Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.6 MB
2023-07-26 12:33:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
158
261
Rövid leírás | Teljes leírás (312.71 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-KavitZHíi. H< t< <lík évfolyam.
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
ir««yea tarr«lmu Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gaajiláiszat, tudomány és művészet köré Ml.
i__i__lj__i-j-ijuut;
M^fdelenlK:
tdnnndMNi
roda én hl WAJI>ITft JÓZSEF kfinj»k«r<-»k»rté4Íb«n.
• , . .. V» r- . '' » • -f
«Mrfc«*stái Iroda én klndó hivatal:
mj .mmnuim uii .n-U-ur"
Előflsaetósi föltételek :
Heljrbta hí.h<.« 11o(.11 u.11. j|vl.Aí.pyiUa ktldr* '' > Ji*im i*mt\- IJÖrC-ikr. .
Ml • - í „ - , K»nefyeiho • l . ftO .
A hat, Iiaj*l>o> p*U,Uorlrt 7 kr.
»■«őr 0 A« mindfp tofiUibi b»ikUUU4rt ft kr. »¿I.TPffdlj i»lA<Un O0t< beikt*U«4ri SO kr. A .Nyílt lírcn" rny pelil nor bcikUljUi »UJ* 1A kr.
Hirdetéseket elfogad :
H-IUuiÜ»áa:»uiadó-hivatal.P**wfl: zkwlkji«., Bio»-, Ha«J>uefl-, Bedliv, M«}M m.-Frukf«r(. <4 Bm»J-Bsn: waasünsteln & voülkr. Up«*-. fi**, 8i«tt«artfeui: rtacn8e&tak«a. űéc&b«i: oppku*.
\a*y-Kai»l«Ma. juu. 1. 1868.
Egyik utóbbi számunkban közlött „a t^jnhÁz víszonyaaz ifjúsághoz" czimű czikk-«¿1 ígértük volt, hogy a tárgy fontosságinál fogva hozzá fogunk Bzóllani, a mennyiben ■<u. említett ezikkbeu hozott érvek nézetünkkel uagj-k-ós/.t homlokegyenest ellenkeznek.
A színpadra hozott művek helye« és tapintatos alkalmazása után lehet szó az iQuífágról , különben csak erkölcsi érzet elleplezésóvol említhetjük azt meg, már pedig mindent tagadjunk, minden élvtől fosszuk meg a* ifjúságot, de erkölcsi önérzetét h ezzel karöltve járó vallásos érzőimét ne bántsuk. hisz épen ez egyedüli sajátja, melyet az édes anyai tejjel magába hzív anélkül, hogy fejletlen összeségében annak melengető jóságát élvezné, élvezve sejtené, mert a ulláui sebességgel haladó világi vágyak észrevétlenül hagyatják vele , mint a szende ibolyát a sasok serege, mint rojtett kincset a zugó vihar.
-ÖfMM is mé tely sző bünt kiket a2 cl, ki általánosságban azt sürgeti, hogy a bziuliáx mindenkor nyitva legyen az ifjúságnak, ea annyi volna, mint azt mondani az ifjúságnak, reggel imádkozzál, nappal pro-pter formám tanodába járj, esto szabad a vásAr, menj színházba s szinház után .... Ismételheted képzelmed fclcsiklandozásával mindazon nevetséges ephemerségeket, melyeket láttál, hallottál; édes nyugalmad helyett szerezhetsz magadnak tetszelgős kimerül&éget stb. Keni oda Buda! a szülők nem azért nevelik anuyi gyöngédséggel sziv-véröket, hogy az élet tavaszán már horvadui lássák reménységök feselő bimbaját, nem azért nyomja az édes anya a tanodába egész ,bosszú évre utazó fia homlokára lelkének égi kéjtől mámoros bucsucsókját, hogy annak molegét a ledérség fagyasztó hidege azcplősitso be, nem azért izzad, fárad, küzd imádásig szeretett családjáért élő haló atya költséget adván életüdvo képmása, szeretett gyermeke kezébe, hogy azon mérget vegyen, az úgynevezett szépérzclmek édes mérgét, hanem az erény utján járva szivét, lelkét nemesítse, tudományos képzettségével örömet «erezzen nekik s önmagának életbol-dogságot, az éh-tboldogság pedig nem csu-•pán a szívből, do a lélekből fakad, mert a sziv hamar klhül, de a lélek örök s még megtörve h fellongző, magasztos.
Valódi életboldogság csak ott virulhat, hol u sziv és lélek nemesen mivelteték, együtt szép az , s együtt képezi a földi menyországot , különválva idcigleues, s egyik a másikát felemésztvo — idő előtt megsemmisül s lesz nz illető fababa, melyben nincs érzés. do mégis mozgatható.
A szülők együttes vágya tehát az, hogy gyermekök élctboldogságának biztos és meg-Ingathatlan alapja megnyeressék, és ezt korántsem a szinház adja meg, hanem a tudományos műveltség, a fensőbbi taucsar-nokok szorgalmas látogatása s az özekben nyerendő rend és életphilosophla. Nem czé-lom *z alkalomnud a tanoda! tantárgyak-
mikénti előadásáról értekezni, noha ez úttal nem volna felesleges, haucm egyedül a felvett eszme körül botorkálok igénytelen tollammal.
Sokan, talán épen a szülők közül azon ellenvetést teszik, hogy gyermekökot ők nem akarják zárdailag neveltetni, hanem a világban élelmes, szemes emberekké is kivánják látni; nincs ellenvetésem I Korunk épen az a kor, melyben bizon az élelmesség és sze-messég oly ajánló lovél a világba lépő ifjúnál , mint ruhájában a tisztaság s beszédében az ildomosság. Mert bízón ha valaha, ugy most áll a közmondás nagy jelentősége : szemesnek áll a világ, vaknak az alamizsna! — Váljon az élelmességet ós szcmcsséKct mi által nyeri az ifjú ? — Részben szinte a tanodában, do csak részben, mert ott sokkal komolyabban folynak a perczek egymásután, mint nyilvános helyeken; például a színházban. Itt nem oly korlátolt az idő b nincs oly annyira megkötve a ügyelem, szabadabb tér van Ítélő tehetségének külsőleges nyíTvTní-tására is, tehát a szclleiuies élelmesség és szemesség itt tagadhatlanul jobban fejlődik, mint a tanodákban.
Már most az a kérdés a fentebbiek után, mi volna tehát Jtélszerü ós az ifjúságra nézve üdvöse két dolog kiegyenlítésébent mert először tagadtam a színházban! korlá-tolatlan árhatásának jóvoltát s későbben mégis annak practicus helyességét kívánatosnak jeleztem.
Ktivid leszek.
A színpadon eladandó darabok többfélék, egy neme edz, nemesit, mint a drámák ; másrészo mulattat, szórakoztat, mint a társalgási vígjátékok, nagy részo azonban a frivolságban találja bravourját 8 szemtelen leplezetlen szavakban pírt idéz elő a tisztább lelkűek arczára, s kérdem, melyik szülő az, ki ily erkölcsrontó, a szebb érzést kigúnyoló s a ledérség kicsapongásait meg-izloltctó látványosságok szemléletére jóakaró-lag bcbocsássa? nincs s nem lehet szülő, ha gyermekét szereti, ha benno a hitorkölcsös-ségét ápolni s nem kigunyolui akarja; a tanárok, nevelők pedig a szülők helyettesei s még nagyobb felelősséggel ruházvák fel mint a szülők, mert nékiek nem szabad a szülői bizalommal visszaélni, nem szabad a józan növelési iránytól ogy perezre sem eltérni, szem előtt kell tartaniok mindenkor, hogy az ifjak s ezok által egész nemzedékek életsorsa közökben van s végre nem szabad fogadalmukat megszegni, melyet akkor tottek vala, midőn a novelészoti pályát választották. Nézotom és pedig gyakorlati szempontból oda irányul, hogy az ífluságot teljesen kizárni még sem lőhet a szellemi élvekből, mert akkor a komoly egyhangúság könnyen fásulttá U''szi a szivet, már pedig erre is kell figyelmet fordítani, mert az életben a sziv nagy szerepet játszik. Tagadhatatlan, hogy a szinház kellemes időtöltés a a színműirodalom oly gyöngyöket tartalmaz, melyek fénye jótékony hatással van a kedélyre s valóban gyönyörű mintegy megtMtwitve
látni az emberi gyarlóság szép és rut, Örvendetes és szomoritó kinövéseit, de ép oly megvetésre méltó a frivolság, o lélek tövis, e szívméreg, o társadalmi métely, a bitcakölcsösség o pusztító cholcrája. Akik az ilyesmit szeretik, hiterkölcsös szépérzelmök Szegénységi bizonyítványát adják ki.
Az igazgató vagy igazgató tanárnak legszebb feladata volna tehát, ott a hol színészek működnek egy heti ropertoirt elővenni b a darabok belbecse felett az iskolában előadást tartaui, megtiltani a frivol darabokat s megnevezni azokat, melyeket aztán az ifjúságnak látogatni szabad lenne.
A szigortól ment s jóakaró figyelmeztetést sót tanácsot a minden szép, jó s nemesre cgyiránt fogékony ifjúság lelki megnyugvással venné s a szerint csolekedni leguzen-tobb kötelességének tartandaná.
BÁTORFI.
iögy tavasai séta......
Nem hiszem, hogy volna ember, ki a tavasz közeledtét óhajtva no várná , kit a mosolygó nap, a derült égboltozat s a remény zöld szine örömre ne keltene? Legyen bár a zúzmarás ósz s a zordon tél várva várt évszaka a vadászat különféle élveinek ; de azért a kisded pacsirta vagy bájos dalu csattogány . vidor éneke önkénytelon is fel-r kelti keblünk ama nemesebb érzületét, mely elől minden világi gond 6s érdek háttérbe szorul s csak a lélek és sziv nemesebb érzelmei nyernek magasabb emelkedettséget.
Oh, » Uvua ntm műiért <iip ci»k, Nrm »ifrt, ho(fY min *ltn ujr» Ném, tn*rt tUtiil k rat (éli Ar.mk, Mcljrhcn bu* • rltiáol »olt »» élrt. D* rn»rt »nnak villám kép» Vlm» rlx A múltba, 8 a mit *iItQdV ivrSl írru.
Ífnatoit tJigr édrtt irt*, t.''rcnUk ujr« 1
Az erdő s rét zöldje tehát nem csak kellemes szinjátszadozás, mely szemeinket gyönyörködteti, hanem egy nagy nyitott könyv, moly ben legtöbben a díszes képeken legeltetik szemeiket s csak igen kevesen birják annak titokteljes tartalmát elolvasni. Hányan mennek el a kisded moha mellett s nem látnak benne egyebot, egy takarónál, rnely-lyel a Mindenható a kopár szikla oldalát befödó; mig a vizsga szem a gondolkodó elme benne megannyi csatornát lát, melyeken át a termékeny völgyön keresztülki-gyózó pati kba az ég harmatja ömlik. Ki nem jnr czéltalanul árkoit bokron keresztül az a száraz moszatokban is látni fogja ama bölcs intézkedést, melynek következtében ezek elporlásával a legkoszárabb helyek is termékeny földdel « így ly élettel ruháztatnak föl. Oh, mi jótékony hatással van a szívre a lélek ily beható ajfcmlélcto ! A természet szelid gyermekeivel való társalgás az igazi békét kelti fel keblünkben, s az emberi tudás hiányainak belátása szerénységre int. KI fog némulni a hiu dölyf, a vak kétkedés s az örök igazság iránti hitünk mindinkább élénkebben fog kigyúlni szivünkben. Lehet ugyan természettudós, ki létének
egyedüli okát a természet rendszerességében fogja keresni, de az ész és sziv bitét azért még sem vetheti el magától, vizsgálatainak közepette nom egyszer fog benno e földi lények teremtőjének léte fölötti meggyőződés fölébredni. Coeli enarrarft glóriám De», et opera manumn cius annunciat firmamen-tum. Dics dici eructat verbum, et nox nocti iudicat scíentiam. Az egek beszélik az Intéu dicsőségét s az égboltozat hirdeti kezeinek műveit. Egy nap elmondja a másiknak s a/, éj tudomására juttatja az égnek.
Ily gondolatok fordultak meg agyamban, midőn egy hűvös szélroham, zúgott át a csupasz faágakon. A télnek mérge ez gondolám, haragszik, hogy uralmának vége s neki innét pusztulnia kell. Hoszu-ját a száraz lovoleken tölti, melyek mostanáig itt ott függve maradtak, a cser vagy juhar fákon ; lianyathomlok üzi őket a még szunnyadó föld köbeién ido s tova. Olvasóim bizonyára látták már -m) martalékul esett állatka végerőködéselt s a hatalmasb öntetszó megelégedését;—az uj urnák szinte ily, bár egészen elrejtett mosolya kíséré a zsarnok dühöngéseit, nincs ugyan még egészeu hatalmában a diadal, de egyes bokrok és csalitok árnyában már már előbukkannak a győzelem hírnökei hy. olső tavaszvírágocskak. Mosolya nem alaktalan ; vad '' pusztításai által oom magának liasznál, mert a harag reudoseu saját magának legkevésbé válik hasznára,''hanem utódjának. A fa elsárgult leveleit többé (Ól nem frissíti, szükséges volt tehát, hogy azok onnét eltávolitassanak s a fakadó rügyek uj zöldjével ruháztassék fel a fa. De hát nem árt-e a gyönge világoknak ? Nem boszulja-o meg magát a kisded örvendezőkön ? Oh, korántsem; ók szerényen vonják meg magokat a bokor árnyékában e ha a dühöngő ur közeledik, szelíden hajtják meg kecses alak-jókat a hatalmas olótt. íme itt egy pár hócscngctyű (Galanthus nivalis); szép harang alakú virágaik mintegy engesztelókül tűnnek föl a tói s tavasz közt, fehér öltönyükön belül álló három rövidebb levélwi-rom zöld Bzegélylyel birnak, mintegy hirdetve a remény ama édes sejtelmét, hogy » közeledő tavasz éltető mosolya gyózedd-mcskedondik a tetszhalotton. Körülötty mo-, solyg a szép kék szemű tavaszi szigorál, (Veronlca verna) nyájasan köszöntvén a derült tiszta eget. Köztök egy egy sárga sárma(OrnithogaUnm luteum)gyenge n meghatva arany ftyecskéjét, kérdezve pillant ama levélhullákra, melyeket nagy fáradsággal volt kénytelen tova emelni, midón alolók emelkedett a fóldszinre. Egy nagy juharfa levél feküdt néhány lépéssel tovább, melyen egy talán már clporlott rovar nagy lyukat rágott. E lyukon keresztül volt kénytelen a virágocska az uj élet útját venni. Megálltam e ritka tünemény előtt smajd a levelet, majd meg a virág csodás helyzetét bámultam; mi kedves képe ez a természet örökös megifjodásának, gondolám magamban s letéptem egyet szomszéd társai közül. Ki csak futó
jiiljouptot v»''i i> .«• kin virágra, azonnal észre fogja vonni azon hasonlatot, mély köztes az ártatlanság jelkép® a liliom közt van. Van liat porodája és ugyanannyi levél szirma ; de e lovél szirmok liátsó zöldjo azonnal fölébreszti figyelmünket. Többnek is feltűnt o kisded virágnak különös sajátsága s talán nem mindnyájan tudják azt, hogy ogyszerű oka ennek abban rejlik, miszerint itt a virágkehely c pártalevelkékkel összenőtt. Kzck társaságában találjuk a marcziusi ibolyát (Viola odorata) kellemes illatával, oly egyszerű, oly igénytelen s mégis kedvelt mindenki elölt. A tiszta erény jelképe vagy gondolám magambau, szende egyszerűséged tesz vdnzóvá, s illatod olyan, mint az őszinte kebel tette, mely külsőségekben nem kerod Jutalmát.
Néni hiában, hogy véges lények vagyunk, .1 természet csaknem lépten nyomon figyelme <tet a végzet örök változatlan törvényére. Egy sövényt képző somfa mellett haladtam ni, rajtu a halál képei mellett ezer meg eier osfllagalaku virág<>rska díszlott. Élér uürgőlódés tárult föl előttem a szorgalmas méhek iparkodva keresték fel a tavasz ez első virágait, .melyek finom arany fátyolt képeztek u vaskeménységfl ágak fölött. Közelebb léptein, s azonnal fölismertem a duzzadtabb virágrügycket a keskeny hegyes levéjrügyektől , melyek c-sak néhány hét eltelte után ékesijék föl újra a díszüktől megfosztott ágakat. Eszembe jutottak itt 11 ötlie e szavai:
l''ntor ln>tlg«n 0««rlndon, Iii KOJichmUrklrr J,»ul>«n llurlit, Alira Ut anjrlrirh in fladrn : . /- Knuipe, lllmipf, lllume, Kmcht.
. Mig a fa caodá* alkotását csodáltam szemeim a fa aljában álló ka na fáj (Lamiuin maeulatum) virágain akadtak iueg, bibor-¡»iroM ajkai hivőgatőlag szóltak a felette repkedő tarka pillangóhoz
HnflIJ 1», ««Allj le, n«f|> nr*ny |>IIUngii, Ki-tlcniir mjlllj !■• ki» r»»i>finy">!
A niftfeitrk i!n %n>?/.>Y >irAc*, Klkrlrlnrk xtrugr ifjú áj;» !
Mint gyermeke* száraz csalánnak is uoye/tük, mért levelei a csalánéhoz igen hasonlók, de csipás viszketeget nem okoz érintésük. Kora tavaszszal-egyike az első virágoknak,« késő öszszel hanyatlik csak téli álomba.
A nap áldozóban volt, az est is hűvösödött, vissza tértejp, tehát csendes lakásomba s öweszqdeU virágaimat szépen a száritóba ->akám, hogy láí.áMik által bármikor yisszu-idlr.)ms«6irVhtfiz-ú a ma kedves pe rezeket, melyek«-/. • u v.jzet e kedves gycrme.kei-u»-k körében tölték. Fr.
Házbér- óh házosztályadó.
Kzen együvé foglalt, do nzért-két ogésxeu különböző a<ióíait w az 1850 ki marexius 4-iki nyílt páran c*o#al hozta bo a bécsi kormány a u.agyar korona országaiba.
A mottanlmiKÍtori törvényjavaslat az osztrák oyílt parancsol vevón alapul: unnál még ttokkal •«Jgornbb , keményebb ; a ház osztályúdéra vonatkozólag pedig, még mintegy 2<X) százaléksa! magasabb adózási megrovatolást szabni és tétetni indítványoz.
Ezon törvényjavas!»}», ogyoa részleteiben in kidolgozva, van beadva; s ugylátszik, hogy a l«ónzilgyininistcr, eá -j Által reményi
jelentékeny jövedeles,. aöVT^lért: pedig ópon «•*: a/ egyenes adói, ¿yít ; gigazságtalujiab l.ika éo " ¿nyomaiatóbblKa : molyot mind a mellett 18 év alatt bámul vV«nAgasságrA tudott n pénzügyi müv. ''tet Ík
A IjimWr é* -atuj-jf^/együtt tett : 1851-bor. 7,7i)4,(iOü frtot
1854-ben r.ár ;0,<>6i),000 .
1 868-ban , 12,431,000 .
lWJO-ban . 18,20«,000 .
lMOiVtx-n . 23,835,500 „
í,b bél akkor a oatgyar korona országaira számíttatott együtt U *''> Uun : 3,r>6-l,(K)0 frt. iuo»twsá& lUtik búíW''rn.ló: yj]l,0ü() .
2,1*00,000 . így ft két • fél millióval; aiuíd «jdnto 100 |»«r<UCAnU«l magkuKbrft urAmittatik ar.on adóbeli jőttxklön-.
t" vtnyjn\ a^k''.nok itzinto minden §§-»» n*Kyo: ¡k«* «U Hulyoi«bilott ÍVJdAul:
A 3, y xt rendeli: ,hogy *» olyan holyo-krn. ''j Imi a hA»W-ru(l4 bo van bo*v» ha a házat --ip» a uilajdoniM Iii»/.«Alja u; K^rt mégi« idflíiii köt*K« tWtni.* K* »cotxtrAk
. v ,
tűrvénvbon i* benne volt ugyan; de elég wtját« »Agoa fel fog A»: nommi bérjövedelem utAn i«, bér-jövodelemadét fizettetni. ^ f
A H). azt rendeli : „az épUlotoken fekvő uíKWAgok, adók mi» terhek a* odú kivotés-nól tokiutetbt! num vétotuck." Ezon rcndolot nagyon igaznái;lalan : mert kétííoro«, a«3t több-Mí.iril« megadóztatAat alapit meg. Nevwtetown : a betáblázott tchortöl külön megvétetik | a bctAblAzAvjkl terhel, háztól Umét kültiu mog-vétotik az iuIó; m''t az a«lé éa mAs terhek m jüvcdelomnok vétotnok és még azok után is iul(5k vettetnek ki.
lb. .Ha a házbirtokos <W lakWrló kíízütti egyotértéslxUl »zAndékoaan követtotnék ol tulóki-votéíl kljAtszAs: a novezott két fél kiizt, a liáz-W.r irAnt táuindhatő per ceetéro, az adózás alap-jául Ixivallott ószlotet Ítélheti meg a bíró." Ugy emlékszünk : hogy n német törvényben ez sem volt benne.
20. §. azt rendeli : „Ha a házbér adóval terhelt lakosztAly üresen AH is, azon évben adóelengedés nem Adatik, hanem n -következő óvi a lókivetésnól vocndö az tekintetbí." — Knnél mAr a német törvény sokkal igazságosabb voltj inert mVg az m)in kívánt adót az üresen Alló lakrészektől.
Az orszAg lakoMAga legjobban retteg a hAz-osztályadó hAzbéradó igazsAgtalan és tulwl-gos terheitől; minthogy a Iakos^Ag legnagyobb ,részére nézvo a lakház : csak holt kapitális; mely a mellett, hogy semmit nem jíivodolmez, azonfelül annak fen tar tá»n sokszoros Állandó ter-heltetéssel jAr.
Heti szemle.
Juniuh ó-én, l8t)P.
— Pesten az Orezykert körül az ebek egy urat martak agyon. — A debreczcni tornaegylet tagjai, katonai gyakorlatokban képezik ma-gukat. — A nagykőrösi 28 zavargót mAr olitél-uík , a vezetőt b óvre. — Hzopor faluban egy nőt veszett, farka« mart agyon. — Gr. Ilatthyáni Lajiumak conlUeálva tartott burgaui uradalmát az örökösöknek vísDzaadják. — Chiliben lf) év óta egy férjgyilkos nőhavonkint I00 «wtorccn-]»Ast kap, eddig 18 ezer ütésben részesült. — A magyar hadsereg parancsnoka Votter tábornok loend. — A .Nannlny Listi" lap correetora egy sajtóhiba miatt a prágai lóvószkortben megmor-geztu magát. — Az abymiiniai háborúnak okozója egv trencséninegyei születésll Stern novfl magyar zsidó volt. — Kbergényi Júliát mult hó viígén szállitották Mödlingbe. — ó Felsője JliuUra törtónt érkezésekor kozéiM) votto Máíia főhe . zegnőt s kétszer is kérdoxé: hogy vagy édes kis magyar lányom V — Az osztrAk Allom-AdéMág jolenlog 3,020,215,8% frt. — A budai olsŐ magyar Altalános gyógyintézet házszabályai Hildán a városmajor 318 sz. házában levő intézet legújabban házszabályokat bocsátott ki, mely 17 §-boláll. Az intézet díjszabályai I—111. rendUek; Az első rendüok hetenként 11 ft, a 2-od rendüok hetenkint 9 ft 60 kr. és a 3-.id rendüok hotenként 7 frt BO krt fizetnok a bútorozott szoba, nzolgálat, gyógydij és szórakozAsl költségek fejében. Étkezés előfizetés utjAn a társas asztalnál, vagy étlap szerént történik. Az intézethez a budai lánczhídtól társaskocsik közlőkéinek. A vendégek száma napról napra gyarapodik. — Uradalmi tclopítvAnynsok. A m. k. |>énzUgyminÍBztcríumhoz MAcsa Újfalu s több kuzsógbeliek az iránt folyamodtak, hogy réazökro egy, vagy szükség esetében több telepitvényt, bérben vagy örökösödé« utján eszközölni kegyeskednék. Tolepitvényí ezélra kijelöltetett Harka; és Liget kincstári puszták összesen 6035 hold föld, mely negyod soriokra (8M) hold) osztatnák 85 hold egyház emelésére hagyatnék ntb. A haza felelős kormánya szép lépéat tenne, lia a kért telopitéu" ügyét'' előmozdítaná. — Sandwich szigetén a fóldrengésok iszonyú pusztítást idéztek olő. — Qaudín chemikuinak sikerült gyémánt, zafír, rubin és smaragd utánzásokat állítni elő, melyek a természetes drágaköveknek nemcsak színe- és tüzóvol bírnak, liánom rendkívüli kömények is, köszörlllhetők, ah üveget is vág-jAk. — 1 lazánkban 114U selxW van. — A» olaszorszAgi {»ArbajoknAI nem a kihívott, de a kihívó választja a fogy vernémét.
Zala-megyei hirek.
i
— Felhívás. A nagykanizsai fógy-mnasiumügyi bizottmány alelnöke Tárnok Alajos ur tisztelettel felhívja mindazokat, kikhez a nevezett fógymnasium ügyében kibocsátott aláírási gyújtóivek s megkereső levelek intéztettek, szíveskedjenek azokat mielőbb visszaküldeni, vagy a* eredményről őtet tudósítani, Irngy számadásit kellőleg elkészíthesse. Ugy szinte azon nemes ügy barátokat is tisztelettel felkéri, kik a fógymnasium javára ajánlatot tettek, de még azt nem teljesítették, nála mielőbb intézkedni Kzivexk ed jenek.
— ó Felségoa boldogságos szűz Máriáról novezott koppán-monostori cz.apát»ágot Iíőgyey János szombathelyi kanonoknak , a sz. Miklósról novozett madocsai cz. Apátságot podig Kö-nigmayer Károly zalaegerszegi plébános s kerü leti ales]>ercsnek éa pedig az utóbb nevezettnek díjmontesen adományozta.
— Keastholy, jun. 3. 1868.Multbó24-én volt a balatoni fürdő megnyitása, tehát előbb, mint megkészült volna; a munka innig is folyik.
— Maiimban a szerencsétlenség majdnem napi renddé vált. Egy szabadságos katona — mint hallottuk — konyhakéssel baloldalát átdöfte. K boldogtalan kétszer halt meg, mert mielőtt magát meggyilkolta, megőrült volt. — Egy pórt a másik szintén szivo táján szúrt meg ; ez még él.
— llévvizpatakon ogy élte* kőműves legény hullája találtatott, s egy grófi kertben egy téti mészáros legényé. — l^akatoa tánczmilvész o hé végén tartja n próbát, n<i''.. dalijuk, a hideg fürdőnél. (Szándékozik városunkat elhagyni, nincs kellőleg pártfogolva. K. Gy.
— IlAgyomány. Elh&ltTíegyfalvi 1 lorváth Imre t*. kir. kAmArás, a keszthelyi kórház jA-vára végreudoletilog két darab 100—100 frt értékű fiildtohoriiiontóid kötvényt adományozott Áldás le ugjen a nomeskeblA ur |>oniin !
— (Iróf Fostotíeh György miniszter ur O Excelhmtiája muraközi uradalmniban a legelő elkülönit«Vio végetti alkudozásokat megkötötte, mint Imlljuk, Domború 211 ezer, J/égrád ¿JO ezer forinUin váltották meg.
— M u rnkőzben Krall helyettes püspök ur részelteti a bérmálás szentségében a híveket, mindenhol fény és magyaros vendégszeretettel s kitüntetésekkel fogadtatik.
— Múltév végén Amerikából N.-Kunizsára szülei s rokonai látogAtására haza jött Danna-ln-rgnó mult vasárnap visszautaz >tt hévvel emlegetett ui hazája, Amerikába. Ki nos volt az elválás, főleg szülei réw.éről, mort aligha látják újra ez életbon.
— Mult hó végén a récsei indóháznál a vaspálya egy condiioteurt darab ikru tépett. A szerencsétlen családapa vigyázatlanság áldozata ,lett, ameunyíberf a vaggon lé|>csőjén állván, a mellette elmenő másik vonat lesodorta.
— Kutyaadó. Mint halljuk, Nngv-Kaní-zsavárof legközelebb tartandó képviselői testülete ülétfébcn a kutyaadó behozatala iránti elő-intézkodésok szőnyegre kerülendnuk. Óhajtandó
s sikere« keresztülvitelén nem kétkedünk és * akkor nem lesz tAlán városunkban a kutyák ellen nnnyi panaszain*, jelenleg s nem leszünk tanuk, hogy a ÍÖutezán tartassanak kutvárai c.zéllÖvós<''k.
— Pótlók. No ijjodjenek meg t. olvasóink, nem adópötlékról van szó, a/, nem a mi dolgunk, hanoin lapunk előbbi számában hozott méozá rosezikk elöl tévedésből kimaradt a „beküldő-telt" szó s igy nagyon természetes, hogy annak tartalmát egész mérvben nem vallhatja magáénak a szorkosztőség.
AUton állás. Jackli hires kanász testvérek egy felvidéki kereskedőt az erdől>en megtámadtok, és tőlo kemény fenyegetések közt 1000 forintot elraboltak, az illető vcszodolmes egyének a kapornak! járás foglárai által folfo-doztettek, és a törvénynek szolgáltattak át.
AUyormok égés. A piros pünkösd első nagy napján egy vasúti na)>számo« szelíd 4 óvw kis fiacskáját ogy fakamrában alva ha-gyá, sajnos íimeretlenM^gből az nap d. u. 2 óra. a kamra kigyuladt, és a gyermek rettentő kínok közt bennégett, és oz N.-Kani/sán történt.
^Sz.orenosétlenség. Helybeli G.....
kalapos mester szolgálóját egyik keroskodésbo vitriolért küldötte, visszatérve vigyázatlanságból egy fiatal nővol összoütődött, a kemény szi a* ruháit összeégette; — kár is oly veszedolmoi szert egy gondatkn cselédre bizni.
Somogy-megyei hirek.
Kaposvár, jun. 6. 1868.
h. A helyboli népnovolési egylet, mint értesülünk, mlnísteri joyáhagyAtt nyervo megalakult; czélja a ezim swHnt a nevelés előmozdítása egyátaláu nem é« vallúskülönbség nélkül.
h. Pár nap óta óriás moleg aszal bennünket, moly az árnyékon 23—25 é* a napon 34—37 fok közt variál K. szerint. Sokan félnek, hogy szép termésünket, moly már is sokat szenvedett ás e-oó nélküli, forrasztó melegben — valami hosszas aszály fogja aratni, mint pár óv előtt. Ohajtandé , hogy rosz próféták legyünk. ,
h. Hej rendőrségi rendőrségi bizony csak liiában besu''lihik mi, nem hallja mog senki, vagy ha hallja 1«, nem ér,semmit. Ki adták a rendeletet, kö/öllék is szépen a bírákkal és hatóságokkal, aztán mégis zaklat b«n-hUnkot a sok koldu» I »iolturinéi sebesült, vándor legény , invalidus dró ok tót, égettek, árva-
Serokek, iuu| uuiu ladom én mifélo czég ,tti koldusok róta sxám járnak kapuról kanural Már isién elég szép reményeink vaunak, hogy az adót caztendőről esztendőre vastagabban mérik ránk, ám tArjtik : de hát ettől
az indirect és kellom^tUaUl <?*©quált adótól mentene meg bennünket n hatóság I
h. A kugli kompánia is — igaz hogy ministeri i . iidolot nélkül, de régi ususból eredt "jogánál fogva, megalakult és erősen működik a Neuxer kertjében, hol is három pályán dobja a vállalkozó publicum az elsőt. A legjobb dobót a támogató megénekolto , — Iia megengedi jövő számra a hely — köa''iljük a vorsot.
— Május 28-án a barcsi vonal a 7-ik számú őrház mellett a sinokből kizökkent. A mozdony ós vagy 15 kocsi összetörött, a személyeknek azonban semmi Iw^juk sem történt. A mozdony személyzete közül csak a második mozdony vezető sérült ineg, h az is csak ugy, hogy a mozdony a tültéaról lo esvén a fűtésre kellő fa hullotta főjére.Okacszerencsétlenségnek oddig biztosan nem tudatik , a szakértők véloményo azonban az, hogy hihető az uj gép tengelyo törött volna el.
— Király ő Felsége megengedte, hogy ason 600 ftnyi negély, melyet dicső emlékű Mária Terézia királynő 1770. évben egy fiomogymegyében Hogesden felállítandó gymnasium számára kirendelt, eddig Azonban ki nem szolgáltatott, az 1807—68-kl tanév kezdetétől ovenkint n tanulmányi alnpliól a kAposvári gymnAsium részére kiszolgéltassók. ...........
— Violajór. sof köztiszlolotü csurgói azol-gAbíró ur kocsid Illés következtében tett ugrás Alkalmával julontékeny sé/iiléat kapván s emiatt l''estro vitetett, hol május 27-én iszonyó kinok között 38 évca korában elhalt. íveljen vigasztalást gyászoló családja u közrészvétbon, mely a boldogult után a jobbAk kol>elében él. i
/V, Ka bl ó elfogása. Somogymogyében gaztlálkodó l^ruzsin rabló főnök bandájából sikerült az éUer foglároknak egyik jó madarát hurokra leeriteni, ugyanis Németh Istvánt, kit a foglárok Inke környéké i szerencsésen fel is találták és ogyolőro bu is )iú. tették, a másik veszedelme« rabló gyilkos1 ''-edig Kelovizon a foglárok egy fáról lőttek le, nevo Konixina ljorváth István volt.
Sopron-megyei hirek
— A so pr o n iii eg y 0 i Deákpárt folyó évi junius 22-én Sopronban az úgynevezett papréten épült tornászcsarnokban d. c. 0 órakor tar-taudja ulakiiló ülését.
— Ő Felsége a bclodi iskolaéjiitéwre 200 ftot adományozott.
— / tavasz zöld pompájában diszlö ter-uuWet minden ,tt kel.otuos liaUUt gyakorol ugyan kedélyünkre, de''kéuzeiroMn fokozódlk is hatás ott, hol egy szép regényes vidék terül el szomoink előtt. Ilonunkban a fraknóváraljai vidék is a szépek vagy talán a legszebbek kozó sorozható. A mi ogy tájékot gyönyörűvé, rogé-nyoasé Un, aa itt mind ogyütt van. Hosszan , elterülő fouyvca- és bükkcrdókkol borított magas hegyek, melyeknek ogy pontiáról ÍKozália hogy] változiOoe hogy-, völsy- és terlodolmejj síkságon keresztül tiszta időben 10—15 mórt-fbldnyi távolságra csodnszépségü kilátás élvezhető, továbbá árnyas szűk völgyek, meglepő völgyszorusok, csörgcnlező he^yi patakok , hűs itallal kínálkozó források, virágos mezők, zM-delő szőlőhegy ok, a különfélo gyümölcsfák ezreivel beültetett kisebb hegyek és halmok stb. mind oly kiváló tulajdonok, mik vidékünknek — főleg a tavaszi idény alatt fckdhctJon díszt és báj» kölcsönöznek. hogy végni szép vidékünk prcgényoi*»égél>ólJseiuinÍBom hiányozzék : ott emelkedik egy kiálló mészkőszirten mintegy 70 ölnyi magasságban u középkornál
is olőbbro vihető régmúlt vinAros időkliől épeu fennmaradt híres Fraknóvára, magában rejtvén több érdekes régiséget s a berezeg Eszterházyak kincstári nevezetességeit. Az itt megforduló kéjutas mindezeket látván, méltán kérdheti Önmagától a német költővel ; „Mein Ilerz, waa . willst du noch mehrl" [Szivem, mit kívánhat»» még többet 1] A kéjutasok kedvoért felemlíthetem, hogy hozzánk logkö&dcbbi vasúti állomás: Nagy-XÍárton [MatterdorfJ, honnan egy óra alatt gyalog is ido rándulhatni. E vasúti állomásnál megtokintésro méltó a* itt elvonulö lOöl magas utvozetók (viadukj , mely husz ivboltozaton nyugszik s egymástól mindon körív támoszlopa négy ölnyire van és az egész vörös téglából készült. Hazánk vasutain cz a leguagyobbszcrü utvezeték. Fél millió forintba kerülhetett. l)o vizszatérve helyiségünkre, nom ballgatliatom el még azt is, hogy jó s illatos levegőjű, melóktól fodott fenyves hegyeink csendes völgyidben már több idejött mellbeteg viaazanyorte s«<gét s kellemes vidékünket mcgolégixlvo — hagyta el.
— A m u 11 hó folytán Kis-Mártonból u hei-czeg Esterházy urotlalom rógi jx>ros irományait a aktáit Frauknóvárba szállitották. — Koppant iromány-halma.*, volt oz, mert sok fuvaros kocsit láttunk vele megrakadva. E huroaolkodás való-szinüleg helynyerés miatt történt} mert az ura dalini főigazgatóság — miilt halljuk — Uáoaből Kia-Mártonba helyeztetett át.
— Napokban Fraknóvára bástyájáról két ágyúlövés tüz-vészt hirdetett. Innen a hegvnl-
dalból csakhamar lehetett látni, ívni int Petőfftlv* vegyes bitfelekoxetü német község felett sürü fokoto fttítgbmoly öluelkfedott avas foló. Mint később hallók, buszon nyolcs ház égott porrá, do uagy részo bizto»i«VA volt.
P. Egy kod voii és oly élénk látványa volt c viszontlátásnak maj. 31, és jun. 1., midőn a bécsi akadémiai dalegylot körűiből képviselve 80 tag által előbbi tndositás folytán ogy pünkösdi kirándulásra Soproni meglátogaták ; mórt ez már előbbi évokbon itt tartott dalünne-pekbou inogtotszett erdő és ligetei miatt.
P. Ax uszod a- iskol a jun.l-én nyittatott meg. Kgy gép is rendoltotott, melylyel Ha*-■inban a viz annyira emeltetik, hogy lefolyhat. K ÍUrdő a városra nagy érdokke, van, mert azon hely, hol a fürdő létor-ik, egy forrással bir, moly sok vizet tartalmai, — ezen kiviil várhatjuk, hogy több látogatót in kap.
Vas-megyei hirek.
* Vas megye közgyűlésének határozata folytán a megyében ló vő azon községeknek, melyek a holyszinolés óta tagositUittak, telekkönyvikig leendő keresetül vezetésére Szalmay Antal, Marich Imre, Tomasek Jó/jmjÍ ¿a Noaz-lopi l>ászló urak inegválasztatUk.
* ÍJ a 1 o h e t. Junius 2-án este egy lakodalomból linza térő iiakker kocsiján 0 férfi ittasan sebesen nyargalva haladott végig a főutezán, ezek közül az egyik pisztoly lövéaókkol szándékozván a közfigyolmet magára vonni, azonban a felhúzott kaka» rugójáról szabadulván, a cső el durrant s a szcrencsétlonuok kezét zúzta meg, uzonban o bajt fel som véve, tovább hajtottak, n egy kanyakulatnál amint sebesen haladtak, a jármű felborult, kisebb-nagyobb sobesülések történtek, zúzott fül, orr, szem és szájat lehetett látni — b ők mégis jól mulattak.
*Gonopon a mult na jakban egy polgár házát zsuppolván, arról leszédült s az alatta álló tulieskára arezczal esvén, borzasztó sebesüléseket kapott.
*A szomszédmogyébeli rablók erélye« üldözésére ismét a katonaság már elindit-tntott.
* .A szózat jelképzoto" czimfl kép, melynek jövodolmo az aradi vértanuk omlékére szenteltetett, már szétküldetik,» mi már vettük ím, a mű oly silány és gyenge, miszerint hoszatt-kodnunk kellett, hogy ama magasztos eszmét ily kezdetleges művel akarják megörökíteni. — Egyébiránt-, lecakének ,-jó volt jövőre, hogy zsákba macskát ne vegyülik.
* Mollor József jel w» sebészünk és orvosunk Nagy Ferenez felső-szeles toi lakosnak fejő t''3tőjéről egy zsomlyo nagyságú bódtetomet távolított el, ax oporntio 10 perewg tartott.
* A napokban Markovit» őrmester a helybeli ezredből osivon lőtte magát. — Okát nem tudjuk.
* Hz inÓBzot. Kocsisovszky színtársulata megkezdé előadásait, kik a látványosságnak barátai, azok találhatnak élvezetet. Vajdali jól szomélyosité Zrínyit s különben is jó színpadi alak esengő és tiszta hanggal, szabatos és ott-honias játékával kodvenezoink egyiko. Czakóné
Í''olos énokével aratja a tapsok ozreit; s ugyan o ¿¡tüntetésbe részesül Lövői Victoria, kellőmmel tánczolt a Zrínyiben, — az ily látványosság azután engem is közelebbről érdokel. — llolnap lesz „Dunanan apó" Cancan-tánezczal. — Ito-ményljük, Ixivoi Victoria ismét kitesz magáért. Közönség meglehetős számmal jár az előadásra.
Irodalom.
— Megjolent Hajgató Sándor „Kikolot'''' oíimü költoményfUzoto Wajdits József könyvnyomdájából és az előfizetőknek a napokban oxpediáltatik; a kevés várakozásért dúsan kár-pótoltatuak azáltal, hogy az Ígért 8 iv holyott 10 és fél iv adatik. A 153 lapra terjedő mfl ki-állitása minden kiránalmat felülmúl. Ami bol-bccsét illeti, annak megítélésétől fel vagyunk montvo, amonnyiben a széptehotségű szerző lapunk állandó munkatársa lóvén, lapunk gyakran hoz tőlo közleményekot. Néhány példány még kapható 1 írtjával valamint a szerzőnél Lengyeltótiban, ugy Nagy-Kánizaán, Wajdits József könyvkereskedésében.
NTyllt Póata.
— h. Kspoirár. KírjUk egy nappal elSbb bckul-(Icai, mert MiSbb nem vehetjük he. ÜdvöMlJak.
— n 8. LengycltdU. Mai poitáu ICO pítdiuy ex-pedliltatlk.
— M. J. Sopron. T Z. I<. Hamburg. T
— Kr. Tata. Ki''rjnk M Igétek Mire« tcl|c.M«ít.
NTyllt tér.
- Kit Ul«l6 vitetik fel Wajdlu JAx.ef ujonan feltxerelt nyumdijában, *atlk«4ge«, hoiry kellő lakolal kípxetlaíggol bírjanak. X fcititelek «ISnylWek.
KI a Uraun«chwclg liercxcgm''gi Allam«or«jegyek megrendelésinél pontoa ét ixlUrd «xolgAlatrA «Amit, annak a 80 ív 6ta fennílló ¿a AltaUnoa becadliahen r<5sie»Ult> Hui J. W. c<ég«t sJAnljuk BlűInS-MClIékl Frankfurtban. Alulírott aion Morenoében retteiQllem, egy •ortjcgygyel két kluoMvU* lefolyt* fklntt egyiaer llfi.ooo, masíior 110,000 frtot nyerhetni, melr. nMio-fennabbl ctlg Által atonnal kllinettettek. BJm-nvitékok ucvexoll liAinAl — mindenki rcndelkeiéaro áílnak.
S. M., Olőbb bérlő,
jelonlcg tCkepóuae*.
TÁRCZA.
Horvát Dópköltemónyek.
Mit régen nem Úrék,
Ma korAn kelik
K» a mexCre raenék
Ai időt élvein),
H harmatot virAgot
A aOld ineiSn »/edni ;
Midőn kii távolban
Kgy kii xOld bokorban
Ily hangokat hallok, tik, tik, tak.
Tiutáara lúffk
8 olt kürOlnéiek
Ka ottan ¿airevcuek
A harmato« ffíhcn
Aludni ogy lyány kát,
Vlr boriti arciát;
(Uodálom a lyánvkát,
Btép karotu derekát,
8aQui heveaen dobog, tik, tik, tak.
Ébred a lánvka
8 mindjárt felálla
Kzen aaavakat mondva:
Kitévedtél legény,
Nem Itt veiét utad,
Amott találod att.
Arra vidd a buxAt,
Ahol a pVacakAt
Hallod ciergcdcinl tik, tik, tak.
Ne légy kegyetlen
Pxép axerelmexem —
KI mcgbUvSltél engem,
Jöttem a m«xŐre
Virágokat atedul
8 bokrétába kOtul ;
To vagy axon virág,
A kiért hft >ilv«m
Minden húrja reieg tik, tik, tak.
8PITZKR JÓZ8K.P.
ISTEN KEZE.
(Történeti beszély.] EK)háxnHbaiikl ÜervnricH Knliunulól.
(t''olytatáx éa vége.)
NaznfT aga , vagy is Stubieh, nehogy elvesz-szen és magát tuegaduia so kelljen a mocsárba merítette magát azon reményben, hogy majd a csata után menokülnio sikerülend, azonban a szúnyogok , kigyók és tüzes békák oly sokaságban lepték meg, hogy borzasztón orditott s igy akadtak reá a magyarok. Ez azonban a mondott férgek által testén ejtett selwiben Ka-blzsSüTmcghalt!
Foglyokká entek még Mem a spahik vozéro Ilerhan Kíaja, Ozmán (Xjlobi, Básvár húgának tia Halul és még többen.
A mocsárból menokültckct üldözőbe vették aztán a magyar csapatok o a pórnép éa temér-
deket leöltek közülök; ex tlldözésbeu kttlönÜMU kitüntették magokat Kaezorlak, ütisuak, Öelse Kilhnán é« Kerecsen lakosai s az utolsót a később azon keresztül menekült tör&kök bó««u-ból folgyuitva feldúlták s a ftilddel egyenlővé tették, melynek helyét mai napiglan is csak egy kut jelöli,
A csatának hát vége lón, tömérdek és számtalan veszott el az ellenségből, történetíróink 2000-ro teszik az olestok számát, még a népmonda 8000-re emeli azt.
K csata által kicsinyben vissza lőn fizetve a töröknek a mohácsi vész. >
Csata után a magyar vezérek összo gyűltek ; mind meg voltak, egyetlen ogy sem hiányzott közülök, Batthyáni, ki már hosszabb idő óta haragbau volt Zrínyivel, Malikóci és Traut-mannsdorf tnnácsárn kiWkÜltok, b a Hzeronesé-son végzett csatán öröinkönyokkel szonicikben dőltek egymás karjaiba.
A pazarul kiontott embervér átkot kiáltott annak okozójára s a Iwszuló nofnpsis vé;;ro mégis elérte azt, ki annr.k rettenete* c*aj)á»át egész mértékben megérdemlett«.
Sásvár Wg ezen reil nézve is a legszcrencsét-lenebbül végtett csata után Stambulba idéztetett, az ellenségen és saját emberein elkövetett kegyetlenkedései mind napfényre jüttok s o terlics vádat még a kaczorlaki szerencsétlen csatábuu elesett s fogolylyá lett harezosok rokonaiknak panaszai is súlyosbították » a törők hadítörvénynok kijelentette , hogy ba minden vádra igazolni nem bírja magát, ugy z«iii0f általi halálra leoud Ítélve.
»Sásvár tömérdek kiucsokot jMtzarolt el a bírák éa állnmtanácsnokok közt, hogy azon borzas/.tó Ítéletet kikerülje, do minden hasztalanul volt, ellenei elzártak előtto minden utat, melyen át kegyelmet nyerhetett volna so rettenetes ember, kinok vérengző tottoi Néni és Hatu khán tetteivel vetekedtek, börtönéljen ogy éjjel kislol-külcg megmérgezte magát s igy ért véget azon véreb, kinek sírjába ezerok átka nehezedett legméltóbb siremlékül.
Arankáek o csata után még pgyszor visszatértek az elpusztult vidékro, hol egykor bajiékuk állt; Aranka gyakran megemlékezett n kedves Kustánról és ilyenkor nagy sötét k*o-mciben bánatos könycsoppek égtük.
„Rottonetos játéka volt ez a sorsnak ! sohajtá ilyenkor édes atyjának karjaiba dőlve.
„Vigasztald magadat -- válaszolá a »ze líd atya, kinok eddig nem ismert köny ragyogott fénytelen «zemeiben — és Örülj , hogy megmenekültél tőlük és én hiszem, hogy nz mi ügyedbon oly csodálatosan <>t titkosan működött s itn rólunk a nagyobb veszélyt olháritottn nem a sorsé, hanem az Isten keze volt 11
ÜZLETI H I R N Ö
Nsgy-Kaiüm, jnnitia b-én 186». Mélyebbre xxáll-nsk a gabnaárak éa axoit kérdéa merni fel: mily áru lea*; ax i«j rota, ha a* i> oly mélyro ifllycd V Kgy má-•Ik i1« axoigoaabb kérdéa cx i Vájjon elsdjuk-c g«b-uálnkat feűd/s a vexxteaóget t Ml véljük a bn/.a e válvxra : Igéiuiel fog felelni, mely aj gftbna blráaakor luilyrbbro «fá.llaBd . a tsbbl gabouA nemnél ue/u lehet oly ro«x kinieuetel. 11» AngoIorái. Amerikából, KrsiK''iia a fekete tenger felől kap gabnál nx idő alatt, ugy egy kiáltás kenyéréit Né-netoniágbAI Athangilk, majd »» ki«»é kárpétel, ml még várunk éa a« árjogv-r.éket eliuojlŐMUk.
Piaoil beU-vát&ri kelsUrek.
NAOY KANlX.H.:fí , Juulux Ő én.
Al»é Au»*Uiai mérőulfvnt.
Ttrwisytk : IlmatUI foirtoa 8 frt. 60-70 kr. SO S8 fut 4 fr. 5u .. »o kr «7- 88 fnt 6 frt. & frü 10 kr.
Ron 78—70 fnt S fr. ÜO kr.70- 80 fnL 2 ft. 60 kr. Árpa lerftSxŐnck 70—71 fnt * fr. 60 — kr. 71 — 72 S frt 70 kr. Árpa köxömége* 06-60 fn». 2 ír. 20 kr. «7-68 fn«. ''l. frt- S5 kr. Kuk orloa a 2 frt »5 kr. 2 frt 70 kr. Kukorloxa olaix (eainquantin) 2 frt 90 kr. Zab <6-47 fos. 1 frt. 50 kr. 47-«8 fn». 1 frt 66 kr. I''ohanka 06—68 fn». 1 frt 60 kr. 68—70 fontoa 2 frt 66 kr. P*iaoly fehér 2 frt. 90 kr. Paaxuly tarka 2 frt. 90 kr. U u b 6 eliőrendü 16 frt — kr.
Bécsi pónzárfoly&m, janias 5.
&*/a uietal Iques 50.40 ; B''/e nemz. kölcsön 02.30; 1860-ki álladalmi kölcsön 81.30; bankrészvények 7.03 ; hitelintézeti részvények 184. 00; London 116.55; ozüst ágio 114.60; arany darabja N. 0 frt.
r-t—rn~ —
Vasúti naponkinti menetrend;
Indul N.-KaQlxaárdl llnda felé d, u. 1 dra 22 perei. , . . . Mtve 0 árakor,
, , Iléca , reggel 7 dra 16 perex.
. d. u. 8 éra 80 . . , Trlext , d. u. 1 éra 60 „
, , . . catve 0 íra 26 .
K-k. N.-Kanlxaára Iluda felől reggel 6 éra 6 , . „ d. V. 1 ír. 20 , , , Iléca . délben 12 óra 31 ,
. . . . extve 7 óra 28 .
, . Trleit . reggel 6 óra 26 .
, , dílb«»12 dra 62 .

Heti naptár.
Junius 7-tfl 13-la 1868.
l"ro"ei tini'' naptár
111ui—iii i l
d- éa heti-
KAthoUkuT tár
nap''
m
ttath. I, prot Kv. Nekem adatott tiljaa hatalom. Háté XXVIH,18-tO. Ö I Síi bár. vsi. j0 8it Űr. v.
TVÍÜ/mp''
" UétfS 9 K«dd 10 Hiard.
11 CiUtBrtSk
12 Péntek
13 Hxombal r-irtiv.
Jéxm axt véro FtUellu várt. Margit klr. Űrnapja
Johanna Pádal Antal
te
Medárd
ElaSd .
Margit
Marnabák
Tobláa
Antal
Felelős szerkesztő ~ W^JdltS JÓlMÍ.
».I
H I 11 1) E T E S E K
Szerencse fel rnmkíurílta!
Ár. alolírt bankár cr.imzet : mint elényös vállalatot, ajánlj* a tlrfttlii»rliWcig-!.ftui-l>lirKÍ berezegi kormánytól biztosított
dllamjntalók-kisorsoiast ogy millió 900,000 ezüst frt értékkel,
melynek nyereménykihuzáHa jnnins 11-kéti vesri kezdetét.
54,0tX) sorsjegyből áll, melyek közlll, 18,100 mindenesetre nyerni fog, minthogy csak nyeremények fognak kihúzatni.
A főnyeremények : «75,000 105,000 70,000 35,000, 2 17.500, 2 14.000, 2 10,500, 2 8750, 2 7000, 2 5*50. 0 3500. 7 ''¿0*5, 105 1750 frt stb. stb.
Ab ö»zlet brkUld<W Mellett az eredeti államsorsjegyok a következő árakért elküldetnek : egé»z sorsjegy 7 frt; fél: 3 frt 50 kr ( nogyod: 1 frl 75 kr bankjegyben. Sorsolási terv é« kihuzáai jegjruJk ingyen küldetik.
Tessék bizalomtoljeson fojtfulni a sorsjegyük «krüUá-val lAcgbizott alólirt nugykereskedó-házhoz.
Jr. W, HAiUB,
[líd -8,3) Mcjnal-Krankfnrtban.
Curort
GLEICHENBERG
'' I , i
(Steiermark, Oesterreich.)
mit der Conatantln«-, Kmma- und Klaoacnatahl-qaell« und dea lohannia-J brunnen, aunXchtl der Sadhahn-tltation Spielfeld, ungemein reixend gelegen; ''und rtlhmllchat bekannt durch die auagex-iicbnttrn Heilerfolg« «einer MI-neralwKuer, — inaboaouder« bei akrofulS(«n und tuberculOaen Krankheiten,;! bei Katatrhen der Athmung*-, Verdauung*- der Harn- und OeachleebUorgan«,''] bei ntiuigellufter Wuterxeagong, Dlslekanekt etc. etc Auagexelehnrt«, vontl einem A(>|>enxeller Senuen bereitete ZiSgvnmolke, —« vorxOglichex Kliman uiit einer außerordentlich mlldeu, Hind- nnd ataubfreien Luft, comfortablej Wohnungen, Cur- und Iye»eaalon> — gute Keataurationen und Mualk-,'' kapellr, — k. k. Poat- nnd TelegTafea-Hta^on. — DI« Communication mit d^n Kiaenbahnatationen Oraa uud Hplolfeld vermitteln tlgliehe, doppelto Poriverbludungcn, Btellivagen uud be<|u(me I/ohnkuUrhrr — Balaon vonl Mai bia October. !
Mln«rallwkwer-Iteatellungeii «iu''l an di« gefertigt« Direction oder an] die Ilrunoeu-Verwaltung in Qleirbvnberg au richten ; \Vobuu»g* I)ett«lltiu-| gen — mit einer Daiangab« — Jedoch nur an letxter«. |,
Batf"* Üade-HroehSreo aiud darfh . all* r*«oiunirt«n Mineral»tuer-1 Handlungen und grOweren lluchhandluug«u der fltlerr. Monarchie unent-I geltlieh xu beliehen, «owle auck durch die Redaction dea ./ala-Kumog;l Kixlönj* in (ir.''Kanixaa.
Direction des Gleichenberyer Actien-Vereines
1(li0 - In Oraa (ßUlermarck, Orat^rreIrhl
LakvúltozüitaSe
KELLER IGNÁCZ
cslp<fHxiur*tcr V-Knitixmu»
Uaitelettel crtealtl a t ex. kftaönirget, hogy mfiheljít • exipS, ¿a ealxma raktirát A fQUren levS WláStJoS A»Ul ur hixiba tette At.
Ajánlja '' dlaxeaen axiUrdan kdtxnlt mlndennemfi kt''aa f^rfl ¿1 nol oipS uunk/Ut é« magyar cilamiit a legjuUnyo» Abb Ar mellett.
Megrendeljaek pontosan It legrövidebb Idö alatl teljexittetoek.
Lokalvorändorurig»
IGNAZ KELLER
Nchubiuiirher Meister In tir.-Kunixtt«
benachrichtigt «in hochgeehrte« P. T. »''ublikum, dán er ieiu« WerktUU«, »owl» auch Kehuh- und Stiefel-Niederlage In da« auI dem IlaiiptplAtx« befindliche Hau* de« Herrn A*tM Wlanio» veraetat bat.
/.uglelch empfiehlt «r «eine alerllch und feat gaarbelteteu fertigen Mknner- und >*raueu-8cliuhp und uug»rl«cii» 6tiaf«l van allen Haltungen bei den billigttoii l>r«Uen. (11A—4)
IMF" n«JtclluugfII werden pünktlich und in kdrx»»t«n 7.«it beaorgt. ''

f f
o a
f
I í! Távira« értesítés
A l«M*4ft«á o«5<IW.ctfuy»i<k ha<4ru««UU( elrendelt«, bőgj U [i«*l tárassá« rak Ura a hliaaatl ralUWys«, (TabMaabsa N.
IU kányexerlt*« 4« MOtiflul eUmeltuMV Kkkeikipe»» a 20,000 da-Irabat m»gb«l»d<i, ni{ >l i.''iti- é» ixt.i *ngi>l vitionuftv«-
I l#k, Adf^l RMli)iNi<lfik, »»ti« II kau.lí''k i* l«gdn»p abb angol : blrtlng b!l 4U4 jcndki» Ilii Aíúkv''wl.l.i h*IUil«u olr«J i<ou meg»a«r«ibct6k- A« >1/ >I«m>i \rak, »l»«.»»>llv* t«I»»«o»/1 í»»kk«k nehéa winCaégékra IA» »»4p»4g4k«a. ÍMmtéhb'' Jrdekclk«tJk * Mag4o-e»4aeket ugy, mlat u Uméiel-addkat. »irt4 ba*oal4 eladáa "4g «ob» hon I0rt4nt, ■ »Hg Iba u l*t rUJCul. <■''
55« HwÜtinttannk dwe po*to*ait aa Mi j«<jyt*tl tirak I »gy4bbr4rj«g/>*ktkk«l e •„egfoatolaiid.J toekbbA, bogjr bl m«irt eUgltS I inik »lad«« eU««k«ié* ««Ikftl riaíaaWtetuek, 4e a p4aa bJrmeut«« [•UaaakUldeUk, un 1} .Ijiii*. által a I. Ii. • gol4j««U i AlSr* bltloiil-
|''«• JéM, -r''
• mi >/» rőt MÍleeréeiletekben,
1«. joaudirtotig.
«h/i aíTriflaomubb angol bí«l »''""««»*•» minden db So»«»» Wlju 60 rtt, «4 Íítiil IS, SO, 55 Mg a lcge»l»gflnom«bb. fOX/i ab».^! iiDt«I U ríföa 1 ¿Olt «I ri«Jrt«kb»n. darabja »0x41 10, UfHtg.
íijTk/WkS?f Unoai aagol fehérített *u»"filr«fiiioii, »/» b,f*1 rtt «x4l«a 18 kf.
I 1 riu«n Mfílí| a
I ItlUUU a Im-
ktta0aa4g*««bb fajig — aalud«uf41« nagyaáfbsa, Ualbea illó 4« c«lnwl-I «>i l (rt 60 krt<JI »A0, * SO, 3.&0, 4 VHtOkrlf.
[IAAAf|db váax«u férfinadrág U/UVUgw,,^, »«f^í-
[Í»a 1 fit SOkrtit I ÖO, I.SO.S frUg.
n X íin''Mir í. ..¡u*»férfiingek,
11POO minta T Ol 60 Krtál í, t.öO, 2 NMOMg.
finOA >''u«i n3liagc4laa«rfl«a »''• c«ínoa«u kéaaltve I fr» II) krl.il U, .1.40,* fi| 80 krif. Ugea legjtaouiabb iugvk 1 0 60kiliia.no,
[«.fl^lOfril».
, iTaííiiiífrt U 4» kSaT
l.i« kltfliit! aiabá*eal,lgen
.••la«», I fr« HO k rt AI 1, st.60, t.«0, a
IjWfc_______________
I ''tüll 4b r4aaon níi G0EEZ
UgaJabl. ttabi« «ierinl.3 I
frtW» kri.d 4,4 frtaOkrtr_
tíb »IxTnokn» n biíiiil Uit''K | klviuUtí minták («rrint. I
m**i* *»*y c«»k fg/»»*ra«n a (rt |
Ziehung
X. Juni.
250 Irs LOSEN
der Stadt Florciicz
r \
HaapUteffer
f«100,(
I bl*M<r« »»K
iO krtil. 4. fi
6 frt 60 kr.
|** ko»vp dtt«>i>-
• igu vÄ«tur, ''Kl rdf bii»«- I
1) K/W) tri »ngul lütou i«cbk«u-
WVW dl -i fruil S, 3.60, 4 frtlg f4l turat<vaklat k4»hr» »»olgilutv«. ijflOA tot angol TÍ»ion-baÍtl»t-¿\f\J\J keatlS féráak 4» nSk »4-roira 6 frW4l S, 7, 8 frtig f4ltuc4ton-klnl kiihf» »lolgiltatra.
Oiinnh^ ing-mcll Irgflnu-oiabbbalUt viaiauból bo»»iaotl «agy barint r4nc»ukkal, SOkrtil i, 1 frt kO krig. OÄA ilb angol vi»ida-ilama»it »«»Uli ken.13, lt>|;a|abb 4b-rákkal, «J. If, 18 4i 14 ... -.''I, Atlatdam»»« 4rt4k4ii<>k ''/ -ail44rt.
.)>t(Win '' í''I . '' tiuoKi, Irgno-A0\J\t\f b.»«bbinln.''.«4gaííhl(f angol »Irrtiag »» kiadapulan. rőQr M, 3(1, (0 kr. a legfinomabb.
Szétküldések utánvét mellett minden fó- vidéki I városokba aV. oi(t''s/. osztrák birodalomban iszkilxöltctnek. CiiOinaijűlási dl] nem számíttatik. — Vétflfknél, melyek 30 írt értékű portékán fOlúl terjes/kt-duek, b drb indiai '' Battist-kendővol ingyen kedveskedünk.
I f*TIU C*atral-Hauplv»r»e.iduo4» D«pot Wltn, Tuohlaubaa Nro II. im [tClIn: ösakfl''sohwa Haaac. «IM-U.n
werden von dem gefertigten Wocbsolhause gegeu Ba*rzahlung billigst, wie »uch gegen 10 monatliche Katen ä 10 H. - oder 20 monatliche Raten h 5 fl 50 kr. verkauft, ferner werden obenduselbst
Lose Gesellschaften
auch 10 stück 250 frs Los« der Stadt Florencz für 10 Theilnehmer gegen 20 vierteljährige Raten * 6 fl 75 kr. arangirt.
, v J '' « * . ''
Diese Lose, welche ein jährliches Zinsen ertrOgniss von 10 frs. abwerfen, keinerlei Coupon und Qowinmteuer unterliegen und in den ersten zehnjährigen I''eriodo uiit jährlich vier reich dotirten Ziehungen ausgestattet sind, können wir Jedermann anf das Hvate empfehlen.
A. Morcrenatern & Comp.
Wc<ki«lbau*. Kran* l>eib-ga»»e Nr. Ii
(07—3)_____________ Rt>M.
( n 11 11 tfil fi a,
^STUTaTrfíHJ
HIIIDETMÉINY.
Alólirott bátorkodik »1. cj.. «ouibon llrrtutiiu ur által feltalált
„erősítő italt"
.a lúutfllt krtíflu^g beoaea figyel mái»« uiánliuil. Kxen* ^< ráHjtó-Ua| «lűmozditja u jd étvágyat, kíiuuyili a jó< ^in(Wxt«4t éa ruogliftuW ellen megóv, é« átalában tix cg<5ax( : ilb grondajterre mclfgitöW t* eröaittMeg hat. Ugy axinto^ (ajánltalik mlndarukiiak, kik hideg lág bcfolyáaának ki^ ►vonnak uUo, tuválilvá a lábadoaéknak, kik a kiállott^ Jhetegnágek után orojükut viaaíanyorni nwii képcack^í Ivégro a tongerre utazóknak, miután a tnigori ut uinortj (kslh''uii<lU<naágcitúl megóvja ax utaull.
Kxcn erAtltü-ltrtl megbitá« utján a tulajdonon ur< étjével ellátott üvtigekben ax utaaitáaaal együtt« il kaphatók. S
'' E vidéken egyedüli raktár alulirtnál lování ¿tíaatelottel ajánlja o kitüné » nagy haUiau mert. Ára haaauálati utaj>itiU«al együtt 1 frt-
|CM4.
Wajdita Jóasef.
Nagy-Kaiiiií4u.
mmnm «www
KOSTEH-ERSPARNISS BEI ANNONCEN
und viele bedeutende Vorthrilc bietet den I*. T. In«ereilten
daa Ibi Jahr« 1H.W gegründet« und votn hob«n k. k. 8taatiii.lnl«l(rium cunrva«. «rttv tiUrr.
Annoiiceii-Kureaii des Oppelik in Wien,
MT Wollielle \r. tt. In ««ebiclacltixrr Verbindung mit 4rn grS»«t«n UearliSlleu diearr Ad In
Paris, Florenz, Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M Hamburg u. Bremen.
l)rr «o ll«d« und tlbar gan» Kiropa »u>,«br« t^tn Ituf oblg*r K I rinn blft»t den T. Inirr«nt«a dl» «oll« Uirami« dar (»a '' I a l « ■■ und b l II I ga I • n A u »• fdliriing aller dle»fKIII/«a Auflrlgd.
Obig« Firma erfrent »Icli einer gro»»«i. /.n«abl tun A n » r k o n u n n tf a a o h r • 1 b e n Uber pünktlich« and billi);« Au«iulirun^ d''c ihr Qhortrngeueii (Ir.fbkfie tun »rr»cbie<l«uen b''iben 1.a n d • •• t «II • n der AauireicbUcben Moiuroble, »onle von dirrraeu A u »t n 11 r u, luatltuten, I u d u atr i e 11 e n und l''rlvatan aua allen LAnd.-rn. (114 •>)
f
ly
■«I
P
a a. 11
a 3
m
í ■1
s
Ii
Szerencse ajánlatok.
,latén áldása Cohnuál.4
Maay tikik .«r.»Uta
. körülbelül 8 millió frt bél. Ellamonr« 4a JátilWa u állaw-konaiayi4l. ▲ aor«oli»ok k«»d«U f. 4rl I Jan. It-4a. — Cwk 4 laU4r, I y, t talUrba karfll tgy M átU ^ által jí Uli t valádl eredeti állam-aorajeg/(nem eltiltott Igírvíoy) 4a lf}r«t>«k a dlj bírmoatM b«. k0ld''4a« ». po»t*utiurét n«IUtt általam a legtávolabb vld4k«kr* I» elkd)detn«k.
Csak ay»rt«4»yek banitaak.
K ü -i y e r « iu 4 n y o k állnak :
250.000 - tóO.OOO - lOa.OOO — SQ.QOQ - Ü k 25.000, fi 20,000 í k 15,000. » k 12.800, t k lu.000.1 k 7500.1 k 6150, 4 k 5000,0 k 3750, KX''V k 2500, 6 k 1250, 116 k I00Q. A ki 50, 166 4 500, k 250, 11,460 4 117 eth.
A nyert p4u»eket 4a a hivaU-loa huaáal «oroaatokat rOgt^n 4» hallgatagon clbaiiiy.»« utla kfllaSm.
érdekeltjeimnek c«ak N<in«|. or»»4gban kn»0tke»Ä fSoy«r«. iu<fny«k«t áiett«ra kl » legkO»«-lebb a f. 4vl májua 14-kl legnagyobb íonyeremínjrt 4* p«ilg i 30GOOO, 228,000, 107,500, 152,UüO, ISO,000, 130,000, OS.Qft^. 103.000,100,000 atb,

UNTERLEIBS- , BRUCHLEIDENDE,
«elbat tolcb» mit gani alttn ltrtl«b«u (Inden in welUaa d«n a>«i«t*a Ktlleu V«ttltIS4l«S Haituug durah OotlliaW Hturioneggara Bruebulbs. Aua-
fSbrlicbe (lebraiicha-Aiiwelauug alt einer Ueafe Oberraacbend*r, kwüieb beaUtllgter Zengnll«« aar vorherigen'' X''ebenicuxnng g r a 11 a. Zu b«alekea in T''tiifen xu .1 II. äO kr. OtuUrr. W.
......M dirr t b«lm EHtad«r fiattlUfc
STURZtNEOOCn In HsHsM, Kaolcn Appenoll, Schwei«, al» auch darebj Ur. F. formijyl, Apotheke inr b«l\. Maria in l''e«t und Hr. Max voa Hör-vitk, Anotbek« la A«ra». (m.11,1]
lía 1 &1 éa vösz minclon fórögnek !!! i/j] Biztos halál csalhatatlan Irtó-szer, patkányok, egerek, poloskák és csótányok kiirtására.
Télcm újonnan javított patkány irtószer [és a ,Párisi világkiállításban legjobbnak talált poloska-tinctura, melyet alulirt bátorkodik a t, cz. közönség tígyeluiébe ajánlani és sikere felől képes, ugy magánosok, mint államiutóságok által kiadott bizonyítványokkal magát igazolpi, ['', minél f"gv;i s/ámbs megrendelést''ket reínél. l''Izen sw»r 10 évig is eláll éa mégis sikeresen használható.
Kapható N.-Kanizsán egyedül csak Foesölhofiar József ur kereskedésében, i A > a egy wclemvtének, mely Riess Gutmam névpecséttel y«i t Hát«« tMaxnálati «UMtásnal együtt 1 frt és 10 kr. o. é
- r,,3) Hleae Gutmann,
légyit* 4« klr. laabadalow talajdoaoaa.

JTElX^aBJ^M "íJÉlfci.
A liszteletteJ alulírottnak van szerencséje jelenteni, hogy a f. május hó 6-én Szombathelyeu, az uri utezában, a Két hely féle- 108. számú házban egy
éd-sütemény-tárt
nyitott.
Kapható itt naponkint friss kitllnó íninóségü mákos-és diós-kifli, ugranc8 (Kugclhupf), tejes kenyér (kalács), mindennemű vajas-tészta, fánk, torta S különféle finom sütemény.
Különösen ajánlja tu eddig itt még ismeretlen kitünó miuóségü, mindennemű és elsó kézből kapott Lengyel Llquer-jait, melyekre nézve azon kedvezd Uolyrutben van,| hogy azokat a legolcsóbb árért adhatja.
Reggeliül kitünó inyencz-sütemények fogoa^ készen tartatni.
Megrendelések tetszés szerinti süteményekre elfogad tatnak k kiszolgáltatásuk poutosan eszközöltetik.
Smibathely, 1H68. május 6-án.
(129-6,1) Herle Vineze.
ÜGYVÉDI ÜGYNÖKI IROÉt
Vidéki tlgyvOdlAraalintdl, egyletek, táraulatok, kö»»4g«b 4a mag4na4kt6l aat elfogadok mladen megblaáaokat, melyek tSr-v4nyke<4ai ragy kBalgaigatáal ügyekben a Bada-PtaUa *«4k«l( kl;. mlulateriumok, klr. Curia, vilui- 4« »4roal törr<ny«a4k«k, táraulatok 4a egyleteknél kOabenJáráat, roegaaorgalmaiáat, 4rt«-«ité.ckel »»t.-''^ír./elnek.
C''»4lja MrrMl Irodámnak a *ld4kl agyeabajoaokat a JBt4« men4»l, ulániáráai, IdCtOlUal terhe. kSltaJgektSl raegmenUnl, gyora, ^«><<4^/ ^lapoa tudáaltáaokkal aiolgálol 4« bol akadá-lyoari . káp*U«lt«tnl aat.
'' «gni4«4keltebben »«ámlUatuak fel, egy f4laapl Id«it41 »«a igénylő eljáráaért 1—3 frt. »
Irodáin helye Pfst, LOvéNzutexn 8 U Knael h
Réső Ensei Sándor,
l ''f . .. k«a- 4a r4lt4-agjv!d.
(7^-íí, 4.)
r. é. Juniuiaö-töi rosíva;
<D
tx
<U >
''M
(k> M O
Kos eladás,
A I.
z«óknvájj>ól
ga^ilftgxz.<rü tiaxla Xegretti ssárniaxáau tör-gy én két óv<* nagyobb »rániu konok adatnak el jutányoa áron, a molyok minden ragályoa ée 6rökö<b<sitbotegaég •. /U''.illiek a en.<rt jöálláa bixteaittátik. Kfálu kosok ax tiradnloni játi l''j-Népcti, M.-Kanizaa mellett példánykép láthatók éacz Iwn mindonfél''^érteaitéa kt''*ia>óggof adatik éa ax oh"ljcgyxé*«k fel les/.utik vóvo a kivánaüit meghozattaUiak.
(UIK/.táj.i
¿aioiiiim
fl i v .t !<•-■ ß ^ 11,1 -'' >
Ívitt|)|itiMttk.Vt'' *T i -tlvl á t «I l
o< a
a*

.N
87 d)
.... t
y
■ -
JÓSZÁG IGAZGATÓSÁG
111-Népen, up. K Kanlaaa.
í-Ui lsazíi;aló)
¿rá ajánjfc;v^>í úííüképxott ügyén, ki neiucs
____1.1.i. V. . * A — a ^.«.«La^I.í!__.^L?______i_ & i.
kiállotta, gyakorlati tekintotb.-u prdk több óvi önálló vnxetóso a lio»«xiiH;ibr>
IW»
a ^oioljuá." tzáitöda melletti kouur lozaei-tóle (,08 8) házban löend.
aj»iits
állásra úc^képxett egyén, ki nemcsak ''uméloti, <k
a legújabb hauicíás gyakorlati »zaki»morot»)kkel bir ; elinf
leli tekintetben a yi jj^L''f »—«»-"- —. •• jelentékenyebb jóa/ágok
utaxáaai mellett nem kevóa tapaaxtalatot axerrett
Érti tüxoLoaen a uemzeti foldiniveléat, ur. ahhox asüka^g4S gópek kexolóaéve''.. .
W itinüv^tv í«lo sxáinitva a vi« lo- éa fclvozetáciát » locssp^-lásí>V< .j marhV.''ienyéaxláat, gyOmölcséazet óa aróléaM.»et; ox ntel»ét bi iötre a numxeti pineMgaxdáaxati rendtxerrel ; móliá»xt)tct, selyerr éa aolyemrovarok tenyésxtáaát, a leeaapoláa krtrül Mllkxég«* vili öa sxáraxor.i müvek, csatornák ópitóeát, téglavetőt a általán aS épitáa»,v<?t atb.
.''v,''V: íj tana valamely magyaromági nagyobb uradalomban, » tovod?. i megfelelő atáxalékaért, vagy határozott llletménvárt, álltba lépni.
v 1000 frt rautiíit axonnal lotear..
Bővebben tndakoródhatni eUpaw>rke«töségé<>W>(104''-<*»^
I
Nagy-KanLísa, Hetedik évfolyam.
9
í''
24. §zám, junius 13. IStiH.
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
*V éirye« tartalmú betUap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, sanszai, íttdomány és művészei kftréML

e-xi&y**! HC:
«Mn «¿«Mtat**,
*(4<< ¡ven.
!tacrhr»stál iroda ph klndó hivatni:
WAJDtfB J07.HKK Unrvker«.kídA.íb«n.
U-----i.viu1.. i. -lu__L-.J-J-U-.TAI
ma—wpwjwi ja»
ElŐflsetétrl föltétélek t
H«lyb*ii lii.hö» horJA-uJ 4a «iiUkr* po>Uu Vnl.Wc < K*Am í»r» i 0 hl. — kr. KÍI ÍTf« • • 3 . - . KYnagjreiire -l , &0 .
\ hal h*aibo< pdlUorírt l-uör 7 kr. 1 ««or A ÍJ minden lovAbbl MklaUWfl & kr. Híljr»fdiJ minden egye, brikUtiiirt »0 kr. A „tíyUl Ur*n" *g/ P*U( ooi b»lkUti«l dija IA kr.
Hirdetéseket elfogad:
H.-Kwtjr*ia:a KIADÓ HIVATAL. (>MtM: ZttSLEHM. B»o»-, HiMokurv, Btfil»-, Uajiu a. Fr»«kfwt- i* »«»«I. Na: IIAASK.VHTEIN A VOOLKK. Llpo»»-. »«•«-, *« 8t<ttgarlkan: HACH8K A tXmiU. Bteibtn: OPPBMK.
A nevelésről általában
Hogy a gyermeket nem ca*k növelni, hanoin egyszersmind nevelni is kell, ez oly tétel, melyet most mk nagyon ritkán szokták megvitatni. JDe a ki valaha gyermekot nevelt és ezen hivatalnak lelkiismeretesen szánta magát, mondani fogja, hogy alig létezhetik a világon erkölcsösebb feladat a neveiésut1!. Mindenekelőtt kell, hogy azon*-egyén, ki nevelni akar, maga uevelt legyen, vagy hu nem is, hogy azon erővel birjon magát tanítványaival együtt nevelni, külön-l>en hasztalan fáradozása és azon mód, hogyan eszközöltetik a nevelés, annak sikere vagy sikertelensége , oly mértéket képez, mely szerint mások, do minmagunk is megmérhetjük erkölcsi értékünket. Jelentékeny dolog tehát, hogy minden újonnan szült gyermek bölcsőjénél apa és anya komoly szavakat beszéljenek. Mindketten tekintoe-nek vissza elóbbeni élet mód jókra, melyet, habár erkölcsösnek ismerik is, a gyermekek nevelésénél mindamellett némikép hibásnak tAlálandják. Tán hajlandók valának némely szándokot rögtöni szeszélytől függővé tenni, a ház tartásba ni foly tonos rend ás szabályosságban más dolgok kivitele végett kivételeket engedni magoknak , vagy a vágyódás, a szenvedélynek vagy az indulatnak átengedni magokat stb. ez mind nem maradhat igy, hogy a gyermekek jól nevcltcsscuok. Ilisz a szeszélyeken nem tanulja meg a gyermek az engedelmességet ós hn maga magához nem hú az ember, vagy nincs rend és szabályosság a háztartásban, ugy A gyermektől sem várhatunk rendességül, kitartást, hűséget és következetességet. Éhez járul azon önkény-szerités, melynek a házasoknál léteznie kell, ha vélemény különbségok fordulnak elő nálok. Tökéletes egységnek kell uralkodni atya és anya között és liu fordulnak is elő egyenetlenségek, mik elkerülhetőnek, ugy minden módon kerülje «1 azokat a gyermek figyelme, sutyomban el koll azokat végezni. Ha valamely házban szófogadatlan gyermekot találni, majd nem bizton lehet rá számitani, hogy az Anya hozzá Yan szokva férjének «lífcnKxólni, parancsolatjait megvetni és hátA mögött megsemmisíteni. Természetes, hogy sajat maga lakol ezért, mivel gyermekei ép oly mérvben engedelmeskednek neki, mint ó férjének. Ezért az anyának t mint raegszeghetlcn családi törvényt kell tekinteni a gyermekek jelenlétében ollenszólni az atyának, még csekélységekben 1«. Do ép ugy "cent kötelessége a férjnek is a nó tekintélyét a gyermekek és háznép elótt fentartani és ha betazólásait visszautasítani kell, azt csak gyengéd módon tenni. így a gyermekek atyát és anyát egy személynek, mindkettő akaratját egy akaratnak fogják tekinteni. Mindamellett téved az, ki hiszi, hogy ily költő színlelt egység által minden meg van téve. Szülőknél, a czélazerd nevelés eszközlése végett, benső egységnek kell létezői, hogy ha az egész nevelészeti mű csakhamar sommivé ne váljék. Ml tehát a
házasság éa bövebbi értelemben a család minden tekintet nélkül a gyermekekre, erkölcsi szempontból követel, hogy mindkét házasfél egymásra nevetóleg hatni köteles, itt kétszeres mérvben kívántató meg. Ez okból a férj a nő gyengeségeit j)cm csak támogatni és az elismert tényuk következetes követése hiányát megszüntetni igyekezzék a gyermekek irányában, hanem oda fog törekedni, hogy a nőt magát lelkileg eró-sitse ós erélyesitso, do arra is fog nézni, hogy ó mindenek előtt csekélyebb háztartási ügyekhez is hozzászokjék bizonyos elvek szerint pselekedjék és feltételeihez hú maradjon, hogy ozt a gyermekek irányában is tehesse. A nő ellenben igyekezni fog a férj mogorva beszédmódját, ingereltsógét és haragját lecsendesite»}, de nem a gyermekek jelenlétében, hauen? barátságos beszélgetés közben és oly alkalomkor, midón nem nagy fontosságú, tárgyakról vau azó. A g>ci mekois fölölti erodménydu* kormányzása még mást is igényel mi nem csekélyebb fontosságú. Nem az atya és anya t. i. magok azok, kik a gyermekek uovelését vezetik, hanem ezekhez többé kevéabbé még más személyek is sorakoznak, kik a nevelésre nem csekély befolyást gyakorolnak. A dajkákat és cselédeket, a rokonokat és ismeréseket, a játszó és laktársakat értjük itt.
Ezen a nevelésbon gyakran nem ismert, vagy legalább ellenörözhetlen munkatársokat figyelmes szemmel kell kisérni, ha c részről le no rontassék az, mit az ember maga talán nagy fáradsággal alig felépített. Meg fogják természetesen kísérteni ezen uevclóscgódekot a már megállapított uore-léstervbe belevonni és erre hasznossá tenni.
l)e ha ez nem sikerülne, akkor egy pillanatig sem szabad habozni az oly személyekkel való társalgást, kik a nevelésben ártalmasak, ha már végkép meg nem is szakaaztani, de bizonyos (mértékre meghatározni) térre szorítani.
Eddig csak az egyik s pedig a nevclé3zcti résxt vettük sxomügyro.
Most még a gyermekekről is kell megemlékeznünk anélkül , hogy moet már netáni nevelószeti eszközökről gondolkoznánk. Nem szabad t. i. azt titkolnunk, hogy a gyermekek természete , hajlama , rosz kedélye, stb.-ról eleinte épen semmit sem tudunk , hogy tehát jó idó elmúlik mielőtt megismernők, mily irányt vesznek az egyediségek , mely oldalról leendnek megközelíthetők a nevelés által ? Ép ugy tehát, mint a eitllók önnevelése szükségessé teszi, hogy önmagukat lehetős gonddal tanulmányozzák, ugy a nevelés első feladata a gyermeki lényt figyelemmel kisérni és magának biztonságot szerezni, mely irányban szükségeli legelőbb is a segítséget. Ezen követelés egyszersmind egy másikat von maga után.
Nagyrészt igen hajlandók vagyunk a gyermekek valódi nevelését csak akkor megkezdeni, ha már futkosni és beszélni tudnak vagy sót akkor, mikor az iskolát látogatni kezdik, mlg ellenben a tapasztalt nevelésnek
mind abban egyeznek, hogy a nevelésnek a szttletéa napjától kell kezdődnie. Ezen olő-föltét fejtegetése után a legszükségesebb nevelési szabályokat következó rovatokban foglaljuk össze.
Az első három évben, mig az élctfonál még nagyon gyenge, természetesen a test líplálása és ápolása a fődolog. Az egészségi vriíonyoV szerint nagy különbségek keletidnek az időt tekintve, mely a szellemi nevelés hasznára váljék. Do mily csekély legyen la ezen idó, ez különösen fontos a korai ifjúság nagy fogékonysága és ingerlékenysége miatt. Azon időt, mely alatt a gyermek egészen éber és nem aacnved valami különös bajon, arra kell tehát felhasználni, hogy találkozzék valami az érzéki felfogásra, de erre kényszeríteni korántsem szabad. Nevezeteden a látás és hallási érzék az, mely figyelme* kezelést igényel. A gyermek azonban Uttaudadau ulóru tudva volt mozgásokat tanul véghez vinni , ó járni tanul. Ezen munkásságnak nem ártliató módon tért kell engedni; mert a gyermeknek a tagok használásában kell gyukorlatot szereznie, saját kísérletek által a tárgyak és azok változatosságáról való észrevételeit bővíteni kell. Emberről való kellemetlen, víssza taszító benyomásokat, bárki legyen is az, gondosan kerülni kell. Henkiuek sem szabad gyermekkel mint játékszerrel bánni. Ép oly kevéssé kell gyermek által maga fölött uralkodtatni, legkevésbé azonban, ha erőszakosan nyilatkozik; mert ennek makacsság leend a kimaradhatatlan következés, mely beteges gyermeknél alig elkerülhető azon vigyázat miatt, melylyol fajdalmaik 113 ilvánltásainak eleget tenni kénytelenek vagyunk. Tehát nom csak egyedül a szellemi képzésnek, mint ez a környezet előadandói-ban tartalmazva van, kell az években kezdeni , hanem a tulajdonképeni uralomnak is. A gyermeknek már korán kell éreznie a felnőttek hatalmát és Baját gyengeségét, hogy a szükséges engedelmességet későbben kemény eszközök által ue kelljen előteremteni. De a szoktató fegyelemnek is akkor kell kezdődnie, ha a gyermek egyedüli természetéből növekedö tárgyilagos része a jellempek különös nehézségek nélkül képezze magát.
(Vig* körtlkfttlk.)
A francaiák.
(Jtlltrnraji.)
.Jóllehet Franciaország lakosai a műveltség egyenlősége következtében különösen pedig a nagy forradalom óta, egy néppé olvadtak Össze, még is észre vehetni még különböző eredőtöknek némi nyomait. A tulajdonképi franczíákat. Frankhon középső s déli részében kell keresnünk ; a Normándiában a faj szépsége világosan mutatja a lakosoknak a régi Nonnannoktó i eredetét, A Bretagno lakosai már mint növök is mutatja rokonok a britekkel Angolhon ős lakosaival, különösen a váles-ekkel (olv. vAU).
A déli francziák részint gacsogn-ok, rokonok a spanyolokkal; részint provenyálok vegyi-téko az olaszok, spanyolok és francziáknak. Végre az Elzász és Ix>tliAringia egy róazé-nek -lakosai németek.
A francziák egész lény ökre nézve eszökre vannak utalva és senki sem fogja megtagadni tőlök azt, hogy finom értelmes nép — de oly hatalmas gyökeret vert nálok a hiúság, hogy minduntalan képesek a4 ész útjáról letérni. A közmondás állítja, hogy vakká lesz az, ki a hiúság tükrébe teldut. A fiau-cziák pedig mindig szemök előtt tartják a tükröt és haragszanak, ha egy igazságsze-retó ember azt előlök el akarja venni.
Mig az angol egyenesen és nyíltan beszél ha épen szol és minden tekintet nélkül elóo4ja az okot, mely szavánál vezér lettek, — addig a frAnczia ide oda ugrándozva félig virágos nyelvén , sokszor a dolognak tekintetbe vétele nélkül bcazél jól Ügyelve, hogy a nép támdaluus szokásainak gyakran semmi csekélységeit s a hiúságot meg no sértse, és ozt épen ott, hol teljes egyenes igazság kívántatnék. A franczia államférfin valamely nyiit gyűlésben, a ki tAlán a bajt Igen jól ismeri, soha sem meri ezt becsületes nevón megnevezni, mert nem szabad neki, .nagy nemzetének* hibáit nyilvánosan kázhoztatui és elismerni.
Ugy tehát igen Jól jellcMczvék a francziák e következőkben: könyüség,elevenség,gyorsaság párosulva galliai következetlenség és nyugtalansággal, galliai ingadozás és változás, gyors felfogás és ép oly könuyü elbocsátás. A francziák az egyes tárgyakat hamar veszik észre, a pillanat hasznára a különlélét is könnyön csomóba gyUjtik Összo; azért nevezik talán a ,gyakoriAt népének* a mely novet meg is érdemlik, ha a mindennapi élet közönséges tárgyainak könnyít és kényelmes kezelését vesszük tekintetbe. De kitaftó értelemmel a dolgok alapkezde-tóihez leszállani, ott tartós orós csomókat kötni ós egy nagy czélt el nem fordított tekintettel stetamcl tartani: ehhez hiányzik nekik a szellem ós kedély mélysége. :
Figyelőmre méltó az, hogy a franczia olv mértékben romlik, a melyben hazulról távozik. Azon fogalom melyet a franczia e szóval : honuöum vagy honneteté összeköt, egészen más mint a magyar .becsülete" vagy .becsületessége", de az előbbi otthon mégis némikép a rend és tevékenység korlátai között tartja. Ó az emberek között u legjobb társalkodó, — olyan ember ó, ki a tömeg és sokaság érzelme által tartatik és hozdoztatik; kisebb csoportokban el törtöt, egyedül pedig széjjel daraboltatik a vilAgttft a elfuvatik mint 11 por. • ''
Nézzöak széjjel a világ legnagyobb Városaiban és mit fogunk látni ? At idegen mellett és között a má? nemzetbeli mindig az ur, a franczia pedig a ozílga. Pétervár, Moskva, Btokhojm óm í/ondohban sok ezer német lakik ugyan 0 helyeken, nem kevésbé igen sok franczia. De a más nomzetbeli ott a nagy kereskedő, a független iparos, h
orvos, tudós és művész, a franczia majdnem kivétel uélkül, az élet kisebb szolgálataival ésszületeivel foglalatoskodik: nyelvtanító, táuczmester, fodrász, balzsam, wyt és kolbász árus; a fntuczia nem embere az egyes erónek, a személyes önállóságnak. Mindazonáltal kétségbe nem vonható a franczia lovagias bátorsága, de ő csaii a tömegben találhatja föl magát, csak a tömegben érezhet, hogy egész erejével képes legyen hatni; neki az: á la glorie! és k la honneur ezer torokkal kell hallani, hogy kelló tűzzel biudittassék és lelkesittessék, egyszóval ó látszani akar.
A magyar, spanyol és angol csendeseu lép fel magában tudva'': én vagyok; a franczia körültekiut és mindegyiknek mondani lát-szik : Me voilal (engem láss). Minden körülmény között, tüzesnek, szenvedélyesnek látszik. Ha I''áris valamely utatájában vagy más franczia városban lépdelsz — miként ugrál, lármázik, zug körülötted & halai sereg! Hepülö mozgásban lábak és kezek, nem kevésbé a nyelvek, fenyítő állás. tüzes szó. Az idegen nézi és várja a harezot; de mint jukakasok egy negyed óráig képesek cgymáS ellen ugrani és lármázni s o mellett marad is. Tüzesek a franc/iák, igaz. Emelkednek mint a hullámok a fazékban és hahzanak, hogy ismét elsölyedjenek; több hullámzás, habzás, pezsgés, miut mély csendes bullámverés u vizek mélyei I
Társadalmi életnevelésök izlésttanusitó, és a társalkodás- mesterségében szerencsés könnyűséggel, finom modor s a külélet bizonyos szeretetre méltó modorával járnuk el. -- Mi ezt mint valami elérhetetlent csodáljuk é.s nagyban iparkodunk azt utánozni. l)e elég van benne mégis a feszcsségból. A jól művelt ember, ha műveltsége mellett egyenes és becsületes, az élet szokásaiban az egyszerűt és természeteset népe modora és szokása fuorint, az illem uiogsértéso nélkül szeretetruuéltóau és kecsesen lógja elénk állit hatni. — Minthogy a franexiu heves feliobogó természettel bir, könnyűd mozgása és cloveuségc daczára, csakhamar szárazzá és feszessé válik.
Hiányzik itt egy szóval a kedély gazdagsága és mélysége.
HOPFMANN MOH.
Hivatalos
A magyar bélyegjegyek elkészülvén, azokkal t. évi juuius hó 20-kálg a magyar királyi adóhivatalok elláttatni fognak, — enuei lógva ezen határnaptól kezdve magyar bélyegjegyek bonttatnak forgalomba.
Miudeukiuck szabadságában áll, fylyó óvi julius hó végéig a jelenben forgalomban levő bélyegjegyeket is használni, a/ontul azonban ez utóbbiak forgalma végképen megszűnik és 1. évi augustus hó l-«ó napjától kezdve a magyar korona területén kizárólag csak magyar bélyegjegyek és váltóürlapok használhatok, mely intézkedés azon megjegyzéssel tétetik közzé, hogy kik ehbex magukat nem tartanák és régibb jegyeket használnának, annak teszik ki magukat, ,hogy azon okiratok miut nem-bélyegzettek fognak tekintetni.
Hogy azok, kik már régibb jegyekkel magukat ellátták , azokat ujabbakkal kicsc-réihewék, rendelet adatott ki az iránt is, hogy mimU-u egyes bélyegárulási helyeken a founnuuadott és forgalmon kivűl helyezett eddigi bélyegjogyok és váltóürlapok folyó évi october végéig mitiden királyi adóhivatalnál becserélés végett bemutattatváu, magyar bélyegje gyekkel és űrlapokkal kicseréltessenek.
hí zen íutézkedés azon megjegyzéssel hazatik köztudomásra, hogy kiesei élés nov. l-só napján tul a m. kir. árulási helyeken többé nem fog eucközöltclhetai.
iludán, l«U8-ik évi juuius 4-6».
U^NYAY MENYHÉRT,
m kii.
Heti szemle.
Jnnluo 12-én, 1808.
— A frankfurti székesegyház tornyának lépcsőzete alatt egy halottat találtak, volt, krAjoiárokban 3 ozer tallérnál
Sott maga után, init most a templom kiépité-
re fordítnak. —■ As adolsbergi barlang a* idén Igen látogatott volt. — Smolka ünnepelt lengyel hazafi Pesten fényea fogadtatásban ré»ze-hlllt. — Ilir szerint as oroaz-poroaz véd- éa dac-z szövetség bevégzett tóny. — A pej»tí kópviselő-hásban a* elnöki emelvényen fölötte egyszerű távirda-készllléket alkalmAztak, mely gyönge nyomás következtében több harangot ho* moz
!;áíiba a folyósokon, melléktermek- s a büffet->on » igy szólítja as Ott időxő képviselőket aa ülés terembe. A készüléket a napokban már alkalmazták a a honatyák azonnal tömegoson léptek a terembe, mire aa ülés mogkozdotett. — (Iróf Chorinszky jun. 22—26-án leaz vég-tárgyaláson. — llosazu élotü magvarok. 182^-ki februáriuaban halt ol íleVesmogye Hovoa-Hátka holyaégében András Andráa — a magyar Mu-thusalom. Kgy nemzet sem bir aa ujabb ¡dókból oly hosszú életű egyént felmutatni, miut ő volt. Százotvonöt évig éít. Nojo tulólte, 97 óvös volt, férjével 78 évig ólt együtt a nom sokára követte — a cirba. Különben H.-llatka hosszú óletü lakóiról nevoxetea, nem sokára Andráa elhalta után tértek egyináa után örök nyugalomra : Kröaa Mihály, Mező Andráa ós Horváth liozália, kik eaak pár hóval voltak fiatalabbak Andráa András-nál. Három évvel kóaóbb — 1824 azept. 24-án balt meg Tureaáuyi György 107 éve* korában. 182l-ben Dobroezonbcn Liaki Jakab izraelita halt meg 106-ík évóben. Ugyanaion évben ugyanott, ZanaGyörgy lOít-ik óvóbe n. E hossxiiéletü hazánkfiai mindvégig jól éreztók magukat. S Zana (lyörgy életében egyszer aein volt betog. — Herezeg Eszter házy l''ál hagyutóka utánni örökségi dijilloték 1,158,113 frt 9 kr. A javak értéke 71,820,080 frt. Az adóaaág nom tudatik. — A lengyelek, kiköt azorosx zaaruviki öukény ínég nevüktől ii meg akart foaztani, ázás óvea függetlenségi harosuk emlékére egy oazlopot akarnak emelni a szabad -Svájcban. A hazatiaa l''later lAazló gróf e* érdemben egy felhívást teáz közzé, melyból következőket emeljük ki: „Miután iu illető hatóság a felállitiUi engedélyt megadta, még c nyár folytán a zürichi tó partján , Svájc legraebb vidékén, ax idegénektől nugyon látogatott rappeniwyii magaslatokon egy azép I,cn-gyelországnak ajánlott emlék fog felemelkedni, a mely állandó tiltakozásul fog szolgálni Lengyelország elidegenithetlen jogai mellett a a mely a világnak emlékébe fogja hivni a feloaz-latáa bűntényét s egy nagyaxerü igazságszolgáltatás axükaégét. Ax emlék egy 28 láb magasságú feketo márványoszlopból fog állani, moly báromaxoroa gránit talapzaton fog nyugodni; a tetejét ogy kifosxitett szárnyú aaa fogja ékíteni. Ax alsó réaxen négy márvány tábla leaz nlkal-maxva a lengyel czlmerrel a alkalmi feliratokkal diaxitve. Miután rzoazlop úgyszólván a szabad-«ág oszlopa lesz, hinni azerotjllk, hogy hazánkfiai som kéaenduok ennek felállításához lillé-reikkel járulni. — Egy berezeg meggyilkolása. Juuius „Ó-én délután egy séta alkalmával a aaerborsxágí Mihály berezeg, ¡1 egyén által megtámadtatván, agyonlövetett; kísérete, a caalád tagok |>odig voazt^lyeaen mogs<''l>eaittettek. A herexegen kivül _még unoka Imga maradt halva u szinhelyeu. O most 1860 óta másodszor bírta a főhatalmat. Szabadelvű éa a esiUíársd, <>t gyülölfl egyén volt, auaxtriát nem igen kedvel? éa ugy látsxik, oda törekedett, hogy Mzerbor sxágot függetlenítse ós terjessze. Azonban a sors máakép akartai As európai fejedelmek egymást bixonyoaan rögtön fogják tudosltni, hogy ax uj választás Hxerbonuágban békén történjék.
— Nemmeasso Periektől a napokban * r^v-hes 2 gyanús egyén ért s által akartak menni, axouban a túlparton levó katonákat «észrevették, s visszafordultak, de Űzőbe vétettek » letartóztattak. Ugyancsak l''erlívkra a napokban várják bandérium s fényea fogantatással Mltagos s f3t. Králl helyettea püapök urat, ki ott n hiveket bénnáláa axontaégében fogja lésseltetni.
— Lakat os Sándor ismert magyar táncz-tauitó meghívás következtében Keazthelyről ju-Hus elején Kaposvárra megy l''ercxelné asazony nöuö vernéjébe tani tani.
— Nagy-Kanizsa, szombaton jun. 13. ItJver birea tlrugíW ur egy haugreraenynyel sz«ireuc»éltoté városunkat. Szereplők valáuak : Schleainger éa i''ylleiuann urak, s ltoaenstoekS. és Németh llerta kiaaeazonyok. Itöver ur ugy peuditó a drugó húrjait, hogy hangjai a szív mélyéig hatottak. Hchlesinger ur.a hogodfln bájoló hangokat idézett elő. l''yllemann ur valamint eddig ugy moat is kielégiut a közönséget, jtoaomttoek S. k. a. kú|H-»aégének megfelelt. — Németh Herta k. a. oly hatással énekelt, hogy a közönség meg volt lepve. Es többazöri ismé-teléarei élénk fölhívással s tapaviluirral tüll totó ki.
1». I).
— l''erlak. A jobb életre szenderült köz-tiszteletű perlaki plébánoa helyére, miut értesülünk, n. t. I>ápo*sy üéxa széptehetsi''gü káplán ur van kinevezve. Az érdem cliamerésén caak örvendhetünk I
—-ó császári s apoatoli királyi Felségo Iludán folyó évi majiu 28-án kelt legfelsőbb clhatározványával a zalamegyei galamlxiki helvét hitvallású evangelikus egyházközségnek, adósságai törlesztésére a egyházi épületei helyreállítására, a mindkét hitfelekozetü evangélikusok egyházi iskolai cxéljaiuuk előmozdítására rendelt évi általányból 1(X) o. forintnyi Begélyt engwlélyozni méltóztatott.
— A keszthelyi órazágoa gazdasági tanintézet tevékeny ifjúsága érdeke* kirándulást tcax vidékünkön. Itósztveaz mintegy 70 gazda-aági gyakornok, az ottani Intéző b director, ugy a tanár urukkal együtt. Nevelni fogja e gyakorlati ismeretekkel egybekötött kirándulást azon körülmény is, hogy a tanintézeti lelkes ifjúság »xép gyakorlottaágu kobelbeli dalániával túrván a hasznost a szép és kollemcasel ösz-szeköUuidlk u mökíHlésükkel folvilláiivozzák Nagy-Kanizsa vidékét mindennapi egyhangúságából. Nagy-Kanizsán az egyletikertben 10-án látsa* összejövetel levén, e napra városunk ba-rátaágazemtő lakosaága —- roméljtlk nagy számuial leend jelou a a lelki* ifjúságot szívélyes vendégszeretettel fogatlanba s nom engedik, hogy vendéglőkl>eu legyenek szállásom — A programot következőleg értesít bennünket:
— 1-sőnan, jun. hó 14-én. Délelőtt 10 órakor elindulás Keazthelyről, 1 órakor ebéd a n»gy-kanizaai pályaudvarban. 1 Mintán 3 órakor megérkezés Caáktornyán; megtekintése a ezukor-
S''árnak, műhely éa belaő gazdaságnak. Ejjoli lomáa Csáktornyán. A kirándulók elszálláaá-ról az ottani gaz<latiszta<.<g fog gondoskodni. —
2-ik nap hétfó, junius "i^-én. Délolőtt a ax. ko-reazti gazdaság megtekintéKo, uaztatáa, nyiretéa, réjmniivslés, gulyn r, mjfw,^ Etól C''sáktornyáu. Délután rásaáni. ffifr, ''^-egtokintéso éa kirán-duláa Varastlrs- Caáktornván. —
3-ik nap kedd, jun. lti án. l>élolőtt rJkuai éa iionai pussták, eairászat éa sert éa te»yé«xtáa megtekintése. 11 órakor elínduláa Kanizsára, ebéd a kanizsai állomáaou. 1 órakor délután kövein Paliinba; itt megtekintése a nagyszerű gazdasági épületeknek, cairáaxatuak ée gazda-
^aágl gépoknok. Ejjöü állomás Kanizaán, a ven-dfelőkbou. — 4-ik nap szerda, jun. 17-én. lteg-''gelkooaia 8at,-Miklóan%, mogtekintéae a bolsó vó moritalielyi gazdár^nak, nagy sertéstenyésztéssel telkesítések éx öntözött rétekkol. Ebéd Sst.-Miklőson. Délután kirándulás a fakosí puaztára.'' Ejjöü állontls Szt-Mi^lóson Az olszál-lásolásoL.^r« illető tiszt urak gondoskodnak.
— 5-ik nap Caütörtökön jutt. 18-án. Reggel <negSekintéM a Mt.-miklóai i.^p oniőnek. A déli \ vonattal viaaxa Koazthelyro.
— O r oaz Ionban h JJoiu szerint — a 1 napokban nag/.íüa volt.
— A „Qyőiji K.* irjj».; " •areenuL a magyar azabadaághartv; Agy igen érdeke emlékével gazdagodott, aiáennyiber. Hku''^ ^tván volt azázadna az Mfl^li^^^^jS^ jolonlog zalamegyei beaaeny^a gj aw honvédogy-letnek megküldte, u m48. éyV., Oyőrvárwsá-ban alakult önkényte* hes^.ó ¿zlóaljnak »ny-nyi Ütközetben o jelea i áazlóalj győzelmeinek tanuiát, kitüntetésben réstoaített zászlaját, melyet küldő a legújabb ülőkig eldugva tartott. Mint halljuk, e becses rmMket ax egylet a városi levéltárba »tándék,« J^őrbot végott elhelyezni. r
-ií-
kelve
sun!<.
Zala-megyei hirek.
Lapunk mai számához van mellé-jövó félévre szóló előfizetési felhivá-inclyet ajánljuk t. olvasóközönségünk azives figyelmébe, és eddig tanúsított pártfogását«. — Amily mérvben támogattatik ügyünk s pártoltAtik lapunk, oly mérvben fokozódik a kedvezmény is, melylycl buzgó jóakaróinkat meglepni nietönk. Julius hó folytán egy amennyire kedves, ép olyannyira szomorú jelenetet ábrázoló lengyeltörténelmi képet nditnk lapunk t. előfizetőinek, rendkívüli melléklet gyanánt, darabonkint 40 krnyi csomagolási dijszlvcs beküldése mellett. A képek megérkezéséről t közönségünket azonnal érteiitjűk.
— Űrnapja Nagy-Kanixaáti szokott tlnue-páljMtég^el a helyben székelő katonaság diax-lövéaei a ttuv\cxkék durrogása mellett ájtatea hívek nagy aaáiuu ráutvevéaável tartatott nleg. í . ''; ''
Somog^r monyéi hirok.
Kapoavár, jun. y. 1868.
h. F. hó 4-á-. '' . vasúti albiaottmány Kapoavárott « .-pán ur elnöklété alatt gyü-lást tartett, ''.oelvbou ísmétalve élénken fojexvén
ki az általános ohngt, hog^- a mrgy« »»ék^árosát vasút hasítsa — ujabb tolhiváaok bocsátattak ki azon ivtartókhox, kik az előmunkálatok költségcinok fodozéséro aláírásokat gyűjtenek. Es mi, — mindezen erélyea éa szorgos intézkedések daczára — mégis félünk, nagyon félünk, hogy o városunk életkérdését képező vasút netn létesül, félünk, hogy ax ellenérdekek meg fogják buktatni a jobbak törekvéseit. Nem jé jelnek tekintjük azt a sok próféciát, melyot majdnem miponként hallani sokak szájából, hogy „nincs jövője ez uína«t- »megveri a déli vaspálya'' meg ex és amazt Miudoxek,a netáni vállalkozók elrettentésére a kimondhatjuk városunk iránti rosz akaratból törtéuuek.
h. Több apró trafikban olyan visszaélést tapasztaltunk a uajiokbau, mely mind a közönség, mind az állam rovására történik;
— ugyanis külsőleg meglehetőseit utánzott cuba-azívarok adatnak el valódi cuba helyett, melyek — daczára, hogy magyar szivarok rosz dohányból ée ügyetlenül lóvén készítve, végtelen roszak, do melyeknek azon előnyük van a tratikáus részére, hogy neki ivak 2 kraj-czárjába kerülnek s igy rajtuk 3 kr. nyeresége Van. Eljön az nlkotmány I
h A r a b I ó t, kit o hó 3-án aikortllt a fog-lyárokuak elfogniuk, nem akaaztják fel — mert a legújabban visszaállított 46-ki statárium minden §-ának ütése alá, alaki okokból nom esik. Az iazeu bizonyos, hogy ami roazabb, azt caak vissza is állítják ám a nyakunkra; már pedig, hogy a statárium, mint ilyon egy batkát aem ér az bizonyos, mert a szerint alig lehet valakit
— érdome szerint — felkötni. Hát akkor minek oz a komédia? Töröltessék el egészen a halálbüntetés, vagy legyon oly törvényekhoz caa-tolva, melyeknél fogva oxo^uálliató.
h. A péesj |X^nzügyigazgatóságothír szerint Kaposvárra szándékoznak áthelyezni, mi ellon azonban a pécsiek — mint halljuk — folyamodtak. Nem hiszazük azonban , hogy 2—3 megye a igv a nagyobb közönség érdeke, ogy város érdekének utána Boroztassák. Egyébként ez sem lehetetlen.
Soprou-megyei hirek.
— A soproni evang. népiskolában julius 4-én kezdődnek a vizsgálatok. Kornéljuk, hogy ez az idén látogatottubb leend. A vizsgálatnál mindenki, kit a népnevelés érdokel megjelenhet-, mert a vizsgálatok nyilvánosak s igy bárki előtt tárvák az Iskola Ajtai. ''
— A b o p ro n i tanegylet f. é. május 23. kolt meghívást boc«Atott ki, melyben nemcsak a tanítók éa szakférfiak, liánom mindazok, kik a névnovc.'';m szívón hordják belépni kéretnek s meghívatnak. Az egylet alapszabályai fognak átolvastatni.
— Sopron junius6. 1808. Ehó2-tólnaponkint zivataros felhók látszanak s egy üdítő, hűs esővel kocsog le tnok,ám bár félhotuéuü ily felhőktől ha meggondoljuk ily zivatar monnyi kárt okozhat. Milyuueket naponkint olvashatunk a lapokban. Jun. 3. mennydörgés is hallatszott 6 — 7 óra közt. De oaőt caak negyedikén kaptunk, mely hároiunegyod óráig tartott Nohéa felhők tornyosultak a boltozaton és m irromogni kezdettünk azonban rápor lorső n.igy-ságu jéggel kovorvo votott véget a fólelomnok. A legközelebbi városokba« jégeső «« volt.
— V á s á r. Sopron ax. klr. városában í. évi novotnber hó 23-, 24- és 2ö-kéru eső Erzsébet-napi országos vásár jelon évben ugyau azon hó 16-, 17- éa 1 K ik napjain fog megtartatni.
Vas-megyei hirek.
• VaBmogyo közgyűlése junius hó 8-án a megyeház termében szokatlanul nagy számú bizottmány! tagok már 9 órakor öaasejöttek s a 10 órakor megjelent főispáni helytartó ur ö mlgát blkeaült é|jonekkel fogadák. Mindenek olőtt megható szavakkal fojezé ki fajdalmát A mlga au érdetnokben megőszült jeles haxafi és tisztviselő Aipistich Sándor főbíró bekövetkezett halála fölett, atuen helynek betöltése "égett Kereaxtury Alajos, Agturtich l-ajoa, éa Uenkő szolgabíró urak kijelöltettek, kik köxűl nagy többséggel Keresztury Alajos ur választatott meg ,fiP)iróu| . ennok helyébe sxolgabiróul Agustioh Porgriox eddigi esküdt s viszont ennok helyébe esküdtül Zsískó György urak választattak meg, őszintén Örülünk, hogy mo-gvénk ''ily jolea kífogástalau tiaztviselőkot nyert. Felolvaatatott továbbá egy Uis^omlyói lakosnak folyamodáaa, ki a megyétől kárpóüáat köretel, 400 frt erejéig, a megye szélén Őrt álló katonaság által agyon lőtt lováért, mire azon határozat hozatalt, hogy egy víxagáló bizottmány nevettessék ki, a a dolofj réazleteít jiörUlményesen megvizsgálván, arróh jolont«Wét beterjesaxe; — ezek után határozatim ment, ho®r a eordont huxó katonaság tisztjei napunk tat 2 fr Ital díjjaa taaaanak, ugy a katonaságnak h bizonyos arány axavaxtatatt meg, mely összeg a neraeai pénz tárból loax kifizetendő, továbbá szőnyegre került Zalamegyéből jött tndositáa, miajsadn» a fegy-
Hívenként 38 húzásra.

valamennyiAuaalnábun létező Állam-^s mag&nsorsj egy ekre éapedig:
<250 ftw 1854-ki, I Rudolf, I PálffV,
1100 ftos Triesti, I Budai,
I 50 ftos Triesti, IWaldstein,
I Gőzhajózási, I Windlschgrátz,
I 8alm, I Keglevlch sorsjegyre
I Clary, hozzáadva
I Genois, I Badenl 35 ftos sorsjegyet
I Hitel, M00ft0tl8fi0-kl, 1100 ftos 18644(1, I 50 rtw 1864 ki, I ötöd 1839-kl, I Como,
SCHLESINGER VILMOS
C é •
(M-5)
Játszani Ichetaesak4ft évnegyedenként! lellzetés mellett.
A társaság 20 résztvevőből ál.'', kik közül az első részlet fizetésénél mindegyik egy részvényjegyet kap, valamennyi sorsjegy megnevezésivel, melyekre nyerés esetében, a reá eső részt meg fogja ka^-j. *
25 negyedévi részlet lefizetése után minden részvevő (megkapja az ót megillet^ részt, tetszéso szerint akár egy eredeti sorsjegyben, akár készi>énzbcn.
Ázd» körülménynél fogva, hogy az. Összes sorsjegyek árkelete most rcndkivfll nyomott állapotban van s pár óv lefolyása aiatt legalább is kell éniiök az előbbi álláspontot rcsaknem mathematikus biztossággal feltehetjük, hogy az ezen jatszótársaságbani részvétel, 228 húzásra a lcgroszabb esetben is ósak csekély pár forintra rúghatna.
Mindenki egyenkint beléphet a társaságba, s a többi részvevőkkel sem kell törődnie. Mint bélycgillotékct, minden résztvevő 68 kr. fizet egyszer mindenkorra. Minden nyeremény közölve lesz.
(9« -Ä)
Morarenatern A és társa,
Váltdlrodája Poeten, Deik Kerouciátcia (elSbb NagyblduUta) 9. w.
........... .
ZERROWITZ V. & A.
nagy-kanizsiAn gyarmat-, festék« öor&emkedéso.
Felvftíl IHil n alc Dlzomáinyolcat a loel- és küllöia minden lrétnyalDan.
Iflftu Ezen fölül ajánlják mindennemű friss
bei- és kBIISüdl ásványvizeket
uiry
kürvetleu how.íott veres marhft-BÓ-, valódi kufsteini s n legfinomabb portlundi vízhatlan mosz (cement) RAKTARAT.
VALTOXJgST .TOTB N.-KAINTISS0AN minden nagy városban igen. kedvelt sorsjegyt&rsnla-tot itt is NAGY-KANIZSÁN megalakította.
IIubz imvi 5 forintnyi rdszletfífcetda mellett azon kedvezményben rtíszesit, hogy 1» jegybirtokosa 20 darab 1864-diki állam-sorsjegy nyereményeire, molyok a társulat ideje tartalma «Intt kisorsoltatnáoak, igényt tarthat; húsz hónapon át rendes befizetés után a résztvevő egy eredeti sorsjegy birtokába jut Különösen : 1864-ki sorsjegy 9 húzására 5 frttal; Hitelsorsjegyre 8 húzásra 8 frttal; 1860-iki ötödre 6 frttal 3 húzásra és húsz hónap után a t. ez. résztvovók szelvényeikkel együtt 10 frt vissza fizetés mellett; Salm-sorejegynél 4 húzásra 2 frttal; Waidstein sorsjegyre I frt 40 krral 4 húzásra;'' Rudolf-sorsjegyért 4 húzásra I frttal és Clary sorsjegynél 4 húzásra 2 frt-'' ''tal részt vehetni. -
A n. 6. r&xtvoró köztins<$got tisxteleteljoaon meghívja az o tekintotkoni inog-l IkivánUtó értokvzlot vágott vAlu5irodájAb» N.-Knniuánn .ZÖLDFA" bzAIIixIh mellett.
gSSS Mindennemű kamatos és kamat nélküli állam- és kölcstfn-papirok, főldtohermentesltési kötelezvények, sorsjegyek és részvények gytljteléke, szelvények, különféle bankjegyek,
„ARANY" és „EZÜST" pénznemek be- és fölvatlAsa.
Zur hohen Beachtung fUr Bruchleidende.
I)«r berühmt« Bruoh Balum, de«««n
hoher Werth «eibit In Paria anerkannt, und welcher tob vielen tnedl-clnlichen Autoritäten erprobt wurde, welcher auch In vielen tauiend Kit-Ion glückliche Coren hervorbrachte, kann jederaelt dir. brieflich vom Un-teraelchneten dlo Schachtel k 4 fl W. gegen Klmendung do« Hetra-gee , da die Poitnachnahuie nicht •UttAndon kann , betogeu werden. Kflr einen nicht >o alten UrueU l«t elno Schachtel hinreichend.
(57 - «,r»)
j. I. k. EI8EHHUT
loOaU, hei St. Oalea ^Schwelt)
Ugyanitt van a nagy dohány-tőzsde (trafik) Ls.
(67—8)
■J
SUMMER JŰZSEF
¡VnKy-kanixaón, kórhria utcin,
figyelmezteti a n. é. közönséget hogy norinbergi és rövidáru nagybani és kicsinyben! eladás mellett, nála nagy választékú
szalmakalap raktár,
asztalra és bútorhoz vnlő viaszos vászon és legnagyobb mértékben mindennemű zsinorzat valőságos pottendorfi kötő- a legjobb fehérített és fehéritctleu szövópamut s gépfonál Márschalés másféle varróczérna található és azon kellemes helyzetben van, hogy fÖntnevezett a minden e szakba vág«'') czikkekből legjutányosabb áron szolgálhat. (120-3)
Wlefctla
■für bierbrluffiejbesrrzer.
Kar »u lofct Ut, kewUrt «Ml
Hrhaal, aanber und trühe gewordene I«ager, «owl« anch uuo Sehenk-blet« werden Wngtlen« Iii Vi Munden durch ein untchldllche« Mittel unter Garantie, glanthcll, fein moua«lrcn<l und «chmackhaft wieder hcrgeitcllt Bei llcftellung bitte um genaue An-
tabo der Äahl da- FImw und «Im laat-Inhalta jede* elnielnen Kaaee». Vcr«enduug«n nähme der Ktlr«« wa« gen nach.
Eiuaendungen von einer Kieich« de« kranken »lere» wir« g^wflnicht. Muttertendung «owle »riefe bitte tu frauciren. Miliare Auakunft eithellt
Aug. Siegerist,
Mengen [Württemberg.]
amtliche Urkunde.
Dem Kaufmann uud Fabrikanten Menn AuguatBlegerlat tob hier, wir« hlainlt beaeugt, daa dertalbe dar nnterMlehneten «tella nber 10,895 Btdek 7.eugnl««e, authentlaeha Schrift-etflek«, von Anbe(fir.n »eine» (HxhUfte blt haut* vorgelegt hat.
Stadtichtdifieuten Amt:
(131-13,11
!!! Távirati éricsítós!!!
I UM
ImT
A londoni ci6dt0nr^»j*(<k hatiroxatllag elrendelte, hngj al I táruiig raktára • klipoatl rakMyM, Béoabea (Tubhlavbtn N.
kinjrtaeritro é» asoanal elini»ltta»»ík. Khheik<iie»t a 20,000 da-I rabot meghaladd, angol Mrd- /•* n«l febárnen>a*k, angol váaaonaaOva-luk, angol aeehb^ndSk, aaatalf keadSk U lejrfnon.abb angol r-tiiitiiiK hol álló reudklvtill <jrák4«tUt«k hellatlau olcid áron ■•(aaaraahalSk. Aa i0i7 alaceonjr írak, vlaaonyltva valaatenajrl eatkktk neháa mlnSiígíbea I i'' e«ipi«s.''hei, fölöttébb érdekelhetik a magiu-egjríneket ugy, ntlut aa limétel-addkat, mivel haaonlá aladia u>4g »«ha nem törtint, a aliff ba li fog eUjSul.
I JJJ; Ilaionlittatianak öuzt pontonnt at itt j*gytett (Irak lotryíbb irjegyiAkekkel a megfontolandd tovibbá, hogy kl nem elígi láruk minden ellenkaaí« nMkOl vlaaaaviutueV, U a pána birmaiitv« 1 vUmakaldetik, mely eljáráa álul a teljea mcgeUgedci előre blitoilt-I va van. —
í 1 ''kOnn darab vánon férfiing a AUVUV legtlriemabbtdl a lec-kSiflniigeiebb fajig — mindenféle I nagyságban, testhea álld i» «elalélja» 1 frt 60 krtdl S.&O, 3 SO, 8.60,4 frt SOkrlg.
s

I 1 onon db vánon férfinadrág UvlIUU mindenféle
I ban 1 frt SO krtdl t .60, 1.80.9 frtlg,
2 frtU.
ÜKAA fehér éaaainea férfiingek, líjujabb mdJ Sierínt
1000 minta frtlOkrig.
M 6v> krtdl £, Í.60, 2
I önön vinoa nSIIng céltierfien övVU ¿, (tlnoean kéaaltve 1 frt 10 krtdl 2, 2.50,1 frt 80 kríg. Legea-legfiuomabb Ingek 3 ft W)krtdlö.80,
NLöO, 10 frtig.____
OAAA db ntfnadrlg éa é|l kön-iá, k lUluS aaabá>aal,lgea Icelnot, 1 frt 80 krtól S, 2.50, t.M, 8 fr tig.
1 <inndb oft uu-iag,
J legújabb eaabáe eaerlat.S
■ frt 50 krtdl 4, 4 frt 50 krlg.
Ufwi db idadatokaya bármi m»g • OVVklvér.Utd minták aaeHat. I blmeave vagy oak egynerllen 3 frt 160 krtdl, 4, 6 frt 80 kr.
I I KAA db finom 4a kAlép finom-I XUv/vf tigfi váaaor, 60 iff hoaa* I
aiu ée »/» rSf eaélea réealetekben,
18,20 frttdl >8 frtlg. _ _
RAA db legfinomabb angol ké>í UUV''a«8vet minden db hoeeaa telj»« 80 rSf, 24 frttdl 38, SO, 38 fUg a legealegfinomabb.
1AKA db angol aiOvet X4 ríf.U A<CUV réeiletekben, darabja
9 AHMUMl frtJj,___
2000 rí''ano m
béeil
ciérnavánon, kA röf aa4lea S2 I» 1
bken-frtig
fél tucatonklnt kéahe» tiolgAltatv
QRAA tét angol vánon taebt yCUUV as a írU<5| j 9 Wi 4 1
onnn,<i "K®1 v4»on-batti>t-
keudS férfiak ée 68k aaá-mára 8 frttdl 8, 7, 8 frtlg féltucaton-klnt kélhet MolfálUtta.
onnnP iT»" ieg«no-
^vuuvmabbkaU«tváa.eai.<SI baanaatl vagy harAnt ránctokkal, 80 krtdl 1,1 frt 10 krlg. (UÍn ^ aacot váaado-''ltmatet a.tUll kend3, legajabb ab-rákkal, It, 18 ¿» «4 ««»atélyrc A tl Axiome et értékének l/,-adáér%
oqhhn r5"í,n finom, Irnne-/CUVUU h#Itkb miOt4gt féWr angol »hlrtlng é« Madapolan, r^Qw 28,28, 80, 40kr. a legfinomabb.
TI8ZTELT ORVOS ÚRI
Kcjvoa kOtoldaa^gt-mnuk tartoui, fogorvoa dr. J. (}. FOPP urnák, kinek
ANATHEIilN SZÁJ VIZET
foKliuHiim KVttborl véri黫, n r«i«t>k Itiognfcn, gyakori rhruiMMtiru« foKinfJditlniNk, ón vógrt) uiSg * dohÁnyniAK »I-
(NvolUntxír« haainálUm, »nogördemlott tlica^rotot nyilvAniUni, H e*en fogorvo« urnák ©gy nornc««k fijdalmaa, hanem undo-ritó U''U-k«i1kWIí A''lgytlgyultUonnirt n ltigbcnaóbb köazäaotouiot tol luát aohti,
H ¿c», (lum[><mdorf, 636. a.
Liberet Helfer, m. p.
b4tor-e*8vet gyámok.
Egy paUcafr ára I fta 40 kr. — Csomagolás 20 kr.
MT'' A> .AaatkecM-axijvtx'', valamint aa , Aaatkerla-fefyátita KaphatTMacy-kaaliaáa: Beliu Jdaeef 5y^gytteréít, Holenberg, Kolenfeld A. Wajdil« 1., WelUeh, Keaeelbofer 4a Hchwara A. urak kereakedéaébeu. Pápán; Teebepea J., HUmpfl 0. 4a L<wv I. uraknál N. Zata-Cf«r«MfCa: A,,ul KJ^tX''*"»** I* Handler
jifJM
J, KatrtMyM: Singer
ler n. — tlfUMlfa 1
WerU g7ogy»»*réaa. — Varaaioa : Halter gyógytieréi«. — Sli''lHrHfil MÄtklg SfaM^M Horner Kajet. 4« Htaaibomky I,. gydgyneré«« uraknál:
Curort
GLEICHENBERG
(Steiermark, Oesterreich.)
mit der Conitantina-, Kmma- und Klaoeenttahl-quelle und de« Tohannle-bruunen, vunlcbit der HOdbahn-Station 8(i|elfeld. ungemein reiiend gelegen und rOhmlleh«t bekannt durch die au«ge«e!chnelen Hellerfolge «einer Ml-neralw(««vr, — Inibeaondere bei ekrofulOaen und tuberculOien Krankheiten, bei Katarrhen der Athinunga-, Verdauung»- der Maro- nnd OetchlecbUorgan», J bei mangelhafter lllulerteugung, Hlelehanebt et«, et«* An«geaelehnete, von einem Appenteller Sennen bereitete Zltgenmelk«, — voraUgllehe« Klima mit einer auaerordentlieh milden, wind- und «Uubfreien Luft, comfortable ^ Wohnungen, — Cur- nnd Leaeaalon« — gute Keatauratioaen nnd Mnaik-, kapelln, — k. k. Poet- nnd Telegraf»n-8Ullon. — Die üommnnlcatlon mit Uju Uienbabnatatlonen Oraa uffd Hpielfeld vermitteln Ugliehe, doppeltet Poetverblndunge», Atellwagen und beqoeme I,ohnkot«ch*r — Malaon v« Mal bla Oetober.
Minerallwbaer-UeaUillungeu Und aa die gefertigt* »IrecUon »der an die llrunaen-Verwaltung in O''elchenberg au richten | Wohnaage-BeaUUun-geu — mit einer Darangabe — jedoch nur an letalere.
Dadn-Hrochdren tlnd durah alle renominirten MlneralwLuer-Handlungen nnd gTOaaeren Dnehhandlungen der ttiterr. Menarchl« unentgeltlich aa bealehen,. «owie anch durch die Kedactlon de« .Zala-Boaogyi KfialOny'' In Or.-KanUaa. .1,
Szótküldések utánvét mellett minden fő- ¿a vidéki I tárosokba az egész osztrák birodalomban eszközöltetnek. Csomagolási dij nem számíttatik. — Vételoknél, melyek 80 frt értékQ portékán fölül terjeszkednek, 6 drb indiai Battist-kendóvel ingyen kedveskedünk, j n-itaj Uatral-Hl>>tViriH<1« Olflt Wl—, TaoMaabta Nr* R. Nfe ItlIM: «aaKH''tokmi Hmm. <l*«.-lt.t)
Ersparnis bei Inserate 1
ein versuch genügt iii
M. 25 B I S L B R '' S.
konzessionirt/»
ANNONCEN-AUFNAHME BUREAU
mr fUr alle Zeitungen hm
übernimmt Insertionen zu günstigsten Preisen. I»e»t, ftulg«g«Me ÖO. "■>
Zur gefiillig''''ii Beachtung!!!
11* s.
(Uo M)
Direction des Gieichenberger Actlen-V«
In Qraa (Htelermarck, Oeetérreltk)
rMaMMMMMMMMMMK«M«MMHMMNaHMMMMM- —---—-
Gyakorlati találmányok!
ífygyjelentőeégfl minden háztartásnál az ungynerefett „Poflr-Pttsta," mely Alíal mindenki a legnagyobb kÖnnyfi-séggíl képes fényveiztett avult bútordarabokat >tb, }iifény«itaui. Kgy doboxnyi anyag elegendő egy egész, buturoxat kifényesitésére; Ara 80 kr. — Khhez még megjegyzendő, hogy e Paata
soha meg nem romlik.
Iifat-Uutltt , kitaní nt
Mla den elhouáljroult Wui llrgyak klfAuy»»ltAvAr*, »Alküla»hetl»a a* araiiy i» »tUti mívs»«knAl. E|j dib.
UW.
C»y éra uaWWyr*. vegyit »O M» «M »»pár* delajtív»! mindenkinek ajéelhttd, ailvel Milul MlndennemS óra ...bilyoth»ld. Kgy drb 25 kr.
ur. Kaen por alkalma»»»» Alul ¡díben , pA»»b»u ái munkában g»tlAlkoilh»tul. K mellett
legnagyobb elSuj *, hogy a íehArneaS vele Igen klui.Mhtlí I foul ceotuag kan !t kr.
AMHkal hUtoaeAgl lakatok, kit«-nS aaerkeietSek , bltl >t»k feltOrAse eilen.
1 4h kitebb faj« 10, 40, >V) kr ■ » nagyobb , To, 90 Ur, 1 0.
. wa kuloac»»l I tri
10 kr. .
I Jb atlUtkAkra «», 40, 60 kr. A»f*l »Utk * legjobb »«»AlbAI, i ab
klt»»bá»ra olld U, 56,4A*r. Idb. himtA»! olló SO, 30 kr. . . olióll»»« 10 kr. Sagj eliSuyayel atelgálnak aa uj gApIróuok.haatnálatoknál ulnc» toOh tAg kiptiln« H« tSrA*Ut »ent UM
hatul.
1 db fanyAlben 10 kr. . . ctontnyAlbeu''l 6 kr. . „ tvllUitóv»! A» héttel W) kr. . . vakard-guml 6 kr.
r*fflÜ4««k «Dm. bármily n»n.e»k *»»k, elSnjröaen haatuálutnak a bar-Uni fogO*ppek i • »«er 0(7 bU£os, hogy ha B*n haitnálna, ára vtssaa-adatik K*y üvegeeAnek ára 80 kr.
QyafcarUtl ■¡jrtpr^lt, »elysk Uro* ldlb»a a hemoeakulddáttál megvAdik. 1 pár SO kr.
KlUlnS ÍAoymás kanunkkal va-gyit»». kogy a bírt Uttóibbá Ugyák. I frt SO kr.
Breaeti Fompadour^Paatat,
A kirí-« PoMpadour a»»»ouynak IV. t.»Joe udvarán roll <k-r ti»re, moly a világ «151» Ólokban maradt, melylyel 8 macának aa Uja klnAtAal, u. at. vidor »»ApeAgAl A» a bír elma*ágát cgA»» a kAeí SregtAgig mr«l>rlo!U. Ksea recept kAeSbb egy mag»« uricsalád birtokába jutott, mtlyask «rc*»>Ap»Age ma U a bámulat Urgya. 8ik»r0lt Ki« orvuetud.>rnak eten addig titokban tartott r«c«|>l«t »seg»*ere«nl, kogy aa »gitt »¡Ilg Javára VaráiiUtkaaaák. Ka*a fslttlamlhallaa ar*»-paetáaak »redniínye minden várakoiáal falaimul, «nlrSI aaiuio» bi«oajit»ái.jrok m«frt«klotáa ráf*H t a. köa4u»íf rcodalkaaáaára állanak. Aa «gj«U«n »»«r «a, ratijr miadau arcn-foliokat, aaapISt, máj-Tollat atb. gjror«au kápaa elláToliUai
v<f *»» álaaltáaaal *gjMl 1 frt &0 kr.
A I agujab b 11 groln - tO «1 aaar. K»i«i (aaabbaa hurdkató) a lcgg/a kattaliabb a g*wban, aaw dohán) lók utámtra la aiáalato« , k(liOn«<!gv''l tSai ■acfailbi formájára, lámpával tan
.gjbíkít»», waljr nakáajr árára-valá
,,nanragot Tía« f»l, agy hogy lT»k-ián adódá alkaloMuial lagott >iUgal lati ti gjfi^jUai. Ara taak a gjort el ft-Jadáaa alatt UMUtt ily «Icaira, L U agjr db 60 kr
P • r a * i a i hajfa»tí aaar, ««Uyal ai iéi hajai porca alatt barna Aa fakaUr« fdthttai, Aa »gjultal magávja a tar-a>4tia(*a adaaágát NJMnjrekbSI kA-aaftll áa *gA>iaa ártatlan. Kgy dotoa HilHáml i tl
falyákony aay». l.fgaAlktl-laikatlaRahb aaar mindan háttarláa-ban, m»rt #T?al mindan a háaban «Iá-fa«8 jatltátvkal ailndanki inaga a«a-kSaMkati, aaan ra/Y ávaklg alUrthatd U kldagan kaaaaálhalá. Kgy nagy •tag ára ti kr.
L«<ujabb r o a a d ap o r . íitto-aiUll t''tr atlad«afAla rnatdafolluk tllárollláaára ráaaonhól, laljiauhS) i* mindan máafála MSTatakbSI aalat-n,y »a»- Aa ai aAlajarakrfll Kgy tao-«•ag iVra. 3»kr. V
Lagjukti boroUa-krnőaa. K«rn kanSoa által a borotva kioaJ^rttlAaa ^«Al.laiathaUk. Kgy dob«» ára 3* kr.
Ii ótollak ra^ulaiorial, Alkal-•uuhalók taindaa káakaa Aapaplrko*. agy kugy agy Aa ag/aaaaon tollal a bgflnoinabb Aa lagra«Ug«bb ronáaf-kai lakat rainálal, lt db l''o kiArt ■•gy lábalt aiagAija a uadvaaaág-
1 Ua/disMÜ Ip/^atól
állásra ajánlkoiik egy »»akképtett ©gyén, ki nsmcaak oluiáleti, d» a legújabb habuláa azerint gyakorlati azakisinerotokkol bir ; elméleti tekintetben a vitagát kiállotta, gyakorlati toklntetben pedi* jelentékenyebb jószágok több évi Ónálló veieatéao a hoMsaMbb Utalásai luellűtt neniketril ta^aitalatot szersett.
érti tllwJtoaea a umwti ftldtnivohiat, aa< ahhoa Htüoégaa
gépk kezelésével.
KétmAvelést, ide számítva a víz lé- éa felvezetését a leesapo-lásokat; inarhatenyiWztéat, gytlmölcaészet és azőléaaoUt; ez utolsót egybekötve a nemzeti pinczegazdászati rendszerrel; méhészetet, selyem éa aelyemrovarok tényé sztéaét, a lecsatolás körül azükségea vísi ''és szárazoni müvek, csatornák építését, teglavetéat s általán aa építészetet atb.
Óhajtana valamely magyarországi nagyobb uradalomban, a iör.tdolom megfelelő azázalékaért, vagy határozott illetményért, állásba Vj>ni.
10CX) frt cautiöt azonnal letoaz.
IWvebben tudakozódhatni o lap szerkesztőaégében( 104— fl,Ö)

ISI, arra gondja Ugyan alndaaklnak, Minthogy aa agAaaaAgat fanUrtJa. Ka rIAraUk a UaUgarfAU bSr-aaltoímáay álul, mtly a lábbflit p<ihárá • áthat-tanná Uad ugy,hogy a c»i,>S, bármeddig tapoaU legyen U a vlsas sorai, laAgaem Areihetni henna »edreeaAget, 1 Uvrgeeaka ára 60 kr.
Augol b8r.- fAaruáa, mely a hírneaiduak eredeti lágyaágál vtaaaa-*d|a Aa Ugaiebb fAnvre hona, egy kU flr«4*<4ka ára 25 kr, eg/ uagy Üveg ára 43 kr.
általánost led ild-po r, mel/lyal mludennamO Arciet, aranral, enutOl, hronaol,pakfong»t,aeAlt As reiel tlaa-tára tlesUUal AafAuyesiteal lehel. Kgy dobos ára SO kr.
I*ári el állalánoi ragat», nely> tyel aemraak Ovrget, kSret, lajtAkat, fát >lb. a Uggynreabban ét Állandóan meglfhel ragaailanl, Agy, hog/ olvá-latithatlau marad, kauem hogy mla> den eg,etil«e legyen, fái Areteasl, ttvegel porcelánnál atb. ugy Aeeanra-gaailhalni, hogy egy lettlA Inaa. K«aa minden hátnáli>AlkSla»helleuOl •«ílk-aAgee eterhSl egy dohoaial 10 tűr. Ugyan e tagaai folyadAkhau, IWegbe aaedve 30 kr.
La r AI per.aA»I 8 hAlyegok, melyek kAnyelnteeeAg, oleaoaág A« Ida. toaaAguk miatt U minden ••atyánál v,
por nAlkill, raupán hideg <Uael a leg-aiebban febAren.agAaaaAgeaen Aasaitg nAlktlI lehet tartani egyoerű dörg«-IAa által, llogy inlaAI aagyobb legyen a keleudö.Ag, dbja caakla 60 krra lA-tátott.
AlegbUtoaahb Ae legjohh eaer minden alkaluMllan rorar elpuaatitá-aára kiaárdlag caak n friae pertea ro-varSl''t por egy Qregectke IS kr., ká-romaaor akkora 36 kr.
Valódi angol tollkAeek egy-egy két pengArel 3<), 40 kr j t pongArel AO S<» kr.i legflnomahb faj pengArel fte 70, »0 kr., 1 Irt, 4 pengArel «0 kr., 1 írt, I írt »0 kr.
11 fl r n a f e a IA a a a t. Kgy peres alatt lehel inlndenfAU tárgyra ktvAtel nál-ktll p. fából, kSból,bádogból .tb.»aló tárgyakra, legeaebb a<|Uarell feaUal állandóan álve telni, ugy <\nnj ira.hogy a legl^yeasbh kA» által kAiiiteU fee-lAa gyanánt fog felttlnni. KnldnOaea »jánllialó aa Iparoaokaak, minthogy a tárgyakat igen caini ihilja Aa ajáu-lórá teaai. Kgy Uy''kAp, mely rirág-eaokrokal, gyOmOleaOket, lájkApekcl, állalfejeket,eaoportoaaloksl vagy karikatúrákat kApea, kapható 3, 4, S, H, le krArt, egy üveg álveielral lakk elAgaAge* .''laaáa kApre 2<i krcrt.
LegfeleChb helyen aaahadklma-aoll mAreg egerek, patkányok, Hrgók Aa hOrcetgflk kiirtáaárs. Aa eladáa fa-UISaaA/r* ISrtAuik. Bgy nagy eaeleu-eae ár» t frt.
A hajai AlAnk állapotban Urtani, aa Saat vagy eiSkAl barnára featonl Ugslkalniaaabb a dió-olaj minden ve-
al kap. I& kr.
gyi kAiallatAsyek károsok. Van eaa-renraAm a t. e. kOmOaaAgnek jelanl-hetni, hogy nálam frlae, megkamiait-hatlaa kAUaer lUaUtotl dló-ol haló. Kia Üveg ''¿6 kr., nagy
OyOkereaaaer,melylyel alynk-eaemel S nap alatt ki löket Irtani. Ke ujabban feltalált «terek minden további dicaArete feletlegea, minthogy garanlia mellett árueitalnak. Kgy dobottal haetuálati utaaltáaaal egylllt 40 kr.
Ca. klr. •aabadalm. Hiaponin-sstr-llher, melylyel aAhány perei alalt minden nAvtxi unYsaendS iieny-foltokat minden!''te kelmAkhSt S Ug-tieitáhhan kivett. Kaen uj kAadtmAny meghalad mindent, ml a> ilrfAle éterekben eddig lAteielt, inlntsogy mAg a legflnoni \M> Aa a legkAnyeaebb aaint 1« aArtetleuQI hagyja, mindjárt (tárad Aa nem atagoa. Vjáulbató «gyesen-mind ke tutyi liatliláara. Kgy llveg hattnálAll ntaallátval 40 kr
Valódi álláutó g I y e a r 11. e a a p-p % n * Irglinomabli illatokkal. Kyy ktiApnagy tágu darab ára l.\ 80 kr. nagy darnh ".M kr. Kgy tAgely valódi mar-tair(Kamnifelt|, hajkenSea 30kr. K^y darab mar-aair hajutipSdrS 30 kr.; valamint minden mát illat- Aatol lell-tterek bel- Aa klüf.ildiek a legnagyobb válatatAkbau
Ca kir. taah. viahatlan ágybatútak minden hátlartáanJik ajánlható klráll kilMuSeeii gyermekek, t .elegek Aa gyerwekágyae nőknek nAlkHa«h*t-len. 1 db 90 kr., 1 írt 20 kr., 1 frt 70 kr., 1 frt 8o kr.
hármlfAle i.Avvel vágy "Aggel Aa rel mertei vagy Jegygyet 5aaáa db 1 ft. ftl* kr eaer dh 1 írt.
Villanyosolt íogkefAk. Ktekkel a fvgakal minden falapaaa vagy fof>
HGíEUiFirElÉS.
(/hV-12,1)
Minthogy a sereaeU atlkkek meg te haatlaUUtnalt, bátor vagyok figyelmetletni aa Iránt, miaaerint aaok «eakla a nevetett raktárba li kaphatók.
g^* MindenfAle biaományok elfogaáUtnak Ae ponloaan Uljeeitte uek "fMI Ar]*|yiék«k. a kspfcaU oiikkearM la«y«a srolgáltataak
Az első auaitrial bizományi üzlet A. FRIED WANN Bécsben.
Jhaterttrasae^^ Ö. az. alatt Uréaer aöreaarnok mellett.
mSKMONDÓ HI ÜÍK,
pluviálek, dalmatikák, albák, roohottek, velamok, oltárpárnáík és teritők stb. Ohina o^üBt ós tüaaranyzott
tlonstrmunk, kelyhek, riburiutnuk, parillrul gyertyatartók, filtttulók tdtuéuytartóval, hzcntilö-vliiartó ntpnno-rluiiiitiMl, Iniup ik stb.
Egyházi-, c/éh- és Iskolai-lobogók«
TuTA
s a legg«idaga&baa &Mllitott OltNÁTOK, és minden
.. EGYHÁZI SZEREK -
legjutányosb áron kaphatók: Oberbauer Alajoa
gyárraktárában, váczi uU:4a |ft. itzáni n. PtíÜTÜV,
(89 íí-Hi -- -
álUKtlV/.KKKK CrvsITÁSUa: KIV.i.S.VTKA IIKüOLDKTNKK.
Halai ós vesz minden ró regnek!!! Biztos halál csalhatatlan irtó szer, patkányok, egerek, poloskák ós csótányok kiirtására
Tőlem újonnan javított patkány irtószer lés a Párisi világkiállításban legjobbnak talált Ipoloska-tinctura, melyet alulirt bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe ajánlani és sikere felől képes, ugy magánosok, mint államhatóságok álul kiadott bizonyítványokkal magát igazolni, minél fogva számos megrendeléseket remél. Kzen szer 10 évig is eláll és mégis sikeresen hass» nálható.
Kapható N.-Kanizsán egyedül csak Fesselhofer József ur kereskedésében. Ara egy «eknexének, mely Rtess Gutmaiui névpecséttel van ellátva használati utasitáfvsai együtt 1 frt és 10 kr. o. é (106—6,4) Hle«i Gf txtJtxietiaia,
vegyAei At klr. stahaáaJom talaJdopova.

i
üliVVÉDI ÜGYNÖKI IRODA.
VidAki SgyvAdtársainildl, *gyl«Uk, lárenlaWk, knt.Agek Aa. »Kgáuadklól aat. elfogadok minden Megbtaájokal, melyek (Sr-«AaykeiAal vagy kOiigaagatáai Ogyekben a Buda PeeWn aiAkelS I kir. tuiulaUriumek, kir. Curla, váltó Aa várót! ISrrAayiaAkek, láraatawk U aoletvku*l kíwkaajAtáal, wtgstMrgalnasM árts ailA#«Vrl »ah IgAnyelnek.
<\Alj» SgyvAdl irodátaaak a vldAki Ugy«bajee«kal a J«*As ueaAai, utánjátÜM. idiialtáíf Ufhea kAUaágekt«! «Agmenlenl, «ora, kimeríts, slapoe ta<^ut«okkal ttolgálui As kol skadá-lyo,„ UaoáMk. káp.Ueluu.T>t
A dijak legmAr*4kaltebbea aiámlttatnsk fel, egy íálnspl vd''-nál Mbbel nem igányl« etyáiáaátl 1—• í«t-
írodntu h«|)e Ptrat, áxiult aa A sz Knarl b z
Kos eladás,
A hirea, gazdagszőrA (''•« tiszta Negretti származású tör isökuyájból egy i^a két évca nagyobb számú kosok adatnak el jutányos áron, a melyek minden ragályos t''a öröktkléai^tegségl nélküliek a ezért jóállás butositUtlik. Kféle kosok az urudalom pus/. táján Ui-Népen, N.-Kanizaa mellett példány kép láthatók és értletiiben mindenféle érteaités ktWau^ggel adatik éa az előjegyzések fid lesznek véve s kívánatra meghozattatnak.
JÓSZÁG IGAZGATÓSIG
llj-NApen, op. H-kanlaea.
(•7 7)
JBLBNTÄ8.
A tisztelettel alulírottnak van szerencséje jelenteni, hogy a f. május hó f>-én Szombathelyen, az uri utcyiban, a Két helyféle 108. száma btabati egy
éd-sütemény-tárt
nvitott.

RÓ8Ő Ensel Sándor,
kOa áa váHd SgyVvd.
Kapható itt na}>onkint friss kitűnő minóségü mákos és diós-kifli, ugrancs (Kugelhupf), tejes kenyór (kalács). | mindennemű vajas-tészta, fánk, torta * különféle flnom sUtemóny.
Különösen ajánlja az étidig itt még ismeretlen kitünó minóségü, mindennemű és első kézből kapott Lengyel honi t|quer-jai(, melyekre nézve azon kedvező helyzetben van, ^gy azokat a legolcsóbb, árért adhatja.
Reggeliül kitünó inyencz-slltemónyek fognak készen tartatni.
Megrendelések tetszés szerinti süteményekre elfogadtatnak b kiszolgáltatásuk pontosan eszközöltetik, j Stombiitktiy, 1HG8. május 6-án.
''(129-6,2) • '' Herle Vincié. , ^
Wajdits Jóssef kiadó-. lap és nyomdátul«jdon<w Nsgy-Kanizáán.
a „SKOlcur^'' szálloda melletti Koller József-féle (ö8—9) házban van.
Lakváltoztatás.
KELLER IGNACZ
rxip^nzmeatcr M^Kanlzanti
li«»telettel Artetill a t. ea. krtaönaAget, hogy mthelyAt e ealp8 As eaitrna rakUrAt a («tAren lev8 Wlaasios Astsl «r bAtiba leite ¡U.
Ajinlja dUastaa »tiUrdan kAaiOlt mlndenne»)« kAe» fArtt Aa n8i ealpS Mankiit As aagyar eaitmAil a UgJaiAnyoaabb ir mellott. t
Megrandelet.k ponloaan U legrSvidebb Id8 »Uli UlJasiOetuek.
Lokalyeranderurig.
IGNAZ KELLER
NrUubiuacher Meister In Ur.-KaniaMl
benaehrloktlgt ela koekgaehrtea P T. I''uhllkum, daee er eelae WerktUtl«, aowie auch Schuh- und Hiiefel Niededag« In daa auf dem llauptplatae bedudllch« Hau» dea Herrn Astss WlSSSl«! verteilt hat
Znglelob empfiehlt er »«lue slerllek und fed gearbeiteten fertigen Mknner- und Kranan-Sohnh» und angariaeke Stiefel ran allen QaUungen bei den hllUceWs PreUan. (11$--»)
lieatelluagan weide» pOnkÜlek und in kOrtetleo Call basorfl.
MftMkiet a ,Zala-Somogyi Közlöny'' 24 ík «ámáiwz.
»erei rablók ott erélyesen üldöztetnek • megyénk felé nyomatnak, • nincs benn sdinmi két*<\g, hogy rakonnoAtlaakodásaik no továbbja be no következzék, ezek után több helyi viszonyra vonatkozó tárgyuk fordulván elő, melyeknek elintézésére legott halárosatok hozattak.
* A baloldali kör Szombathelyen a Pro-tvrban junius hó 8-án megalakult, hlnök Horváth Elek, alelnOk Horváth Mihály, jegyző Tncxeuthaller Lajos és Vittnyódi József. A jobb oldali kör is megalakult.
* Vas megye Honvédogyloti gyűlése azinto H áu délután számon bajtárs jelenlétében megtartatott. s minthogy keletkezésétől fogva egy év elmúlt, ax «laj)rt7jtbályok értelmél)en uj tisztviselők választattok, est inog előzte azonban a volt tisztviselőknek tömeges loköszönése, kiknek az eddig folytatott hivatalonkodásaíkért kü-szöuet szavaztatott, s ez jegyzőkönyvileg Lt megörökítetni határoztatott. Kzok után titkos szavazat utján megválasztottak, u. m.: Elnököl Szal>ó Vinczo alezredes a/. f>-ik huszár ezred
(uruncsnoka. Alelnök Vídos Márton százados, ''énztárnok Tarafás Jözsef főhadnagy. Irattérnek Magassy Antal százados. Főorvos I)r. Gvön-gyössy Vümo«. Fóiegyző l''illich Fereucz hadnagy. Aljegyző Sxalinay Antal hadnagy. — A választmányi tagok megmaradtak, csak néhány uj egyóuuel szaporodott; aa újonnan megválasztott tisztviselők helyeiket éljenek közt elfoglalták, a következett a rokkant honvédőknek segélyezése, kik ax egylet főorvosa által a teremben legott megvizsgáltattak.
* Csuda s x U I ö 11. A napokban nálunk egy kisded ssUletett. . . fő nélkül.
* Ttlzvész. Acaád községben Ü-én tUz támadt s két Itáz elhamvadt, a házak iiont voltak biztosítva, ,í>
* J é g v u r é «.■ Y. bé 0-én Ludad község határát a jég egéazen elverte.
* T y p h u ». Ezen irtózatos betegség több jelöltsége mutatkozik vidékünkben , nevezetesen Surányban már egy páran elhaltak.
* Tor na-ünnepély. Junius 14-én a oop runi, zalai s pesti torna-ogylotok közreműködésével a megalakulás Ünnepét ülendi, egy a városhoz közcl^eő erdőben. Aa oda vivő utat zászlók jelelendik , s a haza jövotel fáklyák világánál történik.
* Tévedésből ló-halál. Kgy kia-somlyól polgár a mrgye határszélén lévő uton éjjel haza felé hajtván, n katonaságból felállított őrök egy korvama udvarából „álljl''t kiáltottak, a ki a megszólitót rablónak hivén, lovai közé vágott s elnyargalt, ozouban a katonaság is mint hogy meg nem állt, rablónak hívén utánna lövöldöztek s a kocsis csak a sebesült lóból szotnébo fccsltcr.doréslől lett figyelmes a v«wtélyro, s a ló kéve* tdőro ösazemgyott m kimúlt. Kérdés mo»t, melyik a hibás?/ 8*. L. megyénk beli közbírto-kos a megye gyftlé^ta kimondta, hogy - miudt A ketten. —
Irodalom.
llHjgaió Sartdot kÖltrit/ruVrl. ^hmerteté*.)
Soksaor ballltató »*»u ,ktutn nem ok nélküli panasz , hogy lyi*V. ^.tójgBCÜnk hanyatlani kezd, jóllehet .'':>dhatjuk , hogy a
többi kölu^zoti fiAjlálk ValÁmi kellő állásban nW-aittotnénok. Vájjon ml ennek okaV Azt könnyen meg lőhet magy kráauj olósSör: korunk inkább anyagias haladást ösztönéből, másodszor egyáltalán zsoldba állott irodalmunk mostolia-ságából, oda jutottunk, hogy az irodalmat ¿•■j?/ál talán nóhény oíxyén salát privilégiumának Cartjti, s ez egyik hátráltatója irodalmunk szabadabban! fejlőd betétének. Fiatal kezdőnek ozá<n!alau u«Jiés»égvkc£.. oll korosaiul mennie, inig v>o<v jut, hogy egy .''''¿tot költeménye napvilágot lathat, kivéve, ha gazdag s a kiállítás költségeit tv''.játjából fedezhetvén- Írói viaxketo-gének elég-. '', akar tenni « a számot szaporítja. A kiadók uuui Merülnek válloii. ózni, mart a* olvasóközönség csekély , a ke rflny nagy , az idők mostohák, az olvasási vágy fojlostt ve nincs, a pártolás tehát csekély, Uün sokszor azok részéről ts, k$k as írudai ,a fcib-í-''«dokkol viseltetnek, táplált) dóíiéle. y***» v AJben. Itt ott elvetvo lelted piálni egyet, ki, tisztáu irodalmi érdekből pártol egy imipl''V- . melynek írója tehetség jelei\mut5 >í*. Tö> ^ - T^j'', olfran-©ziásodunk, tlyen X-tb^itif -íy«n szin-
tnAvészetUnk s leaznei i'''',Ca von~"\ már idők, a melyekben a fei^vofot». n>''v^,ir kalap és utliU bulyolt cilinder ú frakkban fitymáljuk nemzetiségünket. A példa hat; ilyon költószo-ttlnk. Ulvo éddgós érzékiség és ér««!miséggel • Dalntady szorvutni dalaid épugy meglátszik a ministeriáUs épOiet lov«f w éiint Hzegfy Mór tárv.uu zikkeln r »gy fy^bb egész a Buda-^1''esU közlönybaáiataig, és Rówaági Antal gotnl>o«tiU.iödé«ein (^»élom e sorok által egy költeiuéuy ftLiérre uUlnl, mely épen most bagyU el a vtdéki sajtót, igen cabos kiálliuU-ban, mint azt. .\\,v Utta Uf nyomdájálHil megszoktuk. Egy i kezdő l«^>Uó munkája, melyben ugy mú, .ás költő» aankákbae haz^ >tenoég, tuu\r*.4tm, holdvilág, bor, dal, k<dvea,
barátság, szeretet, caa|ádi szentély énekeltetik inog különféle váltósatokban. Ha a benyomást egy szöval akarjuk jellemezni, melyet o költemények olvasása o soruk lrdjábaa keltett, ki kell jelentenem, hogy lmtárvzott teheUégra mutatnak. A .Kikelei'' czlmü költemény-ftlzér írója finom érzülettel és szerencstis felfogó tehet-üéggel bír, és eltérve a korunkban olharapódaó merev határozott materializmusától inkább a költészet idealumuea felé hajol, és e kettőt egymással Azerencaéson egyesítve költeményeiben megUrtja az araoy középr''flt, miben a tiaUl költő eredotisi^ge fekszik ó<t a mi bárkivol megfogja kedveltetnl a ki olvassa. Nem Ulálkozunlc költeményeiben hajmeruaztó szélsőségekkel, ijesztő rémekkel, boldogtalansággal, mely ké^ ségbecstWben és átokban leli kifejezését, nem rettentenek Itennünket a sötétség szellemoí, nem töltenek el iszony nyal az emberi kedély sötét rémei, — kristálypatak e költészet moly etil-'' lámlik a gyöngyözik s melyen át tisztán láthatni a költő bár olykor kevésaé ködös, do többnyim aranyosan mosolygó kedélyét, vidám, derült leikOlotét, tiszta salaktalan szivét — JU-dár dalolás, lombsusogás, a hold rezgése, a cruláü^ csendje, kodélyes szentélye, a betyár szilnjságA, t retletí, egyszerű, de mégis ragyogó tisztaságú nyel yen ailva «lő, egy egésszo olvarlva össze, mutatják a költő lelkét, moly szenvodni és tűrni tudott és tud, de mely sxeuvedéseiben is megtartotta reményét (* tisztaságát. Pillanatnyira elbusitjna költő keblét a fájdalom, mi búsulunk vele, de az öröm szivárványa ragyog a bánat könyeseppjoin keresztül, mi örülünk t/ele, a kü''té lelkében dereng a remény zöldjo — s ml is remélünk. Mily sxépou mondja a t>. lapon .Szülófóldeméa" cziiuü költeményében: .ibrAuilvIUn, tllmUr Brnks/gfm KtkAlU s< Idd r4g*« rjgsn.* de azután a tavasz virágért szilt cserélt, a matlár daláért n\zsát, gyöngyöt, s mind ez mondja: „a hervadt virág ar elszállt csalogányok dus emléke mit neki hngyának, mindez beíefér ogy kohaj panaszába.u Es Így tovább, míg föleszmél, hogy szülőföldje táján van, mit Is panaszkodnék itt minden azt ígéri neki, hogy nem lesz mindig oly árva. Keinek költemény ok az „Elválás után* s a „Caókot lyányka" ezimflek. Ai elsőben kodvoso után <«*mg, kárhoztatja a álmot moly vissza hozza távol levő kedvese képét, s mindkottőjök Moréimét embebosonlítva kérdezi
.......mi l«U tsercImOok —
MidCa l.rOkre válnunk kelletett IT Nt''ked uj (Idrrjl ánehlS insdárks H hAkem liuteist (i)i emlákoet. —
A másikban kérdezi :
IWelem nálknl ml oh ! st áUt, H boldogitnl alkotott kebel} — Kert a melynek rlnee uyild xlrágs, Vsgy virág mely /det bem lehel. Mindenütt »^yanazon tiszta édes érzelommol telt hang, a (Medálokban ugy mint a szerelmi dalokban. Kgysxorüen de inogható magosztos-»ággal festi u magyar rabsága'' éveit a UJ. l»i>un „ A rab" exinu\ költeményben. A magyar szabad volt, mondja, és „büszke «pint n sas" „egy fol-hőt lakott a villámmal é* ő nehéz csatákuak volt villáma, és a (Öld osotláltu nagy totteít, de jött a vért és láncxba verte, ki azelőtt ténhe hullt előtte, most kactAgva őrzi és csúfolja nevét44 — meglepő fordulatul kórdezi na gyáva fajt, nom fél o gúnyolni őt* — ki Ha «''Utálja tápnl lánc.ál. Abból verebil újra kardját Ugy ehidrhst mint hitvány port s xál. Hl>o várj csak, mond továbh, majd Istene látja lettedet. Vérzáazló alatt küld ogy messiást és boszujában lerontja falát, mint hajdan Sámson tette, és —
.Homjs len elrod • S r*lm*k jlete.'' Mily igazán megható költői fölfogás, mily gyönyörű festés, nem a szellemiség győzelme ez az anyaviségon ; netu a szabadság győzelme a rabság felett. Ezeket ogy ifjú költó írja, ki istno-reüenül, magányos csöndjében küzdve az életpálya akadályaival, mint a félrevonult csalogány nengi örömét, bánatát, igénytelenül, szerényen, Nem kevesbbé szépek és a költőt valódiságában jellemzők »turrtiészotrő] irt vorsoi és a népies versek. Felemlítjük az elsőkből az „Őszkor* czimüt, meíyot gyönyörű lyrai nyolv, mogk|té fostós és romok hasonlatok jollemeznek és mely minden tekintetben az általunk ismertetett füzér egyik leggyönyörűbb gyöngyét képesL Álljon itt as első strófa :
Kih.lt ss ¿let rtilut s ttámaiOU K^oel rew^nrel,
K kertvV. 6** bajábsn flunsgát A .Irba U<«i>U UarOlt*« Jár a .«¿I leaáje l/ekajUk a virág etájs »««.utfedönrk tápl iiit
„Még a nap tekintető is belesápad • hogy a halott (a természet) álmát ne költse föl, aködbe szenderül. Oly halovány a föld orczája , mint a csalódott sa«(p leány és fátyolt visel ftlzér helyett. A madarak elszálltak, csak a furulya méla hangja »»ólai meg a tarlott bérez alatt, • a bus síkon a fehér gulyának kolomp hangja hullámzik át, igy ny ugszik el minden az Őszszel és a jövő roménynyel ogy szebb tavaszról álmodik. Az o füzetben foglalt népio* költeményeket tiszta eredetiség jelloraii, nincs heiytök az • keresett osolgai utánzás ás üres semmitmondó phrosis — ő költó. Ha eddig csak dloséretest
mondtunk a költői mondákról, tettük azt nemzeti irodalmunk érdekába, melynek talán skük-ségo van tehotségns napszámosokra sha a költemény füzér gyengébb darabjait nem róttuk meg, tettük azt a fiatal költő érdekében, és iránUt gyengédségből, de a mit mondani akarunk neki, az nem fogja őt elriasztani, mert beletartja jó akaratunkat, — hogy t l. költeményei egy rósxébon érezbotóa tanulniányhiány. Neki tehát ''Annlmányra van szüksége, a mit mint természeti költő kifejtett az azou roményekre jogosít bennünket,hogy tanulináunyal pároaulvaegykor » bon jelesebmeí között láthaUndjuk ót. Csak előre I bátran I JfARCZI bácsi.
Medolent uj könyvek, melyekWajdl« József köayvkcroskixltWébcn ü kaphatók:
—■ Toldy Foroncztól. A magyar költészet történoto az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Második javított kiadás Heckenostnál. Ara 2 ft.
—. Fap Dén os t öl. Okmánytár Magyar-orazág függetlenségi bare iának törU^netéhea 1848 49. Első kötet. 3 ft. Hooken«/''
— Kunságié* l''otomkintól. Honvéd-világ. C.''ziraképen kiadás l— ''i. kötet egy-egy forint, lloekenast.
— T ó v ö l g y í T i t u a z t ó I. Anyák bűne. Regény 4 kötet 4 ft. Heckenaat. Szerző arcz-képével.
— Áldor Imrétől. Kossuth é* Percael. Ajánlva a honvéd-egyleteknek éá a magyar népnek. Ara 40 kr. lleckonast.
— A s b o t h Lajostól. Görgői. Ozáfolat Assermunn honvtklczrodes ós miutsteri titkár vt^diratára Ára 40 kr. lleckonast.
— M o d g y o n Lajostól. IVotestans családok ímákönyvo "i írt. Hockenast.
NyUt Póata.
— H. B. K. l''etL Várjuk !•<■>.••.
- K. H. J. Sopron. Odvflxft|jOk! kedv«* kii kottsornysil kft.fllnl fogjuk. As .Alk*oyslkor* csImSt meg e há folytán Ktsbad k«rn«nk (oprvnl hírek vei beknl lái/t.
- II. I). Peit llec.e. igáretár* .«ámulunk.
— A .domborul olvs.dkOr* .lámára megrendelt Upunk rgy páldányát f. jusiui t-tSI ke.dvs ponWisu kllldenJjilk nlvM UdvSiletünk kl.áretáben.
» ''JUL''. - !■ ..'''';■"»« .■■" .... i________-i-ijiimi'' ■''»
TÁRCZ1
LátomAny.
C.eudoten nyílik a* sjtiS llilípett a kl. liu — Itoenau Uug febál lulij», Kejóu ró«.* kotioru.
Metuc JOU — a temeUIbSI Már kát áve nyugtaik ott 1
Auyját J.1 meglátogatni, Mluden f-vliru igy tiokutl.
Anyja <.(brcd — feltekint, fi Megismeri ki* fiát, KebUrn hltja, ¿a njra, t''jra, ugy Olell átl
Atnleli mluths álue, Mintha nive verne míg... Pedig sr«*a mllyeu halvány Kcio olyan miul a Jágl
i
,(»! mint fáiul, melegedj Melegedj meg gyermek*» I Meg la árthat — lu pihenj ál
Itten — farró keblemen!
Jobbsn »«oritja magáboi A mexderrne.lt g/ermeket —
Érinti * etr ...Hol* lt a boraadály fúlja meg.
Ámde is isivár« mai bot Ctak aioilijs, Olell Vígm gy^ngád riendei hangon Kii «ától kárde.l i
,Mlul van dolgod, ól bMiáld «1 01 bee.áld el ha lehet, 8ieretB«k-s ugy ai ígben Ugy utat anyád .«ereUUtl*
De a gyermek balgát milyen Nem felel — tán nem iiabad () I ss soy* .«ive agy fáj A«t htiil, hogy aiegiiskad I
,M«.nd hát T IU marad»-« vágr« > Itt maradu-« gyermekem f4 Ki a gyermek hallgat — vágr« (''lendeien ait moudjat ,Nem.*
8 ..Onet multán Igy b«*iál, b->gy i .Anyám I hajad mint 4 hó ¿i«mod iem olyan már t4bbá . Hanem aiárt! mágli jót
,OI prdig uiUycu uáp voltál ("Hát ImJ.J ni.lig árt 8 a s>it megadott a aatved Kát *iem«d menyet lgártla
.Oi fiim. hogy Itt hsgyál oly Hókat »IrUm, b»»»Uk ... Pedig mint liálUSI a rórea ltáuattól ugy hall ss ák.*
.Aeomoru a kii #i«bá4 U £d«e aayám, náid amott,
Ury-i, ázyam e aarokbau Máskor állni ott asokiHl?"
.Igen fiam, oU uokoU áe Hogy kitltU''k puaiU lett'' Itánat van aióu ilteu Mint a heiradl knl feleli!*
<0
.Hál a k;< k«p, A ml IU Vi/lt Itt ág) ad felett anyám
Íel vau utO, hUa egykor Q sat minnytt bámnláml*
.Becta káp volt I de etÚUem
Itt « |)jly*t adva ál, t» ki* hervadt konornnsk Mely ákltl a nohát.*
.1)« hln *it aoha uem látUm I Mi virág «a mond nekem t* (I<eiárt koporiódoa volt es Akkor ád«s gyermaksm.*
.Minden mái itt I mlsdiu bdi itt 1 Meg ii alig iauierem P«dlg ó I vidám v«lt egykor MldSn Itt játnál velem I*
.Mind vidám voll, mind boldog volt Mert itt vollál kis fiam, De . IÓU elhagyál a Üáaat van itt unlalaii.*
.Caak a I»lv«d ál osyáua aa
¿peu oly mint egykoron Ó! bár Orflkká plh«nnák In « vádS, Ugy karon I
.Ohl a nlvem, kl« Asm aa N*m váltoivtt i«mmib*u, V.led área, veled ii«rmal, Kiun a wsgsi egeken.* --
Ct as óra — kát a gyermek , l.ten veted Jó anyia ! . Uyógyuljoa Meg vágr* szived prha ss ágkén várnak ráui,*
I '' v< .Ól ua menj «1, él ua Imfcjj ''I i) I mi punU ááeUm I t)i maisdj IU, ál maradj lu Kn egyetlen gyermekem t
.Nem Uhnl—as dra Inteti. Mecnl kell - de Jó anyám i Woaolyogvs j ne kOaayéar*
Kmlákess ¿)) káHek rám i
í i
.Kgy <v nullra vlMiStárok t''jra láUi — egr ív rövid I ... Nyugodj meg, #n vl»««atár< U l''jra UUs dl hidd, ó hidd !''
I)« ss snyát kJny borltja Allf láthat, alig «sót Kflnn as eliS hajnal láms>l Ai «1*8 madár dalol.
— .0 I anyám, n«há* Itt hagyni Jöjj velem ! o jöjj velerti! Mint egyáhkor kfln a róten Kogd lámát gyöngán keiem.*
.Megyek, megyek bár hová M«go»tom loti''id veled Akár lenn a *ir mályábM Vágy a csillagok f«i*U!''
8 mlg Igf <*<M i k(* gyirmekánik Nyújtott k«sát fogja m«g, E bajul fányen i kl ss ^)tén Kát fehír alak l«bn >
MAJTIIÉNY1 KI^BA.

A lengyel menekült. 1
(Krvdetl kut/Sbfil merített heeiálvke.)
A Bakony közoj>ébou fekvő Ca—k faluhoz, közel a legmagasabb hegyek OK/ik sarkán, három oldalról ős erdőségtől körülvéve, negyedik oldalról kies s a természettől áldott völgyro való kilátással s élénken csörgoduső erdei natak által áthasítva egy igen kéavelmes úri Uk látható. Ezen uri Tak a régi W^k vii- romjai mellett áll, moly az ős korlmn «(nr hatalmas, do régen kihalt magyar nemes családnak eredeti tulajdona vala. Kl »lázadok ót« »emzodékről nemzedékr«t szállván , melynek egy|ko ezen épületet k ¡építette, do ennek rovisárí» az elsővel oly kiméletlenlll bánt, hogy miuden használható töredékeket s építő anyagot aa újépület díszítésére s felállítására fordít*'', a mindentől megfosztott váromladék pedig baglyok fészkévé lón. Kihalván belőlo az utolsó magyar család, egy lengyel nomes birtokába került, ki mindonesetre forró hazafiság < által politikai tx>nyodaliuakt>a keverve » ezek következtében kudvus hazájától számUzetve, olhatározá magában o helyen a világ zajától távol, csupán kedves nőjével élni és egyetlen ogy leánya Ilona novol te lésével foglalkozni, a házas élet csendes körében a gyönyörű természet élvezőiével azon sebjeit behegeszteni, melyokot a sok keserű Upasztolás, hautárulás, háláadatlanság s drága hazájának boldogtalan helyzete ejtettek rajta.
Szal«s«i Arthur egy régi és hatalma« gaz <iag lengyel usalád tvadékja, neje Ludmilla berezegi aiAmaj^su, do javaik számUaetésUk daczára a muszka kormánytól lcfoglaltatván, mindentói megfoawtva , eMijián a rajtvo magukkal olvitt S megmentett ronpanUzáiuu ékszerek menték meg a saUkoégtől. A Ulólök kíárall ihSuz luuiinyuégo épen elég vala ojt» , hogy o birtokot mogvehették, mladon kényelonunel elláthatták, »ót egy rtasét e p黫 öazv. gének buUf kamatozás mellett »aguk számára * kéayelmcsb életfán tartásukra ia «éjuiképen
bUtosi ihattak. Dr. DIETKlCHsTKÍN.
(folytatása kOv.)

Nl|y-!<Mlm. Juiiiu» U iu IBAS. Oabnskeretke-dé.l.ea n liól )• Igeil »Hány Toll. Ilm» holttal» L(llt)> ihfltrn Igen r.rkíl/. Ilm» A» roit ulAnl kArdAaek két nap dt» gvakorl»bl.»k l«tUk, ennAlfogva At árak rmelkc.W«i irányt kOieLik. Jegyaelclnh a k,drílke«Ck;
• t- ~~~~rrr-~>i~r ¿i u
PUczi bstlváiárl ktltiárok.
< i'' h;-.<» V<»..» II» . .'' «ll.
NANV h''ANIJWáN , juiilut 13 áu
}[■.'' h''J ''"fti >
U«ó nnvvtrial uiArilnkAut.
Termények : II » r. » fi -8.1 font«« 4 frt, 4 f.i 2 > kr. M5-C6 fnt 4 fr. 60 - 80 kr *7- »<X fut. 6 frt. 6 írt ;>o kr. l(o«> 18—71« r.i< I ír. Ift kr.7S-80 fut. 2 ft. 30 kr Á r |> A »»rfetluA 70- 71 int t tf. ÖO - kr. II- 72
ÜZLETI HÍRNÖK;
V fit. 70 kr. Xr pa kSaSntég»» 06 -80 íue. !l ír. 20 kr. «7- ítí f.i». 2. írt 81» kr. K u k o r l c i » ''-> frt >0 kr. 0 frt 69 kr.'' Kuk or lat a alatt (e»lnqu»utlu) 8 frt70kr. Zab 4ö 4T fn». 1 frt 60 kr. 47-4M ft» 1 frt fií> kf. roll a a ka 6« -én ft». t frt. 60 kr. 08-70 fontoe 2 frt. 60 kr. K»»ittly f''hAr 4 írt 10 kr. l''a»»uly tarka :l fit. |u kr. Oubd eltőrcudU 14 fit - kr,

Bécsi pénz&rfolyam, jonius 13.
6•/, ínctaliquoa f)7.80 ;
r>% nemz. kölcsön ÜU.&Ó''i lrftJO-ki álladalmi kölcsön 83.50; bank-részvények 7.0U j hitelintézeti részvények 1«8. ;>0; London llü.10; czUat Agio ll3.6Ój arany darabja ft.53Vi»kr.
r; - i i-t- ii • • -
Vasati naponkinti menetrend;
lódul N.-Kaulitirdl Duda MA d, u. » . . Ml''«
, . llAc» , reggel
. . ..<!•«. ; , Trlnt , d. u.
, y i , eetve
É k. N.Kaaiatára Dada felöl reggel » • . . d. n.
Iléct
1 Ara 22 perc«. 9 Arakor.
7 óra 16 perci.
8 drA SO 1 óra 60
0 óra 21 , & éra 6 .
1 óra 20'' délbenlB dra 81 . . tttve 7 óra 28
Trie.t . reggol & dra Ü6
. délben! 2 dra 6S
Heti naptáur.
J»alal 14-tíl 20-4« 186«.
lí^^'' i!"''tí '' "iKn
(ifth>)llka< nap
nst« f tár
TpT
"Vrúui''iAi''í
.Ur |u«j.
lijlKtfd tC Kedd
17 Userd.
18 Ciötörlök
IO|l''Ant«k 2ojS(oinbat
Katii. é. proL ». A nify ette!
XIV, 18 24
.ATnnrra"
Vld. Molett V|d
Iteuno, Jut»t. Jii.tti
Adolf, Keiner Keiner
Maiciclllán ! Marc tel Jétut »» »>•)''. ,8»ilvtriui pA:>n
napur ''
Éttefrrgi
a
H
1
¡Oy Ari«.
iKldra
ím Ti- r - rn;- ~ r
Felelős szerkesztő
..........--•
w»JÄt« Umt;
II
R ,1)
K SEK
A logiuig\''obb vöszonruha-raktárban
váczi utc/iaYPSILANTI-hoz
Pesten.
i
Kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemű fehérnemüek férfiak, hölgyök és gyermekek számára, úgymint:
10 eter darabnál tfll.b férd Ingek rumburKl >«cy bollaudl váeionból, darabja t ft 76 k.,8ft, illt k, 4 ft, 4 ft 60 k, 6 ft. 6 ft 60 k. 0 ft. 8 ft 60 k. 7 ft, S ft, 10, II ft.
10 eter d.nr«l>nál V>bb lllaet féri) ingek. e«cr kUlQnbAtS mlnlábaa, régibb n lutája 1 ft • tfí,. I ft, legtijabb minták At lcgd(vato»abban varrva i ft 60 kr, 8 ft,
FehAr pamut w«tU|i«lás fértt ingek, 1 ft 76 kr, * ft, 2 ft 60, 3 ft. 3 fi 60, 4 ft.
FArfi gatyák vátioabél, magyar vagy félmtgyar mintára 1 ft 76 kr, 2 ft, » ft i.''».kr, 2 ft 60 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr.
lagek rumburol vászon (Imák 1 ft «6 kr. 2 ft 60 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 6 fi.
Nál iagtk rumbwrgl As hollandi vis/or.ból hlatezvs 4 ft, 6 ft,« ft, 7 ft, 7 ft 60 kr. a ft. » ft, ion, schwellti A> francila iseiliaustrával * ít, t ft TiO kr, 6 ft, 6 ft 60 kr. « ft 7 ft.
Fla lsgek Váuoabál 4 Avr» I ft 8U kr. 2 ft 10 kr, 8 évet 1 ft Ift kr, 2 ft 40 kr. 8 évet 1 ft, 1 ft 46 kr, 10 Avce 2 ft lOkr, 2 ft 86 kr, III Ave* l ft 40 kr, S ft''00 kr, 3 ft 60 kr, ll óvet * ft «6 kr, 3 ft |6 ki, ft *0 kr, Ifi Ave» 3 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft. 4 ft 60 kr.
Sildet flu lagek. 4 ár»« 1 ft 10 kr, I ft 2.S kr, 8 éve. 1 ft kr. I ft 40 kr. 8 Avrt I ft 36 kr, 1 ft 06 kr, 10 áve« 1 ft 00 kr. I ft 76 kr, 12 éve. I ft 86 kr. » ft 10 kr, 14 Avet 1 ft 76 kr, 2 ft 10 kr, 18 Ave» I fi 76 kr. 2 ft 2(1 kr.
Xliiid*nuotoH (¿11 alté nelltayek. nadrágok, harisnyák ét egyéb téli citkkek íirlUk At hnlgyek tt''iuára, nagy váU.tiV.ban,
F£rakiár t legjobb sneriksl krinolinnsk í»hér vajy hamu.ilu , darabj» 2 ft 60 krtdl 8 forintig vorAí 6 írttól 8 Írtig.
Stlaet Bitó szoknyák . legfinomabbak, darabja fi ft fi ft 60 kr, 7 ft, 7 ft 60 kr. Ét »ok egyéb kvea fel.érurnitt csikkek, melyekről at árjervtAk kívánatra hérmeuteteu elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgl, hoilsadl Irlsndl, oratl- A* birvkttnakbaa a leg-uli-»óhu gyári árakon.
Vition ztebkftadik ti.ciatla a ft, 3 fi Ml kr. 4 ft. 4 ft 60 kr, 6 ft. 6 ft .VI kr, fi ft, 7 ft 60 kr,
s ti. <• ft, 10 ít egén )fO ftlg.
Tórülkííók. tueutia 6 ft M kr, ti fi, A ft 60 kr. 7 ft. 8 Ifi ft.
8ila<it Agyi canavátr, vége B ft, 10 ft. ll, t2 ft. Ja—10 frtl*. t»í- 12,3)
ValósitgOH vászoii-asztalnomü«
\Atilalkrndák tus/atja 6 0 90 kr, 0 ft 30 kr, rt ft 60 kr, 7 fn 60 kr. » ft, » ÍI.
Abroszok minden nagyságban G »»¿mélytől 24-lg. Aiztall készleiek 8, 12, 18 ce 24 ttrmélyre, legjobb mlníIsAcfl káli c/érn* c»..mója 1 ft *0 kr ét | f. 8''J kr.
Meayattzsavl kitzietek brvátáilátáuál ajánljuk du»«n felt«erell ké»» fehámeuia , vAtton éa aiilalnriuQeklieiil Ittcy rakláruukal , melyek mlndon áron már Sttieállilva vannak, vagy klvántág »«érint nttreállllunk.
MindetineniS negresdcIAtek inuttra nerint gyortan » legjobban elkA»«lltetnek. Msgy rálsuUe ágylerlták, plqse A» trlcot paplanokból, kávitkeadákMI A« minden a nembe vágd
cilkkekbfil.
Raktárinkban vett oikkeknAI u»gy előnyül ttolgál as , hogy minden megvett, a» árjegygyel ellálolt ctikk 14 nap alatt nemc»*k klceerélhetö, hanem egy»»er»miud ki nem elégitA»i cartbci: a« ár vlafta Ir sdstlk«, MT átállítások mifáeii Irányban, at ár einleget bekaldé.o mellett vagy utánvétellel gyortun ('' lr,-joM«n r.iKhtbltetnik, ugytalnte mindennemű meg s idelAaek muttra t:erint legha-•sarább elkéttitutnck.
Kollarits József és Hal.
mnmm «mwiw
n
a
j
i
''f
t u
"u
II %M
a
fl
3
KOSTEN-ERSPARHISS BEI ANNONCEN
H
und »It''le bidrutondf Vorthi lle bietet den I*. T. Inarrrnten
dst lui ;*hro In.Vs gegrflndete und vom hoben k. k. Hta»t»Klnl»ttrlum eoneeaa. erste Oiterr.
Aiiiionmi-Itumiii des A. Oppclik m Wien,
i
Wollzeile Kr. Zt. m
In waehaelteiligkr Verbindung mit den gritaatsa (letchftften die»»r Art In
Paris, Florenz, Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M Hamburg u. Bremen.
Dar » o 11 e d c nad Ob»r gan» K-iropa autgebra''let« Ruf obiger Klrma bietet dsa P. T. laaerealen die volle Uarantia derraa leten und b 1111 g a t» o A u »• fflbrung aller dUsQUUgrn Auftt**e.
Obige Firma erfreut «Ich einer r"»"''" An.ahl von A n a r k e na ungssehr ei Ii e c (II.er pflnklllohe niid bllLi^o A I-I-« •«H- < ihr ulo-nr tgr. neu llr-chkfte voa vrrtehiedenen li .lien Lsndetelellen der txterreleliliehea Mouarchie, »owlr von dlverten Andnllen, Ias11tatan, iadastflaiiaa und i''rlvataa au« allen LCodern. (114 3)
n l»
ä í
Megjelent
.RAJTA FIUK, VIGADJUNK''
ojKlmü dedkönyv II, Madétsa.
N''iin M?er«nc<éra a t. cz. daífedvelő közönségnek tisztelettel jelenteni, hogy a ll-dik
kiadást ért s jelentékenyen Ixlvitett
RAJTA FIUK, VIGADJUNK!''
czímfl s közkedvességű dalokat tartalmazó könyv
a-<ajt4 aló} kikerülvén, az 6S0 lapra terjedő s diazestn klAllitntt zsebkönyv érn i ft 20 *r. Dós aran.vnyotnás- ós aranyszegélylyel ellátva pedig 1 frw 80 Lr. Mfgrendplhetó kÖnvvkereskcdéseuiU''n, ralatninl minden hiteles könyvkerejvkedónéi (V4 ~ 8) WAJDXTfl JÓZSEF, N.-K«ni/s.k.,
ERTESITES.
Alólirott tisztelottel adom tudtára a nagyérderall kő-[z''jnségnok, miszerint a in. (iomboa llertalnn ur által [feltalált
„erősítő ital"
raktárát átvettem. Kérem a t. cz. kftzőnséget sztlkaéglet fedozése végett [hozzám alulírotthoz fordulni.
Kzen erősítő ital, az előtt ugynovezett Mixtúra Hto-I mochico-hoiiatica eröaiti az idegeket, ktllönöaen a gyom-irot, a''beleket, s előmozdítja az étvágyat.
Sikerrel használható a moghlllések ellon; — azokat, kik rosz ivóvízzel élni kénytelonok, vagy gyümölcsök élvezete után nem iél érzik magokat; mogévja az innen eredő minden rosz következményektől. A jé nedvok előidézése által az erőaitő italnak folytonos használata mellett n kcaerfl szájviz megazünik a a lábbadozék rövid idő alatt vÍMzanyerhetik megingatott testi s lelki crejükot. — A ton^oren útaztik inegóvatnak általa a tengeri ut ismert kellemetlenségeitől; — végre a h-gujabb tapaaztalás sze-'' rint a rothadt foj^hus, ha avval dörgöltetik, vissztinyeri kellő minőségét.
N ag v-K an izsán kapható az alulirottuál é* Zer-| kowil« \V. éj A., ugyazinte Fessclbofer Józaef, végre Koseuoerg Ferencz urak fflszerkereakedt(»iUkl>en.
i(i:k>—h,1) Wajdits József.
Ara használati utAaitássAl együtt I frt.
»11180 -M*. (i2I-3,a)
Hirdetmény.
bt.-Kanizsa várta tvazéke mint gyámhatéság réaaéről -közzé tétetik, miszerint néhai Simán For. és nejének szül. Gáspár Örzaa hagyatékához tartozó a nagykanizsai. 243 ss. alatti tikönyvben 2(14. h. r. sx- alatt bejegyzett aa óriási utczálian levő ház 14í>5. 20341. h. r. számok alatti szántó fbldek 31ÖŐ. 3195. h. r. sz a. szölhik az 1951 ss. tjkönyvbou 3068 4&16, 4821 h. r. sa. alatti szántóföldek s rét f. évi junius hó 18-án s a kövotkoző napokban a mennyiben pedig aa olaő árverés alkalmával« boosár be nem igér-totnék, f. évi julius 18-án a a kövotkezó napokban mindenkor reggeli 8 órakora holyszinén köz-ár verés utján a legtöbbet Ígérőnek oladatni fognak. A v. nni .zándekozók tartoznak a bee tár-nak 10% suizalékát az árven''v teljesítésére kiküldöttnek kezére az árverés megkedéso ylőtt letetin^ különben pedig az árvoréoi fúlftv telek a törvszéki irodában mitg-tokinthetók. ■ .1
K.-Kanizsán 18G8. april 2ii.
> . -
A városi tvszék
TALMI ÖRÖKKÉVALÓ ARANY-ÉKSZER.
Ki e exikket mint valódit birni akarja, az forduljon iu egyesült
Industrie llalle-licz Bécsbe«, Praterstimse 1«,
Klnd/t-l Irány ii»k> nrakban.
A. ék.tor állanddtágaArl Iráallag állunk jAt
Brllltntékaier. finoman kiállítva, a» ItmerS I« raalddbatik es AksterjEgy nettltl valddi Tnlml aranyba vaa fogva, a belehelye»ell brl lanloV a legfinomabb hegyjegeeaek, melyek ai AlAnk fAuyt sokasén vettük, ngy isiatAn más drágakövek is fel lieto UmerhetSen vannak ulánosva.
Ccy melllQ.....
Egy pár fttlhevsld . . Y47 e mellgoinb . . >Vy . njlgombok . Efy/lfl fAeflaak . . . . ■ >Vy brillant gydrU legßn. f í''-Üf keretit mint éktter .
frt 60 kr, t írt, . »0 . t , írt, 1 frt 60 kr. . I . »0 .
8 írt. 4
1
60 60
€ai*xnlt Talmi arany
■V.gy lánca Talmi aranybAi .
ékszer.
, t írt 60 kr,
Kgy nyaklánc»....... . •• 2 . 60 #
Kgy caábild nS OaUier kere»»lle| , . 1 frt. Kgy meilta . . . ">0 kr., 1 frt, t frt 60 kr., 2 írt. >,gy pár fülbevaló 80 kr., J frt. 1 írt 60 kr.
Kjry knie» fnirc ftinf^t*......40 far.
ir. 1. Öcök naptár, mini medalllon, e«ea »sáp ItJ (.ibsrlvsri-tárKy, iii»};ar»nyo»v» egy clda-
lou h/nspo», nup-íelkeltel ét lenyugtat, a nap ét Aj hotttál, a mAaihou a hét napjai! Aa a dátumot mit'' tatja helyeaen »» havonkint, ea helenkinl IgatllandA,
%y medalllon.....60 kr., 80 kr., 1 írt.
Kgy pár mellgoinb , . . 30 , 80 . Kgy . ujjg...nh .... 4U . 6o . Kgy fnggeeatőié.il . . . . hu . t, frt, 2 frt. Kgy fArít« ...... 6o . 80 kr., 1 frt.
Valódi nrnuvékttltr.
>JH7 g.iürfl .tlnet kövekkel , , , 1 frt 80 ke. VgJ . gylafrikkel megvakva . 2 , 6rt . Kg''v . aranyayal . . A írt 60 kr., 4 írt, 6 írt. Kgy pár ÍSlb^vsId . 4 írt, 6 frt, 6 frt, ''/ frt, 8 írt
l>
> írt, 8 tri.
ä» . .Ii,
60 kr. .
K*y pár Ulbdvsló Kgy , mellgoinb
Kf y . ujjgomb Kgr ttriIta . i ''.
K*y n8 colller . >''-gy kar karika .
Kgy aslnor Alaki fyOngy 2 frt, 2 frt, D frt bO kr.
frl
OyOngy-ékoser.
1 frt, 1 írt 60 kr., 1 . I . M .
80 kr., 1 frt, 1 frl 1 frt, 3 frt, 8 frt 1 , 1 . 60 kr. frt 60 kr., 8 frt, S frt 60 kr. t frt, 2 tri 60 kr., 8 frt.
f7
Kiiiall-ék«ztr dltteeen kiállítva t<s~emaU Talmi aranyon.
Key melllfl......1 frt, 1 frt 60 kr., S
Kgy melllO valddl gyßegy A» »maillel dUeitee
2 frt, I frt, i írt. Efy pár ftllbevalA . . . 1 frt, 1 frt DU kr, } frt. Kay egAas emall-Akater metllfl, ftllbevalA, brl-
lantlal 3 frt 60 kr. Kgy pAr emall-aaallgomb
. . -«Jjffltab Kgy medalllon . . HO kr., 1 frt, Kgy eioall-gyOrtl . . . Kgy lánca einalllel . . Kgy aS-lánea ....
FrÄeie ékszer Baaru-, Jel- h Kaorankiwl áJlaodd. Kgy nB colller kélater a nyakra vebet8 kere*.iu|
vagy e»»k egy »»lvvel . . 66 kr. K<y melltQ...... . »Ä, *0, SO
60 kr., 80 k». bO . 1 frt.'' I /rt 60 ka» » 60 kr., 80 kf., I
1 frt «0 kr.
2 . So r
fr«, frt.
pár fnihevald Kgy mell vagy ujjgomb Egy rövid ¿ralánes . . . Kgy botsa« , . ... Kgy egye»er{ fflgg»««tí lArtl Kgy diltileU , '' , F<y hajov ,..»«.
»i, 20. 10 16, 80. 6« kr. 16, tO kr.
30, 60 kr. 2A, 8A kr. Ml, bO kr. 30, 40, 80 kr.
Aa 60 kr. kr.
A í''»l\Inno« M''ssátá* e*á» meg »«á» régi v«víió| a birodalom minden rAttébXl, Kémei-. Oro»«- A« OíasahresJgliAI •''» »• eg,''»« L«vant»-aak fel»»Alliiá» után r«gtAfcN(otállát mellel! i»4lfltaadénk el.
Minden ártáblák ráadásul ée franeo.
Kgyesiilt Industrie-]lalle, Bóch, Praterstraftso 16.
<121 6,1) " MT Ktrssksdák tsezatárskat kapnak.
. -Ó. PerAk kApvUelfik a , kSrayAkekhen kereetelaek.
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam
Kiterjedve
SOPRON-ós VASMEGYÉKRE.
s Vegyes tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, sazilászat, tudomány és művészet kóréból
—-.UJU.U—,---«-UI---UUUJ111. .¿.. -I.l1 l
Hirdetéseket elfogad :
N.-Kanluán: a KIADÓ-HIVATAL. Pe»t«n: ZKISLKR M »*««-, H*«b«rfl-, Bcrll«-, tUjM-M.-Frukfert- 4« Balti
Na: haasknutkin ft voolkb. Uprn-. Bam-, 4 • Stuttgartban: sachsk& táusa. Béoib«»: oppjklu.
Megj elenlls::
minden *io«batoa,
egAaa íren.
fit^erkraatéi Iroda én Uhuid hivatni i
WAJDITfl J0X8KK kilny vkercakedA.íhen.
Előfizetési föltótelek:
Helyben hiahoi liorJA««») Aa vidAkre poitAn kntdre''
KgAaa Arre i • 6 frt. — kr. KAI Arre - • J . — , Évnegyedre • t . 60 .
Hlrdetéselc
A hat haeihoi petltaorArt 1-iaör 7 kr. I-eaor 0 Aa minden Úribb I belktatiaArt 6 k ItAlyegdiJ minden ogy«» belktaUeArt «0 kr. A »Nyílt tAren» egy petit eor belkUtial dija 16 kr.
kiterjedve „SOPRON- óh VASMEGYEKRE" czímü, vegyestartalmu hetilap julius—deczemberi folyamára
í
"1
Liapunk mult száma mellett küldöttük szét előfizetési felhívásunkat, ajánlva azt tisztelt közönségUnk figyelme- és pártfogásába, melyet kiérdemelni legkedvesebb kötelességünknek ismerjük.
A „Zala-Somogyi közlönyének hetilappá lett alakulása óta híí jnaradt elvéhez, egyszerűen ''registrálta a hazai főbb, vagy ártatlanul mulattató eseményeket, tisztelte a hiterkölcsösséget, az erényt, a szeplőtlen hazafiságot, míg a nyegleséget ostorozta, egyszóval a politikai légvárak helyett a társadalmi hiányok s hibák okszeríi gyógyítását tűzte ki ozélul, s ozt minden elfogulatlan honpolgár be is vallhatja, ha végig tekint lapunk utóbbi három évnegyedi számain. — Azért bizalommal hívjuk fel lapunk homlokán képviselt kedves megyék minden rendű s rangú lelkes lakosait, hogy föladatunkban anyagi s szellemi pártfogás és buzgó figyelem által hatékonyan elösegitoni szíveskedjenek ; hisz e lap nem másé, mint a közönségé, tőlük függ ezt beosesbiteni, élénkíteni. Ami szerénységünket illeti, előzékeny készséggol felelünk meg a bennünk helyezett bizalomnak, hogy e szép vidék jav»- és díszére miuéj virágzóbbá emelhessük ezen lapot, mely annyi küzdelem után ix rendületlen áll és gyarapodik.
Tisztelettel jelentjük, hogy míimolléklotünk mogérkozett és egész éves előfizetőink, ugy o hó végével letelt t. előfizetők, ha továbbra is lapunkat mogrondolik, valamint wj előfizetőink is, julius első felében akár postailag, akár magán utón megkapják. A kép gyönyörű, nagy és színes, szomorú jelenet u lengyel szabadság-harozból.
. f Csomagolási dlj fejében 40 kr. szíves beküldését kérjük.
E maradandó beosü képpel amily meglepöleg kedveskedünk t. előfizetőinknek ép ugy jelezzük oz által, hogy figyelmetlenek nem vagyunk, és ner.i leszünk.
Lapunk rendkívül élénkill az által is, hogy a f. ovi julius olsöjén életbe lépendő s már hatóságilag engedélyezett »nagykanizsai első tudakozó- és közvetitŐ-intézetu-nok rendes és igy a nagyközönség érijekére kiválólag ható közlönye levén, minden e szakba vágó kívánalomnak « legszigorúbb titoktarfás mellett készséggel megfelolendiink. K tárgyról ogyébiránt lapunk jövő számában tüzetesen szólandunk.
A szerkesztőség.
Előfizetési leltetelek::
1868. jalius—októberi évnegyedre 1 frt 60 kr. ,) 1868. jalias—deczemberi félévre 3 frt — Egész évre 1868. JuUustól 1869. janlasig 6 frt Műmelléklet csomagolási dija 40 kr. o. é.
Es idei miilapunkkal a t. cz venni kívánónak szive« mogrondelésérú 1 frt 50 kr. beküldése mollott tisztelettel szolgálunk.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlüuk.
/I kiadóhivatal.
A fatenyósztés ügye.
.Már a festészet Is ii/.t mondja, hogy táj-kép fák nélkül meg nem állhat; a fa adja a képnek a tetszetősséget s azon vonzerőt, mely a szemlélőt magához csalja, üdítő pihenésre ajánlja lombjainak Árnyékát. — A fáknak s növényzetnek már volilnk született vzükségérzeto okoz/.a azt, hogy szinto irtó-zuuk az oly képek látásától is, melyeket, mint pl. Zahara síkján, Karst kopár bér-czeiu vagy Palaestina néhány növényzetnél-küli hegyláncxain szemünk nem talál lombot, nem fát, nem üdítő árnyékot. — Hapetlíg ez csak a tájképek rajzainak szemlélésénél mái- ennyire hat roánk, mennyivel inkább lever bennünket a valóságban létező sok oly vidék szemlélőt«, mely bon silány vagy olha-nyagolt, alig tengő fatonyészetet látunk, vagy épen nem is találunk.
Sajnos, hogy ily vidékek bonunkban is nagy számmal vannak, hova kedv nélkül indnlánk, ottlétünk ideje alatt nem érezzük
jól magunkat s örülünk, ha ily vidékről távozhatunk. — 8 kiket Iehot itt a mulasztással vádolni ? Hizonyára áz elődöket. — 8 az unokák ezt mégis teszik, szidják ötödeiket , hogy egy fél vagy negyed század előtt mért nom ültettek már a számukra fákat, melyekről sült-galamb módjára most hullanának szájuk elé az édes gyümölcsök, ők sem tesznek sommítöbbet s a telek ismét kopáron száll át a későbbi goueratióra.
Bizonyára olvasóim közül is tudnak sokau ily eseteket. — Azonban napjainkban már nem lehetünk ugy, mint voltunk régen s tájékoznunk kell magunkat afelől : miért mulasztotta el a nép az előbbi években a fatcuyésztést, s jolen napjainkban pedig kik-nok kell felfogni az ügyet ?
Az első kérdést illetőleg vissza kell mon-nünk a hűbéri viszonyok korára. — A fóld néjw, mint annyi századokon keresztül, ugy ment is szolga volt, csak urát ismerto urnák, ennek akarata aztán teljesült, ha más min-
den cl is maradt. Ha most a földesúr fa és növényzet kedvelő volt, s nem ritkán még a jobbágyi házhelyekro is kiterjedt figyolmo s uri jogok büntető symbolumának — a deres és mogyorófa-pálezáuak — hatalmával beoltá népébe a növényzet iránti tiszteletet. Igy aztán megérte még életében azt, hogy árnyékos lakása volt otthon, ániyékou járhatott falujában s ániyékou mehetett szomszédjáig. — 8 ily esetek is voltak, »yert sok községen meglátszik a hajdan erőszakosnak vélt, de most valóban jóttevő áldás. Azonban hány lehet az ellenkező esetek száma, hol a földesúr a fateayésztésscl mitsem törődött — lévén ösi árnyékos lakása — 5 a népnek azt nem ajánlotta, vagy erre időt se engedett. — Annyit bizonyosan föltehetünk, hogy régibb viszonyokban gyökerezhet népünk farul tura iránti ré&zvétlenségének legnagyobb részo.
De ha lett volna is e korban a nép egykét emberének kedve a faültetésre, honnét s*c-
rozte volna meg a csemetéket ? A községi faiskoláknak akkor hire hamva som lehetett, a csemetékért pedig pénzt kiadni vagy u harmadik, negyedik határba menni túlságos feladatnak tetszhetett emberünk előtt, s inkább lemondott róla.
l)e menjünk tovább. — Van népünkben még, különösen ennek serdülő —suhancz — ifjúságában egy megfoghatatlan ellenszenv, melvlyel s fatenyészet iránt viseltetiV. — Paluu, vagy csöndes mezővárosban lakozó olvasóim bizonyára kiültették már lakásuk elejét, kertjeiket, dűlőiket s más egyéb alkalmas helyeiket gyümölcs- vagy lombíák-kál; s nemde szomorúan s egyszersmind méltó haraggal is győződtek meg a barbar ▼andalismus rosz akaratáról, midőn csemetéiket tövön lecsapva, vagy végig felhasítva, erőszakosan kicsavarva és százféle módon megcsonkítva ültetvényeiket laíwan pusztulni látták ? — Hasonló rosz ehez szintén azon indolentia is népünk részéről, miszerint mit-
KI ó fizetés i felhívás,
„ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY44
sem törődik azzal, ha az ő lova vagy szarvas nurhája más ember fáját megrágja, hozzá dórgölődvén, kidőnti vagy letörihisz ó maga is szekerével csupa vigyázatlanságból hány fúcskát kivontatott helyéből , vagy megsértett! — Hol van ennek orvossága ? Bizonyára n népnevelésiét, mire még úgyis visszatérek. —
H-itramaradásunk legfőbb okául pedig azt tartom, hogy az előbbi évtizedben, midőn népünk kedélye nem volt még ugy lehangolva, terhei nem voltak oly túlságosak, tehát nyugodtabb világnézete is volt, nem voltak sem egyesek, sem oly intézmények, mélyek ót a fatepyésztéssel közelebbről meg-ismerkedtették vwlna, nem voltak, kik a fa-tenyésztés sokoldalú hasznát, eshetőlcges jövedehnozésót, a vele való foglalkozás nemes szépségét elótto feltárják, nem voltak,, kik ót a fák különböző természetére, müvelésük; ápolásuk s nemesítésük mókára már kora ifjúságában megtanítsák s a pórfiuba úgyszólván belé oltsák a fák iránti szeretetet s a művelésre való kedvet. Nem voltak népiskoláink s ahol voltak, azokban sem hallott a fiu a fatcnyésztésról, Uninek az lón a következménye, hogy a fiu kivágta biz a leg-szobb hajtást is ostornyélnek, az öreg pór meg ugy volt meggyőződvo, hogy jó az a fa, ha megvan, de ha nincs, arról mi már úgysem tehetünk I —
(folyt, kflv.)
A nevelésről Általában.
(KoljrtAlÁí.)
A negyedik óvtól a nyolczadikig. A tu-lajdonkópi határvonal nem az években rejlik, httnqni abban, hogy az elsó tehetlensógnok vége van ós ugy a tagok, mintpedig a nyelv együttes használata következik be. A gyermek most tuár sok röktöni kellemetlenségtől szabadulhat, miből sok nyugalom és vigság származik. Minél jobban tud most magán segíteni a gyermek, annál távolabbra kell u I ''ilsó segélynek visszavonulnia. A gyermek szabad játszó-kört keres, ezt neki mégis kell engedni. A tapasztalások lassankint tul.su-lyozzák az előbbi ábrándokat. Törekedni kell azokat megerősíteni anélkül, hogy ezeket lo-rontanók, mert a gyermekség költészetének a-meglett embert is fel kell üdítenie. Kzon évokben van a kérdezősködés szaka, melyet bölcsen kell felhasználni. Ezen kérdések nagy része estik szavakból áll és könnyen mellőzhető a kérdéses tárgy illő megnevezése által. Mások, a történtok összefüggését, különösen uz emberi tettek czélját illetik. Ámbár most némely kérdésre nem lehet, némelyre pedig nem szabad felelni, ugy egészben a kérdezósködéshozi hajlamot mégis kell törekedni fenntartani szünteleni buzdítás által, mivel ebben t. i. a kénlésben bizonyos eredeti érdekeltség rejlik, melyet későbben gyakran fujdalmasan éreznek hiányozni és semmi mesterség által előteremteni nem lehet. I(t egyszersmind alkalom nyujtatik, bizonyos függelék által, megvetni az alapot a tanuláshoz, melynek o szak végén bekövetkeznie koll.
Minden erőmegfeszité* nélkül összeköthették ezzel az elemző és eszmstárulati gyakorlatok, melyek a figyelem képzését egyrészt , és az elmegyakorlatokat másrészt támogatják.
, is* időszakban a gyermekek fölötti uralomnak szilárdságban, és némoly gyermekeknek szigorban kell növekednie, ha végro a korai nagyrészt egészen ki nem kerülhető önfejüségnek nyomai végkép elenyésztek, ugy a fegy elmet mindinkább közelebb kell léptetni a gyermekhez, Eszközök é* a/ok-nélküli, gyakorlati kísérletekkel, melyek már r^zlet ós kézi ügyepséget kívánnak, s más dolgok ós kézi tehetségekkel együttesen a tárgyilagos jellem megerősítésére gyenge alapot kell kapnjok és miudeu eróból oda kelj törekedni, kegy a kísérletek sikerüljenek és valósággá váljanak.
• '' (V. wutf»» kftv )
Heti szemle.
JuiiIun 19-ón, I80H.
i • — A debrcczeni dalArünnopélyro jelentkezések csak jun. végéig fogadtatnak «1. — Damjanich kardja a muzouni tulajdona lesz — Ki-rAlyné ő Felsége Pestrőli távo/.takor búcsúzóul o szavukat mondA : „őszszol iámét haza jövök !"
— Szécaénybon a naj>okban egy vőlegény [94 évtw] vezette oltárhoz menyasszonyét, (70 évo«] negyedik 8 valószínűleg utolsó nejo a jó örugnok.
— A |K>aUii utalvAnyjogyek a I^ujthAn tul sárga, inuon zöldök lösznek. -V- Téthon Kisfaludy Károlynak ¿zobrot emelnek. — Pestmegye a népszínházát fi ezer frt évi segélyben részoai-tondi. — Szondy emlékoszlop javára a királyné ő Felség« 100 frtot küldött. — I,cnküy honvédtábornoknak Aradon emlékkő emeltetett. — A közelebbi ujonezozás l>: «zorint már nz uj hadi tervezet szerint foganntosittatik. — (\»t\s-tantinApolybau a magyar leányokkal! barbár kereskedés még mindig divik ; j«n. 11-én ho-zott Nagy Sándorné onnan 3 leányt Pestre; az elrablás végett hatósági intézkedések tétyjtyék*,
— Ab ítj mAgyar-péuzolc már jelontékony szánV ban megérkeztek Dudára. — Az igazságügyi ministor a börtönük roformjAn fAradozik. — E hó lfi-éu MUnchen előtt 2 vonat Ütközött üsszo és nagy sérülést szenvedőit. — Vérosöt vottvk észre a naitokban Pützlingsdorf környékén. — Napóleon horezog titkárját vaskoronarend lovag keresztjével diszitetto fel ó Felsége. — Asztalos János fürdői engedélyt ka|»ott a hatóságtól.
— Űrnapkor, mint írják, n bajor király nagy vcszodolomlxm volt. — Győrött elhalt Mogyo-rósy Pál, kanonok; 27 családot részoltotott folytonos segélyben; 11 szegénysorait tanulónak pályája folytatását lolietósitó sat. ÁldAs omló kén I — A meggyilkolt szerbfojedolom unoka-öcscsét Obrenovits MilAnt vAlasztjAk fojcdolo-mUl. Karagyorgyovíts''SAndor berezeg már hivatalosan a fejedelem gyilkosának proelnmAlta-tott. — A gazdasági egyletek oii({uottojén 28 egylet volt képviselve 80 tag által. — Egy erdélyi ref. lelkész uyiivAnos figyelmeztetést közül, mely szeriül 17(38. ós igy Mária Thurasia alatt, Fogaraa földjét inegvotto a szász nemzet 200,000 forinton DK t*ztondőro és igy zálogjusson ; és a DU esztendő épen az idén telik le. — A franczia consiil tühb mogyébon népgazdAszjci lovelozőket nevezett ki. — írják, hogy a viUs'' ! összes Államaiban na|>onkint Ö millió levél ad. • tik fol. Berlinben évonkint 10 millió jő forgalomba, a |H>staszomé!yzot 1000 egyénből, iKK) lovélhordArból Ali. A londoni postoszohtólyiot « ezer, a ¡»árizsi pedig 1»00. — Berlinben ;VJ millionárius van. — Temesvárod az oly szegény tanulók, kik szüleinek 10 frtig terjedő egyenes adrtjok nihes, nem fizetnek tandijt. — Napoleon liorczeg 10-án osto l\*tro érkozett. A fogadtatás a legnagyobb mértékbon szívélyes ,vo|t. — A keletázsiai oxpeditióban résztvenni kívánók gr. Zichy József ministeri oszt. tanAcslioz forduljanak. — Jun. 15-ku ótA Páriából Turinba 24 ora alntt lehet menni az uj szomélyszAllitó vonaton.
— Víziszony osoteiro IvAnovích A. orvostudor Pest, Krzsébettér I. sz., hathatós gyógyszerről szolgál legkevesebb 1 frt beküldése luellctt. '' 1
— K é i v o n a t. A császári kirAlyi szabiul«!* mázott déli vivsAttAreasAg, tapasztalva, hogy az utóbb rendezett kéjkirángulás nagy pártfogás-hí n létesült : folyó junius lió 27-dikén ismét egy másik kéjkiránduláat rendez Trieszt éá az ndclsborgi nevezetes barlang moglAtogatAsárn.
^Ingyonélők. Alig hisszük, hogy ínég ogy ily nagyságú vArcs dicsek odhotnék annyi úgynevezett faozér ingyonélővol, mint Kauizsa. Tekintsünk csak Wellisch Vilmos ur koresko-déso elé, hány erős izmos trabális ingyenélőn akad meg szemünk, kik röggel természetesen 8 éra utAu már jól fiilpálinkázva bagót vagy pi|)iis/árt rágva, a gyalog-utat elfoglalva, egymást trAgAr beszé<tokkel mulattatjAk.
Mi^rt áll ott o csőcselék nép ? kérdi ogy barátunk.
.Szerencsét várnak, munkát korosnokí?) [pedig nem mennek tovább o helyről, legfeljebb a bannérődéboj.
Szólítsunk fel ogyot, tán elfogad valami foglalkozást.
Hallja-e bátya, kiván-o dolgozni ? szól A. barátunk.
* .MitV kénlezi az utcza portól torholt barna nfoz, anélkül, hogy fejét is csak egy kissé megbiliiiloné, és bűzt gerjesztő pipáját szájából
ki is venné. ^
A. Fát vágni.
I). Uram azt már nom teázom, mert som fejszém, sem fürészem nincs, do nem is kell.
A. Kocsisom beteg lett, jöjjön pár napra kisegítőnek.
11. Jah uram, én lovakhoz nom értek I
A. Nohány akó borom van lofejtoni való, nom jf''tinu ol ?
B. Ha jójtJfizot, mért no?
A. Kilenczro jár az óra, mit kér ostig ?
B. Hát 1 frt 40 krt!
A. MAr annyit nem üz. tokl
B. Ha az ur nom tize% tiit no fizessen, nom szorultam az ur luunkAjá.t- oddig is mogéltum anélkül. Do arra a szomszéd drusza is beleszól •'' jól teszed Pista, mogélünk munka nélkül íh!
MAr az ily műn ka-kerülő csőcselék népro csakugyan rA fér n naplopó név is!
Néni mulaszthatjuk el a vAn>si t. kapitányságot nz ez ügybeni kmioly felléj>é8ro felhivtii.
Zala-megyei híreit.
>
— Se I y <i m termelők éixlokében üdvös intézkedést tett a földút (Ívelés-, ipar- és kereti-kodolini tu. kir. ministeríum. Ugvanis a termelt
Eitmók könnyű olArtuútása czéljából'' vAsArlók
üldotnok ki éspe«lig vidékünkön : Nagy-Kani-zsAn aug. 26-ki, Zula-Egerszegen Miiria Magdolna napon, Kesztholyon junius 30-An, Soprou-bau aug. (5-An, Pécsett aug. Ifi-én, Veszprémben aug. 10-An, 1''ApAn julius 2-án, Gvőrött juL 18-án, tartandó ora^ágos vásárok alkalmával.
— A koszthe 1 y i oraa. gazd. felsőbb tanintézet hallgatói közül többen, kik f. ó vi julius hó vt^én itteni tanulmányaikat bovégzik, a tne-zőgardasági pályAn alkalmazást keresnek köM>-lebbi értesítést, illetőleg közvetítést készséggé) szolgáltat a koszthelyi oraz. gazd. fölsőbb tauin-tóset igazgatósága.
A Uablók. F. hó 18-án az a hir érkozett a föbirói hivatalhoz, hogy N.-Kanizsa közelében több jól fólfogy verkezott rabló időzik, a kevés száinu foglárokhoz jónak látta a főbiró ur a katonaságot sogélvért felszólítani, hol azoiinsl és a legnagyobb készséggel 24 jó lövő ós egy tiszt állt rendollhoéséro, kik is vidáman indultak a megvető vagyon óc személy biztonságot veszélyző ogyén elfogatására; a molyért csak is dicséretet érdemein«,k: hocsikra felülve a novo-zett hely- és környéket átkutatva, sajnos, do rablók ra nem akadlak! Több városi polgár is sietett a tragicus jelenetre; fegyverrel keresték as illetőkot, do nom találhatták. A város minden utczáján is őrök voltak felállítva. K tigyo-lem dioKÍrotet érdemel 1
— Tudakozó és közvetítő intézet nyitására nyert engedély t Wajdits József, mely jövő hó elsőjén uiár életbe U lép. Általánosan érzeti hiány fog betöltetni ezáltal, a hisszük, hogy méltá figyelőmben részesülőiül.
Somogy-megyei hirek.
Knpiihvár, jun. lű. 18iI8. h. A kaposvári g y tn n a s i u in részére Ö Folségo azon 10 ezer forintnak, melyet b. é. Mária ''Ihorézia ogv 8o (hogy megy ében s novo-zetoien S<.''gesden állítandó tanoda alapitvAnyaul 1770-ban tett le, kamatait ez évtől kezdve az orsz. tanalapból folyóvá totto. Ürvondotoa liir, tnolynok közvetlen ugy, mint közvetett szeizőjo hálát és elismerést érdotnolnok. Eszünkbu jut ezúttal egy tuAsik e^yik kitűnő jótékonyságáról emlékezetes Eszterliázy herczegnó AlUil, ogy Kaj>osvArott építendő kolostorra tett 7ó o*er forintos alapítvány is, melyet aztán II. József, aki, mint tudjuk, nem valami nagy barátja volt a szerzeteseknek, szépon incorporalt nz Állam-pénztArlm, amely most aztán isten tudja miféle német, vagy csoh inU^zotnok gyümölcs<>z, mig Ka(>osvár, melynek temploma és iskolája ogy aránt szegények, egy garait sem lát ezen üMzeg-ImM, mely öt jogosabban illeti. Biaony nem ártana ez ügyet az illotékoí ogyénoknok szinte ajAnlnni O Fols«^ge magas figyelmébe, tán ez is folvóvá tétotnék legalább fölorószbun is a íonn-enilitett intézet részéről
h. A helyi dnlárdn majálisa, vagy A talán nyAri muhitsAgn ez évl>on — mint érto-sülünk — végkép (ilmarad, éspedig legfókép azon okbtil, mert most nincs városunkban jó zenekar. Amennyibon ozon hir nom igen kodvcs a fiatal tánezvágyó közönsógro, annyiban meg annAl örvendeteseid» az, miszerint az ogylet jelenlegi ügyes és képzott karmesterének vozo-tése alatt igon szép haladást tesz az énekben, úgyannyira, hogy a legelső nyilvános föllépésnél nehezen fog a közönség a régi «lalárdAra ráismerni ■ kedves meglepőtésébon kárpótlást fog érozni az elinuradUikért.
h. Somssieh Lőrinoa II. alispán ur s az említett dalárda érdemes elnöke inult hőtökben'' 1(K) frtot ajAndékozott az egyletnek. Ez is szolgáljon buzdításul a haladásra!
h. A mogyébon több holy ről jég«*őkről vettünk tudósítást. Igy « többek között Jákóban a mult na|»okban tetemes kárt okozott a jég. — Biztositni, biztosltni!
h. Szegény kaposvári gyinnasiu in! Szegénv, kosorő kenyéren őszült, silrral dobált tanári kar t Méltó okunk van o felkiáltásra azon rosr. akarat sugalta és nyomorult koholmányokból összetákolt czlkkro vonatkozólag, moly a „Somogy" jun. Ü-ki számában — természetes a leghivatottabb kritikustól — közöltetett, s melyben a tanári kar ellen a logtisztább logikAval összeállított 4 rendbeli hazug vád omoltotott s ezekben bebizonyíttatott az, hogy a ka|x»svári gymnasiutuban négy esztendő alatt a legkitűnőbb oszft s vasszorgalmú tiuk is oly
tu--ká nevel te tiiok, hogy csak a vágó-hidra
kell őket vinni — nom átu az érettségi visigákra,
mert ott mind megbuknak ugy is; — csak bó lyegózni kell: Kapósba tanult = fucs I tortlaf — Mig o nyilt hazugságok mogczáfolására a log-hitalosebb n latokkal, idegen iskolák programm-iaíval, ugy a gyninasium levéltárával támogatható s bárki Által saját szomaivol megtekintheló ulaívdcra fekto''.ott igazolás1,'' ugy az emiitett oxikk egyóbb részeinek szellőztetését, az iskolai igazgató-választinány(?) IwtAskörét » jogosságát illotő kérdéseket a rendelkezésem alatt álló s o tárgyban irt külön czikkro hagy. náln: a<ldig ezúttal — s íját részomről, ugy leg. alább 200 Kaposvárott tanult iskolatárs részéről
— azon tanárok iránti tiszteletből, egyrészt kikre mindig hálával és elismeréssel kell, hogy emlékezzünk és a magunk becsülete iránti kö-tolcss«^géből másrészről — az emiitett alaptalan vádakat rövidedon visszautasítva, csak azt jo-gyűzzük fol, miiK.erint nom ártott volnn a .hivatott kritikusnak* a kaposvári gymna-slum tímáraitól a nyelvtau uloiuoibon legalább, ha nom is mind a négy osztályon keresztül^ — a czikkbon bóvon található l>ot-rányos helyesírási szarvashibák elkerülése végett némi oktatást vonnirl
• A Ka « l A». P. hó 10—11-én ójjol 4 veazo-dolmcs rabló dupla fogyvor- és rovolvorrol ol-látva berontott a szt. tniklósi községhez tartozó postamalom bérlőjéhez, a kitől i''HX) frtot papírpénzben, 85 frt ezüst húzásban, 4 drb aranyt, f>2 drb két frtos Ullért elrabolva tovább álluk.
— Fájdalom, ho^y hetek óta ily rémes újdonságokat koll rogistrálnunk anélkül, hogy a foglyárok eddigi szorgalmatos míiködéso különös orodményro vozotott volna.
Sopron-megyei hirek.
— F. h ó 24-én 6 ómkor a soproni torna- és tAzmontési egyletek alapítási Unnepo loond megtartva. DisztornAzAs tartntik a szokott helyiségen, s a tornAzók osztálya képviselve lesz. Hz időtájban többé duztornAzAs ttutn lesz, mert a gynin. tanév o hó végén bofojoxtotlk.
— A soproni ovang. gytnnaiiumbau oltó 10 én kozdő<lnek u vizsgálatok «5s szakadatlanul tartanak 2U-éig, moly niipon a zArílnno|»ély lesz ülve. Meghívatnak mindazok e vizsgálatra, kiket az ifjúság noveléso érdekel. — A gymnas. igazgatóság Altul óss/,jiUliioit progratnm jövő héten jelenik meg.
Vas-megyei hirek.
— V a stíl ogy é be n alakult baloldali-kör Által elfogadott programul. Vezérelveink a következők : I. Mindenek olótt óhajtjuk, hogy uz 1848-iki törvények — független pénz, koresko-delrni ügygyol , ünAlló magyar hadsereggel, — diploinatiai kül-képvisolottol, az alkotmányos őiiAlhls minden valódi biztosítékaival — helyre Állíttassanak, az orszAg teljes állami függotlen-ségo a jolon dyi.astia alatt visszaszerezteesék. 11. Óhajtjuk onnok folytán, hogy az országgyűlés hatáskörű mindazon ügyökre nézve, melyekről jelenleg lomoudott. vnwzaállittassék, o szerint a djlogatiók s közöd miniitorium intézmény o megszüntessék, s hogy oien óhajtásunk, czélunk létesüljön, oda igyokozünk hatni, hogy a legközelebb bekövetkező képvisolő<váU»xtá-sukuál azok jussanak töblxu''gru, kik őzen elveknek tántorithatlan követői, iII. Pártolunk min-don eszmét, mely a haladáxí ozélnak, a szabad-clvüségnok kifolyása. IV Óhajtjuk a még meglövő kiváltságoknak megszülitotését, toljos vallásszabadságot és a nemzeti kérdéseknek szabadolvű iránybani megoldását, és a szabad-elvüsógnok tökéletesen megfelelő belkormány-zatot.
0 Torna ünnepély. F. hó 14-ón tarac«-kok durrogása hirdoté az ünnopélyt, moly a maga nőmében nagyszerű volt; a reggoli 8 órai vonattal érkezett meg a soproni tornaogylet számos fiatal tagja szürke blousbau vörös zsinor-zattal és sastollas pörgekalap egyonruhákboa, gyönyörű aranynynl himzett habos «dyemzi«-lójokkal, melyet a soproni hölgyek kéiatettok, csak a lol»ogó értékű ozer forinton fölül ér, — ugyan o zászló alatt''toljos jolmözbon érkusott inog szintű a soproni tüzóltóegylet számos tagja is, kik saját tüzfooskeudőjökön űlvo, antikssorü, sisak alakú, feketo pléh fejukaróval, hátul a vál lakra lecsüngő véd bőrről, szintű barna mon tékbeu vörösen icsinon»zva, xonoharsona és dobszó mollott jöttök be városunkba, s a fóutczáu áthaladva a városházhoz tórtok bo. Délután A órakor nagyszerű tűzoltó gyakorlatot tartottak a Gyöngyös folyó partján s az emelotus vároai kórház totojére ritka ügyoisóggel. felkászutt oltók bámulatot gyorsasággal kezelték a« általuk zsinóron felhúzott focikondó csőt, a gyakorlat végoztévol a töméntelen sokaság «iljonaéw köst Alit meg a monot Ajkas .Kár »ly ur, szombathelyi tornaugylot olnöke lakása elótt »onnét ének s senu mell«tt a közeli er.lőbe u ünnepély ssinbelyéru ment, vArosunk sziue, virága''mind együtt volt; -.- a tornagyakorlatok : ugrás, futás sat. mulatUtá a néző közönséget, — «*U> 7 óra tájban mog|»urdült«k a dobok s a soproniak ugy része az esti vonatul olruU*«>tt, nagy-
r.Ur« «»maradott ; «. Könződről is mogérkozott tilzolté tudtülettol, mielőtt elmentők győnyihrü búcaubea/Alet mondott hazafias szellemben — német nyelven — a soproni tűzoltó- ós tornaegylet vezotőjo, melyre t. Ajkas Károly olntt-klink magyar nyolvon válaszolt, egyszersmind fölkérte a soproni tornaogyloUit, hogy i\x ujdon szülfttt egyletünk kereszt-apaságát elvállalná, mert — luiut mondá — ha eljöttek a csecsemő bölcsőjét ringatni, fogndjAk is a keresztapaságot, mit szivojwn ol is fogAdtak ; ezokután a kitűzött két rendbeli pályadíj osztatott ki, az elsőt [egy aranyat] sobes futásért ugrásokkal, elnyerte : Oáár Frigyes ur, ki azt nagylolküon az egyletnek letette keresztelés! vánkoeára, a második nályadljt egy arany-mcdaillont magas ugrásért elnyerte ogy soproni fiatal ur, kinek ezt Vidoa úrhölgy kézbesitotto is, ekkor kozdetett meg a táncz a folyt szakadatlanul, a sötétülő estét ezer mécsláng világította, s a fényes tüzi-játék is megkezdotett Csak ogy volt a hiba, hogy ezen mulatság is, mint minden ami jó, nem tartott tovább csak reggelig.
* Színészet. Színészeink bovógozték előadásaikat az .ördög piluláiu-val, az utolsó darabokban a felemelt árak mellett is volt elég néző közönség.
—.yEOlostojy László körmendi kerületi választóihoz .őszinte szó" czim alatt ogy nyilatkozatot bocsátott ki.
I
KTyllt Póata.
— Hp. J, »labadta. A tOMitkönyv lajtá alatt van. Naptárt nem a<l<mk kl. A „Daráxxféiick4 7 fU-«rtriK mrgktlMelett. OUvOiOlJdk 1
— V. H. Keneti. Complot nem jelent még mog. CilvHalsljllk I
I
, - 8. U. Ifj. Králj«vec«. Ax fgér«t »»ép nú, ha megadják, Igen jé.
— A. J. A.-I.cmlvx. M«kAm leveliinket megkapta T a f. évi 6., II. él 17. (tárnok taWei vinrakaMéaít kérjdk. Teljnen elfogyott nálunk.
TÁRCZA.
Alkonyatkor.
A mriiitaégbfi tUnt a nap , Njrugoilt ax ettnek alkonya ; Hicliden reig a holdvilág . . . Cink cl no múlnék ex «»hat
Ctatlogra aiél a Mimiin , Mint bfivxrán leng nép dala í''.dclgvi- búg a gerlopir .... C»»k el uo múlnék ex xoba I
Mellettem Ql ixép k«Mvoiom B Iclkembo liat minden (tava ; Mosolyra nyílnak ajkai .... C»xk el no múlnék ex ioha I
Bxomo a* ígbo folmerong, —- Ml nép ai égnek olllaga I I)e lókkal • dlcaőbb ixeuio .... Ciak el ne múlnék c> ioba I
Arcxomra lengnek Mrtjol, Ue árnyékol «»lét baja — A nagy egoknek tldve fed .... Ctak el no múlnék ex xoba I
Koblemro d(l kccxu fojo H velo a drága hölgy m»»J ; Ileveien vor a dobog iilven:-. . . . Ciak el no múlnék ex xoba I
IC HAJÓ JKNÖ.
jV lengyel menekült.
(Kredetl kutfSbtl merít«»bexxélyke.)
IKolytatáa.)
így multak napjaik csend- és békében, ha nem is feleslegben, de minden nélkülözéstől menten. Öreg hfl szolgája Jankó a közellévő városból naponkint a liirlnjHikat liordá, bennük Artúr némelykor isinuretos nevekre, do olvo-szettnek hitt tiának nyomára nem akadhatván, eUíomorodott s u körülmény csendes életét kissé megzavará. Izgatottságainak ily pillanataiban a türü ordől>e s környékére sietett s mihelyt a hegyek legmagasabb csúcsát elérve, a falukat és kies völgyeket inegbáiuulhatá, ilyenkor az emberek működése a természet végtelenségéhez
hasonlítva, előtte parányinak látszék ; a fölötte el
<!
csend magasította.
elhúzódó feli lökkel fájdalmai s aggodalmai el széledvén, lelkét és ko<lélyét ismét ogyszerü
így mulának ol évek, Ilona a csintalan leánykából virágzó ós''kullomdús hölgy lett,ki ártatlan vidámsággal az élutbo tekintgetve, az egész világot jó s őszintének tartá, mert maga is az valá, és ha apja, ki sajnosán belátá, hogy oly túlzó megbizottsitgból, ha az élet első belépésére oltompittatik, csupa aggodalom s kedvetlenség származnék, saját életo folyásáról meglehetős kimélottel clbeszélé, miszerint őszintén bizodal-mában megcsalatott s jószívűségével visszaélést űztek, okkor a leány élénk kék szeméből kóny-nyek folytak, ártatlan bizalommal vitatá: .bizony kedves atyám I ily gonosz emberek nom hiszem hogy léteznének a világon, hiszen mindnyájan, kik körnvékomben vannak, jészivüok-nok s barátságosoknak mutatkoznak, szeretnek 1» engem, nem hihetem, hogy azon emberek,
kik irántam annyi vonzalmat és rokonszenvet mutatnak, hamisságban járnának » eng«m n^eg-esalni akarnának, soha séiu fogom azt elhinni.
Ily váratlan nyilatkozatra az apja megilletődve, őt karjaiba acoritá s hálát adva Istennek, hogy ezen fájdalomteljes tapasztalást drága
Sermoko gondolatjától távol tartotta, szigorúan íatározta magában őtet szeretetével erő« véd-fal gyanánt körülvonni, hogy árulás és bánat tőle távol maradjon. Inkább —agyraond — az atyn szivét furjn keresztül, de mily kisszerű az ember határozata V pehely, mit a szél elhord, nem képes a sors vas karikáját folyamában csak egy pillanatra is gátolni.
Amint a vidék ezen érdektelje« c*alád o táji lotelopcdéaét tnoghallá, több szomszéd birtokos a szoko.t magyar vendégszeretettel körükbe vonni igyekezének, minden előfordult ünnej^ly alkalmával u ritka jellomü idegen bájoló szépséggel megáldott leányával együtt bizonyos olőnynyel meghívatott, do mindketten holyze-tűkkel megelégedvén, a magányos életet megszeretve, az ilyfélu meghívásokat határozottan visszautasították.
Midőn Ilona ritka széu*égébon rózsa gyanánt felvirágozva, naponta töob és tflbb kellemet fejlesztve ki, tökéletességig felnövő, a fiatal uri emberek ¡parkodénak minden áron yelo érlnt-kezéslM! jóni s a reménylett közolgést már el U érni vélték, do a roinote komoly magányosságát ájwlva, úgyszintén Ilona minden barátságos összejövetelt kikerülve, sőt akkor is, ha egy magányos sótálásain ogy ismeretlen úrral vagy hölgygyei találkozott, minden történhető nyilvános érintkezések végképpen megszűntek.
I)r. DIETUICHSTEIN.
(Kolytatáxa kOv.)
Ü" 25 Xj ES 1* I
I H N Ö K
Nagv-Kaslrts, juniua l9én 1808. Ál utdbbi aitány gal>uan>l«t a kOxel napokban omelkodett njdlag, do fiakliamar lamét alábbaxállt. A kcdvexStlen ciCxéi éx ld"járá* tápanyagot nyújtott ugyan a ipeculatiérx, do oly rxekélymérvO, hogy komoly flgyolomro alig niélld éa lm nem elaléltunk, ax ár nom fog omelkednl, mert a gaxdxg aralái kdixnbSn van x nagyon valóaxliifl, bogy a tavalibox haionló loxx.
Plncxl hetl-váiárl kelítárok.
NAOY-KANIZSAN, janlux 19-én Aliéauiitrial mérKiiként. Termények : I» u a a 83-8ft fontox - fr», ^ frt 30 kr.
86 —üö ful i fr. f.O-fif1 kr 87- 8» ful. • frt. fi frt Ü0 kr. Koxa 78-79 fnt 8 fr. 30kr.79-8<) fnt. ''J fl. 40 kr árpa xorf3x8uek 70—71 fnt. * fr. Sf> — .kr. 71 — 72
''i frt 46 kr. Arpa kOxOnxégex 86—66 fna. S fr. 40 kr. 67-68 fui. i. frt. 60 kr. K u k o r I e x a 2 frt. >0 kr. U frt 50 kr. Kuk orlo xa olaxx (ralnquantln) -i frt 70 kr. /.ab 46-47 fnx. 1 M. 40 kr. 47-48 fui 1 frt 60 kr. Pohanka 69—68 fm. S frt 40 kr. 68-70 fonto» 2 frt. 60 kr. Paixnly fobér 4 fr». 40 kr. l''aixuly tarka 3 frt 40 kr. O u b 6 eUÓrondU 16 frt. — kr.
Bócsi pónzárfolyam, junius 19
t>°/9 motaliquos f)7.70 ; f>% nemz. kölcsön G3.— ; 1860-ki álladalmi kölcsön 84.30; bankrészvények 7.0D ¡ hitelintézeti részvények 191. 40; Ixmdoii 110.05; ezüst Agio 113.7»; arany darabja G.53 kr.
Vaauti naponkinti menetrend;
Iádul N.-Kanixxár<M Uuda felé d, u. » • • * extvo
. . Uéc.
Trleat
K-k. N. Kxnlraára llmk fcl"l
llécx
Tiieil .
röggel d. u. d. u.
ralvn n-Rgcl d. il.
I éra ''tí perci. 9 érakor. 7 éra 16 perci. 3 éra 80 , 1 éra 60 , 9 ¿ra 26 ft éra rt , 1 óra 20 d«lbeii 12 ¿ra 31 . rtivv . 7 óra 28 . reggri 6 éra 26 , di''lbta 12 éra !>i
Heti
isslsi 21 tíl 26-ig 1860.
Hó- ¿1 beU-nap Kalbolikui nap Ur i''rotaitáni naptár III.) uU.
Sí ÜJ hí3 > J. Kalb, éi |>rol Vasiriiip Hétfő KeJJ Sirrd. CtUtörlök félttok tlioiiiliat . Kv. Ax cltévodt XVI. 1—10. Paulina Hxidonia Kor. xxL Jánox l''roipcr Jánoi éx Pál l.áxilJ kir. t juhról. Lukác A?ajoi Paulina Saldi Iván Viliuox Jcrciniáa Ua>U kir. f 1 - n
Felelős Kzorkoöztó : Wajdits József.
E ''('' E s E K
H
R T>
• T & _____ '' . *
!!! Távirati értcslíés!!!
A londoni ra5dtnrvényiiék batáróiatilag elrendelte, hrigy m nnflol társaság raktára a kBzponti rakhelyen, Bíoiben (Tubhlauben N.
II.,) kéuyaxrritve éx axonnal aUruiltUaiék. Khliexképeat a 20,000 darabot meglialxdé, anftol ferfl- éa női fcliérnn''ntlek, angol váiionnQr«-t«k, angol aaebkíndíJk, a«*IaIÍ kendők éa legflnon.abb angol .-hlrttng b6l álló rendklvdli árákésxletek hallatlan olexó áron megixereihetSk. Al oly alieaony ¿rak, vinonyltva valamtnnyl cxikkek nebéi inlnCiégébax éx xxépaégébox, fSllttébb érdekelbrtlk a magAn-egyéneket ugy, nlnt ax lamétel-adókat mivel baxonló eladáx még aoba nem tOrtáut, i alig ha ii fog elf.jőnl.
ff IIutoiMlUutanak önt« pontoian at ¡ti Jtgyttii árak ^fij
Pgyébb árjogyxékekkel a megfontolandó továbbá, hogy ki nem elégíts áruk minden ellonkexéx nélktll vlxxxavéteuiek, éx a pénx bérmentv* vliixakuldetik, mely eljáráa által a leljoa megvlégedéx előre biitolit-va van. —
1 "difin dlrKb férfiing a
1 U\J\J\J legfinomabbtól a leg-knxOmégexobb fajig — mlndcnféln iiAgyxágbau, teithox álló él ealnttl-jeti 1 frt 60 krtól 8.00, 2 60, 8.60,4 frt BOkHg,
| un éx r8f "élei réitleUkben,
18, 20 frttél S3 frt ig.
Ann db legfinomabb angol kéxl """uNt minden db hoixia telje* 60 rőf, 24 írttól S8, «0, 86 ÍUg
a legealegflnomxbb
ÍOOÓÖ-^I- ^^ iTo^TTdh^i «ÖTM i4 TtSto* wlndeofál« nsgyiág- iii IZ0\) a\ réaxletekbeu. darabls bao 1 frt 80 krtól 1.60. 1.80.2 frtlg.
(1RAA fehér éa nlnei férfiingek, •''«''W legújabb mód xxerlntl 1000 tolni* 1 frt 60 k.lól i, S.60, 2
fiinOkrig._______
ŰfUWl válaon nőiingcélixerfieu OVF\f\J i, „inoia,, kénitvo 1 frt
70 knól 2, X.60,» frt 80 krig. Logex-ieKfinomabb Ingeit i fl 60krtól8.80, 4..''<0, 10 frtlg.
fél réxiletekben, darabja 9 fritóI 10, 18 frtlg.
ftAAA rőf finom angol fehéiitelt /feUUvF cérnaváaion, »A bécai rőf nélei 82 kr.
•) ( W W \ db n81 nadrág ét éli kOn-0\J\J\J kitBnő xxabáaxal,lgAa
calnox, 1 frt 80 krtól t, HM, 1.80, 8
frtlg. ______''
í«fnA db váxxou nöl "háló-Ing, ÍOUV/ Ugujabb xxabáx xx*rlnt,8
frt 60 krtól 4, 4 frl 60 krig.
UAA db alaóixoknya bír öií meg kivái.laló minták xxeriut
120000
| hlmeive va«y ciak egynerflen 3 frt | ;, 4, & frt 60 kr.
60 krtól.
I ''^(Wk db finwtii 4a kftxép finoio-I *águ válior, 00 rfif lioix- I
IrtKAÍl tetangol váiaon xiebken-ZOUKJ J8 2 frttól 8, 3.60, 4 frtig fél taeat«nklnt kéihei ixolgállatva.
ÓflAn tet augol váxxon-baltiat-| /CUUU kíni|5 férfiak éa nők liá-mára 6 írttól 6, 7. 8 früg féltucaton-| kint kéihei xxolgállAtva.
Ing-mell legfinomabb batiil váiionból hoixxantl vagy haránt ránexokkaj, y krtól Ci frltOhrig.
STkAjb augol váxxón-daniaxxi *>UU axxtali kendő, tegujxbb áb-rákkal, 6, 1», 18 éx 24 iiemélyre Atlxidamait értékének ''/,-adáárt.
QQAAA rőf igin finom, legne-^OUUU bexxbb roinőxégfi féhér angol xhlrting éx Uadapolan, rőfje 26, 28, 80, 40 kr. a legfinomabb. <■

r. é. JunlusS-tölJTosva
tiáJloda melletti Koller József-féle házban van.
Szétküldések utáuvét mellett minden fó- és vidéki]
városokba az egész osztrák biro<lalotuban eszközöltetnek.
Csomagolási dlj nem számíttatik. — Vételeknél, melyek
30 frt értékű portékán fölül terjeszkednek, 6 drb indiai
lUttist-kendővel ingyen kedveskedünk.
aVIU CMtraf-Ha«»tvar»m4mc«-0^«t WIm, TaoMaakM Hro II.
CZIM: öusktl''icKfn Hxxio. (1M-H.S)
1 s —----
Halál és vósz minden féregnek!!! Biztos halál csalilatatlan irtószer, patkányok, egerek, poloskák és csótányok kiirtására.
Tőlem újonnan javított patkány irtán7.er és a l''árísi világkiállításban legjobbnak talált poloska-tinctura, melyet alulirt bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe ajánlani és sikere felél képes, ugy magánosok, mint állauliatóságok által kiadott bizonyítványokkal magát igazolni, _ minél fogva számos megrendeléseket remél. Ezen szer 10 évig is eláll és mégis sikeresen használható.
Kapható N.-Kanizsán egyedül csak Fesselhofer József ur kereskedésében. Ara egy szelenczének, inoly RieSS Gutmann névpocséttel van ellátva használati utasítással együtt 1 frt és 10 kr. o. é.
(106-—6.6) • Rlesa Gutmann,
vrgyéii éi ktr, axabadaioni tulxjdouoi«.
ÉRTESÍTÉS.
Alálirott tisztolottul adom tudutra a uágyénloruü k5-íön^nok, mlszorint a in. üiimboi» Itirtulmi ur által feltalált
„erősítő ital"
raktárát átvettuin.
Kérem a t. cz. küz/íim^ut iuUkfK*glot fedezéso vó^ott hoszám aluüruttboz fordulni.
Ezon orAiiW ital, az elótt ugynovuzott Mixtúra Ht«>-
mocbioo-ho] |<atioa urusltl az iilu^ukot, különüscu a gyomrot, a bedokut, s .előmozdítja az étvágyat.
Sikerrel használliatd a moghühWtk ollan; — azokat, kik ros« ivóvizzel élni kénytelenek, vagy gyüniiik-Wlk
élvezető utáii nem iél tfreik magokat: mogiWja aa innan orodő minden rosz kiívetkozménvoktöl. A jó nedvek elé-'' idáztWi álul az erűsitu italnak folytonos használata melletti a koserű szájvíz mogszünik s a lábbadozék rflVid Idój alatt visszanyerhetik megingatott testi s lelki erűjüket. — | A tengorun átaz<ik megévatnak általa a tengeri ut Uuiart, kollomotlonaégeitöl; -- v<\gre a legújabb UpaaxUlás aw-
»rint a rothadt foghus, ha avval dörgöltotlk, vlsazanyori kellő minőségét. " ''
Nagv-Kanizsán kaphaté az alulírottnál ás Zor-J kowiii W. is A., ugyaunte Feaaelhofer Jérsof, v.^rej ltosonlMirg Feroncz urak fdszerkoroskedéaükbon.
(iso-8,2) Wajdits JÓiíöOf.
Ara használati utositással ogyütt I frt.

KÖLCSÖNPÉNZ,
földbirtokok én házukra
5000 foiilitt.w feljebb, biirttlily KAHyhnKbuit Magyarországé*melléktartományaiban törvényes kamatra ajánltftik és r é n k é n t fizethető vísüza. Bécs, Stadt, 6onzaga-6asse 12, 3. Stiege, Thtir 38.
(Xak rocoinendált visaKA-]x«ubérivJ umgkivántató ¿rt^kkiiuu-tatási okmány nyal ellátott levAt adatik válaajt, (t.''J l ^-ft.l.)
Figyelmeztetés minden korbeli, de leginkább az Öregkorban
ólöknos.
. Alulírottnak u orroitóremil ho»»axb buvArkodA« utiu «lkírülvúu olyan bIxto«an ható gyógy-»»»rt feltalAlul, euely * tüdígtila, tüdShurut, mellhörgó«, mell4g4« í» ragacao« flegmi, fel nem köhög-het4«o c«et41>en, killöuöten pedig «« 0r>geku4I, kik leginkAbb tatutiul 4« 8«x»x«l »«okuk kltAra leltül » tüdBguta, I0d8»«4lküd4«u»k (8chlelm»chl»g) »Ikerrel ha»»nAlható, * a retxedeline« hccllcirai való hajlamot U ollArolitja.
liAtorkodom a iiagyórdemü k0«0n»4got orré figy«lm»»t»tnl, hogy »»emiitett gyóg.v«x»rt köny-nyebb baunAlat vógelt (pllula, labda«») alakban kótxltóm, melytíl azáx darab, üvegben, «aJAt poc«4-temincl lepccxótelre * h»««oAI»tl utatllAa.al ellAtra, oilam Dtbreoienbtn (Uki.ora : vAradutcaa, 21.11. •i. alatt), ugyancaak Itt helyben Teltfldl K. Lajoo könyrkoreíkedAíóljen ci dr. RothlCbaek Emil gyógy-»xertirAban kapható, »ót utóflxetó» mellett U megrendelheti, Ara egy üvegc«4uek vagy »1*2 darabnak 3 forint or«»r, Art. a Iriabeli megkere«ó«ro egyób bkokban U orro»i taniciommal »ilT«»eu »»olgAlok. Debreoaon, tnjjaa 16. l«6ö.
A fogyasztási adó haszonbérletének árverése.
A n aak elhaaxu
-kanl«»al m. kIK pónxügyi f»10gyel6»4g ró«x4r8l kOahlrri Ui^tk, uUnertat m bol-, mu.H 4« hu* ól jiró fo| delet alap !» utjin hatxonbói A vilalko»ók órtertttetnek, hogy
agy-kauu«ai in. air. poniügyl „ »Iii» A tói járd fúgyaaatial adónak a alám egyei III. hd 18-in kelt rendelet alap.
¿1
Ki
ni beaxedi«* 1808. no» iiver4« utlin ha»ionbírbo adatik.
egyel ill. out. Zala-Kgaraieg riro»iban &a 1869. 4ri mája» 4vi Julia» 1-tSI fogra ugyaa »a irt d«caeuber r4g4lg, nyilri-
I. A« irr«ri» folyd 1868. junlu« hó 80-in reggeli >4gu4l foi tartatul ■ h» a tirgyaU» adandó Idíben fog folytattatol.
10 órakor » u»gy-kania»al tu. kir. pón«0gyl felügy»IS-M aap b» nem feje»l»lbet»4k, a meghatiroxaadó ii aa inr»r4«n4l tudtul
3. A .klkiilti*l ir a bor U muttnak a huniak elh»»mili«a pedig -
»gy eg»»« irre — — — — — — — 3288 fH 70 kr. ------- - - 9186 , 90 .
Őmmm7 64&0 fitbnu
Ocivay Ede,
orro» Debrecxenbeu, a u>. k. term, tinulat r. t«<ja.
/
it elismerés, ms
Tek. orro« nr I k t orro» ur Utal felUlilt tüdj-labdaoiokat ha««uilt», a»t tapa.«talom, hogy flegmit könnyebben kípheUm kl, mind p«dlg könnyebben ónekelhetek | ««ük.ógejnek tartom tahit aion labdások haainilatit folytatni arigett, hogy ai ob^Jtott eredmAcy el4retbe««4k. TUile- | letteljeaen k4rem tehit, móltó*ta«»<k rAxxemre aion labdao»okból póttal uton utAmrét mrllett egy Öreggel beküldeni.
TObbibeo be<»e» hajlamaiba ajíuira, móly ti»«tel«tt*l maradok
Turc«a, uiAju» 88. 1867. a tekintete» orrna untak Gaainto tloteliije
Wolnár György,
tore»l órdemült e»pere<-lclkv»x.
tekintetes tudós orvos ur i
bathatúaa.ígAt ed''llg ile el(ivlgyA<alhól a»
A ragácao» tiliM-tanit faliiaggaUUira uolgiló labdac»aiból — melyek ''U tapa*italom — »afratkedjék, kórom, egy Öreggel mlelSbb hoaiim kOldenl j Üveg ópauaiaradiaifa •» alkalommal ia aat «katujiba kórem foglaltatni. kalOnO« tiiitelettel maradrin t. ura«igodn»k aliaatot oolgija .... Vioa, Jun. »J. 1867. PorOMUv P^lfr,
(132- -4,1) - rioil kanonok.
halirostatik meg.
Knnól fogra f. órl fólórr» a klkliltial irak fel»
3. Iriibeíl, 60 kro» bólyeggel ellitott »Jinlatok la elfogadtatnak, raelyckhe« aioubau 10»/« binatpón» 1» «»tolandó} a» ajinlott ö»«»eg betűkkel ia ««Írnokkal rlligo«an kiírandó ii nem ««abed bonue oly mba-dóknak elófordulnl. mely a Jelen hlrdetJüin/ 0» a t''lbbi bórletl feltítekben foglalt kititolekkel ö»axcntkft»ó«b« JSne. Ai Iritbell ajinlatok b»*irólag f. irl junlu» hd !«-l reggeli 9 órtíg al/ogadUtnaV ia a n.Uu kó«8bb»n be/rkeiendS ajinlatok űgyelemba n».m fogn»k rótetnl. Kion iritbell ajinlatok a n»gy-kanl«»al w. k. píiuUgyl felOgyelüióg fonökóh»» bepeoitelro Intóxendők /•« a borilókon exeu kltótellel : ,A « a 1 a-a re r « « og l f. óv ben kiliirdetett fogya»»ti»ladó bórborevóío 1 ri n 11 ajinlat.* ellilandók. A» IriÁbell ajinlatok. ha irrerelul tObbó »enkl atm klrin, felbontatnak <« kOxiótótetoek, mlro a legtöbbet Igór6r»| a »«erxödó« mogkOttetik. —
4. A töl.bl bórletl ftltólelek a uag)-kanlxa ii m. k. pónaügyl felagycló»4gníl ralamlnt a xala-agaraxegi m k. adóbiratainil A bWftUlo« órik alatt elGre megtekintlietSk.
Kelt Kagv-Kani»>in, jui.iu« 12-ón, 1808.
A ra. k. pétuögyj friag)^eléü^gtM.
(183-1.)
.......... ■ ■ ----;-------- •■ 1 . ■■ -- 1 1''
unterleibs-BRÜOHLEIDENDE,
«elb«t «oloho mit gan» alten HrQchen linden in woitau« den M«l«tea Fällen YOlllUndlflO Hellung durch Oottllob $turxoneggera Druchxlbo. Au»-Ehrliche (Iebrauch»-Aiiwt''l«ung mit'' einer llenge (]berra»ch*ndey, Kmtlloh betUllgter ZeugniMO «ur vorh»rig«n ("ebenicugung g r a t i ». Zu bexlohen In Topfen xu 3 fl. *0 kr. Oe»terr. W. »owobl direet beim Krflnder flottd*b STURZENEGGER in Herluli, Kauton Appenxell, Hchwel*, al« anch durch,i llr. F. FormAjyl, /.potheko xur n»U. Maria in l''cat und Hr. K<X von H«r< vittl, Apotheke In Agram. [lV7-t7,g]
ll.''t
Itt a legújabb gyakorlati fóny(lxó»l cxlkkeknek oly nagyaxerfi rilaaxtók talilbató mlnö Dóctben haaonló nem lót«alk; gondn>kndvn van Itt Akta! ¿i ftregrfll, Ugy hogy e«ekély«ógórt «tóp 4» alkalmat»« ajindókot nemcaak hölgyei; ó« urak de inóg uiinden korü ó» itllA«u gyermekek ««imira cterflle rilaaitókban taíilhatol.
Arjegyxókek mindenkinek acxlme ponto» megnerexó« utin ingyen óa bórmen''.ro inegkdldollk; nagyon elSnyO* tehAla vidókit c. lakoiokra uóxre, hogy egy Ily p4ldinyt raegaieretienek, iniutin abban uemeaak ax Ar, hanem minden a raklArban lóte«8 cxikk pontot meg»»re«óie 1« t< lAlhald. A xót-knldóa ulanvitvl, ragjr apóut rlSIoge» *>3k0ldó«e mellett tOitónlk.
Tessék csak egy próbát tenni,
és az alább megjegyzett tárgyak meglepő olcsó áráról meg fog győződni.
Mimi«» líru n IckJoIiI» iiiIiiohoki őll I»Uto»lt«H uit l!t<U «dutik el. TJSJ3
:

Uli
t;
Kranoila Urél papírok, mludou klrAnt nór.betU vagy korona
Ingyen nyomatiaAval. *»ia db 8-ad flnom fehór , . 46 kr. . . angol, ronaUott ■ 66 . „ . faiit »ainexeU . 76 a , 4-*d finom fthór . , 86 , . . angol ronal«oU . 1 ft. . borítók 8-ad fohírro . SOkr. . , /««#..«>. , , , »ala.,recx. 66 , . ''• . belSl aominco« 00 , v finom gyi««boritók . 80 ( , borítók 4-*d fehóire . 60 . . . , erfiapnplr. 68 . 2 ciinoa betfi koronival a dlratoa tObhtiinU nyomatban «xix papírra 40 kr. ««ia borítókra tOkr.
100 db. Látogató Jegy.
Kett8« finymixu papíron, legfinomabb kőnyomat egy «orirAatai 1 ft. ugyanilyen legfinom. fekete nyomia-
»al....... . TOkr.
igyanlly. legfin. arany nyom. 90 kr. .nindiu kOtotkeaS aorórt 10 kr.tObb. ff Litogatójogyek, legfin. augol ború hyomatlal, legújabb nemfi betűkkel, olcaóbb lulnt oilndendtt aia db. feh., kottöa feuylt papír. 80 kr. RilUllak.
t Icai. ang. róatoll 12 legjobb fajbaa tOkr.
12 tea», ang. róitoll egy iloboaban, fennebbi fajban . . . . 80 kr. t''i tr.xi. alumínium toll, bixto«itra ro»»<la elleu ''..,.. 80 kr. Il tuoat Irón JA mlnStegtt
1016 2A 85 45 kr. Jt tcal. tollnyal . . 10 16 20 80 kr. finoman vó««M p«fl»4tnyO«ók leg-axebb lri»aal. ¡1 db kót betfirvl, lino.u nyóllel 50 kr. [Koroniórt 80 kr. kUlOn, egiax nerck
olción «ximittatnak. |Ooi>*borny(tmó próaek nívr«; .«gyOtt
legfinomabb 8 ft 60 kr. (nólyg (BUtnpiglia) bidog«xekr4ny-nyel, foaiik 0« ec»«tt«l 4 60. ö 60. JA legújabb maga magAt nedreaitd bélyeg, (BUuipiglaVa gAp *gy»««rl iicdveaitt''aael e«er leuyomatot kó-a«lt. A leggyakorlottabb hivatalok 4a irodák aaiaiira 1 db legfin. r4»8 H fl 60 kr 7 fl 60 kr. |f<vj(jobb mlnSaógfl, vatlag exllal le-
nieatel ellitolt Chlna Clil»t. jótilU* 10 órl fi''lyton»» haaxnAlat lUíllottl tet aVükaiiAI lu ft ki»««-káuitoiv Wóad i vlUa 27 fl, 1 pir greiIratait» 4 8 0 ft dl» telineril« 3. *ftK0kr. [1 . l«re«M(htd 6 ft 60. 6 ft (fX ll Ut kitartó, l»(t«»el>b faj 0 ft. [t:gv4h rhlna tAfgvak gyiri irírt. tiieo jprirtaainy >«ln iafoiuAbaa
Legjobb gyártmányú különféle czlkkek kivonata.
a valódi oxtwthex haaonló modorban ran kóaxltre.
BxagUlan rlxmont«« Agybavalók, na gyon ajAnlhatók rl»al8k, gyermo-kek, betegek óa gyarmekauxony ■xAmAra alhArltJAk IOkólete«»u aa itn»dre»ltó«t. Nagy raktár mrmk éi tár#«»Játé-kokban. ,
Bibok, dbJa&lO 18*030 krtól Sftig.
KQlOnfóle illatok 6 10 20 . 1 .
JAtóktArgyak doboiokban 10 20 80 60 krtól.......2ftlg.
Allatok, term4«««t «ivrint elkó«»ltra 60 krtól. ..... 1 — 2fUg.
Egyób JAtóktArgyak eier fólerAla«»-tikban 10 krtól . . . . i ftig.
TAraaajitikok 80 60 krtól .2 .
Aa iirncrotea roulett« JAtókok en miniatűré 1 db 40 60 CO 80 kr. 1 2a 1 ft 60.
I.atoma magica , ax ugynevexett ra-rAa«IAmpa,a logkellenuaebb mii-iaUAg Ifjak 4« öregek »«AmAra, ldb 12 k4p. 66 86 kr 1 60, 2 .1 4 6 ftig.
KOnyrnyomdik tOkólea betakkelA« • xerekkel;megnőtt gyermekeknek 86 kr 1 20, 1 80, 8 60,8 4 fi ftlg.
Angol >xer«xAmlA4ik, telve mlmlen ahAxban «»Uki.''gelt «xerekkel, t lAda 1 60, i, 2 50, 4 ft, l kUebb gyermekek 28 30 60 80 kr 1 ft.
Mrgreudi>l4«eka4l JAtókokra Vór«tik a gyermek korit 4» a darab órtókót meguevemi mely utin a ligáikat-matojabb ri)a»xtatik mlulAu a vi-laaatók roppant nagy.
KfilOufóIn Jitóktirgyak doboxokban aaia fíle rilantikban A- ó< liny
Rermekek »»AmAra, darabonklnt 204000kr. liftig. Leg«jto»abb kauUohok-fíillk.
1 fodorító fó«fi 16 20 88 80 kr. t «Orfi f4«0 20 26 80 kr. 1 nyrle.fó.a 26 30 86 kr. 1 t.-r''óf,''.»« 80 40 50 kr. 1 x*ebfó»n 1015 26 kr. 1 «««bfótn kefúvel 15 .18 40kr,''l f. jkofe 80 4050kr. 1 frtlg, 1 ruhakefo 60 80 80 kr. 1 ftig 1 legfinomabb fogkefe 1028 80.18 kr, knrOmkefók 26 80 46 kr.
begjohb angol tollkótek, dbja 28 88 45 60 80 kr. I ft, 1 ft SOkr.
KI8nyO« a«obtfiii<xer«x4niok kanocx-eaal r an4lkQl,dbja20 804060kr.
Legújabb póiutArraAk 2U 40 60 80 kr. 1 frt, 1 ftbO, 2fl.
TArv.Ak 6tlHl)kr, l ft. I ft 60, 2 8 ft.
Valódi t^jtól-aiirar pipik <>« tartók leg««<l>b foglali« 4« legfinomabb fal agAa dbja 6okr, 1 ft, 1 ft 60,8 8 •4 6 IrU
SxivartAikAk 80 60 80 kr, 1 ft, 1 ft 60 2, 8 ft.
Tök41«U»«n ellitottdokinyoxi»! 14-
aillletek ratódl totókból boroi-tyinkSvel tokba, xaebbe való, a tSltóoxAin ««érint kalnnbltxfí ««A-rak 4« pIpAkkal.tQxaiervxAmkanóo, • ilvarkóaxitilk niplro« « egyóbdo-bAnyxAii kóaxalettel, darabja 3 4 6 6 8 frt.
Helyem nyakravalók nrak ««AiuAra darabja fokét« ragy ««ln»xett 86 88 45 60 kr.
Divat«« «elyem-cbardeok 80 kr, 1 ft, 1 ft 60 kr.
Legjobb nadrAgtartók tartóa 4« el5-nyO«, pirja angol oiírnA.ból 46 60 30 kr. »»lyombSl 00 kr, 1 ft 20, 1 ft 60 kr.
Paplrtáreiák-
Kgy »xópen cllitotlenveloppe kolon-fílo fónyflxóit papírok í« borító kokkal leire dbja 86 86 60 60 80 kr. 1 fH.
Kiff Irótirm «UáU» nólkQI 80 ki, 1 frt, 1 ft 60, 2 ft, tnkólete« Ird txer-«xiiiiokkal8 8 4 ft.
Fénvfcépl albumok.
rl ri!ogati<
logatA«ban, »aJAt gyArt-
•lixtiorl mAny.
1 <lb 28 k4pra 85 60 80 kr I frt. egy db 26 kópta legfinomabbfóle 1 ft
1 ft 80, 8 3 ft. ''*y db 50 kópra 60 8o kr, 1,1 ft 20. egy db 60 kópr«l»gfinouabbf4le 1 ft
60, 2 8 4 5 0. egy db 100 kópre 8 4 6 8 6 ft. OyAri raklAr rAmAkban, darabja 6 10 JO.IOfiOkr.
Kűlíaféla aH amuair-ek.
tOkélel«« varró-k4««let dbja80ROkr.
1 2 3 4 5 frt a klAllilA« inliiSUga •aerint. ■ W,
OyAri raktir frat>cxla»xiuhixl Ul<«ö-veklien dbja 8 4 6 6 810 ft, melyek a U''mU -4««n4l dupla iruak. Legaiebben klillitott n8l k4«l lAr-exAk bSrhfil 4» k«loi4b51, dbja t ft 60, 3 ft, 2 ft 60, 3 4 8 ft .Legújabb ékazerak legdivatotabb forma uj aranyból mely mindig aa arany««lnt meg-Uftja 4« e»Altala valódi 4k««orh«a a IrgAi''ultóbban huonlit. Mrlltfik dbja 40 60 80 kr. 1, 1 60,
2 frt. * Kfllboralók, pirja 80 80 kr. 1 ft 1 60,
8 frt.
Nyakórmek, dbja 802686 60 65 kr. Karpereoek dbja 60 kr. 1 160,8 ft. TariofótBk 80 kr, 1 1 ft 60,8 3 ft. Oyfirflk körekkel 80 40 60 kr. OralAnoiok, rövidek 60 80 kr kr, 1 ft
t fit 60. '''' • '' V *
Hyaklincxok 80 kr, 1 ft, 1 ft 60. Oombottfik urak «Amíra 20 40 50 «0 kr.
KISing-gombok dbja 10 15 80 30 kr. Ujj-gombok, dbja 6 10 kr. Kgóax kófxtllelek o)8ing r« ujjgombokból Icgnobb kiAllllA« 60 80 kr 1 t ftf)0.
egy ctomó óra-fityelók, nagyon cal-no«»n OxieAllltva 60 80 kr. 1 ft. -A legdlvatoíb aoiél-ikarer
OuiaAllitva «ok finninaii kOaxOrttlt
e»a«tacx41c«8vokb51. Egy neUta 40 60 80 kr, 1 ft. egymelltfi exfl«tbe foglalt 1 60,2 8 ft. egy pir fülbevaló 60 60 80 kr, 1 ft , . fülbevaló extUtbe foglalt 1 6< 2 3 8 60 kr.
Leganomabban clkéazült brillant-ákazar
maga n «xakírtfi 1« Amlttatliatik ex-Altal. Kjén óktxer valódi exüttbevan ellAtva, aa utA^ixolt caillArok a legfi nomabban kftaaflrfllthegykrittilyból valók,a malyxk élóuk t(l«4t »Oka »ein v«««tlk el I ni A a drága kOvek 1» límor-hetlenül vannak ntAuoxva. Egy mellifi 4 6 6 ft. . pAr fillbevald 4 6 6 ft.
; elöliig-gouibok 2 60, 3 50, 4 ft 60 kr. egy darab uri-tfl 1 80,8 80, 8 4 ft. UHUanl-gyürfik aranyból 1 20, I 60
fiyáazákazar.
fakelo legttebb alak óa''lgen tartó»,
üvegjet, lava 0» blr.l.»xaruból. Egy mvlltfi 80 8060 80 kr. 1 ft. . pir fniheraló 26 35 60 80 kr, 1 ft. » db karpercei 80 60 80 kr. I ft. . , nyakh^Jldka60SOkr, 1 rt. , rövid óralAnca 16 30 60 kr. , úyaklinct 30 80 kr, 1 ft. . elílng-gomb 4 kr- --''x , pAr uj go nih 16 20 30 40 kr. . tartó-fóa fi 80 40 00 86 kr. Nagy gyAr-raklAr bel- ét külft)l<p parfüm axappan, olaj, tikkadd«» 4» egyób pipere ciikkakban,
Hihelcllea öt méflt Iguaág.
Salóu-órAk broneiból üvégf.dól
alapaattal. Egy db kia óra 2 írt. , . köxApttagyaAgu 3 ft 20 kr. . , n»gy óm 2 ft 60 kr. • . legnagyobb 4 ftSOkr. C»lno« «»obaórAk porcatlIAn c»im-'' lappal.
Egy db ütómfi nólkfil 2 »3 80kr. , . at8mar»l3 60, 4 60,5ft. Ea«n órAk Urtó«AgA4rt 4« Jó JArA
»A4rtke.e5.4g rillaltatik. Míndennerafi m»gTendó««k itrítet-nek » gyonan 4« olrtdn leljeilt-Utnak.
Az also snsztrUi bizományi Qzlot.
111^-18,8)
FRIBIDMAISTKT Béoalaen
PraUrttra»«» 26. «». 4» Op»rnga»»« 6. »a. a Üróbar »Orctarnok melleit.
Van-e olcsóbb valami?
és mindamellett jó portéka. 1 ft. 50
[>on-ila-
neretc«, bi«to«ltck mellett, ugyan-aaon óra óbreixtSrel 1 frt 00 kr. 4bre»xt8 ét (llö »xerkcxettel 3 ft 60, l''ompia nagy lugaórAk (pan-dule) üreg alA borítva, Üt8 aaerkaxettei ra üreg fcatóaael dl-»xltvc.
6
A római k4rd4», mulat-_ ''Jatd dlplomataJAtók^ j^j. K»abAlyoxott napóiik, compxual egybek
40 30
íft 80 kr.f-jXÄ
grAnAlokkal kirakra mindeufóle nagyaAgban.
ölve.
ßO kr l''w«"»*»"gya-
UU rilk valódi tflrklx
2 ft
4» gyOnpyOkkcl kirakva
Í ft. 60 kr
l''j aranyból való gydifik hrilllAni kövekkel,, m/g a «aakembert I« inegctalli.iliii vele, mert ^laven tlt> xöket aobanein vraitlk el.
1 ft ''¿ri ii ggomb ily kö-
A 1 '' vekkel, t ft 60 kr egy pAl kfxelfi-gnmb. 3 fl 50 kr, egy garnt-tura mrlltfik .ói ftilbevalókból Ily kHvxkkrl.
1 ft. 50 ft- ^ Vaknak
aominoxcxal 8 ft 60 kr. Talmi arany lánca hölgyeknek 1 frt. (lyOnyörfi Talmi arany hOlgy-ayaklAnexob ka-raaxtecakókkeL
50 kr
k0«»0rült angol borotva.Ec*et»xap-pandobox él Wlnd«or«aappan.
45 k r,*,t™Urt4 vaíddl tajtból
garnitúra bronx-OntetbSI, 10 darabból ill.
HK kr I.egJoFb fogpor, Exen fegportól a fogak 8 nap alatt megtlixtnlnak, megfehórednek ó» tlmAvA leaxnek, a íogkü, aroia »xaif, valamint mlndenfóle »».anyu, lehetőleg rövideden elenyótxnek.
flO kl'' KPhou í8n<l8rltí haj ke-'' noc», ml a hajaatot fürtbe axcdl.
4.n k r H''itor-poilwra, meiylyel ''bJrkiujJAii polltlroxhatlO percx alatt egy garnitúra hutori
15 kr - magrar bf|u»x-
pödrS. O ff 13 darab" " »xappan.
ralódi glycerin-
70 kr angoler8»ler41paplr lyJ " 100borítókkaldobo»b»n, «xluea monogrammal 50krajexirral drigibb._____
50 kr 1 ft, íftalegiijabb pAlen» uti palactkok iv) pohAr-ral egybekölre._
Kfi L-r C''iókolJ meg i«lbe iilat-UKl Kr...................
kendffro.
'' aa«r folaóge« Illatú, x»«b-
pH L- 100" drb angol pAleni li-OU tóg»,tój«gy. O ff- a legdiratoib 4« legelegin-° »abb tava»xl hölgykalapok, mir dUxltve.
80 kr, t ft. a legfinomabb Talmi arany mcdalllonok felnyithatók.______
Q douiborncmft gópek ogóaa * novok éi adrc«ekkel v4»ve, melynek aegit«4góvel aa ember maga kósxithot maginak lAtogatóJe-
gy«t._______
2 ft, 50 k r. ÍS¡^''J^t
pedig finom, xArra JArd fa-caaelt4, mely laitalinax t tükröt, homorúin
Minden Aru a legjobb mli>8»4g blxtudtAaa mellett adatik el. Arjrgyxók-UbellAk «ok 1000 uj, ciólwrfi tárgyról rnld rajaokkal, ^ngjeu jArnak. • (188. 8,3)
ilegrpudeUaek .4* rende»en tcljcíiltctnck.
Minden, bArkl Által birttv/i^Wetcít eredeti Arakon 4» díjtalanul |«xereatellk meg, valamennyi feDttv.veattl cxlkkek ogyea ogy»dül kapba-ók: Industrie Hallt, Bioiban, P»«:-r<,tr»8íe 16.
»OJr.v.^^«!--
llc.20 kr.K-SS
nójnet ét fejőkkel bó''XMg^i-^. ^
Hemml ;»
mert a ralódi ext!«i y^j^t^^ «fc, mcjrkít 13 próblU exlúthOl, fémj»-■ lex ve la ft 1 lett ua^v evOe«»kß», 84 db 80 frt. .

Curort
s
(Steiermark. Oesterreich.)
.ok»»»''
''A
mit der ConaUntini-, Emma- und Klauaenitahl-qudli- litud de« brunnen, »uulchrt der 8üdbahn-8latlon Spielfeld, ungemein raju. und rühinlichat bekannt durch die auagexelchiiclen Heilerfolg-''.'' nev'' -'''' . neralwXttor, in»bc>ondcro bei «krofulöten und tnbcrcnlO«e».''.''V.'':,.i)kheltt"- , bei K«tarrh«n der Athmung«-, Verdauung»- der Harn- uud Oiathlichtv bei niaugell xfter llluterxciigung, Dlelcbaaiht ctc. elo'' Au»gtx*''ehiie-;, einem Appenxeller flennen bereitete Zlegenmolko, — vorrtlglicl«»» Kli™* mit einer auierordectlich milden, wind- und «taubftelen Luft, comfortabt» Wohnungen, — Cur- und Leae«alon* — gute l{e»tanratlonen und Maalk-'' kapalle, — k. k. Pott- pnd Telegrafen-Station. - Die CommunlMtloA »lt d»n Eitenhahmtatlonen Orax und Hpielfeld vermitteln ttgllcbn, Poatverblndnngen, Stcllwarcu und bequem« Lohi|km»cW — Mal bl» Oetober. ; vj^
Mineral!wtUaer-Ileatellangeti Und aa dl« gDireefc'',» »» Ilrunnen-Verwaltong in QUIchesberf »u riehton j ^,Vobaun(r»-Deat*IluB-
Ü
die geu
— mit einer l)»raogabe — Jedoch nur an letitrre.
ur* llade-ltrochttren »ind durch alle renommi/Un MIoeralwg««er-Handlungen und gröaae.ren lluchhandlungen der 0«lerr. Monarchie unent-gfllllch »u be.lelien, »owle auek d«-ch dlo Hedaelki „Í; ♦ .tala-Bomogr1
kßilrtnv*
in (ir.-Kanlaaa-
(120
w»jdiu József kiadó-, Up- ía nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
A.M
Direction dse öetehenberpe; Action-Vereine«,
_ In Oraa (Stelerto»:.*, Oe«t4^T»^eh^)
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.

26. «/ám, junius 27. 1868.
Kiteljed ve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veiryea tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, pzdászat, tudomány és művészei kffréblL
. i

Vll tí\i.L!.. -'']-..
Megjelenik:
minden azeabaton,
Ífí»* IvMl.
»aerkrwttói Iroda é* klndó hivatal
WAJDtTH JÓZSEF Kflnj vktreíkcdíí.''licn.
f
Előfizetést föltételek .
Helybeli )i«>li(ii lioriU*«»! <» »¡dékrí po.Un VilMvb ''■ Klf^.l ,4vr» i - 0 f.t. — kr.
Kel <vm .«,.— S

Krnrfrmlr«
60
Hirdetések
\ li*t hA.Abon pct(U»r<$rt U»«flf 7 kr. S <»or « wlmleu t<Mbl>t 1>»lkÚtiért 6 kr. ÜílyepdlJ t>, béiWwtJUírt »0 W.-
, A „Njrllt t4r»n* *gy petit *or l>«ikuU*l díj* 1A kr.

I
Hirdetéseket elfogad :
N.-Kuüxtán: »kiadó iii vatal,. Píitea : ZKMLKK M B4o»-, Hamburg-, Berlla-. M«jftt-«>.-Frai*f»rt-1* B*mI. kMt UAAflKNHTKlN h VOCU.KR. UpOtt., lUrtt-, 4» 8t»tt|«rtun: 8ach8k& takha. Béo«Jw«: oppkujc.
r »1/ t.T .
• w • »1
Előfizetési felhivtU,
,7ALA-S0M0GYI KÖZLÖNY''
kiterjedve SOPRON- és VAS-megyókre
cfcimü vegyen turtulmu hetilap 18(>8-udik dvi július—deczembori félévi folyumtirn.
Iiapunk e jelen számával befejezzük az 1868-iki első félévi folyamot, mely alkalommal féléves előfizetőinknél letelik az előfizetési hatandó, azért tisztelettel felhívjuk
I
annak mielőbbi szives megújítására, hogy lapunkat rendeseu s minden fennakadás nélkül mcgküldhessttk.
„Jelenőt a lenyyel szabadság harciból" czímü idei miimcllékletünk 40 kr. beküldése mellett nálunk átvehető, kívánatra postaih j küldjük meg.
Előfizetési ár lapunk homlokán látható.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
Nagy-Kanizsán , junius 20. 1808.
A kiadó hivatal.
.»TP—.Pl n H III III ''l!l
A fatenyésztés ügye.
(KoljUti» ¿1 v*f* )
A lefolyt szomorú omléktt 20 év kormányának volt a sok népboldogító intézménye közül egy, (mely e nevet talán mégis érdemelte volna) midőn a községnek a faiskola alakítás ós faültetés meghagyatott. — Azonban, hogy ennek maradandó Itatása nem maradt népünk között, nem lehet csodálni. A nép lehangolva,i mindenfelöl sok tehertől nyomatva nézete annyira megváltozott, hogy gyűlöletét e rendeletre is átvitte már csak azért is, mert azok rendelték, akik az adót rótták vállaira. — A mely fát a nép ekkor ültetett, az aztán kegyetlenül cl volt ültetve I —
Ily kedvezőtlen előzmények után föltehetni már a kérdést :
1. Lehetne-e a fatenyésztés ügyét a nép körébe jobbra fordítani? —
1. Kik álul és mikép lehetne (azaz keíle^oy ezt kivinni ? —■
Az első-kérdésre nézve, vájjon lohetno-e a népbe a fatenyésztés iránt kedvet önteni, eddigi véleményét átalakítani ? — én teljesen hiszem, hogy igen. — Mert tudjuk, miszerint népünknek nagyon jó és egyenes, egészséges észjárása van, melylyel képes fölfogni a tárgyat s arról jó fogalmat alkotni. Ha most ő a fatenyésztcsról a kellő felvilágosításokat megnyeri, annak szüksége-, baazna- és szépségéről meggyőződik, ugy bizton hihetjük, hogy föl fogja karolni azt
s gyakorolni fogja folyton azon szívós kitartásnál fogva, mely neki jelleme, hogyha egyszer valamit jónak látott, arról le nem mond. — Do hogy o meggyőződés minél hamarabb 6s erősebben meggyökerezzék a népben, szükséges, hogy c fogalmakat már gyermek korában megkapja, tehát az iskolában nyerjen erről oktatást. —
Napjainkban a népnevelés ügyével foglalkozók, minden jót csak a népiskoláktól várnak. 8 valóban máskép nem is lehet. — A népiskola azon hely, hol a gyermek uj fogalmakat szerez, egyéb fogalmai tisztáztatnak ; a népiskola azon közlekedési cső, mo-iyen a tudományok a nép közé szivárognak s annál fontosabb, mivel egyedüli eszköz a nép közti műveltség terjesxtéséro; mort míg a módosabb szillék gyermekének tárva áll a világ műveltség és tudományok szerzésére, addig a szegény pórfiunak falusi iskoláján kívül egyéb tere nincsen. Szükséges tollát, hogy a népiskolák a legnagyobb gonddal azerveztciscnck. —• A fatenyésztés ügyét is oak a népiskolákban, ügyes, jólelkű és kellően képzett néptanítók által hiszem kcdvc-zőleg megfejthetőnek. — Óhajtandó o tekintetben, hogy a fatenyésztés tana a népisko Iák tantárgyai közé állandóul fölvétessék. Ili''.ton hihetni, hogy a fiu, kinek eszmeköre a katekizmus- és bibliával tisztába nom jöhet, mohón fog kapni o tantárgyon, mert ez mindennapi életébe vág, s a folytonos gyakorlati utmutatások által meggyőződik afelől, hogy mindezt ő is teljesítheti s iparkodni is fog a hallott oktatás és gyakorlati utmu-tatás alapján saját ügyességét is kifejteni és fokozni, mert ez méltányos büszkoségénct-tel jár együtt, midőn az általa ültetett,ápolt, neincsitctt csemetét jobban látja díszlcni, mint Paliét, Péterét vagy többi társaiét. — Ha egyszer pedig már ennyire ment a fiu, lassan kinő az iskolából, fölserdül — igen I do vele együtt nőnek fol fogalmai is a fa-tenyésztéséről s minden áron iparkodni fog, hogy a látott és hallott módokon édesatyai házánál is foganatosíthassa Ügyességét.
Ha az ifjú már ennyire jutott, akkor ezó-luuk is nagyrészt cl van érve. Az ily ifjú már nem fogja aztán oknélkGl kitördelni, vagy a gondjaira bízott marhák által bármikép megkárosítani hagyni a növényzetet. Az ó felvilágosult értelme belátja már a fa becsét és sajnálkozni fog egy ágacska letörésén is.
Knnél tovább óhajaink nem terjedhetnek.
Ha népünk sarjadéka ezen pontot elérte, magától fog ő tovább haladni. — Itt, (valamint eddig is csak az á ta 1 án os fatenyész-tésról szólottam, ugy tovább is) a részi etek ro — vájjon lomb- vagy gyümölcsfát, ennek miuő fajait, minő mennyiségben művelő atb. — nem terjeazkedhetem, arra, meg fogják ót az idő és saját körülményei taui-tani. — Osak azt kelleno megjegyeznem, a mi magától is következik, hogy helységeu-kint jól rendezett s a néptanítónak gondja alá helyezett faiskolák alapitassanak, honnét
az illetők részint csemete-alanyokat, részint más a nemesítésre szolgáló részeket nyerhessenek. —
Hogy a tanulók szorgalmának jutalmazására s kedvűknek élesztősére mindig akadnak áldozatkész Ügybarátok, ezt bizton remélhetjük. — Az ügy olyan, hogy ezt egy gazda sem, vagy a gazdaság iránt érdeklődő egyén setn nézheti közönyös saemokkel, hanem ahol teheti, közre fog mükí^ni a czél elérésérc.
Azért igen elismerésre méltó a salamé-gyei „Gazdasági-egyesület" abbeli ¿.''*zko-dése, miszerint pályadíjakat tűzött ki a fatenyésztés ügyében magukat érdemesített néptanítók és szorgalmas tanonezok számára.
Az ily áldozatok sokszor többet érnok ojtres ajándékoknál I
VERE8 SÁNDOR.
A iovelósről általában.
(PoljrUtii í, v*(f«.)
Wu „Aw^yw''^S meg kell tanulnia a tökél^sebb műveleteket s tadja a lifr vésbé tökéletesektől megkülönböztetni, hogy ezáltal megkezdessék a tökéletcsitéshezi tö rckvés alapjának magamagábani lerakása, óriások, vitézek és erős állatok a gyermok ábrándjaiból valóságba menendenek át és ezeket majd utánozni akarja. Ez irányban a tökéletesség eszméje könnyen bizonyos hajlammá válhatik. I)c meg kell kisérteni a gyermok törokvési hajlamának még más fokozatos lépcsózetét is és azt építeni. Nem csak a karok ereje, hanem a kezek ügyessége, a nyelv tisztasága, a gondolkozásban! jártasság, a cselckvósbenl gyorsaság és tisztaság vonatnak a gyermek vágy körébe. Hanem a jóindulat is n szakban kezdődni fog. Ez okból azon részvét, melylyel gyermekek állatok iránt lenni szeretnek, mindenek előtt meg fog erősíttetni ós arról fognak gondolkodni, hogy embereket is részesítsenek abban ; mert mielőtt jóindulat keletkezhetik, részvétnek kell léteznie. Azután pedig feszült szemmel kell kisérni roszíndulatu nyilvánításait, mert ezek igen komolyan tekinthetők rosz jelek gyanánt. Jellem, mely cz irányban már egyszer el van rontva, tökéletesen nem jiavulhat és a veszély néha már korán kezdődik. — Itt főszabály az, hogy fiatalabb gyermekek igen gyakran magánosan ne hagyattassanak, hanem inkább minden életszokásuk társalgó legyen; magától értetődik, miszerint azon társaskörben, melyhez ezek tartoznak, a legnagyobb rendnek kell uralkodnia. Ha cz csakugyan így van, akkor a roszindulat nyilvánításai szabálykiYüliek és a roszíndulatu gyermek ezzel az urálkodó rendet magaellencsnek találja; magányban érzi magát és ezen magányosságábau kell büntetését találni.
A fi- és loánykorban az iskola lép fel teljes jogosságával és itt mutatkozik majd, mily eredménynyel használtattak fel a korábbi éleUzakok a készség és tudnivalók képzésérc. Semmi esetre sem szabad a ház-<
nak feladatától feloldva gondolnia magát, ha az iskola egy részét a nevelésnek magára vállalta. Az utóbbi csak akkor működhetik áldásosán, ha a szülóiház a képzettségi előmenetelt gyámolitólag és előmozditólag kíséri. Ezért a gyermekek házi gyakorlatainak nem szabad ellenőrzés nélkül készüluiök, sőt ezeknek kell a ház és iskola közti legközelebbi összeköttetési szert képezni. De még többé, miut az értelmi vezetés, bizatik a házra: a gyermekek erkölcsi vezetése, Egy idős gycrmckckkcli különféle érintkoxéa által gyakran veszélyben fog forogni ax igazság és erkölcsi szabadság, moly a gondolkozás ós cselekvés összehangzásában gyökeredzik, támaszra lcend szüksége. A gyermek bővebb! közlekedésében is bcálland a joghajlam és a méltányosság érzelme s az ifjúsági negédességnek némi helyreigazításokat kell észro venni. Ezért az uralomnak szilárd-, a fegyelemnek szigorúnak kell lennie. A lélek-ismere''uck, mely most mindig hangosabban hallaíjA szózatát, tisztán vissiatükrözníu kell .a axülók pillantása-, szava- é3 ev>-lekvésóben, hogy így alapelvek képzésért fo a jellom önlcges része megszilárdítására segédkezet nyujtsunk.
Az i íju és hajadonkorban vagy be van végezve a tanulás, vagy pedig még foly-tattatik különleges hivatásuk kiképzésére. Ennek hatása most attól függ, hogy a tanultak megtartása és az azokbani előmenetelre suly fektcUetik-o? A tudomány részint magáróli, részint a cselckvésscli összeköt tetőse legtisztábban, szcníBbtünónek kell letuii. Azonfölül végo szakad most az elítélésnek, melylyel a gyermok, a fi, a leány irányában voltak. Az ifjú alkalmassága, a hajúdon biztos állása kérdésben forog. Az ifjú távolba törokszik állást keresendő az emberi tál-saságban. A hajadon a házi istenekhez vonzva érzi magát és az orkölcs védclms alatt fonja csendes szobájában a jövő rózsaszínű fonalát. Mindkettójöknél csökkenik a környezetük, sőt szülőik iránti nyíltság; napról napra önállóbbak lesznek és a jellem gyengébb részei most kezdenek szilárdulni. Iloldogok azon szülők és gyermekek, kiknek és kiknél a nevelés ügye fómozzanataíbau sikerült.
SINGElt SAMU.
NUI számunkhoz fél iv melléklet van csatolva.
Heti szemle.
Junta* 26-án, IHÖM.
— Klapka tábornok Naj>oloon horexeg nevrf-ben ax ogyonlöa^gi kiír ustdlyón a többi kAtt a kCvotkozdlcg villaAxolt a ItoruztightM int<?xoti üdvözlésükre : Ixigycnok meggyőződve, hugy amint a fraucziilk egykor óaxint« rokonMeavvel fogadták fegyvereink jcyörolmét, »gy mostazint-oly rokon«onvrul tekintik alkotmAnyoa viszonyaink, «zaba<Uágui)k conaolidAMait. — Nap*» Inon horczegnél a sok hurcseg <V főúron kívül mág egy 101 <Wim Laco* novU franczia kért ki-hallgataat I>acv« I. Napol«oa alatt, mint katoaa érkoxott 1801-ben honunkba, Féterváradra uiut tob<«tllt szállíttatott. Felgyógyulása után koOr kfltAiMl élt oddlg hazánkban. Laoott ff. Cm tol-
(Sz«rk«tít4»/gi példány])
i.\iis megajáudákozá és ro:
lolt Uvki arra, hugy nyugdijbau réaicsblenJ.
— A honvédogylet gyűlést akart UrUui, do Klapka tábornok ruuu: lléto ezt akadályozá. Miliőn A pesti börxelap újdondásza a disputádétól kordé: Miért nem tartják inog iua a uy ülést Kxek tréfából oliuoiulák, hugy Klapka kanapén pipaocó inollott heveréax, Nu|>oloou berezeg leejtette Ul, azért nem lehet megtartani. Aa ujdon-<I:U* nem vové tréfának, hanoin szépen leirá es t-iteuiény t a lapban. — Obrenovics ¿1-én Pestre érkezott, Innou Helgrádba utazik. - Mihály horcxeg négy gyilkosának kivégoxtotéso o hétre \ hu kitűzve. — Manzaillo kapitányt, ki a Bzorb had- ét igazságügy-miniszterek meggyilkoltatását tervezte jun. 10-én reggel llelgrádou agyonlőtték. — liukurestbeii nagyban készültieK Na-|K>loon berezeg elfogadására. -r- 21-én Suda Posten 4 másodpereiig tartó földrengés volt észlelhető. — A héten Haniz*abégon ogy vasúti munkáit gárolt el a mozdony. — MUnchonbon Kr. l''horinsfky klhallguttatott. — Dr. Balassa lifln rajzolt arczképét adta ki Voroby Soma.
- Twng-tso ifjti chinai császár, ki 14 évos, most nősült meg Ching-Khing tartományban. A« Aj császárné 11 évos még csuk, do iok testi küllőmmel bír. A császár nemsokára teljes korúnak fog kíkiáltatni, amidőn is személyesen vesxi át a kormányt. A világon jelonlög aligha nem a chinai császár a legifjabb uralkodó. — 0 Felségo Prágába való utazására készületek tétetnek. — Napóleon hg. 21-én távozott Pestről. — Kborgétiyi-Chorinszky pörrél Amuri kában egy üt kii te tea regény jelent meg, tolo képtelenséggel. — Uersdorf és Humburg közötti uton néhány leányzó ogy fonott gyermekkocsit vont maga után, melyben a csecsemő bepólyázva feküdt. Do a tináuez éle* orra .centre bamla-ot szagolt s nem is csalódott. Kikutatta a kii» kocsit s iino a csecsemő 1000 darab külföldi Vzívarou l''ekUdt. — A Vcsuv folytonosan tüzet hány.
Zala-megyei hirek. » -
— Sz. A I aj o s napját a nagy-kanizsai tanulóifjúság fényesen Unncpotto meg; előestéjén fáklyásxenével tisztelgett főt. K ő n n y e A lajos igazgató urnái, hol Németh Klók hatásos beszéddel Üdvözölte a lángbuxgaluiu tauárt, melyre hazafias szellemben felelt az ünnepelt, ezután három dal éuokeltetott el s a ltákócxy-índuló mollett a fáklyás ifjúság hosszú sorban kigyód-zott a fóutezákon végig, roppant néptömegtől kísérve Tárnok Alajos gymn. bizottmányi alelnök ur lakásához, Odaérvo uorexnyi szünet állt be, a zene elhallgatott, az ifjúság két zász-lujátlengixlezto a szellő s küzbo dfsxkardosan felöltözött ifjak deli alakjaira oly világitólag hatotl a tűztenger. . . . Kgyszorro megnyílt az ablak s rajtik egy becsületben megőszült tisztes, •lót engedett láthatnunk. A pillanat.,valóbnn költői s elragadó volt! Pollák Lajos üdvözölte az érdemes férfiút alkalmi beuéduel,melyre érzékeny szuvakkul felelt a megtisztelt, Kxután á városházához, a honnan eliiulult, tért vissza példás rendben az ifjúság, itt-ott még a közben lakó a a gyuiuasíiiiii ügyébe^. inAködő tagokat élénken éljenezve, mint a fárudh.itluu buzgnlmu, tanügy pártoló s a Uwlybuli fógymnasiuin ujabb ''alakulására hatásosan befolyó » kezdeményező NVhusieli Antal bizottm. tag urat, a bizottmány ''jelenlegi titkára Rátorli Ijíjcwt sat. —> Valóban :«zép és örvendeztető tanújelét add az ifjúság ne ük« érzelmeinek, miliőn ünnepeltjei, u két érdeutvs haza ti iránt elismeréssel viseltetvén, ucveétélyük alkalmával a/, összes tan- és tfépno-vehM''fafcy barátai nevében is ily kegyeletes kitüntetésben részesité. A velősen szerkesztott üdvözlő* beszédeket sajtó alatt levő.Halljuk a szép szót* czlmU felköszön tő-könyvben függelékül vgúsx terjedelmében hozzuk. A lelkes gy minis, itjuság irAut midőn ezen nemes ösztönből keletkezett csolekvéuyoért a nyilvánosság terén hazaliiukiktzönetUuknek mluuk szíves kifejezést, őszinte szívvel isiilételjük, hogy a két Alajost, Könnye és Tárnok Abtjos urakat, a helybeli tógymn. o két tevékeny Orachusát a magyarok Istene sokáig éltesse I
— NgOft Főtisztelendő K ád a s Rudolf kir. tanácsos a dunántuli kerület főigazgatója csütörtökön a déli vonatta! Keszthelyről Nagy-Kanizsára érkezett; hivatalos körtttja alkalmával városunkban több napot időzvén, nenvesak jt.f összi« tanodákat szerencsélteti kegyes láto-gulísával, lutuem ugy hisszük, n fógyuinasiumi ügyállás minél sikeresebb megoldásához hatható« befolyása s ismert lelkes buzgalmával lőhető mérvben hatni fog. Városunk összes lakossága nevében meleg szivélyességgol mondjuk : Isten hozott I — Valóban a legmélyebb UgVuerotot kell hozzá, hogy ily roppant melog ídAjRásban lolytouotan utazva, sn át egéazsége koczkázta-tásávnl teszi hivatalos látogatását. Őrizze a jó-a4gos ég tt jelos egyház- s tanférfiut I
— 1 raukl Julía, nagykanizsai lakos és gyermeket Sarolta és Anna vezetéknevének „C''sásx ár„-ra kért átváltoztatása f. évi juní. 1U éuJffiattflüf a. kelt bolügymiuísterí rende-letujflbgMIgetltetutt.
W . w.
—£ x ti u e t e u r ctiiuü uj tűzoltó UvJálmáuy-uyal f, hó 21 én vasárnap tártatott meg Nagy-Kaniasán a nyilvános próba, mely alkalommal roppant sokan vették körül a kísérletet s annak gyors • k& tnyü használat« meglepett mindenkit s altalánóa i«li»iuoré«Ml találkozott. Ára 48 frttól 7tí írtig, a ».vgyülék hozzá 2 frttól 3 frt bO krig terjed, lló veb b érteaítiWl a nagy kani r*ai első .Tudakozó • közvetltö Intézet" ké«BM^ggel sxol-gál, egyesek ós községek számára azonnal uiog-rondelí ezen közhasznú ({épot, m«lyet a magyar kir. belügyluinistcrium 2137. sz. a. valamennyi törvényhatóságnak aján|t.
— II o I volt, hol uem volt.,. A« óra-ütéseket ha nem számlálhatja az ember, az egyház látogatását sem tudja biztosan eltalálni, fólog mikor annak zenéje is hiányzik. Kgyik a másikát vonja maga után; elromolván t. i. a toronyóra, az orgona is vonakodott hangot adni.
— H a I a t o u - K ü r e d o t az idén május 10-tói jun. 16-ig 382 vendég látogatta.
— Hósa h irból jó hír. K vidéken csatangoló rablóbanda most folytonos feszültségben tartja a közönséget; a városok s falvakban is többszörösitott éji őrjáratok rendeztettek, a megyei foglárok éj napon itt szakadatlanul tigyelvo jón ok incnnok. Mindéhez még az is járul, hogy u félénkek fel is ültetik a hatóságot; igy történt legközelebb a murakeres/turi apát ur kirablásáról N.-Kanizsán elterjedt hírrel is ; jelenti''« folytán Martiukovits főbíró ur azonnal erélyes parancsot adott ki az épen úgyis az ottani vidéken csoportosult foglárságnak, szigorú intézkedésre, azonban, mint Kisfaludy csendbiztos úrtól hallottuk, az egész rosz bír kacsa volt.
— Tudakozó és köz veti .ó intézetünk érdekében N.-Kanizsa város t, tanácsától mai számunkhoz mollékelt hirdetés hordatott azét magyar és német nyelvűn nyomatva. Ajánljuk az érdemes közönség figyelmébe.
Oy ilkosság. A kis-komáromí csárdában az ¡/.rrclita vendéglős, egy gonosz tetteiről oly ismert s neje gy ilkolásával váilolt Kába nevezetű galamboki lakossal összekoczczant. ltába kést ragadott és a vendéglős mellét kereszt vágással, felhasitá, erre u kis-komáromi bíró a dühöngő lecsillatiitíUlra otto sietett, Kába neki esett késével s oly sel>et ejtett a városbíró mel lén, hogy rövid szenvedés titán kiiulo lulkét. A gyilkos tovább állt, úo nyomában vannak.
— K o 1 d u s - ü g y. Valóban a szó szoros értein.ében koldus-ügy, amiről pár sorban szólni akarunk. Nagy-Kanizsán annyi a koldueok és egyházi ünnepélyességek alkalmával a nyomorékok száma, hogy szinte félve megy az utczáru az ombor. Készséggel felhívjuk a városi t. hatóság ébor figyelmét, mórt Vajmi hajmeresztő az oly események megtörténte, mint miről a pécsi .Kalauz* elég találólug loirva tudósít ben útinkét : Pásztó mellett u szentkút! búcsúra néha 50—Gt) ozer ember is gyűl össze, kik között több száz s néha ezer koldus is van, ki egyik n másiknál l>oi%asztöbb kinézésű a nyomoréki állapot logmoMcrkéltebb ablakjaiban. Most jun. ú-éu két 10—12 éves gyerinekkul koldultattak a vén lulkutleuek, s egy nő az egyik gyermekro ráismert, azonnnl jelenté az Illető hatóságnál és u vizsgálat megkezdetett. A gyermek először nem akart vallani, félt, mert mint utóbb előadá, a boszorkányok ugy is mindon csontját majd hogy kí nem szedték, s ha ollonök vét, még in-kánb elnyomorítják. llorzMztó u fiu ellorzltása; ezelőtt másfél évvel tünt el anyjától, mindkét IAIm kl van a térde csuklójában csavarva,egyik a bokában is, az ér mindkét karjain l>o van vágva, kezei válla felé zsugorítva, melle hohor-pailva, mindene cgés/.on kiszáradva, s ugy néz ki, mint ogy csontváz. — A másik fiu nincs annyira oltorzítva. Alakító*mesterük egy má-riapécsi koldus, kinek ott háza, telke t^s nagy szőlője vau. — Számtalan ily lelketlenség történik, anélkül, hogy ezeu gaz koldusok csak kérdőre is vétetnének, vagy a dolog kitudatnék. Ilány gyermeket lopuak el ezen fene vatlak, hányat a szegény szülőktől olcsó pénzen meg-vásárólnnk vagy bérbo is vesznek ki 1 Addig is, mig aa ország koldusai iránt tUxetosobb intézkedések tétothotnok , nagyon óhajtandó , sőt szükséges volna, hogy a kormány minél hamarább — hisz csak ogy egy egyszerű közigazgatási rendeletnek kibocsátásába kerül — intézkednék az irá''nt, és adná ki a legszigorúbb parancsolatot a végrehajtásra szigorú felelősjég alatt, hogy ily búcsúkra, vásárokra, do semmi nyilvános helyekre is koldusoknak, kik nyomorékok s undorító kínézésüok, feltünőleg testi hibások, mogjolonni no logyon soha szabad sem maguknak , sem magukkal ilyen cgyénekot hozni.'' így a mesterkélt testi el torzításnak, gyér; mek-rablásoknak egyszerre eleje vétetnék s egy más, a természet csodája, játéka — monstrum, lusus naturte — is rítklUjban fordulnának eló,s a most még meglövő nyomorék koldusokat saját községük, a különben is fenálló községi reud-szabályok szerint eltartani tartorjiak, mi ha megtörténnék ogyuttal megszűnnék ax U, hogy a koldulás, valóságos kereskedik íVt üzlet gyanánt folyuthassék , nu<g pedig különösen a bucsuí és vásári többnyire lerészegedett koldusok
garázdaságai és iszonyú kihágásai által a vallásnak is mcgbocsáthatlau botránkozUtás^ra. —
— Vajha nem hangzanának el ax ily siavA ú pusztában I
— Halálozás. Városunk egyik |»o|gára nejét Kiss Józsefnét tegnap holyoxék sz örök-nyugalom helyére, tovékeny életo 74-ik évében.
— M o g y é n k nagyérdemű ilttolligeos tagja, linglelkü kath. költőnk Taiabér János ido-báuos ur kővetkező kibocsátványát hozzák a lapok a Deharbe-féle hitelemző beszédek ügyé-beu. i Istennek ugy tetszett, hogy épen akkor midőn a hitelemzó l>o«zé<lokru vonatkozii aláí-risi-lvck a nyomdából kikeröltek volt, súlyos betegséggel látogasson meg, melynek következtében aláírási-Iveket csak most küldhetők a fót. kath. papság egyes tagjaihoz,s ky az eredményt bevárni kény teienittotvén, a vállalat megindítását csak jttlius hóra igérhotom. Méltóztassanak az ivtartó urak, ha lehotséges, iunius közepéig, legkésőbben végéig,'' beküldont lvoiket. Kz okvetlenül szüksiiges, hogy magamat tájékozhassam ; inort a nogyszerü vállalathoz csak ugy foghatok, ha azzal biztathatom magamat, hogy legalább a kiállítási költségek ki fognak kerülni.
— Különben a mü kéziratban nálam toljoson készen van, s gondoskodtam, hogy megindulása után még halálom esetében se szenvedjen semmi fönnakadást. Hogy az egész munka mogjoloné-sét 4 évre szabtam ki, oka : mert annak minél könnyebb megszorozholését s nagyobb oltorjo-diWt ohajtoiu. — Egyébiránt, ha a t. pártoló közönség egyhangúlag oda nyilatkoznék, hogy a kiadást gyorsabban eszközöljem, kötelességemnek ismerendem ezen óhajnak mogfololőlog intézkedni. Köszönet azon lelkeseknek, kik a lapok utján vett tudomás folytán azonnal siettek pártfogásuk kijelentésével, kik közt magfisztos ürömmel emlitem a derék, szén reményű kassai és erdélyi papnüvendékokot. Minthogy pedig az oddig jött urak közül többen mindjárt pénzt is küldöttek, ennek kapcsában bátor vagyok azon figyelmeztetést tenni, hogy én egyelőre az utólagos pénzküldést olőnyösbnék tartom. Végre, hogy azon érdekeltségnek, molylyel e jeles, igazán korszerű munka iránt lelkomből viseltetem, ujabb kifejezést adjak : azon Ivtartó uraknak, kik a hitolomző l><*zédokru legalább H aláírót gyűjtendőnek, jutalmaknak fönntartott, könyv-korcskedósokbon már nem kapható, két kötetli költeményeimből — melyeknek bolti ára !J frt volt — egy-egy példányt ajánlok föl, melyet — ha a szállítási dijt viselni készek — olőleges ki-
1''olentcs u a lakhely fa utolsó posta kitétele molett bérmuntetloiiül körmikor megkaphatnak ; s igy, ki 10 aláírót gyüjtend, a hitolomző boszédok szokiisoA tiszteletjK^ldányán kívül költeményeim egy példányával rondolkozhotik. Kérem a minél-olőboi aláírást; mert fölösszámu példányokat nem nyomathatván, azon kellemetlen helyzetbe juthatok, hogy a későn jolontkozőkot legjobb akarat mullett sem fogom kioJégitliutui. Ajánlom külüuüsun u lelkes fiataloknak, a j>a[»növendék uraknak e mfl fölk irolásiit, mely a bok''5.v«t-kezeudő szellemi harczokl>an mindenkor haszon-vehető vőd fegyverük leend és i^Ajf^ ''~i.,nt könnyűszerrel kicsínyonkint, ali^-í-r:^!,.- áldozattal tehetnek szert. T. pártolóm ''ivcsíés nevűit, kik a mfi nie.''yolenéftét részvétükkel előse-gítendik, az utolsó füzetben el nem nii''lasztan-dom az utókor emlékezetének hálásan átadni. A kath. irányú lapok nagyérdemű szerkesztőit bátor vagyok o sorúk közzétételére bizalommal és szerotettü; ^llkérni. ''Zala-Bzont-Ilalázs, május 29. 186WTALABER JÁNÍXS, plébános.
-— CsáJttoi-.tjy a. F. hó 10-án szokatlan élénkség uralgott o kies fekvésű kis vé-osban, uj élet honolt u kü^oben egyhangú i vókon. A keszthelyi gazdászáti intését vidor fiatalsága volt itt már két napja, egyrészről komoly szemlélődés és vizgálódás, másrészt kollenuv társai-• gás és mulatság közt osztva meg az időt. A „Zala-Somogyi Közlöny" 24-dik száma kö''ölM már ujdonsági rovatában a programmot, oxtói* tehát ujolag elősorolni nem látom szüki.''gosnuk, annyit azonban mégis fel kell említenem, mis> > ríut attól csekily clténVt történt. dW^ jiéldáu^ s, várasdi kirándulás elmaradt I Mi«Vt ? llalLniMS után közlöm o bírt, moly o tekíJtetbcQ ol volt általán terjodvo. Ugyanis a várasdi hatóvlg fölkérte volna, fiatalságot vezérlő tánári "-. . igazgatóját, miként szándékától — fca^C-^idu- | lást 111 otőlefj — állana el, mert zav.i''ok élőidé- / zésére akarja ez alkalmat bizonyos párt Yolh^iz-nálni. Kiég sajnos ez, ha igaz 1 l)e hagyjuk o kényor tárgyat és kövessük a fiatalság további lépteit A napi kirándulás bevégeztével, a/ esti órákban, gyűlni kozdottok Mido — vasúti vendéglős elég kényelmos mulató k< rtjébo ^ajd megjelentek az idoiglejiosen itf ^í .ozkodi i^tn-bathelyi zenészek — Vajda príu. tósága alatt — és meghúzták szivot emelő csárdásaikat. \ fiatalság élénksége mágnes volt, moly ide vonzotta Csáktornya válogatottabb közöntr>-ét. Hangos .éljon''-ek üdvözölték tokintot^p^át György — az uradalom érdomoklxm ga»c. , kormány-tóját és koilvcs családját — srlutugy tekintete« Zioglor 1-ajos, uradalmi »Eltartót családjával, ősi utóbbit (külöiiüso". egy röktönzött, vidor „éljen a tt«»tartó'' ezimü dallal fogadták.....
Szóval pár negyedóra elég volt, hogy a város mindkétnemü lakossága ott elé(fgé képviselve logyon. Felváltotta a zenét a kis számú, de nagy hatással éuekló dalárda, több kudves dallal mulattatta a közönséget. Következett ezután a fiatalság ru nézve lcgkedvesubb mulatság a .... táncz. Körid idő alatt készítettek — a röktünzéshez mérve! — elég alkalmas helyiséget és élvezettel is tánczoltak n^jd fél óráig. 12 óra fölé Adametz vendéglőshez tartottak az ott mugrundelt vacsorát elkölteni, egymással utoljára kiHizczintani. A zene az étkezés alatt is folyton játszott, akkor hagyva csak ul, midőn az igazgató figyelmezteté a fiatalságot, miszerint idejo már mindenkinek elkészülni a közeli útra; — s valóbon fél 2. felé mindnyájan koszon álltak az útra és siettek az állomáshoz, érzékonyou búcsúzva el a kedves várostól. Hiszem, hogy a mily élénk umlékozotében fog maradni a fiatalságnak a Csáktornyán töltött !l huszonnégy öra, ép oly kixlvuson fognak visz-szagondolni a hely buli fiatalok és hölgyük a keszthelyiek társaságában töltött órákra.
— Úrbéri ogyozség. F. hó ll>-án köt-totett meg Dakanovetz köz-^ggel az ttrliéri egyezség a Csáktornyái uradalom résaéről. Aa erodmény — hlszszük — mindkét félro nézve elég előnyös. Novezett község képviselője, illetőleg meghatalmazott ügyvédje, tok. Skublics László ur énlomo o tárgyban el vitáshatatlan. C) — már hosszabb idő óta — folyton igyekezett, leginkább hathatós közbenjárása folytán, czélt érni; és ox végre sikerült, « o siker annál figyc-leinro méluSbb, mert az ogyezség, közvetlunül, oly esemény után köttetett inog —értjük a tur-csicseit — nioly ogyátalán kizárni látszott niin-don reményt hasonló eredményre. Meg kell még cmliteuAiik Tivadar Ferencz, községi jegyző urat is, ki szintén összes tehetségét oda irányozá, miszerint a czél elérhetését a nép java előmozdítása érdokélien lehotségcsiUo.
— Hér in á 1 á s. F. hó lü án, a délutáni órákban, fényes fogadtatás, harangok zúgása közt vonult be méltóságos Kral helyettos-püspök ur Csáktornya városába. Valóban lelket emelő volt az ősz egyháznagy környezete kisérotébon. A város minden rendű lakosa sietett a ritka szertartás tanuja lonnt. Másnap 17 én - a vidék népo özönlött a városba részesülhetni a bérmálás szentségében, mert o nap kizárólag az ő számokra volt fönntartva. Amint hallottuk 18-n a városiakat bérmálta és ennek végezte után folytatta kőrútját.
Kosztholy, junius hóban. A győri tankerületi főigazgató ur, főt. Kádas Kudolf ő nagysága • elnöklete alatt f. 2J-án A városház tanácstermében iskolák ügyében gyűlés tartatott. Főigazgató ur élénk sziliekkel festett« fő-olomi iskolánk többrendbeli hiánya halaszthat-luu orvoslástit Többi között szőnyegre hozta u tanítók jobban dijazását is, ugy szintén a két lányosztály többre omolését. (közl»en-köxbon a
f;yülés nem egy i>annszt hallatott n költségto-cnst^g miatt.) — Azután középtano Iáink Ü osztályra vagy reáltanodák létesítéséről volt szó, ezen oszmét a gj''ülés örömmel üdvözölto s óhaját fojozó ki minél előbbi kivitelére. Kgész biztossággal nem mondhatjuk , de jövőre mégis, hogy az f>. fölálland, igon liiszszük. Főigazgató ur fölhozta még, alapos okokkal támogatva a tornászat és egy kisdodóvó fölállítását. Kz utóbbi különösen viszhaugra talált. Amint a gyűlés nyilatkozott, jóformán valláskülönbség nélkül állíttatnék fel. — Érintvo voltak a hegylakók is; itt az iskola állithatás léhe tétlenségéi ól nyilatkoztak, hogy aggalmuk alaptalan, okadatoltam o lapok múlt évi 20ik számában- — Végül foutiszteít igazgató ur lolkes szavakkal zárá bo a gyütót, éltetvo a királyt, királynét, ax alkotmányos szabadságot. — A tanácskoxmány a ministeriumhoz terjesztetik (Öl. At\ja Isten, hogy jó sikore logyon 5
Sxinésxot. Kocsisovsxky Jusztin színtársulata a fürdőidény t nálunk töltendő, megér-jfefíott. Ax előadásokat „Sxép Holenáuval kezdte oxt követték : .Zrínyi a költő," .Boissy P^orkahy," .Ax üldözött honvéd." — A opc-rettek zongorakísérettel tulatiiuk, mialatt zené-
.Wíjuik nagy bölcsön hallgatnak, csak föl vonások zongotik ax üditő hangokat, miután a f ''.ay zongora vesékig kutató ..«teges xongásá-val a jó énok hatását nom kis mértékben (áök-ienté. Nem akarjuk a társulatot vádolni, mort ki tehet arról, hogy zenészeink tősgyökeres magyar cxigányok, mint ilyonek a kótáhox csak annyit értenok, hogy megtudják különliözUitni a hírlapoktól. Do jobb zongorát mégis óhajtanánk. — A sok szép romonynyel várva várt aratást mogiirtük, hála Utonnok, nem csalatkoztunk. Szőlőink is vig szürettel kocsegtétnek. -— Isten velünk I KE8ZLEII (1VULA.
Somogy-megyei hirek.
, ICnpoMvnr, jun. 24. 18C8. • h. A németjadi és barcsi posta állomások közt o hó 21-én a délutáni órákban ax chóbb említett állomásról Raresra 0X[>odlált • a déli vasjiálya-társaAág egyik ott loVŐ ügynökének czlmzott 20 ezor forint oltolviyo|UtoH. A posta-Folytntáan n mellékleten.
• J0KDJC CWf&JfEir
TALMI ÖRÖKKÉVALÓ ARANY-ÉKSZER.
Ki o ciikkot mint valddit birni nknrjn, nz forduljon ivz ogycaült
Industrie llallc-liez Bécsben, I^Ucrstrassc 16.
Klndúhi Irány ii«k> itrnUbnn.
Aa ékaaer AilandóaAguért IrAailag Állunk Jól. -^g
Urillnnt-éluticr. . >
finoman klAllllva, a« Umenl li caalódhatik ei ék««er valAdl Talmi nranyba ran fogva, a belehelyeaett l.rl-lantok a legfinomabb hegyjegccíek, melyek at élénk fényt tohaiem veaatlk, ugy ««InWn mi» drAgakövak I« fel nem Umerhetflen Tannak utánoxva.
Kgy melllfl. . . . . Kgy pár fülbevaló . . , Kgy . '' mellgomb . . Kgy « ujjgombok Kgy ta fA«finak .... Kgy brillant gyOrll legfiu. Kgy koreait mint Akeier .
C''hIhzoU Talmi nrany
Kgy Unc« Talmi aranyból . . . Kgy nyaklánca
írt, 3 frt. 4
1 frt WJ kr., 1
t . 60 . I _
1 frt, I frt 60 kr. 1 . 1 . &0 .
1 . I . 60 ,
1 . 1 . G0 .
1 .
r linier.
. 1 fr» 60 kr. . 2 . 50
<jyatig)->ffkHicr.
Kay mellld ... I frt, 1 frl 60 kr., 1 írt, 3 frt. Kgy pár ÍUlbdvalA . 1 . 1 . 60 . V . S . Kgy . mellgomb . »0 kr., 1 frt, 1 frl 60 kr. Kgy . uijg..mb . 1 frl, 2 frt, 3 frt Kgy férfitd . i . . 1 „ l , K) kr. Kgy nfi collier . U frt 60 kr., 3 frt, S frt 60 kr. Kgy kar karlka . . 5 frt, 2 frt 60 kr., 3 frt. Kgy ulnor Alaki gyöngy 2 frt, 3 frt, 3 frt ÖO kr.
Kumil-ckaser
dlueaen klAllllva Ifii-t mail Talmi aranyon.
Kgy melltfi......1 frt, 1 frt 60 kr., S
Kgy mrlltn valódi gyöngy ét emalllel dlaaltvr
U frt, 3 frt, 4 frt. Kgy pAr flllhovald . . . I frt, I frt 90 kr., 2 Kay egé«« emall-ékaier melllfl, fülbevaló, brl-Kgy ciábltó nS Collier kercaattei . 1 frt. lanital 3 frt 60 kr.
Kgy melltO ... 80 kr., 1 frt, I frt 60 kr., 2 frt.iKgy pAr email-meltfromb . . . (JO kr., 80 kr. Egy pAr fülbevaló 80 kr., 1 frt, 1 frt 60 kr. Kgy . . -ujjgomb ... »0 . 1 frt.
Kgy kötet fnlre Ítlg£c«»l8......40 kr. |Kgy medallion. . ÖO kr., 1 frt, I frt 60 kr., í
11 Irr v''ifc Mptár, mint medallion, e«en «»ép Kgy email-gynrtl......60 kr., «0 kr., t frt.
KT» Charivaii-tArgy, megaranyoiva egy olda- Kgy lAnea emalllel . . J, . . 1 frt 60 kr. Ion hónapoe, nap-felkeltct Ae lenyugtat, a nap é« éj''Kgy nG-IAnca . . . . M . . 2 , 60 . IivmiAI, a máilkon a-bit napjait A« a dátumot mu- fekete ékuzer
Hiaru-, Jet- é« Katicánkból Allai ló. Kgy nS miller két»«er a nyakra vehető X»* ittel
» f e i
A londoni
Távirati értesítés
? f
• 0
qiorreny»ie* naiaroi.Muag elrendelte, liogy u ¡»•fi tár»«»áQ raktára a klipoatl rakMyaa, Btoitea (TiibMtrtcj H.
H,) kAny»«erltre A* azonnal »lAni«llta*«Ak. KhheikApoat a 20,000 da-I rabét meghaladó, angol férfi- Aa n8l fobArnemOok, angol vA««ou««övetek, angol itebkendfik, mlull kendők 4« legfinoitabb angol »hlrting bSI Alii rendklvttli Arókéaaletek hallatlan olcad Aron megaaercahetík. Aa oly alacsony Arak, vlaronyllva valamennyi cilkkek nehA« mlnftaégéhei Aa aiéptégéhea, (SMltí''iib érdekelhetik a magAn-egyénckct agy, i*lnt a» lamétel-adókat. iiiík-I b.iauuló rladáa míg noha nem történt, « alig ha 1« fog elRjiJnl.
j llatotUittiiumtnk Un:« jtoHtoton at itt jegyalt diviJt Jg rgyAbb Arjegyaíkekkel a megfontoland«''. tovAlíbA, hojty kl nem elAgitö Aruk minden olleuke«»-* uAIkDl vluiarAtotnek, Aa a pím hArmentve vlaaiaVlIldotik, mely el|ArAi Alul a toljce megoUged.''« eUre blitoiit-va .van, —
1 ''Vinn daVab vAaion fArfiing a legflnomabbtAl a leg. I kttatintAgoeebb fajig — mlndenfAle I nagyaigban, te«the< AlM A* caiiKol-I jen 1 frt 60 krtól í.fK), 2 JK), S.''K), 4 frt BOkrlg.
frt.
frt.
frt.
10000 £LÄ"2saS i I25Ö£^Í
| ban 1 frt 80 krt.''.l 1.60,1.80.2 írtig.
latja helyesen ai havonklnt, ei hetenklnl IgaailandA. Kgy ntenalllon
írt.
Kgy pAr mellgomb Kgy , ujjgomb .
Kgy fnggei>t8fA*a. Kgy fAráid . . .
Vnlődl
60 kr., 80 kr., 1
. . 30 . 80 .
. . 40 B 00 .
. . HO . 1 frt, 2 frt.
. . 60 . 80 kr., I frt
nrany-éknier
Kgy gyOrO aalne» kövekkel . . . 1 frt HO kr. Kgy . gyöngyökkel megrakva. 2 . 60 . Kgy . aranynyal . . 8 frt 60 kr., 4 frt, 6 frt. Kgy pAr fülbevaló . 4 frt, 6 frt, tí frt, 7 frt, 8 frt
vagy r»ak egy ailvvel
Kgy melllfl......
Kgy pAr fülbevaló . . . Kgy mell vagy ujjgomb Egy rövid öralAne* , . . Kgy hoaaitt . . ... Kgy egyaaerfi Íögge»«t8 féaű Kgy diaillett . , Kíty bajöv......
6& kr !6, 20, 3< ■>■» 60 kr. 30, 20, to kri 16, 20, 60 kr. 16, «0 kr. 30, 60 kr. 26, 36 kr. 60, 80 kr. 30, 40, 80 kr.
Q^OO fuhAr Aa »Inea fArtiingek, otfw legújabb inód ««rlnt 1000 minta I frl 6o krlól C, S.60, 2 IfrtíOkrig.
ÜÍUIA vA*ion uőlingcAlaterfien ¿, c,illoiall kAtailvo 1 írt 70 krtól 2, S.60, S frt HO krlg. Lege«-legfinomabb Ingek 1 fl 60krlól3.80,
«.60. lojri|g.___
qnnn,,b "3l <n kön-
"VUV'' tö( kltllnő •xabAa«al,igen
cainoa, 1 frt HU krtól V, 2.Ő0, V.80, 8
I írtig.
1 OAA db vAaxou női hAló-ing, lOVf\f Ugnjalib aiabA- «érint,3 I frt 60 krtól 4, 4 frt M) krlg.
Hí W I ''"'' .»l''ó''/.>l.ii>.> bArinl meg-OWU klvAntaló njlntAk aierlnt, hlmeive ragv eaak egyoerflen 3 frt 60 krtól. 4. f» frt 60 kr. _
1 R<Wj db liliom in kftx''p tinoin-11UUW ftü ,íf ho»«-
jit
««u Ah »/» rftf iiAlta rAeiletekben, 18,20 írttól <8 írtig.
A db legfinomabb angol kAai """ «Köret minden db hoMta toljei 60 röf, 24 írttól 18, 80, 36 ftig a legealegflnomabb.
■lövet Z4 rSfÖa ÍAI rAailelekben, darabja 0 írttól 10,1» írtig.
WleMlj
fUrBt£RBRiUEA£ÍBESITZEff.
OÍ Win róf finom angol fehérített /CWV „AnurAa.on, »/» bér.l röf iiAlet 32 kr!
Kar was lofct Itt, fewKJtrt »M. Hehaal, aaobtr nad trtb« gew »r-dene Lager,to«l* aoeh nue Hehewk-UoU werdott Ung.t««» I« 24 Klundeu du,eh ein anaebidllche» Mittel »uter Garantie, glanthell, fein moaaalren d and »chuiaekhafl wieder bergeatellt. Il«| lk-»tellung bitte nm genaue Au. RAbe der Zahl der K««*er nnd do a Maai-lnhalU Jede« elnaetnen Kaaee» . Vereeodnugen nehme der Kürt« we-
gen nach. "
Elnaendongen von einer Maaehe de* kranken Blere» wHre ge«ltn»ekl. Mn.teraendung «<>"Ie »rief« M»t« au franeiren. Nähere Aaakunft erthellt
Au». 81«gorist, ,
Mengen IWartlemberg.)
2500SÄ

vAeton uebkeu-írttól 3, 3.60, 4 írtig fél tueatonklnt kéihe» aiolgAltatva.
Ónnn tct angol ví*«on-báttlít> kendoíArfiak é. nSk a«A-mAra A.frttól fl, 7, 8 írtig féltncaton-kint kéabea aiolgAltatva.
onnnn <ib >uK ^íi ieg«no~ mabbbati«! vAaionból homantl vagy harAnt rAnriokkal, 80 krtól I, 1 frl 60 krlg.
<1AA db angol vAátdn-damaait uuu aailali kend«, legújabb Ah-rAkkal, fl, 1?, 18 Aa ii «»emélvre ótUadamait ArtAkAnek <^i-adA«rt.^
f)O(\íkV^ rSf Ig*n finom, legne^ AOV W heiebb mlnB.Agfi fAl.Ar angol ahlrtlng A* Madapotan, rőfje 26.28, 30, 40 kr. a legfinomabb.
Amtliche Urkunde.
Dem Kaufmann und Fabrikanten, Horm Aoguat Hlegorlet von hier, wird hlemlt beicugt, da» denelbe 4er unteriolehneleh «»teile OUr 10^0.'') HKIek /engnlwe, anthentl«ehe Sehrlft-•tltcke, von Anbeginn «»lue» Oe»ehlfl« hl« beute vorgelegt hat. i
StadtscImltheitMH Amt: 131-12,2| Kopp.
r \ folytonol IdeatólAa laAi meg «aA> régi revfit<1l a birodalom mindeu rJaiébol, NAmet-, Oroaa-DlaaioniAgból A« a« egén l.evanto-nak íelaiólllti« ntAn rögtön JolAIIA) mellett ••AllitandAnk el.
Mindon ártáblák ráadásul-^ franco.
Egyesült Industrie-Halle, Bétis, Pratorstrasso 16.
(124-6,2)
r* Kereskedők
Derék kApvlaelSk
tuozatárakti
a környékekben
ka peak. 1 kerrAtetnok.
Szétküldések utánvét mellett minden fó- ¿9 vidéki I városokba az egész osztrák birodalomban eszközöltetnek. | Csomagolási dl] nem számíttatik. — Vétcloknól, melyek i 30 frt értékll portékán fölül terjeszkednek, 6 drb indiai BfHist-kcndövel ingyen kedveskedünk.
n <iu Ceatral-Hauptvtriea4nat«-D*pot Wleo, Tuotlauben Nro II. lm
| \jL\m ''. Gaakel''tcheai Haaio. (lS8-t>.4)
PUBLICITlT.
Amelgen aller Art werden be- Ol •3 »orgt mit Bchnelllgkeit — r í Kraparnla« von Porto u. fpe- J
«<•», »owle eigener MOliwal-I tung - OraÜebeUf« - K»b. c balt bel gröMern Aufträgen 8 — »UcreUon. -
5 gpeelal Confraote iáit be •H sondera alla»ti«en BetUagan-t «en kel Uebertra«»at de» H , ■g »ammten la»ertlaa»w#eaa».
■5 Sachse & Co. In Leipzig. á|
•g Zeltae®* Aaoaoea Expedlfloa.
o Flllalhaaáiánj veriáa«« I« : "I ^ Hern und HtllttK*rt.
Aaaakiae vaä laearalra firj die Alloemelaea Anuljen den „Gartenlaube." Auflage 230,000 Exeaipl.'' uiijiniiniimii
a ''Z?
N ■fí
''ÖT a
0
1
tfj
s
o
B —<
0) w
Hely m ozgó(LoiSm(^
AJó^tiiJuk: Jele»
gkpiiajtO-szijainkat
n logoW)«ebb jtíva-bíírböl kdszitvo. RUGÓ MÉZGA-8ZÚ TYÖK, SÜBITÖ-LAPOK, legfinomabb gépbogyó-olaj. BVÍÍIZI KÖBZÖRÜX.Ö-KÖVŰB;;
valódi Laferte és Budai MALOM-KÖVEK,
it melyekből legnagyobb rnkhely van :
GEITTNER és BAUSCH uraknál,
BÉCS, Mühlmarkt 10. sz. PEST, malomkellékraktár, főuteza 2. sz. (13ü-ig,i)
-um
''Hüfjzs í0!^0^030^)^^^^^^
250 frs LOSEN
der Stadt Horencz
• fr-
Haupttroífor ftnXOO.OOOl
werden von dem gefertigten Wechselliausc gegen BaArzahlung billigst, wio auch gogen 10 monatliche Raten ii 10 fl. - oder 20 monatliche Raten it 5 fl 60 kr. verkauft, ferner werden ebendaselbst
Lose Gesellschaften
auch 10 stUck 250 frs Lose der Stadt Florencz für 10 Thellnehmer gegen 20 vtortil-
Jährlge Haten & 6 fl 75 kr. aranglrt.
Diese Lose, welche ein jährliches Zinsen crträgiiiss von 10 fr», abwerfen, keinerlei Coupon und Gewinnsteuer unterliegen und in den ereten zehnjährigen Pcriodo mit jährlich vier reich dotirten Ziehungen ausgestattet sind, können wir Jedermann auf das Beste empfehlen.
A. Morvenatern & Oomp.
Wechtelhau*. Kran» DeAk-gaaee Kr. 9
i22=f2__
Pent.
Lak változtatás.
KELLER IGNáCZ
cxlplftimehter W-KniiiSHiui
liiitelettel ArteelU a t. ca. köiönaAget, hogy mflhelyét e
CalpS
it ealama raktArAl a fStAren lovO WiMlloe Antal ur háiAba tette
II
mlndennemlt kAea legjutAnyo« abb Ar
AJAnlja diMejen «lilArdan kéaiUlt íArfl U nSi caipS munkált A« magyar calamAlt a mellett.
MT* Megrcudt-léaek pontoaan A« legrövidebb Idő alatt teljeiittetnck
Lokal voran der ung.
iGNAZ KELLER
ttthubmiirber MclHter In Gr.-KanliHn
benachrichtigt ein hochgeehrte« I». T. Publikum, daae er ieln« WerkaUlte, »owi8 auch Hchuh- uod »liefel-Nlederlage in du ant dem ItauplplaUe befindliche Hau« de« Herrn Anten Wla»»lo» voraetat hat.
Zugleich empfiehlt «r 10ine alerlich und fe«t gearbeiteten fertigen MInuer- und Krauen-Hcbuhe und uu^arUche Htlefel ven allen Haltungen bei den bllllgattn PreUen. / (118—6)
I B^r llealellu ngen werden pUnktlich und in kurierten Zeil beeorgt.
JWT .TUKTTttB.
A tisztelettel alulírottnak van szerencséje jelenteni, hogy a f. május hó 5-én Szombathelyen, az uri utóban, Kéthelyfélo 108. számú házbao egy ''
éd-sütemény-tárt
nyitott.
Kapható itt naponkint friss kitflnd minőségű mák08-és diós-kifli, ugrancs (Kugelhupf), tejes kenyér (kalács), mindennemű vajas-tészta, fánk, torta 8 különfélo finom sütemény.
./Különösen ajánlja az oddig itt még ismeretlen kitflnő minőségű, mindennemű és elsó kézből kapott Lengyel honi Uquer-jait, melyekre nézvo azon kedvoző helyzetben van, hogy azokat a legolcsóbb árért adhatja.
•Reggeliül kitűnő ínyenCZ-SŰtemények fognak kéezen tartatni.
Megrendelések tetszés szerinti süteményekre elfogadtatnak s kiszolgáltatásuk pontosan eszközöltetik.
Szombathely, 1868. május 6-án.
|(129-G,3)
Herle Vincze.
A .Dobatta* éa a .Wiener üoyd"szerkesztőségéhez beküldött, ezen itjságlapokban megjelent és fogorvos D. I. a POPP-hoz Bécsbe intézett nagybecsű elöamerő irat
Kgy cd ül ós oaapán is omborbaráti saorototlöl ós aaon vágytól, hogy saonvodöembortáriaimnak hutanálhaeeak, óraom magara indittatvn n kövotkoaft tényállást Urfclmaaó sorokat nyilvánosság elé boául: 18 óvi orvosi gyakorlatom idojo alatt i ssájbetogségok több nomoit ológssor volt alkalmam yyógy-koaolós alá vonni; do a leghathntósabbnak vált a nngy költsá-got IgánylŐ eaorek sem voaottok gyukran n kívánt erodméByJ hca. En tohát vágro raogklsérlóra a hírhedt
Dr. POPP-féle AiiaUierin-szájviz
használatba vólolót, molylyol nz óhajtottczólt valóban óa toljc-ton olórtom. < '' (64—8 •)
En tollát, mindazoknak, kik ssájfájdaltnakban sronvodnok, o szórt, melynek baszuálata legosokólyobb koll^raotlonséggcl sem jár ós soha sorami fólo roaa utóhatást nom von maga után, logmologobben ajánlom.
Dunaföldvár, mároaitu ö. 186Ö. Dr. Grofttt, gyak. orvos. Ar« 1 IV, 40 kr., göngyölvo poétán 20 krral több.
Ariatherlo fogpánxln 1 fr. lt kr. NOvény Togpor 03 kr. 1''oKŐIom nz odvae fogak eaját ólmozására t frt. 10 kk\
mgf Aa .AsalWla-tlilvU'', valamint aa .AMtWria-fe^AuU'' KapbatöNa^y-kaahsán : Beloa Jdaaef gy<Sgy««rA»a, Ko.enberg, KoaSkfelJ A. WaJdit» J., WeUech Keaeelhofer Aa rtchwara A- urak kere«kcd4l4t>ei). PApáa: Techepen J., 8tampn 0. é. I.flwy L uraknál, KsitMvaa: ftln»«r N. Zala-Eoersieí««: Antal K, gyJgy.aérA.. U Handler 1L - llaareaoiáa: Werll gyogynerAai. — Varasáén: Halter gyágyMerA»«. — 81» Öy8niy«at )orn»r Xajet. A« HUmboreaky U. gyAgy»«»ré»a urakuAI.
Kitt»4 ok*>
ó r a it.
. kolgr kor*. ó. I4r»Ma . 4« "W
. vti.ai.ni>, M
, Mbioutoll ük. T<JJdi»W k.a.,iv*lu*lfug»« f»Kn aandók, 14 rubin«, 7n. b» , . dudl. f.Jéll 110, 119,1*0, HB, 183
LAlflV li1\lll17 l»«adra, *>Iud»n HéM után fku* U
KUII.\ lUllíitw . • »^iii^WluuMWftWgl.l»
»oráu Jel* hírre kapott) " r««uUu..r . • M 90 » A«* uautÁÜA ¡Krancila broatdrák, mindenik
'' hétről hitre Wim. ,1ndó 90,ü Hmt. Mk>«lutea«,j . két hétbe,, . . írt 40 uo
'' "7 ''{ 00 ISO, 180 -t Olt
I». ttsam. ft írt, órá»tól . , . írt 7
Tü^''lV''m \*K> ritkúr iiihidennr.uü
mindenuenl Jól belgáit- • , „ ... . .
i«tt órákbdl. két ÍW kt- 13 prob«» eza»<lnii<mkbul ! m*4« l»0«*tt, *Kurt« I4i.fi: 3 írt »o kr. 4.&0,0, 7, 8 f«l •I.''ilut Minden ára « | eaU til íurlntig.
kíénvel3 hivatal réaarr''<l«l-n<,M,u i0> ] y> |«, I«, 18, so fr| o. <1. Irttiiíí«! J**)g*< I v»n Vidéki megrcndelétek előre elkol-ellátva. .lott 4r, «Agy utánvét uiall.tl U a lag-
QFNFI XSÉB-dflAK" poatoaabban 4» gyort abban t«lf.-aitt«t-.... .. .„I« . i nakna »1 Utaaéar« u«u. -találua, aa CearH-rvOTlr^n. 10 - I Jjk|c4,rí„ellk. _ u.jj.^e.vén. hogy . »ranv«*M/f»N.«kkaua j«- » ¿a ..«bórálu,, minden m.ulorhZu
• í " u '' ,; . u i" Ifgdoatotabbaa Iga^atva v^anak.
. kaagerdrik H rubinnal . 14- N ¿rák, arany é. e.O.t a Ngmagaaabb
'' a * A Jiat * i « t*~ !&»*•■ eacrébe vétetnek. . kengetd. kMtk 0». 4-8r. 18-17 Uindennemaigaaltátok ált «la* fal-. korgv.nydr. 14 rubinná írt 0--J»)ulált gépek éaa>er.<áh.ok .cjllaégével . dapl. fedél-16 rv.binaal I* *>- »L legújabb gen« mód a.erlnt kéialtfet-. angol korgonyorák krt«lály k , oIc<in „Amltutogk- i
'' Uvogg. 16 rubin. 18,20, ti-ÍJ *L. _~
, a.reghorg. ó. dn|il. fog. frt VI 23} . horgony rernontptr valódi
kangyeluél íojfva íelhuih. «7 2t>, . du|>l. fod. 16 ntWnnal frt .14 -»7\ irány henger Arák, 3 próbát arany, 8. mblukővel . . . ftt 10
, ara«y-kB|i*t»y 8 mMa. .34-11«, . kalgyórák 4 S rubin. , »4 2T
• . J , »''•u> k''Jp««y- pK" Pilyako.ioru.ott a párl.al klál-
áa 8 rubinnal . . . . «I ST A munk4, „„^ J ^,
. hőlgyora gyém. Vlr.tkva , M-M M<|k4, 4r,,MüIll,0 M.trí, ku,M b4I. . hergoayd. lf> rttblnnal frt »3- sy k„, Mhlu),;iA , Ur|< k<w|
, flnou.abb arany-kljieny- kMmib0,g fAjl)An 10 ia fllJAyaJ
a Ift rubinná . . írt 44 Kgyednll de,.ot üagyarora.Ag éa kap-
. horg. dup. fed. IJrub, M 47 „iUln p
Arany horg. ar. k«p. 41. «I», 79,8''J . ,
. korgonyÍM, kri.táMlveg KOÍltl HjfiaC2,
ar. ktJpenj. 14 mblnn. frl 61» 7t (137-11,1) óra-»6víaa

M
(ivakorlaii találmányok!
NftgujcIcnttWgrt minden hAiUrtlsnál m ougym-veMU .^lir-faíta," mely Által mlmWik; a leK«&Kyohb könnyú-séggvl k«>vs fényvMxtett Avult bútordarabokat stb. kvfétiyfwiteiii. Kgy doboznyi a^Yag clegundó efry egéw butorozat kifónyesitésére; ára 80 kr. — KUhoa rnóg megjegyzendő, hogy e Pasia
aohft inog nom romlik.
DARLEHEN,
in jeder llöho
auf (¡röiidc, (Jüter und Häuser
nach Ungarn und in tlio Provinzen zu mäawigen Zinsen, auf violo Jahre, in klelnpn Raten vüok-itiihibnr.
Klnsendung der Wprtbauiwcise. IWumente nebnt Hetouq>orto rekommandirt an das l&hördl. auioris. Esktmpt. und ''£8komptvermittlung8-Bureau:
Wion» Stiult, (Jonzagaganse Nr. 12, Btioge, Thür 38.
(1H4 ■:»,!)
E2fllt-tiuilt4 9*ty4 . kltanö «aar minden elbouiályoault fém tárgyak kifáayeaitáiér«, nélkalOak»tl«n aa arany- éa ealWt uifiveteknél. Kgy drb. 10 kr.
fgy 4ra liabálylá, vagylaegy nea-t*a napóra dalejt&rel mludtnklnak ajánlható, mivel máltai mlndenuemA óra avabályoahatd. Kgy drb t6 kr.
Ma*4 por Klen por alkalmaiaaa állal IdKben , péaabea 4« munkában gaadálkodhatnl. K melleit
l«gnagyobb előnv o, hogy * íehérnemA v«U ig«n kimélheld. I font caornag ban it kr.
A««rlk»l blitoaaágl lakatok, kitti• nő aaerk«iet(l«k , bíattaak feltör.''io ellen
l dC kiaebb fajú 30, 40, 60 kr , , nagyobb . 70, tK) kr, I ft.
. .kát kuloacaal 1 írt
10 kr.
I db ntitáakákra 34, 40, 60 kr. Angol olltk a legjobb ««.álból, 1 db
kUaabáira való olló ''Jó, 3A, 46 kr. 1 db. himaáai olló »0,30 kr. , , ollólát:.*« lo kr. Nagy elínjiiyel nolgálnak a* uj géplrdnok,haainálatukn.Ú uinra t«0k a ég hegyetéaro »ein tSráatől nem tarthatni.
1 db íauyólbon iokr. . . caontnyilbun 16 kr. , . tolltartóval óa kéaa«l »0 kr. i , , vakaró-guml 6 kr.
Fagftiátak CHí«, bármily n«mS«k
aa«k, elSaytaen baaanálutnak a berlini fvgcaeppek | o a««r oly blaloa, hagy lia iimi bitaoálna, ára vlaaaa adatik Kgy nvagciántk Ara (0 kr. Gyakorlati aadr4|vid4k , m«ly«k
tár..» időben a bemocakolódáatól megvédik. 1 pár 10 kr.
KitUnJi fé«yn)ál kautaiikk.il v«-gyltv«, hogy a bort Urtóabbá Wgyék I frt 1)0 kr.
Bredeti PompadLour-Paata.
A liirea Pompadour aaaaottyaak XV. l.ajoa udvarán volt egy »iára, mely a világ «lőtt titokban maradt, melylycl 5 magának aa Ifja klnáiéat, u. m. vidor aiépaégét é* a bőr titjaiágát rgéaa a k.''aő Sregaéglg megtartotta. Kicn r«c«pt kéafibb «gy ma^a* uricaalád birtokába jutott, melyaak arcaaiépaége ma I« a bámulat tárgya. HlkerUlt Hl* orvoatudornak eaen addig titokban tartott receptet megaaereia), hotfy ai egéa» világ javára fordlttalha»*ék. Kaan íólSbaulhatlaa arc«-paatának eredménye minden várakoaáat ÍMQlmul, mlrSI aiámoa biaonyitrányok megteklotéi végeit t. c. kOaOnaég remlelketéaér« állanak. A« egyetlen a«er ea, m«ly mlndan arca-foltokat, napISt, máj-foltot «tk. gyorráo ké|i«a «Itávolitaal
Kgy tégely ára dtaaltá«Ml együtt 1 frt 60 kr.
AleguJabbllgroin-ta«l taar-atám (ttebben hordható) a leggya-korlatiabb e nemben, Bem dohányidk • aá ni ár a lt ajánlató« , kOiOnaégel tfiil «i*r«tám formájára, lámpával van egybekötve, mely néhány órára való gyuanyagol veai fel, ti|(y hogy gyakran adódó alkalommal legott világot )<>h«t gyújtani, ára ctik a gyora elter-j«déae miatt tétetett ily olcaóra, ti. •gy db 60 kr.
P«ra»iai bajfetlíater, mellyel a« 4aa hajat perca alatt barna éa feketére ítalhetnl, éa egynltal megóvja a ttr-rnéaietea Udo.''gót. NővényekbSI ké-aallll éa i-gótaeu ártatlan. Kgy doboa nlaallátaal ''J ft.
Folyékony enyv. t.egaélkO-laihcilenebb aaer mln<l«n háalartáa-ban, mert «vv«l minden a háiban elÖ-8v5 jnvltáaakat mindenki maga a««-kflaOlbetl, «len«uyv áveklg eltartható éa hidegen baaiuálliató. Kgy nagy tlveg ára kr.
I.egujalib r u « ad ap o r. Ulato-•Itolt aaar mlndenfélo ruiadafollok altárolllátára vánonból, aelyembSI éa minden máafáltf «tövetekből aaiat-ugy vai- éa aejtél«.er«kr5l. Kgy «tömeg ára. 34 kr.
1.cgjobb borotva-kanfSet Kten kenőct állal a borotva knaaSrOléae roellőatelhetik. Kgy doboa ára Ui kr.
Irótollak regulatorral, Alkal-naahatók minden kéahei áa paplrkoi, ogy hogy egy 4a ugyanaaoa tollal a legflnomabb ét Itgvatlagabb vonáto-knt lahet rtinálal, 13 db »5 krért.
Hogy lábalt megóvja a n«dvcttég-
«31. orr« gondja legyen uiind«ukiuek, minthogy aa egéaaaéget fentartja. Ka eléretik a Moiagerfél« bŐr-aajtolmány által, mely a lábbelit puhává a áthat-lanná teaal ugy,hogya ctlpfi, bármeddig tapoata legyen la a vita* aarat, méga«m áreihetnl benne ncdvcaaéget, 1 (lvegecako ára 60 kr.
Angol h 8r - íé n y ui á a, mely a bőrnemanekcredetilágyaágát vla«>a-adja 4« legaiebb fényre boaaa, egy ki« Uvegccako ára 26 kr, ogy uagy Üveg ára 42 kr.
Általánoa tlaitltó-por,melylyel mindenneuill ércaet, aranyat, eidatOt, bronaot, pakfongot,aráit éa retet tia<-lára liaatllanl éa féuyvaitenl lehet.h^y doboa ára 20 kr.
l''árlai általáoca ragaaa, mely-lyel nemcaak Üveget, követ, tajtékot, fái ttb. a leggynraabbau éa állandóan meglehet ragaaalanl, ágy, hogy elvá-|altlballan marad, hanem hogy min-don egyealtvo legy«u, fát ércica«!, Itvrget porcelánnál atb. ugy Qiaiera-gaáalhatnl, hogy egy letlté Irta. Ks«n minden háanál i.élknlOthotleuUl aiflk-aé^ft aterbKl egy doboaaal 10 kr.'' Ugyan e ragaaa folyadékban, flvegba aaedve 8o.hr.
l.nviWpnoaétld bélyegek, rn«-lyok kényelinoaaég, olcaóaág éa bli-toaaáguk miatt l* minden oatyáuál r. vlaatnál elXnyOtbetr. I.egánomabb éa bármlfélo tévvel vagy ctéggel 4« e«l-inerrol vagy jogygyal 6axái db 1 ft. 60 kr. e»«r db > frt.
Villany oaott fogkefék. Ktekkel a fogakat minden fatapaaa vagy fog-
por nélklll, raupán hideg vittel a leg-ateliben fehéren, egéaajtégcaen éa aiag nélkül lehet tartani egyaierQ dOrgl-14« által. Hogy minél nagyobb legyen a kelendfttég, dbja ctakla (>0 krra tételeit.
A I egbl a t o a a bb éa legjobb aier minden alkalmatlan rovar elpiuatilá-«ára klaárólag c«ak a friaa peraaa rovar 818 por egy Uvegcc«ke 18 kr., há-romttor akkora 86 kr,
Valódi angol tollkéaek egy-egy kél pengével 2t>, 80, 40 kr; B |>engávol 40 60 kr.; legfinomabb faj pengével 60, 70, »0 kr., 1 frt, 4 pengével 80 kr., 1 frt, 1 írt ÍO kr.
llflvftafoatéaie t. Kgy perc» alatt lehat mlndeuféle tárgyra kivétel nélkül p. fából, kőből,bádogból atb. yaIó tárgyakra, legaiebb at|Uarell featéal állandóan ál vetetni, ugyAiinylra.hogy a legügyoaebb v''u''a* által kéailtell fea-téa gyanánt fog feltdnnl. KftlJnlaeu ajánlható aa ipartirknak, minthogy a tárgyakat Igen c*luo*blljA éa ajánlóvá Unt. Kgy ily kép, inely virág-c«okrokal, gy<liiinlraAkol,tájképoket, állatfejekel,raoportoiatokai vagyka-rlkaturákat képei, kapható 9. 4, 6, 8, 10 krért, egy llveg álvetolóal lakk elégaégea 6ti.it képre 2«) krórt.
LogfelaSbb helyen aaabadalma-aott méreg egerek, patkányok, drgák éa hDrc*Ogttk klirtáaára. Ai eladáa f«-UlSaaégre tnrténlk. Egy nagy aielen-eie ára I frt.
A hajat ¿lénk állapotban tartani, ai őaal vagy *«0két barnára featonl Icgalkalniaaabb a dló-ol^j minden ve-
gyi kéailUitónyek káro«ok. Van tat-rencaém a t e. k9«0n«égnek jelent* belnl, hogy nálam íri««^ meghamlalt. haüan kéUaer tlaatilolt dió-olaj kap-haló. Kla Üveg 26 kr., nagy 46 kr.
Oy0kera««ie r, melylyel a lyuk« • lemot 8 nap alatt Itl lehet Irtani. Ea ujabban feltalált «i«rak minden to* I vábbl dlcaártU felealegea, minthogy garanlla mellett áruaitatuak. Kgy do< bottal liMinálatl ulaaltáaaal egyiiu 40 kr.
fia. klr, aiabadalui. Baaponla-lelr-K Ihef, melylyel néhány perc» alatt minden néven nevoiondfí aieny* foltokat mluá«nf4te kn!mékh(íl a leg. I ilnlábban kiveti. Kien uj kétiltmény I meghalad mindéül, ml »« llyíále ••«> , rekben oddlg léteiett, minthogy még a legfinoinabb á«alogkényei«bb1tiint 1« lértetlenAI bagyja, mindjárt ««árad ét nem aiagoa. Vjánlható ngyaier«-mind kentyQ tUitlliira. Kgy Üveg ha«u>ál)tli ula*lláttál 4<> kr.
Valódi Allátaió g 1 y c e r I n - a « a p. nnn a legfinomabb Illatokkal, l''-gf kOiépnagya.tgii darab ára 16, 20 Úr, nagy darab 20 kr. E^y tégely valódi mar-a«lr(K«mmfett), h^jkenőca 30 kr. >^gy darab mar-ulr bhJuttpOdrS 90 kr.; rilimlnt minden mát illat- éa tol. lett-ttorck bet- ét külföldiek a legnagyobb válatilék bau.
0«. klr. taab. vlihallan ágybetétek minden háitartáanak ajánlható kivált kdlOnOten gyermekek, betegek 4« gyermekágyat nőknek nélktüö*het-len. 1 db 90 kr., 1 frt 20 kr., 1 frt 70 kr., 1 frt 8o kr.
FIGYELMEZTETÉS. Äiir," ""
BERGER MOE,
des/ka-, lóc/- óh ópüUitfa-keretikodő,
CSURGÓN
>
»jánlju dilsflii felszerelt minden ucuiU főraktárát a legjutAnyo-Mibli árou.
gKlvállal dj épflleteknél mindeuiicmü famunkát, Ízletesen, urt/isan s a legnagyobb pontossággal látja el a szükséges fane-müokkel s e vidó!< bármely róstflre jutinvos ehzállitáfiánil kész-
Néggel gondoskodik. (139—1)
(11;. - 12,''J)
la bamltltlatuak, bátor vagyok flgyolmatictnl aa Iránt, mliiartnt aaoV e a a k I • a
ban kaphatók.
Mindenféle blioinányok elfogadtatnak ét.ponlotan teljealllenek. árjegyzékek a kapható oilkkekríl lagyen «zolgáltalnak.
Az 618» ausztriai bizományi üzlet A. FRIEOMANN Bécsben.
_l''ratenitraaao 20. ¿t (J{w)rt)KHK.«c 0. az. ulatt Drőaof ^írcanrnok mollott.
MISEMONDÓ lUlí/ÍK,
pluviálók, dahnatikák, albák, rochettek, volumok, oltárpárnák és teritők stb. Ohlna ezüBt és tüzáranyzott
JHlooatr«M*ok. kelyhek, rlboriuiuok, pnrltleal gyertyntnr-ItiU, ftlMiólök töinéiiytnrtiívnl, Htentilő-vlatartd ftapitHO-riuiutiiftl, lámpák ntb.
Egyházh c/éli- és Iskolai-lobogók,
, fflíuwffi^c''zipíim0'' s a loggaKáagafe&aa átállított
<> UN ÁTOK, ós minden
EGYHÁZI SZEREK
legjutányosb áron kaphatók: Oi)ert>au©r Altajoa
jty.uraktárában, váeii utezft 16. 8»itii a. PEfl^rKN.
t4''Ji,. 14 i>)
áujhuyíék^k i''i l r.\8irA80K kiyAnatra bkkolüktnkk
ERTESITÉS.
Alól írott tlsnlolüttcl adom tudtára a lutgy^rdomll kö-/.¡innenik, miatorínt a m. ta''ouiboH llertitlan ur által
feltalált
„erősítő ital"
1178/1868.
Árverési hirdetmény.
(138-3,1)
Kagy-Kanliaa vároa tjmjóko, mint gyámlittóaág rétiéről otannel kit-J hírré tétetik, mUierint ór.v. Major Jóituf liagyatékáhoa tartóid, ál t Vnagykanlital 1ÖÓ3. ta. a. tjkönyv lapján 1. tor II. a. J»60 h. r. •«. a. M-[¡Tett teleknU ttánldfOldok, még ét ugyaoaion tjköuyvben 4608 b. r. aa. a.
pedig 400 írtra
. „ -------------orá* utjánl «la-
í datátuk elrendeltetett, melYiiek enkAilétúre elilí árverétl határnapul f. ávi Jhullui 27-<n, aiűkiég eaelín 2-ik árverétl határnapul eien ávl augusttua íT-e, l mindenkor r. 0 órája a hely aituéro kltfiitük, anal, hogy ei utóbbi hitár-
aa árvtráti f«ltélekh«a képtat «I-
l''gondótal r.''lnek, melyek kniUl ai eltő 210 írtra, at utóbbi ¡I4rén beotUlvn f. évi 1178. n. a. v<^g«óa«ol nyilvánoa kOaárvo''ráa
rak tárát átvettem. Km ni n t. CJt. k5*flnwigot asUkaöglot fedoztW) vágott hozzám idulirotthoz fordulni.
Kwsn críJaltö ital, aa oli5tt ugynovozott Mixturív Sto-T ) mOchifo-liopntica onWli a« idogoKot, kUlönlteon a gyom-J rot, a iKdukut, h olőtiuiKlttja az titvágyal. j Sikorrul^aa/.nálltfttii a mcghllltWk ollun ; — azokat, [kik ró*/, ivóvizzul ólui Wnytolonok, vagy KjUtnldcaök ^ólvoecto után nem idl t^radk magokat: mogtSvja tu iniioit eriMló mindon roa* kiivotkoxnitSnyoktól. A jii nedvok ulő-''¡(l(;zi;.so áltnl nz orvirtiuí italnak folytonoa haaználatn inollott )a koaortl azájvi* mogazllnik a tv lábbadoztjk rüvid id4 J alatt viAttzAiiyi-rhotik íitoglogatott Unti a lolki orojllkot. — j ™ A tctig-oroa útuzók niegóvatnak általa a tongori ut iamort kolloinotloóaógoit^l; — vtJgro a logttjabb tajw«zU>JA« azo-rint a rothadt foghun, ha avval dörgiíltotik, vÍMzanyori kolló iniiuWgiit.
Nagy-Kani Mán kapható a* alulírottnál «V Zrr-Ikotvl* W. A» A., ugyaxint© fosaelhofer Jó*si<f, vrfgro lUoHeulicá''X Ferettc« urak fAazerkonsakotlAillklHui.
Wajdits József.
A városi tvszék,
mint iryáqthalótág.
Ara hiU''.nAlati uUrtitáí^l


Wajdits .^ó/.sof kiadi''»-, lap i^s nyomdatnlajdonas Nagy-Kanizsán
Melléklet a .ZALA SOMOGYI KÖZLÖNY'' 28 Ik számához. Jtmi. 27. 1868.
ki>cM, ui«lv t> Wi\ldmi>éo.vt minden fedeu'' uél Lal «gysjíertl táskában vitte, ogy ik útközbe»! i riiiM» u at Összekuszált axeratáinluui álló lóval
egy (Hl, de a kwns uélktll találtatott fel. A viza-g.tlat éa nyomozás azonnal in<\gindittatott s liuig is t<Jje* szigorral foly,- do — mórt a tóuy legközelebbi szereplőjét a kocsis nyomára rt''t nem akadhattak, — ínég eddig két.» homály borong tu oaoten a logfttlebh tapogató coiubíuutiók nyilatkoznak Jobbra bnlrn, melyeket mi a* ér dokelt egyének stilyo« comunmissióia nélkül «1 mondani Jogunkon s körünkön kívülinek tartván, várjuk n fejleményeket, melyek ugy hisszük tium sokáig fognak kérni * tolj«» fényt votend-uok aa eseményre.
h. A g a 1» na termés, moly |>ár nap alatt kepékben fog állni, az idén igen gyönyörű, a ha oly gazdagon Htot ia, mint minő szép lábán, — Magyarország Untét ör''iáa magtára 1«« Európá-■mk, mclyból millió óa millió mázsányi tohorrol r.ilkignuk ki n Iiomzó tehervonatok külföldre.
h. A h e l y b o I i « ó t a t ó r kezelésére hivatott hatóságnak- olismoróat kell mondanunk, azon Uiindon tekintetben előnyös átalakítás, uj facsoportok ültetése stb. körül fáradozó szorgalmáért, melynek folytán az ma oly csinos és tiszta, minő inóg sohasem volt; — do sajnálatunkat kell-másrészt azon részvétlenség felölt, moly társas életünk taljoe nangáxának szomorít
{elonségo, — kifojoznüuk, liogy a azóp sétány-ián nlnea élet I . . . Kgy idő óta szörnyen zárkózottá lett Kapoavár közönsége . . . mért van ez V ...
h. Nobl József, „Lepkék* czimü füzete jelont meg a ua|>okban nálunk, több címé* éa satyricu» czikket tartalmazva n társns-télot fer-deségei stb. ostorozására. - A nevezett szerző vároennkbeli izraelita s Így kétszerese* dicsére-retqt érdeme) magyar nyelven irl művéért.
h. 8pi txor''Mn 1 v i n és Inselt Hamu fiatal jegyűtek twkílvőjo tegnap tartatott a helybeli ¡¿ratlita templomban. KcdVussógbeu, keltemben műveltségben gazdug itju nőt és nagy ruiuó-nyokre jogosító, művelt férjet cgyositott ezúttal az áldás, molyhoz mi U Hzorencsokivánatunkut csatoljuk. A páratlan fényű üunopólyen városunk közönsége minden osztályhói számosan volt képviselve, miáltal ismét élénk kifejezést n/ort azon általános réatxvét és elisinorés, melyet a városunkból! nemes hajlamairól, Joté-konyságairól h kedvességéről novozetes Spitzer család évtizedek óta kiordomeit magának.
h. A kaposvári gymna''sitim tanári karának nyilatkozatát — Iiobo« István által közjött rágalmakra vonatkozólag — mai számban hely szűke miatt egyéb commentár nélkül közöljük, s az olvasóközönség figyolmébo ajánl-
Íuk addig is, mig e tárgyban ígéretünk szerint lővobben nyilatkoznánk.
— A baros-kanixsai vasútvonalon oly erélylyel és szorgalommal dolgoznak (az elemi esapások által gördített akadályok daczt''rü; ini-kép remélhető, hogy f. évi sxepteiuber hóban átadatik a forgalomnak.
lukén ogy 15 eves Vejeimé-
nek volt köazönhotő, hogy og '' "/e.jnvlelmee rablót a foglárok lóogósiphettck, Ugyanis ő mint őr volt alkulmazva » épen éji 12 óra táji >an vette észre annak közelgését tv» a foglároknak eszélyos ügyességgel tudtul adta.
A 8 á * k Ak. A kéthulyi móczárt reudkivül nagyuiei. Úfiégtt sáska hpto el olyannyira, hogy tevéC.őy „tiszttartó WlasxieU Iguácz ur jónak látta « jv^tóságuál o vész meggátláso vó-gelt jelenteni ."ertnl, ifinek folytáu ^ p»isztitó férgük kiirtását5-. nagyobb monuyís^fl szoltna-tii.vek rendeltottek. Az eredményről még tudomásunk nines.
Sopron-megyei hirek. -
— Hivatalos. A soproni m. kir. poati-k« rületben u postai luijtópénz &/. I80H. év''íüUfls dik felében minden lo és állonúU (két n/y^ld utan I frt 16 krban állapitt»>**f. meg; a icowi illeték, ottorpéux és kocstkonÓ^* dija vál|o$atl'' H marad.
— Sopron. K hó 20-án tarí. v..,i.> Deák-párt első gyűlését, molybe.ó ,<nnél *-.<'' iiiooabb megjolontte végett nyon.tatot t j>,og ''-/ raot bocsátottak közre. E gyűlée olaöke líanni-bal helybeli Ugyvé<l ur volt. Ennek elleuHulyo *á*ára ugyancsak a baloldali párt is hirdetett gyűlést a jtajjréton levő tornacaarnok; lerembe juljtu hó ¡Vén délutánra. E oárt \v\\ rArcmja rövid, de velőa nzavakban ld'' A fel r/wnámjl-mü polgárokat a gyübWer, ^jelonm. Elnöke: Kéry I''éter II*od alispán « a jegyei tiutviselók tekintélyesebb részének neve o progrMum alatt áll, igy I- Oatffy Pál I-só alispán uró b. Ugyan aznap, midén a gyűlés tartatott meg a dluztornázáa in; esta tánczr Y>. <ág fejezte do. A zene a vánxti bauda r&t. ól volt, ftiunoi l^ajoa »nokara pedig az ivaron működött, on-uek hatása caakoam^T éroshető lott, kóvés idő mulva 6 terem n^jMMsége fogyni kezdott » hallgatta a« udiaron a szép magyar darabokat.
— V á ro^ U i> k élénkségéből iámét veszt a/, evang. fiStanotlai ifjúság eltávozása által.
Halálozás. Teguap halt meg Nérnety I Imre megyei tisztviselő, özvegyet jki harmadik neje már) s két neveletlen, igeu kiskorú árvát hagyván maga után..
-- A múltkori zivutar s jég .»okkal kevesebb kárt okozott, mint .hittük volna, * igy öróinünk a félelem éa aggály wtán Uéw »erei.
Öngyilkosság. K hó lfí-án az ••tüsl-utczában ogy sütőmester reggeli 7 órakor uva-kát kéosel elvágta s néhány pillauat múlva meghalt. E tett bizton oka nem tudatik.
Vau-megyei hirek.
* F. hó 2t)-án Nugy-JJarki''x *i községe még étidig nem látott nagyszerű ünnepélynek volt tanuja, mely bizonnyára bosszú időn keresztül fog emlékosetébon maradni a jelenlevőknek. — Keroaztury Alajos mint a mura-szombati kerületnek csaknem egyhangúlag megválasztott é.t szeretett főbírája novonapja volt, s egészen váratlanul lepte őt meg njnAr measziról fel fel tünedező hosazu lángsor, mely a szomsréd községeknek c«o]>ortoault s üdvözlő fáklyás menet* volt u pitczinczi plébánoa vozotése altit; 9 órakor megharsant a zene, mely dicséretére logyoa mondva a karmesternek, tapíntiitteljtwen választotta meg Kölcsey hymnusát első darabjául; o közben félhold alakban a fáklyán sereg közbe vové szeretett főbírája lakását s a kert hátulsó részében a bymnus alatt taraczkok durrogása tövé magasztosabbá az estét, egyidejűleg a tűzi játék is megkezdetett, melyben oly röppentyűk is számosan gyújtattak meg, moly gyakorlott- b szakavatottságnak nem kis jellegét víselé. A zene elhallgatott o a puezbezi plébános ur hazafias szellemben mondott üdvözlő lieazédel, mely szünuí nem akaró éljenokkel kísértetett. Kzek után kedves fóbiráuK válaszolt, látszott rajta a megilletődés, mely lelkét átjárta, látván a nép ragaszkodását s szeretetét őszintén, szép szavakkal könzöuto meg irányában tanúsított figyelmét. — Ezek utáu a még Zalából bt érkezett 70 főnyi vundégkoazoru az ost-obédhoz Ült n annak rendje-módja szerint néhány battéria palaczkol el ós betvasatiroztak. A lucullusi asztalt reggel fölé elhagyó társaság a jó kedv .nogolégcvlés és örömmel arezaikon, szívélyes bucsu és kézszorítás után oszlottak ol. — Adja az ég, hogyha majd n haza kívánja, — akkor is így egyek legyünk I
— b. 8cboy ogy kisdedévé intézet alapítását a Kőszegen l0,tK)0 fri érték A házat és körlet ajándékozott. — Az i „tézot alapítására uion» azülotoit.M. Valéria horezognő nyújtott alkalmat. Felsége* királynénk megeitgodé hogy azon intézet, hová valláskülönlwég nélkül vétet-tetnok fol a kisdedek, .Kllzabethianiim* uovot viseljen.
— A kószoghí kerületi táblának, mint hitbizományi törvényszéknek bolocgyozésévol éa ó Felsége helybenhagyásával berezeg Esz-torházy Miklósnak több rendbeli vagyona eladóvá tétetik.
TSTyiit :iP£>ati€3L.
— I,. knllpiníii|<- ncin s<llist<>.
— 1>. K. IVat, SxoaiorA, hogy ön ml olv*«u olt, SbiI heiiuo nlne< Igy rstpkedíse nem aórlliet. MA» :.ls(>li''tel vin ott feltlogímvs, nem a aaln^aictt e^yitl-lát vsgy tánsáslml ksesns. Kőnek kitolunk üljí* Urltmmel • kíeníggel ni is. Többire iiíivo slkclnillsy.
— K. J. Tamáil. A hoa*4<la*pMt in«|(kal<t5U0k A „Ksjts lluk* tlaiteletpMdXnyalt a nagytiáinu meg-rrnJoliik k0v«tke*t4beu e<I<ltf nem k^iittotliettak.
— Rlxsy kUltcmőnysl nem adbst^k.
M. S. Cfákloruy*. I<spunk n^yíi Iránti ail»''«»
l>u<ft«lmát igen ktltiöujltk. » i«iSldányt teltUnk poitárs.
— T. 1. 8oproii. l,spunk rondo»rn kllldetlk. A liin k bekUldMt kcijűk ugy lutístetut, . bogy f»«Wr-titkftit megkapjuk, kOlrtnben kírt^toleliek «agyuuk el-baftyol.

TÁRCZA.
Sonettek.
XII.
A« ifrtoiein rlr''^alt v« l«d I — XtagÁtiau ¿1, mlkúnl .« ittM alatt Arany, — ha felhosod, p is sok raga:l
Keicklöl 6rcá, — mlnB S teaU
>
Aa ¿»elem virágalt ne lead I — Titokban ¿1, titokban 1« fakad, Miként s gyöngy, a inálybe leunisarad. )io feUtlneu ragyug • csak ott keresd.
IlUfccii ssivaukbe látul uem lehet, H aa ¿rselem virága ott termu I Teremni, nSlnl rejtvo kínyt«leu.
Hjnmlinkbe'' vlaxugárs űt helyet, Ua játsal at, inlkínt « uSI nem) H hamar t II II 6 , Uilk/ut a aejtelrm.
XIII.
Hatál «terelni hőn, a ssív tanít I H ini lelkssodvo inegfogailjuk «<t; Htatunk d(W»K. inl talnte elfnUtit. De lenui ab ! « tirhjt letántorll.
Hatalmasabb heti^lnl t bAtorit At igl dOrdllUa, a kla liaraol Keteg, miként t naiklt > nvnjl pana<tl, tlmoinl ¿rxi btlwk* Ujfjail.
Xalalnsiabb bett^lsl '' Iá« a t e I l Sterepja aaulgasáf, kajulnl kell, Ma vágYaki''''nt a porbul 6 ewel;
: :. : " , I
Mikiül ai U kOnyIJe ssvs lett S titokba J Atevíl A e»(v Mel Uisretol a ''•«•> álsl kaUi kell ! I ~
ItÁTOKKI,
A leivel uienekAK.
[Krsdeti kul/Sbíil meriteli bMiályke.| '' (Volytatát ¿4 váK«.|
Lg) gyönyörűszép nyári est vét fölhasználva, elnyargalt az öreg a közellerő várvsba kevés napra eső Hóna leányának novonapjáro ajác déicot venni, az anya podig fijfájáaról panaszkodván, esendőt korosvo, felkérte loányát, hogy ó is menne ol reggel sétálni, do Ilona semmi áron nem akarván anyját magára hagyni, emez cselhez fogott. Emlékozetbo hozá neki a bakonyi rózsát, melyet as előtte való napon séta alkalmával a pázsínton talált, s annyira megbecsülte, hogy hosszabb ídoigi mogtartbatási remény fojélien cserépbe fria fokote fólddol töltve qlUltoté, kellően öntözé, egyenesre kötözé s így i\j életre blmMzván, a szorgalmas kortéasnőnek J.fllönös szórakozásul szolgált
Und édos Ilonám I mondá áz anya a tágos kiterjedésű mezőkre mutatva, monuyiro kiszáradt már a föld o rekkenő molo^ségben, a növények is o tartós szárazságban friaitő eső után sovárognak, képzeld tohát a le rózsád mennyire kivanhatja a nedvességet, podig könnyen segíthetnél rajta. Meni tehát kedves leányom I todd tuog kötelességedet, vidd a rózsádnak u frisitó italt.
A szerény leány a* anya kiváuságáuak vkla-mint saját *ta''lérzoténok eleget akarván tenni, csakhamar utru készült, széles karimájú szalmakalapot tévén fejére s ogy kis öntöző kannát frissében merített vízz/jl tolvo kezébe vévén s legjobb ko<lvébon az illető helyre siet a hova a rózsát lotovó, útjában egyébrO som gondolt.
Kövid idő múlva a kitűzött helyre megérkezvén, minden kedve olmula Ilonának, midőn látta, hogy annyi szorgalommal ápolt rózsája bokrostul eltűnt a hely színéről, Mily garáda-kéz tehető ezt V tiuly lolkotlen teremtés tehette semmivé munkámat ? s megdöbbenve szemléié a rongálás nyomait és erősen olsikitá magát, midőn még u fennmaradt ogyik rózsabokor színén vérnyomokat, s néhány lépésnyi távolban ogy véres zsebkoudőt talált. Mi lobot ez ? kérdé magában; a saját szava hangjától visszarettenvo, mely mint egy rejtett válasz a föld mélyél>ől egy erő« sóhajt viszluiugoza. A nála folmorülö gondolat, hogy itt egy embert szerencsétlenség ért s tán tohotségél>on lenne azt megmenteni, minden félelmet oltávoüta tólo. Körülnézvén s bejárván a szélesro torjodő rétoégot ogy ismert ösvénybe« érkezett 5 kétkedni kozde már, hogy lohetotlon lesz neki n boldogtalant fellelni, midőn a vadbokrok közt jókora mélységben fekvő emberi alak tűnt szemo olé { hogy a boldogtalanhoz juthasson , ovégro egy kiszáradt erdei patak árkába sietett, inolyeu a mélységbe vezető útja nem IáUzott oly veszélyesnek, mert a magas kősziklák támpontul szolgálhatnak.
Hegyek országában neveltetvén s az atyjával szokásosan tett gyakori kiráudulAsok alkalmával gyalog a hegyjárásokban jártas levén, bátran a határozottan tövé meg a szerencsétlen közelébe juttató morész utat síkor koronázta pirosarczczal s dobogó szívvel érkezett bo sér-tetlonü! a mélységbe, hol magát egy körülbelöl tia lábnyi szélességű bolyon találta; élénk körűi tekintés utáu az ájulással küzdő idegen embor közelében látta magát. E pillanatra akaratelloni ol»ó mozdulata távozásra hajlott, do a foloba-ráti szeretet, a nemes sziv s a szépnomnél szokásos érzoloui a nagyobb szánalom nála a szógyen folott győzött s az ájulóhoz kétkedő léptekkel közeledve néhány porczig mozdulatlan mcgálla, szemeit az idegonro fotzité.
Az idegen külsejére nézve, habár ruhái a zuhanás közl>en széttépettek h véresőn bepUz-kolva valának, arczvonásairól mégis kiismer-liotó volt, hogy magas rangból való, fojo egy kórt oresztvo, sima fekete fürtéitől egészen eltakarva, jobbkozo görcsösen összeszorult ujjai közt ogy rózsát tartván, melyet Ilona magáénak ismert s az ő fájdalmára oly nagy voszodolombe dönté az ifjú életét.
— Kémélvo folemolé Ilona az idogen fejét, egy mély homlok-sebei fedezett fel rajta, melyből a vór cgyro folyt s igy nom vala csoda, hogy résziut a nagy vórv<v»ztés, részint padig a magasról történt zuhanás ótot öntudatától megfosztó. Ilona soká határozatlan vala ma-
?;ával , mlttevő legyen ? s majd a sobosültro eszité figyelmét, majd cszébo jut a közelgő est s a már-már sötétedni kezdő éjbe tekintgetve, hazatérését nohozité a gondolat, hogy a szeren-csétlen itt minden segély nélkül elhagyatva, mulbatlanul veszve vau s azon gondolat, hogy elmar«ulása miatta »klősanyja aggodalmát szajxi-ritja. A/, ájulót magára hagyja és hevenyében hazjt fusson segítséget hivni, vagy « kitelhető ápoláslian ozonual réazrsiUe a vessélyben forgót?
netu ludá e két Kuadulot (i^l/ikóre botároaut magát. h< ''sok egy kis vizem volnál" kíáltá a nomeokebjü leány. A közollevó patak oz akkori szárazság miatt (>gészeu kiaszott s a jéleény iuár távozni ts akart, midőn hirtelen eszébe jutott ax öntözési coélro magával clbocott vízju»! tolt kána, órümkiállássál siet ftilfcló a hegyre »hol ozt A elhagyá, meg se íouUdván a v<%zeKÍolmes utat, melyet odáig s vissza kellett tűnnie és már csak pár perez múlva minden veazélyen kívül, meglévő a már némileg ismeretessé lett ntját, a kívánt sogélylyol a szenvedő mellett volt
A friss hideg viz Ilona gyöngéden ápoló kodból az idogen kuojéro jóltovó hatilst gyakorolt. Klotlehellete gyorsabb lett, sxooiei nyilat k«* "énbk és ogy angyal szépst^gü leányt Utván maga mellett ápolóiag működni, ájulásából még gyorsabbon tért magához. Szép fekete szemeit lí''Miára veté, ki midőn az ifju magához^rtót évtzrevové, olmrult, működését kissé Wlbchagyá, szemeit a földre szogozó s kis idő utáu ugy íoly-tatá a borogatást
Ezen emberbaráti s egyszersmind czélszorü bánásmód következtében a sebtwnlt magát egészen könnyűivé érezte, ekkor hálaadó hangon szóla : „kedves angyal ! téged az Isten küldött ido, te vagy ax éu életmentőül, kériok légy uxu-táu is vódongyoloml" Ezen szavak hallatára Ilona láthatólag zavarba Jött, egyet bátra lép h lassú, rezgő szavakkal válaszol : .Szedje öuszo magát ós orojét uram, nem vagyok én túlvilági lény, hanem csak egy szegény hallandó nő, kinek nagyon fáj, hogy önnek u kalló segítséget rögtön s amint szívo^ kívánta, .Hyujtani nom valék képes. Ha piagát tán elég erősnek érxi velem szüleim házához eljőní, jöjjön, azok neu fognak elmulasztani semmit, ami önnek köny-nyítésére szolgálhatna, hogy ön feljavulhasson, hajwdig nono, maradjon itt, migrén minél előbb a kollő segítséget idorendclein." „Ne hagyj el engem életem mentője!" — monda esedezve n beteg, alig érthető idegen ajkú szavakkal, — ha magomra maradok ol kell vesznem.
Ilona észrovevé, hogy a beteg arcza volt sáp-mtdsága eloszolt s azon szelíd pirosság vett Imv lyet, lázmozgalmakat gyanítván, kétségében fel és alá járt, magával tanácskozandó, mi voluo itt leghelyesebb te''-mdőjo, midőn nagy örömére nevét ballá klálto^i'', íaoly hangban ráwincrt az öreg Jankó inas hangjára, kit az anya aggodalmában titánná küldött az idón tuli elmaradásért, azon utasítással, ''.ogy őtet bazamenetalro felszólítsa. .Jankó, Jankó ! !u — kíáltá vissza Ilona, a kitelhető erős hangon — itt vagyok o móly-ségben, do sértetlenül, semmi bajom, iparkodj miuélhamarább hozzám lejőni, nem óu, hanem egy boldogtalan megsebesült idogen úrért.
A jó öreg aoká morgolódott a fiatal hölgy könnyelműségén, hogy meggondolatlanul ugy kitevé magát a veszedoleranok, do mégis Ilona utasítását követve, lofeló siotott s igy ounok sti-gitsógévol sikerült az ifjút a mélységből kiomel-níok, hol oly könnyen találhatta volna örökös siriát, ha az isteni gondvíiudéa ezt nom rondelto volna igy.
Néhány falusi ember segítségével, kik éppen az erdőről a faizásból hazafelé mentek, Ilona kUérotébon a fiatal úriember legnagyobb kímélettől n várba vitetett. A házi asszony kíváncsiságában elojbök síelvén, a leáuy nem várt be semmi kérdezősködést, clIxWlte ax (igé1** történetet, mire a vendégszerető háaí ur éa asszony kötelessége teljesiléséhez szívesen fogott.
A sebesült kényelme« ágy bn fokteltotett, min dounel, mire szüksége volt, olláttaUitt és ugy segítségéro hívott orvos a sebet fájdalmasnak, de nem halálosnak nyilvánította.
A zökögés és megrázkódtatás fáradalmait a beteg kipihenve, rövid idő alatt erősitő álomba szenderült, a vár ösazoa lakói ~~ kivévén Jankót, kire a beteg ápolása bízatott, nyugalomba tértek.
Vájjon Ilona ís csendes álomban résxesült, s vájjon ex érdek teljes fiatal úriember képo nem zavarta-e, nem tette nyugtalanná ? nehéz felelni; annyi bizonyos, hogy Ilona szóp piro« arcza másnap halváuyabbuak s két igéző txeuioi oly rondkivüll sz<mvodélyokben égni lászottak.
Ez vala első nem ismert érzeménye, ex első szerelmének rózaahainaln.
A fiatal ember uéltáuy nap multával bajaiból teljesen felüdült, jóltevőinek hálás köszönttét mondá, a azokkal bizalmasabb beszélgetésbe ereszkodvéu, élote sorsának elbeszélése o vár jó ura és asszonyának rég elvosmttnok hitt derék tiát, Ilonának jnxlig forron szerető fitextvéréi adta vissza.
Stabany urnák politikai bonyodalmak miatt ketlves lengyelhazáját a (.''zár boatxúszotuja ki-kerül''iao végett kerülnie kellett, itt nu^teloped, vén, meghonosodván, volt Szohieaxky nevét a mostanira változtatta; fia pedig, mint bű hasati az utolsé longyol lolkehWlxm, mint i>nkéntea a szabadsági horezban magát hazájáért kitevé, annak olnyomáaa után földönfutóvá lett, mig a sor« és vélotlon őtet szeretett magyar te*tv«ró-hez, az istani gondvlstdée podig drága ssűlői ölelő karjai közé vezérelte.
Ur. PIETRICH8TEIN,.
Nyilatkozat. •)
KayonvÁr, juu. tO. IW8.
A „Homogy* hetilap f. é. junius hó 9-röJ kelt 23idik számiban „A kaposvári gymnasium.*cjrfxntt cxikkben Koboz Ut-váu szerkesztő, kószahirekból, mint maga is bevallja, a kaposvári gymnasium ellen oly vádakat férczeit és emelt, melyeket az illető intézet igazgatósága, a közoktatás és nevelés szeut ügyének érdekébeu, felszólalás nélkül nem hagyhat.
Illetéktelennek tartván Roboz
n r r a l, kinekdicsérete vagy ócsár-lása ezen tanintózot működésének mérlegezésébon sulylyal ugy sem bir, nyilt szóvitába ereszkedni : a kaposvári gymnasium ellen, mely édes hazánknak félszázad óta sok jeles férfiút nevelt és nevel jelenleg is, lapjában felhozott alaptalan vádjait, mint merő rágalmakat, ezennel határozottan visszautasítja
a kaposvári gymnasium igazgatósága.
INTyllt trfbir.

A .Vaimegyel Lapok'' *& ik taimiban iuej{)rlrnt atou felttdlalitomra, hogy iu ai ug;uevejclt pirtl* alilritl-lvek egyikit tem írtam al i, — .ujyaa u említett launak Sfl-lk «ima aton tArW klfejetAa-teli megjegyaitl kOsll, hogy vilaettd kAjJettAgein It ,prapter certou qaonlam* dubloaut levAn. — Külö-nöt megjegyait, kit a .Ueik-pirt''-l írre pingilt naveta nem lett volna dubloaut f
fia a .Deik-knr* jegyaSJAhet, mint egyelhet keleoe nálanom, vagy draatlcuaOili eukOit hattnilnik, a fOllg Deik programmal »éltetett elleniig ellen, vagy liaak roeUlyiboi ri/uim a nekem dobott keei«
M*ay-kaaliw, junlnt 2ö-An 1868. A gabniban n4-hiav nap folyam» alatt jelenUkeny ircaökkonAa U-i„ndl, ugyan, de kivitelben roAglt a vatuti mankiaaig eleget Unni kApUleu »olt, ea követkeaioAnye al ajtó rISltl ildiantk, melv - miut hitelű utaaik mondják — mit Ujakban inig nagyobb} de ne hagyjuk magunkat tévútra Tetetni a lapok axoa tudoiIUeal Által hogy Kraaerta- 4e Auguloraiigbaa toet aratit leeud, mert at OiArkediet gyakran a toll veaetL Kövldeden menti magit mludat, kl mentkeU. Nem akar|uk etael att mondani, begy a klrltel nem remilhetS, mert kl-vlfuiüak kell minden iron, hogy a bfitigtZI taabadul-junk. aaoaban, hogy a concurrentia ea ügyben nagy nyomalikkal »aa, kiuigklvtlll.
Pl »Ml iMU-váairl kútárak.
NAGY KANIZSÁN , juniut 96-in AUóauntrial mirSnkint ! B o a a 8S —86 fontot 8 frt, 4 frt 20 kr.
«r a X*
Ml T I
) **) K rov/M
''s ■
caa-asMj__j--a—» .l-l.
alatt hptollakArt
nem felelőt a SxcrkraitSlA
T5
1 >nt. de iuirt egy tíltüli» JegytCJAhei kell itdUiiera, ujia Aa ieinAtelve kljeleutem, hogy ¿n aa Arlatelt lira uertmet neu ItUui aU t neu lt fogom aliirai toba.
TitaUlein Au a vilemAnykOlJnbeiget, Icgye» at bir deik-pirU, — taagaroénak oltirt etnilek, aielyie po-UUkal tteat hl t v tilia t a nApiaava n a titila kaaaaae retet Iraní le íldotatul, t mely oilme ollir taimo-lyihot a tlwlell JegytS ur caak kaauaehtljinik kl-guniboliia utin kflieledkeUk. — Adíe« I
VOKOSYÁRY IRTVAN,
Ugyvéd.
^-ij.............■■ - .jrr-rm—íli;— , -----
H I H N Ö K

»6—Mint. ifr.60-äokr. 8T-8Sfnt. - frt. 6 frt »0 kr. Ilon 78-70 ful. » fr. 20 kr.79-80 fnt 2 ft 40 kr Xrpa terf3»«nek 70-Tt fat S fr. >0 — kr. 71—7« « frt kr. Árpa kötöntiget 06—00 fat. t fr. — kr. 6Í-08 fot. i. frt. »0 kr, Kukorloaa 2 frt. Í0 kr. 2 frt 40 kr. Kuk o rio a a olaaa (eelo<juanUn) I frt 60 kr. /.ah 46 — 47 fn*. 1 frt 86 kr. 47-48 fnt I frt 40 kr. I» o bank a Ort-OS fat. % frt 40 kr. 68-70 fontot 2 frt 50 kr. Paeauly febir 4 fri. SO kr. Haiatlly tarka 8 frt. SO kr. Q a b 6 elagreudO IS frt — kx.
Bécsi pénx&rfolyam, Junius 26
&•/, roetfcliquea 67.50; 5% nomZ. külcaíín -—.03; lS(J0-ki álladalmi kölcaün 84.20¡ bank-réazvényck 7.27; hitolintézoti réa*véoyok 192. 40; Ixtadon llö.öf); oallat ágio lli>.—; arany darabja 6.56*/,„ kr.
Vasúti naponkint! menetrend:
lódul N.-Kanlatirdl Iluda fel¿
lleca
Tri eat
ék.
il, u. ettve reggel d. u. d. ti. cairo
t dra 22 pere«. V drakor. 7 dra IS perot. .1 Ara 30 . 1 dra 60 . 9 dra 26 ,
i aet^l naptar.
iualNS 28-tAI Jallas 4-lfl 1888. Ul L bell-
H. Ktuittira Uuda felől reggel 6 dra 0
„ . d. u. 1 dra 20
, Itíca . dAlbenl2 dra 81
, , . eatve 7 dra 28
, Trleit . reggel 6 dra 26
, . . >léll>tal2 dra 63

KaHíoSníu^HAjc
Ur
TrSatUHt
napUr
M
30 1 2 9 4
a''Jir
YÜShULf HAM®
Kadd
öterJ.
CttltArtOk
PAntek
Stombat
_ _ napt_
U|2.''¿e proi'' ITT IU UU''ttatrdí. ERZS
íTld
lllj.
V, I—IL
TI
Pitar 4«
PAI einlAke. Tbeodorlk Barl. Hold. Arii. KornAI lllrik, Berta
PAtar Aa PAI Lucila
T.boU
ettd
llellodor Udalrlk
Folelős szerkesztő : WajtftS MzmT
" • ......t—
H 1 R I) K T M S E K
SOMMER JÚZSEF
N*K)''-knti!x»«áu, kórhá* ulezn.
tigyelmeztetia n. é. közönséget hogy norinborgi ós rövidáru nagybani és kicsinybeni eladás mellett, nála nagy választékú
szalmakalap raktár,
iMtttalra és bútorhoz való viaszos vászon ós legnagyobb mértékben mindennemű zsinorzat vatóaágou pottendorfi kötő- a legjobb fehérített és fehéritetlen szövőpamut s gépfonál Márschalés másféle varróczérna található ós azon kellomes helyzetben van, hogy föntuevcaett s minden e szakba vágó czikkekból legjutányosabb áivn szolgálhat. (120-4)

HŐN IX"
biztosító társaság.
HÖNI
Az öt millió forint kezességi tőkével biró :* l3lsstosltó-tétrDaaá.ff
MPnykmtltHal főÜHynöUnpuéneU
ezennel vnn szerencséje a t. cz. közönségnek tudomására juttatni, hogy a
jégkárok elleni b ztositásra
eaikViléiét ttljnltl.
A filklterményekről bUtoaltáaoknál a táraaaAg totomoacn luaxállitott dytételüket axab inog, valamint megengedi, hogy az cgéax biztosítási dij — La ea kívánatnak — oaak ar*tAa után fixetteMék be. A további előny — mely által a „Phönix* legnagyobb bizalmat vívoU ki magának — akár azonnali fölvételében és annak készpénzbeli haladéktalan kifizetésében rejlik.
Az itt elősorolt előnyök kapcsolatában aló!irt főügynökség a jégkárok elleni biztositás eszközlésére legjobban ajánlja magát s minden időben, ugy körülményesebb közlések tételére, valamint biztosítási bevallások fölvételére hajlandó. Nagy- Kanizsa, 1868. April 24-dikén.
A nagykanizsai főügynökség:
LES8NER a
Irodija i kdroda nteta 410 ttim a.
[140- ''
ivr.
Ersparnis bei Inserate!
EIN VERSUCH genoßt II!
SS, I B L 363 R
konzessionirtes
ZERKOWITZ V. & A.
NAGYKANIZSÁN
gyaraai«*, festik«
Felváilainalc TsUsoméinyoliat a toel- ^s küiröia minden irányaiban.
. M.
M^ Ezen fölül ajánlják mindennemű friss
bel- 6» knirölüi ásványvizeket
ugy <f ■ »
közvetlen hozatott veres marha-só-, valódi kuístoini » a legfinomabb portlandi vízhatlan mesz (cement) RAK.TARAT.''
Ugyanitt van a nagy dohány-tőzsde (trafik) is.
(«7-4)

.....1 ''MI''SM^
fe^HÉpÉM
H PPPPPP m mmm
P 1 OSTEH-ERSPARNISS BEI ÜKMCEII |
und viele br4enttli4e V*rth«-|le blrtel dien F. T. Inserenten
dat Im Jahr« 1868 g^rAndete und vom hohea k. k. Staatottlaltterittin coneaat. a«t« OsWrr.
ADnoDcen-Bnrefta des A. Oppellk m Wien,
MT* Wollsell« Nr. M. IM
la «aabtaltelüfar Verbindung mit 4aa grSttten Oeeeblften dieser Art in
Pari«, Floren*, Berlin, Leipzig, Frankfkrt a. M Hamburg u. Bremen.
Der t o 11 e d e und Qbtr gana Karopa ausbreitete Knfoblger Firma bletf« den P. T. Interenlen die volle Garantie der r . • I I 11 e i. und h 1111 gt te n A u s-fabrang aller dletfUligen Auftrige.
Obige Klrma erfreut tlch einer groteen Antahl von Anorkentiungttchrelben Uber pünktliche and billig« Autfllhrung der Ihr OberUaifenen Getcbiflc von veraehledenen hob«« Lau Jet tt e 11 e n der etterrelehltchen Monarchie, towl« von dlverten Amtalten, Inatituten, Induttriellen and Privaten aui allen LAndarn. (U4-4)
wm—m

ÜGYNÖKI IRODA.
ANNONCEN-AUFNAHMSBUREAU
Mlr für alle Zeitungen ml
übernimmt Insertionen zu günstigsten Preisen. Pent, Künlgsgohao tíO. Zur gerálligí-ii Ueaohtung 1!!
VldAkl OgyvAdtinairatdl, egyletek, Unulatok, kSxeigek At maginsdktdl tat elfogadok mlndeu icegbltiaokat, melyek Wr-vAnykesiel vag y kOilgaigatial ügyekben a Buda-Petten ttAkelS klr. minUteriumok, Hr. Curlt, viltd- At viroti törvAnytiAkek, Urtutalok At ejtyleteknAI köibenjiriit, megttorgalniaiitt, Arte-1 tltAaeket ttt IgAnyelnek.
CaAIJa tlgrvAdl irodimnak a vldAkl Ogyeebajotokat a jOvAs | menAal, u Unj Ariel, IdStOKAti Urhet kSlujgektSI megmenteni, I
gyor», kimerít«, alapot taddiltiaokkal eiolgilnl it bol akadi-
fel, egy filnapl
lyoava lennAnek. kAprlteltetal aat.
A dijak leguArtAkeltebbeu tairai''tUluak
I It—4.
i v ti;
R
IdlnAI többet nem IgAnylS eljiriaArt I—> frt.
Irodám helye JPraf, l.övé»Kut« x» 8 ms. Knael-li s-l
Réső Eneel Sándor,
köt- Ae vilti-flgyvAd.
n»-«, s.)


Halál ós vész minden féregnek!!! Bfetes halál csalhatatlan irtd-mr, patkányok, egerek, poloskák ée csótányok kiirtására.
Ja í. • , •
Tőlem njonnan javított patkány Irtószer és a Párisi világkiállitásban legjobbnak talált poloska-tinctura, melyet alulírt bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe ajánlani ós sikere felől képes. ugy magánosok , miut államliatúságok által kiadott bizonyítványokkal magát igazolni, . minél fogva számos megrendeléseket remél. Kzon szer 10 évig is eláll és mégis sikeresen ha»* nálható.
Kapható N.-Kanizsán egyedül csak Feeaathefer lóztef ur kereskedésében. Ara egy szelciiczénck, mely BietS Gütmawt névpecséttel van ellátva haszn^tj utasítással együtt 1 frt és 10 kr. o. é. (106—6,G) Xll&mm &vitxxxm>xiri,
,rZyA»a •''* kir. s<abadaloni tutajdunuea .