Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.41 MB
2023-07-04 13:59:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
134
221
Rövid leírás | Teljes leírás (205.37 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa Hatodik évfolyam.
hol a körülmények i rlnt n? Alln«)OtbftII 1
22, szám augastus 1-én. 1867.
Zala-Som«
Közlöny.
9.W •
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány cs művészei köréből.
Mead ©lön.:
Minden hi l <n, 10-én, é« ÍO-kiu . ; egéa* iv«u.
>f 8xcrki*hii¿i li otli» óh kiadó hivatni:
WAJD1T8 JOZ8KF kflnyvkoreakc délében.
Előfizetési föltótelek :
Helyben hiihoi hordánál ét vldókro pontiín kllldvo; Kgéaa évre i • 4 írt. — kr. Kii évre ■ • J , - , hvnegyedre • l . — „
HlrdetósoU::
A hat lufAbo. p,MUors(rt I-Mör 7 kr. 2-uor 0 <<• in luden további l.elkutWrt b kr. Hilyegdlj minden egye. belktatftért 30 kr. A .Nyílt tiren* egy potil lor beiklalá.1 dija 10 kr.
Előfizetési pénfcek és hirdetések,
ugy »«Intőn « Iiiji i i ollc m 1 t n r t « 1 m A l Illető
k ft x I c ill é it y e k,
valamint vidéki levetek, bérmontvo A kladéhlvatalhoa küldendők NAOY-KANIZSAuA.
N.-Kanizsa-barcsi vasút.*)
Becses lapjának 20. számában öröm-mcl és figyelemmel olvaKtuk a fenti oim ulfftt megjelent cikketés teljes meggyő-»ödésünkkol csatlakozunk a két érdekelt mogyc, a N.-Kanizsa városa kiküldöttei részéről őzen pályának helytelen iránya » kiindulási pontja ellen beadott tiltakozáshoz. Tökéletes meggyőződé-. sünk ugyan, hogy az abban felsorolt fontos érveket az ügy érdemleges meg birálásánál felelős kormányunk tekintetbe veendi, a nem engodélyezend oly épitkozésti mely nz érdekoltok, BŐt az ogész haza kárára lonno osak létesíthető; mind a mellett szerény napszámosi • kötelességünk közé számitjuk oly adatok felsorolását, melyok a rögtttnözve olkészitni kellett óvási okirat szerzői előtt tán ismerotlenok valának, és fel nőm hozathattak, do a melyek mégis a valódi tényállás földerítésére elöny.íyel lehetnek, sőt az ügy elhatározásánál is a mérlegben nyoralihtnak.
A kérdéses pályára az előmunkálatok ltí|ü2—Ö években kozdettok meg, és az akkori munkálkodó vasúti mérnök — ha jól emlékszünk , Mráz — többfelé tott kutatások után a surdi völgyön át CsurgŐ s Borzenczo felé vezetendő vo-nalt jeleié ki mint legolcsóbbat, legkevesebb akadályokkal küzdőt, és minden érdekeket kielégítőt. —
Azonban a sors ugy akarta, hogy a déli vaspálya a kanizsai mérnöki osztály vezetésével, s o vonal traoirozásával egy más ogyént bizott mog, ki — talán tehetségeinek fitogtatásából, vagy tudja Isten mily mellék érdekből,.— nemcsak a legnehezebb és a legköltségesebb nányt választá, do annyira el volt fogulva eme kodvonoz rögeszméje iránt, hogy a korábbi torvezotet vizsgálatra som méltónak, és készítőit kontároknak nevezé. Már az ily úri ogyéntől, ha a sors vagy mások patrociniuma által oly állásra omeltetett, melyben a vasúti ügyökben döntő befolyást gyakorol, senki so reményiheti, hogy emberi gyarlóságából teljesen kivotkőzve, ma jónak találja azt, mit még tegnap rosznak bélyegzett; '' kölönösen akkoraem, midőn megbizőit rögeszméje által vagy 100 ezer ft költségbe kevorto, s ebből egy maga — hír szerint — 20—30 ozer ft honoráriumot zaobro tott. ^
A mostani vasúti mérnök urak ugyan jól belátják a baklövést, privative nagy réfcxo bevallja, hogy józan észszel a korábbi tervezett vonalt kellene épiteni, mert a surdi völgyön át a vasút föle
•) K Urgy érdoko megérdotnclué uj/«n, hogy a ha«al napilapok U UrgyaUi ali vonnék, éa ea okbél o e-alkkünkkel Poitro ukarink fordulni, d« ml-t vol »» oUS t> c»lmü csikk aa öu booaea lapjíbau Joliit mog, »{«eleinket i»lnto ÖnhOa kUldjtlk, bliton romínylvén, lultierlut a»t tapjiban felvévén, ogy tior-ke...