Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.18 MB
2023-07-04 14:01:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
190
303
Rövid leírás | Teljes leírás (288.52 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 028-031. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
MUTATVANYLAP.
28. szám. octobor 5-én
>.....«,. 1».

< 7
i
91
Kiterjedve
SOPRON-és VASÉIEGYÉKRE
Vegyes tartetlttiut Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar. sazdászat. tudomány és művészet korétól.
«m i !iii"m-MJUt. -J .n.''-.''inmi''u.-fi ....
Me8d elenJűt:
minden »lombaton,
Nzcrkeaztói Iroda én kiadó hivatal:
WAJlHTtt JO/.HKK kltiiyvkírcikídíiíbm.
Elöflzotósi föltételek :
Ilcljrlirn háilioa liorilájiat in rtik''kre poitin kttMve ''
r
fj?
•« 4vro i • rt frl. — kr. ím • • 3 . — . £rn«gy*<tr« • t » AO .
í
.■11''J.J.------ 1UJ -j. i.! y.

Hirdetések
A hm hasábos pctiMnr/it U»«flr 7 kr. 5 ««or fi min.Icn további bciktaüUlrt 6 kr. llíl>«<g<jy inimtun agyat bciktaliU^rt 30 kr. A .Nyílt t.<rcn'' Így petit lor ImlkuUtl dija 15 kr.
Előflzetési pónzok ó^ ;,'' ''. hirdetések, ¡''ív I
M«rr Mlntín B lap saettoml ta r t * I m A t lltel.t k 0 * I *> in v ii * t k,
vitamint vtiMki lövetek, bénaoiitvo a kl«<l<$htrAtalho>
kllMtu.l.''.k N'' U» V-K A NI hXk A.
T. olvasóinkhoz.
Lapunk előbbi tpámában kösOltUk programmunknt, moly irányt ad további működésünkben. KijuleutottUk nyíl-tan én őszintén; ílogy a közérdokot fllggotlunül kívánjuk képviselni, ennélfogva njolag bálink vagyunk egész tisztelet tel fölkérni Zt''u-, Somogy 8op-ron és Vastnogyék ériulmiaégét, szivos- ! ködjeitek törekvésünkben segit(>ni,inin- 1 dtn n közérdeket érintő. intézkedések avngy tervezőtök '' loir.isár, fojtogotését tartalmazó ozikkok boküldésévol, mi unnak nomosak. hogy tórt nyitunk é azonnal közöljük,,*őt aincnWiro a vitatott mmo, vagy llgy a közélet, a közjólót említésére Ijcfolydsnal van, hatékonyan előinozditar/i h befolyásos he-lyekro minél- nagyobb kör- 6» szélesebb utúrvbon eszközölni in fogjuk.
Arról íh ''megvagyunk győződvo, bogy a négy mogyo legnagyobbrészt küzgazdásznti 8 o<ak azután koroske-delmi szempontból kívánja lapunkat "bírni, ennélfogva intézkedtünk, hogy gazdászati tudósításaink kollő hitoles-séggel bírjanak s szoros igazsággal, tüzetes <5« li.bátlan minőségben jelenje-nuk meg. Csak biába, anyagi világban élünk, * mennyiben a szellemi mivolt* ség s közorkölosiség emelésére hatni, bármily kin mérvbeni lealaosonyitásárn óvatossággal lonní s őrködni legszen-tobb kbtolfititt-günk Uh/,'' uom tagadhatjuk ol, hogy az anyagi Miajóldtot ¡h no tnrtMik HSumUnk <d<»tt h babár parány-bau íh — Itatni kívánunk; azórt orHzá-gof- t*« boti váaáii árjogyzókoink lolki-ismoiotc» nzigoruság- úh pontossággnl kozultotnek, roájok bizton támaszkod-hatik a t.'' gazdnkttzüuiu''g.
Lapunk jelon száma már a kolltí ko-rókviigáHban van, annak változaton tartalma. romóljltk, mindazon igényeknok mogfelol, molylyel ogy vidóki Vegye» tartalmú lap iránt elfogulatlanul viseltetni lehet.
Klüfizotósekot még mindig elfogadunk h kórjilk azok mielőbbi bekUldÓHÚt, hogy a lappontOH hZÚtkUldi$Hübon hiány no tUrtónhoRsók.
A feltótolok lapunk homlokán olvashatók.
Nngy-Kanizsa, okt. 4. .1867.
Wajdits József,
Bzcrk. ob kÍA(ló-titlnj(lonoa.
A n -kanizsa-barcsi vasútvonal
indópontja h irányának megváltoztatása ¿rdumúbou városunk kópvisoW( tostUloto Fiumo város kö/.busógéhoz "Vt»«;- »«• a. a kövutkozü átiratot intézte: Tekintetes viirosi küzbnség! Kedves rokonink''és atyánktiai!
A oh, kir. szabad, déli vasúttársaság j engedélyt nyert«még a» osztrák koros- '' kedelmi ministeriumtól városunk s Ivot-tori kiizötti jndóponttdl Harosig ogy »¡eárnyvonalut épitoní. Ezen vonalnak indópontját » irányát nomosak killönü-»on városunkra, hanem az ogész hazánkra is károsnak hiszszllk, és oz ok-
ból mindjárt fololtfa kormányunk kinevezése után ellenében kórelmeztllnk, ajánlván holyetje olószür egy sokkal ozélszorííbbot és olcsóbbat, moly közvetlen az itteni pályaudvarból lett volna Somogy szivén keresztül a végpontra Haros faluba vozotendtí. — Ektizben hivatalosan értesülvén, hogy ezen vonal indópontja s iránya már • W?gfelsőbb szcntesitéssel ellátva adatván át felelb''s kormányunknak, ennek többé módjában nem áll rajta változtatni, cltértUnk első kéi''olmUnktöl, s esedeztünk ismétel vo nzon n>ódositiísórt, mi a fennforgó körlllményok között nézotlbik szerint még lehotsdgea, és a vasúti társasági torvezotnól sokkal ozélszorllbb lenno.
A tervozott vonal politikai bejárására meghívott Somogy- és Zala-mogyék küldöttjei sérolmoinket magokévá tov.On a kiküldött ministori biztos untak a ''/• alá másolatban csatolt közös tiltakozó iratot adatott át.*)
Mielőtt ezen okirat olintézéséiöl hivatalos tudósítást nyortünk volna, a Posti Napló, l''ostor Lloyd s töbl> lap hasábjain f. évi augustus 4-ki és G-ki számokban megjelent ogy félhivatalos ozikk, melyből azt olvassuk ki, hogy nomosak kórolmüuk megtagadtatott, do a tervezett fiumei vonalnak, moly ast a buda-pesti s hz alfölddel összekutondi, iránya már megvan alapítva s a kulcs Zákány alá van összopoutositva. Nom késtunk o tudósítás alapján azonnal a közlekedési ministől* ur ö exool-lentiájához egy küldöttséget meneszteni, kérclmüukut éli) szóval istá, ohm-dót, mely o hó lG»án a legnagyobb előzékenységgel fogadtatván, azon Ígéretet ltozá magával: ha még lehető, kegyes leond ö excellentíája sérelmünk orvoslását kieszközölni. Megnyugtató vala ugyan reánk azon kegyos ígéret, míudamollott küldötteinktől megértvén azon ellenvetéseket, molyok tervezetünk ellenébon az irányadó körökben fennforognak, iparkodtunk ezeket ''/• a. fel-terjesztésünkben eloszlatni.
Ezen iratból szíves leond a t. városi közönség megérteni, hogy a vasúti társasági terv kivitelo nomosak roánkmózvo hanoin Fiúméra nézve is igen hátrányosnak és károsnak mutatkozik; mert ha a Fiuméből induló vonal Zágrábon és Knprouozán át Zákány alá vozetto-tik (mint a hivatalosan azóta szétküldött ministori tervezet szoriut most már elhatározott dolognak látjuk) a Buda-l''estteli összeköttetésök a mostani vasúti tervezet szerint legalább két mért-földdel hosszabb fog lonni, mintha a vo--nal a mi javaslatunk szorint egyeneson innét a snrdi völgyön át vezettetnék Zákány alá. A vasúti társaság miért ragaszkodik o torvozetéhez, előttünk inog-tögliatlan, mikor ott a sok és nagy természeti akadályok miatt az építés két annyiba körül logalább, mintha az az
! által ütik javaslott irányban vezettetnék, és csak(ugy tudjuk kimagyarázni o ma-\ kaes ragaszkodást, lm azt feltételezzük: i hogv neki nom Fiúméval, hanem TriesV i tel nll erdőkében az alföldi pálv át kap-osolutbn hozni, mert különben a költséges épitkozéuiok t''f kerülőnek a mi fel-logásunk szerint nom lobot semmi ozélja.
Keméljük ugyan még mindig, hogy alapos indokainkii''.k a m tgas minist«-rium érvényt sxerzend, és a vasúti vonal iiuK< pontját és iránvát ily o^ekély részben módositamlja; de mivel kérvé-nyünkuek mindjárt nagyobb nyomatéka leondne, ha más hatóságok áltul pártolásban részosittotuék, különösön pedig c folyamodvány gyámolitására saját érdekében is a t. városi közünsé-get látjuk hivatva, azért bizodalinftsan megkeressük, miszerint tekintve, hogy ezen vasúti munkálatokra a jövő hó 12-ig az árlejtési ajánlatok elfogadása már kiíratott, ogy (közlekedési miuister ur ő exoellentiájához sürgősen felkül-i (Jondö) folyamodványban a n.-kanizsa-barci vasútvonal indópontja h irányának megváltoztatása érdemébon o váron részéről beadott kérőimet pártfogolni szíveskedjék.
Netalán bővebb felvilágosításainkat és viszont szolgálatainkat felajánlva, hazafiúi üdvözlettel vagyunk a t. városi közönségnek N.-Kanizsán ang. 22. 1867.
szolgálatra kész rokonai
N.-Kani28a város képviselő testülete.
•) A Jcl<m Átiratban Mvatkoiolt njclliklotck
• »nvegít mAr korAbbnn köiötvén, aioknak itin<llí»ét fclc»lcj-eii\ok hl«ii«(lk. '' Stcrk
A magyar zsidók története.
Elülogua l''ols/.ólit.ia út kordom.
Az omnnclpitlio tttrvónyo lioattulAvnl uj korsxnk kosdűdik n niíigyitr zsidóságra nézve. l''olittkftllag és tórsiiiűbnilng a nomnottol öb&szuoIvsdviiti, ozontul csupAá ogyliAzi UJr-tonoto lolu t a uiiigynr zsitlóuAgnnk.
Ennélfogva mogérkcaottnok vólom rz Időpontot, liogy uingyitrzsidók tmiltjn hivon tür-(ónettadoinány igényoinok mogfultib''g, R tör-yénylioziU, n tursiulalom é* a küzindvoltség BZtiiiiponljÁból n\jzoltnsaék, ós <uoit régótn inplúlt torrum kivotelóvol n t. közönség olú lépjok
Noiu tóves tftláa « fültovós, hogy ily tör-tónobnl'' rajz nuin meg vetandö, söt ktogóiutttf i''ó«vót kópoznó ltnz(\i tUrtónolmÜnknuk. A zsidókat urintó törvényük ugyanis a killOn-bö/.i''i korszakok ós irónyok szollomót szoiubo-azöki! módon tilkröaik vissza.
A 17-dik század, midőn hazánkban a politikai ón ogylta/.i roactió gyöíoiiolinoíkedott egyszuramind tutöpontja volt a zaidi''ik obtyo-matóaátiak. Az ujnbb korit átalakulás oazmójo púdig nlig hogy kifnjlÖdíttt a noiiizetbon már is aziinyogro hozatott a zsidók polgároaitáaá nak kórdóíú. Voltak ugyan megyék, m<dyo-annak idején a zsidók oinanoipatiója ellen adt ik voli iittaitáat, de o tnegyók ''ugyannít tevók a nemesség megadóztatására nózvo.— Azon megyék, melyek a nemeaekot a közte-hurviselésbon róaze«iteui akarták, egyszersmind a zsidók jogosultnága mellett szavaztak omnia, tpiae ad huinantatein pertinont habont Qountne (ptoddam vinoubtinl
A szabad kir. vároaok a cóhrorldasor ''mól-lett ós a zsidóknak t uóhekbo való boléphn-tóao ollon harcoltuk, mert átalában meg<dó-godvo a szabad címmel, a szabadság valódi birtokát a mogyéknok engedték át. Ugyanígy
azon nómot nyolv<*n szerkeaatott nyiUtköaa-tok, melyeket századunk elején a kereskedelmi grémiumok n zsldóttgyben az ors/Ag..a deputátié ,''ló terjesztettek, ¿a viszont magának a zsidóságunk polgári helyzeto javitábat ssorgalm%v.ó folyamodványai tnntiBágoa világot votnok ahazii miveltn''gfojlödésóre n^lt » néha oly tények ia merllbnik PJl, metyek honunk álláaára nó»ve igen Mlomaílk \ {yy, pl a 18''tk azáxgdban, midiin'' IX. Gergely, ni>gy a saracenus éa hivatalnokok eltáveliia«sanak aa országot tilalom alá Veti; a 19 ik azánád • ban, midőn a magyar zsldótá^a tdrelinf ndót l.ííOO.tXIC) pingö t''orinUnl kiváltani kénVazo-rittotik, ámbár nom c»ak a karoké* rendek, hanom a mágnások éa praolatimok U »ev-hangitl ''g mUiiyilatkoatak, hogy a kórdósoa adó titfrónytoion !
A zsidó ogybáxi állapotok törtón«lmi éa tudományos ía''morcto annál NzttkKég''aebb, minél élélikebh a mozgalom, mely e toron inal nap mutatkozik, h mozgalom az eman-eipatióvnl aemmlnemU kapiaolnibin nem Ali, ■ most már mindenki elismeri,'' hogv''tabui* nr.ok tévedtek, kik a negyvenen évokhon'' aa ogyházi reformot a polgári eiiiannlpatio föltételének tekintették: oly tén-dóa, melyből Koaauth L-ijoa aein birt kiU»ntak«r*nl. ''Pórt engedvén a „l''éiti Uirlap^''ban az om inöipatió mellett bzóló cikkeimnek ai\ kérdéa jog./ault-aágát nem tagadván, még sem Afall/iHtf az otnaneipaiiót a reformmal kápesolatbu hozni. Ez n>a már tnWsárnyi.lt álláspont. Mlnditson-ogyházi mozgalom a magyar xsidóaA^ kebelo-benóber tigydmot érdemel, én pedig mind eredetére, mind következményire nézve, mórt ezen élénk, imitt-amott «aonvdéaea aui-lédáa-aal járó mozgalom, korunk kalituhözö irányzatai- éa m-izzanatainak azdlemónyo, a más részéről ituin képaulhetö, hogy a magyar zsi-nagóga Ím oz előzmények »lapos éh kimerítő ismeret* nólkill fogna val dia eMruvezető-leg azurveztetni. A dileititutlamna'' itilnden föladatát könnyU''iok veavtl: a tudnmniiy belátja miként az isteni aaó: n Arc-nt verítékével fágód imíiiUkonyrodtt-, iminotak A min-dennapi konyórböl Ali. ''•■•»■''
A ml elolreméltó s ennélfogva éldtrovaló mind az •iinélutbon, mind a uyakurlatbaii oank la az „aro voriiókévoCMótoaltbetil.''
Eo vállalaton» kivótolét nnm tokintem, könnyűnek, ámbár tárgyammal harmino« év , óta foglalkozom, és Időről-időre közre b.icsA-tott a magyar zsidóság multjAt és"jelonét illotő dolgozataim elimnrn»r<i t\lálrak. Do lohotetb''n, h»gy munkám irt«gtl«a''> mértékét; ha (Igybarátok gyáinolitásában nem róWzvsill.
Toljea bi''AAloinmal fordulok azért/bem-csak bitrokonaimhoa, hanom a honi tArténot minden barátjához, hogy villlalatomxt okmányolt, röpiratok, régibb hirlapl cikkek és észrovétolok közlésével olAmozdilatlt ke-gyoskodjenek. ;
Tudva lövő dolog, hogy a könyvészet hazánkban inóg nom Ali a tökély magas fokán, a önnél fogva nagy Haj|nl jár, Itbgy az iró tárgya ir<xlalmával tökéletesen megiainor-kedjék a annál .nagyobb bajjal, Itkhelyén közkönyvtár nem létezik, a még a magyar akadémia kiadványai iaoaak töredók -aeu találhatók. Azoknak,kik közleményeikkel meg-tisztelni akartuk, a kftvotkezöUot ajánlom beoaea li(;y elütök be, ;,(,.../•• . >
•Aa oinanoipttióoredetileg rtem a hongytlló-son, hanem megyoi közgyttlésoken pamlitto-tett meg, é* podig « hnröiinoaa évokhon a azabadelvll lomlülét nyomán, melyet a ju-li(4*i forradni >in ós a reá- kAvetkozett >enr.t-p ti mozgal inak idéztek elö.'' Kiváltatna v>dna, hogy a kiadandó mfthou, azon utaaitnsok, melyeket a törvényhatóságok a» 1BH0 -40 MK4:>—éa 184Í —4H-dlk óri or.zágyiilo-aekre a ''/.«idó flgyboit kövoteiknek adtak, legalább kivonatbsn, a fótit.iaab<»ak pedig torjodelmökban. söt ha lohat a vitákkal «(cyilit köBőUo»eeneU.:Terinó«aotes, hogy. nomosak az omancipatio inollott szóló, h.anomaz smau*
cipfttio ellones utasítások íi közlomltfk. A történelem l>ar-VIji jó szolgálatot tennének m ügynek, ha ongnm kérdésos utasítások birtokába juttatnának.
Várod levéltárakban is találhatók külfa-fél.» oly okmányuk, molyok a zsidókat ille-tik. Ez okmányok ogy részo közzé vau már tévő, do föltehotni, hogy a böngészőt még non» raoritotto ki ogészon a meglövő adató-kut, n történelem podlg a múltnak kimerítő földerítését kívánja I
A» ogyos zsidó közönségek a földesurak-knl szorzödésokot kötöttok, molyok tartalma mind társadalmi, mind ogyháfi tekintetben n-igyobb-kisobb fontosággal bir.E sr.orződésök szintén történeti anyag gyanánt basználan-dók. j i)
A könyvek, rrtp- és folyóiratok, molyokot mtgyarorsági ¿(¡dók négyszáz óv óta írtak és i\ régibb mu''ikákj molyok magyarországi sajtó által láttak napvilágot, moglohotős könyvtárt kópoznok. A magyar zsidó irók torát a nsgyizorabati Izsák nyitja mog, ki a zsinagógai liturgia tekintetében, első rangu tekintély • kínok loánya ogy hóbor nyolvon irt érdokos ki« rogóny egyik föszomélyo.
Mátyás király könyvárában a zsidó irodalom meglopő módon volt kópviaolvo.
.Századunkban az irodalmi terékonység totoiuosón gyarapodott. Azért ¡a az irodalom-ra gondo» figyofinot kell majd fordítani a a mindenkora irók rattvaikkul együtt tudományosan é» róizhajlatlanul fognak jellem <z-totni.—Elotrajzí ós könyvószoti jogyzotokot kOszőnoltol fogadok.
A tanulmányozási olőkészülotek annyira haladtak, hogy a mü ogy részo mindjárt az omanoipatio kihirdetése után mog fogjo-lonnij a raogjolonésl módról a t. közönség ké-(aiibbon fog értosülnl.
«•A mutnkáinrn ronatkoaó közloményoket bermentotlonül kórom boküldoni. Szogccliín, 1807 dik óvi aiig.
Löw Lipót,
hó 23-án
főrabbi.
gand Ottó a lipcsoi könyvkoreskodő s ''nto fővárosunkban mulat. Ötödik bnj ! h .gy nemcsak a lapokat sem^sitik mog, inint oz a Toii gráf gráo/.i lappal törtónt, IJeUst ministor beszédjének közlése miatt, hanoin a prágai Pulilik nyomdai felügyelő és fŐszedö-jot is elciill-''ták. Igaz, hogy báró Koud elka altábornagyot is lotartóztitlák Béjsben, oz ínég hagyján, do a Czab szerint, hogy Lon-gyolországnak orosz részről jövő óvl uj aján-dokul még a királyság czimo som marad inog, s hogy kath. pipóak még látogatóba som szabad menni a thorni lap szerint, s aztán, hogy Galliozia már az oroszoké volna, ogy kissé szeget Ut az oinbor főjébe. Seges-vártt ogy poroszt fogtak ol, ki bovallA, mi-szorlnt kém ós hamis bunkó toijosztő. Er-délybon a csodaszőrnyok tehát szaporodnak, A „Hon" szerint is üeéson egy gyormok sztllotett pulvkaorral, szemei homlokán voltak ; amazt olo
Hofciszemle.
Pe»t, okt. 3. 1807.
Előbbi lovolom óta több idő tolt ol ugyan ogy hótnól, mindamellett lovolom hosszabb nom loss a kimért nagyságnál- Nom ia any-nyira a hosszúságot, mint a tömötiségot "karom ozélul tüznl s irányadóul vonni.
Ennyit azoknak, kiknek irmodorom nem tetszik.
At''tsoroónyok színvonalán mindenütt baj éa bajra bukkanunk. Első baj a bécsi, nem a közösügyi kiogyozkodóst értőm, melynél Magyarhon 307,-tel jArul az államadósság törlosztésébos 1U évig; az évi kiadáshoz po-. dig mintegy 00 miliőval, lóvén szAmitVA «10• logoson 433 milió állainkbllség, melyből a Presse szerint ugy fojro 17 frt oiik llzotnl való, már kórom, ombor, és nom káposztafej-ro; a baj mondom nom ozon rejlik, hanem a béosi világtárlat mogtartásán, mely Bécsbon 1872-ro határoztalott s most a poroszok is készülünk oz évben megtartani. Az állam Adósság s közű* tohorroli bibolődést már inog-szokták, do a poroszszali volulkodéslól borsódzik a jó osztrákok háta. A magyar n«in-*ot osondos a fonntobb mondottakra, hanoin a baza földje kozd elégedetlenséget tanitsí-tani, amennyiben a Mátra tájékán több ha-ly(itt földrengéseket észleltek; még megér-jttk, hogy a nogy<>bb_.mérvű teveKonyaégot as érzéketlen fold fog mutAtui, nom cjodal Nagy a teher rajta, minden tekintetben. — Másik baj az: hogy Garibaldit olfogták, mivel Rómába akArt menni, valószínűleg nom Ájtatos czálból. Már Caprorában SAÜre* tol; He Frigyossi hazánkfia Őrnagy a Oari< baidi Öukéntoseknél lloronotí lakásán ójjol olfogatott ós Ö ltem szűrőtől, bánom szünoto!. Himényi is szünetel most hogodüjövol, mert ö Felsége által kamarA-hogedüsaé nevozto-tolt ki. Kíváiiosiak vagyunk, nom-o mégbi\-sabbau fog nekünk ezután h)g''dűlni! Hm-madik baj: az ország bárója, n magyur FaII-stAÍfot Ilizayt élvo oltomotlók, do párisi se-gítség nélkül is feléledt é« mosolyogj* a dolgot; mint mondják utoljára tologiapbiro-aott a balatonfüredi távirston, mert oiól ibv ''járatott s cs<ik a jövő nyári Idényre nyittatik újra inogi zposti távsürgönyl fa^óznA i holyott vasoszlopok «UalmaziAtnak. Negyedik l»aj: mz alsóház nom at országházban, hanem az uk-idérai* dísztermében tArtja gyűléseit, <gy inkább kell a dlszbeszédhez készülni. 31 kép-vuolő vau, ki o^yszorsmind koriuányhiva-talnok is. így a minisztorialis intónkodosok konnyobbsn népszorüsittotnok. — Mondják, hogy a ulnisterium a magyar korona t-rülo-térő szóló levelekre 3 kios, a többi ausztriai tartományokra pidig 6 kros bélyeg lonne tí-setondtf. tlolyos lonnol Az igiziagügri mi-nlsterium közulobb ujol:ig szervozto magát; a magyar póazügyőrsógr^l is hasonlót bor szóin.ik. Ugyazinto a hadserog gyulogsóga is franozia forma szerint vörös bugyogót kopl Nom o a fnuozM sympatbiára mutat oz? Annyi igaz, hogy Juíos öimon a híres ollon-záki franozi* iró jelenleg l''ostou vau. Wio-
csukták, emezt el temették, inert pár órni ólot után meghalt. Amerikában ii osudálatosan haladnak, már kiizolobbegy lakadalom f''>g tartatni léghajóban; eznj^ valóban a paradicsomit font keresik, csak aztán lo ne bukjanak l A földi paradicsomról jut cszoinbo, hogy Henrik föliercz-g a «ngáu életbe vonul és ogy kroiusl ki* hivatalnok leányát, IIolTraann novü gráczi énekesnőt veszi nőül. -• Miksa császár magyar szakácsa már Bécsben van. — Mondja, hogy J u a r o z előbb nuui adja ki a csAssár holttestét, mlg a m xikoi köztár-sasAgot az európai hutalmiiSHiig >k eliioin is-morik. Az osztrák császári pAr nklolmr táján lonno PArlsban. A portugalli királyt (;,j.y ! majom majd mog fojlá, áz uiczAn ráugrott. ! Egy pesti nagykereskedő könyvvivöjo I8űü-'' ball (l ezer forinttal Amerikába szöliütt, j must nom rég az azóta tönkr» Dj ''nt s if|. g vakult főnökónok Ift ezer dollárt küldőit, j Goldborg tr 8. F. 200jO frtot Hjándékozott '' a magyar Ipar emelésére. A magyar foldhí-I telintézet mttk''jdé«ót Horvát-ós l''ólországra is kiterjesztő. Zágrábi lan-inl/z<t<-kböl hat tanár bocsáttatott ol, kikre izgatások bizonyultak be. PüspUkhatVAiihau tyv Író 3'' szarvú kost látott, 0zt a társadalomban s>k-szor és sokat láthatni.
Levelezések.
p
Szakitr»l, sopt. hó végén 18G7.
Tisztelt szorkosztő ur l Mielőtt o helytől bucsut vonnék, nom mulaszthatom el. — és orkölcsi kötelességem is — dicsérettel nyilvánossá tenni, hogy u közös olia), mit utolsó levelemben a községi olvasó-körök létrehozása Ugyéhon említettéin, o helységben máris viszhangra leli. — A nemes fortíu mólyos buzgósága, ki itt oz ügy kozdouióuyezóséro oly készséggel vállulkozott, romélnünk engedi, hogy az Üdvözölt torvet rövid idő ninl-va sikeres orodmény követendl, s oz annál inkább hihető, sőt bizonyos, miutáu az egye-sülésro felszólIitott uri osztály s a nép értel-mesbjei is szivesen Ajánlkoztak némi áldi • zutot hozni ott, hol politikai átalakulásunk nagyszerű jelenében a hazának oly sokat ti-hetünk —- é«.kaU:ÍA..!oiM»Unk 1 a közuiüvolő-dós fontos órd< kelten. —
Mind a kezdeményező upikI a jó érzelmű
(lártfogók fogadják őszinto köszönetünket a laza novébou ; s adja Iston, hogy ogyob községekben is hasonló nagybecsű egylotok nla-kitásán o szép példa vonzó legyon és méltó pártfogásra találjon l Ezt a szellemiekről; újságul pedig annyit, hogy Szakácsi legközelebb négy országos vásárt vonni szándékozik, s még csak n vásár állás alkalmas helyiségo forog kérdésben.
Mikor o sorokat ii »in, a vidék lakói szorgalommal s a mult évi csapások után kétszeres örömmel készülnek a pár nap múlva bukövotkozö szü''othez.
Jlor elég — s mert a szőlő az eddigi kedvező időjárás folytán kellőleg megérhotott, jó is leond, és megcsáfolAndja ama népios véleményt, mintha 8 a turnus plnnots uralkodása alatt o tekintetben is kielégítő bortermes nem várható. Iston önnel és Szakácsi lakóival t
HAJGATÓ SÁNDOR.
m om-* ottani aikoltásá-ki azonnal nz Utott.
¡WahiícH, sopt. 30. 1867.
BarAnyamcgyébon, D.-Szokcsőn nom rég az a szerencsétlenség ndta elő magát, hogy egy ottani szorgAlmas s igen jóravaló kézműves, ki különben''7 gyorinok atyja, anya^ gí helyzeto jobb a középszorünél, s valami csaláöi viszonyban történt ősszezörronés miatt olsö fölhovülósében az ördögnek szánván lóikét, s sajAt borházában (présliáz) fölakasztotta magát. Gyormokoi közül egyik loánya osetleg szinto olmont a borházba, s amint.az Ajtón bolép, iszonyúan megdöbbenvo látja, hogy s íját Atyja függ a kőtélen, kiben még >nz él-ithozí ösztön látszó jolok által mutatkozott.
A mogrómült gyormok lélekszakadva fut
ki az ajtón, hogy atyja mogmontésóro segélyt hivjo I.
S*«ronoséro a bor''iázh ber találkozott, nz ogyi g. ii. 0. Vallású nóptaui ra torioészitesjn mogi öngyilkosság színhelyéi
A szoronosétloíi kötőiét Jfntetszvo, félig élvo vitték családjahoz, hol azonnal a halotti szonlségekkoí láttatott cl. A botog később felüdült, most is ól, ép egészségos, s amony-nyíró családja örül. hogy az apát, a konyór-korosőt a sír széléről Isinót visszanyorte, ugy szomorkodik a jószívű néptanító osnlád-jával, kit cgyházközségo az omlitott tottért kiküszöbölni akar.
A néptanítónak o nemes tettét, ki ama pillanatban, midőn n veszélyt látta, nom koros-te, Irigy mily vallású a szerencsétlen, nom taglalta olőbb a dogmatikai körülményeket, váljon ni^szabad-o menteni ogy omher élo-tet vagy iiuir, — egyházközségének elöljárói oda magynrázzák, hogy nz nom fór meg ogy néptanító iiióliós^''cráynl, s mit ilyon, a g. n. o. egyházat tovább nem szolgálhatja.
No do hagyján, ha c i^vos fogalom u niivo-letlou köznép kifolyása voljia, do sajnos, a g. n. e. lelkész maga támasztotta föl ez ügyet,*) /K.
Zala-megyei hirek.
— ü apostoli Felsógo novo napján, tegnap a sz. Ferenczrondüek templomában ÓJ az iarí zsinagógában ünnepélyes ístoní tisztelőt tartatott.
— Maivinn. Róg nom volt szerencsénk eg)ik éinolonigazdag s a szív ..inagesbröptü vágyait oly élénk szinbe lohollö költőnŐnk bűbájos költeményeit olvashatni! Malvinát, a költészetért egykor annyira lángoló nomos hölgyet értjük itt, ki. jelenleg városunkban mnlat. Csütörtökön estvo a Bakonyi daltár-snlat működését tiszteié mog jeloi.létévcl. Társalgásán nemcsak a magas születés és műveltség önkényt "Ion hódolatot parancsoló fonségo vonul át, de a szollom égi ililolsó-get, a költészetért még mindig lángolóan opedő érzelmet tanúsít; azért orőson liist^ szűk, hogy gróf Niuzky-Tarnóozy Malvinát, az oly kedvezőn zengő költöuŐt ujolng leond szerencsénk mielőbb hallhatói. Adja Iston 1
— II an g v o r s o n y. Pyllomann Foroncz dulárdai karmester ur hangvorsenyo okt. 10. leond. Közreműködnek u hangversenyt adón kívül lloneo F. és C. tostvér pár, Gutmann Emma kisasszony, és Grűnbanm ur zenekara. Hangverseny után táncz-koszoru rendoz-telik. Belépti díj 1 frt. Jegyek olőro Wnjdíts, llalpheit és Rosenfeld Sándor urak korosko-désébon kaphatók. Figyelmeztetjük a t. műértő közönséget a műélvezetet nyújtandó alkalomra.
— Tanügy. A nagykanizsai V. osztályú gyinnasíuuiban az idei iskolai tanév f. hó 7-én kezdetik in<-g. 0-án, vasárnap délelőtt ünnepélyes „Veni sanotao" tartalik. Mint hall juk, az ujonaii megnyitandó V. osztály n koz-déslioz arányban eléggé látogatottnak mutatkozik. Míudennomü tankönyv f lsöbbi ron-delet szerint kapható Wnjdits József könyv-és mUkoroskodéHÓhcti. A közönségnek pedig lyjánlja kölcsönkönyvtárát, moly 2000 kötetnél több, a téli idényre, hasznáíitul. A foltétolok előnyősök és jutányos áron lőhet olvasni.
— Ügyvédi iroda. Somogymegyéből előnyösön isinort ifjú ügyvéd, K-ich Adolf ur N. Kanizsán telepedvén inog, ügyvédi irodát nyitott. Örülünk, hogy az intolíiguntíii általa vároMi nkban egy tetterős taggal szaporodott.
— ZsUmoirya bizottság \ n pénzügymi • nistornek az 1808 ik óvl fogyasztási adó iráni kibocsátott rendeletét tárgyal váo,tisztviselőit oda utasította, hogy míg az ország gyűlés ezen adónemet l8U8-ra is cl nom fo gadja, annak tárgyalásába bo no folyjanak s folkérto egyúttal a kormányt, hogy az or-szággyülés határozatáig ozon tárgyalásokat liagyjA függőben. A bizottság még egy fel-írAtot intéz a bolügyininiszterhoz, méltóztassék oda hatni, hogy n katonai hatóságok ■negkeroséseíket a inogyo klzonségéhoz intézzek, a a mogyóbon olholyozott magyar czred-parancsuokság hivatalos ügyokbon a megyével magyar nyel von érintkezzék, Any-nyival inkább, mert o kivánat jogossága ^ .1840. VI. t. cz. 0. g én Alapul.
— Házvótol. A nagykanizsai takarék pénztár f.''hó 3. tartott üléséből NómothJános örököseitől a főutezán lótoző házukat 17500 frtórt örökóvó totto. Általános örüuvit vélünk kifAjozhotnt o szerencsés intézkedés felett, annyival is inkább inert ez által városunk jelentékeny szépülést nyer nemcsak az uj épités, do azon körülmény által hogy egy oldalutcza nyittatik inog.
is.
lényt hogy
•) Ily »«omoru esetben, ns^yon clí^, hs a a maga vaI/kh^AIkui hónuk; biiton hiizsiltk,
n nmnc»kclilíl ttnlló befolyáiosb klrtkbon méltó védelem- és pártfogásra talál.
rsil jntalom nélkül — «oha I
A jé tett nnot nta-Bierk.
Zágrábi zsinagóga. N.-Kanizsai mrnovea főrab''ii Fassol II. B. ur a napokban Zágrábban lévén, hz ottani zsinagóga felavntása Alkalmával tartott Intásos.beszédjéért többfólo méltó kitüntotosbqn részesült.
— M ü v ó s z o k. Hirszorint Sopronból u hó utotjlin a liíruoves Batliók Nagy-Kanizsára is loafc''arnak rándulni. Nokik alkalmasint több bovétolUk lesz mint volt a Bakonyi daltársulatának. Ez ólotrovaló kis társaság valóban feíélénkit bonnünkota mindonnupiaz komorság egyhangúságából, azonban mi haszna, ha a jövedelem alig-alig fodozó ki-adásnikát. Okát egyébbíránt nom a közönség részvétloiiségébou korussük, hanoin a körülmény és viszonyokban, lévén épon szűrőt idojo: mindoíikl a vidám »züroti társaságokban élvozó mulatságait. — Basoh F. J. tanár is most tartá büvészeti előadásait a „Zöldfa" vondéglő toromébon, mint mondják, osokély számú közönség olőtt.
— U j sóház, A „Zöldfa" kortot nom szándékozik a kormány eladni, hanom ugy értesültünk, mintha ogy uj sóház épitéséro volna fönntartva.
— V A e á r. Mint az olökésztllotokből is látható, a nagykanizsai országos v/.sár valóban f. hó 7-én tartatík inog; melyről a hiva-talos lapban a magas ministori rendelet is olvasható volt.
— Toldy János. N iliány nap óta N.-Kani-zsán van Toldy János, érdokos és jól berendezett panorámájával. Érdemes meglátogatni. Innen Veszprémen át szülővárosába Győrbo megy.
— Szüret. Általában olmondhatjuk, hogy az idei szllrot mind minőség-, mind monnyi-sóg tekintetéből kielégítő volt; vígan folyt a lehet mondául, már bo is fojezettnok to-kiuthotő.
—Vizsga, A nagy-karnisai őssz • i*r. tnn-intézotokbon nz évi vizsgálat féuyos és ered-iiiónyteljes sikorrol inont a mult héton vég-I hoz.
— Vásár ongodóly. Szontgyörgy-völgyo községének megengodletett, liógy évenként 4 szor, ós pedig: február 10., ftprll 12., ju-níus 8. ós nugustus 10 djk napján országos vásárt tartlinsBon.
— Posta. Oct. l-jén a Zila-Apáthi posta-hívatal megnyittatott.
— Tüz. Baroson nagy tűz volt a napokban, egész egy utoza sorház égott ol.
Somogy-megyei hírek.
h. A utogvoi bizottmány sopt. 23-ára hír-dntotl gyUlósól nngy •záinu tagok joloulótó-
ben inegtartottn. A gyűlés tüzotusobb tárgyalását e téron m illözvo, do csakis inindon-esotro máo helyeni bővobb leírását fonhagy-va, — röviden megcmlitjük, miként a három főtárgy: a Dráva folyó szabályozása, a Balaton-leosapolási zsilipek kíigazíliisa, s a mugyo szivén keresztül vilotni torvelt vasút kíépítéso iránt leholő erclyes intézkedésük vétottok határozatba. Az ugyanezen nap d. u. 3 órára hirdotott hon véifgyülósről, — melynek tárgya, mint már omlíteltlík, az aradi orsz. honv. gyülóseni képviselőt kiküldése lett volna — közelebbit nem tudunk, — legelső alkalommal ráooilékozttnk.
Ír. A Iliiét megint f d-inoltók 10-ról 18 kri''a. A mészárosok pori-zo örülnok neki, do a közönség pedig — elég<dotleuki-dik és, ha őszinték akarunk lenni, ki kell mondanunk, hogy a közönségnek van igaza; mert nz a rósz Iiiis meg rosz mcrlék 10 krral is gavallérosan meg van fizetve, a nz is bizonyos, hogy n qunlítáa is és a mérték is csak az lesz ám 18 krért Is, ami »»olt IG-órt. Ajánljuk észrovételünkot a helyhatóság figyelméből
— Név magyarít ás. Kripnor Lajos kaposvári telekkönyvi igtató „Somogyi"-ra változtatta vuzotóknovét.
li. Bakonyi István olső magyar pesti dal-társulata néhány napig városunkban időzött. A társulat jó örökkel rondelkezik, jó darabokkal blr, élvezetes estéket szoroz a közön-ségnok — mindazonáltal keves pártolásban részosült.
h. Nouzer Forkó „honvéd-ostélyo" som ?gen sikerült sept. hó 22 ón. Hihetőleg a szolos, kellemetlen idő okozta, hogy kevés számú közönségo volt . . , vagy pedig tán az volt II baj, hogy nem volt szamár- cs chinai futtatás!
h. Szerencsétlenül járt ogy kútásó a napokban, a városunk béli fő-utozában, hol egy ujonásoit kútban dolgozott. A kútban ugyanis oly rétogro akadtak, titolyből sajátságos fojtó gőz (tán kén v. szén) fejlődött ki, —és annyira hatott a menekülendő munkásra, hogy — midőn már majdnem a földszínro ért — orojéi s eszméletét vesztvo visszazuhant és meghalt.
h. Az igazságügy m in is tor azon rondoloto, molyszerint a szabadságos katonák jövőbon a polgári törvénykezés szorint és hatóság által lcsznok olitélvo, megérkezott megyénkhöz. Tapasztalásunk volt, hogy a logtöbb bűntény a novorottok által kővoltetott ol
eddigoló nálunk, — » caak örülni tudunk ez Intéskedóanok, moly ugy hiszszftk, kissé kedvét fogja szokni a 4 ) — űO bottal (lo^több-ssör fizetési kötolezot;s/g nélkül is) kifizo-tett • hetykén szabadult irgónyoknoíc, hogy lopjanak s vorokodjonok * majd móresre tanítja őket a vas, inunk * meg a bŐjt I
b. A helybeli tompl« inépitésl-nlsp javára Kovács Imrónó abb«. egy dia/«» porosellán edényt jAtazik ki," melyot maga ajánlt fol. Dicsórotes és igon élőimen korosztónyi cao-lekedot 1
h. Baranyából cholora-járványról vottür.k hirt. Mint rendesen szokat! lonni, nagyobb n hiro ónnak ia, mintaoiu valóban van. Jobb is, ha igy van.
h. A aopt. 20-, 21- óa 22 én Budán, az is-kolai ügyek roudezóso iránt ő nmga br. Eötvös József miní*ter elnökieta »lati tartott tanáoskozás erodményo folytán — érto sitjük az íllotőkot, miként az lXG^-kl iskolai év f. é. október 6-án vcondl kozdotét.
= Tapaonyl t. lovolozőnk irjn: hogy ott egy aisiony egysiorre három gyermeket ssült, 2 leány és 1 fiut. Bár ép és erőteljes gyermo-koknok látszottak, születéso napját egyik so élto tul. Sept. 12-én Mihályd falu égett le; mintegy 48 ház, noinszámilva a mnlléképü-lotekot, lett a tűz martalékává.
Vivóinostor. Egykor Zalamegyében Jb működött Usz IstvAn hohvédtiszt — mint a Vasmegyei lapok hozzák —Szombathelyen október hó folyt In vivóiskolAt nyit.
« >
Sopron-megyei hirek.
cs Hulla. Sept. 20 un n barkai erdobon egy ismeretlen térti hulláját tatálták meg. A rothadás fokozata azorint itélvo már H nap óta fukhotott élettelenül. Sznkértől lát-lelot i-z osotnél gyilkosságot engod gyanít-tatni.
=3 Patti oonourt. Ojt. 25-ón less a Patti-fólo hangversony Sopronban. Jegyok már kaphatók s valószínűleg elfogják kapkodni, ttfori netn mindeuuupi iuUélvuzclbou része-•ülondoriok.
=3 Kutyaadó. Sopronban a szeptora-bor 20 ón tartott blzottmányl üléabon ellni-tároztatntt a kutynadó keresztül vii.olo. Hatályba loondtí léptű még nincs moghatárosva.
Követválasztás. A csornai választó kerülőiben jobb.»házi Döry Ádám kövot olhulálosása miatt tlj válasatás történvén,"Nosslopy Antal lett a kövot ollonjelölt Csapó N. ellenében 130 szótöbbséggel. A csend ós rond tarlAaa végolt az uhlánuaoknak fegyvorbon V ollo állani.
Vas-megyei hirek.
s=3 Szombathely mollolt lovö surányi kastély, moly jelenleg grof Fálíly birtok, ogó-szua átujittatik. A kivitelt egy soproni építő mester vállalta ol s mintegy JÜ ozer forintba keiül.
= Oktobor olsojéir tartatott Kőszoghon egy crtokoslot, melyben az u kérdés vitatta-tolt: iui módon lőhetne eszközölni, hogy Köasogh ia a vasúthálózatba ejtetnék?! A többség nésoto ugy latszik, mintha oda hajolt volna, miszerint Koszeghtől Szombathelyig épitossék ogy szárny vonul, moly azután a győr-grátzl vonaliul köttetnók ösazo. A kérdéses Ugy azonban még eldöntvo nincs.
eSznionak, Uohouczos l''inkufeld tájékán ösept. ''¿8-án hó osott. A fagy kömény lévén, valószínűleg alkalmatlan szüreti vendég volt.
Halálozás. MezÖssogodi Szogody Lajos ur, aiuint a páriái világ kiállításról nejo ss. gr. Majlátb Mária urhölgygyelhazájába viss-azatért volna, Salzburgban kUsAÍlt. Kissé rosszul óreavón magát, ott egy ójjol kinyu-
Jodni akart; azonban a végzet máskép roo-eló; minden ápolás daczára, még azon éjjol meghall. Hűlt teteiuo Vastnogyóbon aoaadi birtokán lovö családi sírboltba szeplomber 28-án tétotott örök nyugiloinra. Bonno a honleányi erényekben tündöklő nő feledhet-Ion fér|ét, majd forrón szoretö atyát és kitűnő buagalmu honpolgárt vosziténk ol. Áldás poraira I '' 4
— Kiállítás. A vasmegyei gnzd. ogyosülot f. évi oct. 20 és 21 ón Kis CiuHbon gazdasá-gi kiállítást rondoz. A kiállítás tárgyai: 1. a mozoi gnzdászat öiszes nyorstormónyei, a) {abnafólók; b) hüvelyes vot°raényok; o) ola-ob vetemények; d) takarmány magvak; e) rostos növóuyok ; f) gyümölcsök; g) gumós ós gyökitövénvok s ezek magvai; h) gy«P; ju, selyem s nasonnuinück. 2. a gazdAsagi ipar lermónyuzikkoi: a) folyadékok; b) liszt-iiomüek; c/az «Hátország ípirtorraényoí; d) konyha és gyUmölcsöskurt ipartorményoi stb 3. a mozoi gazdászattal rokon viszonyú ás-ványbeliok, u. m. termények, gyári készítmények, erdői torményok. 4. gazdasági ess-kőzök. ö. Műipar s művészeti tárgyak, női* munkák stb. 6. áilatnrszAg. Jutalom kotfólo: pénzbőli ós dicsérő oklovéllell kitüntetés, üssteson 40 db. arany és 40 db. ozüflt tallór bocsáttatott rondolkozés alá. A tárgyak oct. Í2-ig, az állatok pod\, 20-ig Kia-Czellbo küldondök. A tárgyak olfogadáaával Vendlor Foronoz vároabiró éa Niodorroitor Ferdinánd . postamester bízattak mog.
Irodalom.
— Mai számunkhoz Van mellékelve Pca-
ton a Doutsch le.-tvúr. k által kiadott „K «»• | ronAzáal EmI ók k ftn y vu-roi megron- ; doléai felhívás. Ajánljuk a t. közönségünk ( ügyeimébe. Szinlo voitűk a Királyné o Fel- \ ségo számára kószült p >mpáa , kiállítású ■ diszmü fényképét, n 21" maRas ós !f»" s/.ó los nagyságú példány tüzet-a loirAsát. A kU állitáa kitűnő usinja- én pompAsságát elkép-zolhotjük, midőn a kiadók nzt a It-gm^Kftsl» helyre jutnttAk. Még több példányt szerelnek íol gazdagon néhány magas állású személyiség számára.
— Az Aradon mcgjolonU „Alföl du czi-mü napi politikai lap szerkesztését Tiszti Lajos vetto Al, ki a nevezett lapnál nóu''y óv óta mint sc^édsz«rkosr.tő működött. Tohot-ségu-, szorgalma- én elvhüségórtil ismeretes, és igy csuk szépet és jót várhatni az uj Bzorkesztőiől. A lap árA negyedévre 4 frt.
— A po.íti lapokban az a hlr terjedt ol, hogy a dobroczeni „Alföldi h i r l a pu megszűnik. Az élénk lap szKrki sztőségéunk oszeágábAn sincs Azt mOKSzUntotltí. Ar i év-negyedro 2 ft 40 kr. Hotoukint hAromszor jolenik meg.
— Mogjolont az „Esztorgami k ¡1 z-lönyu mutatvány sxáma. Szerkesfll Ha»n Rozső; föinunkutiirsak : Bcaz>< János és Hó nyi Hezstt. E mUgonddal kiállilott holilapot ajánljuk az illetők pártfogásába. ElőKzotési ára évnegyedro 1 fl 50 kr.
— Az „Abaujmegyoi közlöny" részvét-hiány miatt megszűnt. V. • .
— Megjelent a „Vasmegyei lapok" olsii száma, változatos .és élénk .tartalommal. Szerkeszti: Balogh Gyula; főmunkatárs: Török DAvid } kiadó Hertal mlfy Imre. Ara év-jiogyodro 2 ft. Mog]<-lenik hetonkint. Ajánljuk a incgyo ék vidék hazafias pártfogásába.
, Nyílt pósta. -
— J. I-. urunk MftitUvinAn, TAlornA)(l>an. Ax ok-tober-ilecieml>orl ¿vnc^yotlrc ui^g &0 krt- kórllnk msjil után jiáloliii.
— H. H. Kenithi''ly. A fKietet vcttllk, do «UogUll-• igank miatt m^K nem olv«<lisitiik »t.


TÁBCZA.
Sonette k,
i.
Igsinsk álllUk » r.''Kiok 8 lilttkk«! in |icr*r|p|i<k, lf(«n : Mienk «« jletüilvo »viliben, NekUuk «dák a buldog égiik.
K4k«nk adák a boldog 4fUk I .. . 8 ml ¿Ijllk *>t a sxlr ncrelriilben, A sslv Kereltno ¿Idelí-slbeu , . As laton Igy psranesoU noklk.
R nokflnk as lst«n ugv paranc^ioU: Keresd a szív sssrslnie hárjslt, Klmólvo verd, no (Ud ssakadtaig.
8 h» jól |>«n«g, pscs^temst reá t Pspom kölíío ás ; vesér a hitt 8 világositsa Uted dtalt —
II.
M.igaistos ¿rxelein knxtltt nevel Kel ídesen sserstto ¡A anyánk, Mogijjcd t* sir S, ha bádjadánk 8 bet«nk uj álotot. mosolyt lohcl.
Hetink uj él«tet, mosolyt lehel, MliiK neme« •«¡vúbon íl, reánk 1''asaIv.i ''mind, h''vít miként a láng — Magasra nyállk 1» hamar vess el.
Klalsslk ¿s snpnrro mint hnmut (Jödflrbs önllk ... Ah uome« poroki Ks, er, ciupáu csak ex jutalmatok.
A *i1t, ei alkotd erő, lejut A fsldbe, mert klhtttre nem dobog. . Hiuxont uom adss s folejt a mtgsatod.
BifÖBFL
Kanizsa-vár története.
Felolvastatott a kauisa.ti magyar lArtalgj kOrbsn Ur. Síuklts Nándor álul.
(Vige.)
En rangara. mielőtt bnsi lettem, a Smnlons-ki liAlioruban 14 ntp Alatt 72 sánozot vettem he. Ilyen nagy és dicső diadalok dölyfősok-kó tettek bonnünkot. Nom adtunk hálát értük laton mindenhatóságának, hanem min-magunknak tulajdonítottuk a dicsőséget. Ez
fijt oka, ho^y a logmngasabb Ist^n m >at minket mogbüntet 6» a győzőimet itiasokuak ailja.
De vigyázzatok, ho^y ti no járjatok u^y, mint lt)i, és,''hogy II szurouuHU küreko vissz.i no forduljon.
Isora Bzonvodünk még ugyan óhségot, éa a még létozö ólolorastforokkol nógy-öt hónapig boérhotnénk, de mindazáltal ez alkalmat nem akarjuk olmulnszt»ni, nohot-y mog na gio''jh ssorcnosétloiisé^ot idézzünk elő."
Esen beszédre a keresztény biztosok rö \id«''ii folt-ltok, hogy Átnbár a török porU vóikes butörósú és a lázadók támogatása miatt sok vAios es vár elveszeti, inindazoiiúl-til altbtii no ketidkodjonek, hogy minden, mi a császári fenség iiovóbon igértetik, hiven ine^fog tartatni. Most kérile/ösködütt a bas i, ki volt a török kövot Bóestion, és vájjon mikor utazott el onnan V és midőn erre kitdégi-tíí választ kiipott, nzt mondA, hngy ő SulfiuAr Ktfendit, a török kövotet, jól ismeri, cs azért roiuényli, hogy nz n császárral bókot fog kótui.
, A következő napon a törökök korosztény foglyaikat, azáiiuzoríiit 72 szabadon bo-csatottAk. Marezius hó 2U-án a basa-aga ket más törökkel császári véd lovéllol küldöttük Biiusbo a kötött megadási szerződ-mónynyol, hogy ó felségo azokat jóvá liAgyja és Bitjtttki>zük-g aláirja. Ezen követek a postán utazváti marcsius hó UO-áu Déosbo ér-keztrk, sa császári tolmács Lichawitznál bo-•ziilastdtatlak. Következő napon a basa aga kilinllgiitást nyert Stahrenborg gróf, az udvari li idi tanAca másodelnökénél, éa átada a Batthyányi gróf tábornok, éa a török őrség közt kötöU alkut, melynél fogva a törökökuok éa a vár többi lakolnak (ilogenKodtetett a Szabad kiköltözés, n fogoly kerosztények szabadon bocsátanak, és n Renegátok (hitoha-gyott kurusztényuk) a császáriaknak kiszól-galtaliinak. linlthyanyi tábornok a török őrségtől foltétól nélküli inogadást követelt ugyan, do miután a várparancsnok neki monda, hogy még négy hónapra van élelmi azo-rekkol ullátVa, sőt még néhány kölnit búzát is a császáriaknak elakart adui, a tábornok jobbnak tartá a törököknek könnyebb föltételeket engedni; molyok ugyanis a császári legkegyelmesebb jóváhagyást megkapván, nprilia hó elsején sajAlkozűlqg Írattak alA. A szerződmény csak nem .minden pontban olyan volt, minf Eger, Sziget és Fehérvár átadásánál, csakhogy a kikoltózésro szükséges szekerek mo^szorzésót illotöleg a körül-uiényekliez képoat ogyik vngy másik pout megváltoztatott.
A baaaaga társaival a «sászári jóváhagyás után Bécsből april hó 3 áll Kiuizsára viasza mönt7^*>azonnal visszatérte után, a kötött alku szorint, egy német őr állítatott fol a Baachtur kapusi kapu mellé, és nohány magyar csApat annak közflóbo hi''lyoztotett; a törökök pedig készülvtiíiet tettek az elino-nésro, mi <dy gyorsasággal törtónt, hogy a Basa egész családjával már npril lió 12 én dóliitán 2—3 óra közt a Háczvárosba kiköltözött, hová a törökök oz nap annyi társzó-koreket vittek, hogy a vár caakneiu üres maradott. . v
Másnap, npril hó 13-An, Jnbilato előtti caüiorlükön a janicsár-aga, egy öreg beteges amWor, rt ka)^ rtlií'' m''mrt, ftfigy Batthyány} tábornoknak, ki o miatt C/.iky g ró Hal s számos egyóbb lisztekkel ide lovagolt, a várt átadja. A janicsárAgv Batthyányi elé menvén údvurias-ágliól egészségi állapota felöl tudakolódott, és azon kérdést intézte hozzá, uom szállna-<) le lováról? a tAbornok a> első kérdésre azt válaszolta.'' hogy még tnogleho* tősen jól van; a másodikra pedig, hogy nem szállhat lo lováról, mort ez leghatalmasabb s legyőzhotetlcu császárának méltósága ellen volna, miro az Aga mit sora felelt, lmnom egy bársony-zacikóból a vár háromszoros arany láuozrafUzötl kulcsait kihúzván, e szavakkal útadú Batthyányi grófnak: íme átadom öunok e vár kulcsAit, és podig oly várnak, a milyenhez hasonlóval az ot-toman birodalom többé nem bír ; Batthyányi erre okkép válaszolt: Nagyon bölcsen cselekedtetek, hogy az isloní határozat szerint a várat átadtátok, minthogy tudjátök, hogy >tz Oltom.in birodalom mindon orejo sem elégséges a leghatalmasabb s győzhetetlen római császár hatalmának ollent áll.-nl, s igy ezt a várost sein tarthattátok volna meg ¿iát iIiiia ellen; amire az aga azt mondA: az Isten ugy rendelte ós akarta.
Most a két gróf tisztjeikkel együtt »Bánotok megtekintésére lovagolt, s innen kl a K iczvárosha, melyet akkor a törökök már elhagytak volt. Bitthyányi egy ilt lovö szép gyümölcsös kortbon sátort készíttetett, s oda a fitsát, egyóbb török előkelő tisztekkel ebédre meghívta; az «bedre meg is jelont a Ba«* a janicsár Ágúval,- Czorbagl Agn, és az al Aly Beeggel, itt miulogy délutáni 3 óráig társalogtak, s aztán a törökök visszatértek u KáczvArosba.
As őrség, mely a megs/.álláa kozdetóu 4(XX) fŐböl állott, éhség s ogyóbl) káh>s bef-ilyá; , sok követkestében OOO-ra olvadt lo, mely marAilókaoroR minden ingóságával utna''-c eredt s Lógfii I hörül « Dráván Imjóko^i •zál-littattak a toiők határokig.
A várban nagymennyiségű hadi készlet találtatott: öreg lőszerből töbli mint- í>0 darab, és özek közt cg/ ogész és egy fúl ör< g ágyú (Cirthaiiii''í) inás apróbb ágyukkal, ezenkívül egy 40 fontos mozsár, ós il vas-ágyú, melyek nagyobb része G fontos volt, a többi 4, 3 ós 2 fontos.
Aa éro''Agyuk előbb nagyobb részt a keres«-tényokól valának, mint azt 1. Fujdinand, 2. Miksa, 2. lludolf és Károly föh<irí>«eg bevésett nevei és ozimerel bizonyitnk. ''
A várparancsnok lakása alatt lévő. fegyvertárba n még találtatott: 2510 kétélű bárd, 170 puska (Musquetons) 2 eiu-itő gép; a nA-gyobbik vasból, n kisebbik érczböl, 20:K) pu»-kacső, 0 láda vaskapocacaal, számszorint 30; 130 mázsánál tÖbU ólom, i> nagy ós 4 kis rézpalaczk faolo^jnl, összesen 5 mázsa f -olajt, 100 mázsánál több golyó, 2 láda bőin-bacsőveoske, U ít-rdó és 2 láda kéneső, Ű láda s ugyanannyi hordó szurok ós gyánti, egy nagy szekrény mlndonfélo karddal tok nélkül, ogy szekrény fúróval, 100(öltött kési gránát, 8 láda és 1 xsák tisatittallan sali-troin, 8 bordó sörét, l láda vashorog, 17 láda kováos eszközökkel, sok tüziknászi eszköz, 300 három ós kót fontos Agyú golyó, 7 mázsa lorpetiu kót U»rdó'' ban, 30()0-nól több Öreg ágyúgolyó s sok fúró, láncs, szeg s más vasfélo. Mis helyoti A löportoronv mollett találtatott lOO Fdc -.net lőszer 2 él''/, fontos golyókkal, 60 különféle emelőgép, 4 csomó erős kötele*«!, I rés tábori féldob, 100 mázsánál több v s, ntoly közt néhány száz gránát, 2 Igen nrtia s n «-gyort bosszu láncz, lő.) puska 4H Musqitoloit puska ós kétélű vágó liárd, 7 ¡ó f.lrósz, ói .ostromhorog nyal nélkü1. A Iflpir kéttornyú ban egy más fölött zsákokban''v.igy hordókban volt, do nagyobbrésBO nodvos ós haszon-vehotlon volt.
Kanizsa vára bovótolénok emlékére kát érőm (omlékpóna) voretolt, az ogyik azüst-bői, a másik órczböl. Eion emlékpónzek a posti úgymint a bécsi ónm gyüjtouiónyok-bon mogvanttnk; rajzát podig a Szóol.envi féle éro-ngyüjtomóoy luiras ib in a 30-ik rajzlapon az i>3 ik és fiö ík képekbon találjuk.
Azöű-kí kép ogy tallórnagvságu két lat-nyi nehéz ezüst érmot mutat,'' molyuek előlapján Linót császár római harozias öltönyben jobb ke/.óbüi római zászlót (Lihirum) tartván, bal kezében a föídtokón álló kis Vik-toriát (gyözelom IstennJt) kezeiben bábéko-szoruval, a csáiuz,U- előtt ogy Kanizsa várá-nak kulcsait átadó tórd iplö török. A körirat: Novos gaudons apondoro triumplio»: uj g»ö-«elmeket Őrvondozvo igér; a kep alatt: Vic-taa dodlt inanus d. 13 ..pril i>. lí. M.t Logyő-zött kezelt ad11. Hátlapján KanízsA várának rAjs.i, a városház toromóbnn lélező kép is igy mutatja nokünk as akkori kanitsai várat, — a váron fuliil a lebegő hír, Faina, job''ajAban trőmbítát, baljában papírszeletet, indyen Canlsia, tnrUÁn. A var nl itt hót sor írásban Po.t XO Anno« jugiim titrciuum J xcutiens CaiiÍsÍh suli ipstiin |verÍ4 initium uIkj oiu v1ctor| iuni.ri »egorent pollTuo ftur Kiópóldd &| J.»soph .| MDOXCJ: Kinizsi 00 óv utáu a török jármát lerázván, ugynu a tavasz elején Lipót és Józsefnek n győző,inok bölvotöményét ígéri 1M)0. 1
As 53. szám aIaIIí érem valamivel kisobb as előbbinél, ós érezböl készült. Előlapján József királynak, Lipót ft in >k ogy kiéhezte-tett szuka, nőstény kutya, latiuul Cauissa, szájában Kaiiizs i vár kulcsát hozza. A rógi monda szerint Kanizsa nevét ogy nőstény kutyától C''inlssa kapta volna.
A körirat: PAines docúítparereOmlséamt Éhség tanította a nőstény kutyát engedelmeskedni. Hátlapján Kanizsa vár i látható, melyből a tÖMkök époft kitakarodnak. Körirata: Hoc gonus non expellítur nlsí in joju-nio: oz a faj nom űzethetik ki, hacsak óhség által nem. Oldxliráai pedig a következő: CAnisa Josopho I. Ungaríao Bogi «¡no vi et sanquino sola famo exsptignata rodilt: Kani-ssa minden er/.i és vérontás nélkül, csak éhség által eUö József magyar király kezeire jött vissza,
A vár nol-igfsnnállotVnolyévbon a k «nizzai vár, LipAt eMiiszár parancsára több más várral,mint E.sekujvür,Szókosfohérvár,Pápi Veszprém, Eger, Sárospatak * több m^« np. róbb vár oröditéseivol ogyütt lerontatott, n>-. hogy a kedélyek forrongása miatt a minden órán kitörhető hl<adás (Rákóczy féle) támpontjaivá váljanak.
I
üzleti umraöÄ:.
NA0Y-KANI7.HA, oki. 4-én 10(17. Megfoghalian mádon emelkedik még mindig a gabona Arai utóbbi tndésitAsuuk éta különítsen a rozs Ara emelkedett. Kiviieltink tulsAgo»; a gffikocalrall »zAllllAs Mtllnfi-les csekély. 8 mindennek ml lehrt ai oka I UlAn eey vIlAghAboru előestéjén Állunk, vagy a» éhezik d-inuijv bordójával van dolgunk f meljr ueui akar telő lenni. Ml" csak ast tudjuk. hogy a« aralá», p*»-da* volt éi as Őn AldAsos elégtételt njruJ* italiuainlc utAn.
8 mégia paaasskodhatunk. Ii*py a .néhtenvészté« apad.Wag t(1 iiik fel, kovés mit ho»atlk b> eladásra
Jelenlegi Arak «l»é.An»«lrlat mérik-1«» a hlybcll pUcmui Dn«a 85 —8S fuj« A irt 40 kr.. A H 10 kr. !{«•» U—78 fonto» 3 frt ÍO kr.. .1 fr« 00 kr. Kukorica« 84—M fontos SftAO-íiO kf. Árpa •erfil^sho« való, 70- 78 font* A 20- 70 kr. Zab 44-47 fout I
frt. 40-S0 kr. !00 fej kA|>o»»U 6—0 ft I — kr. P.i-»snly fehAr 4 ft AO kr., talk* 4 fii — kr. (lubiS el»>l rendil mA*»AJa -1« tVt '' — f«»llvapAlluka SO fokti 21 t>t — kr. honlAral <fyiltl. Plrk.ll)r|>Allnks *tl foku 22 frt — bord''Wal exydlt. M»« 10-18 irl. llorkJ 18 frt. -- Nyer«Mriik ••• trt, .Ik Jr- 0« teliAn-biir.ik ~ frt. h bosaborilk — frt mA»»AukAut.
llOrok . fehJr .''•» viir«» (»chillo» ISA*. •''•» tV,7-U — vldikilokb.il — term*» 4-5 frt. VlllAnyl*» »,ej-»''Ardl foketo IMO. 0-14 ft. l)j hob I bor v.l.os (•chiller) f.<h*r 6 frt — kr. Dal.itonmoll/Ui b.i.-ok I8ii3-«« Itl''iVIki fehir 12 frt ak ''UkJm. Vlas 110 frt — kr. H''t — frt — kr. KiMnaige» iiy«n>i i In* tarSrvldAki Ara — frt. K.hL rongy Ara 3 frl 7) kr. iVketo 4 frt 70 kr.
i\.-knnlz*nl pinrxi iirnk octofirr 4
Hor»i> ItcAJo ¡4 kr. Leuco Itoaijo II kr ll\b lie«M> 6 kr. Holes ilc. 0 kr. Hurtronyo iii<^r3jo — ft rto—Ho k,
Marh.hu« fontja 18 kr. JuVm» frntjt 13 kr. 8ortV Inn lonlja ii kr. 8«»louna mWsAJ* »''» frt - kr. /.«¡r fonti* 40 kr. LAn<ll»»< m\ »VI« 1.1 Trt — kr. /.« in-lyellsit-inA»«Aja l i frt — kr. Kan/erlis i| f.i itj i 8 -II kr. K<ik ''ricxtliK/1 Iontia 5 ;kr. Arpvt.ra loiilj* 20 kr. KdleikÁ»* itcséjo 0 kr. Ul»«kAs* fontja 30 kr. tVolaJ fontja ö) kr. Urpoteolaj fontja :J4 kr. Lomna jolaJ fontja 20 kr. UJ bor lletijo tu kr. — <) bor IfzéJi I« kr. t>. (ti »Ir itoiAic 14 kr Kanlual »ir llozije 10 kr. U .boim-pAUnka ll«AJ > « kr.^T.^k .|y-p\H«ka iln«4ji .10 kr Pillva-i>Aliuka ItcxÄja 0) kr. Nyr< i4(|?y>l inAllila 2« frt. — kr Onldtli\<yi/.i-{yorl>a |..utj i :irt kr. IVlrolouta fontia 21 kr. S«»p,>vi f.ntja 2iJ kr. 8. fontja 10 kr. Koin^nyfa .lie 7 frt (ti-kr. I''.tliafa (}!« ú l''rl. — kr. Ny.''r«fa iMo 6 frt — kr Fa«i<iii m» rflje ill kr. SiAna oiUtAJa ■• frt OJ kr. S< iliu.t ni. I frt i''iU kr. Knitdcr fontja 40 kr. l.cn fontja 00 kr.
80PWOS, aept.'' 80. 1807, A mst hciivAiAr, mint tgy Ido óla rcndeiicn IBrtyiinl »{okott, l^on njpe» volt.
I 3R 13 E "X1 É S B K,''
a vidókr^ll pabna» xAllttA* najry mérvbin történt. A hm^ino« forg.ilom daciAra n nycr^aiek pvornan <jix. »(«vAtArollAk mérőnként a klivclkoß Arnn i bma 4 frt 00 kr. -ft frt im kr,, roi» 3 frt 60- 80 kr, <rpa 2 frt 00 - kr., »ab 1 fit 00-80 kr , kukorica 3 frt- 3 frt 70 kr,.
IIócm] péiiinrMy''Aiu octfiúor t.
67,inolil!f|uo» r>5.20; &% notn». kMoaftn (H 70.j I8i» > ki All«<ialmi kiilcslJn 80. 90 ;
hinkr«i»/.viW»y^k 0.80; h''tnlintóeoli .rósü-
vAuv''t 173. — ; !»''>mlnrf 124 85; nxUst A^ic 122 8j, nritny ilnrnbja 5 frtOüVm kr.
WololUa 8«orko»*t«1» \VajilllH Júmcf.
A „H AZA
44
életbiztositóliaiik l>e8(eii.
DP. óvl septemtoerliavl üzletforgalma:
ltoidfttott fi48 drtrnb njrfnlnC 1,070.200 (Vf. T6koL>OOOdbiir-
Függőben maradt előbb] hónapról A
Kbből kiillüttatott 222 db ajiínlat linliíleactro
„ líték''Hi eHotre
1)0 10 15
1,070,200 ft 411).7(H) fr. 90,000 ft
2000
Keller Igndez,
- czipósz mester.
K lft|iok »*erke»*iö«i!g/nek 18 í«roni*iA<l«A|{Abnn, Oriinhiit-I^lo hi»'' jbau Nnjf -Unni «''in. Aj.iilja ■ A« vA-
.I.Kltéktt f;lfl kr«» C»l IlllUt, f lö.liöi
■W ty.irin''-k . (¡)i>ik( I • mind u « m nr be *\g''>. nudikíll J I «''« JutAnyo»an k.''» |:l, mlro iiv''avo aiAiuos megrrii ''■In''.t''at kt''r
Függőben maradt Eluta.sittatott
túlolúiii tárHul.íera 2^080 ft köles, bivsto.sitiísra 28,700 ft 42(5,420 ft 48.700 ft
os 2000 db nr.
"A „Fosírbizíosííó liiíczci",
moly Ryrs illndolmos kiirmcgt^rilótci nlt .l Allnliinos clin moróabon ró»»(>aül, biítoeit n logjutiinyosnbb follíulok é*
legolosóbt) dlJaH: moiiott
1,070.200 ft i''s :;ii(iO dl>
ni
i ;
Ad 6007 »1
Ii. ¡. btl~
Ilii''ileliiKiiy.
Illsiiigci'' Henrik,
» .arany r»lila-hoi* cxinmü Kf-nnjíy<bb divnt''Ara N.-K»iili»An.
Ti»»t ''<tí"l ajAn|Ja a li g''tiabb it lo-fínoiiihbb ||(i!ty .<» nrl. lltiVny k I Ilit- it Vat'' .11 rllinb ''rp 1, lioilnll ''1. CICII. • II'' ial vAa oii inin ''ou f. Ii*rt.«mi ''laktArAt. A l graí obb vA!»»il<kbnii ;u\ö kész n51 öltd.tyelt « >■.. finom A «alamepyol n««ei ferfv«nexek élH-,''c,ll,i" kc«|.cn.v. k,%|.al tok, JaOllck inei,''»ínek IHOH |k ívre »n-y I* |m1» '':» va ¿di |.f.''ima V.<ir.>inciiiík • uiln.1-tm _ , .. ,, i ..... , U.innAr 1-t3l keidre o(ry ívre Icrj.dÖl'' ''« « llV» oli" 1,1 % j''"-"'')1" A""''
tflZkíir öPly° ® n»«>Ul>r»i» 1cviS » — í> « k^ontl f»g
kot, (vtU''tut hlatt vagy tznbuUOH. jtekár ellen niinilonnnomd fiikllrrményckot és
clcini károk ellen itSr^f
• |K liazni inliir.ol jolmi iiUnybuii u ^uxd.t urnknt kiilíinliion
u szalma-gabona és takarmány tüz elleni biztosítására
Wtorkodtk fipynlmcztctni.
At nlAirl fiíllgynükióg fiilUóri ezonnol n t cs.'' ginln
iSlpiTÜ^
a „Vicfcoria" biztosító társaság igazgatósága
Kolozsvárott.
T (■»•''ry Iniro urnák N.''Kanl »A». K l''oö» Hr''''niUnkrr\ ttolgAl e*en. n«l ói lenitlietnl, miMp N-Kani »« kdrnyík/ro rtnt k-r I ti »({ynikUnkki kim ve/lük alb. — I''eít, aiirf. 2ö. I8Í7. b«*a«a» tl»/tclet(#l
A .VKtoiia* hi lo*|iA tArtatAg
vo/ArilgyiitlkaÍRo I''. »len Galgóozy m k Polák BéU m. k. A midin ügynöki kjnevo tel-Uom- t • t..ci. kii<ftn«íli{ii'' k In !omA«Aia boxotn, nlk.i''nut v.»lik in.\|;ainnak e''mo''n laiil, mi« érint r tA (atA^uA1 bi»'' lo> Itb llui tüikár c l ii. mind nf-l-lakhiiak, oizdaiáal tplleték, kMtélyok, templomok,,tornyok, n »kban a harangok, gyárak, műhelyek, azokfeluerel-vényei, készletek, gyirtmánysk itb. bátorok, iruozlkk raktárak, gaftlaiági kéailetek, maglArban gabona, ezalmii gabona, takvnAny, «zéaa, minden-fílc baroaiuüomány bennégés ellen.
A l.lxtiaitiiíi ilij.ik tv li''t''tili-íóbbrn Bíubvilk ; cgyaiorro (jljl) óvro l<i>t..tt liir-tiiailámilínitl kiilöiiiln koil vor.rs >k oi^gctltiitnok A „Vlotorla" egyik - |tvén a I ({UtValib hialoalttV Inti«-eteknek, Ijjre-kextii fok'' jo hirnevA h kArtjrit''''i»''k u ka!inArAl 1« inMtAnyoatA^, lgai»Ag ''•» j:y. r» (1a. lé» Állal m galapllanl. - K. ladiiiAnyi ''ivek ingy. n adatunk; nln ellflv fi |vl!Ag.,»ltA«ok- <» ut^ll^iokkal. >v ligtlvx.bb k«< »•''•«^el • ^o^A i.k.
c» tnknruiá''ny''kószlotc-hAthoi A.feiint<''riiil«tt Idöro »*nk«rgc«j •
.»»iioa, ««/i|i|iau, igein olaj. |.et-| Noi''inberfli ós rövidáru
rolenm /» fajrr^vu pverlva i/Alllin>:ír.i . , .i i.i
lu''xve »Art irAniuii t.írgyaiAa.ai kerc8keues nagyban es Kl
csinyben
SOMMER JÓSEFNÉL
N.-Kanizsán.
axAl''
kMAtt »«¿beli nrlrjtén foZ Ult.Ulil
A #»»<Jbell aj.Ánl.it ikkal e^yb. k.i|>-e«olt nyilvAiKi* A''b;jt''»í lArj{ynlA«ok m<17. évi okto>M4 Ji-ín re./jell K .ira kor kextődnek Zalrf-KifeMncjen n in«-v''yo niAmvcviii lro.IAb.vi, uiexiicyeivr — bogy A''1 A''lt^lAy kiliUiltl Óráiif a>
ín* en
nj.lni/itok érvéin m''lkllli.k.
A bA''nt |ióiu «''Hlo^íMci. ix r.tbok
ir Anbei! bAnat jiír
lilmo»llAv,f,*vV ;J-\(",.lf..tfHunk í:<r
Aí V^VW S iil,"íii i ii <-v.jí<e,1i|.(
urnknt, h''>gy bi/toailAsnik fol.nliUAvnl v»gy I''uíeiÍ, vagy ni -0» n* es/Mer
nnk mitulon iingyo\)li Imlya^glion lílozü ilgyiinki''ilín/, (or-iiiliii"''* ''.....'' " —ini«-.i..—.
»«iv^akciljori''ík. A fiHüttcÍ)l> jiitáuyoH fliltóti.lnkrol .lugiM-yobb kóízaóggol ndntik folvilúg ioitili. 1 . Kolt Sopronban, lH(i7. juliua Imváliati.
A pesti biztosító intézet, " soproni főttgrynötes^se.
______íllllllcr IV
Alútiiott liiitelcuel Jelenti, ho,''y otvAIlM
gépeket kijavításra 9
iifty''iintn mindennemU
lakatos munkáltat,
neincank esyo* inogrrn<tolt<*ekiuW, <!'' tij é|>UUteknél 1« ponlotau, lehelil j''ilAnyoiap. mire ní»vo »¿Aiao» megrendn/Asir kéli n I. c».
r*rX Savel János,
• íA* forint o. é. a oátlitmiiiyM |i» li? ÍVO a< n« ntv 11 forint o. é. Iijtv rozialik. K*ci> vAllitalho» »»llkté^''i feltételek .■» mc/yei i«Amvov,r»é(tu('' iiie^iénheti''ík.
Minden vAllatkoa.t knielet un,''it er kliloai, Ii/y a > nlll''<o/A«r.i ké|ioa«é^ bÍ4onvltvAnyiiyal igazolni, ezek liiA nVAvnl n tA.V) .«Iio» lie n lioc»átliitA Kell Z^la K^ruzeücn l«07. »e;.t. Itf. Zalamcjyo aütpinl hlvitil.
Apíiilja I''^jolib mintiaögtl
irúkk.il boiiMiilynott raktárAi \ lnirjut.lnyo» ilib Ar«n.
Alknlniílag lis/.lololtol inog •mliti, niias<>rint rógAtu as n An Uoiu iilot ía ¡iVvoilók bixtnaltí t .ratilntiiak (l''liilgynöko lúvón, ««im k"lli>ni«''H Ii IvAolltnn van. Ii tiry a li''^jntAnyosabb «\ij»an-niHtt-il b/.i''i I gallt at.
Értesítés!
K;y»irr«mlnt v»n »»/•roni^Afn alAnhni Jól fo''mcnlt Fűszer, anyag festék, norinbergl, Játék éa papiros kereskedésemet, i>i»:y vAiajit''kn finom u-ijiau éj lllaHier, vml\*|.k.;>«l»i«k, ilobAuy va''.-r. k, finom Ujt-pIpAk i.ö- é« rn|i-< »zkft .i''>k, min b-nféio kefék é» kefukKtii VUallinóiiyak, minden nn 11 , A«vtuy vi.ek.vi-toinény • «''•» vlrAírtift^vak. K ltfti.''.»«j eznkor, kAvé, rh''tn* lim«, való i ayrmlai ö »zlivorimn, liniionr, Vul. am-r. polrolotim és le^fino •b h*zírtli tiltt J roktArit. At Arne |U-k »al< dl.AcA''rt éa jó*A>(A'' '' ..............b
vali JlaAeA-''rl éa jó«AgAért keze»-ke''ve. j <>nl<>« é« b c% ,iet<» kiooi^Alnt melleit a legjiilAnyoaabb Arak ».a-
(..Iliink
A 1 ez. k''»/Hu»ő|f nilnAl gyrtk.iriiib me;r,nd.|''t»oll kérvo maradok lUktelMtol CsÓry IUXrO,
npy l< mini n „Vittorln" bist. tAr«. il^yiiüke N.''KntilvA I, a Koron« vendétfiS mellett.
ZERJiÖWrZ W^ésA.
Nagy-J
i''.i /» küzön
Weissüiiiyer M«
Nagy-Kanizsán.
A jitnljn n t. «.''.»ky''/.öiirti''gnok |ilúny«/.orUloj( ujon-i>fín^l)urciul(!/.t". íiii/^iNf''mii ív-i fi ó« n«i ruhaszövetek-bői, Valódi próov a l^^fmenték, köpeny, paletok ós Jac
____ quefea&ugy K/.intcAkw''kenilük t* hosszú SchWlokbol ittló
.Soeben find in ganz noucn Auflagen crscliicncn, und durchi,''n,l,rtV1'''' 7* Vűlódi rumburgi,
die Huchhandlitiig des Josef Wajdlt8 in Gross-Kanizsa zu|hollanin^^(a»^#waft, valamint mimlenfétö fehérne-
bczicjicn:. '' miieket.
ügy v/into"^:ónazsákok- ós ponyva vásznakban,
gépész ét lakató» N.-K«tiiz«An, a .ZUldfn" VíUiI''k''O m-lli tt.
amzsan. Gyarmat-, festék- ós borkereskedés. Valódi amorikai petvoleumnak nagy raktára.
F.''lváll ,Inak biíoniónyi''knt bel- ót kltlftllil inlndcn Irá-
ti v
¡ibin.
Marschall József,
asz t a 1 o .s most o r N a g y - K a n i z s án, a „Zöldfa" vendéglő közelében.
AjAnlla j.Ü v.ll<if(i\toll ''t.iliiiin''i iaklArAt mind''n nemben ttfry, mint ! i" i''<1i».*l.;ki ».lib, 11''K>ui»ab<> bu''.o''ait. Hiút'' vlrAllal építkezéseknél ■liil i.f''.lo u«<trt''> • iiintiliAka'' ii letr.''''f^(«dlu> bb /.rop,_''
rAl,íi"íí J¥o¥cs Wcliscli J.
viilntnim Hzonyt''j''ok ók lópuk róo/.okbnn íh nngy uionnyi-Húgii raktárt tart, a legjutűnyosabb árakon.
Kcifskt/lt''.sp M „KORONA" vemltV''lö idellfti^bon.
Alperesi tinrCL&t&m.
.í^-ki».k^|íirri>iai itiwli.l.nolio* (.»rtonó aAmaonyi vontlíg-f..^ '' -folyó niiv.Otnbür lió 2ú-ón Ivi»> KomnroniUft tartiiinló
1866. oder Custozza und Könlggrätz. Historisch-romantische
KiithUlluiiKen an« ()etterr<>lclia Oeachlcblo Krseholut in SO Liefernn-g. n A 96 Nkr.
Lucian Herbert, Zwisclien Krieg und Frieden, oder Nach
C''ustossa und K<(ni|;grKtz. lii«torUch-rom*ntl«cUoz ZeilgvmklOo. Kr i scheintIn 40 I.IclVrunReii A iA Nkr.
Mexiko, oder Republik und Kaiserreich. Politisch-socialer
Komün auD der (iegenxrart, von Arthur Storch Kr>cheint in 2<i l.ip
Banditen im Frack^ Polltlsch-socIalor Roman aus der ,wf° Ö,|,<J ,r:« tn
Kl. «n to Liefen,«*«* A « .Nkr ^ w ^T'' X m
Eugen 8ue, Neue Gehelmnisse von Paris. Mit vielen lllustra-!1''*58, tM ni''nl 1,0 24 K, lt Kl8 K^,,rtron''i,"n7f:,lBo<-u«B«. ßrtchcint in eirca 3o,Liif»r«iiif«trt ^Nkr. Az uraflaimi ti8zts&g.
,, ; Von'' »JUninillohon Llefoningswerko lloj^n dtl ersten »«ei lloft« »teui v'' TTYTt A n/Sn Avy
de^i UochverehiUu Publikum «ur Re.nelj;!«» Auiieht auf, aufh eao|iflelt sieh A '' XJiXX JS.,
die llueUandlnnif *n |irompte»tor llezoi^Miij: •UiiiqilltcW^int Iii- iiml Am N''.gyniöltiSi.AgU Gr/.f lolnnl FcMt''ilrH (»yör«V lir i^S/.ilß
Iniide''emehelnonden Wochen- und Xlon.iti-ZeltiehrlfleK; so wie auch irr-ucntösiliil» ......... - — '' N °
den* und '' l)am«nkcl|tiugrn in douuehar, nnuvriaeUr ijmL irt»n*Olliicl(<r! »'' "'' . , ,
Hpraclio,,und vertriebt die ForUetznn^cn In kUraesli^K uiitl cum Orl-iy*"r»",l ''iVV'')''» |iuA!-Lad«i»iitoUe au liefern. v
Josef WajdttB,
Uutb*, Kumt-, Mnslkatleu. und SebreibmatOi rialienhktidler. . > ,
T. cz. gazda-közönséghez I
Jól feltserelt nyomilAmban tAbbiiemti gaidisiati tzakkSnyv munkálatok készítitek el a leheld jutányos Arou, az illetők teljes nivgelé)(c-■lésére, ennélfogva, tisztelettel aJAnlom klnyvnyomdAinat mlndeuneuiA voualosandi gaz.lAss.ttl kOnyvek oleut és gyor» kiAllitá«.\ e»*kO»léséro.
lóaióröl k.lzliiiró tétolik, Itogy n csúUtornvui, „ , „ ^ , vitgvrtrt í« allitrl tirnilatinukbaii mt. 1HÜHN IbCO- ó* 1970-tk úvitklutii vfcnilö birknbitrAk f. 6. novombnr ő toggüll K) órakor a t-ii iklornyui nrodalml gnzdindgi Iroililbnp, nyilvóni a árvoró« ntjAii cl fo^pnkntlalni. Aa Arvoréii follAt-lok niBúktornyni iirml. ti»»tnrtíi 1>ivntitlmU mindenkor luogtokint-ltotok. InUboli njiinbit.ik 1MM) frt bánntpónzy.ol ollillvn nz tir.i-»IaIiuí íoKlgyolöt ltivata|iioK Csáktornyán tondandók.
0»Ak tornya, oct. l-jén 18G7. 1—2 At iirod. jószdy iyazgntóidtj.
WnjditH Józc^ Jtindó-, Inp- «5» nyomdntnlnjdonos Nftgy-Kmuzsiín.
Mai öí>2ftmunk mellóklotej: „Megrendelési iv".
Fűszer-, anyág-, festákáru és magkereskedése,
napiban és kli«iuyb.ii, "tl Tárnok.féle, m"»t tulaj Ion hA ukban, f3-Ut> zn K4. Nn;y-Kaulí»Aii, aJAutJAk U-létük. I s <.iv< * me?r Vid -lésokr«, melyeknek t IJ s|ié»Ab>''n talfrlt .b''sAgpat jutAny..» ou * ulgAlnak.
I''«. kir. kia »zab eUÜ amerikai és augol unzcdélrcaitt.
ANATHBRIN SZÁJVÍZ.
Ifh-r»1.1> J. 0. bécsi fogorvos Altil feltalAlt szer a k8»ilgyel-niet egészen magira vonta, éa n.t|irél-iinpr.l nagyobb mérvben; korestetik. DnczArn annak, hogy ssámos vogyósz vizsgAlal alá véve, éa seiaiuluouitl kártékony részt fel uoio talAlt benne, él ulánoznl kezdték dc cjtéljokst bem érték el, WlvM A l''opp-félo fogjxájvizhüz nem is hasonlllhaték •, -te nál bebizonyult tény: hogy egy n maga remébon.'' 1 í >
A t''opp.fflo »Rjíjvlz ngy s/iilváii ''n fogak úlctfeutartil szqrf, n leg-belesebb fogak.it annyira meggyégyilja, hogy nagyobb baj k^lctkozéio egészen lehetetlen; t''>\á!il>á Igen ¡ótékony a f^ghusrw nézve Is; vs meg-menti mindenfélo vérzés, <l>gana''tol itb. — Tehát nem ííodAlkoshftlunk ''azon: hogy az anatherlu srájíl/ mindenütt mint legfldősebb szer ''«Ifojad-atoit.
AtiAlhlrin fog |.é|. ára I kr Pog-éloio .1 frl 10 kr. <13 kr
Fogszcn védőknek.
Ha n s/áj és fognk tisztán és épen tartása az emberi testnek javára szolgál — mint ezt orvosok Általában ct3iiyn«uck mondják - ez nlknlommal nem miilAstlhatoni el dr. I''opp nr killluJ Anallie-rin szájvizét •) mint legiidvflsebb »sert miiideu ío,{szenvedőnek, méltán ajánlani. l)r., I''opp ur Atiatherin «».\jvi.én klrUl ulfics gyégyaaer, — mely n fogko, di^anat, rothadás stb. ellen segiloni tudqa, ea 1 ellenben még nz egészségeseknek Is — mint védsxer -- Igen aJAulhaté. v Eláukltl. fri''Mtl, éi a lohelet tisrHsága »Ital fTiképen Rrrtgyllja a fo-gr.kat, sőt ínég előbbi »zinAket is visszanyerik. UltAvolitja A borkít'' megmenti n fogakat az Üresedéstől, és gvégyitja a vérző fogiiust. — tzévnl nem lehet eléggé nlánlanl ezen áidáldu» gyégysz^rt. II.
Mélyen tisztelt I''opp ur !
Knti lexeltuek érzem magam arra, hogy flnnek . Anatherln1 HzAj->Uér •( minden fogszeuvedSnek kitllnőén iránijá n \ fogaim /olydtéo-san vérzettek, néhánya (Ireiedetl, csó«o» fájdalumb^u sznuvok, tifal-csakis nunek .szAJvizo* menteit meg mlndezeii kellemetlen fjdtoo makiéi, miért is fogadja legőszintébb küizlfncteniel,
HKLKKIt LlllKRET, bútorgyAr-tulajdonos Uécaben. ------------- "n --
Nagy-Kanizsa. Hatodik ¿vfolyam.
29. szám, october 12«

■ •.''■ J .'' Kiteijedvo v
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegryea tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaztlászat, tudomány és művészei körclWM.
* í ÍJ. ioy.7,'') t
• n -i tmm .! 1 ■-■
Megj elenllE:
minden szombaton,
eglt* lvi! 11.
HfrrkcKztól Iroda v* kiadó hivatali
VVAJD1T8 könyvkcrc«ke<lMben.
Előfizetési föltótelek :
Hcljrhrn liÁxliox hortUusI {•% rldúkro poiUn klllitvc < Kgé»* érres • 0 frt. — kr. Kíl é»ro • • 3 . — . Kvucjcytilro • l » fiO ,
Hlrdetóaelc
\ li»t 1ia«^Iii>. prtil.or^rt l-«*rtr 7 kr. 2-nxor C ¿i nitud«» tovAblii lioiktnuWil ft kr. Ilútyr;i<llj min.Ion egye* tmiki.nAnúrt 3D kr. A «Syi''lt tírcn" cpy prtíl nor l>PÍklnlA«l ilijft Ki kr.

ElÖíizetósí pénzek ós hirdetések,
ugy ««Intőn (i Inp « * c I I r m I l * r t a I m ,t t illrlö
k ti > I f iii ö ii yr k,
vaUiuIiiI vl<Iíkt levelek, Mrmentvo n klsdóhlvsUlbos knl-len.trtk NAOVKANI7.8ÁHA.
Előfizetési felhívás
.r • li Si n-l, *-i II >, 1 ♦ I , . a
„Zala-Somogyi Közlöny"
kiterjedve Sopron- és Vasmegyókre
eziratt
vegyes tartalmú hetilapra. Klüflietc»! feltételek: Okí?bor—deccmUr óvnegyédro 1 ft 00 kr. Oktobertól fólévrn 3 ft
„ egész óvro 0 fi.
Helyben házhoz hordás s vidékre postai szétküldés mellett.
Kéretnek a mielőbbi szíves megrendelések, hogy a szétküldésben hiány ne történjék.
ZLil
Az ipar felvirágzására ható eszközök. IV.
A, Miután láttuk n hiányokat, molyok ''iparunk felviiágzáoát gátolják, könnyít azt mondani, hogy o bajok orvoslása é« megszUntetéeo után na ipnr omolkedni fog. Szaporittassanak («hát közlekedési OBzközeínk, hogy mind a;nyors anyaghoz könnyebben, olcsóbban hozzájuthassanak iparosiunk, mind a földolgozott, kész iparodkkoken könnyebben túladhassanak ; inort a forgalom, a köz-: lokedés növekedtével az igények is na- i gyobbodni n a korosét könnyobbodni
• fog. Legyen osaknem minden mezővárosban ipartanoda, a hol nagyobb képzettséget minden szegény iparos tanonoz könnyen nyerhetno, a nom kellono egyedül arra szoritkoznia, mit lassankint, tán évok múlva mesterétől lát vagy vé-lotlenül hall stb. E/, intézkedéseket a magas kormánytól reméljük és varjuk; nem is akarom a 6 pontot egyenkint tárgyalni és fejtegetni, bizzuk aztszak-ismerŐkro; hanoin inkább azon mog győződésomot lojozom ki, hogy nem soká fog késni az Üdvös orvoslatok megtételével, nmint remélni lehet az eddi-giokbŐl, mintán már a közlokedési osz-közök szaporítására is történtek lépések, a találmányok és szabad .lmakrn nézVo is lott intézkedve, habár a „Magyar
• Uj''ág" ez utóbbit nom igon dicséri.
Azonban ha mindez rögtön bo is következnék, amint óhajtjuk, még hk''tor Bem érnénk egéHzen ozélt, mort még akkor is hiányoznék az egyéni tövé-konység és az egyos Illés, moly kettőt báró Eötvös Józsof is az orsz. ipar-egyletot megnyitó beszédében az ipar euielébu egyedüli eszközeinek mond
korunkban.
Az egyéni tovékenység maguktól az iparosoktól függ, do mindonosetro egyik főrugója az emelkedésnek. A szorgnl-mas iparos a hazának is nagyobb szolgálatot tesz; mert mig a hanyag, vagy iparát osak imígy-amugy tlző maholnap inkább maga is a hazára szorulna, addig az közvotvo a haza jóléténok emelésén is fáradozik, amonnyibon iparát tökélotesitoni iparkodik, Uzlotét nagyí-
tani, Raját vagyonát, tőkéjét sokasítani törekszik.
Aztán hagyják cl csak a földiuivelést, maguk is tapasztalni fogják, hogy oz-ál''al segitve lesz rajtok; mert igyazon-kivül, hogy nem túladhat az, ki föld-mivelésHcl foglalkozik, midőn noki más a kenyere, még könnyen egészen tönkro is juthat. I)o ugy hiazont, oléggé ériho-tővé tettem már ezt. előbbi ozikkeimbeu s hu most többot mondanék róla, ismétlésbe esném.
Az egyesülés mindnyájunktól függ, h ez azért volna szllkségos, hogy legyon a fojlődő iparnak ápolója, gyámola addig is, mig a külföldivel egyenlő színvonalon nom áll. Egy ipa rogy let szükségessége tagadhatatlan, hogy uniti» viribus segítsük azon osztályt haladásában, mely hazánk jólétére, omolkedesérc oly nagy bofolyással van.
Akarjuk, hogy a magyar nemzőt vagyonos, hatalmas, milvolt és szabad legyen : az oszközök használatát is akarni kell.,— Alakitsunk i p a r-ogy 1 e t e t, hagyjuk el kicsinylő előítéloteinkut és a vis intriac-t; végül legyünk teljeson áthatva azon meggyőződéstől, hogy hátramaradás az ''iparban, mindnyájunk hátramaradása, r csakis az ipar emelkedésű adhat kedven magyar hazánknak tartós jólétet és boldogságot!
COCLES.
Emlékirat.
a budupo» t<g r iit /. i VKtutvoiml tárgy Aban.''
Midiin Vosjipróm koroskedöi • iparosat »1-hntiiroiíilk n budnpűst.grttUi vnaatvomd ói-dokóbon n hnani na^y kiixünsóg, n kormány
• M or«eággyÜlún ulütt ssiSt omolni: nom Vu»%próni, nőin Vvazpróinmcgyo, nom i* n kiirUltoB vidók liolyi ¿rdoko lobogott •»nmeik olött, jól tudván nst, Imgy a liolyiórdok azó-sata nom hangzik tul ssdlülto ftildjo liatárain. Hanoin sztnnojk olött lobogott a Homini mol-lóktokintotnok aolia föl nőin áldozható küz> órdok, az országnak as iptr, karoskoilolom
• általában a nomzotgazilászat torón órvó-nyoiítoadö ogyotomos órdoko.
Emlókosotlion tartván rz 1648. évi ilrük omlókU törvényhozás nzoti iniózkodósót, a moly szorlnt az országos vasútvonalak Uuda-Posibol, mint a haza szívéből'' volnának a lialárszólokro irányzandók, moglttödvo kór-dozóki miórt hogy a királyi ministo.riumnak folyó óvi atig. hó 20-átt kolt s na ország valamennyi törvónyhatósAgillioz mogkQldött országos vasúthálózati torvozotólnui a budn-post-grátzi ronal loliototlonnó v»n tóvo, ál dozatul hozatván olyatén holyi órdokoknok, molyok együtt vóvo sóin képosok nzon''nagy hátrányokórt, molyok a tnrvozot szorinti vasúthálózat mollott az országra háramlónak, kárpótlást nyújtani.
E torvozet szorínt hazánk tcstvórfbváros''a csak a buda fohórvár szöny-gyiir-pápftMnol-nárl-grfttzi, mind megannyi tflrodók vonalokon, mórtfrtldnyi távolságra^ vagy h buda-kauizsa-molnári grillzi törodók vonalokon, közöl 57 mórtfóldnyl távolságra jö-hetno órlntkozósbo Stnyornak gazdag gyáripara fővárosával, kiáltóvá tovón m indkát vonal a Budától Voszprám, Molnárin át egyo-ncson ürlttzlg futóf 42*/» mértfóldoyj-rónai-nak indokolatlan mellözósót.
E torvozot szerint Sopron, Vas, Zala, ós
Vflszprómmogyók nagy rószo, közöl 3(10 Q míldnyi torlilot nomcsuk olzáratik sltól, hogy Muda-l''osUtd közvotlon összokíittotóslio jöjjön, hanoin múg minden közguzdúszuti ólottovékonysógo is ogy rószröl Hóosook, más rÓA/(röl UrHt/nok toroltotik ki, kóuysro-ritvo lóvón mógazoii ipartormókoklioni szük só({l<itoit is o li<»lyokr«d ológitoni ki, molyok <>gyoiios öHs/i>k<tttotós follólolo alatt liilda-l''oslriil is mogs^.nroichotök s kónyKXO-ritvo lóvén uyors tormókoiknok még akkor is o lii''lyokon szofzui piaezot, inikor az tö.bbuouill okok ui¡¡itt <S haza szivóbou is föltalálható rnlna.
E torvozot szorint ingataggá válik az évszakuk szorinti vitollH&rkahlnlmég nliid a Stoy.-r ét lluda-lVst közötti nólkdliUhotlön forgalom, Kgy krajezárra tevén a vasúti szállítás máz''ájnt inÜdunként,4 krra a györ-poiti viziszállitás m iusáját ösazosoh 4 — (I krra a győri rakodási dijt, a nyári hónap «kban alig körül 41 krnát tftblio a (jrfttz < s Hilda-l''ost kö/.ti szállitmány mázsája, mi^ o vitelbért a hajózást gátló téli hónap »kinn 57 krra omuli a györ-szöny-fohérvárí vonal korftlöjo • még többro n molnári-kanizsai korölö. Ily ingatagság, a vitoll>érn«k ozon k(ílóml>scgo mily nyomasztólag hat a mogrondolésokro :
t''olölogos bizonyitani. •Mind o háti-ányok toljoso
volnának olyntón vonal olt''ogidásával, moly
.... i-±. i « i > ■
toljoson mollözhotök
a már kész buda-foliórvári vonalat Voszpré inon át kötné összo n sokérdok által óhajtott s klépitéséro csak nz idö kérdóso alatt álló mnlnárl-grützi vonallal.
E vonal olönyci alig számithatók k1.
E vonal Buda-Pcstot n lohotö logrövídobb lltoil köti ö4sz0 Uiiltztzcl.
E vonal a uoinzcti gMidászatérdokközlíssó-gétUl nom ongedi kisiklani Sopron, V ts, Zala és Voszpré mm egyék totor.ies részét. Fól-inmti o vidékot Orlllz és Bécs tormilósi és fogyasztási piaozAnak tuluralma alól; — lohotÚvó toszi, hogy o gazdag nyers tormo-ló*t képossógokkol megáld >tt vidék tőreié-hyol olynn es''itokbon,- midőn nz^nluml usaiiA-soknak sokkul inkább martalékul o»hotö nagy nlfrild rosz torinésnok néz ulobe, az o tormósro váró szükséglotúk kiclógitéséhez olosó szőrről járuljon.
E vonal folytatásaiként szolgál a post In-soncz, post-miskolcz, pnst nagyváradi vonal-irányzatoknak, ogyonoson katvón összo az ország északkolotl részét délnyugoti részével. Hson szompont fontossági, ozon olóny hisznai ugyanosak n jövöban érvényusrilhot-nok leginkább akkor, midőn nomzoti iparunk akár önorőfojtéso, akár ozélirányos vám é* koroskodolmi politika által némi önállóságra fojlődhotik s Erdélynok és a Kárpátok aljá-i nak mindinkább gazdagodó vas-, fém- * ogyéb ipara o vidókon is kiállhntja a vor-■onyt az osztrák örökös tartományok hason iparával, do o vonal kiépitéso nélkül ez állapot hokövotkozéséro számitanl som lohot. Már mn is ti^yolomro méltó körülmény nz, hogy például n marhasónak Triesztből szál-''litott mázsája 5—6 krra! olcsóbb Fohérvá-rótt, mint saját kormányunké győri raktárában, bár az o raktárig izállitáit a vi»i at lo-hotölog olcsóvá toszi. Mit szóljunk azon fflnt omlitott néjjy megye konyhasó *z(lkségl,-».S nok vitolbéréröl a hu U-grJ4«zi V.»nal nélkül?
* E voltai stratégiai szempontból 1« ép Aim fontossággal bir, mint azon nézet, m-lyltől kiindulva épittotott a buda^ri''zi folntlo költséges s o vonni által fölöslegessé válható s jövőm csak országutak módjára fonnltr-tandó állainut. S oz lohot ogylk, lnVr kisebb jelontösÓRÜ oka, hogy n inult óv végén, ml-, dőn kisériot tólotott az állam subvontióját a foliérvár-voszprómi szárnyvonulra mognyor-ni : az akkori keroskedalmi minislor által oz határozottan m»gtagidva lön, do a fohér-vár-veszprém-molnári vonalra n lehetőség határáig mogigértotott.
Mindazon holyi órdokok, molyoknok szói-
MUTATVÁNYSZÁM.
giil''itárn tcrvozlotik .1 gyfír-grülzi vonal, t«-l-jóson kiolégithctők a Innia griU/.i vonal kiépitéso állal, ha Győrből l''apán korcsztül a logrövidobb irányban jön érintkezésbe ogy összekötő vonal a buda-grőtziVi-I, migemu''k méllözcso osotén két a! fontosságú holyi ór-dokoknek Insalnak áldozalul r^yotemrs éi-, dokü le^fmitts tbb noinzi-tgazdászatl tokin-( tet. k.
A győri gabnapiacz n tongorroll összeköt-totést óhnjtá eddig, inint a győr-pápa-koszt-holyi vonalt«rvozot igazolja s óhajtja való-szinüli''g ozulaii. Do oz óhnitás nagyban veszt jolonlő»c^éb >1, ha ugyan teljesén alaptalanná nein válik az esolro, lm, mintnzáudokba vnn vóvo, a na^y gubiiatorinő alföld, Bácska, Binát ogyonus ösAzeköttolésbo hozatik ÍMu-inéval, niiutáu akkor o vidékek hivalvák a Pszt ós gabnakivilolhoz n tougor felé anya-g-.t sznlgiltaiui. l)o ha maradna is némi jo-lontöségo a győri piacz s a tvngor összokö''.-tetésóiiok : még mindig könnyű a lehetőség egy rövid s fflollo olcsón kiéjiilhotö összo-kötő vonallal — mint fontobb érintők — n budn-Krlitzi vnnallniz s a mi«lnóri-kar.izsai vonalon a kotto/i-tlumoi vonalhoz ériii, mely torvozot a «yőri piacz óhajtásának joloulck-tulon távolsági különbséggel ép ugy mcgf>*> lel, mint az egykor annyira folmsgarstult s most már olrejtotl győr pápa-kesztliulyi vo-naltorv.
A «yőri gabnapiacz tormészetos rondolto-Ióac, a Duna i áuya szorintanagy Nóiiiotföld fold lesz utssilva ép ugy mini volt eddig, Sőt a löbbszir érintett összokölő vonni folté-tolo wklatt még a grUlzl piacz i> megmarad számára,
8 hogy a győri piaozuak csak oz logyen iránya s mosteraégoson no kényssorittossék más irányt vonni, abban fnatns országos érdek rejlik. Mort Győr és vhléko, mint köz-tudatu tóuy, a Nómolföld liirt és gsbnaszUk-sógletét h0ni kópos saját termolósóből kioló gitoni, hanom hogy a korosletnok mogfolol-lioss mi , n dunai szállítás sogélyóvol az alföldről rendeli szállítmányait. Még kővé*-bó lovón képos n tengeri szükségletnek is luegfololui, nz oz oldalról csotlog hozzá in--tézolt k oroslotet az alföld-Hutnol vonalra kollono utasítania, vagy az nlföldrÜl lolszál-litolt gabonát átrakodási ós vasúti vitelbé'' rokkel feldrágitva volna kénytolon tengorig szálli''.snia. Amaz fölöslegos, omoz határozottan káros nomzotgazdászati eredmény.
Két ellenvetés támadhat még a buda-gril-tzl vonal ollon, azonban mindkettő csak látszató«.
Egyik az építkezés! költségro vonatkozik, azon alapulván, hogy Győrtől rövidebb a kiépítendő vonal, mint Fehérvártól.,, E rövi-dobbsóg csak 3 mtídot tosz logfcljoíib — azaz annyit, hogyaznsoa3 mildnok ópitkezósi költsége legföljebb pár év alatt mog van nyorve azon vitelbérroogtaknritAsbati, moly a buda-fohórvár voszprém griltsi vonulnak a buda-fohérvár-györ-grHtzi vonalnál 12 mflddolifövidubb volta által eléretik.
A másik allonvotós a déli vaspályától jö-hot s a két vonal cgyonközbon fuWsán nln-pul. Ez ellenvetés Alapját vosziti, iniholyt meggond djuk , hogy a budn trieszti vagy fiumei vonal wgponti rakodmányni a buda-grtttti vonal vógponti rnkodmányaival nom nzpiu snk, Honi l''.ilesorólhőtök, kövotkczvo ogy mást nom tehetik lohctlonné, mr.lyro nózvo ''i gyarmatárukat • a gabnaszállilást, moly Gr»;4bo c«f.k nz ország nyugati megyéiből s tan golyón, a tengorro podig majdnem ki vétől nélkül a nagy alföldről s a déli pá-ly* környékéből intóztotik — nom is om-litvo, csak azon''ogy körülményt hozzuk föl, h"gy Stoycrnsk nyors vastorinényei a Bakonyságban s az oltöl kolets északra fekvő országrészektion osak jelnntéktolon mérték-bon használtatnak, az o tormónyoket használó megyék pedig tongolycn szállítják ron-delinónyoikot, — do nlapját veszti nz ollon.
v«té*. ''a közbenső terület siállltmányaira gondolunk in, tudván, hogy addig, inig a kél vonal kos-1 fut ogymáshos, a Bakony he* gyei.s « Balaton kevéssé hajösotl vlao által által oly k lokedési gát van a kát vonal környéke köst, w»ly fotelt«» megnoho-alti, söt majd nom Ichetlonné tasal egyik környák teiiiitlvényoinok a másikra átvételét. Mily igaa os állítás, mulatta aaon körülmény, h .gy a Balaton iftellékénok Steyerlm irányzón nagyszerű borszállítása kizárólag ton-g lyeit történik a könnyön beköxelítholö déli viS''itvonnl tökéletes mollŐzéttWel.
Aboii netán támadható ellenvetés, moly a huda-grttisi szállítólányokra nésve a győr-giiltxi vnnsltor veaMtol a hosszabb ut daczára U a viai MátliUa által /«''öidózott vitolbér-megtakarításra sai''mit, a''g érdemed figyel-• met, ha meggondoljuk, hogy a buda grá xi vonallal csak elősegítve, <Jo nont kitárva van a györ-grü''si össseköttotés lehetősége, a ha meggondoljuk, hogy mint föntebb részletexvo volt, a nyári ftxállitáa ioiii kerül keveaubbe (jbílt* ós liuda között 41 kruál, inig a tóli szállítás Oyőrnok terelvo logkeve* •obb f»4Vi krr« emelkedik, holott a buda-grátzi vonalon na óv minden ax.ikáhan intés-hotö a szállítás 4fc*/t krjával máxaánkent, Exen és a viai axállitáa kösll vitolbi rklllönb-aóg ax''időnyerés, u megrendelések biztossá-ga, a axállitáa szakadatlan tartama s ax átrakodás kellemetlenségeitől menekvés által bövott kárjiótoltatlk.
Mind o tok intetek a huda-griltzi vonul végponti rakoduiKiiynira vonatkoznak legln | kobb.
II .aonlA figyel hot érdemelnek aránylag ax exetl vonul környékének koxbensö tormó- | nyei a általában helyi érdekei.
E viui.tl Fehérvártól Veszprémig axon, résxhon gaxdag gobnatormö sárréti alkon fut j át, melynek a Séd vizén egymást órő jó víxi a inUoi iliit ii több mbit 000,000 máxaa gabnál I Örülnek helyi fogyasztásra s.kivitolre éven- I ként, érintvén a Bukuiiynak tűzi, sxorasáin éa épül tfában gaxdag erdőjét, érintvén Palota vároaát s a gaxdag inaguexiatartalom miatt nagy jövőjű péti fürdőt a nem egéazon két mlbiro mo;közelítvén a rendes tnivoléa alatt álló sxápári kőszéntelopot.
Veszprémből Városlöd, Dovecser és Somlyó vásárhelynek minden (Itt a Séd és Torna vizek völgyén húzódik ol o tervexoti vonal, köxépen hasítván ax ogéax Bakonyságot.
Ha dinelkod hetik helyi érdek oraxágoa méltánylás magaslatéra: ugy itt blxonyára ea aa eaet fe-mg fonn.
Ex a Voarpréin a Zalamogyóbon köxcl 100 négysa. mfldnyi torülot roppant fa- éa kő-axéngasdagaágával, mértfőldokre nyúló ne-vexetcs bortermő hogyalvel, attrlt a egy részben német eredőid szorgalmas népességével, elegendő forrás a jolantékoiy patakvixeivaí hivatva van arra, hogy a dunántúli kerületnek leghatalmasabb gyárípartelepévé váljék: Teleppé, mely lényegesen befolyjon a nomseli Ipar önállóvá tételére s ekként közvetve a nomx''tünk által kitürfött nagy politikai föladatok megkönnyítésére.
E vidéknek tüzl, éptllot ós axersxámfái, fnsxcuc, donga} éa f*s*?rsxám»l látják ol itotncsak a körülles megyéket, hanem es Utóbbi ozikkok a Duna-TUxá közétíok nagy részét is a a nagy síkerrrl megkezdett l''u-nyőtenyésxlé* csak jó köxlokedési oszköat s ex által kolendőaógot vár, liögy általánosan olterjodoúó váljék.
Av egéa''x környékben mindenütt műkő-dóabon lovft gvhnaörlő éa deszkametsxö malmok, aaoaz, kőedény, portfólián, üveggyárak, hamuxsir éa salétrninfözdék mutatják o ''vidék rondültotéaétj s csak a vasút hiánya s ''szomorít nemxefgaxdáaxatl állapotunk vo ltak okai, hogy a gyáripír o vidéken mindéin lé-t«tö föltétol daczára is jobban ki nom fejlő? tiött. "
Disznó ós szarvasmarhalonyésztéso szintén Jelentékeny s a bakonyi disznózsír nagy kelendőségnek őrvond. Cxélswrü vadásxati törvények bokövetkexlével nom utolaó kivi-toli oxikko leírna a vad
Moazo, kitűnő mlnőaégíl márványa éa grá-liittartalmu axilárd épülotkővo a finomabb kőedényeknek való anyagja nagy kivitoln. k örvond mária a még nagyobbnak néx elébe.
A lisztnok s különösen n bftbitonmollókl 1 tornak nevexetes piaoxál ax osxtrák örökös tartományok képoxlk s a bor nagy inonnyi-aógb.''Tt szállíttatik Stoyor éa Alsóuusztria felé folytonosan. Mily Jövendőnok néx olébo n máris nj lendülotet vett a köxol máafól millió akó kivld''ll d kínálkozó balatoni bortermelés, ha a axállitáa tongoly hulyott vas-atou történik, alig leltet kirtáinltani.
termelés arányához kép''st ép oly f-ntos tekintet a gyümölcs, gubaca, Ion, hüvolyea votoiuényék a a1''gaxdag birkalonyoaxtóa fo|y-lAn nagy mérvbvin termelt gyapju kivitel«, Valamint a dohánytenyésztés éa ipamkszorü k..xvló»ének-beköVJtkoztóvol Fehér- és Tol-nam''gyék ''tiltnegea tormonyd is a Stoyor felé klvltelro nagyban ktnálk->aoak.
Miiicl o résxbou őatermelési, réaxbon gyár-
ipari osikkek teljes órtékosithotéa a miatt-si^g éa mennyiség lokintotében hdtstö isa gasra fejlő.xtbotéa eaéljából csak aaajánlott vasulvonalal igénylik, axon vonalat, mrly Jovocsor Iáján a réaiben tuiveléa alatt álló elontékeny noas.lopi és ajkai kösxéutolepo-tet átszelvén, Somlyó mollelt a Marcsal és tába alkjain egyeneaen Halad Molnári fsló.
Teljesen alaptalan axon támadható ellen» vetéa, hogy o vonal kiépítéao nagy miilani nehéxaégekbe ütköxik, a aok költségbe kerül. K vonal hossxu legföljebb 17 tutidét tcss s Fehérvártól Vosxprémig ó''/t >"<ld távolság-bsn sxakmütanllag axigoruan fölvett költ-ségvotés axrrint no n egósaon hétaxáxaxer forintba kerül. Voazprémtül Ajkáig 3 mfld távolaágban a Bakony hullámzó hegyei alján a Séd és Torna vixek medrén, bár alagút és áthidalás ssükaégo sehol fönn nom forog, némileg, noha nem joloulókonyen költségesebb ugyan, hanem öltől koxdve egésx Molnáriig hullámtalan síkon halad. Ax ópitke-xéat telotto könnyíti ax építkezési legsxilár-dabb kő- és fnnnyngokuak mindenüit komi bon léto, mint ex köxtudatu tény. Szigorú fölvétel szerint « közbenső sxállitiuáuyok kép''siteiié.k e Vonul fonuálliatásál.
E folhoBott okok nagy ligyoloiuiui-1 gyűjtött atatiatíkai adatok, axakórtől sxeinlék a részben a lurképro vetett egyszorü tokintet által igazolvák. Kétségtelen tehát, lrnsy ha o vonal a kormány a orazággyitléa által ezúttal nom ong délyor.ti iufk » iilutiilog nem axorgollatnók is: ontiok kiépítése mi >damol-lelt csak idő kérdése ninrad, ív molnári giU''zi vonal kiépitésével a molnári-fehérvári ket pont ösfxekoteso kiáltó szükség levén. IIa, mint mogviigyunk győződve, o felfogás he lyesi ugy büu volna « yuiinl életrekeltéröl azonnal nem gondoskodni a kóaöhb inegaka-dályoxtiAtl «nul beköv.itkexő kiépítése állal a már meglevő sxoiusxédvoiiMlak szabályo» éleltnUkiidésónok i.kadalyozáaát öntudattal és sxándékoaan előidézni.
Ország is érdekről, levén azó, hiarazük, hogy ott, a hol o kérdés fölött végleg döntenek, a helyi érdokek azük Utkörü képvlas-löi el fogbak In.Ugatni.
Bixunk az érdokoit helyoson felfogó országos közvélemény hatalmában, bízunk a kormány és országgyűlés boluaoségében.
Veszprém, aopt. 21. 1807. A veaxprémi koroakedők éa iparoaok lostil-
leto nevében : BCMILL KÁROLY, KUTTNEK SÁNDOR, . vál. elnök. váluaxtnt. Jogyxő.
névro változtatni nevót. Ouiz«>t f. hó 4-óu töltötte l>o HO ik óvet| a nagy franczia áliamfórti mosolyogva inondá: még-20 ovi éled» van ssükpógo a februári forradalom bovógziWro a hogy örogs«^gónok friaaosaógtit a folytonos munkának tulajdonítja. „Megvagyok < zdvo munkára a o gondobt mindig fonnbirt"!
Hetiszomle.
l''eat, okt. 10. 1867.
O Apostoli Fclaógo f. hó 27-óu utazand Pá-riaba; a királynő azonban hon mnrAd, mivel áldott állapotban van. lloti szemlénkre most nom a szokott kotlwel liőugóxgctónk, mert ax az oktober hatodiki nap omlóko kcacrdvó változtatta tnóg ax i''ráai kedvet ia. A (>csti ltonvódok egylctilcg deklarálták Damjanicanót az ország őxvegyónuk. Az aradi vórtnniik szobrára eddig már 4105 ft 24 kr. gyillt bo. Vottor tábornok Pozsonyban van. Az Kaztcrházy berezegi család irodáit Bécsből Budára tettók át. A bécsi arxönalban nagy élénkség uralkodik. Ax elad magyar vaauti kocsigyár Pesten a losonczi pályaudvar szomszédságéba!) fog clópUlni. Pesten angol fókonzulság alakiliUa vau kilátásba helye/.ve. Ketten Henrik poati hangveraonyzó-bo után Oroszhonba mogy. Nagy Knyedou ,ásatdsi ogytvtUlot'' vunalukulóbau. A jHisti magyar kir. ogyotemi könyvtárban 110 ezer kötetnyi könyv vtm. Jubua—azeptotiibori óvno-gyed alatt a magyar kir. itólő táblától Hit egyén nyort ügyvédi oklevelet. A távirdavonal hos/. sxa a sutrazföldön '' 80 ozor mórtföldot tesz. A magyar i»r. tanitók egylcto f. hó lü-án ój 17-ón tartja Postou ll-dik közgytllósót. Alup-|>őbau 000 bolt égett ol. I^angiovitx tálxirnok t''őrökhonbao két caapat katonaságot alakit inouokült lengyelekből. Kgy budai naszony a zsebórát egérnek gondolván, agyonzúzta, no cx ttgyavt nuin valami föltűnő, do az igen is, hogy Amorikábun incstersógos gyermekek is kóaxittotnok. Ugy airáukoxnak mint az élők. Ára ax első száutu'' gyermeknek, igen kitUuő torkú, kiválóan inabtiosus hanggal ós gonunz tuukacs aintukozásáuak ötszörös fokozatával, — 10 dollár | egy második számit gyermek, nem igen zujoe, de kulloinetlon, kiállhutlau nyafogásó hanggal — b dollár; ogy 3-ik számú közönség oh gyurimikó, mely csak időről idóro ko/.d lármázni ón kónyolímvuui elfér a feiaő kabát zsebében — csak 2l/j dollár. Nagy-Kőrösön egy úri asszony bo panaszolt ogy czigáuy-uőt, hogy bübájosság utján ucin tudta vix*zn-varáKsolni hütelen kedvesót, noha u kodvos btlbájosHágórl 20 frtot tizetolt, azt nyerto, hegy kinevettetett. Szini Károlyt a „Marlius II>U s táralapjai szerkivtztőjót ogy hónapi fogság, 100 ft bírság a lapjai mogszUntotósóru Ítéltetett. Egy marosvásárhelyi székely ifjú olhutárzá, hogy » fólegyházi Petőli Uuaepólyro per ¡kkIos apostolorunt oljő, most már Holdinuzővásárho-lyon ogy uj Potődhozaxállbat, t. i.ogy l''otrovics nevű szabómoster nom áUllott ily coloazsxalis
Levelezések.
VnHiuegyei levelek, f.
Tisxtolt sxorkesxtö url Műit hó 2l-én Vasvár igényleloii városa a közügyeimet annyira magára vonta, miszerint kötelcssé-gomiuó válik ea érdekeltség okát néhány azóval tudomásra juttatni. Avasvári műkedvelő társulat e napon lartá ugyanis rog hirdetett sztuelŐndását a v^sinogyei hon-védegylet javára szépszámú és disxes közönség előtt. A nagy vendéglő épon nem festői kocsiszínjét, Hidassy Elek ttr, a faradhatatlan ügyossegü rendező, néhány, nnp alatt cainoa aziuhazzá itlukila ál, a esti hét órakor kexdelelt a „ Ven t,.ikancsoa éa Ha n huaaar" oxímU darab előadásai Magyar őszinteséggel axolva uiiudig félve lépők műkedvelők állal elfoglalt Timiin templomába : cauk azért, mert hízelgés ós gondolatim álczázásáiiox neiu ért vér, több ízben — kivált hölgyek ló.zé-rőt — a legkeserűbb szemrehányásokkal ogyütt azon leczkét kaptam, hegy mUkodvo-löket kritizálni ifom is szabad, osak — dicsérni; ki pedig ezt nom hajlandó tenni, ux hallgisaou 1 Aggódl.uu tollát, hogy ez alkalommal is — mint azóta számtalanszor — némának kell maradnom; do csalatkoztam! Az első jeleneteket a koxönseggol ogyütt fesxült várakozással hallgatva, nx~ általános letaxéa észrevehotülog jobban és jobban lábra kapott s rövid idő multán hangosan nyilatkozott. S mintha delejes ösazeköttotóabou álltunk volna a működökkel: oxoknok játéka pereiről peresre ker-kebbé,elevenebbé váll s fokozatos lepcsöxeten vexoté if közönséget a darab vegettóig, midőn szűnni nem ukaió lapsok kozl a függöny legördült. Ax előadás egyénileg annyira kielégített, hogy axiute örömmel taglalom részleteit, söt a fennálló privilégiumok ellenére tán egy kissé „kritizálni" ia fogok.
A l-gm-glepőbb hatású volt miiidonekclötl azon kifogástalan ös ajáték, moly által a szereplők kitüniok, uj lovelét képezvén a rendező babérkoszorújának 1 De Un még jobban eselt látnunk uaen jó kedvot s igyo-kexotel, mely a t igokat indítá s inelyot tize-lett színésznél sajnos már Bzomortl anyagi helyzeténél fogva oly ritkán t ipasxtalhatui. Farkas Róza k. a. — Ilonka azemélyeaitőjo — a legazebb érzelmek egesz tárházát nyitá meg előttünk s lm arexjátékát ia ugy hatalma alá hajtja, inint hangját, művészi alakot állít olónk; — Seffir Mari k. a. —-mint Lidi — n megtestesült porolást dicséretes élénkség gol adta, s otthoiilasrága által a legkodvo-zöbb-n vált ki. Simon Miklós ur (kl egy itt''gbetegodott tag helyettesítője lévén, csak néhány nappal az előadás előtt vette át honz-sxu és nflhóz szerepót) majdnoin elfelejtotto velünk, hógy „rögtönözve" adja a Voro* csaplárt, oly mély átgondolással játszá a „bocaülotos" korcsmárost. Es tia Friezi — Simon Oyula ur —oly tapavihartidézett elő puszta megjelenésévol és tormészetoton játéka által is, oly osztatlan elÍBinerósl vivott ki komikus teh -tségénok, hogy bátran kocz-káxtatom azon föltevést, mlssurint kellő ut-inut tlással a szinószi pályán inás tdik Szigeti válhatott volna belőlo I Nóm-thy ígnácx ur oijven sxinekk-d fostó a tudálékosság éa részegség örvényében hánykolódó kántort s a kiucskoreaési jelenetben méltán tapsnt aratott. Hidaaay ur — a vén baka — hogy rövid legyek, remekelt; Laoxitól — Qamauf Vilmoa ur — oloínto orösobb hangot s több bonsőségot vártunk ; később — kivált Bonkávali jolonotolbon — i^eghatóon játszott. Do Petőfivel s.óUa:
TllmteljétoV a köikatondkat, Na^yóbbak 5k, mint a hadvoiírek,
tolj ea elismoróseinot szavazom a kisobb sso-repokbon inüködö hölgyeknek és uraknak, főleg axért: inort szép lemondást tanusitának *x által, hogy » oxél érdekében a jelentéktelenebb működést is axiveson fogadák, s nom akurtak mind fösxorepet játszani, moly hiu vágv miatt oly sxámos mükodvelöi előadás füstbe ment éa mogy. Ax előadás diszét nagy btn omoló, o doli népcsoport olevon játéka, ta iuos öltözéke és magyar jollogo. A közöl-iainoréa o fŐsxoropiök Iránt két gyönyörű koszorúban lolto méltó kifojoxését, egyiken a nemzeti szalag fehérjén »Farkas Rósának a honvédok" másikon „Scffor Marinak a lton-védek" volt látható.
A válaaztmány által kiinututott tiazta ha-Bsnn 70 ft 00 kr O. ó. tesz.
Előid.ks után 10 órakor koxdotetl mog a tánosvigalom a köriunidi zenekar hangjai tnellotl, a zsúfolásig telt Itolyi-ség oiakhamar
oléglohnttok bizonyult be s (i ''iókcdvü ko-zőnségnok egyik lelnményes részo a tágas sziii|i*dol szeme lé ki Uno^hllyül, hói Vajda Standi sanmbutliolyí xenéssoi reggelig husiák n magyarok intenének legszebb nótáit. A kedélyes derültség oly általános és nagymérvű vob/tniszorint bátran elmondhatni, hogy vidékünkén évok óta nétn volt ily sikorüll mulatság I Ki volt a bálkirályné? nohéx volna tuogiuondani.- de ha tudnám, so
szólnék......irigységből, hogy magamat
mért nem tehetem axaá ! 11
Visxonttalálkoxásig üdvöxli tisxtolt sboi>. kesatő urat
honleányi érzelemmel
FECSEUI BÖSKE.*)
Zttla-megyei hirek.
— Királyi Pál, ismert publioxistánk xalamogyoi Lslonyo-korület orsxággyltlósi kövoto f- hó 10 én Nagy Kaiiix.ára érkiBotl. Pár órái itl múlatás t után tovább utaxotl. A aok tapasztalatú s jellotpsxil írd honli társaságában lenni valódi Őröm.
— B e k ü I d o t o 11. Nagy Kanixsn, nol. 7. I8d7. Tegnap, azaa f. hó O án reKgel ü Arakor a tielyiielí ajtaloa rend-li.iza éa iskoláink ígazgatósugi tartó meg ax ysíxegyült tanuló ifjúsággal a tanévi V o n i-s a n c t a o t. Tegnap volt azon örvondotos nap, melyen 10 óv előtt n hitt usstulyu négy ocstályra leszállított gymnaaiumimk, iámét uj életet nyoVt, miután n r.in. vallás- és közoktatási ministo-riunt kegyes eugedélyo folytán az ötödik gymnnilális osztály mtignyittátott,''''exállot nem csak a főgymnasiuin első lépcsőjét, hanoin.a reálgyinuAsiumuak alapját isnyorvén meg; melynek eredménye annyiból ia őr-voiidetea az Iskolai fölügyelő bÍKoitmáuy és ezaol fáradozó ajtatns rendű főnökökre nézve, miután az 5 ik osztály létszáma fuáris U0-on leltll van, ax össxes ifjúság pedig (ax elemit ido nem száinitvá) 240 tanúiéra axa-pirodott, kik kösé axomazéd horvát testvéreink szánms gyermeke is számitható. — Örömmel olvasván * „Győri Köalőnyu''bon sz. k. Oyör városa minő örömmol ünnepolto axon nnp>>t, melyben ax ottani akadémia megnyittatott és ismét élotbo léptottotott. — Do bexxog, fájdalom, N.-Kanixsa városi hatósága és köxönsége míbo sem tegnapi ünuopélyünk« t, nem tekintvén aaon jótéte-tuényl, melyet a helybeni lakosság nomcsak azáltal nyer, inikép szogónyobb sorsú szülök gyeruiok-iikot kovoaobb költséggel taníttatni, ás a hasának hassnos polgárokká kíké-peatotui alkalom nyílik, aem pedig minő haszon háramlik a lakosságra is a tanuló ifjU-ság nagyobb száma által, kik a külyidékről körünkbe jövondnek—; valóban sajnos, hogy városunk lakói a népnevelés érdemé-bon oly kevés ligyoloramel viseltetnek és ily inagaaztoa üúnopély iránt hideg kösönyössé-get tanuaítanak. Tárnok Ai.^jbH-.
— B o''t h I o it G o r g o 1 y tábornokot a inult hó közepén több napig Nagy-Kanizsán ''rátánk szerencsések Udvöxölhetni, Kolozsvárt igen disses fogadtatásban réssositottók. Szept. 28-án a folytonos osözés dao^Ara volt hon vöd baj társ ti számosan monónok elolbo noiuxoti sxinű lobogókkal dissitott fogatok-bm, s midőn a jnálbidába érksaeU, b. ttu-»sár Sándor üdvöxölte. Esto népes fáklyás monnl vonult sxállása uló, s a tisztelgők lelkesült éljenxéso kőxbon Horray Viktor tartól) hozzá beszédet, molyro ás Űnnopolt agg bajnok inogliAlottan-válassolt. „Jól tövód— mondá többi közt — hogy nem kórdéd, ''1 • pillanatban ml játsxadlatja szivemet, mórt ax oly gyönyörűség, moíyhoB csak 10 évi száműzetés s a ti raogomlókoxéstok késsjt-Itotí oi a szívet, s melynek rajxolásáhos ajkaimnak nincscnok szavai; do azértuohigy-jótok, hogy ob öröm megöl engem, ex as öröm ongein meggyógyít a különösen akk6r, midőn az a haza sxont földjón általatok eszközöltetik, szeretott régi bajtársaim, barátim. Hz ax öröm as enyém, hagyjátok mog azt nekem örök omlókül. A tisztelet, a hazafiul lelkcsodés, a mi köblötökből o pillanatban zajosan tör ki, as azon szent osamél illeti, molynek kiviváaára saeuteltem élto-met. — Megfutott pályám nyitott könyvként áll előttetek, molynek olső lapján a Iiaba integritása, Ősi alkotmányunk , függetlenségünk van cximül felírva. Ext megtartani volt életem egyik logssontobb törokvésí, ex ha megtámadtatnék, megolt «Imaaui késa vagyok utolsó lehollotomig." — A táboruok I? napot töltött Kolozsvárott, s aatán rokooai-liox utazott. — A tábornok 3 havi szabad-sággal vnn itthon.
*) Lclke.ltll OrOmmet adrOiOliak Ns^.idal tí««-tolt iinnikaUrsaiuk kOsAlt s amiért lapunkat becs«. • nom intn<leuna|>l totlkardoskodiit tanu.itó krt.lomí-njrívct ¿rdnkc.btlí, fogasa hódulalunk dsxtnto klfe-Jonv.ft ; nvm mulaxilhatjuk cl egy.ter.ulnt tlga«*ia-lálan kijelenteni : ai Irtgj^g no bánalo.lUJi nemes n*lviíl, mort ami hVad, <1 nom marad. Kitadja, noni o kedvot'' munkatársaink találják Nagy.Adat ktritrní-Jokul tAla.iUnl ama Idoatl. .xstlanil Um»r«UÓg L\j-tán, meljrcl la,iunk >>cronci4. ¿de» hasink níg/ k*d-voi menyijében folytonos iUnk.jgben tartani v I
Ö.rrk.
— 0 n n o p é I y. Ocl, 3 án mont véghoz a győri jogakadémia ünnepélyes megnyitása. Minitlorl tináesos L ,o• nhiaky István püspök nr ti mlga, mint le-f«mAnyiii''.tos hatásos boszédoOartott. A gy-''rl megyés püapök^ur ö mlga által adott t)Ó terítékű diasobód alkalmával Simon Vimvo csornai prépost ur ő nsga Győr, Sopron, ''/,\b\ és Veszprémmé-gyék nevében a magyar kormányért ós Deák Forenosért emelt polnvr.it.
— MUvi.zo t. Vettük hazánk seno pártolói éi művelőihez intézőit folhiváat, mely szerint Pesten ,«gy „zenekedvelők egyloto-slrtknlt meg. Ctóljn: nz egyházi s világi
- clnssicua zene művelése és ápolása; mely e*ólt elérhetőnek tart a) misék, hangverso-nyok, oratóriumok s operák nyilvános old-adása általi ismertetése j b) a kezdő zono-szerzők buzdítása a müveiknek előadása; c) nemzeti zenénk emelése altul. Alapitóta-gok, kik 100 fltal ogyszor mindenkorra, a pártolók, kik óvónként (1—10 fttnl járulnak az egyleti szükségletek fedezéséhez. A tagok fölvétele az egylet helyiségében (Ho dout■ épület „Magyar királyból" esimzott vendéglővel szombon) eszközölhető. Ajánljuk a zonokedvelük p.lrfoglsába o neuiot török vóríi egyletet.
— Fan a az. N.-Kanizsán annyi a naplopó ó» csavargó, Itogy koldulva egyik a másiknak adja kozébo a kilincset. A koldusok ügyét szabályozandó, egy bécsi Inp óp most azt indítványoz*», liogy a városi hatóság ren-doljon el minden szabadalmazott (azaz valódi) koldus részérő cgy plóh-jel vóny t, moly. által azok a csavargó naplóinktól mcgkülönhnz-totve lennének. Ez elejét venné sok kihá-
Sásnak, omlásnak, m-dyekot ép, egészséges, o lomha naplopók a valódi tzoroucsótlenck rováaáfs 0*nok. Váljon nem volm e czél-tserü, ha ezen életrevaló indítványt a ml tanácsunk som hagyná ügyeimen kívül VI —• Mindenesetre nagy szolgálatot tenne mind a valódi szoronosétlencknok, mind p idig azoknak, kik eddig a csavargók saklátásninak voltak kitéve. Külö&ösen a vásár alk. ^mával podig oly szerencsétlen bénák oviczkól-tok u sárbun, liogy a szánalom belyott undor fogta fi az ember szivét.
— Orosz izgatás. A jó esohoknél a uép kőzött mennyire elterjedt az orosz izgatás, tauusitja a következő eset : napokban egy levplet olvastunk, molybon égro földre kérik a ssah atyafiak ogyik itt dolgozgató rokonukat, inonjon tüstént haza, mort onnan m^tltJó!) Oroszországba fog küldetni a leg-
«>»« »4« mollott; aa orosa nyelvet meg-m ¡luxi, roppant gatdngságra lobot biztos kilátása.
— Vásárongodóly. Zalnmegyei Alsó-Domború hrlységnek óvonklnt martlua 19, május 1(5, juliua 13 és donombor 9-ik napjain országos Vásárok tartása mogoiigodt< tott.
— Kavics. Nom lobot oinlltés nélkül bxgyitunk a n. kanizsai utozaárkokat beborító kavicsok ssaporodáiát. Önmagoktól az
tiga*nra szaporodnak, do bizonyára felkiáltó jryil szolgál arra nézve, liogy ns árkok igei; gyérou tiszlittntn''ik, s igy osős idő alkalmával a viz arra folyik, amerm épen útja nom volna. C''mindennek az n kővotkozéso, hogy a közönség kény .liuosb járása akadály óit atlk.''"* ............
— Tüsfroot. F, bó 7-én esto felé Kiska-nizsán ogy ház ó/eit lo. A tüz vigyázatlan-aág folytál tánn
Fan-»ráí. !jj ''lV.iy János többok kívánatára ■..óilitort panorámájában második ttlállltást rendozr^, kövotkező kópokkel: 1) Viktória kir/'' V v ünnepélye» bevonulása Lond->- S 0'' -,yÁla után ; 2)C»ataátíÍtam '' pnw;.c ■ vndiábaiíj 3) Huda-Fest diszépitmó- j nyoivel j 4) y -.''igy vizárndAs Lyonban } &) A )«lor(>if)s c:. oov« Sloiliában ; 0) áártdor jolon-eg uralkodó orosz császár koronázási disz-monoto) 7) Az uj izrngliU iiu.iluW Fosson } 8) Miksa osásiiár kivége^totése.
— Loyáa. Csáktornyán sopt. 80-án ójjcl ''MouwU''WAllíort ur koroskodósébon jolonté-Itony ! Sj/áa történt. Ugyanakkor az urodal-mi pénztárt akarták kirabolni, do Utlogb ur ószrovette, az ablakon kilőtt éa Így mogljed-tok az éji madarak s tovább röppontok. A »Vittosek még nem fedeztettok lol.
— Fyllomunn Feroncz áltul f. óvi ok-'';!)orll».roodozondö hangverseny niflsoroza''a: 1. ábránd a magyar népdalok felott, Hubinstein-Uil, olfladja n hangvorsouyzó. 2. Ábránd hogcdAn Arnstcf''nWl, előadja ITonno F. hogodílmüvíW. ur. 8. Haugvorrtcnydarak llótán Hoincmciertől, olöadja Ilon no C. ur. 4. SzavalmAny. Out mann Kmina kisasszony által. 6. Sonato. hogodü és zongorán (F-dúr) Boothovcntól, előadják Henno F. ur éa a hangvorsonyzó. 0. Ábránd flótán Briccialditól, olöadja llonno C. ur. 7. Szavalmány (lutmann lOmmu kirtasszony által. 8. Hangvorsenydarab. (F-moll) Wober C. M.-tói, zongorán előadja GrUÍib min ur zonckará val a hangvorsonyzö. — Kozdoto 7 ói fél órn-
— IlAngYcrseny után táuczkoszoru rcn-^«¿totik.
- KosztbolyrŐl küvotkoző erdokes ifó^Ot vettünk ;
k. Régi s égek. 8». A. ur, kesatholyi lakos, a Mulatódban ogy3''C>" bosszú taraczkot, máakor egy tüzkövos puskát talált, moly a mai löfogy verőktől szerkns <téro "é^vo nt»b,»n is küloiiiboKŐ, bogy s lrkáiiyu egéizeu ellen ■ k"r.ő irányban csapódik ; özeken ki vül ugyan a fi lUtonbm egy rövid görbe kardot, m dyot U. F. holy.boli urnák adott át. Ajánljuk az illőtök ügyeimébe.
k. T a ii í ii t é z o t. Örömmol tudathatjuk, hogy as orsz. gazd. tanintézet minden óvlmn látogutottabb loszj máris nagyszáma Inll-g.itó g)ülokozett ossz.». Ilirszerint gymua* siumunknt két osztálylyul növelik. Kunok örvondonénk. I^y nom kényto|onitto<uók sok szegény tanuló költség és pártfogás hiányával, tanulmányait már a negyedik osítálybuii félben hagyni.
k. Hir talon halál. Folyó hó (S-án városunkba ogy veszprémi fuvaros érkezett; aznap még a betegségnek semmi yoma som látszott rajta, másnap reggol már ogé«z»n megdermedve, az élet csekély jolével, önlu-d illan feküdt j két nap múlva — hihető szol hüdésbon — meghalt.
k. Múlt hó 24-kl vihar Alkalmával, az úgynevezett (Jjmajorban, a villám egy ta> karmány-boglyát perzselt fel. Azóta u folytonos hideg, esős napok az őszi takarulást igen bátráltnlják.
k. Ital) ohm. A 19. százul a csudák kora.
Pár évvel oltihb T.......Vas- és K......
helységben Somogy-, most p''dig Sármelléken Zalainegyében csudakutakat finlöztek föl. utóbli nevezett bolyon is rendkívüli képeket látnak a képzelgő anyókák egy kut-bau, s külöofule, hasonlithatlanul nevotsé-ges látinányokról bőszéinek, nom gondoljuk meg, liogy az iskolás gyermek is mosolyg rajtuk. Mit szül a növelés hiánya 1
Somogy-megyei hirek.
— IVHpoKv»lrí rendcH tudori tónk levele lapunk bezártuig nem érkezett meg.
.— Halálozás. A siófoki postamester Czopf Mihály ur f. hó 4 én ruggel halt mog mellbajbain 01 óvot élt a tevékeny honpolgár.
F,
Sopron-megyei hirek.
(=> M a r li a v ó s z m o g s * ü u ó s. A keleti marhavész, f. évi sept. hó második fulébon a foldmivulés-, ipar- és keroskodelmi minis-terlumbnz felterjosztott hivatalos jelentós szerint sopronmogyel Kiskarom helységben megszűnt.
= Időjárás. Tíz nap óta Sopronban nagy hideg uralkodik, meglehot könpyen egy szép reggol csak arru ébredünk, hogy hó borítja aa utozákat. A bor os időjárás következtében aznnvod, sokat esőzik és emiatt a minőség csekélyebb lösz, mint roinéltük.
= Munkásokat képző iskola alakítás» végolt több jolentékony tnÜipams ét gazdász fáradozik Sopronban egy alaptervvel, melynek folkaroláaa esetében a kellő hivatalos lépéseket fogják megtenni.
= A soprou vároti kézmű ipartestület elöljárói egy potitioval járnr.k körül, moly azórszággyftlothexKvégett lonno boniyujt .«do, hogy a jelenlegi érvényben levő ausztriai ipartörvények t\ IfUggt-sztcssenok és az idii s körülmény hoz mórt igényszorü uj ipirtorvo-nyék hozattitsaansk.
Vas-megyei hirek.
— K i s o íVU 1 kiállítás. Előbbi la-punkban hoztuk kivonatilug a vasin<''gyei gazdasági egyosület által f. okt. 20 és 21 re rendezett általános gazdasági kiállítás pro-grammját; most ujolag omlókozetbo hozzuk s tiszta szivünkből kívánjuk, hogy a dőrék egylet, moly életrevalóságának már számtalanszor jelét adá, önzotlon működésében fé-nyet sikert nrrttliassou.
— Zálogház. A szombathel''-.í takarékpénztár kapcsolatosan ogy zálogházi intézetet nyit inog.
— Tá n o z v íg a I o m. A körmendi izrae-liU ifjutág —i mint V. L. irja — okt. 21 én aa aradi vértanuk azokrának javára táuozvi-galmat roudoz.
sági szorvozotről" irt fUzotót, mjlrnek következő tartalma olé<jgó ajánlölag szolgál: I. A birősági s/.orvo»et jelentósé/o. II. A bí-nkágok általában. III. A bíróságok u^taei: A, .láriid-, illotőlog békebirák. I./ Megyéi tör-vónysz<5kok ós esküdtszékek. C) Keroikodoliuí törvényszék k. lMnynbirótágok. E) Közjegyzők. F) Kerületi főtörvényszékok. 0) Ixjg f"bb- és somiUtsitó törvényszék. Szentkirályi Móricz a megyei k>ró*Ax°Król. Tisza Kálmán a megyei biróságoknil. IV. Váluiztás vagy kinevezés? A választási rendszer hAtrányai: I. A rendezett tanácsok tokintotébjn 2. S/..»kkép'' z-ltsóg tekintetében. 3. Politikai tokiutetnél fogva. 4. A birőiszemélyzot gyakori változ<lsá-n.-il fogva. f>. Partikularismus tekintetében. 0. A binfi filggetlenm''g tékintetébon. 7. Ejfyönto tiiii''g tekintetében szemben a purliamenti korinánynyal. H. Nemzetiségek és nyelv tekintetében. A „Naplő" a választásokről. S/.ontki rályi Mór a választásokról. Tísza Kálmán n választásokról. Apáink példája. V. A fizetésekről. VI. Ügyrend. VII. Fegyelmi oljárás. VIII. Zársző. IX Függelék. IgazságügyuiKiiszteri törvényjavaslat. — Ára üO kr.
Nyilt pósta.
— Del y\. IIoci''uiaI a r''-ijl liall^AlAi/rt, nnislial-inoi''ill »«ntaink no ni «ng«i|<(lc « legk''ilvriobl>on <«8 irim Ifin tclj-altcni. L ({krtx lebb «xonb4U t.lül Ve M uk <n4jl«-
— H. K K''iaairnlmlklAi. n-ic<V.ion nif/, hogy Iioíhú len i,''» U|>uukb*n s l<vj >bb «kn-nlioik m< iljlt •»ni v ho''j k f« I, ii.c-r« oly kdr tiiiéujrrk.-t ir l<", m ly-rr. f''VjiLiloiii, lapunk ktlul n«m b|r, mAr i> Ji^ a • i n liawiioissl kivAujuk ipy »''hi:l is ^xírt nf.it fog <ta i-th tl lel, 1 ltom vuuja no''K iminkV»"A-Jfit tll nkt ct»k nrrik^rj k rt-<ll v.''l<$» |.-i{yn b cs.-» k''lslsiaínyo. Ttayt s''irotUnk mi ;nin4l t"l>li< t hi»nl, ni cl .1 llliou nx ílill4 volt a AíK* I f.or.iy gr fi cmU.I jel*4itrit.
— X Y- Z. Veit- nmfiu lov«Ilink t<
— K- u. II Jlu ihíuy. A !»|> r »<tM«n fot k IlMiil. Ö UlUik, h ./y l|{»ny. dai k m pf -ltl A ott «MT.ll rie^ bUl i»l;Ak a Uibbir'' V ild l|ilili4. l-t uk ti
— N. H. Po|ir.innc,''y. I V » lov. Itt J 3 • A
inunkra vngyi-.uk k''liyt-lon?k ll «''»» Ulll. Kl''t i-gctan 1» j 1 etik hü.rt«« <lr .induk-t t. |'' l tt kij.v. ut u uk, mim ilnt t >r kvínlink utt>n\uyiilUlik i b i talm ink olUmvrli-llk,
— P*. A. Vé#.. K''rjük U''ih ly#l In''alul r lünk, ho/y Inpunk ti»»t I. tpí dAiivAl |iont »nu k ''illi m''-k. Alkalmi a/ f lk.<rJU''< a Iivíhbl k.''.sr inükódíiri'', k U lóuiji n alap .a hlr k nyírt bi-kit l-l»''io.
— K. I ura Klolyauató. 8»lrAk. A fryHngy»«! asinhA in*in ««odAl''iiki nasy vull b«hn" a 1(1« A« lii''Urab. a .D.ir.\ sPa ok'' tm JAn.vAval p.W-in ml.tllk a utpokban. ''ii Or Ilink nt-uios Mfk-véaí.l n. Fos el I B''iluto il vő I lUuki-tl
— K K MohA-a. VuttUk b.c««« lovtMi, a vstvos figyelem Utfm knf l. -.
— KhuI lüb. ikí. K.''rjllk iilnii tud alUaall.
— A tolnai «•««« laUn a W Ur^\>¿^ utio baMrala iiyug<«ik t
— K. Oy. Kriith ly. Igen Jól KösiSnct; hvi-u''ó hirek bek I iMr* a aba ljnn t-váhura is kAruUnk.
Irodalom.
— Kőmivoí Imrp, n vidoraág személyes tos-tositöjo legközelebb „Pongő sarkantyú" czim alatt egy füzet hiimorlsztlkus költemény t ad sajtó alá. Tártakra: nemzeties vigdalok, guuy versek, n niult óvtizodbon röpkedő jó madarakat puskAzgatószinpaili rögtönzések » több ily hason non >1 költomény. Ára 4ü kr. loend, megjelenésekor b ívobbon szólunk róla. Hogy kelendő lesz, annyi bizonyos, mort az ily ophe-mor munkákat jobban kedveli a közönség, mint a tudományos, vagy magasb röptíl költészeti mővot.
— Vettük Küllői Edo pesti kir. E. ÍJ. váltó törvényszéki ülnöktől „n o h á n y s zó a b i r ó-
TARCZA.
i .
Az aradi vértanuk sírjánál.
1867, oktobsr 6.
f*m j v " i"" ■ ■''/[ f rr,*fo - f4
K''''g eliógott a h.rcxok h\ra.-ja, Níuia '' »« n ibeu Ul n IAih«iVr i C''Mk tUcnhXroin ve ér tlrja van HAtra. inítf , mely koeioróra vAr. >1 o íi » «''e r f I r út At ''V » ''< h iiH < * * b a d a i g Vnll ha<-c<aikbau a Jel»/avuk. ~ « mari uilndki lliih''U hivuk vnlAnak, E b ü ii ó k i5 r I Kitol- v & r I a u (x k.
J rtek a-<rt ido l>An»to» ln>hvi.lok — CaóknlJAtik reudro n *ioiil eroklyékctl
Mind httniik voltak Ok . . . a baxAnak Kolejlhot on lill bajnokai, — K. lev^n k t •< g • í n n t o b ti c x A I J u k í r t , Á r ii 1 A » ii a I: A I <t o * a t a I. HaOUtnn villi a n''p c«d«-kkl»o . . . Köny, Im''-dta^ eílho/. nem Jutott... Tiienhirom v/rc» nllár fdlrttl Ugyan aunyl d I c * tt il I t halotti
Jortok « a*enl heiyro ketorgö honvédok : CeókolJAtok rendre a n«nt irtklyikill
A «Un a fAtyolt , mely a »Iron long, 0» »«Atok ineg vigyetek —
H caak akkor lOn^Uk kebletekre, Ha vAgharoara «»All o n a in « e d i k ; Harcira, mely é I e I -h a 1AI r a vAllk Kihányt hftink alrjalfeletl... Olt, hol ttinnhAroin vértanénak Raout halála jslsl a helyol. —
Jöjjetek mlndnyAJan votoran hnnvAdeki Csókoljátok r;ndro a innt fáklyákét 8/.KNL''KII!Al.Yl AtUUl..
Hermln eljön.
Krodeti boKélyke.
ÜCUONÜÓSTÓ.L. I.
Vannak fntal omborok, kikuok élito örökös tavaszi,virÁny, moly felott a szenvedély romboló vihara nom nyargalt keresztül s pusztító közével nom tépte ki a gazdag sziti* vegyülotü örötuvirtuyokat; és ha olykor felleg tolul is a szolidon m<>si>lygó nnp oló vagy árnyat votjs a virányra: nom estiek kétségbe, nem vádolják az ogot tzony-nyet szavaikkal, hanoiu nyugodtan várjak, I
m''g a fellő« tovább vonul s ¡nmet blőragyog a nap mosolygó arezn.
Ez a legboldóg ibb kodély t ily boldog ko-dólvlvr-l bir Dirvat El»k.
inii-tk igVilübá ti-ilul emberek, kikni k ól te cs ml'' s tei,g r, melyben a nap fflröfcr.ti >n.-g bujnal''H''to ró/.sik« nioziíi''j''iiól u «zordíló fergoteg rá oroszti ugyan ». él vész-markát a irgilmutlun dühéliou ugy meguzibdja, bopy hnbt.ijtókot vor n felbőszült hullám, do A vi.« bar elmuliával lecsendesül s titzt.i tükrében a oaillngos ég tüknizi vissza magát.
Ez képe liáposi Gusztáv lelkületének.
I) írvus Elek és Láposi Ousztiv — mindkettő deli termetű, csinos ti ital embor — a l-gjobb barátságiéin élt'' k egymással, nem hétköznapi értelemben vóvo, mint tokuknikl vétetik, kik a b''irálság szent nevét csak táját pUzkos érdekűik hi\jbésaásn végett hír-dozzák hazug ajkaikon, üariitok voltak rtk a »zó legszobb értelméből'', egygyó forri-tt a kót kebel, melyekben egy a/iv dobogi t'', egy lelek lakott; közös Volt örömük, kozós bánatuk j do a bánat, e fekete holló — ua-j^yon ritka vendég volt szivükben, m,%rt a lelek, ez örökké derült, vidám liúzl gtzda, nem lürlo a\ h.islukodó vondogot. í ;
Hogyan tai IVozot( o kót rokon kebel, miként fűződött k az ép viszony? — noiutarti-zik történetünk''aöz.
Egy «lerült tavaszi nap délutánján szobájában ült Elek, azaz nem is ült, hanem hevert egész tingyurl kényelemmel ruganyos pnm-Ingán, vaut,ig folegohkénf éfojjotvén »zajából a jóillutu dohányfüatöt./''U^y olgomb lkoilott a f-lszálló füsik.urlk ikon, Ifig^ végro a pipa kiesett kezéből s az édes gondoluiek még ..édesobb álomra nyomták le szempilláit.
Iliriolen jne.gnyilott az ajtó s metinydö-rö^vo csapó''dolt be Iqinét, A tmka álomkó
!»ek egyezerre olotzlottak. ijedve ugrik I 1 ¿lek, mini ki uzt álmodja, hogy irtóztató mélységbo hullott nlá.
— Az ördöglio Outztl, to vngy ? ngyan megljehZt ttél, azt gondoltam, a házfedél hull fejemre. l)o nz Iston szerelmére, mi bajod V hisz u^y nézess ki, mint kit hitolezöjo üldöz, hogy tizossen kl egy százozor forln-
''S váltót, tű időn zaebjóbeii egy Arvu tillér aincs. C».ik nom ilyen baj.... ?
— Ej I no csattogj, mint a szajkó, látod, egy csöpp kedvem sincs azt hallgatni. G''sak azért jöttem, hogy tudósítsalak, miszerint megölöm magúmat.
— Ahá I megint egy kirförgotog 1 . . N->, so baj 1 mujd elmúlik s ború után tzobbeti . m'' solyg a nnp.
Oifztáv nem válaszolt, arczúii sotet feli g ült, keblében a fajduluias érzemények vívtak élethalál csatát. Hanyagul vvté m»gát a pamlagra t gondoktól nehéz feji t kezével lÁmavztA meg.
— Hát uiondszA csak Gusztim — folytató yiok — csintalankodott megint as a kia Edeskidvet, tán melyebben nésrtt vnlsmi csinos urli ábrándos szemeitio, mint szerettod volna ?.. . N> s, mért nem «sólsa ? Ej, ej ! ugy ülsz ittej), mint a temetőben egy tir*''1 szobron aa a kis márványból firngi.tt — fáj-d.lom.
— Elek! — kiáll hoveion Gursti.
-- Hála Utenl ... De hotzélj hát .is Is-Uuáíi, lux-U uM Jiitzoiii.motnÍMUultál, mint, nn^y citfltörtokőn a harangok.
— Mi is oz nz élet? .... rongyos kabát, melytől az ember csak ugy tzuliadol meg, ha oldobja magától I Isten veled, Elek l
— A manóba! csak nem ment el az eszed ? ,
—■ Még nom, de indulóban Van.
— Teringettét, még t:cm láttalak ennyire fölháborodva. Jer, ülj ido mellém s mondd el mi bajod*, tudod, szolgálatkész orvos va-gyok ón a kfllönfltion n szivb»j'' kat nagy ti-kerrel orvoslom j aztán ki segítsen, ha ón, nom, barátod.
— Kételkedőm, hogy most tOgithottx I. .
— Minő bizAlmntlnnaág !?
— Jó, legyen, olvasd I
(Folyt. kOv.)
Nyilttér *),
Ilizonyos H., helybeli nagyknnizfcni kerejko dő boltjában tnogjolonvéii, ogy közönségun Ixi toi akartain vonni igy megpróbáltam töbho!, egy azonban, alig érék hozzá, elhasadt. Köze• lebbról megnézegettem s bizonyos jelét tAláltaiu az előbbi ragasztásnak, ő azonban érette három frtot követelt, mi külöuben egy frtos bot voli. l^ot kapitányi beavatkozást kért. I/jyalis azel-lemil kapitány ur két szakértő nf »Oej.-
vjzsgáluitta éa engemet o méltatlan, jog: és embert'' len követeléstől felmentett.
Öntnngftnwak tartozom elégtétellel, midőn e rosz hftjlutnot mogrővn, nytlvánovulgra hozom.
N.-Kunizsn, sept. 1 -i. IííO.7, ; '',) ''(„''JT
■ FomiÓCZI EDE.
*) A« o rovat aUtl kntlntlokóll <»ak ■ig irAnyáb.in vill.il fcleló''i«4gel a
• «•JMhat-i
v.: ••ft»"''1*
ÜZLETI HÍRNÖK.
N »KANIZSA, okt. II, 1«ÖT. Alljf lehetett utAbbi tudo>itAiaink*t olva.nl, mtdtin mlndennemU gaboua-termAnyOnk Ara hlrteUu f. lem-lkedelt. Angiig lApelt mint r«v8 fel A» Jobb Art «JA»''ot* s e körlllmAny » ml pticxnnkra benvomA. nAIktil nein nw» 1hit>tt, mert Apen AngUAban a,nl »Arga buaAnk kere.letik. K •¿»MpllhnatUu Arnnbatl iuAgl» egy ki. c»end ««Ag uralg, b''ir ai fi»*fk dík »tAmAra m-g mindig maga* A tíbbi 3» I l.r,uAny< V bftvAUA»Aval elkAdek » kevA. vitelek ki, amik« t a hatái8r*ld*ki nyArlgyap-
£u «g..:*mro cin méltaiiatoit. MaalAg/timAtc. Sxt a dió ItffH kerf tt"lik. mAg n »xllva kuvMbA. A bor«»<lret legnagyobb r-1» I v/gAh''X Jutott, miuö-»ége k<Wp».crQ, moliiiyifc''go ki lAgitS.
Jrlcub''gi Arak al»ó-a.i«xtflal mirflWnl a h"lybell pla^nVl Ilnxa Hl -81 fut« B irt 00 kr.. « ft S0 kr. lin.L 7tt—T9 font«« ^ frt 00 kr.. 4 frl 80 kr Ku-korion* 8A-86 fontoi 3 ft 10-»0 kr. Árpa «orf.l«é»he, ral ''•., 70 - 73 font 3 fl- 3 frt 2ft kr. /.ab 4ft-47 f»nt I
frt. tO-flO kr 100 foj kAnoixta Ö frl — kr. IV aiuly fehAr 4 ft 90 kr.—5 frt. tarka 4 frt kr. OubA rl»jj rendit mAx.AJa 10 — 18 frl — SxIlvapAllnka 20 foku 81 frt — kr hordóval rgylltt. r.WkrtlypAlluk« 80 fokú 88 frt — hordával eKytitl. MW 80—il frt. Ilork-T 80—23 frt. Nyer»Mrök — frt, 6k«r- A, tohAn-l>arílk — írt. A* bruabSrrtk — frt inAxíAukAnt.
Ilorok. fehAr A» v3r*» (»chillo-) A, IMS-ki
— vidAklinkbeli —termi» «-10 frt. Villányi A, »,Cg-sxArdi fcV''to 18(16 9 — 11 ft. Uj honi bor viWrta Aí fohAr lS07-ki 4 frt 60—6 frt UrÜAtonmellAkl borok 180.1- A» 1805-lkl fehAr 18 frt ak''-nkAnt. Via*-. 110 frt — kr. ItAx — frt — kr. KdtUn.Agn» cyapln h*> lAnlrvidAki Ara — frt. K.hlr rongy Ara 8 fit 70 kr. f«ket« 4 frl 70 kr.
\.-kanimni |>lncii árak octobfr 11.
llortó ItcAJo U kr. l.encao ltu*Aje tl kr HabilcaM1'' fl kr. KMea itc. 0 kr. Uurgonya mArOJe — fl (10—KO It •
Marh.hn* fontja 18 kr. Juhhn» fontja 12 kr. 8orlU-ht» fontja 24 kr. Bxalonn* m*«»Aja tO frt - kr. ¿»Ir fontja 40 kr. LAogli«*» mA.AJ* 13 frt - kr. 7.%om-lyeli«xl mA»«AJa ÍJ frt — ki. Keuyérll»-.t fontJv8-t> kr. Kukorlo(allait fontja 6 kr. Árpadvra fontja 20 kr KólrtkAna Itc.AJe 9 kr. Rla»kAw fontja 20 kr. t.»» aj fontja 60 kr. tt«po»oolaj fontja 34 kr. LonmajolaJ fontja 80kr. UJ b<ir IlotAJo 10 kr. — Óbor ile*AJ< |0 kr Peti *Sr itoxAjo |4 kr Kaulnnl f5r llcAje 10 kr. (Kbona-pAlinka ItcxAJ.» 25 kr. Tdrk-Hy-pUinka lt.:*<ÍJe Jö kr Sxllva-pilinka itciAJo OJ kr. Ny.-r« laggy* miinAja 24 frl. — kr Önt9llla,''yg/ii-<yorty» lontja SC kr. Petroleum filntla 8J kr. Htappau l''.ntja 20 kr. 8- fontja 10 kr. K<>in.l|iyla rtle 7 frl 00 kr. Puhafa ólo 0 frt — kr. Nyer»fa ölo 6 f.t — kr Ka«,Au niA rője 38 kr. Hxína roAnAJa • (rl 90 kr. ««alma m. I frt 50 kr. K«ndcr fout)a 40 kr. l-tn f.mtja 00 kr.
HOPilONI ll«lo''. okt. 7. 1807. Mal h •tlvAiArnnkon a i;ab .na-Arak i»m<''t f IJcbb in''ntok, a I.A »I cabna.
-ilRDBTÊJSBKf
bVio emelk«dA«n folytAn. A buiAnAI minlogy 60 kr., » rouuAl 10, ai ArpAuAI 30, a rabnAI 20 kr. folUlft-xrlAtiol nirdottnk 8»t|«, A terniAkonyaAg kSvctko*-(Ab -n a* ll ''Arko lök niAg mindig rl8ny8( vAlolckct ramAlnok. Arak : bn<a 81—86 fto. 5.60-70 kr. 80-B7 ft-« 6 80-0.20 kr, 88 89 fto* 0,30 - 60 kr.'' rox» 78-80 n« 4.,—4.10 kr, 81-82 ftoi 4.30 -40 Vr., t''ngnrt 78-80 fto» 3..—3.80 kr. 81-82 flo« 3.80-^ 40 kr. Árpa 70 -7.I flo« 3., 71-72 f»o« 3.80 kr., 73-74 fto» .1.30-4) kr, Zab 44-40 <W 2„ 47—4» fto» 2.10- 20 kr.___, . . . __
IU''chÍ |»cn*.írr''>ly«ui oclober ÍCT
57„inoUliquo* »5.10 ; f)''/o no»»«. l««klo«ÖD 0440.} 1800 ki AlUiInlmi k.ilcalln KO. 80 ; l»nnkró**vó»\yok 0.77 ; ItUnlíiiiÓKoli ró«e-viSnynU 173.—; London 124 50; oiüst A^it
123 2.!>t nrrtny durabja 6 frt 00 kr.____
¡''Siloliu K/.nrkoar.t(V| VVajiWN JtU^ff.
; tiiXt i rxtlxi I
I VVI II
I 1800
?crim-.rx«<
I Pari».
! 1807 i''Ktttl
fiMilifl.fi»
184% | (UWIIIl
ttíinnrrtnnc pl.Mllil^f R IHC4 I
• Boai»
H''llfflt
Die
I 1*
fintm
biIlio;s(c und beste Wilsche der WeSU
n
Grosse Preisherabsetzung
der traten und grBslen In Wien bestehenden Lelnen-WKiche Fabrik des LOUIS MODERN In Wien, Tuchlaube« Nr. II.
Für Herren, Damen und Kinder zu Ausverkaufs Spottpreisen.
V''Ür Kfh''hiH, gnto Arb it itn.1 pa«»end\ Fagon» wud gorantirl, trot« den »> Ii rab^r««l tfii Prri»«n, w«| Ii« «pwl«« J dun in Kri''aniicn let.ru, und b i di in kliinit>n Voi«u. bo xu Nacbbotrllnng-n vcranlanen wer Ich. II •to''lungoii winden uarh allen Iii. htuugoii, a leu An-
foidcrung<-n fnt«|irc«henl, v<i» ud t. Hemden, welche nicht betten» patien oder nicht oonvenlren, künuen tofort retournlrt werden, l''lxu l''rtihe, Hflbnt fQr WIcdcrvtTkilurt r und Kaiint utf uiivoi Aiitli rli Ii.
l''Vrtigo Ilorronliciwlni, bcsUi Handarbeit.
2.50 nur fl. 1.80

Forti^o Daiuonhomdon, nihönstc lluiulaiheit.
4.60 mir H. 2 30
,''i
Leliiou-U.tinenh''ouid-n ...... an«tatl fl. 3.- nur 8. 1.90
Keine Hchw U rhrm.lcn mit Kalt<«ubrutt anttatt 8 6.— mir fl 2.8" 6 — nur fl. 2.80 ! K*d<ih releb in II ri g «llekl , an<lalt (I 6.60 u<ir 8. 3.60
6— nur fl. 3..— [{ Mail- Ant>lnett.-, an» b Ig L iiiwand. aiiMa''t rt. 0,— nur ll. 8.60 7.50 nur fl. 3.60 (j Reich g. »tlckr- f. Honidén l ieg. Fagon amiatt fl. 7 -- nur II, 4.80 Felu»lo Pa>i».-r VIn.|e-H»iiidrn mit V«Unci»n «lid Itr finne Anta» den».Specialilüt< n in rithrter Aunv.iV I nualntt 16 und 10 nur Ppo''la''llülen In o''e^ant g. Mickten neuenton Homd-n 7, 8 bl» fl. 9. \\ ll. 7.50 und 8.50
WeU«/arn»l.eInenlietndcn . . . , , amtall 11. V lue fn U< mit H.iU«i.bru»t , . . anitatt fl. K In- Irlüuder oder Kuinburger Hemden an». A. I JVli o H > lündtr I,einwand II mden . anstatt Ii. Feiuo II n»b. Ilniidi »plnnaNlteindtn anstatt fl. Allerf. mű b H l. d n, »>-ti8ii«to Handarb. an», fl. 10. — nur fl. 4.6*1 , Au» f In/tri b.''lg, Ilatltl-K-Inwand . an»tatl 11. 13.— nur fl. 6.60 ii
.9. \\
Hoclif ino llcrnd II, allorn-''ucate» mit Traverbrn»! fl. 6 50, 0.50, 7. namoubo» u
Weisse und farbige Shirting-Hcinden.
,, .......... .. «ii» f. (nein engl Shilling nunlatt fl. 8.60 nur fl. 2,— ]
ii Ho«'' n au« feinrtem P rkall, g »Ii, kt . nutlalt fl 5— nur l), 8 80 ''
^ l''iluo Lelnen-l>aineuh<''»en .... aixlatt fl 6.— nur Ii. 2.60 / F. Ine l<«lucnbi »co, rcich ife»l., nnuale* anstatt Ii. 0.— nur fl. 3,30 '' ii l)amOifU.)icluulhi>«eu, g''all, auch Kcalickl A Ii 8 bl» 8.60 ij pamen Nacht.Cor»-tu, neue Fag»n . an«utt II. 6 60 nur fl. 2.80 HerrenUemden an» weittcin 8liliting anitatt fl. 3*— nur fl. 1.80 Fein.'' D*ll»t-Cor»''tU «''e^antvilo Furin aixlalt Ii 7. — , nur fl 3 50 Au» feinrtem frau ¡UU-hou fllilrting . an»t«lt fl. 4.50 nur 11. 2.80 i; Kelch gc»t. CoiaotU m. Valauclcn aiidall ! 18. —''nliWfl 6,30 J,t fl, 7 llount ) DcmIih firlilgor II-mden . . ftn»talt fl. 2.50 nur fl. 1.80 (j Feine l)aincU-l!ar< b nt-Corictl» A fl 2^X0 bl» 3 60 Klrganl-t f.trbign Hliirllng II-mden . . anrtalt fl. 4 50 nur fl. 2.60 ^ l.eln. n Damou-Naehlh luden m, lauge Ärmeln anal, fl 6.60 n. fl. 3.60 fr in»«»i» he frf ldgo U*tl«l-Heinden au»tatt fl. 0 50 nur fl. 3.60 Damen-Cor»ett«-Nachlh. m. fi in< r Kllck- rilan». fl, 7 50 nur fl 6.60 Meierte f. H.I.Ii'' mden mit gUttr llru»t II. 3 60, Faltenbrutt fl. 4.60 ^ l)amcn-Frl«lr-VlHul''il, nnd ru.tou Hchultte» fl. 6, 8 bl» fl. 8
AnirrikaiiiMi-hc OtMUiirilu''ÜM i-''laiit''ll-ilt''iiideii aus AnKora-Wolle, dio Khüniton Mustor-DeMin« «la auch l hin« II-Jitokt n und l''ntcrbiiMCii. beaonder» gegen Gicht und Hliounm, olegnuto Formen A II. ¡J, 4, l''/j, f»> ö''/i »Sortu
Preise der Lelnwand-SacktUcher, Tlschzeuge und fertigen Bottwäscho.
Speclal-Ootohiift la HelraU-Auntattungen, al* auch e eganteiter" Atlund nach Angabe von A blt Z.
FJsinser Henrik,
a. .arany tíllajho»* eiimxelt Icf-na/yobb divallAra N.-Kaiil*»An.
| Ad 0087
a legújabb A» .*» uri itltrtny k I
I. »87
Tl»»t"letH aJAnlJa legflnoiunbb h^l^y A» inéit Valédl ruinburgl, hollandi, ere»« • ll''< iai vA* nu A» min.leu fiU''rneiu aklArAl. A I guaiyóbb vAlattlékbn cv8 kéiz női öltönyeit u. m. flnoui
lieduiiiok. kdpcn.v- U, pul tok, jai|U-k .''•» ra''Adi p.éinc» tvügymenlAk » mind'' <1 a leg» eliu l.b A« JutAnyo« A''on
Egy magyar »zitletéHit i i ¿pzcl I
MŰ-KERTÉSZ
lijiinlkozik uiamigliKZ noitló hZftl;|;crid»tzotL h*ul|rií-atlia. Kililigí hollctúrol mint kort<W. a Ugjtibb bizonyit-anyukat képen felmutatni. A kerténzel minden tígiíban ulnu''leti óh gyakorluli jár-niAsiíggal kellőleg bír. Ho-vcbbin értekezliotni o la|--tzerkesztíJH^gébon. 1—3
üirdctnicny*
A «alamegyei n»**c» fegyeneaek Alel-me«A»i5nek IHOB-lk Avro vagy 1» IHOS JauuAr 1-181 keidvo egy Arro terjedő ixto»|U»Ara ; — A* a kOiponll fog-ii.Aihoi a fenntörintelt időre »«OluAge» Agyi »»alma, »»appan, Aget3 olaj, petróleum A» fagygyu gyertya »»AlliUlAr* nézve riirt lrA«l>ell tArgyalit»al flt»xe-''xntnit »«dbell ArieJtAa fog tartatni.
A »idlieli aJAnlatokkal egybekap-enolt nyllvAno» Arlejt-''ai tArgyalA»ok IH07. évi oktober 22-ín roggell 8 <ra-k.»r ke*.lödnek Z»la-Kger»xngen a me-gvr »xAmverCi IrodAban. megjcgye»vn — hogy ax ArleJtA»re kitU»mi úriig»« IrAtbtli aJAnlatok 100ju-te» bAnat pAox biitoiilAaa mellett elfogadtatnak. Kxen Idiln tul érkexendű aJAnlatok Arvény uélkllliok.
A bAnat iiAm elólcgcion a rabvk AlolinexAaAnel 1600 a« aa cgyexer öt »«A» forint o. A. a »xAllitmAnyra pedig 60 ax aa rttren forint o. A. h»tA-roxlatik. Kxen TAIIalathn» ».flk»Ag.« feltételek a megyei txAmvevfoégnél megnAxhttSk,
Minden rAllalkoxó kOtel»» magAt er-knlctl, ugy a vAlalkoxAxra képeuAgi liixonyltrAnynyal igaxolnl, exek hiA-nyAval a tArgyalAahox nem boc»ithat<).
Kslt Zafa-Kgorungen 1807. *ept. 19.
ZnUnegye allipánl hivatal
. -------------— ----. - — -----m- i--------- ■ — .... ..........a------" Mfw ».
F ine WeVe-T.eîiiwand Í8 Kllen, 4U breit anitatt fl. 30 nur fl, 20 X Oule Ixiuen Saektilih r. »>, Dulxend fl. l | f,o l HO
Klne feinrte W.hu 60 Kllen, brelt , .......... ( '' " " '' " .........
''Kino Uamitiir, 0 l''crtonen. Ti» hxeug
2,60
í tno Oamitiir, 0 P. r»ouei>, Uamnit
aa«tatt ri. 4* nur II, 26 i/ Kelne L •lnMi.|l»ti»t-S.»ck''üch-r, . D.it.end ll, 2, 2,60 2,(J0 3 50 anrtalt 11, 10 nur (1. 0 Fettige Hetlw>UcKe au» fein, r Ulnw., »owol ge»t„ ''aU au. h einfache aurtatt fl, 15 nur fl 9 i na. h den ll.-n.-«|.-n ge.chunickvoll»t-n Zeichnungen, r< lue Han Urb il*
Bestellungen nu» den IVovinxen g> gen Nachnahme. IWi )le«t«dlung. a von Herm-Herndtn wird um da» M.ai» d » HaUuuilaugc» erauolit AuftrKgo bille Ich nicht an die Filia''e,- »onderu direct an da» CentraUntupt-Yeiaendung» I)-p.,t ,tc»
Louis Modem, Tuchlauben Nr. 11 in Wien, xu richten.
Ai diroli li.il. Miel J lenti, hogy elvAllal
gépeket kijavításra,
ugytxliito mindennemű
Xalcatoa munls:áiD:at,
aemciak e.''ye» tncgr< n e''A«eknAl, d ■ uj ApUlrtcknAI I» poiitoian, leh.''ta JnlAnyotan, mir« nAxvc itAmo» megrend ■ é^ro kAii a t. ex.
Savel J&nos,
, ''gAp/ax {» lakató» N.-Kauix»An, a „Zrtldfa-
vend''glfl m-llett.
JAl /i kB.ttn
Árverési lilrdetés.
A kin-komároiiii urnilnlumiios (nrtoxA aámtoiiyi vendégfogadó folyó óvi novombor hó 2t">-ón Kii-KomArombn tnrtnndó árvoróion liArom óvro hn»tonl>órbo fog ndntni, mciyro n vonni asAiidókuzók osonncl inoghi vntnnk. A haizonbór kezdetét veendi 1808. óvi npril lió 24 ón. Kolt Kis-Kouuiromlmn nup. 25. 1807.
Az uradalmi Jtisztség.
BIRKÁBÖHÖKT
Nngymóltóíitftii (irtjf tolimi KcntHic-ft í»yflr«v ur(jó>sóg ignig/itónitgA róaaórÖl ^«''líliirró tótoiik, Imgy n ciAktnrnyai, caurgói, tnrnnyí; vnívrói''í v-é» olldri tirodnlinnkbnn nt 1808-, 180Ü- éa I870«ik óvoklion oaotidcl birknhOrfik f. ó. novomlior 6. rcgg.di 10 órakor n cailktnrnyni itrodalmi gazdnadgi ¡rntlábnn, nyilvitivm Arveré« utjAii oi fognak ndntni. A* Arvoróei fultótolok ac»Akt''«rny«i urad. tiextnrtói hivatnlnAl mindonkor inogtokinl-hőtök. Irilaholi njAnhltnk 1600 frt Unntpónazoi ollAtm na faro-<1a1iiií /olflgyolöi hiv„tt«illtni C*Akt«rnyAn bondnndúk.
CtAktornyaool. l-jón 1807. »—2 At urod. jiíizrft/ ír/rtrr/nfrWr;.
Marschall József,
asztalosmester Nagy|-Kanizsdn,
a „Zöldfa" vendéglő közelében.
AJAnlJa Jdl vAlogat-.tt a»<ta|o»mU raktArAl mbid n nemben ugy, mint * i iV «1** cl«-gan»abb bútorait. 8 int. elvAllal Apltk. «íieknAl
mindenféle A<itato> inuukAkal a legolfogadhat- bb Áron
soaBmniimtmi
WUlhiiiiirm^nnnlBinUmv
loh habe durch den hlc»igcn Agcnlen Herrn Back im Juni d J. au» iler - ''
k. k. ersten österr. landesprlv. Kassenfabrik
d.-r Herren
F. Wcidicim é Comp.
ein« Kacit bexo^en. 4
u'' t. J*,n J l , ''!" «Inbnithtdlel.,!«!,! an der.elben ver
•U. h und «ach den ilehtbariten erfolglosen Anetrcngungen de. Oli-fi''l/«., >«»«rn^nl mit w.Vh;m er di- Kai», .« «iTnon b-ab »Ichtigte Im »''chU... ab,''ebroe.h''.n und darin »tack«, geblieben wo-lurch mir da« Ooffuon der« lb>a unmöglich wnrdo.
lieber meine Ver»Undlgung hab n dio Herren F Werlhein L nung''»el| ''log,CiCt "i,,en MonU''" h<"«<••»•>''»«. welcher dio K»„0 In Or.l
Ich Mge hlemlt die..,, lfo.r n fUr da« freundlich» Knlire,,,,,. kommen »owohl meine,, l).„k, al, | h a ich mit V.rgn bekannt I gebe da,• die RolMimt und IteellhHt Ihre, Fabrikate» tnl. 1, vor ci nem bedeutenden ¡■.Ulm g nl.hert hat.
Olm Ii»*, am 20. Augu»t 1807. S|
In llocharhlung irgcbeoat
mmm,.,.:____CARL MÜLLER
BBHRMm «wrcauatBa
Rosenbcro'' János es Wclíscli J.
.Füszor-, anyag-, festákáru és magkereskedése
/ melyeknek t IJ,»iu5»Aben val.Wi JO.Aggai JntAnyto, Aron .rolgAliiák
ZERKOVITZ W. ás Á.
■ • . ,''
Nagy-Kanizsán. Gyarmat-, festék- és borkereskedés. Valódi amoriküi petróleumnak nagy raktára.
<i
F«ivAliitlnak bixamónyoknt bul- ót külfóld mi •»yúltnn.
Sochcii sind in ganz neuen Auflagen erschienen, und durch die Buchhandlung des Josef Wajdlts in Gross-Kanlz8a ZU
beziehen :
1866. oder Custoua und Könlggrätz. Historisch-romantische
KnlliUiliiiigen au» Oeiterreich» U«»cblehle Krtehelnt In 20 Lleferun-
■ g. n A 25 Nkr.
Lucian Herbert, Zwischen Krieg und Frieden, oder Nach
Cuitoxxa und KnnlggrKtx. HUlorltch-roinantiichM,Zeitgemälde. Kr-»chclnl In 20 Lieferungen A 2A \kr.
Mexiko, oder Republik und Kaiserreich. Polltisch-socialer
Hornau an» der (Jegemrart, von Arthur 8toroh Krtcheint in 20 Lle-fcriingon A 25 Nkr.
Banditen im Frack. Polltisch-socialer Roman aus der 6e-
genwart. Kr»eheinl in 10 Lieferungen A 25 Nkr
Eugen Sue, Neue Geheimnisse von Paris. Mit vielen Illustrationen Krtehelnt in circa 80 Lieferungen A 25 Nkr. Von »Jtmiutllchen Ideferungoverke liegen die or*t«A awet Hefte .teU dem hochverehrten Publikum xur geneigten Anilcht anf, auch empflelt »Ich die iluehbandlnng »u prompte»tor ilejorgung »tmmtllchor Im In- und An»-lande er.eheinenden Wochen- und MonaU ZelUchriAen, »o wi« aueh Mo-den> und DámWxelCüngen Ift ''deuUAher1 , un£,lrl»Vher ''ntid ftanxOebdier Sprache, und ver»pricht dio Fort«etiuugen In kllrxetter Zeit und «um Orl-glualiLadenpreiio xu liefern.
Joaef WaJdits,
Uuch-, Kuuxt-, Mu»lkallen> und Sehrolbmate-rlallenhkudler.
T. cz. gazda-közönséghezi
Jól feltxerell nyomdAmban tMibneinlt |u4AM«t| Biakkünyv muH-kilátok kAixUllek el a lehet« ju:«nyo, Aron, ax IlletSk telje» mcgclig»-dA»Are, ennAlfogva, tiotelettel aJAulom kQnyvnyomdAmat inindennemS ronaloxandtV gaxdA»xati kftnyvek olert A» gyor» kiAllltAxa e»xk(lxlA»Are.
A „Pesti biztosító intézet",
noly gyora ¿a iUcdolmce kArmcgtóritósoi Által AltnlAn''oa clia-inoréabon riazo.Ul, b''astoalt n h''gjutAnyosnbb fultótolok ét
iesolosólöt» aiJaK mollott :
pilon A. nsokbnn lovü iugócigoknl,
IU/jHUI LIIUI axnlmAa gnbnn- ós tnknrmány-ké.sloto-kot, ti töeot nlntt vagy aanbftdón.
tekar ellen mindonnnomU fiildtcrraónyokot óa
elei|ii károk ellen "ár"on ,8áI"
K Uíni intóiot jolon idúnybon n gntdrt urnknt külünüaon
a s/alma-gabona és takarmány tiiz elleni biztosítására
bAtorkodik flgyolmoatetni.
At fllAirt filügyniik.óg fiilkAri o^oonel n t c8. gneda urnknt, h«gy bmtoaitAanik fólmlAaAvnl vngyhoztA, vnKy nn-nnk m.tidon nagyobb holy.ógbon lótorö (igynökcihoz fordulni ''íivo.kcdjon.k. A Mlöítóbl. JtltnuyoH fciltótclokröl lognn-yobl, kósz.Aggol adatik fOlvilAgnaiiAa.
Kelt Sopronban, 1807, jttliit. hnvábnn.
A pesti biztosító intézet soproni főtigynötoaéire.
Miillei* I».
Wnjdits JózHof kiadó-, lap. <5« nyonulntulnjdonoH Nngy-Knnizsdn.
0 N agj''-îymipm. Hatodik óvíolyum/
i,1«'' ''» ■ >■ ! ! • .]> ui&jí t * • . i •( .;
: FM
■ •.íf<
,10. s/ám, Ó^tylfp
4
»
i ,i
I i W '' . I
''(<<<>* i''l''i i i. II Jl>»
'' jJil^í/íltf.+í -''1 '' : ! '' ; ■ |
II)|i '' i I: J > '' »,

Wl; I''
< i
« Ï
, i!«
* . <<iIj v 1 « I''. í),
<|JJ«W 1 ■ ".''J i I '' i f I.Jll..''. |BJIXJi.lHliai
Kit^tioclvo
SOP R ON- és VA S ME GYEKRE
M lit;
Vegyes tartalmú hetUap
i\ szëptrodaloiii, keroskcdcleii»V ipar, ^ú/aUísvaíU tudomány és inftvés^et kor
a
MegjeXenlK :
: ■ím!'' .Aj."'' ... M. •
sfcw mmmm
«Ii-i I
birrkcHitM Iroda 6» kiadó hivatni
WAJDITtí JOXSKK köiurvkatMkeJíiibeii.
, * - * , . . ■ , . i i ■ ......... ■ '' " ■■■ ■■
«•■■»«nBtWMm «imi ji Liuiii-r
EJőflzefcósi föltételek :
11 ety ben liAahoi hortlÍM*l 4« vlJi-Uro |ie»tAn VlllUrfs''l I bf^t« î • 0 frl. — kr. j]
''ÍÍL^Ítr'' '' ''î " ¿0 *
->n I -»." l
j
ïïlx-ca^tôesolxi
V Ilii lia>Al>oS |>hUt*ort''rl l-»»ftr 7 kr. a-»mir 0 i-t inlndsn tovAbM bvlklstAsért A kr. tUtyegilij Ililinluu Ogvuü beikiatừ''rl 30 kr, A .Svtll tArau" i W PHH 4yr UidkUíá4L4d*''4*4i. .
■ ÉÜ—I
EtöÚzotödi pónzok óé hirdetések,
»«hltOii v U|i «<•llauii.li, rUlwiil Itl«-t8
k íl 4 I «• ni »''• u v v k,
v ni a m Int vliliikl levelek, liériucutvn a .kijMúQlvaUlho?

knl.l. ii-l/.k N ttlYK.VMZIJ.UtA.
t*
ElőtlzotósJ felhívás
„Zaiii-Soniogjl Kô/Ifiiiy4*
• t ¡l''""»!!"XTtlT . ; :
Sopron- <s Vasmegyókro a
N .; ^¿Ui '' íj*
iryijefl tqrtulmv hetilapra. KlóflietéaJ feltételek),
t>ktobet-^-docemtor óvn<>gycilro 1 fl 60kr. Oktobertól fólóvrft 1 • > v " 8 ft 1 * ,•• «gó»»4Vr« O''fl.
Helyben hArhós hordó* « vldókro postai '' 1 ■ atótkUldéfr móllctl. i '' 11 Kérctiék ft mielőbbi szivís uiegrcndclé-'' feck, hogy, i szétküldésben hiány ne tflr-téujék.
A'')''»íiI iíi^ffWH.^t. Al. 1807.
Tiryátolt (jzorkosatő ur 1
Hazadat» örömmel Üdvözöljük azon ltomét». törekvését, inclvar''orllit boosos Ujg;t, u ,,^ulHKO»í|^yl. IvöílQuyt4 kitor-Jetttté ntogyóokro Bjí;m\yiir^ orö»on lolkesitó o Hzándóka kivilolóro n hn^nnoK btevktw-tyi tnpiiHztiilnt, • liojry »/. oi íik együaitlíáo dllul több biiHáiiot ÓH iiitgyobb jnórvU eltcrjedúst bU; Hunyt (buuiiyo8j hogy örök ilforgilíjnoliíaii, huúiph«-lóiíft mitiU''pnribiybnii ós kin körben but* Hftf. Azért tökclett>*oh '' egyetórtüiik, n „Fővárosi Lnjiük" jifriio|!ohh inJzctóvvl, ntuHín l^Ü5-b t-n buf»zul>b d/.jkl\buh fel-azójult n vjtlóki lapok ertiokeiórt, uiyntb vdn: ltogy tWil> uwgyo vinlgzóbbil tnuoU lieti n lltput''é« rt l«j) többof hitHzndltmt, iiii több MZOiijnicbl illogyb drdokolf ké|''-vj^lvo, kül,v*bnO» ca»uieoaot<S»;ü nyújt alktttnmt.
Ezáltal nem akarjuk a közönaó^et oda infortniUni, bogy uiegyóje lapjilt no pártfogóijsíffctytsn btitiyurjbk.v ''"i.szerint n több oltlalrdli mcgvitatánolönylll »«blgdl a , k''Özöniu''gnok. Ámdó ti jóra-Y^lü törokve^t nom ki-ll i^Miprdlnűnk, a tiMtn, bnzuUn» »aiímlók vh ikgybnzgalom «lött iu b«ll ajtónkat beedrni, bánom öhí bftrrttKilggul, yli<zonti jó akarattal fogadjil, Vagy iá H körllliuOliy''ükut óh vi hzonyokftt jtíl («Ifogú lapot, mint mtn/5*-nok julcnlog a nZalaKOinügyiKözli)|iyi-u ismórni < nlkalmnnk van, pdrtolid, ivó ülöfikotni''^H inltlél: HZóloBubb körbon oU türló»klóin.
Miután a núvVoit lap óidümc» szer-kotiEtÖ-kiudiSja áldoziuidl,, yia-iza nom rottenvo, erólyoü kitartáaaal kctosztül kivAnja vinfi Htna móllilnyolbató 6» eb isnniíúsi''íí méltó 1 gyftkorluti török Vénét , lmgy o,i^ym»^ tncgyék érdokcit biveii kópvUolni «kftijiv n bftt oven iU bea^U-: lottol fönntartott lapjának nagyobb kört kivdn szorozni, bonpolgári kötőiévé-gllnV lámogat''iji, mind anyagi, mind »fétyqiwjtfg, ^l''Ky Bogédkozot nyújtva néki, biaton liio^KjtUk» .''hpgy »Ildii« köv«?-tondi a bnvcgitimu^ törekvÓHt óh kitartáat, 1 Legyen UtluU'' Mijolag * Üdvözöl vo, t. HzorkoHztö ur, orüaonhiazcnt/''liógy Sopron- éa Vastncgyö ''riiUortÖ h minden «zép, jó éa noniusért bővülő közönaégo
önt seép vállalatában lobutö mérvil «1«-ihuioréabon rénzonitondi. Intőn velünk !
. ''!''''".'' . N.S.
j ,Legyon HZftbad i> foi»tubblokboK o.sak azt a ttzorény mogjegyzést tennünk: hogy t. ozikkiró ur épon ugy fogta fol n dolgot, mint ml arra mái'' régen gnu* dőltünk « végro — hossza« tUnÖtféá után — megiq tottüki Kitorjusztottilk lapunkat tu érintett szé]> iiiegyékt''U is, és nom -Osalódnnki ha'' eddig megjelent négy utóbbi laps''zátmvnkra blvatkoívti, megjelöljük, hogy ozélunk kixitolébon kitartók vagyunk. A lapot lehető változaton éa dua tartalommal adtuk kl. Kornéljuk,n tostvérinegye t. közönségének^eldbb utóbb nyilvánulnndó részvétéi; méltáiiyolásátlXlint márézoldtt is kijelentettük: szivos örömmel közlünk minden ft közérdeket illggetlenül tárgyaló Czik-kot. Azért jól esik látnunk, hogy ebbeli buzgalmunk beismertotik; igy jövÖ számunk egy érdokea gazdászatl közlomáijy* bb»Óopronmcgyób01, mely" bon n vasmegyei gazdászati kiállitáat érititöleg« inditvátiy közöltetik.
A fentebbi beqios levélre nyilvánosan ehnvit. Á többit1 mágán-lovélben.
avajd1ts józsef, -
szorkesztő,
TerVek N.-Kánizsa jövöjóhoa.
Vá rosuuk kitünökóp osnnya, ozél-íjAurUtlon és kényelinotlen vároa: hanom nagy jövŐjo van, ez folölo a közvélemény.
hozza) azonban nom valami gydrsvo-naton, mert <mát''j igen régóta biábitn varjuk, H talán nom is hozza bo városunkba, ha nehi egyesítjük a jövöutaiti Hét évo inár, hogy yasuttlnk van » e bé( év alatt vajmi kovosot tettünk,vaját világos közérdekünk előmozdítására, pedig Hokan vagyunk, kiknek a közér* dék egy»zov«niind legölsÖ magán ér-ilokllnk, éa sokan vagyunk, kik a szebb jövöt még oz életben élvezni szeretnénk.
Idejo tehát, hogy kezdjünk mozogni, s legfőbb idojo, hogy logalább gondolkodjunk a haladd» utjai felöli
E sorok írójának szakmája lóvén az épii*;« é« várois azépités a kiváló azenve-tlólyo a tűrvkészitéa: hivatását véli teljesíteni, midÜn eszméket közöl és váz-latokftt torjuazt nyilvánonság olé, mely nok alapján hiszi és reniényli, bogy H«g) -lvanizsft ft természotszerU fejlődés igaz utján gyotsan balndlmt, a bft as itiő kedvez, néhány éV alatt kíbontnkoz-lmlik jelon szomorú állapotából.
.''■■''"■t- /• •••• i Városunk jövőjének talpkövo t\ vasi nt; kövotkozéskép utozáink éa utaínk ininyitatának torinószoteH czélpontjn a pályafÓ; innét hozyuk, ido visszük a ke; leökedelctn minden tárgyait, innét jőnek avúíegeuok, ide járunk magunk ia.leg-többsköVf szóval a pályalŐ városunk forgalmi központja, éltető szive.'' E« mégis mily öaazoköttotéaünk van o pá-
lyafővol I ? A pinoxról e g y e 11 o ii ut vezot hozzá, oly szük éa oly rosp, Imgy a világon ritkitja párját, értem a kórr ház utozát, mely egy helyen csak 3 öl széles do mindenütt feneketlen ; n vároA Vi''gétÖl kezdve két Üt link \n!l ügyan, do osak azért, hogy az ember Zayarbil jöjjön, a két rosz közzül melyiket vá-lasiszh. v
Hűonyos. hogy itulóbázlink fükvése sem a legszorenüsésebbi nagy baj,hogy távol van és homlokzata a Várostól el* fot dili; mtgy bnj, litijjy a vasut két ága nlba esik ós mimloii vasúti vonat megakasztja a kocsiközlekedést. Nem kony-nyÜ feladat itt valami tökéletes összeköttetést hozni létre, du még süni lehetetlen a meglevőnél sokkal jobbat eszközölni.
Kétségtelon, hogy mihelyt- a vasút iépült, kellett volna az indóbáa éa vároa kö/ti teret, tekintettel n messze jövőre óvatosan és alaposan szabályozni; Uo az emberi gyarlóság sokszor feláldozna a jolennek a jövőt, éa mit ma kevés bajjal kivilietno , évek multával áldozatok árán váltja meg. Hallottam, bogy maga Holláu Ernő készített volna annak idején tui;vot h szabályozáshoz, do bogy mindeddig a kivitelnek híre sinos, bizonyítja azon néhány fbrdo és keskeny ház, mely ott éj-Iliit a melyek láttára bámulni éA szánni kell a XIX század felvilágosodott tiát, ki midőn n legkisebb faluban la tagosit és szántóföldekéi, szabályoz, itt ft legértékesebb yár.wd, tgi Iilelon nom képes UAÓlszorü éa rendes alakti házhelyeket eszktlutílni. Pedig azon képtelen fordoségü házak orősen bizonyitják, hogy városunknak es.jhtiiybnn kell terjedni a minden ol-méIot|iél világosabban mutatják, bogy itt a szabályozás égető szükség. ■''''Kisértsük meg tehát utiiidotiek előtt özön terület jövőjének vonftlozasát a lássük, mi niódon lehetne itt valami ozélazorüt, szépet és nagyot létrehozni. ;" Képzeljon az olvasó azon ponton»,Itol a btidai ós bécsi vasut szétágazik, o két ág közt egy tágas térséget» ü térség közepén kezdődjék egy széles föutoza; mely a város Ibié cgyettoson az izriiolifa tomplomtlak irányulván, .az iskolául özátg folytatódjék) tiegyen azon sa-roklpntj hol tt két vasut ogyoalll, egy őrház, vám és mázsálni* és egy általános vasúti átjárás, ''továbbá tölbssék egy"iittír.a nz Iván ütezp vonalában u takarékpénztár által legújabban mogvett Németh féle házon át a IpiiUUiüg éaegy más utczn a sörháztól kozdvo a ¡á/.ai''vns vendéglő kertjén át''a föpi''aczig. Ennyiből áll a terv vázlata.
•'' 1'' :■! II ''»• "I .
A részletüket bővebb tanulmány és közös elhatározás állapíthatja meg: do a főbb előnyöket röviden olöuoroljnk.
A vasúttól a sörházig semmi nehézség nincs é* a lehető logtöbb előny ki-
éltékbt nyel nfk s ösakhiitnftr Kktárnk, gyárak éa llri lakok éj fj''ésérO fognak ltlhat>ználtaiiil : a vasitli láiMiság hzívcr seu fog hálom átjárás helyiit osak eg\ot vagy kelt«ii késziíetii s a foign* lom sokat u)»v nzáltiil, lia t^nk egy vasúti átjárás lesz Htjában akár at(lier-| akár n sy.eniilyszállitó pdly«fö|»ö<,
A so''báztói az iskola biuziiii; hz''nlö kevés akadály mntatkoxik. Inert itt is hoHSHtt liáztblkek lirtAÉnltveftelb n hál illád l éséét érték esi t i az uj \|foxa, és Ö-ilpáll, ait iskola ulüzában vblnti e^ry ro&rfrtjlt ház részleg elbontandó, mely ü«ckéíy áldozat fejében azonban a vároa Iegjea Ictilékonyebb épülete, az izfntílitti tóm» plotn fiigbli distesebb környezetet é.4 szabad kilátást nyerni a legszebb Uttízák egeikére.
E tervezett főlllat egévt li niltlUziiij* hozni jó szerrel nem lehet, egyrészt mi5 vei igen drága é| öleteket külll itO ltbon= jtani, másrészt Iliivel az Izraelita tem]>lo-mot jobbról vagy balról ell éiUlrén. u Irégi utozákhoz ígóit közül ; jői»óuVk. tí nem ia volna oly nngyszbríl 11« tiicza ¡távlata mint igy; éa m-lii ift ith, lm a vároa belsejében nz utak rzétdgHznal t föüt lölylntásánl tehát k»U ¡¡kosk«-myebb tuoza fogna szolgálni: .egyik a ''kórház nttun, másik volna az Káli iitoza Ivonalában liirendö uj Utczn; utóbbi Imint a felhő várossali közlokodósegyet^ ''len egyenes utja ámbár legnehezebben vihető ki, do leginkább szükséges Is; valami igen nagy áldox.ilút azonban e^ ; sem Igényel ; mért fölötte wéles lenni nom tartozván, osak ogy részét foglalná cl a kisajátítandó telkeknek, a ftdinma^i radt rósz pedig n legszebb uj n''C/.árrt nézvén, ér ékben igou otnelkednék.
Azonban a kói Iniz uloza még ekl>oV sem elég«éges a piaci és alsó viifro* iWz-szea forgalmának köxveliléaéios mintáit 4''/, Ölnél szélesebbre nláf «fchogy >Bilt szabályozható; még egy uj ulo/át tesz kivjínntosná. Kézetem szeríllt H RÖibűz3 t/úl kozdvo a S.iarvas vendéglő hátub-ú. bejáratán éa kertjén korËsztid volnit egy tij ftt vezetendő,, mely egy igen el-i hagyatott városrészt éléliklteno és plu-'' o z''u u k r ó 1 majdnem egyenes vonalban vinne a vasttti raktáfakig, elannyira, bogy oz ultizán végig egy 1 ó v o u a l tt Vasut is igeii kÖtitlyOu jöhetne viirt4 sunk k''izesközepébb h vasttti koödk ffü . koilhaltlitiiak egyctlebfcii a rtiagtárakbőli (Jsttiláluiji és fjítjnáloul, hogy épen «y«-» uabm építettek épon most egy báüat, mely n/.onbau szerencséro oly kissr.orll éa gyarló ulhotii. u, hogy mielőbbi lebontat sn utmi nagy veszteség,
Mtlgátd! értetik, ItOgy Ht (íj utfízák mind tágas földalatti ösaiornákkal, mftl-terba vakolt tégla-járdákkal és legalább bárom öl széles''gránit-kövezettel volnának ellátandók a a hol a tér engedi, fasorok és ültotvéhyok által disn-tendök • magától következik, l»«»gy «z-zel n vát osnzabályozás csak ''ft kezdve/'' do nem bevégezve volna.
Folyt. köv.
nálkoaik, mert nz ottani keskeny »Kán»'' tdföldek oommasaltatváu és Vendes házhelyek gyanánt kiosztatván, tizszeroa
Levelezések
Berieurxr, okt. olcjén 1807.
Rég táplált óhajom s tolt ígéretemnek vélek eleget tehetni, midőn jelenlegi toraim Imii Soinogyinegyénok a nejeiét iránt tanti* • iti''i »»oknit élénk rokonszonvét • molrg pártolását tehetem bocses Inpjilbn közzé.
Napytlsztelondö Kavulak János, börtönösei plébános ur népénok javát szivén hordva, régóta fáradozott azon, hogy anya-helységében egy kíade/lóveda felállításával, a kisebb gyormckok''a testi és izcllcini vészé-Ivüktől megóvatván, a iiomaotnek a a keresztény világnak testileg ép s lelkileg romlatlan tagjai neveltessenek j e czél elérése tekintetéből 1803ik évi szt Antal, mint Ilor-zenczo vároa védszentjéiiek ünnepén nmlgu és főtisztelendő Hanöldur János, veszprémi püspök úrhoz intézett kérő levelében üdvöt czóljii|iak kereaztülvitelét kérvén, a nagy-mél''óailgit fópin ligyanazon évi jiinius21 én koltoxott s a „Tanodai Lapok" 1803 ik évi 20-ik számában kit/zé tett atyai válasza következtében az óvoda mognyitása megengedtetett oly formán, hogy nyáron „kisdedóvoda", télen pedig „elökósaitö" osztály legyen.
ha enge dély m ''gnyeréso után, ntdő Ka- < villák János ur aa általa 1500 frto. értékbon '' megvásárolt óvoda helyiséget szinte saját < költségén ftOO frt o. é. erejéig czélnak meg-felolöleg átidomítván, folyó évi május hó l-én>a* intézetet „¡ogujitoitnnk nyilvánította, s egyúttal a szülőket a szószékből aa intézet üdvös voltának kimorilő megismertetésével apró gyorniekelk .1 éMöl 0-ig leendő boira-tálára pUztorilag felszólította, melynek eredménye lön, Imgy három nap alatt 101 óvoncz Íratott bo, ui"ly összeg később 111-ro emelkedett. A jelonl-gi létszám í>0, miután a szokásos évi elemi osztályú vizsga utáu a
0 évesek aa oliini usat.iiyba Írattak be; do tekintve azt, hogy aa intézőt mognyitása csak még imént történt, midőn annak hasznáról aa alsó nsatályu nép moggyőződvo nom v''ala, a''liogy a tett olömenotolt látva a szülők, lassankint látszólag kezdik kimutatni aa intéaot iránti rokonszenvot j hihetni, hogy jövőro oly nagy száma lesz aaóvonezoknak, moly szám beiogadására aa óvodai helyiség képtelen.
Aa intézet voaetdjénik évi jövodoimo áll a lolkos alapító által I •téteményoaott 2000 frttól óvonkínt járó 12i> t''rl knmatílletmény, méltóságos tolnai gróf Feitotioh Oyörgy ur által óvónként megajánlott 80 frt, ogy helybeli úrtól felajánlóit 40 frt, 3 szobából álló taxas, egy tinid t,eltelek, 2 hold kukoricái-föld s hold rét- s failletményből. — A gyermokoktől óvásdíj nom tizeltotik, csak télre turtoznak félévi kántor-illetékot a rond-szoros tanításért fizetni.
Aa ópQlet tatarozása a tisztítására sainto a plébános úrtól van 440 frt lotétoiuányoavo, uiolypok kamatja fordítható csak fel.
Dj mindamellett, hogy aa olősorolttakhan 4400 frt tűnik kí a nagylelkű alapító által lotótoroényeaott összogook, mely összeg a borzonoaoi plébánia eddigi birtokállapotát tokintve, igenis nagynak mondható, még Itt nincs határ szabva a buzgó Itonli saivossé gének, mert ezeken kívül aa óvodát Saját '' költségén, mondhatni pazarul szorelto fel mindazon «saközokkol, molyok a test és ló-lek óvásár*,aa arők öszhangsatot fejlesatésóro és ápolására szükségosok, ugy annyira, hogy mai időszakunkban is, midőn hála azégnok, hazánk számos óvodának örvondhot, inté-aétUnk a^elsök között méltán foglal bolyét.
A gyermekek nom- és valláskülönbség uólkttl vételnek fel, kiképzett óvó és ogy dajka folUgyeloto alatt kora reggeltől 11 óráig, délután egy órától hatodfél óráig vannak elfoglalva, kivéve a vasár- os ünnop-napokat, ugy a csütörtök délutánt, midőn az óvó tftórnkoaás* végott szünidő tartatlk. A dajka fizoléso s na óvó óleimoaéso sainto a plébános ur hnzali.ágánsk köszönhető.
Miodozokot otőro b »csátv.i,; lobotlon buzgón nom kérni a mindenük Urát, adjon aok oly buzgó és áldogttkéxa honfiút, mint ntinö - nt. Kuvulák János plébános ur, s hogy öt keresztény híveink épülésére a a haza nagy hatanári) aa ég minél számosabb évekig ól-toSfol hltossoí ui:)rt csak ilyonjknok kö-•aönhetjük, ha liuáuk egykor orős, boldog és liZöroncsét locnd.
IL''gy intézetünk nem csupán a holybolí
1 «kosság, hanoin a vidékiek által Is kedvel-telik, mutatja »mi körülmény, hogy Csitr-góp folyó évi nov. lién szintén nyílik ogy óvoda ntdő Borki János esporoa sxivosso-góből, ki szintéit saját költségén nyitandja nt«g. '''' • ■
Lno a buzgó példa arra, lw>gy ogyesok mit tubotnok 1 mit; tohoL aa emberiség összelőtt oriJvolV Ha a fölmutatott áldozni kósa honfiak képesek voltak önorojükhül, a hasának nem kis liHianára, ily nemes vállalatol in>?g-indítani,'' rn kinyivel ink ibb t >lntu6 oat egy oly városj mírtt K-tniasa, ICap .sv ie stb, ? Po-dig nem hiszem, hogy volna valaki, a ki oa
! igen is sze-nlnp, niolyen feleljük, hogy
gyűjteni kí.»!, vagy lia ea hamar nem vezetne
hiányt, mi a hátramaradásból származik, a
az előnyt, mit léte nyújt.
Igaz, mondhatná vnlaki, f retnénk egy óvodái, dy nincs megnyithatnék ; de erre aat l
oaélhoa, van egy másik mód, mely abból áll, adjon a város l<g«lább helyiséget aa óvodának s a fizetést a havi dijból pótolja 7—8000 Inkorsal bíró város mindig képes megszorítás nélkül holyiségot adni, s elegendő gyor-meket küldeni az óvodába, kiknek havi fizetendőiből nr. óvó, habár nem is fényesen, do legalább tisxtosségoscn megél hot. Ilyformátt akár azonnal nyithatna Kanizsa város nomea lakossága is óvodát, molynok üdvös voltát megfizetni képesok nom volnának. Ajánljuk azért a tekintetes városi Tanács s nomea lakosság szives bizalmába. K. M.
Heti szemlo.
I»e»l, okt. 18. 1807.
Kossuth Lajos fin, Fcronez ilaranyainegyo némotürtlghi kerületének képviselőjévé meg-válasatatott. —• I''ctöfi gyermekkori lakháza rajzát h<>aza a „V. U." » a többi közt azt Írja: Félegyházán ináig is omlékesnok a jó örog mészáros — l''etöfi apjára, és barna bő-ril vérmos kis fiára, ogy ottani polgár entlo-g''ti, hogy az ö nagyapja készitetto Sándor és pnjtásainak a szilaj nádp.iripákat, melyeket néha vorokedő pálczának használtak. Akik ismorték, azt beszélik, hogy a Sándor gyerek igen daezos Volt, ha megharagították. Azonban már gyormekkorAban mondott verses köszöntöt s elmés öllotM, kérdései, feleletei voltak. — Egerliöl tá^irják, hogy ilovesmegyo biaottmányi kösgytiláao aat ha-tároata. hogy az ismételt Ivlliivás dacaára, a kormány rendeletét, Kossiiíklioa intézőit bizalmi nyilatkozat tárgyában nem hajtja vógro. — A va-uti kölcsön törvényjavaslat az alsó házban elfogadtatott. A 00 millió kölcsön párisi, 60 évi törlesztésre, évi hét és kétharmad porczent mellett, a kamatban a t írlesatés is bennfogialtatik. — Az igazságügyi ministoríum a polgári héznsságról szóló törvóny javaslatot már elkészítetto — Mécsben egy „Schloppab''rotimgs Vérein" alakult. Tagjai kötelezve vannak na uszályos ruhákat lotapodni. — A budapesti lánczhid megváltása az állam részéről szóban forog. — Nevessünk I Kgy bizonyos Zorn — Méke-li-re, Ochs — Elmoiro, Flegel — Ildényiro, Sbhwaoh novü gombkötő pedig Izmosra vál-toalslla ocvOt. — A» iiraiit vértanuk szotirá-ra eddig 4004 ft 80 kr, 1 koronás tallér és 4 db arany gyűlt be.
Zala-megyei hirek.
— K o S a t h o 1 y. Mint a 11. P. K. hallja, a keszthelyi gaadaségi tanintézet toljosen átható reformnak néa elébe a a hlányyóigaz-;alói s tanítói Állomásoknak kiváló egyéniségekkel való betöltése n küszöbön áll. H''r-szorlnt Bel ke Tivadart is, a reutlingeni első r»ngu pomologlcus lutétfet tanárát és fökor-tészét, ki előbb már »aámoaabh óvfg >U-gyarorsaáglMtn müköiltilt s a nyelvet is bírja, síkorUit aa intézet saámára megnyerői. Általában oly törekvés miititkozik na illeti»kö-rökbon, melytől biztosan várhatni, hogy e gazdasági tanintézetet a It''Zai viszonyoknak korsaorülog megf-h lö álláspont szinvo-n«Iára felemelni rövid időn sikorülend.
— Ugyan osak Ke aat helyről t. munkatársunk Hajgató Sándortól a követ-keaö sorokat vettük :
Városit nk, a fürdő-idény lefolyta utáu oly ogyhaiigu, zajtalan, hogy hetek óta nincs ogy érdokos mo^xanat, mi társas életünket aa unalmns köanapiságból némileg kiomeloé. Aa ősb beköszöntévid szinészoir.k is buosut voltok, és pedig nem a legkedvezőbb körülmények közt, min méltán csudálkoahatunk, ainounyíbeii tudomásunk aaerínt egy színtársulat som részesült tán itt oly koliő pártfogásban mint épen oa.
Mennyire kívánatos volna most, ha aa ö hiányukat egy jól saervozott dalárda vagy egyéb kobol-nomeaítő estélyek pótolnák. Sajnos 1 o tekíntotbon mi, kiknél annyi alkalmas vállalkozó lehetne, még nagyon hátra vagyunk, még más kisebb bolyokon is ily irányú haladással felettünk már rég dicsokod hétnek. — Csak kezdeni kolleno 1 az ogyosülós itt sem járna több nohéaséggel mint ogyobütt ^ s akkora jolosebb ünnepélyek alkalmával nem lonno kénytelen na elöljáróság ónokosekot vidékről hozatni, u mint már mogis történt. S o mellett kávéházainkban nem (öltheti na olvasni kívánó elég élvezőitől a zabád időjét, mert azokban, bár Koaatholy közönsége tuloynm''ólag magyar, egy két hazai lappal alig (alálkoahiítunk. A vidék érdokesobb eseményeiről pedig csak nagyon köveset tudhatunk, miután e jól szor-kosatott becses közlöny, mely magát külö-tuté''(it szüktégél bo no litu i s no óroanó ai <g tUl% il l i > t ;/ érdekeiből: hat évon
át még áldoaatlal is fönntartotta, nálunk olcsósága mellett sincs méltóképon pártfogolva.
— S a ü r o t. Alsó-Lond ^án oly nagy mony-nyiséglien termelt a saölö, hogy a szűrei al-knlinával hordókért cseré fojébon ugyan annyi akó mustot sziveson adtak.
— l> oa t au t. CsáktornyA és Alsó-Londva közt a postai ut oly hlrhodett rosz karban van, hogy a kecsiülésbon Is vízos lesz az om-bor, nom ám felülről, hanem alulról; anteny-nyiben aa ombort ülésostöl ogyütt nyájasnn felemeli aa iszapos via.
— Furfangosság. Disaoli lakos, Illés József kocsiját és két ssamnrát ogy Molnár
I József nevü szabadságos katonA kibérelto, '' még augusatus 12 én; folültotto reá kedvc-sét, annak két kiskorú gyermokévol ogyütt, és — ill a borok, nád a kort — ugy olliajta tolt, hogy a tulajdonos még azt som tudja, morro mentek j ennélfogva kénytolon lott a szolgabírói hivatalban följolentenl s u furfangos katonái köröxtetnl.
_Lopás. Előbbi lapunkban említettük,
hogy ciáktornyni Inkos Nouwirth Albort f háztulajdon s és rőfös keroskedő boltja ójjol feltöretelt, mv I megnmlithotjük, hogy az el-orzott tárgi értéke lílOt ft 09 krt to»a.'' Ligtőbb nyaKkendő lopatott ol, készpénz mintegy 400 frt.
— Egy pályavégzett föelomi tanitó magának illő föltételek inollett altnnltól vagy növelői alkalmazáat ke.ro». Aa illőtök love-Uikot K. betű alatt „posto restanto" Keszthelyre küldeni sziveskodjonok,
_A M a I a t o n loosapolása órdokébon oct.
10-én érdekeltségi gyűlést tartottak Fehér-várott. A gyűlés népos volt s a többség öröm mol fogadia gr. Mikó ministc''ook o tárgvra vonatkozó Intéaményét, mn|y ollon azonban a somogyiak óvást totlok. Az intézmény főbb részo : 1. Az 1 lábnyi tartalék vlaosa-lop a Sió csatornában 2 láb mély vizálUsá-nnk biztosításával fog esaközöltolni. 2. A b) pontot, vagyis a Sió zngót illetőleg, miután a augó kijavítása a somogybalatoni társulat s a déli vaspálya igazgatóságát terholi, őzen táraulatok felhívatnak egy uj torvnok, illetőleg a mostani augó állítólagos hssaiiállta-tóságának kimutatására. A c) p<mt alatt om-liléit augó-kíaelésro vonatkoaólag aa árdok-lott hatóságok és lársulatok részéről, valamint a m. k. közi. minístoriuintól kiküldőn-dő szakértők állal, a helyszínén nov. lö én javaslat, illetőleg részletes utasitás készi-tri\dő. Addig is a augó kezelése a mostani Ídoigl. felügyelet alatt szabályszorttlog kezelendő, a < oinpotens hatósági köz-gok őrködése melleit. 4. A molo és kikötő t''enntHr-tása, a somogybalatoni ós deli vnspályatár-sulitok gondjai kiízé tirtozván, ónnak to vábbi fönntartás liráuti nyila kozatuknak nov. végéig liieiidő beadására felhívatunk. Ő. A salai éa veaaprómmegyoi érdokeltség a szóban forgó szabályozás végrehajtásából származó igényeikkel az orro vonatkozó tárgyira-taík visszaadása mellett 1840. X. tcz. órtel-méboni törvény rendes útjára utasíttatván, ezzol a ministeri leirat határozatának végrehajtási módozata, rószloteson megállapítva lön.
Pyllomanri hangyersenye.
F. hó 10 án estvo szépszámú a .válogatott közönség elő t sikerülten mogtartotta l''ylto mann ur a „Zöldfa" vondéglö toromébon hangversenyét. Kubinstein „Ábránd"ját a magyar népdalok föleit liAtigvoraonyzö ogy kistó félénkun kozdotto, nem csoda, az élőire beható oseinény előestéjén van, a így aa itészoli hidegvérüségot félro kell tennünk. Hubinstoín o kodvos müvénél a változaton-ság fokoztatásával előadó is óiénkobb órao-tel kölcsönaött játékának s a plastioaiság ködként enyésaett el. Ezután llonne F. ur hogedfijátéka követkoaott. Isinét „Ábránd" I AaonOan a hangszer vállozásA közönyösségünkből felomolt s érzésteljes Játéka, főleg a magasb csiszamokban kielégitutt. Kövot-kozett I Lm ne C. ur fiótni olőaitása, hangver sonydarab Uoinemoíortól. A flóta oly hangszer, molyot ritka egyén bir kollő szabatossággal k»aolui. Ilonno ur ugy látsaík hivatva van azon a magasb niüígénvoknok is inog felolöleg játszani, csak ornyedetlon gyakorlási A köaönség orősen mogtapsolá. Qutmann Emma kisasszony szavalmánya nóinotül jól ütött ki, a tapsvihar kövotkoatóben aat gondoltuk : ismétli a valóban mogitlt s felemelte aranyinotszésü diszes kézi-könyvét a ól-vakolt... vajmi meglepő volt, midőn magyarul szavalta ol „Fürdőre kell menni*'' ozimü versét Szász Károlynak. Tiszteljük a műízlést, do megbocsát a noinoslolkü kisasszony, ha szorényen megjegyezzük, hogy a gazdag magyar íroijaioin kertjéből szebb ós alkal
masii költeményt választhatott volna......
Majd máskori Ami a szavalást illoti,a hang-lojtésok tanulmányozását a kisasszony mol-lőave természoti valóságában adta, olég éráét ét raelogaéggel.
I Mojthovon sonAtojit a legszebben adta ilonno F. ur és l''ylloinann s lobot mondani n hnngverseny fénypontját képoate. Ilonno (''. |lótajátéka"nXbrándu Hricoíalditól tokkal sikerültebb volt na előbbinél; melegebb hévvel a a hangfuiamokban meglepő saabatoa-sággal működött. A hetedik pont megsaünt lenni, valószínűleg saorencsétlon száiu leven oa a hét, emiatt Qutmann kisASSBOny másodszori fellépése elmaradt. Sajnáljuk I Legvégül a hangvorsonyző éa Grünbaum ur zonekara odá elő Wuber egyik F-mollban irt liangvorsen<°darabját E hosszns tanulmányt igénylő jolos darab aikorülton adatott elő. A nagybőgős ügyoson koaoli a brummogó madámot. A többiro sincs pAiiasa. Hangverseny után kedélyét táncamulatság volt. Altalá ban elmondhatjuk a festői rooooo-öltö-aotbon jolenvolt Malvina saópéraolmU, jolos kóltőnőukkol:
Mtgyar k«IU»ict It icdo, K ketttf mindenem,
E ketlS n«tkOt boldog«Ag Balmomra nom terein.
A többiro néavo nom koll commontár. Üd-vöaöljük a működőket, hogy unalmai, a taó tzoros értőimében unalmat tártas ólotünkbe egy kis villanyostágot kölotönőatok ; óhajtjuk, minél többaaör itmétoltessék. Valóban mily tzép ét nemos volna, ha a bokövotkoaö hossau téli ették alkalmával egy kísobbsaerü saavallati-, aeno- ós én:k nkadomia rondoa-totnék. — Aa erők nom hiányzanak. — A műértő köaönség taép száma valóban öröminol karolná fol o diosérotos intézkedést. Sokan oa ollon aat mondhatják : nagyobb részint iaraelitákból 411 a működők saép száma a oack nom saerotnek jótékony oaélra működni. Tagadom I Epon a körmendi la. ifjuságokt-21.tartás aradi vórtanuksaobra javára olőadást. Mért no lohotué épon oat a nagy-kanizsai ?1 Aaláit jótékony caéloál nom az a kérdés: kik? hanoin — mi V Letooaom tollam aaon reménybon, hogy hasonló itészeti viszkoteguógből miolőbb i\jolag felvonni saoroncsém lesa. RÁTORFI.
Somogy-megryei; hirek.
— Hivatalos. Somogymogyo köahirró tcsai, hogy nagy biaottmányi rendoa gyűléseit miudon óvbon február, májút, auguttua és novemberhó első napján, aaon esotboa pedig, ha o napok valamelyike ttnnep volna, as utánna követkoző napon tartja.
-7A aomogymogyni gazdasági egyesülőt f. é. novomber 4-ón Kaposvárott tartandó k öagyülésóro, melynek főtárgyát as ogyosülot ujabb nlakulása kópoaondl, van saoroncsém aa érdoklottokot azon folkéréa mollott meghívni, hogy akik na ogyosülot alakítására vonatkoaó aláírási ivokkoi voltak megbiava, arok it t köagyülésro moghoa-ni sniveskodjonok. Koll Szöllös-Uyörökben, 1807 ik évi okt. 13. Jankovioh Látató.
— Panasz. Rinyasaontkirály tájáról tu-dositattunk, ho^y a föld népe zúgolódik, főleg a pesti ét aa első magyar biatositó láraa-tág aaon ujabb intézkedóao miatt, moly aso-rínt nád- ét atupfedelfl ópülotoVot nem fogadnak ol biatoaitátra; holott épon oaokot volna saükség a biatositás jótékonyaágában részoltotni.
Sopron-megyei hirek.
= Saürot. A topront asűrot o héten kozdotott mog, ét pedig aaért olőbb, mint roméltotett, mert az csőt időjárás a szőlő-fürtöknek Art t ogy rétso emiatt rothadni koad ét a szőlőtőről lohullanak. Habár a monnyiség nom it éri ol a várakozást, dt a minőség aat jóvitl fölülmúlja, mert a sző-lŐaaomok nagy mérvben eaukortartalmuak. A környékbon már a inult héton inogkeado-tott a szürot.
— Fényképészet Sopronban Blolb-trou akadémiai fottóta ur ogy idő óta fény képészoti termőt nyitott, t festett fényképeket állit elő. A kópik fölülmúlják an olőb-biekots oly tormósaetos, ogésa a mogszóltámlásig hü alakban sikorüinok, hogy Őt eléggé nom ajánlanunk tzégyenűnkro válnék. Reméljük, hogy a köaönség aaáraot látogatásával s mogrendolésévol titat.eli mog Bloib-treu urat.
= Korotkedolml ügy. A nagykanizsai koroskedelmi társulat oaolőtt ogy raeg-korosvónyt adott bo a aoproni kereskedelmi ét iparkamráhoa, hogy m gabnaüsiot érdoké-bon a délivatpálya igaagatósága ntegkoros-totnék, misaorint néhány köabenső állomáé közt saállitmányi Arkodvoamónyt adun. A« omlltott kamara készséggel toijesitó a megkeresést, aaonban a központi igAagatóság a napokban tagadólag válaszolt ; a kérvónynok nom adott htlyt.
Vas-megyei hir.
— Könyöradomány gyüjtósro való felhívás olvasható n zalanwgyoi alispáni hivatal körözmónyébon vasmogyei Hogy falu-ban aug. 20 án kiütött tűzvész alkalmával károsultuk javára, 8(> családnak lakháza o> évi összos termésükkel a lángok mnrtaléká-y á «»ott, ml Állal a kAr vAllottnk 80,000 frtot tető jelentékeny kArt azon védtek.
Irodalom.
4 - '' > 1 - i
— Lapunk folelős szorkosztő a kiadó tulajdonosa a következő fellilvAst boosAtott ki, melyet midőn t. olvasó közönségünk szive* figyelmébo tisztolottol ajAnljuk, egy-szorsmint folbivjuk a liazai lopok tek. szor-kosztŐit, sziveskedjonok közlés vógott Aliul ▼•nnl: Előfizetési felbivAs „IU j t a fiuk'' vigadj un kl" ozimü második totomoson bövitott kiadást ért magyar dnlköny vecskéro. A magyar ombor mulatságának füszero — dal, mnlybon szivo búját, bánatát ugy, mint Őrömét hivon visszaadva, föltalálja, liübájos lelkesültség vonul át idegzetén a dallam <d-kosdésekor és vágyainak logiuagnsb határát Ari el akkor, ha alkalmilag,, szavakat talál íéraaUmárja kifejezésére, Osl szokás oz nálunk, hogy mulatva dalolunk s dalolva mulatunk. - v
Alulirott meggyőződött arról, miszerint a legnépszorUbb s logolterjedtobbdalszövegek összogyüjtése ós kiadásával hiányt pótol, s valóban nem is csalódott, m«rt az első kiadás csakhamar, gyorsan elkelt ós mindinkább koresott lön a „llajtafiuk, vigadjunk!" ozimü dalkönyv; ennélfogva a t. o*. közönség iránti kötolességommó vált újólag sajtó alá rendesül és pedig, a mennyiben lehetett, javítva óc bővítve.
V Most, midőn a II. kiadás sajtóm alól klko-»Hl, alkalmat voszok magamnak a t. oz. dul-Isézönség figyelmét e vállalatra tiszteluttcl-jesen felhívni. A borítékkal ellátott s kömény kötésbon Ízletesen kiállított dalkönyv •lőfizotési ára 1 frt.; diszkiadásban, aranymetszés- és aranynyal nyomott ozíinképpol 1 frt. 50 kr., bolti ára magasabb leond.
A» első kiadásra szépon gyűlt előfizetés alkalmival ssigoru pontosságot tanúsítottam, iparkodom most is a bennem bolyozondŐ bizalomnak lolkiismorotes késsséggel megfelelni.
«iBfio.''Ual ]>én««V l>Afmontos lovolok-
Un f. év. november lö-ig, olóllrt könyvko-retk''edésóbon kéretnek beküldotnl.
A t. 0*. gyüjtőknok, mlndon 8 elöfizotő után egy tisstoletpóldánynyal szolgálok; a ki pedig 10 előfizetőt gyűjt — aa ogy díszpéldányra tarthat Igényt.
Teljes tisztelőitől
WAJDITS JÓZSEF, a „dal könyv" kl adójA.
— Megíolont „Darázsfészek" pikáns szin-darabok Bátorfitól. Első füzet. Ára 10 kr. --E mulattató raUvecsko liAvonkintí füzotokbon jelenvén meg. — A novotni vágyók köny-nyen megszorozhotik. Az első füzot tartalma: A falusi kis leány. A nyelvmester. A sánta saerelmestA. —" A második füzet (Ártalma les* : A* aggloAny. A verklisek. A koma M**ony.
TÁRCZA.
>
Megholtak névjegyzéke.
■ >•
Boptemborhó. Hlschl Alajos 8 het. Kovács Jlnos t át. Ssekerts György 3 ér. Benczek IstvAn Wrvéayt. 1 hó. «¿Ur MAri 8 h. t. Krrnus MArla trtrv. 6h. Posaovecs I tvAn l bst. Csaták I alos X b--t. Kf tlmann Julianna.« és Ml éves. Németh ör.séb. t tftrvéayt. 6 bet. Bonok Anna 13 év. Yarga JAnos Hr»<njl. t flt év.florvAth MihAly 01 év, HorrAth J <is. f 00 Ar. Pséu KArMy 09 ér, Kontriii KAroly törvényt. 0 hó Hsl/gyArtó MA.i S bet. Ress PJdouia 16 hó. Zimlc« KAroly J*,fr. Cli.pAr Ko.Alia ÖO 4r. Kl.s Oy«rgy 7 hónap.
Nyílt pósta.
.— T. J. Eger. KQitOnet.
— Kinyaparti molnArmr»ternek, IlocsAnat I a hossiu levolet nein kiliftlhrlJUk. Ha lapunk csAlJa as volna, kogy csak bctSItsilk, sslrsien hosnók, aton-ban rniot lAlhalJa, flftyolmilnk kihat mind a négy melyére. KSvidebben, tiSmBtebben Irra, kéa»iégg<l fo-(*4JuJt »Urcn.humorral irt kdilewénytlt. Független ap latén, ml nem riadunk rissia att>l, amit gondolt • némileg klfrjuiíit Is adott utóbbi levőiében.
— R J">*aiUAsli A featebbl hyittposlát sslves-kedjék ft«ryelenü>o Vonni. A ,Halottak estéjén« Igen
jKtttólJUk.
— 11. 8. Keaathely A kslteményeket még sem olvashattuk Al. T.lrelem I a tUr»lem rUsAt terem,
— K. M. Bsiifncie. 8 példAnyt tavink jx^sUra. OnAlló raikkben f»Uli;ak a kisdedovodal (IgyU-u. A ssép térni iidvtfiölJUk.
— F. OalatopfUrsd. KlvAnsA/At késséggel tel-JsalUttök.''11
— 8. F. fidpron. J«t8 stimban j3vrnd.
— X. Y. 7i. KnsiKurt. J3v8 iiAmunk hosandia.
— K. L. l''est. As Igérvt.— toljésltésl yAi- Ko
''*•*» i''J. k''rl''k- ..
— BBuiogAnjr" t. sterk. UdvíWUtl a nap->kban sosUra UasiUk "UrJUk baráti buigalinAt:
QOlyacsapók.
Hitköltemény.
ELBÖ ÉNKK.
Tartalom: Pxabódik a köllí. — ( Nem alkusiik. — A ciíiubalmot folmagasjtalja. — ¿ll.-U a lliitlkart mrg a »»IdóU — A tsidó mik r éril inagAt mint pot-gAr. — K< rfjHtt komoljf«n brssél. — Warain in <lle Firue schwfifem — K^yet mond, kettü les* belSlo, — Mii lu I a* olvasó.
8 abó''lik a kWtS, nem mer bele kapni, Hóskll:t3n>''k mégl* fel xerolne etapuli JAr, k'' I minden trilo stobAban sterletiéjj«, Mesun béresen, »ikon saAruyal ai olméje.
CWrBtf I*tei»>(Ki{rl.AtaM slkndosni. K.unAt bog/ AAnak, nomlJit bir|on hotnl. KomAnak •irretué »ersot irA toilAl, 8/egény ai magAnak ncoi siere<bet KrétAt.
AitAn meg a Húiw esnpAn lanton JAlsiik, Nikém pedig ciimbal hathatónbnak lAts ik; O''lmbalom a n''pet meg ia |Ancx..|lalj». Pamut siOrü vem8 móddal kopogtatja.
Najfy.MWton falvAnak pengjnn diciSiégo, Hossias l(iré< l<>r>(a végietU''IJe* v.''/o | Ilin s e helyiéinek Altrtem bir-JAl, Kik.ldtjót, jegy-ÖJAt, ailAu meg isidójAt.
8/egényt o helységben ugy Is pOrén tarlJAk, Öl a vAroshAsra soba be nem hlrjAk, C''«ak mikor a portiót sisdik a iAdAba. Vagy ha gyarlósAgért gyárjAk kalodAba.
Nagy MArlon tAjéknak klet rlrAg/ása, KauaAu földjének vAllig csodAU mA.a, Mégia JAmb.ir I/sik, falu boltosAnaV, Niucscn oll hasAja, nines a mnslohinak.
Nagr-MArton falrátiak Ssl di..a népe, FéiAas tökélynek frluiagastlail képe: Mcm<o raaloruAu tál jiruak el lamMul, l''.dig vau halArln «lég mia okólnl. * .
Ott van példls romban hlros I.enryelrAra, Terebélyes fAnak (ntauit fot/loll siAra. T< rcbélyes fAnak linw*s nStt ArnyAban, Most mAr csupa korbAcs tenyéss talajlban.
OilAbb a tflilésan ftroielt Német hegyei Van bit liti-n olt is j-''-cska stAmu megye. Mindegyik riifrAbblk palAjljtt feinltólte, LAm axért ti kőimét uiis is megsseretl«.
Tudja mo»t a kegyes olvasó egés>en, Merre van Nagy-Marl«n, mi vidéken lénen Csllbalma mai ihlesd h<i»l>k merésnégr 1 III as elsőének gitolhatlan végo.
TANTAI.OS.
Hermln eljön.
Kredeti besaélyko.
DOHONOÓSTOL.
(Folytatás.)
— Lovelot húzott olő kabAtja r.kobébőí • AtadA Eloknok olvasandó. — A lovélbou ez Állott :
„Kedvos fiam 1 MAsfél éve, hogy Testen vagy ; ugy hiszom, megismerted a világot, tapasztaltál annyit, hogy olkerüljod azokat, mik további életodrc károsak lennének. En már öreg vagyok, fél lábam a sírban, szo-rolnóm a gazdálkodás terhelt válladra át-tonnl: azonbarv olöbb megkell házasodnod. Jöjj tehát gyoraitn liaza, már ntíitem számodra monyasszonyt s mégis kértem Kaj-dács Klotildot. Jó gazdasszony, l''oldog lo-azeaz volo; amint mogjöaz, megüljük a lakodalmat. — Atyád."
— Ugy-o, ugy-e, nom kétaógboejtő? Nem, nem, inkAbj» a halál-, mint ama hölgy karjaiba ... Ea itt hagyjam Hermint, lelkem felét, életem cgyotlon örömét, ki azorotő nemes lolkévol, angyali jóságával a* eget a földro varAztolta .... itt hagyjam őt, ki nélkül nom ólhetok. hogy egy nő karjai közt hervadjak el, mint virAg, melyet idegen földho ültettek át; egy nő karjai közt, kinek Ölelésénél a sir fAgyos koblo is melegebb ? I . ... Oh vigasatalj, ha tudsz; adj tanácsot, ha lőhet számomra még tanács!
— A baj kissé kényes; hátha megírnád, hogy már választottál egy szép, jó, kedves kis teremtést, ki a papát sserotni fogja, mog fogja ozirogatni, megfogja . . .
— Hagyd ol, érzéketlen ö már ahhoz.
— Do hát mit csolokszol?
— Főbe lövöm magamat.
— Hohó gondolati mogfosztod az atyát gyormekétől , Hermint kodvosétöl. l)o várj , . . hátliA azt imád, hogy voszólycson botog vagy, nom mehetsz haza • ezalatt az Őregot okkal móddal felvilágosítanád a dologról; nom hiszem, hogy bovehetlon volnA, mert cgyotlon gyermoko vagy.
— Aranyos gondolat, sorvus egyotlon pajtikám 1 — Nyakába ugrott Eloknok s majd agyon szoritá örömébon.
—• Tudtam, liogy a szerelmesok nem látnak tovább orruknál, — inondá Elek Qusztij karjaiban.
A szélvész elvonult, a háborgó tongor lo csöndesült, nyomAi som látszottak az irtóz tató háborúnak.
ü.
Gusztáv mogirU a levolot • bopecsótolvén el is küldötte haza. Azontúl nom ia gondolt többé arra, hogy otthon luoniiyasszoiiy* van, ki öt epedvo várja; ah ugy megunta mAr azt a pártát, oly jó volna felcserélni fejkötövel. Hej I kapós Am as olyan ember mint Ouazti, ki deli termetén, csínos külsőjén kivül még tömött tárczával is bir, melyből ugy fellehet öltözködni mint a páva, lohot színházba, bálba járni, estélyeket rendezni s gyúpontja lenni nz élvvágyó fiatalságnak.
Jlocsánat, hájos olvasóuöiiii, no tessék megharagudni o rövid oliiicfuttatAsért; a fentebbieket c»Ak olyanokról mondottam, mint K íjdáua Klotild nagysám, korántsem szép kegyetekről, kikről megvagyok győződve, hogy a kedvos kis Hcrmin nemes lelkével bírnak.
Ah, Hurminröl oly gyönyörű dicsbcszédet tudnék késziteni, hogy az Akadémia nagy jutalomra érdoiiK-sitenc ; do nem nkarom ma ganmt mázok érdemeiért jutalmaztatni, mert az érdem csakugyan nom lenne enyém, hanem llorminé; mert oly tökéletes, hogy róla tökéletlent írni sem lehetno ! Oh boldog OosztllH o hölgy érzoményoinck tárgya vagy. iia véletlenségből o beszély írója nom volnék : Láposi Gusztáv szeretnék lenni. Valóban szerencsétlen a beszélyirók sorsA, lapokat írnak tele mások boldogságáról, míg tnngok ki vannak rárva a paradicsomból.
Holdog Ouszti I Do hisz megís érdemlotte ám o kis tündér szerelmo nyújtotta boldogságát, mert férfiasan doiulmru kebelében minden szépért és jóért hevülő nomos szív dobogott. Hej, hisz boldogok is voltak ám, mint csókolódó gerlepár a üget balzsamot tohclö lombjai közt. Gusztáv gyakran órákig elnézte azokat a kis mosolygó ».per-íjkakat, azokat az íVhráudos kék azoinoket, azt a kis Titusz főt s hóvAllnkat; Inssau háta mögé lopódzott az elmélázó leánynak s egy csók kai rózsa arczára ébreszté f-l ábránd világából, és a kis lány édes örömben uszó szo-mokkol nézőit vissza a tolvajra s kicsi közével mogfenyogeté a buldog ifjút.
Ohaz ilyen szorclom mennyország a földön!.
Nem csoda tehát, ha Ouszti megfeledkezett az otthonról; ki is gondolkodnék uionny-országban a földiekről?. . .
Nom igy Láposi Árpád, Ousztáv atyja. Fia levelének vótole után tenyerére támasztá ősz fejét s elkezdő gondolkodni és egy heti gondolkodás után ugy véltn, jó losz felmon-nl utánna I''ostro s ott saját szemeivel győződni meg a körülményekről.
Es amit gondolt, legott foganatba is votto, befog • tott s megindult i''cstro.
Gyönyörű idő volt, a nap teljes fónyóbon rpK)°K",t az ég azúrkék tengerén, melyen, mint óriás gáliák úszkáltak a szeszélyes jMnku''hArAny-fcllegek.
Pest lingy méhkashoz hasonlított, sürgött-f. rgott a tarka népsokasAg, mindenki elvess ni, lAtni al:arván. — Amott egy tudós ur ballag komoly méltósággal, meglátszik raj-tn, hogy mogottó a tudományokat, mert fojo lekonyult, mint n t-it buzakalászé ; itt egy nagyvilági hölgy lépeget fölpiperézve, mint egy páva; odább egy szeleburdi arszlán tolja a lovrgöt, fi''nn hordozván pápaszemes főjél, könnyen tehoti, hisz üres mint a szél-•tömi». " ................ ..........."''••••
Do ni, ni, ott megy Guszti ia, hova ily •zélsobtében ? Nom néz som jobbra, sem balra, mintha csak fogadáshói tonné. Alii nagyon édos gondolatok foglalhatják el elméjét, hogy nii-g nem látja azt aa öreg urat, ki őt oly figyelmeson vizsgálja ■ majdhogy föl neci lökto rohautában.
— Hohó! vigyázson ifjú uram!
— Ezor bocsá.....Jaj ! édo* apám ! . . .
— Csakugyan Guszti!.. Ej to sommiházi szélkorgető! — hát ily hamar felgyógyultál veszélyes boCogség-dböl ? . . . és milyen jól néa ki, mint a ki szövotséget kötött o halhatatlan élottol. . . . Nagyon őrülök, legalább most jös« velőm.
— Hová ?
— Haza, Láposra.
— Do éde* Atyám 1...
— Sommi de, hanem jősz.
Szegény Guszti I ugy megijodt o szóra, mint a gyorkőoz, ki gyümölcsöt lopott a* uraság kortjól>on, s amint milsem gyanítva a fáról tornászott, hirtelen a kortósz durva ke-zébon érzé füleit. Csak ment, kövotto atyjá'', mint a bárány, molyet pórázon vozetnek, do mégis fpiftA az öreg ur kabAtja szArnyAt, nehogy oltünjék oldala mellől.
MAr sokAig haladtak, midőn Gusztinak valami jutott oszébo.
— Edos apám 1 — szólítja mog as''brcgot.
— Nos?
— Hol van szállva?
— A „Vörös ökörbon".
— Várjon édes Apám szállásán, ogy kis dolgom van még, ha elvégzőm, asonual indulhatunk.
— Soha so törődjél volo, holmidat mAjd ol-hozatjuk.
— Még ason kívül.....
— Még más is?—jó, együtt megyünk.
¡Szorotő örog ur volt Láposi Árpád, beteg
fiát csak nom bagybatu el, mint sok szülő, Gusztinak i A,;y a^umoruságárA. Most a* egy s/.or megvolt 1''gvA, nrm szabadulhatott ; «1-vo*.-tte az öreg t Klek szAllására, hogy né-melyekben niegbizsa öt. Azonban Eloket nem találta hon. Szegény Guszti 1 — eltneuni a még azt *om tudatni Herminnel hova, meddig —■ ogészon kétségbe esve hagyta magát vezottetni a* Öreg ur által, ki cgyonosen a'' „Vörös ökörbe" kalauzolta Őt. Obi midőn meglátta A fejődidmi Dunát, ellonállhatlan vágyat érzott magában pArtjáhos menni ■ hab|aiban keresni ménedéitől az élet kínjai ollon, donom lehetett, erősen tartá őt a gondos öreg ur.
Szogény Guszti I
III.
Ismét ogy hét ogv hót mull el, a fentebb olm< ndottak után. roston vidáman járt, kelt a népsokaság és sonki som votto észre, hogy egy gyei megkevesbedett a lakók száma, csaK a kedves Hermin ; oh as Annyit busitlt, már egészen vérosre sírta azokat a gyönyörű búzavirág szomokot. Istenem, hova lőhetett, mért uom jön ol, már egy hoto aom láttam öt!... bizonyosan elhagyott, elfelejtett, talált egy másikat, szebbet, gazdagot... óh de hivobbot, azerotőbbet nom, mint én!..... Ea iámét olkezdott airni, tenyerébo rejtvén (el liliom arozát.
Anyja, a jó öreg aaazony, vigasztalta. No bánkódjál. Gussli derék, bocsülotes itju, nagyon, igen igen nagyon szeroti a* ón ki* K-i-nyomat, as Ő kedves Minkájál; nem hagyott ol, ol fog jönni, bízonyosnn valami rendkívüli körülmény tartóztatja vlssia. Do Iler-minnok nem hasznait semmi, egyre folytak künyei, mindegyre halaványultak rózsa-ar-csal.
Elok is gyakran eljött, meglátogatta a horvadó virágot s elmondta, hogy Guszti nem felojlotto cl, nom hagyta el, hanem valami .... és tovább ő sem tudott ssólni, mnrt előtérbe tolakodtak sötét gondolatai, hátha valami szigorú IoyoIoI kapott ismét atyjától s kétségbe esve a Dunába ugrott vagy föbo lőtte magát, vagy . . .
Szegény Guszti!
Szobájában ült Elok, nsm tudott aludni, mint a mult hetekben. líodor füstöt eregetett szikrázó pipájából s a hullámzó füstfelleg, mely máskor oly édes gondo.atokat keltett, most szomorú mcsékot sugdos.
— Oh!... Guszti bizonyosan mogöllo ma-pát.
A* ajtón kopogás hoMatssik. Elek, mint acsótrugany, talpra ugrik, a* Őröm egy *u-gara derengvén át a szomorú arezot, mint villám a sötét éjszakát. Hátha Gusstil
— Szabad I 4
És as ajtón belép a lovélhordó * levelet adván át, távozik. Elek megvizsgálta a levelet, az édes moglopotÓs luynal pírja mosolyog szemeiben.
— Ez Guszti Írása ! Tehát él, nem balt meg, nom öltő meg magát ?! ... De lássuk, mi történt a jó fiúval, hogy oly büvésa módon eltűnt körünkből.
A lovélbon ez volt irva :
Kedves barátom 1 Ugy Jártam, mint a tm-sebuli ifjú, kit ogy szellem éjjelenként elrabolt, hogy egy kisasszony, aí szoretto Őt, minden éjjel láthassa, csókolhassa, Jaj ! csak hogy én gonoszabbul Jártam ; tündéremtől raboltak ol — atyám volt a rabló — a hoztak egy hétköznapi hölgyhös, hitköznapi mondom, mert ilyon ozor mog osor találkozik, kik csak a hiúságnak ólnek, kikről aa afTeotált müvoltség ugy kirí, mint tudós kö-
Senyéből a szamár; ha felém közéig, a hi-
egíázt érzem végigrohanni tagjaimon. Oh# minő más llormin, aa a kedves jó kis teremtés I... De nem is állom ki sokáig, még ma felfedek atyámnak mindent * ha nem b^jul szavamra, akkor . . . akkor megszököm. . . Tartsa magának UajdA s Klodlldot, hásasod-jék meg, nsm törődöm vele, mit Is érne nekem birtoka, ha a boldogság árán kolleno megvásárolnom. — Gusztid.
(Yér* k»v.)
Nyilttér.
Tekinteten Dnriínyi JAnoa «rvoa-tu-dur urunk Aradon.
Elnom mulaazthAtom, töt köteleaaágom-nok tartom a nyilvánosság terén forró kö-szőnetomot nyilvánítani tekintotességednék azon szives, késasége* gyógy segélyéért, melybon, engem távollevőt, ismeretlent Részesíteni kegyeakodott. Ugyani* «zarint« psoríasie-ban ssenvedtom, minden addigi orvosi kisérlot raeghidsul'', és levélben közlött ogyszori kórrajzon) után első rendelvénye 8 nap alatt tökéletesen kigyógyított.
A* Isten tartsa meg tekintetes dootor urat, hogy mély tudománya által még igen, igen sok szonvedőn segíthessen,
Lokötele*ett szolgája,
FÜREDI KEOD JÓZSEF;
£r 55 L. 3E3 1* X H I 3R- 3NT.Ö Ä.
'' n\T!y kaM»s\, oki. iÍJTi A HÍ-
VÓI Aikent U''iktK kW* ImMsltAa III 1« l«liinic»t\«l iiMstll Via. VÁlj.m 6X á nyhiaAl t.«r|ó«e f Váljon Itt a< Ida. a vl»«»ávdi|ilU«r., I mAg mlnt>dli< nőin blaa-hyo» éa a b.gkd,t«lobbl napokban.knlleiid a va''ó lla i-Kot nyomuk) uiiu<ÍAin«llrU a rc««é''y nem U « ik moanlri! lelőni és hi e i 4gya<flr komoly, iialAu k votkAilk ,n UtéJM''iU ÁnAlk II, Hot/ »a''AVInok ked. *«• ile««" irta/i* atAla kIhn<nl K''--a kHrlIlinéii/ I tAsi r''fl o pllUnoln.AM; A k\j«A,.jr(,i,l>,«|iM.:yl atot. A «« í-
1<| é\iini|i, A U.vorl li.if i»cnújr|i ''„''o t''U l|il» J*
métiáyil r^iuAlMnk, a !t k<ti«roté. Ak.>s«Anir.t adjAk 2"frl'' kr.''J-3 ÍVMii.'' —- A '' fnlii.»«í(rro rtiUve ni** voluA. MvAm.1 : valónk, 1 loW> Uh itt* a4 utóbbi «''vek ■>*olévtll-fl, (ulll laat .''IMI A t-djos iqtCelég iV-St ki I" hol ywnd műnk. A kAp.»« Iv — inllit beljbeu l»u-
I A.n''.ikk. .. tfü fy'' iiivmhvli.^l.nu , liosatik é« IIMI trjl-« rtéft AiiiHiifik.\ hordók Igen k<irc«t.tilf k Ji l«ii|eg
Jeleni,gl Amk aUö-a.KxtrUI mór.''lk^iil- a lioljfba)I |>Uc<»ii : IIosa HV-éi fnl« d irf 10 kr... d rt 16 kr. ÜUii 7a -ti» IoaI»« a frI 00 kr.. 4 frl 10 kr Ku-koricia XI KAfiu 3ft 3ífl''Í6 kr. Árpa .erflU''shiM V*l\ 1>) -,7.1 fnal.l/l 10, atrllHr, 46-47 fonti f.t Íif-SA (.V «'' lob''.Tj k''Ap.iSíts 5-0 fit •- kr. Pa-tiAly f-MrU''rt Oi kr -''6'' M i«rka 1 ttl kr. U11M • t»0 »»ml« uiA.AJa. 17 —IK fil v- <4«llvApAlinka <0 r»)ui Vl.fr» — Uf ll-rj,''.y»l ogfiilt, fork.il> i''AliuW» ¿örokn II)-IP frt Loidóvat o,.ylitt. Ml« ld -*2 Irl. lloVk.S 2<)-ii Irt. .Syor«Wr»k - Irt, óko''r- <<« toliéu-
UfKk U írt.'' ¿«''bio.ifc.1rnv (it inAiuliiWAill. ('' Iliink . i''.-h.v .>< \AV.n« (AÍAIHJ » MHÍ-A« mej ki
tMUAnkholJ -l-rmU 8--I0 frf.''VIIIAuyl A. n irili 1''nHflA llr.ü »I-M n. ll) honi bor »íiíflt /« f.li.r iHiUriliM .< ¿Irt — Ual»li)Hin«ll.|kl l.or.ik lilOJ-V« líi;.<.|ki l''rMr U f i ^.úUiil. ILM
—^»irt III. KW Vet * kr. Kit AuIAa-h ll«.
I.ir3r%lil«''kl 4n, irt. »• h''< • Mii Ar« « i>t 7''J kr. I''.kclo | ifi t''l kr.
,. jilucii /ir»U a: t»Ucr 18
IJ''if« i lK^j.i :i kr. 1.0(1 * It >j;o liV kr IUÍ>ll«|A n t kr., llii«lfiiiiyj« nfrOl« -- rt —dO kr. — Mnr-li.iHh«'' fonifÁ '' |l< kr - Juliiul« Iont) » li kr. H.oi''i-hni1 finnj.« .''4 kr -M-aIohua t<iW«AJA II l''rl — kr. ¿«ír loulU kr. l.Aliíli.ff mi t «AJ, lö Irt — kr /.<•<.. ''í-Hl*'' ""*" % 1 1 f"-''!«''. íCiu.^íIía i l''i.ulj11 — I '' k.''
......i
UpA<li/A fontjA 30 kr. « fonti A ''-"> kr. K*oIaJ
-21
KuknrloiAlIttl fonl|a 0 kr. A Kitle«kA«A lleiíj« 10 kf. ItlnkA«« fonlj fotiljk'' 4B kr. Kopoicolkj fonljn M2 kr. I^niiiA''^oUI foptjA .14 kr. ll| bor IWiéJo 10 kr. Úl.-r il< *A| i |4 kr l''.»M »i)r Itciájo U kr Kah|»í.iI »''tr l»v«<Jc 10 kr. O >boiu*jtAllii1(A Uc«Ajo H kr. T.l''rk ily.pMinkA lt»«»Jtf ¡10 kr H<¡|Ti\.|iAI¡nka ll/fAj- t » kr Syri fnifoj-A intt«A|A H (tI, ~ kr Ónlrttll vr/í/A-nyorl/A''l''inlJ« H« kf, l''Vtrolo''iia fohl''a U kr I''»iI|a tú kr.
8- iVulja 10 kr. Kcmi''iylA <¡li" 7 irl 00''kr. Pilb»f* h''e ó iVr — kr. N''/or«f.» ólo •''< f l — kr Ka*<#ii ihA rojo US kr. iii W«A]a •• Irt M kr. Sí.ilm''u m. — frt
fvi kr. Krinli f fonl|a ilo kr. I.on fontjA 00 kr.
K HMiíTIIKI.V, oki. kftícpín iKrtí. Sunrr-ilinV, «U-i''iutr* n inlmlni lekinli-lbin ki.''lói(lló linrlri-nijinnk, li. Kyrinkbon noia tArtalotl :«-« rlobb ««jki«.>« vljí luo-•lorliAii. — . i
l''iAonnk hlliol.l a vMékiok Mknr.il.VI rlfo^lnlKjt/A folvloiio« ro>« ti|íí nilAll irtoíl iirin í^.mi IAtoj(Atolt. A K^bnA Ar k(ivolkr«5: IIii«a in.''frjo 6 frl Al) kr. l(o«l a frl 60-00 kf. Knkqrir*.« -¿ Irl t<0 kr^ Arp| ''J frt O''i kr. Z.«b 1 frt ÚO-0''>„kr.
VASVAIt, ociubor k<i«cp¿n 180T- Millo» a tobb ol-il.ilríl bf>«Jffe«nok novczrtl Mol Jtr.ilÁ«tinkAt »«•mll^v-r.i v<.«»«*llk, * a irtnll ívlvol a«''.«ohnionlitjrtk, axoii ni.i«oJ.i«ro juliiuk, liu^y .j<i k''ufp t-rnnW a )<<{. jt''lluniiüiili ItltojoAiVto i.b''i loriiió«i|nkiiok. Tnkiiii.<llnk vó »1 j» f1l^ri»8«»liii.''iiy.''iiiUoii ¡ Huía Al.-ti bol.lMikA.il (o¿y liol.l ISOO in''gyw«/ OkWül «a i ««AuiíIvai) M''44 im''r.ii, iii«t;onl<Ant ¡t 47 iiiiir.il, kori''i«toiik^ut o 0 I niAr.il. i «v.0i ti.rniA» 0-31 iii-Írv>, lehtl a( Mili i II uióroir«! lOlib. A Ihixa rii-k« klvAÍcllul llitd^Ai, «ulyA A Si finlot iioiu li.iU''ljA tul
Hot« Adutt liolilAiiki''iit H''hi utirflt, in.«jfoukúnt A .''12 ni''r.lt, kuroiitoiikóul t'' H0 uiórói, iavaIí irnué« 4*17 invf», lubM IHiJ7-Iumi < 35 inórñvi l liibb. A mil $t¿f
tol.í-i »«i''in.''l, «uly.i 81) -Hj fomii^vAluk .íik.
Arp« ft.loll lioliUuk.''.iit 10 Im luAr.ll uiA>onkAiil 11.41 inAf.ll, k.''rriilnikiWit 0 1)0 m.''rXt. IavaIí lor*A« I Wil inófo, Icli il aa iji''in 4 milfirol Mlib. A» Ar-p.t Uliéí. íiily.i 0J --75 i''-.íilt t.
ZaU Alott bol.Unkíiil I.VO''J iii.-rol, ni i^ uikiSnt 7.67 mírll.. kori-''íli''nkAiil I• %S in.''r"l, Uvili lorioiW 0 10
mi-
mil
iiiAró. t»liAl I8lí7-(i<>n 6-70 mérővel inbb. A ««b n.''íiA^o iiA/yon klrlA¡(it.1, «ulyA 48 ól fonti);.
I.r^inbb kivAnnl vaI.W a buiA IiAjo''oII liAlr«, f.llojf a voljaokor ufAlkodotl «tarátfa^ikk. vAUmlnl a virl;«a«a Alatti hl(te£ »oloknoV vagyunk bajlaiijjk
lulA|ilnniiAnl. i.1, • v
siaiuia ol¿g bő von lőrincit, do a tav«llnAI jóvnl
kevoaobb.
'',/■•. ,i . . i . i i TAkarmAny kiV«ilnl(liikkp| i> nioxolí^odliotllnk. «aaha «Arjü, vAlanilnl in<i«li<r«ak0'' takArmAuyok kn«¿p. •uirdon fuotlok; «ajno«, ho^y a liibor, a 4iara»ag mÍAlt. a vArt larld va^y fAtlyuka»AlA«l n«m a.IIa iii«^.
11llvolvo, vetoiiu''nyriuk jdl HI««l«llok, hajillna ritka bolyon «ikorllll. Iliirguityn jó lorin/«l adotl, oiövo« kukorlciA lioldAiikóiit .10—HO mAróljf. T«kAraiAnyr¿^A a IavaIíhAI nagyobb niounyiió^el krc«</tot. KApo««-ta klológilo, uiimoly liclyou ''a«a, nuU bolyon rotbAilt. korAkrépA tflrhfto. A kooybakorlok, Kyain0lc«0kkeÍ «illlln inrglflliM ciakoiiiii.
rtitlreldnk a lc)(«ordAbb Idfibon folyt 1«, a« ri.1 eiakofcy «lAkadll A imut i!do«jí¡fo uUn lU''lvo U trj, borra lenn* «kilAtAnink, ha ... I • w
Kliobb blrtol.u« ritkAn («Arja el niagAt arra, bot-j borát liiiUn koxclué, podig A> ogvAt bortermő vidék bilelét ily UKfCKoudolatlan nyer¿a«keiU«¡ vÁjy tílnkr« leheli. A h«#yvAinol.i« if kAroi befi»tyA»«al van, iu»rl néhány ltu«o mlalt sokator tnbli ak¿l elront''«Ib.
IlUauuk urxAíOfynlétdnkban, bojfy a-, /(«kor • p«. néne« Intóíuiiuiyétől mielőbb mog«»abadlUoif bou. nfliikct. I"- h
llt''CHi i>óiu:ii-f"lyrtiil octolior 18.
6"/»mot:»li»|U0« 56.10 ; b*/„ noiiu. kfil.¡»on Oa 75.; IHlVhki AlUdalmioMlilpOn 7ti.Ü<) . bitiikrónzvó''tyok 6.71; liitolintéZoli rótx. v¿nyok 109.90; LuiJon 125;a0j oaiUt A¿ic 123 —1 nrnny anrnllj* 5 frt 93 kr.
H''ololoí AzerkoAzt^ i Wn''jfŰils Jrifirf,
i. n
i-r-r*wsva
Hetl
; I
n
«''« bell-
nap
■a——a
Kaiból Ik.i«
naplAr
1 ".U''Jl''l—~
l''iolertAu«
a p t a r.
._plAr
(^ö/rtg-oro»» ,
,''"?PlAr
(«raelilAk naplAra
Hold ll''Ja
kalhoi. Kv. A STillyi incny. jjudröl. ilAti \\ I, Ir tl. -"l''roi Kv. A loplöbb tórrényrdl. MM XXII, 34 -40.
U if.iH Kv.P''-tor halA««alAr.''l. LnkAc« V, H^_^^_V__
■ r_«i fjk "r» f. nrr^rrrrr 7......—•—
m %
w
jO>
20 VasArnap
2l|Hiif.i 22¡K«d.l 2.1 H cid.«
21 0« .|.¡rl"k 2ó l''éntok ''.''O''Hxombat
F 19. Vcndol Oiailya ««Ut M.W, Kordula KAP- JAiio» líAfa-l «aiigyal Krl anl
IMoiitt.ir vértanú
F 18 Vendel : Vidor Kordula Kap JAnoi HAfaol
Kri««Au
Wim
Iii i'' illilliriK
8 A 18 Pol ü Jakab apostol
10 Kiilautp.
11 l''Uln|>apoltpl
12 Proton
13 Karpna
14 Na •• llercoly
57 PAI tu a '' llllou
22 GyBI. ünnep
Vi Törvény \iattj
24 Abiclou
Í6
1<\ AblA«
17 Sab. rioa
Vasúti naponlclntl menetrend:
In tul N.-K.»uli«*fdl II ida folA. .lila1 1 bra 22 pero« Krkoaik N.-Kanl»«Ara llu U MV: r«Kiio| n .i''rtt „ ,, e»lvo ''.» órakor
rriTRol 7 i''ra 16 petc« déla. 3 <''fa .10
dU. I Ara 60 ,, Ml ve M Ara 2%
ÍST
lié'',«
i.
írooit
ilAInUn
délbe l<
ettvo r»ifg«l

- Wt-Ii j iHliO 1 mímwa]
«Mife«,» r¿
> o i* .. i ./
i.
|T'')>
■ ■ i .''« p.
ko
»«:
28
11 ''
ÍuuuMllt Loiulitiiu
r
Müii ''Jicii
j 184S écirjx-''jtnfcrt» A
Hiyurtiiilil
il)i.c IiilIis;sie ihm! koste Wüsche der
C 7
Grosse l>roishcrnbse(/,unof
Öfr ersten und orÖAten In Wien bestehendes Lelnen-Wüicho Fabrik des LOUIS MODERN in Wltn, TuchUubin Nr. Il>
Für Herren, Damen und Kinder zu Ausvorkaufs-^pottpreisen
^ll''i *Ur ^''It''belt, i-iilu .»rb ll und |w,»<endf. >''ai;on« wird bo Ih^ »«• «", und b l ilym kb luit. u Vvia''i li« *u Navlib- «to''lu,
Welt.!
lantlfl, Irot« den « » Ii r.ib-. «ol Ion Pi. iaen, ;«rt.li.i «cwl«« Jodfcn In Kr«lannen ii({ Ii vrrAnta«>ou «tird. n. II «Ic''.liiii^t u weiden nach »llon Hiohluugon, allon Au-
lOidorlilltfli'' Mit«pn''i bon.l, v. iS''iidel. ^
Hemden, welche nloht bellen» pa.stn oder nicht oonvonlren, könnon sc,4w.i;»H;''S»H werden.
t ixe i>rvi»«, i»vH»»l Wr WNwvwMiftr uiul Kaiin«;Mt^5/wUiidirll.li. .X
l<Vrtl«o llfcrronhoiudiu, beste Unmlarbeit
''WeintAru-I^Inriilioindoii , . . , , an«UU O.
Krina fo>té:'',,.ll K.lltéi,lirn>t . .. . Aii»latt 0. Krina IrUnder oder ItumliurRor lloirtden an«. Kidnn lt.Ükudof Lrinwan l.it Im Ion . an«tatt II ^e^o U''iuib. l|4li.ljfitplliliSt-Mefu.U|» anmalt ti.
fertige Damcnliciudcu, schihistc Handarbeit.
2 ''i0 nur Iii 4.60 un; ll. 5.— nur II. 6 « nur fl. 1.60 nur a
1.80
2 ¡10. 2,HO S.
rsf.o
i
Allorf.-rmiiL H^X»! sotó»,.to Hau.Urb. an«. Ii. 10.- nur f.. 4 MI Au.''(VilliIrl bol*. llali.t-íí^tnwAnd . an.lAll tl. Ii - <".r III. tk.M tlrkltn ncuealoil ll. md u i H lu« (I. l> mit lWerbru»! II. 6 »0, 0 60, 7.
Hnoilalitiitcu lu elegant « lióclif. lue UemduU, ailoflieueatc»
-U
Wi''Usi''. und farbige Shirting-Heniilcn
Au« loluoteni, fr.vu vUiclieu »liirilnjf
JM:>uoiU Dekilu« fifbl^.''r linódon
;Kl. (f»ul» fürbl/a Hliirflnif Itomden . Kehl fruiHÖSi. b.. lH,blK > UslUt.lloliideuau.lalt Ii. l\ 6''| nur rt. . &
f.15 JlV mdfi» uilt «iattor H<"»t a K,4. liVlirt.{ fl. 4.60 ^ l)fi
■ '' 1 t '' '' i ''
Amcr(kuiiÍMrlic (■
Jucken l iitfi
.'' I.elnoa-tl.iiin''iili''inden ..... amiatt II. 3." nur fl. 1.00 Kvilio Hcbw i« rhem eu mil Kalteiibruit analall fl 6.— nur fl. l!.8t) '' N lie K.hj ni reich in II r. f. «lickl i amtalt fl 6.60 nur fl. 3.60 Mi I; A .t iuotl.'', iv i« b Ig J, Inwand . Analait Ii. 0.— nur 11: 3.60 Itoloh (f «tickro f. Heu.di u i l«jf. Ka<;.,n aiiátalt 11. 7 — nur Ii. 4.80 ''^«jn^io l''.uio r V . lo-ltaiolo,, mit Valancien und «■■bf feiiic Aula-«Uio HpocU iittt u in r.lobator Au.wall aualall 16 und 10 uur ,■ II. 7.S" und 8.60 s
Dainrulio« r an« f luem < ii^l flblilin^ an.lall fl. 2.60 nur fl. 2, — Kd> n i ii. foiiiatrin P rk.tjl - , -ali.kl . «il»t.ilt Ii 6.— uur 11, 280 Kmíiic l*lnen-lMin nlmon t . . no.IAH fl 6.— nur Ii. 2.60 Frille hvIi).*iiIi «oii, r.ub cot., inmte« aii<latl Ii fl. — nur (I. 3,HO DaintU''lliirN uiboseu, ¿iall, auch «oMickl A II U bl. 2.60 Danen N. h|-(''oi» l«, nuio K.tgon aualalt 11. 6 60 nur fl. 2.80 \iur (1. 1,8Q.{.! Jt''-br JlnlUl í.''oií II« e''o^antv.lo Komi analalt 11 7,— nur d 3 W /Hj
* ¡Mir. (wé.viH ih. ''V''AliiníUii íiuUrt ^íl''^ntir if.; iy(st» V. fl. t %
3.60 I 6.60
)

llirdelniéiiy.
A isUm«Ky«t fta.»ea foRyeliiiek élei ineaéaének 1808 |k óvro VAjfy U I8Ö8 JanuAr 1-től k esd ve eny évre terjodő bUtoailÜAra | — éa a kOapOntl i o« liAtkoi a fouutériiilett iddr» ««(Ikaégoa Agyi laalina, a.appan, ó go tő olaj, pet rolciim éa fagy gyű gverlya a«AIÍilA«ArA uéavo xAft Irdalirli tArgyalAaaal naaioJ komit aaóboli Arlojtóa fog UrtAtiii.
A axóhrli ajánlatokkal egybokap .•Aolt nyitválio. Arlejt-''.l tArgyitUfok I8Ö7. úvi oktober 22-An ríjfgoll. H Ara kor keadődnok Zala-Kgor.xegen a megye aaAmvovöi IrodAbau, inogjegreive — Iiogy a. Ailejlőar« klUl.fltt órAig a« IrAabrli «JArtlatok I0*ja*tea IiAiiaI péu> liixtoaitivia melleit elfogAdlAfbSk M«en időn tul érkcíendő ajAnlatok érvéuy nélküliek
I Egy magyar BKitletéaü h Ui5j)«oil •
MÜ-KERTÉSZ
njiinlkozik uraatlgiioz ha-¿onló RZukkcrléKzctii B''zolgá-latbn. Eddigi hollájtfríí) Vk^int kertésb ti lígjobb bizonyit-vilnyokat kdpuu füliuqtHtni. A kertészet minden ágában olméloli *Sa gyakorlati jár-taA»iiggal kolítíleg bír. Bő-vobben órtokozhötrit q lap
*zorkeMtttfaéft4!>S"«.j. •''''■>•''» *
~mm MDCTipjc
A nagy-kanl.aal in agyi '' VI r. nén«. figyi foill^yelőiég ré««Jrlli éaSnnel
A liAnal péna olőlegoiou a iAbuk(krt»liifré _ tétetik, ml*«4rint
a Mar«.
alHUU-U . aiiJUH fl. J.Stf rtnr JI. Í.W
A ifUtt (I. 2.60 uur Ii. 1.80 < Kein» 1 ■.«:■■ "Ii''II ,r b ut-Coraetlr X ( 2¿H0 bla 3 60
V Ail.ta''t II. i 60 nur (I.i2.f|0 ) lein»''»» HaHiwi-Nacb b mlf n in. Uux« Aruu In aii.I. fl 6.60 Ii. fl.
- " Dmuioii-Cüi. It«-K idilli, ui. flitter MlckorvUn«. fl, 7 60 nur ll
a1iien«Kri«ir

¡«.hiiiutlioitH Vla''H''ll-ilt iiMlPii au» AiiuOrM-NVollo,. sliti Aúrtítoii Mtv^ r-lí..Z^is als auch HamlU •biihi''ii. bcwmlcró-.-1 11 Clioltt unit lthcuinw, eltyniilo Korntct|,ri fl. il, S''A, 4,,iiy;. 5, 5''/, foinsto borto.
Preise der Lelnwand-SacktUcher, Tlschzougo und foriiyen ^ettwSf^-. -
UI GeiohSft in Helr.Ati Auislatlunjen, al» hsoh o egen''.citer Art und nioh -.Wf/iß.* Z.
•d rn«t*u '' efcnJÍi"V ll. 6, 0 bla fl. 8
ü«r
Speolal
Voíne Wobfl-T.« !u\v»nd 4H Kllfii, broil V:lne felnal* W. Imi 60 Kllen, brolt , . i Hiuaiüahiltur, fl l''era^no^j i''l<alt*ei»^
Uaiuítof, 0 f. ranmiu, Jlaiua.l l! ,.
|éleímeaé«énél 1600 a.
végéig, vagy n krtrUlményokhei ké. ¡peat ÍH70. évi október régelgi . igy egy vftgy hArom évi Időro újból hataonbéibe adatul fogvAu, e végből a. alóllrt ina^y- klr. péjullgyi folUgve-
ir.oéKfiél f. é. Ootober hó 24-Sii dél-elitt 10 ¿rakor nyilvános Ai''veris fox
lar lata i, ..i.
A klklAIUtl-Ar évi 1T0A fttfl oly kljeleu(éi4el AllapitUtlk nleg, íio^y miniloii árvereinl a«Andékd«A kiMelei-iiotik A 170 ínlijyi binalptosMii ^rVe-"""(fí« tlOlí. st aUdlrt niAcrj kirí > pérts-. Ilgyi folllgyolőaég ko.eiba kéaapéiU
Keller l&nacz, !bon ,.cUnni^ .....
«Ax forint o. ». a aaAllllmAnyra pe ■lig 60 ai as Otvon forint 0. é. Iialá-roalAtík. Kien vállalatlioc atllkaég.-« feltételek a ■ megyei .«Auivovőaégnélj niegnéihelŐk.
Minden vAlUlkiiiA kAtelea magát er kiilcl, uky a vAUlkoiiar* képecégl bitonyitvánriiyAl Igaaoinl, o«ek his-uyAval A lárgyAlAahoa nem bocálliAló. Kolt Zala-Kgoraiegon 1807. aepl. 19. Zabunety* alispial hivatal.

Ausstattungen,
Ruatilt II. 30 liur fl, 20 ><.tldtr.L i
acatiitt II. 41 Our II, 24 '' Koine L. . . t>......
nnalatt II 10 nur fl. 0 ; Koiti.''o 11 Itw-loeh.-aus feinet''l^-luvr;, «■. .rol goal., a), aücli elufAchn>
i\i(»lA''t 0]. 1 & nur ti 0 ^ da''ll (tvn u< n- »t 11 geaolnnaokvollaiou Zolcliiiungon, rnlnoIUu.larb. it.
11 8.i<ki«h r, II 1,1,60, 1,80, 2,60
III n-il.lMt-Hacl''.ldcbir, ''| II, 2, 2,60 2,HO,
3,60
'' »¿.(«Itmig»./ ans doli ProvIiiteVi grifón NiiéhnMiiur. Hoi lu«t«d|nngi n von Herrn-Hcmden «viril um iL,. Ml».. il-4 Halluuilango» cr.uebt. AultiKgu bitte ich ulebt an die Hli« 0, .»ud ri| dirict an da. Coulrnl-U.upt-V.-i». n.luugl Dipol de. •
3LaOialB jytOiXOJrri, Tuclilaubcu Nr. 11 ill Wler«, ZJI richten.
1 ''2
I, vagy pedig ke''llUleg frl-«eroll -I Idillebbl b/iu«lplh«Äl elgátolt ItAaboli alAnlalAt legfellebli f. i, oktober M 23-lg d, s. 9. ¿rAlg kn-illlraényekbe* képc.t oirán i. fogad-K lapok .«orkea.lő,égének * njoiys*,», kl-
aioni. ''éda&gálian, Ordnhnt-lélo liA«- 1* nom érO ilJAnlawk ia
bau Nagy-Kani «An. Ajinlj* .IA. % A-''clí?**1*1.".1 foií,"«l<-
czipész Diester.
-.«4I-.U l''éfft ké«, c«J«ijj''.ll, férfl, 1181 é. gyeiiuek < alpdket a mind n o nem« bc vAgó miiukAÍt j >1 éa jnlAhy.i.an kéa Hl, mire néavo saAuio. megron-lelé.l kér
i Dj''l tl Ii (i''^NkiM! C8 lllC^II)ií (IMI.
M Van ssurcncsí.ih tiszll-Joltol. joloutoi)!, iiiiszorint liolybon a rAplarxuli V115^«Vjf«S10 li''ilyis*»rólwn ''
nrra ''■.''-•"jTe» TrT«c=»Tr»-TrT»-w-^fc-«^i«canana
J. aua
loh limbo der
k.
.In i ob dan hit
.»Ti
iiu Jiiul d:
ii
aigou Agouteu 11. rrn Dick
I s
k. ersten Hsterf. fandespriv. Kassonfabrik
* 1 ■ . '' '' de^ ItiVroif »• ,T ! •! ''
Wáüifelin aV Coiiii».
ein« KaSsS l.eir»-
1 Den K: dfiM. «orlo ein
Kinbrark«dlob«lnbt an, iler«o''b''ii ver"
nu.l ua-j)» d»p »loJitbaritea prfoljjlas»;i Artslrenjlnjst des
lia« i.t da» t.lí.ft i-n''l''iml» «o''eh in W d;.j Iva
Oio-
___ . .... -•- , ......- , . , a<a- . >i| Oifnon b ab>
»l''''UlJiít''í,"im rtbl.U^) atifébroeVeu un<1 .latín .!«''■ kón gcbü. b. n, wo-lirtirmle «Ua OeUoii dert -lb<a Kmm-lglljli"^!} • lo. '' •''• ''i'' '''' I 1 Urbar m<<W ^«AUdUrfan^ Ji«V.|i''.IU I(..rreu f. Werlhilm í Ca/np. alUog|ifU|i clnnu''Montoiir g^auu.ll, \voiclu r .lio Kas.it in Urd-niii^ ««lite. .1
" Ich J^go liMtt Mtlin ItiíVrort l^lr .U4 fr.''iindllll)>. Kut^.goii-
kiimlárA'' aiwold Weirt^ii l^mtlc. Ala til II tíh Volt Vergilb/-n bekannt gula-, daaa dlé Suli,|il*t «uu|. Woi''llli il i Ufo» l''.ib/ik ut. u liil.ll''Vvir «K ni)iu. b''^ojtlf i?|cil Ho^^ j.Vl- bort bal.
• " «FU Ut f mm Aafu>» I-0.-7. ,4^3,
ll» it^liarhinu^ «rgv: ■
•I , v I 7,1'' •'',•''■ r.''i CARL MÜLLER.''
A «my. kir. piiuBtyl ftWyyeWstat«. Soebou fiind iu ganz neuen Autlagen erschienen, und durch die lluchliandluiig des Josof Wajdits in Gross-Kanizsa zu
i - beziehen :
866. oder Custozza und Königgrätz. Historisch-romäritlÄchß
Knlbtlllnngon au. Oe.lerrtlcb« Ueacblcblo Kracboint In 20 I-Iefoiuii g. u A 26 Nkr.
Lucian Herbert, Zwischen Krieg und Frieden, oder Nach
IV.!..... ..".I ifn..:---»«- 11:-.-:- • - -
rbiuloxt-in I).'', Imi ^ itiiftl bZorint ili''hzka ÓH iiiliiilriiiioinfi
(''|iQtelf ikkal Jf.iáiij OHau h poutuMiui szolgtllui buzgó torok
«ji -:____ ''
Mexiko, oder Republik und Kaiserreich. Politisch-socJaler
vétóin.
Alkalmilag b.Uor
vagyok inoRjvgycziii, hogy orsziigosj .toroi^ryii''lol'' u» i» ólónk ligyclmoia lúr^ya lovóu, szabadj011
az ill-irtk további bizalmit i« ¿Ivozlioliii reiuónyloiicin. Nagy Kiiniza.i, oktobor Itö 1807.
. •_ Bachrach Gyula.
Ai''vercsi hivilotes ! MEGSZÜKTTESTÉlÖfil.
A peat i )>apnUv cldo kin-koniároini urndalniálio
ti\rtoz<5 wrinívoim //.<>rÓ8iiiu nem tog árvQrén iitjiln a hír
detett napon kiuda(,f "lvelt K.-Koniiiiombnn, oet.lG.lbG ti/ t .. líos»! i . , , , ;
Az urotluliiii ti»xti»éK.
Afvoréal f.llétoieU l.lőkn.lleg a« alólirl magy. klr. pénaOgyi felügyo-ioaégliél nieglokintbotők. 1
Kell Nap kani.íirj !&«7 ir1 ok-(ober hó 1 1-én.
Cijatq..« und KomggrilU. tli.toriaoh rom«nil.che4 Zoítg¡¿¡(ído
acliolnt ¡11 20 I.iolerungen A 26 Nkr. A
Kr-
lloman au« dor Ciegeuwarl, von Arthur Hlorch feruugen A S5 Nkr,
Banditen im Frack.
gonwikrt Kracheint
Kracboint tu 10 Lle-
Politisch-soclaler Roman aus der 6e-
In 10 l.iefeningen A 2» Nkr.
Eugen Sue, Neue Gehelmnisse von Paris. Mit vielen Rlustra
. tionon Kr.chelot In circa 30 li|»foninifoll i u Nkr>
--- .r,.,«l •• mv oki,
Von almm|llchen I.leforunganorko liegen dio er.lon xwol Hello >teu |dom hochverehrten Publikum «ur geneigten Ansicht auf, auch eoi|>(lell .leb illt llucliliAudluug »u proinptc.tor iloanrgnilg atmiotlichor im In- Und Ali»-[lAiido cracheinendeo Wochen- und MonaU-ZolUcbriaon, .0 wlo auch Molen-, und Danicnieltiingen in dculicbor, ungarischer und frAiixtUlseher Spruche, und Venprlcbl die Kortselxuugeu In kUrseatcr Zeit und »um Ofl-giiial-LsdenpreUo .„ liefern. JOSOf Wajdltfl, '' . .
Uucb-, Kuiut-, Musikalien- uud »cbrelbmale-rialienhkndler.
T. cz. gazda-közönseghezl.
JA!''folaieielt iiyoindAmban tbbburmU gaidiiiati szakkSnyv muH-ikAUtok kcaatilirk ol » lobet» jutAnyo« Arou, a« UUtdk telj«« megcltge-
emiolfogvA, tisatelolti-l ajÄnlom knnyvuyoaidAmat mlndeiilienifl
déséro.
voiialoxaiidA gasdAsiatl könyvek olcsó és gyors kUllitisA csaknsléséro.
Wajdita József kiadó-, l.a''|x- <5» iiyomdalulajdoiiOH Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
31. szám. oetober 2(>. 18(>7.
|iV
.1.»''
M
i. 1 Kiterjedve
SOPRON- és VÁSMEGYÉKRE.
Vesres tartalmú hetilap
a v/:é|>ii<>d;ilom, kereskedelem, ipar, j^zilíiszat, tudomány és művészet köreitől.
• • iKv 11 •».» ít . " 1 '' '' ifi v / . i I i
Me^elörills::
minden szombaton,
tvin.
Szerkómtól Irodáé* kiadd hivatal:
WAJU''TH JOKfltiF knii/vkorcükclííiheu, —:---fí------

''iüm''j.
"Elöflzotési föltótelek :
Heljlieii liAxho* h<>rilÁ«.«i\l (* vWíkrc pontAn kllltlre: Kjf.''m irt* ; • <V írt. — kr. Kól cvrn • 3 . — • Kviicgynlro • I „ 60 .

- . ,.j —l ! n. 1u.u1-''j.
Hirdetéseit
A liat luuAbot pflltaorirt UiiDr 7 kr.
S-Mor 0 ¿* miudan IaváIiM tioikUlAjjrl 6 kr. tlilyrg''lij ntlndun tfyct liaikt-MA«cit 90 kr. A .Nyílt lAfon" tpy petit sor bolkUUU ,1IJ* 15 kr.

ElőJflzotósi pénzek 6h . hirdetések,
URjr ssliilíu « Up iitlloml tartalmát illrtfl
k 0 x I r ni ó ii y c k,
vrtl.Mnliit v|,l4kt levelük, Mrinciitro a ki*JAIiIvaIiIIic * kllMrmUk N VtlV-KAXIZ8\l!A.
Előfizetési lel In \ ás
„Zatit1-Somoivi Közlöny"
kiterjedve Sopron: ("s Vastnogyókre
cxiiíilt
vegyes tarhtUnn h(;tilapra. KlolUHchl feltételek: Oktoh« r—december évin ¿.''yodTÚ -l (VftOkr. Okt..l>(Mé! íótévro Hft
0 ogés* évro Ó lf.
Helybeli IiAx.io« hordás « vidékro porttal szétk''llilés Hicllvlt,
Kéretnek a niiélóbbi szive» mcgteittWé-Mik, hogy a szétküldésben hiány ne történjék. . .
.r.yv.vt" - ír:
} Sopron, ükí. 10. 181Í7.
Tételt szerkesztő ur!
A vasmegyoi gazdasági egyeslllotnok folyó hó 20. és 2 l-én Kíh-C/.üIII)oh megtartandó gazda-ági khillitásn n sopron-
mogyoieknek nem kin anyagot nyújt a gomíolkodiUrn. Ason nagy tiaszont, tne-
lyot ily kiállítás a közönség-, különösen a gazdászok- és uz e/ok kel Vo1í<mipárra háramlik, »onkisom vonhatja kétH<''gbo, ki a/, ipar óh gazdászat folvirágziUAt szivéből óhajtja. így igen »ok gazdás» óh iparoanohiijiva gontbd arra, liogy ily kiállitán mielőbb rendeltetnék Sopron megyéből» in. Mégin ezen suhftj o-upán pnak sóhaj marad, inert o. megyében még ninoa oly orgánum, moly őzen kiállítást rendszeresítve létesíthetné t. i. Hopyonmegyében nom lotosik egy megyei gazdasági egyeMtlof.
Volóbau megfoglmtatlan, hogy epy mogyo, moly gn»d g torményok kol bir, h nz oiHriig megy ói közt gazdiUzatra nézvo in az cIbÜ bolyon thndliköl. egy megyo, melyben nngy cziíiuu miivolt AildbirtokoH óh tokiijtúlye» «ziíinn ipn-ro»ól,lioóg ma oly «gyiottel nom bir, molynok feladata lonno, órdikeít felkarolva, azt lehcití magaH nti''rvbon eltí-
mozdítani.
A gazdiÍHzat torón móg oly «ok Itór-dén hover eldüntoilenlll , még annyi ohzmű pzéltalan óh elhanyagolt eted-móríy t''fialtat fol, hügy tezek''HHi g<{n meg-vitatóna h a kor igónyei »zorinti ujililna mulhatlan Hzllksóggó vilit. Kikerenni az utat és módot, pielyen nrtgyobb óh biztos jövedelmet lehelen fölmutatni.
A legnngyobbré«zt n»lr megtörtént tagOHitiSn . óh kiluinililHok nlkftlnnlviil mi.;t! lehotno a niarliatenyÓHztÓHt eltí-mor.ditnni, mert csi''megdöbbcutö tliódon m^g mindig elhnnyngolt állapotban van ab.hu« kifent, íiogy oldnyöa banznot Hyujtána. Évitíl óvro hallatszik a pa-na»z a takarmány hiány miatt, h mégina mostorHÓgöH óh okn/tMil takarmánytól-móHztÓH üoin mozdíttatik oltí, nem a vál-tógnztlanilg, muly io^nioUylljo a mai gazdászati vívmányoknak. Hiányzik az iutállózáni rendüzor, u igy általában ógottí azllköóggó vált non»zotgazdá8zati Bzempontból ia a marliatcnyészíést oly
értéken jövcd>-lnii forránsá emelni, melyből jelentékeny haszont lehessen vonni.
Sopronmegy «''bon ugy, mint az or-''«zilgban iihzo (bnivolÓH kordóso is mind inkább oldtórbo nyomul, mort boÍHinorto-tik,hogy o/.eti koroHotág az öhh/.oh lal.oa-«ági n nízvenag) hoidorejll.hogy ez tnóg i»* akadálylyal kllztl, eléggé ¡HinoreteH. A forgalom, illetőleg a kivitel Hahitolníég mindig osokély arra nézvo, hogy ozou vh-lóniigoH Intőn áldánát bövóben ólvezln-tnó hnr.átik burtermolií hópo. A hiány Irg-inkább a pinczekezelén dntorÜHÓgóbcu rejlik, ennélfogva ennek megyei igény »zeni megvitatást* »zinto égető »ziik-wóggó vá|,t.
Való tehát, hogy njitások behozása BzllkH^gCH, melyet fáradság é» köloHÖuÖH OHeaico-iero utján lehet eatttkOhöIiiÍ ; okkor a JiáludatoH föld dunabban lizot a reá fordított gond óh nzorgalomórt. A gftzdáíágio^yeHlllctnok legszebb feladata Jovóii egymás érdekeit elömozditani, mig igy egyen tapanztaltnbb gazdák ¡h
olozórottan, órdektelon iiillapotban h osukiM oHiiggeaciien vnugoztaina''juk áz
okazorll gazdálkodási mitvoleteiket h a
a megyéro kia mérvben hatván, a kö-
zöiiHÓg legnngvobb rószo még mindig a
régi kerékvágáhban botorkáld
Kgyóni Hzorény n^zetenv-t egy gnzda-sági'' egyenUlet alakítása óh hatása érdo-kében bövobben fogóin fejtegotni. Lo-gyenek o *<>rok egyedüliek, ertínen bi-Hzeiu, még »eni leend kiiiltó hzó a pusztában, hanem olöbb utóbb »iker kövo-tondi én Sopronmegyében egy gazdjiHiigi egylet alak illand, melynek bítesiié.^eért annyi guídaón ijihi-oh nuv4rog. S.
) ; . . . A szölőkór.
A minŐ mértékben a tudományos bn-vállat a tormép/.ot titkaiba behatolni törekHzik : mondhatnánk, oly arányban tár elénk a terménzot uj meg uj rejtélyeket h az emberi éaz nzellomi fárado-xásait évtizedekig tartó kóte» kimeno-tulíl küzdelmekre kÓHstetil
Az uj korban a közgazdáazatot anny i osapás órto, annak majd uiindon ága oly Hívlyoa vcszteHÓgeket »zonvedett, hogy már-már azon nzomoru vigaszta-lánt kellett . xzámoH izben hullanunk: több baj nem lesz, mert nem lehet, nem kóp^.elh''otő.. . h imo a közelmúlt évek meghozák a «zülöbirtokoH kérlelhetetlen ellenségét: a hz ö 1 ö k ó r t!
A »zölökór (Oidium tukori)^.oly növény, moly a idko venyigéin, levelein óh HZŐlöjén ólődvo, annak »zubályszeril fejlődósét hátráltatja a a fZŐlö megéré-aét akadályozza. Többnyiro jnniuH hóban a.növény olvoszti eleven zöld színét; halvány, Hárgáa, rÓHzben öaszezsu-gorodott loveleivel lassan hervad a ve<-nyigo; a ktllháityáu (epiderinis) csakhamar mutatkoznak azon Kotélbarna maró forradások, molyok a legmaka-O/Sabb gyorsasággal torjednok. KlöszcSr OlaiízórHzágban lópott fol a azölőkór (azért italionÍ8olio Traubcnkrankheit)
keletkezésének okát azonbnn még eddig nem sikerlllt kipuhatolni a ez nagyban neheziii a termesztő helyzetét az is-morotlon ellennel szemben. LogyŐzésóro eddig a következő módokat éa szereket hozták javaslatba:
a) a töke alanti n e v o I é s é t — ez legbiztosabb, óvszernek bizonyult eddig, mort o<ak nagy ritkán fordul elő ily termelésnél a Azőlőkór:
1») a vón\igének kénvirággal vftl<j behintését, mely killön o ozélia szerkesztett fnjtatókkal eszközöltetik — még eddig nem bizonyult gyakorlatinak ;
o) a szőlőnek enyves vizzol (egy akó vízbon három font enyv oldandó) való beloosolását — kétoa sikorlluek mond* hatjuk; /
d) a szőlőnek finom porrá tört ham-éleggel történő bohmtését —mint merőn hatásnélklllit, nem ajánlhatjuk.
A külsőleg használatba vett szorok o szoiiiu czé''szorlUlonoknok bizonyulván
a vizsgálódó« a természet fámd''^ tatlan Ugyos«égU kóni ''t, a vogytan se-
gólyét vevó igónybo. Több összoliaHoit-litó vogybontái azon fonton oredményt mutatá, hogy a botog szőlő hamujában a Imniéleg(Kali) toljesen hiányzik,követ-kezéskópen ez anyaggal a szölŐkóros tökót mcaterségOH uton koll ellátni. — KlŐHzör a „Soionco par tous" ajánlá az egésznégen tőko hamuját, vagy ennek hiányával közönséges hamut is, a kór megazllntotéséro alkalmazni. Kzen eljárást egy bretagnei S7ŐlöbirtokoHa nl''o-monaJ gyümölcsószoti azaklapban kö-rültUónybsebbcn leirva, az órdekosczik>-ket kivonatosan közöljük:
„1)0 alkalmam volt — igy szól szerző — a sz''!lökórt nagy kitorjedésll szőlőkben ész''clhetni. Többek között leginkább öt tőko volt oidiummal bolepvo h kihalása már csak idő kórdéso volt! A tőkék azon régi, most már majdnem kiveszett szőlőfajboztartoztak, melyből hajdan a Suciniot késxitók. A Imniutrá-gyát következőkó| on alkalmaztam : egy tőkét összehasonlítás kedveért bántatlanul hagyva, a többit 8"-nyi mélységit árkoaikával kentéin körlll, melybo kö-rülbolől egy pintnyi hamut (kovéa ga-lambtrágyával keverve) öntöttem 8 földdel befüdtom. Tavaszkor a uégy tőko épnek, erősnok mutatkozott, a szőlő képzé«e egészaégoa és bő volt »szabály szerit á''lipotábau egész a tökéletes érésig megmaradt. Az ötödik ellenben már fa*kezdetén elsatnyult, silány hajtásait még a nyár beállta előtt uton osekely ''szőlővel.egyUtt, mely rajta ké| -ződhetett, az oidium megsommi.sité. Nem messzo birtokomtól, egy bretfignei tőko által képzett lugoa volt, moly ki" torjedóHÓro nézvo ugyan póldátlan, <lo a betegség oly magas fokán állott, h»;gy a tavnszskal nagy mennyiségben mutatkozó szőlő már évek ota nem érhetett meg. K. gyönyörll tőko már máglyára volt itélvo, midőn tanácsomra ennél is megkísértették n liamutpágyát, S a kí-
sérlot fónyeson sikorUlt, n hál m tőke p legremekebb s/.ölőt órleló bő monpyi-Hégbot». K tények figyelmoekkó tevék a nőlöbiitokosokat, k a jelon évben a bretagnei félsziget minden szőlőjében a hamutrágyát alkalmazzák az óidjum ellen."
Eddig szól tudósítónk, a ha nem la-náo«os is nólnlny szetono«ósen megmentett tőkéről ítélve, a hamutrágyát mint a szŐlökór s^ ecíficua gyógyszerét felál-lit ani ; követeli az ögy roppant közgazdasági fontossága, hogy hazánkban is ez érdemben mennél számosabbkísérlet tétessék szigorú, higgadt részre-hajlatlansággal s az eredmény a gazda-közönséggel tudassék.
Nem arrogáljuk lapunknak iizon ,di-Osősógót, hogy egyes szaktudomány avatott szomólyositőjo legyen. Feladatunk arra Bzoritkozik: négy szép és gazdng megyo szellemi sanyagi érdekei felett osokély tohetHÓgllnkkel Őrködni h o szándékot »knrtuk jelen e-ikkitukkel is órvénvb* initnlni. "
Mit eszközöl a túlhajtott képzelődös.
,A Wp<»|#<W» oly f*, melynek föl«»:'' jfet to
kell vkfJÁ^nl, fl''Xj n ter-
llrí»i,-1 i r''j<l «ft«>I*U kl-mrrtl»<k,* , . ni
, : , '',. . FrtnoiIiWI.
Aa nmbor óloto böluaöjótöt ce^ts a tir ri* d<*g illóig morö o«nlódá«ukból áll. E boaiiUn-ket h''ptuu, nvoiuon kifóríi uanUdAtokuak • küld anyja a kópsol«Jil<*«. A krip»ulJ>dóf Ivakítja el ««ointtnkot, noni.eng<iili n d"l-gol oly szinbon látni, mint aa VHU'')»4j;lii»n. bl* (.«ik ; innét van ac, hegy a ia|>H«»t«la''lnn tinlidoAg u li)giiil)b»»ör vaalódik, mort nálk «róöubb nnnnk inUködcao: iuig «« Urcg cm-bor, laladűn oldalról inogtokinti n dolgot ó* nőni engedi msgAt ulvukitaai; azért e«<>n korban ritkábbak a caitlódások.
h rövid órtokot^soaiboa [iiuíláa néh.iny élutböl ineritutt példavul nkarom mi''kmiutnt-ni a lúlíViisiiott képióüdóa to»t> éa lol- kroi károa hatiUát j
Hiíouyoa angol valainuly bllotény iniatt haléira itéltutolt, Nom ritka < ■ t o/. Angol- r* b''ranczlalionlinn, liogy »» ily asono,u»étli-a olitúltokon külúnfélu orvosi é» lék kuni ki-aérlotuk tétotuok. Ugyan o* terlónt »a oaot-bon; az orvoa megukarvén gyöxödni, váljon loliot-o valakit |)u»it.i kó|)zolo<lé«»yl mogltlni, u bíróságnál kOxbon járt és kiosxkóaolto, hogy a« elítélt ni válnsxtli.iss:« magának a lialálnomct: arra számítván, miszerint igy inaj<l hamarább érond Vala csélt. k« nom is a/.ámított roszal. As elítélt könnyii halállal okai t kimúlni} a vórvcsztést vAlns/.lá. ílfvo-xottotott tubát fgy molog f(''r löbo,— hol Állító-lúgosán o rab ereit kollott vidria fölnyitnia a hóhérnak. Az orvos bekötvén Áldozat:« **<-• mell, s a holyott, hogy m^goyitotta viijna ereit, karján no mini komolyabb kívotk«/:-inénytl karexolAat t''et», hogy Hzonb.in a botog mcggyftzüiljék a vérviszlé»rölf langyos vizet csepegtetett karjára, * imo a képzelődő*,,hogy vérét vi-szti, nyolos óra nlalv »é-j gól viitott nz elitéit vbMóiifk. / l''éldAnk vau arr.» i«, hogy a nom korlátozod kép*..lein egy porca alatt megölheti ai embert,
HifTé pArloi xslnészcn 1847-hon rgy két-ségboesott apa sxoroi>ében, midőn i nnak halálát adta, oly urtft vett r-ijta a 1 épi< lem, hogy a közönség legnagyobb réiuülósóro a gl(--»»don rogyott ö«»ze.
.»< » ^ | V i •. 11 i i i . 11 •
Nemrég a magyar napi ¿ajtóban szinte érdekes türlénetkét olvastunk • képtelent óriáal működéséről. ft £
„Pokoruy János nyugalmiu^u flógrádm« gye! plébáun*, löbb év $ta Hildán csekély nyugdíjból idvonultán éls''in, a* iMS-ikl óv jitlius elején, többeknek, l»lk közül bárom tekintélyes és-hiteles t.mu «hég mosl ia ál, a legvidombh arotcxal beazélé, miszerint álmában, szokatlan tosiköiinyűség érzetében télá-n» iintsoltitötl. Alig Indul ol, a budai vároai temető olütt találja magát, moly lomboxaloa kerítése és dus róisa-(íl»at*ényoi vdl inkább kéjkortnek látaiék. Milán, egy egyszerű sírkereszten ezt olvaaaa: „lll nyugtaik Pokoruy Jáno» nyugalmazott megyeri plébános, m''. gluU ju <''. na • i IHtH- Fójábrodése után minded iaw«rftaói»«k, a kikkel csak találko-r.>''t,<l<> nemcQak tikkor, banoin számtalanszor bTcaóió vi álmá», ,áa. auba aojni mnlaaxtá o| • íjttiWntít kif.joani Afelett, ''»»¿y halálának napját, melyét tiaztán látott, miro fölébredt olfolojtü) ahónapban podig egy betűt aein tudott in.•gkülönböztotid, d-> váltig állította, hogy jnniut vagy Juliimnak valamely napja lesz végsője földi pályájának 6« uodíjc okr "vötlén ISGI ben. Pokoruy János álmaira an-kut adott . . A* említett temotöbon ot áll ax ogyszorű sir korosat s felirata ns álmá-Iái csak annyiban különbözik, hogy ogy boltívei é* n halál, napjával löbbet tartalmaz:
Itt nyugatik P.iknrny Jáit»« nyugalmazott megyeri plébános. Meghall julius2l) ón 1H01.
A lapok ezt .halál soitelomnek tulajdoni-toltak, de minden körülmény oda utal, hogy 1« boldngullat túlfeszített képzőimé t»ab;tdi«, tolta mi?g e földi élet terheitől. '' '' 1
Sokat adott álmaira, n látott álmot számtalanszor , beszélte el UmcTüsoiuik; vé>{ro a»mi s/il.''rd megRyÖjiődés vergődött f.dóuy re, miszerint otítkugyau a látott óv (» hóhun keU lU''glliOnía.
Egyéliinlnt •■imtnlm oly e»ot fordul elő, lingy námiilyok álamban látott naum» halnak meg; mit legtöbb esőiben caik a képzidödéu erős működésének kell tulejdonitaiiiink, Az orvosok azt állítják, hogy nyilvános Intése-tokbon a lábra kipit« njrWalyák leginkább kdpzolŐdét ál tol rag iditak ogyikröl a másikra.
Tdrtóut egykor^ hogy bizonyos árva-ház-jImii kiütött a rp.z, nyavalya, a gyermokek rendre a msf nyavalya áldozatai lőnek. Ax o''rv''oa liamtr felfedezte a baj okát, ax ogéitzo» n túlfeszítő»» kópzolődóarö magyarázván, a i gyermekeket azzal futiyogo)ta, hogy hifnÜ-, azokat, kik a butegtég«» mogkapjak égöko monozébo vetteti. Természetes a kqmunozo
. <li »
l»«j
itáltotett. A bevesmegyei blxottinányt Haj-ner Pál kir. bixto^feluaalatta; a naogyel lisa-t*k >sonbi# tx''KinV nd.tak. KiinSaoiit-Miklós vár.it tanácsa axt tiáiároatu, h«»gy mm fogad ol «amiéi beat)vá|iyt, muly k. llö bóly«Kgel niiiof ellátva; n kormányt moKolííte, mivel Ily i''olsöbbi rendelet, miüt a I-''A^k- Im irj»» nem láloxik! — As orosx beltlgymlnistor lapja „Sxjovarniya Poosta" (ójsxuki póata) in ár Ausstriát ós M.igyarora*ágot elmein, is-mari ax álök koxt. Ax rtAusxtria" rovatot j. „Stláv oroxáguk" ,c*i|a.alatt voxuti. —■ 0 Kftségo meghagytn, hogy a k«BVÍ»**ok t|sxt-jeik által exut''án „On"i)ílnssftitek. —A római ás garibnldi»U uaapalok kor.t mág mindig ügyes giiurillat Össaeütkrtxtisoket olvashatni a lapokbati.—Aa *kK Uorosakotr heroxeg völogány, kAxolobb lép oltárhox ogy 27 ávós, férjétől elvált holgygyel. A 70 éves heroxeg o lépés* a oaárnak tutssik. — Strossinayor diakovári püspök a« orosx propaganda javára «okai koltvén, a püspöki javak a kormány által eár alá helyoatolt^k. — Tűrr tábornok f. hó 18 án utaxott Zágrábból Kloronoabe. — Konstantinápolyban TUrrné ülritli Mustafa és Kabuli basa hároinjót meglátogatta. Utóbbi háremben a nyáron Heméiiyi is hegedült.
llúcsbou Worthi''-imnál ogy tUainent''oa vaa-szoba kósxált el ajtók- éa ablakokkal. Axt Írják, h''^gy egy magyarorsxági bniiklntéaet • tárnára késiiiették. — Váoiton Kossuth helyébe Drágfy .Sándor választatott kénvlsolü-vé,— A fologyháxi PetőHdonenély alkalmával tartott I ikomára ogy ogri ilaxánklia egy akó egri bort küldőit. — Caillag LUaló igaxságttgyminist.iri osztálytpnátjsoa kikül-dotett a m tgy.tr- és ordélyora^ágl fegyinlo-xitok mogvixsgáláiára. Jegyiük/lny vvexetöttl Tautfor Hmil roniloltotett mellé. —
A Vasúti köluaitnro a magyar földhitelintézet ogy millió ftnt Irt alá. — A conoqrda-tum ellen már -12 potitlo van ax osztrák kii-vetek bántnak asztalára téve. — Klapka Óylirgy tábornok ogybiingalng megválaszt i. tolt országgyűlési képvisidünek az lllnvai karületbqn. — h uuborgben n vaspálya indó,, háláuál I2l) stilétes botol foglaltak le. — O Foisógo okt. 23-án délután 2 órakor ért Pá-rlfcba, a pályafönál Napoloon ctásaár által a legsxivélyoibon fogadtatott. Aa inn<)n indnlt kocáik olaejébí''n a kát uralkodó, másodikban a föheroxogek, harmadikban Andrássy és neust itItok. A bevonulásnak pompás idii kudvozett: aa örtnepély omoléséro tübb bolyon zászló longétL •) '') '' !
I 1 ■ 111 X'' I
7.nlo.wo()ryal V»tr>otr
— Október 20-án délután n városház» toretnébon a nagy kanizsai gymnasiuin ügyi bizottmány ülést tartott, moly alkalommal olmJklii Haboohay János vároabiró Ór lelko-aiW szavakban ujoiag olötorjeszté, a honvéd-alap''a az nradi vértanuk szobrára való gyűlés tl^ól, fölkérvén a jelenvolt polgártársakat a hazafi aa Ugykítdésro | kijelenté egy-szorsmint, hogy Ü 20 frttil járul hozzá. Alól -tó Mkesodéssol fogadtatván, jól esett tapasztalni, hogy as érdemekben dszüló városbíró úr ily nqmes példával mogy elöl. As ülés tárgyát kültlnbon is a gymnnslum flgyo kó-pijxvérv t tikinti-tes Tárnok Alajos Ar eliitorjoszté a inigaa ministurium engedélyét, mu.lyszerint a hat osztályó ((yiuuasium létesítése véglegiiaon elrondoltetott. Knnek fulolvasása után fiitis/.tolond>l K<lnnyo Alajos igazgató ór, ki a nevelés azent ügyoért oly édes odaoogedés- és ornyedetlon hnzga-lommal fáradozik, hatásos beszéddel olíla lá éa fotolvuaá ugyanoaak a mágia neveié»- és közoktatásügyi ininístnrínm loiratát, mely-szerint a gymnasiumokhan ía a tornáxás és rajztanítás rondes tantárgyul vétetni rendel-totlk, erre nézvo határozatba ment, hogy a rajztanítás azonnal, míg a toruatanitás ax ¡dó haladottsága, de még iv kolló fölszerel vé-nyok és holyiség hiánya miatt a tavasz megnyíltával foganatoaittasrék. Végro élénk örflmn\el vétotott Nagyságos Palíni Inkoy I.áazló urnák azon azives intéskedéso, mely-szerint a nagy-kanizsai roalgymuasiuin eme-léso és gyarapítására fóldtohormoutosiiési kötvényokbun 200 frtal járult.
— Filldváry Károly ozredes, kit már Oljisxhonhóli hazatérte alkalmáv.il Nagy-Ka-nlttán volt sxorenoséitk elitazár üd vözftlhotni, legVózolobb Kgerbim kílünö lolkesedéssol fogadtatott. Tisztolotéro fáklyászenét ren-doztek, ntolyon az uri és polgárrondból számosan voltok részt. A budapesti honvédegy-lót részéi ül pedig f. hó 15 ét tartott közgyűléséből! bizottmány*! tagsággal tísztoltotott mog.
-T- O.l v a s ó o g y 1 o t. Muraközi Dombo-ró helységben logköxolobb egy olvasó-cgy-let alakult ismert lelkes bazánkltt Kaies l*''e-ronca ur elnöklete alatt. Már is jolontékony szám i taggal birván, romélholtf, hogy a lel koaedés oly alapot kölcstlnöz noki, miszerint biztosan haladhat a kitUzött nomea czél fölé. Üdvüz öljük » derék egyesület tagjait!
— T á noa v i g al o m. üröroraol értosü-lllnk, hogy mogyénk székvárosában, Zala-
i l
m « v> • vl t \j
tett be( és ozidiJtiil a bit-gsé^ egyíkon som mitta(l|ewitt, i- " '' , > ti
ICpen ide vágó ciotro tnax említést Malc-branoho is. r.gy uöCsolód jélen volt, midőn az orvos urának bizonyos test részén egyik sebét kivágta. Alig roá néhány nappal a uö-caolédnél ugyan azon a bolyon, ntolyon ura birta, júlonkoaeti a seb; mit Malebranoho egyenesen a képzelomnok tulajdonitott. '' „P. Orvoa —• mondja a Szellőm! Omnibits jolo* azortftje, Asaalay Mécsbon hatósági engedély mellett egy erős testalkató elitéit'' bilnüsön, . onnok beleegyezésével kísérletet tün aa Iránt,'' váljon a oholora ragályoa nt ax elitélt ftion ígéret myllott, hogy o kifeérldt után fogságának hátralovfl ideje elengedto-tik, ét hogy botogaégo esetébon a leggondosabb ápolás-éa gyógyításban fog részesülni, roábirta magái, hogy oly ágyba feküdjék, melybon épon egy oholora-beteg halt meg. Az ágyat a kiaérlotet tovő orvotok vovék kiírni.
Nomiokára a kiaérlet megkozdése után, az elítélten <t ohölaru minden jelensége mutat-koxni kozdott. A logori''taobb rohamok ellené ro a boteg gondot Ky^Ky''1''^ után fölépült.— Az orvotok okkor tildaták n felépülttel éa orvot-tármikkal, miként az ágy, melybon feküdt, korántsem volt oholera beteg ágya, a hogy az olitéltnek botogaéftét nom a cli dóra ragályostága, hanem n félelem és kópzo-Ittdéa okozá." (V^sknr.)
Heti szemle.
|»«Ht, okt. 25. 18Ö7.
Oerjer Ago»t könyvvlvö Meidling mcllott a déli vaspálya sinjén megcsúszván, kutyá-j(\ galléron kapl,» ilt s ugy monlé mog a vonni általi szétzúzástól . — Kostuth Lnlot 3. levelét Kömény Zsigmond — min» 1. Ll. bizto» órtoiütéso nyomán állitja — megkapta;, de aa a taj tó tÜr vényük be ütközü ^tartalma miatt uoin kOzölhotö. — Ihász Dániol ozre-do* OyörWl vi88zaut.^xott Turinba. — A lionvédalapból ogyolöro nom kaphatni »ogélyl, inert az előlege« segélyzésro ajánlott 10 ezer fl már kivan osztva. Sxcgedvároa közgyüléso a húsvágót» szabadnak nyilvánítóim. — Horn Kde hiriiovoa hazánkfia Pestro érkezett. Nem rég elhalt íiems.-yné t jeruzsálemi szon.» air kupolájának b f.de». io 10000 frtot lia-gyamányozott. -- Sztrokay Mél. a „Szabad-aag hajnala" s/orkosztöje, mint Szini Kár. ly egy buvi fogság- és 100 frt pónz-biriágrft
Kgorszegan legközelebb egy Jótékonvczéló tánca vigalom megtartása vau, kiJátásU be lycaVo. A jövedelem az araifí vjwtanuk ein-lék nínbrn javára less . fordit > üdvOzoJjAk m-gyénk lelkes'' íiataltágát, iniutkik e mW^ éa haaafias ozel eblmoxdltására l<)rek< d vo, készségéül ajánlják fol buzgab^kat. Meg-Vagyunk gyflzfldvo, hogy kívánt siker koro-názandja e''die.sérot- és ajánlásra nem szorult intézkedést.
''—farkas Miska. Miztoa forrásból tudjuk, hogy » hlrnovo» Farka* Miska jól rendezett zuiiiitáraulatáVal e hó iiO-án, szerdán Nagy-Kanixsára érkozend és a Zöldfa ven-dégió teremében zounettélyt ad. — Novein • bor 2-án Zala Egersacgim losa, hová a itala -megyei honvédok ét ifjúság által meghiva-»•.tt, Gyflrtittli uijában valószínűleg Székesfo-bérvárotl is aeneestélyt rendozend. M<-g-szoktuk varázsuyirettyiljéii a sirva-riva vi-gtdást, mégis mindig lelkesedve gondolunk az alkalomra, mely -n azt élvnznűnk lőhet. A genialit Farkas Miska, mint zenész, min-d llkor kod v. t Mi látott vendége as igazi jó magyar zenéi kedveli! koxttiitégnok.
— Ajúnlkozás. Egy jó családitól való mivel», magános özvegy nö óhajtwna oly vidéki előkeld uri házhoz kedvezfi föltételekkel alknlmaziUbn jutni, Ind a háztartás, Vezetése mell ''tt nz anyát nélküblzö s már a nevelésből kikerült leánykákat jó irányban vezetné, azokat anyai gondotaággal a gaz
d uszonykodás mindon ágába botanitaná. Nom fiatal, meglelt korú; beszél ós fogalmaz jól magyarul és uém< tül. Az ajánlat es feltételek kö/.leset olfog tdju a szerkesztőség.
— Temető. Mint halljuk, a n.-kanizsai rég elhanyagolt állupotban slnlő tömető széle élő »övonyköraatet nyorond. Bvégott Sei-ti-l.Nándor, Itelyhdi ügy <s kortész tnegbiza-toll s ha jól értiitfllünk, 400 frl áll ilányilin a szerződés véle rn ''gis költőiéit.
— Hivatalét. A magynr korona országainak területén''ópitondő vasutak mflvezo- j lésóro vasúti épitésznli igazg tlóság alakitta-lott, mely a közmunka és közlokodési magyar kir, ininistorittm küaegiként mllkö-
d r.d K«en igazgatóság főnökéül Thoininan Aeliíllea mérnök Ur neveztetett kl. Mindazon beadványok, melyek a nagyvárad kolosvári és károlyváros-timnei vanutvonalra vonatkoznak, ezen magyar kir. vaautópltészoti igazgatóaághos intézoudők, mely Ponton, főnt sz. a. van olholyezve. — Mudán 1807. okt. 23. A közmunka- és közlekedési magy. kir. ministeriiimtól.
— A» uj bor ntegkiránja áldozatát. K.-Kamzaai n. Jozaet lia, Myorgy, üo eve*, nőtlen, asabadsái;oa katona f. hó 2i-ón ostvo a Csorfi hegyen atyja pincxéjéből lairt akart hozni, azonban nz ilj l)or orős kigöcölgésétől olkábiilttan fóblro rogyott és olt azonnal meghalt.
-r- Lólopátok napi renden vannak; ctokély idő almi Kit- ót Nagy-tv«i)i»án 10 pár ló lopatott ol.
— Az i z r a o 11 t a tanoda f. hó 27 ón vasárnap nyillatik mog s az uj tanév kozde« tói veszi.
— H o t í v á a á r a t n k, ugy látszik, ogy kis loiidülést mutatnak, azonban a drágaság még mindig feltűnő, valjo . mi tulajdonkép annak okh?— Kápoazt.-, klllöitőaiiii sok tzál-littatik s százával 4 —0 frl közt áruilalik.
— S z i n é a z o I. IJgy halljuk, hogy Kis-Komáromban színtársulat működik .Igazgató: Miklósi. Nem-a''ipi ««égyenünk, hogy bővebben nem írhatunk rój*\. Az nzonban mindenesetre föltűnő, hogy a kis Komárom váró-aunkon kitesz, tartván koboléhon egy magyar tártula»ot, mely ahotszites »éken nóinitzóra-kozást nyújt. Kj, ojI kicsiny a bort, doorősl Éljenek a kis-komáromiak !
— Útra kel». Pótöli azt énekel». hajdan : „Juhászlegény bátaA útra kelt" I Mi, azaz hogy pxrdon l''ogy helylxdi keroskodŐ pedig igy dudolja: „Ezret bankóm vígan útra kuli !u A dolog ugy történ», hogy egy korot-kodő zsobóből — állítása szorinl - ogy ezer forintos bankót elvesztett Keretté, kerealo, do hiába, n nagy bankónak nagyobb a lába, és Igy nehéz jutni nyomába. A sxorkesxtőség tagjd ilyesmiről nom igen panaszkodnak l Legfeljebb itnom am elvos»teti b.mkót, hanem minél órdokotb hírt keresnek.
— Keszthelyről kővetkező órdokoa hirokot vettünk :
k. Kégitég. A keszthelyi haláizczéh ogyik érduinos tagja, Fonék-Puszta alatt, a Mululonbau, hol hajdan a rómaiaktól, kétőbb a törökökiől it bir» jelontékony erőd álló»», ogy 5'' hosszít, ri»ka txóji puskaosőve» talál», melyei egy helybeli puskainüvesnok csokély áron olado»». A cső gyúlyukánál, mig a pits-kamüvot kiméletlon roformján korotzlQl nom m >nt, az évexáin — most már usak egye* bolti — s arabs fölírat volt látható. Kár, hogy az itt tal.dt érd -kes régísógok, ritkán kerülnek műértő kezek közé.
k. Tűzifa. A város lakossága panaszt omolt a tűzifa tólcsigáaolt ára miatt, okának tulajdonítván a helyben miiködő gőzmalino», hol totoraos tűzifa égottotik ol. Ilt |okintet-
,!||ii lül f 1. NMIti/l-V ÍJ s; f
l.o vesszük a fasiőkét, melyot a vároa lakot-»ag.lnak kell a»-u»fední, igen méltányolnak találjuk i>,u«tzát 4-- Ketzlhely vidékén nagy mennyiségi'' 9 tabilható a turfa, t Saőllos iH-''llutt kö*^er^tule|i nyomai lálhalók, eavket koll ''ne kizbtktnáliyoini, « nem inurülno ok, aa i.gyjs »sitksé^o», egyetlen gőzmalom el-lort p-tnatzt ''emelni, söt az egész vidéken pangó iparnak la londület adatnék.
— Nevelésügy. Folyó évi ok», hó 24-én tarlatot» meg -Koottludyon a zalamogyej iiépnevídáai egyoaüle» azorvezéséro megyei-leg egybchivoil érdekeltettek első gyűlése. A városház nagyteremében délelőtt 10 órakor Tel tea Mareza Sándor megyei ulaő alispán úr „Inöklcto alatt valóban mogít kendet-lék 0 nagy horderejű egyleti működési, amennyibon határozattá emeltető!», hogy az egylet vegyoson, minden folokeaetattég ki-küszobolésévol működond; élvén, hatvan egyedül a népnevelés szont Ügyéért, mely érdoinlMit mindont elkövetnek , hogy minél nagyobb éa üdvüth síkor koronázhatta önzetlen, jóravaló lörukvétöket Jegyzőül egyban -golag ft. Könnye Alajot érdemdúu gymn. igazgató úr válatztalott meg, hol ily a iiove-lésügyórt sxohtihletű toll működik, a lelkesedét noiu fog obnaradni.
Somogy-megyei hírek.
* ■ ■ \ t., i
— Ilonvód-Űnnopóly. A „Honvéd" cziinü jolet lap kövotkozó érdeket loirátt hoz:
A Somogymcgyébon lévő honvéd-ogylot tagjai f. évi out* 7-én rótták le tzomoru kő-telesaégökel, azon kegyolotnok adóját, moly-lyel 13 hős tábornokaink emlékének tartoznak, — Kaposvárott regge! 8 órakor n róni. kalh. templom nagy harangja hirdetó a gyász istonilisalelct mogtartáHál, 0 órakor a fokoto gyászban aotúilo tomploin ajtai megnyílván, uagyaxoiQ volt a tomplom közepén fölállított és földig fokoto'' posztóval bovont ravatal, molynek totejo kösepéro fellett kercuten kinosati mogfetziletl Ittenfia mellett 13 ve-röttaiiiü égő gyortya jeloate a ha#a 13 marj tyrját, ét a ravatal előtt felállított és foketé-ro bevont zászló alatt a ravatalt ditietilö szá/. égő gyertya lángjának-lény árja mellolt jobbról éa balról egyenruhás, axltfko köpenyben álló ha» honvédői* bizonyítéka volt a kaposvári honvédogylot tagjai honfiúi kebolé-bon égő hü szerelőiének. Az egétzon í''okoté-vol baleritelt nagy oltárt a városi ét vidékről Összejött honvédek fekete öltünybon állták köVül,'' ktkneW W.«,w«»>> i.m««tk Aa gyá-azot öltözőink na emléknap nagytkerllaógét jeloztók. A főoltárhoz leljos diazben lévő so-gédlollol indult főtiszt. Kóinpsz (}y jrgy kanonok és kaposvári plébános ural a hoíyboli ozéhok gyortyásai ós n fekoto gyászba vont mindon kis oltárhoz ogy lelkész követte, ét az ájtalo* buzgósággal elmond«»» liagy mitévői, o hazafiat készségűért ..''¿Minő hálát ol ismerést ordeinlÖ lolkészi kar 11> misét szolgáltatott. A számot résztvovök ,1 látszott éa arozalk vonátairól olvasni Miotelt • mikén» a lisztelet és hazadat kegyelet a kim.it» hőtök iránt hivta őket ösm» valláakülönbkég nélkül. A nagy mito vógeztóveli ravatal kö rüli halotti azertartl^ alkalmával a kapptvá-rl dalárda gyönyörű kerokdedségfjcl ét meghatóan énekelte a bucsnztalót. — Aa itteni tisztelni alatt a városban minden bolt ét ki-rnka» ajtai bejáratlak, éa az iparo* osztály Önzéstelen tisztelettől hajolt mog a gyászon pagy nap tzomoru ''emlékének.
—íz rá ól i t a kör. A kaposvári izruoliták ogy „kört" alakítanak maguk közt, mellnek ezélja lonne a magyar axoílomot « magyarosodéit mindenkép terjesitoni. Id. elnökül Kolin S. Adolf válasxIMott meg.
— Gazdasági gyűlés. Ujolag ofnló-kezetbo hozzuk, hogy Kaposvárott atomogy-megyoi gaxd. egylol f. évi nov. 4-ért közgyűlést tart.
Soprpn-megyei hírek.
= Patti világhírű énekesnő IOa, ok». 26-án tartja hangyeraonyét,
= Kópvitolö vnlaazlát, Hopron-ntogyo nagybajomi választókerületében gr. llalthyányl Géza holyébo llabnóti Eüdrét választoltak még képviselővé.
= PÓstaűgy. Jövő óvi január 1-től, ininl a M P. K. Írja — u íoproni péataigaz-gatóság inog fog szüntetni, t azon igax^.ió-tágl kerülolbou egyelőre Győrött, Nagy-Ka-nixtán ós Sopronban körülöli póstai folOgyo-lök lesznek fölállítva. Ezen ¡otéakcdést, mint ozélirányotl és kortsorűl, ÜdvíVaöljUk !
= Ztidókravall. NémoIkcreBztóron f. hó 14 én éjjel több paraszt fiú öaszeosopor-tosull s az Ulozán nagy lármát csapUk, több ablakul bedobáltak és az Izraolitákat »o»»log bántalmazták, kik között sok noliéa «¿bet kapott, különösön a vídékon minden mii-volt omber által bocsül» öreg rabbira rohan-tak. Aa old hatóság orélyoa kötbelépto tsűn-to»ho»to ctupán mog a további fegyelmetUu
ViUgAiokat • votott végűi a kravallnak. Oka még nem tudatik, do a hivataloi vissgálat, moly elrendoltotott, ki f-gjft dorjtcni.
= Csu kor gyár. S .pronbm egy magyar csukorgyár-ogvlol alakult. Sopron mo-gyébon már nyolca Ily gyár létezik « ex a városi egy moltán a köxponti helyen 1« vi-rágoani fog.
» S a In é s a e t. A soproni német szín-báa a jolenlogi idényben oly folttlnÖleg látogatott, minő már évek óta nom volt. Mind ez a mostani igazgató Hajig ur (Igyoa és szakértő vozotéséuok kifolyása, mort nomcsak-bogy aa ogyos szakmákat holyosun választott egyéniségekkel töltötte be, hanem mindig éi''dokcsb s uj darabokkal van sxiumütá- ! ra felsserelve és igy folytonos változatosságban tartja elÖH<lásait, mely a sxinmUkedvo-lök érdekeltségéi liaUaosaq fokozza.
=3 Tanítói egylet. Sopronban egy tanítói ogy let létosiléso ia kilátásba van helyezve. Aa alapszabályok már kidolgozvák s mielőbb a felsőbb! jóváhagyás végott illető liolyro felterjesztotni fog.
*= V as pá 1 y a-to r v. A veszprémi kereskedelmi a iparostestUlet a soproni keros-kedelmí s ijhtrkamráhoa egy kérvényt és tervet nyújtott bo, mely szerint a Duda-Fe-"ítérvár-Molnári s Gráts-félo vaspálya vonal építése Veszprémet órintöleg rondeltetnék ol, ez érdombin koreané meg a foonirt kamara a migyar kormányt. Mi nom kétolko-., dünk, hogy a soproni kamara minden toho-töt ol no követne s melegen no ajánl má o közérdekű kérvényt a ma^as kormány fi gyeimébe idy irányban, hogy Veszprém városára olÖnyös leond. » ; I
=» IC ój utazó. Egy Idő ÓU ogy ittoni sajtáros fiu atyja pénztárából mintegy négy exor forintot kilopva'' -— eltűnt. A komolyan károsított szogény atya minden lohe''öt elkövetőit, hegy el vetemedett könnyelmű ti.W kéj-Utasásában felleljo és pénzélt-ilt juthasson. 8 .valóban Héoshon fel is Utálta épen1 égy ssinhézl páholyban, ahol két dámával kodé-lyoseu enyelgett. A moglepottaty». rjem késett; n rendőrség segélyét igénybe tOnni, mert más szerényebb úton nem rélte Hát a jó Útra téríteni. Képzelhető a nom vártvóndégek mefyelonéso mily zavart idézett oIŐj tnidőn" M nnyelgés (Jrajtikns válósággá fojlŐdŐtt • a ''páholybftn egy rh''vld fclvonású dráma képződött. A megijedt Hónál még 2000 frt kész--pénzben feltaláltatott a a szogény atyának VisszAadi^totl. Már több isben tett hasonló-kiutazást, de nom oly jelentékeny össseg-2 mint most. A fiú a törvéuyszéknek oda-At. . , . ; .
Váa-megyei hirek.
—Hivatalos. Vasmogyo legközelebbi nagy gyűlését f. évi november 4-én tartamija meg. K mfegypi telekkönyvi hivatalban aa illető tisztvisAl&k a dohányzás utollő-aéséro folhivattak. . . >''■
— Kérvény. Vasmogyébe»!. lövő Né-
neVöems község lakói Kováét'' Istvánt nép-;anitóul választották, moly választás a szom-bathelyi '' szentsektől megsdírtmisittetett, most a nevozett község az országgyUléahoa folyamodott, jiogy Kpv^cs Istvánt hivatalában w-gerÖiMiéV '' '' ''
— Honvéd egylet. A vasmegyoi hon -véd «gylot részéről osonnol Kőshirré tétetik, raissorint f. é. novombor 3-án Ssorobatho-lyen » v/y-^-agyoi honvéd alap javára tne-
i gyk* mfft''^ét nemü ífjusága által zeno-ea-, tél/ íog rendeztetni, melyre minél ssdrao-•aőkan tP<y.S>lennl JWretgok. -r Ugyanwt Követő ,wUg, »»»» novombor hó 4-én
''» J.'' » _ „ '' ( ''.i.t .••/tll.M* mlnrlan uSsirt..(lt/nl
M2
/édgyűlésro minden vasmogyel y- ^réd megjelenni kéretik, moly alkalom-Mai eg/''.js ¿1 a magukat Igazolt honvédeknek tgac&idsl/ügyoik kiszolgáltatni fognak. Uj-vávy István, honvédogyletl olnök, Pillich Foroncs, egyleti jegyatt,f,
— Dalárda. A szombathelyi dalárda egy-i.iület pártoló tagjaihoz 1 A dalárda tgyo-
t ónok- és sonoiskolája ismét meg''iyilt, . ir> abban az előadások «szokott helyiségben él órákban akadálytalanul folynak. Fölszólítanak tohát a t. pártoló tagok, hogy gyor-tnekeikei, illetőleg pártfogoltjaikat ezon előadások minél tőmegesobb látogatására sor-kentsék.
A azorabath. dal. egyesület válaszm,
— Takaró kp én «tár. A „V. L." irja: Takarékpénxtárunk f. hó 15-én a városi tanácsteremben közgyűlést tartott, mélynek tárgyalt az ogylot ősimének a sopronyi váltó-törvényszéknél leendő bejegyeztetése és a részvényük kibocsátása iránit Intézkedés képezték. Ez alkalommal ogyultal bemutat-tatott az Intéaetnok két hónapos fonállása alatti üzlot kimutatása, melyből kitűnik, hogy az intézőt ilv rövid idő alatt GG,592 frt 78 krról rondolkozett, moly összeg részint ingatlan birtokokra 10 évi törloszlés, vsgy negyedévi folmondás mellett kölcsönképon, részint államköt vényokro előlog gyanánt,
: réisiut váltókra ki U utalványoztatott.
Irodalom.
— Az „Esztergomi Közlöny" emelésére Maj er István kanonok úr -ő nsga egy ezüst blllikomot és 4 db aranyat tűzött ki a kővetkező pályakérdesre beadandó, illetőleg az említett lap első félévi folyamában közlendő irányexikkekro. Az első kérdés : megmagyarázandó a népnek, mi mindenki joga, a a joggal közösen járó kötelessége minden egyesnek: a Mi.donhaló Isten, a haza, a király a a törvény irányában ? — mi teendője a családapának, a helységok közönségének? hogy nz Alkotmány kifejlesztendő fénysugaraiban folvllágosittat/an, minden Magyarhont lakó, no csak családját boldogítható gyarapodó jó gazdává, do jó honpolgárrá ia válhassék. Továbbá a második félévben köz-loudő cxikkro, inolynok tárgya: a reál tudományok s igy a jól rendezett reáliskolák is népszerűen s o szerint legtapintatosabban megismertetnének és nagyfontosságuknál fogva inegis kodvoltotnénok. Az olsö kór-désro as ezüst billlkom, a másodikra podig 4 db arany tüzelvén ki. A pályamunkák as elsőre f. évi november 30-ig, a másodikra nésvo pedig 1808. évi január 28-ig ax Eazt. Közi. sxerkosxtöségéhox szokott módon be- i küldendők.
— A „Kalauz" czímü novolésl s tanügyi • Bzakköxlöny IV. évi folyamára nyit elölizo-tést egéss tanévre & frt, félévrn 2 frt 50 kr, ós nogyodévro l frt 30 krjával. A pónxok l''éosro a kiadó hivat-Iba (a püspöki jogly* ooum 2-ik emelőt) küldendők.
„Krdésxoti müsxótár"ra nyitnak meg. rendelést Díváid Adolf és Wagnor Károly. Á.r* A'' magyarnémot és németmagyor sxó-tárréssro 1 frt bO kh l''óstai utánvét inollett is mogrendolhetö ax oi sz. ordéazoti egyesülőt titkáráho^l''ostonczimzondüegyszerű levélre,
— Tassi Edo Holdmosővásárhclyon „Tű kördarabok" as Önismeret és oin borismorei világából oximll munkára nyit előilxetést l írtjával. As Ily munka nagyon elkolno sok-tylssog isuiorotséggol bíró egyénnél 1
.''"liiáiiiíiiiTT i"
TARCZA.
Ö 3
z k o r.
Klka''t as ¿l-t, mint a utatltttlt Kebel remiiijrcl , A hervadt üi» bujában Ouuiagll A •irt»« temrti. flUvolvo jiras/ál x a.''J«, l.ehsjlllc a v|rA({ elíjo -Ki «ív isfailOiiek l<(pl ax^t. t
Holesipad a nap teklntati., • Oly f.''-Wo né* kftrül
H ho/y,á halott álo>át na kUllie f«l, A kódb« s sadrrfll. 8*«g><ny féld, arct* halovány. Mim a esalodoll a ¿p leiuy — Filyult vtiel fQx4r hsljratt.
KtssitlUk a lÍRrt .«i»<.fi, . . K«r\»al ax<bb Im it.
tfem lixllnl miit a tartott bérc« alatt, C»ak méla furntjr&t.
H..I éket plllangJk lanjrixtak, Ko:oiti''|) baugj« frhAr Kulyinak llullAuwlk it • báa alkon.
8 hUcf moioljrljral hogy ha siáll ax fit '' • A néma UJ ftl«tt,
8lró a.ellSvol ri>*a átél a lomb A airga lovrtf».
Kihallgat mindi n Igy aa (Uaixel,
I.i''Ujrngaxik • a JOvo roinéuyAjrcl Kg/ iiebb tavasarél ilraodlk.
HAJOATÓ «AHDOU.
Hermin eljön.
Krcdctl betiéljrko.
BOUONOÓSTOL.
(VégO.)
— Szogény Gusztii — sóhajtott fel Elek, midőn a lovelet elolvasta —• bisony, bizony, mostoha sors jutott oasUlyrótatdűl. Ha, do jer, hagyd ott utyád birtokát, van nokom annyi, hogy megélünk bolÖlo.
Igy gondolkodott a ió barát a elhatáros-ta maga mellé vonni a kis Herminnol,
— Most pedig ''monjünk — folytatá — Herminhoz, vigasztaljuk meg a kis bánkódó ungyalt, mort még agyon husuljA magát.
Es mogindult midőn Ousstl bolépeti.
— To vagy Qussti I — nyakába ugrottés majd Agyon ssoritá örömében — osak hogy itt vagy.... épon mo^t vottom lovoledot.
— S itt as élő levél. Csodálkozol, nomde?
És ismét nyakába ugrott és ismét össze
meg összcÖlelte. •
— Mint irtam — keidl Qusztl — atyámnak fölfedeztem mindont, s ő nemmel válaszolt} én tehát —
— Ertom a többit, értem.
— Hát Hermin ?
— Majd halálra busulta magát szogény, annyit »irt, én annyit vigasztaltam, midőn magamnak is annyi szükségem volt a vigasztalás» 5 de jer, jer, vigasztald mog to őt.
És a két jó barát egymást átölelve megindult; oly boldog volt mindkettő, Elek, hogy Ouszti él, Guszti hogy a kis bát kodé kedvest ■nogvigasslalhatja.
Mindketten megfolodkoztok as otthon morgolódó öregről.
rf I IV''
Láposl Árpád megtudván fiának rögtöni
elutasását hlrtolon haragra gyúlt s atyai haragjában még mégis tagadta őt. Nom as én tiam — moriuogá magában — mert nom engedelmeskedett atyjának. Ostobául tevék, midőn Pestro küldöttem , imo belebolondult ott valami mézes tnásoo nymphába — még a latin claasíousokból emlékszik o névre — a érto itt hagyja apját, menyasssonyál.Hin, hm, a lakodalom a küszöbön vau s nincsen völo-géuy. Ej 1 nem az ón fiain volt, nem is löszt —- zárta bo az örog a boszédot s haragot léptekkel mérte végig a szobát, hogy csak ugy döngött belő. . Hogyan adja tudtára K«\jdács uramnak, hogy a lakodalomból nom less semmit Ezen töprenkedott as örog ur • előre félt a pillanattól, midőn k monyas .tony megfog érkezni kedves papájával a a ''.tász-vendégekkel ; s minél inkább közolgett a perez, annál jobban felgerjedt Láposi haragja fia elton. Minő szégyon, minő szégyent holott A gaz-kölyök fejőmre! — dörmőgé egyre méltó bosszújában.
Végro olérkozett a peroz ; nagy vendégso-reg hajtatott bo Láposi Árpád tágas udvarába a czifráu felöltözött a a boldogság kösel tudatában derüli arcsu menyasssonynyal. Lápos! uram dult fult, do mi volt mit tonnie. végro is tudtára kellett adni a méltán bosszús menyasszonynak s kedves papijának, hogy bizony a házasságból non: lesz semmi s önnél fogva jó v.dt a kisasszonynak pártát it hozni magával.
A megcsalódott vondégsereg hosszú arca-ozal távozott, a menyasszony podig görcsö-kel kapott sxégyonében, ezas talán eltűnt szép álmai miatt. Láposi Árpád is sokáig dörmögött még, de végro it haragja csillapodni kezdett s mogrohanták a gondolatok, és minél tovább gondolkodott, annál Alább hagyott dörmögésévol. Maholnap meghalok —. igy fűzé tovább gondolatait — • kivoss a Láposí-osalád utolsó sarjadéka. Ilm, hm, még is kár volt annyirA elkeseríteni a szegény fiút, végre is mindegy akárki lesz feleségo, csak szolid és jó legyon, ha semmij ) sincs is, van nokom mit aprítani a lojbo.
Addig addig gondolkodott, mig végre kikiált as ajtón/Forkó l
—■ Tessék parancsolni 1
— Fogj bel
— Hová megyünk, nagy uram!
— Pestre; osak jól elkészítsd a kocsit.
Ferkó elmont s befog, Láposi uram fölült
• megindult Postro.
Elment Guszti szállására, de nem találta otthon. Bizonyosan barátjánál van —gondold s elment Elekhos.
Itt megkell jegyesnünk, hogy az örog ur ismorte Varjas Eloket, mert midőn többször folrándult Pestro fia után, többnyire Élőkkel találta azt, hisz elválhatlan barátok voltak.
Hozzá ment tohát most is az öreg. Elek szobájában volt, de csak egyedül, midőn Láfiosi Árpid brmyitoU. - . • „
— Jó napot öcsém uram, hátcsak egyedül?
Elok moglepetvo nézott az öreg úrra. Es
bizonyosan fiát hajszolja — gondold — do most rd ijesztők ogy kissé.
— laton hosta uram bátyára I. Csak egyedül dm, de kivel is lennék.
— Hát Huszti ? 1
— Guszti?l....
E hangra ugy megijedt as öreg ur, hogy majd hanvaít vágta magát, asorenc»éjo,hogy kösel volt a falioz, abban fogódzott meg; hits e hangban bonno feküdt a haláljelontés, bizonyosan bánatában raogölto magát.
—• Igon, Guszti — dadogd as öreg — as én fiam. ,
— Megne ijedjen uram bátyám, ssomortt sejtelmeim vannAk. Néhány héttel ozelőtt hozzám jön Guszti, szinébőí kikolvo s egy levelet nyújt át, melybon atyja haza hivja, hegy megházasodjék, foloségttl ráorttssakol. ván bistnyos Kajdáts Klotild kisasssonyt. 0 felkjáltott: Nom, százszor nom, inkább inoghatok! Ezzel olrohant, a azóta nom láttam.
— Oh, szidjon meg, szidjon meg uraui Öcsém — kiált fel fájdalmasan asörog — én voltam gyilkosai....
— Hogyan I... 0n?l... gyilkosa?l...
— Igen, igon I én atyja, én voltam gyilkosa 1 Oh to vén, pudvás szív I to szörnyen bo-síultad meg magadat l.. S''as atyai fájdalom fiosarta könyök peregtek alá tisstos arosain. Hallja csak öcsémuram s itóljo el « zsarnok apát. Erőszakkal víttom haza, otthon kijelenté, hogy ő már szorot, hogy éloto van összekötve asorolmévol, ha ötssozuzom szóróimét össsezusom vele,életét^ lóhát Klotild fórjo nem lohot soha. En hideg, számító öss ráparancsoltam, ö eltűnt, bizonyosan mogölto magát! Szogény Qusztl, szegény fiam!!
A fájdalom súlya alatt majdnem megtört
as öreg test, a Elek megsajnálván a maftát vádoló ssonvodő öregot nem akarta tovább
is gyötj-oni, igy sxólt hoxxá. — t t
— Es ha Gussti nem ölté volna meg ma-gát?
— Mit... mit mond uram öcsém ?
— Mondom, ha Gussti élne, ellenesné-e tovább 1« hdxassdgdt avval, kit sseret?
— Soha uramöcsém, soha I ''•<
— Itt a kesem, én előtoromtom.
E ssónak meg astdn ugy megörült as öreg, hogy Elokot összo-visszaosókolta s majd agyonszorító ölelésével. Oh 1 most örömében szívéhoz szorította volna az egész világot, kibékült volna halálos ollonségévol.
Midőn már kitombolta örömében magát, Elok olvezetto llorminékhec.
Ott volt Guszti. < — Kedves Hormlnem — mondá Guszti — tudnál-o szeretni ssogényon, elhagyatva?!..
— Guszti! minő kérdés? — szólt elszomorodott kis lány — feltehetőd rólam, hogy oddig is pénsodet szorottom?
— Igen, igon I te szoretss koldus mozben is. Do hát atyai átokkal fejemen ? 1....
—- Sseretlek még a kárhozatbun isi...
E« egymás kebléro birult a két szerető sziv; o\j boldogok vo)tak o pillanatban; oh bár o pillanat ogy örökkévalóság Volnál
A sors megirlgyolto o boldogságot, mert megnyílt as ajtó s rajta Láposi Árpad és Ele''t léptek be.
— AháJ... tohát megvan a szökevény 1
Guszti a legnagyobb zavarral tokiniott
atyjára.
No mit bámulsz, én vagyok atyád, azért jöttem, hogy olvlgyolok hasa.
— Nom megyek.
— Nőin jösz ? — hát marad). Hermin eljön ; norado szép kis gurliozém ?
S mogsimogatá as olpirult kis lánynak aroxát^
— Édes atyám t — kiált Gussti térdro rogyva. - < •
— Szoressétok egymást — mond az öreg resskotő hangon _ én mogáldlak bounoteket.
Folytassam tovább? Nom lohot! gyenge a toll loirni a boldogságot, moly kobluik«t hul-Idinoztatja; osak annyit mondok, hogy aa öreg ur dldd a gondvlsolést, mely igy rondil-kosott, mort kodvesobb nőt, mint Hermin, nom találhatott volna fia számára, csak „ked-vos; kis tublczám"-nak novozto.
Es Elok? Együtt örvondott volök.
Nyilt tór*); Nyilt levél
a nagy-kanizsai táncz- és zenokodvulő közönséghez I
K napokban n^h\ny láais- éa s*n«ksdv«|n Altat felkél «ltom , bo// N -Kani««át aittam álland.S lak-hrljQ1, mait itimotan vannak •» liök, kik cycrui«-kokolk «xellemi mdveléaéró min len üdoiMr* Mstaa állnak. Toklntvén ax *Moaatkéaué<«l, < suttal hajian-•lénak nyllalkoiom aa aJinUtot rlfo^a ''ni.
Ai o!5 nbo terjcaxtott feltételekre ran árréseiéin válaitnlnl i
1. Csanádom nlnrs, mott va)f)-ok 30 évei, lestb-n éi liílrkbt-n oly ép él cgéeitégea, hojjr SogéilUnit ra eg/k ínnjri-n ncin fojok »xo Alul
•t. l!«llliSh Ijrem Mag/arMraal^, nem«e|s''|r«m magyar, lm''1«» %*-4i»at, ». ««■■)■ » », "g/ *»)«.» I fl. A kívánt m»Kjrar éa német njrolvtn ktv.it bt''ooi a* oltat, a Iraiiraia, spanyol ét burvit njrvlvcl, mott taaulok angolul.
4 A, lAnCivigalml tinotokon klvlll, melyeknek ta-nilAaira birkl U k''iiei, bírom a magaxabb lAne m • véxM. t. a lAnoxJilekot (Balett), Ikblionjrllandom ril sxlnhiil, t n lé toll éa ma^io-ok- ¿a dloíirtt levelikkel.
&. KUIBiiM fl.''yoln I »«oktam forllUnt a klaVo-rnakra mrnnyiben a«oknál sajAt lalAlinán/oto •«♦rlat oly teethajlongiaokal b i ok gyakorlatba, mo''/i k Altat ök Igt-n ke Ivet, »«eret lr mélti kellőmet n/ ru- k.
8. Or''votl véleményre javaa''.alra kUlHu oa. t ljrb«n tanltom a beteg gyermek« k-t a« Alta''am lélrelioxotl t o r n » I A n o / e « a 1, ugy luléaven a do''got, h>gy •a g irvély U vérvegyitlatlAl a«env0''l<ik vére iliegjaval-Jou a a gdrvély —; eciophula — mily annyi.a taeg-hono*ult, véglojoton m^rssmmUUljOu.
A loroatAnoiol olyaiikép la tudom alkalmaiAaba hnxnl, hogy eaAIUl a tetlaek a on gyeuií^.ke 18 ré»ir, mely elf.i|olAira hajlandó, tldiiySx-u réi rtllljön a gyi^ynlAaban. Tettegyonlttf éa a lornatAno/. inerl »okban megegye a ax egycneulykeméi» I éa auuak megtartása igyeke élivel.
7 Aa Idd lerjedelmetaégéha* kép tl ailveten » Undok Un WAkat a *<-iiéWI, u/y nemklilttab^n » magyar, német, olati. fraucaic é» spanyol nyulvbil''.
Ha ex<a itt eldiorolt képxotta<ig«m uié''.Uvá tesa arra, hogy akanltaal magaaabb tAaex- é> étkedre-lök Által érlemem »i«rintl pAitolAkban réxea ilcn ljek, akkor a legnagyobb k>''t>aégg«l elfogadxadoni a a^ivte »JAnUtot, feltéve, hogy reményemben caalatni nani fogvk,
Ilii« Idejo már, hogy a c»epp«dll é» polka-tincsek hel.vébe olyakat twremUUnk. mely ok no r»»ka<éjly|-ga''mak put>.laé|ve,éséro, hanem a lest és télik ma-g .»b inlivolSdéaére 1« a olgAIJanak.
K« «aakmAut, •< o<4lom é* igyeketelou | wrt jü tudóin, hogy a inagaaabb lAnox- é» aeue egyik flUépaS-uiiicero a t<xt-ée léli k''aek.
A tobblríl »<emélyc»eu Mvtbbon.
» Tifstelatlol K. M.
a iuAg .«abb tAnoi- éa >eneml|vé«xet oklevele« nvetlere Pc«t«n.
•) Ax e rovat alatt kí.ltttUkért; caak a saJt<Jhaté.Aj{ j lr Anyában fetelís a ssórk.
■4-
■ '' '' r '' '' ■'' '' '' '' ,ÍT '' i
NAOY KANIfcMA, oktlk.'' A» utóbbi nyolc« nap éta uKy lUi lk, mlntba a gabona mAr <rlikn*lktlUr* km-d<*e vili,», Mnkl j" "» lóid''lk aital, bo^y a» elaUk mkt á bn»a mi ■ AJAnAl 50 kmyi eac-dtnényl klnAl-nak. Tegnap meglőtt limit a vételkedv ■ Ara a*..nnái felt SkAtt oly uiagiiara, mint előbb »»I«.'' A<ok abban rejlik, ho/y a termények ÖM*b{4»o»i«tiuk( melyijk ai»nt>nn ciakh*in»r ü»»»« li vA»Arollataak. Ki e»et ait tanmitja, hogy a iaokiégb t nagymérril lehet, fort-tol''-ra v h''tji''k tovAbbA ail 1», hogy a magyar paboda mAr naifyré»<lnt kWiAliltva van, Innen kfiVetkcbotí, vhogy Ar< aókkenA» nciu vAratik éi hogy e »aerlnt at tl-Jet bltlo» a''appal bb..
Jelenlegi Arak a)»ó-au»»tft*l mértként a helybeli piacion: Bu»a 84-8* fnt» 5 At 00 kr.. 0] fl »0 kr. ko>» 78-7» fontol 8 írt 00 kr., 8 frt 00 kr Ki|-korlcia «1-44 fiit 2 fi 80 kr. — S frt Árpa »erflltéfhoi
ÜZLBTX
•----— ^——
való, 70-i T» font 8 fi 10, 8 frt 29 kr. 7-ati 44-47 f.tht 1 frí. 00-80 kr 100 fej kApoüta »—0 frt — kr. Pa-•ailly fehér A ft 10—SOkr. fit, tarka 4 frt kr. Oubó
el.8 rMidü raAx»Aja 14 frt--öillvapAlluka 20
foku 21 frt — kr hordóval együtt. rórktlypAlinka 20 fokú 10-18 frt hordóval eKylítt. — Mti 23 Irt. Horkó 20 frt 40 kr. NyenWrók — Irt, ilkór- éi tahón-bilnlk — frt, ói biiiJtbiirók — frt mAilAukónt.
llorok. ifehér ót vór»» (iqhlllor) 1802- A» 1805-kl — vldékllnkbell — termé» 8-10 frt. VillAnylói aiArdl fog "tó 1800 13 a. — UJ honi b.,r vdrói ói fehér 1807.dlkl 9 —ft frt. — Ualatonmellékl borok 180». ói 1804-ikl fehér 6 frt akinként. Vlaii 125 -¿-12$ frt. Hói — frt — kr. Kftióniége» gyapjú ha-tArCrvidékl Ara 00 frt. Fehér rongy Ara 0-9 frt 68 kr. fekete 4—5 frt. — kr.
inisrö ic.
——H—-
-rr
——
tV.-knntinnl |»l«r*| lírnk oelober tS
lioftil llc''éje 14 kr. I.on"«i itciéjo Ii kr IUl>|loA|o
7 Kr. _ Horgonya m''r>1Je — ft —80 kr. — Mar-.
biiImi fonlja 18 kr. — Juhion fontja 12 kr. Sn-tV hni fontja 24 kr S-alonn* uiAnAJa 41 frt — kr. Z»lr fonlja 48 kr. KI''Atv''ii t o •''. niA''tAja lift— kr., l.Angliül I, ai. mA nAj.i 18 frt 74 kr. I.lnglliit í. «». niAti. 18 frt 25 kr. ¡S»einly"l|iit 8. »« mA»«Aui 12 I>174 kr. y.a mlyelliit i. »4. iiiAialJ.» t 2 I''ll 24 kr. Kenyér-Hitt f. hér 6. ü. m. il f. t 40 kr. K- uyérili t 0. nr. m. 10 IVt 75 kr. Kóiivirllüt 7. »a. m. IÓfrt — kr. Kenyér-Had 8. ii. mA iAJ* 8 frl 74 kr. RoiaUng I. »>. 9 frt 50 kr lton lAng 2-dik »«Am niAiaAja 7 fit 75 kr. — KiikoriciaülKt fontja 0 kr. Árpadara fontja 18 Vr K>''doikA>a lte/éje 9 kr. ItU''kAia fontja 2'') kr. KaolaJ fontja 04 kr. lt"pc«eo''»j footj \ 21 kr. L"n ina {olaj fontja SOkr. Uj b >r IteiéJ) lo kr. — <Hor It.xéJj 10
kr. Peatl »ór iloióje 14 kr Kaolüal eUr HoaAJü.lö k''r. Oiboiia-pMIiika iletójo 25 kr. TdrkOly-pAllnKf ilcaél, »0 kr S«llfa-pAllnka ItriÁJo 40 kr. Nyr« fagK/fi nii.iAU ''II f-t — kr rtntótlfaíyir/ó-iiyertya fon|j, SO kr, Petroleum fontla 21 kr. Siappan ¿>n||* 20 kr 8A font|a to kr. Keményfa *''«• 7 »V» W kr. Puhafa Ó''e 0 frl — kr. Nyor<f.i óin \ f t 50 kr. Paa-.íu n,A r.lje :15 kr. fién* mW''Ma •• frl 90 kr. Hialma iu. — f,| ft l kr. K"nder fontla 00 kr l.en f-ntli 00 kr."
Hofrtl |iéii*(írf *lyi»nt o^ínbor t5, ''
6"/,oiot ili<|U«B 6tí.60j 6*/« npin«: t-éílo»íjn
ur>00.; l.-Síi:> kí Alludnlmi kóUiettn ft2;2''> . 1) tokról»/:v.W»v->k 0.78; liilolintóitoll rói* víi.y 177.10; London 124 2Ä''lixtfat ^ 121.7f>, nr^iiy d»<^hj)> P frt 04*/,, Vr.
~l''votoliis u /,n r k o 4 i1111 >V«] iíÍTh Jól* v(.

n a p t ái
Oktober 27-tíl November }-l|.
r.
"lt.- ét hell -."■nap .. ,., , PiolctAiii Kalhoükui naptj n<pUr (inróg-orot» napi Ar '' l/raelitlk uapl. I^tild .Hja
Kathol. Kv. A rfll. MAt4 IX, klrAly bet. g flAról J no»IV 4rt-53. — I»ro| Kv. A km víny.-»-1. 8. — Oór«g Kv. At elloixég »»ereHérttl. I.ukéci VI, Jl 30.
27;VaUrup 28''llétf» 2Í> Kedd so''fl érdi SljCittArfk • Wnli k 2.K«omhHt F. 20 BaUna Siuiyll ét Juila Z nobii t A fon* Karkai pk. t Mlndtxtal napja Hal tt. Np:. . F 19 8/ab. Siin. Juda Kar. Ui Klaudia Ref.em.Un. Mind»», n Uab.lt. u. 14 A 19 Lue» 10 I.,iii|(lnui 17 (»v A« 18 Lukáot óv. t''.l Joel pn''f. 20 Ailh'' in. -1 lli''ailm, 28 All,am 29 30 Hoicho.lfi 1 Marcheichw. 2 Abadóu s 4 Sab. Ltohl. 1 W Ki & á! tt ! n!
■■(•.. i
Vaaati naponkint! menetrend ;
fit tut N..kmli«Aról 11 ida feli. dAlutAn 1 6ra 2i pereikor.
„ c»tv® 0 i rakor
. . lléci ,, icígel 7 > ral5 perc kor
, . „ ,, • <lélu. 3 «''r* 30 „ ,,
, , Trieit „ dA u. I óra 40 „
, , '' ,. 1 •• t,,v0 0 óra 25 ,, Krkeilk S.-kaJiiiiAra llala f--Wl:reirgel 4 «''ra Aporéikor
,, ., iló|nlAn l ., 20 .
., „ Illf „ délben 12 „ 31 .
I. .. 7 .. •
„ , Trle«t ., rrerel 5 ,. 21 .
„ .l-Vb „ 12 ,. 42 „
Országos vásárok:
Zala ni. Utllatlnctt nov. 0-éu. Keüthely nov. 7, Brent tlrot nov, 13. ZalavAr nov, I., UUmeg nov. t''j'' Huiuo^y ni. /dAnd nov l.én, ^aigetvAr aov. ti'' KapoivAr nov, l.,''lgal oki. 28, Marciali nuv. A. Jlernye nov. 5,
Hopron ni. Ii''Any ftopron h«v. fl-én, flo.iron nov. 19., Kgyed oki 30., Nagy l.övö nov 10., Nagy-UAr. ton i.ov, II., Iluiiit nor. 4,
Vai in. JAnoiliAna nov. Ift-én, KOrmend nov. II , Mlike nov. 24., Va»vAr l or. 10., Kohonci nov, ?5,
XXIRDBTÉISEIK:
% tumkiim
l''nrlh
t HUJ
MBPPIBBI r [litiU<1oii[
i IK02 (
Etí t (uitítn
liK''lirn | 1845 ''I
MlMlUllt
Welle
Die billigste itud beste Wäsche
Grosse Preisnerabsetzung
der eraten nnd uriiten In Wien beitehendta LeUen-WÄ»ohe Fabrik do» LOUIS MODERN In Wien, Tuohlanben Nr. II.
Für Herren, Damen und Kinder zu Ausverkaufs SjioUproison.
Kür Kehthell, (fnle ArUt und paiiendi Ka''joni wird freranllrl, trota den io hrr*lii?riet ten Priiieii, we|. Ii« cenl« J. dm |u Kri(annfl\ 4«t .«n, und b 1 drm kldwtrn Veieu h« »u iJi.cbbritelliing''-n veran''aüeu werden. U ilelluiigen weiden nach ul.cu Kl btiuigen, a leu Au-
fordeiungeu entipr«»hend, vvmndi.
Ilemdm, welche nicht beiteni pantn oder nicht oonvenlren, ktfnnen sofort retournlrt werden. FI*o l''ri''Uc, hi''llist für WIcdcrvcrkÄufer und Knuflcuti'' uiivvrAndi''rll I».
Ii Í t
Ü
Hi }
I I
Fertige Damciihcmden, schfiiistc Handarbeit.
Lelneu-Uaiuenh^mden .....
Fertige Hcrrcrtliemden, beste Handarbeit.
Weliigarn-I.elnenbem.len*........iUtl fl. 2.50 nur 11. 1.80 |
Keine Hoil« mit Kalt^ubrnit . . . anitalt fl. 4.50 nur 0. 2 .10 (i »duo Huliw I« rhoni ton mit Kilt«nbruil anitatl Keine Militär ojeríl^iuhnrjrtr llomden aiü. Ii. 5 — nur Ii. 2.80 Njiio K.iy.ii reich in 11 ra (f itlcVt . «n«lall Kn 1 Iie 1t illünder Lelnwau I It m Ii n . an»latl fl. 4— nur d. S. " Í Kein« R.imb^ HMfMf>lft"t-Heuidrn aintalt ¡fl. 7.40 nur fl. .1.40 < Alleif. rund) l\ n d''n, iebönilo Itand»ib. an», fl. 10,-r nur A. 4.40 ; • Au» f inaler brlg. IIMiil-I.-Inwand . aniUtt Ii. U.- nur Ii. 5.50 ; KpoilalltXten in elegant giitlektm neueileu llfmd-n ,7, 8 bli fl. 9. \ Hocbfilno Hemden, ajieinouetl. t mit Traverbrait II. 4 40, «40, 7. j
I (<
Í'' * Í
í
, - . Weiss« und filrbige Shiriing-Hfcmdcn!
Herrenhemden an» weliMm fllilrling aniUlt II. 8.— nur fl. 1.80 Í; Au» folr.iloin fran Milchen fllilrling . auflatt fl. 4.51) nur Ii. 2,80 Hiuelto Deiilnt flrbiger Hunden . , , a-utatl fl. 2 50 nur fl. 1.80 Kifeni« fólbigo Ukilling 11 md, n . . niuta''t fl, 4 50 nur fl. 2.40 Kcl.t fr-iniöi''i hi fKiblg« avtlít-llemdeu an»l#tj II. 0 50 nur fl. 3 50 f Kom ite f. U.ltKemden mit gUtler U/uit II. 3 Wi, Kalt-iubriut fl. 4 40
........... ''"■■.''■ ''. ........... ''L"''■'' t"''! "'' "IM.|."M.H«II
ViiiorlkniilHrlte GchUtidltí-ílM Klniifil-lit-iuilou »un Aii«<mw \\ ollo, <
am''att fl. 8.- nur fl. 1.90
fl 4— nur fl 2.80
11 4.40 nur fl. 3 50
Mail'' Ali t-i net Io, a''i» b Ig I. Inwand . au«la''t fl. 0.— nur (1. 8.40
lUleli g,ülőkre f. Hemden i leg. Kagon a/,italt ti. 7 — nur II, 4.8» Kulu»te 1'',1''ii-r M > Ir-liomilni n,|t Valancien und lir fi .ne Aula- , do It Hp. cjji''li*! II in r.''lihit r Aiti»v..l l aiiüatt 14 un I 10 uur 1
____8.50
Damouliömn aae f Ineni engl S''ilitln^ aniUtt fl. 2.40 nur fl. 2,—
Ho»rn KU! folnalem P rkall, g »li.kt . mutntt fl 4.— ni r Ii. 2 80
Kiiuc I.clnun-Diuii nboien .... ai »tatl fl 4— nur II. 2,40
K''''uo Lelneuh'' »en, r«i> h geit., ntutte» anstatt fl 0.— nur II. 3,SO Damen-Hirch uthoien, g''att, auch genickt á tl 2 bit 2.40
Dirnen N''i''ht-Cor».>''ti, neu* K^,-n . an«l\tt II. 4 40 niT fl. 2.80
Ki In.» ilati«t-Cort tu e''oraiileite Kor in antlatl II 7,— nur fl 150 K Ith •„•üt. C''q »clt» m. Vnlaucirn anilatl il 12. — nur Ii 5,SO b. fl. 7 Keine L)»tui''ii-)Un h ''lil-Cortetl» a fl 2,HO bia S 50 I.ein« Ii Damcii''Sach<h uiilf n m. lange Armelii ami. fl 4.40 n. II. S 40
Dainen-t.''oriMti-Nachth. m. f. inrr Flick« rri am. (1, 7 40 nur Ii 4.50 Uani ii-Krlilr-UUutoi, inodiru»Uii Hcholltei 11. 4, 0 bi< fl. 8
ifrvT
■1TYV VJ''V.''.''i''ri-VVt!1''"!''"'' "''•I*.''"'''' ''''7 ............. ilk) Rclionaton Aluatvr-Dcaaina nl.-t auch I Linrll-
Jqoketi und Untrrhohfit, besondere gegen (Jieht und HboutoH, eligunto Furinon A Ü. il, 3''/,, -1, 4''/,, ö, ö1/» foiimto Horte.
; Preise der Lelnwand-SacktUcher, Tischzougo und fertigen Bettwäsche.
8peclal-ße»ohäft In Helrata-AuattaHuageii, alt auch e eganletter Art und nach Angabe von A bit Z.
Kilno Wobo-T.ejnwand 4« Kllen, ^ broil anil^H fl- 30 nur fl, «0 s Unto L (nen 8a«klliher. ''I, i)uti<nd fl. I, 1,50, 1,80, 2,50 Klue feinite \V»U 40 KlUn, ^ br. it , . aalUtt H. 48 nur II, 25 / Keine L lu u-IlaÜfl-flacklUch-r, ''| U iltend fl, 2, 2,50 2,80, 3,50 '' Ktna Oarnlior, 6 l''ereoneN, ''rii. hirug , an»t«lt fl, 10 nur fl. 0 Koilln« lt ttw>l»che an« felu r l.«-lmr., »owdl geil., ata aueh einfache, Kino Uariii''lnr, 0 P. rtonen, Dämmt . , anMatt fl, 15 nur fl. 9 >( ua h den n. iwit n («iehtnaekvoMit n Zolchi ougen, r< lue Hamlaib it.
Un»telluiigen *u» den Provinteu Nkcliiiahui". Hui lleitellmig'' n von Htrra-Hemdea wird um dai Mnat» dv» llal»ii|nfaugo» erfuebl-
IV Auitiggo bitte Ich nicht an die Ki.''ia «, Fond ril direct an dai ÜontraMtaupt-Vcltetpdüfts» D, p,.l de« " ''
V „Fe,sll lií/Msílé hitéxct",
mely gy^ra éa illndelme« kArmegtéritóaoi dlUl 4l|nUno» elit-moréabon réar.radl. b''stoait n li-gjutAnyoanbb foltétvluk éa
lejroloaótot» dJJetit mi llutt :
iríVL/ll» /kl||lll ¿|iüloteket ua n/.okbflli levft ingAadg-ikiit,
IU/jIVUI TJItlI »»nlinila giibnii. éa taknrMidiiy-kéatloto-
kot, t-töiet hlntt vagy axüb.tdiin. . ,
jégkár ellen ntindonnnorab filldtcrmónyokot éa
elemi károk ellen "Anuon
K l.nr.n! lt.te*«t j.-lnn ItlAnyben a gaada urftknt különö.on
a szalina-gnboiia cs takarmány tíiz elleni biztosítására
bátorkodik figyolmoxtetnl.
Az nlAirt foügyiii.ktíg fillkiiri oronnol n i ci. gn*ilti tirnkpt, |„,gy bUtoallila.ilk f.ll .dátávnl í-agy hrtaaA, vngy rmunk ti.indon nagyobb licls »(S^bon léleati tV^yfiOkMih«« fordnlni
tmlvéaWed|«o. k. A frtlttttíbb Jutnnyo. fultótelokrftl legna-
yolib kóaeai^ggol ndnlik f«UvilógialM«.
Kolt Móprnnbnn, iuliuf ji*vAban,/f^r
A pöáti biztosító intézet
Möller l\
Louis Modern, Tucblauben Nr. U in Wien, zu richten.
——■———______ _
[fpMimwimniwwmiiwiHHifiinM^...........................
l. h habe ilttreh d«n blitlgen Agenten lt<rrp Back iin Junl''il.
'' J. am der '' '' {
k. k. ersten österr. landosprlv. Kassenfabrik
d?r ltcrrrn
iV Weriliciiii & i onip.
ifne KattS belogen.
1 1 '' Den 17. d. M, wurde ein KInbrueh«dltKitAbl au i''er»elb«n v«r »ti ht und nach d«n tlohtbirtten trfolgloten Anstrtnjunge.i det Dlo-btt ift da» Inttirnmenr, .nlt w»''ehjin er diA k''a«i< >u "Ifnen b ub-»|| hligte, in\ P<hioi»o abrebroeboii und «larln »In k u geblieben, *fo-dnrih irtlr da» OaTnen der» Iben unm^glieli wurde.
Urber meine VeriUndignng bab-n dlo Herren F. Werlhein» A. Comp, alliogieleh einen Monitor beigceandt, welelu-r -llv Kaüo In Ord» nung i(Ma. '' '' . r • i
Ich tage hlemit d|r»»n Herren für dai freundlich) Kutgegen-kominen »owohl meinen Dank, al» I -h a"ch u«it Vergll''lWn btkAilnl geb''-, da«» die Bvti litKI und iieellh It Ihr^i K.,b ikate» inl<h vor einem bedeutenden Hetaifen (eil. herl hol.
Ol mit Ii,.»m 2«. A-gUit 1K07. (3—3)
In llochaihtiiiig irgebentt
CARL
xn uwiuw ivfnrmWggiUBaw
UJ fakereskedéts megnylí/isá.
Vnn t/eronetónt titctelultel jolontúill, iniazorint holybei ti fdpiiirxoit VtlesUlfH féle I, nx li ''lyiaé(»(Slioii
FAKBRBSkfiDÉBT
róndextoni bó, hol kivAnnt axorint d»Hxkn én mÍn<1 ennemu
<f{intetrákknl jutányottnii » pantiiHun axolgAlni buxgó törek
vétóm.
Alknltnllng bAtnr vagyok megj|.gy(<xi,5f hogy oraaAgo. tcrniAryllxletcm in ólónk figyolm,<;m lArgyn lovón, txnbndjon ux illetők lovAbbl liixalimlt ia ólvoxhetni rennSnylcnem. Nngy Kftt.ix»«, október hó'' 1807.
♦ " A _____ __ Bachrach Gyula
Aryerébí hirdetés MEGSZÜNTETÉSEI.
v '' • •> • ii V (üli. . • • ''I
A pesti papnöveldo kis-komiíromi urnditlmAlior inrtozó n.<(ni«onyi korosnw nem fog itrvei <?h titjAn''n hirdetett najion kiadatni.Kelt K.-Konuirombnu, oot.!G;lö67
A* uradalmi tisxineg.

•(*« « ÁJfj '' !!.,)> —---- - ....... ">—
-r-?H rr
SoebMu sind in ganz nenen Auflagen erschienen; und durch die Ihiclihandlnng des Josef Wajdlts in 6r0S8-kartlX8a zu
• ■•« '''' ''beziehen : '' •
1866- oder Custozza und Könlggrötz, H.''storlsch-rowsntlsche
KnlbUllutigen am Oetle reicht Oeichlthle Kiieheint In 20 Utfr''ung n Ä 5?ft Nkr. n
Luslan Herbert, Zwischen Krieg und Frieden, oder flach
»ehciul in 20 l.lelVtnrtgen A 25 Nkr. '' "
Hexlko, oder Republik und Kaiserreich. Polltlsch-socIaJer
, ''i< um an (tili d.-r ffegemrart, von Artlmr «torch Krtobelnt In 20 I.le-
''» •feruiiiicii A 2«V \kr. • i. I ;
Banditen Im Frack. Polltlsch-socIaJer Roman aus der Gc-
gen wart. Krache! ul in Iii l.ieferungen A tft Nkr '' '' VI ''1
Eugen Sue, Neue Geheimnisse von Paris. Mit vielen Illustrationen Kneheim in circa 3« Meferoagon A »6 Nkr Von »AmmUlcljcn Me/erung^nrko Urgen die enten iwel Hefte'' üen Publikom „„• geneigten An.leht ^nch „pipflelf .ich dl« Bnchhandlgng »u prompteiler Uceorju,^ ^.Kmmtlicher f~ lande erscheinenden Wochen-''und MonaU-Zelleobrlften io den- und DamenieUiiiigon In deuUeW, ungarischer nt
Ungariicher nnd frantftaiieher
<in.|.l..denpre..e-r''JLf,i:renr0r,,C,,MnK''; k8r"''UC Z''U
Josef Wajdits, ''
Hueb-, Knutt-, Mmlkallen- uná Schrelbmati-
—i____:___^______________■ rlalleablndlrr.
Ü ^üí'' klr- hU. "*" amerikai éa angol engedélyeaeil."
^JNTuflL-I-HCHírilN SZÁJVÍZ.
, h^Cilfogörro »''AltApfellafílt ,«er * k''ftilígyel
mel egéilen ma^Ara vonla, napról-napní nagyobb mérvben keréeketlk. Dac.Ara annak hoKy „Amo, teKyé.i vivKAial aU véve. é» »ommli.rn.n
til lZí ÍC\"Cnl Á* keidtóhd, MMiok.t
. U íl'' .f1.?1 " fogiiAJviiHö«'' nen, i. haio-litbatóV; -t.
nát boblioayult tény: boKy egy a mnKa remébe.,.
. JW* A Popp.féle axAJrli ,,Ky „<J|rin „ fl>(f.k (btíhnUrti «ere, a l»f-
betegebb .fogakat annyira meggyógyítja, bog, ,.aKyobb baj keletke«^..
''"Indenfélo vériéi, daganalol, ,|b. - fel.At nem e,odAJko»hal..»k a.on: liogy a«, anatherln i.AjW» mlndenfltt mint légttASiebb elfogad-atoti. , f , ■ . A :
Auatherin fog.píp A,a y frl a)l kr Kog-ólomS frt 10 kr Ko^por ti kr.
•''i-t''* l. "A,,"t,,erin ''S*''U-vUu kilUllő hatiairól i.inéi árkor-
tek r.ll.nicrö ¿a hAlft-nyilaikoaatok, molyek egyiko kü*«lke-».olog azól:
Igen tiiiteli nr 1
ií ,boT,M"á fogfAjdalomban i.envedék , é. a legki.. bS
légvonatlól tarlóikodnoin kellett; a fogak IIí.ÍIUíAoAI kefAt »oha ne., haiinAlbattamennélfogva lerméi.eteien a íofnk legliionyubb ilien.i git p- a uoiKpl _ ,1 Rtm dibettem , mely még nébAny ép fogaimtól 1» majdnem n,e„fo.,totl. öimerS.elm kOXii többen ö„„ek .Aaalbarii. 8.AJ vi». ^JAnlotlAk melyet én eddig - Ci.lmén mondva - »•**» Aa ml.ll még nem bai»oAIUm. < •» ^Wi
'' .; '' VABHOLf) MPÓT.
Wktjdita Józsof kiadó-, lap- <$b nyomdatulajdonoa Nngy-Kpnizsiin.