Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.71 MB
2023-07-26 12:29:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
97
167
Rövid leírás | Teljes leírás (239.84 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 010-013. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Kugy-KiuMjCHO. Jíotodik ¿Vfotyam.
10. szám, nmrezius 7. 1808.
•r il . ''
i''í
SOPRON- és
Kitotjedve
Vogyea tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar,''''^hsedászat;.tudomány és művészet köréből.
i MIB4M UMUIM,
A i •
*a«rkeh*iM Iroda é* ¿l«d<i Mv*t*li
WAJDITU JOMKr k6«y»k«rMk44Mk*o.
Előfizetési föltételek :
lUljb»u bilhoi hofJi«»l U vidikrs po«lin kOUv«<
»ÍM ITT« 1 - • «r*. - kr. Y *rr* - •--» . — J ¿viit^jríJtj • l , 40 „
M
A a.-kanizsai realgymnasium-nak részint alaptőkéje, részint épitkezési költségei fedezésére új^bb^n adakoztak.
(Fot/UUb.)
llartou János ur Nagy-Kanizsáról 100 tor.
Lovák Károly gyógyszerész or 60
forjntot.
wélltruMUtfi Jdnos ur 100 frt,
Haydeti Mihály ur gyüjtoményo Ili-pyáoziól: Inkey Kiinni a ur 00 írt. Csuzy Károly ur 30 frt. Özalatsy Fnr-kns ur 20 frt. llaydon Mihály ur 20 frt. Vajda Feronoz ur 5 írf, — Kíbs Ágoston ur 2 frt. Hild Ousztáy ur 2 frt. Ujlaky Simon ur 2 frt. Hirsohler Miksa ur 2 frt. Himohler N. ur 2 fit, Privavka Flórian ur 2 fr Kováon Dániel ur 2 frt. Pragor orvos ur 1 frt. összesen 140 frt.
J Szabó Lajoe galamboki tanító ur gyűjteménye: Wcist Lajos ur Galan»-bókon 2 frt. Kozlovazky Kde ur 2 frt Szabó Lajo» ur 1 frt. Körmendy Sándor ur 1 fri. Itechníozer Lipót ur I,frt Kéclmiozer Ábrahám ur 1 írt. összesen H frt.
Scmotko Lajos kiskomáromi kaAt-nár ur gyűjteménye : Somotko Lajos ur 100 frt. Hergel Lőrinoz ur 20 frt. C*íuo»ios Xlajojj ^r H) frt. Smidíng La-r (i frt. Mészáros Ant«l ur
Íos in
ú
6 Irt.
•inothy Gusztáv ur 6 frt. Goth György ur 2 frt, Cseto László ur 10 frt. Horváth János ur 4 frt. összesen 1Ü4 írt. ! x
N. Etl István murakeroszturi apát ur u tanárok fizetéséhez évetikínt aján-lult 40 frtot, a* első évi ajánlatot készpénzben be is fizette.
M.1 Uedokovits Kálmán varasdmo-gyei főhpání Helytartó ur 60 frt.
Nm. líaulik György zágrábi blbor-nokérsok ur ő Eminentiaja 100 friot.
M. Kuiuáruiny Ödön osztrák Bzont-kor«»zti apát ur ftO Irt.
Valamint a kegyes adományzók, ugy a gyűjtők fogadják nemerf szivü jó-tetteikórt legőszintébb köszönetünket h rnidtfn ezt nyilvánosságra hozni kedve» kötelességünk, el nem mulaszthat, juk kijelenteni, hogy a nagykanizsai roalgynmasiuini ¿pillét tiagyobbitására iKolgáló előleges intézkedések megté-tetvÓk; a tavasz bokösjsöntével az építtetés is megkezdetik, mirenézve va> l^mjnt az épitkezési költségek fedezéke, ygy »« iskolai alap növelését® történi! Kegyes adományok folyton elfogadtatnak a hálás elisnioréssel nyilvánosadra hozatnak.
t A tat\llgyi bizottmány nevében:
.. , , Hunok alajos m. k.
alelnök.
(FoljUUu kO«*U*>ík )
Sóhaj, Naoy-Kanlzw febr.végén, 1868.
Ha valaki, ugy én vagyok, ki figyelemmel kinérem városunk mozgalmait, akár a politika, akár a tudomány terén, s valahányszor egy oly eszme valósul, mely városunkat minden tekintet-beu emelheti, dobog szivem, s mintegy azt súgja fUlombe: „Nagygyáles* városunk, errtsaé szép hazánk." .i Örülök, mondom nagyon örUlök, ha látom, hogy i városunk majoritása fölfogja a mintegy előtte lebegni látja azon három nemes ozélt, melynek vh-lósitása az ember (öladti^H t. i. az igaz, sxép és a jó érzékitése, örUlük, ha átlátja, hogy Otfiipáu a tudományos quali-fioatio as, mely kiemelheti a a embert, emberrel a várost, váronnal a nemzetet az élqt mindennapi köréből, azon poloz-ra juttatja, hová illtf, hogy minden rnU-velt európai nemzet jusson*
Veasltnk e...