Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.57 MB
2023-07-26 11:13:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
101
176
Rövid leírás | Teljes leírás (319.28 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 005-009. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Aftgy-KaitlMui. Hetüdik ¿vfolyaw.
5. dzáiu. február 1. 1808,
__ir^joKlÍL V • • v ''

KitojD^tc
SOPRON- és VASMEGYÉKBE.
t^tiA^xt«. lietilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, pzdámt, tudomány és mflvés/eí MréMí.

mJ»d«a uonbttoa,
W*u.
M*rrkr*sUi írod« tv* Lladó hivatal i
WAJDlTfl JOZHV.K k;i»yvW,«»k«dMI>.K.

Előflzetóai föltótelek :
Ilcljrbru Káihdi horitfiial vidékre |>oilán kfflilr* > KlfÍM ¿vm i - « frl. — kr.
F.rmgjrcdr» • \ . 80 .
j,.
hon»»
XClrd.etéaeK
A hat U«iUm«« i>rlll»or<!rt l-«»9r 7 kr. )-**or (5 ím minden tovíblil b<tlkuU,<Srt A kr. lUlytgHIJ inindoti f<yc« l>flkutf»írt >0 kr. A „N.vilt lőrén* CK/ petit tor UlkuUil díj* 16 kr.

Hirdetéseket elfogad :
M.-tUnlzián:* K''ADÓ-IKVATAl*. peatea: ZRfiLfTR M.
Btos-, Hamburg-, Berlla-, lUJwHa.-FrMkiW üaW|. bea: HA \SKX8TKIN k VOOLKH. Upoit. Btra-, i Stuttgartban ! 8ACH>K k TáUSA.
A nagy kanizsai tisztújítás.
Alig hihvtő, hogy h k(St testvér-ha-uában volna in cg cg y második hely, hol h városi tiattujitáa Annyi nehézséggel folyna le, mint városunkban! Pedig általánosan ismert dolog, hogy Nagy éa Kis-Kanizsa polgárai bátorság ós Ősi alkotmányunk, a azabadválasztáa rendíthetetlen a kegyeletes szeretetében nem állanak hátul, melyért veszélyt nem lamerve erélyesen szembe szállá-nak a pártusák olykor hevesebbelőfor-dulatakor is, mellette munkás, szorgalmai» éi takarókort « mi fő: tetőtől talpig tö» gyökereit magyar, a igy a hazaszeretetben páratlan, mégis a tisztujitások alkalmival majdnem túlzásig fokozzák «t iránti buzgalmukat.
A azabad választási jog o.iak akkor Ünnepli d adalát, lm a többségnek, mely, ha minden izgatás éa egyesek Alattomos szitása nélkül, egyedül a honpolgári meggyőaŐvlés Hzilárd érzetéből merítve szeplőtelenül gyakoroltalik.
Fájdnlom, a réuzreliajlatlan bit áld tapasztalása szériát. oz alkalommal irt némi izgatottság volt észrevehet^; termésleleten a uóp gyenge oldalát érintve és eltalálva, a bikéa éa azabadolvü, de Sgyszeramint fllggotlen alkotmány oh válaaztáa elé többazöröa akadályok gördítitek. • -1
Da menjünk a dologra.
Több hó dta élénk érdekeltség uralkodott városunkban a közelgő tisst-ujitáa érdekében annyival ia inkább, inert már egyszer a választás meghiúsult. Végre falragaszok által ia tuda-lék városunk választó polgáraágával, hogy f. évi jan. 30-ka tűzetett ki tiaztujitá»i napul. A várva várt eso-ménydua nap reggelo megérkezvén, sáasló leugedezése éa zeneszó kiaóre-lévcl a nagyszámú választó polgárság a „Zöldfauvendéglő, tormébon mint a vá lasstáa szinhelyéhoz, hangozva: Éljen Halva* József vároabiránk! miga másik párt Mbanioh Flóriánt óhajtva biróul «Mitdbcn haladt a kitűzött hely felé. A teremben ezeremberen felül levén, választási elnök HegcdUa József ur élénk beazédben nyitá inog a polgári jogok (•gazebb gyakorlata végettt tisztuj tó gyUléatj mely tttán liaboohay Jánoa tároablró ur fsemélyeaen megköszönte a bizalmat éa a tiaztikarrul együtt letett« hivatalát ép « vároa kulcsait, agy « pooaétet, a választmány elnöke katébe adta át. Erre aztán a» egyik párt snavatáat kért, amáaik ellenezte, ebből lárma kerekedvén, as elnöknek higgadt, parlamvntaria modorú erélyes iütéakedéaável aikerült a nagyazámá válantókat Willapitani éa érvényre anialni aaon indítványt, hogy egy kandidáló iá »zavazatszedő bizottmány válaeataasák, mira a aaavazáa megtör-tánt, mely iga«i nagy nehéaaégekkel járt, ««te Utt éa tgy a tnlajdonképeni
tisztnjitá» más nap...