Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.16 MB
2023-07-26 12:32:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
99
168
Rövid leírás | Teljes leírás (333.28 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 018-022. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-fetmiasa. Hetedik évfolyam.
18. szám, niajus 2. 1868.
Kiterjedve
sopron- és Vasmegyékre.
, Vegrres tartl Hmu betllapi
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat. tudomány és művészei köréitől.

Megd elenllt:
wludtn »lowbalon, cg/is íten.
ÖseríiCMlöl Iroda vh klndó hivatal:
SVAJD1T8 JOZ8EF könyvkereikedMbeu.
A nagykanizsai főgymnasium.
18G8-dik évi április 30. és május 1-só napja emlékezetes Nagy-Kanizsa város törtécetében, mert a szép érzet tetterős akarattal, a Jó szándék nemes czéllal és a férfias buzgalom erélyes kitartással karöltve oly eredményt matattak fel, melyre minden elfogulatlan honpolgár kéjes lelki gyönyörrel tekint, t. i. a nagykanizsai fógymnasiumi épület nagyobbitásának alapköve méltó ünnepélyességgel szerencsésen letétetett, szerencsésen — mondom, — mert a természet maga is megünnepelni látszott o nagyhorderejű eseményt, o nemes váras és szép vidékének ujabb szellemi vívmányát. Egész heti borongós, esős napok után épen april 30-a volt az a nap, melyen a tavasz mosolygó képe, a műveltség s tudományosságért égő sziv lángérzetével ég és föld között oly titok-szerüleg testvéresült. Valóban o napon, azon perexekben, midőn''épen a föld-göröngyeinek alakzatoa elhelyezését megkezdettük, a lélek magasan szárnyalt és ez édes önkívület édes mámorában nem egy jelenlevőnek szemében csillogott a köny, a szeplőtelen öröm drága gyöngye, mely megszentel a éhelyet, hol a tudomány temploma, a műveltség szentélye fog díszleni.
Már kora reggel taraczkok durrogása jelező a nap jelentóségét s a fótéreken utánna élénk mozgás volt tapasztalható. Nyolcz óra tájban a fógymnasiumi épület körül már jelentékeny számú díszcsen öltözködött fiatalság, a tán és nevelésügy barátainak festői csopertozatá emelte lelkünket.
Kilencz órakor a városi templomban szt. mise-áldozít tartatván, tulajdonképen itt volt az összejövetel. Innen az ifjúság Pírin-ger Itóza széi>érzelmű leánynövendékei által megkoszorúzott zászlók clűlvitclc s érdem-dós igazgató főt. Könnye Alajos ur vezetése mellett haladt a szép szánni tanuló ifjúság. Utánnok az egyházi kai fényes jelmezben s közvetve a megyei nagy- és kiskanizsai városi és katonai hatóság, gymnasiumi ügyi bizottmány, izr. hitközség, testületek, egyletek és nagyszámú vidéki és helybeli közönség.
A helyhez érve a gymn. ifjúsági dalkör szabatosan éneklé a „Hymnus''-t, ennek kedves benyomást idéző elzengése után ngos és főt. Fai kas György ez. kanonok s püspöki bízta* ur tartott megható s jeles beszédet. Végeztével ngos és főtiszt. Ettl István mu-rakereszturi apát ur megkezdette az egy-háal beszentelést, mi közt a bizottmány titkára felolvasó az emlékkőbe helyezett okmányt, és ez íj drb pénz- és emlékéremmel egyfitt flvegbe helyezve légmentesen a kivétett alapkőbe tétetett, melyen az egyházi azeréartást végző apát ur Önkezével kezdő meg a kőmüvesi munkát, t''jolag beszentelé • megáldá. Ekkor Herczog llatthyáni Fülöp ur 6 kegyelmessége novében Tárnok AUyos bizottmány! alelnök ur mély érzelmet »e-hció alkalmi beszéddel letette az alapkövet 1 ^ pilkűHt ünnepélyességétől meghatott
Előfizetési föltételek :
ílflybtn liáitio* lior>Ui»»l ¿1 vlJíkr« po»Un Vnl<K«i Kgitt irrr! - fl frt. — kr. .•■'' *
KÍI i rro . . 8 . — . évnegyedre • I . 60 .
nemes öreg könyjeivel szentelte meg csflg-gedhetlen fáradozásainak eme látszatos gyümölcsét. A fÖgymn. ifjúsági dalkör a „ Szózat"-ot éneklé s utáuna pár alkalmi darabot. Mindezek közt megmegujulólag da-raczkok durrogtattak.
A helyszínétől egy kissé távollevő ta...