Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.87 MB
2023-07-04 14:00:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
128
230
Rövid leírás | Teljes leírás (205.03 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa Hatodik ëvfolyam.
25. szám, september 1-c''n 1867.
lu
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, sarasat, tudouiány és művészet korébil.
■Jiw ■ mmimmii''i.nmi im"i*immsm».i-Li-u
Megjelen:
>11 mini hó l-to, 10-éii, i, Î0 kán e|(é»i ivíd.
Hu: rk<''»x(oi írod« én klndó lilvntal:
XV AJ DIT ti JüZöEK kOiiyvkere.kedíiíben.
;.......»1 ."■■> ""!*"* ''.■.'', )"■.■'' ■" ■i
"■.m liiiiiuuaxtjwii.il.
Előfizetési föltételek :
Hcljrbeu báihot horiU«*sl ¿n vidékre poilán XlllJvo '' Kgtf* Arra i • 4 írt. — kr. V/l ívre - - 2 , — . Kvnegjrodro ■ t „ — „

l
.i.I.
N.-Kanizsa-bare*'' vasat.
E Kd lG-án tisztelgett /árosunk küldöttsége gróf Mikó Iinr« közlekedési s köztnunkaligyi ministor ur ö Excellwn-tiájánál, élő szóval in támogatandó azon folterjesztéaekot és tiltakozásokat melyek ezen vasút eddig tervozett helytelen irányn h indópontja ellen e város ré»?éről beadattak. Mint a küldöttek jelentéséből értesUlénk , ö Kxcollentiájr it''.mcsak a legnyájasabb leorcszkedő fogadásban részesité u küldöttséget, lift'' nem a Kérelmek orvoslására maga« hzo-mélyés közbenjárását mogajánlá. ~ így Jehát megb: Osak lobot reményünk, hogy a hatalmas ellenség és némelyek konok mogátalkodottsága daozára méltányos és igazságos llgylluk diadalra jutnnd!
Mivel-mégis a küldöttség jelentéséből ugy ériosllléiik, bogy azon miníste-ri hivatalnok ur. kit (1 Excollentiája ko-gyos volt felvilágosítás adásra boren-dolni, javaslatunk ellonébon két índo-kot állított fel, nőm késUnk ezen nehézségeket eloszlatni annyira, a mennyire nektlnk, kik sogéd ««közökben szUköl k''ddnek, módjában áll.
Az hozatik ugyanis fel: 1-ör, hogy a N.''KauizHftrbaiod vasútvonal indópont-jd « iránya már a béc*i oa. k. kereskedelmi ministeríum altal véglegesen engedélyeztetvén, sőt logfolsőbb szentesítéssel is ellátatván, és mint ilyen adatván át a magyar kormánynak, ennek többé nem áll módjában azon változtatni. Mint a folyó é. Jttniu* 27-én Somogy h Zula megyék, ugy városunk küldöttjei által beadott tiltakozó okiratban kifejtetett, mi ezen körülményben megnyugszunk, és nem ké-rltnk olyat, melyet osekély nézetllnk hterint megadni többé nem lehet, és éppen azért nqm is szorgalmazzuk többé o vonalnak Somogy szivén keresztül Ih.-Beróny felé loondŐ vezetését, hanem kérelmezzltk egyodlll azt, a mit szerény fülfogásunk szerint megadni a maga» kor • .«lánynak jogában áll és a mi a fennforgó körülmények között még minden érdeket legjobban kiolégiteno, mert tud-tnnkknl a* 18G7 ik évi ap, 10-ki állam szcrzUdvénVnél má* okmány e vasút iránt nem létez, ebben pedig a déli vi\s-nt-társaságnak engedély adatik N.-Kn-ni/.sa s Kottoű közötti kiindulási ponttal llaiOMg egy szárny-vonalat épiteni. ninCrt tehát ezáltal még elzárva azon lehetőség, hogy o vonal ugyan N.-Kani-KKftflCoitori közötti, de Sa.-.Miklósnál és nem Mura-Kereszt urnái ágaztassók ki, o a sitrdi" völgyön végig vezettetvén egyetlen csokély vízválasztó domb átmetszésével építtessék tovább a Dráva völgybe, hol már a déli vasut-társulat által tervezett vonallal egyeaUtne, azt pedig annál bizonyosabban hiszs.sllk elérhetőnek, mert sokkal könnyebb az építkezés, kevesebb költségbe kerlll, éa nem veszélyes, holott a déli vasut-társulat által tervezett légrádi hogy alatti korlilő mind ozon előnyökben wUkölkö-dik.
•>,f. ...... 1 "»■
2-or. A déli vasut-társulat ferdo ter-vezotét azon egyetlen plausibílísnok látszó indokkal támogatja^ mintha ez az általunk javaslottnál rövidebb lenne} azonban ez sem áll, mert a két toi vezet Herzenczétől...