Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.81 MB
2010-02-04 20:58:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1758
6044
Rövid leírás | Teljes leírás (308.53 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 049-052. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Karitea, Bfetedik évfoljAa.
49.,?ziim, rfepieiift«\' AV^MÉi
SOPRON- és VASMEGTÉKRE.
Veg:yea tartalmú lietaiekia - _
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, rizdászat, tudomány és művészet kureML
AdCeKl elenlH :
*1nifMflviií»i\'iiii
*g4*> l*«n.
SijJuhiMl» ItÍhIb & klarfá hivatal i TEAJDElB JOZSKK k*ujrkenuk;oíMí<ibou.
I Előfizetési föltételek : )
!1 Halyb.u há«Uoe ],ordi««l *. Wtlíkrr f.u,Ui. UWw h Lfji> árrv : ¦ 5 fii. — Vi.
Hl ím 3 . .
Évnegyodrr 1 . DO .
A bordóisma ét u adó.
A JQlwdaíini adókivetési bizottságok Zala-megyében ia mökodéfftketmegkezdTén, többen i axóllódézsmát vesztett birtokosok közű] tiltakoztak az eUen,hogy reájuk a azőló-dézaau, yagr be^T^m sUxii jövedelmi adó 18«8-ik érre a íagkWctib mult 6 évi átlag azaribt kioe nttnaik, nert asiölAdéraniátía hegvTámot eltartó 1868-ik éri XXIX. t. a. Sí. g.-taa latiroottin kimondatik, bogy a szótó>déasisát vesztett birtokosok, az ez éri dáasma. jáiajidÓBáguk helyett, a kimunkálandó kárpotiisi easvegaek ö azáztóltyát nyereadik; s minthogy ezen mogt még bizonytalan oszregnek csak egyedül kamatja vétethetik adó alapjául, kétségtelen, hogy jelenleg nincs biztos, alap, melyre a jövedelmi adónak e Bemé etetnének.- -
A pénzügyi közegek részéről történt ugyan oly ellenvetés: hogy jólehet a bzóIö-djxima utáni jövedelmi adó 1851-ik évben baaaujtt.be, a> adó .,mágia,.*, aaeg&lózött 18SO-ik svnSl veit feaáeadö s ez szerint a folyó érben még csak az I\'867-ik adó jfln lerovás alá —, aaonban ezen okoskodás zseb-jeinkbíl kaj. caáíolatot, mert 1864-ben mikor egy «v 14 könphól állott, az az a ka-leaaiét tzázaitál a rendes évjárattal ki-egyenUtleUt^ Tigyia egy oly financz ope-ratio történi mely egy 12 bónapos évben in^ 3 Maafa.; adó fizetési többletet vont ntfVgtáai Akeciaár tisztában volt a leg-járatUmMí ttiwj ia, hogy az adó minden évben rtBdíSWltiTBttetftt és bevétetett, tekintsük" csak meg1 adó könyvecskéinket ott is.megfogjuk látni, hogy az adó évenként eJójnáott, él a ktvetéi tettleg már eszközöltetett* .
Erén elócméqyek ntán kérdést nem szenved tilrftv.nofy a pénzügyi minisztériumnak 4N»WWÍB^l\'\'»ÍI\'*t árról: hogy miatáA aa állata etet jövedelmi ágát nem li^Ulktétl,: a tzdWézsma megazantével, Bim^Maj**1*! aiI8«8-ik évi adó kivetés #TO V\'eírfcí ái aióHretó bizottságok és ^mm&ifaW megkimél-tato*yUfgmttf.ihtt »^tta nem arról folyt velnai i4é»j» áll-e Még, vágy mi pótolja az ¦MhtfWriadóalapot? hanem, hogy mit
/ \'A.natoítoi^fM^^ adókivető bizottság szo-Tna^|u/Uajyirtiw»l«» elitté tett óvásokra ^^llll-litmiiaJarli ugyan, hogy jog-— "It\'ití, adórendszer kérde-. józni is azért — a tieíyárúl várvan -»»^.iM»y,fc» awl^árioei képest eló-JjtHttta) vacte^a. falakét podig .értesítette, *" """ÍMeS\'i feUzólamjásl bizottságból toélc, ajoBban a kérdis felett Vég t «^,jam\'lmtáTOua^ mert,.»z •ttlalt]^, Ifeá* megtámadva n határozat ai orazáfapüléaét illeti — várjunk tehát mi fn^\'Ufatejmi, addig csak készüljünk a fize-
üli-(3 Citasele
. li.t Inukba. pEÜUunrt t-uAr 7 "fcí. " li i% _wmitoi.tQTibM.U.Htr«ti.fa<. & k*.
A .N\'yllt lérrn-*Sy ,.rl,t ,,.r l.eikUtiai dlj« l& kr
Hirdetőieket «IfogM : \'
1 (mi: HAA8KKHTKIN. k TQ€U*BaL tíf/tt^,Mitjívít*
Aprö hübórlségek.. I
ív.
tVétr, .
Volt úrbéres községeinkben minílcn ki mórtteo törléaik, ».földek CaJcatAirákbao, as legedö és etáú közösen adatott ki* — igeii-tennéiízeéM, bogy saját kiván...