találnál lőni. So fiamra, se ahsnuuvo-ri Borogre no lőj."
„l)o aa Istenért, ozt koll teunUnk, hiszen azért küldettünk oda — ez kötelességünk. Aztán ők is fognak mireánk lőni. H mit nyomna ott a latban az én lövésem elmaradása, a hol tizcaor más lő?"
„Még is ogy golyóval kevesebb volnál egy halállal kevesobbl" klálltá, kezoit mintegy ájtatos imára összekulosolva, „telán ép azon golyóval, moly fiamat találná."
Mit felelhottom volna ezon anyai logikára, őzen anyai reményro, mely egy szalina-ssálnál kövesebbe kapaszkodott t Az Öreg folytatá beszédét, s pedig oly lelkesültség-gel, mintha csak fiának élete tölom, egyedtll tölom függött volna. „Nézze csak.ö még csak, huszonkét évos, ogyetlen gyermekem, ő erö-toljes, szép, öröm rá né«ni, Még is osaksso-moru dolog volna, ha most kollühi meghalnia, oly messzo tőlem, ÖssselÖdösve a csatatéren, hol sonkisom tarthatja szegénynek fe -jót. És mily jó szive van l Kérdezősködjék csak a falub.n. Mindenki szorette, a fél falu sirt, midőn távosnía kellett I"
Tovább nom beszélhetett. Nom sirt, mint előbb, csak k^blo emelkedőit, lélegzete fogyott el. Félig nyilt ajkakkal alt előtte», könyörgő ssuinekkel tekintve reám. Némi Idö múlva két könycseppot láték aicsán logyöu gyösni. Kgyssurrsegy boldog mosoly vlíáfi
tiqing l«iént oty p«omorii arcsát. Mélyen föl-aéhajtva íiilkUlliotti „"To jó omber vagy I ttom f-g»''. Irtril I Megígér d !M J\íii*t>ly.>gnon> koll.''. — „K-i in<''gkfinnyit*m » tlvlgni," foly«''»tií gyoraan, nhUs tudom mi
.^tol jH^gfoV. C*«k i»xt ig^rd m<>g, |,»gy n
lúvaaaiigra nem fogas löul, mert <1 a luvaa-s/lgnál vat), lg^rd inogni nekem I"
Léhetség''s volt másként? Ker.ompt az AYiSV*'' frktet^m,.tnoodvin: „Kmbero lesauk javamnak \a
B ns Öreg felugrott, mintha most milrgyor'' mnko ni innen vsrélyon kívül lett v.ílrih. iWVfT!,''* g"l>óv«l kovosebhl Mégis ogy jgí.Jyiivnl kevosobbl" kléltá ÖrBinttjongva, 1 trts1»en koBelv. I UpsolVn, gyra lépéai''k-
mikor. 1

kel n ««ónéban f0l nlá futkosott, míg végro egy slltét ssilglctho ült n ktllyjta mfigé u ott cseml^son sírt. D" o sirrta nem volt fitjrial* inaa, mint,«* «>U0, ;inilvAiiY«»lólng a Kivét kitnnyité inog. 10 nirés bizonyos fokig boldog ftirá» volt. ''
Dnczéra Agyam jósilgAnnk sokáig n«m va-lék köpeti elaludni ; aa anyákéval! jelenet inon fölizgatott. De végro m^g in nyttni»tt a filratlsAg, a éti mély alomba inorültoin, itnél* kül azonban, hogy, mint est beköv<''tkeBon-dttnek hivém, na ÖP''ggol álmodtam volna; Midiin korAn regg«l fölébredtem, már egy toli kAvéscséaso állott asztalomon. A jó tirog fólöllftsni ia a»gitatt, « nyugodtan nyujtá át ííonnga a fíRVVi-rl, nvlv''t tagnap oly hőre*
tagnap »I gggg B T X
dássstl siemlélgotott. Egyátnlán vidám nyugalom feküdt «déais valóján. IIííb ö megia tett valamit tinért, legalább ogy cs0t.uk go-lynja ellen blstoaitA ttt.
Midiin a I.Ab küszöbén átléptem • os flrog-n«k biicsura koBomot nyujtám, még cgyszor iaméllé: „Embore légy sznv idnak Iu
„Ab leendők lu feleién» • áldáakivánatok-kaliegy boldog mosoly kiéért, mig csak as anyóka láthatott.
Kovés nap múlva a langelsalsaí ütkflr.ot-b»n Allátik d én — savamat megtartám, Ilan novori lovasság többször jött lötávolunk* ba, síit «gy csapatoíztilly meg ia támadott bimnUnkiit — golyóm csövében maradt. Va-I »lián vaxor csak r>gv hannoveri lovait lAték,
mindannyiszor a jó anyfl • egyátalin a JC anyák jutottak cazombo.
A hannorerrtink onpitulatiója után, mihelyt a mi seregünk s nr. éazaki Néinetorazilg kiinti kör.lekodés ismét holyrcálli>||, egy c-gyo» temkori barátomnak Irék, ki ama hannoveri falu köBolébon mint orvos élt, hogy nál* as örog Hsszonyka fiának sorsáról tudakozód-jam. 0 anyjánál él, volo ugyanason skobá-'' ban, hol golyómat loalkudtuk róla. Ab orroá azt Írja nekom miszerint a>i anya, kit önm*> ga meglátogatott, blatositá öt, hogy a sso-roncsát, fiát ogéazaégben magánál láthéthT, egy porosz honvédnak kÖSBÖni, ki nom lÖtt roá. A fitt mosolygott oz állításhoz, dú anva renddlotlooül mogniarnd hiténál.
uz
NAOV-KANIZSA, fc)>r. 10. A j>ín»!ri<k o«kke-ndne. W Üuxlli, nom mftr*d elli nhsti« nélknl, m »H,(Hh*t.<» pKlig «»0» «»Ikkokro (ok >om.vtko»nl, me-lyoknck feUiUt» t l)trod»|om halár*it cll|AWnl. V*-íibsti S »o(in»k JAlJiA-n* m; hoycj lucxfox »nnaV, ml»»crlnt knlíhlden «t Uilet p»ii|ri«b»n v»«, ¿t ni tg-I» kíítif v*n *rr», hojry g*bi>Aluk Ar* nnrlkcdnl fdg — tnfly »«OH k«rO|m4njfb3l m*g)» Adialá M, ntlvol % kciilrt mítmyliigo korAnU<>w í«l«l tufg a a»(lk»4i.'' »»(ouAjcioak Vitcm^nynok »»crin« c»ak n belpolitika kírJWittk TÍnltKf» megoldi»« adhat bl*. U$ IrAnvt aoyagi íeJ18dí»flnkn«k.
Jflenlcgl Ar»<c •''«^-»nitrW raAfBWnt » hrljrbfll piíe/oni nri* a) 86-9* fi.» 0 Irt 60 kr—V frt — kr. H-. •''i^J 78—70 font-i« 6 frt Kukdrlc/* Si~8i ím i frt. Ar|ut »nffd»íih.M yal s 70íonto* 4 a
36 Hr.
Zab 45— 47 fontol 1 frt 70 kr.
Pobiiik» tla».rrndil 2 frt CO kr. — Pii»««ly f''hAr 6 lt Í4 t»rk» 4 frt S6 kr. Qubá r«ndU 8 frt íft kr. rnA»«AJ». 8»llr»pAllnka 20 fokú 10-29 frt h .rdi-ral fg/iitt. r^rkftlj pAliuk* 20 fok 10 -20 frt lwr<l..v«| fgy .tt. M« \i—wh frt. iiorköiftfit. N/er»Mr8k i (l»nvh* ü.lcl) Kk«r- ¿1 toliAn- 41 frt. buta-biírík 48 frt. mAxAnkAnt.
Uorok. ff hír éa r8rn. (ichll|«M 1802- A* Iflöft.kl — vld/kUnkb. II — t rrn*« 8 frt -10 frt. — VII iujrl fi • rg* Ardl fot-ta Ifl''iö. 10 — 12 ft. Uj honi l».r v.tr«» (•chlllcr) ff hír 7 frt-U''rt— kr lUUtonoicIMkl borok 1803- 4» l8C5-lki fthír 12—16 frt. «kanként.
VI»»« 00 írt — kr. IM* 44-46 frt. K« «niAgra Krspjo Ar» 76 frt,K»h*r rougy Ara 7 frt 26—7 frt
HIR3XTŰK._
kaiiiz-nl plnozl tirnk fvbr. 10.
76 kr, ftkelM 4 frt.
N.
Borao ItciAJ« 12 kr. !,an<-a< lt ».*|o 8 kr. Bab lt«iA|r Okr. Krtlon |fa. 8 kr. llur*n.wA m''KJJa 80kr—t ft 10 kr. M»rh .hn« fontjn 16 kr. Juhhna fontja 10 kr. Hort''»-hn* fontja 20 kr. H »Unn» in4»«AJa .18 frt — kr. Zjlr fontja 42 kr UuglUat wA «AJi 11 frt — kr. Z«om-lyfll«»t piAaíA^k 9 frt — ku Kenyérlla t fontj* 8 kr. Kuk .rleiall» I font)« 4 kr. Arp4<l>r« fontja 0 kr. K''Mc»k/.»a f.ntja 8 kr. ItlokA«» fontj* 18 kr. tVolaJ fontja 60 kr. li< po«aol»J fontj« kr. LrnmagoUJ foutja 40 kr. UJ bor ito»AJ.< 10 kr. — (Hor ltc*AJo i0 kr. 1'' a ti >dr lt««A|e 14 kr Kanlaal a8r (l''-UJe 10 kr. O.bona-pAIInka itc.íj- 60 kr. Tárk^ly-pilluk« ItoaAJ« 40 kr Hallva-pAlink» ttnaAJ- űu kr Njr ra fagg/á inAiaAJa 16 fr>. — kr Öntötltaí/if/iUnrerUa (ontja 92 kr. MArtott foutla 34 kr. 8x*pn»t) font|a 24 kr. 8 • fontja 10 kr. KumAuyfa ölo 0 frt - kr. Puhafa
»''b 6 frt — kr. Njvn-fa 61a 6 frt— kr ftuxAq wi-r3Jr 40 kr. fl Ana mAatAJa 0 fVt 8o kr. SMlma tu. 60 kr. Kondcr fontja 60 kr. I,ou fontja 00 kr. t
Uvck'' pénzúrfolynn» febr. 10.
B% motaliquos 02.10; &% nemz. MWn 71.80; 18(50-ki álludalmi kűlosün 8ö. 70; bankréssvénvok 747.— hitalintéBoti rész-vónyok 180.801 London 129.80; osüst Agio 127. —| arany darabja 0 frt 7 kr.
FololUa BBorkosBtöt WnJdiU Jóisef.

O
IRDESTÉJSE3K.
IVlr nrórt h*«lllt
orak-, liölgjch- és
na rhft «frt Imtmgyobb
vAszon-raktArnak központi raktára
B4T* Mca, Hta.lt, Tuchlaubcn II. »Am alatt
0 legoloíáol. i* l^itjobb hcSi» vAiaonnomtlokot mluden nagy-•Ag Ai mlníiAgben valamint vA»»on-g»tyAkat, fuhír t» pompAa atln»a ltlg«k«t minden iúgy»Agb»n a legújabb dital aaariut, 4« oly tuaglapS oíció ArakArt, hogy • UgkUobb megrau.IaU« tovAbbra fa a Ifgov <yobb megrendelőket idí«l alt). A* alant kttvvtk««3 Arali AllltAjom bU- ny«AgAul uolgAlnak. A* a n. A. kn»öu«Ag figyclmíbo «JAnlom.
Kósz uri-lngek, legjobb kézimunka.
FahAr-fonalu *Aí«ontng«k. »Ima » írt — kr helyott c«ak 1 ft 60 kr.
''írnom natnO rAnc«0a mtlltl A ft 60 kr hely, ««ak 2 ft »0 kr. __
KÍnom lrhool *. rumburgl Ingek <5 ft holy. J««k 2 ft 80 kr._
1 t''lftoiá*hoUat^TTvártonjatTk Ö''ft 60 kr''hely, ciak 3 ft.__
^ln. V»T,^7~k''f»«lfont Íni(«k 7 ft 60 kr''hrly r.ak » ft 6" kr. Li^Sn rumburtfl Ingák, tagasabb''hAlIwunka 10 ft hrly'' ^ak 4 1 f^dn~b«lglal ba''tlriWAasónból n''K haiy; oaak 6 ft 60 kr
Fehóif ós szjne» öhirting ingek.
, UH Ingek í«h4r.hirt|ttgbM 8 Irt hrljatt cyak t frt 8" fcr. ¡öjfflnomabb franVtla »Mrtfnyb''gl A frt 26 ki hely. c>ak 3 frt 80 kr. •ttgtkbbi daaaióa ^»tiuajuifojr 2 ft 60 kr hciy. 1 ft 60 kr.
ft 50.
P''aBHiAa niii«j>hirtiag-lpgek 4 ft 6Ő~kr
I ft 60 kr.
h»ly. c»a>__
.iValddt""(ra¿c«Io"<«1 nää~batl<t-1ngak Ü ft~6Ő"kTy^lyTaak »frt. ; Ig«n flnon. 6 ft 60 kr hely. c«k 3 ft 60.
Kész női ingek,
legszebb k««intutikn t s kt''ilkütru.
Rima T*»»an nöinKek huilwal 4 frt h»ly»tt o»ah 1 ft 00 kr.___
jt lnom ''»ähwelc»! ImaCre^a roeUot 6 ft 60^"kt TT. c«»W i ft 60 kr.
rajraurbtn ¿Btat.t 6 ft VÓTTr h. f>tk S ft 60 kr.
Ku''gVnUV uj dívatn'',VtÜU 7 ft htlr" ptak M ft >«Tk7 _
''MiTia Aot^iyla 7u»0ny-lngek B ft 60 kr hety caakjl ft___^____
vTötorT», valdiii Valenclenn«vrTa) k8t8it tíTft hely. ciak 7 Vínbin vAt«Vat4l, burKolv* 6 ft.haly, o>ak S ft 80 kr.
Arany- és c/üsí, férll- és hölgy-
'' éKasBere\cat
a legújabb éa legízletesebb párisi minta szerint szállitok
hihetetlen olcsó árért.
H088ZU Uitr. ¿m nth óralAnCz, t.lpr. eiUat, gaadagon aranyoira vagy Sinai arany nyal Átfutva 7, 0, lt, 18, 16 frt.
KÖVID ÚRI- A« N/)'' ÓRALANCZ, 13pr. e»fl«t, ga«dagon »ranyoiva. vagy 3ma> aranynyal Atfntva 4, 6, 0. 8, 10, 12 frt.
JtÉM.TÖ V/lg/ KÖLBEVAt.Ó, »Imán uj«U»vo , k5 vagy gyCngy nAI-ktll, erUttből vagy 3n>*a aranynyal Átfutva, 7, 0, 12, 16, 20 ft
ÓRBM , I8pr. ««(lat vagy 3maa aranynyal Átfutott, ahna ¿» koioánoao-»ott 00 kr, I, 1.60, 2, 3 frt.
8Z1VKC8KÉK, I3pr- e>U«t vagy 9mw arany, fölnyitni vald, tinta v.
„ .»oidAnoxoaott 1.60 2, 3, 4, 6 frt.
EI.ŐINQ-UOMIIOK, 13pr. citut. anenyoava vagy 3mM aranynyal Átfutva, »Ima «omAnoosott Aa kijvel 70 kr, 1, 1.60, 2, 3 frt.
KÉZFODOR GOMBOK, I3pr. e»IUt, aranyoava vagy 8uia* Aranynyal Atfntva, tlu.a A* aomAncioaott. kíivM 1.60, 2, 8, 4, 0 frt.
r^viiriilr ,:''Pr* c,n"''i 8ma> aranynyal Átfutva, alma Aa aomAn-
VJ^ III UK CJ0I0,t, kAvekkel I, 1.60, 2. 8, 4, 6 frt.
PEC''¿TUYOüOK l»pr. »»0.1, arar.ynyal Atfntva, 9, í-60, 8, A, 6 frt
KAKPERKCZKK, 18pr ciUat, gaidagon aranyoava, vagy Sraaa arany-§ .. nyai Átfutva 8.60, 4, 6, 0, 8, 10, 12, 1b frt.
FELKÖLTI) Ó1LÍ V''AIj - mely a hAiakban olkerttlhetlendl »«Uk.ege. . Irt .
INGAÓRÁK itütdau neme, 2 Avj JdtAllAa mellett
ItmAl eladók aiAialAkot kapnak. — KaktArak alakítva. le*«, [nak. — Megrendeljek a legpontosabban teljoílttetnek, utAnvAttel.
I''roni Kö öp,
gyAri raklAra Hohrntnarkt IV o». a. BAca.
_^__(t-W
Cm. klr. klinről. ntnb.
legújabb a legjobbnak olistuort ozor
fogfájás ellen,
Knphntő N.-k«nizt,ún: Fessolhofer Józsof, Wollisph, Ro-nonfold A., és Koscnborg J. é> F. uraknál.
egyedüli folulálója TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király iitcza 7-ik uz. a. Arit ogy kntulyáüaU ft ft, klwebb 61) kr.
Kapható Magyarország vúrukn gyógyszertárában.
TeklnUUa Törnk Jduaf urnsk.
Tobb inint hat hd lefolvAaa alatt volt alkalmant a«A«akra manfi oietakb^n alkalmaiul sa Ön Alul falulAlt fogi«lvarkAkat. MlatAn ások, nak kltünO tutAaArdl meggySxQdtem, ka!0n0a«u Srvoudek, hogy UpAJtta-lataim erodoiAnyAt kOitudonAara Juttathatom, A fogaairarkAk aa idege« fogfAJdaliuat rögtön leeail api(JAk, aSt mAg sat • (i\dabnat ia enyhítik-mely a fogeaira gyuladAaAbdl tAnutdt. A fogfAJia k legeltorjcdtcbb bajok ko«6 tartOavAn, egy ily UlAlmAhy aa einbeiliígre nA«vo valódi jótétemény Aa tnegArdenili, hogy gyora Aa AltalAnoa cltcr odAiben rAaaeatilJCn- h''sgy-rabecaülíiem klnyilatkoitatAaa mellett tlaxteleltel maradiam
Dr. LANOEB AumIN,
OfTO

1 eb Ais. A* a bAcal ea. k.kSakd-*l«<f d»iLal/it müoilortoi».
r*"
ft.
jttírar-lüíeir u^lnbniabb (M-lfait vAtaonból bUrkoÍyA''6,60 ''ii."c»ak 9.80.
ferafaó^adgg^k Uxftn ahlrtlngbei 4 (t h-fAk 2 ft.__
í(«r"liiidrÁgokT kötve, lagfln tfiaötibdl e" ft hely. <»ak 2 ft 80 kr. N8t Ajl theUAuyke, angol ablrtingbSI 6 ft 60 kr. hely) eaak » ft 80 kr. Dlif«e», aa<pe.TkMt\U meiiAnykn 12 ft hely, caak 6 ft 60 kr.
r.Vjtfin,~<ö7llAnykeT valódi valancletiue-val 20 ft hely, caak 10 ft. _
NSrfiTing«k homu ujakkal - A ft 60 krfg.__.
Legfinomabb vászon férfi gatyak.
t frt 20 kr—1 frt 60 kr, — legfinomabb rumburgl 2 frt 20 kr.
Ithoai
Legfinomabb ^ | _
to(Ti»fbkc11■ íílk, fAI tuciatja í.
17 ft.
»ftvet, 48 riif 34 ft helyett f.»ak ______
j(l)oni rany rumburgl," 60"röf 00 ft hely | cak 24 ft.
1 ft 60 kr, t 80 kr- X ft.
Hirdetmény!
Majdnem fei« Ar Art jótAIIÁa riellett, valódi. bAml.lt-hatlan A« pontoa rŐf-niAriAkkol k0vetke«3 vA««on-nein''lek boraAt-tatnak vég-eladAaba, u. tu.t vAaion-atebkendSk, törOlkOi^k h »•«• Ul-taHtAkek
n bécni v«s*ongynr-rttk<nrbnn. Sl^fe T» -.hlaubrn
II. HX. Hllltl.
MX.
vAsxon-iaebkendS
a—1 ft 60-2 ft 80 kr a 4 ft 60 kr a
jUgfln! aaebkeod^k, batl»t VX«"«őnb?l.~"fAI t»c''i»lj» 2—2 ft 60 kr.
t)17íío.''^T''.jvakk«n"jiTk, fé| tnctatja 1 ft 60. 1 ft BO, 2 ft._
jTfí^r i. .«Ine. url Urlinya, fél tx.rtatja_2-« ft_60, 8 ft 60 kr. A líjJobb franc«lá''ŰÁnTlf^ngeV tailnd''enlíle atlnQ k, alroÁn éa redí«-
ve, kal4n9»an kaéivAny Aa toeghütAa ellen óv««»rfll .«olgAlnak, |
3 ft 60, ''4 ft-4 ft Ml kr. _____________ 1
fi^A üeWAk UlaUlAga Aa valódUAgáAit k".aeaaAg adatlíT íügek, j ^ melyek a V<«tHe« u«m Állanak, vluiavéletuek.
MagrandelAaek a U^voUbbl vidék, kre oUnvit «i«llett telj«-»Itjetr.ek — MegrendalAaeknél k«l6n8fen kéretik a nyak bü.Ag be-kttldéie. iU.~,,)
An (Ina Contnil-Dopot der oraten Utinwil-Cziin: t-oltl''-Miedorlftgo de« Lmii» Modern, Wien, . Stadt, Tiioltlnulx-n Nr. U.
''iMT Kgy IM a<5> -TW
vi i« KatdatA^''ve«(tA«Ab*n , valamint mindennemű kAnlmunkAban JAr-ta«, gy uri hA''ban , vagy pedig ríj lilébAitlAbaq khAn mint ga«da-K..''«önv felvítfl.il.'' TovAKVA <gy kl«ioi*Alt katona, kl tftbb urlkAa-bau mint «■>)<» »¡<ir alkalnwtlra volt, é« jó l.UonyltTAnyokkal »ÜAt-VA, *if u/*íAai(At kivAo AÜnt M«i«a felvAtetiii. — Két »«akAr«nA, kik wUt-Si ló bt»4»)ltvAnyok|ia) vannak «IM tv a, urihAiakban klvAnoak ta\u\ «takAea vagy k«l«*4roA felvAlatnl. Mindoiakról bSvabb Aitaaltéit » Upök »»<írk»»«t6*Ag« Ad.
t tue», finom fehér legfinomabb.
I tnea. Iiren finom rumburgl kendSk 3 -3 ft 00 br< legfinomabb. •
1 tue«, finom vAaaon batiat-kendSk 4 — 4.60—0 ft a legfinomabb. 1 tuca, vAa»on t«rnlk«*Ük, A''.^O—6—7 ft a l«gflii0.0Ahb 1 tuca vAiion daoeív.''l-tSrfllkaaSk 6—7, 8 ft a legfinomabb. 1 darab « aiemétyre >^a««Ul teritAk j-6.6", í ftjAval. 1 ilarah 0 aiemAlyre v»1 • viJuon damaat-AulalterltAk 7,60, 0 ft. 1 darab lt axeuAlyr* <fÍM aaiUtlteritAk 8.60—0—13 ftjAval. , 1 db 12 aaemAlyre való aiU«-daq>k.n-tuatall«rltAk ^-20 ft a legfinomabb.
VAiion-tArfllktlxSk, rSfönkAn» $6, SO, 86—40 kr\ legfinomabb, 1 db 80 r3f»a fehérltetlen hAxIvAtf.on 8-0 ft 60 kr, 1 db 30 rflftta fehérfonAI-vAixon I0--12 14 ft. 1 db 30 rttfta ötnegyednél»» rumbu^rl vAaxon 12—16 ft. 1 db 48 rHföa ötnegyed aaAlea <»ÖVv.--i>ton 18— *(> ft. I db 60 r^föa ötnegy d »»éle» finom exövAad 22-14—»8 ft. I db 60 rSföa kéaxelfonott «»övet 28—30, 86 ft a legtlnor >abb, 1 db rumburgl hatlit-axOvet 80 ft hely. eaak 40 ft. I tue«. vAaxou »»»ta''-kendS eaak A, 4,60 — 0 ft. I tuca. finom damnat- a»«talkendK eaak Arrt ft. VA»«ou url Ingek 1.6«, 2.80, 2.60, .1.80 ( Finom vA»«en nrl ingek 9, 3.6", i.60 A letfiaOmabb. Két« vAa«oD*i(AtyAk 1.20, 1 60. 1.80 2 fi. 1 VAaion n8l Ingek legujAbb divat 180 ».¿í;, », 8 60. VA««nn HÓI Ingek kötött 3.60. 4—A.60 a legfinomabb. Url flanell lngek vagy nadrA^ok n legelSkclobb t den »> :t, 8.60, 4 4.60. "
lug«k, malyek a tet''Jlex nem Alinak, vl»»-.-> ¿4nek. MegreudelA*«k kevéa rAti»»tA»a»l mlnder{<IA :eljr»ltt» -
_ 4 Luttis Modern''« Central-Díjiotia VVien, Uztm : Siudt, Titolil.ml.en Nr.
lt
óxtíf gyógytteré»» urnák reiten. felulAlt ,Fogi«lvarkAkat* ha»«nAI(eni, Aa mind ne-■ mAaoknak la aikaratati »«Ontette a fogfAJdalaiat,
TOriJr, Jóx»íf Ab ön Alul
kein, mind nRmnek A« mAaoknak la slltareaati «»Ontette a fogfAjdalmat, a«on éa«revétellel, hogy a haa«nAlatl «UaltAat pontoat^n kall teb«^itenl. Y. jelei fog»xert jó alkere miatt bArkluak igva mcggy$»$dé««*a »«frlnti (íjial-
hatom,
DAhony Ugocaamegye, deexemb. 28. 1800
• lt .1
JÁSZAI JÖZ8BF, " bAbonyt rlf. UlkA»*.
Ca. klr. kla »«ab. eN6 amerikai é» angrl onged^jyexeU.
jLNTATHBRIlXr SZAJVIK.
Dr. Popp }. 0. b A o a ( fo g o r v''o a Altai felUlAlt »«er a kbiflgyel-met egAtxon magAra vonta, Aa napról-napra nagyobb mérv bau kereaUtlk, DActArA Annak, hogy »«Ainoa vegyé»» vUigAlat alA vAve, A» «emminemU kArtékony rétit f,l nem talAlt benne, éa ulAnoxnl keadték de caéljokat nem értAk el, mlvol a fopp-féle foga«Ajvl«höx nem ia haaonllthatók ; te-hAt beblxonyult tény: hogy egy a maga remében.
\ftf~ A Vopp>féle axAJvlx ugy a<ólvAn a fogak életfentattd »aere, a legbetegebb fogakat annyira meggyógyítja, hogy nagyobb b^j kcletkt''éae egétieti lehetHlan ; tovAbbi Igeu (ótékor.y a foghuartr ué«vo ia; Al megmenti mindenféle vérxéa, daganatol »tb. — TehAt nem caódAikokh^tunK axon; hogy aa aualherln tiAJ.l» mlndenQtt mint IegtldSiabb »«er elfogad-tAtott. • .Ft:
Anatherin fog-pén Ara 1 frt 22 kr Kog ólom 8 frt 10 kr. Fog por 83 kr. Kapható N. KanlaaAnt Kouelhofer óóaaaf, WellUcb, Holenfeld A., éa Holenberg J. A» ¥. uraknAl.
Ab „Anatherin .SsájviB14 kltünÖ hatAsiról Ismét érkos-tok clitmurö és hála-iiylífttkozatok, molyok ogylko kdYútko-
BÖlug hbóI :
Tekintetet I''opp fogorvoa urnák, tgon tUxtelt ur I

, i1
11.
Több Av ÓU borxatttó fogfAjdalombon nenvadAk , Aa A legkltebb légvonattól tartóxkodnom kellett; a fpgAk tit»tiiA»AnAl kefét aoha nem haonAlbattarn ; ennélfogva terméaaeteaen a fogak legia«onyubl «Mentégéi — a boikSt el nem OxhetUm , mely még néhAny ép fogaimtól ia majdnem r<i«gfo<twtl. ö«m«rRtelm kötfll többen önnel; .Anatlieria H«AJ-vltét a,|AnlottAk. melye'' W. íddlg — Ctalntii sío»dva — maga» An» ■uég nem haxxoAltara.
Mo»tAilAlg 8 ttveg .Anatherin 8«AjvU«t baaaoAIUm f«I, Aa ueii tudom elégíA mAly köttöiieUmat klf«Ja«nl, hanem minden foga««nved5-u«k, iáin! elkerfllbetlan páratlan gyógywart a legnitUg*bb«n »JAolbatem.
Berlin, Jun. fl. 1M6. . i . .
BCIIÖNEBKRO JiSÓriA.
»»ül. RKINrtUOBK.
Wajditu Jósstf kindd-, Up- és nyomdn''ulujdf^e^Nagy-Kftniesán
Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam.
-itfr ii;!/ I.? ! ''v. ■ .''i •'' '' : . ); , •, . :
6. szám 18(57. február 20-án.
5 11 1 /
■ Ismeretterjesztő kp s/ipirodaloiíU kereskedelem, ipar, gazdiszat, tudomány és művészet köréből*

njUJj
i.! .a. jli-nüiiumiiny hiulii u»un. uuul.ui.
, Előflzotési fOltótolek :
llrlyhMl kAxliot liordAxuil i» vliUkro putlAli kllMvo : > Kf«1»» «Wrn i - 4 írt; -a- kr. KvJ ijvro • r ü „ — * Kvnc g/cilr« • l , — ,
Megj elen:
... , u; »
>tin<lc-o M •■ín. lO éo, í»,S0 kin ,, j , cgí«i Ircu.
K«erk«íh»től Iroda óh kiadó l»|,v«t«l:
W/UDIT«} jizSKK kftii) vkcrc»koUi»íl>CH.
-„xt . . . .---
Hlrfletéséli::
.V Int Iia«AI>oi (>0tiUor¿rt 1-íitlr 7 kr. S »«or 0 i''í minden lovAlihl beUÍUtAntfrt fl kr. liíljremllj mlnduii l>nlktntA«<!rt 80 kr.
A .Nyílt tiren-egy petit «őr LclkUlAsi Jlju 10 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
npy mlntúii 0 Up » x o 11 o In I t n r 1 n I nt A t IlIélS k (1 15 I c 111 é II v «• U , j vxlxmlnt vl«Ukl loTclck, bArmontve t\ klsádhlvMsIliox
. kiiiiicnjűu NAGV kanizhAHA..
" )
J.
UuzánV ego derülni kőzd ; oly »ok hány[«Y|jtl}*... és szonvedép után végro tán .derültebb, napok következnek.
Ugy »látszik >dgy boldogabb idő kő, zelg''felénk,'' midőn n nemzet nz oly rég óhajtott alkotmányosság tettloges bjrto-
Tónyn.^ié, k.éMgbflvonhatlau, va^tfr arigg£li-ttokj! tuliát t<gy lioossu gyáato:i koiék''Ak leményei, a u borit titán, mely hazánk''úgótbly hoHniti id.ig fedte, talán |i^j|ok tjlhnok fol láthatárunkon." . „ ..: . ,, ,,
Ai''felelos magyar minisztotium kino-vnz&táta! hantink alkotmány ok önállása elÍHÍrtiertotott.
A fejedtdou) j endíthotlon elhatározás Bán Megtűrték uv fondorkodik átkos ár-máftyrtiw legmagasabb szava uj korsza-: kot ilyítótt inotf nötfizetUnk előtt,"
Ntyp.lehet, hogy ptagi.sablon fel no, dobogjon wivllnk,:mid(ín végrp elértük nzorí időpontot, melybon buciink szaba-dotl''^ynkoi''olbatja azon jogokat, ind-lyeljiít tőlu jogtálannl oly sokáig megtagadjak; nérp lobot, iiogy közönyösök legyúuk , oly, , oaotnénynyc;- szemben, mely''hiyatvn vhii.korszakqt alkotni ha-i záilkal<óímányoV történetében.
Kf.''kVrkittíkot alkotó osonujny n iog-mng^Sfjltíi) .lyriil) i leiratban •abU kif-ojii-•¿tÍKii iijülyut a tilrgy fontouBiígtliuÜ fogva itt töíjcdolnu''dmn kö«IUnk. /
ii 1 '' • r : i .. , ,i :i
Kir. leirat ''
EliHÖ FKKJiNCZ JÓZSEF, Intőn ke. g)telm^bül aUAstrini Magyar-,
CJitél í-r lliilioM- és Ivt^domóror»zágok ApoHtoli, ngy Illyria Királya, ,Ausztria Fülierozege atb.
í}[{ Magyarországunk, h ribhoss kajp-cKolt UÚKZok ziísílóuainak, egylnisi é» világi fdrondeinok ¿h kópvÍHoldinekf kik ^''általunk lS6ö-ik tívi kariloson bd 10-ik napjára Perit H2. kir. váro»-iniklia b»B/,eliivott opzággyÚléson egy-bopyUIv.^k,.Üdvöt é» kogyolinürtkot!, |
Kedvelt bivoink! Az ornzágoHan egy* bcg. Ult.fd''ondek én képviselők f. évi boldógári«ioi\y hó 17-én kolt legalázatosabb Jel irat tikban foglalt azon kóré-*ét, hogy a védroudrizer tttrvényhoídi befolyásukkal állapittaaiék meg, annál Hzivesobben ,teije»útjl|k,. mintlíogy az o részbeni javaulutot már mult óvj kurá-osy^ ''¿Mn hadilgyndnisterllnkbö* buo*4to|t kéziratunkkal alkotmánywte-ítl t-írgy«IiÍhia .uia!tuk, éa a felmetIlit iijjgiilyók olo.HzlatáHául ezennel is nyil-váliltjuk^'' bógy az érintett javaslat tárgyalását é» t^ryényerojll végolhatározá-n''U hz orsxágof ftírond«k é« képvinoUik kbxrtunUkddétiével kívánjuk eszközöltetni,
Pm , a birodalom biztonsága ol<vet-Unill igényli az utóbbi hadjárat által derék hadsoregilnk auraiban tá-mudt hézagok betöltését ép ugy, mint az fddi^i védrendsier gyOkere» álrtUkli■,
tását. Az európai batalmaKságok részint nulr e«zköiléHbo vett, részint; köz«! álló htutonnemU intézkedéseik mollözhetlen-nó te«/.ik siijiU védrend''zorllnk oly inó-4osifáwU,i. mely oz állam pénzerejénok kellő kiiuéleto mellett a véderő fokozott mérvbeni kifejtósát lehetővé togytí.
öítazea népcink biztonsága ii''ilntatyai íondoskodáK vezérolt tehát, ntidőn m. evji karáo.son hó ''¿8-án közzé tott ren-
ddletllnlthen a jirtdkiegészitértt <ily mó-<
d<}n céloztuk foganatba vétetni, mely as} eddig fonállott rendrixorböl az átme-notot kőnnyiioni, h a niegállájittándó uj
tjndnzír élutbelóptetéHét előkészíteni é| eH legyen. •; Midőn az ornzilgo» főrendek és képviselők o rondefét (¿lfirggéSiító''sét kér-n$k<a törtébelom példáira// utalva fel-emliti|<, uiszerijnt Magyarország mindig kész vh n o téren a kor igényeinek megfelelő /álto"/ásókat oszközloni, és királyi trónunkat minden fenyegető vés?, ellón inogoltalinazni.
Méltányló kegyolettel jsmerjllk el Mi .is ama hazafiúi készséget, niqlylyol Ősoik a veszély perCzeiben mindig tán-toritbfttlan hllséggel siettek a fenyegetett trón és birodtdonj védőimére. An-nálipkábjb készek vagyunk tohát folira-jttikban foglalt I kójrelmUket teljesíteni, mert a multak o lelkesítő emlékeiből lehetetlen azon reményt nem merite-i n 11 nk , hógV ''az Ősök ^tánzáaraméltó erényei a jelqu nemzedékre is átszílllot-tak, s mert ..ennélfogva meg vagyunk .győződve; hogy az országoH főrendek és képvirielők, szántba véve a helyzetnek saját érdekeiket Is''kiválólng érintő komolyságát, atyai szándékainkat egész Őszinteséggel támogatni, s a mit a trón óh birodalom biztonsága igényol,-,ÖU-1 ként teljesíteni fogják. ■ ■ •> - • j Az országos főrendek és képviselők fenérintett legalázatosabb feliratHkban ''megnjitják az alkotmány tottloges helyreállítása iránt isméiéivé előterjesztett kérelmüket, s azt ezúttal a ''Büvgető szllkség olistaHÍthatlan kövételményei-vol is indokolják.
Tudjuk é» érozzllk Mi is, hogy az Általunk megkezdott kiegyonlitési és békítési" mü befejezésre váf p érezzük, hogy a kölosöribá jógalápon,''melyc''n az ej részbeni tárgyalások megindullak, qlinéletileg megállapodnunk noin s?ta-hadj hunom hogy azon a.gyakorlati al-kal^iozilsbun Is egyetéi tőleg • tovább haladnánk szllkségcs.
E kölcsönös jogalap kifolyásaként pe-dig egyrészt a birodalom fennmaradásának biztosítását, és az erro.vonatkozd yiszönyok rendezését, másrészt a tnu-gyár alkotmány helyreállítását tekintjük-
TrónbosíéiUlnkben szintngy, mint későbbi leiratainkban teljes őszinteséggel feltártuk atyai keblünket, nyíltan kijo-lölfUk uzön kételyeket és nehézségeket, melyek a kölcsönös kiegyezést eddig késlelteték.
Aa országosan egy begy Ull főrendek és képviselők legalázatosabb felirataik-
ban méltánylandó készséggel tllaték feladatukul e kételyek eloszlatását.
Ismételve kijelenték, hogy a birodalom biztonságát veszélyeitetni, — fennállását koczkáztatni nem akarják, sőt lehetetlen akarniok, bogy azon támasz, melyet a közös biztonság érdekében kölosbnöson nyújtanak és várnak, erős lenni megszűnjék.
Isniétolve biztosilottak arról, hogy a közös Ugyokro » azok mikénti kezelésére né/.vo oly javaslatot fognak Elénk terjeszteni, mely a birodalom életfeltételeinek uiogfelcljeh, — Iiogy az 1848. évi törvények némely szabványainak általunk kivánt a felelős magyar ininístc-riuáinnk utján előterjesztendő módosi-tásilt luiladéktalanul tanácskozás alá ve-oiidik. •— l''ogy a társországok jogosult igényei iránt méltányos figyelemmel lesznek, s hogy az átmeneti noltézségok elhárítására szükséges intézkedésekről gondoskodni fognak,
A magyar országgyűlésnek okomoly higgadt éa ünnepélyes kijolentéssivel szemközt kell, hogy aggodhltnaink megszűnjenek; minélfogva örömmel ragadjuk mog az alkalmat, hogy Magyarország alkotmányát helyreállítsuk, a o ozélból a magyar, fololőa niinuterí kormányt megalakítsuk. •'' "J • 1 E sziUrd oltökélésünk zálogiiiil kedvelt hívünket, nagysagos és tókintetes csikszontkírályi és kiasznahorkat gróf Anarássy Gyulát; egyúttal niinistor-olnökül kinevozzük, — megbízván öt, bogy a kormány alakítása iránti javaslatán Hozzánk haladéktalanul foltorjeaz-sze.
A midőn ezáltal (dhái itjuk azon akadályt, moly az országos fdrepdok és képviselők törvényhozási mllködésénok eddig útjában állott, másrészt politikai böloseségükbé fektetett őszinto bizalmunknál fogva elvárjuk, hogy készséggel én tettleg is tcljeaitondik mindatt, a mit felirataikban a kiogycnlitésnok olyképeni eszközlésére, foíujánlottak, miszerint az a prugmatioa sanotio czél-jainak biztosítása h a kölcsönös érdokok kiegyeztetéso által tartőn ék maradandó mű legyén,
Elvárjuk ozt annál inkább, mert felirataikban ismételve kijelentették, bogy nem''fognak politikai lehetetlenséget kiviinni, s a magyar felelős kormányunknak a közigazgatás mindazon ágaiban, a melyek tettleges átvétole és reud(izé*o több időt én nagy óvatosságot igényel,, ihegadandják azon kivételes fölhatalmazást és segédeszközöket, ntelyok nélkül a kibontakozás számos és komoly nehézségeinek elhárítása a lehetetlenségek közé tartoznék.1
Elvárjuk végre, bogy valamint Mi szilárdul el vagyunk határozva az ország alkotmányát , minden megtámadás ellen oltalmazni én sértetlenül foutarta-ni, ugy Magyarország hü népei ezentúl is erős támaszai lesznek királyi székünknek, — és vész idején elszánt védői mind a magyar szent korona orszá-
gai, mind pedig a birodalom területi épségének.
Kikhez egyébiránt császári királyi kegVe!mllnk- éíi kegyelnlességünkkel ál-landőan hajlandók maradunk.
Kelt birodalmi fővárosunkban Héo*-ben, Ausztriában, ezer nyolcssKáz hatvanhetedik évi böjtölő hó tizenhetedik na) ján.
Ferehcz József,k.
Ká r o I y i László, ». k.
H a r t h o s János, r. k.
A lelkesedért, mely n leiratban foglalt nngyfonttisságu tény ballatára a* egésr. orszngbau villámként terjedő? eljutott j hozzánk is h önnek hatalma alatt állunk. I midőn, o sorokat írjuk, városunk közönsége az egész ország örömében élénk részt vesz ; örömet s megelégedést olvasunk le jmitulon arezról, bizalmat tapasztalunk a haza nagy férfiúi iránt, kik a kiegyezkedés nagy müvét már niár czéíjáboz vezeték, s osak egy oh^j ad kifejozést a közérzületnek : Adja Isten, hogy a megkezdett nagy munkát MÍköroíidri bo itf végozlioAhék.. > W
A só ogyedArusAgft.
Mig ml Aviszlriiiltaua numzotgazdásznt to-rén, fulytonosan uralkodó uinrndAoi rotidszor miatt panaszkodunk, a* alatt más országok-., bon o táron a lurvónyhosás; élénk tovókoiiy» ségót f«jt ki. Toroszurszágbau pl. éppen most torvezik a «ó-cgyedáruoág laugsiÜtitutéuót n belyébc sé ndét szándékoznak behozni.
A «ó-iuoiiopoliuiu a pamsatgaxdásawt fuj• líjdoaóro oly káros, b hátráltató batolyv». »1 van, hogy oiniok ollouébon mindon huh- n u-nak hAttorbo kglleno szorulnia : sérti cr. a népjólét legfontosabbérdokoit, inig «x Állam AltsU oly gyQlölotct von magára, moly ért a. belőle nyert tiszta haszon uyoiuoruli kai-pÓtlASt.''i :( < •
MiudonekolÖtt tény az, A mi minden országban; különösön. p-jdig Fr»nozisorsxAg-ban bobizotiyult, hogy Az ogycdárusAg iuol-lotti tormeló« drágább, a tormolvény pedig kevesebb és rosaabb, mint a magán-ipare, moly már esak »verseny wUtt U loholó legjobb es logolosóbb eaikkot nyíljon. Az illámnak iixonkivül a gyárt«» és a magán-sóbányák Uxlolo fölött igon terhes és költséges fóldgyolotot koll vinni, tnolyhcz járu|uj»k még az eladás és raktárak költségei, a nagy czárau hivatalnokok és yáraQrök»
Mindezek azonban uiúg télj«* joggal cse-kélységnok mondliAtók azon sokkal uagynbb rosszal szoinköxt, moly ezon logSKtlkségo-sebb és nélkdlofcliotlen élelmi csikknek az egyedáruság általi mogdrágltásábau rejlik, mendrágitásábau egy oly osikknok, nn lynok a nélkUlOxhotlenUl sxttkségea mértékben sxnbályszorU fogyusxtása nélkül as embori egészség fon uout állhat » az élet folyama fönakadus. i - ,
Axon kilrülinónybcn, hogy » sónak bizonyos mennyiség ben való élvezése nélkülöz-hntUnül.szükséges, • bogy a Jegga»d/^abb nem fogyssztbnt belőle többet, mint a l<g-sxogényobb,továbbá »zon tényben, hegy a ss<''gónyobb a. axükségos s ó b a t á s t csak só áltnl nyorhotí mog, mig » gAsdAgsbWkeál ax száintslsn más csikkek )pl. tengeri balak • a t.J áll»l is cinidéztetik, — mindesekben roég tovább még oly síigor rejlik, mrlyet esukn«ia kogyollonségnnk lobst .nevesei, mórt OAálul AA állni» valódi fojndót vet ki, do oly fejadót, u»«ly a legszegényebbtől ép* pen annyit követol, mint a U-ggexd»^«bbtól, a iimly tvhát mig ss «IÖbU«ni»ket )i|i''»i>tul
.(fi
h''iV
il),

■t^a, ss utóbbiakra nézvo még alamizsnának ia alig mondható.
Do más tokintotbon is nyomasztó ot egyed» áruság. A nomzotgazdászat fölvjiágosi(*tá»á» ra, különösön podig a marliatenyéastésr«) nagymennyiségű só-fogyásain a&tikséges a bebizonyult, hogy oson fölttyágziU a legtöbb országban csupán a só-cgyodárpság miatt nom haladhat ugy előre, a mint lioller.o éa lőhetne. míg notu kevésbé való, hogy Angliában a sóadónak 1825-ben történt mogszün-tetéso éppon os irányban igen jótékonyan hatott.
Még sokkal roqz^bliak , CQnok kövotkos-ményoi as IparrA néavomely számtalan ágáhan éppon e miau marad hátra a külföld, töl, (Tlffft "Még a só-egyedáruságnál is log-alahb az ipattoVékonységro több figyolinot fordítanak, mig némely országokban aaipar-forgalom folytán még sokkal olcsóbb kősó használatára sem szorulnak»
A mi gyáraink hátrányosságát a külföldi-ekéhez képest a következő egyszerű példa b.sofryltjR." ........ "
Angijában egy mázsa só olőállitása néhány kfajűsárba kerül, a francsía dienzei magán-sóbánya egy kilogrammot 1 frano és 00 centlme-éit, vagyis mázsáját 22*/» krért szállítja as olsaszí gyárakba, m g Hadonbon 2Ngyurak magéban a sóbányában l írtjával (a franc 14''/» centimé) tizetik mázsáját.
Kajdhlom, még mindig akadnak elogon
fiénzUgyi müvéssak, kik a sóogyodáruságot ia nom ip igazolni, do logálábh montooi akarják. Ok ebben a czikk nólkültfihotl n-ségéro, a bovitolro fordított egyes kiadások csekélységére, Valamint azon köffiíményro gond .Inak, hogv os adót a tehotősobbek ép pen nem is érzik, * főkép ast tartják szein előtt, hogy ozt ogyéb adóemelésekkel pótolni nom ogy könnyén lehet. Do sőt még ason valódi ssigort, moly as adó Össsog személy-külötnbiég nélküli egyenlőségében rejlik, helyes intóskadósnok korcsstelni is hallhat-juk.
Do ha valahol gyökoros rolormra van sstík-"ég,úgy itt van annak helyo, mort pusztán a mouopollunt árak leszállítása még nom sokat lendít, do igonis as egyedáruságnak t-ljos uiogszün^otéso és a só-iparnak szabaddá tétfclo, moly ha bekövotkozík, jótó kony hatása meglopölog gyorsan fog mutatkozni.
Néhány szó „ a szülői nevelés hiányai" ügyébon.
A „Zala-Somogyi Közlöny" í. éyi 3-ik és 4 ik számában Herényi Antal ur meleg szavakkal törokssík érvényesíteni nézotolt a szülői nevelés hiányai felöl, s azt az élotben gyakorlan rautatkoaó egyéni romlottságáéi ferdiiségok egyedüli alapjaul tüntotí fel.
Hsabad legyen hasonlattal élnem. Asssl-lom, mely értekezéséit átleng, u jóakarat tágas m''drébon rai\jd mosolygó, majd nyugvó, majd sajgó tengorfölülot, melynek tüKréboii sok «sülő megláthatná arcsát, ós pirulhatna; do fonókén hiába keresnők a gyöngyöket, pedig B. ur éles tőrrel azúrja meg a hullá-mok''Allal hányt votett gyöngytormő kagylókat, a a a U I ö k o t, do azok, az általa óhajtott'' módon, általánosságán, nom fognak gyöngyöt toromni soha. Míort? Mort nem képesok. s hol kópjiaégni''nös, ott mindhiába a szabály.
Hogy a szülői .loveléa itt-araott hiányos, as kétségbe vonhattad; do azon nem a hideg bölosalkedő ész szülte okoskodó ss Abály ok össHoaltéso (mi^B. ur óhajt.) segít a legszebb diszkia-dAsbati som; hanem élottapaaa tall, gyöngéd, türelmes novolöl kosoki
A szegény pór apa éa anya tavasától késő ősslg as ég alatt, munka közt tölti napjait, a napszámát osak ugy kapja meg, ha szorgalmasan dolgozik, s még pihenni sincs ígon ideje ] tehát, ha képosy/oln* is, hogyan adhasson a „bölcsőtől kezdve" alapos, holyes növelést kis gyermekeinek, kik othon tán egy darab kenyér után sírnak, vagy körű-lottó a szabad mosőn lepkét Üsve futkároznak!? -
Okn-o aa ily AsülŐ, ha győrinek« elfajul, s mintegy, nyers anyag jelenik meg 6 —Ü éves korában a népnevelő olött?
Olt nem 1 a társadalom a hibás 1 Hág érett* liok'' keltsfio IoiiIíI h« áldásthozó essméneh, mely tiem Osak városokban, do A legkl-sobbholységokhnn is kisded ovo-dát »lapít, hol a kis gyermek ri^jsalnkok utAW''játszv* megtanulja aa «bo t, » • m«att-röl Esténként hazatérő, eltikkadt szülőt Igy örvendezteti meg: apa! anyai tudok a \ii imádkozni!
Do tegyük fel, hogy ennek hiányában a gy «rruiöj^k osaktigyaii téves nevelést nyer S*fiU$y||lttilnt as elkényeatetés, es majom-szo^Mrt. »süthet.
tfeWtttgyermtik szivet a »hotographiánál kAAsnált érzékenyített iivogloiuoshea hason-
lítja, moly azon alakot fogja fol, inolyot a szülői növelés és goiutosság vitágraroá lövői, a jót és szépet ugy, mint a rossat, és tó/* plakot. S mármost oly nagy befolyást tulajdonítsunk a gyermeki szív lemezéro lerajzolt ross tors képnok, hogy egyedül a» lon-jio alapja a felnőtt ogyén szernncsétlonságé-nek !? Hát miro való a tapintatos népnovo löl? A takarékos ügyes fényképész nom mossa o lo akárhányszor a nom sikerűit, rosz torzkópot ogy ugyanazon üvegről, 0 addig érzékonyití, újra meg újra, míg megleli, ol-találja a kívánt tökélyesot, u még akkor is csak.nogatív képet nyer, a positiv képhez tjiég sok fáradság ós türolom juttatja,
A gyermek szerintem nom a photographá-hos, hanem azon Hátai, hajlékony hajtáshoz hasonlít, inoly például vadonban, toiobályos anyja gyökéről, vagy magvától hajt ki, ha ott hagyatik, vad marad, ha gondolán átül-tettetik müveit földbe, a ügyes kortész által az iilő vilnrai ellon, melléje illesztett karóhoz kötve, gyöngéden ápolva booltatik, nemes gyümölcsöt torom az, nom is bnsonlit azülöjéhez, melytől élotét nyoré.
Tessék elhinni, hogy a népnevelő tapinta-tától függ, minden, csakhogy kellő mértékben psíohologus legyen azl
Ha van oltérés, melyen a népnevelő nem segíthet, annak nom mindig, söt nom a szŰ-¡6 az oka, ha tekintetbo veszszük, hogy ahány gyermok, annyi vérmérséklet (temperamentum)
Minden szonvedélynok megvan a fészko as agyban, a ha közülük egyik vagy másik, korán, vagy oly túlságosan fejlődik, hogy gátokat tör, annak som a szülő, som a népnevelő nem az oka.
Hasstalan törekvés lenuo n, gyorptekno veiéit Mzorosan szabályokjioz kőtn.i, s bilincselni. Itt még as som olég, hogy „nulla ro-gula alno exéeptíono" mort itt míndonogyod egy—ogy kivétol.
Kisdodovodu még o pusztai tanyákon isi nom pedig papírra írt hideg, szabályok, a gondos, tapintatos nevelés n népiskolákban, os mogtermi mindig áldásos gyümölcseitI Ha a gyermek szív li. úr szerint hnsonló a lágy viaszhoz, uioly a reá nyomott alakot azonnal fölölti, — s hu a szülök állal tévedésből, — semmi nsetro sem mouthotőlog — roá nyomott alak, fordo és téves, (mit B. ur elismer, hogy a gyoriuokút magaviseletéből azonnal fellőhet ismerni,) ugy a lágy vlasst újra gyúrni kell, mely állapotában olőbbl alakját «Ivesatvén, a teUzés szorint Jo és holyes alakot nyomhatjuk ismét roá.
Ezért szép és nagy szőrű mossanat a népnevelési Ügy zászlója körüli sereglés, (mit B. ur csaknem ogészon mogdöntött,) s annak lolkiismorotes harozosal-d, nnépnovo-löké az olső babér, melyot o g y,e d ü 11 i utóimul a jó utro térített, s ason haladó kis honpolgárok hála órsotéböl fon homlokukra akoroszténység, szent hitünk, a haza és nemzetiség r.emtöjo 1 j.
FÜUEDl KEÖD JÓZSEF,
színész.
Válasz az órzóki észrevételek-rőli ollenvotósre.
Egy bölcs -r- nos do mit törődünk nevével — olég as, hogy ö mondá: Nlnos okosabb á hallgatagságnál. lgazá volt o osen bölcsnek vagy tiem, ezt itt'' vitatni felosleges volna. Veloményom szerint, és ugy hissoin. hogy os irányban sok hason gondolkozásaukra találhatnék, gyakran, do tái\ nagyobbrészt as ember okosaága osak is hallgatagsága által bUonyult be, kiváltképon lu vaUmoly nyilvános vita as ugynovozolt polémia akarja Őt megssólnlásra fakasztani. Ilogy «kosnak nom tartom magamat, do még a világtól annak tartytfll sincs szándékom, kiderül abból, hogy nz említett bölcs szavaira nem Inllgat-ván özönnel megszólt.lok. Do még most jut oszombo, hogy magszólalásouiat ínég máskép ¡s magyarázhatnák, gondolván mlszorint ezáltal ludésságoiuat akarom kitüntetni. Távol töloiu az ily gondolat; hisz minők tudósnak lonni, ha az oinbcr csak tanítói
Do no tévolyogjünk ide a tova, hanoin fog. junk a dologhoz.
E*en becses laöok utoUó asáinában talál-kozuuk egy csikkel, moly ellen votéslll szolgál szintén ezou lapok ötödik számában megjelent „Aa érzéki észrovételokrŐl osirnü osekély dolgozatom egyik pontjárai Tagad-hatatlan tény, hogy Gr. Uteuodr, osenvsikk Írója — észrevételei által tigyolmostott.nl, miszerint némi iránybi\n nom korssorűlog fejeztein k( magamat; do mindomollott nom kösvótUn szükséges, hogy (Jr. Ütono ur ellenvetéseit helyeseljem, mivel ások nem állanak ogyébben, mint as tijabbl iakolu lanté-teleiben, mig ellenben as on állitásom a régi iakoU tanát magyarázta.
Hát mi szolgál nekünk biztosítékul, hogy az ujabb! tantétel a való, eldönthetetlen? hisz a régiek is esau télainényb''.«^ valának annak idején. Annyi azouban igaz, hogy a
hnladókkal haladnunk koll, hs, hogy Gr. Sto-no ur szavával éljok, as olavultnÜ w>°g-állajiodni, illotölog h^tra lópni^nom akarunk, • de ebből még nom kövoikozik a régínok érvényt olcnségo.
No do mint mondám haladjunk a haladókkal és igy tohát Gr. 8tono ur a*, idoghártyá • ról szóló felhozott ujabhí tantdtolébon m t-gam is megakarok nyugodni. Míndezáltal érintotlonűl nom hagyhatom, hogy Gr. Stono ur azon kérdése „ha a gyermek olointo csak ugyan az idoghártyáján levő megfordított képet látja, miként és mikor gyakorolhatná magát az, ös»/.ehasonlitájból kolotkező egyoncs látásbau ?tt aem Igen sikoresou van vnlaar.tva.
Hát mikor tanul n gyermok gondolkosni következtetni atb ?
Hogy a gyormok elohito csakugyah nom lát jól, arról tán a legjobban gondolkozó tanító adhat bizonyítékot s hogy as ugynevr-zott szollomi I á t á s csakugyan gyakorlaton alapszik, ki som fogja megvitatni. Igy tehát n régi bölcsek még oem tévedt <k any-nyira, ha azt álliták, hogy mi as ¡doghártyánkra eső megfordított képot'' Azért nem látjuk magfordítva, mivel a tapasztalás az ollenkezőro tanit minkot. .
Azonban Gr, títono ur még is jogában van, ha nézotomet megdönti, mivel a« ujabbkori bölcsészek állítása est ngy akarja; do ugy liíszom, hogy hibának még sem rovandja Azt, ha a régi tautételekről egykönnyen mogfe-lojtkeznl nom tudok, hlss a fiatalkori bo-nyomások legtartósabbak mondja a payoho-logía, és így nolena volens osek még előkuk-kannak nálam.
Végül vogyo Gr. Htono ur legbensőbb hálámat, hogy csekély dolgozatomat mogtekin tésro méltatta ds logyen moggyősődvo, hogy bioses útbaigazításait mindenkor szívósén ondoin.
ÖINGEB SAMU.
Észrevételek
Grűnbaum Miksa ur válassára.
A Zala-Homogyi Közlöny 4-lk számának ujdnnságl rovatában alatt megjelent kös-leinény két Szempontból indul ki; özek ol-sojo szorint Gabelsbergor rendssore ogy jó gyorsiráu kívánalmainak nem folol mog, s igy sikerrel nem alkalmazható; a másik Szempont Oabolsborgor rondszorónok idŐhöa kÖtölt tanítására vonatkozik.
Grűnbaum ur a lapok legutóbbi számában os ügyet illetőleg víIasxAvaI szerencséltet bennünket.*)
Joggal várhattuk volna, hogy o válaszban érdemlogos méltatására találunk a két ssom-pontnak, melyeket ."Övld közloményünk tartalmazott. • i.
Fájdalom 1 csalódtuuk.
Az olső szompont, moly Gabolsherg0«" rondszerének tanithatásl jogosultságát vonja kétségbe, s moly ennélfogva közloményünk logfontosabb réssét képesl, Grűnbaum ur válaszában meg sem érintetik. Kár Volt azonban ennok kárpótlásául oly dolgokat vonzolni olö, m ly k aa általunk fölvotott tárgygyal semminemű összeköttetésben sincsenek, s oly Idézőt tol lépni u nyilvánosság «lé, melyot tiszta jelUmü egyén su ját álláspontjának vódelmóro sohasem használt volna a moly nom egyéb, mint a közönség félrovezotéséroozólsó saomtolon ha-» u g s a g.
Ily oljárást kellőleg méltányolni, ugy hiszszük, fotosloges, mert a gyanúsítás hitünk szerint már önmagán hordja a tehetetlenség bélyegét. ¿Isemélyokot vonszolni a vita toréra, hol érvek Msüksógeltotnénok , nyegle gyanúsítással föltépni olt, hol becsü-lotos eszközökkel nom mérkőzhetünk, valóban nom irigylendő azorop) s mi-Őszintén sajnáljuk ai oly embert, ki salát, önérzetével ily sserepot meg ogyoztetui képes.
Mit felelt tohát Orttobaum ur aa olső pontra ?
Megvetendő gyanúsításain kivül súmmi egyebet.
Mi czélból irta tohát válaszát ? Hísaon ha állításunkat, mely Gabelsbergor rendszerét mint a gyorsírás cszméjéuok meg nom felelőt tüntotí fol, válaszában nom czáfolja meg, akkor ugyan toljoson közönyös reánk nés-ve, hogy os vagy amaz mennyi idő alatt tanulta inog os alapjában elhibásott gyorsírást; pedig (jtrünltaiiip Ur válasza csak is o pont körül forog. Ám tekintsük meg közolo bőről.
Közleményünk második résso Gabelsbergor rondszorét 24 ór > aUtt olvégesnl lohc-totlennok állitja. Ml es állítás mellett, daosá-ra a Grűnbaum ur ált ti folhosott tényeknek megmaradni bátorkodunk, és podig azért, mivel mi olvl lohototlenséguok tartjuk az
'') Qr tnbaum ur v&Imu « Ispok ttj>loa<liUtibo< mi liité«ve, m m«gj«l«nl kttsleufciujr »« t«Uk< Usst«U InSjlUI »armaWk, kl s Urgj klUut Ur. HUuo Mv alatt ui.cUll MK*Vk«tt Is kir«jt«tto.
SMtk.
o mii tett rendszert ily rövid idő alatt olvd-gosni.
Ténynyol tényt állítunk osombo.
Dr. AÍbrooht, « gabolsborgorí iskola egyik kiváló bajnoka, k
inek több hitelt moréssKo-dünk udni, mint GrUnbaUm urnák valainony-nyi tanítványaival ogyűtt, o gyorsírás tani'' tísára hotodfól évet tArt oíkorülhotlonül sztlkségosnok.
Nohogy azonban pusztán tokintélyro látszassunk támaszkodni, álljon Itt a gabols-borgorfélo rondszorbon használt kiválóbb rövidítések összege, a mint azok Uátzsch mindeddig páratlan tankönyvébon olősorol-tatnak : '' f
BO §. Jelényok •.....107.
- Rövidítések-.....20.----
Dl §. Névelő....... 2.
02 Fokozási alakok .... 2.
6a Névmások......32.
54 g. Alakszavak.....83.
65 §. .Segédigék......102. ''
37 §. Elöragok......80.
Utóragok ...... 123.
Ül g. Ragozatlan beszédrészek . 778.
83 g. Külöl.félo rövlditések . . 62.
6U és (iO g. Idogen szavak . . 242. a a összes rövidítések száma 1023.
Tohát csak a rondollonoson használt sza-vak''összego még a porozok számát is mog-huladja^melyek alatt Grűnbaum ur as e g é s s rendszert ofvégoznl ígéri. Hol vannak oson kivül u rendesen kiírt szavak, hol vannak a hangok jelölésének szabályai, melyokuok száma pl. csuk az o hangzónál meghaladja A tizit, — hol vannak a betű össsotételek; n hol van mindenek fölött a rondszor koronája a Ungelnü vitagyoralrás? Pedig ouk''M utóbbi körülbelül kétssor Annyi időt vess igénybe, mint aa egéss rondszor moglanulá-m. A gyakorlatot, moly a legalsó fokon is a tanfolyam 3—4 szoros tartamát Igényli — nom is omlitjük mog.
S o roppant halmast akarja Giünbauia ur 24 Unóra Alatt olvégesnl. Ily állítás mollott csakugyan kétségbe kell vonnunk GrUa> baum ur képzottsdgét, ki alig köt magasabb Igényeket saját állásához, ha tr t hatóra alatt elérhotőnok tartja. Ily mérvű késsült-ség mellett azután elhissszük, hogy nem 24 óra, de 24 poros is elegendő összos tudományunk kimutatására.
Grűnbaum ur Gsbolsbergor rondszoro szerint tanit. E rondszor, mint nzt ogyik korábbi otlkkünkbon klfojtottttk, nem egyéb, mjnt a iegmorészobb gyakorlati fogások UaI-''maza, minden nyolvtani alap nélkül. H minthogy nom rondszoros ogóss roppant fáradságba körűi akt ogéss túrjodolmóbon olsajs-títanl. Ö mit nyer n tanuló, ha a nehécsé^o-kot legyöste ? azt, hogy a mit loirt még bts-tosan elolvasni som képe*, igy például bA a német rondszor szorint r o i s t, roforirnnt waltest, stb Iratik, as Igy is olvasható , r e 11 e S t, 0 r f r i o r o n, wlt h ) t o s t; n non-datt ich will daa Mltdohon hoirathon, igy i* olvasható ihn wíll das mádehon beirathen; épen igy n magyar rondszorbon is: obbon és eb, belől és bő, fogok és fok, k ö-votkoső és küvotő, kovéo éa koa stb. toljoson egyformán íratnak.
I>átnl való mily roppant olönya lebot Ily rendszernek as nzt használó ogyénro nésvo a csakugyan megérdemli, hogy Grűnbaum ur oly olssántsággal koljen annak védelmére ; osakhogy o dicsőséget n»im Irigyeljük tőle.
Mi tohát Grűnbaum ur válaszát aa előadott okoknál fógva „egyoldalú" —- hogy as ft szavaival éljünk — és „késsakarva balramagya-rásó" söt a jellemtelonségg«l határos természetűnek tartjuk, molyot atyát érdo-mo szorint méltányolni annál Is iukább kötelességünk, minthogy Grűnbaum ur oly esz-közökot használ s oly tljárást kövot oaját állás pontjának védelmét illetőleg, molyok- '' nek jellemsésére a loyalltás szótárában alkalmas kifejezést nem találunk.
GÜNTHER ANTAL k. r. tanár.
L e v e 1 e z é n « k.
Homogyaséli levelek. III.
T. Szerkesztő url Tohát mint mult la-voiombon emlitéin, még én belőlom is :Iosm valami ; azt tudniillik no higyje senki, hogy talán A magyar minisztériumhoz novostok kí, Oh korántsem, ast, hogy tán valami tis»-telotboll osküdtségot nyertem, vagy tslán aa árkónklvűll hogymostoraéget rokosstették roáih. Oh''nem, hanem képzeld kedves olvasó, megválasztottak a nálunk keletkesott — no találd kl minek? Igen is a nálunk létro-,, jövendő „tyukültetö" ogvlet tlssteletbell a1-nökénok, mely egyloi lelsogltéséro mtlked-volŐl előadásokat ssándékosnnk adni Kutyán A programmot annak idején, valamint aa alap szabályok at — köaaé toondeiu. AaOuUau mivplís fitrs^og már vég«felé siet, Írjunk or-^ röf Is valamit é* hs a nönétnasssony Berány

MÉH
-__

nem Is tud bele soramit, hadd hallja meg ángyom asszony, Som. vagy A.dám. Apropó» a hó 5 ón tartá caküvöjót Uögyé»zről lyhon orvoa ur berónyi Doutach Julin kisaaszony-nyal Adándon, a lskodab''iu 7 oraiágr? szóló ó» annyira fénye» volt, hogy csak,a jelen volt ékazorok árán elélhetuo Zala Sonvogy valamonnyi »aegénye aratásig. A mulatság kivilágoa ki virradtig tartott. Jól oaott néznem másnap reggel a oiófnki vaauti hivatalnokokat''— kik Kilitin végig ugyaludtáka vigalom ódea omlókéit a kocsiban haza felé utaztokban, mint valami alföldi juháaa-bun-dn. Ezen fénye» lakodalmat A hiro» ádándi Bögo muzsikálta ki, kinek aliglm jó keroao-to nem Volt ca ogysaor. A BögórŐl cszombo jut, hogy midőn n vigalom olötti vacaorát feltálalták a czigánVoknak, Kárcsont látók oaímbalmoa illő módon koro»itot vetett, ezt meglátván a prlmá», oldalba löki o szavakkal: „A pusztáság érjo cl a blbaszt fejődet, mit bányád Itt kerestet, iazon nom tréfli ám ca, haiiora kó»er" 1,.
Feuil|etoni»ta nom vagyok, hogy mindent lolrjak mit ettek éa ittak, elég aa ahoz, hogy n lakodalom nngyaaerü volt, Aa ujpár azépon egymáshoz illő volt, éljenek sokáig. Kár hogy a borónyi uj korcamároa ott nom volt, legalább kü''Öiobsóget tehetett volna a sok linóm ital felett, cz úgyis annyira compotens magával, hogy képes ogy hordóból — alá Bo»co 5 fólo bort er''o»ztoni ogy oaapon a ha akarja az ol»ő 12 kro», utána 14 kros éi igy ha kiváltod oroszt bozóti, somlait, küszhegyi, villámit — do c»ak ogy csapon.
Epon midőn o aorokat irom, invitálnak Kilitiro, Adándra, Hidvégro bálba, mindenhol a korcsmáros felsegéléséro adatnak, mindenit«^ van valnmi mulatság, o»ak «IiImi a He-rónybo tesped nz ombor. Itt a inulaUágot ugy ismerjük: hogy á»itás melletti ázsiai ódes aemmitovés, ós „exoeutio" — ós má-sok megkárosítása. Alig, hogy jólelkű 0» szo-rotett.tisztelendő plébános urunkat obó 1-óro virradóra megrabolták e hozzá bAtötnl nom aik»rült, a más napra megrabolták a nzegény dókányt, padlását feltörvén kosorvo-non »z<-riott kuknfiosáját lopták, el, utána lopják aa udvarokból a fát, én tü|om olviaaik éjjol lepedőbe a fültani való kukorloza u»u-tát, egyikot nz erdöazélen lovaitól akarják megfosztani éa igy tovább. Bizony azóp ha igy megy. A darányi fólolmoa ordöben nom ritka ilyon mákvirágoknt látni.
Do beszéljünk vigabb históriákról i», például arról, hogy a robecai erdőn egy aae-gény embert, kl vad fákat »zokott c»ompé»a-'' ni, borona lűakót, hogy oaokórt éhoző o»alád-jának kenyeret oaoréljon, a mult héten any-nyira ötuzovortók, hihotöleg a jólelkű robe-o/.i kei ülök, hogy ma tömetik. Dorók ombo-rek li . . _ ; '' ;
Időjáráaonk annyirA klfar»angoltA magát, mlaitorént mo»t ogyre bömböl, hogy »iotve aiot szárogat ni keserve» könyeit a azt a rettonotes »árt, molyol móg Kanizsán sem lát Aa omijur^Ae «lujiiU jAnuariuabnn lOtiap esett a nem több mint 5 ló, 3 c''aácai lótt a n hor*a»ato sár áldozata. Nom tartozott A ritkaságok knzé látni, mint etet a tyukása aa utközepén, a a boteghea »¡etö orvoa mint hagyja ol kocsiját a gyalog járja meg Áa utat, no do annárderUltobb «« Idd.mo"»» már, maholnap kezdjük a tavaszi votegotóat, ha igy mogy- -1 .
A mult héton ültük mog egy komim házánál leánya „molléülését" * Utunk — na az a komám ivott ugy, -nilusi ló. Jó-
kedvombon én ia fol^fé-í^« "V item az öröm-apát, ldo irom a kÖezön««ít csak azért, hogy több.Ufgyam már ninca obbo a lovélbo — moly Igy kezdődik
ivedvoa komám uram 1
Isten Jóvoltábol kivátum én kegyolmod-nek, hogy mindonokutáuna atinakutána mog-luO^o.''íkégpéldán-\k okáért tudniillik ugy-mirtf«iiaüJ nap Arnnynyal foldozott, bársony-nyal i/eh''uaott. ezüst natkósaeggol kivert DApTA öpkóztábbal folki^ta kigyolmedet virradni *» mennyei foUéi,; togyo azt, hogy ne sokat »zawlálgni»^ a Kogyolméd hajszálait, hanem.atinyi áldással öntao hegyaimo-det nyakon, a mennyi azál már ledulíott főjéről (szogény komám már koptja,) a hányan csak vannak a mennyei t> ieléd»égl>ől. egvébb dolguk no legyen, Mint % kegyelmed Útjából söpörgessék a földlgbhrtokv i hogy boldogiágáni^k Ajfaflif»arkAnty'' o?^ vvijt a /wJok poo»étájábáhl (beítom tiv, od;^ -r 4 jókedvének kulooiJ.)(w5ildtg toto legyen pi-ro» egri borral, a valahány»«'')? ep ''^-" iszik l»előle, mindannyiszor proí ''itot kv ; Umotinyi •< lyem boo»ko- '' . ji..., -gyali neiasetség, » hogyha neíCVv-ÍVtán c.''i, vagy hideglelés, köszvény, guta rttgér ¿s más nem »»eretom betegiég vendúgkóppen kerülgetné személye tájál, két két paradicsom-boli kiszolgált esős* álljon ot t kót felül róz-fokossnl, b kergesse Azokat ■ honnét eljöttök, magát pedig ugy tnártn»a»sí. t Irtden boldog aágb«u, uiint az ádó- li Tu''--rffiígáuy kukű-ricaáa kenyerét ;''.. írfiiapi vásárkor a pin-czeboll peesenyesüut avas «sírjában, vagy
podig mint Fáráo népét a vörös tongorbon, » ha pedig végtére oljön na a kogyetlon kaszás, a ki iniudon ombert »zónának néz u lekaszálja kogyolmodot, is, no hngyják a mennvel uzekorosok »okáig forepont uláu járni komáin uramnak czlfra tarkalntrka lelkét, liánom jöjjopuk hamar órto hat másvilági fokoto szürkóvol, s ugy vigyék bo nagy trombitaszóval ama tága* mennyei pokol — akarom mondani pitvarba, a hol Ábrahám Iziák 0» a többi ziidó pátriárkák háromozor-háromszáz vörösnadrágos ozigány égboro-pült hegodUazóla mollott járják báraony bugyogóban a kállai kottőtt. VivátI . . .
Ma van aa onyingi fónyoa uri bál— őrről majd a jövő levélben köhög a
NAüYDERÉNI CáüáZ.
Zala-somogyi hirek.
A Jele» hazáukttA H«k» dy Lajos zongoraművész r:\i6 18 kán esti.7 órakor a zöldfa vendéglő nagy tormébon hnngvorsenyt rendezőit. Müsorozata a kövotkoző : l) So n a to
Í) a t b ó t i q u o, szorzó Beethoven, olőadá a inngvoi »onyzö 2.) JI UnyadiLáaaló Nyitány. Játtaá OrUnbaum aonekara. 8.) Szó-BAt, átírta Bakody Lajoi, olőadá a hang-Yeraonyzö. 4.) ¡5 o 1 o » zarny kürtre K.) h.) A u f o n t h a 11 dal Sobuborttől, átirta Liszt F. b.) Molnár dal és o.) Marohe de brA voura szorzó é« olőadá a hangverionyatf. 6:) Egyvolog „T r o v a to r o-Mbol, jáuzá Orün-- baum zonokarA. 7.) a Népdalok b.).. HA" koosy induló, elöadá a hangveraenyaő. E haugvorsonyrőí jövő lapunkban bővouben •zólandunk.
/\ A jolmoz tánczvigalom moly a zöldfa toromébon tartatott nieg, egyike voil a legfényesebbeknek, moly okét valaha láttunk. KölOn^aen kitüntotto magát, mint mindig, a i.inokar, mely óléukaég ó» szabályos összevágó játók tekintotóben semmi kívánni va-lót nem hagyott hátra.
tzs A napokban volt alkalmunk látui egy; aono aaó mellett tartott rom okoló» t, moly nora kovóa nézőt csalt maga köré a jelenet különösségo miatt. Két ökör volt a remeklés tárgya, toelyek egyikét a remokolő egy vá-gá»»ul terito földre mig a másik milylyoli»-mét egy raászároa legény mérkőzött mog, o»ak a második vágásra adá ki páráját. Aa egészot természetesen tánczvigalom kövotto, moly majdnom momoruságra váltoaott, aa < alkalmasint vigyázatlanság következtében m«ggyuladl s^aTmak*aal által.
A (Oyáaa jelentéi.) Pákh Lajos maga éa tcatvóroi: Vilma Sohwarta Qusztávnó, Johanna özv. Kollnor Károlynó, Károly. Pál, Miklós, MáriA Urooa Sándomó, üizolla és Borta nevében mélyen megszomorodott aaivvel jelenti aaoretott teatvérök l''ákb Albertnek a „Va.árnapl UJ»igu éa „Politikai Ujdonaá-
Sok" azorkeaztőjénok, a Magyar tud. Aka-omia éa Klafaludy-Táraaaág tagjának, folyó hó 10 kén délolött 11 órakor, életének 44-ik évében mollhártyalob kövotkoztóben történt gyásza elhunytát.
A tomotéa aa ágostai hitv. egyház azortar-tá»a szerint, február 12-én délután 4 órakor fog történni.
'' Peati fobruár ll kéu, 1867. Bóko ham-
v vAira 11
A (Jelenté*.\ ZaUmogyo gazdasági egyletének f. 18ft7 martina 12-ón Zala Egerszo
Íjon délelőtti 10 órakor tartandó köigyü-ónórc, molyon az alapszabályok órtelmo szerint az ogylot ujboli azorveaáso, illlotöl sg az olnöksóg- igazgató választmány, a titkár és pénztárnok válacztáia fog eszközléibo vétetni : aa egylet t. ca. tagjai hazafiúi tisate-lottel tnoghivntnak. >
A közgyűlést megolőaő napon f> é, marii-ua 11 én ZaU-Egorszegon délután 4 órakor igazg»tó-vála»ztmányi ülés fog tartatni, molyro a 1- ca. választmányi tagok minél usámocabtian mogjelonni felkérotnok.
Kolt Zala-Kgorszog, 18G7 fobruár 4-én.
> Ulavina Lnjos
egyleti alolnök.
A Az „Orvoal Hetilap" 18(17 lauu-árTl-*!» ezt Írja: Török Jószef, helybeli gyógysaorésa fogsaivarkál. Kétségot nom ''»»ontod, hogy holyboli bántalmak ellon log-éSzazorÜbbon éa legtikoresbben hathatunk oly szórok által, melyek a b^j eredési pontján alkalmaatat. — Ujabb id6b<n ennélfogva a helybeli gyógymód mind nagyobh tért vívott kl magának. Eaon elvon alapszik Török József gyógysaorésa találmánya, 1.1. ai ido-ges s oiusao* fogfájásnál nlkalmazható fog-salvarkák, melyek ?yógy»nyagja alakjában beszivatvári, f, bántalmazott idegvó-gokkol közvetlen érintkezéabo jön, ■ ekkép otillapilólag hat. Hogy n hatás tökéloto» legyen, a föltaláló ur ajánlata »»érint, a fü»töt néhány poroaig a szájában kell tartani, s azután aa orron át kioroaatenl. Aa eiame mindeneseire, életrevaló, ntiért aat blaváit ajánlhatjuk Ügyfalelnk fígyelmébo, különö-»on miután Török ur eljárá»a mellett még Aa egyaaerütáz ás könnyű alkal(u%aáa előnyei is »sóinak.
— 0 ci. kir.. Apostoli Felsége f. é. febr. 2-ról kolt legfoljőbh elhntározáasal a mura-koroszturi valóságos apátsági t a veszprémi egyházmegyében, E 11 István nkal plebáúuá a ale»porosnok legkegyelmesebben ndouiá-nyozni méltóztatott. '' (8tirg.>
A Van szoroncsónk olvasóinkkal tudatni, h''ligy Wajdits J. könyv-keroskedésót előbbi helyiségéből annak tőszomszádságába tótto At, moly valódi kónyoiemmel, mint arról alkalmunk volt meggyőződni, s párntláu dl»a-saol vatt felszerelve. A több év tizod óta jó hirben álló Üzlet o helyiség változta által minden tekintothon emelkedni fog, » alkalma»-•á tétetik a közönség rondeleteinok bármi tokinlelbun megfelelul.
= A patikárius urakat is megbüntetik, Pesten 6 patikárius fejőnként 100 o.ftraloít megbüntetve azért, mert drágábban árulták a nzorokot, mint az árszabályban van. Elnó-zó»órt folyamodtak a n. m. lielytartósághoa, itt azonban kérolmüknek boly nom adatván, fizetni voltak kénytolenok. Ugy hlaaaük, hogy ogy kis utánkövotéasol aok »záaaat lehetne vii-aza rendelni a tzonvedök javára. Ea lehet oka annak, hogy nem mindon patikában ogyenlő a szórok ára.
PL
s= Lakató» Sándor tánoBmtivéaa basánk-fia a „Zöldfa" tormébon tartatni hirdetett táncakosaoruját nem martíu» 2-án, mint olőbbí számunkban közöl vo volt, hanem fobruár 23-án szombaton fogja tartani, még pedig őröműnnep-ostélylyel. Reményijeik, hogy aa urirondosztály ez alkalommal tzámoa megjolonóaével fogja aaoronoaóltetul dorók táncamüvéaaünkot.
Nyilt levél,
t. Kín gydgysaerÓMX urnák Marrxnlíban.
Miutdn mindon eddigi fáradozásom eredménytelen volt, ugy bátor vagyok Ön« nyíltan felkérni, szíveskedjék végre és valahára az 1863-ik évben Üzletemtől kapott kilnyvek, és saját ke-zo Írásával nálam édes atyjn halálakor mogrendelt gyászjelentésokért járó
17 frt 60 kr. 1863-tdl interes fejében 4 „ 40 „ 40 a postán szállított fizetési intő-levélért . .5 „ — w östzeaen 27 irt. az első nyílt felszólításom
után beküldött 10 frtot
felvettem a hatralevő 17 frt beküldését kérem Nem szólalnék fel e ose-kély. összegért nyíltan ha tudnám, hogy esen összeg lefizetésére ön képtelen, de meg vagyok győxődvo, hogy a négyes fogat tulajdonosa annyit ^tökölhetett boldogult édes atyjától^ hogy egy Unl^t-vívőnél a boldogult gyászjelentéseit is lefizetni képes, addig is még többször leszek kénytelen ez érdekbon nyíltan fülszólalni, ezen felszólítást mint harmadikat fogom nevezni.
WAJDIT3 JÓZSEF, nyomdatulajdonos.
KTyllt posta.
8. 8.. A JeUn siámra mtektatt, jOvSre miamijuk. 1 Bsorttltk ¿n. Sem adlmtá. -V. K. A Vilasst jelen siámunk hossa.
—:-----rrr-r •inr-TtTr-T^rr~rmi: : . ...—
0
TABCZA.
Tévedés.
A» eirysifr tjvedUm. Hibiaiat lin jllom t Nemde uiegbocaánua
Kii barna galambom?
V ! I .''.,
I<ásd, Ja ait gondoltam, — VJtkein raak gondolat — Hogy kebled, mint eny.''m Bob* nem váltoakat.
Yltkos ssekrény Igas, lieU nohAa Uul, !)• véltem, hogy lehet A »savaknak hlunl.
VIendád, hogy b5n sseret*«, Bokáig ...; Orf-kre . . . Ki /» vakon hittem, Mint sslrem ércie.
Hittem,-. , . S Igy tévedtem, lllbitaal bevallom, Nemde megboesáUia Kl> bsrn* galaaiboin T I
1ULATON.
!tlt| J, V/
F^y kernevalkaland.
, 1 . '''' s
SpaayiJ orodetiből /ordított német atia kOatl
UQkki''sy M.
A torom, piolylyó a del Prinoaipo aziuhás földszintje váltoaUtvn volt, telided teli volt. Szilaj jókedvben a logaaebb, legcsinosabb, legvonzóbb álarozoaok egé»a serege hullám-rótt föl alá a tágas torembo ; óloa élez után, • zójátók szójáték után oiett a kblcaönöa ogy-másaali ingorkcdést, a mindenütt uralgó jókedv és vídámaágot növolvo, táplálva,
Egy szóval, az égés» egy madridi karno-valost volt.
Ti, kik mindig az olasz karnevál fölött firkáltok, kik elragadtatok általa, mert spanyolt még nom láttatok, spsnyolbwn még ré»»t nem vettotek, jöjjetek ogyszor hoszánk vogyotok ré»at nálénk egy karnovaiban a azután Ítéljetek.
Nézzétok o hullámzást, ezajgást, e harang-c»ongé»ü növelést, e mosolygást, o suttogáit; -— halljátok izép nyelvünket két granatáj-kon át hangzani, kelleme»en, mint a Xenil-nok ozüat hullámai Granadának granat- és narancsligetein átcsörgedoznek; suttogVA mint nz égi zephir az illatos narancsvirágokon állcngedozl jöjjotek » nézzétok szép asszonyainkat és leányaink|kt!
Ott a kellomdus atulalmiai, Itt egy leány Estramadurából, Amott Valenciának egy büszke hölgye, » itt, itt egészen kősóiban egy manola *) egy kodve» kia manóin 1 la-inoritek a manoíát, tudjátok mi Ö? A m»n >-la o»»ményképe, aaemelyesltőlo a tnodridi női kellőmnek, úrnője, zsarnoki urnöjo ma-jóinknak, királynőjo fittal omboreinknek, éke, virága, roményo azoknak 1 ö túlvilági lénye földön a költök osaményképébe öltöztetve. Nézzétek csak ezt itt mellettünk » bírni fogjátok képét egy inanolának 1 Nézzétok, mily hanyagul a mégia oly klmondbatlan szépen fekszik vállain mntiMlljo; nem rejt el elölünk irigyen egy vakító hattyúnyaka!; nézzétok oz angyali tormotot, a ezen egy to-pánykába rojtotl logo»ln»ab lábaoakáU Fáj-dalom, arczaol van rojtve, egy cslnoa álarca alá ngvan, do álaroa »négla uaak áUrsa marad. Pedig a aaép nyak, a lAn;:oló aaemek, a mozgó fiyooako, n le^dmabb i aj fodruk mily nagy reinényokro jngo»íu oak I Bizonyára legszebb fogni, legilíborokb ^jkai, leg* rózsásabb arcaa, h logc»inoaabb orroctkája van l
Igy gondolkozott körül balül egy »zóp, » a legelőkelőbb családok egyikéből származó fiatal ombor, ogy ily mattola saomlélotóbe ino-rülve. Egyszorre az Ide oda raosgó fejocsko megfordul, o manola »zömei a fiatal omberé-ivol találkoznak, az előbbi fólemeli a» egyik lábaci káját, a az utóbbi felé közeledik — mily ''teiuoo tartás, mily ékos • mégit királynői járás. —
l)o mily csodálkozás 1 A manola puha, bársoi''.ypuha koaét a fiatal emberébe foktull. „Jó Mtát, don Angol 1" „Jó ostét, angolitA mía 1" volt a fiatal out-ber folelete. i''.
Evvel a társalgás végett ért volna, do a manola nom ongndett. Aa álarcsoanő a társaság Jobb osztályaiból való volt, ismoré nz ogéta világot » csacsogott aa ogésa világ fölött.
„Tegnap oato," úgymond a fiatal ombtr-hoz, „nom voltál a porosz kövotsóg tánoa • e.télyénV"
„Valóban sajnálom, do igeu fáradt voltam."
„Olyannyira tánczoltál toguapolött Vollo grófnőnél TJ
„To ia ott voltál?"
„Ott voltam-e 1 Voled táncaoltam."
„To? — velem ?tt
„Igen 1 — én voled lM
„Spanyolt va«y franoaiát?"
„Mindkottőt."
„To tehát — ?"
„Egyiko vagyok Aaoknak kik voled tán-ozoltak."
Mély gondolkoaáa a fiatalember részéről, egész tegnapelőtti tánozkárty^ján átfutott olméjébon, do hiába.
„Kérlok, mutasd koaec»kédotI" „Nom, nom, közein igen fokote ó» o«uuya." „Bocsáss meg, do o* nom igazi mert eat ki nom mondanád."
„Pedig mégis ugy van I" „Semmit »em tesz, én látni akarom lu „De én meg nom akarom megmutatni I — Apropoa, Angol barátom, to tegnapelőtt do-na Amaldeával távaürgönyöatél la, már ugy a azúrnak sodronyain 1J
„Én?! — Do kérlek mutasd kezedetI" „Tegnapelőtt ezer alkalmad lelt volna azt látni, do akkor nem akartál; ma én uoia a-karokl — Elmész holnap a franozia követ-»ég tánozestélyéro ?" „Ha utt talállak, Ige» |f „Miért ha ott t»lál»a? Táuoaotnl akaraa velem ? S ha tánctolunk, mily t^nca az ?"
*) Madridi (rlMtls
„A milyelMf«kiVíÍ,U«6p hiitnólf. I" • ''''
„Jó, lii( iHiVed »«lom na elaö francaiét." „Do mirítl i»morlok<m#gV" Oü „N<> biifitlj «"»ón, e» ón gondom lesz 1" „JÍ^WAtl De''nolu akrtfsz valamit enhi ?
H.-vAyWAUlrtk''y" 1 " , ''
Jb''7-gyezi/m; vélod vacsorázni." „Jól''SMdj t,»hát fti»njttnk Vacsorára 1" L ''tlKi''k, olt^k Ittnk. f>ft bármennyin; iparkodott f* doh Ang Hzép »Aranrtjártuk nrczá-ból ón»k "gy yop''Ait is f/ilfddeznl — minden hiába voit. A Vfitaiira Végán vógre a* élvo-sett tfl*«A bór Wógl^ó hatását. Don Ang''il mioilon áron kóró a manóját, donmskirozná
nmp
„Mr''^b''ániiád, keserüfrn mogbántiád lolo o*V ''»
„S''ilik ! Hangod eaüstesengéso megczáfol." 1
JMrtiSltHAl lu
„Art hiszed 1 Bizonyár* uöiul Kérlek ■ kérlek — kérlek la
„Bjstoaitlak, remognél rémületedben." „K ha meghalok ia, lAtni akarlak !u „Aoi hát loKyn, ha másként u-m ak^mdl" B »»avakkni levővé AlcíAját. fí^y kiáltás, a rémtyletnok éa undornak ogy kiállása h-ingcotl a tvrmon Át. Magának a móduzn-fön ''k inc^pill mtáaa nom aujthntla volna |o lobban » nnt*| embert: mert ogy koromfekete Iié^ernönok Undok torzfojo vigyorgott feléje, tol ugrani éa tovarohanni ogy pillanat rnQvo volt. Aa tolult kínok egét* estéjig egész éjjol át udvarolt, kiro a leggyöngédebb anerclini vallomásokat pizarolt, egy nég''r-11«. ogy undok négerntí voltl HohaVejn táfl-gyí k ti)|ibó álitroxo« mulattágba, volt »rtfs szándéka. 1
Sokáig gondolkozott don Ai)£él, olmenjeh-o a francai» követség tdnózcstélyére, vagy nem- Végro igenre határsáel magát. A nngy tánosteromhon a bomonoténél álhitt, hogy n benionSket mind láth*''sa. Egyszerre a hojo-lentö szolgt ogy novftt említett, mMynok luingzAia epy mélyen elrojtett húrt érintett köblében, kgy frftnozin hölgy, kínok sr.ép-négo é• g«*d**ág.\ általánosan ismereten volt, barátságosmoiolylyal Igy szólt hozzá :
„No felidjn «1, don Angol, aa «Isö francaiét, melyot ogymásnak ígértünk lu Ah édes haiigfolyam ismeretei volt don Angol elbtt, aa ismorctlon nöé volt * del l''rin-oipe »aihbáxb.m.
„Mi a^ymásnnk frnnczlát Ígértünk — as
ols/i francaiát? Mi?" volt a csodálkozó kérdő« ó»

üzlbití
f-b-let.; .
i , '' -x*. t r. - .<!./ ««^Olltllrtruuiix -i.
HÍRNÖK,
„Mily rost ritftlókezeto ran kegyednek le monda a stép marqulsnB.
„Mikor és hol V ha szabad kérdesnom !"
„Mikor? - Tegnapi — Hol? — A del Principo »tinbAsbt.il
„I)e nekem nem volt Szoreeosé», nagyságodat láthatni lu \
„Nem látott ?! Ilisa együtt vacsoráltunk | Ha nem liisil, hógy igazat mondok i kié o táros* ?u
H sátrakkal egy tárcsát vfln elK, mely don Ang. l tulajdona volt, a melyot tegnapi rémülésében elfutásakor visszahagyott.
„Hogyan? — Lehetséges volna? —Nagysád volt a tegnapi und. . . négornö ?"
„Igen, barátom, éh voltami Ma is el fog futni előlem?"
Magitól értetődik, hogy dm Angel ntm is ét''é fntWát.
NAÍlX-lfAUIZtfA, febr. 13-Au. Ma s* Unnepíly miatt tlilot» l»»ony okról »»A Km volt, dii n előbbi u*-|>oVli»n 1« ~ íul*K * |{atiii»ll»l»tticn — l«aijrh*»A({ uralkodott, <nWe) * kdlMlill pisciokon Is (»njliibb lelt; a javult,, rnnélfopvs a_ tfrwtJ-»MÍík«V
vrlOuk^.yírftn^eíBík; íj«» a c»»k«''ly kó«»l<-l inlstt *>t mA({ ue\n lehet IrinrmUvl t^klutonl; s Uuyha túlct
foljrláiy k^.^tk^ü . Ajakat ^cpreaKel(lnk ;
Jrltalsgl Arak »t»^«.i»rtri»t mérőkéit a b''lyboll
I ¡»c.i.ni.H- B''i»a W -tWfw» 6 friHQ Vj-A frt «0 kr. It..»i uj ¡7» -Tü A fii 14, Kukorkrs Hl—Hft
fim S íA '' AV|>a>rtrifi/«S.''- 70 78 fonto» S ft
ro kr. -Ü'' ''5UÍ.-4ÍV-47 f iaton 1 fft 70 kr. i''ohAiiki« drt''rfixlii D {r\ 60 kr. — l^ml/ febAr
& n*í& Urk* A frt <S kr. Oubó slsüWndU 8 fft tft kf. * aiA »Aj«. S<j|va|iAlinka ".''0 toku 10- ÍÜ frtih..nlA-rtl «KX"lt. IVrkol) |iiliijk* UH fok 10 SO frt,b.»r ti.»al itt. M^ frt. Horkil U5 frt. Nyer''Urök :
(lanjha (l«lcl) rik''tr» i''« tebAu- 41 fft, it tnita-Mrttk 1B Art. mAuAnkibit. " ■
Dórok, febir t* vHfli. («cMllerl t«1í- V IMV.kl — v|(Wklh»tb^l — t rm''» H frt -10 f, i — VtliAu/t A« • Anll fha. t« lUrtrt. ,10-1*, ft, UJ . banlb,^ (•cbllltr) As f«h''lr 7 , (rA -u •''» - J<aUI«.|i»<Wkl borok 1883- ri IdOS-lki f«bAr 12 Ifi frl.''ak»nkAn|.
VIm< «0 (it — kr. HA. 44 -46 frt.'' KH KoíA^í «y«^JuAr»76 frt. F<Mr ronpy ára T ÍV* Í8—7 frt 7» kr. tVkelW 4 (VI. ''
\.-knuiz-«i pi«c z| «rak febr. Jtl).
llor« > lt<-i>Jr l''4 kr. Laii. • < lt s^ie 8 kr. IUb l«uA|<-0 kr. KiUo« it. ». B kr. UurK''.>ora m''rJjn 8!) kr —I ft 10 kr. Marh hu" fontja 16 kr. Jubhm fontja tO kr. Sert''s-hu« fol\lJs *0 kr. H alonna m*».4Ja 38 frt — kr. Z*\t fontja 4J kr. LAngUat) ni aAJa 1 í frt kr. %«(<*>• IjrMI''al iaAsaA>» 0 frt — kr. K«u/«rli» -.t fontja A Ifr. Knk''.rloaalls''t fontia 4 kr. Arpultra fontja 0 kr. KrtlwkAia fojtja 8 kr. KI»«kA<» foa^a t8 kr. Taolaj i fontja ¿0 kr. fontja SS kr. I^nmapilaJ
! fonija AOkr Uj bor lte»AJr> 10 kr. — ribor ItcaAj* »0 | kr. P alt í-lr ItoaAjfl 14 kr Xanl fal *1r (0 kr.
0,b<.u*-|iMiika llq»AJ 60 kr. TdrMly-j.Alli.ka Itoa^Ja 40 kr H.llva-pAlluka ttr.sAJo «0 kr fa(fj/A
iuA»»M* Ü <"''t. — kr Öiiinttl»iry<yA.*yortjra toulj* UJ kr. MAitotl fonti« 14 kr. Haappan fuolja <4 kr. H- |.Hil)a 10 kr. K«-iw>i(yf« BU f frt kr. Pob«U
Í H A Ö 3Ba K.
61« 6 frt - kr. ,N^rsfa <1U 6 fr|- kr Koi.An ni-rfljc 40 kr. R<Ana uAatAJa 0 frt 80 kr. Raalma m. 60 kr. Kftndcf foutj» 60 kr. Lau f.utja 00 kr.
Blral péiuHrTolyam febr. t(K
6*/., meUliquea 01.80; 5*/, noma. Mloaftn 71.00; l8G0 ki álladalmi kölcsön 90 . 20; bankrésavéuyok 704,— hitelintézeti réss-vényok 1.01; London 127.34); eiüst ágio 120.—-j arany darabja 0 frt—kr.
Felelős saerkosztöi Wujdlt» József.
Köles-kása malom.
Xajanifffjr^ n-niíx ajiitl k;''.ta4^,''hi«i\ a a-t.-lvAul vasnt AU<Jií)^»r h,.« fél órAnyira Mli>s-kAaa inalnvill AUVittaoi frt a n. , A. kB .Bn**|f A.»c..lillWra. AjAoViOi ígjr«j|uiAb« <a bo»»nAlatAba a< Ardajdtttnknak.
U 0 r « fi <1 < Péter,
Hin leleal nioIoAr.
Ki|i'' árért »xállit
iiriüí-, lioigyck- és gyermekeknek
ni el-d é« IrgnitKvnbb
vAszon raktárnak központi raktára
'' ''HAra, HtaJt, Tuehlá.ibcn 11. «*Am alau
> l«g(j|r<iU.li <<a legjobb kí-»i y A » » o o n o m 0 e k o t mjmlrn najrjr-• Ak víhühÚhIich, Talauilnt vAítoa-galjiknl, ft-liir Aa pompAa ailnra lr.([cktt it.lddr-o n»jtyaAf[bai» a Ipaujalib divat »»érint, éa oly uianlepH nlraiS ArlikArt, hogj a lÍKklaíl.li inri(iírt.lrlA» iovAlili»« la a lf(fna-c/obb f*HK''r*udvM»oket IdAai »15. Aa alant kBvctkeal Arak AllilAiom bi» niyart|(áMl:»a«l(AUak, U a 11. A, krt»/lii»Ag flgjrcluiíbo sjAnloui.
Kó»z nti lngek, legjobb kózimanka.
FcliAr-luíialu íA»»oaljígík. .»lu.a S frt — kr helyett í»»k \ (\ Ao kr. Kínom, neijiil rAiicaoa mellel A Á 60 kr bely. é«ak f ft Wj kr. ''.
Klöom^írbonl *. ru''iibiWKi Innék"« fi hely, raak t ft lTTTr Unom Willan<ii rAaaönuwek, 6 fl 60 kr lief/ raak S ft. Kin. njjo''j. kí«»olfnnt ''"««"Vj M'' *r «»« 3 rt 60 kr.^
í.egflu lon.tiiirgi ii.Kek, fegfaeTil. £i»Jimin
kí"l0"íl ü«;ly. íask''4 "ÍOÖ.
ÍTegHiíVjiel^isl ^iü''tj »¿a«o»T,Tif 15 ft h7\jr «<«alj 6 ÍTmi kr,
^©hór és azines sblríing-ingek.
Uil l''njck MiÁr »Íiittlaftti8l 8 í''rl Helyeit r.»k I frt 80 kr. i.rgtliiomabT, /railcil
VahírtÍn^9V< fVt Í6 kr íieljr. e''»ak ■ frt W kr."''" í^einíjatua~ »tíne»^fuj{ek YT fiö''tr''üfly. rták I fl »0 kV. ~
Pompái »ainea"áll''trtlog-in|fek 4 ItVMl kr hej/ olik » ft Be kr. Valóill jranr.la »»loea lialtat In^ek « fl 60 kr íirly. éaafcll fTl. ^ , Í7etrujaVlí íebAf bÍ/.\nick, Itnoii."«* h 60 kr keljr. caak'' 3 f\ k<f.
, Armly: éS ezösl^ férlí- és liölgy-
éKszereKet
» legújabb <V,]egizh>tescbb párisi minta Szerint szállitok
hihetetlen olcsó árórt.
iioí-wzi'' tnti t> rtí''n őn^.kscz, t^.r. nalt»t, fcatilagou sranyoara
vspy Rína« araotliysl Atfhlwa 1, >6, II, IS, 16 frt. KOVIU IJKt A» ,KÜf Ó|l.U-ÁNt''X, l»|>f. e«ü»l , gaadagon aranyosra,
vagy 3maa aranynysl jAtfiitrs 4, ft, C. 8, 10, 12 frt. MKI,l/f(: ragy KOI.IIKVAI.OI aíinán mnlaave , kf! vag.r (TylniD'' hAI ktll, pilltlbiil vagy Sniaa aranynyal Átfutva, 7, 9, 19, IA, Jo ft. KltKM. I.lpr. eatut yajty Sn)aa luanynjral Atfntott, »Ima Aa somAneao^
«otl »0 kr, t, 1.60, Y, ft ftt: HZlVKOrtKftK, iMpr e»HH vngjr «ma» aranjr, Ulnyltul valá, alma
loinAneaoaolt 1.60 2, A, /4, 6 frt. KI,y>lNa.(l<»IUOK, 13pr. e«ll»l. arany.wva »agy Smaa araaynyal At-1 futva, iltftA KomAiiCAOSott As kílvo) 70 kr, I, 1 60, tf, 3 frt.
KÍ:7.K01>01i OOMHOKj''típr. a»Hat, arsnyoava vagy 8inv arauynyal ((, Átfutva, aJw.a Ai »oiiljlncio^otl. kSrel 1.60, í, 8, 4, 0 frt,
í»v{ít*»ilr ''''<,Pr- í10*'' i 3m»> áfanyoyal Átfutva'', alma ÍS SotnAn-
U[ eaotoh, kövekkel 1, 1.40, 2.^8. 4, 6 írt. j '' PKOftítuyOHCK lSfl''r. ntlat, »r«iijruy»l AtAitva; », » 60, í, 4, 0 frt. KAIII''KKKIXKK, ISpr. exU»l, gaadagon arluiydava, vag/ 3«tar araay
nyal Atíutv* 3,60, 4, 6, 6, 8, t6'', 12, 16 hí KKl^KÓl/rfí Ar''ÁVAI. — mely a"hiiakbatt alke,nlhetle«nl aa«kae«e» i- 7 frt . ,
moiAou ne*>e, 2 éri jú^AIIAi mallnU. ,
lamAt »ládák »«Aaalikoi kapnak, r?- IiokiArak alakítva |e»»-- Mojfmul;''lf»ek n leg|)onluaabhau t«IJe»IUetoek, utAnvéltol,
nek.
FniHi fflitíp. gyAH raktára llalionrasrkl 11. »». ». HAc«.
(l-lí)
Nyújtsak kezünket a szerencse felé.
2ÖÖ,00ö frtot
lőhet már ittartlOH f-én nyerni, aa 1804 Iki álfára-hornjegvek hnzAsa sIMmával, következő és még más .orrotokból3454, 811«, 8ttl8, ttük, 1484. 537, 2274, t33, 9456, a t. megrondolök » f>ónt bérmeiitcH beküldéso után követkozUleg kaphatnak igért/ó nyekot : J
1 drb Ígérvény ,2''/, frt. a n n fi n
n» ,
11 n n íH frt. '' Kivámitrn u hivatalos, sorsj gybusisi jegyzékek megküldctnok, és a nyereményük «ionnal kéz-
bosittotnek.
IIa r kivánt sorozatból nem volna már olölét, akkor aa egy más által pótoltallk.
Colién Isaac,
pénmváltó Hé<.al>en. Kitmthnerstrasso Nr. 8.
imtuio iHatnrr^í,
Kész nöi ingek,
- '' !égis«bb kéüliunitkH és ké.lkülr»,
Ki in a viaaon nfilngek hiiiA»«sl 4 frt helyett caak Jl^fl «0 KI..0&*fchVefrflMW«k rclláVT^ftyPft7»» kr k. e.ak 8 ft 60 kr. I j dlvaliT»»!*- éa ravourbrn krttr.it rt ft 60 Vr k. e»»k Hifi 6U kr.
Kugrnta, >ij"dlVat«! klU"lT 7 íl liely'' ííaklTh 60 k»''. _
MArla-AntAnis^^Biípfigí''* %K''WkrTsíy ___
VlőlJria, valdili ValeuVleuiic-val kMrtTt''fft íl hely. 3ik 7
Finom váaannliAI, burkolva 6 ft kaly. eaak 2 ft »0 fr/. _
Hivat-liigek, le^Hiioni kAlfaaa rlaaoabAI barkáira 4,60 h. eaak 3.80,
Nöl aUA-uadiAr'',ik le/fln aliirlíiigl>«l 4 ft h. »»ok 2 ft. "* J___
N3l~uaiírA|r<>Jk. ketvr* leg«n vAaaonbKf 6 ft hely; eaak 2 ft( 80 kr._
N81 lrHn*bílTft ftO kr. hely. caak >~ft »0 kr.
l»i»iea. »«Apcn k''itoit inellAuyke 12 lt hely. r»ak 4 t* 60, kr.
l.e^fl^rtll-fliíljlk^ valW v^lM.fisitnr- rWÍ''io fl báty. ¿aak io K__
hbi''tfTKjtf lifaihVjij^kkaí Z - « to^t ft flo ItH;,. ''
Legfinomabb vászon fórá gaiyák.
1 fr< ift/''kV-''t''ftt r<^l kr, — legSnnmabb milmrKl 2 frt »0 kr.
wko#r,íi7^4(<wvr-ini<fv7rttmi«_ir ft.-. -• ''
r»l<6uom»bl- írlo nl tnn.l....gir 1» rÁfal i\ liety. ft^
Ji *Asaui^fVelikciidBk, fAI''nihrat)»''I,_M» ao''kr, t~te ícr^t ft. Lagllii Ufb(Vóilfá!liÁAaf-vitia''oaliAÍ/ fÁI l«c«a»)a ft io kr.
Ul»^ h/Cí rUl/en<lAlt''. ffl V»fVai|a I ft 60. t ft áé. 2 ft._____
Ji /;(,/; ''/¿"„Mű-, ÜinAiva. ft''-l i.iiaAlJar2-..* ft U)7i fl 60 kr. A lejStíí^''ftliVi.tU tl>AiVll liijr»W nitn^rnfl- »Jho-Í, almAn U ra-líT „ Klilai,n>, II k''iaavAiir'' ''a ia«£<illtAa ellen Av»a«tpl »»olgAlnak, 3 W t*» 4 rt <-4 ft ''»<» kr. í I
jj^í fetinít. '' ««.laaAga A» vSlrMuAgAArt keaaafíx adatik Ingek, «■atyaki ■ «--a«fc» a lian All»i»ak. rU«aa«itt<-U(ek. . j -1 Al»g»4i^«ilóaf>i a leglá>4l.\WI''l vf.Uk. krn wtAurAt. atellntt telje-Slltetnek Mtgi«ii.leí,''.»ékn.l kUliuBaeo k.''r.Uk a ujak Ma/* be
kSldia« (11-11)
Ap iuk (''onfral-Depot iler iratén I^inwH-cl^s I/>ii!s Mmlern, Wien,
Tuc1iImu1»«ii Nr. 11. ,,,,,
_____________________________
Hirdetmény!
Majd no m fele Ar árt JAlAIIAa mellett, valAdl. hamlall-kal^OU Ai poolps röf-mAlUlkkel kBvctkeaK vAaaou-iieaiUek bocaAt-tatnAV VAg-elailMa.''A.''«Cí vA»on-»«ct>k»«dlk, t6KUk»»/ik A* om-
Ul ttrit/kek '' .,
n bér«i váHiougyúr-raktárban, NUdt, TueUlaubeu II. az alatt.
t tuoa. Unom febAr vAaaonnibkend<5 2-2 ft 60—t ft 80 kr a
legfinomabb.
I tun I.tii I.ii..u. rnmbiirgl kendők 8— B fl 60 kr—4 ft 60 kr a
fl . lartin^.il.l,. i t
, ft tticW. »A«asn jalUl keudök 4 — 4 6(1 6 ft a legRuoiualiti.
1 tuca, rAa»on l8rtllko«ík, 4.6n -6—T ft a legfinomabb 1 Ittc* vAuon damaat.t3ifilkfti.ik 8—7, 8 fl a tvgUnomabb. 1 dara). 0 aiemMyre való aaital-teritAW 6 -6.60, <\ ftJAral, •>. 1 dar^l) (V finpllyte rpl . vA»»on damOal aaatalterlUSk 7.60, 0 ft 1 darab 1 i aiemAlyre''vald aiilallertlAV 8 60—^1—12 ftjAval. 1 db 12 aaaniAlyre valé álla* damaat-a^auherlt.lk 16 $0 ft a leg-
fiuotiiabl),
VA«»ou-inr(llkt>»űk, rtfSukAnt 26, 30, f6.r-40 kr a legfinomabb. 1 db »0 tőfo« fchArltellru liAalvA»»on 8—0 A kr. 1 db 30 rílftl« fehArí.itiAl-vA»»on 10—1< -14 ft. I db 30 röG''.a Ötnegyed aai''lea ruinburgl vAanou 11—16 ft. 1 db 4H 1 iít ninegye-l »»Alea >iAvet>^a<«n 18—20 ft. 1 db 60 rftfO» fttnegyr^ .»/le. finom *(BrA*4l 21- 24- 28 ft. t db 60 roföa kAaielfoiiott »íSvet 28—30, 86 fl a legfinomabb, 1 db Mimburgl b»li»t »»8vat HO ft bel/, caak AO fl. | tuoa, vAaiou SMtal-k«ud<( eaak 4, 4,60—6 ft. I tnci. Hnoni dam«»l- a»»lalk»ndít caak 8—"7 ft. VAan.u iiri ingek 1.60. 2.30, J.60, 2.fj<> Kin.iin vAaauu mi iiig'')k 3, 3.VI, 4 60''a legfl^ioraakb. Kf»< vAa«..n gatyAk 1.20, I M. 1.80 t ft. VA*>un női iugnk. Iruujabb divat 1.8<1 2.M>, 8, 3 Áé. VA.I..II uKl Ingek kötijtt 3.60. 4- 4 641 á! trftftnoiaaJbb. I li daurll.ingek »a%y uadrA^ok a legÁlőkéUbb ir.icden aainakbeu 3, 3.50. 4
Ingek, melyek a lealhea tieni Alinak, vliaiav/teüiek. lAegrrndalA»uk kevAa rAfiaeUa»»! iniadAnfetA teljetltlelnek.
n . [jKJtiia ilutlerft''H Uential-Pvi ot in Wien, UB®; jSmUt, Tuohlauben Nr. 11.
*........ - "•■•»'' '' ..... ^«w^.»,., I
Nyújtsak kezünket a szerencse felé.
Csúzos fogfájdalmak.
Nfl/n A» An ia tlbb Atrn At eartao» fogfAJdalomtól gyfttKrtet tank; 6»ioerC»eiió kn»(ll tabben aJAnloltAk 6nnek .Anatherln HiAjvi aAt,**) A* An aat nőmmel egjlltl kaaaoAJul keadAm , oly UdvOa et«<l-mAnjrt tap««»ullaip , mla^Srlnt nylIvAnoa knaaOurtemet kijelenteni el nem mulsakthatom.
KA8IIOLI) LIPÓT, aaalaggyAr-lulfJdoao» llAdben.
'') K a P )| a t <• N.-K a III s a á u i Peaaelbofar JAnaf, Welliaéh, lioaenfeld A., h lt<>»enl.arg J. Aa K. uraknAl,
<>. klr. kizárul, hxab.
■ ■ i »
FOGSZIIIfiRKflK
h''gnj''ibb s legjobbnak oliananrt szer /
fogfájás ellen,
Kapható N.-K«uÍAaúm t''easnlhofor József, Wellisoh, lto-soiil''uld A., é* Koscftborg J, éa F. uraknál-
egyedüli feltalálója TÖRÖK JÓZSEF gy^g^rész l''cstoa. . király utczA 7-ik nz. a. Ara eyy katulyánftk I ft, kbebb 50 kr.
Kuphdtó Nu(jyun>riL<í<j minden tjyóijyszertárában.
UiLA-NirlI ATKOZAT.
Ml al.KIrtuk, tokint. Ii N gridnegyíbe kbele.MI Patak kB.aAj'' tlílJAról fft hivatva ^re s«V magánkat t«klot. Ua Tdr»k Jiurf gy ^gy-• teresa nr Alul Ma.lt it iigKnvvac^tt ,fog»»l va''kAkAn«, min» fg«u ka4-hat a aarivArt a logfájia aJI. UU» k4»aoueiUuk«l kl/^.ul i Aa «.(jrut Ul bUrnk vagyunk ajlulani mi oda .oknak, kik uolip a nofyWall g/Ajy. aier hatA«4l m p nem UmcmAk.
K ll l''*i«k.in, deca. tU. 1860 TfnrKÓezr UAllOlt, jegy.SI a«g4d. KZÜO« líTVÁN, kdlaAgbirA t
gZAIlA JÓMKP, rak 4t.
Wajdita Jáaaef kiadó-, lap- <•* nyomdát ulajdono« N a gy-Kan iisjín.