Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.07 MB
2010-02-04 20:45:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1192
6461
Rövid leírás | Teljes leírás (297.77 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 036-039. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i. szépirodalom, kereskedelem, Ipar, nafdászat, t odora any és művészet MféML
tea -ojfoíáflsrtfliij
jggajpfeeaaí&i |ro&a éit Mádé Mvatal:
WAJDIT8 JÓZSEF knnj-rkorcslieaíaébpQ.
Előfizetési föltételek:
Holjbeu hásboBjhbrdÓBsal és yüóIuti pottAa kQldtaf EeÍM.érre : .- « \'fit.-—.-fcr.t. Yü ém - . - 3 . — . ÉTnegytjdj\'o " * • ^0 *
..... Atl«rtTtfiábofl paUUórírl t-uór 7 kr.
további beüitátáiiit-ft br.
«27 palit car beib>»tisi dija 16 kr.
Hirdetéseket elfogad:
lUDOnlTATAL.Mi: ZEHLfttM.
:, Hiatarf-,luMa,m rniahn fa•¦tat.
Sfarttaarttu: SACRSEftTiBeA. rMasamlpPrEUE.
Mivel az ember nevelés által v&lik emberré, mutattassanak ki annak eldnyel egyesekre agy, mint egész nemzetekre.
¦—¦ Eritölciia^i pályamű. — *)
A jó nevelés-műhelye a szülői ház útin kétségbevonhatlauul az iskola. — A nevelés és iskola két elyálaszthatlau dolog, le=-gyen ez utóbbi akár magán, akár nyilvános. Mert az iskola á nevelés, és evvel járó tudományoknak van szentelve, hová a szulök csakis e két czélból kflldik gyermekeiket,
Ttpgy ezen közvetítés által a hazának derék polgáraivá legyenek.
Találkoznak azonban a közéletben ily Állítások albumával oly ellenvetések is, melyek jly kérdéses alakokban adatnak eló:
iNiocsen-e még mai napság is olyas valami a tudományokban, ami legott felfuvalkodottá tehetőé ax embert ? — Lfcm paAaazkodik-e
ínég maga a legbölcsebb Salamon is, hogy a sok bolcseségben sok a boszuság is, és hogy a- ki szaporítja tudományát , szaporítja fájdalmát is ?. —. Avagy nem parancsoljad ment Pil is: .Nequis vos decipiat per philosophiam, et inanes fal-lacias*(Col. 2) hogy meg ne csalatt&ssunk a bölcselkedés, és hasztalan csalárdságok által? — Végre a szakadás fejei nem a tudo-minyok vaBottsagaban szédültek-e meg, és az istentagadók nem ennek maszlagatól tántorodtak-e meg, és fedig úgyannyira, hogy a Teremtő is csaknem kénytelen volt ennek - kiirtására fakadni, anrmt olvassuk is,- „Per-
-damraapieBtiam -sapiPtiünm, et prndcntiam pratattak reprobabo ?
Á miaftE félnek jogában áll védeni magit. Eniiak saószólói mi vagyunk, azért fe-leljfink a megtámadó köpönyegforgatóknak.
Amint a lét vagy nemlét nem mindegy: agy a tudás vagy nem tudás Bem mindegy. Az embernek jerméaetében fekszik az, hogy társas élet nélkQl nem: létezhetik, és így az ennek megfelelő polgBdfndag nélkül sem. Ha a kflltók, és ismét némery ujabb bill-erelok érettebben megfontolták volna, hogy a tökélyre ¦¦\'*»Jfcltaa^.u:eml>rt,l*nné-•zeteek ch»rs#«nitáeal, azaz ntógkülőaböz-tetí tulajdona: akkor sem a koltok az ngy-
- nevezett aranykort fegboldogabbnak nem regélték, sem s bólcselók a kultúrát termesze. \'Hellén állapotnak nem Eifdették volna sóhajtok Csalhatatlanul\' küaiaert dolog az is, :hogj .as embernek a; no*/és>.~éB: táplálkozás
...:Jur^in^fjmlegyedul.i czéija,mint a növényeknek tigy állatoknat Tovibhá" fitanultuk
. « eroberek történetéből, hogy embert ncm-eaak az indojatok ösztönzik, nemcsak tárgy-
< képeket alakit magának, nemcsak emlékezettel bír, hanem okoekodik is; ez pedig már megczafolatlan jele annak, hogy halhatatlan
. Mlötkel is bír. ~~. Minden állatnak van te-
ItfimAhtn ftktamtatt crttlM uarjst s *ílaynyAl iwilmiiatirll — .. 6ierb.
ketségbeli köre, saját világa, sphaerija, melynek korlátai közé vannak szorítva foglalkozásai. Minél tökéletesebb pedig valamely állatnak organismusa, természetesen következik, hogy annál tágabb tchetségbeü köre is. Így...