Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.47 MB
2010-02-04 20:49:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1688
6130
Rövid leírás | Teljes leírás (304.05 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 040-043. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
40. szára, oetober 3. 186S.
Ziilii-Somogj i
Kitévedve
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
eg4*a Uan. -
gSfr&eaalAi iroda és kJadó hivatal:
1 WAJDIT8 JÓZSEF küny»k«eakt;il6«ib«tt.
Előflietósi föltételek: ff
1 Helybea kAsiií}^ korüíiyl eo-videkra portia. XttUWft 1 \' Égdwi ívfŐ 6 frt. — kr.
Fól éna - -3 „ — r Érucneilro - l . flO .
A hat liuáboi peUtsarárt l-tnör 7 kr. --»<or 0 ía mioilan tavibb! beiktatásért S kr. BdjEgdij mlndtín egyei bei kutasért 30 kr A .Nyílt táron" *P7 petit iot bfliktAÍiíi iliji 16 hr.
Hirdetéseket elfogad :
Béta-, Hcn^rarg-, EerHo-, I2aJaa-i2.-Fránk fórt- éa @&Lfj ben: haaSENBTEIN & VOGLEU, LipoB6*f Bera-, e Stuttgartban: 8ACH6E&TAJiőA. Biosbta: OPPKUK .
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Lapunk ez évi utolsó éviiegyedi előfizetése megtételérc van szerencsénk tisztelettel felhívni t olvasó közönségünket. A téli idény alatt több idő fordítható az-ujságok olvasására, ennélfogva feltárjak lapunk pártolóit, hogy körükben ajánlani szíveskedjenek c lapot, melynek a bekövetkező követválasztá-sok alkalmával Bzép és nagyfontosságú szerep jut. Iparkodni fogunk a kerületi követ-Jelöltek a választások felül kimeri tó s avatott, réazreflajl&ílan tudósításokat hozni. Uj előfizetőinknek Idei múmellékletünkkcl 40 kr. fölulfizetés mellett kedveskedünk.""
Előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók.
A győr-gr&czi vasüt-ügyhöz.
(Egyúttal válaszul Márton Fái urnák.)
Nem tudjak, ki lehet azon Márton Pál nr, oV toéraet~- teljes kijelentése után minden esetre hatalmas embernek kell őt í«&aÖDt;~ a ki, az"TCng. idoyd" í. ho 7-ki esti kiadásában, csupán a sajtó hatalmit ismerve el, találja érdemesnek velünk szóváltásba ereszkedni; (a „Századunk*" Sttü^ikszamaban mar jóval szelídebben bán el velünk), a ki elég bátorsággal bir az egész világ áttol ismert igazságot valótlanságnak jelenteni ki, a legtisztább igazságon alapuló áHitásainkat „a maguk valódi értékén szallitani alá;* mindazonáltal, ha oly kezdetleges felfogást hoz felszínre, melyet\' senkinek sem lehetkedve- tőle irigyelni, s mely szariat reg; ember ellen intézi támadásit akkori midőn a megtámadott ezikk aláírói, jnint megbízottak szerepelnek ; ha azt állítja, a imég ezen állítását élczczel is kttoiijaföszerezni 1 miszerint a Bakony-és Balaton^mellék az állam- és déli vaspályák fefimtfan közelében esnek; Somlyó hegyét pedig,egy miértfoWnyire varázsolja az áiu-lofeajiDlott 8>kAzromlágra vezetendő irány-
. tól^-H>liaikií Czel! vidéke, a szomorú bi-
"zonjBigot tevó^Oser* népességét adó-és íe^meíő képefiségét még1 egyszer annyira á^é^/mint ^ minővel ezen az országnak \\ÉÖ|ágtelenÜl. egyik legtermékenyebb s né-jW^fisZala*, Yesuprém-, és Yiamegyék
V, W^fe\'rfszelboT álló vidéke bir; — ha kéűcl fljghatóvi kívánja tenni, hogy a\'mi-
:-^fígStS^íáf!fiM 9—10 akó bájítalt ter*; melő hegyei Btónnyiség tekintetében, tulha-la^ják^.mtaoaég.tekintetéb^Q pedig egy és
^^fia fmaí^tínwonalon állnak a világ kereskedésed kUltó, roppant mennyiségű s
•¦ B|flnő bort; tefmelo> s~hűzzá nemzefcgaz-dáfirafírnk nem csekély szégyenére, máshol
, ^«em (er*üható- íoéAm elhanjagolt Ba-íat«-ittellákkel, sőt — a fogalmazáa ho-
mályos voltából gyanítva — még Somlyói hegyével is: akkor kétségtelenül rajtunk ay gondolkozás sora : váljon mi tartsuk-e ér^ demesnek ily fegyverekkel szemközt ídőt^....