Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.82 MB
2023-07-26 13:01:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
162
250
Rövid leírás | Teljes leírás (301.09 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 036-039. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
36. szám, szeptember & 1868,
u- i
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vesyea tairtalmu hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazüászat, tudomány és mii vészei kiíróból.
IJWJIII -------------—
Megj elenlH: :
Minden -tzombatoa, e«í»x ítoii. ..
f*tterbe»itöl iroda ón kiadó hivatni :
WAJD1T8 JOZ8KF könyvkeroíkedéíében.
Mivel az ember nevelés által válik emberré, mutattassanak ki annak előnyei egyesekre ngy, mint egósz nemzetekre.
— Erkölcstani pályamű. — *)
(KolyuUO ►
A jó növelés műhelye a szülői ház után kétségbevonhatlanul az iskola. — A nevelés és iskola két elválaszthutlon dolog, legyen ez utóbbi akár magán, akár nyilvános. Mert az iskola a nevelés, és evvel járó tudományoknak van szentelve, hová a szülök csakis c két czélból küldik gyermekeiket, hogy ezen közvetítés által a hazának derék polgáraivá legyenek.
Találkoznak azonban a közéletben ily állítások alkalmával oly ellenvetések is, melyek ily kérdéses alakokban adatnak elő: Nincsen-e még mai napság is olyas valami a tudományokban, ami legott felfuvalkodottá tehetué az embert ? — Nem panaszkodik-o még maga a legbölcsebb Salamon is, hogy a sok bölcseségben sok a boszuság is, és hogy a ki szaporítja tudományát , szaporítja fájdalmát is ? — Avagy nem parar^lja-e azent Pál is: „Nequís vos decipiát per philosophiam, et inancs fulladás" ; (Col. 2) hogy meg no csalattassuuk a bölcselkedés, és hasztalan csalárdságok által ? — Végre a szakadás fejei nem a tudományok vásottságábau szédültek-o meg, és az istentagadók nem enuek muszlagától tántorodtak-e meg, és pedig úgyannyira, hogy o Teremtő is csaknem kényteleu volt ennek kiirtására fakadui, amint olvassuk is : „Per-dam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo?
A másik félnek jogában áll védeni magát. Ennek szószólói mi vagyunk, azért feleljünk a megtámadó köpönyegforgatóknak.
Amint a lót vagy nemlét nem mindegy : ugy a tudás vagy nom tudás sem mindegy. Az embernek természetébon fekszik az, hogy társa* élet nélkül nem létezhetik, és igy az ennek megfelelő polgáxisodás nélkül sem. Ha a költök, és ismét némoly ujabb bölcselők érettebben megfontolták volna, hogy a tökélyre való törekvés az emberi természetnek characteristicai, azaz megkülönböztető tulajdona: akkor sem a költők az úgynevezett aranykort legboldogabbnak nem regélték, sem a bölcselők a kultúrát természe-tletlen állapotnak nem hirdették volna sohasem. Csalhatatlanul kiismert dolog az is, ho^y az ombernek a növés, és táplálkozás korántsem egyedüli czélja, mint a növényeknek vagy állatoknak. Továbbá kitanultuk a.'':emberek történetéből, hogy az embert uein-csak az indulatok ösztönzik, nemcsak tárgy-képeket alakit magának, nemcsak emlékezettel bir, hanem okoskodik is; ez pedig már megczáfolatlan jele annak, hogy halhatatlan lélekkel is bir. — Minden állatnak van te-
Előflzetési föltételek :
Helybeli háxhoft hordánál i% vldékro poilAn XUIdre 1 Y.gt»* irra : - « tti. — »-T. »'' • Kél ¿vro • • S . — ,
Kvnojfyedro - l , öl) ,


HlraetéBek
A h*t luuibo* petlfcorírt t-»»Ür 7 kr. i-nor ll l* minden tovAl.bi bolkUtAiért 6 kr tlilyígdy minden egyor belkt»tA«írt 80 kr.
A .Nyíl» téren" egy petit wr bcUvUtA«! dijn 16 kr.
Hirdetéseket elfogad :
; N.-Kanlitán: » KIADÓ-HIVATAL.Pesten: 7.EJ9I.RR M. Bécs-, Huroburo-, Berlin-, IUjM-«. Fr«iikf*rt- 4. Bitben: HAASKNBTK1N íc VOOI-BR. Úf:»«-, Bftn-, U \ Slultgarlban: 8AUH8E&TARBA. Béotbea: OlTUMK.
•) E J»lt» mil KecâkeiuiUa Joliu« lC-áu » e»»ino
t«r«oiében felolr/MUtotl eriile* **«rlnl < ár*njrn/Al juUlto».Utolt. fl » • r k.
hetségbeli köre, saját világa, sphaerája, melynek korlátai közé vannak szorítva foglalkozásai. Minél tökéletesebb pedig valamely állatnak organismusa, természetesen következik, hogy annál tágabb tehetségbeli köro is. így a márvány a föld gyomrában rejlik, s felettemódon lassan növekszik (tapadás). A növény sem mozdulhat helyéből, de már köro nagyobb mint a márványé. A csiga már helyről helyre mozoghat, és köre, tehetségbeli világa sokkal kisebb, mint a madáré. Az embernek köro ellenben''az egész mindenség. Betud ó ennek legkisobb és legtávolabb részeibe hatni elméjévol, és mindannak hasznát veszi, mi szembe tűnik.
Mindebből pedig mi következik? Az, hogy minél szűkebb a lénynek köre, annál elvitázhat lanabb benno ar. ösztön, mely muh-kásságát vezérli.- A póknak — például — terjedelmi köro felette csekély, és azértköny-nyebben is hibázhat hálója elkészítésében mint, a növéuy szokott tenyészésóben. A madarak, négylábúak tehetségbeli köreik terjedtebbek levén, ezeknél n hibázhatás ogyátalAban nagyobb. Az embor tehetségbeli köro véghetetlen, és ezért a választás is oly korlátlan, hogy méltán viseli a .szabad akaratú" nevet. — Benne a vak ösztön uralma egészen elenyészik, és igy munkásságában, melynek ő valódi ura, sokkal köny-nyebben tévedhet, miut az oktalan állat. Ila pedig az ész, mint a munkásság fővezére, le nem győzné az ösztönt, ki tagaduá, hogy az embor lenne a legboldogtalanabb állat.
Innét három nagy különbség támad az állat és ember között. Ugyanis:
Először: Minthogy a Yak ösztön az emberen — ha szabad akaratját az ész vo-zeti — nem uralkodhatik; következik» hogy a helyesen választott foglalkozást neki érdemül, a helytelenül, vagy rosz szándékkal választottat pedig vétkül lehet, sőt kell, b kötelesség is beszámítani. Ellenben az állatok cselekvését sem érdemül, sem vétkül nem lehet beszámítani, mert mindent csak ösztönből cselekszenek.
Másodszor: Az állat arait tett, azon nem változtat. Igy a méh mai napság is csak ugy készíti sejtjeit; a róka még most is ugy ravaszkodik, 8 fog ís örökké: mint valaha. Ellenben az ember javítva nemcsak saját, hanem mások munkáit is, segít nemcsak a maga, hanem mások sorsán is, azaz folyvást tökélyesül. v
Harmadszor: Észlépy csak egy létezik, az ember, ki nemciak természettói öröklött tulajdonokkal bir, hanem még a külvilágban is mindig ujakkal bóviti ismeretkörét. Nem igy az állatnál. Mert az állat tí»k azzal bir, mit neki a természet adott. Ugyanis; mihelyt megszületik, azuii-ual tud mindent, ami köréhez, nemének fen-tartásához és czéljaihoz tartozik. Az cb, szajkó, majom- s más állatokkal produkál-tatuak ugyan oly dolgok, inelyek köreikhez nem tartoznak, dc minderro helyesen jegyző meg az egész világon hires Cicero: apud alios loqui didiccrunt, non Ipsi seoum.
Már most kérdőm: Oktatás és nevelés nélkül mit érne ama gyámoltalan ész, melyet a gyermek egy másik világról hoz magával ; és ezen eszközök nélkül mik lennének nemzeti egyesüléseink? Vagy talán tetszik valakinek a majmok társas élete, hol a fenyíték árnyalataival is találkozunk ugyan, mert a rendbontót megtépik, megverik ? Do sót még többre is mennek, fölfegyverkeznek dorongokkal, s a fekete embereket elűzik a tflztó), melyet a pusztákon gyújtanak maguknak, körül^pik azt — és gyönyörködnek benne; azonban még annyira sem képesek felfogás tekintetében, hogj a tűznek, az ő legszebb gyönyörűségüknek él- sztésére csak égy darabka fával is járulni uk, hanommi-utáu elaludt, szomorúan hagyják el azt.
Do hiszen nyilvánvalóan tudjuk a szerencsétlen Hauser Oáspár esetét, illetőleg élettörténetét is, ki sötét veremben neveltetvén, embert nem látott, szót nem hallott, 8 álintézkedés utján 1828-bau mint már 16 «gres ifjú jelent meg Nürnbergbon. Nevét j fitStu ffflf. B«sttHnr ncnrtolt kép«. Egész ''Európa rokonszenve lobbant fel a nagy szc-rcncsétkn iránt. Hogy honnan, és mily kc-íck alól érkezett Nürnbergbe, ki az tudni tólo nem lehetett. Mint ilyen oktalan, említett helyiségnek polgármesterétől gondos novelő-uek felügyeletére bízatván, rövid idő alatt annyira kifejlődött szellemi tehetsége, hogy későbben hivatali tiszLségie érdemesittotott.
Ki mondhatja tehát, hogy nem kell nevelés, nem tudomány, nom iskola? — Eélro sivár emlék, és kongó koponyák. Aristippos-hoz veletek, ki — midőn kérdezné egy atya — hogy ugyan mit is nyerhetne fia neveltetéséből, alkalmilag igy válaszolt: Legalább azt, hogy majd a közönséges nézőhelyoken nem ülno kő gyanánt a kövön. - Midőn ismét egy másik sokalván fia kitanitatásaért a kivánt fizetést, azt mondaná : Ennyi pénzen egy rabszolgát is vehotnék, élesen válaszolt Aristippos okképen: Do csak ugy U tégy aztán jámbor 1 mert ha egyet szerzesz, azonnal két rabszolgád leszen; teljes helyességgel mindegynek ítélvén akár a követ, a durva rabszolgát, akár a neveletlen úrfit.
Látjuk ezekből, hogy a világ mily sokszor, és mily sok ügyben következetlen önmagához. Talál fel ugyan mindig uj eszméket, és azokat nagy lelkesültséggel karolja fel; do midőn tettre kerül a dolog, tehát épen a válságos körülményekben hátrál az Ügy, a szent eszmék életbeléptctóso elől. A népnevelés ügyével sem állunk másképen. Mert napról napra hirdetik lapjaiuk, és sürgetik annak testesitését, minthogy hivatásuk a nép tudatlanságát elszéleszteni, tudván, hogy a nép — mely tulajdonképen maga teszi a nemzetet — enyészetéhez közeledik, ha tudományban szűkölködik. I)e fájdalom az eszközök, az áldozatok nem igen halmozódnak, mert a magasabb rendüekben magasabb az önérdek, mint a népnek a nemzetnek érdeke, s köviitkezéskép saját maguk boldogsága.
Nem tagadhatni, hogy vannak tanodáink

szép számmal. Do ha veszszük az arányt hazánk megyéiben illetve azokat, azt vehetjük ószro, hogy ezen arányban nincs igazság. Már pedig ahol az igazságot a jogtalanság cseréli fel, ott a magasabb s általános együtt-haladás hátrányt szenved. Igy összevetvén Pest és Zemplén és a többi megyekőt, látjuk, hogy az előbbiben mennyi és az utóbbiban csak egy folgymnaaium sem létezik. Pedig a fölvett két megye nagyság tekintetében mondhatni egyoniő. Továbbá őzen iskoláinkban a neveltetés minden megkívántató eszközökkel együtt oly drága, hogyha egy középszerű birtokos.— fiai közül csak egyet is ki akar o tóren tanitatiii, talán többi gyermekeivel együtt js, miro eléri az azon időt, hogy maga kenyerét keresheti, koldusbotra jut. Ekként gyermokei egyikének az élet biztosítva van, do szorcn-csétlen testvéreinek, s boldogtalan atyja kod-vezótlen sorsának áldozata mellett.
Szép, jó, és Üdvös, sőt szükséges volna tehát — hogy ezen, egykor a keresztény val-143 és » polgárisodás védfalát képező árva hazában részarányosai! emeltetnének az od-digiekhez nemzet boldogságát dajkáló a szép reményeit növelő tanintézetek, és pedig ugy, hogy bennök habár nom is ingyeu,de mégis oly mérsékelt úron szereztetnének "meg a tudományok, hogy azokban necsak a tehe-tósbek, hanem a minél szegényebb sorsuak gyermekei is megérezés nélkül részesülhetnének. Nézetünk szerint innen kezdődnék nemzeti létünk egyik boldogabb hajnala, » a szomszéd nemzeteket meghaladó felvirágo-zása.
8ZERÉNYI LAJOS,.
k*yy«a Unltá rend! |>*|)Dü»»in!«k.
(KolyUU«» kör.)
A hírlapirodalomról a megyékben.
Magyarországban a helyhatóságok törvények által biztosított önkormányzati jogát, a szoros értelemben vottbeladminisztratión kívül, főleg azok poli tikai élote teszi a nemzet állami létére nézve minden idő ben fontossá. A politikai élet a nyilvánosságban van, a nyilvánosságnak pedig éltető lelke a nyelv ás az irás, a sona-tusban ugy mint a forumon. Hogy a nyelv hatalma, a Dcraosthcncsek dicsvágyainai. sikere mai nap nagyobb-e mint hajdan ? Ne héx meghatározni. Bizonyos, hogy a szaval; az ékesszólás meggyőző orojo Kriszti; tanai előtt, ugy mint azóta uralkodott • emberiségen, — do az irás Guttenberg ói terjedve inkább, o században már oly nag.v azerü hatalommá árad, hogy annak jeleok«"'' erejéhez az ó, vagy középkorbcli nem is h.< sonlitható. Mert bár minden korban felleljü azt, hogy egy tollvonással néha ors«ü guk, nemzetek sorsa döntetik cl, a?oa befő lyás, melyet az irás mestersége o századbeli emberiség noveltetésétől annak sírjáig gya korol, felülmúl minden hajdankori részletes eredményt, mert az irás befolyása, a.
írás hatalmi ma már általános é* mindenható, —mert ma a* maga a -1-szellem. A szellem mindenhatósága a népjog fenntartója. Az irájjcíiclleme készíti a közszel-o 1 m (í t, s a közszéllcm leveri uz önkény hatalmit. Az irodalom a nemzetek politikai ..közsdllemének egy lo nem, csillapítható lá* zás ütero, mely a jogok érzetét nom hagyja aludni, s mely nélkül alkotmányos élet nem létezhetik.
Közszellem nélkül pusztán végrehajtó administrativ közeggé törpülnének hazánk helyhatóságai is, 8 ép ez az, miről szólni Livánok, ép ez az, molyro nézve kell, hogy minden alkalmat megragadjon a megyék közönsége ébren tartani azon közszello-mct,mely a helyhatósági jogoknak nem csupán gyakorlatában, hanem azon jogok érzetóbon is áll. Minthogy pedig a jogok érzetének nem csupán a tanácskozási termek küszöbén belül lehet ma már kifejezést adni, hanem a social is téren is és főkép a& irodalom szelleméről ; az irás szavaival szükség terjeszteni a világosságot, — és mert minden civilisait államban a haladás lobogójának ezimere a müveit irodalom; ki merné tagadni égető szükségét annak , hogy megyéinknek, ezeu 50— 1 00—200 Cmtfldnyi területü alkotmányos állami és csupán a nemzetnek felelős önkormányzattal biró területnek külön, saját irodalommal birni kell? Örömmel üdvözöljük azon megyéket, melyek felfogva érdekeik és a kor kívánalmát, saját hírlapot alapitának, — mert ha már a tudományos és szépirodalom az ország fővárosát választja is ma még kizárólagos forrásául, a napi események nem csupán a fővárosban hinták érdekekkel, s vannak na. pok a vidéken, melyek följegyzésre méltóbbak, s jellemzőbbek a nemzet életében a főváros számos — meglehet — enyhangu napjainál, — mikről pedig levelezéssel épen nem, vagy legalább nem idejében emlékezhetnek meg a főváros lapjai.
Mindeuek előtt tehát : saját hírlapot adjunk minden m r g y é n e k I saját hirlapot a népnevelés, a társulás, az ipar, kcreskedelom, a művészet, az irodalom, a nemzeti önérzet, a korszellem ér-¿ekében 1
A szabad Helvetia minden cantonában önálló hírlap van, a külföld majd minden neveJebb bár kisebb városa képviselve van e téren, s nálunk gyakran, egy kis ország nagyságát magában foglaló területen, egy egész, nagy számú tehetős értelmiség által lakott megyében nélkülözünk saját hiteles közlönyt !
Igaz, hogy nálunk még a fővárosi országos hírlapirodalom is csak az utóbbi három évtizedben emelkedett fokonkint a többi európai fővárosok o nembeli irodalmának színvonalára, « még élő emberek lehetnek s vannak, kik a »Magyar Kurír" a „Ma6yar Posta" a .Figyelmező" első magyar hírlapok gyenge azámyakkali repülését látták, s tudják, hogy később Kossuth \''&rszággyü-lósi tudósításai" Széchenyi casît</;, sPctri-chevich Horváth Lázár „Houderfi/c" elolt is örült az irodalombarát, ha nem nindeu megyében saját megyei lapot — miről akkor még álmodni sem mert — talált, hanem ha minden megyében volt azon lapból, mely országos lap gyauánt hazai czélból indult meg. A haladás tehát — az idóvi-szonyokhoz mérten — gyora és félreismer-hctlen. A fővárosi világeseményekkel foglalkozó nagy országos lapokon kivül ma már számos, derék, hivatásának megfelelő, s közönsége által kedvolt vidéki hírlapja van hazánknak. De mig egyfelől azok száma a megyék számának még korántsem felel meg, s mig másfelől nem is mindnyája határozott helyi közlönye azon.jiatóságuak, melyben mozog ; fájdalommal kell említenünk, hogy nem egy — sorsára érdemetlen — kénytelenült már a részvétlenség súlya alatt tengődni vagy végkép leroskadni.
TUBÔLY VIKTOK.
(FolyUtA«» köv.)
r . Meghívás
tanító-egylet alakítására.
Szegül vdros elomi Untostülotoi — valláskülönbség nélkül f. hó 12-én magánértekop lolru összegyűlvén, az ogycaülés magasztos eszméjétől átnatottan olhatározták : „Alföldi tani-tó egylot" czím alatt, a« összes alföldi tanerők egyosltéso, a népnovolós és oktatás üdvének ornoléso, a tanügyi olvok, eszmék, módozatok megvitatása és ezek alapján, a tanítás ós nevelés sikerónok eszközli5*«, egyszersmind a tanfórtiak szellemi, erkölcsi és anyagi óhlokoinok olőmoz-ditása tekintetéből egyesülni.
A fentobbiokon kivlll czélja lonno at egylot-nuk : munkaképtelen elaggott, nyomorodott tagjainak, s elhalálozás esetében özvogyo s árváinak anyagi segélyezése, később ogy nyugdíjintézet alapítása, a néptnnodáknak ós a tanférfiak órdekoinok minden irányban való mog-védéso.
A rendc« tagsági díj óvenkónt 2 frt.
Az cgylot alapazabály-torvozoto az alakító közgyűlésen fogna tárgyaltatui ós véglegcsen megáliapíttatní. (<j ¡_
E közgyűlés» inog tartása jövő szoptemW hó 12-óro délelőtti 8 órára tűzetett ki.
Hogy pedig emo közgyűlés az egylet szellemi czélját''mindjárt kozdotbon kitüntesso : orré kővetkező órtokezósi tárgyak tűzetnek ki: V
1. A népiskolai törvényjavaslatra a szegődi elomi testületek által tett észrevételeken kivlll, mily inódoaitványok volnának még kérelme-zendők ?
2. Miként adassék olő az alkotmánytan az elemi iskolákban?
3. A hazai történet az eddig létozó olvasókönyvük alapján alkotmányos szt-npontból miként kezelendő a népiskolákban ?
4. A figyelem ébresztéso- és fen tartására melyek a logczélszerűbb módok ?
5. A nyelvtanra vonatkozólag, miként ismertetendők meg a beszéd részek ?
Magyarország tanférfiai! itt az idő erélyes munkásságra. :A közoktatási in. kir. ministorium is óhajtja az egyletek létesítését. Több tanitó-egylöt sikerről működik már. N6 legyen a magyar alföld utolsó o nemes vereenybon 1 Ezennel tehát testvérilog fölhívunk, kérünk benneteket ''sV-erotett pályatársak, klonjetck mog lelkesedést hozva magatokkal t\ kitűzött uu|>on — valláskülönbség nélklll — -Szögödéi), hol tárt karukkal fogadunk benneteket, hol a kölcsönös kötelosségek és érdekek érzete cgyesitso alföld tanfértíait, a kitűzött nagy czél eléréséro, a nevelés é* oktatás javára, a haza szellomi és anyagi előlialadásának eszközlésére.
E meghívásnak a t pályatársak közti bitrgó terjesztését, s kellő tájékozás végett mielőbbi szíves válaszukat kórjuk.
KeH Szegedon, aug. 23-án 18G8.
Az oloim tantestületük megbízásából : BÓJA OKllOiüLY,
rcilUoár,
mint bizottmány! ideiglenes elnök.
SZENDRÖI JÁNOS,
foclcml tAuiló,
mint bízottinányí jegyző.
-1 -
Csevegjünk
t xnindonro van idő. Vannak ma. .^lülhotlon jelt nyomnak valamint egyeseit,*ugy nemzetek érzületére; az idő min-denro hatván, nincs nomzotí s egyéni érzülot, mely kisebb-nagyobb mérvben fölényre no vergődnek. Nem szándokom ezúttal a nomzetí közérzüleíxől csevegn*, mint inkább önmagamról s o kis egoismust megbocsátják nekem, midőn ¡''.ülöubon is igérutemot kívánom beváltani.
A méhocsko el-elszáll, hogy a virágok változatos bűbájában gyönyörködjék, kis szivénok nagy ttrörgit szerezhessen, magam is komoly egyhangt . magányomból az utóbbi napokban Nagy-Kanizsáról kirándulók. Első utam volt a kies fekvésű lengyeltóti; a terméskőt regénye« vidékkel oldotta meg, do mit órno az, i;a csupán a madarak hangicsálásiban, a virágok illatában gyönyörködnék a vándor, midőn az emberek Is nííg értik meg egymást, hát ily prózai ember, mint is, a madarak dalát, a s*»l|ő sóhaját, r kéj ittas suttogását mi
mód, tudnám leljem ugyan édeu
gyönyört lel buunOk, cio szivem, ah, szivem annyi keserű csaló<w^ után is ínég mindig no-nies baráf/k égi ■ es<l, mint öreg r.
gyán\bot<^ ''''indor a csillagfényért. Ka ídők«2 7*ngyoÍ»óti két ifjú költőt tartott néma Öleiéi kö«fl/''/>'' ,>ay bájait örökiuék meg, hogy tudassák a (./ellem magasztos erejével, miszerint kőidében vendégszerető ősi szivélyes-séggel fogadUtik mindenki, akinok a termi^zutí báj éldo!ó»érv érző szive, nemes lelko van. Valóban HajgaK Sándor és Hoffmann Mór szívei mof ''uvásu^i^Jytán oda érkezve, már Bogláron
.¡k s ír- /íe ax est homályában jó kedvünk ragyogó fényével Szőllős-Qyörökön koresztlll Lengyel tótilii» érkoztünk dr. Schwarz ur von-ilógiizerető srives körébe ; a kedves dootor pul-»uk - iuegtapiutá«a nélkül U rögtön a recept
megírásához fogott, vovén toll helvett a speis kulcsát, mivel szerető nejo oz időben a budai fürdőt használta, patika helyett pedig a konyhai laboratoríumdt vétette igényin).— Alig tolt bele néhány perez s körülültük a telides teli rakott asztalt, hogy az önkéntes fogyasztási adót exocutíó nélkül beszodjük. Hoffinauü barátom volem maradt s késő éjig szórakoztatott humoros beazédjévol. Nem hiába, hogy tudományos'' ombor tudományos könyvekkel telt szobájában hófohér párnák között nyugodtam át az éj hátralovő kevés részét, álmom is tudományos szinozetű volt, pedig rég oldudolgatom már : ,nem kell nekem tudomány, csak jó bor és szóp l^ány !•
Másnap bucsó s vasárnap lovón lengyeltótiban, csak ugy sürgött-forgott a tarka-barka uépség, festői s/inezeíet kölcsönözvén a vizsgáló szemnek. Az csto be-, reggel pedig kicsípvén mamimat, látogatásokat tovénk. — legelőször Hajgató barátomat kisdod czellájában üdvözöl-tóin HofTmaünala kis szoba, .nagyreményű ifjúnak adott alkalmat több csinos költomény mogirására, moly önállólag jelont meg az idén .Kikelet" cr.im alatt. A szobát egyetlon kép diszltetto, ós ez Petőfié vala; igon jól votte ki magát, mintegy jelezvén, hogy Petőfi mollott nagy az üres tér még ... Voltunk Ilohár Vin-ezo tanító ur szakavatottal» borondezett és olég kényelemmel ellátott gazdag méhesében; — a kodves kis szúrós-csipős méhecskéket igon kedvelem, s azért alig tudtam inogválni dúdo-lásuk élvezésétől; talán még most is ott volnék, ha Hoffmann barátom elég naivul nom figyelmeztet, hogy szép asszonyhoz megyünk; no inár hiszen kedvelem a szorgalmas méhokot, do a szép asszonynemot pitiig szeretem s becsülöm, nzért — megindulánk. Útba ojtők Hoffmann barátom magányát, hol a.Jerichói rózsák" fejlődtek oly sok- és nagygyá, miszerint száz és száz mér''tföldro elhat bűbájos illata. Itt már költői rendotlensóget tapasztaltam , nagyon meglátszott, hogy nincs asszony a háznál . . . Innen árkon bokron keresztül kazul vezettetém egy osörgodező natakcsához, a kristálytiszta viz csillámló tükrében gyönyörkMve, eszem azonban mindig a szép asszonynál járt s most már én BÜrgotém a menést. Kgy csinos, tiszta külsejü lakhoz értünk, előtto virágos kert, mi tagadás benne, elfáradtam s pihenésre kértem < fel Hofl''mnnn barátomat, ki mosolyogva jogyzó mog : majd odabent pihenjünk. Ah I ugy vagyunk! tehát a szép asszony lakához értünk I No barátom Mór, az egyszer fokote gondolatod volt azt mondani nekom, hogy a szép asszonynál pihenhetek I Ez ellen protestálok.
Nem tudom hogy és miként, egyszerre sötét éj lottscsak itt-ott láttam ragyogni, egyegy csillagot de oly közel, hogy szinte mog akartam fogni, liánom mozogtak, bo-bocsukódtak,mog megint sok, tok lövelto fölém láng sugárit. — Almodom-é, vagy ébren vagyok ? gondolám magamban; o savr.rt holyezetből nem tudván kiokoskodni, ódoa megijjodéa szállta mog kollomos roszkotós-bon fllníő idcgzotiinot, mert két csillag oly közel ért hozzám, hogy szinte vissza akartam lépni, do valaki megfogta kezemet h csöngő hangon „Isten hozta," rörülök" stb-félo barátságos szavakat intézett hozzám ée én mint lovagias omber néma uikamhoz omolóin a bársonypuha kis kezet s a két csillagból olvasám : hol vagyok. — A napról ha az ember hirtelen berodőzött szobába megy, biz az természettani bizonyíték szerint is sötétnek tűnik fel, do no-hány perez múlva a belépő már tudja magát tájékozni, igv történt aztán a bemutatás, örvon-dók, hogy r r. U. Amália úrhölgynél tiszteletemet tohotém, ki a valódi honloányi szép novot méltán megérdomli, mert amint c«aládjában a gyöngéd anyai szorepot magasztosán viszi, ugy legszebb élvei közé számítja az irodalomért ogész szív- és lélokkol élni, tenni ós hatni. Isten éltessel s adja a magyarok istene, hogy minél számosabban értsók meg a kor intő szavát, mint o nomos hölgy megértéi
A hölgykoszorú távoztával mi U távozánk, hogy'' a magyar irodalomért szinto oly nomos bévvol viselhotő Policzer Luit* kisasszonynál tisztelegjünk.
Délbon Dr. Schwarcz ur kedvos családja, közt valánk, angyalszép kis leánykája mollott ülvo örökös mosoly ült ajkamon az okos beszélgetés miatt, molylyol ongom mulattatni kivánt. Az ízletes és pazardusan felszerelt ebéd végét ne''o akarta érni, látszott a derék házigazda a izivélyősségéről is oly előnyösön ismert hází-nsszony távollétébon — nom akarU tudni : mi az elég 1 No, notn csoda I az orvos beleolvadt cn alkalommal a vendégszerető barátba.
, A kodves holység!>oii jobbra balra szólt a tene, azt so tudtuk hova menjünk. Gróf Zichy Nop. János lengyeltóti uradalmi tiszttartója, a jelos gazdász l''erlaky Jőzsof urnái válogatott szép közönség gyült egybe, a fiatalság tánczolt ancsárdáftt kifogy hatatlanná tevék. A deli szóp menyecskék és a bájoló leányok koszorája még magamat is tilneara ingerelt, s tánozoltam volna u, ha a gyönyörű parkban hírneves hazánkfia
Tóth Kálmán rn. kir. állatni fómóroök úrral nem találkozom, kivol éezrosoui vettem, midőn késő ideig olcsovcgtom az időt. Siettünk is Fr. U. úrhölgy vondégszerotő lakába, ahova előbb valánk vacsorára meghlva ós igy a későbbi meghívásoknak nom tohottem oleget, — mit azért omlitek mog : ami halad, olnom marad.
A jó ilohár bácsinál is kodólyea szép közönség mulatott ogyütt
Késő éj volt, midőn Fr-nó úrhölgy vidám társaságától búcsút vovénk, hogy kora reggel ismét Szöllős-Qyörökön át Boglárra érjok, honnan vissza Nagy-Kf iraára szállítson a déli vaspályatársaság egyik döczögőa vaggonja.
BÁTORFI.
Heti szemle.
Sicpteinber 4-ón, 18C8.
— Királyné ő Felségét a királyi gyermokok-kel szeptember 10-diko táján várják Budár^ hol a várlakon szorgalmasan dolgoznak. — Pá-risban egy gépész gőz táreaskocsit készített, molylyol gyárából kiindulva Nogent sur Marne-folé a Mazar-bourlovf- }./n a vincennei uton végig kormányzott. A társaskocsibau mintegy 35 személy foglalt helyet. — A zágrábi országgyűlés szopt. 12-éro összehivatott. — A pesti egyetemen a lefolyt tanévben 47 államtudományi, 38 jogtörtónoti, 43 bírói és 1 egyházjogi szigorlat tétetett lo. 37-on tartottak tudori vitatkozást, s37-en lettek tudori oklevéllel kitüntetve, — A kereskedelmi minisztérium hir szerint három dohánytermelőt küldött külföldre a dohánytermesztés tanulmányozása végott. ''— Egy vatutvonat aug. 22-ón Gyertyámosnál elgázolt egy parasztkocsít, mely a lóval együtt tönkro ment, hanem a kocsist épen húzták elő a vaggonok alól. — A stettini vasút indóháznál a nagy nyilt csarnok tetojéről ogy geronda ép akkor osott lo, midőn nagy néptömeg a vonat indulását várta. Tömérdek sebesülésen kívül ogy ember rügtön meghalt, b kettőt félholtan vittek el. —■ Iturbido mexikói császár fia, Pária mollott Courbovoioban báltermet nyitott. Mint mondják üzlote jól megy. Ilyen a világ dicsőségű! — Roppan? felhőszakadás éa jégeső totto tönkro a mult napokban Zám, Tomaaftsd, Go-dineed, Glo<l, Brassó, Valya-Bókului községek határát. Pár perez alatt két ölnyi uiagasru nőtt a völgybe-rohanó ár, fákat tövestül vitt magával, lakokat, malmokat, a botakaritott gabonát, a künn álló törökbuzát elmosta, s több ombor-élot, számos barom esett áldozatául. — Ischlbon híre jár, hoqy 6 Felségeik közelebbről Galícziába utaznak, ó Felsége oz alkalommal nagy hftdi szemlét fogna tartani Iemberg mollott. — , vélemény" czim alatt Ormódy Bertalan szerkesztése mollott uj társadalmi és közérdekű hetilap jolenik mog. — A lovisannoi vakok intézetében a vakok domborunyomdászattal loglal-kodtatnak és az utolsó Ü óv alatt 8D25 kötet könyvet, többnyire fólió alakban állítottak olő.
— A természetvizsgálók zárgyülése Egerben a jövő évi gyűlés holyoül közielkcsodéssol, Fiumét választotta. — Kedélyes öngyilkosság. Marosvásárhelyt egy jobb napokat látott, most kis vegyeskereskedő bolt ajtaja aug. lC-áu szokás ollouéro nom nyilt mog. Mikor a szomszédok betörték az ajtóf, a kereskodőt vórbo halva tA-lálták. Áruló-asztalán o szavak voltak olvashatók : ,20 frttal tartozom N. urnák; lopás no történjék; éljon a haza." Vagyoni kuszált állapota miatt vetett véget élotónok puskával.
— Egy goufi lap különösség gyanánt mondja el — és újból bebizonyítja, mennyire zsaroltatnak az idegenek Svájezbíui, — hogy az angol királyné logközolobb kávéból, kenyérből ós hideg sültből álló regguliórt 80 azouiély után 700 frankot fizvtott.
Zala-megyei hirek.
r. Légutazá* lóggolyó nélkül. Az 0Ung. Lloyd''oz órdekoa tárgyról néhány tüzo-tesb adatot közöl és aláírást nyit az eszme valósítására. Közleménye a következő: Az 1854. óv júniusban ogy orkán, mely Josz szülőhelyén,
— Nagy-Kanlzsa tálán, nagy pusztításokat vitt véghez, gazdasági épülőtökről lehordta a tetőt • gyökerestől kiszakitá a fákat, külöufe benyomást tett lelkére és azon pillanattól fogva folyvást azon gondolkodott, nem lehetne-e e természeti erőt mesterségesen kéaziteni és az om-boriség javára felhasználni. Eszébe jutott, hogy az orkán nom egyéb, mint sebeson forgó légtömeg, és azért kísérletet tett mindenféle alakuló és terjedelmű korongokkal. Sebes forgásba hozván ozoket azt találta, hogy a korong által magával rántott lovegő fölfelé törekszik. Meglővén állapítva oz olr, javítgatva tovább mont, mig ▼égre eredményül valóságos forgó művet sikerült létesitnie. E forgómü csavarszerü, egymás fölé helyezett ernyőkből (FalUchirm) áll, Jegvo-•őkkol és lapátokkal; ha o forgómfl erős fpr gásha hozatik, a mozgásba hozott lovegő ugy belekap, hogy roppant erőt fejt ki a felszállásban ós képea nagy terheket magával felvinni.
— A készülék oldalán egy második forgómft van alkalmazva, mely még közópszorű szél el-
Folytatása a mellékleten.
II I R 1) E T E S
1
gyakorlati találmányok!
Nagyjelentőségű minden háztartásnál az ungynovezett „Pölir-Pasta," mely által mindenki a legnagyobb könnyű séggel képes fényvesztett avult bútordarabokat stb. kifényesíteni. Egy doboznyi anyag olegendó egy egész butorozat kifényesitéséro; ára 80 kr. — Ehhez még megjegyzendő, hogy o Pasta
soha meg nem romlik.
Eíü»t-tl«tltó golyó , kitűnő »icr
Winden elhomályomlt féin-tárgy»k kifényesltéiéro, uélkülöxhetlen u »rany- és <«U»» műveseknél. Kgy drb. 10 kr.
Egy óra szabályié, vagyis egy pou-loa napóra delejtttvel mindenkinek »Jánlh»tó, mivel cxálUl mindennemű ír» sxabélvoxható. Egy drb 20 kr.
MOSÓ fOf. Ks«n por alkalmaiaia által Idbbeu , pénxben és munkában gaxdilkodhatni. K mellett
legnagyobb előnyo,hogy a fehérnemű velo Igen kímélhető. 1 fonl csomag ban22kr.
Amerikai blitonsAgl lakatok, klttt-nő sserkoxetüok , blxtosak feltöréio ellen.
1 db kliebb faja 80, 40, 60 kr . „ nagyobb , 7ü,90kr, l (U
.kit kulcs csal 1 frt
10 kr.
1 db útitáskákra 26,40, 60 kr. Angol ollók a legjobb ácséiból, 1 db
Utcabálra való olló 25.36. 45 kr. 1 db. hlmsésl olló 20,80 kr. . , ollóláuex 10 kr. Nagy előnynyel sxolgálnak a* nj gépírónők,hasxnálMuknál nlucs sxük-•ég hegyexéiro sem töréstől nem tarthatni.
1 db fanyélben 10 kr! . . csoiitnyélben 16 kr. , . tolitartóvalé* kénél 00 kr. , , vakaró-guml 6 kr.
FogfAjások ellen, bármily nemil
l''f____■ - . .. 1______¿1.. I -
aioV, t-lduyöaen hassnáltatnak a berlini fogcscppek; o »er oly blstos, hogy ha uccu hasxuálna, ára vissxa-ad»tlk Kgy üvegcsének ára 80 kr.
Gyakorlati nadrAgvédók , melyek sároi időben i\ homocskolódástól megvédik. 1 pár 20 kr.
Kitűnő fénymáx kauUukkkl ve-gyltre, hogy a bőrt lartósbbá tegyék. 1 frt 30 kr.
Kitűnő minőségű ¿8 olcsó órák.
kom ignAcz
(137-12,6)
Eredeti Pompaaour-Paata.
A hlría Pompadour assxonynak XV, I.aJos udvarán volt egy sxere, mely* világ előtt titokban maradt, melylyél C magának ax Ifja kinéxést, u m. vidor sxépségét és a bőr simaságát egé«x a késő örogséglg megtartott*. Kxen recept később egy inagas urlcialád birtokába Jutott, melynek arcsssépségo ma 1« a bámulat tárgya. Sikerült Rt* orvostudornak exen oddlg titokban tartott rccoptct mcgsíercxnl, hogy ax egé»x világ javára rordlttathassék. Kxen fölülmulhatlsn arex-pastának vpdményo minden várakoxáíl fölülmúl, inlről sxámoi blionyltványok megtekintés végett t. c. köxönség rendelkexéaéro állanak. Ax egyetlen s?er ox, mely minden arex-foltokat, sxeplőt, máj-foltot stb. gyorsan képes eltávolítani
Kgy tégely ára Atasitással együtt 1 frt 60 kr.
tői, erre gondja legyen mindenkinek, por nélkül, csupán hideg vlssel a leg-
Alogujabb llgroln -tüxlsser-■xám (ssebben hordható) a lcggya-korlatlabb o nemben, nem dohánysók ámára la ajánlatos, köaönségcl töxl nerssám formájára, lámpával van gybekötve, mely néhány órára való ;yuanyagot vess fel, ugy hogy nyakán adódé alkalommal legott világot bet gyujtaal. Ára csak a gyors elter-edése mlaU tétetott Ily qlcsóra, 1.1. gy db 60 kr. Persslal hajfestősser, mellyel ax Ő»t hajat peres alatt barna éi feketére fcilhctni, és egyúttal megóvja a ter-mésxetcs üdeségét. Nővényekből ké-ssUlt és egéixen ártatlan. Kgy dobos utasítással 2 ft
Kolyékovy snyv. I.rgnélktt-tnshetlenebb ser minden háxUrtás-ban, mert evvoi Inden a hásban «13-|övő javitásol tt mindenki maga cn-köxölhetl, em.i íyvóveklg eltartható
!é* hidegen liasxnálható. Kgy nagy Oveg ára 2ft kr.
I.ngujabb rossdapor. Illxto-sltolt sxsr mindenféle rossdafoltok eltávolítására viwonhól, selyemből és minden másféle ssövetekbül »slnt-ugy vas- és aetéUierekról. Kgy csomag ára. 31 kr.
Legjobb borotva-kenSci. Kxen kenürs által a borotva kBisOrtlléio mellSxtetheUk. Kgy dobos ára Ü5 kr.
Irótollak regulatorral. Alkal-mathatók minden késbesispaplrhol, [ugy hogy egy és ugyanason tollsl a '' egflnomabb és legvastagabb vonásokat Ivhet csinálni, 12 db 26 krért Hogy lábalt megóvja • nadvesség-
mlnthogy ax egésxséget fentartja. Ks eléretik n VIetxgerféle bSr-sajtoímáuy által, mely a lábbelit puhává s áthat-lanná tesil ugy, hogy a cslpó, bármeddig taposta legyen la a vlses sarat, mégsem éreshetnl benno nedvességet, 1 Uvtgecskn ára 00 kr.
Angol b''8r- fé ny máx, mely a bb''rnemllnek eredeti lágyságát vlsssa-ad|a és legsxobb fényro hoxxa, egy kis (lvegecske ára Ü6 kr, egy nagy tlveg ára 42 kr.
Altalános tl*stltó>por,melylyel mindennemű ércset, aranyat, cxdstOt, bronxot,pakfongut,acólt és rexet tlss-tára tlsxtlpiul és fényesíteni lehet. Kgy dubox ára VO kr.
I''árlsl általános ragass, mely-lyel nemcsak Ovegot, követ, tajtékot, fát stb. a leggyorsabban és állandóan meglehet ragasxtanl, ógy, hogy elvá-(atxtbatlan marad, hanem hogy minden egyesítve legyen, fát ércxcxel, Üveget porcelánnál stb. ugy össxera-gasxthatnl, hogy egy testtó less. Kxen minden hásnálnélkalOxhetlendl sxflk-»égés sserbSl egy dobónál 10 kr. Ugyan e ragam folyadékban, üvegbe sxedve M''kr.
I.ev él pecsét 16 bélyegek, melyek kényelmesség, olcsoság és bix-tosságuk miatt Is minden ostyánál v. vlassnál ellnyOsbok. lASgtlnomabb éa bármiféle r.óvvol vagy cxéggel és csl-merrel vagy jegygyei 6*xáx db 1 ft. 60 kr. exor db 2 frt.
Villanyoaott fogkefék.Kiekkel a fogakat minden fatapass vajy fog-
s sebbe ti fehéren, egésxségesen és sug nélkül lőhet tartani egysxerü dörgO-lés által. Hogy mluél nagyobb legyen a kelendőség, dbja csakis G0 krra tétetett.
A logblstosabb és legjobb sser minden alkalmatlan rovar olpusxtltá-sára klxárólag csak a friss perssa rovarölő por egy Uvegccske 18 kr., há-romsxor akkora 36 kr.
Valódi angol tollké>ek egy-egy kél pengével 20; 30, 40 kr; 3 pengével 60- 00 kr.*, legfinomabb faj pengével GO, 70. 00 kr., 1 frt, 1 pengével bO kr., 1 frt, 1 frt 20 kr.
llQvösfestésso t. Kgy peres alatt lehet mlndenfélo tárgyra kivétel nélkül p. fából, kőből, bádogból stb. való tárgyakra, legsxebb »<iuar«ll festést állandóauátvesetnl,úgyannyira,hogy a legügyesebb kés által ké.sllett festés gyanánt fog feltűnni. KWSnOstn ajánlható as Iparosoknak, minthogy a tárgyakat Igen cslnosbltja és nján-lóvá tesxl. Kgy Ily kép, inely virágcsokrokat, gy üful>lc»Ml;et, tájkép jkol, állatfejcket,csoporto»jtokat vagy ka-rlkaturákat képes, kapható 2, 4, G, 8, 10 krért, egy üveg átvexetési lakk elégséges 6«xás képre 20 krért. ,
I.egfolsőbb bolycu sxabadalma-xott méreg egerek, patkányok, ürgék és hörcsögök kiirtására. Ax eladás fe-lelősségro történik. Kgy nagy sxelen-exe ilrn 1 frt.
A hnjat élénk állapotban tartani, ax ő.jt vagy aaőkét barnára festeni legalkalmasabb a dió-olaj minden vo-
gyl késxltményok károsok. Vau sxc-rencsém a t. c. köxönségnek Jelenthetni, hogy nálam friss, meghamisít-hallan kéUser tlsxtltott dló-olal kapható. Kis üveg 26 kr., uagy h kr.
Oyökoressse r.melylyel a tyúk-sxemet 8 nap alatt kl lehet Irtani. Kx ujabban feltalált sxerek minden további dicsérete felesleges, minthogy garantia mellett árusltalnak. Kgy dobossal hasxnálatl utasítással együtt 40 kr.
f''s. kir. ssabadalm. Hxaponln-xslr-ftlhor, inelylyel néhány peres alatt minden néven novexendő sseny-foltokat mindenféle kelmékből a leg-tlsstábban kivess. Kxen uj késxitmény meghalad mindent, ml ax Ilyfélo sxc-|rekben eddig létexelt, minthogy még a legfinomabb és a legkényesebb sslnt Is sértetlenül hagyja, mindjárt sxárad <•« nem sxagos. ajánlható egysxers-in|nd krutyfi tlixtltásra. Kgy üveg hassiiAUll utasítással (0 kr.
Valódi átláUsó glyoerln-sxap-pan a legfinomabb Illatokkal. Kgy kösépn.igyságii darab ára 16, 20 kr, nagy <larab 20 kY. Kgy tégely valódi mar-xslr(Kaminfett), hajkenőcs SOkr. Kgy darab inar-xsir bajutspödrS 30 kr.; valamint minden mán Illat- éatol lett-sserek bel- és külföldiek a legnagyobb válasstékhan.
Cs. kir. ssab. vlshatlan ágybetétvo minden bástartásnak ajánlható kgkált különösen gyermekek, betegek és gyermekágyss nőknek nélkülöshet len. 1 db 00 kr., 1 frt 20 kr., 1 frt 70 kr., 1 frt »0 kr.
dú»an fölszerelt s ¿vek során jeles hirro kujKitt
ÓRA-ÜZLETE. Pesten, kigyó-uteza 6. siám.
Nagy választékot ajánl tnindonnomU jól beigazított órákból, Lt:t évi UexeMsöx mellett, árjegyzék szerint. Minden óra a pesti kir. fényolrtlö hivatal részérói ellonóraé«i jogygyol von ellátva, nálam vásárolt órák a legpontosabban vannak Igaxitva, ugy, hogy akár függő, akár fekvő lielvxotben vaunak, ea ponlosságukrn semmi befolyá.l nem gyakorol. — Kgy általam Irt könyvet fognak igen tls/tolt vevőim ingyen kapni, melyben köxölvo vanmk ax órák minél további poptoi-ságát essköxlő óvó-rendsxabályok.
Arany remontolrok, valódlak, , keugyelnél fogva fclhuian-
dók, 16 rublnn. 69, 79, 89-ÍK) . dupt. fed. 110, 119,128, 148,18» Ingaóra, minden 24 óra uiiu flrnx. 11 „ 8-ad napra felbus fl 19,21-21 , óra c félóra ütéssel . 30 -.12 , „ anegy. ó. , .48,60—64 . havi regulatear . . 30-¡52 Francai* bronxórák, mindenik hétről hétre felhusandó 20, 26-36 , két hétben . frt 40-GO 90-120, 180-W0 .Francai» ébresxtő órával . . frt Ö ; . tr.ely ébresslésnél gyer-
tjrát gyujl .... frt,'' 9—II 13 próbás exüit láucsok frt 3, 4,
6 —G forintig. 13 próbás tiosssu frt 7, 8, 9-10 Vidéki megrendelé«!>V előre elkül dött ár, v»gy utánvét mellett is * pontosabban és gyorsabhan teljeslttut nek a ami totsxésro nem találna, a> klcterélletlk, — Megjc^yesvén, fAggő és nebórálm, minden modorba i n legpontosabban igaxgatva vannak. > Órák, arany és sxüit a legmagasabb C»,G9, 70,89-96 árakon c-seréba vétetnek.
in-»-------rtlndeunemü Igasitások általain fel-
lalált gépek él sieissáuiok seh''iUígét«l »legójahb gond módsserint kéixittrt-nek és lg«n oleión sximlttatnak.
GENFI ZSEBÓRÁK: Kxüit hen^erórák 4 rubinnal ft 10-11 aranysxéllel, felix&kkenŐ 12 — 13 hölgyórák . . . . írt 18—14 hengerórák 8 rubinnal . 14 — 16 , duplafedéllsl 15-ll!
hengeró. kriit. üv. 4-8 r. 16—17 horgonyór. 16 rubinn. írt 16 —1G dupl. fedél- 16 rublnn. 18, 20-22 angol horgonrór.lk kristály Ovegg. 16 róblnu. 18,30,22-33 sereghorg. ó. dupl. fed. frt21 - 2 l horgony remontolr valódi
kengyelnél fogva folhush. 27—29 dupl. fed. 15 rubinnal frt 34-27 Arany hengerórák, 3 próbás arany,! 8 rubinkővel ... frt 80-32 , arany-köpeny 8 lubinn. . 34—8Gi hölgyórák 4 - 8 rubluu. . ''¿4 —27 | , arany-köpeny- és
8 rubinnal .... 3IU37 , hölgyóra gyém. kirakva. 64 -60 , horgonyó. 16 rubinn. . 33—39 , finomabb »Miiy-kOpeny és
15 rubinnal ... frt 44-49 , horg. dupl. fed. 16 rub. . 44—49 Arany horg. ar. köj
, horgonyéra kristályüveg-, ar.
köp. 16 rublnn. . . f,t ¿9-74 . hülgyhorg. ó. 16 rub. frt42-G4 . kriit. üv. . 47-60
FIGYELMEZTETÉS.
Minthogy neveseit
116-12,0)
neveseit csikkek meg Is bauilsltutcak, bátor vagyok llgyelmostetnl ax Iránt, mlsxerlnt »»ok csakis a raktárban kaphatók.
Mlndenfélo blxouiányok elfogadtatnak és pontosan teljeaitteno''x TflQ Árjegyzékek a kapható oilkkekról Ingyen szolgáltatnak.
Az első ausztriai bizományi üzlet A. FRIEDMANN Bécsben,
Pratcrstrasse 20. sz. és 0|>eriigftMO t>. sz. alatt l)nW>r siircanrnok mollott.
Pályakossorusott a párisi kiállt-tiian. A munkái oüxtályJavára:
Munkótóra [Montre letalre] kulcs né-kül fvlbuihat''5, Igon tartóian kéisltve, két különböxŐ faj bau 10 és 12 írtjával. Kgyedüllidepot Ma;yarorsság és kapcsolt réisel slámára csak nálam.
Kolm Iguácz, óra-műves.
18 i r d c t id é 11 y
leszéL-
ta nácsa
ffpTOIHlMlgXCOIttirfllllllilltflll
Nur *
Neuaito flUoks-Olfort«.
.Gottes Segen bei Cohn 1''
Qrotte CaplUllea-VwIoosBog
von 2Vi Millionen.
ötnehwlgt und gsrantlrt von
jjr Htsats-lteglerung. lleninn der Ziehung am I4ten d. Mts.
Vhnler oder 1 Thn''.er
kostet hlorsu ein vom Statt«
riranllr.es wirkliches Oriainsl-tssts-LoO», (nicht von den verbotenen l''romessen) und werden solche gegen (Vnnklrte Klnsendnng de» Betrages oder gegen Postvorsohsss, solbst iweb den estfern testen Qogos-4«a''vort mir tersandt
Ei tcerd«n nur Gewinn« iß zogen. Dl«'' Hsspt-Uewlnno betragen
225.000 -125,000 - 100,000 _ 50 000 - 30,000 - 2 k 20 000, 2 k 15,000. 2 k 12.000, v \ 10 000. 2 A 8000. 2 k 8000, 4 k 5000. I> k 4000, 16 k 3000, 82 » 2000, 6 k 15,000 4 k J200 Ii»; k 1000, 8 k 500, 100 k 200, VMO * 100 u. s. *r.
Qew Inngeldtr und amtliohe Zlebusgslltten »«"do nseh V''nt-sch.ld.ipg prompt »nd ver-sohwlegen.
kleinen InUretsenteii babo
allein la 04uUohUad dlo al-lerMChiten »»upttreffer von 300.000, 225.000. 187.500. 152^00, 150,000, 130,000, I2ö[000,103,000.100,000 und jüngst »« 5-t«n Aagsst d. i. sohon wle4er de« allergrtMtw Hsuptoewls» ««»boiakft.
«T B«»teikM|t ksnu
»ueb ohne Brief, einfach dureK dl« jetst «blichen Poitkartaa gamaeht werdeu.
uz. SAMS. COHN
la Hamborg,
Hank- und We«hi«l<escb»ft.
(164-6,2)

ÉRTES1TES.
Alólirott tisztelettel ndom tudtára a nagyérdemű kö-zónségnok, miszerint a m. (iomboti Uertnlnn ur álul feltalált
„erősítő ital"
ntktárát átvettem.
Kérőm a t. ez. közönséget szükséglet fodozóso végott hozzám alólirotthoz fordulni.
Ezon orósitó ital, az olótt ngynovozott Mixtúra Sto-inochico-hepatica erősíti az idegeket, különösön a gyomrot, a belöket, s olómozditja az étvágyat
Sikerrel használható a meghűlés ellen; •— azokat, kik rosz ivóvízzel élni kénytolenok, vagy gyümölcsök élvezete után nom jól érzik magokat, megóvja az innen crodó minden rosz kövotkozményektól. A jó nedvek oló-idézéso álul az orósitó íUlnak folytonos használata mollott a koserü szájvis megszűnik s a lábadozók rövid idó alatt visszanyerhetik megingatott testi s lelki erejüket. — A tengeren uUzók megóvatnak álula a tengeri ut ismert kollometlonségoítól; — végro a logujabb tapasztalás szo-rint a rothadt íoghus, ha avval dörgöltotik, visszauyeri kollő minőségét.
Nagy-Kanizsán kapliató az alólirottnál ón Ztrr-kowis W. és A., ugyszinto Feanclhofcr JóiHíf vtlgro lt*Keiib«rg Ferenci urak íítezorkoreskodésUkbon.
(130-H,7)
Wajdits József.
ra használati uUüitás.Mtl együtt 1 frt.
Zur hohen Beachtung Bruchleidende.
flir
Der berühmte Bruoh BsUam, dessen hoher Werth selbst In Paris aner-kanat, uud tvdcher von vielen medl-clniicheu Autoritäten erprobt nnrde, welcher »uch In vielen tauseud Killen glückliche Citren hervorbrachte, kann Jedvrselt dir. brieflich vom Un terxelchneten die 8chaditel A 4 11. Ö. \V. gegen Kinsendung des lletra ges, d« die I''ostnkchnahuio nicht sUttAnden kann , belogen werden, Für einen nicht so ''alten Urach ist eine 8chachtel hinreichend.
tudtul adatik, hogy az §. értelmében miOíd^nV, fiinak lefizetését elren-
(67-
J. i. K. EISENHUT lu Cl als, bei 8L Gallen (Schweis) -8,G)

Árverési hirdetés.
Zalamcgyei Sármellék holy »égben holyzett s a Méltóságos gróf FestolicH Tn»ziló nr tulajdonához tartozó korcsinaépülotek-nok — ezekhez adandó 1200 négyszög öloa 5 hold földdol együtti — olatlása Koszthelyen az urodalmí tiszts<^g ¡rotlájában, folyó évi oktober 2&-én délutáni 3 órakor eszközöltetni fog.
Moly árverésre a vonni szándékozók kelló bánatpénzzel ellátva tnepjolonni kéretnek. Kolt Keszthelyen, august. 13-án 1808.
M. Gróf Festetics Taszszilo ur
Jog- és Jóiiágkormáuya. •
(163—3,2)
A nagy-lcanizaal
mltolo társulat igazgató_____________
ról közhírré tétetik, hogy Ó császári s királyi Felségö folyó évi Augusztus 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával a társulat ezégjének - laetfiSTy-lcarxlzaBLl ice-realteaelml s lparDankra leendő átváltoztatását megengedvén, ezentúl a társaság kizárólag e czöget fogja használni.
lígyuttul a részvényes uraknak igazgató tanács az alapszabályok 9 vészvény után 10 % vagyis 20 o. é. dclte, mely folyó évi oktober 4 —0-ka között a társulati pénztárnál uz ideiglenes elismervény felmutatása melltt annál bizonyosabban teljesítendő, mivel különben az alapszabályok 9 §. fog alkalmazásba vétetni.
Végro köztudomásra hozatík, hogy a folyó évi april 19-én tartott közgyűlésből felterjesztett módosított alapszabályok a fóméltóságu ra. k. ÍÖldmivclés, ipar és kereskedelmi minisztériumtól több pótlás miatt vissza küldetvén, ezek feletti tanácskozás végett az igazgató tanács a 21-ik §. értelmében egy rendkívüli közgyűlés tartását határozta el, és ezt f. évi oktober hó 11-ik napjának reggeli 9 órájára a társulat bclyist''gébo kitűzvén, arra minden részvényes társ urat az alapszabályok 17 és 15-ik §-árai figyelmeztetés mellett tisztelettel meghívja. Az idézett társulati alapszabályit §§-ok eképen szólnak :
17-ík A közgyűlés áll mindazon részvényesekból, kik lcgalabb két részvény tulajdonosai és mint ilyonek a közgyü lés összejövetele olótt a társulati részvény-könyvbe bevezettettek, és mely részvények, ugy azoknak még le nem j;\rt szélvényei legalább 8 nappal a közgyűlés előtt a társulat pénztárába eljamenény mellett letétcniényeztettok.
18-ik g. A közgyűlés mindenik tagja szavazásra jogn-sított, és ha egyébként a 17. §. föltételei teljesítvék, két részvény után egy szavazat, tíz részvény után kettő, husz részvény után három, harmiuez részvény után négy, negyvoii s ennél bármily m »-asságu részvény után öt szavazat esik ugy mindazon által, h a 19-ik §. szerint mcghataliuazáa mellett átruházott képvisdós» hozzátudásával egy részvényos so birjou ötnél több szavaz ittál.
Kelt N.-Kanizsán,
186<jjfévi szeptember hó 3-án. gn/gat() tanács.

•A"?
TALMI ÖRÖKKÉVALÓ ARANY-ÉKSZER.
Ki o czikkot mint valódit birni nkwrjn, nz forduljon az ogyoálUt
luduslrie ilalle-liez Bécsben, Praícrstrasse 16.
EladA«! Irány nngy árakban.
gtfr Aa ókaaer AllaudóiAgaírt triUUkg illünk jól.
BHIIatti<k»ur.
finoiuui klálllira, «1 iimorö U cialódhatlk «• ókner valódi Talmi aranyba van fogva, a belchelyetett bri-lantok a legfinomabb hegyjegeciek, molyok ki ólónk fíuyt lohaiem veialik, ugy ulntón mi« drágakövek li fel nem UnierhetSen vannak utAnoava.
''1 fr» 6u kr., S frt, 8 frt.
I . 60 . a , 4
1 frt, 1 frt 60 kr. ,
1 . 1 . 60 „
1 . 1 . «> .
1 . 1 . öO .
1 .
Kgy melltfl......
Egy pár fülbevaló . . .
K({jr . mellgomb . . . Kgy . ujjgombok , . Kgy IQ fóaflnak .... Kgy brillant gyflrll legfiu. Kgy kerent mlul ókiaer .
C»l*xoU Talmi nrany-ékbier.
Kgy Unci Talmi aranyból.....1 frt 60 kr.
Kgy nyaklánca........2 „ 60
Kgy caAbltó nő Colller kcreaitte| . 1 frt. Kgy mclltQ . . . 80 Lr„ 1 frt, 1 frt 60 kr., 2 frt. Kgy pAr fülbevaló 80 kr., 1 frt, 1 frt 60 kr. Kgy kSlet flllro fllggciit«......<0 Ir.
Ifi líV n,P^r> mint ,llc<1»1,lon> •»«» "''P
Charivari*tArgy, nicgaranyoava egy oldalon hónapot, nap-felkeltrt ¿t lenyugtat, a nap ói ój hoaaaAl, a raAilkon a bit napjait ói n dátumot mutatja helyeien ai liavonklut, 01 hetenkint Igailtandó.
Egy medalllon.....60 kr., 80 kr., 1 frt.
Kgy pir mcllgomb ... 50 . 80 . Egy . ujjgomb .... 40 . 00 ,
K*y ftlggviitvlrt»" .... 80 . J frt, 2 frt.
Egy fórflta ...... 60 . 80 kr., 1 frt.
Vnlodi nrnny-ckHzcr.
Kgy gyürü ulnei kSvekkel . . . 1 frt 80 kr. Egy . gyöngyökkel inograkva. 2 . 60 . K#y . aranynyal . . 3 frt 60 kr., 4 frt, 6 frt. Kgy pAr fillbovaló . i frt, 6 frt, 6 frt, 7 frt, 8 frt.
fff A folytonoi IdcuóIAi i*Ai meg ieA> rógl vovGtfil a birodalom minden róaaóbfl, Nómot-. Oruit-OlklaoratAgból .''» *< ogóii Lovanto-nak feliióllitAa útin rdgtttn jotAUAa mellett itAllitandínk el.
Minden Ártáblák rámlilaul ¿s friuiou.
Egyesült Indu9trio-IIallo, Bécs, Praterstrasse 16.
(124-6,6) VT Kereskedik tuozat&rnkat kapnak. "9«
Derók kópvliolfik a kornyékekben keroatetnek.
«yöngy-ékiurr.
Kgy mcllld . . . 1 frt, 1 frt 60 kr., 9 fii, 8 frt. Kgy pAr ftllbdvaló .1.1. 60. 3.8 Kgy . mellgomb . 80 kr., 1 frt, 1 fr» 60 kr. Kgy . ujjgomb . 1 frt, 2 fr», 8 frt. Kgy íórfitU . . ''. . 1 . 1 . 60 kr. Kgy nC colller . 2 fr» 60 kr., 8 frt, S frt 60 kr. Kgy kar karika . . 3 fr», 2 frt 60 kr., 3 fr». Kgy tilnor Alaki gyöngy 2 írt, 3 frt, 3 fr» 80 kr. KiUHil''ékmer díaicnen klAllltva ifli-emall Talmi aranyon. Kgy melltd . . . . 1 frt, 1 fr» 60 kr., * frt.
Egy moUtfl valódi gyOugy ói omalllel dlultvo
2 frt, 8 frt, 4 frt. Kgy pAr fülbevaló . . . 1 írt 1 frt 90 kr., 2 frt. Kay egíit euia|l-ókiier melltfl, fülbevaló, liri-
lanttal 3 írt 60 kr. Kgy pAr cmall-mellgoinb ... 60 kr., 80 kr. Kgy . . -ujjgomb ... 80 . 1 frt. Kgy medatllon. . 80 kr., 1 frt, 1 frt 60 kr., 2 frt.
Kgy emall-gyttrtl......60 kr., 80 kr., 1 frt.
Kgy lAnci emalllel.....1 frt 60 kr.
Kgy nG-lAnci.......2 . 60 .
Fekete ifksxcr '' Saarn-, Jet- ól Kauciukból Állandó. Kgy nG colller kítaior a nyakra vehetS keroiittel
vagy caak egy »»ívvel
Kgy melllfl......
Kgy pAr fillbovaló . . . Kgy mell vagy ujjgomb Kgy rOvId óralAnei . . . Kgy hoiató . , ... Kgy cgyaterrt függciitS fóitl Kgy dUxltett
66 kr 16, 20, 30 U 60 kr. 30, 20, 10 kr. 16, 20, 60 kr. 16, 20 kr. 30, 60 kr. 26, 36 kr. 60, 80 kr.
Kgy hajrtv.......30, 40, 80 kr.
Uerck aepvluclok a környékekben kerentctnek. ||«> iiwi k»''''M»—■■1 ■ IM itactaMMa——»w— ........
Hely mozgó (¿opomobile) szijalg.
AJáinlJuls: Jeles
GÉPII AJTé-SZIJAINKAT
a logeWísobb jáva-borbŐl kőszitvo. RUGÓ MÉZOA-SZÜTYÖK, 8ÜRITÖ-LAPOK, legfinomabb gépbogyó-olaj.
8VBIOZI KÖSZÖHtnLŰ-KÖVBK,
valódi Laferte és Budát MALOM-KÖVEK,
a melyekből legnagyobb rukhely van : 1
GEITTNER és 11AUSCH uraknál,
BÉCS, Mülilmarkt 10. sz. PEST, malomkollókrak-
tár, ííhitcza 2. sz. (i3o-io,ii)
Helymozgó ^Locomobile) szíjak.
250 fr» LOSEN
der Stadt Horeucz
Haupttreffer
fr»100,000
A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi uteza YPSILANTI-hoz
Festen.
Kaphatók a legolcsóbb árakon e legnagyobb választékban mindennemű kész fehérnernUek, férfiak, urak és gyermekek sxámára, úgymint:
20 eier darabnAl »5bb férfl lujek rombnrgl, hollandi ragír I
S f»,3 n 60 k, i fi, 4 ft 60 k, 6 ft, 6 f» 60 k, fl ft, 6 fi 60 k, 7 f», 8 f», 10, 1» ft.
Irlandi vAaaonból, darabja í ft 60 kr., 3 f», a »» W k, « ts « " ov «, o n, o i» w », « •») 0 ft 60 k, 7 ft, 8 ft, 10, IS fl. 10 «ier darabnAl «öbb UÍR4I férfi oier kDlönböi« mlnliban 1 ft 60, 1 ft «0 kr., t írt, 2
ft 60 kr, 8 ft.
FeWr widipolAn-férll Inflftk, 1 n 60 kr, 1 ft 76 kr, S ft, 2 f» 60, 3 ft, 8 ft 60, i ft.
Firfl gfttyák váwonból, magyar, fólmagyar vagy francai« mlnlAra 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 26 kr,
2 ft 60 kr,. 8 ft. ''
HÓI Ingek vAiionbjl, ilmAk 2 ft íö kr, 2 ft 60 kr, 8 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 6 ft. hlmcavo''í ft, 8 60 kr, A ft, 6 ft, 6 ft, 8 ft, 0 ft, ichw»Ui ói franci!« wollmuitrAval 4 ft, 4 ft 60 kr, ö ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft; 10 ft. Nii fllló-vállak (Damen-Mteder) 1 ft 60 kr, 2 ft 60 kr, 8 ft, 8 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr. Flu-lnatk vAuoaLól 4 óvci 1 ft 80 kr, 2 ft 40 kr, 6 óvei 1 ft 86 kr, 2 ft 40 kr, 8 óvci 1 ft, 2 f» 46 kr, 10 ''¿vea 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, ¡2 óvei 2 ft 40 kr, 2 f» 00 kr, 8 ft 60 kr, lt óvei 2 ft 66 tr, 3 ft 16 kr, 4 ft 20 kr, 16 óvea 3 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr. 8*Iae* flu Inaek, 4 óv«.i 1 ft 10 kr, 1 ft 26 kr, « óvei 1 ft 26 lur, 1 ft 40 kr, e óvei 1 ft »6 kr,
1 ft 6ö kr, 10 óvei 1 ft 60 kr, 1 ft 76 kr, 12 ívea 1 ft 66 kr. 2 ft, 14 éve« 1 ft 76 kr,
2 ft 10 kr, 16 óvei 1 ft 76 kr, 2 ft 20 kr.
Mindennemű téli allé mellények, nadrágok, harleayák ét egyób tóll csikkek fórűak ÓI hölgyek
nAmAra, nagy vAlaiitliban. KCraktAra a legjobb amerikai krlqollnnak mlndcnfólo iilnben 2 ft, 2 ft 26 kr, 2 ft 60 kr, 8-6 ftlg. Silnes aUé MOknyák. 1 ír» 76 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 6 ft, 7 ft - 10 ftlg.
¿1 iok egyób kóii fehómemU cilkkek, molyckr31 ai Arjegyaók klvAnatra bórmenteien elküldetik. — TovAbbA ajAnljnk nagy raktArunkat rumburgl, hollandi, ól Irlandi váuttkbaB, vógo 27 ft, 8tt ft, 80 ft, 32 ft, 8ft ft, 40-120 ftig.
Creae váizon vógo 12 ft, 12 ft 60 kr, 1U ft, 14 ft, 16 ft, 16 1», 18 ft, 20 -26 ftlg. Vátion 2tebkendBk, tunatja 3 ft, a ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft, 0 ft, 10 <», egón 20 ftlg.
TSrfllkíiék, tucaatia 6 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8 ft, 10 ft, 12-20 fUg. ia9 19(n S/lnea Agyi canavíw, vógo 0 ft, 10 ft, 11, 12 ft, 18-16 frtlg.
Váizon-autalkendók tuciatja 6 ft, 6 ft 60 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft «0 kr, 7 írt 60 kr, 8-12 ftlg. — Abronok minden nagyiAgban 6 uemólytftl 24 lg. — Antall kéltletek 6, 12, 18 ó« 24
iiemólyro.
Nagy vAlaiitAi ágy teríték, plquo ói trloot paplanokbél, kávéid ói o»««dg»-kend6kbél.
Afnnviltlö''ynnvi IríW/lfttok »''"^»ír1^"*'' íebírnemülnk roppant halmai« kö-iUÜIiyU«M/A)Iiy 1 vclkcit<i,cn oIy holyaetben vagyunk, hogy a legna-
gyobb mennyliógel mindenkor kónou ixolgAllatha^juk.
MT* KUldemónyekel minden IrAuyban utAnvótellel móg a levól órkoato napjAn «ionnal elküldünk ói ciouiijolAat nem ixAmttunk, ugyululo megi«ndelóiek leghamarabb clkóaalttctnek.
Kollarils József és fl&L
AZ ALTESTSÉRMBEN
szenvedőknek.
DlionyltvAnyok, (levólklvonatok.)
Milyen meghalva ónem magamat, kegyodot tndóiitanl akarom, hogy lórvkonSciónok 2 tógely liaimAIAia Állal alte«»«órvemb6l, melyben 4!) óv óta iok«t ncnvcdtem i Igeniokat kellő aa Agyai Srlauem, »tljeaen kigyógyul tam, ugy hogy CM óvta lótemro minden Ogyrmet olvógeihetom.
M (I h 1 e n, a ltajna ni. Wlrtomberg, mArci. 16. 18C8. Hayrr KHíitlAn, kov
Noha elolntn lórvksnScióhci bUal-'' m«m nem volt, mógli elhalAroiim magamat velo egy kliírletet tenni ( — ói valóban tnbb fn-pók ói emmb-tftróanól kltOnő kOvetkeimónyo lett. Ó-Veruo,1 aprll. 1.186». »
l)r. Stark.kOn. Hubian a. D. A fenn nevetett kenfiea a frltaUlétél 8TUHZENEG0F.il OOTTLIEB tól Herl-•anban, Kanton Appemell (Hehrreli) rendelbetu meg'', valamin» Kormagyl F. ,8«. MAila''-hoi citmieU gyógyneróia ur Által, l>eiten; ói Horváth Mlkea gyógyiieróaa ur Által ZAgrAbban. PT* y-g? l^gely éra 8 frt 20 kr. o. ó. A díj bekflldendo. — A gyógyltAi gyu-ladAi nólktll leglObb tietbou blionroi UaaanAlatl utailtAiok blionyltvAny-nyal gratit.
144-12-C.)
werden von dem gefertigten Wechselliausc gegen lJaarzalilung billigst, wie auch gegen 10 monatliche Raten & 10 fl. — oder 20 monatliche Raten ii 6 tt 50 kr. verkauft, ferner werden ebendaselbst
Lose Gesellschaften
auch 10 stück 250 frs Lose der Stadt Florencz fllr 10 Thellnehmer gegen 20 vierteljährige Raten ä 6 fl 75 kr. arangirt.
Diese Lose, welche oiu jährliches Zinsen erträgnisa von 10 fr», abwerfen, keinerlei OouiKjn und Gewinnsteuer unterliegen und in den ersten zehnjährigen Pciiodo mit jährlich vier reich dotirten Ziehungen ausgestattet sind, können wir Jedermann auf diu Beste empfehlen.
A. Morsenötern Sc Comp,
Wechi*lliaiu. Krana Ueik-gaaae Nr. 0
(»7--») _______Pmi_ _ _
Az ipar és kereskedelmi
AKADÉMIA
Gráiossban,
egy Steierország kereskedői és iparosai ¿Ital alapított magasabb kereskedelmi és képző-intézet,
fonállltásának 6. évfolyamában ujolag megnyilik október 1-jón.
Prilli 97 lntÁ7í>tnnl/ • i0,e* kereaked6ke» kópéiul, mind a« »1-OZOIJd dZ miBZtiinUK . míIel| mind a gyakoflaü tóreu.
ÍTühumntn • A" Intíiet ií nakból Ali : a keraikedclml ói a keríike-• delwl Ipar-tanodAból, mindegyik 8 óvl folyammal, a«
utóbbi vegytani- ói gáptaai-lriayayaJ bir.
adatik aa olaia, francil* ói angol uyolvbM. vógett a tanuló rendelkexóao a''att álltnak :
KT»« A gyakorlati kik
kcroiked tlml
A naktaulArgyakon klvűl gyakorta
Iroda, egy vegytani mlterea, dgyulntón egy gíptanl aöhdy; nabad
kifli*« ■tat*-
Wichtig
für BiERBRÄUEREIBESITZER.
Kur wa« loht Ist, bewähr! »loh.
Behaal, lauber und trUbo gowor-douc I-agcr, lowlo auch uuo Bchonk-biot« werden Ungatoni Ui 21 Stunden durch ein uniehlldllchei Mittel unter Oarnntie, glanahell, fein mouuirend und arhuiarkhaft wieder hergeatellt. Hei Ileitcllung bitto um genauo An> gäbe dor Zahl der l-''äner und dea Maaa-Jnhalti jode« eiuaolnen Faue«. Verienduugen nehme der Kttrse wegen nach.
Kinaendungcn von einer Vlaache dea kranken lllerei wiiro gewUnachl. Muatoraendiing lowio llrioio bltto tu frauclron. NHhere Auakunft crthellt«
Aug. Siegerist,
Mengen (Württemberg.
Amtliche Urkunde.
l>em Kaufmann und Fabrikanten, Herrn A ugni» Hiogeriit von hier,
wird bieinlt beieugt, da* dericlbo der ui.teraeiehneten «teile aber 10,906 8tflek /.euguliae, aathoBtiachf Uobrtft-atllckc, v.>n Anbe-lun iclnei fJeaeblifu bli hentn vorgelugt hat. Menge n, 1. April 18l>7
Stadtsc^hlt/ieisMii Amt:
l!il-i''2,10| Kopi
vAlaiitAi iieriut bArmely nakbau Aa irAnyban lanulhaUil. PpluÁffill Imll^IrnU • 14 ÍTM ''''«»kor t» oly Umerei, • ml egy
reiveien konokok . a|reAiUnodí, VJIgy ^^„^„„ot TÍn,u u.
nulótól megkivAnható. — Kik ea iameretekkel nem bl/nak, aiokra nóivo van tgy (4ik4»rlM Ukola.
Tín ¿q Inlráo'' ,<lcKcn tanulók bcnAllAiolAaAra ói Alelm««óióro I 00 IttUtt»- v,,, 8, „ |0l^ict a UoArja Alul vexeteU ii ciakii et Intóieti tanulók nAmAra berondeictt ¿Iclntdétl- ói Devíléll-la-tézet, Ól pedig :
Davldovíiky Ferenoi, BctilemUUiUaiie N. 836. Kuhn Alajos, 1., Mandell-Verbindungntraiie Nr."&A/18. Wallnöfcr Qyírgy, Bchleuiuttgaue Nr. ülo/^. v
Aa IgaigatóiAgtól nyerhető utailtAi oly kOiUtiUletben Álló c«a-lAdokhoi, hol vidéki tanulók gondol felvigyAiatot, ollAtAit kaphutaaa.
Minden, bArmely kórdóare • legnagyobb kómóggel bővebb uu gyarAiatot nyuj»
a k«rt*k*dtlu\i
ÉS IPAR AKADÉMIA IGAZGATÓSAGA
Qráoibu, NeuthorpUU Nr.

(162—8,2)
■■■■Wii
íZHKl" kOnyvnyomilAJAban megjelent
rts Altaltv mindon liftsat köny vkorwkudőmU kupim tó :
„HALUÜK k SÄ» SJSÓT t"
ctlmfl magyar félk9uBnM |toai.t] könyv,
mely kntfltt ól kßtetleo mlndenneiuO felkOiiOntóaekel tartalmaavAn, diai ea klAllitAaa a tOmCtt tartalma, ugy liaianoa ói mulattató voltAuAl fogva at ifjuiAg flgyelmóbo kltlfinOien ajAulható.
MegrendoUiek 1 frtjAval elfogadtatnak.
UgyaucAiik a föntebbi toa«xtkönyv kiiuldjánál gyönydrll kiAllitls-bnn incffrondclliotö :
„UAJTA
VIUAUJUNK!"
Wajdit* József kiadó-, lap- nvoiuilatulajdonos Nagy-Kanizsán
cxima dulkOnyv II. kit>dáH«.
Van iierencjóm a t ci. dalkedvelS kOaSiiiógoek tia^tolettel jelenteni, hogy ll-lk kiadAit órt ■ jit«ntók«nyen bfiviUtt
„RAJTA FIUK, VIGAI)JUNK!U
eiimfl I kftakcdvouóga dalokat Urtalmaaó kOnyr a lajtó alól klke
itllvi''n; aa ó3() lapra t^kjedB illi^ceen klAllitott aaebkOuyv Ara l.<0 kr. Oda aranynyouiAa- ía aranyaaególyl^el kötve podig 1.80 kr.
Megrendelhető k6nyvkerek»Jdíac«nben, valamint minden hlt«l«i
kAnyvkereakedSnil. . W^JDITS JÓZSEF,
kOoyvkereakedj Na^y-KanliiAn.
Melléklet a „Zala-Somogyi Köztöny^Js.számához. 1868.
leniikon is kéjMN nagy sobességgoíogyonos irány-" ban előre halódni. Folytonos forgás létesitéséro Juu/ ur robbantó erőt használ. At általa eczélra falulált készülék kiiunyU éa
ugy van azor-kesztve, hogy a robbantó anyagkésrloto külön pléhhűvolyokbon vaH ; rugó által mindig olválik egy töltény, egy csatorna által a csőbe, onnan félkörbon még tovább megy és végro távol a tölténykészlettől explodál, s így egymásra kö-votkoznok a robbanások, mint az érütésok , éa mozgásban tartják mindkét forgóművet. — A leszállás a magasból könnyű éaveszélytelen, még akkor íb, ha n gép rögtön megáll, mórt az ernyők a készülékot csak lassan engedik a földre bocsátkozni. Ezenkívül még az irányzásra u va::n*k alkalmas készülékoK. Midőn Josz ur késsen volt találmányával, az oraz. m. iparegye-•Qlothuz folyamodott támogatásért; de mivol az egyesületnek ninca alaptőkéjo, do a találmány szakférfiak által élotrovalónak ismertotott el, Stoinaokor iparegycs. igazgató ur aláírási ivet adott neki, moly ben a találmány a közön-iéguok pártfogásba njánltatik, és az aláírók biztosítása végott az iparogyesület ollonőrzéae alá helyeztetik. Büchor ur, a hengermalom igazgatója, ki hasonló készüléket talált fel, szintén olismcrto a Joez-félo találmány fontosságátéaszintén aláirt. Josz ur ezt csak azért hozza fel, hogy találmányának életrevalósága kétségre no Ulál-
^n. A két''zUlék rajza az aláírási ivhez van mol-kelvo. A nagy tudományos és gyakorlati ér-dok miatt, moly minden uj találmányhoz fűződik, az „II. Ll." is kész aláírásodat elfogadni * találmány valósithatására.
— T a n á o s k o z m á n y i j o g y r. ő k II n y v. A zalamegyei kiskontáromi kerület néptanítóinak a tanügyi törvényjavaslatra vonatkozó módositványa.
A nevezett tanitói testület közül meglofontek :
Péntek György pacsaí, Schinal Sándor orosz-tonyi, Sándor István galamboki, Réehoy Fe-rencz karosi, Sclunal János kerecsonyi, Szita Hódi magyuródi, Páitlor Feroncz újlaki, Tóth Pál horváti, Györkös Mihály garabonczi, Kriz-manics János sz.-péteruri, Ktitor László szabari, Kis József nagy radai, Lendvai József zala-konnányi, Ozóder JózHof csányi, Kovács Mihály konidai, Deli Dániel csapi, Szautor Krnö felső-rajki s alulirt néptanítók. Nagy József és Pun-gor Antal altanitók ; úgyszintén Körmondy Hár.dor helybeli korülotí jegyző ur. — Egy a testülot közül kíuhagyatott; miután nem ául-lotta utólagosan kinyilvánitni, hogy ő nem kö-tolcsségszcrüon jelent meg az értokezljton, hanem osotlegosen. Mindenek előtt, hogy a testület kollfl irányt vehessen magának, ülnököt és jegyzőt választott, — elnöknek Péntek György — jogyzőnok pedig Szabó Lajos, o sorok írója választatott meg egyhangúlag. Kzokután nevezett elnök ur holyét elfoglalván, a tanácskozmányt rövid, do szívből eredt szavakkal nyitá meg, miro az értokozlot harsány éljonnol válaszolt.
Ezeket előrobocsájtva, következett a törvény-javiudat részlotonkénti fölolvasása, h annak megvitatása.
1. A vasárnapi ismétlő oktatásról szóló czikk (37. 8. 2.) átaljában homályosnak uláltatott; miután ott az mondatik, hogy az ismétlő iskolások « községi iskolába tartoznak 15 éves korukig, e igy három évig járni, a folekozetekről szó sincs, vagy ul^> azok nom is kötoleztetnok • ha igy áll, ugy ah értokozlot azon óhajtását fejezi kí, ti^métlés^jónak látja a foloko-sotiokro ii''VjKiieai, azoiV^zerény hozzáadással. hogy külön moghatározva, miért toljesitik ozon kötelességet, mert a foglalkozás ozzol együtt, ama csekély tízotésért nagyon is túlnyomó leondeno.
2. A 79. §. érteimébon kívánatosnak, sőt uüluógosnek véli az értekezlet, hogy a megyoi tankerüloti folügyolő mollé, ogy a tanitói pályán éidercokben kitűnt tanitó, ki kartársai álul loaz megválasztandó, alkalmaztassák.
3. A 125. §-b*n,hogy a tanitó oz iskolai szék alatt álljon, szerény észrevétel tétetett, hogy az iskolai szék nagyon óhajtandónak mu-Ütköznék, tyi azt elegendő szakképzett ogyéni-ségokkol leheti»" botöltíni, — do miután leg-töub bolyon azok száma hiányzik, igy az nein kivihetőnek állíttatott
4. A tör vényjavjuli. <*Iránti mély háláját az értekezletnek eommi jobban mog nem kosorité, mint a (131. §--b«L) ■■ i<Í4or U, » rendkívüli cso-kélyw''M&bgU: taxiink t/T. Qfrm. - Edos magyar hazánk nép>Viu.JÍtr*zuWomi függetlenségében oi ''ideig ugy som ásta/''''ás leginkább alá, mint az anyagi szegény " most, ozon ** «l»pon, íobb^^r^^^vorgódhotik, ugy bizonyára még leolt várnunk azt, hógy oz óhaj teljoaüljön; ,NépD''„ • Nfe jöjjön el a to országod!" ■ ''V
Fölötto szükségesnek Urtja tehát az értokozlot, hogy a Unitók fizetése legalább is 600 frtra határozUsaókj b ennek vagy bárminomű kéaz-pénibeli fizetósiioV. é.uzegét a Unitó ne az iskolai szóktól, hano»a «e/en<aou a házijxWiztárliól nyerjo. . ~>\f
A ''ü, lirtekozíot megtartása Szabarban folyó evl oktobir hóra liatároatatott.
A» érU kezletet kövotte ogy rövid, de annál
. -s .. .,
magyarosabb » barátsággal fűszerezett ebéd, mely Veisz I.aio.1 helybeli vendéglőinek mindenkor csak is becsületére válik.
Kzek után,a jegyzőkönyv felolvasva aláíratott, s az értakoxlot bezáratott.
Galambokon, augusztus 18-án 1808.
Közlik: •>
SZABÓ LAJOS, PÉNTEK GYÖltGY,
I.'' jegy«».. t elnök.
Znln-KRerszcg, aug. 30.
— Tiszt. »zerk. url A zala-egorazegi dalárila f. hó 29-én igen kodvoe é* sikerült dalestélyt Urtott a casino holyisógében, melyben számos ói diszea tátaa^ág vett róazt, s ez olég bizonyság arra, hogy Egorszeg lokósüágának értelmi-ségo közt eléggé otthonos a művészet iránti előszeretet éa fogékonyság.
A dalrend szerint előirt dallamok mind szó-pen adattak olő, közülök különösen kiváluk éa többször ismétoltottok a „Dalárda-induló" (Szentgyörgyi Józseftől) és „Honvágy* ínazur.
Szentgyörgyi karnagy ur o 3-ik olőadásnál újból fényesen igazolta hiratottoágát, mert az egész közönség osztatlan totszénét érdemelte ki.
Már most ninca kétségünk benne, miszerint o fiatal ogylotünk, nagyérdemű Isóó Feroncz ur elnök, és szakértelmű Szentgyörgyi József ur karnagy vezotcso mollott mindinkább előre halad, » szép jövőjét már ia biztosítva látjuk.
Ez alkalommal Török Ernő a „HonUlan* ügyes elszaval/ba által szintén általános tetszést aratott. ,
Az előadást reggelig Urtó táuczmulaUág követte.
laton velünk I B. J.
Kcazthrly, aug. hóban, 1808.
— Utóbbi soraimban pár szóval omlitém Bizi Ferkó szIJkését, melyre a czáfolatot, majdhogy moglepetvo nom olvástam.
A somogyi birok rovatában az áll, hogy B. F. meghatározott időro nom szerződött, a szabadágában volt bármikor is itthagyni benuünkot. En amennyire értettem — pedig talán jól — a fürdőidényre azerződvo volt; szerintem ez meghatározott idő.
. Lfoauk, hogy nom o ugy szököttel.
B. F. bizonyos ürügy alatt engcdolmot nyerve Kaposvárrá uiont társulatával, jjár napot ott töltondő, oz ideig azonban, hogy fürdőnk zo-nészok nélkül ne legyen, három tagot itt liagyott, hogy a helybeli Moszolt zonetársulatból szer-vezzonek egy ideiglonos bandát, mig a többi tagok vissza nom érkeznok. Do ez csak cselfogás volt
4-én éWoli 12 óra körül a társulat sátorfíja s a hátralevő három Ug egy szekérro málházva ügetett a Somogyfolé vezető utezán. Ekkor akartak BzerencsiWcu bucsut venni a kapufélfá-tól, de a karaván fclUrtózUttntott. SzemUnuja voltam; esotleg épen akkor jöttem az ujmajort é.réstől. Még azon éjjol elmentők ugyan, do biztosítékot kellett hagyniok az őket elfogok-nak, kiknek különösen érdekükben volt a fol-Urtóztatáa, azután elbocsáttatuk, tui pedig nein történik, ha a városi roudóreégnok tudomására jutott volna.
Lehet, hogy oz nom szökés, hanoin — illanás.
A mi bizink tavaly is elillant, itt hagyván társulatának minden igazolójegyét, melyek máig is á városháznál vaunak.
Jövőro ismét elszöknének, pardon ! — elilla-nának; do hiszen majd elvárjuk őket! -- Ezt igazolásomra.
Mint halljuk, Tátika körül 5—7 csavargó tartózkodik, s ha a hírnök hitelt adhatunk, jó-ideje már. A pandúrok mitsem tudnak rólok. Pc''rezo, hogy nem mennek ám a kaszárnyába. — Kosiból mintegy lí> sertést hajtotuk ol. A« elhaitók,ha már a káposztát megotték a hernyók, gondoskodUk olegondő húsról.
K. Gy.
— Hogy áll a bor óa szőlő N.-Kanizsa vidékén ? A mult évi borok több helyen romlásnak induluk, mert kevés bonnök a szesz, ahos járulván még a rondos kezeh''sbeni mulasztás is, fok pinezébon megnyálkásodtak. Ea voluk gazdák, — kik az ily borból szószt kívánván gyártani, kazánba öntötték, locsopogtették s kaptak 10 akó után 2 pint vizos pálinkát 1
A tavali bornak akószáui 2 forint az ára, 2 frt 40 krért szoszdusabbat vehetni. Aggó<lnak a bortermolók, mert nincs tires hordójok, és busulnak a kádárok, mert nincs nagy ára az uj honlónak, joléül, hogy nom lesz oly sok, mint mennyire számítottak a termelők.
A sz''" ^eiuek részb/n lehulltak,összotöppod-uok s i«ő eiőtt felropodvén, rothasztó orjodésl>o mennek át
, Bő lesz podig az 1869-dik évi bortermés; mert n vesszők már is érottok, a bimbók szépen fejlődnek.
— Meghívás. A mogyoi közgyűlésre, moly több közigazgatási és bolkormányzati «gyek felvétele éa elintétéso végott folyó 1808-ik évi szept. hó 14-én s több utánna következő napon délolőtti 10 órakor, Zala-egerszegon a megyeháa nagy termél)en fogs tarUtni , az
állandó bizottmány t. tagjai é* u megye közön-ségo ezennel tiszteletteljesen meghivatnak.
Kelt Z.-Egerazogon, 1H08. évi szept hó 1-ső •napján.
BAUCZA SÁNDOR, m. k.
l-iö »li«j>An.
A Vigyázatlanság. A" napokban Sí. barátunk KcMtholyről jővén, a vonat menete MT** fia a vagg°n ajUjára dUllcazkodctt; ivz ajtó kinyílt és o tiu — kiesett, oly szerencséscu azonban, hogy legkoveaebb sérvet aein szenvedett. E példa is eléggé ajánlja a ügyeimet a VMuti utasoknak.
A Eji őrök. A kö/rcndéazeti bizottmány hatarozaU folytán az éii őrök fegyverrel litut-nak el. Ez intéikodést helyeseljük.
A P o t r o 1 o u m. Pislogó olaj lámpáink valalvára mégis petróleumra lettek átváltoztatva. E Ulálmány czélszcrüségéro ia ugy jöttek, mint a königgrtttzicnata után a czündnadel-gowehrro.
AGyárák a zsidók, hangzott ezelőtt, ujabban podig e véleményt megczáfolva lá»''uk, inert aa izraeliták ui generatiója közt derék
Íitor ifjakat Ulálunk, kik ^ vész óráján ha ell, áldozatul is holyt ,Uaiak.
Mindenekelőtt megkell dicsérnünk llosenberg Edmund urat, kidalárdánk Keszthelyrorándulásakor történt tűzvész alkalmával az otUni lakósok bámulatára oly annyira kitüuteté magát, hogy Kesztholy érdemes városi tanácsa ogy elismerő lovéllol tiszteié meg, és ha jól értesülünk, díszpolgárnak is szándékuk őt megválaszUni. A második bátor ifjú Lublicz Simon, ki daczára, hogy pár év előtt lábtörést szenvedett, idsó sxo-kolt lenni a vész bolyén; ügyessége és bátorsá-
f;ának köszönhető ogy épület megmentése. A larmadik Schorz Henrik, ki a lángok közül egy gyermek életét menté inog. Vannak még többen is, kik méltó dieséretot érdemelnek, do vannak néhányan hotrenkedők, kiknek neveit elhallgatjuk, miután uton-utfélen, kávéházakban és gyűléseken könnyen (elismerhetők ...
A Orllnbaum joles zenekara o topüezai fürdőből szoroncséson visszaérkezett éa bennün-kot ugy, rniut eddig 30 év ÓU, mulattatni fog.
A Dalárda-ostély. Helybeli dalárdánk szept (>-én a „Zöldfá* vendéglő nagy termében tánczkoszorucukával egybekötött dalestélyt tartami. Kedélyes vígalomnak nézünk ölébe. - ''* A A n agy-k ai\ »«¿ai gymnasium épiUao /Iliépcn balwí.''clíS''o, s kétsPg kívüli,TvSgJrsi legközelebbi tanév kezdetén a 0-ik oazUly számára is megnyílik a tanterein. Erről bóvobb értesítést jövő; számaink hozandnak.
AVárosunk fia Lang Fülöp, a bajor ki-rályi sxiuháa jele« bariton énekese körünkbo érkezett. Pár nap múlva azonban tovább utnrji szándékozik; sajnáljuk, hogy ritkr. szép hangjában mi is nem gyönyörködhetünk.
— Koros János nagy-kanizsai zonész társaság mult szerdán este adu bucsuhangveme-nyét Gráozban, ma, szopt. &-én )>odig a mar burgi dalegylettol működend Marburgban. Mindenütt szivélyo« fogadtatásban részesül.
— A napokban utazott városunkon kő-resztül Somssich Pál, ki az előtte tisztelkedő városi küldöttségnek minden lehetőt mogigért, molylyel N.-Kanizsának akár anyagi , akár szellemi ftil virágoz tatására szolgálhat Pénteken szopt. 4-én tisztelgett egy a városi tanács által kiküldött testület nagy hazánkfia Deák Forencznél.
— Halál iizás. T. munkatáraunk Honez Antal ur édes atyja Honez János ev. lelkész ur 73 éves korában f. hó 4-én meghalt. Áldás poraira 1
— Folyó hó 4-én Nagy-Kanizsáról néhány elvbarát megtisztelte Deák Feroncz nagy hazánk fiát Puszta-Szcnt-Mszlón. Örömmel értesültünk, hogy a pusztai magányban vidor ogész-ségnok örvoud, éa hogy a söjtöri azon családi lakház, melyben szülotott, a jelenlegi tulajdonos által kijavíttatott, és hogy az utódnak ezen Mekkája a késő kor számára fentartatik.
vaeiorát tálalUtUk. — A belépti dijakból befolyt jövedelem 78 frt vala, ós ha a folytonos esózétf az ide szándékozottak nagy részét vissza nem tartóztatja, legalább is 160 frt rug ftiöVi;-dolom — Miuilozokért vegyék tehát *s illetők ogylotünk ós különösen dalárdánk legbenső háláját • legyonok meggyőződve, hogy ez ca-télyról még sokáig kedvesen fogunk megemlékezni, s hogy semmi alkalmat ol nem rnu-laszUndunk bebizonyítani, mennyire ére/Jtük magunkat lokötelozvo irántuk.
SINGEK SAMU,
•gyleU Utkir.
. Somogy-megyei hirek.
Cttni''KÓ, szept. 2-án.
Az ezen b. lapok legközolobb megjelent számainak egyikében felemlített majdani kirándu-lásA a csurgói dalárdának Atádra, m. h. 30-án csakugyan megtörtént — Nem lehet tőlem, iuíut a dalárda egyik máködé tagjától kiváuui, hogy az estély miképoni sikorültségéről szóljak, mert az ily öndicséretro egyik vagy másik joggal mondhatná: propria laus sortlet — du nem teszem azt még álnév alatt som, azon tudatnál'' fogva, hogy intelligens, műértő közönség előtt volt alkalmunk bemutatni magunkat, s igy tollát >á|Juk azok bírálatát, kik hivatva érzik magukat úrra, mely, akár logyon az kedvező, vagy nem, mindoncaotru serkentésül szoigáland nekünk. Do annál inkább kötelozottnek..érzem magamat azon humanitás és gcnerositásról említést tenni, molylyel az atádí ét annak kör-nyókobeli urak irányunkba viseltettek; nom olég hogy szívesek valáuak az egész rendezőséget magukra vállalni, még az estély okozta költségűt is ők viselék és mi annál is több, hogy éjfél tájban az ogész dalárila számára pompás
8opron-megyei hírek.
Sopron, szept 2-án, 1808.
— Tiszt, szerk. ur I Vége ugyan a vásárnak dó a sok síp, dob, troiubiU elég jólét adja a „nom rég mult időnek" — áluláuosságban te-k< Uvo a vásárt, »ok volt az „eladó* kövesebb a „vevő" — áruluk áok szívat, puszedlit, „roí-tert" de oz miud „sifli!" —volt idő, midőn a lovas katonával" jobb vásárt lohotott''csinálni, nagyon drágán votték mogl (per*/o a hölgyek csak; és az ilyen Koiter nom sifiiből volt ám, mert ugy tudott bálakon stb. opponálni a „zivil s paraszt* ollon, mint valami török basa — özeknél a Keitoroknál azután ösz-pontositvft volt a „sziv* és puszo<lli sammt Zu-gehör 1 drágák voltak, de olég volt ogész életére!) ^
Tegnap egy nagy robaj riasztá hallgatásra füleinket, kitekintvén látUm, hogy mindenki a „gombocz-torony* romjai felé üget, — engem ia nő szült! utezu! vesd ol magad, utánnok futottam.
Miro oilaértem, Vexuvként füstölgött agombóoz-torouy, egy nagy részo a puskaportól kidobva a többi hathatósan megropogotve 1 — Ez sikerűit a Uenio kapitány urnák, — most majd könnyű $»z a szétrombolt „goinbóoz" darabokat tördolgetni.
A politikai látkőr szé,) csendos ós fényes! — nemszeretem, mert maj'' Donnerwottcr jöh a végre „beüti" —tisztáztuk az eszmét, távol minden személyookodésiőL, nem állunk ellenség fóldén, szép hazánk — ha nem tulboldog is, do nem abaolut — Sildjét érezzük lábunk alatt,
halljuk, « jtíót, tnnácsoljuuk epéskodés nélkül. — Lá^tj ö5ííkhonba vannak liourbonisták, vörös sasosok, Napoleonisták, rcspublicanusok stb. de jaj annak, a moly párt a másiknak „haza áruláai" vádat vet szemére, — egyik igy másik ugy véli hónát boldogítni 1 - rájok fér!
Isten velünk !
V,
— Sopronban unitó-egylotalakult,mely-nok czélja Sopron s a volo határos szomazéd-megyék népiskoláinak, s özekkel rokonirányu alniáltanodák összes crojénok cgyosüléso, hogy ozáltal a népiskola űgyénok minden irányú omoléso hathatiVsan tárgyaltassék, iVi ar. egylet Ugjainak tér és alkalom nyujtassék szellemi képzettségök tovafejl''jsztéséro s anyagi jobblétük előmozdítására.
— Sopronmogyo f. hó 11-én némely sürgős Ugy miatt rendkívüli közgyűlést tarUnd.
Vas-megyei hirek.
* Zseb metszők. Szeptember hó 2-án reg -
S;ol egy 13 főből álló elogana esebmetaző bandát ogUk ol óbor tbgláraink, kik vásárokról vásárokra járUk, s űzték fosztogató meatervégoiket, — volt köztök ogy iniakolczi hí kereskedő és egy nagyváradi polgár, a többi 11 mind poat megyebeli pinnyoi izraoliták voltak, — a tagnapi vásár alkalmával meglehetős sikerrel működtek, do ma a sora keresztül húzta számításukat, s hurokra kerültök, sajátságos módot használtak a tolvajláanál, ugyanis: rendesen rőfóskereskedők voltak a kiszemelt áldoz*-tok, klknok boltjok előtt formális csatár lánczot húzták, moly a tolongó nép hullám közt fel nom tünhotott, egy öreg nő szinte UgUirs, elő-vototi a logfinomabb gyolcsot s megnézés végett átadja a hátamögött állónak, ki az alkalmas pillanatot kilesve, a vászon tekercset ki dobja az ogyikőrszomnek, oz tovább s igy csakhamar a legszélső kozébo kerül, ekkor szét oszlanak s egy másik bolyon tovább folytatják, — ma reggol ínég javáhau reggelizés mellett fogták el őket a pandúrok, 8 legújabb divat szerint öltösvn sétáltak bo szuronyok között a megye bor-tőnél^.
* A mogyoi havi közgyűlés f. hó lén votto kezdetét, — legelőször, ia a megyei tolok-könyvi hivatalhoz a magas igazAágOgymíniaz-torium által ongedélyozott ülnöki állomás betöl-teséro Kékesay Gyula, árvAaaéki üluök on nok holyébe árvaszéki ülnöknek Sághy Miklós urak válaszUtUk meg,ozekutánakiiigvülésnok T. Takács Laji^s első alispán tir bemutattA a foglárok számára Pestről és Bécsből megrendelt Weuczl félő hátul töltő mintafegy verőket, melyek közül a pesti nyerte el az elsőséget a másik felett, mely mind urős szerkezetére, mind podig killosinra néavo is meghaladja a bécsit;

''küteltui magát a gyártulajdonos, hogy u l''A) <lb. l\isy vert darbját 23 írtjával számítva 3 hé-uap Matt kiállítja, • anotáu hiányosakat mán-\ sal kicseréli; ezen fegyvernek handzaár alakú vágó szuronya vau, igon díszes tokkal, — u morkoK''t egészen a katonaság fegyverei miutá-jára kfW.tÜt.
Elhatároztatott továbbá, hogy a közbiztonság tekintetéből a rablók ollen kiküldött katonaság továbi rondoletig künn hagyaasék.
* Xépénokoaoin k kéazUluek itt hagyni városunkat, táu majd máshol jobban méltányolják a milvéizotot, mi is hallottuk a világhírű .Obst herg *.u-jeket, mit közkívánatra ismételniük kellett, — bizony bizony csudálatos, hogyan lobot a Bolcznay kort voadögoinok étvágya, ily mulattatá* mellett
* Német nzinészot. ITallvig németszíntársulata naponkínt tolt háznak örvend, — tag-
Íai nagyobbrészt szakképzettek, — több jól si-:crült darabot adtak már, inelyokbon különösen alkalma volt magát a szép tehetségű Mistől Oortlula kisasszonynak kitüntetni; gyönyörű Céongó hangja, meglopó gyors mozdulatai, s a •zinpadoni otthoniaasága valóban aoinmi kívánni valót nem hagy hátra. Sept. l-«ín adatott szíuto tolt ház elótta „Tücsök", a cxirn szoropot Eötvös Mária kisasszony, mint a bócsi józsefvárosi szinház tagja szomélyeaité, ki vondégkép volt szíves fellépni, játéka bizonyos színezetét hordá magán a nagy vároei színpadnak, — moly kedvesen meglop! a nézőt; kitűnően adták (I^andry t) Karschin,és („Didior-tu)0nllas urak,mindkotten jelesen tölték bo szerepeiket.
— Niodorroitor Edo m. kír. postamester kis-czellí lakos, ugy maga, valamint Qyula, Ilka,és Luiza kiskorú gyermoko vezeték nevénok „Lo-vaidlu-ra kért átváltoztatása f. évi 17552. szátuu belügyminiszteri rendelettel megengedtotott.
Irodalom.
— Boküldotctt Lukácsi Kristóf előfizetési felhívása ily czimli munkájára: nA ma-
Íy a r o k ő so 10 í" „Hajdankori novoi s lak boly oi." E mii erodoti örmény kútfők után vau írva, s mintegy negyven ivro terjed. Bolbocséro nézve eléggé ajánlja a magyar tudományos akadémiának magyar őstörténeti kérdésekben kétségkívül legilletékesebb bíráló tostUlotuok elismerő jegyzőkönyvi nyilatkozata.
Előfizetési ára az egy kötetben mcgjclonő munkának 3 frt 50 kr. 0. é. A megrendelések f. évi október végéig Lukácsi Krístéf úrhoz (plébános) Szamoaujvárra küldendők. Ugyan 0 t. szerzőnél kaphatók még a követkkoző munkák : „História Arinonorum Transil-▼ aniao a prímordits Routís, usquo nostram memóriám." Ara 2 frt.
.Adalékok az Erdélyi ürraényok Történelméhez." Ara 80 kr. Ajánljuk őket a müveit olvasó közönség figyelmébe.
Mogjulout „Halljuk a szép szétl" czimü magyar felköszönte (toaat) könyv, Mind dísze* kiállítása, míud pedig változatos, műgonddal irt és összeállított tartalminál fogva 0 luft nagy hiáuyt pótló, mondhatni ogyetlon irodalmunkban. Azért vagyunk bátrak melegen ajánlani minden irodalom kodvelőnok, de külö-áösen az életbo lépő ifjúság figyelmébe ; mort ha tankönyvtll nom is, raindenosotro biztos irányadóul fog szolgálni minden előfordulható körülménynél, mely szónoklatí ügyességét igénybe veeudL
Ara a 15 ivre terjedőn 145, többnyire eredeti felköszön lést tartalmazó, szinos kötött boritéku zsebkönyvnek 1 ft. 0. ó. — Kapható WajdiU Jó-wof könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán, valamint minden hazai köny vkcreskodőnél.
Nyílt póata
— 11. urnák. Sopron. MagAnlovelat írunk.
— V. Ugyanott Leveleit folyton \i kelélylyel olraaauk,
— Kapoal t UvelexSnknek. Küldeményt botit nem adott poitára. Kérünk poaloaaAgot.
— Ha. Á. Keaxlhely. B. megérkexett , Icgköxelobb kflldendl levelét
— 8. urnák. Oaurgó. Miért oly ritkán T
— D. K. urnák. A.-Lendva. Ninca a Bókodban nekünk való T
_ T. V. urnák. Bxent-Uailó. Ai Ígéret uép »«<$... kérjük barálUnl.
isryllt; tér.
Nagy-KanlaiAn agyadül WajdiU Jóxaeftiél, Sxombat-bol/tt pedig Plllleh Kcrenos-, Péciett 8ip3ci latvAn gyógyaxoréax uraknál kapható a uagykereaotWégnek örvendi! Fort)''
orvosfélo általános SEBTAPASZ,
mely rondkivüll gyégyereje , elvAlaaitó érlelő a fAjdaltnal ciilapitó batAaa Alul Inggyoraabb, a ogyiicriinir.d gyökéről gydgjrilAat eaxköxöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyuladia, légci6> burut börkéa barnaiAg, hArlyAigvik (Croap, angika) mindennemű mogiértétek, harapáa, aaárál, vAgía v.ig/ ígíia Alul tAinadbatd tsbok, inagforrAiAaok, darAia-vnxy luíbainrAaok, konok fukólynk, >usatok (coutuil-ok, — meglepő gyor« ÍÁjdalouicailapIttAaaal — rOgxÖtt daganatok, gOmSk, tAlyogok, pokolvar (carbunoulua, puatula maligna), magkemluyedlaok, genyodi''tek, vír-keléaek, minden mlrigybetogaégek. gOrvtWyea fekélyek, fagydaganat, ujjférog, kOrömfoljAa, körömmérog, vad-hm tag«xWaca; caonUiú, kificaaniilA* ¿a ruogrAndulA-•ok tovAbbA a aiflUa utAul lAbaebek Aa daganatok, íAjói fekílyaeit rag/ fair genyea nRi ina!l. — 8ok nő rnAr cairAban volt'' étnlőrAktdl — a különben rlko-rUlhetlnn, ¿lelieaxélyea aobéasi mfilAtnek inollőiAslTat — egyedül - »»on aab-Upaj* baaanAlaU Alul meno< kQll ineg.
Vígro a toatbo erSieu bemílyedt bArmluema taAlka, vagy darAia ¿t inAh fulAnkja caupAn oten tapaaiuak rövid Idal baainAIaU folytAu annyira előtűnik, brgy aitiUn a teatből köiöpiigaicu uabad kéatvl, aabéaii nifitút ta CAidalom nélkül, knnnyen kiliuibató, mire a • ob gydgyulAaa gyorian beknvctkoilk.
Kien mcgbecaallietetlen gydgyaaer, melynek jelca-aígu legbiteleaebb agyénok aaáoioa, Aa kOlönOa klrA-italra, bármikor felmuUtiiató buouyitváuyai Által inir régen a legf^nreaelibvn cliamertetolt — romlklvMi, a legkUlönnemflbli eaelekben megproliAlt liatáaAuAI é< feltitnő aikcrdúa eredtnél!)élnél fog»«, melyek hajauA-laU AlUl még olavull bajokban la elérrtuak, jrtl meg-kUpilott él elterjedett hirnt kélaégbevonltallaoul Iga-lolja.
\ caomagok Ara 60 kr éa 1 frt., baaanAlatl nUal-tAaaal agyütt
— Egy AHáplugÓp haaxnAlbaté Állapotban el-adiara kéaaen Ali, jékarban van • jutAnyoa Aron meg-aaereahotő a tudakozó intéiot AlUl.
— IIÚZ rlndlÍH. CaaládUgok Ogye rendeaéa« végett Nagy-KanitaAn egy jd bvlyen lövő hA> örOk. Aron eladatlk. Érléko 5000, éri jOredelmn 000 fl.
— Ilnroni Ulükerténz kerealetlk kaiöobO»« nrcdalmakba. A foiU''telek alŐn/Oaek.
— Cuyen fozótlök kereatetnek falura, uraaA, gokhoi. — Aa aiánlkoaék kedveaS feltéulak mállott állomáat uyerbetaek.
— E*v Ontfll leányka, kl mTodaa fekérnamfl ▼arriaban jA/Ua, ajAnlkotik falura jé url caalAdokhoa.
TÁRCZA.
Szerettelek.
— AmillAhoi. v-Bicrettelek bAr ajkam néma volt, 8 elhallgatAni forró aarrvlmamet. Mely titkon égett keblem rejtekén, l)o lAngot, fényt elődbe nnm vetett.
Ha rAd toklnték, areaod elbllvnlt, Miként a Itajnal égi tnoaolya ; Imádva fllggtem angyal bAjaln, 8 megvallnl a<t nem volt erőoi aoha.
Sxcuied angAra édna kéjt Itoidn Ha Atölelto fAjó lelkemet, A ailv kitárni vAgyU érzetét, De oli I ai éai nxt angta ! nem lehet!
Meit jdl tudá ex, hogy mi tok a nehéa VAlaaxt huxott körénk n aora kexe,
Hogy inlnd hiti, eléilietetleii ax, Mivel reményem dgy kecaegteto.
Sxerettelek, de Alom volt catipin, Mit ax AbrAnd ttlndéro alkotott. Hogy a keaerv «ötét felhői kflxt A mult derfUen olykor''callUgot.
Odv''tmuek napja bArba elborult, I<elfint Urökro bennod, drAga nő I Kiaérjen igy ogy aiont emlékexet, Mit el nem olt a tAvol éa Idő.
Bxerettelek, de végxclUnk kemény t Megtörve mind a kUxdő óhajok. — Nten velőnk ! te élj majd boldogul, Ka én — epodve érted meghalok.
HAJUATÓ 8ÁNÜOK,
Egy nemzet kakukja.
— Történeti beszély az avar korból. — Irta Tniidur Ferenc*.
— Egy lllolllárniCHter ajAnlkoxik klaebb malomból, ki C00 frt bAnatpénat axonnal letenni képea.
MT Mindoxekről bővebben W^JiliU Jőnaf nagy. kaniaaal eltő tudakoxé • kOaV(.titŐ intéaetében.
(l''olyUtAa.)
— Jer, jor ido örimoáld I borulj anyádra, érintsd még egyszer arezát, sírd kt magad — az ifjú könytolon szemeit emelto az nggra — nom tudsz sírni szoroncsétlen gyermek ? Oh igen! a te fájdalmad nagyobb a könnyekot ontó fájdalomnál. No is sírj többé, fojts magadba a könnyokot, logyon szíved kömény, mint a kő, hideg mint a jég I
— Tudsz-o ílyon lenni ? — kiáltott fel megragadva Grimoald közét.
— Tudok — felelt oz kiállva az agg villámló tekintetét.
— Tudnál-e nélkülözést, nyomort, színlelést tűrni anyádért ?
— Tudok — válaszolt nr. ifju.
— Foltudod-o áldozni jövődot életodet anyádért? -
— Fel.
— Folludnád-o áldozni szorolmodot,olnyomni minden érzőimet, moly gátolna tottodbon ?
— Fol — susogá az Ifju eltakarva arezát — anyám is szeretett s---
— Megbosztilod-o anyádat ? — kérdé félénken oz agg.
— Mog, meg I — kiáltott felugorva Qrimoald — oh igon, igon I oz a szó az, oz az érzelom, moly keblemet oltölti; oh mondd, mondd újra e szót I hadd szokjam mog, hadd véssem mélyon magamba, vezess oda, hol megborulhatom magamat 1 vozess ~ tövé hozzá kérőlog — maglátod nem leszek gyongo.
Az agg kedvtelvo szemléié az Ifju kitörését, oly jótékonyan hatott rá az ifju kipirult arcza szenvedélyes hangja.
— Szegény gyermok! te lonnél olég er»., méltán megbőszülni anyádat, egy karóba vont longobárd'' királynét?
Az ifju vad dühvel rohant a loáíott karóhoz, melyet anyja vére fi»tett be, az fecsegvo ia-gott meg.
— Erős vagyok-e? kórdé daozezal az öregtől.
— Gyongo, nagyon gyongo vagy Grimoald, azt gondolod fóldbo ásott száraz kim}az, melyre boozuló kezed lofog sújtani; élőfa az gyermo-kom, körötte védül egéarz erdő terül el — ogy rettegett nomzot. Neked ki koll irtani az ertfAt ■ fiam, hogy hozzá férhess anyád gyilkosához,
Grimoald lehorgasztott fővel hallgatott.
— Képes Ieszesz-e erre ?
— Nom tudom — válaszolt Grimoald esüg-godten.
— Oh Grimoald! neked nagy muukát kell tenned. Mogboszulod anyádat, do nom a halál lal, oh ido száz halál is kövén I neked ugy kell megboszulnod magad, hogy áldozatod »záiato rosan érozzo a kínos halált.,
— Légy olyan mint a kigyó: tekord át előbb gyengén testét, hogy hideg tested kedvesen hasson reá, aztán szorítsd öm*u mindig s mindig erősben, hagyd véginegfeazitéssel küzdonl, u mi dőn már Játod, hogy izmai kidagadnak.
Grimoald olőro nyújtott fejjel, mohó figya-lemmel lcato a szót az agg szájából — midén már arezát kék szín futja ol, midőn már veres szemeiben látod a halált ülni, akkor tágulj ki egy pillanatra, sziszegd füleibe: — Anyáiul
— Anyám! — viszhangozta az ifju rémes mosolylyal bámulva maga elé, mintha az agg álul előadott jelenőt állna olőtte.
— Igen, igen : — Anyám I — e szó ösztönözzön vérea munkádban. Minden gondolatod oz logyon — Anyám mogboszulUkl — Midőn álomra hajtod fojedet utolsó, midőn fölébredi! első gondolatod logyou : — Anyám megboszul-lakl — Anyám megboszullak 1 — viszhaugsott az ifju ajkairól.
— Megteszod-o ezt ? kérdé azonvodélyoeon mogragadva a maga old bámuló ifju kezét, aa felé forditá vérben uazó szemeit a vontatva válaszolt:
— Mcgl Anyára megboszullak I
— Jer ismételd o szót itt anyádnak, érinted esküül hideg arezát, oh mond noki ezt még ogy szorl
Grimoald térdon osúszva közelgett anyjához,
szemei előtt véres föllegek röpdöstek, érmté ui-
1''ával anyja homlokát: ujja » a homlok egyenlő lideg volt:
— Anyám megboszullak susogá, azután felugrott, megragadta az agg karját, s rokodt hangon kiáltott rá:
— Vozoss innét, mort megőrülök I
— Indulj addig olőro, én olteraotora a holtat, a mint valamieuhanczfolomolé a halottat; nom mosazo ásott sir volt, belő liflyzé, földet hányt reá, aztán körUl nézott:
— Igazság Istene! ''engedd megboszulnia anyját, a királynét, kinek íojfája a karó, molyen bovégzé életét I
IT.
Tizenhét év enyészett ol, mióta az akkor XV éves avar chán oípusztitá Friault s kivégeztető Rumhildát, a longobárd királynőt; tizenhét év az előbbi jelenőt után.
A fogyver-zörojt nyugalom váltá föl. A chán visszatért zaákmányló útjából. F«UU » 62rt-lki kudarezot, mely Byzáne falai alatt érto.
Visszavonult fa-városába, meg köztié a bizánci udvar példájára a véget nem éró vadászat-s lakomákat.
(Kolyt. k»v.)
<»l
ÜZLETI-
I R N Ö K
Naay-KaaUsa, axopt) 4. A lefolyt hiUiu''gabona-Uxlctflnk ktllönOa víllo^Aa uélkOl larUlély''caak aa Idő javult, éi ennek kOrotkextében axAraiabb lett a oaépeletlen gabona, *ielyet moat mAr eaxköxléabe venni •ietiiek. A buxa emiatt • peati pUeaon kora-aettobh Kin.
• A tegnap eato megnyílt kanlxaa-barcal vaipAlya a ml gabona-piaexunkra la nagy benyoraAat tett, mert it Dráva melléki toriodnyek eantAn nem kerülnek hoxaAuk, hanem aa uj yaapAIya mentében fekvő Állo-aáaok axodlk f«l. Innsil jő, hogy a mi hetlplaoxaink gyérebben lennek beh »aaUlokkal ollátva, rnlnt eddigelé töitént.
Plaozl heti-váslrl keletárok.
N.VOVK ANU8Á.N, aa«j>tvmt>«r 4-én.
Alaó itu»''itriai niérőnként.
Termiayek : II u > a l*-*t> fontoa «"írt, 3 frt PO kr. »4 - 80 fnt 4 ír. 26 k; «7 -88 fl» 4 frt &0 CO kr. Kiiii 78-79 fol. a fr,''60 kr. 79-80 fuL 2 ft. ÍO kr. Árpa aerfóa-ltink, lO-i-71 fnt. » fr. ftO — kr 71 — 72 faU a frt 7(f kr. árpa k8xön«é/c«, 84-aö fl». i fr. SO kr. 67 - «8 fin. J, írt. 4V kr. Kukorlcaa ü ffi 40 kr., U frt 50 kr. K.U k or io aa oliux (ti»u><jua»liii) i frt 70 kr. ''¿ab 45-17 fm. 1 frt 00 kr. 41 -48 f.ta 1 frt 00 kr. 1''oMnU Cö CS fna t frt. 40 kr. »8-70 fU U frt. <W kr. I''axxuly fehér 8 frt 50 kr. l''aaaaly, tarka U frt. HU kr. Uubd eliJrendU 12 forint IS krajcxAr.
Lisztek : »A>*. K i r á I r 11 a a t 0. ax. 12 frt 75 kr. L á * g 11 a a t utx». I. ax. ti frt 25 kr. L A u g li * a t BII. 7. axAm, u frt 57 kr. /. a e m I e 11 * 11 3. axAin tl frt 26 kr. Z a e ut I e I I a x t 4. oiAm 10 frt 2» kr. K»«y Ír I Í ♦ •! ft 0 írt. 26 kr. Keuyérliaxt
6 as. 10 frt. — kr. Kouy.-I. in. 7 ax. 7 frt 25 kr. K e n y .1. m. 8 ax. 0 frt. — kr. H o x a I A n g uiAxa. I. axAm 7 frt. 25 kr. K o a a I A n g mAxaAja 2. axAin 5 frt. 75 kr. Kaltorioialiaal mxa. 4 frt. 60 kr.
Kfiftfaráték. M éa inAaaAja - frt - kr. Via;* m. Jl2 frt — kr Kagygyú nyeri m. 10—20 (tl— kr alAiaa n. 18-J2 frt — kr. . OyapjA finom 110— IH frt. — kr. Gyapjú hatArCrvidékr m. - frt. — kr. Kehér rongy m. n frt. 50 kr. Tarka rongy >«. 4 frt. 50 kr. Hxalma m. .— frt. GO k. Hai.ia m 1 frt 00 kr. Ugy kéve aaup 12 kr. llurgonya mérKjí 1 frt f>0 kr. UarbabSr nAraa, nehéx mAxaAja 60—05 frt. Marhabőr axArnx, könny ft mAaaája 05—70 frt. Itorju-Ii3r fejjel 100 100-105 írt. Uo>jub3r fejuélkOl nixa. 110-125 fr. »irkabőr 100 a — frt. - kr.
Borok : Vidékünkben AJIior 1807 diki, fehér vagy •chiller akdja 2—4 fr. Vidékünkbe)! ó bor IbOO -05-bell frhAr vagy tchUlor ak. ''./ 1 ií frt — kr. üalaton-mollékl 1807-bell fehér ak. 4-6 fit. 50 kr. 1003-66-bell feh. v. ichll.ak. 10-16 frt — kr. Homlal 180S-6.V hell akéja 10-16 frt. — kr. t$07-bell 0-.7 frt. - kr. lladacaouyl 1MŐ.1--O.VIirli ak 14 frt. IHOÍ bell *k.'',ja 6-0 fr — kr. VIIIAnyl él »aekiaArdl feketo, 1867-Jiki akdja 5-tJ frt. — kr.
SpirJtus (por grad) fokonkiut — Irt. 2.) kr. HailvapA-linka hordával »0 foku 21 frt kr. TörkölypAlinka liorddval iO foku 18 fri — kr.
Kliplaozl árak: Marhahua fontja -i2 kr. »ertéahna fontja kr. Nulona fnt. 41 kr. Itorjuhua fnt. 24 kr. J.úbhua fut. 14 kr.Ziiruxk fnt. 48 kr.Antalt ol^j fontja 4w kr. Lenmagolaj fnt, 2« kr. itepueol^j fut. X7 kr. I''etroleum fatj. 22 kr. Cxukor Unom futj. 40 kr. KAvé fntj. 80 kr. Konyháid futj. 7 kr. Xfarbaiénak fontja 4 kr. 1''acgyAgyertya fnt 4« kr. Siappan fnt 1» kr.
KixakAaa Itcxéje 15 kr. KöleikAia Itcxj. U kr. ITaj-illoa Itcxj. 9 kr. Kehérbab (pa»xuj) Itcxéuként 0 kr. Tarkabab (paaaitj) Itoaj. 5 kr. Xrpsdar* foutj 14 kr. Iloraá Itca. 12 kr. Lud, aovAny 1 frt, 1 fr. 5-23 kr. I.ud hlxott 2 frt. 2. 30 kr. Kacia párja I frt 40 kr. Pujka párja 1 fri — kr. Tyák tojái fl darab 10 kr. Qortét 1 mAnAi <6 frt. 8ertéa 1 mAxlAi — 48 frt. Ujbor itcxéje 10 kr. Ó-bor Itca. — 10 kr. 8ailTapA-linka Itcxj. GO kr. Kanixiai aör itoaj. 10 kr. I''ettl iör . Itcxj. 14 kr. Keményfa ftlo nArax 0 frt — kr. Nycrifa öle 7 fri. Fa-ixén mArSjo 80 kr. Kgy pAr cilrko —, 50 kr. Kgy kii maltca atlltuek — fr — kr.
8opron, aug. 81. A legjobb mlnSiégfl buxa 5 ft. Rori 3 fl. Árpa 8 ft 10 kr. /.ab 1 ft 75 kr. Kuko. rie.xa * ft 06 kr. _
Vasüti naponkint! menetrend;
Indul N.-KanlaiArdl lluda felé d, u. 1 óra 23 perci.
• * » . eatvo 0 órakor.
. , néca , reggel 7 óra 15 perci.
, , . . . d. u. S ára 80 „
I Trieat . d. u. 1 óra M .
t. . • . eitve 9 óra 24 .
K-k. M.-KanixxAra lluda f»l<<| veggel 5 óra 6
• . . . d. u. I óra 80
. . . lléci . délben 12 óra 81 ,
» >'' . . eatve 7 óra 28 ,
• , TrUiI . reggel 6 óra 24 .
• • , , délben 12 óra :>i ,

Bécsi pónz&rfolyam, aug. 28.
5*/a motaliques 67.90 5 5% aemx. kölcsön 02.40; 1860-kí álladalmí Ic«Ichőh H— ; bank-réazvényok 7.25 ; hítolinté/.eti r»W,vényok 212. (M); íxmdon 114.70; ozllst ágié |I2.:\0; arany darabja 5.43*/,. kr.
Heti naptár.
aicptemb. »-tál 12-ig 1888.
lió- úa hetinap
Katbolikua naptár
l''roleilána" jind
naptár | utj.
Kalb Kv. 8enki két urnák uem ixolgllhat.
erviíW.r
- néi/a Keád ''
Hxerd. Ciülörtök l''éiitek 8xotnbat
MAté VI. 33 ÖTíUaekar. Koglna aa. KisasMoay Oorgon vértanú Tolet, Miklós Frotui, JAcx Ouldo, Bllvin
24.
virtr-
Keglna
Kiaaaaiony
AdumAr
Uenodora
Prdlus
Toblaa
IJ
Felelős szerkesztő : WajdltS JÓZWt Uegóduzerkuóztó : Bátorfi Lajos.

•»H l
I» V.''
Nagy-Kanizsa, Hetedik évfolyam,
37. szám, szeptember 12. 1808.

/
/


Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
T egyea tartalmú betllap ■
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, «azdászat, tudomány és művészet kffréMÍ.
7ít.
Megd elenlK:
f minden nombaton,
tfi*i lr«c.
HirrkrmtAi Irodn ¿h klndő lilvntni
WAJD1TÖ JOZHKK kOnjrYkeie«ko(Ii«<ben.
Előfizetési föltótelek

. 1 . I 1,1-JW

Heljrbeu Uiabox bordAaaal A* vidikro )>oatXu XUMrf Kg4$* ¿rra! • 8 írt. — lur. K«l irtt - ■ 3 „ — , Krne£j«<1re - l . 60 .
A hat baaiboa paUUorírt l-#»8r 7 kr. 2jior 0 <tj mlndtú tOTÁbbi bolkUti»<Srt 5 kr.
iUljregJiJ mindon «fje* b«iklati*Art .10 kr. A .NyIli tireu" , «KX petit *or boikuU.I dija 16 kr.


Mivel az ember nevelés által válik emberré, mutattassanak ki annak előnyei egyesekre ugy, mint egész nemzetekre.
— Erkölcstani pályamű. —
(Folytatia.)
Minthogy az ékestollu Eötvös szerint minden becsületes embernek kötelessége, hol látja, hogy bizonyos csalódások valaki-nok kárárt válnak, igazságot mondani, bármi rosszul fogadtatnék az első pillanatban: h o kötelesség nem válik kisebbé, ha hivatásunk axt egy nemzet irányában gyakorolni; (Reform) ennélfogva no féljünk kimondani, hogy most oly tehetősbek, — kik talán azon nézetben, hogy a kis urficska mezitlábosokkal iskolába no járjon, vagy talán azon hiszorn-ben, hogy azoktól rosz magaviseletet sajátítana el, otthon tanitatják. E nézet, én hiszem egész minőségében helytelen. Mert az elsőt illetőleg, megdöntetik azon egyenlőségi csapié a társadalomban, melyért a Franczia forradalom először, azóta pedig polgárisodé nemzet annyit küzdött, úgy szellemi, mint anyagi fegyverekkel. ¿1 másik szintén helytelen. Mert rosz magaviseletnek iskolában helyű nincs, és K mindennek daczára mégis elővetŐdik, nvomban utána következik a megérdemlett büntetés. Ez pedig már azur-ficskát is visszatartja a rosz magaviselettől.
Dg különösen véve fel a dolgot, s szorosabban gondolkodva felette, mi viszont azon né?et- ós hiszemro jövünk, hogy a fogadott tanítónak házinovelése csonka. Ha a tchc-tősbek ily meggondolatlanul cl nom forgácsolnák oróikot,s nem csupán vérrokonaikra, hanom a szegény nép gyormekeiro is fordítván figyclmökot a nevelés terén, meggondolnák, hogy első, és legszentebb kötelessége minden honfiúnak a hazát illeti: ugy nem lennénk ott, hol a régiek satnyultak. Ősapáink ugyanis szintigy novolteték nagyrészt fiaikat, s elfeledték, nem tudták, hogy a hon boldogságát egyedül erók öszpontosltása mellett czélozhatni. Ezek szorint oly kötelezettségű van minden igaz honfiúnak közös anyánk, édes hazánk érdekében, melynek föladata az, hogy ugy a gazdag- mint a szegény pór gyermeko egyenes arányban részesüljön a művelődés terén osztogatott kincsekben.
Nagyon kevés száma azon iskoláknak» melyekbon a talán mérsékoltobb tandij mellett még a művelődéshez kívánt auyagi eszközökkel is elláttatnának azok látogatói. Fájdalommal kell említenünk azt is, hogy a fölsőbb rendektől anynyl sürgetés után sincsen felkarolva a szép eszmo testesitéso, mely szerint a taníttatás iugyen eszközöltetnék. Azonban méltó dicséretet arat o tekintetben Debrcczoft városa, midőn felfogva s megértvo a népnevelés horderejót, az emiitett oszmo életbeléptetése körtll oly erélyesen fáradozik .... Vorba movent, exoiupla trahunt; szavak indítanak, példák vonzanak, mondja a provorbium. Debreczen ez utóbbi-
akhoz tartozik. Mert a novclészcti téron — ha majd erélyes törekvését siker koronázza — hazánkban az első babért ő nyerte meg. Mozdulna csak roindon jelentékenyebb hazai város o szép, o nemes, és magasztos példa után, ha ész, és testben az egész magyar ifjúság igy noveltctnék; akkor hazánk műveltsége, Ipara, korcskcdéso,müvészcto, tudománya nem szenvedne oly pangást, mint eddigelé szenvedett; hanem az összetartó törekvés cövetkoztébon ugy a magasabb rendű házakat, mint a legszegényebb viskókat boldogság, megelégedés öröme lakná.
ÍJzerszer áldott, ki az Iskolák, s népnove-és ügyében segítségül szolgál. Hol vagy Mátyás az igazságos, te dicső király?! Ki fényes országiásod alatt hazánkban a tudományok iránti rokonszenvet ÍÖlkoltéd; kl fogja a liudavár éjszaki oldalán tervezett s már megkezdett, do érdemetlen utódaid alatt ismét elejtett országos nevelőintézetedet va-lósitni?! E jeles királyuuk valóban felfogta hivatását, s egy szebb jövendő hajnalát dc-rité a honra elannyira, hogy az egykorú írók a magyar államot alatta az első raugu-akkal teszik párhuzamba. Alatta a fejlődés nemzeti észmüvelődés, tudományos munkák szaporodása nagyszerű újításon ment kereáz-tül. Ezen a tanügy, a nemzeti felvirágzás körül annyira fáradozó király, nemcsak mint fejedelem egész Európában az első, hanem a legnagyobb elismeréssel a legnevesebb tudósokkal is egyenrangban állott. Buzgólko-dása, nagyszerű példái által a hon legkitűnőbb főpapjai, mágnásai egymásután alapi-ták számos vidéken a tanintézeteket, s rendkívüli áldozatokkal törekvőnek azokat hirro vergődtetni. És a kor maga magának tövé ezáltal fejére a diadalkoszonit.
Vétek volna o helyon a legnagyobb magyart, Széchenyit mollőznűnk, és nevéro hálával no emlékeznünk, ó szóval ugy, mint tettel, 8 müveiben kifejtett jó útra térítéssel, és méginkább áldozatkészséggel, nagyra-törő nézettel a nép boldogitását szivén hordá, s előmozdítani soha, soha meg nem szűnt. Széchenyi még inkább fölismerte a népnevelés ritka szükségét, és a nemzeti előhala-dásnak gátjait; azért is mindazt, mit hatásköre engedett és kivánt, megtette. A magyart ugy mutatta be a világnak, mint a ki már kitüzto a haladás lobogóját, mert hiszen nom szükségei arra kommentár , hogy mily színben rajzoltak bennünket eunek-elötte a Bzomszéd nemzetek. Azért is
Mint neat or«klrit tartjak n«ved«t, E kioriot a búinak. TütbjlyMl «« apa emleget BerdOlS kl» flinak.
Mondja hely«»*.« Hiíkely Jó»tL
A nemzetnek e nagy apostola bejárta a hon minden téréit a felsőbb köröktől lo az utolsó viskóig. Hogy miért, azt tudjuk. A nemzetet szoros egyesülésre intó Krisztus egyházával, és helyesen,. mert a vallás az emberi rendeltetés elérésére szánt eszközöknek aranybányája. Enélkül Puza jeles szónok szorint nincs népnevelés, nincs erős ország,
nincs boldog nemzet, helyes államszerkezet. Vallás nélkül — mondja tovább ~ a birtok csak irigység, és küzdelem szikrája ; a jólét henyeség vagy zsarnokság párnája, maga a tudomány is átkos fegyver, mely többet megöl, mint megéleszt.
A nemzetiség fenntartása, a haza boldogsága, virágzása, békéje mi egyébben feltéte-eztetik, hacsak nem a vallásos érzületben, s kötelességeink körüli lelkiismeretes eljáráson? Tekintsünk 3—4 századdal elóbbre, nemde akkor virágzott nemzetünk leginkább, midőn a vallásosság bélyegét viselni nem. sxégyenlotto. Ml több, az említett kellékek föltétlenül magukban foglalják az öszponto-sitó erőt; öszpontositó erő nélkül pedig hol átunk habidást?
Hogy a népnevelés az emberi boldogság 6fi nemzeti felvirágzás leghatalmasabb tényezője, és eszköze, azt a régiek is belátták: Így a nevezetes laccdaemoni törvéuyszcrzó Iiycurgos, midón arra akarná népét figyelmeztetni, hogy a gyermekek nevelésére nagyobb gondot fordítson, nem valami bölcs és mély okoskodással élt, hanem eleven találmánynyal győzte meg azt. Ug/anis:
Mint Plutarch bizonyítja: egy kuvasznak két kölykét külön-külön konyhaiérc, és vadászatra, avagy az egyiket hoverés, a másikat pedig tevékenységro szoktatva növelte fel. Népgyűlést hitt össze, s két oldalt állítatá a népet. A térnek egyik oldalán egy edényben moslékot rendelt, másikán pedig nyulat futtatott. Szabadon ereszti az ebeket. Az első, mely lustaságban nőtt fel, üstént az edényhez állott, mig a másik a nyul után iramodék. Mire Lycurgos ekkép szólt a néphez : .Látjátok, mit mivel a nevelés még ugyanazon fajokban is? Észre vehetitek ebből, hogy hatályosabb ereje van az oktatásnak a szép és nagy tettekro, mint a születéssel felöltött természetnek. Azért ti is hasztalanul dicsekedtek azzal, hogy Herkulestől származtatok, hacsak hozzáillő dolgot nem cselekedtek; mert habár nincs hatalmokban az atyáknak, hogy micsodás gyermekeik szülessenek, de igen is hatalmokban van az, hogy a hazának derék polgáraivá neveljék.
8ZERÉNYI LAJOS.
(Kolytatiaa kOr.)
A hírlapirodalomról a megyékben. *
IKoljUtAí.)
A részvétlenség azonban itt egyátalán nem valamely a hírlapirodalom iránti merev közönynek tulajdonítandó, hanem azon már megszokott előltélotnek, hogy egy vidéki hirlap a számos fővárosi hírlap mollett mint czélnélküli kísérlet , mint fölösleges haszontalan erőlködés szoicott tekintetűi. Legyen csak egyszer minden mo-gyének saját hivatalos hírlapja és o saját hírlap tisztán megyei érdekű lc-gyeu, vitassa meg a zöld asztalnál szőnyegre kerülendő megyoi érdekeket, hozza gyorsan
Hirdetéseket elfogad :
N.-K«bIi»*h: a K(ADÓ-HIVATAL.PutM: ZKtSUUt M. Béo»-, Hamburg-, Berll»-, Majaa «.-Frankfurt- h Bitet.
beh: HAAHKNSTK1N & VOULKH. Upo»«-, Bírn-, a 8toltfl»rlb«n: SACU8K& TÁKBA. Béoibtn; OPPKUUt.
a bizottmányi ülések közérdekű végzéseit, legyen ezenkívül folytonos figyelemmel a megyének gazdászati állapotára, hasson különösen a kereskedelem, a közlekedés ós a közigazgatás minden ágáhani korszerű intézkedés javítás olómozditására, ellenőrizze, nyilván tartsa a közönségnek szigorú felelősséggel tartozó összes alkotmányos tisztikart és a községek elöljáróit; emeljo ki mindenkor pártkűlönbsóg nélkül a liivatalos állását igazán betöltő szorgalmas egyént, hozza köztudomásra, s ostorozza kér-lelhetlenül a hanyagot, s no ismerjen semmi kimélotet ott, hol az igazság, az alkotmány szentélye ugy hozza magával, snóvfli: mint alkotmányos orgánum az alkotmányos megyo Bzabad államában, feleljen meg tisztán azon institutió érdckciuek, melynek ha ezeréves autonoin jogait őseink fegyverei Európa helyzetének oly gyakori ziláltsága, s annyi terjeszkedni törekvő irigy szomszéd daczára annyiszor megvédeni, a fönntartani bírták; feleljen meg, védje és tartsa fennt most azt a szellemnek, korunkban mindent legyőző magasztos fegyverével, legyen elóharezos a ézabad sajtónak szent lobogója alatt és — bíztosithatjuk a haladás barátait, de biztos lehet szerkesztő és kiadó is, hogy lefog omlani
amaz előítélet, s míg egyfelől be fogja látni a megyei közönség, miszerint itt az idő, hogy önállólag kell képviselve lennie a hírlapirodalomban is, s hogy a müveit világ előtt bzégyenteljes állapot az ina már testületileg létezni nyilvántartó közlöny nélkül, — másfelől; az irodalom kezelői is ösztönözve leondene Ismeret, irány és tapintat általi kivívásával a közönség méltánylásának rendeltetése fokára emelni a vidék hírlapirodalmát.
Így és csakis ily uttörés és irány mollett lehet megteremtve minden megyében legalább is egy tisztán megyoi hirlap, mely míg egyrészről ezúton képesítve lesz lealázó subventionált helyzet helyett a kormánytól független szabadelvű lap lenni, mely tisztán csak azon megyo közönségének leend sajátja, viszhangja, melyet hazája gyanánt ismorend, másrészről az megyénkónt összevéve oly egészet képezend, mely nemzetünk, hazánk jelenkori beléleío és eseményeinek hű képét adhatandja a történelem ez idő szerinti keretében.
Ily inódoni propagándájával a vidéki hírlapirodalommal nem csupán Buda-Pest lenne a hazai irodalom Mekkája, hanem ország-szerte a haza minden vidékében tág mezőre találna nom csupán a napi krónika, a napi szemle, hanem fontos, kiható, gyümölcsöző eredményű lenno az idővel a hazai literatűra, tudományos és Szépirodalmi ágaira is, s a mi legnagyobb szellemi nyereség: ezen vidéki hírlapirodalom összege hű tolmácsa lehetne az összes nemzet politikai közvéleményének. Mert tévedno az, ki ubbcli igénytelen véloményűuket, melylyel minden megyének a saját hivatalos hírlapot a művelődés, az előrehaladás „conditio aino quanoif-jainat álliták fel, odamagyarámá: \S*rk*miMgi példány )
hogy a „saját" és különösen a „hivatalos*
kitötcl alatt pusztán hirdet ós i vngy
Vkor mányi közeget éltettünk, tévedne,
\ mondom, mert ép a szellem hatalmát úhqjt-
\uk őt megillető trónjára emelni a vidéken.
j^tájjon pedig csak emclkodott nézet-
tok '',c''Teti 8a vidéki hirlap-
'' iitxlalomtóT é])%V^ megkívánja a nemzet
a/határozott s hu
mint a fővárositól, u
tükro legyen no »í^^ való - dolgoknak,.,mnern a kozvo
napi jegyzetekre vaj5 ,a0ig0KnuK, .iíinem a közvéleménynek és ft ,wl''nizet műveltségi-, értelmi- és erkölcsi-I,Eladásának is.
'' Sajnos lenne, ha Anglia — molyro pedig ^oly gyakrau* történik hivatkozás — csupán a Saturnuskdnt saját terményeit, számitás-ból elnyolni szerető nagy világvárosnak J.-ondonnak szüntelen forrongó aknáiból, s nem'' egyszoremind a müveit Britannia egyéb részeiből is általában, árasztaná szét a világon a tudomány, irodalom, művészet drága kincseit, s nem gazdagitná egyete-■ rnosen a Britisch Museumot. A felvilágosodás fáklyáit lobogtató államok között — do csak 1852 óta — tán egyedül Franczia-ország provincziái, azok melyekben a hir-lapirodalmi hatalom messze elmaradni látszik az ország fővárosában uralogni hivatott szellemi fcnsóbbségtől. Mert Fraucziaország vidékein a clerlcalis befolyás sötétboui ta-pogutődzásai és a kormány sajtórondszabáljai inkább elnyomni mint elősegíteni iparkodnak a vidéki irodalmat. Do ezen elnyomási szándék daczára — a kormány vidéki közegeitől eltekintve — nem egy vidéki hirlap képviseli ott méltólag a szabadelvek hatalmát és a „Oourrier de Marseille", a IJordcauxban megjelenő „Gironde", a lyoni lapok a liberalismusnak, a szellemnek mindmegannyi zászlóvivői.
TUBOLY VIKTOR.
(Vtg« köTítkcik.)
Heti szemle.
Kseptciuber 12-én, 18G8.
— Ocsován, Zoniplénmogyóben egy parasztnő holt meg közelebb, kínok halálát 22 gyermek, 37 unoka és 2 dédunoka siratju. — A magyarországi szólókívitol évről évre nagyobb terjedelművé lesz. A pest-budai kiviteli társulat ez évben szerződésileg 140,000 font maliit köteles Oroszországba szállítani, inig a szentendrei kiviteli tlreulat 30 mázsa szólót küld hotouklnt Bcrliabo. — Kgy pesti sörházban vnlnki elcsent egy pakfon''gkanalat, do ott feledto helyotto tár-czáját 100 írttal. — A zágrábi országgyűlés szopt 12-éu uyilik meg. — Statisztikai kimutatás szerint a magyar korona országaiban megjelenik összesen 40 városban 250 hirlap és folyóirat és podig: magyar 138, német 03, tót £), román 13, horvát 21, szerb 12, ruthen 8, olasz b, héber 1, éa latin síntén 1. — l''otőti özvegye : Szcudroy Júlia hosszas betegeskedés után szopt. 7-dikén cato jobb lótro szenderült Halála irodalmunkra is veszteség, mert több csinos költeményt irt — Kolozsvárott egy anya 2 fi éa ogy leánygyermeket szült, mindhárom a legjobb egészségnek Orvond. — Szögödön Úgy védegylet van alakulóban. — ó felsége a királyné Gödöllőn időzóso alatt szerencsés lobotcgodéso omlé-kéro .Kcmoto Mária" búcsújáró helyet látoga-taudja inog. — Görzbon egy 81 óvos ombert, ÜO évos nojo egy ép, egészséges fimagzattal ör-vcudostolto mog. — Varasdmogyében ogy xla-tári 30 éves földműves boszuból saját atyja házát felgyújtotta. A rögtönitélő biréság ezért kötélre ítélte. — Muráuszky Péter bylügymiuísz-tori díjnok pénteken Apostagon meglőtte magát éj 3 gyermekét, hová kirándult ogy rokonához. MiuiL^tt első nap puskát kért n kivitte gyermekeit az úgynevezett kisordóro Dunaveoso-fclé játszani. Hallották, hogy néhányszor lőtt, s '' gyanítják, hogy gyermekeit szoktatta a fegyverhez, hogy szót no szaladjanak, mikor az egyiket megöli. A liorzasztó ember csakugyan végrohajtotla másuap számlokát.
Zala megyoi hirek^
/\ A u a g y-k a n i z i a i dalárda Szombaton szopt öntikén GrUnbaum József zenekarának közremük ödé»o mellett tartott dalestélyo a legfényesebben sikerült. Az előadott énokdarobok közül 4» .Béka cantato" és „Eiu Hall bei Hei-inaun Loyy* ezimüeket a közönség zajos tapsokkal ismételtette, ugy szinte az ép szombaton lift/ju''rkozott Grünbaum zenekara által előadott couccrtdarnbok meggyőzték a közönséget arról, hogy A zenekar menynyivel előbbre haladt ismét. A dalostély után éjfélig utánig tánez volt.
/^Népéneke* raj. Városunk wvni tud
megszabadulni a siíngercktől | már körülbelül egy hó óta egyik társulat a másikat váltja fol. Alig hagyta el Kanizsát Neumann, már itt volt ismét valami Mutzbnuor, s vele e^y időben Ko-tnáromy magyar daltámulata.'' Ezek elmoneté-vol jött ismét egy t i. Erő.s némot né|>énókes. Valóban legkevt''sbbé »ilics bámulni''Valónk a uél>énekesok ó szapora, látogatásain, inort ugy látszik városunkat nagyon gyönyörködtetik előadásuk s obből magyarázható meg azon uagy
Siártoláa , melyben mindnyájan részoaülnok. llajd moglisBuk, hogyan folol meg magának városunk közönségo a színház látogatásában is, mert halljuk, hogy ogy nagy körülbelül 60 < g-ból Allé némot színtársulat lép föl o l?ó közepe feló. —
— Biztoaítóiníózot Vettük az „Orprág* czimll uj biztosító intézet isinortotését tárgyazó irományokat, alapzabályokat és 460-dik számú részvényaláirási ivet. Czélja ez uj intézotnok bíztositilsokat eszközölni tüz- jégkárok, hitolba-jok ellen és tőko biztosításokat nyit jTörzs vagyon & millió BO ezor darab 100 forihtos rész-vénynyol. Az általános aláírási szopt. hó 21. 22, és 23. napjaira határoztatott. Aláíráskor 5% fizettetik csuj>án bo. Elnök Gróf Haller Sándor. Ez intézet részvényeire aláírásokat elfogad s mindennemű folvílágosítást készséggel ml Waj-díts József tudakozó- s közvetítő intézoto.
— Galambok 1808. szopt 3. Aug. hó 28-án Karos községben egy családfőnek két kis unokája — ogyik 0, másik 4 éves — szülői vétkes gondatlanság következtében gyufával játszadozott s tüzet élesztett, moly mogemész-tott ogy kamarát és ogy pajtát 43 kereszt kü-lönfólo gabonával, mintegy 100 mázsa szénával s különféle gazdasági oszközökkel együtt. A kár 430 frtra becsükotott, biztosítva mi sem volt
Nem mulaszthatom ol oz alkalommal azon óhajtásomnak kifojezést adui, vajha átlátná ''Jrtár egyszer .népünk a kiedodovodák hasznon voltát, s ilyonekot minden nagyobb község állítana fel, hogy az ily szerencsétlenségeknek oloje vétotnék! Az erre fordítandó kiadást bőven kárpótolná a novozott intézőt szollomi és anyagi haszna.
Szőlőhegyeink bő szürettel bíztatnak « L\ ¿zen meleg és száraz leend ugy boraink minőségre is kitűnőek lesznok; bár a múlt heti esőzések kövotkczlébcii a szőlő rothadni kozd.
Mult aug. 27-én a kutasi ref. tani tó egy íw rátjával mcut haza Ilelogből, s midőn esto vállukon puskával a nagy korcsma olé értek egy fogy veres iómadár megállitá őket, s«kkor vot-, ték (íszro, nogy az udvarból három dupla puska irányoz tátik foléjök. A novozett tanító tudatá velők kilétet, mire u puskasárkányukat kezdék leereszteni, azonban a rablók Yozéro Juhász tó-vo<lésből a jobb sárkány helyett a balt eresztette lo, s a puska elsült, do minden baj nélkül, okkor a rablók hívása folytán bomentok a korcsmába, u jó ideig ott mulattak, danoltuk, mogut; ván végre a mulatságot, miután vendégöket megbízták, hogy őkot azonnal jelentsék a liely-ség biróuál, eltávozik kocsin, nagy lárma, s hujjákolás közt.
r. 1.
— Szántó, szopt. 0. 1808. Ki a több bolyén megingatott .személy és vagyon bíztouság" miatt előidézőit panaszokat, és szüntelen panaszokat — igen, — do a rondőrség éber figyelmének s erélyes mflködéeénok mozzanatairól kedvezőt épen semmit nem hall, tudni nem akar szolgáljon alább következő biztos tudósításunk némi megnyugtatásul: — Szopt. 2-áu délelőtti órákban a szántói foglári állomás erélyes s szorgalmas tizedese Rcreczk Lajos, Fodor Gergely, Eodor József és lleetori Forencz foglárokkal az őriárat vonalában Tekonyo községet is épen értKtvén, a mint törvényszabta utasításuk szt>-rlnt a korcsma holyiségoit megvizsgálni indultak .jönnok a pandúrok* hangos kiáltás üté meg Alléikét ; önnek hallatára a vezénylő prncticus tizedes foglárjait rögtön felosztja, nüt észrovóvo egy — a vendéglőben volt — gntyá« atyafi „rajta ves<l cl mng«d" hirtolon megugrik s a kert körítésen tul szaladva, már már mog-moutottnok véli'' ntagát, midőn a figyelmes és bátor foglárok, háromszoros „megállj" kiáltás utáiK^ menekülőt óh-cmővoI köszöntik,s véréből kimosva a vendéglőbon szoborrá vált négy tár-sával együtt elfogják. A kocsival járkáló jóma-darak mindegyike juhászbojtár, és |>edig a súlyosan megsebesített: Varga Miska somlyó-ve-csci, — tár*ai Légár János vidornya-lakí, — Turcsi Ferkó rondoki, — Sjtalai Antal nyírádí; — a külön irány)h>1 összeszdvotkezett csavargókat Vaskó János rendoki lakós szállította Tokony ére, s hihető, ha kézro nem jőnok, vagy elillanhatnak, tovább is. — Az olfogottaknál som mi )>éiix nem találtatott; valószínűleg, megosztás tekintetéitől biztos holyon hagyták, — » oz annál inkább hihető, mort a korcsmában éto-lok s italokat rondoltok. — Klfogotuk az illotő szolgabir»>sághoz s onnét au>niial Z.-Kgerazogro kisértettek, ott várandók bo érdúmlott jutal-m ukat.
Épen ez órában, inidőn o sorukat Írom, vow-•zűk a tuilúsitást, hogy Vjumegyéből Varga
Miska i^s elfogott társai hatvan darab birkát tolvajoltnk cl — do a tulajdonois mindenütt nyomukba levéli, már több <larabra rá akiwlt. Többi a törvény dolga. Erre aztin l^orus hang-nyomattal mondhatja el Varga Miska „sors mala, nihil ftliud." \
Dicséret és érdem a dőrék foglároknak ! sok ezekhez hasonlót a mogyében, » a személy éa vagyon biztonság helyre álland.
Sz. A.
— 1) é r m á 1 á s. Szopotneken szopt. 8-án a szombathelyi püspök ö nmltgaa Wrmálás szentségéin részesítő híveit I)íszebé<l nlkalmávál körűnkben időző ioloa publiczistánk s kor. képviselő Királyi Pál oly találó toasztot mondott, hogy a jelen voltakat mélyon meghatotta.
— Hivatalos köszönő t. Örömmel hozzuk az érdom'' jutalmaziisára szolgáló kövot-kozó ujabb adatot, moly szerint városunk ogyik jolos izr. jwlgára tűntottotett ki: N^gy-Kanizsa város Tanácsától. A tornaegylet t cz. igazgatóinak Holyben. Utólagosan tudomásunkra jutván, miszerint a f. hó 17-én történt tűzvész alkalmával Scherz. Henrik ur a holyboli torna-cgylot Uigjí. jolontékony önfeláldozással a lángok közül ogy kis gyormeket kiragadván, megszabaditott — hivatalos tisztelettel fölkérjük uraságodat logyon szives föntebb novozott Scherz Henrik urnák nomes tettoért, melylycl egy emberéletet mentett meg — elismeréssel párosult köszönetünket kijelenteni.
Kelt Nagy-Kanizsa város tanácsának 1808. évi augusztus 22-én tartott üléséiül. II a I v a x József polgármester. B i » z t r í c s á n y i I g-n á c z alj ogyző.
8omogy-me/5: 8i hirok.
— Zriny i Un n o pi''3 y. Szigetvárról értesíttetünk , hogy a f. hó 7-én tartott Zri-nyillnnepély alkalmával díszesen kivilágított Zrínyi arezképét axép szilmu közönség vové körül. lelkeinket — irja t levelezőnk — a hős szellemének édes-bús emlékezete lengte át. Az eget lK»rongós felhők vonák be, s keblünkben alant a fájó emlékezet égő szövétneke gyászolt. Lelkünk a hős szellemét kereste, de fájdalom a ké»ő ivadék még kifojozésél>oii sem adja vissza amit hősiesnek , költőinek nevezhetnénk. Az ünnepélyt, molynél zeno s énoktartalék ősi szokás ..zerínt víg lakoma kövotto.
Knpi)»VÚr, szeptember 9. 1808.
h. A kaposvári gymnasium igazgató választmánya f. hó f>-én ülést Urtott — tárgyalván az említett intézet IkíIső kozelésénok már néhány íz bon megpendített kérdését. Egyolőro a végleges határozat mint értesülünk szeptember 15-ig olhalasztatott s ma körüll>elől csak annyit mondtak ki, hogy ogy évig maradjon minden a maga helyén és állásában s esztendőre adassék át az intézet az államnak. E határozat valósu-lását mi is és az illetők, kiket uz Ugy egyénilo-ges összeköttetésnél fogva is illott, — csak öröm-mol várhatják.
h. F. hó 7-énavasuti bizottság is gyülé«t tartott, melynek tárgya az elólogos és már bo-fojezott métnökí előmunkálat bemutatása, megvitatása és holyesléso volt Határozattá lőn, hogy a bizottság elnöke u munkálatot még o hó 10-án befogja nyújtani az illotő miniszternél helybenhagyás végett. Csak mielőbb tett koronázza a szép tervet.
h. A s zó 11 ők r o oly kcdvozőtlon idő járt a mult hetekben, hogy az omiatt bekövetkezett nagy mérvű rothadás folytán mogycszorto szü-retolnok, sőt már inurczit is árulnak. A bor minőségl>on is sokat vosztott omiatt és a szép reményű jóslatok ily bukása nom csekély kárt okozott a gazdáknak, és aggodalmat némely toroknak.
B í zi és ib m é t B i zi I A keszthelyi levelező ur ugyanis csak mindvégig szökéssel vá-dolja Bizi Ferkó bandáját, ez meg ismét azt állitja, hogy nom szökött mog. Ügyvédkodni ueat akarunk oz ügyben s csak mennyibon Bizi Forkó jó novénok árthat, óliajtottuk múltkor is igazolását közölni; hu podig igazolása nom'' fogadható cl — mindenesetre egy részről nem helyeseljük tőlo tettét, do másrészt oz orvoslást is anuak időjén más eszközökkel kellett volna a sértett feleknek, kényszer utján is keresni ... most már elmúlt esőnek, nom kell kö-i>önyog. (Ez ügyet részünkről befojezottnek jelentjük. Szerk.)
h. Kocsis o v « z k y színtársulata mult hó 29-ko óta városuuklwn időz és kellemes estékot szerez közönségünknek. Bészlotes bírálatot helyszűke miatt nem adhatunk, csak átalán mondjuk ki íteletünket a társulat felett, moly szerint is ol kell ismernünk, miként az a honbeli vidéki társulatok egyik legjobbja. — Szorgalmas é* tehetséges tagok, eddigelé nálunk alig tapasztalt pontosság az olőadásban, válogatott a. jó éa uj darabok, szép ruhatár s díszletek, ügyes rendezőség és a társulat tagjainak rendszeretőt«) és uemes versenye mindazon jelvények, melyokon fonnebbi ítéletünk nyugszik, s mindenesetre olyanok, hogy ujánlattink mellé lelkiismeretünket adhatjuk kezességül. A közönség részvéte lehetőleg arányban ált a társulat jóságával.
h. Saigctvárt f. hó 0-án esto a Zrínyi ünnepély fényes kivilágitás és bál mollott és számos közönség jelonlétébon tartatott mog. Másnap disz iniso volt. ''
.— Szűrőt. Marczali tájékán, sőt Nagy-Kanizsához közöli szőlőhegyekben már raegkoz-dotték a szüretet- Az elöljáróság szigorú intéz-kedeso nem árUua a korai szüret ineggátlására.
— 8zigotvár 1808. szopt. 4-én. Végro valahára kibontakoztunk az ugy novozott „istonháta mögötti* holyzotből; van távirdánk. vasutunk s vidékünk összo van kötvo a nagyvilággal, ko-zcsko<léa érezhetően élénkült, mióta a vasúti közlokodéa megnyílott s a tavuli s idei ¡¿»termések és nagyobi) ¡>énzforgalom lassan befogják hegosztoni az annyi év alatt mindaz iparos, mind a földmüvolő osztály awyagí holyzotén ütött sobokot.
A gőzkocsi olointo kissé moghökkontott bon-ntlnket m''prt majd innen, majd onnan hallottunk egy kis felfordulást és közbon közbon nyaktöréat is, hanom végro oz is caak kiment a divatból. Nagyon azonban még so merők dicsekedni vclo, mort az ördög nem alszik abban a masinában.
Csak avval a tulajdonságával nom tudok megbékülni, annak a magyarországi vasútnak, hogy mindont előbb észre lohot vonni, mint azt, hogy magyarországi. Ha utazom, ha valamit foladok, mindig a némot nyolvot olvasom, hallom és látom. Azon feliratok mit az indóháznál itt-ott magyarul láthatunk, sehogy som olégi-tenek ki engem, csak annyi az, a mennyit ogy párisi vendéglős is megtesz, ha hasznát látja. Én azt szeretném látni lm a vasúton és mindenütt széles Magyarországon olső pillanatra látnám, moly országban vagyok. Tán orro is azt mondják, hogy nincsonek erro magyarul képzett egyének. — Jó, meglohot. Hanom hát mi lesz ebből nom azon „círculus vitiosus" hogy inível magyarul képzett ogyénoínk nincsonek, tehát némotül koll az ügyvitelnek menni, s mivel némotül mogy, nom lobot magyarul képzett embert kapni.
Epon ugy, mint mondják: nom lehet magyar hadsereget állítani, mort nincsonok kiképzett magyar tisztok, magyar kiképzott tiszteket nom lehet kapni, mort nincs magyar hadsereg.
Ezt nevezem aztán igazán círculus malitio-Biisnak.
A rablók is ol h bé látogattak hozzánk a mult hetekben s a lakocsai plébános urnái voltak, azonban a házi gazda otthon noui lévén egypár aranyóra- ogy dupla puska- s néhány száz frtal tovább álltak. Mondják négyon voltak, köztük Druzsin, Draskó s még más kottő. A fonti ösz-szogbon a tomplom pénzo is volt pár scáy. forintig kénvisolvo. Ha ki lott volna gvüuiölcaöz-tetésre adva, bizonyosan nom járt voluu az ogy-ház pénztára így.
PIJANOVICS PK1K).
Sopron-megyei hirek,
— Öngyilkos. Sporner nevű szogényebb soreu polgár Sopronban szepL 10-én ismorotlon okból magát fölakasztotta.
— Fraknó-Váralja (Sopron), szopt. 6. Azon magas vondégek közül, kik Fraknóvárát a napokban látogatásukkal szerencséltették, egész sorozatot számlálhatunk elő. Itt volt a ha-tárhogyokon tul fokvő frohsdorfi kastélyából gr. Chambort Henrik a Bourbonok trónvesztott sarja; magával liozá a két parmaí grófot (oz öregebb trónörökös berezeg) , azonkívül gr. Monti urat Franciaországból, Az u. n. várkorcsmában elköltött villásreggeli után ismét oltávozának o ritka királyi vondégok, miután a várboli őrséget (hat gránátos katonoj is az „on ploino panulo*-ban tett tisztolgésért jól mogaján-dékoztiik volna. A mult héten a fiatal Esstor-liázy herezog s herczegnő novolőjükkol s egyéb rokonaikkal időztek iraknó-várában egy napon át, mialatt a magas „Rozália-hcgyro" is folván-doroltak egy ökörszokér fedezető mellett, mely a hegymászásban notAn olfánwlókat volt tá-gos ölébo fogadandó; moly körülmény a vidor ko-délyű fiatalherczcgnőnok sok tréfás megjogy-zésro szolgálat alkalmul. Végro szopt. 2-án Zalka J. győri püspök a bérmálás szentségét osztotta ki holységünkbon, s ogy úttal kiséroté-vol Fraknó várát is mognézé, sót Itozália napján gyalog rándulván ml holys^ünkből a lia-sonnevü hegyre, moly ido 1''/, órai séta-ut, ott ünnopélyos nagy misét tartott a Itozália-kápol-nában.
Szomszédságunkban következő holyoken volt logujabban tűzvész. Aug. hó kozo{«Sn Félwor-falun (Hiorm), hol 22 ház égott lo éjjel 11 órakor i továbbá a gyakori tűzvészek régi bolyén a gyanús novozotü Szikrán, hol 0 hiLi égett hamuvá, három ezok közül nem volt biztosítva.
K.~i. B.
Vas-megyei hirok.
Nzotnbiitliely, szopt. 9-éu 18ti8.
♦Tűzvész. Nagy Unyoin községbon 0-áu tűz ütvén kí hat lakház és egy major lett a puszii tó tűz áldozata, — városunkból a fÖcskondők ajion-
hrI a helyszínére siettek, do már a mentés lohot-lon volt.
Műkedvelői színi előadást rendozott a vidékijeit ifjúság Némot Gone« községben, — a darab mely eljátszandó lett volna, a .két hu-azár, s egy bakancsos* volt, — helyiségnek az oskola terem volt kiszetnolvo, do hirosorint a helybeli plébános ur nem''enged to meg, okkor a korcsmai holyiségbo állították fel a színpadot. A falusi elöljáróság azonban kövotolto hogy a darab előadásán díjtalanul megjolonhussenek, mert hisz az ó falujuk, a közönség mog a színpad szóthányásával fenyegotődzött, — látván a műkedvelők, hogy a nómot-goncsi polgároknak sajátságos fogalmát nehéz más véleményre terelni , — a színpadot a szomszédos Apáthi községbe transportálták s az előadást 36 forint tlsita jövcdolora mollott megtartották, — dicséretére legyon mondva Apáthi község fiatalságának, ki a színkör készítésén kettőzött orővol dol gozott, csak hogy estóro elkészülhessen.
* A némot szintársulnt folyvást a logjobb darabokat adja, csötörtökön adott darab „Az anya éa gyormeko" volt, Schwoiczorné asszonyság mint anya, és Karchin ur mint gyorinoko jolo-aon játszottak. — Szombaton az IJj Jerusalem adatott mindenkor tölt ház előtt, valóban megérdemlik a pártfogást, mert feladatuknak megfelelni iparkodnak, — do sajnáljuk igon, hogy a társulat szemo fényét Mcsztel Cordula kisasz-azony olvosztotto, — kit Eötvös Mari kisasszony csuk némi részben pótolhat Sz.
NyUt tér.
Igazolás.*)
Daczára annak, hogy olég bajban vagyok, Szabados János levélhordó ur nom szűnik mog írányombau ingerkedő lonni, amennyiben folyó hó 10-ón eato is az egylet körijében az ottani főpinczérttól gunyolólag kérdó Van-e nálam kalapács? Jónak látom ezen köi
lapá
nosságra hozni. Kelt
körülményt nyilvá-
Ezon közié« szolgáljon alkalmul a résr.rohaj-latlan orvosoknak n szenvedők javára azzal ki-sérlotekiit tenni.
I. Kgy éltesebb cs. kir. katona tisztnél, négy évig tartott gyomor ós máj olnyál-kásodásban, — napontai liányás, álomtalnn-ság, fuldoklás és irtózatos lábdaganat képezték éveken át a legkínzóbb tüneteket. Doczembor-től kezdvo 2''/, hónapokon át vozottom oz o r ó-sitő italnak adagolását, mire ó fentebbi kórtünotoktől megszabadult.
II. Kgy legszebb évoibon létező polgári kis-asszonynál emésztési zavarból tavaszkor eredeti olsntnyúlása mely orvosi segélylycl dn-czolt, az erősítő ital által pár hét alatt eltávolíttatott.
III. Kgy középkorú polgári kisasszonynál i d ü 11 a 1 ha a i d u g ul á sok nt,melynek idegek bántalmakkal párosultak a legjelesebb orvosaink közeiéinekdnczoltnk, az, orősitő ital által sikerült azétoszlasztnni.
IV. Egy fiatal koroskedő, ki óvok óta opo bőségtől annyira hálnirgattatott, hogy részint magától, részint gyógyszerek folytan havonként hánníkénytolonittotott,őzen orősitő italra
Nagy-Kanizsán szopt. 11-én 1808.
PICHLEK BÓDOG.
„Erősítő Ital."
Átvétetett a .Wiener medízinischon Wochon-schrift" czimü lap folyó évi 07-ik számából.
Igen tiMtelt szerkesztő ur 1 Van ssorencsém tisztelettel megkérni, iniszo-rint azon ogyéneknek, kik részint egészségüknek visszaszerzését, részint élotüknok megtartását » Gombos Bertalan által föltalált cröaltö italunk köszönik, rövid T*llomásait becses lapjába felvenni szivoskedjék. —
As c rov&t slstt köiletukórt nem vállal fole-lősségínr" .......- - Sterk.
már fél óv óta teljesen jól érzi magát (nem csodálhatjuk, hogy ozen italt égig magasztalja.)
V. Egy éltesb korcsmáros ináj ós lép törni ü 1 ésbo n óvoktől fogva szenvedvén, 0 heti kozeléa után már minden dolgait végozhoti.
VI. Egy mesterember a múlt hó olojén gyomor és bél -hurutban iszonyú fájdalmak közt megbetegedvén, ezen ital által kigyó-gyitatott.
VII. Ugyanakkor egy fÖldmivolő birtokos choloraijolonetoktőlólotvosz élvoson gyötörtetvén, ozon italnak köszönheti gyors üdülését.
VIII. Szinte a inult hó olojén egy vidéki fiatal cs. kir. katonntiszt a g g a s z t ó h é 1 g ö r-ősöktől ozon ital használata által monokült mog.
IX. Különböző botogségokből öt roconva-lesoonsnól, midőn orősitik indikálva voltak már, ozon ital g''oro üdülést eszközlött.
X. A felsorolt súlyos osotokon kívül még XI. kisobb fokozatú gyomor és máj bántalmak n á 1 kisérlottom mog a szóban lévő o r ö-sitó italt, egy két üveg megtette akivánthatást.
Ezeknél lógva minden rószrehajlatlan orvos nak ajánlhatom, hogy ozen orősitő ita llal ott, hol indikálva van, saját folügyoleto alatt, és kellő adagokban botegoinok javára tegyen ki-sérlotokot.
Kolt Székes-Fehérvárt aug. 9-én. 1808.
Dr. Schaller m. k.
Ezen orősitő ital kapható Waidit* József és Zerkowítz W. és A., ugyszinto Fcsselhofer Józsof végre Boscnberg Foreuez urak kereskedésükben Nagy-Kanizsán.
— Iliiroui műkertéHX kere»tetik knlöi»bo»C urodllniakba. A feltételek elŐnyniek.
— Ügye» föxönók kerestetnek falara, uraiá-gokhox. — Ax ajánlkoiók kcdvoxő feltételek mellett állomáit nyerhetnek.
— Egy flntal Iciínykn, ki minden fehérnemű varrásban jártas, ajánlkoslk falura Jó uri családokhos.
— Kgy lliolnnrme-tcr ajánlkotlk kisebb ma
loinSoi, k| 000 frt bánatpénxt aionnal letenni képe».
CSf Mindexekről bővebben WajdlU Jóxsef nagy-kanltial első tudakoló a ktfsVetltŐ Intóxetében.
INTyllt pósta.
''apil K. L. urnák. 8cbiller nép költeménye Itaibau le megjelout. Ajánlatát sslves kOn0-
— P«i már fordll ncWttel fogadjuk.
— A ,8xlgctvárl temetőben* él .Ducsd a Hala-tontél4 llgyolmesb dolgosaira érdemesek. KérdjUk, jó
e» í : a sok eseudes «Írok kOxOtt...... Axtáa i
Sem »agy sídlőfAldoin, nom Is itt ssdlettem stb.
/ — Kömivcs Iniro sslnlgasgató ur Pécsett tlsxtc-IMtel fclhlvatik .Anlóna" cxlrnfl sxlndarab oredotl késiratának asonnali vls.isakUldéséro.
— K. 1). K. A.-Lcndva. ftsisos műveld kiadásának C4ak örvendünk. Krangepán Beatrix cxlmfi történeti besiélyedet kösxönettel fogadjuk.
— Hí. A- Sxombathely. Ax lUető sokkal edset-tebb, semmint ártalmára vállak volna. OdvOxlet I
— V. I.. Hopron mai ssámról elkésett.
— M. N. Hajdo-Dorogb. As ígért folytatás i.agyon sokáig késik.
T Á R C Z A.
Szeretlek.
Megláttalak ; sxemedbe néxtcm H sxemednek éjfelhClbo'' Miként kóválygó sas, merOlt el I.elkem sslla) tekintete ... Villámot ejtő tflssugár lett Klfátyoloxoit mosolyom —
Hscretlek, a megőrttléiig Hxeretlek édes angyalom I
Láttam ssép homlokod felelt a Napfényes délt horonganl, Melyen hullámot vertek egy sxent érsAa világló habjai. A|kadon mosolyt s vágyakat, kéjt OdvOt láttam o mosolyon —
— Hxeretlek, a me*£Őrflléslg Bxsretlek édes angyalom I
8 láttam mint osslik arcsodon el A halványság ssemlátomást H dertllnl láttam ott a hajnalt ■ A legsiQxlehb pirnlást H láttam, hogy kossorut fOlOtted A sxlv titkos világa von —
— Hxeretlek, a megűrllléilg Bseretlek édes angyalom I
Láttam... láttam « mit én tudom mit niis máinoros, kábult vayyok — Lelkem sir majd karxag — sxlveui meg Majd trombol, inajd niog ugy sajog... Kgy elbukott menyorsság kínja H Crörao lángol arciomon — — Hseretlek, a megőr(llé»lg Hxeretlek édes angyalom 1
KUPB1CZ HANOOE.
Egy nemzet kakukja.
Történeti lx*zé|y az avar korból, itta Tnndor t''crcnc«.
(folytatás.)
Egyrészről végotlon nádasok, másrészről sík róna közt terjed az nvar-főtábor. Durván ösazo-vert fa-házaik tekervényes, szélea utcaikat képeztek. Ez egy forma szenynyoe épületcsoportokat ogyos csín- s épiuWoti modorra meglepő, palotaszerü lakok szakiták mog. A kinyúló tetőt csavar alnku disz faragványu oszlopok Urtják; az ügyes borondozés, művészi összeállitás, a bennök ö/szehalmozott gazdagság még az építésze ti roinokekkel telt Byzátió követeit is, bámulatra rogsdá.
Magokban foglalák szittya ogysxerüsóggel ke-lut fényűzését s félszázad zsákmányait A falakat tarka szőnyegek boríták, az oldalak hosz-szában mennyezetes, dúsau aranyozott korovotok nyúltak el. lln ezekhez a durva asztalt, elhalmozva arany éd ezüst edényekkel, női ékszerek — fegyver — s ilrágakövü tőrökkel s mindazzal, mi zsákmány b njádékokbau nekik oas-tályrészül jutott, fogalmunk lobot ogy avar fő lakáról.
Jósika szerint: — ha ogyréczról azon szellemet tekintjük, mely állami • családi intézményeinken átvonul, másrészről lo kell fejtenünk mindazon toraító most, molylyol ellenei agyrémo bevont* as avarokat, kivált, ha moggondoljuk, hogy mi majdnem a jelenig barbár nép valánk szomszédaink előtt, a VlI-dik század fogalmai uerint a vad müvoltség burkából kifojlottok.
A tábor kösepo táján mosternigi*en készített halmon épült a cháni (ház) luk homlokzatával as olótto eltörülő térnek fordulva. As épület kirúgó részeivel czifrázott oszlopsoraival, kinyúló tetőzetévol, szárnyakkal szabálytalanul átszogvo, bizarr, látványt nyújtott az idogennek; hátrószét nagy terjü kert, vagy inkább ordő, foglalá el.
Föltalálható bont mindaz, mit a keletrómai fényűzés nyajtott, ■ mit a bysanei léha csássá-rok béke vásárlásul, adó főjében ajándékul nyújtani jónak láttak.
(Folyt, köv.)
ty ss, jlm
T X - H I R N Ö K
Árpa serfÓsSnek, 70—71 fnt. í fr. 70 — kr. 71-72 f«U 3 frl. BO kr. Xrpa kflxöniéges, Ü5-0Ö ft». 3 fr. 20 kr. 67-68 fns. 2. frt. M) kr. Kukorlosa ''J frt 60 kr., 2 frt 00 kr. Kukorlosa olais (csin<|uantin) 2 frt b<) kr. 7. ab <6-47 fns. t frt 60 kr. 47-48 fin 1 frt 00 kr. P o h a n k s 06-68 fns. 2 frt. .''10 kr. 08-70 fis 2 frt. 40 kr. I''assuly fehér 8 frt KO kr. l''asxuly, tarka U frt. 80 kr. Qubó elsőrendű 12 forint 13 krajexár.
Bécsi pénzárfolyam, sopt. 11.
&% motaliques 58.— ; 5% nomz. kölcsön 02.40; 180()-ki álladalmi kölcsön 83.05; bankrészvények 7.22; hitelintézeti részvények 211. — ¡London 115.— } ezüst ágio ll2.7o; arany darabja 5.47 kr.
Nagy-Kaatm, ssopt. 11.1868. A busa esése Pesteh nem maradt a ml ptactunkra nésve semmi benyomás nélkül, mégis minálunk még mindig magaib ax ár mint Pesten. Plaesunkra mindaddig gyér béisállltás történik, kUlünOseu a hibauélkall minüiégdekbeu. Más gabonanemüekben a lefolyt héUn sem nyereség aeas vesatoség.
A kOxelgő 8sxi ssllretldény eredményéről határo-■otUn még nem saólhstonk ml keroikedők, es a vidéktől, a egy rétiről esővls, másréssről ssáraxiágtól
fttgg. Annyi aaonban blsony« nek panssa* as idd mostoh,
r«». ksgr a ssága ellen
mi vidékünk-sincs.
Piaozi hotl-vásárl keletárok.
NAUV-KANIZ8ÁN , sasptember ll-éu. Alió aosstrial mérÓnkéni.
Torwésyek iBiu 83-85 fontos S Art, 3 frt 90 kr.
86-86 fnt 4 fr. 80 kr. 87-88 fU. 4 frt 40-60 kr. Ross 78-79 fnt. 2 fr. 60 kr. 79-80 fnt. 2 ft. 70 kr.
Vá8titl naponkinti menetrend:
IVa
Imlti
InTlftl N.-Kaniiiáról Duda felé d. u. 1 óra 22 perci.
, . . estve 9 órakor.
. . llécs . reggel 7 óra 16 peres.
, . . . eitve 7 óra 46 .
, Trleit , d. u. 1 óra 60 .
, . . . estve 9 óra 26 .
. , Harci , röggel 8 óra 60 ,
. . . . délután 2 óra — .
E-k. N.-Kamuira Duda felől reggel A óra 0 ,
, . . . d. h. 1 óra 20 #
s i-. • Uées , rogge) 8 óra 20 .
, . . . eitve 7 óra 30 .
. . Triest . reggel & óra 26 .
. dé!b*nl2 óra 62 .
? d. n. 1 ára 44 .
. esto 7 óra 20 .
Heti naptéir.
•leptomb. 13-tól 19-lg 1868.
Barcs
Hó- és he Ilii a [> Kalb. Kv.
jKatholikut tár
nap-
i''roteitáus naptár
w
14
16 n;
17
18 19
ttenkl két urnák nem ssolgálhaU
__Máté VI, 83—24.
Hétfő Hs. ker felrn.
Kedd Itlldegárd
Hserd. Ludinll* Knt f
Cslltörtbk Lauibert
Péntek Iréns vért f
8xombat Január vért f
Ilid; "«i!
Haloine Nlkoméd Kuphemla Lambert Irén Ssidl
Felelős szerkesztő : Wajdits József. Segédszorkcsztó: Bátorfl Uj08.
H
K. D E
T É S
E K:
Árverési hirdetés.
Zalamogyoi Sármellék helységben holyzett s a Méltóságos gróf Fostotica Tasziló urtulajdo-náli^z tartozó korcsmaépületek nok — ozokho* adandó 1200 néKyszög ölos 5 hold földdol együttí — eladása Kosstholyen az urodalmi tisztség irodájában, folyó évi oktober 25-én délutáni 3 órakor ossközöltotni fog.
Moly árvorésre a vonni szándékozók kolló bánatpénzzel ellátva megjolonni kéretnek. — Kelt Kosztholyon august. 13-án 1808.
ML 6rófFeitotiC8 Tawazilo ur
jog- és jósságkormátiya.
(163—3,3)
MISEMONDÓ RUHÁK,
pluviálók, dalmatikákt albák, rochottek, velumok, oltárpárnák és teritők stb.
CJhína-ezüst és tílzaranyzott
mon.stranzok, kelyhek, czihorinmok, pacifical gyortyatArtóki füstölök töménytartóval, szentcló-viztartó aspa-(69-2tí,i3) soriummal, lámpák stb.
Kgyliiizl-, czéli- és iskolai lobogók,
baldichinumok ds pantitical eszköz,kcHKtyll infula, puatorai, gremial, harisnya, czipö stb.
. s a leggasdagabban kiállított
ORNATOK,
cm ni I u d e ii e g y li á i I Hiuriili
lo<jjuUÍ\i<jotb dron kaphatók:
Otoertoauer Alajos
g)''árrak tárában, vácsi-utoza 15. szám a. PESTEN. Aii«|yi*kek és aiasiü^ kiváMlra bekiildeiack. 1«
Ügyvédi flgjiiOkí-iroda.
Vidéki flgyvédtársalmtól, egyletek, társulatok, kSsiégek és | magáusóktól saL elfogadok minden megblsásokat, melyek t«r-▼énykesésl vagy kOsIgasgatásl Ogyekben s Duda-Pesten «lékelő I kir. mlnlsteriumok, kir. Cnrla, váltó- éa városi tOrvényssékek, ] társulatok ugy egyleteknél kSsbenjárást, megssorgalmaxást, ért«-altéieket sat. igényelnek.
Csélja Ügyvédi irodámnak a vidéki dgyesbsjosokat n jnvés menésl, utinjárásl. Időtöltési terhes költségektől megmenteni, gyors, kimeríti, alapot tudósításokkal isolgálnl éi hol akadá-lyosva lennének, képviseltetni sat.
A dijak legmériékeltebben sxámitUtnak fel, egy félnapi időnél többet neui Igénylő eljárásért 1— S írt. ti
Irodám helye:
I''cwt, l.övCHxuton 8 rts. h''nHfl-h s.
(78-6,6.)
Késő Ensél Sándor,
kOs- ós váltó ügy v^ J.
AZ ALTESTSÉRVBEN
szenvedőknek.
Disonyitványok, (levélklvonatok.)
Mélyen meghatva ériem magamst, Ikegyedet todóslUnl akarom, hogy ,''sérvkeDŐoaének 2 tégely hassnáláis Iáiul alteilsérvemből, melyben 43 év |jóta sokat stenvedtem a Igensokat kell» as ágyat őrlsnem, tiij»s<-n kigyógyultam, ugy hogy 68 éves létemro minden ügyemet elvégeshetem.
MUhl* n, i ICsjin m. Wartemberg, márex. 16.1868. Hayer Krlaitláa, kov
Noha alslntx sérrktnőcséhea btsal-inam nem volt, mégis elhatárolást magamat tel* egy kísérletet tenni | - - é» valóban tObb iu-pók óe csomb-Wrésnél kltlluő kflvetkesménys lelt. O-Vcrun, aprll. 1. 186a • l>r. Stark,k6u. eubsa/sa. I).
II A fenn nevetett kenőéi a feltalálótól SVittZEMEGfiUt eOTTLttB-tól Keri-Hsasbas, Kant«« Appsaaetl (Hehwels) ¡rendelhet« mef, valamint Fonnagyl F. 1.8a. MárU''-hosexfmxett gyógya»eré«a | ur álul, Pesten | és Horvátil Mik Ml gyógyjser黫 nr álul Zágrábban. ] ■Kgy tégely ár* 8 frt 20 kr. o. é. A dij bekflideudő. - A gyógyiUe gyu-Udás nélkül tegtObb rsi tben bisonvws.
IfasrnáUti uUsltásvk bUonyitvány-|nyal gratli. (141-12-7)
<f
»
II i r ií e I m é ii y!
* a
A navTy-kanizaai leasísá,« íaaltoló t;ÉSbirö\aLlett. igazgató tanáesa részéről közhírré tétetik, hogy Ó ¿sászári s királyi Felsége folyó évi Augusztus 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával a társulat czégjénck — nagry-^anlzaal resteedLelml a iparlbanltra leendó átváltoztatását megengedvén, ozentul a társaság kizárólag e czéget fogja használni.
Egyúttal a részvényes uraknak tudtul adatik, hogy az igazgató tanács az alapszabályok í) értelmében minden részvény után 10 % Yagyis 20 o. é. frtnak lefizetését clrcn-delto, mely folyó évi oktober 4 —G-ka között a társulati pénztárnál az ideiglenes elismervény felmutatása mellett annál bizonyosabban teljesítendő, mivel különben az alapszabályok 9 fóg alkalmazásba vétetni.
? Végre köztudomásra hozatik, hogy a folyó évi april 1 í)-én tartott közgyűlésből felterjesztett módosított alapszabályok a fóméltóságu m. k. fóldmivolés, ipar és koreskedelmí minisztériumtól több pótlás miatt vissza küldetvén, ezek feletti tanácskozás végett az igazgató tanács a 21-ik §. értelmében egy rendkívüli közgyűlés tartását határozta cl, és ezt f. évi oktober hó 11-ik napjának reggeli í) órájára a társulat helyiségébe kitűzvén, arra minden részvényes társ »«rat az alapszabályok 17 és 15-ík §-árai figyelmeztetés mellett tisztelettel meghívja. Az idézett társulati aJapszabályi §§-ok eképen szólnak :
17-ik §. A közgyűlés áll mindazon részvényesekből, kik legalább két részvény tulajdonosai és mint ilyenek a közgyü lés összejövetele előtt a társulati részvény-könyvbe bevezettettek, és mely részvények, ugy azoknak még le nem járt szélvéuyei legalább 8 nappal a közgyűlés elótt a társulat pénztárába elismervény mellett letétcménycztcttck. , - 18-ik §. A közgyűlés jnindenik tagja szavazásra jogosított, és ha egyébként a 17. §. föltételei teljesitvék, két részvény után egy szavazat, tíz részvény után kettó, liusz rész vény után három, harminc? részvény után négy, negyven s ennél bármily magasságú részvény után öt szavazat esik ugy mindazon által, bog)- a 19-ik szerint meghatalmazás mellett átruházott képviselés hozzátudásával egy részvényes sc bírjon ötnél több szavazattal.
Kelt N.-Kanizsán, 1868 évi szeptember hó 3-án.
161-3,2)
Az igazgató tanács.
Bécsbon, belváros, Bornorgasse 2. sz. |
J. (í. Popp tr. évS gyakorló orvos állal
készített
Anatherin-szájviz
kitűnő hatását újra megerősíti e bizonyítvány.
Igen tlixtolt orroi ur I Kedvei köteleiiégemnek Iimerem ax ön által feltalált , n ix»nvedB i mberitégro irt nyujto : Anatherin azájvlxéért legőszintébb hálámat kifejelhetni. K sicr félévi hatznAlata ¿Ital menekülte« meg: n mélyen gyíké-r«i*tt ftgfAJdalmaktAI; Igy lyukas fogaim mott ép oly Jól hauaálhato«, mint az sgAutégeseket UratAgod kltünd esientlája egyúttal mladeit fog-, Indagsaat ét Invérzéitfil megaubadtott. — Legyen n» moggyőződve, ho*y • ura ajánlatára mindent fnlbaimálok, mi telmti/gemben Ali. Magamat haj latnaiba ajánlva maradtam. Berlin, Annaut 47
(64-*)
Lübeck T., hadnagy.
A« „AaathorlU-SíAJWV valamint ai „Anatherln-fogpáMta" kapható : Nagy-Kaalttin Hetük Jótief gyógyixeréii; Holenberg ; Kolenfeld A.; Waj-diu J.| Weltlich i Kcuolhoflfor ¿1 Pchwari A. urak kereikedéiíben. Pipin
Tichepeu J.| Stampfl (f. é 1 1,8ny I. uraknál. Ketzthttyen «Inger M. Zala-Egerazegen AnUl F. gyógyiieriic ¿1 Mandler H. Kapronozán V »»«ritt. Varaidon Halter gyógyneréii. SiL-Györgyön Nötbig. Silmegea
Dorner Kajet. éi Btamboruky gyógyneréii uraknAk
A - (J5(5—
NAGY-KANIZSAI
„KERESKEDELMI- ÉS IPAR-BANK"
4% évi kamatozásra
elfogad folyó számlára ká*z|HÍnz bevételeket ós azo
k''fol
számla-kivonatokat ad ki. — A banknál gyümölcsösé« végett letott póntcok vistüafizetósóre n következő felmondási W határidők varinak kiszabva :
100 írtig felmondás nem igényeltetik 100 frton (elül 600 frtig 3 nap
• , boo . „ 1000 „ a „. 1000 . . 10,000 „ 16 „
W'' 10,000 frton felüli betóti-összegok visMntizetésóro azon'' G^folmoudáai idő szolgál zsinórmértékül, mely a befizetés al- < 6^kol mával a botovő s a bank körött egy 0 tértől cg megálla-(%pittutott. A bank pénztára vasár- éa ünnepnapokat kivóve( .roggoli 1- áfától 1''2-ig, i^rt délit áh íl-l.il .1 ig mind a betét©-1 . lekre, mind a vi»AA»Ü!x''«Wkr» nyitva áll.
ivíral
000
A londoni eiődlörvényizék; határoxatllig elrendelt«, hog; hz laagol táraaiAfl raktára a központi rakhelyen, Béosbon (Tubhla»ticn N.''
II.,) kényiierítvo 1* aioiinat eUrnilttaaiék. Khhe,képeit a 20,000 darabot meghaladd, i>nifol férfl- h n8l fehérnomnek, angol vA>«om»0vo-tek, angol x«el.kendök, a»»t*lí kendSk él legflnon.abb angol ShlrtingbSl, illí rendklvílli Ardkí«iletek hallatlan olcid Aron megixereihettfk. A» ily alaenony árak, vlnooyltva vilamennyl ciikkek nohé» inlofíiégAhet U iiép«égébo<, falmtiMib érdekelhetik a magAu-egyínekct ugy, mint « innét eladókat, mivel hasonló cladAa még loba nem tüitéut, 1 alig ba Ii fog cISjtínl.
■JP Ilatonlittnstanak ötize pontosan az itt jegyzett drak
jgyébh Arjegytékekkel 1 megfontolandó tovAbbA, hogy ki nem elégitS Iruk mlndoii ellenkciéi nélkül vlinavétetnek, él a pén< bérmentve vliliakllldotik, mely el]ArAi Által a teljéi megelégedéi előre blitosit-va van, --
1 ''\fUtf| darab vAixou férfiing a lWUUU legflnomabbtdl a leg-kOinmégeiebb fajig — mindenféle nagyiAgbau, texthri Alló éi calntel-iesl 1 frt 60 krtól 2.50, 2.80, 3.f>0, t frt BOkrig.
UHWWt " vAkoii férlinndrés AUUVlf mindenféle nagyiAg-bau 1 frt »0 kri.il IM. 1.80. ''i frtlg.
<1''"»Í1ÍÜ fol ''''r ^"»Inei férfiingek; í W W leg^abb mdil xerint 1000 minta 1 frt 60 krlól £, S.öO, 2 frt 80 krig.__
I UflHíl vAaxou nSIIngcélnierfien 0\JVI\f o.híoaau kéailtve I frt 70 krtdl 2, 2.60,2 frt XO krlg. I^ge.-legfinomabb Ingek S fi 60krtólü.H0, 4.60, 10 frtlg.__
0(WjA db uoi nadrág éi éirkftn-UUl/U klinnCixabAnal.lgen I calnoi, 1 frt 80 krtól *, 2.M), 2.H0, 3
| frtlg._____
1 Ófjn >ll> vánon uöi ¡¡Alú-lng, IOUU |C!?11|st,|, „,1,^ „erlnt,3J
[ frt 60 krtól j. 1 fn.''Ktkrlg._
1 itb ............ 1 bánni mvg
ivAntató ininták Korint, hlmeivo vagy e»ak egyoerüen S frt 60 krtdl, 4, 6 frt .''0 kr._
1 KAA db liiion, éa k<liép linom-lt#UU <ll(!U rdf hoax-
800 ü;;
8z6tktildÓ80k utánvét mellett minden fó- és vidéki városokba az egész osztrák birodalomban eszközöltetnek. Csomagolási dij nem számíttatik. — Vételeknél, melyek 30 frt értékű portékán fölül terjeszkednek, 6 drb indiai Battist-kendóvel ingyen kedveskedünk.
P7IIÍ Central-Hauptver»endung»-Depot Wien, Tuchlauben Nro II Uülnrl! Qunkel''schem Hautc.
(128-
Int
12.12)
Neuotto OIQoka-Offertf.
,Gottes Segen bei Cohn I''
Grotte Capltalleo-Ver ootuog
von 2''/t Millionen.
Qenehmlgt und garantirt von
der Ktaat« ltegierung. Hegluu der Ziehung aui 14''en d. Mtl.
Kur % TNwIrr oder I
Tbo''cr
ko«tct hierxu. ein von Staata aarantlrle» -wlrkHobe« Orlgi''-W 8taatt-Loot, (nicht von verbotenen l''romeiier^ werden «olclio gegen fri''.nklrto Elnien(*.Mng dci Betraget oder gegen Poitvoraohuta, »olbtt na-h den entfernteitea Gegenden von mir veriandl. Ei uwJen nur Gewinne gezogen. ! ^^HAttpt-Howinno betra;r»ii 226,000 120,000 - 100,000 - or UOO - SO,000 - a i 20,000. 2 A 15,COil. 2 k 12,000. 2 k IO,0|<J. 2 k 8000. 2 \ 6000, ii 4 k 6000, >U 4000, 16 k 3000. $ 82 k 2000, b k 15,000 t A 1200, IOC k ICO.Q, H k 600, 100 k 200, 0000 k 100 u. i. w.
Gswlnngelder a.>d nralllcho Zlehuagtlitten «endo nach Knt-leheldung prompt und ver-aohwlegeo.
Meinen Intereaientcn habo allein in Dtuttchland dl* al-torMchaten Hanpttrefferx ron 300.000, 225.000, 187,''ÖCü, 152,500, 150,000. I3P.1)Q0, 125,000,103,000, lOO.Oifq .<nd jttngit an 5-ten Augnt d. J. tohon wieder den allergrößten Hauptgewinn autbezahlt.
Jede Bettellung k»m auch ohne Brief, einfach dnr<-!, die ¡etil Üblichen Postkarten gemacht werden.
LAZ. SÄMS. COHN
In Hamburg,
Hank- und Wech«tl{eirhllft.
(164-6,3)
Wlohtlg
für BIERBRAUEREI BESITZER.
Nar wat Höht Itt, btwXhrt »Ich.
i Hehaal, aauber und trübe gnwor-
deno I>ager, lowie auch nuo Hcbeuk-
blete worden IXngitem in 2 t Htunden
durch ein umchidliehea Mittel unter
(larantle, glanihell, fein mou»irend
und lebmaekbaft wieder hcrgealelll.
ätel Iieitcllung bitte um genano Alf
der Zahl der filier und dci
Mi.n-Inhalti jede« olnicliien Kaaiei.
»er-ondungou nebmo der KQric weil. : .
'': .-'' Kiniendiingen von einer Flaicho (dci kranken lllerci wllro gewdnicht. Muitoriendung aowio Briefe bitte iu franciren. NKhoro Auikunft eitiiellto
Aug. Siegerist,
Mengen (Württemberg.)
Amtliche Urkunde.
Pem Kaufmann und Fabrikanten, Horm Augu It Hi e g« r 1 a t von hier, wird hlomlt beieugt, dai denelhe der nnteraelehneten Btello Uber 10,895 Bttlek Zeugulne, ftuthentiscbo Hchrift-Itdeke, von Anbeginn lelnei (ieiehüfti bU honte vorgelegt hat.
Morßen, 1. April 1867.
Stadtschulthoisscn Amt:
ltft-12,ll| Kopp.
(ÍBTERLEIBS-
B;ao;-. ''iLlidende,
••l''M »o''lcho mit gAti« alten Brüchen Buden in, r^tau« den MCltten K*llen
nl r, vollitP:.^, [ 1 81 u r
k Ai.. l>.'' Vviner Me
«ilung durch Gott lieb
7,pi>r» Bruchtalbe. Auj-''Idbrauchi-Anweliung mit enge überraicbender, Xintlleh bftitf,1JoO Zeugnlno »nr vorherigen U^iVi^gung gratis.-Zu beiiehvij In Töpfen «u 3(1. 20 kr. Oeiterr. W. «uwohl diroct beim Erfinder Gottlieb SfüftZENEGGEH In Herltatl, Kanton
/lippcmcll, Schwel«, al« auch durch : fii. V. . FornAgyl, Apotheke »or heil. \ i^ra In l''eit uud Hr. UaX von Hor-llr-t - Ath, Apotheke In Agram. [127.17,4]
-«Äk. . .......■ ............r_, .¡.J...---
Preis-Medaille der Parier Welt-Ausstellung 1867
( fQr KSnuntUche Artikel.
Die chemiucl'' ^ ''¿ionelle Weinveredlang;
fllr rotlio im/ iiMo Wein6 Air alle Länder.
C. Kraus >Sc Comp, in Mainz,
Dampf-Alcohotlilr-Amtalt. (14''J 3,2)
tU''»rauch«anw<uiungen und i''relicourante franco gegen franco.
Ii. n,
»u é* rSf iiélea réiilctekben
i i
18. 20 frt''tdl 23 frtlg. /tfWk db legfinomabb angol kéil W »!öTet minden db homa teljoi r,0 rőf, 24 frtt.il 28, 50, 36 ftlg
a legeilegfliiomabb._
IQÍA dl> angol »«övet 24 röf«» M.40VJ {i| r((„|clckbou, darabja
9 írttál 10.J* frtjg.___
l)AAA rTífTiüom aii"gol?ebér11e11 X-WV o^r,UvAiion, bácil rőf ar.élea 32 kr i) ( \ A tet angol válton ««obkon-&0IMJ ,|5 2 frtidl 3, 8.60, 4 írtig fél tucatonVInt kéiliei aiolgAllatva. l)/Wifi tet angol vA»«v/a-batti»t-¿\J\J\J kei,d8 férfiak éi nők »«A-mára 6 írttól 0, 7, H írtig féttucalon> kint kéihoi «tolgAllatva.
QAAAA dl)"~ Ing-mell legfino-/Cl/liUU inabbbatiit rAnonbdl ho««tantl vagy haránt ránciokkal, 80 krtdl I, 1 frt 60 krlg. _ /i/Wl db angol v^aidn-dainaait aaitall kendő, legújabb Ab-iákkal, 6. 12, 1» éi 24 nemélyro Atlaadamait értékének >/ -adáért.
Ő''líiöíí rőflgon fluoin, legne-At)UUU heiebbmlnRiégfl féhér angol ahirting éa Madapolau, röfje 24, 28, 30, 40 kr. a legfinomabb.
FELHÍVÁS.
Ax alulírott IgaagatdtAg tlliteUtUl jelenti a b«iai t. köiön-
ek, hog; ív m. kir. kereik. mlaiiterium f. éri jun. 12-én 7881, kelt engedély íolytAn a
„Magy. kölcsönös hlztosltó-bank"
mSkOdéiét uicgkexdotte.
Minélfogva ai Intéiet mind helybeli, mind vidéki pArtoldlt tintelettel felhívja, hogy a biztonság) alap képxéiébon mint alapi* tdk réntvennl ixiveikodjenok.
Jelentéieket o eiélbdl elfogadnak legkOielebb
Pesten az „Angol-magyar bank" (főút l. sz.)
i a feueilmiett intéiet ideiglenei irodája (régi poita-utcia 10. u.
II. emelet.)
Budán az ottani „takarékpénztár" (lánezhíd-tér.) Vidéken pedig az intézet ügyvivői.
Hol ügyvivőiégek nem létonlek, a jelentkeiétek a fontcilm-. ioU Intézetek bArmclyikéhox Iránban intéiendSk.
Alapitd lehet mindenki, ki ea (ntéiet blit. alapjára egy vagy tObli 100 ftoi legyet aláír, a ex oiixcgbfll aláiráikor lO*/0 l aa IdelgL nyugta kéibeiitéiokor tovAbbl 20o/o-lg lefiiet; a Wbbl 70«/0 j egy év leíolyAia alatt 3 vagy tflhh kliebb rétiletben fizetendő le. j
Kxon Ouzcgok képezik ax intéiet blitomAgl alapját, mely a benue réiieiülőkuek azon kettői előnyt nynjtja, hogy mig aa illetők kiioriolái utján tőkéjüket vimakapiák, attól fotyvAit 6*/ü kamatot hiúnak, ax évenként tartandó kliorloiAi alkalmával pedig egé«x betéteink egyizerre, a klioriolái Idejo izorlnt 2ö°/u-tól egén 100o/0-lg emelkedő folüllizoté.icl adatik vima.
llflködéaát kiterjeszti ozon intózot a legolörfyösobb feltételek mollott :
1) a tUikdr elleni blztotltAtokra, minden Ingd éi ingatlan vagyonra nézve,
2) a Jégkár ellenire, valamint
3) az emberi élet minden ixokáiban levő módoiatok izo-rlutl blxtoiitiiAra.
Ax exen (liletágakból évenkint maradd fOlOilegek keidetben at alapitók által ai előro képzett blitoniági alapra tett boflzotéiek tflrleiitéiéro szolgálnak ; e türlentéi után pedig raint tartaléktők* ai fluzei rénvevők kOzOa tulajdonát képezik, n kik botételOk leg. kiichb koczkáztalá«a nélkül, nemciak azok után járó kamatokat, hanem a dljtételekhfíl maradó további fülöilegeket élvoilk úon előnynyel ogyetomben, : hogy ax intéxet rendelkeíéi alatti tőUé''t cliöbbségl joggal kolciünkép haiználják, i Így rztlkiég Idején blitoi éi olció pénzhez Juthatnak.
Ab Intéiat izervvxeto a legnabadelvfibb , amonnylben aa Oiltei Ugok bufolyAaa éa ollenőrkOdéio alatt Ali.
Minélfogva a t. kőiOniég rénvétéhe él pA''tolAiAba aaon mcgjcgyiéiiol ajánljuk, hogy bármi további felvilAgoiItAaial ugy ai Intézet , mint vidéki ügyvivői a legnagyobb kéiuéggal fognak nolgálnl.
Pett, 18G8. nepternbor 4-én,
A „MAGY. KÖLCSÖNÖS BIZTQSITÓ-BANK"
(168-10,1) lna*K<>tÓH»gw.
„Halljult n ^éf szói!"
„Rajta fiuk, vigadjunk!"
--(167.—*)
Mogjelent ós mindon luzal könyvker*»kodéébou kapható:
„HaUJuls: a szép szótt"
czirati magyar lelkiiszöntA (toast) könyv, moly kötött óe kötotlon mindennotnll felköazöntónt tarLalmozván, dlazotf kiAllitAiw ód tömött tnrtabna, ugy hasznos ós mulattató voltánál fogYft az ifjúság figyelmébe különöaou ajánlható. — A 150 lapra torjodó ós l iö többnyiro orodeti folköazönUiét tartalmazó szinos komónykötóaü könyvnek ára 1 ft.
Továbbá megjelent
a dalkedvelö Ifjúságnak kUltínUsen ajánlható
„RAJT A FI UK, VÍG ADJUNK!"
közkc<lve88Ógli dalköuyv másotlik javított óa totemeeon bővített kiadá.ut.
K nagy azorgalotnmal összeállított mfl közel 1000 válogatott dalt tartalmaz, i''*t Bzines boritóku ; csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : egyetlen a maga no-i.HÍbon. Az c1ik5 kiállítás 2000 póldánva igen rövid idd alatt elkelt, mi ológgó tanúsítja, hogy móltó tigyelmot órdomol. Ara az 51)0 laprn terje<lö s dtszeson kiállított zsebkönyvnek
1.20 kr., dús aranynyomás- ós arauyszogólylyol 1.S0 kr. ''
■ « ■ i i
Vógro ugyanott mcgjoloat
LENORMAND, 4 HÍRES 6ZIGANYN0 igazmondó vetűk&rtvAja
82 szinozott kártyával, magyar aláírással óo szöveggel. — ztra 50 kr.
Mind a három Nagy-Kanizsán, Wajdits Józs«f könyvkeriwkedósóben egyszerre vóve, valamint utánvóttöl együtt rendelve 2 frt 50 kr., ós 10 póldány után egy tis»-teletpóldánynynl is szolgálok.
Mindeu ]>ostai utánvét mellett a megrendelő szi-veskodjók Ijórmentcs levólben aa emlit«tt ötjwog egy. harmadát mellékelni.
Ji , m
..-.Zsssssas
Wajdíta József kiadó-, lap- és pyoiudatnlajdonoR Kagy-Kanízsán.
MWWMMOMMn
_I_J_Ü.JJL1IMB——Jl

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
|
í *r
V
38, szám, szeptember 19. 1868.
SOPRON- és
Kiterjedve

Vegryea tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazijászat, tudomány és
művészei kOróbőh
Megj elenlK:
egé** Wen.
Sserktftstői Iroda «« kiadó hivatal t
WAJDIT8 JO/.HKt'' könjrvkero»kedé»ébeu.
Előfizetési föltételek:
Helyben biiboa hordiw&l ¿m vidékre poitin ktlldvo * F.gii* írre : 0 frt. — kr. Fél irr« - -3 „ — , Évnegyedre - l „ 60 „
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Lapunk ez évi utolsó óvnegyedi előfizetése megtételén) van szerencsénk tisztelettel felhívni t. olvasó közönségünket. A téli idény
alatt több idő fordítható, az újságok olve.á-
i
sára, ennélfogva fölkérjük lapunk pártolói:, hogy körükben ajánlani szíveskedjenek e k-pot, melynek a bekövetkező követválasztások alkalmával szép és nagyfontosságú szerep jut, Iparkodni fogunk a kerületi követ-jelöltek h választások felől kimerítő s avatott, részrchajlatla^- tudósításokat hozni. Uj előfizetőinknek tátt raűmcllékletünkkel 40 kr. fölülfizetés mellett kedveskedünk.
Előfizetési feltételek lapuuk homlokán olvashatók.
Kiadó hivatal.
A nagy-kanizsai főgymnaaiom javara njabbi adakozások tétettek ós ngyan;
Az alapitmányhoz adott kanizsai Wustl Lajos ur status kötvényben 100 frtot.
Főt. Kizsovics József, nagy-bajomi cs-pores ur 10 frt.
Az építkezési költségek fedezéséhez Apfelbaum Samu 20 frt. Főt Berky József csurgói esperes ur 19 frtot. Helybeli 8z.-Ferencz-rendü tisztelendő atyák jelesen Eger Zsigmond ur 6 frt. Horváth Ignácz Vajda Jánoe, Grcgovics Gergely és Tislerics Theodosius urak mindegyik két-két forint összesen 8 írttal — moly nemes czélra tett adományokért az adakozó uraknak tartozó hálás köszönetet az iskolaügyi bizottmány nevében nyilvánittani kötelességének tartja.
Nagy-Kanizsa, szept. 17-én 1868.
TARNOK ALAJOS
bizottmány! uloluök.
Mivel az ember nevelés által válik emberré, mutattassanak ki annak előnyei egyesekre ugy, mint egész nemzetekre.
— Erkölcstani píílyamü. — (FoljUtiO
Helyesen értették ozt Pythagoras követói, kik — mint Stobacus bizouyitja — alaptörvényül hirdették : Totius reipublicao fundamentum est adolestentium cducatio; egész országnak fóalapköve az iljuság neveltetése. Elianus pedig azt irja az ellenségeit felette üldöző MitilenéróJ, hogy az el fogottak gyermekeit nevelés nélkül hagyta tespedni, miro vonatkozólag ismét az idézettnél olvassuk : „Omnium suppliciorum gravissimum iudi-cantes in inscitia vitám trausigero, captivo-riunquo pueros sine educatiouo roliquere.— Ezenkívül Laertiűs azt bizonyítja Antisthe-neeuről, hogy azért szokott ax istenekhez leg-
buzgóbban imádkozni, miszerint az ellenségek gyermekei gyönyörűségben, és clpuhult-ságban neveltessenek, minden tudomány Bzigoru lenyitéke nélkül. — Ezsaias is, mi--, dón a zsidók veszedelmének elóokait és jeleit akarná kimutatni, arról panaszkodott, hogy nincs közöttük gyermeknevelő. „Ubt legis verba ponderaus ubi doctor parvulo-rum?* (Col. 38.) Hol van — úgymond — a törvény magyarázó, hol a kisdedek tanítója ? miként ha mondaná: Veszni kell azon országnak, melyben a gyermekek és ifjak nevelés hiányát szenvedik. — Legszomorúbb amit erre vonatkozva Ozeas látnoknál olvasunk: Halljátok az Ur igéit Izrafll fiai, mert törvényo Yan az Urnák az ég lakóival mert nincs igazság, nevelés, irgalom és tudomány a földön; uz átok —■ mondja tovább a latuok — hamisság, gyilkosság, lopás és házasságtörés eláradtak, és a vér a vért illette, annak okáért simi fog a föld, és megerőtlonül minden, ki csak azon lakik." — Es valljon mi oka lehet e nagy bűnök eláradásának, és a rcámért csapásoknak? „ Hallgatott — úgymond — az én népem, mivel bog)'' nem volt tudománya." — íme, ha az emberek másként gondolkodnának is, az Istennők rendeletei szorínt kellene mégis a nevelés, és tudományoknak forogni a földön, mert sirni fog a föld, és megorótlenül minden, ki azon lakik, ha nincsen tudománya.
Nem is tudom, mi lehetno az emberi társadalomban akár szükségesebb, akár gyönyörűségesebb, akár hasznosabb mint a tudományok ? — Ugyau fennállhat-e csak egy klsrendű háznak is boldogsága, ha a gazda; az asszony, a szolga nem ismerik kötelességeiket, hanem szanaszét inkább egymásba lx>tlanak s ekkóp rendetlenkednek, hogysem tisztjeik lelkiismeretes betöltésóhoz látnának? Hát egy nagy társadalom boldogságát, sőt hoszszas fennállását képzelhetjük^) ott, ahol a nép nem ismeri s talán nem is érzi hivatását és tartozását, nemkülönben a szent kötelességet, mely őt hazája, királya és a közjó iránt cngedelmcsségro, hódolat és munkásságra ösztöuzi. Van-e ezeknél az emberiség békéjére, és erkölcsökben! elóhaladására valami szükségesebb ? — Ugy de mindozekot teljes tökélotosségbon magunkkal a világra nem hozzuk. Ezeknek teljes tökéletességbeni birtoklására nagy tapasztalás, fáradságos ta-uulás, és kinek-kinek állapotjához mért nevelés kívántatik. *
Mert valamint számtalanszor történik, hogy az unokák külső vonásaikban nem ütnek atyjok, és anyjokra, hanem nagy — sót néha szépapjok és anyjokra: ugy a polgári társaságban is hányszor szivárognak k''i olóro nem látott körülményekből oly viszontagságok, melyeknek helyreütéséro nemcsak a jelen vagy következő század elégtelen, haubm sokszor az elődök vonásai szükségesek arra, hogy a bomló helyzet illő helyzetté változzék által. Ezeket pedig honnan fogják egyebünnen összeszedni, hacsak nem a régi oklevelekből, levéltárakból a gyérülő hajdani de-
Hlrdetéaek:
\ bat buáboi peUUorírt l-»»8r 7 kr. 2-i''ior 6 U minden torábbl b.tkUUiért 6 kr.
Uéljregdlj minden egye. belkutiiért 30 kr. A .Nyílt téren" egy peüt lor belkUUUi dljn 16 kr.
rék könyvekből, azaz a szorosabb őrleményben vett tudományokból?
Mi gyönyörűségesebb a tudományoknál ? Itt csak azokhoz lőhet szólanunk, kik a par-nassus avatottjai levén, csak egyedül maguk érezhetik, mily édes egy élvezet az észnek országában polgárkodni. De minthogy köny-nyobb a nagy tetteket csudálni, mint követni; segítsük fel egynehány példával a várakozást:
Krisippos oly nagy gyönyörűséget talált a tanulásban, hogy annak édességeibe merülve nem ritkán feledkezett meg az étel és italról.
Solon halálos ágyán végső szendergéso között észrevevén, hogy látogató barátai csak susogva beszélgetnek körülötte, neki eróltctto magát és igy szóllott hozz^jok: Barátaim, ha tudtok olyasmit közölui, amiből egyik a másiktól tanulhat, beszéljetek hangosabbáu, hogy azzal is többet tudva haljak meg.
A hírneves TCrutus élete utóéjszakáján I''látont, az atheuaei bölcselőt legnagyobb figyelemmel olvasgatta.
És Archiiuedea asyracusaei kitűnő mcuy-nyiségtudós nem hallja az ostrom zaját, a győztes ellenség örőmrivalgását, a kardra hányt kisdedek nyögését az anyák kétségbeesett jaját, az égő födelek ropogását, szóval mit sem lát, mit sem hall, csakhogy kedves tudományával foglalkodhassék, és abban elmerüljön; míglen egy gyóztos katona nem hajtva a ,Noli turbare circulosra" — az általa nem ismert bölcset az egész világnak kipótolhatlan kárára agyonszúrta. — Emellett azonbau a tudományokba való mélyedés csak a müveit leikok tulajdoua, mely annál igézőbb, minél piaczibb.
Van-e valami hasznosabb mint a tudomány ?
Mivelt fő, s jó szív legdrágább nemzeti kincsek.
Tólök függ népek léto, hatalma, neve.
így a költér. S ezeknek főemeltyújo az iskola, és nevelés, tudomány és műveltség, az embernek valódi emberré képzéso, az Alkotónak hasonmásává való tétele. A siü-lők engedelmes fiakat, a hon munkás, dőrék polgárokat, egykor értelmes ós szerctetteli atyákat,a király hű alattvalókat, a mennyjám-bor lelkeket a tudománynyalegybekapcsol t neveléstől várnak. Mert az államnak nagyobb és hasznosabb áldozatot nem lehet nyújtani az ifjúság oktatásánál.
Az országos időknek két norno vai): békés, és háborús. Mindkettőben leghasznosabb a tudomány. Békében a jó kormány alatt virágoznak a tudomáuyok, kereskedések, gyümölcsöznek a szomszéd nemzetekkel kötött alkuk, növekszik az ország crejo. Ámdo minderre okosság kell a kormányban, tudomány és munkásság, tapasztalás és életbölcsesség a végrehajtókban: hacsak azt nem mondanók a pajzán politikusokkal, hogy lehet a kormány ólén akár milyen, csak a körülötte lévők legyenek gátraralók. —
Hirdetéseket elfogad:
M.-tU»U«árt: • KtAl)ÓHIVATAL.Pe»ten: ZEWLEB U. Béét-, Hsafcurg-, Berl!«-, HaJiMM».*Fraakfert- é» BtMl
ben: IIAA8KNBTEIN * VOOLBH. Llpow-, Bern-, 4* Stu Ugariban: SACIUJKftTÁBBA. Dicsben : oitkuk.
Tehát a körülötte levőkbe csakugyan szük-séges a tudomány. Azonban valamint az étkezést nem engedhetjük át másnak, ugf, hogy mégis ml lakjunk jól, ugy a kormánynak más szemével látni, más tollával, nyelvével parancsolni, és más eszével okoskodni a közjóra nézvo nem igen egészséges.
Legalább Manhus Torquatus a római választók által jwlgármesterré, és a világot igazgató fóconsullá tétetvén, e roppant méltóságtól fájós szemeinek gyengeségével mentegette magát, holott ebből épen nem következik, hogy aki jól nem lát, jó tanácsokat és czélszerü parancsolatokat 110adhasson; sót hogy az egészen vak is talpraesett reudelo-teket ne tehessen, mint ezt Tircsiasról u költeményekből, Appiusról pedig a történelemből tanultuk. — Manlius Torquatus mégis azt felelő, hogy ha mis szemével fogja a közjót előmozdító dolgokat nózni, következik , "miszerint más értelmével is Ítéljen. íme mit nem tesz az igazi bölcsesség, é« uz érett. tudomány.
Tudjuk, hogy minden akár kisebb, akár nagyobb tartomány, vagy Város, társaság vagy község csak kőt eszköz által tartatik fenn, t. i. földniivelés- és kereskedéssel; két más eszköz által ékesittotik, t. i. festészet és szobrászat áltil; végül két más által vi-dámittatik, ugvmíut a zene és színjáték által.
A földművelésnek fáradságos munkával, s verejtékkel szolgáltatja a xzántó-vető mindazt, mit a határ teremhet, amit pedig az nem Ad, azt távolról idegen éghajlatok alól szintén az iparűzés szokta boszerezui. Ugy do mindezek lehetnek-e foganatosak, és biztos gyarapodásnak, több égi, földi és rifci ismeret, sok kísértést kiállott tapasztalás, szóval tudomány nélkül, hacsak többre nem becsüljük, a földet művelni, mintsem az értelmet, vagy barmot nevelni inkább, hogysem embert? — Do hiszen a kérkedés is — ha csekély — kevésnek vonja magáru figyelmét, és úgyszólván csak hasztalan birkózik önerőt lonségó vei; ha azonban nagy kiterjedésű, gazdag ágazati», és bőséges jővedolnft akkor annyi veszedelemmel, nyughatatlansággal, bizonytalan reménységgel, és tüuódó számvetéssel van öszszekötvo, hogy méltán mondhatta egy spártai: Nem igen kívánatos előttem a szerencse, melyet rudalló köteleken kell ido s tova ráií&atni. Ellenkezőleg a tudomáuy oly kincseket gyűjt, melyeket sem a moly meg néni rág, sem a rozsda meg nem emészt, sem a tolvajok el nem lopnak, sem a tűz cl neui éget, sem a hajótörésben cl nom sűlycd.
A festészol és szobrászat azonfelül, hogy minden remeklésével som mehet a külső mutatványnál tovább, magában hordj.t miud a kettő önöumulandóságát is. Mutatson valaki Zouxis, vagy Parrhasius hajdan vilá^cao-dálta műremekeiből csak egyetlen egyot ist Avagy melyik Apelles, Protoguus, melyik Phidias vagy Praxiteles, rajzolt, meUzett, Homeros ecsetével, vagy vésőjével ?
.Nemde míudezek minden csodamüveikkel egy ölt az egész világ emlékozotéból kivesztek volna réges régen, ha dicsőségeiket a múzsák, a tudományok nem örökítenék, és vagy műgonddal nem őriznék? Dcmetrius Phalacreusnak Athenae egy év alatt 3Ö0 rézoszlopot emelt, do ő azokat egytől egyig mind túlélte müvekben, melyek-
ben tettei atííely dicső emlékeket
pedig a tudomást jjmekek neki, azok feliül élték mindeit''^fwwzlopait.
Jövőre átmegyünk*a zene, és színjátékra 8 annak hasznos eredményeire.
8ZERÉNYI LAJOS.
(t''olyUUU* köv.)
Apró hűbériségek.
I.
Körülbelül 7 éve annak, hogy az országgyűlés 1861-ben szétoszlattatott. Mielőtt azonban szétoszlottak, — ha jől emlékezem egy nyilatkozatot igtattak a jegyzőkönyvbe mely szerint miholyt az országgyűlés törvényhozásképes lesz főbb teendői egyikénok ismeri a hűbériség maradványainak megszűntetését.
Ez jól számított nyilatkozat volt a megtette kellő hatását a nemzet azon osztályára molyre a hűbériségek maradványai tcher-kéut és boszantólag nehezültek. Oly mézes madzag vo}t ez, melyet ha most mondott volna el valamely képviselő, beszédjét az ellenzék azonnal , hazafelé beszédnek" keresztelték volna.
Tán ama nyilatkozat is csak „hazafelé" nyilatkozat volt.
Az országgyűlés 1865-ben megnyílt, elejnte kissé nehezen ment a törvényhozás 8 még más egyéb dolgok megkezdéso. Hanem végre Is örökké csak nem gondolkozhattak. Megszokták a nehézségűket, o mikor aztán neki feküdtek kl so fogytak belőle ; ugy, hogy még a királyi folség so győzte volna, ha mind alá akarta volna irni, mik a ház asztalára törvényjavaslatkép tétettek.
Közben közben oly gyönyörű beszédekot liallottunk I Egyik képviselő a másikat ipar kodott felülmúlni az ékesszólásban, s mondhatom, hogy ebbeli szándékát mindannyinak nagyra becsülöm. Mindegyikét egy-egy aranyszájú Jánosul lehetett volna kikölcsönöznünk, különösen oly, magunkhoz hasonló nemzetnek mely mint mi a czifra beszéd és a hegedű szóban annyira gyönyörködui tud.
Azonban akármennyire belemerült az országgyűlési testület a törvényhozásba s a „szépen szóló szép szavakba" annyira mégse feledkezett meg magáról, hogy legalább a regálé megszüntetése tárgyában egy törvényjavaslatot készített.
És ezen nagyon is iudokolt óvatosságnak köszönhetjük, hogy mindeddig s hihetőleg jövőre is tudnunk kellond, hogy ki a földes ura valamely községnek.
Tudja meg az idegen is, ha Magyarországba jön és a vendéglőkben vagy korcsmákban szerencsétlenségére megszorul, miszerint Magyarország nem oly u r a 11 a n portéka. Vanuak itt kik meghatározzák azt mily ital vagy ételt és mily áron kaphat. Ha nem tetszik neki no jöjjön Magyarországba, vagy ha a korcsmá^ó közönségnok írom tetszik az ogyotlen vagy monopolizált vendég fogadókban az étel és ital menjen a nap vendéglőbe s igyék vizet. Ettől légül ább nem kell fogyasztási adót fizetni.
Miért is szüntetiió meg az országgyűlés a regélőt hisz tagjai csekély kivétellel mind regále tulajdonosok. A katonának som azért adják a fegyvert kezébe, hogy azzal magának ártson — kiveheti rósz néven ha az országgyűlési testület, törvényhozási jogát illetéleg szintén ozon véleményben van.
8 én ezen semmit se csodálkozom, cutk azt csodálom, ha ezeu valaki^ csodálkozni tud. —
A japaninkról azt i r j á k , miszerint ,fyfcuke>égból képesek hasukat felmetszeni; ért azonban azt hiszem, hogy a gyakorlatban igen kevés Ily együgyű fráter akad. Hogyan higyjem tehát, hogy nini regale tulajdonos orwággy ülésünk melyet szabad elvűnek i r-u a k, a hűbériséguck eme elbízott hasát
.felvágja, csupa szabadclvüségból. — Azt 1 csak megengedi minden . magyar hazad, hogy képviselőink tulnagy része, ha nem is óvatossubbak, do semmi esetre so japaniak. Ezt bebizonyitattom Nagy Ivánnal.
Egyéb iránt a mi országgyűlésünknek úgyis van oly ministeriuma mely ót szabad-elvüségbeu már azon legújabb rendelettel felülmulta, moly nem rég a saját termesztett stb. borok s szeszes italok meréséro vonatkozik — mely ama japanias regale micsodát lo lohasztja .és végre is folmotszéséro készteti a regale tulajdonos országgyűlést.
Mi tehát nem, panaszkodunk a felett so nem csodálkozunk, hogy a hűbériségek s különösen a regale el nem tőrültettek.
Csak azon gyerekes együgyüségünkön bo-szankodunk, melyben hittünkaszópszó-n a k s hittük azt, hogy azon osztály mely 1848-ba annyira megerőltette magát a hűbériség tárgyában ezen megerőltetésből már kipihonto magát. P. P.
Nagym. s főt. Szenczy Ferencz szombathelyi Püspök nrnak bérmálás! körútja.
ó nméltósága aug. 22-éu indult Székhelyéről Körmendre, és itt elkezdve a bérmálás szentségét kiosztandó, hogy a híveket megerősítse a szentlélek erősítő kcgyclmo által mint apostol fáradozott még a következő fárákban: Csákáuy.Órí-Szent-Péter, Mura-Szombat, Turnisha, Cserencsóz, A.-Lendva, Kerka-szent-Miklós, Páka, Bánokszent-György, Letenyo, Szcpetnek és végre Szent-Mártonban. 18 napi távolléte alatt mindenfelé papjai és hívei közé áldását és leirhatlan atyai szeretetét vitto; nagy örömét találta fiai vallásosságában, azért a fogadtatás is minden fáiábau vallásos színezetű volt; mert jó előre köröztette atyai szándékát, hogy mozsarazás, bandérium elől-lovaglása — és egyéb feltűnő solemmitások-ban jó k(Hívét nem fogja találni: a nagy apostoli férfiú valamint székhelyén szent csendességben, ós nagyszerű püspöki lakábah a legkisebb szobában latrik: künn is az egyszerűségben és csendességben hiv maradt magához. Ebédek alatt két remek beszédet hallottam: egyiket Ránok-Szcnt-Györgyön, Nagy István sőjtöri plébános mondotta, melyben kifejtette, mikép ő nméltósága a mult évtized közepe táján Pécsben a püspöki conforenczia alatt a magyar egyház önállósága mellett kiválóan küzdött, midón az ellenséges szándék a magyarországi primássá-got megszűntetni, és a magyar egyházat a bécsi priiuatia nlá helyezni kívánta. Erro ó mnltósága röviden válaszolni is kegyeskedett, kijelentvén, hogy jelenleg veszedelmesebb ellenség ellen kell küzdenünk, akkor ellenünk ellen, mely nyílt és külön volt tőlünk, most a magyar egyház a jelen politikai ügy változások folytán saját koblébon hordja ellenét, s küzdeni kell 8aját fiai, hivei ellen, azért, hogy a bizonyos győzcloiii annál fényesebb legyen, felhivta az alpapságot, miszerint a püspöki karral a magyar egyház érdekében Összotartson. .
A másik kitűnő beszédet jeles publiczis-tánk, s letenyel kerületi országgyűlési képviselő Királyi Pál ur mondotta. '' r.
ó nméltósága szopt. 9-én esto Szepetne-ken tartott egy napi nyugvás után székhe-lyéro visszament.
Királyi Pai asztali beszédje.
(8xopotnekon szopt. 8-An tartott püspöki díszebéd ulkalmAval.)
„Ai Ur lolkd ¿a rfjlitp, mivel bőgj fel-1 kent engem m Ur; A ««elMokuck
. bírt vinni küldött eii|;eni; li»(Tjr mcgorvotoljtm • töredelme* «il-vQeket, a fogljroknak jiaImíIh-lÁat hlrdeMek; hogy 8lon ke«er-g>''( illek dereitek dl «djnk koro-nXt • hkmujrt, ürömnek ol»|At > •ke«erv<rl,dic»ő«ilg |>»U«ljilt a gy»»-relo tavit, hogv «hüsit nevelt«**«-nck *i IgAuAg erS«eln«k, ni Ur altetyin^nek •« 8 dicsőítőire.*
Midőn a iiimuo őskorban, hol n tévolygó-sek és botlások sötét zűrzavaréban az alkotó jósszollomokról goudoskodott, kik miut féityló lámpa kalauzolj Ak a zjtrándok észt, vagy mint tüz-
nyelvok nyilvAnitsAk a teremtő akaratát; — •ma mélyen l>eo»ő őskorban, midőn a látnók most idéztem szavait feljegyző, tudta ", hogy »zavai a nemzedékek nemzedékei számira, rniuden korra, minden időre szólnai:!
Létünknek azon azöt érzékroli.xtó viblgos próbája,hogy az auyag zömre, toriiuéro nAgy.mig aj! azt mozgató, éltető lőlek csak in a hit felfogásának lehot tArgya, könnyen elképzelhetővé toszi. hogy a világ minden küldőimében inkább Múlott aa érzéki felé, » hogy a szellem tökéletesítése, a lelki jónak gyűjtése csakis hivatott kivótoloknok volt törekvése.
A czél pedig, melyro csak kivőtolek törokosz-nok s maga az emberiség nagy töniogo vagy mint közönyös né*ő, vagy néha mint oííonható erö, ozon küzdelem körön kívül áll, — azon czél mondom, bár az összes emberiség tökéloto-sodéaénok közös czélja legyen, csak rendkivüli, csak isteni erő közbojötto által közolitliotő mog.
Ki ez orő nem késhotett, miután Isten boldogságra teromté népét; s hogy oz az orő ember alakjában jolenik mog,shogy as a világ oktatása és vezetésért) mindenkoron jolon lesz, a szent könyv jós fértia háromozer évvel ozolőtt megírta, — o szavakban: „Az ur lolko énrajtam, mivel hogy felkont ongoin az Ur."
Benső illotődésscl fordulok a felkont férfiúhoz, kiszont vallásunk apostoli tisztét végzondő, köztünk, hivői közt mogjelont,
Mindon korban, minden nép közt ünnep volt a nap, molyen az apostol utódja a hivők sorai közé lépett, hogy részesítse azokat a vallás áldásában I
Do ozon alkalom sokol őszintébb, hálásabb Unnop nom lehet, mint nAluuk ozor esztendős magyar népnél.
, A rovolntis isteni jótéteményébon más népok nálunknál jóval elébb részesítettek ; azon vilA-gosság,muly elüztoazősrégi sötétséget, s a pogány koristonoinok logióit a hagyontányok könyvébe zárta.másutt korábban derült fel, mint hazánkban s fajunk közt; és mégis — mig ott a félremagyarázott folobaráti szorotot böt tönökot épitott, hogy a gondolatot annak bókóiba vorjo, s a túlhajtott hitbuzgóság máglyákat gyújtott, hogy minden elmét a moggyőződés ugyanazon köretébe erőszakoljon ; az alatt nálunk s köztünk egy ,oorczro so zavartatott moe a jó ogyotértés, az i rős bizalom egyház és állam között. Nálunk a;; infula és a kard nonicsak mint jó barátok együtt tel-
Í''eiiték mindon időben kötelességoiket, — do a LOroszt árnya alatt miut testvérek küzdöttek és áldoztak a közös czélért, s miut azon egy hazA-nak hü fiai egymást sogitvo munkálkodtak a haza javán ha béka vola, «W Icaröltvo koltok sikra, ha a haza oltalmazást várt.
Igen, nAlunk ogyotértés volt, mert a pap Isten folkoQtjének tisztét toljraité hivői közt a vallAsiakban — n a polgár feladatát végiíé a világiakban, a kettőt egymással Összetéveszteni mindig vonakodott. Hazánkban az egyház nom külön állam, hanem a nemzeti nagy testnok első tagja, a sta tusn ak olső és logidóstcbb fia; — és e szép kiváltságával miként élt az ozzol járó nagy köto.lességokot miként telicsité, ott van Sajó, Várna, Mohács n ott vannak a köznevelést ma is majd ogyodül biztosító gazdag alapítványaik, — a végül ott ran maga — nagyszerű történolmünk ogész hosHZU sora; — sok gyöngysori, boglárt, értékes láuczokat lehot annak fénye« adataiból összefűzni, do ogyot so, hogy us összefoglaló gyémánt csatot nom ina-gyar ogyhAzuuk hazafias főpapjai képeznék.
Polgári önelégültséggel hajlom meg o magasztos omlék előtt, s ha hozzA gondolom, hogy az idők változása az emberekkel a szerepeket is mogváltoztaté, s hogy oa által épen a olorus az, molvro a megpróbáltatás lognohezobb napjai elkövetkoztuk,—ós ha más oldalról a magatartást nézőm, molylyel hazám ez ősi oszlopa a rámért viszontagsilgos látogatásokat fogadja és viszonozza, nom álhatóm mog, hogy a meggyőződés egész erőjével, az énelom teljes melegével no üdvözöljem a férfiút, ai Ur felkentjét, ki nagy és jeles, midőn az Úr kertjét műveli, sozrokot készít el a fölvilágosod ás malasztjának befogadására, "—kit mint embort— áldanak és magasztalnak, mart az ajkakról lohangzó Isten novéboni áldást a kozok jótékony alamizsnAlkodása teszi rögtön fogókonynyá; ki mint DolgAr hü, áldozatkész és ''erélyes, mint magyar! mondva van, — mintaképe a magyar fópapnak, — éa mint törvényhozó t kitartó, igazságot» és bölcs, ki a talAlmA-nyok és folfodozésok mai korAt nem a középkor csiszolatlan szemüvegén át nézi, s az időuok kö-votoléseit nom az öröklött kiváltságok rnorév botüi szerint mérlegeli — hanem mint az Ur felkentje szigorú ó» kérlelhotlon bobajtója annak, ami az oltAré'' öröktől örökre, — h mint a haza nagyja engodékony és Áldozatkész közreműködő abban, mit a lutladAs, jólét, emberi tökélote^etlós s polgAri és politikai gyarapodás olodázhatlanul követoluek.
Hol nemzeti létünk felott ily örszellomek virrasztanak, hol jövőnk szent toiuploinának kul-csAt ily vAlasztottak k,ozel tartjAk, ott mindon félreértés c*ak pillanatnyi, mindon meghasonlás csak a kölcsönös bccsülés edzője lehet. VAr-bat reánk baleset, csapAs, aszoreucsétlouiiég láto-
gatása, do ez csak tll/. lesz, melyből a kölcsönös szeretet szin aranya aunAl tisztábban kerül
ki. Hiszem, hogy azon mozgalom is, moly napjainkban katholikus magyar egyházunkra mint felleg vonult fel, nom sokAra — mint Aldá-eos eső szAll arra viss/.a; azért biztosíték ama koszorú, mely egyházi ügyeinket körülfonja; ama hazafiság, melynek inartyrjai vannak. A főpapot, kit jiom«s nzive, lAngelméjo, kitűnő érdomoiért régét« az e téren cselekvők közt az clsó sorban tisztelnok Szombathely ogy-házmegyo pÜHjxikét, a király lift tanAcsosAt, Szenczy Ferenc/, ő nagyméltósAgát Isten, a mi jó toromtőnk az egyhAz és a haza javára sokáig éltesso I _
Heti szemle.
Szeptember 17-én, 1868.
— Kgy angolhoni vasútvonalon aug. 21 én borzasztó szerencsétlenség történt. Két vonat összeütközvén, az egyiken fUtni való potroleum meggyúlt s roppant pusztítást vitt véghoz, A mozdony tönkre mont, egyén meghalt s touiérdek megsebesült. — Hirch-Í''foiffer Sarolta szinmftirónő Herlinbon, aug. 2ti-án meghalt. — Iladon-lkdenbon cgy fürdővondégtől 120 ozor frank értékű pénzt ós ogy drága gyöngy ékszert vittek el. — A ¡Kssti viz vozotékhoz szüksígolt csövek már utbau vammk Angolországból, honnan Cochrano gyára vállalkozott azok szállítására .«07.000 írtért, ^ mig ogy magyAr gyAr 7U7.000 frtot kért. — A budai szőllőkl>en a szüretek o hó 15-én kezdődtök el. — lludAn ogy iQu pAr csküvőjo alkalmával a monyasszonvnak szülői ozüst-, nagy szülői po-dig arany lakodalmukat ülték mog. így hármas monnyogző volt ogyszerro. — A pénzügvminU-terium rondoloto szerint uj adókönyvecskét fognak kiadni magyar nyolvon. — Kgy ügyvéd a hétszemélyes táblához benyújtott folyamodásában azzal vádol ogy orvost, hogy ez őt megrontotta s azóta nem mor gondolkozni, mert mindon gondolatát kitalálja, a ki csak rá néz. —'' Kgy nagy-sobeni polgárnak fia ¡születvén Napo-loon napjAn, a francziAk csAszArAt kérto fol ko-resztapAul tAvlrati nton, ki azt el is fogadta. —'' A Vesuv ismét háborgatni kezdi környékét kitöréseivel. — Ácsán szept 7-<likén 40 ház lott a lAugok martalékAvA. —- Kgy nő nem rég gyermekét IludAn a Dunába dobtu. Nemsokára elfogták s be is vállá bűnét. — A mult hotok-belt u Hánfi-Huuyadhoz inAs fél órAra cső öyerő ViUArhely községben hó esett. — A kultusmi-niszterium több hivatalnoka utazik NémetorezAg és Svaiéiban, hogy a tanitókópezdék. a uépis-kohik borondozését tanulmányozzák. — A» orosz kormány legközelobb 60 ozor fegyvert szállított MoldvAba. — Aa Aszó<lon föltalált holttestet valóban Doniczky I^tjosénak vallják, egy kukoriczAt lopó fin fedozto fol. — Vukovica Sebő volt igaziig ügy miniszter hazaérkozett szAmkivetéséből. — A zágrAbi orszAggy ülési teremben magyar czimer függúsztotett a hor-vAt helyébo. — A budai vArban szept 22-ro vArjAk az udvar loérkoztót. — A hArkányi színtársulat egész nyAri idény alatt 20 krajezárt korcsott. — JÍUzberénybon ismét fÖldrongósok észlel totnok.
Zala-mogyoi hirek.
— Viíbofulá». Dombomban két testvér fürdeni indult a Mura1 -''«ében , ogyik hidoglolős volt s olőro szaladt, mt&TJ mAiik oda értj már a vizben oltünt s csak i ''iháít UlálU meg. NehAny nap múlva a hullát i/grádor kifogták.
— Lakatos SAndor Uncztanitó ur N.Kanizsára megérkezvén október hónapban kozdi meg táncztanitAsi mftködését, Dlümloin . or házában; — Ajánljuk a művészet pártoló zönség figyelmébe.
— A kosztholyi r. kath. P^porességhoz tartozó tantcstülot értekezlete Karmrtcson 1808-ik év Szent-MihAly hó olso^én. *) Kgyik félrois-mcrhetleu, do egyszersmind komoly jelensége politikai AtalakuÍAsunknak azon izgatottsAg s felhovUltsóg, melyet a nm. vullAs és közoktatási m. kir. miniszter urnák a népneveié» és a néptanítók szervezetére vonatkozó törvényjavaslata előidézett
Kzen fontos ügy tárgyalAsAnAl az előterjesztett szerkezetet mAr is több helyütt sokfélokép indokolták, magyarAztAk.
K szerint nagyon helyén talAJjuk, ha azok, kik saját szomélyöket és jövőjöket a kilátásba helyezett reformba érdekelvo találiák, h uépno volészot olőhahulása.és folomolkodése, — ugy nemkülönben az ezzel egyjolontóségü tauitói szorvozet sikeres létosithotéséhok tekintetéből, mindon pártszinezot mellőzésével , magoknak meggyőződést szereznek arról: „uii helyes és minőm?" •»,
Ha széttekintünk népnevelészeti irodalmunkban, fájdalommal kell taposztalnuuk azt, bogy annak fejlődéso és történelme máig úncs mog-irva.
JllllJI (u||b
*) A tsn4o*ko«mAnji joKviCíl''on/v n»;«» Uollk«
Mlbály, .mint ai ¿rtokeiUleu elnSküU ur«»í*íjrOU«i képviMÜ uruak itkdatutt.
A nmltgu közoktatási miniszter ur Alul a képvisolóház asztal áru letett „törvdhyjavaslat" annál nagyobb elismerésre talált, mert hiányt, ogy nagyon érezhető hiányt rf)olt; a mennyi-bon t. íTországos tárgyalás Alá kcrülendvén — törvénynyé szoutesittotik, oly törvénynyó szon-tesittotik, mely anuyi sanyarú évot leélt népno-volók sorsának jobbra fordultát, a nehéz tbla-. datuk nagyságához mérten keserű taaultjókoak oly jutalmát szabja meg, moly az elv dicsőségéhez méltó.
A tanítói kar szelletno, moly mindokkoráig soha sem tévesztő el útját; s ha sújtó anyagi körübuényok miatt jó szándokának kivitelében hátráltatott is, előrehalad;; — koll tehát, hogy mint elveik b kUzdolmeiknek ernyedetlen szorgalmú bajnokai, a kiállott harozok és vívmányokért — habár a magas államkorinány pénzügyi viszonyainak , illotőlog'' kiadásainak másutt leendő meggazdálkodásával is, — u kor kívánalmai szerint illóleg díjjaztassanak.
¿imdo az ut, n mi ivoggyózódésünk szorint — melyen a néptanítók biztosjobbléto koll vala hogy inogállapittassék.
A néptanítók múltjának nincs még dicső napja, jövóro vár''az, a őzen jövőnok megalapításában a magas kormány s n nagy tekintetű képviselőház koll hogy hivatva logyon! akként miicént azt az idő, s a népnevelési Ugy, moly előttünk szent, parancsolja.
És éppen itt, hol a népnovolészet a nevelők közös érdekeinek körvonalozásárél van ezö, lo-hotlon hallgatással mollőzni nsgos Bottka Mihály karmacsi földbirtokos én országgyűlési képviselő ur — mint a tantestületnek mai napi tanácskozmányára fölkért elnöknek — az egybegyűlt néptanítók irányában tanúsított több rendből! jóakaratát és érdokcltségét, — lohot Ion hallgatással mellőznünk a nagyszerű asztal-toritékot, moly a tanácskormány bevégoztévol n tantestülot oly meglopőlog fogadta; —s valóban ha a tisztelt nagy hazafinak mái felléptét mint hazatisága bizonyítását vesszük tekinteti)«, méltó kösxönottol lőhetünk szívességéért.
Klnök ő nsga gazdai szerepet vivén, az első holyot a tanácskozmánym szintén meghívott — s u hazai lapokból Ismert Szontkirályi Aurél urnák jolölto ki, mollotto balról ó nsga s ugy rondbon a tantestület foglalva holyot.
A mindon tekintetben fényes lakoniát, az ilyon alkalmakról olmaradhatlan, toasztok még-inkább novolék.
Először is Szentkirályi ur omolt poharat elnök ő r.sgáért. — A felköszöntés oly elragadó volt, hogv a porhűvolyen csak kis V folülomol-kbdutt lelket ls mélyen hatotta voliía meg. — Itt a költó és szóndk egyszerre remokolt. — -»Hí; egyik orö — mondá szép beszédében — azért társul a másikhoz, hogy ogy jó czélt annál sikorosobbon sogitson czélhoz jutni: akkor a szövotkozés nom csak tiszteletre méltó, hanom a társadalmi olőhaladásra szükséges, do ha egyik azért keresi a másikat, hogy azt elnyelje, akkor jobb ha Caesar balra, ttrutus jobbra tBOgy, b a helyett, hogy kart karba fonnának, >t;-aob szembe állnak, megütköznokogyniással.
Mi is az egyesülés hivői vagyunk politikában, tudományban, művészetben, mert szétszórt erőkkel sohasem jutna diadalra semmi nagy, semuii nomes, és semmi szép ; do csak oly erők egyesülését szorothotjük, melyek együvé valók s nom időzik elő az összeférhetlon elemek átkát: a vegybomlásL
Nom mulaszthatom ol tohát, hogy — mint a tantestülot lift érzolmoinok tolmácsa — nagyságod iránt, ki törvényes jogaink s féltott alkotmányunk helyreállításáért annyi határozottsággal küzdő, monnyí egy jellom szilárdságával összeforrt, — hazaszeretetet példányként tár élőnk!*'',; a ki ez által a szellemi, mint az anyagi olőh»ladást közössé tonni óhajtotta: lehotlon nagysagod irányában a bizalmat és tisztolotot nyilr..in ki nom fojozni" stb. stb.
Az oldörgött „éljonok* után ő nsga molog svvv>,Vhtti V;yilvánitá köszönotét, s a tantestülo-tet U^uát/".xj. arr ,l biztosította, hogy mindcu t&ríJ vés^jilbblétük olő mozdítására fogja irányozni.
Kitür \.;3t njég 8zcntkírályi urnák azon
ad fortissimum virum* jeligével, — másodikát b. Eötvös József közoktatási miniszter f> nmltó-ságára, — s harmadikát a szellomdús llottka Mihálynő szül. Ilortolondy Paulin ő nagyságára mondotta. •
K kedves urnő örömtől sugárzó arczczal fo-gadá aa ót megtisztelő toasztot; — szónok köl-v tőién találólag fojozé ki magát, midőn hovétől elragadtatva o hasonlatot tövé: „ugy fénylik lolkod, mint a napvilága fénylott midőn fogyatkozás még nom szennyozto be."
Oly tiszta lélek, oly neines szivjóság, mint övé nem is hozhat borulatot a fenséges aroz-színre.
A többi.felkőszöntésck''„a haza — képviselőház, és tantestületre" szintén találók éj talpra-esettek voltak.
Lakoma végoztévol nláirás nyittatott egy Bzorencsétlon kartársunk Vass Károly felsegéló-sero. — Itt is ngos elnök ur volt első, ki igen szép jelét ndá nemes jószívűségének. — Ezt kövoté a tantestület minden egyes tagja, tehet-'' Bégükhöz inért részvéte« szép adakozással.
Kitűnő tigyolmot érdemol még az ezen alkalommal megalakult „tanitéí cgylot" erről azonban más alkalommal.
Kstélí 0 órakor a tantestület dalárdává alakulván — szeretett elnökét hála-elismerés jo-léül serenadévol tisztelte meg. — A „szózat" négy verss/^kának eléneklése után — moly alatt ő nsga n parkban igen becses inogjolenó-sével bennünket szerencséltetvén — Szontkirályi ur bizalmas felkérésünkre meghatóan szavalta cl rögtönzött .bucsu" költeményét,melyet a „Hyniniis" két versszaka követett; s ő nsga, mély olismorésének nyilvánításával, forré kéz-szoritások közt visszatért lakosztályába.
Vaiha nomes törokvéso mielőbb tűzné ki a diadal lobogóját azon róvfokon, mely foló kar-társaink hó vágyai vonják kebleik legszentebb érzelmeit.
EGYED JÓZSEF DOHKOVICS IMRE
egyleti cln&k. egyleti titkár.
Jogyzotto BRAUTIQAM FEUENCZ . ,
egyleti Jogyió.
— A n a g y-k a n i z s a i főgyinnasium építése erősen haladván, n behatások október elején megtörténnek.
— Alsó-Londván a rédiezi határban — mint a V. L. írja — ogy római urnára buk kant, melyben nemcsak pénzek, de arany s ezüst gyürük, karperoezek, melltA h lánezok találtattak.
—. Zsidó liitro tért egy Nagy-Kanizsán tartózkodó rom. kath. morva leány az utóbbi időben. Felkeres te a helybeli főrabbit, liitUkrai áttérés végott, do ez elutasította mngától, ezután folyamodványt adott be a tanácshoz, oz a Szont Forouczrondü plébánosi helyetteshez küldötte, ki szinte megvonta beleegyezését, igy ÍJécsbo ment s ott áttérvo az évi szertartásokat már az itteni zsinagógában toljesitó.
— Itélot. Zalamogyo tok. törvényszéko f. évi aug. 22-én tartott ültében kimondotta itó-lotót Fuchs Álhitt Bzentiváni vasúti állomásfőnök Mátyás Zsigmond és Steiner Foronez inozdony-vezotőkro, moly szerint néhai Szép László ino-gvoi törvényszéki ülnök a szentiváni vasuti állomáson loÖtí. év telén a hivatalnoki szomély-zet vétkes mulasztása folytáni súlyos testi sértésből eredt szoroncsétlon elhalálozása miatt özvegyének haláláig óvenkinti 1200 frt és tiának noveléséro 24 éves koráig évenkint 1000 frt lefizetésére Ítéltettek. Vagyontalanságuk esetélwn az özvegynő s fiának joga fenmarnd a déli vasúttársaság ellőni követelésre.
•—¿táblás. Italaton-Fürcden szopt. 14-én fényes nappal raboltak Toasdaléknál a somogy -megyoi Juliász-félo jómadarak. A pandúrokra három lőtt, ogy mindig töltött. A pandúrok közül többen Bobesültok mog. Valóban szégyen, hogy lapjaink folytonosan rablásokról kényto-lonek irni I «;..
vAron- pVS pohár köszöntése, .aolye''r első-•Cr, -Lxánkna Deák Ferenezre „nun? "cnio
Iy«j küldöttsége átadni nt. Ilelováry Ferencz ftlesjKjrcB urnák azon disz albumot, moly ízlés-teljesen Wajdits József könyvkötészetében készült ol.
— Dombovár Kaposvár-Zákányi szárny -vonal olőinuiiKálatairól készített mérnöki tervrajz a bizottságnak már átadatott.
— Kaposvárott f. hó 16-óu tartatott a pesti izr. nagy congreaiusra küldendő képviso-választásárai elöintézkedési ülés.
Somogy-megyei hirok.
— A csurgói dalárda küldöttsége s elnök 18 mflködő- és 2 j>ártoló taggal ma Szombaton ment keresztül Nagy-Kanizsán a dobroczeni országos dalárümiopélyro utazandó.
~ Disz album. F. szopt. 22-én fogja a belső somogyi holv. hitv. egyházmegye tokintó-
Sopron-megyei hirek.
— Czáfolat. A „Zala-Somogyi Közlöny" Július 11-ki 28-dik számában valam''. névtdeu a soproni ov. fótanodára vonatkozólag oly közleményt ád, melyet válasz nélkül hagyni hivatalos álloro^-oníoál fogva nuiu lobot. Hogy válaszom ily későn jön, annak egyszerű oka az, hogy a szünidőkben Soprontól távol lévén s az emlitott közlönyt nem olvashatván az érdoklott czikkről csak később nyertem tudomást.
A czikk legközelebb a soproni ov. fótanodá-ban tartott érettségi vizsgák ellen kell ki o szavakban : „Az érottségi vizsgák az ov. fötanodá-ban Jun. 27—-29-én csakugyan megtartat; tak s a valóban érotllonok között is szá m o-Ban docláiáltattak én)tt<iknek.a A közlő sze-riut tehát, világosán mondva, többeket kellott volna éretienoknek doolárálui, vagy Ls, más szóval, megbuktatni.
Do kár, hogy a névtelen közlő nom merült fel még a boldog emlékű Bach-Thtin félő korszakban 1 Thun miniszter ur ő oxcellontiája ezen ismerődén capaeitásban oly i/kolai inspj©-'' torra tett volna szert, ki azon időben is ntu!i-totta volna párját, midőn fordultak olő oly esetek, hogy a nagyságon cs. kir. inspector ur, a ki — lucus a non lucondo — boIiu feléjo som nézetj az iskolának, közvotlon a« érottségi vizsga előtt nom ismorvén még a maturandusok névjegy zékét som, már előro meg akarta határozni hogy mcnuyi perczontmik koll buknia. A névtelén is csak ugy isuierhoti ifjúinkat, mint az olyanféle inspector, s mégis kovesli a bukottak számát.
t Erdokos volna tudni, hogy hát hány perczen-tet buktatna meg, ha módjában állana, midőn kov,osolí a nálunk megbukotU.k számát,
E:i mogvallom, igazgató létemco, nem vagyok büszko idoi érottségi vizsgái.ik eredményére; mert ha bár számos kitűnő iHut érdelük szerint kitűnő bizonyítványokkal bocsáthattunk ol intézetünktől, de fájdalom, U.nétlésro is kellett utasítanunk annyit, a mennyit aránylag már rég«a nom. Ugyanis 73 nyolczadik osztálybeli • tanulónk jelontkozott vizsgára; ogy közülök időközben a k. póstahivatulnál nyert alkalmazást, négy meg az igazgatóság figyelmeztetésére önkényt halasztotta a vizsgát későbbi időro, ugy hogy a vizsgán csak Ü8 jelont meg, kik közül 27 nyort kitűnő s dicséretes, llí jójegyft bizonyítványt, 20 egyszerűen érettnek nyilváníttatott, nyolez pedig megbukott, ugy, hogy három csak ogy év, 6 pedig negyed év múlva tohot ttj vizsgát.
Névtolonűnkct oz nem elégíti ki. ó, ugylát-szik, a bukott tanulók száma után ¡téli meg a tanintézetek élotro valéságát. Már pedig bocsásson mog, hogy mint tanár szintoly kovéssé oszthatom ezt a nézetét, a mint az állami közélot-ben nom isniorhotom cl a jövondő s a közjólét mérvéül a sok halálon itélotet I
Egyébiránt ugy látszik, hogy névtelenünk a maga ozikkét már a korholt érottségi vizsgák olőtt gyártotta, különben tudnia kellett volna, hogy Az érettségi vizsgák Junius 27-től Julius l-ig tartattak.
Szegény tanodánk érettségi vizsgái, ugy látszik, csak kedves alkalmul szolgáltak a nevelési Ugy ezen avatott bajnokának, hogy doro-kasan mogloczkézzo a minisztériumot, moly „a külországi lapok űgyelmoztotéséro sem intézko-dik, hogy mogszüntetnénok azon visszaélések molyok nálunk Magyarországon — fájdalom — történnoks tudományos haladásunk i »agy kárára vaunak. Hrünből s más helyekből ido jönnek a bukottak s lelki szogényok, s itt csakhamai a nn hiruovünk » tekintetünk rovására megérnek." — Itt, megvallom, nem tudom Sopront tokinti-o a czikkező Magyarországnak vagy csakugyan egész Magyarországot érti-o ?
A mi Sopnmt illeti, ni! tagadás benne, jönnek bizony hozzánk DrUnból is, messzebb vidékekről is, sőt jönnek néha-néha bukottak, ha ugy totszik, lelki szegények is, és mi tuuáivk csuk örvendünk, ha sikerül a bukottakat fclemolni, a lelki szegényekot lelki kincsokkol lehetőleg gazdagítani; ha fáradozásunk sikortolon, az illetők nálunk is — megbuknak. Csak ezen kellő szigorral párosult humánus eljárásnak köszönhetjük, hogy intézetünknek van jó Ilire, neve » kelete, nemcsak a pesti s bécsi, hanem a külországi egyetemek előtt is, moly jó hirt, nevet, neinfognnkleronthatniilyetén névtelenczikkok, mindaddig,, mig a tanodánkból kikerült ifjak tudományos képzettsége s tiszta erkölcsi jollemo tanúságot tesz a tanoda élotrovalósága mellett!
A névtelen azon észrevételére: „hogy minden nom ingyen történik," ha tudniillik ezon élez is nem Magyarországra, hanem a soproni ev. főtanodára tüzetesen vou-itkozó ezélzás, .nz a megjegyzésem, hogy bizony ovangyolmí szegénységünknél fogva nálunk ívtakugyan nem történik ingyen sem a tanítás, sem a privát-vizsga, hanem jár érte az egyházkerület által meghatározott dij, molyon fölül mi som követel-tutik. nem követoltethetik. Ha a közlő valami aljas vesztegetést ért alatta, azt mint aljas rágalmat határozottan visszautasítom.
A czikkező különben ugy szólal fel, mintha Magyarhon tanintézeteit a legalaposabban ismerné. Nom tudhatom, hogy monnyire terjed Umoroto más tanintézetüket illetőleg; do nnnyít bátran mondhatok, hogy ha a többi tanintézete tokot is ugy ismeri, mint u soproni ovang. főtanodát, nkkor csak alkalmazza önmagára saját czikkének elmés végszavait, hogy tudniilik „csak annyiban ismeri, mint igen sok választó kerület lűvtjénok boszódjét."
MÜLLNER.
— A w S s r. t o r h á z i a k phexéjébon lövő s 1757-ik évben kézült híres ezorakós hordót mult hónap első hotoibon szállították át Vasvárra. (A \Volf testvérek soproni borkereskedő) czégo bérelte ki 20esztondőre évenkint 80 ftért. Ez órijjisi hordó négyos talapzaton nyugszik, 63 db. dongája, és 24 vasnbroncsa van, 13 láb
| magas, 15 láb i''-s 2 hüvelyk hossx i, talapvas-tagsilga f) hüvelyk. Kiigazítása és felállítása kö-, rűlbelől 400 frtjába korült a Wolf czégnok.
— S o p r o n m o g y o o l ó 11-én tartott közgyűlésén az ujonozózás tárpyáUin kibocjuüott miniszteri rendelet tbganatositása hosszas vita után ogy szavazattöbbséggel elhatároztatott.
Vas-megyei hirek.
* A m o r i k a l varró gétwk, szép választékban vannak Eggcnbcrgor félő házban, néhány nap óta már 80 dbot eladott tulajdonosa, s a mig megmaiadottakat is csak hamar elfogja . adhatni auuyival is Inkább, mert részletes lefizetés mollott is oda adja. — Szeretnénk tudni, hogy a pár évvel ezelőtt Zala-Égerszögen létrejött varró gép intézet minő virágzásnak örvend.
* M ft k o d v o 1 ő i Bzini előadást rendeznek Némoth-Uoncs és környékebeli fiatalság a létesítendő goncsi olvasó kór alap javára, az előadások (lyöngvö -Apáthiban adatnak, s a héten még mogkezdotuok.
♦Ané mot színtársulat ll>-án Cottó Hor-mau színész javára „Angolosan ezimü vigjátó-kot adta az előadás igen sikerült, különösei» Traumán kisasszony Adélt a fiatid özvegyet jo-leson 8zcmély*;sité, s nz üldözött nő menekülési vágyát élénk szinben foUé s/ép termete, szabályos vonásai, s gyönyörű hajzala Igon nagy mérvben járultak a sikerült szerepléshez, s voltak tényező okai a taps viharnaK, — Gibbon Eduárdot ki személyesithelte volna jobban más mint Karschin ur, n német nyelv angolos kioj-tésoit meglepőleg után/jl. — Dorfmeister kisasz-szony is, ke<lves kis szobacziczus volt. — Johnt Bellar, — lppclbergcrt Leibig, Uillig vendéglőst Cottó urak adták, mindannyian jeles ösz-hangzással.
* Nagyszerű zsidó congreams tartatott a megyeház nagy termében követ v«L lns/.t ás és miú saját ügyeik végett, — a/. eg»W. megyéből sokan mogjeleutek, — a tanácskozás ini g kezdetett magyarul, — do csakhamar ném etro fordult át, s azt végezték, hogy majd má »kor végeznek.
rrv x -
ü Z L £í
H I R INT O JfcC :
«»ly-Ksalz»*, eiept. 18-án. A» lirseliU uj ívl Un-crjftaapok mlstt gsbus heti »»»áruuk Igeu ciekíly ■><■ t, f«ljfgy«í»ro cukit a igerJai heti yiilxi Ar»k»t VjíUJok inilUknak, mely kSvetkeiGMg ▼olt t
PltCíl hsU-vésirl kcletirok.
N A 0 Y-K A N1Z 8 á N, »»«|itcmber 10 án. -. AI»á »u»»Ui»i mirfinka''nt.
Termények .Hu«« foutoe 8 frt, 3 frt f>0 kr.
86-8« fut 4 fr. 16 kr. »T —SS ft*. i frt 40-tó kr. Bot* 78—ÍO fnt. a fr. f>0 kr. T0-8ÍÍ ft>L S fi. — kr. Arp» «erfiSiSnek, 70—71 fnt. * fr. tó — kr. 71 — 75Í
fnt« J Hl. V« kr. Arps kOtOniÍKo», 04—tlü fit. % fr. 20 kr. S7 - 08 fn«. 1. írt. 60 kr. Kukorle»« ''i frt 60 kr., 2 frt 70 kr. K u k o r le > » oImi (cainiiimnün) £ frt W kr. Zsb 41-46 fn». 1 frl 46 kr. 4(1-47 ftn 1 tri C6 kr. 1» o h » n k » 00—68 fn». i frt. 36 kr. 88-70 ÍU i frt. 40 kr. I''snuly feh^r 3 frl 80 kr. I* a • • u I x, tarka 2 frt. 80 kr. O u b ii eUSreodü forint 18 krajeaír.
Bécsi pénzárfolyam, sept. 18.
6% motftliques f)7.30 ; f»*/o "einz. kölcsön •01:80} IH(>0-ki állftdalmi kölcsön 81.ÜO; bank-részvények 7.10; hitelintézeti részvények 208. 20; London 116.45; ezüst ágio 113.— ; arany darabja 6.49 kr.
Vaauti naponkinti menetrend;
Indul N. K»dImAtÍI IluJa feU <1. u. ■ m m • Mir«
V« . Mm .
1 ára ''¿2
0 árakor.
1 óra 16
7 óra 46
1 ára M 0 ára 25
8 ára 6l>
É-k.
rejtjel
. . . e«t<ro
, Triett . «t. u.
. » . f»tvo
. Harc» , r«KRel ^
. . . tUliiUn 2 ára —
N.-Kani»»Ára llnda felől reggel A ára C
, , . d. u. I ára 20
. Híca . rcKgol U ára 20
. . . o«tve 7 ára 30
, Triett , reggel 6 ára 2&
. . . d4lb*ol2 ára fti
, tlarea , d. u. 1 ára 41
. .. «« 7 ára 20
perc-perei.
JEietl naptar.
szepteaib. 20-IÓI 26-ig 1868.
Ilá- i* heli-_nap
am1 '' ''.■« ~lKatii»likii» I «Ar
nMNmMMamM
iia:>.| l''roletiám
Knill. Kv.
Vaisrnap
I napUr .-ii.iiki kt''l nriiak non* »«o Íjjal li.r.
\ui; vi. :w -24.
IIM Ȇ
''21 lli''lfS
22 Kedd
23 Hterd.
24 (J»Ulflrt.lk
•6 l''énlek
Ivo 8«ombat
0 Ifi Km . I i. , i
| XMtÓ «V,
Móric* v • > i
I Thekla, I.... 1 Uellírt pk.'' »I. ; Kleofi» tirt. r»lprUn
Uirv.u.l 1
Mátá uv.
Már
Thekla
(trIUrt
Vsrkaa
Hilna
Felelős H/.erkc^ttó : Wajdits Jól«ef. " f Segédszerkesztő : Bátorfl LajOS.
XI I R D E T E S E K:
DANIELIS2 JÁNOS,
női azabó-mcatcr
Pesten magyar utcza 5 82. a. a hatvani utczától 2.
ajánlja a t. c*. hölgyközünaégnok újonnan berondciott
DIVAT-TERMÉT
az őszi 6t téli idónyro a legújabb divat szerinti olkószité»okko)| kövotkczö íjjegyzókkol; u. m.: Egy utczai rövid ruha gyapitu» Egy ruha Aloxandro-szövotből
Hirdet m é n y!
A nagy-kanizsai leszámítoló társulat igazgató tauácsa részé ról közhírré tétetik, hogy O császári s királyi Felsége folyó évi Augusztus 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával a társulat czégjének — nagy-ltanlzaal n:©-restcedLelml a Iparbanlcra leendő átváltoztatását megengedvén, ezentúl a társaság kizárólag o czéget fogja használni.
Egyúttal a részvényes nraknak.tudtul adatik, hogy az igazgató tanács az alapszabályok 9 §. értelmében minden részvény után 10 % vagyis 20 o. é. írtnak lefizetését elren-delto, mely folyó évi oktober 4—6-ka között a társulati pénztárnál az ideiglenes elismervény felmutatása mellett annál bizonyosabban teljesitcndó, mivel különben az alapszabályok 9 §. fog alkalmazásba vétetni.
Végro köztudomásra hozatik, hogy a folyó évi april 19-én tartott közgyűlésből felterjesztett módosított alapszabályok a fóméltóságu m. k. földmivclés, ipar és kereskedelmi minisztériumtól több pótlás miatt vissza küldetvén, ezek feletti tanácskozás végett az igazgató tanács a 21-ik §. ér-tclmébcu egy rendkívüli közgyűlés tartását határozta cl, és ezt f. évi oktober hó 11-ik napjának reggeli 9 órájára a tár sulat helyiségébe kitűzvén, arra minden részvényes társ urat az alapszabályok 17 és l#-ik §-árai figyelmeztetés molett tisztelettel meghivja. Az idézett társulati alapszabályi §§-ok eképen szólnak :
17-ik §. A közgyűlés áll mindazon részvényesekből, kik lcgalabb két részvény tulajdonosai és mint ilyenek a közgyft lés összejövetele előtt a társulati részvény-könyvbe bevezettettek, és mely részvények, ugy azoknak még le nem járt szélvényci legalább 8 nappal a közgyűlés előtt a társulat pénztárába elismervény mellett letéteményoztottek.
18-ik A közgyűlés mindenik tagja szavazásra jogosított, és ha egyébként a-17. föltételei toljesitvék, két részvény után egy szavazat, tíz részvény után kettő, busz részvény után három, harmincz részvény után négy, negyven s ennél bármily magasság« részvény után öt szavazat esik ugy mindazon által, hogy a 19-ik szerint meghatalmazás mellett átruházott kép viselés hozzátudásával egy részvényes se birjon Ötnél több szavazattal.
Kelt N.-Kanizsán, 18G8 évi szeptember hó 3-án.
Az igazgató tanács.
uazövotból
Smirna «zövotból .... Ilollaa a »oio szövotból . . Avalon Itisch , ... Velour a eoio , ... Velour a solo selyemszövéssel Jilkmohair szövetból . . . Fullár ós könny üNultusarsolyemból3B—46
18 frtig.l
22 ,
Bármily szinü solyomböl Kiusz selyemből Jböl .
40-100
05—120 10-r 25
Egy folöltó posztói;
„ finomabb felöltő szinte i>osztóból . . 27—00 „ felöltő, guba vagy boglyas bármily szinü
. szövetből.......18-70
„ selyembársony folöltó diszcscu kiállítva 40—80 Nemkülönben mindon nóvon novozendö női öltönyök, azl illotő parancsa azerint diszoson olkészitvo jutányos ár mollott al szükség osotébon 8 óra alatt olkészittotnok. f
Kelmék nélküli készitésokot is igcu jutányosán stáiuitoki fol s végro dorokas ruhák csakis mogrondolés utján készíttet-1 „ok, — vidéki tisztelt hölgyök kívánságár» szövetmintákkal I a szin meghatározásával posta utján rögtön szolgálhatok. j A vidéki mogrondeléseknél a derék és szoknya olojo sl hossza megküldését kérőm. I
Bátor vagyok űzlotomot a t oz. hölgy-közönséguok ko-J gyes pártfogásába azon kéréssel ajánlani, miszerint becses megrendeléseikkel a jövőbon is szerencséltetni sziveskedjenok.
.___, (I61-.fl.fi
Ház eladás.
Elhalt Cser József után maradt, b Nagy-Kanizsán, a pécsi utczátyui fekvő 393 sz. ház ol-odó. Értekezni lobot a házban lakó örökösökkel.
(160-t)
100 darab
mustra birka,
anya 6a ürü eladásra készen áll.
BeloznánHorváth Gyula urnái.
169-8,1)
FELHÍVÁS.
._ Ax »lullrotj tlaaleletUl Jelenti a baxal t. kOxCn-
xégnok, hogy » lű. ki/. keroxk. mlnlxterium f. ért Jön. líén 7391. •t. a. kelt engedély fol/tin a ,
„Magy. kölcsönös biztosltó-liank"
. mfikOd&iét megkexdette,
Minélfogva «« Intéiet mind bcljFbcli, rnlnd vidéki pártolóit ] Üxxtelettel felhívja, bogy a blztoniigl slap képxéiében mint alapítók réixtveunl xxlvexkedjenek. \
Jelenléteket s ctólból elfogadnak logköxelebb
Pesten az „Angol-magyar bank" (főút 1. sz.)
• a feoexlmxett intézet Idelglonex Irodija (régi poxta-utexa 10. xx. tl. eiuelct.)
Budán nz ottani „takarékpénztár" (lánczbid-tér.) Vidéken pedig az intézet ügyvivői.
Hol flgyvív5xógok nem lútexnok, a jelentkexixek a fontcxlm-»ott IntéxeUk birwelylkéhex irixban Intixeudflk.
Alapító lehet mlndeukl, kl ex íntéxet bixt. alapjára egy vagy több 100 ftox jegyet nlilr. a ex OxxxegbSl alilrixkor l0*/„ s aa IdelgL nyugta kéxbealtéiekor tovibbl 20o/n-lg lefixct ( a többi 70% egy év IcfolyixA alatt 8 vagy tObb kliebb réxxletben fiietendö le.
Kxou ÜMxegek képexlk aa lutéxet blxtouxigt alapjit, mely a benne réueiMSkneV u«n kettő« elOuyt nyultja, hogy ulg aa Illőtök kltorioli» utjiu lűkéjöket vlniakaplik, attól folyvixt C/0 kamatot hiúnak, ax ivenként tartandó kixortoxix alkalmival pedig ecé«x betitelök egjrxxerre, a klxoraolix Ideje aiertnt 85*/8-tót egétx lÚÖo/o-lg emelkedő felUllixeléaaol adatik vlxtxa.
Mrtködését kiterjeszti ezon intézet a legelőnyösebb '' föltételek mollott:
1) a tűzkár ellepi blito»ltá»okra, minden ingd éa lugaüaa vagyonra néive,
2) a Jégkár ellenire, valamint
3) az emberi élet minden ixokixban lev8 módoxatok xxe-rInti bixtoiltixira.
Ax eien atlétikákból évenkint maradd fölOilegok keidetben n< alapítók illal ai elSre kipicU blxtouiigl alapra tett beflietiaek-torle«xU(jro aiolgiluak j o t9rle««ti< útin pedig mint UrtaliktlSke aa öttitt rJtavevSk kSiOi tuUjdonit kipeilk, a kik botót«10k leg-kltebb kooakiitatif* nílkfll, nemeaak "ok utin jird kamatokat, bauom a diJUtelekbSI maradó tovibbl fólóilegeket ólvealk saon elSnynyel. egyetemben, i hogy aa IhUiel rendelkeaóa alatti ^Skiit el«ót>b<igl joggal köleaOnkip haeioáljik, a igy aaOkaig'' Idejin
151-0.3)
Az Ipar és kereskedelmi
AKADÉMIA
Gráiossioaii, egy Steierország kereskedői és Iparosai által alapított magasabb kereskedelmi és képző-intézet,
fenállitá8ának 6. évfolyamában ujolag megnyílik október 1-jón.
Van-e olcsobb valami?
és mindamellett jó portéka.
Ift- KH br Cablnetóra.pon-IC. OU toian jiróuak !•-merete«, Matoaitétc mellett, ugyan-axon óra óbretxtSvel 1 frt 00 kr. ¿brentS ¿* UtfUxcrkexellcl 8 ft 60.
2v~PoDipia nagy iugaórik (pen-dule) Otcg alA borítva, tlt8 axerkexettel is üveg ftfktlucl dl-(xltve.
¿A l.r A római kírdí», inuUt-
_ diplomatajit^k.
QQ Bxabilyoxott napórik,
'' eompaual egybekntve.
1 ft flO kr Arany gyflrűkralit. ÖU gyöngyök i,
grinitokkal kirakva miudenfl.le
2 ft ßO kr Úgyanaxon gyfi-It ÖU Kr- rflk valódi tarklx
óe gyöngyökkel kirakva
1^ 60 kr.^-ti''nr.
kövekkel, m^g a xtakembert ix megcsalhatni vele, mert eloven tu-xSket xohaxem veixtik «I.
| ft- Kgy pirfírfi Inggomb Ily kli-A '' '' vekkel, t ft 60 kr egy pii kóxelS-gomb. 3 ft 00 kr, egy gaml-tnrs melltQk ¿i fulbovalókból ily kövekkel.
1 ft KO ft T,lml ÓIA''
l It. OU IP. Unci fírfl»Vn4V
tomiucxcaal S ft 60 kr. Talinl Arany linex hölgyeknek 1 frt. OyOnyOrB Talmi arany hOlgy-nyaklincxok ke-rexxtecxkókkel.
KD kr Rö kr, t ft. n legfinomabb ÜV K1, Talmiarany medalllonok felnyithatók. _
Q ff dombornerafi gépek egéxx '' nevek (•* adrexekkel vóave, melynek xogltxlgóvel aa ember maga kéxxithet maginak litogatóje-
Kfei-_____________
2 ft.öO kr.iorai.
" viló (xeraxim, éa
kOxiOrOlt angol borotva.Ecxetaa«^-pandobox óx Wlndxorxxappan.
46 kr, *»lT»rt*rtó7ifódi mtbót
4t> QAlír PompixiríiaxxMl-It.áUKl. Kanillor4 broat<
OntetbSI, 10 darabbólilL
a e l,v. Legjobb fogpor. Ktea '' fogportól a fogak 3 na» alatt megtixxtulnak, luogfehéreduajt h xlmivi leltnek, a fogkS, a rotx xxag, valamint mlndonfól« xavany«, lehetdleg rOrtdoden elonyóxxnek. OÍ\ Kr Kpheu göndOrltS haj W nl,n8M. ml • bujxatot fttrt-be axedl.
4.(1 L-l- Uutor-polltura, melylyel ''biHűqjjinpolitíroxhatlO perea alatt egy garnitúra botort.
ißkr- xsr™"
2 ft.18 d4''»b xxappan.
bajt
valódi glycerln-
HCí kr 100 angolerOxlevélpayir íkj sí. iQOborlUkkaldoboxban, •xinex monogrammal OOkrajcxirral drigibb._
KO Í r r^anäiegnjabb p"it«nx uv/ '' uti palaexkok Ivó pobir-ral egybekötve.
RO kr 1,1 °K
OU xxer felxógux
Tőibe lllat-illatu, xxob-
kendíire. _
OA XTiÖÓ~drb angol piŰúli-
O ft n legdlvatoxb éa legelegin-° xabb Uvaxxl bölgykalapok, mir dixxltvo.
ftO kr Valóxiggal igaxi it''ölní-ow vlt palaexkkaT.
palaeikka''
Í1T20 kx.f^^S
nílnck é$ fejőkkel bólintgatnak.
Hemml ebinacxllxt többi, lm mert a valódi exUlt olexóbli, 19 tömegekét 13 próbix rxlIitbSI, fimje-"cxxkíx,
lexvo l''J ft 1 text nagy ovőc 2t db 80 frt.
pedig finom, «irva járó fa-c-a»etté, mely tartxlmax : tUkrOl, hoinoróan
Minden iru a legjobb minőiig blxtoiltixa mellett adatik <1. Arjegyxék-tabellik xok 100O nj, cxélixerfi tirgyról való rajxokkal (ingyen járnak. (186-«^)
Megroudeléxek pontoxan óx rendexen tellexlttetaek. Minden, birki Által birhot hirdetett eredxU irakon *« diJUlnnul «»ereitetik nfeg, valamennyi fentnevexett cxlkkek egyex egyedOl kapha |tók: Industrie Hall«, Oéotben, PraterttratM 10.
^trmmtmm^mm^mmmresssssaBBBm^—
H-
Különleges hathatósig»,az
ANA THERIN-SZ A JVIZ-nek
dr. Popp J. a gyakorló orvostót Bécsben,
elftadvM Jnue Clylllrt gynktirlö orvo» »tb. nltnl dr, pro/tt-tor Oppolzor Ilerlor, magnif. kir. izdit udvari tanácsot, dr. Kletziiihkl, dr. Uráliiig dr. Ilellcr fttb. áltnl rendrlvc a cm. k. kdrodábnn, liérfcben. A fogak tUztltátira «zolgil cgyál-
rTÓtla ay IntÁratnal/ • itltt kereikedOket képetnl, mind ax el-
ozBija az iniezeineK . méleü rolntl |l#aig, Uftll
Rraruavaitt • At ''J »xakból ill i a krreikedelral i» a ktrexke-
ÖZerVtJZÖlU . dí|w, |par.tanodibi)( m|udogxlk 3 évi folyammal; ax
utóbbi vegytani- éx oíptnnl-lrányayal blr. A ixaktantirgyakou kiviil adatik ax oláix, frAiiciia ét* angol nyelvből. A gyakorlati kiképzés végett a tanuló rendelkexéxe aUtt illtoak ! cgv kereikedilml Mintairoda, egy vegytani raütcrtm, úgyixlntén egy gíptanl mfihely J xxabad vilaxxtix xxerlnt birmely xxakban éa Irinyban tauulhatul.
FnlwAtalI l/ollól/ot/ • 14 ire* i''etkor ix oly limeret, a ml egy t-eiveieil KeilSKeK . ,irc<|Uoodit v,Ky algymmiumot végxett ta-
autótól megklvinható. — Kik ex Ixmeretekkel nem bl/nak, axokra ^éxvo vau egy eMkiuiti-Ukola. ^Tán ¿a lal/áo* l11''«®1» ««nulók beixilliiolixira él élelmexéxére " ltl*00- vau 3, ax iutéxet 3 lauirjt iltal vexetett éa ciakli ex Intéxetl tanulók «ximira berendoxett éldmeiill- éx Develitl-Ja-tiztt, éx pedig :
Davldosuky Fertaoz, BcbleuiUttitrauo W. 83C. Kuhn Alajoa, 1., Mamlell-Vcrhlndungixtra.ie Nr."frl/13. WallaBfer György, HchJexxxtattgaue Nr. StO/á, Ax Igaxgatóiigtól uycrhetú utailtix oly kOxtlixteletben illó caa-lidokhox, hol vidéki unulók goodo* felvigyiiatot, (llitixt kaphatnak.
Minden, birmely kérdvire a legnagyobb kéxtxéggel bOvebb ma-gyarixatot nyújt
a kereskedelmi
ÉS IPAR-AKADÉMIA IGAZGATÓSÁGA
Grioibaa, Keulhorpiali Nr, 9.

jretembeu, > jl joggal kOlca blatot ói olció pinahex juthatnak.
Ax iutéiet xxervexeto a. legxxabadelvfibb , amennyiben ax Onsoi tagok befolyixa ix ellouSrkbdéae alatt ill.
| Minélfogva a t. kftxdmig réxxvétébe éx pi''tolixiba axou
mKgi«gyx/»*et ajinljuk, hogy birml további felviligoiitiaxal ugy ax iatlx«t , mint vidéki flgyvivOl a legnagyobb kéaxxégget fognak atolgilnl.
Pett, IW-S. xieptember 4-in.
A „MAGY. KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ-BANK"
(IW 10,2) ÍK<tzKntŐHitKii.
I für BIERBRÄUEREIBESITZER.
Kur-wa* «cht Ut, bewährt sich.
Hebaal, «auber und trilbo gewof-I deuo l.ager, »owlo auch nun 8eh«nk-bieto werden IXagxlenx in 24 Htunden | durch ein nnxeiilldliehex Mittel unter Garantie, glambeli, fr in moux»ir«nd | und xebmaekhaft wioder hergettellt. > Bei liexicllung bitto um genaue Angabe der Zahl der l''üxxer und dex Maax-luhallx jedex einxelnen Kanex. Vericndiingen uehuio der KQrx<> wegen »ach.
Kinxciidungeu von einer Hatrho dea kranken llierex w»ro gewQnncht.
Mttxterxeiidung xowie llriefe bitte ,u franciren. N(h«re AiukanO erthellle
Aug. Siegerist,
Mengen (Wartlemberg.)
Ämtliche TJrkunde.v
Deju Kaufmann unil l-''abrikanten, Herrn Auguit Biogorlit von hier, wird bleinlt bexeugt, .Ja» derxelbe der nnleraelihueten »tello Uber 11U49Ö 8tttek Zeugnlue, autheutlxcho öchrift-xl«cke, von Anbeginn xelnex OexehXfU bt* heute vorgelegt hat.
M o n ge n, 1. April 1W57.
Stadt schult /leisten Amt: iai-Hf,iii|
tatában.
Vegytani tulajdonaigainil fogva fololilja a nyilkit a fogak kOxt éx fogakon.
KQlönOiru ajiulható annak haxxni-lata ax etil utiu, mert a fogak kOxt vlxrx^nxradt buxréxiectkék a rotha diabtni átmenetkor a fog au/agót vcxxélyoxtelik x A nijliól ax oly kellő-mellen hflat teriemtik.
Mca azon eielbealt, hogy haa bor-kő a fogakon Ulltpednl keid,nagy előay-nyel alkalmazható; a megkeményedixt gitolja x ax ellen nagyban mOkOdlk. Még akkor In hogy ha a fognak leg-kliebb pontja exorbitva vao, a xtaba-don illó fog a cxontxió iltal megti-madutik, okvetlen elvéxx e ax egéxx-xégox fogakat ll mogrougilja.
A fogaknak nép it ternémtti azl-nét vlatzaadja, miathogy axoknak minden IdegenxerU burokjait vegyi-xxileg aiétotatja a leOblitl.
KülBaSe hatzoanal Jir a mflfogak tliztántartátán&l, foutarlja axokat eredeti xxinakbeu, fényükben, a a borkS lerakpdixit gitolja, a ax oly kellemetlen bűitől megóvja.
Enyhíti nemotak azon fájdalmakat, melyek ax droi él dtxkOi fogaktól ixiruiaxuak,baueni axuk továbbteije-idélét ix meggitolja
Hathatólnak blxonynlt be tovibbi
Kepp.
ax anatb»rln-»zá|vlz a foghus roW. dáia eltttl, blxtox axer aioii fijdalmafc eltivolitixira, melyek ax üroi fogaktól orednek, valamint cxóxxoi fogfij-dalmak ellen.
Ax aaatberln-azijvlz exiiiapítj» kényen, blxtoxau, anélkül, hogy valamely kirox ktvetkoxéitol tartania kelleno a fijdalmat a legrövidebb Id9 alatt.
MegbeexBlhetlon legkiviltkép ax anatherl|i-ixi|vix a lélefczet kflltaiea Illatban) tirtiaára. "gyulnte a neoUpó kellemetlen bUzll lilekzet e««li»íro a aanak eltávoHtiaára, mslyro néxve eligxégcx, hogyha nij o vlatel na-pouklnt többaiAr kioblittetik.
New eléggé ajánlhat» az, tapló« f»#-baaaál. Ax aaatl»rln-azá|vlz«t alig 4 hétenit utaxltix xxerlnt bxunilva a beteg foghuxról a halavinyxig clcnyóxxlk, kellemox plroa xalu lép helyibe.
tata ugy Jelcinek
aatherln-azalvlz Ingón fekvó fogaknál,
aooix.
*zálvlz
ndíJífg
bhoayult bt « anatherln-j " '' " ......_
ea oly ba{ melyben axiuiUlau akrofu-liaok aienredni axoktak, valamint oly eietekbeu.hogy ba ax előrehaladott ker-ban afoghux eleoyéaxé«''« ¿»«dídlk.
Blztoa azer az onMherln könnyen vérzí fogluiMftl, mely edények gyengeiégében kerexendO.l pedig cx elitben kemóuyebb fogkafa haixnilaudó,>nlutii>afogbuat karexolja, . moly iltal tettlcgexxég idéxtelik elí. AX „Anatbarla-azájvlz," valamint ax „Anatberln-fogpiazta" kapható: Nagy-Kaalz*án Helui lór.of gyógyaxeréax ; Koxenborg i Koxeufeld A.; WaJ-dlU J.| WellUch ; Kcixelboffor él Hchwarx A. urak kereikedólében. Pápái Taehepeu J.| Kt.impfl O. éa l.Owy I. uraknil. KaaztMyM Ringer M. Zala-Egerazagen AnHl K. gyógyaxerixi éx llandler II. Kapronoión Werll gyógy-• xeréai. Varaadon llxlter gyó(fyxxer8x». 8zt-Qy8rgyön Nothlg. 8<la»f« Doruer Kajet ia HUmhoraxky 1,. gyógynoré''a uraknil.
Preis-Medaille der Pariser Welt-Ausstellung 1867
rar Hiisiimtliche Artikel.
|Die chemisch-rationelle Weinveredlangj
Air rotho und weinao Weino für alle Ijtador.
C. Kraus & Comp, in Mainz,
Dampf-AlcohoUilr-Amtalt. (149-3,3)
(Jebraucbianiv»ixung«n und I''^eiicouraute fraaco (»gen fraoe«.
Wajdita Jóxsef kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos Wagy-KanizsAu
"ír

Nagy-Kanizsa. Hotedik évfolyam.
39. szám, szeptfcmbcr 26. 1868«
i-A 1 ^ -K

Kitörjed ve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes taiteUmu Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, sjtzdászat, tudomány és művészet koréitol.
Megd eJenllt:
Minden sxombaton,
egé«» ivón.
&x*rke»»töi irodn éw kiadó hivatni: WAJDIT8 JOZHEK knnyrkereekedéaében.
Előfizetési föltételek :
Helyben háahoi hordiual éa >ídékro poilán kUMr»! Kgéia in« ! - 6 frt. — kr.
Kgé
Kel érre - - 3 Émegyedro - t
60
■mm.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
«TT v7rrf • <•-" ;
• • >
lapunk ez évi utolsó éYnegycdi előfizetése megtételére vau szerencsénk tisztelettel felhívni t. olvasó közönségünket. A téli idény
i
alatt több idő fordítható a/, újságok olvasására, ennélfogva felkérjük lapunk pártolóit, hogy körükben ajánlani szíveskedjenek o lapot, melynek a bekövetkező követválasztá-sok alkalmával szép és nagyfontosságú szerep jut. Iparkodni fogunk a kerületi követ-jelöltek s választások felől kínicritő s avatott, részrehajlatlan tudósításokat hozni. Uj előfizetőinknek idei múmollékletüukkel 40 kr. fölülfizetés mellett kedveskedünk.
Előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók.
..... Kiadó hivatal.
Mivel az ember nevelés által válik emberré, mutattassanak ki annak előnyei egyesekre ugy, mint egész nemzetekre.
— Erkölcstani pályamű. —
(KoljuUO
A zene, ha alkalmi érteménybeu megengedjük is, hogy sok esetben vidámítja, és mintegy felvillanyozza az elmét (amint Arís-toxenus is zenének nevozi az emberi lelket)-do mégis tagadhatlan, hogy eddigelé rgy nemzet sem lett az ég alatt zenészeto által nagygyá, vagy boldoggá, sőt Arist.otcles a zenészeket diouysiacos technitásoknak nevezi. Midőn némelyek bámulnák Ismeniast, mivel jolea sípos volt, Antisthenes a jeles athenaei bölcsész azt mondá, hogy biz ő liaszontalan ember; mert ha jóravaló lenno, akkor nem volna jeles BÍpos. Nem hitto t. i. hogy derék ember válhatnék abból, aki haszontalan mesterségekre annyi időt fordit. És való, ami való; nem sok kitűnő elmét találunk, amelynek dicséretében a zenélés is helyet foglalna. Augustus császár ugyan, és Nero ebben hiresek voltak , de az első
— midőn többen mondanák, hogy nem ő hozzá illik , abban hagyta,}'' a másik ellenben folytatta, do saját gyalázatára. — Nagy 8ándor országlása kezdetén bizonyos vig gyülekezeten a többi jelenlevőkkel mulatni kívánván, elkezdett czitorázni és énekelni, NeYőlójo Autígonus miután ezt tudomásul vové, kikapta kezéből a lantot, s a földhöz vágva széttörte ily megdorgálással: Neked már uralkodnod kell, nem zonélned.
— A nagy és jeles Tlicmistocles kérdeztetvén egy mulatságban, ha nem lenne-e kedvo zenélni, igy felelt: Nem sípolni tanultam, hanem kis országokból nagyokat formálni.
— Szóval mindezen felhozottakból a zeuéro vonatkozólag nem mondhatunk más sententi-át, minthogy „a zeno mulatságra való, nem pedig az ország javára.*
kMttfri viseletek viszont mint az igazság SWflnctcsség, c közjó előmozdítására vo-
Végro a színjátékról mit mondjunk, hogy balitélctekuok kí no tegyük magunkat?
A színjáték magában véve tisztességes, sőt gyakran hasznos időtöltéssel üdíti a társas gyülekezetet, ha díszes, okos, és jó rendben történnek, s helyesen játszatnak a megrovásra nem számolhatólag kiszemelt színmüvek. Szükséges itt különösen az, hogy legyenek maguk az előadók tisztességes, minden trágárságtól ment, és tiszta magaviseletűek. Legyenek a fölvett müvekben, ha azok igazán müvek, a két értelmű pajzán kifejezések, az crkölcsvesztegető pajkosság, 8 a testnek illetlen mozdulatai távol. A közönséges társaságokban uralkodó hibák-elmés ötletekkel günyoltassanak. A díszesés erkö, mé!
natkozó buzgalom, a hűség, kegyolot, kö-nyör, kellemes és vonzó színben adassanak elő. Mutassa a játék vége azt, hogy a jó erkölcs kimcrithetjpn kútfeje a vigasztalás, és belső örömnek, — a bűn ellenben aioh mérges gyökér, melyből c nyomor, bcCáMet-'' vesztés, kárvallás, szégyen, lelki nyughatatlanság s több efféle ártalmas növények csi-v ráznak. Azonfelül kívántatik, hogy ,1 színdarab olyan legyen, melyben a fordulatok, nézetek, vélemények élesítsék az elmét; megismortossék a világ állapotát, ébresz-szék fel a szükséges óvakodást, nemesítsék az érzelmeket, miveljék a nyelvet és a jó iz''jstr növeljék a nemzeti csínosodást. Ha mindezen részünkről nélkülözhctlenck''-nck beismert kellékek a szinmüvcKbcn megvannak ; akkor a színházat valódi erkölcs-tanodának tekintenék, szorgalmasan láto-gatnók, becsülnők, és haladását utolsó fillérünkkel is segitenók. Most azonban még midőn ily nemű játékaink nagy részt alig egyebek, mint oly társaság, melyben a nyo-rés igen ritka, a vesztés pétiig csaknem mindennapi, hol minden kéz azon működik, hogy az ifjúságnak úgyis minden legkisebb melegre könnyen fellobbanó szivét holmi tündéries és kísértő igézetekkel gyújtogassa, kénytelenek vagyunk l''lnton, Aristoteles és több erkölcsi philosophusok eléggé ismeretes elvének hódolni.
Minthogy azonban o megrögzött kaczér-ság azon nyavalyák egyike, melyekből a beteg maga sem akar kigyógyulni, és a római bölcs, Seneca szerint: „Intor causas malorum nostrorum est, quod vivimns ad exemplum: ncc rationo componimur sed consvctudíno abducimur. Quod si pauci*fa-ccrcnt, nollemus imitari: cum plurcs facero cocpcr.unt quasi honestius sít qui frequentius sequimur, ct recti apud nos locum te.net orror ubi publicus factus est," — csak azt mondjuk, ha a legajánlatosabb becsesei is bírnának a színjátékok, azt se tulajdon crc-jöknok, hanem a tudományoknak köszönhetnék, mert minden kül- és bclérdemct csak az elmés költészetnek, a hódító szónoklatnak szépószetnek, az ó ós uj történeteknek, azaz a múzsáknak kegyétói nyertek. Ezek után tagadhatlan dolog az, hogy az emberi tárea-
HlraetéBek
/> hat hatiboa petlUorérl 1-iiör 7 kr. 2 (tor 6 él minden további belkUUiért 6 kr. BílyegdlJ minden egye« bolkutiiért 30 kr. A .Nyílt téren« egy petit tor belktatiil dija Ifi kr.
Borszüret.
Maholnap beköszönt a szüret, még pedig hol a jég b a folytonos esőzés tönkre nem tetto, jó szüretet várhatunk; megérdemli tehát, hogy néhány sorban foglalkozzunk vele.
Magyarország azon vidékein, hol szóló-hegyok fannak, zajos mulatsággal tartják meg a szüretet. A közelebb lefolyt évek alatt sokat vesztett ugyan élénkségéből,
Hirdetéseket elfogad :
N.-KanluAn: a KIADÓ-HIVATAL-. Peitea: ZKISLKH M. Béoa-, Hamburg., Berlin-, Majaa-B.-Fraakriirt- éi Baiel. ben: HAA8ENSTKIN & VOOLKIí. Llpo»»-, Bír«-, U Stuttgartban: HACHRK & TXlíSA, üécibm: OPPKMK
taf SS V.n AH rr,-. t
dalomban leghasznosabbak béko időjén a tudományok.
De épen olyan a háborús időkben is. A nagy Agamemnon, Trója ostromának szerencsés kimenetelére nem tíz Ajaxot, se nem tíz Achillcst; hanem tíz bölcs Nestort kívánt. És valóban! Ámbár: Mars morddüho amit ér, vág.
Ront, dönt, tör, bont, dűl, sujt, Öl; (Kisf) mindazonáltal ha bölcs, és tudományos rend, ha nevelt és okos igazgatás áll a hadak élén; akkor a háborúk szépítik a történet lapjait, kevesítik a nyomort, elűzik az igazságtalanságokat, és a nemzetek törvényes jogait oltalmazzák. Ilyenkor boldogító a háború, és a vitézkedők mindannyian bajno-ko!.\ Ugyanis nem többet használ-e a csatamezőn olyan egy maroknyi, de lelkesült sereg, melyet egy Zrínyi, egy ltegulus, vagy egy Leonidas vezényel, és tizenkét ezer olyan athaenei fegyveres, kikkel a tanult Miltoadas győzedelmeskedik, mint egy-két millió oly perzsa vagy török, melyet azok XeiACssd, és a gyáva basával együtt visz-szavernek?
A lacedaemonok, nem a vezérek hatalmától, hanem Tyrtcus jioötának hadiénekei-tól lelkesedve győzelmcskcdnek ellenségeiken. Architas a tarentumi bölcsész hatszor vezérelte dicséretesen a haza seregeit. És váljon miért ? Épen azért, mert szigorún megtartotta azt, amit a derék emberről önmaga állított, hogy t. i. derék ember az, aki nagy dolgokkal és idővel helyesen él, aki mind a boldogságot becsülni, mind a boldogtalanságot cl tudja tűrni, ki mind a jóálla-potban méltónak mutatja magát szerencséjére, mind a szerencse változását férfiasan tudja olvisolni; szóval aki minden körülmény között ugy viseli magát, amint kell, s nem csak maga intézi cl igy élotét, hanem másokat, akik tólo függnek, vagy társaivá lcszen. — Melissus (nem vitéz, hanem phi-losophus) a tengeri erőt több ízben diadallal kormányozta. 8okratcs a leghíresebb görög bölcsész háromszor táborozott. Platón és Xenoplion több ízben tettek a hazának hasznos szolgálatot háborús időkben. Do hol vannak a görög Pcriclesck, Thcinistoklcsek, Epaminondasok ? hol a római Scípiók, Tá-biusok, Lucullusok, Marcellusok, a nagy Juliusok, és mások, kik épen azért lehettek nagyokká, katonák és hires vezérek, mert tudományosak voltak?--
SZERÉNYI LAJOS.
(VolytaWUa köv.)
mégis ezen idény a Icgélvezotcsebb mulatságok közé tartozik.
Némoly vidéken, hol ily időben keresztül utazunk, azt gondolnók, országos ünnepet tartanak. A tohotósb gazdáknál az egész szüret folyama alatt dörgetik a mozsarakat, másoknál folytonos puskaropogás, röppen-tyüzés, ujongás stb. közt ülik meg, magától értetődik, hogy ily esetben a zono cl nem marad.
, Sokan inkább e rövid élvezetért tártnak szőlóbírtokot, - korántsom gazdasági szom-pontból, ugy mondják, hogy a szőlőbirtok mellett tókepénzt kell letenni, melynek kamataival munkálni Icttessen ; majdnem igazuk van, mert nem tudják boraikat értékesíteni: — a szüretelés csak mellékes, ezt elvégzi a vinczellér a maga régi módja szerint. A gondtalan szüretclésbcn rejlik az ok, hogy a bor nem leend oly minőségű, mint milyenné kellő felügyelet s cszélycs kezelés által lehetne tenni. Ez az oka, hogy tőkét kell a szükséges munkáltatásra tartani, holott a szőlőnek kellene azt nevelni. ""
Szőllósgazdáink még mindig nem igen választják a fajt, törekvésünk minél több hordót clnémitani, a pinczét minél inkább zsúfolttá tenni; aki ezt elérte, büszkén nevezi magát a legjobb gazdának. Már pedig az ily gondolkodás s eljárás mennyire tékozlása a természet ezeii adományának, beláthatjuk, ha külföldre vetjük szemeinket.
Tekintsük meg a rajna-mellékickct. E vidéken, hogy szőlőtőt nevelhessenek, elébb a talajt sok helyütt maguknak kellett, úgyszólván — teremteni.
A hangyaszorgalom előtt nincsen fáradság, s ami bármi módon kivihető, nem ismer lohotctlonséget.
A vidéken, melyről szólunk, a most kincset termő hegyeknek több, mint fele, kopár szikla volt, melyen csak itt-ott tengett egy-egy árva fűszál. A föld eme mostoha részét a találékonyság s némileg a szükség paradicsommá varázsolta. Hogyan?
Hogy a sikataos sziklákra felhághassanak, lépcsőket vágtak oldalába, melyen a járás biztos legyen. S ezután, mert itt seminifálo állatot teherhordásra alkalmazni nem lehet, a szorgalmas ember maga hordta fel hálán, puttonalaku kosarakban a termőföldöt. így ültethettek szólót, s igy népesiték íueg a sziklasivatagot.
Ennyit nekünk nem kell tennünk, a szükség nem kényszerít ily terhes munkára. Nálunk a talaj készen van, ennek készítés módját nem, csak a borkczolést kell elsajátítanunk.
Miután ott az előbb terméketlen íerüle-tek terméssel dósán fizefték vissza a fáradságot, megelégedtek-e ennyivel? Épon nőm. Ők még többet tettek s tesznek.
Szüretben, melyhez a mienk távúiról sem igen hasonlít, nem szedik egy tömegbe a fürtöket faj és minőség-különség nélkül, nem elégesznek meg, hogy csak boruk legyen, fótörekvésük milyenségére irányul.
V
Tehát, hogyan wílrotclnok a/, említett vidéken.
Klószőr beszedik a legérettebb fürtöket s faj szerint szemenként megválasztják. Különválasztják a hibásokat. Éretlent nem tócduek, bovárják kellő érettségét; ezért a szüret több ízben tart, nem mint nálunk cgyhüzambaü. Minden fajú szóló egyszerre meg nem érik: így tehát igen következetlen minden válogatás és idő megválasztás nélkül szüretelni, iftnderro tekintettel kolllennünk ha azt akarjuk, hogy borainkban a bclbccset föltalálhassuk, s hogy no csak szóló-mixtu-ránk legyen, hanem a szó teljes értelmében jó borunk is.
8okan kétségbevonják az ily eljárás ná-lunkl behozatala lehetőségét, pedig mit sem lehetne könnyebben meghonosítani. Meg kell kisérteni, a biztos siker követőkre fog találni. Nem hiszem, hogy legyen ügyes gazda, ki be nem látná az ezen kezelésmód előnyét, s nálunk is használhatását kétségbevonná.
Az ily ejjárás (ha a fajok már. künn a szőlőkertben osztályozva lesznek, s csak azok termeltetnek,, melyek a bírt talajban kellőleg megérnek, mert a gyümölcs minőségo nem minden, de legtöbb esetben a talaj milyenségétől függ) borainkat hasonlitlanul értékesebbé teszi, s a vagyoni gyarapodásnak a szőlőművelés egyik fórugója leend.
Vessük csak cgybo az igy kezelt borok értékét a magunkéival — mekkora a kü-lömbség.
A legjobb rajna-melléki boroki boutcllic-je 6—13 frt. alább 2—3—4 ft. Oly kezeléssel, mint nálunk az ily nagy árt meg se közelitné. Hogy mi is onnyire értékesithet-nók-e borainkat, a kísérlet fogná megmutatni ; do annyit állithatunk, hogy az ottani közép árral bizonyosan versenyezne. Lehet pedig, hogy hazánkban is tudnánk amazzal párhuzamba állíthatót fölülmutatni.
llajna mellékén, kinek 1 — 2 hold szólóbirtoka van, elég arra, hogy urímód megéljen belőle, míg Magyarországban bajjal lehet tengeni.
Addig is míg o tárgyra visszatérnénk: Isten 7elünk 1 Vig szüretet, sok éa jó bort, hogy vig kedélylyel dalolhassiV : »Bort megiszsza magyar ember, jól teszi"....
KESZLER GYULA.
Kirándulásom.
^, A városi zaj tömkologéból a csöndes falusi élői gyönyöreit szomjazó lolkem vágyait követni még egyszer elhatározván, folyó hó 10-én — r£: >oo apostolofum — siettem a sopron-kanizsal < ''-¿iit indulandó vonatához. A rogg derült volt, mint nz ártatlanság szoplőtlon mosolya, s igy elé^ bofolyással ahhoz, hogy vidám kodélylyel lépjek a sir — akarom mondani vaggonba.
Elholyezkedés után repülő képzeletemnok adtam át bátalan lelkemet, hogy elém varázsolják az erdő-, hegy-, völgybon változatos vidéket, hova érendő valók, s melyen mindenkor jól ősik elmorongnom. — Gondolataim tova rüppentéso különben so volt nagy feladat, miután a robogó vnggon döczögéso eléggé segített azokat kirázni agyamból, a velem utazók nyelve és alakja iránt pedig épen nem érzék magainban annyi sUnpathiát, hogy figyelmemet lekötötték volna, sőt tokiutotom is csak félve, óvatosan húzódott végig az cxoticus társaságon. Hátat forditék tehát, hogy tovább Atzhcssom ábr«:''dos gondolataim fonnlát, midőn egyszerre vesékig Vtó gyermekslrás ríaszta fel költői áin ^ozjii-fllbói, s csakhamar az érdoktolen csC.ipentom. — Alig irigylendő Le,,MSteiu egy hosszú óráig tartott még, s osak nxnt/£ nvillott inop börtönöm ajtaja, ino-lyen ) ..•■^SÍBt''ók a szont-iváni állomás udvarára, • ríW ''kis boszankodássai tekint«"* vissza
V/hagy Ceti coupiém IlI-aa számjegyére. - Itt kocsl^^vo hajtaték tovább ezélom felé. ltövid ;űC iuu »"ft már láthatóm gróf Széchenyi János ur, a kitűnő hazafi ogervári (irodalmának ódonszer ü kastélyát a magas jogeuyéhWiözől Kiemelkedő négy toronynyal, molyok forogható P. Q, It. S. talányos betűjét legtöbben Senatus /Optiítu Quo Romanus-ta érteimozik. A valódi, ''if vár eredetéből kifolyó jelentőségük határozottá n nem tudatik, do ogy későbbi latin megfejtése m aig is fönnmaradt, mint o b. lapok «''gyík számában idéztem azon alkalommal, mikor Egervárt a hozzá tl* pereznyi távolságra fekvő fia-sonuevű mezóvárotkával együtt bővebben is-mel«téni. v
Minél közelebb jutottam o regényes fekvésű s ogyéb tekintetben is megnyerő helyhez, annál hangosabban dobogtaták koblomot a hullámzó érzelmek, melyekot folodhotlen multain omlókéi költettek szivemben.
Boldogult deákkorom szünidőinek nagv részét Egerváron lehetvén szerenesés átmulatni, már mint gyermek megismerkedem virágos rétjei, a közel''erdők, koszorús halmok, hogyok, patakok stb. megragadó szépségo s szolid kellű-moivol, nem csoda hát, ha oz ujabb viszontlátás oly é<les gyönyörbe ringatá leíkoinct, mit csak >tt érezünk, hol egykor napjaink gondtalanul, vidám öröm közt toltok el, s hol raindon virág, — minden fűszálon boldogsilgunk arany álmait látjuk felénk mosolygani. — Néhány porcz ínég, s andalgó némaságomat a „mogérkoztünk", kevéssel később |>cdig nz őszinte rokoni fogadtatás szeretetteljes szavai oszlaták ol üdvözlő ajkaimról. ''
^Nem mulasztám el már o nap délutáni óráiban udvarias tiszteletemet tenni jó kedélvü ismerőseimnél, kiknek társaságában esto felé cu-riozuinVd megtekintéin én is a dobbal, trombitával utczahosszat publicum csődítő comocdiás-karaván kavíeenyeldőlő, láb és kézticzaYnító olő-adásait. — Másnap az ¡do csak egy órányira fekvő Zala-Egerszegro tettünk ki — vagy tán helyesebben berándulást nagybátyámmal, ki mint érdeklett gazdász, H. J. főerdész (ottani polgár) urat is rövid sétára felhíván, azonnal a gazdasági egylet-kort megtekintésére indultunk.
E kertet, moly több ezerre menő részint vad részint nemesített csemotefát tartalmaz, a lehető rond és gondos beosztás a maga nemében kitűnővé teszi. Lehetetlen volt csodálkozásomat s most méltó dicséretemet ki nem fejezni a szorgalom és ritka műgond felett, moly alig 3 év folytán ily meglepő eredményt képes felmutatni. Ez is egyik biztos jele és tanúsága annak, hogy hazánkban sem hangzik el mindenütt sikertelenül a haladás intő szózata, « nem vagyunk ogy-formán közönyösök ott, hol n gazdáazat, mint nomzoti jólétünk föltételező alapja forog kérdésben. Hasonló gondolatokkal foglalkozóm, inig a kert bejárásához közel helyezett pad és asztalkához érve helyet foglalánk. Ez utóbbin, mintegy elmélkedésem bofejozéseül a következő, gyermekies vonásokkal irt distichon tűnt szemembe :
„Két jó van, mi felott Borsnak nincs semmi hatalma:
Szorgalom és az orény földön is, égben is áld.''
Visszatértünk után még pár napot töltöttem Egerváron, molyekon fájdalom, — ami egyik fő óhajom volt — vadászni nem inehuttem, miután Vasmegyében egy szigorú rendelet folytán, aki előbbi oiigedélyo mellett egy ujabb, bizonyos foltételok mollott kieszközöltél is ma-
?;ával nem visz még vadászat alkalmával is, ogy voro - vesztes, ''löbb üdvös intézkedésről hallottam o inogyébon, molyok nom kis dicséretére válnak, főleg, ha foganatositásuk — illo-tőlog keresztülvitelüket a hivatalos közegek erélye« oljárásukkal biztositanilják.
Vadászat helyett tehát a legközelebbi szólő-hogyokot látogatám meg, moly alkalommal nom szoktam elmulasztaui nz echovnlí foleselgetést, mit — bizonyos távolban két fasor közt kiáltva — a templom fnlai adnak vissza 8—-D szótagig például: „EÍjon a magyar szabadság!! a lehető tisztán és érthetően víazhnngo/./.a; vagy kiloncz szótagot pl. Eljön ok az ogorvá-
HAJGATÓ SÁNDOK.
Heti szemle.
8xcplcmbcr 25-én, 1808.
— Szumrák postvárosí főmérnök cgv uj nemzeti színházra készített tervet. — A nagyváradi rabbi megtiltotta a magyar föliratú sírkövek felállítását. — Az Aszódon talált hulla nem Honiczkyénok bizonyult. — Budán a Gellérthegy alatt levő kőolaj gyárban nagy tűz volt, moly GOOO akó kőolajt tökéletesen elégetett. — A dobroezoni most készült dalcsarnok 15 ezer embert képes befogadni. — A horvát országgyűlés o hó 20-án tartotta olső ülését. — Hatvan és Szolnok között összekötő vasutat építenek. — Amerikában roppant földrengés volt, moly számos várost egészen elpusztított, s 22,(XX) ember esett áldozatául. — Na|»olcon császár a merre megy, mindenütt ünnepélyek és mulatságok követik. — A főrendi ház f. hó 17-én tartotta első ülését. Jelenvolt összesen .tizon hét tag. — József nádor szobrának ünnef>élyes !.> leplezéso a jövő hó végo-folé várható. — Jókai Mór ismét egy uj, .Anya örökké" czimü regényen dolgozik, mely —mint mondják — nagyságra mindon müvét fogja felülmúlni. — A budai •közúti vasút szopt. 1-től lö-lg 48,71)0 személyt szállított, kiktől 0411 frt 35 kr. bevételt uyert. — Konstantinápolyban az egyptomí alkirály lakomája alkalmával a keleti nők are/a nem volt boburkölvn. Kitka esemény a török társadalomban. — Angolországban a bitóság közelebb kárpótlásra Ítélt egy vasúttársaságot, mert vonata a kiszabott időről olkésott, s azáltal kárt
okozott ogy utazónak. — A budai alagút közepén a jobb oldali Vakajtók egyikéből pompás ivóforrás tört ki. —'' Kolozsvárit egy asszony hármas ép és egészséges gyermeket szült, két fial és egy leányt. --Jászberényben kidobol-tatta a hatóság, hogy a ki káromkodik, lizot 25 frtot, a kap ért<? 20 botot; mert a földindulást a káromkodás okozta. — A szogedi hoti-vásáron ogy pór szamarat árult, s egyik vevőiének ki arra „nagyon sovány éa kicsiny* megjegyzést tovó,".egész nyíltsággal igy felelt: Sovány: mort botog; kicsiny : mort örog. — Tc-n<»sobon,miiit irják az amerikai lapok Mr.Clark és Mr. Wood, gőzmozdonyokkal vivtak párbajt. A két szörnyeteg össze rohanása után Wood szétzázva, Clark (Mxlig kilökve éa leforrázva találtatott. — Pesfon a Concordia gőzmalomban cgy munkás közel aludt azon nyíláshoz, molyon a korpa kifelé száll, s lassanként ugy elborította, hogy mcgfullt. — Szopesbon a fekete-hegyi vizgyógyintézot derék vondégoi onilékot omoltok Tompának. — Egy szegedi ko-reakedéíK.1 142 font sulyu óriási tök látható.
— A törökök a Piva-völgybon 18,000 ombert öizjiontositanak, a montonegroí fojedelom előkészületekot tesz a harezra. — Dobreczenbon nz országos dalártinnopóly,- molyon 03 dslcgylot vőn részt, fényesen folyt le. A dalverseny 22-én ment végbo. 28 egylet versenyzett. Győztes a pécsi dalárda volt, a második dijat Esztergám ; a harmadikat Arad, a nogy?-dikot a pesti »Nomzoti Dalkör* nyorto ol. Több dalegylet dicséretet érdomolt ki. — Zentán szeptember 11-én Eugon napját tánczvígalom-mal ünnopelték mog. A jövedelem az ottani szegények házára adatott.
Zala-megyei hirek.
— Zalamogyo főispánja Gróf páry Géza urő méltósága Nagy-Kanizsán. Toob izben óhajtott már ó méltósága megyéje o nagy haladásit városában megjelenni a a közintézoto-ket magas szemléje alá venni, azonban a körülmények szolgáltak eddig gátul, novozotcscn a főgymnasiini épülőt alapkövének május első napjáni ünnepélyes lotovéséről ís oly formán maradt el, hogy a meghívást később kapta, mort lávol volt, a erro sajnálatát kifojuzw, ön-, kozllleg irt a bizottmányhoz egy szép lovelet.
— ó méltósága f. hó 22-én érkezett városunkba amintköztisztoletűs szerotetü főispánjáé megyének, a legőszintébb szivélyességgol fogadtatott; a vasjwUyánál Dr. Prt»sbtirge:'' üdvözölto molog szavakkal, molyro ő méltóiig* szeretotteljea ő*zintoséggel hatásosan válaszolt, kiömölvén különösön,hogy Nagy-Kanizsa uindor tekintetben figyelem a szerotetro érdemes, mert kercs-kedéso virágzó a benno az irodalom ogy kis Woímarként gyarapíttatík.
Diszfogatok kíséretében ért Wlassicb Antal ur vondégszerotó lakába, hol eatobed alatt a helybeli dalárda által sercnadéval üdvözöltetctt, mely alkalommal Verhás Gyula ur ifjú tüzzol tolmác8olá a dalárda örömét, hogy megyénk buzgalmas főispánját körünkben tisztelhetni alkalom van. Erro ő Méltósága szokott nyájassággal a mindönkit szerotvo buzdító Bzép aza vakkal válaszolt. Több dal olzongéso után szűnni nem akaró éljenek közt távozott szét a nngy számú közönség. Másnnp a tisztelgéseket fogadá s ezután az izraeliták g/ülokozotét szerencséltető magas joleulétével, hol az cluöki azékot ol foglalván, a következő bizottinányi tagok választattak meg: Löwy József, Woiss Samu, Halphon Lázár, Wciszmayer Móricz, Wclisch József, Kosenfold Sándor, Szűkíts Nándor, Kbonspangcr Lipót és Somogyi Honrich urak. Es alkalommal ó Aléltósága elnöki beszédében üdvözlé a jelenvoltakat, mint a szabad hon szabad polgárait b felhivá őkot, hogy a cultus-minisztelr ő oxja felhívására a hitérzot teljes megkímélése inellott tartandó országos congros-gusra kövotot küldjenek. A főrabbi ur nagy horderejű s költői olragadással tartott ő méltóságához tisztelgő szónoklatot. Kzután a helybeli közintézeteket ii. m. az Escompt, illetőleg a kanizsai kcroskedolmí s iparbankot, takarékpénztárt, gymnasíumi épületet szerencséltoté jolon-létóvol.
23-án délutáni vonnttal Mura-Szombatba uta-N zott jószágára, a váspályánál szívélyes bucsu-üdvözlések és éljonok kísérőiében tovább robo-gott. Hozza Isten mielőbb ismét körünkből
— Kisfaludy Sándor sirnmlékéro a szobor-állító bizottmány pályázatot hirdotett, melyben kitűnő szobrászunk Aradi Zsigmond is részt vett osztatlan tetszésben részesülő tervezetével. — A szobor mintának több oldalról felvett fényképei arról tanúskodnak, hogy o szobormű jeles hazánkfiának legszebb müvei közé tartozik és igy örömmel csatlakozunk a Budap. Közi. magasztaló dicséreteihez 8 óhajtjuk, hogy Aradi müve minél olóbb omoltotnék a költő hantjai fölé méltó kifejezéseként azon kogyelotnok, mclylyol a nemzet Zala nagy fia iránt viseltotík. A költő babérkoszoruzott reliof-arczképo által dlszesitott egyszerű, do ígon szép stílben tervoxott talapzaton k nemes alakú múzsa, lantja húrjain feledve ujjait, kedveltje
vess tősége felett busöng. A gyönyörű mfl '' don oldalról egyformán hibátlan, szép körvonalokat tüntet fel, ami — Jniiit a I). K. helyesen emoli ki szobroknál lényeges, do nehéz ös ritka dolog.
— Szép ajándék. A szombathelyi megyés püspök ur ő nmgának bérmálásí körútja alkalmával lotonyo-kerületi országgyűlési képviselő Királyi Pál ur, mint lapunk olőbbi szá-
- mából is olvasható, szinte megjolont a megyében, b mindonütt a lognagyobb szivélyeaséggol fogadtatott. A többi közt alsó Dombomban az olvasókör gyűlést tartott, moly alkalommal Ki-rályi Pál ur kéretett fel az elnöki szék elfoglalására, hol aztán a legszobb orodmény- és lelkes sodéaaol koszorúzta tolt a lelkes olvasókör hazafia-szollomü intézkodéso. A Bzivélyoa fogadtatás viszonzásául és a kör szén czéljának minél ki-vánatosb kivitele elérésoüi nagyobb monnyisógü értékes ée érdekes könyvokot vásárolt össze Királyi Pál ur és a napokban roudoltotéso helyére ol ís szállíttatott.
— Tűz. Galambokon szopt. 12-ón délután 3 órakor ogy ház moggyuladt, miolőtt azonban a lángok cínarapódzhattak volna, szerencsésen eloltatott b így semmi tetemes kár nom történt. A tűz valószínűleg vigyázatlansághói támudt. Gáborja-házán a napokban szinte tűz volt, s három ház lott a lángok martalékává.
— Szűrőt Lendva vidékén oktober 5-ón kozdotik mog a szüret.
— Völgyífaluban vérhas botogség oró-son uralg, különösön a gyermekekot pusztítja.
— Hosazufaluban mintegy két héttol oz olőtt ogy részog ember megvágta a lábát egy baltával molynek következtében meghalt. Mondják, hogy az anyját akarta a fojszévol agyonzázni.
— Egyjolonot az ombortragoo-diájából. Mult vasárnap Nagy-Kanizsán ogy betegség miatt kétszer moghiusult fényes esküvés tartatott az izr. imaházban. Eényes voltánál fogva ic kan siettek megnézni 8 valóban meglopó volt, .f.idón a gazdag arapár esküdni rneut, ép akko -vittek ogy katóna altisztet temetni. • a másik oldalon ogy kis csecsemőt pedig kct''onfr-tolní. Ugyanaz nap este a Zöldfa kertjében — mint mondják — a oylindor kalaposok véro« összokoozezanása volt.
— N a g y-K a n i z 8 á n az utóbbi kevés eső után is, főleg nz indóház fölé akkora a sár, hogy a kocsikerokok mélyon belevágnak. Ily oseteknél aztán a kunéletlen kocsisok borzasztó káromkodások közt vérig kínozzák a sokszor túlterhelt, szegény lovakat. — Kár, hogy a &Ű-volt külföld példájára námnk is gondoskodva nincs állat-vód-ogylotokről, molyok nz ily visszataszító jolonotokot a jobb érzés örö-méro megszűntetnék.
— D o m b o r u b a n nom rég tűz volt, egy lakház égott lo, melynek lángjai közt egy gyor-mokélot is áldozattá lett.
— Vidovoczon és Kottoríbnn az illír lelkészek elhalván, holyökbo a nép magyarokat kíván.
— Zalamogyo rondkivüli közgyűlést tart f. Bzoptoinb. hó 29-én a mogyo azékvárosa, Zala-Égerszögen; leköszöntök Gaal Endro főszolgabíró és Pál Sándor szolgabíró urak, ezek holyébo loond uj választás eszfcözölvo.
— Tanügyi j o 1 o n t és. A nagy-kanizsai VI-ik osztályú nagy gyinnasiumba a beiratAsok éj« pótvizsgák f. évi szopt. 29—30-án fognak tartatni; az előadások a gymnasíumi uj reál-rondszorben oktobor élőjével megkezdotnok.
Amiagántanulók tanügyi fölsőbb intézkodés folytan szintén tartoznak magukat beíratni.
A kormány által inogalapitott tandíj (didac-trum) félévonkint 4 frt 20 kr. o. é.
Szállás az igazgatóság tudta ós boleegyozésó-vol fogadható a tanuló ifjú polgárság részérő. Nagy-Kanizsán, Bzopt 24. 1808.
KÖNNYE ALAJOS.
— Gróf Szápáry Géza föispán ur ő Méltósága Nagy-Kanizsán léto alkalmával Waj-dits József könyvkereskedését is szerencséitotó magas jelenlétével, moly alkalommal a magyar könyvek terjodéséről tett kérdésokot, egyszers-mint elismerését fejozto ki azon dlcsérotea buzgalomnak, molylyel ojiíinyvkeroskodés a jobb hazai irodalmi vállalftökat oly előszoretattal " terjeszti.
— Ló eladás tartatott Nagy-Kaniz»án f. hó 25-én délolőtt a katonai parancsnokság által kimustrált lovakból.
Somogry-megyei hirek.
— Somogy mogyo — mint a hivatalos lap irja — f. hó 17-én elhatározta, hogy föl fogja szólítani a minisztériumot, "küldjön ki egy kormánybiztost, a területén a a szomszéd megyékben megingott közbiztonság holyroállitá-sára. A minisztérium — mint értesültünk — Z i o h y F. volt ozrodest Hzemelto kl''kormánybiztosnak, a ez nom sokára lo ia megy a fenyegetett vidékekre, teljhatalommal, hogy véget vessen a rablók garázdálkodásainak.
— Drávaszabályozá» ügyében o háton Varasdon tartatott nagygyűlés.
o
— Szent-Miklóson f. hó 22-én ngy dühös ob megmart kót gyermeket. Az egyik azonnal ügyes orvos-, o másik —> javós asszonyhoz • vitetett.
Sopron-megyei hirek.
— Műkedvelői olőadás tartatott mult vasárnap, Bzeptomber 20-án Sopronban, az úgynevezett „Schönhorr^-főlo kortbon. A zonéazot-kcdvolők nagy számmal valának jelen ós igen élvezetes esté bon részesültök. A műkedvelők — tudósítónk állításaként — kodélyos ineglcpotés-ben réazositák a jolonvoltakat, az érdcin azonban nagyrészt azt ilioti , ki őket nnteratUt-
zolja. ,
_ Tanulók be iratán a a soproni roalta-nodánál. A magas vallás ¿a közoktatási inagy. kir. ministeríum rondcloto (1D371. sz.) következtében a soproni kath. ós ovang. kétosztályu Alrcál tanodák egyesítése által különös h i t-f ele ke ae ti jolloggol nom birófő-roál tanoda folállittatik, s o czélból már a közelgő tanévben a 8. osztály élotbelóptetik.
A Unuló ifjúság az intézet 1. 2. és a. osztálv-bai folvétolo oktober három első napjaim esik.
- Az illotő szülők ós gyámok cgyszorstnind arra is figyolmeztetnok, hogy az 18(10—70-diki tanév kozdotÓTol a főreáltanoda negyedik osztálya élotbeléptotik, ós hogy minden kővetkező tanévben egy-egy felsőbb osztály inognyitással addig folytattatik, mig nom teljes, azaz hatosztály u a főreál tanoda.
Atannyelv magyarnómot.
Szoptomber 18-án tartott tanári tanácskoz-mány jegyzőkönyvéből.
Az ideiglenes igazgatóság.
Vas-megyei hirek.
* Baloldali kör gyűlése. Jövő oktober hó 6-én a megyobcli balpárti kör hivei Szombathelyen gylllést tartanak, s ogys/.er»raind G-án az aradi 13 vértanú omlókéért tartandó gyász isteni tiszteleten részt voondenck.
• Torna-gy ülés.Folyó hó 27 én a szombathelyi torna-egylet gyűlést tnrtand, moly alkalommal egyszersmind a létesülő lövész egyletnek megalakulása s ovveli ogycsitéso iránt határozat fog hozatni.
• Némot színészeink bovégozték nálunk előadásaikat, hir szorint tőlünk Nagy-Kanizsára utaznak a téli idényro.
♦Tűzvész. Szorgény községbon a napokban tUz ütvén ki, borzasztóan pusztított, a falunak nagy réozo a lángok martaléka lett, — tora érd ok szárnyas és más házi állatok, molyokot a nagy füst miatt megmenteni nem lohotott, — benn fulladtak.
•Vasúti szoroncsétlonsóg. Ámult hét ogyik napján Vasvár mellett a hegyről lo-ereszkedő teher vonat gőzgépo szétrobbant b visszatarthatlanul a legnagyobb sebességgel iramlott, — nagyobb szcroncsétlonség nom történt
* Fölhívás. Vasmogyol összes honvédol, czennol felhivatnak miszerint oktober hó 5-én délután tartandó honvédgyülésro Szombatho-lyon minél számosabban megjelenni sziveskod-jonok.
SZALMAY ANTAL, vasm. honvédogyloti aljogyző.
— Avasmogyoi baloldali kör október b-én Szombatholyon gyűlést tart.
Irodalom.
— Bátorfi Lajos, lapunk buzgalmas sogédszerkcAztőjo, fololŐs szerkesztése és kiadása mellett a napokban jelent mog s küldetett szét „Kandi Klári" hölgy-ólezlap mutatvány- s egyszersmind 1-ső száma. E lap, moly ogyotlon, mondhatni első a maga nemébon, kizárólag a hölgyek érdokoit képviseli, kedvesen szórakoztató, élénk humorral s noni ritkán a gúny fegy-vorévol fogja a sokszoros kölcsönt, mclylycl a férfivilág által már anuyi idő óta traktáltatott, visszafizetni s aa ujabban fclmorülondő, gya korta gyöngédtelon, élezés inogjogyzésokot ki-pari orozni.
Külünösen értlekos, mulattató irányn, do csinos, minden fölsőbb igénynek megfelelő ki-
Kajy-Kaaizta, »ept 25-én. Nagyobb vevéul kedv mellett lehetett volna aa ólmait hiten feltűnőbb »zor-galmat UpuiUtlnl, ha aa izraeliták ünnep* akadályul nem aaolgált volna, dacaára a pe»ti |>iaca maga* ár-jegy.é.ének, hol minden jobb mlnőtégü 10—JÖ krral feljebb emelkedett. — Nem kOunyU határoaoUaa előre ueghatároaal,'' »»íjon a mai Árak általánoaak-e, mivel a kdl/BIdl «»aWgletiől Igen »ok fBgjf, taely még koránUem tudathatik telj.* bizony o»»ággal. Ha kúrde-aí»köd黫k ¿a ennek követkeitében nagyobb rnérvfl aaillitáai kötlek aem e»»kő*Mtetiiek, xgy a ml vidékünk a télen Át a legga*dagabl> eléakamra leend.
A* Arak egyébkéM következőleg alakulvák :
Ptawl batl-VAUri ktUtarok.
NAUY-KANIZ8ÁN, azeptemher 26-én.
Al»ó-au*itrial mérőnként.
Tenaéayík iHdii 89-85 íonto« 3 frt, ¡1 írt 76 kr. M -M fU. 4 fr. - kr. 87-88 ft». i frt 40- 50 kr.
állítása folytán is roméljük, hogy m. t. hölgycink, kiknok óhajtott einantipatiója mellott küzd, s a férfiak hibáit nyílt igazsággal ostoro/.za, a kivánt figyelem s méltó pártfogásban részesi-tendik.
Ajánlatunk mellett megjogyozzük, hogy a logjobb s tohotséges erők sorakoztak a további tartalomdús kiállításra, b Szontkirályi A u r o 1, lapunk ismert széptohotségü s tové-kony munkatársa kizárólng o lap mellett mint társ-szerkesztő állandóan fog működni.
Előfizetési ára az egy ivre terjedő, havonkint háromszor: 1. 10 rá 20-án megjelenő, finoin volin papírra nyomatolt lapnak egész évro 4 !"rt. fél évro 2 frt. negyed évro 1 frt. o. é, Az előfizetési pénzek, valamint a lap B/.ollemi részéi illető kltldeményok bérmonteson Nagy-Kanizsán a szerkesztő-, h kiadó-hivatalba, 1 Valón Rákosi I.ászlóhoz (Köztelek, üllői ut 12. sz.) bérmontcscn intézomlők. Előfizethetni ezenkívül minden kir. postahivatalnál és hiteles könyv-kereskedésben.
A második szám októbor hó 10-én jolonond meg. Isiuétolvo ajánljuk mélyon tisztelt hölgyeink- 8 n¿ egész olvasó közönségnek.
— K od v o s munkatársunk llolfmnnn Mór ,Jeric hói rózsák* cziniű költemény füzeto, melynek megjelenését túlzott nyomdai elfoglaltság késleltoté, legközelebb elhagyja a sajtót. Midőn ezt kijelentjük, egyszersmind alkalmat veszünk magunknak a 10 ivre terjedő igen csinos kiállítású müvet minden t. irodalombarát pártfogásába mclogon ajánlani. Megrendülhető 1 frtjával a szerzőnél Lengyeltótiban és Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
— Boküldotott Orbán Balázs előfizetési felhívása .A Szék oly föld" czimü nagy képes vállalat I. kötotéro.
E munka, moly a honismének annyira elhanyagolt kincscit fogja bemutatni a szép testvér-haza leírása, annak múltja és jolenénok isrner-totéso által, mindon esotro nagybecsű, kedves leond mindazokra nézvo, kik lángoló hazaszoro-totük érzetében hazájukat ismerni, b oz által nz irántai érdekeltségot másokban is felébreszteni óhajtják.
Az első kötet, mely nU dvarh o ly szók-nok" monográfiáját fogja adni, már sajtó alatt van s oz évi okt. hó 9-éro teljesen készen is lesz. Ara fftzvo 2 frt 10 kr. disakötésben 3 frt 20 kr. Bolti ára jóval magasabb leond. Az előfizetők 7 nagy önálló kép mellékletet, a gyűjtők pedig 10 példány után egy tiszteletpéldányt nyernek. Az előfizetési pénzek okt. 1-ső napiáig Pestre, Uáth Mór könyvkereskedésébe küldendők.
Ajánljuk minden olvasó hazafi pártfogásába.
DNTyllt pósta.
— 8. J. Tamíil. Lapunk rendcien « aiokott médon peiUra adatik. A hlbintk ott kell tnrténnl, hogy nem kéibeiittetlk.
— Kapoarár. T
— II. M. Lengyeltóti. VArnnk.jOjj a len correc-tura elég.
— J. Hopron. Máikor !• »¡TOien Útjuk, hanem nyílt »Wakkal.
— M. B. "Péeaett. 8ilre»en fogadjuk.
3NT3Tllt tér.
— Nevelőnő ajinlkoilk kath. Tagy lír. hA*ba, tanít magyar í» némctol. o pilyán év óta »ikerrel uiBkfldik. Nemeaak a »«Oktégea tantárgyakból, do .i női kézimunkákból la alapo» oktatást ad. KltUnő bi-lonyllváuyokkal van ellátva.
— Kgy flntnl Icánykn, kl minden fehémemfi varrájban jártai, ajáulkoxlk falura jó url c»aládokko<
— Egy molnúrniCHter ajánikoiik kuebb ma-
lomhoi, kl 000 frt bánatpémt aionual letenni képe«.
— Három egyén kereatetlk egy élénk varmegyei kereikedéibe t. .1. egy fA»ierkereakedé«l>en járta» »egéd, egy pedig, ki a va»kere»kedé»t érti éa végre egy vagy két ixappano* legény Azonnal elfogadható aa Allomá».
Pf* Mindezekről bővebben'' Wajdita Józief nagy-kanliaai el»ö tudakoló a kOiveUtő intéietében.
T A RCZA.
, Szerelmem.
CialódUtn én, midőn a>t gondolám, Hogy hő tterelmcm, mely »ivemben él, I.ávát rtlpltő, forrongó Veauv, Mely a vllághox rúm nyelven boeiél. Oh a Veiúv, ha cgytier már kitart Utána limét hallgatag le»>en ; A» én »aerolmem Ve»» talárig a mely Folyton lobog, mig c»ak ver »Ivem.
(''«alódtam én, inldőn ait gondolám, Hogy hő »érelméin, mely »Ivemben ég, ltorialinat keltő réme» II • t A k » i, A inelytOl olykoron ragyog a* ég. A* ü»tnk(t* bár fényeién ragyog, Dó végre 1» a nie«ire«égbo tUn ; A« én »erelmem li a j n a let I llag, mely 1 állandóan ragyog: nrökre lifin.
Csalódtam én, midőn a<t gondolám Hogy hő »lerelinein tugő tengerár, Mely leldllhrtdten hányja habjait, « »ok földlakót réme» keblébe *ár. A tengerár, bár rettentőn lajong, I)e végre mégi» ctlllapulva le»*; Az én »zerelmem kit c«o r in olyke ciak, Mely l.man ámde folyton ciOrgedei.
Caalódtain én, midőn azt gondolám, Hogy hő »erelmem duló fergeteg, Mely romboló erővel, eaattogón Az (¡»erdőket földig rázza meg. A fergeteg, bár borzaiztdn dllbOng, ne végre 1» el kell hallgatnia) Az én »erelmem jáUzi, kii 7,ephlr, l)o mely »uiognl meg nem »Ón aoha.
(''»alódtam ép/inldőn azt gondolám,
Hogy a »ziveniK^n élő »erelcm
Kénye* »xlvárvány, mely a menny dUzei
Aziirján Ulndnk''ilni megjelen.
Oh a''»»Ivárvány töndo fénye »ép,
De eltllu vliizahozhaUilanul j
Az én »zerelmem rezgő harmatcsepp,
Mely c»te-roggcl a virágra hull.
KOCZláK báSDOU.
Egy nemzet kakukja.
— Történoti beszély az avar korbói. — irta Tnudor Ferenc*.
(Kolytatá».)
A7. épület egyik szárnyában Thtxxlora nyugodott pazar fénynyol elhalmozott nyugágyán, kezére hajtva főjét, fehér arezát leomló szökő fürtök környozék.
Nem csuda, ha arczának bája, ajkainak bU-vöe mosolya s az epedő fény, meíyot szemei lövőitek lebilincselték, meghóóíták a bűszko chánt
Szomoi szórakozottan tévelyegtek egyik tárgyról a másikra, oa ajkain olvonuló mosolyt olykor-olykor egy-egy gyengo sóhaj váltá foL
A nő, ki chánt mondhatott rabjának, unatkozott
Lohot-e gyötrőbb szép nőre, mint unatkoxni?
Hol o vészangyal felütő tanyáját, ott aa arca lassankint veszti üdeségét, a kedély lobilincaelő vidorságát
8 Theodora unatkozott.
Mit ért neki a fény, a kényolom clzjlrt magányában ? elvesztó előtto ingerét o hódítás. Ő, kinok lábaihoz Bizánc nagyai borultak, vág^-ott elhagyni unalmas magányát, bevetni magát újra a nagy város zajába, molyof>Bdjthagyott.
Az. ajtó függönyök szétnyíltak.
Mintegy ncgyvpn évesnek látszóférfi lopott be.
Vonásai a nyers kifejozés, élénkség férfias elhatározás b kelleni vogyülotei voltak } homloka inngas vékony rcnlővel; orra orőson görbült; szemöldo tömött, lehajló; szemei fénylők, tokin-teto parancsoló, állát gesztonyoszin szakái líör-nyozé, öltözető virágokkal átszőtt zöldes al- és hosszú felöltíiny, derékon gazdag övvol szorítva át, melyon rövid kivort markolatú, élnek görbülő tőr függött.
Theodora felült csábító mosolylyal fogadá vendégét.
A clián *) a nyugágy mellett foglalt helyet, szemeit kedvtolvo legeltető a mosolygó nőn.
*) „Dcr Name dieiea „Chan* — e« Ut bel kéínem Scbrift.teller zu flnden, Weil dio AbendIKnder den Khrentittel .Chagau* oder .Chan" ÍHr Nkmeu
hlelten, 10 habén »le dlo Kaehfrago nach deu wirk-licben Namen aii» der Acht gelanaon''*
OKUIIARD. /
.Qetchlhte dcj Reieh« Hungi.rn.
— Oh I mi kedves kórödlxm tölteni o poroze-'' ket, m-dyek gondjaim közt szabadon maradnak/ — ezólt a Chán megfogva a nő fohér kezét.
Theodora résztvevő pillantást votott rá:
— Szegény chánom t — szólt melegen — olt közöld velem bajaidat, hadd osztozzam terheid" -ben; mi aggaszt anynyira, miszerint o tiszta homlokon oly sokszor a levertség follego ül V
— Egy látatlan kéz Theodora! mely bőszülni akar s nom Bzünik mog figyolmozletésével gyötörni 1 Majd egy bevésett nyíl, majd egy susogó hang, moly igy szól: — Bumhildal —
— Föl újítja az emléket, mely már ogyszer olenyéazott 1
Fölidéz egy véres képot, ogy nőt, ki áldozatja lőn idétlen azorolméunk 1
— Ki oz? — kérdó Theodora féltékonységet színlelve.
— Nem most Theodora! rógon, nagyon régen ! Egy gyongo nő, ki 40 évvel gyúlt »zoro-iomrv, ki szerviméért feláldozta a várost, föl gyermekeit: Kumhilda lougoburd királynő.
'' Theodora meglepotvi) kiáltott fel:
— Hogyan, Kumhilda föladta a várost csak azért, hogy rzercsd?
— 8 feláldozta gyormokcit 1 Ismeretlen ké» akar ezért megbőszülni, do miért? vájjon nom tettuin-o holycseu, midőn megbüntettem őt? Helye«, helyes I minél tovább fontolgatom ezt, annál inkább átlátom, hogy helyes. S én rettegjem buszújától! - tévé hozzá megvetőleg — összezúzom mint a férget, ha elég valcmorő fejét felemelni 1
Nyugodt leszek, miért aggódjam, midőn Tboo-doráin szerelme boldogít 1---
A chani laktól jobbra, a volo csínra vetekedő épület egyik termélmn F.rmita, a chán jobbja, járt kelt
Világos barna haja tömött gyűrűkben verdeste vállát; magas, széles homloka, cgyoneson metszett orra, tömött szakálla ellentétben állt az avar sas orr s erős szálú bár, do gyér szakállal ; arezbőro fohéres halvány vörössel átszövő ( tartása nomos, járása könnyűr mozdulataiban rugékony. Öltönyo avar jellogü : prémes söveg, hosszú folöltöny, gazdag övvol átszorítva tost-Iicb simuló alöltöny, fegyvere egy övbo wurt tőr aranyozott fogantyúval.
Emitzet soiiki, s mindenki isinerto. Avar volt, mert másnak ki som ismortoi főnök volt, mort vakmerő, érto élet-halálra kész csapat élén jo-lcnt mog tíz év olőtt táborukban, hol eszo, tanácsa, vakmerő bátorsága, s megnyerő modora által csak hamar mindnyájok szeretetét, megfontolt, mindig holycs tanácsai, a fölülmúlhat'' lan Ugyotóég, melylyol vállalatait végrohajtá u chán kogyét bíztositák számára. így emolkedott azon pontig, miszerint majdnem korlátlan befolyást nyert a chán felett
A csapat, molynok élén az avar táborban először mogjolont, bálványozta.
Mint rokonaiktól elszakadt, elnyomott rab-szolga-csapntot kernatn fel őket a turkok pusz táin. Szivökbo reményt bátorságot; kezökbo feg}-vort ailott; a logjobb alkalmat lesvo ki, végotlon puszták, ezernyi veszélyek köat szabad hazába, elszakadt testvéreikhoz vozctto őket--
Kezeit tőrén nyugtatva, lassít léptokkcl jár lo és ftl.
A teremből a kilátás a chán lakára nyúlik. Az ablaknyílás előtt megáll, szomoi mohón legelnek az átelloni lakon, arczának nyugodtságát kcscrüsfg váltja fel :
— Anyám megborullak I — kiáltott összeszorított ajakkal, — oh mi rég vágyom n pillanat után, midőn füledbe sziszeghetem, büszke
; chán : — Anyám! oh mi rég működöm szent eskümért, o sz&ért! Tizenhét évo szenvedek egy pillanatért! Szálankint hordom összo körötted agyúanyagot, hogy elégni lássalak! Tizenhét évo égett a boszú egy pillanatért; do o pillanat kárpótol mindent, mindent 1 : életet, halált, örömöt s szenvedést, mind, mind! Oh akkor, akkor tekints lo anyám, ha azt kiáltom : — Anyám mcgboszullak! —
— Adja az ég! — hangzott Oriinoáhl háta mögött
(Folyt. k8v.)
ÜZLET I - ü I R N O K :
Hon 78-7» fnt. 2 fr. 70 kr. 70-82 int. ''2 ft. 85 kr. árpa »orfőzőnek, 70—71 fnt. t fr. 70 — kr. 71 — 72 int» a frt. W kr. árpa krt*On»égej, C^f.O fi«, a fr. ilO kr. 67 -OK fin. frt. kr. K u k o r I c z a ''J frt [<0 kr., 2 frt CO kr. Kuk orl''o *a ola»a (cain<|uantiu) V f,t 70 kr. Zab 44- 45 fn». I frt 60 kr. 4(1-47 fnr. 1 frt CO kr. 1'' o b a II k a 60-«» fn». 2 frt. CO kr. 08 -70 fia 2 frt. 70 kr. l''a«»uly fehér 8 frt feO kr. l>a»»uly, tarka 3 frt. — kr. 0 u b ó eUŐrenda 12 forlut 13 krajezár. _
Bécsi pónzárfolynm, sopt, 24.
5% motaliquos 05.80 ; r>"/„ n«''"*- kölesein Gl.Gt); 1800-ki álladalmi kölcsön 81.80; bankrészvények 7.10; hitelintézoti részvényok 200. 20; London 110.— ; ozUat ágio 113.76; arany darabja Ö.521/,, kr.
Vasúti naponkinti menetrend:
Indul K.-Kanlz«áról Uuda felé d. u. • „ . ettve
. . ll.Se»
1 óra 22
0 órakor. 7 óra 15
7 óra.45
1 óra 00 0 óra 25
8 óra .V,
K-k,
reggel
* . e«tvc . Trlett . d. u. , . . e»tve a Barca „ reggel
. délután 2 óra — N''.-Kanlztára Duda felől reggel 5 óra 0
. . t d. n. 1 óra 2<>
I lléca , reggel, 8 dra 20
. . . e»tve 7 óra 80
. Trieat . rtggel A óra 2&
, . . délb»al2 óra 53
• Barca , i ■. 1 óra 44 ■ , '' . »»te i 7 ór* 90
perci, perci.
Heti naptar.
szept. 27-től október 3-lg 1868.
lió- éa h^l- iKatliolikiM nap- l''rototá»» »»tld
nap tár naptár -< inti.
Kath. Kv. rt« ,iAÍ kei urnák nem ».olgAlhau
2/ Máié VI. 3.1-24.
Vaaarnap 0 17 Koa l).~ b ié^r"
28 Hétfd Venez.l kir. Vennél &
21» Kedd Mlbály főangy. Mihály
:ki Hzerd. Hieranyisn* Jer o moa
I C»Qt0rt0k Kemlglua Aladár m
2 I''éntek Theophll l.uelau h
3 Bzonabat Kandid vért Fejér
Felelős sxerkcMtó: Wajdits JÓ2MÍ. . Segédszerkesztő : Bátorf) Lajot,
II
1) E TESE K
agg___■eeaw
1
FELHÍVÁS.
Ax alulírott IgaigatósAg tlaslelcttel jelenti a haiai t. Iflxfin-aíguek, hogy a m. kir kerexk. miniiterluin (. évi jun. 12-én 7831. ai. a. kelt engedély íolytAn a
„Magj. kölcsönős biztositó-baiik44
inflkfdraét mcgkcxdílto. j
Minélfogva ax inléiel mind helybeli, mind vidéki pArtolóit I tiaitelettel felhívja, hogy a blltontigl alap képxéiében mint alapi- j tók rósxlvenni sxivoskodjenek.
Jelenléteket e cxólból elfogadnak legköxelebh
Pesten az „Angol-magyar bank" (főút 1. sz.)
a a fencxiicxelt intéxet idelglonea irodfája (régi posta-utcxa 10. ax. -II. emelek)
Budán uz ottani „takarékpénztár" (lánczhid-tér.) Vidéken pctlig ftz intézet Ügyvivői.
Hol UgyvlvSsígck nem léteinek, a jolentkoxéxek a főutcáim- , telt Intéxotek bArwclylkóhea Irjlaban Inlóxendök.
Alapító lehet mindenki, kt ex fntóxct biti. alapjára egy vagy t«bb 100 ftoa legyet aláír, a ex »inegbSI aiAirAaUor 10%, a ax ideigl. nyugta kéiboxitéiokor további 20«/n.|g lofixet; a tnbbl 70«/o egy év lefolyáaa alatt 8 vagy több kixebb réxxielben űxctoiidiS le.
Eaen öaaxogok képexik ax intéxet blxtonxigi alapját, mely a | benne róiicsQlőknok axon kettős előnyt nyújtja, hogy inig ax ille-I5k kixorxolá« nlján tSkéjQket visnakaplAk, attól foIyvArt G*/0 kamatot huxnak, aa évenként tartandó kltorlosAs alkalmával pedig cgAia betételök egysxerro, a kiaorsolAa Idejo xxerlut 25o/0-tél egéax 1000/n-ig emelkedő feltllflxetéxael adatik viaaxa.
MflkíklcWt kitcrjeaati ozott intézőt a logolőnyüaobb l''oltétolok nioUott :
1) « tQlkár elleni blltoiitáiokra, miuden ingó éa ingatlan vagyonra néxve, ''
2) a Jtgkár ellenire, valamint
3) az enberl élet mimlcn sxokáibau'' levő módoxatok axe-rintl blxloaitására.
Ax exen tlxletágakból évenkint maradó fttlftslegek kexdetben at alapítók álul aa o!6ro képxett blxtonaági alapra telt bolixetéack ttrteaxléxéro axolgálnak; e ISrleaitéa után pedig mint Urtaléktőko aa Sanea réaxvevők köiflx tulajdonát képoxik, a kik betéteink l«g-kixebb kocikáxtatáxa nélkül, noineaak axok után Járó kamatokat, hanem a díjtételekből maradó további fölöslegeket élvexik axon előnynyel egyelőmben, : hogy ax intéxet rcndelkexó* alatti tökéit oixSbbxégl joggal kölcaönkép haixnálják, a igy xxükaé^ idején bixtoa é> olcxA pénihoa juthatnak.
Aa intéxet ixcrvexete a Icgniabadelvfibb , amennyiben m nssxcs tagok befolyA»a éx ellenőrködéxo alatt áll.
Minélfogva n t. kfiiönaég réaxvétébe ét pá''toláaália axon megjegyaéasol ajánljuk, hogy bármi további folvilágoaitáa«al ugy ax Intéxet , mint vidéki Ügyvivői a legnagyobb krsxsóggel fognak xxolgálni.
P(tt, 1868. axeptrrobcr dón.
A „MRBV. KÖLCSÖNÖS BIZTOSITÚ B&hK"
DANIELISZ JÁNOS,
női azabé-mcatoi*
Pesten magyar utcza 5 sx. a. a hatvani utczától 2. ház
ajánlja a t. cz. hölgyközönségnek újonnan berendezett
DIVAT-TERMÉT
az óazi és teli idényre a logujabb divat azorinti elkészítésekkelI ktívotkoző árjegyzékkel; u. in.:
A (150-3,2)
NAGY-KANIZSAI
„KERESKEDELMI- ÉS IPAR-BANK"
Kgy utczai rövid ruha gyapjúszövetből Egy ruha Aloxandra-azövotWI . • • n . Smirna szövetből .... „ „ Hollas a boío szövetbél . . , , Avalon Riaoh „ ... „ . Velour a soio , ... „ „ Velour a aoio selyemszövéssel „ „ Jilkroohnir szövetből . . .
12 18-20-24 22-26
23-28
24-29 20—35 29-40
-18 frtíg.l
22 „
M
Fulláré8könnyaNultusarsolycmM135—46
Jlármily szinti selyemből . . . 46—100 , . Hij«/ solyomből . . . . • 65—120
Egy felöltő posztéból........10-25
„ finomabb felöltő szinto poaztóból . . 27—00 „ felöltő, guba vagy boglyas bármily szinti
szövetből........18-70
, Dclyombársony felöltő diszesen kiállítva 40—80
Nemkülönben mindon néven nevezendő női öltönyök, azS illető parancsa nzorint dtHzeson olkészitvo jutányos ár mellett a| szilkség esetében 8 óra alatt olkészittetnck.
Kelmék nélktlli készitéaeket is igon iutányosan^zámltokl fel e végro derekas ruhák csakis mogroniíolée utján kéazíttot-l nek. — vidéki tisztolt hölgyek kívánságára szövotinintákkalj a szín meghatározásával jwsta utján rögtön szolgálhatok.
A vidéki megrendeléseknél a derék és szoknya eloje liOM/.a megküldését kérőm.
Bátor vagyok üzlotomot a t. cz. hölgy-közönségnek ko-| gyc-spártfogáKába ar.on kéréssel ajánlani, miszerint becses mog-l reitdoléseikkol a jövőben is szorcucséltotni azivcskedjonck.
(101—6,2)
47« évi kamatozásra
elfogad folyó számlára készpénz bovétolekot éa azokról ( számla-kivonatokat ad ki. — A banknál gyümölcaözéa vó-f
Ett letett pénzek visszafizetésére a köütköző Elmondási* táridók vannak kiszabva :
100 frtíg felmondás nom igényoltetik 100 frton folUl 600 frtig 8 nap 600 „ „ .1000 „ ti n 1000 . , 10,000 „15 „ .
10,000 frton fölüli botéti-összogok visszafizetésére azon '' felmondási idő azolgál zsinórmértékül, moly a befizetés al-'' kalmával a botovő s a bank között ogyotértőleg morállá- ( pittatott. A bank pánztára vasárr éa ünnepnapokat ktvévo( reggeli 9 órától 12-ig, és déluián 3-tól 6-ig mind a botéto-i lekre, mind a visszafizotéaokro nyitva áll.
100 darab
mustra birka,
ftnya éa tlrll eladásra készen áll.
BoloznánHorváth Oyula urnái.
(169—3,2)
UNTERLEIBS-BRUOHLEIDENDE,
HAASENSTEIN & VOGLER
Annoncen-Expedition, WIEN,
Wollxeilo 9.
Hamburg, Berlin,
gjobaiiisatr.li, (lertrau ItJiutr 7.
Frankfurt a/M.
grosio Ualluaalraaso 31.
(168-10,3)
iKazgatÓHiign.
talmi
Basel,
Leipzig.
INBBRATB
J werden prompt vermittelt ''unter Bcreohnuag n. d. Orlglnalprelicn
in dio
Zeitungen nllor iJlnder.
''Zcltungs-vcrielchnlsso gratis u. franco jReicgeblátter über jedo Insertion. Rabattvorthelle, ganx nach douhcidcu '' Heitlingen geltenden Auoncen. KoetonanichlKge stehen auf .Wunsc ¡ vorher xu Diensten.
:
loEtHT
für B!ERBRiUERE[BESITZER»
Nur wae Kobt let, bewährt sieh.
Schaal, sauber und trtlbo genor-deno Lager, sowio auch nuo Schenk-bleto werden iHngatcns in 24 Stunden durch ein unachUdllcho« Mittel unt«r Garantio, glanahell, fein mouMlrond und schmackhaft wieder hergestellt. Uei Beatellnng bltto um genauo An-abo der Zahl der Fitster und des iaaa-Inhalta jedes olnxelnen Fasses. Voraondungen nehmo der Ktlrxo wegen nach. >
Klnsendungen von olnor Flasche dea kranken liiere» wKre gewünscht. Mustersendung sowie Hriofo bltto xu «elbst solche mit ganx alten Urtlchcn frMcir6n. Nnhoro Auskunft ertheilto finden In weitaua den meisten Fullen « - ~ •
volltlHndige Heilung durch Oottlioh itUurionoggera BrUOhialbe. Aua flthrlicho (lobrauchs-Anweltuug mit ''einer Mengo überraschender, Amtlich heatHtlgtor Zougniaio xur vorherigen lioberxeugung gratis. Zu beliehen in Töpfen xu 80. «0 kr. Oesterr. W, sowohl direet beim Krllnder Gottlleb 8TURZENEGGER in Herltau, Kanton Appeniell, Hchwclx, ala auch durch : Fr. v. Formigyl, Apothoko xur hell. Maria In l''eist and Hr. Max von Hör. Vkth, Apothoko in Agram. [127-17,6]

rú¿n¡£ EiA/icKEir. TALMI ÖRÖKKÉVALÓ ARANY-ÉKSZER.
Ki o czikkot mint valódit birni akarja, az forduljon az egyesült
Industrie Halle-Iiez Bécsben, Pratcrstrasse 1«.
Klndnnl Irány itAg)'' árakban.
mpr- Aa ¿ksxcr Afandósigajrt irAsilag Állunk Jót.
Urillnut-ékHier.
finoman kiállítva, aa Ismerő la családhatlk ex i<k»xer valódi Talmi aranyba vaíi fogva, a belehelyexelt bri-lantok a legfinomabb hegyjegeexek, melyek ax ¿lóuk fi''nyt sohasem vexxtlk, ugy sxlntón mAs drAgakóvek is fel nem Ismerhetvén vaunak ulAnoxva. Kay melllfl.....''. i frt in kr., 2 frt, 3 frt.
Kgy pAr fülbevaló . . . Kjfjr . mellgomb . . . Kgy . ujjgombok . . K/y Ifl «aflnak .... Kgy brillant gytlrtl iegfln. Kgy keresxt mint íksxer ,
t . 60 . S
1 frt, 1 frt 60 kr.
1 . I . 60 .
1 . 1 . W) .
1 „ 1 4 60 .
1 .
L''hIhioII Talmi nrauy-ékHxer
Kgy lAnea Talmi aranyból.....1 frt 60 kr.
Kgy nyaklánca ....... . 2 . 60 ,
Kgy etAblló n8 Collier keresalle) . 1 frt. Kgy melltQ . . . «0 Wr., i frt, l frt 6») kr., 2 frt. Kgy pár fülbevaló 80 kr., 1 frt, l frt 60 kr.
Kgy kOtet fülro fllgg«ait3......40 kr.
I ''» Iii* MPl*r» mlut medallion, exon aaóp
a»»» Ohartvari-tArgy, megaranyoxva ogy oldalon hónapos, nap-fclkeltct ós lenyugtat, a nap ía ój hossxAt, n máslkou a bAt napjait t* a dátumot mutatja helyeain aa havonkinl, ex hetenkint Igaxilaudó.;
60 kr., «0 kr., 80 . 80 <0 . 60 «0 60
1 frt, 2 frt. 80 kr.. 1 frt.
Kgy Medaillon Kgy pár mellgomb Kgy . ujjgomb K«cy fQggeaatSfAad . Kgy Mrfta ...
Valódi aranyfillér.
Kgy gyűrt ailnea kövekkel . W . 1 fri 80 kr. Kgy . gyöngyökkel megrakva. 2 . 60 . Kgy . aranynyal . . 3 frt 6o kr., * frt, ft frt. ¡Kgy pAr ÍQlboraló . 4 frt, 6 frt, tl frt, 7 frt, 8 frt
CjyUngy-ékHxer.
K(fy melltn . . . 1 frt, 1 fri 60 kr., S frt, 3 frt
Kgy pAr flllbdvaló . 1 . 1 , 60 . 2 . 3 .
Kgy „ mellgoinb . 80 kr., 1 fii, 1 frt 60 kr.
Kgy . ujjgomb , 1 frt, 2 frt, 3 frt.
Kgy fórlítO .... 1 . t . 60 kr.
Kgy nfi collier . 2 fr! 60 kr., 3 frt, 3 frt 60 kr. Kgy kar karika . . frt, 2 frt 60 kr., 3 frt. Kgy ulnor Alaki gyOngy 2 frt, 3 frt, 3 frt 80 kr.
(Otniill-ékHxrr
■Uaxcaon kiAliitva tflx-cmall Talmi cranyon.
Kgy melltil......1 frt, 1 frt 60 kr., 2 frt.
Kgy mellld valódi gyóngy ós «maillel disxitvo
2 írt, 8 frt, 4 frt. Kgy pAr fülbevaló ... 1 frt, 1 frt £K> kr., 2 frt. Kay egíax emalMkaxer melltn, fülbevaló, bri-
lanttal 3 frt 60 kr. Kgy pAr email-mellgomb . . . 00 kr. 80 kr. Kgy . . -ujjgomb ... 80 . 1 frt. Kgy medallion. . 80 kr., 1 frt, 1 fri 60 kr., 3 frt.
Kgy emall-gyllrö......(¡0 kr., 80 kr., I frt
Kgy lAncx einaillcl.....1 frt 60 kr.
Kgy nő-lAnci.......3 , «0 .
Fckelo éksst-r
Hxaru-, Jet- ós Kancánkból Állandó.
Ziehung
1. Juni.
250 frs LOSEN
der Süiüt Florencz
Aug. Siegerist,
Mengon |Württemberg.J
Ämtliche Urkande.
Dem Kaufmann und Fabrikanten, Herrn Auguaj Siogorlat von hier, wird hiemlt boxougt, das deraelho der untorxeichiteten Stello Uber 10,896 HtUck Zeugnisse, authentischo Hehrift-itllcko, von Anbeginn seines (leacbXfta bis heute vorgelogt hat.
Mango», 1. April 1807.
Stadtschultheisson Amt: 181-12,18) Kopp._
Haupttreffer fnlOOOOO
1 frt. ¡Kgy nő collier kól»xer a nyakra velielS keressttel
vagy csak egy silvvel
j Kgy melltn......
Kgy pár fülbevaló . . . Kgy mell vagy ujjgomb Kgy rOvId óralAncx . . . Kgy hosaaá « . ... Kgy ogysxerll fdggcsstS f/aa Kgy dlxxltett . '' . Kgy hajöv......
66 kr -16, 20, 30 it 60 kr. 80, 20, ID kr. 16, 20, 60 kr. 16, 20 kr. 80, 60 kr. 26, 36 kr. 60, 80 kr. 30, 40, 80 kr.
A folytonos ideaxóláa sxAa meg ''asáa régi vevítlol a birodalom minden róaxóbSI, NAmet-. Orosx- ós OlaaxoratAgból ói ax egósx l.evaute-nak felaaóilitAs ulAn rOgtQn JotállAs mellett saAllíuudAuk el.
Miuden ártáblák ráadáaul óa franco.
. Egyesült Industrie-Halle, Bécs, Praterstrasso 16.
1(121.«/) BJtr Kereake.dAk tuoiatárakat karnak. ''M
__l>erók kópvl''clflk a karnyAkekben kyvealelnek. •.
wenlcn von (1cm gefertigten Wcchsclliause gegen Baarzahluug billigst, wie auch gegen
10 monatliche Katen ?t 10 fl. ~ oder 20 monatliche lUten it ö fl 60 kr. verkauft,
- >
ferner weiden ebendaselbst
Lose Gesellschaften
* i •
auch 10 stuck 250 frs I2Ä5« der Stadt Florencz fUr 10 Thellnehmer gegen 20 vierteljährige Raten ä 6 fl 75 kr. arangirt.
Dieso Lose, welche ein jährliches Zinsen ertrilgniss von 10 frs. abwerfen, keinerlei Coupon und Gewinnsteuer unterliegen und in den ersten zchiyiihrigcii Periode mit"ilferlich vier reich dotirten Ziehungen ausgestattet sind, können wir Jedermann auf das Unto empfehlen. <
. A. Morgenstern & Comp.
Wcchsclbaus. Franx UeAk-gaaso Kr. t>
(07—0) ^_ '' ^ pewf.
Ilelymozgd (Locomobile) ^zijak?
1-iá
N cn
qT
rO
O
a
o
a

Wl
<0 &
0
N (*5
01
Aj^mjuk jeles
G É PIIA Jf á-S ZIJ A I \ KAT
1 Q legertísebl) ^jiívn-bőrbfíl kdszitvo. RUGÓ MÉZGA-ppTSTÖK, SÚRITŐ-LAPOK,
'' gépbogy ó-oltij.
SVBIOZI k^ZÖHÜTaÖ-KÖVBIK,
valódi Laferte és Budái MALOM-KÖVEK. ||
a melyekből legnagyobb rakhely van :
GEB^ÍNpt és RAUSCH uraknál,
BÉCS, Miüümörkt 10. sz. PEST, malomkollókrak-
tár, főuteza 2. sz. (isö-io,i2)
i.''-tjdiU} Jómf kiadó-, lap- ós uyoiudatulajdorod JNagy-KanizsÁu.
V '' ''MtHi »amniii un i—wmi af^ , mmm
i ynioygó, (Locomobile) szíjak.
lol
I
p