Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.56 MB
2023-07-04 13:55:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
186
310
Rövid leírás | Teljes leírás (204.91 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanlm Hatodik évfolyam.
-f
13. szám május 1-Jőn. IHíH.
; • Ismer etfcerj észt ő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, müwit, tudomány és művészet kOrchíl.
LUU-*J:'' •"ír""
MeHdeXen:
: | '' t Minden IiiS l.ín, 10-én, ia SO-kán rgí«i íren.
SzcrkfHztftl Iroda én kiadó hivatal:
WAJDITH JOZOKt'' könyykere«kedMb«n.
I) i
Előfizetési föltételek :
Helyben hixboi hor<U»»*l <5« vidékre poitAn kltldUi
irrs ! Ml úvro -Kvnogyodro
4 frt. — kr. l
''_. »
mrdetéBölc:
A hat liiuAbo» pdllt.oriírt t-Mtfr 7 kr. Ü Mor 6 <•» minden tovAbbl b«iktaU*4rt A kr. llíljrrgdij uilndun egye« beiktatást 30 kr, A .Nyílt »íren* egy petit *or belkUUUl dija 10 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések, '' ; j
iigy udntún o lap ■lollomi tartalmit IfUtfl
kflilcményel,
Talamlnt vldAkl levelek, Mrmftntro
kUUotidök NAOY-KAfilZSAUA. '' "
Zalft-Egorszeg, április 24 1867.
Midiin parányiságom érzetében tollamhoz nyúltam, azért tettem, hogyhir-(tetüjo legyek a közörömnek, moly megyénket folyó h''ó24-én érte,ezen napon tartá méltóságos gróf Szápári Gézn, főispáni beavatási Ünnepélyét, a fogadtatás a «7. jváni indóháznál kezdődött, a megye közönségo nevében t< Sélyey László Üdvözülte, a beszéd szívhoz hzóI-ló tar talonidus volt, — a* éljenzés örömrivalgásba kört ki. A bovonulást a disz fogatok hosszú sora követte, mely az Ünnepélynok fényét nagyon emelé, a főispáni lak előtt N. kis Örsi prépost ur üdvözülte ő méltóságát, virágos nyelven tartá boszédét a hőn tolmáosolá Zalamegye lakósainak öröméi.
Milyen volt az Üdvözlő beszéd, oly lolkes volt a főispáni viszon válasz is, kijelenté, hogy nem retten vissza a nagy munkától, mely válaira nehezül, ő mindent elfog követni a megyo szellemi ás anyagi boldogságára, viszont megvárja, hogy Zalamegye közönsége n nagy munkában támogatni fogja.
26-én a vonisanote után 10 órakor kezdődött a blzottiuányi ülés a megnyitó boszéd után az Isten szabad ege alatt tetto le gr. Szápári Géta ő méltósága főispáni esküjét1" őseink méltó példájára, liogy a fenséges királyt híven szolgálja, hazát, törvényokot tiszteletbe tartja az igazságot szegénynek ugy, mind boldognak kiszolgálja. Kob-lemet magasztos érzemény fogta el, mert nom volt alkalmam főispáni felavatási ünnepélyen jelen lenni, a megye bizottmánya részéről t. Hertelondi Kálmán <ar üdvözölte, szónoklata átgondolt, i o.nok történeti mü volt, az alapot saját .Hrtéiieti multonkbal építé, a többi liözül hivatkozott azon hős Szápá-riakra, kik elvémettok és meghaltak a hazáért, Szápári Pétert emlité, ki képes volt hazája földén szántan), mint* sem azt elárulni tudta volna, remekül alkalumzta hazánk nagy fiának Deák Ferenoznok élotét, hogy Zalamegyében koz''dctle politikai pályáját, itt küzdött a nemzet szabadságáért h törvényes jogaiért. ,
A li^tujltás május 6-án leend, a megyében két jolölt van, az egyik rész Uaroza Sándor urat, a másik Sümegig Ferenoz urat óhajtja s inindonik léi Deák pártnak vallja magát, én mint szorény munkatáisa o lapnak bár menynyire vizsgálódtam, jártam, keltőm e megyében, különböző elvű pártot nem találjam, itt nem olv, hanem szoiuély-kérdés forog fen-.
Az omber alkotásánál fogva két ér-zeményt rejt keblébon, az egyiket rokonszenvnek, a másikat ollonszonvnok noVezzük, az, ki rokonszenvünket bírja. azt a bizalom szavával voszsz .k körül, kivol ellonszenvezünk, az irányában jéghidegek maradunk.
A választásnál kövesse mindenki saját {Meggyőződését, a ozél egy oly tiszti kárt alakitni, ki a nép rokonszenvét birja becsületesség, jogérzet, jár-
tasság és szorgalom legyen jelszavunk: tiszteljük egymás meggyőződését, a szonvedéa terét kerüljük, óhajtandó lett volna, ha békés egyetértéssel léptünk volna bo megyei életünkbe, mort aho8szu azonvedési idő ugy is elszigetelté tette életünket, hogy inegozá-foltuk volna azon régi vádat, melyet a történelem is igától, hogy föhibája a magyarnak, iiogy ő soha egygyé nem tart. E.
Nagy-Kanizsa, april 23. 1807.
Városunk ma örömünnepet ült, mlgs Szápáry Géza gróf, megyénk főispánja, a mai déli vonattal Pestről hozzánk érkezett. Nemzeti lobogó élén sietott városunk minden rendű és raugu polgára az indóházhoz, láthatni és üdvözülni megyénk fő urát, ki zenesző és szűnni nem akaró éljenok közt a kitűzött órára szprenosésen megérkezvén, öt város-biránk, liaboohay János ur, küvetkozü szavakkal Udvözlé:
Méltóságos GróJ, és alkotmányos zálame-gyei Főispán Ur!
Kanizsa városunknak csakis a vasúttal való szorosabb Összeköttetése által jutott azon szerencséja, hogy mltga magas állása főispáni személyéhez közelebbi érintkezésbe juthatott, miért is engedje meg, hogy határtalan örömmel felkaroljuk ezen első alkalmat tisztelkedésiink és öszinto hódolatnak méltó nyilvánítására.
Fogadj a tehát méltósága a csekély meg-tisitelgésünket csak jeléül arra: hogy e város h tósága, polgárai és lakosai miiulen-kor az alkotmányhoz hün ragaszkoiló létünkre, a Jelellis magyar minisztériumnak és annak elsÖ közegeinek támogatásukra nemcsak szóval, hamm tettel és kittinö cselekedeteinkkel tántorithatlan szolgái maradni kivánunk, és azért oda terjed Jorró óhajunk és kérelmünk mlga főispáni kegyességéért, méltóztassék hathatós befolyásaival bennünket is pártolni és elősegíteni minden méltányos és igazságos kérelmünkben.
. Aliért is magunkat és városunkat megyei legf őbb kormányzói kegyeibe ajánljuk.
Ezen általunk szóról szóra közlütt boszédro ő mltsga néhány szóval válaszolt, megköszönvén ezen várakozását felülmúló ünnepélyes fogadtatását. — Erre Ő mltsga, valamint a meghívott vondégek az étterembe vonultait, hol Királyi Pál ós Sümeghy Foronoz köz-kedvességü képviselő urak közt foglalt helyet. A 60 személvre rendozett ebéden a főispán és kíséretén kívül képvi--solvo voltak: Városunk tanácsa, a k. r. testület, a szt. Ferenoz-rendü plébánia, a görög nomogyosült administra-tor, az izraelita hitközség, az ügyvédi és orvosi kar, a takarék-pénztár, kores-kcdolmi grémium, a polgári egylet, a n.-oasino, a kereskedelmi egylet, segélyegylet, dalárda, torna egylet, és több ozéb.
A lakomán leikea felköszöntések tor-mészotoson nom hiányzottak. Könnya
Alajos gymn. igazgató emolt legelsőb-ben poharat ő Felségeért, Hegedűs József a főispánért, Albanieh József a felelős kormányért, Inkey Kázmér llarcza Sándorért, Ikiroza Sándor a főispánért, Királyi Pál képviselő az egyetértésért (nzllnni nem akaró .éljenek" közt.) Farkas cseres Királyi Pálért, és vegre Walhaoh Mórt''s Halvax József urak rövid szavakkal tolmácsolák érzelmeiket. Az idő lefolyta után főispánunk szívélyes bucsu és lelkes éljenok kíséretében Znla-Egcrszegre, a megyo székholyére távozott.
A szenvedések közt levíharzott szomorú múlt után jól esik mindnyájunknak a hozzánk mosolygón boköszöntött nj korszak, mely sokat szenvedett keb-lünkbo a remény virulást ígérő olajágát ülteié. Adja Isten, hogy várgsunk ez uj korszak nagyszerű vívmányaival szomben, régi alásül) odt helyzetéből kiemelkedjék, s méltó helyot foglalhasson el jól kozolt városaink körében, mert eddig — szomorú valóság •*- városunk szellomi és anyagi felvirágzására évti-zedok óta nem mondom kevés, de épen semmi som történt. Városunk egy uj szülötthüz hasonlítható, molynok újra koll járni tanulni, melyet nevolni s ápolni kell, hogy n köz-kivánatnak tökélő-teson mcgfololhosson, és ebez több koll, mint tán azok gondolják, kik a városi kormányt ismét átvenni óhajtják, mert újra kell toremtt ií itt mindent, és uj gazdaságot vezetni, — mert borzadva veszszük észre, hogy a mi volt — elromlott, n mi kellunu — ninos. Oskoláink, fájdalom, megjárnák egy nagyobb helységben, de városunk igényeinek nem föleinek meg; van ugyan egy algyrr.nasinmunk, hogy «gyéb bajokat wo is omlitsüuk meg, még elegendő holyisége sincs, nagy-gymnasiumunk ninoson, elemi tanodáinknak nagyon is sokra volna szüksége. Leány-tanodánk egész uj szervezést igényel, óvodánk ninos, ipar- és kereskedelmi tanoda hiányát régen érezzük, utozáink tisztátlanok, nyomról-nyomru ronda fűvel benőtt árkokra bukkanunk, kövezetünk ninosen, világitásunk rosz és sokba kerül, csak valamivel jobb a semminél, városházánk dűlőfélben van, színház osak egy toromro szoritkozik, sétaté-rllnk ninosen, s számtalan több e félő; de van helyette nyomorult por, sár, és oly utak, — melyek osak szánalomra méltók. Y . '' t !
Tehát mindenki láthatja, hogy mily figyelmet, gnzdálkodást és tántorithatlan szorgalmat kiván a* omlitott hiányok pótlása, — hogy igy szellemi és anyagi igényoket tokintetbe véve, városunk hasonló lehessen hazánk több szép és jóban előrehaladó városaihoz ; de van türelmünk, mert uj élotot roméilünk, s egy uj életet várunk s olegendŐ biztosítékot vélünk birni megyénk lovagias főispánjában, ki városunk érdekeit szóval és tettel, «intszivos ígéretét birjuk„ erélyesen támogatni fogja; és ezt városunk meg is érdemli, mort polgárainkban any-
nyi életerő és buzgó lelkesedés található a szép és jó iránt, hogy szakavatott kormányzás mellett városunk fölvirágzásáról nem kételkedhetünk.
Nem hiszKzUk hogy roményünkben csalatkoznánk, midőn a méltóságos gróf kormányzása alatt megyénknek és vá-rosunknuk uj életet, szebb jövőt jósolunk.
WAJDITS JÓZSEF.
Levelezések.
I''ent, 1867. apr. ST-«n.
Ab Unnop imUod nnpjin na akadotnla nsgy tormóbon aikurült hnngvursonyt roudostuk a* írót áugolyogylot JavArn, likorütt volt ugyani* annyiban, hogy a» oiuiitott ugylotnok közöl 1(XX> forintot Jövodolmorott, ót, liogy na orü» idö d«io»«lri\ nngy n4iuin)il öctzúgyUlt kösünióg jól mulatott, Loliutvtlon azonban moguora jogyozni. hogy az irók nagy ráaac hideg kUkünynyol viicfto magát oh alkalom-inul Ta. A» tiigiulhiitntlnn, hogy a uogólyogy-lotok ■ ugy ez U a loghumAiiusabbíntóaotnk; Osvogyok, árvAk, ulngottak vngy tohutatle-nek ós balogok ólvozik gyámolító ougólyót a llyonok bu nz Írói rangon lóví oraberok közt Is fordulhatlak oio; u aióg i» ludjft isten mi-órt oly indokolhattad oynismuasal vUeltetttnk o* ügy iráni, mintha valami ellonaégot látnánk bonno. Budu-Potton van köK^l 400 ember, ki a magyar írói uóvro igényt tart a a togólyzelt úKyónok u*Aiua löbbro megy mint aton irokó, kik jo gyot váltottak, A magáról köntiyolmüon mogfolodkeztt gazdag ombor ós gazdag Írótól U moglohetno várni annyi pártolást, hogy ily alkalommal szegény »4)íM0»iról • azok öxvegyelrül és árváiról megoinlóko»nók. ltitsou Itt a humaulstausk mUvoltíógot, cniviliantíul, a a umoIIo... uou,«-oobb tulnjdonnit nnnytra »ajátjoknak nou) tekintő bármily más o*stályb,ili emberek, ke-roekedKk, iparotok, ilyes Imngvoraenyokol, rounlókut ronduxnok. az <\ kivótol » ki nem jolon vagy nem jelenhetik mog, oa esotbeu ass a kovós a kivótol, a ki jogyot váltott. Teljea reményünk van, hogy szavaink visshangra fognak találni * máe óvokben nom louudttak kónytelonitvo o kellemetlen megjogyzósekre.
Azt bitiem, h így eddig olvsiták önök i\ blharinegyel gytllát vógsomónyét, moly noiu-mleiotro som lophotto meg azokat, kik tudták, hogy üiharmogyóben lognagyobb befolyása van azon pártnak, m»)jr mar o««k lobog a levegőben — mert nom is mlnU»teri-alls, nom Is oltonzéki, nii.ot is raegelógedvo az ujabb otemónyokkol t nom is tud oly prog-rantm*l elii állani, melynek tettó^ látbastuk Vagy felfoghattuk, t moly szóltötégelben ogy alapon álla rógl Prottóvelós »Üehmer-llngisnitmnttitl, az aa a tagadás alapján, Mi megvalljuk, vártunk ilyet lópótt Uihnrute-gyétöl » Titna Kálmán netn It tud mStkópen botzólni, mint tónyakM, jogokat • indulatokat ós ábrándokat öttzo kovorvo a )> á r tolással egyositott ollenaós higla-vóvel foleroszleni. Nom hlsuztlk, hogy u»óg akadjon három olyan megyo, msly a bihari vógzemónyekot magáóvA tegye. y
A*t lehetne hinni, hogy itt a f«váro»b*n o»ak ugy nytlztög a tok érdeke* blr, bogy otnk ö»t»o koll kaparni * kéta - »»ép fővárosi levél, pedig higyjo meg a nyájat olva-tó néha nállunk it oly üre* a UvcgA, hogy alig''alig látunk ojty ogv hír madárkát, n»«dy a láthatáron gyorsan ítropül. A nagy há-boráhlrok minket it fellagattak egy klisé, de egyfelől nem Is histaük, hogy motl oly hamar ötizo tU»Aonek, mAtfelöl »«Ját testvéreink otak a múlt úvImj véraeHek a sado-wal rettonetes otatába s igy még é''énkebb*n fájla\jak eteket, hogy tam Idegenek bajával

törődnénk; n mi pedig a kérdés politikai oldalát ¡UpM, rawm . famén^, táplál. Jtbjnkot, hógy felié gei uralkodónk bölos tanácsadóival együtt ftrr* fog törokedni, —^ hogy leralcgoitógo által hazánkat egy ¡yj IiA-'' ború rémjclonetoltöl aJLaiyíjvn,^áraiiól mog>'' kímélje.
Miniizteroink most VfWÜk ozori »olyom alálakat, melyekből aslsj intézmények jó éo «.zép, a tartóa é^ónjfolnio»: *»övető készül; mély titok fátyol« fedi a belső ron-dezkedés npró részlotoit.
Azt beszélik, hogy ux országgyűlés a jövő hó 11-kón fogja tartani Icgközolobbi ülését.
Valami furcsa komédiás mutogatja mos-teraógót n psstl BzinhAzban. Benötótiti az égés» színM**» , n a ; aziunsd közepéro e.gy pompái vízugrató gépet állit, inely 60-—" 60 csövön lövői!; fol a . nstAly tiszta hullámokat, o tánoz«>ló v[?, sdgárokrn, aztán erős vllíányfónyt boosát, s okkor a víz csop-pok olvasztott gyémántoknak látszanak, aztán a fény kék, sárgA, piros, viola, ibolya és láng vagy izzó tüz azinü üvegeken bo-csátva át a mozgó via mindon szinoket fölveszi u a képzeletet gyönyörködtető szín pompában látszik, éi tündért" Vlz módén-czéböl aztán a Ingtökélyesebb alakú loA-nyok, akarom mondani nymphák emelkednek ki, ugy, hogy az öreg Homeros Ábrándjait mogtuiteiitvo látjuk azeraeink előtt. Végül az ugró viliugaruk oly gyönyörű nemzőt! azinü tüneményt muUtnok, hogy a tri-eolort ily tökéletes izépiégbon loha sem láttam idáig.
Erről eszombo jut. hogy ngy izerkoictő barátom « napokban lovelut kapott, molybon egy vidéki ur ajánlatot toiz, hogy őkioizkös-li, mikép a Duna vize Budapest között a ko rortázás alatt rfehány óráig trioolor izlnü legyen Mikor a levetet olvaitam mosolyogtam ez Alitólogon találmányon él lohotetlon« nok tartottam, do mióta pnu^k a némot komédiáinak a mostorségét láttam, kezdőm hinni, hogy pinos bonno lehetotlonség. No do mára elég jusson a hely másnak is. A \iszont lAtárig, ,t r. 1.
Nomogysiéli Ievt-lck.
T. izorkeiztő ur 1 lm tehát, most veszi mind Un, mind bb érdeme« publikum az utolsó „Somogysxéll lovelet tőlem. Azonban no tessék Am azt gondolni: hogy tán többé nom találkozunk. — Oh Igent épon ugy, mint eddig, csakhogy mlutAn Somogyban fölmondták a convontlót, beszegődtem tuhái Tolnába a annak ia szlvébo oda, a hol a jó bor, ssép leány és a zone torom. Vegyék átért tőlem bnoau szavaimat Homogyból, roelylyel Aat ki-vAnomi hogy ezután is legyenek buzgó olvasói közlönyünknek és hü pírtolói, lllotölog azive» előhzetöi.
Ja édos f-^zöniég haladnunk kell, miután »* ogéss viliig halad, úgyis Altalábnn laját-sAgo» nézetek vannak a haladásról; sokan ast hiszik, lmladni annyi, mint AUlakului, kivetkőzni oredoti jollogébŐl, mAs egyéniséggé válni; sok nrofossúr próbált» már ezt az élot-nagy- és kisiskoláiban ób mind egyik lilába vesztegeti« erejét: az egyéniséget nom lőhetett Átalakítani. — Magna lormészot mutálja, mikép kell éo mikén lobot haladni: a rUgyböl bimbó, a bimbóból virág, o virágból gyUiuülos löiz: nontdo nagyszerű fnjlomeny? do azért a piezi rügyben ott vannak mindegyiknek « csirát: bontsuk sxót ez alkatrészeket és nem lois belőle iommi| imo n ha-ladái törvényei; a kőből romokol alkot a művészet, halhatatlanságot hirdető laobrokst ób vész és tlliarokkal daozotó épűlotukot, do uzért a kö megmarad kőnok; morzsoljuk szét alkatrészeit, hómok lesz bviö|c;imo a pol-gázosodás feltételei, mort o tekiutetbon n|n-uSou külömbség ombor és növény, növény és kő kötött. Nom ciuda tollát, ha éu haladni ótinjtokj azonban hagyjuk ezen sarkalatol igazságot éi bosxóljünk máiról; például arról, hogy vidékünkön milyenek n votéiok, Irtond-e bő aratás s. a t. A mi a votéiokot ll-»«ti, fvlénk hála aa égnek annyira gazdagok, hogy több bolyon kaszálják és etotlk, hiszen ktuivoiöbb Időjárást kívánni som íebűtno. T*n ez a» oka, hogy az idén keveiobb csősz kell a határba, nálunk Is eregetik ogyro máira őket. Hála Isten nokem bizony nem toltok tlt***« taplót a fülombo mint az ogyszerl csigán ynak Fehérvárotf. Knnok is iiegéoyuok réttonete* s o'' 1 hG czizmsizára , volt, mint Wgy spányril Oraí,dnak, t t miut a Zöldfa vendéglő előtti vásártéren egyre másra árulja a btírökof, egy oaősz bojtár bírálom hátul-\rol egy jó d»rab ttWe* taplót dugott észrevét-lenül a aiellór után ásllé oslsmnszárbA.
A mltit a ml ozlgányunk ci«k kseflől jobb-rA balra, n^ytinr ciak melegíti o Unió a ko-csúnyának válókat; de annyim elvolt merül csak feozévol kapkodo''tl a b >k''a f.iló s
*gyré «wmdogntt»: ,No JAnos- Ijjen szaty-
tyháht »«^ >el, vishel k« mlg bugyogónak. A^itrTa^Wo mái « fiistót is 14lU m«g>-
kőrül, akkor forgolódik és lélekszakaiVv« kláltozzat „Jaj jaj"khi phiphAl? Ki phiphAl? do okkor mAr kibújt n csizmából saogény Morol ugy megaajmUtsm ho^r csak nagyon.
HAlu Is»", h»>jjy elmúlt o/. »''^hosszú böjt, fe^cgyoztoiu oiagooinak. liogy ohho 5J34 tojást etteu. meg- Mennyi csibo lett volna obböl í Do nom hiába, hogy sok ombor nem snoreli n böjtöt. Kgy kálominiaVjí''rvo» n böjtről így ''nyilatkozott: As orvosoknak nin-cicn nagyobb kArto vöjtik, mint a kuthtílioij. sok bőjtjo. A magyar ombor ö.iszel meghiz-lnlja lertósoit, s már iioveuibejr ¡elején p»if''. r dtslg lakik ziirfnl, mitől égéizen elnoho-zül; mort tólon nom dolgozik olyhn orős munkát, mint nyáron. Kéizon volna hu or-voook aratás^,''hu as Adventi btyt nem lnins; do ok kór s Catli. cmhor egyrom''Asra hiijtől, kovoBobbot, soványabbat ostik, s a vér ujr« olevonobben dolgozik. Vigasztalja mngAt uz orvos a hoiicu farianggal, hegyon, völgyön lakodalom, két pofára eszik minden cmhor, — némelyik alig tud szuszogni. Az orvos már tartja készen nz órvAgót, köpölyt; okkor betoppan a 40 napos böjt, olyan hnmnr mcglottynu a kifeszült bőr, hogy a nyavalya, kifut alóla.
Bizony moglslátszík én rajtam is, ugy nézek ki, mintha a galambom HöaKém Gödribe adott volnn csóróba némot szót tanulni. Olyan szokatlan szaga volt IInsvét napján aunhk szontclt Ürgén . . . akrom mondani sonkának, hogyha hamarjában észrevettom volna hogy osak lapiczka, blzi ny ráfogtam volna, hogy csakugyan disznó láb. Hozzá ia láttán ám amolyan Caligulái hidegvérről n •yharltai élvozetnok. UtAnna Ugy füktOltom egyet, mint a ki tnéhekrt Irt. Délután sion-bAn olyau kadvvol rohantam át öombA komámhoz, mint egy színpadi őrült, a ki megy Amorikúba s vissza sem JŐ többéi —
A bokövotkoxö Jisstuiitásnak olyan hiro van a környéken, mint Franklin oxpoditlojA-nnkajogeB tongoron. Annyi a Comp<itens már is, iiogy talán nom maradna emhqr a kinek parancsolnának | azonban mi igali járá-nlak megmaradunk a magunk ppja mellott.
Moit pedig Isten vole édei 8z< rke»ztő ur, oly arozczal hucittzom Öntől, a minővel üres-tes bucsuaott l''yiadostől. épen egy bAtyAm lovolóro kell vAlaizolnom, kinek olyan az Iráso, mint az egyptomi hioroglynf.
IIa ozon lovél egy nrchaoolog kezébo jut, az chaldnci rúnákat, vagv icandinAv orypto-grapflat fog kiolvasni boíőlo, olyan minden korlAtokat tulosapongó fékteloméggel vannak ennpk boiüi elhányva votve, fi-lkarmol-va vaitag orrú mórgos tollal mely izorto izét frecikelto a tontát, külömbfélo soha nem látott jelokkel garnírozva. Néhol ogéiz lor csupa nyolez lábu „mM ekbŐl él 16 lábu „«" nőkből áll. Képzelhotl Ön mégis Azon obll-gáa azorénységet, molylyel neki válaszolok noha itoreotyp szlvesíóggol; még is az öreg iránt oly szolidon koll víiotnom magamat, noha — o porcz''oon ugy érzem magamat, mintha valaki ogy marok cloven hangyát nyomna a markomhn, hogy Azokat vigyem Laza a zsobombu, do szépon bánjak volfik már csak megteszem szegény Üregemnek, hátha majd ha a styx folyón átbnllnnziroxík a lolke, talán nokem is hag^ ogy soilvn fAt, Szogény bAtyAm valamikor JÓ gazda volt; do raoii a vaiut rohan korosztül a ouriAjAn.
Iston tohát önökkel, otzol elvégozte u nSo-mogyiréli" lovcloküt*)
a nagyborónyi ciősz.
Zala-somogyi hirek.
A (A húsvét ünnepe,) moly ab em-borlsóg dicső Megváltójának föltámadását hirdeti, végro akként viíradt reánk, hogy nom csupán a nagy hét Által J''olki pczolt üldöztetés, meggyalAztatás és koros/.th''f ''szltés fAjdalinait érezzük, hanem afÖltAmndáx tiugy oszméjénok vigasztaló érzetét is bírjuk kob-i loinkbon, melynek oliő augár> oly sokáig borult árosainkon dereng. Az üdvözítő földi sorsához semmisem hasonlóbb, mint az elnyomott népek oorsn. Mi Is Bzcjivodtük az esztelon zsarnokság üldözését, viseltük a vé ros sebeket okozott tövis koszorút, kiittuk a koierüség helyhót, szóvul, a mi a nadyh< ti szonvodéiünk mogvolt, csakhogy a napokat háromszoros évekb n koll számiSamtnk. Szen-vedéiolnk közt eildig csak sóhajtva gondoltunk a feltámadásr i, és izoroi gó szívvel, aggódó iélokkel kórdj*énk latont s egymást: iosS''0 még nokünk a mikor leaz föltámadás? S imo, végro elértük azon húsvét ünnepet, molyen elmondhatjuk, hogy újra élünk, hogy Annyi azénvedéa Után, oly sokáig boboruít egünkön a föltámadás első hnjnalsiigarait látjuk eiiltámlani. — Keblünk "nielkodotlen dobog, lolkünk szárnyairól lehullottAk » aggodalom nj»hé* rémei, hogy azabadon eoicl-
kodher ik fölfelé — a hála adóját leróni. Magy^rorizág buzgó népo eokizoros Őröm-mol rebegi ol most n hála szont imáját, magasan zengi a szivek mélyéből a halluljjAt 1
«= A már lapunk egyik stíAutábau tlicsóre-tezen eiulítutt ,nsgy-kaiiiz»aí magyar társalgó kör" mOködéiérűl ürvondoto« liirokot hoz-hAtunk.
Tagjainak száma majdnom lOOéiaz egylet nlap«» ibályai felsőhb-jóváhagyás végott a városi hatósAgnnk mAr Átadattak.
M. hó 22-én közgyűlés alkalmával az elnökök éi a választmányi tagok vúlasztAia történt következő oredménynyel: elnök lott Szűkíts orvos tudor, nlelnök Walbach Mór, títkAr Franki Henrik tanAr, pónztArnok Lő-wy Lnjoi, vAlasztmányi tagok: Óohroyor orvos tudor, Markbroitor Jakab, Ebonspangor Lipót, Wolhoim Ernő, Englaender Lajoa. Outmann 8. H. * töbhon. A választmány köréből irodalmf osztály alakult Sohroyer orvos tudor olnökleto alatt, ntolynok föladata az egylot czólját a napi anjtó él az irodalom terén előmozdítani.
A fololvnsások hotenkint egyszor eddig a koreskedo.mi egylot helyiségében tartattak, b pedig FrAnkl tanár ur rondeien tartott előadásokat a magyar történelemből; órdokcsok Y iltak még E''ionspanger Lipót urnák olöadá-in uz ügylet czéljáról, Schroyer orvos-tudor értokezletoi az idegok életéről és na egyéni szabadságról. Walbach Mór Crémleux, a párisi alliunzo ízrHolita unlvorsolle-gyUlésébon tartott jeles bcizédét oly remekül és Ákoson forditá, hogy a válusztmány jótmk tartá azt bővebb ismertetés végett saját költségén kinyomatni és terjesztőn!.
Ezenkívül Franki Henrik tanár ur egyolő-ro 100 ft. évenkénti fieetéisol tanítóul Jelöltetett ki, a megnyitandó magyar tiyolv oktatási Ingyen-tanfolyam számára , molybon mindenki A ki a magyar nyelvet tanulni akarja, részosülhot. Mától kozdve a rendes összejíívetolok mindon héjfőn eatve a nagy kaszinó olvasó helyiségében fognak tArtatnl.
Ilyon előzmények folytán remélhotjük, hogy ezen egylet czólját t. i. honi nyelvünk és Általános müvoltség vArosu nkbaui térjosz-tósót idővel is olfogja érni.*)
A (Tiaztujitái.) Néhhoy politikai napílai) jelontéso folytán l.őtlöljük, hogy Nngy-kanizsAn a városi tisztújításra maj. 16-ko volna kitűzve, hogy mely alapon, vagy mely határozat folytán jolantik ezt — előttünk egészen ismerotlon.
A (C a o n d Ö r ö k.) A helyben állomásozó CBondőrök bútoraikat oladogatják ób tovább költöznok.
A (Dnák tolUk.) Hazánk fővárosA-bzi'' csár AnnyirA olterjedt Deák tollakból, cg« Állítmány hozzánk Ii érkozott, és gro-ja x frtöO kr, tuozatja 18 kr. W«jdita Józseí Író papii koroskcdéoében kaphatók.
A (Mulatókor t.) Aprll hó 27-én nyittatott meg az njonnan ós dirzeson előállított zöldfa kert, a mulatni vágyó közönségnek, jó étolok, italok, valamint pontos szolgálatról az illető vendéglős gondoskodom!.
A (A keszthelyi országos gazdasági fölsőbb tan Intézőt) szép Ajándékban résxosült: F< stotics Oyörgy gr. minlaxtnr nr megvásárolvAti egy Iiauer Antal által készltott állat-tenvész- és gyógyászati gyüjteménvt, onnok felét a fontnevozett intézetne k ajándékozá. Másik fél a Dauer-fé-lo gyüjtoménynok Lónyay Monyhért miniszter ur áltAl »noreztotvén meg, a megnyitandó debrrozoni gazdasági tanlntézotnok adományoztatok A koszthely I Intézet, ezenfölül dr. Csilchort Itób. ur által saját giUorl törzs-nyájából ősizeállitott szép gyapju-gyüjto-ménynyel ajándékoztatott meg.
A(B A Int on-FürodrÖl) azt írják, hogy az idény "lőreláthatólag élvezotea és fényes leond. TalAn a Királyné is a Rilaton partjain tölti u nyár egy részét. Több uj épttko-zés történt. Oróf Széohonyi Béla közelebb Ismét uj hajót ho* a Balntonn. Ecsy László fürdőigazgató, kl Iránt a tulajdonos szőrzet köz''dobh ogy adományban fojezto ki elismerését, ab idén Is élénken Iparkodik a fördő pmolóao körül.
A (A k o to r l-h a r oa i vasútvonal) mielőbbi kiépítését az ausztriai iparosok a béosi kereskedelmi minisztériumnál erélyesen aürgetik. E tárgy iránti beadványuk kiömöli, hogy az ausztriai tartományok vns-mUhnlyeínok magas termelési költségei a ter-meléat majdnom lehototlenné teszik; a bar-Cil vasút klépltéie folytán a pécsi kőizén Karínthla éi Stájerország 64—67 kron szállíttathatnék, miáltal a nyers vasára 1 frt. 60 krra csökkenhetne, holott a mostani tormeléii költségek 2 frt. 20-2 frt. 60 knyozárra rúgnak.
A (A drávavidéki népsegélyzö egylet az o napokban Boroson tartott közgyűlésen megalakult. As alakuló gyüMson 14 alA IrAsl ív mutattatott be, molyen 600 aláiró volt. Az egylet elnökéül gr. Széohonyi
*) HoJ< •««rsao^t a< útra, humorral r«aV mlnil rUtib íhn:Jj#n f«t Tolnában, a j.i burvk batájában, oak a játxil «okai n<i ''oijtnwa, —, baa«»i knl.ljn» t*«IWl»i italt mciui,M tnbb«l a KSilOiijr niiuÁr*.
*) Aa *ryl*l jtlfaebb moiianatairál ¡«lónként iti>«
>''» boianL k«»l.-in/nyrl»t. Hirrk.
F e r en c a, Alelnökül Kfcnnir Károly,
Céhztárnokul Igaz Dániel plébános,
öoyvvozetőül Dornor Sámuol választattak. Az egylet szorvozoto hasonló a Somogyban éu ÜyŐngyÖBÖn fonálló népsegélyzö ogylot szervezetéhez.
A (C b o h udv. tanácsos ur,) april hó 22 én érkesott Pestről hozzánk, és 23-An útját további roadoltotéso helyérő Fiumoba votte.
A (Oy á b z j o l o n tó s,) Brunnor Foronoz szomorodott szlvvol jolonti, saját, ugy kiskorú leánya Mária, továbbá u boldogu It édes anyja Woztratzkj Katalin, nagybátyja Heindl Hubert károly novökben bőn szorotott nojo, testvérük, illotőlog édos anyja Hrunnor Máris, ízül. Woztratzkj ólto 20-ik évében, f. april hó 23-dikán, a halotti szontiógck ájtatos folvételo után, az úrban történt gyáizoi kimultát.
Hűlt totomei csütörtökön aprll hó 2ö-én, d. u. 4 órakora vároii lirkortbo öröknyugA-lomra tétottok, — az ongosztolö sz. miso-áldozAtok Aprll 26-án d. o, 10 órakor a bz. Furonoziok ezont-igyházában tartattak meg.
Nagy-Knnlzián, nnrll 23. 1867.
Béke liAmvAirAl
— LApunk jelen izámához as „1848-dik óvt bécsi forradalom történote" czímü olöfi-zotéii felhívása van mollékelvo.
A (Tol vaj 1 ái.) A helybeli indóházban egy szolgálatból kioiott vasúti Yolügyolő egy még szolgálAtbAn lévővel több áruozlkkot elsikkasztott, mindkotion befogniuk, de as orgazda még nom akArjs bűnét bevatUni.
AA űBorobogArAk az idén oly rendkívül nagy izámmal vannak, minSro már óvok óta nem omlékezflnk.
A (To I vaj lás.) A holybeli poitán is-mót tolvAjláa történt, ,egy 260 frttel terholt pénzes lovél lopatott el, azeronciéro elárulta magát n tette», kiben a póiU-kooiiit Ismerték fol.
A (IaraolitA tAnods.) A helybeli izraelita tanodában ozélszerű változái történt, mivol a két magyar nyelvot nom értő tanár nyugdíjaztatott, ós holyottök oly két szakavatott magyar tanár lott alkalmazva, kik nom fogják az izraolita-tauulókat n szol-loml clőmonotelben gátolni.
= (Baloaot.) A kApronczsi vároa! elöljáróság a régi dűlőfélben lóvö váromladékot elromboltatni rondolé, n munkához ügyetlo-nül fogtak, minők kövotkoztébon ogy részo bedűlt, ób ogy 19 évoi vi^ovoczt lAkoit agyonnyomott, kottőt pedig totemoson mog-aértett.
A (K a n i z a a i tő r v én y s s á k.) Miként az orazág mái köziégoibou, ugy N. Kanizsán is történt o napokban ulőlugos érteke lós. A* értokozh tbon részt voltok számos képviiolük , kiknok odajárult vélemény-ji-vnsl.ituk, hogy n N.-KanUíán létező t ö r v é n y b z é k ezután no a városi lakoa-lág kizárólagos költiégére, honom az Orsz. pénztAr terhére a városi hAtóságtól olkülö-nitvo hagyoisék meg. A vároii hivatni tos-tülotnok újból leendő személyelro nom avatkozván, ugy nyilatkozott az összesen érto-koző kénviiolőség, hogy o felett liAtározxon Annak Időjében az 1861-ikévi képviselőség.
(Beküldőtől).)
A (Deák Fo ro no a a roz k épe.) A már több év előtt a mogyo-torcm Bzámár-i mogszerzott nagy olajfestmény, mely D«Ak Foronoz nrozképét ábrázolja, m. hó 24-éb a boldogult Kopoányl Ukáiáról rendkívül fényes pompával a ~egyo tormébo holyoztotott.
ABoküldotott: Előfizotésl vagy aláírási felhívás ily ozlmü munkám: „A közös iskolák kérdése, különös tekintottol t magyar nép orkölcsl éa szellemi novoléiére." Ara 40 xr, csak nagyobb mogrondolések (10 példány tói fölf.dé) teljoilttotnok póstal uton bérmentve. Előflzotési lovolek igy czimzon-döks Walfogl Károly knth. káplánnak, Sz.-Erziéboten, u. p. l''écivArad. — A t. szerzőt közelebbről ismerve , előre mondha^uk, hogy a fontnevozett mü blzonnyára oly kitűnő tapintattal lesz írva, miszorint tanuls; -goi olvusinányul szolgálhat'' néptahitók- s mindazoknak, kik oktntással, neveléisel foglalkozunk, vagy kiköt az oktatás és ne-voléiügy a jolon váliágoi mozzanataiban érdekel.
Kaposvár.
h. (Bizottmány! ülés.) M. hó 2.VAn
érkosett vároiunkb* mgoi Jankovich László o m"gyo ujonan Is kinevezott főispánja. A bevonulás minden lohotö fénynyel s ünnepélyességgel történt. Számos lovas nyargalt a a kocsi előtt és hosszú aoraa fogatoknak ki-• értn azt, a vároa végén felállított diadal iv előtt p<-dig n helybeli kanonok - esperes ur fogadta a sziveion várt magas vendéget üdvözlő beszéddel a valamint itt, ugy a uiegyehA-xánAl is az egész közönség * vidékről ii begyült nagy tömeg mojgdott szívós hozannát 24-én bizottmányi nagy gyűlés volt, imlyen az ujonan megnyilt megyei• i nVormányzati él.t
b » másnapra kitílxWH tÍB«utjitás körüli főbb olvok lottok aajnian megvitatva. 26 én a Bokáktól remény tg lton » nj.t/»«Ul<il roraogvo várt rostauratioho* fogott a bir.<''tttaány. A tia/.tl-karban daoxára a „kő k.őrön nóta fog maradni" jelmondatot kllttsta néppárt és több extrnvngens liaxafiuk fonyogetéaoliiok
— igen kovés váltosáa tortónt. Alispánok, jegytöi hivatal, fösxolgabirák, 8 levéltárnok mind, tőrvénysxéki ülnökök, kettőnek, al-sxolgabirák egynek kivótalóvel megmaradtak, ugy » sxárovevöség és osküdti állomásokban is kevói \AltoxAs történt. A telekkönyvi hivatal a« Irodai koxelóai ós orvosi axomélyxet cgóiBon érintotlonül meghagyatott. 20-án a lisnüknr osktlletétolok ugy folytatólag 27-én a llsxtoletboH kínovexottoké, éa cgyóbb küxérdokü dolgok olinléxéso volt, megemlítjük móg nxt is, hogy a bixottmány nagy liaxánkfta Uoiik Foronc» mint a jelon örvondetes állapot majd nora egyedüli olőidé-KÖje iránti olismorósót határozatilag kimondotta, ós noki oson határozatát mogküldőtto.
h, (Kővot válaaxtás.) E napokban boosátatott ki a mogyoi kőxépponti biaott-mány olnöke által a marcsnli járás kővoUÁ-lasxtóihox intózelt folhiváa , melyben ab ott Doiuanicxky Doldixsár oraxággyUléal képvi-aulö lemondása folytán uj kövotválasxtáara felhívatnak, a határnapul f. h. 16-ika rog-gell 10 órára marcsaliba kitüxotik.
h. (Vagyon éaélotbiatoneág) iránt Igon sürgős intóxkcdés foganatosítás* látsxik axükiégetnok megyénkben. Ugyanis a caond-őrség — mintegy 200 ombor már állomásairól bevonatván, a mindig található tolvaj a rabló nép, mintegy aaboláját veaxltvo éresl s űzni kozdi mesterségét. Eddigoli is már két rablás! esett jelontotott be.
1\ (Miklósy Bisin tár» ulata csakugyan megérkosott a m. hó 23-a óta mog-kosdetto mtlködéaét — „Viola" csiraü színmüvei. 24 on in. főiapán ur tiaxtelotéro én 26. az újonan Vál isstott titstikar tisstcletóro —
- „Nő uralom* öxirntl vígjátékot, ézután „Magyar nagy omberok vagy n független ralnisx-tórium" UUfényos tabloauxt éa illotölog „A loloncx"et adták. E három darab után nom sok jót mondhatunk « társulatról, igon gyar ló provincxinlls orők, melyek tán igyokozot mollott sem küsdhelik fol magukat többé csak a kö*éM»<\r««ég ^»InvonaUra ia. Egyhangú— a bisonyoa körbon moxgó szavalat nohéskoa «Kiadás éa mozdulatok átalán. Tamási as ogyedüli, kl az ogéax olőadátnak lelket Ad osak ügyes mogjelenésévol is a Annáinál Inkább kitünö játékával. Mig mogemlit-liotö a csoport kösül kiváló ytryal éa Mikló-ay, — a nök közül podlg log,nagyobb gyakorlati, ügyességet a otthonosságot láttunk. Völgyi Ersainél, Miklóayné tanú'', törekszik.
Fővárosi ós vidéki hjrek.
i
s=(Akoroná«*8Í Unnopély ''tárgyában,) Annak rendjére néxvo követknzö
mogálliipodáa történt. A menet alatt vagy gyalog, vagy lóháton »sabad menni 5 a kocsin való jár.la nom fog tnegengedtotni. Axon • nala koronással tény bevégoxto után Királyné (3 Felsógo átöltözködvén, p xhit vliolgyoi kiaérotébon gyalog, Indul a palotakerten át a Dunapart folé. Itt Ó felségét Üni)«;p6lyoson dlsaitott gőzhajó várandja, melyon 6 Folségo éa kiaéroto Postro átjővén,v Lloyd-ópülotor-kélyröl nési a koronázási monotot. A Lloyd épülottöl oldalvást, a Duna part mellet lesz fölállítva a diplomaták és a külföldi követek dissos állványa. A parton lefelé fölállítandó többi állványokat éa kársatokat a város fogja megrendülni, az árakat éa holyek azáinát ugy asabván meg, hogy a tnltorhélés klkorül-tosaék. A Lloyd épülőt mindkét felen pom*
Sás diadalivek fognak omoltctnl. A király-omb a Eoronca Józaof-téron közópon, szom-bon a lánohlddal ugyanazon bolyon, hol most a lámpa-oaslop áll, fog omoltetnl három föl* Járattal: egyik a Dorottya-utoea, másodika lánoshid, harmadik as akadémia folöl. A város kidissitéséro, ugysslnto a kivilágításra nAgy torjodolmü olőkéssületok fognak történni. A díszítés fő-obioktuinaiul ogyoiöro a avárosháza éa a régi némot Bslnhás vannak kitűzve. A kivilágítás alkalmával nagyssorü tűzijáték fog tartani. A koronámisi dissmonot miután 0 Felsógo először a Mátyás király tomplomában a as ugyuovosett holyőraégi tomplomban a sarkantyús lovagok fölavatá-aát bovégozto, Peat foíó fog indulai. Ason esetre, h* a tervozott koronázási uj ut addig el fog készülni, a bécsi kapun át, ha nom as Albrocht-uton, innen a lánoshidra vonul a menet. A pesl parton jobbra fordulván a Dunapart mellett, halad ol a monot a poatl fő-tomplomhos, melynek piaozán a szouthároin-( ság olött fog végbemonnl az eskütétel, Innen 1 a vároahástéron át, korosstül a vácsi- éa Do-rottya-utezán a Forenos JóxscMéron fölállított királydomb felé megy a monet, hol a kardvágás történik. 0 Folségoik már két héttel a koronásásnak még moghatároxnndó napja előtt fognak Uudupuistro érkezni és a koronázás után azintén két hétig a főváros-.bnn mulatni. Ö Folségoik mcgérkoséaök alkalmával a pályaudvaron mindkét főváros küldöttsége által fogadtatván, más uton, mint az eddigi történni szokott, fogják bovonulá-sukat tartani. Es úttal t. i. a vácsi utoi\ végig, a Doák-téron, a Deák utosán, a szinhás-téron éa a Dorottya-utczán át fog a bevonulási monet a
lánczhid folé haladni. 0 Folségoik inegérkoBto és a koronázás közötti DA-
1>ok egyikén fogadandja a Király Asorsságos LÜldöttaég kezé-böl a koronázási oklevelet. — A szent korom valamint a koronásási jelvények három napig lesznek köxssemléro kt-tóvo. A koronásási napot mogolösö estén a két testvérváros mlndon harangja egy óra hosssat fog ssólni. A koronásás napján a budai tábormosőn országos költségen nagy népünaop fondeztetik; 400 akó bort ütnek caipra s több ökröt nyárara húsnak. Hogy a
kivilágítás benyomása nagyobb«zorü legyen, ab osnk ftgyaser, még pedig a koronáaásl oat-vén rendnxtotik. A koronár^srn követkexö J napnn a poati vig>»<ló tcioméb in900 azemély-ro »xámitott nAgy udv, ebéd fog turtunl, Tervben van, hogy os"it ebóddul egyidejiil-.-g a vároa mindon részében polgári lakomák tartassanak. Ugyan 0 napon racnend végbe a városligeti népünnep a vároa költségén. Ab ünnopélyok sorátu napon uagysBorüfáklyás-inonet zárja bo.
= A koronásáéra a gr. iUllor hu-azároxred Postro rendolt ¡tik. A magyar gárda fölállítása torvévol, mint a „Post. Corr." J elönti a tetemes költ lógok miatt fölhagytok. Magyar katonfttisstok fogják a gárda-ssolgá-latoknt tenni.
= (A koronásási ut készitéso) Ohroinstoin tomosvárl vállalkozónak adatott ki. A költség 04,000 frtra rug s as útnak hat hét alatt készen kell lenni, különben a határidőn tul a vállalkozó tartozik minden napért 600 frtot fixotni.
=3 (A királyné koronája.) Tudva van, hogy a koronázáskor ss. István koronájával a királynénak válla érintetik mog, mig f< jón a házi koronát vltoli. E korona a bécsi csáss. kincstárból átalakításra cgy bécsi ék-szorésxnek adatott át, a ö Felsége a csásxár-né rendolkvixésel ssorint már 0 napokban teljes on késsen less. As esÜstböl készült koronán négy egymást kereastesŐ iv van, mélyükén gyémántkoaxoru nsugssik. A korona, mely oly gazdagon van gyémántok a gyön-gyökkel ékltvo, hogy as esüat a drága kövek ragyogásától majdnem ogéssen eltűnik, prémbársonynyAl volt bélelve, mely most fuketo báraonynyal csoréltetott fol. A koronát diasitő aok osor gyémánt között nyolcs rundkivűh nagy, a gyöngyök exáma 4000.
=> (B. Eötvös József) cultuaminlas-tor fogadáaoKra hetenként két napot, csütörtököt és vasárnapot, déli II—2-igtüx-vén ki, a kösöiinég aiját idejének kimélé-ae a a hivatalt tooudők akadálytalan tno-noto érdokétion kéretik magát oxen ii téx-kodésliox alkalmazni, nehogy akár a fővárosi, akár a Vidéki köxönség oly napon je-lonjék meg, melyon tekintottol a mlnlsxto-rium halasztást nom ascnvodö ügymenotére legjobb akarat mollott som fogadtathatnék.
= (A pénsUgymlntaster a mult évi hadjárat alkalmával károsult possonymo-
Syei községek éa lakoaok kártalanítására
3,000 frt olőlegot bocsátott a honvédolmi minisster rendolkoséso alá{ ab érintott ösx-aaeg a pozsonyi jövedéki fő- éa adópéns-tárnál utalványoxtatott.
— (üylkooságl oBándék.) Ó-Kanl-xsáu »ii ágvu«ár«A|rtjáíi egy nienyeoake rátett sütött férjének, kivel még oaak egy év óta él hásssságbAn. Figyelraostetto Ason-btn -a asolgálót, hogy a rétest nohogy meg-(síelje, inert as egyedül férjének van''sain-va. A asolgáló gyanúsnak találván a dolgot j elmondta ángyának, kl nem késett a
hallottakat a férjuek ulbesxélnl. E* a helyett, hogy evet volna a réteabU, tueg''vissgá-láa végott átadta as orvosnak, ki Axt meg-mérgrr.rttnok taHIU. Erre a férj maga vettu v.tllutás ¡.Iá n<jét, ki mogvallotta, hogy férjét »nyja tanácsára akarta megmérgesui s két embert 110vésett mog, kik — állitáaa sioriiit a mérget asxrosték. A bűnös n8t anyjával s a másik két büuréssoasel együtt mult sserdán foglak be.
=3 (Egy bóosi lap irj« eit a pesti adomát; Doák Ferenoset 0 napokban meglátogatá egy ifjúkori barátja, hogy járt-fogását kérjo ki a nogy férBunak valami jö-vodelmcs ki rmlnyhivatal megnyorésébon. A jó o)ubor egyike volt ason falovi nraknak, a kiknek jó kedélyük van, do szellemi erejük nem Üti mog kellő mértéket Már előre tudatva volt Deákkal, mi célból fogja öt barátja meglátogatni e igy mcgolősUoite as ér-későt bestédével. Miután tehát a asivélyes üdvöslés befojosvo volt, kérdé Deák: Ugyan édoa barátom, él még Andris kocsisod, éa hogy van?" — ,Egéssségos és jól érsi magád — volt a válaas — ,doho.gyjöss e kü-lŐnöa kérdéaro ?'' — mondá csudálkosva a kérolmoső. — „Nem ok nélkül barátom" — feleié D>ák — „ssakacsra van risükségom és reá gondoltam." A táblabíró alig tarthutá magát vlsssa a novetéstől. — ,Mi jut easodbo''
— f«Jolé -— hiss as nem ért a föxéshea ''I
— „Eppon ngy, mint to a kormányhos." — Torinésxotes dolog, hogy a jó ürog el veszté kedvét s roinénycsalóuottan hagyta c! ba-r.ítját.
Hasznos tudnivaló.
Btearlngyortya-foltok tiastngb-t á a a. Hokisor jövünk oly holysetbe, hogy folöltőnkro atoarin-olvadék oa ''pnin, s ruli i-nomünket egészen elékteleníti. Ext o|távolt< tani egylko a legkönnyebb tisztítási kosolé-soknek, mely a stoarli;csopp fololvAssUsábin nyilvánul, t ololvaastáaát pedig könnyebben eszközöllio^jük i-gy darab IasóvmI, mulyot a folt fölé tartunk. A mlnjl felolvadt a csöpp, azonnal ol ¡4 tűnt a ruha folssinéről.
Megholtak névjegyzéke.
AprlIU UótJI-Pint .M«««í 4 h.in. HWnntlh ÓrM^bot t«rv t Vui. Juli 60 év Újvári Miri » ir. Pillor Krr.mca 82 ér. M*gr*r Jáxnof 60 ér. líorvith ön»ét>«.< |H ¿v. Mirkovlu Tréwl 3 ét «1 iv PteKIer K te AS évr«. Légéi Jáno* 67 év luiijii I.ajo» |7 év. aé»pilr Ml-Kiljr U év. ball OAttor £ liet. llninnar Méri to év«j. Nag/ J>ajo< I* év. KUtmIu Jéu*f »7. Puwoníl JA-oo* 1 nap o«.
3XTyllti poata.
llükkony. Megkaptak ét ko»»önelt«| voUQk Igj*-kttul fogunk kívánaténak «leget Unni. 8 K«e»kemét, kérünk még >.>lUt 1«. pKmlékUl," kMlomény. MaJ.t bírálat alá r«Maak. Kabin Annin pwl. Ko»*9ncí aa ajánlatéit, tu> utár rendo« p«ati lerolciűnk. Kl* cxlgán^ haiJ rá.
üzishti hírnök.
NAOY-KANU8AÍ1 mAJ««'' 11 MullkoH tadd.luuüi.k
¿1» * torménycilkkek n»gy k:vlt«lnek Orv«ndett«k. A temérdek kérde«(tekt)dé*ok — tiokíly kí»*lctUnk mellett — a* árakat bUonnyára emelni fogják. K1»S-tl»ita bxua 7 frtra, kukorica« 8.60—80 krra, ¿a 11/ ''mérvben emelkedett majdnem valam«nn;l termény ára. Wa ugyan ralamlvel lanyhább as tU-lel, de ugy Mtuatlk, hogy aratátig a váltoaáaok gyakoriak le*tn*k.
t
Jelenlegi árak alié-aiisxtrial mérőként n helybeli piacion i — B«*a 85—88 fn» < frt 60 kr-A frt 80 kr, non uj 78—70.fonti»» i frt 60, Kukoricra »4—86 fu* S.80. Árpa •erfdÚsb»* rat''., TÓ —78 fonto* 8 ft 60 kr. -- Zab 46—47 fonto* t frt 80 kr. 8 ft. Pohánka cl»ö-roIldii 8 /rt — kt, — Puauly fehér & fl tarka 4 frt ti kr. Gubó el»« rendi! 8 frt 86 kr.
máiaéja. «.Ilva^áliuka 80 fokú 38—28 frt hordé-Vfct cgyiltt. rrtrkaiypállí.k» SO fuk 17 - 80 frt hordával eKylltt. Ml, |8—181/, fr), Horkö 88 frt. Ny»r»b«rök I (lanvlia tlalei) DMr- t«héu- 44 fit. é* buta-bürök 48 frt. mágiánként.
llorok . fehér é* vSr«* (ichillor) 1803- 1806-V! — vldékUnkbell — termé* 8 frt -t8 frt. — Villányié*
• ¿egdárdi feketo 1860. 16--ft. Uj honi bor TilrR*
(«chillcr) é* fehér 7 frt-9 frt — kr. Ilalatoninellékl borok 1808- ét 1886-iki fehér 18--frt. akinként.
Via*» 114 frt — kr. Ré* 44 — 46 frt. K6<Hn*égc* (tyapju éra 100—120 frt. Fehér rongy ára 7 frt 86—7 f/t 16 kr, f»keto 4 Art.
tf.oluiuIsMat pincsi árak mnjuft 1.
IloriA Itcéje 7 kr. r.encai ltoaéj« tO-l^kr. liab ItoaéJ« 11 kr, Kai»* U. 8 kr, Uargonya m\r3ja 71 kr -t ft 10 kr. Marhohu* fontja 16 kr. Juhhu* fontja 10 kr. Serté*-hu* fontja 84 kr. flralonna iné»*4Ja 40 frt — kr. £*lr fontja 41 kr. Lángll*»t mK *ája 14 frt — kr. Z*om-lyell*»t máitája 10 frt 60 kr. Kenyérit* -,t fontja tO kr. Kuko(lcxal|»*t fontja 6.60 kr. Arpa<lira fontja 10 kr. KMe*kA*a fontja 7 kr. Kl**k4»a fonVJa t8 kr. Faolaj fontja 70 kr. Kepoieolaj fontja 80 kr. LenmajolaJ fontja 40 kr. UJ bor Uc»éJot8nr. — óbor itc*éjí 18 kr. Prstl *8r ltoaéj« 14 kr Kaniual *0r Iteaéje 10 kr: Gabona-(kélInka ltcaéjo 40 kr. TdrkSIy-pillnka itoaéje 40 kr Pállva-pálinka Iteiéje 40 kr. Ny. r* faggyó | méxája 88 frt. — kr flnWlUagygyú-gyerljra fontja 84 kr. Mártott fontja 86 kr. Siapnan fontja 84 kr. 8<J fontja 10 kC. Keményfa 8le 7 frt — kr. Puhafa
6''« « fr» - kr. .Vy.«r.fa 8|o 6 l''rt kr Ka*.«»u m -rílje 86 kr. Hiéna mU*áJa 1 frt — kr, fl*alina m. 80 kr. Kondor fontja 24 kr. I^n f .htja «o kr.
llécsl jiÓDX.irfityam ni íjun I.
B''/o metaliauea B7 30; &"/• "oma. kidca^n 68. — ; ttíUO kl Álladalinl kölosön 81. 80; btnkrésxvényok 7.07; hítollntéxoti réi«x-vények 102.—; London 132.20; ox(Ut égi« 130 —. t arany darabja Ü frt 20 kr.
telolös sxorkoaxtői W«jJitit JiiiHrf.
:_i.
HIHDBTÉ38B
Bécsi csizma-fény máz.
A maga nemében egyetlen, áa as alábbneveaett c*ég harmlncikét évi
fönálláa» ÓU ntélérheUen tOkélytl
'' '' '' '' '' -- ■ ''
MT Bécsi csizma-fónymaz "mB
vitriol nélkül,
\ f ■
'' Fornoleiult Feroncztől Bócsben,
többi költ a*on~Jala* tulajdonokkal blr, hogy 8 8 évig folyvást oly láicr é* Qde marad, mint rleluto volt; hogy a bőire uly elöuyö* ha-táaa vau, inlnerint aa I* f*lyvá«t lá<y marad általa, hogy a !<gki*ebb megeröltetéi nélkQl oly **ép varámfényt idéi ol3, ininöt má* fényméi álul nem nyerhetni *tb., mely jele* minJ*égeért a« 1866 béosl gazda-sigl kUlliUt t. bliotuág* a kénitXt aagy éreamel tnntctte kl. K fényinél teliét a t, kSadnié^ue''t éi a kereikodd uraknak mint oly áru ajinlUtlk flgyelembé, mely miaden utámá<ok daciára a maga nemé-hín Ugjobb, é* olc*é*ága miatt átaláno* ajánlatra mé''td Mogrendelhe. tő, aa&uaog bakttldéa« vagy uU ivétel mellett font, valamint mái*a-(aámra, méltánklat o. 4. 22 frtjávil. goboiokban, melyekből 10, 8, 4, 8. t;M*gy»aiegr fontra. I*uiét eladdk, kik legalább egy mái*4t vá*á-roluak, me|{felrt] ár»lengedé*beu réneidluek.
wr Gyár BÉC&8EM, Lasditrasis, Ha*»Ulratt« Hro 74. 18 I
JM* Madarász András
OazdasAgi gépgyára ós öntészeto Pécsett.
Vitíz-ulorn 14. Hiiím.
Ajánlja minden, e szakba vágó gyártmányát
Kigyolemmol lévén a nagyérdomU gHxdaköxttnség kényei iné re, o cxélbél fnly tunoaan késxletet tartürsxágut ö. sxám alatti rnklnrábnn, novexetoson :
inngtakaró. kapáló, töltOgot«- ds sziíntóokdk;
—« ló-orőre sxerkesxtett c*t{p!5- sxecakn- r<pnv«Kd ncpeUft; — niom külőnbon bornajtdt, olajhráKrrek, axrlt-ló ét tlas-tllú roaták, vrtom;pi U nagy válasxtékban kaphatók. Ugysxin to 0 — 12 lőort''jfl i*. Továbbá fti.tmáuyek : it. tn.
takuréktüxhi-l)Ifiut-iek, kíUó réxM«?k (Uralröltro) kiílvlitinj-tót-nknk , kerti padok éa rnotnxalok, kut-e''n vixvexrtu c»>d-vt k a legnagyobb válaaxték, logjúbb minőség és legjutányoaabb árak mellett, mindig kéaxofc kaphatók. Kifogadok minden o sxakba vágó mcgrendoUiokot, «yora, olfHŐ éa pontOH kisxolgáltatás mellett. 3—1.
Daravári fürdő
SlavonlAlb aol.
Megnyittatik május t-én>
Exon vnsas !K)— 31* R. hévvixok régismert üdv:í» gyótjy-halással birnak : általános gyengeségnél, sáp — és görvély-kornál; ax ivarsxorok gyengoségni és boteg*égoinél, meddőségnél, stb. a máj, lép, és mirigyek dtg.inatainál, idült bőr-b:\joknál kitüuiíon hatnak ax isxapfUrdők csu»x >s és kőaxvé-nyoa bintalmakb m. — Jó aikorrol h^sanáltathatnak "lő — «« Ittógvógymódul a kíixellovő Lippikl Iblanyna fürdőnél — Mindennemű ásványos vixek ké»*.«1)) tarlatm.k.
Tercxovácx és Verőoxén k.-rrs*tül a Dráváig, jól ép»t''*ll nrsxágnt könnyili a kilxlokcdést. Legköxuleblti vasutrtlloináa Slaaok.
A g/őnyilrü fürdő-párk kiixelébon álló cxélaxoriim f.-l-axorolt épflletukbiin kényofinos lakhelyek knphniók. Nap<>n-kinti xono, tánoxvigalmak, kirándulások a rvgénycs kdrnyék-bo kellemetes axórnkoxáet nyújtanak.
Ax orvosi folUgyoletot l)r Hiagol knrell.
Az urodalmi fürdő igazgatóság.
a—t
gyakorlati találmányok,
Krrdell Poniiuulimr-I''nsl«.
A hírei I*omp»d*>ur aMiouynak XV Luji t oiWiráu voít egy uiít. mely n vllAtf f.lüll titokban innr.dt, mclyl/ol 8 majAnak •* ifju klti&jAfe''t, u ni. vido


k<lp*í(4t ». biír ilma»AgM «"¿/«i ». kAíO Bro/aíglg megtartotta. Kxcu r<c i> kí«übb egy rargai >;rlc<» Ad blrtikiib..
jutott, inelynok arct»x<j>l m» !• n bAmu''at tAfrfy* Siker
VöJlU''lornuk «<«n eddig titokban Ur''oU receptéit inagixera.ui t. M efiit vilAg JavAr* íurdltUIHA«»<!k. K f» f.U il
u
I-.
u''hit an arc«.|>a»xlAnak
cr«.lm*nyo mTu''d-n vAr*koxA»t föl ilmti), mirtt xxAiuo» bl onyitvAuyok meg-trkluUi végett I. o-. kfU''iii»ig reudlko ¿lír • Állmuk. A* egyelliu *xcr oi, mol/ minden • rcxfolt«kat, • ícpIlJt, olajfoltot «111, gyoimn Mpc* cltivollUul. y.jy tfgely Ara, ul«»itAk»*l «2/Utt 1 frt. 60 kr.
Igen tetemes megtakarítást eszközölhet
mindet« háztarU», valamint raiadea .»Mtereaber ét jju da u
cg/uen uj modorban • ír-KoiHI, angol • atviila''om-\raal cllAtott ki>ix5r''llő fi. }>fk Alt-l (haaiiiAlh*t''k bir -— mely vAgA, uicUxO a<er- .,
«iámra, ugy ax üvoj metw4«i)41 i») nelitny tn&todprrct n''a»t kftnnyll »«erről megköaiSrlllhetnl a megtompult iirUí3 a er*-Araoknt, u. m.s ollókat, k •''• • o k « t, ka» »Akut ». a ». mJg pdlg igen Al«»r.>. Ka annyira a leg-hvwiif>«abb • legkorábbi iiílkUlSih tö tA.gy núudon hAxtarM»baa, f* Ara oly ©!c*5ra van tí.v«. hogy raen naxy h**xnu t bArklnek mídJAbau van mrg«»eronnl. — Egy darab Ara, ul.nntaUaial ctfydtt 1 frt.
A kgnjabb ligoroln-fltl iirr-aiAm (<«oM*>n kordhali) a loirgya-korlalialib a u.mb u, nem dohluy-xók »lAmAra 1» ajAnlato» j köx8o»4-gtt ti(<l «1«r»«Ar> forniAJAra, Um. pAval vau rgybekötf«, mely nc
kAny Arira vali gy<"»nyagol rt»a fel, ugy ho/y gyakrm ndidó alkalomul»! legott vllAgot lehat gynj-tani. Ara c«ak a gyo,» olterjodlto v/gott ti<tate\t Ily oicjá^n, U i i
l db. «0 kr.''
Vn''idl poratlal hajftitii ««or, tgílien Ártalmatlan iiBvinyokbBt kMxitvci míndon h»Jat egynerro Igen »a/p luketAfA fiat. Kgy dalx»» két Uvegget utaiitAaial 2 frt.
Folyékony «nyv- LegnAlkm««-hotlenebb i< r min len hWtartA«-b<n, m.''it orvel minden a hA-ban elSjóva J.tvltA<iokat mindönki ma-ga e»..k«»8 h tl| e<«n cny* Aveklg eltar:h-xló (» hidegen ha»»nAlható. Egy tiKjy Üveg Ara 25 kr.
I.e:uj*hb íondapor. Dl .totitott «tér mlnd.-nféle ro«»dafolU>k <-ltA-vu''ilA*A«t vA4 onb''d, »eljrrmt>«l í» minden mA»fítiii»ri''H(MI, *«lnt-igy ra«- >{* ac >la arakríl. Egy eeoma/ A a 16 kr.
L-Kj.''bb borotra-kcaCc*. Eien kenik« Alul a borotra kö«»»r llA»j in.-113 teth tik. K.''y doho* Ara S6. kr.
lróloMak~ rogulAtorral. Alkal-ma Utók minden ki»h«* <« papírhoz, ugy hogy egy í« ttgyaaa.on. tollat a l.gflnomabb leg*a«ta-gabb vonAtokát Uhut caloilol, ''2 darab »6 krírt.
Hogy lAbalt me«<''.*ja a aedra«-•Agta'', erre gondja l«gyen mindenkinek, inluthoKy a» egia a4f«t fen-taríj» K* «leretlk a Met-.gerfít« bür-aaj''olniiay AlU'', mely a lAbbe-III piihAeA a AthatlannA te»>l vyy, hogy a e»ip3, bArmedlig tapo«U legyen 1» a vi«» aar.\l, m*g a«m {fitHal benne nedveaaíget, 1 Qvrgcao Ara 6 > kr.
Angolbír-flnymi», mely a b«r-nemMnrk eroilrtl UgyaA^it »U»''»-adja t-t I g* rbb f-''uyro hocaa« t kia tlvegi»« 36 kr: 1 n«gy Üveg ¿ra 42 kr.
MU lerfél» bntor-fAuynii». mely Alta''.iuoa elleineríiben ré»»e« l.epy iie. g • | 60 kr. Mindenféle eUviilt Tuy« I u tAr;yak fckból, bidogb^l .agyagUl atb. aaen fínymltaal tinóul tOkAluteten helyr. WlilhatAk. ''Fgy «»erg1. I < IA{ rry aor botorra.
AltalWa ti»»tl(í-por, melylyel ''miudennemtt ¿react, aranyal, e«iW-t?t, brnncaol, pakfoug, t. aoaílt {• retet tlntAra tixtiUul tt fAnyeal-"tcnl libet. V^ry dobo< Ara 20 kr.
FArial AlU''int« raj«»», mely-lyel nem»«ak flvegct, poroiellant, kKr.l, tajtékot, fAl »tb, a leggyor-Vabban f§ AllandAan meg lehet ra-ga<«taul, xy hogy olvA''aaithatlan mura l, hanem h''igy minden egyetitro legyen, fAlArnc.tl, üveget porc««IUji»al «ll>. ugy n«»«p-raj»« Ihltnl. hogy egy leítti liM, E.i-n mtívlvn h\i»Al uMkültfxhat-lenUI « •.•ik».</e» neibíl ogy dobo« >al 10 kr. L''gyan 0 ragt»« folya-(L''kbAn, ilvegb» jnrdvo 30 kr,
Amorik I patentiroaott reatr-tArak, mint mlnlen b. tArhtt/« elleni bl«IO)lték. Darabja < gy knlc«-t«al 90 kr , YH kolctCMl 1 frt.
I Figyelmeztetés. -
IrAnt, inl««rint ».ok ««ak <• a aerrtetl raktAroan kaphat k. „v ilind i:fAU bi oaiAnyok elfogaHalunk /a pontban K Ijeíittetnek.
.trjrxva^kvk b kapható cxlkkt krol límv^n Miol^lliitiink.
Az első auszi bizományi üzlet A. FRIEDMANN Bécsbeiv
Jl''.al r.tra»»e 20. ««. il Oporn^a...! 6 •« , a DrJher »eroarnok^ mel^tl
Vülanyo ott fogkefék. Eiokkel n fogakat min Ion fogtap*«« vagy l''ogpor nílk ll c» pAn hideg vlsael,
• l>g«««bb''n fehéren, eg/«. «''geien él • ag nélklll lehet tartani egy «wrll diSrgttl''* Atal. Hogy minél nagyobb legyen a koloudiM,'', darabja 1 «aki« 00 krra tétetett.
Lcrélpaca.''t''.ü bélyegek, melyik kényelme««!.1?, olcafoif é« bi<tu««A-guk miatt 1« minden oatyinAI vagy vla> 11AI c''0u^S«bi-k, legflnomabb é 1 bArmifélo né«ve| vagy c éggel é«-caimvrrvl vagy Jj«ygyel 600 darab
1 f.t. 60 kr , 1000 darab 2 frt.
YatAdl angol tollkéiík, tff-fgy
2 pengével iO, 80, 40 kr. , 3 oen-K évei 60- 60 kr. | legfinomabb faj
3 pengével 00, 70, «0 kr.; J ft-j
4 pengével 80 kr, 1 fi t íl 20 kr.
Mlv«. f etéaict. Egy perc« alatt lehet niitul nf''la tArgyra kivétel nélk: 1 p. tábVI, köbül, I.AdogbAI atb va''ó tAr^yakra, a legxebh aqtiaro!l-feitéot Allau.léan Atvo<etni, ngy annyira, h >gy a legilgyeaobb ké« AlUl ké*<it tt f.até« gyauAiit fog Mt lnnl Kd''ilnílaon ajAnlhatA u l|»rOioknak, minthogy a tirgyakat igen eiinotbitja é« ajinlóvi kaii. Kgy Ily kép, mely virigetokrokat. gylimOle.eket, tijképeket, Állatfejeket, ctoportoiatokat vagy karika-lurAkat képet, kapható 2, 4, 0, 8, 10 krért, egy Üveg Atvox«té«l lakk elégaé/e« 600 képre 20 krért.
Lft^f Mbb helyen «tabadiluia-aotl méreg, egotek, paticAnyok, Ürgék é« höre»3gük kiirUtira. Aa el* adia felel8«égro történik. Egy nagy aialtnete Ara t frt.
A hajat élénk Állapotban UrU-nl, ax önt vagy a«(kél barnAra fcatenl legalkalnuwabb a dlA-olaJ, minden vegyi ké«iituiényuk kAro-tak. Van aierenc«ém a t. cx. k8->6n«égnak Jelenthetni, hogy nAlatn frl«, mrghainlaithatlan kétcer tln-titott dl -olaj kiphatA. KI« Uyeg-gil 26 kr. nagygyei 16 kr.
QyAkerea a*er, mclylytl a tyúk.
• timol gyoktr.tan ki l.b»! Ir''Uui Kien nj.ibbau feluUlt a er-k min-ddn tovAbbl dieaérete félial gi nilnth<>gy gerautU mellett ArUlta* tik. E^y doho''tal haaanAlatl uta«I-Ua«al együtt 40 kr.
C«. kir xabadalin. ft/«ponin-i«lr Ilher, mclylyel uehAny perex alatt mind n nén u nevexemlS ■ «mn>foltokat mindenféle kelmék-bül n legtla tAbbau kive»». Ex«n uj ké««ltuiény meghalad mindent, ml a< Hyfélo ner. kb-n eddig létesíti, minthogy még a legfinomabb éi I- gkényea''bb átint (a «értetlenül hagyja, mindjirt a»Ara 1 l* nem
• xagoi. AjAnlhat.1 eg; aieftiniml ki >t, n-ti«<.tlláara. Egr Üveg ha«a-nAIati uta«ltA»»al 40 kr.
Valódi AtlAtnó glye rln-««ap-pan, a legfinomabb Illatokkal. Egy
k8 épiiagy«Agn d*rab Ara 16 20 kr. Iifttcy i''arab 2?. kr. K?y Ugely valódi mar-x«lr(Kamu.f tt), híjkenee» 30 kr. Egy darab mar-aalr buj-««-
pe.''rö.io kr.-, valamint min len niAa i lat- toilett-a«-rnk bol- éa k I-fó''diik, a legHA^ynbb vAi..« tékbau. A I gj.ibb h íjo njok, a hajgyükér nöiitéai 60 kr.
ha-
WAJDITS JÓZSEF
könyv-, mö-, hangjegy-, író- és rajzszer-keieskedé-.ffi se, kölcsönkönyvtára, a pesti és bácsi mú-egyletek c» ügyvivője, könyvkötészete, kő- és könyvnyomdája Í i dombornyomó-qéppol, a ,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY'' ■ kiadóhivatala
Nagy-Kanizsán.
lljonan fölállított, dmosen felszerelt és dusmk-! tárral ellátott iró- 6.1 rajzszerkcro-ikedésbcn jóminósé-
W ga levélpapírok feltűnő olcsó ¿fért kaphatók, u. m.: BÖ
100 linóm nyolezadrétü levélpapír 100 borítékkal éa egy franczia s/.incs-nyoiuatu tokkal, mely a papírokat és borítékot bofódi, Ara csak G0, 70, 80, 90 kr; továbbá 100 finom 8-ixHü levélpapír 100 gumírozott bo-ritékkal és egy díszes aranynyomat« ungol tokkal cl-t l látva, í»0 krtól egész 2 frtig; végre színos lovélpapi-rok, valamint valódi angol dupla-nehéz levél-papírok
fnagy választékban, olasó árért. — 100 levélpapírra ... bármiféle név vagy jegy nyomásáért csak 80 kr szá- ] '' mittatik.
A fcnlobb említett olcsö lovél-pApirokon kivlll ntdg kövotkezi5 bal- én klllftJMi Ird- A» rtijx»*erek kaphatók, Bzint^n oloaJ án''rt, tt. in.: ittindcnnomU iró- ós rajr.jwpirok, twlycmntrtaoli) ás kArtya-pnjiiruk, egyszerű festett papírok, «¡mán i<* próaolvo, valamint arany- éa feítéknyomatnak, tuárrány, arany, ezllat, ró/papírok, minden szinll virÁgpa-pirok, minden mugkivántató nagyságú bolfóldi ¿s hollandi, valamint valódi franexia színezett lakjwpirok, ImJcsí ós angol iniUoló vászon papír, brísztol, lak- 6» króta-papirok, f«Snyitett bltogatójegypapir, rajzoló eazközök nagy vAlosztó-ka, mindennumü iní, rajzoló ¿s festett ironyok, angol ttfrlő gumi bel- ós killfíildi ini. i4« mrfsoló tóntdk, vogyószi tónta beiritsokra alkalmazható, pecsótviasz míndon ininósógU, valamint pecsótostyák bel- ós külföldi, amerikai aczóltollak nagy raktóra, fa- óa esonttollnyelek, hamburgi ludtoüak, szivarnapirok, rajzdeszkik, körzetek, szoglo^mórtókok, vonalazok , továbbá hihututlen olcsó árórt rujzeazktiz^k, rajzszegek, törlők, fehór ó» fekete rajzkróták, festók-törlllök, hajUigaló uaoiilok, fa (« bádog díszes uti tóntatartók, ccset óh festókok, angol vászon olajfestvónyekre, fostóknyomatú diszlovól ós köszi''intij jmpirok, lwritókok, látogató, fe^tók-ós aranyn-yomotu kilszöntőkártyák, levólragasztók a megkívántató nóvro HXM) db 2..r>0 —3 frt, enyvezett áruezíkk-jegyuk, franczia hideg enyv, vászonboritókok pónzküldemó-nyekro, óa több-fóle 0 saakmába vágó itt fel nem vett tárgyak is kaphatók. — KényképI nlbuniok nagy ''választókban 2f), 50, 100, 200 kópre; ára 70, 80, 00 kr, 1 frttól egiW. 2ó frtig.
BV PójUI me»randelé»ek gy«r»M él p«ato»sa ''M tel]«»itttta«k.
"TJH'' rK.f!.^ /; ^ 1 ^ GTítT) ^Q/ID
Festi msBtosltö látésset.
Kaon l8G4-ik óvbon 8 mllllo o»*tr. ért, frt- »lap-tökével alak ¡tolt, s rnngnt gyorn ós ponton kárrcndcxe-Mfi áltnl kiiüutfttott átalánns iimgynr blutoftltó-liitózot — alább fiilaorolt biztosítási ágazataira főkép fölhioi. Ezon társulat biztosit a többi közt : a) tflikárok ellen, "''
1. ópülotekro 0 bonnük találtató kósulotúkro, gépekre, s»olvényokre és eszközökre néívo ;
2. á r u k ó b « 1 01 e k r 0 és b''utornkrn n ó » v o, mikro a huiyiség minémliségénok megfelelő olosóbb d ij scániittAtik, mint magára as épületre;
8. takarmány és tusaim ás-olouógre — akár szabad ég alatt álljon az asztagokban , kazalokban boglyákban, akár pedig fódél alatt.
NB; Szabadban levő szalmás olcsógnél, különösön nagyobb földbirtokosoknál, ha-as antagok kedve-züleg fölrakattak, a lohotö legnagyobb kodvozményok nyújtanak, és a kicséptondrt ozomes gabonára is kitor-josatjük a histositást, föltéve, hogy a magtárt helyiség idojébon fö Ij I 0 ntotott. A szabadbon maradt szalmára nózvo egétB a kötvény lojArtáig é r v é n yo s a b i z t o s i t á s.
.1 4. mindonnomtl állatokra: b) üyárAk és mlndonnemtt iparüzletok gőzkazánjainak NséfrobbntiáHn folytan Innmdható kiírok elleti.
o) mindenitomü főldtormékok érhető jéffkár ellen, a mogóllapított kár teljes mogtóritéaóvol.
Hogy a jégkár ellőni bietositis igénybovótolo a t. teriuelökro nézre minél inkább roogkönnyittessók: váltóval eszköslendö dijfizetóc mollott is köttotik biztosítás.
d) Ax ember ¿leiére, és pedift mlndonnómü töke-kiházasitási és óvjáradóki biztosításokat illetölog.
Az aláirt fö ügynökség (biztosítási irodája Snp-runbutt hátulsó kapu 204 sa. 2 emelet) bátőrkodik oson-
nál biatiisitást kerosö t. os. kösónaóget biztosításai feladására tisstolettcl fölkérni. Bistositási dijainak a lőhető logolcsóbbak, molyok iránt as alulirt fŐflgynökség-
nökoinél is
nél valamint míndon nagyobb helyen lévő flgyní késsiéggel adatik fíilviláglU«. aopron, 1867. évben.
A PESTI BIZTOSÍTÓ-INTÉZET.
S0PR0NI-FŐÜGYKÖKSÉ6E Múixeit p.
MIKOLÁS JH SAMU
fhxykéftéw»
OLAJ-, SZOBA-FESTŐ óa MÁZOLÓ
Nagy-Kanittán} elvállal minden 0 szakmákba vágó munkákat, s logdi-'' ibb kiállításért, valamint jutányos ¿6 pontos ozolgá-! latról kezeskedik.
Legolcsóbb vászon a M&üii
? Nagy ár-leszállltás
MODERN LAJOS elad ¿a legnagyobb gyári váMOtt-raktárában, Bécs, TucWaubea II. sx. a.
>
Uruk, hölgyek és gyermekek számára, hallatlan olcsó árórt.
\ A vásznak tinoat- éa ]ótág«k*rt keie»«*i vállaltatik, a leszállító t árak bizoaayára miadenknek UgyMuét magukra voajik. is a le^dsrtb nesr«nds:isek a legnagyobbat foa]ik elíitUJ. bltjreodeléaek, a virokoxásaak tSkéletcseu tatgfelsUlíj, telJssltteUek. |og«k, taelysk a tsst-
he* nem állanak, v!ssxavétetc«k. i
JKf^ A vászonnemek árjegyzéke. cs1jpi§
Szabottárak, még ismóteladók- ós kereskedőknek is.
Kész uri-ingek, legjobb kézi-munka.
Kcliér-f.infc.''-« ''Vá*xun-insrk, t Irl 60 kr helyett 1 frt 80 kr. >''iiioni«bb tAncr.ua nnlM 1 frt M kr b. frt 80 kr. V''iuoiii !rl>»mlí v*/y ruui''iiirKi in^ck <1 frt !>. 8 frt 80 kr. Finom holliinil vÁA/ou-iiixi''k 0 frt 6''i <■: !i 5 frt. Finom lumlnifj;» kAxirlfoiit 7 f''6 fio kr h. & frt 60 kr.
Ke^fiuouialih rtiiitliiii''íti liijf«k, JcuMtUb k^xi-mnnkn 1 frt h. 4.60. hrgfiu, liflxiai batl«t-T^m<i ni.)X frt li. 6 frt 60 kr.
Csúzos fogí.íj dalinak.
Náin t* ín 1« tr,bb éven át fJ>rt«o« föffiij.lalomtól pyntSitrt-tmik i OimerSaeim kíixöl t3bb«n áJAnlotlAk Hnnrk .Anathcrin 8*Ajvi *ól,- *"t iiSmaiol, »gytltt baixnAliU kenlíin , oly (tilröi er«il-
pjóiift Uju^aíalUiíi , raUxcrlut nylIvAnox könOnftcinet kljcleuteiil cl
ittini mulaitihol1»''1- .
KASHOLD LH''ÓT, ixau^gyAr tuUjiIonoi Ilic»ben.
Kchér 6s szinti shlrtíng-Inijek.
l''ri liiK.k, Miír »hirthiKb.''l 3 frt b. 1 frt 80 Ur l.fKlluonml.li fritncxia >hirtln|(b5l 4 frt 36 kr h.'' S frt 80 kr. I^lfujshb (livnUt »xinr« in««k 4,írt 60 kr h. C frt i''D kr. Finom kxIiic« »lilrtintc liiRck 1 frt 60 kr h. * >i M h''iuoin frnncxl* »xiuc» b*IUt-ln|t^2H frt 60 Kr h. £ '' ^60 kr. Kcgujnbb frhír tAncxvlKftlim in^k, Ugtlnoakl / 0 frt 6u kr h S.SíO.
Vásznak, zsebkendők, /»aztalv
LcRilnoinabb irlaiidi vAgy ruiaburgi, bt* írv
Finom vAneii-bfitlixUinvct, 60 iöf, W 46 frt.
Jó vái<ou-tii«bk.itdok, fiMtut''xatjn 1 frt, 1.60, I V; 1 LckCui. vAmoii batlit MobketxlCk , fíltur-x*!j» ír, Finom url u^akkemlo, fúltucxntja 1.60, 1,H0, ''J frt
H frt.
frt. 8.60.
Kész női-Ingek, legszebb kézi-munka és kézi-kötés.
VAtxon nGiinKck 8 frt belyctl 1 frt 60 kr. Finom aveiexi ingek, rAncxoi mellől 6 frt b. í frt 80 kr. Kinom vAixonbiSI, hurkolva 6 frt h. 8 frt 80 kr. Divat-ingek, legfln. vAxxonból í« k»U««.l 0 frt 60 kr h_ 3.80. Uj divata ixlvbon kötött rt fit 60 kr h. 8.60. Kugenla, uj <Uv$tli, kfltítt 7 frt b. $.60. i ■ '' MAria-AnUulá fÓxS-lng«k 0 frt 60 kr h. 4.60. Vlctorla-ingck, kütvo ¿i finom vateucleunejiel 10 frt h. 7 frt. NSl-ala<SnadrAgok, legfln. ihlrtlngbSl 4 frt b. 8 frt. NSi nadrAgok, kötro, vAxxonból, 6 frt b. 8 80 Nfli íjlmellínykík, angol «hlrtingbSI 6 frt 60 kr b. 8.80.
Mellinykék legfiji. balitt-perkilbdl, angol ö frt 60 kr. li. 8.60. Diixe«, gaadagoti kfltfltt inolUnykék 18 frt h. 6.60. Franexia melUnykék. legfln. balittbál 16 frt h. 6.60.
Kogfinomabb mell<nyk<k, raMdl vnlenclennexcl 80 frt b. 10 frl N61 hAM-Ingek, hoMxa ujukkal 3 frl 60 kr. 4.60, 6, 0.6U. Női fodráxx-ingok, finom baUit-parkAlbóI 6 frt, 6.60, 6,60.
Vá8zoü-fórfl-gatyák.
1 frt 60 kr, 1 frl 80 kr, logfin. rumb, vixxonból S—8 frt 80 kr,
Megrendelések utánvét mollott teljeeittotnok. Megrendeléseknél u nyak bősége kéretik.''
An dns ^űéntrnl-Depot der orsten Leinwiische-Niederlnge <les
^•»dern, Wion, Stndt, Tuohlauben N. 11.
Wftjdita JózKcf kiadó-, lnp- éa ny;>» ntulnjdono» Nngy-Knnizaán.
Hatodik évfolyam^
t
• i 11, , \ ■_> 11 • » • I a ''> <■ i i
14. szám május 10-én. 1867.

. ; ■i-t .i i. i .-.t i . i • ( ! ■'' • \ i .
M-JK
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaXdászat, tudomány cs iiiüvészest körebői. , d i '' • ... - -*. : ,t •, , , r. r, ; •• /i :i)i.-.. • . vi...i , •
F.....—........... ''- '' Megdelen: Uinden hó 1-én, 10-én, éi ÍO-kAn ogé.k Ivcn. * «»erkeMtöl Iroda in kInd«S lilvntn!: WAJpm JOZftKV knnyvkcrcskedéaéboit, > t Előflzetósi föltételek : | Helyben háxhox honláxxal ¿» vldékre''poxtán kllldve 1 f i Kgéxx 6%toV ^ < f/t. —- fcr. '' Kél Avro - .Mii , ~ . ''» Kvnegyodro r^l;.-. — . '' , * '' Hirdetések:: A hat haáAbq» potiUorért l-»x«r 7 kr. 2-»xor S «» minden toyábbl belkUlánért 6 kr. HétyegdlJ minden ogyex be|ktatA«érV SO kr. .a „Nyílt tAreu" efo^ petit aor beiktatátl dija 10 kr. Előfizetési pénzek és « hirdetések, i ugy txlnléit e lap «kellemi t a x « a t nt A t llUtS kOzlemén)''«b, valamint vidéki teretek, bármentTO a klndóhivaUlbe» ¡kOM«nd3k NAOV-KAN1Z8AUA. . ,
-Mtaiögj© kösönfíógének bizalmi nyilatkozata a magyar
királyi minisztériumhoz.
• •" i '' { ■ -
Magyar királyi felelőa minisztérium ! Megyénk közönségénok bizottmánya a mai napon közgyülésilog összejövén, » tanácskozásainak sorában tárgyalván a magA® minisstorínmnnk a folyó évi april hó 10-én éa 13-ik najján kelt, n köztörvényhntópágok megalakítását cl-! rendelő kiboosátványait, lohotlcn volt élő kifejezést nem ndnia az öröm éa bizalom azon őszinte meleg érzelmeinek, miket nemzeti felelőa kormányunk ér-demkoBzorus férfiéinak nevei egyrészről, az államférfiúi böloaesiég itélotévol éti n honszeretet lángszavaival irt, hozzánk intézett kiboosátványa másrészről bennünk keltettek. ''''''
Helyhatósági életünk o mngas''.toa poroaében, midőn a türelem, fáraszíó bizonytalanság s a jogok makacB ti«ga-dásA, a törvények kivívott diádaln előtt meghajlítva érdenilott semmiBégükbo vonulnak, s midőn alkotmányunk ősi dio*kőrében az uj jdŐk uejiéz tusáiban szeraett fényes zománozával a hatósági • tevékenység torén nz első lépést teszi, '' mely történelmünk megtört gyűrűjét isméi.Összeforrasztva, ezzel a jelent az annyi tanulsággal felénk intő múlthoz Ciatolja, hogy Jegyt>n o kettő nom osak természetep, de törvényes, éh gondos nemzője azon jövendőnok, mely a nemzet komoly gondolkodását Oly méltán foglalkoztatja, a melynek ezilárdeága iránti jó reménység bennünk a osapá-Bük özönében Kent halványulhatott el,
mondjuk, helyhatósági életünk o megaszioB pillanatában'' nemcsak szívesen emlékezünk vissza, do kötelességet vélünk teljesíteni, midőn ezt teszszük, —- a nemrég lefolyt vigasztalan napok meddő a lélek sanyargató harozaira; a midőn az elnyomott nemzőt rablánczok'' közt tusázó harozosainak sorában mint első és legszántabb bajnokokat épen azon jeleseket látjuk, kiknek tetterős kezeik ^<özé országunk kormányát ma letéve tudjuk , nem állhatjuk meg, hogy mintegy ösztönszerűleg no ki,5ze-liUUnk e férfiak fulo, a az őszinto. ragaszkodás és mély tisztelet hangján, el-BŐ Üdvözlésül o szívből fakadó szavakat no, intézzük hozzájuk; „Nemzoiünk kormányának felelős fér fiai, mi bízunk bennetek! Bízunk, mert kitartók, rendit-hetlenek voltatok a diadalt alig ígérő oötét niult keserű tnsájában, b mort a hazafiúi aozél-jellem, a honszoretotnek o magnsuu lobogó szövétneke,''kezesség nokünk arra, hogy vezetésiek alatt hazánk éa érdekei nem loondnok, az idő mostoha, (]>OgV alkotmányos
szabadságunk olző oítaímazóját most már a központban bírja, a hogy a m ult csapásai alatt nyert sebeink behegoszté-s<\ és gyógyítására gondost^n ápoló kezek vállalkoztak.;": ,,, , t : '' Adjon Isten'' Bzeronosét felelős kor-''i^átíyank vállalatára, n hiszsaük i,a, hógy a» ég áldásá, pjiért opy nagy
•) K«en KlrAlyl fii képvUe.13 é» jelen pul.ll-rUls toll Ahol eredeti (UtrStlS-lrAt a íollelketllll kfl-(Hn»4R méltó teU*i*év«l g»Ulkox»Au, melyért eliimoré-»(It A Í5l»p|lnl lieigUUxról »lorkcjilett jegy»ök«ny»l>cn k''isxSnet »»nvrtitAtott, ^ Bterk.
éa hős nemzet ezrei imádkoznak, ered- '' inéjiycsokké teendi azon törekvésokot, :nikct az egész ország őszínto bizalma az ogész nemzet minden egyesének, hangyamunkássága oly készséggel támogat.*)
Kelt Zala-Egerszogcn, 1867. april hó 24-én tartott közgyűlésünkben.
Elmefüttat&s boldogtalanságunk oka fölött.
Gr. Desseffy Emil utolsó /akadémiai elnöki szózatában azt momhi: értelmi és tudományos haladások szülik az anyagi virágzást, tís csakugyan ha szét tekintünk lapirodalmunk torén, ha párhuzamot vonunk csak egy száznd előtti multunk és jelon állapotunk közt, be-koll vallanunk, hogy az értelom a tudományosság torén haladva, az utóbbi évtizedek alatt, az ipar s kereskedelem pinozán is óriási léptekot tettünk előre.
Már pedig ha igaz, amint, hogy igaz is, hogy az értolmi ép tudományos haladás 3zülik az anyagi virágzást j az anyagi virágzás a földi boldogságot;'' honnét mégis, hogy korunkban, a föl-világosult, az ipar a kereskedelem terén oly nagyot halladott korunkban, unnyira általános a boldogtalanság felőli panasz? Sokan sokfélében keresték már ennek okát. Legtöbben az iskolák rendezetlenségében vélték rejleni a csirát, moly végső elemzésében boldogtalanságunk Bzülőjo. Pedig Bókkal közelebb az ok, hogysem hinnők, és mit még som látjuk, mort nem akarjuk, természeti gyöngeségo lóvén az no-* műnknek, hogy ,-f- „nem látja
Akt, mi majdnem klbrtkt k «xcmét; '' Mar* magát tAgadJ» el, do a
1-, '' . ÍTagadáa la allpuo bixonyit.*
. Igen Uram! ktjzelöbb boldogtalanság gunkoka,jiogy aom hinnők. SajnoB, hogy Így van, de ha már. így van. ki koll mondanom, hogy én ozt erkölcsi életünk lazultságában, a« anyagiak után íihégvo törő kapzsiságban találom.
Jlort az iskolák, ha legszámosabbak s legjobbak is, nem képesok az embert ollyanná képezni, millyonnok lennío kell. Ai iskolában az ész kiművelésébe fordít tat ik a fő gond, a sziv neme* aitéso podig parlagon hagyatik. Igaz, hogy hit és erkölcs tudományra is ok-tattatnak növendékeink, do mit használ ez, ha az erkölostanból merített vagy morithotő Bzép elvek az életbon alkalmazásba nom hozatnak, ha mint ¡valóban igaz éa jó élénken legalább tottleg el nom ismertetnek. Mit használ mondom a szegény tanár magános , intése, ha; tőlünk ugyan azt osolckedo-teínk által holveselVo nem látja, tőlünk mint a» elot iskoja nagymoste-roítől, ha a szülők ;és öregebbektől, az iskolában hallott olvekkol osak ollen-
i
kező tetteket, csak ro«z példát tanulhatr
nak.
Váljon azon orkölosi elvok vál-nak-o nála később uralkodóvá, melyeket úgyis eléggé gyűlölt tanítójától, mint kormányzója és a törvények szi-sjorá követolőjétöl hallott, vngy pedig molyok a folytonos látás a megszokás által mintegy második tormészotökké váltak? Minden józan gondolkozású könnyen beláthatja, fcn tehát azt monr dom, nem elég osak az elmét képezni, lmnom a sziv nemesitóséro ia kell hat» nunk. Nem csak azt, mivol Isten, mind-magunk éa embertársainknak tartozunk kell tudnunk: hanejn erjcölosileg is jóknak koll lennünk''v_Jiogy magunk megolégedottek, boldogok, máaokra boldogítók, jó polgárok éa becsületes hazafiak lehessünk. Ki szóp észszel b terjedt tudományossággal bir, do megvesztegethető erkölcsű romlott szándékú, nz rottontŐ másokra, veszedelmes magára nézve. Do ha jó a bzív, mint Széohonyi mondja, nem romlott a tiszta erkölos bármilyen az ész, boldo-gitandja mind tulajdonosát, mind pedig- körét; csakhogy mennél nagyobb a jó szivü omberbon nz ész, annál bol-dogitóbb azokra kikkel él.
Az értelmi és tudományos haladások tejiát, habár mint Dosseffy mondja anyagi virágzást szülnek íb, a boldog, ság torjesztéséro — mint a tapasztaláz mutatja — mégis alkalmatlanok, ha pedig ezek alkalmatlanok: ugy az iskolák az értolmi és tudományos ha-ladábok fejlesztői, valamint boldogságunk szülői sem lehetnek. —
Lehet, hogy lesznok kik o sorokat olvo8ván mosolyra vonják ajkaikat, do mert meggyőződésem kimondom, hogy én boldogtalanságunk okát abban vélem rejloni, hogy mindont a puszta anyagi haszonnak rendelünk alá, hogy magát az anyagi virágzást som azért óhajtjuk, hogy vele fönségesebb ozél az erkölosi és szellemi előhaladás — előmozdítását eszközöljük; hanom, hogy ez.anyagi virágzás szülto bálványaín-kat imádhassuk. — Többet mondok. Magát a szellemi érdokok előhaladását »« osak annyiban pártoljuk, a tudományok éa, művészetek fölvirágzását ia csak ugy óhajtjuk, ha anyagi vagyon, ha földi kínos szoirésro vezet. Sőt nem átallom kíniondani, hogy még az erkölcs tiszta liliomát is készek vagyunk anyagi érdekeknok föláldozni, piszkoB, gyalázatos áron jött caokély haszonért letépni, áruba bocsátani. Itt valóban helyén van Lenau jolon körülményekre igon . alkalmas szavaival fölkiáltanunk :
Oh adjatok nabad mexőt, Hol nyugton meghalnom lehat I No hagjrjatok megfúlni a Kalmár világban cng«met I FOtxer kcre»ke<M«ank van, A Tlldxot adják veailk, Do a fdxxor daoxAra 1« I.clkdnk bUio mpgúrxlk. Oh Utník inkább vMkokct fi (Int, véreit, ArliUt, nagyot, — Ciak no e axámltd morált. Ne ax erényt mely JAt lakolt."
Igen látnék bármit „csak no o számító'' tnoralt*, mert ón- intofljw . oredottnek lenni, boldogtalanságunk forrását, hogy t. i. szellemi éa anyagi működéseinket sem vallásoa szellőm, sem erkölosi nemesebb érzetem nem lengi át. Igaz ugyan, hogy az anyag kovÓB vngy semmi szellőmmel ia bámulatra gerjeszthet bennünket, do nemesebb indulatot nem teremthet elő, boldoggá annál kovésbé tohöt. Egy halom kő előtt érzékotlen marad keblünk, még a természet vagy . mUvésaot kellomcin, melyeken vallásoa érzelem leng át, a szép és dicső által vará4<ol-tan a legédesebb örömérzoteí érezzük.'' Ezen valláz-orkölcsi érselniekot keU uraim magunkbnn uralkodókká tennünk, ez kormányozza mint anyagi, mint azollomi működéseinket, ha azt akarjuk, hogy anyagi jólétünk, szellemi virágzásunk, szellomt olóhaladánni)k, anyagi gyarapodásunk; mindkettőnek pedig előhaladása földi boldogságunk előmozdítójává váljék. Igen uraim, er-ro van szükségünk most midőn az étfx, tudomány, müvészot, ipar, kereskedi«-lem atb. halad, a boldogság pedig hanyatlik; mort különben egyik aranytollú írónk zzerint, hiába rohanunk vaspályáinkon napkeletről napnyugot-ra; hasítjuk folyóink derekát gőzőte* inkkol a röpülünk végig a tenger hullám halmain vitorláink szárnyán, hogy fölleljük a-.nagy világban u közjóllét alapjait a fölleljük messze földön a nyugodalmat a boldogságot, mely kebleinkből az ártatlansággal és hittel búcsút vőn. Valóban hiába, mert Uszön bár valamoly nemzet világhírű kereskedést; bámulják tudománya fényét milliók, rettegjék vértől csillogó kardja élét országok, de ha az erény o*i-rája kiszáradt szivében, boldogságra vezető eredményt fölmutatni nem le«z képes, mert mint b. Eötvös József mondja: „a szoroncso mezői ad, do n győzelmet rajta o#ak erény vívhatja hí." Bírhat asután világra *xóló kereskedése mellett arany szabadsággal az mindegy, mert Széohenyi szerint: akármilyon boldogfelcvésü legfy«n ia a* ország, bármely szabadsággal bírjanak is lakói, lassan lassan, mégis rabigába görbed, ha romlott a tiszta erkölcs b polgári erény nem fénylik többé (Hitel 161 lap.) . //.;-/ :
Akarunk tollát uraim ismét boldogok lenni: ugy mint Bzámüzött egyik jeles hazánk fin, csak kovéssol ez olŐtt niondá: no majmoljuk amit Párísban is a gondolkozók jobb része immár fennszóval kárhoztatni mor; hanem miként n „Moater" n vallástemplomából, alkalmazókat, ugy mi n művészet templomából és a világ o gyakorlati iskolájából űzzük ki az erkölos mérgezŐ-kot, mert jaj a nemzetnek, mely akármi anyngi javukért áruba boccátja függotlenséget és szabadságát. „Valamint jaj noki, ha akár mulatság végett akár Utánzáiü vágyból orkölosi; ¿hte-lem oltompítását idézi elő. Nemzőt
.róni fj .-oi j■ 11.m .rí
n moly eikülcsi órzctét lu''ven megtfni-<«, lia elveszti nzubadsiigdt, ujru viMHjm nyorondi azt; do lm egyszer na orkolo«i érzetet vetkíízte lo, nkkor ba azubftd nzolgHRrfgr«» jut, h ha szóig«, uz mariid," Meít — — Í&''-U
„Mludru orxAtf Umaiis, ul^krtvo A tl»»U erkölr». nu-l> h^J&t* ¿>t IMuin lotl3! • mbigália g.lrbí.l,-
(llrrornjri.)
SZALÓKÍ.
Leiole íóa é k/
Fent, 1807. inaj. 7-én.
Utczáínkon'' óo társns köreinkben ismét találkozunk n honatyák tiszlos arozaival, s midiin tudjuk, hogy a bekövotkmö ülósaznk hIhU mily fontos tvondökvárnak oz országgyűlésre, midiin elgondoljuk, hogy Magyar* t rsságnuk iámét koronáa királya leazon, a aiTT(p»Ub"nonizedék is ólvoznl fogja na alkotmány ¿a türvényosség azon magasztos ürömét, moly a koronázott magyar király fogalmának tudatában rejlik kiig alig tudjuk magunkat átengedni n gyü-nyvruckl latunom, hiszon oly sokat szenvedtünk, UlkUukot annyira át meg áthatotta a kétség, — hitünket, romónyolnkot annyira f.''Yoította a rideg való, hogy hízón nom lőhet Csodálni is moglohet booaátnl, lm nétul tar-tözkodást érzünk, mielőtt a fi-ktclon orOiu kój-hullámaira bocsátkozhatnánk I
A főváros azonban minden pillanatban ¿linkebb, a képviselők visszntórósu (a nvh; dig feltűnik, ma már azonban rettentő aok a* Idegen. A vendéglök telve, a szállások legnagyobb részint lefoglulva. Különösen ¿lónk a mozgalom, «« óksiterlíészitökuól, cir arany ¿a ezüst míveseknél, a szíjgyártók, nyereggyártók, kocsigyártók, szabók ós czl-
Í ősiteknél —minden hmnkáa lován foglalva i munkával ellátvh. Legérdekesobb ós legmulatságosabb nzonbnn, hogy tanítják a lovakat na ürogehb püspökök, a főurak «Iá — többnyire szón lovak » részint a lovardában, részint gróf Bqth Ion Miklós felügvelo-to alatt Unlttatnak, 10» a grófogy ordélyí ora-ijct- ét nzt mondják, hogy nagyon ért a lovak«-boa, neveléshez, idoniitáshoz, bnjtáara ¿a lovaglásra, gyitásokhoz sat. maga ia a 1 -gjobb kocsis a legjobban éa legszebben lovagol n birodalomban. M«>at aztán ü Ügyeli fol o lovak Moníliását, lődöznek, lármáznak a lovak körül, záaZlókat lobogtatunk előttük 8 egész »¡rag utca a gyerkőc» éljuncs a mag»* rrtl-«loltotésü paripák füleibe, hogy antmk id<4-ji>o loiio hányjak a méltóságos fölspAu éa i»ü?pi)k ura,k»t. ., j, ''
A színházaknál dlazelüadaaokra késztll-tfék— arxttozákat egyengetik a n házakat i «''nosltják, szóval egész'' Peat ''''mozog, miut ''*gy felzaklatott hangya bd. . ,1 ; • j melleit folynak a vnuaztáaok éa a pApi tok kü«duliu«l ugy látazik nxonban, hogy nilpl ''éblro la mondottuk, a fÖvárrta nípó meg-érré hivatását és aHzentklr&ly félő párt két-ségbohozbatlntV hagy tobbaJggel fÖW dolkwik. i . Úgy látazik« hogy Kuropa ógóriil la :a f»>-nyogctö vihar agy i^föro asét oszlott, a , min'' egy időt ak^<r adni « gondviaeléa, hogy irtl Is nyugáltnV* étvezvo kisaó mogjUlapod-h>ia(\tnk a mu^azilárdithnaauk Odvös intéz-atényoluke'', vj kormányunkat, éa, hogy Igy s^arqtott .íazáuk jóllétét, boldogságát ©liiUb-rc uju'' JUv* inogoUgadéat saorpahcsaUnk > %nnyi szanvodés után,
íí ilpolittkni egünkön ott borong a horvát '' kérdés follogo, de bízunk az tirnlkodd böl oaoaaégéb« s a magyar kormány férfiak or-< nyadatlan munkáínA^ábun, hogy os U nom Ivkára aaoroitoaéaen megfog oldatni.
Ma tnár mlndoa kóz arra dolgozik, niln-dón é»z éa aziv a^snl fóglnlkotik, hogy szép '' Magynror«»águnknak ia minúl hamarább ko rím*» királya legyen I Éa oa óhajtása min-dou igaa magyarnak I i ,
, Midiin (tni)k o snrok.it olvassák Ü folsógo kndvva nejévül Nanyaaszonyunkkal ós fonaó-gea gyormóVeivol k<)ritnkbon leond. D) ad jl np ég, hogy Itt tartózkodásának áldása terjedjen ki u* oraaág mtndon lakóira és vl-■ dókuii''e egyaránt I
r. 1.
''l''ulunl h''Vt-Irk.
I. ■ <• -¡>. ..
. ''L1. «j(crkeMtU ur I Minthogy Hnmogyb.-tn tVlioowdták a aaolgiUtot, beaaegö<ltoin tollát Tolnába c»8aznok: lit megengedték, hogy k^rdlgathotem a határt, akár valamennyit Átég a SKomcaoit éaapárit (a, nom tőrödnek i naonbanitt ia sairaz oonventiét luuok
inéginoat, t. |.ln)l én n<no kapok aaminil, hol j. HnkeMi HVf» adniuk s.Mmnit, n*óv«l ingyon
j4rbi»toui a paáVtiŰiolV 1 A^ohliart,'' mÍ»«M «ngomnt rendesen Ipy '' v«ank(«k kitimtni^ fulsom vnSaem i do uam aat tartatás: hogy a milyen a conventié, olyan a
l
srolgilat ia. Ttírni koll óa várni, én pedig várni tudok, nom u''gy, talllt az ádftndi líögo oalgány, ki noheii''u várta — éhei levón — még a pompoa megsül, belo nyúlt érto a ko-monezóbe s n láng fölütötte ar. obráiot^át, nzóla olyan darab májna folt, van riyta, mint ogy alföldi lebbencs darab. Kn tohát várok még n hó leesik, vngy njra kinOin »oldül. Ast mondják : n türelem rózsát torom, népi tudom nom torom«o nokem bűikül. Mivel nj lakásomat elfoglaltam (kérem no tessék ám ugy értoni, hogy n mogyoliáauál a vármogyo koa/.tján) illü, hogy ezen azépóa kollemuivol gardag vnléket kissé loirjaiu. H Vagjrokíugyán la Tnibá«iban a inegyo vo-ójében a rogényos knnynrulatu Koppan vi*o inrtján n vadászatairól oraaágus hirü Mik-ős vár s vadaskert tőszomszédságában.
De képzeljo a szíves olvasé, midőn én o hó U-án ido hordozóskodtam kis Hüakémmol a kordén, molyon hoztuk az oirlchtugot név-azoi''inl: két gyalogszék, egy fürösr.tös tok-, nfl, egy moringba hozott s már szinétvesz-tott láda, tiló, a egy hárs lészát, mit látnak szoinoim V Jön elibom vngy 20 lovas bandérium, bornyuszáju sip ing, lubogó gyolcs ga-tyn, s vörös csabrákoa tü<tül pattant legény-ség. Szont Isten l a Döském elájult — noha nem szokása (JLj csak egy kis otkoloin lett volna nálam)azt gondolta agalambo-r, hogy bizonyosan a Tekinti ti s Nemes vármogyo küldi elébénk. Szegény befogott csacsim is ugy hegyezto a füleit, mintha valamikor édos anyja uz oiorai méneson nyoriiett volna. Ilát később tudtuk mog, hogy a Tekintetes újonnan cgyszlvvel lélekkel, köznknrnttal ujolag olválnsztolt domborárl Járás főbírája Düry József urnák bovnnubisi ünnepélyéről nyargalásznak haza ezon duliás szokolt, Irc-hi, ozorai noinoB legények. Kedves llőakém OzutAii mngához jött s Ürömi be 2 dnrnb kőt^ogAcsát olt» güzmüt. Ar.t azonban nem felejtom el, hogy ogy azokoli gyerek kicsúfolt, nzt kiáltván lo rá^i: nllé bátya/ olmult már virágvasárnap!" Kuazonban megfoddetton válaazolvAn; Kj öcsém nom tudod nzt, hogy sonkisem áll, vagy ül oly magasan, hogy Ionom oshotnéku I elismont olyan hosszú orral, mint egy gabonás hajóé.
llizony édes szerkesztő ur l Uvönyörü ia lehotott iis a bovonulása annak a dőrék főbíró urnák, kit a közbizalom ós og a roppant nagy dombovári járás íintni ifjúsága daczára édes «pjAniik vAlasztott. Anélkül, hogy tudta volna, üsszosoreglik az egész járás —• po-dig van akkora — mint egy német berezeg-ség — • mintegy GO nyalka uyo.ok gyönyörű lovakon s asáuitalan kocsikon elébo mennek s mozsarak ropogása mellott kisérik bo az ifjú leventét} do ez még sommi, ogy bA-joa és kollemokbon gazdag angyal koszorút Is ha)itott ns ünnep hősének. A tamási fl esperes ur igazán velős és g/ünyörü beszéddel fogadta a Koszorús főbírót, molyre ö szokott s szóplelkérŐl s '' képzettségéről tanúskodó be*zédbon köszöntő meg a váratlan inogtisz-teltelést, kijelentvén, hogy O igazán a nom-zotó és a népé akar lonni. Ej édes Jézusoml do szép is oz az alkotmányos ¿|< 11 Van o ennél már gyönyörűbb jelonot n világon I hi-szon az-is a legmagasabb kitüntetés, a mit a azivek adnak. Itt pedig a szivek mogadtAk o mai napon mindent, amit csak aa érdemnek mogadni lobot, liiazon mikor én még csősz inas voltam, tudom, hogy a ooprouyi holytartó olnüknok sem Adtak tobb parAdét, miut amit az összes mogyohází fotiér pantalló ¿» frakk tohotett köcsög bandérium kisó-rőtében { pedi« akkor előtte 3 nappal mostuk már a viselt frakkot, — legalább én mostam tudom, mert az enyém mégcsak 7 óvos volt sazt-inmár kezdőit kopni, soha som felodom, fehér pant illót ogy zsandár adott kölcsön, moly azonban olyan bő volt, hogy obédtilAn is folh iBtam, (degot Is csúfolt baiino a mostani piri notárius. Hiába míg a szív is jobban, bátrabban dobog, a most Is, h így o sorokat írom, oly jókndvü vagyok, inintna a mylho-si isteuok itala csorélto volna kí kodílyemal (sxerkuaztö ttr ho gondoljon ám Itt valami jófélo tamási Italt.)
üo nini, mennyire olmorengtem o képnll, én a tnmAai ritkaságukat akartam loirni, és hová jutottam, no do sobaj, ii)i\jd a jüvo U--vélben, leírjuk,.hogy milyen itt a társas élet s. a t. Ugyan mit gondol szerkesztő uram, 18-án leoiid itt az ujonOKOsáa, ne álljak hc valaki hulyolt katonának. ?1 Van szép Junói tormotem, IMátói szcrolomniel visullotom a prófunt iránt, olyan naj:y onthúainamuisnl vagyok nioat o pályára, hofcy még — szerot-nók elmenni Oirgácziába ütni n tftröktlkcit. A kis Hónkéin úgyis eljönno utAnnam mar-kotAnyosnőnok.
Kp''/n midőn o sorokat bovógzom, bekiáltja egy asszony : „Rozmaringot vegyonokul Kgy azoRÓny czipjány kiült ido a tornAozra pi riitani nz ó|i.<« gyomrAt rá kiált; nJobb lii-«ony kbonyeMit árulna khea 1 llillom mióta IIjj''ényböl eljüttem a liogycaküdt agyon lőtte a molnár vörös kandúr macskáját, most rettenetes por foly miatta. A jegysö egyre lapozgatja a .Szigfrid tört, akarom mondani
Vae Geroben: „közaégl tanáosadóí''jAt: do macska abban nincs, bizonyosan appollálja: nfnrt a jogyző a molnár illotölcg a1 mnoska pArljAn Van, . a hegymester uzomban a»zalT menti magát, hogy ö a macskát ogy rottono-tes róka képébon puffantotta agyon. Ha önteni hívnának bírónak, ón azt végezném: hogy a maoakn bőrét húzassák lo, kószitos-só ki az elöljáróság sacakónnk, vogyo tolo JoluV^iynyal, és adja a Jogyzönok : mort annak úgysincs soha dohánya, punktum.
Krgó a vlszonttalálkozásig liivo
a tamási csősz.
Zala-somogyi hirek.
A(^»lamogyébon is mogtörtént a tisztújítás) f. hó ü-és 7-ón. Logtöbb mozgalom törtónt a kót alispáni hivatal bo-töltéso körül. A választó képvisoltfségnok egy részo jónak látta Uümoghy Ferencz országos képviselő urat meghagyni képviselői miuőségóben, Darcza Sándor urat po-dig megtisztelni az első nlispAnl székkel, mert n bizalom egyonlöon lóvén mogosztva, két egyénnek egy hivn''nlt betölteni loliotot-len volt. Az olaő aliapán megválasztva lévén, másodiknak Csutor lön ogyhangulag kijololvo (meghagyva eddigi minÖaégébon.)
A többi hivatalokra, hogy kik lettok nl-kalmazva, ezúttal fol nom omlithotjük, mort miut órtosUltünk, a megválasztást másnap leköszöntésok is kövott''-k, molyok magok után vonták a pótválasztásoknt, teljositend-jük podig jövő számunkban.
A helyszínén sommi rendellenesség sem merült fol, do nem is látssott, hogy lőttek volna oly cgyónok, kik korosvo keresték vala a tüzos reataurAtio maradványait. Mind a mollolt aoknn oda véleményeztek, hogy jövőre a választás kincvczcH utján történjók qunliflcatio nyomán.
A 7-kén tartott közgyűlés alknlmávnl az első alispán ur kijolontó, mlszorlnt ti a nom-zet és haza boldogságát az újból megválasztott tísztvisolők bocsülotcsség- és tovékony-ségébon keresi, ennélfogva ajánlja a bocsülotcsség és tovékony&éggolt hivatnloskodást, noliogy olloukező osotbou kénytolon legyen hívatalávnl ogyositott szigorát érestetni.
További véleményes javaslata, moly ogyhangulag lön elfogadva, oda járult: hogy mindaddig, mlg a közsógok alkotmányos lábra nem állíttatnak, a hl vataloskodást megkezdeni nőin lobot, azért is elhatároztatott a községi elöljáróságnak az alkotmányos eskü gyors lotétoléro.
Jogyzékbu vétetett továbbá, hogy a köa-ségi jegyzők, tisztolotboli csküdtoknok ezon-tul mog nem választathatnak, mort az cs-küdlség megyotisztl hivatal lévén, nem lobot ugyan izonoa a községi jcgyzöaéggol, A többit h ózni fogjuk.
A Somogymogyo azékholyén aprll 23-án Jankovioh ''LAazló főispán ö mltga lolkeson s ünnepélylyol fogadtatott. Hivatalos székfoglalása a mogyoi bizottságban 24-Ikón történt, a ugyanekkor kolt kót üdvös lö-folirnt, egyik a magyar királyi miuiazto-rlumhoz, másik Deák Forenczhoz.
A megy-I tisztválasztás 25-kón éa 2G án folyt lo a küvotkoxő oredménynyol: I. aliapán : CaépAn Antal; II. állap In : Somaioh Lörlnoz; fő logyső: Sárközy Titua: tiazt. föjogyzö: lloboa látván; uljogyaök: Szalnv Oyörgy, OáapAr Pál, Strlnovioh Leó, Németh ignácz, ICoob Adolf, sr. Hotnssíoh Imre, gr. Somssich Andor, Gaái János, ifi. Csorba Ede, gr. Zichy Ödön, gr. Fostotics IMI, gr. Soius-slch Pongráozj törv. ülnökök t liornáth József, Hotka Antal, Ilerzsonvi Pongráca, Vörös Vinozo, Igmándy Károly, Kriszt JAnos, Porger Károly, Bárány Gusztáv, Gaál Pál, Hiab József; tiszt, árvaszéki ülnök: Kómnsz György «sp. és cz. kanonok; főügyészt Liip-őzig Jóuáa ; filügyéaz: Nagy Sándor; telekk. vezetők : Járrnay Józsof, Kutassy Emii; telekk. sogédok: Kosztauko Antal, Puppol Antal, Stampf Endre; tiszt, sogéd: Bosnyák László) föpénztárnok: Svaalita Imre; fő-bzAujvovő:Igmándy Sándor; nlszámvovök: Vürüs György, Kaoskovics JAnos; arv. számvevő» Stankov.es Józsof; levéltárnok: Nagy L-vjos és Gyulai Kálmán; főorvos Visy Pál; tiszt, főorvos : Kozma József; tiszt, orvos: Szabó János ; baromorvo» : Schnuor Sándor; várnagy: Somogyi Jánoa ; igt. igazgató: Schiller Inoao; küzig. kiadó: uurmann Mátyás; türvsz. igtató: GáapAr Monyhórt: kiadó : Kégl SAndor ; mogyei mérnükök : Tö-•rök Miklós, lluday István; filszolgablrák: Lidányi György, líaán Gáspár, Svasties József, Véssjy Sándor, báró Majthónyi István és Igmándy Benedek ; szolgnbirák : Renkö Ignács, Gosatonyi Lajos, ilortolendy Miklós Rogyay. Gyula, Lacskovics Boldizsár, Loh-nor Sándor, Póry Sándor, Ilormnn Manó, Méroy Lőrinoz, Maár Gyula, és bodor Géza; esküdtok: Vi\jda Gyuío, Bogyay Kálmán, Bückhol János (tb.), Sohvoy borencs (tb.), Pártay Tivadar, özabady Antal, Bárány Sándor, Pozsgay Adolf (tu.), Pozsgay Gyula
(tb.), Fokole í.njos (tk.), Rlmanóca^ Alalo< (tb,)! Fodor János, Boanyák Ferenc», Ml-hAtyfy István, ÖAiigpl Károly (tb.) S*«nt-miklósy Lajon (tb.),;Kiss Boldizsár (tb.),-B;\jzátli Ygtfftcz, Vargha Rezső, Viola József, Vóssoy Mihály (tb,), Lohner Vilmos (tb.), Simon Gyula (tb.)/, Plichta Ferenc» (tb.), Kund Jer.ö (tb.), Audorka Gyula, Molnár József, lioclirolter László, Madarász Andor (tb.), Nagy Lajos (tb.), Vasdinyey Gyúl® (tb.), Haraulyák Ferenc», Vinkovics Antal, Kemény Alajos, Oláh Lőrinc» (tb.), Gulyás Jenő (tb.). Rozgonyi Bél
a (tb.); orvosok: Németh Károly, Purrng Jánoa, Mitllor Ignác» (tb.)/B.iclivald Gyula, I^örincz Pál (tb) Czopf Károly (tb.), Schlezirtgor Xavor (tb.), Pfujfor Mihály, Száraz Nándor (tb.), Barla Szabó Sándor (tb.), Papp József, Koranion Ignácz (tb.), ltoizner Ede (tbl), Rozgonyi Gábor é.i Kohn Izrael.
A (Fül hívás). A „nagy-kanlzaai magyar társalgó kör" részéről, nyitandó nyelvoktatási ingyen tanfolyam f- hó 14 ón koz-düdvén mog, az olöudások, melyekben nom tígok is részt vehetnok —az Izr. tanoda ho-lyiségoiben miuden keddon csto 8 — 10 tartatnak. Mlröl as illalök a*on mepjagyzéta«! értoalttotnok, hogy n részt vooqí óiiajtó nem tagok alulirutt''iál jolontkoznl saiveakudjenek .
Nagy-Kanizsa, inajus H-án 1807.
FltANKL HENRIK.
A (ÖKolsógo körútja) Néhány posti politikai napilap azoriut G Folségelk a koronázás után a hazában körutat tos«-nok; a nevezett tudósítás azorint Sz.-Fehérvárt, Palotát; B.-Füredot és Keszthelyt ériu-tik , és magas jolonlétükkol N.-Kanizsát is azeroncséltetik. Mindonosotro városunkra nézvo rondkivűll üröm lesz, mert nom ora-lékazünk, hogy koronáa fojod-.dcm mikor leU volna Itt.
A (II ¡dog idÖ.) Nálunk a virágok hónapja kemény-hideg azolos idővel köszöntött bo, valóban megrémült a gazdi, viasxaonló-kozvo a tavali tágyásra; do hála a* égnek, eddig még semmi baj''sitics, az egóss kikelet szép, és bö tormóst lg<ir. > -
-- (T o r n a • e g y I o t.) Ezon ebor ós óUt-tovaIó fiatal erőkből alakult torna egylet f. hó 11-dikén a „Zöldfu-kortben" nyilvános gyakorlatot tart, molyro no n-tagoknnk la — a szabott bomonoii dij mellott — uiogon-godtutik a bomonet.
A (Dalárda.) F. hó B-én tartá holyboll dalárdánk alakulási Ünnepélyét, az isteni tisztelet, melyet a dalárda tagjul ónokkol kisérték, a város templomában tartatott inag, ozt követte a választmányi gyűlés, küvot-keaii er idménynyol t I. elnök Blau Nándor, II. oln. Ebonapanger Lipót, titkár Biohraoh Gyula, pénatáruok L »wy D. M., lovóltárnok Wois
or József, 1. karmester Pyllomatin Fo-renoz, II. karraostor Rózsavölgyi Antal. 8 választmányi- ój 4 póttagoki FielscbmMkn Károly, Halphou Mór, Joittele» Jósaef, i^ohti Henrik, Ltdofazky Armi»(.Löwy Adolf,Mii-hoí«r Ödön, Moaoa Ho. rlk, Soidl Lipót, Sil-borberg Károly, Pollák Manó, Woliseh Adolf.
A (Ma gy ar a»i nóazot.) Városunkat Miklósy Oyula dráma, népszínmű ¿« opersttn asintársulata fogja meglátogatni, felhívjuk pártolására városunk közönségét, olöazór: mert rég nélkülüz egy tlgyua színtársulatot, másodszor; ra irt az IllotŐ Igazgató tiagy áldozattal bár, de a közönség kényelmét-« saját költségén egy nyári színkört (arona) éplt-tett a n Zöld fa-kertben.u Előleges jelentesíl már azétküldé, 6 előadásra bérlotet nyit, éa előadásait máj. 18-án „11 lUkóozy Fgrenca fogsága" czimü drámával kezdi meg. — Reméljük , hogy közönségünk a színtársulat előadásait is oly lelkesülten fogja- pártolni, mint a jelenlog itt időző népónokceok illemsértő és kétértelmű kifojozéseit.
A (Szökés óu rablás.) A helybeli katonai főrárláról a napokbau ugy''ür két foglyot fegyvorrol és lőporral ellátott, mlhd-hárman tovább álltak, s még azon éjjel S«.-Miklóson raboltak; más uap az utáuok küldött katonaság a Mura partján föltalált« »kot miro a fegyveres szökük által lövésekkel fogadtattak, moly hamar viatonozva lett, és rövid csntázás alatt a rablók közül egy agyonlövotott, kottő podig lofegy.vereato a börtöpbo szállíttatott. Fájdalom, a rablások megyénk bon szaporodnak, do u^int értesülünk, a köz- és vagynnblztosságrr 2.-Égerszögen gyors Intózkodés által nagy figyelőm fordíttntik. , •••
Kaposvár,
h. (Á bolyba li dalárda e» évi majálisa — ha oaak a rosz idő mog nem akasztja —• f. hó 23 án fog tartatni ay úgynevezett „oseru ordő egy regényes pontján. Oaalnttn óhajtjuk, hogy minél jobban üssön kla .ter-vozett tavaszi mulatság s as idő meg ne hiu-•Itsa a nap örőmoit, ugy mint tavai. H* visszagondolunk a rault éybon tott kéa»Ületek-ro és a rondoztfk tágas figyelmére a fárado-r
aátára, mindon jót roruélüuk; mégía nom tartjuk(folMlég«ia«k,lba nzlUotiJk figyelmét a vendégek fogadtatáiira, a kosztoskod&s kerülésére 4a JÓTÍlágitá, rn, f«U>iyjuki
h. MnjáUoról bzóIva — öiikénytolon eszünkbe Ötlik, a nohártv nap ót a ínrldsó t kcierlt emlékokot ébresztő so r d í d öjá r ár. llldcp, szeles éa borongó* ''napjaink vannak már ogy hétótA, bunda és bekusbenjárunk
• didergünk a átaláno''s a félelem. liogy ogy reggelen lemét arra ébredünk, hogy reményeink letépve, \ro>táaiiuk idtíclőtt uovógoz-ve, a lognagycbh nyomor pedig küszöbünkön áll. „Isten" ó^d ül cg a csapástól Btép magyar basánkat." 1 '' ■
b. (Mik 16 ay a* In tárául ata,) hirdo-tét asorint, kedden május 7-én Adnndotta utósó előadását. Ujabban Sípos, Sipotné éa Vlnozo * társulatim« asegödvón, több jó erőt nyert a igy élvozotosb ostélyro lohoto kilátásúnk. Bizonylat erro n I ''gköxclobb olőada» tott „TUcsök" ós „Dobó Katioza,« molyok már MolégltSlrg folytak le.
Ii. (Uo kö vet k oz to k) a dlotő „kugli »d. napok" .1«. megnyílt a Nouzor kort-j i— jó idő, rosa IcIŐ, szél, vngy ciendos nap, ithg VAjpr luyltig a* mindegy, a lős-gyöko-ros kugWslki ott'' fii,-Alig várja, liogy ogyo ujgy» uzsunnáját, mort as idő drága a kugliz oilig. „Tizsioros bank as öltőre 16-öa » biróra," nAkl mer nyer" „Irtóztató szekatúrám érkező«" «Ilyen »ötét malérja nincs A földön aónkiAuk" ttb. ttb. öröm, panasz, hahota a jó kodvben foly a mulat-»ág- Van ott doktor, fltkállt, tliztvltolő, alkutinányos éa nem alkotmányos, kárpitos, nyorgos, oalimadla, együtt mulat rangkülönbség órsoto nélkül, s tökéletes egyotér-léaUn fülog árrá, „hogy a«t as elsőt lo kollono dobni, as bixonvon."
í''h. (Már* tübasőrüson hallottunk pjtnnszt,) városunk némely részein no-liány azAbadalmas mcitoroiuborok — éa mások által ápolt éa az ogésa közönség l>óirányoa terjesztett bűz ollon, a mindon t>ft»as* daczára a a bűzök még most ia (•o«i»*antják orrainkat, llyon ogyik pont a sétatér utezs sarkán lövő irhás udvara, melyben nem tudjuk mifólo ingedloncziák-bél álló tömeg nő nnprol napra bogygyé, a terjeszti azt, főleg tuolugobb napokban érezhető — irtóztató szagot. Legújabban ogy kérvényt olvastunk önnek oltávolitá-as ollon a városi tanácshoz iutóztotvo, — idfoly elég igizán a érdokeson ia hozsászól a dologhoz; — czítáljuk - belölo a két pontot, melylyol az eddigi olnózéa látszik in-cR>lUtall,a> m.
1-ször mart az illotő hatóság azt gondol-liAttA — úgymond a kérelmező — ha aa irbás kibírja, kibírja más is, ergo foleale-gos annak orvoslása annyival is Inkább, mert egy tokintélyos orvosi oapacitás állítása szerint a penetráns szagok nntldotu-tiini a oholorának éa u j d b b n n * qhnlo-r innak, 2-ik oka, hogy nom intézkedett a hatóság eddig, az lohotott, mort szom nlőtt tartotta, (hanem az orrát b-.dugta) „oontrarla juxta ao posita magis olucetcunt," azaz: a prvmonádr« »ótáló .publiou''m. a ki-állott beszívott chulora-otlonflit büdöa ugyan, do jó azdg| ,iiláa költőt élvezettel szívja, most már cliolera ollon It blzto-aitutt á# megodzotto titdxjébo a pronionád adw >legét 1 Bizony még ia osak jó lesz ozt az andltoturaot kileblozui onnét!
• h. (Lord II u o ít h a n a n) szívességéből közöljük ismét a kőretkezó vorsott
ETy gyakorlat.
Pali a>.* m.aídjit, hogy biz ő
Kurizálni ritkán tud, S fel so tátja száját, ha a
Nő nom angyal, vagy ha lud. Pali dühösön kurizál...
— l''crtig a kio lyány nom szép, Ami meg eszét illeti...
Fojot nom roposztl szét. „Pál a* latonért, hol az olv?l"
„Szép okos Leönteni" Felöl l''á, — Hát nom okosság „ö azépség huszozor forint ?lu
L. B.
i,
( FővArosi
ós vidéki hirek.
— (Ö föíaógo) — mint a „Wioner ütg" kö*|j — kövotkoző logf. parnnosiratot bocsátott ki: nElli:.lároztain, hogy a magyar királyi uomos.:tuitdraég iutézményót, moly a«, üdvözült Márta Thorézia csáazárnó éa királyné által olapittatása óta magyar kori,nlm liü népoinok oinlókeivol össaofort, ismét visszaállítom. Az o visszaállítással összokötött azándéklitthan, hogy az o korona tartományaiból való nontca fisztoknok, kik nz ollensóg előtt, vagy a békében kitÚnti szolgálatokat toltok, oson azoinélyom a Császári Házam tagjainak őrzésére, valamint udvarom fényé-nok omoléséro hivatott toatőrsógbon va ló fül-vétől által, dicstoljoí s biztos állás nyújtásáé k, ab ország és hadsereg a szorzott órdo-mok kittlntctUaliamoréaéuek ujabb tanújelét fogják látni. Bécs, april 21. 1807. Foronoz. Józsof s. k. — A „Wionor Zoituiig"- továbbá jolonti, hogy hallorkeői gr. llaller Foronoz a lüx«eság iiom alkalmazott tábornoka a magyar klr. nomos testőrség knpltányáuak búró WArnliArt István nőin Alkalmazott altábornagy a testőrség főhadnagyának, agg-toloki iTujnnoviua Ágost vezérőrnagy hadnagynak. Tóth Sándor nyugdíjazott ozrodot és szoridrBI gróf Török Miklós nyugdíjazott ozimzotos ozrodoa ez utóbbi valódi ezredessé leendő kinovoztotés tnollelt, a testőrség őr-moatorolnok novoitottuk ki. ii =a (A Császár) egy, az aradi vórna-jwk aIaII kivégzott inigyar alezredoa '' özvo-gyónok saját orszényóből 250 frtnyi évi kegy-dljt Adományozott, az első részlutot az illető megkapta
ss ^ A d o h á ny-m o n o p o I i u m o 11 ö r-léao) ügyéhon a tanácskozások már folynak s romóllik, hogy az orr» vonatkozó törvényjavaslatot mindjárt a koronázás után lehet olőtorjosztqnl az országgyűlésnek. A iul-niiztoriumbau ez ügyet különösön sdrgotik, a igy romélhotjük, hogy a nyár dorokán már mogszabadulunk a torhes nyűgtől s volo megszabadulunk n fínanczoktól is. Magától értetik. hogy as egész finanoz-örségi Intézmény, mály ni államnnk oly totemos kiadást s as adózóknak oly so''.t alkalmatlanságot okozott — oltöröltotik.
= (A póata koosikat) a magyar kormány zöldro fostoti fehér és piros szogóly-zottcl. Az ajtókon potlig nz eddigi sasok ho-lyott a magyar czimor loond. Ataláhan a pós-ta szekrónyok és czlmorok mind a nomzotl czimorrel lösznek ellátva. A lovélhordók U magyar ogyenruhát kapnak. Mindozoknól azonbin többot érne, ha a postáknál nagyobb rond és gjrorsaság váltaná fol ab oddigi ron-dotlonséget. Árubár oz is jobb, mint sommi.
«=» (Halálosét állni mog»»v»rt monyogzői vigalom.) május hó 2-áu a köztisztolotbon álló Kindl József pécs-városi polgár épon a leánya monyeg-zőjéro ogybosoroglett 50 tagból AUó von-dégo ''Jclcnlétébon sz ebíd alatt,,balt meg. Tovékony, jollomteljes polgártársunkat vosz-tottUk bonno. Nyugodjék bókévol. i ''*>> (A f r a n o z i n kormány) számára Magyarországon lovAkat vásárolnak. A N. F. P. szorint rnár 8 mngatabb főtiszt órkozott PotXf.6, kik «zönnal érintkezésbe teltük magukat több ismort ló koroakodővol.
=s (A zsidók válaaztásl képossó-RD.) Nagy várAdról írják nekünk, hogy nund Bihiarmegyo. mind IJngyvárnd vároa« részéről az izrnollta vsllásu honorAtioroknAk a csolokvö választási képesség megadatott. A megyei bizottmányba továbbá valAirfint Í801 • bon, ugy most ia több izraolita megliivAtott. > = (Az iz r ao 111 a o r í z Ag 9 a zs l n n t mogtartásáta vallás- és közoktatásügyi ini-nisztor tuogengodto, sőt mogixórto, hogy azt magn fogja megnyitni. Beszélik, hogy o zsi-nat még o nyár folyamában mngtartatik.
Nyílt posta.
riporo MiUl b«kal(18jjn«k. Kérjük folyUUUit, laett lapunk nCi olraiól tflrelmeüenlll vArják.
Völdjfl. Klt«»*»xltk, kit egyíonna calkkot nem kö-»Olhotdnk.
8serényi. Iimét kOfxOnettcl vettQk : kOiMnl foxjuk.
It. P Vetxprént. Uram I ha tudnA temérdek teendőnket, mexbociAtanA a> ígéret motf nem tarlAiAl. Küldeményét «Iveien fogadtuk, é» kérflnk tObb ily vexérealkk-félét ; sxemélyeion — ha ott nem U — Itt mludent''dlgaxltunk.____
DQkkexy. Kgy eiomagot ktlIdOnk, CíCtt. Ugyanaxt.
U. E. Haliét. Ulxony vártuk, de nem Jrttt. " KxpoxrAíra. Ax eddig gyakran olJíorduló kellemet-len.égok kikerllléio végutt kérjük : liogy beeiex tu lé-«itiialt l«galAbb két nappal a lap mrg)cl«ué*o elolt — beküldje.
mi''-''--uh>''àl''i''i!li7it ít i i'' ''?i»» t.|.i. tuï. ti i
TARGZA.
A tavasz.
Végre fellllt l''lioebm ragyogd arcxcxal atekerére, Mulyüül Ünnepi íéuyt kuldo reAuk txolideu.
Knyhlll ai éjsx.ikl »»él, fuvallata megexelldallen JAUxadoxé xepbirrk laiigyiuelo^ibo Tegylll
ltaruialgynn^ybe'' dereng a vlrAgok tAborl kertje, Völgy • liu^y ia illatoxé tarka paiAetba borul.
A tuxogd cioruioly xöld partján kék vtolAk 1.0 .t A uuuioiók bil.x kőit tUxik a na.t »jgifát.
K. vixo xiig haboxén, s c«evog3u *xép páuitot ér ol, Ennek tarka uiexét'' Ontöxl babjaival.
Ö»< haiu xord télnek bidogétSl Megmenekülve A ilvalag erd3 1> klvlrAgxanl keni.
, MAr xiomoré fUxfák fakadoxva hajolnak a hantra,
<4 rajta a »»ép kikelet kék n.''fcleju* virít.
Itt a lombkottorut ligetekben a fülemile bAjol; Un a »xunde galamo • gorlicxe bura fakad.
Még a hajnal alig huadox pA»»tor íurulyAral ZOlJLio vv''úrli a uyAjl, hol c»ak UrOiu fakadó«.
M.\j.t a pA»»torl lip béfutja a kelleme» erdőt Itaiigjairal \ viaxhaug bán neki vi*»»a felel.
A picii bArAnykAk mekegSu »»aladoxnak a réten, Miulba kialtoxnákl UavOxölünk kikelet.
bÁTUUlAJDII JENŐ.
Röppentyűk B. FOredről.
Balaton Füröd, kioi ZuUmogyóuk o bajoa kis ódone, idol — moudhatni — nagyazorü sniBwujának küszöbén áll. Tóloa át oly egy-hungu, oly tutszhnlotto klasaikut táj, miut> ha csak nagyszerű jövőjéről álmodnék fagyos luplo Alatt a melyen nívó tormésaottel.
Kpou nem osom túlzásba, midőn o földet kl.isezlkusnak novezom.
Csak ogy idény aIaII la hány nagy fértiu, iró, költő látogatja o helyet, a ogészséges lovcgöjo, vizo, fürdőjében uj élotot nyer a fáradt tost, bájos elragadó vidóko szomlóle-téuok bűvös benyomasA alatt ujrA ólod A munkák alalt kifáradt lélek.
B.-Fürod Ul.iAitik.ua föld; mort minden zug ogy-ngy nagy fértiúnak omlékozotét viseli, moly annak klválólag kedvoncz mutató bolyét képozto a multbun, a képezi a je-lonben.
Csak két példát omlitok. Az elhunyt myr-tus koronás költőkirály, Vörösmarty, Icg-többnyiro a park lombos árnyát koresto ft'', még halála előtti fürdő idényen is a füroi-i
Íark magányát élvozto egész nyáron át a öltői uagy lélek. Ha ott, azon a bolyon ol* buUdok, hol ö logkvdvosebbon mulatott, áhítattal megállok, s a fák lombjainak méla ea-sogásában as ö Szellemét vélom jelen lenni, s a fújom fulott dalló fülemüle, a ligotok • no kia méz ajkú kölléjo, azt vélom-az ő „fóti dalát" énekli, az ő naiózAtu-ját harsogja.
Továbbá, u balatoiipartí aélányon áll ogy óriási szomorú fűzfa, a „Kisfaludy" gőzös kikötője közelében, még pár érvel ozolőtt egészen a Balaton partján, s most már no-liány öluyivel kijobb a vétkes leosapolás következtében, — a szárazon. £ szomorú fUz tővóbon, lohajló ágai alatt időzött logszlve-sobbon, — távol a felső aétány zajától, a a bókolni nem saüuők tömegétől — „a haza b ö 1 oa o", Zalamogyo büszkesége, a nemzőt imádott férfin: Doák Foronoz.
Egy isbon, egy szomszédbolységboli, kö-veadi szegény pór, saját vallomása ssorint, azért jött át csupán Fürödre; mort megtudta, hogy Doák Foronoz itt van, a foltotte magában, hogy bárhol loli is fol, de megköszön-tl. Epén az omlltott ángy szomorú füz tövében ült a nagy férüu, midőn az ogyűgyű, do mlndcncsotro jó lelkű pór egyoneson oda tart, lovott föveggel megáll elötto, s elmondja dikozióját, min laton tudja, meddig tőr-hotto fejét.
Néhányan, kik tudtuk omo jámbor atyánkfia szándokát, távolról figyoltünk az ogészro.
Deá»- ft felállt ülhelyéUL uebáuy. szót SXÓlv lot: s. gatyás pórhoz, o bosxédköxUn taglej-''éseiWliioegclógfldéíét magyaráztuk. Erö#ei> •iszom la, bofiy a nagy hazatit, a kítlUitelA-sukot viaaziXUUbitó »zviénység cino ritka példányát sokkal tiikább ''mcglepto nz emli-lott önzetlen pórnak ősaintosége,. miut ogy zajos fáklyák zene.
A szegény pórnak, -— mit külseje ugyancsak elárult, pedig ünnepi kőutösébou volt, — midőn elbocsátotta, ügy csomag bankót adott, mii oz vonakodáa után kónytolon volt elfogadni.
Mikor aztán visszajött, ismerői tréfáltak, hogy már csak nom illett pénzt olfogndni, s. t. Így szólt: „Hiszen neiuaksrtámo-vony-nyi, de mikor szivesson adta."
B.-Füred, claasioitisának ogyik beszélő omlékos/lop.1 a megye állal Kislattidy Sándor indítványára alapított és épltott, maíglan is diezeson fenálló az in ház, „Hazafiság a nemzetiségnek" homlokirattul. Akkor sztiíe-tott ozon intézmény, mikor még a hazában vnjmi kovés bolyon gyújtottak «zövétnokot a mngyar Thai iának. — Itt diszolog Kisfaludy Sándornak érozszobra, az általa mogénokolt megyénkből! várromok feli fordulva, ozt szintén a mogyo kogyeloto emelto a „ ogék" költőjének. s. t.
A dal hazája ez. A kikolot uj''népdalokat torom, a rét virágaival, • a langy fuvalom, mely o m o s o k r.ö l Illatot oroz, Amazoknak kudvos zongésü dallamokat készít, s a pór logény, kl azon virágokat kalapjába tűzi, szavakat ad a természet gyönyörű költészetének, s kedvese, a pórleány, ki babája kAlupján haldokló virág illatával terhelt orao azollókkol enyeleg, eltanulja « szollőlől « dallamot, s a szoroliuospárholdvilágos estén ogy ü 11 oló..ekli azt.
Így toréin B.-Fürodon a népdnl. Oly szü-sios pongyolaságban, mely már nem egy nagy költőt, s kirnovos Írót meglopott. A ozlkornyás trillákat szenvelgő zenokültök eljöhetnének ide, o olasaluua loldro, nópdal-lnm kőllészotot órozni, s eredetiséget tanulni, — szóval — tanulmányozni.
Akár molyik zonoértőt is meglopto már nom egyszor a füredi nép quartoto-azerü táját szerzeményű dallama, * előadása, melytől viszüangzik » mngnz szőlőhegyek bosssu lánosoluta, mikor «;ok oate, szőlőmunka atán Inkáikba térnek csoportosan mindkét nőmből, dallamot énol ük bozengi az ogesz határt.
A füredi földmüveiotatály szellemi mü-veliségo oly tzép fokon áll, hogy blzluu elmerem mondnui, as ortzág ogy vldéko som múlná folől őkot o tokintotbon. A ny< lvol tisztán beszélik, monten minden dlalootustól a az ik es igéket ol nem téveiztonik noha,
Nom ritkaság látui itt földművest, hírlappal vagy könyvvel közében az ekotaorva mellett, do azért mezői munkáját som h*ny*-
fioljlám o 11 v«n olvató egylotünk, 2 for.be-épf^éa 1 frt évi Ugdiijal, mely ig«n tzépen gyarapodik. Az idén is közel 60 kOtot könyvöt szorzott Itálh Mór kiadásából. Erős hitem, hogy ezou olvasóegylet rendoa oatiiióvá fog-Ja mngát kinőni. A szinház látogatása egyik élotkellóko a füredi földmüveiosztálynak, do nagy baj az, hogy egy-egy népszínművet, vagy rgy haaai történelmű drámát ritkán lehet Asoporotto-k o bizr.rr korszakában látni. Váljon meddig tart oa Igy VI
Az említett színházon kívül n park köze-
Eén oly szép, oly tágat nyári színháza van ''Ürr.dnnk, mely élő oszlopot omol hazafias gondoskodásért ét tevékenylégért tokintetaa Eosy László urnák, a fürdőintézet leleményes éa fáradhatlan direktorának.
Az Idői fürdőidény ug> Anotak népot lesz, már igen kövét lakszoba van oiöro Ionom foglalva.
A királyné ő foltége vódnökségo alatti füredi ctolnakázó egylet — gróf Batthyányi, ét több tagja már Itt vannak, a ugyauoaak szoldelik a Balaton hullámait vitorlás hajóik-kai. J
FÜREDI K. J.
ÜZLiHTI HÍRNÖK.
i i is i j--------''. 11 i " ■ "'' '' 1
Hiar.KAWWk mAtur. 10. (. .''«inaBi .etben egyedre — K béhé. fcttAtA» !,. < tl * ct,»ok jé AllAaa kn-velkextíbev w- keveaebii kérdcx8(kt>dé«ek történnek, é» ax Arak Iá lejebb nliilték- netán aMlUlakor
vagy még «13bb 1« ) ''«letel- ^''oen klfógynak-eT ax kénliti mefylCl'''' \ .■ Te blxonyotan nem ✓ tudhatjuk. Egy,djh . ^orlcia ■u.lo.lk a kivétel alA, mivel ebből mi? nnyl-í ^l ké»ilelOuk van. A
•.Of Ara I* 1—& kmí-f^M^^'' M ( a többi termény-cxlkkekbon nom tSrtént ■ vAltoxAj, * a tulajdonotok , valamint a,ver«k.U Urt4xkodá AllAit foglalnak.
Jelentél Arak alsó-auax1rlat mérőként a helybeli piacion i — Data 85-fl!«mie ftr 40 kr-* frt 70 kr.
— Uo/» 78-70 fontJ» » frt 60, Kukorica St -ft« ''•»i a.»0. ár *M>rfrf»i se* val.\, 70-73 fontol 3 ft Hl M kr, 5»:>b 41- ''PZontoi | fftoo kr. — ft.
, \ íwl1-- ... -- .. * . w
Pohinbti «liö-reu''tll S frt — kr. — Paiinly fehér ö ft —, tarka «frt 25 kr. Gubó cli8 rendU 8 fr» 86 kr. mAxaAja. SxllvapAliuka 20 foka frt hordó-
val együtt. rórkttljBAliiika 20 fok1 17-90 frt hordával egylltt. Ml. Í3-13V) frt. liorktt 28 frt. NyenMrök: (lan;ja üalet) ökör- éi tehén- 44 frt. és busa-börok 48 ii»Ai«Ankéut. , - i "
Horok. fehér éa vörö* (ichtller) 188!- és 1805-kl — vidékUnkbell — termé» 8 frt -12 frt. — VlllAhyl é* •xegiiárdl fekete 18RC. t6— — í». tij henl bvr vdröe (ichlller) .ét fehér 7 frt-» frt — kr. ttalatoninellékl borok 1803-és 1865-lkl fehér tí--frt. akinként.
r '' t - t ..... v .-—...
Via»« 114 frt - kr. Uéx 44-45 frt. Kö-.Saiégoi gyanjnAfa 110—120 frt. Fehér rongy Ara 7 frt 25—7 frt 76 kr, rekete 4 l>t.
Ar.-knulixai piacai áraii lunjun 10.
Boné ItcAje 14 kr. I,«m''»i Ituélo 8-10 kr. Bab ltc«éj« 6 kr. Köles lté. 7 kr. Hurgonya méríJle—• Ur — l ft 20 kr. Marhuhui fontja 10 kr. Juhhns fonlja 10 kr. Sert''a-hux fonlja 24 kr. Sialonna mA»iAJa 44 frt — kr. Kiír fontja 44 kr. LAnglUxt mA «AJ* 14 frt — kr. Zaem-lyeltixt mAx»Aja 13— frt kr. Konyárlint fontja 11 kr. Kukorlcxallnt fontja«.- kr. Arpadira fontja 20 kr. KöteikAaa fontja 10 kr. Ktx»kAaa fontja 20 kr. Faolaj fontja 6) hr. Hepoieol^J fonlja 80 kr. LenmajolaJ fontja 40kr. UJ bor itoiéJetZkr. — Óbor itexéje 18. kr. KsU tör itciéjo 14 kr Kanlual sör Itexéje 10 kr. Clabona-pAllnka Itexéje 50 kr. TórklIy-pAllaka lt«aéje 40 kr Sxitva-pAlinka ttr.xéje 50 kr. Nyeri faggyá mAtsAJa 30 frt. — kr Ontölllai(ygyá>gyerlya fontja 32 kr. MArtott fonlja 36 kr. Stappan fontja 2t kr. 8é fonlja 10 kr. Keményfa öle 7 frt - kr. Puhafa
1
"»!• 5 frt - kr. Nyenfa Sle 4 tri- kr ÍWa mi-'' r8Je 35 kr. 8>éna mAaiiJa 1 t''rt — kr. Hialma ro. 50 kr, Kondér fontja 40 kr. Len f mtja 60 kr.
Itérai póns.írf^lyaru iuhJuh 10.
57, moUllnuot 58.«0; 5% nemz. Mlo»«ti 69.40; 1860-ki álladalmi kölcsön 83.10; binkróza vények 7.10; MtoJintézetl részvények 166.60; London 131.60; oztiit áglo 129.75, Arany darabja 6 frt 22 kr.
Felelőt szorkosztöi WajdiU Jótitf.
■Li li-nauli- J -
I !
találmányok.
Kredetl Ponipadnur-Pastft.
A hliv» l''onipadonr aaaaonynak XV. IaJo« ndvnrAn volt fgy »««ff. mely » vlIAg elött tltokbau maradt, melylyel Ö .oiasAnak m lij» ktuÄh m. vidor a«Ap»Agét i• » Wy »lma»AgAl ogAa* a kAaÜ Broga-Sglg in»|Urt«ll«. Kaeli r<c pi kilöbb egy mrga» »nrlc»a''Ad birtokába Jutott, melyne* • W<»»i«p«J(to in* I» « bAn.uUt táijya Sikerült KU or-
'' '' r ! „f
Ca. kir. kl«. ir.ab, «US amerikAl A» Anf<>r»íg*d41y«»«ttIV
AKrATHBlRIN BZAJVIZi
l)r. Kopp J. 0. b 6 c ■ I fog orrot által feltalált a«*r A k&aflgyel
cly..v~ -------- —..........■-- , , ,
ak eaen eddig Illókban tartott reeeptett m«g»»eroinl t. I., hogy aa MÍfi^lUr javAro fordlllath i»»Ak. «xeU fdVilimilhAÜau urcx-pa»xlAuak uilmlop vár*koxáit fól Ilinnl, inliöl axAiuoa bl enyltvAuyok meg-tekliiUa vAg. tl t. 0:. k«»önalg rend lko ¿«Arc Állanak. A* egyetlen a«er ct, mely lnlndon arcxfoltokat, atepldt, mAJfoltot »lb. gyoiaau kApea eltávolítani. Kgy tí/o''X "««aiÍAaanl °«yuw 1 «>*• 60 kr- .
gl^r" Igen tetemes megtakarítást eszközölhet
ralndtn háxtartáa, valamint minden meiterember é» gai da ai i ■
rgAasen \ij modorban ■ er-kraat''lt, angol a aluwWIom-mai ellAtvtt kilaxörlIIB gé-pek Alt .1 (haaxnAlhatók bír mely vAgó, metiiö »tor-• íAinrix ugy »* metaxAinAI 1») ueliAny mA»odpcrc< alatt kftnuyll »térrel ror''gkMxBr(lll.''tul a megtompult mela<6 »•«jr»«áiaokal, u. m.i ollókat, ki*« kot, kaaaákat a. a t. még p -dlg igen A|««ro. Ka annyira a leg-hAKU»i>ablj * l«-gkovAabbó nélkUliJahctfi lAigy minden hAitar<A»ban, !* Aia o''y o''.caóra van tóve. Jiogy exeli nagy h.\»xnu gApet bárkinek módjAb.»n vau m gaxoroxnl
nict egéaaen magára ronta, tl napról-napra nagyobb mérvbon kerestetik Daciára annak, hogy aaámoa vegyéix vlxagálat nU vAve, Aa »einmlnerull kártékony réaxt fel nem talAlt benne. A» utánoxnl kexdták do cxiljokal licni ArtAk «1, mivel a 1''opp-fAI« fogexAjvixhOx nem li liaaonllthatók ; te
uát bebizonyult tAnyi hogy egy a maga i-entíbon.
, A l''opp-félo aaájvix ugy »«HvAn a fogak életfeutartó aaere, a leg-
^«tegotib, fog*kAt *nny|rA meggyógyítja, hogy nagyobb bi\J keletkvaAae ,egéaxen lehetellcn [ tovAbbA igen jótékony A foghuam uAxvo 1« j ¿t uieg-jmeull mliulenfvlo \init, ilagAiialol »lb. — TohAt nem caoiIAIkoshatunk a»oi\: hogy a* Analherln »«Ajvi* uiliulenlltt mint legüdőiebb >l«r elfogad
lAlott.
An atherln fog-pép Ara t írt Si kr, Kog Alom S frt 10 kr. Kog-por 63 kr '' Kapható N.-K a n I * « A n : Ktaielhofer Jóxtef, WvIlUch, Uoieufeld A., í* lto««nbcrg J. in K. uraknAI.
Ax „AnntUorin .S*Ajvi*u kitllnö hntAnArót iámét órkoR-tok cllíinorö 6b liáln-nyiluikoíftlok, molyok ogyíko kövotko-etilog 8*61:
Csúzos fogfájdalmak.
TAPP EINER M. Bécsben
njtiiilja eredeti saját termesztésű borait.
Fehi{r ^mtipoldukirchuer, üvegje 40 — 50 kr.
_04
Vürfl» vöwlnl kitllnű "„ 50-00 "„
„ „ mint n bordewuxi „ 70 —HO „ „ „ „ ik rul.iwi „ HO—iX) „ Honióvni ogyUtt «Icája 22, 24, !K) frt.
Kitűnő pezsgők.
(üuiitpolpMkirthurr rojiÍHl-borhó! t üveg 1 frt 50 kr.
Abxtnllbor 1 „ 1 p
» n V» » 7o n
» n l\ n n
A % utóbbi ''/»itvcgjo 40 krjdvnl, l''ufifo név nUtt u kcr<\*k<j-dolombon igen ktxlvelt én kcrcaott, külöuöwn kon»kodök, uukrá-»átok, voiulóglÖ8<)k ós oaomcgo-Arulók rtk«óról.
4 tucat megrendülténél, 4 frt 60 krjAvnl, irj«gy«ék Wr-At eji''ixo« fogfAjdalomiól gyBi8rtei-|montvo küldetik. Megrendelések a pón* l>oküldé«o, vngy iitHnvi''^ ajAnloliAk iinnok „Anathcrlh Iniollott teljesíttetnek. (í—10)
I -____ 1 1..I I. .1 It.lt''Na

Nőim «''•» An U tflhb ¿ven tünk t niuierSaciui UHattl többen xét,'' ía én a*t nömniol cgylltl íiaaauAInl keidím , oly IldvOa erod inéuyt lapaailAllAiu , mlixerlnt uyilvAnoa kOaxOnetcmet ki]«lauUnl el nem inulaaxthatoui.
KA8HOI.I) Mt''OTr axalaggyAr-tiilajdonoa llécabeu
1 A legujabb llgoroln-t''líl axer-axA»u (la. bbou hordható) a lovgya-kirlatlabb o«emb. n, nem doliAuy-».ik «iAinAr» I» »JAnlatoa I k«t«n»A-g»a II 1 axcraiAm fgrmAjArn, lAm-,Afal van egybíkiUve, mely nf-hiny ¿lAf« pyn«''iy»g«» re.x
fel, ugy ho/y (tjak»U Adódó nl-kifloiam..! legott vilAgot |«h«t K/''O" lad. Ara.raak n gyora elteijudéao vég. lt U''tet.tt Ily oleaóra, t. I : db. «0 hí,-
Vnl. «U pflraaUI hajfe.18 a «er, !ei&»*n Ar t;d matlan niSvAnyvkbi« kéáíilVrtl miIM-IH hajat egy.lerro Igen ( kttAra f««''- >:Ky ,lt,'',°1 kó» üveggel Aa ytailUaaal Ï frt.
Kulyókony myi. Iv«gnAlkiil«a-hrtle«*bb »*■ r minden k.\atarLU> l,ui, mert evv.J minden a 1>A ban , yjJOvï UvltiUokat mindenki maga, vatkrt»3h t|| ''»y» Aveklg eilorltiató éa lild.-gen hft»xnAlhotó. K^y »».gy U» eg Ar* X6 k''t j L**uí>bl( ro jdapor. Hl toaitott
«>•* iplud-nfélo roiadafoltok eltA-voíllAaA''* v/.a oiW, aelyemüöl A» iiilniUn mAaWIo »»«vcWkWH, aalnt-itw V»«- Aa ao.AU «rvkrlil. Kgy k a 25 kr.
, ^gt.bb borotva-ken3 a. Kon kfiiOvt Alul a borotva krtax«r iléa» m.113 t.th f,k. KgydvUx Ara Ï6. kr.l • W¿tollak rvguUtorral. A»kal- , u.a<hatAk Winds» WxU«*|>»P''f-
l>0'', ugy tx>wf ««y «gy»"«''0»-
tollnl n gmiomahb ía legvnata-gí,l.b vortAaokit Uh- t palnAInl. «ï .larat» t5 Mr«''-rt.
. v Hogy Ubalt megi''ivj» a nedvo»-
»Aglöl, tue gondja I. gy< n n.|i.d. n-
Wwk, mluthojry a» rgéi » V tarlj-r K« .Hretlk » Met.grrklo b«r aaj n''mthy Altai, nwly « »Abbo-14« pnhAvA •''AUa»UhhA tea I vgy,
hogy .a ''¿V*,, i»i»"u
kgyen ta a vi «a «ara», »«Ag aom Afi ahetiil btnne aedreaaAg* t, 1 Kvi''grte Ara''Û » kr.
AngolUir-fAnymia, mely
— Kgy darab Ara, ntiniitatAasal egyllll 1 frt.
hör-
ur».Ii... k «¡red. tl lAgyjAifAt via» a-g» rbb fínjrr b >»í«(''I V**
llv''i''u Ari>.
tuljt« A« » If" «bb f?nyff U. eg. ^ »5 kr. t uagy rtkr. ''
MlUUrfek bnUji-fenyH''Ax. mely AiUlA*''»* ullamerAaben rA«x< a l,egy lircir6« kr. Mln.Unfile elavnlt Puji t it tAfgyak ilkWI, lAdogbol kgyagWd alb. «»» ffnyaiAixal vl-• out vSkAleteanu bfllyreAlllihatok. Xfy Uveggel <IA/ Tgy aor bulorra.
All''nlAiu.a tliutlto-poi", melylyel ii.lnJenneuiU Arexiit; ananyo», ealla-ti''t; br.tneaot, lifting, li, aoxAlt Aa in''Kel lia tAra tintllanl A» fAnyiil-U''lil lihet Kgy dobo« Ara iO kr.
A|l»''A::v« rag«»'', mely-lyel n m<i-aV Rvegi''t, |x>rciellai.t, MiVr», tajt>''''kot,'' fAt atb, » leggyor-»¿U>au A» A1 landman meg let. I to-¿4a*Ui|l, jivjf, h"gy elvAlai.lhalUn mar ad, ban« ni h-gy lnlndou «vy- aitv« legy''i''i fAt Arexetel, live-g. t porcxellAnnal atb. ngy r.aaxe-
Mtr rgr
Klin mmden li.Uual nAlkUI<>xh«t< 1. iiU1 »«t.kaAg) » aierbSI egy dobox >al 10 kr. Ugy an o ragaaa folya-(lAktu.il, livrgbo aiedvo 80 kr.
Amcrlk I pat« nllroxott vexir-xArak, mint n-iulen b< t>">i In tAa r|. lenl hialoaliAk. Uarabja < gy kniea-■ »al "JO kr , k/t kul<;»caal 1 frt.
Mlnthogy a nerexett f/lkkek meg ¡a
I''lgyc''lmezteteH. 0ll.i,u,;»k. uto, .»
¡1 < clrAnt, Ittiac not a i«»k crak la a n«vexett r*klAri*n kapKXt ''k.'' - . • »"nd if''U bl - oinAiiyok tlfofadtatnak Aa pontoiau t<lj allteti.ek.
Ari««)x«''krk N knphntd nlkkrkril •«f^''i *«i»ln*lt*tui»k.
Az első auszt. bizományi üzlet A. FRIEDMANN Bécsben,
r.ar r»TrÁ«W íd: »«.'' ''A* Opefngaiaa 0. aa , a Drélier aer«y«niok mellett
A''lllanyoxolt r.gkefAk. Kxekkel a fogakat mtudeu f< gtapa''x VAgy togpor iiAlk lI rt pAn hideg vlxxel, A legaaebben fehéren, ej^*'' Aa » ag nAIkllI lehet tartani e>ry-» j rO dUrg''dl''» A''tal. Hogy minAI nngyobb legyen « kclendölAg, da-ruLJa nakl» 60 krra tAt-telt.
hcvAlpecaétlU bólveg« k, melyik kAnyelaiei''Atr, olcaóaAg é» bl >t«.»aA-gnk miatt U mlnd''n oatyAnAI vngy vlM I)AI vvflityOabek, legfiiiftiuahh Aj bArailfAld nAvvrl vagy n éggil A»-caimerrel vagy Jegygyel 600 darab I f.l, 60 kr , 1000 darab H frl.
Valódi nng''i.l tollkéiek, egy gy t pengével 80, 40 kr. ( 8 •«">• góvei 60- 60 kr. ; legflnomabb Inj 3 pengAvel 60, 70, 1K) kr : 1 ft( A pengóvel 80 kr, 1 ÍV I ft »0 kr.
Hllvöa ( ÍtA»«-t. Kgy per-V alatt lehet inlnd-nf''lo tArgyra klvAlel »Alkl 1 p. fAb.il, kob.ll, hAdogból ntb
való Urgyakra, a legaxebl. a<|UArull-fe»t.''»xt Állandóan Atvo« tnl, ugy sunyira, hogy a legilgy.xibb kAx Által kénlt II f. at-1» gyanAut fog
f.lt nni. KIl.UuBien aJAnlhvtd ax i|nro*okliak, mlutliogy a tArgyaknt igen •alnonbiljk Aa njAnlóvA t axl. Kgy ily kép, mely virA^caokroknt, gyUUi6l«-»8ke», tAlkApeket, Allatr.j.-ket, eaaportaaat''jkat Vagy karlkn-turAkat kApe», kapbntA i, 4, B, 8, 10 krArt, egy llveg Atvoietéal lakk «|.<g»Axea 600 kAjiro 10 krArl. '' .
X^igf.laöbb helyen »(Ab.vlalmA-aolt mAreg. egerek, |MilkAnyok, Ur-gAk A* höreaií^ok klírtAaA,«, Aa el-ailAa felelö»égro tdrtóuik. 1-^y nagy • teleiiexo Ara 1 frt.
A bujnt AlAnk AllApolbau tartani, ax iVait vagy «xSkAt barnAra feat.ul l»galkaliiiMal.il u dió-n''aj, .minden vogyl kí»''.llmények kAro-aak. Vali »xoM6c»A|u a t. cx. kd->Un«Agiijk J lenilietni, hogy nilain frl», inrghauilaill.at''an kél» er ti»<-tltolt dió-olaj kvpható. Kla Uveg-
g, I <6 kr. aagygyaH6 kr.
GvóK»," a axer, mol^lyel a lyuk-
'' tó''ilWVWIW''
Ra«n uj«bban fehalAlt a vr k mln-ddn tovAbbl «lleaAreU fAlcal.gea, mintlio/ry gerautla. mell« tt Arulla-tik- B/y dobo uil haaxuAlntl utaai-lA»»al egydtt 40 k''r.
Ca. klr. »««Iiadalm. fl/Aponln-,űlr ¡Ulnr, meiy''.yd ftehAny p<rcx alatt mind n nAv. n _ ni vexuudű »»eniyfoltokat mluduuf.''lo kolinAk-b-''U a legtla tAbban kiVfix. Kjen n] kAítltroAny uieghn''al mindent, u.t na- ilyl''Ale axerekb n e«Kllg lAto-w tt, minthogy n.Ag a legrtnon-abb Aa li-gkínyeaebb »«Int la aériello-ulil hagyja, n.iudJA-t aiAra l ¿» nem txAgea. AjAnlható egtaaerainitid kext^ű-tla/OtAar«. Kgy Uvrg lui«a-nAUll Htaaiara.il 40 kr.
Valódi AtlAUxó glycerln-axap-pan, a legftnolnabb Illatokkal. K/y k»/épi''»gyaA(pi darab Ara 16 20 kr. nagy .''arab 25 kr. Kgy tégely va, I lódi mar-aalr (Kainn f tl), Uijkenc«» 30 kr. Kgy darab mar-aalr MJ''-f«" pei''nl 30 kr.; valainlrt nílnden ulAa Illat- /» tolletl-^«éjlik bel. Aa k I-f.lldlik, a legnagyobb vAl..» lékban. A I gjobb Iwjolajok. « hajgyokér o,3.ltA«íre. Kgy Uvtfg. 1 510, ÍO, 60 kr.
IviilüiiöH tekintettel vendéglő tulajdonosok, gyógy intciíotok ¿''H nttvdltlókre, ajánljiv
BURIAN. Fr.
mindennemű ágyak
gyári rnk ttírát Di''ch, S t a d I, II or r e u« a h» e ^ro 4.
GAZDAGON FELSZERELT ágfynemelt és vasAiryak:
a legjobbnak eliamert e«. k. axab. rugauyoa Agyb«tvtel«kkel

legnjabb modor«, n iegegyaxertlbblOl a legfinomabb tAraalgó-Agyakig. n iegolfaóbh gyAri Arakon.
"ÚTTX1T." ".".'',''.. . " "i ''." j LX-—r.".-i7í-'' 7''f-"^ " ''
Kiváltaira n birodalom luludeu miutAk megkllldetnek. ,
t n n -ï '' ï - i'' - ■ w...t ti •.. -
____!. ■ .U__LJ—.L.UI____
réaxóbo ArjegyxAkek Aa ».— 6.
rajx-

Arany- és ezüsí, férfi- és Iiölgy-
éKazereKet
|a legujnbb é« legixletosebb pAriai minta azerint w.<lllitok
hihetetlen olcsó Árért.
II088ZU URÍ- Aa HŐI ÓHAI«XííC% ISpr. extl»t, gaxdagon aranyoxva vagy 3ma» aranynyal Alfutvn 7, 9, tl, 13, 16 frt.
HÖVII) Ulti- Aa NŐI ÓHALAKCK, Upr. taOat, gaadagon Aranyoxva.
vagy 8mM aranynyal Alfutv» 4, 6( 0. 8, 10, 12 frt |MKIXTC vagy KÖMtKVAI.Ó, alután moUxve, kK vagy gyrtng,v uél-kfll, eallatb3l vagy Sinaa arany nyal Átfutva, 7, 9, IS, 14, SO ft |kKKH, 13pr. ealltt vagy Sr.iaa aranynyal Alfulott, alma Aa xou.Ancao-aolt VO kr. I, 1.60, 3 frt.
8ZIVKC8KÉK, 18pr. exllat vagy ft.naa arany, felnyílni való, alma v. loiuAucxoxott 1.60, S, 8, 4, 6 frt.
KIjŐINO-OOMIIOK, t3pr. exOat. aranyoxva vagy 8ma* aranynyal <t-futva, alma. xomAnoxoxott A» kCvel 70 kr, I, t.60, J, 3 frt.
KftZKOnOlt (lOMHOK, Iflpr. exüal, aranyoxva Ta*y Soma aranynyal Átfutva, alma Ai xománoaoxutt, kövei 1.60, t, 8, 4, 6 írt.
ÍT^vííríílr ,!,Pr, ,,a*t • tmA* aranynyal AtAilva'', linia éa xoiuAn-
VJ J Ul lltv kövekkel I, 1.60, í. 8, 4, 6 frt.
í''KCPÍTOYChOK 13pr. exOati aranynyal Atfulva, j, 2.60, 8, 4, A frt''
KAHi''KKKC/KK, 13pr. exllal, gaxdagon aranyoxva, vagy 3iuaa arauv-nyal Atfntv« 3.60, 4, 6, Ö. 8, 10, lí, 16 frt.
KKX.KÓIíTŐ ÓUAVAL — mely a hixakban elkotlilhMloi.nl axlik«ege. - 7 frt.
INOAÓnAK minden netne, 2 0(vl jótAIIA« melleit.
Iámét eladók a»Axaték<u kapnak. — KaklArak alakítva le«x
nek. — Vlogreudclóaek a lngptlutoaAbban tolje»ltlelnek, uUnvAttaL
r^Mirűiop,
rmwi I
gyAri raktára llo leninarkt 11. ax.
ï a
UAca.
(9-18)
Lcplcséli!) vászon a Mén
■f
KI
knpliu
À magyar minwzteríum
ItCZKÉP-ÜSOrORTOZATA
kdlciifélo kiadásokban
tó WAJDlTd JÓZSEI?'' künyvkorcakcdéaóbcn.

ár-!
MODERN LAJOS első és legnagyobb gyári vászon-raktárában, Bécs, Tucfilauben II. sz. a.
'' '' v 1 " •:•-•- • - v••>:•.«•rj.vi ''t.v.^.i.''r »míWütiHwu r''.vv-. .•• . - . •
Urak, hölgyek ón gyermekek számára, hallatlan olcsó árért.
A vasinak Unom- él Jó»iguk4rt kozesséfl vállalta tik, a louáJIIto t árak blionnyára talndenkaek «gyeimét magakra vonják, é( a leflilMM moflrcndo''.Ácck a l^ntgyobbat fogják élőidéin). Mttrtndtlátek, a várakoxáaaak tSkálttitaa mtffelaMeg, teljealttetaek. («f*, melyek • t.»t-
bei ntsi állanak, vlsixavétctnck.
WtF A vászonnemek árjegyzéke.
Szabottárak, még ismóteladók- Cs kereskedőknek is.

Ké8Z úri-Ingek, legjobb Wzi-munkn.
Kchér-fonalu váaxon-lngek, 2 frt 60 kr helyett 1 frt 80 kr. Finomabb ránexoa mellel 4 frt 60 kr b. 2'' frt 80 kr. Kinőni Irlandl va/v rlluibiirgi Ingek 0 frl h. 2 frt 80 kr. Kínom Itollnudl vAaxon-Ingrk • frt 60 kr h 3 frt. Kínom rumburgi kóax«>lfont Ingek 7 frt 60 kr h. 3 frt 60 kr. Iiégfiuomalfb ruiiihurgl ingek, legaxebb kóal-mmika t frt h. 4.60. I.egfln. belgial batlit-váaxonból 12 frt h. 6 frt 60 kr.
Fehér h színes shirting-lngek.
l''rl-lngek, fehér ahlrtinghöl 3 frt h. 1 frt 80 kr. I.egllnoninlib frnnrxlA «hirtlngböl 4 frt 26 kr h. 2 frt 80 kr. l/egnjabb divatú »xluea iuguk 4 frt 60 kr h. 2 frt 8) kr. Kínom »xlnej »hlrtlng-lngek 4 frt 60 kr h. 2 frt 60 kr. Kínom franexla »xlnea haliit-Ingek C frt 60 kr h. 8 f t 60 kr. k ^ . l.ogiijahb frliúr tAuexvlgalml Ingek, legflnomabb 6 frt 60 kr b 3.20.
Vásznak, zsebkendők, asztalterítők.
24 frt.
I.eglliiomabb Irland! vagy ruinbnrgl, 60 r8f, 60 frt k. Kluom váaxen-halixxtaxOvet, 60 röf, 80 frt h. 46 frt. Jó váaxou-xacbkeiidilk, félluexaija 1 frl, 1,60, 1,80, 2 I.egfl». váaxon bAtiit xaebkendük , féltucsatja 2 fr», 2.60. Kinom url nynkkcudS, féllucxAlja 1.60,
frt. -
Ké»Z női-Ingek, legszebb kézi-munka és kézi-kötós.
VAaxon-nőiingek 8 frt helyeit 1 frt 60 kr.
Kinom avelcxl Ingek, ránexo» mellel 6 frt h. 2 frt 80 kr. .
Kinom váaaonból, hurkolva 6 frt b, 2 frt 80 kr.
Divat-Ingek, logfin. váaaonból Aa kfltA»» 1 6 frt 60 kr h. 3.80.
UJ dlvaln aaivben kntnlt. 6 frt 60 kr h. 3.60.
Kugenla, uj divatú, kntntt 7 frt h. 3 6«.
MAria-Autónla flIxS-Ingek 0 frt 60 kr 1^. 4.60.
Victoria-lngek, kntvo Aa finom vateneiennruiael 1(1 frt-li. 7 frt.
Nő!-Alsónadrágok, IcgUni »klrtlngbSl 4 frt h. 2 frt.
N6i-ua<lrAgok, kntv«, váaaonból, 6 frt h. 2 80
Nnl AjiinellAnykék, angol ahirlihgbSI 6 frt 60 kr h. 2.RO.
MellAnykAk legfli). baliat-perkálbó), Angol 6 frl 60 kr. b. 9.60.
Diaxea, gaxdagon kOtfitt meliAnykAk 14 frt h. 6.60.
Kraucxla meliAnykAk. leglln. halUtból 16 frt h. 6.60.
Kegfinotnabb meliAnykAk, valddl valeneienneaaal »0 frt h. 10 frt.
Kői háló-Ingek, houxu ujakkal 3 frt 60 kr. 4.60, 6, 6.6o.
NC1 fodráax-lngek, finom baU»t perkálból 6 frt, 8.60, 6.60.
Vá8Z0n-férfl-Qatyák.
1 fit 60 kr, 1 frt 80 kr, legflu. mmb. vA»aonból Η2 frt 20 kr.
" Megrendelések utánvét mellett teljesittetnek. MegrúitdoKWrknél n nyak IxWgo kéretik.
(A-lí)
An das Central-Depot der ersten LeihwÚScHc-Niederlago Modern, Wíoii, Stadt, Tuohlaubön N, H.
Lonis
Wftjtlits Józsof kiadó-, lap- éu nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsiín.
Hatodik évfolyam,
15, sxám május 20-án. 1867*
. Jf''i J
.1 ■ I . . f .»
(.. .» l-f.
Ismeretterjesztő íap
szc''plrtdalom, kereskedelem, Ipar, g&zdászat, tudomány és művészei köréből
l ■ ...................
*
u i
Mögjolön:
■V i T i s -. i Miu.lcu liá Vrnt 10-$»^, ÍO-kAii fgto* íveli.
k • y 111 i i .
WiVkhíü! Iroda én hiatló hivatal:
W.UIMTrt .10Z8KK könjv^p<r»keitMben.
Előfizetési föltótelek:
Hcljben bAaboa honláaaal ¿a viJJkro poaUn klllilve 1 KúUt <vr« i • i frt, — kr. K<!l ¿vro . 1 _
¿megyeire - l t — „
T—-» ..........
Hlrdetéaels::
A hat baaihoa potiUuri''rt t-aiilr 7. kr. Jt-aaor a úa uiluilen további h«lkUÜ»<5rl 6 kr. BílyejJlj mln<tun o&f beikuuUért 30 kr. a .Nyílt tír«n* egy petit ior belklatiat Jljn 10 kr.
Eldflzetósi pénzek ós hirdetések, 1
ugy »«Intőn « lap anolleial tariala.it lltrtK''
k tt s I e m é u y * k
valamint vlüikl Uvelek, báuatiilvo n hV«.Uhlv/iUlb®a küldendők NAÖVItANIZfl ÁK.I.
A magyar sz. korona viszont tagival.
,i. A küzdelmes. hosszú 19 évi bz.enve-dí-s ntán oszolnak a terhes fellegek, s egy jobb, egy ''dicsőbb jövő hajnala kezd donngéni e fucgzaklatott haza egén, — Már közel állunk a nagy iiaj>-huz, mely korszakot alapig, joga mtln leit, mindenkor fényes pontként fog tUndökhütt történetünk lihnábjáin. Tn l.iln nem iu szükség oinlitenekn a t. olvasónak. hogy a nagy nap a koronázás napja leend, melynek osak puszta említése in, legkedvesebb öszliangzatba ll >z*a a inngyarember idegeit, s dagadd öröm t« lti bo a kebleket. Napjainkban igen sokat beszélnek sz. István kilon-CzedféLzázrtdoí ereklyéiről, de különösön a ez. korpnárdl, mely jogaiban a királyt a nemzettel mindenkor szoro-rabba t összofüzé, s a nemzetet valahányszor a linzu egén a vész fellegei tornyosultak, iíu»ga köí-é tömörité. — a vi.Njiontngnágok, mólyoken nyolca-század lepörgése alatt u nemzőt o legdrágább oroklyéje átesett, vajmi köveiteknek jut''eskébe; -1 Vgy hiszem, liogy itzok rövid lüiiása, egy világhirü Un-pepély cliféptójén, molyqi\ o bz. ereklye ismét szerepelni fog^ nem losz ér-dokteleti o lapok t. olvasói «lőtt.
A jelenlegi mngyaí m*. korona kél külÖliböZŐ Vészből van Összeillesztve. Rgeknek felső részét, ^ kújíot, »''.. István tilsd magyar királyunknak II. 8yl-ve*zter pápa'' adományozta; az alsó ré<v, pedig, a karima, görög, eredetű, r*íi ''történetírók Vélekedése szerint l>u-lan Mtl.ály hyzfinti császár küldötto I. Óéz''t királynak. Hogy a két korona mikor .ragasztatott egygyé, —, arról biztos tudomásunk ninosen; csak azt túdjuk, hogy midőn azi Albert kírá''y özvegy« Hí. Fridrik osászátnak óhA~ logositotta, ntár a kettő össze vrU ra-ga<ztvfi.
'' A'' viharos nyolozszázad lefolyása iilatt talán Európa ifaszes korothli nem yoliak aun^í veszély és hányatásnuk kitevő» jniut épen a; magyar »z. korona. ¿-».''Mindjárt* as Árpádok uralkodásának második felében tetemes vi-i-züúfbgságon ment áz ''keresztül.''
Imre király 1205-ben történt halála tlólt, kiskorú fia III. László gyámjául öccsét Endrét nevezto ki. Ez azonban hálátlanul visszaélvén bátyja'' bi-todiilmával, az ifjú kqroniis királyt lé-azoritVA a trónról, a főhatalmat magához ;ragadta. A megrottent özvegy királyné KonstantiaJ fájlalván saját és fia .mcllöztntését, hogy Endre jogtalan lépésinek gátoY vethosson, fnv éi> a ko^ rónával .együtt Ausztriába Lipót csá-ízárhoa futptt, * önnek segélyét kérr Ve; mindkettőt ótaluiába ajánlotta. Azonban a sz. korona kis Lászlónak ínég ugyanazon évboi) történt halála után ¡a lovagias .éfzolii&ü Lipót által a magyaroknak visszaadatott.
Ennél sokkal nagyobb voszély fc-nyegetto a bz. koronát az 1241-ik évi
« "> 1» i i . • i i • «. 4 ,
örökké gyáuzos emlékű Bzeronosétlon'' sajói vés* után, midőn kirá''y és noln-zet egyaránt földönfutóvá lön. íVv Béla a siralmas, nap után Fridiik osztrák hetozeghez futott, hová nejét — a bz. koronát kivéve — minden kinosével együtt már olőro olküldé. Do Fridrik a helyett, hogy a hontalan bujdosónak menhelyet és segélyt adott volna, rpbló; tilója , minden kincsétől megfosztva bürtönro votetto. Hova rejt«* tett ez alkalommal u korona, elegen* dő adatok hiánya miatt biztosan meg- , határozni bajos; a osak azt tudjuk, hogy lléla király visszatértével fogsága utáni hosszas bujdosásából, a korona is előhozatott rejtőkéből.
E BzomtW'' úapok ütárt alig mult ol néhány évtized, már ismét veszélyben látjuk a nemzet legbeosesb ereklyéjét; — A diosö emlékű Árpádház utolsó sarjadéka, III. Endre sirba szálltával megszakadt u trónöröklés fona- : la is; b igy a király választási jog vlsz-szaosett ,a nemzetre- Ez két egymással élethalálra küzdő pártra szakadt. Az egyik a nemzeti elemet ¡inkább képviselő párt, a hatalmAs trenosényi Csák Máté nádorispán vezérlete alatt Ven-ozel oseh királyt Oödlingi várában fől-korosvén, mogkinálta a magyurkoroná-val. Da Venozel ezt elfogadni vonakodó ni, 12 évos hasonnevű fiát ajánlotta a magyar trónra. A csákfélo ))árt ebbe belenyugodván az i(ju Venozelt átvette s nevét a magyarosb Lászlóra változtatván Székesfehérvárott a kalocsai érsek által megkoronáztatta.
A kisebb és sokkol gyengébb párt élén Vili. Bonifáoz pápa állott, ki ezen okoskodásánál fogva: „Magyarország ¿^Istvántól minden jogaival a róm-i egyháznak levén felajánlva, csak ennek van joga arr.ó),intézkedni«'''' a nemzetet királyválaszlási jogától meg akarván fosztani, kegyonoze Árpádházzal női ágról rokon Itóbort Károlyban akart a magyaroknak királyt ftdni. Azért, mi-dőu értóséro esott az »fjá. Vonozel ineg-koronázlatása, mind a koronázó érseketmind a feselt királyt''biiói itélő széko elé Rdujábá feloletro idézte. A hosszas pÖrökbdésnok osak 1303. riiaj. 81-én szakadt vége, middn a pápa kimondá, hogy: „a magyar királyság öröklés és nem válaztftás alá tartozik; azokra pedig, kik Károlyt királyul el ismerni vonakodnának, og)liíjf,átkot szír..
Ily körülmények közt a cseh király bolátta, hogy. nem boldogul a pápával, látogatási ürügy alatt serege élén Budára indult; hová midőn mogérkezendő volt, az ifjú Vejiózol toljes királyi disz-bon, koronával fején, sz. István palástjával vállain, b a nemzőt ogyéb drága kinosoivol föleziozomázva ment atyja fogadására. A ravasz Veriozol azonban fu át soregével körülvétetvén az ország minden ékszereivel együtt 1304. év? júniusban Osehotsságba vilto.
De w. koronánk nom sokáig mulatott a osehok társaságában; mert a
t
cseliM király 1306-ben meghalván, a magyarok választása pedig Ottó bajor* herozegro esvén, az ifjti Venozel ennek javára lemondott a magyar koronáról, a azt neki át is adta. — Otld azonban félvén Itudolf osztrák herozegr tó), a fatokba zári sx. koronát málhái közé rejté, maga |>edig kereskedői szint Öltve indult meg Magyarország leié. ö kikerülte ugyan lludolf oseleit, de a sz. korona ez alkalommal nagy veszélyben forgott; mert Fissameudnél elvesztetvén, Ottó kísérlete által mértföldnyi távolban egy mocsárban találtatott.
■1 •'' • • • 4 K d. i i ; - '' .
Alig szabadult meg a korona e veszélytől már ismét njabb viszontagságok érték, midőn Ottó 1307-ben, hogy magának erőn gyámot szőrözhessen, a hatalmas Apor László erdélyi vajda leánya kezét kéretto meg. S midőn a király még ugyanezen óv tavaszán mátkájáért Erdélybo utazott, Apor által u féltékenység miatt magával hordozott koronától megfosztatván bör-töflro vettetett. A gyáva Ottó osúfos fogságából egy év eltelto után kisza badult ugyan, do u sz. korona Apor méltatlan körmei közül csak 1310 bon kerüli Ismét vissza a nemzet birtokába.
Ezután a sz. korona 130 éven át állandóan az országban, majd Budán majd Visegrádon őriztotott; t Erzsébet Albert király özvegye volt az, ki férjo halála után 1440-ben olőssör za-, várta ftl e hosszas nyugalmából. Aa érdekes állapotban maradt {királyné, n magyarok által királyjyá, neki pedig férjül választatott lengyel Ulászlót szülés előtt elismerni és elfogadni vonakodott, s közelgő lebetogedéso érzetében Pozsonyba indult. Útközben azon-ban hogy figyormek születése esetére ennék a koronát, magának pedig az uralmát bistosltsa, emberi méltóságot lealáz«} aljas oszközhözj nyúlt. Komá-rotuba,n ugyanis Czillei Ulrikkal elhatározta asz. korona elsikkazztását, se vakmerő merénylet végrehajtását Kot-tftner Ilona nevő udvarhölgyéro bízta, ki a nemzetnek legdrágább kincsével febr 21-iko estéjén már Komáromba érkezett. A rákövetkező nap a történelemben szintén novezetes, mert annak reggelén Erzsébet fiút szült, kl a keresztségben László nevet nyert. —
Mihelyt folüd.llt Erzsébet beteg ágyából, azonnal Székesfehérvárra utazott, b a kis osecsomőt inaj. Jö-én csekély gyülekezet jelenlétébon Széosi érsek által megkoronáztatván^ ujabb u a nemzőt életén hosszas ideig féregként rágódd bolvillongásoknak vetotte meg alapját. — A koronázás után Evzsébot a koronát bölosőbe csomagoltatván, titkon Györ felé vette útját. Ezen utazásában «gy alkalommal u ladoni családhoz tartozó Mihály ti kastélyban szállott meg; do lelkiismerete furdalásai és a magyarok boszujátoli félelwu miatt notq morészelto a koronát magánál tartani, hanem azt egy a kastély Jtapnja
előtt álló vén odvas fának üregébe ''fej-tó ol, u egy bérbo fogadott |>«riuost.''által őrízteté. Innen Győrbe érkezvén a kis Lászlót, Fridrik császár oltalmába ajánlá s ftagyobb biztosság végett Sop-ronyba küldötté; maga pedig a sz. ku-ronával a rabló cseh Gi-tkra födözoto alatt Pozsonyba utazott.
Időközben Ulászló is megérkezvén Pestre jun. 2Ö-rt) Budára or<-*ággy. K-st hirdetett. Midőn itt az qtszagos ügyek elintézése után a király felavatására került a sor, a Visegrádról Budára s*ál^ litott korona-szekrény, felnyittatott, u a* o jelenlovők legnagyobb bámulatára üres volt. Erro oly ^¿őrültség és vaddüh szállta meg az oraxág rendűit, hogy kardot rántva Garai László koronaőrt rögtön összevagdalják, ha it király saját testével nom fedezi öt. K jelenet is egy fényes bizonyítéka annak, mily féltékenyek voltak ő-«ink nemzetünk e kincsére, mely igen gyakran méltatlan kezekbe került.
Később Erzsébet még ugyanezen (\l uug. 3-án, miután már míndon házi ékszereit elpazarolta, a sa. koronát votto olő, B azt fiával együtt ftOOO ma-? gyár forintént Fridiiknek olzáloi»osi-totta. Igy került a nemzet bgbecscsb ereklyéjo azon kor egyik legravaszabb fejedelmének birtokába.
(Folyt, köv)
Levelezések.
Peat, 18G7. ranj. 17-én.
Önftk ott a vidékon taUn nom ia tudjAk hogy mily nagy gor|edolm«t okoaott u Napló" azort lilreaué vólt exikka, melybíu Gyalut t» A 1 tvlioaon tönkro to*a{ a TU*«, Qicsy-fólo Bihar-komárootl . határoiatokat. Mnr volt alkalmunk Imi a bihari haUroaat-r41 U rnoat oaak nzt omlltom, hogy niiutAu Oyulai finom atialiats ulin »»dlftnként oré»7.tó lógnok o hlro« hntároxatok^t, mint jó kedvű fiuk Bxólnok oroastik o, „loány b (I s é novU virAg azArny »» bóbitáját — most njAr, ogAía tAbor azAlt sikra — Oicay, Tiaza^ Oyörffi, IvAnka, Jókai a ó még hAuy»n, do huaztnlaii A oaólnok oroastott finom szAl»kát többó Bommi hatalom üiszo nem »fodlioti, Au omborok, hogy tnonuyirobossauaok azt a Hon esti lupjAnnk astabad olvÜ? tArcaa Írója loglakAbb biaonyi^ja, ki LAialót é» Oy.ilait ogy sorozatba akarja tenni, lllAba ilyon iv ,.honu fólo domokratlfi.
Egy öreg ur aat moudott«, |togy h* Qyalal mAi fól lábbal nagyobb volna, akkor nom haragannának oly oríaen hatalma* dialootl-kAjAro mi pedig ast fololmk orro, hogy iom< mi ha kicsi la Uyulai do okoaabbau u ci«o-itobbon ir mint a kik kót három lábbal magasabb óriátok mint H.
A Ióvor»onyok Idojo la lejárt, do a kílxüa-• ÓR ró»«órÖl c«ak axórt volt Irinls némi ¿rdö-koltaóg, hogy h futtatásokon ö foltégoik is jolon voltak, u a i.óp Nagyasaiotiyui.kat mindig gy önyör tolja a-«1 ragad la táaaal bAiaulja.
liánom a mtgyar ajwrlam^nokct »«^yoa 1« lovortók, ÓS lokau kócJoaaik, hogy naon uruk, kik cgyobot aemmlt o csinálnak mint lo»á*»kpdnsk vágjon miro lonaéitot lók midőn ogyotlon mostorség^^Un ia rú(ul megverik aa idegenek. V«I«W» Honkcl notvf taliáu gróf, aat r.loiuljik —■'' wtiptfigy ¿iqOO forintot tott asobre - a ogy általjáí^n a
Sarok minden fuUsnál m^folCatottek, No Sá^jd kitosauok magukért f Uoai Aa gal voraouyon. .........
1
Az ¿riiiggynu» kemfnj^n hoki fogott a n uinnkáhos • most már nem fogjuk vádol-hntui, hogy honyélnek, meri lu»z míiöl lakúdnak, a forró jullusi nap^k oh « nulláz törvény csikkek.
Na do no asoljunk ulü oliitt Mm mit, btazon boszélnok a hervátok helyettünk ia, ws ombor asinto bámul azon vM i«ii>u/tt iiarczon, melyet vivrmk óa n mi löbb pllcuVég sehol ninet, do porszo ök azt szorotuék, hogy mi iárraázzuuk, szitkozódj uuk óa loiiyogotőz-aitnk, — mi »aonb«n ilyesmit nem lessünk, nósaUk ¿a bámuljuk h horvátok orláai küa-dulmeit na ábrándokkal.
Egy fő ujdoá«ág vau a i(iit okvellen tu-d-ilnom koll; * í''ártl u''öűl luguugyobü ol«-'' n»ógo ós nz usszonyi nom legnagyobb ók télen só go a criítolln éj uszály órjkro «1 Kin tik'' a feledékenyig sötét limgorebc. N/Iguljanak Mkévelj iu«al:van kurlu ruha, u»iin>a czipö, (éa czipö kiuek van) szóvul a női öltözék cgy»*erüob; és czélBz-.-rUbb mint «Udig, éa ennek csak aa ti rósz oldala van, h gy ita orda nőnöm es ujltaa alia! még !ia TTTnTSfibliá a roánK szegény tVftiuHra nózVö uieg veszedelmesebbé lott,
A koronázási előkészületek nagyban folyunk ; n Felség ma este Uéosbe tolt kiráudu-,)ákl a nohány nap múlva gyormekeivul fog ^(a^sutériii. | , .
A királyné ő folségo addig ia köztünk marad, E/.ok után muradok ki mindig voltam. A viszontlátásig '' '' r. I.
F h
MIoIiúoh, május 12-én.
■J ■ ■ • i ''''
'' Az uj főispánok kiueVoztetésóben ugy
izólváti Haratiynmegyo Volt a li-gutósó. A viill ftíUpán,'' Csarnus Andor, jóval olöro hagyta «1 kormánycaokét, meg utóda orré kinevezve lön. E* időközben luriiiószut«.-»uü volt elég zug.Is, búgáa mlndenf lé, többnyiro csak o kérdeni zzellöziglték \ váljon kl lesz a« uj fblapán? A fővárnál lapok, inolyck most a kormány ügyeket ilhlöltg, közvot-len a tüs mellolt melengetik magukul, hallgattuk, V»nk a kjósza hir ragadt fül ogy-egj novut, a kilorjoszUtt szárnyaival végig hor-dá a iiti-gyo területén. Vógrr, azonban moghos-ta a hivatalos közlöny n várt k ínoveztttést, n«in ca-kély raoglopetéséra mindazoknak, kik |,-gj..btá»n kovácsolták «z egymástól ol-ti-rö birokot, nem is gondolván arra, hogy oly cgyéu ieond kineveavo, kiről az egész fu.-gyébeu még csuk nom is álmodolt aunki Uj fŐUpán báró Lipthay Béla ur ö mfoga tehát ma tartotta Ünnepélyes bevonulását n megyo területére. Mohácsnak öíbzc« lakot aága kinn Volt n, Dunaparton, várván a* ün-f)|>e}t forliut, ki Pestről a közép-dunai gő»-''ia|ó-társulat hajójával Volt jövoíjdö. Tiszt-delére kivoltan rondólve a holybol! ¡piros ozéhek »«ját lobogóikkal, molyok a híjó kiállástól egéaz ''» vaspálya indóházig sorfalul képestek. Ünnep ilyes olfogtdáara Pécsről .kiilőn*ooa| érkézélt,Vb azzol a mo-gyei másod aliapán, teg/háa:. rend részéről ft. Troli kanonok a meg nc Any előkelő ur.
.T''Miaplu ur ő mlgát hosszú éljenok, u U-raozk durrogások közt a dunaparton udvö-zOltu nz iméi|t emlitott kanonok ur szép beszéddel, tnlre a a mogfololölog talpra esetten válaszótt; Innét az indóházfalé roonv-i, számosán a dunnuőzhajó-társaság váró toroméban tértük, hol ismét ft. Kóbor Antal helybeli''prépost ur üdvözolto a városi hatóság aá lltoni közönség nevében, főispán ur látszólag m--gVo!t batv* az ünnapólyes fo''gudtutás állni,1 a az Imént emlitott üdvöz-Irt bíézódre moi''tg khszönotét f.-jozé ki, as iráutá taúusítiitt hódolatért, biztosítván a tikotokat jó indulata a nigyrabocsUlónóröl. Ezután I-dvelkesett a beszállás u vasúti k''ocíikra, ''mélyek mind a mozdonynyal ^Aütt''npió'' rtomzeíi azinft lobogók o zold l>ály''ukkal valtak dtszitve. E külön vonat-t\! vUro''sl a megyei tisztviselők, ugy uibb bivottmáuyj tag sziiite elkítérto. n föifjján uW ''Piáiig, egy füst alatt részlveendti ott á» «5 ,lúV''líí-ófl tartandó tísztujiiáson. Ennek liiivéftoztoy után kftvet^iííik a rosUuratio X^)híio*t»nV Adj\ Isten, hogy, az ujonan ki-ut''t fOisptn ur nagyrabeosÜlt azomó-lyébeil m''ogyéuk öiikorniányzata bölcs vo-»órt/.yély^s szervezőt, a'' nép pjdig méltá-:>!.''Lj birót jiyoijon.
, ! I''-

•1 ''
,1
i!
£ . ^ála-Bomogyx hli "ik.
A-''^zttiJitákuk «.<redtuéi»)«/iiilamc?!t ét> -n
r i (Közprjrrti járás.) I. alispán; B.irc/.a fcAVŰör. H. ''áINp''rVn ÍJautor Imr*. VőlVgyzök: V^VÁdroV Vímuzo, Aljegyzők; jtoHenyoi O-''An''KV, Pl illái Foronoz, SkuhWci Kálmán, lTÖ vényaíéVi «tnókük : Ityrtí,''o.Í wszky Oyu-i^Vát-Irlifrl Síilton, ftorváti, Jánoz rtzufay,
,) ■ ii v . %1
Qusztáv, Huhny György, Oorgeoz Pál, Ile-mote Sándor, líölcs Oyörgy. Arvanzéki ül-Mökök: HetJoAond^l''örepoz, Spur János, Kerknpnly B-ífázs, Jtozaát Lajos, Jegyző; MlkAlyovics Károly. Főügyész ; líááry Józe. Alllgyéazek s Hónok Jáoo«, Bogyay I''«»ngr. Törvényszéki főlzolgb. Szecaödi l''ál. Eikffdtt Ujyáry Pctar. Pénátámok : Simon Foronoz. Ellenőr : Horváth Sándor. FŐszámvoyíi: Lukáoa Károly. Alszámvovö : Csukdtor Só xsef. Uyámi számvevő: C''oaknyay János, Donászy Ferenc*. Megyei mérnök: Keoak.of méty Albert. Főorvosi Dr. Takács János, éa Uriesz János. Ltvóltárnok : l''aar Károly. A.lluvéltAruok: Tkulcalca Kálmán. Perlár» bokt Királyi Jáima. Lajstromozó: Horvátit/ IJertaUn. Közigazgatási igtató: Bukk Józs. Közigiizgatási klndó: I)jroc»ény Pál; Tör'' vény .-zéki igtató: Vas Antul. Törvényszéki kiadó: Mr.sik KAlínan. Telekkönyvi igazgató: l''auliny Zsigmond. Vórlolkész: Boros Feroncz, Várnagy: Fábián József.
(Tapofozni iárás.) Főszolgabíró GyŐrfify Daniul, alszoígb. Moróeza Kálmán, Csígó Pál, Ferber Józzef. Ezküdt.T Baumgartnw József, Sáári Károly, Ádá m József, Poók > Alajos. Orvo»: Dr. Benedios I-ido Hurny látván. • 1 i 1 ■ >
^Szántói Járna.) Föszolgb. Gáál Endre, alszoígb.; Töreki Károly, Bosorédy Sánd., Pál István. Esküdt.; Nagy Gytfrgy, Septey János, D.irdió Foronoz, Polgár Antal. Orvos : Surgóth János.
(Kipnrnaki járáa.) FŐszolgab.; Martinko-vios Károly. Alazolgb.: Dorvarica luiro, Lé ránt Tamás. Csontos Pál. EskUdt.: P.,is Farkas, Józan látván, T.imnsi(s Sándor, Árvny .Sándor. Orvos: Tersántzky József, Sipos Imro.
(Egorzzogi járás.) Föszolgb : Nngy Farkas. Alszoígb: luki''y Kalman, Nagy Józaef Horváth Bálint. Esküdt; Horváth JÓ*Bef, Zakály Gyula, Gombos István, Strnuas Sándor. Orvos: Dr. Mangln Károly, bmerd Hubin. i
(Lövői járás.) Főazolgb. Vasdínyei Lajoa Alszoígb. L''»ndvay Mátyás, Mousáry János, Thassy Miklós. Esküdi; Udvardy Imre, Zv ki Dani, Koczot Mátyáa, Vizy Gyula. Orvos: Király Mór. Pichovszky József.
(Muriközi járás.) Föszolg. üubelics Imro, Szolg. Kónyári Mih. Torbícs György. Ostor-huber Láazl. Esk. Kolárich Mih. Zakály H. Dugovils. Haranyni Kár.
Q A Kisfaludy gözöo f, hó ÍÖ-án kezdi Járásúit n Halntonon.
A Znlamogyo kövotkoző liatározato-knt hozott közgyűlésében : l. A közkép! elöljárók o egyelőre változás alá nom oshető k. jegyzők Alk. csküforma szorint ujr» eaket-tossenek fol, 2. Nagy-knnizaa alk. újjáalakítása ügyében intézkedjék az első alínp. Ü. A szomorú állapotban levő árvaügyek rendezésére bizottság küldetett ki 4. A szántói járás 72 kö/.»égónok lööl-ki képviselői a mostani tísztujitá>ból törvénytolonül kizáratván, ez ügy kidoVitéso végett vizsgálat rnndoltatot». 6. A közgyűlés jegyzőkönyvileg klmondá, hogy az lRGI-ki közgyűlések folytatásául te-kinti tnagát. Biz nagygyűlések oZantul minden óvnegved''első liótföjén ülnek östíO, kis gyülésok''tt pedig az első alispán bármikor összohivliat. '' "
A té''a.) Ztlártpgyhl gnzdaságl
egylot részéről f. é. Jun. 3-án K isztholyan közgyűlés fog lartttnl, — melyrou ». oz. egy-lutitngok hszaftui tisztulottol meghívatnak. Kolt Zala F^erszigon máj, 14-én 1860.
iieiíteleKdi kálmAn.
" , egyleti olnök. A (VáUizirUl mozgalmak,) Városunkban n váljsr.üásl mozgalmak f.ilyton kotnnlynbb ozlnt öltonok, fel, a mint gomba nönok a pirtnk, uton útfélen caoport-isodások, gy 11 lé-sek,lárma,személy^«! o lések tőrtónnok » >jnos már oly városi hivatalnokok megválasztásáról is bofczéljiok, kiknek valóban jobb lónno ha a föld ¿b uzölőoiivetésnél miradnának, mort ott. legAlább önmaguk szátnára''szoros-hntnok T^li»,nlt,, e városunknak ugy is bonyolódott ügy,«¡bon tfibb kárt nem tesznek. Annyit azonban tanácsnlunk, hogy logyen n/. bár ki a kinek száridókában Van valamely álUst városunkban elfogulni, vesnen 6i| ma-
f;áyal k°moly azátnot, vegyo tekint.-t!)o u lókríis térndoket, fontnlja meg orojót képos leend-uVa toniérack, nehózségokkol megmér-kíiznl, és a kor igényoinek mogfololhetnl — mort alkot-nányuk ujanazülotésénél, valamint városunk ujá vezetésénél fogva mi csendes polgárok szivünkön hordozzuk városunk rtnyagi én szallemi felvirágzását komolyan kövotoínl fogjuk elöljáróinktól tovékonysé-^ot és lelkil»inoretet, léhát Ismét Wháctol-j jiife, ihogy jnbb''lesz olörois fontosabU lonni mint később » >n»g noiu gondoláét bánni.
A (Épltkezéft) örömünkre »zolgáL jelenthetni liogy iva idén több nagy liázzul váró,-kunk Cfihositíatjk, nem mulnsz''tlifktjuk '' cl ismét elöljárói nkat egy kissé inegróiíl, ugyun ia Eboníjjftnger köreskodŐu gnbtiA pUuz kŐ*->-IúImjii épiUott, ni gulozára száz¡azokór földöt;
hordatott ogy halomra, milyet az illolC on-godolmóvol mindenki tetaad^J forint tovább hordhat. VAlóban sajnálatra m)iltó,\hogy vá-roíunk tanácsának tuéir n<»-n jutott eszébe, jiogyaz emlitott földe a g>ibiu>piac*unknnt bllzt terjoBZtő jukak bí lóltósóro felhasználni moat kovés költséggel az tohotŐ, ml később városunknak nagy anyagi áldozatába körül.
Á (lljjonczozás.) Helyboll ujjonezozás f. hó I8:an kozdődött, van nálunk élet.
A (Takarék pénztár) f. hó 18-án gyűlést tartott a melyben as álamtolket illotölog a mostani Zöldfa mulató kortot megvásárolni elhatároztatott, mely ha «¡kordint fog remélhető, hogy nomsokúr« városuuk épülőtől ismét szaporodni fognak.
" A (Az utolsó CBondőr,) a* itt állomásozó osondőrük közt vplt egy <ezotő, ki ogy polgári körnek kodvenczo volt. Alkotmányuk ujá születése folytán bajtáraai máa hazába költöztek, ö itt maradt és f. hó 18-án jobb élőire költözött, n jó szivü polgári kör 18-án zenével díszesen örök nyugAloinra holyez-tok. Ez volt városank ntolsó cBondőrje.
A A somogyi bandérium öltözete lesz a koronázáson prémes zöld monto, «öld dolmány aranyra; aötétvöröa nadrág, zöld csizma piros Barokkal és kalpag, mind aranyra.
A Magyar hzIí f*tct. Miklósy színtársulata szombaton azép közönség olött mogkoz-di-tti előadásait, társulata vidéki axlntársu-latok job''-j ii közé »eámitható, sőt néhány kitűnő urövl íb roudulkezik, n mint a.. „II ik It ikóczy Feroncz" és „Parlagi JancsiJ olő-adásaiból kitűnt.
S/omi at .n, május 26 ón Vnjdnfl (W«J-dlti) f.dléptéűl adatik „»ibor éa gyása". Vaam-n ip A ik föllcpiuíll, „Angyal Bandi", — VnJdall ( «Viijillt!») mint o vároa szülött fia, oloazor uiulatj«» bo magát, a fölléptoiro tisztelettel hívja meg a nagy érdemű közön-sógot.
Kaposvár.
h. (A mogyi bizottmány) f. bó 21-én nagy gyűlési tArtAnd. Mint a meghlvázok-ból értesültünk a gyüléstargyul : a küszöbön álló koronázási ünnepélyre vonztkozó megyei intézkedések -r s a megyei önkormány-«.»ti joggyakorlatnak, a felelőa mlniszteri-u m tu a I oszliangzásba leendő hoiutalu iránti tárgyaláaok leeuduek.
h. (Városunk minden ró a non,) már megkezdett, majd tervbon levő épilke-aÓBok a ujitáaok által nagy mértékben emelkedik a asépül. Igy a piaezon levő régi, rozzant jegyzői lak lerontatván, helyébo a városházzal ogybckapotolt isép omelotes városhás ós jegyzői lak építése mar megkezdetett, — a paputoz« előrészén lövő papkert helyén házak opilési- « a magas p.irt planiro-s.ua iránt tettleges iptOr.kodoaok tétettek, — Ugy egyob bolyokon io egyesek állal diasea épületek emcltotnek.
h. (ÓrÖminol köz^ljük) több lelkea fiatal által mogponditott Aion eszrnct ia, mely aso-riut a vuros föutcsájának naponkénti Őutözéao terveztetik. Mint értesültünk o o napokban egy botig tartó próba öntözéo fog totetui, melynek költsége az illetők által fodaztntik • ogyelör« rénzben a« öntöaéa kivitelére szolgáló gépok vis és orö mouy-nyiségo, a a siker tartósságára nézvo sjtolgu* l.ind iranyadóul. A próba eredményű után a városi tanács oló rcszletoa torv terjesztet vén, az ugy vógolinlózóso avvaI ogyotértőlog fejeztetik be. Midőn oaen igon tiaaznos és sáüloégcB ügy körűi fáradozó lulkotokuok olísinerézsel a dicsérettől köszönetet mondunk a a kbzünoig részvétét filhlvjuk ogyuttal sikort óhajtunk n vállalatiiAk.
á. (Erös L a j o s daltáruulata o hó 11 -én és 12-én a Líjpnik-fola kávé- és sör-csarnokban uagy közönség előtt tartá oiöadá •át. Elismerjük, hogy o dal társulat tagjai a igazgatója a legjelesebb orők u tehotségok, olis.uorjűk, hogy előadásaikban .a felfogáa s olÖadá • oly tökolotes öszhangban állnak, tiogy a tupsvih.trokkul érdemlogeson jutalmadat-, lak, tiszteljük azou alvót íb, hogy „oastis oiunia oubIa" éa, liogy a inorult as humoraiból is twiiulhatsz": de mégis midőn a »oiiée-ben tapasztaltuk nzt, hogy a mi roazat Boni sajtvo inegjolont közönség egyréaso igon sokat pirult, néha özemét b^fogtA, • omollott meggondoljuk azt, hogy nj ily cnokdara-bek .léikül még mindig olég változatos és élvezete» maradnH az est, fohotlon roszalá-tunkat ki nem fojeznünk az iránt, hogy az ily társálatok olőadásHlra kissé nagyobb gond nem fordilatik, hogy a programmot egy vor os p laj bás s mag nem dézmálja.
h. (Nouzor Forocz nyári mulató körijére) s óz által a közönség él vozetóro nngy gondot fordít, ajánljuk közönségnek ozoii Igon diaZesen s izléssul berendezett helyisége! A szorgalmas és figyelme» vállul-kozóipártglui koll, ugyio igon ritkaság ogy mindén tokintotben kifogás nélküli korcsmárost ttlálni- .''.*-.; - ''■. > >. ::
h. (H A t v a n közaégben m. hó 90 át esti 10 órakor Faul Dáulel házában agy is-morellou egyén megjolonvón. az udvAron levő tyuk-ól kőiül ólálkodott aa ott szállásoló Szárnyas állatokat m«gdézmálaudó. A nevezett gazda a »ajra folóbreJvo nz udvarra ki-mont, a alig lépett ki a szobából, az isiue-rotlon tolvaj keséből lövés dördüli ol, mely amazt mellén tulálvA letorité, a meg is ölte. A bonczolati jegyzőkönyv Bzoriul a golyó — kúpos és talpán körül bomotszott — kutonn-golyó volt; — hogy AzonbAn a rögtön oltünt gyilkos kí volt, oddlg aazigoru nyomozások daczára som tudható. A többek közt cz etet is serkentés, a torvozott közblztoi-sági b,c-inélyzott ezaporitására éa miolöbbi L lálbtá-sáru.
h. (Szorasad) községben f. hó 12-éa d. c. fél 1U órakor tűz ütött ki, a dühöngő szélvész szárnyán szerteragadt o j»»iiyvakém tovatépett lángiiyolvokkol nohány poros alatt végig soport falu — nohány csorcpjo ház kivételóvol rövid óra alatt egÓBZeti olliam-vadt. Szemtanuk szorint montésről gindol-kosnl, a tűzhöz közolitni sem lőhetett, — futott mindönki Amorro tudott, hogy a gyorsan terjedő tüzbon no égjon. l^y törtéül az, hogy három bölcsőben fekvő gyoriuck, az ¡BtálíokbAti lovö állatok, miiiduu Imtor ét élelmi, ugy gazdasági cserek a házakban égtek —''a a szerencséden lakosság egy ¡falat konyér nélkül, azon ruhában, m bucsu-napra folvolt ünnepi öltösotben maradt a mubot koldulni. A járási szblró-rőgtöu in-tézkedot a Hzoronesótlonok nyom>.rA enybl-tóséro, a megyo közönségo is megtette mái-a koliö lépésükét a rémüljük ogy emberbarát sem fog ká«ni a nyomorú lak napjaink enyhítésére 1 (
Fővárosi ós vidóki hirek.
-...... f
A főispánok h I va l o a ooküjo. „En — —• eszküszöm a« egy élő Istenre, boldogság, azüz Máriára és Istennek mindon szonteiro, s örökös földi fejedelmeniu k, legkegyelmesebb uramnak, Első Forencz Józs. austriai császár, Magyar- éa Caehórsság, I nomkülönben Dalmát-, Horváth- éa Tótor-'' s»Ag Apostoli királyának hltemro fogadom , ír igórom, hogy O os. ós Apóst. kir. Felsé-gr,haz örökké hü, ougodelmi-s is hódoló lo-s ok; Ö felségének, örököseinek é« utódai-nuk dicsőségéi, méltóságát, hatalmát mindenkor fenntartani éa előmozdítani igyekszem, kárát pedig erőm szerint elhárítom. Esküszöm, hogy Magyarorazág törvényeit megtartom, hogy miudénnomÜ hivatalos körömhöz tartozó legkisebb sséinélynek, lehal szegény és gazdAg válogatása nélkül, — kérelmet, jutalmat, kedvezést, fulolmot, gyűlölséget, szoretotot éa kedveskedést tol rőtévé — mint l''?en és a« ü sa-nt igazsága szorint meggyőződve loszek mind en uoli.ir iránt, tehotseged- ós a türvényho« képest jogot, Ignsságot a végrehajtást ssnlg.It.tok;
=s 0 folsógo ruházata a koronáskor a következő lesz; Arauybínuatü vörös d-ilr máuy, ugyanoly tziuü magya? iiadráj, világos Márga szattyán csizma, a kok rÖwJ g.il, iéru koronázási köpeny, es alall a dolmány fölött uz aranygyapjas rend ssnlagjn, uyaká körül pedig unuuk roudjelo, fején a korona és oldalán csípője körül szent István kardja, Fehér lovánsk ozerszáiua g zdigon L-sz megaranyozva, zablája a megyék czlmercl-vol 1 tsz diízltvo. Aló sörénye arAiiyzsino» rokkal los« összefonva.
== tanobic» Mihály a nM..UjBááv-bau következő sorokat tos« közé : K,o » n u X L vjoí 116 frtot küldött inségom onyhtlésér f — Az emberi részvét o moghttó nyilvánulá-aánál foldnbogolt koblorn az érzolemtöl, moly pillanatokra feledteti a inelt illan szouvedcB fajdalmát, a molyot miudig érzók,'' ha honfi-társaim uemes jótékonyságát UpasztAlám. ; Ez érzelemtől hov(llve, síelek hálás kőBzö-notomot uyilvár.itAui mind iz<>k irányában, kik balsorsom viaolését részvétükkel megkönnyíteni szircékodtok. Őrködjék a gond» viselés jólétük felett, örködjók külöuösen a hazáuak a hazán kivill oly b:oscs, oly drágít élete fölötti 1 Fölkérem a I. szorkJsztösógit o nyilatkozatom közlésére.
Táncsics Mihály, a (S z o n t k i r á l y i M a r,) Pcat városa főpolgármestere, a Doák-kör elnökségé/öl Ijiueudván, helyette a D ák-kör elnökéül egyhangú felkiáltással Somssioli Púit választottak mog. 1 ''
Hajózás adráván. A Marburg és Eszék közötti rcszen nem rég próbaiinjózáat tettok egy csokóly morülctü lmjóyal, mely azonban nem szakértő kormányzaaalalt egé-szon elromlott. A gőzös fóliát u,r.i kijavíttatott, do a másik próbthajóxás anm sikorűtt, mort a hAió okkor sem volt kollőlog föltzo-relve. Most tohát beaaomor-félo ncrólliól akarnak o járntrA szállt hajókat épilni. r
BÓC8 és külföldi hirok.
i í
A Wrondl fólo hátúit ¿»1 tő fogv v erről Béctb.n a napokban ujabb kísérleteket tettek. A különféle csapatok között eddig;40 ezer egyébb rondszerok szerint átalakított, ¿a & ezer Wrendl-félo osatatotl kl. Utóbbíátlk föelönycl a szerkezet egyszerűségében és szilárdságában állanak. Az egész fegyver négy részből áll: a» agyból, mely mujdnom n cső auájáig érj a csŐKJl, mely hát»ó részével egyült egy darab öntött aozélból áll; a szerszámból, éa a kakáiból. Egy poroz alatt 24 (?) lövést lőhet tenni, éa a golyó, mint állitják SCOOlépéare még ogy 4,hüvelyk • rös czél táblán köreidül mbnno?) Tartós-»ága a fegyvernek rendkívüli. Wfer.dl ajánlkozott 200 ezer ilyen fogyverVkéssitonl eay év alátr, éf most a|korroánynynl50 ezer oly fegyver Iránt nlkudozlk, molylyel a vadász-
zászlóaljak lesznek ellátandók.
''...........-—. .1
Nyilvános köszönet.
T. Pigiuoud l''crcncu v. knpltiíny urunk.
(Mm*kateleaaégemuek tekintem üaalnto köaattnctc-
iác( ntun ernyedetlen tevékenységéért, melylyel uraságod,inasom ét há*l »xotgái.i által téghex vitt lopát Ugvé-Mn .1)4(1.1 »»Ivetkfdell, mtly rlláiát snnylvsl Inkább méltánylandó, uilvol tuu bonyolódott ét nohéuc^ck-k«l járt OgyuoW sxertncaés megoldáait'' csupán <hi tapintatot bizalmat gerJetxtS eljárátának, ugy csodálatot l''gyestégének köesöahctein. Hálás érxUU-t«Ltart fokoxlatja, axon körülmény 1», hogy tiraaágod rt ügy me*ol<U»ára nemetak tibnérállian; de még v«.lm«|it>ii !• saakadxttruul munkálkodott.
Midőn elitmeréaemnek * sorokban klfejexést adok, rjtY''-dnl *it óhajtom, hogy uraságodat még a tltst-íJitAi utio 1« mint városunk dtrék kapitányát thWö-xftlhraarni ; l.Ar «a lldvöxlét — taklntvo a hivatalira! járó inhéiuégeket, sortunkat illetni leginkább,*)
kéax Usxleletúl.
R08P.NKKLD 8ANOOR
ISTyllt posta.
Kessthely, K sxámban felvenni már tehetetlen
Tölt. •• / !..!!,
Völgyi. Megkaptuk, kérjtlk folytatását ll.
f. L-, ka a tor r«á jön. ,„ .¡;fI1, ;
■''ih.i
TÁfHíZA.
Rohanjatok.
Nohanjatok caak aápadt kin után. Ki illanjatok Ii OiilS emberek,
, •) Miután a* utolaó Miiben saerkeist&aígttnknéris történt néhány lopái, alkalmunk v«lt T. kapitány ur «*ílyes működéséről tökéleKtan mcggySxgdnUnk, ext-V+aen veaaiük fel a fenn beküldött sorokat axon öbajtáaaal, mely váraaitnk Zrtelwltéfévet Otxhangxó, hogy nagyobb intlködo er5 «egltaégérel T, Plgmond l''rnaii ur Isrább !• vár<ivit>k kapitányának meg-válaaxUtték.Baark.
A fold klnctável fi gaidageágiral, Kálók vár, á m tegyen fg.Ucteki —
0«r<<loui ín ia Imo niindeaea, Ciak kunt hómat hagyjátok laog aekein.
Itt a illailal Aa ott a babér. Nyúljatok fel a könnyen elélitek — A diadalt bámulj« ''majd a nagy Vilig, éa nj babért aJ — islv helyett.
— Oiadal^lHiir nem kelteuek no^sin i Caak ki< Kunyhóm mindig tnelog legyon\
Amott néxiétok, hogy kaoiérkodlk A dlcaöaég, bdrOt ixemelvel. KlSttc vannak udvartél mind Kl hailong, bókol kl meg — térdepel . . Bxép a dlcaSaég . . . nektek engedem — i , A''»»k kunyhómat hagyjátok meg nekem.
Zsibongjátok caak kOrdl éheaen Ax Önérdekek alja» placxát, Ahol caupán egy cxél vau : a hassou, H ennek dijába aa vaat és ea Ad . . ín a placxi helyet megvetem — . , Bxeutebb ttlx ég a kunyhó tOxhelyen.
Mit ér a klnjfa, a diadal, babér, Mit a dlciote^ • a tllány hátion T Hova leax minden T Kltoinoli majd őket a temetS ■ sírhalom ... H mi kéjt adott ax egnsx életem .. .?
— Csak egy kis nádas kunyhó kell nokem I
i»1 i... -Nádas kunyhóban axép kis barna lány Uxt''Biébe láng, ajkán tllx, csók, moaoly — > itordoxxoa arcain fényt, fidvüt éa Haorelmet axljak frl sugáriból. . . Csak egy kis tuUlaa kunyhó kell nekem Tüxes lány, édea csók — tldv, sxcrrlcm I
Szobalányonk,
a ki kogy otlonű''l loföadtt.
Egy megleheti)» komor farsangi nap volt, olyan, mikor nz embornok noiu igon sok kedvo van a szabadban kóborolni; mondom egy ilyon nnp<>n szobámban Qld^golvo nézegettem a kálhábíin pattogó tüaot, elgondolkodván, hogy ilyon a/, élet la, egyszer füstölög caak,, mntazor padig lánggal ég. No de minők fosson) le komoly goudolataiinat, hisz ugy aom tartoznak azok szorosan a dolog* hoz; azután meg magam is csak ritkán szoktam ilyesekro adni a f -jomet.
A mint ily gondolatokba raótyedvo merengtem, egyszerro osak olöttem torom anyám, mondhatom máskor 1» mindég ko-gyofiarczán még holmi kedveskedő vonások is ültük, ni ind ha nekem v.ilami váratlan öröuiöt akarna mondani.
En azonnal felugorva szólók: csókolom közeit kedves «nyám parancsol valamit? no, no kedves fiKin uiin c»ak nom vagyok alkalmatlan, ln)gy gyorsan végzendő kérdéssel fordulsz ltozzám, még mikor öröin ujsá-got^tiozok ? De édos anyám lehetno-e önnél kedvcsobb vendégem ? ,
JSo csak halld, micsoda t^jságot hoitam :
megvagyunk liiva I. . . . ékhez holnapután-ra ogy ki< házi eltélyre, ami hiszom hogy fénye« fog lenni, u uiogmondottnk, hogy tö-g tlis nlvigyelok. I.csz szép tárunság, mint uuniilák a löbbok közi Ott lesz a szój^U • • Ida is, és többen, kiket különbon majd meg fogsz látut. Ha pedig vzlnmiro szükséged Volna, szólj időjén, a húgod most csinál egy nyakkondőt, no de ha, mint mondom vala-miro van szükséged szólj; időjén ozokkel pedig nzért leptelek meg édes tiam ; inort tu is kedves örömmel leptél meg engom, as idéu; ne mond hogy anyád hálátlan 1
Do édos anyám 1 Igaz 1 do elmégysz ma a novolöintézcti estélyro? 11a mogongodi kedves anyám ? Jól Vhn hisz már mondottam, hogy mindon rangodhoz illő helyre mohetlz; osak azután iparkodjál te is nokum mindig örömöt szorezni, a most Iston veled 1
S ozzol elkísértem.
:Azt mondd anyám, hogy ott lest It. . Ida is. Ez hatalmas, yoIo mulathatok ogy egész estélyen koroszlül; Ö volo kinek még novo is leirhallan büverŐrcl blr ráiu; ö velo kinek cgyotlon tokinteto képes monnyországot .varázsolni; ö vole, klbon nzivern logforrobb szcrolml összopontosul. üdvözöllok elöro is gondolatommal, üdvözöllek lulkcm mindon érzeteivel, keblem minden sóhajtásával angyali Ida I
Ily órzolmokkcl tértem vissza szobámba, midőn ismét eszembe Jutott mai torom t. i. hogy a novelö-intézoti bál köpönyego alatt állnrozos bálba fogok menni. Do Uénytolen valók ily köpönyeg alá vonulni, inert anyám nz Alarczon bálba tu^om liogy som mi ürügy nlalt som orosztenó ol, do hát jó köpönyeg a nevelő intézeti bál, hogy állarczosbn mehessek, ittort pedig liogy Jól fogok mulatni az bizonyos.
Megjött az c«t is és én az állarczoa bálban vagyok, dominóba öltözvo. Jól mulatok a Sok bihóval,-klk valóban megfelelnek szo-repjntktiűk. Dj a inint mosolygok fölöttük, egyszerre mindönki egy pont felé irányul, a én is arrA tartók, gondolván bogy valami bohóoz vonta mágárA a köz figyolmot; do nem győztem oléggé bámulni, midőn ogy gyönyörű czlgány nőnek öltözött roaskot láttam elöttom, kl oly kodves alak vala, hogy-egész tetszésomot egy pillanat alatt megnyerte.
Öltözote ízléses rövid szoknya volt, azép karcsú dőrék, födotlan váll éa nyak, fején pedig pongyolán föltüzött barna selyom kendövei, s végre ogy kis fokoto bár«ony lárfa.
Hozzá menék, mogszóllitám, a midőn kőzet fogtam velo erősöson nósott ujjamon felojtott gyűrűmre j ozon pillanattól kozdvo mindönkit mellőzött, csak engonl iparkodott mulattAtni. Folösh ges vohm itt mind elmondani, hogy mily édesen társalogtunk i caak
azt umlitttiu nity;, bogy n>«gÍ0bvttt« vwa-yrét c is fizoltom állarozos uőtnnuk, s midőn már vnctorának végo volt arrA kérem, lififjy fö* döxzo föl kilétét ; mort én erősen bWr.cio, hogy az előkulö körök valamelyik hölgye lobot, s ő nem is tagadta mog kérésemet, csakhogy azt mondA: ol&bb én födOzzeia föl magamat, noha mint mondá: ö már ÍM mor; do még is az ő kívánsága az első. 8<>k édes ömlengés után, melyekben mindon bókomat elfogadni látszott, félig főloyltám elütő álarozoniat, a mire tf ezt augta: nem csalódtam.
Most rajtam volt a tor követelni, a körém is. hogy ismortesso mog magát; miro azt fo-lolte; Ainlnt Alkalmas pillanat joend, azonnal toljositondi kivánatomat. En türolmet-lenül vártam a perczet, molybon Ismerrtlen kedvoaemet megismerhessem, kit uiég gya-uitni som birtaui.
Ekkor figyolmoztolt hogy vigyásrak, « én égvo a kíváncsiságtól, dobogó kehe||«| te-kinték a pillanat elé, molybon a titok föltárul. Már ol<lja iárfáját a én még a ltleksctet 1» elfojtva szom fül lőttem. McgoldottA * lárfa kötőjét, s lassan kezdi leomolni. Itt » a pillanat, melybon a titok föltárul. — éa — — és — -—és végem van I
Mindönkit hittem csak ozt nom, mire hozzám súgja: no megvan velem elégedve ? Torkig, válaszolók kudarczoin fölötti busa• szuval; mert hogy a tisztelt olvasót no kínozzam, megmondom, hogy o nö szolaloá-nyunk volt, klvol mindntfelo városi doák (mort Iia még oddig nom tudják megmondom hogy én deák VAgyok) nom a legbárátságö sabb viszonyban álltam ; ¡különösen mióta egy szabó logénynyoli viszonyát és levelezését auyá m olőtt fölfödöztero, anyám pi dig -kelmét ősért meglohetősen megkt féltő ; a ozon idő óta kérlelhotlon cllenségcminé vált.
No gondolám magamban, én hiazon megadtam az árát az áUrozos bálnak, mort hogy anyámnak.elfogja mondani a kalandot, még podlg bővítve, ab bizonyos; én pedig csak egy szalma szálban som kapaszkodhatni». Külömbfólo gondolatok kőit, ott hagytam* vigalmamat; mort nikom nom sok kedvem volt tovább it ott maradni. S hogy hogy kínos volt az éjjel, s a kövotkoző naprni gon-dolAt, könnyön elképsolhetnl. No de must már mindegy lovagyok fegyvereavo t( r..ötn koll.
Eljött a reggol is, és én elszántam inig«-mat mindon történhotöro; do csudák u»udá-ja, anyám aaokott szorstettel fogadott. }
Most nem tudtam magAmat tájékozni, nz Is meglehet hogy még űcm volt nlkalma uJ kl, a szép hirrol kodvoskodnii rzgy a« i«y moglohet, hogy nagylelkűséggel akar loföznU
(V*C* kttvstkszlk.)
ÜZLETI HIR3XTÖK.
J
NAÜT-KANIZSA május 10. A gab.mn»letbMi egyo-lőre -- a békés kllátáaok és a vetések jó álláaa ko-vethextíbeu — kevesebb kérdcxSakOdések történnek , él ax árak |a lejehb sxállUk. llegy netán aratiakor *«gy még eiílbb Is késxleteink végképen kifogynak-e? At kérdés; ifelytSI félüak U^ya»»; de''l>iiWMÍ+»n nuai <«<]hatjuk. KgyedUI kukorica« iarioxlk a kivétel alá , »nlr»l ebl>6l még n»gy,in«i||i/laégtt kíVflutUuk v»n A-bor ára is l-S krrat feljebb Xiült; a tébbt termény-'' «xlkkekbea nem tSrtént váltoxás, s a tulajdonotok , valamint a VSvSk''U Wrtóxkodó illáM foglaiaak. <"
J lenlrgl árak aWá-aXixtrlat mérKkánt a h»1ybelÍ )<|^caon t — Bnxa 84 -81 fns C frt 10 kr-9 frl 80 kr. -K''I i 78—79 fontos 4 fr« 60, Kukorlcia -Sá —85 (lÉ S.tO Arp« aerfiiaésh«» rali, 10° fon)«« S''ft nj flII kr. Zab 46—47 fontol 1 frt 60 kr. — fU
Poliíniiu ''élsÖ-rendil 3rfrt — kr: - Piiaxnty fillér b ft — .l.rka 4 frl «5 kr. Uubó claS r«-ndil tt frt ZA kr. iu/,«sája. O/llvapállnka 20 fokn 22-26 frl h,.rdó-val cgyiitt. i''órknlybálink* 20 fok 17-20 frt hordóval •xyttU/Mta U^-ia»/, frt; lloirkÜ 18 frt. NyeraWrök : (lanyha ilulel) ökör- és telién- 4( frt, és bu»a-btirék 48 Ol. inAatAukénC 1 '' .''.''!■
Itorok. fehér és vö/8« (schlllo-) 1862- I8ö3-kl tt <|Jékltnkbrlt t«r»|é»,$ frt''i-tí .frt ^ Villányiét saegs árdl foHeto I06S. 16— — ft. bj hool bor vörös (Schiller) éx fehér 7 frl-» frt - kr. llalatoumellékl borok 1803-ét 1863-lki fohír IS-''— fit. akmként.
viaaa 114 frt — kr. ÍM* 44-r46 frt. Kd >inaéKos «yapjuára 110 —120 frl. Vchlr rongy ára 7 frt 25-7 f.t
76 kr: feketo 1 frt.
>. ■, f ''
i\.-amuíi««1 piMi''zi urak niájnn IJ.
llorsó Itoéjfl 16 kr. Len<-t^ Itsxéje 8-16 kr. Bab ltoiéjo 6 kr. Kölet Ite. 7 kr. Burgonya méröjs — kr —I ft *JU kr. Marh.ihux fontja 16 kr. Johhnt fontja 10 kr. Sert1!-hu» fonlja 24 kr. 8/alonna m áiaája 4i frt - kr. Z.lr fontja 44 kf i.áiglltxt mA-ttJ* 14 frt — kr. Ztttn. lycllaxt máxaá;» IS—frl kr. Kenyirlltit fontja tl kr. Kuk^rlcxallxat fóntja 6.- kr. Arpadira foniJatOkr.
fontja JO kr. Klx«káta fontja ÍO kr. faolaj fontja 80 kr. Kipoaeolaj fontja 86 kr. Lenmagolaj fontja 40 kr. Uj bor ltotéjo 1 i Kr. — Óbor llczéjs 18 kr. P.sU lór Itoséj* 14 kr Kanttal s9r Itexéje 10 kr. O.boua-pAllnka Iteaéjo 50 kr. Tdrk»l/.páUnka Itexéje 40 kr Ballva-pálinka ilnéjo 60 kr. Nyert fajgyó mástája 80 frt. — kr ÖntÖtlíaxygyA-xyertya fontj» »i kr. Mártott fontja 35 kr. Szappan fontja 24 kr. 80 fonlja 10 kr. Keményfa öle 6 frt — kr. Puhafa
<J''« & frt — kr. Nyert fa 01» 4 irt- kr VataóTTni« rSJe SO kr. Rxéna mánája 1 fVt _ kr 8talina m. 60 kr. Kon<l«r fontja 40 kr. t,en fontja «0 kr.
Ulc«l péiiiiirrolyntti májas Itt.
- meUliaaes 6Í.ÖO) b*/t nem«. Vi.leeön 69.40; 1800-ki álladalml kölcsön 83. Ipf búik rész vén yok 7.19; hitelintézeti rész-vények 166.60; London 131.50; czflit ágU 129.75, arany daratya 6 frt 22 kr.
as>
Felelős sserkosztöt WnjdIU lds«ef.
r. t •} ''T *y X—r—
HIRDETÉSE
r.''i''
Daru vár! ftirdő |
siavonl&b^n. z.
Megnyittatik május 1-én,
í^en vasas 30—3"i* R. HéTTizek régismert üdvös fy^y-batissal birnsk : általános gyengeségnél, sáp— és görvély-kornál; az ivarszerek gyeogeiégei és betegségeinél, meddőségnél, ttb. & máj, lóp, és mirigyek dagan»táinál, idült bőr-"bajoknál kitűnően hatnak az iszapfürdők ezoszos és köszvé-tryps bántslmakbao. —- Jó sikerrel haszniltAtbataak elő— és :nlógyógyraódul * közellevő Lippíki iblanyos fürdőnél — Mindennemű ásványos vizek készen tartatnak.
Tercxovacx és Veröczén keresztül a Dráváig, jól épített országút könnyíti a közlekedést. Legközelebbi vasatállomis Síssek.
A gyönyörű fürdő-párk közelében álló cxélsrerüen fel-azerelt épületekben kényelmes lakhelyek kaphatók. Naponkinti zene, tánczvigalmak, kirándulások a regényes környékbe kellemetes szórakozást nyújtanak.
Az. orvosi felügyeletet Dr. Siegel kezein
Az orodalmi fürdő-igazgatóság.
______:_»:«?.
Pesti biztosító latózet.
Ezen 1864-ik érben 3~miillo oszlr. <*rt, frt. alaptőkével alakított, s msgat gyors és pontos kárrendezési által kitüntetett átalános magyar biztosító-intézet — alább fölsorolt biztosítási ágazataira főkép fölhini. Ezen társulat biztosit a többi közt : a) tűzkárok ellen,
1. épületekre » bennük találtató készletekre, gépekre, szelvényekre és eszközökre nézve;
2. árukészletekre és bútorokra nézve, • aikre a helyiség tnicéniőségének megfelelő o 1 c s ó b b d ij
számíttatik, mint mngár» az épületre;
3. takarmány és szalmás-e leségre — zkár szabad ég alatt álljon az ssztagokbac , kazalokban boglyákban, akár pedig födél alatt.
ftrilf~ NB; Szabadban levö szalmás eleségnél, kfllö-D&sen nagyobb földbirtokosoknál, ha az aaztngok kedve-zileg felrakattak, a lebetö legnagyobb kedvezmények nyújtanak, éi a kieséplendet szemes gabonára is kiterjesztjük a biztosítást, föltéve, bogy a magtári helyiség idejében f ö l j 1 e n te t c 11. A szabadban maradt szalmára nézve egéaz a kötvény lejártáig érvényes a biztosítás.
4. mindennemű állatokra:
b) Gyárak és mindennemű iparüzletek gőzkazánjainak Htétrobbaná*a folytán támadható károk ellen.
c) mindennemű földtermékek érhető jégkár ellen, a megállapított kár t e Íj e s megtérítésével.
Hogy a jégkár elleni biztosítás igénybevétele a t. termelőkre nézve minél inkább megkönnyittessék: váltóval eszközlendő díjfizetés mellett is köttetik biztosítás.
d) Az ember életére, és pedig mindennemű töke-kiházasítási és évjáradéki biztosításokat illetőleg.
Az aláirt föügynökség (biztosítási irodája Sopronban hátulsó kapu 204 ss. 2 emelet) bátörkodik ezennel biztositist kereső t. cz. közönséget biztosításai feladására tisztelettel felkérni. Biztosítási dijainak a lebetö legolcsóbbak, melyek iránt az alalirt főügynökség-né! valamint minden nagyobb helyen lévő ügynökeinél is készséggel adatik folvílágitás.
Sopron, 1867. évben.
A PESTI BIZTOSÍTÓ-INTEZET.
SOPROM-FŐÖGYNÖKSÉCE
_ MÜLLEH P._
MIKOLÁSUH SAMU : féay&épés*,
OLAJ-, SZOBA-FESTŐ és MÁZOLÓ
" \-2xagy-Kcrnizsán,
-elvlilal nsindea e nzakmákba vágó munkákat, a legdíszesebb kiálHtásért, valamint jutánvas éa poatos szolgá-C -J^olkiszcakcdiL
c. •-.a*. . ..-.«a a.«».-.*» <- .->.-.cc
IttM
Gyakorlati találmányok
Krrdeti Uompadottr-l''nata. A Mm Pnmpádottr »»aaonynak XV. UJoa «ilv.uA« vo''t egy •»<•«••''. n''«1/ » vllfcg «15»» titekbau maradi, nulylyel 8
Im^&k^ ..»«a< il''pi kíu\ .«»••», u ni. vidor
»''épaAgét ''» » Mr ,»lma«AgAt o^éaa a
wdtuhol»''». »''•«•«m,
kéalbb egy mrga» lirle''a''Al blrlokAba ____________
Ir.tott, m.lynak. arc ««''(>•*•-''• in« la a bAmti''al tArgya íiMr''.H BTx" ot-voatn''lornak e«en rddlg Htokban tar''oll rrr. ptelt megaMro.nl ». 1.. hogy la. céu vIlAg JavAr* fordllU»hv«ik Kxen ÍM ámulhat an arca.pa.xIAnaU
* re.fm''nyn mind n vArakoaA.I fdíllmnl, mi,3. .»Amoa hl onyllvA.iyok mej-Uklnté. végett t. WkJWn.lg rend Ikn é«ér. Állanak. A« «gyetleu ....■•«, ,n*\y m Ind u areafbl tokai, a ep''ttt. niAjfollo» .»b, gyO.Mn képe. eltAvolitanl.
Kgy ''Afly u»a«itA**l •gyütt 1 íVl 60 kr. f. ■_■■■■
Igon tetemes megtakarítást esiközölhet
minden MzUrtát, valAmtot minden cioterírober it gaz da az
rgéaxen uj modorban • er-k. nt It. angol » ab.idalom-mal rllAt.m k.taxflr .18 pé-l„.lt Ali I (haaanAllut''k b.\i ^ !f. u ely vAgó, mcta»ö acer-
• lAmra, usy »• Uvo* mel«<éanél i.) indiAny mAmdperec alatt kKnnyQ atarrel
inrirk-t»8rd!h »nl a m<-g»ompnl» mot. H a cra,AjuokAl, u. m.i o I 1 <J k a l,
k A a eket kaaaAkat ». • » m''ffp''dlg igen él«,rn Ka annyira n leg-h«xii»»abh a leifkevéabbé nélklIISxh »fi |A.gy minden liAxtertAaban, éa A.a •cíóra v«n »¿ve. hogy ''»<•« tiaíy bujiin gép.-» bárkinek médJAban van m gtiercanl. — Kgy darab Ara, ulmiitatAiaal egyUlt 1 frt.
VlÜanyoiott fogkefék. Etekkel fogakai minden f. RlapAaa vagy
lik Madarász András
Gazdasági gépgyára és öntészete Pécsett
11.
■ ti

Vitéz-nlcaa 14. szám.
• • fel ••
o''y o"<
A lnr«J\bb llgoroln-t''ltl aarr-• lAm I fbbon hordható) a lei^ya-kor''atlabb e nemb n. nem dohluy-rnk axW''« 1» ajAida»o*, kdxXn»»-gc< Illa <ra Am íonnAjAla, lAm-pAval vau *,iyb<k.Hve, mely ne-hAny úiA-a való gymuiyAgol r> »» fj''t ngy ho/v ryakran adAdo al-k»lomm l.leg .tl vIlAgol lehat gynj-inni. Ara . »a''< a gyo.a elt''rj dA.o vígíti »••tol »1 Hy »UeAr*, t. i ( db. tt'') kr
Vnl-di p-r*»lal hajfeílö »<er, lep1« .011 Art "Imatlau n\Svíuy«kb8. M* |»vei mii.d n hajai fgy<«orre lg h »»»p * k,»ér« f >*''. Kgy dabo* kél Uv. gitel éa iitaaltAoal í
rolyAony enyv. LcffnAlk.U*«-h'' tlrn lib aa r minden h\it«r»\<-b>rt m.''rt evVrl minden » hA bxn . lölllv» JávllAooka« mittdaukl ma. ga ve.kdaüh Hl « ou vnyv Ayuklg i rltar''kAli í» hiilegen . h»fanAlh»i6. j Kgy i.ngy U«eg Ara S5 l«r.
nj^hb ro adapor. »1 lotilolt »«.<> iiilnd^nfMrt roia.Ufoltok i llA- I voitAaV* vU o»ib''d, »nly-mnai Al mindi n mA»f.''l < »»nve»- kl.8'', »«Int-A/v v»»- é« ae%él» 4>r«kröl. Kgy ca ma; A a ti kr.
I.vJ.vM) b..rA»va-knn5 » «n kenftc. Al»4\ a borotva kóaiXr léa m.''UH »•«»» lik. Egy dob«« Ara 16 k>.
IrótolUV tegnUtorral. Alkal-ma IvatAV wlndeu VAiheí éa paplr-ho», ugy hnry egy A» »gy»"» tnim « U l-B^''t*
g.hb .onA.okat Ivbot ctluAInl, H darab krlrl.
Jlogv likbal» megóvja a »edvo«. aAgtOl, éne gondja legyen mindenkin h, mln»bo*y»a egéa t<ge» f. n-tarlj» Ka rWretlk a Mc»''g rf ''l-b-ir »M r.''mAny AUal, nu-ly a lAbbe-11» pnbAvA a AlhallannA tea i rgy, hogy » e»Ip8, bürmed lrf tapoíta |rgy n ía a vl tef aaVil. inAg »eih Ar ah lul bi nnn nedvelaígct, 1
Uvígc*.- Af» A > kr.
¿niroibSr-fJnyniA«, mely ». Wr-nem nrMf.lrAUAflyatyA« Ti«» »-„Ij. | Qbb Pnyre ho<aa, 1 ki. Uvvg.a-i »» hri.l. ocgy At
m''u IrrfAle bÁtor-BnymAa. moiy üta''.Ano« MUmerAaben rí»tca l.egy 11». g* ; 00 fcv. Mlh.Wi.rtln *lav«|C Ku/t 1 " t''>w»k fűkből, M lojW-l
agyagWl.aib. otrn fnyinA''ial vl-.?onr tAkíUteaen Vlyr. Alllth.t6k, Egy, ü«< g<«t 114* f«)r, W bn»orra-Aiinl Hl .tito-pnr, meljrlyrl mliidunnnmU írexet, Arunkat, r» ''»* jn, br.tnexnl, paMong, l. anílt ét ,«,•» (la |Ata tlo/»llaul é» fAnyttl-Uul l.h.t- K/y dobói Ara ¿0 kr,
.-VA»í«l AlU''Anua a»-, mely. lyal n m.»ak llvagi I, porc«ellan», íSvet, tajt-''-kot, fAt »tb. a leggyor-aabbfii én MUndóaii meg leli I ra-ga>slAiil, ó/y h''igy elvAlaa. tliallan oiarÁ''l, liamm h..gy minden1 e. y íllvr l.>-y. fAl ín «c/el, llvc-_ gi I porr«..|UiiiH) "tb. n/y ru/.a tb -ti.l bog/ ''gy tvatlé I. a«> K*'' n iauiil< n hAxn.M loiiKI av''.ktA^«»« a»cib$l e»j( dul)t>4 »a1 1« kr. l''gíati n ra^MX toly«. diklanj Hv.-^b.» «»il« 80 kr. V-''Amerlk i n*t< nllr.xoll vn*lr-aAtak. inliif o ln lrn b l Whit.''» f|-leni bUlo»li(''k. Darabja rgy likJ VII) kr , kvi kulcicul 1 f,»'' <
Ajánlja minden, e szakba vágó gyártmányát.
Figyoloinmol li-vón a nngyirdomü gii*d«köBÜncóg kónyül mdrc, o cxóltól folytunoiAn kóíílütot tar! Orsailgttl &. »l«t-
ti rnktnrnbnn, novcictoion:
mngtakoró, kapáló, töltíigotő- ¿8 8/,jintóük(^k;
— ló-orttro »¿orkcíitctt cn^plú« nta-hkn- ré|iaváf(d gépekfl} — nicni kdl.inbon Iiornojlók, jlu''tiuf¿n 11*»-liló roNlnk. velAgóp»^ imgv v»U»«»Akbnn knphntók. Ugy»»!n to « —l''i |»)»M <-jtí KÖ*K<5p'' k ¡». TnviUiliA ttutmóuyok: m. »nknr<fk<a*htlilfitn*i''k, hfllo rt:x«»''k (Hrntriiliro) kní)hu»»j-<órskák , krrl''l pndok én r.'';c oiníok, kut-én visvrs«t6 Vi''k ft lognftgyolb vAlnnr.tck, h-pjo >b iuíiiííhójí lügjtitányosubli Arr.lc raollctt, mindig kÍB*oi\ kupli tók.
Elfpgndok mindon o aznkWvágó incgruiidolénfl1^», «yo"!«, olcsó (íb potitoH kiszolgáltatás mellett. 2—8.
fogpor néjk.il n pAn hidoir vUarl, a b''gixebbon fehéren, egl« ttge''i''ii é« » ag-néllui lehi-l lartai.l e»y-a . rU dlfrgBI''a A tat. ltogy minél n.gyobb legyen a kolendötAtf, darabja eaakia 60 krra létetelt.
Le»élpec»étlii bélyegek, mely k kényeimeitég, n|r*óiAg é» bl toaiA-gok miatt la mlnd"n nntyAliAI vagy vlaa nAI elBoySibek, legfinomabb éi bArmiféln névvel Vagy « éggel él-exlmerrel va;y Jepy^yel 600 darab 1 f I. 60 kr , 1000 darab 2 frt.
Valódi angnl »olIWiek, e/y-.''gy 1 p< ngAvol in, 30, <0 kr. , 8 nen-pévol 60—60 kr. I legfinomabb faj
3 p ngével 60, 70, 00 kr i I C*-i
4 pengével 80 kr, I ft I ft 20 kr.
lltlv«« f »Vt««et. Egy percx alatt leber mind üfMe lArgya khétel wrU''il |>. fAb >1. kObill, bAdogUI «tb val''i tArgyakra, a legxebb aíjiinrell-f.ílónt Mluudóau Atvexelnl, iigy Hiinylra, hogy a legügyenebb kéx Által kétxlt tt f.atél gyaiiAnt fog f ll iniil Kl|,8n«ien aJAnlhAt»> ai Iparosoknak, minlliogy a »Argyakal lg«n '' »liio.bllj.i é» njAn''AvA »•••!, Egy Ily kép, mely virA.ciokiokat. gyliinM-»ők. », tA''képeket, Állatfejeket, raoporloxatokat vagy karlka-»urAkal képei, kaplialó í, A, «, 8, 10 krér», «gy liveg Atvu«.»é»l lakk elég«én''e> 600 képio Í0 krért.
l.»/f Uilb htlyeit''i nbftdalma-«ott méreg, egerek, patkAnyok, Ürgék éa h«r.*8„''»k kiirU»Ar*. A» cl-; adA« f.dvISaégra ».''Irténlk. Egy nagy axoleocte Ara 1 frl.
A hajat élénk Állapotban tartani, aa SiaI vagy arfkél barnAra fcateiil logalkaln;a»abb a .IIó-o''aJ, minden vogjfl kéatlliiiényuk kArO-aak. Vau. iaaroncaAiá a t. cx.''kS-/»naégiwk J leüthetni, hogy uAlam fr(», n''.é;. Aamlaltlial au kéla e/ tlax-»11«»» dió-olaj kaphatd. KI» üveggel ''l6 kr. nagygyal 46 kr. •mj Dyí»Vl>r<a a»er, melylynl a »yiik-a''Vme» gyrtki r aen kl I h"» Irtani Kaeu ujabbaii t ItnlAlt a rr k min-ddn tovAbbl dleaéreto féU''M''g«»i mlulbogy gcrau»U mellett Árulta: tik. Kgy dpbo aal haMnAlali u»«ai-tla-al eicyUtt 40 kr.
O*. kir axabadalm. P/a|ioli|n-aaír íther, melyiy.d uehAuy pere/ alatt mind ii név. u utVPiendS iti''imyfoltokat mludcuf.''-le kplmék-b ll n l"g»la tAbbau . klvtaa. Kxen uj kéaillinény meghalad mlndiiil, mt a» l''yféle aierekb-n oddlg léte-aell, miiithoyy még a lenfinomAbh ét |.-gkénycarbb axlnt la aérletle-nlil hagyja, ioiikIJA.» axAra l ét uem a«Ag. a. AJAnlható eg>axf rxmlnil^ k. x»/<l-»l» IliAaxa.- Kgy,_llveg ''liaai-ÚAlatl ultaltA''aal 40 kr. \ ..
Valódi AllAl.xA g|>e rlft-«xap-pAn, a legSnomabb Illatokkal. V./f k>) épnitgyaV''" darab Ara 16 10 kr. Q«lty .''arab kr. Ki-y tfg-ly v.4-16111 mai''.aalr (Kamii f »»)(. hajkeneei HO kr. Egy darab liiar-a.: ■•^jj^.iex-(ie.-rd:tO kr.( valiioli » mit. Mi m^Aá Illat- éa t-.ilett.aViliik b«l- »<» k I-fd;d|. k, a IftfniaKyobb vAl..a ti jb»H-A 1 gjobb hajó ajok, a b»Jíy'')k.''r «irt.lt.-air.-. K;y ilvigg. I 1«, i,V, 60 kr.
Különb» tekintettel vendéglő tulajdonosok, gydgy-intézotok é» növeldúkre, ajánlja
BURIAN. Fr.
mindennemű ágyak
gyári rak tárát Uéc», Ktadt, llcrreiiirnHHe .\ro &.
GAZDAGON FRL8ZKRELT ágfynemelt éa vaséLfiryalt
a legjobbnak ellamort <!«. k. »lab. nigauyoa Agybetételekkel
legújabb modorú, a legegyakcrilbhtSI a legfinomabb taraalgd-Agyaklg. a IngoleaAbb gyAri. Arakon.
éa raja
i.. .JU.IÍUL a i iwTl.-i.ia__!■ i ina1» .an» iit»
Kívánatra a birodalom minden réatébo Arjegyaékek
mlntAk megkllldetuek. 8, — fl.
TAPPEINER M. Bécsben
ajánlja eredeti saját termesztésű boralt. i Fehér OuinpotdHklrohiicr, Uv.t;Kjo 40-50 kr.
i. n
VörOu vöslal kitlluű „ B0-^-G<) „
„ „ mint»bortloauxl „ 70 —KO „
„ „ „ n rubini „ B0—ÍM) „
Honlóval ogylltt ukaja 22, 24, W frt.
Kitűnő pezsgők.
Gunipolpfiklrthucr rajnai-borból 1 Uvog 1 ín fx)kr.
Aastalibor I n 1 r
n Vl I. n
n ( n Vt; n »
A» utóbbi ''/j Uvojyo 40 krjával, Paffo nóv alatt u kon-nkr-dolciubca igen kedvelt ós keresett, kOjüuUsen keresknlúk, zukriU szók, vendóglösök ós csemege-árulók róczóról.
4 tucat mflgrendelósnól, 4 frt f>0 krjával, Arjegyzók b<?r mentve küldetik. Megrendülések a póni Wkdldóse, vagy tttiinvi t mellett teljesittetnek. a iu>
Arany- és ezüst, férfi- és hölgy-
a legújabb ó* legizletesebb párisi minta szerint axállitol
hihetetlen olcsó árért.
nosezi; uki- éa női óhaíjIncz, I8pr. tiOal, gaa.''afon »"tnyoavi
vagy Sniaa aranynyal Átfutva 7, 11, 18, »6 frt. RÖVID Ulti- éa NŐI ÓUAI.ANCZ, ISpr. exOit, gAadagon Aranyonva
vagy 3mat aranynyal Átfutva 4, A, 8. 8, 10, IS frt. MKM/rÜ vagy FOl.BKVALÓ, almán metaiva, k3 vagy gytnjfy nél kfll. «»Oaibííl vagy Smu aranynyal Átfutva, 7, 9,1», t6, to ft ¿UKU, ISpr. exQat vagy Smaa aranynyal Átfutott, alma éa xoiuAiicao-
«otl »0 kr, 1, 1.60, », 8 frt. fiZIVECSKÍIK, ISpr eadat vagy Smaa arany, falnyitni vtld, alma ^
lOinAncloaott 1.60. S, 8, 4, 6 frt. ELŐlNO-tíOMUOK, 18pr. exOat, aranyoxva vagy 8maa aranynyal At-
futva, alma. aomAncaoaoU éa kövei 70 kr, 1, 1.60, ?, 3 frt. KÉZKODOK UOMHOK, ISpr. eaOat, aranyonva vagy 8 in aa araiiynya'' Alfutva, alma év aoraAneaoaolt, kSvel 1,6(1, 9, 8, 4, (> irt.
rí-Vli »Mttr 1!>l>r- ex Ilit , 3 mán aranynyal Átfutva, liui éa aouiAii
J UK. 6>0>0Mi kövekkel 1, 1.10, a. B, 4, s írt. PEC8ÉTÜyDKÜK ISpr. exOat, aranynyal Alfulva, í, t 60, 3, 4. 6 frt KAUPEltKC''ZEK, 18pr. eallat, gacdagon aranyoxva, vagy Suiaa arany-
nyal átfutva 8.60, 4, 6, 0, 8, 10, IS, 16 frt.
ÉKf.KÖI.TŐ ÓltAVAL — mely a hA*akb&« clkerallictUnUl iiQkicgca
— T fit.
INOAÓItXK minden neme, S évi JdtAlIA* melleit.
Tamét eladdk axáaalékot kapnak. — Raktárak alakítva loax-uok. — Mngreudctéack a legpoutoaabbau toljealllelnok, utAlivúltcl.
Front Fülöp,,
gyári raktára llohenmarkt 11, aa. a. Iléca
,''..!. t >> t,..>J-l I: ■ t . ; --(fO~tt)
Legolcsóbb vászon a Män.
Nagy iir-lcszííllltás
MODERN LAJOS első és leonagyobb oyárt vátzojvraktárában, Béos, Tochbuiben II. sz. *.
Urak, hölgyök és gyermekek számúra, hallatlan olcsó árért
A vAnnak Unom- ét jótiflukért kei«»»éU vállaltatik, a leuiHlto''t Arak blxonnyArn Mlndeakntk fl«y*l«At wfl^kr« VMjéJk, it n U«UtaM [ megreadtUiek a u-w^yobbat f»aják elíldéxal. Megrendelitek, a vArakoiAtnak »kilététén »efteleWefl, teljetlltetsek. Ingek, melyek a lett-
hez tient Állanak, vletzavétetnek. •
1 \ i • • . : 3
A vászonnemek árjegyzéke. ^^^
Szabott Arak, még ismételadók- és kereskedőknek
Í.VJL
ÍR.


1h<>"V<»lri»0/f^t/»U »''nlVbgy k nevoaeH ezlkk.k meg ia ha
lol.ruátMk, bitor vagy.k «¿/«ImcHitnl * " IrAnt. ml" 5rliit diók'' e«ak la V''nareaatt raWl\r.''AH kaph*»''k..,
j^jr Mind i f bt oináityyik . liogadiotnak.éa.ponUa»n.«elj a»»ej(,ek.
A»«vx<:kek n kapbntó "ilkki kr&f la*V«U H*iil*á|t«Ji»Mk. Az első au^t. bizományi üzlet A, FRIEOMANN Bécsben,
P,Al r-''lra.ae "¿tv. ha. .''•« Opcióin««.. 0 aa ,''a UrMier aeie''amok Inellell
V (8- IS)
Kész url-lngek, legjobb kézi-munka.
Eehír-fonalu vAaaon-ingek, S frt 60 kr helyet! t frt 80 kr. ,
Eliibiaalih ráneaoa mellel t fit w kr b. S frl 80 kr.
Elnom Irluiill va/y nimburgl lugek fi frt h. S frt 80 kr.
Finom hollnuill vAatuu-lugek 4-^t 60 kr b 3 frt.
Kinnln rumtiurgl kAxaulfonl lugek 7 frt 60 kr b. S frt 60 kr. '' \
l.egfiuomabli riiiuburgl lnx«k, le(c»*ebb kéil mnnka 1 írt h. A.60.
UtgHa. b iljlal ballat-váaaonbdl 1« fr» h. 6 fr» 60 kr.
Fehér és szines shlrting-lngek.
Vrl-lngek, .iér ablrtinzbSI 3 frl h. I frl 80 kr. I.o^flnpmabb francxla alilrtingbííl 4 frt Só kr h. S frt 80 kr. J.ngujabb divatú ailnev liiRek 4 frt 60 kr Ii. S frt 8) kr. Einom axlner »lilrtluj .¿gek 4 fr» 60 kr h. S frt 60 kr. V''ÍQom franca ia aalo.ee batlit-lngck 6 frt 60 kr b. 3 f t 60 kr. l.eglljalib fehAr »Anjavigalni 1 Ingek, legflnomabb 0 frt 60 kr h 8.Í0.
Vásznak, z^hkendők, asztalterítők.
U8ta

Ä magyar minisztérium
¿IKCZKÉIM''SOPORTOZATil
kUlönféle kiadásokban kapb.Hté WAJíMTS JÓZ8EK kÖnyvkeroakodAeóbon.
Ííegll^oinabl-, írl»u>'' »í^-^..„burg'', 60 r«f, 60 fr» h. S4 fii. Elnom VA''Icn-1.hti;ei-vatic 7/,o rí>r, HO fr» I,. 46 frt. Jó vArxon-axebkiívC féliiicialja I frf, 1.60, I.8Q, 8 frt. I.cg::.» ''.''Aeioa ballal iaebk-,UÄk . f.t|lBcxalja S frl, 1.60. ■*"j® Einom nrl nyaki .nd8 ''fl^ -*n|Ja 1.60, 1.80, S frt l _______'' , .
Kési nől-liwek, legszebb kézi-munka és kézi-kfttés.
1 ■> .> ! '' Váaaon-nülingek 8 frt helyett 1 frt 60 kr.
Kinom avelerl ingek, ránc^oa mellel ft frt h, S frt 80 kr.
Kínom váaaoiibdl, hurkolva 6 frt li. S frt 80 kr.
Uival-InKek, legftu. vAaxonból éa kSt''aa 10 frt'' 50 kr Ik 8.80.
1IJ divatú aalvben kStOtt 0 frt 60 kr h. 8 60.
Eugénia, nj divatú, kO»«tt 7 frt h 8 60. • ,
MAriA-AiitéiilA fllad-ingok 0 frt 60 kr b. 4.(0.
Vlctorla-lngek, kntvo éa finom valonclentieatol 10 frt h. 7 frt.
Nől aladnadrágok, légiin. »JjIrtiiigbGl 4 frt h. S frt.
Nül-iiadrágok, kll»ve, váaaonbdl, 0 fr» h. S 80 . ..
N.ti éjimellénykék, angol tklrlIngbSI 6 frt 60 kr |i. a.tö. , ''
Melléuykék legfiu. batlat-perkálbdl, aiiroI 0 frt ói> kr. V6C.
Dletet, gaadagoii k«IOtt rtellénykik 18 frl |i. 6.6».. |
Franc Ha mellénykék. legfiu. baltalbdl 16 frl h. A,''>0,
(Ifagfinomabb niollénykék, valódi valeilcleiineuel 4o:frt!h.. l0 frt. ''
TÍ5I háld Ingek, hoa.ju ujakkal 8 frt 60 kr. 4.fco; r>, V.XO.
K8I fodráaa-lngvk, finom ballal porkálbdl 6 írt, 6.Ó0, iS.50,
i: • ^ ''
Vászon-férfl-gatyák.
I frt 60 kr, 1 frt 80 kr, legflu.
«H^ndélósck utánvót melletl tol)<»ittotnok. ^Jgrendoló^skuól a nyak bóíógts kórotik.
Centrnl- Depot der ersten Leinwiisohe-Niederlago ;í<lo8 Louie Modern, Wien, Stadt, Tuchlaubon N# 11.
Wajdit« JózHüf íi- *dó-,
• t
;«}>- éB nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.