Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.82 MB
2023-07-26 13:01:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
98
163
Rövid leírás | Teljes leírás (301.09 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 036-039. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
36. szám, szeptember & 1868,
u- i
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vesyea tairtalmu hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazüászat, tudomány és mii vészei kiíróból.
IJWJIII -------------—
Megj elenlH: :
Minden -tzombatoa, e«í»x ítoii. ..
f*tterbe»itöl iroda ón kiadó hivatni :
WAJD1T8 JOZ8KF könyvkeroíkedéíében.
Mivel az ember nevelés által válik emberré, mutattassanak ki annak előnyei egyesekre ngy, mint egósz nemzetekre.
— Erkölcstani pályamű. — *)
(KolyuUO ►
A jó növelés műhelye a szülői ház után kétségbevonhatlanul az iskola. — A nevelés és iskola két elválaszthutlon dolog, legyen ez utóbbi akár magán, akár nyilvános. Mert az iskola a nevelés, és evvel járó tudományoknak van szentelve, hová a szülök csakis c két czélból küldik gyermekeiket, hogy ezen közvetítés által a hazának derék polgáraivá legyenek.
Találkoznak azonban a közéletben ily állítások alkalmával oly ellenvetések is, melyek ily kérdéses alakokban adatnak elő: Nincsen-e még mai napság is olyas valami a tudományokban, ami legott felfuvalkodottá tehetué az embert ? — Nem panaszkodik-o még maga a legbölcsebb Salamon is, hogy a sok bölcseségben sok a boszuság is, és hogy a ki szaporítja tudományát , szaporítja fájdalmát is ? — Avagy nem parar^lja-e azent Pál is: „Nequís vos decipiát per philosophiam, et inancs fulladás" ; (Col. 2) hogy meg no csalattassuuk a bölcselkedés, és hasztalan csalárdságok által ? — Végre a szakadás fejei nem a tudományok vásottságábau szédültek-o meg, és az istentagadók nem enuek muszlagától tántorodtak-e meg, és pedig úgyannyira, hogy o Teremtő is csaknem kényteleu volt ennek kiirtására fakadui, amint olvassuk is : „Per-dam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo?
A másik félnek jogában áll védeni magát. Ennek szószólói mi vagyunk, azért feleljünk a megtámadó köpönyegforgatóknak.
Amint a lót vagy nemlét nem mindegy : ugy a tudás vagy nom tudás sem mindegy. Az embernek természetébon fekszik az, hogy társa* élet nélkül nem létezhetik, és igy az ennek megfelelő polgáxisodás nélkül sem. Ha a költök, és ismét némoly ujabb bölcselők érettebben megfontolták volna, hogy a tökélyre való törekvés az emberi természetnek characteristicai, azaz megkülönböztető tulajdona: akkor sem a költők az úgynevezett aranykort legboldogabbnak nem regélték, sem a bölcselők a kultúrát természe-tletlen állapotnak nem hirdették volna sohasem. Csalhatatlanul kiismert dolog az is, ho^y az ombernek a növés, és táplálkozás korántsem egyedüli czélja, mint a növényeknek vagy állatoknak. Továbbá kitanultuk a.'':emberek történetéből, hogy az embert uein-csak az indulatok ösztönzik, nemcsak tárgy-képeket alakit magának, nemcsak emlékezettel bir, hanem okoskodik is; ez pedig már megczáfolatlan jele annak, hogy halhatatlan lélekkel is bir. — Minden állatnak van te-
Előflzetési föltételek :
Helybeli háxhoft hordánál i% vldékro poilAn XUIdre 1 Y.gt»* irra : - « tti. — »-T. »'' • Kél ¿vro • • S . — ,
Kvnojfyedro - l , öl) ,


HlraetéBek
A h*t luuibo* petlfcorírt t-»»Ür 7 kr. i-nor ll l* minden tovAl.bi bolkUtAiért 6 kr tlilyígdy minden egyor belkt»tA«írt 80 kr.
A .Nyíl» téren" egy petit wr bcUvUtA«! dijn 16 kr.
Hirdetéseket elfogad :
; N.-Kanlitán: » KIADÓ-HIVATAL.Pesten: 7.EJ9I.RR M. Bécs-, Huroburo-, Berlin-, IUjM-«. Fr«iikf*rt- 4. Bitben: HAASKNBTK1N íc VOOI-BR. Úf:»«-, Bftn-, U \ Slultgarlban: 8AUH8E&TARBA. Béotbea: OlTUMK.
•) E J»lt»...