Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.11 MB
2023-07-26 12:31:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
99
165
Rövid leírás | Teljes leírás (191.39 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 014-017. szám április
16. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
14. szám, április 1808.
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veiry©» tai*ta)lmu íietllap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, sazdászaí, tudomány és művészet kflréhől.
MesJelenllsc::
■»Indán tioabatoa,
«4«*» ivuli.
Ho-fkrNx(ól Iroda óm kiadó hivatnii
WAJDITB JO/.8KF kí5iij> kcre«ko<U»Jlioii,

Előfizetési föltótelek :
Helyben liixhok ImriU»«») íb vliMkro jiottin VllMvo1 ;.<»« írre i >- 0 írt. t- kr.
I ¿vr« Yiiejyoilr«
• 8 . _
- t 60
r
HlraetéaeK
A h*t liiwAbo» pMlUorírl l-MÖr T kr. »•«or 8 A« mln.len IoyíI.M bfikuuí«<írt kr. lUljrtgillJ rolodun *>(j*% b«IMnti»<S<l kr. „NyiU Ur.ii« »*/• |)tlit »or balltUUtl Jlj» 16 kr.
>.....—......... —i
Hirdetéseket elfogad :
h.-KanlitAn: * KtAOÓ-lllVATAlj. l''eiten: ZKHI.ER VI. Béo»-, Kimburo-, Berlin-, MaJaa-u.-Fraakftirt- <t. BaMiben: IIAAHKN''HTKIN h. VOOLBg. Um<«-. B«f*-, <í Stuttgart bán: Mt.llW * TÁRSA.
Mit csinálnak a szomszédok P
Ha valahol találunk-ogy csepp politikai eseményt, azonnal kutatjuk , korcssíik , mi van bcr.no ránk nézve tanulságos? nem különben, a hol felfedezünk egy morzsányi alkotmányosságot, rostáljuk, és iparkodunk a tanulsághoz képest javunkra fordítani; azért van "is meglehetős „fogy asz t&sa* a politikai, irodalomnak; de végre még az nem elég a nemzeti boldogulásra; az anyagot sem szabad elfelednünk, mert a politikailag kedvező állapot nem csak nem elegendő, do fenn sem Állhat tartósan a szegény népek* nél. A kik tehát arra hivatvák, hogy politizáljanak, végezzék tisztöket; do a kik állásuknál fogva arra vannak utalva, hogy viszont a közvagyonosodást emeljék , nem kevesbbé hazafias kötelességet rónak le, midőn a közmivelódés és közgazdaság terén felmerülő ujabb eredményeket tanulmányozva, önmaguk és honfitársaik javára iparkodnak azokat terjeszteni és népszerűsíteni, átttláínx«á tenni. Abban azután aummi különbség sem lesz, hogy egyik dolgozik a papiron, mert egyebe sincs; a másik meg a nevelés terén, mig a harmadik saját — áldott gazdaságában. Ez utóbbi ugyan az egyénre hé«Ye a leghálásabb, do már arról nem tehetünk, hogy a sors igy osztotta fel a rnyukát. Hanem épen mivel ez utóbbi foglalkozás az egyénre nézve hálásabb, annál több. saját érdeke kivánja, hogy hivatását betöltse — és. Így a közvagyonosodásnak, a nemzeti hatalom emelésének épen olyan tényezője legyen, mint akármelyik országos hirtt politikus, vagy alkotmány-csinAló.
Megtanultuk eléggé a közel múlttól, hogy mennyire életbe vágó a nemzetre nézye egyes tagjainak műveltsége, képzettségo, ós gazdagsága. — Azért a kik ugy vannrx megáldva a sorstól, hogy o téren róják ie a nemzet, társadalom és saját családjok iránti kötelességeiket, szükséges, miszerint a szomszéd nemzetek közmivelódését és közgazdasági előrehaladását tanulmányozzák, és hasznukra fordítsák minél előbb , minél jobban.
Azt azonban nem adtu meg a sors a legtöbbünknek, hogy kiutazzunk a külföldre, s magát a gyakorlatot szemléljük meg; ctt megteszik azok, a kik tehetik; mi többiek pedig hallgassuk meg elbeszéléseiket, olvasgassuk el jegyzeteiket, és aztán nem elzárkózva, elszigetclvo, hanem minél nagyobb társas körben vitassuk meg, rostáljuk meg a jó csaméket és midőn aztán egyenként használjuk, valósltjuk, egyszersmind tanitóuk meg rájok a népet is ; a nemzetnek legnagyobb részét, hogy a haladás minél AtalAno-sabb legyen.
Ily szempontból alkalmat voszok tanulságot vonni egy külföldi kirándulá...