Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.72 MB
2023-07-26 12:42:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
94
173
Rövid leírás | Teljes leírás (299 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 027-030. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam
7 #J
Kiterjedve .
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Venyea tartnlmu -Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és iiiűVészet kOréböL
.-! - . U...L I III
.imu-iu—uju i ii wmm i ■■■ii.mjjj-iiix.i i .íj»
Hirdetéseket elfogad :
M.-KmU»*»: «KiAl>(> lllVAVAX,.P»»frw»; /KIHI.KH M. Béo»-, Hawbwra-, BerU«-, *«Ja»Ha.-f r*skf*rt-1* ÍM«i b«i»: HAA8KN8TKIN k VOGJ.t*. B*m-, *»
8t«ttg«rtt*ft: BACH8Kk TÁB8A. ItlUu: OPntUK
Előflaetósi föltótolek :
Kfl/bfit hi*hoi horJÍM»l í« rlJíkrc potUn XUMre : Kgft* irr* : • « írt. — kr.
KÍl im - . 8 . - . - ''»iiujrir« -I . 60 .
Hlraetések
A Ui )i.viíbo< pcUUorJit l-«»9r 7 kr. í »»or 0 fi mlndtn tovibbl belkUUWrl i k »¿tj''gülJ mtndsn b«lkUU*ért 10 kr.
A .tfyl)» Ur»n* *tJ P*Ut »'' bslkutási díj» 1« kr.
sxsMbatM,
ffUl l«M. I
#»*rfc<-«xiál Iroda én kiadó bivIktat:
Előfizetési felhívás,
2ALA-S0M0GYI KÖZLÖNY''
kiterjedve SOPRON- ós VAS-mogyókre
okíiuü vegyen tartalmú hetilap 18Ü8-a<ük tSvi juliua—dccseinberi frfldvi folyamára.
lapunk mult számával b o f o j o z t ft k az 18t>8-íki clsö félévi folyamot, mely alkalommal féléves előfizetőinknél letolt az előfizetési hatiridö, azért tisztelettel fölhívjuk annak mielőbbi szíves megújítására ( hogy lapunkat reudcsen s minden fennakadás nélkül mogküldhessük.
Jelenet a lengyel szabadság harciból" czímü idei mümelléklctüuk 40 kr. beküldóso mellett nálunk átvehető, kívánatra postaikig küldjük meg.
Előfizetési ár lapunk homlokán látható.
Hirdetéseket gyorsan é& jutányosán közlünk.
Nagy-Kanizsán, julius 1-én, 1868. , , A kiadó hivatal.
.Magy-Kauitt»«, juliu» 1. 1H68.
lapunk közelebbi Bzáina zalai hírrovatában említettük, hogy Főtisztelendő Kádas Rudolf királyi tanácsos és tankerületi főigazgató ur ó Nagysága Nagy-Kanizsára szerencsésen megérkozett. >''■
Az összes gymnasiumi s elemi osztályok-banl magas látogatása alkalmával az ifjúságot atyailag lelkesítő, ösztönző ernyedetlen szorgalom- és iparkodásra, a tanult tantárgyakból szakavatott kérdéseket tett s minden osztályban hosszasb ideig cxaminálta a tauulókat. Szerencséltette szivos megjelenésével városunk egyotlen nőnöveldéjét, szenvedélye« ügybuzgósággal tanító és kezelő Piringer Kóza intézetét is, hol élénk sziliben ecseteié a lcánynövendékek mai neveltetésük modorát, felhozván, hogy a honleányi érzelmek ápolása, fojlesztése mellett ugy leend a szülők örömo többszörözve s a leányok jövője boldogitóbb erejű, ha a háziasság egyszerű, de fenséges eszméje nyer náluk leirtó mérvteni kiképzést, örömmel cousta-tálta, bogy Piringer Kóza nőnöveldéjében o korigényelte szükségesség vezérfonálként húzódik végig a nevelési rendszeren.
Szombaton délután városi képviselő ülés tartatott, melyen ó Nagysága elnökölvén, illési megnyitásul velős szavakban fejezto kl örömét a tan- és nevelésügy barátok s képviselők azépsxámbani megjelenésükön. Előadta ezután a helyi tanodákban szerzett tapasztalatait, nevezetesen, hogy mind a
gyiunasium-, mind a/ elemi tanodákban | az illető tanár ós tanító urak dicséretesen, hazafias szellemben és uz előirt tantárgyakban teljes Kzakavfltottsággal tanítanak; jól berendezetten találta a tanszereket, molyok a városi tanács és képviselőség figyelmes készségo és főt. Könnye Alajos igazgató ur buzgalma folytán szereztettek be, ugy hogy alig van hazánkban hasonló tanintézet, hol a körülményhez képest, annyifélo tanszerrel volna ellátva. Ajánlotta, h...