Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.6 MB
2023-07-04 13:54:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
133
218
Rövid leírás | Teljes leírás (191.26 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.


10. s/ám 1807. április l-jén.
Ismeretterjesztő lap
'' a ''
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és iiifivészet köréből.
Megjelen:
Mindon hó >-¿0, 10-én, 6» SO-Mn cg fai lvoii.
Nserk<*azt<W Iroda é* kiadó hivatal:
WAJlHTri JÓZHKF könyvkercíkedífíben.
Előfizetési felhívás
a -
Zala-Somogyi Közlöny
hatodik évfolyamának
második negyedóre.
Bizr. lommal fordulunk ez dvne-gyed k«Edet«u kttjsttnedgUnk áklo-zutkdfz pártfogásához, mely jó óa rósz időben egyaránt hathatós támaszt nyújtott csekely törekvó-sUuknek.
Most, midőn a sajtó fölszabadult lenyütfzött helyzetiből, midőn az eszme szabadságát nem gátolja ttfb-bó tényloges hatalmi önkény, tetterőnk uj erőre óbred, hogy vidókünk órdekeit annál tüzetesebben fejtegethessük, annál hathatósabban képviselhessük.
Tömeges pártolást reményiünk tehát a már év elején tetemesen le-Bzállitott élőfizetési ár mellett, hogy igy lapunk kitűzött ozéljának minél tökéletesebben megfelelhessen.
Megkettőztetett igyekezettel fogunk a munkához, bizva polgártár-twririk lelkes gyámolitásában, s ugy hiszszük, hogy az uj korszak, mely hazánk egére felderült, lapunk bzoI-ieínének is uj életet kölcsönöz.
Á Zala-Somogyi Közlöny előfizetési ára ez évnegyedre csak 1 ft., fél évre 2 ft., egész évre 4 ft. ily valóban csekély anyagi áldozattá, meg vagyunk győződve, nem fog visHzarotteubetni senki is, ki vidékünk érdekeit lapunk által erélyesen óhajtja képviselve látni.
WAJDITS JÓZSEF,
fulolUa azcrkcaatU a Iciailó tulajdonon.
Előfizetési föltótelek :
\>''f {i ét
Helyben liiihoi hord inal vidíkro poiUn kaidra > érre : - 4 írt. — kr. Kél érr« ..*„_,, Kviiogycdro • l , — ,
HlrdetéBek::
A Imi haxábu* pMiUorírt t-»*ör 7 kr. Síior 0 minden torábbt helkuU*4rt 6 kr. IlilycgdiJ mlndun cftye. beikUtAiírt 30 kr. A .Nyílt tíren" egy petit iur bnlkUtAii dija 10 kr.
Előfizetési pénzek és , hirdetések,
ugy »intőn e Inp iielUnl t n r t a I m i t Illető
kdilf writyrk,
valamint vidóki levelek, blrmcntvn a kladúlilvatallio* küldendők XAGY-KANIKSAltA.
Nagy-Kanizsa városa épité-szeti rendszabíUyai/)
melytik Nagy- óh Kis-Kanizsa városára nézve életbeléptettetnok, részint azért; hogy a helyi viszonyoknak megfeleli? ópitészoti rendszabályok által a gyakori tűzveszélyek okai elharíttassa-nak, és -ft? óvintézkedések, melyek az érintett szerenosétlensógok lehető meg-gátlására szükségeseknek mutatkoznak létre jöhessonok, részint: hugy élet Ób vagyonbátorlét ugy egészségi szempont ból a városi lakosoknak, java és nyugalma különösön pedig a városnak ktll-osinoijodása, a okkép a házaknak értéko előmozdittathahsék.
Ezen épitészoti rendsrahalyok kiterjednek a városi tárnicsnak és képvise-
•) Hííymíii nyitunk kOT«lk«i0 Udvfij ¿t>tU**ell r*na«tablly oknak Upunkkui «rt, reméljük hogy U-
merteté«« által a kntOlfckvS megyék ii vir«»<>k U-ki«''»ainak aiolgilatott teendflnk. Hierk.
lŐHÓgnok, ugy az épitészoti bizottmánynak és Otfyes városi lakosoknak azalább következő szakaszokban olősorolt jogaira óh kötelességeire. l.§. A városi tanács mindenek elÖtt egy öt tagból, ób ugyan annyi pótférfhtk-bol álló építészeti bizottmányt, melybe különösen orvosok és technikai ismere-tokkel bíró egyének is bovonandók.ki-'' rendel, és őzen bizottmány köréhez tari tozand, az épületekbon elő forduld min-i dennetnll átídomitásokat, t\j építkezése-kot szemügyro vonni, ós átaljában feU Ügyelni, hogy az építkezések ólot és vagyonbát...