Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.6 MB
2023-07-04 13:54:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
192
316
Rövid leírás | Teljes leírás (191.26 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.


10. s/ám 1807. április l-jén.
Ismeretterjesztő lap
'' a ''
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és iiifivészet köréből.
Megjelen:
Mindon hó >-¿0, 10-én, 6» SO-Mn cg fai lvoii.
Nserk<*azt<W Iroda é* kiadó hivatal:
WAJlHTri JÓZHKF könyvkercíkedífíben.
Előfizetési felhívás
a -
Zala-Somogyi Közlöny
hatodik évfolyamának
második negyedóre.
Bizr. lommal fordulunk ez dvne-gyed k«Edet«u kttjsttnedgUnk áklo-zutkdfz pártfogásához, mely jó óa rósz időben egyaránt hathatós támaszt nyújtott csekely törekvó-sUuknek.
Most, midőn a sajtó fölszabadult lenyütfzött helyzetiből, midőn az eszme szabadságát nem gátolja ttfb-bó tényloges hatalmi önkény, tetterőnk uj erőre óbred, hogy vidókünk órdekeit annál tüzetesebben fejtegethessük, annál hathatósabban képviselhessük.
Tömeges pártolást reményiünk tehát a már év elején tetemesen le-Bzállitott élőfizetési ár mellett, hogy igy lapunk kitűzött ozéljának minél tökéletesebben megfelelhessen.
Megkettőztetett igyekezettel fogunk a munkához, bizva polgártár-twririk lelkes gyámolitásában, s ugy hiszszük, hogy az uj korszak, mely hazánk egére felderült, lapunk bzoI-ieínének is uj életet kölcsönöz.
Á Zala-Somogyi Közlöny előfizetési ára ez évnegyedre csak 1 ft., fél évre 2 ft., egész évre 4 ft. ily valóban csekély anyagi áldozattá, meg vagyunk győződve, nem fog visHzarotteubetni senki is, ki vidékünk érdekeit lapunk által erélyesen óhajtja képviselve látni.
WAJDITS JÓZSEF,
fulolUa azcrkcaatU a Iciailó tulajdonon.
Előfizetési föltótelek :
\>''f {i ét
Helyben liiihoi hord inal vidíkro poiUn kaidra > érre : - 4 írt. — kr. Kél érr« ..*„_,, Kviiogycdro • l , — ,
HlrdetéBek::
A Imi haxábu* pMiUorírt t-»*ör 7 kr. Síior 0 minden torábbt helkuU*4rt 6 kr. IlilycgdiJ mlndun cftye. beikUtAiírt 30 kr. A .Nyílt tíren" egy petit iur bnlkUtAii dija 10 kr.
Előfizetési pénzek és , hirdetések,
ugy »intőn e Inp iielUnl t n r t a I m i t Illető
kdilf writyrk,
valamint vidóki levelek, blrmcntvn a kladúlilvatallio* küldendők XAGY-KANIKSAltA.
Nagy-Kanizsa városa épité-szeti rendszabíUyai/)
melytik Nagy- óh Kis-Kanizsa városára nézve életbeléptettetnok, részint azért; hogy a helyi viszonyoknak megfeleli? ópitészoti rendszabályok által a gyakori tűzveszélyek okai elharíttassa-nak, és -ft? óvintézkedések, melyek az érintett szerenosétlensógok lehető meg-gátlására szükségeseknek mutatkoznak létre jöhessonok, részint: hugy élet Ób vagyonbátorlét ugy egészségi szempont ból a városi lakosoknak, java és nyugalma különösön pedig a városnak ktll-osinoijodása, a okkép a házaknak értéko előmozdittathahsék.
Ezen épitészoti rendsrahalyok kiterjednek a városi tárnicsnak és képvise-
•) Hííymíii nyitunk kOT«lk«i0 Udvfij ¿t>tU**ell r*na«tablly oknak Upunkkui «rt, reméljük hogy U-
merteté«« által a kntOlfckvS megyék ii vir«»<>k U-ki«''»ainak aiolgilatott teendflnk. Hierk.
lŐHÓgnok, ugy az épitészoti bizottmánynak és Otfyes városi lakosoknak azalább következő szakaszokban olősorolt jogaira óh kötelességeire. l.§. A városi tanács mindenek elÖtt egy öt tagból, ób ugyan annyi pótférfhtk-bol álló építészeti bizottmányt, melybe különösen orvosok és technikai ismere-tokkel bíró egyének is bovonandók.ki-'' rendel, és őzen bizottmány köréhez tari tozand, az épületekbon elő forduld min-i dennetnll átídomitásokat, t\j építkezése-kot szemügyro vonni, ós átaljában feU Ügyelni, hogy az építkezések ólot és vagyonbátorlét, ugy egészségi ós köz* osinosodási szompontbol a fenálló törvények ós rendeletoknok mindenekben mcgfeloljenek.
2. §. A városi tanács közhírré toendi^ hogy a fenálló épületeken czélba vett akármiféle változtatások, ugy uj épiU kozósek, az építtető által a városi tart,Bertái mindonkor bejelentessonok, ezer: tW-lljl kötoles az ópittetö uj épültek u «A-gyobbszerU javitások CBetébona használandó építőmester által aláirt épülettervet bemutatni, szegényebb sorsú lakó sok által h kisebb épitkezéseknél, elegendő leond az épület vázlatának bemutatása.
8. §. A városi tanács a hozzá boérke* zott jelentós» cr>«llókleteivol együtt vé loir.óny''adáu végett az épitószeti bizottmánynak kiadja, és ennek meghallgatása után hativozni fog afelett, váljon az építkezés, és minő módosítások alapján oszközöltesék.
4. §. Kitíönő* #ond léáWM Arra for. dittindó, hogy mind a városi tanáos, mind. pedig az épitészoti bizottmány bizonyos terv ós szabály szerint működjék,« vég-ro szükséges leend a catastralis mérnökök munkálataiból a nagy- és kis kanizsai városi helyrajzot (Situatíon» plan) megszerezni, és mindenek előtt a városi képviselőség által megbizandd küldöttség ós szakértő bizalmi férfiak által az ntezák és házak jövendő szabályozását illetőleg torvot készíttetni, és a mennyi* re lehet olegendő szóles utczákat, járdákat és egyenett házsorokat megállapít-tatni, ób létro hozni.
B. §. Ügyolnl kell, hogy az építkezé-sok monnyiro lehet szilárd anyagból és tűzmentesen készíttessenek, a tüzelő helyek, füstvezető kéményekkel elláttassanak, ós az épületoknok mindon könnyön gyúlékony alkatrészei, a kéményektől kellő távolságba tétessenek.
6. §. A házak tetőit zsúppal, náddal, vagy deszkával fedni nem szabad, kivétel alá osak oly építkezés esik, moly a házak során kivlll magáuálld helyre állittatik, itt zsúp alkalmazása megengedtetik.
7. §. A házak ós egyébb melléképületük közötti üregek, különösen Nagy-Kanizsán, részint mivol a víz azokból nehezen szivárog ki és azoknál fogva a falak átnedvosedvén, az egészségnek ártalmasakká lehetnek, részint mivel a
, telkek értékesek és kár volna ha a beépítetlen állórészek hasionvehetlenné
válnának, cgyátaljábanel nom türedők, és a városi tanáos teladiitaleoud, azösz-si.eópítést akadályozó minden kérdésekot, a mennyire barátságos uton kinem egyeztethetők más uton sem elintézni. Kis-Kanizsán azonban a házaknak ösz-szeépittetése szükst''ges nem lévén az épületek jövőre is kellő és könnyen mont-Uotó távolsági)« tartandók.
8. §. Az épitészoti bizottmány az épit-kezési tervek átvizsgálásakor meghall* gatandja a szomszéd háztulajdonosokat is, nehogy ezek jogaigba bármi sérelmet szenvedjenek /szolgalmak azonbaii mennyire leltet kerülendők, a nélkül-lözhotleiibk azonban osak a szomszédok között megkisérlondő barátságos egy es-nég alapján engedhetők meg. ez nem sikerülvén, a kérdus sommás uton elintó-zuudÓ lesz.
9. §. A házak közelébe széna s szalma osllrök, pajták b kazalok építtetni vagy állíttatni nem engedtetnek meg, őzen épületek tetői is mennyire lehet csoróp-zsindellyei fedessenek ,de különösen gond furdittassok arra is, hogy ezen s egyébb gazdasági épületek egymáshoz közel ne építtessenek, és az épületek a mennyire lehót, tűzfalakkal elláttassanak.
10 A büztáraknak ób trágyahelyisó-geknek sülylyesztő gödrei, a Bzomazéd-liázi tolek .jsurgásátol vagy megyéjétől legalább 6 lábnyi távolságba álljanak.
11. §. Mindon házitelek tulajdonosa köteles a városi tanáosnak felhívására, és ozáltal kitűzendő határidő alatt háza telke előtt, a körülményhez képest bi* Kottmányilag meghatározandó fekvésű és szélességű járdát laragott kőből vagy téglából készítettníésazt folytonosan jó-karban fentartani, mivel a téglák a város által tormesztményi áron adatnak.
12. §. Az épitészoti bizottmány gondjai közé tartozaud, mindon oly esetben a mikor a házaknak és járdáknak egyenes vonalba vezetése megkívánja, hogy az előttök lévő köz-telok igénybo vétetik, annak árát Q ölenként mcgállapit-tatni, és azt az illető avégből, hogy ogy utoza Hzabályozási pénzalap létesítessók a városi pénztárba beíizottetni, ellenben ha magányosoknak birtokábol az egye* nos vonatozás által valami a közterülethez elesnék, a bizottmány által a kárpótlási összeg a házbirtokos előnyeinek mérlegbe vételével lészen megállapítandó.
13. §. A hol a helyiérdok ugy kívánná, hogy valamely város részén vagy telken uj utczák, házsorok ós járdák nyitandók, vagy utak, vízfolyások, árkok és hidak épitendők, ott a városita-náos, a képviselőség és a kijololt város részeni birtokosok meghallgatásával, az litozának és járdának szélosségét az ópitkezési és munkálati nlapelveket megállapítja a netalání kárpótlási ösz* végokét meghatározza, és főgondját kiterjeszt ondi arra, hogy a netalán ferdén fekvő lelkek egyenes vonalra vitessenek, nehogy az építendő házak félsze-güek legyunok, és az épületek elosufit- j tassanak, amennyire pedig ezen vagy 1
más intézkedésoknek egyesok házai, felkei h egyébb birtokai uijálmu állnának, ezek ellen a kisajátítási jog alkalmazás ba vétethetik, a meg nem eh''-gedő télnek a birtokon kivüli pernt fenma-radván.
14. §. Uj épületekbe osak azon esetre engedtetik inog a lakhatást, ha azok az épitészoti bizottmány cgJsxrtégügy tagjainak hozzá járuhávtil megvizsgáltatván; az egészségre nézve ártalmasaknak nom találtatnak.
15. §. A házak telkeiből kivezetni szokott vízcsatornák, osak azon ecetre lesznek eltltrondők, vagy jövőre engedélyezhetők, ha azok fedettek é* a házak előtti főárokba 1 ve/etlietők, azon visszaélés pedig, hogy ha a viz csa-^prnákból a rondaság járdákra, vngy Bzekérutra kifoljon, egyátaljábau megszüntetendő.
1G. §. A házak vagy boltok olőtt lépcsőket alkalmazni nem engedtetik meg, a meglévők is különösen szűkebb járdával ellátott uto*ákban a mennyire lehot megxzüntcrond ik.
17. g. A házaknak Oz-utgáMii, különösön jártabb utozákban, \izoresi;Ő osatornákkal.okvetlen ellátandók.
18. §. Klőrobocsájtott bixottmányi szemle, és erre követkozendő tanáosi engedély nélküli épitkozések a városnak egész területén szorosan tillattat-nak és mind az építkező, mind | edig ai. iparos mennyire ezoit szab ilyo''cban meghatározott kötelességuknur. elhanyagolásában tapasztaltatnának, az ut-a/.aszabályoaási pénzalap jivá.a 2—hü forititig terj dó birságba marasztalan-ddk el, azon felül az engedély nélkül szabáiyollouestn felállított épület vagy ezekeni változtatás utólagoi-an ezen szabályok szerint átidomi tatni rendeltetik, különös ellenszogülés esetében feljogosít tátik a városi tanács, minden mulasztásokat az engedetlen és makaó* építtető költségére kireudolcn-dŐ építtetők által helyreállíttatni, és a felmorülondő költségeket rajta végrehajtás utján megvehetni.
Zalamegyo közönségétől.
Kanizsa mezővárosában alakult épi. tészeti bizottmány által kidolgozott ezen ópitkezési szabályok megyeható-ságilag helyben hugyatnak, ób alkalmazás végett a nevezett várostauácshoz kiküldetnok.
Zala Kgerszog, 18G7. február 17.
C8 IITOR IMKK, 2-od alispán.
Levelezések.
Vtnt, 1800. Mart. 21.
V''K
Ora» iKgyflIóíUnktín a ki)x.i«(l.;yi tArgys-láiok folynak, a inimloiinnp — ogy a.vo-zotea boaaAdott Intllunk. T gnsp Inaséit Saoni királyi U 6 r 4* uUtwt 11 u r v A l h Hold is «Ár i^s*»Agü„>yi mluia«t«r; mind kél b^caéd a Inia tulje* ligyilnié''Mn ¿a aliamóréaáben r«ia»o»(llt. llulaa|i (»uaaului fog Doák Forenoa a rémé III itö ltogy szombaton a* álulánoa viták befognak t.jnzMnl. | Urunk királyunk költünk mulat a
lilljon találja mng.it. néha egy-egy kirándu liUt tesz Bécsbc, do oztán ismét csak vissza tér őa Buda váriba.
A városi «Slot fii kellőméi <s esonásoi agy-Bzorniniinl, a végére mehetetlert Sz »mu hangversenyek. Akad egy jobb in kö/.t ik, do log-többnyiro rettentő unalmasok. > ''
A tavasz osok mutogatja nrig.it egy egy óráig, do tartósabban még nem,. estefelé • nóba ogósz nap még mindig hideg szoIoj időnk jár.
Azonban tavaszra nom.figyolvo kolt uj ólotro, a megyei olut Pestnek híres mogyó-jébon. VasArnftp tnrtá első copforenoziáját a pestmogyei kő2ö|iség, ;hfi}0m ugy látásik a régi idők lejárlak. Pest egykor vezótmogyo vuil, mostani conforoncziája csuk annyiban voít tatiulxágot, hogy oly okna oiobeniek mint Nyári Pál aohaso kollutt volna szélső párttkkal szovotkóznl, mort itno azok most fojóro*nŐttok.
Nom tekintvo a válosztási törvények szabadságát ós o részben is alkalmas 1H4B-iki törvényeket, azt kívánták nómolyek, hogy a képviselő no választathassák süt nc is enn-didáltathassók megyei hivatalnoknak s viszont a megyei hivatalnok ao képviselőnők I Honnan volna a inogyónok ilyesmi olhatá-rozására joga, különösön az iö-lH-iki tőrvó-nyolc után, ón inognom foghatom. Hogy ilyot bármely megye az országban hatArozatkó-poii kimondjon, azt képtelenségnek tartom.
Romoll''cm nom is körül elő mást helyt oz ábra kallúhra. Mondják hogy ugyan nzoíi ] árt omboni közül egyik a Képességről beszélvén, követto n ne mos és birtokos fólo olv visszaállítását. Elfulejtó szegény embor hogy 1848 óta nagy Magyarország minden polgára no mos; ós bogy minduyu-jáu birtokosok vagyunk, mort a haza szentfölde ódos mindnyájunké! . . .
Nodo nom beszólok többet o farnosu* gyűlésről, rnclvot a még sukkal famosusabb ¡«ük tan uja a légroszabb indulattal elfordított t Menjünk más tárgyra. "
Az első magyar gőzös már megjárta útját Mohácsig, pompás egy ópitmóny, csupa gyönyörűség nézni, mindig sok ember bámulja, utjábsu miitdonfoló riadó örömraol fogagták.
Minisztereink rottcntöon elvonnak foglalva az orgaiiisntióvol, csak az Iston tudja bányfoló vonják, tépik szogónyökfct. Egyik pónzt kór, a másik hivatalt, ogyik tanácsot ád,-,» másik kárlmlja valamlórt, kinok a mi ssivóbo óh tollába fojtatott huia óv ót», azt most ''nind a minisztériumunk kell kihallgatni vagy ololvasni! A szorvozkedós ogósz ovon át tartani fog.
Aprilbon kinevezik nz nj főispánokat, elnapolják AZ országgyűlést & bótro. Szervezik u megyékot. Km május végón lesz a koronázás I . . .
Addig pedig móg találkozunk, hí az isten éltot! v
rondea levelező.
Kuponvár, mort. 21. 1867 Útirány «•aitdnttxOlüH.
T. Bosnyák GttszHlv tálrl birtokos ur juhi-ízatábot f. hó 4éu ogy Aiiyoblrka áltil oltott koros, szülöttet, mint ritkaságot küldvén bo, azt Valamolyik nyilvános IntózotUnknok svtíntr., minthogy azonban a körülmények annak állandó mogtakáritását nom ongedék, nlólirotthoz azon fölhívással kortilt, bogy bonozolná fol, ismertesse meg alakját ós bel-szervezetét, s hn lehetséges kitörné« által óvja mog az onyészottől.
Ezen korcs (monstnim) ogószon oltérőlug a négylábú álatok alkotásától, mint ogy om-bori magzat egyonos irányú testtől s 4 fontnyi sulylynl birt, így labdához hasonló fejből, azom, orr, f«l ós száj nélkül volt, a törzs-zsol mozgékony összeköttetésben nyak nélkül. — A törzs uliilábak nélkül az emberi szülött törzsókébf* inon hasonlólsg, — a bns kökopén Uttutott a köhlökzsipói'', moly alatt him nőmét folismorni lohotett: két — más '' körülmények között háiaó láb il, rondes ido-muftk — fajaihoz hasonlók valának.
A korcs faj ót göndör a bárányéhoz hasonló Ky«pJ" f ''dó, mely a türzsMó göndörsógé-búl vesztvén ogyonos sima mindig durvább */.ürró vált, niig a has aWó ,harmada ós a lábak félhüvelyknyi hosszú fehér szörr-il fed-vék, ugy hogy a birkához hasonló körmök, molyok azonban tiszták és kifejlettek valónak, nliK látszottak.
Logelösiör azon puha RÖmböt, moly kod-vozöbb körölmónyok között fejlett volna, vágtn fel, luibon logkisohh otontáltomAnv sem találtatott; n központi Idegroniíszernok legkissohb oyoniA, ugy a kalvilággsl ntinden élőlényt összekötő ó/zékszeivok is tökóltllc-noú hiányzanak, epy szivos inas lnUtömeg volt IV fej, inelyl^l bemetszéskor Vör.iss-s szinti hu»f<''«R<»rn folyadók szivárgott. A mell-kns iS mii dent nélkülözött ml egy ólídóny léjj^sízervl ós vérkeringési existevtiájá-ht># JíJvAntutik, —; visouyős hasondllómá-ii*u volt a f-«j honnékóhe», cs.ikhogy Itt több
.J ezorro monö apró kölos nagyságú kékos szi-nfli-«gymáshoz kötött pulin golyócskák tn-lálUittak, luelyiak a tiidök helyéi fflglhlák el, s iigy látszik a tüdő t''olülotón vakou végződő holyogcsák hibás képződése. '' A mell és hasüreg soiqtui áltAl clkülönlt-*o noip volt, az egész egy hustömog áltnl betöltv''o találtatott, mindkottőnok idoma kÓl-ső tekintetre meglehetős vult, anélkül azonban hogy csak ogy parányi ozon Uregokot képző csontrészecsko találtatolt volna, ki-vóvóii u koreszt csontnak megfololÖleg egy hüvelyk quadrat idomtahtn csontoozkAt. — A lábak szilárd alnpu lábszár csontokkul s .s rondoson ulkotott Uületokkol voltak ulláU va, az ezek alajiját tovö modonozo csontok «sonbau tökélotosou hiányzanak.
A hasüregbon minden más hiányzott, osnk n kis cpoliólyng bonnókóvol együtt, a két mintegy 4 hüvelyknyi hosszú ogyik tiszta viola, másik ogószon kék szinezotü barnás bólsárral telt gillsztaszorü vékony bélhez hasonló belek találtattak, molyok végei ugy uz epovozotókó is a már többször emlitott vizenyős liustömogbo nyom nélkül oltüoné-uek. — A köldökzsinór ós külsőleg látszó him ivarezorvek a has állományba enzrovót-len elvesztek, végbél nyílás nóm fodoztetett fol.
Kzon valóban érdekes korcsszüloményt közlő minden áron fentartaui akarván, bőrét kitömni óhajtotta; — azonban a lábszárakon kívül ft bőr oly szoros összefüggésből! állott vizenyősön beszűrődött hustöinegóvol, miként ahboli szándékommal fölhagyni kol-loiett. Itt nem voltak pólyák, melyek a bőrnek az Izomsnttali lazább összefüggésére «1-kntvúk s annak könnyebb elvAUsztliatAsát lehetővé teszik.
Most kŐvotkoznék azon élettani folyamat leirása, melynek hatánya Által az anyntor-méssot rondes működésében igy megzavar-tátik, s látszólag megtagadva önmagát, oly lényokot állít elő, molyok élotképtelouok, s még is az nnyávuli közvetlen összeköttetés ideje alatt a természet rendelte mindazon kedvoztnónyekbon koll hogy részesüljenek mint ama mAtik rendes alkotAsu szüliitt mely fajának tökéletes nlukját, természetét és életképességét magával hozza.
A búvárkodó »iBgy tudományit tanárok, kik óltök felét a szorgalmas kutatásoknak szontelik, s kik a tormószot titkos könyvében gyakran sikerrel lapozgatnak oz ombe- i ri és dl Int i lét mikénti fojlödósót tanulmányozván a korosszülöttok fejlődési viszonyairól oly keveset tudnak miként mogvullani kénytolonek, hogy a nagy mindenség eino titokszorü numkájinak magyarázói nom 1c-lietnok, — kénytelon tehAt igónytolonségoia is oson közlomónyt, — ininek bővítése úgyis szaklapba tartoznék, — bozArui ott, hol u logérdekesobb felvilágosító közloményekkol kolleno tudósi tását folytatni. -
Végül, knég is nem mulaszthatom ol azok számára, kik Az ily természet játékait ész-loléssol gondolkodva szoretik kísérni, ama tigyolmestutő inegjogyzesomot tonni, mi u bonqzolás folyama alatt kiderült, miként ónén korosnak szive s mlndon más nomes szorvo ogószon hiányzott és még is táplálkozva olórto azon rondes nagyságot mint egy bárány, molynek kellett volna tulajdon-, kép ő neki is lonule, — már pedig azt tudjuk, hoigy a magzat a méhlepény ób köldökzsinór Által van ÖBSzoköttetósbo az anyAvil, mi belszervelbo folytatódván — hol a sziv főszorepot játszik — idézi elő aa anya és magzat közti vórkoringóst, s igy a fejlődési tAplAlAst, — hogy történt tollát a tényezők nélkül a koros természetes nagyságúvá fejlődése, miután stnimi más szerv a jelonvolt köldökzsinóron kivül, incly az ólat idomtslan hastömogóbon észrevétlenül elvoszott — nom volt látható; s önnek megmagyarázására közlő képtelen lóvén kiderítésével, kénytelen adós maradni.
I)Oim()SSY FEUBSCZ.
Rloh tc», marcz. 22-én.
Lejárták az öröm, könnyelműség njámo ros napjai; liezáródtak a bűvös világú tánca-termek, hol hosszú 0 héten At uralkodott a fölszabadított szenvedély, *>. élv s gyönyörök habzó italubol klki tetszés szerint ihatott, s sajAt kárára mégis részegedhetett.
Szép is az a jó kedv, kíváltkép Iia nom h Iboritja fanyar gond; a csillagok is akkor mosolyognak lo sxópon az égről, Iia Azt f l hők nom borítják. Do vajrai kövesen éreznek derült kodvot mostanában, olyap ritka az, mint a foliér holló, Láttuk ezt az elmúlt far-sing idojo alatt, midőn a rendozett mulatságok Yioin sikorültok oly mérvbon, mint más óv -k «''lölt .
l)o nom csoda; változott az idU, vele nz emberek is változtak. Midőn hatalmai, államok pónzvisaonya zilált, ingadozó, hogy nc volna az egyes omborokó, kik összevéve nz államot képezik. Mindenfelé a kimerültség uek jolo látható; klmorült a főldész, kime-
rült a kézműves b ugyan oz sorsA. a magasabb aristnkraliAnak. . .
Szomorú dolog az, midőn « tojbon, vajban fürödő MagyarorszAg lakosainak több ''/3 da künyöradoutányra szorul, éhséggel küzd; o körülmény korszakot képez a történelemben^
Sokfelé alakulnak ugyan jótékony s köz-; hasznú egyletek, molyok a szenvedő oinho-ríeég hiányait kipotolni igyokszoDok : do mind hiába, a tengerbon vizosjppok nem tesznek vAltozAst.
Bsranyamogyo so maradt hAtra oz ínségesek részére! adnkozAsban, s több lielyon tartott tánozvigalmak azép Összeget eredményeztük''. Mohácson o hó 2 An rondoztotott ily jótékony czélu tánczvígalom, s közel 200 ft. jött bo tíssta haszon. Tekíntvo már most, hogy itt hoiybon ia mily sokra rnogy aioA elszogónyodott lakosok száma, kik ho-toukínt tán egyszor chotnok kovós sób.in, vizben főtt étolt, Iia az ínségügyi bizottmány csAk a legszegényebbnek juttat 6—ti ft, oz még mind kovés, b csnit pillanatnyi segély a nyomor onybitéséro, do uzért jobb a somminél.
A szegénység otno idézett halvány képéről csak az szorozhot korokded fogalmat, kí köznéppel noponkint érintkozik, ismeri fájdalmát, nélkülözéseit, molyok az elégé-dptlonséget szülik; .hála a gondviselésnek, hogy a télen At eddig még nom történtok vétkes kihágások, s ebből láthatni, hogy az erkölcsösség hatalma nagyobb o törvényes hatóságénál, mort jóformán amaz tartja fé-kon a köznépet, s inkább a koldusbothoz nyúl, mlntsoin szélsőségro votomedjék.
Do sokáig fog-e tartani még o kinos holy-zot? Az élelmi szorok napunkint drágulnak, uz ipar, kereskedés, a foglalkozás hiánya miatt mogvi«nn>«k szorítva, hitel épen somml sincs I — Kumólüuk, még pedig sokat, mort npgyon sokra vnn szükségünk : megállapodás a törvénykezés, közigazgatás terén a termőföldnek fölszabadítása a túlságos adó-terhektől, n pénzügy vóglogos ronifuzéao, a eaotikivül még számos közügyök gyors ol-intézése, melyeket nom is lohot mindegyenként olősorolni. Adja az Iston, hogy romó-nyüuk ujiolöbb teljesüljön.*) L.
Sxcgfd, márzeius 15. 1 807,
Több hónapi hallgatás utánlogyon szabod lovolestti tollamot újra fölvenni. Do minthogy a lefolyt hónapokban Szögödön és vidékén aa események nom voltak oly nagy fontosságúak, hogy axtfkrol részlotoson megemlékezni szükségesnek látnám, osok a legközelebbi hotokbun történtükről toszuk említést.
Az elmúlt farsangi IdÜszukban Szegedon és vidékén többféle egylotok tartottak tóncz-vignlmut. Do o vigalmak nom AnnyirA mu-Utojásl ób fényűzési hlu vágyból, mint jótékonysági nomes érzületből származtak. Mort a mult évi rosz termés Annyi nyomort és inségot hozott városunkra ét vldékéro, mennyivel 1803 som sújtott honi.ünkot. Szegőd lakossága Jelenleg meghaladja a 80.000-iU. Ennyi lakos közt, hógy ezrokro mogy az inségos.ik száma könnyön fölfogható. Főleg, ha azon szomorú körülményt is ido képzelhetjük, miként közmunka hiányában a kézmunkáj néposztály között több százon maradtak kereset nélkül.
Ezok felsogélyósóro tartattak tehát tánoz-vigolinak, gyűjtöttek pénzadományok, a állít-tatojt fol lovesosztó konyha több bolyon.
A sok kétségbeejtő nyomor daczára városunk alsóbb rondü néposztályánAk orkölcsi-ségót diesérotoson joliomzí azon örvondotes tény, mikóp a hossza téli nupokbAtt ungyiibb-szorü lópások, rablások s egyéb oroszához ipegtámadások eddigoló nom fordultak elő. És bízvást elmondhatjuk, hogy az alföldi 8zPRéivy subás, szűrös ombor inkább óh -zík,
óvkönyvokbon hulhatUn omlókű Egrossy Gál»or romónydas tia, iíkos. Alakja, játéka, alakító tchotdégoí a Jogszobb romónyokro |ogositanok bennünketj a hisszük, hogy folytonos milvolödés által a haza! szinósaot ogón egykor fónyea ysillogként fog novo tündökölni. Molnár if ido Jön, mint hallom holnap, ós néhány SZOropbbn, mint vondóg fog föllépni. A novozott hazánk logórdomosb, tegjeleab s logtehetségosobb szinésaoínk egyike. A szegedi közönség, játékából sok óívozotot szokott meríteni.
Do ezen igénytelen esoményok után térjünk át azon nagyszerű dráma olső felvoná sából meritott örömokra, molyok Szogod polgárainak is azivét annyi koaorüség után, oly édosou, oly boldogitólng áraszták el.
Ezou nagyszerű ''drámának olőzotos jelc-notoi 1849 óta folvnnk; mlg vógro az Alkot roány gyászfátyollal bevont falait nomzoti zászlókkal loh otvón foldiszltoni: a függöny felhozatott, a ogyszorro újra láthattuk axon politikai színpadot, molyon a magyar nora-zet ezer óv óta küzd jogainak fonUrtáaáért Látla''tuk ősi törvényeink palládiumát, molyben a honfiúi szollom őriave tartó nomzoti kincsü tikot t. í. oz önállóság soha Ionom győzhető magnsztoa olveit.
Alig érkozett hozzánk a távirati tudót|tás, hogy gr. Andráa»y üyult* minlsztorolnök-kó kineveztetvén a miniszterim megalakításával megbízatott: azonnal olötüntok a pem-zot életét hírdotő nomzoti zászlók s mondhatni, liogy mult hó 17-iko Szöged óvköny-vóbon örök botükkel vau bojogyozvo.
A polgárság borongó homlokárol a válság okozta Aggodalmak eltűntök. Öröm sugárzott minden nrezon, a habár a sokat saonvodott kohol még folyvást órai a sanyarú mult közei által okozott sérvok fájdalmát ; do a remény bájfónyű csillaga, moly ogy régon opedvo várt jövőt sugAroa folónkjuj ólotro hoviti a lankadt orőt. — Bizzunk a böloa hazafias kormAiiyhan, bizzunk nz ország népeinek józanságában, mely oltávolitandja tőlünk ai. átkos balviszályt, s hazánk jobb-lóto oz ogyotértés, a közmunkásság, ós ogy czélhoz való tőrokvós által fel fog virulni.
A tisztújítás küszöbén állunk. A választó polgárság józan bolátása o rószrohajlotlan-moggyőzödéso kifogja jelelni az utAt, melyen az alkotmányos tisztvísulők választásánál járnia kell.
Szomorítólag hatott roátik a hazafias szol-loiuü Lonovlcs érook halála. Bóko és áldás lengjen sírja felett. — Roméljük, hogy Horváth Mihály a kitűnő történetíró, kínok ha-zojövetolo általánoB örömét gorjosztott, Szegődet mog fogja látogatni, hol rokonai ia élnek. Nálunk hidog téli idd Jár. Adjon Ietan a földnek és a magyar nomzetnok örömtol-jos tavaszi napokat!
BÓJA GERGELY.
sz«iqr«ü, s nélkülöz minden földi örömet, hogysüm lopjon, csaljon, váltókat hamisítson, lelkiismeretét, — egyszerű do józan okoskodáson olnpult meggyőződését bármoly zsíros falatért áruba bocsájija. ÖntudatoBaii állíthatjuk azt is, hogy hazafias szelloinü és az ország javára torok vő nomzoti kormány álUl a magyar nép a fold legélotrf.valóbb s legboesülotesb népoinok egyikévé képeztet-hotik.
Vnn Szögeden sziubAz is, melyben Thalia papjai a hazafiság ós nemzetiség oltárán lil-pozhatnak. Igaz, hogy nálunk még a színészet iránt nom mutatkozik oly részvét, minőt ozon a honi nyolv ós nomzotisóg ápolására oly nagy tényezó erővel bíró művészet méltán megkívánhat. — Kunuk egyik oka a vidéki színtársulatok rondotlonsége, egyo» tagok készülotlónsé^o Va^y az Ügy tekinté- i |yét loromboló niAgivisolet«. Másik oka közművelődésünk hiányosság«, a pénztelenség s a szinpadl bohózatoknak aa erkölcsi »zen és jó Ízlést lerontó hot.Ua. >
Nem rég vondágszoropelt Itt a sziuészotl
*) Uftidnyájittk kttáiUU ♦». , 8i«ik.
Grünbaam Mlkaa vógv^laszft ügyében.
Miután Gi-ünbaum ur si\ját tohototlonsógo órzotébon u küzdtórt olhogyá, a felszólalását feltétlenül utolsónak nyilváuitá, szűksóg-telonnek tartjuk állitásuíuuk Mrthitlansá-gAt Itt bővebben kimutatni; annál is iokább, mort Grünhau n ur vógváluszában oly félro-ismerhotlon jelét adá teljes tudatlanságának a gyorsirászat torén, moly minden további ozáfolatot feleslegessé toaa. .
Vógváluszában többek között ezt állítja nStolzo rondszorében o mondat: Morg n Vor* mittag Zusaiuinoiikuiift Stolzoisohar Stono-graphen, teljcsun a lénia fölött !ratlk.u
Ei ily ember, kí ogy gynrairutilng kiirt mondat holyót. soirt tu.y.i moghatározni, mort a fölh>zott in »adatban o^yetlon egy szó som iratik n vonal fölött — még kimélotot, ildomossá^ot merészel követolni tőlünk, hogy azáinmdó k.n f kodá-sát oltakarhassn. . r—
ily Vakmorfl tudatlansággal szemközt ■v -vekkel harczolni azükségtolon, mort a kor látoltság alapos blrálatri nem órdomos , s ha Grűubaum ur ily készültség mellett nyiltaa fol mor szólalni a gyorairásj rondszerok ügyóbon, ily nyegleség ollón nincs más fogy-vorünk, mint a hallgatag megvotés.
UÜNTIIER ANTAL,
k. r. tnnár, aa Angol Phonotio Sooloty of Groat-Briluin and IroUnd tagja.
Zala somogyi hhök.
í=s SzÍvoboii nyitunk lapunkban következő meghívásnak tért, az eredményről ór-t.isilé«t toondűnk*. — Alkotmányunk 10 évi szŰhotolés''i alatt rt mon''yoi ifjúságtól min-don alkalom elvonatvun » nyilvános téren érlntkozhetni, és mi a nomznt szellő mi erejét fejleszthetni — az általános ismeretek gyakorlatánál sz&kségos cszmeosorétől vlsz-saatartotott.
Moat azonban alkotmányunk helyreáll- i tAval, mi «\lulirotti\k kodVt''/.ő alkalmat IA-tunk, hogy Ziil«mrgyo ii.«(i<lHiiga a nyilvA- | nos ólotbonl önkópzéa érdekéből egyletot nlakitson, o azólhóí nini napon Nemes-ApA-thiban tartott előleges tnniicskozmány unk alkalmával abbar), Allupodtuuk meg: hogy a megyei fiatalságot. ar, egyesülőt czéljAnak olőtorjo sztéao, b alapszabályi tervezet rnog'' vitatása vegott, folyó óvl april 0 ik nap-jAn délelőtti 10 órAra Keszthelyre öbz-szehlvjuk.
Kelt Nomoa Aj Athibnn 1807-ik tuArtius hó 24 én.
FAbifn. .4A"»<1».ra., Öibrik AdorjAn w. k., llogyai JAtioa ni. k., Chornot, Olivér ra. k., DerVariuh Iinro ui. k., UAAl Ödön ra. k., FAbiánloa Gyula ra. k., l''Alti Elek ra. k., Nedoczky Jenő ui. k., Skublica Jenő ra. k., CaortAn László iii. k., CaortAn KAroly ra. k., Thaaay Miklós ra. k., Szily Dozbő m. k., Szalacay Fitrkaa in. k., Nagy Lajos ,m. k., N:igy Józant'', m. k. ..
= A *«lflraog,y o t gaedA»Agi egyo-b «1 «fin.''Hó 12-eti tartott (IlóaélJón elnökiül Itörteiéiüly Kálmán urat, alelnökéül Súly-lyoy László óa tíkublica IatvAi), jegyzőlll po-dig Nagy lraroiiuaV yAlavstotta mog.
A .T.Jl» x/ó a*. 11. hó 21}., déltájban Kia-Kanizsán vigyázatlanság következtében tüx tArandt, mint értesültünk, ogy asztalos nojo nagyobb mennyiségű szijAcaot tömött kAlhA-jában, melynek lángja a tetőt moggyujtA, hA-rom liAz ti» nógy mellék ópülut haiuuvA lett.
= V A 1 a a z t A « i in o £ g a 1 ra a k. Megyénkben a választási mozgalmak mindig erösebbszint vesznok fol, raart. ''28-án l''aosán bolyéi ur olnökluto alatt órtekozób tartatott, a megye minden róazoiből a vAlasztmAnyi tagok azóp számmal jelentek mog, Uniót két párt ulukult, többen elégedellenül hagyAk el a tormot, tno t oly dolgok ko. ültek olő, molyok nőin kedves omlékot vonhatnak maguk után.
A Dalárda. DolArdáck alakulAsi ünno-pón ''k fényes niegtartáaAra mAr nagyban készül; 0» ünnepélyen nemcsak kar, hanem magány ét jól vAlasztott tnaganynégyca dalok is lesznek előadva, oz ünnepélyon a helybeli torna egylet tagjai is részt vosr.nok én gyakorlatait a közönségnek bemutatják.
A Lígroitjo I Ampák. Ezon i^j mo-doíu vilAgitó lAinpAk városunkban nngy ko-tondőségnok őrvondenok, mindonesetro ogy-ozorüaégénél fogva megérdomllk a díoBÓre-tot, mely oddig minden talAlmAnyto nembon fölül mul, ogy Ily kisBobb lámpa alig no-hAny hatos és 6—7 órai világítása 2 uj kraj-czárba körül.
A Botürós. Ugy lAtaaik, bogy a hely-
bolt ügyes tolvajok nom szünnok mog működni, az omlltott helybeli postai rablást most egy mAa''ydlk követte, o napokban Zorkovitz és \Voiamayor iroilAjukba törtök, vallattAk is a Wortheiuiot) do oz nom ongedcltneako-dott; igy kovés kárral továbbálltak.
= Az idei u j o n e z o a A s ifilnt értosü-lünk, aligha kezdetik meg mAjus közepe előtt. A legújabban órkozott minisétől ron-dolot értelmében a reclamatiók aprít* 20 Au küldondők bo. Az uj eljárás az u|onOz»uAs körül Ut eddigitől osak abban különbözik, hogy a íöVvényuk értelmében katonamonte-sek ügye neiu a helybeli bizottmány, hanem a minisztérium előtt döntetik el. KntonaAlli tAsta.fifcak az .olsö hArym korosztály (18-10. 184b! 1H41.) fog felhívatni. A vAltsAgdij lefizetése csak a felszólamlást kérvények tAl-ffjiongedtetlk meg. " t-f* k Z országos raagyaf i p a r-, c utol pártolóihoz. Miután az or-szAgnti magyar iparegyosütet véglegüs meg-alakulása küszöbén vau, bátrak vagyunk ha-zAnk iparosait és iparpártolóit nj>»lag fölhív ni : Bzlvi''sk«djoucV aláírásaikkal annyival inkább sietni, mtutAn''már a jftvö héten szét-küldjük a fölhívást valamonnyi képvisel»-itikböz, valamint fC.vArosi és vidéki ivtarló-inkhoz, hogy az olvAllaUalAirási ivoket azon orediuényiiyel, melyet eddig olérlif Szerencs .uk voltak, azonnal boküldoui »zivos-ksXjonek. K''olt l''estan 1807. maroz. 2l én.~ Az orsz. mngy. iparegyosülot nevében : b. Eötvös József, idoigl. elnök. Foszt Imre, idolul, igazgató. Koloti KAroly, ideiglenes titkár.
& \ p ü s v á r.
h. A helybe lí dal A rda vAlasztmAnya ni. hó 24-é'' üléso alkalmával, szo-
mr''án g,v.; '' •^¿V inog arról, mikén? az ei»v ( trí''" ''ift .*uy minden sarkalása, fárrtüo- > í^űL''jV- daezA."v is, hanyatlásnak indult. A m®fti>ylb .- - hanyatlás okait rjWzbon a nitt-kCdÖ ingok lanyhult érdekének, rérzbnn a karuiustorbeni orély tolunségnok, részben, egyéb nlnomkorülhottf aoróbb súrlódásoknak kto»li.i,veskodésnck rójuk ful: ogéss jóaka-ratp/oN^al intjük az összes tagokat, uo ejtsék •l <ügyet oly könnyen, iparkodjanak
egyetértés, némi áldozat s a kiúsínyeskedés lovotkö/ési) mellett annak felvirAgzAsára, Ápolják a dalt, omo^ük az ogylot nevét, Ka-laiavAr hirét, — feloljnnok meg az egytől ó< közönség iránti kötolezottsógoknok kitartó szorgalom és ipirral, ne Untsonok bizalmat* lar.sAgot, az egyesülés jövöbon tAn másként is jelontkozhetö nyilatkozatai, törokvései iránt.
h. Mgoí főispánunk ra. hó utósó napjaiban városunkban Időzött. Rövid ittléte ismét csak a közszorotot b tiszteletről nyujta tanúságot.
h. llir szorint Miklósi Gyula vidéki szini igazgató o hó 5 én vArosuukba jő társulatával. A. mennyire városunk.,ak jól fogna ugyan esni, ha n böjt utósó szakAban ogy kis élvozctos szórakozásban részesülno, mégis figyelmeztetjük az igazgatót, hogy mind a működő orők, mind az előadandó darabokra nézvo, jól készülten jöjön, — me''t csak igy várhat a nyújtandó szórakoztatásért pártolást b elismerést.
h. Több tüzoBotokről vottüuk o hét folytán tudositAst, igy Szomajotn községbon két ház — 601J ftnyi kár mollott, iiuzsákon Frank S. korcsmája 1000 ftnyi kár mollott lett a lángok martaléka.
h. Mull hó ogyik napján Kaupa F o-ronoz nevű áeslogény a bot hói erdő szólón halva találtatott. Mint a vizsgálatból kiderült a szegény osoh atyafi igor> tultáp Iái la magát valami impertinens borfélévcl;
h. E napokban Köcoeéröl két — több rablás miatt elfogott rabló szökött mog a börtönfal kiásásAval. Egyikük az eszéki vArfogsagból csak mostanában elbocsátott jó hirü Fodor Jóska volt. Mindonesetro jó praciot szorzott a kötélre való Eszékon.
h. A szili határban egy acsai izrn-clita kereskedő , a szölöhogyek aljAbnn két rabló Által uv<gdAmadtalvAn, kiraboltatott. Hihetőleg a Köcoséről kirepült jó madarak voltak. Hzép kilátások tárulnak elénk ! I
h. Az idol u Ja n o r oz A * n A I í felszólamlások tárgyalAsa a ''körponti kerületben mAr mogkezdotott, a az egész mogyébon folytattatni fog s mig o hó folytAn bofojez-tetlk.
h. A holyholi aggApolda földoi — melyek oldalán vArosunk terjedése mAr több uj épületekkol megkezdvo — remény-dúsan halad, — o napokban háztclkckül ol-fog Arvoroztotní. Figyolmeztotjük u vonni szándékozókat.
Fővárosi ós vidóki hirek.
— A koronázási órtn ok már készülnek. Több mintát mutattak bo ö Felségének. Egyik ozok közül a megkoronázott király tüntoti fel, a koronázási ornatusban, hátsó lapjáu podig a magyar cz:mor látható magyar feliratokkal. Egy másikon a Mária kép látható o felírással : „l''atrona Hunga-rlao" a túlsó oldalon podíg sz. István koro-nAja van. boinotszvo.
— Egorbon a minap ogy víziszonyban ollialt nőt temettek ol, a ki veszett ob marása követkuztébún kapta nyavalAjAt. A veszettség gyógyszero eddig ismerotlen ugyan, do kitörését gyors intézkodéaokko ol lehet hárítani. Ezon okbol az „Egor" folhivja dr. Franc Alajos urat, israortotné meg a meg-uiarAs esotébon követondü oljárást.
— Ilorznsztó gyilkosa ág törtónt Andornak mollott Egor közolébon. Egy pékinas, ki Egorből a szomszéd helységbe zsömlyét szokott hordani, az uton egy paraszt Bzokérro folkéredzetl. A szekere» föl is vette, do csak hamar egy mellék-utra térvén, a párszáz zsemlyéért az inas nyakát fejszével olmeUzotto. A tett holyótöl nom moaszo dolgozó, de a paraszt Által észro nom vott munkások rögtön odarohantak, a gyilkost összekötözték b a mogyoházuoz vitték.
Bécsi ós külföldi hirek.
— Esztorllázy Toréjia horczegnő lakásán a napokban morész lopás követtotott ol. A tolvajok az étturembe lopóztak s nagy becsű ozüstkanalakat a egyéb szereket vittek ol.
— Egy lépéa a női omanoipatio utján előre. A azáss pénzügyminiszter közo-lohb rendeletet bocaátott ki, mely kíaérlot-kép megengedi, hogy azon nőazemélyek, kik éltok 18 évét meghaladták, póatai szolgalatra alkalmaztathatnak.
— Uj vízözön t jóaol egy spanyol csillagász, ki Noe óta hihetőleg aludt, özerin-te Madrid 90 milliraotornyi, Páris és London pídig 1U0—140 luillimetornyi magassága vi* alatt fog fuszni, — Csoda, hogy hozzá nomtotto: nEs mcgjolenonduok az égiek, hogy városokat haiásssannk.
3NTylIt posta.
II. Klek. VarUik és várjuk, rótuak ''y iJi»>ca no f>-ti,jlk(>i*Ak, hlssan «a/*« van oti\ .
K ipnirárra. Kgy netiú* lovelet >iti>-«k loJituttiiuk, a kértekre feleletet várunk.
H. 1''. V«ssprém. Ha IdSnk cng. dl maginy lerelot I ni nk. ^
II- 0. 8x«god. KnmOuet a klll.leiu^nycrt, tajha többszer lehctns szerencsénk.
N)irB, lui)a*sa vcltlnk hullétét.
Megholtak névjegyzéke.
jAumtr, febmár i* marlius hóban.
Ooterelchcr Johanna 18 hón. Jakas Mdri & hón, IlAt» Alltat 3 óv. l''ccaics Ojrargy lú év. Kólivoila Mári 3 hón. IMonser Pál t''I év. Kalooal ¿va ''.> he«. HorvAth János fiO év. Gulli János CO év. Hűld Julla év. Farkas MAri 3 hct. i''lákovlc« lizldusír 2 het I.f|>o>a István 3 bel, 8l|ios József í het. Minikácsl I''ál 1 hón Mntuii-h U/brg/ 7 uap Fojcsuk Iinr>- & hó. Horváth Theroxia CO év. Kovács Therxia 3 év. Ilalog Anna 2 hón. Oross Lajos l év. 8|»erl 8I111011 6 het. F.vcl Vilmos A hón. Tóth A<Um 4 hón. Dávidovira Káiolina C> hct. Sttlcs István l> het. Iftaics OyOrgy 83 év. M|idrovic« Koxálla 80 év. Nagy Fcrvncx I hó, C''xérer József l hón. t-ijioa Uoiália 1H év Cxlmbalek Antónia 3 het. Szondi Oyula 3 év. 8«lol«er Tódor 3 hón, Pxtb s Iloldr*»ár 6 bet, Auerbacb Károly 3 hú Mogrovics l.ajoj 3 hón. Arvav Therexla 31 év. I.aki GyOígy 3 év. I.lstiák Fi-roncx 1 hón. ikán Kloo-nora 24 év, Hxeifert Já:ios 3V ív. Uorválb Verona 3 hct. Kovács Jóxxef 4 het Kchmld X.lám 2(1 év. Horváth Katalin 3 hón. !<ang Mari 6 hct. Máuhigcr Franciska 47 ''v Horváth István 62 év. Csonka Márl 3 hón. Cxlfiftl Itozália 34 év. (Ii>xtrlu Iniro (1 hón. Ilska Hé la a hot. UtímntOr Tréxxi 3 hón. Kimig Anna fl het. Orbán János 46 év. í.iintlg Verona 30 éves. Dnmfluir J.iiit.s ■1 hol Klobasli''« Forcncx 3 hct. Nltrn-brrger Kde 14 hón. Kovára Tbereila Hí év. Henedek Péter ó év. Frciat Kalaliu 6S év. Yákonyi Nándor 4A éy. Horváth Oynla 2 év. tixéüg Karolliia 2 nap. HAlicx József 42 év. Vujkovlc» Sándor 2» év. Coll-rády Therexla 40 év. Auerbach Jóxscf 4 év.
1 1 ■ 1 1 . ''"■... lI___i -t _ ii KL.itiármmi
TÁRCZA.
A magyar felelős minisztérium megalakulásának emlókóre
—■ marcsius 17-éa 18tl7. —
Mély fájdalom kdxt folytának éveink, lla/ánk egét gyáix fólli-g tlvcilo At. Kgy sxebb jbvőnck tiáj romén; it l.otiporá a rideg valóság.
KAnyckkcl ápolt árva fnhánaink Nagy őseinknek lirjánál erőt
B vigaaxt kerusyo nylgdelék cl A letarolt haxa Ints kviervél.
Megtört kebeltol kérltlk ax ég urát, Hogy véghukáMöl inciiUe a neinxetet, .-Msly aanyl ssássd éti i<$nvsd -Qieitöl örOkOlt htliákért.
Dicső apiiiik sselb-mo suti yá t Vére» csatákban hós vala ( it>*.£yar, A sxenvddésbcn Is legyen hós I Kttsdeni, tfirai b.t tud megél i*
Imánkra a menny válasxa .>< vala, Hogy Ossietartás és ina^aault erény Taitják fon a hont, és hogy a jog Angyala volt s lessen égi ürlluk,
F. nxent sugalinsk kftxt kinos évekot Kqokn.lva éllOok. A ha<A jobbjait A két utolsó évtizednek
Ostroma uicgtixedelvo sujtá.
De él a nomxet fáját 8 habára sors Zsarnok kesékkel lépto is ágait; Iui most ax alkotmány sugára
Uj vlrulást ad ax árva tOrxsuek.
A szenvedéstől clsanyarult hasát Kég várt jövőnek hajnala kelti fOl. A sxent sxab«<lság harmatától Lljra virit OrOmdnk virága.
Rónán, hegyormon nomxetl hájsxlutl Zá.xtók lobognak s hirdetik a haxa FöltámadásáU «sorto hangslk
Dlos-dala a kOsOrOni- és rcménynok.
Klethajóuk már a kikötőbe ért, liir «értvo Itt—olt árbocsa, oldala; De ha kcsekb. n Ilii a kormány 8 vivui erős less ax a viharral,
lt\ vaunak a bölcs honfi inlnlsxterokl MIudnyáján edse''.t bajnokok ők, kiket A drá^a hi''iniak hő szerrlnia
Vitl s vexetond a vexérl pályán.
De hogy sikerrel kOidjcnck a dicsők, 8xUkség, hogy a hon inludou igax lia, Miut kOxvités, bit sslvvol, étZJxnl Kdxdeal késs legyeji o basáért.
ftxllkség, hogy a hon gyermokeit rokon Testvéri érsés frigyo karolja át.
Hit, nyelvklllömség a niagasstos llonsxeroUI kötőiét ne tépje !
Pártoskodás kSst elvess a kOxluua, Leomlik a jog védfala s a romok FOlOtt a pártos félnek átkos
8 s o I g a i lét lessen a jutalma.
ttsercssltk e hont, mely kOsOs Udvct ad. O benue élünk, bsuno Icaud siruuk. A kOxssabad''áf sxeul nevébtu Kljén OrOk szeretet kóxöttUn>.
HÓJA OKHOKI.V,
- <
Virágok albuma...
„VlrAgok albuma 18(17 re. 8z«r-keazti Hókor. I a t v An. Ki ad j Ak: Ro-boz I. óa II Ago l m a n K. l''ötíO."
E aorokat olvassuk to az olőtiünk fekvő, G4 tizenhatod rétU lapból Átló, kók ai-lyem-bo kiitött, aranynyoiniisu könyvocakórŐl, ino-lyot bírálatunk bunczkéao alA vovó, róazle-tcaon iamortotni fogunk.
Mint ae orvosi vicagAlntoknak szokáa, bírAlntunk ta kót rószből, kül- óa betvlzagi • latból Alland { — Azórt jeleztük feiiob a leirt könyvecako anyagi a alaki torjudtdmót, kü-tósónok azlnót, anyagát, nyotuAtiit; nzórtjo-gyezzOk fel tovAbbA móg nzt, mi azinte o részhez tartozik, hogy a papir jó minőaóga fónyeaitett fohór papír, ezen az aranyozott nyomat, — tisztAtlansAga, róazbon fényo ós »jlnjAlóka miatt nehezen olvaaható, a vógUl, hogy o nyomtatott lapok ogymAstól — ugy híszszük az aranyozott hetük knpAaának, egymás Altali lodöraaöltotóaónok ulháritásn végett, — róiaaazlntt papírral vAlaazlvAk, a hogy legvégül • könyvceeko Ara ily kiálli-tásban 2 ft.
Ez^t külvizsgAl.it orcdmónyóuek f<-ljegy-zéao: a letet, a ha most tn.tr olu-x uttal''n vóleinényt ia hozzA adjuk, o rijazaz -t tolj''''»on készek leszünk a ogéaz ainhndsiij.-gat szentelhetjük magunkat a béltartalom birálntAnnk, vagy ia a fődolognnk.
Véleményünk tollát o részről knvotke*ő:
A kUlcainra.— a jó papírt, kötór anyagát, aranyat atb. alb. tekintve, ugy látszik aem-mi Áldozat nom kíméltotult a a k ad ik fukarok nom voltak; hogy n könyv u»k-i ig«n hasonlít olyan uóhöa, ki bálba készülve auly-met, óks^nrt, parfümöt atb. fulladásig magára azed, de daczAra gazdag ftltözéUénok igoit rosszul néz kl, — ho/y a könyvot-ake még íb a kivAnt czélnak: a női naztnluk diazet képezni, aohogy aom felel meg, h"gy s.ép czlméhez nem alkalmasan Allitt .t"tt kl, azt belAtjuk — nom a szerkesztők s kindokou múlt, az egyedül azon kovésbbé avatott kezek ügyetlenségének, tAn a azükséglondett oazközök hiAnyAnak róható fel, melyek a | dtuan beazortett anyagot kiavAroai izloate-I lenaógg.! ''taaznAlták fel, — nom mondjuk.1 pannrolíAV. ol.
'' És motii Áttérhetünk a dolog valódi érdé-mére, — nyissuk fut a köny<fi''0-kél, olvua-suk ol lapról lapra éa mondjuk ki réazleto-aen amit itl—ott azéptiek, jónak, közópszo-rünok, vagy kovéabbó alkorUltook t.ilulan-duuk, éa vonjuk le ozokböl ><« Au legvégül az öaszoredmónyt: birálatunkat aa i-géazról.
"LiSgiitiö h.ityt Alt „A nbk torotntéau•, czl-mü próza. Mint látszik, — ott a nők, — kik-nok ab egóaz könyv azoutoivo van, dicsőítésére, tnint a leromló« fviuokciro Íratott, a mintegy üoiu-pelyea nyitányul azolg.il a könyv többi részeiben versek hun elmondott azépaégok, bókok ós hajlongásoknak. Ilt nom csalódunk o darab, — log.ilAhb az-.tg-gatottsága éa túlzott röpte arra indítja vél i-inér.yUnkot, — rhupsodia ohíjt tonni. Minthogy azonban a phantazia magaa roptet, u tariabmi tulfeaziiott a iHÍudamel|>M trm epen ori-detí f.''A''.laal a néhány letarolt ■ ulliurvadt a o darabban ^íuollett néhol nom ia oda il-löleg haszuAlt szóvirág nem joltomzi, miután tovAb iA A gondolat v.tlóili nagyság ti » műben fol nem találtuk, aetn a tömérdek folkiAltás- éa gondolatai óa kipontozott torok o hiányt nom képeaok pótolni: tn g kelt vallanunk, hogy a mü óhajtóit czólját el netn érvo, megmaradt kísérletnek, a kupvi-aet egy tzeróny iskolai gyakoi l.itot, varialva azon theniAt, hogy: asszony nélkül bizony nem aokat érne ez a világ. — Mind <nuaotre nagynak iamorjük Ugyan el azt a fantáziát, moly a tongír hullámait ugy uti*kutoi, * harmatot meghatni, a oailUgokat rendre óa egyenként lehullni, majd meggyuladni 4» elaludni látja világfájd-tlmukban, -— továbbá a napot megbetegedni, a lovtgőt aoh ijjá változni, a poraxomuket érző lényeknek, a villámokat imádkozni képzoli: do viszont hÍRzszük a az eddigi költószati azabalyok szorint kimondani bátorkodunk azt Ím, miként a leirt a olyatén frazíaok magokban, — f.iloresztvo bár ogy kia nem ia épnt 0 >r-rect osillagásaattal, ogy kia munologgal óa imádaággal, — valódi költői nagyaág, kópék, h ttárnzott éa eredeti gondol itiráuy és azebb irály hlAnyAban, rhapaodiakónt nom aze* rep-Ihetnok, kimondjuk azt, hogy a darába toroiutéa reuiukoi dii-aöitéséro igen kovéasó van hivatva, egészot nem képez, — Imlole daczára a sok virág Hat, iu <dá dal, villám, tenger, oaillag és b''.ou»ug.ir.xln ll — az örök szerulem ntegszOkul vágyik.
Követi ezt „A gyermek" llogo V. k..lte-móoyének fordít.isa, Jánosi U. tói, u\ a zárol u m világa" Czep-li Hándoftoi ós ,t r-zöug elmek: midőn a vig''adóá" uzi-mü költemény Moore után TartiiaH (»y. tAl.
J. TÜl)K,Cin.
(Folyt, köv.)
ÜZLETI HIHNÖ
XAQY-KANIZSA, mart 31. A gab»anxletr.~l e hAt lefolyása xlntt meghntArftxotlaa nom lehet Imi, inlvel tinpinla váltoxáaokon ment át, A» fökíp a külföldi l-klmenet voll Irányadó nAInuk 1», clo ait inAgia rc-....''■ll.otJOk, hogy néhány kArd3*AakedAs ulAn aa Aruk letetne»«! emelkedni foguak, mivel a kA»»l©t Igou eaekAly. A többi lermrnytxlkkek j>anpA»l>au alnylBd-nek, ¿1 nemrnl klllötinset róluk nom Írhatunk.
Jelenlegi Arak alaA-atiaxIrlal mAr.lkAul n helybeli piacion t — Hu*» »5-8» fi.» 6frtft0kr-1 frt 60 kr. Kon »\J. M—W font«» 4 frt 16, Kukorie/A 81—86 ina 8.86. Árpa serfdxAah«* raló, 70-73 fontul 3 A 6«) ír. -- Zab 46-47 fontot 1 frt 70 kr. PohAuka el»«.rendit 2 frt 60 kr. >- Patxnly fehAr 6 A 26, tarka 4 frt 26 kr. Oubó el.ö rcndU 8 fVt 26 kr.
mAr.ÁJa. 8<llvapAH.nka Í0 fokú 10—«0 frt hordóval együtt. IY''rkrtlypAllnka 20 fok 19 - 20 frt hordóval enyíitt. MM3-131/, frl. üorkU 26 frt. Nyer»b8r8k i (lanylu Italét) ök«r-'' ós tehAn- 44 frt. At basa-bJrÓk 48 (VI. inAasAnkónt.
IWrok. fehAr Aa vóröt (aohilll«r> 1802- Aa 18ö5-kl — vld0kUukb. il — t rmí< 8 frl -10 frt. — Villányi At « •cg« Ar.ll fok-le 1860. 10 — 12 ft. OJ houl bor viSrft» (achlller) ó» fehAr 7 frt-0 frt — kr. Ilalaton.nollókl borok 18(13- é» 1866-ikl fehér 12 -16 frt. ak.''nkAnt.
Via»« 90 frt — kr. KAa 44-46 frt. Kö<»naAgos gyapja Ara 76 frt. — F*Mr rongy Ara 7 frt 26—7 frt 76 kr, feketóó 4 frt.
/V.-kaiiIxHal |»lnr*l «rak mart. 30.
Dorvi ItcxAJo 12 kr. Lencso lto»A|e 8 kr. Bab itcxófo Ö kr. KMea Uca. 8 kr. Burgonya inMjo 80 kr—1 fi 10 kr. Marhahús fontja 16 kr. Juhhns fontja 10 kr. SertAs-ha» fontja 20 kr. 8x»lonna uAtiája 38 frt — kr. Zsír fontja 42 kr. LAnglIiat má.sAJa 11 frt — kr. Z««m-lyell«*t uUatija 9 frt — kr. KenyArlItU fontja 8 kr. Kukorlcxallaxt fontja 4 kr. Arpadira fontja 0 kr. KRleakAaa fontja 8 kr. KlttkAw fontja 18 kr. Faolaj fontja 60 kr. KepetoolaJ fontja 32 kr. LenmajolaJ fontja 40 kr. UJ bor UoaAJo 10 kr. — Óbor IteiAJe 20 kr. P< stl a<Jr ltoxójo 14 kr Kanlxtal t8r ItcxAJe 10 kr. Oabona-pAllnka ltcxAJo 60 kr. TdrkKly-pAllnka ItcaAJe 40 kr Hallva-pAliuka ItntAJn 00 kr Nyors faggyó mAiiAja 16 frt. — kr ŐnUHtlagygyó-gyerlya fontja 32 kr. MArtott fontla 34 kr. 8iappan fontja 24 kr. 8ó fontja 10 kr. Keményfa öle 6 frt — kr. Puhafa
Olo 6 frt — kr. Nyertfa 61» 6 frt— kr Ka«tó« né-rSJo 40 kr. RxAna máatAJa 0 frt 80 kr. Saalma m. 60 kr. Kondér fontja 60 kr. I.on fontja 00 kr.
t>_,.,, ,
Bécsi péniiu folyniu mart. 30.
6*/* motaliquea 68.70; 6*/0 nem». Mcsöu 70.10) 1800-ki Alladaimi kölcsön 76&0{ bankréasvényok 7. 80; tutolintézotl réaa-vónynk 185.40; London 120.80; eaílat Agio 120.60, arany darabja 0 frt 08 kr.
Fetelös asorkesstö t WajdlU Jőisef.
II I H D
T Él 8
Legolcsóbb vászon a földön.
Nagy ár-lcszállitás
MODERN L A J 0 8 első és legnagyobb gyári vászon-raktárában, Bécs, Tuchtauben II. sz. a.
*
Urak, hölgyek és gyermekek számára, hallatlan olcsó árórt.
, A viíinak (Idom- és jótágukirt kemséfl váltaltatlk, a leszállító t Arak blionnyára mladeakatk flgyelraét magukra vonJAk, él a legkisebb megrendeléiek a legnagyobbat fogják eléldéinl. Megrendelések, a vArakozátnak tökéletesen wegfelelóleg, teljesíttetnek. Ingek, melyek a telthez nem állanak, visszavétetnek.
MT A vászonnemek árjegyzéke.
Szabottárak, még ismóteladók- és kereskedőknek is.
Kész url-Ingek, legjobb kézi-munka.
Fohér-foualu vA»«on-ln((pk, S frt 60 kr helyett 1 frt 80 kr. Finomabb ránca»« mellel 4 frt 60 kr li. 2 frt 80 kr. Pinoiu Irlandl va;y rninl>nrj;l Ingek 0 frt b. 2 frt 80 kr. Pinoin hollnndl rAnon-Ingok 0 frt 60 kr h 3 frt. Plnom runibnrgl k/>nolfonl tn(;ck 7 frt 60 kr h. 3 frl 60 kr. r.r;flnoi>inhl> riin.lxirgl In^ok, lrfitrlih kéil-innnka 1 frl h. 4.60. I.<''K0u. I>vlxla! balUl rA«*onból 12 frt h. 6 frl 60 kr.
Fehér és szin&s shlrting-ingek.
l''ri lngek, febAr ahtrtinRbSl 3 frl b. 1 frt 80 kr. Ijcgfliiouiahlt franeala (l.lrtinxbr.1 4 frt 26 kr h. 2 frt 80 kr. Legújabb iliralu aalnM Ingok 4 frt AO kr h. 2 frt 89 kr.. Plnom rxinea «hlrtlng Ing^k 4 frt 60 kr h. 2 frt »0 kr. Kínom francila iilnoa baU«l ln|(ak 0 frt 60 kr h. B f t 60 kr. Legújabb iehirlAncivigal.nl ingek, legSuoínább 0 fri 60 kr li 3.20.
Vásznak, zsebkendők, asztalteriték.
í.egfliioinabb Irlaudl vagy rumburgl, 60 rSf, 60 frt h. 21 frl. Plnom vA««on-batU<UxOrot, 60 rCf, 80 frt h. 46 frt. <J6 rA''a ».-»»ebkondök, félluexalja 1 frt, 1.60, 1.80, 2 frt. L«gOn. viuoit balltt atobkcn.lSk . ftltucaatja 2 frt, 2.60. Plnom url nyakkondő, fóllue«alja 1.60, 1.80, 2 frt
RÓSZ női ingek, legszebb kézi-munka és kézi-kötés.
VAiíon nöllngek 3 frt helyeit 1 frt 60 kr.
Pinoui »veiccl lug''k, rAucsos mellel 6 frt h. 2 frt 80 kr.
Finom vAaionbdl, hurkolva 6 frt h. 2 frt 80 kr.
Divat-Ingek, légiin. vAaionbdl ¿a kaiéit.I 0 frt 60 kr h. 3.80.
Uj divatú olvbon kötött 0 frl 60 kr h. 3.60.
Kugenla, uj divatú, kOIAIt 7 frt h. 3 60.
MAria-Auldnla filiH-Ingok 0 frl 60 kr h 4.60.
Vlctoria-lngek, kötve ¿t finom valenclenne»«l 10 frt h. 7 frt.
NSl-aUónadrAgok, legfin. »hlrtlngbOl 4 frt h. 2 frt.
NGI-uadrAgok, kötve, vAnonb.il, 0 frt h. 2 80
Nftl ¿jiuicllínykík, angol (hlrtingbCl 6 frt 60 kr h. 2.80.
Mellény kék logfln. batlat-pcrkAlból, angol 0 frt 60 kr. li. 8.60.
l)i<<ea, gaxdagon kötött mellAnykék 12 frt h. 6.60.
Pranexla mellunykúk. legfin. batUtbAl 16 frt h. 6.60.
P«<Anomabb mellAuykók, valddl valoucl«nue»«el 20 frt h. 10 frt,
Ml háló-Ingek, Iiomiu ujakkal 3 frt 60 kr. 4.60, 6, 0.60..
Noi fodrAai-Ingek, finom batltt-perkAibál 6 frt, 6.60, 0,60.
/
Vászon-férfl-gatyák.
1 frt 60 kr, 1 frt 80 kr, legfin. rumb, vAaionbál 3—2 frt 20 kr.
Mogrondel&ok utánvét mellett toljoaittotnok. Mcgrcndoléaoknól ív nyak W«4Ígo kórotik.
i ..—;.....t—T" • * ■ 1 .
An tln»
(I-12J
tf^flflVÍ t An ilno Centtel"Popot flór eröton Leinwüachc-NioderJago des Louis W V/ilifl 9 Modern, Wien, Stadt, Tuchlauben N.il. ^
Festi biztosító-intézet«
Exon 1864-ik ¿vben 3 millió oh*«p. irt, Trl. alap-tökAvol alakított, b magat gvor» 6» pontos kárreitdeze-hcI rtltnl kitüntetett átalánoa m«K)''nr blitoHltó-liitéxct — alább fölsorolt blatoiitásl ágaaataira fökóp fölhint. Exon társulat bistoait a többi köst :
a) tüxkárok ellen,
1. ópUlotokro a bonnak találtató k^tletekro, gópokro, asetvényokro 4a oszkötsókro nésvo;
2. Arukéaaletokro éabutorokru néavo, mikro a helyiség minémUaógánek megfelelő oloaóbbdij ssámiltattk, mint magára n» épülntro;
8. takarmány és b b a 1 m á a-o l o a 6 a r o — nkár aznbad ég alatt álljon u> asalogokban , kaaalokban, boglyákban, ukár pedig födél alatt.
d&BT N15; Hsabadban lovö aaalmá« oloaégnél. kttltt-nOaen nagyobb földbirtokosoknál, ha na ttiatagok Kedvo-tülog fölrakattak, n lohotö lognagyobb kedroaményok nyújtanak, óa a kioaóplend^t azomea gabonára la kltor-¡oastjak a blstositáet, föltávo, hogy a magtár! helyiság időjében fÖljlontotott. A saabadbftil maradt szalmára nóxvo ogóss a kötvi érvónya n biatositáa.
4. mindennemű állatokra:
b) Gyárak ¿a mindennemű iparQsletok gftskasánjal-nak Hsétrobbaná-a folytán tániaillintó kiírok ellen.
o) mindennomű föídtormókok órhotö jégknr ellen, a mogállapítottjkár teljes mogtóritóaóvol.
BUSgr Hogy n jégkár ellőni biatoaitáa igénybevétele a t. termelőkre néavo minél inkább megkönnyitteaaék: váltéval e/UkÖjtlondtt dijfísetés moilett ia köttetik biatoaitáa.
d) As ember életére, éa pedig mindonnemű töko-, kiháanaitási és évjáradéki biatoaitAaokat iüetőleg.
Aa aláirt Rlflgynökaég (biatositási irodája 8np-ronbnn hátulsó kapu 204 as. 2 omelet) bátorkodik oaen-m-1 bistosiUst keri-sÖ t. os. köxőnaégot bistositásai feladására tiaitelottol felkérni. Histositási dijainak a lőhető legoloaébbak, melyek iránt as alulirt főűgynökség-nél valamint mindon nagyobb bolyon lévő űgynökoinél Tfl kéazaéggel adatik fölvilágitáa.
ény lejáriáig
Sopron, l8C7.évbon.
A l''E.STÍ BIZTOSÍTÓ INTÉZET. S0PR0NI-FŐÜ6YNÖK8É6E IHCller P.
C*. klr. kla. ««ab. eU.1 amerikai ¿1 angol cngcdélyexcll.
ANATHBRIN SZÁJVÍZ.
l)r. Popp J. 0. b A c ■ 1 fogorvoa Állal felUlAll «««r a krtifigyol-met egí»icn niagAra vonta, (•* naprdl-na]ira nagyobb injrvben kerottetik, DaexAra annal^, hogy »»Atnoa vegyi»* vlxigAlal aIA vívó, i» «ominincniü kArtúkony r<l<«t fel nem talAlt benne. /•« ulAnoinl kexdtAk do cxíljokat nem ArtAk >''l, mivel a Popp-fAlo fogixAJvishni nom 1a haaonlithatdk ; tc-hAt bablconyi.lt lAuy: l.ngy egy a magn r«mAbou.
A l''opj.-félo »AJvix ugy a/.Alv.U n fogak íletfentartd »xerr, a leg-betegebb fogakat annyira meggyAgyltJa, hogy nagyobb baj kelelkciAxo rg/«x«n lehetetlen-, tovAbbA Igen jdlAkouy a foghuirti níxvo ia ; it megmenti nindeiiféirt vAraAa, daganatot itb. — TebAl nom riodAlkoxbaliink axou: hogy nt nuatliorin xxAj.ix nillidcntltt mint loglldőitbb ixer elfogad tátott.
Aitatherln foj-pAji ára 1 frt 2á kr Fog-Alom 3 frt 10 kr. Fog-por 03 kr.
Csúzos fogfájdalmak.
N5m é« An 1» tr.bb Avon Aí cx.Wos fogfAjdalomldl gyíltSrtot-tduk; n(mer.1»i.n kititll titbben aJAulotlAk Itnuek .Anathoriii SaAJvI-*íl,* i» 6« níl nSinmel eg)-0ti ba«xnAlnl keidlm , oly tldvft» erod-uiónyl tapiMXIalLam , mitserint i.yilvAnoa kO*xt)uet«mot kijelenteni el nem tuola«/.tha(oni.
FA8HOI.D T.U''ÓT, ^ «xa^ggyAr-lulaJdono* UAeaben.
A magyar minisztérium
AKOZKÉP-CSOI''ORTOZATA
különféle kiadásokban
knplintü
WAJDITS JÓZSEF
k» k( reNki-dénébeu.
Arany- és ezüsté férll- és Iiölgy-
éKszerelcet
a legújabb éa logizletcaebb páriái mintn atorint azállitok
hihetetlen olcsó árért.
HOH8/.U Ulti- ii NŐI ÓUALiXnCZ, 18pr. etflal, gaidagon aranyoxva vagy .lmm aranynyal itfulva 7, 0, II, 18,* 15 frt.
KÖVI1) UUI- Aa NŐI ÓKALXmCZ, lApr. sitiit, gaadagon aranyoxva, vagy Hma* aranynyal Átfutva A, 6, 0, 8, 10, 12 frt.
MELIjTO vagy POLÜBVALÓ, simán mcUxv« , k3 vagy gyllngy nól-kttl, exOatböl vagy Smas arany nyal Átfutva, 7, 9, 1», 16, 30 ft.
ÉltKM, I3pr. exdtl vagy 8ma< aranynyal átfutott, (Ima Aa aomAncio-*olt »0 kr, I, 1.60, 2, 3 írt
8Z1VEQ8KÍ:K, ISpr extlxt vagy 3maa arany, felnyitni valé, alma v. aouiAnexoxott 1.60. 2, .1, 4, 6 frt.
KI.ŐINO.CIOMKOK, ISpr. «xtut. aranyoxva vagy 8ma« aranynyal Átfutva, alma. xomAneaoxolt Aa kCvol 70 kr, 1, 1.60, 2, 3 frt.
KfczrODOR OOMDOK, !8pr. exflxt, aranyoxva vagy 8maa aranynyal Átfutva, alma Aí xoniAucxoxoll, kövei 1.60, 2, 8, 4, 0 frt.
Oviiriílr ,3l''r- 3mai arany nyal Átfutva, alma Aa xomAn-
^ J III UIV CI010Ui kftvekkel I, 1.60, 2, 3, 4, 6 frt.
PEOÉTOVOkOK 13pr. rxUat, arany nyal átfutva, í, »60, 3, A, 6 frt.
KAKI''KRECZKK, ISpr. cx(l«l, gaidagon aranyoxva, vagy 3maa arany-nyal At/utva 8.60, 4, 6, 0, 8. 10, 12, 16 frt.
FELKÖLTŐ ÓKÁVAL — moly a bAxakbau rlkertllbetlei.nl axOkaeiroa
— 7 frt.. 14
INGÁINAK miudeu neme, i Avi JAtAIUa melleit.
lamAt eladók axAxalAkot kapnak. — lUktArak alakítva leax-
nek. — Megrendelíaek a Iegponto.abl.au l«IJ«allt«lnek, utAuvúItel.
Frt.in l íJIrtp, gyári raktára llyhem.iarkt 11. *x. a. lIAca.
bhbm^mm^ wmmmmm mmmmmmmmmmmmmm&mmLm
C«. klr. kixnrcil. hxnb.
FOGSZIVARKAK
legújabb a legjobbnak elismert'' asor
fogfájás ellen,
Knplmtó i\.-K«ul«ftnn: Bnlus Jécacf gyógyaaertárában éa Wnjdits József köny vkeroakedéaében.
egyedüli feltalálója TÖRÖK JÓZSEF gyógyaeerétt Pesten, király utc/jt 7-ik n. a.
Arn egy bntulyniink 1 tt, kinebb 50 kr.
H''ZONYITV''ANY
Alóllr''ak, mldSn Jó lAlfklamsrettel bl onyitjulc, kogy peatl gydgy-axorAlx I. T''>r>ík J''xs<f ur által fottalAlt lo^axIvarkAkat aarkad-kereax-turl lakoa, Küröai KAr.ly blxomAuyoa ur aJAulatAra oly aik<rr>l UaoiuAl-tnk, hogy hnxauioaabb | 18 Ata klii''A fogfAJiUlmaluklAI r&glttn m.gmcue-k. dl nk — lux011 tó jó lAloki.mérettől aJA.1lhatJ.1g Aa aJAulJuk fogt''AJdal ■ inakban airntedd 1..A1 ombeilAraaii.kt.ak ia.
Ki ll Sarkad-Kervaxturou, I806 J.n.lua 18.
VAKOA JÁNOS,
•* TÖT MIKALY,
tarka l-korcs.lurl lakosok.
Tlxxlell Török JAxaef ur I Több Av Ala aiei.vedte.il fogfAiAabau, minden iameretca sxert megpróbálva, vAgre kihuxatáahoa kpllctl folyamodni; do a klhuxAxkor a (ogxyokorek nagy rAxxa ben maradi a fájdaímim nuit mAr gyakariabbak ó* kiAllhatatlauabbak leitek, mlg vAgre ax uraxágod Alul fellalAlt fogxxi-varkAkal próbAltam mog, Aa ebbCl c»ak kcllíilek ki>xlyAxa clegondfl voll arra, hogy rngomet fogfájáoomtól ugy láuxik vAvlegexon mrgaxabadiUon. l)o nem exak An, l.auem rajtam klvtll kla fiarakám. I''uch aaaUloa neje Aa Topf vondAgtSxnA mindnyáján bálával va»nak «llelvo t. nraaigod Iránt, lae.t bee««a találmAnya kinoa fájdalmaktól meuloU« mag Skal. Maradok alAxaioa tiaxUlSje
P«at, 18<MJ. daca. 4. IdCas PODOK ISTVÁN.
Wajdits Jówef kiadó-, lap- éa nyomdatulajdonos Nagy-Kanixaán. ^
Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam.
11. s/ám április 10-én. 1867.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaziiszat, tudomány és művészet kóréba
,:) W>
Mesdelen:
Minden há Mn, 10 ín, ¿4 20 kin 0(c«5»» Woii.
Bierkeftxtöl Iroda <ín klmló hivatni:
WAJDIT8 J0Z8KK kOnyvk«ro«kedA4Íbon.
Előfizetési föltételek :
Helyben hilxho* lior.U*i»l i* vidíkro postáa ktlldvo '' Krím ivtoi - l frt. — kr. Kii ivro - - 9 . — . Kvnojtycdro • l . — .
Hlraetóaelt:
A b*t hiuAbo» potiUorlrt l-tiör 7 kr. S-»ior 0 ¿i minden további beiktatásért 6 kr. Hílyígdlj minden rgyet beiktatásért 30 kr. A .Nyílt téren" egy petit sor beiktatás dija 10 kr.
Eltífizeténi felhívás a
Zala-Somogyi Közlöny
hatodik évfolyamának
második nogyodére.
Bizalommal fordulunk ez évnegyed kezdetén közönségünk áldozatkész pártfogásához, mely jó és rósz időben egyaránt hathatós támaszt nyújtott csekély törekvésünknek.
Most, midőn a sajtó fölszabadult lonyügzött helyzetéből, midőn az eszme szabadságát nem gátolja többé tényleges hatalmi önkény, tett-orőnkuj erőre ébred, hogy vidékünk érdekeitannál tüzetesebben fejtogot-hossük, annál hathatósabban képviselhessük.
Tömeges pártolást reményiünk tejiát a már év elején tetomesen leszállított élőfizetési ár mellett, hogy igy lapunk kitűzött ozéljának minél tökélotesebbon megfelelhessen.
Megkettőztetett igyekezettel forgunk a munkához, bizva polgártársaink lelkes gyámolitásában, s ugy hiszszük, hogy az uj korszak, mely hazánk egére feldorült, lapunk szellemének is uj életet kölcsönöz.
A 2U&*8omogyi Közlöny előfizetési ára ez évnegyedre csak 1 ft., fél évre 2 ft., egész évre 4 ft. ily valóban csekély anyagi áldozattól, meg vagyunk győződve, nem íog visszarettenhetni senki is, ki vidékünk érdekeit lapunk által érélye-sen óhajtja képviselvo lá'',ni.
WAJDITS JÓZSEF,
fololőo oxorkosxiö • kiadó tulajdonon.
Tck. Zalamcgye lakóihoz!
Felségon Királyunk által a magas felelős magyar minisztérium fölterjesztése következtében zalatnogyei főispánná nevoztetvén, f. évi april^4»kén ¿nla-Egorszegen főispáni »»¿keni elfoglalása , ¿a a megyei tisztikar alakitása idejének meghatározása végett megyei bizottmányi Illést tartandok.
Minthogy országgyűlési határozat sjierint u megyei bizóttmányokat az 18CU-ik évi bizottmányi tagok képozik, ezennel nx 1861-ik évi bizottmány még életben lévő tagjai, — ide értvén az 18Gl-ki megyei tisztikar egyos tagjait íh f. évi april 24 én Zala-Egora*ogen reggoli 10 diakor a mogyeliáz termében tartandó megyei bizottmányt Ulésro általam megliivatnak.
Kelt Pesten, april ö-én 1867.
Gr. Szápáry <Sé»a, m. k.
ZaUme¡(vő ttlipAnJa.
Mozgalmak Zalamegyóben
amogyei tiszti karnak ujbél leendő rendezése körül.
Ki legyen az l-*ő és ki a 2-ik alispán?
Kik legyenek a fó- és alszolgabirák ? Kik jelöltessenek ki segédtisztvise-löknek ?
ez most a kérdések halmaza minden társas körbon. A nézetok, a véleménye« javaslatok cgymiístól eltérők lévén, midőn az ogyik felekezetnek A, akkor a másiknak H, a harmadiknak pedig C kell. Ez tetto szükségessé az elő-ro vald értekozésekot, mort a liolyos mogvitlaBztáa o»ak is közös egyetértéssel reinónyelhettí, mire ha valaha volt, ugy most van a logégotőbb szllkség.
E folyé évi niártius hó ''28-án valánk szemtanúi egy ily előleges értekezésnek Paosán, hol számos képviselők je-lonvén mog, jelszavuk az alábbi volt, melyet azért hozunk oinlékczotbo, mort csakugyan jolképét viseli a legtisztább érzolmoknok és nézoteknok.
A tanácskozás élén álló köztisztolotre ób bizalomra méltó Solloy László ur hazánkfia a követkozökben öszpontositá véleményes javaslatát; ugy fnoud:
„Tiszta szándék, önzéstolonség, sem-minémll orőszakoskodás egyesitott mindnyájunkat; 8 merőm hinni miszerint szándékunkat a közvélemény támogatja (éljen!)
Egyesülésünk ozélja: »zakértö hivatal képes,tehát alkalmas és munkrfs hazafiakból tisztikai t alakítani (éljen !), mindenkor k morális erőt, politikai ér<itt-ségot előmutatni, az indulatoskodást, a azemélyoskodést, kizárólagos önzést komolyan visszautasítani (éljen!)
Fajunk kis létszáma nem támnsz-kodhatik nemzoliségi túlsúlyra, azért is az alkotmányos élőt tiszta, szoplŐtlon kifejtébe maradjon főtámaszunk, föladatunk és jelszavunk féljen!)
Ily önzéstelen lendülot szólta mog, azon jolen volt választó bizottmányi tagok lelkét, kik élénk éljonzések közt Barozát óhajtják a mogyo 1-ső alispánjának mognyorni; mint oly köz-tisztolotben álló hazafit, ki 1844-bon már első, 1848-ban megyei főUgyész, 1861-ben sllmogi törvényszéki olnök volt, h ennél fogva n mogyei .életboni jártassága, mogtörhotlen jollomo és munkássága kétségbevonhatlan.
Nem hagyhatjuk fclomlités nélklll továbbá azt is, hogy ezon értekezlet-bon cly bizottmányi tagok is részo-stílének, kik a jelenleg mllködésben álló Csillag LáBzló, első alispán ur nevét hangoztatták joléül, miszerint vannak hazafiak, kik ő bonno is kellő liivatalképességot, mogtörhot-lon jellemet és munkásságot tudnak becsülni.
Magán hirok után mondhatjuk, hogy Csillag László eddigi alispánunk meghívást nyert az igazságügyi miniszto-ríum körllli hivataloskodásra.
Ha az értolmiség és tevékenység, Hyonkép oszlik meg, caak holycselhc-
Elöíizetósi pónzek és hirdetések,
ugy sxliiUn o Inp * » e 11 e m 1 tartalmit illeti
k Ö s I e ni é n y e h,
valamint vidéki lövetek, bérmentve a kladéhlv»t»lbea küldendők NAUV KANIZSXUA.
tő, mert a valódi nyoreség igyisa nngy közönség előnyére marad, mire minden jó hazafinak szent kötelessége törekedni.
Midőn az újból szervezendő tiszti- ! karnak kijelölése és behelyzéso körül ily érzelmek fejeztetnek ki az egész hazában, akkor o-mkugyan méltán számíthatunk ez annyira óhajtott jobb jövőre és minden esetre; mert igy Erős és biztos leond a kormány hatalmn; Szent a haza ügye; és lloidog a kiszenvedett nemzőt.
Kör rendelet*)
a KVttu''ftlcMra-ti''iikÍNxteH óm községi fa-lükolnk üxyébcíi. Kótségbo nőin hozhátó axon állítás, mnly-sxorint n népnovolés «''a iskolázás n legbiztosabb ut óu mód arra,hogy a nép köxött a beoI -lomi olöhaladát mellett A józan gazdásxat ia clömozdiltaasok.
üo koll vbllani nst ia, hogy mindaddig, mig a nóp a küsoktatáa utján uotn Yceottolik bo a faiakoldk munkslatába, mig siorotottol nom viaoltotik a fához, raolybon n ftUdmivo-lö nép ipar-ágánák éldAa-fAjdt foltalAlliMju: addig kótazorcs a kUtdós ós a filrndtág.
Azonban miutAn mogyónkb«n na iakoláe-tntÁB, kovóa kivótollol, a legnagyobb pangAa-ban Ali, 0», A (Ubb oldalról mutatkozó réizvót mollott ia, móg óvok kivAntatnak orra, hogy közságoinkbon ab iskolai novoltotóa óa tani-tAa utjAn oiaktíxültnstók a józan gasdálko-dAauak minéljtzéleaobb körboni kifojlcsatóso;
annAlfogva mulhatlan axUksógcs ós olon-godhűtetlon kötolnssógn a mogyo kösünségó-nok folytonosan kösromüködni óa oda halni, hogy a nóp koxütt lólro hoaassannk axon módok, molyok Altul mogyónkbon a gaxdósxat-nak iövodclmot Imr.A Agai fojlesxtcaseuok, óa oz Által nx itt évnnkónt inogjolonö ós növo-kedö ipaóg anyhittoasók a a lohotöaógig meg olöxto»»Ók.
E tokintotböl ós ily nóxotb(3l n mogyo kii -xünaógo róaxóröl oddig n gaedóazalnak kót Aga van kivAlólng ajdnlvu, molyoknok ólot-belóptotóaóro a lisxtvisolftk utasitvAk : egyik a gyümölcstonyésxtói, másik ax Uaxi votón gyakorlatba hoxatula. Kétaógtolon, hogy ha a gazdálkodásnak oxen két nouio toÍjcb vi-rágxáinak örvondhot: akkor népünk, ha nom cgéaxon is, do nagy inórvbon moglcax moutvo ax oly gyakran bokösxönthotö Ínségtől Exon intéxkodéanok a boérkoxott hivataloa joloutéaok és kimutátduok axorint több köx-aégbon kodvoxü orodményo mutatkozik, mort a mogyo nagyobb résxébon mogsxoroxtottok a faiskoláknak sxUkaógcs holyek, óa több bolyokon már a múlt évbon ax (lltotóa szép aikorrol mogkoxdot <tt { ax ösxi votós oly köx-légokbon ia, hol ax oddig nom divatozott ax, oddigit sokszorosan folUlh.dadó mértékbon történt.
Vajha laton áldása koronáxná ax igynko* sotot és axorgalmatl Do miután a munka az úmboré, ós Iatoné ax áldás: caüggodni nom szabad, ha axinto nom koronázna is a kivánt álkor n megkezdott munkát axonnal.
Miután a gyUmöIoa-tonyésxlós általánoa oltorjodéaétöl ót mentül nagyobb mérvboni gyakorlatától nagyon massza állunk, töt annak osuk kozdotén vagyunk, holott e mogyo fölog gyflinö ca-tonyétxtésro van hivatva:
o mogyo köxönsógo, a m. k. Holytartó-Tanácsnak a mutt IHOtJ-ik évi 77,251. szám alatt kiboctájtott kör-rondnloto a 1805 ik évi maroxiut 5-én 248. ax 18(jG. évi maroxina 10. 1378. tzátu alatt a gydmüloa-tenyésztés Qgyébon 0 m^gyo által kiadott határozatok folytán, ox óvbo n it fölhívja axolgvbiró urakat arra,
*) A* flgy írdnkclUí^iinSl fogva Atvoi»i*n^ e:en hlr. körr«nd«lctcl a .Mannawi" ojlmH hsUUpbál, molynok WOiUií ilul hUusQk ! h«f(y nic^jnVbcn ax írdekcli teknek kedves ixi)lgAlatot t«oiidllnk. 8»crk.
hogy vegyék axivökro a nyomorult, a mi-ga jóllétt;nck olömoxditóaában is hunytig, részint tudatlan nép torsát, nyomasxtó anyagi r helyxatét, t miudon hatalmokban lévő utat óa módot hasxiuillanak fol arrn, hogy » tavasz megnyíltával a köxségokb«n úttalan vé-vo mindnn lakot oltton ét Ultetson gytt-mUlesfákiit,
ox''iii kívül miudon köxségbon falok«.Iák is lét<''silt<>Htouok.
A nudy köxtégbon még orro néxvo helyi-tég nom volna: oxok a font idéxott rondolftt-bon kijolölt módon txoroxtottenok mtg, éa móg oxon tavatxon Ultoltetiouok bo.
Ninot oly köxtóg-, moly képoé nnin lonno fhitkoláuuk való helyiséget txoroxni; és i-xért nom txabad axt bixonytalan úrbéri renduxó-sok idejáró hnlasxtani, még axért som, mort a gyUiniklcttonyéixtétnél ogy kodvnaö év fölhasználása kisxáinlthAtUn előnyt és hutx-not, a mulntxtáa pedig kipótolliatlan hátra-maradátt ös kárt hoa maga után.
Axon módot éa eaxköst, a moly szerint a gytimölcstonyésatés a köxaégokbon a bigbia-totabban ét logtikoretobbun oltorjosztotliO-tik, miudon txolgabiró, mint járásinak atyja, ki a lakotok torméBxetót, lnjlau»at istno-ri, logkönnyebbon feltalálhatja.
l)o ax általános olvül, kimondható, ntikóp erro néxvo ogyik fö és logblxtosabb sikorro voxotö mód, lm n lolkétitok. a kttxtéghen la kó mivoltobb otxtály ób elöljárók mnnnok elö jó példával) oz pödig kölotönös értokox-lot, tigyolraoxlotét ét orköloti roáhutáa után kétiégtolouUl megtörténik.
Másik mód ax, ha a txolgabiró ogy bi«o-nyos napot tflx ki miudon közaéghon kü''ön,
— és ekkor ott tnagu it megjoten, későbben pedig, ax ültetés ét oltás bovégxésc után, ismét a holytxluén veszi számban nx orod-mónyt.
A munka kexdetén tanáotadás, oktatás, ösxtönxés, — tőt a hol azüktéges, btlutotéa-seli fenyogetét által ia kötelezi a Ukot''ikat ax ültotésre, oltásra, kétöbb a sxámbavét«l-kor megdiotéri a szorgalmast, ongidolrneut és mogbüntoti a hanyagot, eng«dollont.
A községi faiskolák körülkorlttotésót, bo-(lltetéféi és booltatását a községi bírónak, iskolai gondnoknak, és tanítónak clongod-hotlon s''mu''asxtás osotébon mag v után bün-totóst lioxó kötelosságóvé tosxl.
Minthogy a népnoK nagyobb résxo txon reá nézvo oly jótékony intéxkedéu foganatosításától idogon, hideg, réaxvótlon ót közönből |
másrészről podig, miután a mogyo közön-tégo most már harmadik évbon tett Üdvön intéxkodétolnok toljoa aikort óhajt txor«xt\i: ezennel fulhatalmaxxa a txolgabiró urakat a fontobb Idéxott körrondolotok órtulmóben,
hogy a gyümölcafa-tonyétxtétbon kiadott határoxatokat nom toljoiltőkot mogbüntcsto,
— a pénxbell büntetét, minden köxtégbon, a a köztógí faiskolák gyarapítására, a txüksé-got oszkölök m ''gsxorxétéro, ax oltátban éa UltotéalMn magukat kitttntotők jutalmaxátA-ra lóvén fordítandó.
Felhatalmazta, hogy hírdottonaók ki ax 18tU• Ik évi fibruar hó 21-ik napján tartott mogyei bizottmányi Ülésnek 221. axám alatti axon határozata, m ily oxorlnt a házasulandók köteloxondök arra, hogy háxatutás előtt legalább tiz gyümölcsfát ültoBsonok.
Miután ozon jolnnlogi időjárásban it több-txör jönnok olő oly kodvozö napok, miilüu ax ültetést már sikerről lobot foganatmilAnfj miután ax #ltó gdyakat txép ét kodvoxő időben már lehot mogsxodni: ex m romi l--t a köxaégokbon minél hamarább kíhirdoti-n-dö, t ax illető lolkétx urak tomplomban !•>-ondö kibirdoté^óro ét köxmunkálásn f.-lkó-rondők;
a „Nép kortésxo" éa „Kortóüx gaxda" oxi-mü lapot a köxségek részérő a tuu. m. kir. Holytartó-Tnnáci rondeloto txorlnt ia ni g-rondolot/dök a köxsógl pér.xalapból.
A riiult'' évboh » gyUmöloskiAlUtAu a mostoha tormé» mUtt létcsitíiolő iifm volt: do cs óvbon ol nőin marad j ^
ezenkívül intézkedés fog tőt« tní nrn n''éz-vo U, hogy a vidékokcn, *»iil knlön minden Iközaégbon, történjék gyümölcs kiállitá», nini főleg azért szükséges,
meri bizonyos, hogy minden vidéknek Vannak jó fajú gyümölcsoi. m<lr podtg a fö dolog, hogy minden vidók otthonos ós gazdagon t«rmő s jófaju gyümölcsfákat bza-ioritsa s ozokről vogycn oltó gnlyaknt.
E megyo lakossága legnagyobb részbon szellemileg kiskorú, a maga hnsznának olö-mozdításában is rostba hanyag: n/.ért ha valahol, itt »kökfég a korületí Btojg^bWuak oktatolag, buzdítólag, — hu hol ezun mód ,uom sogit, kényazorítülog ia liatui a népro a folotto Atyai'' és gyAtni hatalmat gyakorolni.
Az ily eljárásnak kedvoztí orcdmónyo mutatkozott már eddig fa az őszi votésnél, n gyttmblosfatoriyéaztésnól n faiskola helyisé-gónók megszerzésében, »öt több községbun a trájryA kihordatásnál il.
Ezenatyai gondoskodásra, fáradságra hívja ful o megyo közönsége aia ilgabíró urakat,
elválván, hogy működésükben kitartók, fá-radliatlanok Teendőnek, b lolkök egész orc-, jé», azivók jóságát arra furditandják, hogy
> aikort mutassanak fol. Legyenek raoggyö-aődvo, hegy a nép anyagi jobblótónok ily módont előmozdítása által a népnek n tisztviselők iránti bízalniAt ós mindenkori tiszteletét fogják megörökitoni.
> Az ültetés és oltás bovégoztóvol klmuta-tAtás,
ós a még mutatkozó hátrány ós önnek orvoslási módja fulett, a gyümölcstcnyésr.tés-ben magokat kitüntető ogyének névjegyzékének bemutatás a mállott kiinoritö vélomé-nyos joluntés teendő o folyó óvl május hó utoljáig» r
Ezon határnapig el fog jönni a róg epodvo I várt ídö, „mely után buugó imádság epodez százezrek Ajakán"; és akkor a mogyoi bizottmány a nép anyagi jobblóténok előmozdítására o megye felvirágzására tuti oznn intézkedések fonalát felfogva, újult erővel . ¿a a legnagyobb lelkesedésed fogja a megkotlott üdvös munkát folytatni é$ tökélő-tcsségro vinni.;
¡Sziget, 1807. óvi február hó il-éu.
HÉDEIl JÁNOS, a. k. Marmaroa '' másod alispán.
Levelezések.«
Pert, april 7-én 1887.
. Némi kollcmotlan érzést szült, hogy Urunk Királyunk az olöro készített torvek daczára véletlenül elutazott s még inkább hogy óp a korona berezeg betogaégo miatt) jobb ia volna azokat a fenséges gyermekeket itt Budán novoltetni, hol a múlt óvbon » legjobb egész-aégnek örvondoltek, azonban romóljük, hogy nemsokára ismét visszatér azon nép közé. moly rövid itt tartózkodásáról is számtalan adomával mutatja ki, hogy monnyi/n ösaze (tud olvadni királyával, midiin az bizalommal közeledik foUjo. A« |ly adomáknál a dolog vnlóságM nem kell tudatni igaz-o vagy nem igán, az nom
kérdés, do a népet, moly-. nck, ajkain forog jellemzi azért romólloin olvasóim nain veszik rósz névon, ha o különben komoly taftalniu lap hasábjain ogy párt kö*bini fogok.
Azt beszélik, hogy egy estoo király indít-t ii. \. n(a, hogy a következő napon Gödöllő-co V,í ; 9 menni Vadászni | ogyik fő ur a Bogévá».. w<nélyzotböl azon megjegyzést bátorko-. dott tonni, hogy holnap az országgyűlésen fontos tárgy körül azönyogro talán jó volna .apnak eredmór.yét bevárni. A jelenlevő gróf Andráasy fuj. biHontésévol hclycslé a meg-je^éat; Ej u r a k — fololt a király, h i s ■/. itt marad nz örog Doák a oligasit ö ralixl ont.
Máskor az egyik miniszter bizonyos elő-torisztéM közölt a fojodolommel, ki azt fi-g\\iinc»on végig hallgatván így Azolt: Azt ji Uzpm, 02 ügyhöz először a parii nm ont no k van hozzá szólása.
¡UelC''mlnisztor Gorovó ur maga olóbo , hiytvtja fi, twsli fö pónta igazgatót b ogy a más ,;iitá»(tásr>kAt ád — mlro Ar kijolonti, hogy ezokot r.Jdíg nom hajthatja vógro, mig az ut .eitás Hűesből jön. Erro a miniszter kijélout'' {ioc.,<-/«on urat o pillanat óla fölmenti A jó német frakkot ölt Ób siót a i''elíégho* Pudára. A király klhÁllgnlja mcydván, hogy hivon adjon elö minden »*'' . . .^''.nt törtónt. A főnök olbo-^^l^''l^^fgf "t? kW<M''»;.'')•
-T-i: így mondá a panafzló — Hajná-'' 1 o üi, rt q r/~: . i,0 r n o m ü e g i-t b <tt o k linön, eáí''á b<s a k.hallgatáíi íftlonetor1« f«l»égc.
Mig estik egyet o''mliték} a gödöllői vadászatoknak nagyon kodiályoa szinexéto volt s egy alkalommal ő felség.) és gróf Atidnlssy egysaKíe lőttek egy felropponö szalonkára, 9 a r^!o\ika lp is űífttt. Hajtás után, ö fi''lsó-:gó lt««óVe8 tréfrt tárgyává tettoa szalonkát, » ''• " í '' • ■ ''■''• •» '' • - f
hogy t. I. kinek számittassók, 8 a mint az urak együtt beszélgettek oIöaII gróf And-ráasy magyar jágore 8 igy szólt Fölséges Uram élotom halálon» kezében vagyon, do ozt a szalonkát az ón grófom lőtto. fohát u por elvan döntvo, Yálaezolt ő f-lBÓgo uovetve.
Országgyűlésünk móg csak a horvát ügy ro vonatkozólag fog egykót gyűlést tartani a aztán olnapolja magát & vagy hat hótro. Ezen idő a megyék rendezésóro van BzátivA Olvasóink eddig már órtosült<jk a föisaánl kinovoztotÓBokríil s mondhatjuk hogy Zala-mogyo o tekinintbon szcrencsésnok érozhoti magát a inonnyíbon uj föispánya gr. Szapá-ry Géza ogyiko a haza legmivoltobb fiainak; nomos kedelyü, szilárd moggyözödésü, jó óa balsorsban polgártársaival hivon osztozó s talán azt som losz foleslogos megmondanunk, hogy neje egylko a főváros leglcollo-inosobb s Ingszorototro ruéltóbb urhölgyol-nek, ki bizonyára lolkesitö'' hatással loond Zaiamogyo nomos ifjúságára.
Fővárosi újdonságul irhatoiu, hogy lapjaink száma növokedik miut a gomba, aohogy váljon a kö/.érzülot szellomo novokodik-o általuk, váljon maradandó hasznot fognak-o olőidézni köz jóllétünk tárházában ozt csak a jövő fogja mutatni. Az uj lopok közt min-don esotro legmerószobb a „Magyar Újság" óp ugy képzelom mint midőn a nép vásárnapi istoni tiszteletről oszolván ogy rószogombort lát szembo jönni, ki a kocsmábol jön 8 szídnlinazza a hivokot, mindenki megbámulja, do mindenki kitór clőlo: s szivükben talán sokan szánj ík a szegény ördögöt 1
Tegnap esto fölöméit Arakkal, nagy kö zöoség olőtt és nagy sikorrcl adták elő lír-kel nl)ósa György" czlmü oporAját, l''au-liné Markovícs lika, Kocsis Irma s a fiatal Csillag Hóz<\ romokül énekeltük. A férfiak nem nagyon (Untok ki.
rendes lovelo/-tí.
HoittogyHzéli levelek.
V.
T. Szerkesztő ur I Tollát mint mondám, megirom a martius 28-An végbement kövot-vAlasztást Szakoson. Mogtörtént, mint niin-don, oz is ós oh fáJdAlotu! vesitottünk : mort C''séry I.ajos l)öry Józsof ollonébon 2Ü szavazattal niogválasztAtott kövotnok. Én ozt olöro óroztom: mert nom hiába cserezték mog n hátamat Kónylban. Darálom I atiuduu-hol inkább kortoskednóm a világon míg előbb MadagAskarban vagy Damaskushan, miut többé Tolnában. Oh itt rettonotes mokány gyerokok vannak, itt nom nézik ám, hogy hol ütik az cmhor fiát, csak ütik. No-do sobaj, már kihevertük a bajt, csAk az kár hogy mégis doclináltuk és nom is győztünk. Csérynok vásárlóit bilkol 046-an még Düry Józsefnek bizalomtól lelkesült Igaz tiM 620-an vulánttk, és ¡gy lön : hogy Caóry 20 bzó-többBÓggel el választatott; azonban ozon 20 tobbsóg majd kiviláglik Igaz utun szava/.ott-e; mort h hamisság több Izboo kitűnt, hogy olyanok is szavaztak o részről, kiknek joguk nom volt. Szép volt látni ezt a rottono-tea két nagy tábort n szakcsi síkon, körtll véve vasas csondőr pandúrok álul.'' A rond felbomlott s magam Is futottam volna, ha ozon fogyvore« Aohyltosok ott ninosenok. Egy ogész álló nap Alltunk ós egy fulatot nem ettünk. Szorom-sémro ón egy fülos ozi-gány közéből kaptam ki ogy darab alkotmá-nyos szalonnát a moly egy kovóasé megzsírozta a torkomat, moly mAr is olyan hangot Adott, mint a faharang. Ivásról szó som volt, csak nyeltük a azárA* kortyot, egy szegény kortos barátom annyira szomjas voll, hogy messziről moglátván ogy csutorát, annak tulajdonosával élothnlálra tusakodott, míg a kulacsot közére keríthetvén koeorü kínok között győződvén meg annak üros tartalmáról: fájdalmában ugy vágta a földhöz, hogy a kulacs azonnal elnyugodott az úrban, akarom mondani a sárban. Do fejezzük bo ezen reánk nézve szomorú napot, majd talán nom ugy leond a verítioatiónál.
Hlzony ódoB szerkesztő uram furcsa világot is ér a somogyi ombor Tolnában. Eljöttem ido Tolnába tapasztalni, és annyira tapasztaltam, hogy majd csuk agyon nom ta-pasztaltattalódtam, s íth agyon találtak volna ütni, csak azon aggódtam, váljon mi losz a lolkom Möskómhöl, mególhot-o ahagyatók-ból, ingóság .imból; mert hiszen oinrioíitunfi-jnitn vannftkj'' még pedig nom megvotondők, különösen a fulmollotti vásott bőrszékok terpeszkednek; némelyiknek nagyon jól esik, hogy a hátát a falunk volhoti, mert bizony a-zelylyol menne, ha kihállánBirostatnák a középre; valamennyfnok Inog binog a por-czikáj i ámbár vna S tartják megpántolva, s a kikopott bőrből szabad után vágyik a ló-sztir töWolók, B többféle. Ugy bizony szogény I Höskóm inig távol voltam agyon alrta ma-
magát b azt mondta: hogyha kiárnyík világ-'' bolitottak volna, két Alló hétig meggyászolt volna e csak akkor mont vol Wérjhnz a bojtáromhoz.
I)o mit össze nom firkálok »vinon Tolnából a hol most is ugy szakad az eső, cnik a hó, hogy a jó kutyát som kéno kivorni, nom hogy azt kívánja még valaki, hogy ilyon ídőbo haza menjek, kOlönbon van is olyan tanyám> itt az ón örökké vidor, olmós, vondógazoro-tö Sissovits plóbáno» barátomnál, hogy akár a monnyokbo sora kívánok Jobbat — ha tudniillik számot tarthatnék rá.— Itt von anyám holyett az anyák példánykóno a mogtoítosült jósággal párosult szorolot. Itt a báios kolc-molröl angyali Jó szivéről, hőn dobogó magyar honleányi lolkéröl ismorotes b a vidók mivolt hölgyek logkodvesebbiko a plébános barátom édes tostvéro a Mari kiaasszony, u kiro valahAnysíor reá pillantok, mindig azt gondolom: latonom I miórt nom az ón testvérem. Szóval ódos szorkoBzlőm pompás az ólotoru. Oh 1 csak böjt no volna! vagy ha már az van íb, osak a barátom,aram enné meg a sonkát; do hnszontalau. 0 nála a böjtben zsírral főzni nom szabad, és mógin hízik ogyro.
Lássa tollát édos Bzorkcsztő ur, hogy eom-mi bajom sincs, a hátam már gyógyul, a fo-jomröl pedig ogyro VAkaróm már a száraz sobhártyát. Oh do mily ódes is az ombornok ogy kis ?''\.otmányoB vérkoringés, ezután mindon második óvbon egyszor gaivanlzál-tatom magamat Kónyiba, oh itt rottonotesen értik.
11a nz laton sogit a jövő hólon haza megyek, ugyÍB azt izenték a borónyiok, liogy mogfüatölnek fenyömagg il.
A kis ÜÖskóm galambom oljött hozzám Jo-vánozára, azt mondja: iszonyú Almai voltak felölöm, mindig vírAgok között járkáltam. Egyro Uztck a hitelezőim, podig noha nokem Bom adós senki, do én som tartozom egyéb-nok mint a házi gazdámnak a sztgyörgynapi fortállal, mog a Gábor zsidónak két réf ga-tyamadzag áruval.
HoosáBeon mog szorkesztő ur, most a kín Bbskóm lii, hogy vegyok magamra tiszta inget, tollát, mogyok. A viazonttalálkozásig hivő
a nagyborényi osösz.
Hoinogymegye. Inko, apríi olojén.
Nom egyedül azért nyulok''tollamhoz, hogy mint mulatság! ouriosumot torjoBszom az olvasó közönség olé azon érdokos vadá-ttzatül, moly nem lég Ihároá-Uotényben tar tátott Nagy«. Inkoy József okszorüon rondo-zett birtokán; hanem o inollott különösön kiotnolcndönck vólom azon rólroismerhotlon szakértői képosíóg, fárudlmtl in ipart, moly ott a czélirányoB boosztáa ét oroKozolésnok sikoros követkozmónyo 1 Mindoz az ottani fö ordósz Hlodorttrnak órdomo, n kiről mindon önórdok vagy hizolgós r.ólkül mondhatjuk, hogy Somogymogyónok ogyik olaő ron-dü gyakorlati erdészei Mindorről szoron-I csőnk volt moggyö^ődiiotoi már több inbon, do föiog is külöuüaou azon azép vailáosat al kai mával, moly mult novomber 2öán tartatott, molybon több jeles magyar fö, ur vott részt, nóvBzerint gr. Ziohy János, gr. tízé-chonyi Foroncz, gr. Széohonyi To odor, gr. Batthyányi látván, gr. Forgáos Antal, gr. Fcb-tctics Andor, b. Fiáth, b. Zör stb.
TIüs szellő játszott forgójával az nap, b lc-gyozgotto az érdokolt vadász arozát.
Köröskörül osondos volt a táj ; csalt néha táboi ordő zúgása hallatszott. Örömmel láttuk oz alkalommal a tiszta éa rondszoroi kc-zolés mollott az or4ö vonalak, liniAk czólirA-nyos beosztását; tonyésztéahoz okvetlenül szükné^OB mindonnomü intézkedés prau tious alkalmazását; — moly tagadhatlanul nom csokély költséget vose ugyan évenként igénybe, do osak ja ily befoktotott áldozatnak lobot következménye oly élvezetuB vadászati orodmény, moly Somogymogyébon nom mindennapi; osvén körül—belül 19 Őz-bika, 270 nyul, 11 róka, 6 vadmacska, több ragadazó szárnyas, és ogy farkas, moly Rio-der fö erdész által épon lakomájáról riaszta-tott ul. A hajtásokra valóban lohotno láuglol-kü költőnk Kisfaludy Károly omo szavait alkalmazni: ''
M hogy, völgyön, bokron, árkon r: ,
Zajlik á hajtó sereg, Nincs oly r<ytok, nincs oly aürü, A mellyot no szállna mog.
Do lilában Vad nom tün kii
Ezután azon átalános örömünknek iparkodom kifejezését adni, mollyot mindnyáján érzünk akkor, midőn látjuk hogy egy égető ezükségüok fedozvo, és kivan elégitvo az országos ordószoti ogyoBÜlotbon I — édea magyar hazánk nagy torjodolmü erdőségoi és rengotegíi érdokóbon osak is ottül várhatjuk azon hatalmas lqndUlotot, -- moly mindm-osotro már rég közfigyoloiet órdumlott volna mort oly töko ói érték van azoklun a t«rmé-szót által a nomzot számára doponálva, racly-
nok gazdag kamatjait o*sk erntán fogj Ak az egyos birtokosok igazán ólvozhotni, — a mi-d(in flz orezág óhajA''a közlokodési közog ek a vasutakra nézve egénz kilorjedésbeu fog valósulni I
Avagy kinem volna, a kí ceak osoké ly to-pigraphiaus iemorotóvcl blr is hazánknak, arról meggyősödvo, hogy az ország eddig nagyobb részt olhanyagolt ordőségoi értéko aithotésénok uj korszaka csak ezontul fog még következni?! — midőn oly hatal mat tényezők omolkodnok a dolog éléről minta többi közt az oly provinciális lapok mint a Zala Somogyi-Közlöny is, moly ekkorig soha olnom mulasztptta azon kötnlosségs zord hivatását toljositoni, melyasorint ö ogyoa vi-dókok óletbovágó órdokoiUto\jos készség éa teljes mérvbon képviseli, azért üdvözölj ük őt pályafutásának göröngyoin 1 éa provinciális érdokoink érdomóbon óhajtjuk annak folytonos virágzását,
NEUSZIDLER J^NOS, inkolórdéaz.
HxIgctvAr. 1807. mart. 28.
Thokhínthothes Ilerr v. Rodaohtor I Ne-mon Sio ni elit for Ibi, ogy UhUlönöe oaotli moghthUrthénéaórÜl khüidöm őzen alkalma-thus suraimath.
Noclido/n abor Ilorr Uedaohlhor megh khovés, vagyh sliommi tliapaszthalás alá nom votho a nalünkli thüdoa khürülményo-klmt: thalálum jzükséghos vulthát die Ha blio von A bis Z ÜrasagiiUduak m Itallér Ü m-Btilndo meghirni.
Thohát thothszlk thüdui, hogy dieso Upga-risoho goiom, thohátrüm játszu szhlnésa ürakh, mikhör dütsehü váraaünkhat mogU-tügathni, ós kholomothÜB khUzünségeth moghiuulatlitliatni akharják; akhur mog sümpholyognakh olüro, és mondhanak: me!n liobor Horr Parfümdrüokor, LieborHorr Lc-dorboísor, maghathuknak nagylelkhüséghük már Horr v. Nikolaus Zrlnyhy idojökhbŐl mogüsmorethüs. Maghüknak nugyh Alaphu-thjukról ogliUaz orazfghban dioserothjükh van. ^
Mlkhlr nokhünk hazafi pulgArAknak igyh bőszéin kh. Akhur már thüdjükh wlovioroa goBohlo^c.- hat. Ezok sommítso hoznakh.
Van ''tMufi pholgárthársalnkhnak khtizöt-tho ogyikh, khikhnokh Roklm nevlt mégh-hivjákh. Fhodhig lolkhom ütoso akhártnily-lyon Kokba, moghso ollyan hamis van lolkho minth Azon „goj4 ezinjáthszó ThensÜrakh-nakh.
Kokba Ur tnogadtha doszkháth annakk a thohátrüm pAdlásnakh, mit dor Bedlngung, hogy a Vuratollüngnál khicsiny caaládhnak moghlegyon khópoviselvo. Nom ogyböl vagy máaböl, liánom csakli azóith hogyh legyhon mindógh cghéis cialádh láthja annákh hogyh Thato lobon dos''iikhajin, monnyhiro okhos oraborokh khijátszákh a magyar nem-zothüségot.
Thürténth mültkhor hogyh azth a gonOBz-tliovU „Violith" prodllkliálthák n Uhüaüu-ségnnkh, Islhantltelen egy gbonoaztovü «Uhura mint Phatko, ulyan hogy rnégh a nanliional magyar várrtiogyho is alkhutmá-nyus ZsandA*.'' ürak''i uiogh fhinauoxokkal khorgotto.
Hanoin khergetthük inégh Uthontholonob-bokh vulthak. Mikhör nem mogologhcdthok hogy Viola, l''halkomoiatort moglchorgotkék h\nóm mógh uthánna is monthok, hogyh meg fogj ákh. — Akhur ugy mogazorithuttAk szoghinyt egy phaphiröstottojü dészklxa bo-dhéba. hogy már onnan bo khi, sO bho.
Akhur olkhozdtók • áaaWtfír éa phandür ürakh thanácckuzni, do nem annyim thanáos-khüztak, a mennyire mog fojtották a thothíU Violának fhojo fhüllbc.
Ükh \ khünnyou baiz^ltliok, gondolthák maohtnlottoi hooűi mljoiikh doazkh^ja égh, hanem llokha Uró. — Iiokha ur pedigh ju gazdha van. ''''
Azonban Kokba ur nom bolondh, mort mt-.kbör phandür uraságokh khaliba thothünok thüzoth csináltak, akkur ö is moglAtta hogyh ozok a bzídVÍbcIő ürakh Utliot meg trófálód-nl akArjAk. Magabau gundholta „Sohneldt''ii dio Thaüsondt grloh, meino 40 Protter kho-■ton 20 Zóf khezof" és mogkhaptha magáth, ugy mogh Ugrottho harüm phadun Ath, mintha KönigsgrUznól (hanulta volnö. Springon, bolo ügroth a szinpftdliUnak füldönthölíe bu-hogo Urnakh kvárthélyjáth, ákhur ázütAhn 2 fr. 40 kros nyulsolyom khalapjával ÜthÖt-tho, raogverthe, luogkhüpkhüdtho mindig, mig megaladt.
Akkhur az a „Gojunokhí mondhta: ^khó-rom vigyhazzon nlaghára Horr V. Rokba morth oclabenn rablukh vnnnnkh."
Rokha ür do nom rothirAlt mogia mikhör már nom fhóltho hogy bolondhnak mega tho-I szik, azokh a sokli szind urakh, akhur jüte-
IdolmosBon vtsazn <it ügrptli, a phadokftt és Thonsasszhonyokat, ó? rbogdltho holyibo Sporéloz Nro 23. '' < ''
Khüsönségh mogéllyonoztko. moghittha Ilorr Itokhwl Horr ltokba fora I méghis Ilorr Koklin nkltos emhor raondthn. Dos u uIIob lolohl *ü zugon hanem « di-aakhák 50 darab 29 ft. uj p. a 40 kr. pr. «lük.
Most a khüzőnségh mogCsÜfoIja Rikha urat, hogy minekh hálntrgntlm a zsándár ürakat és nitt a thübblii rublrt ürakhat kik-nokh odabon khütlöth lenni.'' Azt mondj Akli hogy az tiom ighazi thüz nr. csukh ghörőgh thüz volth. Najal Rnklta (lr nogt abor, ü Utha wtikhör jojtót fojthotthák. Már phedlg Zoli «oh lobon joitó Iz o ltoubhöbol Und tlas int n warea Fouor. — Ad.jé.
FEDERSPITZEH, az Osztr. nemzeti Búnk ozÜBth alaphjának szodöje.
Zala-somogyi hirek.
A (Időjárás.) F. hó oly idővol kidöntött bo hozzánk, mintha a végső napot hir-dotné, tömérdok élőfát gyökerestől kitört, házakat megrontott, kéményokot döntött, a kár jolentókony.
A (Kuthy Emil) holybuli szorgalmas városi hivatalnok, sokat szenvedett honvéd, ogy aranyat küldött n magyar ministori-utnhos.
A (Vásár.) F. hó 16 ón tiirtatik mog oz óvl hun véti vásár.
A (Győri mUkodvelŐk.'') Az iamort és ólotrovaló győri ifjúság iámét két nagyobb mükedvolŐi előadánt rondozott jótékony ozól-ra; ajánljuk aholyboll, v*Umínt a többi vá-roBok ifjúságának figyolmébo, ozoti Bzép és jóban előrohaladó ifjuaág példáját követni, éa klilönöacn ajánljuk n holybuli nagy gym nasinnt építésére kollő összeg gyarapitását.
A (Vorokodéfl.) Néhány kártyát kod-volő iparon egy klsohb vondéglőbon annyira ttsszoczivakodott, hogy jónak látták ogytt közülök az ajtón kidobni, ki felbőszülve, nőin sokára ogy nagy kÓBscl folfogy vorkoz-vo Ismét vUsiatért, és,egy Gfttal osizmndlán három veszélyei szúrást ojtott, a gonosz bo-Bználló most a hűvösön kifújhatja felbőszült Ingerültségét.
A (A szépitéozoti bizottmány) már megkezdte mük''Xlósót, — és köz-óhai, hogy mielőbb intézkedjen ft Domanitzky fólo hál olött lévő meredek nyaktörő lépcsők eltávolításáról; elhistszük ugyan, hogynohéz-négokkel jár, do mégis előbb mogtörtónhotő, mint u sebastopoll vár bovétolo.
A (U a 1 Jo t • t á.n 0,* o ao k.) A boiwn tartó szlhftapl csondot végro két ólom-lábu ballet-tánczosnő nzakitA félbe, a közönség, moly már rég nélkülözött egy ügyes szintár-Bulatot, szép számmal jelont mog, do ológo-detlenül bagyá ol a termet, és több oldalról hangzott t hogy egyhamar nom igon köny* nyen csalja ta aommifélo magyar kőtörő, vagy ifin tánososnő, orőmüvész b több cfélo.
A(Fakk fcukáo»; holyboli Vasiltl fŐ-mérnök gróf Ulkó Imro magyar közlokedési minisztor mollé mint miniszteri tanácsos nc-voztotett ki.
—• (Qr. Fostotioh György a oala-mogyei Ínségesek számára ujolag 3900 frtot ajándékozott; a pálkai inségosokot pedig Régi Uyörgy 60 ra. busával, 60 mérő árpával a ugyanannyi kukoriozával sogélyozto.
A A* idény Üaluton-Füredon igon élve-zotcs ós fényes — leond, — amint az előzményekből következtetni lőhet. — Talán Valósul ásói» régi óhaj, melynek toljosüléso tavai csuk a közbonjött politikai esomény°k folytán hiusnlt mog, hogy t. 1. felséges királynénk a fürdői idénynek ogy részét Fürödén töltendl; a ha ez valósul, amiro ogyéb-iránt kilátás is vad, az idei fürdői idény FQrcdnek aranynApjai lesznek. Magányosok részéről már most történnek tömcgOB olő-jogyzósok lakásokra nó/.vo. A« uj épitkozé-aek közül kiemelendő « Sztlts Lajosnó asz-azonyság által épittotni mogkozdott igon csinos családi villa, mely júliusban már használtatni fog; — a mollotto lövő házholyokot is már kérik;— van ugyania 30 házhely, ahonnan a fő kilátás a Balaton gyönyörű tük-réro nyilik s a házholyek ugy vannak fölmérve, hogy kis körtekkel körül vótothos-sonok. Ilyen eladandó házholyek iránt értesítést nyújt a tihanyi ns Apátság vagy pedig a füredi fürdö-felügyolöség. — Megoinliton-dőnok tartjuk még, miszerint o hó végo folé gróf Széchenyi Béla ismét ogy uj hajót hoz a Balatonra, moly hajó ugyan gróf Erdődy György tulajdona, gróf Széchouyl oroszti azonban .«ut Kesztholyon vizro b onnan fog volo Fürodro vitorlázni, hogy állandó kikötőjót elfoglalja.
h. A húsvét olőtti héton nagy nón tokon tartatni szokott passíát ób a délutáni, lamentatiókat a holyboli dalárda fogja előadni. Figyolmébo ajánljuk o körülményt a közönségnek.
h. Hlr Bzorint városunkban egy vállalkozó nyomdát akar felállítani, kik nz az ,oz idő szerint fonálló nyomdát néha igénybo venni kényazorültek b a tisztátlan és ízlés-telén nyomatokat drágán iizottók, a szász óacb kopott botük utáni pnczolásokat kihl-orogtifirozzásában izzadtak, — csak öröm-mol voendik o hírt és óhajtva várják annak miolőbbi toljesüléHÓt.
h. A köz kor ház részérő totomos monnyiségü és logujabb mintázatú sobészl eszközök mogszerzéso rondoltotott ol, a választmány által. — Mi Í8tnorvo ezon választmány mindon oldalra kitorjodő figyol-mét b gondoskodását, midőn oz ujabb In'' tézkodését mngomlitjük, nom mulaszthatjuk ol elismorésünkot és dicsérotünkol kifejezni iránta, az intézőt b szonvodő omboriség novébon köszönvo buzgó eljárását s fáradozó munkáaaágát.
h. Minden táblán fel von irva a város végén, ''10fí>'' : n A koldulás tiltatik" a még is nom csak házainkat ostromolja n sok — gyakran orőteljoB és inunkaképos, majd máBkor tolvaj — koldus, hunom ma már annyira haladtunk, hogy az utczákon gyormokok és lyánykák vosznok üzöbo bonnünkot s alkalmatlankodnak siralmas kérésolkkol. Táp jó volna, hogyha annak mi irva van, foganatot Bzorosni is iparkodnék a városi tanács 1
h. E napokban a városi bika ogy agg asszonyt taszított fel az utczán, minek kövotkozrében az o pereiben élőt és halál közt .r«n. 8 oz csotot már többször láttuk ustenkint, midőn a csorda utköxopén, járdán a lognagyobb rondotlenaógbon hazatér. Erro Is kellono tán ogy kis gondot fordítani I
h. A járdák kövozéso is irtóztató siralmas állapotban van. Nagyobb tócsák vannak a járdán sokholyt, mint az ntkfl-zopén. Pouig mnnnyít panaszkodtunk már oz ollon. Eddig Is megvoltunk, majd aztán is csak mcgloszünk, aztán vegyen bagArla-csizmát mindenki, ha sár van I
h. Míklósy színtársulata alkalmasint megijedt a kodvezőtlon előjelektől b hir szerint tán később, vagy épon nom jő. Bizony a keringő hirek szerint, molyok társulatának épon nom hízolgők, jobb ia ha elmarad." . v
Kaposvár.
h. E hó elején tartá a holyboli dalárda közgyűlését, mely alkalommrtl ogyloti elnök Kozma Sándor ügyvéd ur, — a mi-nisstorlumnál tanácsossá hovoztotvén ki, búcsaját s ezzel lomondását érzókonyon tol-mácsolá a jelonvoltaknak. — A jolos elnök nehozon less potolható.
FővArosi és vidéki hirok. /
. • - >
— Főispáni kinovozésok, mogorősítésok és fölmentésok. A hiv. „Budapesti közlöny" tognapi azámábAn küzli a bolügyminisztori föltörjosztésro moghagyott és ujonan kíno-vezott, valamint afölmoutett főispánok névsorát Eszorint megorösittettok hg Esztorhá-zy Miklós mint Sopronmogyo, Slmár János hgprlmás mint Esztorgommogyo, Bartako-Béla egri érsok mint Hovosmogyo, hg Bsty-thyányi Főlog mint Vasinogyo, hg Pálffy Antal raiiit l''o»«onymegyo és gr Ervin mint Boroghmegyo örökös főispánja, az illotő megyék tényleges kormányzatának kötolezottségétől való fölmentéssol. Gr. Ná-dasdy Lipót Komáromniegyo és b. KévAy Simon Turóczmegyo örökös főispánja pedig e méltóságukban mogorősltvo, az illotő megyék kormányzatában moghagyattak. — A Bzopesmcgyei örökös főispáni méltóság gr. Csáky Albinnak adományoztatott s ugyanő n inogyo kormányzatával is mogbizatott. — Továbbá mogorőslttotok továbbra is: Szö-gyónyi László Fohórmogyo, ifj. b. Mnjthényí Lászió Hontmogyo, b. Wessolényi Foroncz Közép-Szolnokmugyo, b. BúníTy Béla Krasz-namogyo, Szont-Iványi Márton Liptóinogyo, Mán Józsof Máramnrosmegvo, Jnnkovíoh László Bomogymcgyc, gr. Kárelyl György Szatmármogyo, Murányi Ignátz Tomosmo-gye, SztunkovAnszky Imro''lolnainogyo, Karácsonyi László Torontáluiogyo, Lónyai Albert Ugocsainegyo ób Uadvánszky Antal 55ó-lyommogyo főispánjai, valamint gr. Forgáoh Ágoston Esztorgommogyo főispáni holytar-tója és SiIlyo Gábor hajdúkorülotl főkapitány. Kinoveztottok: Szmreosányi Dárius országgyűlési képvisolö /rvamogyo, Rajnor Pál országgy. képvisolö Barsmogyo, Tom-csányí József, eddigi osongrádmogyoi főis pán BóWésmcgyo, Tisza Lajos orazággy. képviselő Borsódmegyo, Návay Tamás volt főispán Csanádmogyo, Kárász Bonjamin or-azággy. képviselő Csongrádinogye, gr. An-drássy Manó Gőmörmegyo, Faur János or-szággy. képvisolö Krassómegyo, gr. Forgách József Nógrádraogyo, gr. Erdődy István 8á-rosmogyo, b. Vécsoy Józsof országgy. képv. Szabolcsmogyo, Szathmáry Király Pál Borsodra. alispánja Tornamogyo, Kubícza Pál országgyűlési képviselő Tronosénmogyo, gr. Tőrök Napoloon Ungincgyo, gr. Szapáry Géza országgyűlési képvisolö /alamogyo, Jo-noskó Dömo országgy. képvisolö Zarándmc-
gyo és gr. Andrássy Aladár Zemplénmngye főispánjává, továbbá gr. Károlyi István Pi »1-megyo fő spáni hely tartójává, Lónyai János Boregniegyo, gr. Szapáry O^ula országgy. képviselő llevesinogyn, gról Pálflfy József Pozsunymegyo, gr. Széchenyi Gyula Sopron-megye ós Szél József országgy. képvisolö Vasiuegyo főispáni helytartójává, -r- végtéro gr. Iiáday Gedeon országgy. képviselő a jász-kun korülot főkapitányává, és lljfalussy Miklós országgy. képvisolö Kővárvidéko főkapitányává. — Ellj''nben fölmentettük : gróf Pongrácz Forencz ylrvamogye, íd.b. Majthé-nyi László Barsmegyo, b. Bánhidy Albert C''sAnádinegyo, Kubinyí Rudolf GömUrmogyo, b. Barkóezy Foroncz Tornauiogye. b.'' M«d-nyánuzky Dénes Troucsóninegyo, Nehrobiíoi-ky Sándor Ungraogye, Pipos János Zuránd-megye, gr. Sztáray Víktjr Zoinplénniegyo volt főispánjai, valamint a küvetkozö fóispá-ni helytartók, úgymint: Buday Sándor Be-reginogyo, Fóldváry János Ilevesm ''gye, Ambrus István Krassóiuogyo, Borzoviozy Manó Sárosmegyo, Simon János Sopronmogyo, Mauks Norbert SzepoBinegyo és Cliornol Elek Vasmegyo főispáni helytartója, — végro Ba-lajthy Vendel, a jász-kun kerület főkapitánya, és Sorbán János Kővárvidéko főkapitánya. B. Vay Miklósnak a borsodmegyoí, gr. Forgách Antalnak a nógráduiogyoi főispáni méltóságoktóli fölmentését a hiv. lap külön közli.
— A koronázási bandérium szer• vezóséro alakult bizottmány a koroposi-uton a Holríoh''féle 13 dik Bzáuiu házban Tarono Fordinand olnökbito alatt a jövő vaiármip 10 órakor tanácskozást fog tartani, melyre mindazok meghivatnak, kik a bandériumba kívánnak állani; Eddigolö negyven tag jelentkezett, do szándék van a tagok tsámát 100 —l&O-ro szapiiritaui. A bandorium a ki. rálynó színeit fogja viselni; egyébiránt orro vonatkozóing a vasárnapi gyűlés fog résziJ-tosen határozni.
— Görgői, kí Világosnál a magyar nomzot által roá bízott fegyvert a muszká nak szolgáltatta át, s »/.árt az osztrák által Klagenfurtba küldetett jutalmul, most hir szorint szabadságot kapott, o régi l>örtőn-városát elhagyni, és elárult hazájába visszatérni, do Uörgoi nom látta még jónak, élni o szabadsággal. Más hír nznrint pedig inóg el som szabad nokí távozni Klagonfurtból, hol most, mint nagy khomikus, az osztrák tábornokok nadrágát festi vörösro, do persze máskép, mint lÖ48-49-bon.
— Az osztrák katonaság uj ogyonruhája. Az eddigi fohér kabát he''ypt a katonAság hátul összohuzhntó, kék zubbonyt kap; széles kék bugyogó, osi«raa, és kakastollas vadász-fövog: oz fogja az egyenruhát kiegészítőn!. Az oddígi vállszíjat dorékszij fogja pótolni, melyen két tölténytáska, egyik elöl, másik hátul fog függni. A „cravatte" szintén el-osik és helyéi)» könnyű magyar nyakkondő jön. A gombok az ozrod számát fogják viselni, oíioz jön a hátul töltő fogyvor ós vágó Bzurony és az uj osztrák kutoivi „ozakotn-paku kész.
Nyílt po»ta.
I). K. I.ov«Ur« vAluioluuk.
Ki* cal^ny. Koidnkhen Yiin, kOtitnol é.-t«,! •xdllt-son f«l náhinjr tehetőit «* llyttlo kiil«lomón/ro. 1». Kíroly. Ctn kemínyea ítél. Y-nok. Cnuk megyei /letanket Urlt* t<oin elől». D. 8<nnoll<k. Kárflnk hírt s tSrUittokrSl.

TÁRCZA.
Kisfaludy Sándor sirján.
■ i.
K« a koH3 lirja ogy alsciony listom, Kelclto c^y«»«rU, IdöronjfiU U}U, A reiakiustott, elherr»ilt koucortit, A» nlkoujri siollS IxtgysdUa IngoljA,
8 n h»lom vlrágl »* e*lt »»ellCvrl Kilét titkok, é<tei (lerolomtSI KÚtunk, Miulhn icjleiijk, hogy <">k n «terelemaok Ki(»«kób8l, n kOltS »«ivóból íi\ka<tuk.
Kaj ! mert *x ő *i!vo igAil fimVo volt, Ij;a*í Unko « leghSbb a<ereleiniiek. A* 6 köblében a kin a bolJok«m^iiaI: Kiíy ei{cii régtelou ocoAuja fért inni».
K. ntivből eredtek a bllbájoi hangok. Miknek IiaIIaIAta a »»ir hovBl, Vojiket, Mik tündér rilitgot Urnák fel olStlIlnk, K^l boldo^iAgba rAgsdra a lelket.
R ex a miv, mely ejykor a» ejf^» viU|(ot fix-retui tAniti, Itt nyuKoIk klhlllvo . ., Leuendeinlt benn sx erxolinck víIiata, I.ec>ende>lté axt rég ax Orilk béke.
Itt, ax rtrflk béke fllébon a tlrliAii, Homxii, hoxxxn AlinAt nem XAvArjA nom mi/ K»t ax elliAgyott «Irt, exak a itrd »»ellu B egy kii dalol inadAr ixoku felkeresni.
Ax a xlró xsrllü a a kii daloi madAr, Mint két UultvAnya a xxegény knltönrk, Kik t.Mo tanultAk axt a bAnatox dalt, KirhAlmAra néliA énekelni jnmiek.
I,erovand<Sk neki a hAU adéJAt, KAjó bxnatoi dalt gangénak felctto, K« a knltS ixlre megérti ext a dalt. Lehnt ax egéxxru a sir fenekéro.
Kxak IAtö?AtJAk e»ak elhagyott sírját. — Kxek t ilnt A IiAIa • kegyalrt hol kéxik ? Miért liein einol egy otxlopot e ilrra, A inelyröl M.Ivol inegtndnAk hol íiyugixik ?
1IAU éx kegyelett miről U bexxélekT (''reu agyrémekrGI, a mik ne« létexnek. — IIa megreped aalve, ha lelkét klilrtt, Keledéi juUluia a ixegény kOltSnok.
Mert a tOineg olyan, mint * lepk* • méh rAj, Mrly meglátogatja a viruld róxxAt, H kioxivja lllatoi kelybébSl a méxet; l)o ha ogyixer fonnyat mA» vlrAgra íxAII At.
HKNUKKI.
Virágok albuma...
Folyt.
„A gyermok" fordítása, mint fordító „Nyűgöt költőiből" oziiaü legújabban kiudotl könyvébon található egyéb daraboknál is tapasztaltuk, búr a nagy kUzdolom ol>ü tekintetre kilotszik, nom bír azon folyékonysággal s könnyű érlelőmmel, inelyot ogy oredo-ti költeményben látni szoktunk. Mérete jambus, moly színto — a fordítás terhes volta miatt — többhelyt sántít, jobban; notu tiszta. Meg.iicsérjdú azonban a mogvalasztásba-ni Ízlést, u nyulv tisztaságát éa eliameróssel említjük mog fordítónak, — az Idegen költői gyöngyök kimeritéso a behozatal t iránt, Jelen költe nény altal is tanúsított szor^aliu U.
nA a/.orolum világa" eredoti kultemény, ennek lUezára azonban alig oin- lkodik ki a niindonuapiságból; — gondolat kevés s o hiányt sem méret, sem orö, som a. lj»ata és osongö rluieléisul nom pótolta Bzer^ő. Nagyobb gondolatnál elnézünk könnyobben ílyeaiuit. do ha a goudolat is mindennapi, nem engedhetjük inog lorúsni a költészet'' ''— nehéz'' és fárasztó, do zntnáuczoif és fenyos bilincseit.
„Midőn a vigadók" legtöbb könnyűséggel van útiév<<, s ha uem a kritika hideg uoiuoi* Vei ulva»aitk a sánta méretű * az ulóaó négy v orr szaksorokban: „Sugárzó szem stb.J inog nom ungedliotö röviditossel adott irtolinot, a a rímük tökéletességét nom kívánjuk, azt mondhatni, hogy o darab igen kedves kis költomény.
Követkozlk most 38 virág — mint ugyanannyi nönóv jelképo lefotogratírozva, ily ozim alatt: „virágokphotographiája''< E rövídko és gondolat a eszmét illetőleg egymástól sokban alig különbözö voís iket idő és holy p.tzarlás nélkül — lehutloit egyenként bírálat alá vonni. Elmondjuk t .-hát átalán, miként es apró s szörnyű szapora tonyészotüoknuk látszó virágok szín, illat, fény és fajra nézvo, különböző nevűk daczára, aligtérnok ol egymástól, ungyobb mértékbon;— például a kék szinüokbon az a különbség, hogy egyik aztir, indigó a másik, •ultramarin a h irmádík, és kökénykók a negyedik, do mind csak kék, — a pirosaknál: czínóbor, karmazsin, miniura es kuriuin, majd bíbor és rózsapiros jő olő, do (niud cs.ik piros; — azaz elmondhatjuk azt, miként e versocskék különfélo alakban kifejezett bókok, s»é|<séj5ak, hajlo4g<«í''k M.on ne. vek tul.íjdonosainuk, kikre a virág nevek vonatkozunk, s kikro tévoszthotlen ráismerünk , majd m sólyom ruha, tnajd a táuox, majd a korek arc», majd kis láb éa kéa nyers Jolzéso Alialj — kimondjuk továbbá átalán rájuk az anathomat, raikónto versecs-kók költészet, ízlés, vors és nyolvtunil.tg — mindon bolbocset Is nélkülözvén — s o»él-tulan hizolgéseknél egyebot nem tartalmazván, — omellott pedig önállóan és áruozik-ként megjelenve — a kisérlet és jó törekvés szempontjából notn tekinthetnek s tu m-tethotnok — soctmda classlsba sorozandók, vagy hogy ozimüknok megf.)l<)l5)tt szóljunk o fotogratiák koutár műhelyből korültgk ki.
Mindnyájában ozon pároszuie van ki-fojcivo: lo szép vagy, to angyal jo vagy, te jól tánczolsx, neked kis kozod, apró lábul van, to Bzelleindus vagy, téged imádnak, stb. stb. — Nom tagadiuk, hogy 38 szépséget nem volna nohéz különbözőéi) leírni. 88 nőnek különböző bókot mondani anélkül, hogy irigység no koljon a virág kelyhéből, hogy facltéba no jussunk mi velük u t »n ök egymással, nom tagadjuk, hogy még noho-zebb ezt tonni akkor, ha azt Is akaijuk egy-úttal, hogy még költaményoket is Írjunk; de megkívánjuk azt, hogy, hamár valaki rá adta magát az ily horoulosí vállalatra, vé-gezzo herouloslleg ós totszolgés Vagy hízelkedő csúszás-mászásnak no adja f.l a külté-sKetot. Ha a 38 nő közül kerdezuök ar.t, mit ilól o versekről, tán 38 szavazatot ny< r.iénk o vírágoVbani szépséget elismerőleg, do tokirtt''>tb<) nom jöliot a kíiltészet, az olvasó közönség köv t Iményo mollolt, — hiz- lgós, l>ók nom |>ótolhatja ki a gondolat éa eszmo-szegénységet.
I TEDESCni,
(Vége köv.)
ty 25 l e ti hihnö k.
NAOY-KANIZSA, aprll 10. A gabnaUxIotben mind InkAbb nagyobb óUnk«óg vehetS ¿«»re, óa külföldi l>lacxofcon 1» ax Arak teteme»«» foticilUak ; . »Álunk wóg'' 1« nagyobb üxlctmonet alig remélhető, mivel vl-dókünkön a gabna uiagtArak niír majdnem egó«xen kiürültek. A legköxelebb eldöntendő bóko vagy hA-borukérd«»« tlxletUnkbeu irAnyadó le«x. Jelenleg min-doukl vi««*ntart<5ikoilik, is vArja a köaaljöv« ro»x vagjr jót.
Jelenlegi Arak al«ó-au«xtrlal inérUkAnt a helybeli plkexom — Bnxa 86—88 íhs 6frt80kr-6 frt 60 kr. Kom iij 78—Ti) font«» A ÍVt 18, Kukorlcxa 81-86 fut 8.28. Árpa «erfdiAtho* való, 70—7» íonto« 8 Í1 60 kr. — Zab 46-47 font«» 1 frt 70 kr. PohAukit »lO-rendü 2 frt 60 kr, — Punul/ fehór 6 ft 26, tarka 4 frt 25 kr. Gubó cWÖ reudU 8 frt 26 kr.
"¿WÜÍAJa. H.llvapAllnka 20 fok« 10-29 frt hordó-'' val együtt. WrkRlypAllnka 20 fok 10-30 frt honlov.l cuyiitt. Ml. 13-18''/, frt. Horkö 26 frt. Nyer.Wtrök : (lanyha tlxlot) ilkür- A«..tohAn- 44 frt. i* bit»»-bürrtk 48 frt. mAoAnkónt.
llorok. fwMr.óa vörive (»ehlllor) 1802- 4a 1805-kl — vldAklInkbeli — terroí« S.frt -10 frt. — VillAnylé« • tóga -Ardl foketo 1860. 10-12 ít. Uj boni b«r viJr«§ (.cblllcr) 1» fnhír 7 frt-0 Crt — kr. Ualatonmollókl borok 1803-0» 1865-lkl fohAr 12-16 frt. akoliként.
Vliuu 00 frt — kr. Kíx 44-46 flrt, K»:ín«V« íO''Apj" Ara 76 <Vt. — Fehir rongy Ara 7 frt 85—7 f.t 76 kr, fikotóó 4 frt.
iV.-kn»UHni pincsi nrnk »»«rí. 3l>.
Boraó I tcxójo 12 kr. Lencao IUxí|o 8 kr. IUb Itexófo Skr. KBleaitca. 8 kr. Hnrgonyr» mirajoflOkr—l ft 10 kr. Marhahu« fontja lö kr. Juhhua fontja 10 kr. 8ortíi-|,ut fontja 20 kr. Sxalonna mAnAja 38 frt — kr. Zilr fontja 48 kr. LAngllixt mA<»AJa 11 frl — kr. Z«em-lyelUat mAi.AJa »IVt — kr. KenyArlUit fontjo 8 kr. Kukoricsaliaxt fontja 4 kr. Arpadxra fontja 0 kr. KbletkAx* fontja 8 kr. HU.kAw fontja 18 kr. FaolfJ fontja 60 kr. ftepcxeolaj fontja 82 kr. Lenmagolaj fontja 40kr. UJbor Itoiíje 10 kr. — Óbor Itcxójo 20 kr. Peiti t»r Itcxój« 14 5-r Kanlxaai «8r Itoxóje 10 kr. Oabona-pAllnka Itcxóje 60 kr. Tdrkilly-pAllnka Itcaíje 40 kr 8xl|v»-pAliuka itcxójo 00 kr. Nyer» faggyó raAxtAja 16 frt. — kr. öntölllagygyA-gyertira fontja 88 kr. MArtott fon»|a S4 kr. B.apoan fontja 24 kr. BA fontja 10 kr. Keményfa Öto «frt — kr. Puhafa
Ö''e.5 frt — kr. Nyorífa ölo 6 frt— kr. Faa/ón mí-rSJe 40 kr. H.éna mAitAJa 0 frt 80 kr. 8«alma w. (0 kr.
Kender fontja 60 kr. Len fontja CO ftr. <
lle''c»i péniArf-»lynin mart.£31).
6•/, raoUliquos 60.10; ö% nomB. Mcaöti 60.00; 1800-ki Alladalinl külcsön 80 805 bankrészvényük 7.03; U»te)intó*etÍ ró<jn-vónyok 165.80; London 132.80; estist ágio I29.ŐO [ arany darabja 6 frt 20 kr.
Felelős szorkosatü t Wnjdlta Jóisef.

_Lcgolcsébl) vászon a fjjldjn» _
Nagy ár-Ieszállitás
MODERN LAJ08 első ós legnagyobb gyári váwon-raktárában, Bécs, Tuchlauben II. 82. a. Urak, hölgyek ós gyermekek számára, hallatlan olcsó árórfc
A vAuuk «»ow- és J6»á|ak4rt kcmiég válUltatik, a kuállitott Arak blioaayára mlndenknek figyelmét m«g«kr« vonják, ét a legkisebb megreadelétek a legnagyobbat tt>g|ák eWIdéial. Megrendelések, a várakoiásnak «kéleteiea megfelelíleg, telJesIHetnek. Ingek, melyek a testhez nem állanak, visszavételnek.
A vászonnemek árjegyzéke.
Szabottárak, még ismóteladók- ós koreekedőknek ís.

KÓIU url-Ingek, legjobb kézi-munka.
Kchér-fonalu viaaon-lngok, 2 frt 60 kr helyett 1 frt 80 kr. Finomabb rAncxo* mellől 4 frt 60 kr h. 2 frt 80 kr. Finom trlandi va.-v ruinburgl Ingek 0 frt h. 2 frt HO kr. Fiaom hollnudi TAKon-lngck 0 frt 60 kr h 3 frt. Kínom ruinburgl két.elfont Ingek 7 frt 60 kr h. 8 frt 60 kr. Legfluomabb ruinburgl Ingek, legi.ebb ké.l-mniika 1 frt h. 4.60. Legflu. bvlglal batlut-vAa.onbAI 12 frt h. 6 frt 60 kr.
Vohér és sziucs shlrtlng-lngek.
Vri-lngek, fehér »hlrtlngbSl 8 frt h. I írt 80 kr. Legflnoniabb frnnc.la ihlrUngbSl 4 frt 26 kr h. 2 frt 80 kr. Legújabb divatú sxlnes Inrek 4 frt 60 kr h. 1 írt 80 kr. Fiuom Min»« »Mrtlng ÍBg«k 4 frt AO kr h. « frt 60 kr. Finom fraooala .«ine» batl.t lngek « frt 60 kr h. 8 f.t }0 kr. Legújabb fehér tAnc.vIgaluii Ingek, legfinomabb 0 frt 60 kr h 3.20.
Vásznak, zsebkendők, asztatteriték.
Legfinomabb Irlandi vagy rnuburgl, 60 r8f, 60 frt h. 24 frt. Finom vAe.en-batinUsftvet, 60 r8f, 80 frt h. 46 frt. J6 vAjstin-asebkcudSk, ftltue«*0« 1 ''rt> >.60, 1.80, 2 frt. Legfin. vAsioo batist«*«bkendSk , féltucxatja 2 frt, 2.60. Finom uri nyakkendS, féltuc.aya 1.60, 1.80, 2 frt
McRTondcléttok utánvét mellett tuljoaittotnek. MoKrondcléeeknél a nyak b&égo kérótik.
KÓ8Z női-Ingek, legszebb kézi-raunkft és kézi-kfltés.
VAs.on nőllngek 3 frt helyett 1 frt 60 kr.
Finotu «veieal ingek, rAnc.o. mellel 6 frt b. 2 frt 80 kr.
Kinom vAuunbél, hurkolva 6 frt h. 2 frt 80 kr.
Divat-Ingek, leglln. vAmonbél ín kötéwcl 0 frt 60 kr h. 3.80.
Uj divatú »»ívben kntött ö frt 60 kr h. 3.60.
Kugenla, uj divatú, köt«lt 7 frt h. 3.60.
MArla-AnUnla fu»(i-ingek 0 frt 60 kr h. 4.60.
Victoria-ingck, krttvo éa finom valenclennoaael 10 frt h. 7 frt.
NSl-aUénadrAgok, legfin. »hlrtlngbSl 4 frt h. í frt.
NSl uadrAgok, kötve, vAl.onbél, 0 frt h. 2.80
NOl éjimellénykék, angol »hlrtlngbSl 6 frt 60 kr h. 9.80.
kUllénykék legfiu. batUt.perkAlbél, angol 6 frt 60 kr. b. 8.60.
DUies, gaadagon kötött mellénykék 12 frt h. 6.60.
Francia mellénykék. legfio. batittbél 16 frt h. 6.60.
Fegfinomabb mellénykék, y»Mdi »alene.lannwal «0 frt b, 10 írt,
N8I hAló-liigck, hossatt ujakkal 8 írt 60 kr. 4.60, 6, 0.60.
N5i fodrAíx-ingek, finom batWt-porkAlból 6 írt, 6.60, 0.60.
Vádiüíi-férfl-gatyák.
1 írt 60 kr, 1 írt 80 kr, logfin. nimb, vAíxonból 2—2 frt 20 kr.
(3-19)
@ An da.s Contrnl-Depot der cr«ten Leinwilschc-Niederlagó dea Loais ® Modern, Wien, Stadt, TuchlaubonN.il.
Eladó vendéglő,
30 hold elsö-rangu földdel.
Nngy-Kftniz8átdl nem iucbszo egy élénk ki« városban egy vendégfogndd mindonnomll ozélnzdrll oiol-lék-épUlotekkol, portiéi és halas-tavakkal a háztól egy negyod-drányi távolságra chö 30 hold birtokkal; kll-lünöson serftízőnek ajánlandó, eznbnd kézből eladó. — Minden küzolebbi Wajdits József künyvkoroBkodéeében Nagy-Kanizsán tndlmtó mog.
1 MIKOLlSOH SAMU '' |
OLAJ-, 8Z0BA-FESTŐ és GÁZOLÓ
Nagy-Kamadn,
clvAllal raindon o »zakmákba vAgrt nninkákat, u legdi-Bzeaobb kiílllitAaört, valamint jtiUinyou é« pontos »jwlgA-latról kozoskwlik« <" ......•
TAPPEINER M. Bécsben
ajánlja eredeti saját termesztést) boralt
Fehér Gumpoidakirchtior, üvegjo 10--50 kr.
r»0—04 „ 60-60 „ 70-80 „
»
Vörös vÖHlai kitűnő „
n „ mint a bordwtuxi n
„ „ »rubini „ 80-90 „ Hokiéval együtt akaja 22,24, 80 frt.
KltÜnö pezsgők.
Gumpolpsklrchtter rajiiAi-borbó) 1 Uvog 1 frt 50 kr.
Asxtnlibor 1 „ 1 „
n Vl .. ?0 n
r, ''A r, 40 „ Az utóbbi Vi üvogjt40 krjAvnl, l''uflfo név nUtt v koroako-dolomben igon kodvolt <ő korcaott, különösön korcakodök, rukrA-»zok, vondéglőiök és csomego-ilrulők róozéról.
4 tucat jnegrondolóanél, 4 frt 50 krjiWal, árjegyzék blr-mentve küld''otik. Mcgrendoléeok a i><5nz boicüldéáo, vagy utánvét mollott tcljcaittctnok. (1—10)
TT
Egy iftu franczia-nyelv tanítónő,
kl még néhány óra felett rendelkezik, ajánlja magát a n. é; közönség figyelmébe.
'' Minden közelebbit Wajdits József könyvkereskedésében tudhatni meg.
C». klr. ki», «»ab. el»8 amerikai ím angol engcdMyeieU.

Arauy- és eyiisí, férfi- és hi®
éltszerelcet
la legújabb é« legizletcacbb párisi minta szerint wáilitok
" hihetetlen olcsó árért.
• I)r. Topp J. a. Iiícil fog orvot Alul feltalAlt »*er a kOifigjol mtt icn magAra vonta, it napról-napra nagyobb inírvbon kerestetik UacxAra annak, bogjr «»Ainoi vegyi«* viiigAlat alA vire, A» «emmincma kArtikouy ri»i\ fel uem UlAlt benne, ii utAnoini kexdtík ile ci^ljokat áem ¿rtík el, mivel a Popj>-ííle íogtiAjvIihSi nem 1« baaonlillialók j te hAt beblnonynlt tíny: liogy egy a maga remiben.
igágT A l''opp-fíle «xAJvii ugy aiólvAn a fogak ¿lotfeiitart.S »«ore, a legbetegebb fogakat annyira «Meggyógyítja, hogy nagyobb baj kelctke*í«e cgójien lebctetlen | tovAbbA Igen JótAkony a fogbutrv ní*ve 1«; {■* megmenti nlndenNle \inif, tlaganatol «lb. — TeliAt nem C4odAlkoibatnnk axon: hogy ax anatherln «xAJvii mindenütt mint Ieg(ld3iebb mer elfogad-tatot*. *
Anatherin fog-pAp Ara 1 írt Kr. Fog-ólom 3 írt 10 kr. Kog-por 03 k,r.
Aa „Anathcrin S*ájvita kltünö hatA»:íról ismét órkrz-tok oliainerö ¿a hála-nyiltttkozntok, melyek cgyiko kOvolke-ísölog szól:
Csúzos fogfájdalmak.
N8m óx in ix tobb ívei» At caónoa fogíAjüalomlól gyniírtet-tOnk | 0**>«r3«el>n kOxIll többen ajáulolták nnuek „Anathorin 8x*jvl-xAt," ím én axt nSmmel egyQtt hajxnAInl kexilóm , oly (l<lvft> erutl-mAuyi UpMxUjUm, mlixerint nyilvAnoa kK«<niielemet kijelenteni el nem luttlajxlhatom.
^ ''v> KA9IIOL1) I.IPÓT, '' *
V i- ■ »xalaggyAr tulajdono» llicíben.
> !• ''»I''
H088ZU UKI- <a KŐI ÓHAL^''^X, ^3pr. oxilxt, gax.tagon aranyoxva
vagy 3maa aranynyal At.''utVA ItyS, 11, 18, IS i.i, RÖVID Ulti- ói NŐI ÓIULAnCZ, Jípr. ixO.t, gaxdagon aranyoxva, vagy 3inai aranynyal Átfutva 4,''<$, 0. 8, 10, 12 frt.
MKLLTÍ) vagy rOLIIBVAI.Ó, •''mán m >Uxvo, k5 vagy gynh,v. nól-knl, exüatbCl vagy 3nm« aranynyat átfutva, 7, 5>| 12, 16, iO íl
ÉK KM , 13pr. oxtljt vagy 3mat araaytiyal átfuVntt, alma (■* xominexo-xolt 00 kr, I, 1.60, 2, 3 írt.
BZIVKC8KÉK, 13pr. exllat vagy Sinw arany, felnyílni való, »itta v. xoinAncxoxott 1.60. 2, 3, 4, 6 frt.
KI.ŐINO-OOMHOK, 13pr. exllnt. aranyotvn vagy 3maa aránynyal ít-3 íntva, alma. xomAnexoxott óa kövei 70 kr, 1, 1.60, 2, 3 frt. r
KKZKUDOK OOMBOK, ISpr. extl.t, aranyoxva vagy 8maa''arar.yiiyal| Atíntvr, alma ói xoinAncioxoW, kövei 1.60, 2, J./4, 0 írt. y>.
ftviiriilí ,8l>r- í,tü:,t• 8",m »''»dW>> Átfutja", alma to «omAo-tf
vaj! Ul UIV cioi[oU, k(Ivekkel |, 1.60, 2, 8, 4, 6 írt! ^
PKCíÉTOYCHOK 13pr. exO.t, aranynyal Átfutva, 2, 2.AÍV 4, 6 fr».
KAKPERKCZEK, 18pr. exOrt, gaxiUgon aranyoxva, vagyv 8ma> aranv-nyal Átfutva 8.60, 4, 6, 0, », 10, 12, 16 írt. >
FKLKŐLTŐ^ÓrAVAL - mely a hAxakban olkertUhíÜenOl^aOÍ^
INOAÓHÁK mlndou uomo, 2 óvi JótAllAa mellett.
lamót eUdók axAxalókot kapnak. - líaktArak alakítva le.i nok. — Megrendelitek a legpontonabban teljesítetnek, ulAnvítlel
From FflIÖp, gyArl raktira llobenioarkt 11. «x. a. Ilíca.
(7—12
€». klr. Llsnről. bxnb.
lognjabb a legjobbnak elismert »$or
fogfájás ellen,
KnphattS JV.-KnnisHÚu: Bolus József gyógysaortárában ¿a Wajdits József könyvkorcakedóoóbon.
egyedüli fcíulálója TÖRÖK JÓZSEF Pesten,
király utcza 7-ik sz, a. Aro egy kntulyrfnnk 1 ft, k?HCbb 51» kr.
ihzonyitvAny:
AlóllrUk, mldtfn Ji lilíkliinerettel bUonyltJuk, hogy peall vjóxy axeróax t. Tdrök J ,„ Által felUIAlt fog.,iv»rkAkal aarkad-keV.Í• turl lakó«, Köröai KAroly bixomAnyo» ur njAulalAr* oly «Ikerrel baaxnAl-tnk, hogy hmamoiabb Idö óta kln»ó fogfAJdalmaluktól r»gtÖn ruegraene-k^dilnk — hatonló Jó lAlekiiinerettol ajAuihaljiig i» aJAuIjak fogfAjdal-n. VTian »»«nvedS mAs orabertAraalnkuak i*.
Xolt 8arkad-Kert»xturon, 18G0. juulu« 18. i A VAROA JÁNOS,
( TÓT MIHÁLY, ,
aarkad-keresrturi lakosok.
? a
Tiaitelt Török Jóxaeí ti \
Több óv óu «xenvcdUfni íogiAiiaban, ,n.lnden . Umeroleá .xert i w^dprjíbAlva, vógr.i klhuxatAahox kidlutl folyamodulj ds'' a klhuxA»kor a Y-.lí^uer''!<,,w*ír?r,rf",a/bf,> ,n»r*dl • «Jdalmlm mo.t mAr gyakorlabbak
'' * l!i. .* .,eUok- YÍKro A* "raiAgod AlUl feluUH ÍOK"1" , varkákat pról.AlUb mog, ^a ebből c«ak kettőnek kltxlvAaa clegendS volt ^ arra, hogy eugeinot íogíAJAaomtól ugy lAt.xlk vógíegexen megíxabadlUon. Dó nem c»ak én. hanem r^iUm kívül kl« fiflc«kAm. I''nchaaaUJo« neje é« Topf vondígl3»ní inlndnyAjAn hAUvnl varinak oltelvo U urafAgod irinl, mert bceae« talAlmAnya klnoa íAjdalmaktól ineutclto meg 8kot.
il<\t/ irtát A>
Maradok alAxatoa tlaateldj«
Pcit, 1800. decx. 4.
0
IdC». FODOH IttTVXN
Wajdit« Jdzsof kiadd-, Inp- <5« nyomdntulnjdono» N ngy-Kanizwln.
srr—
Nagy-Kanizsa Hatodik óvfölyam.
,»!'' II >n XifiT .1 t:
( 12. szám április 20-án. 1867.
t> Í 1! '' I • Y''l I ! ;
;/l 1
Ismeretterjesztő lap
n
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdás/jU, tudomány és művészet köréből«
SSec
Hegdelen:
Mliidoa M 1t<n, 10-én, éa SO-kAn egésx ¡von.
iroda óm UiitdtS hivatalt
WAJOITH JOXBKK könyvkere»kodé*éb*n.
Előfizetési föltótelek:
Helyben liAxfiox hordAtial ín vidékre potlAn Vllldvol Kgéix ívre : - 4 frt. — kr. Két évro - - S „ — . ívnegyedro - t , — ,
ás*—-—aea———..........————■
A li.it batAbo« yotlWorért t-»xör 7 kr. •i Ii.ir Ö lU minden tovAbbl beikUtAaért 6 kr. llélyogdij iniudon egye* ticiktalAxért f0 kr. A «Nyílt túreu* "" egy petit tor belktalAxl dija 10 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
ugy »«Intén « lap iielloml t a r t a I ut A t Illető
közlemények,
valamint vidéki levelek, bérmenlvo a kladébtvatalhű» küldendők NAGY-KANlZfiXuA.
Elfífisctési fellliviÍH
Ma-Somogyi KOzlOny
hatodik évfolyamának
máeodik nogyedére.
Bizalommal fordulunk ez évnegyed kezdeten ktteünségünk áldozatkész pártfogásához, moly jó ős rosz időben egyaránt hathatós támaszt nyújtott csekély törekvésünknek.
Most, midőn a sajtó fölszabadult lonyligzütt.''helyzetéből, midőn az eszme szabadságát nem gátolja többé tényleges hatalmi önkény, tetterönk uj erchfe ébred, hogy vidékünk érdokeitannál tüzetosebben fejteget-hessük, annál hathatósabban képviselhessük.
Tömeges pártolást reményiünk tehát a már <?v elején tetemesen le-szállitott élőfizotési ár mellett, hogy igy lapunk kitűzött czéljának minél tökéletesebben megfelelhessen.
Megkettőztetett igyekezettel fogunk a munkához, bízva polgártársaink lelkes gyámolitásában, a ugy hiszszük, hogy az uj korszak, mely httzánk egére felderült, lapunk szellemének is uj életet kölcsönöz.
A Zala-Somogyi. JíOzlOny előfizetési ára ez évnegyedre csak 1 ft., fél évre 2 ft., egész évro 4 ft. ily valóban csokély anyagi áldozattól, meg vagyunk győződve, nem fog visszarettenhetni senki is, ki vidékünk érdekeit lapunk által erélyesen óhujtja képviselve látni.
WAJDITS JÓZSEF,
felelőn asorkoftstö a kiadó tulajdonos.
A »agy-kanizsai összes kath, tanintézeteknek üdvözlő-föl-
t i « Li * 1 '' i j . V i
irata a vallás- és közoktatási
T* 1 t
magyar kir. miniszterhez.
Nagyméltóságú báró, mélyen tisz telt miniszter ur, kegyelmes urunk!
A» ö»;öm és lelkesedés malawto* ér-zoluioi szállották mog kedves hazánk t-zebb jövőjeért, a közelmúltban loví-harzott borulat vészteljes korszaka olfttt. io, esdve —sóvárgó köbleinket, midiin megértük r.z eredményt, moly-lyel
ast Isten mindenható kogyolmé-ből a fojodelom „legyen" szava a nemzet törvényes küzdelmét szentosité.
örülünk és örvendünk, hogy u magyar kir. független és felelős kormány dioső koszorújában Nagyméltóságodat adá az Lg a nemzőt közohajtása szc-rént hazáuk vallás- és közoktatási érdemekbe^ iüpdöklő vezéreUl.
Ámde mi, kik n ltott szivétől — Buda-Pesitől — távoleső vidéken a* ur kertjében a nonuet reménysnrjni körül kitartó buzgalom — s tör-hetlon hüséggol viszszük n nemesitési munkásság fáradalmait, nem leltotvén oly szoroiicsésok: hogy ÖrÖmtelt lld-VÓzlotünk — u mély hódolatunknt Nagyméltóságod kegyes szino elüti élőszóval fejozhotnők ki; azért igazgatónk elnökleto alatt f. hó 17-én tartott rendkívüli tanáoskozmányun-kon szívünk leghonHŐhb és ogyoző gerjedelme szerint elhatározók: miszorént f. h; 19-kének, mint a tél dermosztő fagya után a kikelot újjáteremtő napjának alkalmából, mely egyszorstnínd Nugyméltóságod védszenténok névün-nepe, helybeli összes kath. tanintézeteinkben, hogy a sordülö ifju-nomze-dék az alkotmányos uj korszak hajnalának, mely oly soká sanyargatott édes hazánk .<&I?ttt derengni kezd, át-Bzellemitö sugarait kogyeletes érzülettől felfogni eleva megtanulja, hálaadó isteni tisztelettol ünnopelendünk, s Üdvözlő hődolatunkat Nagyméltóságod kegyes szino elé fölirutilug beterjesz-tendjük.
Üdvözöljük tollát Nagymóltóságodat, mint a magyar kir. felelős és független kormány egyik kitűnő tagját, s hazai tanügyünk fölavatot'' legfőbb vezérét, kinok nomes keblét a hazafi-síig és ügyszeretet szent tüzo hevítvén, éber észlelés s komoly tanulmányozás folytán nyert mély tudománya n alapost iameretoiuél fogva honunk szebb jövőjének » nemzetünk jóllétének legnagyobb biztosítékát a jól és korszerüleg vezeteti nevelés- és közoktatásban koreBondí.
Üdvözöljük Nagyméltóságodat a határtalan tisztelettel párosult hódolat kogyelotes érzületével, kérve a min-donhatót, hogy Nagyméltóságodat a hazai ian- ós novelésügy fölvirágzása iránt országszerte táplált szép rémé-nyek valósithatására sokáig éltesse.
Nagymóltóságod magas kegyeibe ajánlottan öröklünk
Nagyméltóságú báró, mélyon tisztelt miniszter urnák, kogyolmes urunknak.
Nagy Kanizsán, marez. 17: 18G7.
hódoló szolgái: KÖNNYE ALAJOS «. k.
Igazgató, • ax Kmxo* tanAri él taultöt kar.
A vallás- ós közoktatási magyar kir. miniszternek kegyes leirata Könnye Alajos nagy kanizsai gymnasiumi éa elemi tanodai igazgatóhoz.
ő osászári 8 apostoli királyi Folsé-go engem kegyeson a vallás- és közoktatási ügyek vozetésével bízván meg: a kanizsai gymnasiumi és elemi tani-tói karnak oz alkalommal hoaaárn ia-
tézett, folyó évi moro/.írtB hó 17-én föl-küldött szives üdvözlő iratát örömmel és kÜszöiioMel vettem. :.
A kozetnkbo ismét visszaadott közügyeink közt alig van fontosabb, alig gondosabb figyelmet igénylő, mint a nok irányban elmaradt szollemi érdokok i''ojlosztéso/ a népnevelés ápoláso, nz általános urkölosi emelkedés előmoz-dítása.
hu a fejedelem bizalma folytán re-ilm ruházott tárezát, az olvállult kö-ttilességek élénk öntudatában, azon szándékkal vettem át, hogy hazai intézményeink s a mivolt külföld szellemi vívmányainak figyelőmbe vétolo és okszerű olvok alkalmazása által tő-lom kitelhctőlog megtogyok mindont, mi hazánk elmaradt mivelődési ügyéi állandó virágzásnak indíthatja.
Az összes hazai tanítói karnak o nagy munkában kiváló szerep jutott, s a midőn annak hazafias szellemű fáradhatlan közreműködését minden körülmények közt bizton reményiem és várom, ugy lehetnek meggyőződve, hogy minden hasai u igy a kanizsai tuniutézetek » testülotek érdekeit íb folytonos figyelmem klsérendi, mit szives üdvözletem 8 köszönetem mellett az üdvözlők tudomására juttatni kérek. — Budán, 1867. évi marozius 27-én.*)
b. EÖTVÖS JÓZSEF, b. k.
Minden igaz és hü magyar embernek legszentebb feladat* ezontul a magyar alkotmányt anyagi ós szellemi erővel megőrizni.
Annyit tesz oz: hogy i
„miután a magyar felelős minisztérium által elhárítva lön az egyetértés és kiegyenlítés legfőbb akadálya; az alkotmányosság alapköve lo van téve; a jogvesztés olméloto el van ojlvo;ajog folytonosság helyre van állítva; az ösz-Bzos birodalom biztonsága hazánk önállóságával öszhangzásba van hozva, a ennélfogva ezentúl a jog és igazság kormányzata leend a közös eredmény, következik, miszerint a magyar felelős minisztériumot bizalmas egyetértéasol, és közös szcrotettel támogassuk, ha mindazoknak állandóságot akarunk szorozni."
Bizalmas cgyotértés és kölosönös szeretet nélkül hiányos a társadalmi élet öszhangzása, hasonló oz állapot azon súlyos szenvedéshez, mely az élet szabatos menetét fonekestŐl feldúlja. Kö-
MldŐu emo liolyl írdokelnkro vonatko«S kflttff» okiratot a .Tanoda! Laj>ok"-bál .Köiilöny''tliikbó AtvcaxOk, egyúttal ama több oldalról nyllvAnult köx-drdekvIls''Sg.''t (Jhajljuk jelcini, moly Axon honpolgArt uizelbeii Oopontoauli Vajha algymaailunkaaV rjgym-natlummA lecndS mcgal«|>lU«a körüli iocndSkkcl fog-lalkoió helybeli t. cx. blxotlmAnyuuk mlulAn a klbo-caAtott nlAlrAil Ivek bckOldéxl hatAridoJ« régen lojArt, gyOlédlex adúA jelét mankAlkodAtl «redményébok, hogy a vArox és ax egéix vldík magit o nAgy horderejű köxmlveliJdéíi Ogy »lk«rMÍthoU«éro níxvo kol-lQleg tAjékoibatvAn, a kSxoktatAxl magyar kir. ml-, nlixterlutnlioi blxalomteljo4en okadatolt kérelinoxéi-bcI mielőbb JAruUmnoul Ab Idtf eljön I I Bxctk.
votkozik ebből, hogy a m. magyar mlnis-terium eddigi és ozentuli alkotmánysze-ril működésének o^ak ugy adhatni állandó szilárdságot, ha a haza keblében az annyira megtört bizalmas egyetértést és kölosönös szoretotot magunk közt újból vísszaélosztjük , egyositendjük a ezt tesszük alapjául ax alkotmánynak. Ebből fog kifejlődni a nomeut és kormány közt szükségelt azon bi-zolmas ogyotértén és kölosönös szoretet, mely éltotőjo leend az annyi viszontagság közt visszanyert alkotmány megszilárdításának.
FŐ szükséglet a többek közt o szerint az is, hogy mind az, aki e hazában bccsülottel élni vagy halni akar, legy«n bizalmas először önmaga, aztán honfi társa és végre kormány hatósága iránt. Állandó és hü szeretettel viseltessék hazája s alkotmánya iránt, tántorithat-lan bízzon az isten hatalmas kegyében, ki az igazságnak oly fényes győzőimet szerze, bízzon a hazának ösz-Bzcs képviselő testületében, de legkivált azon nagy bölcsbon, ki viruló ifjú korától a jog és igazságért küzdve, most diosőségénok tetőpontján áll; azon ál-lamférfiuban, kinek bőioscsaégo, józansága és értelmességo előtt más nemzetekkel még fejedelmek h tisztelettel hajolnak meg; a magyar nemzetnek diadaldus atyjában: Deák Faron őzben, Zalamegyo szülöttjében.
A ki ezt tenni vouakodik, az nem méltó arra, hogy a nemzet köbeiében, egy olkotmányos hazában, mint honpolgár eltöressék, Bzámüzés legyen annak jutalma.
Mindezok után oda járul legforróbb őhajtásunk, hogy minden, do legkivált Zalamogyo közönBégénok érzidogeit egyáltalán Doák Forenoz szellemo hassa át, 8 oz legyen azon sarkalatos elv, melynek alapján „bizalmas egyetértéssel és kölosönös szerotettol támogathassuk a m. fololőa magyar minisztériumot, hogy ezentúl a társadalmi élet öszhangzásban kormányoztathass sék a haza, nemzőt és fejedelem jövő boldogságára."
Levelezések.
Petit, 1807. opr. 18-ik.
Kót kürülmóny ¿Ital novozotoaok a jelen pillanatban n fővárosi ólét moiznnnUi. Egyik a koronásAs, mdaik a szabad unj tó. T. olvasóink közül azok, kik fővdro«i lapokat io olvasnak, látjAk azt hb idogoa kó-Bíülödóst, a vóghetetlon jwmp» vágyat, föltűnni nknrdst, moly Itt mindönkit taegával ragad. A büizko zásslós úrtól koxdvo us utolíó varró lánykáig mindon, ki a koro-náxátra kóssOl. Aa 8«á*o*orokbo kcftllö ditxt ón fónyt fog kifojtoni ónját maga, lovászai ós lovai pazsröltözókóbon, o«5 forintos nyári kilntösót os napon nknrja olöazör fölvonni.
A kit hlvataln, nagy novo «rogy Bsüloléso nőin boosát n koíonft fónyengarai kösolóbo^ az o vagy ama csap^lb.T kivAn uorontatrtí, hogy bár tpl távol c»nk ö is astsoreplő tömoghez tartozzék, különösön s hiu tortúá-ozota ixSnzd» ombirwk íiom tudják ml módon''
«diák hull Ara tv világnak, hogy ök iu létez-11 ok a koronázás napján? É» vaIóbbíiiü, hogy u legszegényebb napszámos ia akkor egy It-ezo bort iszik ; a a buba meWtlt toraotibors, demagógok ex nnnon talán hallgatni fognak aa áruk uloxai hazafias korcsmában.
Az iparosok részéről rettentő sürgés, forgás, késxülödés mutatkozik, kocaigyártók, iiyerc£Hxijf»yártók, sxibók , »»(lesük, rés-, arany- és o üst-müvosok ty''j«l-nappal dolgosnak, éa csuk ogy eszme, egy cxél lulketiti üköt — a korouázás 1
Csodálatos nép oa a magyar nomxotl Még nem is biaonyoa aa idő: május, június, julius vngy SUgutlua hónapban kéexülhot o cl az inaugufftlo diploma — ugyan kl mond-bii(j t cat incg akár ma, akár holnap? Ks mégis ftwnyi láttxlk, hogy a nén forró vágy-nyal sietteti o napot,> molyon a király, a ma-nyárok királya háromszor fog megeaküdni ■ a ör >k isten nővér« — «a öst/et nép olött, hogy uz ortság alkotmányát, jogait és törvényeit sértetlcnfll tiaztelotbou taraja é* tarthatja. . . .
A másik körfllmény, moly napjainkban annyira feltűnő a szabadsajté. IIusz év óta nem órozto hatását a magyar közönség n soha sem akkora mértékbon mint most. Különösön n busa év éta minden változásokat nyugodtan éa aayartalanul át élt a a mogyékon moghaaosodott, éa a fővárosban olfouynyadoxott vén bürokraták, ha kissé lolkilnnorotők ctipkedéte is hozzá járul, rottontŐ félelmeket állanak ki; és Uatty a* oroszlánok ketreczében, vagy az ártatlan elitéltek a hétfejU sárkányok torkában és a kasza tömlöcxök szólóin nem azonvodtok ony-nyi kint és gyötrelmet, mint ások a szerencsétlen emberek, kik most a szabad elvit lapok, namotak minden oiikkétöl, hanem minden betűjétől, kenyerökot, állásokat, nyugdijukat, sÖt-isten legyon irgalmas áy-vu leikökuok még óltökot is féltik. . . Ks ez torinés-ictca a Uach és fcichmorliiig kor kripta ctcndestégU (és rothadáat illatozó) politikai éleiéből az Audrassy féle zajongó, élotdus eleven ifjil élotbo doliatni nem kis tréfa, iv kényolmot annyira megszokott apró xtaruokukuuk 1 Boldog az, ki akkori sxol-
!;álatai mellett ia magán jolloinét, becsű-ctét é« lelkiiamorcli tisztaságát megtudta őrizni 1''. .''.
Lobot, hogy a hirtelen szabadság miatt egy-egy író nébaogy-ogy sorban féket veait, de általában a régi rendtror oiuborci iránt a *\}tó nagyon (a kiuySlqlcit, — tcljosséggol nem gyakorolja a bosszú politikáját — a ugy látszik, érzi u si\jtó, hoRV hivatása tokkal magasabb ozólokat tüx < léből
K két körülményen kívül miodon mosta« uat csaknem eltűnik, t uoui ía ígon van mit Írjak, cgyéV, minthogy kedvet olvasóimnak boldog ünnepeket kívánjak.
'' r. 1.
liny i
l»e«t, april 10 án 18ü7.
Körlevél
a t. biztosító köaöntóghez. A* oltö magyar általános bUtositó tán «tág
— Ittou uogittógévol — a biztosító közönség egyro növekvő részvéte, a folytonos mogtu-kai''it^áok követkostében oly saeroi.csée boly-cetbe jutott, hogy 8,160,(XX) frtnyi alaptőko-je mellett, a lefolyt üalot óv vvgén, a tüx és nxáliitmányi. osztály résxéru //él millió, a jégosztály részérő pedig 20C,l,D0 frtnyi tartalék és sogéd tőkéjét ia már Kitxtgilhoté. K kedvező eredményt, mely a felük irányában a kívánt biitoiitékot tdtomoten növeli, elote-gélé a társaiág ulapazabályalnak azon ron-dulk''v''séao is, melynél fogva aa összes nyorc-ményuek több rniut egy harmada vagy is 216"/« vult évenként a tarUlék ét aogédtÖkék megalakítására fordítandó. E szorint a nyeremény oly jelontékony része forditt itott a fülek biztosítékául szolgáló tartaléktőkék képzésére, mennyit egyetlen táraaMng neui tart vlssin jévedtluieibúl c cxelrn.
K kedvező eredményt tartva tzoiu olött a tártaság,--Iáméi égy lépést tohet ««on ozél felé, uiylyot a jog ollyt^i^biztosítások mog-koxdétokur- kitűzött, U 1. hogy ajégollcnl biatysilátt miuál nagyobb körben terjottte; mit *k álul vélt megközelíthetni, hogy mind-
járt kolotkcatgkor letxállitá na axololt tizo-tott díjakat, a ca által a kisebb birtokotok t koyétbbé tehotŐtok részére it lűbotővé totto h VulositAs jótékonyságában való részesülést. Ugyan iaí
Kiulokothutnek a t. biztositók, hogy tár-sttágtuik kylotkoxcto olött, mily magát dijakat kelluj luutuiok. Kuilékuxhutnok, hogy társaságunk kezdőiben azonnal, a később a gyűjtött Rtatiatikai adatok alapján másod Ízben loaxálljtá a jégd^jakat. ,
Jaleoleg a }ár*aság ogy ujabb k e «1-voxniéiiybua kiváuja ré»*e»He-nl Jégkár ellen bistoaltó feleit, moly abból élUiwJ, hogy mindon axon bistoaltó felek, kiket Jégkár neui ér«ud, kik tehát kártérítést
»«^kapuak,« i e> 1 * n Ö «1 f t-é^v uy«r v-
luenyébeu fognak réHienainl szón oaatro, ha trrrnéaük a Jttvö «ívb<u la tár-baHáguukulil biatoaittatik.
A nyeroipéuybon rétzetités akként történik, hogy a félt illotő nyoromény-rósa, a kö-vetkező évi d|Jüzotétkor a dijba fog botu-dutni. Ha Azonban a d|jllletőiég koveiobbot tenno mint a nyorcmény, molybo a fél ró-szosítotnék, oa osotbon a fél noiu követelho-ti: hogy a fölöslog neki kíadustók, hanem oz a tártaság JayárA marad. Kz által — nyeremény őseiében — a fél a rendes d|jnál kisebb dijt fixotond már a következő óvbon, és évről évre, hu a biztosítást folytatja ét ha nyeremény lesz.
tígyolöro a folokot illető nyoremény-résx a tiszta nyorcmény 2U"/0-ja lesz ; a tiszta nyo-remény pedig okként állapitlatik meg; a jógdtj-bavétoiböl lovonAtnak: 1) a kárösszo-gek, 2) a kárfölvételi költtégok, 3) a kozo-lósi köllségok, minők ajutulókok, hivatalnokok íixetésoi. 4) aa oxon jövedelmi ágra cső adó, 5) a kötvénybon kitett illotókok. Ax oxek leszámítása után fciiitinradaiidd tlHxta linbzonunk ''¿0%-Jn vagy íh tttöd-ré»ze a kártérítést noiu nyert biztosított főieket illeti, a ax általuk botixololt dijak arányában fog köxlök feloszlatni, vagy is mint mondtuk, mindig « kövctkexiWvi jé*-<ilj Usetéttbe briudatni.
Hogy podig ax illotő biztosító főlek it tudhassák mounyi esik rájok a nyereményből, évonkiut rétxlotet kimutatások fognak a jég üxlot eredményéről a közönség olé terjeszteni, melyekbon pontotan meg lesx határolva mind a bixtositott feleket együtt illető nyorcmény, mind axon rósx, moly í^ botixo-tolt dijak 1UÜ vagy 10 ltjára esik. Ks hogy o nyoroményrétzro mindon bixtositott fél txáiuothal: annál fogv» roinélhrtő, mort — mint mondottuk — a BcgódtŐko már kiegé-azítolt, a ennél fogva aa ounok alakiláaára Bzabulyszerülog olrendelt ''levonások megszűnnek. K uyrrcméiiyre kilútn« Irliet aiiiial fogva ix, mert cx ujnbb kedvex ttíény bitnnytiMiiii niiaynbb fHerJedé»t hxerxoiid a jég elleni blztuhitaHiiak.
lia tollát a nagyobbodó bivétolek s szerencsén üzlet folytán o nyeremény is nagyobbodni fog, a biztosító fól sxintón mind kevesebb dijt lixoteud a jövő óvekbjn, és pedig nem csak azért, mivol a folok a nyeroinény-bon részegülnek, hanoin mort a közönség résxvótének növekvéto otetébon a tártatág ujabban indíttatva fogja magát érezni, hogy biztosított felelt több kodvoxméuybon ia ré-txctlUo.
Kkként bixtositott felolnk, mint ajégüalet tiyereményénck otxtályotai mint szorosabb viszonyba lépnek társaságunkkal. Kvlaxony mcgorőtiléto pedig tcrmésxotcion maga után fogja vonni a tüxosxlály üzletének Is nagyobb kitorjodéiét, a mi majd, —főkép ha a tüxroudürl vltxonyok javulni fognak — <dy holyxotbe juttathatja társaságunkat, hogy A tilx elleni bixtositátoknál is több-több kod-vozménybon részesltso közönségét.
Ti''xtcloltcl maradunk n< cl»5 magyar által íuum bistoaltó tár* HH^iítt ''(^axKatd<nítta HAJÓS JÓZaKb",
alelnök.
MAKNÓ ISTVÁN, LéVAI ÜTENRIK, igaxgató. voxórigAxgitó.
Kaposvár, 1807 apr. U-én.
Kp«n Kaposvárott levén, folhasxnálom ax alkalmat, Önnek mult évi deoxomber 14-én irt levőiére siqtvo váiatxolni.
On lövőiében Nro 1 ogy jól iskoláxott gyakornok, Nro 2 ogy Jó magyar könyvvoaolő, Nro 3 egy segédtxcrkotxtö hiányáról panatx* kodlk.
Utnno trlnum perfootum, mondák ax egykori diotö ötök. kiknek tton fölül azt ax épen noiu dlosőithotö holyzetet köszönhetjük, melynél fogva magyar hazánk mostanság, minden ortxágaak boltllk, ctak annak illón-tődtothotlk be legtiohexobbon, Aminők nevox-•¿tik.
Soktxor olgondolkotom miként lőhetett, hogy os mindon nemot tulajdonokben kitűnő nomxet, moly ha taüktég kivánta «tökély ttámát sokkal folülmuU hnlátra volt képet, éta, orő, ét vagyoni txóval t mindenek birtokában amlvol még kltobb nemxetot it nagy-gyá tonni — mott ods jutett miként otsV-nora aat kórdoxik tőle t hogy : mit keret Itt?
Axt mondják, hogy kiveszett ax ősök ma.Rva, korct unokák léptek holyökbo.
Ötolok oly nagyok voltak, hogy aa unoka Rtxédoleg ha néha folpillabt."
Fájdalom, hogy mindegyik nagyobb akart lenni. Vertonyaztok r n agyaágban, toi-gataágban repkedtek? mintsem hogy haxájo-kat ép txemmol áttekinthették ; annak t annak nyomorait átérezhetlék, valótágot érdekeit boláthntták volna. Mig ax alatt a föld örök rendeltetésének mogfolalőleg forogva a haxa földe ki — vagy ctsknem kisík-loti »lólok-
Váljon ki a büuö» «un diotö ösök, vagy koros unokáik ?
Oyökór okoihatja-o » fát, vagya fa n gyö-kerot. vagy mindkettő a lógót ét földet.
Váljon ax unokákat okolbs^Juk-o, hogy nem tudnak őtoikhox hasonló nagyok lonni, vagy ás ősökot, kik ctak ily korc* utódokat voltak képetek nomxoni?
Vagy nem voltak ax ötök nagyobbak, vagy ml nonj vagyunk bünötobbok.
Megongodion, majd eltértom a tárgytol.
On ogy jól itkoláaott gyakornokot óhajt, s kívánja hogy én ajánljak valakit. — l''er-sxo a botü nyomáshoz, stb.
Ha ön csak ogysxor it volt volna Somogy megyében, Alig ha kívánná mott tőlem, t illetőleg SomogymogyétÖl ilyot.
Hát nom tudja Ön, hogy Homogymogyé-noli épen a 976-dik évben épült itkolája? Mort mondom, ha oxt tudta volna, uligha morto volna óhajtáta toljetüléiót ópon i>o-mogyból várni.
Mert miként it lohotno várni tőlünk, kik 97Ü évig iskola nélkül voltunk, t annyi tzá-xad olutt mindenek mellett, épon ex egyre nom volt pónxünk, mott mi azonnal Önnok nom it iskoláxott, hanem jól iikoláxott gyakornokot adjunk.
Várjon ön inig a (luk otyja olőbb inegit-mori, hogy u mostanság már nom ctak kolbásszal ól nx ombor lia, hanoin igo it sxük-tégoitetik a gyermek uovolótóhox. Továbbá uiig a gyermekben amaz ígo teltté It válhatik.
Addig pedig n y o m t a t a o n ha Yan mit, txcdjo a betűket, oorrigáljon tat., majd ha ax apák minden nyomtatni valót el-végexnek, t az unoka odahaxa semmi nyomtatni vnlól nem tulál, majd ükkor lut önnek még a betű nyomtatáshoz itt olég. — Csak addig novesxltio ol Klrojmét.
A mi a jó magyar könyv voxetöt illeti, olyakat tudnék «oánlani, kik tőlem a jó künyveket sub titulo; olvasás végott olvoxct-ték, s vissza noiu vexotlék. Do olyat, kit a könyv jól voxotott volna, blxony bixony igen knvesnt vnanthntnék.
Mai világban még inlndig ha nom lolkésxí pályára, akkor bixonyosan prókátor, dootor t más félő „torunak novolík ax apák gyor-mokökol) b midőn ax apa nagy áldozattal át vitto gyermekét a tanulhatáa tangó r én a
ténzotlenség txlgetóro: Csukákkor látja be, ogy ama tongor mindont elnyelt, a mi eme txigoten hatxnálható lett volna; u bogy
Sormokét úrrá novelto, do nem pénxoa om-
rré, mát txavakkal olyan omborre, a ki a pénst igen tudja olhaaználni do nem b''a t x n á I n 1.
Kétó bánat--- — — oxt mondjA a
magyar
I)o mlkép la juthatott önuek otxébo So-mogyból kiváunl gyakornokot ét könyv vo-xotőt.
Xérjen ön txolgs-blrónak való emborokot küldünk egy pár txekérrel. kérjen mogyel esküdt oundidatusokat, azzal is rendelkezünk egy hajó turhévol, ha exekből ötven darAbot ojvitx, kap kodvoxmónyül 20 darab jogyxöt. Ha pedig 100 darabot volila kodvo megron-dolni oxen cxikkböl, akkor 20 darabjogyzőn fölül mófj 2ü darabutblxtoat Uküldttuk, mint rondkivüli kcdvoxméuyt, a txüktéget utka-parókkal együtt.
Ctomnglásért semmit so kívánnánk.
Végül ö—0 ogószon folsxorolt SteuorAnl-tunk volna a sxükséget txomélyxettel oggyfltt „xum Ausvorkauf."
Fígyolmextette ön a közöntéget exen utóbb omlitott körülménvekre Annál inkább, mivel aligha losx Alkalmok hamarjábau Ily olotó áron ezen oaikkokot !>etvoresn{, s ml tom adnék, ha nom volnA txándokunk h e-lyltégünkot tobotségünkhoa képest a legújabb divat kívánalmai szerint ujWól fel-txorelnl.
A ml önuok 3-ik panatxát llloll bixony őrről te lőhet togitonünk, miután ogy vidéki lap mollott a ttogédsxerkctxtöség aligha jö-vedelmexno annyit it, amennyi acxígányr« txüktégci. — l''cdig azt csak tudhatja, hogy oxok it Itton torointinónyoi, jó hsssfinAk özekről It gondoskodnia koll. 8 hogy mi o rétxbeu igon kitüuő hazafiak vagyunk : bi-Hony tágunk Gábor gyerek, Hlxi Korkó, Fábián, t többin kívül, kidűlt bődült kerité-solnk, a axon nemű o a o k é l y torhok : moly-lyok miatt birtokaink, öai gazdáikat hűtlenül elhagyva, lattanként Ábrahám ke-be 1ébe jutnak.
Végre tsomoruan keli önt értetltenom, hogy szemeim nagyon moghibásodUk, gondolja ctak ax ottre még a kávéháx termében jól látoM, gondoltam elnézek egyét Uundlékhos, tán akadok valakiro 4 kivel politikai h^jbakapátt koxdhétok. Hát a mint ax utoxára lépek, ugy elhomályotodUik txe-ineím, hogy lépésnvíro se láthattam, no oat még i\ein tapasztaltam magamon, así inog elnom hihetem, hogy a megyo fővárosában a lámpák nem gvujtatuáuak mog. Meri hi-txen ma láttam, hogy vau egynehány. C»ak att nem foghatom meg, hogy épen s kaposvári utoxaí lámpák világát nem állhatják
txomelm, hololi uzobábaii » gyeilyák mollott jól látok. — l^r Qtok tudna ön vsltmi jó orvosságot ajánlani.Tegyo mog,kérem sxépon*)
5 pijAnovics 1''.
ZAla-Homogyi hirek.
/\ (Értositós.) Zalamogyol gaxdűsági ogy-lol részéről f. ó. april 23-án délelőtti órákban a költségvetés olkétxitéto s ogyébb tárgyak olíntéxéso végott Zala-Kgertxogen igaxgató válasxtmányl ülés — annak bevé-gextévol podig axonnal közgyűlés fog tartAt" ni, miről t. os. egyleti Ugdk értetitotnok s a tanácskozásra tísxtelottol moghlvatuak.
Kelt L. Toinajon april 9-óu 180,7. ....... .
HKKTKLENDY .KALMAM '' egyleti etilök.
/\ (Ujon oxoxá Hírlik, hogy nálunk májút hó köxopén kovdődlk az ujonoxoxát.
A (V ás ái1) k\ hó l&*én tartott orsxttgoe vátárunk, némoly tárgyra néxve, meglehotöt volt, külöuúaou a fütxorkoroakodök úa rubinom árulók jó koreslotuok örvondettek. — A vásár köxcpott rondkivül nagy »avart okozott ogy bivaf kiszabadulása, mely a maga módja iixorint: tört, uuzott, a járókelőket mogaxslaaatotta, ax áruexikkekot a i|yitp)t mocskos árokba u»6tU,''» végre egy udv*rba rohant, 0 ox ott axellőxtetéo végett fölállítva loí^ő bútort foll''orgatá , csukta nngy bajjal lehotott lánoxra keritoni.
= (A m 0 g yo i»h i v at a1 r a készülök-nok) ajánlja W^jdita Jóssef köpyvkorot-kedő dutan folsxorolt raktárát, melybon mindon ujabb ét régibb törvénykönyv izaboti árért — föltalálható j vldóki meg-rondclétok ia pontosan ésgyorsAii toljonittol-nok.
=3 (M 0 x i c o ia k.) A txonotétlon pünkösdi csásxárság néhány bajnoka Kanizsára ér-koxott, tzogóny fojok nem irigyiondő állapotban jöttek vissza, és lloxicóbau létiükröl hajmoresxtö dolgokat betxélnek.
A (A t a v a e s) kedves hirdetői — a fectkék — tájékunkba in megérkextok; tartós azép idő romélhutö. A (/• Ö. K. hiányxó számai.) A
kiadóhivatal felkéri 0 lapok t. olvasóit, ha k mult 18(30. évi 0- ét 7-dik txátn birtokukban van, szíveskedjenek axt a kiadó hivftUlho* beküldeni, hol a fonthovexetl számok példányonként 25 krjával köszönettől bovál/atnak.
A (Z alá mogyei fői apán.) Ertetül-tttuk, hogy mélt. gróf Ssápáry Oóaa főispánunk f. hó 28-án érkexlk Peítr31 Kjinl-xtára, ox alkalommal városi tauáotunk élén a Ijxkosság öt ax indóháxnál örömmel fogja üdvöxöliií, — a megyo réS«érÖl a fogadtatás ugyanax nap Hxt.-lváiitiál leend.
A ("Mogy oi mozgalmak.) V. h. 18-án Söjtőrön ismét ért^kexlot tartatott, ét axt határoxták, hogy a többség BxrűXA .Sándort olsö, os a közkedvcstégü Süu^eghy Foronox képviselő urat mátodalitpái\uak Yátaaztja.
A (Váróti ügy.) Városunk tarráotának értótéro osott, hogy kortiíányunk hb áll«m-tolkot (a mostani Zöldfnkoj-t) eladni kivAu-ja, a helybeli takarékpénztárral ogycsülvo, a mog. ásárolhfitás érdekében Aionnsl értő. koxLtet tartott, ét axt határozta 1 hogy. as oiulitett tolok ogy jobb jövőre vaUmoly hazai épűlotnok megyoháxnak stb. fen tartható, éa ox érdemben a várót rétséröl ltuboohay János városbíró, és Hegedű« Jóxtof, a IaI^a,-rékpénxtár rétxéről pedig Uxép Károly ét Quttmann urak kűldöttiégilog mentek Ló-nyAi Menyhért pénzügymlnítaterhex, iki 9 küldöttséget saivélyoson fogadta, a kérelmet holyotnok találva, kivánstuknak eloget (ott; ő oxoája kínyllktkpvuttft, hogy »
kormánynak sxivén fokaxik a ''ég torvoxett j>ost-fiumoi vatut — moly Kanlxtán át mo-hend — mlolőbbl kiéplttetéao. Atdja ax ogok ura « Sxép törokv^at, bogy mielőbb luljpt(\l-hésson.
sít (Hjb?lgMltjU.) Mult ssámuukbA dohány értolomxavaró aajtóhiba osusxolt bo, ugyanis : A S>lÖirtk 0UfT,M. í''akt* Af neve nem ^¡l,uká,0B, hanom; ífakk
0 s a ká r-nak olvasaiídói továbbá ax „tnkol lovélbou" b. Zör. boly olt b. Lör olvAt^adó, és ugyanaxon hatábin a költemény előtt lévő utoltó mondatból rt „u a ítiu ssó kli«iírAd»| tehát igy 6lvaaható 1 „A hujtátokra valóban vi 0 m lehotue stb.
K a p o s v é> r.
h. Megyénk kŐxtxoiretettf főispánjának f. hó tl-ről kiboctátott felhívását, melyben aa lfiÖO-dlk évi oxombor 20-án meg v á 1 a s x t o< t »o« mogy megyei bioott mányi t«> K0 k fhó 24 ro bix ott mányi ülésre^ 26-re a mogyoi tisztikar mogválaoz-tár.ára • óként alkotmány de joga* ik ünnopélyot £ y a kq r l a tá *« Kt>
posvirr* e jj y b o h k f-
- *) BjJLwmSo, íljoa inlfT Htj.»
X)«U< tchl«.i«i til^aii tái»al»t wMk*l *áf
reihtn > liftjoit »■''¿¡t nirrk.
pókban booiAtottAk sxét. Itt lesz tobAt nomaokAra aa érdekes nap, mely olé nunvian nézünk rotaénytoljesen.
h. F. líó 8 án a hclybuli ügyvédek tAvozó kartársuk Kozma 8Andor miniaztorl tanácsos tlozteletéro buo a u ostólyt ron-doztok a oasínó fcolyiségubou. A szívélyes eatén a holyboll oklovelca jogtudók a vidékről ia néhányan vottek részt.Nem mondhatjuk, hogy vígan, mert ez ollonkoznék a búcsúzás fogaiméval, do kcdelytclton folyt lo nz cat. A távozó a közazcrotot és tiszteletben részesült tanAcaoa ur, Szabó KAlmAn, Sr.cbényi Lajos a többen igen szép toaszttal tolmácsolták a meghatottság érselmoit. As eatoli előtt podig a helybeli dalArda tisztelgott bucaá.aeronod-dal volt elnökénél, ugyan Kozma Sándor urnái.
h. F. hó 13 án roggeli 3 és 4 óra közt a h ot a z u-u t oa A bn n tU« Ütött ki a egy ház elégett. Ez alkalommal tapasztaltuk ismét aat, mily gond fordittatík nálunk a köz-rendészoti Ugyokro. A fsoskondők és lajtok » tüa «»inholyéro vonczoltaitak ugyan nagy későn, midőn már inentoni való nom volt, hanem akkor in focakondőés Injtüroaek voltak, a hámén* tömeg tétlun gyönyörködött, hogy a sajtArszAin hordott via mindantaiau • kifogyott a osöböl a csak ködfelhőt prüszkölt a még sziporkázó omladékokra. Majd most telo lesznek két hétig a kádak éa lajtok, inig egéaz nyáron aztán ismét üresen Alinak a érkeanok a netán történondő tüahöz. Csak magunk kArAn szeretünk mi tanulni nol h. Áprilishoz m é I tó id «j A r a s u n k van. Midőn e sorokat Írjuk szép napfény dorong, egy nogyoddel olöbb pegig dörgött, viliAuilolt, etstt a jég, tombolt a aivatar. Kora dörgés és-villámlásnak örülni azokott a gazda. . . majd meglássuk.
k. A „Somogy" a s o r k o a a t Ője, ki Bxarkesstőjo egyszersmind a „Virágok nl-bumAuak" ia, éa azorzöjo a Adaguerrcotyp" és „porladó azlv lovoloi" ozimü könyvoknok és több oadenczíáknak, ugy ia, mint a holyboll nyomda nagy moatoro, éa az irodalom o vidékből! kizárólag szabadalmazott bajnoka, mindent kicsinylő és fonhéjazó oharla-tanként nekirontott Tedosohi „virágok albuma" feletti bírálatának, idézott lapja ap-ril 9-ki számának „Újdonságok" alatti róva tAbuu. Persze, hogy sorai som a bir A latot magit meg nom osAfoljAk, an-nálkeveibbé a „virágok Albuma" hí lányáé gát el nem ismerik, liánom mint előre láttuk s következtettük. Tedesobi o zömé ly ét rágalmazzák. Tcdeaohi mogbi-rAlta a virágok albumAtés nem bántotta Koboz ur sse mélyét, — a mennyiben azonban hajlandónak látszik eat''ia kitenni K. ur, azavAt bírjuk Tedoaohi-nek, hogy a ssomélyos kérdések megoldá-sAtu is késs és h a tagi ó v aI nom is, ds ol<.. a1 k a 1 m a a fegyvorokkel birand az ''Jgy elintézésére. — Mindenesetre pedig aajnAlatAt fejozi ki, hogy a birAlat alA vett tnü átolvasása a mogbirAlAsa Által idojéi vosztogette.
h. K. S a o n t k i r í !y o n mérgenéoi oaot adta elő magát, bizonyos Gál Éva személyében. HAr n két tetl»s rí(j «Uaökfttt, özek vallomása hiAttyAban ia gyanítják, hogy u bűntény" magzfct-olhajtáara volt uzéloava, mi nom sikorül It s maga aa olöbb uevozott G. É. mint anya esott áldozatul a ourAnak. Arra a sok falusi huruislé banyára jó volna egy kia gondot fordítani,
h. Mult hetekben as i ga li j !í r Á a b nn is »agy jég esett. Hallomás szerint lapá-tfclni leheteti a jagot. Inkáid''MW- nrint ké-nöbtl
k A pAriaal k IA 5''. tf.! >.Vivgssemlé-lésére városunkból is többen készülnek a Testről indulandó kéjvonatUl elutazni. Ajánljuk közönségünknek psen olcsó éa ob-idősxorint lohotőleg legérdekesebb kirándulást.
fojozio ulán ő Felségeik a király és klrAlyné a koronázási kocsiba ülnek, aa monet ugyanazon rondbon Visszatér BndAraj a láncahid-tól kezdVo egész föl Budára a várig, sorfalat fognak képozni a koronázáson résztvevők. — Pesten 60 fiatal omborböl álló bandérium van alakulóban. Ezok a királyné színében losznok öltözvo. Tudniillik ozüst zslnorzatu világot kék huszárkákat vísolnek a lódiszít-ményok szintén ily azinüok loaznok. Uandoi riatákul eddig 80 an jolontkoztok, do o számot 100-160-ro akarják emolui. — Királyné ö fgo biznlmaaou tudatta a magyarhoni hölgyekkel, miazorint tokintvo oz ország anyagi helyzetét, óhajtaná, hogy a koronázáa alkalmával minél nagyobb ogyszorüsíig által tündököljenek.
— (Gyászhír.) Purgatallor KAI. Jóísof, a kegyes tanítóretid tartományfőnöke, a m. tud. akadomín rendes tagja, több bölcsészeti nagybecsű munka szerzője, f. hó. 11-én este, hosszas ös kínos szenvodés után agylágyulás kövatkoztében olhunyt. a nagy tudománya és magas müvoltségü férfia halála erzékouyon sújtja nom csak a romiét, molynok szeretolt éa tisztelt főnöke, hanem a tudományt is, molynok hivatott és fáradhatlan munkása volt. — llüll tetomol szombaton délután 4 órakor tétettok a budai Krisztínavároaban létező Sohwarxer intézetéből a kö/.sírkortbo örök nyugalomra. Áldás emlékére 1
Nyilt lovól
8 I u k o r S n in u úrhoz.
Ünnok f. évi april hó Ü-án hozzám intézett lovslo tudósított arról, hogy ozon nyomdai oorreotio, mely Ünnok saját novom aláírásával kttldotett, Grüubaum Miksa helybo-li isr. tanítótól származott.
Ily mlndnn képzőiétől felülmúló arnsállan-ság ellouében szükségtelennek tartom az Ön által ajánlott olégtétolt Grünbaum Miksától követolnl.
A gyáva tohotetlonségot, moly a logalja-sabb oszközökot képes fölhasználni, hogy sa< ját képzeit dicsőségének lorombolój át meg-boszulhaasa, osak sajnálni tudom; do sok* kai büszkébbnok érzőm magamat, semhogy ily jollomtolenségot mogboszului ordomesncK tartsak.
Ön ugy hiszem, ogyotért velem o tokintot-bon a azükaégtelonnok fogja tartani Grünbaum Miksa ai\ját iiovora ulatt oszközlött oorrectíot, molyok miatt az említett egyén saját tanítványai előtt pirulhatna, bővobb fi-gyolemro méltatni. Ily ogyén iránt oaak egy érzet bírhat tulsulylyal kedélyünkben a oz a megvetés, mely mlndon további érintkezést kizár.
Ez az, mit Onuok logutóbbl magán love-léro felölni azükaégesnek tartottam.
Fogadja Bzives üdvözlotomot, a köszö-notomot barátságos» tudositAsiért.
Gr. STENO.*")
Föv»\roj?I éa vidéki hirok.
(A k or,«it A* Aw). Kaünnépél'' prpgramm. iáról ea idő sprint követkozö n^jgállapodást közlik. A koronázás maga s &» nzzal összo-kötött felkenés a pUbAnlateraplomban, a lo-vaggA és sarkantyús vitézzé vs''.ó avatja a garnisonstemplombaw fogna történni. Az ol-»0 szertartás uUti a koronázást menet u bé-osikzpu-utozAn vagy az országllAx-utc^án AB a garnlaonte múlom hoz fogjárulul. E* alko; lommal a király és királyné gyalog i$xíy^ nek a menettel. A másoditi .iserUrt''^ nf a király spanyol saürke mlnreül, c.kL.Alvóé i pedig a nyolca snürko fogyiu koropAsAsl MO oslban foglal hely«t( n föudVarmestorné s- . köst ülvén volo. A monet most ú-r''-^Jf L At, a fő utoaa mellett aa Albr«\y <i«on é» a I lAnoahidon át aa al-duna-raVoart hnsar:.| a bolvArosI plébAnlatemplomho»; jö^>ítV''*s | elkésaitett állványou a király letee^di as esküt, honnét aztán aa egésamonot a városbáz-téran a vácsi-és Dorottya-utcsán A", visszatér a lánoahid térre, a hol a koronAz/>«> dombon a kardvAgái fbg történul. saert» ín-dít be-
Nyilt tér.
Kedves dolgot vélünk teljeaitoni, midőn egy korszorü hazai vállalat sikorültéről bizonyságot tehotün''i
Ml ugyanis a radványi gőzmalmot haszon-bérbe vévén fol, hol csupán frauezia malomköveket találtunk, mely kövok minthogy sí-ma örlésro nem voltak ológgó alkalmatosak a malom elhagyatott állapotba jutott j moly bájon ml sogltondők Liczay Szabó Károly ur sárospakaki gyárából ogynohány pár kova malomkövot azoroztünk, molyok nékünk aanyirajólsikerflltok, miként amollott, hogy aaok a logtökéletosobb lisztot késsitik, egy pár 48" kő »4 óra alatt 1G0 pozsonyi mérőt őröl lat molysxerént bátran lőhet Allitáni miként sima örlésro a aároapataki aojtos kova malomkövokkot semminémü aom bel, som külföldi malomkővok nom vorsenyozhotnok. Kolt S. a. Uj helyben, raarcz. 30. 1807.
MOLN/tR ADOLF, s. k. DENK JÓZSEF, a. k.
IXryllt posta.
KapoavArra. A Urhílt levelet nlnak Inditollnk. K. Bindor A KOlUmAnyoket «alve«on fojjadluk fSl la hasináljuk.
Völgyi. A veaírcxIkVek elknldíaít kArJdk B. A. »«ombalhelr Adjon hírt-hollódról. V. 8. Keaathely. 1)» aokílff njrnga.lk On tolla. V. J. Tapoleia. Hol maradnak ai Ígért balatoni levelek.
latwancwx
TARCZA.
M e r Ö n g é H. k
Merengve illók dalt di felett SOmeg-virrom, bua oiukdék, KlmAm a meaaae, meaaae múltban aiill, UldSn AUi.il ragjo|<va mAg |
rismn
V.
Mint hHisko ím, a Mlegík kOiIll, NAitAl el a vidék felett,'' SomlA, CaobAnci, ltoal éa TitlkAn Nyugodt kovély loklnteled.
Haj I még akkor rom latono nem Olt A mojilan elpusitult tet3n, Ylg kedv xiya toa«boll falad kftxött, Vlg kedv xaja téren, nioxKu . , . Bxabad magyar, hatalmaa As nemes, •öxágulda axAt vlUAm lovAn, Kard villogott keiében véax ha jött, H dtcaS neret axerxett cialAn.
8iép volt a mult, mint Ifju Alma axép, Melyét latenaAg kQldo rA. . , 8xAp volta mult.,. do mint Alom t(ln3 •, Kllflnt.. . kl mondja meg hovA ? lllr Aa dicaíaég merre lUntcIck 1. . Avagy UlAn elhunytatok 7 Ig< n, Piökre cl. . . o ro-nfalak MutaljAk nagy alrhaluiolok I
Megdűltél oh axegény, axegény haiAm I Dallödben la oly nagy valAI !'' lllsxeti ax AriAa, ha voaxul kell, llnlrau a véaxaxel axeuibo axAII \ KthullUnak a bajnokok, blixcn CxalAjok ArlAxi voll.. . Mohára, MohAea, |0 gyAxxoa honfi-alr Msxödön hány hSa vére folyt I
0,r »"''Pl gyAaxAban l< oly aiAp a mull, Oh meil dlcaSaég fonyja At, A uagy Saök dlcaöUlt axellemi Lengik körfll o aaép liaiAt; 8 éu elmerengve lépdelek K néma.nagy romok felett, Kel-feldobog sxlvem o axent helyen, Hol annyi hSa elvérexett!. .
Kihallgatott ax AdAx hanx-moraj. Ca-ud axAllt a bajnokokra lo.. Klhultak ők . . airjokra még babírl Sem tdxbetett a hon kexe; H hol egykor, mint bAtor aa« laktanak, Moat ott bagol huhogva III, A fény beívelt, a romnak angyala 6ftlAt.-ii Jár a tÁi körill.
Jlol bajnokok harcioiiak egykoron | Moxt ott vadon burjtn terem, KAjdalmatan, mint a vérx3 kebel. »Ijajdul a föld léptemen ; Haj ! lAn hol Állok egy nopiea vitéx Alnaaaa örök Almail, H a axelltf mely buaan aéhajtra lojl, Hordona axlv-keiervvil.
Aludjatok, aludjatok ti hűa
TI mcgdlr^<!lllt axellemek,
Kx elhagyóit axegény haxAra lo
Callltg-axemmcl tukluUetek ;
Oh uem feled el beuneteket
Oh aem feled ex Árva hon
Hlax AH o rom, mlut nagy omlék axobor
YArAxlatott sírotokon.
BOHONOÓ8.
*) Ml Oi?ob»uiu ural aemmlféle nyomdal corr''clu-rAval nem blxtuk meg, • Igy Orfinbaam ur eljirA.it. melyet ax nem IrtAaott Ur. Btano u«vAv»l takarui, jogaértAanek UkliXjOk, melyei megboaaulol eaak axirt nem akarunk, minthogy ax említett ejyén bUutotAaét e «arukban k«118l»g ÍIvArA.
Virágok albama...
Végo.
Verselésünkot illotőlog a mérőt ogyAtalAn valamonnyíbon hiányzik; — egyben látszik akarat orre, a „Jázmin" ozira alattiban, mely két disztichonból szAndékoi-tatott összonlkottatni, azonban őzzel ii megbukott a kisérlot; mort az olsö sorban :
„Hogyha sza j b.tdbakí | mégy tavasz |
I 9 3 , '' :
ősz, vagy n | nyárban" 4 0
i . .
moly hal lAbu alkat volna, a hatodik lAb ogé-azou tollban marr.dt; a harmadik sorban álló taioa ismét, — „Azt hissi a jámbor köbe 1 ed és vállal d o n n"— a nogyedik és hatodik láb oUő''szótagAban led éa don hosszúaknak vétotvén Két lAbára oáutít. Négy sorban, n olyben mig eszmo a nyelvszépség sinos, o!ég szarvashiba onnyí. Arimok átalán minden választókosság nélküliek: Torme-ttjd, azollomed, lilíomát-havát, tüzét, ivét, járásod, társalgásod, olvasottságod, barátságod, bársonyát — hangját, lelkednok — em-lékelő lednek, omber —egyszer, csak as ol-sí(b8l „Aloc" van kívévo, a ilyon a többi mind.
iMogemlitjük még a többek közül a-—nom is tudjuk mily osztályú szörnyüségbo sorozandó — sajátságos kífojezést a ^uaranos-virágból" molybon ez áll : „Hosszan úszó aolyomruhád A azivekot igézi á t." Ea bor»ns*fó poézis, — és a „Kliododondronból" a sz''ép-ség folfogását, moly igy szói :
„Vott aa iston OsszOtÖrt habot Egéről két fényos oslll.tgot, Hajnalfelböből ogy darAbot 8 mindezekből téged Alkotott, Található ozoken kivül óriási semmisig, a lloseda, H e 1 i a t r o p mely ogy séta ordőo, mezőn és lígeton keresztül a porban végaődve, — Port u I a e, Ola|favirág, Karaella, Lo tusban slb. stb.
A nyolvtani hibákat! büleaeflaéK, eréunyel, feunyel. su^gd, feuut Ali kl-mégy stb. stb. nom is omlitjük.
Követi o fotogrAfiákat a „Késs a" X-töl. Es a rózsáról, mint a királynőjéről irt is-mortetéa, annak kedvessége s szépsége IrAnt
örök időktől élő o''Nmeréat aa ókorboli hagyományokból idt-.eti adatokkal jslolvo. Elnézve azt, mikéin iaorző szorgalommal gyűjtött adatait oi kis nz ókorból vessi, a rózsa Jelenleg is tekintélyes állását nom foatl bővebben, azt ilsu\ a monyaaszonyok koazoru-jába, aem a azerolmos leánykák hajába ked-voa ékességül nem fűzi, — u mü igon megáll helyén.
Az ezután következő költeményok, a ko-vésbbé aikorült kivitelű: „A bujdosás V ég 0 f 0 1 é" Czirnü kivételével,mints „Sso gény zaidó loAny," „llArmatoa a rét v i r A g a" éa különösou : „0 h no a z c-rosaengo m"eszmo és kivitel tckiutcléből ia, igon cainosak. >
A könyvecsko zárkövét képezi sserkesztö által prózában írt: „Az olsö halál" esi-mü irodalmi aloc. Nom tudjuk mihoB sorozni a müvet, azért nom novozhettük máannk, n azért szólunk röviden tartalmáról, moly áll a „miatyAnkból" kibővitvo csíllagfutAs, sötét éj, vihar, villám, monnydörgés, fdjdlu-gás, nyüzsgő férgok, napfogyatkozás, áti-mok éa porszélnek boraasató csaLUval, — s moly tokintvo, hogy aa ima ogyoa ázi k <i a közben közbon szoreplő ama rómos dolgok ulán, nem mindenütt mintegy logikai folyú-. mánykép ugyan, Új valahogy caak mégis oda'' férozoltemok, azt gyaniftitja velünk. I ogy a mü a novezett imu feletti Abrátidi kJ Itői kép, vagy varíatío óhajtott lunní. Noia kurosVo azt, hogy o théma nom Uj, hogy folotto már ezer varialióban olvastunk a hallottunk merész olmoBzüloményokot: — nom keresve azt, monnylre legyen szabad azon egyszorli'' ségébon magasztoa imát ulakjából kiforgat-, ni. irtóztató poezissal, n még irtóztatóbb li-glkátlausággul a kontár mázolással kigúnyolni: egyszorün kimondjuk azt, mi as itésZot körébo tartozik, miként o rond, alak, fülfogás a izléa nélkül, láthatólag gyorsan összetákolt Imavarlatio, mint Irodalmi egéaa inognom áll s itészeten alóli habarék. Óhajunkat bolÖle esi táljuk „do - szabad l ts utog a gonosztól."
És most — igon könnyen éa röviden egybefoglalható e részletek után Ítéletünk aa ogész könyvről.
TalAltunk ebben aC4-lk lapon négy-öt jobb költoményt, molyok torjodolmo ö-8 lap a rug, a többi, tehAt a könyvocsko hét nyol.;*.-."; ra-sbo üres és választéktalan kadonosia < ldig ismoretlen költői rémképek, melyekbuir hízelgés, kifordult esamék, extravagana lult''.i-i
Íác, ssokatlan frasisok, érthetlen szépségek s hieroglif-képek járják örült Uncaokot —» a molyokben a már fonobb is megjelelt nyelv tani aaögletességokou kivül elöbukkjujiiak még; alkot attak, kimégy, kirAly-Ja, moghunnyAsakoclva, uAlAnAl s ö rök m<igá bau • félő furoeasAgok. — Eként teháA — a mtt végtelen csekély iobb réssót a tt^oiuesen sok LaUroiottan silány olnyelvén, ar ogéssot mint irodalmi ro* tsst elitélnünk keli.
Míndon esetre azivosobben vozoltdk a za-rAndottuk bírálatunkat a dicséret s olixnio-rés nyilatkozatával, tudva ast, hogy h bírálat. moly nem dicéretbtíl a iog-rltkábhah taUlkbaik ollimoréa, méltánylaf, a az óhajtott javítás olfogadásával, — ritkán higgAdt s elfogulatlan AtolvasAasal asBorsök részéről, — sőt a legtöbb esotbon giny, visz-azau''.asítás, a kisobb Iolküoknél ulano ellon-sógea kifakadások s a személy elleni nyors gorombaságok szoktuk jutalma lenni i mindazáltal nom áldozhatván fel minMusaguiik-nak a hideg Igazságot, másrészt azon romény is táplálván bonnünkot, hogyjolen soraink által elitéit mii scoraőjébon ax iroda-, lom hivatott bajnokát volt ssorenosénk U-j lálnl, ki — bár kevbsobb tökélylyel kijelol-| tük hibáit is a münok mint jóakaró a ránéz-! vo eléggé hasznokitható utmutatást foga-1 dandja, a amit bírálatunk
a m ü r o inon-;
dőlt, s a oroé ly r 0 .irAnysottqak'' bőm vo-endi,*) teljos nyugodtsággal zárjuk sorainkat azon hitben, hogy habár a mtl az itéstet hideg közével vexotott bonczkés Által részletet-tetvén elítéltetett is, haszuáltnnk Általuk a ssorzőnok, a hnszuáltitnk a közönségnek, bizton remélve a*t, miszorint h Jövő évfo-lyambcli „vírág-nlbum" minden igényt k^- '' olégitőlog kerülond a snlonok aaatalára, i hogy a«, — ogy virágcsokrot tartalmazó vi- j rágodényhez hasonlítva, — mulybon a csokor jobb novü keriéssok által teraott szia- a íl- ! latdus virágokból, tökéletes ö«zhangban a ! finom ízléssel füzotvén, az edény podig a i leghirosebb porosollAn gyArból kerülvén ki ? oly elegáns loend, mely a közönséguok k.od- | ves meglepetésül szolgAl » mogolégedésévei
tulálkoxik, aaerzönek biorést, babért éa d I nyujtnnd.
dig érdumolt elis-aérö bírálatot 1
TEDESCIU.
•) Eiia áll tiaalnk a klfrjeaelt hítqnk bMonyttisi- . ul, hlvatkoaunk a Homwgv'' april 9 ki aaimiba» K«. I boa aitrketxlS ur AlUl birililuuVr« teli m«JUeg)r*4irs
tKOKMCIIl
ÜZ5LB1TI HÍHNÖK.
NAGY KANIZSA, »pril SO. KnlfhblrSl törtínlí »»A-mo» keretlet korrtkeitiben * termínyek Ara naprAI-napra »tilífdabb AllArt foglal ol| do iiÁlunk — a kl-Ürlllt magtArak mellett — nagyoDb twletmenet nem r»mAlhotő. A tulajdonotok ctekAly kóttletokel, dacaira ft Jobb Jövjível kcctegUtS politikai vlttonyok-, oak, l—i ''kr. JovllAttal »«Ivcton adjAk, lulvol attAl tartanak, hogy tartAtkodAtukat, ugy mint fobruAr ha-vAban, drAjAn flaethetik. ArAnvlag k kukorlc»a aiAg legolcaAbb, do lift ft gnbna-korotlelok uiAg tokAlg tartanak, bUton hlt^ttOk, hogy a kiikfcrlcta 1», jobb J5-v3n«k uí« cl4.
Jelenlegi Aruk »l«A-aii«»tr(ftl m.rUkAnl n h«l>bell plactom — Un*« 86—88fn»< 0frt30 1ir-« írt 60 kr. Kn.a lij 7«—70 font«« 4 írt 60. Kilkr.rle/A Kt-Hft fut A.40, Árpa teifd»A»ho* való, 70-73 íonto» 3 ft
80 kr. — Zab 46—47 fontot 1 Irt 80 kr. ~
1''ohAuk. tl»8-r«ndU 8 írt 76 kr, — Paaauly fohtr 6 ft — ,t.rka 4 frt 26 kr. OubA el»8 rendtt 8 frt 86 kr. mAtaAJa. B.ltrapAllnk. 20 fokú 88-88 frt hordóval együtt. I''ArkölypAlinkn 20 fok 17-20 frt hOrdAval ogylitt. Mtt 18—18''/» frt. itorkö 28 frt. NyartUlrök t (lanyha tulet) ökör- 4» tohóu- 44 frt. Aa bu.a-b8r»k48 frt. mAitAnkínt,
Borok. frhAr ia vArtti (a''clitller) 18ÖÍ- A« 18C5-kl — vldAkUnkMi - termit 8 frt -12 frt. - VlUAoytA. ttegtiArdi foketo 1800. 16— — fi. Üj lioi.l bor viJrfia (tehlllor) At fehAr 7 frt- 0 frt — kr. ltal.toninellAki borok 1803- A* 1805-lkt fehAr 12--frt. akAnkónt.
Via»» 114 frt — kr. KA* 44-46 frt. Kötöntígc. gyapjú Ara 100—180 frt. FobAr rongy Ar. 7 frt 26—1 frt 76 kr, fekoto 4 frt.
N.-.|tajils««l pineal Arak aprll *i>.
HortA itcAJe 7 kr. L«noae ltoaAJ« 10-16 kr. IUb ttc»A|o 1» kr. KBIm It. 8 kr. llurgouya mír3Ja 71 kr-1 ft 10 kr. H.rh.hut fontj. 10 kr. Jubbu. foutj. 10 kr Sortí.-hua fonti. 24 kr. Btalouna mA»i*Ja — kr. Z.lr
fontja 44 kr. I.AnglI.at mi «AJ» »*<>« - kr. WotUat wiatAJalOírtSOkr. KenyArUart fontja 10 kr. Kukorlcaalltat fontja 6.60 kr. Árpadara fontja 10 kr. KBIe.kiw fontja 7 kr. HUtkAia fontja t8 kr. F.qUJ fontj. 70 kr. RnpotoolaJ fontja 80 kr. Lenma^oUJ fontj» 40kr. UJ bír Itc.AJo 18 kr. - Óbor ltc.AJo 18 kr. PeaU tór ItctAJo 14 kr K»ul»aal aír Itc.AJe 10 kr. Qabona-pAllnka ItcaAja 40 kr. TórkÖly-pAIInka ItcaAjc 40 kr Batlra-pWInka IfiAJ» « kr. N/cm f.ggjró mA»»Aja 32 frt. — kr Ontöttfa^ygyA-ftyortya fontja 34 kr. MArtott fontja 35 kr. Stapnan fontja 84 kr. 8i funtji\ 10 kr. KowínyfA 61« 7 frl — kr.
l''uhaf*
ftlo 0 frt kr. Ny«r«f» Clo 6 frt— kr. >''a«4An Ü7T rSJc 36 kr. 8>Aiih inA»sAJ« 1 Trt — kr. 8ial«*n w. 8o kr Kondér fontja 24 kr. £«o fontja 00 kr.
Illeni pétutuTolynu» «pril. 91).
7 !l (
Be/0 rootnliquoa 67.— ; 5% »omis. hftlckaön 68.10; I860-ki Atlftdftlmí köloaün 89 40; bankróaxvónyok 7. Oö; hitolintétoU <rósa-vAnynk 10.").GO; London 182.20; oaüat ágto 130—.( nrany darabja 0 frt 23 kr.
Fololös asorkosstöt Wnjdltrt Jóísef.
HIH.toBT3É3B3EiH:.
Lcffolcsóbb vászon a flildüih
Nagy ár-leszállítás
K1QDERN LAJOS első és legnagyobb gyári vászon-raktárában, Bécs, Tuchlauben II. 82. a. Urak, hölgyök ós gyermekek számára, hallatlan olcsó árért.
A vAtxaak flaca- él H»4«rt*rt kei»»íig vAHaltatfc, a iMzálllto''.t Arak blxoanyára mlndeaknek flflyel««ét wajukra vaaják, tv a leíklaetib lacgreedeléítk a le^aafyobbat fo«lAk eWdiial, MeflreadeUaek, a vá/akoiáimk tökéletoiea »^feleléleí, te«j«»lttetoek. Ingek, melyek a t«»t-
bei ae« AUaaak, vUuavétetnek.
A vászonnomek árjegyzéke.
Szabottárak, móg iamóteladók- és kereskedőknek i a.
Kész url-Ingek, lcpyobb kézi-munka.
Keliír-f.inalu vA.»on-ln(tek, 2 frt 60 kr helyett t frt 80 kr. Kinui.abb rAnc*oi mellel 4 frt 60 kr h. 2 frt 30 kr. Kínom IrUndl vaitr ruuibnrgl Ingek C frt b. 2 frt 80 kr. Finom hollnndl rltiou lngek 0 frt 50 kr li 3 frt. Finom rmuburgl kAiaolfont Ingek 7 frt 60 kr h. 3 frt 60 kr I,»gÜuom»bb rnrtburgl tugek, leg««ebb kí*i-innnl<» I frt h. 4.60.
I.egfln. belglal batUt-rAíionbdl 12 frt h. 6 frt 60 kr.
■-
Fohár ós bzíuos shlrting-lngek.
l''rl lngek, fetiAr »hlrtln/fl.81 3 frt b. 1 írt 80 kr. legfinomabb írancita iblrtingfaSI 4 írt J6 kr b. * írt 80 kr. Wqjabb dly.tu »«Inc* Ingok 4 frt 60 kr h. í írt 80 kr. yinou) Illan íblrtl»rliut«k 4 írt 60 kr h. 2 frt 60 kr. Finom francia »xlnei báWt-lnKek 6 fii 60 kr b. D íl 60 kr. Leg\yabb fehér tAncirlgalml Ingek, legfinomabb 0 frt 60 kr h í.80.1''
Vásznak, zsebkendők, asztalterlték.
í.tgtlnoi»iabb lrlft»d|, vagy rumbnrgl, 60 rflf, 60 frt h. <4 frt i''inom TAí»on-bati»»U»ö»ot, 60 r«í, 80 frt h. 46 frt. JA vA..on.»»«bk«ttd5k, ÍAltucifttJa 1 írt, 1.50, 1.80, 2 frt. Legfln. vánon batltt »«ebkendík , Kllnc*atja 2 írt, t.60. í> Ir''lnoui url nyakkond«, ÍAlluciítja 1.60, 1.80, 8 írt
Mo<n"oodolée«k ubipvét wollett toljcaittotnok. Alogrondolésoknól a nyak bö»égo lrérotik.
* '' 5 v« '' • '' : 1 '' '' '' ■ .• ii ■■ i . . . . , ■ _
ma
An (Ina Central-Depot, der crötou Luinwiische-Niedcrlagc de» Louiö Modern, Wien, Stadt, TuchlanbonN.il.
A magyar minisztérium
AltCZKESMiSOl''öllTOMTA
küfönfólo kiadásokban
kapbató WAJD1TS JOZSEb'' könyvkereakodéaében.
Klil3nb8 tekintettel vendéglő tulnjdonoHok, gyógy-intézetok 6» nliveldókre, nj''ánlja
BÜR1AN. Fr.
m i 11 d e n 11 c ni ü ágyak
gyjíri rnk tiírrft ö^rf, stadf, llcrroiiKAH«« \ro k.
GAZDAGON FT''í,SZKUEr/r
/» )fgjvbt>u«k «ItiMoit cm. k. kaIi iiigaii^o» Agybet^teUkkel
Arany- és ezüst, férd- és Iiölgy-
él£szere]£et
a lognjabb óa logixlotoaobb páriái minta azorint »»AlUtok
hihetetlen olcsó árért.
l*guj«t>L modorú,
T
l''''jf«gy»»rrUI>I.I.M * 1«''K<liiom*t.li a legolodbb gyArt Aiakun
«awi»''.úi.a>uui ■ 1.-
Ur«*lgA A«yal>t/(,
KI.An.tr. . birodalom minden Riiutik me^kUM.tn.k,
J - -U088ZU UBI- A. NŐI ÓHALAnCZ, 13pr. c.B.t, ga«d*Kon aranroara vagy 3ma« aranyayal Átfutva T, II, ÍJ, lb frt
rövid UUI- A. Nöl ÓRAUsOZ, 13,,r. , ga.d.gou «anyoava, '' vagy an,M .ranjmyat Átfutva 4, 6, 6, 8, 10, lSírt.
MKI.I.T0 v.gy F0I.I1EVALÓ, .ImAn meU.vo , k8 v.gX gvn„Kv B<l. kul, e»iutb5l vagy 8mijm aranynyal Átfutva, 7, 0, 1», 16, 20 ft.
BU£II, lSpr e.ü.t »w J»« aranynyal Átfutott, alma í.''.omAnco-aott 00 kr, 1, 1.60, 8, 8 írt.
SZIVKCflKltK, 18pr. o.n.t ra^r 9mu arany, felnyitni vald. .Ima xowAncioiott 1.60, 8, 8, 4, 0 frt.
ELÖINO-aOMüOK, 18pr. c.B.t, aranyo.v. vagy 8»aa aranynyal At-Mva, (Ima. loniAneioiott A« kövei 70 kr, I, 1 60 í 8 frt
KéZKOlJOU OOMUOK, ISpr. .r.ny0)(rA v.Ky am"„''BrAnyny(ll
Átfutva, alma <Si aowAixMaoll, kövei 1.60, 2, 3, 4, « frt.
Gvürük ,8pt'' í*^'' 8lnM »''»njuyal Atfkitva, Ilma ¿t aomiu-
vajr ui uiv oímM) k0vekkcl 1( 8 3 4 »frt
FUCCcTOYDííOK 13pr. „tt.t, aíanynyal Átfutva, 8, ».80, t 4 fi frt
KAHI''KKKCZKK, 18p. e.«.,, g„d.gon Aranyo.va, vW 8^''ar.nr nyal Atíutv, 8.60, 4, 6, ^ 8, 10, 1», ifi frt.'' '' r
VEI.KÖyrő ÓkXvAI. - moly A Uaakb.n elkerOlh^lonül a.Uk.ego.
INOAÓIíXk mlnd«u neme, 8 JAtAIIA* mellett.
nek - ''xuL1.jlí\ "A"líkül - IUi,írak alakltv.
ne*. - M.Jtrendalíiek a legpo.t^bban «elje.lltcli,»k, uOuvAttel.
Froui í''fllftp,
gyAtl raklAr. Ilob.nm.rkl 11. <•. ..
Ké8Z női-Ingek, legszebb kézi-uiuuka óh kézi-kötés.
VA«ion nöllngek 3 írt helyett 1 frt 50 kr.
Finom «veicxl ingek, rAncios mellel 6 írt h. 2 írt 80 kr.
Kiuoin vAtionbAI, hurkolva 6 frt h. 2 frt 80 kr.
Divat-Ingek, legfin. vAmonból ín kötA»«.l 0 frt 60 kr h. 3.80.
UJ divatú »»Ívben kfittltl 0 frt 60 kr h 3 60.
Kugenla, uJ divatú, kötntt 7 frt h. 3 60.
MArla-Autdnla fttiS Ingek 0 frt 60 kr h. 4.60.
Victorla-lngek, kOtvo ¿t finom valenclenno«el 10 frt li. 7 frt.
NCl-alíónadrAgok, legfin. »hlrtlngböl 4 frt h. 8 írt.
NCI-i.adrAgok, kBlve, vAnonból, 0 frt b. 2.80
NSl AJIinellAnykAk, angol »hlrtlngbCI 6 frt 60 kr h. 2.80.
MolUnykAk legfin. batlrt-perkAlbdl, angol 0 frt 60 kr. h. 8.60.-
Dl»xe», gaidagon kötntt mellónykAk 18 írt li. 6.60.
Frar.eiia mellAnykAk. legfin. batirtból 1» frt b. 6.60.
Fegfinomabb mellAnykAk, valódi valenci»nne»»cl 20 frt h. 10 frt.
MM Mld-li.^vU, Lviiiii ujakkal 3 frt 60 kr 4 60, 6, 0.60.
N8I fodrl»x-lngek, finom batlit perkAlból 6 írt, 6.60, 0.60.
Váezon-férfl-gatyák.
...... •»,(
1 írt 60 kr, 1 írt 80 kr, legfln. rumb. vAjaonbA! 2—8 írt 20 kr.
ItAc.
(«-18)
Pesti biztositó-intézet,
Kcon 1864-ik évben 3 tullllo OMtr.-ér», frt. alap-ttfkévol alakított, a magát gyorH és ponton toírroiidexé-hví Által kitüntotott átalAnoa magynr bixioH||<S-iut«!x«t -—alAbb fóltorolt biatoaitAsi Agaaatairafükép fölhini. Kxon társulat biatoait a többi közt :
a) tüxkiírok ellen,
1. épülő tok ro ii bonnílk találtató késelotokro, gépokro, seolvényokre és osaközökro néavo ; >
2. á r u k é s sl o t ok r o ésbutorokra nézve, mikro a bolyitég minéradségének megfelolö o 1 o a ó b b d ij számíttatik, mint magAra az épülotro;
8. takarmAny éa saalmás-elosógro — nkár szabad ég ulatt álljon na asatagokbaa k kazalokban boglyákban, nkAr pedig födél ulatt.
ND; Szabadban lovö szalmás oloaógnél, különösön nagyobb földbirtokosoknAl, Iik ás asatagók kedvo-zöleg felrakattak, a lobotö legnagyobb kodvoyményok nyújtanak, é* a kicséplondot szomo»'' gabonAra Is kitör-ioaxtjük a biztositAst, föltévo, hogy a magtárl bo-lyiaég idojébon följlontotott. A szabadban maradt szalmAra nézvo ogéoz a kötvény lojártáig érvén yo s a biztos ¡tán.
4. mindonnomü állatokra:
b) OyArak és mindennomü ipardzlutok gKzknzAnja''t-nak MiétrobbnnnHn folyfnn (ámndható károk elien.
e) mindonnomll fOldtormékok érhotö jégkdr ellet), a mogAllapitott kAr. t o 1 j o s moj^téritésévol.
H91*- Hogy a jégkAr ollei-i biatoaitAa igénybovétolo a t. tormolökro néavo minél iijkAbb mogkönnyittossék : ''■•■váltóval oaaköalondő d I j B a o t ó a m ol l o 11 is köttétik biztosítás. A
d) Ax ember ¿leiére, és po-ig mindonnomü töko-, kibAznsitAsi és óvjáradékl''bigtoaitásokat Olotölog.
'' Az alAirt ftlügynökség (biatosltási irodi\ja Sopronban bAtulaó kapu 204 aa. 2 oraolot) bátörkodik oaon-nel biztositAst korosö t. 02. közönséget blatoaitásal foladá-sAra tlsstolottel fölkérni. IJiztoaitAsi dijainak a lohotö logoloa óbbak, molyok iránt aa alulirt ftfügynökség-nél valamint minden nagyobb lielyen lévő ügynökolnél ia-készséggel adatik fölvilágitás.
Sopron, 1807. óvbon.
• • '' •1 '' • ■ • • ■ 1 «v . , ,, ,
A FESTI IUZfOSITÓ-JNTÉZET. ,
80Ff?0NI-FÖÍ)6YNÖK8ÉG^
MŰLLER P.
Cm. klr. kixáról. »sab.
fi S11 i
logujabb s legjobbnak olilmert ''
fog fájás ellen.
Kapható N.-KnnÍxaiíu: Dolus József gyógyszortArAban i? Wnjdits József köny vkoroskedésében.
egyedüli fcltalálójaki^BÖ^J02^F gj''^V^í i^ten,
Arn egy katulyónnk 1 ft, kiucbb 60 kr. '' ''
y :
«•zonyitvAnv.
AlAllrUk, inldSn JA IAIekl»inerettel bl onyltjuk, hogr pt»U uyigf-s.erA.x t. Tdr»k J -.«.< f ur Alt.l folUlllt fog.tlvarkik.l V»rk«t. korc»»-turl Uko>, K8r8»l KAroly hlnomAnyo» ur .JAnUtAra oly «Ikerrel luwuiAt-tuk, hogy hutauiotabb ldö AU klu.A fo)jtfAJd»liaaluktAÍ *3*t8u meg«.««'' kodllnk — haaonlA Jó IAI«k|»iner«ttol »JAnlhaO*«« A» «JAuyuk fotíAJdol. niakb.n »i«nv«<19 mAa ombortAri.liikiiak 1».
Kelt Sarkad-Kere»ituron, 1868. Juolu. 18.
VAHOA JÁNOS, tm mihály, •wk.d-koreiituíi l«ko*i>k.
Ti««telt Török Jóucí ur I Több <v At* «»envodtviu ... megprAbAlva, vAgro klbutalAthoa kellet foggyökerek nagy rA.xo ben nxu''adt
íogíAJA»bau lett folyam
A
. r.lndeu Umerel«» a>«rl Ijrauiodnlj do a klhu»l»kor »
Í L.J11L . . -T -------d'' ■ ttJMwlm mö»t mir gyakOiiabhak
klAllh.Utla.iabbak lettek, mlg vAgr. «» unuA^od Alul f.lUlAlt Yogt.l-varkáka« prAbAIUm m.g, A, .l.hCI c.ak kettín.k kt»»ivA»a ele^cidö voU arra, hogy engemet fogíAJAwmtdl ugy lAUrik vAglejcu »«.^bodlUon. Dc nem cak An, hanem rajiam kívül kU flaftkAm PuohAaiUlo» nejo Topí vondAgl3«nA mlndnyAJA.I hAIAval vannak elU.lv« t. WraoAgod lrAnt,
Ük
inert bMtet talAlmAnya klno* íAJdalmaktAI moatvtU »«* 0ket Maradok atAiatoa tI»atel6J« . , r ,
---.. '' _____,860- ^ M?ab FODOK IBTVlN
Wajdit. Józ*of kiadó-, lap- é. nyomdatulajdonos Nagy-Karnisát '' v. 1 " ^^