Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.95 MB
2023-07-26 11:12:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
93
171
Rövid leírás | Teljes leírás (254.51 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 001-004. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy -Kani /.un. Hetedik évfolyam. 1661
ala-Somogyi
//y !}f'' f J Kiterjedve
SOPRON- és VARMEGYÉKRE.
1. hxúíu, jauuár,4. 1868.
\i /
VeiryeH tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet koréból
StftOBd <31© MJUt:
talKdcn gioMbatoft, Mfí*kre»íöl Iroda é* kiadó IiIvmI«! »
WAJJ''JiT^ JO&HK.P kttu/ »k»re»kíd*«4b«n.
i r • r r.i
Elöflzotési föltételek :
Helyben kitho» hordi***! ím vldikra potUu kdldr« :
Kft1*! irt• i - i ti\J~ kr. KÍI <tr, . . 3 ^ + . hvutgjrtdr« • l . 60 ,
Hlraetése le
A h»t h*«Ahn» p«Ut*or<rt 1-tsAr 7 kr. t-Mor A <>• niliiitrn tovibbl brikUlá^M & kr.
minden btikuUWrt 30 kr
A „NjlU Ut*n'' ff/ p«ti( tor botkUWUl dlj* 16 kr
Előfizetési pénzek óc hirdetések,
"RT »»''»Un • U|> • « • I | • iu 1 t A r tft I t» i t ilútl
kdilrmruyeli,
v&Umint vidéki Ur«Uk, biriutatv* á kUd.lMy.Llh«. ktlMeodík N.UIV KANliSARA-
Előfizetési felhívás!
a
„Zik-Somogyl Közlílny"
kitorjodve
Sopron- óh Vasmogyókre, eiliwü heti-lap hetedik évfolyamára.
lapunk jelen számával a lictixlik évfolyamot U.fx<ijiVk niog, moly egy vidéki lap életében szép idő, én világosan ta-ttuakodik már maga o jelonség »rról, hogy alapja biztos. ez «lap pedig o vidék, értelmes közönsége, moly a szor-k«j*tŐ**g törekvését fellsmervo biwgó-hu felkarolja o ftlggotlon lap Ügyét, nirly rénzvétot továbbra is kiérdemelni ÍŐtörekvésVnk lesz.
A szerkesztőség mindent elkövet, hogy o lap'' mjuél tömöttebb, változa-tosb és érdekesb tartalmú legyen.
FölUnltgcs mondanunk, hogy a óiéinak minél sikeresben psak ugy fololho-tlink mog, ha t. munkatársaink■ továbbra is «ellemi támogatásával s a t. kö-aönaég anyagi pártfogóval találkozunk
A werkeaztösóg. Előfizetési feltételek:
Január—deczomber egész évre G frt. Január—jnnius íV 1 évro . . * 8 „ Január—martius negyed évro 1 fr. 00 kr IvérjUk az előfizetések mielőbbi szi-vea megujitártát, hogy a szétküldést lőhető pontossággal teljosithessük.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
A nagy-kanizsai gyinnasiam ügyében
A t Zala-Somogyi Közlöny" múlt évi utolsó számában egy ozikk jelent meg, melynek ozimoa küvotkozöképen hangzik ; „Mikép lehet a nagy-kanizsni létre hozandó főgymnnsium javára megállapított százötven ozor forint alaptökét a lehető legrövidebb idÖ alatt biztosítani oly fotmán, hogy az adakozás egye-pelpe érfékony terhül no essék?" Tor-sánazky tél.
E oaik''iro kívánok nohány sorban felelni.
Teraánszky urnák nézető, eltekintve azon körülménytől, hogy időntúli, ta-gudhatlannl holyes, do csak is pa|>iron, a ott oly hzúpon kilőhet azt a 800 aláírási ivót számítani a százötven ozer forint szép monnyiségnok 50Q ttos ré-HzekW való osztásával, ámde ez Ugylln-ket''psak theoriában mozdítja olő, míg a gyakorlatban, ha nem is nehoziti, do hátráltatja, a monnyibun olsö'' pillanatra némely, olvasd gondolkozásba ősik a szép ozim hallatára. I)o olvassa osak végig, bizonyára mosolyogni fog.
Ugyan í» Torsánszky ur torvo olfo-gadhatd volna és Üdvös is lenno, ha az már meg nem ki«értotott volna, nem mondom «x ajánlott terv pontonkénti mog-tartásáhan, mórt az kimért Bzomorú
emíéklt rendszorazerinti táblázatos ajánlat.Egy nemes ügyet sohasem koll,do nom is szabad kerotes számitás alá venni, váljon nem o kedves megyében, do édes hazánkban tudua-é 800 lolkos vállalkozót szorozni agytljtéaro, ha az„kötelosM lenne „600" forin...