Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.89 MB
2010-02-04 20:25:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1085
5373
Rövid leírás | Teljes leírás (183.77 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 014-017. szám április
16. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
14. szám, április 4. 1863.
Kitévedve
Vssyei tartamú is/stiiajp "
in, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudornál!) és művészei köréből
• if»3í=TÍi«»sí^ iroda ús kiadó lilv nini t WAJDITS JOZ8KF kanrrfeciiinaedíiiólHitt.
Slőjazetósi föltótelek :
!U kiífaon ]i.iT.lá*ul én riilckro J.üfltAd Kgi\'-ss érrr : - C írt. — hí. Fél útt* - - 3 , - ,
\'T
A hat liatibpo prtllíoríri 1-mflr 7 br. 3-«tt>r El és ralodoa IotÜiM beihüiuiWrl .". lii lUljugJlj mind un egyen beiklAlápúri 30 lír. "A sNyilt toron"
B[fT petit nor beiktotáíl dij.i 15 kr
Hirdetéseket elfogad :.....
PJ;-«OElloAa:a KIADÓ-H!VATAL. Pestea: Z EH LEE Sfl."" Bécs-, ttasj&Erg-, BoHiij-, ianJaa-Q.-FrB^xfert- ia Ba^)-boa: HAABKR8TELH & VUOÜC^ .UncfriJesa*,\' íQ
Mit csinÉliiBk a szomszédok ?
Ha valahol találunk egy csepp politikai eseményt, azonnal kutatjnk , keressük . rui van berne ránk nézve tanulságos ? nem különben, a hol felfedezünk egy morzsám i alkotmányosságot, rostáljuk, és iparkodunk a tanulsághoz képest javunkra furditani; azért vari"ÍB meglehetős .fogyasztása" a politikai irodalomnak ; de végre még az nem elég & nemzeti boldogulásra; az anyagot sem szabad elfelednünk, mert a politikailag kedvező állapot nem csak nem elegendő, de fenn sem állhat tartusán a szegény népeknél. A kik tehát arra hivatvák, hogy politizáljanak, végezzék tisztüket; de a kik állásuknál fogva arra vannak utalva, hogy viszont a köz vagy onosodást emeljék , nem kevesbbé hazafias kötelességet rónak le, midőn a közmivelödés és közgazdaság terén felmerülő u^ihh. eredményüket tanulmányozva, önmaguk és honfitársaik javára iparkodjak azokat terjeszteni és népszerűsíteni,
különbség sem lesz, hogy egyik dolgozik a papíron, mert egyebe sincs; a másik meg a nevelés -terén, míg a harmadik saját — áldott gazdaságóban. Ez utóbbi ugyan az egyénre nézv^a leghálásabb, de már arról nem tehetünk, hogy a sors igy osztotta fel a mnnkát. Hanem épen mivel ez utóbbi foglalkozás az egyénre nézve hálásabb, annál 1őbb, saját érdeke kívánja, hogy hivatását betöltse — és. igy a közv agy onosod ásnak, a nemzeti hatalom emelésének épen olyan tényezője legyen, mint akármelyik országos hirü polifíkos, Tsgy alkotmány-csinaló.
Megtanultuk eléggé a közel múltból, hogy mennyire életbe vágó a nemzetre nézve egyes tagjainak műveltsége, képzettsége, és gazdagsága. — Azért a kik agy vannak megoldva a sorstól, hogy e téren róják le a nemzet, társadalom és saját családjuk iránti kötelességeiket, szükséges, miszerint a szomszéd nemzetek közmiveludését és közgazdasági előrehaladását tanulmányozzák, és kieznnkra fordítsak minél előbb , minél
.\'Jut azonban- nem adta meg a sora a leg-i többünknek, Hogy kiutazzunk a külföldre, b magát á\'Byakorbitűt szemléljük meg; ezt Ettegt^zilE azok, a kik tehetik; mi többiek pedig hallgassakmeg dbeszéléaeiket, olvasgassuk el jegyzeteiket, és aztán nem elzárkózva, elszigetelve, hanem minél nagyobb . tarsas körben vitassak.meg, rostáljuk meg a ¦ jú esaméket és midón aztán egyenként hasz-n&fjoli, ¦ valósitjuk, egyszersmind n tanítsuk mig/íújok a népet ia ; a nemzetnek legnA-gyo^rfazét, hogy a haladáarainóTátaláno-6abh^yen/. t ,
Ily Bzéfflpontból alkalmat veszek,tanulsá-got vonni\'egy külföldi kirándulásból s ozte .lap t. olvasóival, és a közmivelödés barátai-•* vaL r közölni; Teszem pedig ezt csupán azűn ukbolv roivfil\'.magát a leírást köayv-áraaí msosfüra lo&$tms^mseziúj de a me...