Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.56 MB
2023-07-04 13:55:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
125
214
Rövid leírás | Teljes leírás (204.91 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanlm Hatodik évfolyam.
-f
13. szám május 1-Jőn. IHíH.
; • Ismer etfcerj észt ő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, müwit, tudomány és művészet kOrchíl.
LUU-*J:'' •"ír""
MeHdeXen:
: | '' t Minden IiiS l.ín, 10-én, ia SO-kán rgí«i íren.
SzcrkfHztftl Iroda én kiadó hivatal:
WAJDITH JOZOKt'' könyykere«kedMb«n.
I) i
Előfizetési föltételek :
Helyben hixboi hor<U»»*l <5« vidékre poitAn kltldUi
irrs ! Ml úvro -Kvnogyodro
4 frt. — kr. l
''_. »
mrdetéBölc:
A hat liiuAbo» pdllt.oriírt t-Mtfr 7 kr. Ü Mor 6 <•» minden tovAbbl b«iktaU*4rt A kr. llíljrrgdij uilndun egye« beiktatást 30 kr, A .Nyílt »íren* egy petit *or belkUUUl dija 10 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések, '' ; j
iigy udntún o lap ■lollomi tartalmit IfUtfl
kflilcményel,
Talamlnt vldAkl levelek, Mrmftntro
kUUotidök NAOY-KAfilZSAUA. '' "
Zalft-Egorszeg, április 24 1867.
Midiin parányiságom érzetében tollamhoz nyúltam, azért tettem, hogyhir-(tetüjo legyek a közörömnek, moly megyénket folyó h''ó24-én érte,ezen napon tartá méltóságos gróf Szápári Gézn, főispáni beavatási Ünnepélyét, a fogadtatás a «7. jváni indóháznál kezdődött, a megye közönségo nevében t< Sélyey László Üdvözülte, a beszéd szívhoz hzóI-ló tar talonidus volt, — a* éljenzés örömrivalgásba kört ki. A bovonulást a disz fogatok hosszú sora követte, mely az Ünnepélynok fényét nagyon emelé, a főispáni lak előtt N. kis Örsi prépost ur üdvözülte ő méltóságát, virágos nyelven tartá boszédét a hőn tolmáosolá Zalamegye lakósainak öröméi.
Milyen volt az Üdvözlő beszéd, oly lolkes volt a főispáni viszon válasz is, kijelenté, hogy nem retten vissza a nagy munkától, mely válaira nehezül, ő mindent elfog követni a megyo szellemi ás anyagi boldogságára, viszont megvárja, hogy Zalamegye közönsége n nagy munkában támogatni fogja.
26-én a vonisanote után 10 órakor kezdődött a blzottiuányi ülés a megnyitó boszéd után az Isten szabad ege alatt tetto le gr. Szápári Géta ő méltósága főispáni esküjét1" őseink méltó példájára, liogy a fenséges királyt híven szolgálja, hazát, törvényokot tiszteletbe tartja az igazságot szegénynek ugy, mind boldognak kiszolgálja. Kob-lemet magasztos érzemény fogta el, mert nom volt alkalmam főispáni felavatási ünnepélyen jelen lenni, a megye bizottmánya részéről t. Hertelondi Kálmán <ar üdvözölte, szónoklata átgondolt, i o.nok történeti mü volt, az alapot saját .Hrtéiieti multonkbal építé, a többi liözül hivatkozott azon hős Szápá-riakra, kik elvémettok és meghaltak a hazáért, Szápári Pétert emlité, ki képes volt hazája földén szántan), mint* sem azt elárulni tudta volna, remekül alkalumzta hazánk nagy fiának Deák Ferenoznok élotét, hogy Zalamegyében koz''dctle politikai pályáját, itt küzdött a nemzet szabadságáért h törvényes jogaiért. ,
A li^tujltás május 6-án leend, a megyében két jolölt van, az egyik rész Uaroza Sándor urat, a másik Sümegig Ferenoz urat óhajtja s inindonik léi Deák pártnak vallja magát, én mint szorény munkatáisa o lapnak bár menynyire vizsgálódtam, jártam, keltőm e megyében, különböző elvű pártot nem találjam, itt nem olv, hanem szoiuély-kérdés forog fen-.
Az omber alkotásánál fogva két ér-zeményt rejt keblébon, az egyiket rokonszenvnek, a másikat ollonszonvnok noVezzük, az, ki rokonszenvünket bírja. azt a bizalom szavával voszsz .k körül, kivol ellonszenvezünk, az irányában jéghidegek maradunk.
A választásnál kövesse mindenki saját {Meggyőződését, a ozél egy oly tiszti kárt alakitni, ki a nép rokonszenvét birja becsületessé...