Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.9 MB
2023-07-26 12:42:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
96
170
Rövid leírás | Teljes leírás (374.71 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 031-035. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-ICanízHa. Hetedik évfolyam.
31. szám, augtistus í. 106&
omojyi
Kitárj

SOPRON és VASMEGYÉKRE
v «öiry«*» tnxta^mu lietilap
« sjtepSroiIaíom, kereskedelem, Ipar, ga^dámt, tudomány és művészet köréből.
---■ ■. -V-K'': ■-----—
MeidalönlK:
,'' • *gÍ<U ltU.
tf*erk««»t4l ittufa én kl«i4i$ hivatni t
WAJLATS» tóttmr kOn/Tkwoi.KfdMhcl..

Előflaetóöi föltételek
Halybau kiahoa b.ir.Utial 4» vMikro p»uAn knl.Ka i *f*M ivro i • « frt Kii (m » . -SiMpidi« - I . 60
kr.
Bdraetéaek
V hal baaiboa pcUUortWt 1-mAr 7 kr. 3<Mor l> 4a n.ln.lc* totdbM h. IkUUwU 6 kr. »AtygpaiUli i agy— »vikuu^i ao k.. A .HylU Urrn* »gy paUt tor belkUti.l ,lij* 14 kr.
A n.-fcanlkital fögymnaslumiiak réiaint alaptőkéje, részint építkezési költaégei fedezésére újabban adakoztak.,
(roijuUí.)
Késxlnt magyarországi ÍÖldtohermentesi-tési-, réazint státus-kötvényekben adakoztam: Nagykanizsai segélyegylet kiegészítette régebbi ajánlatát 800 írtra.
Belus József ur 100 forintot. Babochay György, Ügyvéd ur 60 frt. Czapáry József ur 60 frt. Matosh József ur 100 frt. Der-varita János ur 100 frt. Knorczcr Erígyos ur 100 frt. Rotmuiu György ur 60 frtot. Dobrovita Döme ur 100 frt. Nagy-kanizsai kalapos-cíéh 60 frt. Szűcs Ferencz ur 100 frt. Benczik Ferencz ur 100 frt. Nagykanizsai gŐzmalmi társasig 800 frt. Neuszied-ler Terézia asszony 100 frt. W. A. Zerko-witz urak 100 frt. Petrits «Ferencz ur 100 frt. Horváth János, ügyvéd ur 200 frt.
l)r. Horváth Autal, ügyvéd ur 200 frt. Vizlendvay litván ur 200 frt. Neudtwich Gyula ur 100 frt. Barát János ur 100 frt. Tánczos Gergely ur 60 frt. - Nagykanizsai szabó-rzéh 100 írt. Jairoy Ferencz ur 100 frt. Markovit« Gyí/gy ur 100 frt. Fisehor Jówef ur 100 fir>. Gödörházy István ur 100 frt. Gudiin Fr.tmcz ur 100 frt. Nagy Ferencz ur 104 frt.
Készpénzben adakoztak : Kitter János nr 26 frt. Gróf Zichy Károly ur 60 frt.
T. I''éry Sándor, somogymegyei szolgabíró ur gyűjteménye : Ml. Gróf Zichy Domokos ur 60 frt. Belus József ur, Borzén ezéról 20 frt. Bausch Zsigmond ur 10 frt. Császár Autal, plébános ur 10 frt. liieder Jakab ur 6 frt. Hohler Károly, Ullmann W., Getzy András, Reiner Antal urak 3—3 frt. Gollubích Lajos és Váry József urak 2—2 frt. llubacsek Ferencz, Kákossy József, Erdélyszéky Mátyás és Erdélyazéky Júlia 1 — 1 frt., összesen 116 frt. Ugyancsak Péry Sándor sz.-biró ur 2-ík ivén a gy(\jtó ur maga 6 frt., s többek Összesen 16 forintot.
Évenkénti ajánlatokban : Wojdits József ur 8 éven át, évenkint fizetendó 25 frt. Markbreiter Jakab ur élethossziglan évenkint 10 írttal. Bisztricsányi Ignácz és Fischel Fülöp urak szinte élethosz-szlglan évenkint 6—6 frt. N.-kanizsai sz(j-, nyereg- és kötéljártó egyeteme« czéh óven-kinti 10 frttal.
Építkezésre adakoztak készpénzben : liabochay György, ügyvéd ur 10 frt. Czapáry József ur 10 frt. Ngos Locatelll László kir. tanácsom ur 10 frt. N.-kanizsai kalapos-czéh 10 frt.
Tekintetes zalamegyei nemesi magán alapítványi pénztárból korábbau ajánlott 1000 frt. f. évi május 30-áu tettleg befizettetett.
Valamint a kegyes adományozók, Úgy a gyújtók fogadják nemeflsitivfl jótotteikért legőszintébb köszönetünket. Kegyes adomá-
| nyok, valamint az építkezési költségek fedo-xésére, ugy az iskolai alap növelésén) folyton elfogadtatnak — s hálás elismeréssel nyilvánosságra hozatnak. — • A tanügyi bizottmány nevében :
TÁRNOK ALAJOS m
alelnök.
k.
Válasz a nagykanizsai gymna-sinm építése ügyében. *)