Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.35 MB
2023-07-26 13:02:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
89
157
Rövid leírás | Teljes leírás (308.95 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 040-043. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
40. szám, octobor 3. 1868.
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYEIRE.
Vegyes tarteamu Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet koréból.
j
tal«den »zowbaton,
egén lrou. ■
SscrkcMtöl írod« é* klndó hivatal:
WAJDIT8 JOZ8EF könyrkereikedíiíben.
lafimnnyrunimnfvimHiHiyiinMaTrrT ■!.'' mi—wa—gnnn^.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Lapunk ez évi utolsó évnegyedi előfizetése megtételére van szerencsénk tisztelettel felhívni t. olvasó közönségünket. A téli idény alatt több idő fordítható az újságok olvasására, ennélfogva felkérjük lapunk pártolóit, hogy körükben ajánlani szíveskedjenek e lapot, melynok a bekövetkező követválasztások alkalmával szép és nagyfontosságú szerep jut. Iparkodni fogunk a kerületi követ-jelöltek s választások felől kimerítő s avatott, résxrchajlatlan tudósításokat hozni. Uj előfizetőinknek idei műmellékletünkkcl 40 kr. fölülfizetés mellett kedveskedünk.
Előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók.
Kiadó Hivatal.
1 ! ''
A győr-gráczi vasút-ügyhöz.
(Egyúttal válaszul Márton Pál urnák.)
/ Nem tudjuk, ki lehet azon Márton Pál ur, de önérzet - teljes kijelontéso után mindon esetre hatalmas embernek kell őt tartanunk, a ki, az „Ung. Lloyd" f. hó 7-ki esti kiadásában, csupán a sajtó hatalmát ismerve el, találja érdemesnek volQnk szóváltásba ereszkedni; (a »Századunk" 218-ik számában már jóval szelídebben bán el velünk), a ki elég bátorsággal bír az egész világ által ismert igazságot valótlanságnak jelenteni ki, s legtisztább igazságon alapuló állításainkat »a maguk valódi értékére szállitani alá;" mindazonáltal, ha oly kezdetleges felfogást hoz felszínre, melyet senkinek sem lehet kedve tőle irigyelni, s mely szerint egy ember ellen intézi támadását akkor, midőn a megtámadott czikk aláírói, mint megbízottak szerepelnek ; ha azt állitja, u még ezen állítását élczczcl is kívánja fűszerezni! miszerint a Bakony- és Balaton-mellék az állam- és déli vaspályák közvetlen közelében esnek; Somlyó hegyét pedig egy mértföldnyíre varázsolja az általuk ajánlott s közromlásra vezetendő iránytól, — ha kis Ozell vidéko, a szomorú bizonyságot tevő „Cser" népességét adó- és termelő képességét még egyszer annyira ^szi, mint a minővel ezen az országnak kétségtelenül egyik legtermékenyebb s népesebb, Zala-, Veszprém-, és Vasmegyék legdúsabb rétóeiből álló vidéko bír; — ha kézzel foghatóvá kívánja tenni, hogy a mi-hályfai és tokorcsi 9 —10 akó bájitalt termelő hegyek menuyiség tekintetében túlhaladják, minőség tekintetében pedig egy és ugyan azon Bzinvonalon állnak a világ kereskedésért kiáltó, roppant mennyiségű s kitűnő bort termelő, s hozzá nemzet-gaz-dáazatunk nem csekély szégyenére, máshol «10 nem fordulható módon elhanyagolt Balaton mellékkel, sót — a fogalmazás ho-
Előflzotési föltótelek : I
Helyben hárlio* hor.lAttal it »Idikro po«l£u XilUvo1-'' Kgéai
¿mo : Yi\ ¿vro -Érncgyedro
frt. - kr.
60
wtLi
A hal batibot petlUorlrt 1-aa8r 7 kr. í-«*or 6 <» minden toribbl belktatieért 6 kr. llílyegdlj mindon «gye» bciktabUért 30 kr. A .Nyílt téren" egy petit »ot bélkUUUi dija 16 kr.
mályos voltából gyanítva — még Somlyó^ hegyével is: akkor kétségtelenül rajtunk a gondolkozás sora : váljon mi tartsuk-e érdemesnek ily fegyverekkel szemközt időt, szót és fáradságot vesztegetnünk, vagy pedig hagyjuk Márton urat nyugodtan haladni a maga utján.*)
Egyébiránt nem a haszontalan verseny-gésnek kérek tért e becses lap...