Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.87 MB
2023-07-04 14:00:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
189
325
Rövid leírás | Teljes leírás (205.03 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa Hatodik ëvfolyam.
25. szám, september 1-c''n 1867.
lu
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, sarasat, tudouiány és művészet korébil.
■Jiw ■ mmimmii''i.nmi im"i*immsm».i-Li-u
Megjelen:
>11 mini hó l-to, 10-éii, i, Î0 kán e|(é»i ivíd.
Hu: rk<''»x(oi írod« én klndó lilvntal:
XV AJ DIT ti JüZöEK kOiiyvkere.kedíiíben.
;.......»1 ."■■> ""!*"* ''.■.'', )"■.■'' ■" ■i
"■.m liiiiiuuaxtjwii.il.
Előfizetési föltételek :
Hcljrbeu báihot horiU«*sl ¿n vidékre poilán XlllJvo '' Kgtf* Arra i • 4 írt. — kr. V/l ívre - - 2 , — . Kvnegjrodro ■ t „ — „

l
.i.I.
N.-Kanizsa-bare*'' vasat.
E Kd lG-án tisztelgett /árosunk küldöttsége gróf Mikó Iinr« közlekedési s köztnunkaligyi ministor ur ö Excellwn-tiájánál, élő szóval in támogatandó azon folterjesztéaekot és tiltakozásokat melyek ezen vasút eddig tervozett helytelen irányn h indópontja ellen e város ré»?éről beadattak. Mint a küldöttek jelentéséből értesUlénk , ö Kxcollentiájr it''.mcsak a legnyájasabb leorcszkedő fogadásban részesité u küldöttséget, lift'' nem a Kérelmek orvoslására maga« hzo-mélyés közbenjárását mogajánlá. ~ így Jehát megb: Osak lobot reményünk, hogy a hatalmas ellenség és némelyek konok mogátalkodottsága daozára méltányos és igazságos llgylluk diadalra jutnnd!
Mivel-mégis a küldöttség jelentéséből ugy ériosllléiik, bogy azon miníste-ri hivatalnok ur. kit (1 Excollentiája ko-gyos volt felvilágosítás adásra boren-dolni, javaslatunk ellonébon két índo-kot állított fel, nőm késUnk ezen nehézségeket eloszlatni annyira, a mennyire nektlnk, kik sogéd ««közökben szUköl k''ddnek, módjában áll.
Az hozatik ugyanis fel: 1-ör, hogy a N.''KauizHftrbaiod vasútvonal indópont-jd « iránya már a béc*i oa. k. kereskedelmi ministeríum altal véglegesen engedélyeztetvén, sőt logfolsőbb szentesítéssel is ellátatván, és mint ilyen adatván át a magyar kormánynak, ennek többé nem áll módjában azon változtatni. Mint a folyó é. Jttniu* 27-én Somogy h Zula megyék, ugy városunk küldöttjei által beadott tiltakozó okiratban kifejtetett, mi ezen körülményben megnyugszunk, és nem ké-rltnk olyat, melyet osekély nézetllnk hterint megadni többé nem lehet, és éppen azért nqm is szorgalmazzuk többé o vonalnak Somogy szivén keresztül Ih.-Beróny felé loondŐ vezetését, hanem kérelmezzltk egyodlll azt, a mit szerény fülfogásunk szerint megadni a maga» kor • .«lánynak jogában áll és a mi a fennforgó körülmények között még minden érdeket legjobban kiolégiteno, mert tud-tnnkknl a* 18G7 ik évi ap, 10-ki állam szcrzUdvénVnél má* okmány e vasút iránt nem létez, ebben pedig a déli vi\s-nt-társaságnak engedély adatik N.-Kn-ni/.sa s Kottoű közötti kiindulási ponttal llaiOMg egy szárny-vonalat épiteni. ninCrt tehát ezáltal még elzárva azon lehetőség, hogy o vonal ugyan N.-Kani-KKftflCoitori közötti, de Sa.-.Miklósnál és nem Mura-Kereszt urnái ágaztassók ki, o a sitrdi" völgyön végig vezettetvén egyetlen csokély vízválasztó domb átmetszésével építtessék tovább a Dráva völgybe, hol már a déli vasut-társulat által tervezett vonallal egyeaUtne, azt pedig annál bizonyosabban hiszs.sllk elérhetőnek, mert sokkal könnyebb az építkezés, kevesebb költségbe kerlll, éa nem veszélyes, holott a déli vasut-társulat által tervezett légrádi hogy alatti korlilő mind ozon előnyökben wUkölkö-dik.
•>,f. ...... 1 "»■
2-or. A déli vasut-társulat ferdo ter-vezotét azon egyetlen plausibílísnok látszó indokkal támogatja^ mintha ez az általunk javaslottnál rövidebb lenne} azonban ez sem áll, mert a két toi vezet Herzenczétől egészen Zákány alá moglehetősen egy irányban baladun, s osak itt fordulna a» általunk turvozott vonal egyeuöson északi irányban Nagy-Kanizsa felé, holott a másik nyugoti irányban a légrádi morodok hegyet megkerülve térne be Mura-Koresztur alá.
Meglehet ugyan, hogy a vaspálya Murn-Kereszturig néhány száz öllel rövidebb lenno, mint Sz.-Miklósig, (noha a közeink között lévő egyetlon adat: a katonai mérnöki kar állal készített térkép szerint azt is kélségbo vonjuk, miután ezen térkép ''utmututása szerint a Dráva völgyében Zákány b Gyékényes közötti azon ponttól számítva, hol a két torvezot olágazik, a két távolság nagyon egyenlő, sőt épen 1 a i o u s e s z 11 n k ugy észloli, mintha a sz.-miklósi vonal lenne a rövidebb) de ha mindjárt viibt''rfutxin Ullol l^ri-
no 8z.»Miklds felé, mint Mtun-Koiesz-turig, ugy legalább V« mórtfoldibd hosszabb a keritlÖ innét vissza Sz. Miklósra, hol mindkét tervezet minden osut ben ismét találkozik.
A déli vasúti társaság ugyan, mint értjUk, ugy okoskodik, hogy a teherszállítás lévén a főo/.íkk és jövedelem forrás, 0» pedig főkép e tengerfelé gravitálván, olŐtte osak az lehet irányadó, hogy a tengerhez Mura-Koresztur közelebb fokszik, mint Sz.-Miklós.
Ha már figyolembo nem vonnők is halhatatlan ctnlékU legnagyobb hazánkfia gr. Széchenyi István azon tervét, mely szerint az összes vasúti hálózat kulcsának az ország Hzivében fekvő fővárosnak kell lenni, a déli vasut-társa-ság fonuebbi okoskodását osak ugy fo-gadhatnók el helyesikl, baaláiruók szántó azon hazánk kárára vezető törekvést, melyot eddig a déli vasuí-társaság követett. Muly, t. i. Fiumo háltérbe szorításával ogés« kereakedelmUnkot Triost-ben ozélozá összpontosítani.
^/«u is elfogadva a magyar királyi közlekedési ministoriumnak e hó elején nyilvánosságra bocsátott félhivatalos ozikkeiben felállított azon nézető», hogy a fiumei vasúti összeköttetés indópontja Zákány alatt legyen, kénytelonok vagyunk tagadni, hogy az Adria drága gyöngyo Fiumo a vasútnak Mura-ICo rcsztnr alá vezetésével akár Ibula-Pest-hoz, akár az alföldhez közelebb lermo, mint az általunk javasolt irányban; mert parallol vonal építésére hazánk képtolon lóvén a tengerroli összeköttetés, osak N.-Kanizsán átv létesíthető; íia innét a fiumei vonal az idéztünk félhivatalos ozikk szerint Zákány és Kapron-özán át vezotondŐ Zágrábba, ugy maga a déli vasut-társaság so fo^ja józanul állithatni, hogy (az egyones vonal lóvén a legrövidebb) a aiydi völgyön át Zákány legalább 1 mértfölddol az általunk
i ., ;-itt-
mrdetéaelE
A Int luuibot ptUUorért l.ixrtr 7 kr. ímor « ia minden további briklMÁi/-rl 6 kr. lMljrt^JIJ Mlntlun agrtm beikuUi^rl 3« kr. i<!■''., A ,N/llt Ur«u*
rgjr p«ut «or LcikuU.l JIJ» |0 kr.
i >nwmm.,..ùiu i u i nmum n "jw).i ■
javasolt irányban városunkhoz közelebb lie lenno, mint Mura-Keresztur felé a légrádi hegyet megkorlllve? a mennyivel |KJ(lig oz uton hozzánk közelebb esik, igen tormészetesou Pesihez is.
Az úgynevezett alföldi pálya iránya a péos-barcsi és baros-zákányi részlotek által elég érthetően kijelölve lévén, az mindkét torvezet «zerint o>ak nem Zá-¡kányig egy vonalban halad, tervezetünkre tohát a távolabbságot osak azon egyotlen esetbon lehot reá erőszakolni, ha a végezel nem Fiume, hanem Triest! mert n mi javaslatunk szerint is a Kap-roncza folé Zágriíbba vezetendő pálya Gyékényes és Zákány között talán ''/« mértfölddol még rövidebben lenno kiágazandó, ennek tehát a költséges és vo-szélyes légrádi hegy nlatti kerülővel semmi dolga h ezen milliókat olnyelő építkezésnek osak azon egy esetbon von értelme, ha arról van szó, mint lehessen legrövidebb tUun az alföldöt Triosttel » Ueni l''inminal összekötni, pedig ezt a déli vt.Biit.társaxágon kivUl igen kevo-
ftJ411 J.iv, , «.-• ItfMM.. «w. w
nája alatt, egyesült hunpolgárok közöl óhaitaiii.
Ha bár tchat bennünket a I''ester Lloyd 1B3 ik ttzáinában megjelent fél-hivatalon ozikk hívatlan vádlóknak és önzőknek nevez is, mind a mellett oz al.iptalan gyanúsítást vissza .utasítva, nyugodt lélekkel biztosítjuk az érdemes ozíkkiró urat, hogy bennünket önérdok nem vezet, hanem mint hazánk e vég vidókón lakó polgárai honfiúi kötelességünket híszszük osak teljesíteni, a midőn ogyetlon tongori kikötőnk háttér-'' bo szorítására irányzott eme forde tor vezet ellun küzdünk;.sőt arról is biztosíthatjuk, hogy városunkhnk speciális érdeke legfeljebb csak annyiban körül tekintet alá, a mennyiben a tervezőt helybenhagyásával a déli vasút-társaság közvetve fel lenne mentvo azon szeiző-désszorü kötelezettségétől, mely «zerint minden városunkat érintő vonalai indó-pontjául a városi közönség által o célra fgyesoktől kisajátított, és a társaságnak ajándékozott pályaudvarnak kell lenni, pedig ha a magas kormány remény ünk ellenére a tá rsaságot o kötelezettségétől felmentené, ugy a kártérítési igények jogalapja is olenyésznék.
Híszszük tohát most már, hoi,y nii-nister ur ő Exoolleutiája magas közbenjárásának sikerllloud a költségos és ferdo tervezőt félrovotését keresztül vinni, helyette az általunk javasolt olcsóbb és könnyebb — de nem hosszabb — vonal építését kieszközölni, s hír szerint a már legközelcbly megkezdendő munkálatokat egyetlen paranos szóval bo-állíttatni, ez által Somogy és Zala megyék, ugy N.-Kanizsa város indokolt tiltakozásának érvényt szorozni, s a méltányos s jogos ki vánatot a lehetős ég határain belől kielégítvén, a kedélyeket megnyugtatni.
Elöflzetósi pénzek ós hirdetések,
ugy Minién • l*p *»c|lami;á*rt*lB>it IIUUJ
k ö x I r tu é m y o k,
riUwlut vidéki lordok. bír>.ie.U*» n ki*.Ut>iv&Ulbp
kOUUwJgk NAOY I^A^ZgARA.
Perozel Mor N.-Kanfaatón*).
E lió lQ-én volt izironesénk roogyíuk »ulft ogoricugi vill.(»il(i korülctónek egyhangúlag niegváliUKtott kój)vi»olöj6t, Por-czol ilor lmiívlü tAliorm.kot, kit (Ivére l''cr-cxoU''ál voll lionvéilaziUatlo»julonlogTuluam. fübir Ajn o a kcsxtliely luk kiaórtok — kQrtlnk-Lo tisztelni. lUr liivntalussn scmuilfólo (lnnO-púly ronJoxvo nuia \i»ll, mégis etor sxámra lódult a nép minden polgári AllAs, vallás és noinkülüntb''ég nélkdl a nlltyniulvaf-bn, ugy nnnyira, lingy önnek elég tág udvara a töinugol bvfoguilnl nem vula képes. LogelőssOr a kousiból kiszálló honfit n váron uevéboa annak bírája IJ ibocliay János ur fo-
Jadá, néhány moleg sxavakkulu kedves ven-
ógot o város határán Üdvözülvén, Utánnn a lásslók alatt eocárdákkul dloitutt honvéd» sereg novében Ihkoy Kázmér honvéd őrnagy és Kisfaludy..... honvéd százados szónokolt, megható szavukkal tolmácsolván azoiu örümüt, moly a honvédséget a 18 évi számkivetésből hazaiért lcgkcdvosobb tábornokai ogyikének látása kavotkozlébon olTogá. Vogro u választó kordlot kQldöttié^-i névé-bon Háry József füli^yésa ur omolie szuvát, ki magasztos elragadotlságábau n i. ''j> lili»é| a szeutok sorába Avatá. — A megflsiült tes-
L''Jí.« Ry.pyvt0 »¿¿".O^r
szenvedés lelkét meg nem övegilé, süt meg-ifjusitá, mort mind ozon terjedelmisobb szónoklatokat és advUzlutokel azonnal rOgtö-nözve inegvá!as*«lá. — 8ttjaáljuk, hogy velős boszódot hüon köiülnl nem áll módunkban, do a monnylro emlékszünk a szíves logiidáo mogkíisxbnéso után abban oul-miuált, hogy ip.irkodand « honvédségnok azon hulyet és állást megszorozni, m«-ly ötol méltán mogillotl, s biztosítani az országnak egy független önálló hadsereget, morf, úgymond, » mely noms tnok mai időben nincs Onállló toklntélyos hadseregé, pb fü^gotleu-■égét alig képes fönntartani. Megköszönte továbbá a legnagyobb hazafi disznevot, ugy n szentek közé avatást, mivel úgymond vob»-vo van azon nemzőt, moly csak egyos oao-mélyekro támaszkodhat, a hasának igon sok kilünö fiára vau szüksége, hogy egy oszlop kidülésúvel aa ogésa épület roiubv no dűljön; » egyébbiránt 18 évi tapxsztalstait éa tanulmányait n közös haz<( javára fel fogja használni, a basánk sok kilünö fiaival egyesültön iparkodand a 19 ¿vt azonvodés olől-dózto bajokat orvosolni; ezáltal, ha nem ia a szentek, no logaláhb nt<>k közé Jutni, kikről a történelem mint jó hazafiakról megemlékezik. — Következelt asután u társaa obéd, mely alatt a felköszöntésok sorát ismét li&boohay János városunk birája nyitá meg, a többi közt fölemlítvén azon időket is, melyekot as ozorai lofegyvoiaóo után Porozol Mor mint paranc»oló tábornok o városban töltött, és végül egy orcdoti ron-dolvényt mulatván ölő, melyet azon időben hozzája mint nems-tÖrl századoshoz Intéaatt és a melyot ő minden hadi törvényszékkali fouyeg.ités és terrorismus daczára a mai napig ereklyokint hivon megöraötl. A többi folköszöntésok k<>ii)tt n Lotenyo vidékiek nevében Nóvák tót*sacrdaholyi plébános ur által mondottat amlitjük fel, ki olmondá, hogy a»011 időkön a letonyol kastély két ellenkező parancsnokló tábornoknak szolgált főhrtdi szállásul, az egyiknek vendégszeretetből, a másiknak kényaaerüségböl, t. i. kvdvos vopdégünk, és utánna báró Jolla-chioh horvátit bánnak; as utóbbiról csupán-annyit jogyozvéu meg: „do mortíuu «11, aiwF bonc.," ^ ..,.
Porozol Mor látszólagos testi ¿y&nKfltfgo a as ut fáradalmai növolto kimStUltségo
•) K estkk utolsó Upank UtUiiA ulln km^ia , be, sít (Obbi ibbaa kOsOlal móduukbm áUt,
ÍWsrk,

UfuVk»T/;» //Hi^íiilí
ctára rögtön rálM«olt ói kiemelé, ha v»l»ha M oratitf ÍOggdtUnaégét, »tabaJtigAI, ttom ^ aeliaégét vagy területi ¿p.^t^h«^ .«» lálua lényegétül, • o miatt a ha»á harc*
lucaön laondö megjelen/aél igény.''ltié. ''«»ét kardjával ia kétt stolgiJW, Aa iok4l«t«».''tt hl**l, hogy » »»ak»ég ugfíioívl.. magával a honvéd aorog niaradvinyai uoiu.o»ak ep oly lelkoaUllou fognának a táatló »1* aoregloni, mint Valalt*, hanem butditó ttavuk ét pél-dijuk at ifjú neiuxo.léket is feltorkentené.
A« ogéat utód al.itt a tormot n.igy néptömeg lepte cl, a dittbulyol ell>.glalt tábornok utollé pedig l&ij^iya^.htilV+d -y »ájtU». tartó a nom álcV'' fóbógÓv''ál''álllU fel ...AgAt»'' AU*lÍjlb»ti ..»«gé»» flimepély a legnagyobb rendben folyt K*. — Ebéd u''iu nem »okira megax''ói ált a joltÖ harang, vondéglirik a vo natba lépett, ét a 3. oaongoléar.t eljön kiil tinaink kötött JWgorateg fulé altivotolt.
Axok ulől», kik talin l''ercxol maliját nein Ismervén, különöanok fogják találni, miért r4|ác(Ul épen Ö a többi hatalértok kötött kiváló inog ti attól totéaekbon, atiktígoanek lú^uk faluiul!toiti, hogy ö mint roltcntbollon báli.r''katifrtA a hdnvédtéfr tUttiilétét —''lAínt m úborotá» minden nyomorait hivon ottló bajtárs ttoroMél vivta ki magának, — a KÖ/polgáráig . lőtt podig fttért nyert oly »ok bevtülétl, mivel l''trrctol Mór vidt at, ki 1848-ig foly vjiat K axabadabb «un ék mellett küxdöil, l8i*|»-bon honaaerototének Icgfú-nye.ebb példáit adá, a háta javáért űltürvén mind Hton móltntl.in» Igoknt, molyokol yllu-núb n a» akkori kormányférfiak olkövottek, «ol vilahAny»tor A hadak Utcno noki nőin k )dv.*ott, éi o miatt a parano-nok.áplól fölmentek, iparkodott uj terogel gyÜjtoni, a a hazának ttdgálalokat lonnl.
A ki ulütt tudva vau a» <>torai dl tilalom, hol Tercül 7 — 8000 omberl é. 12 Agynt «1 fogott, íimnrotoa a báutka bánáti táboroxAa, moly álul ü hét nl itt oton ogé»t vidókot at cllo.itégtfil kitintiti, • a a Atvott 12 Agyit helyett 5ü öl átadott, nom fog álmélkodni a 1''eroAul ixoiuélye iránti külön))» tí»/.telot felett, tüleg 1»» még meggondolja, hogy ö e#y kiteijoUt családnak — 12 élő győrinek« van — f'' j'''', mclyot külföldön ia illőon olta, tani ■ növelni képva valal éa mimleton ny-imaattó
rillt fijlhlvtam péiuuik Atvutolér«, Uututko-.jlik^tváhbá aaiÜialuk^ifá^t vi.»a|^Óti el-iíinorivvuiy, moí^>.»ioiitt ¿0*1 van.
A* i.maiiii«« »loiurftölf kl-''légitéfi toki tetőből i»tt lájié»!» t pedig jK«»olj* C^ i<io«árt levélt, mely Így »»ól:


kórülinéiiyok kötött »ti-pl(itlen l''.ín»»«rotét hi vei; mogörté} méltó tubit » fa, hogy a polgári cnmy l/gnagyvbO julB''aíAvul • nou> xot liit ilntával m ''gtiattoltü»Siék.
ht i«i»*ág l>olc»ot kütütt m
éltó helyét liinet ojfogl il.uidjA, é* mi o»ak »*eronc»ét kivAn ( hatuiik egorategí »xom»»é«Iiiuknak, kik Ily jele» képvitulö Állal fognak ni nr»xAggyUlé-ai luiiácakotiuányokban réttt vonni.
Nyilt válAaz
a kaposvári névtolon tudó»itónak.
A n l''eatl Napló" éa nM gyaroratAg" f. é. < ftti|jiiMiie ¡20-ki »¿imában, ugy ké»öbb mi* hatni lapokban is, egy névtolon loveKaö, — kinek kórmoi egyébkent a fölvett oro»iláu . bür diioxár«» ia ráiaioerok, —<• l>eű>Hleli>met melyen ténö rágalmaknl köalott, melyük lartalmn »aorint : ^nlólirt mint cUtertöjo több rundbeli clütitqtéal | öntöknek, mint v«.lt <1 tea ml er, Íródeák >tb. Uoltos lat vin által »*c r-kviaatolt I8l''«8 ki naplArb« aiAut t rám vomtt-•ko*ó carrioHturúkwt a nyomdába, nmjil n »torkoJítöaégbo botörvo olomoltom, «ueg Ott aaagattniaivulnn, hogy továbbá at engem jó útra terítendő Itobok látván után, a botokkal piloxákkal fegyvertett gymu. lfju»ag köüie.míikötiénivel letkolődöm."
MngAnnk «nyomorult rágslom-koholónak, kinek kölönfolo helyeken tolató* exorint kü-lönlulokép kötlött mutéiben a kbltcu éa el-'' lentmondá* bonrejlik — egyasorü mcgvuló-aomet adom vlilaiaul, • inogjogytent atl, liogy iKigyrnbeurlllt novónok, melyot hi-lu t.ilojr iiHxy ignatiigaártolóUí''n kitonui *tó- • gye..lett, feíf .-tlotó*« iránta k*. N. <•• il. ü. '' at.-rkt »/.löiiiél lópéíűket tettem, a a mint ki-> lötórbl, — mint * iiovetolt »xurkcttlöté^ok |t>vagin«ai!gától el i* vát''um, —• tisHúban lo-atok velő, érdoni« *x«rint i Ifi.gok luipni. '' A kitxonaégnck p.-dig — mely olütt nevem WggyalAietottítt/ a követkíiökbun adom igu MokiMomat^ ,•_''•,!.: v» - ji''-r- / IC.Í. " A „ vi.lt ■ lLamler" „iródiák.*'' * többmndti «tininkre,''molyok tohotntlunaógük a gyav -•águk miatt nem *órthutu«k, aat fuleUo-, liogy ha boaiutor .voltnm^ nom «aégyoitl.iin i a ha''iiódi-ák lőttem Volna — liil *i<ro »fójtyoi -. lonóm ; do att tftógycitelhnti egy bl/.oiiuiá-nJ'' hogy nyíltan buttullk.
*• A mi a* «lüfiaoióai péntek „fUtnrtéadt" illeti, igat ilyenoket at Mllulam éa 0* T. ni ■ lal ki..ánl »tándékolt n^tárU én i* f. Iv.-t--Winí do at if Igát, hogy na ''umlitott naptár pirtol!« hiány miatt megnem jolonhetvón , Htagamat ajaág-utján a l''olvotl póotok vU*tA> adátárit kfltul^ttem, • a nálam ltuiort |nlont-V«t«tt olötuutöknek vl***A adtaiu. Krröl ta-uuakodik a „Somogy44 -f. ó. január 15-ón vaog]el*ut ttá.u:«, h »1 olöHtotöiiuet uév*tO-
Soraiilra, iiiolyoket o»ak tegnap kxptani kotuiuhút annál i* inkább »iátok válaatolui} hogy nometak ig\»uU*odu|, do t«ogiiyug< tntá»odul i* aiolg.iljoi^ fa ÍKloulbooi ujllatf kotatom.
Hlölitalölnk, illetőleg aliiróínk meglőtt-nck ^l(alam level. ntj''Ut nyugtatva, niklfin| két viilékf»wát«M*r Idrél v.m, ígyik *\ili
fotvári 17 ft. 40 krral, mátik marctali 6 rt. 40 krral é* 4 db. kapo.i 0 ft. 20 Ttr-ral, moly í»**»ogat 9 jüy^ hó; lO jg a no-kod járó 8 ftal okvotlonül olküiidoi)dok, a többiekét pedig aprilhó 15 ¡g «tintokiolégito-nl boeaületbeli kötoleaaégémnck tartandom.
K* At ''•gétt, tolrül nom volt érdoino* va-lóbui oly rony^goléiitorü hau^on (tólanod •tt). C*''A«tAr Titii»* m. k.-liecillloloiobi''ou »önki »cm járhat ol. A rág''Wom aton réiíéro, hogy a holyboti nyomdába botürvo, onnét K ''bot Által »torko*Ktolt naptárbeli karikatúrákat „ol-emeltem" at >lgálji>u tanu«Ag''.il a o»atvll • oredetb mi nalaiu lovö uyiUtkotatt
„Nyíl itkotat. Alólirt otonnol kijolonlom, hogy Németh IgnAo* Somogyin ''gyo aljogy-töjo at én nyomdámba, inely X.apo*V«r»tt egyetlen I molybon Kobot l«tván ur által «torkoaxlett napiárak i» nyomatúik, »»ha b i nom tört * onnét aommifélo nyomtatványt ul nom emeli, el nom ortott. Ka at lg»t»,»g órdokóhon lelkliamjrot>*nn bitonyltui k lto lai>«AgA<nn<ik Inrfnm, Kap »»vár, *ug»*t. 27. 1807. Ililterniann Kdo m. k. kaposvári könyvnyomda tulajdonú». Klöttünk : Sohrödor Sándor m. k. Morauch<k L-y«« m. k."
A liarin idik ré»».!t illct(Sl»g a rágalomnak, hogy t. 1. Kohót Után ltottal le''k ''lÖdt )m Volna, — hlvatkotom a kaposvári köt.lnségrc, moly életomlm, mint nyilt könyvbo tokinth''-tett mindig, hivMkotoin a liat&sági-a ót Habot úrra magim, kl igon jól t tdja, hogy ulána nom le»keIödtom hanem, miután at ellenem elkövetőit »órlóa után kóvotelt oléu''té-lelt K ih»i \ir megnom adta, — öt nyilvános helyen többek j. l inlétében és »tomtUl 110111-bo . . . do 0» nom lartoiik ¡do.
Et válást >m w I. köton»égh ''*, itéljo tnrg:
a ráiíaliuató vagy ért mondiaiij- i igA/.atlVV
1*1 ii ft 111 1 vi .< aUB.
Tu In ni lc\ cle''t.
VI.
T. »terkotttö nrl Örömmol irom 0 sorokat: mert a niuunyo. gondvi»olós érnünk, látnunk eng-dto m.''gyéuk at>>u li.it btittko-»éget, a noinreti atont atakadaág dicaö bajnokot,— látni Untét atinrttl atinro at in nemes arotot, ki h -t»tu 18 évűken kercsxidl atámUtvo hat-ijAtól, arra mledon perotbon taereieltel gondolt viaata- K t *m T ro»el Mórica honvéd ti b irimkunki.1, — ki f. hó 0-kötörö.ndi.k.o TiniAsin karosttdl uti.tvin, at éji kedvea fÖltiránkual töltvén, m .annp | reggel bandeilum kUérolehen tova utatolt /ala-Kgui''ati-gro. Fel''tto f.jluljuk, l.ugy m -gérko éao ».Íratlan, levén ca.ik ugy meglopj! tton érkötőit. Tán ott a >u tudiuk volna, li.i a oa»Íoó hulyUégén kittlííitt nagy lobogó nim ligyeliuott.it bonudnkot, latvuom! mily g.\laiubli»t moit »ma diotö htrotlt* nrot, m lyröl'' a hatMteret.it c* h* , anuyistor hangsut „-löro tiaím"! lUkrötötl v''aata! Illaton ha tukíutotOiik egy ii*tt<:a f• öt/ült fitrtoin m -gáll, váljon nom jut o cttUnkb«, hogy n fóhér »/álak (*<;r ''megtört rouiény és néhét küidelomiiek nagy áron vásárolt esUit stálui ? Vuljon tisxtolj^k-o meltólag at ily uggokatf • nom feleljUk-o, ho/y at ólot cuio ütadli bajnokai gyakran ueh ''telib har-ctoknt vívtak a s/.áindxelét nohét ko»orQ( n .pjaiban, mint a duló c»..takban V
Midiin A'' gyötrelem abiét tivat ira elvonult a at éle» fájdalom kitomholá m git a acivbou a a felc»igátott txopvedely, mint loesundo-sült folyam \ a kiáll.>tt li.ivxokn .k, ne ni Aradotlk töb''ié, s m''iul,.i fájó és boldogító értőt tomitv nyugatik a kel>«l''»eiit vi|-jón nom kell 0 aat tisxt dettol caodaltiunk? V.ljun ltom kolUo Onkóiiytoloudl moghv j.»Inunk, m''ul4>i a* ombor Isópoa már öm^-gán f-llll oui''-lkedui, » gyö/tolm il vóvo at (lldötii »ora foltítt, .liékóvjl né/. vi»»*a at élet'' uiult viharaira,'' a'' tÚrotlon hitt il nyit^ gtdtan várja, inig »Írja atélén at utolsó linjf-. ütőt, moly Ulég euilókoilol i* ivogf .»ttja II íjoljuuk mog o li»»tes kor, o f hér fürúik elölt! . . . DjQ«érotéro válik a tamáai elöl járótágnak, hogy taraotklövéliok kU/IHfkl-aóró ol ati, kínok élotnérl lm Vdkotni minden tisata koblü magyarn ik köt-leasógo l Ik-ld ig Zalamogyolok ; o»ak ogyot irigyliluk tölctuk, att, hogy Poroaol a ti köv«totek, vftgy in-kább Örüldukl Do térjünk út most má»
tárgyra la, miután itt náluok iy»ig ugy alnoa egyéb, ha osak atl mogaeu» i|»>o>, hogy múlt hó 89 én a. t»oiu»*éd <)-«ora ^«xdViroa-ba»> oly /¿gfvjl »ogy«" M''kadia roll,
míi.íw » i.voiunl »♦) vaa.»kVö«Ul aenUi nom omUkvoik. A itioiiJott oapm délután 1 éra f«ló «gy»»erre léi öl i»tg»»$Agu vi» MlliAin rohant bŐ»xült<in a ItegyekrŐl lo, » amit Ut-j.lHan talall, 111 igával sodorda. A hátak ab-Ukaiu hatoli bu a bö«a hulláin, » 7 »mbír álat''lott h dül4 > «lettt áldotataj egy egé»t • tárat malom; fel ol négyttogd fatuskók, s 10 —If» mátiinyl kovoket, ugy hömpölygőiéit a. httlUm. Uortasttó lulvAuy volt a nliit kit m.Wtirua koe.lt ragadott »»''if, rajt n iné»» felolvadva ropogott. A nom rég fölállított Mári i-stobrot — m tly Otorának dlato volt — talapjával ogytjtt m igával »odorta. A vit oly m.tguan állt, hogy at amúgy i* em.ilkodott li>*ly«*n álló tomplora föbijáráía előtti lépeiök kötül oatk két foltö Iái.toll kí a vitböl. A köcsög ii határt a jég aeiuuii-vé telt.i. At uap a m trlínotal pusxtáu Diaioa bórtiök urnák ojgy 2500 koroottal atá ulálo but i-asttaij.it a villám aujtv.ko, olégott, Ui-tony, »xomortt uj»ág.
Stoljm.k valamit Siófokról ia, hol épin kötol 2iX) fllrdö vendég ólvoti a saiton alatt migy^r toug írünk ddítö hullámai kodvoaaé-gél; évenként élénkebb o fürdőhely; do ne n is usuda mor annyira omanoipalódik már i«,kogy Bárány uram att a.uu tudja, ntlnö étlapot axorko.xaton vondég-ii atiinára, Annyit mondok, hogy drágább konyha ét pínoto Fürödön »¡nos. Kpítík valahára a siófoki mesteri lakot, at is a ritkaságok kötó stá-mitandó. Több uj»ág Fokon nincs. A gabona Ara feni,áll Siófokon, tist<a buta mérője 4 frt. 8''J kr. 5frt., rotsó: 3 ft. t>0—00 kr., árpáé: l frt. ÜO-70 kr.. Z .bá : 80 -90 kr. Kiadásra ologot vistnok, é« el i* két,
Mogtckint -ttom at ádáiidí vá.árt la, hol Do.nény l''ali kedvea biráto.uu.k «ogítottem a otédula hátban caa)< annyit, hogy at Általa irt marháé lovolokot boporottain. Uoállit kél otigány kupoot, hogy a jcgyxŐ írjon a paa»U»i*A, a patiu* atomban gytnu luvéu — ök olut i.ittaltak. Uo a o/.ig íny caak nem akar cliU''Mini a egyre fjléiu tekiutg<j|, mígnem éu ¡» küldiom Okot odább. Ax ogyik moro ugyan hitt t i. a p tjtáht mondv n: gyere má no a puxttaság érjo ol a fejót Annák apápiat* forma notáriittnak, ugy »oin ád ma, do a mog-itólítolt távotni vonakodván, ud-t augj t n másiknak olyan formán: h .gyén ¡».n-glitll-
J«..», a ..»on.lj.i luniUlMt l úejj A t Jh''m
á tökintetea ur ott íl, n j.n látod mily.n tí itál a még i* imkkor.i hívátál ván rá bi»vá"l . . A vtiginy atanbvn nom vártA, hOjty ón ad jak neki pa**uat.
Volt kin mlg egy plrbos/.édn ik la tinuja: kél b .J "i om''ur beatéig itvéii, at og/ik ol kotdi: r£i nom tudom komám uram, onnok At én lovamnak ax ugraláa «xorint már ré g;n l-J kuli-ti volna vomhetiii, atomlmn a 9 holnatjra »ioca caikaja, Bi-ro a másik koma nagy bölcaon mogj -gyai: „ll ul komám uram nom tutija, hogy moat Máty.ia ugrás» vanu !
At aratást Itala lat on bovégotvéo, ny.un tatg tink — asatnyomtalg.t ¡tinók van, at tal a külömbtég^el, hogy éu nyomtattatok, do ii"iii áia a ctö.t ró.tt, mort rtk .don még non kaptam, ha a máiét, lóvén I. I. Ikotmá-nyua kxU (tpiaxior a ha oton levelotnon inog látxxlk * attlma otóplóa, uaak ia annak tu-lajd>>|iit*a »ter!<o»tto ur,
Ak irtául ír»ti a mi t-tmá»l aormérO Farki í jukról tf, <1 ■ i-ppm mldön oxt t"iini óh tjiá-n akkora ig-n fiuum jó aort csapolt, tohút moat pArdon.*)
. , A viatontlálialg, tiattolöjo
a tamási ctö»t.
Umerí, biaony neot caodálkoaaaJik aaoa4 U»i»ta*i«n egy hol n»fqr4kl>ré»et
ategé^f kotgtüv»4*k Ak ko.o*kadök laknak, .»«a kttl.)nH«''«».»ihusia»BBUeaal fogad-
ták a vA.ratlán v>ndégjt. A nagy müvésa »«ónban, .VI o«.ált<4 booedlotét, vagv tán jobUaa •rmv^yét^órl»0 látta, egyébbel nem eityhilholé bot.xulágát, minthogy a vendég-lóbon néhány intolligona úrral találkoxván, többok köti moudá: .Hogyan 1» klvánhatiák a taídók, hogy em»noipi\ják ökot, mikor még a magyar mttvéaaetel — 0» ia mUvé-atel? — ima támogatják." VélonényUuk atoriut Miklóay ily formán gondolja magának a* omartoipatíot: „Ti »aldök oaak akkor bírhattok ogyonlö jogokat honunk többi hit-foloketotoivol, ha nokom hordjátok bár vé-rca verojlékkel »»oraull gar«»aUokat, hogy etokkol tarthattam lártaaágoiuat, molynok tagjai ogéaa éjjelen át firadotnak a korca-mabtn olt müvoltaéget torjoastondök." Do hál minők ason rémitS lárma, milyont Ötvon pa-rutát, ha réatog ia, nom atokolt oanpui ugy, kogy a korosra* környékén lakók egé»» éjjel nyugalmat nom nyorhotaok, kipihenni «. nap fáradalmait? Oh k^dvu» müvéateta I nagyon tevodtt, ha a ttidók omauoípatiój^t ily fultételokhet kötve gondolod, mert bár ohi^jt-J 11» a taidó at ogyenjü^oaaágot, tnógaom volna oly gonoat, atl m ia kárán mog váaAroluí, mert mi ugy hiasatflk, hogy minél több pén-to volnt tártat igodnak, annál többot dínom-dAnnmotnA é» a sok mog atokolt ártani, ml
Cod''g souk''knek Ártani rem akarván, inkább örüljük elöadáaaídat; liiat ily mtivéatetea vélMinényünk »toriul ugy aom okul aa om-bor a auiiál kovéabó alkalin 1» at a nép ktftl müvelttégol lorjoattoni. Végül hálál idunk aa Égouk, hogy a tormósiotot oly bíllnaen alkotá; mort ha at ogérnok atarva rolna, sobo* futtában fölökioné aa omboroket. — Sapíautl aalia. .—
At Aiatia éa ogyóbb torméa nálunk, hila Iatonuek, atéuon diaxlott a roméljük, hogy * bortor inét is holyre pétolandja att^ mit már néhány év óla mogtagadott.
Zala-somogyi hirek.
A At auguaitua hó 24-én a nagykaníttai
fiatalaág néhányai által rondoaott aártkörtt tánoxkoaxor 1, a kolloiu-itlou idö dactára ia a legjobban (Itött ki, a fott nélküli tánot-mulataag reggeli 4 óráig tartott, a a benn« réattvovök ulég«dotten távnttak el, helytelen loliai n „Kaiilta-l Oedonburgnr-DoW0 ér lomdua itjdoiidáatáuak ason állilaaa, hogv a táncikotxoru nom valami különösön ütött ki, neiu akarván a» illetővel polomiába bo-ositkoaul, ntért Q»tk annyit • ytdok ayft miké]) irhát valaki oly oredmiuyrÖl, moly-uok tanúja nom lo holott, nxtáu tudtál a adjuk még at illetőnek, hogy a tánctko-»» ru nem 2á-ón, mint a „üoto"-ban állt, liánom 24-én volt.
A Mull ssombuton ottvo oly rémítő égi háború vonult ol vároaunk fölött, a milyont mlr rég nom láttunk, ogy villám a máaíkat
Levelezések
Atad-lifiidvn, aug. hóban.
A logköt -lolib mull napokb in volt alkalmunk a Bl*ealor Lloydu-ban olvasnál; hpgy H posti rt''''inteti atiuhit valamely tagja viilé k"H voudegaxorepülvén, távoala elölt a je-lonlevőktől buoaui v- oudö ától emelt a tai-dók t-m.noipttioja ellon oaak 1» axérl, mivel otok kötdl követen txcrxók maguknak ason örö.nőt, a nagy rjndégot miuél duaabb öat-at ''ggtl ellátni at útra. MJ aton hlruok oaak nagyon nehoten akaránk hitelt adui • pedig a*«M»,okból, mivel oly nagy raüvéaaben tokkal ia több értilmUégot véllü.tk, míntaom oly m .gi m igát gy »látó eatmékkot lépV^t-no a nyil ánotaág elé. S imo a minek akkor hitelt adui nem akaránk, oaikharaar lamót lódfltt, h» nom ia cgétnon biaouló módon, nálunk.
F;4yó hó 0-án érkotott bottánk Miklóay _ »*lntara<ilata, melynok híre exen boó»«» Iá-
Kk állal már jóvÁl ohbh meg -liJtlo atl, ná ilk. A ki a moatanl idö nyomsaató torhoit
•) A» érintet Ufalmtt a .PÍcíl-Ltpok'' It tária,
kértük a U t«trkt«it3iíg 0» IgtioUt kötUiért.
> Kp«a ■ wldín a torokat rAjtém, tltrMoll kaüirti irtu, do txip'' gatdaj I« __
nyDnyörfl négyet fogtlin, — önkéajt «xoa fouéo-Útra Jöltíca: Iiltncm I mekkora a klllrtmlnó^ egy alkotminyot fJblré tq.ilp»j«ja él t ktlucial k9.su!
, érto ét fényoaun világgá a aötét fekolo ójet. " Kjyatorro orŐa dördttlét át durranáa halat-aa -tt, 6* a •jdlléatluk, hogy vároaunkban valahol beütött a villám, m -gvalóault. Ugyani» 1(1/1irma kokitkesell, ho»y at itrodalini I.At a fő ilctáb tu, ui ilybon llogodd» ügyvéd ur lakik, a villám gyujiáaa követ''iotióbon ég, a villám ugyan b i a ipotl annak kéményébe, oniia.i a bennlovök nagy atoi e lotéj.''ro a fö-I delon, melynek tógl lii tu •grongálA, at erota csatornán allal a főidbe voaetiotot!. Iigy go-renda a pidláaon ugyan ójiii kotdott, do a tüt h»mar eloltatott.
A Ugy»y> Aton nApon Stt.-M hály táján oly puixtitó folliK.tukad.ie éa jégoaőuok lön atlnholyo, milyok a motBkön éa axőlöhc-gyokon nagy kárl ukotlak, a vátpálya p*d|g több h ilyon ol lett aradva ét minthogy a ka-vioa u tinók al#l több kimoa itott, a köti k-dét ogy napig félbe, lön atákitva, At esteli vonat Stl Mihátyhös kötclodvén, at öróltal rn gin-te''tvó 1 inrgilll, aterencaójéro at utasoknak, mort Ím még kót ölig halad a rongált pályán Mfordult volna. At utasok ws éjjol a ko-oaikb tn háltak, míg niAi napon kia vaaull kooikou elttállitt»ttak a Kinit»áról jövő voiintho*.
A A plariíta tomplam mellett lévó árkok ogéttoit Ho.oitborg éa Woliatíh hátáig f.»g-ntk téglákkal bofödot..|. Hit mikor körül a •or a többi, rothadó poaványoa folyadékkal telt Arkokrn, m Ivokből peatilontíalia lüs terjod, hogy valóban caodálatoa, hogy a betegek a*Ama mind amcllott nom totemes városunkban,
A Német aaíuéatok. ll.llomáa »»erlnt Bohra né.11 tt stinígA/.galó Hohicsi ól váfo-au.ikbt érkotik, hol a-ut. 7-én kosdi olŐadA-aait „Líiolit''. Cavalloríi^ operettel. kltAiljdk, hogy u^y no járjon, mint otolött \>ár évvel.
A OaUrda. A holyboll dőrék élotre va-ló d ulárdi »tombaton, Auguatlua hó 81-én dalárostólyt tart a „»örl»á*u kertjébon, taoly alkalommal, mint halljuk, Grünbaum JÓtaof, Toplictából viassatórö tonckarn müködend.
G
Kapóevár.
A városház épités* * nngu.igyobb Hása a mnlt hetekben tényleg megkezdetett • erélyesen folytalfatik, ugyanannyira, hogy a falak még os evbon f.-dol alá kerüluuk, Óhajtandó i*, 1»08X « k«''*»jA » tg)¿1» tnol-lékérdekok nagybani ''t''liim-''zdltásrtt1 nem is említve, egy disses é|>Ülot álljon a főtéren.
h. Augustus 18-án s 20-ár, mini ö Fclségo sstthtósnapján ós sz. István király ünnepén, fényís. cgyh''lsl • katonai diszszol mondott misât tartutluk, molyokon a váró* közönségo a legszámosobban volt részt. Első nnpon * helybeli katonatisztek nagy banquettet ronde* (eV, • moriftVutáí közt talpraesett toasz-tokát mondtuk.
h. M. Iió 2b ön Koboz István népünnepet rendezett, székvárosi jótékony czélra. Volt mozsurazás, ló-, szomár-, kutya- és chinai-
Syerok-futtatás, f-iraászás, tüzjáték, verkli, uda és czigányzeno, stb. s mindez két hatosért, Hí <>ly jól mulatott a közönség, niiut » migy plakátok ígérték, o akkora volt i» jövedelem, mint n plakát, — nkkor osak örülhetni i« népünnepek minél gyakrabbanl ron-doresének ; amint n/.onban értesülünk — az üqnep nom volt egvik tokintotbon som egé ozrn kiolégílő. Csudáljuk.
b. Hii i l''Vikó i* hazajött Keszlhclyről. liaudája igon erős, játékával megelégszünk, csak kissé szorgalmasabb volna « igyokoz-uék as ujnbb és jobb darabokat betanulni. iiiAbuii, n jót is megunja az elabor, hu foly-vABthn!IJnl
íi. Vlrilg kanonok Pécsett, Uülönbon váro-ounkboli szülelóMl, a inult hó közepén ciháit. Végintézkedésében, moly síánVtnUn jótékony czóíokról emlékcsott inog, városunkról som f- l dkon tt meg, s a helybeli kóró-dárajk 1000, n templomnak 200 ftot hagyományozott.
h. Harcson'' posta állomás állíttatott fel, • m. hó 21 tül a közlekedés megnyittatott, — mint hulljuk, I gközcl ebb Csurgóul» élotbo lép egy ily állomáa,
h. Kisfaludy Sándor sircmlókéro a sümegi kusino köriratára a városi hatóságnál 8 fnyi adakozás folyt bo. Az adakozók özek : (). Komcsi Uyörgy n poros, Kováos Imre, üás--Ar Holdi/sár, llönig József, Kovács János, üthig Károly, llmnpola Imre, - ilciudlhofl''er Antul, Il''fckkcr Feinecs, Hchwirta Mátyás, Zuaman József, Uabooh y Oyörgy, Iloidovk-eker l''ál.
h I.owmuolio Mór 1 o''yboli koro''.V *<Jtí v^)-dlg, ot ag^ápóldu rés/ére, u gy a tic • <r, ron hatóságnál 10 ftot tett lö''. osíre
múl ó példák.
h. Istvándlból és T.ibról ttlzosetokröl v t-tüok értesítést, molyok sxorint Istvándlban i py pajta, T"hon pitiig egy háK égott lo." E» utóbbi blxtokltvn volt, do felotto nngíijan és csuk kev^a i(l>. ^clölib, miltt a >Ux kiütött, mért is a tulujd''.rtos gyunus a ennok íolytán vlxspálnt alá kíjrt.'';,
h. Hoscnyiin hár''-rn rabíó m. hó 20-^ P«p Oyürgy otturif l-iko« bAkár« tftrvo, s » valuj-donos fojéro s*Urt dobva, marháit orUvol el-hajtották. T " T1''\ { •.<i''''í
h. IJeaxclik, hogy n krvni*s»J-pécii vast;J-vo-nalt illetőiig orösun axou dolgosnak, hogy as Kupiisváron keresetül, vagy logalább lóim ti) ktixol alti» vi''BcttcMék. Nom lobot elég-ó kifojexiiünU naon órümot, mely o hír va-ós ulátát Ildvö/Uliié • nxon moiidhntlan Clif iiyök-.-t l--triiunk, molyok uaáltal vdrosunKív húrumtanánuk.
h. .Somoftymegyo adóhátraléka a legk«/-»-lobbi iissKïHxAmitùs sxorint nem kov icbb, IP int 7l)3,Ötf2 ft. s néhány krajexárt , Vi ozidöbon. .
h. A liolyholi. m. nyomdatlgy .iiójr rom dűlt cl, s ujiibb értofülés szerint p»íyás.at fog nyittit.tnl. Oh>jt»ndó lonno, hogy ogy sx .kértü vállalkozó vonó Al, vngy állit Ami fol ogy jól horomloxott nyomdát, s nom hl-aatnók scakértelom i clküli vukirorö vtLVxí-kősóra o fontos Intézet.
Ii. Tisato''lottol liyyolomb« ítatlk i so-
rok iróju állni a „IViti N''iptóu-Lan s cg/ébb ha/,ni l.ipokbuii U''ilo/, (mvAn nltul kOilött rág il inukra adott nyilt válusx.
Fővárosi ós vidók* kirok,
=: Gróf M i k ó Imru ''küzlukcdéiii mlniat< r « -xoju f. 1,0 20 An Ssala-Ssont U»*lórA Kurcnox lat. g.''tásnra utazott. Ha jól vapyunk inforinálvu, ügy ceon kirándufáa cxéíja •tirgöa órtokeíés ns ordilyi kérdés-ben. H ''
= KórkAxuk nöcselédok ssámára. A kormány, minden fingyubh városban férfi- és ii(J-csolédök s»Antár/i, mint n ,Wr." irja, elkü-líinsött kórháxukut szándékozik fólállii.ni. A kórhátiik költségűi a cselédük álul bériik* böl fodöztotnénck, s pedig oly k tszorint, hogy minden osoléd havonként e^-.T"krajcárt iixetnó a közt''a hórhAzlia :
mely fikv^j-got negyedévenként a gazda tűnné lo
Klapka a budai sziukürben. — Szóm-
fi
baton a „Zrínyi" előadáskor nagy tüntetés» nek volt színhelye a budai aréna. A sa.-on-drei sacrbok bejöttök rolt a nagy lelkesedéssel asiviósták a felsÓKos títzsel eljárt kólót, a sxorb s magyar indulókat, a magyar s sxorb testvériségre valamint u királyra vonalkosó hclyckv-t stb. Kgysxerro a második fölvonás után a zenekar ráhúz*-; a Klapka indulót a valaki elkiáltja magát: Kljon Klapka Uyőrgyt erre as egésx krixónség egy pontra néa s csakhamar páholyokból, aártsxékckbül mind ido tódul. Ax ötödik sártsxéksorban ült as est hüso, hosszú megőszült sxukálla, inély tüzü szemei mindjárt fulismortottók | mellet-to bájos ifjú nojo foglalt helyot. Képxo''hetlen lelkesedés ragadta el a közönséget, aa éljen-aésnek, ssivióxásnak végi-hossza nom volt s mind a tábornok, mind nojo luogilletödóssol kösxőnék a mcgtitxtclcst. A darab végén újból elkoadödött a domonstrullo s a komáromi hős saját indulójánuk harsogása s a nagy sxámu koxöiuóg vUjonxéso kost hagyta ol a ssinkürt, mel)iiok bejártánál — aa eltorjedt lilrro —- nagy néptömeg várta s folyton éljo-nette. (nK. L.") «
=a Deák Ferenc« a axcgedi ifjúsági körnek, moly öt olvasóköre védatyjának kérte fel, ii köveik'' r.ö sorokkal válaszolt, melyeket a „Szegedi HiradóM-ból közlünk: „A sxegedi lfjús4gi kflrnek oxives üdvözletet I Osxinto kösxönottol fogudom cl önök bisulmát a n liokum ajánlott megtisztoltetést. Azon társulat, kuely a müveit társalgás örömeivel komolyabb uxélt ja köt össxe, a folytonos művelődést, ismereteinek társalgás általi asaporitá-sát, az él-itben auuyirA szükséges emberis-méretnek mogHxorsésót s mindezt a logtlsz-tább honszeretet érzelmeivel övedzi körül: köxliasznu társulat, mert eliikésxlti azokat, kik Jövőben hlvatvn lesznek A hasa javát minden irányban előmozdítani, elökéssiti s képesekko tesxi, hogy egykor szont és no-mes hivatásuknak annál inkább mogMcl-h"sseuék. Fogadják tehát köszöuetem Isméti kijelentését, a egy azivea óhajtást: hogy Is-ton áldja ónokat o vezére^ i utAÍkban a némtet becsületének, u a Hnza javának emelésére. Osxinto tisztclottel
I) o á k B''e r e u o a.u
Megholtak névjegyzéke.
J II I I <1 • h •> L • n i I''renn K»tAtlu T botet, H An-ti Juliim,» 64 ¿r, riiksvlrs UorbAlii T» iv- s. MA-tjr/U Jóitof 10 ».óv».. IIoryi»,i CMia tftr»». t h^t., R o''Ar Oy*''KX •"»» A , Wolf .Uno. 49 A , 8z«krrrs KisMta 0 A., T4lU Kr>sAtxt tór»«. 3 i., llcleiinW I.uáu t As f-t Ava«, llonc«/.k DAnlrl tSrvt. 8 h^.. Omhiifr Antul 0 hA., TA-rök KrxsAbcl mA.rAl Ave, C Apirt O/fírgr 3 !.''< , Kurt-n-ck.r I «Jo« 0 A., MotnAi Mait 0 A., far''ka- Uyuta Ivt. niAnfíl A., C.i<ra»itla Vvrenc* 70 A , XJAlA Oy txf 4 ''., Papp Antal 1 A., Jlrdrnrk KoaA''la 0 hé.. N un Ih tto A-Ha ft/>t, Í h\ Bcliitinvr Léitncx 43 é , f.aateaJé. >s.ra hé.
, A u k Ii s 111 S hébani Ital ko MtliAty SO Avfa 6»Ut JÁnoa S k >., TárOk Anna AA A., l»«rK. r KAroly A6 A , Oi Ibiit ka VMIIU 3 h<l., DlkorlcT.A .1 td.vi , .1 h , )tero<rK Uo-Atla 2 hrt., Ho.vAth J''Aicr 4 ««., Nojry J
a.cf ¿6 A., Strobcl JAn •* ''-''A A., T.,polic. Zat<.....o l ia
Wober Alltat tttfvt. t í , Illa IfcAnyl Jiuo. Ü u , Köinire» Karolina tftrrl. 10 h \ , Tmr l Odáu A A , i.A..: c ( rl.lpA» 17 A., VltiAl.c« .''¿av f 40 A., Moh,Ar Marl 12 n., l.Ai Ii (»Jos tőr.t <J bet. Horváth P>atlna I h-t. Axter UtvAn hol.. Horrith Jinu. 7 «., J\mb->r JiiioS '' :»rv|. t A.
TARCZA.
Imám.
Iat«n, ralnden.ég I.t«ne, *
KI ít«a a c.lllagok feláll I lm f4r<tt« hullva e.i''oksl bníjfinjr, parAuyl ^era«!-*, tlnllüAxl iiick oUt uill ajtóim Hxaot ..Amotyodhoa hintouek, A hő Imit, luit aéhajim KrtúJ bu.|(óit rSpitcuck.
A a etaíí, Icg.icntobb foháaat Koga<l<t ktludő Kgjrhiia.lArl, Mit wog nem tört a rát pokol — Ilár aiinjri harca viharja úrt Kngedil. hogy reiidithellcnnl, flrökro Álljon a 8iou, Mflybol livi kid o tAl utiu UdvUnk bixto. reménye von
«
» ino.l — kinek maga. kegyed KMnttUnk f«5nyes Irént eoieli, Kihoa h(í»ég ll.«telet (''•alul niiiul.il magyar kebelt: Élteid a frltAge* királyt t Adj noki bölc» Aait, jé síivel, Hogy mint ml 5l — **«re«»a böu A térvényt és a ue.n*ctct.
K namsetel, kinek haiAl, A MldÖu egyetlent aiiál. Mit nagygyA tett, do jobb korál Feldúlt* a .ok pírlvis«ily. ltoc.iad meg ueki a hllnét, Mely sujtA Annyi éven ál. 8 őri«d hiep, védjed, .boldo^iltd A i''iAgAn .serxalt szép haxAU,
Nagy ég haUlmM sx«ot ura, Ki élsx a tuindentétf feletti tm tórdre hullva aeug ImAI 8tegény. parányi yyaimekrd. tlallga.d meg oh"! nitt e.dtkel Kgyhix, kirAtyt . honéit (.¡verni MilljAk nevében kéroia axt, Mondj áment édes t.tenepi ! t I
. UAJÜATÓ 8ÁNDOK.
Kanizsa vAr történote.
Kelolvajtutolt a kanU.ai magyar tAr.atgd kOrben
t J.:> . ?. i :
l)r. Sxskits Náader Alul.
Kolytatii.
IGOl-ben már Kanizsa visszavétolo kísértetett.
mog-
t''erdinand, .Stájer herczege, utóbb mini magyar király, második Ferdinánd ugyan is felsőbb mcgbisás következtében Kunixsa alá vosotto soregét, molly ''¿2 ozer gyalog, cs hét ezer lovasból tUl''itt. Kzek kiist vi.lt egy tiz ezor olaszból álló segétlhad Aldobrandini Ferjnoz. nyolosadik Kelemen pápa unoka Ocscso vezcrloto alatt, do ki ,már uz ostrom megkezdése nliiti Varasdon meghalt. Az oLaz vezérletben Kluminó Dulphlno lett utóda. Aa olasz haddal jöttök : a tiianluitl berezeg Golf ozaga Viuofe, és a (loronczi berezeg Medici János, mindezek már augustus hóban Kanizsa megvétolóro ido érkeztek- A sereg n vár körül táborba szállt. Ferdinánd föheruzeg lovasai tübbnyiro a bomonutolck közelébon helyeztettük el, ő pedig egy csapHt mngyar gyalogsággal a közel fekvő hegyek alá húzódott.
Az ostrom sentembor hó 10-ón megkezdetett, érf pedig ilerborstoiu gróf vezénylete alatt. A várvivi készületek Ofpheo Otlhmo föinérnök által nagy müvészottel és szerga* lommul tétettek; do mídön épen a sánezok-ban foglalkozva volt, a várl>ól történt szo-ronosétlen lövés életének véget vetett. Or-phoo (iallonenak IiaIuU nagy kárára Volt az ostromlóknak, minthogy utódaA bápii sireg-hoz tartozó (J.-.aro l''orta , sem i-lödénok tudományával, som pedig saorgaltuával nem birl, és oz''.nf''lül az natrominúnkálat''ik csuk addig terjedhettek, tn- d lig a föld homokos v.ili, és okcii tuliuenni csak a logszámzubb nyálban lehetett.
A várban piranosnok volt akkor kis ll-i-szán busa egy 28()0 föböl álló örsereg fölött.
Aa olsö két hétben báborgntlauul niarudtnk az ostromlók, de ezután az ürsereg többször kirontott a várból, és o kirontások alkalmával mindég sok vér folyt, moit mindkét fel nagyon muknesut harcs >lt.
Kgyszer Ferdinánd és Miksa föhorozcgek a mautirit liorcseggel s több tisztokkel a fényesen ki világit,itt fühorozogi sátorban mu láttak, és egymás ogéssségére ittak} a víg poharozást azonban fólbenszakltá egy * Városból jövő ágyúgolyó, moly a sátorba üt/éit ép a körülállók közt osott lo, annélküi, hogy vnl.kia golyó által sértetett volna.
Oct»b<r hó án három helyen rohanták meg a inioink a várat, do visszaverettek, minthogy as ostromlók rnss állást vSnnk_. és aa ostrom is ügyetlenül iutéztotett.
Az élelem hiányát is kezdték már napról napra érozni, mivol a számukra érkozett szál l^tmány, mindég a törökök által elfogatott s foleinésztctett. | N ivember hó IB én « vár újra minden ol dalról teljes erővel lövotott, do siker nélkül. Bv-lUlrQl alig viszonoztak egy két lövess«!, s ne-etül látottak hiábavaló orökö-dcsük fölött, Ferdinimd pedig majd megpuk-j kudt mórgéb"P, hogy annyi faradság után I som bírta csak o-yotlon egy lépéssel is mrg 1 közulitoni ozélját, » nem kis mértükben to-té/te még felindulását a hirtelen bokövetke-Hott időváltozás. Három napig szünollun esett a hó, a negyediken podig megszűnvén ; erős liid''-g és czél váltotta fel. bátraik, szekereik ulig látszottuk ki a hófuvatok közül, fájok meg annyira átázott, hogy óraszámról kínlódás után so birtuk bolülo egy kis tüzet élesztőn1, s igy egymásra borulva melegítették magukat. Ezou zordon idönok és fagyunk három szén ló és tizenhárom száznál több kutonA cs itt áldozatul. E csapások kőit még azt « hírt is vették, hogy Ilasxán nagyvezér Fehérvártól egyenosen a szorongatott Kani ssa ulá siet; Ferdinánd föhorczeg tehát, miután n sátrakat, lőporkéislotot, a podgyáiz nagyobb részével felgyújtatta és as ágyukat bess*g"fttclto, mivel igás murha hiányában j ezeket uj»y lo vihette magával; Kosfwurinot, ki a fehérvári táborból néhány ezernyi haddal segodelmére jött, be so várva, sebes ino-netbeu a vár alól a Dráva vidékére visi-snvu-nult. Ezi-n visszavonulással oly annyira siettek, hogy még a betegek és sebesültek közöl
ikat, kik a sereg Után vonulni képtelerok valánuk, az ellenség dühének vágy könyörü-letosségónrk kitéve visszahagyták, osakhogy* menekvésükben akadályoz vu ne legyenek.
Vasárnap novembor hó 18-án napylradtkor végcsto bo Ferdluiind, a magyurok jövő királya, utolsó magyar hadjáratát futással Csáktornya fvlé.
Ferdinánd ezen szerenciétUn kisérlote mintegy 2Ö00 ember életébe került.
A koresztény fogyvort Kanizsa ostromA-mánál ért sseroiicsetlcn sorsa Konstantinápolyban nagy örömöt okozott, és e miatt három nappal tovább örömünnepélyek és ''.üsl játékok tartattuk. A szultán egész kíséretével nagy pompával tartotta bemoueictét
Konstantinápoly ha as egyik kapun át, a szultán anyja-pedig m ég nagyobb kísérettel és fény-ütéssel agy másik kapun. A dissmo-notben huss skarlát posztóval ékositotl tlisri-hiiréUbau szultánnHk ültek fedett arctosul. mig a ssult-.11 anya fedetlen arczczal muUtU magát a népnek ílütte volt cgy pénzael (as-pres) telt kosár, melyből ő a nép köst tele > "-^rokknldobnltn a pénzt, hogy acnak üröm-rivalgásait szanoritsa,'')
IG02 ben KoIimiícs osáasári tábornok os«l által akarta Kanizsát bevenni. Egy fraiiosi» származású katona mint szökevény ment m várba és annak épilletnit fölgyújtotta. A vár épületül a vároasal romba dűltek ugyan, d« a vár még sem került a mieink kezeibe, mivel az ostromló sorog ogy tizenhat esur fegyveresből álló folioontési had érkeztéuok hírére Kanissaostromával fölhagyni kónytoU-nitt- tett.
IGOl-ben megint egy kísérlet tétetett u vár buvctoléro, do ismét siker nélkül.
1646-ban Zrinyi Miklós k költő, Batthán/
Ádám sogélyévei Alit a kanizsai basát megverte, és ez érdemiért horvát báuuá emeltetett.
Az 1058-ban véletlen kiütött tüzvésa a kanizsai várat nagyon megrongálta, a fel-gyuladt lőportár pi-dig faluit nagy réssben rombadönté. A tüzoly nagy kiterjedésű volt, liogy neiuosuk a házuk, a fegyvertár, ó''ele«, és lőszer, hanoin még a hidak és kupuk is lettek a lángok martaléka. A tüz okozta hőség oly nagy volt, irja h Chronika, hogy még az ágyukat is olvasztotta, és 500 török a300 keresztény életébe kerüit.
Zrinyi Miklós használni akarván a törökök zavarát, o várat, melyből a török szünet nélkül háb irg itá • fosxtogatá n Dráva vidékét, nynmliAU mt^« zúllotta j de Annak ostromlásától a bécsi haditanács parancsára a fennállott — bár a »örökök által egyre megtört — frigy tokint''-téböl cltiltatott, s Igy erős vár, mely akkoriban a török uralom legirősobb védbástyúinak egyike volt, s melyet bevenni később annyi crOnugfeszitéssel som sikerült, ekkor a bizonyos bo vételtől megmenekült.
Midőn Zi inyi n bécsi haditanács n parancsát kapta, kardját boszujában földhöz vágt* s kárpótlásul és a Mura vonal védelmére Kanizsával szembe a Muránál hatalines várkastélyt kezdett épiteni. Junius hó elején IGlil-ben. A Várkastély épitése oly titkon fly hamar törtónt, hogy a várdn csuknom felépült, mi-előtt i. törökök megtudták, hogy. azon dolgoznak. E várkastélyt Zrinyi elődeinek eta-lékóro Uj-Zrin vapy Zerin várnak nevezte.
Köprili Ahmed nagyvezér enítek hallatára mérgében csaknem megőrült s azonnul meg-pirancsolá, hogy a kanizsai basa, nirel o vár építését elnézte, megfojtassék, s helyébe a megfojtottnak elődét Alit hívta vlsssa Ázsiából, hogy Zrínyit, és várát tnogsoinml* sitse. •
Noha őzen várda ogéss Stajerhont nltal-mazti, és e várból a torok határt is lehetett pusztítani, ennek felópitését Déc*b< n még sem látták szívesen, vagy azért, mivel Zrínyinek Ilécslx-n sok roszakarója, sőt ellen-sé«o, kik közt a leghatalmasabb M<;ntecu-ouli tálmrnok volt, v.''gy vedig, mivel esen várda a béke feltételei a-llen építtete tt fel.
ICGl bon miirtiua hó elején, mlulátv^a ak l''.nrtájban uralkodott rendkívüli hidegség inegísünt, • az i-löbb járliatlun n|ik is újra használhatókká váltak, Zrínyi Miklós,, a költő, horvát bán Kanizsa várát akarta ostrom alá vonni. E miatt szükségesnek tartotta, a várt előbb kikémlelni, és annak állapotáról és viszonyairól saját szemeivel meggyösttd-ni; mit két szó cjjy nap 14 — 15 tiszt kiséro* . tébon véghoz is vitt.
De o kémszemlének törve nem maradott titok a törökök elölt, kik ispOO embert küld-" t«k kl, hogy nzok valumoly fojtott holyröl Zrínyi jövetelét lessék, ós Ua jönnrj megrohanják és i-lt''ogják, a törökök csakugyan « köteledö Zrínyire rejtek helyükből nagy lár-mávnl rűhanttk, és Z> inyi c«ak sebes futását horvát lovának köszönhette megmentését egy közel lévő erdőbe, d* az ellennsé^ zaja oly nagy volt, hogy azt 300 Zrinyi félő lovas meghűlván, uruk sogltsógéro «lőttek ■ oly vitézül li-trczollak, hogy a törökök fu-túanak eredvén, na^y részt v-igy a csataté-ron maradt, vagy, foglyul esett, a holtak köst egy tolölől talpig pánuzélózoU török Is találtatott, kinek öve körül egy sokszínű »«tyertu '' kötél vo^k tekerve, A foglyok vallomáin''Isié- •* rínt, ennek kellett v ilna Zrínyit e kötéten i a nagy Vjnér t-ló vofcetiii. i Ot,1.
ZHriyi tnnat nt.''tr n un nyugliat>tf, ■
tz(tótillen torvezeti, inikóp adliatná vl«s<& a ölflsttlit.
(Ful)t. köv.)
'') Hau arftffnsU 349 As a&O lap.
Ottooiantscke Pforts 10. hM/T,
tlrZ^HTI'' HÍRNÖK.
ii.-KANJSHA, »OK. .1). A wlnl tl .io Ultuk. * Kn bon* ára o >1t M/Un mig »xllántabb lelt. A kivitelnek inép wincaen elég léve, (■* ínég nem tudhatni, meddig <xrt még »xen kiviteli élénklég; i«i*loh»t addig, tnlg Orotxoraxág ét Amerika a coocuronUába ré»xt <vun(t, a mi a távoliág végeit c»ak lepteniber V. uktuli«r végével létcitllbrt. A gxxdxgiág (aakll A terménynek *>o1gál el3nyetll, a kereakfdelf m pcillff f»nk a gyora fordulat «.''» a legktveaebb haixonra txorllkoalk) hogy pedig A kéiAbbl vUiamenel no legyen károi bofo-'' lyáaaai rci, tnagtáralt noru tölll meg. — Oubaci éa l>8r JelonUg kereielt tárgyak. A« el«8nek roix termé««, utóbbinak ped/g akadályoxó forgalma okai annak, hogy Amik ''oly maganik. ''
Jeloit legl Arak ulii-anixtrlal ntéritkánl * Mybtll I''Inc non I Ilma 8 4-8« futa 4 frt 00 kr.. 6 II 36 kr. Hon Vö~Jl> fontol ''J Irt 00 kr., » frl 60 kr. Ku-koilrja Hl Ci fontot 2 frt 70 kr. Arp* xuifdiéxhex
val\ 70—73 fontos 8 ft. 60 kr, Zab ti— ÍT fonto« 1 frt. 10 kr Pohánka elaft-rendi! 8 frt -- kr, l''a-only fehér 4 ft 80 kr., tarkA S frt —6 kr. Clubi elaS rendtl már a Aja 10 frl ¿0 kr, fixllvapálluk» 30 fokii — frt — kr hordóval cgylltt. IMrkttl/piltnka S0 fokú — ÍVt — hordóval «»yllt». Mt<—fcrt—kr.
Oorkd S0--frt. Nyernbflrök — Irt, ÖkMr- éa tehéu-
Mírök — frt. A» bu.abőiök — frt wáaiáuként.
Rótok, frhér é» v3,8a (.chiller) IHdt- U 1886-kl — vidéknnkbrll — termét 8-9 frt. Villányiéi »<eg-t''Ardl fakrto 18Ó0. 10-IS ft. Új h«ul bor vdröi (ichlller)éa fehér 4— frt kr. Ualatoumollékl borok 180S-éi 180&-ikl fehér li frl akinként. VI».« 116 írt — kf. Ma — frl — kr. K(Mnié<oa gyapjn lin-UrJrvIdékl Ara - frt. Kehir rongy Ara 8-tl frt kr, fok«!« 4-41/» frl.
- iV.-kHtiiÍHMÍ plucal árak atijfuntuM fcü.
Ilortó ItcAJo H kr, I.encao llsail« 14 kr. Hah ltnxA|a 4 kr. Kftlea Ite. 8 kr. Burgonya mérJJJo — kr 1 fl «0 kr. Marhthut fontja 17 kr. Juhhni fontja 10 kr. 8«rtli-hnt fontja 84 kr. Hxalwnna mátiája 3J frt — kr. Ztlr font)» 40 kr. LAntjlltat mi »áj» 13 frl — kr. Z.oia-|y.U«.t mAitAJa II frl — kr. Kenyérlll.t fontji 0 kr. K«korlexalU«t fontja 6.- kr. Arp«4\ra fontja SOkr. KíletkA.a font Ja 10 kr. RlilkAu fontja SO kr. Faolaj fontja ft''J kr. llopoxoolaj fontja 3) kr. (.«nniajolaj fontja 40kr. UJ bor JUuAJo 10 kr. — Óbor Iteaéja H kr. Pvltl tór Itc.éjo 14 kr KauUaal aflr Itoxéjc 10 kr. Oibona-pAllnka ItcxAJo 40 kr. Trfrk%-p\llnka ltoxéje 30 kr Hillva-pAllnka Itniéjo «•> kr. Nyert faggyú mAatAjA 30 frt. — kr Őnl<Jtt».vyg/ó-*y<irlyA fontja »0 kr, MArtolt fontU — kr. 8««poan fjntja 21 kr. foutja 10 kr. Keményfa Ól« 7 frt — kr. Puhafa
$1« 6 frl — kr. Nyer»f* üíö ftfrt»- kr~Pat<in uio rSJe S3 kr. ftain* uiaiAJa —frt ftO kr. Htalma »)>. 00 kr Kandtr foi,l)a AO kr. I.eu fontja 60 kr.
Uér»l piSitanrralyMiu «ugu8lu» %().
6a/4inflt)il(qi|4a 67.40; b"/a notn». l<hlo»öo öy.—; 1800 ki *lln<uirai kttlo.ün 84 . — 5 binkrésavó-tyok 0.83; MtMint4sotl ró»», vónynk 180.30; London 124.0); o*tt«t 122.—''i ivrAny dnr«l»ja 6 frl 04 kr.
L''ololü« »«orko»ïtil t WnjiUttf Jtiaatf.
.X I II DÍK T íí S 3ES K
Figyelembe venni kcrclik! Foníosnj iaiálmáiiy!
Minden irónak
ojitnlom nz egyedül vnlúdi szabadalmazott Alízarin-iró- ó* másoló tinta, dupla-másoló tinta. Birmingham Ink (pompits viulakük hó- ¿a másoló tinta), Anilin tinta, intensiv fúkete iroda tinta, továbbá veres ds kék karmin tinta a logéMtikebb hzíii- oh legállandóbb míhrtsdgben, kdszlotemet AUQ. LEONHARDI drezdai d» bodiMibacbl világbiiü vegyi .gyárából, külünbüzü mennyiségben t{s legjutányosabb áron.
magyar életbiztosító - bank
V I. .''.
i Fontos az iskolák és hatóságokra.
Atrolith vagy tintakő.
szabad, a es. kir. osztrák államokra, AUG.LEONIIARDI
i ; . ; ''
nevezetes gyáráraiból Drezda és Bodenbachban.
Kuen valóban kitüntt és fuKUmulhntlan gyártmány, mely alatt nem a kilzíinsjges tintaporok drtetendftk, hanem mely egyszerű vizzcl keverés állal, rögtün tetszés szerinti meny-nyiségben szép fekete iró- és másoló-tintát sztílgálfat.
re , . ■■ , '' . ..........''
* * * * ■ <
Egyedüli raktál* Zala és Somogy megyékre:
WAJDITS JÓZSEF,
író- és raj/.»zér kerésketlésében Nv- Kanistsán.
alakult 18(>7-ik évben
2,000,000 forint alaptőkével
ajánlja ongAt uiituleiiat atQ ¿Irt- én j<íl-i(dt:k biita*lf¿Hok vrlfirr«*, tovAbU köxvuliti ab állnia alitklMt ,,lulélc»| eno-porti>k"-bn IcortlU bul(5pórl. cntnkivül nlkalmnt nyújt, n Wro. dnlomban ki«4ról«g állni» kexelt
„temétkezési egyletek"
lnkiliU''i állni a log»tcgónynbb torauak i», a logolotóbb boluo-U''uck nlnpjáii i''llinli''iRuk nautóro, óp ugy Icmolkotéitl külliógok, vuluiiiiiit oxoitfi.lül liAtrnliwgyoll Cínlidjuk olaU s^Ukaógoi fodo-xáiónok bi*to»itil«iliA. Jluln.lt,;.; frllálclok a minden 0 lArgyrn vonnlkozó l''olvt-!iig.)aitAank l''rhtrii, n bnuknűl (Di''Ak Foroiicr-ulcxn 5. axAtn), vngy vidúkvn n fii- ¿a nlllgyuökaógoknól a legnagyobb kóa»»ég-{ul ndnlnitk.
A k''itvónyok klAllitAan aoploinbcr lióbnn koadödik.
A „Haza" következő kormány alatt &11: Elnökség: 6r. Forgách Antal, Pulazky Ferencz, Gr. Nádasdy Lipót,
cTiiok. nklnük. tiasl, eluük.
Választmányi'' tngok:
Csapó Vilmos, Kern Leó Nylry Jósa,
Ertl Károly, Mandel János, Slráky E. ML Holitscher Fülöp, Maygraber Ágost, Takácsy Miklós. Gr. Keglevlch Béla, Nádossy György.
Igazgatók: Grabovszky György, Kohen Jakab, Koppéi L. M., Roeazner F. 18.
Vezérigazgató : Kiss Zsigmond.
Az eddig szervezett vezér- és fó-Ogynökségek :
¡Aradon : MA tton t''r''renrt niviilf.
W V^fi uifiiv^ivv uiivfiw 9
»nidy g/«ra Aa illndvlmca kAnnegtúriléíoi álul AllaUiina olía rtW.fialll, b;*loail n l.-ghttAnyoanlb follóteiok é. r111n,1r m''Mlott :
KClrd.etm6ny.
Kairy-Kanlxoa vilno« tAnir»* ri«n''r..l knxlilrru tutrtlk, miaaerlnt a vArotiuk Jdinlfu h>«(»lkuffcr i<\t**t ur Altxl I.i''iIioii lilft liultl IipI/Ui^« a felntto Uv<> Ukiunl, houi lattoi.i rAkt''irakkxl ¿1 |iiiic>v\el IHtfd lk ¿v| *|>ril 24-itOI kcttlvo liAr«m cyjwktl k(»«-cl3 irckrr, — mi-gl« A vArvmak a plarxl li«l;i>cn< nc>K«l Jogn Mat orttigot matliavAWr tnrtild Jo^n.
Valauilnt bilitilcn hcU-n ocriUn MCnUtUlnl »x.ikott hrtl marhavA-•irl joga 1808. iri J.iounr 1-til •wlmllv* bAr»m cgvmA.t kftvct.1 «''-Tekro, fo-|l> ¿vi OcUker i-1k jiapjAn, rc^''rll U urakor Kanlxj» varoxl UtiAca Ic-rcmibou, p/IKAuo* Arvcroicn ft Icglftblift Igiiruknck lu''-rlio klaJatuI fog Mlr« a luMenl kWAnAk a l)ir6»u. g uliiil tix axAstAli bilnat-|>/n>irl rlUlva, fxn-Miol m«nlilvatiikk. ax itrreiY-»! foltvtclvk a viroi
rii nwvH i -''iii »vu • i-i viiva hi uni,
Debreoienb«« : ««xtlimArx tc«t«ír«k j£»»éken : l,\(|.fxlg J, PAoiall : WeMliigrr .). It., M.-KatdlUa : Koulicrgrr Maty«». Xoloti ároll: MogilAn TalvAii, Kan*« : llrillcli Kcrrtnrx, Lo»onci»n : KVilrr I». K. MaiosvÀsirhelytt : S''ovik lloj<Un, Beait.-BAnyAH : Kotltra c« lUner,
• A vAro»l Unica álul K''o''t N.''KadíxxAii, anj. hv ll-vn I8Ö7.
j_ Babochay, vAro»birA.
loeroXosOtolo CUJaH: .......
tffr/l/ní» alllkll ¿pülotoket Aa azokban lovö ingóaAg-.kat, BU/iK<ll LllLII sinlmAa gabua- ¿a takarraAnykAaelolc-U'' |r lolíítcl aUlt vngy a<ubadón.
jégkár ellen miudonnnomQ nildirrmAnyckol 61
»,!■; t u r ■ nn , ■ . : „ x. „.i.____ j| i»"Ac» t«rím<ben, rrggcli órákban, ia|mlolikl AUal mcglfkluthctők.
elemi karok ellen ......
H h»*ai lirléxft jcl«n ¡dAnybon-» gnada urakat kdlíinilaon
a flzolma-gabonft és takarmány tiiz elleni bizto.sitására
bátorkodik fígyi''IiiicKtotni,''
A* nbíiti fii{lgyii{ikaíg fulkórl cacnncl a t ca. g^ada
iirnkat, li«''gy fiiat<*»Háaaik fiíladáalvitl vagylio*»A, vagy nn- ................. .....................
»ink nílndini nagyobb licl^aAgbon lái^xíi (Igynftkoiliea lortiitlni ban n-^gcll Arákban iiílínlmikor megtekinthetik.
axivfaki-dj011 ck, A fíHüttóMi jutj''iuy"h föllAtt''lukrOl logn* A «
'' ''t V 1 , • 1 ■ 1 j ,11 p.<i rí 7 K«lt "»JT-Kftlilxian, au;. Iiá M-<.<n 1857.
gyob,b koaKnóggol adatik fttlvililg.iaitAa. . ■ r
Költ ^opronbnp, 18C7, jnliua fiavAban.
A pesti bíztoaitfó Intézet soproni röüiryuÖUBéffe.
Möller IV
Hlraetmény.
N.Mial UoDexik Jíncf b»«y»tíkiliox Urtox<(, » iiagy-kanlx»al rjl. $*. UlekjcgyxSkínyv »013. óx ''¿016. IU07, 1807. h r. fxAmok alatti fek-víx''vk, melyeknek klkUltAxi Ara 1496 frtot o. A. Utxcn, f. <5vl «eptem-b«r ItA *-án, ha pedig a klklAltAxl Af bo nem Igírtelník, folyA Ari október hó 2-án. mindenkor reggeli 9 árakor axon alul 1« a helyrain^n, MyiWAa»* ár ver A« utján elailxtnl L<nxk, a köxelobbl ArVerAal feltAtoUk lullruUaál tncgtuAbatA. Najty-Kanlnán, jullu« 180.:"
3—S CAiaay r»r«R0». klknlAött rígrehajtA.
. v
■ ■■'' <■ —a • ---------------
H i r d e (m é n y.
Ka^y-Kanlx«» vAroi Unácxa i.''uiröl knx''ilrré tjtetlk, mltxerint a váróinak «••««» crdcllmn rt I1U11 tcruictt gubaca íolyA ¿vl xept hA i án tarianAA nyllvánnx nrv«rA«en a lo^Uibbet ígérőnek eladatni fog.
Mely árvor.''xr* a vállalkaxAk rlegcudS bánat-nAnxiel ellátva, ax-xal hivatnak uicg, Iiojp- ax Arveráxl feltételek a várox tanácx terauA-
o I lauáci ált-il
Babocbay, vároxblrA.
Árverési biraetéa.
A kia ko''náruiiii nraduliimlina InrtoxA aAncaonyi vendég-ogadó folyó ¿vi novomber li''A 2Ö-án Kia Komáromba tnrtnndA át VorAacn bárom óvro linainnbArbo fog ndntni, ntclyru a venni ar.ántlókoxók ezennel ineglilvnlnnk. A liaaxoubér kezdt tót voendi 1808. Avl april ,liú 24 ón. — Kelt Kia Komáromban nuff. bá 26. 1807. - l_o
Az uradalmi tisztség, kídvező föltételek mellett.
BSrebbot a''.''.Zala''Somoryl KBxlöny" kladA lilvátalában.
tláé&rfiH* t.MwtWt- H. Sxathmáron: Welu Jánox, Sjteftdtn: llnrger Zilgnioml,
8. A. Ujb«lyaa: Világ/y Pál. 8iék«afebérvirt: Pm« Dániel, TMaaivArott: Stelahaeb J. W. Zoabor : Hrlndelhofer K.. Béoa ea PrAflAban: Kpiteln I,., Trleatbea: Wel.eufeld J , Lembergbín : Oableua OyaU uraknál.
________________________ _1-3
t''x. klr. kix »xah el»S amerikai A« angol engedilyexeu.
AJNTATHBRI3ST SZÁJVÍZ.
Ur. p opp J. «. b A e a I fog orvon Altil felU''AH xxer a kOaUgyal inet egéaxcu magára vonta, fa napról-napra nagyobb márvben kereatetik, DacxAra annak, liogy ixámoa vogyAxx vlxxgálat alá víve, ii »«mmlneain kártékony réxxt fel notn talált benne, ti ntAiotnl kexdték de cxáljokat heiu érték rl, mivel a Pvpp-féle fogixAjvIxhnx nem la haionllthatAk ; -to nát heblxonynlt tény: liojty egy a maga remében.
E£W~ A l''opp-félo txájvli ngy axAlvAn a fogak AletfvntartA »»arc, a legbetegebb fogakat annyira meggyógyítja, hogy nagyobb b^J keletkexéte ogéxxen lehetetlen -, továbbá Igen JÁtAkony n foghuim néxvo |i | é« »ne^-incutl mindenféle vérxéx, daganx''.ol *tb. — Tehát nem fjodálkoihalnuk nont hogy ax anxtherln »xájvlx mlndeulltt mint legfldoiebh utr alfogail-«tott.
Vnatbcrln fog pép ára 1 frt 2á kr Kog-Alon> J frt 10 kr. Kog por «3 kr.
Fogszenvedőknek.
Ha a xxáj éx fogak tUxtán ét ép«n tartAxa ax einberl textnek javára »xolgál — mint ext ax orroxok AlU''Aban «lOnyBanok mondták — ex alkalommal n«m innlatxlhatom el dr. Popp nr klltlnS Analhe-rln xxájvlxét •) mint I«gadv0|«bb Mart minden fog»»«nve<l3n«k méltán ajánlani. Dr. l''opp nr Anatbarln «xájvl.én kívül nlne» gydgyxxer, — . mely a fogkŐ, daganat, rolbadáx atb. ellen «egltanl tudna, ex allén- v ben még ax egéax»Age«ekn«k <a — mint vAd<x«r — Igen aJánlhalA. '', Élénkíti, frlaaltl, éa a lekelet tlaxlaaága által fŐkép*-n gvégyltja a fogakat, aSt még elSbbl xxInOket La vU»xanyerlk. Kltávolllja a borkSt, megmenti a fogakat ax (lrosedéatfil. ¿1 gyógyítja a vérxS foghuat. — »lóval nem lehet eléggé alánlanl oxen áldátdux gyógyxurt. II. Mélyen tiaxlelt l''opp nr I Kfllelnxcttnrk érxem magam anra, hogy finnek .Anathcrin SxáJ-vlxét" *) minden fogaxanvcdöiick kltliiGoii ajánljam ; fogaim folydtéo- 1 *an vérxettrk. néhánya (troaedelt, oíA.oa ''fájdalomban axenvek. nfal--«akix Önnek .axájvixo" mentett meg mlndexen kellemetlen AJdtoa maklAI, miért 1» fogadja Ugöaxlntébb kftaxrtnetemet,
HBIjKKK MBEUBT,
bAtorgyár-tulajdonol UAcaben. Kapható N. K a n I a * A n : Ketaelhofer Jóaaef, WtlUoh, KoienfalA A., éa Koaenberg uraknál.
Wajdits József kiadd-, laj>- én nyonulalulnjdonoB Nagy-Kanizsán.
Nogy-K#ui^v Hutxxlik rvfolyam.
u (i
-.).
2(>. szám, soptembor 10-ón 1867.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, ^az(|ásrat, tudomány és művészet köréből.
! MHI^W
Megjelen:
Mlmlen bi l-fó, lO /n, í* SO kán (■K^ta Ivca.
HxcrUt Hjtlol Iroda (:m kiadó hivatni
VVAJIUTS JOZÍJKK kftayvk<»re«kcáíjibín.
Előfizetési föltételek ;
llcljlirit lúiliox lior.U»»Al ó< \ iilókro poilAu X(lliUo: K«r.''»n ivro : 1 fit. —'' kr. >''¿1 irr« ■ ■ i Kvntgycilro - 1
■ • • • « . ■<. .,''<.,/>

.1
JMizdetöBelc
\ hA« hnaAtton pMII>orírt l-»«8r 7 kr. í-.««r fi ■!> uoiijoij loVÁL.1.Í brlktAtiU/it 6 kr. llélycg.llj niimU-n o.ym beiktatijjrf 30 kr. A .Nvllt «¿roa*4"'' *tr •or<ti«IUuiiil dlja 10 kr.
■ i mmvJ »
Előílzetósi pénzek és hirdetések, ,
ugy *»litUh « U(> » s e 11 o m I t a i I a I bi i I lllclS
k 0 x I tf in é it y * k,
v«Umiut vlilíki levelek, MnuciiIvo a klatWhlvAUlho
¡x.
.. »lo.
Miért nem áll iparunk jobb lábonP
II.
Ugy liinxein, nem kell bizonyítgatnom,
hogy ijiamii 1< alantabb fokon áll máit országokénál; és hogy hatunkban csekély »Mm» «2 ¡paroa osztály, arról kin kör.Ulfekinn''» után rég meggyőződhetett mindönki. Pedig, lia meggondoljuk, hány orazág van oly bőven megáldva miuden képzelhetővel, mint Magyarország ; hány orszdgban találjuk fel cgylltt nz ipar fŐkellékeij: fl nyer» anyagot 8 mozgató «rőt (vis, kőszén)! Nálunk cz mntd; nt« g van bőségeson: az ¡paroa köpnycii hpzzá juthat a nyer* anyaghoz és ,olü(>ón teliét «uiér/ mozgató orőro. Honnét léhát mégis''<) pangás?
Megfelelt már e kétdéare egyik legnagyobb iparosunk : Kötvtta József báró az iptuegylet gyllléaében. Okai t. i.
i. Ivözlekcdéal eazközoink: vasutak, osatornák bitlnya. v.a. A nzivkok tntáo hiánya.
A jogbiztonaág a egyealllési aza-badság hiilnya.
4. A» nráuyt»l»u ndrf. ,
5. lIclygH vámrendszer nem lólt>.
<6; Kereakedelini a váltó törvényeink hiányom volta.
Hogy kévé* a vamü, ki sem tagadhatja llogy er.cn mostani kttzlekb-v dúld .utak mollolt a«''ipar még ugyan o*nk nem fog virágozni, az ia bizonyos; mert a m.ly londUlotet ad neki a ritka vasút útjában, ugyanannyit a távolabb cső • :
j. A /Dráva olég a/ép nngy hajojthatd folyam; ca»kliogy szabályozni kollono,biz attkjwsó, aztán1 akár a dunai gíizftaök i» k''tfrinyen elhaladhatnának rajta. A Balatonon is több elkolno egynél. 1
No oHodáljuk tehát, hogy ily lábon áll az ipar nálunk. S meg lol»etUnk gyŐ-xtfdvo, iiogy mig as egéaz orazág vaauti haldtattal bo nem lesz szőve, vizeink a k^l6ko(U5í«»o olőnyösebbé, hajókkal mpgr.akodtakká nem lesznek téve, addig as iparom o^ziály nem igen haladni, aoin Hzaporodni nem fog,-mert ez az olaŐ lépé«, me''yet átugrani nem lobot. .
Mi a ay.akoktatáxt illoti, az még oaak-nom egészen ¡«meretlen nálunk. Vagy talán azt gondolja valaki, a vasárnapi irtkolák eléggé pótoljak? Pótolják igen. do hiányosan,''inort ott ia minden inkább még van, csak a a/akoktatáa hiányzik. KUlóuhen ia nem az a ozéljok a vasár-naptirtkoliiknak, azok osak iométl^ ófák ; de inog nem U lobot, kívánni egy öleiéi tanitótól, hogy tt minden meatoraégböl HznkOkt^táRt adjon; fttort biz nagyon , kovoaet tudunk még arról mondani ia, »/mit ónak átaláu iau)oiUnk, tolt néni ia elkertilhetlenUl koil, hogy iamerjUnk.,
Többazttr megfordultam már magam is a vaa»lrnapi ¡«kólákban. Irat, számolgat,,olvastat, kissé magyarázgat ia a tanító ogyea mosterségokrtíl; dq mi ez a ívttlóíli nt*koktatÁshoz képoat, mit csak rendon ijMutunódák adhatnának. S épen
mivel ipartanoda helyben nincs, nem kópés az iparoa gyermekét kiképeztet-lii, Hzerény <jiivedelnc nem lutuá, ki ai|> nak máa városba adilsát. Innét van azr tán, hogy a fin nem tud töbhro menni az apánál, a fiatal iparos az idősebbnél, azaz: nino-t haladás, telnít az ipar föl ftem virágoahatik! Diotum faotuiu!
így nmhotnéuk sorra, magyarázgatván a tübbi előszámlált okokat is, melyek az ipar fejlődését akadályozzák. E magyarázatot azonban átugrom, s jÖ-vőro még máa akadályt mutatok be.
COCLKS.
Báró Eötvös József fölhívása
nópnuVijlóai cgylutok al.«kitiU«r» *)
N.»yy«»bb f.»ntoí«itg« külügyeink kftjiltt nincsün táa Ogy auin, molyro uoevo n rofor-inok »&<ik»ógo uly Alialánuian űlismortctuék, inint a kózoktnMi.
Ej lm incjj''gundoljuk, lingy szitzadunkljnn. tniilon n nyura ord Mngy rómtiuu gépük ittlul pétoltntik, a na onibori muiikánnk bocao mln-dou tóVüii u inuukáa értolinuatógólOl a Ogyo«-»ógótöl függ, Aa ipnfnnk kiftijlOdétn ia ,\y.
iparoi-oaxiulyok lat!v< liaégo által foltótolos-totlkj Int mt''ggoniloljuk, ln>gy b jogcgyenlö-aég oívi''i in<dyot utolaó törv^nyoink kinton* ilotmk. minduJdig puaztu szó. nőt tiizonyoa kOrUlinúnyok köztttl c«<»k ogy n«gy votzély marad, muly az dllamot fonycguli, n inig * nomaot aton oiatályaj, moly jk politikai jogokkal ruliázlattuk föl, azoknnk gyukorláait-ra mogkiváiitató indvoltR^ggol mnn tárnak} ha tukintotbo veazazük jol<<n lUlaputainkat, a azt, li»gy mily Iiomzu idii azUksúgea arra, inig ózon Ugyro fordított tiirokvösuinknck orcdiuényót látliatjuk : igon tarmóazotomok köll találnunk n lürolmotlotisógot, ino|y lyol n nó|inovoló«i (Így minden alkatominnl azóba jitn.
8onki a bu«g«i»ág''>t, inelylyol egye» lapok a ugycaok uzon tlgyiU felkarolták, aonki a kűvetolüüt, Iiogy n kormány mindenokfólUtt erro forditaa tigy.dnuJt, nőni fogja roazal-laui.
„Mindazon aürgXéiukbon csak ogy töve-dóst látok, a oa azon igon oltorjedt moggyft-zödóa : bogy a kormány móg nzon eaotbon is, lia ogóaz hatalmát a befolyását kizárólag or-ro fordítaná, a közoktatás Ugyóben mlndont vagy akár csuk logttibbot tuliofno.
Nom. Hzándókom hzon kórdói bilvdbb tár-gyaláai.ba urosxkodni, monny¡bon ozóUzorlt ós holyes az, hogy alkotmányos oréjiágbati az egész nópoktatá* kizárólag a kormány befolyásának enged teasók által. Annyit''azonban ki kell mondanom, hogynózótemizorint a iiovolósnek szabadnága alkotmányos országban óp oly lónyoges, mint a tajtószabad-ság, ugyanazon okból a ugyan i*0n föltóto-lek alatt, lí azabadmlg nólkül a polgárok azollomi kífojlődó so erőszakosan ogy bizonyos Irányba szorittatnók.
K« ha a koirn^.nynak föfulOgyolósl jogát sonki som vonhatja is kótsógbo, >''h''M annak legfőbb kötelességei közó ajsámitbató őrködni a fölött, hogy az oktatás jótéteményeiben a» orazág intndon jiolgárai róizotllljonok, de o jogos kölolcasóg nem torjedhol annyira, hogy az egyeseknek a teetdlotoknok szabadságát o tói ro korlátolja. Az állam nnm mondhat lo befolyásáról n közoklatáira, de o befolyást no m rendel etek, hanbiif nz által gyakorolja legsikeresebben, ha nz oktatást ogy bizonyos irányban vo*etvo) a sikor állal,
>) Sajnáljuk, hogy e horJfrcjn fílhivi» k««-
IMvcl olkíílUak, A At uiir múlt Upuakbsii e«*k
WivouAtiU^ lioíliAtjuk. '' '' Bittk.
molyet előmutathat, másokat is azon irány kötretósöro kényszerít.
H i vau folalat, in ilynek megoldására aa állam minden liat ilma elégtelen — ez anóp-noTolés.
Oly föladat ez, nulyut csak A nép magu oldhat meg.
Aa egyes ombor, de még inkább ogy nom-zet nem eletloloii anyag, molyet n lughataU masabb inUvéaz ia tetszósu szerintfarnglmtna kopielolób in, olóttn lubogö Ideáljának m«g-felelővé. Az ombiirl szellem ugy ogyéni ló-tűben, mint tái''sadalmi közösségében oly ön-itlló hatalom, mulv ogyudlll ümuuukáaságá-val fojtboti ki erőit ós kóprsaógoit. n
A népnek csuk magának lohol önmagát művelnie. Egyedül ott fojlödhotik ki életrevaló, önálló, maradandó ós as emberi polgárisodéra valóban gyUmölcsözö indvultsóg, hol n mttvolddés s/.dkségónok érzete a nemzőt lelkdlotóhun fölóbred vón, a polgárok miadon osztályainak vállvotett köareindkö-dóse által mngáliól az összes nép élőiéből képződik ki. Ei ép aany ra na állami közhatalom csak segélyezni ós gyámolítani képe» az egyeseknek ós tostdletoknok idevinat-, kozó törekvéseit, mint viszont u kormánynak minden legddvősebb intóskedésoi Is óhajtott síkor nélkül maradnak, ha a társa-Üalom közromlikodéso áltat uom támogutU-lik.
Annyival inkább áll es pedig nálunk, hol a népnevelés jolonlog csuknom kizárólag liltfolokozetek kesóbon van • onnét a k¡¡¿érzület sórtéso nélkül ki sem vótethotik } ós n hol jolou tln vnozialls helyzetünkben semmi kilátásunk som lehet arra, Iiogy n törvényhozás a kormányt a népnevelés által szüksó, golt pónxös*z«g kkol oly bőven láth-tssa ol-minőt oz ügynek tisztim állami kezelése igó-uyolno,
Ez llt kifojtott okok által Indíttatva, szükségesünk tartanám a „népnevelési egyletek14 alakitáaát.
Nálunk a népiskolák mtjdnem kivétel nólkül flgy;bá»i és vil(kgi,(köz»ópk) tostdlotok kozóbo vaunak.Ez egyletek pouig ama toslülo-tok körén úgyszólván kivdl álló magánjellf mii táraulatok loonduok.Vitljon oz ogy leteknek as iskolai dgyboavatkozása nqiit fog o log-alább látszani jogositatlaOnak? Azonban a népnovoléi végre is az ogósz nomzet közös órdoko, közös ügyo, mely iránt minden ogycs polgár jogosítva, sőt kdtolezvo van órdok* . tődni Továbbá a tervrajzból látható, miként o/. o^yletoknek nem áilh >t »»Indokábm som az iskoláknak felokozetl jollomét sértoni, sem azok tanrondszoróbo erőszakosan avatkozni. Söt ellenkezőleg oly támogatást nyújtanak, a moly a növelés rolódon különböző irányának csak szolgál i(ot teond. Ezért hiz< ton remónylom, hogy fe''okozetok ós községek azivéseu mognyitandják iskoláikat a» ogylol látogatásai olőtt} hogy szolgálatait örömmel elfogadják, mint viazont ők is részükről kézséggel segédkoznek az egylet törekvései ¡ránt.
Mogg. ŐzŐilésem szerint a népnevelés mo« zojón gyors és biztoé haladásunk csak Igy eszközölhető, a talán nem csalódom, midőn azon romónyqmct fojozom kl, hogy niiutún o hazában gondolkozó ember néni leltet, ki a tiépnovolós ügyének fontossAgat át nom lát ná; a ttemzel jobbjai |iár>külrinbsóg nólktll ozon dgy élőm zditására velőin kozot fog-
A keszthelyi szőlőhegyekben.
Alig, vagy i''^oo kovós táj van hazánkba^, '' irtelyel a természet oly kitduö szépséggel ru házott föl, mint a Hslaton m dletti tájákai.
A legmeglepőbb változatosságban, gyönyörű ordő és szőlőval koszorúzott higvck omclkednek n pompás magyartongor tükro fölött, északou ezok, délen arahyksláiso» sik-
föld mog-mogssaggAlvrt borloriuő halmoktól mintegy kerekot képos a tükUr körül, mely három mogyo, Zala, Somogy, Veszprém partjait tükrözi vissza.
. A p.nrtokon föltűnő csoportosan, költői rondutlouaégbdit csinos moftövárosok, falvak fehér házfAhii, mini a keretbe rAkott csillár« kövek tűnnek oltf. .Szóval, szépségéio néavo Magyarország pnradicsc mának Igtot jellout-zöleg nevezhető.
Milyen hutással vm ex s a tormés.''.ot hason szépsége a kedtlyro, s/idksógl<-leii 1110 .-dánom, de annyit taó^is s^ubadjon, hogy szép tájnkun költŐiuu, t ¡rmós''zólimaégéboú s ma-gasztosatib; s mondhatoi, ábrándos, minden nemes iráni fogékonyabb a nép. Ez u termé-•zot adománya | de pbllosopbiai ig t/.ság is.
MajiKisl h >1 a természet Ily sr.ópon ajún»J • dókoz, gyakran annál kevósbbó használhatja kedvoző holvsotOt a ncp Önképzés, re (nem értőm pgósz Bi laton környékét). É» móri? Mert nincs, különben touni kepe» u/ollomá-nok oazközo.
Elvezetem a t, olvasót a Kesztholy körüli Öyanes, Diits, Vanyaros, Vashogy, Ciorszeg, Tcmaj népes szötőhegyokbo. 1> 1, mert nem CzóIokj tájloirásru ssorllkozni, osen olözinó-nyok után, a nevezett helyekoui lakosok iskola hiányáról szóljunk par nzót.
Az emlltott «zőlölio^y i hely súgok nepessógo pár ezerro tehető, ebhez vannak aránylag gyermekek, kik kötőin tanilásbuu, fajdalom, igen kovoson részesülhetnek. Noln vetődik ugyan egy-egy ugyón, kl mint tanitó, bór011 szobában oltPiiilgat vagy" kontnrliodik; azonban a mennyire ezok táplálják szellomiokben as omberlnein zsoogéjut, vajmi szoróny nyomai vannak. 8 igy vallási», mint p-dig roál-oktatásokban, a többnyire szép,, tonocszotcs ószazel megáldott gyei''inokuk — mondhutlaii 1 kárukra — kellőlog uom rószei<Ulliotiiok.
A lakósok nag/obb résio óhajtva emiili, vajha iskolát állit.uiunak l s hiszom, egoss késztéggel áldoznák tlllúroik eg-y részét o ozélra, cs.ik vezérük okádna, kit kuzdotbon'') az ol<Mo''gördülő akadályok 110 rettentené-nok el.
Kot ilyen helység, alkalm i» bolyon (oz nem hiányzik) szépen fölszerelt iskolai iillitliatan} erről alább fogok szóllaui.
A tanitó dijazákit nem -osnók nelmzUkro, mert nénossogük. annyi,.bogy óvónként jelentéktelen Összeg osnék''ügy-ogy lakosra, ós mógls biztosithatnának annyi jövodolmet, hogy sok falusi tanitó liz-i(ósév..| nemcsak vorsonyeaiie, sőt tóbbokótfölül ia múlni, igy, tanítójuk nem kOuytelsnittotuók —■ mint ed dig — építkezéseknél, mint n-tpszáuios doU. g"zni, hogy magát fönntarthassa
As itt 1 ikók, igen kevés ki votollol, > szőlü-tulajdonosok, bor pedig jó torom. Ajánlaná*'' nak ők pár itozét tanitójoknak, a merjük hinni, hogy a városi szőlőbirtokosok, ia ui< voson áldósnák o közös szent ozolra a szőlőhegyiekként megajánlandó collocta-bori • oa Ismét nőin mogvetoudö összeget biztosítana. A tanitó-tízotéat tehát — tán más ino-dokkal ie — évről óvro, minden ériéku-nyobb nélkülözés nélkül kiábithatnák.
Most szóljunk az Iskoláról. >
Az iskola ftdópÜtotésihez szükséges anyag mogszorzés-i ópen nom járna nehezsóggol, közel lóvén a kőbányák. Különben is mltgos gr. Fos to ti tíh Tanziló iirpat/onusa ax urodaloiuban lövő iskoláknak, is.oert áldo-zatkézsóg) romónylonl engedi, hogy meleg rószvétóvcl találkozandunk ez ügyben iá. Es igut his/.szdk, hogy 0 noraeskeblil gróf, hatbitós kegyével be f-''gja gyógyítói a nyílt sebét, molyet annyi idő óta kellett sóhajtva szoiniélnüuk !
Egyszersmind kérjük Uton, lltza s az 0naberiség nevébon mindazokat, kiknek ezen ügybon hatáskörük van, irányozzák Ide H-gyelmükol s szenteljék fáradságukat, hogy uo legyünk kópytpíonok még S''''»kálg f»)l»ö-
.r.vi
i»>
if
.ajtanl; ítivolés, ide is jöjjön nl a tv orsxá-god I
Találkoxaudnak, mint találkostak, kik az iskola felállítását kivlliotlonnek fngy, o/.ól-sxorületlou fölőslogosnok hiszik, o<ul adván, hogy * lakhelyek igen távtd »«nének •x iskolához, ugyanannyira, hogy fel ér i is kivAnt itnók némely grerméltnek,'' inig a tanodához érne. IgaxI Ój, h > tikintotbi vesz-sxük, hogy ama odx-itt kii polgárok kemény téli időben födetlen főv il, mezítláb órasxám oljátsxanak, nem f.i^juk gátul lokinteni a távolság »t a kivitel ollenébon. gyáron szlu -tén alig IiaI évet gyoj-mekok egés* napon át, nem liitjak Atyj^íyikhejyétjvjg iq «alánból-nak n« erdőn, keresve gombát vagy madár-'' fés«kek«t. il v e*l lultoük, miért uuiu nieliot-nének fé|.vpgy<hár o-v ór/viárásiiyira Iskolába? '' 1 1 '' '' 1
Merülnek fúl meg más, de loküxdhető akadályok la; Azonban mint t''önnobb U omli tóm, ha oly egyén'' áll dx flgy éléi-e, kit a* ! eléje gördülő akadály ik visssa nem rettenteitek, ax egészben nem találunk kivihet-lent.
Véleményem szerint tohát njnes máa hát-ra," csak határozott akarat éa ügybusgóság, melyekkel a lelke» honpolgárok köxött hogy találkozunk, merjük reményloní.
Végül hozzátok »/.élők, kiknek érdekében felszólaltam. Legyetek buzgók a fennobbiok kivitelében, hisx tartoztok vele nomcsak magatoknak, hunom különösen Mennék s hogy ulédaitok hasznos polgárai lehessenek: ax imádott Hazának I
KESZLER GYULA.
♦ "
akadályverseny, 4) Ponyverseny, ú) oladó ,j verseuv, G) vigaszverseny, 7) ügetöversony.
K*''Zlk^lyimu^í. jninlslnr«ln»k úrhoz, a számos .»agyar veudégokhex
! szerencsénk.
Mielőtt a «ionban a versenyek kezdőtöket vennék, a niogyoháa toromében fénye» tánc»» vigalom tog adatni. . - ''
Megomlitom egyszersmind, hogy a hon-védigaxolási határidőt septembor I -ső napjáig hosszitollA m:g a r.oinpléniH<Igy.;i honvéd ogvlet ülnöke Sxölónyí József honvéd aIox-reiíos. Az ogylet közelebbi gyűlésében indit-vAnyoxtatott, hogy Porozol Mórnak U.lvözlő
i 111 /
haló, a mennyivel odúig szőlőhegyeink tatnak bennünket!
Áldás ax imádolt hazára I II h- \ HAJGATÓ i^ÁNDOR,*)
. |r«tit küldenek, aminek sKorkosstotésé vol há 0gylotjegy»5jo Bajusz József bízatott meg.
r. I.
^Levelezések
Keszthely, aug. hóban. A helybeli ora«. gazd. tanintézet másodéves hallgatói f. hó 14 én a honvéd alán javára, Lauzkó színtársulata közreműködésével jótékony ozélil olüadásl rendezlek)'' melynek liszlA jövedelni" nagylelkű felültizi-té-sekkel 224 ft ÓO kr. illető helyére el is küldőiét!. --
A „Nőuralom" cximü vígjáték elöwlatásA választatott, a műkedvelő urak közül különösön kitűnt Andráskav József ur szabatos,
<i *
ügyes és csinos játéka, kinek mint rendezőnek fáradozásaiért, a honvéd-egylet nevében szívós köszönetünket tolmácsoljuk, valamint Szilányi 8., Sóoky L. uraknak, s a színtársulat dlj nélkül közreműködött tagjai-nak.
Sem hallgathatjuk el ez alkalommal, hogy ax ittonl színtársulat pénztárát a hó 18 án a király születés napján, midőn fényes kivi-lágilussal dísz-előadás volt hirdetve, váratlanul ax előadás köxvnllen koxdoto olött, nx Igazgató sxemélyos adóssága ellen hozott bírói végxés kövotkoxtébnn, a jog és törvényes ség tökéletes mellőzésével G. M. tísxtehiboli 0-küdt ur rxequálni megkísérté, azonban nx olőadás oShulasxtását a társulat jónak látta, miután a nr.pi költséget is t. b. esküdt ur xsehre rakta, erru a közönség n pénztárra lódult, hol a belépti Jegyek ára vii*szoköva-tflését, ax (xcquáláshox mért modorban lu-datá. —
Már itt t. b. esküdt ur capiluláll, a pénxt zsebéből ki vevé, s vi •sxat adá, miro ax olna-dás kezdőiét vetto. Exen minden iWlotn éa In-, pintat nélkUli eljárás hü cosetelésével most már nem foglalkozunk, mert attól laitunk, hogy nyilvánosságra nom jut, már p>-dig ilyesmi megérdemli mindég, hogy köxhirré hozarsék,
Klismoréssol megomÜtjük még holyboli sxiiitársulatunk működő iHgjal közül Dékán T. k. a., iSiposné Lina, O. Heberlíng L. asz* szonyokal, valamint Sípos, Ballá, Tamásy éa Kxép urak, kik ■sorgalinuk ügyes és sxaba-tos játékukkal mindinkább törekedtek, a kö-aönség minél nagyobb mérvű olismorésót kiérdemelni. ím
R. G.
N.itornljn-l''jliplyi levelek.
t.
Ez az első cxikk, r.ielybon a Z. S. K olvasó közönsége innen is haji valamit ax előforduló esouiényokről, » ugy hiszem nom h •legérdukloleiiebbnek fogja tartani, annál is inkább, minthogy a merő politika után kapkodók a gyér vendéget mindig kod vosobb-nok tartják, mint a gyakorit. E lapnak már rég nom fáradolt tollam; do oxutáu megragadok minden alkalmat, s egykét vcrsocsko mellett próxui dolgozatok, illetőleg levelek-kol is fogom látogatni hasábjait.
Városunkban ax u. ». xsólyomkai, és Di-anna fürdő képezi a vigaliuak nyilt helyéi, mely utóbbi aug. hó dorokán sxonteltutett fol,-a télon Alt«1, midőn áfák javában alusznak, átültetés kövotkextébou a jövő évro egy a legszebb mulató holylyé t''ogja magát kinőni. A vendéglős sxeropot tek. Szűcs Mihály ur válIaU magára, s ugy látszik nom a J logkodvozőtlenebb sikernek uéx elé, miután már most koxdot''oBU is csiknom uiiudonnap egy hordónak feuokét érik a vondégek, A társulat, moly a fürdő létesítésén oly edző-leg fáradoxott, méltán érdomel dicsérőtől, nobA Ök orre nom annyira mindinkább a közönség pártfogására vágynak. E társulata már rég fennállott tornához, még egy másikat U építtetett, a a bomoaot nemesAkax Uj-hanom ax O-hidutczán is lohotségessé fog .''átélni o^y Atjámt íVljitl A. JCpnyva folyéii, ml ígon dicsérendő dolog) mort lia as Ö-uíd-utoxából ax átiárat valóban létesíttetik, ex által a város déli résxén lakóknak igon kö-v>iyiUo loond as ouamenot és- visszajövet hoasxuság.i, mi oxokn««. ux Uj-Uídutor/.ü igon is hosszú lett volno.
így lóhát iffon szén ax, hogy Ujholynok a xsólyomkai és hz O-IIidutcxA végén, lévő zsidó fórdón kivűl még egy, igen ixletoseu rondoxett Diana fürdője is lolt (előbb Mato-Uy kort) — moly utóbbi tóton által U kod voa szórakozási hplyol fog nyi^jtAui a város tiiköxönségének. ,»
A koletröl varosunkba vtzetö nagy hid «gyik talapzata rombadőlt, s mlgcx újonnan •IkésxUlt, add/g rgy molték liídon történik as átjárás. Hanem ugy tüuik fel, mintlu ax építés élén állók nem igen törődnének annak minélelőbbl létesítésén, s os már igon »oknak szögöt ütött a fojébo.
Köxolobbi napokban még ogysxer annyi katonát várunk, mint a mennyi jelenleg fok-sxik városunklia:i, n mi —•; do meg inkább ux, hogy a nem moXsxe fekvő határszélen ICO • xornyi hsdtest képezi ax őrséget; nagy politikai kérdésokot gyaoittat velünk.
IgAx ugyan,,hogy halljuk, miszerint Uj-hely 14 nap alalt távirdu állal lesz összekötve; doszt |a, olvassuk, hogy Páriában GO millió magy-ar kölcsönről van szó vasutak építésére Magyarorsxágbsn, s éhből, ugy hisxsxQk, már líjholy is megnyeri axta liires vasút idehoxatalát, a miért ox olőt^ már 2 évvel is oly hoveson harcxoll. , Ax idoi sátoraija-ujholyi lóverseny folyó évi sept. 29. s a() án a „Riknoxygypon" oxeii itt Jeiroit sprrendbon fog meglurtatni: El. ő nap lepj, én gróf Andrássy M»néné „tisztelet dija" I Vx órakor. Másodszor. Tét-vorsony. 3) Asszonyságok dija 4) Kőldésxek 1 ,4tyr*enye. b) ügyleti dij. G) G.Uvörieny. Má-»Wlik nap, hétfőn, sept. 80-án, ebéd után 1''/, érikor l) Ivadék vorsony, 2) felföldi dij, 3)
Zala-somogyi hirek.
A Vnn Hzeroncsónk i; kbziíriBtí-gilnknok eloltí^eson in jelenteni, ho#y lapunk ujtjlt erővel, dúsabb tartalommal fo^ imir első oktober-tól kezdve d« pedi^ hetenként megjelenni. ItitéískedtUnk, hogy talete-sebb kidllitáb vegett a Inp eztímára egt5»zeii uj betUkbirtolcdba jussunk, línnyit • előle^eö '' itudomilHul; jövő 8Ztlmuukban bővebbéi szólnndunk.
A Tanügy. A „gymuasium-Qgyl bizottmány" f. hó U-án délután a városhAx trrmé-bon ülést tartván, abban Tárnok Alajt)« ur hluöklete alatt 14-cn vettek részt. A le.o-[ lésügyért oly édes lelkesültséggel buzgói <o-| dó bizottmány végxésileg kijelenté, mlsxe-I rint a jövő IttO''l» ki tanévro egyelőre as V. gymnasíalis osztály october l-éu valóban ünnepélyesen mognyitatidó lesz. A helyiség és tanári lak alkalinns és diaxes fölsxeroléséro gond fordittatík. Tobb más érdekes tárgy is •szőnyegre kerülvén, exekről későbben szó-lanthink. Gu;tmann H. S. helybeli nagykő-reskedő \tf á<oo emherbarAtlaa noinoi lőttét axonban netú hailgnthatjuk el, mely szerint a gymnasiumi a|nptí;kéhox statuspap''roshan 400 frlt-il járult, iteiii kUliinbon a tanári fize-téshex kósx pénzben IvX) frtot ajáult fel. Híszszük, hogy az érdekelt ifjusAg minél nagyolih számban veeudi igénybo a tnegnyi-lAndó V ik gymn. osztályt.
ANőnövoldc. Piriiigcr Róza helybeli iiöoóvuldéjében a tnnfulyaiu megkodetvén tisztcleitel figyelmeztetnok ax érdekeltek, kik o jolcmn * tipintutns ügybuxgnloiif>nal ¡vezetett nőiiöveidébe kiviinjak I.¡Anyaikat adni ; h<>gy azt mielőbb eizkiWoJui rfzívosked-(jenek, inort a jel uitékonycbb elkósés, nem csekély hátrányául «zolg.il az eredmény minél sikerosb tanusith .lAsára.
A Tornászat. F.il)ó hó 7 én volt a helybeli torna-tanodában a leányok próbatete, H án |>edíg a figyeriuekeké. MiudkétKZoi- a helyiség uomxoti zászlókkal volf foldiszítve •és a közönség résxéröl szém >»an ih ''gj»l intek. A mi a Innoncxnk gyakorlatait-ill''ti, valóban nioglopő ügyességit, szabályosságot és a tast odxéaére szolgáló h< lyns beosztású modixorboni gyakorollatáijik it tanusílváu, ax egymást érő tapsolás ik és általános III g-elégedettség hiven mutatja ogy ily torná-szatuak o városban! állandó mogh<>uo«ilásl s/.ükség<ísségét. S v.dóbin őszluto s.ijnúl.«-tunkat fejozzük ki, hogy ll tmbausok és Vog-ler urak azt folliagyni kénytolon ik. Ax «lis-morés koszorúja mlnilkottőjökut méltán megilleti, mert fárad''i>>tl »n ügybuxg.dotn és tapintatos boosxtAss 1 megiiiutatiik, Imgy arAny-l.ig csekély idő alatt is, mily sxóperedményt lőhet la.iusiMrtl. hft kttnrtúsés »»orgrloniiuol párosul — a uiükCdés.
A Gyakornok. E lapok szerkcsztőjo Waj-dits Jóxsof újonnan berendezőit könyvkereskedésébe, egy jó házból sxárinaxott gyakornok vétetik fel előnyös feltételek mellett. E tárgyban ogésx napon át bármikor értekezhetni a könyvkeronkodésben.
A Ha ii g v o r s o ny> Hír szerint dalárdánk s annak tovókony karniestero Pylle-maiin ur ismorotos zonesxorxö október hó utolja felé hangversenyt adnak. Külön a dalárda és kUlön liliomaim ur némi Időközzel rondoxendik. Mindkét «sothon élvezetes estének nézünk elébo, moly városunk szellemi ólvhidiiyában kedves szórakozást Idéz elő. Szinte m >st vosszük a kedves liirt, mlsxe-rint lienno Frigyes és Jóxsof testvérpár, Kősxeg és Szombathelyről a napokban ide érkoznuk lungvorsenyt rendezendő. Üdvözöljük.
A Koronázási Album. Vettük a Dcutsch testvérek által Pesten kiállit»tt ''„koronázási emlékkönyv" czimü disxniü he-kűldöll példányát. A munka már uzi''aénél fogva is.figyelmet gcrjosxt mindazoknál, kik a történelmi novoxetességek birtokában lenni óhajtanak. Van bonno 22 alkalmi kép és a knronáxási ünnepély hiteles és hü leírása. Eddig a vállalkoxó sxollemü kiadó tostvérok a befulyt elölizotrtsnkből 1000 frtot as irói •egély ogyl.it Javára befixettok. így a szép a nemessel öss.xnkötvo lévén, késxséggol ajánljuk t. közönségünk pártfogásába. A bokűl-dfitt díszpéldány nálunk megtekinthető és könyvkoroskedésünkbon megrendelhető három féle kiadásban 8, f) és 3 írtért.
Szakát-*!, aug. 20.
Kívánatos és üdvös volna nálunk és más köxségokbon is, hogy ax intelligontiak nem sajnálva nélkülözhető filléreiket, egy kis olvasóegyletet alakítanának. No hiyyjök, hogy a nép általában megvonná áldoxatat néhány liaxai lup megszerzésétől. Koxdetbon ax elöljáróság; későltb pedig bolátvn annak hasznát, többen is ajáulkoxnának és ogyusülnénok ax önmUvalŐdés eino szükséges eszköz tinek fönntartására. Ex lohxtno ogylk legbirtosabb mód, moly által népünkkel ax olvasást megkedveltetni sikerülne. És sikorülno is, csak koxduni kelll mort alig hisxom, hogy van nomzot, mely a szép és jó iránt fogékonyabb volna a magyarnál.
Csakhogy ax Igazat megmondva, hol ohox akarat volna, hiányzik ax anyagi tehetség, s hol ex van, olt nincs akarat. — Innét van aztán, hogy több község nemcsak ax irodalmat; do provinoialis közlönyeit som ismeri, és sokan unalmas szabad idejüket, főleg tó-len át ogésxon tétlonül töltik, vagy alacsony toltok k|gondolAs.i- a véghezvitelére használják fel; mort nincs aiul őket ilyonektöl elvonja s nemoson foglalkoxtatná. Sokan is-morik, do fájdulom! kovoson sxontesitik nagy Kölcsoy intő azőzstát:
„Hass, alkoss, gyarApIta! a a hnxa fényre'' derül.11
E* most pár sorban áttérek gazdasági érdekeinkre, ax aratás vidékünket, moudhatni, általában kielégítette. Gabnaink, a buxa kivételével — melynek koresxtjo ogy mérőt som ad''kl — moglohotőssn tíxotnok : a roxs egy mérőt, árpa másfelet, a xab kettőt sőt harmadfeljt is. Kapás növényoiuk igon szó-pok, bő termést Ígérnek. Vannak kertok, hol a kukorícx» ax idén másfél öl magas ; fejő olég van, do a sxein aligha ritkás nom loond.
Enni valóak tehát volun, csuk a bort is tsrlsa meg és adjon hoxaá annyit a minden
*) Ilociánst, a kQlSotisa ¿rdeke« beTeiaUft e-ull»l hogy kihsf/ul kín/teUaek vag/unk, d« magAra kis-síik kllsUlul xs okot, tnsgiUKrán : mindent hW«s SSipen leirt, c«sk kit ntea, i ul i buciulisn fSdotog.
Hierk. ''
A H j köny V. Jlekflldetott as ''«gt-í ér seki lyooumi könyvnyomda lgixgató«A''{i áltat Kihall Já no s.-\t*axy várad 1 kanonoktól „Egyli-lxí szertartások i^AgyaráxaU" cximü negyedik kiadású mü, ibelynok ára flí''xve 2ö kr. A l.''gmigyol>'') njánlAsul sxolgál a negyedik kiadásbaiu infgj''.''lenese.
A ÚJ blxtOHjltó, »¿rs ulat. Miként hirdetési rovatunkban Is olvasható a „Haxa-'' ozimü magyar életbiztosító bank Pesten megkoxdotto működését. Ex uj társulat két millió rdaptőkével rendelkezik, mely ax om-Ivtr életére kötött hixtositási inüvolotoken kivül a „temetkezési egyletek" sxorvexését föcxélul tűzvén ki, szives örömmel Üdvözöljük és sXD^oneséa tnükö.lé»! kívAuvA, Ajánljuk ax érd ¡keltők figyelőié1».). A müvolotek álioklntésé és egyél) f.ilvilágnsitáat helybeli nagy kanizsai ioügynöksóg, N«nb«rgcr Má-tyás urnái in«gszorezliotő.
A A j A n I k o x A s. E;y jó hisból szár-mázott, /do n »ars csapásai Altal sokat sxou-vedelt nemes születésű müveit magyar hölgy ajánlkozik kiaobb gyermekek roollé novo-lőnőül, vagy liáxi ga»daság vezotéióre, melyben gyakorlati jártassággal bír. Ajánljuk o szerény, erényes ífju nőt nv''IIUtőU Sxlvós figyelmébo a bővebb fel^ilágositAssal o lap •xorkooxtőségébon késxséggol szolgálunk.
A Köxérdokü a j'' !m (1. Tisztelt munkatársunk Rákosi LWxIÓ „Ax uj nomxedék és társndslmi reformja" oxitnű résxbon koszorúzott és orodoti irányexikkokot tartat-iiiuxó müvét adti s''«jtó alá; tartalma: I. réss. 1. Ax öreg fia''slok. (Minő volt, minő most a minő lo^ycu a fiatalság — társad »Imi sxein-ptnthól; (3 cxikk.) 2. Intéxetl Vagy hAal no-vetés, és mini) ljgyon ax? (A ihostani nevelési rondszír és eredménye; az omliertiok tostilog és lelkileg erőssé vnló növelése ; n tornászat növelési szooipontliól, stb) 3. Ki lo^yon nx olsŐ ? és a pixar takarékosság. (A fényűzés és a fóiivü/ök valódi értékoire leszállítva, (2 cxikk). Ili résu. 1, Mi módon blxt.isithalják különösen kisebb földbirtokosaink anyagilag gyermekeik jövőjét? (Pa-l.vulijjal kitüntotelt értekezés, IV. oxikk.) (Érdekes felvilágosító jegyzet-kkol és sta-tistikui adatokkal kísér ve a táraadni mi életből.) 2. A boldogulás egyik titka; n pályu-vAlasxtáa és eredményei. Megrendelési ár 1 ft dísxk<4ésbon 2 ft. Ax ivok sxerzöhox f. évi s''-ptiunbitr végiig Pest. (illői utx. 12. sz., küldendők ; a n -vok olvasható IrAia kéretik, mort azok a miihez kínyomattstuak emlékéül annak, kikel érdekelnek joUnlog ax ily koxórdokü s non -phemorjeliegü munkálatok. A tehetséges szerző o sxép törekvése pártfogására, in -lyet müvo Altal elérni kiván tis/.tuhittol felhivjuk olvasóink it. Mogren-dclósokot ml Is készséggel olfogadithk.
A V a s u t. S*ptoml»<ir hó 2-tól kesdve N.-Kuui».sa és Sopron közltl a vnsuti köxlo-kedés naponta kétszer történvén, örömmel üdvözöljük ex hitéxkedést, moly AIiaI u ke-rosked Imi forgalom hatékonyan olőmoxdit-talik s o sxouiszédm.gyókre kiváló hasxont nyújt.
-TüíBMtok. Mint hal|juk, muraköxi G ricsán hqlységbeu f. hó tí-An délutáni órák -Imii ttt* ülvén ki » mintegy 200 h*# lett meli leképűleteivul.együtt a lüx martalékává. — 0 ón délután pedig h-lyben, sx ugynoWxnlt bé isi utc-sáb.iu MítaoIi d novll do- élc és asorr galiiMt nsxtalos mesternél támadt tüx, do gyors segély köyotkextébou továbbterjedése uieggAtoltutotl.
A E-tosltós. A k-isxth dyI f-ildmivesiskoU• ban a jövö iskolai tanévre, tuoly ootolior 1-sö napján veszi kexdetét, ttx h)ly ürosodésbe jöven, exok betöltése végolt joloiitkoanlvU-liot Írásban vagy szomélyosen, f. évi aoptern-bor 20 ikóíg az ig izgató»A^nAl. E f iljtnivos iskol«, míg a királyi migis földnilvolési''mi -nísterium annak szorvezéso iránt miskép n"ov intézkedik, ax eddig megállapított ssa-báiyok sx -r.nt vezottutik, m dy ik alapján a f ilvéloli feltételek kövotkoxők! I- Megkívántatik, hogy ax illető at olomi iskolákat elvégo/.to, vagy logaláhh ax olvasás, irás és számolásban jártas, jó erkölcsi inagaviselolü — » mintliog,- a lanonezok ax inié»et gaxda-sAgAuak Állandó inunkAsal, ngéatségos testalkatú és legalább 17 óvos legyen. 2. Tanítás és teljes ollátás fojébui fizot ogy-rgy ta-nonox évoukínt olőro és ogysxarro ötven forintot; moly össxegon fölül tartozik még az intézőt pénztárába hat forintot botonni idolg-lonoson, a» általa netalán okozott károk mogtérltésén^kr hiztositisára. 3. A sxükié-ges ruházatról, fehérr. éa ágyncrollről a ta-nonoxok maguk gondoskodnak- Mogjegyo*-totik még, hogy ezen földmivos iskolánál négy álladalml ösztöndíj van rendssorosUve ötven-ötven forintjával, szegényebb sor«u, do ssorgalmas tanulók számára. Keszthely, augustus 28-án. Ax igaxgatótág.
A A csurgói ov. rof. tanintéxetben a* ISG''lfik iskolai év f. évi oktobor 4 én fog mognyittatní. Ax étkezés 40 és 20 ft. A fran-czia nyolv mollott ax angol ia fog taníttatni Vertül István lolkés» at Altal.
Kaposvár.
Ii. Az 1805—7-ki országgyűlési törvény-e.zlkkek egy eredeti »Iniraaokkal cll.it»>ti diazpéldánya c iiiipokbnti küldetett lo h iii. kir. ininísteritim Altul megyénkhöz. Azt is megértük lnU végre, hogy n sok Lindosro gicrungshlatt nib. helyett nm már a nemzet »Ital liexott ■ »monto»it«(t törvényeket kap hatunk.
Ii. Toldi Jánoa (pardonnor. vmm marToldi, hogy non» y-nal irtuk novét) a mngyar Hor culea éa Sámson panorámával küazönlött be hozzánk, melybon a közelmúlt csaták, tijak a holmi hujnioresztő bortasz''.óságokon kívül még két t. rménxeti csudát : ogy háromlábú borjut''éa háromlábú kakast is lehet látni, lgon érdekes dolgok bix ózok, hunom még •töknél érdekesebb n pinkát, mrlyon minden dolgait költői outhusiusmussnl mutatja bo a panoráma tulajdonos, nom feledve még azt is kitenni, Imgy a „pinorárna nyitva van" meg hoj;y „művészi pályáján mindenütt kiváló fogadtatásban részesült" s végül, hogy minden „hihetetlen, do iguzl" Azt hiszszük, hojjy Toldi Kapoavárott tanult plakátot csinálni!
h. E hó 5 ón a helvboli dalárda, táncxcxal egybokölött dalostóly t rendezőit. Lehetetlen lonno szebb közönséget összehozni, mint ex estélyen volt, n lohetoilon jobb hangulatot találni, mint milyet a közönségnél tapasztaltunk. A dalárda Öt darabul énekolt, melyek —■ ogy kurdull kivóvo — moglohotőaen liko-rültok. A tán>x reggeli f> óráig szakadatlan kedv melleit folyt e azt tnpusxtaltuk, hogy nem bánta Volna o«y lom, ha n nóta szerint: „Uárca.ik öx az éjszaka tizonbárorn éjjel tartana 1" Hiti nőin gyiíxto n sok n'',0Ky hogyu-ot, do míg gyöxto, kitűnően huxta. Állaláit kiinottdliutjuk, hoj:y •» egylet os eslélyo kitűnően sikerült s azt eredményezi«, hogy fennállását n virágzását a közönség sxivcsfn óhajtja ét elősegitendi.
h. • j. helybeli nilvéndékpap mult napokban miitutá bo olső miséjét iláraágyon. Mintegy kétszáz Ismerős, rokon és barát volt jelon n xaongo áldozat bemutatásánál a oaxlá a ozéltórö ifjú áldozár örömét.
h. Egy hely bel i irraellta nejével Pécsről htixiiutiixtaban sxoroncsótlonül járt e nftpok-ban; Ugyanis útközben a kocsi feldűlt s a bonnülok oly szoroncsétlonül estok ki, hogy a nő Kzonnul meghalt, a férfi nődig súlyos sérülést brUiiVedeli. Alig foghatjuk mog, hogy fi jó pácai Ulon mint lohot földűlni? . h. A halotti krónikához megemlítjük 31»-kovito József n.■ üröghi kerüloti országyül. képviselőnek aug. 22 énésf. pérl Péry Sán-ilorpé ar.Ul. k.-morei Méroy Ida aa»xonyaág-nak aug. 20 án történt halálát. Egyikben jeles honpolgár, másikban szerető, ifjú családanya veszett cl. Hók« poraikra I
h. A páputexa —. toely városunk ogyik logsár.is vbb utgs.ija — ez év folytán ki fog kövez(4tni, Régi óhaj toljosül ozon intéxko-dco által, s méltán) latunkat ó»(il;smeré»Qn-kot fojoz/.Uk ki az lllotő hatóságnak ez ujabb! gondoskodása iránt.
— Nagy Bajomban aug. 30-tól j^exdve korlátolt nupi szolgálaltul távirdui mollék , állomás yan sÜ;!i;VckV,(f,
h. Lord Duckhnnnn 4-, „Pikáns történetek" oximü művön dolgozik, melynek az az érdonio is lesz, hogy lapjain csupa igaz dolgok adatnak olŐ. — A Itttt alapjául egy axonvodott nirodalra( mártyr" hátrahagyott naplója szolgál, ozélja azon esziuo valósítása: le az ál.irozural. Hogy a mii minél érdekesebb » változatosb lehessen, kéretnek mindazok, kik ax elhunytnak barátai s ismerősei voltak, » ólvtóböl egyos epizódokat tudnak, azivcakedjonqk közloményoikot e sorok írójához, mint szorzó barátjához mielőbb beküldeni. Bérmontotlon tudósítások ii elfogadtatnak s ,t költemények ogy tisztelőt-példány nyal jutalmKztutnak.
r>
FővArosi ós vidéki hírek,
= A magyar általános hitolbank megala-kult Bócabon. Elnökül b. Sonnyei Pál, alelnökül b. Rothschild Ansolm és Wodíanor Al-bért, igazgató tanáosokul Koohiueistor ét Fuuh« választattak meg.
= A OzonkrÖl Győrig húzandó vasútvonal kiépítésű érdornébon teíl Oatflfy Pál Sopron-mogye első alíspána s Rábaközi és Ikvamenti érdokolt;birtokosokat mult hó 3l-én Kapuvárra egy olötanácskozmányra összehívta, annak kitudása tekintetéből, váljon viaoliot-nek-o azok oz ügy iránt a küllő részvéttől és hajlandók-e szükség cselében anyagi áldozatokkal hozzájárulni? A meghívott érdekeltek RZ ügy fontosságát felismerve, nagy számban jelentek meg, ds egyhangúlag oda ^yilatkoztak,li''ogy o«nn .-«zme fogan, davétele ottani vidékre élotkérdéinek tekinthető, tatáéi fogva • torvozett vusut kiépítését or-kölosílog él anyogilig támogatni akarják. A tanibsk ozraány eredményo ogy, gróf It.ilt-^yányi Géaa ő méltósága olnökloto alatti bi-
xollmány megrálaaztása lön, mely esi» feladatául tilzto kí magának (iyőrváfiiregyével valamint Győr városával is a t oszino terjesztése és pártolása tokintotéböl ^ri^tkozésln lépni. Az első bizottmányl ülós Egyeden f. h''i 5 én meg is tartatolt; obbon azonban Györváros.t az értesítés elkeséto miatt részt nem vehetett. Hítztzük azonban, hojjy a vá* rotunk ét vidékét oly közel érdeklő <uen Ügytől, a megyebeli érdokolt birtokonAg és GyÖrvárosa szollomi éa anyagi pártolását megvonni nem f"gjaj a györ pápa-molnári és oxonki vatutak létrejövotele esotén Oyőr-városa a délnyugati külkorcskcdés központjává varázsoltathatnék. (Gy. K.)
Nyílt póata.
Magyaroro^K 1. •irrkoiitőai''gínok, illelSIet N. I. umak a »««rkriiitöijjtlien. Olvaatuk a tápunkra tett nifgjcjryicat, a nirfpralljuk i kivAaCilak vagyunk, váljon melyik cilkk lebrt nx T inuly miatt Ig^aytclcn-alf(Unk la aajt^prrbc kovertetni — j<Jlóh*tik''
II. K. Kedvra munkatirauak kUkiinaigi levfUt, bocaánat, hoj^r nem knaflllietjOk. A Ufotyt követ.ri-Uaiti« i^jtfatÁgA mind-nraelr* aaomorltá.
II, f>, urunk Sinkitcil. A k()ltem<iiy-Mietet el.",|e-K«a áttrkintúaro — k^aaatS^gel elfogadjuk, a Mbblro eaak aiután vAlaxolliatunk.
K. Ov. lauitó urnnk Tapiony, Ksaithelyre kí««-a^KKel elkOlilntttlk.
R A. Keattlic''y. lim-ara kniremlikn<Ua^t ¿t ait-vei tudoiItáiAt máikor ia axlveten veiaillk, aűt kiírjuk.
ga


liv;
TARCZA.
T ö k ö 1 y i n ó.
JUlloa hallod, idea Mrjem,
Mely onnan j8, hogy alr a aa(IT
V«gy oly huanak
i.n hallóin eaak
Ait, mit >a a aaello bénél f*
..Hallom in la, aaép Ilonkám . . riiomorá moit olt aa ¿let, Aa a ancllö, Mely onnan j5,
Ait »uttogjn uekom a néked"
.Hallod att a tegeraugáit, Htllod, édea kedvea férjem? Vagy haag sí, mit /irlllía airt
Kétaégb''eiett reményiégbanT*
,,Nem airAa aa, aaép Ilonkám. , . I.áucaciOrgéa ai, a olt ballaaa, K> a ».úgái : Atokiégáa,
Átokdégáa — mennydOrgí* sa I"
.¿a • adhajf — hallod, haliad — Milyen gyttrS, mllyau nabáat Mintha volna Halál hangja
A kínnak, mit fe|ilr a véaat*
„N«m «¿haj aa, aaép Ilonkám , .. Takard fátyolba lelkedet — Ott aa a hang : llaUlhara.ig .... Haldoklik a magyar nemaat!" (Fehérvár,)
K. 8
Kani zo a-vár története
t -
. FelolruUtott a kauUaal magytr táraalc<5 kOrbtn I)r. Siuh11a NAiiaur álul.
KolytaUi.
Még ez évben küldte fel Décsbe l>e Vas-som bó főmérnököt a hadi tanáoshogi ogy le-Ytllel, melyben a tél alatt történleket lilvon olösorolván, felterjoszté a haditanácsnak, | hogy miután az egész kerületet a Dráva és Zorinvár kö*t pusztítván az élelemből kiürített«, a várbelieknek alkalmuk ninos magukat hosszabb időre ellátni, aa osxéki híd el-routáaa következtében podig a törökök által egyhamar el som is láttathatnak élolom-mol; ezonkivül még biztoa kútfőből tudván, hogy Kanizsa csak egy havi élelemmel van ellátva, sogélycxéso esenfolül lehototlun ia lévén, minthogy Kis-Komáromban Esztorliá-sy Pal őrködjék uaapatjAval, 8*gitd, üabo-csa ét Iterzonczo peuíg szinte magyar Őrség gol vannak ellátva, melyek okkép a karnisai várba azorult török öraégnok minden közlekedését elzártak. Ezen okoknál fogva tehát tanácsosnak tartja ő • nagyfontosságn végvárat ostrom alá fogni.
A grófnak oxen fellorjeaatéae • hadi tanácsban igen nagy visszliangés méltánylásra talált, ét Vásteui'' o mindjárt el la küldetett az akkor Regonaburgban időzött császárhoz, «jóváhagyást kleszközlendő, azon megjegy aétaol, hogy az ostromnak még april hó kezdető elölt kellono történnie, hogy Kanizsát bovegyék, még miolőtt a törökök táborba azállhaliTának. A cráazár jóváhagyta o fel-terjesztést s o^yszersmint a azükaéges ren dolotoket is kibocsát>tta, Zrínyinek pedig egy logkegyolmosebb kéziratot küldött, melyben öt vitéztégo és különösen az etzéki híd elpusztítása alkalmával kifejtett ügyessége m I Att megdicsérte.
A császári parancs követkoztébert a hadi tanács martiut hó 10 én kiadta rendeletét, hogy a császári és birodalmi segédhuoak Zrínyi soregeivol egyosüljenek, ugy, hogy
az ostrom april K án inegkexdelhess< k. Mint- | hogy pedig a alájer éa rajnai sereg, gróf llo-honloho''tábornol<it^távo|lcid,''en a fonnevo-*°tt napig Zrínyivel nem omoslllholtek, aa oatrom kezdete aprll hó vé«é-K olhali-ztai itl.
Zrínyi, miután Strozzi Peter és^róf llo-henloho tábornokok hadaikat nx ö rntgyar horvát aorogévol egyoaitetlék, tizenhárom ozer gyalog éa hét oz >r lovaxsal IGlii-beu ajiril hó 2H án, Marcii utáni hétfőn Kaniysát seregeivel körültáborolta.
Kanizsa ezen időbin jelr§ erősség vo|t. A h:tsonn"VÜ alacaony partit patak itt axélca és foneketlen mocsárt képezett, melynek közo-pén nz erős, kőfallal űs kurózattal bokerílett vára hol város emelkedett ki hegyes kúpo xar.i karcait tornyaival. E feneketlen mocaár három mértföldnyi hoaszuaágban Pölöskótől a Muráig torjedott a két ptrtjai köxt a közlokrdés csak Bujcsán alól egy aa idő viszontagságai által inegyiselt korhadt hid által tartatott fenn, Ilohonloho is ezen vezette ál sorogét, melyet a sár''ongor balptrlján Kanizsa várávnt szemben állított lei. Zrínyi Mik ós Pétor öcscaével és Strozzi kelőiről a mocsáron innen, szombon a várral kapcsolatban lövő Uelvároasal vőnek állást. Ilohonloho és Zrínyi tábora.köxt tohát a köxlrkedéa caak az omlitott hídon át történhetett, mi mn^ábauvévo is rondkivül nehozité hadi működéseiket.
A nagyvezér Kanizsa ostromának hiróro meghökkent, t aggódni kezdett >i várbeliek aortán; küldőit ia Szigetvár felé nyolexvau szekér closégel erős klsérottel, do az oloség elvétet ;lt s a kísérőt ax utol.ó otuberíg le-konczultatott.
Strozzi april Itó 28 án esti M^égy órakor a külváros Inegtáin uUsával kozdé meg az oa tromot, o külváros a mocsáron innen lévén, a várral egy a mocsáron át vonriló, sán ozokkHl éa karóz ttokkal védeti szük töltéa állal közlekedőit. Ezen külvároa, a jelenlegi N így-K''inizaa bolyén állott, ido uom értve a vurasdi utczát n piaczozal, mely tér még a mocsárhoz tartozván, nád és fákkal biinött térséget képezett. Hegy meddig mont lágyon a mocsár, ax inost is még szembetűnő a becsi (tnsgyar) utcza bal sorbeli házainál, melyok udvarai mind kisobb vagy nagyobb dombot képennek.
A törökök nagyon makacsul védték o külvárost, és csak miután oz leégett, és a töltést maguk után elpusztilák, vonultak vissza a várba. Hogy jobbin védhosték magukat a gránátok ollón, házaik fedőiét is leszedtek, -t földalatti üregekben tárták lakáanlkat, és lamételt őrös kirohanásaikkal igou meggyen-giték az ostromlók erőjét.
Az ostromlók, ürog lőszerrel sem leven eléggé ellátva, liibb napi ostromlás után som láttak eredményt, mort * vár, moly u hír ellenerő oleségbe hiányt rgyáltalab.in nem szenvedett, daoxolt a vivók minden orőlkii-déaévcl. Az öreg lösaor utóbb niegérkeznti ugyan, do ekkor meg a vezérek közt kitört cgyonatlenség gátolta a alkon. A aerog már la két ozer embernél többet votxtott, mint» hogy a külvároa oll-n intézett olsŐ ruhámnál né^ysxáx magyar éa kétazáz uéinet maradott. A többi podig Vagy n kirohanások alkalmával vagy l>ologatV^ altat vesztek el. Ily körülmények köxt a seregnek aoni volt többé kedvo harozolnl, éa csak mogorván engedői-meakodett tisztjeinek, kik ahelyot, hogy maguk ia részt vonnénok a véres munkában, J folytonos dőxsötésscl töltötték idejökot; a '' rosxul ruhátott katonaság podig éhen, sxoin jan vsak didergett, caokély zsoldját ia nagyon rendetlenül kapván, ugy hogy Zrinyi többazör zsoldjukat saját erszényéből kóny-tolonltt'' í ''tt fizetni.
Köprili Ahmed nagyvezér jöttének hire végre n vezéreket május 30-án visszavonulásra kénysxeritette, mely v>aaxavonulátt, miután Uorxoucxéböl a.Btbocaából az öraégot kivonván, e helyeket felgyújtották, bár« nagyvoxór által Ü4Őbo vétotvo, mégia nagy rendben Z''-''rényvár felé kivittek.
1(3*6 han a kanizsai törökök a Murán tul lévő sziilöh<''Kyckbd roontek, az ott lakó aiá-tnoa ker>-aztéiiyoket kifosztották, fogaágba ejtették és mágukkul hurczolták; do vissza-jövot a horvátoktól oly nagy voreaégot axen-vodtok, hogy xt ikmányukat ós foglyaikai vesztvén, kozülök, minthogy a horvátok a murai hidat már előbb olpu xtiták, csak ko-veAon jöhettek vissza Kaníxaára.
1088-ki Hjiril hóban iiitchoffthuuten alezredes a k.''Uit/.tai várőrség-t kicsalván, v<''lo ülközotbo ereszkeilolt, mely ütköxjtbon 60 tÖrttk olesett, Ismael ag<, a basa losférovol elfogatott, és ozenfolül még sxámns szép ló a ♦•gyéb zsákm^^y lett a győzedelem gyümölcs«.
Kanizsa bevétele 1000 april hó 13.
Kinizsa, valamint Temesvár és Nagyvárad is, már 1688 óta szorosan körülfogva tartatván, az eleségsaállilás a várba lehelő-leg in >g ikadályoztatoit. .Minthogy o miatt a török Őniég ugy, mint a vár egyéb I tkól, nagy ioségot aa«nv«dtek( a törökök aaon vol-
tak, hogy (öhlmzOrí nrőa kir«»liutiáao,i állal m várt»» fl"''négrt •zállith^sanitk, do löbbnylr» . letég nolyolt oaiik voreaóg tt nyertek ; eaak lÜ^O-ki }''» rtt tr nóbítn t"tt kirohanásuk any-tiyii.vn i<ik.* i.lt, hogy tU baromnál többe» h.tjlli''lltak n Mi''bl.
Vó^re ItiitL/ányi Adám és Zichy látván tábornokok egy hatvan oxerro iuomő sereggel l090-b»n a várat három hónapig még axoro-tabbau körülfogva tartották. Eoxél .lé rét ár» a Kanizsa kö- ül fekvő kia vár Iákat ra egyéb holyokot nx oll->uaéglöl elvetlek, éa minden bejáráat oly jól őriztek, liogy -nom könnyen juthatott valami étzrovétlenül nvárbt; meri a vexérok okulván elődeik kárau, tartózkodtak o(nberoikot Addig folábloxui, míg a vár népénok kiéhexlotéiéro kilát.iauk lehetett.
Minthogy nx ily h«atxu időn á'' elzáróit Kanizsa vára, az igen nagy távolt.''.g iníatl noiu könuyjn juth.itolt ai''gélyhex, s mivel • helyőraég a silány él-lm ixés miatt napról napra fogyott, Mnstafi basa a várp trancsuok minden uton-inódon arri töröködéit, hogy követségok utján értositao a portát, külöuö-aen a nagyvexért s a boszniai basát a vár siorult állapotáról, hogy így gyora sogélyhex julhation. De az ezon ügyben kiküldött hírnökök éo lovalok mind n mieink kezei közé jutottak, kik aztán o módon igen Jól értesültök a várban uralgó ínségről.
ílogy tehát a törökök előbb elhatlrozzák magukat a vár feladátára a a felszabadítás reményével magukat ne keoaegteaték, Batthyányi gróf tábornok egy torok pyolven azerkosztett folhíváit küldött a várba, mol/ igy szólt S ♦) v
„Tináiéit Muatafa basa s Kanizaálnn lévtf többi Agák és katonák I A mindegyiket megillető üdvözlőt a mind.mi jó kívánat i mellett ezonhol tudtotokra adont, hogy mi épen noiA kételkedünk «¿Ikercn, n ti ia jól tudjátok,
hogy a leghatalmasabb éa győzhet i.Ion római caászár, Magyarország atb. királya, a mi logkegyelinoso ib urunk tn-gp iraoosodta nekünk a uéinit és magyar so o^ok Kmixsa vára ellőni vozotűaét; magatok is tapasztaljátok fegyvereink snlyját, midőn m ir »«éltébon voa«tok el a na>{y éhség mi »11 olyannyira, hogy kénytolet.ok vagytok hitanrsoaaitok a bajtársaitok közöl tokakai ttjá kárukra b votzed.elmökre a városból kiküldeni, n kikről Aionban, tudjátok m )g. b >^y nagy részt vajjy fegyvorolnk ala''t vér'', ¡ttok -1, vagy elfogattak éa a teng irro szállíttattak.
Beláthatjátok, hogy makacsaitokkal, me-lyol.ax idéu úgymint tavai tt öaxinio m -g-intésüoknt megvetettétek, osak azt nyerté tok, hogy nem ca-tk katonáitik ''4 *«ov<-taé-geituk közöl vos4t''it|.:k igen sokat, hanem még a portának s ax oltom tn birod dómnak is jelentékeny kárt okoxtatok.. Sogélyt remélteik UKyan eddig, do a nagy távolságból s abból, hogy főhaderöiökról mi in alig vehetünk hirl, könnyen követkextethítok, mily nohéx vagy épen lehototlon alioz jutnotok ; nem is emlltvo a snk folyót a erősséget, '' melyok mindon segélytől elzárunk hennoto-kot) határaitok a ina^yar határuktol igen mosszo eMtok, miután u császári h »d t-gy réazo a Dunán tul Oláh éa Erdclynr«z4gbA, a''főhnilteat pedi^ Epirita és Alháoiálu Ni* xa várostól kezdve Scopián éa Preatinián keresztül ogáax a teng írig nyomul .
S Igy már annyin van a d-i|.»gf hogy a
fiorta minden erejét esik arra fordítja, hogy ő- és axekvároa tíl védje m''g ax ullouaég fogyvorol elleni kövoikozől»g mtm képe« a távoloső holyoknek aegódkexet nyújtani, a mire ti még kevétbbó a/.áunlhattok, hu meggondoljátok, hogy az ott>.inau li^talnm már hat éven ál oagy hadak-it indított ellenünk a néhány caataha ereszkedet'', do mégis mindig ö huxta a r«.ridebb-it s nagy veaa-teaággel hagyta oda a oaatatórt, a mint 0» a mult nyáron J.igotliua, Widdin, Soopia s Pretsltuáiiál történt. Ezenfölül aa ottoman birodalom ax Anatóliában a tu4a unonti-nyokban felmerülő bólinoxj;almak n lázadások uUal annyira megrondült, hogy minden esotro oly szine vau a dolognak, mintha b«l-■xorkoxetébon önmagától enté««tŐdnék fel.
ir.ontoljátok tehát jól inog ext i\ dolgot s gondoljátok inog, vájjon a porta ily r,<sx holyxelo mellett jmhattok-o aególyloz leve-léitek által 40 vagy 60 nap alatti Arról ér-toaülünk ugyan u azökevényok á''.t.l, hogy e/ésx roiuónytokot a bókóbo halyailik, d-i mennyire vs^Utkott.k vólaménytnkbou jó Ottoin.in hnrezósok! iheVl ámbár Béuab« jöltok a török kovutok éa a mi gyözhetlen itaászárunk lábainál bokoort n»odo*tek, mind aa által a porta^réstóről semmi oly ajánlatot nem t''ottok, a moly leghatalmasabb usáaxá-ruuk an többi mag\* azövotaégiiaeknok elégtételt nyújthatná, é* mivel a porti a nom rég elküldött futár által bővebb felvilágoai-tást nom adott, legkegyelmesebb unáaairunk jónak találta kbvetoitoknt siker nélkül tiaa-szaküldouí és liéuaböl kiuU<ilaní. .. (folyt köv.)
*) Nau« Otumtq r/o.la k^B>r, í-e
Hfk.
t-
ÜZLETI HIH3NTÖÜ.
H KANIZSA, »«pL 10. MindeufAU gabonának Ara mi< mimül wilAr.lul <!» már több hóra elSro biito-• ii>a vannak,a kivitel nyugat frl/> Irányul kiviteli 0ilkk*fe''t Ima*, fon, .Árpa 4» «»b, melyok folvrA.t k*re»t<<tnek, talu a kukorloia Ax pohánka aUrvndelt etekAly Arb*n vau.
Aa orí» iiilliláf in|»U Indóháiunknál alig felelhet-, nek ntejr a kívánalomnak, naponta fi''lllnk, Imjry ki Ittl gBikoe»! tAnulat xtAnftAx vAgettl folvAteül eKy Idlr« fnlfilKu«»»tl, tacrl a rakodó kelyixAgck cgóxxeii telvAk.
A guWt u*cyohhaxeia AreraalkedAxl írt, ilo a >A leltr.ennyl»Ag JelcnlAUfelen.
JeUnli-gi Arak »l«A-ni>»xlrlal méríklni a h''lybcll fluciraii 85 -M fut« 4 út—kr„ öft 60 kr,
K..«t;/M-7ll fo«t..< JJ,f,t t-, kr.. 9 írt tO kr Ku-koil^ia fi foi|tep .1 fit — kr. Árpa »orfó<A»b«x
v,|t. fO-''l» fonto» S fl. ftO kr. Zab 43-4T f..nto« I frt. 30 — 60 kr Pol »>ik« vl«3-r--n 11 » /rt — kr. l''a-ixilly fehér -1 A »0 kr., Urla 4 frl — kr. OuW el*U r*nd<l »A »AJa 10 frl ¡0 kr. Szilvapálinka 30 111k■ i |1 r>t rí hr I. .rdóvnl rgvlltl. P-rktlyiválInk» 30 fokú »* frt — Kor.l.Wal együtt. M» K/HVt — kr. ftorktf 18 frt. r- WyeríWrök — frt, »k«r- A« UWn-bftrttic — frt. At biiíabűr.lk — frl mAaíAukAilt.
A
Uor«k. frbAr A« TSrtta (.olilller) IMÍ- *>» 18ÖÍ-UI — Tl.WkUnkb.ll t^rm*» 5- 0 frl. V|l Anyl Ai »''«g-i''AnlI főt. te Iftrtrt í —14 ft. l)| honi b..r v.l.íta (««hlller) A« f«h>''r 6 frt— kr. llalatonmcllíkl Wok 1805-4i 1866-iki fel.Ar 1« frl ak.>akAut. VI».; >0» Si| 10 kr. KA* — frt — kr. K8-.ani4g-« ttyapjn ka-táröividAkl *ra - írt. >''ehW rongy Ara 8 -9 frt kr. IckeU 4-4>/i frt. ''
\ -kniiUHnl piacai nrnk Hcptcmbfr tt>.
Jlorxó ItcAJe 16 kr. Lanrao Itiaíla 18 kr II tb Ilo 8 kr. Krtlox 11?. 10 kr. Hurgonya inírSJ» Irt I0~i0kr. Marh.b''1« fontja 17 kr. Jdhh''u fontja IV kr. fliirt''a. , hu« fontja 34 kr. Hxálouu* mW«AJa At.frt ~ kr. Zxir l fhntia 41 kr. /,A»glU«t luáéáji H frt 60 kr. 7.«.iw ly.-II«xt. mlxaAja |0 frl r-T kr. K«iijf«rlll t fontji 8 kr Knkoiie^alin/t font|a 6 kr. Arpa t >ra fontja 10 Vr. Knle>U«a fontja 10 kr. ItlukA«* fontja 19 kr. Pv>UJ fontja 60 kr. KepojeolaJ fontja »3 kr. LnnmafoUJ fontja 40kr. Uj bor lta»éJo I1» Kr. — Óbor Il iAJ.t lí kr. l''ratl a-lr itc«.S|e 14 kr KanUtal »At IfíóJo 10 í,r. (J.boiia.pMInka lte«4J." 3«> kr. T.Irk.lljr-jiMlnka ltn»>Jí Jo kr HíllvapAlinka Itr.iAJ» «1 kr N"/''r« fafrfy* i.VÍ»»Aia 34 frt. — kr liiildll/.''i-;yo. tI inlia Si kr. MArtott t''oot)» kr. 8«*p«^i (»nlj» 31 kr. K > fon tja 10 kr. KíWft/fa Blit 7 frt 60 kr. 1» ihafa
| lile 6 frl — kr. N/''rtfa öle 6frt— kr Ka» .<n N.''í r.ljc 50 kr. RtAna mW<A|t t írt 60 kr. H.alixa in. t frt A9 kr. Ken-lcr font)» 40 kr. JLen fontja 60 kr.
Utli''*! |tt«(i*.irr*ly«ii» Hoptciiibrr 10.
57«nioUliqil''>» 07.80; 5% nntní- •''"''«»öri, rtU.öO; IHi}:) ki Alltt<Ulml k<Jlc»«n H5 . — 1» tnkfÓHAVtinvík Ö.8S j . Mtol''mtóantl rói«B-
vtinyot< (83.20; U''>ivloo Ii{:J9.>; o*ÜHt Agk 121.231 lu''rtny lUrnbja 5 frl OJ kr.
Fololü» tit«rko»i»l^i WrtJdUH JúíMcf.
ilRDETÉSBKr
Figyelembe venni kéreíík! Foiiíos iij találmány!

A
Minden Írónak
Ajánlom hz ügyedül valódi nzubadalmazott Alizarin-iró- d« iiiAsoló tinta, dupla-másoló gf ( ) tinta. Birmingham Ink (pompá« violnkdk iró- tín másoló tinta), Anilin tinta, intohsiv'' fekete iroda tinta, továbbá vores kók karmin tinta a lo^iMtlukubb «/.in- «:n le^/tlian-dóbb minőségben, keletemet AÜQ. LEONHARDI drezdai es bodiMibnehi vilá^liirü vegyi gyárából, killönbttz/) mennyi«dgbtíii da legjatányoftabb áron.
Fontos az iskolák és hatóságokra.
■>''■)> . ; i ~ i
Atrolitli vagy tintakő.
szabadt a cs* kir. osztrák államokra, A UG, LEONHARDI nevezetes gyáráraiból Drezda és Bodenbaeliban.
K''zon valóbau kítUnŐ cf8 fellilmulhatlati gyártmány, mc''v aíatt nem a közönsdges 1 ''tintaporok drtetend^k, hanem moly ogyszorii vízzel kovords állal,rógtÖn tetszda «zcrinti meny-1 .nyiridgben.Bzdp fekete ir<S- da másoló-tintát szolgáltat.
• , , í Egyedüli raktár Zala és Somogy megyékre:
WAJDITS JÓZSEF/
'' v '' '' V- « '' I »
iró- és raj/.seer kereskedésében NMvn''nizs«..,.
Imagyar életbiztosító - bank
Pesten,
alakult 1867-ik évben ,
2,000,(Kí() forint alaptökével
üjAnlja m ig^t nihidriiniMiifl éíi''l- óm J(tr«tli:k bl«ítthHáhok m(-Vl''lelt''TO, UivAlibA kor.votiti nx iUhiIh nli«kil>>tt .,luU:|l>i 00» p«rlok"-l»a leendő b^íépóat, t iíoukivül nlkiiliturt nytijl, a Wro. dnliun«n klxÁrúl.t(( Állnia koB<-lt
„temetkezési egyletek"
.likilAnn Allnl n lüRKtt^gAnyrtljb torauiik i», n logolc»ólil> Ixjfuo* té»ok nUpján cllinliimik ftBelóm, t!|) tt^y tentotkoxÓKl költa^gok, vnliimlul ozunftlül liátinliuj(y.>''tl csnlAtlJuk cliö or.llkeó^oi fodo-xéíóhok bl*to»iiA»Ar». Uixt"»itAíi f>>1 (ételek « minden o tArgyrn vonntkosó folvi-lAg.fstlAank Ft''hlfu, a bnttktiAI (DeAk Koroiioi-itlenA 6. *bAih), vngy vidéken n ftí• óí nlllgynOknegüknóI ft lopnngyobb kóaeíóg-gol tululnnk.
A k''^tvAnyek klAllilnin co|)lcinb«r itóbnn koxdödlk.
A „Haza" kővetkező kof mány alatt áll:
Gr. Forgách Antal,
duók.
H 1 n ti k s « g :
Pulszky Ferenci,
r.lelnOk.
Gr. Nádasdy Lipót,
tilEt. olllük.
Választ ni á ii y i tagok: Csapó Vilmos, Kern Leó . Nylry Jósa,
ErtI Károly, Mandel János, Siráky E. M. Holltscher Fülöp, Mayaraber Ágost., Takáosy Miklós. Gr. Keglevich Bóla, Nádossy György.
Igazgatók: Grabov8iky György, Kohen Jakab, Koppéi L. M., Roöszner F. M.
Vezérigazgató : Kiss Zsigmond.
mcl tno
A „Mi biztosító iutezei",
|y gyors 6» lllodglmc» kArniegtArftüsol Altul AltsUiioe olt« 4»ben rá»Re»(ll, blütosit n )«gjutAnyo»nbb foltótolok é»
leg;oloaölot? cilJ^Br. moiiott
AÜOIt 1«VÖ ingóságokat,
dumai
i?.»» K<tbna- ó/> inknrniAny kószleto-
kot, totőict ftlatt vngy flBftbftdOn.
jégkár ellen ntüidohnnemU fftldlcrménjokot én
ülciiii károk eUcn "dr""n
• ; • > . = '' ... 1 K iiavai intÓKOt jolon ídAnybcn n nn/.dn urakat küllinöiop
n HZttlma-gabpua és takarmány tiiz elleni '' biütositására
bátorkodik figyel mezletnl.
A* nliirt fíiílg^iit)k»éK frtlkóri e*pnnol n t. ct. g«r.d« uruk«), hogy |jÍ4toi<)lA»«ik f(ilftdA»Av«l vagy lihxxil, vagy an-ni\k miiidou pagyobb liely»Agb<jo lAlcxii (lgynök«iliox fordulni saivetikediooek. A HllOUébb Ju(át»yi»» follAtelukröl legn.i-gyubb kóxxióggol adnliV fOlvílAgónilA».
Koll Hopronbau, 18G7. juliun havában.
. : r . - • ''''
A pesti biztosító intózet soproni főtiffynöltaéff©.
ntülker í\ \
Hlrűetmény.
. N»Ky-K«nU*« vAno» UuAc«« r{«i/r<ll kftxlilnJ 1étel>v --xtrrlnl n rAromák jrlrnlrg Kcíicllioffor 3&tte( nr Altul b^rlidii blr> bont helyid. » felotto Kv6 lr.kA»nl, hox«A Urtoió r*l.tir*kknl Ai ¡»incr-i)*! 1 Avi april ai-ítől ktmlvo hArorn ttfmifX kftrít3 ¿vekre, — in ¿rí« A vAruinxk a pl«c«l Lelypénx ijedAal jogA. llut 0r>iA|^>i luxrlinvAtAr UrtAtl joj;«. '' • ''
V*Umlnt inincUn'' hAtcn tttfÁAn inr^Urtnlnl nokotl hrti m*rli»v«. •Ari Jok» IKOrt. ívl Január t-tJH »»Amit».-» liArvdi «(cypiánt kUTetfl «y.kre, (a-Ijfi c''vi OcUbrr UVik ntpján, rc(o»eli 1» órakor Kuni»»* vAro»1 v uAc® le-rtmól>«n, oyilvAno« Arvcr.''irii a lejtölibet igirCknck bitbe J :,<;.\tí:l fog Mire a bérleal klvAnók'' a UrOilxe^ »>tÍiiV''íl*''»iA^)lí bAnat-pínnel ellAtva, eie>\nel meRhlvatriak. u Arrer<& feltAulek a vAro» tanAc» tereinjben, reggeli órAkbart mlnJetikl Állal io«iitekiiitli''it{!k. '' x A xÁroil UujAc« Alt«k
KeM K-KanlaaAn, aug. hí Uríu I8«n '' , ,
__________'''' VArrfaMri''».
Hlrüetmén
Nagy-Kaaii»« vAro» taoAcaa rínír^l IAt«tlk, ml»««r1nt a
rArotnak Jlmea erdeiben ei Min termelt r ••.Uac.i foWá Ari" ««pt )iA Í An tartandó nyllvAuo« Ar<rerí»eh n legtf''uact IgAríno''k fUdaüil fog
Mely ArverAtre a vAUalica«Ak -lrgol.dö bAq»t-liAu«.el eUAtva, a*. '' hivatnak >n.g, hogy ai Anrorí.l íelt^^k rA,0, u..Ac» teremi, bon reggeli órAkban mludeiikor lucgtekintlietSkV
A vAro«l tanAc« Által Kelt Nagy-KanliaAa, aug. hó ||.j0 1^57.
'' . _^__I._________ Bábochay, vAro.biró.
Árverési uiráetés.
,A ki»-ko"iAromi urndahnnhox ínrloxó sáucaóuyi vondóg-fogadó ftilyó óvi novotnl/uj- hó 26-óti Ki. Komilroinba tartandó ArvorAaen hArotn óvro I.HixoiiliórlH) fog adatni, molyro a vonni «/.Andókozók exonnel moghiválnak.'' A hh«xoi|l}ór ''toxdötót voondi 188H. óvi april l.ó 21 ón. — Kell fCU-KómAr j-^cah aug. hó 25.
" '' 3-0
Az uraival''tisztség.
pj^ff^jAradon: MArton Kérenc» urnAI, ''^ -"tbreozenben: S**ihmAry te»tvAr«k,
Az eddig szonczcU vozér- 6s fú-ügynökségek :
Pozsonyban; <|tln&»r M. Vllnion, Siathmáron: Welm .Unoi, Siegetlen t Hnt^í>r Zsigmond, . 8..A.-U|hely«n: viiAgfy í''Ai. Székesfehérvárt! H«tc Dániel, Tewetvárott: «tel»i>»ch J. W. Zorabor: llnlndelliofer R.. DéoieaPrigiban: Kp»uin I.., Trleslbea: Wuinoufold J , (
LcMbergbtlt: (.InMenx üyula yraknAI.
3-n
Lazétiea: Mpoilg J , PéojcU: Wcidlnger J. II.. N.-Kutlzián: Neubergcr XIAtyái, Koloza Arott: DogdAn I»i.A», Kaaaán: lIHlleh v/ranc*, Lotonozon: Keller. I). V.. MaaoivAsárbelytt: NovAk ItogdAn, ücut.-Dányán : Kvtler» v< líauer,
18tí7.
líöl^sOiipénz részletlepSsre,
kedvező föltételek mellett.
n«v*bbél « „Z*la Homogyl Koilony" >1MÓ l.ivaUlAban.
Qt. kir. klx •**!> el«." amerikai f-* angol ongedAlycxett.
A3XTATH:EIRI]Nr SZÁJVÍZ.
Jlr.,1* Op.p, í.,''0. A c « l fo g o r »0 « Altxl follalAll xier a knxllgyel-met rgv»xeii magara vonta, v" napról napra nagyolib mArvbnn kriextntlk, ]l)ae<Ara annak, bógy •»Amob Vegy^tt vlkigAlxt alA ¿„ trintniiúnin
''kArtíkony rA»»t fel nem txIAII benne. nlAnotnl keidték i''e cxéljokat lietn Artik el, mivel a 1''opp-fAlo fogtxájvilllHx uom 1« liaionlilliatók } rt« ¡»At beUUouynlt tjny: hogy ogy n maga remiben.
ggf A Vopp-fela »xAjvIx ngy xxAlvAn a fogak Aletf.''ntartó »xere,'' a betegrbb fogakat annyira ineggydgyitia, hogy '' náffyobb liaj keUtkexA«*'' egAoxen lehetetlen ; tovAlil.A Igen |ótAkoiiy a foghuxr« < iiAiva 1» | Aa mag-, aienll mlndoníAIn vArti», dagamlol «tb. — TehAt nem r«odUkoxliaM)uk aton: hogy ax analberin nAj.ix mindenatt mint leglldd<ehk> »xer elfogadatott. 1 '' Anatherln fog-píji Ara 1 frl 2i kr Kog óloln * frt 10 kr. Kog por 03 kr. '''' ,f I '' '' i ''
Aa „Anathorin S*Aj.vÍ3tB kítdnö hatAadróI lamAt órkox-lek ollamorK és hAla-nyilatkoxatok, melyok cgyiko kflvetkc-xüleg aról:
Tekintete« I''opp fogorvox «(inak.
< Igen lifxtr.lt ur 1
■ Tnhb At óta boriaxttó fogf.ljdalom''nan •xenvedék'', a Irgkixebtt lAgvonattól t attóxkodnoin kellett | n fogak tiftxtiiAxAiiAI > kefAt xoba ikm ba«>)A|liJ|tnni | «nnílíogvf tpriuíaxe»n«cu a fogak leglixonyuhb ellon»A-gAt — a boik.1t - el Iie^ ''(ixlielléai, moly míg nAhAny Ap fogaimtól ÍJ majdnem m''egfo»itottj Ü»mer0<elh\ Vftjlll lMiben Önnek .Anatherin HxAj-vix* ajAnlollAk, inolyet An eddig — íí»«lntAn mondva — wxgaa Ara mUll liníg nem hxixoálltm. '' , , , ■
, " KA8IIOLD LlPÓi;. y
W»jdit8 JózB«f kiudó-, lap- és iiyomdatuUjdono« Nagy-Kanizsán.

Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
i-1
¿t. soptember 20-án 1867.
f
11 i

''!;; I iU''UV 1:i
''< Kitörjedvo
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Veiryes tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
ui.IÜ.
Mesd elenllt:
minden «omhaton
1
ÍJ
l< u
cjfín* lytn.
ttxrrkchxlöi iroda vm kiadó hlvntnt:
,.. WAJUlTö JQMKV kOnjrirkareakcdíaében,
vr
Előfizetési föltételek :
Helyben hAihoi hordáaaal i* vidékre jioitdn kltldv«!. i.jjíai irrr : . ö fa. — kr. ..ivr« '' • -3 . — . íjtyedr« -l » 60 ,
Hirdetésen:
A hiti ha«Aboa pctltüor^rt t-xAr 7 kr. S »«or 0 r> luinden tovAbhl b«iktati*4rt 6 kr. Itil]rrg.tlj mludon «üj«> boiktaUWrt 30 kr.
. ; v.í vi A «NylU tfrrn* tw i''Ctlt »or b«lktaU»l dija II) kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
»»ItiUn « Up i > e 11 (i in i tartalmit lllctS
k ö x I «• ili é ti y «• k. valamlhl ri-Ukl U.vílek, bJrmautra a kiadóhivatalba«
i kald«».ir>k Nauy-kani/hAua.
A t, olvasó közönséghez!
Visszapillantva lapunk hat éves folyamára, valóban önérzetes sejtelem szállja inog köblünket, hogy ha azt.annyi küzdelmes politikai változások alatt fenn tudtuk és birtok tartani; most, midőn egy jobb és szebb kor hajnalát látjuk derengeni, nehéz lclaihitunkban; mit lapunk vezetése és kiadásúval magunkra vnllalánk, a méltányolni tudó t. közönség buzditólag pártfogolni fogja igyekezetünket és biztosítani lapunk fennmaradását. Ez férfias1 meggyőződésünk. M i
Igaz, hogy eddig áld-zattal járt o lap kiadása, de kitartók, csüggcdctlcn törekvők villánk, élve azon édes reményben, miszerint jövend idő, a mikor megelégedet tebben tekinthetünk t. előfizetőink díszes koszorújára. Hatékonyan buzdított bennünket az ügy, a ezél nmgasztojsága, hogy hazánk édes anyai nyelvén legyen képviselve e kedves vidék, melyhez annyi nemes vonzalom csatol.
Lapunk által nem anu/ira egyéni, mint honpolgárt kötelességünket kívántuk leróhatni, alkalmat nyújtani c vidék uiind anyagi, mind szellemi virulása, kölcsönös eszmecsere általi rokonulása a szép, já és nemes irányábani általános ismcrctgyüjtésnek a nép minden osztályában való üdvös elterjesztésére; hogy mennyire értünk oddig ozélt, nem a mi föladatunk megbírálni, de férfias komolysággal kijelentjük, miszerint a haladás zászlaját egész erélylyel, nyíltan liordozni legbuzgóbb törekvésünk lesz; mentien minden tömjónezés, hízelgés avagy pártoskodó részrehajlástól, egyenesen a közérdeket fogjuk képviselni, s ezért ami hazai, ami jó s vidékünkre üdvös és előnyös, kiváló gonddal ápoltatik; felekezo-tesség és személyeskedés komolyan kizárvák, egyenlőség, testvériség a hazafiságban s mintegy nyilvántartó könyve, hü tükre leszünk lapunkkal c vidéknek. Munkatársaink eddigelé is iparkodtak ily irányban működni, most még inkább, mert számosabban csatlakoztak hozzánk. • f í
Ezekből önként következik, miszerint tért nyitunk minden közérdekű nézetek független fejtegetésének, személyt nem sértó, do oknyomozó megvágásoknak is, ha a közérdek magasztos eszméje igényli. Mint mondtuk, pártorganum nem lesz o lap, dc az egyoldalú s függő közlönyök, mint például, minő köztudomásúlag a ,8otnogy* is — működésével szemben az ellenzék közjóra törekedő férfiaival kezet fogunk, í. . Unzgó törekvésünkben scgltnl a t. közönség bizalma, részvéte és szíves közreműködése fog.
Szívesen veszünk gazdászati tudósításokat és vidékünkön történő érdekcsb mozzanatok leírását, czélt többek közreműködésével érhetünk csupán cl, melyre minden honfibarátot tisztelettel felkérünk. 1 •
Lapunkat kiterjesztettük Sopron és Vas- szomszédmegyékre is; igv mondhatjuk, hogy Magyarország nyugati határszélét mintegy félkoszoruban a megyék természeti fekve-< »¿nél fogva képviseli, mig a másik félkoszoru az érdekelt közönség anyagi s szellemi támogatása folytán nyerendő csoportosulásból állván, Zala, Somogy, Sopron és Vas megyék testvéries szellemi gyüllielyeül óhajtjuk lapunkat tekintetni s oda törekedni, hogy a közvára Izzásnak minél sikeresben megfelel hcssüuk. ... . i.
Somogy megye képviseletét —. bár külön lappal bírt s bír — soha le nem tett$ lapunk s a mostoha pártoláz daczára is igyekezett mogfelelni a ezimnek, igyekezett kifejteni, a nézeteket, melyek függő lapban megneni jelenhettek, vagy csak nyirbálva. — Elérkezettnek híszszük az időt, melyben lapunk elismerésnek/ virágzásnak néz eléje; a mostoha viszonyok elmúlnak és Soniogyiucgyo érdemes közönsége felkarolja azon lapot, mely liat éves pályája alatt megmutatva, önzés és egyesek legycngejéiétól mentten, a közérdeket képviselt1.
Közlekedési összeköttetéseink által a közgazdászat óriási mérvben fokozódván, s mivel lapunk bővebb tartalommal és gyakrabban jeleneiül meg, jónak láttuk Sopron és Vas megyéket is képviselni, mire nézvo szolgáljon a következő nyilatkozat bővebb ismeretül :
Nyilatkozat. Alulírt tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, miszerint c lap szerkesztő és kiadótulajdonosa Wajdits József úrral történt kölcsönös egyezés folytán f. évi okt. 1-től kezdve a .Zalasomogyi Közlöny* szerkesztőségi tagja lesz, s munkásságát legfökép a nemzetgazdászati részre ajánlja. — Sopron, soptv.lö. 1807/ Sohindler Ferenoz. •> Schindlor ur a soproni „kereskedelmi és iparkamra" titkára lovéu, közleményeinket a felső megyékből nemcsak hogy gyorsan hozzuk, dc a mi fő, hiteles jelleggel bírnak. Lapunk hetenkínt egyszer — Rzombaton — jelenik meg. Uj erő ós czélszerübb beosztás az, mivel egyelőre szolgállu.t ií fogunk. Intézkedve van, hogy mielőbb uj hitükkel nyomattatya.a szem és ízlésnek is megadhassuk a magáét.
'' Wőfizcté''ii iir''éfeés''z^ 8''ft, félévre 3 ft, évnegyedre 1 ft .r)0 kr. . _
Kérjük az előfizetési illetékek mielőbbi szíves beküldését. — Nagy-Kanizsa, sept. 20 18G7. "Wa.1 dlXö JóSEaer,
filelfs szerkesztő kiadó-tulajdonos.
t. n

Még ogy akadály az ipar fejlődésénél.
ILI.
Legutóbbi ezikkemben hat akadályt so-oltam föl, melyek miud nyomasztó teherként hatnak iparunk felvirágzására, dc«még egy hetediket sem hallgathatok cl, melyet bátran amazok közé számithatott volna az iparegylet.
Ezen akadály pedig az iparos osztálynak saját hibája, mely a magyar iparossal már veleszületett, t. i. a föl dm ive léssel foglalkozás. Vagy talán nem ugy van, hogy a mi kis összeget óven át szorgalommal, talán nélkülözéssel is megtakargatott, azt azonnal földbe vagy szőlőbe öli? Pedig ez kétszeres hiba. Mert:
1-ör tőle időt, képességet rabol;
''2-or a tőkegyűjtést akadályózza.
Vagy ki nem látja be, hogy időt rabol az által, midőn ót műhelyéből a legnagyobb dolog-idő '' kiszólítja, a munkát ábba kell hagynia; a műhely fő nélkül marad, ott tesznek amit éa ahogyan akarnak ? Különben is folytonosan földére vagy szőlőjére van gondja, egyre arról töprenkedik; ha felhőt lát — aggódik, ha soká nem lát •— akkor is aggódik; és így tovább, — do ki pdná előszámlálni!
v De ha csak ennyiből állna az egész, ha-
nem hát az nincs hátrányára iparunknak, hogy a szegény iparosnak magának meg kell fogni a kapa, kasza nyelét; néha segédjével együtt munkálja földjét; dolgozik egész nap, mint aki földiuívcléshcz szokott, s utánna egy hétig maródi? Vagy a kinek derekát, karjait megfájditja, kezét feltöri, eldurvítja a kapa, kasza, az is.ugy képes a műhelyben helytállni; tiszta, finom, tetszetős munkákat végezni, oly iparczikkc-kot készíteni, mint a ki télen-nyáron iparasztala mellett foglalkozik ? én azt hiszem, nem. Példát hozzak fel reá? ~ minek? — tekintsünk szét s tapasztalni fogjuk, hogy ugy van,kiválta vidéken.Bár no volna ugy!
A ki szorgalmas iparos akar lenni, az nem lehet szorgalmas fóldmives; aki pedig szorgalmas foldmívcs akar lenni, az nem lehet szorgalmas iparos. Az ipar az egész évet tavasztól tavaszig, kora reggeltől késő estig igénybe veszi, mi marad tehát a főld-mivclésro? A fóldmivelés kora tavasztól késő őszig, sőt télen is elfoglal, mi marad az iparűzésre? A ki pedig mindegyikből valamit teljesít, az az egészből kevés hasznot huz. Vagy egyik, vagy másik, cl lesz hanyagolva ; s ha egyformán üzi miudkottót; egyikben sem lesz tökéletes, mindenbon csak kezdetleges s így csak tengődni fog. Osak igaz az, hogy két u r n a k nem lehet szolgál ni stb.
Taláu nein cz az oka vidéki iparosaink elszegényedésének? Igen innét van, hogy föl sem teszszük egy vidéki iparosról, miszerint az igényeket, ízlésünket teljesen ki tudná elégíteni. — Dc hogy is tudná az ugy előállítani az iparczikkckct, mint a kinek nincs másra gondja, csupán ipara tökéletesítésére, üzloto emeléséit)? Innét van, hogy inkább városban keresünk iparczikkckct, mert meg vagyunk győződvo, ízléses, tiszta munka lesz. így lesznek aztán skiírt-ba téve a kisebb iparosok!
Mit mondjak a tőkegyűjtésről?! Az csak bizonyos iga?, hogy ki nagyobb pénzcrővcl rendelkezik, az szebbet és többet bír. kiállítani, mint az, ki minden pénzét ingatlanná teszi. Igaz ugyan, hogy az ingatlan ueiu vész ej, a tőke így biztosítva van (pedig dehogy van, mert az is dobra kerülhet); de az is igaz, hogy az ipar sokszorosan többet jövedelmez, mert inig a föld évenkint csak egyszer kamatoz, akkor sem valami busásan," kivált ha elemi csipás jő közbe, — addig az iparban tízszer, húszszor is megfordulhat a tőke. Kinek nagyobb a tőkéje, nagyobb kamatot huz, mert többet, szebbet és olcsóbbat állithat elő. Lehetetlen tehát be nem látni, hogy az iparos saját legnagyobb kárára fordítja misfelé a tőkét, mint iparára.
Az iparnál a tőko minden. Kinek tőké-
be van, az nem félhot oly körülmények közt sem, midőn pangás áll be, mert ő azért mégis dolgozhat és dolgoztathat, hisz nem fél, hogy fölemészti, amije van. Ellenkezőleg áll cz a foldészottcl foglalkozó iparosok-, nál, mert oly körülmények közt ók kénytelenek egészen felhagyni az iparűzéssel éa1 csupán kis fóldjökro támaszkodni, a mi eddig csak kis vélt segítség volt a megélhetésre, s épen azért, mint egyedüli forrás, wyst nem elég a fóntartásra; ily körülmények közt tehát a földmívcléssel foglalkozó iparos akmsza szegre az állát vagy vegyen vándorbotot kezébe.
Azért, ha iparos gyermekedot szoreDr. eséssé akarod tenni, légy szorgalmas, tökélj, tcsitsd iparodat, szerezz, s ne földet, hani-m; tőkét hagyj |uki! '''' '' ''
Még sokat, igen sokat lehetne cjrról ni, do nem akjjrom nyújtani e czikkeket; jobb, ha rövid — és egészen elolvassák. Jővőrc az ipar fclvirágozasára ható eszközökről. C0CLE8. '' ......... ■ ■ ■ — / *
i f . . .«
Heti szemle.
Peat, »cpt. 18. 1807.
ShíiíUAkoí ember vug, ok, nzórt ^¡mondom olöro, hogy ¿n mindönkivel knrunfpgv* »»«• retrtk.mci''ni, legyon na nfl, firfi; ifja v»er agg; axóp Vrtpy — iio, mi U^ndiU benn«,
Ycgni morétok. Tohát olöro I ,
Még aoptcmtior hóban, ón pjilig 2D ón i»-
inát őssxoül nx országgyűlés. julius 3 ka ólai szüneteléso után; ntiiily xxj los» itt, ol v moly csöndesség uralg a győri jTgjpfeíd|jiái4-l»an, moly oki. 4-én nyittatik >(}ol.tg
egész ünnepélyességgel..Itt tanult«!.. ii >jd »n Doák Foroncx, Sorassíoh\. . Utólpiiri''^ jflt osxombo, liogy ő, mint a pt-)»li »«inlnu i''yug-díjliitéxutl igax^aló-válasstiuáuy olnttW" uján-dékoxáorA lilvja fel axoknl, a kiknek van ndakoxni valójok a »xlnháxi nyugdij al.ipri, bár ax alap Í00,000 frtou felül van ugyan; do mógii 3lXX) fr< hiáuyxik, hogy a Í20<X> t''rtuyi nyugdij megadathassák. Egyúttal mog-omlitjin, a nemzeti szinháx pénztárában uioxt közlött ÍQlcj|iUu4Í kipiuUU« M^ri«1,
;i''.K)á ft 31 ktí ''Mit Vi.wpiixlin. J:^ imgy.
újság! Igon, és én hazutias gyöiiyörérxetem-LefnuiTTyTra ólíuornltoin, mUrrfll Tionr1i »xe-rotok m.iátU''aóvft^iii, mintpéA&-.4frsiáhmk-ról. Így például Ml aradi, v^rt^nuk oralék-ssoJvcAr" eddig 2M9 ft. ÖUk''r.gyUll ho. Hejh! ilt mégis valami,««o^ioni jut nssembo.: Spa-nyolorsságbau 1820-tól tBM-ig politikai vétség miait MIV-H) egyén múlt ki nom termé-sxOTflí hntálIxt ... ős hazánkban?*— sxámit-sák ki ii spanyolok, nem elég szép mitőlünk, ha azt számítgatjuk, mint lehetne ax állam jovcdolmoit szaporítani. Tesxom azt ogy nagyváradi Ciubor hívlhatatlanitani akarván tervével magát, ajánlotta a ministeriumnak, tétessen a lény képek re 1« 5 kros bélyeget., elutasittatott. Ks ex jó jol, do nomcsak ex, hátié« axon körülmény Is, hogy,a kőrmöoxi ós,»q||«oc*i firany- és ozüstbányák bány.ika-rtflánysága Budára tölte át sxékholyét.''W Ián oxtán töhb qrnnynt látunk I nlighal do osoWöt — Igen, Iliivel Prágában egylet alakult) melynek oxélja. aegélyoxni és elŐinoa-ditani n .Magyarországba vándorlók ós loio-lopndő í)*«hek<)t. Tudjuk. ,hogy pemosak sok gypr.ekot, do kutyát is hoznak magukkal, loliot, ép oxérl rendelte ol Poxsony''Vár''oX érdemes képviselőség j a kutya-adót, és liotxá a'' víz-adói is, mert kávé* bort fogyasztauak. Mvst már nom mondható ■ Pozsonyban, ha nincs pix, igyál vix I — Balaton-Fürcdon is kcxd szűnni a vizi vás, oliolyolt a sxőlögyógy-mód oly szépen virágzik, hogy eddig 300-náltöbben vannak, akik a mlndou reggel frissen hoxott csopaki jó szőlőt élvezik. Ezek nem félnők a kolerától, noha a Péusi Lapok irják, mjsxorint H.-Sfu||ősön 5 egyén halt mog a napokbm kolerában, (fatálról Jut OMXOiTibo ax unghvári véres kövctválssxtás, violt kalönnl sortUxelés, ennek következtében tf polgár foküdt másnap a ravatalon és számosan mogsobotültok. Átok fogta meg a iBa£)4/l, mvrt ux aobp együtt nom tart I A honvédok akartak összetartani, azonban *. n hplügyminislor ni összes minisztertanács határod «ta foly''.án betiltotta nx Aradon okt. G-áu*tartatni Szándékolt ország.)» honvéd» gyűlési j tsint« betiltotta Kossuth Lajosnak
küldondő bizalmi szavazatoknak hivatniV> i Írását. Egy távirat köxli: hogy Kossuth az orosz követtől Turinbijn fHNXM) frankot vett volna fel*) és, hogy Szilágyi Virgil sxinto a porosz kormánynyal érintkezik. Valóban nagyobb jolentölégüok otok, ha igaxak, mint A kocskcinéti tisxtiljitáar alkalmával h sza- | vaxó ládában talált ÍM db fél, löbb liAtnis sxa-yaxat, 2<lb lllkros bankjegy 3db xsinog,egyik fokotosárgn volt. Lám az uj levelbélyo-gék már I. I, u 25 és 50 kroaok nem sárga-l''dk«t<k, nmax. víolasxinü, omez halványrux-s^uü. Furcsa sxinbon van TU-Jős hazánkfia ¡tj ki Miksa mexikói cs/«zár szakácsa yolt éa"i" M^oztotésoft ''jól oh'' volt. A császár'' igéW szóri-i te ; n jó szakácsot, még inkább a jó ssakácxíiét lehetia «sorolni, mart ex a nyelvnek kullopjosb itt Csinál, mint ux. orosz ny>0|vU|i u. Marburgbail, Styriában iskola-vizsgánál nx Ajándékok köti több órosx-ny''olVmi is volt, egy orvos Ajándékozta, do slépen vissxa adattak. A „Magyar Po*ln" is visszaadja ogy olöliíolöjénok n pénzt, do Iio-gyail ? V kifog JátsxAi\i olőlisetöi köxt egy •,í>''(»j«ByoJj *r A magyAr és crdóly-honrpostahívataloknál hssisűs.in 1038 ogyén van alkalmazva. Haladunk! Fiúméban több inügyar vállalkozó oly tengert hajót építtet, moly;Amerikába magyar aAszló ulaVt, ma-dyafiyáfuqxlkkeket sxállit. S miért uo történnék ez? hiszen sokat tud már rólunk a kül-fóll, most is Pozdech Lsjos posti haraugőn-tHnél''6 harang készült el, mellyel Franexia-ónííágba * nAnoy-i ssékoaegyházba axállita-mák. Viszont hoasitnk nsmesak Ttlrr és stép tMÚP.js* látogatóba, mind oa/. hó lő i''u uiyg-t m ''^iijl, ;hnqe|u Itublnstoin Antal is késxül liovembor olsojéro Pcstro, hol ket li Uftgver a myt rondexend ; aztán készül a görög kor-
mány Uudi» l''oston oonsxl^ágot felállítani .. Osak astán no le^Jfín osuiényl, mint hélJti lap Auer Lipót heg<Ml(ts hazánkfiát eleg tmlvnl pO«nnényi i xigányunak nevoxto. ¿H ennyi <jgy szusxra elég, utoljára hagy ván A kegy utluli halai naplóját» f. ííó 11-én halt el 73 éves korában basánk l«gjelesb hom. orvosa Almást Halogh Pál. Béke poraira!
d.) NoIil as itteni msrhabitegiég nom volt ragidój, mindamellett elövigy4*att)ól boiillatuti a \oli és országos marhavásárok ''tartását most ásottban Upf ztsllatott, hogy 6 marhabelegséguuk már jelei saholsem mu-. tatko^uak ; a megye megkorosondŐnek hatá-roxtatolt, miszerint a botillást iU«gsxünt«|ve * marliAvásárok akadálytalan megtartását eszkőtöljo.
o.) Olvastatott ax orsxágos honvéd alap-szaporiláiára felhívó magas honvédelmi mi-liistcrí megkeresés; a képviselő Uléf 800 frtot szavazott meg és olrondolte továbbá, hogy egyeseknél is gyűjtés csxköxöltessék. v — A köxlokdésl m i nl s l o r, a Jla-laton tó ilgyét boliató vizsgálat tárgyává tölte. Tudvalevőleg a kiófokl csitörna megiiyltá-savul unnak idején axon kettőscxélt akarták «lérní, hogy a Balaton vlxmagussága szabá lyoxlassók és rögxitcssék, a hogy a Sió viza hajózhatóvá tétessék. Kiderült nsonbsn, hogy o kettős ózdiból egyet som értök el. Ugy számítottak, hogy a Balaton tavának perexenkint 817 köbláhuyi víxfölöslogo van; o számítás azonban nlaptnlannak bizonyult be. A Sió xsilipjeinok cxélsxorütlon koxoléso folytán, a tó virállása ijosxtőleg apadt, a nélkül, hogy » Sió czállaí hajózhatóvá vált volna. közlekedési mlnister már most, miután a szakértők nyiUlkoxatait kihallgatá, határozott s i-zon határozatáról ax érdoklett leiokot okadatolt köriratban tudósilván, azokat-oda utasilá, miszorlnt a Sló-xsilitiik ke-xolésének olyannak kell lenni, hogy a tó v(-xo mindig egyforma állást mutasson.
— Kiállítás. A xalamogyoi gAid. egyesület f. évi oct. Ü-ra szőlő- és gyümölcs kiállítási rondox több rendbeli jutalom kilüré-sével és podig szőlőért: ogy 1-ső rendű dij 8 db. arany, egy 2-od rondü dij 2 db. nrany, három 3-ad rondü dij l—1 db. arany, négy dij 1 —I db. ezüst kétforintossal, tizenkét dij 1 — 1 db. ezüst egy forintossal. Gyümölcsért: egy 1-sö rendű dij 3 db. aranynyal, ax Atulában logrxobb gyümölcsöt kiállítónak. Két .db. arany a legszebb alma csoportra, 2 db. arany a legszebb körto csoportra. 2-od rondü dijak : három dij I — 1 db. ezüst két forintossal, és hat dij 1 — 1 db. ezüst egy forintossal; futonyésztésérl: egy jutalom 4 db ezüst két forintossal, azon népiskola tanítónak, ki saját szorgalma után a legszebb gyümölcsfa iskolával bir, vagy olyant közel ; — egy jutalom 2 db. ezüst két forintossal a következő legérdomosb néptanítónak. Magán fatenyésztőknek : három 1-sö rondít dij »—3 db. ezüst egy forintossal, és három 2-od rendű dij 1 —l db. ezüst egy forintossal. Egyéb kitüntetések dicsérő oklevelek által történnek. A kiállítást egy koapiTntf''bizottmány, s ennok folügyoloto alatt a vidéki atbizottmá-nyok rendezik és oszköslik. A kiállítás ho-lyo Z.-E^crtsogon a „Zöldfához" Czimzott vendéglő nagy termo, hol a kiállításra szánt gyümölcsök pontos jegyzék • a kellő bizonyítványok mellott f. é. oot. hó 3-, 4- ■ 6 én, u szőlők csAk &-én esti 7 óráig a rendozti bizottmánynak átadandók. A kiállítás megnyittatik oot. O-Atí délelőtti II órakor, s tart, mig a szakértő választmány a bírálatot, a jutalmuk s kitüntetések odaítélését, a azok ünnepélyen kiosztását befejozto. Az ogyesü-
'' lelnek uiindon egyes tagja s minden ügyha-rát szívós részvéte h^ntiní tisztelettel ké-rolik, különösön A megyebeli Nt. lelkész urak felkéretnok, hogy uz ügy bon buxditó-lag hatni axiveakodjenek.
— Ha 1 A 1 o x ások. Folyó hó 14-én rog-geli 8 toakor halt meg Horváth Mihály hites ügyvéd ur tüdővésiban; 64 éves volt. Gyássólja nojo és 8 gyormoko, kiknok gyá-szát a kedélyes és tettsovár örog ur barátai és sxámos ismerői ősxinto résxvéttol oa/.tjlk. Ugyanosak e hó 16-án reggeli C órakor hunyt ol sxépUki Sxép Károly ur életének 09-ik évóbon. Béko poraikra !
— Daák Foroncx f. hó 10-án városunkon keroiztal utazott; a vároablrót hivatta ma» gáhox, do épon Zaiu-Ejorszogon volt hivatalos mttködésben.
—. Iskola éi o • A r d a. Egyik tisztolt munkatársunk Zilából Somogyba utazván a «z.-györgyl vasút . állomás köxolébon — mint írja — ogy „Batthyányi csárdát" talált. E kegyeletes novü csárdt soinmikép som viselheti magán a megelégedés kópót, sőt a botrány orvoslást kiván. Ugyanis o novozolt csárdában as orosz alatt a szomszéd faluból is Osszojövö gyermekek nyáron át iskolallag — privat-0>agy rondos? nem tudjuk ~ ta-niilitnak, mig bonn trágár beszédek közt a poharak tiritlotnok. A hnixonbórlŐt és tani-tót, lovsloxőnk IzrAolilátiak mondja. Jolonlé-tébon mogtőrtént, hogy a csaplárosné n ta-nitót pinczébe küldé borért s így a UiiitAs egy Időre félbeszakadt. E kirülmAny sxo-moritó a legssobb kölolostégál teljositl lapunk, midőn o környékboli illető órdokoltok tigyelmét tisílolottol felhívja.
— Magyar n yolv tani tó. Tapisztal-jnk, hogy Inxai viszonyaink jelon átalakulási korszakában társadalmilag is mily nói-külüxhotlúii a magynrnyolvnok alapos és Ili-
Zala-megyoi hirok.
— Városunknak a napokban kedves von-dégei voltak, Fuldváry Károly honvédezredes és ax Olasahouban léU-xelt magyar legíu parancsnoka és gróf Bethlen tábornok s tőb-bín |. lm 12 éli délutáni VHsqtí vnnullal ido érkextek, Foldváry okrédos ur Sxflcs János ax utnliluU legiobeli őrnagy mint egykori segéd tisxljéhex szállott. Az ídnérkezés in-cognítóbau tőrtént, tuiiidsmvllett ax itteni honvédek megtudván, éjjel lukoy Kázmér honvéd őrnagygyal szállására menták, a kedvelt és szoretetl ozredest üdvözölni. Termé-szetcson magukkal vivék a helyboli xeuésxe-kel is, kik ax Örök szépségű magyar darabokat ugyancsak szívhez szdllólug huxták. Nusetx József ísk. tanár, konvédtüzér hadnagy az alkalomhoz méltó bestéddel üdvö-xollo exeredes urat, ki viszont 6 nemvárt meglepetés és vísxontslálkoxás örömélvexeto köxt szokott sxivélyosség s lionsxerolemhcn tündöklő sxavakkuí felelt. 15 én a déli vonattal Pöttondro utuzott. Hordozza szerencsésen a gondviselés mindon útjában. Bátor A.a következő alkalmi költuménynyol tol-mácsolá előtlo mindnyájunk haxnlias üdvözlőiét :
llossm UrolMt után mcg^rksiil
As «llisirrott 3»i kaiábs . . , >11 l«b*ve. Iiukx oly itsgyou v4tkt>M 8 oRk Ion iiiiked o hon listára 11 YdlkstJI, ia«rt sslvsd •■«retnl tudoll, Sssrctui •zsbadfác^t . . Itl«n hosultl t''
l.A«d : a nsji l> rilkei, mrrt siiKars liu,
>lrl«|( « «»ért livusnia k«|l ,., Ali, do >nu''t«^K<-t tfirvo vlixsjít 8 skkor a aisdir ii dalra kel,
Kitjúbcn telirl s virá|( illatot H n j>»c«lrU frnii>gtiKÍ t l*l«u lioiott!
8itv«d egykor a •isbsdaáy uapjs volt
í''.« Oiőfl Uvomiod kcllctrtt ; l)i- lelked ti.e^ nem ISrOII, meK nom lisjoll.
IIaiioui uercltll, tisltsdon tetl. £.« intudeiiQtl dlri''»|lKel nrslMt.... Uiul a ii»j., »I»»i»j3vfl . . . I»t«>n koaott I
8<lvcdlicu hhI.hiIíAk, keledben a ksrd
Kstn ..lllöjjúlt t.''ilentll soti», jleone.l mi''il dlcőltvk a in*|;/*tt
8 lo •álmjtotlil s Iia«a..l hsis. .! 8ílisjixl liü iiná.l»í(tf(á olvsdotl... Mi i• inonlisllottuk sít... Itten lioiott!
„Ilsiádiisk rendületlenül* volt Imád.
A liii« imáj* foraostoi, Meri a mit sksr, rrilte Vért l< Ad
i''t Icy vA/ys lisbAd és joj;»*-Ut-lelje«alt * uektluk mi kéjt okozott, ''káténk iiictf-irkotíl I . . Itten lioiott 1 i
Itt >u hoKotl, a magyar níp lelketQlt
Monti kéjjol, forrón UdvJiOl 1 A „noMi imjiok* alstl It ¿rtetUlt i
A ItStök lióte kint mesterül •
Megélőit a insgysr njvnek. ét tudott lliitl bsbJrt tícretni. .. laton lioiott 1
* CláfollJ tirirali tu-
''111
- ri V.»iíii(ik be''uíftpUr vítlltk
«««Kist X H. H, r(in,
rurln,''snpt. tll. Kossuth nyilatkoztatja, kegy a: bécsi sajtó állítású rigalom; ő l)iop--pftlo, noha som nientj gróf Stackelbergot soha som látta, és Ornsxoraxággal, Magyar- ós L*nKyM«rM*ghóhérjával, miuden ssabadság örök ellenségév -I ösazekötletesbj lépni soha sem log. Sxilugyi so vett tŐlo semminemű megbízást.
Itten lioiott! Maradj mienk eintán
Nemriak iilrvel, do kar • karddal it i (111 tok, tok avt> van e drá^A liaiAn,
Mit kivA*iil kell, habár fáj it. Ilsdur inr^i''jd, ki <Mldi^ ia horduiutt! j''é/y Odrai, hűank hítaa! Itleu lioiott.*) — Városunk képvisolő Illésé-bon, f. hó 13 án a kövotkozŐ ügyek tárgyaltait ik és Intéxtottok ol:
a) Horváth Mihály ügyvéd urnák súlyos botogségo kövotkoztében közgyámi hivatal vqzetéso- és kozoléséro Kocli Mihály ügyvéd ur kéretett fel.
b.) a helybeli ixraoliták tvxon kérvényük, inely sxoriot.sátoros Un nopUuknek, mely okióbor köxopén keadödik, hitük sxorinti meg-tarthatása lokintotéből s«iVoskoduék a városi képvlsolöség ugy intéxkodnl, hogy ax okt, IG-ra oső nagykanizsai országos vásár ulŐbbro és podig oktobor 7-ro tétetnék s hí-> vatnlosan köröztotnek; méltányoltatván —< olr''tndoltotott«! is ,t ,
o,,) Idoigloncs ssámvovönok Zadubanszky Lajos ur választatott mog. E> Intézkedést városunk Öilxös lakossága Üdvözli és lm-lyoslt, mórt így bizton remélhotő, miszorlnt a városi számadások évoukint rovídeállatni fognak: nom marad ol ugy, mint eddig 8-10 <Jv alatt osak ogysxor történt hivatalos mo^-vizsgálás, inlutáu n városnak siámvovüjo nem levén, a hiányos kezelés és könyvvitel rendszertelen 1 minősége a nyilvántartás ii emcsuk nohozité, de lehotollenné is tövé E «xorcnOaés ínlézkudés által mogssünik minden kétkodéi. a po Igárok közt, és un n • donki késxség.iaebbon járul honpolgári tartozásainak pontosabb toljcsítéséhos, h% ax évi xárszámadásokból látja a bevétel és kiadás minő- és monnyiségót.
f) I ljlto aJkuliul költemény ktllOu lenyomatban msí eiredea ur Itt mulstáia ststt megjelenvén, WajdiU Jdiaef kOnyvkcretkedéio utján megta rendet-hel.t. Igen diaaea kiálliUtban egy példány 10 kr. 50 példány 4 frt.
bátlan bírása ; ennélfogva axok részére, kik a szén magyarnyelVft rftviil idő alatt jbírni, Irodaloidag sajátokkáteu^i kiváltják (íjánl-koxik msgyaroyolv tnnltóiiak ogy koílő ki-i képzettség- és gyakorlati jártasaággHl bíró legyén. Kiyánatra házlio» ia megy, miután naponta még kétór»i»i Oaéh a fordítható idője > van rendelkezés alatt.'' Bővebb tudomás e lap | szerkesztőségében szerezhető, j — Adakozás. A csurgói gymnasium ré-j szére főt. Belováry Foroncx visalói ( lelkész ur Baranya inegyébon 10,000 frntot adományozott. E nagylelkű ncmos tett magában hordja ugyan ax elismerés koszorúját mindamellett lehotlen, hogy fennon no dobogjon «»¡vünk, tapasxlnlván, hogy a növelés s tudomány előmozdításáról ily tttoglopően gondolkodnak ügyesek szorult anyagi viszonyaink közepotto.
— Nagy verokadés. A napokban Szabar holységbon huosu lévén, annyira eltivodtok ox ősi, vallásos szokás kogyolotes megtartásától, bogyi nem irtóxtuk nxt n vérengzés poklává változtatni. Ax ottAni korcsmAbart ugyanis össxovesxtok s a pandúrok, midőn ökot csillapítani akarták volna, ezeknek rohantak és önnek kővotkoxtébon két egyén moghalt,7 nehéz, Ki könyoii megsebesült.Nem szorcljük az ily érellensógot registrálni, dc ami mog van, mog van már; szolgáljon intő például más községeknek.
— Gyakornok. E lapok sserkoiitőjo W^j-dlts József újonnan berendezett köny vkerftf-kedésébo, ogy jó házból s^ármasott gyakornok vétetik fél előnyős iojtétolok molíott. E tárgyban ogésx napon át bármikor értekei-hotöi a könyvkoroskedésben.
— Gymnasium. Előbbi Ispunk után újólag megemlítjük, miszerint nx uj tanév koa-dotén helybeli gymnasiumunkban az V-dik osxtály megnyittatik.
— Ssürot. Több oldalról vesszük a hírt, hogy A szőlős gazdák, főleg A sxogényobb résx, már szürotolni akar. Eltekintve azon körülményüktől, mi lőhet tulajdonkén oka, hogy a szegényebb rész a srőlönok fél érett korában — szüretelni akar ? cgyonoson fölhívhatjuk ax illőtök figyelmét, minden ¿ron akadályozni a korai szüretet, mert ox által vidékünk borhitolo oinolkodik, migotlenben nagy mérvben Alább sxáll.
— Sümegről jolontik, hogy Kisfaludy Sándor siroiulékéro sept. l-ig öjbxobou 1705 ft. 25 kr. gyűlt be.
— Névmagyarilás. Bornrittor frigyes so-mogymogyol tapsonyi, és Bornrittor Jóxsof xalamogyoi n.-knnixsni lakosok én ox utóbbinak gyortnokoi, névszorint: Elrk, Uoiia, József, Kálmán, Pál, Miklós ás Zsigmond vo-xotókiiovüknek „Borényturo e+vt átváltoxta tatása f. évi sept. 18-án 18? írt ia. a. kelt bolügyminísteri rendelőitől ine^ongcdtotctt.
— Hangverseny. i)nlár..uj karmostor Pyllomaun ur hnugvorsonyo oki. 10 Au tarlatik meg.
Somogy-megyoi hírek.
h. F. hó 23-Ara reggeli ü órára m. főispán ur által bixottmányi nagy gyűlés, ós ugyan-ax nap d. tt. 3 órára a honvédogyleti bizottmány által honvedgyülés hirdettetik. Első nok tárgya: a Drávu-sxabAlyoxás és a in«-gyo középpontján keresztül vesotindő vas-pá^lya, —■ másodiké podig az aradi of^s., hon-védgyüléson loondő Képviseletre válaszUtídó küldöttség kijeidé so lenne. Egyik funlosahb tárgy a másiknál s óhajtjuk, hogy n tanács-koxmányok sikort hozzanak, óhajtjuk ext legfökóp ax érintett vasútvonalra nézve, moly, ha esuttal is olvottotnék, alig marad több remény, hogy Kaposvár a mogyónk középpontja átalán valaha vasúttal hasltassók korosxtül s tökélotos felvirágzásának alapja ▼ettossék.
h. E<y óriási tököt, mint ritkaságot a$C litottak o napikban a központi főbirósághox K.-Mórőböl. Valóban érdokos látvány, o csuda nagy gyümölcs, railynok hossxát nóröje köxol 3, szol-átméröjo 1 láb és súlya táv 50 - 00 fnt.
b. A sétatér bozárl kapujánál: felnyitás" iránt már ömöltünk seót, sxavunk axoiiImu olhangxott, mint a pusztában kiáltóé. Hotn korossük. ki záratu ol aion om''ókoxot után nyitva Invő s ugyancsak nJtn Is felesleges második kijárást, nom kérdocxQl? minő jog gal, vagy logalább minő Indokokból a tuol-lóktokintotokből történt az olxáratás:, do nnnyit mondhatunk, hogy a« a köxöosógnok épon nom tatszik, sőt alkalmatlan és nom ritkaság ollonú panaszt hajlani.. . s ép ex nkból omlltjnk ineg ox flgyet mi is ujolag, hogy hallja inog iv tényező hatóság is és in-téskodjék. Köxholyeknól első a köaöusój? óhaja és tetsxéso, s mindon ogyé'')b mellék tokintet másodrendű !
h, Kora szüret. — mint mindig, aAk idén som várja lakosságunk, hegy azöloi'' jól roogérjék s jó bora legyeu, hanem no^á, nyakra-főre, m íg lődözui luhotno aok Sy1^ szammol loszcdtk ax istonAldást. Erre nAvv> is lohotno valam.it tonni a hatóságnak 1/
h. Neuzer Ferenc*, a vároaunkboli egyet-len jól bcrondexclt nyári mu Istókért tulaj-ilnno«a f. hó 22-én a honvéd-alap javára xo-no-cslójy t rondcs. Mii.t értesülünk, losx jó xone, <|unrtottok, fénye* világítás én nagy eiteli tokéxóa, tüxjátók slb. Bementi dij »0 kr. Ajánljuk « közönség pártolásába a »«ép cxólu o» olc»ó mulatsigol.
Ii. A kir. távirdal hivatal a megyeházából kíküszöhöltótvéti, a*. Mihályi naptól fogva a'' »Alulér utoxában Königfélo házban 1 o»/.. Kz a ház pedig a» utcza vtigén épon nz utol»ó előtti. Pcraxo ez i* igon kónyolmoa a kiW.ön-ségnok 1
h. Balok János bolyból! Hogédlolkésznek — alaptalan dolgok miatt czélba vott — oltótele t''l|oii egy axéuios nláirássnl kiíórt folyamodvány intóctoiottnE Illető m. püspökhöz. Óhajtjuk, hogy oredmónyo legyon ■ közsxttrrlelU lelkészünk megmaradhasson.
h. A folyton tarló hőség o napúkban órte el ax idón a legmagasabb pontot, úgymint, f. hó 1 3- és 14-ón a bóviuórö U tt. napon 38 — 40 fí éa ¿r/»y,ókbau szabadon 28—30 fokot imvj4W«t''i "( , \
h. Jutlion o napokban egy nü a Sió vizéb« ugorván, altban halálát lolto. Oka a sxeron-csátlon eseménynek nem iudatik.
h. Taroócxdn á múlt hóton tüz ütött ki, a egy pajta óa4t0bb lakhá» és gaxdaoági épü-let n lángok martalékává lett. fN
h. Elötixotoai fölhívásunkat ajánljuk a t. megyei 4» várnai közönség ligyolmébo a meleg pártolásába. A lap nutltja ós a folhivát nem (Ires ígéretei légyottok biztosíték arra, miként nz a tnegyo kópvlsolósóro hivatott egyetlen provinczlalia lap.
Sopron-megyei hírek.
c Kábaaxnl»ályor.ás. Sza>''ö Kálmán győr-megyoi olsö aliapán ur által «hó 17. tartott értokozleton határozatba ment, alulról felfelé vétetik foganatba a lUbaszabályozds ós notn 31arezaltönél kor.dotnók a munka, hanem a Dundbani Őmléso pontjándl.
" Légszesavilágitás. F. hó 13. osto Górnkor tartatott a kiaórlet a bovógBott légszosz v|lA-gitáai munkálatoknál. Sopron basánkban a 0. hely, hol gázvilágítás létezik; s pedig: Pest, Buda, Poxsony, Szöged, Dobroczon éa most Sopron. Igon jól, mondhatni moatorileg sikerült; az egész kivitől logfökép Plnndorííor Ignácz urnák köszönhető, ki ogy részvény-társulatot alakított, ós egyhangúlag igazgatójául váiasxtntott. A aoproni légszoszvilá-pritdsi munkálatok kivitolo Ftthnrich uusz-triai gáz-társulat igazgató érdomo.
= Novolósi ogylot. Sept. 9-én tartatott megyei aliapán elnöklete alatt n közök-tntási mmister B. Eötvös által indítványozott növelési egyletek léteaitésn fölötti tanács-koxmány, Folyama hovoa volta mint a „P. lI.u-nok írják — visjtályteljcs, a mónnyiben a kérdéses eszme n folokezotok közé flsxköt d<hott. Az eddigi eredmény: „vegyes ogy-Ips" alakítása körül mutatkozik.
=*,C«*sino. V"»»ári)ap, f. hó lD-én délelőtt II órakor fartatoil a holyboli casino-egylf^vi. rpjpdoa kü*gy(|ló^, moly alkalommal >viÁró«ulHa inont a Lenkfélo háxakiiák jJ''W^''íÍW yaló rocgvótnlo. Egyszersmind T>eg^íaszta(»ak a tisztviselők ós podig: Igaltgatók : llít''ohrand Vlnoxo, Tsohurl Fe-rtn''tz l)r. Üchwarx Miklós urak, két könyv-^ Xossow urismót választatott. Titkár •/¿»r/y/Lllua Sándor ur és pónztárrok Brandol AsM ur.
rekvése méltó párloldsbnn rájzesülond. ßn-küldési határidő okt. &. ElőfUkóst Wajdils Jóxsef könyvkoroskodéto is
elfogad.
Vaa-megy oi hirok. /
III v a taloa.A kőszegi esküdtszék! kerületben bünvizagáló bíróul Kránicz József; küzvádlóul podíg SzabA László szombathelyi ügyód ur novoziottek ki tnóg f. évi jtiniua 1-ón éa 2 án nx igaxaágtlgyi ministo-rlttm ájtíl; most újólag oinlékezolbo hoxatók.
— "MonyogziJ. Koszorúé költőnk Vörösmarty Mihály loánya, a bájos lloittiak ko-xót Szól Kálmán vasmegyei birtokof és sqol-gabiró ur nyerto ol. Senl. 16-én volt Pustcn ak esWüv8.s Jelön vélt l)eák Foronca, mint a tuonynssxony gyámntyja, a a vőlogény atyja, kf jolonleg Vasmogyénok főispáni liolytar-tójrt. Aidán és azoroncso kisérjo szont fri-gyököt 1
Irodalom.
— A „Múrnm nrosu czlmü szabadelvű, élénk lap f. «Wi októbertől kezdvo ujolag megfog jolennt. Arn óvr.ogyodro 1 frt. ''80 kr Sxorkcazli SiilAgyi laUAn ; fŐmunkittárs
Váratly Oábov ortü. Uépvisolönk.
nH .barát" otim(l havonként két-sxer tpegjolonŐ néplapot indit tneg Ilocko-n«4st I sö oktobortÖl kcadvo. Szerkoaati Há-thi IiMoa Ara cgóax óvre 2 ft., fólóvro 1 ft, : Aldnr Iinro és Ormody ß. „Kossuth a 1 bu mura nyitnak elöíizoléat 2 írtjával; disykötós 5 frl. E vállalat magamagát ajánlja s hisxsxük, hogy a sxcrkcsxtök ebbeni tö
Meghaltak névjegyzéke Sopronban augustas hó folytán.
t. Urail Krx«A>iet t''J évei. - ■ ItlngWor Ferenc« 1U év«». — ». Pumér ToronU 33 Ave». ^ Ka»»tn«r Kiroly t éve». Hehtbcroak Téréi 76 éve». — 4. Kl eck KAroly b hAn. — 6. Ortliofer Lajo» A7 Ave«. — ft. Klatoer TerAUa 77 Ave». - 7. Uolmovlc» PAI fél évei. — 0. Hubert Ujrftrgy 3* éve», —• l(«iniuel Julia 13 évei, r- 10. TAtli Koiálla 13 nap. KonUg IJorbAla 77 .éve». 1|. Stra^suer Suaauua SO Ave», Hlc-ko Antal 43 Avo». — 13. Jlableter Anna 41 éve», Tflrtl llorbAla 3 Ave». — 14. »laba Kraneiltka fli év — lö. llauar TerA»la 07 Ave». - »Ö »InJer MArla 0 bén. _ 17. Tilukl ZiAfia 10 hón Wabl Márta n nap. SctiSgl JAuot 30 évé». — 18. Ilocliliolier I Ia 4 éve».— 10, Hauer L^Joi 8amu 00 éve», Karner DA'' ulel 8 napot. — 30. Blelner Alojtla S hAn. — 31. Kager Kercnci 71 évei, Wumler Katii. 84 éve». — tt. ZOgen Ferdinand 73 év,-.. — t9. flehmot KraeA-bet 3S év.», Klngliofer Alojtla 3 Ave» — 3i Nlbel-Herr Oyula 40 Ave». — 3«. Kcbrer Teréila « éve», Moderer Katarina VC éve». — 30 Kuttner Vilm» 4 hAn. 31. Zethnar Kiutianna 7 hAn Zehathner UA-<ía 4« Avo*, Sándor Ulk» 0 évei.
OratáffM Vásár vidékünk«« 8«pt. 20-161 o bA v^e^;
33 án Klt-Uáttoii (Klienitadt) UoproD menüre, Knraend Vas ra., UÁttaiiék Tolna ro., Kient-llona Zala m. 34-én Daan, Zala m , Bialonak (S«blalnln|t) Va« u. ti én Nagy.llerkl Homofty m. 37-én 44aj-to»kál Popron in. nj-án S*lgethvár Pomogym., I<an-a »ér (Landiee) Hoprohm,, Ciepre^h Hopionin., Zlrca VenprAtn m., Moionj (\Vle»elburg) VatvAr Vm iu., Karád Domogym,
KTyllt póata.
— Tlaatelt tnu''iikatárialukhoil Kókadják »»Ivet kn»»nuetlltiket eddi«! »»Ive» munkálataikért, raelylyel lapunkat iiie/tliatolék. Kérjük továbbra 1» egyenkint éa 0»<c>*ii A* «»utáni be;»«a klture-mfikndétro. K«.-13ro! lapunk tUiUlat példányát foly-váat kdtdcadjQk. Kllojiben többen vannak, kik régAu nem keretiek fol bebnUnket tudotltáialkkal. »»Ive»-kedjenek nyllatkoinl, mei(maradnak-a továbbá 1» kedve» muukaúraalnk k^aOtl Y ellenketC eietben ue ne-heiteljenek, ha lapuit^ vl»»iamarad.
Ajáuljnk lapunkat j»alve» batafl«» flgyetmOkbe Aa ItmerSielk kOrébonl terJeaitAsre, - *
Lapunkat érdek)3 : fudAlltátalkat rltvlden írva » gyertan kVxOlrt »»akadjon kérnünk. VUionttalálko-aáalg I
— K. (1/. A. „Uillhyányl dárda" lairá»át ugy. miként bekaldé, r.cuv athattuk kl. Aaonban Ily k9-idlményt elnem ball)(alhatunk • Igy klvonatllag kS-»OltUk. A vUxoiittalálkoiáalg '' Itten Ónnal, A »»«rxö nevét nem raondhaljttk meg. ''
— K. M. Jlerienctc. A> érdeke» Avodal tudoaltáa legkOxelebb jOvend. A kívánt példánynyal mindeneidre »»olgálunk.
,m -— Ha A, Véaén. A Ryllmnlei nemeaak megérett, dc már Maaltatlk 1», amennyiben tin van tnltre.
— H. K. Kuniirnt-Mikiéi. KlkOldOttak.
— O''utenberg »»erketttStégénok. a« általunk l>e-kOldOU kéilratul ml történt T Kérllnk aalve» felvilá. goiltáat.
— V. J. Kger. DdvrtiOIJIIk munkatArialnk kn»t. Küldeményét felha»»nálandjnk, habár egy kl»»A hon-»»u 1». Többire néavo kéaSbb,
— «Boinogy" tacrkcixtője, ltoboa lüván urnák. Auguitui ét Heptem^er hó folytán lapjának ngy txá-inát sem kaptuk, ml. axonban folytatólag kdtdOttdk. A lovaglattág »xabályal t»erlnt megkívánjuk, hogy ba On megakarja txüntetnl rtorepéldányát, kUldjo vi»»ia mieinket. Ha nem, kérjük utánpótolni.

-liv.rfl
TÁRCZA.
A koronát
• f
A koronát I koronát tehát a főre.
Hogy legyen (¡al alkotmányunk Gre I Hogy legyen, kl — ha vén indul »xt. fejére Mátrán klált»a : .Magyarok előre I*
/)• alkotmányunk majd ixllárdan állva,
Tnl«''í itavára bátran kelhet lábra .., liég elhullt inágyarok dlc»í! jinokál I Ax elbliott fllcnt tOnkre alítnl, —
fl ha a bStt viharban, a ilOptB caatában ..
l''t(lgi{cdnl kexdetx — ilétx fel, blava bátran; Tekinti a királyra ! a *»t koronára ! * .Kel Magyarok I újra a dOntö ctatára 1« *»'' >• "''(I
Kgyeiült honfiak rgyeafllt ereje,
Mindent kivívhat I kltein bírhat vele 1 Néix fel, blava, bátran a királyi fáre : Ó a haxa fiiol .Magyarok elCral*
H.....Z. .. .
Kanizsa-var története.
Kelolvaxtatott a kanloal magyar tár»algó kOrben Dr. Síuklta Nándor által.
, Kolytatá».
A mit n folaéges laton ogyszor elhatározott ax kétség kiv(|l meg fog történni, éa meg-gyüzüdvo vagyunk nrról, hogy boszut fog ál* Jani a bókotörŐ oltomán portán.
Sorvia, valamint Erdély, Oláh, és Moldva-orsxág, Albania, Kaguxxa köztársasága és még mát uzokhoz tartozó yidékok már császári oltalom alá holyozék it''águkat, Bosznia ó/ á többi határos európai tartományok ugyanazt hajlandók tenni. E kivttt logko* gyoltnesobb császárunk a rútnál szerb-német birodalomban egy általános birodalmi gyűlést tsrtott, mqlybon a birodalmi rondok ogy-bangttlng elhatározták n háborút addig folytatni, mig mind a kót tengor; a feketo és a f ohér az ország határalt nem képezik.
Ez okból ugyan szon birodalmi rondok ö f«1ségét, a koronaftrököst, ki három év olőtt mint Magyarorsjiig királya megkoronáztatott .¿mai királyunk is választották és koronázták, hogy igy magasztos atyjának halála ttlán aionnnl nemcsak örökös királysága tartományaiban, hanoin a német birodalomban is az uralkodást saornnojósen megkezdhesse. Ámbár ugyan Franciaország a még több évig tartandó fogy vors/.Unotot megtörve Némethont haddal lopto el, nektok ia tudomásul juthatott Kanizsában, hogy azon hatalom eddig csak kárt vállutt ome háborúban. Koinóljtik, hogy laton aegítsógóvol ozon l>ókotitrő ellenség irányában mindenütt ugv fognak mnködhetni, hogy tAttét még inkább megfogja bánni.
így állván a dolgok, noktok, Ottonun har-ctosoknak, kik fAlolom ói remény közt éltek, és som segély, som békekötésre kilátástok nini-sen, orősségt tkbon podi^, moly oaUpán fából épüli, épen nem bízhattok, miután már aokknl orüaebb oo nagyobb várakut bovot-tönk, szabadon hagyom alakosoknak a hely-1h»i»í uiaradbalást, vagy a kivándorlást. Még ''omlékotokben losx, hogy Egjr, Sxókosfohór-vár éa iSzigot megadták magukat nekünk, és hogy a* őrséggel kötött egyezmény híven megtartatott; máhfulül podig tuu va losx olöttctek, hogyan jártak más városok, mint Eraokujvár, Huda, Károly Fohórvár, Nixxa, Viddiu óa egyubok, molyok nyakasan ollentálltak.
Okuljatok özek sorsán és minthogy a már puazlitó éhség, ho.taatt óa erős ellontál* láarn képtelonokké kénlll bonno ekot tenni, no várjatok a végaőroj hanoin kérjotok, míg nőin kosö, leghntalmaaabbcaáa-árunknál ko-gyeimet, nehogy magatokat éa nojoitokol ma-kaeaaágtok által a kínom maradható voazóty-ba dönUélek, mert eakilszünk az élil Iatonro, hogy további ollontállás után mlndon kogyo-leni meg leax tagadva tőletek, és mi veszte-tökre addig inarAditnk itton, mig ogyetlon ogy emborüuk élutb«n marad. E tárgy folett huszonnégy óra múlva fololotet várunk tőlo-tok, logyen az bár milyen is; cgyóbbiránt szoroncso s boldogság maradjon az igaz hívőknél."
Esőn felhívásra a határozott idiihon ogy hirnök jött ki a városból, ki nagy lármával axon feleletet hozta, hogy késxok a várost az utolsó csepp vérig védclmozni, esnék is a t(1z rájok xápor gyanánt. A törökök ugyau ia újra kozdtok nagy ágyúikból hoveion lövöldözni, mit a osászáriak hasonlóképen viszonoztak, ós hogy a várbollok lássák, mily kovésro boosültotik ollontállásuk, ininduo fegy voroson olfogott törököt bántalom nélkül kttldénok vissza a várba mogadásrai f.-lhivá-sokkal, moly folhlvások n kapuk olött is nagy mennyiségben szórattak ki ax őrség és I a lakosok részérő. Do a törökök ózon follii- '' vásokat tigyelombo so vették, hanoin kömény kirohanásokat toltok, s ipirkndtak titkos uton levelckot a portához küldoni gyors scgélyexés végott, mi azonban ttom sikerült. Több ilyen lovélvivő közöl ogy bizo-nyos Czatnpo llussaín fogatolt eln magyarok által, ki három lovolot vitt, ogyiknt a nagy-vexérhoz, másikat udvarmoatoréhcx, a harmadikat pedig a boszniai busához, inoly le-voldknék t^rtalitlfi az v.»ll,''hogy a várt, ha ltusvét olőtt segélyt notn kapónk, tovább nom Urlhatják. Ki ia kérdezték azláu azon (jzauipo Hussaint, ki mindoiit a mi a leve-lokbon állott mogeröaite|t<>, és a vár roax állapota felöl még bővebb felvilágosítást adott, Ámbár kezdetben ig»n visszatartó volt, s nom igon akart beszélni. Miután többot nem tud''ak belőle kihozni, C''iky István Győr ál-tábornoka lefejeztette CzaniDÓt, hogy a többi törökökot hasonló titkos''lovolek vlvésé-től olijoszszo, fejét podig por.uán a külső pa-lánka kapuja olé tétotte, következő török nyolvon irt folirássttl: lássák meg szemeitek, ti kanizaai agák, hogy kiküldött lovélvivö-tök Cxatnpó a magas portánál segélyt sxá mátokra nőin kapott, a ezért az örökkévalóság portáin korcsztül a más világba költözött meglátandó, váljon nom hozhatna-e néktek aagélyt a holdból ? a törökök kövotkoző nap ezt megpillantván, nagyon elkoaorcdtok, s midőn már kétségen kívül láthatták, hogy szomorú állapotukról bitaoraosaiknak még liirt som adhatnak, nagy lárma a majdnem felkelés támadt a városban, miért is a kapuk egész nap zárva tartattuk, és egywtl m ogy ember som jött ki gyökorukot b füveket szedni, a mint olőbb szoktak. E«on nyugtalanság a várbun a Hasát azon h.itároxatra bírta, minden korosztény fogly-it szabadon bocsátani, hogy oz által ax élnl-mszo-rokkel, molyok ugy is drágák lenni éa nap ról napra oröaon fogyni kezdtek, hosizabb időig cs jobban beérltossók. így a korosztény foglyok a táborba jöttök, kik bizonyosnak állították, hogy a vár még ogyszori felszólításra bizonyosan mogadnndja magit, ugyan-ozt némely szökevény is bizonyitá. A caá-szári tábornok tollát t|jra folszólitá » várt lovél áltsl a megadásra. l)o mlolőlt az alkudozások megkozdőttok volna, a várőrség a
baan cngodelmévol oly nrőa kirohanást tett, a milyen előbb nom történt vala, noha a megszállók kevés kárAra.
Minthogy ezen''fölül a törökök megtudták, hogy a császáriak a Murán átkeltok, • Így minden remónyükot a vár folaxabadítáaárA elveszve látták, kérték a tábornokit, hogy engedj« meg nokik. kót törököt Hőszniába küldeni, hogy a dolgok valódi állapotáról meggyőződhessenek, mlolött Ilyen fontoa vámt, moly a török birodalom kulcsának to-kínthotö, átadnának,
Ezen kívánságuk ogyencson megtagadtatott. és a vár megadása fölött rövid határozat kövotoltetott. A basa fólvón, hogy az őrség ax ö akarata nélkül Is a várt átndja, két *git küldött a mogszállók táboráb.», liogv aa egri, székesfehérvári és ssigoli szorzödmó-nyekhez hasonlót oszközöljonok ki. Hat • thyányi tábornok olegocdő teljhatalommal uom lévén ellátva, futárt küldött a császári udvarhoz bővebb uta»itás vegeit. Es alatt * feladási, foltétolok f-lett alkudoztak, éa a tö''Aköknok azokat iráaban kellett fogluln''-ok, >íogy n császáriak ebből Iitthassák, mi-lyi n »zorződinényt kivannak tulojdotiékpon.
Azonban a feltolt irás, moly tiz pontot tartalmazott és molyot a baaa-aga óa ntég két török tiszt marúzlos hó 20-án a táborba hozott, többpontban különbözött az »gri óa és a többi szarződménytől; tnire mindkét részről több napig vitatkoztak, és az alkudozások tovább folytak, mig HAosből azoknak^ vóghozvitelére maroxiits hó 24-ÓD it crászá-ri tanácsot l''ozzo olérkoxolt.
A törökök Iladaohi Alnnot Slii ihi házát jelölték ki n caáss^fl biztosoknak lakásul, molybou a basa-aga éa niá* török tiazlok azokat udvarinsnn f-igidták, iunon podig n basa lakásán* vozettok, hol a basa ogésa udvari népo, mindon agákkal és tisztekkel török szokáa azorlnt mugtovó nekik az illendő tiszteletet, ós miután a basa (lkot barátságosán fogadta, a kövotkoző boazódut Intézett hozzájuk :
„Nagyon fáj lelkemnek, hogy migam ós katonáim bátorságát • vitézségét ily.u» hiros és novozotos várban kollőon nem iiiutathat-tam meg. Tudjátok ti is, hogy ezen vár a ke-rosstóoysóg majdnem mindon fojodoimo által orólyoson és komónyen ostroipoltatott, s még som vótothotott bo. Azon idübnn a mindenható és magasztos laton n r.émet birodalom emborolnok nom adott annyi kegyelmet,
Sint most Hntthyányi éa Zichy grófoknak.
n már 10 eastondeig lakom ezen vidékbon éa roméltom la, hogy a legnagyobb dicaőxég-gol, nom podig ilyen azoiuoru áll-p''lbtn mint a moatani, tórondok vissza hazámba.
I)e fájdalom I az istoni végzés máskép határozta, ki állhat ollono? Nem titok, hogy u törők porta annyi győxolom és diadal ntan a dicsőség lognagyobb fokát olérte, ugy, hogy majdnom a világ mindon népo meghajt»! elölte, sőt n római osáazárok ia köveli-ík ál tal békét biztosítottuk maguknak nála: hov csak fordultunk, a gyöz-clem kapui nyilta * meg o''.őttünk; Kamien. k, Podolszky és Zok rin várát ig->n rövid idő alatt moghóditittuk'' __(Folyt, kov.)___
Nyílttéri)
Boldogult rokonunk szótiluki Sxóp Károlynak vógtiaxtesség nílás.t nlkalmával a minden oldalról tinnailott részvét fölötti érze-tilnkot ol nom titkolhatván, édea kötelességünknek ismorjük nyílt s öazinto köszönetünket klfojoznt Ngys. és Főt. Etil látván npát ur éa a főlisztelondő ptpaág, —a tekintetes városi nemos tanács tagjai, n helyben szállázoló t. katonai tisztikar, a dalárda, az izr. hitközség s mindonrondü és rangú polgárai e nemos városnak, kik sxomélyes jo-lenlétUk által részvétüket tanusíiották és boldogult rokonunk iránti gyászazortartáat cmlékoztossé omolni kegyeskedtek, fogadják ogyonklnt ós összoson ismétolt köszönetünk őszinto kifojozésot.
Teljes tisztelettől a boldogult Szép Károly összes rokonai.
Bizonyos K., helybeli nagykanizsai kereskedő boltjában megjolon vén, Ogy kbz lnaógea botot nkártain vonni és így megpróbáltam többet, ogy azonban, alig érők hozzá, othasudt. Közolobbről megnézegettem a bizonyos jo-lOt találtam az előbbi ragaaztásnak, Ü azou-ban érotto 3 frtot követelt, ini különben egy frtos bot volt. Sőt kapitányi b*av.\lkozáat kórt. Loyalis szollemU kapitány ur kót szakértő ur alttl megvizsgáltatta .és. engemet o méltatlan, jog és oinbortolon kŐvotuléstöl fölmentett.
Chimngamnak tartozom clé^létollol, midőn o rosz hajlamot mogróv», nyilvánosaágra hoxom, N.-Kanizaa, aopt. 14 18G7.
FODHÓCZl EDE.
* Ax itt ko» ölekért c»ak a ».>jtAhatA»ág Irányában vállal felelSiégot, Paerk.
ti i i.
■ ''!.< I
ÜZLETI :ac i JFt iwr ö ic.
NAUY K.VNl/»*A, ««|U. 20, A loKutAbb hoiotl tls-leti tuddaitáa ón a gabonaára minden oldalról egy kiaiA, nUbl''»«ill|, mire a kötltkedéal fennakadsa szolgált e»«köilll A külföldieknek a lusgyArhnnl termények Iránti dldl>K*iiedéto Jelenlegi vasuü Intéaini-nyelnk ''erédstl állapotából ered. Nívciil«» Allom.wo-kun netawsk a raktArsk blánysanak ; ,do még aa ugy-Iicve«n(( ^tr^uy-fioforvak 1». ugy, hogy a drága g*b-natermény a« lilán «aabad ege- alatt kitéve vao a« Idl viszont Agaágainak, ml e héten 1» megtörtént. Vá-ra''oixnak a* Id3n\ mig a terroAny rendeltetéao ho lyéro jöhet (s a nedvei aaAkokbau lövök mcgaaárlUat-lia''nak, mint e» épeu napjainkban *«n ; Így könnyrp in<</^fl)Aly. bOfy a termény nsgyréasn tönkro megy; éa a vételhez nem aok'' kedv nintatkoalk.
Jclen|e-I Arak atsA-auaztrlal mérilkAnt a helybeli i.lae«nn: Bn*a Mi -WfiiU 4 írt 60 kr.. HU 00 kr. K''.aa ''78—7U Ion«.»« 3 fri SO kr.. .1 írt 30 kr Ku-korieas »4--8i foutoa 3 frt 20 kr. Árpa aert"diéali..a
vaI*''. 70-73 íontoa í ft. 50 kr. Zab 45-47 font,«« 1 írt. 60-«d kr Pohink.» ei«8-rendil J írt — kr. Pa-'' aauly fehér 3 ft 60 kr., tarka A írt — kr. OubA el.tt remin má-aAJa 10 írt 50 kr. 8«ilvapAlluki 30 foka SÍ írt — kr honUval egyiilt. rdrkrtlypálluka , 80 fokú 8« frt — hordóval együtt. Ml« 18 frl — kr. fyork-1 18 frl. — NyerablIrSk — Irt, «k«r- «•» tehéu-börök — írt. Aa bnaabSrök — írt máa«Aiik6iit.
Ilornk . fehér Aa vö,n« (aehllUrl ISiw- Aa i80ü-kl — vidékllnkb^l — t"rméa 6-0 frl. Vllliuyl A« S«Sg-aairdl fek< te I8rt0. 8 — 14 A. l)J honi bor y3rös («chiller) Aa fejiér 5 írt — kr. ItAlaloiimellékt borok 1803- Aa 18<15-iki fehér 1* frt akónként. Vlaa< ISO írt 10 kr. Wi — frt — kr. K8;dnaégoa gyapja ha-tárörvIdAkl Ara — frt. KohAr rongy Ara 8 frt 70 kr. t''eketo 4 frl 70 kr.
iV-kntiixMni plneil árnk Mopletitber ''¿II.
llora.. itcAJe :0 kr. Lenese It^aéjo IÖ kr. Rab lt«<4jo 8 kr. Ktilca llc. )0 kr. Ilurgonya mérOJo I ft 10—«1 kr.
M.rhahna fontjA 17 kr. Juhhna fontja 12 kr. 8ertla hu- fontja U kr. 8«alonna inA»»AJa 12 fft — kr. Z«ir fontja 44 kr. IiArf*lla*U/«l s^Ja U frl 60 kr. Zaju.-'' lyell««t inAs«A,a 10 frt — kr. Kenyériéit fontjv 8 kr. Kukorlossllsit fontja 6 kr. '' Arpidira fontja 10 kr. KöleakA.a fontja 10 kr. llla«k.W\ fontjs 18 kr. faolaj fontja 60 kr. Kepeaeolaj fontjs 3» kr. Loninaj.daJ fontja 40kr. Uj bor IWaéJo l''» kr. — Obor Iteséj* 10 kr. l''estl sdr llfl«Aje 14 kr Kaiilaaal sör ItoaAJr 10 kr. Oabona-pAllnka ItczAJ* «1 kr. Tdrkdly-pMluks ItosAJ« JO kr Psllva.pAlinka ItesAji 00 kr. Nyeri f*XgyA ni.aaAjs 24 frt. — kr ÖntaitU</í/ú-tyarty» 1-mtJs ií kr. Mirtott font|a — kr. fliapaan fontja 21 kr. 8. fontja 10 kr. Keményfa Ide 7 frt 50 kr. P.ihnf« ¿le d frt — kr. Nyerafa 81o ftfrt— kr Ksatén mé rJJe 30 kr. Bxéna mAa«AJa 1 írt 60 kr. 8tf»lm* w. I íri 60 kr. Kender font|a 40 kr. l.«n fontjs 00''kr.
801*HONI lUlettudoallAa sept. 10. J8C7. Mai heti; Tiusr igen elénk Volt éa mindon hohoiott galnia tlax-
ai«rAaárollalotl. A« Ar mintegy 15 — 20 k>r«l nrnSl-ko lelt mérlnkónt, ii pedig: bn«a mérejn 5 — 6 frt. 80 kri rox< 3 ír. 40—3 ír. 70 kr . Árpa 2 ír 50—HO kr. *.\b 1 ír 00-^80 kr, kukoricás 8 ír 40—74 kr. aiéns máxtAja 1 ír A» t ír, 30 kr. s salma 76 kr.
llrml péiiitirWy«»» neptrntber
67,motalÍQiio» 60.60 ; 5*/, nom«. Mlosört — 65.; IBlWVi Al Ind almi kölcsön 82. 40 ( bankró«/.vAavak tí.83; hWolínWsotl réss-vónynk 180.S0; London 123 50; oxllst Agic 121.50; arany darabja 5 frt 80 kr.
Fololöa B/.orkusíli'' t WnjdltH Jóiaef.
______
i r d b t éj
3e3 k
¿V „Pesti hl/Mii) intézet",
mely gyors és illodolnics kArmogléritésol által AltalAnos olts morésiwn rósxnsül, biatosit a lcgiutáuyosalb foltétulck és leSOlOSÖtoTa dijait mnllott : ítr/l/''ll'' OllOII I«tolcot os asokban lovö ¡ngéság''.knt, íll/tliul vllLll szalmás gnbna- és taknrmány-késxloto-kol, t. tözít alatt vngy sünbndón.
JCShlll Clleil mmdonnncmn fiildtcrményokot és
clcnií károk ellen "árnzon "ÍN
E bazal intózet jolon idénybon n gazda urakat klllönöson
a 8zalmn*gábona és takarmány tiiz olloni biztosítására
bAtorkodik figyelmeztetői.
As nlAIrt follgynökség fölkéri ozonnol a 1 ca. gazda urakat, Ii« gy blztosilAsaik fóladilsAval vngy bozzA, vagy annak minden nagyobb helységben létozö ügynökeihez fordulni sziveskedjonok. A fOlOttéhli jntnnyiih föllétolokrÖl legnagyobb készséggel adatik fólvilágositás.
Kelt Sopronban, 1807. július havában.
A pesti biztosító intózet soproni föügynöHBóffe.
Miller l>.
Érczkoporsók,
BirKöveK és slremlélcels:,
N.-KaiiizsAn, Kutczn, Grflnhut-félc házban.
Aa Arcikopors. k s IIAnUbbak éa ts.t asbbak a fakopora''.knAI é sióm slttnynyel bírnak, h«.gy aemuiivet duixAbbak. — A alrköv. k .Aa''slr emlékek nitndeiiuemii f. hér «''•» vöril« niA.vAny, grAnlt Aa hoinokkftbfll kA aaMvék, nj''oilja s legJotAnyoasbb Ar Ajlnlkoilk aslnssett éa arauyoaoli felirat .k. rendelés éa r.ij i ''«a. iliill ki''salt-«érc. K.i| halA o klvill mllldeufél épiliuény.k, ab''akok, »Jt k. lépcaök, a »hrok éa dla.llinéiiy. krn vslA ki} müvek a IrgJiitAnyoaabb Aron. WeÍ88b6rfler Z8Ígm0nd.
Alulírott UsaUrtnllol Juleull, lio^y un..1.^1
gépéket kijavitiisra/
ngyaziute inlnd''ioieiiiU
lakatos munltá,U:at,
nemcsak o.''ye« mrgr. ii lo''Aai-kuAI, di< uj épillrtekliél ly pontosan, lehetií J''itAuyoaa», lulio néavo asAwoa niegrend.- éiro kéit a t. cs.
Savel János,
gépész és lakatos N.-KaulaaAu, a .Z4ldíW v.ívd''g.il ni''llett. r
kUa5n
8EILER PETEIl,
órás és erőművész
ll««telellrl Jelenti a nagyérdemű kBiflna<gnek, miaa''-rlnt a UjnJ.bb RlO-siksttst ollAtott oraaA^oiaii é« tóbb h>ty«n míjvIzsjA t
feklrányos torony- és várórákat
ax-tpen éa tart>>san clk.''nit a napkat koldnfAIn nag/aAgokbsn a legJulAnyo* a.bii Ar mell''.lt eladja.
Tóbb nagyobb vAroib.Mi Saertett IdionyitvAnyokkal blrvAn, nion re-ménynyrl keeaegtetl magAt, hogy a re/« bi/u«ndó uiegimideléstktt a legnagyobb gy.>rsa«Aggal éa t Ijea mcgolégedéare hajtaiidja vA/r«.
'' Kéretnek n ti«atelt mo^rou le|B''<, hogy a megrend''léa alkal-m''iral • lorndS aalmlapok mcnnyi<égAiü|, valamint a« ola} éa mAaoiIlli harangnak aélyAr .l értesíteni »«Ivea edj. uek -r- A bolt, hol müleiifél rüfloő-, cyllnder- éa horeonyérák a legjui.\n,..»b Aron kaphatdk éa jéUllát in* llott inlndonnriiitl urAU kllsvlt<Ura c fo^a Italnak, van a fdtArcu a a8/ar>aa* /a RoIndl-ftle kávéhá* között Nigy KsnIzsin.____
Biztosítási i''clliivás
a „Victoria" biztosító társaság igazgatósága
Kolozsvárott.
T. C«Ary Imre urnák N. Krvlll »án. Kn|rtiiRa OromUukro siolgAI ezennel Arteillhetiil, mlkép N.-Kani a» é« környékéroUnt kerül, tl ligynUklinkké klnevnítllk a|b. — l''e.t, alig. 2«. 1807. hssaflaa tla.teleltél
A .Vlttorls* bl<l..altd tArasaAg *«rérll»yn6k«égu lValen , Galgóeiy m. k. Polák Béla m. k.
A mid in iigyn.''iki kineve teléaeiiKt a t. <;a. kdeiinaégnek tn lomA''A.ii ho«..fii, ftlka''inAt v. az. V inajsnoiak o''lilQn''lsnl, ml«.érint tAr«ssXjnAl bls-t<..|t|MtpI tílikár oil n. mind uPlolakbáMk, gazdasási «pOlstsk, kastélyok, temploraoV, tornyok, aío»bau a harangok, gyárak, miMHlytk, azok felszerel-vényei, készletek, gyArtsiinyok stb. bútorok, áruozikk raktárak, gazdasági készletek, magtárban gabona, szalmás gabona, taksrmásy, széna, minden-léi. barossálleatáay bennégés ellen.
A bixlosllásl dijak a legolcsóbbra szabvAk ; og)''sr.orrc töblnWro kötött hi».fo»ÍM»flkrtW kfllönöa kedvozésak ongedtotnok
A „Vlotorla" egyike llvéu n1. gf1ala''ahb hiatoallá Intézeteknek, Igye-keaul fog JA hirnwvét h k>irtérl|l''i<k a''.kn''niAval la méltVnyoaa.ig, IgaaaAg éa gyors 6« lAt által megalnpitaut. — K. ladmAnyl |v«k Ingyen adalnaki inln.dení''l« fjlvllágoíllAaok- éa utaílt.''-sokkal a lega lr.,i:bb kAa sé^;«! a/olgá''ok., r i
Értesítés!
>*<ry»zer»miut »an »»?reni»Am njAnlani JAI felaxcrelt FUlZCr, anyag, festék, noriabergl. Játék és piplro> kereskedésemet, nagy vAlaa.ttku finom a<ap|»u.Ás. tllats/e.r, vadA»».ké«a|i lek, dohányt.i-stervk, fluom tsjt-pipák, IrA- és rajz-e«ikö»"k, mindenféle keí.-k Aa kefekRt? MazltmAnysk, minden nem;l ásványvlaek,tetéinAjiy- Aa vlrA?msgv«k. K''IbnKaoa eiukor, kAvé, rhuin, thea, vaió ll syriulul i asllvorlum, llquoilr, val. auirr. pclroloum Aa logfino-in.tMl''assUll olnj raktArAt. As Aiuc ikkek val.dlaAgVrt éa JóaAgAérl keaea ke iv«.)|os»o* As U''«*jl*trS kíxolgAlal mellett a legjniAnyoaabb Arak • a balunk. A t es. k''ítllnsé^ mlú.íl gyakoribb niogrvndolAsell kérvo maradok tíaat. J. ltel CSÓry Imre,
ugy la mint,a „VictorU" blxt. tAr«. Ugynr.k^.
. N.-Kaiila»An. a Kropn» vénd^irlll mellett.
......ZEÍÍKO VITZ W. és Á.
./.. Nagy-Kanizsán. í Gyarmat-, festék- és borkereskedés. Valódi amerikai petróleumnak nagy raktiíra.
KelvAllalnak bixoményoknt bel- é» ktlIAijd minden irA-nyAhan.
Fessclhofcr József

IJvcö-, porcclliiii- és íöfeör-
• kercskedóserttet
ms''y a volt Wsjdila-féle k<ayvk.ríike<l<S h''lvla.''géb''n. as «Arany Ko-Wma* veiid>g''5 Alítlonéhen léleilk Natry-KanlasAn. Tia«tolettel aAaloui a t. cl. kAziin»^g salvea rénvél''bo; tgy-saeisoiil.l JelentPiu, hoyy ablnkoknt uj éa régi épUleUkhrs milidenneDió earloríAii: i iiv. gb.il benutaiek, a.anyrAmAkiit t kr.ikre a képtkra■ kéaaltek i* pedig felt n& olcaAn, mivel gyári tfasa«k*tl< téaeim CaehorszAgban Igon <li>uy5«eV. 8aA|!llmAnyAlm a legjobb éa lecol lAbli gyArakb 1 Krténnek.
Tiij»iiaitei''ttci Maltinsky Sándor, üveges.
rtgyetomU alAiilja, N-Kant/sán a »árvahW éptllelél»en fekvB kercak«»l«»ít
melybon in.udei.fjlo Arue.,Ikkek na;/ vAlss téklun, jutányos ár inelleti taUlliat.''k fel, néra/e. li.t:
ti legfinomabb Cinkor, k''M, th«<t, rum, a tjei ol<tj, chocoladé, rizs, drpakiUa, írutccdrom, MUly-, Ajh>IM-,~ I''arriffin, tlUóii gytrtyn ét izuppan, j>es(i honpernl''ilnti lint rt daru, bel ét kMföldi borok, aiztali kdeit fi thedt porcellan edények, futom tajtfkhíl MuUctt dohdmjző tzerek ét lO'' teilruk. i
Ugynliott kaphatók lovAbbA: Koineiitiiii^l innrloitúpliiló por éx llilil» nedv. Pnpp Aiinthcriii hxmjvíx. in inindcun -ntfl pipere Mzel tk. Ottón Mprtt-félo chúx cll. ttl íi- (Untéit-tflin eí|ttl) liivnknnk.
Guttmann Rlss-féle Patkány, egér, blidtísféreg és csótányirtó szer. Lázár-fele büdöske vesztő por és fogtinkturája. Zacherl-fóle balhapor, Török-féle fog-szivarkák és fehér mell syrup, valódi Pagllano syrup, Dr. Pearze Edw. és Daubler-fólo gyomor szesz, angol hártya papír befőzött gyümölcs Üvegek bekötözésére. Metszett üve^eb:, Gazdászati s kerti vetemény magok; nemklllttnhon hitdrti Ncnworth, Deák, Széchenyi^ Hunyor dy-Jélo keserű viz, alapi, ''ivdn^ái, gleíchonbergi, marienbadi, pifngi, parádi, rohiqsi, szclti és sajdscMtzx ásványvizek valódi amerikai j)etroleiim, <?k ntffey vdlnsztókbnn kiilon-
• '' < l-l '' féli lámpák. x . Ugyanott van az „első magyar általános (tüz-, jég- és élet-) biztosító társulat" ügynöksége; szabadalmazott lőpor, dn/ salétromárulás. M. k. marmarosi marha só f<5 raktára. Istriai marha só éa bclgiii I''araflln kenőca-raktára, tovAbbA kap-hatéksStraohino, .Parmcsnn, Emcntlmli, Oroji iSs Liptai Bájtok, fri« hollandi boringek éa sardinák, ftngoí, franczla 6* Kromíi
mustárok.
Mattoscli József,
iha aa » J»«V elméibél k
féríi öltönyeit
logjntAnyoaabb Arakon. • Me^rendeléaokot pontoné t»l-je«it l.''oltja van : Kiint, Wlasleh-l''élo liA .ban 401, s<. a.
íérrtruha a/abá Nsgy-KauIhAh alAn''Ja
IifStt a i.é-lai inlntAk ss''eilnt kltüní ;elm6lbél kéatlilt a nsgy rAU«atékban
i lev«
Bognár Mihály
svéd- éa in.lanmn''l kAlyhakéarlld, ajAnlJa dliisu f.laaer.''It ,
kályha-raktárát,
A tegtívplabb vldAkskra 1« elfoga J.itAn/os m»grtude|é»ekct é« pontosan tolj. piti a niAga helrexl el.
ttégibb ÜAlyhAk kijavíttatnak ragy klraerélletnok lehíti''i IcgolcaAbb árért.
lUktA-a van I 8aeiilgyórgy vAri IItv 832. ti. anjU háaAbsn.
Rosenberg János és Wclisch J.
Fílozoi''-, anyag*, festákáru is magkereskedés, ,,
nagyban és klolnybeii, «sel/ítt TArnoVflIo, mofil tulajdon hátukban, f*-aUaa 463. aa. Nagy-KanluAn, «JAnlJAk t|«lrtUkrt salves megrendelésskre, . mslyeknek t IJ altéaAbon v«IA.I| .lóaAggal JntApyos Aton a.olgAlnak.
Marschaíl József,
asz t a 1 o s m ostor Nagy-Kanizsán,
a „Zöldfa" vendéglő közelében.
AjAnlja j.ll 1 rp>> Aln<at.''k.''»■«l>l>, .1 trantabb ilnd''i.féle a''ítaloa mnnkAkat n
vAl igat/itt aartnloainil raktárát minden nsmben ujr, mint
Apllkcseasknél
bútorait. 8<int4 elvállal legelfogadhatóbb Aron,
Belus József
gyógytárában N.-Kanissán kapható:
Fogszlvsrkik fogfájás ellen,, feltalálta TÓrdk József gyófysierís«, ra egy nagy doboiak 1 fit, kisebb 60 kr,
Call Criir.e asepia s mAJfoltok ellen, esslhatatlan gyógyarer, egy
Üveg ára 1 fl,
Kugelh .fer (1. J, gyAyj rejtt havaal «»vényekből kéazUlt IzOM és :de| ettcatlája. Kgy liveg Ara 1 frt.
Anatherln száJ-gyégyvU Popp O, gyakorlati fogorvoatíl nAesben. — Kgy liveg ára I ft 40 kr.
Stsjer nüvésy asdv tKrJutsr 8«ft) mell és tlldöb etegok számára, Ira 87 Jtr.
Jnvsnovlca >likt''s. a fogJAJdaloin minden nemalt enyhlW fsf-tlao-turájs. Nagyobb Üveg 1 a. klavbb 70 kr.
Orlmsilt et Comp. pAilal gy gyaaeréaaektíJI a kSvvtkea« tJ^M''
«/erek s
Iblanyos torma lzörp. (Syrnnua srmoracUs jodatus) Ara 2 fl 50 kr.
Vastartalmú ohlsihij - SZÍrp (8/rupua chloao cutn forr>,) Vra 2 IV>.
Mpll Seldlllz pora egy doboa ára 1 frt 25 kr. '' '' • , BÍIIInl ozukorkák gyomorégés ellen — ára ogy nsgy dobornsV 84,
klaebb 42 kr.
Iblaiiyea atappsn Ars 70 kr, Oraphit aasppan ára 60 hr. Öínso« a''.A|>p.\n 60''kr, Camphor s appsn 50 kr, Kátrány (Theer)-»s»ppan 40 kr. én t.k''chwefi| -aaappan 40 kr, Glycerin sssppsn 80 kr.____
Axv^sl Hraetéö.
A kis-ko oáromi uradslomhox tnrtoxé sámsotiyi vondég-fogadó folyó évi november hé 25-én Kis-KomArontba tartandó Arvoréson liArom évro hasxonhérbo fog adatni, melyro a vonni ixándékoxék exonnol moghl vatnak. A haszonbér koxdetét voondi I808. évi npril hó 24 én. — Kolt Kis KomAromban aug. hó 25. I8l57. 4—G
Az uradalmi tisztség
Kcllcr Ignácz,
czijiész mester.
K Inpik aaerkfaatöftégéliek 18-«JOn.«"li|«AgAI>an, Urünhut-tAls háa-l.au Nrtg/-Kanl aAn. AjAnlJa déa vá-lAatlóku. férfi kéaa csUmáll, féifl, i.üi ét gyermek tsipöket « mind ti n nem-b« vAg.''i mHukilt Jó| és JntányuSan kés III, mlro néavo aaámoa inrgreu rte''Aat k*r ''
WEISZMÁYER M.
Kagy-Kanizsán.
td''nyaa-r ileg b rfudoae.lt raktárát alánlja a I. ea. ka Oniéguvk és po llg iiiliidenneinti férfi én n6| ieh»«aövo-teit, Mlgymrnte, k.lp.-ny, paltot-k As JiKjuek, ugya Jnte kOrkendök é hoaaaii ahawlok raklArAt.
Nngy meunyU.''gU valódi roisbargl, hollandi ás alAalai TA««onnemilit, au Ul- A« Agyieritékeit, Agysalnt« mindenféle fehArneműit. — T.<vábbá nsgy mennylaégil gabona-aaAkJalt éa pony va-vAsinalt a legjutAnyoaabb Arakon
Kereakodéae a .Korona'' vondéglli átíllenAbsn van.
A* oaai éa tA|i | lényre gyolsan csinosan éa olradn kéazlt mlndeiif le
fcrll öltönyöket,
kSMnSien magyar saabáau és /alnéi o» darsbokst » I. gklnlégltöbb lessel
Balázsovits János,
férft ruha k.''sait8 Nsgy-Kanl«tán , a vAroil tempi.mellett.''
Mllliofcr Sándor,
Klslnscr Henrik,
a< .arany eslltaghoa'' raimaett )vg-najryobb divAiiArs N -KsnlaaA».
Tlaatelettel ajAnljs a trgu.lsbh éa lo^finomabb haigy éa nrl a||8ny- k«l-inéit Valódi rumburgl, hollandi, troaa, alléalsl vásaon és mluiteu feMrnsiuii akiárát- A l-cusgyobb vAls»«tAkb«n evO kész nil (Ittaydt u ni. finom beduinok, kdpenyek, pal-tok, ja^eek As va''Adí prémea MlgymentAk a mind-<t n Irgaielidebb é« JntAnyo« áron.
Fehér György,
ceipéüx mester.
Ajánlja magát a t. ca. klaSiuévnsk ni In de nne ml oslzmák, férft-, nil- és (jycrrajkoilpík Jntányos «ilkAssltsSár«. Klilönason J Ull «oknak alkalwM és kéiijrclniea, ugy calnoa megcainálásaárt.
Lakik; t''óiiUrft 16 ss. gr.Zsomborfél*háj>snNafy-K a n I / s án.
Norlubergt és rHvldáru kere«ke<U> nagyban és kicsinyben
Sommer Józsefiiél
N.-Kanizsán.
Ajánlja legjobb minSaégU árákkal bsrsnde elt raklArAt a ligjelányoaabb
Aron.
A aaüret alkalmával saint* ajtnlj» préaaaAkjalt, kAnlap (Kli.schlag) éa peraétviaaakjalt.
Alkalmilag Uszt«lsttel megemlíti, mUierlnt'' rá/Atx as .Anker'' élet- és J4v«dék-blaloslté táranlatnak f9ligy-nttko lévén, aaon kellemes helyietben ran, hoyy a legjutAnyoaabb dljssá-bAssal s olgálkat. . >:•
kiiorczer Rezső
aranyműves Nagy-Kanizsán.
Ajánlj* .í,''„an f«la«or.<lt rsktárAt Mnd''glöa^JAn''J» .ZRIN* till'' csln-arauy- Ca «»list,-fAjfl éa nil éks.erek- «elt vendéglejét Kakosyáa. ben. a rrJnlAnyoaabb A,.kon, jótil. t,|cte, ételek éa lulok gyors, Usata AS mrlMl. ¡^| arany éa Oanat, ugy. é, juUnyoa kiaaolgálAsS állal réméli
aaintn drAgrikdvek Aa gyöngyök a teg-la t. ca. kö.ön^gnek mlnAJ nsgyobb magaab értékig <,lfoga<ttsti.«k. aaAmbant lAtogatáaá»
■ V-. • n
WnjditH József kiadó-, laj)- éH nyonidatnlajdonos Nagy-Kanizsán. Mái számank molléklotei: „Előfizetési fölhívás" ós „Árjegyzék''