Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.18 MB
2023-07-04 14:01:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
129
213
Rövid leírás | Teljes leírás (288.52 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 028-031. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
MUTATVANYLAP.
28. szám. octobor 5-én
>.....«,. 1».

< 7
i
91
Kiterjedve
SOPRON-és VASÉIEGYÉKRE
Vegyes tartetlttiut Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar. sazdászat. tudomány és művészet korétól.
«m i !iii"m-MJUt. -J .n.''-.''inmi''u.-fi ....
Me8d elenJűt:
minden »lombaton,
Nzcrkeaztói Iroda én kiadó hivatal:
WAJlHTtt JO/.HKK kltiiyvkírcikídíiíbm.
Elöflzotósi föltételek :
Ilcljrlirn háilioa liorilájiat in rtik''kre poitin kttMve ''
r
fj?
•« 4vro i • rt frl. — kr. ím • • 3 . — . £rn«gy*<tr« • t » AO .
í
.■11''J.J.------ 1UJ -j. i.! y.

Hirdetések
A hm hasábos pctiMnr/it U»«flr 7 kr. 5 ««or fi min.Icn további bciktaüUlrt 6 kr. llíl>«<g<jy inimtun agyat bciktaliU^rt 30 kr. A .Nyílt t.<rcn'' Így petit lor ImlkuUtl dija 15 kr.
Előflzetési pónzok ó^ ;,'' ''. hirdetések, ¡''ív I
M«rr Mlntín B lap saettoml ta r t * I m A t lltel.t k 0 * I *> in v ii * t k,
vitamint vtiMki lövetek, bénaoiitvo a kl«<l<$htrAtalho>
kllMtu.l.''.k N'' U» V-K A NI hXk A.
T. olvasóinkhoz.
Lapunk előbbi tpámában kösOltUk programmunknt, moly irányt ad további működésünkben. KijuleutottUk nyíl-tan én őszintén; ílogy a közérdokot fllggotlunül kívánjuk képviselni, ennélfogva njolag bálink vagyunk egész tisztelet tel fölkérni Zt''u-, Somogy 8op-ron és Vastnogyék ériulmiaégét, szivos- ! ködjeitek törekvésünkben segit(>ni,inin- 1 dtn n közérdeket érintő. intézkedések avngy tervezőtök '' loir.isár, fojtogotését tartalmazó ozikkok boküldésévol, mi unnak nomosak. hogy tórt nyitunk é azonnal közöljük,,*őt aincnWiro a vitatott mmo, vagy llgy a közélet, a közjólót említésére Ijcfolydsnal van, hatékonyan előinozditar/i h befolyásos he-lyekro minél- nagyobb kör- 6» szélesebb utúrvbon eszközölni in fogjuk.
Arról íh ''megvagyunk győződvo, bogy a négy mogyo legnagyobbrészt küzgazdásznti 8 o<ak azután koroske-delmi szempontból kívánja lapunkat "bírni, ennélfogva intézkedtünk, hogy gazdászati tudósításaink kollő hitoles-séggel bírjanak s szoros igazsággal, tüzetes <5« li.bátlan minőségben jelenje-nuk meg. Csak biába, anyagi világban élünk, * mennyiben a szellemi mivolt* ség s közorkölosiség emelésére hatni, bármily kin mérvbeni lealaosonyitásárn óvatossággal lonní s őrködni legszen-tobb kbtolfititt-günk Uh/,'' uom tagadhatjuk ol, hogy az anyagi Miajóldtot ¡h no tnrtMik HSumUnk <d<»tt h babár parány-bau íh — Itatni kívánunk; azórt orHzá-gof- t*« boti váaáii árjogyzókoink lolki-ismoiotc» nzigoruság- úh pontossággnl kozultotnek, roájok bizton támaszkod-hatik a t.'' gazdnkttzüuiu''g.
Lapunk jelon száma már a kolltí ko-rókviigáHban van, annak változaton tartalma. romóljltk, mindazon igényeknok mogfelol, molylyel ogy vidóki Vegye» tartalmú lap iránt elfogulatlanul viseltetni lehet.
Klüfizotósekot még mindig elfogadunk h kórjilk azok mielőbbi bekUldÓHÚt, hogy a lappontOH hZÚtkUldi$Hübon hiány no tUrtónhoRsók.
A feltótolok lapunk homlokán olvashatók.
Nngy-Kanizsa, okt. 4. .1867.
Wajdits József,
Bzcrk. ob kÍA(ló-titlnj(lonoa.
A n -kanizsa-barcsi vasútvonal
indópontja h irányának megváltoztatása ¿rdumúbou városunk kópvisoW( tostUloto Fiumo város kö/.busógéhoz "Vt»«;- »«• a. a kövutkozü átiratot intézte: Tekintetes viirosi küzbnség! Kedves rokonink''és atyánktiai!
A oh, kir. szabad, déli vasúttársaság j engedélyt nyert«még a» osztrák koros- ''...