Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.18 MB
2023-07-04 13:57:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
131
217
Rövid leírás | Teljes leírás (217.93 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

j , Nagy"Kauii2ga Hatodik évfolyam
19, szám julius 1-én. 1867.
Ismeretterjesztő lap
„ le » ■ 4R
szépirodalom, kereskedelmin, ipar, g§zdászat, tudomány cs művészei köréből.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
Hjr/ iilnUp « I*p « » « i i c m 1 tartalmát UlsHf
k ö x I o ím é h y e b,
VAlAiuint vlctékt lovclek, bjrmeiitva « kladáblvOAlksa
kllUciiJök naov-kanizöAiu.
MesJelen:
1 WUdeii hó>''f-M»,;HMn, 4« ío-kAu - «glas
Iroda ra klntlti hivatal:
WAJMTH JO/UEK köny*ker»«kedí«ibín.
Elöflzotési föltételek
Hirdetésed:
A lint hAJ>ilboi pctit*or<.<rt 1-mUr 7 kr. 2-laor d''i» mludon további belktAtAnirt 6 kr. ¿tclyffcd^ niindoM czyc beikUt.Wrt 80 kr. A „Nyílt t^ren" . *ry "pellt «or bnlkUUil dija 10 kr.
Helyben liánlioi .hordáttal i* vldi''kre |<oiUn V.II1 Kgt''ta ívre: - 4 frt. — kr. Fii évro . • 2 „ — . Ävnegyedr« - t . — ,
■ <iv cv - f>k) » » pólósára nx ínséggol jutott vidékre, —szál-i.tsjl tátott; ugyanazért hntároxtntott miszo-rint o megyekősönségo kérvénynyol járuljon a honvédelmi minisztor Ő nagyméltósá-gáliox, hogy oxen bnj minél olőbb orvosolva logyou. Targynltatolt a mogyoi költségvetés, molybül 70UU forintolt a pénzügy minisstorl-um noiu hagyott holybo, oxon öaazog nélkül pedig ax artmiulstratioualls költségok nom korülnénok ki, azért oxou összog utalványozásáért is kérvény_ intéztetett. Jolonté továbbá, hogy n koxhátorság tokintotébül a foglárok számát sxaporitá, n ogy pár hét nliitt szolgalatra koszon állanak. —L''gérdö-k.issbb joloutéso vi.lt a kanizsai hiró választás. Sajuosun értesültünk, hogy a kiküldetés kolló oredinényro nom vozotott, miután a kis-kanixsal polgárság nom akar romloxott városi tanácsot, nőni lóvén annyi érdoko, mint a iiagykanízsuí lakósokuuk.
T. L. ügyvéd ur panaszképon olőadá, hogy az ogyosok részéről az ügyvédi kar ollon szabad polgárhoz nom illő tattok köVot-totnok ol, moly ogyénok ollon nincs ügyvédi rogrossus, miután vagyonuk niuos, lovagias ols&tétolro P''.''dlg képtolonok, s igy a górom-Iwiagot zsobro koll rakni.
Nom kutatom, mi okozta Kís-Kanizsa városának s polgárainak nx ügyvédi kar ollo-ni ellenszenvét, mort oxon tárgyhoz hozzá »xiMl.ini, a holyi viszonyok alapos ismoroto szükséges, do mint igogyoí földbirtokos a polgárság megnyugtatására irhatoin, hogy a törvényhozók a kir. Ítélőtáblát azért állítottak fol, ha vau olyan ügyvéd, kl visz-sza élne esküjével, törvény tolenséget követ no ol, ugy az illotö onnét kaphatja oxon szót silontiarius, moly sohasem téveszti ol hatását; szUkségtolen tehát türelmetlenkedni, inert híggadság s kitartással érhotünk csak oxélt. Kanizsa városa világ koroskodolml forgalmánál fogva törvényszék nélkül fonnt nom állhat, sőt váltótörvényszék follállltása is sxükségos lévén, n magas kormányi országos segélyro méltán sxámot tarthat, és ox állal a város kiadásain is sogltvo tonno,
Kis Kanizsa város polgárai, ha jobb sxo-rétik u 12 ftlg itélö bírót, válassza saját köbeiéből, kit bizalmává) mogtísxtol, mort n rokon sxenvet erőszakolni nom- loliot.
Megyo bixottmánya végzésílög kimondá; Kanizsa városa válasza mog minél előbb tisztviselőit, s mint alkotmányos polgárok választási jogukkal élni iparkodjanak.
Végül a megyo bizottmánya a magyar minisztériumhoz, azon közbonjárásért, hogy Ö Felsége a király a számüzöttok javalt éa szabadságát vissza adta, hódoló tlsxtolotét foliratban folküldoní olhatároxta. Ax ily nemes fejedelmi tottot ax ogész ország áldással viszhangoz II
BARANYAI ELEK.
Letenyet szolgabíró T. Szigotlii L-ijos ur által mlgos gróf Andráss...