Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.45 MB
2010-02-04 20:30:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1801
6130
Rövid leírás | Teljes leírás (318.34 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 018-022. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ifq^rj&u&sa. Hetedik évfolyam.
18. szára,iflajoo 2„,
Kit«
RON- és ?4
i szépirodalom, kereskedelem, ipar. g«tósMt, tudomány cs m&vésxet kOrébőL
gl&áoa aicpi&aton, í Iroda éa blndó üilvtiío!:
WAJDITB JÓZSEF könyvit eresiioliWtjen.
Előfizetési föltótelek :
luUW tivrtUssal és vidikro postán MUv, Eg-úoE érre : - Q írt. — kr.
A bat haaAbcia potiünnSr* l-eaflr 7 br. 3-naür Q éa minden torábbl ioiktatíaúrt & tr. Dílyepdí] mlnrli-n ígycs bclklatáoírt SO kr.
\\ .Nylll lírrn" ecy |iriii üor beiktatási .Üja lű ti
| Hirdetéseket élfogátTT:\'\'
|; R-KaElöáH:bKIADÓ-mVATAL. Posfßg\': Ü^Lgill H, íj Bóco-, Hasberg-, ÜCIÜ3«, t&gaa-O.\'PfES&í^S\'fia $®Fs$. ¦ I bea: HA A S ENtíTE rff ft VOGLKH. U^éSas\'B^., ía Stattsart&aa: tíACHSB & TÁE8A, Sé^ftea: OPfEUK.
1868-dik évi április 30. és május Mpja emlékezetes Nagy-Kanizsa várus tör-iánetétei, mert a szép érzet tetterős akarattal, a jó szándék nemes czéllal és a férfias buzgalom erélyes kitartással karöltve oly eredményt mutattak fel, melyre minden elfogulatlan honpolgár kéjes lelki gyönyörrel Éekiat, t. i. a nagykanizsai főgyninasiumi épület nagyobbitásának alapköve méltó ün-;cl szerencsésen letétetett, sze-¦ mondom, — mert a természet magája megünnepelni látszott e nagyhorderejű essiiáayt, e nemes város és szép vidékének t^abb szellemi vívmányát. Egész heti borongós, esős napok után épen april 30-a volt az a nap, melyen a tavasz mosolygó képe, a műveltség s tudományosságért égő sáv lángérzetével ég és föld között oly títok-sserüleg testvéresült. Valóban e napon, azon PEj^ékbeB,; midőn épen a föld göröngyeinek É&3&!$$m eXfeslyezését megkezdettük, a lélek mfflgfliqin szárnyalt és ez édes önkívület édes mámorában nem egy jelenlevőnek szemében csillogott a köny, a szeplőtelen öröm drága gyöngye, iaely megszentel aéhelycTThőTatu-domáay temploma, a műveltség szentélye
Már kora reggel taraczkok durrogása jelesé a nap jelentőségét s" a főtereken utánna élénk laoxfás volt tapasztalható. Nyolcz óra ^mira & Í5g)innasiumi épület körül már jelentékeny száma díszesen öltözködött fiatalság, a tea és nevelésügy barátainak festői csopoxtozata emelte lelkünket.
Kilencs órakor a városi templomban azt. oise-áldoiat tartatván, talajdonképen itt volt az összejövetel. Innen az ifjúság Firín-ger\'Bóaa Wpérzelmfl leánynövendékei által ^egfcoasarasott zászlók előlvitele s érdemdús igazgató. fóL Könnye Alajos ur vezetése Ezaüeái haladt a szép &ámú tanuló ifjúság. TJUmdk M egyházi kai fényes jelmezben s közvetve a megyei nagy- és kiskanizsai várná és katonai hatóság, gymnasiunii ügyi hifflrttmány, izr. hitközség, testületek, egy-kte!r-ea nagyszámú vidéki és helybeli kö-
A helyhez érve a gymn. ifjuBági dalkör aaahatosűo éneidé a „Hymnus"-t, ennek kedves benyc4náat idé»5 elzenRfee után ngos és Í5L Farkas György cz. kanonok s püspöki fettn* ttf tartott megható s jeles beszédet Végoítével ngos és főtiszt. Ettl István mo-tali^eailuri apát ur megkezdette az cgy-h^jiínzen tejest, mi közt a bizottmány tit-<Mnt\'fiU«ae* az emlékkőbe helyezett ;ok-caányt;-és í&z; D drb pénz- és emlékéremmel Sgyött ftvégbe helyezve légmentesen a\'kivé-Wata^tAbe tétetett, melyen az egyházi -lE^íartáflt végző apát ur önkezével kezdő E*g a kfimüveai munkát, ujolag bcszenteló s-ÖEgaldá. Ekkor Ücrczeg Batthyáni Fö-löpar q" kegyelmesaége nevében Tárnok AlaJM hiíöttmáiiyi alelnök or mély érzelmet t®bM Alkalmi beszéddel letétté az alapkövet l^fi E^iat- üimepélyesfjégétőV meghatott
nem...