Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.8 MB
2010-02-04 20:37:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2304
9164
Rövid leírás | Teljes leírás (274.33 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 027-030. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
ZalíiiSoiiMMivi
i Kiterjedve
&0P&O-N- és VASMEGYÉKRE. a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tadanáBy és ni vészét kdrétiL
mm*t*mUt laaia ** klaá* hivatal:
ElOflsetéti föltételek ^
Helyben hishon hordioaal vidékre pattan küldro •
i Égin 4n*c : - fl fitt. — kr.
t;« 4tw» - - S , — . t
radrv - t , 60 . - ,
Eiőftíctési felhívás,
mA-SOIKYItöRÖNr
kiterjedve
20PSON- és VAS-megyékre
czimü vegyes tartalma hetilap 18t>8-adik évi juliaa—déczemberi félévi folyamára.
A lial hiuiboi petitMrArl 1-iMr T kr. S-nor S ?4 nundBii toribbl belkfetfilri & kr. BálrrpUJ mlndea vgjm b«0rblfcli{ri 10 kr.
\'"*By pvtit aor htlkttlisiaijá la kr
.. Hirdetéseket elfogad,: ¦
"1— "—— ~ - -........----- -^jf^gj.
bra: HAABERBTEIB
MattgarltiB: - ••, Tlni" roí riir. i rrrm \'nr
Lapunk mnlt számával befejeztük az 1868-üri első félévi folyamot, mely alkalommal féléves ddnzetóínknél letelt az előfizetési határidő, azért tisztelettel felhívjuk annak jníelóbbi szives megújítására, hogy lapunkat rendesen s minden fennakadás nélkül megkflldhessük.
jB)»Bet a lengyel «»kt*ti|
I gymnasiaia-, mind az elemi tanodákban | az illétÖ tanár és tanító árak dicséretesen, hazafias szenemben és az előirt tantárgyakban teljes szakavatottaággal tanítanak; jól berendezetten találta a tanszereket, melyek a városi tanács és képviselőség figyelmes, készsége és fűt. Könnyes Alajos igazgató-nr buzgalma folytán szereztettek be, agy hogy alig van hazánkban hasonló tanintézet, hol a körülményhez képest, annyiféle tanszerrel volna ellátva. Ajánlotta, hogy a magyar szent koronához,tartozó országok legújabb földabroszai szereztessenek be, mert fajul szívvel nézünk azon jelzetre, midőn édes? hazánk területi épsége oly kegyeletien meg| csonkítást, mogszakgatást szenvedni volf kénytelen. — A tanhelyiségek szük voltál cmlitette ö Nagysága és kérte a képviselő^ ségeTez érdembeni lehétőszives atyai gon? doskodásra; különösen előhozá, hogy az elemi fíosztály is a gyranasiumi helyiségben alkahnaztasaék, hol valamennyien egym lenne a fi-tanulóifjúság, mi határozatba #
Itt. heküidése mellett nálnnk átvehető, lávának Birata.lag küldjük meg.
™- ii t. _i„ií« venaetteK iniszama miau neiiíuioziiüMJuuu Ktfifheiési ár lapunk homlokán látnato. 3 t. t --Íff?lll^^ hogy a városra ezáltal ujabb érezhető teher ne hára-~möljék, nuveralltalmaa^heU-iség nincs, lel-
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk., -j Nagy-Kanizsán, jnlius 1-én, 1868.
A kiadó hivatal.
• \\irfrT M anlryT\'j juliiu 1. 1868. Lapunk\' kozelebbi(átama zalai hírrovatában emlitettik, hr^Főtisztelertdő Kádas Bndplf királyi taaiisos és tankerületi fő-r ó Nagysága Nagy-Kanizsára
Az összes gymnnuinmi s elemi oaztályok-banimagú látogatása alkalmival az. ifjúságot atyailag leUáecdté, ösztönző ernyedetlen -saorgalora-és iparlffidásra, a tanult tantárgyakból szakavatott kérdéseket tett s min-deavQtttirTl^\'Iiarazasb ideig examinálta a tanidólmt, Szerencséltette szíves megjelenéséi vároanrft egyetlen nőníveldéjét, szen-TeileTyeölgVteogB&iggal tanitó és kezelt PiringepBdlá intézetét is,_ hol élénk szin-ben cCratátflrn^áiiyilPvBttdékek mai neveltetések niodorát, felhozván, hogy a honleányi érzelmekjLnoHui, féjTeaztése mellett ugy leend a szülik tríaelalibazorozre s a leányok J07ó> boloVigttolb erejfl, ha a ház...