Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.69 MB
2023-07-04 13:53:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
138
218
Rövid leírás | Teljes leírás (210.67 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


N agy-Kanizsa JJ^tp^ik évfolyam.
i A i ;
7. s/áiu 18(»T. martiuH 1-ón.
Ismeretterjesztő lap
• I '' •:'' '' ■ " • i'' i n
szépirodalom, kereskedelem, ipar, ga/,dá$zat, tudomány és művészet |körél>i>L


Minden '' I-ép,'' 10-íii,. it 20-kAi) ctfísx iv«n.
Sxerkr^tíi| iroda éa Uiiulg hivatal:
WAJÜITH JOiiSJik'' Vöpjrvktr«»kídé4Íben.

«r>
Előfizetési föltételek : i ;
lltlyhín hAihóx hordAt**! í» vldókri pottAn Xflldvot 1 K(tJ»n <mi 4 frt. 0Jkr. A i
Kél ¿rro f* , .¡> -
Kvuíjfyedjo - l , — .
.»..........
-t-
... '' ■.....■ ~ v;.
Hirdetések:
\ hal hvAbo» |iotltiiorlrt 1-»»«r 7 kr; lí-nnr A oiliulort torAbM brtkuU»4rt & kr. Ilityeifilij máidon w* J>oikl/ilA«úrt 30 kr. A «Nyílt t<SrvMi-egy petit tor beikUtAil dlj» 10 kr.
rr* t. '' 11 ■ i
Hl. ) .1
—, ('' na
Előfizetési pénzek óö , hirdetések,
ugy xinlt ii <i Up a i c I I o ni I I » r i a 1 in A t lile itl
u n 11 <• in ii > v u,
vAlftinint vliUkl Icvvlvk, Mrmenlrr II kind<Ui(vAl*lbv»
kUMondiik N.UIY KANI/.8ÁIU.
Az uj felelős magyar minis-tórium.
1 Midim nzöM férfinknak, kik n nagy ^unkáin, hazánk nlko^máuyár^k teljes
• én tettleges visszaállítására vaanak hivatva. ha adni sietünk, kedves dulgot vélünk toniii olvasóinknak kisérő szövegűi ft» ol''szág kőimjátiyára lépő ftíríi-ak életének bároaaK legfőbb vopásait irövid vázlatban közölni.
•'' Az lH(»7-ki felelős innf/ytír ministe-rimu elnöke; yróP Andráuay Gyula, ki at kormányban egy szeriiinind a toníom honvédelmi ,iáio*át ím olíogadfa. Ka Deitk Féroucz-nok köBZÜnhotjlik, hogy a jokn B7.eronoAi''» furdulathux a valddi alapot ''tuniók felirataival « a tíílo «ürtrmozott I^bzciKllgyi munkálattal inc^vttetto, el kell iHineiiiUuk azt irt, hogy 0» alapon a kivitel leglobb érdeme olsíí rendben gr. Andrá»»y Gyulát illeti; az ö fáradliat-lanrtágának, kitartó erélyének. állam-fórfiui ningaft tebotK(5g<5nok, cgi>z együ5-j)iaég«5nek » leljo« bnfelálduzá»áitak kell tulajdutiitanunk na eddig kivivőit hikert.
''ördf Andráary Oyula l«28»bart »»U-lotett. TaíUilmányait bovígezvéii, a ta-paítztalAs, ólot (}« nagy világ inkoláit Ett-r«ípa mivolt országainak bettt^ziUávul folytatta. lB47-bün mint Zemplénmegyc ''köi''eto ült az'' utolsó poznonyi orozág-gyllléfleti; ré«zt vett ft 48-iki törvények alkotásában; egyszersmind a nicgyéjo-,bc)i Ti»zaxzabályozó- ''társulat ulnóko Volt. 1848-ban Zemplén megy 0 főispáni
• ''tekébe Ultetto a magyar kormány, 8 k<5-sÖbb''az 08 f()i«pánok módjára H*«mólye-
n- vi rí íh i J. ,1 1 . , /.,
»en vizelte megy éj« ttnkunt*« y.^« ,,>>weo)iali lltkozotoü. 1849, Díibrenaenlio kbvetvón a kormányt, attól különös küldetéssel ntegbitv« Konetnntinápolyba utazott. A forradf''/om végeztével, hazájába viszza ne\n férhetvén, Párinba ment a ounau évok^ a>ul\a jöhetett.ispiét lu\za, 18ö0-b''an máét Zemplénmegye ftfiapán-ságával ki.láttatott még, de inkább akar* \Ji^n mint képviselő azolgálni hazája 11-gyónek, azt visHzautaBitottii s az or»zág-. gyüléhcn mint a Duák-párt egyik legk •• tUnöbb tagja azoropelt. Az 186ó-ki or-nzággyUlédiji ÍHinét azori kerület képvi-sttlíljeként jelent meg, h a többség egj-lk ''vezértagját tiszti^lyén bonno, 9 képvine-íöház
alelnökévé választatott- Az orsiággyIllésen ngy is mint szónok, ugy i« mint elnök ,?«''ltiniö ké|»esHégének számod jelét adta s folyvást emelkedett a köztiszteletben.
Miután Pvák Fereno* a miui»ttíre)nök-aéget el nem fogadta, mely esotben An-dntsay...