Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.55 MB
2023-07-04 13:56:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
131
223
Rövid leírás | Teljes leírás (197.68 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M £
Nttgy-KaviizB''i Hatddik évfolyam.
16. s/ám jmiias 1-ón. 18GT.
. Ismerettérj esztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, sr/dászat, tudomány és mfivészet köréből.
111 i. ——mmmm 11 i n ——
./ . ■" .
Mejdelen:
lllmltn b<J J-Én, 10 ín, él VO-kAn «gi1»» íren.
Wxfrkfhxtöl Iroda cm kiadó hivatni:
WAJD1T8 JOZ8KK kSnyTkeretkedMben.
tmmm
T
Előfizetési föltótelek :
Helybon hyUlioi lioriU»««l viJikro poiUn küldte :
%é»» átro : - A írt. — kr. Kii ivr. - - 2 „ - „ Évnegyedre • 1 , — ,
HlrdetéBeK:
A liftt h»»ábo» petiKorérl l-nör 7 kr. 2 nor 0 ¿» minden további bciktAliiírt 6 kr. 1141/egdiJ minden egye* belkUlA»ért 80 kr. • A .Nyilt téren" ♦gy petit sor beikutáil díj» 10 kr.
Elöllzotósi pénzek ós hirdetések,>
ugy iilntúi) • Up fiollemi tartalmát Illái*''
k ö x l c m é i> y e k, ¡1
valamiül vidéki levelek, bérmentve a kUdébWatalbas
kllldendSk NAGY-KANIZ8ÁKA.
A magyar sz. korona viszontagságai.
(Vége.)
Az ország rendei az olzálogoaitáa uu,n Hunyadi Mátyás trónra léptéig több ízben tettek kísérletet annak kiváltására; do a osászár konökságán őseink mindon fáradozása hajó törést szenvedott. E feladat mogoldása, ugy látszik halhatatlan emlékű Mátyás királyunknak volt fenntartva. ő mindjárt trőnralépte után 1469-bon a Demosz-thén nyelvű Vitéz JánoH váradi pUspök állal újólag fölfogta az alkudozás fo-nnlát. Do Vitéznek, kit o nagy fontosságú küldetésében n pápai követ is gyámolított, csak 1462-ben. sikerült Fridrikot GO ezer arany váltságdíj lo-fizotéso mellett a sz. korona visszaadására bírnia. Ennek szélvészként torjo-dö hlro, viharos örömro gyulasztá az ország lakosainak kodélyét; b valamint mindenkor, ugy az ezen évi országgyűlésen is fényes bizonyságát adták .őseink nemes áldow. kéBzségllknek. ■ Mert midiin a korona váltságdijának előállítása korült a szőnyegre, a jolon-lövő rendek közül egy som találkozott, ki évi jövodolméuek felét a haza oltárára föláldozni elmulasztotta volna.
A magyarok azonban osak 1463 iki juliusban jutottak a korona teljos birtokába. Fridiik ez alkalommal is sza-uorítá azon sötét vonások számát, melyok az igazságos jellomfostő eoseto-áltai rajzoltatnak mollszobrára. A kínos saotnjiizó császár, daozára annak, hogy ,a magyar nomzet miudonkor a loglo-vAgiatd) bánásmódban részesítette, a koronáért iküldUtt ''fényűd és Bzántos k^vjatség előtt, nehogy ezek azt u váltság díj lefizetése nélkül kezei közlll kiragadhassák, üécu kapuit bezáratta, 8 a követség tagjai közöl osak néhányat boosájtátott be. KéBÖbb a koronát kívítetto a város ogyik^kapujához S.o''tt a f>0 ezer arany leolvasása után a magyaroknak kézbo»itetto. Innen a m. .ereklye Budára szállíttatott. Krónikáink- szerint a koronánnk ozon szállítása valóságos diadalmenethez hasonlított, A tornyokban a harangok zúgtak, qlőtto a népség az utakat ellopte, sőt még a vakok, bénák, sánták és nyavalyások is kivitettek eléjo azon l-eínényben, hogy a sz. oroklyénok ha csak árnyéka érinti íb őket, épekké leendnek. — Budának nomcsak főbb rangú lakói, hanem u polgárság minden osztálya az egyházi díszruhákba öltözött papsággal, zászlókkal lobog-.atva kezeikben versenyozvo siottek a Ufc. korona fogadására. Az ifjak tomboltak az öregeknek pedig örömkönyek gördüllek Ősz pilláik alól a sz. korona megpillantására. Csak a nagy király, Mátyás nem osztozhatott a nemzet ezon jnám.oros örömében, Bosnyiábani távol-léio miatt.
. Mátyás sokkal gondosabb fejedelom volt, semhogy alatta a nomzot legbecsesebb ereklyéjét valami viszontagság ér-
hette volna. Do mihelyt öt 14...